Casio | PX-770 | Instruktionshäfte (utförligt) | Casio PX-770 PX-870 Instruktionshäfte (utförligt)

Casio PX-770 PX-870 Instruktionshäfte (utförligt)
SV
PX-870
PX-770
INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt)
Se till att läsa medföljande INSTRUKTIONSHÄFTE för
att bekanta dig med grundläggande anvisningar, innan
digitalpianot används första gången.
Illustrationerna i detta instruktionshäfte visar PX-870.
PX870/770-SW-3A
Innehåll
Förberedelser ..................................................................................................... SV-49
Montering av ställningen ............................................SV-49
Anslutning av hörlurar................................................SV-55
Anslutning av kabeln..................................................SV-53
Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare........ SV-55
Montering av nothäftesställningen............................... SV-54
Medföljande och extra tillbehör.................................. SV-56
Borttagning av skyddstejpen från tangentbordet .........SV-54
Allmän översikt ............................... SV-3
Funktionsknappen FUNCTION...................................... SV-4
Autofortsättning och driftslås ......................................... SV-4
Angående partiturdata ................................................... SV-4
Strömbrytaren ................................. SV-5
På- och avslagning av strömmen .................................. SV-5
Återställning av digitalpianots grundinställningar........... SV-5
Spelning med olika toner ............... SV-6
Att välja och spela en ton .............................................. SV-6
Justering av ljudegenskaper för akustiskt piano
(PX-870) ........................................................................ SV-7
Lagring av två toner....................................................... SV-8
Användning av effekter.................................................. SV-9
Användning av digitalpianots pedaler.......................... SV-10
Användning av metronomen........................................ SV-11
Delning av tangentbordet för duettspelning................. SV-12
Användning av inbyggda sånger
(konsertspelning, musikbibliotek,
demonstrationslåtar) .................... SV-14
Utförande av demonstrationsspelning ......................... SV-14
Konsertspelning........................................................... SV-14
Övning med en konsertspelningssång ........................ SV-14
Musikbibliotek .............................................................. SV-16
Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket........... SV-16
Övning med en sång i musikbiblioteket ....................... SV-17
Uppspelning av ljuddata lagrade på ett USB-minne
(PX-870) ...................................................................... SV-17
Inspelning och uppspelning ........ SV-18
Inspelning på inbyggd MIDI-inspelare ......................... SV-18
Användning av knappen MIDI REC............................. SV-18
Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelare)
(PX-870) ...................................................................... SV-21
Att utföra inställningar med
tangentbordet................................SV-25
För att konfigurera inställningar med tangenterna ....... SV-25
Tangenter som används för inställningar..................... SV-26
Parameterlista.............................................................. SV-28
Salsimulator (PX-870) .............................................. SV-28
Efterklang (PX-770).................................................. SV-28
Tonval ...................................................................... SV-28
Kör............................................................................ SV-28
Glans........................................................................ SV-28
Lagerbalans ............................................................. SV-28
Lägre pedal .............................................................. SV-28
Dämparbrus ............................................................. SV-28
Slagrespons (PX-870).............................................. SV-28
Strängresonans (PX-870) ........................................ SV-28
Locksimulator (PX-870)............................................ SV-28
Tangenttrycksljud (PX-870)...................................... SV-28
Tangentsläppsljud (PX-870)..................................... SV-28
Välj lagerton ............................................................. SV-29
Duettläge.................................................................. SV-29
Val av musikbibliotekssång
(MUSIC LIBRARY SELECT).................................... SV-30
Tempo (TEMPO)...................................................... SV-30
Slag (BEAT) ............................................................. SV-30
METRONOME TEMPO............................................ SV-30
METRONOME BEAT ............................................... SV-30
CONCERT PLAY a............................................. SV-30
LISTEN..................................................................... SV-30
LESSON................................................................... SV-30
PLAY ........................................................................ SV-30
CONCERT PLAY SELECT (sång) (SELECT +/–) ... SV-30
CONCERT PLAY VOLUME (VOLUME +/–) ............ SV-30
Musikbiblioteksvolym ............................................... SV-30
Metronomvolym........................................................ SV-30
Temperament........................................................... SV-31
Temperamentbasnot ................................................ SV-31
Temperamentval ...................................................... SV-31
Anslagskänslighet .................................................... SV-31
Transponering .......................................................... SV-31
A-stämning ............................................................... SV-31
Oktavskifte ............................................................... SV-31
Klaviaturvolym.......................................................... SV-31
USB-minnesläge ...................................................... SV-32
Lokalkontroll ............................................................. SV-32
Sändarkanal ............................................................. SV-32
Ljudinspelningsvolym (PX-870)................................ SV-32
Driftston.................................................................... SV-32
Panellås ................................................................... SV-32
USB-minnesläge (PX-870)....................................... SV-33
Formatera (PX-870) ................................................. SV-33
Spara (PX-870) ........................................................ SV-33
Ladda (PX-870)........................................................ SV-33
Radera (PX-870) ...................................................... SV-33
SV-1
Innehåll
Högtalarutmatning (PX-870) .................................... SV-33
Hörlursläge (PX-870) ............................................... SV-33
Equalizer för volymsynkronisering (PX-870)............ SV-33
Autofortsättning........................................................ SV-33
Länkning med en app (APP-funktion).......................... SV-34
USB-minne (PX-870) ..................... SV-35
Lagring av standard ljuddata (WAV-filer)
på ett USB-minne ........................................................ SV-36
Att ansluta och ta bort ett USB-minne från
digitalpianot ................................................................. SV-37
Formatering av ett USB-minne .................................... SV-37
Sparning av en inspelad sång på ett USB-minne........ SV-38
Laddning av sångdata från ett USB-minne till
digitalpianots minne..................................................... SV-40
Radering av data från ett USB-minne.......................... SV-41
Enkel uppspelning av en sång på ett USB-minne ....... SV-42
Felindikatorer............................................................... SV-43
Anslutning till en dator................. SV-45
Minimala datorsystemkrav........................................... SV-45
Anslutning av digitalpianot till en dator ........................ SV-45
Användning av MIDI .................................................... SV-46
Överföring av sångdata med en dator ......................... SV-46
Referens ........................................ SV-57
Felsökning ................................................................... SV-57
Tekniska data för produkten ........................................ SV-58
Bilaga ................................................. A-1
Tonlista ............................................................................. A-1
Lista över konsertspelning................................................ A-1
Lista över musikbibliotek ..................................................A-1
MIDI Implementation Chart
Företags- och produktnamn omnämnda i detta
instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken
tillhörande andra.
SV-2
Allmän översikt
• Illustrationerna i detta instruktionshäfte visar PX-870.
PX-870
Framsida
PX-770
1
1
2
2
bo
5
3
3
4
4
6
5
6
7
7
8
8
9
9
bp
Undersida
Baksida
bk
bl
(endast PX-870)
bm
bn
(PX-870)
bn
(PX-770)
SV-3
Allmän översikt
*OBSERVERA
• Försäkra att locket står öppet till fullo innan du börjar spela på tangentbordet. Om locket inte står öppet till fullo
kan det plötsligt falla och klämma fingrarna.
ANM.
• Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte.
 Strömbrytaren P
 Flygelknapp (GRAND PIANO)
 Volymreglage (VOLUME)
 Elpianoknapp (E.PIANO 1)
 Funktionsknapp (FUNCTION)
 Pedaluttag
 Metronomknapp (METRONOME)
 USB-minnesport (endast PX-870)
 <PX-870>
Ljudinspelningsknapp (AUDIO REC)
<PX-770>
Efterklangsknapp (REVERB)
 USB-port
 MIDI-inspelningsknapp (MIDI REC)
 Utgångarna PHONES/OUTPUT
 Start/stoppknapp (a)
 Strömlampa
 Strömintag
(PX-870: DC 24V, PX-770: DC 12V)
Funktionsknappen FUNCTION
Knappen FUNCTION används i kombination med andra knappar
och tangenter.
Ändra en inställning genom att hålla knappen FUNCTION intryckt
samtidigt som du trycker på knappen eller tangenten för den
inställning som ska ändras.
 Vid tryckning på en tangent ger digitalpianot ifrån sig pip för att
ange vilken inställning som väljs.
 Ett långt pip anger att en inställning slås av.
ANM.
• Vi hänvisar till ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på sidan SV-25 angående detaljer kring
manövrering och inställningar.
Autofortsättning och driftslås
Digitalpianot kan konfigureras så att dess aktuella inställningar sparas när strömmen slås av och återställs när
strömmen slås på igen (autofortsättning). Det är också möjligt att låsa knapparna för att undvika felmanövrering
(driftslås). Vi hänvisar till ”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33 angående detaljer.
Angående partiturdata
Använd en dator för att ladda ner partiturdata från CASIO:s webbplats. Uppsök följande URL för mer information.
http://world.casio.com/
SV-4
Strömbrytaren
Slå på digitalpianot efter att ställningen har monterats
klart. Vi hänvisar till ”Förberedelser” på sidan SV-49
angående detaljer.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på strömbrytaren P för att slå på
digitalpianot.
På- och avslagning av
strömmen
1.
Tryck på strömbrytaren P för att slå på
digitalpianot.
• Automatiskt strömavslag kopplas nu ur.
ANM.
• Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när
digitalpianot slås av efter att stegen ovan har utförts.
• Strömlampan tänds och digitalpianot startas upp.
Uppstarten tar cirka 5 sekunder.
2.
Slå av digitalpianot genom att hålla
strömbrytaren P intryckt tills strömlampan
slocknar.
ANM.
• När strömbrytaren P trycks in för att slå av
strömmen ställs digitalpianot egentligen i
beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att
flöda till digitalpianot i beredskapsläget. Koppla
bort nättillsatsen från strömkällan om digitalpianot
inte ska användas under en längre tid eller om det
förekommer åskväder.
Återställning av digitalpianots
grundinställningar
Följ anvisningarna nedan för att återställa lagrade data
och inställningar på digitalpianot till ursprungliga
grundinställningar.
1.
2.
Slå av digitalpianot.
3.
Håll knapparna FUNCTION, MIDI REC och
E.PIANO 1 intryckta tills lampan E.PIANO 1,
sedan lampan GRAND PIANO och därefter
lampan R börjar blinka.
Automatiskt strömavslag
Digitalpianot är utformat för att slås av automatiskt för
att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under
en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt
strömavslag är cirka fyra timmar.
• Även anvisningarna nedan kan användas för att
tillfälligt koppla ur automatiskt strömavslag.
■ Att koppla ur automatiskt strömavslag
1.
Tryck på strömbrytaren P för att slå av
digitalpianot medan det är påslaget.
Håll knapparna FUNCTION, MIDI REC och
E.PIANO 1 intryckta och tryck på
strömbrytaren P.
• Efter ett tag upphör blinkandet.
4.
Släpp upp knapparna FUNCTION, MIDI REC
och E.PIANO 1.
• Digitalpianot initialiserar sitt interna system. Det går
att använda digitalpianot om en kort stund.
ANM.
• Vi hänvisar till ”På- och avslagning av strömmen”
(sidan SV-5) angående detaljer kring på- och
avslagning av strömmen.
SV-5
Spelning med olika toner
Att välja och spela en ton
Digitalpianot är försett med 19 inbyggda toner. *1
*2
*1: Namnen på tonerna är markerade ovanför tangenterna till vilka de är tilldelade.
*2: I detta instruktionshäfte kallas dessa sex toner gemensamt för ”pianotoner”. Tonerna CONCERT, MELLOW och
BRIGHT kallas gemensamt för ”GRAND PIANO-toner” (flygeltoner).
För att välja en ton
1.
Välj önskad ton.
 För att välja GRAND PIANO CONCERT eller
E.PIANO 1
• Tryck på knappen GRAND PIANO eller
knappen E.PIANO 1.
• Lampan på knappen för den valda tonen
tänds.
 Att välja en av de övriga tonerna
• Håll knappen FUNCTION intryckt och
tryck samtidigt på den tangent som
motsvarar önskad ton.
2.
SV-6
Använd volymreglaget VOLUME till att
justera volymen.
ANM.
• Vissa tangenter kan vara tilldelade mer än en ton. I
sådant fall väljs nästa tilldelade ton vid varje ny
tryckning på tangenten. Vilken ton som väljs vid
tryckning på tangenten anges av pip.
Exempel: Val mellan inställningarna MODERN,
ROCK och JAZZ
MODERN: (1 pip)
ROCK: (2 pip)
JAZZ: (3 pip)
• Av digitalpianots 19 inbyggda toner är de tre första
flygeltoner. Varje ton har sina egna egenskaper, så
du bör välja ton enligt egen smak och som passar
sången du ska spela med till.
Tonnamn
Egenskaper
CONCERT
Detta är en full konsertflygelton för
dynamiska och naturliga
tonändringar. Denna ton är utformad
för att återge dämpning, resonans och
andra pianonyanser, vilket gör den
idealisk för alla typer av
pianoframföranden.
MELLOW
En varm, dämpad flygelton.
BRIGHT
En ljus och klar flygelton.
Spelning med olika toner
Baston (BASS)
Vid val av tonen BASS (LOWER) i steg 1 i
anvisningarna ovan tilldelas bastonen till det låga
registret (vänster sida) på tangentbordet. Det höga
registret (höger sida) tilldelas den ton som valdes vid
tryckning på BASS-tangenten.
• Tonen BASS låter dig effektivt dela tangentbordet
mellan två olika toner.
Delningspunkt
Lågt register
Högt register
BASS
JAZZ ORGAN
(Nu vald ton)
ANM.
• Välj en ton utöver BASS för att återställa
tangentbordet till en enskild ton.
• Det går inte att välja BASS vid inspelning på spår 2.
• Det går att ställa in kvarhållning av genljud för
tonen BASS (LOWER) medan dämpningspedalen
eller sostenutopedalen hålls nertryckt. Vi hänvisar
till ”Lägre pedal” (sidan SV-28) angående detaljer.
Justering av ljudegenskaper
för akustiskt piano (PX-870)
Digitalpianots toner har inbyggda element som ger
dem det karakteristiska genljudet hos ett akustiskt
piano (ACOUSTIC SIMULATOR). Vart och ett av
dessa element går att justera individuellt mellan fyra
nivåer.
 HAMMER RESPONSE
Reglerar tidsavvikelsen mellan ögonblicket för tryck
på en tangent och när noten faktiskt ljuder.
Inställningar
1: Snabb 2: Flygelkänsla 3: Lite långsammare
4: Långsam
 STRING RESONANCE
Justerar det karakteristiska genljudet
(strängresonansen) hos ett akustiskt piano.
Välj en genljudsinställning som passar sången som
spelas eller din egen personliga smak.
Inställningar
1: Undertryckt 2: Lite undertryckt 3: Genljud
4: Kraftigt genljud
 LID SIMULATOR
Justerar ljudets resonans i enlighet med huruvida
locket på en flygel står öppet.
Inställningar
1: Locket stängt 2: Locket lite öppet
3: Locket helt öppet 4: Locket borttaget
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på önskad tontangent.
• Vid varje tryckning på tangenten väljs nästa
alternativ för aktuell inställning. Digitalpianot avger
ett pipmönster som anger det nu valda alternativet:
Ett pip: Alternativ 1 3 Två pip: Alternativ 2 3
Tre pip: Alternativ 3 3 Fyra pip: Alternativ 4 3
Ett pip: Alternativ 1, o.s.v.
SV-7
Spelning med olika toner
Förutom pianotoner är även följande element
tillgängliga.
 KEY OFF SIMULATOR
Gör att noterna avtynar när tangenterna släpps.
 KEY-ON ACTION NOISE*
Återger det mekaniska ljud (oljud) som kan höras
vid mycket lätta tillslag av tangenter på ett akustiskt
piano.
Lagring av två toner
Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de
ljuder samtidigt.
Vid val av två toner för lagring blir den först valda
tonen huvudton, medan den andra tonen blir lagerton.
1.
 KEY-OFF ACTION NOISE*
Återger det mekaniska ljud (oljud) som kan höras
när tangenter på ett akustiskt piano släpps upp.
* Kan tillämpas för valfri pianoton utöver ROCK
PIANO och JAZZ PIANO. Vi hänvisar till
”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33 angående
detaljer.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på Välj lagerton-tangenten.
• Vi hänvisar till ”Tangenter som används för
inställningar” (sidan SV-26) angående detaljer kring
användning av tangenterna för inställningar.
• Vid varje tryckning på tangenten växlar inställningen
mellan på och av.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för den ton som ska lagras.
ANM.
• Om inställningen av ACOUSTIC SIMULATOR
ändras, så sparas den senast tillämpade
inställningen. Återställ pianotonerna till
ursprungliga grundinställningar genom att koppla
ur autofortsättning och sedan slå av och på
strömmen.
GRAND PIANO BRIGHT
STRINGS 2
3.
Återställ ursprunglig ton genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
Välj lagerton-tangenten (så att lagringsläget
lämnas).
ANM.
• Det går inte att lagra tonen BASS med en annan ton.
• Det går inte att utföra lagring vid inspelning på spår
2.
SV-8
Spelning med olika toner
För att justera volymbalansen mellan två
lagrade toner
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna som visas nedan till att justera
volymen för de lagrade tonerna.
Användning av effekter
Salsimulator (PX-870) : Gör att noterna genljuder.
Efterklang (PX-770)
Kör
: Gör noterna fylligare.
• Vi hänvisar till ”Tangenter som används för
inställningar” (sidan SV-26) angående detaljer kring
användning av tangenterna för inställningar.
För att tillämpa en salsimulator (PX-870)
1.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Mitt
Volym för lagerton
(Andra valda tonen)
Volym för huvudton
(Först valda tonen)
• Återställ grundinställd volym genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på båda
tangenterna samtidigt.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på den tangent som motsvarar önskat
salsimulatornamn.
Salsimulatornamn
Beskrivning
DUTCH CHURCH
Kyrka i Amsterdam med lämplig
musikalisk akustik
STANDARD HALL
Vanlig konsertsal
BERLIN HALL
Klassisk konsertsal av arenatyp i
Berlin
FRENCH
CATHEDRAL
Stor gotisk katedral i Paris
För att tillämpa efterklang (PX-770)
1.
Vid varje tryckning på knappen REVERB slås
efterklang på eller av.
• Efterklang tillämpas när den är påslagen.
■ För att välja efterklangstyp
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten för den efterklangstyp
som ska tillämpas.
1: Rum
2: Liten sal
3: Stor sal
4: Stadion
SV-9
Spelning med olika toner
För att tillämpa kör till en ton
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenten för kör till att välja bland tillgängliga
inställningar.
Användning av digitalpianots
pedaler
Digitalpianot är försett med tre pedaler: dämpning,
soft och sostenuto.
• Vid varje tryckning på tangenten för kör piper
digitalpianot i enlighet med vald inställning enligt
tabellen nedan.
• Kör
Antal pip
Inställning
1 (lång)
1 (kort)
2
3
4
Av (OFF)
Ljus kör
Medeldjup kör
Djup kör
Sus (vinande effekt)
Softpedal
Dämpningspedal
Sostenutopedal
Pedalfunktioner
Angående DSP
DSP gör det möjligt att på digital väg framställa
komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton
varje gång strömmen till digitalpianot slås på.
 Dämpningspedal
Om du trampar på dämpningspedalen medan du
spelar genljuder noterna som spelas under en lång tid.
En halvpedaloperation (nedtryck av pedalen halvvägs)
kan också användas.
• Om dämpningspedalen används medan en GRAND
PIANO-ton eller en MODERN-pianoton är vald, så
tillfogas en dämpningsresonans liknande den som
alstras på en akustisk flygel.
 Sostenutopedal
Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när
denna pedal trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps.
 Softpedal
Tryck på pedalen under spelning undertrycker noterna
som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de
låter mjukare.
ANM.
• Om trampning på pedalen inte medför önskad effekt
kan det bero på att pedalkabeln inte är ansluten på
rätt sätt. Vi hänvisar till steg 1 under ”Anslutning av
kabeln” (sidan SV-53).
SV-10
Spelning med olika toner
Avaktivering av dämparbrusutmatning
Dämparbrus är ett lätt mekaniskt ringljud som
framställs när dämparen hos ett akustiskt piano frigörs
från pedalvajern när dämpningspedalen trycks ned.
Digitalpianots dämpningsresonans inkluderar
vanligtvis dämparbrus, men genom följande åtgärder
kan utmatningen av dämparbrus avaktiveras.
Dämparbrus kan tillämpas till de fyra pianotonerna
(tre GRAND PIANO-toner och MODERN).
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för dämparbrus.
Användning av metronomen
1.
Tryck på knappen METRONOME.
• Detta startar metronomen.
• Lampan blinkar vid varje slag.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten METRONOME BEAT.
• Fortsätt hålla knappen FUNCTION intryckt och gå
vidare till steg 3.
3.
• Vi hänvisar till ”Tangenter som används för
inställningar” (sidan SV-26) angående detaljer kring
användning av tangenterna för inställningar.
• Vid varje tryckning på tangenten ändras
inställningen samtidigt som digitalpianot piper enligt
beskrivningen nedan.
– Långt pip: Utmatning av dämparbrus av
– Kort pip: Utmatning av dämparbrus på
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på den BEAT-tangent (0 till 9) som motsvarar
det slag du vill ange.
• Det går att ange ett slagvärde inom omfånget 0 till 9
(slag per takt). En klocka ljuder för det första slaget i
varje takt, och därefter klickljud för återstående slag.
Vid val av 0 ljuder ett klickljud utan någon klocka.
Denna inställning medger övning med ett stadigt
slag.
4.
Släpp upp knappen FUNCTION och håll den
sedan intryckt igen medan du trycker på
METRONOME TEMPO-tangenten.
• Fortsätt hålla knappen FUNCTION intryckt och gå
vidare till steg 5.
SV-11
Spelning med olika toner
5.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
TEMPO-tangenterna till att ange ett
tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag
per minut.
Justering av metronomvolymen
Åtgärderna nedan kan utföras när som helst, oavsett
om metronomen är igång eller inte.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
Metronomvolym-tangenterna till att ange ett
volymvärde inom omfånget 0 till 42.
• Vi hänvisar till ”Tangenter som används för
inställningar” på sidan SV-26 angående detaljer kring
användning av tangenterna för inställningar.
• Vid varje tryckning på tangenten + eller – höjs eller
sänks metronomvolymvärdet med 1.
ANM.
• Tryck på + och – samtidigt för att återställa
ursprunglig grundinställning.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
tempovärdet med 1.
• Det går även att använda tangenterna för inmatning
av tempovärde (0 till 9) till att ange ett specifikt
tempovärde.
• Ange tempovärdet med tre siffror.
Exempel: Ställ in tempot 20 genom att trycka på
tangenterna 0, 2 och 0.
6.
Tryck på knappen METRONOME för att slå
av metronomen.
Delning av tangentbordet för
duettspelning
Tangentbordet kan delas på mitten, så att vänster och
höger sida får samma register. Den yttre vänstra
pedalen fungerar som dämpningspedal för vänster
sida, medan den yttre högra pedalen fungerar som
dämpningspedal för höger sida.
Tangentbord
Delningspunkt
ANM.
• Om slag- och/eller tempovärden angetts med hjälp
av tangenterna för sifferinmatning (0 till 9) och
värdena ligger inom tillåtna inställningsomfång, så
ger digitalpianot ifrån sig ett gällt pip när knappen
FUNCTION släpps upp. Ett lågmält ljud avges om
värdet ligger utanför det tillåtna omfånget.
• Du kan även göra på nedanstående sätt istället för
steg 4 och 5 i anvisningarna ovan för att ange ett
tempovärde.
– Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
TEMPO-tangenterna till att ange ett tempovärde
inom omfånget 20 till 255 (slag per minut).
• Om tangenterna + och – trycks in samtidigt i steg 5 i
anvisningarna ovan, så väljs tempot för den konsertspelnings lektionssång eller musikbibliotekssång
(tempot när sången spelades in för en inspelad sång)
som senast valdes på digitalpianot.
Vänster tangentbord
C3
C4
C5
(mittre C)
Höger tangentbord
C6
C3
C4
C5
C6
(mittre C)
Tangentbordets vänstra och högra sida har då i princip
samma register. Vänster pedal fungerar som
dämpningspedal för vänster sida, medan höger pedal
fungerar som dämpningspedal för höger sida.
Pedaler
Dämpningspedal för
vänster sida
Dämpningspedal för
höger sida
Dämpningspedal för
vänster och höger sida
Duettläget är perfekt för att hålla lektioner då läraren
kan spela på vänster sida och eleven spela samma sång
på höger sida.
ANM.
• Enbart dämpningspedalen för tangentbordets högra
sida kan användas för halvpedaloperationer.
SV-12
Spelning med olika toner
1.
Välj den pianoton du vill använda för duetten.
Exempel: GRAND PIANO (BRIGHT)
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på Duettläge-tangenten för att växla mellan
nedanstående inställningar för duettläge.
Av
På
Pan: Vänstra tangentbordets toner återges via vänster
högtalare och högra tangentbordets toner återges
via höger högtalare.
Ändring av oktav på tangentborden för
duett
Det går att ändra registren för vänster och höger
tangentbord i oktavenheter från deras
grundinställning. Detta är praktiskt t.ex. när det
grundinställda registret är otillräckligt då en person
spelar delen för vänster hand och en annan spelar
delen för höger hand.
1.
VIKTIGT!
• inställningarna för oktavskifte och transponering kan
inte ändras medan På eller Pan är valt som
inställning för duettläge.
• Medan ”Pan” är valt som inställning för duettläge kan
inställning av salsimulator, efterklang eller kör inte
ändras.
Håll knapparna FUNCTION och GRAND
PIANO intryckta och tryck på den C-tangent
du vill placera vid C4 (mittre C) på vänster
tangentbord. Fortsätt hålla knapparna
FUNCTION och GRAND PIANO intryckta
och gå vidare till steg 2 nedan.
• Detta ljuder noten som tilldelats C4 och ändrar
oktaven för vänster tangentbord.
Exempel: Tryck på C-tangenten (C4) längst till vänster
för att tilldela registret som visas nedan.
Vänster tangentbord
C4
C5
C6
Höger tangentbord
C7
C3
C4
C5
C6
(Intryckt tangent)
1 oktav högre än
grundinställningen
2.
Oförändrad
Tryck, medan knapparna FUNCTION och
GRAND PIANO fortfarande hålls intryckta, på
den C-tangent du vill placera vid C4 (mittre C)
på höger tangentbord.
• Detta ljuder noten som tilldelats C4 och ändrar
oktaven för höger tangentbord.
ANM.
• Tangentborden kan återställas till sina
grundinställda register genom att lämna duettläget
och sedan välja På eller Pan som inställning för
duettläge igen.
SV-13
Användning av inbyggda sånger (konsertspelning,
musikbibliotek, demonstrationslåtar)
Digitalpianot inkluderar 10 inbyggda piano- och
orkesterlåtar (Concert Play 1 till 10) och 60 pianosolon
(Music Library 1 till 60).
Konsertspelning ger dig möjlighet att spela med till
orkesterackompanjemang. Musikbiblioteket kan
användas till att öva på välkända pianostycken.
VIKTIGT!
• Varje gång du byter till en annan sång laddar
digitalpianot aktuella sångdata. Observera att ingen
knappmanövrering är möjlig under pågående
sångladdning. Vid spelning på tangentbordet kan
byte av sång medföra att notutmatning stoppas.
Utförande av
demonstrationsspelning
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen METRONOME.
• Samtliga konsertspelningssånger (Lyssna) och
musikbibliotekssånger spelas upp i ordningsföljd
med slingavspelning.
• Du kan spela med på tangentbordet efter hand som
sången spelas. Tonen tilldelad tangentbordet är tonen
som är förinställd för sången som spelas.
2.
Byt demonstrationssång genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
knappen MIDI REC eller AUDIO REC
(knappen REVERB på PX-770).
• Välj nästa demonstrationssång genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
knappen MIDI REC.
• Välj föregående demonstrationssång genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
knappen AUDIO REC (knappen REVERB på
PX-770).
• Vi hänvisar till sidan A-1 för en lista över sånger.
3.
Tryck en gång till på knappen a för att
stoppa spelning av inbyggda sånger.
ANM.
• Tryck på knappen METRONOME medan knappen
FUNCTION hålls intryckt under konsertspelning
för att hoppa till den första musikbibliotekssången.
Utför samma manövrering vid uppspelning av
musikbiblioteket för att hoppa till den första
konsertspelningssången.
• De åtgärder för låtval och uppspelningsstopp som
beskrivs ovan är de enda åtgärder som kan utföras
under demonstrationsspelning.
SV-14
Konsertspelning
Konsertspelning innefattar inspelning av en hel
orkester som du kan spela med till för autentiskt
ackompanjemang.
Du kan även använda konsertspelning till 3-stegsövning.
Steg 1: LISTEN
Lyssna på avspelningen av pianot och orkestern för
att bekanta dig med musiken.
Steg 2: LESSON
Öva på konsertspelningens pianodel.
• Det går att slå av delen för vänster eller höger
hand för en inbyggd sång och själv spela med på
pianot.
Steg 3: PLAY
Spela med till orkesterackompanjemanget.
• Konsertspelning innefattar faktiska inspelningar av
en orkester. Det innebär att instrumentljuden skiljer
sig från de toner som kan väljas med detta piano
(sidan SV-6). Det innebär också att ljudet från
konsertspelning kan innefatta störningar från
andning och framförande.
Övning med en
konsertspelningssång
För att lyssna på en
konsertspelningssång (LISTEN)
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna CONCERT PLAY SELECT +
och – till att bläddra igenom sångnumren i
ordningsföljd (från 1 till 10).
• Vi hänvisar till ”Lista över konsertspelning” på sidan
A-1 angående detaljer kring konsertspelningssånger.
Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar)
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten LISTEN.
• Detta aktiverar lyssnarläget för att lyssna på pianooch orkesterframförandet.
• Uppspelningstempot är fast och går inte att ändra i
lyssnarläget.
För att öva på pianodelen (LESSON)
FÖRBEREDELSE
• Tempot i uppspelningen kan ändras, om så önskas.
Vi hänvisar till ”Att utföra inställningar med
tangentbordet” (sidan SV-25) angående detaljer.
ANM.
• En del konsertspelningslåtar inbegriper
tempoväxlingar i sina arrangemang. Därför kan det
ibland hända att uppspelningstempot är snabbare
eller långsammare än tempoinställningen.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten LESSON.
• Lektionsläget aktiveras och det är nu möjligt att spela
med till pianodelen.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten CONCERT PLAY a för att
starta uppspelning.
• Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången
nås.
4.
Stoppa uppspelning genom att återigen hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
tangenten CONCERT PLAY a.
ANM.
2.
• Volymnivån vid uppspelning kan justeras, om så
önskas. Vi hänvisar till ”Att utföra inställningar med
tangentbordet” (sidan SV-25) angående detaljer.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja den del som ska
slås av.
• Vid tryckning på en knapp slås dess del på
(knappens lampa tänd) eller av (knappens lampa
släckt).
Båda delarna
på
Vänster hand
3.
Högerhandens
del av
Vänsterhandens
del av
Höger hand
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten CONCERT PLAY a.
• Uppspelning startar, utan delen som slogs av i steg 2.
4.
5.
Spela själv den avslagna delen.
Stoppa uppspelning genom att återigen hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
tangenten CONCERT PLAY a.
SV-15
Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar)
För att spela med till
orkesterackompanjemanget (PLAY)
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten PLAY.
• Spelläget aktiveras och orkesterdelen spelas upp utan
pianodelen.
Spelning av en specifik sång i
musikbiblioteket
1.
Leta upp sångnumret på sången du vill spela
i ”Lista över musikbibliotek” på sidan A-1.
2.
Välj en annan sång genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och använda tangenterna
MUSIC LIBRARY SELECT (+, –, 0 till 9) till att
ange ett sångnummer.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
sångnumret med 1.
• Det går också att mata in ett värde från 0 till 9 för att
ange ett nummer på en musikbibliotekssång.
• Ange två siffror som sångnummer.
Exempel: Ange sångnummer 5 genom att trycka på
tangenterna 0 och 5.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten CONCERT PLAY a för att
starta uppspelning.
• Uppspelningstempot är fast och går inte att ändra vid
uppspelning i spelläget.
3.
4.
Spela själv pianodelen.
Stoppa uppspelning genom att återigen hålla
knappen FUNCTION intryckt och trycka på
tangenten CONCERT PLAY a.
Musikbibliotek
Du kan använda musikbiblioteketet till att lyssna på
eller öva på pianosånger.
• Musikbiblioteket innehåller 60 sånger numrerade
från 1 till 60.
• Det är även möjligt att importera upp till tio sånger*
från en dator till digitalpianots minne och tilldela
dem musikbibliotekets sångnummer 61 till 70.
* Det går att ladda ner musikdata från internet och
sedan överföra dem från din dator till digitalpianots
minne. Vi hänvisar till ”Överföring av sångdata med
en dator” på sidan SV-46 angående detaljer.
SV-16
3.
Tryck på knappen a.
• Uppspelning av sången startar.
4.
Tryck en gång till på knappen a för att
stoppa uppspelning.
• Uppspelning stoppas automatiskt när slutet av
sången nås.
ANM.
• Genom att trycka på tangenterna + och – samtidigt i
steg 2 i anvisningarna ovan väljs sångnummer 1.
• Det går även att justera uppspelningstempo och
volym för sången. Vi hänvisar till ”Att utföra
inställningar med tangentbordet” på sidan SV-25
angående detaljer.
Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar)
Övning med en sång i
musikbiblioteket
Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för
en sång och själv spela med på pianot.
ANM.
• Musikbiblioteket innehåller också en del duetter.
När en duett är vald kan du slå av den första (Primo)
eller andra (Secondo) pianotonen och spela med till
sången.
• En del musikbibliotekslåtar inbegriper
tempoväxlingar i sina arrangemang. Därför kan det
ibland hända att uppspelningstempot är snabbare
eller långsammare än tempoinställningen.
FÖRBEREDELSE
• Välj sången du vill öva på och justera dess tempo. Vi
hänvisar till steg 3 under ”Användning av
metronomen” (sidan SV-11).
• Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten
för att framställa speciella musikaliska effekter.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja den del som ska
slås av.
• Vid tryckning på en knapp slås dess del på
(knappens lampa tänd) eller av (knappens lampa
släckt).
Båda delarna
på
Vänster hand
2.
Högerhandens
del av
Vänster hand
del av
Digitalpianot kan användas för uppspelning av
ljuddata (WAV-filer*) lagrade på ett separat inköpt
USB-minne.
Vi hänvisar till ”USB-minne (PX-870)” på sidan SV-35
angående detaljer.
* Linjär PCM, 16 bitar, 44,1 kHz, stereo
FÖRBEREDELSE
• Förbered ett USB-minne som innehåller inspelade
data med pianots funktion för ljudinspelning. Vi
hänvisar till ”Inspelning på ett USB-minne
(ljudinspelare) (PX-870)” på sidan SV-21 angående
detaljer.
• Du kan även använda en dator till att spara ljuddata
(WAV-fil) på ett USB-minne för uppspelning. Vi
hänvisar till ”Lagring av standard ljuddata (WAVfiler) på ett USB-minne” på sidan SV-36 angående
detaljer.
• Sätt i USB-minnet som innehåller de data som ska
spelas upp i digitalpianots USB-minnesport.
1.
Tryck på knappen a.
Tryck en eller två gånger på knappen AUDIO
REC, så att lampan AUDIO REC tänds.
• Pianot ställs i uppspelningsberedskap.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på en MUSIC LIBRARY SELECT-tangent.
• Tryck på plustangenten (+) för att bläddra framåt
bland sångfilnamn (TAKE01.WAV, TAKE02.WAV
o.s.v.) och på minustangenten (–) för att bläddra
bakåt.
• Det går även att använda siffertangenterna (0 till 9)
till att ange ett filnummer (1 till 99) direkt.
Digitalpianot avger ett pip om det inte finns någon fil
som motsvarar det inmatade numret.
Höger hand
• Uppspelning startar, utan delen som slogs av i steg 1.
3.
4.
Uppspelning av ljuddata
lagrade på ett USB-minne
(PX-870)
3.
Tryck på knappen a.
• Uppspelning av vald sång startar.
Spela själv den avslagna delen.
Tryck en gång till på knappen a för att
stoppa uppspelning.
4.
Tryck på knappen a för att stoppa
uppspelning av sången.
SV-17
Inspelning och uppspelning
Digitalpianots MIDI-inspelare kan användas till att
spela in och sedan spela upp noter som du spelar. När
ett separat inköpt USB-minne är isatt i digitalpianots
USB-minnesport sker inspelning och uppspelning av
ljuddata till och från USB-minnet (ljudinspelning).
Inspelning på inbyggd MIDIinspelare
Spår
Ett spår är ett avsnitt som innehåller inspelade data,
och en sång består av två spår: spår 1 och spår 2. Det
går att spela in varje spår var för sig och sedan
kombinera dem, så att de spelas upp tillsammans som
en enskild sång.
Spår 1
Inspelning
Under
uppspelning. . .
Förvaring av inspelade data
• När en ny inspelning startas raderas alla data som
tidigare inspelades i minnet.
• Om ett strömavbrott skulle uppstå under inspelning
raderas alla data i spåret du inspelar.
VIKTIGT!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget
ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man
som orsakas av raderade data beroende på
felfunktion, reparation eller av någon annan
anledning.
Användning av knappen MIDI
REC
Vid varje tryckning på knappen MIDI REC väljs
inspelningsalternativ i den ordningsföljd som visas
nedan.
Lyser
Blinkar
Uppspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Släckt
Sång
Spår 2
Inspelning
Normal
Minneskapacitet
• Det går att spela in cirka 5 000 noter i digitalpianots
minne.
• MIDI REC-lampan blinkar hastigt när minnet börjar
bli fullt.
• Inspelning stoppas automatiskt när antalet noter i
minnet överstiger det tillåtna.
Inspelade data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klaviaturspelning
Ton som används för klaviaturspelning
Slag (endast spår 1)
Tempoinställning (endast spår 1)
Inställning av lagring (endast spår 1)
Duett (endast spår 1)
Temperament (endast spår 1)
Klaviaturvolym (endast spår 1)
Kör (endast spår 1)
Glans (endast spår 1)
PX-870: Inställning av salsimulator (endast spår 1)
PX-770: Efterklangsinställning (endast spår 1)
PX-870: Akustisk simulator (endast spår 1)
PX-770: Dämparbrus på/av (endast spår 1)
SV-18
Inspelning på ett specifikt sångspår
Efter inspelning av endera spåret i en sång kan du
utföra inspelning på det andra spåret medan du spelar
upp vad som spelades in på det första spåret.
1.
Tryck en eller två gånger på knappen MIDI
REC, så att lampan MIDI REC börjar blinka.
• I detta läge blinkar lampan L som ett tecken på att
digitalpianot står i beredskap för inspelning på spår
1.
Inspelning och uppspelning
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja önskat spår för
inspelning.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Spår 1: Lampan L
Spår 2: Lampan R
Exempel: Spår 1 valt
3.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
• Ton (sidan SV-6)
• Effekter (sidan SV-9)
Inspelning på ett spår under pågående
uppspelning av det andra
1.
Tryck på knappen MIDI REC, så att dess
lampa tänds.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja det spår som
ska spelas upp under inspelning.
3.
Tryck på knappen MIDI REC, så att dess
lampa börjar blinka.
• Detta gör att lampan L börjar blinka.
ANM.
• Om du vill att metronomen ska ljuda under
inspelning, så konfigurera inställningarna för slag
och tempo och tryck sedan på knappen
METRONOME. Vi hänvisar till ”Användning av
metronomen” på sidan SV-11 angående detaljer.
4.
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja önskat spår för
inspelning.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Exempel: För att lyssna på uppspelning av spår 1 medan
du spelar in på spår 2
Tryck på knappen a eller börja spela.
• Inspelning startas nu automatiskt.
5.
Tryck på knappen a för att stoppa
inspelning.
• Lampan vid knappen MIDI REC och lampan för
spåret du spelade in på ändras från blinkande till
tänd.
• Tryck på knappen a för att spela upp spåret som
just spelats in.
6.
Tryck efter avslutad inspelning eller
uppspelning på knappen MIDI REC, så att
dess lampa slocknar.
Tänd (uppspelning)
Blinkar (inspelningsberedskap)
5.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
6.
Tryck på knappen a eller börja spela.
• Både uppspelning av det inspelade spåret och
inspelning på det andra spåret startar.
• Om du vill göra om en redan påbörjad inspelning, så
tryck in knappen MIDI REC och håll den intryckt
tills digitalpianot ger ifrån sig ett pip. Befintliga
inspelningsdata raderas och pianot ställs i
inspelningsberedskap.
7.
Tryck på knappen a för att stoppa
inspelning.
SV-19
Inspelning och uppspelning
Uppspelning från digitalpianots minne
1.
Tryck på knappen MIDI REC, så att dess
lampa tänds.
Radering av inspelade data
Följande åtgärder raderar ett specifikt spår i en sång.
VIKTIGT!
• Åtgärderna nedan raderar alla data i det valda
spåret. Tänk på att en radering inte kan upphävas.
Försäkra att du inte behöver några data i
digitalpianots minne innan du utför följande steg.
1.
Tryck en eller två gånger på knappen MIDI
REC, så att lampan MIDI REC börjar blinka.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja det spår som
ska raderas.
3.
Tryck på knappen MIDI REC tills dess lampa
tänds.
ANM.
• Om en sång innehåller en inspelning på båda spåren
går det att slå av det ena spåret och spela upp enbart
det andra.
2.
Tryck på knappen a.
• Uppspelning av sången och/eller spåret som valdes
startar.
ANM.
• Det går att ändra tempoinställning under
uppspelning av ett spår.
• Tryck en gång till på knappen a för att stoppa
uppspelning.
• Detta gör att lampan för spåret som valdes i steg 2 i
dessa anvisningar börjar blinka.
Exempel: Om du valde spår 2 för radering
Släckt
4.
Blinkar: Raderingsberedskap
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a igen.
• Det valda spåret raderas och inspelningsberedskap
aktiveras.
• Radering kan när som helst avbrytas genom att
trycka på knappen MIDI REC, så att dess lampa
slocknar.
ANM.
• Endast knappen a på digitalpianot kan användas
från steg 3 tills den faktiska raderingen utförs i steg
4. Ingen annan knappmanövrering kan utföras.
SV-20
Inspelning och uppspelning
Inspelning på ett USB-minne
(ljudinspelare) (PX-870)
Allt som spelas på digitalpianot inspelas på USBminnet som ljuddata (WAV-filer*). Om du spelar med
på digitalpianot under pågående uppspelning av data
lagrat i sångminnet, så spelas både uppspelningen och
ditt eget spel in på USB-minnet.
* Linjär PCM, 16 bitar, 44,1 kHz, stereo
2.
Tryck en eller två gånger på knappen AUDIO
REC, så att lampan AUDIO REC börjar
blinka.
3.
Tryck på knappen a eller börja spela för
att starta inspelning.
Inspelningskapacitet
Inspelning på USB-minnet startar.
• Inspelning kan också startas genom att trampa ner en
pedal eller utföra någon annan manövrering.
• Om du vill göra om en redan påbörjad inspelning, så
tryck in knappen AUDIO REC tills digitalpianot ger
ifrån sig ett pip. Befintliga inspelningsdata raderas
och pianot ställs i inspelningsberedskap.
• 99 filer (TAKE01.WAV till TAKE99.WAV)
• Maximalt cirka 25 minuters inspelning per fil.
Inspelade data
• Allt som spelas på digitalpianot och
manövreringsljud spelas in.*
• Enskilda delar kan inte spelas in.
* Slå av manövreringsljud, om du inte vill att de ska
spelas in. Vi hänvisar till ” Driftston” under
”Parameterlista” på sidorna SV-28 till SV-33.
Förvaring av inspelade data
Varje ny inspelning av ljuddata på ett USB-minne
tilldelas automatiskt ett nytt filnamn, så existerande
data blir inte överskriven.
Inspelning av spelning på digitalpianot
(ljudinspelning)
ANM.
• Ta inte bort USB-minnet från USB-minnesporten
medan lampan AUDIO REC blinkar. Det gör att
inspelningen avbryts och att data kan förvanskas.
4.
Tryck på knappen a eller knappen AUDIO
REC för att stoppa inspelning.
• Om du vill fortsätta med inspelning ska du utföra
åtgärderna från steg 2 i dessa anvisningar. Om du vill
spela upp det som just spelats in ska du utföra
åtgärderna från steg 3 under ”Uppspelning av data
inspelat på ett USB-minne” (sidan SV-22). Tryck på
knappen AUDIO REC, så att dess lampa slocknar,
för att avbryta inspelning/uppspelning av ljud.
FÖRBEREDELSE
• Se till att formatera USB-minnet på digitalpianot
innan det används. Vi hänvisar till ”USB-minne (PX870)” på sidan SV-35 angående detaljer.
1.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport.
• Vid isättning av ett USB-minne behöver digitalpianot
först ”montera” USB-minnet och förbereda sig för
datautbyte. Tänk på att inga andra åtgärder kan
utföras på digitalpianot medan ett USB-minne håller
på att monteras. Lamporna L/R på digitalpianot
blinkar under pågående montering. Det kan ta upp
till 10 eller 20 sekunder eller rentav längre innan
USB-minnet blivit monterat. Försök inte utföra någon
annan manövrering på digitalpianot medan en
montering pågår (medan lamporna L/R blinkar). Ett
USB-minne behöver bli monterat varje gång det
ansluts till digitalpianot.
SV-21
Inspelning och uppspelning
Inspelning av spelning på digitalpianot
medan data inspelade i MIDI-inspelaren
spelas upp (ljudinspelare)
1.
2.
3.
Uppspelning av data inspelat på ett USBminne
1.
Tryck en eller två gånger på knappen AUDIO
REC, så att lampan AUDIO REC tänds.
2.
Välj sången som ska spelas upp.
Tryck en eller två gånger på knappen MIDI
REC, så att MIDI REC-lampan tänds.
Gå direkt till steg 3, om du vill spela upp den senast
inspelade filen.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a för att välja
uppspelningsspåret.
 För att välja föregående sång
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på Välj
musikbibliotekssång-minustangenten (–).
Varje tryckning bläddrar bakåt en sång.
Tryck en eller två gånger på knappen AUDIO
REC, så att lampan AUDIO REC börjar
blinka.
 För att bläddra i filnummerföljd
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på Välj
musikbibliotekssång-plustangenten (+).
Varje tryckning bläddrar framåt en sång.
 För att ange ett filnummer
4.
Tryck på knappen a eller börja spela för
att starta inspelning.
• Uppspelning av innehåll inspelat på MIDI-inspelaren
och inspelning på USB-minnet startar samtidigt.
5.
Tryck på knappen a för att stoppa
uppspelning och inspelning.
• Om du vill fortsätta med inspelning ska du utföra
åtgärderna från steg 2 under ”Inspelning av spelning
på digitalpianot (ljudinspelning)” (sidan SV-21). Om
du vill spela upp det som just spelats in ska du utföra
åtgärderna från steg 3 under ”Uppspelning av data
inspelat på ett USB-minne” (sidan SV-22). Tryck på
knappen AUDIO REC, så att dess lampa slocknar,
för att avbryta inspelning/uppspelning av ljud.
SV-22
Använd Välj musikbibliotekssång-siffertangenterna (0
till 9) till att ange önskat filnummer (1 till 99).
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV o.s.v.)
Digitalpianot ger ifrån sig ett pip om ingen fil med
angivet nummer förekommer.
3.
Tryck på knappen a för att starta
uppspelning.
4.
Tryck på knappen a för att stoppa
uppspelning av sången.
Inspelning och uppspelning
Justering av volymnivån för
ljudinspelning
Gör på nedanstående sätt för att justera volymnivån för
inspelning av ljuddata på ett USB-minne.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna för ljudinspelningsvolym till att
justera volymnivån.
• Vi hänvisar till ”Tangenter som används för
inställningar” (sidan SV-26) angående detaljer kring
användning av tangenterna för inställningar.
• Vart tryck på tangenten + (höja) eller – (sänka) ändrar
volymnivån med 1.
Radering av en ljudfil från ett USB-minne
Filer kan raderas en i taget.
VIKTIGT!
• Åtgärderna nedan raderar alla data i den valda filen.
Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra
att du inte behöver några data i digitalpianots minne
innan du utför följande steg.
1.
Tryck en eller två gånger på knappen AUDIO
REC, så att lampan AUDIO REC tänds.
2.
Välj den sång som ska raderas.
ANM.
• Tryck på tangenterna + och – samtidigt för att
återställa grundinställningen.
Hoppa direkt till steg 3 om du vill radera den senast
inspelade filen.
 För att välja föregående sång
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på Välj
musikbibliotekssång-minustangenten (–).
Varje tryckning bläddrar bakåt en sång.
 För att bläddra i filnummerföljd
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på Välj
musikbibliotekssång-plustangenten (+).
Varje tryckning bläddrar framåt en sång.
 För att ange ett filnummer
Använd Välj musikbibliotekssång-siffertangenterna
(0 till 9) till att ange önskat filnummer (1 till 99).
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV o.s.v.)
Digitalpianot ger ifrån sig ett pip om ingen fil med
angivet nummer förekommer.
3.
Tryck på knappen AUDIO REC, så att
lampan AUDIO REC börjar blinka.
4.
Håll knappen AUDIO REC intryckt tills båda
lamporna L och R börjar blinka.
SV-23
Inspelning och uppspelning
5.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen a igen.
• Radering kan när som helst avbrytas genom att
trycka på knappen AUDIO REC, så att dess lampa
slocknar.
ANM.
• Vid inspelning av en ny fil tilldelas denna
automatiskt nästa filnummer i den ordning som
filerna nu förekommer på USB-minnet, även om ett
tidigare nummer är oanvänt (eftersom en fil har
raderats). Om ett USB-minne t.ex. innehåller filer
med numren 01, 02, 04, 07 och 08 kommer nästa fil
som inspelas på USB-minnet att tilldelas filnumret
09.
SV-24
Att utföra inställningar med tangentbordet
Förutom till val av toner och sånger (konsertspelning
eller musikbiblioteket) kan knappen FUNCTION även
användas i kombination med tangenterna på
klaviaturen för att konfigurera effekt,
anslagskänslighet och andra inställningar.
För att konfigurera
inställningar med tangenterna
1.
2.
3.
Ta ”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33
till hjälp för att hitta den inställning som ska
konfigureras och kontrollera dess detaljer.
Ta ”Tangenter som används för inställningar”
på sidan SV-26 till hjälp för att hitta var på
tangentbordet du ska utföra den önskade
inställningen.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten för den inställning
som ska konfigureras.
• Digitalpianot ger ifrån sig en driftston efter
konfigurering av inställningen.
Exempel: Sänk konsertspelningsvolymen genom att
trycka på minustangenten CONCERT PLAY
VOLUME (–).
Tangenten CONCERT
PLAY VOLUME –
4.
Släpp upp knappen FUNCTION för att
avsluta inställningen.
ANM.
• Digitalpianot kan konfigureras så att ingen driftston
hörs i steg 3. Vi hänvisar till ” Driftston” under
”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33 angående
detaljer.
Operationstyper för
tangentbordsinställning
Det finns fyra typer av operationer som kan utföras
medan du gör inställningar med tangentbordet: Typ A,
Typ B, Typ C och Typ D.
Typ A : Direktinmatning
Exempel: Tryckning på tangenten JAZZ ORGAN för att
välja tonen JAZZ ORGAN
Typ B : Höjning eller sänkning av en inställning
med hjälp av tangenterna + och –
• Håll tangenten intryckt för att höja eller sänka en
inställning med hög hastighet.
• Tryck på båda tangenterna samtidigt för att
återställa till grundinställningen.
Typ C : Inmatning av ett värde med hjälp av
siffertangenterna (0 till 9).
• Ett tvåsiffrigt värde anges genom att t.ex. trycka på 0
och sedan på 2. Ett tresiffrigt värde anges genom att
t.ex. trycka på 0 sedan på 2 och 0.
Typ D : Att slå på eller av eller kretsa genom
inställningar genom att trycka på en tangent
• Vid tryckning på en tangent avger digitalpianot ett
pipljud som upplyser om vilken inställning som är
vald.
• Ett långt pip anger att den tillämpliga inställningen
är avslagen.
Exempel: Vid tryckning två gånger på Kör-tangenten
medan kör är avslaget piper digitalpianot två
gånger, vilket anger att inställningen för
medeldjup kör väljs.
ANM.
• Du kan kontrollera vilken operationstyp som gäller
för varje inställning i kolumnen ”Operationstyp”
under ”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33.
SV-25
Att utföra inställningar med tangentbordet
Tangenter som används för inställningar
• Numren  t.o.m.  motsvarar numren i ”Parameterlista” på sidorna SV-28 - SV-33.
[Vänster tangentbord]
Högtalarutmatning
Equalizer för volymsynkronisering (PX-870)
(PX-870)
Lokalkontroll
Salsimulator (PX-870)
Efterklang (PX-770)
Radera (PX-870)
Lägre pedal
Strängresonans (PX-870)
Formatera (PX-870)
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
(C1)
(C2)
−
OFF/ON
+
OFF/ON
OFF/ON
Locksimulator (PX-870)
Ladda
(PX-870)
Spara (PX-870)
Hörlursläge (PX-870)
Slagrespons (PX-870)
Sändarkanal
Dämparbrus
USB-minnesläge (PX-870)
Kör
USB-minnesläge
[Samlat]
[Mittre vänster tangentbord]
PLAY
LESSON
CONCERT PLAY SELECT (sång)
LISTEN
CONCERT PLAY VOLUME
Tangenttrycksljud (PX-870)
Val av musikbibliotekssång/tempo/slag/
temperamentval
−
OFF/ON
+
− +
(C3)
OFF/ON
CONCERT PLAY a (sång)
Tangentsläppsljud (PX-870)
SV-26
(C4)
Att utföra inställningar med tangentbordet
[Mittre höger tangentbord]
Temperament
METRONOME BEAT
Välj lagerton
METRONOME TEMPO
Basnot
Anslagskänslighet
Ton
(C5)
(C6)
[Samlat]
[Höger tangentbord]
Oktavskifte
A-stämning
Klaviaturvolym
Musikbibliotekssångvolym
Metronomvolym
Lagerbalans
Transponering
Glans
Ljudinspelningsvolym (PX-870)
Driftston
−
+
−
+ − + − + −
+ −
+ −
+
−
+ − +
OFF/ON
(C7)
(C8)
OFF/ON
OFF/ON
Duettläge
Autofortsättning
Panellås
SV-27
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameterlista
■ Toner
Parameter
 Salsimulator
Inställningar
Operationstyp (sidan
SV-25)
Beskrivning
Anmärkningar
Av, DUTCH
CHURCH till
FRENCH
CATHEDRAL
Förvalt:
STANDARD
HALL
A
Anger salsimulator för noter.
(sidan SV-9)
Av, 1 till 4
Förvalt: 2
A
Anger efterklangen i noterna.
(sidan SV-9)
 Tonval
Se sidan SV-6.
Förvalt: GRAND
PIANO
(CONCERT)
A
Tilldelar en ton till tangentbordet.
(sidan SV-6)
 Kör
Av, 1 till 4
Förvalt: Av
D
Anger bredden i noterna.
(sidan SV-9)
 Glans
–3 till 0 till 3
Förvalt: 0
B
Anger glansen i noterna. Tryckning • Tryck på [+] och [–] samtidigt för att
återställa till grundinställningen (0).
på [+] gör noterna klarare och
skarpare. Tryckning på [–] gör
noterna fylligare och mjukare.
 Lagerbalans
–24 till 0 till 24
Förvalt: –10
B
Bestämmer volymbalansen mellan • Tryck på [+] och [–] samtidigt för att
huvudtonen och lagertonen.
återställa till grundinställningen (–10).
(sidan SV-8)
 Lägre pedal
Av, På
Förvalt: Av
D
Vid trampning på
dämpningspedalen eller
sostenutopedalen medan denna
funktion är på och tonen BASS
(LOWER) är vald tillämpas
uthållen efterklang på tonen BASS
(LOWER). (sidan SV-7)
 Dämparbrus
Av, På
Förvalt: På
D
Slår på/av utmatning av
dämparbrus. (sidan SV-11)
 Slagrespons
Av, 1 till 4
Förvalt: Beror på
ton
D
Anger tidsfördröjningen mellan
ögonblicket då en tangent trycks in
och då noten faktiskt ljuder. Ett
större värde anger en längre
tidsfördröjning. (sidan SV-7)
D
Anger den strängresonans som är
utmärkande för ett akustiskt piano.
Ett högre värde höjer
resonansnivån. (sidan SV-7)
D
Anger effekt av locket i öppet läge.
(sidan SV-7)
D
Aktiverar eller avaktiverar
återgivning av det mekaniska ljud
(oljud) som kan höras vid mycket
lätta tillslag av tangenter på ett
akustiskt piano.
D
Aktiverar eller avaktiverar
återgivning av det mekaniska ljud
(oljud) som kan höras när
tangenter på ett akustiskt piano
släpps upp.
(PX-870)
 Efterklang
(PX-770)
(PX-870)
 Strängresonans Av, 1 till 4
(PX-870)
 Locksimulator
(PX-870)
Förvalt: Beror på
ton
1 till 4
Förvalt: Beror på
ton
 Tangenttrycks- Av, På
ljud (PX-870)
Förvalt: På
 Tangentsläpps- Av, På
ljud (PX-870)
SV-28
Förvalt: På
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameter
Inställningar
Operationstyp (sidan
SV-25)
Beskrivning
Anmärkningar
 Välj lagerton
Av, På
Förvalt: Av
D
Aktiverar eller avaktiverar lagring. • BASS (LOWER) kan inte lagras med en
(sidan SV-8)
annan ton.
• Konfigurering av lagringsinställning kan
inte användas för inspelningsfunktionen
Spår 2-inspelning.
 Duettläge
Av, På, Pan
Förvalt: Av
D
Aktiverar eller avaktiverar
duettläget. (sidan SV-12)
• Medan Pan är valt kan inte effekterna
salsimulator (PX-870), efterklang (PX-770)
och kör tillämpas.
SV-29
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ Sång/metronom
Parameter
 Val av musikbibliotekssång
(MUSIC
LIBRARY
SELECT)
 Tempo
(TEMPO)
 Slag (BEAT)
Inställningar
Operationstyp (sidan
SV-25)
Beskrivning
Anmärkningar
1 till 70
Förvalt: 1
B
C
Väljer en låt i musikbiblioteket.
(sidan SV-16)
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
20 till 255
Förvalt: 120
B
C
Anger tempot för sånger i
konsertspelningens lektionsläge,
musikbibliotekets sånger,
metronomen, inspelning och
uppspelning m.m. (sidan SV-11)
• Om + och – trycks in samtidigt under
inspelning ställs värdet 120 in.
0 till 9
Förvalt: 4
C
Anger metronomslaget.
(sidan SV-11)
• Tempot kan inte ändras i
konsertspelningsläget LISTEN eller PLAY.
–
Aktiverar ett inställningsläge för
• Tempot kan inte ändras i
metronomtempo med tangenterna.
konsertspelningsläget LISTEN eller PLAY.
Använd  TEMPO-tangenterna till
att ange ett tempovärde.
(sidan SV-11)
–
Aktiverar ett inställningsläge för
angivning av metronomslag med
tangenterna. Använd  BEATtangenterna till att ange ett
slagvärde. (sidan SV-11)
 METRONOME –
TEMPO
 METRONOME –
BEAT
 CONCERT
Spel, Stopp
D
Växlar mellan spel och stopp för en • Denna inställning kan inte ändras under
konsertspelningssång.
inspelning.
(sidan SV-14)
 LISTEN
–
A
Aktiverar lyssnarläget för
konsertspelning. (sidan SV-14)
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
 LESSON
–
A
Aktiverar lektionsläget för
konsertspelning. (sidan SV-15)
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
 PLAY
–
A
Aktiverar spelläget för
konsertspelning. (sidan SV-16)
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
 CONCERT
1 till 10
B
Anger ett sångnummer för
konsertspelning. (sidan SV-14)
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
B
Ställer in volymnivå för
uppspelning av konsertspelning.
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
0 till 42
Förvalt: 42
B
Ställer in volymnivå för
uppspelning av musikbiblioteket.
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
0 till 42
Förvalt: 36
B
Bestämmer metronomens volym.
(sidan SV-12)
PLAY a
PLAY SELECT Förvalt: 1
(sång)
(SELECT +/–)
 CONCERT
0 till 42
Förvalt: 32
PLAY
VOLUME
(VOLUME +/–)
 Musikbiblioteksvolym
 Metronomvolym
SV-30
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ Tangentbord
Parameter
Inställningar
 Temperament Temperament:
 Temperament- 0 till 16
basnot
Basnot:
 Temperament- C till B
val
Förvalt:
Temperament: 0
(jämntempererad)
Basnot: C
 Anslagskänslig- Av, 1 till 3
het
Operationstyp (sidan SV-25)
Anmärkningar
Det går att ändra
skalan
(stämningssystemet)
på klaviaturen från
den normala
jämntempererade till
en annan stämning
som lämpar sig
bättre för sådant som
indisk musik, arabisk
musik, klassiska
stycken o.dyl.
• När du väljer ett
temperament
<Val av basnot>
utöver ”Equal”
Håll knappen FUNCTION intryckt
måste du även
och tryck på lämplig tangent enligt
ställa in en basnot
nedan.
(basnot för
1. Tryck på  Basnot-tangenten.
temperamentet i
2. Tryck på tangenten för den not som
sången som
ska anges som basnot. Du kan ange
framförs).
vilken not som helst i valfritt
• Vi hänvisar till en
register.
bok om musikteori
för närmare
detaljer om
temperament.
<Temperament>
0: Equal /
1: Pure Major /
2: Pure Minor /
3: Pythagorean /
4: Kirnberger 3 /
5: Werckmeister /
6: Mean-Tone /
7: Rast /
8: Bayati /
9: Hijaz /
10: Saba /
11: Dashti /
12: Chahargah /
13: Segah /
14: Gurjari Todi /
15: Chandrakauns /
16: Charukeshi
D
Anger det relativa
trycket på
tangenterna.
Inställning av ett
lägre värde gör att
ett lätt anslag
framställer ett
kraftigt ljud.
• Vart tryck på tangenten avger
ett antal pip enligt nedan för att
ange nuvarande inställning.
En gång (långt): Av
En gång (kort): 1
Två gånger: 2
Tre gånger: 3
B
Höjer eller sänker
digitalpianots
stämning i
halvtonssteg.
• Transponeringsinställningen kan
inte ändras i duettläget.
• En höjning av digitalpianots
tonhöjd kan göra att de högsta
noterna i registret för en ton blir
förvrängda.
<Val av temperament>
Håll knappen FUNCTION intryckt
och tryck på lämplig tangent enligt
nedan.
1. Tryck på  Temperamenttangenten.
2. Använd  Temperamentvaltangenterna till att välja önskat
temperament.
• Om du vill gå vidare direkt till
val av basnot, så släpp upp
knappen FUNCTIONoch följ
anvisningarna nedan.
Förvalt: 2
 Transponering –12 till 0 till 12
Beskrivning
Förvalt: 0
 A-stämning
415,5 Hz till
440,0 Hz till
465,9 Hz
Förvalt: 440,0 Hz
B
Höjer eller sänker • Växla mellan de två
digitalpianots
inställningarna nedan genom att
samlade tonhöjd i
hålla knappen FUNCTION
0,1 Hz:s steg från
intryckt och samtidigt trycka på
standardtonhöjden
A-stämningstangenterna
A4 = 440,0 Hz.
(+ och –).
440,0 Hz (1 pip)
442,0 Hz (2 pip)
 Oktavskifte
–2 till 0 till 2
Förvalt: 0
B
Ändra
tangentbordets
omfång i oktavsteg.
B
Justerar volymnivåerna i alla delar
som regleras av
klaviaturen.
 Klaviaturvolym 0 till 42
Förvalt: 42
SV-31
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ MIDI och övriga inställningar
Parameter
 USB-
Inställningar
Operationstyp (sidan
SV-25)
Beskrivning
Anmärkningar
MIDI, Lagring
Förvalt: MIDI
D
• Efter att denna inställning har ändrats till
Digitalpianot ställs automatiskt i
Lagring blinkar lamporna GRAND PIANO,
läget MIDI när det ansluts till en
E.PIANO 1 och R medan alla andra lampor
dator med en USB-kabel. Välj
är släckta.
lagring när du vill lagra sångdata i
inspelningsminnet i en dator eller • Ingen manövrering av digitalpianot kan
utföras i detta läge.
vid laddning av sångdata i en dator
• Vid varje tryckning på tangenten för USBtill digitalpianots minne.
enhetsläge växlar läget mellan MIDI och
(sidan SV-46)
lagring.
 Lokalkontroll
Av, På
Förvalt: På
D
Val av ”Av” för lokalkontroll skär
av digitalpianots ljudkälla, så att
inget ljud framställs av pianot vid
tryckning på tangenter.
 Sändarkanal
1 till 16
Förvalt: 1
B
Anger en av MIDI-kanalerna (1 till
16) som sändarkanal, vilken
används för att sända MIDImeddelanden till en yttre enhet.
 Ljudinspel-
00 till 42
Förvalt: 42
B
Du kan justera volymnivån för
ljuddata som inspelas på ett USBminne.
 Driftston
Av, På
Förvalt: På
D
Val av ”Av” gör att ingen driftston • Denna inställning behålls även när
digitalpianot slås av.
ljuder när en tangent trycks in
medan knappen FUNCTION hålls
intryckt.
 Panellås
Av, På
Förvalt: Av
D
Val av ”På” för denna inställning
låser knapparna på digitalpianot
(utom strömbrytaren P och
knapparna för att låsa upp), så att
ingen manövrering kan utföras.
Slå på driftslåset när du vill
förhindra att en knapp trycks in av
misstag.
minnesläge
ningsvolym
(PX-870)
SV-32
• Volymnivån går inte att justera under
inspelning.
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameter
 USBminnesläge
(PX-870)
 Formatera
(PX-870)
Inställningar
Operationstyp (sidan
SV-25)
Beskrivning
Anmärkningar
Av, På
Förvalt: Av
–
USB-minnesläge.
Av, På
Förvalt: Av
–
Formaterar ett USB-minne.
–
Lagrar data på ett USB-minne.
–
Laddar data från ett USB-minne till digitalpianots sångminne.
–
Raderar data på USB-minnet.
D
När På har valts för denna
inställning matas ljud ut till
högtalarna även om hörlurar är
anslutna.
D
När På har valts för denna
inställning återges naturligt
klingande akustiska pianotoner
medan hörlurar används.
 Spara (PX-870) Av, På
Förvalt: Av
 Ladda (PX-870) Av, På
Förvalt: Av
 Radera (PX-870) Av, På
Förvalt: Av
 Högtalarutmat- Av, På
ning (PX-870)
 Hörlursläge
(PX-870)
 Equalizer för
Förvalt: Av
Av, På
Förvalt: På
Av, Weak, Normal, D
volymsynkroni- Strong
sering (PX-870) Förvalt: Normal
 Autofortsättning
Av, På
Förvalt: Av
D
Utför automatiskt
klangfärgskompensation i enlighet
med volymnivån. Denna funktion
medför att ljud i det låga och/eller
höga registret är lättare att höra
även vid en låg volymnivå.
•
•
•
•
Av: Ingen utjämning
Weak: Svag utjämning
Normal: Normal utjämning
Strong: Stark utjämning
När På är valt för denna inställning • Inställningarna nedan memoreras inte,
memorerar digitalpianot aktuella
även om autofortsättning är aktiverat.
inställningar när strömmen slås av
Duettläge
och återställer dem när strömmen
Lagring
slås på igen.
Stämning av LR (del)
När Av är valt återställs
Lokalkontroll
ursprungliga grundinställningar
varje gång digitalpianot slås på.
SV-33
Att utföra inställningar med tangentbordet
Länkning med en app
(APP-funktion)
Digitalpianot kan anslutas till en smarttelefon, en
surfplatta eller en annan smart enhet. En särskild app
som kan visa partitur och en pianorulle som stöd för
övning finns tillgänglig.
Nerladdning av särskild app
Gå till webbplatsen nedan för att ladda ner den
särskilda appen och installera den på din smarta enhet.
http://web.casio.com/app/en/
SV-34
USB-minne (PX-870)
Digitalpianot medger följande operationer på ett USBminne.
 Direktinspelning av spelning på tangentbordet på
ett USB-minne som ljuddata (.WAV).
 Se ”Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelare)
(PX-870)” (s. SV-21).
 Direktuppspelning av ljuddata (.WAV) lagrade på
ett USB-minne.
 Se ”Lagring av standard ljuddata (WAV-filer) på
ett USB-minne” (s. SV-36) och ”Uppspelning av
ljuddata lagrade på ett USB-minne (PX-870)”
(s. SV-17).
 Användning av sånginspelning för att lagra
inspelade sångdata (.MID) på ett USB-minne.
 Se ”Sparning av en inspelad sång på ett USBminne” (s. SV-38).
 Laddning av sångdata (.MID, .CM2) lagrade på ett
USB-minne till ett användarsångnummer i
digitalpianot.
 Se ”Laddning av sångdata från ett USB-minne till
digitalpianots minne” (s. SV-40).
 Direktuppspelning av sångdata (.MID, .CM2) från
ett USB-minne.
 Se ”Enkel uppspelning av en sång på ett USBminne” (s. SV-42).
 Se ”Formatering av ett USB-minne” (s. SV-37).
 Se ”Radering av data från ett USB-minne”
(s. SV-41).
■ USB-minnen som stöds
Kapacitet: Högst 32 GB rekommenderas
VIKTIGT!
• Drift med ovanstående typ av USB-minne har
bekräftats, men felfri operation kan inte garanteras.
• Använd ett USB-minne av formatet FAT (FAT32).
• Det går kanske inte att använda ett USB-minne som
identifieras som flera minnesenheter på din dator.
• Ett USB-minne som identifieras som en CD-ROMskiva på din dator kan ej användas.
• Ett USB-minne med en antivirusfunktion och/eller
säkerhetsfunktioner kan ej användas.
■ Datatyper som digitalpianot stöder
.MID : Kan lagras i digitalpianots minne, på ett USBminne eller i en dator (ansluten via USB).
.CM2 : Kan lagras i digitalpianots minne, på ett USBminne eller i en dator (ansluten via USB).
.CSR : Kan lagras i digitalpianots minne eller i en
dator (ansluten via USB).
.WAV: Kan lagras på ett USB-minne.
■ Format och kapacitet för lagring och
laddning av data
Operationer som
stöds
Datatyp
Användarsånger
(sidan SV-46)
Beskrivning
(filnamnstillägg)
En av följande två typer
av musikdata
1. Data i CASIO-format
(CM2)
2. Standard-MIDI-filer
(MID)
SMF-format 0 eller 1
Sånger inspe- Sångdata inspelad på
detta digitalpiano
lade med
sånginspel(MID)
ning
(sidan SV-18)
Spara
på USBminne
Ladda
från
USBminne
–
O
O*
–
* Kan omvandlas till en standard-MIDI-fil (SMFformat 0, filnamnstillägget .MID) och lagras.
ANM.
• Eftersom ljuddata kan spelas in eller upp direkt på
eller från ett USB-minne behöver de inte lagras eller
laddas i digitalpianots minne.
SV-35
USB-minne (PX-870)
Lagring av standard ljuddata
(WAV-filer) på ett USB-minne
Vid inspelning med digitalpianots ljudinspelare skapas
en mapp benämnd AUDIO på USB-minnet. WAV-filer
lagras i mappen AUDIO och tilldelas automatiskt
namn från TAKE01.WAV till TAKE99.WAV. Du kan
även ansluta ett USB-minne till en dator och ändra
namnen på ljuddatafiler (WAV) till formatet
”TAKEXX.WAV”* och flytta dem till mappen AUDIO.
Därefter kan de spelas upp på digitalpianot.
* XX = 01 till 99
USB-minne
\AUDIO
.WAV-filer
TAKE01.WAV
TAKE02.WAV
TAKE99.WAV
Vi hänvisar till ”Uppspelning av ljuddata lagrade på
ett USB-minne (PX-870)” (sidan SV-17) angående
detaljer kring uppspelning.
Hanteringsföreskrifter för USB-minnen
och USB-minnesporten
VIKTIGT!
• Observera noga de försiktighetsåtgärder som anges
i dokumentationen som medföljer USB-minnet.
• Undvik att använda ett USB-minne under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska
data som lagrats på USB-minnet.
– Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet eller frätande gas.
– Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar.
• Ta aldrig bort USB-minnet medan data skrivs på
eller laddas från det. Detta kan förvanska data på
USB-minnet och skada USB-minnesporten.
• Sätt aldrig i något utöver ett USB-minne i USBminnesporten. Detta skapar risk för felfunktion.
• Ett USB-minne kan bli varmt efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Statisk elektricitet som leds från din hand eller ett
USB-minne till USB-minnesporten kan orsaka
felfunktion på digitalpianot. Slå i så fall av och sedan
på digitalpianot igen.
Upphovsrätt
Du tillåts använda inspelningar endast för personligt
bruk. All reproduktion av en ljudfil eller musikfil utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är strängt
förbjuden enligt upphovsrättslagar och internationella
fördrag. Att göra sådana filer tillgängliga på Internet
eller att distribuera dem till tredje man är också strängt
förbjudet enligt upphovsrättslagar och internationella
fördrag, oavsett om det sker i vinstsyfte eller inte.
CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar
för något bruk av detta digitalpiano som strider mot
upphovsrättslagar.
SV-36
USB-minne (PX-870)
Att ansluta och ta bort ett
USB-minne från digitalpianot
Formatering av ett USB-minne
VIKTIGT!
VIKTIGT!
• Se till att formatera USB-minnet på digitalpianot
innan det används för första gången.
• Kontrollera att USB-minnet inte innehåller data du
vill bevara innan det formateras.
• Den formatering som görs av detta digitalpiano är en
”snabbformatering”. Formatera USB-minnet på din
dator eller annan apparat om du vill försäkra att all
data i USB-minnet raderas.
• Anslut aldrig något utöver ett USB-minne till USBminnesporten.
• Vid isättning av ett USB-minne behöver digitalpianot
först ”montera” USB-minnet och förbereda sig för
datautbyte. Tänk på att inga andra åtgärder kan
utföras på digitalpianot medan ett USB-minne håller
på att monteras. Lamporna L/R på digitalpianot
blinkar under pågående montering. Det kan ta upp
till 10 eller 20 sekunder eller rentav längre innan
USB-minnet blivit monterat. Försök inte utföra någon
annan manövrering på digitalpianot medan en
montering pågår (medan lamporna L/R blinkar). Ett
USB-minne behöver bli monterat varje gång det
ansluts till digitalpianot.
<USB-minnen som stöds>
Digitalpianot stöder USB-minnen formaterade till
FAT32. Om ditt USB-minne är formaterat till ett annat
filsystem ska du använda Windows
formateringsfunktion till att omformatera det till
FAT32. Använd inte snabbformatering.
■ Isättning av ett USB-minne
■ Strukturdiagram för USB-minnesmappar
1.
Vid formatering av ett USB-minne i digitalpianot
skapas mapparna i diagrammet nedan automatiskt.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport såsom visas på bilden nedan.
USB-minne
• Tryck försiktigt in USB-minnet så långt det går.
Försök inte att trycka in USB-minnet med våld.
\
\MUSICLIB
USB-minnesport
.MID-filer eller .CM2-filer
\61
\62
\70
USB-minne
AAAA.MID
BBBB.CM2
CCCC.MID
■ Urtagning av ett USB-minne
1.
\AUDIO
.WAV-filer
TAKE01.WAV
TAKE02.WAV
Kontrollera att ingen form av datautbyte
pågår och dra sedan USB-minnet rakt utåt.
TAKE99.WAV
1.
Sätt i USB-minnet som ska formateras i
digitalpianots USB-minnesport.
SV-37
USB-minne (PX-870)
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för USB-minnesläge.
4.
Tryck på knappen a.
• Formatering startar.
• Efter avslutad formatering slocknar lamporna L/R
och digitalpianot lämnar formateringsläget.
• Detta gör att lamporna L/R börjar blinka.
Blinkar
Släckt
Formatering
påbörjad
Formatering
avslutad
ANM.
• Formatering av ett USB-minne med stor kapacitet
kan ta flera minuter.
Blinkar
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för formatering av USB-minne.
• AUDIO REC-lampan tänds.
Sparning av en inspelad sång
på ett USB-minne
Följ anvisningarna nedan för att spara data som spelats
in på digitalpianot på ett USB-minne som en MIDI-fil
(SMF-format 0).
1.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för USB-minnesläge.
• Detta gör att lamporna L/R börjar blinka.
Lyser
Blinkar
• Avbryt formatering genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och trycka på USB-minneslägetangenten.
SV-38
Blinkar
USB-minne (PX-870)
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för sparning på USB-minne.
• MIDI REC-lampan tänds.
■ Lagringsplats för USB-minnesdata (fil)
Vid utförande av åtgärderna ovan lagras pianodata i en
mapp benämnd MUSICLIB på USB-minnet.
• Mappen MUSICLIB skapas automatiskt när USBminnet formateras på digitalpianot (sidan SV-37).
• Observera att filer som inte finns i mappen
MUSICLIB kan inte laddas eller raderas av
digitalpianot.
• Mappen ”MUSICLIB” innehåller delmappar
benämnda ”61” till ”70”. Data lagras i den delmapp
vars namn motsvarar sångnumret du angav i steg 4 i
anvisningarna ovan.
Lyser
• Avbryt datasparning genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och trycka på tangenten för
USB-minnesläge.
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
MUSIC LIBRARY SELECT-tangenterna till att
välja ett sångnummer (61 till 70).
• Digitalpianot avger ett kort pip om du väljer ett
korrekt sångnummer och ett långt pip om du väljer
ett felaktigt sångnummer.
5.
Tryck på knappen a.
• Datasparning startar.
• Efter avslutad sparning slocknar lamporna L/R som
ett tecken på att USB-minnesläget har lämnats.
Blinkar
Släckt
Sparning
påbörjad
Sparning
avslutad
SV-39
USB-minne (PX-870)
Laddning av sångdata från ett
USB-minne till digitalpianots
minne
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för laddning på USB-minne.
• GRAND PIANO-lampan tänds.
Följ anvisningarna nedan för att ladda
användarsångdata (sidan SV-46) från ett USB-minne
till digitalpianots musikbibliotek (sångnummer 61 till
70). Du kan sedan spela upp användarsången eller
använda den för övning.
ANM.
• Laddning av sångdata från ett USB-minne tilldelar
det motsvarande användarsångnummer. Om
exempelvis sångdata 61 laddas från ett USB-minne,
så tilldelas användarsångnummer 61 i digitalpianots
minne. Sedan kan du välja sången genom att välja
användarsång 61 (i musikbiblioteket).
Digitalpianots minne
USB-minne
\PIANO
\MUSICLIB
\61
1.
Lyser
\
.MID-filer eller
.CM2-filer
<Laddade data>
\MUSICLIB
.MID-filer eller
.CM2-filer
• Avbryt laddning genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och trycka på USB-minneslägetangenten.
\61
\62
\62
\70
\70
5.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
MUSIC LIBRARY SELECT-tangenterna till att
välja ett sångnummer (61 till 70).
Kopiera på din dator filen du vill ladda till en
av de numrerade delmapparna (61 till 70)
inuti mappen ”MUSICLIB” på USB-minnet.
• De numrerade namnen i delmapparna motsvarar
digitalpianots användarsångnummer (61 till 70).
2.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för USB-minnesläge.
• Detta gör att lamporna L/R börjar blinka.
Blinkar
SV-40
• Digitalpianot avger ett kort pip om du väljer ett
korrekt sångnummer och ett långt pip om du väljer
ett felaktigt sångnummer.
• Vid val av sångnummer 00 massladdas de tio filerna
från 61 till 70 till digitalpianots sångminne.
USB-minne (PX-870)
6.
Tryck på knappen a.
• Aktuella data börjar laddas till musikbibliotekets
användarsångsområde.
• Efter avslutad dataladdning slocknar lamporna L/R
och laddning avbryts på digitalpianot.
Blinkar
Släckt
Laddning
påbörjad
Laddning
avslutad
Radering av data från ett USBminne
Följ anvisningarna nedan för att radera sångdata
lagrade i mappen ”MUSICLIB” på ett USB-minne.
1.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för USB-minnesläge.
• Detta gör att lamporna L/R börjar blinka.
• Spela upp laddade sångdata genom att lämna (slå av)
USB-minnesläget och sedan trycka på knappen a.
Blinkar
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för radering på USB-minne.
• E.PIANO 1-lampan tänds.
Lyser
• Avbryt dataradering genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och trycka på tangenten för
USB-minnesläge.
SV-41
USB-minne (PX-870)
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
MUSIC LIBRARY SELECT-tangenterna till att
välja ett sångnummer (61 till 70).
Enkel uppspelning av en sång
på ett USB-minne
Utför åtgärderna nedan för att spela upp en
användarsång (sidan SV-46) som lagrats på ett USBminne utan att ladda sången till digitalpianots
musikbibliotek (sångnummer 61 till 70).
1.
Kopiera på din dator de data du vill spela upp
på digitalpianot till mappen MUSICLIB på
USB-minnet.
• Bland sångdata i mappen MUSICLIB kan någon av
de första 00 till 99 sångerna, sorterade i filnamnsföljd,
väljas för uppspelning.
5.
• Digitalpianot avger ett kort pip om du väljer ett
korrekt sångnummer och ett långt pip om du väljer
ett felaktigt sångnummer.
2.
Sätt i USB-minnet i digitalpianots USBminnesport.
Tryck på knappen a.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på tangenten för USB-minnesläge.
• Detta startar radering av valda data.
• Efter avslutad radering slocknar lamporna L/R som
ett tecken på att USB-minnesläget har lämnats.
Blinkar
• Detta gör att lamporna L/R börjar blinka.
4.
Släckt
Tryck på knappen a.
• Uppspelning av sångdata startar.
• Tryck en gång till på knappen a för att stoppa
uppspelning.
Radering
påbörjad
Radering
avslutad
5.
Byt sång genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och använda plus- och
minustangenterna MUSIC LIBRARY
SELECT (+ och –) till att välja önskad sång.
• Vid varje tryckning på plus- (+) eller minustangenten
(–) väljs ett sångfilnamn i ordningsföljd.
• Det går också att mata in ett värde från 0 till 9 för att
ange ett nummer på en musikbibliotekssång.
• Ange två siffror som sångnummer.
Exempel: Ange sångnummer 5 genom att trycka på
tangenterna 0 och 5.
6.
SV-42
Avbryt sånguppspelning på USB-minnet
genom att hålla knappen FUNCTION intryckt
och trycka på tangenten för USB-minnesläge.
USB-minne (PX-870)
Felindikatorer
Det följande visar hur lamporna anger feltypen när ett fel uppstår beroende på problem med dataöverföring eller
någon annan orsak.
Lampor
Feltyp
Orsak
1. USB-minnet är inte isatt i
digitalpianots USBminnesport.
2. USB-minnet togs ur medan
någon operation pågick.
3. USB-minnet är skrivskyddat.
4. USB-minnet har ett program
för virusskydd.
Åtgärd
1. Sätt i USB-minnet i USBminnesporten på rätt sätt.
No Data
2. Ta aldrig ur USB-minnet
medan någon operation pågår.
3. Häv skyddet för USB-minnet.
4. Använd ett USB-minne som
inte har något program för
virusskydd.
Det finns ingen laddningsbar fil i Flytta filen du vill ladda till
mappen ”MUSICLIB” eller
mappen ”MUSICLIB” eller filen
spelbar fil i mappen ”AUDIO”.
du vill spela till mappen
”AUDIO” (sidorna SV-36 och
SV-38).
Du försöker lagra data på ett
Spela in något innan du försöker
USB-minne när det ej finns några utföra lagring.
data att lagra.
Read Only
En fil avsedd för läsning med
samma namn du försöker
använda förekommer redan på
USB-minnet.
No Media
No File
Media Full
• Ändra namnet och spara sedan
de nya data.
• Ta bort läsegenskapen hos den
existerande filen på USB-minnet
och överskriv den med de nya
data.
• Använd ett annat USB-minne.
Otillräckligt med ledigt utrymme Radera överflödiga filer på USBpå USB-minnet.
minnet för att skapa utrymme för
nya data (sidan SV-41) eller
använd ett annat USB-minne.
1. Det finns för många filer på
USB-minnet.
File Full
Not SMF01
Size Over
Wrong Data
Convert
2. Det finns en fil benämnd
TAKE99.WAV i mappen
”AUDIO”.
Du försöker spela upp sångdata
av SMF-format 2.
1. Radera överflödiga filer på
USB-minnet för att skapa
utrymme för nya data.
2. Radera WAV-filen i mappen
”AUDIO”.
Digitalpianot stöder endast
uppspelning av SMF-format 0
eller 1.
Data på USB-minnet är för stora
för uppspelning.
Digitalpianot stöder uppspelning
av sångdatafiler med en maximal
storlek på 90 kbyte.
1. Data på USB-minnet är
förvanskat.
2. USB-minnet innehåller data
som ej stöds av detta
digitalpiano.
Det återstående minnesutrymmet
i digitalpianot är för litet för att
en MIDI-inspelningssång ska
kunna omvandlas till SMF-data
och lagras i USB-minnet.
—
Reducera storleken på sångdata.
Exempel:
Radera spår som inte längre
behövs.
SV-43
USB-minne (PX-870)
Lampor
Feltyp
Format
Media R/W
SV-44
Orsak
1. USB-minnets format är inte
kompatibelt med detta
digitalpiano.
2. USB-minnet är förvanskat.
Åtgärd
1. Formatera USB-minnet på
digitalpianot.
USB-minnet är förvanskat.
Använd ett annat USB-minne.
2. Använd ett annat USB-minne.
Anslutning till en dator
Digitalpianot kan anslutas till en dator för utbyte av
MIDI-data. Det går att sända speldata från
digitalpianot till en separat inköpt musikprogramvara
på din dator eller sända MIDI-data från datorn till
digitalpianot för uppspelning.
2.
När datorn är igång ska du använda en
separat inköpt USB-kabel för att ansluta den
till digitalpianot.
• Använd en USB-kabel med A-B-kontakter av typ USB
2.0 eller 1.1.
USB-port på digitalpianot
Minimala datorsystemkrav
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att
kunna sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att
din dator uppfyller dessa krav innan den ansluts till
digitalpianot.
 Operativsystem
Windows Vista *1
Windows 7 *2
Windows 8.1 *3
Windows 10 *4
macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12
*1: Windows Vista (32-bit)
*2: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*3: Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
*4: Windows 10 (32-bit, 64-bit)
 USB-port
VIKTIGT!
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
USB-kabel
(A-B-kontakter av
typ USB 2.0 eller 1.1)
A-kontakt
B-kontakt
USB-port på datorn
3.
Slå på digitalpianot.
• Om detta är första gången du ansluter digitalpianot
till din dator kommer det drivrutinsprogram som
krävs för att sända och ta emot data att installeras i
datorn automatiskt.
4.
Starta den separat införskaffade
musikprogramvaran på din dator.
5.
Ställ in musikprogramvaran till att välja
”CASIO USB-MIDI” som MIDI-enhet.
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder angående detaljer
kring val av MIDI-enhet.
VIKTIGT!
Anslutning av digitalpianot till
en dator
• Var noga med att först slå på digitalpianot innan du
startar musikprogramvaran på datorn.
ANM.
VIKTIGT!
• Se till att följa stegen i anvisningarna nedan ytterst
noga. Felaktig anslutning kan omöjliggöra sändning
och mottagning av data.
1.
Slå av digitalpianot och starta sedan din
dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
• Efter en lyckad anslutning utgör det inget problem
att lämna USB-kabeln ansluten när du slår av datorn
och/eller digitalpianot.
• För mer detaljerade uppgifter och anslutningar som
gäller sändning och mottagning av MIDI-data för
detta digitalpiano kan aktuell information erhållas
på webbplatsen med följande URL-adress.
http://world.casio.com/
SV-45
Anslutning till en dator
Användning av MIDI
2.
Ändra USB-enhetsläget på digitalpianot till
lagring.
Vad är MIDI?
Förkortningen MIDI står för Musical Instrument
Digital Interface, vilket är namnet på en
världsomfattande standard för digitala signaler och
anslutningar som gör det möjligt att utbyta musikdata
mellan musikinstrument och datorer (maskiner)
producerade av olika tillverkare.
ANM.
• För närmare detaljer kring MIDI Implementation
hänvisas till CASIO:s webbplats nedan:
http://world.casio.com/.
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på
tangenten för USB-enhetsläge.
• Efter att denna inställning har ändrats blinkar
lamporna GRAND PIANO, E.PIANO 1 och R
medan alla andra lampor är släckta.
• Vi hänvisar till ”USB-minnesläge” på sidan SV-32
angående detaljer.
Vi hänvisar till ”Sändarkanal” och ”Lokalkontroll” på
sidan SV-32.
Överföring av sångdata med
en dator
Använd metoderna i detta avsnitt för att överföra data
i inspelningsminnet till en dator för lagring och för
laddning av sånger till användarsångminnet
(musikbibliotek 61 till 70).
VIKTIGT!
• Om digitalpianot slås av medan data håller på att
sparas eller laddas kan det hända att alla data som
för tillfället finns lagrade i digitalpianots minne
(inspelade sånger m.m.) raderas. Akta dig så att
strömmen inte slås av oavsiktligt under pågående
lagring och laddning av data. Om data raderas tar
det längre tid än vanligt för digitalpianot att startas
upp nästa gång det slås på (sidan SV-5).
1.
Utför åtgärderna i steg 1 till 3 under
”Anslutning av digitalpianot till en dator” på
sidan SV-45.
SV-46
3.
Utför de åtgärder på datorn som krävs för att
visa datorns lagringsenheter.
Om datorn kör detta
operativsystem:
Gör detta:
Windows Vista, Windows 7
Dubbelklicka på ”Dator”.
Windows 8.1, Windows 10
Öppna valfri mapp. Klicka i
navigeringsfönstret på ”PC”.
Mac OS
Hoppa över steg 3 och
dubbelklicka på ”PIANO”
på Mac-skrivbordet.
• Digitalpianots minne visas som ”PIANO” under
”Enheter med flyttbara lagringsmedia”.
Anslutning till en dator
4.
Dubbelklicka på ”PIANO”.
• ”PIANO” innehåller mappar benämnda
”MUSICLIB” och ”RECORDER”.
Digitalpianots minne
\PIANO
\MUSICLIB
.MID-filer eller .CM2-filer
\61
\62
\70
\RECORDER
.CSR-fil (enbart en sångdata)
• Överför en användarsång till digitalpianot från en
dator genom att öppna mappen ”MUSICLIB” och
placera sången i en av de numrerade delmapparna
(61 till 70). Varje delmapp svarar mot ett
musikbiblioteksnummer: Delmapp 61 mot
musikbibliotek 61 o.s.v.
• Om exempelvis sångdata lagras i delmapp 61, så
hanteras aktuella data som musikbibliotekssång 61
av digitalpianot.
• Lagra inspelade sångdata (.CSR) i en dator genom att
kopiera .CSR-filen i mappen RECORDER till datorn.
Återför lagrade sångdata (.CSR) till digitalpianots
minne genom att kopiera det till mappen
RECORDER.
Datatyp
Mappnamn Filnamn och tillägg*
Användarsånger
MUSICLIB
.MID: Data av SMFformat (format 0/1)
.CM2: Data av CASIO
originalformat
VIKTIGT!
• Grundinställningen för Windows Vista, Windows 7,
Windows 8.1 och Windows 10 är att dölja
filnamnstillägg. Utför en av följande åtgärder på din
dator för att visa filnamnstillägg.
• För att visa filnamnstillägg under Windows Vista
eller Windows 7
1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på [Start],
klicka på [Kontrollpanelen], klicka på [Utseende och
anpassning] och sedan klicka på [Mappalternativ].
2. Klicka på rutan [Visning]. Avmarkera kryssrutan
[Dölj filnamnstillägg för kända filtyper] under
[Avancerade inställningar].
3. Klicka på [OK].
• För att visa filnamnstillägg under Windows 8.1 eller
Windows 10
1. Öppna valfri mapp.
2. Klicka på menyn [Visning] och välj sedan
kryssrutan [Filnamnstillägg] i gruppen [Visa/dölj].
■ För att ladda en sång till användarsångminnet (musikbibliotek 61 till 70)
1. Öppna mappen MUSICLIB.
2. Kopiera sångfilen (.MID eller .CM2) till den
nummerbenämnda delmappen (61 till 70) vars
namn matchar numret i musikbiblioteket där du vill
ladda sången.
• Om det förekommer två filer med
filnamnstilläggen .MID och .CM2 i mappen
MUSICLIB, så laddas endast aktuella .MID-data i
användarsångminnet.
Data i
RECORDER BIDREC01.CSR: Data av
inspelningsminnet
CASIO originalformat
* Innan lagring eller laddning startas ska du först
kontrollera filnamnstillägget för att försäkra att det
matchar de som visas i denna spalt.
För en sång inspelad med digitalpianots
inspelningsfunktion ska du ändra dess filnamn till
ett av de namn och tillägg som visas i denna spalt.
SV-47
Anslutning till en dator
■ För att överföra data i inspelningsminnet
mellan digitalpianot och datorn
Överför nuvarande data i digitalpianots
inspelningsminne till datorn genom att kopiera
innehållet i mappen RECORDER till datorn.
Överför inspelningsdata som tidigare sparats i datorn
tillbaka till inspelningsminnet genom att kopiera de
tillbaka till mappen RECORDER (och ersätta
nuvarande innehåll i mappen RECORDER).
5.
Återställ USB-enhetsläget till MIDI efter
avslutad filkopiering.
• Om en Macintosh-dator används, så utför kassering
(dra dem till papperskorgen).
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck på
lämplig tangent. Vi hänvisar till ”USB-minnesläge”
på sidan SV-32 angående detaljer.
• Vid återställning av USB-enhetsläget till MIDI laddas
innehållet i MUSICLIB till användarsångminnet och
innehållet i RECORDER till inspelningsminnet.
VIKTIGT!
• Ett dataomvandlingsfel anges av att lamporna
GRAND PIANO, E.PIANO 1 och L/R alla lyser
medan alla andra lampor är släckta.
Upphovsrätt
Rättigheter för skapare och upphovsrättsinnehavare
av musik, bilder, datorprogram, databaser och övriga
data är skyddade av upphovsrättslagar. Du tillåts
återge sådana verk enbart för personligt och ickekommersiellt bruk. All återgivning för övriga syften
(inklusive omvandling av dataformat), modifiering,
överföring av reproduktioner, distribution över ett
nätverk eller annat bruk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren utsätter dig för
skadeståndskrav och risk för brottsligt åtal för
kränkning av upphovsrätt och innehavarens
personliga rättigheter. Var noga med att återge och
använda upphovsrättsskyddat material i enlighet med
gällande lagar.
SV-48
Förberedelser
Montering av ställningen
FÖRBEREDELSE
• Kontrollera att du har samtliga delar som visas
nedan innan montering startas.
• Några verktyg som krävs för montering medföljer
inte ställningen. Se till att ha en stjärnskruvmejsel (+)
till hands för montering.
B
C
*OBSERVERA
• Minst två personer bör arbeta tillsammans på en
plan yta vid montering av ställningen.
• Akta dig för att klämma fingrarna mellan olika delar
under montering.
• Lägg ut en filt eller någon annan typ av tygstycke
under bänken för att undvika direktkontakt mellan
gummit på benens ändar och golvytan.
Direktkontakt mellan gummit och golvet kan orsaka
missfärgning, märken eller annan skada på golvet.
• När digitalpianot placeras på golvet bör det ställas
på ett mjukt underlag (en filt, en kudde e.dyl.).
Placera inte digitalpianot direkt på golvet.
E
A
D
ANM.
F
J
G
K
H
L
• Var noga med utföra montering av ställningen i
angiven ordning.
FÖRBEREDELSE
• Dra ut pedalenhetens kabel från pedalenheten .
E
I






Sidopanel ............................ ×1
Sidopanel ............................ ×1
Bakstycke............................ ×1
Bakpanel (PX-870).............. ×1
Pedalenhet .......................... ×1
Skruvar (PX-870)................. ×8






Skruvar................................ ×2
Skruvar................................ ×4
Hållare................................. ×2
Skruvkåpor.......................... ×2
Skruvkåpor.......................... ×6
Klämmor.............................. ×2
VIKTIGT!
• Ta inte bort tejpen som håller tangentbordslocket på
plats förrän monteringen är avslutad. Om tejpen
avlägsnas kan tangentbordslocket öppnas och
stängas under montering och händer och fingrar
komma i kläm.
• Använd inte några skruvar utöver de som medföljer
ställningen. Detta kan orsaka skador på ställningen
och/eller digitalpianot.
• Skruvarna återfinns i en plastpåse inuti
förpackningsmaterialet.
• Kontakta en servicerepresentant för CASIO om
något saknas eller är skadat.
SV-49
Förberedelser
1.
Ta bort de fyra skruvarna (två i varje ända)
från bakstycket .
C
VIKTIGT!
Skarvkontaktdon
• Vid isättning av en skruv i ett
skarvkontaktdon ska du hålla ett
finger på skarvkontaktdonhålet
på bakstycket  för att försäkra
att skarvkontaktdonet inte
tränger ut ur hålet.
B
2.
Fäst sidopanelerna  och  på bakstycket
. Skruva fast sidopanelerna  och  i
bakstycket  med skruvarna som togs bort i
steg 1.
A
C
C
VIKTIGT!
PX-870
• Se till att den kant på bakstycket  som har en rad
med skruvhål är vänd neråt.
B
C
A
Skruvhål
3-1. Om pianot och ställningen ska placeras på en
plats där de inte står mot en vägg, så behöver
tippskyddshållarna vid basen av
sidopanelerna  och  dras ut. Skruva loss
de två skruvarna (en på utsidan av varje
sidopanel) som håller fast hållarna och skjut
sedan ut hållarna enligt bilden. Dra ut
tippskyddshållarna och sätt åter i skruvarna
för att hålla dem på plats, men dra ännu inte
åt skruvarna helt.
[Insidan av sidopanelerna]
• Fäst sidopanelerna så att sidan av bakstycket  där
skarvkontaktdonen är infogade är vända mot
baksidan av ställningen.
• Om det är svårt att föra in en skruv i ett skruvhål för
skarvkontaktdonen ska du vrida på
skarvkontaktdonet med en skruvmejsel.
SV-50
Förberedelser
3-2. Om du tänker placera pianot och ställningen
6.
mot en vägg ska du lossa de två skruvarna
(en på utsidan av varje sidopanel) som fäster
hållarna. Du behöver inte ta bort skruvarna i
detta fall.
För in vinkelhållarna  i gapet mellan
tippskyddshållaren och sidopanelen.
I
5.
J
J
G
• I detta fall behöver du inte ta bort skruvarna. Lossa
dem bara.
4.
Placera pedalenhetens  båda ändar på
hållarna  och fäst dem med skruvarna .
Avsluta med skruvkåporna .
7.
E
G
Håll pedalenheten nertryckt mot golvet och
dra samtidigt åt de skruvar som delvis drogs
åt i steg 5 ordentligt.
Dra från utsidan av sidopanelerna  och 
temporärt åt skruvarna som lossades i steg 3
ovan.
SV-51
Förberedelser
9.
(endast PX-870)
8.
Fäst bakpanelen  i bakstycket .
• Placera bakpanelen  på pedalenheten  så att den
hamnar framför de tre skruvtapparna på
pedalenheten.
• Skruva i skruvarna  i de fem hålen på bakpanelen
.
Skjut in pianot i spåren på sidopanel  och
sidopanel  från baksidan av den
hopmonterade ställningen.
• Tänk på att pianot ännu inte är ordentligt fäst på
ställningen. Var försiktig så att pianot inte faller av
ställningen.
C
FX 5
D
• Gå runt till framsidan av digitalpianot och dra
ordentligt åt de tre skruvarna  som visas på bilden
nedan.
10. Använd skruvarna  till att fästa pianot i
ställningen både framifrån och bakifrån.
[Framsida]
[Baksida]
H
FX 3
H
SV-52
Förberedelser
11. Kontrollera noga att de sex skruvarna som
2.
fäster sidopanelerna  och  är ordentligt
åtdragna och täck sedan över skruvhuvudena
med skruvkåporna .
För in kontakten på nättillsatsen som
medföljer digitalpianot i strömintaget (PX-870:
24 V likström, PX-770: 12 V likström).
Nättillsatskontakt
K
Medföljande nättillsats
3.
Anslutning av kabeln
1.
Anslut nätkabeln på nättillsatsen som
medföljer digitalpianot till ett vägguttag såsom
visas på bilden nedan.
Vägguttag
Inrikta pedalenhetens kabelkontakt såsom
visas på bilden nedan och anslut den till
pedaluttaget på undersidan av pianot.
a. Tryck in kontakten i uttaget så långt det går.
b. Använd klämmorna  till att fästa pedalkabeln på
två ställen på sidopanelen .
Nättillsats
Nätkabel
a.
b.
L
SV-53
Förberedelser
Montering av
nothäftesställningen
PX-870
1.
Sätt fast nothäftesställningen genom att föra
in dess stift i hålen på pianots ovansida.
Borttagning av skyddstejpen
från tangentbordet
En skyddstejp är fäst längs framkanten av
tangentbordet för att skydda det under frakten. Ta bort
skyddstejpen innan digitalpianot tas i bruk.
• Ta loss tejpen genom att försiktigt dra den utåt
såsom bilden visar.
PX-770
1.
Skjut in nothäftesställningen under de två
bultarna på ovansidan av pianot och dra
sedan åt bultarna.
SV-54
• Om någon tangent tycks ha rest sig efter att tejpen
har tagits bort, så tryck ner den för att återställa den
till normal position.
Förberedelser
Anslutning av hörlurar
Framsida
Utgångarna PHONES/OUTPUT
Anslutning av ljudutrustning
eller en förstärkare
Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till digitalpianot och sedan använda yttre
högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare
ljud.
VIKTIGT!
Stereostandardkontakt
• Ställ först in volymen på en låg nivå med hjälp av
volymreglaget VOLUME, innan någon enhet ansluts
till digitalpianot. Justera sedan volymen till önskad
nivå efter anslutning.
• Läs noga dokumentationen som medföljer
utrustningen ifråga innan du ansluter något till
digitalpianot.
Till någon av utgångarna PHONES/OUTPUT på digitalpianot
Anslut separat inköpta hörlurar till utgångarna
PHONES/OUTPUT. Vid anslutning av hörlurar till
någon av utgångarna PHONES/OUTPUT skärs ljudet
till högtalarna av, vilket innebär att du kan öva sent på
kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en
alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då
detta kan orsaka hörselskador.
Stiftkontakt
HÖGER (röd)
VÄNSTER (vit)
Stereostandardkontakt
Gitarrförstärkare,
klaviaturförstärkare e.dyl.
Stiftkontakt (vit)
INPUT 1
INPUT 2
Stiftkontakt (röd)
Stiftuttag
ANM.
• Se till att skjuta in hörlurskontakten så långt det går i
utgången PHONES/OUTPUT. I annat fall hörs
ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna.
• Om kontakten på hörlurarna som används inte
matchar utgångarna PHONES/OUTPUT, så använd
en lämplig separat inköpt kontaktadapter.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten
när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud
från högtalarna när du spelar.
Ingången AUX IN e.dyl. på en ljudförstärkare
Standardkontakt
Anslutning av ljudutrustning (bild )
Använd separat inköpta anslutningskablar
(standardkontakt × 1, stiftkontakter × 2) för att ansluta
såsom visas på bild . Kontrollera att ändan av kabeln
som ansluts till digitalpianot är en stereostandardkontakt. Användning av en enkanalig standardkontakt
medför att bara en av de två stereokanalerna matas ut.
Vanligtvis bör ingångsväljaren på ljudutrustningen
ställas på den ingång som digitalpianot är ansluten till
(AUX IN e.dyl.). Justera volymen med hjälp av
volymreglaget VOLUME på digitalpianot.
Anslutning av en musikförstärkare (bild )
Anslut anslutningskabeln* till en av förstärkartyperna
som visas på bild .
Justera volymen med hjälp av volymreglaget
VOLUME på digitalpianot.
* Digitalpiano : Stereostandardkontakt
Förstärkare : Matar in signaler för vänster och
höger kanal. Om du inte ansluter en
av kontakterna matas endast en av de
två stereokanalerna ut.
ANM.
• Ändra inställningen av Hörlursläge till Av, om
digitalpianot har anslutits till en ljudanläggning eller
en förstärkare. (endast PX-870)
SV-55
Förberedelser
Medföljande och extra
tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta
digitalpiano.
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
ANM.
• Du kan erhålla information om tillbehör som säljs
separat för denna produkt från CASIO:s katalog som
finns hos din handlare samt från CASIO:s webbplats
på följande URL-adress.
http://world.casio.com/
SV-56
Referens
Felsökning
Problem
Inget ljud framställs vid
tryckning på en tangent.
Digitalpianots tonhöjd är fel.
Inget händer vid trampning på
en pedal.
Toner och/eller effekter låter
underliga. Problemet försvinner
inte när strömmen slås av och
sedan på igen.
Åtgärd
1.
2.
3.
1.
Vrid volymreglaget VOLUME mot läget ”MAX”.
Koppla ur vadhelst som är anslutet till utgångarna PHONES/OUTPUT.
Slå på inställningen för lokalkontroll.
Ändra transponeringsinställningen till ”0”. Slå alternativt av och sedan på
strömmen igen.
2. Ändra stämningsinställningen till 440,0 Hz. Slå alternativt av och sedan på
strömmen igen.
3. Ändra inställningen för oktavskifte till 0.
4. Ändra temperamentinställningen till ”0: Equal”, som är modern
standardstämning.
Kontrollera att pedalenhetens kontakt är korrekt vänd och inskjuten så långt det
går.
Koppla ur autofortsättning och slå därefter av och sedan på strömmen igen.
Se
sidan
 SV-6
 SV-55
 SV-32
 SV-31
 SV-31
 SV-31
 SV-31
 SV-53
 SV-33
Exempel: Notintensiteten ändras
inte trots att tangenttrycket
ändras.
Det går inte att överföra data
1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till digitalpianot och datorn och att
 SV-45
efter anslutning av digitalpianot
korrekt enhet är vald med datorns musikprogramvara.
till en dator.
2. Slå av digitalpianot och lämna sedan musikprogramvaran på din dator. Slå
sedan på digitalpianot och starta om musikprogramvaran på din dator.
Det går inte att lagra data på ett Se ”Felindikatorer”.
 SV-43
USB-minne eller ladda data från
ett USB-minne.
Det tar lång tid innan
Det tar cirka 20 sekunder efter strömpåslag att utföra minnesformatering. Vänta  SV-46
tills formateringen är avslutad. Observera att du bör undvika att slå av
digitalpianot kan användas
digitalpianot under pågående dataöverföring med en dator.
efter strömpåslag.
Kvaliteten och volymen för en
Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel.
ton låter en aning olika
* Ett flertal digitala stickprov tas för det låga, medelhöga och höga registret hos det
beroende på var på
ursprungliga musikinstrumentet. Det kan därför förekomma en viss skillnad i tonens
tangentbordet den spelas.
kvalitet och volym mellan de olika registren.
Vid tryckning på en knapp
Detta inträffar när ljuden av flera delar kan höras samtidigt vid användning av lagring,
skärs noten som ljuder av
användning av duettläget, uppspelning av en inbyggd låt, inspelning o.dyl. Tryckning på en
tillfälligt, eller det förekommer knapp under dessa förhållanden gör att effektinställningen som är inbyggd i tonen ändras
en viss ändring i hur effekter
automatiskt, vilket gör att noterna skärs av tillfälligt eller orsakar en viss ändring i hur
tillämpas.
effekter tillämpas.
Jag behöver återställa samtliga Håll knapparna FUNCTION, MIDI REC och E.PIANO 1 intryckta och tryck på strömbrytaren
för att slå på strömmen.
digitalpianodata och
inställningar till ursprungliga
grundinställningar.
Jag behöver återställa en viss
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck samtidigt på tangenterna + och – för aktuell
inställning till ursprunglig
inställning.
grundinställning.
SV-57
Referens
Tekniska data för produkten
Modell
PX-870BK/PX-870BN/PX-870WE
PX-770BK/PX-770BN/PX-770WE
Tangentbord
Pianotangentbord med 88 tangenter och
anslagskänslighet
Pianotangentbord med 88 tangenter och
anslagskänslighet
Maximal polyfoni
256 noter
128 noter
Ton
19 typer
• Lagring (utom bastoner)
19 typer
• Lagring (utom bastoner)
Akustisk simulator
Dämpningsresonans (dämparbrus på/av), slagrespons,
strängresonans, locksimulator, avtyningssimulator,
tangenttrycksljud, tangentsläppsljud
Dämpningsresonans (dämparbrus på/av), slagrespons
Effekter
Glans (–3 till 0 till 3), salsimulator (4 typer), kör (4 typer),
DSP, hörlursläge, equalizer för volymsynkronisering
Glans (–3 till 0 till 3), efterklang (4 typer), kör (4 typer),
DSP
Metronom
• Slag: 0 till 9
• Tempoomfång: 20 till 255
• Slag: 0 till 9
• Tempoomfång: 20 till 255
Duettläge
Justeringsbart tonomfång (–2 till 2 oktaver)
Justeringsbart tonomfång (–2 till 2 oktaver)
Konsertspelning
•
•
•
•
•
•
•
•
Musikbibliotek
• Sånger: 60; 10 nerladdningssånger (upp till cirka 90 kB
per sång, totalt upp till cirka 900 kB/10 sånger)*
* Baserat på 1 kB = 1 024 byte
• Sångvolym: Justeringsbar
• Del på/av: L, R
• Sånger: 60; 10 nerladdningssånger (upp till cirka 90 kB
per sång, totalt upp till cirka 900 kB/10 sånger)*
* Baserat på 1 kB = 1 024 byte
• Sångvolym: Justeringsbar
• Del på/av: L, R
Inspelning
MIDI-inspelning
• Lägen: Realtidsinspelning, uppspelning
• Sånger: 1
• Spår: 2
• Kapacitet: Totalt cirka 5 000 noter
• Inspelningslagring: Inbyggt flashminne
MIDI-inspelning
• Lägen: Realtidsinspelning, uppspelning
• Sånger: 1
• Spår: 2
• Kapacitet: Totalt cirka 5 000 noter
• Inspelningslagring: Inbyggt flashminne
Sånger: 10
Sångvolym: Justeringsbar
Del på/av: L, R (endast i lektionsläge)
3 lägen: LISTEN (Lyssna), LESSON (Lektion),
PLAY (Spela)
Sånger: 10
Sångvolym: Justeringsbar
Del på/av: L, R (endast i lektionsläge)
3 lägen: LISTEN (Lyssna), LESSON (Lektion),
PLAY (Spela)
Ljudinspelning
• Inspelning och uppspelning i realtid på USB-minne;
Linjär PCM, 16 bitar, 44,1 kHz, stereo, .WAV-format
• Sånger: 99 filer
• Maximalt cirka 25 minuters inspelning per fil.
• Ljudfilsvolym: Justeringsbar
Pedaler
Dämpning (stöd för sömlös halvpedal), sostenuto, soft
Dämpning (halvpedal stöds), sostenuto, soft
Övriga funktioner
• Anslagskänslighet: 3 nivåer, av
• Transponering: 2 oktaver (–12 till 0 till +12)
• Stämning: 415,5 Hz till 440,0 Hz till 465,9 Hz
(0,1 Hz:s steg)
• Temperament: Equal + 16 andra typer
• Oktavskifte: 4 oktaver (–2 till 0 till +2)
• Panellås
• Anslagskänslighet: 3 nivåer, av
• Transponering: 2 oktaver (–12 till 0 till +12)
• Stämning: 415,5 Hz till 440,0 Hz till 465,9 Hz
(0,1 Hz:s steg)
• Temperament: Equal + 16 andra typer
• Oktavskifte: 4 oktaver (–2 till 0 till +2)
• Panellås
16-kanalig mottagning med multiklang
MIDI
16-kanalig mottagning med multiklang
USB-minne
–
• Stödd kapacitet: Högst 32 GB rekommenderas
• Funktioner: SMF-uppspelning, lagring av inspelad sång,
import av sångdata, formatering, uppspelning och
lagring av ljuddata
In/utgångar
• Utgångarna PHONES/OUTPUT:
Stereostandardjack × 2
• Strömintag för nättillsats: 24 V likström
• USB-port: Typ B
• USB-minnesport: Typ A
• Pedaluttag
• Utgångarna PHONES/OUTPUT:
Stereostandardjack × 2
• Strömintag för nättillsats: 12 V likström
• USB-port: Typ B
• Pedaluttag
Högtalare
φ 12 cm × 2 + φ 4 cm × 2 (uteffekt: 20 W + 20 W)
φ 12 cm × 2 (uteffekt: 8 W + 8 W)
Strömförsörjning
Nättillsats: AD-E24250LW
• Automatiskt strömavslag: Cirka 4 timmar;
Kan avaktiveras.
Nättillsats: AD-A12150LW
• Automatiskt strömavslag: Cirka 4 timmar;
Kan avaktiveras.
Strömförbrukning
24 V = 20 W
12 V = 18 W
Mått
Piano och ställning: 139,3 (B) × 29,9 (D) × 80,1 (H) cm
Piano och ställning: 139,1 (B) × 29,9 (D) × 79,8 (H) cm
Vikt
Piano och ställning: Cirka 34,3 kg
Piano och ställning: Cirka 31,5 kg
• Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.
SV-58
Bilaga
Sångnr.
Tonlista
22
Sångnamn
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23
Le Coucou
Programändring
Bankval MSB
24
Gavotte
GRAND PIANO CONCERT
0
0
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
GRAND PIANO MELLOW
1
0
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
Tonnamn
GRAND PIANO BRIGHT
2
0
27
Sonate K.545 1st Mov.
MODERN PIANO
3
0
28
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
ROCK PIANO
4
0
29
Rondo K.485
JAZZ PIANO
5
0
30
Für Elise
ELEC.PIANO 1
6
0
31
Marcia alla Turca
ELEC.PIANO 2
7
0
32
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
FM E.PIANO
8
0
33
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
60’S E.PIANO
9
0
34
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
HARPSICHORD
10
0
35
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
VIBRAPHONE
11
0
36
Rhapsodie 2
STRINGS 1
12
0
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
STRINGS 2
13
0
38
Liebesträume 3
PIPE ORGAN
14
0
39
Blumenlied
JAZZ ORGAN
15
0
40
La Prière d’une Vierge
ELEC.ORGAN 1
16
0
41
Csikos Post
ELEC.ORGAN 2
17
0
42
Humoresque Op.101-7
BASS (LOWER)
18
0
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
Lista över konsertspelning
Sångnr.
Sångnamn
1
Je Te Veux
2
Vltava (Má vlast)
3
Canon
4
Tableaux d’Une Exposition “Promenade”
5
Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov.
6
Polovetzian Dance (Prince Igor)
7
Sonate K.331 1st Mov.
8
Violin Concerto 1st Mov.
9
Jesus, Bleibet Meine Freude
10
Melody In F
Lista över musikbibliotek
Sångnr.
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
Sångnamn
01
Nocturne Op.9-2
02
Fantaisie-Impromptu Op.66
03
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
04
Étude Op.10-5 “Black Keys”
05
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
06
Étude Op.25-9 “Butterflies”
07
Prélude Op.28-7
08
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
09
Valse Op.64-2
10
Moments Musicaux 3
11
Impromptu Op.90-2
12
Marche Militaire 1 (Duet)
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16
Träumerei [Kinderszenen]
17
Tambourin
18
Menuet BWV Anh.114
[Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
21
Inventio 13 BWV 784
A-1
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O 9nH v = 1 - 127
O 8nH v = 0 - 127
0 - 127
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, O 8nH v = 0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Remarks
Version : 1.0
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
*1: Beror på tonen
MIDI Implementation Chart
Basic
Channel
Function
Model PX-870/770
X
O
X
O
X
X
: Clock
: Commands
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
*2
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
High resolution velocity prefix*3
Reverb send*4
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
*2: För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
*3: enbart not på
*4: Detta instrument behandlar en salsimulator som ett efterklang.
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Remarks
Aux
Messages
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O
O
:True #
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
O
System Exclusive
Program
Change
76
77
78
80
81
82
83
84
88
91
93
100, 101
120
121
O : Yes
X : No
MA1708-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising