Casio XW-DJ1 Handleiding
NL
Gebruiksaanwijzing Referentie voor basisbediening
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Lees de “Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen” in deze
gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
● Voor de aparte “Gebruiksaanwijzing - Tutorial” kunt u de onderstaande CASIO-website bezoeken.
http://world.casio.com/
MA1412-A
XWDJ1-D-1A
XWDJ1-D-1A.indd
1
2014/12/16
12:14:26
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150L netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150L netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
XWDJ1-D-1A.indd
2
2014/12/16
12:14:26
Inhoudsopgave
Algemene gids....................... NL-2
Betreffende de aparte tutorial-handleiding................ NL-2
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen ............................ NL-2
Bijgeleverde accessoires .......................................... NL-2
Systeemvereisten ..................................................... NL-2
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid................................................................... NL-3
Benaming en functie van de onderdelen .................. NL-6
Aansluitvoorbeelden ............................................... NL-10
Stroomvoorziening.............. NL-11
Gebruik van een netadapter ................................... NL-11
Gebruik op batterijen .............................................. NL-11
Gebruik op stroom van een USB-aansluiting.......... NL-12
In- en uitschakelen van de stroom.......................... NL-13
Automatische uitschakelfunctie .............................. NL-13
Opladen van een iOS-apparaat,
Werking van de ingebouwde luidspreker................ NL-13
Gebruik van de TRACKFORMER
(djay2 for iPad/iPhone) ....... NL-14
Alvorens djay2 for iPad/iPhone te gebruiken ..........NL-14
Geluid produceren...................................................NL-14
Signaalloop van de geluidsuitvoer ..........................NL-15
Basisbediening........................................................NL-16
Betreffende het cue-punt.........................................NL-16
Betreffende auto-loop..............................................NL-17
Betreffende FX (effecten)........................................NL-17
Referentie............................. NL-18
Oplossen van moeilijkheden ...................................NL-18
Technische gegevens .............................................NL-19
Betreffende deze handleiding
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de
inhoud van deze handleiding is verboden. Met
uitzondering van uw eigen persoonlijke gebruik,
is het aanwenden van de inhoud van deze
handleiding voor niet-bedoelde doeleinden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO
verboden onder de wetgeving inzake
auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE
ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN
DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT.
• De inhoud van deze handleiding is onder
voorbehoud.
• Het product kan er in werkelijkheid anders
uitzien dan aangegeven in de afbeeldingen van
deze gebruiksaanwijzing.
• De namen van bedrijven en producten die in deze
handleiding worden gebruikt, kunnen
geregistreerde handelsmerken van derden zijn.
• Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
Corporation, geregistreerd in de Verenigde Staten en in
andere landen.
• Mac, Mac OS, iPad, iPhone en iPod touch zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en in andere landen.
• iOS is een handelsmerk waarvan de rechten in het bezit zijn
van Cisco in de Verenigde Staten en in andere landen.
• djay en vjay zijn geregistreerde handelsmerken van
algoriddim GmbH.
• eneloop is een geregistreerd handelsmerk van de Panasonic
Group.
• EVOLTA is een geregistreerd handelsmerk van Panasonic
Corporation.
• Andere namen van bedrijven, producten, technologieën e.d.
die worden gebruikt kunnen ook de handelsmerken of
servicemerken van derden zijn.
NL-1
XWDJ1-D-1A.indd
3
2014/12/16
12:14:26
Algemene gids
Betreffende de aparte tutorialhandleiding
Voor de aparte “Gebruiksaanwijzing - Tutorial” kunt u
de onderstaande CASIO-website bezoeken.
http://world.casio.com/
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te
lezen en in acht te nemen.
• Zelfs als het product binnen de garantieperiode is
zoals aangegeven op het garantiebewijs kan het
gebruik van de crossfader en de volumeregelaars op
een wijze die de duurzaamheid ervan overschrijdt
(zoals excessieve scratch-weergave enz.), de
levensduur van die onderdelen korter maken dan
die van de normale onderdelen. In dat geval zijn
eventuele reparaties niet gratis, zelfs wanneer het
product nog in de garantieperiode is.
• Bij een model met een opnamefunctie of een andere
gegevensopslagfunctie dient u de gegevens die u
wilt behouden op een ander medium vast te leggen
voordat u dit product voor onderhoud of reparatie
afgeeft. Tijdens onderhoud of reparatie kan er
toegang plaatsvinden tot de opgeslagen gegevens of
worden deze gegevens mogelijk gewist.
■ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en
een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen bij het product maar het product kan wel
storing veroorzaken bij het beeld of het geluid van
een toestel in de onmiddellijke omgeving.
■ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of
andere chemische reinigingsmiddelen om het
product te reinigen.
• Veeg het product af met een zachte doek ietwat
bevochtigd met een milde oplossing van water en
een mild neutraal reinigingsmiddel. Wring
overtollig water uit de doek voordat u het product
gaat afvegen.
■ Meegeleverde en los verkrijgbare
accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met dit product. Het gebruik van niet
erkende accessoires kan het gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
■ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van
het product. Dit zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn
van het proces waarbij het plastic in een vorm wordt
gegoten. Het zijn geen breuken of krassen.
■ Etiquette
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat
voorzichtig om het volume op een niveau te houden
dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen
die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt zijn
het sluiten van de vensters en het gebruik van een
hoofdtelefoon.
Bijgeleverde accessoires
•
•
•
•
•
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)
Garantiebewijs
Lightning/mini-DIN-kabel
Netadapter (AD-A12150L)
iPhone-houder
z Neem contact op met de oorspronkelijke winkelier
als een van de bijgeleverde onderdelen zoek raakt,
beschadigd is of niet meer werkt. (De netadapter is
los verkrijgbaar.)
z Het ontwerp en de eigenschappen van dit product
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
z Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn
voor het gebruik met dit product. Het gebruik van
niet erkende accessoires kan het gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
Systeemvereisten
• iOS
: iOS7/iOS8 (iPhone, iPad, iPod touch)
iPhone, iPad of iPod touch model met
Lightning-aansluiting
• Mac
: OS X (10.6.X, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X)
besturingsMinimaal 1,0 GB RAM, een USB 2.0 of
systeem
hogere USB-poort, voldoende vrije
ruimte op de harde schijf voor
muziekgegevens
• Windows
: Windows 7, 8, 8.1
besturings(Intel Core Duo of hoger)
systeem
Minimaal 2,0 GB RAM, een USB 2.0 of
hogere USB-poort, voldoende vrije
ruimte op de harde schijf voor
muziekgegevens
NL-2
XWDJ1-D-1A.indd
4
2014/12/16
12:14:26
Algemene gids
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Hartelijk dank voor uw keuze van dit CASIO product. Lees deze “Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing na het lezen op een
veilige plaats zodat u deze altijd snel kunt raadplegen.
Betreffende de veiligheidssymbolen
In deze gebruiksaanwijzing en op het product staan diverse symbolen om een veilig gebruik te waarborgen en om u
en anderen tegen letsel te beschermen en materiële schade te voorkomen. De betekenis van de symbolen wordt
hieronder uitgelegd.
*Gevaar!
*Waarschuwing!
*Let op!
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op fataal of ernstig letsel met zich meebrengt.
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op fataal of ernstig letsel met zich zou kunnen meebrengen.
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op letsel of materiële schade met zich zou kunnen meebrengen.
Pictogramvoorbeelden
driehoek geeft een situatie aan waarbij u goed moet opletten. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat
’ Een
er kans bestaat op een elektrische schok.
cirkel met een streep erdoorheen geeft informatie over een handeling die u niet moet uitvoeren. De betreffende
! Een
handeling wordt getoond door de afbeelding in de cirkel. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat
$
demontage verboden is.
Een zwarte cirkel geeft informatie over een handeling die u moet uitvoeren. De betreffende handeling wordt getoond
door de afbeelding in de cirkel. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat u de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact moet halen.
*Gevaar!
Batterijen
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit als lekkende batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt.
1. Wrijf niet in uw ogen! Spoel ze uit met water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Als de vloeistof van alkalibatterijen in uw ogen blijft, kan dit leiden tot
blindheid.
+
*Waarschuwing!
Rook, vreemde geur, oververhitting of een andere abnormale situatie
Het gebruik van het product en/of de netadapter terwijl deze rook, een vreemde geur of hitte afgeeft, brengt het risico
op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Netadapter
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Gebruik enkel de netadapter die is voorgeschreven voor gebruik met dit product.
• Gebruik enkel een stroombron waarvan het voltage binnen de aanduidingen op de netadapter is.
• Zorg dat de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden.
• Onjuist gebruik van de netadapter kan resulteren in beschadiging of een defect, met het risico op brand en elektrische
schok. Neem de volgende punten in acht.
• Plaats nooit zware voorwerpen op de netadapter en stel deze niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig deze ook niet.
• Draai het netsnoer van de netadapter niet in elkaar en trek er niet aan.
• Mocht het netsnoer of de stekker beschadigd raken, neem dan contact op met uw oorspronkelijke dealer of een
erkend CASIO servicecentrum.
• Raak de netadapter niet met natte handen aan. Dit brengt namelijk het gevaar van een elektrische schok met zich mee.
+
+
"
NL-3
XWDJ1-D-1A.indd
5
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
*Waarschuwing!
• Gebruik de netadapter niet als er een of andere vloeistof*1 op is. Vloeistof brengt het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
• Wanneer u uw huis verlaat, moet u ervoor zorgen dat het product uit de buurt van huisdieren is. Maak ook de
netadapter los van het stopcontact. Wanneer huisdieren op het netsnoer zouden knagen, kan dit resulteren in
kortsluiting met brand tot gevolg.
• Raak de netadapter niet aan als er onweer is in uw gebied. Dit brengt namelijk het gevaar van een elektrische schok
met zich mee.
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan voorwerpen in de
buurt, of kunnen ze ontploffen met het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem de volgende punten in acht.
• Knutsel nooit aan batterijen en laat ze nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen niet bloot aan hitte en gooi ze nooit in vuur.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
• Gebruik batterijen van verschillende types nooit door elkaar.
• Probeer nooit om mangaan- of alkalibatterijen op te laden.
• Let erop dat de positieve (+) en negatieve (–) kanten van de batterijen in de juiste richting wijzen.
Gooi het product nooit in het vuur
Gooi het product nooit in het vuur. Hierdoor kan het namelijk exploderen, hetgeen het risico op brand en persoonlijk
letsel met zich meebrengt.
Vloeistof*1 en vreemde voorwerpen
Vloeistof en vreemde voorwerpen (zoals stukjes metaal, potloodvulling enz.) die in het product terechtkomen brengen
het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Demonteren en wijzigen
Probeer dit product nooit te demonteren en knutsel er nooit aan. Dit kan het risico op schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat inspectie, afstellingen en onderhoud van de inwendige onderdelen over
aan uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Laten valen en stoten
Wanneer dit product gebruikt wordt nadat het beschadigd is door vallen of door onderworpen te zijn geweest aan harde
stoten, brengt dit het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de spanning uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Doe plastic zakken nooit over het hoofd of in de mond
Doe de plastic tas waarin dit product geleverd wordt nooit over het hoofd of in de mond. Dit brengt namelijk het gevaar
op verstikking met zich mee. Voorzichtigheid i.v.m. deze voorzorgsmaatregel dient vooral te worden betracht wanneer
er kleine kinderen aanwezig zijn.
Leun niet op het product en ga er niet op staan
Hierdoor kan het product omvallen of beschadigd raken. Voorzichtigheid i.v.m. deze voorzorgsmaatregel dient vooral
te worden betracht wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn.
Vermijd onstabiele plaatsen
Zet het product niet op een wankele of ongelijkmatige ondergrond of op een andere onstabiele plaats. Een onstabiele
plaats kan er toe leiden dat het product omvalt met het risico op persoonlijk letsel.
+
+
-
%
!
-
-
*1 Water, sportdranken, zeewater, urine van huisdieren enz.
NL-4
XWDJ1-D-1A.indd
6
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
*Let op!
Netadapter
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Leg het elektriciteitssnoer nooit in de buurt van een kachel of een andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt. Pak altijd de netadapter in zijn geheel vast.
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Steek de netadapter zo ver mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact voordat u op reis gaat of langere tijd niet aanwezig bent.
• Om ervoor te zorgen dat stof zich niet ophoopt op de plaatsen tussen de stekers van de stekker, dient u de stekker
minstens eens per jaar uit het stopcontact te trekken en eventueel stof d.m.v. een droge doek of een stofzuiger te
verwijderen.
• Reinig het netsnoer nooit met een schoonmaakmiddel, in het bijzonder de stekker en de stekers niet.
Verplaatsen van het product
Voordat u het product verplaatst, dient u te controleren of de netadapter uit het stopcontact is gehaald en de aansluiting
van alle andere kabels en aansluitsnoeren is verbroken. Als de netadapter aangesloten blijft, brengt dit het risico op
schade aan de netadapter, brand en elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat het product wordt gereinigd, dient de netadapter uit het stopcontact te worden gehaald. Als de netadapter
aangesloten blijft, brengt dit het risico op schade aan de netadapter, brand en elektrische schok met zich mee.
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan voorwerpen in de
buurt, of ze kunnen ontploffen met het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik enkel batterijen die zijn voorgeschreven voor dit product.
• Verwijder de batterijen uit dit product als u het product voor langere tijd niet van plan bent te gebruiken.
Oplaadbare batterijen
• Gebruik Panasonic Group AA-formaat eneloop-batterijen of AA-formaat oplaadbare EVOLTA-batterijen. Gebruik
geen ander type oplaadbare batterijen.
• Voor het opladen van de batterijen mag alleen de voorgeschreven speciale batterijlader voor het betreffende
batterijtype worden gebruikt.
• Oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze in de TRACKFORMER zijn geplaatst.
• Bij gebruik van de eneloop-batterijen, de oplaadbare EVOLTA-batterijen of de speciale batterijlader vereist voor deze
batterijen moet u de informatie in de gebruikersdocumentatie zorgvuldig doorlezen en alle voorzorgsmaatregelen in
acht nemen.
Aansluitingen
Sluit alleen de toegestane toestellen en apparatuur aan op de aansluitingen van dit product. Wanneer iets anders wordt
aangesloten, brengt dit het risico op brand en elektrische schok met zich mee.
Plaatsen die vermeden moeten worden
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product. Dergelijke plaatsen brengen het risico op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan een hoge vochtigheidsgraad of grote hoeveelheden stof.
• In ruimten waar voedsel klaargemaakt wordt of op andere plaatsen waar vettige rook is.
• In de buurt van een airconditioning, op een elektrische deken, op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht,
binnenin een in de zon geparkeerd voertuig of op andere plaatsen waar het product staat blootgesteld aan hoge
temperaturen.
Volumeniveau
Luister niet voor langere periodes met een hoog volume naar het geluid. Let hier in het bijzonder op wanneer een
hoofdtelefoon wordt gebruikt. Een hoge instelling van het geluidsvolume kan gehoorschade tot gevolg hebben.
Zware voorwerpen
Zet nooit een zwaar voorwerp op het product. Het voorwerp zou kunnen vallen en mogelijk letsel veroorzaken.
+
$
$
$
+
-
-
NL-5
XWDJ1-D-1A.indd
7
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
Benaming en functie van de onderdelen
15
6
5L
7
9
1
2
14
5R
3
4L
4R
13
8
10
Nr.
Bedieningselement:
11
12
Beschrijving:
1
P (aan/uit) toets
Voor het in- en uitschakelen van de stroom.
2
Effectgebied
Regelt de effectfunctie. Zie “Betreffende FX (effecten)” voor verdere informatie.
3
Auto-loop-gebied
Regelt de auto-loop-functie. Zie “Betreffende auto-loop” voor verdere informatie.
Scratch-richtingtoetsen
(SHIFT-toets)
Druk op de RIGHT SCRATCH-toets (4R) voor rechtshandige bediening van het jogplateau en linkshandige bediening van de crossfader. Druk op de LEFT SCRATCHtoets (4L) voor linkshandige bediening van het jog-plateau en rechtshandige bediening
van de crossfader.
CROSSFADER
(FX PARAMETER)
Schuif de fader in de richting van het jog-plateau voor infaden van het geluid van het
deck toegewezen door de DJ-software. Wanneer de 5L (de bovenste regelaar [5] in de
afbeelding hierboven) wordt verschoven, veranderen de effectparameters.
FILTER-knop
Draai deze knop naar rechts voor een hoogdoorlaatfilter (alleen hoge tonen worden
weergegeven) en naar links voor een laagdoorlaatfilter (alleen lage tonen worden
weergegeven).
4R
4L
5R
5L
6
7
Master-uitgangsniveauknop
Stel hiermee het uitgangsniveau van de MASTER OUT en de luidsprekerweergave in.
8
Hoofdtelefoon-niveauknop
Stel hiermee het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon in.
9
Deck-keuzetoetsen
Kies hiermee het deck dat met het jog-plateau moet worden gemanipuleerd.
10
Cue-punt-gebied
Regelt de cue-punt-functie. Zie “Betreffende het cue-punt” voor verdere informatie.
11
PLAY/PAUSE-toets
(afspeel-/pauzetoets)
Druk hierop om het afspelen te starten of pauzeren.
12
13
SET CUE-toets
Druk hierop om het cue-punt (startpunt) in te stellen.
CUE-afspeeltoets
Druk hierop om naar het ingestelde cue-punt (startpunt) te gaan en vanaf daar te
beginnen met afspelen.
NL-6
XWDJ1-D-1A.indd
8
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
Nr.
Bedieningselement:
Druk hierop om te synchroniseren met de snelheid (BPM) van het deck aan de andere
zijde. Als tijdens afspelen op de toets wordt gedrukt, wordt er gesynchroniseerd met de
BPM en timing.
Jog-plateau
Biedt scratch- en backspin-functies met het gevoel van een singeltje.
14
15
Beschrijving:
SYNC-toets
[SHIFT] + toets
Nr.
Beschrijving:
[SHIFT] (4L of 4R) + FX [X]
(2: Effectgebied)
[SHIFT] (4L of 4R) + FX
(2: Effectgebied)
DRIFT (INSTANT FX)
SWAY (INSTANT FX)
[SHIFT] (4L of 4R) + FX [W]
(2: Effectgebied)
CRUSH (INSTANT FX)
[SHIFT] (4L of 4R) + LOOP [1/2]
(3: Loop-gebied)
BOUNCE LOOP [1/4] (Voert loop-weergave uit voor de lengte
ingesteld voor de toets.)
[SHIFT] (4L of 4R) + [LOOP]
(3: Loop-gebied)
BOUNCE LOOP [1/2]
[SHIFT] (4L of 4R) + LOOP [x 2]
(3: Loop-gebied)
BOUNCE LOOP [1]
[SHIFT] (4L of 4R) + [CUE 1]
(10: Cue-punt-gebied)
Wissen van CUE 1 punt.
[SHIFT] (4L of 4R) + [CUE 2]
(10: Cue-punt-gebied)
Wissen van CUE 2 punt.
[SHIFT] (4L of 4R) + [CUE 3]
(10: Cue-punt-gebied)
Wissen van CUE 3 punt.
[SHIFT] (4L of 4R) + [PLAY/PAUSE] (11)
Afspelen keert terug naar het begin van een track.
[SHIFT] (4L of 4R) + [SET CUE]
(12)
Terugspoelen van de track.
[SHIFT] (4L OF 4R) + [CUEAFSPEELTOETS]
(13)
Vooruitspoelen van de track.
[SHIFT] (4L of 4R) + [SYNC]
(14)
Automatisch synchroniseren met de toonhoogte van de track
aan de andere zijde.
[SHIFT] (4L of 4R) + [Jog-plateau]
(15)
Automatisch bepalen van het tempo van de track aan de
andere zijde en een scratch weergeven getimed met dit tempo.
NL-7
XWDJ1-D-1A.indd
9
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
OPMERKING
• CROSSFADER bediening
De TRACKFORMER kan worden ingesteld en gepositioneerd voor een CROSSFADER (5R/5L) bediening door
rechts- of linkshandige DJ’s.
Wanneer RIGHT SCRATCH is
gekozen
Linkshandige faderbediening
Rechtshandige jog-bediening
Wanneer LEFT SCRATCH is
gekozen
Linkshandige jog-bediening
Rechtshandige faderbediening
NL-8
XWDJ1-D-1A.indd
10
2014/12/16
12:14:27
Algemene gids
24
24
16
17
22
Nr.
18
19
20
21
23
Onderdeel:
Beschrijving:
USB-poort
Verbind deze met de USB-poort van een computer. * Kan verbonden worden met een
USB 2.0 of hogere USB-poort.
17
Aansluiting voor iOSapparaat (mini-DIN)
Sluit hierop de mini-DIN-stekker van de bijgeleverde Lightning/mini-DIN-kabel aan bij
gebruik van een iOS-apparaat (iPad, iPhone, iPod touch).
18
SPEAKER ON/OFFschakelaar
Schakel hiermee de luidspreker aan de onderkant van de TRACKFORMER in of uit.
MASTER OUT-aansluitingen
Verbind deze aansluitingen met behulp van een tulpstekkerkabel met een
weergaveapparaat (versterker, actieve luidsprekers, PA-mixer enz.).
Hoofdtelefoonuitgangsaansluiting
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. (Stereo ministekker)
Deze aansluiting stuurt het weergavegeluid uit van het deck waarvan het geluid is
afgesloten door de crossfader van de DJ-software. (Oorspronkelijke standaardinstelling)
Netadapteraansluiting
Sluit hierop de bijgeleverde netadapter aan. Gebruik de netadapter wanneer de
TRACKFORMER wordt gebruikt tijdens het opladen van een iOS-apparaat. Zie
“Opladen van een iOS-apparaat, Werking van de ingebouwde luidspreker” voor
verdere informatie.
Batterijvak
Plaats hierin zes batterijen (van het voorgeschreven type) om de TRACKFORMER op
batterijspanning te gebruiken.
Luidspreker
Het master-geluid wordt via de ingebouwde luidspreker weergegeven wanneer de
SPEAKER ON/OFF-schakelaar (18) op ON staat.
iPhone-houder/sleuf
De bijgeleverde iPhone-houder kan aan de TRACKFORMER worden bevestigd door
deze in de sleuf te steken.
16
19
20
21
22
23
24
NL-9
XWDJ1-D-1A.indd
11
2014/12/16
12:14:28
Algemene gids
Aansluitvoorbeelden
BELANGRIJK!
• De Lightning/mini-DIN-kabel heeft voorrang boven de USB-kabel. Als beide kabels zijn aangesloten, zal de USBverbinding niet worden herkend.
OPMERKING
• Om uw gehoor te beschermen wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u erop letten dat het volumeniveau
niet te hoog staat ingesteld.
• Zet het volume van de TRACKFORMER in de minimumstand voordat u een hoofdtelefoon aansluit en stel dan
het gewenste volumeniveau in nadat de hoofdtelefoon is aangesloten.
XW-DJ1 + iOS-apparaat
Lightning/
mini-DINkabel
Luidsprekers
iPad, iPhone, iPod touch
Luidsprekers
Tulpstekkerkabel
(Voorbeeld van aangesloten
apparaten)
- Actieve luidsprekers
- Versterker
- Mixer
Netadapter
Hoofdtelefoon
XW-DJ1
XW-DJ1 + Mac/Windows
Computer
Luidsprekers
Luidsprekers
USB
Tulpstekkerkabel
(Voorbeeld van aangesloten
apparaten)
- Actieve luidsprekers
- Versterker
- Mixer
Hoofdtelefoon
XW-DJ1
NL-10
XWDJ1-D-1A.indd
12
2014/12/16
12:14:28
Stroomvoorziening
De TRACKFORMER kan op een van de volgende drie
stroombronnen worden gebruikt: normale
elektriciteitsnet, batterijen of stroom via de USBaansluiting van een computer. Vergeet niet om de
TRACKFORMER uit te schakelen wanneer deze niet
wordt gebruikt.
Gebruik van een netadapter
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met
een uniforme polariteitsstekker) die bij de
TRACKFORMER wordt geleverd. Het gebruik van een
ander type netadapter kan problemen veroorzaken.
Gespecificeerde netadapter: AD-A12150L
• Sluit de netadapter aan d.m.v. het meegeleverde
netsnoer zoals aangegeven in de onderstaande
afbeelding.
Stopcontact
Netsnoer
Stroomaansluiting (DC 12V)
Netadapter
Neem de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
in acht om schade aan het netsnoer te voorkomen.
■ Tijdens het gebruik
• Trek nooit met geweld aan
het snoer.
• Trek nooit herhaaldelijk aan
het snoer.
• Zorg dat het snoer niet
gedraaid zit vlakbij de stekker
of de aansluiting.
■ Wanneer de TRACKFORMER wordt
verplaatst
• Maak de netadapter los van het stopcontact voordat
de TRACKFORMER wordt verplaatst of verschoven.
■ Tijdens opslag
• Het netsnoer mag worden
opgerold, maar niet om de
netadapter worden
gewikkeld zoals
aangegeven in de
afbeelding.
BELANGRIJK!
• Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met
een uniforme polariteitsstekker) die bij de
TRACKFORMER wordt geleverd. Het gebruik van
een ander type netadapter kan problemen
veroorzaken.
• Vergeet niet de TRACKFORMER uit te schakelen
voordat u de netadapter op het stopcontact aansluit
of ervan losmaakt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
• Gebruik het bijgeleverde netsnoer nooit met een
ander apparaat.
■ Betreffende de netadapter die bij de
TRACKFORMER wordt geleverd
• Sluit de netadapter op een stopcontact aan dat zich
dicht in de buurt van de TRACKFORMER bevindt.
Mocht u een abnormale situatie waarnemen, maak
de netadapter dan onmiddellijk los van het
stopcontact.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik
binnenshuis. Zet de netadapter niet op een plaats
waar deze nat kan worden. Plaats nooit een vaas of
een andere bak met water op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed
geventileerde plaats.
• Let op dat de netadapter niet wordt afgedekt door
een krant, tafelkleed, gordijn of ander voorwerp.
• Als u de TRACKFORMER geruime tijd niet denkt te
gebruiken, moet u de netadapter losmaken van het
stopcontact.
• De netadapter vereist geen onderhoud en kan niet
gerepareerd worden.
• Polariteit van de uitgangsaansluiting:
Gebruik op batterijen
Gebruik zes AA-formaat batterijen voor het leveren
van stroom.
U kunt een van de volgende typen batterijen in dit
apparaat gebruiken: AA-formaat mangaanbatterijen,
AA-formaat alkalibatterijen of oplaadbare AA-formaat
Panasonic Group eneloop of EVOLTA-batterijen.
Gebruik geen ander type oplaadbare batterijen dan die
hierboven zijn aangegeven. Bij gebruik van oplaadbare
batterijen mag alleen de voorgeschreven speciale
batterijlader voor het betreffende batterijtype worden
gebruikt. Lees bij gebruik van een batterijlader
zorgvuldig de instructies en voorzorgsmaatregelen in
de documentatie die bij de batterijlader wordt
geleverd. Bij de TRACKFORMER worden geen
oplaadbare batterijen of een batterijlader geleverd.
NL-11
XWDJ1-D-1A.indd
13
2014/12/16
12:14:28
Stroomvoorziening
• Verwijder het deksel van het batterijvak in het
midden van het onderpaneel van de
TRACKFORMER en plaats zes AA-formaat
batterijen in het batterijvak. Let erop dat de plus- en
min-kanten van de batterijen in de richting wijzen
aangegeven in de afbeelding.
Gebruik op stroom van een
USB-aansluiting
Wanneer de TRACKFORMER via een USB-kabel met
een computer is verbonden, kan deze werken op de
stroom die via de USB-kabel wordt geleverd.
BELANGRIJK!
■ Aanduiding voor lege batterijen
Bij gebruik op batterijen kan de volgende gebruiksduur
worden verwacht.
Ongeveer 4 uur
• Een hoge volume-instelling, lage
omgevingstemperatuur en bepaalde wijzen van
gebruik kunnen de levensduur van de batterijen
verkorten.
BELANGRIJK!
• Hierboven staan algemene richtlijnen betreffende de
levensduur van batterijen. De werkelijke levensduur
hangt af van het batterijtype dat wordt gebruikt.
• Vervang de batterijen minstens eenmaal per jaar.
Vooral wanneer u uitgeputte oplaadbare batterijen
(eneloop, EVOLTA) in het apparaat laat, bestaat de
kans dat de kwaliteit van de batterijen afneemt.
Neem lege batterijen zo spoedig mogelijk uit de
TRACKFORMER.
• Schakel de TRACKFORMER uit voordat u de
batterijen gaat vervangen.
• Wanneer de batterijen leeg zijn, mogen deze
uitsluitend door een volle set van zes nieuwe AAformaat batterijen of een set van volledig opgeladen
AA-formaat oplaadbare batterijen (eneloop of
EVOLTA) worden vervangen. Gebruik van andere
dan de voorgeschreven batterijen of gebruik van
oude en nieuwe batterijen door elkaar zal de
levensduur van de batterijen aanzienlijk verkorten en
kan resulteren in een defect.
Wanneer de 12 toetsen van
het effect/auto-loopgebied knipperen, zijn de
batterijen bijna leeg.
Vervang de batterijen in dit
geval zo spoedig mogelijk
door nieuwe.
• Bij verkeerde aansluitingen is een normale werking
niet mogelijk. Verbind de TRACKFORMER met de
computer zoals hieronder wordt beschreven.
• Nadat de verbinding eenmaal goed werkt, kunt u de
USB-kabel aangesloten laten wanneer u de
computer en/of de TRACKFORMER uitschakelt.
• Gebruik een USB 2.0 kabel.
• De TRACKFORMER kan geen oplaadbare batterijen
opladen. (Gebruik de voorgeschreven batterijlader
voor het opladen.)
1.
Schakel de TRACKFORMER uit en start dan
uw computer.
Start nog niet de muzieksoftware op uw computer!
2.
Gebruik een los verkrijgbare hoge-snelheid
USB 2.0 kabel om de TRACKFORMER met
de computer te verbinden.
B-aansluiting
USB
USB-kabel
(A-B type)
A-aansluiting
USB-poort van de TRACKFORMER
USB-poort van de computer
3.
Schakel de TRACKFORMER in.
Zie de aparte tutorial-handleiding voor verdere
informatie over het aansluiten op de computer.
4.
Start de muzieksoftware op uw computer.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor eerst de TRACKFORMER in te
schakelen voordat u de muzieksoftware op uw
computer start.
NL-12
XWDJ1-D-1A.indd
14
2014/12/16
12:14:29
Stroomvoorziening
In- en uitschakelen van de
stroom
1.
2.
Druk op toets 1 (P) om de
stroom in te schakelen.
1
Druk nogmaals op toets 1 om de
stroom uit te schakelen.
OPMERKING
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, komt de
TRACKFORMER in de ruststand (stand-by) te staan.
Er blijft een kleine hoeveelheid stroom naar de
TRACKFORMER lopen wanneer deze stand-by
staat. Als u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken of als er onweer in de buurt is, dient u de
stekker van de netadapter uit het stopcontact te
halen.
Automatische
uitschakelfunctie
De TRACKFORMER schakelt zichzelf automatisch uit
om verkwisten van elektriciteit te voorkomen als er
gedurende een bepaalde ingestelde tijd geen bediening
wordt uitgevoerd. Hieronder ziet u de
activeringstijden voor de automatische
uitschakelfunctie.
z Bij gebruik op batterijen
Na ongeveer 30 minuten
z Bij gebruik met de netadapter
Na ongeveer vier uur
z Bij gebruik op stroom van de USB-aansluiting
Na ongeveer vier uur
Opladen van een iOSapparaat, Werking van de
ingebouwde luidspreker
BELANGRIJK!
• De TRACKFORMER kan op drie verschillende
stroombronnen worden gebruikt. De hoeveelheid
stroom die geleverd wordt, hangt af van het soort
stroombron, wat betekent dat de ingebouwde
luidspreker niet altijd kan worden gebruikt. De
onderstaande tabel toont de details voor elke
stroombron.
Werking
van de
ingebouwde
luidspreker
van de
TRACKFORMER
Netadapter
Batterijen
Stroom van
USB-aansluiting
Ondersteund
Ondersteund
Niet
ondersteund
BELANGRIJK!
• Sluit de netadapter op de TRACKFORMER aan als
u van plan bent om een iOS-apparaat op te laden.
• Opladen van een iOS-apparaat is niet mogelijk als
de TRACKFORMER op de stroom van een USBaansluiting of op batterijen wordt gebruikt.
• Opladen van een iPad wordt niet ondersteund.
OPMERKING
• Als er tegelijk meerdere stroombronnen beschikbaar
zijn, is de prioriteit van de stroombronnen voor de
TRACKFORMER als volgt: Netadapter 3 Batterijen
3 Stroom van USB-aansluiting
OPMERKING
• Als u gedurende een langere tijd ononderbroken
geluid wilt produceren, kunt u de automatische
uitschakelfunctie annuleren door de [A]-toets
ingedrukt te houden terwijl u op de P (aan/uit)
toets drukt om de TRACKFORMER in te schakelen.
A-toets
P toets
NL-13
XWDJ1-D-1A.indd
15
2014/12/16
12:14:29
Gebruik van de TRACKFORMER
(djay2 for iPad/iPhone)
Alvorens djay2 for iPad/
iPhone te gebruiken
U kunt algoriddim’s djay2 for iPad/iPhone in de App
Store aanschaffen. Als u djay2 for iPad/iPhone reeds
hebt, controleer dan of het de nieuwste versie is en
update indien nodig.
Voor de meest recente informatie over djay2 for iPad/
iPhone kunt u de onderstaande algoriddim-website
bezoeken.
http://www.algoriddim.com
• Lees ook de meest recente informatie over
systeemvereisten die op de hierboven vermelde
website is aangegeven.
BELANGRIJK!
• djay2 for iPad/iPhone is een product van algoriddim
GmbH. Neem contact op met algoriddim GmbH voor
eventuele vragen en/of inlichtingen betreffende deze
software.
BELANGRIJK!
• Als het CASIO-logo niet op het beginscherm van
djay2 for iPad/iPhone verschijnt, dient u te
controleren of de TRACKFORMER is ingeschakeld
en de Lightning/mini-DIN-kabel juist is aangesloten.
Voer daarna de procedure opnieuw uit vanaf stap 1.
• Als er nog andere apps op de iPad/iPhone draaien,
moeten deze worden afgesloten waarna u djay2 for
iPad/iPhone opnieuw start.
• Als het CASIO-logo nog steeds niet op het
beginscherm verschijnt, moet u uw iPad/iPhone
opnieuw opstarten en daarna de procedure
nogmaals vanaf stap 1 uitvoeren.
4.
Download de trackgegevens naar het linker
en rechter deck op het djay2 for iPad/iPhone
scherm en begin met afspelen.
z Kies een deck door een van de schermknoppen aan
te tippen aangegeven door de vingers in de
onderstaande afbeelding.
Geluid produceren
z Zie “Aansluitvoorbeelden” op pagina NL-10 voor
informatie over het aansluiten van een versterker,
luidsprekers, hoofdtelefoon of andere externe
apparatuur op de TRACKFORMER.
z Zie “Stroomvoorziening” voor informatie over de
stroomvoorziening van de TRACKFORMER.
1.
2.
Gebruik de Lightning/miniDIN-kabel die bij de
TRACKFORMER wordt
geleverd om het apparaat op een iPad of
iPhone aan te sluiten.
z Er verschijnt een menu van tracks en/of een
afspeellijst op het deck waarvan u de knop hebt
aangetipt. Tip de tracknaam aan (of de afspeellijst en
dan de tracknaam) van de track die u wilt afspelen.
Druk op de P (aan/uit) toets van de
TRACKFORMER om het apparaat in te
schakelen.
Nadat de LED’s op de TRACKFORMER de
opstartroutine hebben voltooid, is de TRACKFORMER
klaar voor gebruik.
3.
Start op uw iPad of iPhone de djay2 for iPad/
iPhone app op.
djay2 for iPad/iPhone herkent automatisch de
TRACKFORMER en gewoonlijk verschijnt het CASIOlogo op het beginscherm.
NL-14
XWDJ1-D-1A.indd
16
2014/12/16
12:14:29
Gebruik van de TRACKFORMER (djay2 for iPad/iPhone)
z Bij het kiezen van een track verschijnt de
bijbehorende afbeelding op het linker en rechter
deck. Als een track geen afbeelding heeft, wordt het
beeld van een grammofoonplaat weergegeven.
Signaalloop van de
geluidsuitvoer
De 4-kanaals geluidsuitvoer van djay2 for iPad/iPhone
is verdeeld over het L- en R-kanaal van MASTER OUT
en het L- en R-kanaal van de hoofdtelefoonuitgang
(voor vooraf beluisteren van de volgende track).
MASTER OUT
MASTER OUT
(STEREO)
L
R
Lch
Rch
5.
Lch
Gebruik de [PLAY/PAUSE]-knop van de
TRACKFORMER om het deck te bedienen.
Stel het uitgangsvolume in met de masteruitgangsniveauknop en/of de hoofdtelefoonvolumeknop.
Rch
HEADPHONE
OUT
(STEREO)
L
z De geluidsuitvoer van de TRACKFORMER
MASTER OUT kan worden geselecteerd door de
stand van de djay2 for iPad/iPhone CROSSFADER
te veranderen.
z Bij de standaardinstellingen is de geluidsuitvoer van
de TRACKFORMER hoofdtelefoonuitgang het
weergavegeluid van het deck dat niet is geselecteerd
met de CROSSFADER. Dit betekent dat u via de
hoofdtelefoon vooraf kunt luisteren naar de
volgende track die afgespeeld gaat worden.
OPMERKING
• Bij gebruik van de standaardinstellingen van djay2
for iPad/iPhone begint het afspelen van de track
zodra deze is geladen. U kunt de instellingen
veranderen zodat de track stand-by voor afspelen
komt te staan zodra deze is geladen. Zie de
bijgeleverde tutorial-handleiding voor verdere
informatie.
R
HEADPHONE OUT
B
MASTER OUT
A
B
HEADPHONE OUT
A
A
MASTER OUT
A
B
HEADPHONE OUT
A+B
B
MASTER OUT
A
B
HEADPHONE OUT
A of B
NL-15
XWDJ1-D-1A.indd
17
2014/12/16
12:14:29
Gebruik van de TRACKFORMER (djay2 for iPad/iPhone)
2.
Basisbediening
De TRACKFORMER is een gebruikersinterface die
hoofdzakelijk is bedoeld voor scratch-weergave. In
deze paragraaf wordt de basisbediening uitgelegd,
speciaal die van het jog-plateau dat een bijzondere
voorziening is van de TRACKFORMER.
z De voorbeelden in deze paragraaf hebben alle
betrekking op de RIGHT SCRATCH instelling.
3.
Voorbeeld:
Druk op de [PLAY]-toets van deck B. De track
van deck B, die als volgende ingemengd
wordt, wordt nu via de hoofdtelefoon
weergegeven.
Beweeg het jog-plateau dat als de B-zijde is
ingesteld ([B]-toets aan) heen en weer om het
scratch-geluid via de hoofdtelefoon te
controleren.
RIGHT SCRATCH
instelling
Linkshandige faderbediening
Rechtshandige jog-bediening
z Bij de RIGHT SCRATCH instelling wordt de
CROSSFADER met de linkerhand bediend en het
jog-plateau wordt met de rechterhand bediend.
Wanneer de [B]-toets in de onderstaande afbeelding
wordt gekozen, is de bediening van het jog-plateau
met de rechterhand van invloed op de track van
deck B (rechts) op het djay2 for iPad/iPhone scherm.
z Draai het jog-plateau rechtsom voor vooruitspoelen
en linksom voor terugspoelen.
Vooruitspoelen
Terugspoelen
OPMERKING
• Zelfs als de RIGHT SCRATCH instelling is
geselecteerd, kunnen de [A] en [B]-toetsen worden
gebruikt om op het scherm het deck om te schakelen
dat met het jog-plateau wordt bediend.
4.
Schuif de CROSSFADER op het ritme van de
track van deck A naar rechts om deze te
mengen met het scratch-geluid van de Bzijde.
Betreffende het cue-punt
Het cue-punt geeft de plaats aan waar een track moet
beginnen. De instelling van het cue-punt is nodig om
een soepele DJ-mengweergave te verkrijgen. U kunt de
[CUE]-toetsen (1, 2, 3) en de [SET CUE]-toets van de
TRACKFORMER gebruiken om vier cue-punten voor
een track in te stellen.
z Het onderstaande voorbeeld toont hoe op deck A
een track kan worden afgespeeld terwijl op deck B
een scratch wordt uitgevoerd.
1.
Schuif op de TRACKFORMER de
CROSSFADER zo ver mogelijk naar links en
druk dan op de [PLAY]-toets van deck A.
Hierdoor wordt het geluid van deck A via de
MASTER OUT uitgevoerd.
NL-16
XWDJ1-D-1A.indd
18
2014/12/16
12:14:30
Gebruik van de TRACKFORMER (djay2 for iPad/iPhone)
z Instellen van een startpunt
U kunt het startpunt van een track vinden door het jogplateau rond te draaien. Deze bedieningshandeling kan
vereenvoudigd worden door naar de golfvorm te kijken
die boven op het scherm verschijnt tijdens het zoeken
naar het startpunt. Zodra u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u op de [SET CUE]-toets om het
startpunt in te stellen. Bij het instellen van een startpunt
verschijnt een witte markering op de bijbehorende
plaats van de plaat op het scherm. Nadat u een startpunt
hebt ingesteld, kunt u op de [CUE PLAY]-toets drukken
om naar de ingestelde cue-punten te gaan.
z Instellen van een cue-punt
U kunt op iedere willekeurige plaats in een track een
cue-punt instellen door op een van de toetsen in het
cue-punt-bereik ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]) te
drukken. Daarna kan door middel van een druk op de
toets het afspelen vanaf het betreffende cue-punt
worden gestart. Om een cue-punt te verwijderen,
houdt u de [SHIFT]-toets ingedrukt en druk dan
tegelijkertijd op de betreffende toets in het cue-puntbereik ([CUE 1], [CUE 2], [CUE 3]). Bij het instellen van
een cue-punt verschijnt een gekleurde markering (CUE
1: rood, CUE 2: groen, CUE 3: blauw) op de
bijbehorende plaats van de plaat op het scherm.
Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld een mix
wilt instellen met punten voor melodie A, melodie B en
koorzang.
Betreffende auto-loop
Met de loop-functie kunt u een gedeelte van een track
herhaaldelijk afspelen. Loops kunnen in elkaar worden
genesteld voor praktisch onbeperkte DJmengmogelijkheden.
z Druk op de [LOOP]-toets in het auto-loop-gebied
voor een loop van een voorgeschreven aantal
maatslagen.
z Druk op de [1/2]-toets om de loop te halveren of
druk op de [x2]-toets om de lengte van de loop te
verdubbelen.
z Druk nogmaals op de [LOOP]-toets om de autoloop-functie te annuleren.
Betreffende FX (effecten)
djay2 for iPad/iPhone bevat een groot aantal effecten
die u op uw mix kunt toepassen. De effecten bieden de
gewenste veelzijdigheid voor het creëren van
opwindende arrangementen uit de basistracks.
z De geselecteerde effecten kunnen worden toegepast
op het geluid dat wordt weergegeven door op de
[FX]-toets in het effectgebied te drukken.
z U kunt het effecttype veranderen met de [W] en [X]
toetsen aan beide zijden van de [FX]-toets.
z U kunt de [FX PARAMETER]-schuifregelaar
gebruiken om de intensiteit van de toegepaste
effecten in te stellen.
NL-17
XWDJ1-D-1A.indd
19
2014/12/16
12:14:30
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Symptoom
Vereiste maatregel
Bijgeleverde accessoires
Ik kan in de verpakking niet alles
Controleer zorgvuldig de binnenkant van alle verpakkingsmateriaal.
vinden dat bijgeleverd zou moeten
zijn.
Stroom
De stroom kan niet worden
• Controleer de netadapter en/of zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting
zijn geplaatst.
ingeschakeld.
• Vervang de batterijen door een set nieuwe batterijen. Of gebruik de netadapter of
stroom van een USB-aansluiting om de TRACKFORMER van stroom te voorzien.
De TRACKFORMER wordt niet
Zorg dat u de P (aan/uit) toets stevig en volledig indrukt.
ingeschakeld wanneer op de aan/
uit-toets wordt gedrukt.
De TRACKFORMER wordt
Vervang de batterijen door een set nieuwe batterijen. Of gebruik de netadapter voor
de stroomvoorziening. Zie “Stroomvoorziening” voor verdere informatie.
plotseling uitgeschakeld nadat
deze een hard geluid heeft
weergegeven.
De TRACKFORMER wordt
Deactiveer de automatische uitschakelfunctie. Zie “Stroomvoorziening” voor verdere
informatie.
plotseling uitgeschakeld nadat
deze een paar minuten niet heeft
gewerkt.
Aansluitingen
De iPad of iPhone herkent de
• Controleer of de Lightning/mini-DIN-kabel stevig op de TRACKFORMER is
aangesloten.
TRACKFORMER niet.
• Controleer of u de volgende bedieningsvolgorde hebt aangehouden: Sluit de kabel
aan. 3 Schakel de TRACKFORMER in. 3 Start de app op de iPad/iPhone. Zie
“Gebruik van de TRACKFORMER (djay2 for iPad/iPhone)” voor details.
• Sluit alle apps die op de iPad/iPhone draaien en start daarna alleen djay2 for iPad/
iPhone.
• Schakel de iPad/iPhone uit en daarna weer in.
• Voer de volgende bediening uit in het besturingssysteem van de iPad/iPhone:
“Settings” (Instellingen) 3 “General” (Algemeen) 3 “about” (over). Controleer of
“XW-DJ1” wordt weergegeven op het scherm dat verschijnt.
Mijn computer herkent de
• Zie de aparte tutorial-handleiding voor verdere informatie over het aansluiten op
de computer.
TRACKFORMER niet.
• Controleer of de specificaties van uw computer voldoen aan de systeemomgeving
die voor de TRACKFORMER wordt aanbevolen.
• Probeer het apparaat op een andere USB-poort van uw computer aan te sluiten.
• Als u gebruik maakt van een USB-hub of een andere indirecte verbinding, kunt u
proberen om het apparaat rechtstreeks op de USB-poort van uw computer aan te
sluiten.
• Probeer of het helpt wanneer u andere geactiveerde software afsluit, de draadloze
LAN-functie uitschakelt, de antivirus-software uitschakelt, andere software die
altijd draait uitschakelt en/of Bluetooth deactiveert.
Geluid en bediening
De TRACKFORMER blijft
• Schakel de TRACKFORMER uit en daarna weer in.
ononderbroken geluid weergeven. • Vervang de batterijen door een set nieuwe batterijen. Of gebruik de netadapter
voor de stroomvoorziening.
Het volumeniveau of de
• Stel het volumeniveau af.
• Schakel de TRACKFORMER uit en daarna weer in.
geluidskwaliteit is abnormaal.
• Vervang de batterijen door een set nieuwe batterijen. Of gebruik de netadapter
voor de stroomvoorziening.
Scratch-bediening is niet mogelijk. Controleer de instelling van de scratch-richtingtoetsen van de TRACKFORMER en/
of de deck-keuzetoetsen.
Crossfader-bediening is niet
Controleer de instelling van de scratch-richtingtoetsen van de TRACKFORMER en/
of de deck-keuzetoetsen.
mogelijk.
Het afspelen begint niet wanneer
Controleer of er geen voorwerpen in aanraking zijn met het jog-plateau.
op de PLAY-toets wordt gedrukt.
Geen geluidsweergave via de
• Controleer of de SPEAKER ON/OFF-schakelaar van de TRACKFORMER op ON
staat.
ingebouwde luidspreker.
• Controleer of de master-uitgangsniveauknop van de TRACKFORMER niet in de
“MIN” stand staat.
• Controleer de stand van de CROSSFADER van de TRACKFORMER. Zie
“Gebruik van de TRACKFORMER (djay2 for iPad/iPhone)” voor details.
NL-18
XWDJ1-D-1A.indd
20
2014/12/16
12:14:30
Referentie
Technische gegevens
Model
XW-DJ1
Aansluitingen
USB-poort
Aansluiting voor iOS-apparaat
Lijnuitgangsaansluiting
Hoofdtelefoonuitgangsaansluiting
Stroomaansluiting
Stroomvoorziening
Stroom van USB-aansluiting
Batterijen
Levensduur van batterijen
Netadapter
Automatische uitschakelfunctie
Type B
Mini-DIN-aansluiting
Tulpstekkerbus (stereo); Uitgangsimpedantie: 1,3 kΩ; Uitgangsspanning: 0,45 V (RMS) MAX
3,5 mm stereo ministekkerbus; Uitgangsimpedantie: 2 Ω; Uitgangsspanning: 1,0 V (RMS) MAX
12 V gelijkstroom
3-weg stroomvoorziening
5 V/500 mA
6 AA-formaat mangaan- of alkalibatterijen, of Panasonic Group AA-formaat oplaadbare eneloop-batterijen
of AA-formaat oplaadbare EVOLTA-batterijen
Ongeveer 4 uur (alkalibatterijen, eneloop/EVOLTA oplaadbare batterijen)
AD-A12150L
Ongeveer 30 minuten (alkalibatterijen, eneloop/EVOLTA oplaadbare batterijen);
Ongeveer 4 uur (netadapter, stroom van USB-aansluiting; Annuleerbaar
Afmeting/uitgangsvermogen van
luidspreker
6 cm/2,0 W
Stroomverbruik
12 V gelijkstroom = 18 W
Afmetingen
344,7 (B) × 232,0 (D) × 66,8 (H) mm
Gewicht
Hoofdapparaat: Ongeveer 1,1 kg (zonder batterijen)
Omgeving
Temperatuur: 0 tot 40°C; Vochtigheidsgraad: 10% tot 90% RV
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
• Bezoek de onderstaande website voor het laatste nieuws over het product.
http://world.casio.com/
NL-19
XWDJ1-D-1A.indd
21
2014/12/16
12:14:30
Referentie
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-A12150L
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet installeren in de buurt van radiatoren, uitblaasroosters van kachels, kachels of andere warmtebronnen
(inclusief versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij één van de
volgende omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd
is, wanneer vloeistof over het apparaat wordt gespild, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt,
wanneer het product blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en
wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het toestel aansluit op een stroombron.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
15. Laat de ventilatie openingen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product in overeenkomst
met de aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of zodat het niet te veel buigt, in
het bijzonder dichtbij de stekkers en de stopcontactdoos en op plaatsen waar het snoer uit het product
komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten
opdat de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is
binnen de behuizing van het product, hetgeen sterk genoeg kan zijn om een gevaar te vormen op elektrische
schok voor de gebruiker.
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
NL-20
XWDJ1-D-1A.indd
22
2014/12/16
12:14:30
NL
Gebruiksaanwijzing Referentie voor basisbediening
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Lees de “Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen” in deze
gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
● Voor de aparte “Gebruiksaanwijzing - Tutorial” kunt u de onderstaande CASIO-website bezoeken.
http://world.casio.com/
MA1412-A
XWDJ1-D-1A
XWDJ1-D-1A.indd
1
2014/12/16
12:14:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement