Casio | LK-300TV | Handleiding | Casio LK-300TV Handleiding

Casio LK-300TV Handleiding
DI
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
LK300DI1A
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-5 netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren
dat hij niet beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte
bedrading en andere ernstige beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken
die ernstig beschadigd is.
• Probeer nooit de batterijen op te laden.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Gebruik nooit oude en nieuw batterijen door elkaar.
• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van de batterijen in de juiste richting
wijzen zoals aangegeven bij het batterijvak.
• Vervang batterijen zo snel mogelijk als ze tekenen geven dat ze uitgeput zijn.
• Laat de batterij-aansluitingen nooit kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-5 netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
664A-D-002A
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van
de veiligheid
Gefeliciteerd met uw selectie van dit CASIO
elektronische muziekinstrument.
• Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u dit instrument gebruikt.
• Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor
latere naslag.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing en op het product zelf om er zeker
van te zijn dat het product veilig en op de juiste wijze
gebruikt wordt en om zowel letsel bij de gebruiker en
andere personen alswel schade aan eigendommen te
voorkomen. Deze symbolen met hun betekenis
worden hieronder getoond.
GEVAAR
Dit symbool duidt informatie aan die indien zij
genegeerd of onjuist toegepast wordt, het gevaar
op ernstig letsel of zelfs de dood met zich mee
brengen.
Voorbeelden van symbolen
Deze driehoek ( ) wijst erop dat de
gebruiker voorzichtigheid dient te
betrachten. (Het voorbeeld links duidt op
een waarschuwing t.a.v. elektrische
schokken.)
Deze cirkel met een lijn erdoor ( ) wijst
erop dat de aangegeven handeling niet
uitgevoerd dient te worden. Deze
handelingen zijn in het bijzonder
verboden binnen deze aanduiding of in
de buurt van het symbool. (Het voorbeeld
links geeft aan dat demonteren verboden
is.)
De zwarte stip ( ) geeft aan dat de
aangegeven handeling uitgevoerd dient
te worden. Aanduidingen binnen dit
symbool zijn handelingen die specifiek
uitgevoerd dienen te worden. (Het
voorbeeld links geeft aan dat de netstekker
uit het stopcontact getrokken dient te
worden.)
WAARSCHUWING
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op
ernstig letsel of zelfs de dood met zich mee brengen
als het toestel onjuist bediend wordt en deze
aanduiding genegeerd.
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op
letsel of de kans op schade met zich mee brengen
als het toestel onjuist bediend wordt en deze
aanduiding genegeerd.
664A-D-003A
D-1
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
GEVAAR
Alkaline batterijen
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
als vloeistof uit de alkaline batterij ooit in
uw ogen mocht komen.
1. WRIJF NIET IN UW OGEN ! Spoel ze
met water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een
arts.
U kunt uw gezichtsvermogen verliezen
mocht de vloeistof van de alkaline batterij
in uw ogen blijven zitten.
WAARSCHUWING
Rook, vreemde geur, oververhitting
Als u het product blijft gebruiken terwijl
het rook, een vreemde geur of hitte afgeeft,
kan dit het risico op brand en elektrische
schok met zich meebrengen. Volg
onmiddellijk de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en elektrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Let erop dat u alleen de netadapter
gebruikt die voor dit product
gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een voedingsbron
waarvan de spanning (het voltage)
overeenkomt met de op de netadapter
aangegeven waarde.
• Belast stopcontacten en verlengsnoeren
niet te veel.
● Onjuist gebruik van het netsnoer van de
netadapter kan het beschadigen of breken
met het risico op brand en elektrische
schok. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Plaats nooit zware voorwerpen op het
snoer en stel het niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en stel het
niet bloot aan overmatig buigen.
• Draai het snoer niet en trek er nooit
aan.
D-2
• Mocht het netsnoer of de netstekker
beschadigd raken, neem dan contact
op
met
het
oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
● Raak de netadapter nooit aan terwijl uw
handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een elektrische schok
oplopen.
● Gebruik de netadapter waar deze niet nat
kan worden. Water breng het risico op
brand en elektrische schok met zich mee.
● Plaats geen vaas of andere bak met
vloeistof bovenop de netadapter. Water
breng het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de
batterijen gaan lekken hetgeen schade kan
toebrengen aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen het risico
op brand en persoonlijk letsel met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen
en laat ze nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en
doe ze nooit van de hand door ze te
verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit
door elkaar.
• Gebruik verschillende types batterijen
nooit door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en
negatieve (–) kant van de batterijen in de
juiste richting wijzen.
Verbrand het product nooit.
Gooi het product nooit in vuur.
Hierdoor kunnen ze ontploffen, hetgeen het
risico op brand en persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
Water en vreemde voorwerpen
Mocht water, andere vloeistoffen of
vreemde voorwerpen (zoals metalen
voorwerpen) het toestel binnendringen dan
brengt dat het risico op brand en elektrische
schok met zich mee. Volg onmiddellijk de
volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
664A-D-004A
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Demonteren en knutselen
Haal dit product nooit uit elkaar en knutsel
er niet aan. Dit brengt het risico op
elektrische schok, brandwonden en ander
lichamelijk letsel met zich mee. Laat alle
interne controles, bijstellingen en
onderhoud over aan de oorspronkelijke
winkelier of aan een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Laten vallen en stoten
Gebruikt u het product nadat het
beschadigd werd doordat u het heeft laten
vallen of doordat er tegen werd gestoten
dan brengt dat het risico op brand en
elektrische schok met zich mee. Volg
onmiddellijk de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal deze uit het stopcontact als u de
netadapter gebruikt voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het oorspronkelijke
verkooppunt of een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Plastic zakken
Plaats de plastic zak waarin het product
geleverd wordt nooit over uw hoofd of in
uw mond. Dit brengt het risico op
verstikking met zich mee.
Deze voorzorgsmaatregel verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Klim niet bovenop het product zelf of op de
standaard.*
Door op het product of de standaard te
klimmen kan het omvallen of beschadigd
raken. Deze voorzorgsmaatregel verdient
natuurlijk speciale aandacht bij de
aanwezigheid van kinderen.
Plaatsing
Vermijd plaatsing van het product op een
instabiele standaard, op een oneffen
ondergrond of op een andere instabiele
plaats. Een instabiele plaats kan er toe leiden
dat het product omvalt, hetgeen het risico
op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
VOORZICHTIG
Netadapter
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en elektrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de buurt van
een kachel of andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om het
product los te koppelen van het
stopcontact. Pak altijd de netadapter
zelf beet om deze uit het stopcontact
te trekken.
● Onjuist gebruik van de netadapter kan
het risico op brand en elektrische schok
met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt.
• Steek de netadapter zover mogelijk in
het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact
tijdens onweersbuien of voordat u op
vakantie gaat of bij langdurige
afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens eens per
jaar uit het stopcontact en veeg
eventueel stof weg dat zich rond de
stekers van het apparaat heeft
opgehoopt.
Verhuizen van het product
Voordat u het product verhuist of ergens
anders neerzet, dient u altijd eerst de
netadapter uit het stopcontact te halen en
alle andere kabels en aansluitsnoeren los te
maken. Als snoeren toch aangesloten
gehouden worden, dan brengt dit het risico
op schade aan de snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat u het product reinigt, dient u altijd
eerst de netadapter uit het stopcontact te
halen. Als de netadapter aangesloten blijft,
dan brengt dit het risico op schade aan de
snoeren, brand en elektrische schok met
zich mee.
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de
batterijen gaan lekken hetgeen schade kan
toebrengen aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken, hetgeen het risico
op brand en persoonlijk letsel met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
664A-D-005A
D-3
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
• Gebruik enkel batterijen die gespecificeerd
zijn voor gebruik met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het product
voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Aansluitingen
Sluit enkel de gespecificeerde toestellen en
apparatuur aan op de aansluitingen van
dit product. Het aansluiten van een nietgespecificeerd toestel brengt het risico op
brand en elektrische schok met zich mee.
Plaatsing
Vermijd de volgende plekken om dit product te
plaatsen. Dergelijke plaatsen brengen het risico
op brand en elektrische schok met zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan overmatige
vochtigheid en grote hoeveelheden stof
• Op plaatsen waar voedsel wordt bereid
of op andere plekken die blootstaan aan
vettige rook
• In de buurt van een airconditioner, op
een verwarmd tapijt, op plaatsen in het
directe zonlicht, in een voertuig dat in
de zon geparkeerd staat of op een andere
plaats die het product aan hoge
temperaturen blootstelt.
Displayscherm
• Druk of stoot nooit sterk tegen het LCD
paneel van het scherm. Hierdoor kan het
glas van het LCD paneel breken, hetgeen de
kans op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
• Mocht het LCD paneel toch onverhoeds
breken of barsten, raak dan in geen geval
de vloeistof binnenin het paneel aan.
Deze LCD paneel vloeistof kan namelijk
huidirritatie veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in uw mond komen, spoel
dan onmiddellijk met water en neem
contact op met een arts.
• Mocht vloeistof van het LCD paneel
onverhoeds in ogen of op uw huid
komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met water af en
neem contact op met een arts.
Geluidsniveau
Luister niet voor langere tijd bij een hoog
volume. Deze voorzorgsmaatregel dient
bijzondere aandacht bij het gebruik van een
hoofdtelefoon. Een hoog geluidsniveau kan
uw gehoor beschadigen.
Voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid
In bijzonder zeldzame gevallen kan het
blootstaan aan een plotseling sterke lichtflits
of een flitslicht een kortstondig onwillekeurig
samenspannen van de spieren, het verlies
van het bewustzijn of andere problemen
veroorzaken bij sommige personen.
D-4
• Als u de verdenking koestert dan u wel
eens aan een dergelijke condities zou
kunnen lijden, raadpleeg dan een arts
alsvorens dit product in gebruik te nemen.
• Gebruik dit product op een goed
verlichte plaats.
• Mocht u ooit last hebben van symptomen
zoals hierboven beschreven tijdens het
gebruik van dit product, stop het gebruik
ervan dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
Zware voorwerpen
Plaats nooit zware voorwerpen bovenop
dit product.
Hierdoor kan het product topzwaar worden
waardoor het overhelt of omvalt, hetgeen het
risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Juist monteren van de standaard*.
Als de standaard niet juist gemonteerd is, kan
hij overhellen en omvallen, hetgeen het risico
op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Zorg ervoor dat u de standaard op de juiste wijze
monteert door de meegeleverde aanwijzingen
zorgvuldig op te volgen. Let er ook op dat het
product goed op de standaard gezet is.
* De standaard is los verkrijgbaar als optie.
BELANGRIJK!
Vervang de batterijen of gebruik de netadapter wanneer
de volgende symptomen optreden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zwak brandende stroomindicator
Het instrument kan niet ingeschakeld worden.
Donkere, moeilijk afleesbare display
Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
Vervorming van het geluid
Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij
een hoog volume
Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij
een hoog volume
Donker worden van de display bij weergave met een
hoog volume
Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
De klank is totaal verschillend
Abnormale weergave van ritmepatronen en
demonstratiemelodieën
Abnormaal laag microfoonvolume
Vervorming van microfooningangssignaal
Donkere stroomvoorzieningsindicator bij gebruik van de
microfoon
Plotseling uitvallen van de stroom bij gebruik van de
microfoon
Het dimmen van de toetsenbordverlichting wanneer het
geluid klinkt
Uitvallen van stroom, geluidsvervorming of laag volume
bij spelen via een aangesloten computer
664A-D-006A
Voornaamste kenmerken
❐ 514 tonen
Een grote selectie van tonen omvat stereo piano, synthetische klanken, drumsets en nog veel meer.
Overige kenmerken omvatten digitale effecten die de akoestische karakteristieken van tonen sturen.
❐ PIANO BANK toets
Door aanraking van een toets gaat u direct naar pianotonen en pianolessen.
❐ Geavanceerd 3-stappen lessysteem
Het 3-stappen lessysteem laat u oefenen in uw eigen tempo. Het keyboard evalueert uw spel zodat u uw vooruitgang kunt
bijhouden terwijl u beter wordt.
• 3-stappen lessysteem: Gebruik één van de ingebouwde melodieën en SMF data van een geheugenkaart om te leren spelen
terwijl de klaviertoetsen oplichten om u de juiste noten te leren. Oefen eerst de timing van de noten. Speel vervolgens mee in
uw eigen tempo. U zult snel voor stap 3 klaar zijn waarin u op normale snelheid meespeelt.
* Merk op dat de verlichting van de klaviertoetsen moeilijk te zien kunnen zijn in het directe zonlicht of bij andere felle verlichting.
• Evaluatiesysteem: Het keyboard kan geconfigureerd worden om uw spel te beoordelen door cijfers toe te kennen tijdens Stap 1,
Stap 2 en Stap 3 lessen. U kunt het keyboard zelfs deze cijfers laten spreken, zowel halverwege als aan het einde van de les.
❐ Karaoke
Sluit eenvoudigweg de los verkrijgbare microfoon aan op de microfoonaansluiting en u kunt meezingen met de ingebouwde
melodieën van het keyboard en de SMF data van een geheugenkaart.
❐ 100 ingebouwde melodieën, inclusief pianostukken
Ingebouwde melodieën zijn verdeeld in twee groepen: een melodiebank van 50 melodieën met automatische begeleiding en een
pianobank met 50 pianomelodieën. U kunt gewoon naar de ingebouwde melodieën luisteren of het linker- of rechterhand gedeelte
van een melodie elimineren om zo mee te spelen met het keyboard.
❐ 120 ritmes
Een keuze van ritmes inclusief rock, pops, jazz en zo’n beetje elke andere denkbare muziekstijl.
❐ Automatische begeleiding
Speel gewoonweg een akkoord en en de corresponderende ritme-, bas- en akkoordonderdelen spelen automatisch mee.
❐ Muziek informatiesysteem
Een groot LCD scherm toont u op grafische wijze de vingerzettingen en klaviertoetsen die moeten worden aangeslagen en noten
waardoor spelen op een keyboard nog informatiever en leuker wordt dan ooit te voren.
❐ Melodiegeheugenfunctie
Bij lesopname kunt u opnemen terwijl u meespeelt met de ingebouwde melodieën voor weergave op een later tijdstip.
Met spelopname kunt u uw spel opnemen, inclusief de automatische begeleiding, in real-time. Bij het weergeven van opgenomen
data gaan de klaviertoetsen op de maat van de melodie branden.
❐ Opslaan en weergeven van melodiedata die u overstuurde vanaf uw computer
U kunt het keyboard aansluiten op een computer, speciaal CASIO conversie-software gebruiken om SMF data die u in de winkel
aanschafte of die u creëerde om te zetten naar het CASIO formaat, om de nieuwe data vervolgens naar het keyboard door te sturen.
❐ Geheugenkaartgleuf
U kunt ook een kaart laden met een standaard MIDI bestand (SMF) en deze via het keyboard weergeven.
❐ VIDEO OUT uitgangsaansluiting
Sluit het keyboard aan op een televisietoestel dat uitgevoerd is met een video ingangsaansluiting zodat u dan de lesinformatie op
het beeldscherm van uw televisie kunt zien. U kunt ook de tekstdata zien zodat deze bij tijdens Karaoke gemakkelijker te lezen is.
U kunt ook het type schrift specificeren dat gebruikt dient te worden voor weergave (Russisch cyrillische of Latijnse schrift) op
het televisiescherm.
664A-D-007A
D-5
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen ten
behoeve van de veiligheid ........ D-1
Weergeven van een
ingebouwde melodie ............... D-19
Voornaamste kenmerken.......... D-5
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank ........................................... D-19
Algemene gids ........................... D-8
Spelen van melodie van de pianobank .... D-20
Monteren van de
bladmuziekstandaard ............................. D-10
Snelle naslag ........................... D-11
Spelen op het toetsenbord ..................... D-11
Stroomvoorziening ................. D-13
Werking op batterijen ............................. D-13
Gebruik van de netadapter .................... D-13
Automatische stroomonderbreking ........ D-14
Spanning-aan waarschuwing ................. D-14
Muziekinformatiesysteem ...................... D-20
Instellen van het tempo .......................... D-20
Pauzeren van de weergave ................... D-21
Achteruitspoelen .................................... D-21
Vooruitspoelen ....................................... D-21
Eindeloze weergave van een
muziekfrase ............................................ D-21
Veranderen van melodietoon ................. D-22
Om alle melodieën achter elkaar
weer te geven ........................................ D-22
Geheugeninhoud ................................... D-14
Het gebruiken van de
PIANO BANK toets ................................ D-22
Aansluitingen .......................... D-15
Gebruiken van de SMF Data op de
meegeleverde CD-ROM ........................ D-22
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT) .............................. D-15
Geavanceerde 3-stappen les.... D-23
USB poort .............................................. D-15
Evaluatiefunctie ...................................... D-24
Aanhoud/toewijsbare aansluiting
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) ........... D-15
Het gebruiken van de lesfunctie en
de evaluatiefunctie ................................. D-25
Microfoonaansluiting .............................. D-16
Stap 1 - De timing machtig worden. ....... D-25
Video uitgangsaansluiting
(VIDEO OUT) ......................................... D-16
Stap 2 - De noten machtig worden. ....... D-26
Accessoires en opties ............................ D-16
Het gebruik van de frase oefenfunctie ..... D-27
Basisbediening ........................ D-17
Stemvingerzettinggids ............................ D-28
Spelen op het keyboard ......................... D-17
Instellen van een toon ............................ D-17
Het gebruik van tooneffecten ................. D-18
Stap 3 - Spelen bij normale snelheid. .... D-27
Gebruik van de metronoom ................... D-28
Het gebruik van een microfoon
om mee te zingen (karaoke) ... D-29
In- en uitschakelen van het
toetsindicatorsysteem ............................ D-18
D-6
664A-D-008A
Inhoudsopgave
Gebruik van automatisch
begeleiding .............................. D-31
Aansluiting op een computer .... D-48
Instellen van een ritme ........................... D-31
Spelen van een ritme ............................. D-32
Uitbreiden van de selecties in de
ingebouwde melodieën .......................... D-49
Automatische begeleiding gebruiken ..... D-32
Algemene MIDI toon .............................. D-50
Gebruik van een intro patroon ............... D-35
Veranderen van instellingen ................... D-50
Gebruik van een fill-in patroon ............... D-35
Een geheugenkaart gebruiken .... D-52
Gebruik van een ritmevariatie ................ D-35
Gebruik van een fill-in patroon met
een variatieritme .................................... D-36
Begeleiding en ritmespel tegelijk starten ... D-36
Aansluiting op een computer ................. D-48
Voorbereidingen ..................................... D-53
Lezen van een geheugenkaart .............. D-54
Foutlezingen bij geheugenkaarten ......... D-55
Afsluiten met een eindpatroon ............... D-36
Oplossen van moeilijkheden .... D-57
Melodiegeheugenfunctie ........ D-37
Technische gegevens ............. D-59
Onderdelen en sporen ........................... D-37
Opnemen terwijl u meespeelt met een
ingebouwde melodie .............................. D-38
Weergeven van een lesopname ............ D-39
Opnemen van uw spel ........................... D-39
Weergeven van een spelopname .......... D-41
Kopiëren van spelopname ..................... D-42
Wissen van een specifiek deel/spoor ..... D-42
Onderhoud van het toestel ..... D-60
Appendix .................................... A-1
Toonlijst / Notentabel ................................ A-1
Drumklankenlijst ....................................... A-5
Vingerzetting akkoordkaarten .................. A-7
Ritmelijst .................................................. A-8
Melodielijst ............................................... A-9
Instellingen van het keyboard .... D-43
Gebruik van lagen .................................. D-43
Gebruik van splitsen .............................. D-44
MIDI boodschappen die verzonden
en ontvangen worden via de USB
poort.
Gebruik van lagen en splitsen
tegelijkertijd ............................................ D-44
Transpositie van het toetsenbord ........... D-45
Gebruik van toetsrespons ...................... D-46
Instellen van het begeleidings- en
melodiebankvolume ............................... D-46
Stemmen van het keyboard ................... D-47
Selecteren van het alfabettype voor
weergave op het televisiescherm ........... D-47
664A-D-009A
Merk- en productnamen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt
kunnen geregistreerde handelsmerken van
anderen zijn.
D-7
Algemene gids
1
2
3
J
P
K L
6
7
8
9
C D E
N
M
O
*1
0
F
*2
A
U
B
G H
I
J
*3
Q
R
S
D-8
4
5
T
V
W
X
Y
Z
[
\
^
]
a
b
c
d
664A-D-010A
Algemene gids
OPMERKING
• Dit keyboard heeft twee PLAY/STOP toetsen. In deze gebruiksaanwijzing wordt de PLAY/STOP toets die zich bij de KARAOKE
toets bevindt aangeduid als <PLAY/STOP>.
1 Microfoonvolumeregelaar (MIC VOLUME)
2 Toetsbediening/Transponeer toetsen
(KEY CONTROL/TRANSPOSE)
3 Weergave/stop toets (<PLAY/STOP>)
O Pianobanklijst (PIANO BANK)
P Namen van grondakkoorden (CHORD root names)
4 Meezingtoets (KARAOKE)
5 Functietoets (FUNCTION)
S Spanningstoets (POWER)
T Spanningsindicator
6 Nagalm/zwevingtoets (REVERB/CHORUS)
7 Melodiegeheugentoets (SONG MEMORY)
U Hoofdvolumeschuifregelaar (MAIN VOLUME)
V Functieschakelaar (MODE)
8 Klaviertoetsverlichtingstoets (KEY LIGHT)
9 Ritmetoets (RHYTHM)
● Melodie/pianobank/ritmebediening
0 Toontoets (TONE)
● Geavanceerd 3-stappen lessysteem
(ADVANCED 3-STEP LESSON SYSTEM)
A Linker/spoor 1 toets (LEFT/TRACK 1)
B Rechter/spoor 2 toets (RIGHT/TRACK 2)
C Metronoomtoets (METRONOME)
D Spraaktoets (SPEAK)
E Frase oefentoets (PRACTICE PHRASE)
F Stap 1 – 3 toets (STEP 1 – 3)
G Score 1 – 3 toets (SCORING 1 – 3)
H Splitstoets (SPLIT)
I Laag-toets (LAYER)
J Luidspreker
K Ritmelijst (RHYTHM)
L Toonlijst (TONE)
M Melodiebank/meezinglijst (SONG BANK/KARAOKE)
Q Percussie instrumentlijst
R Stem 1 – 5 lijst
(SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER)
W Herhalingstoets (REPEAT), introtoets (INTRO)
X Terugspoeltoets (REW),
normaal/fill-in toets (NORMAL/FILL-IN)
Y Vooruitspoeltoets (FF),
variatie/fill-in toets (VARIATION/FILL-IN)
Z Pauzetoets (PAUSE),
synchrone/eindtoets (SYNCHRO/ENDING)
[ Weergave/stoptoets (PLAY/STOP),
start/stoptoets (START/STOP)
\ Melodie/pianobank controle-indicator
] Ritme controle-indicator
^ Tempotoetsen (TEMPO)
a Melodiebanktoets (SONG BANK)
b Pianobanktoets (PIANO BANK)
c Kaarttoets (CARD)
d Data-toegangsindicator (DATA ACCESS)
N Display
Controle-indicators
Melodie/pianobank controle-indicator
Als de SONG BANK, PIANO BANK of KARAOKE toets ingedrukt wordt gaat de melodie/pianobank controle-indicator branden.
Dit geeft aan dat de toetsen W – [ op het moment fungeren als weergave controletoetsen.
Ritme controle-indicator
Als de RHYTHM toets ingedrukt wordt om de ritmefunctie in te schakelen of als de RHYTHM toets en daarna de SONG MEMORY
toets ingedrukt wordt om de melodiegeheugenfunctie in te schakelen, gaat de ritme controle-indicator branden. Dit geeft aan dat
de toetsen W – [ op het moment fungeren als ritme controletoetsen.
OPMERKING
• Displayvoorbeelden aangegeven in deze gebruiksaanwijzing dienen enkel ter illustratie. De werkelijke tekst en waarden die
in de display verschijnen kunnen verschillen van de voorbeelden die hier in de gebruiksaanwijzing worden gegeven.
• Als een LCD scherm van uit een hoek bekeken wordt, kan het contrast van de display er anders uitzien. Het displaycontrast
van dit keyboard is ingesteld voor goed aflezen voor een persoon die op een stoel achter het keyboard zit. Merk op dat het
contrast van de display vast ingesteld is en niet kan worden veranderd.
664A-D-011A
D-9
Algemene gids
*1 Monteren van de bladmuziekstandaard
*3
e
Steek beide uiteinden van de met het keyboard meegeleverde
muziekstandaard in de twee gaten in het bovenoppervlak.
e SD kaartgleuf (SD CARD SLOT)
*2
f Cijfertoetsen
• Voor het invoeren van cijfers om een
aangegeven nummer of instelling te
veranderen.
• Negatieve waarden kunnen niet
worden ingevoerd met de
cijfertoetsen. Gebruik in plaats
daarvan de [+] (verhogen) en [–]
(verlagen) toets.
g [+]/[–] toetsen
Achterpaneel
h
i
h USB poort
i Video uitgangsaansluiting
(VIDEO OUT)
j
k
m
l
j Aanhoud/toewijsbare aansluiting
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
k 9V gelijkstroomaansluiting (DC 9V)
m Microfooningangsaansluiting
(MIC)
l Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Het gebruik van positiestickers voor het toetsenbord
Plak de positiestickers voor het toetsenbord die met het keyboard
meegeleverd worden op zoals aangegeven in de onderstaande
afbeelding. De plaats van de ▼ en ● tekens komen overeen met de
tekens die in het televisiebeeld worden gegeven als u oefent terwijl u
naar een televisiescherm kijkt. Dit maakt het makkelijker voor u om
de relatie te zien tussen het televisiebeeld en het toetsenbord.
Refereer aan deze plaatsen bij het aanbrengen van de
positiestickers bij het toetsenbord.
C4
D-10
C5
664A-D-012A
Snelle naslag
SONG BANK
PIANO BANK
Spanningsindicator
Power indicator
Cijfertoetsen
Number
buttons
POWER
MODE
STEP2
STEP1
PLAY/STOP
Dit hoofdstuk geeft een snel overzicht van de bediening van
het keyboard met stappen één en twee van de 3-stappen
lesfunctie.
4
• Zie pagina A-9 voor de SONG BANK/KARAOKE lijst.
Voorbeeld: Voor keuze van “46 ALOHA OE” , voert u
eerst 4 en daarna 6 in.
Spelen op het toetsenbord
1
Druk op de POWER toets om de spanning in te
schakelen.
A l oha Oe
• Hierdoor gaat de spanningsindicator branden.
Brandt
2
Zet de MODE schakelaar in de NORMAL stand.
Vind de melodie die u wilt spelen van de SONG
BANK/KARAOKE lijst en voer dan het 2-cijferige
nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
5
Druk op de STEP 1 toets of op de STEP 2 toets.
• Het keyboard geeft een aftelmaat weer en wacht tot
u iets op het toetsenbord speelt. De toetsen die u eerst
moet aanslaan gaan knipperen.
6
Speel de melodie mee met de begeleiding van de
ingestelde melodie.
• Speel in overeenstemming met de vingerzettingen,
noten en dynamische symbolen die aangegeven
worden in de display.
Noot toonhoogte Vingerzetting
3
A l oha Oe
Druk op de SONG BANK toets.
Indicator verschijnt
664A-D-013A
D-11
Snelle naslag
Als u stap 1 van de les selecteerde
• Speel de noten op het toetsenbord.
• De begeleiding (het linkerhand gedeelte) speelt is
hetzelfde tijdschema mee als de noten.
• Bij Stap 1 wordt de correcte melodienoot gespeeld
ongeacht welke klaviertoets ingedrukt wordt.
Als u stap 2 van de les selecteerde
• Speel de juiste noten op het toetsenbord.
• Druk op de klaviertoets die gaat branden. Merk op dat bij
een melodie van de pianobank de klaviertoetsverlichting
uitgaat zodra u de toets ingedrukt heeft.
• De klaviertoets voor de volgende te spelen noot gaat
knipperen.
• De begeleiding (het linkerhand gedeelte) speelt is
hetzelfde tijdschema mee als de noten zolang als u
de juiste klaviertoetsen indrukt.
7
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave op elk
gewenst moment te stoppen.
Spelen van een Etude of Concert
Piece melodie
1
Wanneer u bij stap 3 van de bovenstaande
procedure komt, druk dan op de PIANO BANK toets
in plaats van de SONG BANK toets.
Indicator verschijnt
2
Zoek de voor weergave gewenste melodie op in
de PIANO BANK lijst en voer dan het betreffende
twee-cijferige nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
• Zie pagina A-9 voor de PIANO BANK lijst.
3
Ga daarna verder met stap 5 van de bovenstaande
procedure.
D-12
664A-D-014A
Stroomvoorziening
Dit keyboard kan werken op het standaard lichtnet (m.b.v.
de voorgeschreven netadapter) of op batterijen. Let er altijd
op het keyboard uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt.
Werking op batterijen
Let er altijd op het keyboard uit te schakelen voordat u
batterijen inlegt of ze vervangt.
Inleggen van de batterijen
1
2
Verwijder het deksel van het batterijvak.
Leg 6 batterijen maat D in het batterijvak.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) polen
in de juiste richting wijzen.
3
Steek de nokjes aan het deksel van het batterijvak
in de daarvoor bedoelde gaatjes en sluit het deksel.
Nokjes
OPMERKING
• Dit keyboard kan mogelijk niet goed functioneren als u
batterijen inlegt of vervangt met de spanning
ingeschakeld. Mocht dit gebeuren dan zal het toestel
weer normaal functioneren door de spanning uit en
daarna weer in te schakelen.
Belangrijke informatie aangaande de
batterijen
■ Hieronder wordt aangegeven wat de geschatte levensduur
van de batterijen is.
Mangaanbatterijen .................................. 2,5 uur
De bovenstaande waarde is de standaard levensduur van
de batterijen bij een normale temperatuur met het volume
ingesteld op een middenstandje. Bij extreme temperaturen
of bij weergave bij een hard volume kan de levensduur
van de batterijen korter zijn.
WAARSCHUWING
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen aan voorwerpen in de buurt
of een explosie veroorzaken, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen en laat ze
nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en doe ze nooit
van de hand door ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik verschillende types batterijen nooit door
elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant
van de batterijen in de juiste richting wijzen.
VOORZICHTIG
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen aan voorwerpen in de buurt
of een explosie veroorzaken, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Zorg ervoor dat u altijd
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Gebruik enkel batterijen die gespecificeerd zijn voor
gebruik met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het product voor langere
tijd niet gaat gebruiken.
Gebruik van de netadapter
Zorg ervoor enkel de voor dit keyboard voorgeschreven
netadapter te gebruiken.
Voorgeschreven netadapter: AD-5
[Achterpaneel]
9V gelijkstroomaansluiting
Netstroomadapter AD-5
Stopcontact
664A-D-015A
D-13
Stroomvoorziening
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op om schade aan
het netsnoer te voorkomen.
Spanning-aan waarschuwing
●Tijdens het gebruik
• Trek nooit hard aan het snoer.
• Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
• Verdraai het snoer nooit aan het uiteinde in de buurt van
de stekker of de aansluiting.
• Tijdens het gebruik mag het netsnoer niet strak
uitgetrokken zijn.
●Tijdens het vervoer
• Zorg ervoor altijd de stekker van de netadapter uit het
stopcontact te trekken voordat u het keyboard verplaatst.
●Tijdens het opbergen
• Maak lussen in het netsnoer wanneer u het keyboard
opbergt maar windt het netsnoer niet om de netadapter.
De Klaviertoetsen gaan branden om u te waarschuwen
wanneer u gedurende ongeveer zes minuten geen bediening
heeft uitgevoerd. Merk op dat de klaviertoetsen enkel
oplichten maar dat geen geluid te horen is. Druk in dit geval
op een willekeurige (klavier)toets om de waarschuwing uit
te schakelen.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat het keyboard uitgeschakeld is alvorens
de netadapter in het stopcontact te steken of hem er uit
te trekken.
• Bij langdurig gebruik van de netadapter kan deze warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
OPMERKING
• Deze spanning-aan waarschuwing werkt enkel tijdens
werking op de netadapter. Wanneer het toetsenbord met
batterijen van stroom wordt voorzien, werkt deze functie
niet.
Uitschakelen van de spanning-aan
waarschuwing
1
2
Druk een aantal maal op de FUNCTION toets totdat
“DEMO 2” in de display verschijnt.
Zet de instelling op “oFF” m.b.v. de [+] en [–]
toetsen.
Automatische
stroomonderbreking
3
De spanning van het keyboard wordt bij werking op batterijen
automatisch na ca. 6 minuten na het laatst indrukken van
een toets uitgeschakeld. Druk op de POWER toets om de
spanning opnieuw in te schakelen wanneer dit gebeurt.
Geheugeninhoud
OPMERKING
• De automatische stroomonderbreking werkt niet
wanneer het keyboard op stroom van het lichtnet werkt.
Permanent uitschakelen van de
automatische uitschakelfunctie
Houd tijdens het inschakelen van het keyboard de TONE toets
ingedrukt om de automatische uitschakelfunctie permanent
uit te schakelen.
OPMERKING
• Nadat deze functie is uitgeschakeld zal de spanning niet
automatisch uitgeschakeld worden ongeacht hoelang er
geen bediening plaatsvindt.
• De automatische uitschakelfunctie wordt opnieuw
ingeschakeld wanneer u de spanning met de hand eerst
uit- en vervolgens weer inschakelt.
Druk op de FUNCTION toets om het instelscherm
van het display te wissen.
Zelfs wanneer het keyboard uitgeschakeld is blijven de
inhoud
van
het
melodiegeheugen
en
de
gebruikersmelodiedata die als melodiebankmelodieën
worden opgeslagen behouden zolang er spanning wordt
toegevoerd aan het keyboard.
De stroom valt uit als de netadapter uit het stopcontact
getrokken wordt terwijl geen batterijen ingelegd zijn of
wanneer de batterijen leeg zijn. Hierdoor worden alle
instellingen van het keyboard teruggesteld tot de
oorspronkelijke (default) instellingen en worden alle data uit
het geheugen gewist.
Stroomvereisten
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op wanneer u er
zeker van wilt zijn dat de huidige keyboardinstellingen en
geheugeninhoud niet verloren gaan.
• Zorg ervoor dat het keyboard van stroom voorzien is via
de netadapter alvorens de batterijen te vervangen.
• Mocht u de stekker uit het stopcontact willen nemen, zorg
er dan voor dat er geladen batterijen in het keyboard zitten.
Zorg ervoor dat de spanning van het keyboard uitgeschakeld
is voordat u de batterijen vervangt of de netadapter uit het
stopcontact trekt.
D-14
664A-D-016A
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
VOORBEREIDINGEN
• Vergeet niet eerst het volume van het keyboard en
andere aangesloten apparatuur zacht te zetten alvorens
de hoofdtelefoon of andere uitwendige apparatuur aan
te sluiten. Nadat u klaar bent met het maken van de
aansluitingen kunt u dan het volume op het gewenste
niveau instellen.
Bij aansluiting op een versterker voor muziekinstrumenten kunt
u het volume van het keyboard relatief laag zetten en
veranderingen in het volume maken met de bedieningsorganen
van de versterker.
Aansluitvoorbeeld
Pinstekker (rood)
Pinstekker
Naar de
PHONES/OUTPUT
aansluiting
INPUT 1
INPUT 2
Pinstekker (wit)
Standaard
stereostekker
Standaardstekker Keyboard- of
gitaarversterker
[Achterpaneel]
PHONES/OUTPUT aansluiting
1
Audio aansluiting
U kunt het keyboard tevens op een computer aansluiten. Zie
“Aansluiting op een computer” op pagina D-48 voor details.
Stereo standaardstekker
Wit
2
3
Keyboardversterker,
gitaarversterker,enz.
LINKS
Rood
Pinstekker
RECHTS
AUX IN of overeenkomstige
aansluiting van de
geluidsversterker
Aansluiten van een hoofdtelefoon (Afbeelding 1)
Bij aansluiten van de hoofdtelefoon wordt tegelijkertijd het
geluid van de ingebouwde luidsprekers afgesneden, zodat
u ’s nachts kunt spelen zonder de buren wakker te houden.
Geluidsapparatuur (Afbeelding 2)
Sluit het keyboard aan op geluidsapparatuur m.b.v. een los
verkrijgbaar aansluitsnoer met een standaardstekker aan de
ene kant en twee pinstekkers aan het andere uiteinde. Merk
op dat de op het keyboard aangesloten standaardstekker een
stereostekker dient te zijn anders kunt u slechts via één van
de twee stereo kanalen geluid verkrijgen. Bij deze opstelling
zet u de ingangskeuzeschakelaar van de aangesloten
geluidsapparatuur gewoonlijk in de daarvoor bedoelde stand
(normaliter aangeduid als AUX IN of iets in die geest) die
dus overeenkomt met waar het snoer van het keyboard op
aangesloten is. Zie de gebruiksaanwijzing van de
geluidsapparatuur voor volledige details.
Versterker voor muziekinstrumenten (Afbeelding 3)
Sluit het keyboard m.b.v. een los verkrijgbaar aansluitsnoer
aan op de versterker voor muziekinstrumenten.
OPMERKING
• Gebruik een aansluitsnoer met een stereo
standaardstekker aan het uiteinde dat u op het keyboard
aansluit en een stekker, die voorziet in een dubbele
signaalingang (links en rechts), op de versterker waarop
u de aansluiting tot stand brengt. Bij gebruik van een
verkeerde stekker aan een van beide uiteinden kan het
stereo-effect verloren gaan.
664A-D-017A
USB poort
Aanhoud/toewijsbare aansluiting
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
U kunt een los verkrijgbaar aanhoudpedaal (model SP-3 of
SP-20) aansluiten op de aansluiting (SUSTAIN/ASSIGNABLE
JACK) om de onderstaande mogelijkheden te benutten.
Zie “SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Default: SUS)” op
pagina D-51 voor details aangaande de pedaalfunctie.
Aanhoud/toewijsbare aansluiting
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
SP-20
Aanhoudpedaal
• Bij pianotonen zal het geluid aangehouden worden als het
pedaal wordt ingetrapt, net zoals bij het demppedaal van
een piano.
• Bij orgeltonen wordt het geluid doorlopend aangehouden
totdat het pedaal wordt losgelaten.
Sostenutopedaal
• Zoals bij het aanhoudpedaal hierboven zullen de noten
aangehouden worden bij intrappen van het sostenutopedaal.
• Het verschil tussen een aanhoudpedaal en een
sostenutopedaal is de timing. Bij een sostenutopedaal slaat
u eerst de klaviertoetsen aan en trapt u vervolgens op het
pedaal voordat u de toetsen loslaat.
• Dan worden alleen die noten aangehouden die op het
moment van intrappen van het pedaal nog te horen zijn.
D-15
Aansluitingen
Zacht pedaal
Bij intrappen van het pedaal wordt het geluid van de
weergegeven noten verzacht.
[Achterpaneel]
Video uitgangsaansluiting
(VIDEO OUT)
Meegeleverde videokabel
Ritme start/stoppedaal
In dit geval vervult het pedaal dezelfde functies als de
START/STOP toets.
Video ingangspoort
(geel)
Naar video
ingangsaansluiting
Microfoonaansluiting
U kunt een los verkrijgbare microfoon aansluiten op de
microfoonaansluiting en meezingen met de noten die
gespeeld worden op het keyboard. Zie voor details “Het
gebruik van een microfoon om mee te zingen (karaoke)”
op pagina D-29.
Video uitgangsaansluiting
(VIDEO OUT)
U kunt het keyboard aansluiten op een televisietoestel dat
uitgevoerd is met een video ingangsaansluiting zodat u dan
lessen*1 en songteksten*2 op het beeldscherm van uw televisie
kunt zien.
*1: Lessen m.b.v. ingebouwde melodieën of SMF data
*2: Ingebouwde melodieën met songtekstdata of in de handel
verkrijgbare SMF data met songtekstdata.
Aansluiting op een televisietoestel
TV
Schakel het
televisietoestel in
en selecteer het
videokanaal.
/V
ID
EO
(Voorbeeld)
Televisietoestel met
video ingangsaansluiting
BELANGRIJK!
• Zie de gebruiksaanwijzing van het televisietoestel voor
nadere informatie aangaande het configureren van de
vereiste instellingen.
• Een televisietoestel ondersteunt gewoonlijk alleen het
NTSC of PAL systeem als het eigen kleurensysteem.
Het systeem dat ondersteund wordt door het keyboard
is afgestemd op het systeem dat gebruikt wordt in het
geografische gebied waar het keyboard wordt
aangeschaft. Het kleurensysteem wordt ook
aangegeven op het informatieplaatje op het onderpaneel
van het keyboard.
BELANGRIJK!
• Let er op dat zowel het keyboard als het televisietoestel
uitgeschakeld zijn voordat u ze op elkaar aansluit.
• Wordt het keyboard bovenop of te dicht bij het
televisietoestel geplaatst dan kan dit problemen
veroorzaken met de kleuren die verschijnen op het
beeldscherm van het televisietoestel. Houd het keyboard
uit de onmiddellijke nabijheid van het televisietoestel.
Sluit het keyboard m.b.v. de meegeleverde videokabel aan
op het televisietoestel zoals hieronder wordt aangegeven.
• Schakel het televisietoestel in en voer de nodige bediening
uit om het videokanaal te selecteren.
• Schakel het keyboard in.
Keyboard model
Ondersteund kleurensysteem
LK-300TV-N
NTSC
LK-300TV-P
PAL
Beelden verschijnen niet juist op het beeldscherm van het
televisietoestel als het kleurensysteem niet overeenkomt met
het kleurensysteem van uw keyboard. Let erop dat u dit
controleert met de winkelier voordat u overgaat tot de
aanschaf van dit keyboard buiten het gebied waar u het
gewoonlijk wilt gebruiken.
Accessoires en opties
Gebruik enkel de accessoires en opties die gespecificeerd
worden voor dit keyboard. Bij gebruik van niet-erkende items
bestaat er gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk
letsel.
D-16
664A-D-018A
Basisbediening
REVERB/CHORUS
TONE
Cijfertoetsen
Number buttons
[+] / [–]
POWER
MAIN VOLUME
MODE
KEY LIGHT
Dit hoofdstuk geeft informatie betreffende het uitvoeren van
basis keyboardbediening.
2
Druk op de TONE toets.
Spelen op het keyboard
1
2
3
4
Druk op de POWER toets om het keyboard in te
schakelen.
Zet de MODE schakelaar in de NORMAL stand.
Stel het MAIN VOLUME schuifregelaar m.b.v. de
volume in op een relatief lage stand.
Indicator verschijnt
3
Voer het driecijferige toonnummer in van de
bewuste toon m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 0, 4 en daarna 9 in om “049 BRIGHT
CELESTA” in te stellen.
Speel iets op het keyboard.
B r t Ce l s t
Instellen van een toon
Dit keyboard heeft 514 ingebouwde tonen. Volg de hieronder
gegeven procedure om de gewenste toon in te stellen.
Instellen van een toon
1
Zoek de te gebruiken toon op in de toonlijst (TONE)
van het keyboard en schrijf het toonnummer op.
• Niet alle verkrijgbare tonen worden aangegeven door
de toonlijst die op het console van het keyboard
afgedrukt is. Zie de “Toonlijst” op pagina A-1 voor
een volledige lijst.
• Als het keyboard aangesloten is op een televisietoestel
verschijnt de toonlijst op het televisiescherm. Zie
“Video uitgangsaansluiting (VIDEO OUT)” op pagina
D-16 voor nadere informatie aangaande het
aansluiten op een televisietoestel.
664A-D-019A
OPMERKING
• Voer altijd alle drie cijfers in van het toonnummer inclusief
eventuele voorafgaande nullen. Als u slechts een of twee
cijfers invoert en dan niets doet zal de display na enkele
seconden automatisch de ingevoerde cijfers uitwissen.
• U kunt het ingevoerde nummer tevens vergroten met
de [+] toets en verkleinen met de [–] toets.
• Bij keuze van een van de drumsets (nummer 500 - 513)
wordt aan elke klaviertoets een andere percussieklank
toegekend. Zie pagina A-5 voor details.
D-17
Basisbediening
2
Polyfonie
De term polyfonie verwijst naar het maximum aantal noten
dat u tegelijkertijd kunt spelen. De keyboard heeft 32-noots
polyfonie, wat zowel de noten die u speelt als de ritmes en
de door het keyboard gespeelde auto-begeleidingspatronen
omvat. Dit betekent dat wanneer een ritme of autobegeleidingspatroon door het keyboard gespeeld wordt het
aantal noten (de polyfonie) voor toetsenbordspel zal afnemen.
Merk op dat met sommige klanken slechts 16-noots polyfonie
bereikt kan worden.
• Tijdens ritme- of autobegeleidingspel is het aantal geluiden
dat tegelijkertijd gespeeld kan worden beperkt.
Na eerst het gewenste effect ingeschakeld te hebben
kunt u het effecttype selecteren d.m.v. de
cijfertoetsen of de [+]/[–] toetsen.
• Merk op dat u binnen enkele seconden na inschakelen
van een effect een effecttype moet selecteren d.m.v.
de cijfertoetsen of de [+]/[–] toetsen. Als u dit niet
snel genoeg doet wordt het instelscherm op het
display verlaten.
Effectlijst
Het gebruik van tooneffecten
Nagalm: laat de noten die u speelt resoneren
Zweving: voegt meer breedte toe aan de noten die u speelt
1
Druk opde de REVERB/CHORUS toets om door de
hieronder aangegeven effectinstellingen te gaan.
• U kunt achter de huidige effectinstelling komen door
naar de REVERB en CHORUS indicators te kijken.
Aan
Nagalm aan
Aan
Zweving aan
Beide aan
0: Kamer 1
1: Kamer 2
2: Zaal 1
3: Zaal 2
Zweving 0: Zweving 1
1: Zweving 2
2: Zweving 3
3: Zweving 4
In- en uitschakelen van het
toetsindicatorsysteem
Volg de onderstaande procedure om het toetsindicatorsysteem
in- en uit te schakelen.
Toetsindicatorsysteem in- en
uitschakelen
1
Aan
Nagalm
Druk op de KEY LIGHT toets om het
toetsindicatorsysteem beurtelings in en uit te
schakelen.
• De KEY LIGHT indicator verdwijnt bij uitschakelen
van het toetsindicatorsysteem.
Uit
Beide uit
OPMERKING
• Het toetsindicatorsysteem wordt automatisch
ingeschakeld bij inschakelen van de spanning.
D-18
664A-D-020A
Weergeven van een ingebouwde melodie
REPEAT
REW
SONG BANK
PIANO BANK
TONE
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
FF
PAUSE
TEMPO
PLAY/STOP
Uw keyboard heeft in het totaal 100 ingebouwde melodieën.
U kunt ingebouwde melodieën weergeven voor uw eigen
luisterplezier of u kunt ze gebruiken om te oefenen en zelfs
om mee te zingen (karaoke). De ingebouwde melodieën
vallen uiteen in de hieronder beschreven twee groepen.
• Melodiebank/Karaoke groep: 50 melodieën
De melodieën in deze groep zijn automatische
begeleidingsmelodieën. Als u een microfoon aansluit op
het keyboard en de meezingfunctie* (Karaoke) inschakelt,
kunt u meezingen met de ingebouwde melodie.
* De meezingfunctie (karaoke) verlaagt het volume van het
melodiegedeelte van de ingebouwde melodieën en
verandert de toonselectie zodat het makkelijk is voor de
zanger om de melodie te volgen.
• Pianobankgroep: 50 melodieën
De pianomelodieën in deze groep vallen uiteen in twee
subdivisies van 20 études en 30 concertstukken.
Naast de ingebouwde melodieën kunt u ook die melodieën
weergeven die u van Internet heeft gedownload (pagina D-49).
Weergeven van een melodie uit de
melodiebank
3
Gebruik de cijfertoetsen om het twee-cijferige
nummer van de melodie in te voeren.
Voorbeeld: Om “46 ALOHA OE” in te stellen, voer 4 en
daarna 6 in.
Melodienummer
A l oha Oe
OPMERKING
• Toonnummer 00 is de oorspronkelijke default
melodiebankmelodie die ingesteld staat wanneer u de
spanning van het keyboard inschakelt.
• U kunt tevens het aangegeven toonnummer verhogen
door op de [+] toets te drukken en verlagen met de [–]
toets.
4
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave van de
melodie te beginnen.
Notenbalkaanduiding
VOORBEREIDINGEN
• Stel het hoofdvolume bij (pagina D-17).
1
Melodienaam
A l oha Oe
Zoek de te spelen melodie op in de SONG BANK/
KARAOKE lijst en schrijf het nummer op.
• Zie pagina A-9 voor de SONG BANK/KARAOKE
lijst.
2
Vingerzetting
Druk op de SONG BANK toets om de
melodiebankfunctie in te schakelen.
Akkoordnaam
5
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave van de
melodie uit de melodiebank te stoppen.
• De ingestelde melodie blijft doorspelen tot u hem
uitschakelt.
Indicator verschijnt
664A-D-021A
D-19
Weergeven van een ingebouwde melodie
Spelen van melodie van de
pianobank
1
Zoek de melodie die u wilt spelen op in de PIANO
BANK lijst en maak een notitie van het nummer.
Muziekinformatiesysteem
Terwijl het keyboard één van de ingebouwde melodieën aan
het spelen is, toont de display een verscheidenheid aan
informatie aangaande de melodie.
Voorbeeld: Display tijdens Song Bank weergave
• Zie pagina A-9 voor de PIANO BANK lijst.
2
Notenbalkaanduiding
Druk op de PIANO BANK toets om de pianobank
groep in te stellen.
A l oha Oe
Vingerzetting
Akkoordnaam
Indicator verschijnt
• De akkoordnamen worden niet aangegeven voor de
melodieën uit de pianobank.
OPMERKING
• Door indrukken van de PIANO BANK toets verandert
de toon naar de STEREO GRAND PIANO toon
(toonnummer 000).
3
OPMERKING
Voer het twee-cijferige melodienummer dat u in
Stap 1 opzocht in m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer bijvoorbeeld 4 en 4 in om
melodienummer 44 (ODE TO JOY) in te
stellen.
Od e T o J o y
Instellen van het tempo
Het tempo (maatslagen per seconde) kan ingesteld worden
op een waarde tussen 30 en 255. De ingestelde tempowaarde
wordt gebruikt voor weergave van de melodiebank, de
pianobank, karaoke, de 3-stappen les, akkoorden van de
automatische begeleiding en voor weergave van het
melodiegeheugen de geheugenkaart en werking van de
metronoom.
Het tempo instellen
1
OPMERKING
• Melodienummer 00 is de aanvankelijke default melodie
van de pianobank instelling telkens wanneer de
spanning van het keyboard wordt ingeschakeld.
• U kunt het aangegeven melodienummer veranderen
m.b.v. de [+] en [–] toetsen.
Stel het tempo in m.b.v. de TEMPO toetsen.
: Verhoogt het tempo.
: Verlaagt het tempo.
Knippert
Tempowaarde
4
5
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave te
starten.
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave te
stoppen.
• De ingestelde melodie blijft doorspelen tot u hem
uitschakelt.
D-20
OPMERKING
• Terwijl de tempowaarde aan het knipperen is kunt u ook
de cijfertoetsen gebruiken of de [+] en [–] toetsen om
een waarde van drie cijfers in te voeren. Merk op dat
nullen aan het begin ingevoerd moeten worden, zodat
90 dus als 090 moet worden ingevoerd.
• Door de
en
TEMPO toetsen tegelijkertijd in te
drukken wordt de default (oorspronkelijke) waarde van
het momenteel ingestelde ritme weer automatisch
verkregen.
• De melodieën van de pianobank bevatten halverwege
tempoveranderingen om speciale muziekeffecten te
produceren.
664A-D-022A
Weergeven van een ingebouwde melodie
Pauzeren van de weergave
Vooruitspoelen
1
1
2
Druk om een melodie te stoppen op de PAUSE toets
terwijl hij weergegeven wordt.
Door de PAUSE toets nogmaals in te drukken wordt
de weergave hervat vanaf het punt waar werd
gepauzeerd.
Houd tijdens de weergave of het pauzeren van een
melodie de FF toets ingedrukt om met hoge snelheid
naar voren te gaan.
• Het vooruitspoelen springt maat voor maat naar
voren.
• De maat- en maatslagnummers in de display
veranderen terwijl vooruitgespoeld wordt.
Achteruitspoelen
1
Houd tijdens de weergave of het pauzeren van een
melodie de REW toets ingedrukt om met hoge
snelheid terug te gaan.
• Het achteruitspoelen springt maat voor maat naar
achteren.
• De maat- en maatslagnummers in de display
veranderen terwijl achteruitgespoeld wordt.
Maatnummer
2
Maatslagnummer
Door de FF toets los te laten wordt weergave
begonnen vanaf de maat waarvan het nummer in
de display te zien is.
OPMERKING
• Vooruitspoelen werkt niet wanneer de weergave van een
melodie gestopt is.
Maatnummer
2
Maatslagnummer
Door de REW toets los te laten wordt weergave
begonnen vanaf de maat waarvan het nummer in
de display te zien is.
OPMERKING
• Terugspoelen werkt niet wanneer de weergave van een
melodie gestopt is.
• Bepaalde omstandigheden tijdens de weergave kunnen
er de oorzaak van zijn dat het enige tijd duurt voordat
het vooruitspoelen begint nadat u op de REW toets heeft
gedrukt.
Eindeloze weergave van een
muziekfrase
U kunt één of meerdere maten selecteren voor “eindeloze”
weergave, d.w.z. dat ze telkens opnieuw worden
weergegeven totdat de weergave wordt stopgezet.
1
Druk terwijl de melodie aan het spelen is op de
REPEAT toets op het moment dat de maat waar u
wilt beginnen aan het spelen is.
• Hierdoor gaat de herhalingsindicator op het display
knipperen en wordt het maatnummer van de
startmaat aangegeven.
2
Druk nogmaals op de REPEAT toets wanneer de
weergave de maat bereikt die u wilt specificeren
als het einde van de eindeloze lus.
• Hierdoor wordt het maatnummer van de eindmaat
aangegeven en begint de herhaaldelijke weergave van
de eindeloze lus gestart.
• Druk om herhaalde weergave van een eindeloze lus
te stoppen nogmaals op de REPEAT toets zodat de
herhalingsindicator niet meer aangegeven wordt.
664A-D-023A
D-21
Weergeven van een ingebouwde melodie
Veranderen van melodietoon
1
De pianobank gebruiken
1
Druk op de TONE toets.
Druk op de PIANO BANK toets.
Indicator verschijnt
2
Zoek de gewenste toon in de TONE lijst en voer
dan het 3-cijferige nummer in m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voor keuze van “130 VIOLIN”, voert u eerst
1, dan 3 en daarna 0 in.
• U kunt elk van de ingebouwde tonen van het
keyboard selecteren.
Viol in
OPMERKING
• De melodietonen kunnen ook veranderd worden d.m.v.
de [+] en [–] toetsen.
• Bij melodieën voor twee handen (pianobank melodieën),
is dezelfde toon van toepassing bij zowel het rechterals het linkerhand gedeelte.
• Bij instellen van het melodienummer van dezelfde
melodie die momenteel ingesteld is, wordt teruggegaan
naar de oorspronkelijke instelling (default) van die
melodie.
Om alle melodieën achter elkaar
weer te geven
1
Druk de SONG BANK toets en de PIANO BANK
toets op hetzelfde ogenblik in.
• De weergave begint bij bankmelodienummer 00 en
daarna in volgorde de pianobank melodieën.
2
Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave van
een melodie te stoppen.
OPMERKING
• Tijdens weergave van een melodie kunt u de
cijfertoetsen [+] en [–] gebruiken om naar een andere
melodie te veranderen.
• U kunt op het toetsenbord meespelen met de melodieën.
Het gebruiken van de PIANO
BANK toets
Door op de PIANO BANK toets te drukken verkrijgt u directe
toegang tot de pianotonen en selectie van de pianomelodie.
Indicator verschijnt
2
Probeer nu iets te spelen op het keyboard.
• De noten die u speelt worden weergegeven met een
pianotoon.
3
Druk op de PLAY/STOP toets als u de weergave
van de ingebouwde melodie wilt stoppen.
• Hierdoor wordt de geselecteerde melodie eindeloos
weergegeven.
• Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets als u de
weergave wilt stoppen.
Gebruiken van de SMF Data op de
meegeleverde CD-ROM
De CD-ROM die met het keyboard meegeleverd wordt bevat
zowel demonstratiemelodieën als 25 melodieën (SMF data)
die u kunt gebruiken voor staplessen. De CD-ROM bevat ook
bestanden in PDF formaat die de bladmuziek bevatten van
de bijgesloten melodieën.
Open voor een volledige lijst van melodieën die bijgesloten
zijn het “List.txt” bestand in de “MusicDataFolder” map op
de CD-ROM.
Voor elke melodie toont “List.txt” de melodie naam, de SMF
bestandsnaam, de PDF bestandsnaam van het
musiekpartituur en het type les* waarvoor de melodie
gebruikt kan worden.
* Een melodie die gemarkeerd is met een asterisk (*) kan
gebruikt worden voor een les waarbij met beide handen
worden gespeeld. Een melodie die niet gemarkeerd is met
een asterisk kan gebruikt worden voor een les voor de
rechter hand.
OPMERKING
• U kunt SMF data van de CD-ROM naar het keyboard
laden d.m.v. een SD geheugenkaart (pagina D-54) of
door het gebruik van het SMF conversietool (pagina D49).
• U dient Adobe Reader of Acrobat Reader geïnstalleerd
te hebben op uw computer om de inhoud van het
muziekpartituur van een PDF bestand te kunnen lezen.
Mochten geen van beide applicaties geïnstalleerd zijn
op uw computer, zie dan “Installeren van Adobe Reader
(Acrobat Reader**)” op pagina D-48.
Aanvankelijke pianobankinstelling
Toon: 000 STEREO GRAND PIANO
D-22
664A-D-024A
Geavanceerde 3-stappen les
PIANO BANK
SONG BANK
METRONOME
LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
SCORING
STEP
TEMPO
PLAY/STOP
Met het 3-stappen lessysteem kunt u het spelen van
ingebouwde melodieën en SMF data van een geheugenkaart
oefenen en uw vooruitgang zelfs bijhouden volgens de
evaluatiepunten die het keyboard u toekent.
* Zie “Een geheugenkaart gebruiken” op pagina D-52 voor
informatie aangaande de SMF data van een geheugenkaart
voor weergave.
Lesverloop
Stap 1
Evaluatie 1
Stap 2
Evaluatie 2
Stap 3
Evaluatie 3
PRACTICE PHRASE
SPEAK
Lesgedeelten
Het 3-stappen lessysteem laat u het rechterhand gedeelte, het
linkerhand gedeelte of de gedeelten van beide handen
oefenen.
VIDEO OUT uitgangsaansluiting
Sluit het keyboard aan op een televisietoestel dat uitgevoerd
is met een video ingangsaansluiting zodat u dan de
lesinformatie op het beeldscherm van uw televisie kunt zien.
• Zie “Video uitgangsaansluiting (VIDEO OUT)” op pagina
D-16 voor nadere informatie.
Geconcentreerd oefenen
3-stappen les
De 3-stappen lesfunctie begeleidt u door de drie verschillende
stappen die hieronder beschreven zijn om u erbij te helpen
uw spel op het keyboard te verbeteren.
Stap 1 - De timing machtig worden.
In deze eerste stap drukt u op een willekeurige klaviertoets
en het keyboard zal de juiste noot spelen, zodat u zich
ondertussen kunt concentreren op de timing zonder u druk
te maken over het spelen van de juiste noot. De begeleiding
(linkerhand gedeelte) wacht met doorgaan naar de volgende
frase totdat u een toets indrukt.
Stap 2 - De noten machtig worden.
In deze stap gebruikt u de display om te leren welke vingers
u moet gebruiken en hoe luid of zacht u moet spelen.
Daarnaast leert u via het toetsindicatorysteem welke
klaviertoetsen u moet indrukken. De begeleiding (linkerhand
gedeelte) wacht totdat u de juiste noot aanslaat zodat u op uw
gemak in uw eigen tempo kunt leren.
Stap 3 - Speel met normale snelheid.
Hier gaat u eigenlijk genieten van het spelen van de melodieën
die u leerde in Stap 1 en Stap 2. Het toetsindicatorsysteem
geeft nog steeds aan welke klaviertoetsen ingedrukt dienen
te worden maar de begeleiding gaat met normale snelheid
door ongeacht of u al dan niet de juiste noten speelt.
664A-D-025A
Toetsindicatorsysteem Bediening en
aangegeven inhoud tijdens 3-stappen
lesweergave
Bij instellen van een automatische begeleidingsmelodie voor
3-stappen lesweergave, toont het toetsindicatorsysteem welke
toetsen u dient in te drukken, tewijl de display de noten en de
vingerzettingen aangeeft.
Noottoonhoogte
De in te drukken klaviertoets gaat branden terwijl de
werkelijke toonhoogte van de noot verschijnt in het
notenbalknotatiedeel van de display. De vingers die u zou
moeten gebruiken om de noten te spelen worden ook in de
display aangegeven.
Nootlengte
Klaviertoetsen blijven branden zolang een noot gespeeld
dient te worden. De notenbalknotatie en de vingerzetting
blijven ook in de display gedurende de lengte van de noot.
Volgende noot
De klaviertoets voor de volgende te spelen noot gaat
knipperen terwijl een nummer verschijnt in de display in de
buurt van de vinger die u zou moeten gebruiken om de
volgende noot te spelen.
Serie van noten van dezelfde toonhoogte
De klaviertoetsindicator gaat eventjes uit tussen de noten en
brandt weer voor elke volgende noot. De notenbalknotatie
en vingerzetting gaan ook uit en vervolgens weer aan.
D-23
Geavanceerde 3-stappen les
Voorbeeld: Wanneer het spelen gedaan dient te worden
met de vingers 3, 2 en 1
1ste noot
2de noot
3de noot
Volgende
noot
Huidige
noot
Knippert Brandt
Knippert Brandt
Brandt Knippert
Toets
brandt
Evaluatiefunctie
De evaluatiefunctie van het keyboard reikt punten uit aan
uw spel tijdens Stap 1 en Stap 2 van de 3-stappen les. Een
perfecte score is 100. De evaluatiefunctie geeft ook
commentaar op uw spel, zowel op het scherm als via een
nagebootste menselijke stem.
Evaluatiefunctie display
Niveau indicator (9 niveau’s): Deze indicator toont de
evaluatie van uw huidige spel onmiddellijk. Hoe meer
segmenten er verschijnen, des te meer punten.
Voorbeeld: 50 punten
OPMERKING
• De nootlengte wordt niet aangegeven bij het spelen van
begeleidingsmelodieën voor twee handen met Stap 1
en 2 van de 3-stappen les. Zodra u op een verlichte
toets drukt, gaat die uit en begint de volgende in te
drukken toets te knipperen.
• De nootlengte wordt aangegeven door het
toetsindicatorsysteem bij gebruik van een
begeleidingsmelodie voor twee handen in Stap 3. In dit
geval gaat de volgende in te drukken toets niet knipperen
bij indrukken van een verlichte toets en het volgende
vingernummer verschijnt niet in de display. Enkel het
huidige vingernummer wordt getoond.
Tempo-instelling bij de 3-stappen les
Volg de procedure onder “Instellen van het tempo” op
pagina D-20 voor het bijstellen van het tempo voor 3-stappen
lesweergave.
Dynamische tekens
De hieronder aangegeven aanduidingen voor luid en zacht
spelen verschijnen in de display terwijl melodieën weergegeven
worden. Stel de druk die u met uw vingers uitoefent op het
toetsenbord overeenkomstig de aanduiding in de display.
pianissimo: heel zacht
piano: zacht
mezzo piano: middelmatig zacht
mezzo forte: middelmatig luid
forte: luid
fortissimo: heel luid
cresc. (<) crescendo: langzamerhand luider
decresc. (>) decrescendo: langzamerhand zachter
D-24
Timingindicator: Tijdens de evaluatiefunctie verandert de
configuratie van de ster bij elke noot om u
te laten weten hoe goed uw timing is. Hoe
meer sterren, des te beter uw timing.
Gebruiken van de toon- en stemgids
Wanneer het keyboard signaleert dat uw timing ernaast zit,
dan zal het keyboard u dat laten weten door de noten die u
speelde te veranderen naar een toon die anders is dan de toon
die u op dat moment ingesteld heeft. Tijdens de
evaluatiefunctie zal het keyboard ook een nagebootste
menselijke stem laten horen om u uw evaluatieniveau mee
te delen. Het geluidseffect houdt u op de hoogte van wanneer
uw evaluatieniveau op het punt staat te veranderen is.
Uitdrukkingen
“Good!” (Goed!)
<Hoog>
“That’s close!” (Dat zat er dichtbij!)
Evaluatiebereiken
“Nice try!” (Goed geprobeerd!)
“Keep trying!” (Volhouden!)
<Laag>
“Take your time”
(Neem er de tijd voor) : Deze uitdrukking wordt gebruikt
als u de correcte noten voor een
lange tijd niet speelt.
664A-D-026A
Geavanceerde 3-stappen les
3
Evaluatieresultaten
Nadat u klaar bent met het spelen, zal het keyboard een
evaluatie berekenen van uw totale spel van het begin tot het
einde en de totale score op het scherm tonen. Hoe hoger de
score, des te beter is uw evaluatie.
• Na het klinken van het aftellen, staat het keyboard
standby en wacht totdat u de eerste noot van de
melodie speelt.
• De stemvingerzettinggids gebruikt een nagebootste
menselijke stem om vingernummers af te roepen
tijdens het oefenen van het spel van één hand. Zie
“Stemvingerzettinggids” op pagina D-28 voor details.
Evaluatieniveau displayboodschappen en
geluidseffecten
Displayboodschap
“Bravo!”
(uitstekend!)
“Great!”
(heel goed!)
“Not bad!”
(niet slecht!)
“Again!”
(nogmaals!)
Geluidseffect
Applaus en
gejuich
Alleen applaus
Noot toonhoogte
<Hoog>
Vingerzetting
A l oha Oe
Evaluatiebereiken
Niets
Niets
<Laag>
“****” : betekent dat de evaluatiefunctie verlaten werd
voordat een evaluatieresultaat verkregen kon
worden.
Indicator verschijnt
4
OPMERKING
• Als uw spel foutloos is, zal de boodschap “Perfect!”
(perfect) verschijnen voor het evaluatieresultaat.
• Als u op de PLAY/STOP toets drukt en de evaluatiefunctie
halverwege onderbreekt, zal het monitorscherm de
evaluatiepunten tonen die u tot op dat punt bij elkaar had
gespeeld. In dat geval toont het keyboard geen
boodschap en geeft geen geluidseffect.
Voer de volgende stappen uit om uw favoriete melodieën
onder de knie te krijgen.
Stap 1 - De timing machtig worden.
Stel de melodie in die u wilt gebruiken.
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets of op de LEFT/
TRACK 1 toets om het gedeelte te specificeren dat
u wilt oefenen.
Druk op willekeurige klaviertoetsen om de noten
te spelen.
• De toets voor de volgende te spelen noot gaat
knipperen terwijl het keyboard wacht totdat u speelt.
Wanneer u een willekeurige toets indrukt voor de
noot, blijft de toets branden terwijl de noot gespeeld
wordt.
• De begeleiding (linkerhand gedeelte) wacht tot u een
willekeurige toets indrukt voor de noot.
• Mocht u per ongeluk meer dan één toets achter elkaar
indrukken, dan wordt de begeleiding gespeeld voor
het corresponderende aantal noten.
• Indrukken van meer dan één toets op hetzelfde
moment wordt geteld als een enkele noot. Indrukken
van een toets terwijl een andere ingedrukt gehouden
wordt, telt als twee noten.
Het gebruiken van de lesfunctie en
de evaluatiefunctie
1
2
Druk op de STEP 1 toets om Stap 1 weergave te
beginnen.
5
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave op elk
gewenst moment te stoppen.
• Wilt u de gedeelten voor beide handen oefenen, druk
dan tegelijkertijd op beide toetsen.
• Indicators verschijnen rondom de hand op de display
die geselecteerd is voor oefening.
Indicators
664A-D-027A
D-25
Geavanceerde 3-stappen les
Evaluatie 1: Kom er achter hoe het
keyboard uw spel voor Stap 1 evalueert.
3
• Na het klinken van het aftellen, staat het keyboard
standby en wacht totdat u de eerste noot van de
melodie speelt.
• De stemvingerzettinggids gebruikt een nagebootste
menselijke stem om vingernummers af te roepen
tijdens het oefenen van het spel van één hand. Zie
“Stemvingerzettinggids” op pagina D-28 voor details.
Gebruik de SCORING 1 toets om de evaluatie te krijgen van
uw spel in Stap 1.
1
Druk op de STEP 2 toets om Stap 2 weergave te beginnen.
Druk op de SCORING 1 toets.
• Hierdoor zal de SCORING 1 indicator in de display
verschijnen.
• De maatslag wordt gegeven en de evaluatie begint.
Vingerzetting
A l oha Oe
Indicator verschijnt
Indicator verschijnt
2
Speel overeenkomstig de gids op het monitorscherm
zoals de stem aangeeft.
4
Volg het toetsindicatorsysteem om de juiste
klaviertoetsen in te drukken en de noten te spelen.
• Om het evalueren te stoppen kunt u op de PLAY/
STOP toets drukken. Dan wordt echter alleen het
aantal punten gegeven dat u tot op dat punt bij elkaar
gespeeld heeft.
3
Nadat u klaar bent met spelen verschijnt het
evaluatieresultaat op de display.
• Zie pagina “Evaluatieresultaten” op pagina D-25 voor
informatie over de evaluatieniveau’s en geluidseffecten.
• Het keyboard vertelt u waar u het laagste scoorde
tijdens uw spel zodat u weet waar u moet bijspijkeren.
Zie “Het gebruik van de frase oefenfunctie” op pagina
D-27 voor nadere informatie.
• Door op de SONG BANK toets of de PIANO BANK
toets te drukken wordt teruggekeerd naar het
melodieselectie scherm.
Bravo !
Stap 2 - De noten machtig worden.
1
2
Stel de melodie in die u wilt gebruiken.
• De toets voor de volgende te spelen noot gaat
knipperen terwijl het keyboard wacht totdat u speelt.
Wanneer u een willekeurige toets indrukt voor de noot,
blijft de toets branden terwijl de noot gespeeld wordt.
• Als meerdere klaviertoetsen in de schermhulp
toetsenbordgids gaan branden terwijl u een tweehanden melodie aan het gebruiken bent, dan moet u
alle klaviertoetsen aanslaan die branden.
5
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave op elk
gewenst moment te stoppen.
Evaluatie 2: Kom er achter hoe het
keyboard uw spel voor Stap 2 evalueert.
1
Druk op de SCORING 2 toets.
• Hierdoor zal de SCORING 2 indicator in de display
verschijnen.
• De maatslag wordt gegeven en de evaluatie begint.
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets of op de LEFT/
TRACK 1 toets om het gedeelte te specificeren dat
u wilt oefenen.
• Wilt u de gedeelten voor beide handen oefenen, druk
dan tegelijkertijd op beide toetsen.
Indicator verschijnt
* De rest van deze procedure is identiek aan die bij
Evaluatie 1.
D-26
664A-D-028A
Geavanceerde 3-stappen les
Stap 3 - Spelen bij normale snelheid.
Het gebruik van de frase oefenfunctie
1
2
Voer de volgende procedure uit om er achter te komen waar
u het laagste scoorde in uw spel zodat u uw zwakke plekken
kunt ontdekken en kunt oefenen op die frasen.
Stel de melodie in die u wilt gebruiken.
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets of op de LEFT/
TRACK 1 toets om het gedeelte te specificeren dat
u wilt oefenen.
1
Druk na het tonen van uw evaluatieresultaten op
de PRACTICE PHRASE toets.
• Wilt u de gedeelten voor beide handen oefenen, druk
dan tegelijkertijd op beide toetsen.
3
010 - 014
Druk op de STEP 3 toets om Stap 3 weergave te
beginnen.
• Dit toont het frase oefenfunctiescherm dat de frase
(startmaatnummer en eindmaatnummer) toont waar uw
evaluatiefunctie het laagst was. Dit is de “oefenfrase”.
• De begeleiding (linkerhand gedeelte) begint op
normale snelheid te spelen.
Vingerzetting
A l oha Oe
Indicator verschijnt
4
Volg het toetsindicatorsysteem om de juiste
klaviertoetsen in te drukken en de noten te spelen.
OPMERKING
• Als er meerdere frasen zijn die als laagste score gelden
dan wordt de frase die het dichtst bij het begin is gebruikt
voor het oefenen van frasen.
• Als er geen gedeelte is waarvoor de frase geoefend moet
worden zal “***-***” getoond worden in plaats van de
start- en eindmaten.
• De frase-oefenmaten worden gewist als u naar een
andere melodie of een andere functie overstapt.
Spelen van de oefenfrase
1
5
Druk op de PLAY/STOP toets om weergave op elk
gewenst moment te stoppen.
Evaluatie 3: Kom er achter hoe het
keyboard uw spel in Stap 3 evalueert.
1
Druk op de PLAY/STOP toets terwijl het frase
oefenfunctiescherm getoond wordt.
• Dit toont de start van de frase vanaf het
startmaatnummer.
• De weergave wordt in een eindeloze lus herhaald
vanaf het begin van de oefebfrase tot het einde.
• Druk nogmaals op de PLAY/STOP toets om weergave
van de oefenfrase te stoppen.
OPMERKING
• Bij bepaalde melodieën kan het enige seconden duren
voordat de weergave begint nadat u op de PLAY/STOP
toets drukt tijdens de bovenstaande procedure.
Druk op de SCORING 3 toets.
• Hierdoor verschijnt de SCORING 3 indicator in de
display.
• Nadat het keyboard het aftellen laat horen wordt de
evaluatiefunctie ingeschakeld.
* De rest van deze procedure is identiek aan die bij
Evaluatie 1.
664A-D-029A
D-27
Geavanceerde 3-stappen les
Oefenen van de oefenfrase
1
Druk met het frase oefenfunctiescherm in de display
op de STEP 1, STEP 2 of STEP 3 toets.
• Dit start de weergave van de 3-stappen les van de
oefenfrase in overeenstemming met de STEP toets die
u indrukte.
2
Speel mee met het keyboard.
• De weergave wordt in een eindeloze lus herhaald
vanaf het begin van de oefebfrase tot het einde.
• Druk op de PLAY/STOP toets om de weergave te
stoppen.
Gebruik van de metronoom
De metronoomfunctie van dit keyboard produceert een
belklank voor de eerste maatslag van elk maat, gevolgd door
klikgeluiden voor elke volgende maatslag van de maat. Het
is een perfecte oplossing voor het oefenen van melodieën
zonder begeleiding (ritme).
Starten van de metronoom
1
• Hierdoor verschijnt de boodschap “Beat” of de
ingestelde melodie op de display. Voer stap 2 binnen
vijf seconden uit nadat “Beat” verschijnt.
Stemvingerzettinggids
De stemvingerzettinggids gebruikt een gesimuleerde
menselijke stem om vingerzetnummers te roepen tijdens het
oefenen van spelen met één hand met Stap 1 en Stap 2
weergave. Als u bijvoorbeeld een klaviertoets dient in te
drukken met uw duim, dan zegt de stemvingerzettinggids:
“One! (Eén!)”. Wanneer een akkoord dient te worden
gespeeld met uw duim, middelvinger en pink, zegt de gids:
“One, three, five! (Eén, drie, vijf!)”
De stemvingergids roept enkel de vingerzetting wanneer u
de juiste klaviertoets niet aanslaat terwijl u dat zou moeten.
Sprekende vingerzettinggids
One (één)
Two (twee)
Three (drie)
Four (vier)
Five (vijf)
:
:
:
:
:
Druk op de METRONOME toets om het geluid van
de metronoom aan te zetten.
2
Verander het aantal slagen per maat m.b.v. de
cijfertoetsen of de [+] en [–] toetsen.
• U kun teen 0 specificeren of een waarde 2 – 6 als het
aantal slagen per maat.
Bea t
OPMERKING
Duim
Wijsvinger
Middelvinger
Ringvinger
Pink
• De bel (om de eerste maatslag van een maat aan te geven)
klinkt niet wanneer één slag per maat ingesteld is. Alle
maatslagen worden dan aangegeven door een klikgeluid.
Hierdoor kunt u oefenen met een regelmatig ritme zonder
u druk te hoeven over hoeveel slagen er in elke maat zitten.
De sprekende vingerzettinggids aanen uitschakelen
3
Stel het tempo in m.b.v. de TEMPO toetsen.
• Druk op de toets om het tempo te verhogen (sneller
te maken) of op de toets om het tempo te verlagen
(langzamer te maken).
Druk op de SPEAK (spreek) toets om de sprekende
vingerzettinggids aan (sprekende vingerzettinggids indicator
wordt getoond) en uit (indicator wordt niet getoond) te zetten.
Knippert
Indicator
verschijnt
OPMERKING
• Merk op dat de gesproken vingerzetting niet werkt tijdens
de evaluatiefunctie. Door indrukken van de SCORING
1 of SCORING 2 toets wordt de gesproken vingerzetting
automatisch uitgeschakeld.
• Bij het verlaten van de evaluatiefunctie wordt de instelling
van de gesproken vingerzetting weer verkregen die van
kracht was voordat u de evalualatiefunctie inschakelde.
Tempowaarde
OPMERKING
• Terwijl de tempowaarde knippert kunt u ook een 3cijferige waarde invoeren m.b.v. de cijfertoetsen of de
[+] en [–] toetsen. Merk op dat nullen aan het begin
ingevoerd moeten worden, zodat 90 dus als 090 moet
worden ingevoerd.
• Door de
en
TEMPO toetsen tegelijkertijd in te
drukken wordt de default (oorspronkelijke) waarde van
het momenteel ingestelde ritme of de ingestelde melodie
weer automatisch verkregen.
4
D-28
Druk op de METRONOME toets om de metronoom
uit te schakelen.
664A-D-030A
Het gebruik van een microfoon om
mee te zingen (karaoke)
MIC
KEY CONTROL/TRANSPOSE
KARAOKE
MIC VOLUME
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
<PLAY/STOP>
U kunt één van de 50 melodieën uit de melodiebank/Karaoke
groep of SMF data van een geheugenkaart selecteren en
meezingen met de begeleiding.
SONG BANK
Aanbevolen type microfoon
• Dynamische microfoon (standaardstekker)
BELANGRIJK!
Het gebruik van de microfoonaansluiting
Door de los verkrijgbare microfoon aan te sluiten op de MIC
aansluiting is het mogelijk om mee te zingen met de
ingebouwde melodieën van het keyboard of met de weergave
van SMF data. Bij het aansluiten van een microfoon dient u
eerst het microfoonvolume (MIC VOLUME) in te stellen op
een laag niveau en het niveau pas in te stellen na de
aansluiting tot stand te hebben gebracht.
1
2
3
Stel de MIC VOLUME regelaar in op de “MIN”
(minimaal volume) zijde.
Schakel de aan/uit schakelaar van de microfoon
in.
Stel het microfoonvolume m.b.v. de MIC VOLUME
regelaar in op het gewenste niveau.
• Denk er altijd aan de microfoon van het keyboard los te
koppelen wanneer u deze niet gebruikt.
Rondzingen (akoestische terugkoppeling)
Eén van de volgende omstandigheden kan rondzingen
veroorzaken).
• De microfoon met een hand afschermen
• Een microfoon te dicht bij een luidspreker plaatsen
Mocht rondzingen optreden houd de microfoon dan verder
weg van de kop beet en houd hem verder weg van luidsprekers
in de buurt.
Statische ruis
TL-verlichting kan statische ruis veroorzaken in het
microfoonsignaal. Mocht u hier last van krijgen, vermijd het
licht die u er van verdenkt de oorzaak te vormen van de
statische ruis.
[Achterpaneel]
Microfoon aan/uit schakelaar
Microfoon
Een microfoon gebruiken om mee te
zingen (karaoke)
VOORBEREIDINGEN
MIC VOLUME regelaar
• Stel het hoofdvolume (pagina D-17), het begeleidings/
melodievolume (pagina D-46) en het microfoonvolume
(D-29) bij.
1
Druk op de KARAOKE toets totdat de KARAOKE
indicator verschijnt en schakel dan de
karaokefunctie in.
BELANGRIJK!
• Denk er altijd aan de aan/uit schakelaar van de microfoon
uit te schakelen en de microfoon van het keyboard los te
koppelen wanneer u de microfoon niet gebruikt.
Indicator verschijnt
664A-D-031A
D-29
Het gebruik van een microfoon om mee te zingen (karaoke)
2
• De Karaoke functie lijkt op de melodiebankfunctie.
Het enige verschil is dat het melodiegedeelte tijdens
de Karaoke functie bij een lager volume weergegeven
wordt. Er wordt ook een andere tooninstelling
gebruikt tijdens de Karaoke functie op het meezingen
te vergemakkelijken.
Selecteer de karaoke bron.
■ Melodiebank
Druk op de SONG BANK toets. Hierdoor wordt de
Karaoke melodiebankfunctie ingeschakeld en wordt de
melodiebankindicator getoond.
6
Om de algehele sleutel van de weergave te
veranderen kunt u zonodig de KEY CONTROL/
TRANSPOSE toetsen (
/
) gebruiken.
: Verhoogt de sleutel met één halve toon
: Verlaagt de sleutel met één halve toon
Indicator verschijnt
■ Kaartbank
Zie “Lezen van een geheugenkaart” op pagina D-54
voor informatie betreffende melodiedata op een
geheugenkaart.
3
Zoek de gewenste melodie op in de SONG BANK/
KARAOKE lijst en maak een notitie van het
nummer.
7
Druk op de <PLAY/STOP> toets om de weergave
van de melodie te stoppen.
• Dezelfde melodie blijft zich eindeloos herhalen totdat
u hem stopt.
OPMERKING
• Druk om een melodie tot de default sleutel terug te stellen
tegelijkertijd op beide KEY CONTROL/TRANSPOSE
toetsen ( en ).
• Zie pagina A-9 voor de SONG BANK/KARAOKE
lijst.
4
Voer het melodienummer van twee cijfers in m.b.v.
de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 4 en daarna 6 in om “ALOHA OE”, wat
melodienummer 46 is, in te voeren.
OPMERKING
• De default melodie instelling is “00” bij aanvankelijke
inschakelen van het keyboard.
• U kunt de melodienummers ook specificeren m.b.v. de
[+] en [–] toetsen.
5
Druk op de <PLAY/STOP> toets om weergave van
de melodie te beginnen.
■ Wanneer het keyboard aangesloten is op een
televisietoestel
De songtekst verschijnt op het beeldscherm van het
televisietoestel wanneer u een melodie selecteert die
songtekstdata bevat. In dit geval blijft het beeldscherm van
het keyboard de titel van de melodie onveranderd tonen.
Aangeven van de songtekst van een
melodie op het televisiescherm
Wanneer u een melodie met songtekstdata selecteert en
daarvan de weergave start terwijl het keyboard aangesloten
is op een televisetoestel zal een karaoke scherm met de
songtekst op het scherm van het televisietoestel verschijnen.
U kunt ook het type schrift specificeren dat gebruikt dient te
worden voor weergave (Russisch cyrillische of Latijnse
schrift) op het televisiescherm. Zie “Selecteren van het
alfabettype voor weergave op het televisiescherm” op pagina
D-47 voor details.
• Er wordt een microfoonicoon aangegeven naast de
melodienummers in de SONG BANK/KARAOKE lijst op
het scherm van het televisietoestel die songtekstdata
bevatten.
• De songtekst die correspondeert met de begeleiding die
momenteel gespeeld wordt, verandert op dat moment van
kleur op het scherm.
• Songteksten die op het beeldscherm van het televisietoestel
verschijnen kunnen mogelijk ietwat afwijken van het
origineel zodat ze passen bij de ingebouwde melodie.
OPMERKING
• Het display is beperkt tot 25 karakters per regel op het
scherm van een TV die aangesloten is op het keyboard.
Eventuele karakters na het 25ste karakter worden niet
weergegeven.
• Gebruik nu de microfoon om mee te zingen met de
weergave.
D-30
664A-D-032A
Gebruik van automatisch begeleiding
NORMAL/FILL-IN
VARIATION/FILL-IN
RHYTHM
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
MODE
INTRO
START/STOP
SYNCHRO/ENDING
Dit keyboard speelt automatisch het bas- en akkoordgedeelte
overeenkomstig de akkoorden die u speelt. De bas- en
akkoordgedeelten worden m.b.v. automatisch ingestelde
klanken en tonen gespeeld voor instelling van het door u
gebruikte ritme. Dit betekent dat u volledige, realistische
begeleiding krijgt voor de melodienoten die u met de
rechterhand speelt waardoor u een one-man ensemble creëert.
Instellen van een ritme
Dit keyboard heeft 120 opwindende ritmes die u via de
volgende procedure kunt instellen.
Instellen van een ritme
1
Zoek het te gebruiken ritme op in de ritmelijst
(RHYTHM) en schrijf het ritmenummer op.
• Niet alle beschikbare ritmes worden getoond op de
ritmelijst op het console van het keyboard. Zie de
“Ritmelijst” op pagina A-8 voor een volledige lijst.
2
Druk op de RHYTHM toets.
Indicator verschijnt
3
Voer het driecijferige ritmenummer in van het
bewuste ritme m.b.v. de cijfertoetsen.
Voorbeeld: Voer 0, 7 en daarna 5 in om “075 RHUMBA”
in te stellen.
R h umb a
OPMERKING
• U kunt het ingevoerde nummer tevens vergroten met
de [+] toets en verkleinen met de [–] toets.
• Sommige
ritmes
bestaan
enkel
uit
akkoordbegeleidingen, zonder drums of andere
percussie instrumenten. Dergelijke ritmes klinken niet
tenzij CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE
CHORD geselecteerd is als begeleidingsfunctie.
664A-D-033A
D-31
Gebruik van automatisch begeleiding
Spelen van een ritme
Gebruik de volgende procedure om weergave van het ritme
te starten en te stoppen.
Een ritme spelen
1
2
3
Zet de MODE schakelaar in de NORMAL stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
het huidig ingestelde ritme te beginnen.
Druk om ritmeweergave te stoppen nogmaals op
de START/STOP toets.
OPMERKING
• Alle klaviertoetsen zijn melodietoetsen wanneer de
MODE schakelaar in de NORMAL stand staat.
Automatische begeleiding
gebruiken
De onderstaande procedure beschrijft hoe u de automatische
begeleidingsfunctie van het keyboard kunt gebruiken. Voor
u begint dient u eerst het ritme dat u wilt gebruiken in te
stellen en het ritmetempo in te stellen op de gewenste waarde.
Gebruik van automatische begeleiding
4
Druk nogmaals op de START/STOP toets om de
automatische begeleiding te stoppen.
OPMERKING
• Als u op de SYNCHRO/ENDING toets drukt en
vervolgens op de INTRO toets i.p.v. op de START/STOP
toets in stap 2, dan zal de begeleiding starten met een
intropatroon wanneer u de bediening uitvoert in stap 3.
Zie pagina D-35 en D-36 voor nadere details betreffende
deze toetsen.
• Als u op de SYNCHRO/ENDING toets drukt i.p.v. op de
START/STOP toets in stap 4, dan zal een eindpatroon
worden weergegeven voordat de weergave van de
begeleiding is afgelopen. Zie pagina D-36 voor nadere
details betreffende deze toets.
• U kunt het volumeniveau van het begeleidingsgedeelte
afzonderlijk instellen van het hoofdvolume. Zie “Instellen
van het begeleidings- en melodiebankvolume” op pagina
D-46 voor details.
CASIO CHORD
Met deze methode kan iedereen gemakkelijk akkoorden
spelen ongeacht zijn of haar muzikale kennis en ervaring.
Hieronder volgt een beschrijving van het CASIO CHORD
“Begeleidingstoetsenbord” en “Melodietoetsenbord” en er
wordt verteld hoe u CASIO CHORDs speelt.
CASIO CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsen
1
2
3
Melodietoetsen
Zet de MODE schakelaar in de CASIO CHORD,
FINGERED, of FULL RANGE CHORD stand.
Druk op de START/STOP toets om weergave van
het momenteel ingestelde ritme te beginnen.
Speel een akkoord.
• De procedure die u dient te gebruiken om een akkoord
te spelen hangt af van de huidige stand van de MODE
schakelaar. Zie de volgende pagina’s voor details
aangaande spelen van akkoorden.
CASIO CHORD ........................... Pagina D-32
FINGERED ................................... Pagina D-33
FULL RANGE CHORD ............. Pagina D-34
OPMERKING
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt worden
voor het spelen van akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u enkelvoudige noten probeert te
spelen op het begeleidingstoetsenbord.
• Het splitspunt (pagina D-44) is het punt dat het
automatische begeleidingsgedeelte en het
melodiegedeelte van het toetsenbord gescheiden houdt.
U kunt de plaats van het splitspunt veranderen waardoor
dan automatisch ook de grootte van de respectievelijke
gedeelten van het toetsenbord veranderd wordt.
Rh umb a
Akkoordnaam
D-32
664A-D-034A
Gebruik van automatisch begeleiding
Akkoordtypes
Met CASIO CHORD begeleiding kunt u vier types akkoorden
spelen met minimale vingerzettingen.
FINGERED begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsen
Akkoordtypes
Melodietoetsen
Voorbeeld
Majeur akkoorden
De namen van majeur akkoorden worden
aangegeven boven de klaviertoetsen van
het begeleidingstoetsenbord. Merk op dat
het geproduceerde akkoord bij indrukken
van een begeleidingstoetsenbord toets
niet van octaaf verandert ongeacht welke
klaviertoets gebruikt wordt om hem te
spelen.
C majeur (C)
Mineur akkoorden (m)
Om een mineur akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig welke
andere klaviertoets op het
begeleidings-toetsenbord rechts van
de klaviertoets van het majeur
akkoord.
C mineur (Cm)
Septiem akkoorden (7)
Om een septiem akkoord te spelen,
drukt u op de klaviertoets van het
majeur akkoord en willekeurig welke
andere twee klaviertoetsen op het
begeleidingstoetsenbord rechts van
de klaviertoets van het majeur
akkoord.
C septiem (C7)
Mineur septiem akkoorden (m7)
Om een mineur septiem akkoord te
spelen, drukt u op de klaviertoets van
het majeur akkoord en willekeurig
welke andere drie klaviertoetsen op
het begeleidingstoetsenbord rechts
van de klaviertoets van het majeur
akkoord.
C mineur septiem (Cm7)
CDE F GAB C DE F
OPMERKING
CD E F G A B C D E F
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel gebruikt worden
voor het spelen van akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u probeert melodienoten op dit
toetsenbord te spelen.
• Het splitspunt (pagina D-44) is het punt dat het
automatische begeleidingsgedeelte en het
melodiegedeelte van het toetsenbord gescheiden houdt.
U kunt de plaats van het splitspunt veranderen waardoor
dan automatisch ook de grootte van de respectievelijke
gedeelten van het toetsenbord veranderd wordt.
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9 *2
Cmadd9 *2
CmM7 *2
Cdim7 *1
CDE F GAB C DE F
CDE F GAB C DE F
OPMERKING
• Het maakt geen verschil of u zwarte of witte
klaviertoetsen rechts van de klaviertoets van het majeur
akkoord indrukt bij het spelen van mineuren en
septiemen.
FINGERED
De FINGERED functie geeft u in het totaal de beschikking
over 15 verschillende akkoordtypes. Hieronder volgt een
beschrijving van het FINGERED “Begeleidingstoetsenbord”
en “Melodietoetsenbord” en er wordt verteld hoe u de
grondtoon C kunt spelen met FINGERED.
Zie de vingerzetting akkoordkaarten op pagina A-7 voor
details betreffende het spelen van akkoorden met andere
grondtonen.
*1: Omgekeerde vingerzettingen kunnen niet worden
gebruikt. De laagste noot is de grondtoon.
*2: Hetzelfde akkoord kan gespeeld worden zonder op de
5de G klaviertoets te drukken.
664A-D-035A
D-33
Gebruik van automatisch begeleiding
Voorbeeld: Spelen van een C majeur akkoord.
OPMERKING
• Behalve bij de akkoorden aangegeven in opmerking*
hierboven zullen omgekeerde vingerzettingen (d.w.z. EG-C of G-C-E i.p.v. C-E-G) dezelfde akkoorden
produceren als de standaard vingerzetting.
• Behalve bij de uitzondering aangegeven in opmerking*2
hierboven dienen alle toetsen te worden ingedrukt die
tesamen een akkoord vormen. Wanneer zelfs een enkele
klaviertoets niet wordt ingedrukt zal het gewenste
FINGERED akkoord niet worden gespeeld.
1
Elk van de vingerzettingen in de onderstaande illustratie zal
C majeur produceren.
1
E
E
G
C
G
C
1 ... C akkord
C
2 ... E akkoord
2
FULL RANGE CHORD
Deze begeleidingsmethode geeft u in totaal de beschikking
over 38 verschillende akkoordtypes: de 15 akkoordtypes van
FINGERED plus 23 andere types. Het keyboard interpreteert
elke combinatie van drie of meer klaviertoetsen die klopt
volgens een FULL RANGE CHORD patroon als een akkoord.
Andere combinaties (die dus geen FULL RANGE CHORD
patroon vormen) worden als melodiespel geïnterpreteerd.
Daarom is er geen reden om een apart begeleidingstoetsenbord
te hebben, zodat dus het gehele toetsenbord van begin tot einde
gebruikt kan worden voor zowel melodieën als akkoorden.
OPMERKING
• Beperkingen voor het gebruik van omgekeerde
vingerzettingen zijn identiek aan die bij FINGERED
(pagina D-33) (1).
• De laagste noot wordt als grondnoot geïnterpreteerd
wanneer het verschil tussen de laagste noot in de
vingerzetting en de volgende noot rechts zes of meer
noten bedraagt (2).
< Voorbeeld >
Toon: Orgeltype (Organ)
Ritme: Balladetype (Ballad)
Tempo: 070
FULL RANGE CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsen/Melodietoetsen
D
Bm
E7
A
Bm
G
A
C
A
A
G
4 D
4
#
4
4
< Akkoorden die dit keyboard herkent >
Akkoordtypes
Corresponderend
FINGERED akkoord
Aantal types
15 (pagina D-33)
23
Volgend zijn voorbeelden van
akkoorden met C als de bastoon.
C6 • Cm6 • C69
Andere akkoorden
C
D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
B C m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C C
C
C
C
D-34
664A-D-036A
Gebruik van automatisch begeleiding
Gebruik van een intro patroon
Gebruik van een fill-in patroon
Met dit keyboard kunt u een korte intro toevoegen aan een
ritmepatroon om het begin soepeler en natuurlijker te laten
zijn.
Met Fill-in patronen kunt u het ritmepatroon kortstondig
veranderen om een interessante variatie toe te voegen aan
uw spel.
De volgende procedure beschrijft hoe de intro functie wordt
gebruikt. Alvorens deze te starten, dient u eerst het te
gebruiken ritme te kiezen en het tempo in te stellen.
De volgende procedure beschrijft hoe de fill-in functie wordt
gebruikt.
Tussenvoegen van een intro
1
Tussenvoegen van een fill-in
1
Druk op de INTRO toets om het ingestelde ritme
met een intro patroon te starten.
• Bij de opzet hierboven wordt het intro patroon
gespeeld en de automatische begeleiding met
intropatroon begint zodra u akkoorden op het
begeleidingstoetsenbord begint te spelen.
OPMERKING
• Het standaard ritmepatroon begint te spelen nadat het
intropatroon klaar is.
• Bij indrukken van de VARIATION/FILL-IN toets terwijl een
intropatroon gespeeld wordt, gaat het variatiepatroon
spelen nadat het intropatroon voltooid is.
2
Druk op de START/STOP toets om ritmeweergave
te starten.
Druk op de NORMAL/FILL-IN toets om een fill-in
patroon tussen te voegen voor het gebruikte ritme.
OPMERKING
• Het fill-in patroon wordt niet gespeeld als u op de
NORMAL/FILL-IN toets drukt terwijl een intro patroon
weergegeven wordt.
Gebruik van een ritmevariatie
Naast het standaard ritmepatroon kunt u ook overstappen
op een secundair ritmepatroon voor de nodige afwisseling.
Tussenvoegen van het ritme variatie
patron
1
2
Druk op de START/STOP toets om ritmeweergave
te starten.
Druk op de VARIATION/FILL-IN toets om over te
stappen op het variatiepatroon voor het gebruikte
ritme.
OPMERKING
• Druk op de NORMAL/FILL-IN toets om terug te gaan
naar het standaard ritmepatroon.
664A-D-037A
D-35
Gebruik van automatisch begeleiding
Gebruik van een fill-in patroon met
een variatieritme
Het is ook mogelijk een fill-in patroon toe te voegen terwijl
een variatieritme weergegeven wordt.
Tussenvoegen van een fill-in bij een
ritmevariatie
1
Druk op de VARIATION/FILL-IN toets terwijl een
ritmevariatie wordt weergegeven om een
invulpatroon (fill-in) in te voegen voor de gebruikte
ritmevariatie.
Begeleiding en ritmespel tegelijk
starten
U kunt het keyboard zo instellen dat ritmeweergave op
hetzelfde moment begint als wanneer u begint met spelen
van de begeleiding op het keyboard.
De volgende procedure beschrijft hoe u synchronische start
kunt gebruiken. Alvorens te beginnen dient u eerst het te
gebruiken ritme te kiezen, het tempo in te stellen en de MODE
schakelaar te gebruiken voor keuze van de gewenste
akkoordspelmethode (NORMAL, CASIO CHORD,
FINGERED, FULL RANGE CHORD).
Gebruik van synchronische start
1
Druk op de SYNCHRO/ENDING toets om de
synchro-start functie van het keyboard in standby
te zetten.
Knippert
2
OPMERKING
• Alleen het ritme speelt (zonder akkoord) bij spelen op
het toetsenbord, als de MODE schakelaar in de
NORMAL stand staat.
• Als u op de INTRO toets drukt zonder daarvoor iets op
het keyboard te spelen, begint het ritme automatisch
met een intro patroon wanneer u daarna iets op het
begeleidingstoetsenbord speelt.
• Bij indrukken van de VARIATION/FILL-IN toets alvorens
iets op het toetsenbord te spelen, gaat de muziek
beginnen met het variatiepatroon zodra u wel op het
toetsenbord gaat spelen.
• Druk nogmaals op de SYNCHRO/ENDING toets om
standby van synchro-start ongedaan te maken.
Afsluiten met een eindpatroon
U kunt uw spel met een eindpatroon beëindigen waardoor
het gebruikte ritmepatroon tot een natuurlijk klinkend einde
wordt afgerond.
De volgende procedure beschrijft hoe u een eindpatroon kunt
tussenvoegen. Merk op dat het in feite weergegeven
eindpatroon afhangt van het gebruikte ritmepatroon.
Afsluiten met een eindpatroon
1
Druk tijdens weergave van het ritme op de
SYNCHRO/ENDING toets.
• Hierdoor wordt het eindpatroon weergegeven die de
ritmebegeleiding afrondt.
OPMERKING
• De timing van het begin van het eindpatroon hangt af
van wanneer u op de SYNCHRO/ENDING toets drukt.
Drukt u voor de tweede maatslag van de huidige maat
op de toets, dan begint het eindpatroon ogenblikkelijk
te spelen. Bij indrukken van de toets na de tweede
maatslag van de huidige maat zal het eindpatroon
gespeeld worden vanaf het begin van de volgende maat.
Speel een akkoord en het ritmepatroon begint
automatisch met spelen.
D-36
664A-D-038A
Melodiegeheugenfunctie
PIANO BANK
SONG BANK
RHYTHM
LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2
START/STOP
Cijfertoetsen
Number
buttons
SONG MEMORY
[+] / [–]
MODE
INTRO
NORMAL/FILL-IN
SYNCHRO/ENDING
VARIATION/FILL-IN
U kunt het melodiegeheugen gebruiken om uw eigen spel
tijdens de lessen op te nemen (lesopname) en om uw spel op
te nemen terwijl u meespeelt met de automatische begeleiding
die u gebruikt (spelopname).
Onderdelen en sporen
Hoe de data opgenomen wordt naar het melodiegeheugen
en wat voor type de data wordt bij opname hangt af van of u
spelopname of lesopname aan het uitvoeren bent.
Gebruik van de SONG MEMORY toets
Bij het uitvoeren van een spelopname of lesopname dient u
de SONG MEMORY toets te gebruiken om de opname of de
weergave te selecteren. Telkens bij indrukken van de SONG
MEMORY toets wordt doorgegaan naar de volgende optie
van het melodiegeheugen in de volgorde zoals hieronder
wordt getoond.
Weergavestandby
Opnamestandby
Melodiegeheugentoets
(SONG MEMORY)
Lesopname
Bij lesopname kunt u de LEFT/TRACK 1 toets en de RIGHT/
TRACK 2 toets gebruiken om opname van alleen het
linkerhand gedeelte of alleen het rechterhand gedeelte of
zowel het linkerhand als het rechterhand gedeelte te
selecteren.
Bij spelopname werkt het melodiegeheugen precies zoals een
bandrecorder of een sequencer. In dit geval kunt u de LEFT/
TRACK 1 toets en de RIGHT/TRACK 2 toets gebruiken om
het melodiegeheugenspoor te selecteren waarop u wilt
opnemen.
Spelopname neemt de data op die getoond wordt in de
bovenstaande afbeelding m.b.v. twee geheugensporen.
Start
Spoor 2
Knippert
Niet aangegeven
Melodiegeheugencapaciteit
Spelopname
Spoor 1
Aangegeven
Einde
Automatische begeleiding
(ritme, baslijn, akkoorden), melodie
Melodie
Data opgenomen op het spoor
Het melodiegeheugen kan in het totaal 5.200 noten bevatten
die verdeeld kunnen worden over een lesopname en een
spelopname. Merk op dat u alle 5.200 noten kunt gebruiken
voor de lesopname of voor de spelopname. Indien u dat doet
kunt u verder niets meer opnemen voor het andere type
opname.
• Wanneer het aantal resterende noten tijdens het opnemen
minder wordt dan ongeveer 100 gaan de SONG MEMORY
indicator en de spoor/deel indicator (L, R) snel knipperen.
• Het opnemen stopt automatisch als het melodiegeheugen
vol is.
Als u de automatische begeleiding of een ritme gebruikt
zullen deze op dat moment ook stoppen met spelen.
• Omdat de sporen onafhankelijk van elkaar zijn kunt u een
opname bewerken door één van de sporen opnieuw op te
nemen.
664A-D-039A
D-37
Melodiegeheugenfunctie
Opslag van opgenomen data
• Alles wat eerder opgeslagen was in het melodiegeheugen
wordt vervangen telkens wanneer u een nieuwe opname
maakt.
• De inhoud van het melodiegeheugen blijft behouden zelfs
wanneer de spanning uitgeschakeld is zolang het keyboard
van stroom wordt voorzien via het lichtnet of via de
batterijen. Als de batterijen verwijderd worden of leeg raken
terwijl het keyboard niet van stroom wordt voorzien via
de netadapter zal de inhoud van het melodiegeheugen
verloren gaan. Zorg er dus voor het keyboard van stroom
te voorzien via de netadapter wanneer u de batterijen
vervangt.
• Als het keyboard uitgeschakeld wordt tijdens het opnemen
wordt de inhoud van het geheugen van het op dat moment
opgenomen spoor uitgewist.
Deel/spoor indicators tijdens de
weergave standbyfunctie
Telkens bij indrukken van een deel/spoor toets wordt de
weergave van dat deel in- (deel/spoor indicator aangegeven)
en uitgeschakeld (deel/spoor indicator niet aangegeven).
Linkerhand
gedeelte
Rechterhand
gedeelte
Weergave
(aangegeven)
Geen weergave
(niet
aangegeven)
Voorbeeld:
Het bovenstaande geeft aan dat het linkerhand
gedeelte wordt weergegeven terwijl het
rechterhand gedeelte niet wordt weergegeven.
Opnemen terwijl u meespeelt met
een ingebouwde melodie
U kunt de procedure voor lesopname gebruiken om noten
op te nemen die u meespeelt met de ingebouwde melodieën
van het keyboard. Bij het starten van een lesopname speelt
het keyboard de melodie zonder het gedeelte (de gedeelten)
die u selecteerde als het opnamedeel (de opnamedelen) en
geeft de noot aan die u dient te spelen door de klaviertoetsen
van het toetsenbord te laten oplichten.
Selecteren van onderdelen
Druk op de deel/spoor toets die overeenkomt met het deel
(de delen) dat/die u wilt selecteren als het opnamedeel (de
opnamedelen).
Om dit deel te selecteren:
Druk op deze toets:
Linkerhand
LEFT/TRACK 1
Rechterhand
RIGHT/TRACK 2
Beide handen
LEFT/TRACK 1 +
RIGHT/TRACK 2
Het deel dat op dat moment geselecteerd is wordt aangegeven
door de deel/spoor indicators (L en R) die verschijnen op de
display zoals hierna is beschreven.
D-38
664A-D-040A
Melodiegeheugenfunctie
Opnemen tijdens meespelen met een
ingebouwde melodie
1
2
Druk op de SONG BANK toets of op de PIANO
BANK toets om de functie te selecteren die de
melodie bevat waarmee u wilt meespelen.
Selecteer de opname standbyfunctie m.b.v. de
SONG MEMORY toets.
• Hierdoor daat de SONG MEMORY indicator
knipperen in het display.
3
Selecteer de melodie waarmee u wil meespelen.
• Zie “Weergeven van een melodie uit de melodiebank”
op pagina D-19 voor informatie aangaande het
selecteren van melodieën uit de melodiebank en
“Spelen van melodie van de pianobank” op pagina
D-20 voor informatie aangaande het selecteren van
melodieën uit pianobank.
4
Selecteer m.b.v. de LEFT/TRACK 1 toets of RIGHT/
TRACK 2 toets het onderdeel (de onderdelen)
(linkerhand, rechterhand) dat u wilt uitschakelen
van de weergave van de ingebouwde melodie om
juist dat gedeelte zelf mee te spelen.
• Wilt u beide onderdelen uitschakelen (zodat ze niet
klinken) en zelf meespelen druk dan beide toetsen
tegelijkertijd in.
5
Druk op de START/STOP toets van het controleblok.
• Hierdoor wordt de opname gestart.
7
8
Naast de noten die u op het toetsenbord speelt en de
begeleiding van de ingebouwde melodie die u selecteerde
wordt ook de volgende data opgeslagen wanneer de
lesopnamefunctie ingeschakeld wordt.
• Instelling van de toon
• Instelling van het tempo
• Melodienaam
• Selectie van het opnamegedeelte
• Pedaalbewerkingen
• Laag- en splitsinstellingen en de instellingen van de
betreffende tonen
• Effectinstelling
Weergeven van een lesopname
1
2
3
Speel de noten voor het onderdeel (de onderdelen)
dat u in stap 4 selecteerde op het toetsenbord.
Druk nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om de opname te stoppen.
• Druk nu nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om onmiddellijk te luisteren naar wat u
zojuist opgenomen had.
OPMERKING
• U kunt een les niet opnemen wanneer de lesmelodie
SMF data op een geheugenkaart is.
Druk op de SONG BANK toets of op de PIANO
BANK toets om de bank te selecteren van de
ingebouwde melodie die u aanvankelijk gebruikte
om de lesopname mee op te nemen.
Selecteer de weergave standbyfunctie m.b.v. de
SONG MEMORY toets.
Druk op de START/STOP toets van het controleblok.
• Hierdoor wordt de weergave gestart van de inhoud
van de melodiegheugenlesopname.
• U kunt op dit moment het tempo instellen indien u
dat wilt.
Configuur de volgende instellingen zoals nodig is.
• Toon (pagina D-17)
• Tempo (pagina D-20)
6
Lesopnamedata
4
Druk nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om de weergave te stoppen.
Opnemen van uw spel
Volg deze procedure wanneer u wat u op het toetsenbord
speel in real-time wilt opnemen. Met spelopname worden
zowel de noten opgenomen die u zelf speelt als eventuele
begeleidingspatronen die u gebruikt.
Selecteren van een spoor
Druk op de deel/spoor toets die overeenkomt met het deel
dat u wilt selecteren.
Om dit deel te selecteren:
Druk op deze toets:
Spoor 1
LEFT/TRACK 1
Spoor 2
RIGHT/TRACK 2
Het spoor dat op het moment geselecteerd is, wordt
aangegeen door de deel/spoor indicator (L en R) die
verschijnt op de display zoals hierna is beschreven.
664A-D-041A
D-39
Melodiegeheugenfunctie
Deel/spoor indicators tijdens de
weergave standbyfunctie
Telkens bij indrukken van een deel/spoor toets wordt de
weergave van dat spoor in- (deel/spoor indicator
aangegeven) en uitgeschakeld (deel/spoor indicator niet
aangegeven).
Spoor 1
Opnemen van uw toetsenbordspel
BELANGRIJK!
• Opnemen naar een spoor dat reeds data bevat leidt er
toe dat de bestaande data vervangen wordt door uw
nieuwe spel.
Spoor 2
1
Weergave
(aangegeven)
Geen weergave
(niet
aangegeven)
Voorbeeld: Het bovenstaande geeft aan dat Spoor 1 wordt
weergegeven terwijl Spoor 2 niet wordt
weergegeven.
2
3
Knippert
4
Voorbeeld: Het bovenstaande geeft aan dat Spoor 1 het
weergavespoor is en dat Spoor 2 het opnamespoor
is.
Druk op de LEFT/TRACK 1 toets om Spoor 1 te
selecteren.
• Hierdoor gaat de L indicator knipperen om aan te
geven dat Spoor 1 het opnamespoor is.
Mocht een spoor reeds data bevatten dan zal de bijbehorende
deel/spoor indicator aangegeven worden.
Druk op de deel/spoor toets van het spoor waarnaar u op
wilt nemen (opnamespoor). Hierdoor gaat de deel/spoor
indicator knipperen. De deel/spoor indicator van het andere
spoor wordt gewoon aangegeven (zonder te knipperen) om
aan te geven dat dit gedeelte weergegeven wordt tijdens het
opnemen (weergavespoor).
Opnamespoor
(knipperend)
Selecteer de opname standbyfunctie m.b.v. de
SONG MEMORY toets.
• Hierdoor gaat de SONG MEMORY indicator in de
display knipperen.
Deel/spoor indicators tijdens de
opname standbyfunctie
Weergavespoor
(aangegeven)
Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in
te schakelen.
Configuur de volgende instellingen zoals nodig is.
• Toon (pagina D-17)
• Ritme (pagina D-31)
• Instelling van de MODE schakelaar (pagina D-32)
• Gebruik een langzamer tempo als u denkt dat u
moeite zult hebben om goed te spelen bij een hoger
tempo (pagina D-20).
5
Druk op de START/STOP toets van het controleblok.
• Hierdoor wordt de opname gestart.
6
Speel de gewenste noten op het toetsenbord.
• Naast de noten wordt de begeleiding die u op het
toetsenbord speelt ook opgenomen samen met de
automatische begeleidingspatronen. Melodienoten
worden ook opgenomen.
• Pedaalbediening die u uitvoert tijdens het spelen
wordt ook opgenomen.
7
Druk nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om de opname te stoppen.
• Maakt u een fout dan dient u terug te gaan en opnieuw
op te nemen vanaf stap 2.
• Druk nu nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om onmiddellijk te luisteren naar wat u
zojuist opgenomen had.
D-40
664A-D-042A
Melodiegeheugenfunctie
Spoor 1 data
Naast de noten die u op het toetsenbord speelt en de
akkoordbegeleiding worden ook de volgende data
opgeslagen op Spoor 1 tijdens het spelen.
• Toonnummer
• Ritmenummer
• Bediening van de INTRO toets, SYNCHRO/ENDING
toets, NORMAL/FILL-IN toets en de VARIATION/FILL
IN toets
• Pedaalbewerkingen
• Laag- en splitsinstellingen en hun tooninstellingen
• Splitspunt
• Instelling van het tempo
• Effectinstelling
Weergeven van een spelopname
Voer de volgende procedure uit wanneer u een melodie wilt
weergeven die u opgenomen had m.b.v. spelopname.
1
2
3
■ Opnemen met synchrone start
In plaats van stap 5 in de bovenstaande procedure kunt u
op de SYNCHRO/ENDING toets drukken.
• Nu zullen de automatische begeleiding de de opname
starten wanneer u een akkoord aanslaat binnen het
bereik van het begeleidingstoetsenbord.
■ Tussenvoegen van een intro- of eindpatroon in een
opname
Druk tijdens het opnemen op de INTRO toets, de
SYNCHRO/ENDING toets, de NORMAL/FILL-IN toets
of op de VARIATION/FILL-IN toets zoals benodigd.
Selecteer de weergave standbyfunctie m.b.v. de
SONG MEMORY toets.
Druk op de START/STOP toets van het controleblok.
• Hierdoor wordt de weergave van de inhoud van het
de spelopname in het melodiegeheugen gestart. U
kunt tijdens de weergave op de LEFT/TRACK 1 of
RIGHT/TRACK 2 toets drukken om één van beide
sporen te dimmen en alleen naar de inhoud van het
andere spoor te luisteren.
• U kunt het tempo op dit moment instellen, indien dat
gewenst is.
Spoor 1 opnamevariaties
■ Opnemen zonder ritme
Sla stap 5 van de procedure over.
• Het opnemen zonder ritme begint zodra u een
klaviertoets aanslaat.
Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in
te schakelen.
4
Druk nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om de opname te stoppen.
OPMERKING
• Tijdens weergave van de spelopname werkt het gehele
bereik van het toetsenbord als een melodietoetsenbord
ongeacht de instelling van de MODE schakelaar. U kunt
meespelen met de weergave van de spelopname, indien
u dat wenst. U kunt op dat moment lagen en splitsen
gebruiken (pagina D-43 - D-45) om meerdere tonen toe
te wijzen aan het toetsenbord.
• Merk op dat de bewerkingen voor pauze, voorwaarts en
achterwaarts spoelen niet uitgevoerd kunnen worden
tijdens weergave van de spelopname.
■ Starten van de opname met een intropatroon m.b.v.
synchrone start
In plaats van stap 5 in de bovenstaande procedure kunt u
op de SYNCHRO/ENDING toets drukken en daarna op
de INTRO toets.
• Nu zullen de automatische begeleiding en de opname
starten met een intropatroon wanneer u een akkoord
aanslaat
binnen
het
bereik
van
het
begeleidingstoetsenbord.
■ Starten van automatische begeleiding halverwege een
opname
In plaats van stap 5 in de bovenstaande procedure kunt u
op de SYNCHRO/ENDING toets drukken en daarna iets
spelen binnen het melodiebereik van het toetsenbord.
• Hierdoor wordt de melodie opgenomen zonder enige
begeleiding. De automatische begeleiding zal starten
wanneer u een akkoord aanslaat binnen het bereik van
het begeleidingstoetsenbord.
664A-D-043A
D-41
Melodiegeheugenfunctie
Kopiëren van spelopname
U kunt de volgende procedure gebruiken om een melodie in
Spoor 2 op te nemen zodat deze gecombineerd wordt met
een opname die u eerder op Spoor 1 maakte.
1
2
3
Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in
te schakelen.
Selecteer de weergave standbyfunctie m.b.v. de
SONG MEMORY toets.
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets om Spoor 2 te
selecteren.
Knippert
Knippert
Spoor 2 data
Naast de noten die u op het toetsenbord speelt worden ook
de volgende data opgenomen op Spoor 2.
• Toonnummer
• Pedaalbewerkingen
Wissen van een specifiek deel/
spoor
U kunt de volgende procedure volgen om een specifiek deel/
spoor te wissen van een lesopname of van een spelopname.
Voorbereidingen
■ Bij het wissen van een lesopnamedeel
• Druk op de SONG BANK toets of op de PIANO BANK
toets.
■ Bij het wissen van een spelopnamedeel
• Druk op de RHYTHM toets.
4
5
Selecteer de gewenste toon.
Druk op de START/STOP toets van het controleblok.
• Hierdoor wordt de weergave van Spoor 1 en de
opname van Spoor 2 gestart.
6
7
1
2
Speel de gewenste noten op het toetsenbord terwijl
u luistert naar de weergave van Spoor 1.
Druk nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om de opname te stoppen.
• Maakt u een fout dan dient u terug te gaan en opnieuw
op te nemen vanaf stap 2.
• Druk nu nogmaals op de START/STOP toets van het
controleblok om onmiddellijk te luisteren naar wat u
zojuist opgenomen had.
OPMERKING
• Spoor 2 is een spoor dat alleen gebruikt voor de melodie
hetgeen inhoud dat akkoordbegeleiding hier niet kan
worden opgenomen. Hierdoor wordt het gehele
toetsenbord een melodie toetsenbord bij opnemen naar
Spoor 2 ongeacht de huidige instelling van de MODE
schakelaar.
• Als u wilt opnemen zonder weer te geven van een
opgenomen spoor, zet dan de weergave standbyfunctie
uit en schakel dan de opname standbyfunctie in. Merk
echter op dat u het ritme en de automatische begeleiding
niet kunt uitschakelen.
D-42
3
Druk op de SONG MEMORY toets om de opname
standbyfunctie in te schakelen.
Selecteer het deel/spoor dat u wilt wissen door op
de LEFT/TRACK 1 of op de RIGHT/TRACK 2 toets
te drukken.
Houd de SONG MEMORY toets ingedrukt.
• Hierdoor verschijnt een bevestigingsboodschap in het
display.
• Druk op de [–] (NO = nee) toets om de wisbewerking
te annuleren.
4
Druk op de [+] (YES = ja) toets om het deel/spoor
te wissen.
• Hierdoor keert het keyboard terug naar de
melodiegeheugenweergave standbyfunctie.
OPMERKING
• Als u op de SONG MEMORY toets drukt terwijl het deel/
spoor wisscherm zich in het display bevindt, wordt
teruggegaan naar de opname standbyfunctie.
664A-D-044A
Instellingen van het keyboard
KEY CONTROL/TRANSPOSE
FUNCTION
RHYTHM
TONE
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
LAYER
SPLIT
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u lagen (om twee tonen met
slechts een klaviertoets te spelen), splitsen (om verschillende
tonen te hebben aan de linker- en rechterkant van het
toetsenbord) en toetsrespons, transponeren en
steminstellingen gebruikt.
3
Stel de gelaagde toon in.
Voorbeeld: Druk om “177 FRENCH HORN” als de
gelaagde toon in te stellen op de toontoets
en voer 1, 7 en daarna 7 in m.b.v. de
cijfertoetsen of de [+] en [–] toetsen.
F r . Ho r n
Gebruik van lagen
Met lagen kunt u twee verschillende tonen (een hoofdtoon
en een gelaagde toon) aan het toetsenbord toewijzen, zodat
ze beide klinken bij indrukken van een klaviertoets. U kunt
bijvoorbeeld de FRENCH HORN toon en de BRASS toon
gebruiken om een rijk en koperachtig geluid te krijgn.
Lagen van tonen
1
Stel eerst de hoofdtoon in.
Voorbeeld: Druk om “146 SLOW STRINGS 1” als de
hoofdtoon in te stellen op de TONE toets en
voer 1, 4 en daarna 6 in m.b.v. de cijfertoetsen
of de [+] en [–] toetsen.
S l o wS t r 1
2
4
Probeer nu iets op het toetsenbord te spelen.
• Beide tonen klinken nu op hetzelfde moment.
5
Druk nogmaals op de LAYER toets om de tonen te
“ontlagen” en het keyboard terug te brengen in de
normale staat.
LAGEN
Hoofdtoon (BRASS) + Gelaagde toon (FRENCH HORN)
Druk op de LAYER toets.
St r i ngs
Ingestelde gelaagde toon
664A-D-045A
Indicator verschijnt
D-43
Instellingen van het keyboard
5
Gebruik van splitsen
Bij splitsen worden twee verschillende tonen (een hoofdtoon
en een splitstoon) toegewezen aan de linker- en rechterkant
van het toetsenbord, zodat u deze ene toon dus met de linkeren de andere met de rechterhand speelt. U kunt bijvoorbeeld
STRINGS instellen als de hoofdtoon (hoog bereik) en
PIZZICATO STRINGS als de splitstoon (laag bereik) zodat u
een volledig snarenensemble aan uw vingerstoppen heeft.
Met deze functie kunt u tevens het splitspunt instellen,welke
de plaats is waar van de ene naar de andere toon wordt
overgeschakeld.
6
Probeer nu iets op het toetsenbord te spelen.
• Elke klaviertoets vanaf de F 3 toets en lager heeft nu
PIZZICATO STRINGS als toon terwijl elke
klaviertoets vanaf G3 en hoger STRINGS als toon
heeft.
Druk nogmaals op de SPLIT toets om het
toetsenbord te “ontsplitsen” en hem terug in de
normale staat te brengen.
SPLITSTEN
Splitsen van het toetsenbord
1
Stel eerst de hoofdtoon in.
Voorbeeld: Druk om “145 STRINGS” als de hoofdtoon
in te stellen op de TONE toets en voer 1, 4 en
daarna 5 in m.b.v. de cijfertoetsen of de [+]
en [–] toetsen.
Splitstoon
(PIZZICATO STRINGS)
Hoofdtoon (STRINGS)
Splitspunt
OPMERKING
St r i ngs
2
Druk op de SPLIT toets.
• Het splitspunt is het punt dat het automatische
begeleidingsdeel (pagina’s D-32 en D-33) en het
melodiedeel van het toetsenbord scheidt. U kunt de
plaats van het splitspunt veranderen hetgeen meteen
ook invloed heeft op de grootte van de toetsenborddelen.
Acous . Bs
Indicator verschijnt
3
Stel de splitstoon in.
Voorbeeld: Voer om “133 PIZZICATO STRINGS” als de
gelaagde toon in te stellen 1, 3 en daarna 3 in
m.b.v. de cijfertoetsen of de [+] en [–] toetsen.
Pi zz.St r
4
Druk terwijl u de SPLIT toets ingedrukt houdt op
de klaviertoets die de meest linkertoets van het hoge
bereik dient te worden.
Voorbeeld: Druk op de G3 klaviertoets om G3 als
splitspunt in te stellen.
G3
D-44
Gebruik van lagen en splitsen
tegelijkertijd
Lagen en splitsen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden om
een gelaagd splitstoetsenbord te verkrijgen. Er is geen verschil
tussen eerst gelaagde tonen creëren en vervolgens het
toetsenbord splitsen en deze handelingen in omgekeerde
volgorde doen. Als lagen en splitsen tegelijkertijd gebruikt
worden, worden twee tonen (hoofdtoon + gelaagde toon) aan
het hoge bereik van het toetsenbord en twee aan het lage
bereik (splitstoon en gelaagde splitstoon) toegewezen.
Splitsen van het toetsenbord en
daarna het lagen van tonen
1
Druk op de TONE toets en voer daarna het
toonnummer van de hoofdtoon in.
Brass
664A-D-046A
Instellingen van het keyboard
2
Druk op de SPLIT toets en voer daarna het nummer
van de splitstoon in.
Pi zz.St r
Transpositie van het toetsenbord
Transpositie laat u de sleutel van het gehele toetsenbord
verhogen en verlagen in semitoon (halve toon) eenheden. Als
u een begeleiding wilt spelen voor een vocalist die in een
andere sleutel zingt dan het keyboard bijvoorbeeld, kunt u
eenvoudigweg de sleutel van het keyboard veranderen met
de transpositiefunctie.
Indicator verschijnt
• Druk na instellen van de splitston op de SPLIT toets
om het toetsenbord te ontsplitsen.
3
Druk op de LAYER toets en voer daarna het nummer
van de laagtoon in.
• Merk op dat u de stappen 2 en 3 kunt omwisselen
door eerst de laagtoon en vervolgens de splitstoon in
te stellen.
F r . Ho r n
Indicator verschijnt
4
5
Druk op de SPLIT toets of de LAYER toets zodat
zowel de splits- (SPLIT) als de laagindicator (LAYER)
op de display staan.
Stel het splitspunt in.
• Druk terwijl u de SPLIT toets ingedrukt houdt op de
klaviertoets die de meest linkertoets van het lage
bereik dient te worden.
7
1
Druk op de RHYTHM toets om de ritmefunctie in
te schakelen.
• Merk op dat u het toetsenbord niet kunt transponeren
tijdens
de
melodiebankfunctie
of
de
pianobankfunctie.
2
Gebruik de KEY CONTROL/TRANSPOSE toetsen
(
/
) om de sleutel van het keyboard aan te
passen.
: Verhoogt de sleutel met één halve toon
: Verlaagt de sleutel met één halve toon
Voorbeeld: Om het toetsenbord met vijf halve tonen
hoger te transponeren.
Tr ans .
Voer het nummer van de gelaagde splitstoon in.
Wa r m P a d
6
Transponeren van het toetsenbord
Probeer nu iets op het toetsenbord te spelen.
• Druk nogmaals op de LAYER toets om de tonen te
“ontlagen” en druk nogmaals op de SPLIT toets om
het toetsenbord te “ontsplitsen”.
GELAAGD EN GESPLITST
Splitstoon (PIZZICATO STRINGS)
+
Gelaagde splitstoon (STRINGS)
Hoofdtoon (BRASS)
+
Gelaagde toon (FRENCH HORN)
Splitspunt
664A-D-047A
OPMERKING
• Het toetsenbord kan getransponeerd worden binnen een
bereik van –12 (een octaaf lager) tot +12 (een octaaf
hoger).
• De default instelling voor transponeren is “00” telkens
bij inschakelen van het keyboard.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het
transponeerscherm voor ca. vijf seconden in de display
aangegeven staat terwijl u niets doet.
• De transponeerinstelling heeft tevens invloed op de
weergave van het geheugen en de automatische
begeleiding.
• Voer de bovenstaande procedure uit en druk tegelijkertijd
op beide KEY CONTROL/TRANSPOSE toetsen ( / )
in stap 2 om het toetsenbord terug te stellen tot de
oorspronkelijke sleutel. U kunt ook de [+] en [–] toetsen
gebruiken om de transponeerinstelling te veranderen
naar “00”.
• Het effect van de transponeerfunctie hangt af van de
toonhoogte van elke noot en van de toon die u op dat
moment gebruikt. Als door het transponeren een noot
buiten het toelaatbare bereik voor een toon komt te
vallen zal de noot gesubstitueerd worden door dezelfde
noot in de dichtstbijzijnde octaaf die wel binnen het
bereik valt.
D-45
Instellingen van het keyboard
Gebruik van toetsrespons
Bij inschakelen van toetsrespons hangt het relatieve volume
van het geluid van het keyboard af van de kracht die er op
de klaviertoetsen uitgeoefend wordt, precies zoals bij een
akoestische piano.
De toetsrespons verzorgt een keus van drie instellingen zoals
hieronder beschreven.
OFF: Deze instelling schakelt de toetsrespons uit. De sterkte
van de aanslag op het toetsenbord heeft geen effect op
de weergegeven noten.
1: Deze instelling verzorgt de toetsrespons die geschikt is voor
normaal spel.
2: Deze instelling verhoogt de toetsrespons zodat harder
aanslaan van de toetsen een groter effect heeft dan de “1”
instelling.
1
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het TOUCH RESPONSE SELECT scherm verschijnt.
Touch
OPMERKING
• Toetsrespons heeft niet alleen invloed op de interne
klankbron van het keyboard, maar wordt ook afgegeven
als een zendboodschap.
• De instelling van de toetsrespons wordt niet beïnvloed
door data van de weergave van het melodiegeheugen
en de begeleiding.
Aangaande de FUNCTION toets
Telkens bij indrukken van de FUNCTION toets wordt naar het
volgende van 11 instelschermen gegaan. Mocht u per ongeluk
het te gebruiken scherm voorbijgaan, blijf dan op de FUNCTION
toets drukken totdat het scherm opnieuw verschijnt.
Instellen van het begeleidings- en
melodiebankvolume
U kunt het volume van de begeleiding en
melodiebankmelodieën onafhankelijk instellen van de noten
die u op het toetsenbord speelt. U kunt een volumeniveau
specificeren tussen 000 (minimum) en 127 (maximum).
Het begeleidingsvolume instellen
2
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–] of
[0] en [1] toetsen.
1
Voorbeeld: Om toetscurve 2 in te stellen.
Druk tweemaal op de FUNCTION toets om het
begeleidingsvolume instelscherm te verkrijgen.
Touch
A c om p V o l
Huidige instelling van het begeleidingsvolume
• Toetsrespons is ingeschakeld wanneer de TOUCH
RESPONSE indicator brandt.
2
Verander de momenteel ingestelde waarde van het
volume m.b.v. de cijfertoetsen of m.b.v. de [+]/[–]
toetsen.
Voorbeeld: 110
A c om p V o l
Indicator verschijnt
• Toetsrespons is uitgeschakeld wanneer de TOUCH
RESPONSE indicator niet brandt.
OPMERKING
• De huidige volumewaarde van de begeleiding die in Stap
1 verschijnt, verdwijnt weer automatisch uit de display
als er binnen ongeveer 5 seconden niets ingevoerd
wordt.
• Door tegelijkertijd op de [+] en [–] toetsen te drukken
wordt het begeleidingsvolume automatisch op 115
ingesteld.
De indicator verdwijnt
D-46
664A-D-048A
Instellingen van het keyboard
Instellen van het ingebouwde
toonvolume
Schakel de melodiebankfunctie of de pianobankfunctie in en
voer
vervolgens
de
procedure
onder
“Het
begeleidingsvolume instellen” uit.
• In dit geval zal een melodievolumescherm verschijnen in
plaats van het begeleidingsvolumescherm.
Instellen van het volume van de
weergave van SMF data van een
geheugenkaart
Leg een geheugenkaart in de kaartgleuf en voer vervolgens
de procedure onder “Het begeleidingsvolume instellen” uit.
• In dit geval zal een melodievolumescherm verschijnen in
plaats van het begeleidingsvolumescherm.
Stemmen van het keyboard
Selecteren van het alfabettype
voor weergave op het
televisiescherm
U kunt ook voor het type schrift voor weergave op het
televisiescherm kiezen tussen het Latijnse schrift (ons gewone
alfabet) of het Russisch Cyrillische schrift.
• Melodienamen en teksten van melodieën in het
gebruikersgebied van de melodiebank.
• Melodienamen en teksten van SMF data die opgeroepen is
van een geheugenkaart.
Specificeren van het alfabet op het
scherm van het televisietoestel
1
Voorbeeld: Wanneer het Latijnse alfabet op dat moment
geselecteerd is.
Gebruik de volgende procedure om het keyboard af te
stemmen op een ander muziekinstrument.
Ch r Se t
Stemmen van het keyboard
1
Druk drie maal op de FUNCTION toets om het
stemscherm te tonen.
Tune
2
Stel de stemwaarde in m.b.v. de [+], [–] en de
cijfertoetsen.
Druk op de FUNCTION toets om het instelscherm
voor het alfabettype weer te geven.
2
Selecteer het gewenste alfabettype d.m.v. de
[+]/[–] toetsen.
Voorbeeld: Wanneer het Russische Cyrillische schrift
geselecteerd is.
Ch r Se t
Voorbeeld: Om het stemmen met 20 te verlagen
Tune
OPMERKING
• Het keyboard kan binnen een bereik van –50 tot +50
cent gestemd worden.
* 100 cent komt overeen met een halftoon.
• De default steminstelling is “00” telkens wanneer het
keyboard ingeschakeld wordt.
• Het scherm verdwijnt automatisch als het stemscherm
voor ca. vijf seconden in de display aangegeven staat
terwijl u niets doet.
• De steminstelling heeft tevens invloed op de weergave
van het melodiegeheugen en de automatische
begeleiding.
• Voer de bovenstaande procedure uit en druk tegelijkertijd
op de [+] en [–] toetsen in stap 2 om het toetsenbord
terug te stellen tot de oorspronkelijke toonschaal.
664A-D-049A
D-47
Aansluiting op een computer
LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2
FUNCTION
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
Aansluiting op een computer
Met de USB poort kunt u het keyboard snel en eenvoudig
aansluiten op een computer. Installeer bij uw computer eerst
de USB MIDI driver die op de CD-ROM staat die meegeleverd
wordt met dit keyboard. Dit stelt u in staat om in de handel
verkrijgbare MIDI software te gebruiken op uw computer en
data uit te wisselen tussen het keyboard en uw computer.
Installeren van de USB MIDI driver
1
U dient nu op uw computer de USB MIDI driver te
installeren die zich bevindt op de CD-ROM die
meegeleverd was met het keyboard.
• Voor informatie aangaande het installeren van de USB MIDI
driver wordt u verwezen naar de “Gebruiksaanwijzing
voor het USB MIDI stuurprogramma” (manual_d.pdf) op
de “CASIO USB Manual and Driver CD-ROM”.
** Adobe Reader kan niet worden geïnstalleerd op een computer
die onder Windows 98 draait. Dubbelklik op “ar505nld.exe”
om Acrobat Reader te installeren op een computer die onder
Windows 98 draait.
Minimale systeemvereisten voor de computer
Ondersteunde besturingssystemen
De werking wordt ondersteund onder Windows® XP, Windows®
2000, Windows® Me, Windows® 98SE en Windows® 98.
● In het algemeen
• IBM AT of compatibele computer
• USB poort die normaal werkt onder Windows
• CD-ROM drive (voor de installatie)
• Minstens 2MB vrije ruimte op de harde schijf (exclusief
ruimte die benodigd is voor Adobe Reader)
● Windows XP
• 300MHz of snellere Pentium processor
• Minstens 128MB geheugen
● Windows 2000
OPMERKING
• Voordat u begint met het daadwerkelijk installeren van
het USB MIDI stuurprogramma dient u eerst de inhoud
te lezen van het “readme.txt” bestand in de Nederlandse
(“Dutch”) map, op de CD-ROM.
• Gebruik Adobe Reader of Acrobat Reader voor toegang tot
de gebruiksaanwijzing voor het USB MIDI
stuurprogramma.*
* U dient Adobe Reader of Acrobat Reader reeds op uw computer
geïnstalleerd te hebben om de inhoud van de
“Gebruiksaanwijzing voor het USB MIDI stuurprogramma”
(manual_d.pdf) te kunnen bekijken. Mocht uw computer niet
reeds Adobe Reader of Acrobat Reader geïnstalleerd hebben,
gebruik dan de onderstaande procedure om het programma te
installeren.
Installeren van Adobe Reader (Acrobat Reader**)
• Plaats de “USB Manual and Driver CD-ROM” in de CDROM drive van uw computer.
• Op de CD-ROM navigeer naar map die “Adobe” heet, open
de Nederlandse (“Dutch”) map en dubbelklik
“ar601nld.exe” (“ar505nld.exe”**). Volg de aanwijzingen
die op het computerscherm verschijnen om de Adobe
Reader te installeren.
D-48
• 166MHz of snellere Pentium processor
• Minstens 64MB geheugen
● Windows Me, Windows 98SE, Windows 98
• 166MHz of snellere Pentium processor
• Minstens 32MB geheugen
Stuurprogramma handtekening
● Windows XP
1
2
Log in bij Windows XP via een computer
Administrators account. Zie de documentatie die met
Windows XP meegeleverd wordt voor informatie
aangaande computer Administrators accounts.
Klik in het Windows
[Configuratiescherm].
[Start]
menu
op
• Klik op [Overschakelen op klassieke weergave] als u
de [Systeem] icoon niet in het configuratiescherm kunt
vinden.
3
Klik op de [Systeem] icoon. Klik in het
dialooogvenster dat verschijnt op het [Hardware]
tabblad en klik vervolgens op de [Stuurprogramma
Handtekening] toets.
664A-D-050A
Aansluiting op een computer
4
Selecteer [Negeren] in het dialoogvenster dat
verschijnt en klik vervolgens op [OK].
● Windows 2000
1
2
3
4
Log in via de Administrators groepsaccount. Zie
de documentatie die met Windows 2000
meegeleverd wordt voor informatie aangaande de
Administrators groep.
Wijs in het Windows [Start] menu op [Instellingen]
en klik vervolgens op [Configuratiescherm].
Klik op de [systeem] icoon. Klik in het
dialooogvenster dat verschijnt op het [Hardware]
tabblad en klik vervolgens op de [Stuurprogramma
Handtekening] toets.
Selecteer [Negeren] in het dialoogvenster dat
verschijnt en klik vervolgens op [OK].
OPMERKING
• Namen van bedrijven en producten zijn handelsmerken
van de respectievelijke eigenaren.
Gebruik van de USB poort
Merk op dat u een los verkrijgbare USB kabel dient aan te
schaffen om het keyboard aan te sluiten op een computer via
de USB poort. Pas nadat u een USB aansluiting tot stand heeft
gebracht tussen het keyboard en een computer kunt u data
tussen deze apparaten uitwisselen.
Aansluiten van een computer m.b.v.
de USB poort
1
Gebruik voor de aansluiting van het keyboard op
de computer een los verkrijgbare USB kabel.
USB poort van
de computer
USB kabel
Uitbreiden van de selecties in de
ingebouwde melodieën
U kunt melodiedata overbrengen van uw computer naar het
keyboard. U kunt maximaal 10 melodieën opslaan (ongeveer
320 KB) als ingebouwde melodieën 50 – 59. Als het SMF data
die u gekocht of gecreëerd heeft betreft, dan heeft u een SMF
Converter nodig om de data te converteren naar het CASIO
formaat voordat u het naar het keyboard overstuurt.
Installeren van de SMF Converter
1
Installeer op de computer waarop u van plan bent
aan te sluiten het SMF Converter software dat
meegeleverd is op de CD-ROM die gebundeld is
bij het keyboard.
• Dubbelklik op “SMFConv-e.exe” can de CD-ROM en
volg daarna de aanwijzingen die verschijnen op het
beeldscherm van uw computer om SMF Converter te
installeren.
* Lees eerst de inhoud van het “smfreadme.txt” bestand in de
Nederlandse taalmap op de CD-ROM voordat u SMF Converter
installeert.
Dubbelklik voor nadere informatie aangaande het gebruik
van SMF Converter op “index.html” in de [help] map die
gecreëerd werd toen u een SMF Converter installeerde. U kunt
ook gebruikersdocumentatie installeren vanaf het Windows
[Start] menu door te klikken op [Programma’s] – [CASIO] [SMF Converter] – [manual].
* Het gebruik van een browser die frames (kaders) ondersteunt
(zoals Internet Explorer 4 of Netscape Navigator 4.04 of hoger)
is nodig om de SMF Converter handleiding te bekijken.
Minimum vereisten voor het computersysteem
* Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 98SE
Windows Me
Windows XP
* Opslag
Minstens 10MB lege ruimte op de harde schijf
* USB interface
• U kunt ook een kopie van het SMF Converter software
verkrijgen door het van de onderstaande Webpagina te
downloaden. Na het downloaden kunt u het software op
uw computer installeren.
USB aansluiting
USB poort van het keyboard
CASIO MUSIC SITE
http://music.casio.com/
• Naast het software zelf kan de CASIO MUSIC SITE u ook
voorzien van informatie aangaande het installeren en het
gebruik. U kunt het laatste nieuws over uw keyboard en
andere CASIO muziekinstrumenten vinden en nog veel
meer nuttige informatie.
664A-D-051A
D-49
Aansluiting op een computer
Opslag van melodiedata
NAVIGATE CHANNEL (Default: 4)
Melodiedata die opgeslagen is als melodieën in de
melodiebank blijven behouden zelfs als de spanning
uitgeschakeld wordt zolang er spanning wordt toegevoerd
aan het keyboard via de batterijen of de netadapter. Als u de
batterijen verwijderd of als deze leeg raken terwijl het
keyboard niet van spanning voorzien wordt via de netadapter
dan zeal de melodiedata worden gewist. Zorg er dus voor
het keyboard via de netadapter van spanning te voorzien als
u de batterijen gaat vervangen.
Bij ontvangst van boodschappen van een computer voor
weergave op dit keyboard is het navigeerkanaal het kanaal
waarvan de nootdata in het display verschijnt. Als
navigeerkanaal kunt u één kanaal van 01 t/m 16 instellen.
Daar deze instelling u data op elk kanaal van in de handel
verkrijgbare SMF data laat gebruiken om klaviertoetsen in
de schermhulp toetsenbordgids te laten branden, kunt u
analyzeren hoe verschillende onderdelen van een
arrangement gespeeld worden.
OPMERKING
1
• Dit keyboard ondersteunt SMF 0 en 1 formaatdata.
• Sprekende
vingerzettinggids,
in-beeld
vingerzettingindicators en de oefenfrasefunctie worden
niet ondersteund voor SMF data die u aankoopt of
creëert.
Algemene MIDI toon
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het NAVIGATE CHANNEL scherm verschijnt.
Na v i . Ch
2
Verander van kanaalnummer m.b.v. de [+], [–] en
cijfertoetsen [0] - [9].
Deze algemene MIDI standaard definieert de nummerreeks, de
nummerreeks van de drumgeluiden, het aantal MIDI kanalen
dan gebruikt kan worden en andere algemene factoren die de
opzet van de geluidsbron bepalen. Hierdoor kan op een
algemene MIDI geluidsbron geproduceerde data weergegeven
worden met gelijkwaardige tonen en identieke nuances als het
origineel zelfs bij weergave via de geluidsbron van andere
fabrikanten.
Dit keyboard komt overeen met de algemene MIDI standaard
zodat het aangesloten kan worden op een computer gebruikt
voor weergave van algemene MIDI data die gekocht, vanaf het
internet geplukt of via andere bronnen verkregen worden.
Om bepaalde klanken uit te schakelen tijdens weergave
van melodiedata die ontvangen wordt
<<Navigeerkanaal aan/uit>>
Veranderen van instellingen
1
Voorbeeld: om kanaal 2 in te stellen
Na v i . Ch
Dit gedeelte vertelt u hoe de vereiste instellingen gemaakt
kunnen worden bij het aansluiten van een extern toestel.
Druk op de RIGHT/TRACK 2 toets tijdens het spelen
van melodiedata.
• Hierdoor wordt het geluid van het navigeerkanaal
uitgeschakeld maar klaviertoetsen in de schermhulp
toetsenbordgids blijven oplichten in overeenkomst
met de via dat kanaal ontvangen data. Druk nogmaals
op de RIGHT/TRACK 2 toets om het kanaal opnieuw
in te schakelen.
KEYBOARD CHANNEL (Default: 1)
Dit keyboardkanaal is het kanaal dat gebruikt wordt om
boodschappen van dit keyboard te zenden naar een
Computer. Als keyboardkanaal kunt u één kanaal van 1 t/m
16 instellen.
<<Volgende lagere kanaal van het navigeerkanaal aan/uit>>
1
1
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het KEYBOARD CHANNEL scherm verschijnt.
Keybd Ch
2
Verander van kanaalnummer m.b.v. de [+] en [–]
of de cijfertoetsen.
Voorbeeld: om kanaal 4 in te stellen
Keybd Ch
D-50
Druk op de LEFT/TRACK 1 toets tijdens het spelen
van melodiedata.
• Hierdoor wordt het geluid uitgeschakeld van het
kanaal waar van het nummer lager is dan het
navigeerkanaal maar klaviertoetsen in de schermhulp
toetsenbordgids blijven oplichten in overeenkomst
met de via dat kanaal ontvangen data. Druk nogmaals
op de LEFT/TRACK 1 toets om het kanaal opnieuw
in te schakelen.
Voorbeeld: Als het navigeerkanaal 4 is, dan zal de
bovenstaande handeling kanaal 3
uitschakelen.
664A-D-052A
Aansluiting op een computer
LOCAL CONTROL (Default: aan)
oFF: Alles dat gespeeld wordt op dit toetsenbord wordt als
boodschap afgegeven via de USB poort zonder te
worden weergegeven door de interne klankbron.
• Merk tevens op dat geen geluid geproduceerd zal worden
door het keyboard als LOCAL CONTROL uitgeschakeld
en geen extern toestel aangesloten is.
1
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het LOCAL CONTROL scherm verschijnt.
Voorbeeld: Als LOCAL CONTROL ingeschakeld is
Loca l
2
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–] of
[0] en [1] toetsen.
Voorbeeld: Om LOCAL CONTROL uit te schakelen
Loca l
GM functie ontvangst
Wanneer GM off (GM uitschakelen) data ontvangen wordt
en de functieschakelaar ingesteld wordt op een
akkoordfunctie, wordt de automatische begeleidingsakkoord
gespecificeerd in overeenstemming met de ontvangen
boodschap.
Wanneer GM on (GM inschakelen) data ontvangen wordt
kunnen begeleidingsakkoorden niet gespecificeerd worden
door de ontvangen boodschap.
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
(Default: SUS)
SUS(aanhouden): Stelt een aanhoudeffect*1 in bij indrukken
van het pedaal.
SoS (sostenuto): Stelt een sostenuto-effect*2 in bij indrukken
van het pedaal.
SFt (zacht): Bewerkstelligt een vermindering van het
geluidsvolume bij indrukken van het pedaal.
rHy (ritme): Bewerkstelligt bediening van de START/STOP
toets bij indrukken van het pedaal.
1
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK scherm verschijnt.
Voorbeeld: Als aanhouden ingeschakeld is
ACCOMP OUT (Default: uit)
Jack
on: De automatische begeleiding wordt gespeeld door het
keyboard en de corresponderende boodschap afgegeven
via de USB poort.
oFF: Automatische begeleidingsboodschappen worden niet
weergegeven via de USB poort.
1
Verander de stand m.b.v. de [+] en [–] of [0], [1],
[2] en [3] toetsen.
Voorbeeld: Om het ritme in te stellen
Blijf dan op de FUNCTION toets drukken totdat
het ACCOMP OUT scherm verschijnt.
Voorbeeld: Als ACCOMP OUT uitgeschakeld is
A c om p O u t
2
2
Schakel de stand aan en uit m.b.v. de [+] en [–] of
[0] en [1] toetsen.
Voorbeeld: Om ACCOMP OUT in te schakelen
A c om p O u t
664A-D-053A
Jack
*1 Aanhouden
Bij pianotonen an andere klanken die wegsterven, werkt het
pedaal als een demppedaal waarbij de klanken langer
aangehouden worden dan het pedaal ingedrukt gehouden
wordt. Bij orgeltonen en andere doorlopende klanken blijven
op het keyboard gespeelde noten aangehouden worden totdat
het pedaal wordt losgelaten. In beide gevallen wordt het
aanhoudeffect tevens uitgeoefend op noten die gespeeld
worden terwijl het pedaal reeds ingedrukt is.
*2 Sostenuto
Dit effect werkt hetzelfde als bij aanhouden behalve dat het
enkel uitgeoefend wordt op noten die reeds klinken op het
moment dat het pedaal ingedrukt wordt. Noten die dus
gespeeld worden als het pedaal reeds ingedrukt is, worden
niet beïnvloed.
D-51
Een geheugenkaart gebruiken
FUNCTION
SCORING
Cijfertoetsen
Number
buttons
[+] / [–]
START/STOP
SD CARD SLOT
<PLAY/STOP>
Uw keyboard is uitgevoerd met een
kaartgleuf die het gebruik van
geheugenkaarten (los verkrijgbare SD
geheugenkaart of los verkrijgbare CASIO melodiedatakaart*)
ondersteunt. Dit maakt het voor het keyboard mogelijk om
los verkrijgbare SMF data direct te lezen hetgeen opgeslagen
is op een geheugenkaart van uw computer voor karaoke en
lessen. Geheugenkaartdata kunnen op dezelfde manier
worden gebruikt als ingebouwde melodieën.
● Ondersteunde geheugenkaarten:
SD geheugenkaart en los verkrijgbare CASIO
melodiedatakaart*
● Ondersteunde SD geheugenkaarten:
1 GB of minder (kaarten met een capaciteit groter dan 1
GB worden niet ondersteund.)
● Maximaal aantal te importeren melodieën: Max. 1.000
• Het feitelijke aantal melodieën kan geïmporteerd kan
worden hangt af van de grootte van elk bestand. Het
feitelijke aantal zal minder dan 1.000 zijn wanneer de
afzonderlijke melodiebestanden groot zijn.
● Ondersteunde data:
SMF formaat 0, CASIO origineel formaat CM2
BELANGRIJK!
• Gebruik alleen een SD geheugenkaart of een los
verkrijgbare CASIO melodiedatakaart* met dit keyboard.
Een juiste werking wordt niet gegarandeerd bij het
gebruik van een ander type kaart.
Voorzorgsmaatregelen aangaande
geheugenkaarten en de kaartgleuf
BELANGRIJK!
• Lees zorgvuldig alle documentatie die die meegeleverd
wordt met de geheugenkaart voor belangrijke informatie
over het hanteren van de kaarten.
• SD geheugenkaarten zijn voorzien van een
schrijfbeveiligingsschakelaar die gebruikt kan worden om te
beveiligen tegen het onverhoeds uitwissen van data. Nadat
u belangrijke data op een SD geheugenkaart opgeslagen
heeft, is het verstandig om de schrijfbeveiligingsschakelaar
te gebruiken om de data te beveiligen tegen onverhoedse
veranderingen en onverhoeds wissen.
D-52
CARD
STEP
• Vermijd de volgende plaatsen bij het opslaan van data
en het gebruik van geheugenkaarten. Dergelijke
omstandigheden kunnen namelijk leiden tot beschadiging
van de data die op de kaart opgeslagen zijn.
• Plaatsen die een hoge temperatuur, hoge
vochtigheidsgraad hebben of waar zich roest
veroorzakende chemicaliën bevinden
• Plaatsen die onderhevig zijn aan een sterke
elektrostatische lading of elektrische storing
• Wanneer u een geheugenkaart aanraakt let er dan op
dan u de contactpunten nooit met uw vingers aanraakt.
• Als de datatoegangsindicator brandt en de boodschap
“Pls Wait” (wachten a.u.b.) zich in de display bevindt,
betekent dit dat toegang verschaft is tot de data op de
geheugenkaart door de opslag-, schrijf- of wisfunctie.
Haal de geheugenkaart nooit uit de kaartgleuf en schakel
het keyboad nooit uit terwijl er toegang wordt verschaft
naar de kaart. Hierdoor kan de data op de
geheugenkaart en zelfs de kaartgleuf beschadigd raken.
• Probeer nooit iets in de kaartgleuf van dit keyboard te
steken dat geen SD geheugenkaart of los verkrijgbare
CASIO melodiedatakaart*. Dit kan nl. defecten
veroorzaken bij het keyboard.
• Wordt een geheugenkaart in de kaartgleuf gestoken
terwijl hij geladen is met statische elektriciteit dan kan
dit er de oorzaak van zijn dat het keyboard niet meer
goed werkt. Mocht dit gebeuren schakel dan het
keyboard eenmaal uit en vervolgens weer aan.
• Een geheugenkaart die langere tijd in de kaartgleuf heeft
gezeten kan nogal heet aanvoelen wanneer u hem er
uithaalt. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• Merk op dat geheugenkaarten een beperkte levensduur
hebben. Na langdurig gebruik kan het gebeuren dat u
er geen data meer op kunt opslaan of dat u er geen
data van kan lezen of dat de data niet meer uitgewist
kan worden. Mocht dit het geval zijn dan dient u een
nieuwe geheugenkaart aan te schaffen.
* Niet verkrijgbaar in bepaalde landen en streken.
CASIO COMPUTER CO., LTD. neemt geen
verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade aan u of
aan een derde voor het verlies of de beschadiging van data.
664A-D-054A
Een geheugenkaart gebruiken
Een geheugenkaart insteken en
uitnemen
BELANGRIJK!
• Denk er aan dat u het keyboard uitschakelt voordat u
een geheugenkaart insteekt of uitneemt.
• Denk er aan dat u de kaart in de juiste richting houdt
wanneer u hem insteekt. Gebruik nooit geweld wanneer
u de geheugenkaart in de kaartgleuf steekt en weerstand
voelt.
• Haal de geheugenkaart nooit uit de kaartgleuf en schakel
het keyboard nooit uit terwijl toegang wordt verkregen
tot de kaartdata door een schrijf- of formaatbewerking.
Hierdoor kunnen de data op de geheugenkaart en zelfs
de kaartgleuf zelf beschadigd raken.
Een geheugenkaart in de kaartgleuf steken
1
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar
boven voorzichtig in de kaartgleuf. Steek de kaart
volledig in totdat hij op zijn plaats vastklikt.
Voorbereidingen
BELANGRIJK!
• Voordat u een SD geheugenkaart bij dit keyboard gebruikt
dient u eerst de onderstaande procedure te volgen om
de kaart te formatteren. Na het formatteren kunt u SMF
data van uw computer naar de data oversturen.
• Door het formatteren van een SD geheugenkaart met
dit keyboard wordt automatisch een map gecreëerd op
de kaart die “MUSICDAT” heet. Als u SMF data
overstuurt van uw computer naar de kaart voor gebruik
met dit keyboard dient u deze data op te slaan in de
“MUSICDAT” map.
• Merk op dat het formatteren van een kaart of een diskette
die reeds data bevat, alle data erop zal wissen. Data
die door het formatteren gewist wordt kan niet opnieuw
worden verkregen. Controleer dat het medium echt geen
data bevat die u nog nodig heeft voordat u de
onderstaande procedure uitvoert.
VOORBEREIDINGEN
• Steek de SD geheugenkaart die u wilt formatteren in de
kaartgleuf van het keyboard. Let er op dat de
schrijfbeveiliging van de geheugenkaart verwijderd zodat
het mogelijk is om er op te schrijven.
Formatteren van een SD geheugenkaart
Voorkant
1
F o r ma t ?
Een geheugenkaart uit de kaartgleuf nemen
1
2
Druk de geheugenkaart in de kaartgleuf en laat hem
dan los. Hierdoor zal de kaart halverwege naar
buiten komen.
Druk een aantal malen op de FUNCTION toets
totdat het instelscherm voor het kaartformaat
verschijnt.
2
Druk op de [+] (YES) toets.
• Hierdoor verschijnt een bevestigingsboodschap om
te vragen of u het media (in dit geval dus de kaart)
inderdaad wilt formatteren.
Trek de geheugenkaart vervolgens uit de kaartgleuf.
3
Druk op de [+] (YES) toets om het formatteren te starten.
• De boodschap “Pls Wait” (wachten a.u.b.) blijft in het
display om aan te geven dat een procedure plaats aan
het vinden is. Probeer nooit een andere bewerking uit
te voeren met het keyboard terwijl de kaart
geformatteerd wordt. Nadat het formatteren voltooid
is, keert het keyboard terug naar de functie die
ingeschakeld stond voordat u het instelscherm instelde.
• Druk op de [–] (NO = nee) toets om de
formaatbewerking te annuleren. Hierdoor keert het
keyboard terug naar het kaartformaat instelscherm.
• Mocht een foutlezing in het display verschijnen, zie
dan “Foutlezingen bij geheugenkaarten” op pagina
D-55. Door de FUNCTION toets in te drukken terwijl
een foutlezing in het display aangegeven wordt, keert
u terug naar het kaartformaat instelscherm.
664A-D-055A
D-53
Een geheugenkaart gebruiken
Lezen van een geheugenkaart
1
Druk op de CARD toets.
■ Om uw spel te evalueren m.b.v. SMF data
3-1
• Het keyboard zal de SMF data lezen en de
evaluatiefunctie inschakelen.
• Een foutlezing verschijnt als het geselecteerde SMF
databestand groter dan ongeveer 320 KB is.
• Mocht een foutlezing verschijnen, zie dan
“Foutlezingen bij geheugenkaarten” op de
volgende pagina voor informatie wat u moet doen.
• Het kanaal dat als het navigatiekanaal is
gespecificeerd, wordt toegewezen aan het
rechterhand gedeelte terwijl het kanaal dat een
nummer lager is dan het kanaal dat als
navigatiekanaal gespecificeerd is, aan het
linkerhand gedeelte wordt toegewezen.
• De stemvingerzettinggids en de in-beeld
vingerzettingindicators worden niet ondersteund
voor SMF data.
Indicator verschijnt
2
3
Voer m.b.v. de cijfertoetsen het nummer van drie
cijfers in dat correspondeert aan de SMF data die u
wilt selecteren.
Voer één van de volgende bewerkingen uit.
■ Om SMF data weer te geven
3-1
Druk op de START/STOP toets.
• Het keyboard zal de SMF data lezen en weergeven.
• Een foutlezing verschijnt als het geselecteerde SMF
databestand groter dan ongeveer 320 KB is.
Druk op de SCORING toets.
4
Druk op de START/STOP toets om weergave van
SMF data te stoppen.
■ Om mee te zingen met SMF data
3-1
Druk op de <PLAY/STOP> toets.
• Het keyboard zal de SMF data lezen en weergeven
met de Karaoke functie.
• Een foutlezing verschijnt als het geselecteerde SMF
databestand groter dan ongeveer 320 KB is.
• Wanneer u een melodie met songtekstdata
selecteert en daarvan de weergave start terwijl het
keyboard aangesloten is op een televisietoestel zal
een karaoke scherm met de songtekst op het scherm
van het televisietoestel verschijnen.
■ Om SMF data te gebruiken bij het 3-stappen lessysteem
3-1
Druk op de STEP 1, STEP 2 of STEP 3 toets.
• Het keyboard zal de SMF data lezen en een les
starten bij de stap die u selecteerde.
• Een foutlezing verschijnt als het geselecteerde SMF
databestand groter dan ongeveer 320 KB is.
• Mocht een foutlezing verschijnen, zie dan
“Foutlezingen bij geheugenkaarten” op de
volgende pagina voor informatie wat u moet doen.
• Het kanaal dat als het navigatiekanaal is
gespecificeerd, wordt toegewezen aan het
rechterhand gedeelte terwijl het kanaal dat een
nummer lager is dan het kanaal dat als
navigatiekanaal gespecificeerd is, aan het
linkerhand gedeelte wordt toegewezen.
• De stemvingerzettinggids en de in-beeld
vingerzettingindicators worden niet ondersteund
voor SMF data.
D-54
664A-D-056A
Een geheugenkaart gebruiken
Foutlezingen bij geheugenkaarten
Displaymelding
Oorzaak
Te ondernemen stappen
Err No Card
Er bevindt zich geen geheugenkaart in het
keyboard of de geheugenkaart die u gebruikt
is niet op de juiste wijze ingelegd.
Leg een geheugenkaart in of steek de
geheugenkaart op de juiste wijze in.
................................................................. pagina D-53
Err No File
(1) Het type melodiedata op de geheugenkaart
dat ondersteund wordt door het keyboard
bevindt zich niet in de MUSICDAT map.
(2) De geheugenkaart heeft geen MUSICDAT
map.
(1) Verplaats de bestanden met melodiedata die
ondersteund worden door het keyboard naar
de MUSICDAT map.
(2) Creëer een MUSICDAT map en verplaats de
van toepassing zijnde bestanden in de map.
Door de geheugenkaart te formatteren wordt
automatisch een MUSICDAT map gecreëerd.
................................................................. pagina D-53
Err WrongDat
De data is beschadigd
Neem de nodige stappen om de beschadigde data
door normale data te vervangen.
Err SizeOver
Het bestand is te groot om door dit keyboard
te worden gespeeld.
De maximale grootte van ondersteunde bestanden
is 320 KB. Selecteer een kleiner bestand.
................................................................. pagina D-54
Err Protect
De geheugenkaart is schrijfbeveiligd.
Verwijder de schrijfbeveiliging en formatteer de
kaart opnieuw.
........................................................ pagina’s D-52, 53
Err Format
(1) De geheugenkaart heeft een formaat die
niet ondersteund wordt door dit keyboard.
(2) De geheugenkaart heeft een capaciteit die
niet ondersteund wordt door dit keyboard.
(3) Er is iets fout met de geheugenkaart.
(1) Formatteer de geheugenkaart met dit keyboard.
........................................................... pagina D-53
(2) Dit keyboard ondersteunt geheugenkaarten met
een capaciteit van 1 GB of minder.
........................................................... pagina D-52
(3) Gebruik een andere geheugenkaart.
Err Not SMF0
Er is geen Format 0 bestand van het SMF
formaat. Dit keyboard ondersteunt enkel
Format 0 SMF bestanden.
Gebruik een Format 0 bestand van het SMF
formaat.
................................................................. pagina D-52
Err Card R/W
Om de een of andere reden kan er niet op de
geheugenkaart worden geschreven en kan hij
niet worden geformatteerd.
Gebruik een andere geheugenkaart.
664A-D-057A
D-55
Een geheugenkaart gebruiken
Err Mem Full
Het keyboard kwam geheugen te kort voor het
lezen van SMF data tijdens de weergave, karaoke,
een les of tijdens het gebruik van de
evaluatiefunctie.
Na enkele seconden wordt de “Err Mem Full” (geheugen vol) boodschap vervangen door één van de
onderstaande boodcshappen.
<“dEL UsrSong?” (gebruikersmelodie wissen?)>
Deze boodschap vraagt of u de inhoud van het melodiebank gebruikersgebied voor opslag van SMF
data (10 melodieën) wilt wissen om ruimte te maken voor de SMF data die u probeert in te lezen. Om
deze boodschap te wissen en terug te gaan naar het kaartbank functiescherm drukt u op de [–] (NO)
toets.
1) Druk op de [+] (YES) toets als u de inhoud van het melodiebank gebruikersgebied wilt wissen.
• Hierdoor verschijnt de bevestigingsboodschap in het display.
• Wilt u de wisbewerking toch niet laten doorgaan, druk dan op de [–] (NO) toets. Hierdoor keert
u terug naar de bevestigingsboodschap.
2) Druk op de [+] (YES) toets om de inhoud van het melodiebank gebruikersgebied daadwerkelijk te
wissen.
• Nadat de inhoud van het melodiebank gebruikersgebied gewist is, begint het keyboard
automatisch met het lezen van de SMF data die u oorspronkelijke selecteerde waarna de
weergave, de karaoke, de les of de evaluatie begint.
Kaartbank functiescherm
Weergave
Stap 1 tot en met 3
Punten scoren 1 tot en met 3
Err Mem Full (geheugen vol)
Na enkele seconden
dEL UsrSong? (gebreikersmelodie wissen?)
YES(+)
NO(–)
NO(–)
Sure ? (bent u er zeker van?)
YES(+)
Pls Wait (even wachten a.u.b)
Het keyboard start met de weergave, de karaoke, de les of de evaluatie.
D-56
664A-D-058A
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Geen geluid van het keyboard
(1) Probleem met de
stroomvoorziening.
(2) De stroom is niet ingeschakeld.
(3) Het volume is te laag ingesteld.
(4) De MODE schakelaar staat in de
CASIO CHORD of FINGERED
stand.
(5) De LOCAL CONTROL functie is
uitgeschakeld.
Eén van de volgende symptomen
tijdens werking op batterijen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lage batterijspanning
Handeling
Zie pagina
(1) Sluit de adapter op de juiste wijze
aan, let erop dat de polen (+/–)
van de batterijen in de juiste
richting wijzen en controleer dat
de batterijen niet leeg zijn.
(2) Stel de POWER toets bij om de
spanning in te schakelen.
(3) Verhoog het volume met de
MAIN VOLUME schuifregelaar.
(4) Normaal spel is niet mogelijk op
het begeleidingstoetsenbord
terwijl de MODE schakelaar op
CASIO CHORD of FINGERED
staat. Zet de MODE schakelaar in
de NORMAL stand.
(5) Schakel de LOCAL CONTROL
stand in.
Pagina D-13
Vervang de batterijen door een set
nieuwe batterijen of gebruik de
netadapter.
Pagina D-13
Pagina D-17
Pagina D-17
Pagina D-32
Pagina D-51
Zwak brandende stroomindicator
Het instrument kan niet ingeschakeld worden.
Donkere, moeilijk afleesbare display
Abnormaal laag luidspreker-/hoofdtelefoonvolume
Vervorming van het geluid
Af en toe onderbreken van geluid tijdens weergave bij een hoog volume
Plotseling uitvallen van de stroom tijdens weergave bij een hoog volume
Donker worden van de display bij weergave met een hoog volume
Geluid blijft klinken zelfs na loslaten van de toetsen
De klank is totaal verschillend
Abnormale weergave van ritmepatronen en demonstratiemelodieën
Abnormaal laag microfoonvolume
Vervorming van microfooningangssignaal
Donkere stroomvoorzieningsindicator bij gebruik van de microfoon
Plotseling uitvallen van de stroom bij gebruik van de microfoon
Het dimmen van de toetsenbordverlichting wanneer het geluid klinkt
Uitvallen van stroom, geluidsvervorming of laag volume bij spelen via een aangesloten computer
Automatische begeleiding klinkt
niet.
Volume
van
automatische
begeleiding staat op 000.
Verhoog het volume met de
FUNCTION toets .
Pagina D-46
Geen verandering in het volume bij
verandering in druk op de
klaviertoetsen.
De
toetsresponsfunctie
uitgeschakeld.
is
Druk op de FUNCTION toets om
deze in te schakelen.
Pagina D-46
Toetsverlichting blijft branden.
Het keyboard is aan het wachten op
het spelen van de juiste noot tijdens
weergave met Stap 1 of Stap 2.
• Druk op de verlichte toets om met
Stap 1 of Stap 2 weergave te
spelen.
• Druk op de PLAY/STOP toets om
Stap 1 of Stap 2 weergave uit te
schakelen.
Pagina’s
D-25, 26
Pagina’s
D-25, 26
Toetsen gaan branden maar er wordt
geen geluid geproduceerd.
De spanning-aan functie probeert u
eraan te herinneren dat de spanning
ingeschakeld was terwijl geen
bediening wordt uitgevoerd.
Druk op een willekeurige toets of
klaviertoets om de spanning weer
normaal te verkrijgen.
Pagina D-14
Automatische begeleiding of ritme
kan niet worden opgenomen.
Een spoor anders dan Spoor 1 is
ingesteld als opname spoor.
Stel Spoor 1 in m.b.v. de
spoorkeuzetoetsen. (Spoor 2 is het
melodiespoor.)
Pagina D-40
Niet mogelijk om data van de
akkoordbegeleiding
bij
een
computer op te nemen.
De ACCOMP OUT functie is
uitgeschakeld.
Schakel de ACCOMP OUT functie in.
Pagina D-51
Statische ruis wanneer
microfoon is aangesloten.
De microfoon wordt gebruikt in de
omgeving van TL-verlichting.
Verplaats de microfoon weg van de
bron van de statische ruis.
Pagina D-29
664A-D-059A
een
D-57
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Geen microfoongeluid
Het is niet mogelijk om data van een
geheugenkaart op te roepen.
Mogelijke oorzaak
Handeling
Zie pagina
(1) De
instelling
van
het
microfoonvolume is te laag.
(2) De microfoon aan/uit schakelaar
staat op uit.
(1) Verhoog de instelling van het
microfoonvolume.
(2) Zet de microfoon aan/uit
schakelaar op aan.
Pagina D-29
(1) De geheugenkaart is niet correct
in de kaartgleuf gestoken.
(2) De geheugenkaart is beschadigd.
(1) Steek de geheugenkaart op de
juiste wijze in de kaartgleuf.
(2) Gebruik
een
andere
geheugenkaart.
(3) Steek een geformatteerde
geheugenkaart
in
de
geheugenkaartgleuf van uw
computer en kopieer de data die
u wilt weergeven in het directory
dat “MUSICDAT” heet.
Pagina D-53
(3) De data is niet gekopieerd naar
de MUSICDAT map op de
geheugenkaart.
De weergave van melodieën slaat
even over tijdens SMF weergave of
spelen met Karaoke.
De data is gefragmenteerd.
Voer één van de volgende twee
bewerkingen uit.
• Zonder
de
originele
(gefragmenteerde) data te wissen
dient u de “save as” (opslaan als)
bewerking uit te voeren onder een
andere naam. Probeer de
bewerking vervolgens uit te voeren
met de nieuw opgeslagen data.
• Als u de data van een andere
locatie naar de kaart opslaat,
formatteer dan de kaart (waardoor
de inhoud wordt gewist) en sla de
data dan opnieuw op de kaart op.
Probeer de bewerking vervolgens
uit te voeren met de nieuw
opgeslagen data.
Pagina D-29
–––
Pagina D-53
Songteksten verschijnen niet
De ingebouwde melodie bevat of de
SMF
data
bevatten
geen
songtekstdata
Selecteer een ingebouwde melodie of
SMF data die wel songtekstdata
bevatten.
Pagina D-30
De kleur van het beeld op het
beeldscherm is abnormaal
Het keyboard staat bovenop of te dicht
in de buurt van het televisietoestel.
Verplaats het keyboard weg van het
televisietoestel.
Pagina D-16
Het geluid is te horen maar het beeld
is troebel.
Het keyboard en het televisietoestel
zijn niet goed op elkaar aangesloten.
Sluit het keyboard en het
televisietoestel correct op elkaar aan.
Pagina D-16
De <PLAY/STOP> toets voor
Karaoke werkt niet.
De
karaokefunctie
ingeschakeld.
niet
Controleer dat de karaoke-icoon
aangegeven wordt in het display. Is dit
niet het geval gebruik dan de melodie/
pianobank controle PLAY/STOP toets.
Pagina D-19
De automatische
begeleidingsakkoorden klinken niet.
De
melodiebankfunctie
ingeschakeld.
is
Druk op de RHYTHM toets om de
ritmefunctie in te schakelen hetgeen
aangegeven wordt door de ritme
indicator in het display.
Pagina D-31
Na het oversturen van melodiedata
naar de computer, stopt de weergave
halverwege.
De digitale ruis van de USB kabel of
het netsnoer is er de oorzaak van
dat de datacommunicatie tussen uw
computer en het keyboard
onderbroken wordt.
Stop eerst de weergave, verbreek dan
de aansluiting van de USB kabel en
sluit hem aan op de USB poort van het
keyboard en probeer vervolgens
nogmaals om de melodie weer te geven.
Mocht dit het probleem niet
verhelpen, verlaat dan het MIDI
software dat u aan het gebruiken bent
en verbreek daarna de aansluiting
van de USB kabel en sluit deze
opnieuw aan op de USB poort van
het keyboard. Start het MIDI software
vervolgens opnieuw en probeer
nogmaals weer te geven.
Pagina D-49
De kwaliteit en het volume van een
toon kunnen uitwat anders klinken
afhankelijk van waar deze op het
toetsenbord gespeeld wordt.
Dit is een onvermijdelijk bijproduct van het digitale ‘sampling’ proces* en duidt niet op een
defect.
* Meerdere digitale samples (ook wel stalen of monsters genoemd) worden genomen in het
lage, het midden en het hoge bereik van het originele muziekinstrument die dan de basis
vormen om de overige tonen na te bootsen. Hierdoor kan het voorkomen dat er zich kleine
verschillen in toonaard en volume kunnen voordoen tussen de bereiken van de samples.
D-58
is
664A-D-060A
Technische gegevens
Model:
LK-300TV
Toetsenbord:
61 toetsen van standaard grootte, 5 octaven (met toetsrespons; 1, 2, uit)
Toetsindicatorsysteem:
Kan in- en uitgeschakeld worden (maximaal 10 toetsen kunnen tegelijkertijd
branden)
Tonen:
514 (372 paneeltonen + 128 algemene MIDI tonen + 14 drumklanken); met lagen
en splitsen
Digitale effecten:
Nagalm (4 types), zweving (4 types)
Polyfonie:
32 noten maximaal (16 voor bepaalde tonen)
Automatische begeleiding
Ritmepatronen:
Akkoorden:
Ritmeregeling:
Begeleidingsvolume:
<Geavanceerd 3-stappen lessysteem>
3-stappen les:
Weergave:
Lesdeel:
Evaluatiefunctie:
Gesproken vingerzettinggids:
Song Bank (melodiebank),
Piano Bank (pianobank)
Aantal melodieën:
Bedieningsregelaars:
Gebruikersmelodieën:
karaokefunctie
Aantal melodieën:
Bedieningsregelaars:
Metronoom:
Maatslag:
Melodiegeheugen
Aantal melodieën:
Opgenomen data:
Opnamemethode:
Geheugencapaciteit:
Overige functies
Tempo:
Transponeren:
Stemmen:
Kaart
Ondersteunde geheugenkaarten:
Ondersteunde SD geheugenkaarten:
Maximaal aantal
importeerbare melodieën:
Ondersteunde data:
664A-D-061A
120
3 vingerzettingmethoden (CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD)
START/STOP, INTRO, NORMAL/FILL-IN, VARIATION/FILL-IN, SYNCHRO/
ENDING
0 - 127 (128 stappen)
3 lessen (stap 1, 2, 3)
Herhaalde weergave van een enkele melodie
Linkerhand, rechterhand, beide handen
Score 1, Score 2, Score 3, Oefening van frasen
aan/uit
100 (Melodiebank/Karaoke: 50, pianobank: 50)
PLAY/STOP (weergave/stop), PAUSE (pauzeren), FF (vooruitspoelen), REW
(achteruitspoelen), REPEAT (Herhalingstoets)
Aantal melodieën: Max. 10 download melodieën
Capaciteit: Ca. 320 KB*
* Berekend gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes.
Melodiebank/Karaoke: 50
PLAY/STOP, PAUSE, FF, REW, REPEAT, KEY CONTROL (toetsbediening) (25
stappen, –12 halve tonen - +12)
Aan/Uit
0, 2 - 6
Twee (1 lesopname, 1 spelopname)
Lesopname: rechterhand gedeelte, linkerhand gedeelte, gedeelten voor beide
handen
Spelopname: Spoor 1 (akkoordbegeleiding), Spoor 2 (melodie)
Real-time
Ongeveer 5.200 noten (twee melodieën)
Variabel (226 stappen, = 30 - 255)
25 stappen (–12 halftonen tot +12 halftonen)
101 stappen (A4=ca. 440Hz ±50 cent)
SD geheugenkaart, los verkrijgbare CASIO melodiedatakaarten*
* Niet verkrijgbaar in bepaalde landen en streken.
1 GB of minder (kaarten met een capaciteit groter dan 1 GB worden niet
ondersteund.)
Max. 1.000
SMF formaat 0, CASIO origineel formaat CM2
D-59
Technische gegevens
Aansluitingen
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK:
PHONES/OUTPUT aansluiting:
Microfooningangsaansluiting
(MIC):
USB poort:
Video uitgangsaansluiting
(VIDEO OUT):
SD kaartgleuf
(SD CARD SLOT)
Standaard aansluiting (aanhouden, sostenuto, zacht, ritme start/stop)
Stereo standaard aansluiting
Uitgangsimpedantie: 100Ω
Uitgangsspanning: Max. 4,5V (RMS)
Standaardaansluiting (met microfoonvolumeregelaar)
Ingangsimpedantie: 3Kohm
Ingangsgevoeligheid: 10mV
TYPE B
Uitgangsspanning: 1Vp-p Max.
Stroomaansluiting:
9V gelijkstroom (9V DC)
Stroomvoorziening:
Batterijen:
Levensduur batterijen:
Netadapter:
Automatisch uitschakelen stroom:
2-wegs
6 batterijen maat D
Circa 2,5 uur onafgebroken gebruik op mangaanbatterijen.
AD-5
Schakelt spanning uit ca. 6 minuten na laatste bediening. Werkt enkel tijdens
werking op batterijen, kan met de hand uitgeschakeld worden.
Luidsprekervermogen:
2,5W + 2,5W
Stroomverbruik:
9V
Afmetingen:
96,0 × 37,5 × 14,6 cm.
Gewicht:
Ca. 5,6kg (zonder batterijen)
7,7W
• Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.
Onderhoud van het toestel
Vermijd hitte, vocht en direct zonlicht.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet op een plaats dichtbij een airconditioning of op een bijzonder warme
plaats.
Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit lak, verdunner of dergelijke chemicaliën.
Maak het toetsenbord schoon met een zachte doek bevochtigd in water met een milde oplossing van een neutraal
schoonmaakmiddel. Dompel de doek in de oplossing en wring hem uit totdat hij bijna droog is.
Vermijd het gebruik op plaatsen met een bijzonder hoge of lage temperatuur.
Extreem hoge of lage temperaturen kunnen de cijfers op het LCD scherm mogelijk donker of moeilijk te zien maken. Deze
situatie zou zichzelf moeten corrigeren wanneer de temperatuur van het keyboard weer normaal is geworden.
OPMERKING
• Misschien heeft u lijnen in de afwerking van dit keyboard opgemerkt. Deze lijnen zijn het resultaat van het vormgieten om het
plastic van de kast in de juiste vorm te maken. Het zijn geen breuken of krassen in het plastic en geen reden voor ongerustheid.
D-60
664A-D-062A
664A-D-125A
038
039
040
041
042
043
044
045
046
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
1
2
CELESTA
GLOCKENSPIEL
MUSIC BOX
VIBRAPHONE
MARIMBA
GLOCKENSPIEL PAD
SYNTH-VIBRAPHONE
SYNTH-MARIMBA
VIBRAPHONE & MARIMBA
CHROMATIC PERC
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
FM ELEC.PIANO
DYNO ELEC.PIANO
60’S ELEC.PIANO
CHORUS EP 1
CHORUS EP 2
MODERN E.PIANO
SOFT E.PIANO
E.PIANO PAD 1
SYNTH-STR. E.PIANO
E.PIANO PAD 2
CLEAN E.PIANO
HARPSICHORD E.PIANO
CLAVI
SOFT CLAVI
CLAVI & DRAWBAR
DETUNE CLAVI
SEQUENCE CLAVI
ELECTRIC PIANO
STEREO GRAND PIANO
GRAND PIANO
BRIGHT PIANO
MELLOW PIANO
MODERN PIANO
DANCE PIANO
STRINGS PIANO
SYNTH-STR PIANO
HONKY-TONK
1 OCTAVE PIANO
2 OCTAVE PIANO
ELEC.GRAND PIANO
MODERN E.G.PIANO
STEREO PIANO
STEREO PIANO WIDE
PIANO PAD
HARPSICHORD
COUPLED HARPSICHORD
HARPSICHORD PAD
PIANO
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
32
32
16
32
32
16
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
32
32
16
16
16
16
32
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
4
1: Nr./Num.
4: Maximale polyfonie/Polifonia massima
008
009
010
011
012
009
011
012
013
004
005
005
004
004
004
004
005
004
005
004
004
004
005
007
007
007
007
007
000
000
001
000
001
001
000
001
003
003
003
002
002
000
000
000
006
006
006
5
002
002
002
002
002
003
003
003
002
002
003
005
007
005
009
006
002
008
008
003
001
004
004
002
001
003
008
009
002
001
002
003
003
001
008
005
002
009
008
002
003
004
009
005
002
008
001
6
092
093
094
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
047
048
049
050
051
052
1
C
C
C
NYLON STR.GUITAR
STEEL STR.GUITAR
12 STR.GUITAR
GUITAR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
3
DRAWBAR ORGAN 1
DRAWBAR ORGAN 2
DRAWBAR ORGAN 3
ROTARY DRAWBAR
PERC.ORGAN 1
PERC.ORGAN 2
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
JAZZ ORGAN 1
ROCK ORGAN 1
CHURCH ORGAN
CHAPEL ORGAN
REED ORGAN
ACCORDION 1
OCTAVE ACCORDION
BANDONEON
HARMONICA 1
HARMONICA 2
THEATER
OCTAVE BANDONEON
DRAWBAR ORGAN 4
JAZZ ORGAN 2
ROCK ORGAN 2
DRAWBAR ORGAN 5
JAZZ ORGAN 3
PERC.ORGAN 3
8’ORGAN
ROCK ORGAN 3
ROCK ORGAN 4
FULL DRAWBAR
ORGAN PAD
SEQUENCE ORGAN
PIPE ORGAN 1
PIPE ORGAN 2
ORGAN & HARPSICHORD
PIPE ORGAN PAD
ACCORDION 2
BANDONEON SOLO
BANDONEON & VIOLIN
ORGAN
TUBULAR BELL
DULCIMER
BRIGHT CELESTA
CHORUS CELESTA
CHORUS GLOCKENSPIEL
CHORUS VIBRAPHONE
2
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
32
32
16
16
32
16
16
16
16
32
16
16
16
4
024
025
025
016
016
016
017
017
017
016
016
017
018
019
019
020
021
021
023
022
022
019
023
016
017
018
016
017
017
017
018
018
016
017
007
019
019
019
019
021
023
023
014
015
008
008
009
011
5
6
002
002
008
002
001
003
032
002
003
008
004
004
002
002
008
002
002
008
002
002
008
006
003
005
006
001
006
008
001
005
003
004
009
007
016
001
003
004
005
003
001
004
002
002
001
008
008
008
2: Toonnaam/Nome del tono
5: Programma verandering/Cambiamento programma
Toonlijst / Notentabel
Lista dei toni / Tabella delle note
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1
STR/ORCHESTRA
VIOLIN
SLOW VIOLIN
CELLO
PIZZICATO STRINGS
HARP 1
DOUBLE VIOLIN
SLOW CELLO
VIOLIN SECTION
SLOW VIOLIN SECTION
PIZZICATO ENSEMBLE
CELLO SECTION
OCTAVE PIZZICATO
DOUBLE VIOLA
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
ACOUSTIC BASS
RIDE BASS
FINGERED BASS
PICKED BASS
FRETLESS BASS
SLAP BASS
DOUBLED STRINGS BASS
SAW SYNTH-BASS
SQR SYNTH-BASS
VOCODER BASS
DIGI ROCK BASS
SOUL SYNTH-BASS
TRANCE BASS
MELLOW FINGERED BASS
BASS & KICK
CLAVI BASS
RHYTHM PICKED BASS
RHYTHM FINGERED BASS
SINE BASS
ORGAN BASS
BASS
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
3
JAZZ GUITAR
OCT JAZZ GUITAR
CLEAN GUITAR
ELEC.GUITAR
MUTE GUITAR
CRUNCH ELEC.GUITAR
OVERDRIVE GT
DISTORTION GT
POWER DIST. GT
HARMONIZED DIST. GT
RHYTHM DIST. GT
FEEDBACK GT
CHORUS STEEL GT
DIST.GT & BASS
STEEL GT HARMONICS
2
3: Bereiktype/Tipo di gamma
6: Bankkeuze MSB/MSB di selezione banco
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
32
32
32
16
32
16
32
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
4
5
040
040
042
045
046
040
042
040
040
045
042
045
041
032
032
033
034
035
037
037
038
039
038
039
038
038
033
039
039
034
033
039
039
026
026
027
027
028
027
029
030
030
030
030
031
025
030
025
6
002
008
002
002
002
001
008
004
009
001
004
003
002
002
032
002
002
002
002
003
002
002
003
001
001
004
003
003
004
003
004
006
005
002
008
002
001
002
008
002
002
005
003
004
008
009
006
003
Appendix/Appendice
A-1
1
A-2
198
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
143
144
2
SOPRANO SAX
REED
TRUMPET
TROMBONE
TUBA 1
MUTE TRUMPET
FRENCH HORN
HORN ORCHESTRA
BRASS
BRASS SECTION 1
BRASS SFZ
BRASS & STRINGS
HARD BRASS
BRASS SECTION 2
ANALOG SYNTH-BRASS 1
SYNTH-BRASS 1
SYNTH-BRASS 2
TRANCE BRASS
MELLOW TRUMPET
VELO.TRUMPET
VELO.TROMBONE
MELLOW TROMBONE
TUBA 2
FRENCH HORN SOLO
MELLOW BRASS
ANALOG SYNTH-BRASS 2
SYNTH-BRASS PAD
BRASS
STRINGS
SLOW STRINGS 1
WIDE STRINGS
OCTAVE STRINGS 1
CHAMBER
STRINGS SFZ
SYNTH-STRINGS 1
SYNTH-STRINGS 2
SYNTH-STRINGS 3
CHOIR AAHS
CHOIRS 1
VOICE DOO
SYNTH-VOICE 1
SYNTH-VOICE PAD
ORCHESTRA HIT
HARP & STRINGS
FLUTE & STRINGS
ORCHESTRA STRINGS
SLOW STRINGS 2
STRINGS VOICE
OCTAVE STRINGS 2
FAST SYNTH STRINGS
SLOW CHOIR
CHOIR STRINGS
CHOIRS 2
VOICE UUH
SYNTH-VOICE 2
CHORUS SYNTH-VOICE
ENSEMBLE
HARP 2
CHORUS HARP
A
A
C
C
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
32
32
32
32
32
16
16
32
16
16
16
16
32
16
32
16
16
32
32
16
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
16
32
32
16
16
32
32
16
32
16
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
3
064
056
057
058
059
060
060
061
061
061
061
061
061
062
062
063
062
056
056
057
057
058
060
061
062
063
048
049
048
048
048
048
050
051
051
052
052
053
054
054
055
050
051
048
049
049
048
050
052
052
052
053
054
054
002
002
002
002
002
002
016
002
003
008
004
005
006
008
002
002
001
008
004
004
001
003
008
001
009
003
002
002
016
032
003
008
002
002
003
002
008
002
002
008
002
004
004
004
003
004
001
003
009
003
004
003
001
009
6
001
008
5
046
046
1
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
2
SQUARE LEAD 1
SQUARE PULSE LEAD
SEQUENCE LEAD
SAW LEAD 1
MELLOW SAW LEAD
SEQUENCE SAW 1
SINE LEAD
VELO.SINE LEAD
SS LEAD
CALLIOPE 1
VENT LEAD
CHIFF LEAD 1
DROP LEAD
EP LEAD
VOICE LEAD 1
BASS+LEAD
SQUARE LEAD 2
SLOW SQUARE LEAD
SLOW SQUARE PULSE
SYNTH-LEAD
PICCOLO 1
FLUTE 1
FLUTE 2
PURE FLUTE
PIPE SECTION 1
RECORDER
PAN FLUTE 1
BOTTLE BLOW
SHAKUHACHI
WHISTLE 1
OCARINA
PICCOLO 2
PIPE SECTION 2
SOFT FLUTE
WHISTLE 2
PAN FLUTE 2
PIPE
ALTO SAX 1
ALTO SAX 2
BREATHY A.SAX
HARD A.SAX
RICH A.SAX
TENOR SAX 1
TENOR SAX 2
BREATHY T.SAX
T.SAXYS
BARITONE SAX
OBOE
CLARINET
BREATHY S.SAX
SOFT A.SAX
SOLO A.SAX
SAX SECTION
SAX SECTION SFZ
DETUNE T.SAX
SOFT T.SAX
SOLO T.SAX
SOLO OBOE
VELO.CLARINET
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
A
A
3
16
16
16
16
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
16
16
16
32
32
16
16
32
32
16
16
32
32
16
16
32
16
16
16
16
32
16
16
32
32
32
16
32
32
16
16
16
16
32
32
16
4
5
080
080
083
081
81
081
080
080
081
082
082
083
083
083
085
087
080
080
080
072
073
073
073
072
074
075
076
077
078
079
072
073
073
078
075
065
065
065
065
065
066
066
066
066
067
068
071
064
065
065
065
065
066
066
066
068
071
6
002
005
005
002
008
032
008
009
003
002
005
002
004
001
002
002
003
004
006
002
002
001
008
004
002
002
002
002
002
002
003
004
005
003
003
001
002
008
003
006
001
002
008
009
002
002
002
008
005
004
009
007
003
005
004
004
004
1
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
2
FANTASY 1
FANTASY 2
WARM PAD
WARM VOX
SINE PAD
POLYSYNTH 1
POLY SAW
POLYSYNTH PAD 1
SPACE STRINGS PAD
BOWED PAD
GLASS PAD
ETHNIC PAD
HALO PAD 1
HALO PAD 2
RAIN DROP 1
SOUND TRACK 1
RAVE
CRYSTAL
SOFT CRYSTAL
ATMOSPHERE
BRIGHTNESS 1
GOBLIN
ECHO PAD
STAR THEME 1
SPACE PAD
NEW AGE PAD
SOFT PAD
HORN PAD
THICK PAD
POLYSYNTH 2
OLD TAPE PAD
POLYSYNTH PAD 2
SYNTH-PAD
SEQUENCE SQUARE
SEQUENCE PULSE 1
SQUARE LEAD 3
SQUARE LEAD 4
SAW LEAD 2
SLOW SAW LEAD
PULSE SAW LEAD
SLOW SAW PULSE
FIFTH SEQUENCE
SEQUENCE PULSE 2
SEQUENCE SAW 2
CALLIOPE 2
VENT SYNTH
PURE LEAD
DISTORTION LEAD
OCTAVE CHARANG
VOICE LEAD 2
CHURCH LEAD
DOUBLE VOICE LEAD
VOICE CHOIR LEAD
EP & VOICE LEAD
SYNTH-VOICE LEAD
FIFTH SAW LEAD
FIFTH SQUARE LEAD
BASS+SAW LEAD
SYNTH-BASS+LEAD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4
5
088
088
089
089
089
090
090
090
091
092
092
093
094
094
096
097
097
098
098
099
100
101
102
103
103
088
089
089
089
090
089
090
080
080
080
080
081
081
081
081
086
081
081
082
082
082
084
084
085
085
085
085
085
085
086
086
087
087
6
002
003
002
008
003
002
008
005
003
002
003
002
002
003
002
002
008
002
001
002
002
002
002
002
008
001
004
005
001
001
006
004
007
016
001
032
001
004
005
006
001
009
016
003
001
004
008
002
003
004
008
005
006
007
002
003
001
003
Appendix/Appendice
664A-D-126A
1
664A-D-127A
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
2
SITAR 1
WARM SITAR
BANJO
MUTE BANJO
SHAMISEN 1
TSUGARU
KOTO
THUMB PIANO
SHANAI
STEEL DRUMS
ER HU 1
ER HU 2
YANG QIN 1
YANG QIN 2
DI ZI
YANG QIN & ER HU
ZHENG
SUO NA
PI PA 1
SHENG
KOTO PAD
SITAR 2
TAMBRA
SITAR PAD
RABAB
PI PA 2
SHAMISEN 2
DETUNE KOTO
SYNTH-KOTO
SHAMISEN & TAIKO
XIAO
SANTUR
ETHNIC/CHINESE
HEAVEN
UTOPIA
SQUARE PAD
SOFT METAL PAD
HARD METAL PAD
TINE PAD
CHORUS PAD
ORGAN CHOIR PAD
SWEEP PAD
SWEEP CHOIR
CLAVI PAD
RAIN DROP 2
SOUND TRACK 2
SPACE VOICE
CHORAL BELL
GLOCKENSPIEL CHIME
CHRISTMAS BELL
VIBRAPHONE BELL
NYLON+EP
CELESTA PAD
BRIGHT BELL PAD
BRIGHTNESS 2
ECHO VOICE
ECHO DROP
POLY DROP
STAR THEME 2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
104
104
105
105
106
106
107
108
111
114
110
110
015
015
072
111
107
111
105
109
107
104
104
104
105
105
106
107
107
106
077
015
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
5
091
091
092
093
093
093
094
094
095
095
096
096
097
097
098
098
098
098
099
099
100
100
102
102
102
103
4
6
002
001
002
001
002
001
002
002
002
002
008
009
008
009
016
008
001
032
032
008
005
003
008
004
008
004
003
004
003
004
032
016
002
001
001
003
004
001
001
004
002
001
001
003
003
001
016
005
003
008
005
001
001
003
001
003
004
001
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
1
2
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
4
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
6
1
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
2
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAW LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAGPIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
3
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
4
5
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
6
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Appendix/Appendice
A-3
A-4
1
2
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
STANDARD SET 3
ROOM SET
POWER SET
ROCK SET
HIPHOP SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
TRANCE SET
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
DRUM SET
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
D
D
D
D
D
D
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
4
5
000
001
002
008
016
065
064
024
025
030
031
032
040
048
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
6
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
• Il significato di ciascun tipo di gamma è descritto
di seguito.
NOTA
• De betekenis van elk bereiktype wordt hier boven
beschreven.
OPMERKING
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
b
a
C0
C1
C2
Geen schaal voor tonen.
Nessuna scala per i toni
C-1
C3
C4
C5
C6
C7 G7 C8
........Verkrijgbaar bereik (met gebruik van transponeren of boodschapontvangst)
........Gamma disponibile (usando il trasporto chiave o un messaggio di ricevimento)
........Toetsenbordbereik
........Gamma tastiera
D
(Geluidseffect)
(Effetto sonoro)
Lage toonhoogte
instrumenten
Strumenti con
altezza bassa
C
B
“039 GLOCKENSPIEL”/
“051 CHORUS GLOCKENSPIEL”/
“221 PICCOLO 1”/
“232 PICCOLO 2”
“039 GLOCKENSPIEL”/
“051 CHORUS GLOCKENSPIEL”/
“221 PICCOLO 1”/
“232 PICCOLO 2”
A
(Normaal type)
(Tipo normale)
Bereiktype/Tipo di gamma
A=440Hz
C9 G9
Appendix/Appendice
664A-D-128A
664A-D-129A
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
F3 53
E3 52
D3 50
C3 48
B2 47
A2 45
G2 43
F2 41
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
F1 29
E1 28
D1 26
C1 24
B0 23
A0 21
G0 19
F0 17
E0 16
D0 14
C0 12
B-1 11
A-1 9
G-1 7
F-1 5
E-1 4
D-1 2
C-1 0
E 4 63
C#4 61
B 3 58
A3 56
F#3 54
E 3 51
C#3 49
B2 46
A2 44
F#2 42
E 2 39
C#2 37
B 1 34
A 1 32
F#1 30
E 1 27
C#1 25
B 0 22
A 0 20
F#0 18
E 0 15
C#0 13
B -1 10
A -1 8
F#-1 6
E -1 3
C#-1 1
KEY/
Note number
ROOM SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Room Kick 2
Room Kick 1
,
Room Snare 1
,
Room Snare 2
Room Low Tom 2
,
Room Low Tom 1
,
Room Mid Tom 2
,
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
,
Room High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
,
Standard3 Snare 1
,
Standard3 Snare 2
Low Tom 4
Standard3 Closed Hi-Hat
Low Tom 3
Standard3 Pedal Hi-Hat
Mid Tom 4
Standard3 Open Hi-Hat
Mid Tom 3
High Tom 4
Crash Cymbal 3
High Tom 3
Ride Cymbal 3
,
,
,
,
,
Crash Cymbal 4
,
Ride Cymbal 4
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
,
Standard2 Snare 1
Hand Clap 2
Standard2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick 1
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
STANDARD SET 1 STANDARD SET 2 STANDARD SET 3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Power Kick 2
Power Kick 1
,
Power Snare 1
,
Power Snare 2
Power Low Tom 2
,
Power Low Tom 1
,
Power Mid Tom 2
,
Power Mid Tom 1
Power High Tom 2
,
Power High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
POWER SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Rock Kick 2
Rock Kick 1
Rock Side Stick
Rock Snare
,
Rock Snare Roll
Low Tom 4
Rock Closed Hi-Hat
Low Tom 3
Rock Pedal Hi-Hat
Mid Tom 4
Rock Open Hi-Hat
Mid Tom 3
High Tom 4
Rock Crash Cymbal
High Tom 3
Ride Cymbal 3
,
Rock Ride Bell
,
Rock Splash Cymbal
,
Crash Cymbal 4
,
Ride Cymbal 4
,
,
,
,
,
ROCK SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
HipHop Kick 2
HipHop Kick 1
Side Stick 2
HipHop Snare 1
Hand Clap 3
HipHop Snare 2
Low Tom 4
HipHop Closed Hi-Hat
Low Tom 3
HipHop Pedal Hi-Hat
Mid Tom 4
HipHop Open Hi-Hat
Mid Tom 3
High Tom 4
Crash Cymbal 3
High Tom 3
Ride Cymbal 3
,
,
,
Rock Splash Cymbal
,
Crash Cymbal 4
,
Ride Cymbal 4
,
,
,
,
,
HIP-HOP SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Elec. Kick 2
Elec. Kick 1
,
Elec. Snare 1
,
Elec. Snare 2
Elec. Low Tom 2
,
Elec. Low Tom 1
,
Elec. Mid Tom 2
,
Elec. Mid Tom 1
Elec. High Tom 2
,
Elec. High Tom 1
,
Reverse Cymbal
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ELECTRONIC SET
DRUMS SET LIST
Drumklankenlijst / Lista di assegnazione suoni di batteria
SYNTH SET 1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Hand Clap 2
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed HH 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed HH 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open HH
Synth1 Mid Tom 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth1 Ride Cymbal
,
,
Synth1 Tambourine
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
SYNTH SET 2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth2 Kick 2
Synth2 Kick 1
,
Synth2 Snare 1
,
Synth2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
,
,
,
,
,
TRANCE SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth2 Kick 2
Trance Kick
Side Stick 2
Trance Snare 1
Hand Clap 3
Trance Snare 2
,
Trance Closed Hi-Hat
,
Trance Open Hi-Hat 1
,
Trance Open Hi-Hat 2
,
,
,
,
,
,
,
Trance Tambourine
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
JAZZ SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Jazz Snare 1
,
Jazz Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
BRUSH SET
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
,
,
,
,
Jazz Kick 1
Concert BD 1
,
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f
,
,
,
Concert Cymbal 2
,
Concert Cymbal 1
,
,
,
,
,
ORCHESTRA SET
Appendix/Appendice
A-5
A4 68
F#9 126
E 9 123
C#9 121
B 8 118
A8 116
F#8 114
E 8 111
C#8 109
B 7 106
A7 104
F#7 102
E 7 99
C#7 97
B 6 94
A6 92
F#6 90
E 6 87
C#6 85
B 5 82
A 5 80
F#5 78
E 5 75
C#5 73
B 4 70
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 1
Applause 2
Fanfare
—
One
Two
Three
Four
Five
Bravo
Great
Not Bad
Try Again
Good
That's Close
Nice Try
Keep Trying
Take Your Time
Rank Up
Rank Down
Piko Piko
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• “
NOTA
• “
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ROOM SET
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
POWER SET
” indica lo stesso suono di STANDARD SET 1.
” Geeft hetzelfde geluid aan als de STANDARD SET 1.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
STANDARD SET 1 STANDARD SET 2 STANDARD SET 3
OPMERKING
G9 127
F9 125
E9 124
D9 122
C9 120
B8 119
A8 117
G8 115
F8 113
E8 112
D8 110
C8 108
B7 107
A7 105
G7 103
F7 101
E7 100
D7 98
C7 96
B6 95
A6 93
G6 91
F6 89
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5 77
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F#4 66
➝
➝
A-6
F4 65
KEY/
Note number
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ROCK SET
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ELECTRONIC SET
DRUMS SET LIST
HIP-HOP SET
SYNTH SET 1
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SYNTH SET 2
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TRANCE SET
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
JAZZ SET
BRUSH SET
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ORCHESTRA SET
Appendix/Appendice
664A-D-130A
664A-D-131A
Root
Chord
Type
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
*
*
*
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
F
(G )
F
E
B
B
(A )
A
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
*
*
aug
[5, 3, 1]
sus4
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
7 sus4
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
m M7
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
75
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
• È possibile diteggiare questi accordi se si espande l’area per l’accompagnamento della tastiera cambiando il punto di divisione. Per i dettagli, fare riferimento a “Uso
della funzione di divisione tastiera” a pagina I-44.
NOTA
• De vingerzettingen voor deze akkoorden kunnen worden uitgevoerd als u het begeleidingsgedeelte van het toetsenbord uitbreid door het splitspunt te veranderen.
Zie “Gebruik van splitsen” op pagina D-44 voor details.
OPMERKING
B
B
(A )
A
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
C
(D )
G
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
dim
G
F
(G )
F
E
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7 5
E
(D )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
M7
E
(D )
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
dim7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
7
[5, 3, 1]
m
C
[5, 3, 1]
M
C
(D )
Chord
Type
C
Root
Vingerzetting akkoordkaarten
Tavola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)
Appendix/Appendice
A-7
Appendix/Appendice
Ritmelijst / Lista dei ritmi
8 BEAT / 16 BEAT
000
MELLOW 8 BEAT
001
GUITAR 8 BEAT
002
8 BEAT 1
003
8 BEAT 2
004
8 BEAT 3
005
8 BEAT POP
006
BASIC 8 BEAT
007
16 BEAT
008
16 BEAT SHUFFLE 1
009
16 BEAT SHUFFLE 2
010
16 BEAT SHUFFLE 3
BALLAD
011
MODERN BALLAD
012
16 BEAT BALLAD
013
SOUL BALLAD
014
POP BALLAD 1
015
POP BALLAD 2
016
6/8 BALLAD
017
ROCK BALLAD 1
018
ROCK BALLAD 2
019
BALLAD
DANCE
020
HIP-HOP
021
RAP POP
022
DISCO POP
023
TECHNO POP
024
TRANCE
025
MODERN R&B
026
DANCE
027
LATIN DISCO
028
DISCO SOUL
029
SOUL
POPS
030
REGGAE POP
031
GUITAR POP
032
OFF BEAT
033
POP WALTZ
034
FOLKIE POP
035
POP ROCK
ROCK
036
MODERN ROCK
037
SHUFFLE ROCK
038
SIMPLE ROCK
039
SOFT ROCK
040
LATIN ROCK
041
60’S SOUL
042
SLOW ROCK
043
50’S ROCK
044
NEW ORLNS R&R
045
ROCK WALTZ
JAZZ
046
SLOW SWING
047
SWING 1
048
SWING 2
049
JAZZ WALTZ 1
050
JAZZ WALTZ 2
051
BIG BAND 1
052
BIG BAND 2
053
BIG BAND 3
054
FOX TROT
055
JAZZ COMBO 1
EUROPEAN
056
POLKA
057
POP POLKA
058
MARCH 1
059
MARCH 2
060
MARCH 3
061
WALTZ 1
062
WALTZ 2
063
SLOW WALTZ
064
VIENNESE WALTZ
065
FRENCH WALTZ
066
SERENADE
067
TANGO
LATIN
068
BOSSA NOVA 1
069
BOSSA NOVA 2
070
BOSSA NOVA 3
071
BEGUINE
072
SAMBA 1
073
SAMBA 2
074
MAMBO
075
RHUMBA
076
CHA-CHA-CHA
077
MERENGUE
078
BOLERO
079
SALSA
080
REGGAE
081
PUNTA
082
CUMBIA
083
SKA
VARIOUS
084
COUNTRY 1
085
COUNTRY 2
086
BLUEGRASS
087
DIXIE
088
TEX-MEX
089
FAST GOSPEL
090
SLOW GOSPEL
091
PASODOBLE
092
FOLKLORE
093
SIRTAKI
094
HAWAIIAN
095
ADANI
096
BALADI
097
ENKA
098
SYMPHONY
099
STR QUARTET
FOR PIANO
100
PIANO BALLAD 1
101
PIANO BALLAD 2
102
PIANO BALLAD 3
103
EP BALLAD 1
104
EP BALLAD 2
105
BLUES BALLAD
106
MELLOW JAZZ
107
JAZZ COMBO 2
108
RAGTIME
109
BOOGIE-WOOGIE
110
ARPEGGIO 1
111
ARPEGGIO 2
112
ARPEGGIO 3
113
PIANO BALLAD 4
114
6/8 MARCH
115
MARCH 4
116
2 BEAT
117
WALTZ 3
118
WALTZ 4
119
WALTZ 5
OPMERKING
• De ritmes 110 tot en met 119 bestaan enkel uit akkoordbegeleidingen zonder drums of andere percussie-instrumenten.
Deze ritmes klinken niet tenzij CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE CHORD is geselecteerd als de
begeleidingsfunctie. Bij dergelijke ritmes dient u er op te letten dat de CASIO CHORD, FINGERED of FULL RANGE CHORD
geselecteerd is voordat u probeert deze akkoorden te spelen.
NOTA
• I ritmi da 110 a 119 sono costituiti da accompagnamenti con accordi soltanto, senza batterie o altri strumenti a percussione.
Questi ritmi non suonano se CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD non è selezionato come modo di
accompagnamento. Con tali ritmi, accertarsi che CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD sia selezionato
prima di tentare di suonare gli accordi.
A-8
664A-D-132A
Appendix/Appendice
Melodielijst / Lista dei brani
Melodiebank/meezinglijst (SONG BANK/KARAOKE)
Lista dei brani della banca di brani (SONG BANK)/brani del modo Karaoke (KARAOKE)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
WE GOT THE BEAT
BEYOND THE SEA (“FINDING NEMO” THEME)
BORDERLINE
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
SILENT NIGHT
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
GREENSLEEVES
SWING LOW, SWEET CHARIOT
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
COME BIRDS
THE MUFFIN MAN
LONG LONG AGO
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
LONDON BRIDGE
THE FARMER IN THE DELL
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ANNIE LAURIE
MY BONNIE
MY DARLING CLEMENTINE
HOME SWEET HOME
ON TOP OF OLD SMOKEY
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
LITTLE BROWN JUG
AURA LEE
OH! SUSANNA
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
CAMPTOWN RACES
SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
YANKEE DOODLE
RED RIVER VALLEY
TURKEY IN THE STRAW
MY OLD KENTUCKY HOME
HOME ON THE RANGE
JAMAICA FAREWELL
ALOHA OE
SAKURA SAKURA
SANTA LUCIA
WALTZING MATILDA
50~59
Geladen melodieën (gebruikersmelodieën)/
Brani caricati (brani dell’utente)
Pianobanklijst (PIANO BANK)/Lista dei brani della banca di pezzi di piano (PIANO BANK)
CONCERT PIECES
00 FÜR ELISE
01 TURKISH MARCH (MOZART)
02 PIANO SONATA op.27 no.2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
03 ETUDE op.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
04 GYMNOPÉDIES no.1
05 THE ENTERTAINER
06 MAPLE LEAF RAG
07 HUNGARIAN DANCES no.5
08 TRÄUMEREI
09 LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
10 HUMORESKE (DVO ÁK)
11 PROMENADE FROM “TABLEAUX D’UNE EXPOSITION”
12 MOMENTS MUSICAUX op.94 no.3
13 LE CYGNE FROM “LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
14 VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN”
15 CHANSON DU TOREADOR FROM “CARMEN”
16 LARGO (HÄNDEL)
17 WEDDING MARCH FROM “MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”
18 AMERICAN PATROL
19 CSIKOS POST
20 DOLLY’S DREAMING AND AWAKENING
21 LA CHEVALERESQUE
22 PIANO SONATA K.545 1st Mov.
23 LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
24 TURKISH MARCH (BEETHOVEN)
25 NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
664A-D-133A
26 LIEBESTRÄUME no.3
27 MARCHE MILITAIRE no.1
28 BLUMENLIED
29 GRANDE VALSE BRILLANTE op.18 no.1 ETUDES
ETUDES
30 MINUET (J.S.BACH)
31 GAVOTTE (GOSSEC)
32 ARABESQUE (BURGMÜLLER)
33 CHOPSTICKS
34 FRÖHLICHER LANDMANN
35 AVE MARIA (GOUNOD)
36 AVE MARIA (GOUNOD)
37 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
38 CANON (PACHELBEL)
39 SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
40 PIANO SONATA op.13 “PATHÉTIQUE” 2nd Mov.
41 PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
42 JE TE VEUX
43 RÊVERIE
44 ODE TO JOY
45 SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
46 MARCH FROM “THE NUTCRACKER”
47 GOING HOME FROM “FROM THE NEW WORLD”
48 BEAUTIFUL DREAMER
49 DANNY BOY
A-9
664A-D-138A
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
True voice
O
O
O*2
O*3
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O*4
O*4
X
O*2
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0,8nH V = XX
0-127
12-108*1
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
1-16
1-16
Recognized
X
X
X
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
36-96
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1
1-16
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function ...
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold1
Sostenuto
XX: geen relatie
XX: nessuna relazione
*1: Zie toonlijst op pagina A-1.
*1: Fare riferimento alla lista
dei toni a pagina A-1.
Remarks
LK-300TV
Version: 1.0
MIDI boodschappen die verzonden en ontvangen worden via de USB poort.
Messaggi MIDI che possono essere inviati e ricevuti mediante la porta USB
Model
664A-D-139A
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
Aux
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
Messages
: Clock
: Commands
System
Real Time
O
O
O
O*3
O
O
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
5
Soft pedal
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
O : Yes
X : No
• Zwevingtype (chorus) [F0] [7F] [7F] [04] [05] [01] [01] [01] [01] [02] [00]
[vv] [F7] vv=00: Chorus1 (zweving 1), 01: Chorus2 (zweving 2); 02:
Chorus3 (zweving 3), 03: Chorus4 (zweving 4)
* • Tipo di reverb [F0] [7F] [7F] [04] [05] [01] [01] [01] [01] [01] [00] [vv]
[F7] vv=00: Room1, 01: Room2, 04: Hall1, 03: Hall2
• Tipo di chorus [F0] [7F] [7F] [04] [05] [01] [01] [01] [01] [02] [00] [vv] [F7]
vv=00: Chorus1, 01: Chorus2, 02: Chorus3, 03: Chorus4
*6 GM aan/uit GM ON (GM aan): [F0] [7E] [7F] [09] [01] [F7] GM OFF
(GM uit): [F0] [7E] [7F] [09] [02] [F7]
*6 Attivazione/Disattivazione General MIDI GM ON (GM attivato): [F0]
[7E] [7F] [09] [01] [F7] GM OFF (GM disattivato): [F0] [7E] [7F] [09]
[02] [F7]
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O*5 *6
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
*2 De modulatie en after-touch voor elk kanaal zijn hetzelfde effect.
*2 La modulazione e l’aftertouch per ciascun canale sono lo stesso effetto.
*3 Ontvangen van FINE TUNE (fijnstemmen), COARSE TUNE (ruwweg
stemmen) en ontvangen van PITCH BEND SENSE
(toonhoogtebuiginggevoeligheid), RPN Null (RPN nul)
*3 Ricevimento intonazione precisa e intonazione approssimativa, e
ricevimento sensibilità alterazione altezza e RPN Null
*4 In overeenstemming met instelling van de aanhoud/toewijsbare aansluiting
*4 Conformemente all’impostazione del terminale SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
*5 • Reverb Type (nagalm) [F0] [7F] [7F] [04] [05] [01] [01] [01] [01] [01]
[00] [vv] [F7] vv=00: Room1 (kamer 1), 01: Room2 (kamer 2); 04:
Hall1 (zaal1 3), 03: Hall2 (zaal2 4)
X
O
X
X
O
O
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O*5
:True #
O*4
X
O
X
O
O
System Exclusive
Program
Change
67
91
93
100, 101
120
121
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
C
MA0603-A Printed in China
LK300DI1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising