Casio | LK-127 | Handleiding | Casio LK-127 LK-120 LK-125 LK-130 Handleiding

Casio LK-127 LK-120 LK-125 LK-130 Handleiding
LK-120
LK-125
LK-127
LK-130
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.
K
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
LK120_di_cover1-4.p65
1
MA1310-D
Printed in China
LK120/125/127DI1B
13.9.19, 9:43 AM
NL/IT
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-E95100L netadapter in gebruik neemt dient u eerst te
controleren dat hij niet beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten,
ontblootte bedrading en andere ernstige beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter
gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Probeer nooit de batterijen op te laden.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Gebruik nooit oude en nieuw batterijen door elkaar.
• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van de batterijen in de juiste richting
wijzen zoals aangegeven bij het batterijenvak.
• Vervang batterijen zo snel mogelijk als ze tekenen geven dat ze uitgeput zijn.
• Laat de batterij-aansluitingen nooit kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-E95100L netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
LK120_di_cover1-4.p65
2
10.3.12, 10:52 AM
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve
van de veiligheid
Lees
de
aanwijzingen
in
deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat
u dit instrument gebruikt.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt in
deze gebruiksaanwijzing en op het product
zelf om er zeker van te zijn dat het product
veilig en op de juiste wijze gebruikt wordt
en om zowel letsel bij de gebruiker en andere
personen alswel schade aan eigendommen
te voorkomen. Deze symbolen met hun
betekenis worden hieronder getoond.
Voorbeelden van symbolen
Deze driehoek ( ) wijst erop dat
de gebruiker voorzichtigheid dient
te betrachten. (Het voorbeeld links
duidt op een waarschuwing t.a.v.
electrische schokken.)
Deze cirkel met een lijn erdoor ( )
wijst erop dat de aangegeven
handeling niet uitgevoerd dient te
worden. Deze handelingen zijn in
het bijzonder verboden binnen
deze aanduiding of in de buurt van
het symbool. (Het voorbeeld links
geeft aan dat demonteren
verboden is.)
GEVAAR
Dit symbool duidt informatie aan die
indien zij genegeerd of onjuist toegepast
wordt, het gevaar op ernstig letsel of zelfs
de dood met zich mee brengen.
WAARSCHUWING
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op ernstig letsel of zelfs de dood met
zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend wordt en deze aanduiding
genegeerd.
De zwarte stip ( ) geeft aan dat
de
aangegeven
handeling
uitgevoerd dient te worden.
Aanduidingen binnen dit symbool
zijn handelingen die specifiek
uitgevoerd dienen te worden. (Het
voorbeeld links geeft aan dat de
netstekker uit het stopcontact
getrokken dient te worden.)
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op letsel of de kans op schade met
zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend wordt en deze aanduiding
genegeerd.
D-1
LK120_d_01-07.p65
1
10.3.19, 5:29 PM
GEVAAR
Alkaline batterijen
Voer de volgende stappen
onmiddellijk uit als vloeistof uit de
alkaline batterij ooit in uw ogen
mocht komen.
1. WRIJF NIET IN UW OGEN !
Spoel ze met water.
2. Neem onmiddellijk contact op
met een arts.
U kunt uw gezichtsvermogen verliezen
mocht de vloeistof van de alkaline
batterij in uw ogen blijven zitten.
WAARSCHUWING
Rook, vreemde geur, oververhitting
Als u het product blijft gebruiken
terwijl het rook, een vreemde geur
of hitte afgeeft, kan dit het risico op
brand en electrische schok met zich
meebrengen. Volg onmiddellijk de
volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als
u de netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter
kan het risico op brand en electrische
schok met zich meebrengen. Zorg
ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Let erop dat u alleen de
netadapter gebruikt die voor dit
product gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een voedingsbron
waarvan de spanning (het voltage)
overeenkomt met de op de
netadapter aangegeven waarde.
• Belast
stopcontacten
en
verlengsnoeren niet te veel.
● Onjuist gebruik van het netsnoer
van de netadapter kan het
beschadigen of breken met het
risico op brand en electrische
schok. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Plaats nooit zware voorwerpen
op het snoer en stel het niet
bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en
stel het niet bloot aan overmatig
buigen.
• Draai het snoer niet en trek er
nooit aan.
• Mocht het netsnoer of de
netstekker beschadigd raken,
neem dan contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
● Raak de netadapter nooit aan
terwijl uw handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een electrische
schok oplopen.
● Gebruik de netadapter waar deze
niet nat kan worden. Water breng
het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
● Plaats geen vaas of andere bak
met vloeistof bovenop de
netadapter. Water breng het risico
op brand en elektrische schok met
zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat
de batterijen gaan lekken hetgeen
schade kan toebrengen aan
voorwerpen in de buurt of een
explosie veroorzaken, hetgeen het
risico op brand en persoonlijk letsel
met zich meebrengt. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
D-2
LK120_d_01-07.p65
2
10.3.19, 5:29 PM
• Probeer nooit batterijen uit elkaar
te halen en laat ze nooit
kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte
en doe ze nooit van de hand door
ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe
batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik verschillende types
batterijen nooit door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+)
en negatieve (–) kant van de
batterijen in de juiste richting
wijzen.
Verbrand het product nooit.
Gooi het product nooit in vuur.
Hierdoor kunnen ze ontploffen,
hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Water en vreemde voorwerpen
Mocht water, andere vloeistoffen of
vreemde voorwerpen (zoals
metalen voorwerpen, potloden,
enz.) het toestel binnendringen dan
brengt dat het risico op brand en
electrische schok met zich mee. Volg
onmiddellijk de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als
u de netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Demonteren en knutselen
Haal dit product nooit uit elkaar en
knutsel er niet aan. Dit brengt het
risico op electrische schok,
brandwonden en ander lichamelijk
letsel met zich mee. Laat alle interne
controles, bijstellingen en onderhoud
over aan de oorspronkelijke
winkelier of aan een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Laten vallen en stoten
Gebruikt u het product nadat het
beschadigd werd doordat u het
heeft laten vallen of doordat er tegen
werd gestoten dan brengt dat het
risico op brand en electrische schok
met zich mee. Volg onmiddellijk de
volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als
u de netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Plastic zakken
Plaats de plastic zak waarin het
product geleverd wordt nooit over
uw hoofd of in uw mond. Dit brengt
het risico op verstikking met zich
mee.
Deze voorzorgsmaatregel verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Klim niet bovenop het product zelf of op
de standaard.*
Door op het product of de standaard
te klimmen kan het omvallen of
beschadigd
raken.
Deze
voorzorgsmaatregel
verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Plaatsing
Vermijd plaatsing van het product
op een instabiele standaard, op een
oneffen ondergrond of op een
andere instabiele plaats. Een
instabiele plaats kan er toe leiden
dat het product omvalt, hetgeen het
risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
D-3
LK120_d_01-07.p65
3
10.3.19, 5:29 PM
VOORZICHTIG
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter
kan het risico op brand en
electrische schok met zich
meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de buurt
van een kachel of andere
hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om het
product los te koppelen van het
stopcontact. Pak altijd de
netadapter zelf beet om deze uit
het stopcontact te trekken.
• Steek de netadapter zover
mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het
stopcontact tijdens onweersbuien
of voordat u op vakantie gaat of
bij langdurige afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens eens
per jaar uit het stopcontact en
veeg eventueel stof weg dat zich
rond de stekers van het apparaat
heeft opgehoopt.
• Reinig het netsnoer nooit met
een schoonmaakmiddel, in het
bijzonder de stekker en de
stekers niet.
Verhuizen van het product
Voordat u het product verhuist of
ergens anders neerzet, dient u altijd
eerst de netadapter uit het stopcontact
te halen en alle andere kabels en
aansluitsnoeren los te maken. Als
snoeren toch aangesloten gehouden
worden, dan brengt dit het risico op
schade aan de snoeren, brand en
electrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat u het product reinigt, dient u
altijd eerst de netadapter uit het
stopcontact te halen. Als de netadapter
aangesloten blijft, dan brengt dit het
risico op schade aan de snoeren, brand
en electrische schok met zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat
de batterijen gaan lekken hetgeen
schade kan toebrengen aan voorwerpen
in de buurt of een explosie veroorzaken,
hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Zorg ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Gebruik enkel batterijen die
gespecificeerd zijn voor gebruik
met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het
product voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
Aansluitingen
Sluit enkel de gespecificeerde
toestellen en apparatuur aan op de
aansluitingen van dit product. Het
aansluiten van een niet-gespecificeerd
toestel brengt het risico op brand en
electrische schok met zich mee.
Plaatsing
Vermijd de volgende plekken om dit
product te plaatsen. Dergelijke
plaatsen brengen het risico op brand
en electrische schok met zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan
overmatige vochtigheid en grote
hoeveelheden stof
• Op plaatsen waar voedsel wordt
bereid of op andere plekken die
blootstaan aan vettige rook
• In de buurt van een airconditioner,
op een verwarmd tapijt, op plaatsen
in het directe zonlicht, in een voertuig
dat in de zon geparkeerd staat of op
een andere plaats die het product
aan hoge temperaturen blootstelt.
D-4
LK120_d_01-07.p65
4
10.3.19, 5:29 PM
Displayscherm
• Druk of stoot nooit sterk tegen het
LCD paneel van het scherm.
Hierdoor kan het glas van het LCD
paneel breken, hetgeen de kans op
persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
• Mocht het LCD paneel toch
onverhoeds breken of barsten, raak
dan in geen geval de vloeistof
binnenin het paneel aan. Deze LCD
paneel vloeistof kan namelijk
huidirritatie veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in uw mond komen,
spoel dan onmiddellijk met water
en neem contact op met een arts.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in ogen of op uw huid
komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met water af
en neem contact op met een arts.
Geluidsniveau
Luister niet voor langere tijd bij een
hoog volume. Deze voorzorgsmaatregel dient bijzondere aandacht bij het
gebruik van een hoofdtelefoon. Een
hoog geluidsniveau kan uw gehoor
beschadigen.
Voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid
In bijzonder zeldzame gevallen kan
het blootstaan aan een plotseling sterke
lichtflits of een flitslicht een kortstondig
onwillekeurig samenspannen van de
spieren, het verlies van het bewustzijn
of andere problemen veroorzaken bij
sommige personen.
• Als u de verdenking koestert dan
u wel eens aan een dergelijke
condities zou kunnen lijden,
raadpleeg dan een arts alsvorens
dit product in gebruik te nemen.
• Gebruik dit product op een goed
verlichte plaats.
• Mocht u ooit last hebben van
symptomen zoals hierboven
beschreven tijdens het gebruik van dit
product, stop het gebruik ervan dan
onmiddellijk en raadpleeg een arts.
Zware voorwerpen
Plaats nooit zware voorwerpen
bovenop dit product.
Hierdoor kan het product topzwaar
worden waardoor het overhelt of
omvalt, hetgeen het risico op
persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Juist monteren van de standaard*
Als de standaard niet juist
gemonteerd is, kan hij overhellen en
omvallen, hetgeen het risico op
persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Zorg ervoor dat u de standaard op de
juiste wijze monteert door de
meegeleverde
aanwijzingen
zorgvuldig op te volgen. Let er ook
op dat het product goed op de
standaard gezet is.
* De standaard is los verkrijgbaar als
optie.
BELANGRIJK!
Vervang de batterijen of gebruik de netadapter wanneer de
volgende symptomen optreden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het instrument kan niet worden ingeschakeld
Wanneer de display knippert, donker of moeilijk af te lezen is
Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
Vervorming van het geluid
Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij een
hoog volume
Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij een
hoog volume
Knipperen of donker worden van de display tijdens weergave
bij een hoog volume
Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
Een toon die totaal verschilt van de toon die geselecteerd is
Abnormale weergave van een ritmepatroon of een
bankmelodie
D-5
LK120_d_01-07.p65
5
10.3.19, 5:29 PM
Hoofdeigenschappen
❐ In-beeld vingerzetting- en timingindicators
• Makkelijk te begrijpen in-beeld indicators helpen met het vereenvoudigen van het spelen op het
keyboard, zelfs voor beginners.
❐ 100 verbazingwekkend realistische klanken
❐ Verbeterde autobegeleidingsfunctie voor grotere veelzijdigheid
• 50 ingebouwde autobegeleidingspatronen.
❐ Ingebouwde melodiebank met 100 melodieën
• Er is een ingebouwde melodiebank met 100 melodieën die aangebracht is voor het genieten van de
weergave ervan of het oefenen door met ze mee te spelen.
❐ 3-stappen lessysteem
• Ontwikkel uw muzikale kunnen door de toetsen te volgen zoals ze oplichten. Eerst raakt u bekend
met de timing van de noten door de toetsen op te zien lichten terwijl u een van de 100 melodieën uit
de ingebouwde melodiebank weergeeft. Probeer vervolgens in een tempo mee te spelen dat u zonder
grote moeilijkheden kunt bijhouden. Als laatste stap kunt u dan meespelen in het tempo dat normaal
is voor een melodie uit de melodieënbank.
• Een gesimuleerde menselijke stem wordt gebruikt tijdens Stap 1 of Stap 2 weergave om de vingers te
roepen die u moet gebruiken om de vereiste noten te spelen (stemvingerzetting). De timing van de
noten wordt ook aangegeven op het displayscherm.
❐ Automatische begeleiding
• Stel eenvoudigweg een akkoord in waarna het keyboard automatisch het passende ritme, baspatroon
en akkoordpatroon produceert. Invullingen door het indrukken van een toets maken de
begeleidingsgeluiden interessant en natuurlijk.
❐ Transponeerfunctie
• Een eenvoudige handeling verandert meteen de toonaard van het keyboard.
D-6
LK120_d_01-07.p65
6
10.3.19, 5:29 PM
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid ... D-1
Hoofdeigenschappen ........... D-6
Algemene gids ...................... D-8
Bevestiging van de muziekstandaard ....... D-9
3-stappen lessysteem ........ D-20
Gebruik van het 3-stappen
lessysteem .............................................. D-20
Stemvingerzettinggids ............................ D-22
Timingindicator ........................................ D-22
Stap 1: De timing machtig worden.......... D-23
Stap 2: De melodie machtig worden. ..... D-24
Een snelle naslag ............... D-10
Stroomvoorziening.............. D-11
Stap 3: Speel met normale snelheid. ..... D-24
Oefenen van het linkerhand gedeelte .... D-25
Gebruik van een stopcontact ................... D-11
Technische gegevens ........ D-26
Gebruiken van batterijen ......................... D-11
Oplossen van problemen ........................ D-26
Automatische stroomonderbreking ......... D-12
Technische gegevens ............................. D-28
Instellingen .............................................. D-12
Aansluitingen...................... D-13
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen............... D-29
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT) .............................. D-13
Aanhangsel ........................... A-1
Accessoires en opties ............................. D-13
Toonlijst ......................................................A-1
Ritmelijst .................................................... A-2
Basishandelingen............... D-14
Het toestel aan- en uitschakelen ............ D-14
Akkoordschema met vingerzettingen ........ A-3
Melodielijst ................................................. A-5
De klank veranderen ............................... D-14
Andere handige functies ......................... D-15
Afspelen van de
demonstratiemelodieën .......................... D-16
Het afspelen van ritmes .......................... D-17
Het gebruik van auto-begeleiding ........... D-17
Improviseren met de
voorgeprogrammeerde patronen ............ D-19
D-7
LK120_d_01-07.p65
7
10.3.19, 5:29 PM
Algemene gids
1
2
3
4
5
6
7
8
C
9
0
A
B
8
D
E
F
I
J
G
H
K
L
M
D-8
LK120_d_08-12.p65
8
10.3.19, 5:29 PM
N
1 Spannings/functieschakelaar (POWER/MODE)
E Ritmetoets (RHYTHM)
2 Volumeschuifregelaar (VOLUME)
F Toontoets (TONE)
3 Synchroon/fill-in toets (SYNCHRO/FILL-IN)
G Melodiebanktoets (SONG BANK)
4 Start/stoptoets (START/STOP)
H Cijfertoetsen
5 Demonstratietoets (DEMO)
● 3-stappen les (3-STEP LESSON)
6 Klaviertoetsindicatortoets (KEY LIGHT)
7 Tempo/waardetoetsen (TEMPO/VALUE)
8 Luidsprekers
I Stap 1 toets (STEP 1)
J Stap 2 toets (STEP 2)
K Stap 3 toets (STEP 3)
9 Lijst met 100 melodiebanken (100 SONG BANK)
0 Display
L Onderdeelkeuzetoets (PART SELECT)
M Een-toets weergavetoetsen (ONE KEY PLAY)
A Lijst met 50 ritmes (50 RHYTHMS)
N Spreektoets (SPEAK)
B Lijst met 100 tonen (100 TONES)
C Akkoordnaam
D Lijst van percussie-instrumenten
Achterpaneel
O
P
O Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Voor de aansluiting van een los
verkrijgbare hoofdtelefoon. Bij aansluiting
van de hoofdtelefoon wordt er geen geluid
weergegeven via de luidsprekers.
P 9,5 V gelijkstroomaansluiting
(DC 9.5V)
* Bevestiging van de muziekstandaard
Steek beide uiteinden van de met het keyboard
meegeleverde muziekstandaard in de twee
gaten in het bovenoppervlak.
D-9
LK120_d_08-12.p65
9
10.3.19, 5:29 PM
Een snelle naslag
Dit hoofdstuk geeft een snel overzicht van de bediening van het keyboard met stap 1 en 2 van het 3-stappen lessysteem. Zie
pagina D-20 voor een uitgebreide uitleg van deze stappen.
1
1
Zet de POWER/MODE schakelaar in de NORMAL stand.
5
2
3
4
5
5
Speel het melodiegedeelte op het toetsenbord.
<Als u op de STEP 1 toets drukt in 4 ...>
Speel dan de noten met de ONE KEY PLAY
toetsen.
2
Druk op de SONG BANK toets.
• Het begeleidingstempo stelt zich automatisch in voor
weergave met uw melodie.
SONG BANK indicator
gaat branden.
3
Vind de melodie die u wilt spelen in de Lijst met
melodiebanken en voer dan het 2-cijferige
nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
• Voer 1 en daarna 3 in om “13 TWINKLE TWINKLE
LITTLE STAR” te selecteren.
Speel de noten op het toetsenbord.
• Een sub-melodie (obbligato) speelt mee in het tempo
van de melodie.
• Bij Stap 1 wordt de correcte melodienoot gespeeld
ongeacht welke klaviertoets ingedrukt wordt.
Tw i n k l e
• Niet alle beschikbare melodieën worden getoond in
de melodiebanklijst op het console van het keyboard.
Zie de “Medodielijst” op pagina A-5 voor een
volledige lijst .
4
Druk op de STEP 1 toets of STEP 2 toets.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 1 indicator of de
STEP 2 indicator branden.
• Het toetsenbord geeft een aftelmaat weer en wacht
tot u iets op het toetsenbord speelt. De toetsen die u
eerst moet indrukken gaan knipperen.
• Speel in overeenkomst met de vingerzettingen die in
de display verschijnen.
<Als u op de STEP 2 toets drukt in 4 ...>
Speel dan de noten op het toetsenbord door op
toetsen te drukken als ze gaan branden.
• Houd de toets ingedrukt zolang hij brandt.
• Als u één van de melodieën met nummer 84 tot en
met 99 ingesteld heeft zal de brandende toets uitgaan
zodra u deze indrukt.
• De toets die overeenkomt met de volgende te spelen
noot gaat knipperen.
• Nadat u de juiste melodietoets indrukt gaat de
begeleiding verder met de volgende noot.
Tw i n k l e
Vingerzettingen
D-10
LK120_d_08-12.p65
10
10.3.19, 5:29 PM
Stroomvoorziening
Gebruik een stopcontact of batterijen.
1.
Verwijder het deksel
van het batterijvak.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u zich houdt aan de “Voorzorgsmaatregelen
ten behoeve van de veiligheid” gegeven in deze
gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik van dit product creëert
het risico op elektrische schok en brand.
• Let er altijd op dat het Digitale Keyboard uitgeschakeld is
voordat u de aansluiting van de netadapter tot stand
brengt of verbreekt en voordat u de batterijen inlegt of
uitneemt.
2.
• Zorg ervoor dat de
positieve (+) en negatieve
(–) polen in de juiste
richting wijzen.
Gebruik van een stopcontact
Zorg ervoor enkel de voor dit keyboard voorgeschreven
netadapter te gebruiken. Het gebruik van een ander type
netadapter kan bedieningsproblemenveroorzaken.
Gespecificeerde netadapter:
AD-E95100L (JEITA standaardstekker)
9,5 V gelijkstroomaansluiting (DC 9.5 V)
Stopcontact
Leg 6 batterijen maat AA
in het batterijvak.
3.
Steek de nokjes aan het
deksel
van
het
batterijvak in de
daarvoor bedoelde
gaatjes en sluit het
deksel.
Nokje
Belangrijke informatie aangaande de
batterijen
Netadapter
BELANGRIJK!
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit is
normaal en duidt niet op een defect.
• Ter voorkoming van het breken van de bedrading dient u
het netsnoer niet te belasten.
Niet buigen!
Niet opwinden!
• Steek nooit metalen of andere voorwerpen zoals potloden
in de 9,5V gelijkstroomaansluiting van het product. Dit
brengt het risico op een ongeluk met zich mee.
Gebruiken van batterijen
U kunt zes batterijen maat AA gebruiken voor het leveren
van stroom.
• Gebruik alkaline of zink-koolstof batterijen.
Gebruik geen oxyride batterijen of andere batterijen die
nikkel bevatten.
Open het deksel van het batterijvak aan de onderkant van
het Digitale Keyboard, leg de batterijen in en sluit vervolgens
het deksel.
• Let erop dat de positieve (+) en negatieve (–) uiteinden van
de batterijen in de juiste richting wijzen.
■ Hieronder wordt aangegeven wat de geschatte
levensduur van de batterijen is.
Alkaline batterijen ................................ 4 uur
Zinkkoolstof batterijen ........................ 1 uur
De bovenstaande waarde is de standaard levensduur van
de batterijen bij een normale temperatuur met het volume
ingesteld op een middenstandje. Bij extreme
temperaturen of bij weergave bij een hard volume kan
de levensduur van de batterijen korter zijn.
■ Een van de volgende symptomen kan op een lage
batterijspanning duiden. Vervang de batterijen zo spoedig
mogelijk wanneer een van deze symptomen optreedt.
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert, donker of moeilijk af te
lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij
een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij
een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display tijdens
weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
• Een toon die totaal verschilt van de toon die geselecteerd
is
• Abnormale weergave van een ritmepatroon of een
bankmelodie
D-11
LK120_d_08-12.p65
11
10.4.6, 11:34 AM
Automatische stroomonderbreking
Het Digitale Keyboard wordt automatisch uitgeschakeld om
te bezuinigen op stroom als u gedurende zes minuten geen
bewerkingen uitvoert.
Uitzetten van de automatische
stroomonderbreking
Houd de TONE toets ingedrukt terwijl u het keyboard
inschakelt om de automatische stroomonderbreker uit te
zetten.
❚ OPMERKING
• Bij uitzetten van de automatische stroomonderbreker zal het
keyboard niet meer zichzelf uitschakelen ongeacht hoe lang
hij blijft staan zonder te worden aangeraakt.
• Automatische stroomonderbreking is automatisch ingeschakeld
bij inschakelen van de spanning.
Instellingen
Alle instellingen van het keyboard worden op de
oorspronkelijke stand teruggesteld bij opnieuw inschakelen
van het keyboard na het eerst te hebben uitgeschakeld met
de POWER/MODE schakelaar of via de automatische
uitschakelfunctie.
D-12
LK120_d_08-12.p65
12
10.4.7, 0:18 PM
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Vergeet niet eerst het volume van het keyboard en andere
aangesloten apparatuur zacht te zetten alvorens de
hoofdtelefoon of andere uitwendige apparatuur aan te
sluiten. Nadat u klaar bent met het maken van de
aansluitingen kunt u dan het volume op het gewenste niveau
instellen.
[Achterpaneel]
PHONES/OUTPUT aansluiting
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accesoires en opties die genoemd worden
voor dit keyboard. Bij gebruik van niet-geauthoriseerde items
bestaat er gevaar op brand, electrische schok en persoonlijk
letsel.
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO website
bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
Audio aansluitingen
1
Stereo standaardstekker
Wit
3
2
Keyboardversterker,
gitaarversterker, enz.
Rood
LINKS
Pinstekker
RECHTS
AUX IN of overeenkomstige
aansluiting van de geluidsversterker
Aansluiten van een hoofdtelefoon (Afbeelding 1)
Bij aansluiten van de hoofdtelefoon wordt tegelijkertijd het
geluid van de ingebouwde luidsprekers afgesneden, zodat
u's nachts kunt spelen zonder de buren wakker te houden.
Geluidsapparatuur (Afbeelding 2)
Sluit het keyboard aan op geluidsapparatuur m.b.v. een los
verkrijgbaar aansluitsnoer met een standaardstekker aan de
ene kant en twee pinstekkers aan het andere uiteinde. Bij deze
opstelling zet u de ingangskeuzeschakelaar van de
aangesloten geluidsapparatuur gewoonlijk in de daarvoor
bedoelde stand (normaliter aangeduid als AUX IN of iets in
die geest) die dus overeenkomt met waar het snoer van het
keyboard op aangesloten is. Zie de gebruiksaanwijzing van
de geluidsapparatuur voor volledige details.
Versterker voor muziekinstrumenten (Afbeelding 3)
Sluit het keyboard m.b.v. een los verkrijgbaar aansluitsnoer
aan op de versterker voor muziekinstrumenten.
❚ OPMERKING
• Gebruik een aansluitsnoer met een standaardstekker aan het
uiteinde dat u op het keyboard en de versterker aansluit.
[Aansluitvoorbeeld]
Naar de
PHONES/OUTPUT
aansluiting
INPUT
Standaardstekker
Keyboard- of
gitaarversterker
D-13
LK120_d_13-19.p65
13
10.3.19, 5:29 PM
Basishandelingen
POWER/MODE
DEMO
VOLUME
TEMPO/VALUE
TONE
Cijfertoetsen
Number
buttons
RHYTHM
START/STOP
SYNCHRO/FILL-IN
Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing voorziet u van de
basisinformatie die u nodig hebt om het keyboard te gebruiken.
Het toestel aan- en uitschakelen
1.
Stel de POWER/MODE schakelaar in op NORMAL.
2.
Sla enkele toetsen aan.
3.
4.
Stel het VOLUME schuifregelaar m.b.v. de
volume in op een relatief lage stand.
Om de stroom uit te schakelen zet u op de
POWER/MODE schakelaar weer op OFF.
De klank veranderen
1.
2.
Zoek de toon die u wilt gebruiken op in de
“Toonlijst” (pagina A-1) en noteer het
toonnummer.
SONG BANK
❚ OPMERKING
• Voer altijd twee cijfers in voor het toonnummer. Als u slechts
één cijfer invoert keert de display na een paar seconden
automatisch terug naar de voorheen ingestelde
toonnummerinstelling.
• Als u de tooninstelling verandert terwijl een klaviertoets is
ingedrukt zal de toon niet veranderen tot u de toets loslaat en
opnieuw een toets aanslaat.
• Bij bepaalde tonen (zoals percussiegeleiden en geluidseffecten)
kan er mogelijk heel weinig of totaal geen verandering optreden,
ongeacht welke klaviertoets u indrukt.
• Als u zich vergist bij het eerste cijfer voor een toonnummer
kunt u teruggaan naar de voorgaande instelling door op de
TONE toets te drukken.
Toetsenbord splitstonen
Bij keuze van sommige voorkeuzetonen wordt het
toetsenbord in delen gesplitst en heeft elk deel haar eigen
klank. Bij een dergelijke voorkeuzetoon hangt het
geproduceerde geluid af van welke klaviertoets ingedrukt
wordt. Bij BASS/PIANO (toon 90), bijvoorbeeld, wordt BASS
aan de linkerkant en PIANO aan de rechterkant van het
toetsenbord ingesteld.
< Voorbeeld >
BASS/PIANO (Nr.90)
Druk op de TONE toets.
Indicator verschijnt
BASS
Gr andPno
3.
Gebruik de cijfertoetsen om een 2-cijferig
nummer in te voeren dat de gewenste klank
identificeert.
PERCUSSION (Nr.99)
• PERCUSSION (toon 99) wijst 35 percussieklanken toe aan
het keyboard zoals hieronder aangegeven. De klanken die
toegewezen zijn aan elke klaviertoets worden aangegeven
boven het toetsenbord.
Voorbeeld: Voer 2 en daarna 6 in om “26 ACOUSTIC
BASS” in te stellen.
Aco . Ba s s
D-14
LK120_d_13-19.p65
14
PIANO
10.3.19, 5:29 PM
BASS DRUM
RIDE BELL
SIDE STICK
TAMBOURINE
ACOUSTIC SNARE
SPLASH CYMBAL
HAND CLAP
COWBELL
ELECTRIC SNARE
CRASH CYMBAL 2
LOW TOM 2
CLAVES
CLOSED HI-HAT
RIDE CYMBAL 2
LOW TOM 1
HIGH BONGO
PEDAL HI-HAT
LOW BONGO
MID TOM 2
MUTE HIGH CONGA
OPEN HIGH CONGA
OPEN HI-HAT
Andere handige functies
Veranderen van de sleutel van het
keyboard
Met de transponeerfunctie kunt u de sleutel van het keyboard
met stapjes van een halve toon laten stijgen of dalen. Dit
betekent dat u uw spel makkelijker kunt aanpassen aan
iemands stem en u kunt mollen en durs uit de muziek
schrappen zodat het makkelijker wordt om te spelen.
1.
LOW CONGA
MID TOM 1
HIGH TIMBALE
HIGH TOM 2
LOW TIMBALE
CRASH CYMBAL 1
HIGH AGOGO
HIGH TOM 1
• Voer stap 2 binnen 5 seconden uit na uitvoeren van
stap 1.
LOW AGOGO
RIDE CYMBAL 1
Houd terwijl u zich bevindt in een willekeurige
functie behalve de melodiebankfunctie
(aangegeven doordat de SONG BANK indicator
brandt) de TONE toets ingedrukt en druk op de
RHYTHM toets.
CABASA
CHINESE CYMBAL
T r ans
MARACAS
Polyfonie
De term polyfonie verwijst naar het maximum aantal noten
dat u tegelijkertijd kunt spelen. Dit keyboard heeft 12-noots
polyfonie, wat zowel de noten die u speelt als de ritmes en
de door het keyboard gespeelde auto-begeleidingspatronen
omvat. Dit betekent dat wanneer een ritme of autobegeleidingspatroon door het keyboard gespeeld wordt het
aantal noten (de polyfonie) voor toetsenbordspel zal afnemen.
Merk op dat met sommige klanken slecht 6-noots polyfonie
bereikt kan worden.
• Tijdens ritme- of autobegeleidingspel is het aantal geluiden
dat tegelijkertijd gespeeld kan worden beperkt.
• Hoewel maximaal 12 noten tegelijkertijd weergegeven
kunnen worden, zullen alleen de laatste vier ingedrukte
toetsen gaan branden.
2.
Verander m.b.v. de TEMPO/VALUE toetsen de
sleutel van het keyboard.
Voorbeeld: Veranderen naar toonschaal in B (aangegeven
door -1 daar het een toon onder C zit hetgeen
de standaard toonschaal van het keyboard is).
T r ans ( – )
F G A
C D
B
C D E F G A B C
Normale toonschaal
E
C
B
B (-1) toonschaal
<Sleutels en hun indicators>
Sleutel :
G
A
: Druk
: Druk
in
in
F#
B
A
B
C
C#
D
E
E
F
Indicator :
Trans (–)
Trans (+)
<Namen van noten>
C
D
E
F
G
A
B
C
D-15
LK120_d_13-19.p65
15
10.3.19, 5:30 PM
❚ OPMERKING
❚ OPMERKING
• Het scherm verdwijnt automatisch als het transponeerscherm
voor ca. vijf seconden in de display aangegeven staat terwijl u
niets doet.
• U kunt de transponeerinstelling niet veranderen wanneer het
keyboard in de melodiebankfunctie staat.
• In stap 2 van de bovenstaande procedure kunt u ook van de
cijfertoetsen de toetsen 0 – 5 gebruiken om C – F in te stellen.
• Tegelijkertijd indrukken van de TEMPO/VALUE toetsen ( / )
stelt de transponeerinstelling terug in op C (0).
• De transponeerinstelling wordt automatisch op C (0) ingesteld
wanneer u de spanning van het keyboard inschakelt.
• De transponeerinstelling wordt automatisch op C (0) ingesteld
telkens wanneer u op de SONG BANK toets drukt.
• De toonhoogte (pitch) van een getransponeerde noot hangt af
van de toon die u gebruikt. Als door gebruik van de
transponeerfunctie een noot het bereik overschreidt van de toon
die u gebruikt, dan wordt dezelfde noot in de hoogste octaaf
binnen het bereik van de toon gesubstitueerd.
• Transponeren heeft geen effect op toonnummer 99
(PERCUSSION) of automatische begeleidingsritmes.
• Bij transponeren van de tonen 75 – 79 en 90 – 96 verandert
het bereik van de klaviertoetsen waar de tonen bij behoren.
• De transponeerinstelling wordt automatisch op C (0) ingesteld
telkens wanneer u op de DEMO toets drukt.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het stemscherm voor ca.
vijf seconden in de display aangegeven staat terwijl u niets
doet.
• In stap 2 van de bovenstaande procedure kunt u ook de
cijfertoetsen gebruiken om een waarde tussen 00 en 50 in te
voeren.
• Tegelijkertijd indrukken van de TEMPO/VALUE toetsen ( / )
stelt de toonschaalinstelling (tuning) terug op 00.
• Indrukken van de SONG BANK toets stelt de
toonschaalinstelling (tuning) in op 00.
• De toonschaalinstelling heeft geen invloed op melodieën van
de melodiebank.
• U kunt het keyboard stemmen binnen een bereik van ca. ±50
cent (100 cent = 1 halftoon).
• De toonschaalinstelling wordt automatisch ingesteld op 00
wanneer u het keyboard inschakelt.
• Indrukken van de DEMO toets stelt de toonschaalinstelling
(tuning) in op 00.
• Veranderen van de toonschaal heeft geen effect op het ritme
(99 PERCUSSION).
Stemmen van het keyboard
Door een eenvoudige handeling kan het keyboard afgestemd
worden op een ander muziekinstrument.
1.
Houd terwijl u zich bevindt in een willekeurige
functie behalve de melodiebankfunctie
(aangegeven doordat de SONG BANK indicator
brandt) de TONE toets ingedrukt en druk op de
SONG BANK toets.
• Voer stap 2 binnen vijf seconden na stap 1 uit.
Afspelen van de demonstratiemelodieën
U kunt het keyboard zodanig instellen dat het voortdurend
de 100 melodieën van de ingebouwde melodiebank blijft
weergeven.
Klaviertoetsen gaan branden om de noten van de
demonstratiemelodie aan te duiden tijdens weergave.
Starten van een demonstratiemelodie
1.
2.
Tune
2.
Tune
(
–)
Druk op de DEMO toets.
• De demonstratiemelodie zal voortdurend opnieuw
beginnen te spelen tot u haar uitschakelt.
• Het nummer en de naam van de momenteel
weergegeven demonstratiemelodie zijn zichtbaar op
de display.
• U kunt op het toetsenbord meespelen terwijl een
demonstratiemelodie afgespeeld wordt.
Stem de toonschaal van het keyboard m.b.v. de
TEMPO/VALUE toetsen.
Voorbeeld: Om het stemmen met 20 te verlagen
Schakel de stroom in en pas het volumeniveau
aan.
3.
Er kan van weergegeven demonstratiemelodie
veranderd worden m.b.v. de cijfertoetsen.
• De melodieën van de melodiebank worden in
volgorde van hun nummer weergegeven, te beginnen
van de melodie die u zelf kiest.
Stoppen van een demonstratiemelodie
Druk weer op de DEMO toets of START/STOP toets om het
afspelen van de demonstratiemelodie te doen ophouden.
D-16
LK120_d_13-19.p65
16
10.3.19, 5:30 PM
6.
❚ OPMERKING
• Slechts de volgende toetsen kunnen worden gebruikt terwijl
een melodie uit de melodiebank weergegeven wordt.
• VOLUME schuifregelaar
• Cijfertoetsen
• START/STOP toets
• POWER/MODE schakelaar (OFF)
• DEMO toets
• KEY LIGHT toets
• SPEAK toets
• U kunt de toon van de melodie in de melodiebank niet veranderen.
• Telkens als u een van de TEMPO/VALUE toetsen
indrukt terwijl de tempowaarde op de display staat
verandert de tempo-instelling een stap, binnen de
grenswaarden van 040 en 255.
• De oorspronkelijke default tempo-instelling is 120
telkens wanneer de spanning ingeschakeld wordt.
• Nadat de huidige tempo-instelling in de display
verkregen is door op de TEMPO/VALUE toets te
drukken in stap 6, kunt u ook een gewenste tempoinstelling invoeren door een waarde van drie cijfers
in te voeren met de cijfertoetsen.
• Ingedrukt houden van een van de TEMPO/VALUE
toetsen zorgt voor een snelle verandering van de
tempo-instellingen.
• Om het tempo terug te zetten naar de
standaardwaarde van elk ritme, drukt u beide
TEMPO/VALUE toetsen tegelijkertijd in.
Het afspelen van ritmes
Dit keyboard bevat een collectie van 50 ingebouwde
ritmepatronen. Elk patroon voorziet uw spel van percussie
ondersteuning.
Een ritme kiezen en afspelen
1.
2.
3.
Zet de POWER/MODE schakelaar in de
NORMAL stand.
Zoek het te gebruiken ritme op op de “Ritmelijst”
(pagina A-2) en schrijf het ritmenummer op.
Druk op de RHYTHM toets.
• Wanneer u dit doet gaat de RHYTHM indicator
branden.
• Het nummer en de naam die in de display verschijnen,
geven het momenteel geselecteerde ritme aan.
4.
Gebruik de cijfertoetsen om het 2-cijferige
nummer in te voeren voor het gewenste ritme.
Voorbeeld: Voer 3 en daarna 7 in om “37 SAMBA” in te
stellen.
S amb a
• Zorg ervoor altijd een 2-cijferig nummer in te voeren.
• Druk als u ontdekt heeft dat u een fout maakte
voordat u het tweede cijfer invoert op de RHYTHM
toets om terug te gaan naar het eerde ingestelde
ritmenummer.
• U kunt van ritme veranderen zelfs wanneer het
huidige ritme aan het spelen is.
5.
Gebruik de TEMPO/VALUE toetsen om het
tempo van het ritme bij te stellen.
7.
Om de ritmeweergave te stoppen drukt u weer
op de START/STOP toets.
Het gebruik van auto-begeleiding
Dit keyboard bevat 50 begeleidingspatronen die automatisch
volledige begeleiding aan uw spel toevoegen. Door autobegeleiding wordt een deel van het toetsenbord gereserveerd
als een begeleidingstoetsenbord. Terwijl u uw akkoorden
speelt op het begeleidingstoetsenbord passen de
begeleidingspatronen zich automatisch aan om de progressie
die u speelt te volgen.
U kunt kiezen tussen twee verschillende methoden van
akkoordenspel. FINGERED laat u akkoorden spelen als
gewoonlijk, terwijl CASIO CHORD het mogelijk maakt om
volledige akkoorden te spelen met één vinger.
Over het begeleidingstoetsenbord
De lage (linker) 1,5 octaven zijn gereserveerd voor gebruik
als begeleidingstoetsenbord wanneer u CASIO CHORD of
FINGERED kiest met de POWER/MODE schakelaar. Het
paneel boven de toetsen van het begeleidend toetsenbord is
gemerkt met de namen van de noten die ze weergeven. De
rest van het toetsenbord (het gedeelte dat niet bij het
begeleidend toetsenbord hoort) heet het melodietoetsenbord.
Onthoud deze namen, want ze zullen in de rest van deze
handleiding vaak gebruikt worden.
Druk op de START/STOP toets om afspelen van
het ritme te laten beginnen.
• Wanneer u dit doet zal het gekozen ritme klinken.
Begeleidingstoetsenbord
(
Melodietoetsenbord
Het gehele keyboard kan gebruikt worden voor
weergave van melodieën terwijl de POWER/MODE
schakelaar in de NORMAL stand staat.
)
D-17
LK120_d_13-19.p65
17
10.3.19, 5:30 PM
Het gebruik van het CASIO CHORD systeem
4.
Het CASIO CHORD systeem laat u op simpele wijze de vier
belangrijkste soorten akkoorden spelen. Het spelen van een
akkoord is vergemakkelijkt zoals aangegeven in
onderstaande tabel.
Toetsen
Soort
akkoord
Voorbeeld
Indrukken van
Majeur
een van de
akkoord
begeleidingstoetsen
C (C majeur akkoord)
Indrukken van
Mineur
twee van de
akkoord
begeleidingstoetsen
Cm (C mineur akkoord)
Indrukken van
Septiem
drie van de
akkoord
begeleidingstoetsen
C7 (C septiem akkoord)
Indrukken van
Mineur
vier van de
septiem
begeleidingstoetsen akkoord
Cm7 (C mineur septiem
akkoord)
Ga door met het spelen van uw
akkoordprogressie door verschillende toetsen
aan te slaan op het begeleidingstoetsenbord.
6.
Druk weer op de START/STOP toets om het autobegeleidingsspel te laten stoppen.
CC DE E FF GA A B B CC DE E F
Het gebruik van standaard vingerzettingen
CC DE E FF GA A B B CC DE E F
Het spelen van een CASIO CHORD autobegeleiding
3.
5.
CC DE E FF GA A B B CC DE E F
• De laagste (meest linkse) noot die u speelt bepaalt de naam
van het akkoord. Als de laagste noot bijvoorbeeld een C is zal
het toetsenbord een C-akkoord produceren.
• Bij indrukken van meer dan één begeleidingstoets maakt het
geen verschil of de toetsen rechts van de laagste noot wit of
zwart zijn.
2.
Akkoordnaam
CC DE E FF GA A B B CC DE E F
❚ OPMERKING
1.
Druk minimaal één en maximaal vier toetsen in
op het begeleidingstoetsenbord waarna de
corresponderende begeleiding automatisch met
spelen begint.
Gebruik de POWER/MODE schakelaar om
CASIO CHORD in te stellen.
De FINGERED functie laat u een grotere verscheidenheid aan
akkoorden spelen. Bij deze functie kunt u weergave van een
begeleidingspatroon starten door drie of vier van de toetsen
op het begeleidingstoetsenbord in te drukken.
Dit keyboard is in staat 15 verschillende akkoorden te
herkennen. Hieronder worden de vingerzettingen van deze
akkoorden getoond met C als grondtoon. Merk op dat u de
vijfde noten (tussen rechte haken in onderstaande illustratie)
weg kunt laten om 7, m7, M7, add9, madd9 en mM7
akkoorden te produceren.
C
Cm
Cdim
Caug (*1)
Csus4
C7
Cm7
CM7
Cm75
C7 5 (*1)
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7
Cdim7 (*1)
Stel een autoritme in zoals beschreven onder
“Een ritme kiezen en afspelen” op pagina D-17.
Start weergave van het ritme.
• Om weergave van het normale ritme te starten drukt
u op START/STOP.
• U kunt ritmeweergave ook met de synchrone
startfunctie laten beginnen (pagina D-19).
*1 Met deze akkoorden is de laagste noot in uw vingerzetting
altijd de grondtoon. Zorg ervoor dat uw vingerzetting
altijd de gewenste grondtoon goed aangeeft.
D-18
LK120_d_13-19.p65
18
10.3.19, 5:30 PM
BELANGRIJK!
• Als u slechts een of twee noten speelt aan de linkerkant, of
drie noten die samen geen herkenbaar akkoord vormen,
zal er geen geluid voortgebracht worden. De FINGERED
funktie heeft conventionele drie of vier-noots akkoorden
nodig om auto-begeleiding te produceren. Merk bovendien
op dat auto-akkoorden alleen werken in overeenstemming
met ritmepatronen, niet onafhankelijk ervan.
Improviseren met de
voorgeprogrammeerde patronen
Indrukken van de START/STOP toets om ritmeweergave te
starten zal normale weergave van het patroon ten gevolge
hebben. U kunt ook een variatie van het ritme afspelen met
behulp van onderstaande handelingen.
❚ OPMERKING
Gebruik van een fill-in ritme
• De bovenstaande voorbeelden laten slechts een van de
mogelijke vingerzettingen voor elk akkoord zien. Merk op dat u
de noten die een akkoord vormen in elke combinatie kunt
spelen. Elk van de volgende vingerzettingen produceert
bijvoorbeeld hetzelfde C-akkoord.
Een fill-in ritme kan tussengevoegd worden door op de
SYNCHRO/FILL-IN toets te drukken terwijl een automatisch
ritme weergegeven wordt.
Gebruik van de synchrone startfunctie
Begeleidingstoetsenbord
U kunt het ritme en het begeleidingspatroon tegelijkertijd
starten met uw spel op het toetsenbord. Volg onderstaande
stappen om dit te doen.
• Zie de “Akkoordschema met vingerzettingen” op pagina
A-3 voor informatie over de vingerzettingen van akkoorden
voor alle grondtonen.
1.
Spelen van een FINGERED
autobegeleiding
1.
2.
3.
Gebruik de POWER/MODE schakelaar om
FINGERED in te stellen.
2.
Stel het automatische ritme in.
3.
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets.
4.
Stel een autoritme in zoals beschreven onder
“Een ritme kiezen en afspelen” op pagina D-17.
Druk op de begeleidingstoetsen om het eerste
akkoord te spelen. Zodra u dit doet begint het
automatiche begeleidingspatroon te spelen.
Start weergave van het ritme.
• Om weergave van het normale ritme te starten drukt
u op START/STOP.
• U kunt ritmeweergave ook met de synchrone
startfunctie laten beginnen (op deze pagina).
4.
Zet de POWER/MODE schakelaar in de CASIO
CHORD of FINGERED stand.
Speel een akkoord op het begeleidingstoetsenbord
om weergave van de auto-begeleiding te
beginnen.
5.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
de automatische begeleiding te stoppen.
❚ OPMERKING
• Mocht u de POWER/MODE schakelaar in de NORMAL stand
zetten in de bovenstaande stap 1 op pagina D-17 de wordt bij
uitvoer van stap 4 enkel weergave van het ritme (percussie
instrumenten) begonnen.
Akkoordnaam
5.
6.
Ga door met het spelen van uw
akkoordprogressie door verschillende toetsen
aan te slaan op het begeleidingstoetsenbord.
Druk weer op de START/STOP toets om het autobegeleidingsspel te doen ophouden.
D-19
LK120_d_13-19.p65
19
10.3.19, 5:30 PM
3-stappen lessysteem
KEY LIGHT
TONE
SONG BANK
SPEAK
ONE KEY PLAY
STEP 1
START/STOP
Gebruik van
lessysteem
het
PART SELECT
STEP 2
3-stappen
STEP 3
❚ OPMERKING
• U kunt misschien het branden van de toetsen niet zien in direct
zonlicht of op een andere manier helder verlichte plaatsen.
Zelfs mensen die helemaal geen keyboard kunnen bespelen
kunnen de 100 ingebouwde melodiebankmelodieën volgen
met de ONE KEY PLAY toetsen. U kunt ook het 3-stappen
lessysteem gebruiken om in uw eigen tempo te leren. Speel
eerst langzaam en oefen totdat u op normale snelheid mee
kunt spelen.
Van de 100 ingebouwde melodieën hebben de nummers 00
tot en met 83 automatische begeleiding (melodieën met
automatische begeleiding), terwijl de nummers 84 tot en met
99 met beide handen worden gespeeld (twee-handen
melodieën).
Het 3-stappen lessysteem kan gebruikt worden met het
volgende 3-stappen lesplan om het bespelen van het keyboard
meester te worden.
Stap 1: De timing machtig worden.
Bij indrukken van de ONE KEY PLAY toetsen wordt
de melodie bij een melodie met automatische
begeleiding of het rechterhand gedeelte bij tweehanden melodieën gespeeld. In beide gevallen wordt
de automatische begeleiding (of het linkerhand
gedeelte bij twee-handen melodieën) automatisch
door het keyboard gespeeld. In plaats van de ONE
KEY PLAY toetsen kunt u ook elke gewenste
klaviertoets indrukken om het melodie of rechterhand gedeelte te spelen. Het doel van deze stap is
om uzelf eerst vertrouwd te maken met de timing
van het spel van de melodienoten.
Tempo-instelling van het 3-stappen
lessysteem
U kunt stap 6 van de procedure op pagina D-18 gebruiken
om het tempo van het linkerhand gedeelte in te stellen voor
weergave van melodiebankmelodieën en het 3-stappen
lessysteem. (Stap 1 tot en met 3).
Dit betekent dat u in het begin een langzamer tempo kunt
gebruiken, en dit kunt verhogen terwijl u leert. Druk beide
TEMPO/VALUE toetsen ( en ) tegelijkertijd in om het
tempo weer in haar oorspronkelijke instelling te zetten.
Weergave van een melodie van de
ingebouwde melodiebank
1.
• Niet alle beschikbare melodieën worden getoond in
de melodiebanklijst op het console van het keyboard.
Zie de “Medodielijst” op pagina A-5 voor een
volledige lijst .
2.
Stap 2: De melodie machtig worden.
In deze stap kunt u de display gebruiken om te leren
welke vingers u voor het bespelen dient te gebruiken
terwijl u ook het toetsverlichtingssysteem kunt
gebruiken om te leren welke klaviertoetsen u moet
indrukken. U kunt in het gewenste tempo spelen
omdat de automatische begeleiding of het linkerhand
gedeelte wacht totdat u de juiste klaviertoets indrukt.
Zoek het nummer van de te spelen melodie op
in de melodiebanklijst.
Druk op de SONG BANK toets totdat de SONG
BANK indicator gaan branden.
• Hierdoor verschijnen het nummer en de naam van
de momenteel ingestelde melodiebank in de display.
3.
Voer de twee cijfers van het nummer in van de
te spelen melodie.
Voorbeeld: Voer 1 en daarna 3 in om “13 TWINKLE
TWINKLE LITTLE STAR” in te stellen, .
Stap 3: Speel met normale snelheid.
Op dit niveau gaan de klaviertoetsen nog steeds
branden om aan te geven welke noten u moet spelen
maar ze wachten niet langer tot u op de juiste toets
drukt. Het automatische begeleiding of linkerhand
gedeelte wordt met normale snelheid gespeeld.
Tw i n k l e
D-20
LK120_d_20-25.p65
20
10.3.19, 5:30 PM
4.
Druk op de START/STOP toets om de ingestelde
melodie te laten spelen.
• De ingestelde melodie wordt nu herhaaldelijk
afgespeeld waarbij de klaviertoetsen branden om de
melodienoten aan te geven.
5.
Druk nogmaals op de START/STOP toets om
weergave van de melodie uit de melodiebank te
stoppen.
Aanduidingen voor gekruiste vingers
De display toont tevens wanneer u de vingers gekruist moet
houden bij het spelen van noten en in welke richting u ze
moet kruisen.
Voorbeeld: Aanduiding voor het spelen van de onderstaande
noten met de rechterhand
3
A
6.
Druk nogmaals op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie uit te schakelen.
Gebruik van de
melodiebank
• Wanneer u dit doet gaat de SONG BANK indicator
uit.
❚ OPMERKING
• Voer voor het nummer van de melodiebank altijd twee cijfers
in.
• U kunt een melodienummer van de melodiebank zelfs invoeren
wanneer een andere melodie nog weergegeven wordt.
• U kunt teruggaan naar de vorige instelling door op de SONG
BANK toets te drukken als het eerste cijfer dat u invoerde fout
was.
• De RHYTHM toets is buiten gebruik in de melodiebankstand.
Als u een ritme wilt spelen, druk dan op de SONG BANK toets
om terug te keren naar de normale stand.
Klaviertoetsindicatorsysteem bediening
1
B
2
C
1
D
3
E
Gekruiste vinger aanduiding
A
B
C
D
E
• B en C geven aan dat de wijsvinger over de duim moet kruisen.
• C en D geven aan dat de duim onder de wijsvinger moet kruisen.
Klaviertoetsverlichting tijdens
melodiebankweergave
Tijdens de weergave van een melodiebankmelodie, lichten
de klaviertoetsen op om u de gespeelde noten te laten zien.
Melodie uit de melodiebank met automatische
begeleiding
Toetsen van het akkoord- en melodiegedeelte branden.
en aangegeven inhoud tijdens weergave
van de melodiebank
Klaviertoetsen gaan branden om u te laten zien welke toetsen
u dient in te drukken terwijl u meespeelt met de
bankmelodieën. Op hetzelfde moment laat de display
vingerzettingen, akkoordnamen, tempo en andere informatie
zien.
Tw i n k l e
Akkoord
De grondtoon (de C-noot
van een C-akkoord) en
andere noten die onderdeel
uitmaken van dat akkoord
branden beurtelings.
Melodienoot gaat
branden.
❚ OPMERKING
• Sommige melodiebankmelodieën gebruiken akkoorden (zoals
C6) die niet gespeeld kunnen worden met de FINGERED
instelling (pagina D-18). Tijdens de FINGERED instelling
kunnen akkoorden anders klinken dan die geproduceerd
worden tijdens de weergave van melodiebankmelodieën zelfs
als u de vingerzetting volgt van de akkoorden zoals aangegeven
door de verlichte klaviertoetsen.
Akkoordnaam
Tempowaarde
Vingerzettingen
Melodie uit de melodiebank voor spel met twee
handen
Toetsen van het linker- en rechterhand gedeelte gaan branden.
Linkerhand
gedeelte
Rechterhand
gedeelte
D-21
LK120_d_20-25.p65
21
10.3.19, 5:30 PM
Toetsverlichtingssysteem bediening en
inhoud van de display tijdens 3-stappen
lesweergave
Telkens wanneer u een automatische begeleidingsmelodie (00
tot en met 83) selecteert voor 3-stappen lesweergave, toont
het klaviertoetsindicatorsysteem welke klaviertoetsen u dient
in te drukken terwijl de display de vingerzetting toont.
Noot toonhoogte
De klaviertoets die ingedrukt dient te worden, gaat branden.
De vingers die u voor het spelen dient te gebruiken worden
ook aangegeven in de display.
Stemvingerzettinggids
De stemvingerzetinggids gebruikt een gesimuleerde
menselijke stem om vingerzettingnummers af te roepen
tijdens stap 1 en stap 2 van de oefeningen voor stukken met
één hand. Mocht u bijvoorbeeld een klaviertoets met uw duim
moeten aanslaan dan zal de stemvingerzettinggids zeggen
“One!” (één). In het geval dat een te spelen akkoord met uw
duim, middelvinger en pink zegt de stemvingerzettinggids
“One, three, five!” (één, drie, vijf).
De stemvingerzettinggids roept alleen vingerzettingen als u
de juiste klaviertoets niet indrukt wanneer u dat wel zou
moeten doen.
Om de stemvingerzettinggids in en uit te
Nootlengte
schakelen.
Klaviertoetsen blijven branden voor de tijd dat ze ingedrukt
gehouden moeten worden. De vingerzetting blijft ook in de
display voor de lengte van de noot.
Gebruik de SPEAK toets de stemvingerzettinggids in en uit
te schakelen.
Volgende noot
De klaviertoets voor de volgende te spelen noot gaat
knipperen terwijl er een nummer verschijnt in de display bij
de vinger die u dient te gebruiken om die volgende noot te
spelen.
Series van noten met dezelfde toonhoogte
De klaviertoetsen gaan kortstondig uit tussen de noten en
branden weer voor elke achtereenvolgende noot. De
vingerzettingen gaan ook weer uit en aan.
Voorbeeld: Wanneer het spelen gedaan dient te worden
met de vingers 3, 2 en 1
1ste noot
2de noot
3de noot
Volgende
noot
Huidige
noot
Knippert Brandt
Knippert Brandt
Stemvingerzettinggids indicator
Timingindicator
De timingindicator helpt u om vertrouwd te raken met
melodieën die u voor de eerste maal speelt door de timing
aan te geven van de noten die u op het toetsenbord speelt.
De timing is makkelijker te zien wanneer u een langzaam
tempo gebruikt tijdens de lesweergave.
Gebruik van de timingindicator
De timingindicator toont de timing van de noten die
opgeslagen liggen in het momenteel geselecteerde deel (R of
L). Noten worden aangegeven als blokjes van twee stukken
die van de bovenkant van de display naar te onderkant
bladeren. Een noot wordt gespeeld wanneer her blokje ervan
de onderkant van de display bereikt.
Brandt Knippert
Toets
brandt
Timing van de noot die
in het verschiet ligt
❚ OPMERKING
• De nootlengte wordt niet aangegeven bij het spelen van
begeleidingsmelodieën voor twee handen (84 – 99) met Stap
1 en 2 van het 3-stappen lessysteem. Zodra u op een verlichte
toets drukt, gaat deze uit en begint de volgende in te drukken
toets te knipperen.
• De
nootlengte
wordt
aangegeven
door
het
klaviertoetsindicatorsysteem bij gebruik van een
begeleidingsmelodie voor twee handen in Stap 3. In dit geval
gaat de volgende in te drukken toets niet knipperen bij indrukken
van een verlichte toets en het volgende vingernummer
verschijnt niet in de display. Enkel het huidige vingernummer
wordt getoond.
Hier gespeelde noot
• Elk blok van twee stukken kan één of meerdere noten behelzen,
afhankelijk van de melodie die u aan het spelen bent.
❚ OPMERKING
• De timingindicator toont de timing van de noten telkens wanneer
u een melodie uit de melodiebank aan het afspelen bent of
tijdens een 3-stappen les.
• Merk op dat de timingindicator slechts een benadering van de
timing aangeeft.
D-22
LK120_d_20-25.p65
22
10.3.19, 5:30 PM
Uitschakelen van de Klaviertoetsindicators
Stap 1: De timing machtig worden.
1.
1.
Druk op de KEY LIGHT toets.
• De KEY LIGHT indicator verdwijnt bij uitschakelen
van het klaviertoetsindicatorsysteem.
• Druk nogmaals op de KEY LIGHT toets om de
klaviertoetsindicators opnieuw in te schakelen.
Druk op de STEP 1 toets.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 1 indicator branden.
• Na het klinken van het aftellen, staat het keyboard
standby en wacht totdat u de eerste noot van de
melodie speelt. Als de melodie intro-maten omvat zal
het keyboard eerst de intro-maten helemaal
weergeven en dan wachten.
Tw i n k l e
KEY LIGHT indicator
❚ OPMERKING
Het klaviertoetsindicatorsysteem wordt in de volgende gevallen
automatisch ingeschakeld:
• Wanneer de spanning van het keyboard ingeschakeld is
• Wanneer de SONG BANK toets ingedrukt wordt tijdens de
normale stand (pagina D-20)
Aantal tegelijkertijd brandende toetsen
Vingerzettingen
Maximaal vier klaviertoetsen kunnen tegelijkertijd branden.
Veranderen van de toon die gebruikt wordt
voor de melodie uit een melodiebank
1.
3.
Voer een waarde in om de gewenste toon te
kiezen.
Probeer eens op een andere klaviertoets te
drukken i.p.v. op de ONE KEY PLAY toetsen.
• Bij indrukken van een willekeurige klaviertoets wordt
de juiste melodienoot (van het rechterhand gedeelte)
gespeeld.
• Indrukken van meer dan één toets op hetzelfde
moment wordt geteld als een enkele melodienoot.
Indrukken van een toets terwijl een andere ingedrukt
gehouden wordt, telt als twee melodienoten.
❚ OPMERKING
• Bij kiezen van een andere melodie uit de melodiebank verandert
de tooninstelling naar de vooringestelde melodietoon van de
nieuw ingestelde melodie.
• Het keyboard krijgt dezelfde tooninstelling als die waarop de
melodiebankmelodie is ingesteld.
• De bovenstaande procedure kan gebruikt worden om de toon
van de melodiebankmelodie te veranderen voordat u begint
met weergave of tijdens weergave.
• U kunt ook de toon van twee-handen melodieën
(melodienummers 84 – 99) veranderen. Merk echter op dat
het selecteren van een aanhoudbare toon (zoals een orgeltoon)
tijdens gebruik van Stap 1 of Stap 2 van de 3-stappen les
(waarbij de begeleiding wacht op correct aanslaan van een
klaviertoets alvorens door te gaan) er toe kan leiden dat noten
van de automatische begeleiding aangehouden worden terwijl
het keyboard aan het wachten is tot u een toets aanslaat. Mocht
dit gebeuren speel dan wat op het toetsenbord om de
aangehouden noot te stoppen.
Druk op de ONE KEY PLAY toetsen om elke noot
van de melodie te spelen.
• Het begeleidings (linkerhand) gedeelte van de
melodie volgt u terwijl u het melodiegedeelte
(rechterhand) speelt.
• De klaviertoets die overeenkomt met de volgende te
spelen noot knippert en gaat branden wanneer u de
noot speelt.
• Het ritme (percussie) gedeelte wordt niet
weergegeven.
Druk na stap 3 van de procedure op pagina
D-20 op de TONE toets.
• Zowel de SONG BANK indicator als de TONE
indicator verschijnen samen met het toonnummer en
de naam van de toon die momenteel toegewezen is
aan het toetsenbord.
2.
2.
De juiste noot wordt zelfs gespeeld wanneer
u niet op de toets drukt die brandt.
4.
Druk op de START/STOP toets om weergave op
elk gewenst moment te stoppen.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 1 indicator uit.
D-23
LK120_d_20-25.p65
23
10.3.19, 5:30 PM
Stap 2: De melodie machtig worden.
Stap 3: Speel met normale snelheid.
1.
1.
Druk op de STEP-2 toets.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 2 indicator branden.
• Na het klinken van het aftellen, staat het keyboard
standby en wacht totdat u de eerste noot van de
melodie speelt. Als de melodie intro-maten omvat zal
het keyboard eerst de intro-maten helemaal
weergeven en dan wachten.
Druk op de STEP-3 toets.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 3 indicator branden.
• De weergave begint nadat het tellen begint.
Tw i n k l e
Tw i n k l e
Vingerzettingen
2.
Vingerzettingen
2.
• De begeleiding (linkerhand gedeelte) van de melodie
speelt met normale snelheid ongeacht wat u nu op
het toetsenbord speelt.
• Bij een automatische begeleidingsmelodie gaat de
klaviertoets knipperen die correspondeert aan de
volgende te spelen noot. Deze toets gaat tevens
branden wanneer de noot wordt gespeeld.
• Bij spelen van een twee-handen melodie blijft de
betreffende klaviertoets branden zolang de noot ervan
aangehouden wordt. Echter in dit geval gaat de toets
van de volgende te spelen noot niet knipperen.
Toetsen gaan pas branden wanneer de noten ervan
gaan spelen.
Speel de noten die worden aangegeven door het
3-stappen lessysteem.
• Het begeleidings (linkerhand) gedeelte van de
melodie volgt u terwijl u het melodiegedeelte
(rechterhand) speelt.
• De klaviertoets die overeenkomt met de volgende te
spelen noot knippert en licht op wanneer u de noot
speelt.
• Het ritme (percussie) gedeelte wordt niet
weergegeven.
Druk op de klaviertoetsen wanneer ze gaan branden.
Meer dan één toets kan gaan branden wanneer u een
twee-handen melodie speelt. Druk op alle brandende
toetsen.
3.
Druk op de START/STOP toets om weergave op
elk gewenst moment te stoppen.
Speel op de klaviertoetsen die gaan branden.
3.
Druk op de START/STOP toets om weergave op
elk gewenst moment te stoppen.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 3 indicator uit.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 2 indicator uit.
D-24
LK120_d_20-25.p65
24
10.3.19, 5:30 PM
Oefenen van het linkerhand
gedeelte
Wanneer u het rechterhand meester bent kunt u de tweehanden melodieën (nummers 84 tot en met 99) gebruiken om
het linkerhand gedeelte te oefenen.
1.
Druk op de SONG BANK toets totdat de SONG
BANK indicator gaan branden.
• Hierdoor verschijnen het nummer en de naam van
de momenteel ingestelde melodiebank in de display.
2.
3.
Voer de twee cijfers van het nummer in van de
te spelen melodie.
Druk op de PART SELECT toets om over te
schakelen naar linkerhand spel.
Brandt
4.
Druk op de STEP 1, STEP 2 of STEP 3 toets.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 1, STEP 2 of STEP 3
indicator branden.
• Nadat de maat gegeven wordt begint het rechterhand
gedeelte te spelen en gaan de toetsen voor het
linkerhand gedeelte knipperen.
5.
6.
Druk op de PART SELECT toets om de instelling
van het gedeelte terug te zetten in de
oorspronkelijke stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
de melodie te onderbreken.
• Wanneer u dit doet gaat de STEP 1, STEP 2 of STEP 3
indicator uit.
D-25
LK120_d_20-25.p65
25
10.3.19, 5:30 PM
Technische gegevens
Oplossen van problemen
Controleer eerst de volgende tabel wanneer u problemen ondervindt met de bediening van het keyboard.
Probleem
• Geen
geluid
klaviertoetsen
ingedrukt.
wanneer
worden
1. Probleem met de
stroomvoorziening.
2. De volume instelling is te lag.
3. De hoofdtelefoon is aangesloten
op het keyboard.
4. De POWER/MODE schakelaar
staat in de CASIO CHORD of
FINGERED stand.
5. Toon “99 PERCUSSION” is
ingesteld en u drukt op toetsen
die geen klanken weergeven.
• Een
van
de
volgende
symptomen tijdens werking op
batterijen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Handeling
Zie pagina
1. Sluit de adapter op de juiste
wijze aan, let erop dat de
batterijen in de juiste richting
(+/–) wijzen en controleer dat
de batterijen niet leeg zijn.
2. Verhoog het volume m.b.v. de
VOLUME schuifregelaar.
3. Haal de stekker van de
hoofdtelefoon uit de PHONES/
OUTPUT aansluiting.
4. Normaal spel is niet mogelijk
op het begeleidingstoetsenbord
terwijl de POWER/MODE
schakelaar op CASIO CHORD
of FINGERED staat. Zet de
POWER/MODE schakelaar in
de NORMAL stand.
5. Wanneer “99 PERCUSSION” is
ingesteld kunt u alleen de toetsen
gebruiken die zijn aangegeven op
het paneel met illustraties van
percussie-instrumenten.
Pagina D-11
• Vervang de batterijen door een
set nieuwe of gebruik de
netadapter.
Pagina D-11
Oorzaak
• Lage batterijspanning
Pagina D-14
Pagina D-13
Pagina D-17
Pagina D-14
Het instrument kan niet worden ingeschakeld
Wanneer de display knippert, donker of moeilijk af te lezen is
Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
Vervorming van het geluid
Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij een hoog volume
Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij een hoog volume
Knipperen of donker worden van de display tijdens weergave bij een hoog volume
Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
Een toon die totaal verschilt van de toon die geselecteerd is
Abnormale weergave van een ritmepatroon of een bankmelodie
• Klaviertoetsverlichting blijft
branden.
• De RHYTHM toets werkt niet.
• Het keyboard is aan het
wachten op het spelen van de
juiste noot tijdens Stap 1 of Stap
2 weergave.
1. Druk
op
de
verlichte
klaviertoets om met Stap 1 of
Stap 2 weergave te spelen.
2. Druk op de START/STOP toets
om Stap 1 of Stap 2 weergave
uit te schakelen.
Pagina’s
D-23, 24
• Keyboard
staat
melodiebankstand.
• Druk op de SONG BANK toets
om terug te gaan naar de
normale stand.
Pagina D-20
in
de
D-26
LK120_d_26-29.p65
26
10.3.19, 5:30 PM
Pagina’s
D-23, 24
Probleem
Oorzaak
• TRANSPOSE/TUNE
instellingen kunnen niet
veranderd worden.
• Keyboard staat in de
melodiebankstand.
• Er wordt een
demonstratiemelodie
weergegeven.
De kwaliteit en het volume van
een toon kunnen uitwat anders
klinken afhankelijk van waar deze
op het toetsenbord gespeeld
wordt.
Handeling
Zie pagina
• Druk op de SONG BANK toets
om terug te gaan naar de
normaalstand.
• Onderbreek weergave van de
demonstratiemelodie.
Pagina D-20
Pagina D-16
Dit is een onvermijdelijk bijproduct van het digitale ‘sampling’ proces* en duidt niet op
een defect.
* Meerdere digitale samples (ook wel stalen of monsters genoemd) worden genomen in
het lage, het midden en het hoge bereik van het originele muziekinstrument die dan
de basis vormen om de overige tonen na te bootsen. Hierdoor kan het voorkomen dat
er zich kleine verschillen in toonaard en volume kunnen voordoen tussen de bereiken
van de samples.
D-27
LK120_d_26-29.p65
27
10.3.19, 5:30 PM
Technische gegevens
Model:
LK-120/LK-125/LK-127/LK-130
Toetsenbord:
61 toetsen van normale grootte; 5 octaven
Klaviertoetsindicatorsysteem:
Kan in- en uitgeschakeld worden (maximaal 4 toetsen kunnen tegelijkertijd
branden)
Tonen:
100 voorgeprogrammeerde
Polyfonie:
12 noten (maximaal)
3-stappen lessysteem:
Aantal tegelijkertijd brandende toetsen; 4
3-stappen
herhaalde weergave van 1 melodie
On/Off (aan/uit)
Weergave:
Stemvingerzettinggids:
Auto-begeleiding
Ritmepatronen:
Tempo:
Akkoorden:
Verder:
50 voorgeprogrammeerde
Regelbaar, (216 stappen, = 40 – 255), beginwaarde; 120
Twee systemen; CASIO CHORD, FINGERED
Fill-in patronen, Synchrone startfunctie
Melodiebank:
100 melodieën
Muzikale informatiefunctie:
Toon, automatische begeleiding, melodiebanknummers en –namen; tempo,
3-stappenlesdisplay, akkoordnaam, vingerzetting, timingindicator,
klaviertoetsverlichting, stemvingerzetting
Andere functies
Transponeren:
Stemmen (Instelbare toonschaal):
F# tot C tot F: halve noot
A4 = Ca. 440 Hz ±50 cents stappen, Beginwaarde: A4 = Ca. 440 Hz
Luidsprekers:
10 cm diameter × 2 (Uitgangsvermogen: 2 W + 2 W)
I/O Aansluitingen
Stroomaansluiting:
Hoofdtelefoon/
Uitgangsaansluiting:
9,5 V gelijkstroom (9.5V DC)
Stereo standaard aansluiting (Weergave is in mono.)
[Uitgangsimpedantie: 78 Ω, uitgangsspanning: 4 V (RMS) max.]
Stroomvoorziening:
Batterijen:
Netadapter:
Automatisch uitschakelen stroom:
2-wegs
6 zink-koolstof batterijen of alkaline batterijen maat AA
Levensduur van de batterijen: Circa 4 uur doorlopende werking op
alkaline batterijen
Circa 1 uur doorlopende werking op
zinkkoolstof batterijen
AD-E95100L
Ongeveer 6 minuten na de laatste handeling
Stroomverbruik:
9,5 V
7,7 W
Afmetingen:
94,9 × 30,4 × 9,3 cm
Gewicht:
Ca. 3,4 kg (zonder batterijen)
* Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.
D-28
LK120_d_26-29.p65
D
28
13.9.18, 6:08 PM
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en in acht te nemen.
❐ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen storingen bij het product maar het product kan wel storing veroorzaken bij het
beeld of het geluid van een toestel in de onmiddellijk omgeving.
❐ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of andere chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een zachte doek ietwat bevochtigd met een milde oplossing van water en een mild
neutraal reinigingsmiddel. Wring overtollig water uit de doek voordat u het product gaat afvegen.
❐ Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor het gebruik met dit product. Het gebruik van niet erkende accessoires kan
het gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel met zich meebrengen.
❐ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is zodat u de netadapter er uit kunt halen wanneer een probleem optreedt
of als u dat om een andere reden moet doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen. Gebruik deze niet waar de netadapter blootgesteld is aan spatten of vocht.
Plaats geen bakken, zoals een bloemenvaas, met water op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed geventileerde plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een tafeldoek, een gordijn of een dergelijk item.
• Haal de netadapter uit de stopcontact als u van plan het product voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel er nooit aan.
• Werkingsomgeving van de netadapter
Temperatuur: 0 tot en met 40°C
Vochtigheid: 10% tot en met 90% vochtigheid
• Uitgangspolariteit:
❐ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het product. Er zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn van het proces
waarbij het plastic in een vorm wordt gegoten. Dit zijn geen breuken of krassen.
❐ Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat voorzichtig om het volume
op een niveau te houden dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt
zijn het sluiten van de vensters en het gebruik van een hoofdtelefoon.
● Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de inhoud van deze handleiding is verboden. Met uitzondering van uw
eigen persoonlijke gebruik, is het aanwenden van de inhoud van deze handleiding voor niet-bedoelde doeleinden zonder
de uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden onder de wetgeving inzake auteursrechten.
● IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM (INCLUSIEF EN ZONDER
BEPERKINGEN DE SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE BELANGEN,
VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET
GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT DE
MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAAT.
● De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud.
● Het product kan er in werkelijkheid anders uitzien dan zoals het aangegeven in de afbeeldingen van deze
Gebruiksaanwijzing.
● De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen geregistreerde handelsmerken
van derden zijn.
D-29
LK120_d_26-29.p65
29
10.3.19, 5:30 PM
Aanhangsel / Appendice
Toonlijst
Lista dei toni
PIANO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
PIANO 1
PIANO 2
HONKY-TONK
STUDIO PIANO
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 3
ELEC PIANO 4
HARPSICHORD
CLAVELECTRO
ORGAN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ELEC ORGAN 1
ELEC ORGAN 2
ELEC ORGAN 3
ELEC ORGAN 4
CHURCH ORGAN
PIPE ORGAN
REED ORGAN
ACCORDION
BANDONEON
HARMONICA
GUITAR/BASS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
GUT GUITAR
ACOUS GUITAR
JAZZ GUITAR
ELEC GUITAR
MUTE GUITAR
DIST GUITAR
WOOD BASS
ELEC BASS
SLAP BASS
BANJO
STRINGS/ENSEMBLE
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
VIOLIN
CELLO
HARP
STRINGS 1
STRINGS 2
STRINGS 3
SYNTH-STR 1
SYNTH-STR 2
CHOIR
VOICE OOH
BRASS/REED/PIPE
LAYER
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
TRUMPET
TUBA
BRASS ENS
FR.HORN 1
FR.HORN 2
BRASS 1
BRASS 2
SYN-BRASS 1
SYN-BRASS 2
SYN-BRASS 3
SOPRANO SAX
ALTO SAX
TENOR SAX
OBOE
CLARINET
PICCOLO
FLUTE
RECORDER
PAN FLUTE
WHISTLE
SYNTH-SOUND
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
STR PIANO
STR E.PIANO
CHOIR E.P
CHOIR ORGAN
STR GUITAR
STR HARP
BRASS STR
VIB PAD
12 STR GTR
CHOIR STR
SPLIT/PERCUSSION
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
BASS/PIANO
BASS/E.PIANO
BASS/VIB
BASS/GUT GTR
V.BASS/OOH
STR/PIANO
STR/TRUMPET
VIBRAPHONE
MARIMBA
PERCUSSION
SYN-LEAD 1
SYN-LEAD 2
SYN-LEAD 3
SYN-CALLIOPE
SYN-PAD 1
SYN-PAD 2
SYN-PAD 3
GLASS HMCA
COUNTRY FARM
SYN-BASS
PEARL DROP
COSMIC SOUND
SOUNDTRACK
SPACE PAD
VOICE BASS
APPLAUSE
SYNTH-SFX
VEHICLE
PHONE
FUNNY
A-1
LK120_di_appendix.p65
1
10.3.19, 5:35 PM
Ritmelijst
Lista dei ritmi
DANCE/FUNK
POPS I
00
CLUB POP
26
TECHNO
01
FUNKY POP
27
TRANCE
02
SOUL BALLAD
28
DISCO
03
POP BALLAD
29
FUNK
04
LITE POP
30
RAP
POPS II
EUROPEAN
05
16 BEAT FUNK
31
POLKA
06
8 BEAT POP
32
MARCH
07
POP ROCK
33
WALTZ
08
DANCE POP
34
SLOW WALTZ
09
POP FUSION
35
TANGO
10
FOLKIE POP
LATIN
ROCK
36
BOSSA NOVA
11
ROCK WALTZ
37
SAMBA
12
SLOW ROCK
38
MAMBO
13
SOFT ROCK
39
REGGAE
14
50’S ROCK
40
SKA
15
60’S SOUL
41
SALSA
16
4 BEAT ROCK
42
FOLKLORE
17
ROCK
43
RUMBA CATALANA
18
TWIST
VARIOUS
19
NEW ORLNS R&R
20
R&B
44
COUNTRY
45
TOWNSHIP
JAZZ/FUSION
46
SLOW GOSPEL
21
BIG BAND
47
BALADI
22
SWING
48
BAROQUE
23
FOX TROT
49
NEW AGE
24
JAZZ WALTZ
25
LATIN FUSION
A-2
LK120_di_appendix.p65
2
10.4.6, 3:37 PM
Akkoordschema met vingerzettingen
Tavole degli accordi a diteggiatura normale
Deze tabel toont de vingerzetting voor de linkerhand (inclusief de omgekeerde vorm)
voor een aantal vaak gebruikte akkoorden.
Questa tabella mostra le diteggiature per la mano sinistra (comprese le forme invertite)
per alcuni degli accordi usati più spesso.
5
432
: Nummers voor de
vingers van de
1
linkerhand
: Numeri delle dita
della mano sinistra
A-3
LK120_di_appendix.p65
3
10.3.19, 5:35 PM
* Kan niet worden ingesteld in de FINGERED stand vanwege beperkingen van het begeleidende toetsenbord,
maar verhoogde en verlaagde (septiem) akkoorden samengesteld uit dezelfde noten (met een andere
grondtoon) kunnen in plaats ervan gebruikt worden.
Akkoorden met dezelfde samenstellende noten als B aug ..........
Akkoorden met dezelfde samenstellende noten als B aug ...........
Akkoorden met dezelfde samenstellende noten als A dim7 .........
Akkoorden met dezelfde samenstellende noten als B dim7 ........
Akkoorden met dezelfde samenstellende noten als B dim7 .........
D aug, F aug
E aug, G aug
C dim7, E dim7, F dim7
C dim7, E dim7, G dim7
D dim7, F dim7, A dim7
* Non possono essere specificati nell’impostazione FINGERED a causa delle limitazioni della tastiera per
l’accompagnamento, ma possono essere usati al loro posto gli accordi aumentati o diminuiti (settima) costituiti
dalle stesse note componenti (con nota base differente).
Accordi con le stesse note componenti di B aug .............. D aug, F aug
Accordi con le stesse note componenti di B aug ............... E aug, G aug
Accordi con le stesse note componenti di A dim7 ............ C dim7, E dim7, F dim7
Accordi con le stesse note componenti di B dim7 ........... C dim7, E dim7, G dim7
Accordi con le stesse note componenti di B dim7 ............. D dim7, F dim7, A dim7
A-4
LK120_di_appendix.p65
4
10.3.19, 5:35 PM
Melodielijst / Lista dei brani
MELODIEBANK / BANCA DI BRANI
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
JUPITER FROM “THE PLANETS”
DECK THE HALL
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
SILENT NIGHT
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
GREENSLEEVES
SWING LOW, SWEET CHARIOT
AMAZING GRACE
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
AULD LANG SYNE
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
SUMM SUMM SUMM
THE MUFFIN MAN
LONG LONG AGO
ACH DU LIEBER AUGUSTIN
LONDON BRIDGE
SUR LE PONT D’AVIGNON
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
THE NOBLE DUKE OF YORK
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
ANNIE LAURIE
MY BONNIE
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
HOME SWEET HOME
MY WILD IRISH ROSE
DOWN IN THE VALLEY
J’AI PERDU LE DO DE MA CLARINETTE
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
LITTLE BROWN JUG
ON TOP OF OLD SMOKEY
AMERICA THE BEAUTIFUL
AURA LEE
OH! SUSANNA
BEAUTIFUL DREAMER
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
WHEN JOHNNY COMES MARCHING HOME
CAMPTOWN RACES
SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
YANKEE DOODLE
RED RIVER VALLEY
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
TURKEY IN THE STRAW
MY OLD KENTUCKY HOME
HOME ON THE RANGE
ALOHA OE
JAMAICA FAREWELL
SAKURA SAKURA
HOLDIRIDIA
LA CUCARACHA
LA PALOMA
SANTA LUCIA
CIELITO LINDO
TROIKA
SZLA DZIEWECZKA
WALTZING MATILDA
AJO MAMMA
RASA SAYANG
AIR FROM “SUITE no.3”
SPRING FROM “THE FOUR SEASONS”
TOY SYMPHONY
SYMPHONY no.101 “CLOCK” 2nd Mov.
SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
ODE TO JOY
BRIDAL MARCH FROM “LOHENGRIN”
TRIUMPHAL MARCH FROM “AIDA”
BRINDISI FROM “LA TRAVIATA”
LA DONNA É MOBILE FROM “RIGOLETTE”
POLKA FROM “THE BARTERED BRIDE”
CHANSON DU TOREADOR FROM “CARMEN”
HABANERA FROM “CARMEN”
PRELUDE FROM “L’ARLÉSIENNE”
LE CYGNE FROM “LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
SCENE FROM “SWAN LAKE”
THAIS MEDITATION
THE ENTERTAINER
FÜR ELISE
PIANO SONATA op.13 “PATHÉTIQUE” 2nd Mov.
PIANO SONATA op.27-2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
TURKISH MARCH (MOZART)
PIANO SONATA K.545 1st Mov.
VALSE op.64-1 “PETIT CHIEN”
CHOPSTICKS
FRÖHLICHER LANDMANN
AMERICAN PATROL
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
MINUET IN G MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
CANON (PACHELBEL)
HUNGARIAN DANCES no.5
WEDDING MARCH FROM “MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”
A-5
LK120_di_appendix.p65
5
10.3.19, 5:35 PM
LK-120
LK-125
LK-127
LK-130
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.
K
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
LK120_di_cover1-4.p65
1
MA1310-D
Printed in China
LK120/125/127DI1B
13.9.19, 9:43 AM
NL/IT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising