Casio SP-34NEW Gebruiksaanwijzing
SP-34
1
1 Cavo del pedale/Pedaalsnoer/Pedalsladd/
踏板電源線/Pedal kablosu
2 Pedale della sordina/Zacht pedaal/Una corda-pedal/
弱音踏板/Sol pedal
Guida dell’utilizzatore
Gebruiksaanwijzing
Instruktionshäfte
用戶說明書
Kullanım Kılavuzu
Figura 1 / Afbeelding 1 / Bild 1 / 圖 1 / Şekil 1
Terminale del pedale del piano/
Pedaalaansluiting van de piano/Pedalterminal för piano/
鋼琴的踏板端子/Piyanonun Pedal Bağlantı Girişi
3 Pedale di sostenuto/Sostenuto pedaal/Sostenutopedal/選擇性延音踏板/Surdin/Gece pedalı
2
4 Pedale di risonanza/Demperpedaal/
Dämpningspedal/延音踏板/Sağ pedal
3
4
Pedaliera/Pedaaleenheid/
Pedalenhet/踏板/Pedal Ünitesi
*
*
*
*
*
×2
Clip*/Klemmen*/Klämmor*/固定扣*/
Klipsler*
Utilizzare le clip per fissare il cavo del pedale.
Gebruik de klemmen om het pedaalsnoer vast te maken.
Använd klämmorna för att sätta fast pedalsladden.
請使用固定扣固定踏板電源線。
Pedal kablosunu tutturmak için klipsleri kullanın.
Avvertenze per l’uso
Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik
Försiktighetsåtgärder under användningen
使用須知
Kullanım Sırasında Alınacak Önlemler
kAvvertenze sul collegamento (Figura 1)
• Orientare la spina del cavo del pedale come mostrato nell’illustrazione
accanto quando la si collega al terminale del pedale sul retro del piano.
• Per evitare cortocircuiti e sconnessioni, afferrare la spina quando si
collega o scollega il cavo.
• Non provare a collegare il pedale a nessun altro terminale al di fuori
del terminale del pedale o a un altro prodotto del fabbricante ecc. Ciò
potrebbe causare malfunzionamento.
kVoorzorgsmaatregelen voor de aansluiting (Afbeelding 1)
• Richt het pedaalsnoer zoals getoond op de deze afbeelding wanneer u
het aansluit op de pedaalaansluiting op de achterkant van de piano.
• Neem de stekker vast wanneer u het snoer in het stopcontact steekt en
eruit haalt om kortsluitingen en ontkoppeling te verhinderen.
• Probeer het pedaal niet aan te sluiten op een andere aansluiting dan de
pedaalaansluiting, op een product van een andere fabrikant enz. Als u
dat doet, loopt u risico op een storing.
Cavo del pedale/Pedaalsnoer/Pedalsladd/
踏板電源線/Pedal kablosu
kAvvertenze sull’installazione
• Evitare gli ambienti di seguito.
– Aree esposte alla luce solare diretta e soggette a temperature elevate
– Aree soggette a temperature estremamente basse
– Accanto a radio, TV, videoregistratore o sintonizzatore (tali dispositivi
non causano malfunzionamento del prodotto, ma il prodotto può
causare interferenze nell’audio o nel video di un dispositivo nelle
vicinanze.)
– Aree soggette a umidità elevata o grandi quantità di polvere
• Utilizzare del feltro o un altro tipo di panno per evitare che i piedini in
gomma della pedaliera siano a contatto diretto con la superficie del
pavimento. Il contatto diretto può causare scolorimento, deterioramento
o altri danni al pavimento.
• Non esercitare eccessiva forza sui pedali. Ciò può causare il
malfunzionamento del pedale.
kVoorzorgsmaatregelen bij de installatie
• Rikta in pedalsladden som visas på den intilliggande bilden när du ska
ansluta den till pedalterminalen på pianots baksida.
• Fatta tag i kontakten när du ska sätta i eller dra ur sladden för att
undvika kortslutningar och glapp.
• Försök inte ansluta pedalen till någon annan terminal än
pedalterminalen, till en produkt från en annan tillverkare osv. Om du gör
det så kan det uppstå tekniska fel.
k連接須知 (圖 1)
kFörsiktighetsåtgärder under installationen
• 將踏板電源線插頭連接到鋼琴背面的踏板端子時,請依附圖所示調整踏
板電源線插頭的方向。
• 為了避免短路和斷電,插入或拔下電源線時請握住插頭。
• 請勿將踏板連接到踏板端子以外的任何其他端子,或是其他製造商的產
品等等,否則可能造成故障。
kBağlantıya İlişkin Önlemler (Şekil 1)
• Pedal kablosunu, piyanonun arka tarafında bulunan pedal bağlantı
girişine takarken aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yönlendirin.
• Pedal kablosunu takarken veya çıkartırken kısa devreleri ve kablonun
kendiliğinden çıkmasını önlemek için fişinden tutun.
• Pedalı, pedal bağlantı girişinden başka bir girişe, başka bir üreticinin
ürününe vb. takmaya çalışmayın. Bunun yapılması arıza tehlikesi
oluşturur.
k安裝須知
kAna Özellikler
• 避免設置在以下地點。
– 受陽光直射且受高溫影響的區域
– 受極端低溫影響的區域
– 收音機、電視、錄影機或調諧器附近(這類裝置不會導致本產品故障,
但本產品可能會對附近裝置的音訊或視訊造成干擾。)
– 受高濕度或大量灰塵影響的區域
• 使用毛氈或其他布料,避免支架的橡膠支腳與地板表面直接接觸,否則
可能會導致地板變色、毀損或造成其他損壞。
• 請勿過度用力踩壓踏板,否則可能導致故障。
SP-34: Pedal Ünitesi
Pedal kablosu
Boyutlar
Ağırlık
Dâhil olan aksesuarlar
kYerleştirmeye İlişkin Önlemler
• Vermijd onderstaande locaties.
– Zones die blootgesteld zijn aan direct zonlicht en waar de
temperatuur hoog kan oplopen
– Zones waar de temperatuur extreem laag is
– In de buurt van een radio, tv, videodeck of tuner (Zulke apparaten
veroorzaken geen storing van het product, maar kunnen interferentie
veroorzaken in de audio of video van een apparaat in de buurt.)
– Zones met een hoge vochtigheidsgraad of grote hoeveelheden stof
• Gebruik een vilten of andere doek om ervoor te zorgen dat de
rubberen voetjes van de pedaaleenheid geen contact hebben met het
vloeroppervlak. Direct contact kan leiden tot verkleuring, ontsiering of
andere schade aan de vloer.
• Voer geen buitensporige druk uit op de pedalen. Als u dat doet, kan dit
leiden tot een storing van het pedaal.
kFörsiktighetsåtgärder vid anslutningen (Bild 1)
IT NL SV TW TR
• Undvik platserna nedan.
– Platser som utsätts för direkt solljus och höga temperaturer.
– Platser som utsätts för extremt låga temperaturer.
– Nära en radio, tv-apparat, videospelare eller tuner (sådana apparater
orsakar inte tekniska fel på produkten men produkten kan orsaka
störningar i ljud och bild på de apparater som finns i närheten.)
– Platser som utsätts för hög luftfuktighet eller stora mängder damm.
• Använd filt eller något annat tyg för att skydda pedalenhetens
gummifötter och undvika direktkontakt med golvet. Direktkontakt kan
orsaka missfärgning, migreringsskador eller andra skador på golvet.
• Utsätt inte pedalerna för onödiga krafter. Om du gör det så kan
pedalerna sluta att fungera.
• Aşağıdaki yerlerden kaçının.
– Doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz kalan alanlar.
– Aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalan alanlar.
– Bir radyo, TV, video oynatıcısı veya frekans ayarlayıcının yakını (Bu
tür cihazlar, ürünün işlevsel bozukluğuna neden olmaz ancak ürün,
yakındaki bir cihazın ses veya görüntüsünde parazite neden olabilir.)
– Yüksek neme veya çok miktarda toza maruz kalan alanlar.
• Pedal ünitesinin lastik ayağının, zemin yüzeyiyle doğrudan temas
etmesini engellemek için keçe veya başka bir kumaş kullanın. Doğrudan
temas zeminde renk solmasına, lekelenmeye veya diğer hasarlara
neden olabilir.
• Pedala aşırı güç uygulamayın. Aşırı güç uygulanması pedalın işlevsel
bozukluğuna neden olabilir.
kSpecifiche principali
SP-34: Pedaliera
Cavo del pedale
Dimensioni
Peso
Accessori inclusi
165 cm
31,0 (L) × 15,4 (P) × 6,9 (A) cm
Circa 1 kg
La presente guida dell’utilizzatore, le clip
* Le specifiche e l’aspetto del prodotto sono soggetti a modifica senza
preavviso.
kBelangrijkste specificaties
SP-34: Pedaaleenheid
Pedaalsnoer
Afmetingen
Gewicht
Meegeleverde
accessoires
165 cm
31,0 (B) × 15,4 (D) × 6,9 (H) cm
Circa 1 kg
Deze gebruiksaanwijzing, klemmen
* Productspecificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
kHuvudsakliga specifikationer
SP-34: Pedalenhet
Pedalsladd
Mått
Vikt
Medföljande tillbehör
165 cm
31,0 (B) × 15,4 (D) × 6,9 (H) cm
Cirka 1 kg
Detta instruktionshäfte, klämmor
* Produktspecifikationerna och utseendet kan komma att ändras utan
föregående meddelande därom.
k主要規格
SP-34:踏板
踏板電源線
尺寸
重量
隨附配件
165 cm
31,0 (G) × 15,4 (D) × 6,9 (Y) cm
Yaklaşık 1 kg
Bu Kullanım Kılavuzu, klipsler
* Ürünün özellikleri ve görünümü önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
kAvvertenze riguardanti la sicurezza (Figura 2)
• Assicurarsi di vigilare i bambini piccoli che potrebbero usare questa
pedaliera.
• Non provare mai a smontare questo prodotto o modificarlo in alcun
modo. Ciò causa il rischio di lesioni personali.
• Fare attenzione a non pizzicarsi le dita come mostrato nelle illustrazioni
di seguito.
• Non salire sulla pedaliera. Ciò può causare danni e creare il rischio di
lesioni personali.
kVoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid (Afbeelding 2)
• Houd toezicht op kleine kinderen die mogelijk de pedaaleenheid
gebruiken.
• Probeer het product nooit uit elkaar te halen of het op welke manier ook
te wijzigen. Als u dat doet, loopt u risico op persoonlijk letsel.
• Zorg ervoor dat u uw vingers niet klemt, zoals getoond in onderstaande
illustraties.
• Stap nooit op de pedaaleenheid. Dit kan schade veroorzaken en leiden
tot risico op persoonlijk letsel.
kFörsiktighetsåtgärder för säkerhet (Bild 2)
• Se till att hålla barn som använder denna pedalenhet under ständig
uppsikt.
• Försök inte montera isär produkten eller modifiera den på något sätt.
Om du gör det så finns det risk för personskador.
• Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna, enligt anvisningarna på
bilderna nedan.
• Kliv aldrig på pedalenheten. Detta kan orsaka materialskador och utgör
en risk för personskador.
k安全須知 (圖 2)
•
•
•
•
請務必督導可能使用此踏板的孩童。
切勿嘗試拆解本產品或以任何方式進行改裝,否則可能造成人身傷害。
請參考下圖,小心不要夾到手指。
切勿整個人站上踏板,否則可能導致損壞並造成人身傷害。
kGüvenliğe İlişkin Önlemler (Şekil 2)
• Bu pedal ünitesini kullanabilecek olan çocukları gözlemleyin.
• Kesinlikle bu ürünü parçalarına ayırmaya veya herhangi bir şekilde
üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Aksi durumda kişisel
yaralanma tehlikesi meydana gelebilir.
• Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi parmaklarınızı kıstırmaktan
kaçınmaya dikkat edin.
• Pedal ünitesinin üzerine kesinlikle basmayın. Basılması durumunda
hasar veya kişisel yaralanma tehlikesi meydana gelebilir.
Figura 2 / Afbeelding 2 / Bild 2 / 圖 2 / Şekil 2
165 cm
31.0 (寬) × 15.4 (深) × 6.9 (高) cm
約 1 公斤
本用戶說明書、固定扣
* 產品規格和外觀如有變更,恕不另行通知。
• Non afferrare mai la pedaliera dal cavo. Ciò potrebbe causare la
sconnessione e la caduta della pedaliera, con il rischio di lesioni
personali.
• Raap de pedaaleenheid nooit op aan zijn snoer. Als u dat doet,
kan de pedaaleenheid ontkoppeld raken en vallen, met risico op
persoonlijk letsel.
• Lyft aldrig upp pedalenheten genom att hålla i sladden. Om du gör
det så kan anslutningen brytas och pedalen kan falla ner vilket utgör
en risk för personskador.
• 切勿經由拉扯電源線撿起踏板,否則可能導致踏板斷電和掉落,造成
人身傷害。
• Pedal ünitesini kesinlikle kablosundan tutarak kaldırmayın. Aksi
takdirde, kişisel yaralanma tehlikesi oluşacak şekilde pedal ünitesi
bağlantısı koparak düşebilir.
• Svetsningsfogar
Fogar kan vara synliga på produktens utsida. Detta är ”svetsningsfogar”
från plastgjutningsprocessen. De är inte sprickor eller repor. Sådana
märken påverkar inte användningen av ditt digitala piano.
k保養工作
• 清潔時,請用軟布沾加水稀釋的溫和中性清潔劑擦拭。擦拭前先將軟布
適度擰乾。切勿使用苯、酒精、稀釋劑或其他化學劑。
• 若踏板的橡膠腳墊上有異物黏著,可能導致踩踏時在某些地板表面上滑
動。如果發生這種情況,請將抹布弄濕,盡可能擰乾後再將橡膠腳墊擦
乾淨。
• 熔合線
在產品外部會看到接線。這是塑膠成型過程產生的「熔合線」,不是裂縫
或刮痕,不會對數位鋼琴的使用造成任何影響。
kKullanıcının Yapabileceği Bakım
• Temizlemek için yumuşak bir nötr deterjanlı suyla nemlendirilmiş
yumuşak bezle silin. Silmeden önce bezi sıkarak fazla ıslaklığı
alın. Kesinlikle benzen, alkol, tiner veya başka kimyasal maddeler
kullanmayın.
• Pedal ünitesinin lastik ayaklarına yapışan yabancı maddeler, bazı zemin
yüzeylerinde pedalın kaymasına neden olabilir. Bu durum meydana
gelirse bir bezi ıslatarak iyice sıkın ve ardından lastik ayakları silerek
temizleyin.
• Birleşim Çizgileri
Çizgiler, ürünün dış kısmında görünür olabilir. Bunlar, plastik kalıplama
işleminden kaynaklanan “birleşim çizgileridir”. Çatlaklar veya çizikler
değildir. Bu tür izler, Dijital Piyanonuzun kullanımında hiçbir soruna
neden olmaz.
kManutenzione dell’utente
• Effettuare la pulizia con un panno morbido inumidito con una soluzione
debole di acqua e un detergente neutro delicato. Strizzare il panno
per eliminare l’umidità in eccesso prima di spolverare. Non usare mai
benzene, alcool, solventi o altri agenti chimici.
• I corpi estranei che aderiscono ai piedini in gomma della pedaliera
possono far scivolare il pedale fuori posizione su alcune pavimentazioni.
In questi casi, inumidire un panno, strizzarlo il più possibile e pulire i
piedini in gomma.
• Linee di saldatura
All’esterno del prodotto potrebbero vedersi delle linee. Si tratta di “linee
di saldatura” che derivano dal processo di modellatura della plastica.
Non si tratta di crepe o graffi. Tali segni non causano alcun problema
per l’uso del piano digitale.
kAltro
• Assicurarsi di smaltire i materiali di imballaggio e imbottitura della
pedaliera in conformità alle norme locali sullo smaltimento differenziato
dei rifiuti.
kOverige
• Wanneer u de verpakking en het vulmateriaal van de pedaaleenheid
weggooit, doe dit dan in overeenstemming met de plaatselijke regels
voor gescheiden afval.
kÖvrigt
• När du kasserar pedalenhetens förpackningsmaterial och andra
skyddsmaterial så måste du göra detta i enlighet med gällande lokala
lagar och bestämmelser för sophantering.
kOnderhoud door de gebruiker
k其他
• Om schoon te maken, veegt u met een zachte doek die vochtig
gemaakt is in een verdunde oplossing van water en een mild, neutraal
reinigingsmiddel. Wring het overtollige vocht uit de doek voordat u
begint te vegen. Gebruik nooit benzeen, alcohol, verdunner of overige
chemische stoffen.
• Als zich vreemd materiaal op de rubberen voetjes van de
pedaaleenheid ophoopt, kan het pedaal op bepaalde vloeroppervlakken
van zijn plaats wegglijden. Als dit gebeurt, bevochtig dan een doek,
wring er zo veel mogelijk water uit en veeg vervolgens de rubberen
voetjes schoon.
• Laslijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn op de buitenkant van het product. Dit zijn
’laslijnen’ die veroorzaakt zijn door het plasticspuitgietproces. Er zijn
geen barsten of krassen. Die markeringen veroorzaken geen probleem
bij het gebruik van uw Digitale Piano.
• 丟棄踏板的包裝和緩衝填充材料時,請務必依照當地的垃圾分類規則處
理。
kAnvändarunderhåll
• Gör så här för att rengöra: Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa.
Använd vatten och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan
ordentligt innan du börjar torka. Använd aldrig bensen, alkohol, thinner
eller några andra kemiska ämnen.
• Om främmande föremål fastnar på pedalenhetens gummifötter så kan
pedalen halka ur läge på vissa golvunderlag. Om detta inträffar ska du
fukta en trasa, vrida ur så mycket vatten som möjligt och sedan torka av
gummifötterna för att avlägsna smutsen.
kDiğer
• Pedal ünitesinin ambalajını ve sıkıştırma malzemelerini atarken yerel
çöp ayırma kurallarına uygun olarak hareket edin.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla
legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Detta återvinningsmärke anger att förpackningen överensstämmer med
miljöskyddslagar i Tyskland.
此再生標誌表示本包裝符合德國環境保護法。
Bu geri dönüşüm işareti ambalajın Almanya’daki çevre koruma
yasalarına uygun olduğunu gösterir.
Dichiarazione di conformità secondo la direttiva UE
Verklaring van overeenstemming volgens EU-richtlijn
Försäkran om överensstämmelse i enlighet med EU-direktiv
歐盟指令符合性聲明書
AB Yönetmeliği Uyarınca Uygunluk Beyanı
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA1808-A
© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement