Casio fx-7400GII Hardware Gebruiksaanwijzing
D
fx-9860GII SD
fx-9860GII
fx-9860G AU PLUS
fx-9750GII
fx-7400GII
Hardware
Gebruiksaanwijzing
Wereldwijde Leerwebsite van CASIO
http://edu.casio.com
Handleidingen zijn beschikbaar in meerdere talen op
http://world.casio.com/manual/calc
De namen van bedrijven en producten die worden gebruikt in deze handleiding kunnen geregistreerde
handelsmerken of de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.
VOORDAT U DEZE REKENMACHINE
VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT...
De batterijen zijn niet in de fabriek in de rekenmachine geplaatst.
Volg onderstaande procedure voor het plaatsen van de batterijen en stel, voordat u de
rekenmachine voor de eerste keer gebruikt, het contrast van het scherm in.
1. Schuif de beschermhoes op de rekenmachine en pas op dat u daarbij niet op
o drukt. Draai daarna de rekenmachine om. Verwijder de batterijklep van de
rekenmachine door uw vinger op het merkteken 1 te plaatsen en de batterijklep in
de aangegeven richting te trekken.
1
1
fx-9860GII SD
fx-9750GII
fx-9860GII
fx-7400GII
fx-9860G AU PLUS
2. Plaats de vier batterijen die bij de rekenmachine
zijn geleverd.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve
(–) uiteinden van de batterijen op de juiste wijze
zijn geplaatst.
3. Plaats de batterijklep opnieuw en zorg
er daarbij voor dat de lipjes in de met 2
gemarkeerde openingen steken. Draai daarna
de rekenmachine om. De rekenmachine wordt
automatisch aangezet en het MAIN MENU wordt
op het scherm weergegeven.
2
i
2
• Als het hier rechts weergegeven Main Menu niet
op het scherm wordt weergegeven, druk dan
op de RESTART-knop op de achterkant van de
rekenmachine.
RESTART-knop
In bovenstaand scherm
wordt de fx-9860GII SD
weergegeven. De
schermen van andere
modellen kunnen
enigszins afwijken.
4. Selecteer met de cursortoetsen (f, c, d, e) het SYSTEM-pictogram en druk
vervolgens op w en 1(
) om het scherm voor contrastaanpassing weer te
geven.
5. Pas het contrast aan.
• Druk op de cursortoets e om de tekens op het scherm donkerder te maken.
• Druk op de cursortoets d d om de tekens op het scherm lichter te maken.
• 1(INIT) stelt het schermcontrast terug in op haar originele waarde.
6. Om het scherm voor contrastaanpassing af te sluiten, drukt u op m.
ii
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
van dit product
Wanneer de rekenmachine een berekening uitvoert, naar het geheugen schrijft of uit het geheugen
leest, wordt er een voortgangsbalk en/of een beziglampje op het scherm weergegeven.
Beziglampje
Voortgangsbalk
Druk nooit op de RESTART-knop of haal nooit de batterijen uit de rekenmachine wanneer de
voortgangsbalk of het beziglampje op het scherm wordt weergegeven. Als u dat toch doet, kunnen
de gegevens in het geheugen verloren gaan en is het mogelijk dat de rekenmachine niet goed
werkt.
Gebruikers van de fx-7400GII, fx-9750GII...
Met de Program-Link-software (FA-124) kunt u uw gegevens naar een computer overzetten. U kunt
de Program-Link-software gebruiken om een reservekopie van uw gegevens op een computer op
te slaan.
Gebruikers van de fx-9860GII SD, fx-9860GII, fx-9860G AU PLUS...
De rekenmachine is uitgerust met flashgeheugen voor gegevensopslag. Wij raden u aan
de reservekopieën van uw gegevens altijd op flashgeheugen op te slaan. Raadpleeg
“Geheugenmanager gebruiken” (pagina 11-1) in de apart meegeleverde Software
Gebruiksaanwijzing voor informatie over het maken van reservekopiëren.
Met de Program-Link-software (FA-124) kunt u uw gegevens ook naar een computer overzetten.
U kunt de Program-Link-software ook gebruiken om een reservekopie van uw gegevens op een
computer op te slaan.
Alleen gebruikers van de fx-9860GII SD
Als de foutmelding “No Card” (Geen geheugenkaart) wordt weergegeven, zelfs als er zich al een
SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf bevindt, dan betekent dit dat de rekenmachine
om de een of andere reden de geheugenkaart niet herkent. Probeer de kaart te verwijderen en
vervolgens opnieuw te plaatsen. Als dit niet werkt, neem dan contact op met de fabrikant van de
SD-geheugenkaart. Houd er rekening mee dat sommige SD-geheugenkaarten niet compatibel zijn
met deze rekenmachine.
D-1
Voorzorgen voor het gebruik
• Uw rekenmachine is van precisieonderdelen gemaakt. Probeer het toestel nooit te demonteren.
• Laat uw rekenmachine niet vallen en bescherm het toestel tegen harde schokken.
• Bewaar de rekenmachine niet of laat het toestel niet achter op plaatsen die blootgesteld zijn aan
hoge temperaturen, vochtigheid of veel stof. Wanneer de rekenmachine wordt blootgesteld aan
lage temperaturen, kan deze meer tijd nodig hebben om resultaten weer te geven en kan het
toestel zelfs niet werken. Op een normale temperatuur zal het toestel weer naar behoren werken.
• Tijdens berekeningen is het mogelijk dat het scherm zwart wordt en dat u de toetsen niet kunt
bedienen. Wanneer u het toetsenbord gebruikt, let dan op het scherm om zeker te zijn dat alle
bewerkingen correct worden uitgevoerd.
• Vervang de batterijen eens per jaar, ongeacht hoe vaak u de rekenmachine hebt gebruikt tijdens
die periode. Laat lege batterijen nooit in het batterijvak zitten. Ze kunnen lekken en het toestel
beschadigen.
• Gebruik geen oxyridebatterij* of eender welke andere nikkelbatterij met dit product. Het feit
dat deze batterijen niet overeenkomen met de technische gegevens kan leiden tot een kortere
levensduur van de batterijen en defecten van dit product.
• Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Indien een batterij wordt ingeslikt, dient u
onmiddellijk een dokter te raadplegen.
• Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals verdunningsmiddel of benzine om het toestel te
reinigen. Veeg de rekenmachine schoon met een zachte, droge doek, of met een doek die
natgemaakt is met een oplossing van water en neutrale detergent en daarna uitgewrongen.
• Wees altijd voorzichtig als u stof van het scherm veegt om het niet te krassen.
• De fabrikant en zijn leveranciers zijn in geen enkel geval aansprakelijk tegenover u of anderen
voor schade, kosten, winstderving, verlies van spaargeld of enige andere schade die wordt
veroorzaakt door het verlies van gegevens en/of formules als gevolg van defecten, reparaties of
het vervangen van batterijen. U dient zelf fysieke kopieën te maken om u te beschermen tegen
een dergelijk gegevensverlies.
• Ruim de batterijen, het scherm met de vloeibare kristallen of andere onderdelen nooit op door ze
te verbranden.
• Zorg ervoor dat de rekenmachine altijd uitgeschakeld is voordat u de batterijen vervangt.
• Als de rekenmachine wordt blootgesteld aan sterke elektromagnetische ladingen, kan de
geheugeninhoud beschadigd worden of kunnen de toetsen niet meer werken. Voer in dat geval
een reset uit om het geheugen te wissen en om de normale werking van de toetsen te herstellen.
• Als de rekenmachine om welke reden dan ook niet meer naar behoren werkt, drukt u met een
dun, puntig voorwerp op de RESTART-knop op de achterkant van de rekenmachine. Denk erom
dat hierdoor alle gegevens opgeslagen in het geheugen van rekenmachine zullen worden gewist.
• Harde trillingen of schokken tijdens de uitvoering van een programma kunnen de uitvoering
afbreken of de geheugeninhoud van de rekenmachine beschadigen.
• Het gebruik van de rekenmachine dicht bij een televisie of radio kan storingen van de televisie- of
radio-ontvangst veroorzaken.
• Voor u aanneemt dat de rekenmachine defect is, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
herlezen en u ervan verzekeren dat het probleem niet te wijten is aan onvoldoende
batterijvermogen, programmerings- of bedieningsfouten.
* De namen van bedrijven en producten die worden gebruikt in deze handleiding kunnen
geregistreerde handelsmerken of de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.
D-2
Zorg dat u fysieke kopieën van alle belangrijke gegevens bewaart!
Het grote geheugen van het toestel maakt de opslag van grote hoeveelheden gegevens mogelijk.
Zwakke of verkeerd geplaatste batterijen kunnen gegevens opgeslagen in het geheugen van de
rekenmachine beschadigen of zelfs volledig verloren doen gaan. Opgeslagen gegevens kunnen
ook worden beïnvloed door sterke elektrostatische ladingen of harde schokken. U dient zelf
reservekopieën te maken als beveiliging tegen gegevensverlies.
Omdat deze rekenmachine het ongebruikte geheugen aanwendt als werkgeheugen tijdens interne
berekeningen, kan er een fout plaatsvinden wanneer er geen voldoende beschikbaar geheugen is
om de berekeningen uit te voeren. Om dergelijke problemen te voorkomen is het aangeraden om
steeds 1 of 2 kbytes vrij (ongebruikt) geheugen te houden.
CASIO Computer Co., Ltd. wijst elke aansprakelijkheid af voor bijzondere schade, randschade,
incidentele of gevolgschade in verband met of als gevolg van de aankoop en het gebruik van dit
product. CASIO Computer Co., Ltd. is evenmin aansprakelijk voor eender welke eis, van welke
aard dan ook, die door een derde tegen het gebruik van dit product wordt ingesteld.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige
wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.
• Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
D-3
Inhoud
1. Toetslay-out
2. De achtergrondverlichting gebruiken
3. Technische gegevens
4. Opnieuw starten en resetten
5. Voeding
D-4
1. Toetslay-out
fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS
fx-7400GII
D-5
fx-9750GII
2. De achtergrondverlichting gebruiken
(alleen fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS)
Uw rekenmachine is voorzien van achtergrondverlichting zodat u de gegevens, zelfs in
het donker, makkelijk kunt aflezen. U kunt de energie van de batterij besparen door de
achtergrondverlichting alleen in te schakelen wanneer u deze nodig hebt.
u De achtergrondverlichting in- of uitschakelen
Druk op !K(LIGHT) om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen.
• Toets voor in-/uitschakelen achtergrondverlichting
U kunt de rekenmachine zodanig configureren dat de achtergrondverlichting wordt
ingeschakeld wanneer elke willekeurige toets wordt ingedrukt, in plaats van !K(LIGHT)
om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen. Raadpleeg “De toets voor de
achtergrondverlichting instellen” (pagina 12-2) in de apart meegeleverde Software
Gebruiksaanwijzing voor informatie.
• Duur achtergrondverlichting
De achtergrondverlichting schakelt zichzelf automatisch uit als u gedurende een vooraf
ingestelde tijdsduur (30 of 10 seconden) niet op een toets drukt.
• Als u op een toets drukt, wordt het aantal seconden dat de achtergrondverlichting blijft
ingeschakeld uitgebreid met de toepasbare vooraf ingestelde tijd (30 of 10 seconden).
• Raadpleeg “De tijdseenheid van de achtergrondverlichting instellen” (pagina 12-2) in de
apart meegeleverde Software Gebruiksaanwijzing voor informatie over het instellen van de
tijdsduur (30 of 10 seconden) van de achtergrondverlichting.
• Achtergrondverlichting en levensduur van batterijen
• Als u de achtergrondverlichting vaak gebruikt, wordt de levensduur van batterijen verkort.
• Hieronder volgen enkele richtlijnen die aangeven in hoeverre de achtergrondverlichting
invloed heeft op de levensduur van batterijen. Daarbij wordt uitgegaan van een nieuw setje
alkalinebatterijen bij een temperatuur van 25 °C.
Gebruik van achtergrondverlichting
Geschatte levensduur van
batterij
5 minuten berekening*1, 55 minuten weergave per uur;
geen achtergrondverlichting
200 uren (80 uren*2)
5 minuten berekening*1, 55 minuten weergave, 3
minuten achtergrondverlichting per uur
190 uren (75 uren*2)
5 minuten berekening*1, 55 minuten weergave, 15
minuten achtergrondverlichting per uur
150 uren (70 uren*2)
5 minuten berekening*1, 55 minuten weergave per uur;
continue achtergrondverlichting
*1 fx-9860GII SD: 5 minuten toegang tot SD-kaart
*2 Alleen fx-9860GII SD
D-6
80 uren (50 uren*2)
3. Technische gegevens
Variabelen: 28
Interval van de berekeningen:
±1 × 10–99 tot ±9,999999999 × 1099 en 0. Intern wordt gerekend met een mantisse van 15
cijfers.
Interval van de wetenschappelijke schrijfwijze: Norm 1: 10–2 > |x|, |x| > 1010
Norm 2: 10–9 > |x|, |x| > 1010
Capaciteit voor het programmeren: fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS/fx9750GII
62.000 bytes (max.)
fx-7400GII
20.000 bytes (max.)
Opslagcapaciteit van geheugen: fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 1,5 MB
(max.)
fx-9750GII/fx-7400GII: Geen
Voeding: Vier batterijen van het type AAA (LR03 (AM4))
Energieverbruik: fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 0,7 W
fx-9750GII/fx-7400GII: 0,35 W
Geschatte levensduur van de batterijen
fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS:
280 uren (continue weergave van het hoofdmenu)
200 uren* continu functioneren (5 minuten berekening, 55 minuten weergave)
* fx-9860GII SD: 80 uren bij gebruik van een SD-kaart
190 uren* continu functioneren (5 minuten berekening, 55 minuten weergave,
3 minuten bediening met achtergrondlicht per uur)
* fx-9860GII SD: 75 uren bij gebruik van een SD-kaart
1 jaar (niet gebruikt, uitgeschakeld)
fx-9750GII/fx-7400GII:
300 uren (continue weergave van het hoofdmenu)
230 uren continu functioneren (5 minuten berekening, 55 minuten weergave)
1 jaar (niet gebruikt, uitgeschakeld)
• Een van de volgende zaken kan de levensduur van batterijen verkorten.
- Bepaalde typen SD-geheugenkaarten of frequente gebruik van SD-geheugenkaarten
- Veelvuldig gebruik van achtergrondlicht
- Uitvoeren van opeenvolgende berekeningen
- Bepaalde typen batterijen
Automatisch uitschakelen van het toestel:
Ongeveer 10 of ongeveer 60 minuten na de laatste berekening schakelt de rekenmachine
automatisch uit.
Bereik van omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
D-7
Afmetingen: fx-9860GII SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS:
21,2 mm (H) × 91,5 mm (B) × 184,0 mm (D)
fx-9750GII/fx-7400GII:
21,3 mm (H) × 87,5 mm (B) × 180,5 mm (D)
Gewicht: fx-9860GII SD: Ca. 225 g (inclusief batterijen)
fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: Ca. 220 g (inclusief batterijen)
fx-9750GII/fx-7400GII: Ca. 205 g (inclusief batterijen)
Uitwisselen van gegevens
3-pens seriële poort
Methode: Start-stop (asynchroon), half-duplex
Overdrachtsnelheid (BPS):
115200 bits/seconde (normaal)
9600 bits/seconde (indien aangesloten op rekenmachines uit de CFX-9850G- of fx-7400Greeks; verzend-/ontvangstcommando’s)
38400 bits/seconde (verzendcommando 38k/ontvangstcommando 38k)
<115200 bits/seconde>
Pariteit: EVEN
Bitlengte: 8 bits
Stopbit:
Verzenden: 1 bit
Ontvangen: 1 bit
Inclusief pariteit (Geen) 1-bit
Commando X ON/X OFF: Geen
<9600, 38400 bits/seconde>
Pariteit: Geen
Bitlengte: 8 bits
Stopbit:
Verzenden: 3 bits
Ontvangen: 2 bits
Inclusief pariteit (Geen) 1-bits
Commando X ON/X OFF: Geen
USB-poort (alle modellen behalve fx-7400GII)
In overeenstemming met de USB 1.1-standaarden
D-8
4. Opnieuw starten en resetten
u Opnieuw starten
Als de rekenmachine niet meer goed werkt, dan kunt u deze opnieuw starten door op de
RESTART-knop te drukken. Gebruik de RESTART-knop echter alleen als laatste redmiddel.
Als u op de RESTART-knop drukt, wordt het besturingssysteem van de rekenmachine
normaal gesproken opnieuw gestart. De programma’s, grafische functies en andere
gegevens in het geheugen van de rekenmachine blijven in dat geval bewaard.
RESTART-knop
fx-9860GII SD
fx-9860GII
fx-9860G AU PLUS
fx-9750GII
fx-7400GII
Belangrijk!
Wanneer u de voeding van de rekenmachine uitschakelt, maakt de rekenmachine een
reservekopie van de gebruikersgegevens (hoofdgeheugen). Wanneer u de voeding van de
rekenmachine weer inschakelt, worden de opgeslagen gegevens geladen.
Wanneer u op de RESTART-knop drukt, wordt de rekenmachine opnieuw gestart en worden
de opgeslagen gegevens geladen.
Dit betekent dat wanneer u een programma, grafische functie of andere gegevens hebt
bewerkt en hiervan geen reservekopie hebt gemaakt, deze gegevens verloren zullen gaan
wanneer u op de RESTART-knop drukt.
u Resetten
Gebruik de reset-functie wanneer u alle gegevens die zich momenteel in het geheugen van
de rekenmachine bevinden, wilt verwijderen en de oorspronkelijke standaardwaarden van
alle modi wilt herstellen.
Noteer voordat u de reset-functie gebruikt eerst alle belangrijke gegevens op papier.
Raadpleeg “Initialiseren (Reset)” (pagina 12-4) in de apart meegeleverde Software
Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
D-9
5. Voeding
Deze rekenmachine wordt gevoed door vier batterijen van het type AAA (LR03 (AM4)).
Een pictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdmenu geeft het actuele batterijniveau
aan.
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Leeg
(Niveau 1) wordt aangegeven.
Vervang batterij zo snel mogelijk wanneer
Mocht het volgende scherm verschijnen, schakel dan onmiddellijk de rekenmachine uit en
vervang de batterijen zoals elders vermeld.
Als u probeert om het toestel verder te gebruiken, dan wordt de stroomtoevoer automatisch
onderbroken om de geheugeninhoud te kunnen bewaren. Opnieuw inschakelen zal slechts
mogelijk zijn wanneer u de batterijen hebt vervangen.
Vervang de batterijen ten minste een keer per jaar, ongeacht hoe vaak u de rekenmachine
tijdens die periode hebt gebruikt.
De batterijen die met dit toestel worden geleverd, verliezen tijdens transport en opslag wat van
hun lading. Daardoor is het mogelijk dat ze iets minder lang zullen meegaan dan een nieuwe
batterij.
k Batterijen vervangen
Voorzorgsmaatregelen:
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen ontploffen of lekken en zo het toestel binnenin
beschadigen. Volg daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve ( – ) polen van elke batterij op de juiste wijze
zijn geplaatst.
• Gebruik nooit batterijen van verschillende
types door elkaar.
• Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen
door elkaar.
• Laat lege batterijen nooit in het batterijvak
zitten.
• Haal de batterijen uit het toestel als u van
plan bent om de rekenmachine lang niet te
gebruiken.
• Probeer nooit om de meegeleverde
batterijen op te laden.
D-10
• Stel de batterijen niet rechtstreeks bloot aan warmte, vermijd kortsluiting en probeer niet om
ze uit elkaar te halen.
(Als een batterij lekt, dan maakt u onmiddellijk het batterijvak schoon. Vermijd daarbij direct
contact van het elektrolyt met uw huid.)
Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Indien een batterij wordt ingeslikt,
dient u onmiddellijk een dokter te raadplegen.
u Batterijen vervangen
• Schakel de rekenmachine nooit in wanneer de batterijen zijn verwijderd of niet correct zijn
geplaatst. Als u dat toch doet, kunnen de gegevens in het geheugen verloren gaan en
kan de rekenmachine niet goed werken. Als u problemen hebt met verkeerd geplaatste
batterijen, plaats dan eerst de batterijen (op een correcte manier) en start vervolgens de
rekenmachine opnieuw voor een normale werking.
• Vervang alle vier batterijen door nieuwe.
Als u de rekenmachine uitschakelt tijdens het bewerken van een eActivity en vervolgens
de batterijen verwisselt, kan de data die u aan het bewerken was, gewist worden. Zorg er
dus voor de eActivity data eerst op te slaan voordat u de rekenmachine uitschakelt en de
batterijen verwisselt.
1. Druk op !o(OFF) om de rekenmachine uit te schakelen.
Waarschuwing!
• Vergeet niet om de rekenmachine uit te schakelen voordat u de batterijen vervangt. Als u
de rekenmachine toch ingeschakeld laat, gaan de in het geheugen opgeslagen gegevens
verloren.
2. Schuif de beschermhoes op de rekenmachine en pas op dat u daarbij niet op o drukt.
Draai daarna de rekenmachine om.
3. Verwijder de batterijklep van de rekenmachine door
uw vinger op het merkteken 1 te plaatsen en de
batterijklep in de aangegeven richting te trekken.
1
1
fx-9860GII SD
fx-9860GII
fx-9860G AU PLUS
fx-9750GII
fx-7400GII
4. Haal de vier gebruikte batterijen uit de
rekenmachine.
5. Plaats vier nieuwe batterijen en zorg er daarbij
voor dat de positieve (+) en negatieve (–) uiteinden
ervan op de juiste wijze zijn geplaatst.
D-11
6. Plaats de batterijklep opnieuw.
7. Draai de rekenmachine om en schuif de
beschermhoes eraf. Druk vervolgens op o om de
rekenmachine in te schakelen.
• Als de tekens op het scherm te licht en moeilijk te zien zijn nadat u de rekenmachine
opnieuw hebt ingeschakeld, dan moet u de contrastinstelling aanpassen.
k Informatie over het automatisch uitschakelen van de rekenmachine
De rekenmachine schakelt zichzelf automatisch uit als u binnen de door u ingestelde tijd
voor het automatisch uitschakelen geen berekening uitvoert. U kunt ongeveer 10 minuten of
ongeveer 60 minuten instellen als de uitschakeltijd (zie “Instellingen energiebesparing” op
pagina 12-1). Om de rekenmachine opnieuw in te schakelen, drukt u op o.
D-12
Canadian Regulatory Information
Information concernant la Réglementation Canadienne
This Class B digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA1512-D
© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement