Casio | XJ-H2600, XJ-H2650 | Skrócona instrukcja obsługi | Casio XJ-H2600, XJ-H2650 Skrócona instrukcja obsługi

Casio XJ-H2600, XJ-H2650 Skrócona instrukcja obsługi
GISwRPDPlFiCzNr
Deutsch
DATA PROJECTOR
XJ-H1600/XJ-H1650*
XJ-H1700/XJ-H1750*
XJ-H2600/XJ-H2650*
XJ-ST145*/XJ-ST155*
*
*
*
*
*
Modelle mit USB-Port
Modelli con porta USB
Modeller med USB-port
Modelos com porta USB
* Modellen met USB-aansluitingen
*
* USB-portilliset mallit
*
* USB-portmodeller
Schnellstart-Anleitung
Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation
für späteres Nachschlagen auf.
Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung
besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL.
http://world.casio.com/manual/projector/
Italiano
Guida di avvio rapido
Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di
mano per riferimenti futuri.
Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale,
visitare il sito web all’URL riportato di seguito.
http://world.casio.com/manual/projector/
Svenska
Snabbstartsguide
Förvara all användardokumentation nära till hands för
framtida referens.
Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan
hämtas från webbplatsen med följande URL-adress.
http://world.casio.com/manual/projector/
Português
Guia de Iniciação Rápida
Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário
à mão para futuras referências.
Para obter a última versão deste manual, visite o site no
endereço URL abaixo.
http://world.casio.com/manual/projector/
Nederlands
Snelstartgids
Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere
naslag.
Bezoek de website op de onderstaande URL voor de
nieuwste versie van deze handleiding.
http://world.casio.com/manual/projector/
• Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen
Modelle sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhältlich.
• Alcuni modelli riportati da questa Guida dell’utilizzatore potrebbero
non essere disponibili in determinate aree geografiche.
• Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshäfte saluförs
inte i vissa områden.
Suomi
Pika-aloitusopas
Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä
tulevaa tarvetta varten.
Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta
Internet-osoitteesta:
http://world.casio.com/manual/projector/
• Alguns modelos cobertos neste Guia do Usuário podem não
se encontrar disponíveis em certas áreas geográficas.
• Sommige modellen uit deze Gebruiksaanwijzing zijn mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden.
Norsk
• Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät
välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla.
• Det kan være at noen av modellene som omtales i denne
bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.
Hurtigstartguide
Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett
tilgjenglig for fremtidig bruk.
For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen,
besøk nettsiden ved bruk av URL’en nedenfor.
http://world.casio.com/manual/projector/
Spis treści
Środki ostrożności .................................... Pl-1
Informacje ogólne ....................................Pl-10
Środki ostrożności podczas
użytkowania ............................................... Pl-7
Szybki start ...............................................Pl-11
Ogólna specyfikacja techniczna.............Pl-13
Rozpakowanie
Po rozpakowaniu projektora należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione
poniżej artykuły.
z PROJEKTOR DANYCH
z Skrócona instrukcja obsługi
z Pilot zdalnego sterowania (YT-120) z Ulotka “Najpierw przeczytaj”
z Komplet baterii (2 × typ AAA)
z Gwarancja
z Kabel zasilający
z Bezprzewodowa karta sieciowa
z Kabel Mini D-Sub
(Dołączana wyłącznie do modeli z portami USB.)
z Torba do przenoszenia
Dokumentacja i oprogramowanie projektora
Instrukcje obsługi projektora można pobrać ze strony CASIO pod poniższym adresem URL. Ponadto, do
niektórych modeli projektora dołączona jest płyta CD-ROM, zawierająca pliki z instrukcjami.
http://world.casio.com/manual/projector/
Instrukcje:
“Instrukcja Obsługi” (UsersGuide_Polish.pdf)
Instrukcje dla modeli z portem USB:
“Instrukcja obsługi USB”, “Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej”
Oprogramowanie dla modeli wyposażonych w port USB można pobrać ze strony CASIO pod poniższym
adresem URL. Ponadto, do niektórych modeli projektora dołączona jest płyta CD-ROM, zawierająca pliki
z oprogramowaniem.
http://www.casio-intl.com/support/download/
Oprogramowanie dla modeli z portem USB:
Wireless Connection 3, EZ-Converter FA, ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector,
Multi Projection Camera Update Software
z Treść niniejszej Instrukcja Obsługi może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
z Kopiowanie niniejszego podręcznika, we fragmentach lub w całości, jest zakazane. Podręcznik można
wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku. Inne wykorzystanie jest zakazane bez uprzedniej zgody
CASIO COMPUTER CO., LTD.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub roszczenia stron
trzecich, wynikających z używania niniejszego produktu lub podręcznika.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści związane z
utratą danych spowodowanych przez wadliwe działania lub obsługę techniczną niniejszego produktu, ani z
jakiegokolwiek innego powodu.
z Przykładowe ekrany w niniejszym podręczniku zamieszczono wyłącznie w celach instruktażowych i mogą
się one różnić od rzeczywistych ekranów.
z O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie ilustracje w niniejszym podręczniku odnoszą się do modelu
XJ-H1650.
Pl
Środki ostrożności
Dziękujemy za wybranie produktu CASIO. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać
“Środki ostrożności”. Po przeczytaniu Instrukcja Obsługi należy ją zachować w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przyszłości.
Objaśnienie symboli bezpieczeństwa
W Instrukcja Obsługi i na samym produkcie znajdują się różne symbole, które mają zapewnić bezpieczne
użytkowanie oraz chronić przed uszkodzeniem ciała i stratami materialnymi. Znaczenie poszczególnych
symboli wyjaśniono poniżej.
*Niebezpieczeństwo
*Ostrzeżenie
*Przestroga
Ten symbol informuje, że zignorowanie lub niewłaściwe
zastosowanie zaleceń stwarza ryzyko śmierci lub poważnych
obrażeń ciała.
Ten symbol informuje, że zignorowanie lub niewłaściwe
zastosowanie zaleceń może ewentualnie stwarzać ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
Ten symbol informuje, że zignorowanie lub niewłaściwe
zastosowanie zaleceń może ewentualnie stwarzać ryzyko obrażeń
ciała lub strat materialnych.
Przykładowe ikony
’
!
$
Trójkąt oznacza sytuację, w której należy zachować szczególną ostrożność. Zamieszczony
przykład pokazuje, że należy uważać na porażenie prądem elektrycznym.
Okrąg z przecinającą go linią pokazuje działania, których nie powinno się wykonywać. Konkretne
działanie jest zobrazowane przez rysunek w okręgu. Przytoczony przykład pokazuje, że
demontaż jest zabroniony.
Czarny okrąg mówi o działaniu, które należy wykonać. Konkretne działanie jest zobrazowane
przez rysunek w okręgu. Przytoczony przykład pokazuje, że należy odłączyć kabel zasilający z
gniazdka elektrycznego.
Środki ostrożności podczas
użytkowania
* Ostrzeżenie
● Dym, dziwny zapach, ciepło i inne
niepokojące objawy
-
W przypadku zauważenie dymu,
dziwnego zapachu lub innych
niepokojących objawów należy
natychmiast zaprzestać używania
projektora. Dalsze użytkowanie stwarza
ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Należy bezzwłocznie wykonać poniższe
kroki.
1. Odłączyć zasilanie projektora.
2. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
● Usterka
-
Jeżeli wyświetlany obraz wydaje się być
nieprawidłowy lub jeżeli wystąpiły inne
nietypowe objawy pomimo prawidłowego
używania projektora, należy natychmiast
przerwać używanie projektora. Dalsze
użytkowanie stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Należy bezzwłocznie
wykonać poniższe kroki.
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć zasilanie projektora.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
Pl-1
Środki ostrożności
● Kabel zasilający
+
•
•
•
•
•
•
•
•
Nieprawidłowe posługiwanie się kablem
zasilającym stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
Należy zawsze przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
Można korzystać wyłącznie z akcesoriów, które
są dostarczane z projektorem.
Źródło zasilania musi mieć takie samo napięcie
jakie określono dla projektora.
Nie wolno przeciążą gniazdka, podłączając zbyt
wiele urządzeń.
Nie wolno umieszczać kabla zasilającego w
pobliżu pieca.
Nie wolno używać kabla zasilającego projektora z
innymi urządzeniami.
Nie wolno współużytkować gniazdka
elektrycznego zasilającego projektor z innymi
urządzeniami. W przypadku korzystania z
przedłużacza natężenie znamionowe
przedłużacza musi być zgodne z poborem mocy
projektora.
Nigdy nie wolno używać zwiniętego kabla
zasilającego.
Należy korzystać z gniazdka elektrycznego, które
jest położone w łatwo dostępnym miejscu.
Zepsuty kabel zasilający stwarza ryzyko
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym.
Należy zawsze przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
Nigdy nie wolno kłaść na kablu zasilającym
ciężkich przedmiotów ani narażać go na działanie
ciepła.
Należy sprawdzać czy kabel zasilający nie jest
ściśnięty pomiędzy ścianą i stojakiem lub stołem,
na którym umieszczony jest projektor. Nigdy nie
wolno też przykrywać kabla zasilającego
poduszką lub innymi przedmiotami.
Nigdy nie wolno przerabiać kabla zasilającego,
pozwalać, aby uległ uszkodzeniu lub narażać go
na nadmierne zginanie.
Kabla zasilającego nie wolno skręcać ani za
niego ciągnąć.
Nigdy nie wolno dotykać ani podłączać
kabla zasilającego mokrymi rękami.
Takie postępowanie stwarza ryzyko
porażenia prądem.
Używając projektora w kraju, w którym został
zakupiony należy stosować dołączony do niego
kabel zasilający. Korzystając z projektora w
innym kraju należy zakupić i stosować kabel
zasilający dostosowany do napięcia stosowanego
w tym kraju. Należy także zapoznać się z
przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w
tym kraju.
•
•
•
•
"
•
-
Na okres wyjazdu należy umieścić
projektor w miejscu, gdzie nie będę miały
do niego dostępu zwierzęta domowe oraz
odłączyć kabel zasilający z gniazdka
elektrycznego. Kabel zasilający
pogryziony przez zwierzę może
powodować zwarcia i stwarzać ryzyko
pożaru.
● Woda i ciała obce
+
%
%
Nigdy nie wolno pozwolić, aby do
projektora dostała się woda. Woda
stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
Nigdy nie wolno kłaść na projektorze
wazonów lub innych naczyń z wodą.
Woda stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem.
Woda, inny płyn lub ciała obce (np.
metal), które dostaną się do projektora
stwarzają ryzyko pożaru i porażenia
prądem. W przypadku gdyby cokolwiek
dostało się do projektora należy
natychmiast wykonać poniższe kroki.
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć zasilanie projektora.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
● Demontaż i przeróbki
!
Nigdy nie wolno demontować lub
przerabiać projektora. W projektorze
znajduje się duża liczba elementów pod
wysokim napięciem, które stwarzają
ryzyko porażenia prądem elektryczny lub
oparzenia. Ponadto problemy powstałe
na skutek nieuprawnionego demontażu
lub przeróbki nie są objęte gwarancją i nie
podlegają naprawie przez CASIO.
Kontrola części wewnętrznych, ich regulacja i
naprawa powinny być wykonywane przez
sprzedawcę urządzenia lub autoryzowany serwis
CASIO.
● Upadki i wstrząsy
-
Dalsze użytkowanie projektora po
wystąpieniu uszkodzenia na skutek
upadku lub niewłaściwego obchodzenia
się ze sprzętem stwarza ryzyko pożaru i
porażenia prądem. Należy bezzwłocznie
wykonać poniższe kroki.
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć zasilanie projektora.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO.
Pl-2
Środki ostrożności
● Spalenie
-
● Otwory wentylacyjne
wlotowo-wylotowe
Nie wolno utylizować projektora poprzez
spalenie. Taki postępowanie może
doprowadzić do wybuchu, który stwarza
ryzyko pożaru i obrażeń ciała.
● Patrzenie w obiektyw lub otwory
wentylacyjne, kiedy włączone jest
źródło światła
-
Nie wolno nigdy patrzeć w obiektyw lub
otwory wentylacyjne, kiedy włączone jest
źródło światła. Mocne światło emitowane
przez projektor może prowadzić do
uszkodzenia oczu.
● Blokowanie otworów wentylacyjnych
•
•
•
•
•
Nigdy nie wolno blokować otworów
wentylacyjnych. Takie postępowanie
prowadzi do przegrzania projektora, co
stwarza ryzyko pożaru i awarii projektora.
Dotykanie gorącego projektora stwarza
ryzyko poparzenia. Należy zawsze
przestrzegać poniższych środków
ostrożności.
Pomiędzy projektorem a ścianami należy
zachować co najmniej 30 cm odległości.
Nie wolno umieszczać projektora w miejscach o
słabej cyrkulacji powietrza.
Nigdy nie wolno przykrywać projektora kocem lub
podobnymi rzeczami.
Podczas użytkowania projektor należy
umieszczać na solidnej, płaskiej powierzchni.
Nigdy nie wolno umieszczać projektora na
dywanie, kocu, obiciu siedzenia lub innych
elastycznych materiałach.
W trakcie używania nie wolno nigdy kierować
projektora pionowo do góry lub w dół.
● Obudowa projektora
’
Nigdy nie wolno otwierać obudowy
projektora. Takie postępowanie stwarza
ryzyko porażenia prądem.
$
Przed czyszczenie projektora należy go
wyłączyć i wyjąć kabel zasilający z
gniazdka elektrycznego. Zaniedbanie
tego stwarza ryzyko porażenia prądem.
● Czyszczenie
Podczas projekcji otwory wentylacyjne projektora
mogą się bardzo rozgrzać. Nie wolno ich nigdy
dotykać. Takie postępowanie stwarza ryzyko
poparzenia. Obszar w pobliżu otworów
wentylacyjnych może być również dość gorący. Nie
wolno nigdy stawiać na projektorze lub pod
projektorem żadnych przedmiotów z plastiku lub
innych materiałów wrażliwych na ciepło. Takie
postępowanie stwarza ryzyko deformacji i
odbarwienia przedmiotu.
● Osłona obiektywu
Przed włączeniem projektora należy zdjąć osłonę
obiektywu. Podczas użytkowania projektora nigdy
nie wolno pozostawiać założonej osłony obiektywu.
● Lokalizacja
Nigdy nie wolno umieszczać projektora w żadnym z
poniższych miejsc. Takie postępowanie stwarza
ryzyko pożaru i porażenia prądem.
• W pobliżu miejsc narażonych na silne wibracje
• W miejscach o dużej wilgotności lub zakurzeniu
• W kuchni lub w pomieszczeniach narażonych na
działanie dymu olejowego
• W pobliżu grzejnika, na podgrzewanym dywanie
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
• W miejscach narażonych na ekstremalne
temperatury (Zakres temperatury pracy wynosi od
5°C do 35°C).
● Ciężkie przedmioty
Na projektorze nie wolno stawiać ciężkich
przedmiotów lub się na niego wspinać. Takie
postępowanie stwarza ryzyko pożaru i porażenia
prądem.
● Woda
Nigdy nie wolno stawiać projektora w łazience lub
w miejscach, gdzie może pryskać woda.
● Niestabilne podłoże
-
Pl-3
Nigdy nie wolno stawiać projektora na
niestabilnym podłożu lub na wysokiej
półce. Takie postępowanie może
prowadzić do upadku, stwarzając ryzyko
obrażeń ciała.
Środki ostrożności
● Używanie projektora na stoliku z
kółkami samonastawnymi
* Przestroga
● Kabel zasilający
Podczas używania projektora na stoliku z kółkami
samonastawnymi należy zablokować kółka, kiedy
stolik nie jest przesuwany.
● Burza
-
Podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi nie
wolno dotykać kabla zasilającego projektora.
•
● Pilot zdalnego sterowania
!
+
Nigdy nie wolno demontować lub
przerabiać pilota zdalnego sterowania.
Takie postępowanie stwarza ryzyko
porażenia prądem, oparzenia oraz
obrażeń ciała. Kontrola części
wewnętrznych, ich regulacja i naprawa
powinny być wykonywane przez
sprzedawcę urządzenia lub autoryzowany
serwis CASIO.
Nigdy nie wolno dopuścić do zmoczenia
pilota. Woda stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem.
● Fale radiowe emitowane przez
bezprzewodową kartę sieciową
(dostarczaną z niektórymi modelami
projektora)
-
•
•
•
•
•
Nigdy nie wolno używać tego produktu w
samolocie, w placówce medycznej lub w
innych miejscach, gdzie używanie takich
urządzeń jest zakazane. Fale radiowe
mogą wpływać na działanie sprzętu
elektronicznego i sprzętu medycznego,
powodując wypadki.
Nie wolno używać tego produktu w
pobliży wysokoprecyzyjnych przyrządów
lub urządzeń elektronicznych, które
odbierają słabe sygnały radiowe. Fale
radiowe mogą wpływać na działanie
takiego sprzętu, powodując wypadki.
• W przypadku posiadania rozrusznika serca lub
innego elektronicznego urządzenia medycznego
należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub
producentem urządzenia przed rozpoczęciem
korzystania z tego produktu.
-
•
Nieprawidłowe posługiwanie się kablem
zasilającym stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Należy zawsze
przestrzegać poniższych środków
ostrożności.
Podczas odłączania kabla zasilającego należy
zawsze chwytać za wtyczkę a nie ciągnąć za
kabel zasilający.
Wtyczkę należy wkładać go gniazdka
elektrycznego do samego końca.
Po zakończeniu korzystania z projektora należy
odłączyć go od gniazdka elektrycznego.
Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy go odłączyć od gniazdka
elektrycznego.
Co najmniej raz w roku należy wyjąć wtyczkę
kabla zasilającego i za pomocą suchej szmatki
lub odkurzacza usunąć kurz, który gromadzi się
wokół wtyków.
Nigdy nie wolno używać detergentu do
czyszczenia kabla zasilającego, a zwłaszcza
wtyczki i gniazda wtykowego.
Przed przenoszeniem projektora należy najpierw
go wyłączyć i wyjąć kabel zasilający z gniazdka
elektrycznego.
● Kopia zapasowa ważnych danych
+
Wszystkie dane przechowywane w
pamięci projektora powinny być zapisane
na oddzielnych nośnikach. Dane z
pamięci projektora można stracić na
skutek awarii, prac konserwacyjnych, itp.
● Podczas projekcji nic nie może
blokować światła z obiektywu.
Przedmiot umieszczony przed obiektywem może
stwarzać ryzyko pożaru.
● Efekt soczewki
Kiedy źródło światła w projektorze jest włączone,
nie można ustawiać przed nim przedmiotów
skupiających światło, na przykład akwarium. Takie
postępowanie stwarza ryzyko pożaru.
● Obiektyw
Nigdy nie należy dotykać obiektywu ręką.
● Bezprzewodowa karta sieciowa
(dołączana do niektórych modeli)
Pl-4
Należy przechowywać kartę poza
zasięgiem dzieci. Przypadkowe
połknięcie bezprzewodowej karty
sieciowej może zaburzyć oddychanie i
prowadzić do sytuacji zagrażającej życiu.
Środki ostrożności
Środki ostrożności dotyczące baterii
Osłona obiektywu
(tylko XJ-ST145 i XJ-ST155)
* Niebezpieczeństwo
* Ostrzeżenie
+
W przypadku, gdy wyciek z baterii
alkalicznej dostanie się do oczu należy
natychmiast wykonać poniższe kroki.
1. Nie wolno trzeć oczu! Oczy należy przemyć
czystą wodą.
2. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Niepodjęcie natychmiastowego działania może
prowadzić do utraty wzroku.
+
* Ostrzeżenie
Niewłaściwe używanie baterii może prowadzić do
wycieku, który zaplami miejsce wokół baterii lub do
wybuchu, który stwarza ryzyko pożaru i obrażeń
ciała. Należy zawsze przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
• Nie wolno rozbierać baterii czy też
doprowadzać ich do zwarcia.
• Nie wolno narażać baterii na ciepło lub
wrzucać ich do ognia.
• Nie należy mieszać nowych baterii ze
starymi.
• Nie należy mieszać różnego rodzaju
baterii.
• Nie należy ładować baterii.
• Podczas wkładania baterii ich bieguny
muszą być odpowiednio skierowane.
+
* Przestroga
Osłona obiektywu projektora
wykorzystuje magnetyczną nasadkę. Z
tego powodu nie należy jej używać w
pobliżu osoby z rozrusznikiem serca lub z
innym medycznym urządzeniem
elektrycznym. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek problemu należy odsunąć
osłonę z dala od osoby doświadczającej
problemu i skonsultować się z lekarzem.
* Przestroga
-
Osłonę obiektywu należy trzymać z dala
od dyskietek, kart magnetycznych, taśm
magnetycznych, kart przedpłaconych,
debetowych oraz innych mediów
wykorzystujących zapis magnetyczny.
Osłona obiektywu może uszkodzić dane
zapisane na mediach magnetycznych.
Inne
* Przestroga
Umożliwienie nagromadzania się przez dłuższy
czas kurzu wewnątrz projektora stwarza ryzyko
pożaru i awarii. Raz do roku należy kontaktować
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO w celu wyczyszczenia wnętrza projektora.
Za czyszczenie pobierana jest opłata.
Niewłaściwe używanie baterii może prowadzić do
wycieku, który zaplami miejsce wokół baterii lub do
wybuchu, który stwarza ryzyko pożaru i obrażeń
ciała. Należy zawsze przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
• Należy używać wyłącznie takiego rodzaju
baterii jaki jest przewidziany do pilota.
-
● Zużyte baterie
Po wyczerpaniu baterii należy je od razu wyjąć z
pilota zdalnego sterowania.
• Jeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego
baterie.
+
● Utylizacja baterii
Baterie należy utylizować zgodnie z zasadami i
przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Pl-5
Środki ostrożności
● Nie należy ściągać okularów lub
soczewek kontaktowych używanych
na co dzień do korekcji wzroku.
Okulary 3D
* Ostrzeżenie
-
Obrazy 3D nie powinny być oglądane
przez osoby cierpiące na opisane poniżej
choroby. Takie postępowanie stwarza
ryzyko utraty zdrowia.
• Osoby z chorobami serca
• Osoby z historią fotodermatozy
• Osoby ze skłonnościami do padaczki
* Przestroga
-
W przypadku odczuwania opisanych
poniżej objawów nie należy oglądać
obrazów 3D.
W przypadku korzystania z okularów korekcyjnych
lub soczewek kontaktowych, należy ich również
używać do oglądania obrazów 3D przez okulary
3D. Zaniedbanie tego stwarza ryzyko zmęczenia
wzroku lub zaburzenia widzenia.
Nie jest zalecane oglądanie obrazów 3D
przez dzieci poniżej 6 roku życia. Kiedy
obrazy 3D są oglądane przez małe
dziecko, w pobliżu powinna znajdować
się dorosła osoba, która dopilnuje, że
wyświetlane treści 3D są odpowiednie dla
dziecka, że dziecko nie będzie
nieprzerwanie oglądało obrazów 3D
przez zbyt dług czas, itp.
+
• W przypadku słabej kondycji fizycznej
• W przypadku uczucia pogarszania się stanu
zdrowia
• Jeżeli podczas oglądania obrazów 3D
doświadcza się zmęczenia, pogorszenia stanu
zdrowia lub niepokojących objawów, należy
przerwać oglądanie. Dalsze oglądanie może
prowadzić do utraty zdrowia.
• Jeżeli kiedykolwiek obraz 3D zacznie wydawać
się podwójny lub wystąpi utrata wrażenia
trójwymiarowości, należy przerwać oglądanie.
Dalsze oglądanie może prowadzić do zmęczenia
oczu.
+
Nie należy oglądać obrazów 3D przez
długi czas. Takie postępowanie może
prowadzić do zmęczenia oczu.
Podczas oglądania obrazów 3D należy
zachowywać poniższe środki
ostrożności.
● Należy uważać na znajdujące się w
pobliżu osoby i przedmioty.
Przy oglądaniu obrazów 3D percepcja odległości
może być zachwiana, a zatem wyciągając ramiona
lub wykonując gwałtowne ruchy należy uważać na
znajdujące się w pobliżu osoby i przedmioty.
Zaniedbanie tego stwarza ryzyko strat materialnych
i obrażeń ciała.
● Do oglądania obrazów 3D należy
używać okularów 3D.
Oglądanie obrazów 3D bez okularów 3D może
prowadzić do zmęczenia wzroku. Podczas
oglądania obrazów 3D należy zawsze używać
wymaganych okularów 3D.
Pl-6
Środki ostrożności podczas użytkowania
Źródło światła w projektorze
z Źródło światła w projektorze wykorzystuje laser i diody LED.
z Żywotność źródła światła jest określona na około 20 000 godzin. Faktyczna żywotność zależy od
warunków pracy, ustawień w menu konfiguracyjnym i różnic pomiędzy poszczególnymi źródłami
światła.
z Źródło światła jest objęte gwarancją przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej lub przez
6 000 godzin, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.
z Koniec żywotności źródła światła może być sygnalizowany przez nie zapalenie się źródła światła lub
widoczny spadek jasności. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
CASIO w celu wymiany. Należy pamiętać, że problemy powstałe na skutek nieuprawnionego
demontażu lub przeróbki nie są objęte gwarancją i nie podlegają naprawie przez CASIO.
Środki ostrożności dotyczące lasera
Projektor jest wyposażony urządzenie laserowe klasy 1, które spełnia wymogi normy IEC 60825-1.
z Projektor posiada wbudowany moduł laserowy. Demontaż lub przeróbki są bardzo niebezpieczne i
nigdy nie powinno się ich przeprowadzać.
z Postępowanie lub regulowanie niezgodne z instrukcją obsługi stwarza ryzyko narażenia się na
niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Widok z dołu
Pl-7
Środki ostrożności podczas użytkowania
Inne środki ostrożności
Projektor jest zbudowany z precyzyjnych elementów. Zignorowanie poniższych środków ostrożności
może doprowadzić do tego, że urządzenie nie będzie w stanie prawidłowo zapisywać danych lub ulegnie
awarii.
● Nigdy nie wolno używać lub przechowywać projektora w następujących
miejscach. W przeciwnym razie może powstać ryzyko awarii lub zniszczenia
projektora.
z
z
z
z
z
z
z
Miejsca, w których występują wyładowania elektrostatyczne
Miejsca, w których występują ekstremalne temperatury
Miejsca, gdzie jest duża wilgotność
Miejsca, w których występują nagłe zmiany temperatury
Miejsca, w których jest dużo kurzu
Chwiejne, pochylone lub w inny sposób niestabilne powierzchnie
Miejsca, gdzie istnieje duże ryzyko zamoczenia
● Należy unikać używania projektora w opisanych poniżej warunkach pracy. Takie
warunki stwarzają ryzyko awarii lub zniszczenia projektora.
z Należy unikać miejsc narażonych na ekstremalne temperatury (zakres
temperatury pracy wynosi od 5°C do 35°C).
z Na projektorze nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów lub się na niego
wspinać.
z Nie wolno wkładać do projektora ciał obcych ani pozwolić na to, aby się
do niego dostały.
z Nigdy nie wolno kłaść na projektorze wazonów lub innych naczyń z
wodą.
● Kładąc projektor lub wykonując jakiekolwiek działanie związane z
przenoszeniem lub przesuwaniem projektora, należy uważać, aby nie
przytrzasnąć sobie palców.
● Nigdy nie wolno pozostawiać przez długi czas zużytej baterii w pilocie zdalnego
sterowania.
Zużyta bateria może wycieknąć, co prowadzi do awarii lub zniszczenia pilota.
● Do czyszczenia należy używać miękkiej i suchej szmatki.
W przypadku dużego zanieczyszczenia należy użyć miękkiej szmatki zamoczonej w słabym roztworze
wody i łagodnego, neutralnego detergentu. Przed czyszczeniem należy wykręcić ze szmatki nadmiar
wody. Nigdy nie wolno używać do czyszczenia projektora rozpuszczalników, benzyny lub innych
agresywnych środków. Może to doprowadzić do usunięcia oznaczeń i poplamienia obudowy.
● Brakujące punkty na ekranie
Chociaż projektor jest produkowany przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych jakie
są obecnie dostępne, na ekranie może brakować części punktów. Jest to normalne zjawisko a nie objaw
usterki.
● Nigdy nie wolno narażać projektora na silne uderzenie w trakcie pracy.
Jeżeli przez przypadek projektor zostanie silnie uderzony, wyświetlany obraz może na chwilę zniknąć.
Obraz pojawi się po jakimś czasie ale może zawierać nieodpowiednie kolory lub może mu towarzyszyć
komunikat o błędzie.
Jeżeli wyświetlony obraz ma nieodpowiednie kolory, to należy ponownie wybrać źródło sygnału
wejściowego. Jeżeli w ten sposób nie zostaną przywrócone właściwe kolory, należy wyłączyć projektor i
włączyć ponownie.
Jeżeli obraz pojawi się ponownie wraz z komunikatem o błędzie, należy rozwiązać problem zgodnie z
wyjaśnieniem dotyczącym danego wskaźnika błędu, które znajduje się w rozdziale “Wskaźniki błędów i
komunikaty ostrzegawcze” w “Instrukcja Obsługi” (UsersGuide_Polish.pdf).
Pl-8
Środki ostrożności podczas użytkowania
● Korekcja trapezu i jakość obrazu
Wykonanie korekcji trapezu powoduje, że obraz przed projekcją zostaje skompresowany. Może to
powodować zniekształcenie obrazu lub pogorszenie jakości. W takim przypadku należy zmienić kierunek
ustawienia projektora i/lub ekranu w taki sposób, aby był jak najbardziej zbliżony do ilustracji w rozdziale
“Ustawianie projektora” w “Instrukcja Obsługi” (UsersGuide_Polish.pdf).
Jeżeli najważniejsza jest jakość obrazu, to należy wyłączyć funkcję automatycznej korekcji trapezu i
umieścić projektor na wprost ekranu.
● Użytkowanie nie objęte gwarancją
Nawet jeżeli projektor jest objęty gwarancją, to naprawa będzie odpłatna, jeżeli problem powstał na
skutek nieprzerwanego używania projektora przez bardzo długi okres czasu (np. 24 godziny), jeżeli w
odległości 30 cm od pracującego projektora znajdują się jakiekolwiek przedmioty lub jeżeli projektor został
ustawiony i był używany bez przestrzegania zaleceń z rozdziału “Środki ostrożności przy ustawianiu
projektora” w “Instrukcja Obsługi” (UsersGuide_Polish.pdf).
Środki ostrożności po zakończeniu korzystania z projektora
Przednie otwory wentylacyjne wlotowo-wylotowe projektora oraz
ich okolice mogą się bardzo nagrzewać podczas działania, a po
wyłączeniu projektora będą nadal gorące. Dlatego projektor
należy przenosić w sposób pokazany na ilustracji, trzymając go
po bokach.
Umieszczanie projektora w torbie
Przed umieszczeniem projektora w torbie należy się upewnić, że nie jest już ciepły.
Czyszczenie projektora
z Co jakiś czas należy regularnie czyścić obudowę, obiektyw, otwory wentylacyjne wlotowe oraz otwory
wentylacyjne wlotowo-wylotowe.
z Przy otworach wentylacyjnych zbiera się kurz i brud. Dlatego co pewien czas należy usuwać
nagromadzony kurz i brud za pomocą odkurzacza.
z Dalsze używanie projektora, na którym wokół otworów wentylacyjnych nagromadził się kurz, może
doprowadzić do przegrzania części wewnętrznych i do usterki.
Pl-9
Informacje ogólne
PRODUKT LASEROWY KLASA 1
z XJ-H1600/XJ-H1650/XJ-H1700/XJ-H1750/XJ-H2600/XJ-H2650
Klawisz [P] (Zasilanie)
Panel sterowania
Otwory wentylacyjne wlotowe
Wskaźniki
Czujnik jasności
Otwory wentylacyjne
wlotowo-wylotowe
Głośnik
Osłona obiektywu*
Obiektyw
Pasek osłony
obiektywu
Pokrętło do regulacji ostrości
Otwory wentylacyjne
wlotowo-wylotowe
Pokrętło zoom
Otwory wentylacyjne wlotowo-wylotowe
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania
* W celu zdjęcia osłony obiektywu
należy włożyć palce w otwory i
ścisnąć w kierunku środka.
z XJ-ST145/XJ-ST155
Klawisz [P] (Zasilanie)
Panel sterowania
Otwory wentylacyjne wlotowe
Wskaźniki
Czujnik jasności
Otwory wentylacyjne
wlotowo-wylotowe
Głośnik
Osłona obiektywu*
Obiektyw
Otwory wentylacyjne
wlotowo-wylotowe
Pokrętło do regulacji ostrości
Otwory wentylacyjne wlotowo-wylotowe
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania
Pl-10
* Osłona obiektywu jest utrzymywana
przez magnes. Aby ją zdjąć,
wystarczy pociągnąć w swoim
kierunku.
Szybki start
W tym rozdziale wyjaśniono działania jakie należy podjąć do momentu uruchomienia projekcji.
Więcej poszczególnych operacji opisano w “Instrukcja Obsługi” (UsersGuide_Polish.pdf).
1. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
☞ “Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania” (Instrukcja Obsługi)
2. Umieść projektor na równym i stabilnym stole, biurku lub podstawie, tak aby wokół
była wystarczająca ilość miejsca.
☞ “Ustawianie projektora”, “Środki ostrożności przy ustawianiu projektora” (Instrukcja Obsługi)
z Należy również przeczytać “Środki ostrożności” (strona Pl-1) i “Środki ostrożności podczas
użytkowania” (strona Pl-7).
3. Wyreguluj kąt nachylenia projektora.
2
1 Podnieś przód projektora i naciśnij przycisk
1
zwalniający. Ze spodu projektora wysunie się
przednia nóżka.
2 Trzymając wciśnięty przycisk zwalniający,
należy podnosić przód projektora w górę i w
dół. Kiedy przednia nóżka znajdzie się w
żądanej pozycji, zwolnij przycisk. Przednia
nóżka zablokuje się w wybranej pozycji.
3 Obracając tylne nóżki, można wyregulować
nachylenie projektora w poziomie.
3
4. Użyj dostarczonego kabla zasilającego, aby podłączyć projektor do gniazdka
elektrycznego.
5. Podłącz projektor do urządzenia wysyłającego sygnał wizyjny i włącz to urządzenie.
☞ “Podłączanie do urządzeń wizyjnych” (Instrukcja Obsługi)
6. Zdejmij osłonę obiektywu.
7. Naciśnij klawisz [P] (Zasilanie), aby włączyć projektor.
z Przy pierwszym włączeniu projektora pojawi się na środku ekranu okno “Język”. Wybierz żądany
język.
8. Użyj klawisza [INPUT], aby wybrać źródło sygnału wejściowego.
☞ “Wybór źródła sygnału wejściowego” (Instrukcja Obsługi)
9. Użyj pokrętła zoom na obiektywie projektora, aby ustawić rozmiar wyświetlanego
obrazu (tylko XJ-H1600, XJ-H1650, XJ-H1700, XJ-H1750, XJ-H2600 i XJ-H2650).
10. Użyj pokrętła do regulacji ostrości, aby ustawić ostrość.
11. Po zakończeniu projekcji naciśnij klawisz [P] (Zasilanie).
z Pojawi się komunikat z wiadomością potwierdzającą wyłączenie zasilania. Naciśnij ponownie
klawisz [P] (Zasilanie), aby wyłączyć projektor.
z Produkt zaprojektowano również dla sieci elektroenergetycznych typu IT z napięciem międzyfazowym
230 V.
Pl-11
Szybki start
W razie problemów...
Jeżeli podczas obsługi projektora doświadczasz jakichkolwiek problemów lub podejrzewasz, że projektor
działa nieprawidłowo, przeczytaj rozdział “Rozwiązywanie problemów” w “Instrukcja Obsługi”
(UsersGuide_Polish.pdf).
Pl-12
Ogólna specyfikacja techniczna
Nazwa modelu
Jasność
(Lumeny ANSI)
Środowisko pracy
Zasilanie
Przybliżone
wymiary
Waga
XJ-H1600/
XJ-H1650
XJ-H1700/
XJ-H1750
XJ-H2600/
XJ-H2650
XJ-ST145
XJ-ST155
3500
4000
3500
2500
3000
Temperatura pracy: od 5 do 35°C
Dopuszczalna wilgotność: od 20 do 80% (bez skraplania)
Wysokość pracy: od 0 do 3 000 metrów n.p.m.
Wymagane 100-240 V prąd zmienny,
50/60 Hz, 5,1 A-2,2 A
Wymagane 100-240 V prąd
zmienny,
50/60 Hz, 5,1 A-2,2 A
400 (szer.) × 323 (głęb.) × 106 (wys.) mm
420 (szer.) × 323 (głęb.) ×
106 (wys.) mm
Około 7,1 kg
Około 7,1 kg
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
GPL i LGPL (tylko modele na port USB)
(1) Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie (Oprogramowanie) objęte licencjami GNU General
Public License (GPL) oraz GNU Lesser General Public License (LGPL). Zgodnie z licencjami GPL i
LGPL, kod źródłowy Oprogramowania jest otwartym kodem źródłowym. Każdy kto chce zapoznać
się z otwartym kodem źródłowym może go pobrać ze strony domowej projektora CASIO. Kopiując,
modyfikując lub dystrybuując Oprogramowanie należy to robić zgodnie z warunkami licencji GPL i
LGPL.
(2) Oprogramowanie jest dostarczane “takie, jakie jest” bez żadnych wyraźnych lub domniemanych
gwarancji. Jednak niniejsze oświadczenie nie dotyczy warunków gwarancji dla samego produktu
(włączając wadliwe funkcjonowanie z powodu Oprogramowania).
(3) Pełny tekst licencji GPL i LGPL obejmujących niniejsze oprogramowanie znajduje się na końcu
“Instrukcji obsługi USB”. “Instrukcja obsługi USB” projektora znajduje się wśród plików pobieranych
ze strony, której adres zamieszczono na okładce niniejszego podręcznika.
z DLP jest zastrzeżonym znakiem towarowym Texas Instruments Incorporated w Stanach Zjednoczonych.
z Microsoft, Windows, Windows Vista i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
z HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
z Apple i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych.
z Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.
z XGA jest zastrzeżonym znakiem towarowym IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych.
z ArcSoft i logo ArcSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ArcSoft, Inc. w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
z Inne nazwy firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli.
Pl-13
Batterij niet weggooien,
maar inlevern als KCA
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Printed in China
MA1202-A
PH839-4002-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising