Casio | AP-470 | Gebruiksaanwijzing (volledig) | Casio AP-470 Gebruiksaanwijzing (volledig)

Casio AP-470 Gebruiksaanwijzing (volledig)
NL
AP-470
GEBRUIKSAANWIJZING (volledig)
Lees voordat u de Digitale Piano de eerste maal gebruikt
de afzonderlijke GEBRUIKSAANWIJZING zorgvuldig door
zodat u vertrouwd bent met de basisbediening.
AP470-D-3A
Inhoudsopgave
Voorbereidingen................................................................................................. NL-49
Monteren van de instrumentstandaard ...................... NL-49
Openen en sluiten van het pianodeksel..................... NL-54
Aansluiten van de kabel............................................. NL-52
Aansluiten van de hoofdtelefoon ............................... NL-54
Bevestigen van de muziekstandaard ......................... NL-53
Aansluiten van geluidsapparatuur
of een versterker........................................................ NL-55
Monteer de hoofdtelefoonhaak ..................................NL-53
Verwijderen van de beschermband
van het toetsenbord ................................................... NL-53
Algemene gids ................................ NL-3
FUNCTION toets ............................................................NL-4
Automatisch hervatten en bedieningsvergrendeling.......NL-4
Betreffende de muziekpartituurgegevens.......................NL-4
Stopcontact ..................................... NL-5
In- en uitschakelen van de stroom..................................NL-5
Terugzetten van de Digitale Piano naar de
standaardinstellingen die
in de fabriek ingesteld waren..........................................NL-5
Spelen met verschillende tonen.... NL-6
Selecteren en spelen van een toon ................................NL-6
Aanpassen van de geluidskarakteristieken van de
akoestische piano...........................................................NL-7
Lagen van twee tonen ....................................................NL-8
Gebruik van effecten ......................................................NL-9
Gebruik van de pedalen van de Digitale Piano ............NL-10
Gebruik van de metronoom ..........................................NL-11
Splitsen van het toetsenbord voor duet-spel ................NL-12
Gebruik van ingebouwde melodieën
(orkestbegeleiding,
muziekbibliotheek,
demonstratiemelodieën) .............. NL-14
Uitvoeren van een demonstratieweergave ...................NL-14
Orkestbegeleiding.........................................................NL-14
Oefenen met een melodie uit de orkestbegeleiding .....NL-14
Muziekbibliotheek .........................................................NL-16
Weergeven van een specifieke melodie in de
muziekbibliotheek .........................................................NL-16
Oefenen met een melodie uit de muziekbibliotheek.....NL-17
Weergeven van geluidsgegevens
op een USB flash-drive.................................................NL-17
Opname en weergave................... NL-18
Opnemen op de ingebouwde MIDI-recorder ................NL-18
Gebruik van de MIDI REC toets ...................................NL-18
Opnemen naar een USB flash-drive
(Audiorecorder).............................................................NL-21
Configureren van instellingen
met het toetsenbord ..................... NL-25
Instellingen configureren met het toetsenbord .............NL-25
Klaviertoetsen die gebruikt worden
voor het configureren van instellingen..........................NL-26
Parameterlijst................................................................NL-28
Zaalsimulator ............................................................NL-28
Toonselectie..............................................................NL-28
Zweving.....................................................................NL-28
Helderheid.................................................................NL-28
Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires.......... NL-55
Balans tussen lagen................................................. NL-28
Laag pedaal ............................................................. NL-28
Dempruis.................................................................. NL-28
Hamerrespons.......................................................... NL-28
Snaarresonantie....................................................... NL-28
Dekselsimulator........................................................ NL-28
Toets-aan bedieningsruis......................................... NL-28
Toets-uit bedieningsruis ........................................... NL-29
Selectie van gelaagde toon...................................... NL-29
Duetmodus............................................................... NL-29
Melodie van muziekbibliotheek selecteren
(MUSIC LIBRARY SELECT).................................... NL-30
Tempo (TEMPO)...................................................... NL-30
Maatslag (BEAT)...................................................... NL-30
METRONOME TEMPO............................................ NL-30
METRONOME BEAT ............................................... NL-30
CONCERT PLAY a............................................. NL-30
LISTEN..................................................................... NL-30
LESSON................................................................... NL-30
PLAY ........................................................................ NL-30
CONCERT PLAY SELECT (Melodie)
(SELECT +/–)........................................................... NL-30
CONCERT PLAY VOLUME (VOLUME +/–) ............ NL-30
Volume van muziekbibliotheekmelodie .................... NL-30
Volume van metronoom ........................................... NL-30
Temperament........................................................... NL-31
Temperament basnoot ............................................. NL-31
Temperament selectie.............................................. NL-31
Aanslagvolume......................................................... NL-31
Transponeren........................................................... NL-31
A-stemming .............................................................. NL-31
Octaaf-verschuiving ................................................. NL-31
Volume van toetsenbord .......................................... NL-31
USB flash-drive modus ............................................ NL-32
Lokale sturing........................................................... NL-32
Zendkanaal .............................................................. NL-32
Volume van audiorecorder ....................................... NL-32
Bedienings-pieptoon ................................................ NL-32
Paneel-vergrendeling ............................................... NL-32
USB flash-drive modus ............................................ NL-33
Formatteren.............................................................. NL-33
Opslaan.................................................................... NL-33
Laden ....................................................................... NL-33
Wissen ..................................................................... NL-33
Luidspreker-uitgang ................................................. NL-33
Hoofdtelefoonmodus ................................................ NL-33
Volume-synchronisatie-equalizer ............................. NL-33
Automatisch hervatten ............................................. NL-33
Koppelen aan een applicatie (APP-functie) ................. NL-34
NL-1
Inhoudsopgave
USB flash-drive ............................. NL-35
Opslaan van standaard geluidsgegevens
(WAV-bestanden) naar een USB flash-drive................NL-36
Aansluiten van een USB flash-drive
op de Digitale Piano en loskoppelen ervan ..................NL-37
Formatteren van een USB flash-drive ..........................NL-37
Opslaan van een opgenomen melodie
naar een USB flash-drive .............................................NL-38
Laden van melodiegegevens van een
USB flash-drive naar het geheugen
van de Digitale Piano....................................................NL-40
Wissen van gegevens op een USB flash-drive ............NL-41
Eenvoudige weergave van een melodie
op een USB flash-drive.................................................NL-42
Foutmeldingen..............................................................NL-43
Aansluiting op een computer ...... NL-45
Minimale computersysteemvereisten ...........................NL-45
Aansluiting van de Digitale Piano op uw computer ......NL-45
Gebruik van MIDI..........................................................NL-46
Oversturen van melodiegegevens
met een computer.........................................................NL-46
Referentie ...................................... NL-56
Oplossen van moeilijkheden.........................................NL-56
Technische gegevens...................................................NL-57
Appendix ........................................... A-1
Toonlijst ............................................................................A-1
Orkestbegeleidingslijst...................................................... A-1
Muziekbibliotheeklijst........................................................ A-1
MIDI Implementation Chart
De namen van bedrijven en producten die in deze
handleiding worden gebruikt, kunnen geregistreerde
handelsmerken van derden zijn.
NL-2
Algemene gids
Voorkant
1
2
bo
3
4
5
bn
6
7
8
bp
9
Onderkant
Achterkant
bk
bl
bm
NL-3
Algemene gids
*LET OP
• Let erop dat het deksel volledig open staat wanneer u op het toetsenbord speelt. Als het deksel gedeeltelijk open
staat, kan het onverwacht dichtklappen waardoor u uw vingers kunt bezeren.
OPMERKING
• De hier aangegeven namen worden altijd vetgedrukt weergegeven wanneer ze in de tekst van deze
gebruiksaanwijzing verschijnen.
 P (aan/uit) toets
 Pedaalaansluiting
 Volumeregelaar (VOLUME)
 USB poort
 Functietoets (FUNCTION)
 Stroomaansluiting (DC 24V)
 Metronoomtoets (METRONOME)
 USB flash-drive poort
 Audio-opnametoets (AUDIO REC)
 Hoofdtelefoon/uitgangsaansluitingen
(PHONES/OUTPUT)
 Midi-opnametoets (MIDI REC)
 a toets
 Aan/uit-indicatielampje
 Vleugeltoets 1 (GRAND PIANO 1)
 Vleugeltoets 2 (GRAND PIANO 2)
FUNCTION toets
De FUNCTION toets wordt in combinatie met andere knoppen en
toetsen gebruikt.
Om een instelling te veranderen, houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt terwijl u op de knop of toets drukt waaraan de instelling
die u wilt veranderen is toegewezen.
 Wanneer u een klaviertoets indrukt, laat de Digitale Piano een
pieptoon klinken om u te laten weten hoe de instelling
geconfigureerd is.
 Een lange pieptoon geeft aan dat de instelling uitgeschakeld is.
OPMERKING
• Zie “Configureren van instellingen met het toetsenbord” op pagina NL-25 voor details betreffende de bediening
en de instellingen.
Automatisch hervatten en bedieningsvergrendeling
Uw Digitale Piano kan zo worden geconfigureerd dat de huidige instellingen bewaard worden wanneer de stroom
wordt uitgeschakeld en weer hersteld worden zodra de stroom opnieuw wordt ingeschakeld (Automatisch
hervatten). U kunt de bedieningstoetsen ook vergrendelen om deze te beveiligen tegen abusievelijke bediening
(Bedieningsvergrendeling). Zie “Parameterlijst” op pagina NL-28 - NL-33 voor details.
Betreffende de muziekpartituurgegevens
Gebruik een computer om muziekpartituurgegevens vanaf de CASIO-website te downloaden. Bezoek de
onderstaande website voor verdere informatie.
http://world.casio.com/
NL-4
Stopcontact
Schakel de Digitale Piano in nadat u klaar bent met het
monteren van de standaard. Zie “Voorbereidingen” op
pagina NL-49 voor details.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de P (aan/uit) toets om de Digitale
Piano in te schakelen.
In- en uitschakelen van de
stroom
1.
Druk op de P (aan/uit) toets om de Digitale
Piano in te schakelen.
• De automatische stroomonderbreker wordt op dat
moment gedeactiveerd.
OPMERKING
• Het aan/uit-indicatielampje gaat branden en de
Digitale Piano wordt ingeschakeld. Het opstarten
duurt ongeveer 5 seconden.
2.
Houd de P (aan/uit) toets ingedrukt totdat
het aan/uit-indicatielampje uitgaat om de
Digitale Piano uit te schakelen.
• Door de Digitale Piano uit te schakelen na het
uitvoeren van de bovenstaande stappen zal de
automatische stroomonderbreker weer geactiveerd
worden.
Terugzetten van de Digitale
Piano naar de
standaardinstellingen die in de
fabriek ingesteld waren
OPMERKING
• Wanneer op de P (aan/uit) toets wordt gedrukt om
de stroom uit te schakelen, komt de Digitale Piano in
de standby-toestand te staan. Er blijft nog kleine
hoeveelheid stroom in de Digitale Piano lopen
wanneer deze in de standby-toestand staat. Als u de
Digitale Piano voor langere tijd niet gebruikt of als
er onweer in de buurt is, dient u de stekker uit het
stopcontact te trekken.
Voer de volgende procedure uit wanneer u de
opgeslagen gegevens en instellingen van de Digitale
Piano wilt terugzetten op de standaardfabrieksinstellingen.
1.
2.
Schakel de Digitale Piano uit.
3.
Houd de FUNCTION, MIDI REC en GRAND
PIANO 2 toets ingedrukt totdat het GRAND
PIANO 2 lampje, dan het GRAND PIANO 1
lampje en daarna het R lampje beginnen te
knipperen.
Automatische stroomonderbreker
Deze Digitale Piano is ontworpen om automatisch
uitgeschakeld te worden om te voorkomen dat stroom
wordt verspild wanneer gedurende een vooringestelde
tijd geen bediening wordt uitgevoerd. De
activeringstijd voor de automatische
stroomonderbreker is ongeveer vier uur.
• U kunt de onderstaande procedure volgen om de
automatische stroomonderbreker tijdelijk uit te
schakelen.
■ Uitschakelen van de automatische
stroomonderbreker
1.
Druk op de P (aan/uit) toets om de Digitale
Piano uit te schakelen als deze ingeschakeld
is.
Houd de FUNCTION, MIDI REC en GRAND
PIANO 2 toets ingedrukt en druk dan op de
P (aan/uit) toets.
• Na verloop van tijd stopt het knipperen.
4.
Laat de FUNCTION, MIDI REC en GRAND
PIANO 2 toets los.
• De Digitale Piano initialiseert het interne systeem. U
zult de Digitale Piano na even wachten kunnen
gebruiken.
OPMERKING
• Zie “In- en uitschakelen van de stroom” (pagina
NL-5) voor informatie over het in- en uitschakelen
van de stroom.
NL-5
Spelen met verschillende tonen
Selecteren en spelen van een toon
De Digitale Piano heeft 22 ingebouwde tonen. *1
*2
*1: De namen van de tonen zijn gemarkeerd boven de klaviertoetsen waaraan ze zijn toegewezen.
*2: In deze handleiding worden deze negen tonen gezamenijk aangeduid als de “pianotonen”. De CONCERT,
MELLOW en BRIGHT tonen worden gezamenlijk aangeduid als de “GRAND PIANO tonen”.
Selecteren van een toon
1.
Selecteer de gewenste toon.
 Selecteren van GRAND PIANO 1 CONCERT
of GRAND PIANO 2 CONCERT
• Druk op de GRAND PIANO 1 toets of de
GRAND PIANO 2 toets.
• Het toetslampje van de geselecteerde toon
gaat branden.
 Selecteren van een van de andere tonen
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
druk dan op de klaviertoets die
correspondeert met de toon die u wilt
selecteren.
2.
NL-6
Stel het volume in met de VOLUME
regelaar.
OPMERKING
• Aan sommige toetsen zijn meerdere tonen
toegewezen. In dit geval worden de toegewezen
tonen doorlopen bij meerdere malen indrukken van
de toets. De geselecteerde toon wordt aangegeven
door het aantal bedieningspieptonen dat u hoort.
Voorbeeld: De MODERN, ROCK en JAZZ
instellingen doorlopen
MODERN: (1 pieptoon)
ROCK: (2 pieptonen)
JAZZ: (3 pieptonen)
• Van de 22 ingebouwde tonen van de Digitale Piano
zijn de eerste zes de tonen van een klassieke
vleugel. Elke toon heeft haar eigen karakteristieke
voordelen. Dus u dient de toon te selecteren
waarmee u met de melodie kunt meespelen of de
toon die uw voorkeur geniet.
Toonnaam
Karakteristieken
CONCERT
Dit is een volwaardige
concertvleugeltoon voor dynamische
en natuurlijke veranderingen in de
toon. Deze toon is ontworpen om
demppedaal-, resonantie- en andere
pianonuances te reproduceren, wat
deze ideaal maakt voor vrijwel elk
type pianospel.
MELLOW
Een warme, ingetogen klassieke
vleugeltoon.
BRIGHT
Een heldere en duidelijke klassieke
vleugeltoon.
Spelen met verschillende tonen
Bastoon (BASS)
Door de BASS (LOWER) toon in stap 1 van de
bovenstaande procedure te selecteren wordt de
bastoon toegewezen aan het lage bereik (linkerkant)
van het toetsenbord. Aan het hoge bereik (rechterkant)
wordt de toon toegewezen die geselecteerd was toen u
op de BASS toets drukte.
• Met de BASS toon kunt u het toetsenbord in twee
verschillende tonen splitsen.
Splitspunt
Laag bereik
Hoog bereik
BASS
GRAND PIANO 2 MELLOW
(Momenteel geselecteerde toon)
OPMERKING
• Selecteer een andere toon dan BASS om opnieuw
een enkele toon voor het toetsenbord in te stellen.
• U kunt BASS niet selecteren bij opnemen op spoor 2.
• U kunt de instellingen configureren om de nagalm
van de BASS (LOWER) toon langer aan te houden
wanneer het demppedaal of sostuneto pedaal wordt
ingedrukt. Zie “Laag pedaal” (pagina NL-28) voor
verdere informatie.
Aanpassen van de
geluidskarakteristieken van de
akoestische piano
De tonen van uw Digitale Piano hebben ingebouwde
elementen die ze de karakteristieke nagalm geven van
een akoestische piano (ACOUSTIC SIMULATOR). Elk
van deze elementen kan afzonderlijk worden ingesteld
op een van vier niveaus.
 HAMMER RESPONSE
Regelt het tijdverloop tussen wanneer een
klaviertoets wordt aangeslagen en wanneer de noot
uiteindelijk klinkt.
Instellingen
1: Snel 2: Vleugel-gevoel 3: Ietwat langzamer
4: Langzaam
 STRING RESONANCE
Past de karakteristieke nagalm (snaarresonantie) aan
van een akoestische piano.
U kunt een nagalminstelling selecteren die past bij
de melodie die gespeeld wordt of die uw voorkeur
geniet.
Instellingen
1: Onderdrukt 2: Ietwat onderdrukt
3: Nagalm 4: Sterke nagalm
 LID SIMULATOR
Past de resonantie van het geluid aan
overeenkomstig de stand van het deksel van een
vleugel.
Instellingen
1: Deksel gesloten 2: Deksel ietwat geopend
3: Deksel volledig geopend 4: Deksel verwijderd
OPMERKING
• Openen of sluiten van het deksel van de Digitale
Piano heeft geen invloed op de Dekselsimulatorinstelling.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de gewenste toontoets.
• Bij meermalen indrukken van de klaviertoets wordt
telkens doorgegaan naar de volgende optie voor die
instelling. De Digitale Piano laat een pieppatroon
klinken dat de op dat moment geselecteerde optie
aangeeft:
Eén pieptoon: Optie 1 3
Twee pieptonen: Optie 2 3
Drie pieptonen: Optie 3 3
Vier pieptonen: Optie 4 3
Eén pieptoon: Optie 1, enz.
NL-7
Spelen met verschillende tonen
In aanvulling op pianotonen zijn ook de volgende
elementen beschikbaar.
 KEY OFF SIMULATOR
Laat noten wegsterven wanneer klaviertoetsen
worden losgelaten.
 KEY-ON ACTION NOISE*
Reproduceert het mechanische bedieningsgeluid
(ruis) dat gehoord wordt wanneer de toetsen van
een akoestische piano uiterst licht worden
aangeslagen.
Lagen van twee tonen
Volg de volgende procedure om lagen van twee tonen
aan te brengen zodat die op hetzelfde moment klinken.
Bij het specificeren van twee tonen voor het maken van
lagen, zal de eerst geselecteerde toon die voor de
hoofdtoon zijn en de tweede die voor de gelaagde toon.
1.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” (pagina NL-26) voor
details betreffende het gebruik van de klaviertoetsen
voor het maken van instellingen.
• Bij meermalen indrukken van de klaviertoets wordt
omgeschakeld tussen aan en uit.
 KEY-OFF ACTION NOISE*
Reproduceert het mechanische bedieningsgeluid
(ruis) dat gehoord wordt wanneer de toetsen van
een akoestische piano worden losgelaten.
* Kan worden toegepast bij elke pianotoon, met
uitzondering van ROCK PIANO en JAZZ PIANO.
Zie “Parameterlijst” op pagina NL-28 - NL-33 voor
details.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de gelaagde toonselectietoets.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de toets van de toon die gelaagd moet
worden.
OPMERKING
• Als u de ACOUSTIC SIMULATOR instelling
verandert, wordt de nieuw toegepaste instelling
opgeslagen. Om de pianotonen weer op de
oorspronkelijke standaardinstellingen te zetten,
moet u Automatisch hervatten deactiveren en dan
de stroom uitschakelen en opnieuw inschakelen.
GRAND PIANO 1 BRIGHT
STRINGS 2
3.
Om terug te keren naar de oorspronkelijke
toon, houdt u de FUNCTION toets ingedrukt
en drukt dan op de gelaagde
toonselectietoets (hierdoor wordt de
gelaagde toonmodus afgesloten).
OPMERKING
• U kunt de BASS toon niet gelaagd met een andere
toon laten klinken.
• U kunt de bewerking voor het maken van lagen niet
uitvoeren bij het opnemen op spoor 2.
NL-8
Spelen met verschillende tonen
Instellen van de volumebalans tussen
twee gelaagde tonen
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de hieronder getoonde klaviertoetsen
om het volume van de gelaagde tonen in te
stellen.
Gebruik van effecten
Zaalsimulator: Laat uw noten resoneren.
Zweving
: Voegt meer ruimtelijkheid toe aan uw
noten.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” (pagina NL-26) voor
details betreffende het gebruik van de klaviertoetsen
voor het maken van instellingen.
Toepassen van een zaalsimulator
1.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Midden
Volume van de gelaagde toon
(Tweede toon die u selecteerde)
Volume van de hoofdtoon
(Eerste toon die u selecteerde)
• Houd om terug te gaan naar de oorspronkelijke
instelling van het volume de FUNCTION toets
ingedrukt en druk dan tegelijkertijd op beide toetsen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de naam van de zaalsimulator die u wilt
selecteren.
Naam van
zaalsimulator
Beschrijving
DUTCH CHURCH
Amsterdamse kerk met akoestiek
die geschikt is voor muziek
STANDARD HALL
Standaard concertzaal
BERLIN HALL
Klassieke concertzaal van het
Berlijnse arenatype
FRENCH
CATHEDRAL
Grote gotische kathedraal in Parijs
Toepassen van zweving op een toon
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en ga
door de beschikbare instellingen met de
Chorus (zweving) klaviertoets.
• Bij indrukken van de Chorus (zweving) klaviertoets
laat de Digitale Piano een piepgeluid klinken dat de
geselecteerde instelling aangeeft, zoals getoond in de
onderstaande tabel.
• Zweving
Aantal pieptonen
Instelling
1 (lang)
1 (kort)
2
3
4
Uit (OFF)
Lichte zweving
Middelmatige zweving
Diepe zweving
Flanger (suizend effect)
Betreffende DSP
Met DSP kunt u complexe akoestische effecten digitaal
produceren. DSP is toegewezen aan elke toon wanneer
de Digitale Piano ingeschakeld is.
NL-9
Spelen met verschillende tonen
Gebruik van de pedalen van de
Digitale Piano
Uw Digitale Piano is uitgerust met drie pedalen:
demppedaal, zacht pedaal en sostenuto pedaal
Zacht pedaal
Demppedaal
Sostenuto pedaal
Pedaalfuncties
 Demppedaal
Door het demppedaal in te trappen tijdens het spelen
zullen de noten die u aanslaat blijven nagalmen.
• Wanneer een van de pianotonen wordt geselecteerd,
kan het demppedaal worden gebruikt om
dempresonatie toe te voegen die lijkt op de
resonantie die wordt voortgebracht op een
akoestische vleugel.
 Sostenuto pedaal
Alleen de noten van de toetsen die aangeslagen zijn op
het moment van het intrappen van dit pedaal worden
aangehouden, totdat het pedaal wordt losgelaten. Dit
geldt ook wanneer de klaviertoetsen worden
losgelaten.
 Zacht pedaal
Door op dit pedaal te trappen tijdens het spelen
worden de op het toetsenbord aangeslagen noten
onderdrukt na het intrappen van het pedaal waardoor
de noten zachter klinken.
OPMERKING
• Als het intrappen van het pedaal niet het juiste effect
geeft, kan dat betekenen dat het pedaalsnoer niet
goed aangesloten is. Zie stap 1 onder “Aansluiten
van de kabel” (pagina NL-52).
NL-10
Uitschakelen van de weergave van de
dempruis
De dempruis is een metaalachtig klinkend geluid dat
ontstaat wanneer de demper van een akoestische piano
zich scheidt van het dradenpedaal wanneer het
demppedaal wordt ingetrapt. De dempresonantie van
uw Digitale Piano bevat gewoonlijk dempruis, maar u
kunt de onderstaande procedure gebruiken om de
weergave ervan uit te schakelen. De dempruis kan
worden toegepast op de zes GRAND PIANO tonen en
MODERN.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de dempruis-klaviertoets.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” (pagina NL-26) voor
details betreffende het gebruik van de klaviertoetsen
voor het maken van instellingen.
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de
instelling omgeschakeld en geeft de Digitale Piano
een pieptoon zoals hieronder is beschreven.
– Lange pieptoon:Weergave van dempruis is
uitgeschakeld
– Korte pieptoon: Weergave van dempruis is
ingeschakeld
Spelen met verschillende tonen
Gebruik van de metronoom
1.
5.
Druk op de METRONOME toets.
• De metronoom start.
• Het lampje knippert bij elke maatslag.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de TEMPO toetsen om een
tempowaarde in te stellen binnen het bereik
lopend van 20 t/m 255 maatslagen per
minuut.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de METRONOME BEAT klaviertoets.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar stap 3.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de BEAT klaviertoets (0 t/m 9) die
correspondeert met de maatslag die u wilt
instellen.
• Bij meermalen indrukken van de + of – toets wordt de
tempowaarde telkens met 1 verhoogd of verlaagd.
• U kunt ook de tempowaarde-invoertoetsen (0 t/m 9)
gebruiken om een gewenste tempowaarde in te
voeren.
• Er moeten drie cijfers voor de tempowaarde worden
ingevoerd.
Voorbeeld: Om een tempo van 20 in te stellen, drukt u
op de toetsen 0, 2 en dan 0.
6.
• U kunt een maatslagwaarde instellen in het bereik
lopend van 0 t/m 9 (slagen per maat). Er klinkt een
klokkenklank bij de eerste slag van elke maat en een
klikgeluid bij de resterende slagen. Door 0 in te
stellen wordt een gewoon klikgeluid weergegeven
zonder klokkenklank. Met deze instelling kunt u
oefenen met een vaste maatslag.
4.
Laat de FUNCTION toets los en druk hem
dan weer in terwijl u op de METRONOME
TEMPO klaviertoets drukt.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar stap 5.
Druk op de METRONOME toets om de
metronoom uit te schakelen.
OPMERKING
• Als u de cijfer-klaviertoetsen (0 t/m 9) heeft gebruikt
voor het invoeren van de maatslag- en/of
tempowaarden en de waarden binnen de toegestane
bereiken zijn, zal de Digitale Piano een hoge
pieptoon laten klinken wanneer u de FUNCTION
toets loslaat. Als een waarde buiten het toegestane
bereik is, klinkt er een lage toon.
• U kunt ook de onderstaande procedure gebruiken in
plaats van de stappen 4 en 5 van de bovenstaande
procedure om een tempowaarde in te stellen.
– Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik
de TEMPO klaviertoetsen om een tempowaarde in
te stellen binnen het bereik lopend van 20 t/m 255
(maatslagen per minuut).
• In stap 5 van de bovenstaande procedure kunt u de
+ en – toetsen tegelijkertijd indrukken om het tempo
in te stellen van de orkestbegeleiding-lesmelodie of
de muziekbibliotheek-melodie (in het geval van een
opgenomen melodie, het tempo van de melodie die
werd opgenomen) die het laatst geselecteerd was op
de Digitale Piano.
NL-11
Spelen met verschillende tonen
1.
Instellen van het metronoomvolume
U kunt de volgende procedure op elk moment
uitvoeren ongeacht of de metronoom klinkt of niet.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en stel
dan met de metronoom-volumetoetsen een
volumewaarde in binnen het bereik lopend
van 0 t/m 42.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” op pagina NL-26 voor
details betreffende het gebruiken van de
klaviertoetsen voor het maken van instellingen.
• Bij meermalen indrukken van de + of – toets wordt de
waarde van het metronoomvolume telkens met 1
verhoogd of verlaagd.
Selecteer de pianotoon die u wilt gebruiken
voor het duet.
Voorbeeld: GRAND PIANO 1 (BRIGHT)
2.
Voor het doorlopen van de duetmodusinstellingen houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de
duetmodustoets.
Uit
Aan
Pan: Het geluid van het linker toetsenbord wordt via de
linker luidspreker weergegeven en het geluid van
het rechter toetsenbord wordt via de rechter
luidspreker weergegeven.
BELANGRIJK!
OPMERKING
• Druk tegelijkertijd op + en – om terug te gaan naar
de oorspronkelijke standaardinstelling.
Splitsen van het toetsenbord
voor duet-spel
U kunt het toetsenbord in het midden splitsen zodat de
linker- en de rechterkant hetzelfde bereik hebben. Het
linker buitenste pedaal werkt als het demppedaal voor
het linker toetsenbord terwijl het rechter buitenste
pedaal fungeert als het demppedaal voor het rechter
toetsenbord.
Toetsenbord
Splitspunt
Linker toetsenbord
C3
C4
C5
(midden C)
Rechter toetsenbord
C6
C3
C4
C5
C6
(midden C)
Pedalen
Linker demppedaal
Rechter demppedaal
Linker en rechter demppedaal
OPMERKING
• Alleen het demppedaal voor het rechter toetsenbord
ondersteunt halverwege intrappen.
NL-12
• De octaafverschuiving- en transponeerinstellingen
kunnen niet worden veranderd wanneer Aan of Pan
is geselecteerd voor de duetmodus-instelling.
• Als “Pan” is geselecteerd voor de duetmodusinstelling kunnen de zaalsimulator- en zwevinginstellingen niet worden veranderd.
Spelen met verschillende tonen
Veranderen van de octaven van de duet
toetsenborden
U kunt de bereiken van het linker en rechter
toetsenbord veranderen van hun oorspronkelijke
instellingen in eenheden van een octaaf. Dit is
bijvoorbeeld handig als het oorspronkelijke bereik niet
voldoende is wanneer een persoon het gedeelte voor
de linkerhand en de andere persoon het gedeelte voor
de rechterhand aan het spelen is.
1.
Houd de FUNCTION en GRAND PIANO 1
toetsen ingedrukt en druk dan op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het linker toetsenbord. Houd de
FUNCTION en GRAND PIANO 1 toetsen
ingedrukt terwijl u doorgaat naar stap 2
hieronder.
• Hierdoor klinkt de noot toegewezen aan C4 en wordt
de octaaf van het linker toetsenbord veranderd.
Voorbeeld: Door op de klaviertoets van de meest linkse
C (C4) te drukken wordt het hieronder
aangegeven bereik toegewezen.
Linker toetsenbord
C4
C5
C6
Rechter toetsenbord
C7
C3
C4
C5
C6
(Ingedrukte klaviertoets)
1 octaaf hoger dan de
oorspronkelijke instelling
2.
Onveranderd
Houd de FUNCTION en GRAND PIANO 1
toetsen ingedrukt en druk dan op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het rechter toetsenbord.
• Hierdoor klinkt de noot toegewezen aan C4 en wordt
de octaaf van het rechter toetsenbord veranderd.
OPMERKING
• Wanneer u de duetmodus verlaat en dan weer Aan
of Pan voor de duetmodus-instelling selecteert,
keren de toetsenborden terug naar de
oorspronkelijke standaardbereiken.
NL-13
Gebruik van ingebouwde melodieën (orkestbegeleiding,
muziekbibliotheek, demonstratiemelodieën)
Uw Digitale Piano heeft 10 ingebouwde piano- en
orkestmelodieën (Concert Play 1 t/m 10) en 60
pianosolo’s (Music Library 1 t/m 60).
U kunt de orkestbegeleiding gebruiken om samen met
de begeleiding van een orkest te spelen. De
muziekbibliotheek kan worden gebruikt om beroemde
pianostukken te oefenen.
BELANGRIJK!
• Wanneer u overschakelt naar een andere melodie
gaat de Digitale Piano de muziekgegevens laden.
De bedieningstoetsen werken niet wanneer de
muziekgegevens worden geladen. Als u iets op het
toetsenbord speelt, kan de geluidsweergave
stoppen wanneer de melodie wordt veranderd.
Uitvoeren van een
demonstratieweergave
1.
2.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de METRONOME toets.
• Er wordt nu gestart met het herhaaldelijk achter
elkaar afspelen van alle orkestbegeleidingsmelodieën
(luisteren) en muziekbibliotheekmelodieën.
• U kunt meespelen met een melodie op het
toetsenbord terwijl de melodie wordt weergegeven.
De toon die toegewezen is aan het toetsenbord is de
toon die vooringesteld is voor de melodie die
weergegeven wordt.
Om naar een andere demonstratiemelodie te
gaan, houdt u de FUNCTION toets ingedrukt
en drukt dan op de MIDI REC toets of de
AUDIO REC toets.
• Om door te gaan naar de volgende
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de MIDI REC toets.
• Om terug te gaan naar de vorige
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de AUDIO REC toets.
• Zie pagina A-1 voor een lijst van de melodieën.
Druk nogmaals op de a toets om de
weergave van de ingebouwde melodieën te
stoppen.
OPMERKING
• Als tijdens orkestbegeleidingsweergave op de
METRONOME toets wordt gedrukt terwijl de
FUNCTION toets ingedrukt wordt gehouden,
wordt naar de eerste muziekbibliotheekmelodie
gegaan. Wanneer hetzelfde tijdens
muziekbibliotheekweergave wordt gedaan, wordt
naar de eerste orkestbegeleidingsmelodie gegaan.
• De hierboven beschreven bewerkingen voor
melodieselectie en weergeven en stoppen zijn de
enige mogelijke bewerkingen tijdens de weergave
van demonstratiemelodieën.
NL-14
Orkestbegeleiding
De orkestbegeleidingsfunctie heeft live-opnamen van
een orkest die u kunt gebruiken om samen met de
authentieke begeleiding van een orkest te spelen.
U kunt de orkestbegeleiding voor een drievoudige
oefening gebruiken.
Stap 1: LISTEN
Luister naar het pianospel en het orkest om
vertrouwd te raken met de muziek.
Stap 2: LESSON
Oefen het pianodeel van het concertstuk.
• U kunt het linkerhand of rechterhand gedeelte
uitschakelen van een ingebouwde melodie en zelf
meespelen op de piano.
Stap 3: PLAY
Speel mee met de begeleiding van het orkest.
• De orkestbegeleiding bestaat uit de feitelijke
opnamen van een orkest. Dit betekent dat het
instrument anders klinkt dan de tonen die
geselecteerd kunnen worden met deze piano
(pagina NL-6). Ook bevat de
orkestbegeleidingsweergave ademhalingsgeluiden
en andere bijgeluiden van de voorstelling.
Oefenen met een melodie uit
de orkestbegeleiding
Luisteren naar een melodie uit de
orkestbegeleiding (LISTEN)
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de CONCERT PLAY SELECT + en –
klaviertoetsen om de melodienummers achter
elkaar te doorlopen (vanaf 1 t/m 10).
• Zie “Orkestbegeleidingslijst” op pagina A-1 voor
verdere informatie over de melodieën van de
orkestbegeleiding.
Gebruik van ingebouwde melodieën (orkestbegeleiding, muziekbibliotheek, demonstratiemelodieën)
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de LISTEN klaviertoets.
• Hierdoor wordt de luisterfunctie ingeschakeld voor
het luisteren naar de piano- en orkestuitvoering.
• Het weergavetempo ligt vast en kan niet veranderd
worden tijdens de luisterfunctieweergave.
Oefenen van het pianodeel (LESSON)
VOORBEREIDINGEN
• Indien gewenst, kunt u het tempo van de weergave
wijzigen. Zie “Configureren van instellingen met het
toetsenbord” (pagina NL-25) voor verdere
informatie.
OPMERKING
• Sommige melodieën uit de orkestbegeleiding
bevatten tempowisselingen in de arrangementen.
Als gevolg hiervan kan het weergavetempo soms
sneller of langzamer zijn dan de tempo-instelling.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de LESSON klaviertoets.
• Hierdoor wordt de lesfunctie ingeschakeld voor
eenvoudig meespelen met het pianodeel.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de CONCERT PLAY a klaviertoets
om te beginnen met de weergave.
• De weergave stopt automatisch wanneer het einde
van de melodie bereikt is.
4.
Om te stoppen met de weergave, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan nog
een keer op de CONCERT PLAY a
klaviertoets.
OPMERKING
2.
• Indien gewenst, kan het volume van de weergave
worden gewijzigd. Zie “Configureren van
instellingen met het toetsenbord” (pagina NL-25)
voor verdere informatie.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de a toets om het gedeelte te
selecteren dat u wilt uitschakelen.
• Door op een toets te drukken wordt het bijbehorende
gedeelte ingeschakeld (toetslampje aan) en
uitgeschakeld (toetslampje uit).
Beide
gedeelten
ingeschakeld
Linkerhand
3.
Gedeelte voor
rechterhand
uitgeschakeld
Gedeelte voor
linkerhand
uitgeschakeld
Rechterhand
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de CONCERT PLAY a
klaviertoets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart zonder het
gedeelte dat u uitschakelde in stap 2.
4.
Speel het ontbrekende gedeelte zelf op het
toetsenbord.
NL-15
Gebruik van ingebouwde melodieën (orkestbegeleiding, muziekbibliotheek, demonstratiemelodieën)
5.
Om te stoppen met de weergave, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan nog
een keer op de CONCERT PLAY a
klaviertoets.
Meespelen met de begeleiding van het
orkest (PLAY)
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de PLAY klaviertoets.
Weergeven van een specifieke
melodie in de
muziekbibliotheek
1.
Zoek het melodienummer van de gewenste
melodie op in de “Muziekbibliotheeklijst” op
pagina A-1.
2.
Houd om de melodie te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u de
MUSIC LIBRARY SELECT (+, –, 0 t/m 9)
toetsen gebruikt om een bepaald
melodienummer te specificeren.
• Hierdoor wordt de meespeelfunctie ingeschakeld
voor weergave van het orkestdeel zonder het
pianodeel.
• Bij meermalen indrukken van de + of – toets wordt
het melodienummer telkens met 1 verhoogd of
verlaagd.
• U kunt ook een waarde tussen 0 en 9 invoeren om een
muziekbibliotheekmelodie te selecteren.
• Er moeten twee cijfers voor het melodienummer
worden ingevoerd.
Voorbeeld: Om melodienummer 5 in te voeren, drukt
u op de toetsen 0 en dan 5.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de CONCERT PLAY a klaviertoets
om te beginnen met de weergave.
• Het weergavetempo ligt vast en kan niet veranderd
worden tijdens de meespeelfunctieweergave.
3.
4.
Speel het pianodeel op het toetsenbord.
Om te stoppen met de weergave, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan nog
een keer op de CONCERT PLAY a
klaviertoets.
3.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de melodie gestart.
4.
Druk nogmaals op de a toets om de
weergave te stoppen.
• De weergave stopt automatisch wanneer het einde
van de melodie bereikt is.
Muziekbibliotheek
U kunt de muziekbibliotheek gebruiken voor uw
luistergenot of om pianomelodieën te oefenen.
• De muziekbibliotheek bevat 60 melodieën,
genummerd 1 t/m 60.
• U kunt 10 melodieën* vanaf een computer in het
geheugen van de Digitale Piano importeren en deze
toewijzen aan de melodienummers 61 t/m 70 van de
muziekbibliotheek.
* U kunt muziekgegevens downloaden van internet
en daarna oversturen van uw computer naar het
geheugen van de Digitale Piano. Zie “Oversturen
van melodiegegevens met een computer” op pagina
NL-46 voor meer informatie.
NL-16
OPMERKING
• Door in stap 2 van de bovenstaande procedure
tegelijkertijd op de + en – toetsen te drukken wordt
melodienummer 1 geselecteerd.
• U kunt het weergavetempo en het volume van de
melodie instellen. Zie “Configureren van
instellingen met het toetsenbord” op pagina NL-25
voor meer informatie.
Gebruik van ingebouwde melodieën (orkestbegeleiding, muziekbibliotheek, demonstratiemelodieën)
Oefenen met een melodie uit
de muziekbibliotheek
U kunt het linkerhand of rechterhand gedeelte
uitschakelen bij een melodie en zelf meespelen op de
Digitale Piano.
OPMERKING
• De muziekbibliotheek bevat een aantal duetten.
Terwijl een duet geselecteerd is, kunt u de eerste
pianotoon (Primo) of de tweede pianotoon
(Secondo) uitschakelen en meespelen met de
melodie.
• Sommige melodieën uit de muziekbibliotheek
bevatten tempowisselingen in de arrangementen.
Als gevolg hiervan kan het weergavetempo soms
sneller of langzamer zijn dan de tempo-instelling.
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer de melodie waarmee u wilt oefenen en stel
het tempo in. Zie stap 3 onder “Gebruik van de
metronoom” (pagina NL-11).
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de a toets om het gedeelte te
selecteren dat u wilt uitschakelen.
• Door op een toets te drukken wordt het bijbehorende
gedeelte ingeschakeld (toetslampje aan) en
uitgeschakeld (toetslampje uit).
Beide
gedeelten
ingeschakeld
Gedeelte voor
rechterhand
uitgeschakeld
Weergeven van
geluidsgegevens op een USB
flash-drive
U kunt met uw Digitale Piano geluidsgegevens (WAVbestanden*) weergeven die opgeslagen zijn op een los
verkrijgbare USB flash-drive.
Zie “USB flash-drive” op pagina NL-35 voor meer
informatie.
* Lineaire PCM, 16-bit, 44,1 kHz, stereo
VOORBEREIDINGEN
• Maak een USB flash-drive klaar die gegevens bevat
die opgenomen zijn met de audiorecorder van de
Digitale Piano. Zie “Opnemen naar een USB flashdrive (Audiorecorder)” op pagina NL-21 voor meer
informatie.
• U kunt ook met een computer geluidsgegevens
opslaan (WAV-bestand) naar de USB flash-drive
voor latere weergave. Zie “Opslaan van standaard
geluidsgegevens (WAV-bestanden) naar een USB
flash-drive” op pagina NL-36 voor meer informatie.
• Steek de USB flash-drive die de gegevens bevat die u
wilt weergeven in de USB flash-drive poort van uw
Digitale Piano.
1.
Gedeelte voor
linkerhand
uitgeschakeld
• Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
2.
Linkerhand
2.
Rechterhand
• Hierdoor wordt de weergave gestart zonder het
gedeelte dat u uitschakelde in stap 1.
Speel het ontbrekende gedeelte zelf op het
toetsenbord.
4.
Druk nogmaals op de a toets om de
weergave te stoppen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op een MUSIC LIBRARY SELECT
klaviertoets.
• Bij indrukken van de plus (+) toets worden de namen
van de melodiebestanden (TAKE01.WAV,
TAKE02.WAV, enz.) in voorwaartse richting
doorlopen en bij indrukken van de min (–) toets in
terugwaartse richting.
• U kunt ook met de cijfer-klaviertoetsen (0 t/m 9) een
bestand rechtstreeks selecteren door het gewenste
bestandsnummer (1 t/m 99) in te voeren. De Digitale
Piano blijft piepgeluiden afgeven als er geen bestand
is dat correspondeert met het nummer dat u invoert.
Druk op de a toets.
3.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC
toets zodat het AUDIO REC lampje gaat
branden.
3.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de geselecteerde
melodie gestart.
4.
Druk op de a toets om de weergave van
de melodie te stoppen.
NL-17
Opname en weergave
U kunt de noten die u speelt opnemen met de MIDIrecorder van de Digitale Piano en deze naderhand
weergeven. Als een los verkrijgbare USB flash-drive in
de USB flash-drive poort van de Digitale Piano wordt
gestoken, worden de geluidsgegevens opgenomen
naar en weergegeven van de USB flash-drive
(audiorecorder).
Opnemen op de ingebouwde
MIDI-recorder
Sporen
Een spoor is een opslagplaats van opgenomen
gegevens en elke melodie bestaat uit twee sporen:
spoor 1 en spoor 2. U kunt de twee sporen gescheiden
van elkaar opnemen en daarna combineren zodat ze
samen als een enkele melodie worden weergegeven.
Spoor 1
Opnemen
Tijdens de
weergave. . .
Opslag van opgenomen gegevens
• Door een nieuwe opname te starten worden
eventuele gegevens gewist die eerder in het
geheugen waren opgenomen.
• Mocht de stroom uitvallen tijdens de opname, dan
zullen alle gegevens van het spoor dat u aan het
opnemen bent gewist worden.
BELANGRIJK!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen
verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies van
winsten of eisen van derden die ontstaan uit het
verlies van opgenomen gegevens die verloren raken
door defecten, reparaties of om ongeacht welke
andere reden.
Gebruik van de MIDI REC toets
Bij meermalen indrukken van de MIDI REC toets
wordt telkens naar de volgende optie voor opname
gegaan in de hieronder getoonde volgorde.
Brandt
Knippert
Uit
Weergaveparaatstand
Opnameparaatstand
Normaal
Melodie
Spoor 2
Opnemen
Geheugencapaciteit
• U kunt ongeveer 5000 noten opnemen in het
geheugen van de Digitale Piano.
• Het lampje van de MIDI REC toets knippert snel
wanneer het geheugen vol dreigt te raken.
• Het opnemen stopt automatisch als het aantal noten
in het geheugen het maximum overschrijdt.
Opgenomen gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toetsenbordspel
Toon die gebruikt wordt voor toetsenbordspel
Maatslag (alleen bij spoor 1)
Instelling van tempo (alleen bij spoor 1)
Instelling van lagen (alleen bij spoor 1)
Duet (alleen bij spoor 1)
Temperament (alleen bij spoor 1)
Toetsenbordvolume (alleen bij spoor 1)
Zweving (alleen bij spoor 1)
Helderheid (alleen bij spoor 1)
Instelling van zaalsimulator (alleen bij spoor 1)
Akoestieksimulator (alleen bij spoor 1)
NL-18
Opnemen naar een specifiek melodiespoor
Na het opnemen op een van de sporen van een melodie
kunt u opnemen op het andere spoor terwijl u luistert
naar de weergave van wat u op het eerste spoor
opgenomen had.
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets
zodat het MIDI REC lampje gaat knipperen.
• Op dat moment gaat het L lampje knipperen om aan
te geven dat de Digitale Piano klaar staat voor
opname op spoor 1.
Opname en weergave
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
selecteer met de a toets het spoor dat u
wilt opnemen.
• Controleer of het lampje voor het opnamespoor
knippert.
Spoor 1: L lampje
Spoor 2: R lampje
Voorbeeld: Spoor 1 is geselecteerd
3.
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
• Toon (pagina NL-6)
• Effecten (pagina NL-9)
Opnemen naar een spoor terwijl u luistert
naar de weergave van het andere spoor
1.
Druk op de MIDI REC toets zodat het
bijbehorende lampje gaat branden.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de a toets om het spoor te
selecteren dat u wilt weergeven tijdens de
opname.
3.
Druk op de MIDI REC toets zodat het
bijbehorende lampje gaat knipperen.
• Hierdoor gaat het L lampje knipperen.
OPMERKING
• Configureer de instellingen voor de maatslag en het
tempo en druk daarna op de METRONOME toets
als u wilt dat de metronoom klinkt tijdens het
opnemen. Zie “Gebruik van de metronoom” op
pagina NL-11 voor meer informatie.
4.
4.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
selecteer met de a toets het spoor dat u
wilt opnemen.
• Controleer of het lampje voor het opnamespoor
knippert.
Voorbeeld: Om naar de weergave van spoor 1 te
luisteren terwijl u opneemt naar spoor 2
Druk op de a toets of begin met
weergeven.
• Het opnemen begint automatisch.
5.
6.
Druk op de a toets om de opname te
stoppen.
• Hierdoor veranderen het MIDI REC toetslampje en
het lampje van het spoor dat u opnam van knipperen
naar continu branden.
• Druk op de a toets om het spoor dat u zojuist
opgenomen heeft weer te geven.
5.
Druk nadat u klaar bent met opnemen of
weergeven op de MIDI REC toets zodat het
bijbehorende lampje uitgaat.
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
6.
Druk op de a toets of begin met
weergeven.
Brandt (weergave)
Knippert (opname-paraatstand)
• Hierdoor worden zowel de weergave van het
opgenomen spoor als de opname van het andere
spoor gestart.
• Als u tijdens het opnemen opnieuw vanaf het begin
de opname wilt starten, houdt u de MIDI REC toets
ingedrukt totdat de Digitale Piano een pieptoon
produceert. De huidige opnamegegevens worden
gewist en het apparaat komt in de opnameparaatstand te staan.
7.
Druk op de a toets om de opname te
stoppen.
NL-19
Opname en weergave
Weergeven van het geheugen van de
Digitale Piano
1.
Druk op de MIDI REC toets zodat het
bijbehorende lampje gaat branden.
Wissen van opgenomen gegevens
De volgende procedure wist een specifiek spoor van
een melodie.
BELANGRIJK!
• De onderstaande procedure wist alle gegevens van
het geselecteerde spoor. Merk op dat de
wisbewerking niet ongedaan gemaakt kan worden.
Controleer of u de gegevens in het geheugen van de
Digitale Piano echt niet meer nodig heeft voordat u
de volgende stappen uitvoert.
OPMERKING
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets
zodat het MIDI REC lampje gaat knipperen.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de a toets om het spoor te
selecteren dat u wilt wissen.
3.
Druk op de MIDI REC toets totdat het
bijbehorende lampje gaat branden.
• Wanneer een melodie op beide sporen is
opgenomen, kunt u een spoor uitschakelen en alleen
het andere spoor weergeven als u dat wenst.
2.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart van de melodie
en/of het spoor dat u heeft geselecteerd.
OPMERKING
• U kunt de instelling van het tempo veranderen
terwijl een spoor wordt weergegeven.
• Druk nogmaals op de a toets om de weergave te
stoppen.
• Hierdoor gaat het lampje knipperen van het spoor
dat u selecteerde in stap 2 van deze procedure.
Voorbeeld: Als u spoor 2 heeft geselecteerd om te wissen
Uit
4.
Knippert: Paraatstand voor wissen
Houd nogmaals de FUNCTION toets
ingedrukt terwijl u op de a toets drukt.
• Hierdoor wordt het geselecteerde spoor gewist en
komt het apparaat in de opname-paraatstand te
staan.
• Om de wisbewerking te annuleren, drukt u op de
MIDI REC toets zodat het lampje niet meer brandt.
OPMERKING
• Vanaf stap 3 kan enkel de a toets van de Digitale
Piano worden bediend totdat u de wisbewerking in
stap 4 in feite uitvoert. Er kunnen geen andere
toetsen worden bediend.
NL-20
Opname en weergave
Opnemen naar een USB flashdrive (Audiorecorder)
Iets dat gespeeld wordt op de Digitale Piano wordt als
geluidsgegevens opgenomen op de USB flash-drive
(WAV-bestanden*). Als u meespeelt op de Digitale
Piano terwijl u gegevens weergeeft die opgeslagen zijn
in het melodiegeheugen, worden zowel de
geheugenweergave als het spel op het toetsenbord
opgenomen op de USB flash-drive.
* Lineaire PCM, 16-bit, 44,1 kHz, stereo
2.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC
toets zodat het AUDIO REC lampje gaat
knipperen.
3.
Om de opname te starten, drukt u op de a
toets of begint u met weergeven.
Hierdoor wordt het opnemen naar de USB flash-drive
gestart.
• Het opnemen kan ook worden gestart door een
pedaal in te trappen of een andere bediening uit te
voeren.
• Als u tijdens het opnemen opnieuw vanaf het begin
de opname wilt starten, houdt u de AUDIO REC
toets ingedrukt totdat de Digitale Piano een pieptoon
produceert. De huidige opnamegegevens worden
gewist en het apparaat komt in de opnameparaatstand te staan.
Opnamecapaciteit
• 99 bestanden (TAKE01.WAV t/m TAKE99.WAV)
• Maximaal ongeveer 25 minuten opnametijd per
bestand
Opgenomen gegevens
• Alles wat op de Digitale Piano wordt gespeeld en
ook de bedieningsgeluiden worden opgenomen.*
• Opname van afzonderlijke delen wordt niet
ondersteund.
* Schakel de bedieningsgeluiden uit als u niet wilt dat
deze worden opgenomen. Zie “ Bedieningspieptoon” in de “Parameterlijst” op pagina NL-28
t/m NL-33.
Opslag van opgenomen gegevens
Elke nieuwe opname van geluidsgegevens op een USB
flash-drive wordt automatisch een nieuwe
bestandsnaam toegekend zodat bestaande gegevens
niet worden overschreven.
Opnemen van uw spel op de Digitale
Piano (Audiorecorder)
VOORBEREIDINGEN
• Formatteer de USB flash-drive op de Digitale Piano
voordat u deze gebruikt. Zie “USB flash-drive” op
pagina NL-35 voor meer informatie.
1.
OPMERKING
• Verwijder de USB flash-drive niet uit de USB flashdrive poort terwijl het AUDIO REC lampje knippert.
Als u dit wel doet, zal de opname worden
onderbroken en kunnen gegevens beschadigd
worden.
4.
Druk op de a toets of de AUDIO REC
toets om te stoppen met opnemen.
• Als u wilt blijven opnemen, voer dan de bediening
uit vanaf stap 2 van deze procedure. Als u wilt
weergeven wat u opgenomen heeft, voer dan de
bediening uit vanaf stap 3 onder “Weergeven van
geluidsgegevens die opgenomen zijn op een USB
flash-drive” (pagina NL-22). Om de opname/
weergavebewerking te annuleren, drukt u op de
AUDIO REC toets zodat het lampje niet meer brandt.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano.
• Wanneer u een USB flash-drive insteekt, dient de
Digitale Piano eerst toegang te verkrijgen tot de USB
flash-drive en de gegevens klaar te maken voor
uitwisseling. Merk op dat de bewerkingen van de
Digitale Piano tijdelijk uitgeschakeld zijn tijdens het
proces om toegang te verkrijgen tot de USB flashdrive. De L/R lampjes van de Digitale Piano
knipperen tijdens het proces om toegang te
verkrijgen. Het kan 10 of 20 seconden of zelfs langer
duren voordat het koppelen aan de USB flash-drive
uitgevoerd is. Probeer geen bediening uit te voeren
op de Digitale Piano tijdens het proces om toegang te
verkrijgen (terwijl de L/R lampjes knipperen).
Telkens wanneer een USB flash-drive wordt
aangesloten op de Digitale Piano dient er gekoppeld
te worden met de USB flash-drive.
NL-21
Opname en weergave
Opnemen van uw spel op de Digitale
Piano terwijl geluidsgegevens
opgenomen op de MIDI-recorder worden
weergegeven (Audiorecorder)
1.
2.
3.
Weergeven van geluidsgegevens die
opgenomen zijn op een USB flash-drive
1.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC
toets zodat het AUDIO REC lampje gaat
branden.
2.
Selecteer de melodie die u wilt weergeven.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets
totdat het MIDI REC lampje brandt.
Als u het laatste bestand dat u heeft opgenomen wilt
weergeven, ga dan direct door naar stap 3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de a toets om het weergavespoor
te selecteren.
 Selecteren van de vorige melodie
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (–) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder terug gegaan.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC
toets zodat het AUDIO REC lampje gaat
knipperen.
 Doorlopen van de bestandsnummers
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (+) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder vooruit gegaan.
 Invoeren van een bestandsnummer
4.
Om de opname te starten, drukt u op de a
toets of begint u met weergeven.
• De weergave van de geluidsgegevens op de MIDIrecorder begint gelijktijdig met het maken van de
opname op de USB flash-drive.
5.
Gebruik de cijfertoetsen (0 t/m 9) voor de
muziekbibliotheekmelodieën om het gewenste
bestandsnummer (1 t/m 99) in te voeren.
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV, enz.)
De Digitale Piano maakt een pieptoon als het
ingevoerde bestandsnummer niet bestaat.
Druk op de a toets om de weergave en
opname te stoppen.
• Als u wilt blijven opnemen, voer dan de bediening
uit vanaf stap 2 onder “Opnemen van uw spel op de
Digitale Piano (Audiorecorder)” (pagina NL-21). Als
u wilt weergeven wat u opgenomen heeft, voer dan
de bediening uit vanaf stap 3 onder “Weergeven van
geluidsgegevens die opgenomen zijn op een USB
flash-drive” (pagina NL-22). Om de opname/
weergavebewerking te annuleren, drukt u op de
AUDIO REC toets zodat het lampje niet meer brandt.
NL-22
3.
Druk op de a toets om de weergave te
starten.
4.
Druk op de a toets om de weergave van
de melodie te stoppen.
Opname en weergave
Afstellen van het volumeniveau van de
audiorecorder
Wissen van een geluidsbestand van een
USB flash-drive
Gebruik de onderstaande procedure om het
volumeniveau af te stellen van de geluidsgegevens die
op een USB flash-drive worden opgenomen.
Bestanden kunnen een voor een worden gewist.
1.
• De onderstaande procedure wist alle gegevens van
het geselecteerde bestand. Merk op dat de
wisbewerking niet ongedaan gemaakt kan worden.
Controleer of u de gegevens in het geheugen van de
Digitale Piano echt niet meer nodig heeft voordat u
de volgende stappen uitvoert.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de audiorecordervolumeklaviertoetsen om het volumeniveau af te
stellen.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” (pagina NL-26) voor
details betreffende het gebruik van de klaviertoetsen
voor het maken van instellingen.
• Bij elke druk op de + (verhogen) of – (verlagen)
klaviertoets verandert de volumewaarde met 1.
BELANGRIJK!
1.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC
toets zodat het AUDIO REC lampje gaat
branden.
2.
Selecteer de melodie die u wilt wissen.
OPMERKING
• Druk tegelijkertijd op de + en – klaviertoetsen om
terug te gaan naar de oorspronkelijke instelling.
Als u het laatste bestand dat u heeft opgenomen wilt
wissen, ga dan direct door naar stap 3.
 Selecteren van de vorige melodie
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (–) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder terug gegaan.
 Doorlopen van de bestandsnummers
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (+) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder vooruit gegaan.
 Invoeren van een bestandsnummer
Gebruik de cijfertoetsen (0 t/m 9) voor de
muziekbibliotheekmelodieën om het gewenste
bestandsnummer (1 t/m 99) in te voeren.
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV, enz.)
De Digitale Piano maakt een pieptoon als het
ingevoerde bestandsnummer niet bestaat.
3.
Druk op de AUDIO REC toets zodat het
AUDIO REC lampje knippert.
4.
Houd de AUDIO REC toets ingedrukt totdat
zowel het L lampje als het R lampje knippert.
NL-23
Opname en weergave
5.
Houd nogmaals de FUNCTION toets
ingedrukt terwijl u op de a toets drukt.
• Om de wisbewerking te annuleren, drukt u op de
AUDIO REC toets zodat het lampje niet meer brandt.
OPMERKING
• Wanneer een nieuw bestand wordt opgenomen,
wordt aan dit bestand altijd automatisch het
volgende bestandsnummer in de volgorde van
bestanden op de USB flash-drive toegewezen, zelfs
als een vorig nummer ongebruikt is (omdat een
bestand gewist werd).
NL-24
Configureren van instellingen met het
toetsenbord
Naast het selecteren van tonen en melodieën (uit de
orkestbegeleiding of muziekbibliotheek) kunt u ook de
FUNCTION toets gebruiken in combinatie met de
klaviertoetsen om het effect, de aanslaggevoeligheid en
andere instellingen te configureren.
Instellingen configureren met
het toetsenbord
1.
2.
3.
Gebruik de “Parameterlijst” op pagina NL-28 NL-33 om de instelling te zoeken die u wilt
configureren en maak een notitie van de
details.
Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor
het configureren van instellingen” op pagina
NL-26 om de plaats op het toetsenbord te
vinden voor het configureren van de
gewenste instelling.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de instelling die u wilt configureren.
• De Digitale Piano laat een bedieningspieptoon
klinken nadat de instelling geconfigureerd is.
Voorbeeld: Om het volume van de orkestbegeleiding te
verlagen, drukt u op de CONCERT PLAY
VOLUME min (–) toets.
CONCERT PLAY
VOLUME – toets
4.
Laat de FUNCTION toets los om de
instelprocedure te voltooien.
OPMERKING
• U kunt de Digitale Piano zo instellen dat er geen
bedieningspieptoon klinkt in stap 3. Zie
“ Bedieningspieptoon” onder “Parameterlijst” op
pagina NL-28 - NL-33.
Bedieningstypen voor de
toetsenbordinstellingen
Er zijn vier typen bediening die u kunt gebruiken bij
het configureren van de instellingen met de
klaviertoetsen: Type A, Type B, Type C en Type D.
Type A : Direct invoeren
Voorbeeld: Bij indrukken van de GRAND PIANO 1
BRIGHT klaviertoets wordt de GRAND PIANO
1 BRIGHT toon geselecteerd
Type B: Verhogen of verlagen van een instelling met
de + en – klaviertoetsen
• Door een toets ingedrukt te houden, wordt de
instelling versneld verhoogd of verlaagd.
• Druk beide toetsen tegelijkertijd in om terug te gaan
naar de oorspronkelijke standaardinstelling.
Type C : Invoeren van een waarde met de cijferklaviertoetsen (0 t/m 9).
• Om een tweecijferige waarde in te voeren, drukt u
op 0 en dan op 2. Om een driecijferige waarde in te
voeren, drukt u op 0, 2 en dan op 0.
Type D: Tussen twee instellingen heen en weer
schakelen of de instellingen doorlopen door
indrukken van een klaviertoets
• Wanneer u een klaviertoets indrukt, geeft de
Digitale Piano een piepgeluid af om u te laten weten
welke instelling is ingesteld.
• Een lange pieptoon geeft aan dat de van toepassing
zijnde instelling uitgeschakeld is.
Voorbeeld: Door terwijl chorus (zweving) uitgeschakeld is
tweemaal op de Chorus klaviertoets te drukken,
laat de Digitale Piano tweemaal een pieptoon
klinken, wat aangeeft dat de Medium Chorus
(medium zweving) instelling geselecteerd is.
OPMERKING
• U kunt er achter komen welk bedieningstype past bij
elke instelling door te kijken naar het
“Bedieningstype” in de “Parameterlijst” op pagina
NL-28 - NL-33.
NL-25
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen
• De nummers  t/m  corresponderen met dezelfde nummers in de “Parameterlijst” op pagina NL-28 - NL-33.
[Linker toetsenbord]
Zaalsimulator (Uit)
Zaalsimulator (DUTCH CHURCH)
Volumesynchronisatie-equalizer
Luidsprekeruitgang
Zaalsimulator (FRENCH CATHEDRAL)
Laag pedaal
Lokale sturing
Wissen
Formatteren
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
(C1)
Snaarresonantie
(C2)
−
OFF/ON
+
OFF/ON
OFF/ON
USB flash-drive modus
Dekselsimulator
Hamerrespons
Dempruis
Opslaan
Laden
USB flash-drive modus
Zendkanaal
Zweving
Zaalsimulator (BERLIN HALL)
Zaalsimulator (STANDARD HALL)
Hoofdtelefoonmodus
[Volledig]
[Linker middentoetsenbord]
PLAY
LESSON
CONCERT PLAY SELECT (Melodie)
LISTEN
CONCERT PLAY VOLUME
Toets-aan bedieningsruis
Melodie van muziekbibliotheek selecteren/Tempo/
Maatslag/Temperament selectie
−
OFF/ON
+
− +
(C3)
OFF/ON
CONCERT PLAY a (Melodie)
Toets-uit bedieningsruis
NL-26
(C4)
Configureren van instellingen met het toetsenbord
[Rechter middentoetsenbord]
Temperament
METRONOME BEAT
Selectie van gelaagde toon
METRONOME TEMPO
Basnoot
Aanslagvolume
Toon
(C5)
(C6)
[Volledig]
[Rechter toetsenbord]
Octaafverschuiving
A-stemming
Volume van toetsenbord
Volume van muziekbibliotheekmelodie
Balans tussen lagen
Volume van metronoom
Transponeren
Helderheid
Volume van audiorecorder
Bedieningspieptoon
−
+
−
+ − + − + −
+ −
+ −
+
−
+ − +
OFF/ON
(C7)
(C8)
OFF/ON
OFF/ON
Duetmodus
Automatisch hervatten
Paneelvergrendeling
NL-27
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Parameterlijst
■ Tonen
Parameter
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-25)
Beschrijving
Opmerkingen
 Zaalsimulator
Uit, DUTCH
A
CHURCH t/m
FRENCH
CATHEDRAL
Standaardinstelling:
STANDARD HALL
Specificeert de zaalsimulator van
de noten. (pagina NL-9)
 Toonselectie
Zie pagina NL-6.
A
Standaardinstelling:
GRAND PIANO
(CONCERT)
Wijst een toon toe aan het
toetsenbord. (pagina NL-6)
 Zweving
Uit, 1 t/m 4
D
Standaardinstelling:
Uit
Regelt de omvang van de noten.
(pagina NL-9)
 Helderheid
–3 tot 0 tot 3
B
Standaardinstelling:
0
Specificeert de helderheid van de
noten. Door indrukken van [+]
worden de noten helderder en
harder. Door indrukken van [–]
worden de noten milder en
zachter.
• Druk tegelijkertijd op [+] en [–] om terug te
gaan naar de oorspronkelijke
standaardinstelling (0).
 Balans tussen
–24 tot 0 tot 24
B
Standaardinstelling:
–10
Specificeert de balans tussen het
hoofdtoonvolume en het volume
van de gelaagde toon. (pagina
NL-8)
• Druk tegelijkertijd op [+] en [–] om terug te
gaan naar de oorspronkelijke
standaardinstelling (–10).
 Laag pedaal
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Uit
Wanneer deze functie is
ingeschakeld en de BASS (LOWER)
toon wordt geselecteerd, zal bij
indrukken van het demppedaal of
het sostenuto pedaal de
aangehouden nagalm op de BASS
(LOWER) toon worden
uitgeoefend. (pagina NL-7)
 Dempruis
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Aan
In-/uitschakelen van de weergave
van de dempruis. (pagina NL-10)
lagen
 Hamerrespons Uit, 1 t/m 4
D
Specificeert het tijdsverloop tussen
wanneer een klaviertoets wordt
aangeslagen en wanneer de noot
uiteindelijk klinkt. Een grotere
waarde betekent een langer
tijdsverloop. (pagina NL-7)
D
Specificeert de karakteristieke
snaarresonantie van een
akoestische piano. Een hogere
waarde betekent een hoger
resonantieniveau. (pagina NL-7)
D
Specificeert het effect van de
geopende stand van het deksel.
(pagina NL-7)
Standaardinstelling:
Hangt af van de
toon
 Snaarresonantie Uit, 1 t/m 4
Standaardinstelling:
Hangt af van de
toon
 Dekselsimulator 1 t/m 4
Standaardinstelling:
Hangt af van de
toon
 Toets-aan
bedieningsruis
NL-28
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Aan
In- of uitschakelen van de
reproductie van het mechanische
bedieningsgeluid (ruis) dat
gehoord wordt wanneer de toetsen
van een akoestische piano uiterst
licht worden aangeslagen.
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Parameter
 Toets-uit
bedieningsruis
 Selectie van
gelaagde toon
 Duetmodus
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-25)
Beschrijving
Opmerkingen
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Aan
In- of uitschakelen van de
reproductie van het mechanische
bedieningsgeluid (ruis) dat
gehoord wordt wanneer de toetsen
van een akoestische piano worden
losgelaten.
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Uit
In- of uitschakelen van de
lagenfunctie. (pagina NL-8)
• BASS (LOWER) kan niet met een andere
toon worden gelaagd.
• Configureren van lageninstellingen wordt
niet ondersteund in geval van opname op
spoor 2.
Uit, Aan, Pan
D
Standaardinstelling:
Uit
In- of uitschakelen van de
duetmodus. (pagina NL-12)
• Wanneer Pan is ingesteld, kunnen de
zaalsimulator- en zweving-effecten niet
worden toegepast.
NL-29
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ Melodie/metronoom
Parameter
 Melodie van
muziekbibliotheek selecteren (MUSIC
LIBRARY
SELECT)
 Tempo
(TEMPO)
 Maatslag
(BEAT)
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-25)
Beschrijving
Opmerkingen
1 t/m 70
B
Standaardinstelling: C
1
Selecteert een melodie uit de
• Deze instelling kan niet worden veranderd
muziekbibliotheek. (pagina NL-16)
tijdens opnemen.
20 t/m 255
B
Standaardinstelling: C
120
Specificeert het tempo van de
• Door tijdens de opname tegelijkertijd op de
melodieën tijdens de lesfunctie van
+ en – toetsen te drukken wordt een waarde
de orkestbegeleiding, de melodieën
van 120 ingesteld.
van de muziekbibliotheek, de
metronoom, opname en weergave,
enz. (pagina NL-11)
0 t/m 9
C
Standaardinstelling:
4
Specificeert de
metronoommaatslag.
(pagina NL-11)
 METRONOME –
–
Schakelt een instelmodus in voor • Het tempo kan niet worden veranderd in de
het instellen van het tempo van de
LISTEN modus of de PLAY modus van de
metronoom met de klaviertoetsen.
orkestbegeleiding.
Gebruik de  TEMPO
klaviertoetsen voor het invoeren
van een tempowaarde. (pagina
NL-11)
–
Schakelt een instelmodus in voor
het instellen van de maatslag van
de metronoom met de
klaviertoetsen. Gebruik de  BEAT
klaviertoetsen voor het invoeren
van een maatslagwaarde. (pagina
NL-11)
TEMPO
 METRONOME –
• Het tempo kan niet worden veranderd in de
LISTEN modus of de PLAY modus van de
orkestbegeleiding.
BEAT
 CONCERT
Weergeven,
stoppen
D
Schakelt om tussen weergeven en • Deze instelling kan niet worden veranderd
stoppen van een melodie uit de
tijdens opnemen.
orkestbegeleiding. (pagina NL-14)
 LISTEN
–
A
Schakelt de luisterfunctie van de
orkestbegeleiding in. (pagina
NL-14)
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
 LESSON
–
A
Schakelt de lesfunctie van de
orkestbegeleiding in. (pagina
NL-15)
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
 PLAY
–
A
Schakelt de meespeelfunctie van de • Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
orkestbegeleiding in. (pagina
NL-16)
 CONCERT
1 t/m 10
B
Specificeert het nummer van een
melodie uit de orkestbegeleiding.
(pagina NL-14)
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
B
Stelt het volumeniveau in van de
weergave van de
orkestbegeleiding.
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
0 t/m 42
B
Standaardinstelling:
42
Stelt het volumeniveau in van de
weergave van de
muziekbibliotheek.
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens opnemen.
0 t/m 42
B
Standaardinstelling:
36
Specificeert het volume van de
metronoom. (pagina NL-12)
PLAY a
PLAY SELECT Standaardinstelling:
1
(Melodie)
(SELECT +/–)
 CONCERT
0 t/m 42
Standaardinstelling:
PLAY
32
VOLUME
(VOLUME +/–)
 Volume van
muziekbibliotheekmelodie
 Volume van
metronoom
NL-30
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ Toetsenbord
Parameter
 Temperament
 Temperament
basnoot
 Temperament
selectie
Bedieningstype
(pagina NL-25)
Instellingen
Temperament:
0 t/m 16
Basnoot:
C t/m B
<Selecteren van een
temperament>
Houd de FUNCTION toets
ingedrukt en druk dan op de van
toepassing zijnde klaviertoetsen zoals
Standaardinstellingen: hieronder wordt beschreven.
Temperament: 0
1. Druk op de  Temperament(gelijkzwevend
klaviertoets.
temperament)
2. Gebruik de  TemperamentBasnoot: C
selectie klaviertoetsen om het
gewenste temperament te
selecteren.
• Als u vanaf hier wilt doorgaan
naar de basnoot-selectie, laat u de
FUNCTION toets los en gaat
dan door met de onderstaande
procedure.
<Selecteren van een basnoot>
Houd de FUNCTION toets
ingedrukt en druk dan op de van
toepassing zijnde klaviertoetsen zoals
hieronder wordt beschreven.
1. Druk op de  Basnoot-klaviertoets.
2. Druk op de klaviertoets van de noot
die u als de basnoot wilt instellen. U
kunt willekeurig welke noot in elk
register instellen.
 Aanslagvolume Uit, 1 t/m 3
D
Standaardinstelling:
2
Beschrijving
U kunt de toonschaal (het
stemsysteem) van het
toetsenbord veranderen
van het standaard
gelijkzwevend
temperament naar een
andere toonschaal die
geschikter is voor het
spelen van Indiase
muziek, Arabische
muziek, klassieke
stukken, enz.
• Wanneer u een ander
temperament dan
“Equal” (Gelijkzwevend)
selecteert, moet u ook een
basnootinstelling
configureren (basnoot
van het temperament van
de melodie die wordt
uitgevoerd).
• Voor verdere informatie
over temperamenten
wordt u verwezen naar
een boek dat
muziektheorie behandelt.
Opmerkingen
<Temperamenten>
0: Equal /
1: Pure Major /
2: Pure Minor /
3: Pythagorean /
4: Kirnberger 3 /
5: Werckmeister /
6: Gemiddelde toon /
7: Rast /
8: Bayati /
9: Hijaz /
10: Saba /
11: Dashti /
12: Chahargah /
13: Segah /
14: Gurjari Todi /
15: Chandrakauns /
16: Charukeshi
Specificeert de relatieve • Bij elke druk op de
aanslaggevoeligheid van
klaviertoets hoort u een
de klaviertoetsen.
aantal pieptonen die de
Door een kleine waarde
huidige instelling
in te stellen wordt een
aangeven, zoals hieronder
krachtiger geluid
wordt beschreven.
geproduceerd bij een
Eenmaal (lang): Uit
lichte aanslag.
Eenmaal (kort): 1
Tweemaal: 2
Driemaal: 3
 Transponeren
B
–12 tot 0 tot 12
Standaardinstelling:
0
Verhoogt of verlaagt de • De transponeerinstelling
kan niet in de duetmodus
toonschaal van de
worden veranderd.
Digitale Piano in stappen
• Als de toonsleutel van de
van een halve toon.
Digitale Piano verhoogd
wordt, kunnen de hoogste
gedeelten in het bereik
vervormd raken.
 A-stemming
415,5 Hz tot
B
440,0 Hz tot
465,9 Hz
Standaardinstelling:
440,0 Hz
Verhoogt of verlaagt de • Om tussen de onderstaande
algehele toonhoogte van
twee instellingen om te
de Digitale Piano in
schakelen, houdt u de
stappen van 0,1 Hz vanaf
FUNCTION toets ingedrukt
de standaard toonhoogte
en drukt dan de twee Avan A4 = 440,0 Hz.
stemmingstoetsen (+ en –)
tegelijk in.
440,0 Hz (1 pieptoon)
442,0 Hz (2 pieptonen)
 Octaaf-
B
–2 tot 0 tot 2
Standaardinstelling:
0
Verandert het bereik van
het toetsenbord in
eenheden van een octaaf.
0 t/m 42
B
Standaardinstelling:
42
Stelt de volumeniveaus
in van alle gedeelten die
geregeld worden door
het toetsenbord.
verschuiving
 Volume van
toetsenbord
NL-31
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ MIDI en overige instellingen
Parameter
Instellingen
 USB flash-drive MIDI, Opslag
modus
Bedieningstype
(pagina
NL-25)
D
Standaardinstelling:
MIDI
Beschrijving
Opmerkingen
• Nadat deze instelling naar Opslag is
De MIDI-modus wordt
veranderd, gaan de GRAND PIANO 1,
automatisch ingeschakeld bij de
GRAND PIANO 2 en R lampjes knipperen
Digitale Piano wanneer deze met
en gaan alle andere lampjes uit.
een USB-kabel op een computer
• Alle bedieningsfuncties voor de Digitale
wordt aangesloten. Selecteer
Piano zijn dan gedeactiveerd.
Opslag voor het opslaan van
• Bij meermalen indrukken van de
melodiegegevens van het
klaviertoets voor de USB-apparaatmodus
recordergeheugen naar een
wordt heen en weer geschakeld tussen de
computer of om melodiegegevens
modus MIDI en Opslag.
te laden naar het geheugen van de
Digitale Piano. (pagina NL-46)
 Lokale sturing
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Aan
Wanneer de lokale sturing “Uit”
staat, is de klankbron van de
Digitale Piano uitgeschakeld
waardoor geen geluid wordt
geproduceerd door de Digitale
Piano bij het aanslaan van de
klaviertoetsen.
 Zendkanaal
1 t/m 16
B
Standaardinstelling:
1
Specificeert één van de MIDIkanalen (1 t/m 16) als het
zendkanaal dat gebruikt wordt
voor het zenden van de MIDIberichten naar een extern toestel.
 Volume van
00 t/m 42
B
Standaardinstelling:
42
U kunt het volumeniveau instellen • Het volumeniveau kan niet tijdens
van de geluidsgegevens die op een
opnemen worden ingesteld.
USB flash-drive worden
opgenomen.
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Aan
Het selecteren van “Uit” schakelt • Deze instelling blijft behouden zelfs
wanneer de Digitale Piano wordt
het geluid van de
uitgeschakeld.
bedieningspieptoon uit wanneer
een klaviertoets wordt aangeslagen
terwijl de FUNCTION toets is
ingedrukt.
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Uit
Door “Aan” te selecteren voor deze
instelling worden de toetsen van
de Digitale Piano vergrendeld
(behalve de P (aan/uit) toets en
de toetsen die vereist zijn voor het
ontgrendelen), zodat er geen
bediening kan worden uitgevoerd.
Schakel de
bedieningsvergrendeling in
wanneer u het apparaat wilt
beveiligen tegen abusievelijke
bediening van de toetsen.
audiorecorder
 Bedieningspieptoon
 Paneelvergrendeling
NL-32
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Parameter
Instellingen
 USB flash-drive Uit, Aan
modus
Bedieningstype
(pagina
NL-25)
–
Beschrijving
Opmerkingen
USB flash-drive modus.
Standaardinstelling:
Uit
 Formatteren
Uit, Aan
–
Standaardinstelling:
Uit
Formatteert een USB flash-drive.
 Opslaan
Uit, Aan
–
Standaardinstelling:
Uit
Slaat gegevens op een USB flash-drive op.
 Laden
Uit, Aan
–
Standaardinstelling:
Uit
Laadt gegevens van een USB flash-drive naar het melodiegeheugen van de
Digitale Piano.
 Wissen
Uit, Aan
–
Standaardinstelling:
Uit
Wist gegevens van de USB flash-drive.
 Luidspreker-
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Uit
Wanneer Aan is geselecteerd voor
deze functie, wordt er ook geluid
via de luidsprekers weergegeven
wanneer een hoofdtelefoon is
aangesloten.
uitgang
 Hoofdtelefoon- Uit, Aan
modus
 Volume-
D
Standaardinstelling:
Aan
Uit, Weak, Normal, D
synchronisatie- Strong
Standaardinstelling:
equalizer
Normal
 Automatisch
hervatten
Uit, Aan
D
Standaardinstelling:
Uit
Wanneer Aan is geselecteerd voor
deze functie, worden er natuurlijk
klinkende akoestische pianotonen
weergegeven bij gebruik van een
hoofdtelefoon.
Zorgt voor automatische
timbrecompensatie
overeenkomstig het volumeniveau.
Deze functie zorgt ervoor dat de
lage en/of hoge tonen beter
hoorbaar zijn wanneer het volume
laag is ingesteld.
•
•
•
•
Uit: Geen bijregeling
Weak: Zwakke bijregeling
Normal: Normale bijregeling
Strong: Sterke bijregeling
Wanneer Aan is geselecteerd voor • De onderstaande instellingen worden niet
deze functie, onthoudt de Digitale
onthouden, ook wanneer Automatisch
Piano de instellingen wanneer het
hervatten is ingeschakeld.
apparaat wordt uitgeschakeld en
Duetmodus
herstelt de instellingen dan weer
Lagenfunctie
wanneer het apparaat opnieuw
Melodie LR (deel) instelling
wordt ingeschakeld.
Lokale sturing
Wanneer Uit is geselecteerd,
worden de instellingen teruggezet
op de oorspronkelijke
standaardinstellingen telkens
wanneer de Digitale Piano wordt
ingeschakeld.
NL-33
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Koppelen aan een applicatie
(APP-functie)
Uw Digitale Piano kan worden verbonden met een
smartphone, tablet of ander smart-apparaat. Een
speciale app is verkrijgbaar voor weergave van
muziekpartituren en een notenrol-display om hiermee
uw piano-oefeningen te ondersteunen.
Downloaden van de speciale app
Ga naar de onderstaande website om de app te
downloaden en op uw smart-apparaat te installeren.
http://web.casio.com/app/en/
NL-34
USB flash-drive
Uw Digitale Piano ondersteunt de volgende
bewerkingen van de USB flash-drive.
 Rechtstreekse opname van het toetsenbordspel op
een USB flash-drive als geluidsgegevens (.WAV)
 Zie “Opnemen naar een USB flash-drive
(Audiorecorder)” (pagina NL-21).
 Rechtstreekse weergave van de geluidsgegevens
(.WAV) opgeslagen op een USB flash-drive
 Zie “Opslaan van standaard geluidsgegevens
(WAV-bestanden) naar een USB flash-drive”
(pagina NL-36) en “Weergeven van
geluidsgegevens op een USB flash-drive” (pagina
NL-17).
 Gebruik van de melodierecorder voor het opslaan
van opgenomen melodiegegevens (.MID) op een
USB flash-drive
 Zie “Opslaan van een opgenomen melodie naar
een USB flash-drive” (pagina NL-38)
 Laden van melodiegegevens (.MID, .CM2)
opgeslagen op een USB flash-drive naar een
gebruikersmelodienummer van de Digitale Piano
 Zie “Laden van melodiegegevens van een USB
flash-drive naar het geheugen van de Digitale
Piano” (pagina NL-40)
 Rechtstreekse weergave van melodiegegevens
(.MID, .CM2) vanaf een USB flash-drive
 Zie “Eenvoudige weergave van een melodie op
een USB flash-drive” (pagina NL-42).
 Zie “Formatteren van een USB flash-drive” (pagina
NL-37).
 Zie “Wissen van gegevens op een USB flash-drive”
(pagina NL-41)
■ Ondersteunde USB flash-drives
Capaciteit: 32 GB of minder wordt aanbevolen
BELANGRIJK!
• De werking van het bovenstaande type USB flashdrive is bevestigd maar dit garandeert niet dat
bediening plaats kan vinden.
• Gebruik een USB flash-drive met een FAT (FAT32)
indeling.
• U kunt een USB flash-drive mogelijk niet gebruiken
als die wordt herkend als meerdere schijven op een
computer.
• Een USB flash-drive die herkend wordt als een CDROM op uw computer wordt niet ondersteund.
• Een USB flash-drive met een anti-virus functie en/of
beveiligingsfuncties wordt niet ondersteund.
■ Gegevenstypen die ondersteund worden
door de Digitale Piano
.MID : Kunnen worden opgeslagen in het geheugen
van de Digitale Piano, op een USB flash-drive
of op een computer (aangesloten via USB).
.CM2 : Kunnen worden opgeslagen in het geheugen
van de Digitale Piano, op een USB flash-drive
of op een computer (aangesloten via USB).
.CSR : Kunnen worden opgeslagen in het geheugen
van de Digitale Piano of op een computer
(aangesloten via USB).
.WAV: Kunnen worden opgeslagen op een USB flashdrive.
■ Gegevensformaten en capaciteiten voor
opslaan en laden
Ondersteunde
bewerkingen
Gegevenstype
Gebruikersmelodieën
(pagina
NL-46)
Melodieën
opgenomen
met de
melodierecorder
(pagina
NL-18)
Beschrijving
(extensie van
bestandsnaam)
Eén van de volgende
twee typen
muziekgegevens
1. CASIO-formaat
gegevens (CM2)
2. Standaard MIDIbestanden (MID)
SMF formaat 0 of
formaat 1
Melodiegegevens
opgenomen met deze
Digitale Piano (MID)
Opslaan
naar
USB
flashdrive
Laden
vanaf
USB
flashdrive
–
O
O*
–
* Kan geconverteerd worden naar en opgeslagen als
een standaard MIDI-bestand (SMF formaat 0,
bestandsnaamextensie .MID).
OPMERKING
• Aangezien geluidsgegevens rechtstreeks kunnen
worden opgenomen en weergegeven vanaf een USB
flash-drive is het niet nodig deze in het geheugen
van de Digitale Piano op te slaan of te laden.
NL-35
USB flash-drive
Opslaan van standaard
geluidsgegevens (WAVbestanden) naar een USB
flash-drive
Bij het uitvoeren van een opnamebewerking met de
audiorecorder van de Digitale Piano wordt op de USB
flash-drive een map aangemaakt met de naam AUDIO.
WAV-bestanden worden opgeslagen in de AUDIOmap en worden automatisch namen gegeven van
TAKE01.WAV t/m TAKE99.WAV. U kunt ook een
USB flash-drive aansluiten op een computer en de
namen van de geluidsgegevensbestanden (WAV)
wijzigen naar het formaat “TAKEXX.WAV”* en ze
verplaatsen naar de AUDIO map. Daarna kunt u ze
weergeven op de Digitale Piano.
* XX = 01 t/m 99
USB flash-drive
\AUDIO
.WAV bestanden
TAKE01.WAV
TAKE02.WAV
TAKE99.WAV
Zie “Weergeven van geluidsgegevens op een USB
flash-drive” (pagina NL-17) voor informatie over de
weergave.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
de USB flash-drive en de USB flash-drive
poort
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de voorzorgsmaatregelen op te volgen
die worden gegeven in de documentatie die met de
USB flash-drive wordt meegeleverd.
• Vermijd het gebruik van een USB flash-drive onder
de volgende omstandigheden. Dergelijke
omstandigheden kunnen de gegevens beschadigen
die opgeslagen zijn op de USB flash-drive.
– Plaatsen die blootgesteld staan aan een hoge
temperatuur, een hoge vochtigheid of bijtende
gassen
– Plaatsen die blootgesteld staan aan sterke
elektrostatische ladingen en digitale storing
• Verwijder de USB flash-drive nooit terwijl er
gegevens naar geschreven of vanaf geladen
worden. Hierdoor kunnen de gegevens op de USB
flash-drive en de USB flash-drive poort beschadigd
worden.
• Steek nooit iets anders dan een USB flash-drive in
de USB flash-drive poort. Dit kan namelijk resulteren
in een defect.
• Een USB flash-drive kan na lange tijd warm worden.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• Als statische elektriciteit van uw hand of van een
USB flash-drive in aanraking komt met de USB
flash-drive poort kan dit problemen veroorzaken bij
de werking van de Digitale Piano. Mocht dit het
geval zijn, schakel de Digitale Piano dan uit en
vervolgens weer in.
Auteursrechten
U kunt opnamen gebruiken voor uw eigen
persoonlijke gebruik. Het reproduceren van een
audiobestand of een muziekbestand zonder
toestemming van de eigenaar van de auteursrechten
is verboden onder de wetgeving op auteursrechten
en internationale overeenkomsten. Ook is het ten
strengste verboden onder de wetgeving op
auteursrechten en internationale overeenkomsten
om dergelijke bestanden ter beschikking te stellen
via het internet of ze te distribueren aan derden,
ongeacht of dergelijke activiteiten plaatsvinden met
of zonder compensatie. CASIO COMPUTER CO.,
LTD. kan onder geen enkele omstandigheid
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik
van deze Digitale Piano dat illegaal is onder de
wetgeving aangaande auteursrechten.
NL-36
USB flash-drive
Aansluiten van een USB flashdrive op de Digitale Piano en
loskoppelen ervan
Formatteren van een USB
flash-drive
BELANGRIJK!
BELANGRIJK!
• Steek nooit een ander apparaat dan een USB flashdrive in de USB flash-drive poort.
• Wanneer u een USB flash-drive insteekt, dient de
Digitale Piano eerst toegang te verkrijgen tot de USB
flash-drive en de gegevens klaar te maken voor
uitwisseling. Merk op dat de bewerkingen van de
Digitale Piano tijdelijk uitgeschakeld zijn tijdens het
proces om toegang te verkrijgen tot de USB flashdrive. De L/R lampjes van de Digitale Piano
knipperen tijdens het proces om toegang te
verkrijgen. Het kan 10 of 20 seconden of zelfs langer
duren voordat het koppelen aan de USB flash-drive
uitgevoerd is. Probeer geen bediening uit te voeren
op de Digitale Piano tijdens het proces om toegang
te verkrijgen (terwijl de L/R lampjes knipperen).
Telkens wanneer een USB flash-drive wordt
aangesloten op de Digitale Piano dient er gekoppeld
te worden met de USB flash-drive.
■ Insteken van een USB flash-drive
1.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding.
• Druk de USB flash-drive voorzichtig zo ver mogelijk
in. Gebruik niet te veel kracht bij het insteken van de
USB flash-drive.
• Formatteer een USB flash-drive op de Digitale Piano
voordat u deze voor de eerste maal gebruikt.
• Voordat u een USB flash-drive formatteert, moet u
controleren of er geen waardevolle gegevens op
opgeslagen zijn.
• De formatteerbewerking zoals uitgevoerd door deze
Digitale Piano is zogenaamd “snel formatteren”. Als
u alle gegevens op de USB flash-drive volledig wilt
wissen, dient u deze op een computer of andere
apparatuur te formatteren.
<Ondersteunde USB flash-drives>
Deze Digitale Piano ondersteunt USB flash-drives die
geformatteerd zijn op FAT32. Als uw USB flash-drive
op een ander bestandssysteem geformatteerd is,
formatteer deze dan opnieuw met de Windows
formatteerfunctie naar FAT32. Gebruik niet snel
formatteren.
■ Schema van de mappenstructuur van de
USB flash-drive
Bij het formatteren van een USB flash-drive op de
Digitale Piano worden automatisch de mappen
gecreëerd die in het onderstaande schema zijn
aangegeven.
USB flash-drive
\
\MUSICLIB
USB flash-drive poort
.MID bestanden of .CM2 bestanden
\61
\62
USB flash-drive
\70
AAAA.MID
BBBB.CM2
CCCC.MID
■ Verwijderen van een USB flash-drive
1.
Controleer of er geen bewerking voor het
uitwisselen van gegevens plaatsvindt en trek
de USB flash-drive dan recht uit de
aansluiting.
\AUDIO
.WAV bestanden
TAKE01.WAV
TAKE02.WAV
TAKE99.WAV
1.
Steek de USB flash-drive die u wilt
formatteren in de USB flash-drive poort van
de Digitale Piano.
NL-37
USB flash-drive
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de USB flash-drive modus.
4.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt het formatteren gestart.
• Nadat het formatteren is voltooid, gaan de L/R
lampjes uit en sluit de Digitale Piano de
formatteerbewerking af.
• Hierdoor gaan de L/R lampjes knipperen.
Knippert
Brandt niet
Formatteren is
gestart
Formatteren is
voltooid
OPMERKING
• Het formatteren van een USB flash-drive met een
grote capaciteit kan enkele minuten duren.
Knippert
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de formatteren-klaviertoets voor de
USB flash-drive.
• Hierdoor gaat het AUDIO REC lampje branden.
Opslaan van een opgenomen
melodie naar een USB flashdrive
Gebruik de onderstaande procedure om gegevens die
u opgenomen heeft op de Digitale Piano op te slaan
naar een USB flash-drive als een MIDI-bestand (SMF
formaat 0).
1.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de USB flash-drive modus.
• Hierdoor gaan de L/R lampjes knipperen.
Brandt
Knippert
• Om de formatteerbewerking te annuleren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de USB
flash-drive modustoets.
Knippert
NL-38
USB flash-drive
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de opslaan-klaviertoets voor de USB
flash-drive.
• Hierdoor gaat het MIDI REC lampje branden.
5.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt de gegevensopslagbewerking
gestart.
• Nadat het opslaan is voltooid, gaan de L/R lampjes
uit om aan te geven dat de USB flash-drive modus is
afgesloten.
Knippert
Opslaan is gestart
Brandt niet
Opslaan is
voltooid
■ Gegevens (bestand) opslagplaatsen op de
USB flash-drive
Brandt
• Om de gegevensopslagbewerking te verlaten, houdt
u de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de
USB flash-drive modustoets.
4.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
met de MUSIC LIBRARY SELECT
klaviertoetsen het gewenste melodienummer
(61 t/m 70) selecteert.
Met de bovenstaande procedure worden
pianogegevens opgeslagen in een map die MUSICLIB
heet op de USB flash-drive.
• De MUSICLIB map wordt automatisch gecreëerd
wanneer u de USB flash-drive formatteert op de
Digitale Piano (pagina NL-37).
• Merk op dat bestanden die zich niet in de MUSICLIB
map bevinden niet kunnen worden geladen of
gewist door deze Digitale Piano.
• De “MUSICLIB” map bevat submappen met de
namen “61” t/m “70”. De gegevens worden
opgeslagen in de submap waarvan de naam
correspondeert met het melodienummer dat u
specificeerde in stap 4 van de bovenstaande
procedure.
• De Digitale Piano geeft een korte pieptoon af als u
een correct melodienummer specificeert en een lange
pieptoon als het melodienummer niet correct is.
NL-39
USB flash-drive
Laden van melodiegegevens
van een USB flash-drive naar
het geheugen van de Digitale
Piano
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de USB flash-drive modus.
• Hierdoor gaan de L/R lampjes knipperen.
U kunt met de onderstaande procedure
gebruikersmelodiegegevens (pagina NL-46) laden van
een USB flash-drive naar de muziekbibliotheek van de
Digitale Piano (melodienummers 61 t/m 70). Daarna
kunt u de gebruikersmelodie weergeven of gebruiken
voor lesweergave.
OPMERKING
• Bij het laden van melodiegegevens van een USB
flash-drive worden deze aan het corresponderende
gebruikersmelodienummer toegewezen. Wanneer
bijvoorbeeld de melodiegegevens 61 van een USB
flash-drive worden geladen, worden deze
toegewezen aan gebruikersmelodienummer 61 in
het geheugen van de Digitale Piano. U kunt deze
melodie dan selecteren door gebruikersmelodie
(muziekbibliotheek) 61 te selecteren.
Geheugen van Digitale Piano
\PIANO
\
\MUSICLIB
\61
\62
\70
1.
USB flash-drive
.MID bestanden of
.CM2 bestanden
<Geladen
gegevens>
\MUSICLIB
.MID bestanden of
.CM2 bestanden
Knippert
4.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de laden-klaviertoets voor de USB
flash-drive.
• Hierdoor gaat het GRAND PIANO 1 lampje branden.
\61
\62
\70
Kopieer op uw computer het bestand dat u
wilt laden naar een van de genummerde
submappen (61 t/m 70) in de “MUSICLIB”
map op de USB flash-drive.
• De nummernamen van de submappen
corresponderen met de gebruikersmelodienummers
(61 t/m 70) van de Digitale Piano.
2.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano.
Brandt
• Om de laadbewerking te annuleren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de USB
flash-drive modustoets.
NL-40
USB flash-drive
5.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
met de MUSIC LIBRARY SELECT
klaviertoetsen het gewenste melodienummer
(61 t/m 70) selecteert.
Wissen van gegevens op een
USB flash-drive
U kunt met de onderstaande procedure
melodiegegevens wissen die opgeslagen zijn in de
“MUSICLIB” map op een USB flash-drive.
1.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de USB flash-drive modus.
• Hierdoor gaan de L/R lampjes knipperen.
• De Digitale Piano geeft een korte pieptoon af als u
een correct melodienummer specificeert en een lange
pieptoon als het melodienummer niet correct is.
• Bij het selecteren van melodienummer 00 worden de
10 bestanden van 61 t/m 70 als een batch-bestand
geladen in het melodiegeheugen van de Digitale
Piano.
6.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt het laden van de gegevens naar het
gebruikersmelodiegebied van de muziekbibliotheek
gestart.
• Nadat het laden van de gegevens is voltooid, gaan de
L/R lampjes uit en sluit de Digitale Piano de
laadbewerking af.
Knippert
Knippert
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de wissen-klaviertoets voor de USB
flash-drive.
• Hierdoor gaat het GRAND PIANO 2 lampje
branden.
Brandt niet
Laden is gestart
Laden is voltooid
• Om de geladen melodiegegevens weer te geven, sluit
u de USB flash-drive modus af (uitschakelen) en
drukt dan op de a toets.
Brandt
• Om de gegevenswisbewerking te verlaten, houdt u
de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de
USB flash-drive modustoets.
NL-41
USB flash-drive
4.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
met de MUSIC LIBRARY SELECT
klaviertoetsen het gewenste melodienummer
(61 t/m 70) selecteert.
Eenvoudige weergave van een
melodie op een USB flashdrive
U kunt met de onderstaande procedure een
gebruikersmelodie (pagina NL-46) weergeven die op
een USB flash-drive is opgeslagen zonder dat de
melodie in het geheugen (melodienummer 61 t/m 70)
van de muziekbibliotheek van de Digitale Piano
geladen hoeft te worden.
1.
• Van de melodiegegevens in de MUSICLIB map kunt
u een van de eerste 00 t/m 99 melodieën die op
bestandsnaam zijn gesorteerd, selecteren voor
weergave.
• De Digitale Piano geeft een korte pieptoon af als u
een correct melodienummer specificeert en een lange
pieptoon als het melodienummer niet correct is.
5.
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt het wissen van de geselecteerde
melodie gestart.
• Nadat het wissen is voltooid, gaan de L/R lampjes uit
om aan te geven dat de USB flash-drive modus is
afgesloten.
Knippert
Kopieer op uw computer de gegevens die u
wilt weergeven op de Digitale Piano naar de
MUSICLIB map op de USB flash-drive.
2.
Steek de USB flash-drive in de USB flashdrive poort van de Digitale Piano.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets die correspondeert
met de USB flash-drive modus.
Brandt niet
• Hierdoor gaan de L/R lampjes knipperen.
4.
Wissen is gestart
Druk op de a toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de
melodiegegevens gestart.
• Druk nogmaals op de a toets om de weergave te
stoppen.
Wissen is voltooid
5.
Als u naar een andere melodie wilt gaan,
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt terwijl
u met de MUSIC LIBRARY SELECT plus (+)
en min (–) klaviertoetsen de melodie
selecteert waarnaar u wilt luisteren.
• Door op de plus (+) of min (–) klaviertoets te drukken
wordt door de melodiebestandsnamen gebladerd.
• U kunt ook een waarde tussen 0 en 9 invoeren om een
muziekbibliotheekmelodie te selecteren.
• Er moeten twee cijfers voor het melodienummer
worden ingevoerd.
Voorbeeld: Om melodienummer 5 in te voeren, drukt u
op de toetsen 0 en dan 5
6.
NL-42
Houd om de melodieweergavefunctie van de
USB flash-drive te verlaten de FUNCTION
toets ingedrukt terwijl u op de USB flash-drive
modustoets drukt.
USB flash-drive
Foutmeldingen
Hieronder wordt aangegeven hoe de lampjes het fouttype aangeven wanneer een fout zich mocht voordoen door
een probleem bij de gegevensoverdracht of om een andere reden.
Lampjes
Fouttype
No Media
No File
No Data
Oorzaak
1. De USB flash-drive is niet
aangesloten op de USB flashdrive poort van de Digitale
Piano.
2. De USB flash-drive werd
verwijderd terwijl een
bewerking aan de gang was.
3. De USB flash-drive is
beveiligd tegen overschrijven.
4. De USB flash-drive heeft antivirus software.
Er is geen laadbaar bestand in de
“MUSICLIB” map of geen
afspeelbaar bestand in de
“AUDIO” map.
U probeert gegevens op te slaan
naar een USB flash-drive terwijl
er geen gegevens zijn die kunnen
worden opgeslagen.
Maatregel
1. Steek de USB flash-drive op de
juiste wijze in de USB flashdrive poort.
2. Verwijder de USB flash-drive
niet terwijl een bewerking
plaatsvindt.
3. Ontgrendel de beveiliging van
de USB flash-drive.
4. Gebruik een USB flash-drive
zonder anti-virus software.
Verplaats het bestand dat u wilt
laden naar de “MUSICLIB” map
of het bestand dat u wilt
weergeven naar de “AUDIO” map
(pagina NL-36 en NL-38).
Neem iets op voordat u een
opslaanbewerking uitvoert.
Not SMF01
Er is reeds een read-only (alleen • Wijzig de naam en sla dan de
lezen) bestand op de USB flashnieuwe gegevens op.
drive met dezelfde naam als die u • Verwijder het read-only
probeert te gebruiken.
attribuut van het bestaande
bestand in de USB flash-drive
en overschrijf met de nieuwe
gegevens.
• Gebruik een andere USB flashdrive.
Er is niet genoeg ruimte
Wis enkele van de bestanden op
beschikbaar op de USB flashde USB flash-drive om ruimte te
drive.
maken voor nieuwe gegevens
(pagina NL-41) of gebruik een
andere USB flash-drive.
1. Er zijn te veel bestanden op de 1. Wis enkele van de bestanden
USB flash-drive.
op de USB flash-drive om
ruimte te maken voor nieuwe
gegevens.
2. Er is een bestand dat
2. Wis het WAV-bestand in de
TAKE99.WAV heet in de
“AUDIO” map.
“AUDIO” map.
U probeert SMF formaat 2
Deze Digitale Piano ondersteunt
melodiegegevens weer te geven. alleen de weergave van SMF
formaat 0 of formaat 1.
Size Over
De gegevens op de USB flashdrive zijn te groot om weer te
geven.
Deze Digitale Piano ondersteunt
de weergave van
melodiegegevensbestanden met
een maximale grootte van
90 kbytes.
1. De USB flash-drive gegevens
zijn beschadigd.
2. De USB flash-drive bevat
gegevens die niet worden
ondersteund door deze
Digitale Piano.
—
Read Only
Media Full
File Full
Wrong Data
NL-43
USB flash-drive
Lampjes
Fouttype
Convert
Format
Media R/W
NL-44
Oorzaak
Er is niet genoeg geheugen
beschikbaar op de Digitale Piano
om een MIDI-recorder melodie
om te zetten naar SMF-gegevens
en op de USB flash-drive op te
slaan.
1. Het huidige formaat van de
USB flash-drive is niet
geschikt voor deze Digitale
Piano.
2. De USB flash-drive is
beschadigd.
De USB flash-drive is beschadigd.
Maatregel
Verminder de grootte van de
melodiegegevens.
Voorbeeld:
Wis sporen die niet langer nodig
zijn.
1. Formatteer de USB flash-drive
op de Digitale Piano.
2. Gebruik een andere USB flashdrive.
Gebruik een andere USB flashdrive.
Aansluiting op een computer
U kunt de Digitale Piano aansluiten op een computer
en MIDI-gegevens verzenden tussen deze apparaten. U
kunt gegevens van de Digitale Piano zenden naar de
los verkrijgbare muzieksoftware die op uw computer
draait of u kunt MIDI-gegevens vanaf uw computer
zenden naar de Digitale Piano voor weergave.
2.
Nadat uw computer is gestart, sluit u deze
met een los verkrijgbare USB-kabel op de
Digitale Piano aan.
• Gebruik een USB-kabel met een USB 2.0 of 1.1 A-B
type stekker.
USB-poort van Digitale Piano
Minimale
computersysteemvereisten
USB-kabel
(USB 2.0 of 1.1 A-B
type stekker)
A-stekker
Hieronder volgen de minimale vereisten voor het
computersysteem wanneer MIDI-gegevens worden
verzonden en ontvangen. Controleer of de computer
voldoet aan deze vereisten voordat u probeert de
Digitale Piano er op aan te sluiten.
 Besturingssysteem
Windows Vista *1
Windows 7 *2
Windows 8.1 *3
Windows 10 *4
macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12
*1: Windows Vista (32-bit)
*2: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*3: Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
*4: Windows 10 (32-bit, 64-bit)
 USB-poort
BELANGRIJK!
• Probeer nooit aan te sluiten op een computer die
niet voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij uw
computer.
Aansluiting van de Digitale
Piano op uw computer
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat de stappen van de onderstaande
procedure precies worden opgevolgd. Een foute
aansluiting kan het zenden en ontvangen van
gegevens onmogelijk maken.
1.
Schakel de Digitale Piano uit en start uw
computer.
B-stekker
USB-poort van computer
3.
Schakel de Digitale Piano in.
• Als dit de eerste maal is dat u de Digitale Piano
aansluit op uw computer, zal de driversoftware die
vereist is voor het zenden en ontvangen van
gegevens automatisch geïnstalleerd worden op uw
computer.
4.
Start de los verkrijgbare muzieksoftware op
uw computer.
5.
Configureer de instellingen van de
muzieksoftware om “CASIO USB-MIDI” te
selecteren als het MIDI-apparaat.
• Zie de gebruikersdocumentatie die met de gebruikte
muzieksoftware wordt geleverd voor nadere
informatie over hoe u het MIDI-apparaat kunt
selecteren.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor eerst de Digitale Piano in te schakelen
voordat u de muzieksoftware van uw computer start.
OPMERKING
• Nadat de aansluiting eenmaal goed werkt, is het
geen probleem als de USB-kabel aangesloten
gehouden wordt en uw computer en/of uw Digitale
Piano uitgeschakeld wordt.
• Voor gedetailleerde technische gegevens en
aansluitingen die van toepassing zijn op het zenden
en ontvangen van MIDI-gegevens door deze
Digitale Piano, wordt u verwezen naar de nieuwste
informatie die wordt verzorgd door de volgende
website.
http://world.casio.com/
• Start de muzieksoftware op uw computer nog niet!
NL-45
Aansluiting op een computer
Gebruik van MIDI
2.
Verander de USB-apparaatmodus van de
Digitale Piano naar Opslag.
Wat is MIDI?
De letters MIDI zijn de afkorting van Musical
Instrument Digital Interface (digitale interface voor
muziekinstrumenten) hetgeen een wereldwijde
standaard voor digitale signalen en aansluitingen is
waardoor het mogelijk is om muziekgegevens uit te
wisselen tussen de muziekinstrumenten en computers
(apparaten) van verschillende fabrikanten.
OPMERKING
• Voor details betreffende het implimenteren van
MIDI, bezoek de CASIO website op:
http://world.casio.com/.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
op de klaviertoets die correspondeert met de USBapparaatmodus.
• Nadat deze instelling is veranderd, gaan de GRAND
PIANO 1, GRAND PIANO 2 en R lampjes knipperen
en gaan alle andere lampjes uit.
• Zie “USB flash-drive modus” op pagina NL-32 voor
meer informatie.
Zie “Zendkanaal” en “Lokale sturing” op pagina
NL-32.
Oversturen van
melodiegegevens met een
computer
Volg de procedures in dit hoofdstuk om gegevens uit
het recordergeheugen over te sturen naar een
computer voor opslag en om melodieën naar het
gebruikersmelodiegeheugen (muziekbibliotheek 61
t/m 70) te laden.
BELANGRIJK!
• Wanneer de Digitale Piano wordt uitgeschakeld
terwijl gegevens worden opgeslagen of geladen,
kunnen alle gegevens die in het geheugen zijn
opgeslagen (opgenomen melodieën, enz.) van de
Digitale Piano worden gewist. Let er dus op dat de
stroom niet per ongeluk wordt uitgeschakeld tijdens
opslag- en laadbewerkingen. Als gegevens worden
gewist, duurt het langer dan gewoonlijk voor de
Digitale Piano om op te starten de volgende keer dat
de stroom wordt ingeschakeld (pagina NL-5).
1.
Voer de stappen 1 t/m 3 uit van de procedure
onder “Aansluiting van de Digitale Piano op
uw computer” op pagina NL-45.
NL-46
3.
Voer op uw computer de vereiste bediening
uit om de opslagapparaten van uw computer
te tonen.
Als uw computer onder
dit besturingssysteem
draait:
Doe dit:
Windows Vista
Windows 7
Dubbelklik op “Computer”.
Windows 8.1,
Windows 10
Open een willekeurige map.
Klik op “PC” in het
navigatievenster.
Mac OS
Sla stap 3 over en dubbelklik
op “PIANO” op het
bureaublad van uw Mac.
• Het geheugen van deze Digitale Piano verschijnt als
“PIANO” onder “Stations met verwisselbare schijf”.
Aansluiting op een computer
4.
Dubbelklik op “PIANO”.
• “PIANO” bevat mappen genaamd “MUSICLIB” en
“RECORDER”.
Geheugen van Digitale Piano
\PIANO
\MUSICLIB
.MID bestanden of .CM2 bestanden
\61
\62
\70
\RECORDER
.CSR bestand (gegevens van slechts één
melodie)
• Om een gebruikersmelodie over te sturen naar de
Digitale Piano vanaf uw computer, dient u de
“MUSICLIB” map te openen en de melodie in een
van de genummerde submappen (61 t/m 70) te
plaatsen. Elke submap correspondeert met een
muziekbibliotheeknummer: Submap 61 met
muziekbibliotheek 61, enz.
• Wanneer bijvoorbeeld melodiegegevens in submap
61 worden opgeslagen, worden deze door de Digitale
Piano behandeld als de muziekbibliotheekmelodiegegevens 61.
• Om recordermelodiegegevens (.CSR) op een
computer op te slaan, moet u het .CSR bestand in de
RECORDER map naar de computer kopiëren. Om de
opgeslagen melodiegegevens (.CSR) terug naar het
geheugen van de Digitale Piano te brengen, kopieert
u deze naar de RECORDER map.
Bestandsnaam en
extensie*
Gegevenstype
Mapnaam
Gebruikersmelodieën
MUSICLIB
Recordergeheugengegevens
RECORDER BIDREC01.CSR: Gegevens
in origineel CASIOformaat
.MID: SMF-formaat
gegevens (formaat 0/1)
.CM2: Gegevens in
origineel CASIO-formaat
BELANGRIJK!
• In de standaardconfiguratie voor Windows Vista,
Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10 zijn de
extensies voor de bestandsnamen verborgen. Voer
één van de volgende bewerkingen op uw computer
uit om de bestandsnaamextensies te tonen.
• Tonen van de bestandsnaamextensies bij Windows
Vista of Windows 7
1. Open Mapopties door op de [Start] knop te klikken
en klik daarna op [Configuratiescherm],
[Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen]
en dan [Mapopties].
2. Klik op het [Beeld] tabblad. Schakel onder
[Geavanceerde instellingen] het selectievakje
[Extensies voor bekende bestandstypen verbergen]
uit.
3. Klik op [OK].
• Tonen van de bestandsnaamextensies bij Windows
8.1 of Windows 10
1. Open een willekeurige map.
2. Klik op het [Beeld] menu en selecteer daarna het
[Bestandsnaamextensies] selectievakje in de
[Weergeven/verbergen] groep.
■ Laden van een melodie in het
gebruikersmelodiegeheugen
(Muziekbibliotheek 61 t/m 70)
1. Open de MUSICLIB map.
2. Kopieer het melodiebestand (.MID of .CM2) naar de
nummer-submap (61 t/m 70) waarvan de naam
(nummer) overeenkomt met het nummer van de
muziekbibliotheeklocatie waar u de melodie wilt
laden.
• Als er zich twee bestanden met de
bestandsnaamextensies .MID en .CM2 in de
MUSICLIB map bevinden, worden alleen de
.MID gegevens in het
gebruikersmelodiegeheugen geladen.
* Voordat u een opslag- of laadbewerking start, moet
u eerst de bestandsnaamextensie controleren om er
zeker van te zijn dat deze overeenkomt met de
getoonde extensies in deze kolom.
In geval van een melodie die opgenomen is met de
opnamefunctie van de Digitale Piano, verandert u
de bestandsnaam naar een van de namen en
extensies die in deze kolom worden getoond.
NL-47
Aansluiting op een computer
■ Oversturen van recordergeheugengegevens tussen de Digitale Piano en uw
computer
Om de huidige recordergeheugen-gegevens van uw
Digitale Piano naar uw computer over te sturen, dient u
de RECORDER map te kopiëren naar uw computer.
Om de eerder op uw computer opgeslagen
recordergegevens terug te sturen naar het
recordergeheugen, dient u deze terug te kopiëren naar
de RECORDER map (en de huidige inhoud van de
RECORDER map te vervangen).
5.
Zet de USB-apparaatmodus terug op MIDI
nadat het kopiëren van het bestand is
voltooid.
• Gebruikt u een Macintosh, voer dan de
uitwerpbewerking uit (naar de prullenbak slepen).
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
op de van toepassing zijnde klaviertoets. Zie “USB
flash-drive modus” op pagina NL-32 voor meer
informatie.
• Door de USB-apparaatmodus terug te zetten op MIDI
wordt de inhoud van MUSICLIB in het
gebruikersmelodiegeheugen geladen en de inhoud
van RECORDER in het recordergeheugen.
BELANGRIJK!
• Er wordt een gegevensomzettingsfout aangegeven
wanneer de GRAND PIANO 1, GRAND PIANO 2 en
L/R lampjes allemaal branden en alle andere
lampjes uit zijn.
Auteursrechten
De rechten van de makers en houders van
auteursrechten van muziek, beelden,
computerprogramma’s, databases en andere
gegevens worden beschermd door de wetgeving op
auteursrechten. U heeft toestemming om dergelijk
werk enkel voor persoonlijk of niet-commercieel
gebruik te reproduceren. Voor alle andere doeleinden,
alle reproductie (inclusief het omzetten van
gegevensformaten), wijzigingen, het oversturen van
reproducties, het distribueren over een netwerk of
ander gebruik zonder de toestemming van de houders
van de auteursrechten, maken u ontvankelijk voor
schade-eisen en rechtsvervolging voor inbreuk op de
auteursrechten en het overtreden van de persoonlijke
rechten van de auteur. Denk erom werk waarop
auteursrechten rusten enkel te reproduceren of
anderszins te gebruiken wanneer dit in
overeenstemming is met de van toepassing zijnde
wetgeving op auteursrechten.
NL-48
Voorbereidingen
Monteren van de
instrumentstandaard
BELANGRIJK!
VOORBEREIDINGEN
• Voordat u begint met het monteren dient u eerst te
controleren of alle onderstaande onderdelen
aanwezig zijn.
• Deze standaard bevat geen van de gereedschappen
die nodig zijn voor de montage. Het wordt aan u
overgelaten om een grote kruiskopschroevendraaier
(+) klaar te leggen.
B
A
C
D
E
J
F
K
G
• Verwijder niet het kleefband dat het deksel van het
toetsenbord op zijn plaats houdt totdat het monteren
is voltooid. Als het kleefband verwijderd wordt, kan
het deksel van het toetsenbord open en dicht gaan
tijdens het monteren, waardoor er gevaar bestaat op
letsel van uw handen en vingers.
• Gebruik geen andere schroeven dan de schroeven
die met de standaard zijn meegeleverd. Dit om
schade aan de standaard en/of de Digitale Piano te
voorkomen.
• U kunt de schroeven vinden in de plastic zak in het
verpakkingsmateriaal.
• Mochten er onderdelen missen of beschadigd zijn,
neem dan contact op met de plaatselijke CASIO
servicedienst.
*LET OP
• Om de standaard te monteren, zijn minimaal twee
personen nodig die op een vlakke ondergrond
werken.
• Wees voorzichtig dat uw vingers niet klem raken
tussen de onderdelen wanneer u deze aan het
monteren bent.
• Leg een viltmat of een zachte doek onder de bank
om rechtstreeks contact tussen het rubber aan de
uiteinden van de poten en het vloeroppervlak te
voorkomen. Rechtstreeks contact van het rubber met
de vloer kan verkleuring, krassen of andere
beschadiging van de vloer veroorzaken.
• Wanneer u de Digitale Piano op de vloer zet, let er
dan op dat u het apparaat op iets zachts zet (een
deken, kussen enz.). Zet de Digitale Piano niet
rechtstreeks op de vloer.
H
I






Zijpaneel.............................. ×1
Zijpaneel.............................. ×1
Achterpaneel ....................... ×1
Dwarsstuk ........................... ×1
Schroeven ........................... ×4
Schroeven ........................... ×6
L






Schroeven........................... ×2
Schroeven........................... ×4
Schroefdoppen.................... ×4
Klem.................................... ×1
Hoofdtelefoonhaak.............. ×1
Schroef................................ ×1
OPMERKING
• Volg de juiste procedure voor het monteren van de
standaard.
VOORBEREIDINGEN
• Haal de kabel van de pedaaleenheid uit het
dwarsstuk .
D
NL-49
Voorbereidingen
1.
Bevestig de zijpanelen  en  aan het
dwarsstuk . Maak de zijpanelen met de vier
 schroeven vast.
• Op de plaats  schuift u de klem  op de schroef 
voordat u de schroef monteert.
• Bij de montage van de onderdelen  schuift u de beugels
 in de openingen in de uiteinden van het dwarsstuk .
Als de beugels  niet zo ver als mogelijk in de uiteinden
van het dwarsstuk  worden geschoven, kunnen de
schroeven  niet in de schroefgaten van de beugels 
worden gedraaid, waardoor de schroefdraad van de
schroeven kapot kan gaan.
• Bedek de schroefkoppen met de doppen .
2
J
G
G
I
A
E
3.
1
I
D
2.
3
4
Maak vervolgens de onderkant van het
achterpaneel  met de zes schroeven 
vast.
B
E
B
C
Monteer met de twee schroeven  de linker
en rechter bovenkant van het achterpaneel 
aan de beugels  van de zijpanelen  en .
A
F
BELANGRIJK!
• Controleer of het achterpaneel  correct is geplaatst
zoals hieronder is beschreven wanneer dit wordt
gemonteerd.
– Voordat u het achterpaneel  op zijn plaats
schuift, dient u eerst te controleren of de
schroefgaten die zich ver uit elkaar langs de
onderkant van het paneel bevinden zich aan de
linkerkant bevinden (gezien vanuit de voorkant
van de standaard) en de schroefgaten die zich
dichter bij elkaar bevinden zich rechts bevinden.
4.
Stel de hoogtestelschroef  af om extra
steun te geven zodat het dwarsstuk  niet
naar beneden buigt wanneer de pedalen
worden ingetrapt.
Breed
D
3
5
Smal
BELANGRIJK!
C
NL-50
• Bij het intrappen van de pedalen zonder dat de
hoogtestelschroef  is afgesteld, kan het dwarsstuk
 beschadigd raken. Zorg ervoor dat altijd de
hoogtestelschroef  wordt afgesteld voordat de
pedalen worden bediend.
Voorbereidingen
5.
• De zijkanten van de piano steken een stukje over het
linker en rechter zijpaneel uit. Schuif de piano zodat
deze aan beide zijden evenveel uitsteekt.
Plaats de piano op de standaard.
Piano
Zijpanelen
6.
Monteer met de vier schroeven  de piano
aan de standaard.
• Schuif de piano van achteren op de standaard zodat
de bouten aan de onderkant van de piano in de
gleuven van de beugels op de standaard vallen.
Gleuf in beugel
H
Achterkant van
piano
BELANGRIJK!
Zijpaneel van standaard
• De schroeven voorkomen dat de piano van de
standaard afvalt. Gebruik de piano nooit zonder de
schroeven te hebben gemonteerd.
NL-51
Voorbereidingen
Aansluiten van de kabel
1.
Met de kabelstekker van de pedaaleenheid in
de richting aangegeven in de onderstaande
afbeelding, steekt u de stekker in de
pedaalaansluiting aan de onderkant van de
piano.
a. Steek de stekker zo ver mogelijk in de aansluiting.
b. Gebruik de  klem om de pedaalkabel aan het
zijpaneel  te bevestigen.
2.
Sluit de netadapter die met de Digitale Piano
wordt meegeleverd (24 V gelijkspanning) aan
op de netadapteraansluiting. Steek de
stekker van het netsnoer van de netadapter
die met de Digitale Piano wordt meegeleverd
in een stopcontact zoals aangegeven in de
onderstaande afbeelding.
• Maak het snoer van de netadapter vast door dit aan
de haak naast de netadapteraansluiting te bevestigen.
Netadapterstekker
a.
Haak
b.
J
Netadapter
Stopcontact
Meegeleverd netsnoer
NL-52
Voorbereidingen
Bevestigen van de
muziekstandaard
1.
Steek de lipjes aan de onderkant van de
muziekstandaard in de twee gaten aan de
bovenkant van de piano.
Verwijderen van de
beschermband van het
toetsenbord
Op de voorrand van de toetsen van het toetsenbord is
beschermband aangebracht om de toetsen tijdens het
transport te beschermen. Verwijder de beschermband
voordat u de Digitale Piano gebruikt.
• Trek de beschermband voorzichtig naar u toe zoals
aangegeven in de afbeelding.
Monteer de hoofdtelefoonhaak
1.
Steek de hoofdtelefoonhaak  in de twee
gaten aan de onderkant van de piano.
2.
Maak de hoofdtelefoonhaak met de schroef
 vast op zijn plaats.
K
• Als sommige toetsen iets hoger staan nadat u de
beschermband heeft verwijderd, drukt u op de
toetsen om deze weer in de normale stand terug te
zetten.
L
NL-53
Voorbereidingen
Openen en sluiten van het
pianodeksel
BELANGRIJK!
Aansluiten van de
hoofdtelefoon
Voorkant
PHONES/OUTPUT aansluitingen
• Gebruik beide handen telkens wanneer u het deksel
opent en sluit en let erop dat uw vingers er niet
tussen raken bij het sluiten.
• Open het deksel niet te wijd. Hierdoor kan schade
worden toegebracht aan het deksel en de Digitale
Piano zelf.
• Ga aan de rechterkant voor de Digitale Piano staan
wanneer u het deksel opent en sluit.
■ Openen van het deksel
1.
Til het deksel op zoals aangegeven in de
afbeelding.
• Het deksel heeft een steunbeugel (aangegeven door
het sterretje  in de afbeelding) aan de binnenkant.
Controleer of de steunbeugel geheel rechtop staat.
■ Sluiten van het deksel
1.
2.
Til het deksel ietwat op.
Duw de steunbeugel () langzaam met de
vingers van uw linkerhand terug en laat het
deksel voorzichtig zakken.
NL-54
Stereo standaardstekker
Sluit los verkrijgbare hoofdtelefoons aan op de
PHONES/OUTPUT aansluitingen. Door een
hoofdtelefoon aan te sluiten op één van beide
PHONES/OUTPUT aansluitingen wordt de weergave
van de luidsprekers uitgeschakeld wat betekent dat u
zelfs midden in de nacht kunt oefenen zonder de buren
wakker te houden. Om uw gehoor te beschermen moet
u erop letten dat het volumeniveau niet te hoog staat
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
OPMERKING
• Let erop dat u de stekker van de hoofdtelefoon zo
ver mogelijk in een van de PHONES/OUTPUT
aansluitingen steekt. Als u dat niet doet, kunt u het
geluid mogelijk van slechts één van beide kanten
van de hoofdtelefoon horen.
• Mocht de stekker van de hoofdtelefoon die u
gebruikt niet passen in een van de PHONES/
OUTPUT aansluitingen, gebruik dan een passende
verloopstekker die u apart in de winkel kunt
aanschaffen.
• Gebruikt u een hoofdtelefoon waarbij een
verloopstekker nodig is, let er dan op dat de
verloopstekker niet ingestoken blijft als u de
aansluiting van de hoofdtelefoon verbreekt. Mocht
de stekker ingestoken blijven, dan zal er geen geluid
te horen zijn via de luidsprekers.
Voorbereidingen
Aansluiten van
geluidsapparatuur of een
versterker
U kunt geluidsapparatuur of een versterker aansluiten
op de Digitale Piano en het geluid dan via externe
luidsprekers weergeven om een krachtiger geluid van
een betere kwaliteit te verkrijgen.
BELANGRIJK!
• Stel het volume altijd in op een laag niveau met de
VOLUME regelaar wanneer u een apparaat aan
gaat sluiten op de Digitale Piano. Stel het volume op
het gewenste niveau in nadat u de aansluiting tot
stand heeft gebracht.
• Lees telkens wanneer u een apparaat op de Digitale
Piano wilt aansluiten eerst de gebruiksaanwijzing
door die met dat apparaat wordt meegeleverd.
Naar één van beide PHONES/OUTPUT aansluitingen van de Digitale Piano
Penstekker
AUX IN aansluiting enz. van de geluidsversterker
RIGHT (rechts-rood)
LEFT (links-wit)
Stereo standaardstekker
Penstekker (wit)
OPMERKING
• Zet de hoofdtelefoonmodus op Uit wanneer de
Digitale Piano op een geluidssysteem of versterker is
aangesloten.
Meegeleverde en los
verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
gebruik met deze Digitale Piano.
Het gebruik van niet erkende accessoires kan
resulteren in brand, een elektrische schok of
persoonlijk letsel.
OPMERKING
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen uit de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO
website op het volgende internetadres.
http://world.casio.com/
Gitaarversterker,
toetsenbordversterker enz.
INPUT 1
INPUT 2
Penstekker (rood)
Penaansluiting
Standaardstekker
Aansluiten van geluidsapparatuur
(Afbeelding )
Breng de aansluitingen met in de handel verkrijgbare
aansluitsnoeren (standaardstekker × 1, penstekker × 2)
tot stand zoals aangegeven in Afbeelding . Let erop
dat het uiteinde van het snoer dat u aansluit op de
Digitale Piano een standaard stereostekker is. Bij het
gebruik van een standaard monostekker wordt slechts
één van de twee stereokanalen afgegeven. Gewoonlijk
dient u de ingangskeuzeschakelaar van de
geluidsapparatuur in te stellen op de aansluiting
waarop de Digitale Piano aangesloten is (AUX IN
enz.). Stel het volume in met de VOLUME regelaar van
de Digitale Piano.
Aansluiten van een muziekversterker
(Afbeelding )
Sluit het aansluitsnoer* aan op één van de typen
versterkers getoond in Afbeelding .
Stel het volume in met de VOLUME regelaar van de
Digitale Piano.
* Digitale Piano: Stereo standaardstekker
Versterker
: Voert de signalen in voor het linker
en het rechter kanaal. Door één van
beide stekkers niet aan te sluiten
wordt slechts één van de twee
stereokanalen afgegeven.
NL-55
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Zie
pagina
Er wordt geen geluid
1. Draai de VOLUME regelaar meer in de richting van “MAX”.
 NL-6
geproduceerd bij het aanslaan 2. Haal de stekkers uit de PHONES/OUTPUT aansluitingen.
 NL-54
van een klaviertoets.
3. Schakel de instelling voor lokale sturing in.
 NL-32
De toonhoogte van de Digitale 1. Zet de transponeerinstelling op “0”. Of schakel de stroom uit en dan weer in.  NL-31
Piano is uitgeschakeld.
2. Zet de stemmingsinstelling op 440,0 Hz. Of schakel de stroom uit en dan weer  NL-31
in.
3. Verander de instelling van de octaafverschuiving naar 0.
 NL-31
4. Zet de temperamentinstelling op “0: Equal”, wat de standaard moderne
 NL-31
stemming is.
 NL-52
Er gebeurt niets wanneer ik een Controleer of de pedaalstekker correct en volledig naar binnen is gestoken.
pedaal indruk.
De tonen en/of effecten klinken Zet de functie voor Automatisch hervatten uit en schakel daarna de stroom uit en  NL-33
vreemd. Uitschakelen en dan
vervolgens weer in.
weer inschakelen van de
stroom lost het probleem niet
op.
Probleem
Maatregel
Voorbeeld: De intensiteit van de
noten verandert niet zelfs als ik
de druk op de klaviertoetsen
verander.
Het is niet mogelijk gegevens
1. Controleer of de USB-kabel aangesloten is op de Digitale Piano en de
 NL-45
over te sturen na het aansluiten
computer, en of de juiste apparatuur geselecteerd is met de muzieksoftware
van de Digitale Piano op een
van de computer.
computer.
2. Schakel de Digitale Piano uit en sluit dan de muzieksoftware op uw computer
af. Schakel de Digitale Piano vervolgens weer in en start dan de
muzieksoftware op uw computer weer.
 NL-43
Ik kan geen gegevens opslaan Zie “Foutmeldingen”.
naar een USB flash-drive of
gegevens laden van een USB
flash-drive.
Het duurt een lange tijd voordat Het duurt ongeveer 20 seconden na het inschakelen van de stroom om de
 NL-46
de Digitale Piano klaar is voor
geheugenformatteerbewerking uit te voeren. Wacht totdat de
gebruik na het inschakelen.
formatteerbewerking is voltooid. Merk op dat u de Digitale Piano niet moet
uitschakelen terwijl het oversturen van gegevens naar een computer plaatsvindt.
De kwaliteit en het volume van Dit is een onvermijdelijk resultaat van het digitale samplingproces* en duidt verder niet op
een toon klinken ietwat anders een storing.
afhankelijk van waar deze op
* Meerdere digitale monsters worden genomen voor het lage, het midden en het hoge
het toetsenbord gespeeld
bereik van het oorspronkelijke muziekinstrument. Daardoor kunnen er zich kleine
wordt.
verschillen voordoen in de toonkwaliteit en het toonvolume tussen de verschillende
samplingbereiken.
Bij indrukken van een toets
Dit gebeurt wanneer de geluiden van meerdere delen tegelijkertijd klinken terwijl lagen
wordt de weergegeven noot
worden gebruikt, de duetmodus in werking is, een ingebouwde melodie wordt
eventjes onderbroken of is er
weergegeven, een opname plaatsvindt, enz. Door onder dergelijke omstandigheden een
een subtiel verschil in hoe de
toets in te drukken verandert de bij de toon ingebouwde effectinstelling waardoor noten
tijdelijk onderbroken kunnen worden of waardoor een subtiel verschil kan optreden in hoe
effecten worden toegepast.
de effecten worden toegepast.
Ik wil alle gegevens en
Houd de FUNCTION, MIDI REC en GRAND PIANO 2 toets ingedrukt en druk dan op de
instellingen van de Digitale
aan/uit-toets om de stroom in te schakelen.
Piano op de
standaardinstellingen
terugzetten.
Ik wil een bepaalde instelling op Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan de + en – klaviertoetsen van de instelling
de standaardwaarde
tegelijk in.
terugzetten.
NL-56
Referentie
Technische gegevens
Model
AP-470BK/AP-470BN/AP-470WE
Toetsenbord
Piano-toetsenbord met 88 toetsen en met aanslagvolume
Maximale polyfonie
256 noten
Toon
22 typen
• Lagen (exclusief bastonen)
Akoestieksimulator
Dempresonantie (dempruis aan/uit), hamerrespons, snaarresonantie, dekselsimulator, klaviertoets-uit simulator,
klaviertoets-aan bedieningsruis, klaviertoets-uit bedieningsruis
Effecten
Helderheid (–3 tot 0 tot 3), zaalsimulator (4 typen), zweving (4 typen), DSP, hoofdtelefoonmodus,
volumesynchronisatie-equalizer
Metronoom
• Maatslagen: 0 t/m 9
• Tempobereik: 20 t/m 255
Duetmodus
Instelbaar toonbereik (–2 t/m 2 octaven)
Orkestbegeleiding
•
•
•
•
Muziekbibliotheek
• Melodieën: 60; 10 download-melodieën
(tot ongeveer 90 KB per melodie, in totaal tot ongeveer 900 KB/10 melodieën)*
* Gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes
• Volume van melodie: Instelbaar
• Onderdeel aan/uit: L, R
Recorder
MIDI-recorder
• Modi: Real-time opname, weergave
• Melodieën: 1
• Sporen: 2
• Capaciteit: Ongeveer 5000 noten in totaal
• Opnameopslag: Ingebouwd flash-geheugen
Melodieën: 10
Volume van melodie: Instelbaar
Onderdeel aan/uit: L, R (alleen bij de lesfunctie)
3 functies: LISTEN, LESSON, PLAY
Audiorecorder
• USB flash-drive, real-time opname en weergave; lineaire PCM, 16-bit, 44,1 kHz, stereo .WAV-formaat
• Melodieën: 99 bestanden
• Maximaal ongeveer 25 minuten opnametijd per bestand.
• Volume van geluidsbestand: Instelbaar
Pedalen
Demppedaal (ondersteuning voor halverwege intrappen, zonder onderbreking), sostenuto, zacht
Overige functies
•
•
•
•
•
•
MIDI
16-kanaals multi-klankkleuren ontvangst
USB-geheugen
• Ondersteunde capaciteit: 32 GB of minder wordt aanbevolen
• Functies: SMF-weergave, opslag van opgenomen melodieën, importeren van melodiegegevens, formatteren,
weergave en opslag van geluidsgegevens
Aanslagvolume: 3 niveaus, Uit
Transpositie: 2 octaven (–12 tot 0 tot +12)
Stemming: 415,5 Hz tot 440,0 Hz tot 465,9 Hz (stappen van 0,1 Hz)
Temperament: Equal + 16 andere typen
Octaafverschuiving: 4 octaven (–2 tot 0 tot +2)
Paneelvergrendeling
Ingangs-/
• PHONES/OUTPUT-aansluitingen: Stereo standaardaansluiting × 2
uitgangsaansluitingen • Netadapteraansluiting: 24 V gelijkspanning
• USB-poort: Type B
• USB flash-drive poort: Type A
• Pedaalaansluiting
Luidsprekers
φ 12 cm × 2 + φ 4 cm × 2 (Uitgangsvermogen: 20 W + 20 W)
Stroomvereisten
Netadapter: AD-E24250LW
• Automatische stroomonderbreker: Ongeveer 4 uur; kan worden geannuleerd.
Stroomverbruik
24 V = 20 W
Afmetingen
Piano en standaard: 141,7 (B) × 42,7 (D) × 86,1 (H) cm
Gewicht
Piano en standaard: Ongeveer 43,4 kg
• Wijzigingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
NL-57
Appendix
Melodienummer
Toonlijst
18
Programmaverandering
Toonnaam
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
Melodienaam
Menuet BWV Anh.114
[Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
Bankselectie
MSB
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
CONCERT
0
0
21
Inventio 13 BWV 784
MELLOW
1
0
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
BRIGHT
2
0
23
Le Coucou
CONCERT
3
0
24
Gavotte
MELLOW
4
0
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
BRIGHT
5
0
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
MODERN PIANO
6
0
27
Sonate K.545 1st Mov.
ROCK PIANO
7
0
28
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
JAZZ PIANO
8
0
29
Rondo K.485
ELEC.PIANO 1
9
0
30
Für Elise
ELEC.PIANO 2
10
0
31
Marcia alla Turca
FM E.PIANO
11
0
32
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
60’S E.PIANO
12
0
33
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
HARPSICHORD
13
0
34
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
VIBRAPHONE
14
0
35
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
STRINGS 1
15
0
36
Rhapsodie 2
STRINGS 2
16
0
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
ORGAN 1 (PIPE ORGAN)
17
0
38
Liebesträume 3
ORGAN 2 (JAZZ ORGAN)
18
0
39
Blumenlied
ORGAN 3 (ELEC.ORGAN 1)
19
0
40
La Prière d’une Vierge
ORGAN 4 (ELEC.ORGAN 2)
20
0
41
Csikos Post
BASS(LOWER)
21
0
42
Humoresque Op.101-7
Orkestbegeleidingslijst
Melodienummer
Melodienaam
1
Je Te Veux
2
Vltava (Má vlast)
3
Canon
4
Tableaux d’Une Exposition “Promenade”
5
Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov.
6
Polovetzian Dance (Prince Igor)
7
Sonate K.331 1st Mov.
8
Violin Concerto 1st Mov.
9
Jesus, Bleibet Meine Freude
10
Melody In F
Muziekbibliotheeklijst
Melodienummer
A-1
Melodienaam
01
Nocturne Op.9-2
02
Fantaisie-Impromptu Op.66
03
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
04
Étude Op.10-5 “Black Keys”
05
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
06
Étude Op.25-9 “Butterflies”
07
Prélude Op.28-7
08
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
09
Valse Op.64-2
10
Moments Musicaux 3
11
Impromptu Op.90-2
12
Marche Militaire 1 (Duet)
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16
Träumerei [Kinderszenen]
17
Tambourin
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127
0 - 127
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, O 8nH v = 0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Remarks
Version : 1.0
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
*1: Hangt af van de toon.
MIDI Implementation Chart
Basic
Channel
Function
Model AP-470
X
O
X
O
X
X
: Clock
: Commands
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
*2
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
High resolution velocity prefix*3
Reverb send*4
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
*2: Zie voor details “MIDI Implementation” op Casio’s homepage http://world.casio.com/.
*3: Alleen bij noot aan
*4: Dit instrument behandelt een zaalsimulator als nagalm.
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Remarks
Aux
Messages
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O
O
:True #
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
O
System Exclusive
Program
Change
76
77
78
80
81
82
83
84
88
91
93
100, 101
120
121
O : Yes
X : No
MA1802-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising