Casio XJ-L8300HN Instruktionshäfte

Casio XJ-L8300HN Instruktionshäfte
DATAPROJEKTOR
XJ-L8300HN
Användarhandbok
• Försäkra dig om att läsa "Säkerhetsåtgärder" för korrekt användning av produkten.
• Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens.
• Besök webbplatsen nedan för den senaste version av denna handbok.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP är ett registrerat varumärke som tillhör Texas Instruments från USA.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
• HDBaseT™ och HDBaseT Alliance-logotypen är varumärken som tillhör HDBaseT Alliance.
• Blu-ray™ och logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
• PJLink är ett varumärke under ansökning eller registrerat varumärke i Japan, USA och i andra
länder och regioner.
• Crestron, Crestron Connected och Crestron Connected-logotypen är registrerade varumärken
som tillhör Crestron Electronics, Inc. i USA.
• AMX är ett registrerat varumärke som tillhör AMX LLC från USA.
• XGA är ett registrerat varumärke som tillhör IBM Corporation från USA.
• Övriga företags- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör sina respektiva ägare.
• Innehållet i denna användarhandbok kan komma att ändras utan föregående meddelande.
• Det är förbjudet att kopiera denna handbok både i partiell och fullständig form. Du har tillåtelse
att använda denna handbok för eget, privat bruk. Varje annan användning är förbjuden utan
tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. ska inte hållas ansvarigt för eventuell förlust av intäkter eller
anspråk från tredje man som uppstår till följd av användning av denna produkt eller denna
handbok.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. ska inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller förlust av
intäkter till följd av dataförlust på grund av felfunktion eller underhåll av denna produkt eller på
grund av annan orsak.
• Skärmexemplen i denna handbok är endast avsedda i illusterande syfte och kanske inte är
exakt likadana som skärmarna som faktiskt används i produkten.
2
Innehållsförteckning
Viktiga säkerhetsinstruktioner ......................................................................................... 4
Försiktighetsåtgärder för laser och höga temperaturer (se etiketten på projektorn) 11
Övriga försiktighetsåtgärder .......................................................................................... 12
Inledning ........................................................................................................................... 14
Förpackningens innehåll ........................................................................................... 14
Projektorns utsida ..................................................................................................... 15
Kontroller och funktioner ........................................................................................... 16
Installera projektorn ........................................................................................................ 18
Välja placering .......................................................................................................... 18
Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden .................................................... 18
Montering av projektorn ............................................................................................ 20
Justera den projicerade bilden .................................................................................. 21
Anslutning ........................................................................................................................ 22
Användning ...................................................................................................................... 26
Starta projektorn ....................................................................................................... 26
Använda menyerna ................................................................................................... 27
Säkra projektorn........................................................................................................ 28
Byta ingångssignal .................................................................................................... 29
Stänga av projektorn ................................................................................................. 30
Använda menyerna ......................................................................................................... 31
Menyn BILDINSTÄLLNINGAR ................................................................................ 31
Menyn VISNING ....................................................................................................... 34
Menyn INSTALLATION ............................................................................................ 35
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL................................................................. 36
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD ...................................................... 36
Menyn INFORMATION ............................................................................................. 37
Fjärrstyra projektorn ....................................................................................................... 39
Styra projektorn via RS-232C ......................................................................................... 42
Underhåll .......................................................................................................................... 47
Skötsel ...................................................................................................................... 47
Information om ljuskällan .......................................................................................... 48
Felsökning ........................................................................................................................ 50
Specifikationer ................................................................................................................. 51
Projektorspecifikationer ............................................................................................. 51
Mått ........................................................................................................................... 52
Frekvenstabell........................................................................................................... 53
Innehållsförteckning
3
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsåtgärder
Om säkerhetssymboler
Flera symboler används i denna användarhandbok och på själva produkten för att säkerställa
säker användning och för att skydda dig och andra mot risken för skada på person och
materiel. Betydelsen hos var och en av symbolerna förklaras nedan.
Fara
Denna symbol markerar information som, om den ignoreras eller tillämpas
felaktigt, medför risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
Denna symbol markerar information som, om den ignoreras eller tillämpas
Varning felaktigt, möjligtvis kan medföra risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
Exempel på ikoner
En triangel markerar en situation där du måste utöva försiktighet. Exemplet som visas
här betyder att du ska vidta säkerhetsåtgärder mot elektriska stötar.
En cirkel med ett streck igenom markerar information om en åtgärd som du inte ska
utföra. Vilken specifik åtgärd det rör sig om anges av figuren inuti cirkeln. Exemplet som
visas här betyder att isärtagning är förbjuden.
En svart cirkel markerar information om en åtgärd som du måste utföra. Vilken specifik
åtgärd det rör sig om anges av figuren inuti cirkeln. Exemplet som visas här betyder att
du måste koppla ur nätsladden från eluttaget.
Försiktighetsåtgärder vid användning
Varning
• Vuxens uppsikt krävs när små barn är i närheten och särskilt när det
finns risk för att små barn kommer i kontakt med projektorn.
• Rök, lukt, hetta och annat onormalt
Om du upptäcker rök, konstigt lukt eller något annat onormalt ska du omedelbart sluta
att använda projektorn. Om du fortsätter att använda den finns risk för brand och
elektrisk stöt. Vidta följande åtgärder omedelbart.
1. Koppla bort nätsladden från eluttaget.
2. Kontakta din ursprungliga återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Felfunktion
Sluta omedelbart att använda projektorn om skärmen verkar onormal, eller om något
annat onormalt tillstånd uppstår trots att du hanterar projektorn på korrekt sätt. Om du
fortsätter att använda den finns risk för brand och elektrisk stöt. Vidta följande åtgärder
omedelbart.
4
Viktiga säkerhetsinstruktioner
1. Stäng av projektorn.
2. Koppla bort nätsladden från eluttaget.
3. Kontakta din ursprungliga återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Nätsladd
Felaktig användning av nätsladden medför risk för brand och elektriska stötar.
Försäkra dig om att alltid iakkta följande försiktighetsåtgärder.
• Använd endbart de tillbehör som följde med projektorn.
• Försäkra dig om att du använder en strömkälla med samma spänning i volt som anges för
projektorn.
• Överbelasta inte ett eluttag genom att ansluta alltför många apparater.
• Placera inte nätsladden i närheten av en spis.
• Använd inte nätsladden som medföljer projektorn tillsammans med någon annan apparat.
• Använd inte samma eluttag som strömförsörjer projektorn tillsammans med andra apparater.
Om du använder en skarvsladd måste du först kontrollera att strömstyrkan i ampere för
skarvsladden är kompatibel med elförbrukningsvärdet hos denna projektorn.
• Använd aldrig nätsladden när den är hopbuntad/hoprullad.
• Använd ett lägligt placerat eluttag som är lättåtkomligt när du behöver koppla från projektorn.
En trasig eller skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar.
Försäkra dig om att alltid iakkta följande försiktighetsåtgärder.
• Placera aldrig tunga föremål på nätsladden och utsätt den aldrig för hetta.
• Försäkra dig om att nätsladden inte är inklämd mellan väggen och ställningen eller bordet
som projektorn står på, och täck aldrig nätsladden med en kudde eller ett annat föremål.
• Försök aldrig att modifiera nätsladden, låt den inte skadas och utsätt den inte för alltför
kraftig böjning.
• Tvinna inte nätsladden och dra inte i den.
Rör aldrig vid nätsladden eller eluttaget medan händerna är våta. Det kan medföra risk
för elektriska stötar.
• När du använder denna projektor i landet där den köptes måste du använda den
medföljande nätsladden. När du använder projektorn i ett annat land måste du köpa och
använda en nätsladd vars specifikationer överensstämmer med spänningen i landet i fråga.
Försäkra dig också om att du är medveten om vilka säkerhetsstandarder som gäller i det
landet.
När du går ut ska du försäkra dig om att projektorn finns oåtkomligt för husdjur och
andra djur, och koppla bort nätsladden från eluttaget. En nätsladd som har blivit tuggad
på kan medföra kortslutning och brandrisk.
• Vatten och främmande materia
Utsätt aldrig projektorn för vatten. Vatten medför risk för brand och elektrisk stöt.
Placera aldrig en vas eller annan behållare med vatten ovanpå projektorn. Vatten
medför risk för brand och elektrisk stöt.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
5
Om vatten eller annan vätska, eller främmande material (metall, osv) hamnar inuti
projektorn föreligger skada för brand och elektrisk stöt. Om någonting skulle hamna
inuti projektorn ska du omedelbart utföra följande åtgärder.
1. Stäng av projektorn.
2. Koppla bort nätsladden från eluttaget.
3. Kontakta din ursprungliga återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Isärtagning och modifiering
Försök inte att ta isär projektorn eller att modifiera den på något sätt. Projektorn
innehåller ett stort antal högspänningskomponenter som medför risk för elektrisk stöt
och brännskada. Observera även att problem som förorsakas av obehörig isärtagning
eller modifering av projektorn inte omfattas av garantin och kommer inte att repareras
av CASIO.
Överlåt all invändig besiktning och justering samt reparationsarbeten till den ursprungliga
återförsäljaren eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Fall och stötar
Att fortsätta att använda projektorn när den har skadats på grund av fall eller annan
felaktig hantering medför risk för brand och elektrisk stöt. Vidta följande åtgärder
omedelbart.
1. Stäng av projektorn.
2. Koppla bort nätsladden från eluttaget.
3. Kontakta din ursprungliga återförsäljare eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Avfallshantering - bränning
Försök inte att bränna projektorn när den är uttjänt. Det kan medföra att den exploderar
med risk för brand och personskador.
• Projektorns ljusutsläpp
• Titta aldrig direkt in i objektivet, luftintagen eller luftutblåsen när lampan är på.
Kontrollera innan du sätter på projektorn att ingen tittar in i linsen, luftintagen eller
luftutblåsen. Det starka ljus som projektorn avger medför risk för skada på ögonen.
• Försök inte att använda ett förstoringsglas, en spegel eller något liknande för att
avleda eller reflektera projektorns ljus, och håll aldrig något sådant föremål i vägen för
ljuset från projektorn. Brutet eller reflekterat ljus kan lysa in i ögonen på någon och
riskerar att skada ögonen.
• Blockering av ventilationsöppningarna
Tillåt aldrig att ventilationsöppningarna blockeras. Det kan medföra att hetta byggs upp
inuti projektorn, med risk för brand och att projektorn går sönder. Att röra vid projektorn
när den är het är förenat med risk för brännskada. Försäkra dig om att alltid iakkta
följande försiktighetsåtgärder.
6
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Sörj för minst 30 cm (11,8 tum) avstånd mellan projektorn och väggarna. Bibehåll ett avstånd
på minst 30 cm (11,8 tum) mellan ytor och projektorns övriga sidor.
• Placera inte projektorn i ett dåligt ventilerat utrymme.
• Täck aldrig projektorn med en filt eller liknande.
• Placera projektorn på en fast, platt yta när den ska användas. Använd aldrig projektorn när
den står på en matta, filt, handduk, sittunderlägg eller någon annan töjbar yta.
• Ställ aldrig projektorn på högkant, oavsett sida, vid användning.
• Projektorns chassi
Öppna aldrig projektorns chassi. Det kan medföra risk för elektriska stötar.
• Rengöring
Innan du rengör projektorn ska du stänga av den och koppla ur den från eluttaget.
Om inte finns det risk för elektrisk stöt.
• Luftutsläpp
Luftutsläppen blir mycket heta när projektorn används. Rör inte vid dem. Det kan medföra risk
för brännskada. Områdena i närheten av luftutblåsen blir också tämligen heta. Placera aldrig
föremål av plast eller andra värmekänsliga material nära eller under projektorn. Det medför
risk för att föremålet deformeras och missfärgas.
• Linsskydd (om din projektor har ett linsskydd)
Försäkra dig om att linsskyddet är borttaget innan du sätter på projektorn. Låt aldrig
linsskyddet sitta på när projektorn används.
• Placering
Placera aldrig projektorn på någon av följande platser. Det kan medföra risk för brand och
elektriska stötar.
• På ett ställe som utsätts för starka vibrationer.
• Ett ställe som utsätts för stora mängder fukt eller damm.
• I ett kök eller ett annat ställe som utsätts för fettbemängd rök.
• Nära ett värmeelement, på en matta med värmeslingor eller på ett ställe med direkt solljus.
• Ett ställe med extrema temperaturer (driftstemperaturområdet är 5°C till 35°C (41°F till
95°F)).
• Tunga föremål
Placera aldrig tunga föremål på projektorn och klättra inte ovanpå projektorn. Det kan medföra
risk för brand och elektriska stötar.
• Vatten
Placera inte projektorn i ett badrum eller på ett annat ställe där den riskerar att bli nedstänkt
med vatten.
• Instabila platser
Placera aldrig projektorn på en instabil yta eller på en hög hylla. Det kan leda till att den
faller ner och skadar någon.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
7
• Använda projektorn på en plattform med hjul
Varje gång du ska använda projektorn på en plattform med hjul måste du se till att låsa hjulen
när plattformen inte ska flyttas.
• Åskväder
Rör inte vid kontakten till projektorns nätsladd under åskväder.
• Fjärrkontroll
Försök inte att ta isär fjärrkontrollen eller att modifiera den på något sätt. Det medför
risk för elektrisk stöt, brännskada och annan personskada. Överlåt all invändig
besiktning och justering samt reparationsarbeten till den ursprungliga återförsäljaren
eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
Låt aldrig fjärrkontrollen bli våt. Vatten medför risk för brand och elektrisk stöt.
• Använd inte antändliga gassprejer i närheten
Spreja inte antändlig gas in i eller i närheten av projektorn. Gasen kan antändas, vilket
medför brandrisk.
Försiktighetsåtgärder för batteri
Fara
Följ nedanstående anvisningar omedelbart om du får vätskan från ett alkaliskt batteri i
ögonen.
1. Gnugga inte ögonen! Skölj ögonen med rent vatten.
2. Kontakta läkare omedelbart. Om du inte vidtar dessa åtgärder omedelbart kan du förlora
synen.
Varning
Felaktig användning av batterier kan medföra att de läcker och orsakar fläckar på det
omkringliggande området med risk för eld och personskada. Försäkra dig om att alltid iakkta
följande försiktighetsåtgärder.
• Försök aldrig att ta isär batterierna och låt dem inte kortslutas.
• Utsätt aldrig batterierna för hetta och kasta dem inte i en eld.
• Blanda inte gamla batterier med nya.
• Blanda aldrig batterier av olika sorter.
• Försök inte att ladda batterierna.
• Se noga till att batterierna är vända åt rätt håll när du sätter i dem.
• Uttjänta batterier
Så fort batterier är uttjänta måste du ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
• Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte planerar att använda dem under en
längre tid.
8
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Avfallshantering för uttjänta batterier
Försäkra dig om att göra dig av med uttjänta batterier enligt de bestämmelser som gäller i ditt
land och region.
Projektorns ljusutsläpp
• Blockera aldrig ljusutsläppet medan ljuset är på.
• Titta inte in i linsen när lampan är på. Var särskilt försiktig när
barn finns i närheten.
Riskgrupp 2
1. På samma sätt som med alla starka ljuskällor ska du inte titta in i ljusstrålen, RG2 IEC
62471-5:2015.
2. Eventuellt farlig optisk strålning avges från denna produkt.
3. Stirra inte på lampan när den är tänd. Kan vara skadligt för ögonen.
Om ljuskällan
• Projektorns ljuskälla innehåller en laser.
• Ljuskällans livslängd beräknas till cirka 20.000 timmar. Den faktiska livslängden beror på
användarförhållandena, inställningarna som är konfigurerade i inställningsmenyn, samt
skillnader från en individuell ljuskälla till en annan.
• Ljuskällan omfattas av garanti under så lång tid som anges på garantibeviset eller i 6.000
timmar, vilket som nu inträffar tidigare.
• Om ljuskällan inte tänds eller en märkbar minskning i ljusstyrka från ljuskällan innebär att
ljuskällans livslängd håller på att ta slut. Kontakta din ursprungliga återförsäljare eller ett
auktoriserat CASIO-servicecenter för att byta ut den. Observera att problem som förorsakas
av obehörig isärtagning eller modifering av projektorn inte omfattas av garantin och kommer
inte att repareras av CASIO.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
9
Försiktighetsåtgärder vid installation
• Använd ett lägligt placerat eluttag som är lättåtkomligt när du behöver koppla från projektorn.
• Sörj för minst 30 cm (11,8 tum) avstånd mellan projektorn och väggarna. Bibehåll ett avstånd
på minst 30 cm (11,8 tum) mellan ytor och projektorns övriga sidor. Det får inte vara några
andra föremål inom ovanstående avstånd från projektorn. Var särskilt noga med att hålla
föremål borta från luftintags- och luftutblåsventilerna i projektorn.
• Luftflödet från luftkonditioneringsapparatur kan blåsa hettan som blåses ut från området
omkring projektorns lins på ett sätt som förorsakar värmekrusningar på den projicerade
bilden. Om detta inträffar ska du justera luftflödet från luftkonditioneringsapparaturen eller
flytta projektorn.
10
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Försiktighetsåtgärder för laser och höga
temperaturer (se etiketten på projektorn)
Försiktighetsåtgärder för laser
USA-extern etikett 1 : Denna projektor är en laserenhet av Klass 1 i överensstämmelse med
IEC 60825-1: 2014.
• Projektorn har en inbyggd lasermodul. Försök inte att ta isär eller modifiera den eftersom det
är mycket farligt.
• Varje användning eller justering som inte anges specifikt i användarhandboken medför risk för
farlig exponering för laserstrålning.
USA-etikett 2 : Denna projektor är en laserenhet av Klass 3R i överensstämmelse med IEC
60825-1: 2007.
• Projektorn har en inbyggd lasermodul. Försök inte att ta isär eller modifiera den eftersom det
är mycket farligt.
• Varje användning eller justering som inte anges specifikt i användarhandboken medför risk för
farlig exponering för laserstrålning.
Försiktighetsåtgärder för luftutblås (Etikett 3 )
• Luftutblåsen blir mycket heta vid projicering. Rör aldrig vid luftutblåsen och se till att de
inte är blockerade.
• För inte in främmande föremål i dem.
Projektorns vänstra sida (sedd bakifrån)
Etikett
Etikett
Etikett
2
1
3
Försiktighetsåtgärder för laser och höga
11
Övriga försiktighetsåtgärder
Projektorn består av precisionsdelar. Om följande försiktighetsåtgärder inte iakttas kan det
medföra att det inte går att korrekt spara data, och felfunktion.
• Använd eller lagra aldrig projektorn på följande platser. Det medför risk för felfunktion hos
och skada på projektorn.
• Platser utsatta för statisk elektricitet
• Platser utsatta för extrema temperaturer
• Extremt fuktiga platser
• Platser utsatta för hastiga temperaturskiftningar
• Platser med mycket damm
• På skakiga, sneda eller annorledes instabila ytor
• Platser med risk för att bli våt
• Platser där det förekommer mycket fettbemängd rök eller annan rök
• Platser där det finns risk för saltskada
• Platser med korroderande gas (t.ex. svavelångorna vid varma källor)
• Försäkra dig om att fjärrkontrollsignalsensorn inte exponeras för fluorescerande ljus, solljus
eller annat starkt ljus. Starkt ljus kan medföra felfunktion.
• Undvik att använda projektorn vid följande förhållanden. Sådana förhållanden medför risk för
felfunktion hos och skada på projektorn.
• Undvik ställen med extrema temperaturer (driftstemperaturområdet är 5°C till 35°C (41°F
till 95°F)).
• Placera aldrig tunga föremål på projektorn och klättra inte ovanpå projektorn.
• För aldrig in främmande föremål i och se till att inget tappas in i projektorn.
• Placera aldrig en vas eller annan behållare med vatten ovanpå projektorn.
• När du ställer ned projektorn eller utför en åtgärd som inbegriper att flytta eller positionera om
den, var försiktig så att du inte klämmer fingrarna under projektorn.
• Lämna aldrig uttjänta batterier inuti fjärrkontrollen en längre tid.
Uttjänta batterier kan läcka vilket kan leda till felfunktion och skada fjärrkontrollen. Försäkra
dig om att byta batterierna minst en gång per år, oavsett hur ofta du använder fjärrkontrollen
under den tiden.
• Rengör med en mjuk, torr tygtrasa.
När den är mycket smutsig ska du använda en mjuk tygtrasa som har fuktats i en svag lösning
av vatten och en mild, neutral tvållösning. Vrid ur allt överflödigt vatten ur trasan innan du
torkar med den. Använd inte thinner, bensin eller något annat flyktigt medel för att rengöra
projektorn. Det kan lösa upp markeringarna och förorsaka fläckar på chassit.
• Saknade skärmpunkter
Trots att projektorn tillverkas med den mest avancerade digitaltekniken som finns tillgänglig i
dagsläget kan det hända att visa av punkterna på skärmen saknas. Det är normalt och inte ett
tecken på felfunktion.
12
Övriga försiktighetsåtgärder
• Utsätt aldrig projektorn för kraftiga stötar medan den projicerar.
Om projektorn av misstag utsätts för en kraftig stöt kan det hända att den projicerade bilden
försvinner ett ögonblick. Bilden kommer tillbaka efter en stund, men den kan vara i fel färg eller
åtföljas av ett felmeddelande.
Om den projicerade bilden har fel färg ska du välja om den aktuella ingångskällan. Om det inte
medför att den projicerade bilden återfår rätt färg ska du stänga av projektorn och sedan sätta
på den igen.
• Använd ett eluttag som finns nära projektorn. Använd alltid projektorn på så sätt att
nätsladden är lätt att koppla ur.
• Även om projektorn fortfarande omfattas av garantin kommer du att debiteras för reparation
om problemet beror på att projektorn har körts utan avbrott under mycket långa perioder
(t.ex. 24 timmar) eller om projektorn har installerats och använts utan att du följt
"Försiktighetsåtgärder vid installation".
• Användning under hög omgivningstemperatur eller i miljöer med stora mängder damm,
fettbemängd rök, tobaksrök eller annan typ av rök kan förkorta brukstiden före byte blir
nödvändigt, och medföra att den optiska motorn och andra komponenter måste bytas oftare.
Observera att sådana byten kommer att ske på din egen bekostnad. För detaljer om
utbytescykler och avgifter, kontakta ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
• Kondens
Om du flyttar projektorn från ett kallt rum till ett uppvärmt rum, sätter på värmeelementet i ett
kallt rum, och andra liknande situationer, kan kondens (imbildning) uppstå på projektorns lins
och/eller inuti projektorn. Det gör den projicerade bilden suddig och kan orsaka felfunktion och
andra problem. Om det inträffar stänger du av projektorn och väntar en stund tills kondensen
försvinner av sig själv. När den gjort det kan du projicera bilder som normalt igen.
• Strömförsörjning till extern utrustning
Om du stänger av strömmen till projektorn avbryts också strömförsörjningen till extern
utrustning. Observera att strömförsörjningen även bryts när projektorn stängs av på grund av
att du startar om via självtestfunktionen eller Auto. avstängning, på grund av fel eller av annan
anledning. Beroende på vilken extern utrustning du använder kan avbrott i strömförsörjningen
medföra att data som redigeras förloras eller förvanskas. Gör det till en vana att ofta spara
data på extern utrustning som strömförsörjs av projektorn. Observera att CASIO COMPUTER
CO., LTD. inte på något vis ska hållas ansvarigt för eventuell förlust eller korruption av data.
Övriga försiktighetsåtgärder
13
Inledning
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Standardtillbehör
• Projektor
• Fjärrkontroll, YT-310
• Buntbandsset x 2
• Testbatterier (AA-storlek x 2)
• Nätsladd
• RGB-kabel
• Bladet "Säkerhetsåtgärder"
• Bladet "Läs detta först"
• Garanti*
• De medföljande tillbehören kommer att vara anpassade för din region.
• *Garantikortet medföljer endast i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare.
Byta batterier i fjärrkontrollen
1. Tryck på fingergreppet på locket och för det uppåt i
pilarnas riktning som på bilden.
2. Ta bort de gamla batterierna (om några finns) och
sätt i två AA-batterier. Försäkra dig om att plus- och
minuspolerna är korrekt riktade som på bilden.
3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket
och trycka tillbaka den i läge. När du hör ett klickljud
sitter den på plats.
• Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu,
solarium eller i stängda bilar.
• Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av
batteritillverkaren.
• Kassera använda batterier i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och
återvinningsföreskrifter.
• Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk för explosion.
• Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna
för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen.
14
Inledning
Projektorns utsida
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
1. Rattar för justering av linsförskjutning
(VÄNSTER/HÖGER, UPPÅT/NEDÅT)
2. Ventilationsöppning (varmluftsutblås)
24
12. 12 VDC-utgångsanslutning
Utlöser externa enheter som t.ex. en
elektrisk skärm- eller belysningskontroll.
3. Fokusring
13. HDBaseT-ingångsport
4. Zoomningsring
14. Utsignalsuttag för RGB (dator)
5. Projektorlins
6. Infraröd fjärrsensor
15. Insignalsuttag för RGB
(dator)/komponentvideo (YPbPr/YCbCr)
7. Linsskydd
16. HDMI 1-ingångsport (HDCP 2.2)
8. POWER
(POWER-indikatorlampa)/TEMP
(TEMPeraturvarningslampa)/LIGHT
(LIGHT-indikator)
(Se "Indikatorer" på sidan 49.)
17. HDMI 2-ingångsport
9. Ventilationsöppning (kalluftsintag)
21. Serieport
10. RJ-45 LAN-ingång
22. Utvändig kontrollpanel
(Se "Kontroller och funktioner" på
sidan 16.)
11. Fjärrkontrolljack
För användning med en trådbunden
fjärrkontrollen.
18. Ljudutgångsuttag
19. Serviceport
20. DC (5V 2A) utgångsport
23. Nätuttag
24. Säkerhetsskydd
Inledning
15
25. Justeringsfötter
26. Takmonteringshål
Kontroller och funktioner
Projektor & Fjärrkontroll
Alla knappar som beskrivs i detta dokument ä
tillgängliga på fjärrkontrollen eller projektorn.
5
1
2
4
14
15
16
12
2
6
3
5
13
6
7
3
1
8
9
10
11
12
7
17
4
Längst ner
18
7. ESC
1. INPUT
Menyinställningarna avslutas och sparas
och föregående OSD-menyskärm visas
igen.
Fältet för val av ingång visas.
2. Pilknappar ( ,
,
,
)
När OSD-menyn är aktiverad kan du
använda de här knapparna som
riktningstangenter för att välja önskade
menyalternativ och göra justeringar.
3. PICTURE MODE
Väljer ett tillgängligt bildinställningläge.
4. PÅ/Standby
8.
TANGENTLJUS
Tänder bakgrundsljuset på fjärrkontrollen i
några sekunder. För att behålla
bakgrundsljuset på trycker du på valfri
annan knapp medan bakgrundsljuset är
på. Tryck på knappen igen om du vill
släcka bakgrundsljuset.
Slår av och på standbyläget på projektorn. 9. AUTO
Använder automatiskt bästa
5. MENU
uppdateringsfrekvens för den bild som
Aktiverar OSD-menyn.
visas.
6. ENTER
Bekräftar det valda menyalternativet på
OSD-menyn.
16
Inledning
14. VOL+
10. BLANK
Används för att dölja skärmbilden.
Blockera inte projektorns lins eftersom detta
kan göra så att de blockerande föremålen
överhettas, deformeras eller till och med börjar
brinna.
11. MUTE
Höjer projektorns ljudvolym.
15. ASPECT
Väljer det bildförhållande som ska
användas för visning.
16. VOL-
Slår av och på projektorns ljud.
12. L. MODE
Sänker projektorns ljudvolym.
17. CONTRAST
Väljer passande strömförbrukning för
ljuskällan från de lägen som erbjuds.
13. DEFAULT
Visar kontrastinställningsfältet för
justering.
18. Port för trådbunden fjärrkontroll
Återställer aktuell funktion till
fabriksinställningarna.
Ansluter en kabel till projektorn för
fjärrkontrollstyrning.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Du måste rikta fjärrkontrollen inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att den
ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga
8 meter (~ 26 fot).
Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på
projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
• Styra projektorn från framsidan
Ci r
ka
+30
º
• Kontrollera projektorn från baksidan
Cir
ka
+30
º
Inledning
17
Installera projektorn
Välja placering
Innan du väljer en plats att installera projektorn på ska du tänka på följande faktorer:
• Skärmens storlek och placering
• Eluttagens placering
• Placeringen och avståndet mellan projektorn och resten av utrustningen
Du kan installera projektorn på följande sätt.
1. Fram
3. Takmont bak
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på bordet framför skärmen. Detta
är den vanligaste placeringen av projektorn för
snabb installation och bärbarhet.
Om du väljer den här placeringen är
projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom
skärmen. Notera att för den här
installationsplatsen behöver du en särskild
skärm för bakprojicering och en
takmonteringssats.
2. Takmont fram.
4. Bak
Om du väljer den här placeringen är
projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför
skärmen. Köp en takmonteringssats för
projektorn från din återförsäljare om du vill
montera din projektor i taket.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på bordet bakom skärmen. Då
behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
När du har slagit på projektorn går du till INSTALLATION > Projektorläge för att markera
för att välja en inställning.
/
Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden
Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och
skärmen, zoominställningen och videoformatet. För att förskjuta linsen ska du vrida på rattarna
på projektorn för att förskjuta projektorlinsen i valfri riktning inom det tillåtna området beroende
på önskad bildposition.
18
Installera projektorn
Projicering framifrån
• Vid justering av projiceringspositionen vertikalt • Vid justering av projiceringspositionen
i linsförskjutning
horisontellt i linsförskjutning
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Avståndet från linsens mitt till nederkanten av den projicerade bilden (när linsförskjutning är höjt till den
högsta nivån)
B: Avståndet från linsens mitt till nederkanten av den projicerade bilden (när linsförskjutning är sänkt till den
lägsta nivån)
C: Linsens mitt rörelseavstånd (när linsförskjutning är inställt så långt åt vänster som möjligt)
D: Linsens mitt rörelseavstånd (när linsförskjutning är inställt så långt åt höger som möjligt)
E: Projiceringsavstånd från projektorn till skärmen
F: Den projicerade bildens storlek
• Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bildens bildförhållande är också 16:9
Skärmstorlek
Diagonalt
Den projicerade bildens
storlek (F)
Höjd
Bredd
Projiceringsavstånd (E)
Kortast
(Bred)
Längst
(Tele)
Förskjutning (A)
Förskjutning (B)
Förskjutning (C, D)
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
Tum
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten.
Vi rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa
projektionsstorleken och projektionsavståndet när projektorn är på plats, innan du installerar den
permanent, så att du tar hänsyn till projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa
exakta monteringsläget i relation till installationsplatsen.
Installera projektorn
19
Projektionsområde för linsförskjutning
a
a
b
a: Högsta horisontella intervall (H × 25%)
c
b: Högsta vertikala intervall (V × 60%)
d
b
c: Hälften av bildens vertikala höjd
d: Hälften av bildens horisontella bredd
Du måste sluta vrida på justeringsratten när du hör ett klickande ljud som anger att hjulet har nått ytterläget.
Om du vrider ratten för långt kan projektorn gå sönder.
Det går inte att flytta bilden till maxvärdena för både horisontellt och vertikalt.
Montering av projektorn
Om du tänker montera projektorn rekommenderar vi starkt att du använder en
takmonteringssats för projektorer och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert
fastsatt.
Innan du monterar projektorn
• Be din återförsäljare att installera projektorn åt dig. Om du installerar projektorn på egen hand
kan den falla ned och skada någon.
• Vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att projektorn lossnar, t.ex. vid en jordbävning.
• Projektorns garanti omfattar inte skada som förorsakas av att takmonteringssatsen monteras
på en olämplig plats.
• Tänk på omgivningstemperaturen där projektorn takmonteras. Om värmeaggregat används
kan temperaturen vid taknivå vara högre än förväntat.
• Läs bruksanvisningen till monteringssatsen angående vridmomentsintervall. Att dra åt
skruvarna med ett vridmoment högre än det rekommenderade intervallet kan skada
projektorn, som riskerar att lossna och falla ned.
• Se till att eluttaget finns på tillgänglig höjd så att du snabbt och enkelt kan stänga av
projektorn.
20
Installera projektorn
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Om projektorn inte står på en plan yta eller om
skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir
den projicerade bilden trapetsformad. Finjustera
den horisontella vinkeln genom att skruva på
justeringsfötterna.
Skruva justeringsfötterna i motsatt riktning för
att dra tillbaka fötterna.
• Titta inte in i linsen när ljuskällan är på. Det starka ljuset från ljuskällan kan skada ögonen.
• Om du fortsätter att skruva justeringsfötterna medurs lossnar de. Det betyder inte att ett fel har uppstått.
När det händer ska du vrida justeringsfötterna moturs för att sätta på dem igen.
Automatisk justering av bilden
I vissa fall behöver du optimera bildkvaliteten. Tryck på AUTO om du vill göra det. Inom
3 sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om
frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet.
Information om aktuell källa visas i hörnet på skärmen i tre sekunder.
Den här funktionen är endast tillgänglig när datorsignalen (analog RGB) valts.
Finjustera bildstorlek och skärpa
1. Ställ in den storlek som du vill ha på den
projicerade bilden med hjälp av
zoomningsringen.
2. Ställ in skärpan genom att vrida på
fokusringen.
Installera projektorn
21
Anslutning
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
2. Använda rätt signalkabel för respektive källa.
3. Se till att alla kablar sitter i ordentligt.
Bärbar eller stationär
dator
Bildskärm
Ljud-/videoenhet
1
RJ-45-kabel
2
Trådbunden fjärrkontroll
3
Strömförsörjd skärm, osv.
4
HDBaseT-sändare
5
VGA-kabel
6
HDMI-kabel
7
Ljudkabel
8
RS-232C-kabel
Högtalare
1
2
22
Anslutning
4
3
5
5
6
7
8
• Vissa kablar som krävs för anslutningarna som visas ovan medföljer inte projektorn (läs "Förpackningens
innehåll" på sidan 14). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning.
• Anslutningsbilderna är endast avsedda som referens. Anslutningsportarna baktill på projektorn ser olika
ut beroende på projektormodell.
• En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis
kan du använda tangentkombinationen FN + funktionsknappen med en bildskärmssymbol för att
aktivera/avaktivera den externa skärmen. Håll FN nedtryckt och tryck samtidigt på funktionstangenten
med symbolen. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen
till datorn.
• Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla ska du
kontrollera att videoenheten är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit
signalkablarna på rätt sätt.
• LAN-porten erbjuder Ethernet-funktioner.
• Försäkra dig om att du använder en höghastighets-HDMI-kabel till HDMI-anslutningen.
• Använd en försklassig höghastighets-kabel för att visa 4K-innehåll via HDMI 1-porten.
• Försäkra dig om att du använder en skärmad RS-232C-kabel till RS-232C-anslutningen.
Anslutning
23
Använda buntbandssetet
Buntbandssetet hjälper till att förhindra att ett kontaktdon till en kabel lossnar från
anslutningsporten. Det innehåller följande delar.
Buntband
Buntbandsspärr
Buntbandshuvudet
Använda buntbandssetet:
1. Anslut en kabel ordentligt till korrekt port på projektorn.
Anslut buntbandshuvudet till buntbandshålet precis
ovanför anslutningsporten. Observera att buntbandet inte
går att ta bort från hålet när det väl har satts in.
1
2. Fatta tag i buntbandsspärren. Öppna spärren en aning för
att omsluta anslutningskabeln.
2
3. För in buntbandets ände i buntbandsspärren som på
bilden.
4. Tillslut buntbandsspärren genom att trycka på fliken.
3
4
5. Flytta buntbandsspärren längs med buntbandet fram till
änden på kabelns kontaktdon.
5
24
Anslutning
Ansluta fler än en källa via HDBaseT
HDBaseT i den här modellen kombinerar högupplöst digitalvideo, digitalljud och en
kontrollsignal. Med hjälp av HDBaseT-sändaren (finns i handeln) kan du ansluta flera källor till
projektorn med en HDBaseT-anslutning.
Bilden nedan är endast avsedd i referenssyfte, det faktiska upplägget kan variera.
Bärbar dator
Blu-ray-spelare
Projektor
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT-sändare
Styrdator
LAN-kabel
Fjärrkontroll till
projektorn
IR-förlängare
• Använd följande sorters LAN-kabel:
- En skärmad LAN-kabel märkt CAT5e eller bättre
- Partvinnad LAN-kabel
- Enkel ledare
- Rak kabel
• Högsta överföringsavstånd är 100 m.
• Men det högsta överföringsavståndet kan vara kortare i vissa miljöer.
• Använd inte en LAN-kabel som är hoprullad eller buntad.
• Om LAN-kabeln ansluts eller kopplas bort när projicering pågår kan det orsaka brus.
• Inga garantier ges för att samtliga HDBaseT-sändare på marknaden stöds.
• Vissa HDBaseT-sändare kanske inte möjliggör korrekt projicering när de används för att ansluta
källutrustning till projektorn.
• Kommandon kan inte tas emot via HDBaseT när projektorn är försatt i standbyläge.
Anslutning
25
Användning
Starta projektorn
1. Anslut nätsladden. Slå på strömbrytaren till
nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på
strömmen lyser projektorns På-indikator med rött
sken.
2. Tryck på
på projektorn eller fjärrkontrollen för att
starta projektorn. På-indikatorn blinkar med grönt
sken och lyser med konstant grönt sken när
projektorn är på.
Om det behövs kan du vrida på fokusringen och
ställa in skärpan i bilden.
3. Om det är första gången du startar projektorn visas installationsguiden som hjälper dig att
ställa in projektorn för användning. Om du redan har gjort det kan du hoppa över detta steg
och gå till nästa steg.
• Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom
menyalternativen.
• Använd ENTER för att bekräfta det valda menyalternativet.
Steg 1:
Ange Projektorplacering.
För mer information om projektorplacering, se
Välja placering.
Steg 2:
Ange Språk för OSD-menyn.
Steg 3:
Ange Autom.källa.
Välj På om du vill att projektorn alltid ska söka
efter tillgängliga signaler automatiskt när
projektorn är påslagen.
Nu är du färdig med grundinställningarna.
26
Användning
4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna till att skriva ett
6-siffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 28.
5. Slå på all ansluten utrustning.
6. Projektorn söker efter ingångssignaler. Den ingångssignal som söks visas. Om projektorn
inte känner av någon giltig signal visas meddelandet "Ingen signal" tills en källsignal hittas.
Du kan också trycka på INPUT för att välja önskad ingångssignal. Se "Byta ingångssignal"
på sidan 29.
• Använd originaltillbehören (t.ex. nätsladden) för att undvika risker som elektrisk stöt eller brand.
• Skärmbilderna i installationsguiden är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i
verkligheten.
• Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns specifikationer visas
meddelandet "Utom räckhåll" på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns
upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se "Frekvenstabell" på sidan 53.
• Om ingen signal upptäckts på 3 minuter övergår projektorn automatiskt till strömsparläget.
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med OSD-menyer för inställning och justering.
Skärmbilderna från OSD-menyn nedan är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i
verkligheten.
Nedan visas en översikt av OSD-menyn.
1
2
BILDINSTÄLLNINGAR
Bildläge
Ikon på
huvudmenyn
4
Aktuell
ingångssignal
2
Huvudmeny
5
Status
3
Undermeny
6
Vägledning till
knappanvändning
Ljus
Användarlägesinställning
Ljusstyrka
Kontrast
3
1
5
Färg
Färgton
Skärpa
Avanc.
Återst. aktuellt bildläge
4
Avsluta
6
Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på MENU på projektorn eller fjärrkontrollen.
• Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom
menyalternativen.
• Använd ENTER på projektorn eller fjärrkontrollen för att bekräfta det valda menyobjektet.
Användning
27
Säkra projektorn
Använda ett säkerhetskabellås
Projektorn måste installeras på en säker plats för att förebygga stöld. Annars måste du köpa ett
lås för att säkra projektorn. Lokalisera säkerhetssbygeln som finns på projektorn. See objekt 24
på sidan 15.
Använda lösenordsfunktionen
Ställa in ett lösenord
1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD > Lösenord. Tryck på ENTER. Sidan
Lösenord visas.
2. Markera Ändra lösenord och tryck på ENTER.
3. De fyra piltangenterna representerar ( , , , ) 4
siffror (1, 2, 3, 4). Tryck på pilknapparna för att ange
sex siffror för önskat lösenord.
ANGE NYTT LÖSENORD
4. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det
igen.
När du har angett lösenordet Visar OSD-menyn
sidan Lösenord igen.
Tillb.
5. För att aktivera funktionen Strömbrytarlås, tryck på
/ för att markera Strömbrytarlås och tryck på
/ för att välja På. Ange lösenordet igen.
• De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Anteckna lösenordet och förvara det på ett
säkert ställe i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
• Om du ställer in ett lösenord och strömbrytarlåset är aktiverat kan projektorn inte användas om inte rätt
lösenord anges varje gång projektorn sätts på.
Om du glömmer bort lösenordet
Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel
lösenord följt av meddelandet Ange aktuellt lösenord.
Om du har glömt bort lösenordet kan du återställa det.
Se "Starta proceduren för återställning av lösenordet" på
sidan 29.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd
stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund.
28
Användning
Lösenordsfel
Försök igen.
Starta proceduren för återställning av lösenordet
1. Tryck och håll ned ENTER i 3 sekunder. Projektorn
visar ett kodat nummer på skärmen.
ÅTERSTÄLLA LÖSENORD
2. Skriv ned numret och stäng av projektorn.
3. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala
CASIO-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa
upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är
du som är ägaren.
Skriv ned återställningskoden,
och kontakta kundtjänst.
Återställningskod:
Avsluta
Ändra lösenordet
1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD > Lösenord > Ändra lösenord.
2. Tryck på ENTER. Meddelandet "Ange aktuellt lösenord" visas.
3. Ange det gamla lösenordet.
• Om lösenordet stämmer visas meddelandet "Ange nytt lösenord".
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord följt av meddelandet
"Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan trycka på ESC för att avbryta
ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
4. Ange ett nytt lösenord.
5. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
Avaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordskyddet går du tillbaka till SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD >
Lösenord > Strömbrytarlås och trycker på / för att välja Av. Meddelandet "Ange aktuellt
lösenord" visas. Ange det aktuella lösenordet.
• Om lösenordet är korrekt Visar OSD-menyn sidan Lösenord igen. Du behöver inte ange
lösenordet nästa gång du sätter på projektorn.
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord följt av meddelandet
"Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan trycka på ESC för att avbryta
ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle
behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
Byta ingångssignal
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan
emellertid endast visa en helskärm åt gången. Projektorn söker
vid start automatiskt efter tillgängliga signaler.
Kontrollera att SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL > Autom.
ingångssök-menyn är På om du vill att projektorn automatiskt
ska söka efter signalerna.
Välj källa:
1. Tryck på INPUT. Ett fält för val av källa visas.
2. Tryck på / tills önskad signal är markerad och tryck
därefter på ENTER.
Användning
29
När källan hittats visas information om den valda källan längst upp i hörnet på skärmen i
sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att
upprepa stegen 1-2.
• Den projicerade bildens ljusstyrka ändras när du byter ingångssignal.
• Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa
resultat vid projektorns ursprungliga upplösning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn
beroende på inställningen av "bildförhållandet", vilket kan orsaka förvrängning eller sämre bildskärpa. Se
"Bildförhållande" på sidan 34.
Stänga av projektorn
1. Tryck på
och ett bekräftelsemeddelande visas
som uppmanar dig. Om du inte svarar inom några
sekunder stängs meddelandet.
2. Tryck på
en gång till.
3. På-indikatorn börjar lysa med fast rött sken och
fläktarna stannar. Koppla från nätsladden ur
vägguttaget.
Indikatorlamporna kan fortsätta att lysa även efter att du kopplat ur nätsladden. Det betyder dock inte att ett
fel har uppstått.
30
Användning
Använda menyerna
Observera att skärmmenyns (OSD) utseende och alternativ varierar efter vald signaltyp och
projektormodell.
Menyalternativen är tillgängliga när det finns minst en giltig signal till projektorn. Om ingen
utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal
menyalternativ tillgängliga.
Menyn BILDINSTÄLLNINGAR
Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda bildlägen så du kan välja
ett som passar ditt rum och typen av ingångssignal.
• Ljus: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen
passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder
projektorn i väl upplysta rum.
Bildläge
• Livfull: Inställningen är något ljusare än Naturl.-läge och lämpar sig för
presentationer i rum som kräver ökad ljusstyrka.
• Naturl.: Den väl balanserade färgmättnaden och kontrasten i kombination
med låg ljusstyrka är bäst lämpad för presentationer.
• Användare 1/Användare 2: Återkallar de inställningar som anpassats
baserat på aktuella, tillgängliga bildlägen. Se "Användarlägesinställning"
på sidan 31.
Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella
bildlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda något av bildlägena
(utom Användare 1/Användare 2) som startpunkt och anpassa
inställningarna.
• Läs in inställningar
1. Gå till BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge.
2. Tryck på / för att välja Användare 1 eller Användare 2.
Användarlä3. Tryck på för att markera Användarlägesinställning och tryck på
gesinställning
ENTER. Sidan Användarlägesinställning visas.
4. Välj Läs in inställningar och tryck på ENTER.
5. Tryck på
/
så att ett bildläge som motsvarar dina behov väljs.
6. Tryck på ENTER och ESC för att återgå till menyn
BILDINSTÄLLNINGAR.
7. Tryck på för att välja de menyposter som ska ändras och justera
värdena med / . Justeringarna definierar det valda användarläget.
Använda menyerna
31
• Byt användarlägenamn
Välj för att byta namn på de anpassade bildlägena (Användare 1 eller
Användare 2). Det nya namnet kan vara upp till 9 tecken inklusive engelska
bokstäver (A-Z, a-Z), siffror (0-9) och mellanrum (_).
1. Gå till BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge.
Användarlä2. Tryck på / för att välja Användare 1 eller Användare 2.
gesinställning
3. Tryck på för att markera Användarlägesinställning och tryck på
(Forts.)
ENTER. Sidan Användarlägesinställning visas.
4. Tryck på för att markera Byt användarlägenamn och tryck på
ENTER. Sidan Byt användarlägenamn visas.
5. Använd
/ / /
för att välja önskade tecken.
6. När du är klar trycker du på ESC för att avsluta.
Ljusstyrka
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Justera kontrollen så att svarta
områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka
områdena.
Kontrast
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här inställningen
till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har justerat
ljusstyrkan efter din källa och omgivning.
Färg
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är för
hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Färgton
*Ju högre värdet är, desto grönare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto
rödare blir bilden.
Skärpa
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden.
• Välj gamma
Gamma avser relationen mellan ingångskällan och bildens ljusstyrka.
Avanc.
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Välj dessa värden enligt dina önskemål.
• 2,2/2,3: Ökar bildens genomsnittliga ljusstyrka. Bäst för en upplyst
miljö, mötesrum eller familjerum.
• 2,4/2,5: Bäst för att titta på filmer i en mörk miljö.
• 2,6/2,8: Bäst för visning av filmer som mest består av mörka scener.
Hög ljusstyrka
Låg kontrast
1,6
32
Använda menyerna
Låg ljusstyrka
Hög kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
• Färgtemperatur
Det finns flera förvalsinställningar för färgtemperatur. De tillgängliga
inställningarna varierar efter vald signaltyp.
• Normal: Bibehåller normala nyanser för vit.
• Kall: Ger en blåvitaktig bild.
• Varm: Ger en rödvitaktig bild.
Du kan även ställa in föredragen färgtemperatur genom att justera följande
alternativ.
• Röd gain/Grön gain/Blå gain: Justerar kontrastnivån för rött, grönt och
blått.
• Röd-förskjutning/Grön-förskjutning/Blå-förskjutning: Justerar
ljusstyrkenivån för rött, grönt och blått.
• 3D-färghantering
Färghantering har sex uppsättningar (RGBCMY) färger som ska justeras.
När du ska välja färg kan du oberoende justera dess intervall och mättnad
enligt önskemål.
Avanc.
(Forts.)
• Primär färg: Väljer en av färgerna röd, gul, grön, cyan, blå eller
magenta.
• Nyans: Om du utökar området inkluderas
färger som består av fler proportioner av
dess två bredvidliggande färger. Se bilden
Gul
GRÖN
RÖD
för information om hur färgerna relaterar till
varandra.
Om du exempelvis väljer röd och ställer in
Cyan
Magenta
dess intervall på 0 väljs endast rent röd färg i
BLÅ
den projicerade bilden. Om du ökar dess
intervall inkluderas röd färg som ligger nära
gul och röd som ligger nära magenta.
• Gain: Justera dessa värden enligt dina önskemål. Kontrastnivån hos
den valda primärfärgen påverkas. Varje justering du gör syns direkt på
bilden.
• Mättnad: Justera dessa värden enligt dina önskemål. Varje justering du
gör syns direkt på bilden. Om du exempelvis väljer Röd och ställer in
dess intervall på 0 påverkas endast rent röd färg.
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade
färger; en inställning på "0" tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög,
kommer denna färg att bli dominant och orealistisk.
Använda menyerna
33
• MoviePro
• Färgförbättring: Låter dig finjustera färgernas mättnad med större
flexibilitet. Det modulerar komplexa färgalgoritmer för fläckfri rendering
av mättade färger, fina övergångar, mellanliggande färgtoner och
subtila pigment.
• Hudton: Erbjuder smart justering av färgton enbart för att kalibrera
människors hudfärg, inte andra färger i bilden. Det förebygger
missfärgning av hudtoner på grund av ljuset från projektionsstrålen, och
visar varje hudton i dess vackraste nyans.
• Superupplösning: En superupplösningsteknik som radikalt förbättrar
Full HD-innehåll med avseende på färg, kontrast och textur. Det är även
en teknik för detaljförstärkning som ger finare ytdetaljer för mer
verklighetstrogna bilder som tycks stå ut ur skärmen. Användare kan
justera skärpenivåerna och detaljförbättring för optimal visning.
Avanc.
(Forts.)
Återst.
aktuellt
bildläge
Återställer alla justeringar du har gjort för det valda Bildläge (inklusive
förinställda lägen, Användare 1 och Användare 2) till fabriksinställningarna.
1. Tryck på ENTER. Bekräftelsen visas.
2. Använd / för att välja Återst och tryck på ENTER. Bildläget återställs
till fabriksinställningarna.
Menyn VISNING
Du kan välja mellan flera alternativ för att ange bildförhållandet beroende på
ingångskällan.
• Auto: Anpassar en bild proportionellt efter
projektorns ursprungliga upplösning i dess
horisontella eller vertikala bredd.
15:9-bild
• 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 4:3.
Bildförhållande
4:3-bild
• 16:9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 16:9.
16:9-bild
• 16:10: Anpassar en bild så att den visas i mitten
av skärmen med bildförhållandet 16:10.
16:10-bild
Observera att förstoring eller förminskning av en bilds storlek med hjälp av
ASPECT-tangenten i kommersiellt syfte eller vid offentliga presentationer kan utgöra intrång
i upphovsrätten som tillhör ursprungsmaterialets ägare.
Bildposition
Sidan för justering av position visas. Du kan flytta den projicerade bilden
med hjälp av riktningsknapparna. Den här funktionen är endast tillgänglig när
en datorsignal (analog RGB) valts.
Döljer dålig bildkvalitet i de fyra hörnen.
Justering av
överskanning Ju större värde, desto större del av bilden döljs medan skärmen förblir fylld
och geometriskt korrekt. Inställning 0 betyder att bilden visas till 100%.
34
Använda menyerna
Med den här funktionen kan du justera
klockfrekvensen för att minska bildförvrängningen.
Fas
Den här funktionen är endast tillgänglig när en datorsignal (analog RGB) valts.
Justerar bildens horisontella bredd.
H- Storlek
Den här funktionen är endast tillgänglig när en datorsignal (analog RGB) valts.
Menyn INSTALLATION
Projektorläge
Testmönster
Inställningar
för ljuskälla
Projektorn kan monteras i ett innertak eller bakom en skärm. Se "Välja
placering" på sidan 18.
Det används för att justera bildens storlek och
fokus, och kontrollera att den projicerade bilden
inte förvrängs. Stäng testmönstret genom att
trycka på MENU och välja Av.
• Ljuskälla-läge: Väljer passande strömförbrukning för ljuskällan från de
lägen som erbjuds. Se "Spara ström" på sidan 48.
• Ljuskälla-information: Se "Ta reda på ljuskällans timmar" på sidan 48.
Det finns en 12-voltsutlösare som fungerar enligt dina behov av
installationsscenarion. Två alternativ är tillgängliga:
12V-utlösare
• Av: Om denna väljs sänder inte projektorn ut någon elektronisk signal
när den är på.
• På: Projektorn sänder en låg till hög elektronisk signal när den är på, en
hög till låg signal ut när den är avstängd.
Vi rekommenderar att du använder Höghöjdsläge på höjder mellan 1500 m
och 3000 m över havet med en omgivande temperatur mellan 5°C och 30°C.
Hantering i "Höghöjdsläge" kan orsaka högre brusnivå mätt i decibel,
eftersom ökad fläkthastighet krävs för att förbättra den genomsnittliga
systemavkylningen och prestandan.
Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden
(förutom ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket
Höghöjdsläge skyddar projektorn mot överhettning. I så fall löser du problemet genom att
växla till Höghöjdsläget. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan
fungera under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden.
Använd inte läget Höghöjdsläge om du befinner dig på en höjd mellan 0 m och 1500 m och
omgivande temperatur är mellan 5°C och 35°C. Projektorn kommer att bli överkyld om du
använder läget under sådana förhållanden.
Använda menyerna
35
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL
Språk
Används för att ange språket för OSD-menyn.
Bakgrundsfärg
Ställer in bakgrundsfärgen för projektorn.
Välkomstskärm Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på.
Auto.
avstängning
Projektorn stängs av automatiskt om den inte känner av någon
ingångssignal under en viss tidsperiod för att förhindra onödigt slöseri med
ljuskällans energi.
Direct Power på
Låter projektorn slås på automatiskt när strömmen matas genom
nätsladden.
• Menyplacering: Används för att ange OSD-menyns placering.
Menyinställningar
• Tid för menyvisning: Används för att ställa in hur länge OSD-menyn ska
vara aktiv efter det att du har tryckt på en knapp.
• Påminnelsemeddelande: Slår på eller av påminnelsemeddelanden.
Byter namn på den aktuella ingångskällan till önskad beteckning.
Byt namn på
ingång
På sidan Byt namn på ingång använder du / / /
ange önskade tecken för det anslutna källobjektet.
och ENTER för att
När du är klar trycker du på ESC för att avsluta och spara ändringarna.
Autom.
ingångssök
Låter projektorn söka efter en signal automatiskt.
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD
Ljud ut-volym
Justerar ljudnivån.
Tyst
Stänger tillfälligt av ljudet.
Väljer lämpligt RGB-färgintervall för att korrigera färgprecisionen.
• Auto: Väljer automatiskt lämpligt färgintervall för den inkommande
HDMI-signalen.
• Komplett område: Utnyttjar hela intervallet RGB 0-255.
• Begränsat område: Utnyttjar det begränsade intervallet RGB 16-235.
HDMI-område
Lösenord
Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 28.
Med kontrolltangenterna på projektorn och fjärrkontrollen låsta kan du
förebygga att projektorns inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När
Panelknappslås är på, kommer inga kontrolltangenter på projektorn och
fjärrkontrollen att fungera utom PÅ/Standby .
Panelknappslås
Avaktivera knapplåset genom att hålla ned
eller fjärrkontrollen i tre sekunder.
(höger tangent) på projektorn
Om du stänger av projektorn utan att avaktivera panelknappslåset är projektorn
fortfarande i låst läge nästa gång den slås på.
36
Använda menyerna
Inställning
serieport
Låter dig välja önskad kontrollport: genom RS-232C-porten (SERIAL port
på projektorn) eller HDBaseT-porten (HDBaseT ingångsport på
projektorn).
Den här projektorn är utrustad med nätverksfunktion. Du kan hantera och
styra projektorn från en fjärrdator via en webbläsare när de är rätt anslutna
till samma lokala nätverk.
• Trådbundet nätverk
• Status: Visar anslutningsstatus.
• DHCP: Välj På om du befinner dig i en DHCP-miljö så hämtas
IP-adress, Nätmask, Standard-gateway,
DNS-server-inställningarna automatiskt. Välj Av om du befinner dig i
en icke-DHCP-miljö och gör justeringar av nedanstående inställningar.
Nätverksinställningar
• IP-adress
Endast tillgänglig när DHCP är inställt på Av.
• Nätmask
Använd / för att välja en kolumn och använd
• Standard-gateway
/ för att justera dess värde.
• DNS-server
• Verkställ
Utför dessa inställningar.
För mer information om styrning av projektorn från en fjärrdator, se "Fjärrstyra projektorn"
på sidan 39.
• AMX-enhetsupptäckt: När denna funktion är På kan projektorn
detekteras av AMX-styrenheter.
• MAC-adress: Visar MAC-adressen för denna projektor.
• Aktivera Nätverksvänteläge: Låter projektorn erbjuda nätverksfunktion i
standbyläge.
Nätverkspassning
• Avaktivera Nätverksvänteläge automatiskt: Låter projektorn avaktivera
nätverksfunktionen efter en viss tidsperiod i standbyläge. Om du till
exempel väljer 20 minuter, är nätverksfunktionen aktiv i 20 minuter efter
att projektorn gått in i standbyläge. När 20 minuter har gått går projektorn
in i normalt standbyläge.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Återst. alla inst. Följande inställningar ändras inte: Bildläge, Användarlägesinställning, Ljusstyrka,
Kontrast, Färg, Färgton, Skärpa, Avanc., Bildförhållande, Projektorläge,
Byt namn på ingång, Ljud ut-volym, Tyst, Lösenord, Inställning serieport,
Nätverksinställningar och Nätverkspassning.
Menyn INFORMATION
Ingång
Här visas den aktuella signalkällan.
Bildläge
Här visas det läge som du har valt på menyn BILDINSTÄLLNINGAR.
Upplösning
Här visas ingångssignalens upplösning.
Färgsystem
Visar systemformat för inmatning.
Använda menyerna
37
Användningstid för ljuskällan
Här visas hur många timmar ljuskällan har använts.
Fast programversion
Visar versionen av firmware (det fasta programmet) i projektorn.
38
Använda menyerna
Fjärrstyra projektorn
När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i standbyläge kan du använda
vilken dator som helst i samma lokala nätverk för att styra projektorn.
Skärmbilderna i den här användarhandboken är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i
verkligheten.
1. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter.
2. På sidan Crestron (eControl) visas användargränssnittet för Crestron eControl. På
eControl-sidan finns en mängd virtuella nycklar för att styra projektorn eller justera de
projicerade bilderna.
• Huvudsidan
i
ii
i
i
i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de på OSD-menyerna, projektorn eller
fjärrkontrollen. Se "Projektor & Fjärrkontroll" på sidan 16 och "Använda menyerna" på
sidan 31 för mer information. Om du avser att återgå till föregående OSD-meny, avsluta
och spara menyinställningarna trycker du på MENU.
ii. Du kan byta ingångskälla genom att klicka på önskad signal.
Fjärrstyra projektorn
39
• Sidan Tools (Verktyg)
På sidan Tools (Verktyg) kan du hantera projektorn, konfigurera inställningarna för
LAN-styrning och säkra åtkomsten till fjärrstyrd nätverksdrift på den här projektorn.
iii
i
ii
iv
v
i. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och personen som ansvarar för den.
ii. Du kan justera Nätverksinställningar.
iii. När dessa ställts in har åtkomsten till det fjärrstyrda nätverket på projektorn blivit
lösenordsskyddad.
iv. När dessa ställts in har åtkomsten till sidan Tools (Verktyg) blivit lösenordsskyddad.
När du gjort justeringarna trycker du på knappen Send (Skicka) så sparas uppgifterna i projektorn.
v. Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till sidan för fjärrnätverksdrift.
• Sidan Info (Information)
På sidan Info (Information) visas information och status för projektorn.
i
i. Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till sidan för fjärrnätverksdrift.
40
Fjärrstyra projektorn
PJLink-kommandon
Den här projektorn stöder standardprotokolls PJLink för projektorstyrning. Kommandon som
stöds visas nedan.
Kommando
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Styrdetaljer
Anmärkningar
Parametrar
0 = Standby
1 = Ström PÅ
Förfrågan om
Parametrar
strömförsörjningsstatus 0 = Standby 1 = Ström PÅ
No.1 11
Förfrågan om index över No.2 31
ingångsval
No.3 32
No.4 51
Parametrar
Ingångsval
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
Förfrågan om ingångsval
51: HDBaseT
Parametrar
Styrning av AV MUTE
VIDEO & AUDIO MUTE-läge avstängt
Förfrågan om status för
VIDEO & AUDIO MUTE-läge på
AV MUTE
Parametrar
Byte nr 1: Anger fläktfel, område 0, 2
Byte nr 2: Anger fel på ljuskällan, område 0, 2
Förfrågan om felstatus
Byte nr 3: Anger temperaturfel, område 0, 2
Byte nr 4: Fixerad på 0
Definitioner för varje värde från 0 eller 2 är som följer.
0 = Inget känt fel 1 = Varning 2 = Fel
Parametrar
Förfrågan om ljuskällans
De första siffrorna (1 - 5 siffror): Ljuskällans
status
sammanlagda användningstid
Förfrågan om projektorns
“CASIO” returneras.
namn
Förfrågan om
“CASIO” returneras.
tillverkarens namn
Förfrågan om
"XJ-L8300HN" returneras.
modellnamn
Förfrågan om övrig
"" (noll) returneras.
information
Förfrågan om
"1" returneras.
klassinformation
Styrning av
strömförsörjning
För mer information, besök CASIO:s webbplats på adressen nedan.
http://world.casio.com/download/projector/
Fjärrstyra projektorn
41
Styra projektorn via RS-232C
För att styra projektorn med RS-232C-kommandon från en dator måste du ansluta projektorn
och datorn med en seriekabel (korsad) som finns tillgänglig i handeln.
Gränssnittsinställningar
RS-232C-protokoll
Överföringshast. Fixerad på 9600
Datalängd
8 bitar
Paritetskontroll Ingen
Stopp-bit
1 bit
Flödeskontroll
Ingen
Tabell över kommandon
Funktion
Ström
Källval
Ljud
Bildläge
42
Typ
Användning
ASCII
Skriv
Aktivera
<CR>*pow=on#<CR>
Skriv
Avstängning
<CR>*pow=off#<CR>
Lästa
Strömstatus
<CR>*pow=?#<CR>
Skriv
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Skriv
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Skriv
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Skriv
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Lästa
Aktuell källa
<CR>*sour=?#<CR>
Skriv
Tyst på
<CR>*mute=on#<CR>
Skriv
Tyst av
<CR>*mute=off#<CR>
Lästa
Tyststatus
<CR>*mute=?#<CR>
Skriv
Volym +
<CR>*vol=+#<CR>
Skriv
Volym -
<CR>*vol=-#<CR>
Skriv
Volym = värde
<CR>*vol=value#<CR>
Lästa
Volymstatus
<CR>*vol=?#<CR>
Skriv
Ljus
<CR>*appmod=bright#<CR>
Skriv
Livfull
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Skriv
Naturl.
<CR>*appmod=natural#<CR>
Skriv
Användare 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Skriv
Användare 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Lästa
Bildläge
<CR>*appmod=?#<CR>
Styra projektorn via RS-232C
Bildinställning
Skriv
Kontrast +
<CR>*con=+#<CR>
Skriv
Kontrast -
<CR>*con=-#<CR>
Lästa
Kontrastvärde
<CR>*con=?#<CR>
Skriv
Ljusstyrka +
<CR>*bri=+#<CR>
Skriv
Ljusstyrka -
<CR>*bri=-#<CR>
Lästa
Ljusstyrka, värde
<CR>*bri=?#<CR>
Skriv
Färg +
<CR>*color=+#<CR>
Skriv
Färg -
<CR>*color=-#<CR>
Lästa
Färg värde
<CR>*color=?#<CR>
Skriv
Färgton +
<CR>*tint=+#<CR>
Skriv
Färgton -
<CR>*tint=-#<CR>
Lästa
Färgtonsvärde
<CR>*tint=?#<CR>
Skriv
Skärpa +
<CR>*sharp=+#<CR>
Skriv
Skärpa -
<CR>*sharp=-#<CR>
Lästa
Skärpa värde
<CR>*sharp=?#<CR>
Skriv
Hudton +
<CR>*skintone=+#<CR>
Skriv
Hudton -
<CR>*skintone=-#<CR>
Lästa
Hudtonsvärde
<CR>*skintone=?#<CR>
Skriv
Färgtemperatur-Varm
<CR>*ct=warm#<CR>
Skriv
Färgtemperatur-Normal
<CR>*ct=normal#<CR>
Skriv
Färgtemperatur-Kall
<CR>*ct=cool#<CR>
Lästa
Status för färgtemperatur
<CR>*ct=?#<CR>
Skriv
Bildproportion 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Skriv
Bildproportion 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Skriv
Bildproportion 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Skriv
Automatisk Bildproportion
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Lästa
Status bildproportion
<CR>*asp=?#<CR>
Skriv
Justering av överskanning +
<CR>*overscan=+#<CR>
Skriv
Justering av överskanning -
<CR>*overscan=-#<CR>
Lästa
Justering av överskanning-värde <CR>*overscan=?#<CR>
Skriv
Auto
<CR>*auto#<CR>
Skriv
Röd gain +
<CR>*RGain=+#<CR>
Skriv
Röd gain -
<CR>*RGain=-#<CR>
Lästa
Röd gain-värde
<CR>*RGain=?#<CR>
Skriv
Grön gain +
<CR>*GGain=+#<CR>
Skriv
Grön gain -
<CR>*GGain=-#<CR>
Lästa
Grön gain-värde
<CR>*GGain=?#<CR>
Skriv
Blå gain +
<CR>*BGain=+#<CR>
Skriv
Blå gain -
<CR>*BGain=-#<CR>
Lästa
Blå gain-värde
<CR>*BGain=?#<CR>
Styra projektorn via RS-232C
43
Bildinställning
Skriv
Röd-förskjutning +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Skriv
Röd-förskjutning -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Lästa
Röd-förskjutning-värde
<CR>*ROffset=?#<CR>
Skriv
Grön-förskjutning +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Skriv
Grön-förskjutning -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Lästa
Grön-förskjutning-värde
<CR>*GOffset=?#<CR>
Skriv
Blå-förskjutning +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Skriv
Blå-förskjutning -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Lästa
Blå-förskjutning-värde
<CR>*BOffset=?#<CR>
Skriv
Val av gamma-1,6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Skriv
Val av gamma-1,8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Skriv
Val av gamma-2,8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Lästa
Val av gamma-status
<CR>*gamma=?#<CR>
Skriv
Välkomstskärm -Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Skriv
Välkomstskärm -Svart
<CR>*splash=black#<CR>
Skriv
Välkomstskärm -Blå
<CR>*splash=blue#<CR>
Lästa
Välkomstskärm status
<CR>*splash=?#<CR>
Skriv
Bakgrundsfärg - Grön
<CR>*background=green#<CR>
Skriv
Bakgrundsfärg - Svart
<CR>*background=black#<CR>
Skriv
Bakgrundsfärg - Blå
<CR>*background=blue#<CR>
Lästa
Bakgrundsfärg-status
<CR>*background=?#<CR>
Skriv
Skriv
Projektorplacering-Bordspl. fram. <CR>*pp=FT#<CR>
Projektorplacering-Bordspl.
<CR>*pp=RE#<CR>
bakom
Projektorplacering-Takmont.
<CR>*pp=RC#<CR>
bakom
Projektorplacering-Takmont.
<CR>*pp=FC#<CR>
fram.
Status projektorplacering
<CR>*pp=?#<CR>
Snabb autosökning/Autom.
<CR>*QAS=on#<CR>
källsökning
Snabb autosökning/Autom.
<CR>*QAS=off#<CR>
källsökning
Snabb
autosökning-status/Autom.
<CR>*QAS=?#<CR>
källsökning-status
Tid för menyvisning -Alltid på
<CR>*menutime=on#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -5 sek
Skriv
Driftsinställningar
Skriv
Skriv
Lästa
Skriv
Skriv
Lästa
44
Styra projektorn via RS-232C
<CR>*menutime=5s#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -10 sek
<CR>*menutime=10s#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -15 sek
<CR>*menutime=15s#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -20 sek
<CR>*menutime=20s#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -25 sek
<CR>*menutime=25s#<CR>
Skriv
Tid för menyvisning -30 sek
<CR>*menutime=30s#<CR>
Lästa
Tid för menyvisning-status
<CR>*menutime=?#<CR>
Skriv
<CR>*menuposition=center#<CR>
Lästa
Menyplacering - I mitten
Menyplacering - Överst till
vänster
Menyplacering - Överst till höger
Menyplacering - Nederst till
höger
Menyplacering - Nederst till
vänster
Menyplacering-status
Skriv
Påminnelsemeddelande - På
<CR>*reminder=on#<CR>
Skriv
Påminnelsemeddelande - Av
<CR>*reminder=off#<CR>
Lästa
Påminnelsemeddelande-status
<CR>*reminder=?#<CR>
Skriv
Direct Power på - på
<CR>*directpower=on#<CR>
Skriv
Direct Power på - av
<CR>*directpower=off#<CR>
Lästa
Lästa
Direct Power på - status
<CR>*directpower=?#<CR>
Standbyinställningar - Nätverk
<CR>*standbynet=on#<CR>
på
Standbyinställningar - Nätverk av <CR>*standbynet=off#<CR>
Standbyinställningar <CR>*standbynet=?#<CR>
Nätverksstatus
Användningstid för ljuskällan
<CR>*ltim=?#<CR>
Skriv
Läge Normal
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Skriv
Läge Eko
<CR>*lampm=eco#<CR>
Skriv
360 & Stående
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Lästa
Lampläge, status
<CR>*lampm=?#<CR>
Skriv
Skriv
Skriv
Driftsinställningar Skriv
Skriv
Skriv
Lästa
Lampkontroll
<CR>*menuposition=tl#<CR>
<CR>*menuposition=tr#<CR>
<CR>*menuposition=br#<CR>
<CR>*menuposition=bl#<CR>
<CR>*menuposition=?#<CR>
Styra projektorn via RS-232C
45
Övrigt
46
Lästa
Modellnamn
<CR>*modelname=?#<CR>
Skriv
Tom på
<CR>*blank=on#<CR>
Skriv
Tom av
<CR>*blank=off#<CR>
Lästa
Tom status
<CR>*blank=?#<CR>
Skriv
Meny på
<CR>*menu=on#<CR>
Skriv
Meny av
<CR>*menu=off#<CR>
Skriv
Uppåt
<CR>*up#<CR>
Skriv
Nedåt
<CR>*down#<CR>
Skriv
Höger
<CR>*right#<CR>
Skriv
Vänster
<CR>*left#<CR>
Skriv
Ange/OK
<CR>*enter#<CR>
Skriv
TILLB.
<CR>*back#<CR>
Skriv
Språk +
<CR>*lang=+#<CR>
Skriv
Språk -
<CR>*lang=-#<CR>
Lästa
Språkstatus
<CR>*lang=?#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - avaktivera
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 5 min
<CR>*APOFF=5#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 10 min
<CR>*APOFF=10#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 15 min
<CR>*APOFF=15#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 20 min
<CR>*APOFF=20#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 25 min
<CR>*APOFF=25#<CR>
Skriv
Auto. avstängning - 30 min
<CR>*APOFF=30#<CR>
Lästa
Auto. avstängning-status
<CR>*APOFF=?#<CR>
Skriv
AMX-enhetsupptäckt-på
<CR>*amxdd=on#<CR>
Skriv
AMX-enhetsupptäckt-av
<CR>*amxdd=off#<CR>
Lästa
AMX-enhetsupptäckt-status
<CR>*amxdd=?#<CR>
Lästa
MAC-adress
<CR>*macaddr=?#<CR>
Skriv
Höghöjdsläge på
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Skriv
Höghöjdsläge av
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Lästa
Höghöjdsläge status
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Skriv
Knapplås på
<CR>*keylock=on#<CR>
Skriv
Knapplås av
<CR>*keylock=off#<CR>
Lästa
Knapplås-status
<CR>*keylock=?#<CR>
Styra projektorn via RS-232C
Underhåll
Skötsel
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Var noga med att
stänga av projektorn och låta den svalna helt och hållet innan linsen rengörs.
• Om det finns smuts eller fingeravtryck på linsen torkar du försiktigt av den med
linsrengöringspapper eller en mjuk trasa fuktad med linsrengöringsvätska.
• Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver
eller flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel.
Användning av sådana material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan
resultera i skada på projektorns yta och höljets material.
Rengöra höljet
Innan du rengör höljet stänger du av projektorn enligt anvisningarna i "Stänga av projektorn" på
sidan 30 och kopplar bort nätsladden.
• Torka bort damm och smuts från höljet med en mjuk, luddfri trasa.
• Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt
rengöringsmedel med neutralt pH-värde. Torka sedan av höljet.
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid följer du nedanstående instruktioner:
• Se till att temperaturen och fuktigheten på förvaringsstället ligger inom rekommenderade
gränser. Läs "Specifikationer" på sidan 51 eller fråga din försäljare om gränserna.
• Fäll in justeringsfoten.
• Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen.
• Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
Transport
Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder
originalförpackningen eller motsvarande.
Underhåll
47
Information om ljuskällan
Ta reda på ljuskällans timmar
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som ljuskällan används automatiskt med
hjälp av en inbyggd timer.
Visa information om ljuskällans användningstimmar:
1. Gå till INSTALLATION > Inställningar för ljuskälla och tryck på ENTER. Sidan
Inställningar för ljuskälla visas.
2. Tryck på för att välja Ljuskälla-information och tryck på ENTER. Ljuskällans
information visas.
Du kan även få information om ljuskällans timmar på menyn INFORMATION.
Spara ström
• Ställa in Ljuskälla-läge
Gå till INSTALLATION > Inställningar för ljuskälla > Ljuskälla-läge och tryck på / eller
tryck på L. MODE på fjärrkontrollen för att välja lämpligt ljuskälla-läge från tillgängliga lägen.
Ställa in projektorn på Eco/360 & Stående-läge sparar ström.
Ljuskälla-läge Beskrivning
Normal
Eco
360 & Stående
Erbjuder fullständig ljusstyrka
Minskar ljusstyrkan för att spara ström och minskar fläktbruset
Sänker ljusstyrkan för att spara ström, lämpligast för 360-graders och stående
projektion
• Ställa in Auto. avstängning
Med den här funktionen stängs projektorn av automatiskt om den inte känner av någon
ingångssignal under en viss tidsperiod för att spara energi.
För att ställa in Auto. avstängning går du till SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL > Auto.
avstängning och trycker på / .
• Den projicerade bildens synbara ljusstyrka varierar beroende på ljusförhållandena och ingångssignalens
inställningar för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet.
• Ljuskällans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom ramarna för ljuskällans tillverkares
specifikationer. Detta är normalt och förväntat.
48
Underhåll
Indikatorer
Ljus
Status och beskrivning
Strömhändelser
Standbyläge (Indikatorlamporna kan fortsätta att lysa även efter
att du kopplat ur nätsladden. Det betyder dock inte att ett fel har
uppstått.)
Projektorn startas
Normal drift
Normal avsvalning vid avstängning
Misslyckad start för fosfor/färghjul
Misslyckad rotation för fosfor/färghjul
Ljuskälla-händelser
Fel på ljuskällan vid normal drift
Ljuskällan tänds inte
Temperaturhändelser
Fel på fläkt 1 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 2 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 3 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 4 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 5 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 6 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 7 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Fel på fläkt 8 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet)
Temperatur 1-fel (överskrider temperaturgränsen)
Temperatur 2-fel (överskrider temperaturgränsen)
Vattenpumpsfel (Otillräcklig vattenmängd från vätskekylaren)
: Av
: Orange på
: Grön på
: Röd på
: Orange blinkar
: Grön blinkar
: Röd blinkar
Underhåll
49
Felsökning
Det går inte att sätta på projektorn.
Orsak
Lösning
Det kommer ingen ström från nätsladden.
Anslut strömsladden till nätuttaget på projektorns
baksida och sätt sedan in den i ett vägguttag. Om det
finns en strömbrytare på vägguttaget ser du till att den
är påslagen.
Du försöker sätta på projektorn medan den
håller på att svalna.
Vänta tills den har svalnat.
Ingen bild
Orsak
Videokällan är inte på eller har inte anslutits
på rätt sätt.
Projektorn är inte ansluten på rätt sätt till
ingångssignalenheten.
Ingångssignalen har inte valts på rätt sätt.
Linsskyddet är stängt.
Lösning
Sätt på videokällan och kontrollera att signalkabeln är
ansluten på rätt sätt.
Kontrollera anslutningen.
Välj korrekt ingångssignal med INPUT-knappen.
Öppna linsskyddet.
Suddig bild
Orsak
Projektorns lins är inte rätt fokuserad.
Projektorn och skärmen är inte rätt inriktade.
Linsskyddet är stängt.
Lösning
Justera linsens skärpa med hjälp av fokusringen.
Justera projiceringsvinkeln och riktningen samt vid
behov projektorns höjd.
Öppna linsskyddet.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Orsak
Batterierna är slut.
Någonting blockerar vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Du befinner dig för långt från projektorn.
Lösning
Byt ut båda batterierna mot nya.
Ta bort det som blockerar strålen.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter (26 fot)
från projektorn.
Felaktigt lösenord.
Orsak
Du har glömt lösenordet.
50
Felsökning
Lösning
Se "Starta proceduren för återställning av
lösenordet" på sidan 29.
Specifikationer
Projektorspecifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Optik
Kontroll
Upplösning
4K UHD 3840 x 2160
RS-232C seriekontroll
9-stifts D-Sub (hane) x 1
Visningssystem
1-CHIP DLP
LAN-styrning
RJ-45 x 1
Klart fokusområde
2,89–6,09 m @ Bred, 4,25–8,96 m @ Tele
Serviceport x 1
Lins
F = 2,1 till 2,4, f = 20,6 till 30,3 mm
IR-mottagare x 2
Elektricitet
Strömtillförsel
Växelström 100 - 240 V
(AC), 50/60 Hz
Strömförbrukning
595 W (max); < 0,5 W (vänteläge);
< 3,0 W (Vänteläge för nätverk)
Mekanik
Vikt
19,8 Kg (43,7 lbs)
Utgångskontakter
RGB-utgång
15-stifts mini D-Sub (hona) x 1
Ljudsignalsutgång
3,5 mm stereoljuds minijack x 1
USB
Likströmsutgång (5V 2A) x 1
12-voltsutlösare (0,5A) x 1
Trådbunden fjärrkontroll x 1
Ingångskontakter
Datoringång
RGB-ingång
15-stifts mini D-Sub (hona) x 1
Videosignalingång
Digital
HDMI1 (HDCP2.2) x 1;
HDMI2 x 1
HDBaseT x 1
Miljökrav
Driftstemperatur
5°C–35°C vid havsnivå
Förvaringstemperatur
-10°C–65°C vid havsnivå
Relativ luftfuktighet vid drift/förvaring
10%–90% (icke-kondenserande)
Driftshöjd
0 upp till 1500 m vid 5°C–35°C
1500–3000 m vid 5°C–30°C (med
Höghöjdsläge på)
Specifikationer
51
Mått
471 mm (B) x 223 mm (H) x 565 mm (D)
471
565
223
Enhet: mm
52
Specifikationer
Frekvenstabell
Giltig frekvens för RGB-insignal
Upplösning
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Läge
Vertikal
frekvens (Hz)
Horisontell
frekvens (kHz)
Pixelfrekvens
(MHz)
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)
1920 x 1080_60
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidsfrekvenser inte går att välja.
Specifikationer
53
Giltig frekvens för HDMI-insignal
• Datorfrekvenser
Vertikal frekvens Horisontell frekvens
(Hz)
(kHz)
Upplösning
Läge
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Pixelfrekvens
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidsfrekvenser inte går att välja.
• Videofrekvenser
Frekvens
Upplösning
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
Vertikal frekvens Horisontell frekvens
(Hz)
(kHz)
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
Pixelfrekvens
(MHz)
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Stöds endast när en HDMI 1 (HDCP2.2)-port används.
Giltig frekvens för komponentvideo-YPbPr-insignal
54
Frekvens
Upplösning
Vertikal frekvens (Hz)
Horisontell frekvens
(kHz)
Pixelfrekvens
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Specifikationer
Giltig frekvens för HDBaseT-insignal
• Datorfrekvenser
Vertikal frekvens Horisontell frekvens
(Hz)
(kHz)
Upplösning
Läge
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Pixelfrekvens
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidsfrekvenser inte går att välja.
• Videofrekvenser
Kabeltyp
CAT 5e/CAT 6a
Kabelräckvidd Pixelfrekvens
100m
<=225MHz
HDMI-format som stöds
720x480p/60Hz
4:3
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1280x720p/60Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1920x1080i/60Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1920x1080p/60Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
720x576p/50Hz
4:3
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1280x720p/50Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1920x1080i/50Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
1920x1080p/50Hz
16:9
24 bitar 30 bitar 36 bitar
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24 bitar
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 bitar
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 bitar
Specifikationer
55
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement