Casio | CTK-496 | Handleiding | Casio CTK-496 CTK-700 Handleiding

Casio CTK-496 CTK-700 Handleiding
FDI
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
CTK496/700FDI1A
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-5 netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren
dat hij niet beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte
bedrading en andere ernstige beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken
die ernstig beschadigd is.
• Probeer nooit de batterijen op te laden.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Gebruik nooit oude en nieuw batterijen door elkaar.
• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van de batterijen in de juiste richting
wijzen zoals aangegeven bij het batterijenvak.
• Vervang batterijen zo snel mogelijk als ze tekenen geven dat ze uitgeput zijn.
• Laat de batterij-aansluitingen nooit kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-5 netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
627A-F-038B
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van
de veiligheid
Gefeliciteerd met uw selectie van dit CASIO
elektronische muziekinstrument.
• Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u dit instrument gebruikt.
• Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere
naslag.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing en op het product zelf om er zeker
van te zijn dat het product veilig en op de juiste wijze
gebruikt wordt en om zowel letsel bij de gebruiker en
andere personen alswel schade aan eigendommen te
voorkomen. Deze symbolen met hun betekenis
worden hieronder getoond.
GEVAAR
Dit symbool duidt informatie aan die indien zij
genegeerd of onjuist toegepast wordt, het gevaar op
ernstig letsel of zelfs de dood met zich mee brengen.
WAARSCHUWING
Voorbeelden van symbolen
Deze driehoek ( ) wijst erop dat de
gebruiker voorzichtigheid dient te
betrachten. (Het voorbeeld links duidt op
een waarschuwing t.a.v. elektrische
schokken.)
Deze cirkel met een lijn erdoor ( ) wijst
erop dat de aangegeven handeling niet
uitgevoerd dient te worden. Deze
handelingen zijn in het bijzonder
verboden binnen deze aanduiding of in
de buurt van het symbool. (Het voorbeeld
links geeft aan dat demonteren verboden
is.)
De zwarte stip ( ) geeft aan dat de
aangegeven handeling uitgevoerd dient
te worden. Aanduidingen binnen dit
symbool zijn handelingen die specifiek
uitgevoerd dienen te worden. (Het
voorbeeld links geeft aan dat de netstekker
uit het stopcontact getrokken dient te
worden.)
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op
ernstig letsel of zelfs de dood met zich mee brengen
als het toestel onjuist bediend wordt en deze
aanduiding genegeerd.
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op
letsel of de kans op schade met zich mee brengen als
het toestel onjuist bediend wordt en deze aanduiding
genegeerd.
627A-F-039A
D-1
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
GEVAAR
Alkaline batterijen
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
als vloeistof uit de alkaline batterij ooit in
uw ogen mocht komen.
1. WRIJF NIET IN UW OGEN ! Spoel ze
met water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een
arts.
U kunt uw gezichtsvermogen verliezen
mocht de vloeistof van de alkaline batterij
in uw ogen blijven zitten.
WAARSCHUWING
Rook, vreemde geur, oververhitting
Als u het product blijft gebruiken terwijl
het rook, een vreemde geur of hitte afgeeft,
kan dit het risico op brand en elektrische
schok met zich meebrengen. Volg
onmiddellijk de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en electrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Let erop dat u alleen de netadapter
gebruikt die voor dit product
gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een voedingsbron
waarvan de spanning (het voltage)
overeenkomt met de op de netadapter
aangegeven waarde.
• Belast
stopcontacten
en
verlengsnoeren niet te veel.
● Onjuist gebruik van het netsnoer van de
netadapter kan het beschadigen of breken
met het risico op brand en electrische
schok. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Plaats nooit zware voorwerpen op het
snoer en stel het niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en stel het
niet bloot aan overmatig buigen.
• Draai het snoer niet en trek er nooit
aan.
D-2
• Mocht het netsnoer of de netstekker
beschadigd raken, neem dan contact
op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
● Raak de netadapter nooit aan terwijl uw
handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een elektrische schok
oplopen.
● Gebruik de netadapter waar deze niet nat
kan worden. Water breng het risico op
brand en elektrische schok met zich mee.
● Plaats geen vaas of andere bak met
vloeistof bovenop de netadapter. Water
breng het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de
batterijen gaan lekken hetgeen schade kan
toebrengen aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen het risico
op brand en persoonlijk letsel met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen
en laat ze nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en
doe ze nooit van de hand door ze te
verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit
door elkaar.
• Gebruik verschillende types batterijen
nooit door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en
negatieve (–) kant van de batterijen in de
juiste richting wijzen.
Verbrand het product nooit.
Gooi het product nooit in vuur.
Hierdoor kunnen ze ontploffen, hetgeen het
risico op brand en persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
Water en vreemde voorwerpen
Mocht water, andere vloeistoffen of
vreemde voorwerpen (zoals metalen
voorwerpen) het toestel binnendringen dan
brengt dat het risico op brand en elektrische
schok met zich mee. Volg onmiddellijk de
volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
627A-F-040A
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Demonteren en knutselen
Haal dit product nooit uit elkaar en knutsel
er niet aan. Dit brengt het risico op
elektrische schok, brandwonden en ander
lichamelijk letsel met zich mee. Laat alle
interne controles, bijstellingen en
onderhoud over aan de oorspronkelijke
winkelier of aan een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Laten vallen en stoten
Gebruikt u het product nadat het
beschadigd werd doordat u het heeft laten
vallen of doordat er tegen werd gestoten
dan brengt dat het risico op brand en
elektrische schok met zich mee. Volg
onmiddellijk de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Plastic zakken
Plaats de plastic zak waarin het product
geleverd wordt nooit over uw hoofd of in
uw mond. Dit brengt het risico op
verstikking met zich mee.
Deze voorzorgsmaatregel verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Klim niet bovenop het product zelf of op de
standaard.*
Door op het product of de standaard te
klimmen kan het omvallen of beschadigd
raken. Deze voorzorgsmaatregel verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Plaatsing
Vermijd plaatsing van het product op een
instabiele standaard, op een oneffen
ondergrond of op een andere instabiele
plaats. Een instabiele plaats kan er toe leiden
dat het product omvalt, hetgeen het risico
op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
627A-F-041A
VOORZICHTIG
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en elektrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de buurt van
een kachel of andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om het
product los te koppelen van het
stopcontact. Pak altijd de netadapter
zelf beet om deze uit het stopcontact
te trekken.
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en elektrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Steek de netadapter zover mogelijk in
het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact
tijdens onweersbuien of voordat u op
vakantie gaat of bij langdurige
afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens eens per
jaar uit het stopcontact en veeg
eventueel stof weg dat zich rond de
stekers van het apparaat heeft
opgehoopt.
Verhuizen van het product
Voordat u het product verhuist of ergens
anders neerzet, dient u altijd eerst de
netadapter uit het stopcontact te halen en
alle andere kabels en aansluitsnoeren los te
maken. Als snoeren toch aangesloten
gehouden worden, dan brengt dit het risico
op schade aan de snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat u het product reinigt, dient u altijd
eerst de netadapter uit het stopcontact te
halen. Als de netadapter aangesloten blijft,
dan brengt dit het risico op schade aan de
snoeren, brand en elektrische schok met
zich mee.
D-3
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de
batterijen gaan lekken hetgeen schade kan
toebrengen aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen het risico
op brand en persoonlijk letsel met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Gebruik
enkel
batterijen
die
gespecificeerd zijn voor gebruik met dit
product.
• Verwijder de batterijen als u het product
voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Geluidsniveau
Luister niet voor langere tijd bij een hoog
volume. Deze voorzorgsmaatregel dient
bijzondere aandacht bij het gebruik van een
hoofdtelefoon. Een hoog geluidsniveau kan
uw gehoor beschadigen.
Aansluitingen
Sluit enkel de gespecificeerde toestellen en
apparatuur aan op de aansluitingen van
dit product. Het aansluiten van een nietgespecificeerd toestel brengt het risico op
brand en elektrische schok met zich mee.
Juist monteren van de standaard*
Als de standaard niet juist gemonteerd is,
kan hij overhellen en omvallen, hetgeen het
risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Zorg ervoor dat u de standaard op de juiste
wijze monteert door de meegeleverde
aanwijzingen zorgvuldig op te volgen. Let
er ook op dat het product goed op de
standaard gezet is.
Plaatsing
Vermijd de volgende plekken om dit
product te plaatsen. Dergelijke plaatsen
brengen het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan overmatige
vochtigheid en grote hoeveelheden stof
• Op plaatsen waar voedsel wordt bereid
of op andere plekken die blootstaan aan
vettige rook
• In de buurt van een airconditioner, op
een verwarmd tapijt, op plaatsen in het
directe zonlicht, in een voertuig dat in
de zon geparkeerd staat of op een andere
plaats die het product aan hoge
temperaturen blootstelt.
Displayscherm
• Druk of stoot nooit sterk tegen het LCD
paneel van het scherm. Hierdoor kan het
glas van het LCD paneel breken, hetgeen
de kans op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
• Mocht het LCD paneel toch onverhoeds
breken of barsten, raak dan in geen geval
de vloeistof binnenin het paneel aan.
Deze LCD paneel vloeistof kan namelijk
huidirritatie veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in uw mond komen, spoel
dan onmiddellijk met water en neem
contact op met een arts.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in ogen of op uw huid
komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met water af en
neem contact op met een arts.
D-4
Zware voorwerpen
Plaats nooit zware voorwerpen bovenop
dit product.
Hierdoor kan het product topzwaar worden
waardoor het overhelt of omvalt, hetgeen
het risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
* De standaard is los verkrijgbaar als optie.
BELANGRIJK!
Vervang de batterijen of gebruik de AC adapter wanneer
de volgende symptomen optreden.
• Zwak brandende stroomindicator
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert, donker of moeilijk af te
lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij
een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij
een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display tijdens
weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
• Een toon die totaal verschilt van de toon die geselecteerd
is
• Abnormale weergave van een ritmepatroon of een
bankmelodie
• Uitvallen van stroom, geluidsvervorming of laag volume
bij spelen via een aangesloten computer of MIDI toestel
• Abnormaal laag microfoonvolume
• Vervorming van microfooningangssignaal
• Donkere stroomvoorzieningsindicator bij gebruik van de
microfoon
• Plotseling uitvallen van de stroom bij gebruik van de
microfoon
627A-F-042B
Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze van dit CASIO muziekinstrument. Dit keyboard geeft u de volgende kenmerken en functies.
❐ 100 tonen
• Kies uit orkestklanken, synthetische klanken en nog veel meer.
❐ 100 ritmes
• 100 veelzijdige ritmes voegen levendigheid toe aan uw keyboard spel.
❐ Automatische begeleiding
• Speel gewoonweg een akkoord en de corresponderende ritme-, bas- en akkoorddelen worden automatisch gespeeld.
❐ Melodiebank met 100 tonen
• Een grote verzameling eeuwige favorieten waaronder “ODE TO JOY” en “JINGLE BELLS” zijn voor u om gewoonweg te
beluisteren of mee te spelen. Door een eenvoudige handeling wordt het melodiegedeelte of het begeleidingsgedeelte van de
melodie achterwege gelaten waardoor u mee kunt spelen op het toetsenbord.
❐ Muziek informatiesysteem
• Een groot LCD scherm toont u de vingerzettingen en, klaviertoetsen die moeten worden aangeslagen en noten waardoor spelen
op een keyboard nog informatiever en leuker wordt dan ooit te voren.
❐ MIDI compabiliteit
• Door aan te sluiten op andere MIDI apparatuur voor kunt u de noten van zowel dit keyboard als die van het aangesloten toestel
weergeven door op dit keyboard te spelen. U kunt zelfs in de handel te verkrijgen voorbespeelde MIDI data weergeven.
Onderhoud van het toestel
Vermijd hitte, vocht en direct zonlicht.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet op een plaats dichtbij een airconditioning of op een bijzonder warme
plaats.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een TV of radio.
Dit instrument kan storing veroorzaken bij TV en radio. Mocht dit gebeuren, zet het toestel dan verder weg van de TV of de radio.
Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit lak, verdunner of dergelijke chemicaliën.
Maak het toetsenbord schoon met een zachte doek bevochtigd in water met een milde oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel. Dompel de doek in de oplossing en wring hem uit totdat hij bijna droog is.
Vermijd het gebruik op plaatsen met grote extremen in temperatuur.
Extreme hitte kan figuren op het LCD scherm produceren waardoor dit donker en moeilijk te zien wordt. Deze toestand zou
vanzelf goedkomen wanneer de omgevingstemperatuur van het keyboard weer normaal is.
OPMERKING
• Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit keyboard opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van het vormgieten om het
plastic van de kast in de juiste vorm te maken. Het zijn geen breuken of krassen in het plastic en geen reden voor ongerustheid.
627A-F-043A
D-5
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid ... D-1
Basisbediening ................... D-16
Spelen op het keyboard ........................ D-16
Instellen van een toon ........................... D-16
Inleiding ................................ D-5
Het gebruik van de
microfoonaansluiting ............................. D-17
Onderhoud van het toestel..... D-5
Inhoudsopgave ..................... D-6
Gebruik van automatisch
begeleiding ......................... D-18
Instellen van een ritme .......................... D-18
Algemene Gids ..................... D-8
De display gebruiken ............................ D-10
Melodiebank - een snelle
naslag ................................... D-11
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank ........................................... D-11
Stroomvoorziening ............ D-13
Werking op batterijen ............................ D-13
Gebruik van de netadapter ................... D-14
Spelen van een ritme ............................ D-18
Het tempo instellen ............................... D-19
Automatische begeleiding gebruiken .... D-19
Gebruik van een fill-in patroon .............. D-21
Begeleiding en ritmespel tegelijk
starten ................................................... D-21
Instellen van het begeleidingsvolume ... D-21
De melodiebank
gebruiken ............................ D-22
Automatische stroomonderbreking ....... D-14
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank .......................................... D-22
Instellingen ............................................ D-14
Display van de melodiebankfunctie ...... D-23
Aansluitingen ..................... D-15
Bijstellen van het tempo van een
melodie uit de melodiebank .................. D-23
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT) ............................. D-15
Veranderen van de toon van een
melodie uit de melodiebank .................. D-24
SUSTAIN aansluiting ............................. D-15
Meespelen met een melodie uit het
melodieboek .......................................... D-24
Accessoires en opties ........................... D-15
Applaus ................................................. D-25
Achtereenvolgens weergeven van alle
melodieën in melodiebank .................... D-25
D-6
627A-F-044A
Inhoudsopgave
Het akkoordboek
gebruiken ............................ D-26
Opzoeken van een akkoord met het
akkoordboek ......................................... D-27
Instellingen van het
keyboard ............................. D-29
Transpositie van het toetsenbord .......... D-29
Stemmen van het keyboard .................. D-29
MIDI ...................................... D-30
Wat is MIDI? .......................................... D-30
Algemene MIDI ..................................... D-30
Veranderen van MIDI instellingen ......... D-31
Oplossen van
moeilijkheden ..................... D-33
Technische gegevens ........ D-35
Appendix ............................... A-1
Toonlijst ....................................................A-1
Notentabel ................................................ A-2
Fingered akkoordkaarten ......................... A-4
Lijst van percussie-instrumenten ............. A-6
Ritmelijst .................................................. A-7
MIDI Implementation Chart
627A-F-045A
D-7
Algemene Gids
1
2
4
0 A
B
C
3
5
D E
6
7
F G
D-8
K
L
9
B
*
H
J
8
I
M
N
O
P
Q
R
S
627A-F-046A
Algemene Gids
• In de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing wordt de CTK-496 gebruikt.
1 Microfoonvolumeregelaar (MIC VOLUME)
H [+]/[–] toetsen
• Negatieve waarden kunnen enkel m.b.v. de [+] en [–]
toetsen veranderd worden om de aangegeven waarde
te verhogen of te verlagen.
2 Spanningsindicator
3 Hoofdvolumetoetsen (MAIN VOLUME)
4 Synchronische/fill-in toets (SYNCHRO/FILL-IN)
I Cijfertoetsen /Akkoordinsteltoetsen
5 Start/stoptoets (START/STOP)
• Voor het invoeren van nummers voor het veranderen
van de aangegeven instellingen.
6 Spannings/functieschakelaar (POWER/MODE)
• Voor het invoeren van akkoordinsteldata bij gebruik
van het akkoordboek.
7 Tempotoetsen (TEMPO)
8 Begeleidingsvolumetoets (ACCOMP VOLUME)
J Toontoets (TONE)
9 Transponeer/stem/MIDI toets
(TRANSPOSE/TUNE/MIDI)
K Ritmetoets (RHYTHM)
L Melodiebanktoets (SONG BANK)
0 Lijst van percussie-instrumenten
M Stoptoets (STOP)
A Akkoordnaam
N Weergave/pauzetoets (PLAY/PAUSE)
B Luidspreker
O Terugspoeltoets (REW)
C Microfoonaansluiting (MIC IN)
P Vooruitspoeltoets (FF)
D Ritmelijst
Q Links aan/uit-toets (LEFT ON/OFF)
E Toonlijst
R Rechts aan/uit-toets (RIGHT ON/OFF)
F Melodiebanklijst
S Akkoordboektoets (CHORD BOOK)
G Display
Anterpaneel
T
U
V
W
X
T MIDI OUT aansluiting (MIDI OUT terminal)
U MIDI IN aansluiting (MIDI IN terminal)
V SUSTAIN aansluiting (SUSTAIN)
W Netaansluiting (DC 9V)
X Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
*Bevestiging van de muziekstandaard
Steek beide uiteinden van de met het keyboard
meegeleverde muziekstandaard in de twee
gaten in het bovenoppervlak.
627A-F-047B
D-9
Algemene Gids
De display gebruiken
2 3
4
5
1
11
10
6
9
8
7
• Zo ziet de display er uit als de
melodiebank in gebruik is.
1.
Een indicator verschijnt naast het type instelling die u op het moment aan het uitvoeren bent (toon (TONE), ritme (RHYTHM),
melodiebank (SONG BANK)).
2.
Toonnummer, ritmenummer, melodienummer, keyboardinstelwaarde
3.
Ritme, automatische begeleiding, maat van melodie uit het melodiegeheugen
4.
Toonnaam, ritmenaam, melodienaam, functienaam, keyboardinstelnaam
5.
Er is een muzikale staaf die de noten en akkoorden voorstelt die u op het toetsenbord speelt. Een pedaalindicator ( )
verschijnt wanneer het pedaal van het keyboard ingedrukt is. Een octaafindicator (
) verschijnt bij het spelen van noten in
het bereik van C 6 en C7 om aan te geven dat hun eigenlijke notatie een octaaf hoger is dan aangegeven in de display.
6.
Laat met behulp van een grafisch keyboard noten en akkoorden zien die op het toetsenbord gespeeld worden of die tijdens de
weergave van een bankmelodie worden gespeeld
7.
Automatische begeleiding, melodiebank, akkoordnamen uit het akkoordenboek
8.
Stippen geven vingerzetting aan tijdens spelen uit de melodiebank. “L” en “R” geven het linkerhand en het rechterhand
gedeelte aan.
9.
Ritme, automatische begeleiding, tempo van melodie uit het melodiegeheugen
10.
Ritme, automatische begeleiding, tempo van melodie uit het melodiegeheugen, instelling van volume
11.
Bedieningsindicators van de melodiebank
OPMERKING
• Displayvoorbeelden aangegeven in deze gebruiksaanwijzing dienen enkel ter illustratie. De werkelijke tekst en waarden die
in de display verschijnen kunnen verschillen van de voorbeelden die hier inde gebruiksaanwijzing worden gegeven.
D-10
627A-F-048A
Melodiebank - een snelle naslag
MAIN VOLUME
POWER/MODE
Een keuze van 100 melodieën zijn ingebouwd in de
melodiebank voor uw luisterplezier of om gewoon lekker mee
te spelen. Met een enkele handeling schakelt u het
melodiegedeelte of begeleidingsgedeelte uit van de melodie
zodat u mee kunt spelen op het toetsenbord. Zie “De
melodiebank gebruiken” op pagina D-22 voor details
betreffende meespelen met melodieën uit de melodiebank.
Cijfertoetsen
Number
buttons
SONG BANK
PLAY/PAUSE
4
Zoek de gewenste melodie op in de melodiebank
en voer dan het 2-cijferige nummer in m.b.v. de
cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 6 en 8 in om “68 ODE TO JOY” in te
stellen.
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank
Een melodie uit de melodiebank
weergeven
1
2
3
Zet de POWER/MODE schakelaar in de NORMAL
stand.
Verlaag m.b.v. de MAIN VOLUME toetsen het
volume van het keyboard tot een relatief laag
niveau.
5
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave van
de melodie te beginnen.
• De melodie blijft eindeloos doorspelen en begint weer
opnieuw nadat hij het einde heeft bereikt.
• De display toont de klaviertoetsen (op het grafische
keyboard), de vingerzettingen (met de indicators voor
de vingerzetting), muzieknoten (op het staafje) en
akkoordnamen.
Gebruikte vingers
Druk op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie in te schakelen.
Verschijnt wanneer de SONG BANK toets
ingedrukt wordt
627A-F-049A
Gebruikte
Akkoordnaam
klaviertoetsen
Staafaanduiding
D-11
Melodiebank - een snelle naslag
TONE
STOP
6
RIGHT ON/OFF
Druk op de RIGHT ON/OFF toets om het
rechterhand gedeelte uit te schakelen en probeer
mee te spelen op het toetsenbord.
• Het op de display aangebrachte grafische indicators
voor het toetsenbord en de vingerzetting laten u de
melodienoten zien die u dient te spelen.
7
Druk nogmaals op de RIGHT ON/OFF toets om
het melodiegedeelte opnieuw in te schakelen.
• U kunt het begeleidingsgedeelte ook aan- en
uitschakelen met de LEFT ON/OFF toets.
8
9
Druk op de STOP toets om weergave van de
melodie uit de melodiebank te stoppen.
Druk op de TONE toets om de melodiebankfunctie
uit te schakelen en terug te gaan naar het toon- en
ritmekeuzescherm.
De indicator gaat uit.
OPMERKING
• Tijdens weergave van een melodie uit de melodiebank
kunt u tevens de volgende handelingen uitvoeren.
• Pauze: Druk op de PLAY/PAUSE toets.
• Vooruitspoelen: Druk op de FF (vooruitspoel) toets.
• Terugspoelen: Druk op de REW (terugspoel) toets.
D-12
627A-F-050A
Stroomvoorziening
Dit keyboard kan werken op het standaard lichtnet (m.b.v.
de voorgeschreven netadapter) of op batterijen. Let er altijd
op het keyboard uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt.
Werking op batterijen
Let er altijd op het keyboard uit te schakelen voordat u
batterijen inlegt of ze vervangt.
Inleggen van de batterijen
1
Verwijder het deksel van het batterijvak.
2
Leg 6 batterijen maat AA in het batterijvak.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) polen
in de juiste richting wijzen.
3
Steek de nokjes aan het deksel van het batterijvak
in de daarvoor bedoelde gaatjes en sluit het deksel.
Nokje
Belangrijke informatie aangaande de
batterijen
■ Hieronder wordt aangegeven wat de geschatte levensduur
van de batterijen is.
Alkaline batterijen .................................. 4 uur*
Mangaanbatterijen .................................. 2 uur*
* De bovenstaande waarde is de standaard levensduur
van de batterijen bij een normale temperatuur met het
volume ingesteld op een middenstandje. Bij extreme
temperaturen of bij weergave bij een hard volume kan
de levensduur van de batterijen korter zijn.
■ Een van de volgende symptomen kan op een lage
batterijspanning duiden. Vervang de batterijen zo spoedig
mogelijk wanneer een van deze symptomen optreedt.
• Zwak brandende stroomindicator
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert, donker of moeilijk af te
lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij
een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij
een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display tijdens
weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
• Een toon die totaal verschilt van de toon die geselecteerd
is
• Abnormale weergave van een ritmepatroon of een
bankmelodie
• Uitvallen van stroom, geluidsvervorming of laag
volume bij spelen via een aangesloten computer of MIDI
toestel
• Abnormaal laag microfoonvolume
• Vervorming van mikrofooningangssignaal
• Donkere stroomvoorzieningsindikator bij gebruik van
de mikrofoon
• Plotseling uitvallen van de stroom bij gebruik van de
mikrofoon
WAARSCHUWING
Dit keyboard kan mogelijk niet goed functioneren als u
batterijen inlegt of vervangt met de spanning ingeschakeld.
Mocht dit gebeuren dan zal het toestel weer normaal
functioneren door de spanning uit en daarna weer in te
schakelen.
627A-F-051A
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen aan voorwerpen in de buurt
of een explosie veroorzaken, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen en laat ze
nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en doe ze nooit
van de hand door ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van
de batterijen in de juiste richting wijzen.
D-13
Stroomvoorziening
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen aan voorwerpen in de buurt
of een explosie veroorzaken, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Gebruik enkel batterijen die gespecificeerd zijn voor
gebruik met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het product voor langere
tijd niet gaat gebruiken.
Gebruik van de netadapter
Zorg ervoor enkel de voor dit keyboard voorgeschreven
netadapter te gebruiken.
Onjuist gebruik van de netadapter kan het risico op brand en
electrische schok met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de buurt van een kachel of
andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om het product los te
koppelen van het stopcontact. Pak altijd de netadapter
zelf beet om deze uit het stopcontact te trekken.
• Steek de netadapter zover mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact tijdens
onweersbuien of voordat u op vakantie gaat of
langdurige afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens eens per jaar uit het
stopcontact en veeg eventueel stof weg dat zich rond
de stekers van het apparaat heeft opgehoopt.
Voorgeschreven netadapter: AD-5
BELANGRIJK!
[Achterpaneel]
Netaansluiting
Netadapter AD-5
• Zorg ervoor dat het keyboard uitgeschakeld is alvorens
de netadapter in het stopcontact te steken of hem er uit
te trekken.
• Bij langdurig gebruik van de netadapter kan deze warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Automatische stroomonderbreking
Stopcontact
Merk tevens de volgende waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen op bij gebruik van de netadapter.
WAARSCHUWING
Onjuist gebruik van de netadapter kan het risico op brand en
electrische schok met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Let erop dat u alleen de netadapter gebruikt die voor
dit product gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een voedingsbron waarvan de spanning
(het voltage) overeenkomt met de op de netadapter
aangegeven waarde.
• Belast stopcontacten en verlengsnoeren niet te veel.
• Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer en stel
het niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en stel het niet bloot aan
overmatig buigen.
• Draai het snoer niet en trek er nooit aan.
• Mocht het netsnoer of de netstekker beschadigd raken,
neem dan contact op met het oorspronkelijke verkooppunt
of een erkende CASIO onderhoudsleverancier.
• Raak de netadapter nooit aan terwijl uw handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een electrische schok oplopen.
• Gebruik de netadapter waar deze niet nat kan worden.
Water breng het risico op brand en elektrische schok
met zich mee.
• Plaats geen vaas of andere bak met vloeistof bovenop
de netadapter. Water breng het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
D-14
De spanning van het keyboard wordt bij werking op batterijen
automatisch na ca. 6 minuten na het laatst indrukken van
een toets uitgeschakeld. Mocht dit gebeuren schakel dan de
spanning opnieuw in met de POWER/MODE schakelaar.
OPMERKING
• De automatische stroomonderbreking werkt niet
wanneer het keyboard op stroom van het lichtnet werkt.
Uitzetten van de automatische
stroomonderbreking
Houd de TONE toets ingedrukt terwijl u het keyboard
inschakelt om de automatische stroomonderbreker uit te
zetten.
OPMERKING
• Bij uitzetten van de automatische stroomonderbreker zal
het keyboard niet meer zichzelf uitschakelen ongeacht
hoe lang hij blijft staan zonder te worden aangeraakt.
• Automatische stroomonderbreking is automatisch
ingeschakeld bij inschakelen van de spanning.
Instellingen
Alle instellingen van het keyboard worden op de oorspronkelijke stand teruggesteld bij opnieuw inschakelen van het keyboard na het eerst te hebben uitgeschakeld met de POWER/
MODE schakelaar of via de automatische uitschakelfunctie.
627A-F-052A
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Vergeet niet eerst het volume van het keyboard en andere
aangesloten apparatuur zacht te zetten alvorens de
hoofdtelefoon of andere uitwendige apparatuur aan te sluiten.
Nadat u klaar bent met het maken van de aansluitingen kunt
u dan het volume op het gewenste niveau instellen.
[Aansluitvoorbeeld]
Pinstekker (rood)
Naar de
PHONES/OUTPUT
aansluiting
Pinstekker
INPUT 1
INPUT 2
Pinstekker (wit)
Standaard stereostekker
Standaardstekker
Keyboard- of
gitaarversterker
[Achterpaneel]
OPMERKING
PHONES/OUTPUT aansluiting
Audio aansluitingen
• U kunt ook de MIDI aansluitingen van het keyboard
aansluiten op een computer of sequencer. Zie “MIDI”
op pagina D-30 voor details.
1
SUSTAIN aansluiting
Stereo
standaardstekker
3
Keyboardversterker,
gitaarversterker, enz.
Wit
2
Rood
Pinstekker
U kunt een los verkrijgbaar aanhoudpedaal (model SP-3 of
SP-20) aansluiten op de SUSTAIN aansluiting om de
onderstaande mogelijkheden te benutten.
LINKS RECHTS
AUX IN of overeenkomstige
aansluiting van de geluidsversterker
SUSTAIN aansluiting
Aansluiten van een hoofdtelefoon (Afbeelding 1)
Bij aansluiten van de hoofdtelefoon wordt tegelijkertijd het
geluid van de ingebouwde luidsprekers afgesneden, zodat u
's nachts kunt spelen zonder de buren wakker te houden.
Geluidsapparatuur (Afbeelding 2)
Sluit het keyboard aan op geluidsapparatuur m.b.v. een los
verkrijgbaar aansluitsnoer met een standaardstekker aan de
ene kant en twee pinstekkers aan het andere uiteinde, Merk
op dat de op het keyboard aangesloten standaardstekker een
stereostekker dient te zijn anders kunt u slechts via een van
de twee stereo kanalen geluid verkrijgen. Bij deze opstelling
zet u de ingangskeuzeschakelaar van de aangesloten
geluidsapparatuur gewoonlijk in de daarvoor bedoelde stand
(normaliter aangeduid als AUX IN of iets in die geest) die
dus overeenkomt met waar het snoer van het keyboard op
aangesloten is. Zie de gebruiksaanwijzing van de
geluidsapparatuur voor volledige details.
SP-20
Aanhoudpedaal
• Bij pianotonen zal het geluid aangehouden worden als het
pedaal wordt ingetrapt, net zoals bij het demppedaal van
een piano.
• Bij orgeltonen wordt het geluid doorlopend aangehouden
totdat het pedaal wordt losgelaten.
Versterker voor muziekinstrumenten (Afbeelding 3)
Sluit het keyboard m.b.v. een los verkrijgbaar aansluitsnoer*
aan op de versterker voor muziekinstrumenten.
* Gebruik een aansluitsnoer met een stereo standaardstekker
aan het uiteinde dat u op het keyboard aansluit en een
stekker, die voorziet in een dubbele signaalingang (links
en rechts), op de versterker waarop u de aansluiting tot
stand brengt. Bij gebruik van een verkeerde stekker aan
een van beide uiteinden kan het stereo-effect verloren gaan.
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accesoires en opties die genoemd worden
voor dit keyboard. Bij gebruik van niet-geauthoriseerde items
bestaat er gevaar op brand, electrische schok en persoonlijk
letsel.
Bij aansluiting op een versterker voor muziekinstrumenten
kunt u het volume van het keyboard relatief laag zetten en
veranderingen in het volume maken met de
bedieningsorganen van de versterker.
627A-F-053A
D-15
Basisbediening
MIC VOLUME
Cijfertoetsen
Number
buttons
TONE
MAIN VOLUME
POWER/MODE
Dit hoofdstuk geeft informatie betreffende het uitvoeren van
basis keyboardbediening.
Spelen op het keyboard
3
Voer het tweecijferige toonnummer in van de
bewuste toon m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 2 en 6 in om “26 WOOD BASS” in te
stellen.
Op het keyboard spelen
1
2
Zet de POWER/MODE schakelaar op NORMAL.
Verlaag het volume van het keyboard met de MAIN
VOLUME toetsen.
• Het is altijd een goed idee om het volume van het
keyboard op een relatief laag niveau te zetten alvorens
te gaan spelen.
• Door op de [왖] of [왔] toetsen te drukken verschijnt
de huidige instelling van het volume in de display.
Druk nogmaals op de [왖] of [왔] toetsen om de
instelling te veranderen.
3
Speel iets op het toetsenbord.
Instellen van een toon
Dit keyboard heeft 100 ingebouwde tonen. Volg de hieronder
gegeven procedure om de gewenste toon in te stellen.
Instellen van een toon
1
2
• Nu worden op het toetsenbord gespeelde noten als
akoestische houten bas gespeeld.
OPMERKING
• Voer altijd alle twee cijfers in van het toonnummer inclusief
eventuele voorafgaande nullen. Als u slechts een cijfer
invoert en dan niets doet zal de display na enkele
seconden automatisch de ingevoerde cijfers uitwissen.
• U kunt het ingevoerde nummer tevens vergroten met
de [+] toets en verkleinen met de [–] toets.
• Geluidseffecttonen zoals 77 VEHICLE klinken het beste
wanneer u een klaviertoets ingedrukt houdt.
Combinatietonen
Hieronder volgt een beschrijving van de twee soorten
combinatietonen die beschikbaar zijn.
Gelaagde tonen (Toonnummer: 80 – 89)
Voorbeeld: 80 STR PIANO
Zoek de te gebruiken toon op in de toonlijst (TONE)
van het keyboard en schrijf het toonnummer op.
Deze toon brengt een snaartoon aan bij een pianotoon zodat ze
beide te horen zijn wanneer een klaviertoets ingedrukt wordt.
• Niet alle verkrijgbare tonen worden aangegeven door
de toonlijst die op het console van het keyboard
afgedrukt is. Zie de “Toonlijst” op pagina A-1 voor
een volledige lijst.
Splitstonen (Toonnummer: 90 – 96)
Voorbeeld: 90 BASS/PIANO
Druk op de TONE toets.
Verschijnt wanneer de TONE toets ingedrukt wordt.
D-16
Deze toon splitst het toetsenbord zodat aan één bereik een
bastoon wordt toegewezen en aan een ander bereik een
pianotoon.
BASS
PIANO
627A-F-054A
Basisbediening
Percussieklanken
Voorbeeld: 99 PERCUSSION
Deze toon wijst verschillende percussietonen toe aan het
toetsenbord. Zie de “Lijst van percussie-instrumenten” op
pagina A-6 voor volledige details.
Geluidseffecttonen
Bij de geluidseffecttonen 77 – 79 hangt het type voortgebracht
geluid af van de octaaf waarin de ingedrukte klaviertoets zich
bevindt. Bij keuze van 78 PHONE zijn de verkrijgbare
geluidstypes PUSH TONE 1, PUSH TONE 2, RING 1, RING
2 en BUSY SIGNAL.
Polyfonie
De term polyfonie verwijst naar het maximum aantal noten
dat u tegelijkertijd kunt spelen. De keyboard heeft 12-noots
polyfonie, wat zowel de noten die u speelt als de ritmes en
de door het keyboard gespeelde auto-begeleidingspatronen
omvat. Dit betekent dat wanneer een ritme of autobegeleidingspatroon door het keyboard gespeeld wordt het
aantal noten (de polyfonie) voor toetsenbordspel zal afnemen.
Merk op dat met sommige klanken slechts 6-noots polyfonie
verkregen kan worden.
2
3
Schakel de ON/OFF schakelaar van de microfoon
in.
Stel het microfoonvolume m.b.v. de MIC VOLUME
regelaar in op het gewenste niveau.
Microfoon aan/uit (ON/OFF) schakelaar
Microfoon
MIC VOLUME regelaar
BELANGRIJK!
• Denk er altijd aan de ON/OFF schakelaar van de
microfoon uit te schakelen en de microfoon van het
keyboard los te koppelen wanneer u de microfoon niet
gebruikt.
OPMERKING
• Tijdens ritme- of autobegeleidingspel is het aantal
geluiden dat tegelijkertijd gespeeld kan worden beperkt.
Aanbevolen type microfoon
• Dynamische microfoon (standaardstekker)
Digitaal gesampled
Veel van de klanken die beschikbaar zijn op dit keyboard zijn
opgenomen en bewerkt met behulp van een techniek die
digital sampling wordt genoemd. Om een hoge
klankkwaliteit te verzekeren worden monsters (‘samples’)
genomen in de lage, midden en hoge frequentiegebieden en
vervolgens weer gecombineerd worden om u te voorzien van
geluiden die verbazingwekkend veel overeenkomen met de
originelen. Soms zult u minieme verschillen in volume of
geluidskwaliteit horen voor sommige klanken wanneer u ze
op verschillende plaatsen op het toetsenbord speelt. Dit is
een onvermijdelijke bijwerking van meervoudig samplen en
is geen teken van onjuist functioneren.
Het gebruik van de
microfoonaansluiting
Door een los verkrijgbare microfoon aan te sluiten op de MIC
IN aansluiting is het mogelijk om mee te zingen met de
ingebouwde melodieën van het keyboard of met de weergave
van een MIDI apparaat. Bij het aansluiten van een microfoon
dient u eerst het microfoonvolume (MIC VOLUME) in te
stellen op een laag niveau en het niveau pas in te stellen na
de aansluiting tot stand te hebben gebracht.
1
BELANGRIJK!
• Denk er altijd aan de microfoon van het keyboard los te
koppelen wanneer u deze niet gebruikt.
Rondzingen (akoestische terugkoppeling)
Eén van de volgende omstandigheden kan rondzingen
veroorzaken).
• De microfoon met een hand afschermen
• Een microfoon te dicht bij een luidspreker plaatsen
Mocht rondzingen optreden houd de microfoon dan verder
weg van de kop beet en houd hem verder weg van
luidsprekers in de buurt.
Statische ruis
TL-verlichting kan statische ruis veroorzaken in het
microfoonsignaal. Mocht u hier last van krijgen, vermijd het
licht die u er van verdenkt de oorzaak te vormen van de
statische ruis.
Stel de MIC VOLUME regelaar in op de “MIN”
(minimaal volume) zijde.
627A-F-055A
D-17
Gebruik van automatisch begeleiding
RHYTHM
POWER/MODE
START/STOP
Cijfertoetsen
Number
buttons
TEMPO
Dit keyboard speelt automatisch het bas- en akkoordgedeelte
overeenkomstig de akkoorden die u speelt. De bas- en
akkoordgedeelten worden m.b.v. automatisch ingestelde
klanken en tonen gespeeld voor instelling van het door u
gebruikte ritme. Dit betekent dat u volledige, realistische
begeleiding krijgt voor de melodienoten die u met de
rechterhand speelt waardoor u een one-man ensemble creëert.
3
Voer het tweecijferige ritmenummer in van het
bewuste ritme m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 6 en 4 in om “64 WALTZ” in te stellen.
Instellen van een ritme
Dit keyboard heeft 100 opwindende ritmes die u via de
volgende procedure kunt instellen.
Instellen van een ritme
1
Zoek het te gebruiken ritme op in de ritmelijst
(RHYTHM) en schrijf het ritmenummer op.
• Niet alle beschikbare ritmes worden getoond op de
ritmelijst op het console van het keyboard. Zie de
“Ritmelijst” op pagina A-7 voor een volledige lijst.
2
Druk op de RHYTHM toets.
OPMERKING
• “00 CLUB POP” is de oorspronkelijke defaultinstelling
van het ritme bij inschakelen van het keyboard.
• U kunt het ingevoerde nummer tevens vergroten met
de [+] toets en verkleinen met de [–] toets.
Spelen van een ritme
Gebruik de volgende procedure om weergave van het ritme
te starten en te stoppen.
Verschijnt wanneer de RHYTHM toets ingedrukt wordt.
Spelen van een ritme
1
2
3
Zet de POWER/MODE schakelaar in de NORMAL
stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
het huidig ingestelde ritme te beginnen.
Druk om ritmeweergave te stoppen nogmaals op
de START/STOP toets.
OPMERKING
• Alle klaviertoetsen zijn melodietoetsen wanneer de
POWER/MODE schakelaar in de NORMAL stand staat.
D-18
627A-F-056A
Gebruik van automatisch begeleiding
Het tempo instellen
3
• De procedure die u dient te gebruiken om een akkoord
te spelen hangt af van de huidige stand van de
POWER/MODE schakelaar. Zie de volgende pagina’s
voor details aangaande spelen van akkoorden.
U kunt de weergave van het ritmetempo instellen binnen een
bereik van 20 tot 255 maatslagen per minuut. De instelling
van het tempo is van toepassing op akkoordweergave van
de automatische begeleiding en werking van de melodiebank.
CASIO CHORD ............... Deze pagina
FINGERED ....................... Pagina D-20
Instellen van het tempo
1
Speel een akkoord.
Akkoordnaam
Stel het tempo bij met de TEMPO toetsen (왖 / 왔).
왖 : Verhoogt het tempo.
왔 : Verlaagt het tempo.
Voorbeeld: Houd de 왔 toets ingedrukt totdat de
tempowaarde in de display 110 is.
OPMERKING
Basisvingerzetting van het huidige
akkoord (Kan verschillen van het
akkoord dat in werkelijkheid op het
keyboard gespeeld wordt.)
• Bij tegelijkertijd indrukken van beide TEMPO toetsen (왖
en 왔) wordt het tempo teruggesteld op de defaultwaarde
van het momenteel ingestelde ritme.
4
Betreffende de grafische metronoom
De grafische metronoom verschijnt samen met de
tempowaarde en de maat van een ritme of ingebouwde
melodie in de display. De grafische metronoom helpt u bij
het aanhouden van de tijd terwijl u meespeelt met een ritme
of een ingebouwde melodie.
Maat
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de
automatische begeleiding te stoppen.
CASIO CHORD
Met deze methode kan iedereen gemakkelijk akkoorden
spelen ongeacht zijn of haar muzikale kennis en ervaring.
Hieronder volgt een beschrijving van het CASIO CHORD
“Begeleidingstoetsenbord” en “Melodietoetsenbord” en er
wordt verteld hoe u CASIO CHORDs speelt.
CASIO CHORD begeleidingstoetsenbord
melodietoetsenbord
Tempowaarde
en
Grafische metronoom
Begeleidingstoetsen
Melodietoetsen
Automatische begeleiding
gebruiken
De onderstaande procedure beschrijft hoe u de automatische
begeleidingsfunctie van het keyboard kunt gebruiken. Voor
u begint dient u eerst het ritme dat u wilt gebruiken in te
stellen en het ritmetempo in te stellen op de gewenste waarde.
Gebruik van automatische begeleiding
1
2
OPMERKING
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt worden
voor het spelen van akkoorden.
Er wordt geen geluid geproduceerd als u probeert
melodienoten op dit toetsenbord te spelen.
Zet de POWER/MODE schakelaar in de CASIO
CHORD of FINGERED stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
het momenteel ingestelde ritme te beginnen.
627A-F-057A
D-19
Gebruik van automatisch begeleiding
Akkoordtypes
Met CASIO CHORD begeleiding kunt u vier types akkoorden
spelen met minimale vingerzettingen.
Akkoordtypes
Voorbeeld
Majeur akkoorden
De namen van majeur akkoorden
worden aangegeven boven de klaviertoetsen van het begeleidings-toetsenbord. Merk op dat het geproduceerde
akkoord bij indrukken van een begeleidingstoetsenbord toets niet van octaaf verandert ongeacht welke klaviertoets gebruikt wordt om hem te spelen.
Mineur akkoorden (m)
Om een mineur akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig welke andere klaviertoets op het begeleidingstoetsenbord rechts van de
klaviertoets van het majeur akkoord.
Septiem akkoorden (7)
Om een septiem akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig welke
andere twee klaviertoetsen op het begeleidingstoetsenbord rechts van de
klaviertoets van het majeur akkoord.
Mineur septiem akkoorden (m7)
Om een mineur septiem akkoord
te spelen, drukt u op de klaviertoets van het majeur akkoord en
willekeurig welke andere drie klaviertoetsen op het begeleidingstoetsenbord rechts van de klaviertoets van het majeur akkoord.
C majeur(C)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm75
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9 *2
Cmadd9 *2
CmM7 *2
Cdim7 *1
C mineur(Cm)
C septiem(C7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C mineur septiem (Cm7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
Zie de “Fingered akkoordkaarten” op pagina A-4 voor details
betreffende het spelen van akkoorden met andere
grondtonen.
• Het maakt geen verschil of u zwarte of witte klaviertoetsen
rechts van de klaviertoets van het majeur akkoord indrukt
bij het spelen van mineuren en septiemen.
*1: Omgekeerde vingerzettingen kunnen niet worden
gebruikt. De laagste noot is de grondtoon.
*2: Hetzelfde akkoord kan gespeeld worden zonder op de 5de
G klaviertoets te drukken.
OPMERKING
FINGERED
De FINGERED functie geeft u in het totaal de beschikking
over 15 verschillende akkoordtypes. Hieronder volgt een
beschrijving van het FINGERED “Begeleidingstoetsenbord”
en “Melodietoetsenbord” en er wordt verteld hoe u de
grondtoon C kunt spelen met FINGERED.
FINGERED
begeleidingstoetsenbord
melodietoetsenbord
D-20
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt worden
voor het spelen van akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u probeert melodienoten op dit
toetsenbord te spelen.
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
OPMERKING
Begeleidingstoetsen
OPMERKING
en
• Behalve bij de akkoorden aangegeven in opmerking*1
hierboven zullen omgekeerde vingerzettingen (d.w.z. EG-C of G-C-E i.p.v. C-E-G) dezelfde akkoorden
produceren als de standaard vingerzetting.
• Behalve bij de uitzondering aangegeven in opmerking*2
hierboven dienen alle toetsen te worden ingedrukt die
tesamen een akkoord vormen. Wanneer zelfs een enkele
klaviertoets niet wordt ingedrukt zal het gewenste
FINGERED akkoord niet worden gespeeld.
Melodietoetsen
627A-F-058A
Gebruik van automatisch begeleiding
ACCOMP VOLUME
[+]/[-]
Cijfertoetsen
Number
buttons
START/STOP
SYNCHRO/FILL-IN
Gebruik van een fill-in patroon
2
Met Fill-in patronen kunt u het ritmepatroon kortstondig
veranderen om een interessante variatie toe te voegen aan
uw spel.
OPMERKING
De volgende procedure beschrijft hoe de fill-in functie wordt
gebruikt.
Tussenvoegen van een fill-in
1
2
Speel een akkoord en het ritmepatroon begint
automatisch met spelen.
• Alleen het ritme speelt (zonder akkoord) bij spelen op
het toetsenbord, als de POWER/MODE schakelaar in
de NORMAL stand staat.
• Druk nogmaals op de SYNCHRO/FILL-IN toets om
standby van synchro-start ongedaan te maken.
Druk op de START/STOP toets om ritmeweergave
te starten.
Instellen van het
begeleidingsvolume
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets om een fill-in
patroon tussen te voegen voor het gebruikte ritme.
U kunt het volume van de begeleidingsonderdelen instellen
als een waarde tussen 0 (min.) en 9 (max.).
1
Druk op de ACCOMP VOLUME toets.
Huidige instelling van het begeleidingsvolume.
Begeleiding en ritmespel tegelijk
starten
U kunt het keyboard zo instellen dat ritmeweergave op
hetzelfde moment begint als wanneer u begint met spelen
van de begeleiding op het keyboard.
De volgende procedure beschrijft hoe u synchronische start
kunt gebruiken. Alvorens te beginnen dient u eerst het te
gebruiken ritme te kiezen, het tempo in te stellen en de
POWER/MODE schakelaar te gebruiken voor keuze van de
gewenste akkoordspelmethode (CASIO CHORD,
FINGERED).
2
Verander de momenteel ingestelde waarde van het
volume m.b.v. de cijfertoetsen of m.b.v. de [+]/[–]
toetsen.
Voorbeeld: 5
Gebruik van synchronische start
1
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets om de
synchro-start functie van het keyboard in standby
te zetten.
Knippert
627A-F-059A
OPMERKING
• De huidige volumewaarde van de begeleiding die in Stap
1 verschijnt, verdwijnt weer automatisch uit de display
als er binnen ongeveer 5 seconden niets ingevoerd
wordt.
• Door tegelijkertijd op de [+] en [–] toetsen te drukken
wordt het begeleidingsvolume op 7 ingesteld.
D-21
De melodiebank gebruiken
STOP
PLAY/PAUSE
TEMPO
Een verzameling van 100 melodieën zijn ingebouwd in de
melodiebank zodat u er naar kunt luisteren of voor
meespelen. U kunt het linker- of rechterhandgedeelte
uitschakelen om te oefenen met het resterende gedeelte.
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank
Een melodie uit de melodiebank
weergeven
1
2
3
Cijfertoetsen
Number
buttons
SONG BANK
POWER/MODE
Zet de POWER/MODE schakelaar op NORMAL,
FINGERED of CASIO CHORD.
FF
REW
OPMERKING
• Bij inschakelen van het keyboard is “00 MY HEART
WILL GO ON (“TITANIC” THEME)” de oorspronkelijke
default instelling als melodie uit de melodiebank.
• U kunt tevens het aangegeven toonnummer verhogen
door op de [+] toets te drukken en verlagen met de [–]
toets.
• Voordat u doorgaat naar de volgende stap waarmee u
de weergave laat beginnen kunt u eerst het tempo
(pagina D-19) instellen, een toon (pagina D-16) kiezen
voor het melodiegedeelte en het linkerhand of
rechterhand gedeelte uitschakelen (pagina D-24).
5
Stel het hoofdvolume en het begeleidingsvolume
in.
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave van
de melodie te beginnen.
Verschijnt wanneer de PLAY/PAUSE toets ingedrukt.
Gebruikte vingers
Druk op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie in te schakelen.
Verschijnt wanneer de SONG BANK toets
ingedrukt wordt.
4
Zoek de gewenste melodie op in de melodiebank
en voer dan het twee-cijferige nummer in m.b.v.
de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer eerst 5 en 0 in om “50 ALOHA OE” te
kiezen.
Melodienummer
Gebruikte
klaviertoetsen
6
Akkoordnaam
Staafaanduiding
Druk op de STOP toets om weergave van de
melodie uit de melodiebank te stoppen.
Melodienaam
A l oh a Oe
D-22
627A-F-060A
De melodiebank gebruiken
Pauzeren van de weergave van de
melodie uit de melodiebank
1
Druk terwijl de melodie wordt weergegeven op de
PLAY/PAUSE toets om hem te pauzeren.
De indicator “ II ” verschijnt in de display terwijl
weergave van de melodie tijdelijk gepauzeerd is.
OPMERKING
• Telkens bij keuze van een nieuwe melodie uit de
melodiebank worden automatisch de toon, het tempo
en het ritme ingesteld die voor die melodie
geprogrammeerd zijn. U kunt de toon en het tempo van
een melodie veranderen maar niet het ritme.
• U kunt tevens het begeleidingsvolume (pagina D-21)
afregelen voor de melodieën 00 – 80.
Display van de
melodiebankfunctie
2
Druk nogmaals op de PLAY/PAUSE toets om de
weergave te hervatten.
Tijdens de melodiebankfunctie laat de display informatie zien
betreffende de gespeelde melodie.
[Weergavedisplay]
Gespeelde noten
Achteruitspoelen tijdens de weergave
1
Gebruikte vingers
Houd de REW toets ingedrukt terwijl het weergeven
plaats vindt.
De “왗왗” indicator verschijnt in de display
terwijl het terugspoelen aan de gang is.
• Piepgeluiden zijn te horen om u een idee te geven
waar u zich bevindt binnen de melodie.
1 piep: Geeft een verandering van maat aan.
2 piepen: Geeft het begin van de melodie aan.
2
Laat de REW toets los om de normale weergave te
hervatten.
Vooruitspoelen tijdens de weergave
1
Houd de FF toets ingedrukt terwijl het weergeven
plaats vindt.
De “왘왘” indicator verschijnt in de display
terwijl het vooruitspoelen aan de gang is.
Gebruikte
klaviertoetsen
Melodietempo
Akkoordnaam
Staafaanduiding
OPMERKING
• Akkoordnamen worden niet aangegeven voor de
melodieën 81 – 99.
Bijstellen van het tempo van een
melodie uit de melodiebank
Veranderen van het tempo van een
melodie uit de melodiebank
Het tempo kan ingesteld worden binnen een bereik tussen
20 – 255 maten per minuut. De instelling van het tempo kan
ingesteld worden terwijl de melodie weergegeven wordt of
gestopt of gepauzeerd is.
• Piepgeluiden zijn te horen om u een idee te geven
waar u zich bevindt binnen de melodie.
1 piep: Geeft een verandering van maat aan.
3 piepen: Geeft het einde van de melodie aan.
2
1
Stel het tempo bij met de TEMPO toetsen [왖/왔]
to.
왖 : de waarde stijgt bij elke maal indrukken.
왔 : de waarde daalt bij elke maal indrukken.
Laat de FF toets los om de normale weergave te
hervatten.
627A-F-061A
D-23
De melodiebank gebruiken
RHYTHM
[+]/[-]
Cijfertoetsen
Number
buttons
TONE
LEFT ON/OFF
RIGHT ON/OFF
STOP
PLAY/PAUSE
OPMERKING
• indrukken van zowel de [왖] en [왔] TEMPO toetsen op
hetzelfde moment wordt de oorspronkelijke
vooringestelde tempowaarde van de momenteel
ingestelde melodie opnieuw verkregen.
• De bankmelodieën 81 – 99 zijn zo gearrangeerd dat het
tempo tijdens de weergave verandert. Als u echter de
bovenstaande procedure volgt om de instelling van het
tempo te veranderen terwijl een van deze melodieën aan
het spelen is, wordt het ingestelde tempo gedurende de
gehele melodie gebruikt zonder tussentijdse veranderingen.
Meespelen met een melodie uit het
melodieboek
Elke melodie uit de melodiebank heeft een linker(begeleiding) en een rechterhandgedeelte (melodie). U kunt
het linkerhandgedeelte of het rechterhandgedeelte van een
melodie uit de melodiebank uitschakelen en met het
resterende deel meespelen via het toetsenbord.
Melodienummers
00 – 80
81 – 99
Begeleidingstype
Automatische
begeleiding
Piano Solo
U kunt elk van de 100 tonen van het keyboard kiezen om te
gebruiken als melodiegedeelte van een melodie uit de
melodiebank. Deze tooninstelling kan veranderd worden
terwijl de melodie gestopt is of weergegeven wordt.
Linker gedeelte
Automatische
begeleiding
(percussie, bas,
akkoorden)
Noten voor
linkerhand
1
Rechter gedeelte
Melodie
Noten voor
rechterhand
Veranderen van de toon van een
melodie uit de melodiebank
Druk tijdens weergave van de melodie op de TONE toets.
Meespelen met een melodie uit de
melodiebank
2
Zoek de gewenste toon op in de toonlijst en gebruik
vervolgens de cijfertoetsen of de [+] en [–] toetsen
om het toonnummer in te stellen.
Voorbeeld: Voer 3 en 0 in om “30 VIOLIN” in te stellen.
OPMERKING
• Door de [+] en [–] toetsen tegelijkertijd in te drukken
wordt “00 PIANO 1” verkregen.
• Bij twee-handen melodieën (81 – 99) kunt u tonen instellen
voor zowel het linkerhand als het rechterhand gedeelte.
• Kies die melodie gewoon nogmaals om terug te gaan
naar de oorspronkelijke instellingen van een melodie
uit de melodiebank.
D-24
1
2
Voer de stappen 1 t/m 4 uit onder “Een melodie uit
de melodiebank weergeven ” op pagina D-22 om
een melodie te kiezen met welke u mee wilt spelen.
Druk op de RIGHT ON/OFF of LEFT ON/OFF toets
voor het gedeelte dat u wilt uitschakelen.
• Druk op de RIGHT ON/OFF toets om het
rechterhandgedeelte (melodie) en op de LEFT ON/OFF toets
om het linkerhandgedeelte (begeleiding) uit te schakelen.
• De aan/uit status van elk onderdeel wordt
aangegeven door letters (L en R) die verschijnen in
de handgrafieken van de display. Een onderdeel is
ingeschakeld als de betreffende letter aangegeven is
en uitgeschakeld als zijn letter niet aangegeven wordt.
627A-F-062A
De melodiebank gebruiken
3
Druk op de PLAY/PAUSE toets om weergave van
de melodie van de melodiebank te starten.
• Alleen het ingeschakelde onderdeel (melodie of
begeleiding) wordt gespeeld, zodat u het andere
onderdeel op het toetsenbord kan meespelen.
Applaus
Telkens wanneer u het linker- of rechterhandgedeelte van een
melodie uit de melodiebank uitgeschakeld houdt en het
resterende gedeelte weergeeft, klinkt aan het einde van de
melodie applaus.
Om dit applaus uit te schakelen
1
• De in te drukken toetsen worden aangegeven door
het grafische toetsenbord in de display.
• U kunt op de RIGHT ON/OFF en LEFT ON/OFF
toetsen drukken om onderdelen in en uit te schakelen
tijdens de weergave.
4
Druk op de STOP toets om de weergave te stoppen.
Automatische begeleidingsmelodieën
(melodienummers 00 – 80)
Tijdens weergave van deze melodieën met de
melodiebankfunctie is de methode voor het specificeren van
het akkoord voor de linkerhand altijd FINGERED voor deze
melodieën, ongeacht de stand van de POWER/MODE
schakelaar.
Drukt u op de STOP toets en tegelijkertijd op de
LEFT ON/OFF of RIGHT ON/OFF toets.
• Door nogmaals tegelijkertijd u op de STOP toets en
op de LEFT ON/OFF of RIGHT ON/OFF toets te
drukken schakelt u het applaus weer aan.
Achtereenvolgens weergeven van
alle melodieën in melodiebank
1
Verander m.b.v. de TONE of RHYTHM toets elke
functie behalve de melodiebankfunctie.
• Let erop dat er geen stip staat in de display naast de
SONG BANK indicator.
Twee-handen melodieën (melodienummers 81 – 99)
Tijdens weergave van deze melodieën met de
melodiebankfunctie werkt het gehele toetsenbord als
melodietoetsenbord ongeacht de stand van de POWER/
MODE schakelaar.
De indicator gaat uit.
OPMERKING
• Bij twee-handen melodieën (81 – 99) kunt u niet het
linker- en het rechterhandgedeelte op hetzelfde moment
uitschakelen. Bij uitschakelen van het ene gedeelte
wordt automatisch het andere gedeelte ingeschakeld.
• De ingestelde melodie uit de melodiebank blijft herhaald
worden totdat u de weergave stopt door op de STOP
toets te drukken.
• De volume-instelling van de begeleiding (pagina D-21)
heeft enkel invloed op de melodieën van de
automatische begeleiding (00 – 80).
• De akkoordnamen worden tijdens weergave van tweehanden melodieën (81 – 99) niet aangegeven.
• Bij uitschakelen van zowel het linker- als het
rechterhandgedeelte van de melodieën met
automatische begeleiding (00 – 80) zal dit tot gevolg
hebben dat de begeleiding in obbligato wordt gespeeld.
627A-F-063A
2
3
Druk op de PLAY/PAUSE toets om de weergave van
de melodieën uit de melodiebank te starten vanaf
melodie 00.
Druk op de STOP toets om weergave van de
melodieën uit de melodiebank te stoppen.
• Bij pauzeren van de weergave wordt automatisch
achtereenvolgende weergave van alle bankmelodieën
gewist. Bij hervatten van de weergave wordt enkel
de huidige melodie herhaald.
D-25
Het akkoordboek gebruiken
Chord Akkoordinsteltoetsen
specification buttons
CLEAR
De toevoeging van het akkoordboek aan dit keyboard maakt
het mogelijk voor u om informatie aangaande akkoorden snel
en zonder een centje pijn op te zoeken. Voer gewoon de
akkoordnaam en de in te drukken klaviertoetsen in, de
vingers die u moet gebruiken en de noten die deel uitmaken
van het akkoord verschijnen in de display samen met de
akkoordnaam.
Wat is een akkoord?
Een akkoord wordt gevormd door een grondakkoord
waarover een aantal andere noten zijn gestapeld. Een
hoeveelheid van verschillende akkoorden kan worden
gecreëerd door de noten te veranderen die over de grondnoot
zijn aangebracht.
<Voorbeeld: C akkoord>
Erop gestapelde noten
Grondnoot
Akkoordnamen
Akkoorden worden benoemd met de hoofdletters A - G die
dan de grondnoot van het akkoord aangeven. Is de grondnoot
een mol of een cis dan heeft het akkoord dezelfde bevlieging.
Een akkoord kan tevens gevolgd worden door een
graadnummer of een ander symbool dat bepaalde
eigenschappen van het akkoord verraadt.
<Voorbeelden>
CHORD BOOK
<Nootnamen>
C
D
E
C E (D ) (D)
F
G
A
B
C
F A B (G ) (G) (A)
Witte toetsen
Zwarte toetsen
Een mol of cis kan aangegeven worden door een
van de hier gegeven namen te gebruiken. De
namen in de bovenstaande rij in deze afbeelding
worden gebruikt door dit keyboard omdat het de
namen zijn die het meest gebruikt worden bij de
notatie van muziek.
Geïnverteerde vormen
Er zijn een aantal verschillende manieren om hetzelfde
akkoord te spelen. Een vorm die verschilt van de basisvorm
maar toch hetzelfde akkoord produceerd wordt een
“Geïnverteerde vorm” genoemd.
<Voorbeeld: C akkoord>
Alle volgende mutaties zijn C akkoorden.
Cis
Mol
Cis
Grondnoot
Grondnoot
Grondnoot
Majeur septiem
Septiem
Mineur
Grondnoot
Verminderd
Grondnoot
Sus kwart
Graad
Grondnoot
D-26
Graad
Grondnoot
Grondnoot
627A-F-064A
Het akkoordboek gebruiken
Opzoeken van een akkoord met
het akkoordboek
1
<Voorbeeld: F m7-5>
C E F A B C E C D EF G A BCD EF
Druk op de CHORD BOOK toetsen om de
akkoordboekfunctie in te schakelen.
Gebruikte vingers
2
Druk op de CLEAR toets.
• Deze stap is noodzakelijk om eventuele eerder
ingevoerde akkoordnamen uit te wissen.
3
Akkoordnaam
Mocht de akkoordnaam die u wilt invoeren geen
hoofdakkoord
zijn
gebruik
dan
de
akkoordinsteltoetsen om het akkoordtype in te stellen.
• Akkoordtypes worden aangegeven door de kleine
letters boven de akkoordspecificatietoetsen.
• Onder niet-hoofdakkoorden worden ook mineuren,
septiemen, aangehouden, enz. akkoorden gerekend.
• Zie pagina D-28 voor details aangaande details
betreffende de verandertoetsen.
• Sla stap 3 over om een hoofdakkoordnaam in te
voeren.
Gebruikte klaviertoetsen
5
6
Staafaanduiding
Overtuig u ervan dat de akkoordnaam in de display
werkelijke de gewenste is. Mocht dit niet het geval
zijn, herhaal dan vanaf stap 2 in het bovenstaande.
Is het akkoord wel correct dan ziet u de betreffende
vingerzettingen op het grafische toetsenbord.
Probeer het akkoord op het toetsenbord te spelen.
<Voorbeeld>
<Voorbeeld: F m7-5>
OPMERKING
4
Druk op de klaviertoets die overeenkomt met de
grondnoot van het akkoord.
• Een streepje verschijnt in plaats van de akkoordnaam
als het akkoord niet herkend wordt door het
keyboard.
• Om F bijvoorbeeld in te stellen, drukt u op de F toets.
• De ingedrukte toets wordt aangegeven op het grafische
toetsenbord en het correponderende akkoord klinkt.
627A-F-065A
• De vingerzetting die verschijnt in de display is een
standaard vingerzetting. Andere vingerzettingen zijn ook
mogelijk die u kunt gebruiken omdat ze beter met de grootte
van uw handen overeenkomen of als het makkelijker is om
naar toe te gaan vanaf nabijliggende akkoorden.
• U kunt ook de [+] en [–] toetsen gebruiken om de
aangegeven akkoordnaam te veranderen.
• De toon die gebruikt wordt voor het weergeven van
akkoorden, die u speelt op het begeleidingstoetsenbord terwijl
u het akkoordboek gebruikt, is dezelfde toon die gebruikt wordt
voor het begeleidingsgedeelte van het ritme dat ingesteld
werd voordat u de akkoordboekfunctie inschakelde.
Afhankelijk van het ritme dat ingesteld werd kunnen sommige
noten van akkoorden achterwege gelaten worden, wanneer
u het akkoord op het begeleidingstoetsenbord speelt met de
akkoordboekfunctie ingeschakeld. Dit vindt zijn oorzaak in
de interne akkoord-omzetfunctie, arrangementen en
beperkingen betreffende de polyfonie. Dit is dan ook de reden
dat u altijd de akkoorden dient te spelen die aangegeven zijn
in de display op het melodietoetsenbord (het bereik dat geen
akkoordnamen boven de klaviertoetsen heeft).
D-27
Het akkoordboek gebruiken
Verandertoetsen voor akkoordnamen
Akkoordtype
majeur
mineur
aug
sus 4
dim
Symbool
en naam
Referentie
Akkoordtype
Verandertoets
7sus 4
C7sus4
(C septiem
aangehouden
kwart)
add 9
Cadd9
(C add n
none)
m add 9
Cm add9
(C mineur
toegevoegde
none)
7th-5
Cs7-5
(C septiem
mol quint)
dim7
Cdim7
(C
verminderd
septiem)
C
(C majeur)
Cm
(C mineur)
Caug
(C
C+5
vermeerderd)
Csus4
(C sus kwart)
Cdim
(C
verminderd)
Symbool
en naam
Referentie
Verandertoets
C75
C°
OPMERKING
septiem
C7
(C septiem)
M7
CM7
(C majeur
septiem)
mineur 7
Cm7
(C mineur
septiem)
mineur
M7
CmM7
(C mineur
Majeur
septiem)
mineur
7-5
Cm7-5
(C mineur
septiem mol
quint)
D-28
Cmaj7 C∆7
Cø
• Daar de akkoordvingerzettingen die in de display
verschijnen gekozen zijn om akkoordspel binnen het
begeleidingstoetsenbord toe te laten, worden vaak
geïnverteerde vormen (pagina D-26) gesuggereerd.
Deze geïnverteerde vormen zijn handig om u te helpen
bij het leren van akkoordvariaties waarbij u van het ene
naar het andere akkoord beweegt met minimale
handbewegingen. Deze vormen zijn heel handig bij het
gebruiken
van
FINGERED
automatische
begeleidingsweergave.
• Terwijl een akkoordnaam in de display aangegeven
wordt, kunt u toetsen op het begeleidingstoetsenbord
aanslaan om andere vingerzettingen te zoeken van
hetzelfde akkoord met een andere grondnoot.
• U kunt ook door de akkoordnamen gaan m.b.v. de [+]
en [–] toetsen.
• Akkoordvingerzettingen die in de display verschijnen
worden enkel gevormd binnen het bereik van het
begeleidingstoetsenbord (18 meest linkse toetsen).
Akkoorden die niet met deze klaviertoetsen gevormd
kunnen worden binnen dit bereik worden niet
aangegeven.
627A-F-066A
Instellingen van het keyboard
TRANSPOSE/TUNE/MIDI
[+]/[-]
Transpositie van het toetsenbord
Stemmen van het keyboard
Transpositie laat u de sleutel van het gehele toetsenbord verhogen
en verlagen in semitoon (halve toon) eenheden. Als u een
begeleiding wilt spelen voor een vocalist die in een andere sleutel
zingt dan het keyboard bijvoorbeeld, kunt u eenvoudigweg de
sleutel van het keyboard veranderen met de transpositiefunctie.
Met deze functie kunt u het keyboard fijnstemmen zodat hij
overeenkomt met hoe andere muziekinstrumenten gestemd
zijn.
Transponeren van het toetsenbord
1
2
Stemmen van het keyboard
1
Druk op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets totdat
het transponeerscherm in de display verschijnt.
Verander de transponeerinstelling van het keyboard
met de [+] en [–] toetsen.
Voorbeeld: Om het toetsenbord vijf halve tonen omhoog
te transponeren.
2
Druk tweemaal op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI
toets om het stemscherm te verkrijgen.
Verander de steminstelling van het keyboard m.b.v.
de [+] en [–] toetsen.
Voorbeeld: Om de steminstelling met 20 te verlagen.
OPMERKING
• Het toetsenbord kan getransponeerd worden binnen een
bereik van –6 tot +5.
• De default instelling voor transponeren is “0” telkens bij
inschakelen van het keyboard.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het
transponeerscherm voor ca. vijf seconden in de display
aangegeven staat terwijl u niets doet.
• De transponeerinstelling heeft ook invloed op de
automatische begeleiding.
• Bij weergave van een melodie uit de melodiebank wordt
automatisch teruggegaan naar de “0” standaard default
instelling voor het transponeren.
• Het toegestane toonhoogtebereik waarbinnen u kunt
transponeren hangt af van de toon die u gaat gebruiken.
Als door het transponeren een noot voor de gebruikte
toon buiten het toonhoogtebereik komt te vallen, dan
zal het keyboard dezelfde noot automatisch spelen voor
de dichtstbijzijnde octaaf die wel binnen het
toonhoogtebereik valt van de toon die u gebruikt.
627A-F-067B
OPMERKING
• Het keyboard kan binnen een bereik van –50 tot +50
cent gestemd worden.
*100 cent komt overeen met een halftoon.
• De default steminstelling is “00” telkens wanneer het
keyboard ingeschakeld wordt.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het stemscherm
voor ca. vijf seconden in de display aangegeven staat
terwijl u niets doet.
• De instelling voor stemmen heeft ook invloed op de
automatische begeleiding.
• Bij weergave van een melodie uit de melodiebank wordt
automatisch teruggegaan naar de “00” standaard default
instelling voor het stemmen.
D-29
MIDI
Wat is MIDI?
Algemene MIDI
MIDI is een afkorting van Musical Instument Digital Interface,
wat de Engelse naam is voor de wereldstandaard voor digitale
signalen en aansluitingen die het uitwisselen van muziekdata
mogelijk maakt tussen muziekinstrumenten en computers
(machines) die door verschillende fabrikanten gemaakt zijn.
Algemene MIDI standaardiseert MIDI data voor alle
klankbron types ongeacht fabrikaat. Algemene MIDI schrijft
factoren voor als toonnummersysteem, drumklanken en de
verkrijgbare MIDI kanalen voor alle klankbronnen. Deze
standaard maakt het mogelijk dat alle MIDI apparatuur
dezelfde nuances reproduceren bij het afspelen van algemene
MIDI data, ongeacht de fabrikant van de klankbron.
Dit keyboard ondersteunt algemene MIDI zodat het gebruikt
kan worden voor de weergave van in de handel verkrijgbare
voorbespeelde algemene MIDI data en algemene MIDI data
die ernaar gezonden wordt met een persoonlijke computer.
MIDI aansluitingen
MIDI IN
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI OUT
OPMERKING
Computer of ander MIDI toestel
• Algemene MIDI data bestaande uit grote hoeveelheden
kan mogelijk niet via dit keyboard weergegeven worden.
• U zult het meeste succes hebben met het weergeven
van algemene MIDI data die uit kleine stukken data
bestaat en via de kanalen 1, 2, 3, 4 en 10 wordt
getransporteerd.
Boodschappen
Er is een grote hoeveelheid boodschappen gedefinieerd onder
de MIDI standaard en dit hoofdstuk geeft de details
betreffende die boodschappen die verzonden en ontvangen
kunnen worden door dit keyboard.
NOTE ON/OFF (noot aan/uit)
Deze boodschap zendt data bij het indrukken (NOTE ON) of
loslaten (NOTE OFF) van klaviertoetsen.
Een NOTE ON/OFF boodschap bevat een nootnummer (om
aan te geven welke toets ingedrukt of losgelaten wordt) en
snelheid (druk op het toetsenbord tussen 1 en 127).
NOTE ON snelheid wordt altijd gebruikt om het relatieve
volume van de noot te bepalen. Dit keyboard ontvangt geen
NOTE OFF snelheidsdata.
Bij indrukken of loslaten van een klaviertoets bij dit keyboard
wordt de corresponderende NOTE ON of NOTE OFF
boodschap verzonden via de MIDI OUT aansluiting.
OPMERKING
• De toonhoogte van een noot hangt af van de gebruikte
toon zoals aangegeven in de Notentabel op pagina A-2.
Wanneer dit keyboard een nootnummer ontvangt dat
buiten zijn bereik van noten valt wordt dezelfde noot
van de dichtstbijliggende octaaf gesubstitueerd.
D-30
627A-F-068A
MIDI
TRANSPOSE/TUNE/MIDI
PROGRAM CHANGE (programmaverandering)
Dit is de toonkeuzeboodschap. De progammaverandering
kan toondata bevatten binnen het bereik van 0 – 127.
Een programmaveranderboodschap (0 – 99) wordt verzonden
via de MIDI OUT aansluiting van het keyboard telkens
wanneer u het toonnummer met de hand verandert.
Ontvangst van een programmaveranderboodschap van een
externe machine verandert de tooninstelling van dit keyboard
(deze pagina).
Dit keyboard kan toondata zenden binnen het bereik van 00
– 99 en tonen ontvangen binnen het bereik van 0 – 127.
[+]/[-]
Veranderen van MIDI instellingen
Dit keyboard laat u de instellingen van twee MIDI parameters
veranderen: TONE MAP (toonkaart) en KEYBOARD
CHANNEL (keyboardkanaal).
Veranderen van de MIDI parameters
1
PITCH BEND (toonhoogteregeling)
Deze boodschap bevat informatie betreffende buigen van de
toonhoogte zodat de toonhoogte tijdens spelen op het
toetsenbord soepeltjes omhoog en omlaag gaat. Dit keyboard
zendt geen toonhoogtebuigdata maar kan welke dergelijke
data ontvangen.
CONTROL CHANGE (bedieningsverandering)
Deze boodschap voegt effecten toe zoals vibrator en
veranderingen in het volume die optreden tijdens spelen op
het keyboard.
Bedieningsveranderdata bevatten een bedieningsnummer
(om het type effect te identificeren) en een bedieningswaarde
(om de aan/uit status en de effectdiepte in te stellen).
Hieronder volgt een lijst van data die ontvangen kan worden
met de bedieningsverandering.
Effect
Druk drie maal op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets:
KEYBOARD CHANNEL
Druk vier maal op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets:
TONE MAP
Voorbeeld: Instellen van de TONE MAP parameter.
2
Verander de instelling van de parameter m.b.v. de
[+] en [–] toetsen.
Voorbeeld: Veranderen van de TONE
parameterwaarde “G” (GM).
MAP
Bedieningsnummer
VOLUME
7
HOLD1 *
64
MODULATION
1
* Door op het voetpedaal te drukken wordt het aanhoudeffect
(HOLD1) verzonden (bedieningsnummer 64).
627A-F-069A
Druk ofwel drie of vier maal op de TRANSPOSE/
TUNE/MIDI toets om de gewenste parameter in te
stellen.
• Mocht u pardoes voorbij de gewenste parameter gaan,
blijf dan op de TRANSPOSE/TUNE/MIDI toets
drukken totdat de gewenste parameter opnieuw in
de display verschijnt.
• Als u het parameterkeuzescherm voor ca. vijf
seconden aan laat staan zonder iets te doen, wordt
het scherm automatisch gewist.
D-31
MIDI
Parameters en hun displays
■ KEYBOARD CHANNEL (basiskanaal)
(default (oorspronkelijke instelling): 01)
Deze parameter stelt het verzendkanaal in van de MIDI
boodschap van het keyboard.
■ TONE MAP G/N (Toonkaart G/N) - (default: N)
N: Met deze instelling wordt de normale toonkaart ingesteld
waardoor ontvangst van een programmaveranderwaarde
binnen het bereik van 0 – 99 mogelijk is. Alleen tonen die
overkomen met de 100 ingebouwde tonen van het
keyboard kunnen worden weergegeven, terwijl
toonnummers buiten dit bereik worden genegeerd.
G: Met deze instelling wordt de algemene MIDI toonkaart
ingesteld
waardoor
ontvangst
van
een
programmaveranderwaarde binnen het bereik van 0 – 127
mogelijk wordt. Elk van de 128 algemene MIDI tonen
wordt automatisch toegekend aan een van de 100
ingebouwde tonen van het keyboard zoals aangegeven
op pagina A-2. Kies deze instelling wanneer u wilt
luisteren naar algemene MIDI data van een computer of
van andere externe apparatuur.
OPMERKING
• Bij weergave van een bankmelodie worden alle MIDI
parameters teruggesteld op hun oorspronkelijke (default)
instellingen.
• Melodiebankdata kunnen niet worden verzonden als
MIDI data.
• Tevens kunnen MIDI boodschappen niet worden
ontvangen terwijl de melodiebankfunctie van het
keyboard ingeschakeld is.
D-32
627A-F-070A
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Geen geluid van het keyboard
Mogelijke oorzaak
1. Probleem
met
stroomvoorziening.
Handeling
de
2. De stroom is niet ingeschakeld.
3. Het volume is te laag ingesteld.
4. De POWER/MODE schakelaar
staat in de CASIO CHORD of
FINGERED stand.
Een van de volgende symptomen
tijdens werking op batterijen.
• Zwak brandende stroomindicator
• Het instrument kan niet
worden ingeschakeld
• Wanneer de display knippert,
donker of moeilijk af te lezen is
• Abnormaal laag luidspreker-/
hoofdtelefoonvolume
• Vervorming van het geluid
• Af en toe onderbreken van
geluid tijdens weergave bij een
hoog volume
• Plotseling uitvallen van de
stroom tijdens weergave bij een
hoog volume
• Knipperen of donker worden
van de display tijdens
weergave bij een hoog volume
• Geluid blijft klinken zelfs na
loslaten van de toetsen
• Een toon die totaal verschilt
van de toon die geselecteerd is
• Abnormale weergave van een
ritmepatroon of een bankmelodie
• Uitvallen
van
stroom,
geluidsvervorming of laag volume
bij spelen via een aangesloten
computer of MIDI toestel
• Abnormaal laag
microfoonvolume
• Vervorming van
mikrofooningangssignaal
• Donkere
stroomvoorzieningsindikator
bij gebruik van de mikrofoon
• Plotseling uitvallen van de
stroom bij gebruik van de
mikrofoon
627A-F-071A
Lage batterijspanning
Zie pagina
1. Sluit de adapter op de juiste
wijze aan, let erop dat de polen
(+/–) van de batterijen in de
juiste richting wijzen en
controleer dat de batterijen niet
leeg zijn.
2. Zet de POWER / MODE
schakelaar in de NORMAL
stand.
3. Verhoog het volume met de
MAIN VOLUME toetsen.
4. Normaal spel is niet mogelijk
op het begeleidingstoetsenbord
terwijl de POWER/MODE
schakelaar op CASIO CHORD
of FINGERED staat. Zet de
POWER/MODE schakelaar in
de NORMAL stand.
Pagina
D-13, 14
Vervang de batterijen door een set
nieuwe of gebruik de netadapter.
Pagina
D-13, 14
Pagina D-16
Pagina D-16
Pagina D-16
D-33
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Handeling
Zie pagina
Automatische begeleiding klinkt
niet.
Volume van automatische
begeleiding staat op 0.
Verhoog met de ACCOMP
VOLUME toets het volume.
Pagina D-21
De sleutel of de stemming komt
niet overeen bij spelen met een
ander instrument.
De
stemof
transponeerparameter staat
ingesteld op een andere waarde
dan 0 of 00.
Verander de waarde van de stemof transponeerparameter naar 0 of
00.
Pagin D-29
Missende melodie
melodiebank.
1. Linkerhand of rechterhand
gedeelte is uitgeschakeld.
Pagina D-24
is
1. Controleer de display om te
kijken of de indicator van één
van gedeelten niet aangegeven
wordt. Mocht dit het geval zijn,
druk dan op de toets van het
gedeelte (LEFT ON/OFF,
RIGHT ON/OFF) om het in te
schakelen.
2. Stel het begeleidingsvolume in.
Er wordt bij spelen van MIDI data
via een computer geen geluid
geproduceerd.
De MIDI kanalen zijn niet juist
aangesloten.
Sluit de MIDI kabels op de juiste
wijze aan.
Pagina D-30
De bastonen van door een
computer gespeelde algemene
MIDI data worden een octaaf te
laag weergegeven.
De TONE MAP functie is
uitgeschakeld “N”.
Verander de TONE
parameter naar “G”.
MAP
Pagina D-32
Bij spelen op het toetsenbord
wordt een onnatuurlijk geluid
verkregen terwijl het keyboard op
een computer is aangesloten.
De MIDI THRU functie van de
computer is ingeschakeld.
Schakel de MIDI THRU functie
van de computer uit of schakel de
LOCAL CONTROL functie bij dit
keyboard uit.
Zie de
gebruiksaanwijzing
van de
computer of
sequencer.
Statische ruis wanneer een
microfoon is aangesloten.
1. Een microfoon wordt gebruikt
die anders is dan het
aanbevolen type.
1. Gebruik een microfoon van het
aanbevolen type.
Pagina D-17
2. De microfoon wordt gebruikt
in de omgeving van TLverlichting.
2. Verplaats de microfoon weg
van de bron van de statische
ruis.
Pagina D-17
1. De instelling van het
microfoonvolume is te laag.
2. De aan/uit schakelaar (ON/
OFF) van de microfoon is
uitgeschakeld (OFF).
1. Verhoog de instelling van het
microfoonvolume.
2. Zet de aan/uit schakelaar (ON/
OFF) van de microfoon op aan
(ON).
Pagina D-17
uit
de
2. Begeleidingsvolume
ingesteld op 0.
Geen microfoongeluid
D-34
Pagina D-21
Pagina D-17
627A-F-072A
Technische gegevens
Model:
CTK-496/CTK-700
Toetsenbord:
61 toetsen van standaard formaat, 5 octaven
Tonen:
100
Polyfonie:
12 noten maximaal (6 voor bepaalde tonen)
Automatische begeleiding
Ritmepatronen:
Tempo:
Akkoorden:
Ritmeregeling:
Begeleidingsvolume:
100
Variabel (236 stappen, = 20 – 255)
2 vingerzetmethodes (CASIO CHORD, FINGERED)
START/STOP (Start/Stop), SYNCHRO/FILL-IN (Synchronische/fill-in)
0 - 9 (10 stappen)
Melodiebank
Melodieën:
Bedieningsorganen:
Display
Naam display:
Tempo:
Akkoord:
Vingerzettingen:
Status van melodiebank:
Staafje:
Toetsenbord:
100
PLAY/PAUSE (weergave/pauze), STOP, REW (terugspoelen),
FF(vooruitspoelen), LEFT ON/OFF (links aan/uit (begeleiding)), RIGHT ON/
OFF (rechts aan/uit (melodie))
Naam/nummer van TONE (toon), RHYTHM (ritme), SONG BANK
(melodiebank), naam/waarde van toetsenbordinstelling
Tempowaarde, metronoom, synchrostandby, maatindicator, instelling van
volume
Akkoordnaam, Akkoordvorm
Indicators voor vingerzetting, gedeelten
Weergave (PLAY), pauze (PAUSE), terugspoelen (REW), vooruitspoelen (FF)
5 octaven met mol en cis aanduidingen, pedaalsymbool, octaafsymbool
5 octaven
MIDI:
5 Meercijferige ontvangst
Andere functies
Transponeren:
Stemmen:
Volume:
12 stappen (–6 halftonen tot +5 halftonen)
Variabel (A4 = ca. 440Hz ±50 cent)
0 - 9 (10 stappen)
Aansluitingen
MIDI aansluitingen:
Aanhoudpedaalaansluiting:
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting:
Spanningsaansluiting:
Microfoonin-/uitgangsaansluiting:
Stroomvoorziening:
Batterijen:
Levensduur batterijen:
Netadapter:
Automatische stroomonderbreking:
Ingang (IN), uitgang (OUT)
Standaardaansluiting
Standaard stereo-aansluiting (Weergave is in mono.)
Uitgangsimpedantie: 78 Ω
Uitgangsspanning: 4 V (RMS) Max.
9 V gelijkspanning
Standaardaansluiting (met microfoonvolume draairegelaar)
Ingangsimpedantie: 40 Kohm
Ingangsgevoeligheid: 10 mV
Dubbel stroomvoorzieningssysteem
6 batterijen maat AA
Ca. 4 uur doorlopende werking op alkaline batterijen
Ca. 2 uur doorlopende werking op mangaanbatterijen
AD-5
Stroom wordt ca. 6 minuten na laatste bedieningshandeling uitgeschakeld.
Werkt enkel tijdens werking op batterijen, kan met de hand worden
uitgeschakeld.
Uitgangsvermogen luidsprekers:
2,0 W + 2,0 W
Stroomverbruik:
9V
Afmetingen:
95,6 × 35,4 × 13,2 cm
Gewicht:
Ca. 3,8 kg (exclusief batterijen)
627A-F-073B
7,7 W
D-35
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des sonorités
Toonlijst
Lista dei toni
PIANO
00
PIANO 1
01
PIANO 2
02
HONKY-TONK
03
STUDIO PIANO
04
ELEC PIANO 1
05
ELEC PIANO 2
06
ELEC PIANO 3
07
ELEC PIANO 4
08
HARPSICHORD
09
CLAVELECTRO
ORGAN
10
ELEC ORGAN 1
11
ELEC ORGAN 2
12
ELEC ORGAN 3
13
ELEC ORGAN 4
14
CHURCH ORGAN
15
PIPE ORGAN
16
REED ORGAN
17
ACCORDION
18
BANDONEON
19
HARMONICA
GUITAR/BASS
20
GUT GUITAR
21
ACOUS GUITAR
22
JAZZ GUITAR
23
ELEC GUITAR
24
MUTE GUITAR
25
DIST GUITAR
26
WOOD BASS
27
ELEC BASS
28
SLAP BASS
29
BANJO
STRINGS/ENSEMBLE
30
VIOLIN
31
CELLO
32
HARP
33
STRINGS 1
34
STRINGS 2
35
STRINGS 3
36
SYNTH-STR 1
37
SYNTH-STR 2
38
CHOIR
39
VOICE OOH
627A-F-111A
BRASS
40
TRUMPET
41
TUBA
42
BRASS ENS
43
FR.HORN 1
44
FR.HORN 2
45
BRASS 1
46
BRASS 2
47
SYN-BRASS 1
48
SYN-BRASS 2
49
SYN-BRASS 3
REED/PIPE
50
SOPRANO SAX
51
ALTO SAX
52
TENOR SAX
53
OBOE
54
CLARINET
55
PICCOLO
56
FLUTE
57
RECORDER
58
PAN FLUTE
59
WHISTLE
SYNTH-SOUND I
60
SYN-LEAD 1
61
SYN-LEAD 2
62
SYN-LEAD 3
63
SYN-CALLIOPE
64
SYN-PAD 1
65
SYN-PAD 2
66
SYN-PAD 3
67
GLASS HMCA
68
COUNTRY FARM
69
SYN-BASS
SYNTH-SOUND II
70
PEARL DROP
71
COSMIC SOUND
72
SOUNDTRACK
73
SPACE PAD
74
VOICE BASS
75
APPLAUSE
76
SYNTH-SFX
77
VEHICLE
78
PHONE
79
FUNNY
LAYER
80
STR PIANO
81
STR E.PIANO
82
CHOIR E.P
83
CHOIR ORGAN
84
STR GUITAR
85
STR HARP
86
BRASS STR
87
VIB PAD
88
12 STR GTR
89
CHOIR STR
SPLIT/PERCUSSION
90
BASS/PIANO
91
BASS/E.PIANO
92
BASS/VIB
93
BASS/GUT GTR
94
V.BASS/OOH
95
STR/PIANO
96
STR/TRUMPET
97
VIBRAPHONE
98
MARIMBA
99
PERCUSSION
A-1
Appendice /Appendix/Appendice
Table de notes
Notentabel
Tabella delle note
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
000
001
003
002
004
005
008
009
006
007
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
016
017
018
015
019
104
020
021
023
022
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
12
12
6
6
12
12
6
6
12
12
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
064
065
066, 067
068
071
072
073
074, 079
075, 076, 077
078
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
12
12
12
6
12
6
12
6
12
12
12
6
12
6
6
6
6
6
6
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
087
081, 086
080
082
089
090
095
092, 093, 098
054, 085, 094
038
(1):
(2):
(3):
(4):
Numéro de sonorité
Polyphonie maximale
Type de registre
Numéro General MIDI correspondant
(1):
(2):
(3):
(4):
Klanknummer
Maximale polyfonie
Type bereik
Corresponderend algemeen MIDI nummer
(1):
(2):
(3):
(4):
Numero di tono
Polifonia massima
Tipo di gamma
Numero del MIDI generale corrispondente
A-2
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
12
12
6
6
12
6
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
D
A
D
D
D
(4)
024
025
026
027
028
029, 030, 031, 084
032
033, 034, 035
036, 037
105
(4)
096
103
097
101
039
126, 127
102
125
124
123
(1) (2) (3)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12
12
12
12
12
6
12
6
12
12
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
(1) (2) (3)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
(4)
040, 041
042, 043
045, 046, 047
048, 055
049
044
050
051
091, 052
053
(4)
106
088, 107
108
109
099, 110
111
112
113
114
115
(1) (2) (3)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
12
12
6
12
6
12
6
12
6
6
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
(1) (2) (3)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
E
E
E
E
E
E
E
A
A
D
(4)
056
058
057
060
059
061
069
062
063, 083
070
(4)
100, 116
117
118
119
120
121
122
010, 011, 014
012, 013
627A-F-112A
Appendice /Appendix/Appendice
• Voir l’illustration ci-dessous pour une description des types de plage (A à E).
• Les numéros General MIDI correspondant sont les numéros General MIDI valides lorsque le réglage de carte de sonorité est “Sol ”.
• Zie de afbeelding hieronder voor een beschrijving over soorten bereik (A - E).
• Corresponderende algemene MIDI nummers zijn algemene MIDI nummers die van kracht zijn wanneer de toonkaartinstelling “G” is.
• Fare riferimento all'illustrazione sottostante per una descrizione dei tipi di gamma (da A a E).
• I numeri del MIDI generale corrispondenti sono i numeri del MIDI generale in vigore quando l’impostazione della mappa toni è “G”.
A=440Hz
Type de registre
C-1
Type bereik
Tipo di gamma
C0
A0 C1
A1C2
A2C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
G9
A
(Type standard)
(Normale soort)
(Tipo normale)
B*1
Instruments à
registre bas
Lage toonsoortinstrumenten
Strumenti con
altezza bassa
C*2
“55 PICCOLO”
seulement
Alleen
“55 PICCOLO”
Solo
“55 PICCOLO”
D
(Effet sonore)
(Geluidseffect)
(Effetto sonoro)
E
(Division)
(Splitsen)
Divisione
tastiera
Sonorités sans gamme.
Geen schaal voor tonen.
Nessuna scala per i toni.
La gamme change selon la sonorité.
De toonladder verandert overeenkomstig de toon.
La scala cambia in conformità con il tono.
........Plage du jeu au clavier
........Bereik van keyboard-spel
........Gamma dell’esecuzione sulla tastiera
........Plage jouable
(en utilisant la transposition ou la réception MIDI)
........Speelbaar bereik
(met gebruik van transponeren of MIDI ontvangst)
........Gamma di esecuzione possibile
(usando il trasporto chiave o la ricezione MIDI)
........Plage dans laquelle la même note
est jouée à l’octave la plus proche
suite à la transpositon et la réception MIDI.
........Bereik waarin dezelfde noot in een
andere octaaf wordt gespeeld als
gevolg van een handeling voor
transponeren of MIDI dataontvangst.
........Gamma in cui la stessa nota viene
suonata nell’ottava più vicina come
risultato dell’operazione di cambiamento di
chiave e di ricevimento di dati MIDI.
627A-F-113B
*1 Lors de la réception de données MIDI, les notes sont jouées
une octave au-des-sous.
*1 Bij het ontvangen van MIDI data worden noten een octaaf
lager gespeeld.
*1 Con i dati MIDI ricevuti, le note vengono suonate un'ottava
più in basso.
*2 Lors de la réception de données MIDI, les notes sont jouées
une octave au-des-sus.
*2 Bij het ontvangen van MIDI data worden noten een octaaf
hoger gespeeld.
*2 Con i dati MIDI ricevuti, le note vengono suonate un'ottava
più in alto.
A-3
Appendice /Appendix/Appendice
Charte des accords FINGERED
Fingered akkoordkaarten
Tavola degli accordi a diteggiatura normale
Ce tableau indique les doigtés de la main gauche (formes renversées comprises) pour
un certain nombre d'accords couramment utilisés. Ces doigtés apparaissent aussi sur
l'écran du clavier.
Les accords marqués d'un astéristique (*) ne peuvent pas être joués dans le mode
Fingered sur ce clavier.
5
: Numéros des
doigts de la main
gauche
432
1 : Nummers voor de
vingers van de
linkerhand
Deze tabel toont de vingerzetting voor de linkerhand (inclusief de omgekeerde vorm)
voor een aantal vaak gebruikte akkoorden. Deze vingeraanduidingen verschijnen
tevens in de display van het keyboard.
Akkoorden aangeduid met een asteriks (*) kunnen niet worden gespeeld tijdens de
Fingered functie van dit keyboard.
: Numeri delle dita
della mano sinistra
Questa tabella mostra le diteggiature per la mano sinistra (comprese le forme invertite)
per alcuni degli accordi usati più spesso. Queste indicazioni di diteggiatura appaiono
anche sul display della tastiera.
Gli accordi contrassegnati da un asterisco (*) non possono essere suonati nel modo
FINGERED su questa tastiera.
Chord
Type
M
Root
C
C
(D )
m
7
m7
dim7
M7
m7-5
dim
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
D
E
(D )
E
F
F
(G )
G
A
(G )
A
B
(A )
*
[5, 3, 1]
A-4
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
*
[5, 2, 1]
B
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
*
627A-F-114A
Appendice /Appendix/Appendice
Chord
Root Type
C
C
(D )
aug
sus4
7 sus4
m add9
m M7
7-5
add9
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
D
E
(D )
E
F
F
(G )
G
A
(G )
A
B
(A )
*
B
*
627A-F-115A
A-5
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des instruments de percussion
Lijst van percussie-instrumenten
Lista degli strumenti a percussione
• PERCUSSION (sonorité 99) assigne 39 sons de percussion au clavier comme illustré ci-dessous.
Les sons assignés à chaque touche sont indiqués au-dessus du clavier.
• Bij de instelling PERCUSSION (toon 99) worden 39 percussieklanken ingesteld bij het toetsenbord volgens onderstaande
afbeelding.
De bij elke toets ingestelde klanken zijn boven het toetsenbord aangegeven.
• PERCUSSION (tono 99) assegna 39 suoni di percussioni alla tastiera come illustrato qui sotto.
I suoni assegnati a ciascun tasto sono indicati sopra la tastiera.
*
BASS DRUM
* Aucun son n’est produit si les touches de cette plage sont
pressées.
* Er wordt geen geluid voortgebracht bij indrukken van
klaviertoetsen binnen dit bereik.
* Non viene prodotto alcun suono quando si premono i tasti
in questa gamma.
OPEN HI-HAT
COWBELL
LOW TIMBALE
LOW-MID TOM
CRASH CYMBAL 2
HIGH AGOGO
HIGH-MID TOM
CLAVES
LOW AGOGO
CRASH CYMBAL 1
RIDE CYMBAL 2
CABASA
LM
SIDE STICK
ACOUSTIC SNARE
HM
HAND CLAP
ELECTRIC SNARE
H
HIGH TOM
HIGH BONGO
LOW FLOOR TOM
RIDE CYMBAL 1
LOW BONGO
V
MARACAS
VOICE BASS DRUM
CLOSED HI-HAT
CHINESE CYMBAL
MUTE HIGH CONGA
V
VOICE SNARE
HIGH FLOOR TOM
RIDE BELL
OPEN HIGH CONGA
V
VOICE CLOSED HI-HAT
PEDAL HI-HAT
TAMBOURINE
LOW CONGA
V
VOICE OPEN HI-HAT
LOW TOM
SPLASH CYMBAL
HIGH TIMBALE
L
H
L
A-6
627A-F-116A
Appendice /Appendix/Appendice
Liste des rythmes
Ritmelijst
Lista dei ritmi
POPS I
00
CLUB POP
01
VOCAL POP
02
RAP POP
03
FUNKY POP 1
04
SOUL BALLAD
05
POP BALLAD
06
LOVE BALLAD
07
FUNKY POP 2
08
EPIC BALLAD
09
LITE POP
POPS II
10
16 BEAT SHFL
11
16 BEAT POP
12
16 BEAT FUNK
13
8 BEAT POP
14
8 BEAT SOUL
15
8 BEAT SHFL
16
DANCE POP 1
17
DANCE POP 2
18
POP FUSION
19
FOLKIE POP
ROCK I
20
ROCK WALTZ
21
SLOW ROCK 1
22
SLOW ROCK 2
23
SOFT ROCK 1
24
SOFT ROCK 2
25
SOFT ROCK 3
26
POP ROCK 1
27
POP ROCK 2
28
50’S ROCK
29
60’S SOUL
ROCK II
30
4 BEAT ROCK
31
ROCK
32
HEAVY ROCK
33
8 BEAT ROCK
34
STRAIGHT ROCK
35
HEAVY METAL
36
TWIST
37
NEW ORLNS R&R
38
CHICAGO BLUES
39
R&B
627A-F-117A
JAZZ/FUSION
40
BIG BAND
41
SLOW SWING
42
SWING
43
FOX TROT
44
JAZZ WALTZ
45
MODERN JAZZ
46
COOL
47
HARD BOP
48
ACID JAZZ
49
LATIN FUSION
DANCE/FUNK
50
VOCAL GROOVE
51
RAVE
52
CLUB GROOVE
53
TECHNO
54
TRANCE
55
HOUSE
56
GROOVE SOUL
57
DISCO
58
RAP
59
FUNK
EUROPEAN
60
POLKA 1
61
POLKA 2
62
MARCH 1
63
MARCH 2
64
WALTZ
65
VIENNESE WALTZ
66
FRENCH WALTZ
67
SLOW WALTZ
68
SERENADE
69
TANGO 1
LATIN I
70
BOSSA NOVA
71
SAMBA
72
MAMBO
73
RHUMBA
74
CHA-CHA-CHA
75
MERENGUE
76
REGGAE
77
BOLERO
78
TANGO 2
79
LAMBADA
LATIN II/VARIOUS I
80
PUNTA
81
CUMBIA
82
SKA
83
TEX-MEX
84
SALSA
85
FOLKLORE
86
PASODOBLE
87
RUMBA CATALANA
88
SEVILLANA
89
FOLK
VARIOUS II
90
COUNTRY
91
BLUEGRASS
92
TOWNSHIP
93
FAST GOSPEL
94
SLOW GOSPEL
95
ADANI
96
BALADI
97
BAROQUE
98
ENKA
99
NEW AGE
A-7
627A-F-118A
627A-F-119A
627A-F-120A
627A-F-121A
627A-F-122B
0-127
36-96 *1
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0,8nH V = *3
X
X
O
O
X
O
X
X
36-96
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O 9nH V = 75,100 *2
X 9nH V = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
1
6, 38
7
10
11
True voice
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1-4, 10
1-4, 10
1
1-16
Default
Changed
Recognized
Transmitted
Version: 1.0
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
*3 = Sans relation
*3 = geen relatie
*3 = nessuna relazione
*1: Selon la sonorité
*1: Afhankelijk van de toon
*1: Dipende dal tono
Remarks
CTK-496/CTK-700 MIDI Implementation Chart
Basic
Channel
Function ...
Models
627A-F-123A
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
System Exclusive
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
: Clock
: Commands
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Common
System
Real Time
Aux
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
Messages
:True #
Hold1
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
*4 Selon la configuration de la sonorité GM (page F-32).
*4 Afhankelijk van de GM toonmapinstelling (pagina D-32).
*4 Dipende dall’impostazione della mappa dei toni GM (pagina I-32).
O : Yes
X : No
*2 V (vélocité) = 100 lorsque le volume principal de cet appareil est compris entre 9 et 2, et V= 75 lorsque le volume
principal est 1 ou 0.
*2 V (snelheid) = 100 bij noot -aan data wanneer het hoofdvolume van dit toestel 9 - 2 is en V = 75 wanneer de
hoofdvolumewaarde 1 of 0 is.
*2 V (velocità) = 100 quando i dati di attivazione note quando il valore del volume principale di questo strumento è da 9
a 2, e V = 75 quando il valore del volume principale è 1 o 0.
O 0-127 *4
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O 0-99
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Program
Change
O
X
X
X
O
X
X
X
64
100, 101
120
121
Ce sigle signifie que l’emballage est conforme à la législation
allemande en matière de protection de l’environnement.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
F
MA0502-B Printed in China
Imprimé en Chine
CTK496/700FDI1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising