Casio | CT-X3000 | Handbok | Casio CT-X3000 CT-X5000 Handbok

Casio CT-X3000 CT-X5000 Handbok
CTX5000_3000_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2018年3月27日 火曜日 午前9時48分
CT-X5000
CT-X3000
SV
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga medföljande ”Säkerhetsföreskrifter” innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
Angående partiturdata
Använd en dator för att ladda ner partiturdata från CASIO:s webbplats. Uppsök följande URL-adress för mer
information.
MA1804-B
http://world.casio.com/
CTX3000-SW-1B
CTX5000_3000_SV.book
3 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Viktigt!
Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk.
• Kontrollera att inga skador förekommer på nättillsatsen, innan nättillsatsen AD-E24250LW/AD-A12150LW används till att driva
enheten. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig
barn använda en nättillsats som blivit skadad.
• Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E24250LW/AD-A12150LW.
• Nättillsatsen är ingen leksak.
• Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten.
Gäller endast CT-X3000
• Försök aldrig att ladda batterierna.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Blanda aldrig gamla och nya batterier.
• Använd rekommenderade batterier eller likvärdig typ.
• Se alltid till att plus- (+) och minuspolerna (–) är vända åt rätt håll såsom anges intill batterifacket.
• Byt batterier så snart som möjligt vid tecken på att de börjar bli svaga.
• Akta dig för att kortsluta batterikontakterna.
Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
• All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt
annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
• UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SKADOR (INKLUSIVE,
UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION)
SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN,
ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
• Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.
• Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte.
• Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.
SV-1
CTX5000_3000_SV.book
2 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning av inbyggda sånger eller sånger
på ett USB-minne (sångbanksläge)
Innehåll
Allmän översikt
SV-4
Fastsättning av nothäftesställningen. . . . . . . . . . . . SV-7
Återställning av den digitala klaviaturen till dess
grundinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-7
Förberedelse av strömförsörjning
SV-8
Användning av nättillsatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-8
CT-X3000: Användning av batterier . . . . . . . . . . . . SV-9
På- och avslagning av strömmen . . . . . . . . . . . . . . SV-9
Justering av skärmkontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-10
Anslutning till ljudutrustning
Digitala klaviaturens ljudutmatning . . . . . . . . . . . .
Användning av hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utmatning av klaviaturens
noter till ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudutmatning från extern enhet
via den digitala klaviaturen. . . . . . . . . . . . . . . . .
CT-X5000: Ljudutmatning från en mikrofon . . . . .
Gemensamma operationer för alla lägen
Angående detta instruktionshäfte . . . . . . . . . . . . .
Sifferinmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andra funktioner med sifferknapparna bm . . . . . .
Knappen 4 CATEGORY. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textinmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikeringen FUNCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SV-11
SV-11
SV-11
SV-12
SV-13
SV-13
SV-14
SV-14
SV-14
SV-14
SV-15
SV-15
SV-16
Lyssning på demonstrationsspelning
SV-17
Spelning på klaviaturen
SV-18
Val av en ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudande av flera toner
(skiktning och delning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av en effekt för en ton
(efterklang, kör, fördröjning). . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av equalizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av metronomen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk ljudning av arpeggiofraser
(Arpeggiator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av klaviaturens respons
på anslagstryck (Anslagskänslighet) . . . . . . . . .
Reglering av ljud
Användning av pedal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uthållning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjuk övergång mellan tonhöjder (portamento) . . .
Användning av ratten för tonhöjdsböjning. . . . . . .
CT-X5000: Knappen dt MODULATION/
ASSIGNABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av tonhöjd med halvtonssteg
(transponering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av tonhöjden för varje del i oktavsteg
(oktavskifte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonhöjdsjustering för digital
huvudklaviatur och enskild del . . . . . . . . . . . . . .
Val av skala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SV-2
SV-18
SV-19
SV-22
SV-25
SV-27
SV-27
SV-29
SV-29
SV-29
SV-32
SV-32
SV-33
SV-33
SV-35
SV-35
SV-37
SV-37
SV-39
Val av inbyggd sång för uppspelning . . . . . . . . . . .SV-39
Loopuppspelning av vissa sångtakter
(A-B-repetering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-40
Uppspelning med ena handens del nertystad . . . .SV-40
Uppspelning av sånger på ett USB-minne . . . . . . .SV-42
Uppspelning av ljudfiler på ett USB-minne
(ljudläge)
SV-42
Användning av autokomp (rytmläge)
SV-43
Val av rytmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-43
Användning av autokomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-44
Ändring av autokomphastighet (tempo) . . . . . . . . .SV-46
Skapande av sånger med autokomp
(kompmönster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-47
Start och stopp av autokomp med
tangentbordet för ackompanjemang
(synkrostart, synkrostopp) . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-48
Ändring av inställningar för tangentbordet för
ackompanjemang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-48
Avancerade inställningar för delning. . . . . . . . . . . .SV-50
Användning av rekommenderade
toner och tempon (direktförinställningar) . . . . . . .SV-52
Tillägg av harmoni i melodinoter
(autoharmonisering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-52
Användning av musikförinställning
SV-53
Användning av frasdynor
SV-54
Byte av frasuppsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-54
Start och stopp av frasuppspelning . . . . . . . . . . . . SV-55
Konfigurering av inställningar för
frasuppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-56
Inspelning av fraser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-57
Konfigurering av inställningar för frasinspelning . . . SV-58
Hantering av frasuppsättningar. . . . . . . . . . . . . . . .SV-58
Redigering av fraser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-59
Nertystning av vissa delar (delläge)
SV-62
På- eller avslagning av en del. . . . . . . . . . . . . . . . .SV-62
Delgrupper för funktionen del på/av . . . . . . . . . . . . SV-63
Användning av mixern
SV-64
Mixermanövrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-64
Lista över delar för varje mixerdelgrupp . . . . . . . . .SV-65
Avancerade mixerinställningar . . . . . . . . . . . . . . . .SV-66
Registrering och återställning
av inställningar (register)
SV-67
Registrering av inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-68
Återkallning av registerinställningar . . . . . . . . . . . . SV-69
Användning av en pedal till att bläddra
fram inställningar (registerföljd) . . . . . . . . . . . . . .SV-70
Tonredigering (användartoner)
SV-71
Skapande av användartoner. . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-71
Lista över tonredigeringsposter . . . . . . . . . . . . . . .SV-74
CTX5000_3000_SV.book
3 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Innehåll
Skapande av autokomp (användarrytm)
SV-76
Skapande och redigering av användarrytmer . . . . SV-77
Uppspelningsinställningar för
användarrytmdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-86
Åtgärder som påverkar alla
kompmönster i en rytm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-88
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
SV-90
Inspelningsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-91
Inspelning av klaviaturspelning . . . . . . . . . . . . . . . SV-92
Nyinspelning av del av inspelat spår
(överdubbning, punktinspelning) . . . . . . . . . . . . SV-96
Uppspelning av inspelade sånger . . . . . . . . . . . . . SV-97
Kopiering av inspelade sånger och
radering av inspelade sånger och spår . . . . . . . SV-98
Sångredigeringsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-99
Redigering av hela sånger i taktenheter
(sångredigering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-99
Redigering av inspelade sånger
i spårenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-101
Redigering av spår i inspelade
sånger i taktenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-103
Redigering av inspelade sånger
i händelseenheter (händelseredigering) . . . . . SV-105
Enskild inmatning av noter och ackord
(steginmatning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-108
Mixerinställningar för inspelade sånger. . . . . . . . SV-111
Konfigurering av funktionsinställningar
Referens
SV-126
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-126
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-128
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-130
DSP-effektlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-132
Konfigurering av digitala klaviaturens
ljudkälla och MIDI-kanaltilldelning . . . . . . . . . . .SV-144
Driftsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV-146
Bilaga
A-1
Sånglista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Fingersättningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Lista över ackordexempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
Blockdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5
MIDI Implementation Chart
SV-112
Examinationsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-118
Massradering av data i den digitala
klaviaturens minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-118
USB-minne
Anslutning till och borttagning av ett
USB-minne från den digitala klaviaturen . . . . .
Formatering av USB-minne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av USB-minne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiering av allmänna sångdata till ett
USB-minne med hjälp av dator . . . . . . . . . . . .
Datoranslutning
SV-119
SV-119
SV-120
SV-121
SV-123
SV-124
Anslutning av en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-124
MIDI-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV-125
Överföring av data mellan den
digitala klaviaturen och en dator . . . . . . . . . . . SV-125
Medföljande tillbehör
Separat tillgängliga tillbehör
●Nothäftesställning
●Flygblad
• Säkerhetsföreskrifter
• Bilaga
• Övrigt (garanti o.dyl.)
Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan
föregående meddelande.
• Information om separat tillgängliga tillbehör för
denna produkt kan erhållas från CASIO:s katalog,
som finns hos din handlare, eller från CASIO:s
webbplats på följande URL-adress.
http://world.casio.com/
SV-3
CTX5000_3000_SV.book
4 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Allmän översikt
• CT-X5000 visas på alla bilder i detta instruktionshäfte.
3
1
bl
bm
2
4
5
67
cl
bo
cm
bp bq br bs bt ck
8
9 bk
cq
cn co cp
cr
cs
dk
ct
dl dm dn
do dp dq dr
el
dt
bn
ek
ds
em
eo
en
ep
en
eq
eo
CT-X5000
CT-X3000
• En del av knappnamnen här inkluderar märket $. Det anger att knappen ifråga måste hållas intryckt ett tag för att dess funktion
ska verkställas.
SV-4
CTX5000_3000_SV.book
5 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Allmän översikt
• I detta instruktionshäfte används nedanstående nummer och namn som hänvisning till knappar och reglage.
1 Strömbrytare (P)
cr Stoppknapp (STOP)
2 Volymreglage (VOLUME)
cs Registerknappar (REGISTRATION)
3 Skärm
ct Metronom- och slagknapp
(METRONOME, $BEAT)
4 Kategoriknapp (CATEGORY)
5 Tonknapp (TONE)
6 Rytmknapp (RHYTHM)
7 Sångbanks- och ljudknapp
(SONG BANK, $AUDIO)
dk Tempoknappar (TEMPO)
dl Tempoknackningsknapp (TAP TEMPO)
dm Portamentoknapp (PORTAMENTO)
dn Uthållningsknapp (SUSTAIN)
8 Inspelnings/stopp- och ljuduppspelnings/stoppknapp
(RECORD/STOP, AUDIO PLAY/STOP)
do Autoharmoniserings/arpeggiator- och typknapp
(AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, $TYPE)
9 Del- och mixerknapp (PART, $MIXER)
dp Delnings- och delningspunktknapp
(SPLIT, $SPLIT POINT)
bk Funktions-, inställnings- och redigeringsknapp
(FUNCTION, SET, $EDIT)
bl Ratt
bm Sifferknappar
bn Knapparna [–] och [+]
dq Överskikts- och underskiktsknapp
(UPPER LAYER, $LOWER LAYER)
dr Oktavknapp (OCTAVE)
ds Transponeringsknappar (TRANSPOSE)
bo Intro- och delvalsknapp (INTRO, PART SELECT)
dt Modulations/tilldelningsknapp (MODULATION/
ASSIGNABLE)(endast CT-X5000)
bp Variations/utfyllnads- och repeteringsknapp
(VARIATION/FILL-IN 1, REPEAT)
ek Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND)
bq Variations/utfyllnads- och A-B-knapp
(VARIATION/FILL-IN 2, A-B)
br Variations/utfyllnads- och återspolningsknapp
(VARIATION/FILL-IN 3, sREW)
bs Variations/utfyllnads- och framspolningsknapp
(VARIATION/FILL-IN 4, dFF)
bt Avslutnings/synkrostart- och pausknapp
(ENDING/SYNCHRO START, kPAUSE)
ck Start/stopp- och spel/stoppknapp (START/STOP,
PLAY/STOP)
el Ackordrotnamn (CHORD)
em Lista över slaginstrument
CT-X5000
en Tongruppsväljare (TONE GROUP SELECT)
eo TONE-kategoriknappar
ep Rytmgruppsväljare (RHYTHM GROUP SELECT)
eq RHYTHM-kategoriknappar
CT-X3000
cl Knapp för synkroniserat stopp (SYNCHRO STOP)
en Tonlista
cm Komp- och musikförinställningsknapp
(ACCOMP, $MUSIC PRESET)
eo Rytmlista
cn Frysningsknapp (FREEZE)
co Bankknapp (BANK)
cp Lagringsknapp (STORE)
cq Frasdyneknappar (PHRASE PAD)
SV-5
CTX5000_3000_SV.book
6 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Allmän översikt
■ Baksida
CT-X5000
et
er
fk
fl
fm
fn
fo
fp
fn
fo
fp
fq
es
CT-X3000
fk
er USB-minnesport
et Linjeutgångar (LINE OUT R, L/MONO) (endast CT-X5000)
es USB-port
fk CT-X5000: Hörlursutgång (PHONES)
CT-X3000: Hörlurs/ljudutgång (PHONES/OUTPUT)*
fl Mikrofoningång (MIC IN) (endast CT-X5000)
fm Mikrofonvolymreglage (MIC VOLUME) (endast CT-X5000)
fn Ljudingång (AUDIO IN)
fo Pedalingång (PEDAL1)
fp Pedalingång (PEDAL2/EXPRESSION)
fq CT-X5000: Likströmsintag (DC 24V)
CT-X3000: Likströmsintag (DC 12V)
* I detta instruktionshäfte kallas denna utgång för utgången fk PHONES.
SV-6
fq
CTX5000_3000_SV.book
7 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Allmän översikt
■ Skärm








*
*
*
*
Tonindikering
Rytmindikering
Sångbanksindikering
Musikförinställningsindikering
Indikeringsfält för nummer/inställningsvärde (vänster) och namn (höger)
Tempo, takt, slag
Klaviaturdelsindikeringar
Ackordnamn
Autokompindikeringar
Indikeringsfält för mixerinformation
Indikeringsfält för register och händelseredigering
* Övriga indikeringar
Fastsättning av nothäftesställningen
Nothäftesställning
Återställning av den digitala klaviaturen till dess grundinställningar
Det finns två olika typer av återställning för den digitala klaviaturen: ”återställning av inställningar” för initialisering av enbart
inställningar, utan att några data raderas, och ”fabriksåterställning” för initialisering av inställningar samt radering av alla data, så
att den digitala klaviaturen återställs till samma tillstånd som när den lämnade fabriken.
Vi hänvisar till ”Massradering av data i den digitala klaviaturens minne” (sidan SV-118) angående detaljer.
SV-7
CTX5000_3000_SV.book
8 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Förberedelse av
strömförsörjning
Den digitala klaviaturen strömförsörjs med hjälp av en
nättillsats.
NOTERA
• Även om CT-X3000 medger batteridrift rekommenderas
normalt användning av en nättillsats.
Användning av nättillsatsen
Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna
digitala klaviatur. Användning av en annan typ av nättillsats
kan orsaka fel.
CT-X5000: Anslutning av nättillsatsen
Specificerad nättillsats: AD-E24250LW
(JEITA standardkontakt)
fq DC 24V
Vägguttag
Nätkabel
Nättillsats
CT-X3000: Anslutning av nättillsatsen
Specificerad nättillsats: AD-A12150LW
(JEITA standardkontakt)
fq DC 12V
Vägguttag
Nätkabel
Nättillsats
SV-8
• Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig
kontaktpolaritet) som medföljer den digitala klaviaturen
till någon annan apparat utöver den digitala
klaviaturen. Detta skapar risk för felfunktion.
• Slå alltid av strömmen till den digitala klaviaturen före
anslutning eller urkoppling av nättillsatsen.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Observera noga det följande för att undvika skador på
nätkabeln.
Under användning
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte i kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
Under förflyttning
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan den
digitala klaviaturen flyttas.
Under förvaring
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men vira den aldrig
runt nättillsatsen.
• För aldrig in metallbitar, pennor eller andra föremål i
likströmsintaget DC24V (CT-X5000) eller DC12V (CTX3000) på produkten. Detta skapar risk för olyckor.
• Försök inte använda nätkabeln som medföljer
produkten till någon annan enhet.
• Använd nättillsatsen så att dess etikettyta är vänd
nedåt. Nättillsatsen kan avge elektromagnetiska vågor
när dess etikettyta är vänd uppåt.
• Anslut nättillsatsen till ett nätuttag i närheten av den
digitala klaviaturen. Den kan då snabbt kopplas loss
om ett problem uppstår.
• Nättillsatsen är avsedd endast för inomhusbruk.
Placera den inte på en plats där den kan bli våt. Placera
inte heller en vas eller någon annan vätskefylld
behållare ovanpå nättillsatsen.
• Se till att nättillsatsen inte täcks över av en tidning, en
duk, en gardin eller någon annan typ av textil.
• Koppla loss nättillsatsen från nätuttaget, om den
digitala klaviaturen inte ska användas under en längre
tid.
• Nättillsatsen kan inte repareras. Om nättillsatsen slutar
fungera eller är skadad, så behöver en ny införskaffas.
• Bruksförhållanden för nättillsatsen
Temperatur: 0 till 40°C
Luftfuktighet: 10% till 90% RF
• Utgångspolaritet: &
CTX5000_3000_SV.book
9 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Förberedelse av strömförsörjning
CT-X3000: Användning av batterier
Du kan använda sex batterier av storlek D för
strömförsörjning.
• Slå alltid av strömmen före isättning av batterier.
• Du måste själv införskaffa sex batterier. Använd inte
oxyridbatterier eller andra nickelbaserade batterier.
1. Öppna batterilocket på undersidan av den
digitala klaviaturen.
På- och avslagning av strömmen
1. Anslut den digitala klaviaturen till en
strömkälla.
• Se ”Användning av nättillsatsen” (sidan SV-8) eller
”CT-X3000: Användning av batterier” (sidan SV-9).
2. Tryck på strömbrytaren 1P för att slå på
strömmen.
• Använd 2 VOLUME till att justera volymen.
3. Slå av strömmen genom att trycka in
strömbrytaren 1P igen.
Meddelandet ”Bye” visas på skärmen och strömmen slås
av.
2. Placera sex batterier av storlek D i
batterifacket.
• Försäkra att batteriernas positiva + och negativa poler är vända såsom anges på bilden.
3. För in flikarna på batterilocket i hålen på sidan
av batterifacket och stäng sedan locket.
• Vid lättare tryckning på strömbrytaren 1P tänds
skärmen tillfälligt, men strömmen slås inte på. Det
tyder inte på fel. Tryck in strömbrytaren 1P
ordentligt och fullständigt för att slå på strömmen.
• De senast utförda inställningarna raderas när den
digitala klaviaturen slås av. Om autofortsättning (sidan
SV-10) är inkopplat, så bevaras de flesta
inställningarna när strömmen slås av.
• Försök aldrig utföra någon manövrering medan
meddelandet ”Wait...” eller ”Bye” visas. Meddelandet
”Wait...” eller ”Bye” anger att en intern datasparning
pågår. Om du slår av den digitala klaviaturen kan data i
klaviaturen raderas eller förvanskas.
Flikar
NOTERA
• Vid tryckning på strömbrytaren 1P för att slå av
strömmen ställs den digitala klaviaturen egentligen i
beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till
den digitala klaviaturen i beredskapsläget. Koppla bort
nättillsatsen från strömkällan om den digitala klaviaturen
inte ska användas under en längre tid eller om det
förekommer åskväder.
■ Batterivarning
Indikeringarna nedan börjar blinka för att upplysa dig om att
batterierna börjar bli svaga. Sätt i en omgång nya batterier.
Automatiskt strömavslag
Om ingen manövrering har utförts på den digitala klaviaturen
under cirka 30 minuter, så slås strömmen av automatiskt.
NOTERA
Batterivarning (blinkar)
• Du kan koppla ur automatiskt strömavslag för att förhindra
att strömmen slås av under en konsert el.dyl.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och avaktivera följande inställning: Övrigt
(Other) 3 Automatiskt strömavslag (AutoOff) (sidan
SV-117).
SV-9
CTX5000_3000_SV.book
10 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Förberedelse av strömförsörjning
Autofortsättning
Justering av skärmkontrast
Medan autofortsättning är inkopplat bevaras aktuella
inställningar av de poster som beskrivs nedan även när
strömmen slås av (så länge strömtillförseln till den digitala
klaviaturen inte bryts och strömmen slås av normalt genom att
strömbrytaren 1P trycks in eller automatiskt strömavslag
aktiveras).
● Aktuella inställningar av följande poster
Ton (UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2, LOWER 2), rytm,
sångnummer, musikförinställningsnummer, tempo,
transponering, oktavskifte, visning/icke-visning av
indikeringen [ACCOMP]
● In/urkoppling av följande funktioner
Delning, skiktning, portamento, uthållning,
autoharmonisering eller arpeggiator, CT-X5000:
modulation/tilldelning*1, delläge
●
Funktionsinställning*2
”Other” visas.
Ot he r
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Contrast”.
Nuvarande inställningsvärde
(sidan SV-112)
● Mixerinställning (sidan SV-64)
● CT-X5000: kategorival, val av ton- och rytmkategori,
senast valda ton/rytm i varje ton/rytmkategori
*1 När inställningen ”2 Toggle” är konfigurerad genom
följande operation: MODULATION/ASSIGNABLE (Mod/
Asgn) 3 Knappmanövrering (Btn Act) (sidan SV-114).
*2 Inklusive efterklang, kör, fördröjning och andra
effektinställningar som ingår i funktionsinställningarna.
Nästa gång strömmen slås på återställs den digitala
klaviaturen till det inställningsläge som gällde när strömmen
senast slogs av.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och koppla in autofortsättning: Övrigt (Other) 3
Autofortsättning (AtResume) (sidan SV-117).
NOTERA
• Oberoende av om autofortsättning är in- eller urkopplat
bevaras inställningarna av posterna nedan, vilka ingår i
funktionsinställningarna (sidan SV-112), även när
strömmen slås av (så länge strömtillförseln till den digitala
klaviaturen inte bryts och strömmen slås av normalt genom
att strömbrytaren 1P trycks in eller automatiskt
strömavslag aktiveras).
Equalizer, stämning, registerminnets frysmål, pedal 2-typ,
kalibrering av expressionspedal, knacka rytmens start,
examinationsläge, skärmkontrast
• Autofortsättning återställer inte inställningen av
nedanstående poster.
Notvärdesinställning, frasinspelningsinställning,
synkroniseringsberedskap, val av ljudlägesfil och
uppspelningstillstånd, inställning för lokalkontroll.
SV-10
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Tryck på sifferknappen [1] (V) bm, så att
Co n t r a s t
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
6. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
11 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Anslutning till ljudutrustning
Digitala klaviaturens
ljudutmatning
Den digitala klaviaturen matar ut ljud via de inbyggda
högtalarna och/eller utgången PHONES. (CT-X5000: Ljud
matas även ut via utgångarna LINE OUT.)
• En indikering visas intill [SPEAKER] medan utmatning via
inbyggda högtalare är aktiverat.
Användning av hörlurar
Användning av hörlurar skär normalt av* utmatning via de
inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på
kvällen utan att störa omgivningen.
* Medan följande inställning är avaktiverad (Off): Högtalare
(Speaker) 3 Utmatning samtidigt med anslutning till
PHONES (PhoneSpk) (sidan SV-117).
Utgången fk PHONES
(stereostandardjack (6,3 mm))
Tänds
• Ingen indikering visas intill [SPEAKER] medan utmatning
via inbyggda högtalare är avaktiverat.
Utmatning via inbyggda högtalare är avaktiverat i följande
fall.
– Medan en kontakt sitter i utgången PHONES.*
– Medan följande inställning är avaktiverad (Off): Högtalare
(Speaker) 3 Högtalare på/av (Enabled) (sidan SV-117).
• Den digitala klaviaturen justerar automatiskt ljudet så att det
passar hörlurar (eller utgångarna LINE OUT på CT-X5000)
när högtalarutmatning avaktiveras och högtalare när
högtalarutmatning aktiveras.
* Medan följande inställning är avaktiverad (Off): Högtalare
(Speaker) 3 Utmatning samtidigt med anslutning till
PHONES (PhoneSpk) (sidan SV-117).
• Se till att ställa in en låg volymnivå med volymreglaget
2 VOLUME, innan hörlurar ansluts. Justera sedan
volymen till önskad nivå efter anslutning.
• Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under
långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad
när du slutar använda hörlurarna.
NOTERA
• Hörlurar medföljer inte den digitala klaviaturen. Använd
separat inköpta hörlurar. Se sidan SV-3 för information om
olika alternativ.
• Om inget ljud matas ut trots att en indikering visas intill
[SPEAKER], så kontrollera inställningen av
volymreglaget 2 VOLUME och/eller volymrelaterade
inställningar.
För att aktivera och avaktivera
högtalarutmatning
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Högtalare
(Speaker) 3 Högtalare på/av (Enabled) (sidan SV-117).
För att mata ut ljud via högtalarna medan
hörlurar är anslutna
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och aktivera följande inställning: Högtalare (Speaker)
3 Utmatning samtidigt med anslutning till PHONES
(PhoneSpk) (sidan SV-117). Högtalarutmatning är nu
aktiverat även medan en kontakt sitter i utgången PHONES.
SV-11
CTX5000_3000_SV.book
12 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Anslutning till ljudutrustning
Utmatning av klaviaturens noter
till ljudutrustning
Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till den
digitala klaviaturen och sedan använda yttre högtalare för att
framställa ett kraftigare och klarare ljud.
CT-X5000: För att ansluta en extern enhet till
utgångarna LINE OUT på den digitala
klaviaturen
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning.
Ingångarna AUX IN e.dyl. på en ljudförstärkare
• Slå av den yttre utrustningen före anslutning. Efter
anslutning ska du sänka volymnivån på både den
digitala klaviaturen och den yttre utrustningen närhelst
strömmen slås på eller av.
• Slå efter anslutning på den digitala klaviaturen och
sedan den yttre utrustningen.
• Sänk volymen på den digitala klaviaturen, om
klaviaturens toner låter förvrängda när de återges via
extern ljudutrustning.
Stiftkontakter
HÖGER (röd)
VÄNSTER (vit)
Utgångarna et LINE OUT
(standardjack (6,3 mm))
För att ansluta en extern enhet till utgången
PHONES på den digitala klaviaturen
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning.
• Anslutningskablarna bör ha en stereostandardkontakt i ena
ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen som
ska anslutas i andra ändan.
Utgången fk PHONES (stereostandardjack (6,3 mm))
Ljudutrustning, förstärkare
el.dyl.
Stereostandardkontakt
Gitarrförstärkare
Klaviaturförstärkare etc.
INPUT 1
INPUT 2
Standardkontakt (6,3 mm)
■ Anslutning till ljudutrustning (bild
)
Använd separat inköpta kablar för att ansluta den yttre
ljudutrustningen till utgångarna LINE OUT på den digitala
. Ljud i höger kanal matas
klaviaturen såsom visas på bild
ut via utgången LINE OUT R, medan ljud i vänster kanal
matas ut via utgången LINE OUT L/MONO. Du måste själv
införskaffa anslutningskablar likt de som visas på bilden för
anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska
ingångsväljaren på ljudutrustningen normalt ställas i det läge
som motsvarar ingången (t.ex. AUX IN) som den digitala
klaviaturen är ansluten till.

■ Anslutning till en musikinstrumentförstärkare
)
(bild

Använd separat inköpta kablar för att ansluta förstärkaren till
utgångarna LINE OUT på den digitala klaviaturen såsom
. Ljud i höger kanal matas ut via utgången
visas på bild
LINE OUT R, medan ljud i vänster kanal matas ut via
utgången LINE OUT L/MONO. Vid anslutning till enbart
utgången LINE OUT L/MONO matas en blandning av båda
kanalerna ut. Du måste själv införskaffa en anslutningskabel
likt den som visas på bilden för anslutning av förstärkaren.

SV-12
CTX5000_3000_SV.book
13 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Anslutning till ljudutrustning
Ljudutmatning från extern enhet
via den digitala klaviaturen
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning.
• Anslutningskablarna bör ha en stereominikontakt i ena
ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen som
ska anslutas i andra ändan.
• Slå av den digitala klaviaturen före anslutning. Efter
anslutning ska du sänka volymnivån på både den
digitala klaviaturen och den yttre utrustningen närhelst
strömmen slås på eller av.
• Slå efter anslutning på den yttre utrustningen och
sedan den digitala klaviaturen.
• Sänk volymnivån på den externa enheten, om toner
från en extern enhet som återges via den digitala
klaviaturen låter förvrängda.
CT-X5000: Ljudutmatning från en
mikrofon
En separat inköpt mikrofon* kan anslutas till
mikrofoningången MIC IN för återgivning av ljudet från
mikrofonen via den digitala klaviaturens högtalare.
* Använd en dynamisk mikrofon.
Volymnivån för mikrofoningången kan justeras med reglaget
fm MIC VOLUME. Mikrofonvolymen regleras oberoende av
den samlade klaviaturvolymen.
Reglaget fm MIC VOLUME
Ingången fl MIC IN (standardjack (6,3 mm))
Ingången fn AUDIO IN (stereominijack (3,5 mm))
Portabel ljudspelare el.dyl.
Stereominikontakt
Mittmakulering (röstborttagning)
Aktivering av röstborttagning gör att vokala ljud som matas in
via ingången AUDIO IN skärs av (tystas eller minimeras).
Notera att denna funktion upphäver toner i ljudets mittparti,
vilket (beroende på hur det ursprungliga ljudet har mixats) kan
resultera i att något annat än den vokala delen upphävs. Hur
röstborttagning utförs beror på ljudet som matas in.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Övrigt (Other)
3 Mittmakulering vid ljudinmatning (AIn CCan) (sidan
SV-117).
• Kontrollera att både den digitala klaviaturen och
mikrofonen är avslagna före anslutning av en mikrofon.
• Ställ båda reglagen 2 VOLUME och fm MIC
VOLUME på låga nivåer före anslutning. Justera sedan
volymen till en lämplig nivå efter anslutning av
mikrofonen.
• Mikrofoninmatning är avaktiverat vid
demonstrationsspelning.
Mikrofoninställningar
Mixern kan användas till att göra individuella justeringar av
efterklang, kör och fördröjningseffekter som tillämpas på
mikrofoninmatning.
Se ”Användning av mixern” (sidan SV-64).
NOTERA
• Den digitala klaviaturens inbyggda effekter (efterklang, kör,
fördröjning, DSP) tillämpas inte på inmatning via ingången
AUDIO IN.
SV-13
CTX5000_3000_SV.book
14 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Gemensamma operationer
för alla lägen
Angående detta instruktionshäfte
Såvida inget annat särskilt anges förutsätter alla anvisningar i
detta instruktionshäfte att den digitala klaviaturen är i
grundläget vid strömpåslag (omedelbart efter att strömmen
slagits på). Om problem uppstår vid utförandet av en åtgärd,
så slå av och sedan på strömmen till klaviaturen en gång och
försök sedan utföra åtgärden på nytt.
■ Med hjälp av knapparna bn [–] och [+]
• Tryck på [–] för att sänka det tal eller värde som visas för
tillfället med ett. Tryck på [+] för att höja det med ett. Håll
endera knappen intryckt för att höja eller sänka det tal eller
värde som visas kontinuerligt tills knappen släpps upp.
Tryck in båda knapparna samtidigt för att återställa talet
eller värdet till ursprunglig grundinställning eller
rekommenderad inställning.
• Om ett negativt värde kan anges, så tryck på [–] medan
värdet blinkar på skärmen för att lägga till ett minustecken
(–) till vänster om värdet. Tryck på [+] medan ett värde
blinkar på skärmen för att återgå till ett positivt värde.
■ Med hjälp av ratten bl
Ett visat nummer eller värde kan även ändras genom att vrida
på ratten.
• Notera att data som inte hunnit sparas raderas om
strömmen till den digitala klaviaturen slås av under en
pågående åtgärd.
Sifferinmatning
Indikeringen [NUM] på skärmen anger att sifferinmatning är
aktiverat.
Indikeringen [NUM]
Andra funktioner med
sifferknapparna bm
I tabellen nedan beskrivs andra funktioner som
sifferknapparna bm kan användas till medan indikeringen
[NUM] inte visas. Några knappar kan också användas för
åtgärder som är specifika för vissa funktioner.
Knapp
[0] (NUM)
Tryck på denna knapp för att aktivera
sifferinmatning (visa indikeringen [NUM])
medan en inställningspost som medger
inmatning av ett värde visas.
[1] (V)
[3] (W)
Använd dessa knappar till att växla mellan
menyposter medan en inställningsmeny
visas. Med vissa funktioner används dessa
knappar till att växla mellan delar för att
konfigurera delinställningar.
[2] (w)
[5] (q)
Använd dessa knappar till att växla mellan
inställningsposter i mixerläget (sidan SV-64)
och vid redigering av MIDIinspelningshändelser (sidan SV-105).
[4] (EXIT)
Tryck på denna knapp för att koppla ur vissa
funktioner.
[6] (ENTER)
Tryck på [6] (ENTER) för att effektuera den
menypost som visas och ta fram aktuell
undermeny eller verkställa en viss åtgärd.
[7] (WRITE)
Tryck på denna knapp för att spara en
användarton (sidan SV-71) eller en
användarrytm (sidan SV-76).
[8] (INSERT)
[9] (DELETE)
Använd dessa knappar till att infoga eller
radera tecken vid textinmatning (sidan
SV-15).
[9] (DELETE) används även vid redigering
av MIDI-inspelningshändelser (sidan
SV-105).
S t a gePno
Följ anvisningarna nedan för att mata in tonnummer,
inställningsvärden etc.
■ Med hjälp av sifferknapparna bm
Mata in alla erforderliga siffror vid angivning av ett nummer
eller ett värde. Vilka nummer eller siffror som behöver anges
beror på vad som matas in. Om exempelvis tonnumret 015
(alla tre siffror krävs) ska anges, så mata in följande: [0] 3 [1]
3 [5]. I detta fall blinkar de siffror som ska anges tills den
sista 5:an har matats in. Det inmatade värdet registreras (och
015 visas utan att blinka) när alla erforderliga siffror har
matats in.
• Omfånget på tillåtna inmatningsvärden beror på vad som
matas in. Om du försöker mata in ett värde som ligger
utanför ett tillåtet omfång, så ändras det till det värde som
ligger närmast innanför det tillåtna omfånget.
• Ange ett värde utan att mata in en inledande nolla genom
att mata in önskat värde och sedan trycka på
bk FUNCTION. Vid inmatning av ett tresiffrigt tonnummer
kan exempelvis tonnummer 010 matas in genom följande
operation: [1] 3 [0] 3 bk FUNCTION.
• Lämna en inmatning utan att slutföra den genom att trycka
in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag.
SV-14
Huvudfunktion
CTX5000_3000_SV.book
15 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Gemensamma operationer för alla lägen
Knappen 4 CATEGORY
Den digitala klaviaturens många toner är indelade i 20
kategorier för att göra det lättare att snabbt och enkelt hitta en
viss ton. Knappen 4 CATEGORY kan användas till att välja
den senaste valda tonen i varje kategori. Som
grundinställning väljs den första tonen i respektive kategori vid
tryckning på 4 CATEGORY.
• Exemplet nedan visar hur en ton väljs med hjälp av
4 CATEGORY. Rytmer, sånger och musikförinställningar
är också indelade i kategorier och knappen
4 CATEGORY kan även användas till att bläddra mellan
dem.
För att växla mellan tonkategorier
1. Tryck på 5 TONE.
1. Tryck på 5 TONE.
2. Håll 4 CATEGORY intryckt och tryck
samtidigt på bn [–] eller [+] medan ett tonnamn
visas.
Tryck på [–] för att hoppa till den första tonen i kategorin
före den där den visade tonen finns och på [+] för att
hoppa till den första tonen i nästa kategori.
Textinmatning
Följ anvisningarna nedan för att mata in användardatanamn
och annan text.
Markör (blinkar)
Tonindikeringen
visas. En ton kan väljas medan
tonindikeringen visas.
2. Tryck på 4 CATEGORY.
Bokstaven ”C”, följt av för tillfället valt kategorinummer
och -namn, visas i några sekunder.
Kategorinummer
För att navigera mellan kategorier
Kategorinamn
P i ano
• Efter några sekunder visas tonnumret och tonnamnet
och
börjar blinka. Toner kan endast väljas inom
aktuell kategori medan
blinkar (se steg 4).
No Nam e
För att infoga tecken
1. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att flytta markören till den position där
ett tecken ska infogas.
2. Tryck på sifferknappen [8] (INSERT) bm.
• ”A” skrivs in på aktuell markörposition.
3. Tryck på 4 CATEGORY medan ”C” visas för
att gå vidare till nästa kategori.
Nästa kategorinummer och -namn visas.
• Den kategoriton som var vald senast en kategori
lämnades (den första kategoritonen vid
grundinställning) väljs först, när samma kategori tas
fram igen.
• Det går även att använda bn [–] (bakåt) och [+]
(framåt), istället för 4 CATEGORY, till att bläddra
mellan kategorier.
• Tryck in bn [–] och [+] samtidigt för att hoppa till
kategori 1 och välja den ton som var vald senast
kategori 1 lämnades.
4. Vänta tills
börjar blinka, eller tryck på
bk FUNCTION så att
börjar blinka, för att
välja toner enbart inom den nu visade
kategorin.
• Använd bn [–] eller [+], eller ratten bl, till att bläddra
mellan tonerna i aktuell kategori medan
blinkar.
• Tryck på 5 TONE för att välja en ton i en annan
kategori.
slutar då blinka.
SV-15
CTX5000_3000_SV.book
16 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Gemensamma operationer för alla lägen
För att ändra tecken
1. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att flytta markören till positionen för det
tecken som ska ändras.
2. Använd bn [–] och [+] till att ändra tecknet.
• Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 efter behov.
• Inmatning av tecknen i tabellen nedan stöds vid
sparning av en fil på ett USB-minne.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• Om ett tilde ( ~ ) matas in, så visas det som en högerpil
(3).
• Inmatning av tecknen i tabellen nedan stöds vid
sparning av en fil i den digitala klaviaturens minne.
!
+
4
>
H
R
'
f
p
z
"
3
=
G
Q
[
e
o
y
För att radera tecken
1. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att flytta markören till positionen för det
tecken som ska raderas.
2. Tryck på sifferknappen [9] (DELETE) bm.
SV-16
Indikeringen [FUNCTION] visas eller blinkar vid utförande av
en funktionsinställning (sidan SV-112) eller specialinställning
på den digitala klaviaturen. Betydelsen av den text som visas
samtidigt som indikeringen [FUNCTION] visas eller blinkar
beskrivs nedan.
Visas
Inställningspostens namn visas.*
Blinkar
Den aktuella inställningspostens inställning
visas.
* Gäller endast medan en inställningspost som utgör en
funktionsinställning visas.
Exemplet nedan visar hur indikeringen [FUNCTION] visas.
Exempel: För att konfigurera inställningen för
anslagskänslighet
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Tryck på sifferknappen [3] (W) bm ett antal
gånger tills ”Touch” (anslagskänslighet) visas.
Eftersom ”Touch” är namnet på en inställningspost visas
indikeringen [FUNCTION].
#
$ % & '
( )
- . / 0 1 2
5 6 7 8 9 : ; <
? @ A B C D E F
I J K L M N O P
S T U V W X Y Z
] ^ _ ` a b c d
j k l m n
g h i
q r s t u v w x
{ | }
Indikeringen FUNCTION
Visas
To u c h
Inställningsvärdetal
Inställningspostnamn
CTX5000_3000_SV.book
17 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet för anslagskänslighet.
Vid denna åtgärd bläddras tillgängliga inställningar för
anslagskänslighet fram: Off, Light, Normal och Heavy.
Eftersom dessa värden utgör inställningar av
anslagskänslighet blinkar indikeringen [FUNCTION]
medan de visas.
Blinkar
Li
Inställningsvärdetal
gh
t
Inställningsvärde
4. Tryck på bk FUNCTION för att återgå till
visning av inställningsposten.
Indikeringen [FUNCTION] visas.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
Indikeringen [FUNCTION] slocknar.
Lyssning på
demonstrationsspelning
1. Tryck samtidigt på 5 TONE och 6 RHYTHM.
Sångbanksindikeringen
blinkar på skärmen och
uppspelning av de tre demonstrationssångerna startar.
• Tryck på bn [–] eller [+] under pågående
demonstrationsspelning för att hoppa till början av
föregående eller nästa sång.
• Uppspelning av demonstrationssånger fortsätter tills
åtgärden i steg 2 nedan utförs.
2. Tryck på ck PLAY/STOP eller 5 TONE och
6 RHYTHM samtidigt för att stoppa
demonstrationsspelning.
Sångbanksindikeringen
slocknar.
NOTERA
• Om automatiskt strömavslag är aktiverat slås strömmen av
automatiskt efter cirka 30 minuters inaktivitet, även om
demonstrationsspelning pågår. Det går att koppla ur
automatiskt strömavslag, om så önskas. Följ anvisningarna
under ”För att konfigurera funktionsinställningar med
knappen bk FUNCTION” (sidan SV-112) och avaktivera
följande inställning: Övrigt (Other) 3 Automatiskt
strömavslag (AutoOff) (sidan SV-117).
SV-17
CTX5000_3000_SV.book
18 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
Val av en ton
CT-X5000: För att välja en kategori med hjälp
av TONE-kategoriknapparna
NOTERA
Den digitala klaviaturen inkluderar en stor samling toner. Välj
en ton och spela något på klaviaturen för att höra hur det låter.
• eo TONE-kategoriknapparna kan användas till att snabbt
och enkelt navigera mellan kategorier.
Knappen en TONE GROUP SELECT
För att välja en ton
1. Tryck på 5 TONE.
Tonindikeringen
visas. En ton kan väljas medan
tonindikeringen visas.
Tonnummer
Tonnamn
S t a gePno
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den ton du vill
tilldela klaviaturspel.
• Vi hänvisar till ”Sifferinmatning” (sidan SV-14)
angående detaljer kring angivning av nummer.
• Toner är indelade i kategorier. Önskad ton kan enkelt
hittas genom att gå till pianokategorin, orgelkategorin
etc. Vi hänvisar till ”Knappen 4 CATEGORY” (sidan
SV-15) angående detaljer.
• Vi hänvisar till medföljande ”Bilaga” angående detaljer
kring tonkategorier och -typer.
3. Spela något på klaviaturen för att höra hur den
valda tonen låter.
NOTERA
• Vid val av en ton i en trumsetskategori tilldelas tangenter på
klaviaturen olika slagverksinstrument.
■ DSP-toner
Den digitala klaviaturen har ett antal ”DSP-toner”, vilka är
toner med specialeffekter. En indikering visas intill [DSP
TONE] medan en DSP-ton är vald.
Visas
SV-18
eo TONE-kategoriknappar
Tonkategorier är indelade i två grupper: grupp A (L) och
grupp B (M). Vilken kategori (grupp) en eo TONEkategoriknapp väljer beror på huruvida indikatorn till vänster
om en TONE GROUP SELECT lyser.
1. Tryck på knappen en TONE GROUP SELECT
för att växla mellan kategorigrupp A (indikatorn
släckt) och kategorigrupp B (indikatorn tänd).
2. Tryck på motsvarande eo TONE-kategoriknapp
för att välja önskad kategori.
• Tonindikeringen
börjar blinka på skärmen.
• Vid tryckning på en eo TONE-kategoriknapp väljs den
senast valda tonen i motsvarande kategori. Medan
tonindikeringen
blinkar är det möjligt att välja en av
de toner som ingår i aktuell kategori. Tryck på
5 TONE för att avbryta val av kategoriton.
slutar
då blinka.
3. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den ton du vill
tilldela klaviaturspel.
CTX5000_3000_SV.book
19 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
Ljudande av flera toner
(skiktning och delning)
Det är möjligt att dela upp tangentbordet i vänster och höger
område samt tilldela varje område olika toner, liksom att
skikta två toner så att de spelas samtidigt. Skiktning och
delning kan användas samtidigt, vilket medger spelning med
upp till fyra klaviaturdelar (UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2
och LOWER 2) samtidigt enligt bilden nedan.
För att dela tangentbordet mellan två toner
(delning)
1. Kontrollera att
visas som delindikering
längst upp till vänster på skärmen och välj
sedan en ton.
• Detta utgör UPPER 1-delens ton.
2. Tryck på dp SPLIT.
• Indikeringen [L1] visas och indikeringen
placeras
till höger om [L1]. Detta anger att du kan välja ton för
delen LOWER 1.
LOWER 1
UPPER 1
LOWER 2
(LOWER LAYER)
UPPER 2
(UPPER LAYER)
Visas
■ Klaviaturdelsindikeringar
Aktuellt tillstånd för delning/skiktning kan kontrolleras med
hjälp av klaviaturdelsindikeringarna längst upp till vänster på
skärmen. De klaviaturdelar vars indikeringar visas ljuder vid
spelning på klaviaturen.
Indikeringen U1 (UPPER 1)
Indikeringen U2 (UPPER 2)
Indikeringen L1 (LOWER 1)
Indikeringen L2 (LOWER 2)
NOTERA
3. Välj den ton som ska tilldelas LOWER 1.
4. Börja spela på tangentbordet.
• Vi hänvisar till ”För att ändra tonerna tilldelade varje
delnings/skiktningsdel” (sidan SV-21) angående
detaljer kring ändring av tonen tilldelad varje del.
5. Tryck på dp SPLIT för att avbryta en delning
(återställa hela tangentbordet till delen
UPPER 1).
Indikeringen [L1] slocknar.
• Volymnivå, effektintensitet och andra inställningar kan
justeras för varje del. Vi hänvisar till ”Användning av
mixern” (sidan SV-64) angående detaljer.
• Toneffekter avlägsnas och tonkvaliteten kan förändras, om
DSP-toner används för flera delar.
SV-19
CTX5000_3000_SV.book
20 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
För att flytta tangentbordets delningspunkt
1. Håll dp SPLIT intryckt tills ”Split Pt” visas.
2. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja namnet på den not (den lägsta noten i
önskad UPPER-del) som ska utgöra
delningspunkt.
• Delningspunkten kan även anges genom att hålla
dp SPLIT intryckt och trycka på den tangent som ska
utgöra delningspunkt.
• Den delningspunkt som valts visas enligt nedan.
För att skikta två toner
1. Kontrollera att
visas som
klaviaturdelsindikering längst upp till vänster
på skärmen och välj sedan en ton.
• Detta utgör UPPER 1-delens ton.
2. Tryck på dq UPPER LAYER.
• Indikeringen [U2] visas och indikeringen
placeras
till höger om [U2]. Detta anger att du kan välja ton för
delen UPPER 2.
Exempel: Efter att C4 valts som delningspunkt
Delningspunktens notnummer
Delningspunktens notnamn
B3 I C4
UPPER-delens tangentbord
LOWER-delens tangentbord
(eller tangentbordet för ackompanjemang)
• Den LOWER-del som specificeras genom denna
åtgärd fungerar också som tangentbord för
ackompanjemang (sidan SV-44).
3. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
NOTERA
• Vid angivning av en delningspunkt placeras LOWERdelens tangentbord och tangentbordet för
ackompanjemang i samma område. Det är även möjligt att
ange olika områden för dessa båda tangentbord. Vidare
kan en inställning konfigureras så att LOWER-delens ton
inte ljuder i det område där LOWER-delens tangentbord
och tangentbordet för ackompanjemang överlappar
varandra. Se ”Avancerade inställningar för delning” (sidan
SV-50) för närmare detaljer.
SV-20
Visas
3. Välj den ton som ska tilldelas UPPER 2.
4. Börja spela på tangentbordet.
• Vi hänvisar till ”För att ändra tonerna tilldelade varje
delnings/skiktningsdel” (sidan SV-21) angående
detaljer kring ändring av tonen tilldelad varje del.
• Genom att trycka på dp SPLIT kan nu de UPPER 1och UPPER 2-skiktade tonerna användas, utöver den
LOWER 1-del som skapats genom
tangentbordsdelning.
5. Tryck på dq UPPER LAYER för att avbryta en
skiktning (återställa hela tangentbordet till
delen UPPER 1).
Indikeringen [U2] slocknar.
CTX5000_3000_SV.book
21 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
För att använda delning och skiktning
samtidigt
1. Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att
dela tangentbordet mellan två toner (delning)”
(sidan SV-19).
2. Utför åtgärderna nedan för att skikta två
UPPER-deltoner.
(1) Tryck på dq UPPER LAYER och kontrollera att
indikeringen [U2] visas.
(2) Välj den ton som ska tilldelas UPPER 2.
3. Utför åtgärderna nedan för att skikta två
LOWER-deltoner.
(1) Tryck in dq UPPER LAYER ett tag, så att
indikeringen [L2] visas.
En indikering visas intill [LOWER LAYER].
För att ändra tonerna tilldelade varje
delnings/skiktningsdel
1. Tryck på 5 TONE.
Tonindikeringen
visas.
2. Tryck in 5 TONE ett tag, så att
placeras till
höger om klaviaturdelsindikeringen (sidan
SV-19).
• Upprepa denna åtgärd så många gånger som krävs
för att placera
till höger om
klaviaturdelsindikeringen (U1, U2, L1 eller L2) för den
del (UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 eller LOWER 2)
vars toninställning du vill ändra.
3. Ändra tonen för den klaviaturdel som valdes i
steg 2.
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 ovan för varje
klaviaturdel vars toninställning du vill ändra.
Visas
(2) Välj den ton som ska tilldelas LOWER 2.
4. Börja spela på tangentbordet.
• Vi hänvisar till ”För att ändra tonerna tilldelade varje
delnings/skiktningsdel” (sidan SV-21) angående
detaljer kring ändring av tonen tilldelad varje del.
NOTERA
• Vid användning av delning och skiktning tillsammans kallas
UPPER 2-delen för ”övre skikt” och LOWER 2-delen för
”nedre skikt”.
• Avaktivera endast det övre skiktet, efter att åtgärderna i
steg 1 till 3 ovan har utförts, genom att trycka på
dq UPPER LAYER och kontrollera att indikeringen [U2]
inte visas. Avaktivera endast det nedre skiktet genom att
trycka in dq UPPER LAYER (LOWER LAYER) ett tag, så
att indikeringen [L2] slocknar (indikeringen intill [LOWER
LAYER] slocknar också).
• En indikering visas intill [LOWER LAYER] så länge det
nedre skiktet är aktiverat, oberoende av huruvida
tangentbordet är delat. Indikeringen slocknar när det nedre
skiktet avaktiveras.
• Genom att trycka på dp SPLIT, efter att åtgärderna i steg 1
till 3 ovan har utförts, avaktiveras delning, så att
indikeringarna [L1] och [L2] slocknar och tangentbordet blir
skiktat med enbart UPPER-delarna (UPPER 1 och
UPPER 2).
SV-21
CTX5000_3000_SV.book
22 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
Val av en effekt för en ton
(efterklang, kör, fördröjning)
Den digitala klaviaturen inkluderar efterklangs-, kör- och
fördröjningseffekter, som kan användas för att förbättra
klangen i tonerna.
● Efterklang (REVERB)
Efterklang simulerar omgivande rymder, såsom ett rum eller
en sal.
● Kör (CHORUS)
Kör lägger till en rik, skimrande kvalitet i ett ljud. Den digitala
klaviaturen tillämpar en förinställd körinställning som är
lämplig för varje ton.
● Fördröjning (DELAY)
Fördröjning lagrar ett ljud och upprepar det periodiskt med en
aning fördröjning före varje upprepning, så att en ekoeffekt
skapas. Fördröjning skiljer sig från efterklang, som skapar en
genljudseffekt. Den digitala klaviaturen tillämpar en förinställd
fördröjningsinställning som är lämplig för varje ton.
NOTERA
• Aktuellt aktiverat/avaktiverat tillstånd för varje effekt kan
kontrolleras med hjälp av indikeringarna på skärmens
högra sida.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Effektlista för efterklang” (sidan SV-23)
angående detaljer kring de efterklangstyper som
motsvarar varje inställningsvärde.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Chorus”.
Nuvarande inställningsvärde
Ch o r u s
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Effektlista för kör” (sidan SV-24)
angående detaljer kring de körtyper som motsvarar
varje inställningsvärde.
6. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Delay”.
Nuvarande inställningsvärde
De l a y
• Förinställd köreffekt och fördröjningseffekter tillämpas på
varje ton även när ingen indikering visas intill [CHORUS]
eller [DELAY].
• Det går att justera hur toneffekter tillämpas på varje del. Vi
hänvisar till ”Användning av mixern” (sidan SV-64)
angående detaljer. De inställningsposter som används för
justering motsvarar följande: efterklangssändning,
körsändning och fördröjningssändning (se ”Avancerade
mixerinställningar” på sidan SV-66).
För att välja en digital effekt
NOTERA
• Anvisningarna nedan beskriver hur du väljer inställningar
för efterklang (steg 2 och 3), kör (4 och 5) och fördröjning (6
och 7). Steg för en effekt vars inställningar inte behöver
ändras kan hoppas över.
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Reverb”.
Nuvarande inställningsvärde
Re v e r b
SV-22
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Effektlista för fördröjning” (SV-24)
angående detaljer kring de fördröjningstyper som
motsvarar varje inställningsvärde.
8. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
23 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
■ CT-X3000
Effektlista för efterklang
Inställningsvärde
■ CT-X5000
Inställningsvärde
Inställningstyp
Visning
1
Av
Off
2
Rum 1
Room 1
3
Rum 2
Room 2
4
Rum 3
Room 3
5
Rum 4
Room 4
6
Rum 5
Room 5
7
Rum 6
Room 6
8
Rum 7
Room 7
9
Rum 8
Room 8
10
Rum 9
Room 9
11
Stort rum 1
L.Room 1
12
Stort rum 2
L.Room 2
13
Sal 1
Hall 1
14
Sal 2
Hall 2
15
Sal 3
Hall 3
16
Sal 4
Hall 4
17
Sal 5
Hall 5
18
Sal 6
Hall 6
19
Sal 7
Hall 7
20
Sal 8
Hall 8
21
Sal 9
Hall 9
22
Stadion 1
Stadium1
23
Stadion 2
Stadium2
24
Stadion 3
Stadium3
25
Platta 1
Plate 1
26
Platta 2
Plate 2
27
Platta 3
Plate 3
28
Fördröjning
Delay
29
Panfördröjning
PanDelay
30
Lång fördröjning 1
L.Delay1
31
Lång fördröjning 2
L.Delay2
32
Kyrka
Church
33
Katedral
Cathedrl
Inställningstyp
Visning
1
Av
Off
2
Rum 1
Room 1
3
Rum 2
Room 2
4
Rum 3
Room 3
5
Rum 4
Room 4
6
Rum 5
Room 5
7
Stort rum 1
L.Room 1
8
Stort rum 2
L.Room 2
9
Sal 1
Hall 1
10
Sal 2
Hall 2
11
Sal 3
Hall 3
12
Sal 4
Hall 4
13
Sal 5
Hall 5
14
Sal 6
Hall 6
15
Stadion 1
Stadium1
16
Stadion 2
Stadium2
17
Stadion 3
Stadium3
18
Platta 1
Plate 1
19
Platta 2
Plate 2
20
Fördröjning
Delay
21
Panfördröjning
PanDelay
22
Lång fördröjning 1
L.Delay1
23
Lång fördröjning 2
L.Delay2
24
Kyrka
Church
25
Katedral
Cathedrl
SV-23
CTX5000_3000_SV.book
24 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
Effektlista för kör
Effektlista för fördröjning
■ CT-X5000
Inställningsvärde
■ CT-X5000
Inställningstyp
Visning
Inställningstyp
Visning
Ton *
Tone
1
Ton *
Tone
2
Kör 1
Chorus 1
2
Kort 1
Short 1
3
Kör 2
Chorus 2
3
Kort 2
Short 2
4
Kör 3
Chorus 3
4
Eko
Echo
5
Kör 4
Chorus 4
5
Temposynk kort
TSync S
6
FB-kör
FBChorus
6
Temposynk medel
TSync M
7
Dämpad kör
Soft C
7
Temposynk lång
TSync L
8
Ljus kör
Bright C
8
Rymd
Ambience
9
Djup kör
Deep C
9
Medium 1
Mid 1
10
Flanger 1
Flanger1
10
Medium 2
Mid 2
11
Flanger 2
Flanger2
11
Lång 1
Long 1
12
Flanger 3
Flanger3
12
Lång 2
Long 2
13
Flanger 4
Flanger4
13
Medium pan
Mid Pan
14
Kort fördröjning 1
S.Delay1
14
Lång pan 1
LongPan1
15
Kort fördröjning 2
S.Delay2
15
Lång pan 2
LongPan2
16
Kort fördröjning 3
S.Delay3
16
Lång pan 3
LongPan3
17
Kort fördröjning 4
S.Delay4
17
Kort enkel
ShrtSngl
18
Medium enkel
Mid Sngl
19
Lång enkel
LongSngl
■ CT-X3000
Inställningsvärde
Inställningstyp
Visning
1
Ton *
Tone
2
Kör 1
Chorus 1
3
Kör 2
Chorus 2
4
Kör 3
Chorus 3
5
Kör 4
Chorus 4
6
FB-kör
FBChorus
7
Djup kör
Deep C
8
Flanger 1
Flanger1
9
Flanger 2
Flanger2
10
Flanger 3
Flanger3
11
Flanger 4
Flanger4
12
Kort fördröjning 1
S.Delay1
13
Kort fördröjning 2
S.Delay2
* Även om val av inställningsvärde 1 (Tone) medför att
indikeringen intill [CHORUS] slocknar, så tillämpas
förinställda köreffekter på varje ton.
SV-24
Inställningsvärde
1
20
Lång dubbel
Long Dbl
21
Lång trippel
LongTrpl
CTX5000_3000_SV.book
25 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
■ CT-X3000
Inställningsvärde
Inställningstyp
Visning
1
Ton *
Tone
2
Kort 1
Short 1
3
Kort 2
Short 2
4
Eko
Echo
5
Temposynk kort
TSync S
6
Temposynk medel
TSync M
7
Temposynk lång
TSync L
8
Rymd
Ambience
Användning av equalizer
En inbyggd equalizer erbjuder ett antal förinställningar som
kan användas för att förstärka eller försvaga vissa
frekvensområden.
CT-X5000 innehåller även en fyrbands equalizer som
möjliggör användarkonfigurerade inställningar (egen
equalizer).
För att välja en equalizerinställning
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
9
Medium 1
Mid 1
10
Medium 2
Mid 2
11
Lång 1
Long 1
12
Lång 2
Long 2
ändra inställningsvärdet.
13
Medium pan
Mid Pan
• Nedan beskrivs de inställningar som motsvarar varje
inställningsvärde.
14
Lång pan 1
LongPan1
15
Lång pan 2
LongPan2
Inställningsvärde
Visning
16
Lång pan 3
LongPan3
1
Standard
Standardinställning
2
Bass +
Förstärker lågfrekvensområdet.
3
Treble +
Förstärker högfrekvensområdet.
4
Loudness Förstärker allt.
5
Mellow
6
Bright
Skapar en ljus känsla.
7
Rock
Skapar ett ljud optimerat för
rockmusik.
8
Dance
Skapar ett ljud optimerat för
dansmusik.
9
Jazz
Skapar ett ljud optimerat för
jazzmusik.
10
Classic
Skapar ett ljud optimerat för
klassisk musik.
11
User
CT-X5000: Tillämpar egna
equalizerinställningar.
* Även om val av inställningsvärde 1 (Tone) medför att
indikeringen intill [DELAY] slocknar, så tillämpas
förinställda fördröjningseffekter på varje ton.
bm till att ta fram ”Equalizr”.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
Beskrivning
Skapar en mjuk känsla.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
SV-25
CTX5000_3000_SV.book
26 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
CT-X5000: För att konfigurera egna
equalizerinställningar
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”User EQ” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
3. Konfigurera inställningarna för varje
frekvensområde.
Inställningspost
Visning
Lågfrekvensområdet
För att justera detta område:
Visa detta:
Lågfrekvensområdet
(50 Hz till 800 Hz)
EQ Low
Mellanfrekvensområde 1
(100 Hz till 8 kHz)
EQ Mid1
Mellanfrekvensområde 2
(100 Hz till 8 kHz)
EQ Mid2
Högfrekvensområdet
(2 kHz till 16 kHz)
EQ High
(2) Tryck på [6] (ENTER).
• Inställningen ”Equalizr” ändras automatiskt till
”User”. Se ”För att välja en equalizerinställning”
(sidan SV-25).
(3) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram ”*** Freq” (mittfrekvens eller gränsfrekvens)
eller ”*** Gain” (förstärkning).
Vad som visas istället för ”***” i menyposterna ovan
beror på vilket frekvensområde som justeras.
(4) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet.
Vi hänvisar till ”Lista över egna
equalizerinställningar” nedan angående detaljer
kring inställningsvärden och deras inställningar.
(5) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
(6) Upprepa vid behov åtgärderna i steg (1) till (5) för att
konfigurera inställningarna av andra
frekvensområden.
4. Konfigurera inställningarna av innivå och
utnivå efter behov.
(1) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Input Lv” (innivå) och använd sedan bn
[–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet.
(2) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram ”OutputLv” (utnivå) och använd sedan bn [–]
och [+] eller ratten bl till att ändra inställningsvärdet.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
Inställningar
EQ Low
Gränsfrekvens
Förstärkning
Mellanfrekvensområde 1
Low Freq
1 till 13*1
Low Gain
–12 till 12
EQ Mid1
Mittfrekvens
Mid1Freq
1 till 20*2
Förstärkning
Mid1Gain
–12 till 12
Mellanfrekvensområde 2
(1) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram menyn för det frekvensområde som ska
justeras.
SV-26
■ Lista över egna equalizerinställningar
EQ Mid2
Mittfrekvens
Mid2Freq
1 till 20*2
Förstärkning
Mid2Gain
–12 till 12
Högfrekvensområdet
EQ High
Gränsfrekvens
HighFreq
1 till 10*3
Förstärkning
HighGain
–12 till 12
Innivå
Input Lv
0 till 127
Utnivå
OutputLv
0 till 127
*1 Inställningsvärdena 1 till 13 (A i tabellen nedan) motsvarar
gränsfrekvenserna 50 Hz till 800 Hz (B i tabellen nedan).
A
1
2
3
4
5
B
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
A
6
7
8
9
10
B
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
A
11
12
13
B
500 Hz
630 Hz
800 Hz
*2 Inställningsvärdena 1 till 20 (A i tabellen nedan) motsvarar
mittfrekvenserna 100 Hz till 8,0 kHz (B i tabellen nedan).
A
1
2
3
4
5
B
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
A
6
7
8
9
10
B
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
A
11
12
13
14
15
B
1,0 kHz
1,3 kHz
1,6 kHz
2,0 kHz
2,5 kHz
A
16
17
18
19
20
B
3,2 kHz
4,0 kHz
5,0 kHz
6,3 kHz
8,0 kHz
*3 Inställningsvärdena 1 till 10 (A i tabellen nedan) motsvarar
gränsfrekvenserna 2,0 kHz till 16 kHz (B i tabellen nedan).
A
1
2
3
4
5
B
2,0 kHz
2,5 kHz
3,2 kHz
4,0 kHz
5,0 kHz
A
6
7
8
9
10
B
6,0 kHz
8,0 kHz
10 kHz
13 kHz
16 kHz
CTX5000_3000_SV.book
27 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
Användning av metronomen
Metronomen ger ifrån sig en fast ton för att markera tid.
Använd metronomen när du vill öva på att spela i ett jämnt
tempo.
För att starta och stoppa metronomen
1. Ange önskad taktbeteckning.
• En taktbeteckning kan anges med täljare (0 till 16) och
nämnare (4 eller 8).
(1) Håll ct METRONOME intryckt tills
”BeatNume”visas.
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet på taktbeteckningens täljare inom
omfånget 0 till 16 (grundinställning: 4).
Inställningsvärde
2 till 16
Accent
Anger täljare från 2 till 16. En accent
hörs endast på första slaget.
1
Alla slag är accentuerade.
0
Inget slag är accentuerat.
(3) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”BeatDeno”.
(4) Använd bn [–] och [+] till att ange taktbeteckningens
nämnare.
• Inställningsvärdet 1 motsvarar 4*
(fjärdedelsnotslag) och inställningsvärdet 2
motsvarar 8* (åttondelsnotslag).
(5) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
2. Använd knapparna dk TEMPO [w] och [q]
till att ändra tempoinställningen.
För att justera balansen mellan metronomoch klaviaturvolym
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Metronom
(Metronom) 3 Metronomvolym (Volume) (sidan SV-117).
Automatisk ljudning av
arpeggiofraser (Arpeggiator)
Arpeggiatorn gör det möjligt att spela olika arpeggion och
övriga fraser automatiskt genom att blott trycka på
tangenterna. Det går att välja bland ett antal olika
arpeggioalternativ, inklusive att spela arpeggion från ett
ackord, spela olika fraser automatiskt, och mycket mer.
• En enda knapp används till att styra arpeggiatorn och
autoharmonisering (sidan SV-52). Därför kan inte
autoharmonisering användas samtidigt som arpeggiatorn
används.
För att slå på arpeggiatorn
1. Tryck på do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR och kontrollera att
indikeringen [ARPEGGIATOR] visas.
Visas
• När ett ackord eller enskilda noter spelas på
klaviaturen spelas det för tillfället valda arpeggiot upp.
• Vi hänvisar till ”Ändring av autokomphastighet
(tempo)” (sidan SV-46) angående detaljer kring
tempoinställning.
3. Tryck på ct METRONOME.
Detta startar metronomen. Antalet takter sedan
metronomen startades anges längst upp till höger på
skärmen.
Notvärde
Takt
Tempo
Slag
4. Tryck en gång till på ct METRONOME för att
stoppa metronomen.
SV-27
CTX5000_3000_SV.book
28 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning på klaviaturen
2. Tryck på do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR för att slå av arpeggiatorn.
Indikeringen [ARPEGGIATOR] slocknar.
För att välja en arpeggiatortyp
1. Följ anvisningarna under ”För att slå på
arpeggiatorn” och kontrollera att indikeringen
[ARPEGGIATOR] visas.
• Om indikeringen [AUTO HARMONIZE] visas istället för
[ARPEGGIATOR] i steg 1 ovan, så behöver den
funktion som är tilldelad knappen ändras.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och välj ”2 Arpeg.” för följande
inställning: Autoharmonisering/arpeggiator (AHar/Arp)
3 Tilldelning för knappen AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR (BtnAsign) (sidan SV-114).
NOTERA
• Gör på följande sätt när du vill att arpeggiomönstret ska
fortsätta spela efter att du släppt tangenterna.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och aktivera följande inställning:
Autoharmonisering/arpeggiator (AHar/Arp) 3
Arpeggiatorlås (ArpegHld) (sidan SV-114).
• Medan delning (sidan SV-19) används kan UPPER 1-delen
eller LOWER 1-delen användas till att spela med
arpeggiatorn. Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och ändra följande inställning:
Autoharmonisering/arpeggiator (AHar/Arp) 3
Arpeggiatordel (ArpegPart) (sidan SV-114).
SV-28
2. Tryck in do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR ett tag, så att indikeringen
[FUNCTION] börjar blinka på skärmen.
Den nu valda arpeggiatortypens nummer och namn
visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ta
fram den arpeggiatortyp som ska väljas.
• Genom att trycka in do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR ett tag medan arpeggiatortypen
visas väljs den ton som rekommenderas för visad typ.
• Vi hänvisar till medföljande ”Bilaga” angående detaljer
kring arpeggiatortyper.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
29 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Ändring av klaviaturens respons
på anslagstryck
(Anslagskänslighet)
Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt
(snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av
samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano.
För att ändra anslagskänslighet
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Touch”.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Tabellen nedan visar inställningsvärden och deras
respektive anslagskänslighet.
Inställningsvärde
01
Känslighet
(visning)
Beskrivning
Reglering av ljud
Användning av pedal
Anslutning av en pedal ger möjlighet till pedalmanövrering
som lägger till olika effekter under ditt framförande. En pedal
kan användas till att starta och stoppa spelning av autokomp
och sångbank (sidan SV-39).
• En pedalenhet medföljer inte den digitala klaviaturen. Den
kan inköpas separat från din handlare. Se sidan SV-3 för
information om olika alternativ.
• En pedal kan även användas till att välja
registerinställningar på den digitala klaviaturen. Vi hänvisar
till ”Användning av en pedal till att bläddra fram inställningar
(registerföljd)” (sidan SV-70) angående detaljer.
Anslutning av en pedal
Beroende på vilken typ av manövrering pedalen ska
användas till ska pedalkabeln anslutas till antingen ingången
fo PEDAL1 eller ingången fp PEDAL2/EXPRESSION på
den digitala klaviaturen.
Pedalingångar
Av (Off)
Anslagskänslighet är avslagen.
Ljudvolymen är fast, oberoende
av hur snabbt tangenterna trycks
ner.
02
Lätt (Light)
Kraftigt ljud även vid lätt tryck
03
Normal
(Normal)
Normal anslagskänslighet
04
Stark
(Heavy)
Normalt ljud även vid kraftigt
tryck
• En indikering visas intill [TOUCH], så länge inte av är
inställt för anslagskänslighet.
• En CASIO sustainpedal (”Separat tillgängliga tillbehör”,
sidan SV-3) kan anslutas till ingången fo PEDAL1.
Ingången fp PEDAL2/EXPRESSION kan användas för
anslutning av en CASIO sustainpedal eller en separat
inköpt expressionspedal.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
• Om en separat inköpt expressionspedal ansluts till
ingången fp PEDAL2/EXPRESSION, så behöver
pedalens polaritetstyp specificeras och pedalen
kalibreras innan den används.
Följ anvisningarna under ”För att ansluta en pedal till
ingången fp PEDAL2/EXPRESSION” (sidan SV-30)
för att göra detta.
SV-29
CTX5000_3000_SV.book
30 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
För att ansluta en pedal till ingången
fo PEDAL1
1. Anslut en pedal till ingången fo PEDAL1.
2. Tryck på bk FUNCTION.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Cntrller” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Pedal” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Pd1Efect” visas, vilket anger att väljarläget för pedal 1funktion är inkopplat.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Lista över pedalfunktioner” (sidan
SV-31) angående detaljer kring funktionen för
respektive inställningsvärde.
6. Slå på eller av pedaleffekter för varje
klaviaturdel* efter behov.
(1) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Pd1Enabl”.
(2) Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
(3) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram den del vars inställning ska ändras.
(4) Använd bn [–] och [+] till att växla mellan på och av.
• Pedaleffekten tillämpas på delar som är påslagna,
men inte på delar som är avslagna.
• Autoharmoniseringsljudet (sidan SV-52) beror på
UPPER 1-delens inställning.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
* Se ”Ljudande av flera toner (skiktning och delning)” (sidan
SV-19).
SV-30
För att ansluta en pedal till ingången
fp PEDAL2/EXPRESSION
1. Anslut en pedal till ingången fp PEDAL2/
EXPRESSION.
2. Tryck på bk FUNCTION.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Cntrller” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Pedal” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
5. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
välja ”Pd2 Type”.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
För att använda denna typ av pedal:
Välj denna
inställning:
Fotomkopplarpedal
1 Foot Sw
Expressionspedal (typ 1-polaritet*)
2 ExpType1
Expressionspedal (typ 2-polaritet*)
3 ExpType2
* Vi hänvisar till ”Anslutningsbara expressionspedaler” (sidan
SV-32) angående detaljer.
• Om en pedal inte fungerar som den ska efter
konfigurering av inställningar, så kan det bero på att
den anslutna pedalen inte är kompatibel med
inställningen av ”Pd2 Type” ovan. Prova i så fall att
ändra inställningen av ”Pd2 Type” för att se om det
resulterar i korrekt funktion.
CTX5000_3000_SV.book
31 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
7. Utför lämpliga åtgärder nedan i enlighet med
vald pedaltyp.
Y Fotomkopplarpedal
Välj önskad pedaleffekt.
(1) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Pd2Efect”.
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Slå på eller av pedaleffekter för
varje klaviaturdel* efter behov.” (sidan SV-30)
angående detaljer kring de pedaleffekter som
motsvarar varje inställningsvärde.
Y Expressionspedal
Vid val av ”2 ExpType1” eller ”3 ExpType2” i steg 6 i
dessa anvisningar väljs ”5 Exp.” (expression) automatiskt
för ”Pd2Efect”. Om en expressionspedal ansluts till
ingången fp PEDAL2/EXPRESSION, så utför
åtgärderna nedan för att kalibrera pedalen innan den
används.
(1) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”ExPCalib” och tryck sedan på [6]
(ENTER). ”Sure?” visas.
(2) Tryck på bn [+] (YES) för att påbörja justering eller
bn [–] (NO) för att avbryta justering.
(3) Medan ”Highest” visas: Trampa ner pedalen och
tryck på [6] (ENTER).
(4) Medan ”Lowest” visas: Släpp upp pedalen och tryck
på [6] (ENTER).
• Meddelandet ”Complete” visas när kalibreringen är
klar.
• För att en expressionspedal ansluten till ingången
fp PEDAL2/EXPRESSION ska kunna
användas för samma manövrering (uthållning etc.)
som en fotomkopplarpedal behöver åtgärderna
under ”■ Fotomkopplarpedal” ovan utföras för att
välja en pedaleffekt.
■ Lista över pedalfunktioner
Inställningsvärde
Funktion
(visning)
Beskrivning
1
Uthållning
(Sustain)
Toner som spelas medan
pedalen hålls nertryckt hålls ut,
även om tangenterna släpps
upp.
Orgel- och andra toner som
hålls ut så länge tangenter hålls
nertryckta fortätter att ljuda så
länge pedalen hålls nertryckt.
2
Sostenuto
(Sostenut)
Endast toner för tangenter som
är nertryckta när pedalen
trampas ner hålls ut, även om
tangenterna släpps upp, tills
pedalen släpps upp.
3
Soft (Soft)
Toner som spelas medan
pedalen är nertryckt görs en
aning lägre och mjukare.
4
Rytm/sång
(Rhy/Song)
Startar eller stoppar autokomp
eller sånguppspelning.
5
Expression
(Exp.)
Denna funktion kan endast
väljas när ”2 ExpType1” eller ”3
ExpType2” har valts i steg 6 i
anvisningarna under ”För att
ansluta en pedal till ingången
fp PEDAL2/EXPRESSION”
(sidan SV-30).
Med denna funktion tillämpas
effekten i enlighet med hur långt
expressionspedalen ansluten till
ingången fp PEDAL2/
EXPRESSION trampas ner.
8. Slå på eller av pedaleffekter för varje
klaviaturdel efter behov.
• Följ anvisningarna i steg 6 under ”För att ansluta en
pedal till ingången fo PEDAL1” (sidan SV-30).
Observera dock att ”Pd2Enabl” ska tas fram i steg (1).
9. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
SV-31
CTX5000_3000_SV.book
32 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
■ Anslutningsbara expressionspedaler
En separat inköpt expressionspedal som uppfyller
specifikationerna nedan kan anslutas till ingången
fp PEDAL2/EXPRESSION. Användning av en pedal vars
funktion har bekräftats (se nedan) rekommenderas.
• Maximalt motståndsvärde: 10 kΩ ±20 % till 50 kΩ ±20 %
• Observera att pedalens polaritet varierar beroende på
tillverkare. Följ anvisningarna under ”För att ansluta en
pedal till ingången fp PEDAL2/EXPRESSION” (sidan
SV-30) för att konfigurera inställningen för pedalens
polaritetstyp.
Expressionspedal typ 1
Uthållning
Uthållning förlänger en tons efterklang för att skapa en rik
resonans.
1. Tryck på dn SUSTAIN.
Indikeringen [SUSTAIN] visas.
Visas
• Uthållningseffekten (ton hålls ut även efter att dess
tangent har släppts upp) tillämpas på toner som spelas
på klaviaturen medan indikeringen [SUSTAIN] visas.
2. Avaktivera uthållning genom att trycka på
dn SUSTAIN och kontrollera att indikeringen
[SUSTAIN] slocknar.
Expressionspedal typ 2*
NOTERA
* Funktionsbekräftade pedaler
Roland EV-5 (Ställ minimivolymen på 0.)
KURZWEIL CC-1
FATAR VP-25, VP-26
• Det är möjligt att konfigurera inställningar för
klaviaturtonerna till varje del som styr hur
uthållningseffekten tillämpas. Följ anvisningarna under ”För
att konfigurera funktionsinställningar med knappen
bk FUNCTION” (sidan SV-112) och konfigurera följande
inställning: Styrenhet (Cntrller) 3 Uthållning (Sustain)
(sidan SV-113).
Mjuk övergång mellan tonhöjder
(portamento)
Med hjälp av portamento är det möjligt att glida smidigt mellan
tonhöjder på samma sätt som med sträng- och
träblåsinstrument.
1. Tryck på dm PORTAMENTO.
Indikeringen [PORTAMENTO] visas.
Visas
• Om två tangenter trycks ner efter varandra medan
indikeringen ovan visas, så glider den första tonhöjden
smidigt in i nästa.
2. Avaktivera portamento genom att trycka på
dm PORTAMENTO och kontrollera att
indikeringen [PORTAMENTO] inte visas.
NOTERA
• Det är möjligt att konfigurera inställningar för
klaviaturtonerna till varje del som styr hur snabbt
övergången mellan tonhöjder sker vid tryckning på
dm PORTAMENTO. Följ anvisningarna under ”För att
konfigurera funktionsinställningar med knappen
bk FUNCTION” (sidan SV-112) och konfigurera följande
inställning: Styrenhet (Cntrller) 3 Portamento (Portamnt)
(sidan SV-113).
SV-32
CTX5000_3000_SV.book
33 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
Användning av ratten för
tonhöjdsböjning
Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta
tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna funktion gör det
möjligt att återge specialeffekter för saxofon och elgitarr.
1. Spela en not på klaviaturen och
CT-X5000: Knappen dt
MODULATION/ASSIGNABLE
Knappen dt MODULATION/ASSIGNABLE kan användas
för att tillämpa vibrato på toner (grundinställning). Knappens
funktion kan också ändras, så att den ändrar hur DSP-effekter
tillämpas på toner.
vrid samtidigt ratten ek PITCH
BEND till vänster om klaviaturen
uppåt eller neråt.
För att tillämpa vibrato på toner
Mängden tonböjning beror på hur
mycket du vrider på ratten för
tonhöjdsböjning.
• Vidrör inte ratten när klaviaturen slås
på.
• I anvisningarna nedan förutsätts att den digitala klaviaturen
är konfigurerad med ursprungliga grundinställningar.
NOTERA
1. Håll dt MODULATION/ASSIGNABLE intryckt.
Knappens indikator lyser medan knappen hålls intryckt.
NOTERA
• Det går även att ställa in användning av ratten för
tonhöjdsböjning genom att bestämma mängden
tonhöjdsändring vid maximal vridning i endera riktning. Följ
anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och konfigurera följande inställning:
Styrenhet (Cntrller) 3 Tonhöjdsböjning (PitchBnd) 3
Omfång för tonhöjdsböjning (Range) (sidan SV-113).
Lyser
• Vibrato tillämpas vid klaviaturspelning medan
indikatorn lyser.
2. Avaktivera effekten genom att släppa upp
knappen.
Knappens indikator släcks.
NOTERA
• Vibratoeffektens intensitet kan ändras medan indikatorn
lyser. Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och konfigurera följande inställning:
Styrenhet (Cntrller) 3 MODULATION/ASSIGNABLE
(Mod/Asgn) 3 Värde när modulation är på (ModValue)
(sidan SV-113).
För att ändra manövreringen som utförs vid
tryckning på dt MODULATION/
ASSIGNABLE
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Cntrller” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Mod/Asgn” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Btn Act” visas.
SV-33
CTX5000_3000_SV.book
34 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
4. Använd bn [–] och [+] till att välja önskad
dt MODULATION/ASSIGNABLE-funktion.
För att välja denna funktion:
Välj detta
inställningsvärde:
Aktivera funktionen tilldelad knappen
endast medan knappen hålls intryckt.
1 Moment
Växla mellan aktiverad och
avaktiverad funktion varje gång
knappen trycks in.
2 Toggle
• Indikatorn till vänster om knappen lyser medan den
tilldelade funktionen är aktiverad och är släckt medan
den är avaktiverad.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
För att ändra funktionen tilldelad
dt MODULATION/ASSIGNABLE
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
ändra manövreringen som utförs vid tryckning
på dt MODULATION/ASSIGNABLE” (sidan
SV-33).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Btn Func”.
3. Använd bn [–] och [+] till att ändra funktionen
tilldelad dt MODULATION/ASSIGNABLE.
För att ändra till denna funktion:
Välj detta
inställningsvärde:
Vibrato
1 Mod
Ändra hur DSP-effekter tillämpas på
toner i enlighet med
användarinställningar.*
2 DSP
* Vi hänvisar till ”För att ändra hur DSP-effekter tillämpas vid
tryckning på dt MODULATION/ASSIGNABLE” (sidan
SV-34) angående detaljer kring inställning.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
För att ange vilken klaviaturdel en effekt ska
tillämpas på vid tryckning på
dt MODULATION/ASSIGNABLE
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
ändra manövreringen som utförs vid tryckning
på dt MODULATION/ASSIGNABLE” (sidan
SV-33).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”PartEnbl” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram den del vars inställning ska ändras.
4. Använd bn [–] och [+] till att växla mellan på
och av.
• Effekten tillämpas på delar som är påslagna, men inte
på delar som är avslagna.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
NOTERA
• Vi hänvisar till ”Ljudande av flera toner (skiktning och
delning)” (sidan SV-19) angående detaljer kring
klaviaturdelar.
”För att ändra hur DSP-effekter tillämpas vid
tryckning på dt MODULATION/
ASSIGNABLE
NOTERA
• Den DSP-modul som registreras genom följande åtgärder
innehåller element i den digitala klaviaturens DSP-effekter.
Vi hänvisar till ”DSP-redigering” (sidan SV-72) angående
detaljer kring konfigurering och parametrar för DSPeffekter.
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
ändra manövreringen som utförs vid tryckning
på dt MODULATION/ASSIGNABLE” (sidan
SV-33).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Btn Func”.
3. Använd bn [–] och [+] till att ändra
inställningen till ”2 DSP”.
SV-34
CTX5000_3000_SV.book
35 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”DSPModle” (mål-DSP-modul).
Namnet på en DSP-modul visas.
Modulnummer
DSP-modulnamn
M o n 1 B EQ
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange önskad DSP-modul.
6. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”DSPParam” (mål-DSPparameter).
Namnet på den första parametern för den DSP-modul
som valdes i steg 5 visas.
Parameternummer
Parameternamn
EQ G a i n
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ta
Ändring av tonhöjd med
halvtonssteg (transponering)
Transponeringsfunktionen kan användas till att höja eller
sänka den digitala klaviaturens samlade tonhöjd i steg om
halvtoner. Använd denna funktion för att justera klaviaturens
tonhöjd till en tonart som passar bättre till en vokalist, ett
annat instrument etc.
För att ändra tonhöjden i halvtonssteg
1. Tryck på knappen ds TRANSPOSE [w] eller
[q].
”Trans.” visas.
• Klaviaturens tonhöjd kan ändras inom omfånget –12
till 00 till +12.
• Medan ”Trans.” visas kan sifferknapparna bm, bn [–]
och [+], eller ratten bl, användas till att ändra
inställningsvärdet.
• Om bk FUNCTION trycks in eller ingen manövrering
utförs på ett tag, så slocknar ”Trans.”.
NOTERA
• Indikeringen [TRANSPOSE] visas så länge en annan
transponeringsinställning än 0 (noll) är valt.
fram den parameter som ska ändras vid
tryckning på dt MODULATION/
ASSIGNABLE.
8. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”DSPValue” (värde när DSP slås på).
9. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra det inställningsvärde som tillämpas vid
tryckning på dt MODULATION/
ASSIGNABLE.
10.Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
NOTERA
• Tilldelad DSP-modul varierar beroende på ton. Utför
åtgärderna under ”För att använda DSP-redigering till att
redigera en effekt” (sidan SV-72) för att kontrollera DSPmodulerna för varje ton.
Visas
Ändring av tonhöjden för varje
del i oktavsteg (oktavskifte)
Oktavskifte kan användas för att höja eller sänka klaviaturens
tonhöjd i oktavsteg. Individuella oktavskiftesinställningar kan
konfigureras för varje klaviaturdel* (UPPER 1, LOWER 1,
UPPER 2 och LOWER 2).
• Det är också möjligt att ange hur många oktaver som ska
skiftas för varje del.
• Snabboktavskifte ger möjlighet att snabbt skifta oktaver i
enlighet med inställningar som förkonfigurerats för en del.
* Se ”Ljudande av flera toner (skiktning och delning)” (sidan
SV-19).
NOTERA
• Oktavskiftesinställningen ändras automatiskt när vissa
toner väljs. Vi hänvisar till kolumnen ”Oktavskifte” i tonlistan
i medföljande ”Bilaga”.
• Autoharmoniseringsljudet (sidan SV-52) beror på
UPPER 1-delens inställning.
SV-35
CTX5000_3000_SV.book
36 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
För att konfigurera inställningen av
oktavskiftesmängd för varje del
1. Tryck på dr OCTAVE.



 Antal skiftade oktaver. 0 (noll) anger ingen skiftning,

1 anger en oktav upp och –1 anger en oktav ner. Det
går att ange ett värde inom omfånget –3 till +3.
Klaviaturdel. Vi hänvisar till
”Klaviaturdelsindikeringar” (sidan SV-19) angående
detaljer kring klaviaturdelar och hur de anges.
Anger inställningsmenyn för oktavskifte.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att välja den klaviaturdel som ska
oktavskiftas.
3. Använd bn [–] och [+] till att oktavskifta den
klaviaturdel som valdes i steg 2.
U2 Oc t .
4. Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för att
oktavskifta andra delar efter behov.
5. Tryck på dr OCTAVE eller sifferknappen [4]
(EXIT) bm för att avsluta konfigureringen och
återgå till det tillstånd klaviaturen var i före
steg 1 i dessa anvisningar.
SV-36
1. Håll dr OCTAVE intryckt och tryck på knappen
ds TRANSPOSE [w] eller [q].
U1 Oc t .

För att använda snabboktavskifte
• Tryck på [w] för att skifta angivna klaviaturdelar en
oktav ner och på [q] för att skifta dem en oktav upp.
• Utför åtgärderna för val av klaviaturdel för
snabboktavskifte nedan för att välja de delar som ska
påverkas vid användning av snabboktavskifte.
För att välja klaviaturdelar för
snabboktavskifte
1. Tryck på dr OCTAVE.
”U1 Oct.” visas.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Btn Trgt” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”U1OctBtn” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram den del vars inställning ska ändras.
4. Använd bn [–] och [+] till att växla mellan på
och av.
• Efter val av påslaget läge skiftas klaviaturdelens oktav
vid utförande av åtgärden för snabboktavskifte under
”För att använda snabboktavskifte” (sidan SV-36).
5. Upprepa åtgärderna i steg 3 och 4 för andra
delar efter behov.
6. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
37 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
Tonhöjdsjustering för digital
huvudklaviatur och enskild del
Följ anvisningarna nedan för att utföra tonhöjdsjustering för
digital huvudklaviatur. Vid justering fungerar noten A4 (A över
mittre C) som stämningsstandard.
För att finstämma en tonhöjd (stämning)
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Tune” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”MstrTune” visas.
3. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att ändra inställningsvärdet.
• Inställningsomfånget är 415,5 till 465,9 Hz
(grundinställning: 440,0 Hz).
• Använd sifferknapparna bm till att mata in heltal.
• bn [–] och [+], eller ratten bl, kan användas till att
ändra frekvensen i 0,1 Hz:s steg.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
För att finstämma tonhöjden för varje
klaviaturdel
(delgrovstämning, delfinstämning)
Vid användning av skiktning och delning kan tonhöjden för
varje del (UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 och LOWER 2)
finstämmas var för sig.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställningar: Stämning
(Tune) 3 Delgrovstämning (PrtCoars) och delfinstämning
(Prt Fine) (sidan SV-115).
NOTERA
• Vid delgrovstämning ändras tonhöjden i halvtonssteg och
vid delfinstämning ändras tonhöjden i centsteg.
• Autoharmoniseringsljudet (sidan SV-52) beror på
UPPER 1-delens inställning.
Val av skala
Det finns 17 olika skalor att välja bland, inklusive sådana som
passar för klassisk musik från vissa perioder, arabisk musik
etc.
■ Lista över skalor
Nr
Skalnamn
Visning
01
Equal Temperament
Equal
02
Pure Major
PureMajr
03
Pure Minor
PureMinr
04
Pythagorean
Pythagor
05
Kirnberger 3
Kirnbrg3
06
Werckmeister
Wercmeis
07
Mean-Tone
MeanTone
08
Rast
Rast
09
Bayati
Bayati
10
Hijaz
Hijaz
11
Saba
Saba
12
Dashti
Dashti
13
Chahargah
Chaharga
14
Segah
Segah
15
Gurjari Todi
GujrTodi
16
Chandrakauns
Cndrkuns
17
Charukeshi
Carukesi
NOTERA
• Tonhöjden för varje not i en skala (från C till B) kan
finstämmas i encents steg. Efter att en förinställd skala har
valts kan dess stämning ändras såsom önskas. Vi hänvisar
till ”För att finstämma en skala (skalfinstämning)” (sidan
SV-38) angående detaljer.
• Skalan för autokomp kan fastställas som jämntempererad,
oberoende av vilken skala som är vald för tillfället. Följ då
anvisningarna under ”För att välja skalinställning för
autokomp” för att slå av inställningen för
ackompanjemangsskala (AcompScl) (sidan SV-38).
SV-37
CTX5000_3000_SV.book
38 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Reglering av ljud
För att välja temperament för klaviaturspel
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Scale” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Type” visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Vi hänvisar till ”Lista över skalor” (sidan SV-37)
angående detaljer kring de skalor som motsvarar varje
inställningsvärde.
4. Tryck på sifferknappen [3] (W) bm, så att
”Root” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja önskad rotnot.
6. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
För att finstämma en skala (skalfinstämning)
1. Utför åtgärderna i steg 1 och 2 under ”För att
välja temperament för klaviaturspel” (sidan
SV-38).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”FineTune” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”C Tune” visas.
3. Utför önskad finstämning av tonhöjden för
varje enskild not i skalan.
(1) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram namnet på den not (C till B) vars tonhöjd ska
finstämmas.
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
finstämma tonhöjden för den not som visas för
tillfället.
• Tonhöjden kan ändras inom omfånget –99 till +99
cent.
(3) Upprepa åtgärderna i steg (1) och (2) så många
gånger som krävs för att finstämma tonhöjderna för
önskade noter.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
SV-38
För att välja skalinställning för autokomp
1. Utför åtgärderna i steg 1 och 2 under ”För att
välja temperament för klaviaturspel” (sidan
SV-38).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”AcompScl”.
3. Använd bn [–] och [+] till att slå på eller av
inställningen.
På (On): Den skala som valts genom åtgärderna under
”För att välja temperament för klaviaturspel” tillämpas
även på autokomp.
Av (Off): Skalan för autokomp är alltid jämntempererad.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
39 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning av inbyggda sånger
eller sånger på ett USBminne (sångbanksläge)
Den digitala klaviaturen innehåller 30 inbyggda sånger.*
Använd inbyggda sånger till att bara lyssna på eller för att öva
genom att stänga av ljudet från ena handens pianodel och
samtidigt spela med. Det är också möjligt att ansluta ett USBminne till den digitala klaviaturen och spela upp MIDI-filer
(SMF eller CMF) på samma sätt som inbyggda sånger.
* Till denna digitala klaviatur används termen ”sång” med
syftning på ett musikstycke.
NOTERA
• Funktionerna och manövreringarna nedan kan inte
användas vid uppspelning av en inbyggd sång eller en
sång i CMF-format lagrad på ett USB-minne.
– Mixerfunktion (sidan SV-64)
– Del på/av-omkoppling för delläge (sidan SV-62)
(Delvalets aktuella status kan emellertid kontrolleras.)
Val av inbyggd sång för
uppspelning
3. Tryck på ck PLAY/STOP.
• Sånguppspelning startar. Uppspelningstempo,
nuvarande takt och nuvarande slag visas längst upp till
höger på skärmen.
Notvärde
Tempo
Takt
Slag
• Följande manövreringar kan utföras under pågående
sånguppspelning.
Att utföra denna operation:
Gör detta:
Stoppa sången halvvägs.
Tryck på ck PLAY/STOP.
Pausa eller fortsätta spela upp
sången.
Tryck på btk PAUSE.
Ändra
sånguppspelningshastigheten.
Tryck på knappen
dk TEMPO [w] eller
[q].
Hoppa till början av nästa takt.
Tryck på bsdFF.
Snabbspola sången framåt.
Håll bsdFF intryckt.
Hoppa till början av föregående Tryck på brsREW.
takt.
Snabbspola sången bakåt.
För att välja en viss inbyggd sång för
uppspelning
1. Tryck på 7 SONG BANK.
Sångbanksindikeringen
kopplas in.
Sångnummer
visas och sångbanksläget
Håll brsREW intryckt.
• Medan en sång spelas upp kan du spela med på
tangentbordet med hjälp av den ton (inklusive
delnings- och skiktningstoner) som valts innan
sånguppspelning startade.
4. Tryck på ck PLAY/STOP för att stoppa
sånguppspelning.
Sångnamn
S a i n t sGo
• Sången spelas upp i en kontinuerlig loop (repetering
på) tills du trycker på ck PLAY/STOP. Tryck på
bp REPEAT och kontrollera att ingen indikering visas
intill [REPEAT] för att slå av repetering.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja önskat sångnummer.
• Vi hänvisar till ”Sifferinmatning” (sidan SV-14)
angående detaljer kring angivning av nummer.
• På sidan A-1 finns en lista över sånger.
Indikeringen slocknar när repetering slås av.
NOTERA
• Med denna åtgärd ändras metronomens slaginställning
(sidan SV-27) automatiskt till den som gäller för den valda
sången. Även om slagen i en sång ligger utanför tillåtet
inställningsomfång för metronomen, så tillämpas de ändå
som metronominställning.
• Med denna åtgärd ändras efterklangsinställningen (sidan
SV-22) för att matcha den för tillfället valda sången.
• Vid val av vissa sånger visas först ”Lod” för TEMPO (se
bilden under steg 3). Det anger att data håller på att laddas.
SV-39
CTX5000_3000_SV.book
40 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning av inbyggda sånger eller sånger på ett USB-minne (sångbanksläge)
För att välja en ton för klaviaturspel i
sångbanksläget
1. Tryck på 5 TONE i sångbanksläget.
Tonindikeringen
visas. Sångbanksindikeringen
blir också kvar på skärmen.
3. Tryck på bq A-B när uppspelningen når början
på det avsnitt som ska repeteras.
Början på den takt som spelas när bq A-B trycks in
markeras som början på loopen, varefter indikeringen
intill [A-B] börjar blinka.
Blinkar
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den ton du vill
tilldela klaviaturspel.
• Medan
visas kan delnings- och/eller skiktningston
väljas. Vi hänvisar till ”Val av en ton” (sidan SV-18)
angående detaljer.
NOTERA
• Tryck på 7 SONG BANK för att ändra det tonnummer
som valts genom åtgärderna ovan. Det gör att
slocknar,
så att endast
visas.
4. Tryck en gång till på bq A-B när
uppspelningen når slutet på det avsnitt som
ska repeteras.
Slutet på den takt som spelas när bq A-B trycks in
markeras som slutet på loopen, varefter indikeringen intill
[A-B] slutar blinka.
För att justera balansen mellan sång- och
klaviaturvolym
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Sångvolym
(Song Vol) (sidan SV-115).
Loopuppspelning av vissa
sångtakter (A-B-repetering)
För att kunna loopa en önskad taktrad i en sång behöver du
ange starttakten och sluttakten i det avsnitt som ska
repeteras.
Start
Slut
Dessa takter repeteras.
För att loopa en viss fras
1. Om ingen indikering visas intill [REPEAT], så
tryck på bp REPEAT för att ta fram den.
2. Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att
välja en viss inbyggd sång för uppspelning”
(sidan SV-39) för att starta sånguppspelning.
Visas
5. Tryck på bq A-B för att återgå till normal
uppspelning.
Indikeringen intill [A-B] slocknar.
Uppspelning med ena handens
del nertystad
Det är möjligt att tysta ner en av handdelarna i en sång vid
uppspelning. Du kan då öva på att spela den nertystade delen
på klaviaturen. Följande typer av sånger kan användas för
sådan övning: inbyggda sånger* eller sånger i CMF-format
(en typ av CASIO MIDI-fil)* lagrade på ett USB-minne.
* Dessa sånger innehåller delkanalsinformation (sidan
SV-41).
För att spela upp med ena handens del
nertystad
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja önskat sångnummer.
3. Tryck på ck PLAY/STOP för att starta
sånguppspelning.
SV-40
CTX5000_3000_SV.book
41 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Spelning av inbyggda sånger eller sånger på ett USB-minne (sångbanksläge)
4. Använd bo PART SELECT till att välja en del
att öva på.
• Varje tryckning på bo PART SELECT medför att
indikeringarna nedan visas eller slocknar i enlighet
med den typ av sång som väljs.
Y Sång med en vänsterhandsdel och en högerhandsdel
Uppspelning av båda
händernas delar
(Off)*
Högerhandsdelen
nertystad
(Right)*
Vänsterhandsdelen
nertystad
(Left)*
Båda händernas delar
nertystade
(Both)*
Y Sång med ackordkomp på vänsterhandssidan och
melodi på högerhandssidan
Uppspelning av båda
händernas delar
(Off)*
Högerhandsdelen
nertystad
(Right)*
Vänsterhandsdelen
nertystad
(Left)*
■ Delkanalsinformation
I inbyggda sånger och sånger i CMF-format är delar där
vänsterhandsspel är inspelade och delar där högerhandsspel
är inspelade åtskilda. Dessa sånger innehåller
”delkanalsinformation”, som styr vilka delar på den digitala
klaviaturen vänsterhandsspel respektive högerhandsspel ska
tilldelas.
Nedan beskrivs den delkanalsinformation som ryms i
inbyggda sånger och vanliga sånger i CMF-format.
Sångtyp
Vänsterhandens Högerhandens
del:
del
Normal pianosång
med en ton för båda
händerna
Del 3 i delgruppen Del 4 i
SONG SOLO
delgruppen
SONG SOLO
Sång med autokomp
för vänsterhandens
del och melodi för
högerhandens del
Del 1 till 8 i
delgruppen
RHYTHM
Del 4 i
delgruppen
SONG SOLO
Även om standard-MIDI-filer (SMF-format) lagrade på ett
USB-minne också kan spelas upp av den digitala klaviaturen,
så innehåller sådana filer ingen delkanalsinformation. Följ
anvisningarna nedan för att ange huruvida högerhandsdelen
eller vänsterhandsdelen ska nertystas vid tryckning på
bo PART SELECT för uppspelning av en sådan fil.
För att ange en delkanal
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och ändra inställningarna för delkanal: Övrigt (Other)
3 Högerhands (melodis) delkanal (PartR Ch), Vänsterhands
delkanal (PartL Ch) (sidan SV-117).
NOTERA
• Inställningen ovan tillämpas endast för uppspelning av en
sång som inte innehåller delkanalsinformation. För en sång
med delkanalsinformation ignoreras denna inställning och
delkanalsinformationen ges prioritet.
Båda händernas delar
nertystade
(Both)*
* Vid varje tryckning på bo PART SELECT väljs
inställningar i ovan angiven ordningsföljd, samtidigt som
aktuell inställning visas tillfälligt på skärmen.
5. Tryck på ck PLAY/STOP för att stoppa
sånguppspelning.
SV-41
CTX5000_3000_SV.book
42 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Uppspelning av sånger på ett
USB-minne
Samma manövrering som för inbyggda sånger kan användas
för att spela upp MIDI-filer* lagrade i mappen MUSICDAT på
ett USB-minne. Vi hänvisar till ”Kopiering av allmänna
sångdata till ett USB-minne med hjälp av dator” (sidan
SV-123) angående tillvägagångssätt för att spara en MIDI-fil
på ett USB-minne.
* Standard-MIDI-filer (SMF-format 0/1) och CASIO MIDI-filer
(formatet CMF)
För att spela upp en sång på ett USB-minne
1. Sätt i USB-minnet i den digitala klaviaturens
Uppspelning av ljudfiler på
ett USB-minne (ljudläge)
Den digitala klaviaturen kan användas för uppspelning av
ljudfiler (WAV-format, 44,1 kHz, 16 bitar) lagrade i mappen
MUSICDAT på ett USB-minne. Vi hänvisar till ”Kopiering av
allmänna sångdata till ett USB-minne med hjälp av dator”
(sidan SV-123) angående tillvägagångssätt för att spara en
ljudfil på ett USB-minne.
NOTERA
• Medan en ljudfil spelas upp kan du spela normalt på
klaviaturen och utföra åtgärder för skiktning och delning.
• Vi hänvisar till ”USB-minne” (sidan SV-119) angående
hantering av USB-minnen.
USB-minnesport.
• När du utför en åtgärd med ett USB-minne eller slår på
den digitala klaviaturen medan ett USB-minne är isatt
behöver den digitala klaviaturen först utföra en
”monteringssekvens” för att förbereda för datautbyte
med USB-minnet. Det kan hända att operationer på
den digitala klaviaturen tillfälligt avaktiveras medan en
monteringssekvens utförs. Indikeringen [USB] blinkar
på skärmen medan USB-minnet monteras. Det kan ta
upp till 10 eller 20 sekunder eller rentav längre innan
USB-minnet blivit monterat. Meddelandet ”Listing”
visas under pågående montering. Försök inte utföra
några åtgärder på den digitala klaviaturen medan en
monteringssekvens pågår. Ett USB-minne behöver bli
monterat varje gång det ansluts till den digitala
klaviaturen.
2. Utför åtgärderna under ”För att välja en viss
inbyggd sång för uppspelning” (sidan SV-39).
För att spela upp en ljudfil
1. Sätt i ett USB-minne på vilket en ljudfil som
stöds är lagrad i USB-minnesporten på den
digitala klaviaturen.
2. Tryck in 7 SONG BANK (AUDIO) ett tag, så
att indikeringen [AUDIO] visas.
Visas
Den digitala klaviaturen är därmed i ljudläget och står i
beredskap för ljudfilsuppspelning.
Sångnummer
• Sångnummer tilldelas automatiskt i ordningsföljd till
MIDI-filer på USB-minnet. Filer sorteras efter filnamn
och den första MIDI-filen tilldelas sångnummer 41.
Filnamn
Ab s o l u t e
• Sångnummer tilldelas automatiskt i ordningsföljd till
ljudfiler på USB-minnet.
3. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den ljudfil som
ska spelas upp.
4. Tryck på 8 AUDIO PLAY/STOP för att starta
uppspelning.
Indikeringen [AUDIO PLAY] visas.
Visas
• Följande manövreringar kan utföras under pågående
uppspelning.
Att utföra denna operation: Tryck på denna knapp:
Hoppa till nästa fil
bn [+]
Hoppa till föregående fil
bn [–]
5. Tryck på 8 AUDIO PLAY/STOP för att stoppa
uppspelning.
Indikeringen [AUDIO PLAY] slocknar.
SV-42
CTX5000_3000_SV.book
43 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
6. Tryck på 7 SONG BANK (AUDIO) för att
koppla ur ljudläget.
Indikeringen [AUDIO] slocknar.
NOTERA
• Uppspelning av en ljudfil fortsätter även om ljudläget
kopplas ur. Tryck i detta fall på 8 AUDIO PLAY/STOP
för att stoppa uppspelningen.
• Uppspelning av en ljudfil kan loopas. Följ anvisningarna
under ”För att konfigurera funktionsinställningar med
knappen bk FUNCTION” (sidan SV-112) och slå på
inställningen för repetering: Ljuduppspelning (AudioPly) 3
Loopning av ljuduppspelning (Repeat) (sidan SV-116).
För att justera balansen mellan
ljudfilsuppspelning och klaviaturvolym
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och ändra volyminställningen: Ljuduppspelning
(AudioPly) 3 Volym för ljuduppspelning (Volume) (sidan
SV-116).
Mittmakulering (röstborttagning)
Vid aktivering av röstborttagning tystas eller minimeras vokala
ljud i en ljudfilsuppspelning. Notera att denna funktion
upphäver toner i ljudets mittparti, vilket (beroende på hur det
ursprungliga ljudet har mixats) kan resultera i att något annat
än den vokala delen upphävs. Hur röstborttagning utförs beror
på ljudet som matas in.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och ändra inställningen för mittmakulering:
Ljuduppspelning (AudioPly) 3 Mittmakulering vid
ljuduppspelning (C Cancel) (sidan SV-116).
Användning av autokomp
(rytmläge)
Efter val av en önskad komprytm för autokomp ljuder ett
matchande ackompanjemang (bas, gitarr och andra
instrument) automatiskt när du spelar ett ackord med
vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig
när du spelar.
Inbyggda rytmer kan redigeras för att skapa egna autokomp
(användarrytmer), som kan sparas i minnet. Vi hänvisar till
”Skapande av autokomp (användarrytm)” (sidan SV-76)
angående detaljer.
Val av rytmer
För att välja en rytm
1. Tryck på 6 RHYTHM.
Rytmindikeringen
visas och rytmläget kopplas in.
Rytmnummer
Rytmnamn
S t r t 8B t
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja önskat rytmnummer.
• Vi hänvisar till ”Sifferinmatning” (sidan SV-14)
angående detaljer kring angivning av nummer.
• Rytmer är indelade i olika kategorier och ordnade så
att det går snabbt och enkelt att navigera mellan
kategorier. Vi hänvisar till ”Knappen 4 CATEGORY”
(sidan SV-15) angående detaljer.
• Vi hänvisar till medföljande ”Bilaga” angående detaljer
kring rytmkategorier och -typer.
NOTERA
• Med denna åtgärd ändras metronomens slaginställning
(sidan SV-27) automatiskt till den som gäller för den valda
rytmen. Även om slagen i en rytm ligger utanför tillåtet
inställningsomfång för metronomen, så tillämpas de ändå
som metronominställning.
3. Tryck på ck START/STOP för att starta
spelning av vald rytm.
• Autokomp med enbart rytm (trumma och slagverk)
startar. Tryck en gång till på ck START/STOP för att
stoppa rytmspelning.
SV-43
CTX5000_3000_SV.book
44 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
CT-X5000: För att välja en kategori med hjälp
av RHYTHM-kategoriknapparna
Användning av autokomp
För att spela ett autokomp
NOTERA
• eq RHYTHM-kategoriknapparna kan användas till att
snabbt och enkelt navigera mellan kategorier.
Knappen ep RHYTHM GROUP SELECT
1. Följ anvisningarna under ”Val av rytmer”
(sidan SV-43) för att välja den rytm som ska
ljuda.
2. Tryck på cm ACCOMP och kontrollera att
indikeringen [ACCOMP] visas.
eq RHYTHM-kategoriknappar
Rytmkategorier är indelade i två grupper: grupp A (L) och
grupp B (M). Vilken kategori (grupp) en eq RHYTHMkategoriknapp väljer beror på huruvida indikatorn till
vänster om ep RHYTHM GROUP SELECT lyser.
1. Tryck på knappen ep RHYTHM GROUP
SELECT för att växla mellan kategorigrupp A
(indikatorn släckt) och kategorigrupp B
(indikatorn tänd).
Visas
• Vi hänvisar till ”Autokompdelar och indikeringen
ACCOMP” (sidan SV-45) angående detaljer kring
denna indikering.
3. Tryck på bt ENDING/SYNCHRO START.
• Beredskap för synkroniserad start (sidan SV-48)
kopplas in.
2. Tryck på motsvarande eq RHYTHMkategoriknapp för att välja önskad kategori.
• Rytmindikeringen
börjar blinka på skärmen.
• Vid tryckning på en eq RHYTHM-kategoriknapp väljs
den senast valda rytmen i motsvarande kategori.
Medan
blinkar är det möjligt att välja en av de
rytmer som ingår i aktuell kategori. Tryck på
6 RHYTHM för att avbryta val av kategorirytm.
slutar då blinka.
3. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den rytm som
ska ljuda.
SV-44
Blinkar
4. Spela önskat ackord på tangentbordet för
ackompanjemang.
Autokomp börjar spelas så snart du spelar ett ackord.
Exempel: Spela ett C-ackord (C-E-G).
Tangentbord för ackompanjemang
UPPER-delens tangentbord
CTX5000_3000_SV.book
45 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
5. Använd knapparna dk TEMPO [w] och [q]
till att ändra tempoinställningen.
Tempo
Takt
Slag
• Det är också möjligt att konfigurera
tempoinställningen, innan autokomp startas.
• Vi hänvisar till ”Ändring av autokomphastighet
(tempo)” (sidan SV-46) angående detaljer kring
tempoinställning.
6. Spela andra ackord med vänsterhanden medan
du spelar melodin med högerhanden.
• ”CASIO CHORD” eller andra förenklade
ackordfingersättningslägen kan användas för att spela
ackord. Se ”För att välja ett ackordfingersättningsläge”
(sidan SV-50).
• Ackompanjemanget kan ändras med hjälp av
knapparna bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4. Se ”Skapande av sånger
med autokomp (kompmönster)” (sidan SV-47).
7. Tryck på ck START/STOP för att stoppa
autokomp.
• Vid tryckning på bt ENDING/SYNCHRO START,
istället för ck START/STOP, spelas ett
avslutningsmönster innan autokompet stoppas. Se
”Skapande av sånger med autokomp (kompmönster)”
(sidan SV-47).
■ Autokompdelar och indikeringen ACCOMP
Den digitala klaviaturens autokomp kan spela upp till åtta
delar (trummor, slagverk, bas, ackord 1 till 5) samtidigt.
Indikeringen [ACCOMP] anger huruvida endast
slagverksdelar (trummor, slagverk) eller alla kompdelar
kommer att ljuda. Vid varje tryckning på cm ACCOMP växlar
indikeringen [ACCOMP] mellan att visas och att inte visas.
• När indikeringen [ACCOMP] inte visas ljuder bara rytmen
(trumma och slagverk) i valt kompmönster.
• När indikeringen [ACCOMP] visas ljuder bas, ackord och
andra delar i enlighet med det ackord som spelas på
tangentbordet för ackompanjemang.
NOTERA
• Med hjälp av anvisningarna under ”Nertystning av vissa
delar (delläge)” (sidan SV-62) är det möjligt att snabbt och
enkelt stänga av eller återställa ljudet i flera delar.
• Det är också möjligt att finjustera volymen, effektnivån och
andra inställningar för varje del. Vi hänvisar till ”Användning
av mixern” (sidan SV-64) angående detaljer.
För att justera balansen mellan autokompoch klaviaturvolym
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Autokompvolym
(AcompVol) (sidan SV-115).
NOTERA
• Enligt anvisningarna ovan fingersätter du de ackord som
ska spelas av autokompet. Det går också att använda
musikförinställningar till att spela autokomp med en
ackordföljd baserad på den musikgenre du vill framföra,
utan att mata in ackord. Vi hänvisar till ”Användning av
musikförinställning” (sidan SV-53) angående detaljer.
SV-45
CTX5000_3000_SV.book
46 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
Ändring av autokomphastighet
(tempo)
Det finns två sätt att ändra tempot på.
• Angivning av ett värde för slag per minut
• Inknackning av taktslag med knappen dl TAP TEMPO
(knackinmatning)
Indikering för notvärde och tempovärde
Aktuell inställning av tempovärde visas alltid längst upp till
höger på skärmen.
Notvärde
Tempovärde
Tempovärdet visas alltid i kombination med ett notvärde.
Exemplet ovan anger 120 fjärdedelsnotslag per minut.
För att ange ett tempovärde
1. Ändra notvärdet efter behov.
• Se ”För att ändra det visade notvärdet” nedan.
2. Använd knapparna dk TEMPO [w] och [q]
till att ändra tempoinställningen.
Nuvarande inställningsvärde
T EMPO
• Tillåtet inställningsomfång för tempovärde beror på det
notvärde som visas för tillfället enligt tabellen nedan.
Notvärde
Tempovärdesomfång
Fjärdedelsnot (2)
20 till 255
Åttondelsnot (6)
40 till 510
Halvnot (1)
10 till 128
Punkterad fjärdedelsnot (2.)
13 till 170
• När notvärdet är en fjärdedelsnot motsvarar
tempovärdet det verkliga antalet slag per minut. När
notvärdet är en åttondelsnot är antalet slag per minut
dubbelt så stort som tempovärdet. När notvärdet är en
halvnot är antalet slag per minut hälften så stort som
tempovärdet.
SV-46
För att ändra det visade notvärdet
1. Tryck på dl TAP TEMPO ett tag, så att det
visade notvärdet ändras.
• Vid varje långvarig intryckning av dl TAP TEMPO
ändras inställningen av notvärde i följande
ordningsföljd.
Fjärdedelsnot (2)
Åttondelsnot (6)
Punkterad fjärdedelsnot (2.)
Halvnot (1)
För att ställa in tempot genom att knacka in
taktslag
1. Knacka flera gånger på dl TAP TEMPO med
så taktfasta slag som möjligt.
Ett tempo som är så nära slagens taktangivelse som
möjligt ställs in.
• Det hjälper att använda denna metod till att ange ett
ungefärligt tempo i kombination med sådana åtgärder
som de under ”För att ange ett tempovärde” (sidan
SV-46).
NOTERA
• Ett tempovärde som matas in med hjälp av denna metod
har inget samband med det notvärde som visas för tillfället.
Beroende på vilken rytm som valts genom åtgärden ovan
matas ett fjärdedelsnots eller åttondelsnots tempovärde in.
För att starta rytmspelning med knappen
dl TAP TEMPO
Inställningar kan konfigureras så att rytmspelning startar
automatiskt när ett tempo anges enligt anvisningen under ”För
att ställa in tempot genom att knacka in taktslag” ovan.
Gör detta genom att följa anvisningarna under ”För att
konfigurera funktionsinställningar med knappen
bk FUNCTION” (sidan SV-112) och aktivera följande
inställning: Övrigt (Other) 3 Knacka rytmens start (Tap Rhy)
(sidan SV-117).
CTX5000_3000_SV.book
47 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
Skapande av sånger med
autokomp (kompmönster)
Vanligtvis består ett musikstycke av ett inledande intro följt av
verser, som är uppblandade med interludier och andra
variationer, och sedan återgår till ett huvudtema innan en
avslutning nås. Den digitala klaviaturens autokompfunktion
erbjuder ett urval av kompmönster som är anpassade till hur
ett musikverk är uppbyggt.
Kompmönster
■ Intro (en typ)
Detta är ett kompmönster som kan användas i början av ett
stycke. Efter att ett kompmönster bestående av ett flertakters
intro har spelats övergår kompet till variation 1.
För att spela ett intro
Tryck på bo INTRO.
För att ändra den variation som spelas efter ett intro
Tryck under pågående introspelning på knappen för den
variation (bq VARIATION/FILL-IN 2, br VARIATION/
FILL-IN 3 eller bs VARIATION/FILL-IN 4) du vill ska
spelas när introt är över.
I detta avsnitt beskrivs de olika typer av kompmönster som
autokompfunktionen innehåller.
■ Variationer (fyra typer)
Detta är ett kompmönster som kan användas i ett styckes
vers eller refräng. En variation upprepas alltifrån en takt till
flera takter.
För att spela en variation
Tryck på någon av knapparna VARIATION/FILL-IN (bp till
bs). Det kompmönster med variation som är tilldelat den
intryckta knappen spelas.
Indikering som visas medan introt ljuder
■ Avslutning (en typ)
Detta är ett kompmönster som kan användas i slutet av ett
stycke. Efter att en flertakters avslutning har spelats upphör
autokompet.
För att spela en avslutning
Tryck på bt ENDING/SYNCHRO START medan ett
autokomp ljuder.
Indikering som visas medan variation 2 ljuder
Indikering som visas medan avslutningen ljuder
NOTERA
• Vid tryckning på ck START/STOP återges mönstret för
variation 1.
■ Utfyllnader (fyra typer)
Dessa kompmönster används till att infoga korta en- eller
tvåtakters utfyllnader i ett stycke. När en utfyllnadsknapp
trycks in startar utfyllnaden omedelbart, eller på det första
slaget efter en eller två takter, varefter ursprungligt
kompmönster med variation återupptas.
För att spela en utfyllnad
Tryck på bp VARIATION/FILL-IN 1 medan variation 1
ljuder. Om en annan variation (2, 3 eller 4) ljuder, så tryck på
dess motsvarande knapp (bq, br eller bs).
Indikering som visas medan utfyllnad 1 ljuder
SV-47
CTX5000_3000_SV.book
48 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
Start och stopp av autokomp med
tangentbordet för
ackompanjemang
(synkrostart, synkrostopp)
Inställningar kan konfigureras så att autokomp startar så fort
ett ackord spelas på tangentbordet för ackompanjemang
(synkrostart) och avbryts så fort alla tangenter på
tangentbordet för ackompanjemang släpps upp
(synkrostopp).
För att använda synkrostart till att starta
autokompspelning
1. Tryck på bt ENDING/SYNCHRO START.
Beredskap för synkrostart kopplas in och indikeringarna
[SYNC START] och
börjar blinka.
För att använda synkrostopp till att stoppa
autokompspelning
1. Tryck på cl SYNCHRO STOP.
Beredskap för synkrostopp kopplas in.
Visas
2. Släpp under pågående autokompspelning upp
alla tangenter på tangentbordet för
ackompanjemang vid den punkt du vill att
autokompet stoppas.
Autokompet stoppas.
• Beredskap för synkrostart kopplas samtidigt
automatiskt in på den digitala klaviaturen.
NOTERA
• Tryck på cl SYNCHRO STOP för att koppla ur beredskap
för synkrostopp.
Blinkar
• Tryck i detta läge på bo INTRO för att inleda med ett
intro. Indikeringen
börjar blinka.
• Tryck på knappen för den variation (bq VARIATION/
FILL-IN 2, br VARIATION/FILL-IN 3 eller
bs VARIATION/FILL-IN 4) du vill starta med, om du
vill starta med en viss variation. Indikeringen
och
en nummerindikering (1 till 4) som motsvarar intryckt
knapp blinkar på skärmen.
2. Spela önskat ackord på tangentbordet för
ackompanjemang.
Autokomp startar.
NOTERA
• Tryck på bt ENDING/SYNCHRO START för att koppla
ur beredskap för synkrostart.
SV-48
Ändring av inställningar för
tangentbordet för
ackompanjemang
Val av ackordinmatningsläge
Det går att välja bland följande sex ackordinmatningslägen.
• CASIO CHORD
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED ON BASS
• FINGERED ASSIST
• FULL RANGE CHORD
Vi hänvisar till ”För att välja ett ackordfingersättningsläge”
(sidan SV-50) angående detaljer.
CTX5000_3000_SV.book
49 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
■ CASIO CHORD
■ FINGERED
Med CASIO CHORD kan du använda förenklad fingersättning
för att spela de fyra typer av ackord som beskrivs nedan.
Med dessa inmatningslägen kan du spela ackord på
tangentbordet för ackompanjemang med normal
ackordfingersättning. Vissa ackordformer är förkortade och
kan fingersättas med en eller två tangenter.
Se sidan A-2 för information om stödda ackord och hur de
fingersätts på tangentbordet.
Ackordtyp
Durackord
Vid tryckning på en enskild tangent på tangentbordet för
ackompanjemang i läget CASIO CHORD spelas
durackordet vars namn är markerat ovanför tangenten. Alla
tangenter på tangentbordet för ackompanjemang som är
markerade med samma ackordnamn spelar exakt samma
ackord.
Exempel: C (C-dur)
C C#D E  E F F#G A A B B C C#DE  E F
Mollackord
Spela ett mollackord genom att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på en annan tangent till
höger inom samma del.
Exempel: Cm (C-moll)
C C#D E  E F F#G A A B B C C#DE  E F
Sjuackord
Spela ett sjuackord genom att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på två andra tangenter till
höger inom samma del.
Exempel: C7 (C sju)
C C#D E  E F F#G A A B B C C#DE  E F
Mollsjuackord
Spela ett mollsjuackord genom att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på tre andra tangenter till
höger inom samma del.
Exempel: Cm7 (C-moll sju)
C C#D E  E F F#G A A B B C C#DE  E F
NOTERA
• Vid spelning av ett mollackord, sjuackord eller
mollsjuackord spelar det ingen roll om övriga tangenter som
trycks in är svarta eller vita.
● FINGERED 1
Spela komponentnoterna för ackordet på tangentbordet.
● FINGERED 2
Till skillnad från FINGERED 1 är en 6:e inmatning ej möjlig.
m7 eller m7b5 inmatas.
● FINGERED ON BASS
Till skillnad från FINGERED 1 medges inmatning av
fraktionsackord där den lägsta tangentnoten utgör basnot.
● FINGERED ASSIST
Återger en effekt som skiljer sig från FINGERED 1 när två
eller tre tangenter trycks in. Vid tryckning på en rottangent och
valfri vit tangent till vänster om rottangenten spelas ett
sjuackord, medan en svart tangent återger ett mollackord. Vid
tryckning på både en vit och en svart tangent samtidigt spelas
ett mollsjuackord.
Förutom FINGERED 1 kan du även använda metoderna
nedan för att spela de tre typer av ackord som beskrivs
nedan.
Ackordtyp
Mollackord
Spela ett mollackord genom att trycka på den komptangent
som bestämmer durackordet samtidigt som den svarta
tangenten närmast till vänster om durackordstangenten
läggs till.
Exempel: Cm (C-moll)
C C#D E E F F#G A A B B C C#DE E F
Sjuackord
Spela ett sjuackord genom att trycka på den komptangent
som bestämmer durackordet samtidigt som den vita
tangenten närmast till vänster om durackordstangenten
läggs till.
Exempel: C7 (C sju)
C C#D E E F F#G A A B B C C#DE E F
Mollsjuackord
Spela ett mollsjuackord genom att trycka på den
komptangent som bestämmer durackordet samtidigt som de
vita och svarta tangenterna närmast till vänster om
durackordstangenten läggs till.
Exempel: Cm7 (C-moll sju)
C C#D E E F F#G A A B B C C#DE E F
■ FULL RANGE CHORD
I detta läge kan du använda hela tangentbordet till att spela
både ackord och melodi.
Se sidan A-2 för information om stödda ackord.
SV-49
CTX5000_3000_SV.book
50 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
För att välja ett ackordfingersättningsläge
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”ChordMod”.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Tabellen nedan visar förhållandet mellan
inställningsvärden och ackordfingersättningslägen.
Inställningsvärde
Ackordfingersättningslägen
Visning
1
CASIO CHORD
CASIO Cd
2
FINGERED 1
Fingerd1
3
FINGERED 2
Fingerd2
4
FINGERED ON BASS
FgOnBass
5
FINGERED ASSIST
FgAssist
6
FULL RANGE CHORD
FulRange
Omfångsinställning för tangentbordet för
ackompanjemang
Vid angivning av en delningspunkt (sidan SV-20) placeras
LOWER-delens tangentbord och tangentbordet för
ackompanjemang i samma område. Det är även möjligt att
ange olika områden för vart och ett av dessa två tangentbord.
Vidare kan en inställning konfigureras så att LOWER-delens
ton inte ljuder i det område där LOWER-delens tangentbord
och tangentbordet för ackompanjemang överlappar varandra.
Se ”Avancerade inställningar för delning” (sidan SV-50) för
närmare detaljer.
Avancerade inställningar för
delning
Den digitala klaviaturen kan delas in i tre områden: UPPERdelens tangentbord, LOWER-delens tangentbord och
tangentbordet för ackompanjemang.
En delningspunkt (sidan SV-20) kan anges enligt bilden
nedan.
Delningspunkt
• Omfången för varje ackordfingersättningsläge på
tangentbordet för ackompanjemang visas på bilden
nedan. Den delningspunkt (sidan SV-20) som visas på
bilden utgör den ursprungliga grundinställningen.
Y FULL RANGE CHORD
UPPER-delens tangentbord
Tangentbord för ackompanjemang
LOWER-delens tangentbord
Y Inte FULL RANGE CHORD
Tangentbord för
ackompanjemang
UPPER-delens tangentbord
Delningspunkt
Det är möjligt att ange en lägre punkt och en ackordpunkt för
att ange olika områden som LOWER-delens tangentbord och
tangentbordet för ackompanjemang.
● Lägre punkt
Angivning av en lägre gräns för UPPER-delens tangentbord
resulterar i en uppdelning som den som visas nedan.
Omfånget på tangentbordet för ackompanjemang påverkas
inte i detta fall.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
Lägre punkt
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
Tangentbord för
ackompanjemang
LOWER-delens tangentbord
SV-50
UPPER-delens
tangentbord
CTX5000_3000_SV.book
51 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
● Ackordpunkt
Bilden nedan visar en klaviatur med en ackordpunkt angiven.
Omfånget på LOWER-delens tangentbord påverkas inte i
detta fall.
Ackordpunkt
För att ange ackordpunkten
1. Håll dp SPLIT intryckt tills ”Split Pt”visas.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Chord Pt”.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange notnamnet på ackordpunkten (sidan
SV-51).
Tangentbord för
ackompanjemang
LOWER-delens
tangentbord
Ackordpunktens notnummer
UPPER-delens tangentbord
NOTERA
• Medan läget för prioriterad ackordinmatning (sidan SV-52)
är på ljuder inte LOWER-delens ton i det område där
LOWER-delens tangentbord och tangentbordet för
ackompanjemang överlappar varandra.
För att ange den lägre punkten
1. Håll dp SPLIT intryckt tills ”Split Pt”visas.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Lower Pt”.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange notnamnet på den lägre punktens not
(den lägre gränsen för UPPER-delens
tangentbord).
Lägre punktens notnummer
Ackordpunktens notnamn
B3 I C4
• Ackordpunkten kan även anges genom att hålla
dp SPLIT intryckt och trycka på den tangent som ska
utgöra ackordpunkt.
• Det går inte att ange en ackordpunkt som är högre än
(till höger om) den lägre punkten. Om du gör det, så
tvingas den lägre punkten till att vara samma tangent
som ackordpunkten.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
Lägre punktens notnamn
B3 I C4
• Den lägre punkten kan även anges genom att hålla
dp SPLIT intryckt och trycka på den tangent som ska
utgöra lägre punkt.
• Det går inte att ange en lägre punkt som är lägre än (till
vänster om) ackordpunkten. Om du gör det, så tvingas
ackordpunkten till att vara samma tangent som den
lägre punkten.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
SV-51
CTX5000_3000_SV.book
52 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av autokomp (rytmläge)
För att slå på eller av läget för prioriterad
ackordinmatning
1. Håll dp SPLIT intryckt tills ”Split Pt”visas.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”CdPrior”.
3. Använd bn [–] och [+] till att slå på eller av
läget för prioriterad ackordinmatning.
• Medan läget för prioriterad ackordinmatning är på
ljuder inte LOWER-delens ton i det område där
LOWER-delens tangentbord och tangentbordet för
ackompanjemang överlappar varandra.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
Användning av rekommenderade
toner och tempon
(direktförinställningar)
Direktförinställning gör det enkelt att ställa in ton och tempo
som lämpar sig för det nu valda rytmmönstret för autokomp.
1. Håll 6 RHYTHM intryckt tills tonnamnet
visas.
Direktförinställningar tillämpas automatiskt i enlighet med
det nu valda rytmmönstret.
2. Spela ett ackord på tangentbordet.
Autokomp startar omedelbart.
Tillägg av harmoni i melodinoter
(autoharmonisering)
Autoharmonisering kan användas till att lägga till harmoni i
melodinoter som spelas med högerhanden för att uppnå ett
mer melodiskt djup. Det går att välja bland 12 olika typer av
autoharmonisering.
• En enda knapp används till att styra autoharmonisering och
arpeggiatorn (sidan SV-27). Därför kan inte arpeggiatorn
användas samtidigt som autoharmonisering används.
För att slå på autoharmonisering
1. Tryck på do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR och kontrollera att
indikeringen [AUTO HARMONIZE] visas.
Visas
• Fingersättning av ett ackord på tangentbordet för
ackompanjemang samtidigt som melodin spelas på
UPPER-delens tangentbord gör att ackord läggs till i
melodispelningen.
2. Tryck på do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR för att slå av
autoharmonisering.
Indikeringen [AUTO HARMONIZE] slocknar.
• Om indikeringen [ARPEGGIATOR] visas istället för
indikeringen [AUTO HARMONIZE] i steg 1 ovan, så
behöver den funktion som är tilldelad knappen ändras.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION”
(sidan SV-112) och välj ”1 A.Har.” för följande
inställning: Autoharmonisering/arpeggiator (AHar/Arp)
3 Tilldelning för knappen AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR (BtnAsign) (sidan SV-114).
För att välja autoharmoniseringstyp
1. Följ anvisningarna under ”För att slå på
autoharmonisering” och kontrollera att
indikeringen [AUTO HARMONIZE] visas.
2. Tryck in do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR ett tag, så att indikeringen
[FUNCTION] börjar blinka på skärmen.
Den nu valda autoharmoniseringens nummer och namn
visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange önskad autoharmoniseringstyp.
• Vi hänvisar till ”Lista över autoharmoniseringstyper”
(sidan SV-53) angående detaljer kring typer.
SV-52
CTX5000_3000_SV.book
53 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
■ Lista över autoharmoniseringstyper
Typnummer
Typnamn
Beskrivning
01
Duet 1
Lägger till nära (åtskiljd med 2
till 4 grader) 1-notsharmoni
under melodinoten.
02
Duet 2
Lägger till öppen (åtskiljd med
mer än 4 till 6 grader) 1notsharmoni under
melodinoten.
03
Country
Lägger till harmoni av
countrystil.
04
Octave
Lägger till noten från nästa
lägre oktav.
05
5th
Lägger till femtegradsnoten.
06
3-Way Open Lägger till 2-nots öppen
harmoni för totalt tre noter.
07
3-Way
Close
Lägger till 2-nots sluten
harmoni för totalt tre noter.
08
Strings
Lägger till harmoni som är
optimal för strängar.
09
4-Way Open Lägger till 3-nots öppen
harmoni för totalt fyra noter.
10
4-Way
Close
Lägger till 3-nots sluten
harmoni för totalt fyra noter.
11
Block
Lägger till blockackordnoter.
12
Big Band
Lägger till harmoni av
storbandsstil.
Användning av
musikförinställning
Musikförinställningar är en samling inställningar med
ackordföljdsdata. Med en enkel knapptryckning kan du
återkalla någon av 310 förinställningar som inkluderar ton,
rytm och andra inställningsdata, tillsammans med
ackordföljder för autokomp, som alla är kombinerade för att
passa specifika musikgenrer och melodier.
Vi hänvisar till medföljande ”Bilaga” angående detaljer kring
musikförinställningskategorier och -typer.
För att spela med hjälp av en
musikförinställning
1. Tryck på 6 RHYTHM.
2. Tryck in cm ACCOMP ett tag, så att
indikeringen [ACCOMP] börjar blinka.
Musikförinställningsnummer
Musikförinställningsnamn
So f t Pop
• Den blinkande indikeringen [ACCOMP] anger att
musikförinställningsläget är inkopplat på den digitala
klaviaturen.
3. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja önskat
musikförinställningsnummer.
Det visade musikförinställningsnamnet ändras. Samtidigt
återkallas de inställningar för ton, rytm, ackordföljd och
data som matchar genren eller melodin som namnet
anger.
• Vi hänvisar till ”Sifferinmatning” (sidan SV-14)
angående detaljer kring angivning av nummer.
• Musikförinställningar är uppdelade i nio kategorier.
Önskad musikförinställning kan enkelt hittas genom att
gå till danskategorin, klassiska kategorin etc. Vi
hänvisar till ”Knappen 4 CATEGORY” (sidan SV-15)
angående detaljer.
4. Tryck på ck START/STOP eller bo INTRO.
Autokompspelning startar i enlighet med förinställd
ackordföljd.
5. Spela med till autokompet på klaviaturen.
6. Tryck på ck START/STOP eller bt ENDING/
SYNCHRO START för att stoppa autokomp.
7. Tryck på cm ACCOMP för att koppla ur
musikförinställningsläget.
• De ton- och rytminställningar som konfigurerats
genom musikförinställningsläget förblir gällande.
SV-53
CTX5000_3000_SV.book
54 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
NOTERA
• Vid val av ett nummer i steg 3 medför vissa
musikförinställningar att indikeringen [SYNC START] börjar
blinka, vilket anger att den digitala klaviaturen står i
beredskap för synkrostart (sidan SV-48). I sådant fall kan
autokomp startas genom att spela någonting på
tangentbordet istället för att trycka på ck START/STOP.
Vi hänvisar till steg 1 under ”För att använda synkrostart till
att starta autokompspelning” (sidan SV-48) angående
detaljer kring manövreringar som kan utföras vid beredskap
för synkrostart.
• Manövreringar för kompmönster (sidan SV-47) kan
användas under ett framförande med en
musikförinställning.
• Nedanstående funktioner kan inte användas vid spelning
som inbegriper en musikförinställning.
– Ändring av rytminställning (sidan SV-43)
– Synkrostopp (sidan SV-48)
– Direktförinställning (sidan SV-52)
– Register (sidan SV-67)
För att ändra tonarten i en ackordföljd
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Övrigt (Other)
3 Tonartsändring av musikförinställning (MP Key) (sidan
SV-117).
Inställningar som ändras av
musikförinställning
Vid varje val av en musikförinställning ändras inställningarna
nedan automatiskt på den digitala klaviaturen. Ändrade
inställningar bibehålls även efter att musikförinställningsläget
har kopplats ur.
• Tempo
• Skiktning (på/av)
• Delning (på/av)
• Tilldelning för knappen do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR
• Autoharmonisering (på/av, typ)
• Arpeggiator (på/av, typ)
• Arpeggiatorlås (på/av)
• Tonnummer (delarna UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 och
LOWER 2)
• Oktavskifte (delarna UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 och
LOWER 2)
• Efterklang, kör, fördröjning (på/av, typ)
SV-54
Användning av frasdynor
Korta fraser kan spelas in och tilldelas var och en av de fyra
frasdynorna. Vid tryckning på en dyna startar loopuppspelning
av dess inspelade fras. Det är möjligt att återge fraser var för
sig eller flera fraser samtidigt.
Förklaringarna i detta avsnitt avser fraser som tilldelats
frasdynorna som fras 1 till fras 4.
■ Frasuppsättningar och lagringsplatser för fraser
En grupp med fyra fraser tilldelade de fyra frasdynorna kallas
för en ”frasuppsättning”. Det finns 25 frasuppsättningar
numrerade 1 till 25, vilket betyder att upp till 100 fraser (25
frasuppsättningar med 4 fraser var) kan lagras som
användarfraser.
Vid inspelning av en fras bestäms en lagringsplats genom att
ange ett frasuppsättningsnummer (1 till 25) och ett
frasnummer (1 till 4).
Byte av frasuppsättning
Följ anvisningarna nedan för att byta den frasuppsättning som
för tillfället är tilldelad frasdynorna mot en annan uppsättning.
För att byta frasuppsättning
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Phr Pad” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Phr Set” visas. I detta läge kan ett
frasuppsättningsnummer väljas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja önskat frasuppsättningsnummer.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
CTX5000_3000_SV.book
55 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
Start och stopp av frasuppspelning
Innan en fras spelas upp behöver den frasuppsättning som
frasen finns i först väljas, om den inte redan är tilldelad
frasdynorna. Vi hänvisar till ”Byte av frasuppsättning” (sidan
SV-54) angående detaljer.
För att starta och stoppa frasuppspelning
1. Tryck på någon av frasdynorna. Tryck t.ex. på
cq PHRASE PAD [P1].
Uppspelning av fras 1 startar och indikeringen [P1] visas.
För att stoppa uppspelning av alla fraser
1. Stoppa frasuppspelning medan flera fraser
återges genom att trycka på cr STOP.
För att synkronisera frasuppspelning med
autokomp
NOTERA
• Genom följande åtgärder startar frasuppspelning, samtidigt
som autokomp startar i enlighet med den åtgärd (tryckning
på ck START/STOP eller bo INTRO etc.) som utförs i
steg 2.
1. Håll bt ENDING/SYNCHRO START intryckt
Visas
2. Tryck på en annan frasdyna. Tryck t.ex. på
cq PHRASE PAD [P3].
och tryck på frasdynan (t.ex. cq PHRASE PAD
[P1]) vars fras du vill ska spelas upp
tillsammans med autokomp.
Uppspelning av fras 3 startar, varpå fras 1 och fras 3
återges samtidigt. Utöver indikeringen [P1] visas även
indikeringen [P3].
Visas
3. Stoppa en av fraserna genom att hålla
cr STOP intryckt och trycka på cq PHRASE
PAD-dynan för den fras som ska stoppas.
Genom att t.ex. hålla cr STOP intryckt och trycka på
cq PHRASE PAD [P1] stoppas uppspelning av fras 1,
medan fras 3 tillåts fortsätta ljuda. Indikeringen [P1]
slocknar i detta fall.
Blinkar
• Upprepa åtgärden ovan för andra fraser, om du vill att
uppspelning av flera fraser ska starta samtidigt.
• Annullera beredskap för samtidig start av fras och
autokomp genom att hålla bt ENDING/SYNCHRO
START intryckt och samtidigt trycka på den frasdyna
som ska annulleras.
2. Tryck på ck START/STOP för att starta
autokomp.
Autokomp och frasuppspelning startar samtidigt.
Visas ej
4. Stoppa frasuppspelning medan en enda fras
återges genom att trycka på cr STOP.
• Frasuppspelning kan även stoppas genom att upprepa
åtgärden i steg 3.
NOTERA
• Vid tryckning på dynan för en fras som spelas upp startas
den aktuella frasen om från början.
SV-55
CTX5000_3000_SV.book
56 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
Konfigurering av inställningar för
frasuppspelning
Frasuppspelningsinställningar styr hur de fraser som är
tilldelade frasdynorna (1 till 4) återges vid tryckning på en
dyna. De inställningar som konfigureras här registreras under
motsvarande dyna.
Poster för inställning för frasuppspelning
Inställningspost
(visning)
Beskrivning
Inställningar
Loopad
uppspelning
(Loop)
Anger huruvida
loopuppspelning ska ske.
Off: Hela frasen spelas en
gång och avbryts sedan.
On: Frasen loopas.
On, Off
Tonartsskifte
(KeyShift)
Ändrar uppspelningens
tonhöjd i halvtonssteg. Ett
lägre inställningsvärde
sänker uppspelningens
tonhöjd, medan ett högre
inställningsvärde höjer
den.
–24 till 24
Off, Beat,
Measure
ändra inställningen.
Taktangivelsesynk Anger huruvida uppspel(TimingSy)
ningens taktangivelse och
hastighet vid tryckning på
en frasdyna ska synkas
med en tidigare återgiven
autokomp, fras eller sång
inspelad med MIDIinspelaren.
Off: Ingen synkning.
Beat: Korrigering av
avvikelse i slagenheter
påtvingas.
Measure: Korrigering av
avvikelse i taktenheter
påtvingas.
• Upprepa åtgärderna i steg 2 och 3 för varje post vars
inställning du vill ändra.
Ackordsynk
(ChordSyn)
För att konfigurera en inställning för
frasuppspelning
1. Ange den frasdyna vars
uppspelningsinställning du vill konfigurera.
(1) Tryck på bk FUNCTION och kontrollera att
indikeringen [FUNCTION] visas.
(2) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Phr Pad” och tryck sedan på [6]
(ENTER). ”Phr Set” visas.
(3) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att välja
den frasdyna (dyna 1 till dyna 4) vars
uppspelningsinställning du vill konfigurera och tryck
sedan på [6] (ENTER).
2. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
välja den post vars inställning ska ändras.
• Vi hänvisar till ”Poster för inställning för
frasuppspelning” nedan angående detaljer kring
inställningsposter.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskade
inställningar är valda.
Viktigt!
Observera att ackordsynk
endast kan tillämpas på en
fras inspelad i C-dur. Spela
och spela in frasen i C-dur
och tilldela den lämplig
dyna. Slå därefter på
ackordsynk för aktuell
dyna.
Brytpunkt
(Break Pt)
SV-56
Vid aktivering av denna
On, Off
funktion justeras frasens
tonhöjd automatiskt i
enlighet med ackorden i ett
återgivet autokomp.
Denna inställning tillämpas C till B
medan ackordsynk är på.
Den anger en tonart, från
C till B, som den punkt där
frastoner faller en oktav.
CTX5000_3000_SV.book
57 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
6. Tryck på en cq PHRASE PAD-knapp ([P1] till
Inspelning av fraser
En fras skapas genom inspelning av toner som spelas
manuellt på klaviaturen. Upp till 16 takter kan anges som
längd på den fras som ska spelas in och upp till cirka 1 000
noter kan spelas in. Liksom vid uppspelning görs en loop
tillbaka till den första takten av en inspelning, när slutet på
antalet takter som angetts för frasen nås. Du kan lägga till
toner samtidigt som tidigare inspelat innehåll återges.
NOTERA
• Indikeringen [RECORD] börjar blinka under pågående
inspelning, när antalet återstående noter är 100 eller färre.
När inga noter återstår avbryts inspelning automatiskt
samtidigt som indikeringen [RECORD] slocknar.
[P4]) för att ange ett frasnummer som
inspelningsdestination.
• Indikeringen för den valda dynan (P1 till P4) börjar
blinka på skärmen.
7. Tryck på ck PLAY/STOP eller spela något på
klaviaturen för att starta inspelning.
Spela på klaviaturen för att starta inspelning automatiskt.
Indikeringen [RECORD] visas.
• En uppräkning av antalet takter och slag visas längst
upp till höger på skärmen. När det sista slaget i den
längd (antalet takter)* som angetts för frasen som
redigeras nås startar uppräkningen om från 001:01.
För att spela in en fras
1. Välj den ton du vill använda för frasinspelning.
• Se ”Val av en ton” (sidan SV-18).
• Skiktning eller delning kan inte användas vid
inspelning av en fras.
2. Tryck på bk FUNCTION.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Phr Pad” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Phr Set” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja önskat frasuppsättningsnummer för
frasinspelning.
5. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in och indikeringen
[RECORD] börjar blinka. Indikeringen [P1] börjar också
blinka.
Takt
Slag
* Vi hänvisar till ”Konfigurering av inställningar för
frasinspelning” nedan angående inställning av antal
takter.
8. Anpassa tajmingen till de MEASURE- och
BEAT-värden som visas och spela vid lämplig
tidpunkt något på klaviaturen.
• Det du spelar in spelas upp, när uppräkningen som
visas återkommer till samma takt och slag som
inspelningen skedde vid. En inspelning kan
överdubbas hur många gånger som helst medan den
spelas upp.
• Ljudet vid uppspelning under pågående inspelning
alstras av KEYBOARD-delgruppens del 6 (frasdyna 1)
till del 9 (frasdyna 4). Om du vill ändra
mixerinställningarna för uppspelning vid
frasuppspelning, så välj delen för den dyna som
inspelning för tillfället sker på som mål för åtgärderna
under ”För att konfigurera mixerinställningar” (sidan
SV-64).
9. Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
Blinkar
Blinkar
inspelning.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Indikeringar ([P2] till [P4]) för frasdynor med fraser
inspelade visas på skärmen.
• Indikeringen [P1] blinkar även om en fras redan är
inspelad under frasdynan P1. Genom tryckning på en
cq PHRASE PAD-knapp, utöver [P1], i steg 6 nedan
är det möjligt att kontrollera huruvida en fras är
inspelad under frasdynan P1. Om indikeringen [P1]
visas, så betyder det att en fras är inspelad. Om
indikeringen inte visas, så betyder det att ingenting är
inspelat under frasdynan P1.
• Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
mixerinställningar” (sidan SV-64), om du vill ändra
mixerinställningar. Konfigurera mixerinställningarna för
motsvarande del (del 6 till del 9) i delgruppen
KEYBOARD för att konfigurera mixerinställningar för
den fras som ska spelas in. Konfigurera t.ex.
mixerinställningarna för del 6 (frasdyna 1) i delgruppen
KEYBOARD vid inspelning under frasdyna 1.
SV-57
CTX5000_3000_SV.book
58 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
Konfigurering av inställningar för
frasinspelning
Vid ändring av inställningar för frasinspelning kommer de
ändrade inställningarna att gälla även för efterföljande
inspelningar. Ändra inspelningsinställningarna efter behov vid
inspelning av en ny fras.
För att konfigurera inställningar för
frasinspelning
Inställningsposter för frasinspelning
Objektnamn
(visning)
Anger längden (antalet
takter) på frasen som ska
spelas in.
1 till 16
Kvantisering
(Quantize)
Ange antingen inspelning av
noter enligt den taktangivelse
som de spelas med på
klaviaturen eller automatisk
anpassning av noter baserat
på ett notvärde. Vid val av en
annan inställning än ”Off”
visas ett notvärde (4:
fjärdedelsnot, d: punkterad
not, t: trioler).
Off, 4, 8, 16,
32, 4d, 8d,
16d, 32d, 4t,
8t, 16t, 32t
Metronom
(Metronom)
Anger huruvida metronomen
ska ljuda vid inspelning.
On, Off
Förräkning
(Precount)
Anger huruvida en förräkning
ska ljuda vid inspelning.
On, Off
bm till att ta fram ”Phr Pad” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Phr Set” visas.
Indikeringen [RECORD] börjar blinka.
4. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag, så att
Inställningar
Antal takter
(Length)
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
3. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Beskrivning
”Length” visas.
• Inställningsläget för frasinspelning kopplas in.
5. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
välja den post vars inställning ska ändras.
• Vi hänvisar till ”Inställningsposter för frasinspelning”
(sidan SV-58) angående detaljer kring
inställningsposter.
6. Tryck på 8 RECORD/STOP, när alla önskade
inställningar är gjorda.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
Hantering av frasuppsättningar
Använd anvisningarna i detta avsnitt för att kopiera eller
radera frasuppsättningar.
För att kopiera en frasuppsättning
1. Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att
byta frasuppsättning” (sidan SV-54) för att
välja numret på den frasuppsättning som ska
kopieras.
2. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag, så att
”Copy” visas.
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Phr Set” visas och beredskap för val av
kopieringsdestination kopplas in.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja önskat frasuppsättningsnummer som
kopieringsdestination.
• Se till att ange ett tomt område som
kopieringsdestination.
5. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
SV-58
CTX5000_3000_SV.book
59 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
För att radera en frasuppsättning
1. Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att
byta frasuppsättning” (sidan SV-54) för att
välja numret på den frasuppsättning som ska
raderas.
2. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag, så att
”Copy” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Clear” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att radera eller bn [–]
(NO) för att avbryta radering.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
Redigering av fraser
Använd anvisningarna i detta avsnitt för att redigera enskilda
fraser. En fras kan raderas eller kopieras och kvantisering,
tonartsskifte eller mixerinställningar kan konfigureras.
• Vid kvantisering korrigeras taktangivelsen för inspelade
noter automatiskt, så att de matchar ett notvärde som
används som kvantiseringsreferens.
• Vid tonartsskifte förskjuts tonhöjden i inspelade ljud i
halvtonssteg.
Koppla in läget för frasredigering, när en fras ska redigeras.
För att koppla in läget för frasredigering
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Phr Pad” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Phr Set” visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den frasuppsättning som
innehåller frasen som ska redigeras.
4. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
Visas
• Läget för frasredigering kopplas in. ”Clear” visas i detta
läge.
För att radera en fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Phrase” visas och indikeringen [P1] börjar blinka på
skärmen.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på frasen som ska raderas och
tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-59
CTX5000_3000_SV.book
60 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
För att kopiera en fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Copy” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Src Set” visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange numret på den frasuppsättning som
innehåller kopieringskällans fras och tryck
sedan på [6] (ENTER).
”Src Phr” visas tillsammans med indikeringen [P1].
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange kopieringskällans frasnummer och tryck
sedan på [6] (ENTER).
”Dst Phr” visas och indikeringen [P1] börjar blinka på
skärmen.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja kopieringsdestinationens frasnummer
och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-60
För att radera alla data utom nothändelser
från en fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Other Clr” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Phrase” visas och indikeringen [P1] börjar blinka på
skärmen.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange frasen vars data (utom nothändelser) ska
raderas och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
CTX5000_3000_SV.book
61 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av frasdynor
För att kvantisera en fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
För att tonartsskifta en fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Quantize” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
bm till att ta fram ”KeyShift” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Phrase” visas och indikeringen [P1] börjar blinka på
skärmen.
”Phrase” visas och indikeringen [P1] börjar blinka på
skärmen.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på frasen som ska kvantiseras
och tryck sedan på [6] (ENTER).
välja numret på frasen som ska tonartsskiftas
och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Value” visas.
”Value” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja det notvärde som ska användas som
referensnot för kvantisering.
Visning
4, 8, 16, 32
4d, 8d, 16d, 32d
4t, 8t, 16t, 32t
Beskrivning
Fjärdedelsnot, åttondelsnot,
sextondelsnot, trettiotvåondelsnot
Punkterade noter
Triolnoter
5. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange inställningsvärdet för tonartsskifte.
• Det går att ange ett värde inom omfånget –24 till 24.
En sänkning av inställningsvärdet med ett medför att
tonhöjden sänks med en halvton, medan höjning av
värdet höjer tonhöjden.
5. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa eller bn
[–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas när
processen är klar.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-61
CTX5000_3000_SV.book
62 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
För att konfigurera mixerinställningar för en
fras
1. Följ anvisningarna under ”För att koppla in
läget för frasredigering” (sidan SV-59) för att
koppla in läget för frasredigering.
2. Tryck in 9 PART (MIXER) ett tag, så att
indikeringen [MIXER] visas.
Indikeringen [KEYBOARD] och mixerdelindikeringen
visas.
• Mixerdelindikeringarna
till
motsvarar
frasnumren 1 till 4.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att välja den fras vars mixerinställningar
ska konfigureras.
4. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram den menypost som ska
ändras.
Nertystning av vissa delar
(delläge)
Den digitala klaviaturen framställer autokomp och
klaviaturspelstoner med hjälp av flera delar. Funktionen för
del av/på kan användas för att enkelt stänga av eller återställa
ljudet i en eller flera delar. Du kan t.ex. stänga av ljudet i alla
delar i autokompet utom de för trumma, slagverk och bas.
På- eller avslagning av en del
Exemplet nedan visar hur varje autokompdel slås på eller av.
Om dessa åtgärder utförs medan ett autokomp ljuder, så kan
du jämföra hur ackompanjemanget låter med och utan
respektive del.
För att slå på eller av varje del
1. Tryck på 9 PART.
Indikatorn till vänster om knappen tänds (delläge).
• Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Postnamn
(visning)
Beskrivning
Inställningar
Ton (Tone)
Ändrar frastonen.
0 till 900
Volym
(Volume)
Justerar frasens
volymnivå.
0 till 100* till 127
Panorering
(Pan)
Justerar frasens
–64 till 0* till 63
stereoposition. 0 anger
mitten, medan ett lägre
värde flyttar åt vänster
och ett högre värde flyttar
åt höger.
Efterklangssändning
(Rev Send)
Anger hur mycket
efterklang som tillämpas
på vald del.
0 till 40* till 127
Körsändning
(Cho Send)
Anger hur mycket
köreffekt som tillämpas
på vald del.
0* till 127
Fördröjningssändning
(Dly Send)
Anger hur mycket
fördröjning som tillämpas
på vald del.
0* till 127
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
6. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-62
Lyser
Namnet på den för tillfället valda delgruppen visas.
Ke yboa r d
• Vi hänvisar till ”Delgrupper för funktionen del på/av”
(sidan SV-63) angående detaljer kring delgrupper.
CTX5000_3000_SV.book
63 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Nertystning av vissa delar (delläge)
2. Använd bn [–] och [+] till att välja delgruppen
med den del som ska slås på eller av.
• Ta t.ex. fram indikeringen [RHYTHM]. Medan
indikeringen [RHYTHM] visas kan varje autokompdel
slås på eller av. De indikeringsnummer för mixerdelar
som motsvarar det för tillfället återgivna autokompet
visas på skärmen.
Mixerdelindikeringar
(Påslagna delar visas.)
Delgrupper för funktionen del på/
av
Utöver autokomp i beskrivningen ovan använder sig den
digitala klaviaturen även av andra delar för att alstra ljud för
manuell klaviaturspelning, sånguppspelning och MIDImeddelandeinmatning från externa enheter. Funktionen del
på/av delar in dessa delar i flera delgrupper.
■ Lista över delgrupper och indikeringar
Delgruppnamn
(indikering)
Visning av indikeringen [RHYTHM]
• Vi hänvisar till ”Lista över delar för varje
mixerdelgrupp” (sidan SV-65) angående detaljer kring
indikeringsnummer för mixerdelar.
3. Slå på eller av en del genom att trycka på den
bm-sifferknapp som motsvarar delens nummer.
• Vid varje tryckning på bm-sifferknappen [2] slås t.ex.
trumdelen av (indikeringen
visas inte) eller på
(indikeringen
visas).
• Delgrupperna SONG SOLO och MIDI IN innehåller 16
delar, men endast åtta delar i taget (1 till 8 eller 9 till
16) kan visas. Dra först bort 8 från delnumret, när
delarna 9 till 16 visas. Tryck därefter på den bmsifferknapp som motsvarar resultatet. Tryck t.ex. på
bm-sifferknappen [8] för del
.
4. Tryck på 9 PART för att koppla ur delläget.
• Inställningarna av del på/av bibehålls även efter att
delläget har kopplats ur.
Beskrivning
Klaviaturspelning
(KEYBOARD)
Delar för handspelning,
frasdynor 1 till 4 och
autoharmonisering
Autokomp
(RHYTHM)
Autokompdelar
Sångsystem
(SONG SYSTEM)
Spårdelar för MIDIinspelningssystem (samma
delkonfiguration som
KEYBOARD)
Sångsolo
(SONG SOLO)*1
Spårdelar för sångbankssång
och MIDI-inspelningssolo
MIDI-inmatning
(MIDI IN)*1
MIDI IN-delar
Mikrofoninmatning
(E*2)
Mikrofoninmatningsdel
*1 Eftersom SONG SOLO och MIDI IN använder samma
ljudkällsdelar är parametrar i samma delnummer
gemensamma.
*2
visas till höger om mixerdelindikeringarna.
Mixerdelindikeringen
visas medan mikrofoninmatning
är på.
• Vi hänvisar till ”Lista över delar för varje mixerdelgrupp”
(sidan SV-65) angående detaljer kring delarna i varje
delgrupp och deras motsvarande indikeringsnummer för
mixerdelar.
SV-63
CTX5000_3000_SV.book
64 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av mixern
Den digitala klaviaturen framställer autokomp och
klaviaturspelstoner med hjälp av flera delar. Mixerfunktionen
kan användas till att finjustera volymen, effektnivån och andra
inställningar för var och en av dessa delar.
vill konfigurera.
(1) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen lyser.
(2) Använd bn [–] och [+] till att välja den delgrupp vars
inställningar ska konfigureras.
För att välja denna delgrupp: Välj denna indikering:
NOTERA
• Du kan snabbt och enkelt stänga av eller återställa ljudet i
delar. Vi hänvisar till ”Nertystning av vissa delar (delläge)”
(sidan SV-62) angående detaljer.
Mixermanövrering
För att konfigurera mixerinställningar
1. Tryck in 9 PART (MIXER) ett tag, så att
indikeringen [MIXER] visas.
Indikeringsfältet för mixerinformation ändras enligt
exemplet nedan.
Mixerdelindikering
Delgruppen KEYBOARD
KEYBOARD
Delgruppen RHYTHM
RHYTHM
Delgruppen SONG SYSTEM
SONG och SYSTEM
Delgruppen SONG SOLO
SONG och SOLO
Delgruppen MIDI IN
MIDI IN
Extern delgrupp
(mikrofoninmatning)
E*1
*1
visas till höger om mixerdelindikeringarna.
Mixerdelindikeringen
visas också i detta läge.
(3) Tryck på 9 PART efter att önskad delgrupp har
valts och kontrollera att indikatorn till vänster om
knappen är släckt.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
Nivåindikering
bm till att välja den del vars inställningar du vill
konfigurera med mixern.
Delgruppsindikering (visas)
Indikeringen [MIXER] (visas)
2. Välj den delgrupp vars mixerinställningar du
Indikeringsfält för
mixerinformation
• Indikeringen [MIXER] på skärmen anger att mixerläget
är inkopplat på den digitala klaviaturen.
• Den delgruppsindikering som visas ([KEYBOARD] i
detta exempel) anger den KEYBOARD-delgrupp
(delar för manuellt framförande) som för tillfället
påverkas av mixermanövrering. Den blinkande
mixerdelindikeringen (
i detta exempel) anger den
del (UPPER 1-delen för delgruppen KEYBOARD) vars
inställning konfigureras för tillfället. Vi hänvisar till
”Lista över delar för varje mixerdelgrupp” (sidan
SV-65) angående detaljer kring delgrupper och delar.
• Vid tryckning på [3] (W) medan delen längst till höger
är vald eller [1] (V) medan delen längst till vänster är
vald bläddras en annan delgrupp fram.*2
*2 Vid tryckning på [3] (W) medan del 8 i delgruppen
SONG SOLO eller MIDI IN är vald tas del 9 till 16 i
samma delgrupp fram. Vid tryckning på [1] (V)
medan del 9 är vald tas del 1 till 8 fram.
• Sifferknapparna bm kan användas till att snabbvälja
delar. Vi hänvisar till ”För att välja delar med
sifferknapparna bm” (sidan SV-65).
4. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att välja den post vars inställning du vill
ändra.
Nuvarande inställningsvärde
Inställningspostnamn
Vo l ume
En nivåindikering för varje delinställningsvärde visas för
den för tillfället valda inställningsposten.
• Vi hänvisar till ”Avancerade mixerinställningar” (sidan
SV-66) angående detaljer kring inställningsposter.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
SV-64
CTX5000_3000_SV.book
65 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av mixern
6. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur mixerläget.
NOTERA
• Hur mixerdelindikeringar visas, blinkar eller inte visas beror
på dellägets inställning av del på/av. Vi hänvisar till
”Nertystning av vissa delar (delläge)” (sidan SV-62)
angående detaljer.
För att välja delar med sifferknapparna bm
1. Utför åtgärderna i steg 1 till 2 under ”För att
konfigurera mixerinställningar” (sidan SV-64)
för att välja den delgrupp vars
mixerinställningar ska konfigureras.
2. Tryck på 9 PART.
Indikatorn till vänster om knappen tänds (delläge i
mixerläget).
3. Välj en del genom att trycka på den bmsifferknapp som motsvarar delens nummer.
• Tryck t.ex. på bm-sifferknappen [2] för del
.
• Delgrupperna SONG SOLO och MIDI IN innehåller 16
delar, men endast åtta delar i taget (1 till 8 eller 9 till
16) kan visas. Dra först bort 8 från delnumret, när
delarna 9 till 16 visas. Tryck därefter på den bmsifferknapp som motsvarar resultatet. Tryck t.ex. på
bm-sifferknappen [8] för del
.
4. Tryck på 9 PART för att koppla ur delläget.
Indikatorn till vänster om knappen slocknar.
Lista över delar för varje
mixerdelgrupp
Tabellerna nedan visar mixerlägets delgrupper och de delar
som ingår i varje grupp.
● Delgruppen KEYBOARD
Dessa delar gäller för manuellt framförande och inkluderar
autoharmonisering och frasdynor.
Delnummer
Motsvarande del
1
UPPER 1
2
UPPER 2
3
LOWER 1
4
LOWER 2
5
Autoharmonisering
6
Frasdyna 1
7
Frasdyna 2
8
Frasdyna 3
9
Frasdyna 4
● Delgruppen RHYTHM
Autokompdelar.
Delnummer
Motsvarande del
1
Slagverk
2
Trummor
3
Bas
4
Ackord 1
5
Ackord 2
6
Ackord 3
7
Ackord 4
8
Ackord 5
SV-65
CTX5000_3000_SV.book
66 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Användning av mixern
● Delgruppen SONG SYSTEM
Dessa delar gäller för systemspåret i sånger inspelade med
MIDI-inspelaren.
Delnummer
Motsvarande del
1
UPPER 1
2
UPPER 2
3
LOWER 1
4
LOWER 2
5
Autoharmonisering
6
Frasdyna 1
7
Frasdyna 2
8
Frasdyna 3
9
Frasdyna 4
Avancerade mixerinställningar
Inställningsposter för varje delgrupp
Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Objektnamn
(visning)
Motsvarande del
1 till 8
Sångdel 1 till 8
9 till 16
Sångdel 9 till 16
● Delgruppen MIDI IN
MIDI-mottagningsdelar.
Delnummer
Motsvarande del
1 till 8
MIDI-mottagningsdel 1 till 8
9 till 16
MIDI-mottagningsdel 9 till 16
● Extern delgrupp
Mikrofoninmatning.
Delnummer
1
Motsvarande del
Mikrofoninmatning
Anger på/av för vald del.
On*, Off
Volym
(Volume)
Justerar volymnivån för
vald del.
0 till 100* till 127
Panorering
(Pan)*3
Anger stereopanoreringsposition för varje
del. 0 anger mitten,
medan ett lägre värde
flyttar åt vänster och ett
högre värde flyttar åt
höger.
–64 till 0* till 63
Efterklangssändning
(Rev Send)
Anger hur mycket
efterklang som tillämpas
på vald del.
0 till 40* till 127
Körsändning
(Cho Send)
Anger hur mycket
köreffekt som tillämpas
på vald del.
0* till 127
Fördröjningssändning
(Dly Send)
Anger hur mycket
fördröjning som tillämpas
på vald del.
0* till 127
*1 Nivåindikeringarna för alla delar som denna inställning har
slagits på för visas, medan de inte visas för alla delar som
den har slagits av för.
*2 Medan denna inställningspost visas är det möjligt att
endast återge den valda delen. Se ”För att endast återge
en vald del” (sidan SV-67).
*3 Aktuell panoreringsinställning anges av nivåindikeringarna
enligt nedan. Indikeringen längst till vänster är endast till
för att visa alla segment.
(alla segment)
SV-66
Inställningar
Del på/av
(Part)*1 *2
● Delgruppen SONG SOLO
Dessa delar gäller för sångbankssånger och solospåret i
sånger inspelade med MIDI-inspelaren.
Delnummer
Beskrivning
Negativt värde
0
Positivt värde
CTX5000_3000_SV.book
67 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
För att endast återge en vald del
1. Utför åtgärderna i steg 1 till 4 under ”För att
konfigurera mixerinställningar” (sidan SV-64).
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm för att
välja återgivning av enbart den del vars
inställning håller på att konfigureras.
Mixerdelindikeringen för delen vars inställning
konfigureras, nivåindikeringen ovanför den och
indikeringar till vänster och höger om nivåindikeringen
börjar blinka.
Blinkar
Registrering och
återställning av inställningar
(register)
Registerfunktionen kan användas till att registrera den digitala
klaviaturens inställningar (ton, rytm och andra inställningar).
Registrerade inställningar kan vid behov återkallas för
framförande av en viss sång etc.
NOTERA
• Register kan användas i rytmläget (sidan SV-43).
• Registerfunktionen kan inte användas i sångbanksläget
(sidan SV-39), vid demonstrationsspelning (sidan SV-17)
eller medan funktionsinställningar konfigureras (sidan
SV-112).
■ Lagringsplatser för inställningar
• Ljudning av delen vars inställning konfigureras
aktiveras, medan ljudning av alla andra delar
avaktiveras.
3. Tryck en gång till på [6] (ENTER) för att
återaktivera de andra delarna.
Inställningsregister lagras i minnesplatser som är indelade i
16 banker. Varje bank har åtta lagringsområden, vilket
betyder att upp till 128 (16 banker × 8 områden) inställningar
kan registreras.
• Använd knappen co BANK till att ange en bank.
• Ange ett område med hjälp av knapparna
cs REGISTRATION ([1] till [8]).
• Vid användning av sifferknapparna [1] (V) och [3]
(W) bm till att välja en annan del återaktiveras de
andra delarna.
co
cs
Bank 1
Bank 2
.
.
Bank 16
Område 1
Inställning 1-1
Inställning 2-1
.
.
Inställning 16-1
…
…
…
…
Område 8
Inställning 1-8
Inställning 2-8
.
.
Inställning 16-8
SV-67
CTX5000_3000_SV.book
68 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Registrering och återställning av inställningar (register)
Registrering av inställningar
Registerinställningsposter
De inställningsposter som kan registreras anges nedan.
● Tangentbordsspelning
• Tonnummer (delarna UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 och
LOWER 2)
• Skiktning (på/av)
• Delning (på/av)
• Efterklang, kör, fördröjning (på/av, typ)
● Tonreglering
• Transponering
• Oktavskifte (delarna UPPER 1, LOWER 1, UPPER 2 och
LOWER 2)
• Inställning av anslagskänslighet
• Pedal 1- och pedal 2-effekter (pedal 2-typ registreras inte)
• Skala, skalfinstämning, delfinstämning, delgrovstämning
• Knappen dn SUSTAIN (på/av, inställningsläge)
• Knappen dm PORTAMENTO (på/av, inställningsläge)
• CT-X5000: Knappen dt MODULATION/ASSIGNABLE
(på/av, inställningsläge)
● Delningsinställningar
• Delningspunkt
• Lägre punkt
• Ackordpunkt
• Läge för prioriterad ackordinmatning
● Autokomp
• Rytmnummer
• ACCOMP på/av (om indikeringen [ACCOMP] visas eller ej)
• Tempo, inställning för visning av notvärde
• Ackordfingersättningsläge
• Synkroniserad start
• Autokompvolym
● AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR
• Tilldelning för knappen do AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR
• Autoharmonisering (på/av, typ)
• Arpeggiator (på/av, typ)
• Arpeggiatorlås (på/av)
● Frasdyna
• Frasuppsättningsnummer
• Inställningar för frasuppspelning
● Mixer
• Del på/av-inställning
• Inställning av volym, panorering, efterklangssändning,
körsändning och fördröjningssändning
SV-68
För att registrera inställningar
• Om en bank och ett område som redan innehåller
lagrade data anges enligt anvisningarna nedan, så
raderas tidigare registrerade data. Vi hänvisar till
”Lagringsplatser för inställningar” (sidan SV-67)
angående detaljer kring banker och områden.
1. Ställ in den digitala klaviaturen med ton, rytm
och andra inställningar som passar den sång
som ska spelas.
2. Välj den bank som registret ska lagras i.
(1) Tryck på co BANK.
• ”Bank” visas på skärmen tillsammans med det nu
valda banknumret.
Banknummer
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till at välja
önskat banknummer medan ”Bank” och banknumret
visas.
• Vid varje tryckning på co BANK medan ”Bank”
och banknumret visas väljs banknumren i
ordningsföljd.
3. Håll cp STORE intryckt och tryck på en av
knapparna cs REGISTRATION ([1] till [8]) för
att välja det område som ska anges som
registerdestination.
När de båda knapparna trycks in registreras den digitala
klaviaturens aktuella inställningar i den bank och det
område som angavs i steg 2 och 3.
Banknummer
Områdesnummer
CTX5000_3000_SV.book
69 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Registrering och återställning av inställningar (register)
Frysning
Återkallning av
registerinställningar
För att återkalla inställningar
1. Tryck efter behov på cn FREEZE för att slå på
eller av frysning.
• Indikatorn lyser medan funktionen är på och är släckt
medan den är av.
• Vi hänvisar till ”Frysning” nedan angående detaljer
kring frysning.
2. Använd co BANK till att välja banken som
innehåller de inställningar som ska återkallas.
Vid återkallning av registrerade inställningar överskrivs
normalt alla inställningar som visas under
”Registerinställningsposter” (sidan SV-68).
Frysning kan användas till att ange vissa inställningar som
inte ska skrivas över vid återkallning av ett
inställningsregister.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och aktivera eller avaktivera posterna på varje
undermeny som visas när följande manövrering utförs:
Registerminne (Reg Mem) 3 Registerminnets frysmål
(RMFrzTgt) (sidan SV-116).
De inställningsposter som kan anges visas nedan.
Visning
Rhythm
Rytmnummer, ACCOMP på/av, status
för synkrostart/synkrostopp
Tempo
Tempo
Tone
Tonnummer, skiktning (på/av), delning
(på/av), oktavskifte, mixerinställningar
för delgruppen KEYBOARD
Split Pt
Delningspunkt, lägre punkt,
ackordpunkt, läge för prioriterad
ackordinmatning
Banknummer
3. Använd knapparna cs REGISTRATION ([1] till
[8]) till att välja det område vars inställningar
du vill återkalla.
Den digitala klaviaturens inställningar ändras i enlighet
med de inställningar som återkallats.
Banknummer
Inställning som inte ändras när
inställningar återkallas
AHar/Arp
Autoharmonisering/arpeggiator
Trans.
Transponering
Scale
Skalor
Touch
Anslagskänslighet
Effect
Effekttyp
(efterklang, kör, fördröjning på/av)
Områdesnummer
PartTune
Grovstämning, finstämning
Phr Pad
Frasdyna
Cntrller
Inställningar inkluderade under
styrenhet (Cntrller) på ”Lista över
funktionsinställningsposter” (sidan
SV-113).
NOTERA
• Enligt ursprungliga grundinställningar är rytm och tempo på
medan alla andra inställningar är av.
SV-69
CTX5000_3000_SV.book
70 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Registrering och återställning av inställningar (register)
Användning av en pedal till att
bläddra fram inställningar
(registerföljd)
Varje gång pedalen trampas ner bläddras registren
(inställningarna) i vald bank fram i områdesnummerföljd.
För att spela med hjälp av registerföljd
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Reg Mem” (registerminne)
och tryck sedan på [6] (ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Reg Seq” (registerföljd).
4. Använd bn [–] och [+] till att välja den
pedalingång som ska användas vid
manövrering av registerföljd.
För att välja denna pedalingång:
Visa detta:
Ingången fo PEDAL1
Pedal1
Ingången fp PEDAL2/EXPRESSION Pedal2
(Slå av registerfunktionen)
Off
Visas
• Indikeringen [SEQ], som anger att funktionen för
registerföljd är aktiverad, visas.
• Syftet med pedalen som är ansluten till den ingång
som väljs här begränsas till återkallning av
registerinställningar. Normala pedalfunktioner
(funktioner tilldelade pedalen enligt anvisningar under
”Användning av pedal”, sidan SV-29) kan inte
användas.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
6. Anslut en sustainpedal (se ”Separat
tillgängliga tillbehör”, sidan SV-3) till ingången
som valdes i steg 4.
7. Trampa på pedalen när du vill återkalla
önskade registerinställningar.
• Varje gång pedalen trampas ner bläddras den valda
bankens registerinställningar fram i ordningsföljd
fr.o.m. område 1.
• Vid trampning på pedalen efter återkallning av
inställningarna i område 8 väljs inställningarna i
område 1 igen.
SV-70
8. Utför åtgärderna i steg 1 till 5 för att slå av
funktionen för registerföljd, när återkallning av
registerinställningar med hjälp av pedalen har
slutförts.
Indikeringen [SEQ] slocknar.
CTX5000_3000_SV.book
71 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
5. Upprepa åtgärderna i steg 3 och 4 ovan för
Tonredigering
(användartoner)
varje redigeringspost du vill ändra.
En inbyggd ton kan redigeras för att skapa en användarton.
Upp till 100 användartoner kan sparas för senare återkallning.
■ Sparning på en extern enhet
Användartoner kan sparas på ett USB-minne eller en dator. Vi
hänvisar till ”För att spara data i den digitala klaviaturen på ett
USB-minne” (sidan SV-121) och ”Överföring av data mellan
den digitala klaviaturen och en dator” (sidan SV-125)
angående detaljer.
Skapande av användartoner
För att redigera en ton
1. Välj tonen du vill redigera.
• Se till att välja UPPER 1-delens ton (sidan SV-19).
UPPER 1-delens ton blir den ton som redigeras.
• Det går inte att välja en trumsetston för redigering.
2. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
Visas
• Tonredigeringsläget kopplas in och
tonredigeringsmenyn visas på skärmen.
Nuvarande inställningsvärde
Redigeringspostnamn
A t k . T i me
• Vi hänvisar till ”Lista över tonredigeringsposter” (sidan
SV-74) angående detaljer kring redigeringsbara
parametrar.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram den redigeringspost som ska
modifieras.
• Om indikeringen [ENTER] visas, så tryck på [6]
(ENTER) för att öppna undermenyn och använd sedan
knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta fram den
redigeringspost som ska modifieras.
• Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att återgå från
en undermeny till en huvudmeny.
• Redigeringsposten ”DSP Edit” kan användas för
noggrann konfigurering av DSP-effekter för en ton
med hjälp av diverse olika parametrar. Vi hänvisar till
”DSP-redigering” (sidan SV-72) angående detaljer
kring konfigurering av DSP-effekter på den digitala
klaviaturen och en översikt av DSP-redigering. Vi
hänvisar till ”För att använda DSP-redigering till att
redigera en effekt” (sidan SV-72) angående detaljer
kring DSP-redigering.
• Tonen som redigeras kan återges genom att spela
något på tangentbordet. På så sätt kan du omedelbart
kontrollera hur dina redigeringar påverkar tonen.
6. Tryck på sifferknappen [7] (WRITE) bm för att
spara den redigerade tonen.
• Om den redigerade tonen är en användarton, så visas
meddelandet ”Replace?” i detta läge. Tryck då på bn
[+] (YES) för att ersätta tidigare tondata med nya data,
eller på bn [–] (NO) för att spara nya data utan att
ersätta ursprungliga data.
• Om 100 användartoner redan finns lagrade i minnet,
så visas felmeddelandet ”Data Full” vid tryckning på
bn [–] (NO) för att ange att den nya tonen inte kan
sparas.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
tonsparning utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur tonredigeringsläget.
• Om ingen redigering har gjorts efter att åtgärden i steg
6 utförts, så kopplas tonredigeringsläget ur samtidigt
som indikeringen [EDIT] slocknar på skärmen.
• Om någon redigering skett efter att åtgärden i steg 6
utfördes, så visas meddelandet ”Exit?” i detta läge.
Följ någon av anvisningarna nedan.
För att:
Utför denna manövrering:
Fortsätta redigera utan Tryck på bn [–] (NO).
att koppla ur
tonredigeringsläget
Spara redigerade data
och koppla ur
tonredigeringsläget
(1) Tryck på bn [+] (YES).
(2) Tryck en gång till på bn [+]
(YES) när ”Write?” visas på
skärmen.
Förkasta redigerade
data och koppla ur
tonredigeringsläget
(1) Tryck på bn [+] (YES).
(2) Tryck på bn [–] (NO) när
”Write?” visas på skärmen.
NOTERA
• Om data sparas som en ny användarton, så blir
spardestinationens tonnummer det lägsta i minnet som för
tillfället inte innehåller några lagrade data. Den nyligen
sparade användartonen väljs efter att denna process är
klar.
Tonnummer
Tonnamn
No Name
• Om inga data finns lagrade för ett användartonnummer, så
visas ”No Data” för tonnamnet. Om data finns lagrade, så
visas ”No Name”. Vi hänvisar till ”För att döpa om en
användarton” (sidan SV-73) angående detaljer kring
namnändring.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
SV-71
CTX5000_3000_SV.book
72 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Tonredigering (användartoner)
6. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
DSP-redigering
En digital signalprocessor (DSP) är en typ av effekt som är
ansluten mellan ljudkällan och utmatningen. DSP-typer utgörs
av equalizer, tremolo, begränsare, wah etc. Många av de
inbyggda tonerna i den digitala klaviaturen är förinställda med
DSP-effekter lämpliga för respektive ton. Sådana toner kallas
”DSP-toner”.
Den digitala klaviaturens tonredigeringsfunktion inkluderar
inställningsposten ”DSP-redigering” (DSP Edit) för redigering
av DSP-effekter. De DSP-effekter på den digitala klaviaturen
som kan redigeras med hjälp av ”DSP-redigering” (DSP Edit)
konfigureras enligt nedan.
Ljudkälla
Bypass
Module
Utmatning
• DSP-modulnamnet visas. Vi hänvisar till ”Lista över
DSP-moduler” (sidan SV-132) angående detaljer kring
DSP-moduler.
Modulnummer
DSP-modulnamn
M o n o 3 EQ
• Om DSP-effekten som valdes i steg 5 har en DSPmodul, så ändras inte visningen vid tryckning på [1]
(V) eller [3] (W). Kontrollera DSP-modulnamnet
och gå sedan vidare till steg 7.
7. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
DSP
• En DSP-processor består av minst en DSP-modul
(”Module” på bilden ovan).
• Den digitala klaviaturen är försedd med hundratals
förinställda DSP-effekter. DSP-redigering kan påbörjas
med en förinställd DSP-effekt som är tilldelad en inbyggd
ton eller en DSP-effekt som är speciellt avsedd för DSPredigering.
• Antalet DSP-moduler och varje moduls typ (equalizer,
begränsare, wah etc.) skiljer sig åt för olika DSP-effekter.
Utför DSP-redigering genom att först välja en förinställd DSPeffekt och sedan redigera dess parametrar i enlighet med
DSP-modulen (DSP-modulerna).
Vi hänvisar till ”DSP-effektlista” (sidan SV-132) angående
detaljer kring DSP-moduler och varje DSP-moduls
parametrar.
För att använda DSP-redigering till att
redigera en effekt
1. Utför åtgärderna i steg 1 och 2 under ”För att
redigera en ton” (sidan SV-71).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”DSP Edit” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”On/Off” visas.
3. Tryck på bn [–] eller [+] för att slå på
inställningen, om den är avslagen.
4. Tryck på [3] (W) för att ta fram ”DSP Num”.
5. Välj den DSP-effekt som ska redigeras genom
att använda bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange DSP-numret (1 till 900) och tryck sedan
på [6] (ENTER).
• Vi hänvisar till posten ”DSP-nummer” under ”Lista över
tonredigeringsposter” (sidan SV-74).
SV-72
bm till att välja den DSP-modul vars parametrar
du vill ändra.
”Bypass” visas.
8. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram den parameter vars
inställning du vill ändra.
• Vi hänvisar till ”DSP-parameterlista” (sidan SV-133)
angående detaljer kring parametrar vars inställningar
kan konfigureras för varje DSP-modul.
9. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
10.Upprepa vid behov åtgärderna i steg 8 och 9
för att konfigurera inställningar av andra
parametrar.
11.Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
12.Upprepa vid behov åtgärderna i steg 6 till 11 för
att konfigurera inställningar av fler DSPmoduler.
13.Utför åtgärderna i steg 6 och 7 under ”För att
redigera en ton” (sidan SV-71).
CTX5000_3000_SV.book
73 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Tonredigering (användartoner)
För att döpa om en användarton
1. Välj användartonen som ska döpas om.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills
”ToneName” visas.
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
Menyn för namnändring visas.
4. Mata in det nya namnet.
• Vi hänvisar till ”Textinmatning” (sidan SV-15)
angående detaljer kring textinmatning.
5. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
För att radera en användarton
1. Välj användartonen som ska raderas.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills
”ToneName” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”ToneClr” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att radera eller bn [–]
(NO) för att avbryta radering.
5. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
namnändringen eller bn [–] (NO) för att
avbryta.
7. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
För att kopiera en användarton
1. Välj användartonen som ska kopieras.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills
”ToneName” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”ToneCopy” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja kopieringsdestinationens tonnummer och
tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Om en användarton redan finns lagrad under det
tonnummer som anges som kopieringsdestination, så
visas meddelandet ”Replace?”.
5. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
kopieringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
kopieringen utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
6. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
SV-73
CTX5000_3000_SV.book
74 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Tonredigering (användartoner)
Lista över tonredigeringsposter
Objektnamn
Ansatstid
Visning
Atk.Time
Beskrivning
Inställningar
Justerar tiden efter att en tangent trycks in, från när noten
0 till 127
börjar ljuda tills den når maximal volym. Ett större värde anger
en långsammare ansats.
Volym
Noten upphör
Tid
A
R
Tangent trycks in
Tangent släpps
A : Ansatstid
R : Frisläppningstid
Frisläppningstid
Rel.Time
Justerar hur länge noter dröjer kvar efter att tangenter släpps
upp. Ett större värde anger en längre uppsläppning.
0 till 127
Gränsfrekvens
Cutoff F
Justerar klangfärgen genom att dämpa de komponenter i en
nots frekvensegenskaper som överstiger en viss frekvens
(gränsfrekvens). Ett större värde anger ett klarare, skarpare
ljud, medan ett lägre värde anger ett fylligare, mjukare ljud.
0 till 127
Resonans
Resonance
Justerar förstärkningen av harmoniska toner i närheten av
den gränsfrekvens som angetts ovan. Ett större värde skapar
ett ovanligare ljud.
0 till 127
Vibrato
Vibrato
Undermeny till inställningsposter för vibrato.
Vib.Type
Väljer vibratots vågform.
Vibratotyp
Inställning
Beskrivning
Sin
Sinusvåg
Tri
Triangelvåg
Saw
Sågbladsvåg
Sqr
Fyrkantsvåg
Vågform
Sin, Tri, Saw,
Sqr
Vibratodjup
VibDepth
Anger vibratots djup.
0 till 127
Vibratograd
Vib.Rate
Justerar vibratots hastighet.
0 till 127
Vibratofördröjning
VibDelay
Justerar tiden till vibrato startar efter att en not har ljudit.
0 till 127
Oktavskifte
OctShift
Skiftar tonhöjden uppåt eller nedåt i steg om oktaver.
–3 till 0 till 3
Volym
Volume
Anger en tons volymnivå. Ett större värde ställer in en högre
volymnivå.
0 till 127
SV-74
CTX5000_3000_SV.book
75 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Tonredigering (användartoner)
Objektnamn
Visning
Beskrivning
Inställningar
–64 till 0 till 63
Hastighetskänsla
Vel.Sens
Anger hur mycket tonen och/eller volymen ska påverkas av
anslagskänslighet (tangenttryck). Ett större positivt värde
anger mer klarhet och större volym när anslagskänsligheten
blir starkare. Ett större negativt värde anger mer mjukhet och
mindre volym när anslagskänsligheten blir starkare. Värdet 0
anger ingen ändring i enlighet med anslagskänslighet.
Efterklangssändning
Rev.Send
Anger hur mycket efterklang som tillämpas på en ton.
0 till 127
Körsändning
Cho.Send
Anger hur mycket köreffekt som tillämpas på en ton.
0 till 127
Fördröjningssändning
Dly.Send
Anger hur mycket fördröjning som tillämpas på en ton.
0 till 127
DSP-redigering
DSP Edit
Undermeny till inställningsposter för DSP-effekt.
På, Av
On/Off
On: DSP-effekt tillämpas på tonen.
Off: DSP-effekt tillämpas inte på tonen.
On, Off
DSP-nummer
DSP Num
Väljer en förinställd DSP-effekt vid tillämpning av DSP-effekt.
• Inbyggda tonnummer 1 till 800 inkluderar toner med DSPeffekter (DSP-toner). Endast en DSP-ton kan anges här,
medan andra toner (icke-DSP) inte kan anges.
• Nummer 801 till 900 är endast för DSP-redigering. Vi
hänvisar till ”DSP-lista” i medföljande ”Bilaga” angående
detaljer.
1 till 900
*1
Undermeny för konfigurering av DSP-modulinställning inkluderad i vald DSPeffekt.
Bypass
On: Förbikoppla denna DSP-modul.
Off: Aktivera denna DSP-modul.
DSP-modul 1
Förbikoppling
On, Off
(Beror på DSP-modul.*2)
DSP-modul 2 och
därutöver*3
*1
Undermeny för konfigurering av DSP-modulinställning inkluderad i vald DSPeffekt.
(Samma som modul 1-parametrarna.)
*1 DSP-modulens namn (Compressor, Limiter, Enhancer etc.) visas. Vi hänvisar till ”Lista över DSP-moduler” (sidan SV-132)
angående detaljer kring DSP-moduler.
*2 Hur många parametrar som kan konfigureras och deras detaljer beror på aktuell DSP-modul. Vi hänvisar till ”DSPparameterlista” (sidan SV-133) angående detaljer.
*3 Visas inte när DSP-effekten som valts för redigering bara har en DSP-modul. När DSP-effekten inkluderar flera DSP-moduler
visas en undermeny för var och en av dem.
SV-75
CTX5000_3000_SV.book
76 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp
(användarrytm)
Rytmkonfigurationer
Rytm
Slagverk
Trummor
Trummor
Bas
Bas
Ackord 1 till 5
Ackord 1 till 5
Kompmönster [ I]
Kompmönster [E]
Bas
Bas
Ackord 1 till 5
Ackord 1 till 5
[V]: variation, [F]: utfyllnad, [ I]: intro, [E]: avslutning
Data inspelningsbara i varje del
Klaviaturspel (notdata) och användning av ratten för
tonhöjdsböjning kan spelas in på en kompmönsterdel.
SV-76
…
*1 Inbyggd rytm eller tidigare sparad användarrytm
*2 Denna åtgärd stöds inte för existerande intron eller
avslutningar. Du kan tömma alla delar och skapa ett nytt
mönster från grunden.
● Kopiering och redigering av en existerande rytms
kompmönster
Du kan kopiera kompmönstret för en existerande rytm till ett
användarområde och sedan redigera kopierade data.
Slagverk
Trummor
Bas
Ackord 1
Fast
Fast
Fast
Fast
Kopia
Kopia
Kopia
Kopia
Redigerat
Kopia
…
Kopia
Kopia
…
Varje rytm inkluderar 10 kompmönster och varje
kompmönster består av åtta delar. För att skapa en enda
användarrytm från grunden behöver du spela in åtta delar av
var och en av de 10 kompmönstren. Om du vill kan du också
använda en inbyggd rytm som utgångspunkt och byta ut delar
i den mot nya inspelningar, eller kopiera och redigera
kompmönster.
• Vi hänvisar till ”Kompmönster” (sidan SV-47) angående
detaljer kring kompmönster.
Inspelat
Fast
Fast
Fast
• ”Fast” på bilden ovan anger rytmdata som måste användas
som de är. Dessa kan du inte redigera själv.
…
Slagverk
Trummor
Empty
Fast
Fast
Fast
…
Slagverk
Trummor
…
…
Slagverk
Fast
Fast
Fast
Fast
…
Kompmönster
[F1] till [F4]
Inspelat
Inspelat
Empty
Empty
● Redigering av ett existerande kompmönster*1
Du kan använda kompmönstret för en existerande rytm som
grund och lägga till nya inspelningar av klaviaturspel i tomma
delar. Observera att denna åtgärd endast är möjlig för
variationer och utfyllnader.*2
…
Kompmönster
[V1] till [V4]
Inspelat
Empty
Empty
Empty
• De tomma blocken ”Empty” på bilden ovan är speciella
minnesområden (användarområden) för redigering och ett
är tillgänglig för varje del. När något spelas in på ett block
ändras det till ”Inspelat”.
Slagverk
Trummor
Bas
Ackord 1
Nedan visas hur varje rytm är uppbyggd.
Empty
Empty
Empty
Empty
…
Användarrytmer kan sparas på ett USB-minne eller en dator.
Vi hänvisar till ”För att spara data i den digitala klaviaturen på
ett USB-minne” (sidan SV-121) och ”Överföring av data
mellan den digitala klaviaturen och en dator” (sidan SV-125)
angående detaljer.
Slagverk
Trummor
Bas
Ackord 1
…
■ Sparning på en extern enhet
● Skapande av ett komp med enbart nya delar
Du kan spela in varje del i ett kompmönster, om du vill.
…
Du kan skapa kompmönster som ljuder vid användning av
den digitala klaviaturens autokompfunktion och lagra dessa
som användarrytmer.
Lagringsplatsen och antalet rytmer som kan lagras beror på
den digitala klaviaturens modell.
CT-X5000: Rytmnummer 294 till 393 (upp till 100 rytmer)
CT-X3000: Rytmnummer 294 till 343 (upp till 50 rytmer)
Skapande av användarrytmer
• ”Kopia” och ”Redigerat” på bilden ovan har båda samma
status som ”Inspelat”.
• Du kan lägga till noter och radera oönskade noter i realtid
medan du lyssnar på uppspelning av kopierade data.
Utöver de åtgärder som beskrivs ovan kan du behålla alla
kompmönsterdelar i en existerande rytm ”Fast”, ändra enbart
mixerinställningar och spara resultatet som en användarrytm.
CTX5000_3000_SV.book
77 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
Skapande och redigering av
användarrytmer
NOTERA
• Vi hänvisar till ”Delgruppen RHYTHM” under ”Lista över
delar för varje mixerdelgrupp” (sidan SV-65) angående
detaljer kring indikeringsnummer för mixerdelar och varje
del av kompmönstren i anvisningarna nedan.
För att skapa en helt ny rytm och spara den
NOTERA
• Du kan kopiera kompmönstret för en existerande rytm till ett
användarområde och sedan redigera (lägga till eller radera)
noter inspelade i varje del. Du kan kopiera ett helt
kompmönster (steg 3 nedan) eller endast en viss del (steg
5 nedan). Vi hänvisar till respektive åtgärder efter behov.
1. Välj en användarrytm där inga data finns
lagrade.
• Se ”Val av rytmer” (sidan SV-43).
• ”No Data” visas för rytmnamnet efter val av en
användarrytm där inga data finns lagrade.
2. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
Visas
• Rytmredigeringsläget kopplas in och
rytmredigeringsmenyn visas på skärmen.
• Indikeringarna
blinkar på skärmen. Det anger
att variation 1 i kompmönstret är valt för redigering.
• ”Drum” visas för den del som ska redigeras.
3. Välj kompmönstret som ska redigeras.
För att välja:
Tryck på denna knapp:
Intro
bo INTRO
Avslutning
bt ENDING/SYNCHRO START
Variation 1 till 4,
utfyllnad 1 till 4
bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4*
* Varje tryckning på knappen alternerar mellan variation och
utfyllnad.
• Indikeringen för det nu valda kompmönstret (sidan
SV-47) blinkar.
• I detta läge kan ett existerande kompmönster kopieras
till ett användarområde. Se ”För att kopiera ett
existerande kompmönster för redigering” (sidan
SV-83).
4. Ange antal takter och taktbeteckningen i det
kompmönster du vill skapa.
(1) Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
(2) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Element” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
(3) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram ”Measure” och använd sedan bn [–] och [+]
eller ratten bl till att ändra inställningsvärdet.
Kompmönster
Inställningar
Intro, avslutning
01 till 16
Variation
01 till 16
Utfyllnad
01 till 02
(4) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram ”Beat” (taktbeteckning) och använd sedan
bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet (inställningsomfång: 2/4 till 8/4, 2/8
till 16/8).
(5) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
SV-77
CTX5000_3000_SV.book
78 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
5. Välj delen som ska redigeras.
(1) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen tänds.
(2) Använd sifferknapparna bm [1] till [8] till att välja den
del som ska redigeras.
7. Konfigurera önskade uppspelningsinställningar för delen som redigeras.
• Se ”För att konfigurera uppspelningsinställningar för
en användarrytmdel” (sidan SV-86).
8. Spela in klaviaturspel för delen som redigeras.
För att välja delen:
Tryck på sifferknappen:
Slagverk
[1]
• Se ”För att spela in klaviaturspel i varje del” (sidan
SV-81).
Trummor
[2]
Bas
[3]
9. Konfigurera önskade mixerinställningar för
Ackord 1 till ackord 5
[4] till [8]
• Den mixerdelindikering som motsvar vald del
börjar blinka.
(3) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen släcks.
• I detta läge kan du kopiera en del i en existerande
rytm till ett användarområde (utom när
kompmönstret är ett intro eller en avslutning). Se
”För att kopiera en existerande rytmdel för
redigering” (sidan SV-84).
6. Konfigurera delens inställningar för ton och
oktavskifte, om du vill.
(1) Välj den ton du vill använda för delinspelning. Se ”Val
av en ton” (sidan SV-18).
• Endast trumsetstoner kan väljas för trum- och
slagverksdelar. Trumsetsljud kan inte väljas för
delarna bas och ackord 1 till ackord 5.
(2) Konfigurera delens oktavskiftesinställning.
Håll dr OCTAVE intryckt och tryck på knappen
ds TRANSPOSE [q] eller [w].
(3) Om det finns inspelade delar (kompmönstret för en
existerande rytm, kopierad del eller del inspelad
genom utförande av åtgärderna fram till steg 10
minst en gång), så startar loopad uppspelning av alla
tillgängliga inspelade delar vid tryckning på
ck START/STOP i detta läge. Det betyder att
inställningars effekter kan övervakas medan de
konfigureras.
(4) Om inspelade delar förekommer, så spelas endast
noterna i den del som redigeras upp vid tryckning på
sifferknappen [6] (ENTER) bm.
• Mixerdelindikeringen för delen som redigeras och
nivåindikeringen ovanför den börjar då blinka.
Blinkar
När delen som redigeras är en trumdel
• Tryck en gång till på [6] (ENTER) för att lämna
tillståndet ovan.
SV-78
delen som redigeras.
• Se ”För att konfigurera mixerinställningar för en del
som redigeras” (sidan SV-83).
10.Utför åtgärderna i steg 5 till 9 för alla delar.
11.Utför åtgärderna i steg 3 till 10 för alla
kompmönster.
12.Spara den redigerade rytmen enligt
anvisningarna under ”För att spara en
användarrytm” (sidan SV-85).
CTX5000_3000_SV.book
79 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att redigera en existerande rytm och
spara den
4. Välj lämpliga åtgärder nedan i enlighet med
valt kompmönster.
Y Om variation 1 till 4 eller utfyllnad 1 till 4 har valts
NOTERA
Gå direkt vidare till steg 5.
• Vid redigering av en existerande rytms kompmönster kan
nya inspelningsåtgärder utföras för var och en av följande
delar: variationerna 1 till 4 och utfyllnaderna 1 till 4. För intro
och avslutning behöver du först tömma alla delar och sedan
spela in nya delar.
• Du kan kopiera kompmönstret för en existerande rytm till ett
användarområde och sedan redigera (lägga till eller radera)
noter inspelade i varje del. Du kan kopiera ett helt
kompmönster (steg 3 nedan) eller endast en viss del (steg
5 nedan). Vi hänvisar till respektive åtgärder efter behov.
Y Om intro eller avslutning har valts
Töm alla delar i kompmönstret.
(1) Utför åtgärderna i steg 2 till 4 under ”För att
masstömma inspelade data i alla delar som ingår i ett
enskilt kompmönster” (sidan SV-85).
(2) Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
(3) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Element” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
(4) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram ”Measure” och använd sedan bn [–] och
[+] eller ratten bl till att ändra inställningsvärdet.
1. Välj den inbyggda rytm eller tidigare sparade
användarrytm som ska redigeras.
Kompmönster
• Se ”Val av rytmer” (sidan SV-43).
2. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
01 till 16
Variation
01 till 16
Utfyllnad
01 till 02
(5) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram ”Beat” (taktbeteckning) och använd sedan
bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet (inställningsomfång: 2/4 till 8/4, 2/8
till 16/8).
(6) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
Visas
• Rytmredigeringsläget kopplas in och
rytmredigeringsmenyn visas på skärmen.
• Indikeringen
börjar blinka. Det anger att
variation 1 i kompmönstret är valt för redigering.
• ”Drum” visas för den del som ska redigeras.
5. Välj delen som ska redigeras
(1) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen tänds.
(2) Använd sifferknapparna bm [1] till [8] till att välja den
del som ska redigeras.
3. Välj kompmönstret som ska redigeras.
För att välja:
Tryck på denna knapp:
Intro
bo INTRO
Avslutning
bt ENDING/SYNCHRO START
Variation 1 till 4,
utfyllnad 1 till 4
bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4*
* Varje tryckning på knappen alternerar mellan variation och
utfyllnad.
• Indikeringen för det nu valda kompmönstret (sidan
SV-47) blinkar.
• I detta läge kan ett existerande kompmönster kopieras
till ett användarområde. Se ”För att kopiera ett
existerande kompmönster för redigering” (sidan
SV-83).
Inställningar
Intro, avslutning
För att välja delen:
Tryck på sifferknappen:
Slagverk
[1]
Trummor
[2]
Bas
[3]
Ackord 1 till ackord 5
[4] till [8]
• Den mixerdelindikering som motsvar vald del
börjar blinka.
(3) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen släcks.
• I detta läge kan du kopiera en del i en existerande
rytm till ett användarområde (utom när
kompmönstret är ett intro eller en avslutning). Se
”För att kopiera en existerande rytmdel för
redigering” (sidan SV-84).
SV-79
CTX5000_3000_SV.book
80 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
6. Konfigurera delens inställningar för ton och
oktavskifte, om du vill.
(1) Välj den ton du vill använda för delinspelning. Se ”Val
av en ton” (sidan SV-18).
• Endast trumsetstoner kan väljas för trum- och
slagverksdelar. Trumsetsljud kan inte väljas för
delarna bas och ackord 1 till ackord 5.
(2) Konfigurera delens oktavskiftesinställning.
Håll dr OCTAVE intryckt och tryck på knappen
ds TRANSPOSE [q] eller [w].
(3) Vid tryckning på ck START/STOP i detta läge
startar loopad uppspelning av alla delar i det
kompmönster som för tillfället redigeras. Det betyder
att inställningars effekter kan övervakas medan de
konfigureras.
(4) Om inspelade delar förekommer, så spelas endast
noterna i den del som redigeras upp vid tryckning på
sifferknappen [6] (ENTER) bm.
• Mixerdelindikeringen för delen som redigeras och
nivåindikeringen ovanför den börjar då blinka.
Blinkar
För att konfigurera enbart
mixerinställningarna för en existerande rytm
och spara den
1. Välj den inbyggda rytm eller tidigare sparade
användarrytm som ska redigeras.
• Se ”Val av rytmer” (sidan SV-43).
2. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
3. Utför åtgärden i steg 3 under ”För att redigera
en existerande rytm och spara den” (sidan
SV-79).
4. Utför åtgärden i steg 5 under ”För att redigera
en existerande rytm och spara den” (sidan
SV-79).
5. Utför åtgärderna under ”För att konfigurera
mixerinställningar för en del som redigeras”
(sidan SV-83).
6. Utför åtgärderna i steg 4 och 5 för alla delar
När delen som redigeras är en trumdel
• Tryck en gång till på [6] (ENTER) för att lämna
tillståndet ovan.
7. Konfigurera önskade uppspelningsinställningar för delen som redigeras.
• Se ”För att konfigurera uppspelningsinställningar för
en användarrytmdel” (sidan SV-86).
8. Spela in klaviaturspel för delen som redigeras.
• Se ”För att spela in klaviaturspel i varje del” (sidan
SV-81).
9. Konfigurera önskade mixerinställningar för
delen som redigeras.
• Se ”För att konfigurera mixerinställningar för en del
som redigeras” (sidan SV-83).
10.Utför åtgärderna i steg 5 till 9 för alla delar.
11.Utför åtgärderna i steg 3 till 10 för alla
kompmönster.
12.Spara den redigerade rytmen enligt
anvisningarna under ”För att spara en
användarrytm” (sidan SV-85).
SV-80
vars mixerinställningar du vill konfigurera.
7. Utför åtgärderna i steg 3 till 6 för alla
kompmönster vars mixerinställningar du vill
konfigurera.
8. Spara den redigerade rytmen enligt
anvisningarna under ”För att spara en
användarrytm” (sidan SV-85).
CTX5000_3000_SV.book
81 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att spela in klaviaturspel i varje del
NOTERA
• De åtgärder som visas här utförs i enlighet med stegen i
anvisningarna nedan.
– Steg 8 under ”För att skapa en helt ny rytm och spara
den” (sidan SV-77)
– Steg 8 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79)
1. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Blinkar
Inspelningsberedskap kopplas in och ”Recorded” eller
”Empty” visas.
Om ”Fixed” visas i detta läge, så betyder det att den nu
valda delen inte kan spelas in. Efter några sekunder
återgår visningen till det som visades innan
8 RECORD/STOP trycktes in.
• Vi hänvisar till ”Statusindikeringar för deldata” (sidan
SV-82) angående detaljer kring dessa indikeringar.
• Tryck på 8 RECORD/STOP för att koppla ur
inspelningsberedskap. Indikeringen [RECORD]
slocknar.
2. Konfigurera önskade inspelningsinställningar.
• Inställningar av inspelningsposter som konfigurerats
tidigare gäller fortfarande. Poster som inte har ändrats
konfigureras enligt grundinställningar. Vi hänvisar till
”Inställningar för inspelning av användarrytmer” (sidan
SV-82) angående detaljer kring inställningsposter.
• Utför åtgärderna nedan för att konfigurera
inställningar.
(1) Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag, så att
”Quantize” visas.
(2) Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till
att ta fram menyn för de ändringar som ska göras.
(3) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
inställningsvärdet.
(4) Tryck en gång till på 8 RECORD/STOP, när
önskade inställningar har gjorts.
3. Öva efter behov på det som ska spelas.
• Utför åtgärderna nedan för att återge kompmönstrets
delar och öva på det du tänker spela på klaviaturen,
innan själva inspelningen startas.
(1) Tryck in cm ACCOMP ett tag, så att indikeringen
[ACCOMP] börjar blinka.
Inövningsläget kopplas in.
• I inövningsläget fungerar klaviaturen på samma
sätt som vid inspelning, men utan att någonting
spelas in.
(2) Tryck på ck START/STOP.
Data som redan är inspelat i varje del av
kompmönstret spelas upp.
• Basdelen och ackorddelarna 1 till 5 spelas i
tonarten C-dur. Tonarten och ackordtyperna
ändras inte, även om du spelar något på
tangentbordet för ackompanjemang.
(3) Spela på klaviaturen i takt med uppspelningen.
Klaviaturspel återges med den ton som valdes innan
inspelningsberedskap kopplades in.
(4) Tryck in cm ACCOMP ett tag, så att indikeringen
[ACCOMP] slocknar på skärmen, för att koppla ur
inövningsläget.
4. Tryck på ck START/STOP för att starta
inspelning.
Visas
• Meddelandet ”Record..” visas också.
• En uppräkning av antalet takter och slag visas längst
upp till höger på skärmen. När det sista slaget i den
längd (antalet takter) som angetts för kompmönstret
nås startar uppräkningen om från 001:01.
Takt
Slag
SV-81
CTX5000_3000_SV.book
82 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
5. Anpassa tajmingen till värdena ”MEASURE”
och ”BEAT” på skärmen och spela vid lämplig
tidpunkt något på klaviaturen.
• Manövrering med ratten ek PITCH BEND inkluderas
också i inspelningen.
• Manövrering med knappen dt MODULATION/
ASSIGNABLE inkluderas också i inspelningen
(endast CT-X5000).
• Det du spelar in spelas upp, när uppräkningen som
visas återkommer till samma takt och slag som
inspelningen skedde vid.
• Håll cs REGISTRATION [2] intryckt för att radera
specifika inspelade noter. När uppspelning når den not
du vill radera ska du trycka på den tangent som
motsvarar noten som ska raderas. Om
cs REGISTRATION [2] hålls intryckt tillsammans
med en eller flera tangenter under pågående
uppspelning, så raderas alla noter som motsvarar
tangenterna som spelas medan knappen och
tangenterna hålls intryckta.
• Tills åtgärden i steg 6 nedan utförs kan klaviaturnoter
skiktas och inspelade noter raderas hur många gånger
som helst.
■ Inställningar för inspelning av användarrytmer
Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Postnamn
(visning)
Kvantisering Ange antingen inspelning av
(Quantize)
noter enligt den taktangivelse
som de spelas med på
klaviaturen eller automatisk
anpassning av noter baserat på
ett notvärde. Vid val av en annan
inställning än ”Off” visas ett
notvärde (4: fjärdedelsnot, d:
punkterad not, t: trioler).
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Tryck på ck START/STOP för att starta loopad
uppspelning av inspelade data.
• Tryck in 5 TONE ett tag för att pröva på normalt
klaviaturspel med inspelade data som uppbackning
(med klaviaturdelens ton och inte den inspelade
delens ton). Delindikeringen
visas då längst
upp till vänster på skärmen. Detta anger namnet på
den ton som tilldelats klaviaturen och möjliggör
spelning av den tonen på klaviaturen.
Indikeringen:
Betyder:
Fixed
(fasta data)
Data som hämtats från en inbyggd
rytm eller en tidigare lagrad användarrytm, ej användarområdesdata.
Realtidsinspelning av klaviaturnoter
tillåts ej. Den enda redigeringsåtgärd
som stöds är konfigurering av
mixerinställningar.
Recorded
(inspelade data)
Redan inspelade redigerbara användarområdesdata. Mixerinställningar
och realtidsinspelning av klaviaturnoter
är möjligt med denna status.
Empty
(inga data)
Användarområde där ingenting är
inspelat. Mixerinställningar och
realtidsinspelning av klaviaturnoter är
möjligt med denna status.
SV-82
Off*, 4, 8,
16, 32, 4d,
8d, 16d,
32d, 4t, 8t,
16t, 32t
Anger huruvida en förräkning
Off, 1*, 2
ska ljuda före inspelningsstart
efter tryckning på ck START/
STOP i inspelningsberedskap.
Vid val av ”1” ljuder en förräkning
på en takt och vid val av ”2”
ljuder en förräkning på två takter.
Vid val av ”Off” slås förräkning
av, så att inspelning startar så
snart ck START/STOP eller en
tangent trycks in.
Spelackord
(PlayChrd)
Vid inspelningsstart av ett
kompmönster startas repeterad
spelning av alla delarna i
mönstret, utom delen som
spelas in. Under sådan
repetering kan du använda
denna inställning till att ange
ackordtypen som ska användas
för uppspelning av bas och
ackorddelar. Tillgängliga
inställningar är ”C” (C-dur), ”C7”
(C7) och ”Cm” (C-moll). Vid val
av ”Off” slås bas- och
ackorddelsnoter av.
Metronom
(Metronom)
Anger huruvida metronomen ska On, Off*
ljuda vid inspelning.
■ Statusindikeringar för deldata
I tabellen nedan förklaras statusindikeringarna för delar som
redigeras på menyn för rytmredigering.
Inställningar
Förräkning
(Precount)
6. Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
inspelning.
Beskrivning
Off, C*,
C7, Cm
CTX5000_3000_SV.book
83 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att konfigurera mixerinställningar för en
del som redigeras
1. Koppla in rytmredigeringsläget och välj det
NOTERA
• De åtgärder som visas här utförs i enlighet med stegen i
anvisningarna nedan.
– Steg 9 under ”För att skapa en helt ny rytm och spara
den” (sidan SV-77)
– Steg 9 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79)
– Steg 5 under ”För att konfigurera enbart
mixerinställningarna för en existerande rytm och spara
den” (sidan SV-80)
1. Tryck in 9 PART (MIXER) ett tag, så att
indikeringen [MIXER] visas.
2. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram den menypost som ska
ändras.
• Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Del på/av
(Part)
Beskrivning
Anger på/av för vald del.
kompmönster som ska utgöra
kopieringsdestination.
• Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att skapa en
helt ny rytm och spara den” (sidan SV-77) eller steg 1
till 3 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79).
2. Tryck på cs REGISTRATION [1].
”Element” visas.
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
Den nu valda rytmens nummer och namn visas.
Inställningen av del på/av för den del som redigeras
visas.
Postnamn
(visning)
För att kopiera ett existerande kompmönster
för redigering
Inställningar
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den rytm du vill använda som
källa vid kopiering av kompmönster.
5. Välj det kompmönster du vill använda som
kopieringskälla.
Indikeringen för det nu valda kompmönstret (sidan
SV-47) blinkar.
För att välja:
Tryck på denna knapp:
Intro
bo INTRO
*1
Avslutning
bt ENDING/SYNCHRO START
Variation 1 till 4,
utfyllnad 1 till 4
bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4*
On*, Off
Delton
(Tone)
Anger ton för vald del.
Volym
(Volume)
Justerar volymnivån för
vald del.
0 till 127*
Panorering
(Pan)
Anger stereopanoreringsposition för vald del. 0
anger mitten, medan ett
lägre värde flyttar åt
vänster och ett högre
värde flyttar åt höger.
–64 till 0* till
63
Efterklangssändning
(Rev Send)
Anger hur mycket
efterklang som tillämpas
på vald del.
0 till 40* till
127
Körsändning
(Cho Send)
Anger hur mycket köreffekt 0* till 127
som tillämpas på vald del.
Fördröjningssändning
(Dly Send)
Anger hur mycket
fördröjning som tillämpas
på vald del.
0* till 127
*1 Endast trumsetstoner kan väljas för trum- och
slagverksdelar. Trumsetsljud kan inte väljas för delarna
bas och ackord 1 till ackord 5.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
* Varje tryckning på knappen alternerar mellan variation och
utfyllnad.
• Välj ett intro om kopieringsdestinationen är ett intro
och en avslutning om kopieringsdestinationen är en
avslutning.
• Om kopieringsdestinationen är variation 1 till 4 kan
vilken som helst av variationerna 1 till 4 väljas.
• Om kopieringsdestinationen är utfyllnad 1 till 4 kan
vilken som helst av utfyllnaderna 1 till 4 väljas.
• Vid tryckning på ck START/STOP i detta läge startar
loopad uppspelning av det kompmönster som valdes
som kopieringskälla.
6. Tryck på [6] (ENTER) för att starta kopiering.
”Sure?” visas.
7. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
kopieringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
kopieringen utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
4. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm, när
önskade mixerinställningar har gjorts.
SV-83
CTX5000_3000_SV.book
84 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att kopiera en existerande rytmdel för
redigering
6. Välj den del du vill använda som
kopieringskälla.
(1) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen tänds.
(2) Använd sifferknapparna bm [1] till [8] till att välja den
del som ska kopieras.
• Delar som ingår i ett intro eller en avslutning kan inte
kopieras.
1. Koppla in rytmredigeringsläget och välj den
del som ska utgöra kopieringsdestination.
• Utför åtgärderna i steg 1 till 5 under ”För att skapa en
helt ny rytm och spara den” (sidan SV-77) eller steg 1
till 5 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79).
2. Tryck på cs REGISTRATION [1].
”Element” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Part” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
Den nu valda rytmens nummer och namn visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den rytm du vill använda som
källa vid kopiering av kompmönster.
5. Välj kompmönstret som innehåller den del du
vill använda som kopieringskälla.
Indikeringen för det nu valda kompmönstret (sidan
SV-47) blinkar.
För att välja:
Tryck på denna knapp:
Variation 1 till 4,
utfyllnad 1 till 4
bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4*
* Varje tryckning på knappen alternerar mellan variation och
utfyllnad.
SV-84
För att välja delen:
Tryck på sifferknappen:
Slagverk
[1]
Trummor
[2]
Bas
[3]
Ackord 1 till ackord 5
[4] till [8]
(3) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen släcks.
• Vid tryckning på ck START/STOP i detta läge
startar loopad uppspelning av enbart den del som
valdes som kopieringskälla.
7. Tryck på [6] (ENTER) för att starta kopiering.
”Sure?” visas.
8. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
kopieringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
kopieringen utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
CTX5000_3000_SV.book
85 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att masstömma inspelade data i alla delar
som ingår i ett enskilt kompmönster
1. Koppla in rytmredigeringsläget och välj det
kompmönster vars delar ska masstömmas.
• Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under ”För att redigera
en existerande rytm och spara den” (sidan SV-79).
2. Tryck på cs REGISTRATION [2].
”Element” visas.
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
tömningen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Alla delar i det valda kompmönstret töms.
För att tömma inspelade data i en viss del
som ingår i ett enskilt kompmönster
NOTERA
• Delar i ett intro eller en avslutning kan inte tömmas.
1. Koppla in rytmredigeringsläget och välj den
del som ska tömmas.
• Utför åtgärderna i steg 1 till 5 under ”För att redigera
en existerande rytm och spara den” (sidan SV-79).
2. Tryck på cs REGISTRATION [2].
”Element” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Part” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
tömningen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Den valda delen töms.
För att spara en användarrytm
NOTERA
• De åtgärder som visas här utförs i enlighet med stegen i
anvisningarna nedan.
– Steg 12 under ”För att skapa en helt ny rytm och spara
den” (sidan SV-77)
– Steg 12 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79)
– Steg 8 under ”För att konfigurera enbart
mixerinställningarna för en existerande rytm och spara
den” (sidan SV-80)
1. Tryck på sifferknappen [7] (WRITE) bm.
• Om den redigerade rytmen är en användarrytm, så
visas meddelandet ”Replace?” i detta läge. Tryck på
bn [+] (YES) för att ersätta ursprungliga rytmdata med
nya rytmdata. Tryck på bn [–] (NO) för att spara
aktuella data som en ny rytm.
• Om maximalt antal tillåtna användarrytmer (CT-X5000:
100, CT-X3000: 50) redan finns lagrade i minnet, så
visas felmeddelandet ”Data Full” vid tryckning på
bn [–] (NO) för att ange att den nya rytmen inte kan
sparas.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
rytmsparning utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
2. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur rytmredigeringsläget.
• Om ingen redigering har gjorts efter att åtgärden i steg
1 utförts, så kopplas rytmredigeringsläget ur samtidigt
som indikeringen [EDIT] slocknar på skärmen.
• Om någon redigering skett efter att åtgärden i steg 1
utfördes, så visas meddelandet ”Exit?” i detta läge.
Följ någon av anvisningarna nedan.
För att:
Utför denna manövrering:
Fortsätta redigera utan Tryck på bn [–] (NO).
att koppla ur
rytmredigeringsläget
Spara redigerade data
och koppla ur
rytmredigeringsläget
(1) Tryck på bn [+] (YES).
(2) Tryck en gång till på bn [+]
(YES) när ”Write?” visas på
skärmen.
Förkasta redigerade
data och koppla ur
rytmredigeringsläget
(1) Tryck på bn [+] (YES).
(2) Tryck på bn [–] (NO) när
”Write?” visas på skärmen.
SV-85
CTX5000_3000_SV.book
86 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
NOTERA
• Om data sparas som en ny användarrytm, så blir
spardestinationens rytmnummer det lägsta i minnet som för
tillfället inte innehåller några lagrade data. Den nyligen
sparade användarrytmen väljs efter att denna process är
klar.
Rytmnummer
Rytmnamn
No Nam e
• Om inga data finns lagrade för ett användarrytmnummer,
så visas ”No Data” för rytmnamnet. Om data finns lagrade,
så visas ”No Name”. Vi hänvisar till ”För att döpa om en
användarrytm” (sidan SV-89) angående detaljer kring
namnändring.
Uppspelningsinställningar för
användarrytmdelar
För att konfigurera uppspelningsinställningar
för en användarrytmdel
NOTERA
• De åtgärder som visas här utförs i enlighet med stegen i
anvisningarna nedan.
– Steg 7 under ”För att skapa en helt ny rytm och spara
den” (sidan SV-77)
– Steg 7 under ”För att redigera en existerande rytm och
spara den” (sidan SV-79)
1. Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Part” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram den menypost som ska ändras.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
• Menyposter och inställningsomfång visas nedan.
Postnamn (visning)
Inställningar
Ackordomvandlingstabell (Table)
01 till 19
Brytpunkt (Break Pt)
C till B
Omvändning (Invert)
On, Off, 7th
Återutlösning (Retrig.)
On, Off
Böjningsomfång (BndRng)
00 till 24
• Vi hänvisar till ”Inställningsdetaljer för uppspelning av
användarrytmdelar” (sidan SV-87) angående detaljer
kring varje post.
5. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
SV-86
CTX5000_3000_SV.book
87 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
Inställningsdetaljer för uppspelning av användarrytmdelar
■ Ackordomvandlingstabell (Table)
Inspelning av varje kompmönster utförs normalt med C-dur (roten C, durtyp). Vid spelning av ett autokomp är det emellertid möjligt
att använda en annan rot än C och en annan ackordtyp än dur. Detta uppnås genom att använda en ”ackordomvandlingstabell” för
att omvandla data inspelade i C-dur till en annan rot och/eller ackordtyp. Oavsett vilken rot eller ackordtyp du väljer används den
nu valda ackordtabellen till att utföra korrigeringar som passar instrumentdelarna och typen av musik som spelas för att försäkra ett
naturligt musikaliskt komp.
Med denna parameter kan du välja mellan de 19 typer av ackordomvandlingstabell som anges nedan.
Nummer
Tabellnamn
*1
Delar
Beskrivning
01
Bass Basic
*2
Bas
Används vanligtvis för en basdel.
02
Bass f-root
*2
Bas
Variation av nummer 01. Gör alltid den första noten till rotnot vid
ackordändring.
03
Bass 7th
*2
Bas
Används för en basdel inspelad med ett 7-ackord.
04
Bass 7th f-root
*2
Bas
Variation av nummer 03. Gör alltid den första noten till rotnot vid
ackordändring.
05
Chord Basic
*2
Ackord
Används vanligtvis för en ackorddel.
06
Chord Var2
*2
Ackord
Används för en ackorddel som har ett spänningsackord.
07
Chord Var3
*2
Ackord
När ett 7-ackord anges under spelning omvandlas den 5:e tonen till
en 7:e ton. När det t.ex. gäller C7 omvandlas G till Bb.
08
Chord Var4
*2
Ackord
Variation av nummer 05 (Chord Basic).
09
Chord 7th
*2
Ackord
Används för en ackorddel inspelad med ett 7-ackord.
10
Chord Minor
*2
Ackord
Används för en ackorddel inspelad med ett mollackord.
11
Phrase
*2
Ackord
Används för ackorddelen till vilken en fras (som en durskala)
spelades in.
12
Chord Minor
*2
Bas
Används för en basdel inspelad med ett mollackord.
13
Chord Minor f-root
*2
Bas
Variation av nummer 12. Gör alltid den första noten till rotnot vid
ackordändring.
14
Penta Phrase
*2
Ackord
Används för en ackorddel inspelad med en pentatonisk skalfras.
15
Intro n-minor
*3
Bas/ackord
Omvandlar till ett naturligt moll när ett mollackord anges under
spelning.
16
Intro m-minor
*3
Bas/ackord
Omvandlar till ett melodiskt moll (stigande) när ett mollackord anges
under spelning.
17
Intro h-minor
*3
Bas/ackord
Omvandlar till ett harmoniskt moll när ett mollackord anges under
spelning.
18
Intro no Change
*3
Bas/ackord
Inspelning av orginal i befintligt skick, utan moll/duromvandling i
enlighet med ackord som anges under spelning.
19
Intro dorian
*3
Bas/ackord
Omvandlar till en dorisk skala när ett mollackord anges under
spelning.
*1 Kompmönster
*2 För variation och utfyllnad
*3 För intro och avslutning
SV-87
CTX5000_3000_SV.book
88 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
■ Brytpunkt (Break Pt)
Denna parameter anger tonhöjden, från C till B, som är
punkten där autokompets bas- och ackordnoter faller en
oktav.
Om t.ex. F anges som brytpunkt, så ändras ett C-durackord
inspelat som C3E3G3 (CEG) till D3F#3A3 (DF#A upphöjd en
not vardera) när D fingersätts på ackordtangentbordet till
E3G#3B3 (EG#B upphöjd en not vardera) när E fingersätts
och till F2A2C3 (FAC sänkt med en oktav) när F fingersätts.
■ Omvändning (Invert)
Denna parameter bestämmer om ackord under spelning av
autokomp ska avspegla omvända former av det ursprungliga
ackordet (EGC och GCE för CEG).
Låt oss t.ex. säga att det ursprungliga C-durackordet är CEG
och ett F-ackord fingersätts på ackordtangentbordet. Om ”Off”
är valt för denna inställning omvandlas ackordet direkt till
FAC. Om ”On” (eller ”7th”) är valt omvandlas ackordet till
CFA, vilken är den omvända form som ligger närmast CEG.
Ackordnoters övergång under uppspelning när ”On” (eller
”7th”) är valt är mindre, så att kompet låter naturligare.
Observera att ”7th” istället för ”On” endast bör väljas om ”C7”
angavs för inställningen ”PlayChrd”* vid inspelning av
kompmönstret och om du valde ”09 (Chord 7th)” för
ackordomvandlingstabellen.
* Vi hänvisar till ”Inställningar för inspelning av
användarrytmer” (sidan SV-82) angående detaljer kring
”PlayChrd”.
NOTERA
• Om ”On” (eller ”7th”) väljs för denna inställning, så se till att
välja ”C” för inställningen ”Brytpunkt” (Break Pt).
■ Återutlösning (Retrig.)
Denna parameter bestämmer hur spelning av ett
kompmönster påverkas av en ackordändring som inträffar
halvvägs genom ett mönster. När ”On” är valt blir mönstret
”återutlöst”, vilket gör att den nu spelade noten ändras till
motsvarande not hos det nyligen fingersatta ackordet. När
”Off” är valt gör en ackordändring att noten som nu ljuder
skärs av och nästa not i mönstret hos det nyligen fingersatta
ackordet spelas.
■ Böjningsomfång (BndRng)
Denna parameter anger böjningsomfånget vid användning av
ratten för tonhöjdsböjning i halvtonssteg.
SV-88
Åtgärder som påverkar alla
kompmönster i en rytm
För att konfigurera mixerinställningar för en
rytm
1. Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU)
under pågående redigering av en rytm i
rytmredigeringsläget.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Rhythm” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Volume” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram den menypost som ska ändras.
Postnamn
(visning)
Beskrivning
Inställningar
Volym
(Volume)
Justerar den samlade
rytmvolymen.
0 till 127
Efterklangstyp
(Reverb)
Anger den efterklangstyp
som ska tillämpas på hela
rytmen.
*1
Körtyp
(Chorus)
Anger den körtyp som ska
tillämpas på hela rytmen.
*2
Fördröjningstyp Anger den fördröjningstyp
(Delay)
som ska tillämpas på hela
rytmen.
*3
*1 Se ”Effektlista för efterklang” (sidan SV-23).
*2 Se ”Effektlista för kör” (sidan SV-24).
*3 Se ”Effektlista för fördröjning” (sidan SV-24).
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
5. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
CTX5000_3000_SV.book
89 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Skapande av autokomp (användarrytm)
För att masstömma data inspelade i alla
kompmönster i en rytm
1. Utför åtgärderna i steg 1 och 2 under ”För att
konfigurera mixerinställningar för en rytm”
(sidan SV-88).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”All Clear” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Sure?” visas.
3. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
masstömningen eller bn [–] (NO) för att
avbryta.
4. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
För att döpa om en användarrytm
1. Välj användarrytmen som ska döpas om.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Rhy
Name” visas.
3. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
Menyn för namnändring visas.
4. Mata in det nya namnet.
• Vi hänvisar till ”Textinmatning” (sidan SV-15)
angående detaljer kring textinmatning.
5. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
namnändringen eller bn [–] (NO) för att
avbryta.
7. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
För att kopiera en användarrytm
1. Välj användarrytmen som ska kopieras.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Rhy
Name” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Rhy Copy” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja kopieringsdestinationens rytmnummer
och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Om en användarrytm redan finns lagrad under det
rytmnummer som anges som kopieringsdestination, så
visas meddelandet ”Replace?”.
5. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
kopieringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
kopieringen utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
6. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
För att radera en användarrytm
1. Välj användarrytmen som ska raderas.
2. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Rhy
Name” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Rhy Clr” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Sure?” visas.
4. Tryck på bn [+] (YES) för att radera eller bn [–]
(NO) för att avbryta radering.
5. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
SV-89
CTX5000_3000_SV.book
90 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDIinspelaren
System
Solo 1
Solo 2
Inspelat
Inspelning
Empty
Inspelat
Inspelat
Inspelat
…
Solo 16
Empty
Empty
Inspelning
De data som spelas in på varje spår visas nedan.
Denna
spårtyp:
Tar upp detta:
Systemspår
Klaviaturspel, tonnummer (UPPER 1, UPPER
2, LOWER 1, LOWER 2), rytmnummer, tempo, taktbeteckning, rytmkontrollmanövrering,
ackordspecifikation, frasdynsmanövrering,
autokompvolym, effektinställningar
(efterklang, kör, fördröjning), skiktning,
delning, autoharmoniserings/arpeggiatorspel,
skalinställningar (förinställd skaltyp och -rot,
skalfinstämning, på/av-inställning av
autokompskala), delfinstämning,
delgrovstämning, oktavskiftesinställning,
pedalmanövrering, användning av ratten för
tonhöjdsböjning, böjningsomfångsinställning,
mixerinställningar, PORTAMENTknappmanövrering, SUSTAINknappmanövrering
CT-X5000: MODULATION/ASSIGNABLEknappmanövrering (vibrato, DSPparameterinställning)
Solospår
Klaviaturspel, tonnummer (UPPER 1),
arpeggiatorspel, oktavskiftesinställning,
pedalmanövrering, användning av ratten för
tonhöjdsböjning, böjningsomfångsinställning,
delfinstämning, delgrovstämning,
mixerinställningar, PORTAMENTknappmanövrering, SUSTAINknappmanövrering
CT-X5000: MODULATION/ASSIGNABLEknappmanövrering (vibrato, DSPparameterinställning)
Information om klaviaturframförande spelas in som MIDIdata* på ett systemspår eller 16 solospår (lagringsområden
för klaviaturframförandedata) i den digitala klaviaturens
minne.
• Information om framförandet (intryckta/frisläppta tangenter,
tangenttryck o.dyl.) inspelas som MIDI-data.
• Storleken på MIDI-data är betydligt mindre än ljuddata,
vilket gör det enklare att redigera datan på en dator el.dyl.
• MIDI-inspelaren återger den digitala klaviaturens ljudkälla
baserat på inspelade MIDI-data.
* MIDI
MIDI är en förkortning av ”Musical Instrument Digital
Interface”. Det är en universell norm som gör det möjligt för
musikinstrument, datorer och andra apparater att utbyta
framförandeinformation (intryckta/frisläppta tangenter,
tangenttryck o.dyl.) oavsett tillverkare. Framförandedata
kallas i detta fall ”MIDI-data”.
Inspelning
Empty
Empty
…
■ MIDI-inspelare
● Solospår 1 till 16
Tar upp klaviaturspel med hjälp av en ton (UPPER 1).
Dessa spår kan överdubbas enligt nedan.
…
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för
skador, förluster eller krav från tredje man som orsakas
av raderade data beroende på felfunktion, reparation
eller av någon annan anledning.
● Systemspår
Tar upp manövrering av diverse olika framförandefunktioner
på den digitala klaviaturen, inklusive autokomp, frasdynor,
skiktning, delning etc.
…
MIDI-inspelaren kan användas för realtidsinspelning av det
som spelas på den digitala klaviaturen.
• Upp till 10 sånger kan spelas in i den digitala klaviaturens
minne. Inspelat innehåll sparas som sångnummer 31 till 40
(användarsånger) i sångbanken.
• En sång kan innehålla upp till 999 takter, eller totalt cirka
40 000 noter på alla sina spår. Inspelning avbryts
automatiskt när någon av dessa gränser nås.
• Du kan själv spela med till en inspelad sång på klaviaturen.
■ Inspelningsspår och inspelade data
■ Sparning på en extern enhet
Sånger inspelade med MIDI-inspelaren kan sparas på ett
USB-minne eller en dator. Vi hänvisar till ”För att spara data i
den digitala klaviaturen på ett USB-minne” (sidan SV-121)
och ”Överföring av data mellan den digitala klaviaturen och en
dator” (sidan SV-125) angående detaljer.
SV-90
CTX5000_3000_SV.book
91 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Inspelningsstart
Inspelning kan startas i något av följande två lägen.
Vid start från sångbanksläget
1. Tryck på 7 SONG BANK för att koppla in
sångbanksläget.
● Rytmläge
Tryck på 8 RECORD/STOP och spela sedan något på
klaviaturen för att starta inspelning. På detta sätt går det
snabbt och enkelt att starta inspelning på systemspåret.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
● Sångbanksläge
Välj först ett sångnummer som inspelningsdestination och
tryck sedan på 8 RECORD/STOP för att starta inspelning.
3. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Observera att vad som händer vid tryckning på
8 RECORD/STOP beror på vilket av lägena ovan som är
inkopplat. Prova att utföra åtgärderna nedan, innan du börjar
spela in.
Vid start från rytmläget
1. Tryck på 6 RHYTHM för att koppla in
rytmläget.
2. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in och indikeringen
[RECORD] börjar blinka.
• Önskad rytm och ton kan väljas.
• Inspelning startar när du spelar något på klaviaturen.
Vid tryckning på ck START/STOP startar rytmen och
inspelningen samtidigt.
ratten bl till att välja ett sångnummer från 31
till 40 (användarinspelning).
Menyn för inspelningsinställning visas tillsammans med
”RecTrkSy”.
• Visningen här är densamma som i steg 3 under ”Vid
start från rytmläget” ovan.
4. Tryck en gång till på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in.
• Visningen här är densamma som i steg 2 under ”Vid
start från rytmläget” ovan.
• Tryck i detta läge in 8 RECORD/STOP ett tag för att
återgå till menyn för inspelningsinställning.
5. Tryck en gång till på 8 RECORD/STOP för att
koppla ur inspelningsberedskap.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
3. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag.
Menyn för inspelningsinställning visas tillsammans med
”RecTrkSy”.
Indikeringen [RECORD] fortsätter att blinka.
• Vid tryckning på ck START/STOP startar inspelning,
men inte rytmspelning. Använd denna metod för att
starta inspelning när du vill infoga pauser i början.
• På denna meny kan du konfigurera
inspelningsinställningar, såsom inspelningens
destinationsspår etc.
4. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in igen.
5. Tryck på 8 RECORD/STOP för att koppla ur
inspelningsberedskap.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Vid inspelning enligt dessa åtgärder väljs automatiskt
det lägsta sångnummer (31 till 40) där ingenting
spelats in än som inspelningsdestination.
SV-91
CTX5000_3000_SV.book
92 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Inspelning av klaviaturspelning
NOTERA
• Indikeringen [RECORD] börjar blinka under pågående
inspelning, när antalet återstående noter är 100 eller färre.
När inga noter återstår avbryts inspelning automatiskt
samtidigt som indikeringen [RECORD] slocknar.
• Vi hänvisar till ”För att ändra inspelningsdestinationens
sångnummer vid inspelningsberedskap” (sidan SV-95)
angående skapande av en ny inspelning genom att först
välja inspelningsdestinationens sångnummer.
• Inställningar kan konfigureras så att en förräkning ljuder
innan inspelning startar eller metronomen ljuder medan
inspelning pågår. Se ”För att ljuda en förräkning eller
metronomen” (sidan SV-95).
• Inspelningsberedskap kan kopplas ur när som helst
(indikeringen [RECORD] blinkar) genom att trycka en eller
två gånger på 8 RECORD/STOP, så att indikeringen
[RECORD] inte visas.
För att spela in ett nytt systemspår
1. Tryck på 6 RHYTHM.
2. Ange tempot som ska användas vid
inspelningsstart.
• Se ”Ändring av autokomphastighet (tempo)” (sidan
SV-46).
3. Välj rytmen och tonen som ska användas vid
inspelningsstart.
• Se ”Val av rytmer” (sidan SV-43) och ”Val av en ton”
(sidan SV-18).
• Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
mixerinställningar” (sidan SV-64), om du vill ändra
mixerinställningar för systemspårets olika delar.
Konfigurera mixerinställningarna för varje del i
delgruppen KEYBOARD.
• Skiktnings- och delningsinställningar, liksom andra
inställningar, spelas också in. Vi hänvisar till
”Inspelningsspår och inspelade data” (sidan SV-90)
angående detaljer kring inspelade data.
4. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in.
Blinkar
• Indikeringarna [SONG] och [SYSTEM] visas också i
detta läge, samtidigt som alla mixerdelindikeringar (
till
) börjar blinka. Detta anger att systemspåret är
inspelningsmål.
Visas
SV-92
5. Spela på klaviaturen för att starta inspelning
automatiskt.
• Vid tryckning på ck START/STOP startar rytmen och
inspelningen samtidigt.
Visas
• Under pågående inspelning anges antalet takter
sedan inspelning startade längst upp till höger på
skärmen.
Takt
Slag
6. Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
inspelning.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Tryck på ck PLAY/STOP för att spela upp inspelade
data.
NOTERA
• Vid inspelning enligt ovanstående åtgärder väljs
automatiskt det lägsta sångnummer (31 till 40) där
ingenting spelats in än som inspelningsdestination.
CTX5000_3000_SV.book
93 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att spela in ett nytt solospår
1. Ange tempot som ska användas vid
inspelningsstart.
4. Välj det solospår du vill spela in på.
(1) Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag.
• Menyn för inspelningsinställning, på vilken du kan
välja målspår för inspelning, visas.
• Se ”Ändring av autokomphastighet (tempo)” (sidan
SV-46).
Re c T r kSy
2. Välj tonen som ska användas vid
inspelningsstart.
• Se ”Val av en ton” (sidan SV-18).
• Skiktning eller delning kan inte användas vid
inspelning.
• Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
mixerinställningar” (sidan SV-64), om du vill ändra
mixerinställningar för solospåret som spelas in.
Konfigurera mixerinställningarna för delen UPPER 1 i
delgruppen KEYBOARD.
• Vi hänvisar till ”Inspelningsspår och inspelade data”
(sidan SV-90) angående detaljer kring data som
spelas in på solospåret.
• ”RecTrkSy” anger att det nuvarande målspåret för
inspelning är systemspåret.
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ta fram
indikeringarna [SONG] och [SOLO] och välj det
solospår du vill spela in på.
Visas
Re c T r k 1
3. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in.
Blinkar
• Indikeringarna [SONG] och [SYSTEM] visas också i
detta läge, samtidigt som mixerdelindikeringarna
till
alla börjar blinka. Detta anger att systemspåret
är inspelningsmål.
• ”RecTrk” anger att det nuvarande målspåret för
inspelning är ett solospår och numret som visas är
spårnumret.
• I detta läge blinkar också motsvarande
mixerdelnummer (
till
).
(3) Tryck på 8 RECORD/STOP för att återgå till
inspelningsberedskap.
• Tryck på ck START/STOP, istället för
8 RECORD/STOP, om en paus ska infogas i
början av inspelningen. Inspelning startar då och
pauser infogas tills du spelar något på klaviaturen.
5. Spela på klaviaturen för att starta inspelning
Visas
automatiskt.
Visas
6. Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
inspelning.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Tryck på ck PLAY/STOP för att spela upp inspelade
data.
SV-93
CTX5000_3000_SV.book
94 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att överdubba ett annat solospår medan
inspelade spår spelas upp
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
7. Spela på klaviaturen för att starta inspelning
automatiskt.
Genom att starta uppspelning av ett redan inspelat spår
startar inspelning samtidigt på det spår som valdes i steg
5.
ratten bl till att välja numret på den sång som
ska överdubbas.
• Välj en användarinspelad sång som innehåller minst
ett inspelat spår.
3. Välj tonen som ska användas vid
inspelningsstart.
(1) Tryck på 5 TONE.
(2) Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja tonens nummer.
• Skiktning eller delning kan inte användas vid
inspelning.
• Vi hänvisar till ”Inspelningsspår och inspelade
data” (sidan SV-90) angående detaljer kring data
som spelas in på solospåret.
4. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Inspelningsberedskap kopplas in.
Blinkar
• I detta läge visas ”RecTrkSy” tillsammans med
indikeringarna [SONG] och [SYSTEM]. Samtidigt
börjar också alla mixerdelindikeringarna
till
att
blinka. Detta anger att systemspåret är
inspelningsmål.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ta
fram indikeringarna [SONG] och [SOLO] och
välj det solospår du vill spela in på.
• Medan indikeringarna [SONG] och [SOLO] visas
anger mixerdelindikeringarna
till
solospårens
status. En visad indikering betyder att ett solospår är
inspelat, medan en blinkande indikering betyder att
solospåret ifråga är inspelningsmålet.
• Val av ett spår som redan är inspelat medför att det
spårets befintliga data skrivs över av den nya
inspelningen.
6. Tryck på 8 RECORD/STOP för att koppla in
inspelningsberedskap.
• Tryck på ck START/STOP, istället för 8 RECORD/
STOP, om en paus ska infogas i början av
inspelningen. Genom att starta uppspelning av ett
annat spår som redan är inspelat startar inspelning
samtidigt och pauser infogas tills du spelar något på
klaviaturen.
SV-94
Visas
8. Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
inspelning.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
• Tryck på ck PLAY/STOP för att spela upp inspelade
data.
9. Upprepa åtgärderna i steg 3 till 8 ovan för varje
spår du vill överdubba.
CTX5000_3000_SV.book
95 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att ändra inspelningsdestinationens
sångnummer vid inspelningsberedskap
1. Tryck på 8 RECORD/STOP.
• Om åtgärden påbörjades i rytmläget, så kopplas
inspelningsberedskap in. Gå vidare till steg 2.
• Om åtgärden påbörjades i sångbanksläget, så visar
den digitala klaviaturen menyn för
inspelningsinställning vilket betyder att steg 2 kan
hoppas över. Gå vidare till steg 3.
• Vi hänvisar till ”Inspelningsstart” (sidan SV-91)
angående detaljer kring inspelningsberedskap och
menyn för inspelningsinställning.
2. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag.
Menyn för inspelningsinställning visas tillsammans med
”RecTrkSy”.
Re c T r kSy
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”MltRec 1”.
För att ljuda en förräkning eller metronomen
1. Tryck på 8 RECORD/STOP.
• Om åtgärden påbörjades i rytmläget, så kopplas
inspelningsberedskap in. Gå vidare till steg 2.
• Om åtgärden påbörjades i sångbanksläget, så visar
den digitala klaviaturen menyn för
inspelningsinställning vilket betyder att steg 2 kan
hoppas över. Gå vidare till steg 3.
• Vi hänvisar till ”Inspelningsstart” (sidan SV-91)
angående detaljer kring inspelningsberedskap och
menyn för inspelningsinställning.
2. Tryck in 8 RECORD/STOP ett tag.
Menyn för inspelningsinställning visas tillsammans med
”RecTrkSy”.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram den menypost vars inställning
du vill ändra.
• Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Postnamn
(visning)
Beskrivning
Inställningar
Förräkning
(Precount)
Anger huruvida en
On, Off*
förräkning ska ljuda innan
inspelning startar efter
tryckning på ck START/
STOP medan menyn för
inspelningsinställning visas.
On: En entakts förräkning
ljuder.
Off: Inspelning startar så
fort du trycker på
ck START/STOP eller
börjar spela på klaviaturen,
utan att någon förräkning
ljuder.
Metronom
(Metronom)
On: Metronomen ljuder
under inspelning.
Off: Metronomen
avaktiveras.
M l t Re c 1
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sång du vill spela in på.
5. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Menyn för inspelningsinställning stängs och
inspelningsberedskap kopplas in igen.
On, Off*
4. Använd bn [–] och [+] till att ändra
inställningen.
5. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Menyn för inspelningsinställning stängs och
inspelningsberedskap kopplas in igen.
SV-95
CTX5000_3000_SV.book
96 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Nyinspelning av del av inspelat
spår (överdubbning,
punktinspelning)
De inspelningsåtgärder som beskrivs i tabellen nedan kan
utföras på ett inspelat spår.
Överdubbning
Punktinspelning
Framförandedata spelas in och läggs till
på ett redan inspelat spår, utan att
tidigare inspelade data raderas.
Används för nyinspelning av vissa delar
i en sång för att korrigera fel etc.
Använd snabbspolning framåt eller bakåt till att navigera till
den plats där överdubbning eller punktinspelning ska starta
och påbörja sedan inspelning. Om start- och slutpunkterna för
avsnittet där en nyinspelning ska ske är kända går det också
bra att spela upp sången och påbörja framförandet vid önskad
plats.
För att utföra överdubbning eller
punktinspelning
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på sången som
innehåller spåret där överdubbning eller
punktinspelning ska utföras.
3. Tryck på 8 RECORD/STOP.
Menyn för inspelningsinställning visas och indikeringen
[RECORD] börjar blinka.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Rec Type”.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja en av följande två inställningar.
Att utföra denna operation:
Visa detta:
Överdubbning
Over Dub
Punktinspelning
Punch In
”MEASURE” och ”BEAT” börjar blinka längst upp till
höger på skärmen.
NOTERA
• Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
mixerinställningar” (sidan SV-64), om du vill ändra
mixerinställningar vid inspelning. Konfigurera
mixerinställningarna för varje del i delgruppen SONG
SYSTEM vid inspelning på systemspåret. Konfigurera
mixerinställningarna för motsvarande del i delgruppen
SONG SOLO vid inspelning på ett solospår. (Konfigurera
t.ex. mixerinställningarna för del 3 i delgruppen SONG
SOLO vid inspelning på solospår 3.)
SV-96
6. Tryck på ck PLAY/STOP.
Sånguppspelning startar.
• Det är nu möjligt att gå direkt till steg 9 i dessa
anvisningar och genast påbörja inspelning.
• Tryck en gång till på ck PLAY/STOP för att avbryta
överdubbning/punktinspelning. Indikeringen
[RECORD] slocknar då på skärmen.
7. Använd bsdFF och brsREW till att
navigera till den plats varifrån inspelning ska
starta.
• Använd btk PAUSE till att pausa eller fortsätta
sånguppspelning.
• Efter steg 8 startar inspelning när något spelas på
klaviaturen i steg 9. Sök upp den punkt där inspelning
ska starta och navigera sedan till en plats strax före
denna, innan du går vidare till steg 9.
8. Tryck på cm ACCOMP.
”MEASURE” och ”BEAT” börjar blinka intensivt längst
upp till höger på skärmen. Om uppspelningen är pausad,
så kopplas paus ur i detta läge.
• Vid inspelning på ett systemspår aktiveras knapparna
för rytmmanövrering i detta läge.
9. Starta inspelning enligt någon av metoderna
nedan.
• Börja spela på tangentbordet.
• För punktinspelning kan inspelning även startas
genom att trycka på cp STORE. I detta fall infogas
pauser i början av sången tills du börjar spela något på
klaviaturen.
Indikeringarna ”MEASURE” och ”BEAT” slutar blinka.
Indikeringen [RECORD] visas också.
10.Tryck på 8 RECORD/STOP efter avslutad
inspelning.
Indikeringen [RECORD] slocknar.
CTX5000_3000_SV.book
97 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att ange start- och slutpunkt för
inspelning och sedan utföra överdubbning
eller punktinspelning
1. Utför åtgärderna under ”Loopuppspelning av
vissa sångtakter (A-B-repetering)” (sidan
SV-40).
• Välj i detta fall numret på sången som innehåller
spåret där överdubbning eller punktinspelning ska
utföras.
2. Utför åtgärderna i steg 3 till 7 under ”För att
utföra överdubbning eller punktinspelning”
(sidan SV-96).
3. Tryck på cm ACCOMP.
”MEASURE” och ”BEAT” börjar blinka intensivt längst
upp till höger på skärmen.
4. Inspelning startar automatiskt när
uppspelningen når början på avsnittet som
angavs i steg 1.
Indikeringarna ”MEASURE” och ”BEAT” slutar blinka.
Indikeringen [RECORD] visas också.
• Spela önskade noter på tangentbordet.
5. När uppspelningen når slutet på det angivna
avsnittet slocknar indikeringen [RECORD]
samtidigt som inspelningen stoppas
automatiskt.
Uppspelning av inspelade sånger
För att spela upp en inspelad sång
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja sångnumret för en
inspelad sång.
För att stänga av ljudet i vissa spår
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja sångnumret för en
inspelad sång.
3. Tryck på bo PART SELECT.
”TrSyMute” visas.
Nuvarande inställning
Inställningsnamn (anger systemspår)
T r S yMu t e
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att välja spåret vars ljud ska stängas av.
5. Använd bn [–] eller [+] till att stänga av eller
återställa ljudet i spåret som valdes i steg 4.
• Tryck på bn [+] för att stänga av ljudet och på bn [–]
för att återställa det.
6. Upprepa åtgärderna i steg 4 och 5 för andra
spår efter behov.
7. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm.
8. Tryck på ck PLAY/STOP.
• Sånguppspelning startar i enlighet med de
konfigurerade inställningarna för avstängning/
återställning av spårljud.
9. Tryck på ck PLAY/STOP för att stoppa
sånguppspelning.
• Överdubbning kan utföras medan ljudet i vissa spår är
avstängt. Utför då åtgärderna fr.o.m. steg 3 under ”För
att överdubba ett annat solospår medan inspelade
spår spelas upp” (sidan SV-94) efter att ovanstående
åtgärder har utförts.
• Välj den sång du vill spela upp bland sångnumren 31
till 40 (MltRec 1 till MltRec 10).
3. Tryck på ck PLAY/STOP.
Sånguppspelning startar.
• De manövreringar som stöds vid uppspelning är
nästan desamma som vid uppspelning av inbyggda
sånger (med några undantag). Se ”Spelning av
inbyggda sånger eller sånger på ett USB-minne
(sångbanksläge)” (sidan SV-39).
SV-97
CTX5000_3000_SV.book
98 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Kopiering av inspelade sånger
och radering av inspelade sånger
och spår
För att kopiera en inspelad sång
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på sången som
ska kopieras.
3. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Song
Clr” visas.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”SongCopy” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja kopieringsdestinationens sångnummer
och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Om en användarinspelning redan finns lagrad under
det sångnummer som anges som
kopieringsdestination, så visas meddelandet
”Replace?”.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
kopieringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Wait...” kvarblir på skärmen medan
kopieringen utförs. Utför inte någon åtgärd medan
detta meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
när processen är klar.
7. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
För att radera en inspelad sång
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på sången som
ska raderas.
3. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Song
Clr” visas.
4. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Sure?” visas.
5. Tryck på bn [+] (YES) för att radera eller bn [–]
(NO) för att avbryta radering.
6. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
För att radera ett visst spår i en inspelad
sång
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på den sång som
innehåller spåret som ska raderas.
3. Håll 8 RECORD/STOP intryckt tills ”Song
Clr” visas.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”TrkSyClr”.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja spåret som ska raderas.
6. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Sure?” visas.
7. Tryck på bn [+] (YES) för att radera eller bn [–]
(NO) för att avbryta radering.
8. Upprepa åtgärderna i steg 5 till 7 ovan för varje
spår du vill radera.
9. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen.
SV-98
CTX5000_3000_SV.book
99 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Sångredigeringsläge
Koppla in sångredigeringsläget för att utföra följande åtgärder.
• Redigering av hela sånger i taktenheter (sidan SV-99)
• Redigering av inspelade sånger i spårenheter (sidan
SV-101)
• Redigering av spår i inspelade sånger i taktenheter (sidan
SV-103)
• Redigering av inspelade sånger i händelseenheter (sidan
SV-105)
• Enskild inmatning av noter och ackord (sidan SV-108)
• Mixerinställningar för inspelade sånger (sidan SV-111)
För att koppla in läget för sångredigering
1. Tryck på 7 SONG BANK.
2. Använd sifferknapparna bm, bn [–] och [+] eller
ratten bl till att välja numret på sången som
ska redigeras.
3. Tryck in bk FUNCTION ett tag, så att
indikeringen [EDIT] visas.
Redigering av hela sånger i
taktenheter (sångredigering)
Följ anvisningarna nedan för att redigera en hel sång (alla
spår som ingår i sången) i taktenheter.
NOTERA
• Bland åtgärderna nedan ingår att ange en starttakt (Point A
eller bara Point) och en sluttakt (Point B). Det avsnitt som
angetts enligt anvisningarna under ”Loopuppspelning av
vissa sångtakter (A-B-repetering)” (sidan SV-40) används
som grundinställning vid dessa inställningar.
För att rensa ett visst taktomfång i en sång
NOTERA
• Dessa åtgärder medför att takterna inom det angivna
omfånget omvandlas till blanka takter. Det totala antalet
takter i sången påverkas inte.
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Clear” visas.
Visas
• Sångredigeringsläget kopplas in och ”Song” visas på
skärmen.
För att avsluta sångredigering
NOTERA
• Utför åtgärderna nedan efter att önskad manövrering i
sångredigeringsläget har utförts.
1. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
sångredigeringen eller bn [–] (NO) för att
avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas meddelandet
”Wait...” (process pågår). Utför inte någon åtgärd
medan detta meddelande visas. ”Complete” visas på
skärmen när processen är klar.
3. Tryck en gång till på [6] (ENTER).
”Point A” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
6. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
2. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur sångredigeringsläget.
SV-99
CTX5000_3000_SV.book
100 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att kopiera en hel sång i taktenheter och
infoga dessa på angiven plats i samma sång
För att infoga blanka takter på angiven plats i
en sång
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Clear” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
”Clear” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Copy” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
bm till att ta fram ”Insert” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Point A” visas.
”Point” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska kopieras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska kopieras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”DstPoint” visas.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i kopieringsdestinationen och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
7. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
SV-100
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja takten varifrån blanka takter ska infogas
och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Length” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange antalet blanka takter som ska infogas och
tryck sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
CTX5000_3000_SV.book
101 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att radera ett visst taktomfång i en sång
NOTERA
• Dessa åtgärder medför att takterna inom det angivna
omfånget raderas och att takterna som följer det raderade
omfånget förskjuts framåt för att fylla igen det mellanrum
som skapats. Det totala antalet takter i sången minskas
med det antal takter som raderas.
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm.
”Clear” visas.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Delete” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”Point A” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
Redigering av inspelade sånger i
spårenheter
Redigeringsåtgärderna i detta avsnitt påverkar ett helt spår i
en inspelad sång.
För att radera ett angivet spår
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”WholeTrk” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Clear” visas.
3. Tryck en gång till på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
5. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
6. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
SV-101
CTX5000_3000_SV.book
102 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att kopiera ett angivet solospår till ett
annat solospår
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”WholeTrk” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
För att radera vissa data i ett visst spår
NOTERA
• Åtgärderna nedan medger endast radering av data i
följande tabell från angivna spår.
Målspår
Systemspår
ta fram ”Copy” och tryck sedan på [6] (ENTER).
Alla data utom ackompanjemangsfunktioner och nothändelser
Solospår
ange kopieringens källspår och tryck sedan på
[6] (ENTER).
”DstTrk 1” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange kopieringens destinationsspår och tryck
sedan på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
Nothändelser
Alla data utom nothändelser
”SrcTrk 1” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
Nothändelser
Data för ackompanjemangsfunktioner
”Clear” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
Data för radering
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”WholeTrk” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Clear” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
välja de data som ska raderas.
För att radera:
Visa detta:
Nothändelser
Note Clr
Data för ackompanjemangsfunktioner
på systemspår
AcompClr
Alla data utom
ackompanjemangsfunktioner och
nothändelser på systemspår
OtherClr
Alla data utom nothändelser på
solospår
• Om du har valt ”AcompClr”, så gå vidare till steg 6. Om
du har valt något annat, så gå vidare till steg 4.
4. Tryck på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret.
6. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
7. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
SV-102
CTX5000_3000_SV.book
103 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Redigering av spår i inspelade
sånger i taktenheter
Kvantisering, tonartsskifte, radering och andra åtgärder kan
utföras i taktenheter för varje spår som ingår i en inspelad
sång.
NOTERA
• Vid kvantisering korrigeras taktangivelsen för noter
inspelade på ett spår automatiskt, så att de matchar ett
notvärde som används som kvantiseringsreferens (not påtajming för nothändelse).
• Vid tonartsskifte förskjuts tonhöjden i inspelade noter
(nothändelser) i halvtonssteg.
• Bland åtgärderna nedan ingår att ange en starttakt (Point A
eller bara Point) och en sluttakt (Point B). Det avsnitt som
angetts genom ”Loopuppspelning av vissa sångtakter (A-Brepetering)” (sidan SV-40) används som grundinställning
för denna specifikation.
För att kvantisera ett angivet spår i taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Trk Meas” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Quantize” visas.
3. Tryck en gång till på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point A” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska kvantiseras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska kvantiseras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Value” visas.
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange det notvärde som ska användas som
referensnot för kvantisering.
Visning
4, 8, 16, 32
8. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
9. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
För att tonartsskifta ett angivet spår i
taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Trk Meas” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Quantize” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”KeyShift” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Trk Sy” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point A” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska tonartsskiftas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska tonartsskiftas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Value” visas.
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange inställningsvärdet för tonartsskifte.
• Det går att ange ett värde inom omfånget –24 till 24.
En sänkning av inställningsvärdet med ett medför att
tonhöjden sänks med en halvton, medan höjning av
värdet höjer tonhöjden.
8. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
9. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
Beskrivning
Fjärdedelsnot, åttondelsnot,
sextondelsnot, trettiotvåondelsnot
4d, 8d, 16d, 32d
Punkterade noter
4t, 8t, 16t, 32t
Triolnoter
SV-103
CTX5000_3000_SV.book
104 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att radera ett angivet spår i taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Trk Meas” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Quantize” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Clear” och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point A” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska raderas och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
7. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
För att kopiera ett angivet spår i taktenheter
och infoga dessa på angiven plats i samma
spår
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Trk Meas” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Quantize” visas.
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Copy” och tryck sedan på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
4. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point A” visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i omfånget
som ska kopieras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Point B” visas.
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den sista takten i omfånget
som ska kopieras och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”DstPoint” visas.
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja numret på den första takten i
kopieringsdestinationen och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
8. Utför åtgärderna under ”För att avsluta
sångredigering” (sidan SV-99).
SV-104
CTX5000_3000_SV.book
105 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Redigering av inspelade sånger i
händelseenheter
(händelseredigering)
MIDI-inspelaren spelar in olika funktioner som data, vilka
kallas för ”händelser”. När du t.ex. trycker på en tangent på
klaviaturen spelas flera händelser in: tangenttryckningens
tajming, intryckt tangent (tonart), intryckningstid (notlängd)
och tangenttryck (notvolym).
Händelseredigering kan användas till att redigera följande
händelser.
• Nothändelser
• Tonnummerhändelser
• Rytmnummerhändelser (endast systemspår)
• Ackordhändelser för autokomp (endast systemspår)
■ Tonnummerhändelse
Tonnumret visas tillsammans med händelsenamnet ”Tone”.
Tonnummer
To n e
■ Rytmnummerhändelse
Rytmnumret visas tillsammans med händelsenamnet
”Rhythm”.
Rytmnummer
Händelsenamn
Rh y t hm
Händelsevisning
Vid händelseredigering kan sifferknapparna [2] (w) och [5]
(q) bm användas till att bläddra mellan enskilda händelser.
Varje händelse visas på skärmen enligt nedanstående
beskrivning.
Händelsenamn
■ Ackordhändelse för autokomp
Endast ackordroten och autokompackordens typ visas.
Rot
Typ
■ Nothändelser
Den digitala klaviaturen kan användas till att redigera följande
tre parametrar för nothändelser: notnummer, hastighet och
porttid.
Den första parametern som visas när en nothändelse tas fram
vid händelseredigering är notnumret.
● Visning av notnummer
Notnummer
Ab M7
En händelse kallad ”NonChord” visas när ett ackord har
konfigurerats för att inte ljuda.
■ Spårslut
Notnamn
C4
Vid varje tryckning på sifferknappen [1] (V) eller [3] (W)
bm ändras den visade nothändelsen till en annan parameter.
”EOT” (End Of Track) visas när slutet på målspåret (delen)
nås.
EOT
● Visning av hastighet
Ve l oc i t y
● Visning av porttid (slag)
Ga t eBe a t
● Visning av porttid (klick)
Ga t e T i c k
SV-105
CTX5000_3000_SV.book
106 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
4. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
Inställningsomfång för händelser
Händelseinställningarnas omfång anges i tabellen nedan.
Händelse
Noter
Parameter (visning)
Inställningar
Notnummer (C1 till G9)
0 till 127
Hastighet (Velocity)
1 till 127
Porttidsslag (GateBeat)
0 till 340
Porttidsklick (GateTick)
0 till 95
Tonnummer
Tonnummer (Tone)
1 till 900
Rytmnummer
Rytmnummer (Rhythm)
*1
Ackord
Ackordtyp eller
”NonChord”*2
*3
*1 CT-X5000: 1 till 393, CT-X3000: 1 till 343
*2 Se ”Ackordhändelse för autokomp” (sidan SV-105).
*3 Alla ackordtyper som kan fingersättas på tangentbordet för
ackompanjemang eller ”NonChord”. Se ”Fingersättningsguide” (sidan A-2).
För att redigera en händelse
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”TrkEvent” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange målspåret för händelseredigering och
tryck sedan på [6] (ENTER).
Indikeringen [EVENT] visas till vänster om indikeringen
[EDIT].
Visas
• Händelsen i början av spåret visas.
bm till att ta fram den händelse vars parametrar
du vill ändra.
• Information om händelseplats (takt, slag, klick) visas
på skärmens högra sida.
Takt
Slag
Klick
• Vid framtagning av en nothändelse ljuder en
bekräftelseton (nothändelsens not).
• Vid redigering av systemspåret visas någon av
indikeringarna nedan. Indikeringen som visas anger i
vilken del den framtagna händelsen är inspelad.
Del
Visning
UPPER 1
UPPER 2
LOWER 1
LOWER 2
Autoharmonisering
Frasdyna 1 till 4
till
5. Välj lämpliga åtgärder nedan i enlighet med
den händelse som redigeras.
• Vi hänvisar till ”Händelsevisning” (sidan SV-105)
angående detaljer kring statusindikeringar för
händelser och hur indikeringar ska tolkas.
• Vid tryckning på ck PLAY/STOP under pågående
redigering av en händelse spelas inspelade data upp
från början av den takt som inkluderar framtagen
händelse.
Y Nothändelser
(1) Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q) bm till
att ta fram en nothändelse.
(2) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta
fram den parameter som ska ändras.
(3) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra den
framtagna parameterns inställningsvärde.
• Notnummer kan även anges med hjälp av
klaviaturen.
• Porttidsslag (GateBeat) kan anges inom omfånget
0 till 340 för en sång med en taktbeteckning från
2/4 till 8/4 och inom omfånget 0 till 680 för en sång
med en taktbeteckning från 2/8 till 16/8.
• Porttidsklick (GateTick) kan anges inom omfånget
0 till 95 för en sång med en taktbeteckning från 2/4
till 8/4 och inom omfånget 0 till 47 för en sång med
en taktbeteckning från 2/8 till 16/8.
(4) Upprepa åtgärderna i steg (2) och (3) för varje
parameter du vill ändra.
NOTERA
• Medan en nothändelse visas kan sifferknapparna [2] (w)
och [5] (q) bm användas till att bläddra mellan händelser.
Om den händelse som bläddras fram är en nothändelse, så
fortsätter samma parameter att visas.
SV-106
CTX5000_3000_SV.book
107 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Y Tonnummerhändelser
(1) Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q) bm till
att ta fram ”Tone” (tonnummerhändelse).
(2) Tryck vid behov på bk FUNCTION för att kontrollera
namnet på den ton som är tilldelad händelsen.
• Tonnamnet visas. Gå vidare till steg (3) om du vill
att tonnamnet ska fortsätta visas medan
tonnumret ändras.
• Tryck en gång till på bk FUNCTION för att återgå
till visning av ”Tone”.
(3) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
tonnumret.
• Du kan hoppa mellan kategorier genom att hålla
4 CATEGORY intryckt och trycka på bn [–]
(första tonen i föregående kategori) eller [+] (första
tonen i nästa kategori).
Y Rytmnummerhändelse (endast systemspår)
(1) Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q) bm till
att ta fram ”Rhythm” (rytmnummerhändelse).
(2) Tryck vid behov på bk FUNCTION för att kontrollera
namnet på den rytm som är tilldelad händelsen.
• Rytmnamnet visas. Gå vidare till steg (3) om du vill
att rytmnamnet ska fortsätta visas medan
rytmnumret ändras.
• Tryck en gång till på bk FUNCTION för att återgå
till visning av ”Rhythm”.
(3) Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra
rytmnumret.
• Du kan hoppa mellan kategorier genom att hålla
4 CATEGORY intryckt och trycka på bn [–]
(första rytmen i föregående kategori) eller [+]
(första rytmen i nästa kategori).
Y Ackordhändelse (endast systemspår)
För att radera en händelse
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Utför åtgärderna i steg 2 och 3 under ”För att
redigera en händelse” (sidan SV-106).
3. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram händelsen som ska raderas.
4. Tryck på sifferknappen [9] (DELETE) bm.
• Den framtagna händelsen raderas.
För att tonartsskifta händelser i taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Utför åtgärderna i steg 2 och 3 under ”För att
redigera en händelse” (sidan SV-106).
3. Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”KeyShift” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
5. Utför åtgärderna i steg 5 till 9 under ”För att
tonartsskifta ett angivet spår i taktenheter”
(sidan SV-103).
(1) Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q) bm till
att ta fram en ackordhändelse.
(2) Om indikeringen [ACCOMP] inte visas, så tryck på
cm ACCOMP för att ta fram den.
Visas
(3) Spela önskat ackord på tangentbordet för
ackompanjemang.
• Ackordtypen ändras till det ackord som spelas.
• Vi hänvisar till ”Ändring av inställningar för
tangentbordet för ackompanjemang” (sidan
SV-48) angående detaljer kring
ackordfingersättningslägen.
6. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att
koppla ur funktionen för händelseredigering.
7. Tryck återigen in sifferknappen [4] (EXIT) bm
ett tag för att koppla ur sångredigeringsläget.
SV-107
CTX5000_3000_SV.book
108 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
För att radera händelser i taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Utför åtgärderna i steg 2 och 3 under ”För att
redigera en händelse” (sidan SV-106).
3. Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Clear” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
5. Utför åtgärderna i steg 5 till 7 under ”För att
Enskild inmatning av noter och
ackord (steginmatning)
Steginmatning är en händelseredigeringsfunktion.
Steginmatning kan användas till att ange längd och tonhöjd
för varje enskild not (nothändelse). På systemspåret kan du
även utföra steginmatning av autokompackord
(ackordhändelser).
NOTERA
• Steginmatning i ett spår som redan innehåller inspelade
data raderar inte existerande data. Steginmatning kan
således användas för tillägg till existerande inspelade data.
• Använd knapparna cs REGISTRATION till att mata in
noter, pauser etc. vid steginmatning.
radera ett angivet spår i taktenheter” (sidan
SV-104).
För att kopiera händelser i taktenheter
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Utför åtgärderna i steg 2 och 3 under ”För att
redigera en händelse” (sidan SV-106).
3. Tryck på cs REGISTRATION [8] (EDIT MENU).
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Copy” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
5. Utför åtgärderna i steg 5 till 8 under ”För att
kopiera ett angivet spår i taktenheter och
infoga dessa på angiven plats i samma spår”
(sidan SV-104).
För att mata in nothändelser med hjälp av
steginmatning
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Följ anvisningarna i steg 2 och 3 under ”För att
redigera en händelse” (sidan SV-106) och
kontrollera att indikeringen [EVENT] visas.
3. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram händelsen inom den takt
varifrån steginmatning ska starta.
• Steginmatningens startpunkt är början på takten.
4. Tryck på cs REGISTRATION [1].
Indikeringen [STEP] visas och steginmatningsläget
kopplas in.
Visas
• Under pågående steginmatning visas aktuell
inmatningspunkt (takt, slag, klick) på skärmens högra
sida.
Notvärde
Takt
Slag
Klick
SV-108
CTX5000_3000_SV.book
109 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
5. Vid redigering av systemspåret kan
7. Ange notvärdet (händelselängden) för den
händelseinmatningens måldel anges.
• Se ”Val av en systemspårsdel” (sidan SV-110).
• Detta steg kan hoppas över vid redigering av ett
solospår. Gå vidare till steg 6.
händelse som ska matas in i steg 8.
För att mata in notvärdet:
Tryck på sifferknappen bm:
Hel
[1]
Halv
[2]
och porttidsgrad (egentlig längd) för den
nothändelse som ska matas in.
Fjärdedel
[3]
Åttondel
[4]
• De inställningar av hastighet och porttidsgrad som
anges här tillämpas på alla nothändelser som matas in
tills inställningarna ändras.
• Hastighet kan anges som ett värde (1 till 127) eller
genom att faktiskt trycka på en tangent (så att
hastighet ställs in i enlighet med tangenttrycket). Den
ursprungliga grundinställningen är 100.
• Porttidsgraden anger notlängden som ett procenttal
(1 till 100 %) av det notvärde som anges i steg 7. Om
porttidsgraden t.ex. är 80 % (ursprunglig
grundinställning), så blir en fjärdedelsnot (96 klick) till
76 klick (96 × 0,8 = 76,8, decimaldelen bortdragen).
Sextondel
[5]
Trettiotvåondel
[6]
Punkterad not*1
[7]
Triol*1
[8]
6. Ange vid behov hastighet (anslagskänslighet)
För att ange detta: Utför denna operation:
Hastighet
Porttidsgrad
(1) Tryck på cs REGISTRATION [4].
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten
bl till att ange ett värde eller välj
”Key On”.*
(3) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT)
bm.
(1) Tryck på cs REGISTRATION [5].
(2) Använd bn [–] och [+] eller ratten
bl till att ange ett procentvärde.
(3) Tryck på sifferknappen [4] (EXIT)
bm.
*1 Om en punkterad not eller triolnot ska matas in, så tryck
först på en knapp från [1] till [6] och tryck därefter på [7]
eller [8]. Om t.ex. en punkterad fjärdedelsnot ska matas in,
så tryck först på [3] och sedan på [7].
• Det notvärde som anges i enlighet med
knappinmatningen visas på skärmens högra sida.
8. Ange händelsen som ska matas in.
För att mata in:
Utför denna operation:
Nothändelse
Tryck på klaviaturtangenten för noten
som ska matas in, efter att ett
notvärde har angetts i steg 7. Genom
att trycka på flera tangenter samtidigt
kan ett ackord matas in.
Paus
Tryck på cs REGISTRATION [2],
efter att ett notvärde har angetts i steg
7.
Förening*2
Tryck på cs REGISTRATION [3],
efter att ett notvärde för en not att
förena med föregående nothändelse
har angetts i steg 7.
* Efter val av ”Key On” återspeglas klaviaturtryckningens
hastighet vid inmatning av nothändelsen i hastighetsvärdet.
*2 Förlänger den tidigare inmatade nothändelsen. Om du
t.ex. har matat in en fjärdedelsnothändelse och vill
förlänga den med en åttondelsnot, så utför följande
knappmanövrering: Sifferknappen bm [4] (åttondelsnot) cs REGISTRATION [3] (förening).
2
2 6
• Vid inmatning av en händelse flyttas
inmatningspunkten fram enligt storleken på det
notvärde som angavs i steg 7.
9. Upprepa åtgärderna i steg 5 till 8 efter behov.
• Åtgärden i steg 5 kan hoppas över så länge måldelen
är densamma.
10.Tryck på cs REGISTRATION [1] för att koppla
ur steginmatningsläget.
Indikeringen [STEP] slocknar.
SV-109
CTX5000_3000_SV.book
110 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
7. Ange vid behov ackordhändelsens hastighet
■ Val av en systemspårsdel
När systemspåret är angett som målspår för
händelseredigering kan knapparna nedan användas till att
välja den del som ska redigeras. Aktuell valstatus för varje del
kan kontrolleras genom att titta efter de indikeringar som
anges i kolumnen ”Visning” i tabellen.
För att välja
delen:
Tryck på denna knapp:
UPPER 1
cs REGISTRATION [7]
UPPER 2
dq UPPER LAYER
LOWER 1
dp SPLIT
LOWER 2
dq UPPER LAYER
(långvarig intryckning)
Visning
Autoharmonido AUTO HARMONIZE
sering
Frasdyna 1
cq PHRASE PAD [P1]
Frasdyna 2
cq PHRASE PAD [P2]
Frasdyna 3
cq PHRASE PAD [P3]
Frasdyna 4
cq PHRASE PAD [P4]
• Delarna UPPER 1 och UPPER 2 kan vara valda samtidigt.
Delarna LOWER 1 och LOWER 2 kan vara valda samtidigt.
Vid steginmatning av en händelse medan två delar är valda
matas samma händelse in i båda delar samtidigt.
• Autoharmoniseringsdelen och delarna för frasdynorna 1 till
4 kan bara väljas var för sig. Vid val av någon av dessa
delar slocknar indikeringar för andra delar.
För att mata in ackordhändelser med hjälp av
steginmatning
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”TrkEvent” och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Trk Sy” visas.
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange systemspåret och tryck sedan på [6]
(ENTER).
Indikeringen [EVENT] visas.
4. Om indikeringen [ACCOMP] inte visas, så tryck
på cm ACCOMP för att ta fram den.
5. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram händelsen inom den takt
varifrån steginmatning ska starta.
• Steginmatningens startpunkt är början på takten.
6. Tryck på cs REGISTRATION [1].
Indikeringen [STEP] visas och steginmatningsläget
kopplas in.
SV-110
(anslagskänslighet).
• Vi hänvisar till steg 6 under ”För att mata in
nothändelser med hjälp av steginmatning” (sidan
SV-108) angående detaljer kring angivning av denna
inställning.
8. Ange händelselängden för den händelse som
ska matas in i steg 9.
• Vi hänvisar till steg 7 under ”För att mata in
nothändelser med hjälp av steginmatning” (sidan
SV-108) angående detaljer kring angivning av denna
inställning.
9. Ange händelsen som ska matas in.
För att mata in: Utför denna operation:
Ackordhändelse Använd tangentbordet för ackompanjemang till att ange ett ackord, efter att en
händelselängd har angetts i steg 8.*1
Paus
(NonChord)
Tryck på cs REGISTRATION [2], efter
att en händelselängd har angetts i steg 8.
Förening*2
Tryck på cs REGISTRATION [3], efter
att en händelselängd för ett ackord att
förena med föregående ackordhändelse
har angetts i steg 8.
*1 Vi hänvisar till ”Ändring av inställningar för tangentbordet
för ackompanjemang” (sidan SV-48) angående detaljer
kring ackordfingersättningslägen.
*2 Vi hänvisar till steg 8 under ”För att mata in nothändelser
med hjälp av steginmatning” (sidan SV-108) angående
detaljer kring angivning av denna inställning.
10.Upprepa åtgärderna i steg 7 till 9 efter behov.
11.Tryck på cs REGISTRATION [1] för att koppla
ur steginmatningsläget.
Indikeringen [STEP] slocknar.
CTX5000_3000_SV.book
111 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Inspelning med hjälp av MIDI-inspelaren
Mixerinställningar för inspelade
sånger
Mixerinställningar kan konfigureras för varje del i
systemspåret och solospåren i en inspelad sång.
För att konfigurera en inspelad sångs
mixerinställningar
1. Utför åtgärderna under ”För att koppla in läget
för sångredigering” (sidan SV-99).
2. Tryck in 9 PART (MIXER) ett tag, så att
indikeringen [MIXER] visas.
• Konfigurera systemspårets mixerinställningar genom
att konfigurera inställningarna för varje del i
delgruppen SONG SYSTEM. Konfigurera ett
solospårs mixerinställningar genom att konfigurera
inställningarna för varje del i delgruppen SONG SOLO.
Vi hänvisar till ”Lista över delar för varje
mixerdelgrupp” (sidan SV-65) angående detaljer kring
olika delar i en delgrupp.
3. Välj den delgrupp vars mixerinställningar du
vill konfigurera.
(1) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen tänds.
(2) Använd bn [–] och [+] till att välja den delgrupp
(SONG SYSTEM eller SONG SOLO) vars
inställningar ska konfigureras.
(3) Tryck på 9 PART och kontrollera att indikatorn till
vänster om knappen släcks.
4. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att välja den del vars inställningar du vill
konfigurera med mixern.
5. Använd sifferknapparna [2] (w) och [5] (q)
bm till att ta fram den menypost som ska
ändras.
• Ursprungliga grundvärden anges av en asterisk (*).
Postnamn
(visning)
Beskrivning
Inställningar
Del på/av
(Part)
Anger på/av för vald del.
On*, Off
Ton
(Tone)
Anger ton för vald del.
1 till 900
Volym
(Volume)
Justerar volymnivån för vald 0 till 127*
del.
Panorering
(Pan)
Anger
–64 till 0* till
stereopanoreringsposition
63
för vald del. 0 anger mitten,
medan ett lägre värde flyttar
åt vänster och ett högre
värde flyttar åt höger.
Grovstämning Skiftar delens tonhöjd i
(Coarse)
halvtonssteg.
–24 till 0* till
24
Finstämning
(Fine)
Finstämmer delens tonhöjd
i centsteg.
–99 till 0* till
99
Böjningsomfång
(Bend Rng)
Justerar hur mycket ljudet
ändras vid vridning på
ratten för tonhöjdsböjning.
0 till 2* till 24
Efterklangssändning
(Rev Send)
Anger hur mycket
efterklang som tillämpas på
vald del.
0 till 40* till
127
Körsändning
(Cho Send)
Anger hur mycket köreffekt
som tillämpas på vald del.
0* till 127
Fördröjningssändning
(Dly Send)
Anger hur mycket
fördröjning som tillämpas
på vald del.
0* till 127
6. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ändra inställningsvärdet.
7. Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm, när
önskade mixerinställningar har gjorts.
SV-111
CTX5000_3000_SV.book
112 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Följ anvisningarna i detta kapitel för att konfigurera den digitala klaviaturens masterinställningar. Knappen bk FUNCTION
används vid dessa åtgärder.
• När strömmen slås av genom tryckning på strömbrytaren 1P eller utlösning av automatiskt strömavslag (sidan
SV-9), och autofortsättning (sidan SV-10) är urkopplat, återställs alla inställningar utom följande till ursprungliga
grundinställningar.
Equalizer, stämning, registerminnets frysmål, pedal 2-typ, kalibrering av expressionspedal, knacka rytmens start,
examinationsläge, skärmkontrast
För att konfigurera funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION
1. Tryck på bk FUNCTION.
Indikeringen [FUNCTION] visas tillsammans med en huvudmenypost.
Visas
To u c h
Nuvarande inställningsvärde (eller inställningsvärdetal)
Huvudmenypost
• Visningen ovan är ett exempel i förklarande syfte. Vad som i verkligheten visas efter tryckning på bk FUNCTION skiljer sig
åt.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W) bm till att ta fram den menypost som ska ändras.
• Utför följande åtgärder, om indikeringen [ENTER] visas. Gå vidare till steg 3, om den inte visas.
(1) Tryck på sifferknappen [6] (ENTER) bm. Visning av en undermenypost kopplas in.
(2) Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att ta fram undermenyn för de ändringar som ska göras.
• Gå vidare till steg 3, när önskad undermenypost visas.
• Tryck på sifferknappen [4] (EXIT) bm för att återgå från en undermenypost till en huvudmenypost.
• Om indikeringen [ENTER] visas samtidigt som en undermenypost, så betyder det att det finns ytterligare en undermeny
under den som nu visas. Upprepa i så fall åtgärderna i steg (1) och (2).
3. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att ändra inställningsvärdet.
• Efter tryckning på sifferknappen [0] (NUM) bm visas indikeringen [NUM], vilket anger att sifferinmatning med
sifferknapparna bm är aktiverat (sidan SV-14). För en inställningspost som inkluderar värdeinmatning med decimaltal kan
dock bara heltalsdelen matas in med hjälp av sifferknapparna bm. Decimaldelen måste anges med hjälp av bn [–] och [+]
eller ratten bl.
4. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för att lämna inställningsmenyn, när önskad inställning är
vald.
Indikeringen [FUNCTION] slocknar.
SV-112
CTX5000_3000_SV.book
113 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Lista över funktionsinställningsposter
Funktionsnamn
Visning
Anslagskänslighet
Touch
Ackordläge
Frasdyna
Inställningar
Se sidan
1 till 4
SV-29
ChordMod
1 till 6
SV-50
Phr Pad
–
SV-54
Frasuppsättningsval
Phr Set
1 till 25
SV-54
Dyna 1
Pad 1
–
Loopuppspelning
Loop
On, Off
Tonhöjdsskifte
KeyShift
–24 till 24
Taktangivelsesynk
TimingSy
1 till 3
Ackordsynk
ChordSyn
On, Off
Brytpunkt
Break Pt
1 till 12
Dyna 2*1
Pad 2
–
Dyna 3*1
Pad 3
–
Dyna 4*1
Pad 4
–
Cntrller
–
Pedal
–
Styrenheter
Pedaler
Pedal 1-effekt
Pd1Efect
1 till 4
Måldel för pedal 1-effekt
Pd1Enabl
–
Pedal 1-effekt på/av för tondel UPPER 1
U1Pd1Enb
On, Off
Pedal 1-effekt på/av för tondel UPPER 2
U2Pd1Enb
On, Off
Pedal 1-effekt på/av för tondel LOWER 1
L1Pd1Enb
On, Off
Pedal 1-effekt på/av för tondel LOWER 2
L2Pd1Enb
On, Off
Pedal 2-effekt
Pd2Efect
1 till 4
Måldel för pedal 2-effekt
Pd2Enabl
–
Pedal 2-effekt på/av för tondel UPPER 1
U1Pd2Enb
On, Off
Pedal 2-effekt på/av för tondel UPPER 2
U2Pd2Enb
On, Off
Pedal 2-effekt på/av för tondel LOWER 1
L1Pd2Enb
On, Off
Pedal 2-effekt på/av för tondel LOWER 2
L2Pd2Enb
On, Off
Pedal 2-typ
Pd2 Type
1 till 3
Kalibrering av expressionspedal
ExPCalib
–
Tonhöjdsböjning
PitchBnd
–
Omfång för tonhöjdsböjning
Range
0 till 24
Tondel UPPER 1-tonhöjdsböjning på/av
U1Enable
On, Off
Tondel UPPER 2-tonhöjdsböjning på/av
U2Enable
On, Off
Tondel LOWER 1-tonhöjdsböjning på/av
L1Enable
On, Off
Tondel LOWER 2-tonhöjdsböjning på/av
L2Enable
On, Off
SV-56
–
SV-30
SV-33
SV-113
CTX5000_3000_SV.book
114 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Funktionsnamn
CT-X5000: MODULATION/ASSIGNABLE
Visning
Inställningar
Se sidan
Mod/Asgn
–
SV-33
Knappmanövrering
Btn Act
1 till 2
SV-33
Knappfunktion
Btn Func
1 till 2
SV-34
Värde när modulation är på
ModValue
0 till 127
SV-33
Mål-DSP-modul
DSPModle
1 till 28
Mål-DSP-parameter
DSPParam
*2
Värde när DSP är på
DSPValue
–
Måldel för knappen MODULATION/ASSIGNABLE
PartEnbl
–
Tondel UPPER 1-effekt på/av
U1Enable
On, Off
Tondel UPPER 2-effekt på/av
U2Enable
On, Off
Tondel LOWER 1-effekt på/av
L1Enable
On, Off
Tondel LOWER 2-effekt på/av
L2Enable
On, Off
Portamento
Portamento
–
Portamentotid för tondel UPPER 1
U1 Port.
0 till 127
Portamentotid för tondel UPPER 2
U2 Port.
0 till 127
Portamentotid för tondel LOWER 1
L1 Port.
0 till 127
Portamentotid för tondel LOWER 2
L2 Port.
0 till 127
Sustain
–
Storlek på tondel UPPER 1-uthållningseffekt
U1 Sus.
0 till 9
Storlek på tondel UPPER 2-uthållningseffekt
U2 Sus.
0 till 9
Storlek på tondel LOWER 1-uthållningseffekt
L1 Sus.
0 till 9
Storlek på tondel LOWER 2-uthållningseffekt
L2 Sus.
0 till 9
Uthållning
Autoharmonisering/arpeggiator
SV-34
SV-34
SV-32
SV-32
AHar/Arp
–
SV-27, 52
Tilldelning för knappen AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR
BtnAsign
1 till 2
SV-27, 52
Autoharmoniseringstyp
AHarType
1 till 12
SV-52
Arpeggiatortyp
Arp Type
1 till 150
Arpeggiatorlås
ArpegHld
On, Off
Arpeggiatordel
ArpgPart
1 till 2
Oktavskifte
Oktavskifte för tondel UPPER 1
Octave
–
U1 Oct.
–3 till 3
Oktavskifte för tondel UPPER 2
U2 Oct.
–3 till 3
Oktavskifte för tondel LOWER 1
L1 Oct.
–3 till 3
Oktavskifte för tondel LOWER 2
L2 Oct.
–3 till 3
Oktavskiftesknapps motsvarande del
Btn Trgt
–
Tondel UPPER 1-knappdel på/av
U1OctBtn
On, Off
Tondel UPPER 2-knappdel på/av
U2OctBtn
On, Off
Tondel LOWER 1-knappdel på/av
L1OctBtn
On, Off
Tondel LOWER 2-knappdel på/av
L2OctBtn
On, Off
SV-114
SV-27
SV-35
CTX5000_3000_SV.book
115 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Funktionsnamn
Delning
Delningspunkt
Visning
Inställningar
Split
–
Split Pt
36 till 96
Se sidan
SV-20, 50
SV-20
Lägre punkt
Lower Pt
36 till 96
SV-51
Ackordpunkt
Chord Pt
36 till 96
SV-51
Läge för prioriterad ackordinmatning
Cd Prior
On, Off
SV-52
Autokompvolym
AcompVol
0 till 127
SV-45
Sångvolym
Song Vol
0 till 127
SV-40
Stämning
Tune
–
SV-37
SV-37
Digital huvudklaviaturstämning
MstrTune
415,5 till 465,9
Delgrovstämning
PrtCoars
–
Grovstämning av tondel UPPER 1
U1CsTune
–24 till 24
Grovstämning av tondel UPPER 2
U2CsTune
–24 till 24
Grovstämning av tondel LOWER 1
L1CsTune
–24 till 24
Grovstämning av tondel LOWER 2
L2CsTune
–24 till 24
Prt Fine
–
U1FnTune
–99 till 99
Delfinstämning
Finstämning av tondel UPPER 1
Finstämning av tondel UPPER 2
U2FnTune
–99 till 99
Finstämning av tondel LOWER 1
L1FnTune
–99 till 99
Finstämning av tondel LOWER 2
L2FnTune
–99 till 99
Scale
–
Förinställd skaltyp
Type
1 till 17
Förinställd skalrot
Root
1 till 12
Skalor
AcompScl
On, Off
Skalfinstämning
FineTune
–
C Tune
–99 till 99
DbTune
–99 till 99
SV-38
SV-38
SV-38
…
…
…
Delfinstämning för B-noter
SV-37
SV-37
Autokompskala
Delfinstämning för C-noter
Delfinstämning för D b-noter
SV-37
B Tune
–99 till 99
Efterklang
Reverb
*3
SV-22
Kör
Chorus
*3
SV-22
Fördröjning
Delay
*3
SV-22
Equalizer
Equalizr
*3
SV-25
SV-115
CTX5000_3000_SV.book
116 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Funktionsnamn
CT-X5000: Egna equalizerinställningar
Lågregisterinställning
Visning
Inställningar
User EQ
–
EQ Low
–
Lågregistrets gränsfrekvens
Low Freq
1 till 13
Lågregisterförstärkning
Low Gain
–12 till 12
Mellanregister 1-inställning
EQ Mid1
–
Mittfrekvens för mellanregister 1
Mid1Freq
1 till 20
Mellanregister 1-förstärkning
Mid1Gain
–12 till 12
EQ Mid2
–
Mellanregister 2-inställning
Mittfrekvens för mellanregister 2
Mid2Freq
1 till 20
Mellanregister 2-förstärkning
Mid2Gain
–12 till 12
EQ High
–
HighFreq
1 till 10
Högregisterinställning
Högregistrets gränsfrekvens
Högregisterförstärkning
Innivå
Utnivå
Ljuduppspelning
HighGain
–12 till 12
Input Lv
0 till 127
OutputLv
0 till 127
AudioPly
–
Loopning av ljuduppspelning
Repeat
On, Off
Volym för ljuduppspelning
Volume
0 till 127
Mittmakulering vid ljuduppspelning
Registerminne
Registerminnets frysmål
C Cancel
On, Off
Reg Mem
–
RMFrzTgt
–
Fryseffekt för rytm på/av
Rhythm
On, Off
Fryseffekt för tempo på/av
Tempo
On, Off
Fryseffekt för ton på/av
Tone
On, Off
Fryseffekt på/av för delningspunkt
Split Pt
On, Off
Fryseffekt på/av för autoharmonisering/arpeggiator
AHar/Arp
On, Off
Fryseffekt för transponering på/av
Trans.
On, Off
Fryseffekt för skala på/av
Scale
On, Off
Fryseffekt för anslagskänslighet på/av
Touch
On, Off
Fryseffekt för effekter på/av
Effect
On, Off
Fryseffekt på/av för grovstämning, finstämning
PartTune
On, Off
Fryseffekt för frasdynor på/av
Phr Pad
On, Off
Fryseffekt för styrenhet på/av
Cntrller
On, Off
Reg Seq
1 till 3
Registerföljd
SV-116
Se sidan
SV-26
SV-43
SV-70
SV-69
SV-70
CTX5000_3000_SV.book
117 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Funktionsnamn
Metronom
Visning
Inställningar
Metronom
–
Täljare i metronomens taktbeteckning
BeatNume
0 till 16
Nämnare i metronomens taktbeteckning
BeatDeno
1 till 2
Metronomvolym
Volume
0 till 127
Högtalare
Speaker
–
Högtalare på/av
Enabled
On, Off
Aktiverat vid PHONES-anslutning
PhoneSpk
On, Off
MIDI
–
Klaviaturkanal
Keybd Ch
1 till 16
Lokalkontroll
Local
On, Off
MIDI
Komputgång
Media*4
Övrigt
Knacka rytmens start
AcompOut
On, Off
Media
–
Other
–
Tap Rhy
On, Off
Högerhands (melodis) delkanal
PartR Ch
1 till 16
Vänsterhands delkanal
PartL Ch
1 till 16
Se sidan
SV-27
SV-11
SV-125
SV-119
–
SV-46
SV-41
Tonartsändring av musikförinställning
MP Key
–5 till 6
SV-54
Mittmakulering vid ljudinmatning
AIn CCan
On, Off
SV-13
Examinationsläge
ExamMode
On, Off
SV-118
Skärmkontrast
Contrast
1 till 17
SV-10
Automatiskt strömavslag
AutoOff
On, Off
SV-9
Autofortsättning
AtResume
On, Off
SV-10
Nollställ
Reset
–
Inställningsåterställning
Setting
–
Fabriksåterställning
Factory
–
SV-118
*1 Inkluderar samma undermenyer som Pad 1.
*2 Beror på specifikationen för ”Mål-DSP-modul” (DSPModle).
*3 Inställningsomfång beror på den digitala klaviaturens modell.
Funktionsnamn
Inställningar
CT-X5000
CT-X3000
Efterklang
1 till 33
1 till 25
Kör
1 till 17
1 till 13
Fördröjning
1 till 21
1 till 16
Equalizer
1 till 11
1 till 10
*4 Inkluderar undermenyer för USB-minnesfunktioner. Vi hänvisar till ”Användning av USB-minne” (sidan SV-121) angående
detaljer kring tillgängliga funktioner.
SV-117
CTX5000_3000_SV.book
118 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Konfigurering av funktionsinställningar
Examinationsläge
I examinationsläget ändras den digitala klaviaturens funktion
enligt beskrivningen nedan för att ge stöd åt den som ska
göra ett graderingstest för musikinstrument.
● Kompmönsterfunktioner
• Om den digitala klaviaturen står i beredskap för synkrostart
(sidan SV-48) medan ACCOMP är av (indikeringen
[ACCOMP] visas inte), så startar rytmen när något spelas
var som helst på klaviaturen. Beredskap för synkrostart
koppla ur i detta läge.
• Rytmen startar inte, även om bo INTRO eller
bp VARIATION/FILL-IN 1 till bs VARIATION/FILL-IN
4 trycks in medan rytmspelning är stoppat. Istället blir varje
kompmönster valt och motsvarande indikeringar ([ I ], [V1]
till [V4]) blinkar på skärmen.
• Om bp VARIATION/FILL-IN 1 till bs VARIATION/
FILL-IN 4 trycks in medan ett kompmönsters intro ljuder,
så ljuder genast en utfyllnad (1 till 4) och den variation som
motsvarar den intryckta knappen.
• Vid tryckning på bp VARIATION/FILL-IN 1 till
bs VARIATION/FILL-IN 4 medan variation 1 till 4 för ett
kompmönster ljuder växlar återgivningen genast över till
kompmönstret, även om det sker mitt i en takt.
• Registerfunktionen sparar aktuellt val av kompmönster.
● Delningspunktsinställningar
• Motsvarigheten mellan notnummer och notnamn är
notnummer 60 = C3 (C4 när examinationsläget är
urkopplat).
• För den delningspunkt, lägre punkt och ackordpunkt som
beskrivs under ”Avancerade inställningar för delning” (sidan
SV-50) ska du trycka på en tangent på klaviaturen för att
ange övre gräns för LOWER-delens tangentbord (eller
tangentbordet för ackompanjemang) i examinationsläget.
För att koppla in den digitala klaviaturens
examinationsläge
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Other” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”ExamMode”.
4. Tryck på bn [–] eller [+] för att slå på
inställningen.
5. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att lämna inställningsmenyn, när önskad
inställning är vald.
SV-118
Massradering av data i den
digitala klaviaturens minne
Anvisningarna nedan kan användas för att återställa data och
inställningar till ursprungliga fabriksinställningar.
För att återställa den digitala klaviaturens alla
inställningar och data till ursprungliga
fabriksinställningar (fabriksåterställning)
• Åtgärderna nedan återställer alla följande data lagrade i
den digitala klaviaturens minne: användartoner,
användarrytmer, registerdata och MIDI-inspelarens
sångdata. Vi rekommenderar att viktiga data
säkerhetskopieras till ett USB-minne (sidan SV-119)
eller en dator (sidan SV-125).
1. Tryck på bk FUNCTION.
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Other” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Reset” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Factory” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
5. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
fabriksåterställningen eller bn [–] (NO) för att
avbryta.
• Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för att
koppla ur funktionen.
För att återställa den digitala klaviaturens alla
inställningar till ursprungliga fabriksinställningar (inställningsåterställning)
bk FUNCTION kan användas till att återställa den digitala
klaviaturens alla inställningar till ursprungliga
fabriksinställningar.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och utför följande åtgärder för att välja
inställningsåterställning:
Övrigt (Other) 3 Nollställ (Reset) 3 Inställningsåterställning
(Setting) (sidan SV-117). Verkställ sedan återställningen.
CTX5000_3000_SV.book
119 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
USB-minne
Den digitala klaviaturen stöder bruk av ett separat inköpt
USB-minne för användning av följande funktioner.
• Formatering av USB-minnet
• Sparning av användartoner, användarrytmer och andra
data i den digitala klaviaturens minne på ett USB-minne
• Import av användartoner, användarrytmer och andra data
från ett USB-minne till den digitala klaviaturens minne
• Uppspelning på den digitala klaviaturen av allmänna
sångdata (MIDI-fil eller ljudfil i WAV-format) som kopierats
på ett USB-minne med hjälp av en dator
– Vi hänvisar till ”Kopiering av allmänna sångdata till ett
USB-minne med hjälp av dator” (sidan SV-123)
angående detaljer kring kopiering av sångdata på ett
USB-minne.
– Vi hänvisar till ”Uppspelning av sånger på ett USBminne” (sidan SV-42) och ”Uppspelning av ljudfiler på ett
USB-minne (ljudläge)” (sidan SV-42) angående detaljer
kring uppspelning.
Upphovsrätt
Du tillåts använda inspelningar endast för personligt
bruk. All reproduktion av en ljudfil eller musikfil utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är strängt
förbjuden enligt upphovsrättslagar och
internationella fördrag. Att göra sådana filer
tillgängliga på Internet eller att distribuera dem till
tredje man är också strängt förbjudet enligt
upphovsrättslagar och internationella fördrag,
oavsett om det sker i vinstsyfte eller inte. CASIO
COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för
något bruk av denna digitala klaviatur som strider
mot upphovsrättslagar.
Anslutning till och borttagning av
ett USB-minne från den digitala
klaviaturen
Hanteringsföreskrifter för USB-minnen och
USB-minnesporten
• Observera noga de försiktighetsåtgärder som anges i
dokumentationen som medföljer USB-minnet.
• Undvik att använda ett USB-minne under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska data
som lagrats på USB-minnet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet eller frätande gas
• Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar
• Ta aldrig bort USB-minnet medan data skrivs på eller
laddas från det. Detta kan förvanska data på USBminnet och skada USB-minnesporten.
• Sätt aldrig i något utöver ett USB-minne i USBminnesporten. Detta skapar risk för felfunktion.
• Ett USB-minne kan bli varmt efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Statisk elektricitet som leds från din hand eller ett USBminne till USB-minnesporten kan orsaka felfunktion på
den digitala klaviaturen. Slå i så fall den digitala
klaviaturen av och sedan på igen.
• Anslut aldrig något utöver ett USB-minne till USBminnesporten.
• När du utför en åtgärd med ett USB-minne eller slår på
den digitala klaviaturen medan ett USB-minne är isatt
behöver den digitala klaviaturen först utföra en
”monteringssekvens” för att förbereda för datautbyte
med USB-minnet. Det kan hända att operationer på den
digitala klaviaturen tillfälligt avaktiveras medan en
monteringssekvens utförs. Indikeringen [USB] blinkar
på skärmen medan USB-minnet monteras. Det kan ta
upp till 10 eller 20 sekunder eller rentav längre innan
USB-minnet blivit monterat. Försök inte utföra några
åtgärder på den digitala klaviaturen medan en
monteringssekvens pågår. Ett USB-minne behöver bli
monterat varje gång det ansluts till den digitala
klaviaturen.
SV-119
CTX5000_3000_SV.book
120 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
USB-minne
För att ansluta ett USB-minne till den digitala
klaviaturen
1. Sätt i USB-minnet i den digitala klaviaturens
USB-minnesport såsom visas på bilden nedan.
• Tryck försiktigt in USB-minnet så långt det går. Försök
inte att trycka in USB-minnet med våld.
USB-minnesport
För att formatera ett USB-minne
1. Sätt i USB-minnet som ska formateras i den
digitala klaviaturens USB-minnesport.
2. Tryck på bk FUNCTION.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Media” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
Indikeringen [USB] visas.
USB-minne
För att ta bort ett USB-minne från den digitala
klaviaturen
1. Kontrollera att ingen form av datautbyte pågår
och dra sedan USB-minnet rakt utåt.
Formatering av USB-minne
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Format” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
”Sure?” visas.
5. Tryck på bn [+] (YES) för att verkställa
formateringen eller bn [–] (NO) för att avbryta.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) startar formatering och
meddelandet ”Wait...” (process pågår) visas. Utför inte
någon åtgärd medan detta meddelande visas.
”Complete” visas när processen är klar.
6. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
• Se till att formatera ett USB-minne på den digitala
klaviaturen innan det används för första gången.
• Vid formatering av ett USB-minne raderas alla data som
för tillfället finns lagrade på det. Kontrollera att USBminnet inte innehåller data du vill bevara innan det
formateras.
• Den formatering som görs av denna digitala klaviatur
är en ”snabbformatering”. Formatera USB-minnet på
din dator eller annan apparat om du vill försäkra att all
data i USB-minnet raderas.
USB-minnen som stöds
Den digitala klaviaturen stöder USB-minnen formaterade till
FAT32. Om ditt USB-minne är formaterat till ett annat
filsystem ska du använda Windows formateringsfunktion till
att omformatera det till FAT32. Använd inte snabbformatering.
SV-120
Indikeringen [USB] slocknar.
NOTERA
• Vid formatering av ett USB-minne på den digitala
klaviaturen skapas en mapp benämnd MUSICDAT i USBminnets rotkatalog. Använd denna mapp vid utbyte av data
mellan den digitala klaviaturen och USB-minnet.
CTX5000_3000_SV.book
121 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
USB-minne
Användning av USB-minne
Funktioner på den digitala klaviaturen kan användas till att
utföra lagring, import, radering och namnändring av data på
ett USB-minne som är anslutet till den digitala klaviaturen.
Dessa åtgärder kan utföras på följande typer av data.
• Användartoner skapade med den digitala klaviaturen
• Användarrytmer skapade med den digitala klaviaturen
• Sånger inspelade med den digitala klaviaturens MIDIinspelare
• Inställningsdata registrerade med den digitala klaviaturens
registerfunktion
• Användarfraser inspelade under den digitala klaviaturens
frasdynor
■ Undermenyer/lista över filnamnstillägg
Tabellen nedan visar de undermenyer som används vid
åtgärder som beskrivs i detta avsnitt samt filnamnstillägg för
aktuella datatyper.
Datatyp
Undermeny
Filnamnsförlängning
Användartoner
Tone
TON
Användarrytmer
Rhythm
AC7, CKF, Z00
Användarinspelning
MltRec
MltR SMF
MRF
MID (endast
sparning)
RegMemBk
RBK
Register
(bankenhet)
Användarfraser
Phrs Set
(frasuppsättningsenhet)
PHS
All data ovan
DAL
All Data
För att spara data i den digitala klaviaturen
på ett USB-minne
1. Sätt i USB-minnet i den digitala klaviaturens
USB-minnesport.
2. Tryck på bk FUNCTION.
3. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Media” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
4. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram ”Save” och tryck sedan på [6] (ENTER).
5. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram en undermeny med alternativ som
motsvarar den typ av data som ska sparas.
• Se ”Undermenyer/lista över filnamnstillägg” (ovan).
6. Tryck på [6] (ENTER).
• Om ”All Data” har valts i steg 5, så kan steg 7 hoppas
över. Gå vidare till steg 8.
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja de data som ska sparas och tryck sedan
på [6] (ENTER).
8. Mata in filnamnet som ska användas.
• Vi hänvisar till ”Textinmatning” (sidan SV-15)
angående detaljer kring textinmatning.
9. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Meddelandet ”Replace?” visas, om data med samma
namn redan finns på USB-minnet. I så fall kommer
existerande data att skrivas över med nya data vid
tryckning på bn [+] (YES) i steg 10 nedan.
10.Tryck på bn [+] (YES) för att spara.
• Tryck på bn [–] (NO) för att avbryta åtgärden.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas ”Wait...” (process
pågår). Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas. ”Complete” visas när processen är
klar.
11.Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-121
CTX5000_3000_SV.book
122 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
USB-minne
För att ladda data från ett USB-minne till den
digitala klaviaturens minne
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
spara data i den digitala klaviaturen på ett
USB-minne” (sidan SV-121).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Load” och tryck sedan på [6]
(ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram en undermeny med alternativ som
motsvarar den typ av data som ska importeras.
• Se ”Undermenyer/lista över filnamnstillägg” (sidan
SV-121).
4. Tryck på [6] (ENTER).
Ett filnamn för data som kan importeras visas.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja de data som ska importeras till den
digitala klaviaturens minne.
• Om ”All Data” har valts i steg 3, så kan steg 6 och 7
nedan hoppas över. Gå vidare till steg 8.
• Vid tryckning på bk FUNCTION i detta läge visas
filnamnstillägget för den nu valda datafilen. (Observera
att denna åtgärd endast är möjlig om indikeringen
[FUNCTION] blinkar.) Tryck en gång till på
bk FUNCTION för att återgå till filnamnet.
6. Tryck på [6] (ENTER).
7. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
ange numret på användarområdet där
importerade data ska lagras.
• Tryck på bn [–] och [+] samtidigt för att ta fram det
lägst numrerade tomma användarområdet. Om inget
tomt användarområde finns, så visas det lägst
numrerade området.
8. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Om ”All Data” togs fram i steg 3 i dessa anvisningar
eller om det användarområde som angavs i steg 7
redan innehåller data, så visas meddelandet
”Replace?”. I så fall kommer existerande data i aktuellt
användarområde att skrivas över med importerade
data vid tryckning på bn [+] (YES) i steg 9 nedan.
9. Tryck på bn [+] (YES) för att importera.
• Tryck på bn [–] (NO) för att avbryta åtgärden.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas ”Wait...” (process
pågår). Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas. ”Complete” visas när processen är
klar.
10.Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-122
För att radera data på ett USB-minne
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
spara data i den digitala klaviaturen på ett
USB-minne” (sidan SV-121).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Delete” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram en undermeny med alternativ som
motsvarar den typ av data som ska raderas.
• Se ”Undermenyer/lista över filnamnstillägg” (sidan
SV-121).
4. Tryck på [6] (ENTER).
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja de data som ska raderas och tryck sedan
på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
6. Tryck på bn [+] (YES) för att radera valda data.
• Tryck på bn [–] (NO) för att avbryta åtgärden.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas ”Wait...” (process
pågår). Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas. ”Complete” visas när processen är
klar.
7. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
CTX5000_3000_SV.book
123 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
USB-minne
För att döpa om data på ett USB-minne
1. Utför åtgärderna i steg 1, 2 och 3 under ”För att
spara data i den digitala klaviaturen på ett
USB-minne” (sidan SV-121).
2. Använd sifferknapparna [1] (V) och [3] (W)
bm till att ta fram ”Rename” och tryck sedan på
[6] (ENTER).
3. Använd knapparna [1] (V) och [3] (W) till att
ta fram en undermeny med alternativ som
motsvarar den typ av data som ska döpas om.
• Se ”Undermenyer/lista över filnamnstillägg” (sidan
SV-121).
4. Tryck på [6] (ENTER).
Namnändring av dataspecifikation aktiveras.
5. Använd bn [–] och [+] eller ratten bl till att
välja de data som ska döpas om och tryck
sedan på [6] (ENTER).
6. Döp om filen.
Kopiering av allmänna sångdata
till ett USB-minne med hjälp av
dator
Samma åtgärder som de för inbyggda sånger kan användas
för att spela upp filer av följande format, vilka finns lagrade i
mappen MUSICDAT.
• Standard-MIDI-filer (SMF-format 0/1) eller CASIO MIDI-filer
(formatet CMF)
• Ljudfiler i WAV-format (16 bitar, 44,1 kHz)
1. Anslut USB-minnet till din dator.
2. Skapa en mapp med namnet MUSICDAT i USBminnets rotkatalog.
• Detta steg kan hoppas över om en MUSICDAT-mapp
redan finns i USB-minnets rotkatalog.
3. Kopiera sångdata som ska spelas upp på den
digitala klaviaturen till mappen MUSICDAT.
• Vi hänvisar till ”Uppspelning av sånger på ett USBminne” (sidan SV-42) och ”Uppspelning av ljudfiler på
ett USB-minne (ljudläge)” (sidan SV-42) angående
detaljer kring uppspelning.
• Vi hänvisar till ”Textinmatning” (sidan SV-15)
angående detaljer kring textinmatning.
7. Tryck på [6] (ENTER).
”Sure?” visas.
• Meddelandet ”Replace?” visas, om data med samma
namn redan finns på USB-minnet. I så fall kommer
existerande data att skrivas över med nya data vid
tryckning på bn [+] (YES) i steg 8 nedan.
8. Tryck på bn [+] (YES) för att ändra namnet.
• Tryck på bn [–] (NO) för att avbryta åtgärden.
• Efter tryckning på bn [+] (YES) visas ”Wait...” (process
pågår). Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas. ”Complete” visas när processen är
klar.
9. Tryck in sifferknappen [4] (EXIT) bm ett tag för
att koppla ur funktionen.
SV-123
CTX5000_3000_SV.book
124 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Datoranslutning
Anslutning av en dator
Den digitala klaviaturen kan anslutas till en dator för utbyte av
MIDI-data. Det går att sända speldata från den digitala
klaviaturen till en musikprogramvara på din dator eller sända
MIDI-data från datorn till den digitala klaviaturen för
uppspelning.
Minimala datorsystemkrav
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att kunna
sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att din dator
uppfyller dessa krav innan den ansluts till den digitala
klaviaturen.
● Operativsystem
Windows Vista *1
Windows 7 *2
Windows 8.1 *3
Windows 10 *4
macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12
*1 Windows Vista (32-bit)
*2 Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*3 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
*4 Windows 10 (32-bit, 64-bit)
● USB-port
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
NOTERA
• Vi hänvisar till webbplatsen på följande URL-adress
angående senaste nytt om operativsystem som stöds.
http://world.casio.com/
SV-124
Anslutning av den digitala klaviaturen till en
dator
• Se till att följa stegen i anvisningarna nedan ytterst
noga. Felaktig anslutning kan omöjliggöra sändning
och mottagning av data.
1. Slå av den digitala klaviaturen och starta sedan
din dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
2. När datorn är igång ska du använda en separat
inköpt USB-kabel för att ansluta den till den
digitala klaviaturen.
• Använd en USB-kabel med A-B-kontakter av typ USB
2.0 eller 1.1.
3. Slå på den digitala klaviaturen.
• Om detta är första gången du ansluter den digitala
klaviaturen till din dator kommer drivrutinprogrammet
som krävs för att sända och mottaga data att
installeras i datorn automatiskt.
4. Starta den separat införskaffade
musikprogramvaran på din dator.
5. Ställ in musikprogramvaran till att välja
”CASIO USB-MIDI” som MIDI-enhet.
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val av
MIDI-enhet.
• Var noga med att först slå på den digitala klaviaturen,
innan musikprogramvaran på datorn startas.
• Sändning och mottagning av USB kan inte utföras
under uppspelning av en sång i sångbanken (sidan
SV-39).
CTX5000_3000_SV.book
125 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Datoranslutning
MIDI-inställningar
Klaviaturkanal
Denna parameter anger vilken kanal som ska användas när
framförandet på tangentbordet sänds från den digitala
klaviaturen till en dator.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Klaviaturkanal
(Keybd Ch) (sidan SV-117).
Lokalkontroll
Denna parameter kan användas till att ange att noterna inte
ska ljuda på den digitala klaviaturen, när en yttre ljudkälla
används för spelning av den digitala klaviaturens noter.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Lokalkontroll
(Local) (sidan SV-117).
Nerladdning av datahanteraren
1. Gå till sajten CASIO WORLDWIDE vid följande
URL.
http://world.casio.com/
2. Välj på denna ett geografiskt område eller land.
3. Efter tillgång till sajten ska du manövrera till de
minimala datorsystemkrav som gäller för
datahanteraren för denna produkt.
• Du bör finna en länk till information om datahanteraren
på produktinformationssidan gällande denna produkt.
Om du inte kan finna en sådan länk ska du använda
sökformen hos områdessajten där du befinner dig för
att mata in modellnamnet på produkten och söka efter
denna.
• Innehållet på sajten kan ändras utan föregående
meddelande.
4. Kontrollera att ditt datorsystem uppfyller de
minimikrav som gäller för datahanteraren.
Komputgång
Denna parameter anger huruvida autokompdata ska sändas.
Följ anvisningarna under ”För att konfigurera
funktionsinställningar med knappen bk FUNCTION” (sidan
SV-112) och konfigurera följande inställning: Komputgång
(AcompOut) (sidan SV-117).
Överföring av data mellan den
digitala klaviaturen och en dator
Inspelade sånger och andra data i den digitala klaviaturens
minne kan överföras till en dator för lagring. Du kan även
ladda autokompdata som laddats ner från CASIO:s webbplats
till den digitala klaviaturen och därmed utöka antalet
tillgängliga autokompmönster. Ett speciellt
datahanteringsprogram krävs för att överföra data till och från
den digitala klaviaturen.
Datatyper som stöds för dataöverföring
Det går att överföra nedanstående datatyper mellan den
digitala klaviaturen och en dator.
• Användartondata (sidan SV-71)
• Användarrytmdata (sidan SV-76)
• Användarinspelade sånger (sidan SV-90)
• Register (bankenhet) (sidan SV-67)
• Användarfras (frasuppsättningsenhet) (sidan SV-54)
5. Ladda ner datahanteraren och dess
instruktionshäfte till din dator.
6. Följ anvisningarna i instruktionshäftet du
laddade ner i steg 5 för installation och
användning av datahanteraren.
• Du kan ladda ner kompdata från systemet Internet
Data Expansion System hos CASIO MUSIC SITE
(http://music.casio.com/) och sedan ladda detta till den
digitala klaviaturens minne. Det finns inga kompdata
som är specifikt avsedda för denna modell, så du bör
använda data för övriga modeller.
NOTERA
• Eftersom nerladdade kompdata är avsedda för andra
modeller kan de låta lite underligt när de spelas på denna
modell.
• Anlita datahanterarens bruksanvisning som laddades ner i
steg 5 i proceduren ovan för information om kompatibilitet
för kompdata mellan olika modeller.
SV-125
CTX5000_3000_SV.book
126 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Felsökning
Problem
Åtgärd
Medföljande tillbehör
Jag kan inte hitta något som borde finnas här.
Kontrollera noga inuti allt förpackningsmaterial.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera nättillsatsen (sidan SV-8).
• CT-X3000: Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt (sidan
SV-9). Byt ut batterierna mot nya batterier (sidan SV-9) eller gå
över till drift med nättillsatsen (sidan SV-8).
Skärmen tänds tillfälligt men strömmen slås inte på
vid tryckning på strömbrytaren 1P.
Tryck in strömbrytaren 1P ordentligt och fullständigt för att slå på
strömmen.
Den digitala klaviaturen avger ett kraftigt ljud och
slås sedan plötsligt av.
CT-X3000: Byt ut batterierna mot nya batterier (sidan SV-9) eller gå
över till drift med nättillsatsen (sidan SV-8).
Den digitala klaviaturen slås plötsligt av efter cirka
30 minuter.
Detta inträffar när automatiskt strömavslag (sidan SV-9) aktiveras.
Skärm
Skärmen slocknar gång på gång eller blinkar.
CT-X3000: Byt ut batterierna mot nya batterier (sidan SV-9) eller gå
över till drift med nättillsatsen (sidan SV-8).
Skärminnehållet är synbart enbart rakt framifrån.
Detta beror på begränsningar i produktionsprocessen. Det tyder inte
på fel.
Ljud
Inget händer när jag trycker på en tangent.
• Justera volyminställningen (sidan SV-11).
• Kontrollera om något är anslutet till utgången fk på baksidan av
den digitala klaviaturen.
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på klaviaturen (sidan SV-9).
Inget händer eller noterna spelas onormalt när jag
spelar noter på tangentbordets vänstra sida.
Tryck på cm för att avaktivera ackordinmatning på tangentbordet för
ackompanjemang (sidan SV-44).
Inget händer när jag startar autokomp.
• Med rytmerna 226 till 235 avges inget ljud förrän du spelar ett
ackord på tangentbordet. Försök spela ett ackord (sidan SV-48).
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SV-45).
• Om ingen användarrytm är lagrad i minnet, så startas inte
autokomp vid tryckning på ck medan en rytm inom omfånget 294
till 393 (CT-X5000) / 294 till 343 (CT-X3000) är vald (sidan SV-76).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
Inget händer när jag startar uppspelning av en
inbyggd sång.
• Det tar en stund efter tryckning på knappen innan sången börjar
spelas. Vänta en stund tills sången startas.
• Kontrollera och justera sångvolymen (sidan SV-40).
• För sångnumren 31 till 40 startar inte sången vid tryckning på ck,
om inga MIDI-inspelningsdata finns lagrade i sången (sidan SV-90).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
Metronomen ljuder inte.
• Kontrollera och justera inställning av metronomvolymen (sidan
SV-27).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
Noterna fortsätter att ljuda.
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
• Ändra uthållningsinställningen (sidan SV-32).
• CT-X3000: Byt ut batterierna mot nya batterier (sidan SV-9) eller gå
över till drift med nättillsatsen (sidan SV-8).
SV-126
CTX5000_3000_SV.book
127 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Problem
Åtgärd
Vissa noter skärs av medan de spelas.
Noter skärs av närhelst antalet noter som ljuder överstiger det
maximala polyfonivärdet 64 (32 för vissa toner). Det tyder inte på fel.
Den volym- eller toninställning jag gjorde har
ändrats.
• Justera volyminställningen (sidan SV-11) och
equalizerinställningen (sidan SV-25).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
• CT-X3000: Byt ut batterierna mot nya batterier (sidan SV-9) eller gå
över till drift med nättillsatsen (sidan SV-8).
Den utmatade volymen ändras inte trots att trycket
på tangenterna ändras.
• Ändra inställningen för anslagskänslighet (sidan SV-29).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
I vissa tangentbordsomfång låter volym och
tonkvalitet en aning annorlunda än i andra
tangentbordsomfång.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Med vissa toner ändras inte oktaverna vid ändarna
av tangentbordet.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Tonhöjden i noterna matchar inte andra
kompinstrument eller låter underlig efter en längre
tids spelning med andra instrument.
• Kontrollera och justera inställningarna av transponering (sidan
SV-35), stämning (sidan SV-37), delgrovstämning och
delfinstämning (sidan SV-37).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
Efterklangen i noterna tycks ändras plötsligt.
• Kontrollera och justera inställningarna av efterklang och fördröjning
(sidan SV-22).
• Slå av och sedan på strömmen igen för att initialisera alla
inställningar på den digitala klaviaturen (sidan SV-9).
Operation
Ton, rytm och andra inställningar återställs till sina
grundinställningar när den digitala klaviaturen slås
på.
Den digitala klaviaturens inställningar återställs när strömmen slås av
(sidan SV-9), men det går att spara inställningar i registerminnet för
senare återkallning (sidan SV-67). Om autofortsättning (sidan SV-10)
är inkopplat, så sparas de flesta inställningarna när strömmen slås av.
Datoranslutning
Det går inte att utbyta data mellan den digitala
klaviaturen och en dator.
• Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till den digitala klaviaturen
och datorn och att enheten är korrekt vald med inställningarna för
datorns musikprogramvara (sidan SV-124).
• Slå av den digitala klaviaturen och lämna sedan
musikprogramvaran på din dator. Slå sedan på den digitala
klaviaturen och starta om musikprogramvaran på din dator.
SV-127
CTX5000_3000_SV.book
128 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Felmeddelanden
Visning
Orsak
Åtgärd
Err Limit
Du försöker spela in mer än 999 takter.
Err Mem Full
Du försöker utföra en inspelning som överstiger tillåten Håll sånginspelningar inom tillåten gräns per sång.
gräns per sång.
Begränsa inspelningarnas längd till högst 999 takter.
Du försöker utföra en inspelning som överstiger tillåten Håll frasinspelningar inom tillåten gräns per fras.
gräns per fras.
Du försöker utföra en inspelning som överstiger tillåten Håll inspelningar av användarrytmer inom tillåten
gräns per användarrytm.
gräns per användarrytm.
Err DataFull
Du försöker spela in mer än 10 sånger.
Radera några av sångerna i minnet.
Du försöker lagra användartoner som medför att
maximalt tillåten gräns överskrids.
Radera onödiga användartoner.
Du försöker lagra användarrytmer som medför att
maximalt tillåten gräns överskrids.
Radera onödiga användarrytmer.
USB-minnet är inte korrekt anslutet till USBminnesporten.
Sätt i USB-minnet i USB-minnesporten på rätt sätt.
USB-minnet togs ur medan någon operation pågick.
Ta aldrig ur USB-minnet medan någon operation
pågår.
USB-minnet är skrivskyddat.
Gör USB-minnet skrivbart.
USB-minnet skyddas av ett antivirusprogram.
Använd ett USB-minne som inte skyddas av något
antivirusprogram.
Err No File
Det finns inga laddningsbara eller spelbara filer i
mappen MUSICDAT.
Flytta filen du vill ladda till mappen ”MUSICDAT” eller
filen du vill spela till mappen ”MUSICDAT” (sidan
SV-123).
Err No Data
En användardatapost utan några lagrade data väljs.
Välj en användardatapost som innehåller lagrade
data.
Err ReadOnly
En fil avsedd för läsning med samma namn du
försöker använda förekommer redan på USB-minnet.
• Ändra namnet och spara sedan de nya data.
• Ta bort läsegenskapen hos den existerande filen på
USB-minnet och överskriv den med de nya data.
• Använd ett annat USB-minne.
Err MediaFul
Otillräckligt med ledigt utrymme på USB-minnet.
Radera överflödiga filer på USB-minnet för att skapa
utrymme för nya data eller använd ett annat USBminne.
Err ManyFile
Det finns för många filer på USB-minnet.
Radera överflödiga filer på USB-minnet för att skapa
utrymme för nya data.
Err NotSMF01
Du försöker spela upp sångdata av SMF-format 2.
Endast uppspelning av SMF-format 0 eller 1 stöds.
Err Large Sz
SMF-filen på USB-minnet kan inte spelas eftersom
den är för stor.
Uppspelning av SMF-filer med en storlek på upp till
320 kB stöds.
De data du försöker importera kan inte importeras
eftersom de är för stora.
Maximal datastorlek (per datapost) vid laddning av
data till den digitala klaviaturens minne anges nedan.
Rytmer: cirka 64 kB
Fraser: cirka 8 kB
Err No Media
SV-128
CTX5000_3000_SV.book
129 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Visning
Err WrongDat
Err Format
Orsak
Åtgärd
Data på USB-minnet är förvanskat.
–
USB-minnet innehåller data som ej stöds av denna
digitala klaviatur.
–
USB-minnets format är inte kompatibelt med denna
digitala klaviatur.
• Använd en dator eller en annan lämplig enhet till att
ändra USB-minnets format till ett som är kompatibelt
med den digitala klaviaturen (sidan SV-120).
• Använd ett annat USB-minne.
USB-minnets innehåll är förvanskat.
Använd ett annat USB-minne.
SV-129
CTX5000_3000_SV.book
130 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Tekniska data
Modell
CT-X5000
Tangentbord
61 tangenter av standardstorlek
Anslagskänslighet
Maximal polyfoni
CT-X3000
Känslighet: 3 typer, av
64 noter (32 för vissa toner)
Toner
Förinställda toner
800
Användartoner
100 (Se posten ”Tonredigering” i dessa specifikationer.)
Övrigt
Skiktning, delning (konfigureringsbara inställningar av delningspunkt, lägre punkt och
ackordpunkt)
Systemeffekter
Efterklang
32 typer, av
24 typer, av
Kör
16 typer, toner
12 typer, toner
Fördröjning
20 typer, toner
15 typer, toner
DSP
100 typer*1, DSP-toner
100 typer*1, DSP-toner
Mastereffekter
Equalizer (10 förinställningar)
4-bands egen equalizer
Equalizer (10 förinställningar)
Effekter för extern inmatning
Mittmakulering (röstborttagning) för inmatning via ljudingången
Metronom
Slag
0 (accentuerad ton av), 1 till 16
Tempo
Tempovärde: 20 till 255
Demonstrationssånger
3
Sångbank
Inbyggda sånger
30
Användarinspelade sånger
10 (Se posten ”MIDI-inspelare” i dessa specifikationer.)
USB-minnessånger
Uppspelning av standard MIDI-filer (SMF-format 0/1), CASIO MIDI-filer (CMF-format) på
ett USB-minne stöds.
USB-ljuduppspelning
Uppspelning av ljudfiler på ett USB-minne stöds.
Filformat som stöds
WAV-format, 44,1 kHz, 16 bitar
Övriga funktioner
Mittmakulering (röstborttagning)
Autokomp
Inbyggda rytmer
235
235
Användarrytmer
100 (Se posten ”Rytmredigering” i dessa
specifikationer.)
50 (Se posten ”Rytmredigering” i dessa
specifikationer.)
235
235
Direktförinställningar
Musikförinställningar
310 (med ackordföljder)
Frasdynor
Antal dynor
4
Användarfraser
100 (4 fraser × 25 dynor)
Minneskapacitet
Cirka 1 000 noter (per fras)
Redigeringsläge
Kopiering, radering, frasredigering
Mixerfunktion
Påverkade delar
Ljudkällsdelar, mikrofoninmatningsdel
Parametrar
Del på/av, volym, panorering, efterklangssändning, körsändning, fördröjningssändning
Register
Maximalt 128 inställningar (8 inställningar × 16 banker), registerföljd
Tonredigering
Redigering av förinställd ton, DSP-redigering
Minne för lagring av redigerade toner (upp till 100)
Rytmredigering
Skapande av ny rytm, rytmredigering
Minne för lagring av skapade/redigerade rytmer (CT-X5000: upp till 100, CT-X3000: upp
till 50)
SV-130
CTX5000_3000_SV.book
131 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modell
CT-X5000
MIDI-inspelare
Realtidsinspelning, uppspelning
CT-X3000
Inspelning av klaviaturframförande
10 sånger, 17 spår (1 systemspår, 16 solospår)
Minneskapacitet
Cirka 40 000 noter (per sång)
Redigeringsläge
Sångredigering, spårredigering, händelseredigering, steginmatning
Övriga funktioner
Överdubbning, punktinspelning
Pedaler
Sustain, sostenuto, soft, rytm/sång, expression
Styrenheter
Ratt för tonhöjdsböjning, SUSTAIN-knapp,
PORTAMENTO-knapp, MODULATION/
ASSIGNABLE-knapp
Ratt för tonhöjdsböjning, SUSTAIN-knapp,
PORTAMENTO-knapp
Övriga funktioner
Transponering
±1 oktaver (–12 till 0 till +12 halvtoner)
Oktavskifte
Övre 1/övre 2/nedre 1/nedre 2, ±3 oktaver
Stämning
A4 = 415,5 till 465,9 Hz (ursprunglig grundinställning: 440,0 Hz)
Delgrovstämning
För varje klaviaturdel, ±2 oktaver (–24 till 0 till +24 halvtoner)
Delfinstämning
För varje klaviaturdel, ±99 cent
Skalor
17 förinställda skalor, skalfinstämning
Autoharmonisering
12 typer
Arpeggiator
150 typer
MIDI
16-kanalig mottagning med multiklang, GM Level 1-standard
In/utgångar
USB-minnesport
Typ A
USB-port
Typ B
Pedal 1-ingång
Standardjack (6,3 mm)
Pedal 2- och
expressionspedalingång
Standardjack (6,3 mm)
Hörlursutgång
Stereostandardjack (6,3 mm)
Ljudingång
Stereominijack (3,5 mm)
Inimpedans: 9 kΩ; Inkänslighet: 200 mV
Linjeutgångar (CT-X5000)
Standardjack (6,3 mm) × 2
Utimpedans: 2,3 kΩ; Utspänning: max. 1,9 V (effektivvärde)
Mikrofoningång (CT-X5000)
Standardjack (6,3 mm) (Anslut en dynamisk mikrofon.)
Inimpedans: 3 kΩ; Inkänslighet: 10 mV
Strömintag
24 V likström
12 V likström
Strömförsörjning
Enbart nättillsats
2-vägs
Nättillsats
AD-E24250LW
AD-A12150LW
Batterier
–
6 st. alkaliska batterier (storl. D)
Batterilivslängd
–
Cirka 10 timmars kontinuerlig drift med
alkaliska batterier
Automatiskt strömavslag
Cirka 30 minuter efter senaste åtgärd; Kan
avaktiveras.
Cirka 30 minuter efter senaste åtgärd; Kan
avaktiveras.
Högtalare
10 cm × 2 (uteffekt: 15 W + 15 W)
10 cm × 2 (uteffekt: 6 W + 6 W)
Strömförbrukning
24V = 15 W
12V = 8 W
Mått
94,8 × 38,4 × 11,6 cm
Vikt
Cirka 7,0 kg
Cirka 6,9 kg (utan batterier)
*1 Kan tillämpas på användartoner genom DSP-redigering (sidan SV-72).
• Rätten till ändring av utformning och tekniska data förbehålles utan föregående meddelande.
SV-131
CTX5000_3000_SV.book
132 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
DSP-effektlista
Lista över DSP-moduler
Modulnummer
Modulnamn
Visning
Beskrivning









Mono 1-Band EQ
Mono 1EQ
Detta är en enbands enkanalig equalizer.
Mono 2-Band EQ
Mono 2EQ
Detta är en tvåbands enkanalig equalizer.
Mono 3-Band EQ
Mono 3EQ
Detta är en trebands enkanalig equalizer.
Stereo 1-Band EQ
Streo1EQ
Detta är en enbands stereoequalizer.
Stereo 2-Band EQ
Streo2EQ
Detta är en tvåbands stereoequalizer.
Stereo 3-Band EQ
Streo3EQ
Detta är en trebands stereoequalizer.
Tone Control
ToneCtrl
Tillhandahåller enkanalig tonkontroll för justering av lågregister-,
mellanregister- och högregisterfrekvenser.
Tremolo
Tremolo
Skiftar volymen för insignalen med en LFO.
Auto Pan
Auto Pan
Skiftar den kontinuerliga vänster-höger-panoreringen för insignalen
med en LFO.



Compressor
Compress
Komprimerar insignaler, vilket kan ge en effekt som dämpar
nivåvariationer.
Limiter
Limiter
Begränsar insignalnivån så att den inte stiger över en förinställd nivå.
Enhancer
Enhancer
Framhäver profilerna hos det låga och höga registret hos insignalen.

Phaser
Phaser






Chorus
Chorus
Ger noter djup och bredd.
Flanger
Flanger
Tillämpar en vilt pulserande och metallisk efterklang på noter. Väljer
LFO-vågform.
Rotary
Rotary
Denna effekt består av en roterande högtalarsimulator.
Drive Rotary
DriveRot
Pitch Shifter
Pitch
Ring Modulator
Ring Mod

Reflection
Reflect
Simulerar genljudets utgångsreflexion. Tillämpar akustisk stämning
och närvaro på noter.



Delay
Delay
Fördröjer insignalen och matar tillbaka den för att skapa en
upprepningseffekt.
Piano Effect
Piano
Denna effekt lämpar sig för akustiskt pianospel.
LFO Wah
LFO Wah
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan påverka frekvensen med
hjälp av en LFO.

Auto Wah
Auto Wah
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan skifta frekvensen i
enlighet med nivån hos insignalen.

Modeling Wah
ModelWah
Simulerar olika typer av wahpedaler. Denna effekt kan automatiskt
skifta frekvensen i enlighet med insignalens nivå.



Distortion
Distort
Distorsions-, wah- och förstärkarsimulator kombinerat till en
enkeleffekt.
Drive
Drive
Simulerar driften av en musikinstrumentförstärkare.
Amp Cab
Amp Cab
SV-132
Framställer ett distinkt pulserande, brett ljud genom att använda en
LFO till att ändra fas för insignalen och sedan mixa den med den
ursprungliga insignalen.
Detta är en roterande högtalarsimulator som medger överväxel.
Denna effekt omvandlar insignalens tonhöjd.
Multiplicerar insignalen med en intern oscillatorsignal för att skapa ett
metalliskt ljud.
Simulerar förstärkaren och högtalarlådan utan drift och distorsion.
CTX5000_3000_SV.book
133 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
DSP-parameterlista
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Mono 1-Band EQ
Inställningar
Detta är en enbands enkanalig equalizer.
*1
EQ Freq
EQ Frequency
Justerar equalizerns mittfrekvens.
EQ Gain
EQ Gain
Justerar equalizerns förstärkning.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
 Mono 2-Band EQ
Detta är en tvåbands enkanalig equalizer.
EQ1 Freq
EQ1 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 1.
*1
EQ1 Gain
EQ1 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 1.
–12 till 00 till 12
EQ2 Freq
EQ2 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 2.
*1
EQ2 Gain
EQ2 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 2.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
 Mono 3-Band EQ
Detta är en trebands enkanalig equalizer.
EQ1 Freq
EQ1 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 1.
*1
EQ1 Gain
EQ1 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 1.
–12 till 00 till 12
EQ2 Freq
EQ2 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 2.
*1
EQ2 Gain
EQ2 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 2.
–12 till 00 till 12
EQ3 Freq
EQ3 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 3.
*1
EQ3 Gain
EQ3 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 3.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
 Stereo 1-Band EQ
Detta är en enbands stereoequalizer.
*1
EQ Freq
EQ Frequency
Justerar equalizerns mittfrekvens.
EQ Gain
EQ Gain
Justerar equalizerns förstärkning.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-133
CTX5000_3000_SV.book
134 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Stereo 2-Band EQ
Inställningar
Detta är en tvåbands stereoequalizer.
EQ1 Freq
EQ1 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 1.
*1
EQ1 Gain
EQ1 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 1.
–12 till 00 till 12
EQ2 Freq
EQ2 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 2.
*1
EQ2 Gain
EQ2 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 2.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Stereo 3-Band EQ
Detta är en trebands stereoequalizer.
EQ1 Freq
EQ1 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 1.
*1
EQ1 Gain
EQ1 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 1.
–12 till 00 till 12
EQ2 Freq
EQ2 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 2.
*1
EQ2 Gain
EQ2 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 2.
–12 till 00 till 12
EQ3 Freq
EQ3 Frequency
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 3.
*1
EQ3 Gain
EQ3 Gain
Justerar förstärkningen för Equalizer 3.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Tone Control
Tillhandahåller enkanalig tonkontroll för justering av lågregister-, mellanregister- och
högregisterfrekvenser.
Low Freq
Low Frequency
Justerar lågregistrets gränsfrekvens.
*2
Low Gain
Low Gain
Justerar lågregistrets förstärkning.
–12 till 00 till 12
Mid Freq
Mid Frequency
Justerar mellanregistrets mittfrekvens.
*1
Mid Gain
Mid Gain
Justerar mellanregistrets förstärkning.
–12 till 00 till 12
HighFreq
High Frequency
Justerar högregistrets gränsfrekvens.
*3
HighGain
High Gain
Justerar högregistrets förstärkning.
–12 till 00 till 12
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-134
CTX5000_3000_SV.book
135 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Tremolo
Inställningar
Skiftar volymen för insignalen med en LFO.
Rate
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle,
Trapzoid
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
 Auto Pan
Rate
Skiftar den kontinuerliga vänster-höger-panoreringen för insignalen med en LFO.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle,
Trapzoid
Manual
Manual
Justerar panoreringen (stereoposition). –64 är full vänster, 0 är
mitt och +63 är full höger.
–64 till 00 till 63
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Compressor
Komprimerar insignaler, vilket kan ge en effekt som dämpar nivåvariationer.
Attack
Attack
Justerar tiden tills komprimering träder i kraft. Ett lägre värde
orsakar snabb komprimering, vilket undertrycker ansatsen hos
insignalen. Ett högre värde fördröjer komprimering, vilket gör att
ansatsen hos insignalen utmatas i befintligt skick.
000 till 127
Release
Release
Justerar tiden tills komprimering frisläpps efter att insignalen fallit
under en föreskriven nivå. Ställ denna parameter på ett så lågt
värde som möjligt när en ansatskänsla önskas (ingen
komprimering vid ljudets början). Ställ in ett högt värde för
ständig tillämpning av komprimering.
000 till 127
Ratio
Ratio
Justerar ljudsignalens komprimeringsförhållande.
1:1, 2:1, 4:1, 8:1,
16:1, 32:1, Inf:1
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet. Utgångsvolymen ändras i enlighet
med förhållandeinställningen och egenskaperna hos den
inmatade tonen.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-135
CTX5000_3000_SV.book
136 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Limiter
Inställningar
Begränsar insignalnivån så att den inte stiger över en förinställd nivå.
Limit
Limit
Justerar volymnivån vid gränsen där begränsning tillämpas.
000 till 127
Attack
Attack
Justerar tiden tills kompressionseffekten startar. Ett lägre värde
orsakar snabb begränsning, vilket undertrycker ansatsen hos
insignalen. Ett högre värde fördröjer begränsning, vilket gör att
ansatsen hos insignalen matas ut i befintligt skick.
000 till 127
Release
Release
Justerar tiden tills komprimering frisläpps efter att insignalen fallit
under en föreskriven nivå.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet. Utgångsvolymen ändras i enlighet
med gränsinställningen och egenskaperna hos den inmatade
tonen. Använd denna parameter till att korrigera sådana
ändringar.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
Low Freq
Low Frequency
Justerar framhävningsfrekvens för det låga registret.
000 till 127
Low Gain
Low Gain
Justerar framhävningsförstärkning för det låga registret.
000 till 127
HighFreq
High Frequency
Justerar framhävningsfrekvens för det höga registret.
000 till 127
HighGain
High Gain
Justerar framhävningsförstärkning för det höga registret.
000 till 127
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
 Enhancer
Framhäver profilerna hos det låga och höga registret hos insignalen.
 Phaser
Framställer ett distinkt pulserande, brett ljud genom att använda en LFO till att ändra fas
för insignalen och sedan mixa den med den ursprungliga insignalen.
Resonanc
Resonance
Justerar styrkan hos gensvaret.
000 till 127
Manual
Manual
Justerar skiftmängd för referensfasriktare.
–64 till 00 till 63
Rate
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle,
Random
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-136
CTX5000_3000_SV.book
137 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Chorus
Inställningar
Ger noter djup och bredd.
Rate
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle
Feedback
Feedback
Justerar styrkan hos gensvaret.
–64 till 00 till 63
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
Polarity
Polarity
Omvänder LFO:n för en kanal.
Negative, Positive
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
 Flanger
Rate
Tillämpar en vilt pulserande och metallisk efterklang på noter. Väljer LFO-vågform.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle,
Random
Feedback
Feedback
Justerar styrkan hos gensvaret.
–64 till 00 till 63
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Rotary
Denna effekt består av en roterande högtalarsimulator.
Type
Type
Väljer typ av roterande högtalare.
0 till 3
Speed
Speed
Skiftar hastighetsläge mellan snabb och långsam.
Slow, Fast
Brake
Brake
Stoppar högtalarrotation.
Rotate, Stop
FallAcel
Fall Accel
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från snabb till
långsam.
000 till 127
RiseAcel
Rise Accel
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från långsam
till snabb.
000 till 127
SlowRate
Slow Rate
Justerar högtalarens rotationshastighet i långsamt
hastighetsläge.
000 till 127
FastRate
Fast Rate
Justerar högtalarens rotationshastighet i snabbt hastighetsläge.
000 till 127
Vib/Cho
Vibrato/Chorus
Väljer vibrato- och körtyp.
Off, Vibrato1,
Chorus 1, Vibrato2,
Chorus 2, Vibrato3,
Chorus 3
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-137
CTX5000_3000_SV.book
138 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Drive Rotary
Inställningar
Detta är en roterande högtalarsimulator som medger överväxel.
Type
Type
Väljer typ av roterande högtalare.
0 till 3
OD Gain
Overdrive Gain
Justerar överväxelförstärkning.
000 till 127
OD Level
Overdrive Level
Justerar överväxelns utgångsnivå.
000 till 127
Speed
Speed
Skiftar hastighetsläge mellan snabb och långsam.
Slow, Fast
Brake
Brake
Stoppar högtalarrotation.
Rotate, Stop
FallAcel
Fall Accel
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från snabb till
långsam.
000 till 127
RiseAcel
Rise Accel
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från långsam
till snabb.
000 till 127
SlowRate
Slow Rate
Justerar högtalarens rotationshastighet i långsamt
hastighetsläge.
000 till 127
FastRate
Fast Rate
Justerar högtalarens rotationshastighet i snabbt hastighetsläge.
000 till 127
Vib/Cho
Vibrato/Chorus
Väljer vibrato- och körtyp.
Off, Vibrato1,
Chorus 1, Vibrato2,
Chorus 2, Vibrato3,
Chorus 3
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
Pitch
Pitch
Justerar mängden tonhöjdsskifte i kvarttonssteg.
–24 till 00 till 24
HighDamp
High Damp
Justerar högregisterdämpningen. Ett lägre värde ger större
dämpning.
000 till 127
 Pitch Shifter
Denna effekt omvandlar insignalens tonhöjd.
Feedback
Feedback
Justerar mängden gensvar.
000 till 127
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
Fine
Fine
Justerar mängden tonhöjdsskifte. –50 är en fjärdedelsnots
minskning, +50 är en fjärdedelsnots ökning.
–50 till 00 till 50
OSC Frequency
Ställer in referensfrekvens för den interna oscillatorn.
000 till 127
Rate
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
 Ring Modulator
OSC Freq
Multiplicerar insignalen med en intern oscillatorsignal för att skapa ett metalliskt ljud.
Tone
Tone
Justerar klangfärgen för ringmodulatorns ingångsljud.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-138
CTX5000_3000_SV.book
139 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Reflection
Inställningar
Simulerar genljudets utgångsreflexion. Tillämpar akustisk närvaro på noter.
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
Feedback
Feedback
Justerar repetering av det återkastade ljudet.
000 till 127
Tone
Tone
Justerar tonen för det återkastade ljudet.
000 till 127
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Delay
Fördröjer insignalen och matar tillbaka den för att skapa en upprepningseffekt.
Time
Delay Time
Justerar den totala fördröjningstiden i 1 ms:s enheter.
0001 till 1099
TmRatioL
Delay Ratio L
Justerar den vänstra kanalens proportion i förhållande till den
totala fördröjningstiden.
000 till 127
TmRatioR
Delay Ratio R
Justerar den högra kanalens proportion i förhållande till den
totala fördröjningstiden.
000 till 127
Level L
Delay Level L
Justerar den vänstra kanalens nivå.
000 till 127
Level R
Delay Level R
Justerar den högra kanalens nivå.
000 till 127
FdbkType
Feedback Type
Väljer gensvarstyp.
Stereo: Stereoåterkoppling
Cross: Korsåterkoppling
Stereo, Cross
Fdbk Lvl
Feedback
Justerar mängden gensvar.
000 till 127
Hi Damp
High Damp
Justerar högregisterdämpningen. Ett lägre värde ger större
dämpning.
000 till 127
TmpoSync
Delay Tempo
Sync
Bestämmer hur den faktiska totala fördröjningstiden
synkroniseras med tempo.
Off: Fördröjningstidens värde används.
1/4 till 1: Ett värde i enlighet med antalet slag används.
Off, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2,
2/3, 3/4, 1
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
Lid Type
Lid Type
Justerar ljudets resonans i enlighet med huruvida locket på ett
piano står öppet.
Closed, SemiOpen,
FullOpen
RefLevel
Reflection Level
Justerar nivån för ursprunglig reflexion.
000 till 127
 Piano Effect
Denna effekt lämpar sig för akustiskt pianospel.
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-139
CTX5000_3000_SV.book
140 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 LFO Wah
Inställningar
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan påverka frekvensen med hjälp av en LFO.
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån. Insignalen kan bli förvanskad när nivån
för ljudet som inmatas, antalet ackord eller resonansvärdet är
högt. Justera denna parameter för att förhindra detta.
000 till 127
Resonanc
Resonance
Justerar styrkan hos gensvaret.
000 till 127
Manual
Manual
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
000 till 127
Rate
LFO Rate
Justerar LFO-graden.
000 till 127
Depth
LFO Depth
Justerar LFO-djupet.
000 till 127
Waveform
LFO Waveform
Väljer LFO-vågform.
Sine, Triangle,
Random
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Auto Wah
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan skifta frekvensen i enlighet med nivån hos
insignalen.
In Level
Input Level
Justerar ingångsnivån. Insignalen kan bli förvanskad när nivån
för ljudet som inmatas, antalet ackord eller resonansvärdet är
högt. Justera denna parameter för att förhindra detta.
000 till 127
Resonanc
Manual
Resonance
Justerar styrkan hos gensvaret.
000 till 127
Manual
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
000 till 127
Depth
Depth
Justerar djupet för wah i enlighet med nivån för insignalen.
Inställning av ett positivt värde gör att wah-filtret öppnas i direkt
proportion till storleken på insignalen, vilket framställer ett klart
ljud. Inställning av ett negativt värde gör att wah-filtret stängs i
direkt proportion till storleken på insignalen, vilket framställer ett
dovt ljud.
–64 till 00 till 63
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
SV-140
CTX5000_3000_SV.book
141 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Modeling Wah
Inställningar
Simulerar olika typer av wahpedaler. Denna effekt kan automatiskt skifta frekvensen i
enlighet med insignalens nivå.
OutLevel
Level
Justerar wahnivån.
Type
Type
Väljer wahtyp.
1
2
CAE
CRY
000 till 127
1 till 8
3
4
IBZ
VO
5
6
FAT
LIGHT
7
8
7STR
RESO
Manual
Manual
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
000 till 127
Depth
Depth
Justerar djupet för wah i enlighet med nivån för insignalen.
Inställning av ett positivt värde gör att wah-filtret öppnas i direkt
proportion till storleken på insignalen, vilket framställer ett klart
ljud. Inställning av ett negativt värde gör att wah-filtret stängs i
direkt proportion till storleken på insignalen, vilket framställer ett
dovt ljud.
–64 till 00 till 63
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Distortion
Distorsions-, wah- och förstärkarsimulator kombinerat till en enkeleffekt.
DistGain
Dist Gain
Justerar distorsionen för insignalförstärkning.
000 till 127
Dist Lvl
Dist Level
Justerar distorsionen för utgångsnivå.
000 till 127
Dist Low
Dist Low
Justerar distorsionen för lågregisterförstärkning.
000 till 127
DistHigh
Dist High
Justerar distorsionen för högregisterförstärkning.
000 till 127
Wah Type
Wah Type
Anger wahtyp.
1 till 6
1
2
LPF
C-Wah
3
4
V-Wah
F-Wah
5
6
L-Wah
H-Wah
WahDepth
Wah Depth
Justerar djupet för wah i enlighet med nivån för insignalen.
–64 till 00 till 63
Wah Manu
Wah Manual
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
000 till 127
Routing
Routing
Anger distorsions- och wah-anslutning.
Dist, Wah, Wah-Dist,
Dist-Wah
Amp
Amp
Anger förstärkartyp.
0 till 16
WetLevel
Wet Level
0
Bypass
5 FD-DXRV
1 FD-PRNST 6 VX-AC3
2 FD-TWRV1 7 ML-DC3
3
RL-J12
8 MB-MK1
4 FD-TWD 9 MS-STK
Justerar nivån för effektljudet.
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
10
11
12
13
14
FD-TWRV2 15 FD-BMAN
SL-SLO 16 BASS-STK
MB-RCTF
PV-51-SK
BASS-CMB
000 till 127
000 till 127
SV-141
CTX5000_3000_SV.book
142 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Modulnamn
Visning
Beskrivning
Parameterdata
 Drive
Inställningar
Simulerar driften av en musikinstrumentförstärkare.
Type
Drive Type
Väljer drifttyp.*4
1 till 20
Gain
Gain
Justerar drivstegets insignalförstärkning.
000 till 127
OutLevel
Level
Justerar driftens utnivå.
000 till 127
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127

Amp Cab
Simulerar förstärkaren och högtalarlådan utan drift och distorsion.
Type
Type
Väljer typ av förstärkarlåda.*5
1 till 92
Vari
Variation
Väljer en variation som ändrar inställningen av den nu valda
förstärkaren. Antalet variationer*5 beror på förstärkartyp.
1 till 4
WetLevel
Wet Level
Justerar nivån för effektljudet.
000 till 127
DryLevel
Dry Level
Justerar nivån för det direkta ljudet.
000 till 127
*1 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1,0 kHz, 1,3 kHz, 1,6 kHz, 2,0 kHz, 2,5 kHz,
3,2 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,3 kHz, 8,0 kHz
*2 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz
*3 2,0 kHz, 2,5 kHz, 3,2 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,0 kHz, 8,0 kHz, 10 kHz, 13 kHz, 16 kHz
*4
Inställningar
Drifttyp
Visning
Beskrivning
1 till 4
Rent 1 till 4
Clean1 till 4
Simulerar ett rent ljud med lite distorsion.
5 till 8
Knastrande 1 till 4
Crunch1 till 4
Simulerar ett livligt knastrande ljud med lite distorsion.
9 till 12
Överansträngt 1 till 4
Overdrv1 till 4
Simulerar ett överansträngt ljud med fyllig distorsion.
13 till 16
Distorsion 1 till 4
Distort1 till 4
Simulerar ett hårt, rakt distorsionsljud.
17 till 20
Metall 1 till 4
Metal1 till 4
Simulerar ett extremt och tungt distorsionsljud som lämpar sig för
hårdrockmusik.
SV-142
CTX5000_3000_SV.book
143 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
*5 (V: antal variationer)
Inställningar
V
Visning
Inställningar
V
Visning
Inställningar
V
Visning
Inställningar
V
Visning
1
1 FD-PRNST
24
2 DR-MZ38
47
4 MB-DRCT
70
3 SP-1624
2
1 FD-TWRV1
25
2 DZ-V4
48
1 MB-TX+.5
71
3 SP-1695
3
1 RL-J12
26
2 DZ-HA
49
4 MB-TX+DI
72
3 SU-BGR3
4
1 FD-TWD
27
4 EG-TWK
50
4 MS-VS80
73
2 VH-SP6
5
1 FD-DXRV
28
3 EG-VEN
51
4 MS-J800
74
3 VX-A15
6
1 VX-AC3
29
2 EN-G15
52
2 MS-J2401
75
2 VX-A15TB
7
1 ML-DC3
30
1 EN-INV
53
3 MS-J2000
76
3 VX-A30
8
1 MB-MK1
31
1 EN-BM
54
2 MS-J2+MB
77
3 VX-A30TB
9
1 MS-STK
32
2 EN-53+DI
55
3 MS-PLX
78
4 YM-DG8
10
1 FD-TWRV2
33
4 EV-51III
56
2 MS-J1+DI
79
2 AC-360
11
1 SL-SLO
34
3 FD-CHMP
57
4 MT-CFT
80
2 AP-SV4DI
12
1 MB-RCTF
35
3 FD-TWN
58
4 OR-O15
81
2 EB-C450
13
1 PV-51-SK
36
3 FD-TWRV3
59
2 PN-P7
82
2 FD-BMNtw
14
1 BASS-CMB
37
2 FU-OD
60
3 PR-SE3
83
2 FD-BMNsv
15
1 FD-BMAN
38
2 GB-LANC
61
4 PV-51II
84
2 FD-BMNbk
16
1 BASS-STK
39
3 HK-TM18
62
4 PV-65MH
85
2 FD-STBAS
17
3 65-MQ
40
3 HK-SBL
63
3 RA-NBK
86
3 GK-150
18
3 AD-MP+CA
41
2 KH-STDT
64
2 RL-J20
87
3 MK-T501
19
2 BC-HC30
42
3 KR-RV
65
2 RL-J120
88
3 SW-PB20
20
3 BN-SHV
43
4 LY-IRST
66
2 RV-30
89
3 SW-SM50
21
3 BN-ECS
44
3 MB-MK3
67
4 SA-PS1
90
1 RL-CBKB
22
3 BN-UBR
45
3 MB-F3+DI
68
2 SL-X8
91
1 LY-3C-AC
23
3 CV-LG3
46
1 MB-D5
69
2 SL-X9
92
4 AC-SIM
SV-143
CTX5000_3000_SV.book
144 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Konfigurering av digitala klaviaturens ljudkälla och MIDI-kanaltilldelning
Den digitala klaviaturens ljudkälla är indelad i fyra delgrupper: KEYBOARD, RHYTHM, SONG SYSTEM och SONG SOLO. De
roller som är tilldelade varje grupp i delgrupperna anges i kolumnen ”Del” i tabellen nedan.
Delgrupp
KEYBOARD
RHYTHM
Delnummer
Del
MIDI OUT
Kanal*1
1
Keyboard Upper 1
n
2
Keyboard Upper 2
n+1
3
Keyboard Lower 1
n+2
4
Keyboard Lower 2
n+3
5
Auto Harmonize
n+4
6
Phrase PAD 1
7
Phrase PAD 2
8
Phrase PAD 3
MIDI OUT
MIDI OUT
Kanal*1
9
Phrase PAD 4
1
A ccomp P e rcussion
9
2
A ccomp Drum
10
3
A ccomp B a ss
11
4
A ccomp Chord 1
12
5
A ccomp Chord 2
13
6
A ccomp Chord 3
14
7
A ccomp Chord 4
15
8
A ccomp Chord 5
16
1
MIDI Recorder System Track Upper 1
2
MIDI Recorder System Track Upper 2
3
MIDI Recorder System Track Lower 1
4
MIDI Recorder System Track Lower 2
On
Off
Komputmatning*1
SONG
SYSTEM
MIDI IN
Kanal
…
7
MIDI Recorder Phrase PAD 2
8
MIDI Recorder Phrase PAD 3
9
MIDI Recorder Phrase PAD 4
1
MIDI Recorder Solo Track 1 / MIDI In 1ch
2
MIDI Recorder Solo Track 2 / MIDI In 2ch
…
SONG
SOLO
MIDI Recorder System Track Auto Harmonize
MIDI Recorder Phrase PAD 1
…
2
…
1
MIDI IN
5
6
*1 Se ”Manövrering av extern
MIDI-enhet från den digitala
klaviaturen” nedan.
15
15
MIDI Recorder Solo Track 15 / MIDI In 15ch
16
16
MIDI Recorder Solo Track 16 / MIDI In 16ch
■ Återgivning av den digitala klaviaturens ljudkälla genom digital klaviatur-manövrering eller genom MIDI
IN-inmatning
• Ljud som alstras vid ett framförande på klaviaturen tilldelas delarna 1 till 5 i delgruppen KEYBOARD. Frasdynor tilldelas delarna
6 till 9 i delgruppen KEYBOARD.
• Ljud som alstras av autokomp tilldelas delarna i delgruppen RHYTHM.
• Ljud som alstras av systemspåret och frasdynor vid sånguppspelning (sångbanksläge) tilldelas delarna i delgruppen SONG
SYSTEM.
• Ljud som alstras av solospår som ljuder vid sånguppspelning (sångbanksläge) och ljud som alstras av meddelanden som matas
in via MIDI IN tilldelas delarna i delgruppen SONG SOLO.
SV-144
CTX5000_3000_SV.book
145 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
■ Manövrering av extern MIDI-enhet från den digitala klaviaturen
• För MIDI OUT-kanalen för datautmatning av klaviaturframförande tillämpas det n-värde som anges av ”Klaviaturkanal” (sidan
SV-125) på delen Upper 1. MIDI OUT-kanaler för följande är baserade på MIDI OUT-kanalen för delen Upper 1: Upper 2 = n+1,
Lower 1 = n+2, Lower 2 = n+3 och autoharmonisering = n+4.
• Medan inställningen ”Komputgång” (sidan SV-125) är påslagen matas autokompdelarnas framförandedata ut till MIDI OUTkanalerna CH9 till CH16.
Hanteringsföreskrifter för nättillsats
Modell: AD-E24250LW/AD-A12150LW
1. Läs dessa anvisningar.
2. Förvara dessa anvisningar nära till hands.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten.
6. Rengör enbart med en torr trasa.
7. Placera inte nära element, termostater, spisar eller andra värmekällor (inklusive förstärkare).
8. Använd endast fästdon och tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade tekniker. Service krävs när något av det följande har inträffat: när produkten har
skadats, när nätkabeln eller stickkontakten har skadats, när vätska har spillts på produkten, när ett främmande föremål
har trängt in i produkten, när produkten har utsatts för regn eller fukt, när produkten har slutat fungera normalt eller när
produkten har tappats.
10. Låt inte produkten utsättas för vattendroppar eller stänkande vätska. Placera inte vätskefyllda föremål på produkten.
11. Låt inte den elektriska belastningen överstiga märkspänningen.
12. Kontrollera att omgivningen är torr innan produkten ansluts till en strömkälla.
13. Kontrollera att produkten är inriktad på rätt sätt.
14. Koppla ur produkten under åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
15. Undvik att blockera ventilationshålen på produkten. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
16. Dra nätkabeln på ett ställe där den inte kan trampas på eller böjas, speciellt på ställen där andra kontakter och uttag
förekommer, och på stället där kabeln ansluts till produkten.
17. Nättillsatsen bör anslutas till ett vägguttag så nära produkten som möjligt så att den kan kopplas ur omedelbart vid en
nödsituation.
Symbolen nedan är en varning som anger farlig oisolerad spänning innanför produktens hölje, vilket kan utgöra risk för
elstötar för användaren.
’
Symbolen nedan anger att det förekommer viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i dokumentationen som
medföljer produkten.
*
SV-145
CTX5000_3000_SV.book
146 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller bildstörningar på en
närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig tvättbensin, sprit, thinner eller andra kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av produkten eller dess tangentbord med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt, neutralt
rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och
personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig
inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå som kan
störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på kvällen.
SV-146
CTX5000_3000_SV.book
1 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Bilaga
Sånglista
Nr
Titel
WORLD (CATEGORY : 01)
001
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
002
AMAZING GRACE
003
HOME ON THE RANGE
004
SANTA LUCIA
005
WALTZING MATILDA
006
CAMPTOWN RACES
PIANO/CLASSICS (CATEGORY : 02)
007
JE TE VEUX
008
SONATA op.13 “PATHÉTIQUE” 2nd Mov.
009
HABANERA FROM “CARMEN”
010
MINUET IN G MAJOR
011
ODE TO JOY
012
GYMNOPÉDIES no.1
013
FÜR ELISE
014
TURKISH MARCH (MOZART)
015
ETUDE op.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
016
THE ENTERTAINER
017
FRÖHLICHER LANDMANN
018
LA CHEVALERESQUE
019
SONATA K.545 1st Mov.
020
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
021
VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN”
022
LIEBESTRÄUME no.3
023
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
024
CANON (PACHELBEL)
025
SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
026
MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
027
LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
028
HUMORESKE (DVOŘÁK)
029
TRÄUMEREI
030
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
USER RECORDS (CATEGORY : 03)
031 - 040 USER RECORD 1 - 10
A-1
CTX5000_3000_SV.book
2 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Bilaga
Fingersättningsguide
Cadd9
Ackord för FINGERED 1, FINGERED 2
Cmadd9
C
C69 *3
Cm
Cm69 *3
Cdim
C7(9)
Caug *3
C7(9)
C5
C7(#9)
Csus4 *3
C7(#11)
Csus2 *3
C7(13)
C7
C7(13)
Cm7 *3
Cm7(9)
CM7
Cm7(11) *3
CmM7
CM7(9)
Cdim7 *3
CmM7(9)
CdimM7
C5 *4
C75 *3
C8 *5
Cm75 *3
CM75
Caug7
CaugM7
C7sus4
C6 *1 *3
Cm6 *2 *3
A-2
*1
*2
*3
*4
*5
Med FINGERED 2, tolkas som Am7.
Med FINGERED 2, tolkas som Am7b5.
Omvänd form stöds inte i vissa fall.
Ackord bestående av enbart rot och 5:e.
Inte ett standardackord, men används när du vill ha
autokomp med enbart rotnoten eller roten med en tillagd
oktav.
CTX5000_3000_SV.book
3 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Bilaga
FINGERED ON BASS, FULL RANGE CHORD
Utöver ackorden som kan fingersättas med FINGERED 1 och
FINGERED 2 erkänns även följande ackord.
C z D z F z F z G z A z A z B C
C
C
C C C C
C
Fm z Gm z Am z Am z B m z Bm
C
C
C
C
C
C
Fdim F dim Gdim A dim Adim
C
Fm7
C
z
z
C
FM7
C
z
z
C
AM7
C
z
z
z
C
Fm75
C
C
z
z
z
z
Gm7
C
C m z Dm z Fm
C
C
C
Cdim z Ddim
C
C
Bdim F7 A 7
z
C
z
G7
C
z
z
C
C
A add9
C
NOTERA
• Med FINGERED ON BASS tolkas den lägsta noten som
fingersätts som basnot. Omvända former stöds inte.
• Med FULL RANGE CHORD tolkas ackordet som ett
fraktionsackord när den lägsta fingersatta noten är på ett
visst avstånd från noten intill.
• Till skillnad från FINGERED 1, 2 och FINGERED ON BASS
kräver FULL RANGE CHORD tryckning på minst tre
tangenter för att bilda ett ackord.
A-3
A-4
*1
#
C /(Db)
D
(D#)/Eb
E
F
#
F /(Gb)
G
(G#)/Ab
• Delningspunkten kan användas till att ändra storleken på tangentbordet för ackompanjemang (sidorna SV-20, 50). *1 Rot *2 Ackordtyp
m6
6
69
dim7
mM7
madd9
add9
7sus4
7b5
m7b5
M7
m7
7
sus2
sus4
aug
C
A
(A#)/Bb
B
4 ページ
dim
m
M
*2
Lista över ackordexempel
CTX5000_3000_SV.book
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Bilaga
CTX5000_3000_SV.book
5 ページ
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
Bilaga
Blockdiagram
*1 Volume/Pan
*2 Chorus Send
*3 Delay Send
*4 Reverb Send
*1
*1
*2
*2
*3
*
*4
3
*4
*1
*2
*3
*4
MIC IN (CT-X5000)
SPEAKER
PHONES
LINE OUT*5
*5 CT-X5000
*1
*1
*2
*2
*3
*3
*4
*
4
*1
*2
*3
*4
AUDIO IN
A-5
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
0
1
5
6, 38
7
10
11
64
65
66
67
71
72
73
74
76
X *4
X *4
*
O
CT-X5000: O, CT-X3000: X
X
O *2
O
O
O *3
O *3
O
O *3
O *3
X *4
O
X *4
O
O
O
O
O
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127, 9nH v = 0
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127
X
X
0 - 127
0 - 127 *1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
12 - 120
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1
1 - 16
Default
Changed
Basic
Channel
Transmitted
MIDI Implementation Chart
Filter cutoff
Vibrato rate
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Filter resonance
Release time
Attack time
Remarks
Version : 1.0
6 ページ
Function
Models: CT-X5000 / CT-X3000
CTX5000_3000_SV.book
2018年3月26日 月曜日 午後6時25分
0
1
5
6, 38
7
10
11
64
65
66
67
71
72
73
*2
*4
*4
*4
*4
Aux
Messages
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Filter cutoff
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
Portamento Control
Reverb send level
Chorus send level
Delay send level
RPN LSB, MSB
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Filter resonance
Release time
Attack time
Remarks
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
*1: Beror på tonen.
*2: Angående detaljer kring RPN och systemexklusiva meddelanden hänvisas till MIDI Implementation på
http://world.casio.com/.
*3: I enlighet med pedaleffektinställning.
*4: Utmatning ihop med vissa operationer.
O
O
X
O
O
X
X *4
X *4
X
X
O
X
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
Remarks
X
X
X
X
: Clock
: Commands
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O *2
System
Real Time
X
X
X
O *2
O 0 - 127
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
74
76
77
78
84
91
93
94
100, 101
O
CT-X5000: O, CT-X3000: X
X
O *2
O
O
O *3
O *3
O
O *3
O *3
X *4
O
X *4
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127, 9nH v = 0
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127
X
X
0 - 127
0 - 127 *1
12 - 120
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
System
Common
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
:True #
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1
1 - 16
Default
Changed
Basic
Channel
Transmitted
Version : 1.0
2 ページ
Function
Models: CT-X5000 / CT-X3000
CTX5000_3000_sw_Cover1-4.fm
2018年3月27日 火曜日 午前9時48分
CTX5000_3000_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2018年3月27日 火曜日 午前9時48分
CT-X5000
CT-X3000
SV
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga medföljande ”Säkerhetsföreskrifter” innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
Angående partiturdata
Använd en dator för att ladda ner partiturdata från CASIO:s webbplats. Uppsök följande URL-adress för mer
information.
MA1804-B
http://world.casio.com/
CTX3000-SW-1B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising