Casio EX-S100 User manual

Casio EX-S100 User manual
SW
Digital kamera
EX-S100
Instruktionshäfte
Vi tackar för inköpet av denna produkt från
CASIO.
• Läs noga föreskrifterna i detta
instruktionshäfte innan produkten tas i bruk.
• Förvara instruktionshäftet nära till hands för
framtida referens.
• För aktuell information om denna produkt
kan du uppsöka EXILIMs officiella websajt
vid http://www.exilim.com/.
K873PCM1DMX
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Urpackning
Kontrollera noga att samtliga föremål nedan medföljer kameran. Kontakta din handlare så snart som möjligt om något skulle
saknas.
Kamera
Laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-20)
CD-ROM
USB-vagga (CA-25)
USB-kabel
Rem
Grundreferens
* Formen på nätkabelns
kontakt varierar
beroende på land eller
geografiskt område.
Speciell nättillsats (intagstyp)
(AD-C51G)
Nätkabel *
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran köptes.
Speciell nättillsats (stickproppstyp)
(AD-C51J)
INTRODUKTION
F20
Innehåll
FÖRBEREDELSER
Angående detta instruktionshäfte .............................. 20
2
INTRODUKTION
Allmän översikt ........................................................... 21
Kamera
USB-vagga
Urpackning ................................................................... 2
Bildskärmens innehåll ................................................ 24
Egenskaper .................................................................. 9
Ändring av innehållet på bildskärmen
Försiktighetsåtgärder ................................................. 12
16
21
23
26
Fastsättning av remmen ............................................ 28
Strömförsörjning ......................................................... 29
SNABBSTART
Isättning och urtagning av det laddningsbara batteriet
Laddning av batteriet
Angående strömförsörjning
Att slå kameran på och av
Inställningar för strömbesparing
Ladda först batteriet! .................................................. 16
Inställning av skärmspråk och klocka ........................ 17
Att spela in en bild ...................................................... 18
29
31
36
39
41
Användning av skärmmenyer .................................... 42
Att titta på en inspelad bild ........................................ 19
Inställning av skärmspråk och klocka ........................ 44
Att radera en bild ........................................................ 19
Att ställa in skärmspråk och klocka
16 ................................................................................
3
45
INTRODUKTION
48
Justering av vitbalans ................................................ 77
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Manuell justering av vitbalans
Inspelning av en bild .................................................. 48
Val av inspelningsläge
Inriktning av kameran
Inspelning av en bild
48
49
50
Att skapa en egen inställning för BESTSHOT
Att radera en egen inställning i BESTSHOT
82
83
Kombination av bilder på två personer i samma bild
(Coupling Shot) .......................................................... 84
Användning av zoom ................................................. 54
Optisk zoom
Digital zoom
78
Användning av läget BESTSHOT .............................. 80
54
56
Inspelning av ett motiv på en existerande
bakgrundsbild (Pre-shot) ........................................... 86
Användning av blixt .................................................... 58
59
60
60
Inspelning av bilder på visitkort och dokument
(Business Shot) .......................................................... 88
Användning av självutlösare ...................................... 62
Användning av filmläget ............................................. 90
Att specificera bildstorlek ........................................... 64
Ljudinspelning ............................................................ 93
Blixtenhetens status
Ändring av inställning för blixtintensitet
Användning av blixthjälp
Användning av Business Shot
Tillägg av ljud til en stillbild
Röstinspelning
Att specificera bildkvalitet .......................................... 65
67
Kamerainställningar i läget REC ................................ 98
Specificering av ISO-känslighet
Specificering av konturskärpa
Specificering av färgmättnad
Specificering av kontrast
Att slå rutmönstret på skärmen på och av
Att slå bildgranskning på och av
Användning av ikonhjälp
Tilldelning av funktioner till knapparna [] och []
Specificering av grundinställningar vid strömpåslag
Nollställning av kameran
Val av fokusläge ......................................................... 67
av autofokus
av närbildsläget
av fastfokus
av oändlighetsläget
av manuell fokusering
av fokuslås
93
94
Användning av histogram .......................................... 96
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Användning
Användning
Användning
Användning
Användning
Användning
89
68
70
71
72
73
74
Exponeringskompensation (EV-skifte) ...................... 75
4
99
100
100
101
101
102
102
103
104
106
INTRODUKTION
107
AVSPELNING
126
Grundläggande avspelning ...................................... 107
Avspelning av en ljudstillbild
FILHANTERING
Mappar ..................................................................... 126
108
Mappar och filer i minnet
Omkastning av bilden .............................................. 109
126
Filskydd .................................................................... 127
Att skydda en enskild fil
Att skydda alla filer i minnet
Zoomning av den visade bilden ................................ 110
Omformatering av en bild ......................................... 111
127
128
Användning av mappen FAVORITE ........................ 128
Klippning av en bild ................................................... 112
Att
Att
Att
Att
Avspelning av en film ................................................ 113
Skärm för 9-bildsvisning ........................................... 114
kopiera en fil till mappen FAVORITE
visa en fil i mappen FAVORITE
radera en fil från mappen FAVORITE
radera alla filer från mappen FAVORITE
128
130
131
131
Visning av kalenderskärmen ..................................... 115
132
Diabildsvisning .......................................................... 116
Användning av funktionen för fotoställning
Ljudinställningar ....................................................... 132
Rotering av den visade bilden .................................. 119
Att utföra ljudinställningar
Inställning av volymnivå
Användning av bildrulett .......................................... 120
Tillägg av ljud till en stillbild ..................................... 121
Att nyinspela ljud
132
133
Specificering av en bild för startskärmen ................ 133
122
Inställning av bildvisning vid strömavslag ............... 134
Avspelning av en röstinspelningsfil .......................... 123
124
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
118
Specificering av framställningsmetod för
filnamnens serienummer .......................................... 136
RADERING AV FILER
Användning av alarm ............................................... 136
Inställning av klockan ............................................... 138
Radering av en enskild fil ......................................... 124
Att välja hemtidszon
Inställning av gällande datum och tid
Ändring av datumformat
Radering av alla filer ................................................ 125
5
138
139
139
INTRODUKTION
Användning av världstid ........................................... 140
Att visa världstidsskärmen
Att tillämpa tiden i en världstidszon
151
140
140
DPOF ........................................................................ 152
Inställning av utskrift för en enskild bild
Inställning av utskrift för alla bilder
Ändring av skärmspråk ............................................ 141
Ändring av USB-portprotokoll .................................. 142
PRINT Image Matching III ........................................... 158
Formatering av det inbyggda minnet ....................... 144
Exif Print ................................................................... 158
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
159
Användning av ett minneskort ................................. 146
Isättning av ett minneskort i kameran
Urtagning av ett minneskort i kameran
Formatering av ett minneskort
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Användning av kameran med en dator som kör
Windows ................................................................... 159
146
147
147
Användning av kameran med en dator som kör
Macintosh ................................................................. 165
Filkopiering ............................................................... 149
Att kopiera alla filer i det inbyggda minnet till ett
minneskort
Att kopiera en specifik fil från minneskortet till det
inbyggda minnet
153
154
Användning av PictBridge eller
USB DIRECT-PRINT ................................................. 155
Inställning av strömpå/avslagsfunktion för
[
] (REC) och [
] (PLAY) ................................... 143
145
UTSKRIFT
Operationer som kan utföras på datorn ................... 169
149
Användning av ett minneskort för
bildöverföring till en dator ......................................... 170
150
Minnesdata ............................................................... 171
Protokollet DCF
Mappminnets struktur
Bildfiler stödda av kameran
6
171
171
173
INTRODUKTION
174
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN
DATOR
192
BILAGA
Menyreferens ........................................................... 191
Användning av albumfunktionen ............................. 174
Att skapa ett album
Val av albumlayout
Detaljerade albuminställningar
Att titta på albumfiler
Att lagra ett album
Att radera ett album
Referens för indikatorlampor ................................... 194
174
176
176
179
181
182
Felsökning ................................................................ 197
Vid problem att installera drivrutinen USB...
Skärmmeddelanden
Tekniska data ........................................................... 203
Installation av programvaror från
CD-ROM-skivan ....................................................... 182
Angående medföljande CD-ROM
(CASIO Digital Camera Software)
Datorsystemkrav
182
184
Installation av programvaror från
CD-ROM-skivan i Windows ..................................... 185
Förberedelser
Språkval
Att läsa innehållet i filen “Read me”
Installation av ett tillämpningsprogram
Att läsa användardokumentation (PDF filer)
Användarregistrering
Att lämna menyn
186
186
186
187
187
188
188
Installation av programvaror från
CD-ROM-skivan i Macintosh ................................... 188
Installation av programvaror
Att läsa användardokumentation (PDF filer)
200
201
188
189
7
INTRODUKTION
• MultiMediaCard är ett varumärke tillhörande Infineon
Technologies AG i Tyskland och är licensierat av
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Adobe och Reader är registrerade varumärken eller
varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated
i USA och/eller övriga länder.
• Drivrutinen USB (för masslagring) använder en
programvara från Phoenix Technologies Ltd.
Copyright C 1997 för kompatibel programvara
Phoenix Technologies Ltd., Med ensamrätt.
• Övriga företags-, produkt- och servicenamn som
omnämns häri kan vara varumärken eller
servicemärken tillhörande respektive företag.
• Photo Loader och Photohands tillhör CASIO
COMPUTER CO., LTD. Utöver vad som anges ovan
tillfaller all copyright och andra relaterade rättigheter
CASIO COMPUTER CO., LTD.
VIKTIGT!
• Rätten till ändring av innehållet i detta
instruktionshäfte förbehålles utan föregående
meddelande.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador eller förluster till följd av användning av
detta instruktionshäfte.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för förluster eller krav från tredje man som uppstår
vid användning av EX-S100.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
skador eller förlust för dig eller tredje man som
uppstår vid användning av Photo Loader och/eller
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador eller förlust beroende på dataradering till
följd av fel, reparationer eller batteribyte. Gör en
reservkopia av viktiga data på en annan apparat för
att skydda mot oavsiktlig förlust.
• Skärmexemplen och produktillustrationerna som
visas i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning
från skärmarna som visas och kamerans faktiska
utseende.
• Logotypen SD är ett registrerat varumärke.
• Windows, Internet Explorer och DirectX är
registrerade varumärken tillhörande Microsoft
Corporation.
• Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande
Apple Computer, Inc.
8
INTRODUKTION
■ Restriktioner gällande upphovsrätt
Utöver syften för personligt bruk kan otillåten kopiering av
stillbildsfiler, filmfiler och ljudfiler bryta mot copyrightlagar
och internationella avtal.
Distribution av dylika filer till utomstående över Internet,
oavsett om det sker i vinstsyfte eller ideellt, strider mot
copyrightlagar och internationella avtal.
Egenskaper
• 3,2 miljoner effektiva bildpunkter
CCD med totalt 3,34 miljoner bildpunkter sörjer för en
väldigt hög upplösning som återger klara, skarpa bilder
för visning och utskrift.
• 2,0 tums LCD-skärm med TFT-färger
• 11,2X zoom (sidan 54)
2,8X optisk zoom, 4X digital zoom
• Flashminne på 9,3 MB
Bilder kan spelas in utan användning av ett minneskort.
• Strömpåslag i läget REC eller PLAY (sidan 39)
Tryck på [
] (REC) eller [
] (PLAY) för att slå på
kameran och aktivera det önskade läget.
• Multiautofokus (sidan 69)
När “Multi” väljs för autofokusytan utför kameran
mätaravläsning vid sju olika punkter samtidigt och väljer
automatiskt den bästa av dessa.
• Fastfokus (sidan 71)
Denna funktion gör att du kan låsa fokuspunkten.
9
INTRODUKTION
• Coupling Shot (kopplingsbild) och Pre-shot (förbild)
(sidorna 84, 86)
En kopplingsbild (Coupling Shot) gör det möjligt att slå
samman två olika motiv i samma bild, medan en förbild
(Pre-shot) gör det möjligt att lägga till ett motiv på en
tidigare inspelad bakgrundsbild. Du kan alltså skapa en
bild på dig själv och en vän även om bilderna på er tagits
separat.
• Automatisk fastfokus (sidan 68)
När du trycker in slutarknappen till fullo, utan att göra en
paus, spelar kameran omedelbart in bilden utan att vänta
på att autofokusering utförs. Detta gör att du kan spela in
bilden i exakt rätt ögonblick utan att behöva vänta på
autofokusering.
• Användning av minneskorten SD och MMC
(MultiMediaCards) för minnesutvidgning (sidan 145)
• Tredubbelt självutlösare (sidan 62)
Självutlösaren kan ställas in på att automatiskt spela in
tre bilder i följd.
• En USB-vagga medföljer (sidorna 31, 118, 155, 159)
Den medföljande USB-vaggan kan användas för att ladda
kamerans batteri och för att överföra bilder till en dator.
Funktionen för fotoställning gör det möjligt att titta på
bilderna medan kameran är placerad på vaggan.
• Histogram i realtid (sidan 96)
Ett histogram på skärmen gör det möjligt att justera
exponeringen medan du betraktar effekten på bildens
samlade ljusstyrka.
• Läget BESTSHOT (sidan 80)
Välj helt enkelt det scenexempel som bäst matchar bilden
du vill spela in. Kameran utför då automatiskt de
inställningar som krävs för att erhålla bilden ifråga.
• Världstid (sidan 140)
En enkel åtgärd ställer in tiden på platsen du befinner dig
när du är ute och reser. Det går att välja mellan 162
städer i 32 tidszoner.
• Business Shot (affärskort) (sidan 88)
Funktionen Business Shot korrigerar automatiskt formen
på den resulterande bilden vid inspelning av visitkort,
dokument, en vit tavla eller liknande föremål ur en sned
vinkel.
• Alarm (sidan 136)
Ett inbyggt alarm hjälper dig att hålla reda på viktiga
händelser och kan även användas istället för en
väckarklocka. Det går också att välja en specifik stillbild,
film eller ljudfil att avspela när alarmtiden nås.
10
INTRODUKTION
• Albumfunktion (sidan 174)
HTML filer skapas automatiskt för att skapa ett album
över de inspelade bilderna. Albuminnehållet kan
betraktas och skrivas ut med en standard webbläddrare.
Det går även att införliva bilder i websidor snabbt och
enkelt.
• Valbara ljudinställningar (sidan 132)
Det går att ställa in olika ljud som ska lyda vid ett tryck på
strömbrytaren, intryckning av slutarknappen halvvägs
eller till fullo eller vid tryck på en annan knapp.
• Datalagring med DCF (sidan 171)
Datalagring med protokollet DCF (Design rule for Camera
File system) sörjer för att bilderna är kompatibla mellan
en digital kamera och en skrivare.
• Kalenderskärm (sidan 115)
En enkel åtgärd uppvisar en komplett månadskalender på
kamerans skärm. Varje dag i månadskalendern visar en
miniatyr av den första fil som spelades in denna dag,
vilket underlättar när du snabbt vill leta upp en specifik fil.
• Digital Print Order Format (DPOF) (sidan 152)
Det är enkelt att skriva ut bilder i önskad ordning med en
skrivare som är kompatibel med systemet DPOF.
Funktionen kan också användas för att bestämma bilder
och antal när du beställer framkallning i en butik.
• Ljudstillbildsläge (sidan 93)
Använd detta läge för att spela in stillbilder som inkluderar
ljud.
• Kompatibel med PRINT Image Matching III (sidan 158)
Bilderna inkluderar data för PRINT Image Matching III
(lägen och andra inställningar på kameran). En skrivare
kompatibel med PRINT Image Matching III kan avläsa
denna data och skriva ut bilderna så att de blir exakt som
du föreställde dig när de spelades in.
• Film + Ljudläge (sidan 90)
• Röstinspelning (sidan 94)
Snabb och enkel inspelning av en berättelse.
• Efterinspelning (sidan 121)
Använd detta läge för att lägga till ljud till stillbilder efter
inspelning.
11
INTRODUKTION
• Stöder USB DIRECT-PRINT och PictBridge (sidan 155)
Anslut direkt till en skrivare kompatibel med USB
DIRECT-PRINT eller PictBridge för att skriva ut bilder
utan att behöva använda en dator.
Försiktighetsåtgärder
■ Allmänna försiktighetsåtgärder
Observera noga nedanstående punkter vid användning av
EX-S100.
• Photo Loader och Photohands medföljer (sidan 183)
Din kamera är försedd med Photo Loader, ett populärt
tillämpningsprogram som automatiskt laddar bilder från
kameran till en dator. Den är även försedd med
Photohands, ett program för snabb och enkel
retuschering.
Begreppet “denna kamera” eller “kameran” i detta
instruktionshäfte avser den digitala kameran CASIO EXS100.
• Använd aldrig kameran för inspelning eller avspelning
medan du promenerar eller kör en bil eller annat fordon.
Du utgör en olycksrisk i trafiken om du håller ögonen på
skärmen.
• Försök aldrig att öppna kamerans hölje eller utföra egna
reparationer. Inre komponenter med högspänning skapar
risk för elstötar. Överlåt allt underhåll och reparation till en
auktoriserad CASIO serviceverkstad.
• Håll mindre delar och tillbehör som medföljer kameran
borta från småbarn. Uppsök läkare omedelbart om ett
barn skulle råka svälja något.
• Avfyra aldrig blixten direkt mot en person som kör ett
motorfordon. Denne kan bli bländad och orsaka en
olycka.
12
INTRODUKTION
• Försök aldrig att använda nättillsatsen till att driva en
apparat utöver denna kamera. Använd endast den
nättillsats som specifikt anges för denna kamera.
• Undvik att täcka över nättillsatsen med en filt, matta eller
liknande och håll den borta från element och andra
värmekällor.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort
damm och smuts som samlats runt kontaktens stift minst
en gång om året. En smutsig kontakt skapar risk för
brand.
• Slå omedelbart av kameran om det uppstår sprickor på
höljet till följd av att den tappats eller utsatts för hårdhänt
behandling. Ta ur batteriet i kameran och/eller koppla bort
nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare
eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
• Använd aldrig kameran ombord ett flygplan eller på andra
ställen där användning är förbjuden. Detta kan orsaka
olyckor.
• Fysiska skador och fel på kameran kan göra att datan
som lagrats i dess minne förloras. Gör alltid en
reservkopia av viktiga data genom att överföra dem till en
dator el.dyl.
• Öppna aldrig batterifacklocket, koppla bort nättillsatsen
från kameran eller koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget under pågående bildinspelning. Detta
omöjliggör inte bara lagring av den nuvarande bilden utan
kan även förvanska andra bilder som redan lagrats
minnet.
• Avfyra aldrig blixten alltför nära en persons ansikte. Ett
kraftigt sken som denna blixt skapar risk för synskador.
Detta gäller speciellt småbarn. Se till att kameran befinner
sig minst en meter från motivets ögon när blixten ska
användas.
• Håll kameran borta från vatten och andra vätskor och låt
den aldrig bli våt. Fukt skapar risk för brand och elstötar.
Använd aldrig kameran utomhus när det regnar eller
snöar, på stranden eller i en båt, i ett badrum el.dyl.
• Slå omedelbart av kameran om vatten eller något
främmande föremål skulle tränga in i den. Ta ur batteriet i
kameran och/eller koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget och kontakta din handlare eller en
auktoriserad CASIO serviceverkstad. Fortsatt användning
av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar.
• Slå omedelbart av kameran om du märker att rök eller en
underlig doft tränger ut ur den. Ta ur batteriet i kameran
(akta dig för att bränna fingrarna) och/eller koppla bort
nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare
eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Fortsatt
användning av kameran i detta läge skapar risk för brand
och elstötar. När rök ej längre tränger ut ur kameran ska
du ta med den till en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Försök aldrig att reparera den själv.
13
INTRODUKTION
■ Testa att allt fungerar som det ska innan
kameran tas i bruk!
Något av förhållandena ovan kan göra att det dyker upp ett
felmeddelande på kamerans skärm (sidan 201). Följ
anvisningarna som meddelandet anger för att åtgärda felet.
Innan kameran används för en viktig inspelning bör du
utföra ett antal provinspelningar för att försäkra att kameran
är inställd på önskat sätt och fungerar som den ska (sidan
16).
■ Bruksförhållanden
• Denna kamera är tillverkad för användning i ett
temperaturomfång från 0°C till 40°C.
• Använd och förvara inte kameran på följande ställen.
■ Försiktighetsåtgärder gällande datafel
— Ställen som utsätts för direkt solsken
— Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt
med damm
— Nära en luftkonditioneringsapparat, element eller
andra ställen som utsätts för extrema temperaturer
— Inuti ett låst fordon, speciellt ett som står parkerat i
solen
— Ställen som utsätts för kraftiga vibrationer
• Din digitala kamera är tillverkad av digitala
precisionskomponenter. Följande förhållanden skapar risk
för förvanskning av datan i minnet.
— Urtagning av batteriet eller minneskortet från kameran
eller placering av kameran på USB-vaggan medan
den håller på med inspelning eller tillgår dess minne
— Urtagning av batteriet eller minneskortet från kameran
eller placering av kameran på USB-vaggan medan
driftslampan fortfarande blinkar i grönt efter att
kameran slagits av
— Urkoppling av USB-kabeln, borttagning av kameran
från USB-vaggan eller bortkoppling av nättillsatsen
från USB-vaggan medan USB-datakommunikation
pågår
— Svagt batteri
— Andra onormala förhållanden
14
INTRODUKTION
■ Fuktbildning
■ Objektiv
• Det finns risk för att det bildas imma på utsidan eller de
inre delarna när kameran förs inomhus en kylig dag eller
på annat sätt utsätts för häftiga temperaturväxlingar. Fukt
i kameran kan orsaka fel, så du bör försöka undvika
situationer som kan orsaka imbildning.
• För att förhindra imbildning kan det vara lämpligt att
placera kameran i en plastpåse när den ska flyttas till ett
ställe som är betydligt varmare eller kallare än den
nuvarande. Lämna kvar den i plastpåsen tills luften i
påsen anpassats till temperaturen på det nya stället. Om
det ändå bildas imma i kameran ska du ta ur batteriet och
låta batterilocket stå öppet i ett par timmar.
• Akta dig för att trycka alltför hårt på objektivet när du
rengör ytan. Objektivytan kan repas och orsaka
felfunktion.
• Fingeravtryck, damm och smuts på objektivet kan
förhindra nöjaktig bildinspelning. Avlägsna damm från
objektivytan med en blåsborste. Torka sedan av med en
mjuk, torr trasa.
■ Övrigt
• Kameran kan bli en aning varm under användning. Detta
är normalt och tyder inte på fel.
• Torka av damm och smuts på kamerans utsida med en
mjuk, torr trasa.
15
SNABBSTART
SNABBSTART
Ladda först batteriet!
1. Sätt i batteriet i kameran (sidan 29).
2. Placera kameran på USB-vaggan för att ladda batteriet
(sidan 31).
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran köptes.
• En komplett laddning tar cirka 140 minuter.
1
1 Intagstyp
2
Stoppare
2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Stickproppstyp
3
16
Lampa [CHARGE]
Laddning pågår: Tänds röd
Laddning avslutad: Tänds grön
SNABBSTART
Inställning av skärmspråk och klocka
• Var noga med att utföra följande inställningar
innan kameran används för bildinspelning.
Se sidan 44 för närmare detaljer.
1. Tryck på strömbrytaren för att slå på kameran.
2. Tryck på [] för att välja önskat språk.
3. Tryck på [SET] för att registrera språkinställningen.
1
4. Använd [], [], [], och [] för att välja önskat
geografiskt område och tryck sedan på [SET].
5. Använd [] och [] för att välja önskad stad och tryck
sedan på [SET].
6. Använd [] och [] för att välja sommartid (DST), om
så behövs, och tryck sedan på [SET].
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7. Använd [] och [] för att välja önskat datumformat
och tryck sedan på [SET].
8. Ställ in datum och tid.
9. Tryck på [SET] för att registrera klockinställningarna
och lämna inställningsskärmen.
17
SNABBSTART
Att spela in en bild
Ikon för stillbildsläge
Driftslampa
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
1
04/ 12/24
04/12
24
12:58
12
58
7
6
Fokusram
2
1. Tryck på [
] (REC).
2. Tryck på [MENU].
3,4,5
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Se sidan 48 för närmare detaljer.
3. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
4. Använd [] och [] för att välja “REC Mode” och
tryck sedan på [].
5. Använd [] och [] för att välja “
Snapshot” och
tryck sedan på [SET].
• Detta gör att ikonen “ ” (stillbildsläge) visas på skärmen.
6. Rikta kameran mot motivet, använd skärmen för att
sammanställa bilden och tryck sedan in
slutarknappen halvvägs.
• När kameran avslutat autofokusering blir fokusramen grön,
och driftslampan tänds i grönt.
7. Håll kameran stilla och tryck försiktigt in
slutarknappen till fullo.
18
SNABBSTART
Att titta på en inspelad bild
Att radera en bild
Se sidan 107 för närmare detaljer.
Se sidan 124 för närmare detaljer.
1
1
2, 3, 4, 5
2
1. Tryck på [
] (PLAY).
2. Använd [] och [] för att rulla genom
bilderna.
1. Tryck på [
] (PLAY).
2. Tryck på [] (
).
3. Använd [] och [] för att visa bilden du vill radera.
4. Använd [] och [] för att välja “Delete”.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att radera något.
5. Tryck på [SET] för att radera bilden.
19
FÖRBEREDELSER
FÖRBEREDELSER
Detta avsnitt innehåller information du bör känna till och
åtgärder att utföra innan kameran tas i bruk för första
gången.
Detta begrepp i
instruktionshäftet:
Små “snöaktiga” fläckar på en
inspelad bild eller på skärmen,
vilket gör att bilden ter sig
kornig.
“ett av lägena REC”
Det nu valda inspelningsläget
(stillbild, BESTSHOT, film,
röstinspelning, ljudstillbild).
Angående detta instruktionshäfte
Detta avsnitt beskriver de konventioner som används i
detta instruktionshäfte.
■ Terminologi
Innebär:
“digitala störningar”
■ Knappoperationer
Tabellen nedan anger begreppen som används i detta
instruktionshäfte.
Knappoperationer anges av knappnamnet inom klamrar ([ ]).
Innebär:
■ Skärmtext
“kameran”
Den digitala kameran CASIO
EX-S100
Text på skärmen innesluts alltid med dubbla
citationstecken (“ ”).
“filminne”
Stället där kameran nu lagrar
bilder du inspelar (sidan 50)
“batteri”
Det laddningbara batteriet av
litium-jon NP-20
“laddare”
Den separat inköpta laddaren
CASIO BC-10L
Detta begrepp i
instruktionshäftet:
■ Kompletterande information
•
VIKTIGT!
anger viktig information du bör känna
till för att använda kameran på rätt sätt.
•
ANM.
anger information som är praktisk att känna
till vid användning av kameran.
20
FÖRBEREDELSER
■ Filminne
Allmän översikt
Begreppet “filminne” i detta instruktionshäfte är ett allmänt
begrepp som avser stället där kameran just nu lagrar
bilderna du spelar in. Filminnet kan vara ett av följande tre
ställen.
Följande bilder visar namnen på varje del, knapp och
omkopplare på kameran.
Kamera
• Kamerans inbyggda flashminne
• Ett SD-minneskort isatt i kameran
• Ett MultiMediaCard isatt i kameran
■ Framsida
1 2
34
Se sidan 171 för närmare detaljer om hur kameran lagrar
bilder.
1 Slutarknapp
2 Strömbrytare
3 Blixt
4 Självutlösarlampa
5 Objektiv
6 Mikrofon
65
21
FÖRBEREDELSER
■ Baksida
■ Undersida
78
H Stoppare
I Minneskortöppning
J Batterifack
K Batterilock
L Uttag
M Skruvhål för stativ
90
7 Knapp [
A
B
G
FE
D
C
]
(läget PLAY)
8 Knapp [ ]
(läget REC)
9 Driftslampa
0 Zoomknapp
A Högtalare
B Remring
C Verkställningsknapp
[SET]
D [][][][]
E Visningsknapp [DISP]
F Menyknapp [MENU]
G Bildskärm
* Använd detta hål för att fästa ett stativ.
H
I
M
22
L
K
J
FÖRBEREDELSER
■ Baksida
USB-vagga
Placera den digitala kameran från CASIO på denna USBvagga för att utföra det följande.
•
•
•
•
6 Likströmsingång [DC IN
Batteriladdning (sidan 31)
Automatisk bildöverföring till en dator (sidan 159)
Direktanslutning till en skrivare för utskrift (sidan 155)
Titta på diabildsvisning med hjälp av funktionen för
fotoställning (sidan 118)
5.3V] (uttag för nättillsats)
7 Uttag [USB]
6
7
■ Framsida
1
54
2
3
1 Kamerakontakt
2 USB-lampa [USB]
3 USB-knapp [USB]
4 Laddningslampa [CHARGE]
5 Fotoställningsknapp
[PHOTO]
23
(USB-port)
FÖRBEREDELSER
Bildskärmens innehåll
Bildskärmen använder sig av ett flertal indikatorer och ikoner för att upplysa dig om kamerans tillstånd.
• Skärmexemplen i detta kapitel är endast avsedda för illustrativa syften. De matchar inte exakt vad som faktiskt visas på
kamerans skärm.
■ Lägena REC
123 4 5
1 Indikator för blixtläge
6
7
8
9
0
A
B
C
G
F
E
D
3 Indikator för vitbalans
(sidan 58)
(sidan 77)
Ingen
Ingen
Auto
Blixt av
Dagsljus
Blixt på
Mulet
Reducering av röda
ögon
Skugga
• Om kameran avkänner att
blixten behövs då autoblixt är
vald kommer indikatorn för
påslagen blixt att visas när
slutarknappen trycks in
halvvägs.
2 Indikator för fokusläge
1
Lysrörslampa 1
2
Lysrörslampa 2
Autofokus
10s
Närbild
2s
Fastfokus
Oändlighet
x3
Manuell fokus
24
(sidan 48)
Stillbild
BESTSHOT
Film
Ljudstillbild
Röstinspelning
6 Minneskapacitet
Volframlampa
(sidorna 52, 90, 203)
Manuell
(Antal återstående bilder som
kan lagras)
Filminspelning: Återstående
inspelningstid
4 Självutlösare (sidan 62)
Ingen
(sidan 67)
Ingen
Auto
5 Lägen för REC
1 bild
Självutlösare 10 sek.
Självutlösare 2 sek.
Tredubbel självutlösare
7 Bildstorlek (sidan 64)
2048 × 1536 bildpunkter
2048 × 1360 (3:2) bildpunkter
1600 × 1200 bildpunkter
1280 × 960 bildpunkter
640 × 480 bildpunkter
Filminspelning: Inspelningstid
FÖRBEREDELSER
8 Bildkvalitet (sidan 65)
FINE (fin)
NORMAL (normal)
ECONOMY (ekonomi)
9
Inbyggt minne valt för
datalagring
Minneskort valt för
datalagring
(sidan 145)
0 Slutartidsvärde (sidan 52)
• En bländare eller slutartid
utanför det tillåtna omfånget gör
att motsvarande värde på
skärmen blir bärnstensfärgat.
■ Läget PLAY
A Bländarvärde (sidan 52)
12
B ISO-känslighet
3
(sidan 99)
4
5
6
7
8
9
0
C Datum och tid (sidan 138)
D EV-värde (sidan 75)
F
E Batterikapacitet
E
(sidan 35)
F Histogram (sidan 96)
G Fokusram
(sidan 51)
D
• Fokusering avslutad: Grön
• Fokusering misslyckad: Röd
CBA
1 Filtyp för läget PLAY
4 Bildstorlek (sidan 64)
2048 × 1536 bildpunkter
2048 × 1360 (3:2) bildpunkter
1600 × 1200 bildpunkter
1280 × 960 bildpunkter
640 × 480 bildpunkter
Filmavspelning: Förfluten speltid
(sidan 107)
ANM.
Stillbild
• Ändring av inställningen för en av följande funktioner
gör att ett hjälpmeddelande för ikonhjälp (sidan 102)
visas på skärmen i cirka en sekund. Det går att slå
av ikonhjälp om så önskas (sidan 102).
Blixtläge, fokusläge, vitbalans, självutlösare,
inspelningsläge
Film
Ljudstillbild
Röstinspelning
2 Bildskydsdindikator
5 Bildkvalitet (sidan 65)
FINE (fin)
NORMAL (normal)
ECONOMY (ekonomi)
(sidan 127)
3 Mappnummer/
Filnummernumber
(sidan 126)
Exempel : När en fil med namnet
CIMG0023.JPG lagras i en mapp
med namnet 100CASIO
100-0023
Mappnamn
25
Filnamn
6
Inbyggt minne valt för
datalagring
Minneskort valt för
datalagring
(sidan 145)
7 Slutartidsvärde
FÖRBEREDELSER
8 Bländarvärde
9 ISO-känslighet
(siden 99)
0 Datum och tid (siden 138)
A Indikator för vitbalans
(sidan 77)
AWB Auto
Dagsljus
Mulet
Skugga
B Indikator för blixtläge
Ändring av innehållet på bildskärmen
(sidan 58)
Vart tryck på knappen [DISP] ändrar innehållet på skärmen
i följande ordning.
Blixt på
Blixt av
■ Lägena REC
Reducering av röda ögon
C Lägen för REC (sidan 48)
Stillbild
BESTSHOT
D Batterikapacitet
(sidan 35)
1
Lysrörslampa 1
E Histogram (sidan 96)
2
Lysrörslampa 2
F EV-värde (sidan 75)
Volframlampa
Indikatorer på
Manuell
Histogram på
VIKTIGT!
• En del information visas kanske inte på rätt sätt vid
visning av en bild som spelats in med en annan
digital kameramodell.
Indikatorer av
26
FÖRBEREDELSER
■ Läget PLAY
Indikatorer på
VIKTIGT!
• Knappen [DISP] kan inte användas för att ändra
innehållet på bildskärmen under pågående
filminspelning eller i beredskapsläge eller vid
inspelning av en ljudstillbild.
• Ett tryck på [DISP] i röstinspelningsläget slår
skärmen på (“indikatorer på”) och av. När en
röstinspelningsfil visas i läget PLAY skiftar ett tryck
på [DISP] mellan “indikatorer på” och “indikatorer
av”.
• Vid avspelning av innehållet i en röstinspelningsfil
när “indikatorer av” är vald (enbart ikonen för
röstinspelningsfil visas på skärmen) blir skärmen
svart i cirka två sekunder efter ett tryck på [SET] för
att starta avspelning. Ikonen för röstinspelningsfil
(indikatorer av) visas på nytt efter avslutad
avspelning.
Histogram/Detaljer på
Indikatorer av
27
FÖRBEREDELSER
VIKTIGT!
Fastsättning av remmen
• Håll alltid remmen virad runt handleden så att du inte
riskerar att tappa kameran.
• Den medföljande remmen är endast avsedd för
denna kamera. Använd den inte för andra syften.
• Sväng inte kameran genom att hålla i remmen.
Sätt fast remmen i remringen såsom framgår av bilden.
Remring
28
FÖRBEREDELSER
2. Dra stopparen i riktningen som anges av pilen
Strömförsörjning
på bilden, placera pilmärket på batteriet intill
pilmärket på kameran och skjut in batteriet i
kameran.
Din kamera drivs med ett laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-20).
Isättning och urtagning av det
laddningsbara batteriet
Stoppare
■ Isättning av batteriet
1. Skjut på batterilocket i pilens riktning och
sväng det öppet.
Pilmärke
Pilmärke
NP-20
• Tryck på undersidan av batteriet och kontrollera att
stopparen låser batteriet på plats ordentligt.
29
FÖRBEREDELSER
■ Urtagning av batteriet
3. Sväng på batterilocket för att stänga det och
skjut det sedan i pilens riktning.
1. Öppna batterilocket.
2. Dra stopparen i pilens riktning.
• Batteriet skjuts ut ur öppningen en aning.
Stoppare
VIKTIGT!
• Använd endast det speciella laddningsbara batteriet
av litium-jon NP-20 för att driva denna kamera.
Någon annan typ av batteri kan inte användas.
Batteriet är oladdat vid inköpet. Du måste ladda
batteriet innan kameran tas i bruk för första gången
(sidan 31).
3. Frigör stopparen och dra ut batteriet ur
kameran.
• Akta dig för att tappa batteriet.
30
FÖRBEREDELSER
ANM.
Laddning av batteriet
• Den medföljande nättillsatsen är uformad för drift
med valfri nätspänning i omfånget 100 till 240 V.
Tänk dock på att formen på nättillsatsens kontakt
kan variera från land till land. Om nättillsatsen ska
användas i ett land där formen på vägguttagen skiljer
sig från ditt eget land ska du använda en annan
nätkabel som medföljer kameran, eller köpa en
nätkabel som lämpar sig för landet ifråga.
1. Anslut den medföljande nättillsatsen till
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut sedan nättillsatsen till ett
vägguttag.
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
USB-vagga
[DC IN 5.3V]
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
USB-vagga
Nättillsats
Nättillsats
[DC IN 5.3V]
Nätkabel
31
FÖRBEREDELSER
4. Ta efter avslutad laddning bort kameran från
ANM.
USB-vaggan.
• Den medföljande nättillsatsen är uformad för drift
med valfri nätspänning i omfånget 100 till 240 V.
Tänk dock på att formen på nättillsatsens kontakt
kan variera från land till land. Vid resor utomlands
måste du själv införskaffa en nätkabel som lämpar
sig för vägguttagen i landet ifråga.
VIKTIGT!
• Använd endast den medföljande USB-vaggan (CA25) eller den valfria laddaren (BC-10L) för att ladda
det laddningsbara batteriet av litium-jon NP-20.
Använd aldrig någon annan laddningsanordning.
• Använd endast den medföljande nättillsatsen.
Använd aldrig någon annan nättillsats. Använd inte
någon av de valfria nättillsatserna AD-C40, AD-C620
och AD-C630 med denna kamera.
• Försäkra att kamerakontakten på USB-vaggan är
intryckt i kamerans uttag så långt det går.
• Lampan [CHARGE] kan förbli bärnstensfärgad och
laddningen startas kanske inte omedelbart om du
försöker ladda batteriet strax efter användning av
kameran (när batteriet fortfarande är varmt) eller om
det är för varmt eller kallt på stället där du befinner
dig. Vänta i så fall en stund tills batteriet nått normal
temperatur. Lampan [CHARGE] blir röd och
laddningen startas så snart batteriet återgår till en
temperatur som medger laddning.
2. Slå av kameran.
3. Placera kameran på
USB-vaggan.
• Placera aldrig
kameran på USBvaggan när den är
påslagen.
• Lampan [CHARGE]
på USB-vaggan tänds
i rött som ett tecken
på att laddning startat.
Lampan [CHARGE]
blir grön när
laddningen är
avslutad.
Lampa [CHARGE]
• En komplett laddning tar cirka 140 minuter. Den
faktiska laddningstiden beror på batteriets kondition
och de omgivande förhållandena.
32
FÖRBEREDELSER
■ Om kameran ej fungerar normalt
• Om lampan [CHARGE] börjar blinka röd innebär det
att det uppstod ett fel under laddning. Ett fel kan
orsakas av något av det följande: ett problem med
USB-vaggan, ett problem med kameran eller ett
problem med batteriet eller hur det är isatt. Ta bort
kameran från USB-vaggan och kontrollera att den
fungerar som den ska.
• Enbart följande operationer kan utföras medan
kameran är placerad på USB-vaggan: laddning av
kamerans batteri, datautbyte med en dator via en
USB-anslutning och funktionen för fotoställning.
Detta kan innebära att batteriet är felaktigt isatt.
Utför det följande.
1. Ta ut batteriet ur kameran och kontrollera om
det förekommer smuts på dess kontakter.
Torka av kontakterna med en mjuk, torr trasa
om så är fallet.
2. Kontrollera att nättillsatsen är ansluten till
USB-vaggan och ett vägguttag på rätt sätt.
• Om samma fel uppstår på nytt när du placerar
kameran på USB-vaggan efter att ha vidtagit
åtgärderna ovan bör du kontakta en auktoriserad
CASIO serviceverkstad.
33
FÖRBEREDELSER
■ Riktlinjer för batterilivslängd
Användbart batteri: NP-20 (märkkapacitans: 680 mAh)
Förvaringsmedium: SD-minneskort
Nedanstående värden för batterilivslängd anger tiden det
tar tills strömmen automatiskt slås av beroende på att
batteriet är urladdat enligt de villkor som beskrivs under
tabellen. Vi kan dock inte gatantera att batteriet faktiskt kan
brukas under den angivna tidslängden. Låga temperaturer
och långvarigt bruk sänker livslängden.
Operation
Ungefärlig batterilivslängd
Antal bilder (CIPA standard)*1
(Brukstid)
180 bilder
(90 minuter)
Antal bilder, Kontinuerlig
inspelning*2 (Brukstid)
540 bilder
(90 minuter)
Kontinuerlig stillbildsavspelning*3
150 minuter
Kontinuerlig röstinspelning*4
150 minuter
*1 Antal bilder (CIPA standard)
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Zoomoperation mellan full vidvinkel och full telefoto
var 30:e sekund, varvid två bilder spelas in, den ena
med blixt; strömmen slås av och på efter inspelning av
var 10:e bild.
*2 Villkor för kontinuerlig inspelning
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Blixt: Av
• Bildinspelning var 10:e sekund med alternativt skifte
mellan full vidvinkelzoom och full telefotozoom.
*3 Villkor för kontinuerlig stillbildsavspelning
• Temperatur: 23°C
• Rullning av en bild cirka var 10: e sekund
*4 Tider för röstinspelning är baserade på kontinuerlig
inspelning.
34
FÖRBEREDELSER
■ Batterivarningsindikator
• Värdena ovan baseras på ett nytt batteri som är laddat till
fullo. Tiden blir en aning kortare efter upprepad laddning.
• Batterilivslängden påverkas också till stor del av hur
mycket du använder blixt, zoom och andra funktioner och
av hur långa perioder strömmen är påslagen.
Det följande visar hur indikatorn för batterikapacitet ändras
efter hand som batteriet förbrukas. Indikatorn
anger att
den återstående batterinivån är låg. Det går inte att spela in
fler bilder när indikatorn
. visas. Ladda batteriet
omedelbart om någon av dessa indikatorer visas.
■ Tips för effektiv användning av batteriet
Batterinivå
• Välj
(blixt av) för blixläget om du inte tänkt använda
blixten under inspelning. Se sidan 58 för närmare detaljer.
• Aktivera funktionerna för automatiskt strömavslag och
viloläge (sidan 41) för att spara på batterierna ifall du
råkar glömma att slå av kameran.
Indikator
35
Hög
Låg
FÖRBEREDELSER
• Observera noga nedanstående föreskrifter då felaktig
hantering av batterier skapar risk för överhettning,
brand och explosion.
— Använd aldrig någon annan laddare än den valfria
laddare som specifikt anges för batteriet.
— Använd aldrig batteriet för att söka strömförsörja en
apparat utöver denna kamera.
— Håll batteriet på behörigt avstånd från en öppen eld.
— Placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn, försök
aldrig att bränna det och utsätt det inte för hög
värme.
— Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll när det
sätts i kameran eller placeras på den valfria
laddaren.
— Håll batteriet borta från metallbitar och andra
föremål som kan leda elektricitet (halsband, blystift
o.dyl.).
— Försök aldrig att ta isär batteriet, modifiera det på
något sätt eller utsätta det för slag och stötar.
— Håll batteriet borta från både sötvatten och
saltvatten.
— Använd och förvara inte batteriet på ställen som
utsätts för solsken, i en bil som står parkerad i solen
eller på andra ställen som kan utsättas för höga
temperaturer.
Angående strömförsörjning
Observera noga nedanstående föreskrifter vid hantering
eller användning av batteriet och den valfria laddaren.
■ Föreskrifter för batterihantering
● SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga följande säkerhetsföreskrifter innan batteriet tas i
bruk för första gången. Förvara dessa föreskrifter och
övriga driftsföreskrifter nära till hands för framtida referens.
ANM.
• Begreppet “batteri” i detta instruktionshäfte syftar på
det laddningsbara batteriet av litium-jon CASIO NP20.
• Använd endast den medföljande USB-vaggan (CA25) eller den valfria laddaren (BC-10L) för att ladda
det laddningsbara batteriet av litium-jon NP-20.
Använd aldrig någon annan laddningsanordning.
36
FÖRBEREDELSER
● FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING
• Ta omedelbart bort batteriet från kameran eller vaggan
om du märker något av det nedanstående vid
användning, laddning eller förvaring av ett batteri. Håll
det också borta från eld.
— Läckande vätska
— En underlig doft
— Värmealstring
— Missfärgning av batteriet
— Ett deformerat batteri
— Något annat onormalt med batteriet
• Stoppa laddningen om batteriet ännu inte är laddat till
fullo när den normala laddningstiden passerat. Fortsatt
laddning i detta läge skapar risk för överhettning, brand
och explosion.
• Batterivätska kan orsaka synskador. Om du råkar få
batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja ur
ögonen med rent kranvatten och sedan uppsöka
läkare.
• Läs noga sidan 31 i detta instruktionshäfte samt
anvisningarna som medföljer den valfria laddaren före
användning eller laddning av batteriet.
• Om batteriet ska användas av barn ska du noga se till
att barnet är medvetet om alla säkerhetsföreskrifter och
har informerats om hur batteriet ska hanteras.
• Skölj omedelbart med rent kranvatten om du råkar få
batterivätska på huden eller kläderna. En längre tids
kontakt med batterivätska kan irritera huden.
• Detta batteri bör endast användas med denna digitala
kamera från CASIO.
• Ladda batteriet endast med den USB-vagga som
medföljer kameran eller med den specifikt angivna
valfria laddaren. Använd aldrig någon annan typ av
laddare.
• Användning av batteriet på kalla ställen förkortar den
brukstid som kan förväntas av en komplett laddning.
Ladda batteriet på ett ställe där temperaturen ligger på
mellan 10°C och 35°C. Laddning utanför detta
temperaturomfång kan göra att laddningen tar längre
tid eller rentav misslyckas helt.
• Allt kortare brukstid efter en komplett laddning tyder på
att batteriet börjar nå slutet av sin effektiva livslängd.
Ersätt det med ett nytt batteri.
• Torka aldrig av batteriet med thinner, bensol, sprit eller
andra flyktiga lösningar eller kemiskt behandlade
trasor. Detta kan deformera batteriet och leda till fel.
37
FÖRBEREDELSER
■ Föreskrifter för USB-vaggan och
nättillsatsen
● FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVARING
• Ta alltid ur batteriet när kameran inte ska användas
under en längre period. Ett batteri som lämnas kvar i
kameran laddas ur gradvis även om strömmen är
avslagen, vilket innebär att batteriet kan ha blivit
urladdat eller behöver laddas längre tid än vanligt nästa
gång du tar kameran i bruk.
• Förvara batteriet på ett svalt, torrt ställe (högst 20°C).
● ANVÄNDNING AV BATTERIET
• Se sidan 31 i detta instruktionshäfte eller anvisningarna
som medföljer den valfria laddaren för närmare detaljer
om laddning och laddningstid.
• Vid transport av batteriet ska det förvaras antingen i
kameran eller i dess medföljande ask.
Observera!
38
• Anslut aldrig till ett eluttag vars spänning
ligger utanför det omfång som står angiven på
nättillsatsen. Detta skapar risk för brand och
elstötar. Använd endast den nättillsats som
medföljer kameran.
• Akta dig för att låta nättillsatsens kabel bli
repad eller skadad, placera inga tunga
föremål på den och håll den borta från
värmekällor. En skadad nätkabel skapar risk
för brand och elstötar.
• Försök aldrig att modifiera nätkabeln och
undvik att böja, tvinna eller dra i den. Detta
skapar risk för brand och elstötar.
• Vidrör aldrig nättillsatsen med våta händer.
Detta skapar risk för elstötar.
• Överbelasta inte vägguttag och
förlängningskablar. Detta skapar risk för
brand och elstötar.
• Skulle nättillsatsens kabel råka bli skadad
(blottade ledningar) ska du införskaffa en ny
från en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
En skadad nätkabel skapar risk för brand och
elstötar.
FÖRBEREDELSER
Observera!
• Använd nättillsatsen på ställen där den inte
riskerar att utsättas för vattenstänk. Vätska
skapar risk för brand och elstötar.
• Placera aldrig någon vas eller annan
vätskefylld behållare ovanpå nättillsatsen.
Vätska skapar risk för brand och elstötar.
Att slå kameran på och av
■ Att slå på kameran
Tryck på strömbrytaren, [
] (REC) eller [
] (PLAY).
Driftslampan tänds i grönt en kort stund och sedan slås
strömmen på. Läget kameran ställs i beror på vilken knapp
du använde för att slå på den. Läget kameran ställs i beror
på vilken knapp du tryckte på för att slå på den.
• Ta alltid bort kameran från USB-vaggan före anslutning
eller urkoppling av nättillsatsen.
• Nättillsatsen blir en aning varm under laddning, USBdatakommunikation och vid användning av funktionen för
fotoställning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget närhelst den
inte används.
• Placera aldrig en filt, matta el.dyl. på nättillsatsen. Detta
skapar risk för brand.
Att välja detta läge
från början:
Slå på kameran med denna knapp:
REC
Strömbrytaren eller [
PLAY
[
] (REC)
] (PLAY)
Driftslampa
[
Strömbrytare
39
] (PLAY)
[
] (REC)
FÖRBEREDELSER
■ Att slå av kameran
ANM.
• Ett tryck på [
] (REC) för att slå på kameran
aktiverar läget REC, medan ett tryck på [
] (PLAY)
aktiverar läget PLAY.
• Ett tryck på [
] (PLAY) i ett av lägena REC skiftar
till läget PLAY. Objektivet dras in cirka 10 sekunder
efter lägesskiftet.
Tryck på strömbrytaren för att slå av kameran.
ANM.
• Det går att ställa in kameran så att den inte slås på
vid ett tryck på knappen [
] (REC) eller [
]
(PLAY), eller så att den slås av vid ett tryck på
knappen [
] (REC) eller [
] (PLAY). Se
“Inställning av strömpå/avslagsfunktion för [
]
(REC) och [
] (PLAY)” på sidan 143 för närmare
detaljer.
VIKTIGT!
• Om funktionen för automatiskt strömavslag slår av
strömmen ska du åter trycka på strömbrytaren,
knappen [
] (REC) eller [
] (PLAY) för att slå på
strömmen igen.
• Strömpåslag med strömbrytaren eller knappen [
]
(REC) gör även att objektivet sträcks ut. Akta dig för
att blockera objektivet eller låta det stöta mot något
medan det sträcks ut.
40
FÖRBEREDELSER
● Se “Användning av skärmmenyer” (sidan 42) för
närmare detaljer om användning av menyer.
Inställningar för strömbesparing
Det går att utföra inställningarna nedan för att spara på
batteriet.
Sleep (viloläge): Slår automatiskt av skärmen om ingen
åtgärd utförs inom en angiven tidsperiod i
ett av lägena REC. Ett tryck på valfri
knapp gör att skärmen slås på igen.
Auto Power Off (automatiskt strömavslag):
Slår av strömmen om ingen åtgärd utförs
inom en angiven tidsperiod.
Att ställa in denna
funktion:
Välj denna
inställning:
Sleep
Sleep
Auto Power Off
Auto Power Off
5. Använd [] och [] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
1. Slå på kameran.
• Tillgängliga inställningar för Sleep är: “30 sec”, “1
min”, “2 min” och “Off”.
2. Tryck på [MENU].
• Tillgängliga inställningar för Auto Power Off är: “2
min” och “5 min”.
• Funktionen Sleep kan inte användas i läget PLAY.
3. Använd [] och [] för att välja rutan “Set
• Ett tryck på valfri knapp när Sleep har aktiverats slår
omedelbart på skärmen igen.
Up”.
• Funktionerna Auto Power Off och Sleep aktiveras
inte i följande fall.
4. Använd [] och [] för att välja funktionen
vars inställning du vill ändra och tryck sedan
på [].
— När kameran är ansluten till en dator eller någon
annan apparat via USB-vaggan
— När diabildsvisning pågår
— Vid avspelning av en röstinspelningsfil
— Vid avspelning av en film
41
FÖRBEREDELSER
2. Tryck på [MENU].
Användning av skärmmenyer
Ett tryck på [MENU] uppvisar olika menyer på skärmen
som kan användas för att utföra diverse inställningar.
Menyn som visas beror på om du befinner dig i ett av
lägena REC eller PLAY. Det följande visar ett exempel på
användning av menyn i ett av lägena REC.
1. Tryck på
Valmarkör
(anger nu vald post)
Ruta
[MENU]
[SET]
Strömbrytare
strömbrytaren eller
knappen [ ] (REC).
[][ ][][ ]
• Tryck på knappen [
]
(PLAY) om du vill
aktivera läget PLAY.
[
][
]
42
Inställningar
FÖRBEREDELSER
● Operationer på menyskärmen
3. Tryck på [] och [] för att välja önskad ruta
och tryck sedan på [SET] för att flytta
valmarkören från rutan till inställningarna.
För att utföra detta:
Gör detta:
Flytta mellan rutor
Tryck på [] och [].
Flytta från ruta till
inställning
Tryck på [].
Flytta från inställning till
ruta
Tryck på [].
Flytta mellan inställningar
Tryck på [] och [].
för att välja posten du
vill ställa in och tryck
sedan på [].
Visa alternativ för en
inställning
Tryck på [] eller [SET].
• Du kan även trycka på
[SET] istället för [].
Välja ett alternativ
Tryck på [] och [].
Tillämpa inställningen och
lämna menyskärmen
Tryck på [SET].
Tillämpa inställningen och
återgå till rutval
Tryck på [].
Lämna menyskärmen
Tryck på [MENU].
4. Använd [] och []
Exempel: Val av posten
“REC Mode”.
5. Använd [] och [] för att ändra inställning.
43
FÖRBEREDELSER
6. Utför något av det följande för att tillämpa den
Inställning av skärmspråk och klocka
gjorda inställningen.
Att göra detta:
Tryck på denna knapp:
Tillämpa inställningen och
lämna menyskärmen.
Tryck på [SET].
Tillämpa inställningen och
återgå till posten vald i steg 4.
Tryck på [].
Tillämpa inställningen och
återgå till rutvalet i steg 3.
1. Tryck på [].
2. Använd [] för att flytta
upp till rutval.
Var noga med att utföra följande inställningar innan
kameran används för bildinspelning.
•
•
•
•
Skärmspråk
Hemstad
Datumformat
Datum och tid
Nuvarande inställning av datum och tid används av
kameran för att framställa datum och tid som lagras
tillsammans med övriga bilddata.
• Se “Menyreferens” på sidan 191 för närmare detaljer om
menyer.
44
FÖRBEREDELSER
VIKTIGT!
Att ställa in skärmspråk och klocka
• Bildinspelning utan att klockan ställts in gör att
felaktig tidsinformation registreras. Var noga med att
ställa in klockan innan kameran tas i bruk.
• Ett inbyggt batteri bevarar kamerans inställda datum
och tid i cirka två dagar om kameran inte är
strömförsörjd. Inställningarna för datum och tid
raderas dock om stödbatteriet laddas ur. Kameran är
inte strömförsörjd alls i följande fall.
— När det laddningsbara batteriet är urladdat eller
tas ut ur kameran
— När kameran inte är strömförsörjd via vaggan då
det laddningsbara batteriet är urladdat eller tas ut
ur kameran
• Skärmen för inställning av datum och tid uppträder
nästa gång du slår på strömmen om datum och tid
har raderats. Utför då inställning av datum och tid på
nytt.
• Om du gör ett misstag under inställning av språket
eller klockan med proceduren nedan måste du anlita
kamerans meny för att separat ändra språket (sidan
141) eller klockan (sidan 138).
1. Tryck på strömbrytaren, [
] (REC) eller [
(PLAY) för att slå på kameran.
2. Använd [], [], [],
och [] för att välja
önskat språk och
tryck sedan på [SET].
: Japanska
English
: Engelska
Français : Franska
Deutsch
: Tyska
Español
: Spanska
Italiano
: Italienska
Português : Portugisiska
: Kinesiska (komplex)
: Kinesiska (förenklad)
: Koreanska
45
]
FÖRBEREDELSER
3. Använd [], [], [],
6. Använd [] och [] för
och [] för att välja
det geografiska
område där du bor
och tryck sedan på
[SET].
att välja datumformat
och tryck sedan på
[SET].
4. Använd [] och []
Exempel: 24 december 2004
för att välja en stad
som ligger i din
hemtidszon och tryck
sedan på [SET].
5. Använd [] och [] för att välja sommartid
(DST), om så behövs, och tryck sedan på
[SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Hålla tiden med sommartid (DST)
On
Hålla tiden med standardtid
Off
46
Att visa datum på detta sätt:
Välj detta format:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
FÖRBEREDELSER
7. Ställ in nuvarande
datum och tid.
Att göra detta:
Utför detta:
Ändra inställning vid nuvarande
markörposition
Tryck på [] och [].
Flytta markören mellan
inställningar
Tryck på [] och [].
Skifta mellan 12-timmars och 24timmars tidsvisning
Tryck på [DISP].
8. Tryck på [SET] för att registrera inställningarna
och lämna inställningsskärmen.
47
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Detta avsnitt beskriver den grundläggande proceduren för
inspelning av en bild.
Inspelning av en bild
Val av inspelningsläge
(Stillbildsläge)
Använd detta läge för att spela in stillbilder. Detta läge
bör normalt väljas för inspelning (sidan 50).
•
(Läget BESTSHOT)
Detta läge gör det möjligt att utföra inställning av kameran
blott genom att välja ett scenexempel. Vid val av ett av de
23 scenexemplen utför kameran automatiskt de
inställningar som krävs för att spela in en liknande bild
(sidan 80).
•
(Filmläge)
Använd detta läge för att spela in ljudförsedda filmer
(sidan 90).
(Ljudstillbildsläge)
Använd detta läge för att lägga till ljud till en stillbild efter
inspelning (sidan 93).
•
(Röstinspelningsläge)
Använd detta läge för att spela in enbart ljud (sidan 94).
1. Tryck på strömbrytaren eller [
Denna digitala kamera från CASIO har fem olika
inspelningslägen som beskrivs i detalj nedan. Använd
nedanstående procedur för att välja lämpligt
inspelningsläge före bildinspelning.
•
•
] (REC).
2. Tryck på [MENU] och använd [] och [] för
att välja rutan “REC”.
3. Använd [] och [] för
att välja “REC Mode”
och tryck sedan på [].
48
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
4. Använd [] och []
för att välja önskat
inspelningsläge och
tryck sedan på [SET].
• En ikon (t.ex. “
”) för
det valda läget visas på
skärmen.
Ikon för inspelningsläge
Inriktning av kameran
Håll kameran stilla med båda händerna vid bildinspelning.
Kameran kan skaka och göra bilden suddig om du håller i
den med blott ena handen.
10
1600 1200
NORMAL
IN
• Horisontellt
Håll kameran
stilla med båda
händerna och
tryck
armbågarna mot
sidorna.
• Vertikalt
Håll kameran
vertikalt så att
blixten befinner
sig ovanför
objektivet. Håll
kameran stilla
med båda
händerna.
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
49
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
VIKTIGT!
Inspelning av en bild
• Kontrollera att dina fingrar eller remmen inte
blockerar blixten, mikrofonen eller objektivet.
Kameran justerar automatiskt slutartiden i enlighet med
ljusstyrkan hos motivet. De inspelade bilderna lagras i
kamerans inbyggda minne, eller på ett minneskort om ett
sådant är isatt i kameran.
• När ett separat införskaffat SD-minneskort eller
MultiMediaCard (MMC) är isatt i kameran lagras bilderna
på detta kort (sidan 145).
Blixt
Objektiv
1. Tryck på strömbrytaren eller knappen [
(REC) för att slå på kameran.
Mikrofon
ANM.
Strömbrytare
• Bilden blir suddig om du rör på kameran när
slutarknappen trycks in. Tryck in slutarknappen
försiktigt medan du håller kameran absolut stilla.
Detta är speciellt viktigt när belysningen är dålig
eftersom slutartiden då blir långsammare.
50
[
]
]
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
3. Sammanställ bilden på skärmen så att
• Detta uppvisar en bild eller ett meddelande på
skärmen och aktiverar sedan det nu valda
inspelningsläget.
huvudmotivet befinner sig innanför
fokusramen.
• Om kameran står i läget PLAY när strömmen slås på
visas meddelandet “There are no files” på skärmen
om du ännu inte lagrat några bilder i minnet.
Dessutom visas ikonen
överst på skärmen. Tryck
i så fall på [
] (REC) för att aktivera nu valt
inspelningsläge.
2. Ändra inställningen
4. Tryck in slutarknappen
halvvägs för att ställa in
skärpan på bilden.
Ikon för stillbildsläge
“REC Mode” till “
Snapshot”.
• När slutarknappen trycks in
halvvägs ställer kamerans
autofokusfunktion automatiskt in
skärpan samt uppvisar slutartid
och bländarvärde.
10
1600 1200
NORMAL
IN
• Ikonen
(stillbildsläget) visas på
skärmen när
stillbildsläget är valt.
• Det går även att
använda funktionen för
knappanpassning till att
tilldela
markörknapparna en
funktion för
lägesändring. Detta gör
att “REC Mode” ändras
vid vart tryck på []
eller [] (sidan 103).
• Fokuseringsomfånget för kameran beror på vilket
fokusläge som används (sidan 67).
• Du kan se när skärpan är rätt
inställd genom att observera
fokusramen och driftslampan.
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Fokusram
51
Slutarknapp
Driftslampa
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
● Att tyda driftslampan och fokusramen
När du ser detta:
Innebär det att:
Grön fokusram
Grön driftslampa
Bilden är fokuserad.
Röd fokusram
Blinkande grön driftslampa
Bilden är inte fokuserad.
5. Kontrollera att
skärpan är rätt
inställd och tryck
sedan in
slutarknappen till
fullo för att spela in
bilden.
• Det uppträder ett flertal indikatorer och ikoner på
bildskärmen för att upplysa dig om kamerans
nuvarande tillstånd.
Vitbalans
Fokusläge
Självutlösare
Blixtläge
Slutarknapp
• Antalet bilder som kan spelas in beror på de gällande
inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet (sidorna
64, 65, 203).
VIKTIGT!
Minneskapacitet
• Automatisk fastfokus är aktiverad när posten “Auto
PF” i rutan “REC” är påslagen (sidan 68). Automatisk
fastfokus frisläpper slutaren utan att vänta på att
autofukusering utförs, och bilden spelas in så snart
du trycker in slutarknappen till fullo. Detta gör att du
kan spela in bilden i exakt rätt ögonblick.
Bildstorlek
Bildkvalitet
Minnestyp
Slutartidsvärde
Bländarvärde
ISO-känslighet
Datum och tid
52
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att observera vid inspelning
■ Angående autofokus
• Öppna aldrig batterilocket eller placera kameran på USBvaggan medan driftslampan blinkar i grönt. Detta gör inte
bara att den nuvarande bilden förloras utan kan även
förvanska andra bilder som redan lagrats i minnet och
rentav orsaka fel på kameran.
• Ta aldrig ur minneskortet medan en bild håller på att
spelas in på kortet.
• Lysrörsbelysning flimrar med en frekvens som är osynlig
för blotta ögat. När kameran används inomhus under
sådan belysning kan det uppkomma vissa problem med
ljusstyrkan och färgerna på de inspelade bilderna.
• När inställningen “Auto” valts för ISO-känslighet (sidan
99) justerar kameran automatiskt dess känslighet i
enlighet med ljusstyrkan hos motivet. Detta kan göra att
vissa digitala störningar (kornighet) uppträder i bilder på
relativt mörka motiv.
• Vid inspelning av ett dåligt upplyst motiv när “Auto” valts
för ISO-känslighet (sidan 99) kommer kameran att höja
känsligheten och använda en långsammare slutartid.
Beroende på detta måste du förhindra att kameran skakar
om blixten är avslagen
(sidan 58).
• Skarpt ljus som faller på objektivet kan göra att bilden ter
sig “urblekt”. Detta kan hända vid inspelning utomhus
under skarpt solsken. Använd din fria hand för att skugga
objektivet om detta kan inträffa.
• Autofokus fungerar mindre väl om du rör på kameran och
vid inspelning av de typer av motiv som anges nedan.
— Enfärgade väggar eller motiv med liten kontrast
— Kraftigt bakgrundbelysta motiv
— Polerad metall eller andra föremål som avger reflexer
— Persienner eller andra föremål med upprepade
horisontella mönster
— Flera motiv på olika avstånd från kameran
— Motiv på dåligt upplysta ställen
— Rörliga motiv
• Tänk på att en grön driftslampa och fokusram inte
nödvändigtvis innebär att skärpan är rätt inställd.
• Om autofokus av någon anledning inte framställer
önskade resultat ska du försöka använda fokuslåset
(sidan 74) eller manuell fokusering (sidan 73).
53
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Angående skärmen för läget REC
Användning av zoom
• Bilden som visas på skärmen i lägena REC är en
förenklad variant som är avsedd för att sammanställa
bilden. Den faktiska bilden spelas in i enlighet med
kamerans nuvarande inställning för bildkvalitet. Bilden
som lagras i filminnet har en mycket bättre upplösning
och är mera detaljerad än bilden som visas på skärmen i
läget REC.
• Vissa nivåer av motivets ljusstyrka kan göra att skärmen i
lägena REC reagerar långsammare än vanligt, vilket
orsakar en del digitala störningar (kornighet) på
skärmbilden.
• Väldigt skarpt ljus vid inspelning kan göra att det
uppträder ett vertikalt band på skärmbilden. Detta är ett
CCD-fenomen kallat “vertikalt smet” och antyder inte fel
på kameran. Detta vertikala smet spelas inte in
tillsammans med bilden vid inspelning av en stillbild, men
det spelas in vid inspelning av en film (sidan 90).
Denna kamera är försedd med två typer av zoom: optisk
zoom och digital zoom. I normala fall skiftas kameran
automatiskt över till digital zoom när den maximala gränsen
för optisk zoom nåtts. Det går dock att ställa in kameran så
att digital zoom inte aktiveras.
Optisk zoom
Omfånget för den optiska zoomen är 1X till 2,8X
1. Aktivera ett av lägena
REC och tryck på
zoomknappen för att
ändra zoomfaktor.
Att göra detta:
54
Tryck på denna sida av
zoomknappen:
Utzoomning
(vidvinkel)
Inzoomning
(telefoto)
Zoomknapp
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
ANM.
Utzoomning
• Den optiska zoomfaktorn påverkar också objektivets
bländare.
• Vi rekommenderar användning av ett stativ för att
förhindra kameraskakning när en telefotoinställning
(inzoomning) används.
• Det går att ändra inställning av digital zoom under
filminspelning, men inte av optisk zoom. Var noga
med att välja önskad inställning för optisk zoom
innan du startar filminspelning.
• När du utför en operation med den optiska zoomen
vid inspelning i närbildsläget eller med manuell
fokusering visas ett värde på skärmen som anger
fokuseringsomfång (sidorna 70, 74).
Inzoomning
2. Sammanställ bilden och tryck sedan på
slutarknappen.
55
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Bildinspelning med digital zoom
Digital zoom
Den digitala zoomen utför en digital förstoring av den del
av bilden som befinner sig mitt på skärmen. Omfånget för
digital zoom är 2,8X till 11,2X (i kombination med optisk
zoom).
1. Aktivera ett av lägena
Digital zoomindikator
REC och håll
telefotosidan ( ) på
zoomknappen intryckt.
• Zoomindikatorn visas på
skärmen.
VIKTIGT!
• Vid användning av digital zoom utför kameran
behandling av bilddatan för att förstora mitten av
bilden. Till skillnad från optisk zoom ter sig en bild
som förstorats med digital zoom en aning grövre än
originalet.
Zoomindikator
2. När zoompekaren når övergångspunkten
mellan optisk/digital zoom stoppas den.
Digitalt
zoomomfång
Optiskt zoomomfång
1X
2,8X
11,2X
Zoompekare
Övergångspunkt mellan optisk/digital zoom
• Det ovanstående visar hur zoomindikatorn ser ut när
digital zoom är påslagen (sidan 57). Det digitala
zoomomfånget visas inte när digital zoom är
avslagen.
56
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att slå digital zoom på och av
3. Släpp zoomknappen ett ögonblick och håll
sedan telefotosidan ( ) intryckt på nytt för
att flytta zoompekaren in i det digitala
zoomomfånget.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
• Zoompekaren stoppas också om du flyttar den bakåt
till övergångspunkten för att aktivera det digitala
zoomomfånget på nytt. Släpp zoomknappen och håll
) intryckt för att flytta in
sedan dess vidvinkelsida (
i det digitala zoomomfånget.
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [] och [] för att välja “Digital
Zoom” och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
4. Sammanställ bilden och tryck sedan på
inställning och tryck sedan på [SET].
slutarknappen.
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på digital zoom
On
Slå av digital zoom
Off
• Enbart det optiska zoomomfånget visas i
zoomnivåindikatorn när digital zoom är avslagen.
57
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Användning av blixt
Gör på följande sätt för att välja önskat blixtläge.
• Ungefärligt effektivt avstånd för blixten anges nedan.
Ingen
Alltid avfyra blixten (blixt på)
Avfyra en förblixt före själva blixten för
inspelning, vilket reducerar risken för
röda ögon (reducering av röda ögon)
I detta fall avfyras blixten automatiskt
vid behov
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
) för att välja blixtläge.
3. Spela in bilden.
• Vart tryck på [] (
) kretsar genom blixtlägena på
skärmen såsom anges nedan.
VIKTIGT!
• Blixtenheten hos denna kamera avfyras ett antal
gånger vid bildinspelning. De första blixtarna är
förblixtar som kameran använder för att samla in
information om inställning av exponering. Den
slutliga blixten är för själva inspelningen. Håll alltså
kameran absolut stilla tills slutarknappen frisläpps.
• Användning av blixten när inställningen “Auto” är
vald för ISO-känslighet höjer känsligheten, vilket kan
skapa omfattande digitala störningar på bilden.
Dessa digitala störningar kan reduceras genom att
använda en lägre ISO-känslighet. Tänk dock på att
detta även förkortar blixtens räckvidd (avståndet som
ljuset från blixten täcker) (sidan 99).
Indikator för blixtläge
[ ] (
Välj detta läge:
Avfyra blixten automatiskt vid behov
(autoblixt)
Slå av blixten (blixt av)
Vidvinkel : Cirka 0,4 meter till 2,5 meter
(ISO-känslighet: Auto)
Telefoto : Cirka 0,4 meter till 1,5 meter
(ISO-känslighet: Auto)
2. Tryck på [] (
Att göra detta:
)
58
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Angående reducering av röda ögon
Blixtenhetens status
Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst
rum kan göra att det uppträder röda fläckar i ögonen på
folk som förekommer i bilden. Detta beror på att ljuset från
blixten reflekteras på ögats näthinna. När reducering av
röda ögon valts som blixtläge avfyrar kameran två
förblixtar; en som är avsedd att få regnbågshinnan i
ögonen på personerna på bilden att slutas och en för att
utföra autofokusering. Detta åtföljs av blixten för själva
inspelningen.
Du kan utröna blixtenhetens nuvarande status genom att
trycka in slutarknappen halvvägs och kontrollera skärmen
och den röda driftslampan.
VIKTIGT!
Även indikatorn
visas på
skärmen när blixtenheten är
redo att avfyras.
Observera det följande vid användning av läget för
reducering av röda ögon.
• Reducering av röda ögon fungerar inte om
personerna på bilden inte tittar direkt på kameran när
förblixtarna avfyras. Gör alltså alla uppmärksamma
på att titta direkt på kameran innan du trycker på
slutarknappen.
• Reducering av röda ögon fungerar mindre väl om
motiven befinner sig alltför långt från kameran.
Driftslampa*
* Driftslampa
59
När driftslampan gör detta:
Innebär det att:
Blinkar bärnstensfärgad
Laddning av blixtenheten
pågår
Tänds röd
Blixtenheten redo att
avfyras
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Ändring av inställning för blixtintensitet
Användning av blixthjälp
Utför det följande för att ändra inställning för blixtintensitet.
Inspelning av ett motiv utanför blixtens effektiva avstånd
kan göra att motivet ter sig mörkt på bilden då blixtljuset
inte riktigt nådde motivet. I detta läge går det att använda
funktionen för blixthjälp, vilken korrigerar ljusstyrkan för det
inspelade motivet så att det ter sig som att blixten varit
effektiv.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [] och [] för att välja “Flash
Intensity” och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
För denna blixtintensitet:
Välj denna inställning:
Kraftigare
+2
Blixthjälp används
Blixthjälp används inte
+1
Normal
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
0
[MENU].
–1
Svagare
–2
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
VIKTIGT!
3. Använd [] och [] för att välja “Flash
• Blixtintensiteten ändras kanske inte om motivet
befinner sig alltför långt från eller alltför nära
kameran.
Assist” och tryck sedan på [].
60
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
■ Att observera
angående blixten
4. Använd [] och [] för att välja “Auto” och
tryck sedan på [SET].
• Val av ”Off” kopplar ur blixthjälp.
Blixt
• Akta dig för att blockera
blixten med fingrarna när du
håller i kameran. Detta gör
blixten betydligt mindre
effektiv.
• Användning av blixten
framställer kanske inte
önskat resultat om motivet är
för nära eller för långt borta.
• Det tar blixten från ett par sekunder till uppemot 10
sekunder att laddas på nytt efter att den avfyrats. Den
faktiska tiden beror på batterinivån, temperaturen och
andra omgivande faktorer.
• Blixten avfyras inte i filmläget. Detta anges av
(blixt
av) på skärmen.
• Blixtenheten kan kanske inte laddas när batteriet är
svagt. Ett svagt batteri anges av indikatorn
(blixt av)
på skärmen och av att bilden blir felaktigt exponerad
beroende på att blixten inte avfyrats ordentligt. Ladda
batteriet snarast möjligt om detta inträffar.
• När blixten är avslagen (
) bör kameran monteras på
ett stativ vid inspelning på ställen som är dåligt upplysta.
Bildinspelning i dunkel belysning utan blixten kan orsaka
digitala störningar som gör att bilden ter sig en aning
grovkornig.
VIKTIGT!
• Blixthjälp framställer kanske inte önskat resultat för
vissa typer av motiv.
• Blixthjälp kan ha ringa effekt på bilden om du
ändrade någon av följande inställningar under
inspelning.
— Blixtintensitet (sidan 60)
— Exponeringskompensation (EV-skifte) (sidan 75)
— ISO-känslighet (sidan 99)
— Kontrast (sidan 101)
61
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
• När läget för reducering av röda ögon (
) är valt
justeras blixtintensiteten automatiskt i enlighet med
exponeringen. Blixten avfyras kanske inte alls om motivet
är tillräckligt ljust.
• Användning av blixten med någon annan ljuskälla
(dagsljus, lysrör el.dyl.) kan resultera i onaturliga färger
på bilden.
Användning av självutlösare
Självutlösaren gör det möjligt att välja en fördröjning på 2
eller 10 sekunder av slutarknappens frisläppning efter ett
tryck på slutarknappen. En funktion för tredubbel
självutlösare gör det dessutom möjligt att spela in tre bilder
i följd med självutlösaren.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [] och [] för att välja “Self-timer”
och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad typ av
självutlösare och tryck sedan på [SET].
• Val av “Off” i steg 4 kopplar ur självutlösaren.
62
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att göra detta:
Använda självutlösare på 10 sekunder
Använda självutlösare på 2 sekunder
Använda tredubbel självutlösare
Koppla ur självutlösare
2. Kameran förbereder för inspelning av nästa bild.
Tiden som krävs för förberedelsen beror på
nuvarande inställning av “Size” (bildstorlek) och
“Quality” (bildkvalitet), typen av minne (inbyggt
eller kort) som används för bildlagring, samt
huruvida blixten laddas eller inte.
Välj detta läge:
10s
2s
2s
10 sec
2 sec
X3
3. Indikatorn “1sec” visas på skärmen när
förberedelsen är avslutad, och en ny bild spelas
in en sekund senare.
Off
• En indikator som visar
den valda typen av
självutlösare uppträder
på skärmen.
4. Steg 2 och 3 upprepas på nytt för att spela in den
tredje bilden.
5. Spela in bilden.
• Vid ett tryck på
slutarknappen börjar
självutlösarlampan
blinka, och slutaren
frisläpps sedan när
nedräkningen är
avslutad.
• Vid användning av tredubbel självutlösare spelar
kameran in tre bilder i följd på nedanstående sätt.
1. Kameran utför en nedräkning på 10 sekunder och
spelar sedan in den första bilden.
• Det går att avbryta
pågående nedräkning
genom att trycka på
slutarknappen igen
medan
självutlösarlampan
blinkar.
63
Självutlösarlampa
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
ANM.
Att specificera bildstorlek
• Självutlösarläget “2 sec” är lämpligt när du spelar in
med en långsam slutartid då den förhindrar suddiga
bilder som orsakas av kameraskakning.
• Vid användning av tredubbel självutlösare visas
indikatorn “1sec” på skärmen mellan inspelning av
varje bild, vilket anger ett intervall på cirka en sekund
mellan bilderna. Den faktiska tiden mellan bilderna
beror dock på den nuvarande inställningen av
posterna “Size” och “Quality”, typen av minne som
används och huruvida blixten används.
• Följande funktioner kan inte användas tillsammans
med tredubbel självutlösare: Coupling Shot
(kopplingsbild) (sidan 84), Pre-shot (förbild)
(sidan 86), Business Shot (affärskort) (sidan 88).
“Bildstorlek” syftar på bildens storlek uttryckt som antalet
vertikala och horisontella bildpunkter. En “bildpunkt” är en
av de pyttesmå punkter som utgör bilden. Fler bildpunkter
sörjer för finare detaljer vid utskrift av en bild, men det gör
också att bildens filstorlek blir större. Välj alltså bildstorlek i
enlighet med hur du tänker använda bilden.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
3. Använd [] och [] för att välja “Size” och
tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
bildstorlek och tryck sedan på [SET].
• Vid val av bildstorlek visas de olika värdena för
bildstorlek (bildpunkter) på skärmen tillsammans
med motsvarande utskriftsstorlek. Utskriftsstorleken
anger optimal pappersstorlek vid utskrift av bilden
med vald bildstorlek.
64
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Bildstorlek
2048 × 1536
Utskriftsstorlek
2048 × 1360
(3:2)
1600 × 1200
Utskrift av A4 (horisontellt till
vertikalt förhållande på 3:2)
Utskrift av 5˝ × 7˝
(127 × 177,8 mm)
1280 × 960
Utskrift av 3.5˝ × 5˝
(88,9 × 127 mm)
640 × 480
E-post (optimal storlek för att
bifoga bilder till e-post)
Att specificera bildkvalitet
Utskrift av A4
Större
Komprimering av en bild före lagring kan göra att dess
kvalitet försämras. Ju större komprimering, desto större
förlust av kvalitet. Inställningen för bildkvalitet anger
komprimeringsgraden som används när en bild lagras i
minnet. Välj inställning för bildkvalitet beroende på om du
vill en hög kvalitet eller en kompakt filstorlek.
Mindre
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
• De angivna storlekarna bör endast betraktas som
ungefärliga.
2. Använd [] och [] för att välja rutan “REC”.
• Ovanstående pappersstorlekar utgör ungefärliga värden
vid utskrift med en upplösning på 200 dpi (punkter per
tum). Använd en större storlek om du vill ha en högre
upplösning eller vill framställa en större utskrift.
• Val av bildstorleken “2048 × 1360 (3:2)” spelar in bilder av
bildformatet 3:2 (horisontell:vertikal), vilket är optimalt för
utskrift på papper med det relativa formatet 3:2.
3. Använd [] och [] för att välja “Quality” och
tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
bildkvalitet och tryck sedan på [SET].
65
GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Hög bildkvalitet, stor filstorlek
Fine
Normal bildkvalitet och normal
filstorlek
Normal
Låg bildkvalitet, liten filstorlek
Economy
Högre
kvalitet
Lägre
kvalitet
VIKTIGT!
• Den faktiska filstorleken beror även på bildtypen som
spelas in. Detta innebär att indikatorn för återstående
antalet bilder på skärmen kanske inte är helt exakt
(sidorna 24, 203).
66
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Val av fokusläge
Det går att välja bland fem olika fokuslägen: autofokus,
närbild, fastfokus, oändlighet och manuell fokus.
1. Aktivera ett av lägena REC
och tryck på [] (
[ ] (
Att göra detta med kameran:
Välj denna
inställning:
Fokusera automatiskt (autofokus)
Ingen
Fokusera närbild (närbild)
Låsa brännvidden (fastfokus)
)
Fokusera avlägset motiv (oändlighet)
).
Fokusera manuellt (manuell fokus)
• Vart tryck på [] (
)
kretsar genom fokuslägena i
ordningen som anges
nedan.
Indikator för fokusläge
67
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Användning av autofokus
När du ser detta:
Innebär det att:
Som namnet antyder sörjer denna funktion för att ställa in
skärpan automatiskt. Autofokusoperationen startas när du
trycker in slutarknappen halvvägs. Följande omfång gäller
för autofokus.
Grön fokusram
Grön driftslampa
Bilden är fokuserad.
Röd fokusram
Blinkande grön driftslampa
Bilden är inte fokuserad.
Omfång: Cirka 40 cm till ∞
3. Tryck in slutarknappen till fullo för att spela in
bilden.
1. Tryck på knappen [] (
) tills ingen
indikator för fokusläge visas på skärmen.
ANM.
• När skärpan inte kan ställas in ordentligt beroende
på att motivet befinner sig närmare än omfånget för
autofokus skiftas kameran automatiskt till omfånget
för närbildsläget (sidan 70).
2. Sammanställ bilden så att huvudmotivet
befinner sig innanför fokusramen och tryck
sedan in slutarknappen halvvägs.
• Det går att utröna om bilden är fokuserad genom att
betrakta fokusramen och driftslampan.
10
■ Automatisk fastfokus
Driftslampa
När du trycker in slutarknappen till fullo i autofokusläget,
utan att göra en paus, spelar kameran omedelbart in bilden
med hjälp av fastfokus (sidan 71) utan att vänta på att
autofokusering utförs. Detta gör att du kan spela in bilden i
exakt rätt ögonblick utan att behöva vänta på
autofokusering.
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Fokusram
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
68
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Auto PF” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på automatisk fastfokus
On
Slå av automatisk fastfokus
Off
För denna typ av autofokusyta:
Välj:
Väldigt begränsat omfång mitt på skärmen
• Denna inställning fungerar väl med
fokuslås (sidan 74).
Spot (punkt)
Automatiskt val av fokusytan där motivet
närmast kameran återfinns.
• Vid denna inställning visas först en bred
fokusram innehållande sju fokuspunkter
på skärmen. När slutarknappen trycks in
halvvägs väljer kameran automatiskt den
fokuspunkt där motivet närmast kameran
återfinns, och en fokusram uppträder på
denna punkt.
• Denna inställning förhindrar att förgrunden
blir suddig när kameran ställer in skärpan
på bakgrunden. Den är praktisk att
använda för stillbilder där motivet inte
befinner sig mitt på skärmen.
■ Specificering av autofokusyta
Proceduren nedan kan användas för att ändra den
autofokusyta som tillämpas i autofokusläget och
närbildsläget (sidan 70).
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “AF Area” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
autofokusyta och tryck sedan på [SET].
69
Multi (multi)
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Spot (punkt)
• Multi (multi)
Användning av närbildsläget
Använd närbildsläget när du vill ställa in skärpan på ett
närbeläget motiv. Det följande anger det ungefärliga
fokusomfånget i närbildsläget.
Omfång: Cirka 17 cm till 50 cm
1. Tryck upprepade gånger på [] (
Fokusram
Fokusram
fokuslägesindikatorn visar “
) tills
”.
2. Spela in bilden.
• Fokusering och bildinspelning utförs på samma sätt
som i autofokusläget.
ANM.
• När närbildsläget inte kan ställa in skärpan ordentligt
beroende på att motivet är för långt bort skiftas
kameran automatiskt till omfånget för autofokus
(sidan 68).
• När du utför en operation med den optiska zoomen
(sidan 54) vid inspelning i närbildsläget visas ett
värde på skärmen som anger fokusomfång.
Exempel: 17cm - 50cm
70
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av fastfokus
• Användning av blixten tillsammans med
vidvinkelzoom eller i närbildsläget kan göra att ljuset
från blixten blockeras, vilket kan skapa skuggor på
bilden.
Din kamera utför i normala fall autofokusering för att
försäkra att bilderna alltid är skarpa. Val av fastfokus gör
att autofokus kopplas ur, så slutaren frisläpps så snart du
trycker på slutarknappen. Detta läge är bäst för simpla
stillbilder. Fokusomfånget beror på zoominställningen, det
befintliga ljuset och andra förhållanden som råder vid
inspelningstillfället.
1. Tryck upprepade gånger på [] (
fokuslägesindikatorn visar “
) tills
”.
2. Tryck in slutarknappen till fullo för att spela in
direkt utan autofokus.
ANM.
• Om slutarknappen trycks
in halvvägs visas
brännvidden på skärmen.
Fokusomfång
71
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Användning av oändlighetsläget
• Fokusomfånget för den optiska zoomen vid en
telefotoinställning är snävare än fokusomfånget vid
en vidvinkelinställning.
• Fokusomfånget vid en dunkel belysning är snävare
än fokusomfånget vid en klar belysning.
Detta läge låser fokusen vid oändlighetspunkten (∞).
Använd detta läge för att spela in landskap och avlägsna
motiv.
1. Tryck upprepade gånger på [] (
fokuslägesindikatorn visar “
2. Spela in bilden.
72
”.
) tills
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Betrakta bilden på
Användning av manuell fokusering
skärmen och tryck på
[] och [] för att
ställa in skärpan.
Använd läget för manuell fokusering när du vill ställa in
bildens skärpa manuellt. Det följande visar fokusomfång i
närbildsläget.
Omfång: 17 cm till oändlighet (∞)
Manuell fokuseringsposition
1. Tryck upprepade
Att utföra detta:
gånger på [] (
)
tills
fokuslägesindikatorn
visar “ ”.
• I detta läge uppträder
en gränslinje på
skärmen som anger den
del av bilden som
används för manuell
fokusering.
Gör detta:
Fokusera in mot motivet
Tryck på [].
Fokusera ut från motivet
Tryck på [].
• Ett tryck på [] eller [] gör att området innanför
gränslinjen som visades i steg 1 fyller hela skärmen
ett ögonblick för att underlätta fokuseringen. Den
normala bilden visas en kort stund senare.
Gränslinje
3. Tryck in slutarknappen för att spela in bilden.
VIKTIGT!
• I läget för manuell fokusering används knapparna []
och [] alltid för att ställa in skärpan, även om du
tilldelat dem övriga funktioner med hjälp av
knappanpassning (sidan 103).
73
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Användning av fokuslås
• När du utför en operation med den optiska zoomen
(sidan 54) vid inspelning med manuell fokusering
visas ett värde på skärmen som anger fokusomfång.
Exempel: MF 17cm - ∞
Fokuslås är en teknik som kan användas vid inspelning för
att ställa in skärpan på ett motiv som ej befinner sig inom
fokusramen. Fokuslåset kan användas i autofokusläget och
).
närbildsläget (
1. Använd skärmen till
att sammanställa
bilden så att
huvudmotivet
befinner sig inom
fokusramen och tryck
sedan in
slutarknappen
halvvägs.
• Detta låser fokusen på
motivet som nu befinner
sig inom fokusramen.
74
Huvudmotiv
10
1600 1200
NORMAL
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Fokusram
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
2. Fortsätt att hålla
Exponeringskompensation (EV-skifte)
10
1600 1200
NORMAL
slutarknappen
intryckt halvvägs och
sammanställ bilden
på önskat sätt.
Exponeringskompensation gör det möjligt att ändra
exponeringsinställning (EV-värde) manuellt i enlighet med
hur motivet är upplyst. Detta sörjer för en bättre bild vid
inspelning av ett bakgrundsbelyst motiv, ett kraftigt upplyst
motiv inomhus eller ett motiv mot en mörk bakgrund.
IN
1 / 1000
F4.0
04/ 12/24
04/12
24
12 : 58
Huvudmotiv
Omfång för EV-skifte: –2,0 EV till +2,0 EV
Steg: 1/3 EV
3. Kontrollera att bilden är sammanställd på
önskat sätt och tryck sedan in slutarknappen
till fullo för att spela in den.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
• Fokusering och bildinspelning fungerar på samma
sätt som i autofokusläget.
2. Uppvisa rutan “REC”,
välj “EV Shift” och
tryck sedan på [].
ANM.
• Låsning av fokusen låser även exponeringen.
Värde för
exponeringskompensation
75
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [] och [] för
• Makulera EV-skifte genom att ändra värdet tills det
står på 0.0.
att ändra värdet för
exponeringskompensation
och tryck sedan på
[SET].
• Ett tryck på [SET]
registrerar det visade
värdet.
4. Spela in bilden.
VIKTIGT!
• Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa
ställen kan det hända att önskat resultat inte erhålls
ens efter exponeringskompensation.
EV-värde
[] : Höjer EV-värdet. Ett högt EV-värde är bäst för
ljusa motiv och bakgrundsbelysta motiv.
ANM.
• Ett EV-skifte gör att mätningsläget automatiskt
ändras till mittvägd mätning. Återställning av EVvärdet till 0.0 gör att mätningsläget ändras tillbaka till
multimönstermätning.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att få kameran att utföra
exponeringskompensation när du trycker på [] eller
[] i ett av lägena REC. Detta är praktiskt vid
justering av exponeringskompensation medan du
betraktar histogrammet på skärmen (sidan 96).
[] : Sänker EV-värdet. Ett lågt EV-värde är bäst för
mörka motiv och för inspelning utomhus en solig
dag.
76
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [] och [] för att välja önskad
Justering av vitbalans
inställning och tryck sedan på [SET].
Våglängden hos ljuset som framställs av olika ljuskällor
(dagsljus, glödlampor o.dyl.) kan påverka färgerna på
motivet under inspelning. En justering av vitbalansen gör
det möjligt att kompensera för egenskaperna hos olika
typer av belysning så att färgerna ter sig naturligare.
Under dessa förhållanden:
Normala förhållanden
Välj denna inställning:
Auto
Dagsljus utomhus en klar dag
Dagsljus utomhus en mulen eller
regnig dag, i skuggan av ett träd
o.dyl.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
I skuggan av en byggnad eller på
ett annat ställe där
färgtemperaturen är hög
2. Uppvisa rutan “REC”,
välj “White Balance”
och tryck sedan på
[].
Under vit eller dagsljusvit
lysrörsbelysning (undertrycker
färgurblekning)
1
Under lysrörsbelysning för dagsljus
(undertrycker färgurblekning)
2
Under en glödlampa
Besvärlig belysning som kräver
manuell reglering (Se “Manuell
justering av vitbalans”.)
77
Manual
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Manuell justering av vitbalans
• När “Auto” valts som vitbalansinställning bestämmer
kameran automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv
med vissa fäger och vissa typer av belysning kan
orsaka problem när kameran försöker bestämma
vitpunkten, vilket kan omöjliggöra korrekt
vitbalansinställning. Använd i så fall en fast
vitbalansinställning som dagsljus, mulet eller
liknande för att specificera den tillgängliga typen av
belysning.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att få kameran att utföra
vitbalansjustering när du trycker på [] eller [] i ett
av lägena REC.
Vissa komplexa ljuskällor eller andra omgivande
förhållanden kan göra det omöjligt att erhålla nöjaktiga
resultat när “Auto” eller en av de fasta ljuskällorna valts för
vitbalansinställning. Manuell justering av vitbalans gör det
möjligt att ställa in kameran för en specifik ljuskälla.
Manuell justering av vitbalans måste utföras under samma
förhållanden som den efterföljande inspelningen. Ha ett ark
vitt papper till hands innan du startar nedanstående
procedur.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “White Balance”
och tryck sedan på [].
78
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Använd [] och [] för
• Detta startar justeringsproceduren. Meddelandet
“Complete” visas på skärmen när justeringen är
avslutad.
att välja “Manual”.
• Motivet som spelades in
senaste gången du
utförde manuell justering
av vitbalans visas på
skärmen. Hoppa över
steg 4 och fortsätt med
steg 5 om du vill använda
inställningarna som
uppnåddes senaste
gången du utförde
manuell inställning av
vitbalans.
• Dunkel belysning eller att kameran riktas mot ett
mörkt föremål medan justeringsproceduren pågår
gör att justeringen kan ta lång tid.
5. Tryck på [SET].
• Detta registrerar den utförda vitbalansinställningen
och återgår till nu valt inspelningsläge.
ANM.
• Efter manuell justering av vitbalans förblir denna
inställning gällande tills den ändras eller tills du slår
av kameran.
4. Rikta kameran mot ett vitt pappersark eller
liknande under belysningen för vilken du vill
ställa in vitbalansen och tryck på
slutarknappen.
Vitt papper
79
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Scennummer
22
Användning av läget BESTSHOT
Val av en av de 23 scenerna i läget BESTSHOT ställer
automatiskt in kameran på inspelning av en liknande typ av
bild.
Scennummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Scennamn
Portrait (porträtt)
Scenery (landskap)
Portrait With Scenery (porträtt med landskap)
Coupling Shot (kopplingsbild) (sidan 84)
Pre-shot (förbild) (sidan 86)
Children (barn)
Candlelight Portrait (porträtt i stearinljus)
Party (fest)
Pet (husdjur)
Flower (blomma)
Natural Green (naturligt grön)
Sundown (solnedgång)
Night Scene (nattscen)
Night Scene Portrait (porträtt i nattscen)
Fireworks (fyrverkeri)
Food (mat)
Text (text)
Collection (samling)
Monochrome (svartvitt)
Retro (gammaldags)
Twilight (skymning)
Scennamn
Business cards and documents
(Visitkort och dokument) (sidan 88)
White board, etc. (Vit tavla o.dyl.) (sidan 88)
Register User Scene (Registrerad
användarscen) (sidan 82)
1. Tryck på [
] (REC)
och välj “
BESTSHOT” som
inspelningsläge (sidan
48).
• Läget BESTSHOT
aktiveras och ett
scenexempel visas.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att ställa in kameran så att den
aktiverar läget BESTSHOT när du trycker på [] eller
[] i ett av lägena REC.
2. Använd [] och [] för att välja önskat
scenexempel och tryck sedan på [SET].
• Tryck åter på [SET] om du vill kontrollera vilket
scenexempel som nu är valt eller om du vill ändra till
en annan scen.
3. Spela in bilden.
80
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
ANM.
• Scenexemplen i läget BESTSHOT spelades inte in
med denna kamera. De bör blott betraktas som
exempel.
• Bildinspelning med en scen i läget BESTSHOT ger
kanske inte önskat resultat beroende på de
omgivande förhållandena vid inspelningstillfället.
• Det går att ändra kamerainställningarna som utförs
när du väljer en scen i läget BESTSHOT. Tänk dock
på att inställningarna för en scen i BESTSHOT
återgår till grundinställningarna när du väljer en
annan scen i BESTSHOT, ändrar inspelningsläge
eller slår av kameran.
• Digital brusreduceringsbehandling utförs automatiskt
vid inspelning av en nattscen, fyrverkerier eller
någon annan bild som kräver en långsam slutartid.
En långsam slutartid gör att bilden tar längre tid att
spela in. Rör inte vid några knappar på kameran
förrän bildinspelningen är avslutad.
• Vid inspelning av en nattscen, fyrverkerier eller
annan bild med en långsam slutartid rekommenderar
vi användning av ett stativ för att förhindra
kameraskakning.
• Driftsvägledning och nu vald scen i BESTSHOT
visas på skärmen i cirka två sekunder efter att du
aktiverat läget BESTSHOT på detta sätt, eller om
kameran står i läget BESTSHOT när den slås på.
81
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [] och []
Att skapa en egen inställning för
BESTSHOT
för att visa bilden
vars inställning du vill
registrera som en
scen i läget
BESTSHOT.
Använd proceduren nedan för att lagra inställningar du
gjorde för en inspelad bild som en scen i läget BESTSHOT.
Därefter går det att återkalla dessa inställningar på vanligt
sätt.
5. Använd [] och [] för att välja “Save” och
1. Tryck på [
] (REC) och välj “
BESTSHOT”
som inspelningsläge (sidan 48).
tryck sedan på [SET].
• Detta registrerar inställningen. Nu kan du använda
proceduren på sidan 80 för att återkalla din
inställning för inspelning.
• Läget BESTSHOT aktiveras och ett scenexempel
visas.
2. Använd [] och []
för att visa “Register
User Scene”.
3. Tryck på [SET].
82
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Att radera en egen inställning i
BESTSHOT
• Egna inställningar för BESTSHOT placeras i
kamerans inbyggda minne efter de inbyggda
scenerna.
• Tänk på att en formatering av det inbyggda minnet
(sidan 144) raderar egna inställningar som gjorts i
BESTSHOT.
1. Tryck på [
] (REC) och välj “
BESTSHOT”
som inspelningsläge (sidan 48).
2. Använd [] och [] för att visa den egna
inställning du vill radera.
ANM.
• Följande poster inkluderas i en egen inställning som
lagras i BESTSHOT: fokusläge, värde för EV-skifte,
vitbalansläge, blixtläge, ISO-känslighet,
blixtintensitet, blixthjälp, skärpa, mättnad, kontrast.
• Endast bilder inspelade med denna kamera kan
lagras som en egen inställning i BESTSHOT.
• Det går att förvara upp till 999 egna inställningar för
BESTSHOT i kamerans inbyggda minne.
• Det går att kontrollera nuvarande inställning för en
scen genom att uppvisa de olika
inställningsmenyerna.
• När du registrerar en egen bild i läget BESTSHOT
tilldelas bilden automatiskt ett filnamn med formatet
som visas nedan och lagras sedan i mappen
“SCENE”.
US100nnn.JPE (n = 0 till 9)
3. Tryck på [] (
) för att radera inställningen.
4. Använd [] och [] för att välja “Delete”.
5. Tryck på [SET] för att radera filen.
6. Tryck på [MENU].
83
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Kombination av bilder på två personer i
samma bild (Coupling Shot)
• Sammanslagen
bild
En kopplingsbild (Coupling Shot) gör det möjligt att spela in
separata bilder på två personer och sedan sammanslå
dessa på samma bild. Du kan därmed inkludera dig själv i
en gruppbild även om du är den ende fotografen på
platsen. En kopplingsbild kan utföras i läget BESTSHOT
(sidan 80).
• Första
bilden
Denna del av
bilden inkluderar
inte personen
som spelat in
denna bild.
1. Tryck på [
] (REC) och välj “
BESTSHOT”
som inspelningsläge (sidan 48).
2. Använd [] och [] för att välja “Coupling
Shot” och tryck sedan på [SET].
• Andra bilden
Kontrollera att
bakgrunden på
bilden är korrekt
anpassad och
spela in en bild
på personen
som tog den
första bilden.
84
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
3. Placera fokusramen
5. Placera härnäst
på skärmen på
motivet du vill ha på
bildens vänstra sida.
• Vid val av “Coupling
Shot” (kopplingsbild)
ställs posten “AF Area”
(autofokusyta) (sidan
69) automatiskt på
“Spot” (punkt).
fokusramen på
motivet du vill ha på
bildens högra sida
och var noga med att
anpassa bakgrunden
hos denna till
bakgrunden på den
halvgenomskinliga
första bilden, som är
kvar på skärmen.
Fokusram
4. Tryck på slutarknappen för att spela in den
Halvgenomskinlig
bakgrund
• Ett tryck på [MENU] när som helst efter steg 4 i
proceduren ovan makulerar den första bilden och
återgår till steg 3.
vänstra sidan av bilden.
• Inställningarna för fokus, exponering, vitbalans,
zoom och blixt är fasta för denna typ av bild.
6. Kontrollera att bilden är sammanställd på rätt
sätt och spela in den högra sidan av bilden.
85
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Frys bakgrunden på
skärmen.
Inspelning av ett motiv på en existerande
bakgrundsbild (Pre-shot)
Förbildsfunktionen (Pre-shot) hjälper dig att erhålla önskad
bakgrund i bilden, även om du måste be någon annan
spela in bilden. Inspelning av en förbild är en process i två
steg.
1. Sammanställ den önskade bakgrunden och tryck på
slutarknappen. En halvgenomskinlig bild av bakgrunden
kvarblir på skärmen.
2. Be någon att ta en bild av dig mot den ursprungliga
bakgrunden. Be denne att sammanställa bilden med
hjälp av den halvgenomskinliga bild som är kvar på
skärmen.
• Kameran lagrar enbart bilden som inspelades i steg 2.
• Beroende på hur bilden sammanställs i steg 2 kan det
hända att dess bakgrund inte blir exakt densamma som
bakgrunden du sammanställde i steg 1.
• Spela in bilden med
bakgrunden på skärmen
som vägledning.
Funktionen för förbild är tillgänglig enbart i läget
BESTSHOT (sidan 80).
• Enbart den andra bilden
spelas in.
86
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Tryck på [
• I detta läge går det att trycka på [MENU] för att ta
bort den halvgenomskinliga bakgrunden på skärmen.
Sedan kan du upprepa steg 3 för att spela in en ny
bakgrund.
] (REC) och välj “
BESTSHOT”
som inspelningsläge (sidan 48).
2. Använd [] och [] för att välja “Pre-shot”
och tryck sedan på [SET].
5. När den slutliga bilden är sammanställd (med
hjälp av den halvgenomskinliga bakgrunden)
ska du be personen med kameran att trycka
på slutarknappen för att spela in bilden.
3. Sammanställ den önskade bakgrunden på
skärmen och tryck sedan på slutarknappen
för att tillfälligt spela in den som en
referensbild.
• Den halvgenomskinliga bakgrundsbild som
inspelades tillfälligt i steg 3 är avsedd endast för
sammanställning av bilden. Den slutliga bilden är
endast på motivet som befann sig framför kameran
när slutarknappen trycktes in i steg 5.
• Detta gör att en halvgenomskinlig bild av bakgrunden
uppträder på skärmen, men den visade bilden lagras
inte i kamerans minne.
• Inställningarna för fokus, exponering, vitbalans,
zoom och blixt är fasta för denna typ av bild.
4. Ställ dig nu framför
bakgrunden och be
någon att ta en bild på
dig genom att använda
den halvgenomskinliga
bilden på skärmen som
referens för bildens
sammanställning.
Halvgenomskinlig
bakgrund
87
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Exempel på förinställningar
Inspelning av bilder på visitkort och
dokument (Business Shot)
• Business cards and
documents (Visitkort
och dokument)
Inspelning av ett visitkort, dokument, vit tavla eller liknande
föremål ur en sned vinkel kan göra att motivet ter sig
snedvridet på den resulterande bilden. Funktionen
Business Shot korrigerar automatiskt formen på
rektangulära föremål så att det ter sig som om kameran
placerades rakt framför dem.
• White board, etc. (Vit
tavla o.dyl.)
VIKTIGT!
Före keystonekorrigering
• Sammanställ före inspelning bilden så att konturerna
av motivet som ska spelas in ryms till fullo inom
skärmen. Kameran kan inte avläsa formen på motivet
på rätt sätt om någon del av det hamnar utanför
skärmen.
• Kameran kan ej heller avläsa formen på ett motiv om
det är av samma färg som bakgrunden. Försäkra att
motivet placeras framför en bakgrund som gör att
motivets konturer framhävs.
Efter keystonekorrigering
88
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Användning av Business Shot
• När kameran hålls i en sned vinkel till ett visitkort
eller dokument som spelas in kan formen på
visitkortet eller dokumentet te sig förvrängd på
bilden. Automatisk keystone-korrigering sörjer för att
rätta till sådan förvrängning, vilket innebär att motivet
ter sig normalt även om det spelats in i en sned
vinkel.
1. Tryck på [
] (REC) och välj “
BESTSHOT”
som inspelningsläge (sidan 48).
2. Använd [] och [] för att välja önskad bild
för Business Shot och tryck sedan på [SET].
3. Spela in bilden.
• Detta uppvisar en skärm
som visar alla föremål i
bilden som utgör
kandidater för keystonekorrigering. Ett
felmeddelande visas
(sidan 201) om kameran
inte kan hitta någon
lämplig kandidat för
keystone-korrigering på
bilden. Efter en kort stund
lagras den ursprungliga
bilden i minnet i befintligt
skick.
89
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
4. Använd [] och [] för att välja kandidaten du
Användning av filmläget
vill korrigera.
Det går att spela in filmer som inkluderar ljud. En enskild
film kan vara så lång som den återstående
minneskapaciteten tillåter.
5. Använd [] och [] för
att välja “Correct” och
tryck sedan på [SET].
• Filformat: AVI
Formatet AVI överensstämmer med formatet Motion
JPEG som förordas av Open DML Group.
• Val av “Cancel” istället för
“Correct” lagras den
ursprungliga bilden i
befintligt skick, utan
någon korrigering.
• Bildstorlek: 320 × 240 bildpunkter
• Filmfilstorlek: Cirka 300 KB/sekund
• Maximal filmlängd
— En film:
Så lång som den återstående minneskapaciteten
tillåter
VIKTIGT!
• Maximal bildstorlek för Business Shot är 1600 × 1200
bildpunkter, även om kameran är inställd på en
större bildstorlek. En inställning av en bildstorlek
mindre än 1600 × 1200 bildpunkter spelar in en bild
med den angivna storleken.
ANM.
• Det går att avspela filmer som inspelats i filmläget på
en dator med hjälp av Windows Media Player.
90
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Tryck på [
] (REC)
Movie”
och välj “
som inspelningsläge
(sidan 48).
Återstående inspelningstid
• Den optiska zoomen kopplas ur när filminspelning
startas. Endast den digitala zoomen kan användas
under filminspelning. Om du vill använda optisk
zoom för filminspelning ska du utföra
zoomningsoperationen innan inspelning startas.
• Detta aktiverar filmläget
och visar ikonen “
” på
skärmen.
• Det går att använda
funktionen för
knappanpassning (sidan
103) till att ställa in
kameran så att den
aktiverar filmläget när du
trycker på [] eller [] i
ett av lägena REC.
2. Rikta kameran mot
• Fokusläget ändras automatiskt till fastfokus (sidan
71) när filmläget aktiveras oavsett fokusinställning för
lägesminnet (sidan 104). Det går dock att ändra
fokusläge innan inspelningen startas.
Inspelningstid
3. Filmfilen lagras i filminnet efter avslutad
filminspelning.
Indikator för filminspelning
motivet och tryck
sedan på
slutarknappen.
• Filminspelning varar så
länge som den
återstående
minneskapaciteten tillåter
eller tills den stoppas
med ett nytt tryck på
slutarknappen.
91
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
— Autofokusering utförs inte om du valt fastfokus
(
), manuell fokus (
) eller oändlighetsläget
(
), så ingen bekräftelseton ljuder. När manuell
fokus har valts går det inte att justera fokusering
under pågående inspelning. Du måste utföra
justeringen innan inspelning startas.
• Vissa typer av minneskort tar längre tid att inspela
data, vilket kan göra att en del filmbildrutor
och REC blinkar på skärmen under
utelämnas.
inspelning för att upplysa om att en bildruta
utelämnats.
VIKTIGT!
• Blixten kan inte användas i filmläget.
• Denna kamera kan även spela in ljud. Observera det
följande vid inspelning av en film.
— Akta dig för att
blockera mikrofonen
med fingrarna.
— Ljudet blir svårt att
höra när kameran
befinner sig alltför
långt från motivet.
— Tryck inte på några
knappar på kameran
Mikrofon
under inspelning då
detta kan orsaka
störningar på ljudet.
— Filmljudet spelas in enkanaligt.
— Fokusläget ändras automatiskt till fastfokus (
)
(sidan 71) när filmläget aktiveras.
— Kameran utför fokusering automatiskt när
) (sidan 67) valts som
autofokus eller närbild (
fokusläge. Tänk på att bekräftelsetonen som
ljuder under autofokusering spelas in på
ljudspåret. Om du inte vill spela in
bekräftelsetonen i ljudet ska du välja fastfokus
(
) som fokusläge, eller välja manuell
fokusering (
) och ställa in skärpan manuellt
innan inspelning startas.
92
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
ANM.
Ljudinspelning
• Det går att avspela en ljudfil som spelats in i
ljudstillbildsläget på en dator med hjälp av Windows
Media Player.
Inspelning av ljud för en stillbild skapar två separata
filer: en för bilddatan och en för ljuddatan. Filerna
lagras i olika mappar i kamerans minne (sidan 172).
Tillägg av ljud til en stillbild
Det går att lägga till ljud till en stillbild efter avslutad
inspelning.
• Bildformat: JPEG
JPEG är ett bildformat som sörjer för effektiv
bildkomprimering.
Filnamnsförlängningen för en JPEG fil är “.JPG”.
1. Tryck på [
] (REC) och välj “
(
som inspelningsläge (sidan 48).
+
• Detta aktiverar ljudstillbildsläget och gör att “
uppträder på skärmen.
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
)”
”
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att ställa in kameran så att den
aktiverar ljudstillbildsläget när du trycker på [] eller
[] i ett av lägena REC.
• Inspelningstid:
Upp till cirka 30 sekunder per bild
2. Tryck på
• Ljudfilstorlek:
Cirka 120 KB (cirka 4 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
slutarknappen för att
spela in bilden.
• Efter avslutad
inspelning av bilden
ställs kameran på
beredskapsläge för
ljudinspelning, och den
just inspelade bilden
visas på skärmen.
93
Återstående inspelningstid
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Beredskapsläget för ljudinspelning kan kopplas ur
med ett tryck på [MENU].
Röstinspelning
Läget för röstinspelning medger snabb och enkel
inspelning av en muntlig kommentar.
3. Tryck på slutarknappen för att starta
ljudinspelning.
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
• Driftslampan blinkar grön medan inspelning pågår.
4. Inspelningen stoppas efter cirka 30 sekunder
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
• Inspelningstid:
Cirka 39 minuter med det inbyggda minnet
VIKTIGT!
• Ljudfilstorlek:
Cirka 120 KB (cirka 4 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
• Det går inte att använda ljudstillbildsläget i
kombination med tredubbel självutlösare eller en
kopplingsbild (Coupling Shot).
ANM.
• Det går att avspela filmfiler som spelats in i
röstinspelningsläget på en dator med hjälp av
Windows Media Player.
94
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Tryck på [
] (REC)
Voice”
och välj “
som inspelningsläge
(sidan 48).
3. Tryck på slutarknappen igen för att stoppa
Inspelningstid
inspelning. Detta lagrar också inspelningen i
en fil i kamerans minne.
ANM.
• Detta aktiverar
röstinspelningsläget och
visar “
” på skärmen.
• Det går att använda
funktionen för
knappanpassning
(sidan 103) till att ställa
in kameran så att den
aktiverar
röstinspelningsläget vid
ett tryck på [] eller []
när den står i ett av
lägena REC.
• Röstinspelningsläget aktiveras utan att objektivet
sträcks ut om du håller [DISP] intryckt och samtidigt
trycker på strömbrytaren eller [
] (REC).
Återstående inspelningstid
2. Tryck på slutarknappen för att starta
röstinspelning.
• Driftslampan blinkar grön medan inspelning pågår.
• Det går att infoga indexmärken under inspelning
genom att trycka på [SET]. Se sidan 123 för detaljer
om att hoppa till ett indexmärke under avspelning.
95
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
■ Att observera vid ljudinspelning
Användning av histogram
• Håll mikrofonen på
kamerans framsida riktad
mot motivet.
• Akta dig för att täcka över
mikrofonen med fingrarna.
Det går att använda knappen [DISP] för att uppvisa ett
histogram på skärmen. Histogrammet gör att du kan
kontrollera exponeringen under inspelning (sidan 26). Det
går även att visa histogrammet för en inspelad bild i läget
PLAY.
Mikrofon
• Ljudet blir inte tillfredsställande om kameran är för långt
från motivet.
• Ett tryck på strömbrytaren eller [
] (PLAY) stoppar
inspelningen och lagrar ljudet som spelats in fram till
denna punkt.
• Det går även att utföra “efterinspelning” för att lägga till
ljud till en stillbild efter inspelning av denna, samt även att
ändra ljudet som spelats in för en bild. Se sidan 121 för
närmare detaljer.
Histogram
• Ett histogram är ett diagram som anger bildens ljusstyrka
ifråga om antalet bildpunkter. Den vertikala axeln anger
antalet bildpunkter och den horisontella axeln anger
ljusstyrka. Histogrammet kan användas för att bestämma
om bilden inkluderar de skuggor (vänster sida),
medeltoner (mitten) och ljusstarka delar (höger) som
krävs för att erhålla en tillräckligt detaljerad bild. Om
histogrammet av någon anledning ter sig en aning skevt
går det att använda EV-skifte (exponeringskompensation)
för att skifta det åt vänster eller höger och uppnå bättre
balans. Korrigera exponeringen så att diagrammet är så
nära mitten som möjligt.
96
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
• Det uppträder även ett RGB-histogram som visar
fördelningen av R (röda), G (gröna) och B (blå)
komponenter. Detta histogram kan användas för att
bestämma om det finns för mycket eller för lite av varje
färgkomponent i bilden.
• När histogrammet lutar för
mycket åt höger finns det
alltför många ljusa
bildpunkter. Denna typ av
histogram uppträder när den
samlade bilden är för ljus. Ett
histogram som lutar för
mycket åt höger kan leda till
“blekning” av bildens ljusare
delar.
ANM.
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att ställa in kameran så att den utför
exponeringskompensation när du trycker på [] eller
[] i ett av lägena REC. Du kan då utföra
exeponeringskompensation medan du tittar på ett
histogram på skärmen (sidan 75).
• Ett centrerat histogram anger
en god balans mellan ljusa
och mörka bildpunkter. Denna
typ av histogram uppträder
när bildens samlade ljusstyrka
är optimal.
• När histogrammet lutar för
mycket åt vänster finns det
alltför många mörka
bildpunkter. Denna typ av
histogram uppträder när den
samlade bilden är för mörk.
Ett histogram som lutar för
mycket åt vänster kan leda till
“mörkläggning” av bildens
mörkare delar.
97
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Kamerainställningar i läget REC
• Histogrammen som visas ovan är avsedda endast
för illustrativa syften. Du kan kanske inte uppnå
exakt samma form för ett visst motiv.
• Ett centrerat histogram garanterar inte nödvändigtvis
optimal exponering. Den inspelade bilden kan bli
överexponerad eller underexponerad även om
histogrammet är centrerat.
• Beroende på begränsningarna hos EV-skifte kan det
vara svårt att erhålla optimal form på histogrammet.
• Användning av blixten och vissa omgivande
förhållanden vid inspelning kan göra att
histogrammet för bilden anger en annan exponering
än den exponering som faktiskt rådde vid tillfället.
• Histogrammet visas inte vid inspelning av en
kopplingsbild (Coupling Shot) (sidan 84) eller förbild
(Pre-shot) (sidan 86).
• RGB-histogrammet (färgkomponenter) visas endast
för stillbilder. I filmläget visas endast histogrammet
för fördelning av ljusstyrka på skärmen.
Följande inställningar kan utföras innan du spelar in en bild
i ett av lägena REC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO-känslighet
Skärpa
Mättnad
Kontrast
Rutmönster på/av
Bildgranskning på/av
Ikonhjälp på/av
Inställning för höger/vänster knapp
Grundinställningar vid strömpåslag
Nollställning av kameran
ANM.
• Det går även att utföra inställningarna nedan. Se
sidan inom parenteser för närmare detaljer.
— Bildstorlek (sidan 64)
— Bildkvalitet (sidan 65)
— Vitbalans (sidan 77)
— Digital zoom (sidan 56)
— Autofokusyta (sidan 69)
— Automatisk panoreringsfokus (sidan 68)
— Blixtintensitet (sidan 60)
— Blixthjälp (sidan 60)
98
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Specificering av ISO-känslighet
• Under vissa förhållanden kan en snabb slutartid i
kombination med hög ISO-känslighet leda till digitala
störningar (kornighet), som gör att bilden ter sig grov.
Använd lägsta möjliga ISO-känslighet för att erhålla
klara bilder av god kvalitet.
• En hög ISO-känslighet tillsammans med blixten vid
inspelning av ett närbeläget motiv kan resultera i
felaktig belysning av motivet.
Det går att ändra inställning av ISO-känslighet för att
erhålla en bättre bild när belysningen är dunkel eller då en
snabb slutartid används.
• ISO-känslighet uttrycks i form av värden som
utsprungligen angav ljuskänsligheten för fotografisk film.
Ett högre värde anger större känslighet, vilket är bäst för
inspelning när belysningen är dålig.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
ANM.
[MENU].
• Det går att använda funktionen för knappanpassning
(sidan 103) till att få kameran att ändra ISOkänslighet när du trycker på [] och [] i ett av
lägena REC.
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “ISO” och tryck
sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Automatiskt val av känslighet
Auto
Lägre känslighet
ISO 50
ISO 100
ISO 200
Högre känslighet
ISO 400
99
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Specificering av konturskärpa
Specificering av färgmättnad
Gör på följande sätt för att reglera skärpan på konturerna i
bilden.
Gör på följande sätt för att reglera färgintensiteten på
bilden du spelar in.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Sharpness” och
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Saturation” och
tryck sedan på [].
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
inställning och tryck sedan på [SET].
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Att erhålla detta:
Välj denna inställning:
Hög skärpa
+2
Hög färgmättnad (intensitet)
+2
+1
Normal skärpa
+1
0
Normal färgmättnad (intensitet)
–1
Låg skärpa
0
–1
–2
Låg färgmättnad (intensitet)
100
–2
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Specificering av kontrast
Att slå rutmönstret på skärmen på och av
Gör på följande sätt för att justera den relativa skillnaden
mellan de ljusa och mörka delarna av bilden som spelas in.
Du kan välja att uppvisa ett rutmönster på skärmen för att
hjälpa dig sammanställa bilden och försäkra att kameran
hålls rak vid inspelning.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Contrast” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att erhålla detta:
Hög kontrast
Normal kontrast
Låg kontrast
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
Välj denna inställning:
[MENU].
+1
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Grid” och tryck
0
sedan på [].
–1
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
101
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa rutmönstret
On
Dölja rutmönstret
Off
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Att slå bildgranskning på och av
Användning av ikonhjälp
Funktionen för bildgranskning uppvisar en bild på skärmen
så snart den spelats in. Gör på följande sätt för att slå
funktionen på eller av.
Ikonhjälp uppvisar beskrivande text om en ikon när du
väljer denna på skärmen i ett av lägena REC.
• Ikonhjälptext visas för följande funktioner: blixtläge,
fokusläge, vitbalans, självutlösare, nuvarande läget REC.
Tänk dock på att ikonhjälptext för nuvarande läget REC,
självutlösare och vitbalans visas enbart när “REC Mode”,
“Self-timer” eller “White Balance” har tilldelats knapparna
[] och [] med funktionen för knappanpassning (sidan
103).
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “Review” och tryck
sedan på [].
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
3. Använd [] och [] för att välja önskad
[MENU].
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa bilden på skärmen i cirka
en sekund strax efter
inspelning
On
Visa ej bilden strax efter
inspelning
Off
2. Välj rutan “REC”, välj “Icon Help” och tryck
sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
102
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Visa beskrivande text när en
ikon på skärmen väljs
On
Slå av ikonhjälp
Off
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
VIKTIGT!
Tilldelning av funktioner till knapparna
[] och []
• Val av en av följande inställningar gör att ikonen och
dess ikonhjälptext visas ett ögonblick på skärmen.
Ikonen och texten försvinner efter en kort stund.
— Ikon för blixtläge
(Auto) (sidan 58)
— Ikon för fokusläge
(Autofokus) (sidan 68)
— Ikon för vitbalans
(Auto) (sidan 77)
En funktion för “knappanpassning” gör det möjligt att välja
vilka inställningar på kameran knapparna [] och [] ska
göra när de trycks in i ett av lägena REC. Efter att ha valt
funktion för knapparna [] och [] kan de ändra de
avsedda inställningarna utan att behöva gå via
menyskärmen.
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
[MENU].
2. Uppvisa rutan “REC”, välj “L/R Key” och tryck
sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
• Efter tilldelning av en funktion kan inställningen för
denna ändras med ett tryck på knapparna [] och
[].
—
—
—
—
—
—
103
Läget REC (sidan 48)
EV-skifte (sidan 75)
Vitbalans (sidan 77)
ISO (sidan 99)
Självutlösare (sidan 62)
Off: Ingen funktion tilldelad
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Specificering av grundinställningar vid
strömpåslag
Funktion
På
REC Mode
Kamerans funktion för “lägesminne” gör det möjligt att
specificera grundinställningen vid strömpåslag separat för
inspelningsläge, blixtläge, fokusläge, vitbalansläge, ISOkänslighet, autofokusyta, självutlösare, blixtintensitet,
digitalt zoomläge, manuell fokusposition och zoomposition.
Påslag av lägesminnet för ett läge instruerar kameran att
memorera inställningen för detta läge när kameran slås av
och sedan återställa inställningen när kameran slås på
nästa gång. När lägesminnet är avslaget återställer
kameran automatiskt grundinställningen för läget ifråga.
— Följande tabell anger vad som gäller när lägesminnet
slås på eller av för varje läge.
Av
Snapshot
Flash
Auto
Fokus*1
Auto
White Balance
Auto
ISO
Auto
AF Area
Self-timer
Flash Intensity
Spot
Inställning när
kameran slås
av
Off
0
Digital Zoom
On
MF Position
Senaste
autofokusposition som
gällde innan du
skiftade till manuell
fokus
Zoom Position*2
Bred
*1 Inställningen av fokusläge memoreras inte för
filmläget. Läget PF (fastfokus) väljs automatiskt.
*2 Enbart optisk zoomposition memoreras.
104
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
1. Aktivera ett av lägena REC och tryck på
VIKTIGT!
[MENU].
• Tänk på att inställningarna för läget BESTSHOT ges
prioritet över inställningarna för lägesminnet. Om du
slår av kameran när den står i läget BESTSHOT
kommer dess inställningar, utom “REC Mode” och
“Zoom Position”, att ställas in i enlighet med det
valda scenexemplet i BESTSHOT när kameran slås
på nästa gång, oavsett om lägesminnet är på- eller
avslaget.
• Om du slår av kameran när den står i filmläget
kommer blixten att vara avslagen “
” när kameran
slås på nästa gång, oavsett om lägesminnet är påeller avslaget för blixten.
2. Använd [] och [] för att välja fönstret
“Memory”.
3. Använd [] och [] för att välja posten du vill
ändra och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på lägesminnet så att
inställningarna återställs vid
strömpåslag
On
Slå av lägesminnet så att
inställningarna initialiseras vid
strömpåslag
Off
105
ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER
Nollställning av kameran
Utför proceduren nedan för att återställa samtliga
inställningar på kameran till deras grundinställningar såsom
anges under “Menyreferens” på sidan 191.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Reset” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Reset” och
tryck sedan på [SET].
• Välj “Cancel” och tryck sedan på [SET] om du vill
avbryta utan att nollställa kameran.
106
AVSPELNING
AVSPELNING
2. Använd [] (framåt) och [] (bakåt) för att
Kameran inbyggda bildskärm kan användas för att titta på
bilderna efter avslutad inspelning.
rulla genom filerna på skärmen.
Grundläggande avspelning
Gör på följande sätt för att rulla genom filerna som lagrats i
kamerans minne.
ANM.
1. Tryck på [
] (PLAY)
för att slå på kameran.
[
]
• Håll [] eller [] intryckt för att rulla i snabbare takt.
• För att medge snabb rullning genom bilderna är
bilden som först visas på skärmen en
granskningsbild, vilken är av något lägre kvalitet än
den faktiska bilden. Den faktiska avspelningsbilden
visas en kort stund efter granskningsbilden. Detta
gäller dock inte bilder som kopierats från en annan
digital kamera.
• Detta aktiverar läget
PLAY och gör att en bild
eller ett meddelande
uppträder på skärmen.
Filtyp för läget PLAY
Mappnummer/Filnummer
Bildstorlek
Bildkvalitet
Datum och tid
107
AVSPELNING
VIKTIGT!
Avspelning av en ljudstillbild
Utför stegen nedan för att visa en ljudstillbild (anges av
och avspela dess ljud.
• Ljudvolymen kan justeras enbart under pågående
avspelning eller i pausläge.
)
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
för att visa den önskade bilden.
2. Tryck på [SET].
• Detta avspelar ljudet
som åtföljer den visade
bilden.
• Det går att utföra
följande operationer
medan ljudet avspelas.
Att utföra detta:
Gör detta:
Snabbspola ljudet framåt
eller bakåt
Håll [] eller [] intryckt.
Göra paus i och koppla ur
paus vid ljudavspelning
Tryck på [SET].
Justera ljudvolymen
Tryck på [] eller [].
Avbryta avspelning
Tryck på [MENU].
108
AVSPELNING
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
Omkastning av bilden
för att rulla genom bilderna på skärmen och
uppvisa den önskade bilden.
En enkel åtgärd gör det möjligt att kasta om bilden 180
grader. Du kan därmed visa bilden på skärmen för någon
som står framför dig.
2. Håll slutarknappen intryckt och tryck på
knappen [SET].
[SET]
• Detta kastar om bilden 180 grader. Ett histogram
eller någon annan information som visades
försvinner automatiskt när bilden kastas om.
• När bilden är omkastad går det att använda [] och
[] för att rulla mellan bilderna.
3. Tryck på valfri knapp utöver [], [], [] och
[] för att återställa bilden till normal
inriktning.
Slutarknapp
VIKTIGT!
• Det går inte att avspela en film eller röstinspelning på
skärmen när bilden är omkastad.
• Proceduren ovan kan inte användas för att omkasta
bilden vid visning av en zoomad bild, 9-bildsvisning,
visning av kalenderskärmen eller under avspelning
av en filmfil, ljudstillbild eller röstinspelningsikon.
109
AVSPELNING
VIKTIGT!
Zoomning av den visade bilden
• Det går inte att zooma en filmbild.
• Beroende på den ursprungliga storleken på bilden
som visas kan det hända att det inte går att zooma in
den upp till fyra gånger dess normala storlek.
Gör på följande sätt för att zooma in bilden som nu visas
på skärmen till upp till fyra gånger dess normala storlek.
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
för att visa den önskade bilden.
2. Tryck på zoomknappen
( ) för att förstora
bilden.
• Det går att slå visning
av zoomfaktor på och
av genom att trycka på
[DISP].
Nuvarande zoomfaktor
3. Använd [], [], [] och [] för att flytta
bilden uppåt, nedåt, till vänster och höger.
4. Tryck på [MENU] för att återställa normal
bildstorlek.
110
AVSPELNING
VIKTIGT!
Omformatering av en bild
• Omformatering av en bild skapar en ny fil som
innehåller bilden i det valda formatet. Även filen med
den ursprungliga bilden bevaras i minnet.
• Det går inte att omformatera följande typer av bilder.
— Bilder av storleken 640 × 480 bildpunkter eller
mindre
— Bilder av storleken 2048 × 1360 (3:2) bildpunkter
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Omformatering kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra den
omformaterade bilden.
• När du uppvisar en omformaterad bild på kamerans
skärm anger datum och tid som visas på bilden
tillfället när bilden ursprungligen spelades in, inte när
den omformaterades.
Det går att omformatera en inspelad bild till en av följande
två storlekar.
• 1280 × 960 bildpunkter (SXGA): Bäst för utskrift av
storlek 3.5˝ × 5˝ (88.9 × 127 mm) eller mindre
• 640 × 480 bildpunkter (VGA): Bäst för bifogning till epostmeddelanden och införlivning i websidor
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan
“PLAY”, välj “Resize”
och tryck sedan på
[].
• Denna operation kan
utföras endast när en
stillbild visas på skärmen.
3. Använd [] och [] för att rulla genom
bilderna och visa bilden du vill omformatera.
4. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
• Välj “Cancel” för att makulera omformatering.
111
AVSPELNING
5. Använd [], [], [] och [] för att flytta
Klippning av en bild
gränslinjen uppåt, nedåt, åt vänster eller
höger tills den del av bilden du vill använda
befinner sig inom gränslinjen.
Det går att göra på följande sätt för att klippa en del av en
förstorad bild.
6. Tryck på [SET] för att dra ut den del av bilden
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
som innesluts av gränslinjen.
för att rulla genom bilderna och visa bilden du
vill klippa.
• Tryck på [MENU] när som helst om du vill avbryta
proceduren.
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Trimming” och
tryck sedan på [].
• En gränslinje för
klippning visas på
skärmen.
• Denna operation kan
utföras endast när en
stillbild visas på skärmen.
4. Använd zoomknappen (
) för att göra
gränslinjen större eller mindre.
• Ju mindre bild, desto mer begränsad storlek på
gränslinjen.
112
AVSPELNING
VIKTIGT!
Avspelning av en film
• Klippning av en bild skapar en ny fil som innehåller
den klippta bilden. Även filen med den ursprungliga
bilden bevaras i minnet.
• Det går inte att klippa följande typer av bilder.
— Bilder av storleken 2048 × 1360 (3:2) bildpunkter
— Filmbilder och ikonen för röstinspelningsfil
— Bilder inspelade med en annan kamera
• Klippning kan inte utföras om det förekommer
otillräcklig minneskapacitet för att lagra den klippta
bilden.
• När du uppvisar en klippt bild på kamerans skärm
anger datum och tid som visas på bilden tillfället när
bilden ursprungligen spelades in, inte när den
klipptes.
Gör på följande sätt för att avspela en film som spelats in i
filmläget.
1. Aktivera läget PLAY
Filmikon
och använd [] och
[] för att rulla genom
bilderna tills filmen du
vill avspela visas.
2. Tryck på [SET].
• Detta startar avspelning av filmen.
• Följande operationer kan utföras under
filmavspelning.
113
Att göra detta:
Gör detta:
Snabbspola filmen framåt eller
bakåt
Håll [] eller []
intryckt.
Göra paus i och fortsätta avspelning
Tryck på [SET].
Hoppa en bildruta fram eller bak
under paus
Tryck på [] eller [].
Makulera avspelning
Tryck på [MENU].
Justera ljudvolymen
Tryck på [] eller [].
AVSPELNING
VIKTIGT!
Skärm för 9-bildsvisning
• Ljudvolymen kan justeras enbart under pågående
avspelning eller i pausläge.
Följande procedur kan användas för att visa nio bilder på
skärmen samtidigt.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på
zoomknappen (
).
• Detta uppvisar en skärm med nio bilder och med
bilden som visades i steg 2 i mitten, innesluten av en
valram.
• Symbolen
som visas på 9-bildsskärmen anger en
röstinspelningsfil (sidan 123).
• Om det finns färre än nio bilder i minnet visas dessa
med början från det övre vänstra hörnet. Valramen
befinner sig på bilden som visades på skärmen innan
du skiftade till 9-bildsvisning.
114
AVSPELNING
2. Använd [], [], [],
Selection boundary
Visning av kalenderskärmen
och [] för att flytta
valramen till önskad
bild. Ett tryck på []
när valramen är i den
högra spalten eller på
[] när den är i den
vänstra spalten rullar
till nästa skärm
innehållande nio
bilder.
Gör på nedanstående sätt för att visa en komplett
månadskalender. Varje dag visar den första filen som
spelades in detta datum, vilket gör det snabbt och enkelt
att leta upp önskad fil.
1. Aktivera läget PLAY
och tryck på [] (
Exempel: När det förekommer 20 bilder i minnet och
bild 1 visas först
17
18
19
6
7
8
15
16
17
20
1
2
9
10
11
18
19
20
3
4
5
12
13
14
1
2
3
).
• Utför proceduren under
“Ändring av
datumformat” på sidan
139 för att specificera
datumformat.
• Filen som visas i
kalendern för varje
datum är den första fil
som spelades in detta
datum.
3. Tryck på en knapp utöver [], [], [], och
Månad/År
Datumvalsmarkör
• Lämna kalenderskärmen genom att trycka på
[MENU] eller [DISP].
[] för att uppvisa bilden där valramen nu
befinner sig i full skärmstorlek.
• Symbolen
som visas på kalenderskärmen anger
en röstinspelningsfil (sidan 123).
• Symbolen
visas istället för bilden när datumet
ifråga innehåller data som inte kan visas av denna
kamera.
115
AVSPELNING
2. Använd [], [], [] och [] för att flytta
Diabildsvisning
datumvalsmarkören till önskat datum och
tryck sedan på [SET].
Funktionen för diabildsvisning avspelar automatiskt
bilderna i ordningsföljd med ett fast intervall.
• Detta visar en bild på den första filen som spelades
in på datumet ifråga.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Slideshow” och
tryck sedan på [].
116
AVSPELNING
3. Utför inställning av bild, tid och intervall på
VIKTIGT!
skärmen som visas.
Images
(bilder)
• All Images (alla bilder)
Visar alla bilder i kamerans minne.
• One Image (en bild)
Visar en specifik bild.
• Favorites (favoriter)
Visar alla bilder i mappen FAVORITE.
Time
(tid)
Använd [] och [] för att välja önskad
avspelningstid (1 till 60 minuter).
Interval
(intervall)
Använd [] och [] för att välja önskat intervall
(MAX, eller 1 till 30 sekunder).
• När avspelningen når en filmfil då “MAX” valts
som intervall visas endast den första bildrutan i
filmen.
• Inga knappar kan användas när bilden håller på att
ändras. Vänta tills en bild stoppas på skärmen innan
du trycker på en knapp, eller håll knappen intryckt
tills bilden stoppas.
• Ett tryck på [] under diabildsvisning rullar till
föregående bild, medan ett tryck på [] rullar till
nästa bild.
• När diabildsvisning kommer till en film avspelas
filmen och dess ljud en gång.
• När diabildsvisning kommer till en röstinspelningsfil
eller en ljudstillbild avspelas dess ljud en gång.
• Ljudet hos filmer, ljudstillbilder och
röstinspelningsfiler avspelas inte om “MAX” valts för
inställningen “Interval”. Vid alla övriga inställningar
för “Interval” avspelas filmer och allt ljud (filmer,
ljudstillbilder, röstinspelningsfiler), oavsett deras
längd.
• Vid avspelning av ljudet går det att använda [] och
[] för att justera volymnivån.
• Bilder som kopierats från en annan digital kamera
eller en dator kan ta längre tid att uppträda än
intervalltiden du angav för diabildsvisning.
• Om det förekommer indikeringar på skärmen kan
dessa tömmas med ett tryck på [DISP] (sidan 26).
4. Använd [] och [] för att välja “Start” och
tryck sedan på [SET].
• Detta startar diabildsvisning.
5. Tryck på [SET] för att stoppa diabildsvisning.
• Diabildsvisning stoppas också automatiskt efter att
tiden som angavs för “Time” har förflutit.
117
AVSPELNING
• Ett tryck på [MENU] visar en skärm för att utföra
inställning av diabildsvisning. Starta diabildsvisning
på nytt genom att åter trycka på [MENU] när
menyskärmen visas, eller välj “Start” och tryck sedan
på [SET].
• Vid avspelning av ljudet går det att använda [] och
[] för att justera volymnivån.
Användning av funktionen för
fotoställning
Funktionen för “fotoställning” låter dig bestämma vad som
ska visas på kamerans bildskärm när kameran är placerad
på USB-vaggan. Du kan utföra diabildsvisning utan att
behöva vara orolig över att batteriet laddas ur, eller välja att
visa en specifik bild. Operationerna för funktionen för
fotoställning utförs i enlighet med inställningarna för
diabildsvisning. Se sidan 116 för närmare detaljer om att
utföra inställningar för diabildsvisning.
4. Tryck åter på [PHOTO] för att stoppa
diabildsvisning.
VIKTIGT!
1. Slå av kameran.
• Batteriet laddas inte medan diabildsvisning pågår.
Stoppa diabildsvisning om du vill ladda batteriet.
2. Placera kameran på USB-vaggan.
• Kontrollera att kameran är avslagen innan den
placeras på USB-vaggan.
3. Tryck på knappen
[PHOTO] på USBvaggan.
• Detta startar
diabildsvisning av de
bilder du specificerade
(sidan 117).
[PHOTO]
118
AVSPELNING
5. Tryck efter avslutade inställningar på [MENU]
Rotering av den visade bilden
för att lämna inställningsskärmen.
Gör på nedanstående sätt för att rotera bilden 90 grader
och registrera information om rotationen tillsammans med
bilden. Efter detta visas bilden alltid i sin roterade version.
VIKTIGT!
• Det går inte att rotera en bild som är skyddad.
Upphäv först skyddet om du vill rotera bilden.
• Det går kanske inte att rotera en digital bild som
spelats med en annan typ av digital kamera.
• Det går inte att rotera filmfiler eller ikonen för
röstinspelningsfiler.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Rotation” och
tryck sedan på [].
• Denna operation kan utföras endast när en stillbild
visas på skärmen.
3. Använd [] och [] för att rulla genom
bilderna tills bilden du vill rotera visas på
skärmen.
4. Använd [] och []
för att välja “Rotate”
och tryck sedan på
[SET].
• Vart tryck på [SET]
roterar bilden 90 grader.
119
AVSPELNING
VIKTIGT!
Användning av bildrulett
• Bildrulett avspelar inte filmfiler och visar inte ikonen
för ljudstillbilder.
• Bildrulett kan inte användas när det förekommer
enbart en stillbild i minnet.
• Bildrulett fungerar enbart med bilder som spelats in
med denna kamera. Funktionen kan fungera felaktigt
om det förekommer andra typer av bilder i minnet.
• Bildrulett makuleras automatiskt och kameran ställs i
det normala läget PLAY om du inte startar bildrulett
på nytt inom cirka en minut efter att den slutliga
bilden visats.
• Det går att använda bildrulett när “Power On” eller
“Power On/Off” valts för inställningen “REC/PLAY”
(sidan 143).
Bildrulett är en funktion som rullar bilderna på skärmen likt
en spelautomat innan den stoppar på en av bilderna.
Bilden som slutligen visas är slumpmässigt utvald.
1. Kontrollera att kameran är avslagen och håll
[] intryckt medan du trycker på [
för att slå på strömmen.
] (PLAY)
• Håll [] intryckt tills bilder börjar uppträda på
skärmen.
• Bildrulett startas och rullar sedan genom bilderna tills
den stoppas på en bild.
2. Tryck på [] eller [] för att starta bildrulett
på nytt.
3. Slå av bildrulett genom att trycka på [
]
(REC) för att aktivera nu valt inspelningsläge
eller på strömbrytaren för att slå av kameran.
120
AVSPELNING
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
Tillägg av ljud till en stillbild
för att rulla genom bildena och visa bilden till
vilken du vill tillägga ljud.
Funktionen för “efterinspelning” gör det möjligt att lägga till
ljud till en bild efter inspelning av denna. Det går också att
utföra nyinspelning av ljudet i en ljudstillbild (en för vilken
visas).
ikonen
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan
• Ljudformat: Inspelningsformat WAVE/ADPCM
Detta är Windows standardformat för ljudinspelning.
Filnamnsförlängningen för en WAVE/ADPCM fil är
“.WAV”.
“PLAY”, välj
“Dubbing” och tryck
sedan på [].
• Inspelningstid:
Upp till cirka 30 sekunder per bild
• Ljudfilstorlek:
Cirka 120 KB (cirka 4 KB per sekund i en inspelning på
30 sekunder)
4. Tryck på slutarknappen för att starta
ljudinspelning.
5. Inspelning stoppas efter cirka 30 sekunder
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
121
AVSPELNING
VIKTIGT!
Att nyinspela ljud
• Håll mikrofonen på
kamerans framsida
riktad mot motivet.
• Akta dig för att täcka
över mikrofonen med
fingrarna.
• Ljudet blir inte
tillfredsställande om
kameran är för långt
Mikrofon
från motivet.
• Ikonen
(ljud) visas på skärmen efter avslutad
ljudinspelning.
• Det går inte att utföra ljudinspelning när batteriet är
för svagt.
• Följande typer av ljudinspelning kan inte utföras:
— Tillägg av ljud till en film
— Tillägg av ljud till en skyddad stillbild (sidan 127)
• Ljud som raderats eller spelats över kan inte
återhämtas. Försäkra dig om att du inte behöver
ljudet innan det raderas eller spelas över.
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
för att rulla genom bildena och visa bilden för
vilken du vill spela in nytt ljud.
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Dubbing” och
tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
• Om du blott vill radera ljudet utan att spela in nytt ljud
ska du i detta läge trycka på [MENU] för att avsluta
proceduren.
5. Tryck på slutarknappen för att starta
ljudinspelning.
6. Inspelning stoppas efter cirka 30 sekunder
eller vid ett nytt tryck på slutarknappen.
• Detta raderar det existerande ljudet och ersätter det
med det nya.
122
AVSPELNING
VIKTIGT!
Avspelning av en röstinspelningsfil
• Ljudvolymen kan justeras enbart under pågående
avspelning eller i pausläge.
• Om inspelningen är försedd med indexmärken (sidan
95) går det att under avspelning hoppa till
indexmärket före eller efter den nuvarande
positionen genom att göra en paus i avspelning och
sedan trycka på [] eller []. Tryck sedan på [SET]
för att återta avspelning från indexmärkets position.
Utför det följande för att avspela en röstinspelningsfil.
1. Aktivera läget PLAY och använd [] och []
för att uppvisa den röstinspelningsfil (en med
ikonen
) du vill avspela.
2. Tryck på [SET].
• Detta startar avspelning
av röstinspelningsfilen
via kameran högtalare.
• Följande operationer
kan utföras under
ljudavspelning.
Att utföra detta:
Gör detta:
Snabbspola ljudet framåt
eller bakåt
Håll [] eller [] intryckt.
Göra paus i och koppla ur
paus vid ljudavspelning
Tryck på [SET].
Justera ljudvolymen
Tryck på [] eller [].
Avbryta avspelning
Tryck på [MENU].
123
RADERING AV FILER
RADERING AV FILER
Det går att radera enskilda filer eller samtliga filer som nu
förekommer i minnet.
Radering av en enskild fil
1. Aktivera läget PLAY
VIKTIGT!
och tryck på [] (
• Tänk på att filradering inte kan upphävas. En raderad
fil är försvunnen för gott. Var alltså säker på att du
inte längre behöver en fil innan den raderas. Var
speciellt noga med att kontrollera samtliga filer innan
du utför en komplett radering av alla filer i minnet.
• En skyddad fil kan inte raderas. Upphäv först
skyddet (sidan 127) innan filen raderas.
• Radering kan inte utföras om samtliga filer i minnet
är skyddade (sidan 128).
• Radering av en ljudstillbild gör att såväl bildfilen som
den tillhörande ljudfilen raderas.
• Tillvägagångssätten som beskrivs i detta avsnitt kan
inte användas för att radera bilder i mappen
FAVORITE. Använd procedurerna på sidorna 128
och 131 för att radera innehållet i mappen
FAVORITE.
).
2. Använd [] och [] för att rulla genom filerna
och visa filen du vill radera.
3. Använd [] och [] för att välja “Delete”.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att radera
något.
4. Tryck på [SET] för att radera filen.
• Upprepa steg 2 till 4 för att radera övriga filer, om så
önskas.
5. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
124
RADERING AV FILER
Radering av alla filer
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [] (
).
2. Använd [] och [] för att välja “All Files
Delete” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [] och [] för att välja “Yes”.
• Välj “No” om du vill avbryta utan att radera något.
4. Tryck på [SET] för att radera alla filer.
• Meddelandet “There are no files.” visas på skärmen
efter att alla filer raderats.
125
FILHANTERING
FILHANTERING
Kamerans filhanteringsegenskaper gör det enkelt att hålla
reda på dina bilder. Det går att skydda filer mot oavsiktlig
radering och lagra filerna i kamerans inbyggda minne.
Varje mapp rymmer upp till 9.999 filer.
Vid lagring av den 10.000:e filen skapas en ny mapp med
nästa efterföljande serienummer. Filnamnen framställs på
nedanstående sätt.
Exempel: Namn på den 26:e filen
Mappar
CIMG0026.JPG
Din kamera skapar automatiskt mappar för bildlagring i
dess inbyggda flashminne eller på ett isatt minneskort.
Förlängning
Mappar och filer i minnet
Serienummer (4 siffror)
En inspelad bild lagras automatiskt i en mapp, vars namn
är ett serienummer. Det går att förvara upp till 900 mappar i
minnet samtidigt. Mappnamnen framställs på
nedanstående sätt.
• De mapp- och filnamn som här beskrivs visas när du tittar
på mappar och filer på en dator. Se sidan 25 för
information om hur kameran uppvisar mapp- och filnamn.
• Det faktiska antalet filer som kan lagras på ett minneskort
beror på inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet,
kortets kapacitet o.dyl.
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 171 för närmare
detaljer om mapparnas uppbyggnad.
Exempel: Namn på den 100:e mappen
100CASIO
Serienummer (3 siffror)
126
FILHANTERING
4. Använd [] och [] för
Filskydd
att välja “On” och tryck
sedan på [SET].
En fil som är skyddad går inte att radera (sidan 124). Det
går att skydda enskilda filer eller samtliga filer i minnet på
ett enkelt sätt.
• En fil som är skyddad
anges av märket
.
• Välj “Off” i steg 4 och
tryck sedan på [SET] för
att häva skyddet för en fil.
Att skydda en enskild fil
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
5. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Protect” och tryck
sedan på [].
3. Använd [] och [] för att rulla genom filerna
och visa den du vill skydda.
127
FILHANTERING
Att skydda alla filer i minnet
Användning av mappen FAVORITE
Det går att kopiera landskapsbilder, bilder på familjen och
andra favoritbilder från en filförvaringsmapp (sidan 172) till
mappen FAVORITE i det inbyggda minnet (sidan 172).
Bilder i mappen FAVORITE visas inte under normal
avspelning, så du kan förvara dina privata bilder separat.
Bilder i mappen FAVORITE raderas inte när du byter
minneskort, så du har alltid dessa nära till hands.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Protect” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “All Files :
On” och tryck sedan på [SET].
• Välj “All Files : Off” i steg 3 och tryck sedan på [SET]
för att häva skyddet för alla filer.
Att kopiera en fil till mappen FAVORITE
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
4. Tryck på [MENU] för att lämna menyskärmen.
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Favorites” och
tryck sedan på [].
128
FILHANTERING
3. Använd [] och [] för
ANM.
att välja “Save” och
tryck sedan på [SET].
• Kopiering av en bildfil med metoden ovan skapar en
bild av storleken QVGA på 320 × 240 bildpunkter i
mappen FAVORITE.
• En fil kopierad till mappen FAVORITE tilldelas
automatiskt ett filnamn i form av ett serienummer.
Serienumret startar från 0001 och kan gå upp till
9999, men det faktiska antalet beror på det inbyggda
minnets kapacitet. Tänk på att bildstorlek och andra
faktorer bestämmer hur många bilder som faktiskt
kan lagras i det inbyggda minnet.
• Detta visar namnen på
filerna i det inbyggda
minnet eller på det isatta
minneskortet.
4. Använd [] och [] för att välja filen du vill
kopiera till mappen FAVORITE.
5. Använd [] och [] för att välja “Save” och
VIKTIGT!
tryck sedan på [SET].
• Tänk på att en bild som kopierats till mappen
FAVORITE och sedan omformaterats inte kan
återställas till ursprunglig storlek.
• Filer i mappen FAVORITE kan inte kopieras till ett
minneskort.
• Den visade filen kopieras till mappen FAVORITE.
6. Efter kopiering av alla önskade filer ska du
använda [] och [] för att välja “Cancel” och
sedan trycka på [SET] för att lämna.
129
FILHANTERING
VIKTIGT!
Att visa en fil i mappen FAVORITE
• Tänk på att mappen FAVORITE skapas enbart i
kamerans inbyggda minne. Ingen FAVORITE mapp
skapas på ett minneskort när ett sådant är isatt. Om
du vill titta på innehållet i mappen FAVORITE på en
datorskärm ska du ta ut minneskortet ur kameran (i
förekommande fall) innan kameran placeras på USBvaggan för att utföra datakommunikation (sidorna
159, 165).
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
• Meddelandet “No Favorites file!” visas om mappen
FAVORITE är tom.
4. Använd [] (framåt)
Filnamn
och [] (bakåt) för att
rulla genom filerna i
mappen FAVORITE.
Ikon för mappen FAVORITE
5. Tryck på [MENU] två gånger för att lämna när
du tittat färdigt.
130
FILHANTERING
Att radera en fil från mappen FAVORITE
Att radera alla filer från mappen
FAVORITE
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Favorites” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
4. Tryck på [] (
3. Använd [] och [] för att välja “Show” och
tryck sedan på [SET].
).
4. Tryck på [] (
5. Använd [] och [] för att välja filen du vill
radera från mappen FAVORITE.
).
5. Använd [] och [] för att välja “All Files
Delete” och tryck sedan på [SET].
6. Använd [] och [] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
VIKTIGT!
• Välj “Cancel” för att avbryta utan att radera något.
• Det går inte att använda raderingsmetoderna som
beskrivs på sidan 124 för att radera bilder i mappen
FAVORITE. Tänk dock på att en minnesformatering
(sidan 144) raderar filerna i mappen FAVORITE.
7. Efter radering av alla önskade filer ska du
använda [] och [] för att välja “Cancel” och
sedan trycka på [SET] för att lämna.
131
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
4. Använd [] och [] för att ändra inställning
Ljudinställningar
och tryck sedan på [SET].
Det går att ställa in olika ljud som ska lyda vid ett tryck på
strömbrytaren, intryckning av slutarknappen halvvägs eller
till fullo eller vid tryck på en annan knapp.
Att utföra ljudinställningar
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Sounds” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja ljudet vars
inställning du vill ändra och tryck sedan på
[].
132
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Välja ett inbyggt ljud
Sound 1 t.o.m. Sound 5
Slå av ljudet
Off
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av volymnivå
Specificering av en bild för startskärmen
Det går att välja en inspelad bild som bilden på
startskärmen, d.v.s. den bild som visas på skärmen i cirka
två sekunder närhelst strömmen slås på med
] (REC). Startbilden visas
strömbrytaren eller knappen [
inte om strömmen slås på med knappen [
] (PLAY).
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Sounds” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Volume”.
1. Tryck på [MENU].
4. Använd [] och [] för att välja önskad
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Startup” och
volymnivå och tryck sedan på [SET].
tryck sedan på [].
• Volymen kan ställas in i omfånget från 0 (inget ljud)
till 7 (högst).
3. Använd [] och [] för att visa bilden du vill
använda som startbild.
4. Använd [] och [] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
133
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Använda nu visad bild som startbild
On
Koppla ur startskärmen
Off
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
VIKTIGT!
Inställning av bildvisning vid strömavslag
• Det går att välja en av följande bildtyper som
startbild.
— Kameran inbyggda bild
— En stillbild
— Enbart bilden hos en ljudstillbild
— En film vars filstorlek är mindre än mängden
oförbrukad minneskapacitet i det inbyggda minnet
• Blott en bild kan lagras i startbildsminnet. Val av en
ny startbild ersätter bilden som tidigare lagrades i
startbildsminnet. Om du vill återställa en tidigare
använd startbild måste du ha en separat kopia av
denna i kamerans normala minne.
• Startbilden raderas vid en formatering av det
inbyggda minnet (sidan 144).
• Vid lagring av en ljudstillbild i startbildsminnet
avspelas inte bildens ljud när bilden visas vid
strömpåslag.
Funktionen för strömavslagsbild gör att du kan ställa in
kameran på att visa en specifik stillbild eller film lagrad i
dess minne varje gång du slår av strömmen.
1. Använd USB-kabeln för att ansluta kameran
till din dator (sidan 159).
2. Flytta bilddatan du vill använda som
strömavslagsbild till den översta (rot) mappen
i kamerans inbyggda flashminne.
• Filnamnsförlängningen visas inte om din dator är
inställd på att dölja filnamnsförlängningar.
Exempel: CIMG0001
• Om bilden du vill använda som strömavslagsbild är
lagrad på ett minneskort ska du kopiera bilden till det
inbyggda minnet innan minneskortet tas ut ur
kameran.
134
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
3. Ändra namnet på filen till något av det
ANM.
följande.
• Makulera visning av strömavslagsbilden genom att
ändra dess namnform från ENDING.JPG eller
ENDING.AVI till något annat. Alternativt går det att
radera nuvarande strömavslagsbild från flashminnet.
Stillbild: ENDING.JPG
Filmbild: ENDING.AVI
• Du behöver inte inmata filnamnsförlängningen (JPG
eller AVI) om din dator är inställd på att dölja
filnamnsförtlängningar.
Filnamn: ENDING
• Hädanefter uppträder den valda strömavslagsbilden
på skärmen när du slår av kameran.
VIKTIGT!
• En formatering av kamerans flashminne raderar
strömavslagsbilden (sidan 144).
• När både en stillbild och en film förekommer i
strömavslagsbilden används enbart filmen.
• Visning av en strömavslagsbild kan inte avbrytas när
den väl har startats. Om du väljer en filmfil bör du
således välja en ganska kort film.
135
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Specificering av framställningsmetod för
filnamnens serienummer
Användning av alarm
Det går att ställa in upp till tre alarm som gör att kameran
avger ett pipande ljud och uppvisar specificerad bild vid
den angivna tidpunkten. Specificering av en film eller en
ljudstillbild avspelar bilden och ljudet vid angiven tidpunkt.
Specificering av en röstinspelningsfil avspelar ljudet.
• Det går att ställa in upp till tre alarm benämnda “Alarm 1”,
“Alarm 2” och “Alarm 3”.
Gör på följande sätt för att bestämma metoden som ska
användas för att framställa de serienummer som används
för filnamnen (sidan 126).
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “File No.” och
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att ändra inställning
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Alarm” och tryck
och tryck sedan på [SET].
sedan på [].
Att göra detta för en nylagrad fil:
Välj denna inställning:
Lagra det senast använda
filnumret och höja detta, oavsett
om filer raderas eller om
minneskortet byts
Continue
Finna det högsta filnumret i
nuvarande mapp och höja detta
Reset
3. Använd [] och [] för att välja alarmet (1, 2
eller 3) du vill ställa in och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja inställningen
du vill ändra och använd sedan [] och []
för att ändra denna.
• Du kan ställa in alarmtiden och välja att ljuda alarmet
antingen en gång (Once) eller vid samma tidpunkt
varje dag (Daily). Alarmet kan också slås på eller av.
136
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
5. Tryck på [DISP].
ANM.
• När alarmtiden nås då kameran är avslagen ljuder
alarmet i cirka en minut (eller tills du stoppar det),
och sedan slås kameran på. Tryck på valfri knapp för
att stoppa alarmet. Om kameran är placerad på
USB-vaggan när alarmet ljuder kan det stoppas med
knappen [USB] eller [PHOTO] på USB-vaggan eller
valfri knapp på kameran.
• Tryck på [SET] istället för [DISP] om du vill ställa in
alarmet utan att uppvisa en bild samtidigt.
6. Använd [] och [] för att välja bilden som
ska visas samtidigt med alarmet och tryck
sedan på [SET].
7. Kontrollera att inställningarna är de önskade
VIKTIGT!
och tryck åter på [SET].
• I följande lägen ljuder inte alarmet när alarmtiden
nås.
— När kameran är påslagen
— Under pågående USB-datakommunikation
— När funktionen för fotoställning är aktiverad
137
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
4. Använd [] och [] för att välja “City” och
Inställning av klockan
tryck sedan på [].
Använd metoderna i detta avsnitt för att välja en
hemtidszon och ändra inställningar för datum och tid. Om
du vill ändra enbart tid och datum utan att ändra
hemtidszon ska du utföra enbart proceduren under
“Inställning av gällande datum och tid” (sidan 139).
5. Använd [], [], [] och [] för att välja det
geografiska område som innehåller stället du
vill använda som hemtidszon och tryck sedan
på [SET].
VIKTIGT!
6. Använd [] och [] för att välja önskad stad
• Var noga med att välja en hemtidszon (zonen där du
nu befinner dig) före ändring av tid och datum. I
annat fall ändras tid och datum automatiskt när du
väljer en annan tidszon.
och tryck sedan på [SET].
7. Tryck åter på [SET] för att registrera zonen
som staden ligger i som din hemtidszon.
Att välja hemtidszon
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
och tryck sedan på [].
• Detta visar nuvarande världstidszon.
3. Använd [] och [] för att välja “Home” och
tryck sedan på [].
138
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av gällande datum och tid
Ändring av datumformat
Det går att välja mellan tre format för visning av datumet.
1. Tryck på [MENU].
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Adjust” och
tryck sedan på [].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Date Style” och
tryck sedan på [].
3. Ställ in gällande datum och tid.
Att göra detta:
Gör detta:
Ändra inställning vid nuvarande
markörposition
Tryck på [] eller [].
Flytta markören mellan
inställningar
Tryck på [] eller [].
Skifta mellan 12-timmars och 24timmars tidsvisning
3. Använd [] och [] för att välja inställning
och tryck sedan på [SET].
Exempel: 24 december 2004
Tryck på [DISP].
4. Kontrollera att alla inställningar är korrekta
och tryck sedan på [SET] för att registrera
dem och lämna inställningsskärmen.
139
Att visa datum på detta sätt:
Välj detta format:
04/12/24
YY/MM/DD
24/12/04
DD/MM/YY
12/24/04
MM/DD/YY
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Att tillämpa tiden i en världstidszon
Användning av världstid
Världstidsskärmen kan användas för att välja en tidszon
och omedelbart ställa om kamerans klocka när du ska
företa en längre resa. Funktionen kan uppvisa tiden i 162
städer i 32 olika tidszoner.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
och tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “World” och
Att visa världstidsskärmen
tryck sedan på [].
1. Tryck på [MENU].
4. Använd [] och []
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “World Time”
för att välja “City”
och tryck sedan på
[].
och tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “World”.
Att göra detta:
Välj detta:
Visa tiden i din hemtidszon
Home
Visa tiden i en annan tidszon
World
• Ställ in användning av
sommartid genom att
välja “DST” och sedan
“On” eller “Off”.
• Sommartid används i vissa länder för att förlänga
dagen under sommarmånaderna genom att ställa
fram klockan en timme.
4. Tryck på [SET] för att lämna skärmen.
• Användning av sommartid kan variera från land till
land.
140
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
5. Använd [], [], []
Ändring av skärmspråk
och [] för att välja det
önskade geografiska
området och tryck
sedan på [SET].
Använd följande procedur för att välja ett av tio tillgängliga
språk som skärmspråk.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Language” och
6. Använd [] och [] för att välja önskad stad
tryck sedan på [].
och tryck sedan på [SET].
3. Använd [], [], [] och [] för att ändra
7. Tryck åter på [SET] för att tillämpa den visade
inställning och tryck sedan på [SET].
tiden och lämna skärmen.
141
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
• Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) gör att
kameran betraktar datorn som ett yttre
förvaringsmedium. Använd denna inställning för
normal bildöverföring från kameran till en dator (med
hjälp av den medföljande programvaran Photo
Loader).
• PTP (PictBridge) förenklar överföringen av bilddata
till den anslutna anordningen.
Ändring av USB-portprotokoll
Gör på nedanstående sätt för att ändra
kommunikationsprotokoll för kamerans USB-port vid
anslutning till en dator, skrivare eller annan yttre anordning.
Välj ett protokoll som lämpar sig för anordningen som
ansluts.
1. Tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Vid anslutning till denna typ av
anordning:
Välj denna inställning:
Dator eller skrivare kompatibel
med USB DIRECT-PRINT
(sidan 155)
Mass Storage
(USB DIRECT-PRINT)
Skrivare kompatibel med
PictBridge (sidan 155)
PTP (PictBridge)*
* “PTP” är en förkortning av “Picture Transfer
Protocol”.
142
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Inställning av strömpå/avslagsfunktion för
[ ] (REC) och [ ] (PLAY)
Det går att utföra följande inställning för [
] (REC) och
[
] (PLAY) så att strömmen slås på och/eller av vid ett
tryck på dessa.
1. Tryck på [MENU].
2. Välj rutan “Set Up”, välj “REC/PLAY” och
Att utföra denna operation:
Välj denna inställning:
Strömmen slås på vid ett tryck på
[
] (REC) eller [
] (PLAY) (men
slås inte av)
Power On
Strömmen slås på eller av vid ett
tryck på [
] (REC) eller [
]
(PLAY)
Power On/Off
Strömmen slås inte på eller av vid ett
tryck på [
] (REC) eller [
]
(PLAY)
Disable
tryck sedan på [].
VIKTIGT!
3. Använd [] och [] för att välja önskad
• När “Power On/Off” är vald slås kameran av vid ett
tryck på [
] (REC) i ett av lägena REC eller på
[
] (PLAY) i läget PLAY.
• Ett tryck på [
] (REC) i läget PLAY skiftar till nu
valt inspelningsläge, och ett tryck på [
] (PLAY) i
ett av lägena REC skiftar till läget PLAY.
inställning och tryck sedan på [SET].
ANM.
• Grundinställningen är “Power On”.
143
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
4. Använd [] och [] för att välja “Format” och
Formatering av det inbyggda minnet
tryck sedan på [SET].
En formatering av minnet raderar all data som lagrats i det.
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att formatera
minnet.
VIKTIGT!
• Tänk på att data som raderats av en formatering ej
kan återhämtas. Kontrollera noga att du inte behöver
några data i minnet innan det formateras.
• En formatering av det inbyggda minnet raderar det
följande.
— Skyddade bilder
— Bilder i mappen FAVORITE
— Egna inställningar i läget BESTSHOT
— Startskärmsbild
— Strömavslagsbild
1. Kontrollera att inget minneskort är isatt i
kameran.
• Ta ur minneskortet om ett sådant är isatt i kameran
(sidan 147).
2. Tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Format” och
tryck sedan på [].
144
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
Det går att utvidga kamerans
lagringskapacitet genom att
använda ett separat införskaffat
minneskort (SD-minneskort eller
MultiMediaCard). Det går också att
kopier filer från det inbyggda
flashminnet till minneskortet och
från minneskortet till flashminnet.
VIKTIGT!
• Använd endast ett SD-minneskort eller ett
MultiMediaCard med denna kamera. Korrekt drift kan
inte garanteras vid användning av andra korttyper.
• Anlita anvisningarna som medföljer minneskortet för
närmare detaljer om användning.
• Vissa typer av kort kan göra att behandlingstiden blir
längre.
• SD-minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare som kan användas för att
förhindra oavsiktlig radering av bilddata. För att
kunna spela in på, formatera eller radera ett SDminneskort måste du alltså koppla ur skrivskyddet.
• Elektrostatisk laddning, digitala störningar och andra
fenomen kan förvanska eller rentav radera datan på
kortet. Se alltid till att ha en reservkopia av viktiga
data på ett annat förvaringsmedium (CD-R, CD-RW,
MO-disk, datorns hårddisk el.dyl.).
• I normala fall lagras bilderna i det inbyggda flashminnet.
Vid isättning av ett minneskortet lagras dock bilderna
automatiskt på kortet.
• Det går inte att lagra bilder i det inbyggda minnet när ett
minneskort är isatt i kameran.
145
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
2. Placera minneskortet så
Användning av ett minneskort
att dess framsida är vänd
i samma riktning som
kamerans skärm och
skjut försiktigt in det i
kortöppningen. Skjut in
kortet till fullo tills det
låses på plats med ett
klick.
VIKTIGT!
• Slå alltid av kameran före isättning eller urtagning av
ett minneskort.
• Var noga med att sätta i kortet rättvänt. Försök aldrig
att trycka in kortet i öppningen om det inte glider in
smidigt.
Isättning av ett minneskort i kameran
1. Skjut batterilocket i pilens
riktning och sväng det
sedan öppet.
Framsida
3. Sväng på batterilocket
för att stänga det och
skjut det sedan i pilens
riktning.
146
Baksida
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
Urtagning av ett minneskort i kameran
Formatering av ett minneskort
1. Tryck minneskortet in i
En formatering av ett minneskort gör att all data som
lagrats på kortet raderas.
kameran och släpp det
sedan. Detta skjuter kortet
en bit ut ur kameran.
VIKTIGT!
• Formatera alltid minneskortet med denna kamera.
Ett minneskort som formaterats med en dator och
sedan används i denna kamera kan göra att
behandlingtiden blir längre. När det gäller SDminneskort kan formatering med en dator leda till att
kortet ej överensstämmer med formatet SD, vilket
orsakar problem med kompatibilitet, driftsåtgärder
o.dyl.
• Tänk på att data som raderats av en formatering inte
kan återhämtas. Kontrollera noga att du ej behöver
några data på minneskortet innan det formateras.
• Formatering av ett minneskort som innehåller filer
raderar samtliga filer, även de som är skyddade
(sidan 127).
2. Dra minneskortet ut ur öppningen.
VIKTIGT!
• Försök aldrig att sätta in något annat föremål än ett
minneskort i kamerans kortöppning. Detta skapar
risk för skador på kameran.
• Skulle vatten eller något främmande föremål tränga
in i kortöppningen ska du omedelbart slå av
kameran, ta ur batteriet och kontakta din handlare
eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad.
• Ta aldrig ut minneskortet ur kameran medan
driftslampan blinkar grön. Detta kan göra att
fillagringen misslyckas eller rentav orsaka skador på
kortet.
147
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
■ Att formatera ett minneskort
■ Att observera angående minneskort
• Om ett minneskort börjar uppträda onormalt kan det
vanligtvis korrigeras genom att formatera det. För
säkerhets skull rekommenderar vi dock att du tar med dig
flera extra minneskort när kameran ska användas på en
resa el.dyl.
• Vi rekommenderar en formatering av minneskortet innan
det används för första gången efter inköpet och även när
kortet som används tycks leda till att bilderna blir
onormala.
• Konstant inspelning och radering av data på ett SDminneskort gör att det gradvis förlorar förmågan att
bevara datan. Vi rekommenderar därför en formatering av
SD-minneskortet då och då.
• Kontrollera att batteriet är laddat till fullo innan
formatering startas. Ett strömavbrott under formatering
kan leda till felaktig formatering och även till att kortet
skadas och blir obrukbart.
1. Sätt i ett minneskort i kameran.
2. Slå på kameran och tryck på [MENU].
3. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “Format” och
tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för att välja “Format” och
tryck sedan på [SET].
• Välj “Cancel” om du vill avbryta utan att formatera
minneskortet.
148
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
3. Uppvisa rutan “PLAY”,
Filkopiering
välj “Copy” och tryck
sedan på [].
Använd metoderna nedan för att kopiera filer mellan det
inbyggda minnet och ett minneskort.
VIKTIGT!
• Enbart stillbilder, filmfiler, ljudstillbilder och
röstinspelningsfiler inspelade med denna kamera går
att kopiera. Övriga filer kan inte kopieras.
• Filer i mappen FAVORITE kan inte kopieras.
• Kopiering av en ljudstillbild kopierar både bildfilen
och ljudfilen.
4. Använd [] och [] för att välja “Built-in
Card” och tryck sedan på [SET].
• Detta startar kopiering och uppvisar meddelandet
“Busy....Please wait...”.
• Efter avslutad kopiering visar skärmen den sista filen
i mappen.
Att kopiera alla filer i det inbyggda
minnet till ett minneskort
1. Sätt i ett minneskort i kameran.
2. Slå på kameran. Aktivera läget PLAY och
tryck på [MENU].
149
ANVÄNDNING AV ETT MINNESKORT
ANM.
Att kopiera en specifik fil från
minneskortet till det inbyggda minnet
• Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet
vars namn har det högsta numret.
1. Utför steg 1 t.o.m. 3 i proceduren under “Att
kopiera alla filer i det inbyggda minnet till ett
minneskort”.
2. Använd [] och [] för att välja “Card
Built-in” och tryck sedan på [SET].
3. Använd [] och [] för att välja filen du vill
kopiera.
4. Använd [] och [] för att välja “Copy” och
tryck sedan på [SET].
• Detta startar kopiering och uppvisar meddelandet
“Busy....Please wait...”.
• Filen visas åter på skärmen efter avslutad kopiering.
• Upprepa steg 3 och 4 för att kopiera övriga bilder,
om så önskas.
5. Tryck på [MENU] för att avsluta kopiering.
150
UTSKRIFT
UTSKRIFT
■ Direktutskrift på en skrivare försedd med
kortöppning, eller som är kompatibel med
USB DIRECT-PRINT eller PictBridge
En digital kamera medger flera olika sätt att skriva ut de
inspelade bilderna. De tre huvudsakliga utskriftsmetoderna
beskrivs nedan. Använ den metod som passar sig bäst för
dina syften.
Funktionen DPOF hos kameran gör det möjligt att ange
vilka bilder du vill skriva ut och antalet kopior av varje. Sätt
sedan i minneskortet i en skrivare försedd med en
kortöppning, eller anslut kameran direkt till en skrivare som
är kompatibel med PictBridge eller USB DIRECT-PRINT.
Se “DPOF” (sidan 152) eller “Användning av PictBridge
eller USB DIRECT-PRINT” (sidan 155) för närmare
detaljer.
■ Professionell utskriftsservice
Funktionen DPOF hos kameran gör det möjligt att ange
vilka bilder du vill skriva ut och antalet kopior av varje.
Se “DPOF” (sidan 152) för närmare detaljer.
ANM.
• Vissa butiker för framkallning kan kanske inte
använda DPOF eller använder ett annat
utskriftsprotokoll. Använd i så fall protokollet som
butiken använder för att specificera de önskade
bilderna.
151
UTSKRIFT
■ Utskrift med en dator
DPOF
Användare av Windows
Kameran åtföljs av tillämpningsprogrammen Photo Loader
och Photohands (sidan 183) som kan installeras i en dator
som kör Windows för enkel överföring, bildbehandling och
utskrift. Se “Bildvisning på en dator” (sidan 159) och
“Installation av programvaror från CD-ROM-skivan”
(sidan 182) för närmare detaljer.
Förkortningen “DPOF” står för “Digital Print
Order Format” och är ett format för
inspelning på ett minneskort eller annat
medium om vilka bilder från den digitala
kameran som ska skrivas ut och antalet
kopior. Det går sedan att utföra utskrift på en
DPOF-kompatibel skrivare eller lämna in
bilderna för framkallning i enlighet med
filnamn och antal kopior som spelats in på
kortet.
Med denna kamera kan du välja bilder genom att uppvisa
dem på skärmen utan att behöva komma ihåg filnamn,
placering i minnet o.dyl.
Användare av Macintosh
Kameran åtföljs av Photo Loader för Macintosh, som kan
användas för överföring och bildbehandling, men inte för
utskrift. Använd en separat inköpt programvara för att
kunna utföra utskrift med en Macintosh. Se “Bildvisning på
en dator” (sidan 159) och “Installation av programvaror från
CD-ROM-skivan” (sidan 182) för närmare detaljer.
■ Inställningar för DPOF
Filnamn,
antal kopior,
datum
152
UTSKRIFT
5. Använd [] och [] för att ange antalet
Inställning av utskrift för en enskild bild
kopior.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
• Det går att ange upp till 99 för antal kopior. Ange 00
om du ej önskar utskrift av bilden.
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
6. Tryck på [DISP] så att
visas om du önskar
en datumstämpel på utskriften.
välj “DPOF” och tryck
sedan på [].
•
12
1
12
1
anger att datumstämpel är påslagen.
• Tryck på [DISP] så att
en datumstämpel.
12
1
slocknar om du ej önskar
• Upprepa steg 4 till 6 för att ställa in utskrift av andra
bilder, om så önskas.
3. Använd [] och [] för att välja “Select
images” och tryck sedan på [].
7. Kontrollera att alla inställningar är de
önskade och tryck på [SET] för att tillämpa
dem.
4. Använd [] och [] för
att visa önskad bild.
153
UTSKRIFT
5. Tryck på [DISP] så att
visas om du önskar
en datumstämpel på utskriften.
Inställning av utskrift för alla bilder
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
•
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “DPOF” och tryck
• Tryck på [DISP] så att
en datumstämpel.
12
1
12
1
anger att datumstämpel är påslagen.
12
1
slocknar om du ej önskar
sedan på [].
6. Kontrollera att alla inställningar är de
3. Använd [] och [] för att välja “All images”
önskade och tryck på [SET] för att tillämpa
dem.
och tryck sedan på [].
4. Använd [] och [] för
VIKTIGT!
att ange antalet kopior.
• När du tar med minneskortet till en professionell
utskriftsservice måste du upplysa dem om att det
inkluderar DPOF-inställningar för bilderna som ska
skrivas ut och antalet kopior av dessa. I annat fall
kan det hända att de skriver ut alla bilder på kortet,
inklusive oönskade sådana.
• Det är inte alla butiker som kan hantera DPOFutskrift. Hör med butiken ifråga innan du beställer
utskrift.
• Vissa skrivare kan använda inställningar som sätter
datumstämpel och/eller DPOF-utskrift ur spel. Anlita
bruksanvisningen som medföljer din skrivare för
närmare detaljer om dessa funktioner.
• Det går att ange upp till
99 för antal kopior. Ange
00 om du ej önskar
utskrift av bilden.
154
UTSKRIFT
1. Tryck på [MENU].
Användning av PictBridge eller USB
DIRECT-PRINT
2. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [].
Det går att ansluta kameran direkt
till en skrivare som stöder
PictBridge eller USB DIRECTPRINT och utföra bildval och
utskrift med hjälp av kamerans
bildskärm och reglage. Funktionen
DPOF (sidan 152) gör det också
möjligt att ange vilka bilder du vill
skriva ut och antalet kopior av
varje.
• PictBridge är en norm etbalerad
av Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT är en norm
föreslagen av Seiko Epson
Corporation.
3. Använd [] och [] för att välja önskad
inställning och tryck sedan på [SET].
Vid anslutning till denna typ av
anordning:
Välj denna inställning:
Dator eller skrivare kompatibel
med USB DIRECT-PRINT
Mass Storage
(USB DIRECT-PRINT)
Skrivare kompatibel med
PictBridge
PTP (PictBridge)
• Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) gör att
kameran betraktar datorn som ett yttre
förvaringsmedium. Använd denna inställning för
normal bildöverföring från kameran till en dator (med
hjälp av den medföljande programvaran Photo
Loader).
• PTP (PictBridge) förenklar överföringen av bilddata
till den anslutna anordningen.
155
UTSKRIFT
8. Tryck på knappen
4. Använd USB-kabeln som medföljer kameran
[USB] på USBvaggan.
för att ansluta USB-vaggan till en skrivare.
• Detta visar en
utskriftsmeny på
kamerans bildskärm.
USB
9. Använd [] och [] för att välja “Paper Size”
och tryck sedan på [].
10. Använd [] och [] för att välja
• Anslut även nättillsatsen till USB-vaggan och sedan
till ett vägguttag.
pappersstorlek att använda för utskrift och
tryck sedan på [SET].
• Om du ska använda enbart batteriet, utan
nättillsatsen, bör du se till att detta är laddat till fullo.
• Följande utskriftsstorlekar kan användas.
3.5˝ × 5˝
5˝ × 7˝
4˝ × 6˝
A4
8.5˝ × 11˝
By Printer
5. Placera kameran på USB-vaggan.
6. Slå på skrivaren.
7. Sätt i lämpligt papper för bildutskrift i
skrivaren.
• Val av “By Printer” utför utskrift med
pappersstorleken vald på skrivaren.
• Tillgängliga inställningar för pappersstorlek beror på
den anslutna skrivaren. Se bruksanvisningen som
medföljer skrivaren för närmare detaljer.
156
UTSKRIFT
11. Använd [] och [] för
13. Tryck efter avslutad utskrift på tangenten
att välja önskat
utskriftsalternativ.
[USB] på USB-vaggan och slå sedan av
kameran.
• Utskrift av en enskild
bild: Välj “1 Image” och
tryck sedan på [SET].
Använd därefter [] och
[] för att välja den
önskade bilden.
■ Att observera vid utskrift
• Anlita dokumentationen som medföljer din skrivare för
uppgifter om utskrifskvalitet och pappersinställningar.
• Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om
modeller som stöder PictBridge och USB DIRECTPRINT, uppgraderingar o.dyl.
• Undvik att koppla ur USB-kabeln eller utföra några
åtgärder på kameran eller USB-vaggan under pågående
utskrift. Detta kan orsaka fel i utskriften.
• Utskrift av alla bilder: Välj “DPOF” och tryck sedan
på [SET].
• Datumstämpel på bilden kan slås på och av med
anger att datumstämpel är
[DISP]. Ikonen
påslagen.
12
1
12. Använd [] och [] för att välja “Print” på
kamerans skärm och tryck sedan på [SET].
• Detta startar utskrift och visar meddelandet “Busy...
Please wait...” på skärmen. Meddelandet försvinner
efter en stund även om utskrift fortfarande pågår. Ett
tryck på en av kamerans knappar under pågående
utskrift gör att meddelandet visas på nytt.
• Utskriftsmenyn visas efter avslutad utskrift.
• Om du valde “1 Image” i steg 11 går det att välja en
annan bild och sedan upprepa detta steg för att
skriva ut denna.
157
UTSKRIFT
PRINT Image Matching III
Exif Print
Bilderna inkluderar data för systemet
PRINT Image Matching III (lägen och
andra inställningar på kameran). En
skrivare kompatibel med PRINT Image
Matching III kan avläsa denna data och
utföra utskriften därefter, så bilderna
blir exakt såsom du önskade dem vid
inspelningstillfället.
Exif Print är ett
världsomspännande öppet
standardfilformat som gör
det möjligt att inspela och
visa klara digitala bilder
med naturtrogna färger. Exif
2.2 gör att filerna inkluderar
diverse information om
inspelningsförhållandena
som sedan kan tolkas av en
skrivare kompatibel med
Exif Print till att framställa
vackrare bilder.
* Seiko Epson Corporation innehar copyright
för PRINT Image Matching och PRINT
Image Matching III.
VIKTIGT!
• Information om vilka skrivarmodeller som är
kompatibla med Exif Print bör inhämtas från varje
tillverkare.
158
BILDVISNING PÅ EN DATOR
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Efter att ha upprättat en USB-anslutning mellan kameran
och din dator via USB-vaggan kan datorn användas för att
titta på bilderna i filminnet och kopiera bilder till datorns
hårddisk eller annat förvaringsmedium. För att kunna göra
detta måste du först installera drivrutinen USB i din dator.
Denna återfinns på CD-ROM-skivan (CASIO Digital
Camera Software) som medföljer kameran.
Proceduren som ska utföras beror på om du använder en
dator som kör Windows (se nedan) eller Macintosh (se
sidan 165).
Användning av kameran med en dator
som kör Windows
Följande allmänna metoder gäller för att titta på och
kopiera filer på en dator som kör Windows. Närmare
detaljer om varje operation anges i procedurerna på de
följande sidorna. Anlita även dokumentationen som
medföljer din dator för närmare detaljer om USB-anslutning
o.dyl.
1. Installera drivrutinen USB i datorn om du använder
Windows 98, Me eller 2000.
• Detta behöver bara göras en gång; första gången du
ansluter kameran till datorn.
• Drivrutinen USB behöver inte installeras om du
använder Windows XP.
2. Använd USB-vaggan för att upprätta anslutning mellan
kameran och datorn.
3. Titta på och kopiera de önskade filerna.
159
BILDVISNING PÅ EN DATOR
1. Den första åtgärden beror på om din dator kör
VIKTIGT!
Windows 98, Me, 2000 eller XP.
• Det kan hända att kameran plötsligt slås av under
datakommunikation om batteriet börjar bli svagt. Vi
rekommenderar därför användning av den speciella
nättillsatsen när datakommunikation ska utföras.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
• Om du ska överföra filer från kamerans inbyggda
minne till datorn ska du kontrollera att inget
minneskort är isatt i kameran före placering av
kameran på USB-vaggan.
■ Användare av Windows 98/Me/2000
• Starta från steg 2 med att installera drivrutinen USB.
• Bildexemplen i detta instruktionshäfte visar Windows
98.
■ Användare av Windows XP
• Installation av drivrutinen USB krävs inte, så hoppa
direkt till steg 6.
2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan
Försök inte att upprätta anslutningen mellan
kameran och datorn förrän drivrutinen USB har
installerats i datorn. Datorn kan inte känna igen
kameran om drivrutinen saknas.
• Installation av drivrutinen USB krävs vid användning av
Windows 98, Me och 2000. Anslut inte kameran till en
dator som använder ett av dessa operativsystem utan
att först installera drivrutinen USB.
• Installation av drivrutinen USB behövs inte för
Windows XP.
(CASIO Digital Camera Software) i datorns
CD-ROM-enhet.
3. På menyskärmen som visas ska du klicka på
“Svenska”.
4. Klicka på [USB driver] och sedan [Install].
• Detta startar installation.
• Efterföljande steg visar installation under den
engelska versionen av Windows.
160
BILDVISNING PÅ EN DATOR
5. På skärmen som visas efter avslutad
installation ska du klicka på rutan “Yes, I want
to restart my computer now.” och sedan
klicka på [Finish] för att starta om datorn.
• Lämna kvar den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-enhet när datorn startas om.
[DC IN 5.3V]
6. Anslut den medföljande nättillsatsen till
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut den sedan till ett
vägguttag.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
[DC IN 5.3V]
161
BILDVISNING PÅ EN DATOR
7. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till
8. Tryck på kamerans strömbrytare för att slå på
USB-vaggan och sedan till USB-porten på
datorn.
den och tryck sedan på knappen [MENU].
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
9. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [].
Kontakt B
10. Använd [] och [] för att välja “Mass
Storage (USB DIRECT-PRINT)” och tryck
sedan på [SET].
Kontakt A
11. Slå av kameran.
12. Placera kameran på USB-vaggan.
[USB]
• Placera aldrig kameran på USB-vaggan när den är
påslagen.
• Var noga med att ansluta USB-kabeln till USBvaggan och datorn på rätt sätt. USB-kontakterna
måste skjutas in i USB-porterna rättvända.
• Tryck in USB-kabelns kontakter i portarna så långt
det går. En lös anslutning kan orsaka fel.
162
BILDVISNING PÅ EN DATOR
13. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
14. Dubbelklicka på “Den här datorn” på din
dator.
• Detta uppvisar meddelanderutan “Lägg till ny
maskinvara” på datorskärmen då datorn automatiskt
avkänner kamerans filminne. Efter att ha installerat
drivrutinen USB kommer meddelanderutan “Lägg till
ny maskinvara” inte längre att visas när du upprättar
USB-anslutning.
• Om du kör Windows XP ska du klicka på [Start] och
sedan [Den här datorn].
15. Dubbelklicka på “Flyttbar disk”.
• Din dator betraktar kamerans filminne som en flyttbar
disk.
• Ett tryck på knappen [USB] aktiverar läget USB,
vilket gör att lampan [USB] på USB-vaggan tänds i
grönt (sidan 196).
16. Dubbelklicka på mappen “Dcim”.
• Vissa operativsystem kan i detta läge visa
meddelanderutan “Flyttbar disk”. Stäng denna ruta
om så är fallet.
17. Dubbelklicka på mappen som innehåller den
önskade bilden.
18. Dubbelklicka på filen som innehåller bilden du
vill titta på.
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 171 för närmare
detaljer om filnamn.
19. Beroende på operativsystemet som används
ska du i önskat fall utföra en av följande
procedurer för att lagra filerna.
Knapp [USB]
Lampa [USB]
163
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Windows 98, 2000, Me
VIKTIGT!
1. I kamerans filminne (Flyttbar disk) ska du högerklicka
på mappen “Dcim”.
• Använd aldrig datorn till att redigera, radera, flytta
eller ändra namn på bilder som lagrats i kamerans
filminne. Detta kan orsaka problem med de data
kameran använder för bildhantering, vilket kan göra
det svårt att uppvisa bilderna på kameran eller
orsaka att kameran uppvisar fel antal inspelade
bilder. Kopiera först bilderna till datorn innan du
försöker utföra redigering, radering, flyttning eller
namnändring.
2. Klicka i genvägsmenyn som visas på [Kopiera].
3. Dubbeklicka på [Mina dokument] för att öppna
denna.
4. Klicka i menyn [Redigera] i Mina dokument på
[Klistra in].
• Detta kopierar mappen “Dcim” (innehållande
bildfilerna) till mappen “Mina dokument”.
20. Beroende på vilken version av Windows som
■ Windows XP
används ska du utföra något av det följande
för att avsluta USB-anslutningen.
1. I kamerans filminne (Flyttbar disk) ska du högerklicka
på mappen “Dcim”.
■ Användare av Windows Me/98/XP
• Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan, kontrollera
att lampan [USB] slocknat och ta sedan bort
kameran från USB-vaggan.
2. Klicka i genvägsmenyn som visas på [Kopiera].
3. Klicka på [Start] och sedan [Mina dokument].
4. Klicka i menyn [Redigera] i Mina dokument på
[Klistra in].
■ Användare av Windows 2000
• Detta kopierar mappen “Dcim” (innehållande
bildfilerna) till mappen “Mina dokument”.
• Klicka på Card Services i uppdragsfacket på
datorskärmen och koppla ur drivrutinnumret som
tilldelats kameran. Tryck på knappen [USB] på USBvaggan, kontrollera att lampan [USB] slocknat och ta
sedan bort kameran från USB-vaggan.
164
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera vid USB-anslutning
Användning av kameran med en dator
som kör Macintosh
• Låt inte samma bild uppvisas på datorskärmen under en
lång period. Bilden kan “brännas in” i skärmen och lämna
en spökbild.
• Koppla aldrig ur USB-kabeln och utför inga åtgärder på
kameran eller USB-vaggan under pågående
datakommunikation. Detta kan förvanska datan.
Följande allmänna metoder gäller för att titta på och
kopiera filer på en dator som kör Macintosh.
Närmare detaljer om varje operation anges i procedurerna
på de följande sidorna. Anlita även dokumentationen som
medföljer din Macintosh för närmare detaljer om USBanslutning o.dyl.
VIKTIGT!
• Denna kamera kan inte användas med en dator som
kör Mac OS 8.6 eller lägre, eller Mac OS X 10.0. Vid
användning av en Macintosh som kör Mac OS 9 eller
OS X (10.1, 10.2 eller 10.3) går det att använda den
standard USB drivrutin som medföljer
operativsystemet.
1. Använd USB-vaggan för att upprätta anslutning
mellan kameran och din Macintosh.
2. Titta på och kopiera de önskade filerna.
165
BILDVISNING PÅ EN DATOR
VIKTIGT!
• Om du ska överföra filer från kamerans inbyggda
minne till datorn ska du kontrollera att inget
minneskort är isatt i kameran före placering av
kameran på USB-vaggan.
[DC IN 5.3V]
1. Anslut den medföljande nättillsatsen till
likströmsingången [DC IN 5.3V] på USBvaggan och anslut den sedan till ett
vägguttag.
• Om du vill använda batteriet och ej nättillsatsen ska
du se till att batteriet är laddat till fullo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Formen på nättillsatsen beror på landet där kameran
köptes.
[DC IN 5.3V]
166
BILDVISNING PÅ EN DATOR
2. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till
3. Tryck på kamerans strömbrytare för att slå på
USB-vaggan och sedan till USB-porten på
datorn.
den och tryck sedan på knappen [MENU].
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
4. Uppvisa rutan “Set Up”, välj “USB” och tryck
sedan på [].
Kontakt B
5. Använd [] och [] för att välja “Mass
Storage (USB DIRECT-PRINT)” och tryck
sedan på [SET].
Kontakt A
6. Slå av kameran.
7. Placera kameran på USB-vaggan.
[USB]
• Placera aldrig kameran på USB-vaggan när den är
påslagen.
• Var noga med att ansluta USB-kabeln till USBvaggan och datorn på rätt sätt. USB-kontakterna
måste skjutas in i USB-portarna rättvända.
• Tryck in USB-kabelns kontakter i portarna så långt
det går. En lös anslutning kan orsaka fel.
Knapp [USB]
Lampa [USB]
167
BILDVISNING PÅ EN DATOR
8. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
12. För att kopiera alla filer i filminnet till datorns
hårddisk ska du dra mappen “DCIM” till
mappen där du vill kopiera dem.
• Ett tryck på knappen [USB] aktiverar läget USB,
vilket gör att lampan [USB] på USB-vaggan tänds i
grönt (sidan 196).
VIKTIGT!
9. Din Macintosh betraktar kamerans filminne
• Använd aldrig datorn till att redigera, radera, flytta
eller ändra namn på bilder som lagrats i kamerans
filminne. Detta kan orsaka problem med de data
kameran använder för bildhantering, vilket kan göra
det svårt att uppvisa bilderna på kameran eller
orsaka att kameran uppvisar fel antal inspelade
bilder. Kopiera först bilderna till datorn innan du
försöker utföra redigering, radering, flyttning eller
namnändring.
som en drivrutin.
• Drivrutinikonens utseende beror på vilken version av
Mac OS du använder.
• Efter installation av drivrutinen USB betraktar din
Macintosh kamerans filmmine som en drivrutin
närhelst du utför USB-anslutning.
10. Dubbelklicka på drivrutinikonen för kamerans
filminne, mappen “DCIM” och sedan mappen
som innehåller den önskade bilden.
13. Avsluta USB-anslutning genom att dra
drivrutinikonen som motsvarar kamerans
filminne till Trash.
11. Dubbelklicka på filen som innehåller bilden du
vill titta på.
14. Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
• Se “Mappminnets struktur” på sidan 171 för närmare
detaljer om filnamn.
Kontrollera att lampan [USB] slocknat och ta
sedan bort kameran från USB-vaggan.
168
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera vid USB-anslutning
Operationer som kan utföras på datorn
• Låt inte samma bild uppvisas på datorskärmen under en
lång period. Bilden kan “brännas in” i skärmen och lämna
en spökbild.
• Koppla aldrig ur USB-kabeln och utför inga åtgärder på
kameran eller USB-vaggan under pågående
datakommunikation. Detta kan förvanska datan.
Nedanstående operationer kan utföras på datorn när det
upprättats en USB-anslutning mellan kameran och datorn.
Vi hänvisar till de angivna sidorna för närmare detaljer om
varje operation.
• Titta på bilderna i albumformat
.... Se “Användning av albumfunktionen” på sidan 174.
• Utskrift av bilder i albumformat
.... Se “Användning av albumfunktionen” på sidan 174.
• Automatisk överföring till och bildhantering på datorn
.... Se “Installation av programvaror från CD-ROMskivan” på sidan 182 för information om att installera
Photo Loader.
• Retuschering av bilder
.... Se “Installation av programvaror från CD-ROMskivan” på sidan 182 för information om att installera
Photohands.
169
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Användning av en separat inköpt läsare/skrivare för
SD-minneskort
Anlita dokumentationen som medföljer läsaren/skrivaren för
SD-minneskort för närmare detaljer.
Användning av ett minneskort för
bildöverföring till en dator
Detta avsnitt beskriver bildöverföring från kameran till
datorn med hjälp av ett minneskort.
Dator med inbyggd kortöppning för SD-minneskort
Sätt i SD-minneskortet direkt i öppningen.
Dator med inbyggd kortöppning för PC-kort
Använd en separat inköpt PC-kortadapter (för SDminneskort eller MMC). Anlita dokumentationen som
medföljer PC-kortadaptern och din dator för närmare
detaljer.
Användning av en separat inköpt PC-kortläsare/
skrivare och PC-kortadapter (för SD-minneskort eller
MMC)
Anlita dokumentationen som medföljer PC-kortläsaren/
skrivaren och PC-kortadaptern för närmare detaljer.
170
BILDVISNING PÅ EN DATOR
Mappminnets struktur
Minnesdata
Bilder inspelade med denna kamera och övriga data lagras
i minnet med hjälp av protokollet DCF (Design rule for
Camera File system). Protokollet DCF är utformat för att
underlätta utbyte av bilddata och övriga data mellan
digitala kameror och andra apparater.
■ Mappstruktur
DCIM
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
(Lagringsmapp)
(Bildfil)
(Filmfil)
(Ljudfil)
(Bildfil för ljudstillbild)
(Ljudfil för ljudstillbild)
101CASIO
102CASIO
(Lagringsmapp)
(Lagringsmapp)
ALBUM
INDEX.HTM
(Albummapp)
(Album HTML fil)
...
Protokollet DCF
(DCIM mapp)
...
Apparater kompatibla med DCF (digitala kameror, skrivare
o.dyl.) kan utbyta bilder med varandra. Protokollet DCF
definierar ett format för bildfildata och mappstrukturen för
filminnet, så bilder kan betraktas på en DCF kamera från
en annan tillverkare eller skrivas ut på en DCF skrivare.
...
FAVORITE *
...
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
MISC
(FAVORITE mapp)
(Lagringsfil)
(Lagringsfil)
(DPOF filmapp)
AUTPRINT.MRK
SCENE*
(DPOF fil)
(BESTSHOT mapp)
...
US100001.JPE
US100002.JPE
(Användarinställningsfil)
(Användarinställningsfil)
* Dessa mappar skapas bara i det inbyggda minnet.
171
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Innehåll i mappar och filer
• Album HTML fil
Filer som används av albumfunktionen
(filnamnsförlängning: HTM)
• DCIM mapp
Mapp som lagrar alla filer i den digitala kameran
• Lagringsmapp
Mappar för fillagring skapade av den digitala kameran
• FAVORITE mapp (enbart det inbyggda minnet)
Mapp som innehåller utvalda bildfiler
(bildstorlek: 320 × 240 bildpunkter)
• Bildfil
Fil som innehåller en bild inspelad av den digitala
kameran (filnamnsförlängning: JPG)
• DPOF filmapp
Mapp som innehåller DPOF filer
• BESTSHOT mapp (enbart det inbyggda minnet)
Mapp som innehåller användarinställningsfiler för
BESTSHOT
• Filmfil
Fil som innehåller en film inspelad av den digitala
kameran (filnamnsförlängning: AVI)
• Användarinställningsfiler (enbart det inbyggda minnet)
Filer som innehåller användarinställningar för BESTSHOT
• Ljudfil
Fil som innehåller en ljudinspelning (filnamnsförlängning:
WAV)
• Bildfil för ljudstillbild
Fil som innehåller bilddelen av en ljudstillbild
(filnamnsförlängning: JPG)
• Ljudfil för ljudstillbild
Fil som innehåller ljuddelen av en ljudstillbild
(filnamnsförlängning: WAV)
• Albummapp
Mapp som innehåller filer som används av
albumfunktionen
172
BILDVISNING PÅ EN DATOR
■ Att observera angående det inbyggda
minnet och minneskort
Bildfiler stödda av kameran
• Bildfiler inspelade med denna kamera
• Bildfiler för protokollet DCF
• Tänk på att mappen benämnd “DCIM” är modermappen
(den översta) för alla filer i minnet. Vid överföring av
minnesinnehållet till en hårddisk, CD-R, MO-diskett eller
annat förvaringsmedium ska allt innehåll i mappen
betraktas som en sats och hållas samman. Det går sedan
att ändra namnet DCIM på din dator. Ändring av namnet
till ett datum är ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM
mappar. Om du vill kopiera en mapp tillbaka till kamerans
filminne måste du dock vara noga med att ändra namnet
tillbaka till “DCIM”. Kameran känner inte igen något
mappnamn utöver DCIM.
Vissa DCF funktioner stöds kanske inte. Vid visning av en
bild som spelats in med en annan kameramodell kan det ta
lång tid innan bilden uppträder på skärmen.
173
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Albumfunktionen hos denna kamera gör det möjligt att
betrakta bilderna på en datorskärm i ett fotoalbumformat.
Du kan även använda tillämpningsprogrammen på CDROM-skivan som medföljer kameran för automatisk
överföring och retuschering av bilder.
• Det går att använda webbläddraren som anges nedan för
att titta på och skriva ut bilderna i ett album. För att kunna
titta på en film på en dator som kör Windows 2000 eller
98 måste du installera DirectX från den medföljande CDROM-skivan.
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 eller senare
Användning av albumfunktionen
Att skapa ett album
Albumfunktionen skapar en HTML fotoalbumlayout för
visning av dina bilder. Bilder med layouten HTLM kan
placeras på en websida eller användas för utskrift.
VIKTIGT!
• Tänk på att skapandet av mappen “ALBUM” (sidan
172) skapar olika storlekar av varje bild i minnet. Om
mappen “ALBUM” förekommer i bildminnet när du
beställer utskrift i en butik eller ställer in utskrift på en
egen skrivare kan du alltså erhålla flera kopior av
samma bild. Undvik detta genom att utföra
proceduren under “Att radera ett album” på sidan
182 för att radera mappen ALBUM.
Album
Index
Info
174
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att skapa ett album
VIKTIGT!
• Öppna aldrig batterilocket eller ta ut minneskortet ur
kameran medan ett album skapas. Detta skapar risk
inte enbart för att vissa albumfiler hoppas över utan
även för att bilddata och övriga data i minnet
förvanskas.
• Meddelandet “Memory Full” dyker upp på skärmen
och skapandet av albumet avslutas om minnet råkar
bli fullt medan ett album skapas.
• Det går inte att skapa ett album på rätt sätt om
batteriet blir urladdat medan processen pågår.
• Ett tryck på [SET] i steg 3 i proceduren ovan skapar
ett album oavsett om automatiskt albumskapande är
på eller av (sidan 178).
• Det går inte att titta på bilderna i mappen “ALBUM”
(sidan 172) på kamerans bildskärm.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”,
välj “Create Album”
och tryck sedan på [].
Layoutexempel
3. Använd [] och [] för att välja “Create” och
tryck sedan på [SET].
• Albumskapandet startas och meddelandet “Busy....
Please wait...” visas på skärmen.
• Skärmen för läget PLAY visas på nytt när albumet
står färdigt.
• Att skapa ett album skapar en filmapp benämnd
“ALBUM”, vilken innehåller en fil benämnd
“INDEX.HTM” plus övriga filer som skapas i
kamerans minne eller på minneskortet.
175
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Val av albumlayout
Detaljerade albuminställningar
Det går att välja bland 10 olika layouter för ett album.
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Create Album”
och tryck sedan på [].
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Create Album”
och tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Set Up” och
tryck sedan på [].
3. Använd [] och [] för att välja “Layout”.
4. Använd [] och [] för
4. Använd [] och [] för att välja önskad
att välja posten vars
inställning du vill
ändra och tryck sedan
på [].
layout.
• Val av en layout gör att motsvarande layoutexempel
visas på skärmens högra sida.
• Närmare detaljer om
varje inställning förklaras
i nästföljande avsnitt.
VIKTIGT!
• Layoutexemplet visar enbart hur bilderna är
uppställda och bakgrundsfärgen. Den visar inte de
detaljerade albuminställningar som beskrivs i nästa
avsnitt.
5. Använd [] och [] för att ändra inställning
och tryck sedan på [SET].
176
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Bakgrundsfärg (Background Color)
■ Bildanvändning (Image Use)
Det går att välja mellan vit, svart och grå som albumets
bakgrundsfärg när du utför proceduren under “Detaljerade
albuminställningar”.
Denna inställning gör det möjligt att välja mellan de tre
användningsmetoder som anges nedan. Välj inställning i
enlighet med hur du tänkt använda bilden.
■ Albumtyp (Album Type)
För detta syfte:
Välj denna
inställning:
Det förekommer två albumtyper: “Normal” och “Index/Info”.
Små bilder för albumbläddring, miniatyrer för
en websajt eller lagring på CD-R eller annat
medium, samt att ett klick på en miniatyr
uppvisar en bild av full storlek
• Denna inställning kan användas för
bläddring med miniatyrer. Ett klick på en
miniatyr uppvisar en större version för
granskning eller utskrift.
View
Små bildfiler enbart för albumbläddring eller
placering på en websajt el.dyl.
• Denna inställningar visar enbart de småfiliga
bilderna (som återfinns i mappen “ALBUM”
på kameran). Små filer kan laddas till
Internet snabbare.
• Det går inte att förstora bilderna genom att
klicka på en miniatyr eller avspela filmer
med denna inställning.
WEB
Utskrift (hög upplösning)
• Bilder med hög upplösning tar längre tid att
uppvisa på datorskärmen.
• Det går inte att förstora bilderna genom att
klicka på en miniatyr eller avspela filmer
med denna inställning.
Print
Typen “Normal”
: Denna albumtyp uppvisar bilderna i
enlighet med nu vald layout.
Typen “Index/Info” : Utöver den normala albumskärmen
inkluderar denna albumtyp även
miniatyrer av bilderna och detaljerad
information om varje bild.
177
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Automatiskt albumskapande på/av
(Auto Album Creation On/Off)
ANM.
• Beroende på hur många bilder som förekommer i
minnet kan det ta ganska lång tid att automatiskt
skapa ett album när kameran slås av. Om du inte
tänkt använda albumfunktionen kan det alltså vara
lämpligt att slå av denna funktion. Detta gör att
strömavslaget utförs snabbare.
Denna inställning bestämmer om ett album ska skapas
automatiskt varje gång kameran slås av.
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på automatiskt
albumskapande
On
Slå av automatiskt
albumskapande
Off
• När automatiskt albumskapande är påslaget skapas
automatiskt ett album i det inbyggda minnet eller på
minneskortet varje gång kameran slås av.
VIKTIGT!
• Om du slår av kameran medan albumskapande är
påslagen slås skärmen av, men driftslampan
fortsätter att blinka grön i några sekunder för att
ange att albumskapande utförs. Öppna aldrig
batterilocket eller ta ur minneskortet medan
driftslampan blinkar grön.
178
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
4. Om albumet skapades efter att ha valt
Att titta på albumfiler
albumtypen “Index/Info” i proceduren under
“Detaljerade albuminställningar” på sidan 176
kan du nu klicka på ett av följande
visningsalternativ.
Du kan titta på och skriva ut albumfiler med hjälp av
webbläddraren på din dator.
1. Använd din dator för att tillgå datan i det
Album : Visar ett album skapat av kameran.
inbyggda minnet eller på minneskortet, eller
tillgå ett minneskort med datorn (sidorna 159,
170).
Index : Visar en lista över bilderna lagrade i en mapp.
Info
2. Öppna mappen “ALBUM” i det inbyggda
• Om inställningen “View” valdes för “Use” (sidan 177)
kan du dubbelklicka på en bild på datorskärmen för
att visa bilden i full storlek.
minnet eller mappen “ALBUM” på
minneskortet, vilken finns i mappen benämnd
“DCIM”.
3. Använd datorns
: Visar information om varje bild.
Albumtyp Index/Info
webbläddrare för att
öppna filen
“INDEX.HTM”.
• Detta visar en lista över
mapparna i det inbyggda
minnet eller på
minneskortet.
Album
Bild
Filnamn
179
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
• Följande information visas på skärmen Info.
Denna post:
File Size
Resolution
Quality
Recording mode
AE
Light metering
Shutter speed
Aperture stop
Exposure comp
Focusing mode
AF Area
Flash mode
Sharpness
Saturation
Contrast
White balance
Sensitivity
Filter
Enhancement
Flash intensity
Digital zoom
World
Date
Model
Index
Info
180
Anger:
Bildfilstorlek
Upplösning
Bildkvalitet
Inspelingsläge
Exponeringsläge
Mätningsläge
Slutartid
Bländarstopp
EV-skifte
Fokusläge
Autofokusyta
Blixtläge
Skärpa
Färgmättnad
Kontrast
Vitbalans
Känslighet
Filterinställning
Förstärkningsinställning
Blixtintensitet
Inställning av digital zoom
Inspelningsplats
Inspelning av datum och tid
Kamerans modellnamn
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
ANM.
Att lagra ett album
• Vid utskrift av en albumsida bör du ställa in din
webbläddare på följande sätt.
— Välj bläddrarramen där bilderna återfinns.
— Ställ marginaler på lägsta möjliga värden.
— Ställ in en bakgrundsfärg som kan skrivas ut.
• Anlita dokumentationer som medföljer ditt
webbläddrarprogram för närmare detaljer om
inställningar för utskrift.
• Albuminnehållet (titlar, kommentarer o.dyl.) kan inte
redigeras på kameran. Använd en separat inköpt
redigerare för HTML-filer för att redigera
albuminnehållet.
• Lagra ett album genom att kopiera mappen “DCIM” från
kamerans inbyggda minne eller minneskortet till datorns
hårddisk, en CD-R, en MO-diskett eller annat
förvaringsmedium. Kopiering av enbart mappen “ALBUM”
kopierar inte bilddata och andra nödvändiga filer.
• Efter kopiering av mappen “DCIM” bör du inte ändra eller
radera några av filerna i denna. Tillägg av nya bilder eller
radering av existerande bilder kan leda till att albumet
uppvisas onormalt.
• Om du tänker använda ett minneskort igen efter att lagrat
dess album bör du radera alla filer på kortet eller
formatera det innan det sätts i kameran.
• När du valt “WEB” för inställningen “Use” visar albumet
endast de små bildfiler som lagrats i mappen “ALBUM”.
Dessa bilder kan laddas till Internet snabbare.
5. Lämna ditt webbläddrarprogram när du tittat
färdigt på albumet.
181
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Att radera ett album
Installation av programvaror från CDROM-skivan
1. Aktivera läget PLAY och tryck på [MENU].
Kameran åtföljs av praktiska tillämpningsprogram som kan
användas på en dator. Installera programmen du behöver i
datorn.
2. Uppvisa rutan “PLAY”, välj “Create Album”
och tryck sedan på [].
Angående medföljande CD-ROM (CASIO
Digital Camera Software)
3. Använd [] och [] för att välja “Delete” och
tryck sedan på [SET].
• Albumet raderas och kameran återgår till läget
PLAY.
CD-ROM-skivan (CASIO Digital Camera Software) som
medföljer kameran innehåller de tillämpningsprogram som
anges nedan. Installation av dessa program är valfri, och
du bör endast installera de du faktiskt tänkt använda.
USB Driver för masslagring (för Windows)
Detta är programvaran som gör att kameran kan “tala” med
din dator över en USB-anslutning. Om du använder
Windows XP ska du inte intallera USB Driver. Windows XP
medger USB-kommunikation blott genom att ansluta
kameran till datorn med USB-kabeln.
182
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
DirectX (för Windows)
Denna programvara innehåller ett antal extra hjälpmedel,
inklusive en kodnings/avkodningsenhet som gör att
Windows 98 och 2000 kan hantera filmfiler inspelade med
en digital kamera. DirectX behöver inte installeras om du
använder Windows XP eller Me.
Photo Loader (för Windows/Macintosh)
Detta tillämpningsprogram överför automatiskt bilder,
ljudstillbilder och röstinspelningsfiler av formatet WAV från
kameran till datorn. Photo Loader lagrar automatiskt de
överförda filerna i mappar som namnges enligt nuvarande
datum (år, månad, dag) och framställer HTML-filer som gör
det möjligt att titta på bilderna med en webbläddrare. Photo
Loader (enbart versionen för Windows) innefattar också en
funktion som gör det enkelt att bifoga bilder till e-post.
Adobe Reader (för Windows)
Denna programvara gör det möjligt att läsa PDF filer.
Använd den för att läsa användardokumentationen för
kameran, Photo Loader och Photohands, vilka samtliga
inkluderas på den medföljande CD-ROM-skivan.
• Se användardokumentationsfilen (PDF) på den
medföljande CD-ROM-skivan “CASIO Digital Camera
Software” för närmare detaljer om användning av Photo
Loader.
• Läs användardokumentationsfilerna (PDF) på den
medföljande CD-ROM-skivan för information om
användning av Photo Loader och Photohands. Se “Att
läsa användardokumentation (PDF filer)” på sidan 187
(Windows) och sidan 189 (Macintosh) i detta
instruktionshäfte för närmare detaljer.
Photohands (för Windows)
Photohands innehåller retuscheringsverktyg för justering av
bildens färg, kontrast och ljusstyrka, för omformatering av
bilden och ändring av bildriktning. Photohands kan också
användas för utskrift av bilden och för att trycka en
datumstämpel på bilden.
• Se användardokumentationsfilen (PDF) på den
medföljande CD-ROM-skivan “CASIO Digital Camera
Software” för närmare detaljer om användning av
Photohands.
183
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Macintosh
Datorsystemkrav
Datorsystemkraven beror på vilken programvara som ska
installeras, vilket beskrivs nedan.
Photo Loader
Windows
USB Driver*1
Photo Loader
XP/2000/Me/98 XP/2000/Me/98
Minne
–
Minst 16 MB
Minst 64 MB
Hårddisk
–
Minst 7 MB
Minst 10 MB
9
Minne
Minst 32 MB
Hårddisk
Minst 3 MB
• USB-anslutning kan göras med en Macintosh som kör
operativsystemet 9, 10.1, 10.2 eller 10.3. Driften utförs av den
USB drivrutin som är installerad i operativsystemet, så allt du
behöver göra är att ansluta kameran till din Macintosh med USBkabeln.
Photohands
2
XP* /2000/Me/
Operativsystem 98
Operativsystem
*1 För Windows 2000 måste du installera en datafil som möjliggör
bruk av operativsystemets vanliga USB drivrutin. Någon speciell
USB drivrutin behöver inte installeras. Vi kan inte garantera
korrekt drift på en dator som uppdaterats från Windows 95 eller
3.1 till Windows Me eller 98, eller från Windows 95 eller NT till
Windows 2000.
*2 För Windows XP bör du använda drivrutinen USB som redan är
installerad i operativsystemet. Drivrutinen USB som medföljer
kameran behöver inte installeras.
184
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
VIKTIGT!
Installation av programvaror från CDROM-skivan i Windows
• Läs filen “Readme” på CD-ROM-skivan (CASIO
Digital Camera Software) som medföljer kameran för
närmare detaljer om minimala systemkrav för
Windows.
• Använd en webbläddrare för att läsa filen “Readme”
på CD-ROM-skivan (CASIO Digital Camera
Software) som medföljer kameran för närmare
detaljer om minimala systemkrav för Macintosh.
• CD-ROM-skivan (CASIO Digital Camera Software)
som medföljer kameran kan inte användas med Mac
OS X (10.0).
Följ anvisningarna i detta avsnitt för att installera
programvaror från den medföljande CD-ROM-skivan
(CASIO Digital Camera Software) i din dator.
ANM.
• Om du redan har en av de medföljande
programvarorna installerad i din dator ska du
kontrollera dess version. Om den medföljande
versionen är nyare än den du redan har ska du
avinstallera den gamla versionen och sedan
installera den nya.
CD-ROM-skivan (CASIO Digital Camera Software)
innehåller ett antal programvaror och
användardokumentation på olika språk. Kontrollera CDROM-skivans menyskärm för att se om program och
dokumentation är tillgänglig på ett specifikt språk.
185
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Förberedelser
Att läsa innehållet i filen “Read me”
Starta din dator och placera CD-ROM-skivan i dess CDROM-enhet. Detta startar automatiskt ett menyprogram
som visar skivans menyskärm.
Du bör alltid läsa filen “Read me” för en programvara innan
den installeras. Filen “Read me” innehåller information du
bör känna till när du installerar programmet.
• Det kan hända att menyprogrammet inte startas
automatiskt på vissa datorer. Flytta i så fall till CD-ROMenheten och dubbelklicka på “menu.exe” för att starta
menyprogrammet.
1. Klicka på tangenten “Read me” för
programvaran du vill installera.
VIKTIGT!
• Före uppgradering eller nyinstallation av Photo
Loader, eller före installation i en annan dator, ska
du läsa “Read me” för information om att bevara
existerande bibliotek (Libraries).
Språkval
Välj först önskat språk. Vissa programvaror är inte
tillgängliga på alla språk.
1. Klicka på menyskärmen på rutan för det
önskade språket.
186
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Installation av ett tillämpningsprogram
Att läsa användardokumentation
(PDF filer)
1. Klicka på tangenten “Install” för
programvaran du vill installera.
1. I området “Manual” ska du klicka på namnet
på bruksanvisningen du vill läsa.
2. Följ anvisningarna som visas på
datorskärmen.
VIKTIGT!
• Du måste ha Adobe Reader installerad i datorn för
att kunna läsa dessa filer. Om du inte redan har den
installerad finns en version av Adobe Reader på den
medföljande CD-ROM-skivan.
VIKTIGT!
• Följ anvisningarna ytterst noga och till fullo. Om du
gör ett misstag under installation av Photo Loader
kan det hända att du inte kan bläddra genom
existerande biblioteksinformation och de HTML filer
som skapas automatiskt av Photo Loader. I vissa fall
kan bildfiler även förloras.
• Vid användning av ett operativsystem utöver
Windows XP ska du inte ansluta kameran till datorn
förrän drivrutinen USB som återfinns på CD-ROMskivan installerats i datorn.
187
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
Användarregistrering
Installation av programvaror från CDROM-skivan i Macintosh
Det går att utföra användarregistrering över Internet. För
detta måste du naturligtvis kunna ansluta din dator till
Internet.
Följ anvisningarna i detta avsnitt för att installera
programvaror från den medföljande CD-ROM-skivan
(CASIO Digital Camera Software) i din dator.
1. Klicka på tangenten “Register”.
Installation av programvaror
• Detta startar din webbläddare och tillgår websajten
för användarregistrering. Registrera genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Gör på följande sätt för att installera önskade
programvaror.
Att lämna menyn
1. Klicka på “Exit” på menyskärmen för att
lämna den.
188
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att installera Photo Loader
Att läsa användardokumentation
(PDF filer)
1. Öppna mappen benämnd “Photo Loader”.
För att kunna utföra åtgärderna nedan måste du ha Adobe
Reader installerad i din Macintosh. Den senaste versionen
av Adobe Reader kan nerladdas genom att uppsöka Adobe
Systems websajt.
2. Öppna mappen benämnd “English” och
sedan filen benämnd “Important”.
3. Öppna mappen benämnd “Installer” och
■ Att läsa bruksanvisningen för kameran
sedan filen benämnd “readme”.
4. Följ anvisningarna i filen “readme” för att
1. Öppna mappen “Manual” på CD-ROM-skivan.
installera Photo Loader.
2. Öppna mappen “Digital Camera” och öppna
VIKTIGT!
sedan mappen för språket vars
bruksanvisning du vill läsa.
• Var noga med att läsa filen “Important” i mappen
“Photo Loader” om du uppgraderar till en ny version
av Photo Loader och vill bevara data för
bibliotekshantering och HTML filer som skapats med
den gamla versionen. Följ anvisningarna i filen för att
använda de existerande filerna för
bibliotekshantering. I annat fall riskerar du att
förvanska eller förlora de existerande filerna.
3. Öppna filen benämnd “camera_xx.pdf”.
• “xx” står för språkkoden. (Exempel: camera_e.pdf
innebär engelska)
189
ANVÄNDNING AV KAMERAN MED EN DATOR
■ Att titta på bruksanvisningen för Photo
Loader
1. Öppna mappen “Manual” på CD-ROM-skivan.
2. Öppna mappen “Photo Loader” och öppna
sedan mappen “English”.
3. Öppna filen “PhotoLoader_english”.
■ Registrering som användare av kameran
Det går endast att utföra registrering över Internet. Uppsök
CASIO:s websajt för att registrera:
http://world.casio.com/qv/register/
190
BILAGA
BILAGA
Auto PF
Sharpness
On / Off
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Saturation
Contrast
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
+1 / 0 / –1
Flash Intensity
Flash Assist
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Auto / Off
■ Lägena REC
Grid
Digital Zoom
On / Off
On / Off
● Menyruta REC
Review
Icon Help
On / Off
On / Off
L/R Key
REC Mode / EV shift / White Balance /
ISO / Self-timer / Off
Menyreferens
Nedanstående listor visar menyerna som uppträder i
lägena REC respektive PLAY och alternativa inställningar.
• Den understrukna inställningen i listorna utgör
grundinställning.
REC Mode
Self-timer
Size
Snapshot (Stillbild) /
BESTSHOT /
Movie (Film) /
(
+
)/
Voice (Röstinspelning)
10 sec / 2 sec / X3 / Off
2048 × 1536 / 2048 × 1360 (3:2) /
1600 × 1200 / 1280 × 960 / 640 × 480
Quality
EV Shift
White Balance
ISO
AF Area
Fine / Normal / Economy
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Auto /
(dagsljus) /
(mulet) /
1 (lysrörslampa 1) /
(skugga) /
2 (lysrörslampa 2) /
(volframlampa) /
Manual
Auto / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
Spot / Multi
191
BILAGA
● Menyruta Memory
● Menyruta Set Up
REC Mode
Flash
On / Off
On / Off
Sounds
Startup / Half Shutter / Shutter / Operation /
Volume
Focus
White Balance
On / Off
On / Off
Startup
File No.
On (valbar bild) / Off
Continue / Reset
ISO
AF Area
On / Off
On / Off
World Time
Home / World
Inställning av hemtid (stad, sommartid etc.)
Self-timer
Flash Intensity
On / Off
On / Off
Date Style
Inställning av världstid (stad, sommartid etc.)
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Digital Zoom
MF Position
On / Off
On / Off
Adjust
Language
Tidsinställning
/ English / Français / Deutsch /
Zoom Position
On / Off
Español / Italiano / Português /
/
192
/
Sleep
Auto Power Off
30 sec / 1 min / 2 min / Off
2 min / 5 min
REC / PLAY
USB
Power On / Power On/Off / Disable
Mass Storage (USB DIRECT- PRINT) /
Format
PTP (PictBridge)
Format / Cancel
Reset
Reset / Cancel
BILAGA
■ Läget PLAY
● Menyruta Set Up
● Menyruta PLAY
Sounds
Startup / Half Shutter / Shutter / Operation /
Slideshow
Start / Images / Time / Interval / Cancel
Startup
Volume
On (valbar bild) / Off
Favorites
DPOF
Show / Save / Cancel
Select images / All images / Cancel
File No.
World Time
Continue / Reset
Home / World
Protect
Rotation
On / All Files : On / Cancel
Rotate / Cancel
1280 × 960 / 640 × 480 / Cancel
Resize
Trimming
Inställning av hemtid (stad, sommartid etc.)
Inställning av världstid (stad, sommartid etc.)
–
Dubbing
Create Album
Alarm
–
Create / Delete / Layout / Set Up / Cancel
Alarminställningar
Copy
Built-in
Card / Card
Built-in / Cancel
193
Date Style
Adjust
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Tidsinställning
Language
/ English / Français / Deutsch /
Español / Italiano / Português /
/
/
Sleep
Auto Power Off
30 sec / 1 min / 2 min / Off
2 min / 5 min
REC / PLAY
USB
Power On / Power On/Off / Disable
Mass Storage (USB DIRECT- PRINT) /
Format
PTP (PictBridge)
Format / Cancel
Reset
Reset / Cancel
BILAGA
■ Lägena REC
Referens för indikatorlampor
Kameran är försedd med två indikatorlampor: en
driftslampa och en självutlösarlampa. Dessa lampor tänds
och blinkar för att ange kamerans nuvarande driftstillstånd.
Driftslampa
Grön
Driftslampa
Självutlösarlampa
Röd
Röd
Bärnsten
Innebörd
Driftsfärdig (ström
på,inspelning kan göras)
Mönster 3
Blixten laddas
Tänd
Blixtladdning avslutad
Tänd
Autofokus avslutad
Mönster 3
Autofokus misslyckad
Tänd
Skärmen avslagen
Mönster 2
Bildlagring pågår
Lagring av filmdata pågår
Mönster 1
/ bildbehandling pågår
Nedräkning
Mönster 1 avsjälvutlösaren
(10 till 3 sekunder)
Nedräkning
Mönster 2 avsjälvutlösaren
(3 till 0 sekunder)
Mönster 1
Kan ej ladda blixten
Problem med minneskort /
Minneskort ej formaterat /
Mönster 2
BESTSHOT inställning
kan ej registreras
Tänd
Självutlösarlampa
* Lamporna har tre olika blinkmönster. Mönster 1 blinkar en gång
per sekund, mönster 2 blinkar två gånger per sekund och
mönster 3 blinkar fyra gånger per sekund. Tabellen nedan
förklarar vad varje blinkmönster innebär.
194
BILAGA
Driftslampa
Självutlösarlampa
Röd
Röd
Grön
Tänd
Mönster 3
Mönster 3
Mönster 3
Bärnsten
■ Läget PLAY
Innebörd
Driftslampa
Minneskortet låst / Kan ej
skapa mapp / Minnet fullt /
Skrivfel
Batterivarning
Kortformatering pågår
Strömavslag pågår
Grön
Röd
inspelning kan göras)
En av följande operationer
pågår:radering, DPOF,
bildskydd,
Mönster 3
VIKTIGT!
Mönster 2
Tänd
Mönster 3
195
Innebörd
Röd
Driftsfärdig (strömmen på,
Tänd
• Vid användning av ett minneskort får du aldrig ta ur
kortet medan den gröna driftslampan blinkar. Detta
kan göra att de inspelade bilderna förloras.
Självutlösarlampa
kopiering,albumskapande,
formatering, strömavslag
Problem med minneskort /
Minneskort ej formaterat
Minneskortet låst / Kan ej
skapa mapp / Minnet fullt
Batterivarning
BILAGA
■ Indikatorlampor på USB-vaggan
USB-vaggan är försedd med två indikatorlampor: lampan
[CHARGE] och lampan [USB]. Dessa lampor tänds eller
blinkar för att ange USB-vaggans och kamerans nuvarande
driftstillstånd.
Lampa [USB]
Lampa [CHARGE]
Lampa [CHARGE]
Färg
Status
Röd
Grön
Tänd
Tänd
Bärnsten
Röd
Tänd
Blinkar
Lampa [USB]
Färg
Innebörd
Status
Laddning pågår
Laddning avslutad
Laddningsberedskap
Laddningsfel
Grön
Grön
Tänd
Blinkar
USB-anslutning
Minnet tillgås
196
BILAGA
Felsökning
Strömförsörjning
Problem
Tänkbar orsak
Strömmen slås inte på.
1) Batteriet är isatt felaktigt.
2) Batteriet är urladdat.
1) Sätt i batteriet på rätt sätt (sidan 29).
2) Ladda batteriet (sidan 31). Om batteriet blir
urladdat strax efter laddning innebär det att det
nått slutet av sin livslängd och måste bytas.
Införskaffa ett nytt laddningsbart batteri av
litium-jon NP-20.
Kameran slås plötsligt av.
1) Funktionen för automatiskt strömavslag har
aktiverats (sidan 41).
2) Batteriet är urladdat.
1) Slå på strömmen igen.
1) Kameran står i läget PLAY.
1) Tryck på [
] (REC) för att aktivera nu valt
inspelningsläge.
2) Vänta tills blixtenheten laddats färdigt.
3) Överför bilder du vill bevara till en dator och
radera sedan bilderna i minnet, eller använd ett
annat minneskort.
Bilden spelas inte in vid ett
tryck på slutarknappen.
2) Blixtenheten håller på att laddas.
3) Minnet är fullt.
Bildinspelning
Åtgärd
Autofokus ställer inte in
skärpan på rätt sätt
1) Objektivet är smutsigt.
2) Motivet befinner sig inte mitt i fokusramen när
bilden sammanställs.
3) Motivet du spelar in är av en typ som inte
lämpar sig för autofokus (sidan 53).
4) Du håller inte kameran stilla.
197
2) Ladda batteriet (sidan 31).
1) Rengör objektivet.
2) Försäkra att motivet befinner sig mitt i
fokusramen när bilden sammanställs.
3) Använd manuell fokusering (sidan 73).
4) Montera kameran på ett stativ.
BILAGA
Bildinspelning
Problem
Tänkbar orsak
Åtgärd
Vid sammanställning av bilden ska du försäkra att
motivet du vill fokusera befinner sig innanför
fokusramen.
Motivet är oskarpt på den
inspelade bilden.
Skärpan på bilden är felaktigt inställd.
Blixten avfyras inte.
1)
2)
3)
4)
Kameran slås av under
nedräkning av
självutlösaren.
Batteriet är urladdat.
Ladda batteriet (sidan 31).
Bilden på skärmen är
oskarp.
1) Du använder läget för manuell fokusering och
har inte ställt in skärpan.
2) Du försöker använda närbildsläget (
) för
inspelning av ett landskap eller porträtt.
3) Du försöker använda autofokus eller
oändlighetsläget (
) vid inspelning av ett
närbeläget motiv.
1) Ställ in skärpan på bilden (sidan 73).
1) Kameran slogs av innan lagringen avslutades.
1) När batteriindikatorn uppvisar symbolen “
bör du ladda batteriet så snart som möjligt
(sidan 31).
2) Ta inte ur minneskortet förrän lagringen är
avslutad.
De inspelade bilderna
lagras inte i minnet.
” (blixt av) har valts för blixtläge.
“
Batteriet är urladdat.
Kameran står i filmläget.
En scen där blixtläget står på “
” (blixt av)
har valts i läget BESTSHOT.
2) Minneskortet togs ur innan lagringen
avslutades.
198
1)
2)
3)
4)
Välj ett annat blixtläge (sidan 58).
Byt ut batteriet (sidan 31).
Välj ett annat inspelningsläge.
Cälj ett annat blixtläge (sidan 58) eller en annan
scen i BESTSHOT (sidan 80).
2) Använd autofokus för bilder på landskap och
porträtt.
3) Använd närbildsläget (
) för närbelägna
motiv.
”
BILAGA
Tänkbar orsak
Åtgärd
Solsken eller annan skarp belysning föll direkt på
objektivet under inspelning.
Håll i kameran så att solsken inte kan falla direkt
på objektivet.
Bilderna visas inte.
Ett minneskort med bilder ej kompatibla med DCF
och inspelade med en annan kamera är isatt i
kameran.
Denna kamera kan ej uppvisa bilder som inte är
kompatibla med DCF på ett minneskort som
spelats in med en annan digital kamera.
Inga knappar eller reglage
kan användas.
Det uppstod ett kretsproblem beroende på
elektrostatisk laddning, stötar el.dyl. medan
kameran var ansluten till en annan apparat.
Ta ut batteriet ur kameran, sätt i det på nytt och
försök igen.
Bildskärmen är avslagen.
USB-kommunikation pågår.
Kontrollera att datorn inte längre tillgår kamerans
minne och tryck på knappen [USB] på USBvaggan. Kontrollera att lampan [USB] på USBvaggan slocknat och ta sedan bort kameran från
USB-vaggan.
Det går inte att överföra
filer över en USBanslutning.
1) Kameran är felaktigt placerad på USB-vaggan.
1) Kontrollera att kameran är placerad på USBvaggan på rätt sätt.
2) Kontrollera alla anslutningar.
3) Installera drivrutinen USB i din dator (sidan
159).
4) Tryck på knappen [USB] på USB-vaggan.
Övrigt
Avspelning
Problem
Färgerna på den avspelade
bilden skiljer sig från bilden
som förekom på skärmen
vid inspelning.
2) USB-kabeln är felaktigt ansluten.
3) Drivrutinen USB är inte installerad.
4) Kameran är avslagen.
199
BILAGA
Vid problem att installera drivrutinen USB...
Det kan hända att drivrutinen USB inte kan installeras på rätt sätt om du använder USB-kabeln till att ansluta kameran till en
dator som kör Windows 98 om du inte först installerar den USB drivrutin som återfinns på den medföljande CD-ROM-skivan
(CASIO Digital Camera Software), eller om du har en annan typ av drivrutin installerad. Datorn kan då inte känna igen den
digitala kameran när den ansluts. Du måste då installera den USB drivrutin som medföljer kameran på nytt. Läs filen “Readme”
för drivrutinen USB på CD-ROM-skivan (CASIO Digital Camera Software) som medföljer kameran för närmare detaljer om att
installera drivrutinen USB på nytt.
200
BILAGA
Skärmmeddelanden
Alarm setting
complete.
Detta meddelande visas efter ändring av
alarminställning.
Check connections!
Du försöker utföra utskrift på en skrivare över en
USB-anslutning som ej är kompatibel.
Battery is low.
Batteriet är urladdat.
Den inspelade bilden kunde inte lagras då batteriet
är urladdat.
Cannot correct
image!
Keystone-korrigering kan av någon anledning inte
utföras. Bilden lagras i befintligt skick, utan någon
korrigering (sidan 89).
File could not be
saved because
battery is low.
Folder cannot be
created.
Detta meddelande visas vid ett försök att spela in en
bild när det redan finns 9.999 filer lagrade i den
999:e mappen. För att kunna spela in fler filer måste
du radera filer som ej längre behövs (sidan 124).
LENS ERROR
Detta meddelande visas om objektivet stöter på
något hinder medan det sträcks ut, varefter
objektivet dras in och kameran slås av. Ta bort
hindret och slå sedan på kameran igen.
Load paper!
Kameran står i skrivarläget och skrivaren har fått
slut på papper.
Memory Full
Minnet har blivit fullt. För att kunna spela in fler
filer måste du radera filer som ej längre behövs
(sidan 124).
No Favorites file!
Någon FAVORITE fil förekommer inte.
Printing Error
Ett av följande problem uppstod under utskrift.
• Skrivaren är avslagen
• Internt fel på skrivaren
Can not find the file. Kameran kan inte hitta bilden du angav vid
inställning av “Images” (bilder) för diabildsvisning.
Ange en annan bild (sidan 116).
Cannot register any
more files.
Card ERROR
• Du försöker lagra en inställning för BESTSHOT
när mappen “SCENE” redan innehåller 999
bildinställningar (sidan 82).
• Du försöker lagra en FAVORITE fil när mappen
“FAVORITE” redan innehåller 9.999 filer (sidan
128).
Ett problem uppstod med minneskortet. Slå av
kameran, ta ur minneskortet och sätt sedan i det
igen. Om samma meddelande visas på nytt ska du
formatera minneskortet (sidan 147).
VIKTIGT!
Tänk på att formatering av ett minneskort
raderar alla filer på kortet. Försök att överföra
filer du vill bevara till en dator eller annat
förvaringsmedium innan kortet formateras.
201
BILAGA
Record Error
Bildkomprimering kunde av någon anledning inte
utföras under lagring av bilddata. Spela in bilden
på nytt.
This function cannot Du har försökt kopiera filer från det inbyggda
be used.
minnet till ett minneskort när inget minneskort är
isatt i kameran (sidan 149).
Replenish ink!
Kameran står i skrivarläget och skrivaren börjar få
ont om eller har slut på bläck.
This function is not
supported for this
file.
SYSTEM ERROR
Kamerasystemet har blivit förvanskat. Kontakta din
handlare eller en CASIO serviceverkstad.
The card is locked.
Omkopplaren LOCK på SD-minneskortet står i låst
läge. Det går inte att spela in eller radera bilder på
ett låst minneskort.
There are no files.
Det finns inga filer i det inbyggda minnet eller på
minneskortet.
There are no printing Inga DPOF inställningar har gjort för att välja bilder
images. Set up
och ange antalet kopior för utskrift. Utför DPOF
DPOF.
inställningar för önskade bilder (sidan 152).
There is no image to Du försöker lagra en ogiltig bild som en
register.
användarinställning i BESTSHOT eller som en
ursprunglig startbild.
This card is not
formatted.
Minneskortet isatt i kameran är inte formaterat.
Formatera minneskortet (sidan 147).
This file cannot be
played.
Bildfilen eller ljudfilen är förvanskad eller är av en
typ som inte kan visas av denna kamera.
202
Funktionen du försöker utföra kan inte göras på
den aktuella filen.
BILAGA
Ungefärlig minneskapacitet och filstorlek:
Tekniska data
• Stillbild
Produkt ............................... Digital kamera
Filstorlek
(bildpunkter)
2048 × 1536
Modell ................................. EX-S100
■ Kamerafunktioner
2048 × 1360
(3:2)
Bildfilformat
Stillbild ............................. JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File system) 1.0 standard;
DPOF kompatibel
Film .................................. AVI (Motion JPEG)
Ljud .................................. WAV
1600 × 1200
(UXGA)
1280 × 960
(SXGA)
Inspelningsmedium .......... Inbyggt flashminne på 9,3 MB
SD-minneskort
MultiMediaCard
640 × 480
(VGA)
Bildstorlek
Stillbild ............................. 2048 × 1536 bildpunkter
2048 × 1360 (3:2) bildpunkter
1600 × 1200 bildpunkter
1280 × 960 bildpunkter
640 × 480 bildpunkter
Film .................................... 320 × 240 bildpunkter
Ungefärlig
Bildkvalitet
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
Fine
Normal
Economy
bildfilstorlek
1,6MB
1,2MB
630KB
1,5MB
1,1MB
580KB
1,05MB
710KB
370KB
680KB
460KB
250KB
190KB
140KB
90KB
Inbyggt
SD-minneskort*
flasminne 9,3 MB
64 MB
5 bilder
6 bilder
13 bilder
5 bilder
7 bilder
14 bilder
8 bilder
12 bilder
23 bilder
12 bilder
19 bilder
33 bilder
44 bilder
58 bilder
94 bilder
34 bilder
45 bilder
88 bilder
36 bilder
50 bilder
95 bilder
53 bilder
79 bilder
154 bilder
82 bilder
126 bilder
221 bilder
294 bilder
386 bilder
618 bilder
* Baserad på produkter från Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Kapaciteten beror på korttillverkaren.
* För att uppskatta antalet bilder som kan lagras på ett minneskort
med annan kapacitet ska du multiplicera kapaciteten i tabellen
med lämpligt värde.
203
BILAGA
• Film (320 × 240 bildpunkter)
Datastorlek
Slutare ................................. Elektronisk CCD-slutare; mekanisk
slutare, 1/8 till 1/2000 sekund
• Slutartiden skiljer sig för följande
scener i läget BESTSHOT.
Night Scene (nattscen): 4 till 1/2000
sekund
Fireworks (fyrverkeri): 2 sekunder
(fast)
Max. 300 KB/sekund
Radering ............................. En fil, alla filer (med skyddsfunktion)
Effektivt antal bildpunkter .... 3,2 miljoner
Bildbehandlingselement .... 1/3,2-tums färg-CCD med fyrkantiga
punkter
(totalt antal bildpunkter: 3,34 miljoner)
Bländare ............................. F4,0/8,0*, automatisk omkoppling
* Ljusstyrkan omvandlas
Vitbalans ............................. Automatisk, fast (6 lägen), manuell
omkoppling
Objektiv/Brännvidd
Objektiv ........................... F4,0 (W) till 6,6 (T); f=4,8 (W) till
13,5 mm (T) (motsvarar cirka 36 (W)
till 102 (T) för 35 mm film)
Känslighet .......................... Auto, ISO 50, ISO 100, ISO 200,
ISO 400
Zoom ................................... 2,8X optisk zoom; 4X digital zoom
(11,2X i kombination med optisk zoom)
Självutlösare ...................... 10 sekunder, 2 sekunder, tredubbel
självutlösare
Fokusering ......................... Autofokus av kontrasttyp med
autofokusläge (autofokusyta: punkt
eller multi), närbildsläge; fastfokus;
oändlighetsläge; fokuslås; manuell
fokus
Inbyggd blixt
Blixtlägen ......................... AUTO, ON, OFF, Reducering av röda
ögon
Blixtomfång ..................... Optisk zoom i vidvinkel: 0,4 till 2,5
meter
Optisk zoom i telefoto: 0,4 till 1,5 meter
(ISO-känslighet: “Auto”)
Ungefärligt fokusomfång (från objektivytan)
Normal ............................. 40 cm till ∞
Närbild ............................. 17 cm till 50 cm
Inspelningsfunktioner ...... Ljudstillbild; närbild; självutlösare;
BESTSHOT; film med ljud;
röstinspelning
• Ljudinspelning är enkanalig.
Exponeringskontroll
Ljusmätning ..................... Multimönster av CCD
Exponering ...................... Program AE
Exponeringskompensation ... –2 EV till +2 EV (i steg om 1/3 EV)
204
BILAGA
Ljudinspelningstid
Ljudstillbild ...................... Maximalt cirka 30 sekunder per bild
Röstinspelning ................ Cirka 39 minuter med inbyggt minne
Efterinspelning ................ Maximalt cirka 30 sekunder per bild
■ Strömförsörjning
Bildskärm ........................... 2,0-tums TFT färg-LCD på 84.960
bildpunkter (354 × 420)
Ungefärlig batterilivslängd:
Strömförsörjning ............... Laddningsbart batteri av litium-jon
(NP-20) × 1
Nedanstående värden anger tiden det tar tills strömmen automatiskt slås av
beroende på att batteriet är urladdat enligt de villkor som beskrivs nedan. Vi
kan dock inte gatantera att batteriet faktiskt kan brukas under den angivna
tidslängden. Låga temperaturer sänker livslängden.
Sökare ................................. Bildskärm
Tidsfunktioner ................... Inbyggd digital kvartsklocka
Datum och tid .................. Inspelas med bilddatan
Autokalender ................... Till 2049
Världstid .......................... Stad, datum, tid, sommartid; 162
städer i 32 tidszoner
Operation
Ungefärlig batterilivslängd
Antal bilder (CIPA standard)*1
(Brukstid)
180 bilder (90 minuter)
In/utgångar ......................... Vagguttag
Antal bilder, Kontinuerlig
inspelning*2 (Brukstid)
540 bilder (90 minuter)
Mikrofon ............................. Enkanalig
Kontinuerlig stillbildsavspelning*3
150 minuter
Högtalare ............................ Enkanalig
Kontinuerlig röstinspelning*4
150 minuter
Användbart batteri: NP-20 (märkkapacitans: 680 mAh)
Förvaringsmedium: SD-minneskort
*1
205
Antal bilder (CIPA standard)
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Zoomoperation mellan full vidvinkel och full telefoto var 30:e sekund,
varvid två bilder spelas in, den ena med blixt; strömmen slås av och på
efter inspelning av var 10:e bild.
BILAGA
■ Laddningsbart batteri av litium-jon (NP-20)
*2 Villkor för kontinuerlig inspelning
• Temperatur: 23°C
• Bildskärm: På
• Blixt: Av
• Bildinspelning var 10:e sekund med alternativt skifte mellan full
vidvinkelzoom och full telefotozoom.
Märkspänning .................... 3,7 V
Märkkapacitans ................. 680 mAh
Brukstemperatur ............... 0°C till 40°C
*3 Villkor för kontinuerlig stillbildsavspelning
• Temperatur: 23°C
• Rullning av en bild cirka var 10:e sekund
Mått (B × H × D) .................. 33 × 50 × 4,7 mm
Vikt ...................................... Cirka 16 g
*4 Tider för röstinspelning är baserade på kontinuerlig inspelning.
Strömförbrukning .............. 3,7 V likström, cirka 2,6 W
■ USB-vagga (CA-25)
Mått (B × H × D) .................. 88 × 57 × 16,7 mm
(exklusive utskjutande delar; 14,2 mm
vid tunnaste delen)
In/utgångar ......................... Kamerauttag, USB-port,
Nättillsatsingång (DC IN 5.3V)
Vikt ...................................... Cirka 113 g
(exklusive batterier och tillbehör)
Strömförbrukning .............. 5,3 V likström, cirka 3,2 W
Medföljande tillbehör ........ Laddningsbart batteri av litiuam-jon
(NP-20), USB-vagga (CA-25), speciell
nättillsats, nätkabel, USB-kabel, rem,
CD-ROM, grundreferens
Vikt ...................................... Cirka 64 g
Mått (B × H × D) .................. 101,5 × 24,5 × 66,5 mm
(exklusive utskjutande delar)
206
BILAGA
■ Speciell nättillsats (Intagstyp) (AD-C51G)
Strömförsörjning
• Använd endast det speciella laddningsbara batteriet av litium-jon NP-20 för
att driva denna kamera. Övriga batterityper kan inte användas.
• Denna kamera använder inte ett separat batteri för klockan. Datum och tid
inställd på kameran raderas alltså när strömmen skärs av till fullo (från både
batteriet och USB-vaggan). Var noga med att ställa in datum och tid på nytt
om detta inträffar (sidan 44).
Strömförsörjning ............... 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
83 mA
Uteffekt ............................... 5,3 V likström, 650 mA
Mått (B × D × H) .................. 78 × 20 × 39 mm
(exklusive utskjutande delar)
LCD-skärmen
• LCD-skärmen är ett resultat av den senaste tekniken för flytande
kristallskärmar som sörjer för 99,99% effektiva bildpunkter. Det innebär att
mindre än 0,01% av det totala antalet bildpunkter är defekta (slås ej på eller
förblir ständigt påslagna).
Vikt ...................................... Cirka 90 g
■ Speciell nättillsats (Stickproppstyp) (AD-C51J)
Objektivet
• Det kan ibland märkas en smärre förvrängning i vissa typer av bilder, t.ex.
en lätt böjning av linjer som bör vara raka. Detta beror på egenskaperna hos
objektivet och antyder inte fel på kameran.
Strömförsörjning ............... 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
83 mA
Uteffekt ............................... 5,3 V likström, 650 mA
Mått (B × D × H) .................. 48 × 16 × 69 mm
(exklusive utskjutande delar)
Vikt ...................................... Cirka 95 g
207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement