Casio XJ-V1, XJ-V2 Instelgids
DE/IT/SV/RU/PT/NL
DATA PROJECTOR
XJ-V1/ XJ-V2
Deutsch
Setup-Anleitung
Bitte bewahren Sie die gesamte
Benutzerdokumentation für späteres
Nachschlagen auf.
Für die neueste Ausgabe dieser
Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte
unsere Website unter folgender URL.
http://world.casio.com/manual/projector/
Italiano
Guida di setup
Conservare l’intera documentazione
dell’utente a portata di mano per riferimenti
futuri.
Per ottenere la versione più aggiornata di
questo manuale, visitare il sito web all’URL
riportato di seguito.
http://world.casio.com/manual/projector/
Svenska
Installationshandbok
Förvara all användardokumentation nära till
hands för framtida referens.
Den senaste versionen av detta
instruktionshäfte kan hämtas från webbplatsen
med följande URL-adress.
http://world.casio.com/manual/projector/
Português
Guia de Configuração
Certifique-se de guardar toda a
documentação do usuário à mão para futuras
referências.
Para obter a última versão deste manual,
visite o site no endereço URL abaixo.
http://world.casio.com/manual/projector/
Nederlands
Instelgids
Bewaar alle documentatie op een veilige
plaats voor latere naslag.
Bezoek de website op de onderstaande URL
voor de nieuwste versie van deze handleiding.
http://world.casio.com/manual/projector/
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorzorgen .............................NL-1
Snelgids................................................... NL-13
Voorzorgen in het gebruik .......................NL-6
Technische gegevens ............................ NL-14
Algemeen overzicht................................NL-12
Uitpakken
Controleer bij het uitpakken van de projector of alle hieronder vermelde items aanwezig zijn.
 DATA PROJECTOR
 “Veiligheidsvoorzorgen“ vel
 Afstandsbediening (YT-150)
 “Lees dit eerst” vel
 Testbatterijen (AAA-formaat × 2)
 Garantie
 Netsnoer
 DLP is een gedeponeerd handelsmerk van Texas Instruments Incorporated uit de Verenigde Staten.
 HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
 XGA is een gedeponeerd handelsmerk van IBM Corporation uit de Verenigde Staten.
 Andere namen van bedrijven en producten zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
 De inhoud van deze Gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
 Kopiëren van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, is verboden. U mag deze handleiding gebruiken voor
uw eigen persoonlijk gebruik. Enig ander gebruik zonder toestemming van CASIO COMPUTER CO., LTD. is
verboden.
 CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gederfde winst, of claims van
derden voortkomend uit het gebruik van dit product of deze handleiding.
 CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of gederfde winst als
gevolg van gegevensverlies veroorzaakt door een storing of onderhoud aan dit product, noch om enige
andere reden.
 De voorbeeldschermen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en het is daarom mogelijk
dat ze niet exact overeenkomen met de beelden zoals die daadwerkelijk door het product weergegeven
worden.
NL
Veiligheidsvoorzorgen
Hartelijk dank dat u voor dit CASIO product heeft gekozen. Lees deze “Veiligheidsvoorzorgen” goed
door voor u probeert het product te gebruiken. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing na het lezen op een
veilige plek zodat u er later nog iets in zult kunnen opzoeken.
Over veiligheidssymbolen
In deze Gebruiksaanwijzing en op het product zelf worden diverse symbolen gebruikt om een veilig
gebruik te bevorderen en om u en anderen te beschermen tegen het risico van letsel en schade. De
betekenis van deze symbolen wordt hieronder uitgelegd.
*Gevaar
*Waarschuwing
*Pas op
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er levensgevaar of het gevaar van ernstig persoonlijk
letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk levensgevaar of het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel bestaat.
Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed
wordt opgevolgd, er mogelijk gevaar van ernstig persoonlijk letsel of
schade bestaat.
Voorbeelden van pictogrammen
’
!
$
Een driehoek geeft een situatie aan waarin u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld hier geeft aan
dat u voorzorgen moet nemen tegen elektrische schokken.
Een cirkel met een streep erdoor geeft aan dat u iets niet mag doen. De handeling in kwestie
wordt aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat demontage
verboden is.
Een zwarte cirkel geeft aan dat u iets moet doen. De handeling in kwestie wordt aangegeven
door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen.
● Storing
Voorzorgen bij gebruik
* Waarschuwing
● Toezicht door volwassenen is vereist
wanneer er kleine kinderen aanwezig
zijn en in het bijzonder wanneer de
mogelijkheid bestaat dat kleine
kinderen de projector kunnen
aanraken.
● Rook, geur, hitte en andere
abnormaliteiten
-
Als u merkt dat er rook of een vreemde
geur uit het toestel komt, of als u iets
anders abnormaals opmerkt, moet u
onmiddellijk stoppen met het gebruiken
van de projector. Als u het toestel blijft
gebruiken, kan er brandgevaar en gevaar
voor elektrische schokken ontstaan. Voer
onmiddellijk de volgende stappen uit.
1. Haal de stekker van de projector uit het
stopcontact.
2. Neem contact op met uw dealer of een erkend
CASIO service-centrum.
-
Stop onmiddellijk met het gebruiken van
de projector als het beeld niet normaal
wordt weergegeven, of als er zich iets
anders abnormaals voordoet terwijl u
zeker weet dat de projector correct
gebruikt wordt. Als u het toestel blijft
gebruiken, kan er brandgevaar en gevaar
voor elektrische schokken ontstaan. Voer
onmiddellijk de volgende stappen uit.
1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend
CASIO service-centrum.
NL-1
Veiligheidsvoorzorgen
● Netsnoer
+
Oneigenlijk gebruik van het netsnoer leidt
tot brandgevaar en gevaar voor
elektrische schokken.
Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgen in acht neemt.
• Gebruik alleen de accessoires die met de
projector worden meegeleverd.
• Gebruik een stroomvoorziening met hetzelfde
voltage als het opgegeven voltage voor de
projector.
• Sluit niet teveel apparatuur aan op één
stopcontact.
• Breng het netsnoer niet te dicht in de buurt van
de verwarming.
• Gebruik het met de projector meegeleverde
netsnoer niet voor andere apparatuur.
• Gebruik het stopcontact voor de projector niet
tegelijk met andere apparatuur. Als u een
verlengsnoer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
het opgegeven vermogen voor dit verlengsnoer
geschikt is voor het stroomverbruik van deze
projector.
• Gebruik het netsnoer niet opgerold.
• Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij
kunt wanneer u de stekker van de projector eruit
moet halen.
Een beschadigd netsnoer leidt tot
brandgevaar en gevaar voor elektrische
schokken.
Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgen in acht neemt.
• Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer en
stel het niet bloot aan hitte.
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet klem zit tussen
de muur en een meubelstuk of de tafel waar de
projector op staat en dek het netsnoer niet af met
een kussen of iets anders.
• Probeer in geen geval wijzigingen aan te brengen
in het netsnoer, laat het niet beschadigd worden,
en zorg ervoor dat het niet teveel buigt of knikt.
• Draai het netsnoer niet en trek er ook niet aan.
Raak het netsnoer en de stekker nooit
aan met natte handen.
Dit stelt u namelijk bloot aan gevaar voor
elektrische schokken.
• Bij gebruik van de projector in het land waar u het
toestel hebt gekocht, moet u het meegeleverde
netsnoer gebruiken. Bij gebruik van de projector
in een ander land, moet u een netsnoer
aanschaffen en gebruiken dat geschikt is voor de
netspanning in dat land. Zorg er ook voor dat u
op de hoogte bent van de veiligheidsnormen in
dat land en houd u daaraan.
-
"
-
Wanneer u de projector achterlaat, moet
u ervoor zorgen dat er geen huisdieren of
andere dieren bij kunnen komen en moet
u de stekker van het toestel uit het
stopcontact halen. Een netsnoer dat
beschadigd is doordat erop gekauwd is,
kan leiden tot kortsluiting en kan
brandgevaar opleveren.
● Water en vreemde voorwerpen
+
%
%
Laat in geen geval water op de projector
komen. Water leidt tot brandgevaar en
gevaar voor elektrische schokken.
Zet geen vaas of ander voorwerp met
vloeistof erin op de projector. Water leidt
tot brandgevaar en gevaar voor
elektrische schokken.
Water of andere vloeistoffen, of vreemde
voorwerpen (metaal enz.) in de projector
leidt tot brandgevaar en gevaar voor
elektrische schokken. Als er iets in de
projector terecht komt, moet u
onmiddellijk de volgende stappen
uitvoeren.
1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend
CASIO service-centrum.
● Demontage en modificatie
!
Probeer in geen geval de projector te
demonteren of te modificeren. De
projector bevat een groot aantal
componenten die onder hoogspanning
staan en gevaar opleveren voor
elektrische schokken of brandwonden.
Wij wijzen u er ook op dat eventuele
problemen als gevolg van demontage of
modificatie zonder toestemming niet
onder de garantie vallen en niet in
aanmerking komen voor reparatie door
CASIO.
Laat daarom alle interne inspecties, instellingen en
reparaties over aan uw dealer of een erkend
CASIO service-centrum.
NL-2
Veiligheidsvoorzorgen
● Vallen en schokken
-
Doorgaan met het gebruiken van de
projector nadat deze is beschadigd door
een val of een andere onfortuinlijke
gebeurtenis leidt tot brandgevaar en
gevaar voor elektrische schokken. Voer
onmiddellijk de volgende stappen uit.
1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het
stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend
CASIO service-centrum.
● Verbranden
-
Als u de projector weg wilt doen, mag u
hem in geen geval verbranden of laten
verbranden. Dit kan leiden tot een
ontploffing en tot brandgevaar en
persoonlijk letsel.
● Door de projector geproduceerde
lichtbundel
-
• Kijk nooit direct in de lens, de inlaten of
de uitlaten terwijl de lichtbron aan is.
Controleer wanneer u de projector aan
zet of er niemand direct in de lens, de
inlaten of de uitlaten kijkt. Het zeer
intense licht dat de projector produceert
kan uw ogen beschadigen.
• Gebruik geen vergrootglas, spiegel of
iets dergelijks om het licht van de
projector te verbuigen of te weerkaatsen
en houd dergelijke voorwerpen in geen
geval in de lichtbundel van de projector.
Verstrooid of weerkaatst licht kan in
iemands ogen schijnen en gevaar voor
beschadiging van het gezichtsvermogen
opleveren.
● Blokkeren van de
ventilatie-openingen
-
Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen
niet geblokkeerd of afgedekt worden. Dit
kan namelijk leiden tot oververhitting in
het binnenwerk, wat kan leiden tot
brandgevaar en defecten aan de
projector. Als u de projector aanraakt
wanneer deze heet is, kunt u
brandwonden oplopen. Neem altijd de
volgende voorzorgen in acht.
• Laat minstens 30 cm ruimte vrij tussen de
projector en de wand.
• Plaats de projector niet in een ruimte met een
slechte ventilatie.
• Dek de projector in geen geval af met een doek
of iets dergelijks.
• Zet de projector in het gebruik op een stevig en
vlak oppervlak. Gebruik de projector niet op een
tapijt, deken, handdoek, kussen of ander zacht
oppervlak.
• Zet de projector in het gebruik nooit rechtop.
● Projectorbehuizing
’
Maak de behuizing van de projector in
geen geval open. Dit leidt tot gevaar voor
elektrische schokken.
● Schoonmaken
$
Voor u de projector gaat schoonmaken,
moet u hem uitschakelen en de stekker
uit het stopcontact halen. Doet u dit niet,
dan ontstaat er gevaar voor elektrische
schokken.
● Uitlaten
De uitlaten worden erg heet wanneer de projector
in werking is. Raak ze daarom in geen geval aan.
Dit leidt tot gevaar voor brandwonden. De
omgeving van de uitlaten kan ook erg heet worden.
Zorg er daarom voor dat er zich geen voorwerpen
van plastic of andere warmtegevoelige materialen
in de buurt van de projector bevinden of eronder.
Dit kan namelijk leiden tot vervorming en
verkleuring van het voorwerp in kwestie.
● Opstelling
Stel de projector in geen geval op in een van de
volgende locaties. Dit leidt tot brandgevaar en
gevaar voor elektrische schokken.
• In de buurt van plekken die blootstaan aan sterke
trillingen
• Op vochtige of stoffige plekken
• In een keuken of andere plek met vette walm of
rook
• Bij een verwarming, op een verwarmd tapijt of op
een plek die blootstaat aan direct zonlicht
• Op een plek die blootstaat aan extreme
temperaturen (het bereik voor de
bedrijfstemperatuur is 5°C t/m 35°C).
● Zware voorwerpen
Zet in geen geval zware dingen op de projector en
ga er niet bovenop staan. Dit leidt tot brandgevaar
en gevaar voor elektrische schokken.
● Water
Plaats de projector in geen geval in een badkamer
of op andere plekken waar het toestel nat zou
kunnen worden.
● Onstabiele locatie
-
NL-3
Zet de projector in geen geval op een
onstabiel oppervlak of op een hoge
plank. Hierdoor kan het toestel vallen,
wat zou kunnen leiden tot persoonlijk
letsel.
Veiligheidsvoorzorgen
● Gebruiken van de projector op een
kastje met draaiwieltjes
* Pas op
● Netsnoer
Wanneer u de projector gebruikt op een kastje of
iets dergelijks met draaiwieltjes, moet u ervoor
zorgen dat de wieltjes vergrendeld zijn wanneer
het kastje niet wordt verplaatst.
-
● Onweer
Raak tijdens onweer de stekker van het netsnoer
van de projector niet aan.
● Afstandsbediening
!
+
Probeer in geen geval de
afstandsbediening te demonteren of te
modificeren. Hierdoor ontstaat het
gevaar voor elektrische schokken,
brandwonden en ander persoonlijk letsel.
Laat daarom alle interne inspecties,
instellingen en reparaties over aan uw
dealer of een erkend CASIO
service-centrum.
Laat de afstandsbediening niet nat
worden. Water leidt tot brandgevaar en
gevaar voor elektrische schokken.
● Gebruik geen brandbare spray in de
buurt
-
Spuit niet met brandbare gassen in of in
de buurt van de projector. Dergelijke
gassen zouden vlam kunnen vatten en
leiden tot brandgevaar.
Oneigenlijk gebruik van het netsnoer leidt
tot brandgevaar en gevaar voor
elektrische schokken. Neem altijd de
volgende voorzorgen in acht.
• Pak wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt altijd de stekker zelf vast en trek niet aan
het snoer.
• Steek de stekker goed en volledig in het
stopcontact.
• Haal na gebruik de stekker van de projector uit
het stopcontact.
• Haal de stekker van de projector uit het
stopcontact als u het toestel langere tijd niet zult
gebruiken.
• Haal de stekker minstens één keer per jaar uit het
stopcontact en gebruik een droge doek of een
stofzuiger om het gebied rond de poten van de
stekker schoon te maken.
• Gebruik in geen geval een schoonmaakmiddel
om het netsnoer schoon te maken, zeker niet
voor de stekkers.
• Voor u de projector gaat verplaatsen, moet u
hem eerst uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen.
● Maak een reservekopie van
belangrijke gegevens
+
U moet een aparte kopie aanhouden van
alle gegevens die worden opgeslagen in
het geheugen van de projector. Door
storingen, onderhoud enz. kunnen de
gegevens uit het geheugen namelijk
verloren gaan.
● Zorg er tijdens projectie voor dat er
zich geen dingen voor de lens, in de
baan van het licht bevinden.
Voorwerpen die zich voor de lens bevinden leveren
brandgevaar op.
● Lenseffecten
Plaats geen aquarium of iets anders dat een
lenseffect kan veroorzaken voor de projector
wanneer de lichtbron is ingeschakeld. Dergelijke
voorwerpen kunnen leiden tot brandgevaar.
● Lens
Raak de lens in geen geval aan.
B
NL-4
Veiligheidsvoorzorgen
● Weggooien van batterijen
Voorzorgen voor batterijen
* Gevaar
+
Volg onmiddellijk de volgende stappen op
als er onverhoopt uit een alkalibatterij
gelekte vloeistof in iemands oog terecht
komt.
1. Wrijf niet in de ogen! Was de ogen met schoon
water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Als
er niet onmiddellijk actie ondernomen wordt,
kan het slachtoffer het gezichtsvermogen
verliezen.
Houd u bij het weggooien van batterijen aan de
regels die daarvoor gelden in het gebied waar u
zich bevindt.
Magnetisme
* Pas op
+
* Waarschuwing
Oneigenlijk gebruik van batterijen kan leiden tot
lekkage en vervuiling van de omliggende
onderdelen, of kan leiden tot ontploffing,
brandgevaar en gevaar voor persoonlijk letsel.
Neem altijd de volgende voorzorgen in acht.
• Probeer batterijen in geen geval te
demonteren en sluit ze niet kort.
• Stel batterijen niet bloot aan hitte en gooi
ze niet in het vuur.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen
door elkaar.
• Gebruik geen verschillende soorten
batterijen door elkaar.
• Probeer gewone batterijen niet op te
laden.
• Let op dat u de batterijen in de juiste
richting inzet.
-
+
* Pas op
Oneigenlijk gebruik van batterijen kan leiden tot
lekkage en vervuiling van de omliggende
onderdelen, of kan leiden tot ontploffing,
brandgevaar en gevaar voor persoonlijk letsel.
Neem altijd de volgende voorzorg in acht.
• Gebruik uitsluitend het type batterijen
dat wordt opgegeven voor de
afstandsbediening.
Deze projector is voorzien van een
krachtige magneet. Daarom mag deze
niet in de buurt komen van iemand met
een pacemaker of andere elektronische
medische apparatuur. Haal bij eventuele
problemen de projector zo snel mogelijk
weg bij de persoon die de problemen
ondervindt en raadpleeg onmiddellijk een
arts.
Houd de projector uit de buurt van floppy
disks, magneetkaarten, magneetbanden,
betaalkaarten of cheques met
magneetstrips en andere media die
gebruik maken van magnetische
opnamemethoden. De projector kan
gegevens die zijn opgenomen op
magnetische media verminken.
Overig
* Pas op
Als het binnenwerk van de projector langere tijd
niet wordt schoongemaakt en er zich binnenin stof
heeft opgehoopt, kan er gevaar voor brand en
ongelukken ontstaan en kan de lichtopbrengst bij
projectie achteruit gaan. Neem eens per jaar
contact op met uw dealer of erkend CASIO
service-centrum om het binnenwerk van de
projector te laten reinigen. Wij wijzen u erop dat u
zult moeten betalen voor deze reiniging.
● U moet alle toepasselijke plaatselijke
wetten en regelgeving stipt opvolgen
en u mag de projector niet
ontmantelen wanneer u deze weg
doet.
-
● Lege batterijen
Haal de batterijen uit de afstandsbediening zodra
ze leeg zijn.
• Haal de batterijen uit de
afstandsbediening als u het toestel
langere tijd niet zult gebruiken.
+
NL-5
Voorzorgen in het gebruik
Over de lichtbron
 De lichtbron-eenheid van de projector maakt gebruik van een laser en LED.
 De opgegeven levensduur van de lichtbron-eenheid van het toestel is ongeveer 20000 uur. De
daadwerkelijke levensduur hangt mede af van de gebruiksomstandigheden, de via het instelmenu
bepaalde instellingen en onvermijdelijke verschillen tussen individuele lichtbron-eenheden.
 De lichtbron-eenheid wordt gegarandeerd voor de tijd die is aangegeven op de garantie, of voor 6000
uur, als dat eerder het geval is.
 Als de lichtbron-eenheid niet oplicht of merkbaar minder licht produceert, dan kunt u ervan uitgaan dat
de lichtbron-eenheid aan het eind van haar bruikbare leven is gekomen. Neem voor vervanging
contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum. Wij wijzen u er ook op dat eventuele
problemen als gevolg van demontage of modificatie zonder toestemming niet onder de garantie vallen
en niet in aanmerking komen voor reparatie door CASIO.
Voorzorgen voor de laser
Deze projector is voorzien van een Klasse 1 laserapparaat dat voldoet aan de normen van
IEC 60825-1: 2014.
 Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule. Demontage of modificatie is uiterst gevaarlijk en
mag in geen geval worden ondernomen.
 Handelingen of instellingen die niet specifiek vermeld staat in de gebruiksaanwijzing zullen leiden tot
gevaar voor blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.
Onderkant
NL-6
Voorzorgen in het gebruik
Deze projector is voorzien van een Klasse 2 laserapparaat dat voldoet aan de normen van
IEC 60825-1: 2007.
 Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule. Demontage of modificatie is uiterst gevaarlijk en
mag in geen geval worden ondernomen.
 Handelingen of instellingen die niet specifiek vermeld staat in de gebruiksaanwijzing zullen leiden tot
gevaar voor blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.
Onderkant
NL-7
Voorzorgen in het gebruik
Uitlaatopeningen
• Uitlaatopeningen worden erg heet tijdens projectie. Raak in geen geval ventilatie-openingen aan en
zorg ervoor dat ze niet geblokkeerd raken.
• Steek er geen vreemde voorwerpen in.
Onderkant
Door de projector geproduceerde lichtbundel
• Blokkeer het licht niet wanneer het is ingeschakeld.
• Kijk in geen geval rechtstreeks in de lens wanneer de lamp
aan staat. Wees in het bijzonder voorzichtig wanneer er
kinderen aanwezig zijn.
NL-8
Voorzorgen in het gebruik
Overige voorzorgen
Deze projector is gemaakt van precisie-componenten. Als u de volgende voorzorgen niet in acht neemt,
is het mogelijk dat het toestel storingen zal vertonen en niet meer correct gegevens zal kunnen opslaan.
● Gebruik de projector in geen geval op de volgende plekken en bewaar hem daar
ook niet. Dit zal namelijk kunnen leiden tot storingen en schade aan de
projector.









Plekken met statische elektriciteit
Plekken met extreme temperaturen
Zeer vochtige plekken
Plekken met grote temperatuurschommelingen
Zeer stoffige plekken
Op een wankel, schuin aflopend of op een andere manier instabiel oppervlak
Plekken waar het toestel nat zou kunnen worden
Plekken met grote hoeveelheden vette walm of andere soorten rook
Plekken waar gevaar voor zoutschade bestaat
● Zorg ervoor dat de ontvanger voor de afstandsbediening niet wordt
blootgesteld aan tl-verlichting, zonlicht of andere sterke lichtbronnen. Sterke
verlichting kan leiden tot storingen.
● Gebruik de projector niet onder de volgende omstandigheden. Dergelijke
omstandigheden kunnen namelijk leiden tot storingen en schade aan de
projector.
 Vermijd plekken die blootstaan aan extreme temperaturen (het bereik voor de bedrijfstemperatuur
is 5°C t/m 35°C).
 Zet in geen geval zware dingen op de projector en ga er niet bovenop staan.
 Steek geen vreemde voorwerpen naar binnen en zorg ervoor dat er niets in de projector terecht kan
komen.
 Zet geen vaas of ander voorwerp met vloeistof erin op de projector.
● Wanneer u de projector neerzet of een andere handeling uitvoert waarbij het
toestel verplaatst of bewogen moet worden, moet u voorzichtig zijn dat uw
vingers niet klem komen te zitten onder de projector.
● Laat lege batterijen niet te lang in de afstandsbediening zitten.
Lege batterijen kunnen gaan lekken, wat kan leiden tot storingen of schade aan de afstandsbediening.
Vervang de batterijen minstens één keer per jaar, ongeacht hoe vaak u de afstandsbediening in de
tussentijd heeft gebruikt.
● Maak schoon met een zachte, droge doek.
Wanneer het toestel erg vuil is, kunt u een zachte doek gebruiken die bevochtigd is met een zwakke
oplossing van water en een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek goed uit voor u de
behuizing ermee afneemt. Gebruik in geen geval verfverdunner, benzine of andere agressieve middelen
om de projector schoon te maken. Deze middelen kunnen de belettering verwijderen en de behuizing
aantasten.
● Ontbrekende beeldpunten
Alhoewel deze projector gefabriceerd is met de meest geavanceerde digitale technologie die vandaag de
dag beschikbaar is, is het mogelijk dat er enkele beeldpunten in het scherm ontbreken. Dit is normaal en
wijst niet op een storing.
NL-9
Voorzorgen in het gebruik
● Stel de projector in geen geval bloot aan zware schokken terwijl het toestel aan
het projecteren is.
Als de projector onbedoeld een zware schok incasseert, zal het geprojecteerde beeld even verdwijnen.
Het beeld zal na enige tijd weer terugkeren, maar mogelijk met de verkeerde kleuren of vergezeld van
een foutmelding.
Als het geprojecteerde beeld de verkeerde kleur heeft, moet u de huidige signaalbron opnieuw
selecteren. Als de juiste kleurweergave hierdoor niet hersteld wordt, moet u de projector uit zetten en
vervolgens weer aan.
Als het beeld terugkomt, maar met een foutmelding, moet u het aangegeven probleem verhelpen met
behulp van de uitleg onder “Foutindicators en waarschuwingen” in de Gebruiksaanwijzing.
● Keystone correctie en beeldkwaliteit
Door een correctie voor perspectivische vertekening (zg. keystone correctie) uit te voeren, zal het beeld
voor projectie worden gecomprimeerd. Dit kan leiden tot vervorming van het beeld of een verlies van
beeldkwaliteit. Verander in een dergelijk geval de positie van de projector en/of die van het scherm zodat
deze zoveel mogelijk overeenkomen met de illustratie onder “Opstellen van de projector” in de
Gebruiksaanwijzing.
Als beeldkwaliteit de hoogste prioriteit heeft, moet u de auto keystone correctie uitschakelen en de
projector zo opstellen dat deze recht op het scherm gericht staat.
 Ook als uw projector nog onder de garantie valt, zal er een bedrag in rekening worden gebracht voor
een reparatie als het probleem veroorzaakt wordt doordat de projector zeer lange tijd (bijv. 24 uur)
doorlopend in gebruik is geweest, of als de projector is ingesteld en gebruikt zonder de “Voorzorgen
bij het opstellen” in de Gebruiksaanwijzing op te volgen.
 Gebruik onder hoge omgevingstemperaturen of in een omgeving met grote hoeveelheden stof, vette
walm, tabaksrook of andere soorten rook kan de vervangingsperiode voor de optische
systeemelementen en andere componenten verkorten en snellere vervanging noodzakelijk maken. Let
op, want de kosten van dergelijke vervangingen zullen aan u in rekening worden gebracht. Neem
contact op met een erkend CASIO service-centrum voor details over vervangingsperioden en kosten.
● Condens
Er kan condens worden gevormd op de lens en/of binnenin de projector wanneer de projector van een
koude ruimte naar een warme wordt verplaatst, wanneer de verwarming wordt ingeschakeld in een
koude ruimte en onder andere, soortgelijke omstandigheden, waardoor het geprojecteerde beeld
onscherp kan lijken en waardoor storingen en andere problemen kunnen ontstaan. Schakel in een
dergelijk geval de projector uit en wacht enige tijd totdat de condens vanzelf verdwenen is. Wanneer de
condens verdwenen is, kunt u weer gewoon beelden projecteren.
NL-10
Voorzorgen in het gebruik
Voorzorgen bij het hanteren van de projector na gebruik
De uitlaten van de projector en de gebieden rond deze
ventilatie-openingen worden zeer heet in het gebruik en zullen nog
een tijdje heet blijven nadat de projector is uitgeschakeld. Daarom
moet u de projector aan de zijkanten vastpakken, zoals u kunt zien
op de illustratie, wanneer u hem wilt verplaatsen.
Schoonmaken van de projector
 Maak regelmatig de behuizing van de projector, de lens, de inlaten en de uitlaten schoon.
 Gebruik niet teveel kracht wanneer u de lens schoonmaakt en wees voorzichtig dat u hem niet
beschadigt.
 Stof en vuil hopen zich doorgaans op rond de inlaten. Gebruik daarom regelmatig (ongeveer een keer
per maand) een stofzuiger om opgehoopt stof en vuil te verwijderen.
 Als de projector wordt gebruikt wanneer er zich teveel stof heeft opgehoopt rond de inlaten, kan het
binnenwerk oververhit raken, wat kan leiden tot storingen.
 Door bepaalde omstandigheden in het gebruik is het ook mogelijk dat vuil en stof zich ophopen rond
de uitlaten van de projector. Gebruik in een dergelijk geval dezelfde procedure als die hierboven is
beschreven voor het schoonmaken van de uitlaten.
NL-11
Algemeen overzicht
[INPUT] toets
[P] (Aan/uit) toets
POWER/STANDBY indicator
Uitlaten
STATUS indicator
Inlaten
Ontvanger afstandsbedieningssignaal
Zoomring
Inlaten
Scherpstelring
Projectielens
HDMI-aansluiting
COMPUTER-aansluiting
AUDIO OUT-aansluiting
AUDIO IN-aansluiting
Stroomaansluiting
Ontvanger afstandsbedieningssignalen
SERIAL-poort
SERVICE-poort
Gat voor antidiefstalslot*
* Het gat voor een antidiefstalslot is bedoeld voor het bevestigen van een draad of ketting. Bezoek de
Kensington Lock website op http://www.kensington.com/ voor meer informatie.
NL-12
Snelgids
Dit gedeelte geeft uitleg over de bediening tot aan het moment dat de projectie begint.
Zie voor meer gedetailleerde uitleg van de bediening de “Gebruiksaanwijzing” (UsersGuide.pdf).
1. Doe de batterijen in de afstandsbediening.
☞ “Inzetten van batterijen in de afstandsbediening” (Gebruiksaanwijzing)
2. Zet de projector op een tafel, bureau of ander oppervlak dat horizontaal en sterk
genoeg is en zorg ervoor dat er genoeg ruimte vrij wordt gelaten rondom het
toestel.
☞ “Opstellen van de projector”, “Voorzorgen bij het opstellen” (Gebruiksaanwijzing)
 Lees ook “Veiligheidsvoorzorgen” (bladzijde NL-1) en “Voorzorgen in het gebruik” (bladzijde
NL-6).
3. Stel de verticale hoek van de projector
2
af.
1
 Til de voorkant van de projector op en druk
de ontgrendeling in. Hierdoor valt de
voorpoot uit de onderkant van de projector.
 Houd de ontgrendeling ingedrukt terwijl u de
voorkant van de projector op de juiste hoogte
brengt. Wanneer de voorpoot op de
gewenste hoogte zit, kunt u de ontgrendeling
loslaten. De voorpoot zal dan op die stand
vergrendelen.
 Draai aan de achterpoot van de projector om
de horizontale hoek bij te regelen.
Slechts één van de achterpoten is in hoogte
verstelbaar met ±3 mm. De verstelbare
achterpoot klikt in op de stand waarin de
hoogte hetzelfde is als de andere achterpoot.
3
4. Gebruik het meegeleverde netsnoer om de projector aan te sluiten op een
stopcontact.
5. Sluit de projector aan op een apparaat dat een geschikt beeldsignaal produceert en
schakel het toestel vervolgens in.
☞ “Aansluiten van de bedrading van de projector” (Gebruiksaanwijzing)
6. Druk op de [P] (Aan/uit) toets om de projector in te schakelen.
 De eerste keer dat u de projector inschakelt, zal er een “Language” (Taal) venster verschijnen in
het midden van het geprojecteerde beeld. Kies de taal die u wilt gebruiken.
7. Gebruik de [INPUT]-toets om de signaalbron te selecteren.
☞ “Selecteren van de signaalbron” (Gebruiksaanwijzing)
8. Gebruik de zoomring van de lens van de projector om de grootte van het
geprojecteerde beeld in te stellen.
9. Gebruik de scherpstelring om het beeld scherp te stellen.
10. Druk op de [P] (Aan/uit) toets om de projector uit te schakelen wanneer u klaar
bent met projecteren.
Opmerking
 Dit product is ook ontworpen voor IT stroomvoorzieningssystemen met een lijnvoltage van 230 V.
NL-13
Technische gegevens
Als u problemen ondervindt...
Als u problemen ondervindt bij het gebruiken van de projector, of als u denkt dat de projector niet goed
werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk “Oplossen van problemen” in de “Gebruiksaanwijzing”
(UsersGuide.pdf).
Technische gegevens
Modelnaam
XJ-V1
Weergavechip
XJ-V2
DLP®-chip × 1, DLP®-systeem
Weergavesysteem
Afmetingen chip
XGA 0,55 inch (13,97 mm) (Beeldverhouding: 4:3)
Aantal pixels
Projectielens
786 432 (1024 × 768)
1,1 X handmatige zoom, handmatige scherpstelling
F 2,4-2,54 / f 17,16-18,98
Lichtbron
Laser en LED
Afmetingen geprojecteerde beeld
Projectie-afstand
30 t/m 300 inch
60 inch
1,79 t/m 1,99 meter
100 inch
3,07 t/m 3,41 meter
Minimum
projectie-afstand
Kleurenreproductie
0,83 meter
Ware kleuren (maximaal 1,07 miljard kleuren)
Brightness (Helderheid)
2700 lumen
Contrastverhouding (volledig wit / zwart)
Scanfrequenties
Horizontaal
15 t/m 91 kHz
Verticaal
Weergaveresolutie
Aansluitingen
RGB-signaal
3000 lumen
20000:1
50 t/m 85 Hz
Eigen resolutie: 1024 × 768
Maximum: 1600 × 1200 (UXGA) aangepaste afmetingen
Componentsignaal
Maximum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)
HDMI-signaal
Maximum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)
RGBingangsaansluiting
Component
ingangsaansluiting
COMPUTER-aansluiting: RGB 15-pin mini D-Sub × 1;
Gebruikt voor zowel RGB- als component
(YCbCr/YPbPr) ingangssignalen.
Digitale videoingangsaansluiting
HDMI-ingangsaansluiting: HDMI type A aansluiting × 1
HDCP-ondersteuning, audiosignaal ondersteuning
Audioingangsaansluiting
3,5 mm stereoministekkeraansluiting × 1
Audiouitgangsaansluiting
3,5 mm stereoministekkeraansluiting × 1
USB-apparaat
Micro-USB type B × 1:
Voor het bijwerken van de firmware
Bedieningsaansluiting
RS-232C (D-sub 9-pin) × 1
Bedrijfstemperatuur
5 t/m 35°C
NL-14
Technische gegevens
Modelnaam
XJ-V1
Bedrijfsvochtigheid
Bedrijfshoogte
0 t/m 3000 meter boven zeeniveau
Vereiste stroomvoorziening
Stroomverbruik
(100 t/m 240 V)
XJ-V2
20 t/m 80% (zonder condensvorming)
100 t/m 240 V AC, 50/60 Hz
Eco Level 1
wanneer de Eco
modus “Aan” staat
120 W
130 W
Eco Level 5
wanneer de Eco
modus “Aan” staat
70 W
75 W
Wanneer “Helder” is
geselecteerd in de
Eco Uit modus
150 W
165 W
Wanneer “Normaal”
is geselecteerd in
de Eco Uit modus
135 W
140 W
Stroomverbruik uit (standby)
100 t/m 120 V: 0,12 W
220 t/m 240 V: 0,23 W
Afmetingen bij benadering
269,5 (b) × 269,5 (d) × 88,5 (h) mm
(inclusief uitsteeksels)
Gewicht bij benadering
2,8 kg
Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
NL-15
2,9 kg
Batterij niet weggooien,
maar inleveren als KCA
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
MA1705-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement