Casio XJ-L8300HN คู่มือผู้ใช้

Casio XJ-L8300HN คู่มือผู้ใช้
โปรเจคเตอรขอ
 มูล
XJ-L8300HN
คูมือผูใช
• จะตองอาน "ขอควรระวังดานความปลอดภัย" ใหเขาใจโดยละเอียด และตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีการใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง
• เก็บคูมือนี้ไวในที่ปลอดภัยเพื่อการอางอิงในอนาคต
• เขาเยี่ยมชมไซตดานลางเพื่อรับคูม
 ือเวอรชันลาสุด
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Texas Instruments สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC
• HDBaseT™ และโลโก HDBaseT Alliance เปนเครื่องหมายการคาของ HDBaseT Alliance
• Blu-ray™ และโลโกเปนเครื่องหมายการคาของ Blu-ray Disc Association
• PJLink เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนที่รออนุมัติในประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และประเทศ รวมถึงพืน
้ ที่อื่นๆ
• โลโก Crestron, Crestron Connected และ Crestron Connected
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
• AMX เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ AMX LLC สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
• XGA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IBM Corporation สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
• ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑอื่นอาจเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของเจาของที่เ
กี่ยวของ
• เนื้อหาในคูมอ
ื ผูใชสําหรับผูใชฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• หามดําเนินการคัดลอกคูมอ
ื ฉบับนี้ ไมวาจะเป็นเพียงบางสวนหรือทั้งหมด
คุณไดรับการอนุญาตใหใชงานคูมือนี้สําหรับการใชงานสวนบุคคลของคุณเอง
หามใชงานตามวัตถุประสงคอื่นๆ โดยที่ยังไมไดรบ
ั สิทธิอนุญาตจาก CASIO COMPUTER CO., LTD.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไมตองรับผิดหากมีการสูญเสียผลประโยชน
หรือไดรับการรองเรียนจากบุคคลที่สามเนื่องจากการใชงานผลิตภัณฑหรือคูมือฉบับนี้
• CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไมตองรับผิดหากมีการสูญเสีย หรือสูญเสียผลประโยชน
เนื่องจากขอมูลสูญหาย เนื่องจากไมสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ หรือเนื่องจากการบํารุงรักษาผลิตภัณฑนี้
หรือเนื่องจากเหตุผลอื่น
• หนาจอตัวอยางที่แสดงไวในคูมือฉบับนี้เปนภาพประกอบเอกสารเทานั้น
และอาจไมเหมือนกับหนาจอที่แสดงตามจริงโดยผลิตภัณฑ
2
สารบัญ
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ ......................................................................... 4
ขอควรระวังสําหรับเลเซอร และระดับอุณหภูมิที่สง
ู (ดูฉลากบนโปรเจคเตอร) ................. 11
ขอควรระวังอืน
่ ๆ .................................................................................................... 12
บทนํา .................................................................................................................. 14
สิ่งที่ใหมาพรอมกับเครื่อง ...................................................................................... 14
มุมมองภายนอกของโปรเจคเตอร ............................................................................ 15
ปุมควบคุมและฟงกชัน .......................................................................................... 16
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ ........................................................................ 18
การเลือกตําแหนงการติดตัง้ ................................................................................... 18
การปรับใหไดขนาดภาพที่ฉายตามตองการ ............................................................... 18
การติดตั้งโปรเจคเตอร .......................................................................................... 20
การปรับภาพที่ฉาย............................................................................................... 21
การเชื่อมตอ ......................................................................................................... 22
การใชงาน ........................................................................................................... 25
การเริ่มตนใชงานโปรเจคเตอร ................................................................................ 25
การใชเมนู ......................................................................................................... 26
การรักษาความปลอดภัยสําหรับโปรเจคเตอร.............................................................. 27
การสลับแหลงสัญญาณเขา .................................................................................... 28
การปดเครื่องโปรเจคเตอร ..................................................................................... 29
การใชเมนู ............................................................................................................ 30
ภาพ เมนู .......................................................................................................... 30
แสดงผล เมนู .................................................................................................... 33
เมนูการติดตัง
้ .................................................................................................... 34
เมนูตง
ั้ ระบบ: ทั่วไป ............................................................................................ 35
เมนูตง
ั้ ระบบ: ขั้นสูง ........................................................................................... 35
เมนูขอ
 มูล ......................................................................................................... 37
การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล ...................................................................... 38
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C .......................................................................... 41
การบํารุงรักษา ...................................................................................................... 46
การดูแลรักษาเครื่องโปรเจคเตอร ............................................................................ 46
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง ....................................................................... 47
การแกปญหา ........................................................................................................ 49
รายละเอียดทางดานเทคนิค .................................................................................... 50
รายละเอียดทางดานเทคนิคของเครื่องโปรเจคเตอร ..................................................... 50
ขนาด ............................................................................................................... 51
ตารางไทมมิ่ง ..................................................................................................... 52
สารบัญ
3
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
ขอควรระวังดานความปลอดภัย
เกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัย
มีการใชสัญลักษณตางๆ ในคูมอ
ื ผูใชและบนผลิตภัณฑ เพื่อใหแนใจในการใชงานอยางปลอดภัย
และเพือ
่ ปกปองคุณและผูอื่นไมใหเสีย
่ งตอการเกิดอาการบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายตอวัสดุ
มีการแสดงคําอธิบายความหมายสําหรับสัญลักษณแตละรายการดานลาง
อันตราย
สัญลักษณนี้ระบุขอมูลที่แสดงวา หากมีการละเลยหรือใชงานอยางไมถูกตอง
จะทําใหเกิดความเสีย
่ งในอันตรายซึง่ อาจถึงแกชีวิต
หรือเกิดอาการบาดเจ็บอยางรุนแรงตอบุคคล
คําเตือน
สัญลักษณนี้ระบุขอมูลที่แสดงวา หากมีการละเลยหรือใชงานอยางไมถูกตอง
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในอันตรายซึ่งอาจถึงแกชีวิต
หรือเกิดอาการบาดเจ็บอยางรุนแรงตอบุคคล
ตัวอยางไอคอน
เครื่องหมายสามเหลี่ยมแสดงสถานการณซงึ่ คุณตองระมัดระวัง
ตัวอยางที่แสดงในที่นี้ระบุความระมัดระวังในการเกิดไฟฟาช็อตได
วงกลมโดยมีเสนพาดผานระบุขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการที่ไมควรดําเนินการ
จะมีการระบุถึงการดําเนินการเฉพาะโดยสัญลักษณนิ้วมือภายในวงกลม
ตัวอยางที่แสดงในที่นี้หมายถึง หามดําเนินการถอดประกอบ
วงกลมสีดําระบุถึงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการที่คณ
ุ จะตองดําเนินการ
จะมีการระบุถึงการดําเนินการเฉพาะโดยสัญลักษณนิ้วมือภายในวงกลม
ตัวอยางที่แสดงในที่นี้แสดงใหเห็นวา คุณจะตองถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบ
ขอควรระวังในระหวางใชงาน
คําเตือน
• จะตองมีผูใหญคอยกํากับดูแล เมื่อมีเด็กเล็กอยู และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีโอกาสที่เด็กจะสัมผัสกับโปรเจคเตอรได
• ควัน กลิ่น ความรอน และความผิดปกติอื่นๆ
หากคุณสังเกตเห็นควัน กลิ่นแปลกๆ หรือความผิดปกติอื่นๆ ใหหยุดใชงานโปรเจคเตอรในทันที
การใชงานอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้ทันที
1. ถอดปลั๊กโปรเจคเตอรออก
2. ติดตอตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณหรือศูนยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาต
• การทํางานที่ผิดปกติ
หยุดใชงานโปรเจคเตอรในทันที หากหนาจอปรากฏความผิดปกติขน
ึ้
หรือหากมีการดําเนินการที่ผิดปกติอื่นๆ เกิดขึน
้ แมวาคุณจะใชงานโปรเจ็กเตอรอยางถูกตองก็ตาม
การใชงานอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้ทันที
4
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
1. ปดใชโปรเจคเตอร
2. ถอดปลั๊กโปรเจคเตอรออก
3. ติดตอตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณหรือศูนยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาต
• สายไฟ
การใชงานสายไฟอยางไมถูกตองจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการตรวจสอบขอควรระวังดังตอไปนี้อยูเสมอ
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่มาพรอมโปรเจคเตอรเทานั้น
• ตรวจสอบใหแนใจวา คุณใชแหลงจายไฟที่มแ
ี รงดันไฟฟาระดับเดียวกับที่ระบุไวสําหรับโปรเจคเตอร
• หามใชงานเตาเสียบเกินกําลัง โดยมีการเชื่อมตอเขาอุปกรณมากเกินไป
• หามวางสายไฟไวใกลเตา
• หามใชสายไฟที่มาพรอมโปรเจคเตอรกับอุปกรณอน
ื่ ๆ
• หามใชเตาเสียบจายไฟสําหรับโปรเจคเตอรรวมกันกับอุปกรณอื่น หากคุณใชสายไฟแบบตอพวง
จะตองตรวจสอบใหแนใจวา
อัตราแอมแปรของสายไฟแบบตอพวงสอดคลองกับคาระดับการใชพลังงานของโปรเจคเตอรเครื่องนี้
• หามใชสายไฟหากยังคงพันมวนอยูดวยกัน
• ใชเตาเสียบที่ติดตั้งไวในตําแหนงที่เขาถึงไดอยางสะดวก เพื่อใหคุณสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย
เมื่อคุณตองถอดปลั๊กออกจากโปรเจคเตอร
สายไฟที่ชํารุดจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการตรวจสอบขอควรระวังดังตอไปนี้อยูเสมอ
• อยาวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากไวบนสายไฟ และอยาใหสม
ั ผัสกับความรอน
• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟไมถูกหนีบไวระหวางผนังและชั้นวาง หรือโตะที่ตั้งโปรเจคเตอรไว
และหามปดคลุมสายไฟดวยเบาะหรือวัตถุอื่นๆ
• อยาพยายามดัดแปลงสายไฟ เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหเกิดการงอมากเกินไป
• อยาบิดสายไฟหรือดึงออก
หามสัมผัสสายไฟหรือปลั๊กในขณะที่มอ
ื ของคุณเปียก
การทําเชนนี้อาจทําใหเสีย
่ งตอการเกิดไฟฟาช็อตได
• เมือ
่ ใชโปรเจคเตอรนี้ในประเทศซึ่งคุณซื้อมา โปรดใชสายไฟที่มาพรอมกับเครื่อง
เมื่อใดก็ตามที่ใชโปรเจคเตอรในประเทศอื่น
โปรดซือ
้ และใชสายไฟที่มีอัตราแรงดันไฟฟาสําหรับประเทศนั้นๆ และตรวจสอบใหแนใจวา
คุณตระหนักในมาตรฐานความปลอดภัยที่ใชในประเทศนั้นๆ เชนกัน
เมื่อออกไปดานนอก โปรดตรวจสอบใหแนใจวา โปรเจคเตอรอยูหางจากสัตวเลี้ยงและสัตวอื่นๆ
และถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ สายไฟเสียหายเนืองจากการกัด อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
และทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมได
• น้ําและวัสดุแปลกปลอม
ระวังอยาใหน้ําไหลเขาโปรเจคเตอร น้ํากอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
หามวางแจกันหรือภาชนะบรรจุน้ําใดๆ ไวดานบนโปรเจคเตอร
น้ํากอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
5
หากมีน้ํา หรือของเหลวอื่นๆ หรือวัสดุแปลกปลอม (โลหะ เปนตน) ไหลเขาโปรเจคเตอร
อาจกอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต หากมีสิ่งใดเขาในโปรเจคเตอร
ใหดําเนินการขั้นตอนดังตอไปนี้ในทันที
1. ปดใชโปรเจคเตอร
2. ถอดปลั๊กโปรเจคเตอรออก
3. ติดตอตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณหรือศูนยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาต
• ถอดประกอบและดัดแปลง
หามลองถอดโปรเจคเตอรออกเปนชิ้นแยกตางหาก หรือดัดแปลงลักษณะใดๆ
โปรเจคเตอรประกอบดวยสวนประกอบแรงดันไฟสูงจำนวนมาก
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต และเกิดอาการบาดเจ็บเปนรอยไหม หมายเหตุ
ปญหาที่เกิดจากการถอดประกอบหรือการดัดแปลงโปรเจคเตอรโดยไมไดรบ
ั อนุญาตจะไมอยูภายใ
ตขอบเขตการรับประกัน และไมอยูใ นเกณฑการเขารับการซอมแซมโดย CASIO
ตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณ หรือศูนยบริการ CASIO ที่ผานการรับรองแลว
จะเปนผูดําเนินการตรวจสอบภายในทั้งหมด การปรับ และการซอมแซม
• การทําหลนและผลกระทบ
การใชงานโปรเจคเตอรอยางตอเนื่องหลังจากทีเกิดความเสียหายจากการทําหลน
หรือการดูแลที่ไมถูกตองอื่นๆ จะทําใหเกิดความเสีย
่ งในการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้ทันที
1. ปดใชโปรเจคเตอร
2. ถอดปลั๊กโปรเจคเตอรออก
3. ติดตอตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณหรือศูนยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาต
• กําจัดโดยการเผา
หามลองกําจัดโปรเจคเตอรโดยการเผา การทําเชนนีจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้น
ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม และการบาดเจ็บตอบุคคล
• ลําแสงไฟจากโปรเจคเตอร
• หามมองตรงเขาในเลนส ชองไอดี หรือชองระบายอากาศ ในระหวางที่ไฟติดสวาง
เมื่อเปดใชโปรเจคเตอร ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมใี ครมองตรงเขาในเลนส ชองไอดี
หรือชองระบายอากาศ
ลําแสงไฟจาที่สอ
 งจากโปรเจคเตอรกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอดวงตาได
• หามใชแวนขยาย กระจก หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน
เพือ
่ หักเหหรือสะทอนลําแสงไฟจากโปรเจคเตอร
และหามถือหรือวางวัตถุดังกลาวไวในชองทางที่มีการสองลําแสงไฟออกจากโปรเจคเตอร
แสงไฟที่หก
ั เหหรือสะทอนอาจสะทอนเขาดวงตาของบุคคล
และกอใหเกิดความเสีย
่ งที่จะเกิดอันตรายตอดวงตาได
• การกีดขวางชองระบายอากาศ
หามวางวัสดุใดๆ กีดขวางชองระบายอากาศ การทําเชนนั้นจะทําใหความรอนภายในสูงขึ้น
และกอใหเกิดความเสีย
่ งในการเกิดไฟไหม และทําใหโปรเจคเตอรไมทํางาน
การสัมผัสโปรเจคเตอรในขณะที่ยังรอนอยู
อาจกอใหเกิดความเสีย
่ งในการเกิดบาดเจ็บจากผิวหนังไหม ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีการตรวจสอบขอควรระวังดังตอไปนี้อยูเสมอ
6
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
• จะตองมีชวงระยะหางอยางนอย 30 ซม. (11.8 นิ้ว) ระหวางโปรเจคเตอรและผนัง
รักษาระยะหางอยางนอย 30 ซม. (11.8 นิ้ว) ระหวางพื้นผิวและอีกดานหนึ่งของโปรเจคเตอร
• หามวางโปรเจคเตอรไวระหวางชองวางใดๆ ซึง่ มีการระบายอากาศที่ไมดี
• หามใชผาหรือวัสดุที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกันปดคลุมโปรเจคเตอร
• ติดตั้งโปรเจคเตอรไวบนพื้นผิวที่เสถียรและราบเรียบ ในระหวางการใชงาน
หามใชโปรเจคเตอรโดยวางไวบนพรม ผาหม ผาเช็ดตัว เบาะที่นั่ง หรือพืน
้ ผิวนุมอื่นๆ
• หามตั้งโปรเจคเตอรขึ้นอีกดานหนึ่งในระหวางใชงาน
• ตัวเครื่องโปรเจคเตอร
หามเปดตัวเครื่องโปรเจคเตอร การทําเชนนี้อาจทําใหเสีย
่ งตอการเกิดไฟฟาช็อตได
• การทําความสะอาด
กอนทําความสะอาดโปรเจคเตอร ตรวจสอบใหแนใจวา มีการปดเครื่องโปรเจคเตอร
และถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบแลว หากไมทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อตได
• ชองระบายไอเสีย
ชองระบายไอเสียจะรอนมาก ในระหวางที่โปรเจคเตอรทํางานอยู
หามสัมผัสชองระบายไอเสียในขณะที่ยังรอนอยู
การทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดบาดเจ็บจากผิวหนังไหมได
บริเวณใกลกบ
ั ชองระบายไอเสียอาจรอนมากดวยเชนกัน หามวางวัตถุที่ทําจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ
ที่มค
ี วามไวตอความรอน ไวใกลหรือใตโปรเจคเตอร
การทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีสําหรับวัตถุ
• ฝาครอบเลนส (หากโปรเจคเตอรของคุณมีฝาครอบเลนส)
ตรวจสอบใหแนใจวา ถอดฝาครอบเลนสออกแลว กอนเปดใชโปรเจคเตอร หามคาฝาครอบเลนสไว
ในขณะที่ใชงานโปรเจคเตอร
• สถานที่
หามวางโปรเจคเตอรไวในสถานีดังตอไปนี้ การทำเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
• ใกลกบ
ั บริเวณที่มีความสั่นรุนแรง
• บริเวณที่มค
ี วามชื้นหรือฝุนละอองสูง
• ในครัว หรือบริเวณใดๆ ที่มีควันจากน้ํามัน
• ใกลกบ
ั เครือ
่ งทําความรอน บนพรมที่มีการจายความรอนเขา หรือในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
• บริเวณที่มีอุณหภูมเิ ปลี่ยนแปลงสูงมาก (ชวงอุณหภูมิสําหรับการใชงานจะอยูท
 ี่ 5°C ถึง 35°C (41°F ถึง
95°F))
• วัตถุที่มีน้ําหนักมาก
หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากบนโปรเจคเตอร หรือเกี่ยวไวดานบนของโปรเจคเตอร
การทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
• น้ํา
หามวางโปรเจคเตอรไวในหองอาบน้ํา หรือที่ใดๆ ซึ่งมีโอกาสโดนน้ําหรือน้ํากระเซ็น
• สถานที่ที่ไมเสถียร
หามวางโปรเจคเตอรไวบนพืน
้ ผิวที่ไมเสถียร หรือบนชั้นวางที่สงู
การทําเชนนี้อาจเปนเหตุใหตกหลน ทําใหเสีย
่ งตอการเกิดบาดเจ็บสําหรับตัวบุคคล
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
7
• การใชโปรเจคเตอรบนฐานที่มีลอเลื่อน
ทุกครั้งที่ใชโปรเจคเตอรบนฐานที่มีลอเลื่อน ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีการล็อกลอเลื่อนไวหากไมตองเคลื่อนยายฐาน
• ฟาผา
ในระหวางเกิดพายุฝนฟาคะนอง หามสัมผัสปลั๊กไฟจากโปรเจคเตอร
• รีโมทคอนโทรล
หามแยกสวนของรีโมทคอนโทรล หรือดัดแปลงลักษณะใดๆ
การทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต การบาดเจ็บจากผิวหนังไหม
และการบาดเจ็บอื่นๆ ตอตัวบุคคล ตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณ หรือศูนยบริการ CASIO
ที่ผานการรับรองแลว จะเปนผูดําเนินการตรวจสอบภายในทั้งหมด การปรับ และการซอมแซม
หามทําใหรีโมทคอนโทรลเปยก น้ํากอใหเกิดความเสีย
่ งตอการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต
• หามใชสเปรยพน
 แกสที่ติดไฟไดในบริเวณใกลเคียง
หามพนสเปรยแกสที่ติดไฟไดเขาในหรือบริเวณใกลเคียงของโปรเจคเตอร แกสอาจติดไฟขึ้น
และทําใหเสีย
่ งตอการเกิดไฟไหม
ขอควรระวังสําหรับแบตเตอรี่
อันตราย
หากของเหลวที่รั่วออกจากแบตเตอรี่อัลคาไลนสม
ั ผัสกับดวงตา
ใหปฏิบต
ั ิตามขั้นตอนดังตอไปนี้ในทันที
1. หามขยี้ตา! ใชน้ําสะอาดลางตา
2. เขารับการรักษาจากแพทยในทันที หากไมทําเชนนี้ในทันที อาจทําใหสูญเสียการมองเห็นได
คําเตือน
การใชแบตเตอรีอ
่ ยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการรัว่ และทําใหเกิดคราบในบริเวณรอบแบตเตอรี่ได
หรืออาจทําใหเกิดการระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและเกิดการบาดเจ็บตอตัวบุคคล
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการตรวจสอบขอควรระวังดังตอไปนี้อยูเสมอ
• หามถอดแยกชิ้นสวนของแบตเตอรี่ และหามทําใหเกิดการลัดวงจร
• หามใหแบตเตอรี่โดนความรอน หรือโยนเขากองไฟ
• หามใชแบตเตอรี่เกาและใหมปนกัน
• หามใชแบตเตอรี่ชนิดที่แตกตางกันปนกัน
• หามลองชารจแบตเตอรี่
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการติดตั้งแบตเตอรี่ไวในทิศทางที่ถูกตอง ในขณะโหลด
• แบตเตอรี่ทห
ี่ มดสภาพแลว
ตรวจสอบใหแนใจวา มีการถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากรีโมทคอนโทรลทันทีที่หมดสภาพ
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล หากคุณจะไมมีการใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
8
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
• การกําจัดแบตเตอรี่
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการกําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามกฎและระเบียบขอบังคับสําหรับพืน
้ ทีของคุณ
ลําแสงไฟจากโปรเจคเตอร
• หามกีดขวางทางออกของลําแสงไฟ ในระหวางที่ไฟติดสวาง
• หามมองตรงเขาในเลนส ในระหวางที่ไฟติดสวาง
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ หากมีเด็กอยูดว ย
กลุมความเสี่ยงที่ 2
1. หามมองตรงเขาในลําแสงจากแหลงจายไฟสองสวางที่มีความจา RG2 IEC 62471-5:2015
2. รังสีที่เปนอันตรายซึง่ มีการปลอยออกมาจากผลิตภัณฑนี้
3. หามมองเขาในหลอดไฟที่เปดใชงานอยู อาจเปนอันตรายตอดวงตา
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง
• แหลงกําเนิดแสงของโปรเจคเตอรจะใชเลเซอร
• อายุการใชงานของแหลงจายไฟสองสวางจะอยูที่ประมาณ 20,000 ชั่วโมง
อายุการใชงานตามจริงจะขึน
้ อยูก
 ับสภาวะในการใชงาน การตั้งคาที่กําหนดไวบนเมนูการตั้งคา
และความแตกตางระหวางแหลงจายไฟสองสวางแตละชนิด
• แหลงจายไฟสองสวางจะไดรับการรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุไวบนใบรับรองการรับประกัน
หรือเปนเวลา 6,000 ชั่วโมง ขึ้นอยูกบ
ั วารายการใดจะครบกําหนดกอน
• หากแหลงจายไฟสองสวางไมทํางาน หรือความสวางลดลงอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวา
แหลงจายไฟสองสวางหมดอายุการใชงานแลว ติดตอตัวแทนจําหนายดั้งเดิมของคุณหรือศูนยบริการ
CASIO ที่ไดรบ
ั อนุญาต เพือ
่ เปลี่ยนใหม โปรดทราบวา
ปญหาที่เกิดจากการถอดประกอบหรือการดัดแปลงโปรเจคเตอรโดยไมไดรับอนุญาตจะไมอยูภายใตขอ
บเขตการรับประกัน และไมอยูในเกณฑการเขารับการซอมแซมโดย CASIO
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
9
ขอควรระวังในการติดตั้ง
• ใชเตาเสียบที่ติดตั้งไวในตําแหนงที่เขาถึงไดอยางสะดวก เพื่อใหคุณสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย
เมื่อคุณตองถอดปลั๊กออกจากโปรเจคเตอร
• จะตองมีชวงระยะหางอยางนอย 30 ซม. (11.8 นิ้ว) ระหวางโปรเจคเตอรและผนัง
รักษาระยะหางอยางนอย 30 ซม. (11.8 นิ้ว) ระหวางพื้นผิวและอีกดานหนึ่งของโปรเจคเตอร
หามใหมีวัตถุใดๆ กีดขวางอยูภ
 ายในชวงระยะหางจากโปรเจคเตอรตามที่กําหนดไวดานบน
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษไมใหมีวัตถุใดๆ กีดขวางชองไอดีและชองระบายไอเสียของโปรเจคเตอร
• อากาศที่ไหลเวียนอยูภ
 ายในอุปกรณเครื่องปรับอากาศอาจระบายไอรอนออกจากบริเวณที่อยูใกลกับเล
นสของโปรเจคเตอร ซึง่ อาจทําใหเกิดคลื่นไอรอนบนภาพที่ฉายได หากเกิดกรณีดังกลาวขึน
้
ใหปรับระดับอากาศที่ไหลเวียนอยูภ
 ายในอุปกรณเครื่องปรับอากาศ หรือยายตําแหนงโปรเจคเตอร
10
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
ขอควรระวังสําหรับเลเซอร
และระดับอุณหภูมิที่สูง
(ดูฉลากบนโปรเจคเตอร)
ขอควรระวังสําหรับเลเซอร
ฉลากที่ไมใชสําหรับสหรัฐอเมริกา
60825-1: 2014
1 : โปรเจคเตอรนี้เปนอุปกรณเลเซอรคลาส 1 ซึ่งสอดคลองกับ IEC
• โปรเจคเตอรนี้มีโมดูลเลเซอรที่ติดตั้งในตัว การถอดประกอบหรือการปรับเปลี่ยนนั้นอันตรายมาก
และหามลองเด็ดขาด
• การดําเนินการหรือการปรับแตงใดๆ
ที่ไมมีการระบุไวโดยเฉพาะในคูมอ
ื ผูใชจะทำใหเสีย
่ งตอการสัมผัสกับรังสีเลเซอรที่เปนอันตรายได
ฉลากสําหรับสหรัฐอเมริกา
60825-1: 2007
2 : โปรเจคเตอรนี้เปนอุปกรณเลเซอรคลาส 3R ซึง่ สอดคลองกับ IEC
• โปรเจคเตอรนี้มีโมดูลเลเซอรที่ติดตั้งในตัว การถอดประกอบหรือการปรับเปลี่ยนนั้นอันตรายมาก
และหามลองเด็ดขาด
• การดําเนินการหรือการปรับแตงใดๆ
ที่ไมมีการระบุไวโดยเฉพาะในคูมอ
ื ผูใชจะทำใหเสีย
่ งตอการสัมผัสกับรังสีเลเซอรที่เปนอันตรายได
ขอควรระวังสําหรับพัดลมระบายอากาศออก (ฉลาก 3 )
• พัดลมระบายอากาศออกจะมีความรอนสูงมากในระหวางการฉายภาพ
หามสัมผัสพัดลมระบายอากาศ หรือมีวัตถุกีดขวางการระบายอากาศ
• หามสอดวัตถุแปลกปลอมเขาภายใน
ดานซายของโปรเจคเตอร (มุมมองจากดานหลัง)
ปาย
ปาย
ปาย
2
1
3
ขอควรระวังสําหรับเลเซอร
11
ขอควรระวังอื่นๆ
โปรเจคเตอรนี้ประกอบดวยสวนประกอบที่มีความแมนยําสูง
หากไมมก
ี ารดําเนินการตามขอควรระวังดังตอไปนี้
อาจมีผลทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลไดอยางถูกตองและทํางานผิดปกติได
• หามใชหรือจัดเก็บโปรเจคเตอรไวในสถานที่ดังตอไปนี้
การทําเชนนี้อาจทําใหเสี่ยงตอการทํางานผิดปกติ และเกิดความเสียหายตอโปรเจคเตอร
• สถานที่ที่มไ
ี ฟฟาสถิตย
• สถานที่ที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมส
ิ ูงมาก
• สถานที่ที่มค
ี วามชื้นสูงมาก
• สถานที่ที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอ
ิ ยางฉับพลัน
• สถานที่ที่มฝ
ี ุนมาก
• บนพืน
้ ผิวที่สั่นคลอน เอียง หรือไมเสถียร
• สถานที่ที่มค
ี วามเสี่ยงจะเปยกน้ําได
• สถานที่ที่มค
ี วันน้ํามันหรือควันอื่นๆ เปนปริมาณมาก
• สถานที่ที่มค
ี วามเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการกัดกรอนเนื่องจากความเค็มของเกลือได
• สถานที่ที่มก
ี าซมีฤทธิ์กัดกรอน (เชน กาซซัลเฟอรในน้ําพุรอน)
• ตรวจสอบใหแนใจวา ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจะไมมก
ี ารโดนแสงไฟฟลูออเรสเซนท แสงแดด
หรือแสงไฟที่จามากอืน
่ ๆ แสงไฟที่จามากอาจทําใหทํางานผิดปกติได
• หลีกเลี่ยงการใชโปรเจคเตอรภายใตสภาวะดังตอไปนี้ สภาวะเชนนี้อาจทําใหเสีย
่ งตอการทํางานผิดปกติ
และเกิดความเสียหายตอโปรเจคเตอร
• หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอุณหภูมเิ ปลี่ยนแปลงสูงมาก (ชวงอุณหภูมิสําหรับการใชงานจะอยูที่ 5°C ถึง
35°C (41°F ถึง 95°F))
• หามวางวัตถุที่มน
ี ้ําหนักมากบนโปรเจคเตอร หรือเกี่ยวไวดานบนของโปรเจคเตอร
• หามสอดหรือทําใหวัตถุแปลกปลอมหลนเขาในโปรเจคเตอร
• หามวางแจกันหรือภาชนะบรรจุน้ําใดๆ ไวดานบนโปรเจคเตอร
• เมื่อใดก็ตามที่มก
ี ารวางโปรเจคเตอร หรือใชงานโดยมีการเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนทิศทาง
โปรดระมัดระวังไมสอดนิ้วมือของคุณเขาดานลางของโปรเจคเตอร
• หามทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใชงานแลวไวภายในรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใชงานแลวสามารถรัว่ ได ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติ
และเกิดความเสียหายตอรีโมทคอนโทรลได ตรวจสอบใหแนใจวา
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกป
ไมวาคุณจะมีการใชรีโมทคอนโทรลบอยเพียงใดในชวงเวลานั้นๆ ก็ตาม
• ใหใชผานุมแหงในการเช็ดทําความสะอาด
หากโปรเจคเตอรมีความสกปรกมาก ใหใชผานุมชุบน้ําผสมน้ํายาทําความสะอาดที่มฤ
ี ทธิ์เปนกลางหมาดๆ
เช็ดทําความสะอาด บิดน้ําออกจนผาหมาดๆ กอนเช็ดทําความสะอาด หามใชทินเนอร เบนซิน
หรือสารระเหยอื่นๆ ในการทําความสะอาดโปรเจคเตอร
การทําเชนนี้อาจทําใหเครือ
่ งหมายลบเลือนและทําใหเกิดคราบบนตัวเรือนได
• จุดสีดําบนหนาจอ
แมวาจะมีการผลิตโปรเจคเตอรนี้ดวยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลขั้นสูงสุดที่มใี หเลือกใชงานในทุกวันนี้
แตยังอาจมีจุดสีดําปรากฏบนหนาจอบางจุดได ซึ่งเปนเรือ
่ งปกติ และไมถือวาเปนการทํางานที่ผิดปกติ
12
ขอควรระวังอื่นๆ
• ระวังไมใหโปรเจคเตอรไดรับแรงกระแทกสูงในระหวางฉายภาพ
หากโปรเจคเตอรไดรับแรงกระแทกสูงโดยไมไดคาดคิด ภาพที่ฉายอยูจะหายไปสักครูหนึ่ง
ภาพจะกลับมาอีกครั้งหลังผานไปสักครู แตสอ
ี าจผิดเพีย
้ นไป หรืออาจมีการแสดงขอความผิดพลาด
หากภาพที่ฉายมีสีที่ผิดเพีย
้ นไป ใหเลือกแหลงขอมูลเขาปจจุบันใหมอีกครั้ง
หากการทําเชนนี้ไมชวยใหภาพที่ฉายมีสก
ี ลับคืนเดิม ใหปด
 เครือ
่ งโปรเจคเตอร
และจากนั้นเปดเครื่องใหมอีกครัง้
• ใชเตาเสียบที่อยูใกลกับโปรเจคเตอร ใชโปรเจคเตอรเปนประจํา
เพื่อใหสามารถถอดสายไฟออกไดอยางงายดาย
• แมวาโปรเจเตอรของคุณจะยังอยูในชวงระยะเวลาการรับประกัน
คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซม
หากปญหาเกิดขึ้นจากการใชงานโปรเจคเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานมาก (เชน 24 ชั่วโมง)
หรือหากมีการติดตั้งและใชงานโปรเจคเตอโดยไมมีการปฏิบัติตาม "ขอควรระวังในการติดตั้ง"
• การใชงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิโดยรอบสูง หรือในสภาพแวดลอมที่มีฝุน ควันน้ํามัน ควันบุหรี
หรือควันอื่นๆ จะทําใหรอบอายุการเปลี่ยนอะไหลสน
ั้ ลง
และจะตองมีการเปลี่ยนเครื่องยนตระบบออปติคอลและสวนประกอบอื่นๆ บอยขึ้น หมายเหตุ
คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการเปลี่ยนดังกลาว
โปรดติดตอขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการเปลี่ยนอะไหล และคาบริการจากศูนยบริการ
CASIO ที่ผานการรับรอง
• การควบแนน
การยายโปรเจคเตอรจากหองที่เย็นไปยังหองทีรอน การเปดเครื่องทําความรอนในหองที่เย็น
และสภาวะอื่นๆ ที่คลายคลึงกันจะทําใหเกิดการควบแนน (เปนหมอก)
ขึน
้ ที่เลนสและ/หรือดานในของโปรเจคเตอร ซึ่งจะทําใหภาพที่ฉายไมชัดเจน
และอาจทําใหทํางานผิดปกติและเกิดปญหาอื่นๆ ได หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น ใหปดเครื่องโปรเจคเตอร
และรอสักครูห
 นึ่งจนกระทั่งไมมีการควบแนนโดยธรรมชาติ จากนั้น คุณจะสามารถฉายภาพไดตามปกติ
• แหลงจายไฟไปยังอุปกรณภายนอก
การปดเครื่องโปรเจคเตอรจะเปนการตัดการจายไฟไปยังอุปกรณภายนอกดวยเชนกัน หมายเหตุ
การจายไฟจะถูกตัดดวยเชนกันเมื่อมีการปดเครือ
่ งโปรเจคเตอรเนื่องจากรีสตารทโดยฟงกชันการตรวจสอ
บระบบดวยตัวเอง หรือการปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เนื่องจากขอผิดพลาดบางประการ
หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ โดยขึน
้ อยูกับอุปกรณภายนอกที่ใชงาน
การตัดการจายไฟอาจทําใหสญ
ู เสียขอมูลที่กําลังแกไขอยู หรืออาจทําใหขอมูลเสียหายได
ควรบันทึกขอมูลไวบนอุปกรณภายนอกที่ไดรบ
ั การจายไฟจากโปรเจคเตอรเปนประจํา หมายเหตุ CASIO
COMPUTER CO., LTD. จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู เสียขอมูล หรือขอมูลเสียหาย
ขอควรระวังอื่นๆ
13
บทนํา
สิ่งที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
โปรดนําผลิตภัณฑออกจากหีบหออยางระมัดระวังและตรวจดูวาคุณไดรับผลิตภัณฑครบถวนตามรายการดา
นลางนี้หรือไม หากมีรายการใดขาดหายไป โปรดติดตอรานคาที่คุณซื้อ
อุปกรณมาตรฐาน
• โปรเจคเตอร
• รีโมทคอนโทรล, YT-310
• ตัวรัดสายเคเบิล x 2
• แบตเตอรี่สําหรับทดสอบ (ขนาด AA x 2)
• สายไฟ AC
• สายเคเบิ้ล RGB
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ "ขอควรระวังดานความปลอดภัย"
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ "อานขอมูลนี้กอน"
• การรับประกัน*
• อุปกรณเสริมที่มีใหเลือกใชงานจะเหมาะสมสําหรับภูมิภาคของคุณ
• *บัตรรับประกันจะมีใหเฉพาะบางภูมิภาคเทานัน กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายของทานสําหรับรายละเอียด
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
1. กดที่แปนนิ้วบนฝาครอบ และดันขึน
้ ตามทิศทางของลูกศร
ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ
2. ถอดแบตเตอรีเ่ กาออก (หากทําได) และติดตัง้ แบตเตอรี่ AA
สองกอน ตรวจสอบใหแนใจวา
มีการกําหนดตําแหนงขั้วบวกและลบไวอยางถูกตองดังภาพ
3. ใสฝาครอบกลับเขาไปโดยใหฝาตรงกับฐาน
และดันลงดานลางใหเขาที่ หยุดเมื่อเลื่อนเขาจนสุด
• อยาวางรีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีความรอนหรือความชื้นสูง เชน หองครัว หองน หองอบซาวนา
หองอาบแดด หรือในรถที่ปดประตูไว
• ใหใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือประเภทที่ใกลเคียงกันที่แนะนําโดยผูผลิตแบตเตอรี่เทานั้น
• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิตแบตเตอรี่และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของคุณ
• หามโยนแบตเตอรี่เขาไปในกองไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได
• หากแบตเตอรี่หมดอายุ หรือหากคุณจะไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันไมใหรีโมทคอนโทรลเสียหายจากกรดแบตเตอรี่ที่อาจรั่วไหลออกมาได
14
บทนํา
มุมมองภายนอกของโปรเจคเตอร
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. ปุมเลื่อนเลนส (ซาย/ขวา, ขึน
้ /ลง)
13. พอรตรับสัญญาณ HDBaseT
2. ชองระบายอากาศ (นําอากาศรอนออก)
14. แจ็คสงสัญญาณออก RGB (PC)
3. ตัวหมุนเพือ
่ ปรับโฟกัส
15. แจ็ครับสัญญาณเขา RGB (PC)/Component
Video (YPbPr/YCbCr)
4. ตัวหมุนเพือ
่ ซูมภาพ
5. เลนสฉายภาพ
6. เซ็นเซอรรโี มท IR
16. พอรตรับสัญญาณ HDMI 1 (HDCP 2.2)
17. พอรตรับสัญญาณ HDMI 2
7. ฝาครอบเลนส
18. แจคสงสัญญาณเสียง
11. แจ็ครีโมทคอนโทรล
24. สลักยึด
8. POWER (ไฟแสดงสถานะเปด/ปด)/TEMP 19. พอรตเซอรวิส
20. สัญญาณออก DC (5V 2A)
(ไฟเตือนอุณหภูมิ)/LIGHT
(ไฟแสดงสถานะหลอดไฟ)
21. พอรตซีเรียล
(โปรดดู "ไฟแสดงสถานะ" ที่หนา 48.)
22. แผงควบคุมดานนอก
9. ชองระบายอากาศ (เอาอากาศเย็นเขา)
(โปรดดู "ปุมควบคุมและฟงกชัน" ที่หนา 16.)
10. แจ็ครับสัญญาณ LAN RJ-45
23. แจ็คเสียบปลั๊กไฟ
สําหรับใชกับรีโมทคอนโทรลที่มีสาย
12. ชองเสียบสัญญาณออก 12 VDC
สงสัญญาณใหกับอุปกรณภายนอก เชน
หนาจอไฟฟา หรืออุปกรณควบคุมแสงไฟ
25. ขาปรับระดับได
26. รูสําหรับยึดติดกับเพดาน
บทนํา
15
ปุมควบคุมและฟงกชัน
โปรเจคเตอร & รีโมทคอนโทรล
สามารถเลือกใชปุมกดทั้งหมดที่อธิบายไวในเอกสา
รนี้บนรีโมทคอนโทรลหรือโปรเจคเตอร
5
1
2
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
6
7
3
1
8
9
10
11
17
4
ดานลาง
18
1. INPUT
7. ESC
แสดงผลแถบการเลือกขอมูลเขา
2. ปุมลูกศร ( ,
,
,
)
เมือ
่ มีการใชงานเมนู OSD
ปุมเหลานี้จะทําหนาที่เปนตัวกําหนดทิศทาง
เพือ
่ เลือกรายการเมนูที่ตองการและเพื่อปรับคา
ตางๆ
3. PICTURE MODE
ใชเลือกโหมดการตั้งคาภาพที่มีอยู
4. เปด/สแตนดบาย
ใชสลับการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอรระหว
างโหมดสแตนดบายและโหมดเปดเครื่อง
5. MENU
เปดเมนูแสดงผลบนหนาจอ (OSD)
6. ENTER
ยืนยันรายการเมนูบนหนาจอ (OSD) ที่เลือก
16
บทนํา
กลับไปยังเมนู OSD กอนหนา ออก
และบันทึกการตั้งคาเมนู
8.
หลอดไฟสําหรับแปน
เปดไฟแบ็คไลทสําหรับรีโมทคอนโทรลเปนเวล
าสักครู ในการใหไฟแบ็คไลทติดสวางตลอด
ใหกดปุมอื่นใดๆ
ในระหวางที่ไฟแบ็คไลทเปดอยู
กดปุมนี้อีกครั้งเพือ
่ ปดแบ็คไลท
9. AUTO
กําหนดเวลาการแสดงภาพที่ดีที่สด
ุ โดยอัต
โนมัติ
10. BLANK
ใชในการซอนรูปภาพบนจอภาพ
อยาบังเลนสฉายภาพเนื่องจากอาจทําใหวัตถุทใี่ ชบัง
เกิดความรอนและผิดรูป
หรืออาจทําใหเกิดไฟไหมไดดวยเชนกัน
11. MUTE
15. ASPECT
สลับการเปดและปดเสียงของโปรเจคเตอร
12. L. MODE
ใชเลือกอัตราสวนภาพของการแสดงผล
16. VOL-
เลือกระดับแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสมจากโหม
ลดระดับเสียงโปรเจคเตอรลง
ดที่มีใหเลือกใชงาน
17. CONTRAST
13. DEFAULT
แสดงผลแถบการตั้งคาความเปรียบตางสําหรับก
รีเซ็ตฟงกชันปจจุบันเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโร
ารปรับแตง
งงาน
18. พอรตสําหรับรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
14. VOL+
เชื่อมตอสายเคเบิลเขาไปยังโปรเจคเตอร
เพิ่มระดับเสียงของโปรเจคเตอร
เพือ
่ ใชงานรีโมท
ระยะหางที่ใชงานรีโมทคอนโทรลไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณจะตองถือรีโมทคอนโทรลใหอยูภ
 ายในมุม 30 องศาในแนวตั้งฉากกับเซ็นเซอรรับสัญญาณรีโมทคอน
โทรลแบบอินฟราเรดของโปรเจคเตอร เพื่อใหเครื่องทํางานไดอยางถูกตอง
ระยะหางระหวางรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอรรับสัญญาณจะตองไมเกิน 8 เมตร (ประมาณ 26 ฟุต)
ตรวจดูวาไมมีการวางวัตถุใดๆ
ไวระหวางรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอรรบ
ั สัญญาณแบบอินฟราเรดที่เปนอุปสรรคในการสงสัญญาณอินฟร
าเรด
• การควบคุมการทํางานของโปรเจคเตอรจากดานห • การควบคุมการทํางานของโปรเจคเตอรจากดานห
นา
ลัง
ปร ะ
มาณ
ปร ะ
+3
0º
มาณ
+3
0º
บทนํา
17
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ
การเลือกตําแหนงการติดตั้ง
กอนเลือกตําแหนงการติดตั้งสําหรับเครือ
่ งโปรเจคเตอรของคุณ ใหพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้รว มดวย:
• ขนาดและตําแหนงของหนาจอ
• ตําแหนงปลั๊กเสียบไฟ
• ตําแหนงและระยะหางระหวางโปรเจคเตอรและอุปกรณที่เหลือ
คุณสามารถติดตั้งโปรเจคเตอรของคุณในวิธีการดังตอไปนี้
1. หนา
3. เพดานดานหลัง
เลือกตําแหนงนี้โดยติดตั้งโปรเจคเตอรบนโตะที่อยู
ดานหนาจอภาพ
นี่เปนวิธีที่พบทั่วไปในการจัดตําแหนงโปรเจคเตอร
ซึ่งสามารถติดตั้งและเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว
เลือกตําแหนงนี้โดยแขวนโปรเจคเตอรจากเพดานด
านหลังจอภาพโดยแขวนกลับหัว
โปรดทราบวาตองใชฉากฉายภาพจากทางดานหลัง
ชนิดพิเศษและชุดอุปกรณการติดตั้งโปรเจคเตอรบน
เพดานสําหรับตําแหนงการติดตั้งนี้
2. เพดานดานหนา
4. หลัง
เลือกตําแหนงนี้โดยแขวนโปรเจคเตอรจากเพดานด เลือกตําแหนงนี้โดยติดตั้งโปรเจคเตอรบนโตะที่อยู
านหนาจอภาพโดยแขวนกลับหัว
ดานหลังจอภาพ หมายเหตุ
ซื้อชุดอุปกรณการติดตั้งโปรเจคเตอรบนเพดานจาก จะตองใชฉากฉายภาพจากทางดานหลังชนิดพิเศษ
ผูแทนจําหนายของคุณเพื่อติดโปรเจคเตอรของคุณ
บนเพดาน
หลังเปดเครื่องโปรเจคเตอร ใหไปที่ การติดตั้ง > โหมดโปรเจคเตอร และกดปุม

เพื่อเลือกการตั้งคา
/
การปรับใหไดขนาดภาพที่ฉายตามตองการ
ระยะหางจากเลนสของโปรเจคเตอรกับจอภาพ การตังคาการซูม
และรูปแบบวิดีโอทั้งหมดมีผลตอขนาดภาพที่ฉาย ในการเลื่อนเลนส
ใหหมุนปุมบนโปรเจคเตอรเพื่อเลื่อนเลนสฉายภาพไปยังทิศทางตางๆ ภายในชวงที่กําหนดไว
โดยขึน
้ อยูกบ
ั ตําแหนงของภาพที่คุณตองการ
18
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ
การฉายภาพดานหนา
• เมือ
่ ปรับตําแหนงการฉายภาพ
โดยเลื่อนเลนสตามแนวตั้ง
• เมื่อปรับตําแหนงการฉายภาพ
โดยเลื่อนเลนสตามแนวนอน
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: ระยะหางจากศูนยกลางของเลนสจนถึงขอบดานลางของภาพที่ฉาย (เมื่อมีการเลื่อนเลนสขึ้นไปยังระดับที่สูงที่สุด)
B: ระยะหางจากศูนยกลางของเลนสจนถึงขอบดานลางของภาพที่ฉาย (เมื่อมีการเลื่อนเลนสลงไปยังระดับที่ต่ําที่สุด)
C: ระยะในการเลื่อนไปยังศูนยกลางของเลนส (เมื่อมีการตั้งคาการเลื่อนเลนสไปยังดานซายสุด)
D: ระยะในการเลื่อนไปยังศูนยกลางของเลนส (เมื่อมีการตั้งคาการเลื่อนเลนสไปยังดานขวาสุด)
E: ระยะการฉายภาพจากโปรเจคเตอรไปยังหนาจอ
F: ขนาดของภาพที่ฉาย
• อัตราสวนของจอภาพคือ 16:9 และภาพที่ฉายจะมีอัตราสวนเปน 16:9
ขนาดหนาจอ ขนาดของภาพที่ฉาย (F)
เสนทแยงมุม
ความสูง
ความกวาง
ระยะหางการฉายภาพ (E)
ระยะสั้นที่สุด
(ไวด)
ระยะยาวที่สุด
(เทเล)
ออฟเซ็ต
(A)
ออฟเซ็ต
(B)
ออฟเซ็ต
(C, D)
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4.7
12
51.2
130
20.7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4.9
12
53.9
137
21.8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5.9
15
64.7
164
26.1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7.4
19
80.9
205
32.7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8.8
22
97.1
247
39.2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9.8
25
107.9
274
43.6
111
คาที่วัดไดทั้งหมดเปนเพียงคาประเมินและอาจแตกตางไปจากขนาดจริง
เราขอแนะนําวา ในกรณีที่คุณตองการติดตั้งโปรเจคเตอรอยางถาวร
คุณควรตรวจสอบขนาดจริงของภาพที่ฉายและระยะการฉายภาพจริงโดยใหโปรเจคเตอรอยูในตําแหนงเดิมที่กําหนด
กอนที่จะติดตั้งอยางถาวร ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับความคลาดเคลื่อนของคุณลักษณะชุดเลนสของโปรเจคเตอร
วิธีการดังกลาวจะชวยใหคุณสามารถกําหนดตําแหนงการติดตั้งไดอยางถูกตอง
มีความเหมาะสมมากที่สุดตอพื้นที่ติดตั้งของคุณ
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ
19
ชวงการฉายภาพสําหรับการเลื่อนเลนส
a
a
b
c
d
b
a:
ชวงตามแนวนอนสูงสุด (H × 25%)
b:
ชวงตามแนวตั้งสูงสุด (V × 60%)
c:
1/2 ของความสูงตามแนวตั้งของภาพ
d:
1/2 ของความกวางตามแนวนอนของภาพ
ตรวจสอบใหแนใจวา มีการหยุดหมุนปุมปรับ เมือคุณไดยินเสียงคลิกเมื่อปุมอยูสุดตําแหนงแลว
การฝนหมุนปุมอาจทําใหเกิดความเสียหายได
คุณไมสามารถยายภาพไปที่ตําแหนงคาสูงสุดของทั้งแนวนอนและแนวตั้งได
การติดตั้งโปรเจคเตอร
หากคุณตองการติดตั้งโปรเจคเตอรของคุณ เราขอแนะนําใหใชชุดอุปกรณการติดตั้งโปรเจคเตอรบนเพดาน
และคุณสามารถมั่นใจไดวา จะมีการติดตั้งเครื่องไวอยางแนนหนาและปลอดภัย
กอนการติดตั้งโปรเจคเตอร
• สอบถามผูจําหนายของคุณในการติดตั้งโปรเจคเตอรสําหรับคุณ
การติดตั้งโปรเจคเตอรดว ยตัวคุณเองอาจเปนเหตุทําใหหลนลงมา และเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
• ดําเนินการขั้นตอนที่จําเปนเพื่อปองกันโปรเจคเตอรหลน เชน ระหวางการเกิดแผนดินไหว
• การรับประกันโปรเจคเตอรนี้ไมครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึน
้ จากการติดตั้งกับชุดติดตั้งบนเพดานในตําแหนงที่ไมเหมาะสม
• พิจารณาอุณหภูมิโดยรอบเมือ
่ ติดตั้งโปรเจคเตอรบนเพดาน หากมีการใชเครื่องทําความรอน
อุณหภูมโิ ดยรอบเพดานอาจสูงกวาที่คาดหวังไว
• อานคูมอ
ื ผูใชชุดอุปกรณการติดตั้งเกี่ยวกับชวงแรงบิด การขันใหแนนดวยแรงบิดที่สูงเกินชวงที่แนะนําไว
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอโปรเจคเตอร และเปนผลใหหลนได
• ตรวจสอบใหแนใจวา เตาเสียบอยูใ นระดับความสูงที่เขาถึงได
เพือ
่ ใหคุณสามารถปดเครื่องโปรเจคเตอรไดอยางงายดาย
20
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ
การปรับภาพที่ฉาย
การปรับมุมการฉายภาพ
หากไมไดวางเครื่องบนพื้นที่ราบหรือหากจอภาพและเ
ครือ
่ งโปรเจคเตอรไมอยูในตําแหนงตั้งฉากซึ่งกันและ
กันแลว
ภาพที่ฉายจะมีลักษณะเหมือนสีเ่ หลี่ยมคางหมู
คุณสามารถหมุนปรับขาตั้งเพือ
่ ปรับมุมแนวนอน
เพื่อหดขาตั้งลง ใหขันตัวปรับขาในทิศทางยอนกลับ
• หามมองเขาไปในเลนสขณะแหลงแสงทํางาน แสงจาจากแหลงกําเนิดแสงอาจเปนอันตรายตอดวงตาของคุณ
• หากคุณยังคงขันสกรูขาปรับตําแหนงตามทิศทางการหมุนของเข็มนาฬิกา สกรูจะหลุดออกมา
นี่ไมไดเปนการทํางานผิดปกติ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ใหหมุนขาตัวปรับยอนทิศทางการหมุนของเข็มนาฬิกา
เพื่อติดตั้งกลับคืน
การปรับภาพอัตโนมัติ
ในบางกรณี คุณอาจตองการปรับคุณภาพของภาพใหเหมาะสม เพือ
่ ดําเนินการดังกลาว ใหกด AUTO
ภายใน 3 วินาที ฟงกชันการปรับคาโดยอัตโนมัติแบบอัจฉริยะในตัวเครื่องจะปรับคาความถี่
และนาฬิกาอีกครัง้ เพือ
่ ใหรูปภาพมีคุณภาพที่ดีที่สด
ุ
ขอมูลแหลงภาพปจจุบันจะแสดงขึน
้ ที่มม
ุ ของหนาจอเปนเวลา 3 วินาที
ฟงกชันนี้จะมีใหเลือกใชงานเฉพาะเมื่อเลือกสัญญาณ PC (RGB แอนะล็อก) แลวเทานั้น
การปรับขนาดและความคมชัดของภาพแบบละเอียด
1. ปรับภาพที่ฉายใหไดขนาดที่คุณตองการโดยใช 2. ปรับความคมชัดของภาพโดยหมุนตัวปรับโฟกัส
ตัวหมุนปรับการซูม
การจัดตําแหนงโปรเจคเตอรของคุณ
21
การเชื่อมตอ
เมื่อเชื่อมตอแหลงของสัญญาณภาพเขาไปยังโปรเจคเตอร โปรดตรวจสอบใหแนใจวามีการ:
1. ปดอุปกรณทั้งหมดกอนทําการตอสายสัญญาณ
2. ใชสายสัญญาณสําหรับแตละแหลงสัญญาณอยางถูกตอง
3. ตรวจใหแนใจวาไดตอสายสัญญาณใหแนน
จอภาพ
คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือโนตบุก
อุปกรณ A/V
1
สายเคเบิล RJ-45
2
รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
3
หนาจอที่มีการจายไฟเขา
เปนตน
4
ตัวแปลงสัญญาณ HDBaseT
5
สายเคเบิล VGA
6
สายเคเบิล HDMI
7
สายสัญญาณเสียง
8
สายเคเบิล RS-232C
ลําโพง
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• ในการเชื่อมตอดังกลาวขางตน อาจไมรวมสายเคเบิลบางชุดมาพรอมโปรเจคเตอร (โปรดดู
"สิ่งที่ใหมาพรอมกับเครื่อง" ที่หนา 14)
โดยคุณสามารถหาซื้อสายเคเบิลดังกลาวไดจากรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป
• ภาพประกอบการเชื่อมตอเปนเพียงตัวอยางอางอิงเทานั้น
แจ็คเชื่อมตอดานหลังของเครื่องโปรเจคเตอรจะแตกตางกันไปตามรุนของโปรเจคเตอร
• โนตบุกหลายรุนไมมีการเปดพอรตวิดีโอภายนอกไวเมื่อเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร โดยทั่วไปแลว การกดปุมพรอมๆ กัน
เชน FN + ปุมฟงกชัน พรอมสัญลักษณมอนิเตอร จะเปนการเปด/ปดจอแสดงผลภายนอก กด FN
และปุมฟงกชันที่มีการแสดงชื่อไวพรอมๆ กัน โปรดดูวิธีการกดปุมรวมกันของโนตบุคในคูมือใชงานโนตบุคของคุณ
• หากภาพวิดีโอที่เลือกไมปรากฏขึ้นหลังจากที่เปดโปรเจคเตอรและเลือกแหลงสัญญาณภาพวิดีโอถูกตอง
ใหตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณที่เปนแหลงสัญญาณวิดีโอ และเครื่องทํางานแลว
รวมทั้งตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณไวถูกตอง
• พอรต LAN สามารถรองรับฟงกชันการทํางานของอีเทอรเน็ต
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการใชสายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงสําหรับการเชื่อมตอ HDMI
• ใชสายเคเบิลความเร็วสูงระดับพรีเมี่ยมในการฉายภาพเนื้อหาระบบ 4K ผานพอรต HDMI 1
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการใชสายเคเบิล RS-232C แบบหุมฉนวน สําหรับการเชื่อมตอ RS-232C
22
การเชื่อมตอ
การใชชุดรัดสายเคเบิล
ชุดรัดสายเคเบิลชวยปองกันปลั๊กสายเคเบิลหลนออกจากพอรตการเชื่อมตอ
ประกอบดวยชิ้นสวนดังตอไปนี้
สายรัดสายเคเบิล
ขอเกี่ยวสายรัดสายเคเบิล
หัวสายรัดสายเคเบิล
ในการใชชุดรัดสายเคเบิล:
1. ใหเสียบสายปลั๊กสายเคเบิลเขาที่พอรตโปรเจคเตอรอยางถูกตอง
และแนนหนา
สอดหัวชุดรัดสายเคเบิลเขาที่ชองรัดสายเคเบิลเหนือพอรตการเชื่
อมตอ หมายเหตุ ไมสามารถถอดชุดรัดสายเคเบิลออกจากชอง
เมือ
่ สอดเขาชองแลว
1
2. ใชขอเกี่ยวชุดรัดสายเคเบิล
เปดขอเกี่ยวรอบสายเคเบิลเชื่อมตอออกเล็กนอย
2
3. สอดปลายชุดรัดสายเคเบิลเขาที่ขอเกี่ยวชุดรัดสายเคเบิลดังภาพ
ประกอบ
4. ปดขอเกี่ยวชุดรัดสายเคเบิลโดยการกดที่แท็บ
3
4
5. ยายขอเกี่ยวชุดรัดสายเคเบิลไปตลอดชุดรัดสายเคเบิล
จนถึงปลายปลั๊กสายเคเบิลอีกดาน
5
การเชื่อมตอ
23
การเชื่อมตอแหลงสัญญาณหลายแหลงผาน HDBaseT
HDBaseT สําหรับรุนนี้ ประกอบดวยวิดีโอดิจิตอล HD ระบบเสียง และสัญญาณควบคุม
หากมีการใชตัวแปลงสัญญาณ (สามารถหาซื้อได)
คุณอาจสามารถเชื่อมตอแหลงสัญญาณหลายแหลงเขาไปยังโปรเจคเตอรของคุณดวยการเชื่อมตอ
HDBaseT
ภาพตัวอยางดานลางแสดงไวเพือ
่ เปนตัวอยางอางอิงเทานั้น รูปแบบจริงอาจแตกตางกัน
คอมพิวเตอรโนตบุก
เครื่องเลน
Blu-ray
โปรเจคเตอร
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
ตัวแปลงสัญญาณ HDBaseT
สายเคเบิล LAN
รีโมทคอนโทรลสํา
หรับโปรเจคเตอร
ตัวขยายสําหรับอินฟราเรด
• ใชสายเคเบิล LAN ชนิดดังตอไปนี้:
- สายเคเบิล LAN แบบหุมฉนวนที่เปนคลาส CAT5e ขึ้นไป
- สายเคเบิล LAN แบบไขวสายคู
- สายเดี่ยว
- สายเคเบิลแบบสายตรง
• ระยะการรับสงขอมูลสูงสุดอยูที่ 100 ม.
• อยางไรก็ตาม ระยะการรับสงขอมูลสูงสุดอาจสั้นลงในบางสภาพแวดลอม
• หามใชสายเคเบิล LAN ที่มีการขดหรือพันไว
• การติดตั้งหรือการถอดสายเคเบิล LAN ในระหวางการฉายภาพ อาจทําใหเกิดจุดสีรบกวน
• ไมรับรองระบบเชื่อมตอดวยตัวแปลงสัญญาณ HDBaseT ทั้งหมดที่นําเสนออยูในตลาด
• ตัวแปลงสัญญาณ HDBaseT บางตัวอาจไมสามารถฉายภาพไดอยางถูกตอง
เมื่อใชในการเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณเขากับโปรเจคเตอร
• ไมสามารถรับคําสั่งผาน HDBaseT ไดเมื่อโปรเจคเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย
24
การเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรชุดควบคุม
การใชงาน
การเริ่มตนใชงานโปรเจคเตอร
1. เสียบปลั๊กสายไฟ เปดสวิตชของเตาเสียบ (ที่เสียบไว)
ไฟแสดงสถานะพลังงานบนโปรเจคเตอรสวางเปนสีแดงหลั
งจากมีการจายไฟแลว
2. กดปุม
บนโปรเจคเตอรหรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปด
โปรเจคเตอร ไฟแสดงสถานะพลังงานจะกะพริบเปนสีเขียว
และจะสวางคงที่เปนสีเขียวเมื่อเปดโปรเจคเตอร
(หากจําเปน)
หมุนตัวหมุนเพื่อปรับโฟกัสความคมชัดของภาพ
3. หากนี่เปนครั้งแรกที่คุรเปดใชเครื่องโปรเจคเตอร
จะปรากฏวิซารดการตั้งคาขึ้นมา เพือ
่ แนะนําการตั้งคาเครือ
่ งโปรเจคเตอร หากคุณทําการตั้งคาแลว
ใหขามขั้นตอนนี้และไปที่ขน
ั้ ตอนถัดไป
• ใชปุมลูกศรชี้ ( / / / ) บนโปรเจคเตอรหรือบนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เลื่อนไปตามสวนตางๆ
ของรายการเมนู
• ใช ENTER เพือ
่ ยืนยันรายการเมนูที่เลือก
ขั้นตอนที่ 1:
ระบุ ตําแหนงโปรเจคเตอร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหนงเครื่องฉายภาพ
ใหดูที่ การเลือกตําแหนงการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2:
ระบุ OSD ภาษา
ขั้นตอนที่ 3:
ระบุ แหลงออโต
เลือก เปด
หากคุณตองการใหโปรเจคเตอรคนหาสัญญาณที่สาม
ารถเลือกใชไดโดยอัตโนมัติเสมอ
เมือ
่ เปดใชโปรเจคเตอร
ในขณะนี้ คุณทําการตัง้ คาเริ่มตนเสร็จสมบูรณแลว
4. หากเครือ
่ งแสดงขอความขึน
้ ใหคุณปอนรหัสผาน ใหกดปุมลูกศรเพื่อปอนรหัสผาน 6 หลัก โปรดดู
"การใชฟงกชันรหัสผาน" ที่หนา 27
การใชงาน
25
5. เปดอุปกรณที่เชื่อมตออยูทั้งหมด
6. เครื่องโปรเจคเตอรจะคนหาสัญญาณเขา จะแสดงสัญญาณเขาที่มีการสแกนอยูปจจุบัน
หากเครื่องโปรเจคเตอรตรวจหาไมพบสัญญาณที่ถูกตอง ขอความ "ไมมีสญ
ั ญาณ"
จะปรากฏตอไปจนกวาจะคนพบสัญญาณเขา
คุณยังสามารถกด INPUT เพือ
่ เลือกสัญญาณเขาที่คุณตองการ โปรดดู "การสลับแหลงสัญญาณเขา"
ที่หนา 28
• โปรดใชอุปกรณของแท (เชน สายไฟ) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เชน ไฟฟาลัดวงจร และเพลิงไหม
• ภาพหนาจอตัวชวยสรางการตั้งคานี้มีไวเพือการอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางจากภาพจริง
• หากความถี่/ความละเอียดของสัญญาณเขาไมอยูในชวงที่เครื่องโปรเจคเตอรสามารถทํางานได คุณจะเห็นขอความ
"อยูนอกชวง" ปรากฏบนจอภาพวางเปลา โปรดเปลี่ยนเปนสัญญาณเขาที่ใชไดกับความละเอียดของโปรเจคเตอร
หรือตั้งคาความละเอียดของสัญญาณเขาใหต่ําลง โปรดดู "ตารางไทมมิ่ง" ที่หนา 52
• หากไมมีการตรวจพบสัญญาณเปนเวลา 3 นาที เครื่องโปรเจคเตอรจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
การใชเมนู
เครื่องโปรเจคเตอรมีเมนูบนหนาจอ (OSD) สําหรับปรับแตงและตั้งคาไดอยางหลากหลาย
สกรีนช็อต OSD ดานลางนี้มีไวเพื่อการอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางกันจากของจริง
ดานลางคือภาพรวมของเมนู OSD
1
2
ไอคอนเมนูหลัก
4
สัญญาณเขาปจจุบัน
2
เมนูหลัก
5
สถานะ
3
เมนูยอย
6
คําแนะนําการใชงาน
ปุม
ภาพ
โหมดภาพ
สวาง
การตั้งคาโหมดผูใช
ความสวาง
ความเขม
3
1
5
สี
สีเขม/ออน
ความคมชัด
ขั้นสูง
รีเซ็ตโหมดภาพปจจุบัน
4
ออก
6
เพื่อเขาถึงเมนู OSD กดปุม MENU บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล
• ใชปุมลูกศรชี้ ( / / / ) บนโปรเจคเตอรหรือบนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลื่อนไปตามสวนตางๆ
ของรายการเมนู
• ใช ENTER บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล เพือ
่ ยืนยันรายการเมนูที่เลือก
26
การใชงาน
การรักษาความปลอดภัยสําหรับโปรเจคเตอร
ใชสายเคเบิลล็อคนิรภัย
ควรติดตั้งโปรเจคเตอรนี้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อปองกันการถูกขโมย มิฉะนั้น
ใหซอ
ื้ ตัวล็อคเพือ
่ ล็อคโปรเจคเตอรไว คุณจะเห็นแถบสําหรับรักษาความปลอดภัยบนโปรเจคเตอร
โปรดดูรายการ 24 ที่หนา หนา 15
การใชฟงกชันรหัสผาน
การตั้งรหัสผาน
1. ไปที่ ตั้งระบบ: ขั้นสูง > รหัสผาน กดปุม ENTER หนา รหัสผาน จะปรากฏขึ้น
2. ไฮไลต เปลี่ยนรหัสผาน และกด ENTER
3. ปุมลูกศรสีป
่ ุม ( , , , ) แทนตัวเลข 4
หลักตามลําดับ (1, 2, 3, 4)
คุณสามารถตั้งรหัสผานตามที่ตองการไดโดยการกดปุมลูก
ศรเพือ
่ ปอนเลข 6 หลักใหเปนรหัสผาน
ปอนรหัสใหม
4. ยืนยันรหัสผานใหมดวยการปอนรหัสผานใหมนันอีกครั้ง
เมื่อตั้งรหัสผานแลว เมนู OSD จะกลับสูห
 นา รหัสผาน
5. เพือ
่ เปดใชงานฟงกชัน Power on Lock
(ล็อคการเปดเครื่อง) กด / เพื่อไฮไลต Power on
Lock (ล็อคการเปดเครื่อง) และกด / เพือ
่ เลือก เปด
ปอนรหัสผานอีกครัง้
กลับ
• ตัวเลขที่ปอนจะแสดงเปนเครื่องหมายดอกจันทีหนาจอ บันทึกรหัสผานที่คุณเลือกไว
และเก็บไวในที่ปลอดภัยลวงหนา หรือหลักจากทีปอนรหัสผาน เพื่อใหสามารถเลือกใชเมื่อคุณลืมรหัสผาน
• เมื่อคุณตั้งรหัสผานและเปดใชงานแลว
คุณจะไมสามารถใชงานเครื่องโปรเจคเตอรจนกวาคุณจะปอนรหัสผานที่ถูกตองทุกครั้งที่เปดเครื่อง
หากคุณลืมรหัสผาน
หากคุณปอนรหัสผานผิด
ขอความแสดงขอผิดพลาดของรหัสผานจะปรากฏขึ้น
และตามดวยขอความ ปอนรหัสผานปจจุบัน
หากคุณจํารหัสผานไมได
คุณสามารถใชขน
ั้ ตอนการเรียกคืนรหัสผาน โปรดดู
"การเขาสูขน
ั้ ตอนการเรียกคืนรหัสผาน" ที่หนา 28
รหัสผานเกิดขอผิดพลาด
โปรดลองอีกครั้ง
หากคุณปอนรหัสผานผิด 5 ครั้งติดตอกัน
โปรเจคเตอรจะปดเครื่องเองโดยอัตโนมัติในเวลาไมนาน
การใชงาน
27
การเขาสูขั้นตอนการเรียกคืนรหัสผาน
1. กด ENTER คางไวเปนเวลา 3 วินาที
โปรเจคเตอรจะแสดงรหัสตัวเลขบนหนาจอ
เรียกคืนรหัสผาน
2. เขียนเลขดังกลาวลงบนกระดาษ
จากนั้นปดเครื่องโปรเจคเตอรของคุณ
3. ติดตอขอรับความชวยเหลือจากศูนยบริการ CASIO
ในทองถิ่นเพือ
่ ถอดรหัส
คุณอาจตองแสดงเอกสารเกี่ยวกับการซือ
้ สินคาเพือ
่ พิสจ
ู นว
าคุณเปนผูมีสิทธิ์ในการใชงานโปรเจคเตอรเครื่องนี้
โปรดจดบันทึกรหัสที่เรียกคืน
และติดตอ
ศูนยบริการลูกคา
รหัสเรียกคืน:
ออก
การเปลี่ยนรหัสผาน
1. ไปที่ ตัง
้ ระบบ: ขั้นสูง > รหัสผาน > เปลี่ยนรหัสผาน
2. กดปุม ENTER ขอความ "ปอนรหัสปจจุบัน" จะปรากฏขึ้น
3. ปอนรหัสผานเดิม
• หากรหัสผานที่ปอนถูกตอง ขอความอีกขอความหนึ่งคือ "ปอนรหัสใหม" จะปรากฏขึ้น
• หากรหัสผานไมถูกตอง ขอความแสดงขอผิดพลาดของรหัสผานจะปรากฏขึน
้ และขอความ
"ปอนรหัสปจจุบัน" จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณลองดําเนินการใหม คุณสามารถกดปุม ESC
เพือ
่ ยกเลิกการเปลี่ยนรหัสหรือลองใชรหัสอื่นอีกครัง้
4. ปอนรหัสผานใหม
5. ยืนยันรหัสผานใหมดวยการปอนรหัสผานใหมนันอีกครัง้
การยกเลิกฟงกชันรหัสผาน
ในการปดใชงานการปองกันรหัสผาน ใหไปที่ ตั้งระบบ: ขั้นสูง > รหัสผาน > Power on Lock
(ล็อคการเปดเครื่อง) และกด / เพือ
่ เลือก ปด ขอความ "ปอนรหัสปจจุบัน" จะปรากฏขึ้น
ใหปอนรหัสผานปจจุบัน
• หากรหัสผานถูกตอง เมนู OSD จะกลับสูหนา รหัสผาน
คุณจะไมตองปอนรหัสผานในการเปดเครื่องโปรเจคเตอรครั้งถัดไป
• หากรหัสผานไมถูกตอง ขอความแสดงขอผิดพลาดของรหัสผานจะปรากฏขึน
้ และขอความ
"ปอนรหัสปจจุบัน" จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณลองดําเนินการใหม คุณสามารถกดปุม ESC
เพือ
่ ยกเลิกการเปลี่ยนรหัสหรือลองใชรหัสอื่นอีกครัง้
แมวาฟงกชั่นรหัสผานจะปดอยู
คุณก็จําเปนที่จะตองเก็บรหัสผานเกาไวเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณตองการจะเปดใชงานฟงกชั่นรหัสผานอีกครั้ง
คุณก็ตองใชรหัสผานเดิมนี้
การสลับแหลงสัญญาณเขา
โปรเจคเตอรสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณหลายๆ ชินในเวลาเดียวกันได
แตเครือ
่ งสามารถแสดงภาพเต็มจอไดครั้งละหนึ่งสัญญาณเทานั้น
เมื่อเริ่มใชงาน
โปรเจคเตอรจะทําการคนหาสัญญาณที่มอ
ี ยูโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบใหแนใจวา เมนู ตั้งระบบ: ทัว
่ ไป >
คนหาขอมูลขาเขาอัตโนมัติ คือ เปด
หากคุณตองการใหโปรเจคเตอรคนหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ
เพื่อเลือกแหลงสัญญาณ:
้
1. กดปุม INPUT แถบเลือกแหลงสัญญาณเขาจะปรากฏขึน
2. กด / จนกวาจะสามารถเลือกสัญญาณที่คุณตองการ และกด
ENTER
28
การใชงาน
เมื่อตรวจพบสัญญาณแลว ขอมูลแหลงภาพที่เลือกไวจะแสดงขึน
้ ที่มุมของจอภาพเปนเวลาสักครู
หากมีการเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องเขากับโปรเจคเตอร ใหทําซ้ําขั้นตอน 1-2
เพื่อคนหาสัญญาณอื่น
• ระดับความสวางของภาพที่ฉายจะเปลี่ยนไปตามสัญญาณภาพเขาที่เปลี่ยนไป
• สําหรับผลลัพธการแสดงภาพที่ดีที่สุด
คุณควรเลือกและใชสัญญาณเขาซึ่งสงสัญญาณออกในความละเอียดสําหรับโปรเจคเตอรนี้โดยปกติ
ความละเอียดอื่นๆจะถูกปรับสัดสวนโดยเครื่องโปรเจคเตอรโดยขึ้นอยูกับการตั้งคา "อัตราสวนภาพ"
โดยอาจสงผลใหเกิดภาพบิดเบี้ยวหรือเสียความชัดเจนของภาพไปบาง โปรดดู "อัตราสวนภาพ" ที่หนา 33
การปดเครื่องโปรเจคเตอร
1. กดปุม
แลวขอความขอใหคุณยืนยันการปดจะปรากฏขึน
้
หากคุณไมตอบภายในไมกี่วินาที ขอความนั้นจะหายไป
2. กดปุม
เปนครั้งที่สอง
3. ไฟแสดงสถานะการเปดเครื่องจะกลายเปนสีแดงสวางคงที่
และพัดลมจะหยุดทํางาน ถอดสายไฟออกจากเตาเสียบ
ไฟแสดงสถานะจะยังคงติดสวาง แมหลังจากที่คุณถอดสายไฟออกแลว อยางไรก็ตาม นี่ไมใชการทํางานที่ผิดปกติ
การใชงาน
29
การใชเมนู
โปรดทราบวา เมนูบนหนาจอ (OSD)
จะแตกตางกันตามประเภทของสัญญาณที่เลือกและรุนของเครื่องโปรเจคเตอรที่คุณใชงาน
รายการเมนูจะสามารถใชไดเฉพาะเมือ
่ โปรเจคเตอรสามารถตรวจจับสัญญาณที่ถูกตองไดอยางนอยหนึ่งสั
ญญาณ หากไมมีการเชื่อมตออุปกรณใดๆ เขากับโปรเจคเตอร หรือตรวจไมพบสัญญาณ
คุณจะสามารถใชเมนูไดบางรายการเทานั้น
ภาพ เมนู
โปรเจคเตอรนี้ไดรับการตั้งคาโหมดภาพกําหนดไวลวงหนาหลายโหมดดวยกัน
คุณจึงสามารถเลือกโหมดภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการใชงาน
และประเภทของภาพตามสัญญาณเขา
• สวาง: ปรับความสวางสูงสุดใหกับภาพที่ฉาย
โหมดนี้เหมาะสําหรับการใชงานในบริเวณที่ตองการความสวางมากเปนพิเศษ เชน
การใชโปรเจคเตอรในหองที่มีความสวาง
โหมดภาพ
• สีสันสดใส: จะมีความสวางกวาโหมด เปนธรรมชาติ เล็กนอย
เหมาะสมสําหรับการนําเสนองานในหองที่คุณตองการความสวางมากขึ้น
• เปนธรรมชาติ: จะมีการปรับสมดุลความอิ่มตัวของสีและความเปรียบตาง
พรอมระดับความสวางที่ต่ํา เหมาะสมสําหรับการนําเสนองาน
• ผูใช 1/ผูใช 2:
เรียกการตั้งคาที่ปรับตัง้ ไวเองโดยขึน
้ อยูกับโหมดรูปภาพที่มีใหเลือกใชในปจจุบัน
โปรดดู "การตัง
้ คาโหมดผูใ ช" ทีห
่ นา 30
เครื่องโปรเจคเตอรมโี หมดผูใชกําหนด 2
โหมดใหคุณใชในกรณีที่โหมดการใชงานที่อยูในปจจุบันไมเหมาะกับการใชงานของคุ
ณ คุณสามารถใชโหมดการใชงานโหมดใดโหมดหนึ่ง (ยกเวน ผูใช 1/ผูใช 2)
เปนจุดเริ่มตนเพื่อทําการปรับแตงคาตางๆ
• โหลดการตัง
้ คา
1. ไปยัง ภาพ > โหมดภาพ
การตัง
้ คาโหมด 2. กด / เพื่อเลือก ผูใช 1 หรือ ผูใช 2
3. กด เพือ
่ ไฮไลต การตัง
้ คาโหมดผูใช และกด ENTER หนา
ผูใช
้
การตั้งคาโหมดผูใช จะแสดงขึน
4. เลือก โหลดการตัง
้ คา และกด ENTER
5. กด
/
เพื่อเลือกโหมดรูปภาพที่ใกลเคียงกับที่คุณตองการมากที่สุด
6. กด ENTER และ ESC เพื่อกลับไปที่เมนู ภาพ
7. กด เพือ
่ เลือกเมนูยอยที่คุณตองการเปลี่ยนและปรับคา
การปรับคาจะเปนการกําหนดโหมดผูใชที่เลือกไว
30
การใชเมนู
/
• เปลีย
่ นชื่อ โหมดผูใช
เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อโหมดภาพที่กําหนดคาเอง (ผูใช 1 หรือ ผูใ ช 2)
ชื่อที่ตั้งใหมสามารถมีได 9 ตัวอักษรที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z), ตัวเลข
(0-9), และที่วาง(_)
1. ไปยัง ภาพ > โหมดภาพ
การตั้งคาโหมด 2. กด / เพื่อเลือก ผูใ ช 1 หรือ ผูใช 2
ผูใช
3. กด เพื่อไฮไลต การตัง
้ คาโหมดผูใช และกด ENTER หนา
(ตอ)
การตัง
้ คาโหมดผูใช จะแสดงขึน
้
4. กด เพื่อไฮไลต เปลี่ยนชือ
่ โหมดผูใช และกด ENTER หนา เปลี่ยนชือ
่
โหมดผูใช จะแสดงขึน
้
5. กด
/ / /
เพือ
่ เลือกตัวอักขระที่กําหนดไว
6. เมือ
่ เสร็จสิ้นแลว กดปุม ESC เพือ
่ ออกจากเมนู
ความสวาง
คายิ่งสูง ความสวางของภาพจะเพิม
่ มากยิ่งขึน
้
ปรับตั้งคานี้ใหสวนที่ดําของภาพเปนสีดําและสามารถเห็นรายละเอียดของพืน
้ ที่สด
ี ําได
ความเขม
คายิ่งสูงมากเทาใด ความเขมจะเพิม
่ มากขึน
้ เทานั้น
ใชตั้งคาระดับคาสีขาวหลังจากคุณปรับการตั้งคาความสวางไปแลวกอนหนานี้เพือ
่ ใหเ
หมาะกับสัญญาณเขาที่เลือกและสภาพแวดลอมในการรับชม
สี
การตั้งคาใหต่ําลงจะทําใหความอิ่มตัวของสีลดนอยลง แตหากตั้งคานี้สูงเกินไป
สีของภาพจะเขมมากจนทําใหภาพที่ไดดูไมสมจริง
สีเขม/ออน
คายิ่งสูงมากเทาใด ภาพจะยิง่ มีสเี ขียวมากขึ้น คายิง่ ต่ํามากเทาใด
ภาพจะยิ่งมีสแ
ี ดงมากขึน
้
ความคมชัด
คายิ่งสูง ความคมชัดของภาพจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
• เลือกแกมมา
แกมมาเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางแหลงสัญญาณเขาและความสวางของภาพ
ขั้นสูง
• 1.6/1.8/2.0/2.1: เลือกคาเหลานี้ตามความตองการของคุณ
• 2.2/2.3: เพิ่มความสวางเฉลี่ยของภาพ ดีที่สุดสําหรับสภาพแวดลอมที่สวาง
หองประชุมหรือหองนั่งเลน
• 2.4/2.5: ดีที่สุดสําหรับการดูภาพยนตรในสภาพแวดลอมทีมด
ื
• 2.6/2.8: ดีที่สุดสําหรับการดูภาพยนตรที่มฉ
ี ากที่มืดเปนสวนใหญ
ความสวางสูง
ความเขมต่ํา
1.6
ความสวางต่ํา
ความเขมสูง
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
การใชเมนู
31
• อุณหภูมิสี
สามารถเลือกใชงานการตั้งคาอุณหภูมิสท
ี ี่มีการตั้งคาไวลวงหนาหลายคา
การตัง้ คาที่สามารถเลือกไดอาจจะแตกตางกันตามประเภทสัญญาณที่เลือกไว
• ปกติ: คงสีขาวแบบปกติ
• เย็น: สีขาวจะออกเปนสีน้ําเงิน
• อบอุน
 : สีขาวจะออกเปนสีแดง
คุณยังสามารถตั้งคาอุณหภูมิสท
ี ี่ตองการ โดยการปรับตัวเลือกดังตอไปนี้
• เกนสีแดง/เกนสีเขียว/เกนสีน้ําเงิน: ปรับระดับความเขมของสีแดง สีเขียว
และสีน้ําเงิน
• ออฟเซ็ตสีแดง/ออฟเซ็ตสีเขียว/ออฟเซ็ตสีน้ําเงิน:
ปรับระดับความสวางของสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน
• การจัดการสีแบบ 3D
การควบคุมจัดการสีชวยใหคุณสามารถปรับสีไดถึงหกชุด (RGBCMY)
เมื่อคุณเลือกแตละสี คุณจะสามารถปรับชวงสีและความอิ่มของสีนั้นๆ ไดอยางอิสระ
ตามความตองการของคุณ
ขัน
้ สูง
(ตอ)
• แมส:ี เลือกสีจากกลุมสีแดง เหลือง เขียว น้ําเงินเขียว ฟา หรือมวง
• สี: เมือ
่ คาชวงเพิ่มขึ้น
จะเพิ่มอัตราการติดตอระหวางสองสีที่มีอยูยิ่งมากขึ้
น โปรดดูภาพตัวอยางสําหรับความ
สีเหลือง
สีเขียว
สีแดง
เกี่ยวของกันของสีแตละสี
ตัวอยางเชน หากคุณเลือกสีแดง และตั้งชวงสีเปน
0 เฉพาะสีแดงในภาพที่ฉายเทานั้นที่จะถูกเลือก
สีน้ําเงินแก
สีมวงแดง
มเขียว
การเพิ่มชวงจะเปนการเพิ่มสีแดงที่ใกลกับสีเหลือง
สีน้ําเงิน
และสีแดงที่ใกลกับสีมวงแกมแดง
• เกน: ปรับคาตามความตองการของคุณ
จะมีผลตอระดับความเขมของสีหลักที่คุณเลือกไว
ทุกการปรับแตงที่ทําไปจะสงผลตอภาพโดยทันที
• ความอิ่มตัวของสี: ปรับคาตามความตองการของคุณ
ทุกการปรับแตงที่ทําไปจะสงผลตอภาพโดยทันที ตัวอยางเชน
หากคุณเลือกสีแดง และตั้งชวงสีเปน 0
เฉพาะความอิ่มตัวของสีแดงที่จะไดรับผล
ความอิ่มตัวของสี เปนจํานวนของสีในภาพวิดีโอ การตั้งคาที่ต่ําจะทําใหความอิ่มตัวของสีลดลง
การตั้งคาเปน "0" จะลบสีออกไปจากภาพ หากความอิ่มตัวมากเกินไป สีจะดูเขมมากและไมสมจริง
32
การใชเมนู
• MoviePro
• การปรับแตงสี: ชวยใหคุณสามารถปรับความอิ่มตัวของสี
โดยมีความยืดหยุนที่เหมาะสม โดยมีการสรางอัลกอริทึมสีที่ซบ
ั ซอน
และมีผลตอความอิม
่ ตัวของสี การไลระดับสี เฉดสีกลาง และจุดสีออน
• โทนสีของสกิน:
ระบบปรับความเขมของสีที่ชาญฉลาดเฉพาะสําหรับการปรับเทียบสีผิวของบุคคล
ไมใชสีอื่นๆ ในภาพ ปองกันการเปลี่ยนสีของผิวเนื่องจากแสงของการฉายภาพ
ปรับเฉดสีผิวใหดูสวยงาม
• ความละเอียดสูงมาก: เปนเทคโนโลยีสําหรับความละเอียดระดับพิเศษ
ซึง่ จะชวยปรับเสริมเนื้อหาระดับ Full HD รวมถึงสี ความเปรียบตาง
และโครงสราง ยังรวมถึงเทคโนโลยีการปรับเสริมรายละเอียด
โดยมีการปรับแตงรายละเอียดพืน
้ ผิวสําหรับภาพเหมือนจริงที่แสดงขึ้นบนหนาจอ
ผูใชสามารถปรับระดับความคมชัดและรายละเอียดเพือ
่ การรับชม
ขั้นสูง
(ตอ)
รีเซ็ตโหมดภา
พปจจุบัน
ุ ดําเนินการสําหรับ โหมดภาพ ที่เลือกไว
รีเซ็ตการปรับคาทั้งหมดที่คณ
(รวมถึงโหมดที่กําหนดคาไวลวงหนา ผูใช 1 และ ผูใช 2)
กลับเปนคาที่กําหนดมาจากโรงงาน
1. กดปุม ENTER ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
2. ใช / เพือ
่ เลือก รีเซ็ต และกด ENTER
โหมดภาพปจจุบันจะกลับคืนเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
แสดงผล เมนู
ตัวเลือกในการตั้งคาอัตราสวนภาพของภาพมีอยูหลายตัวเลือก ทั้งนี้
ขึน
้ อยูกับแหลงสัญญาณเขาของคุณ
• อัตโนมัติ:
ปรับสัดสวนขนาดของภาพใหเทากับความละเอียดปกติข
องโปรเจคเตอร
ตามความกวางแนวนอนหรือแนวตั้งของภาพ
ภาพ 15:9
• 4:3: เปนการปรับขนาดภาพเพื่อใหสามารถ
แสดงกลางจอภาพในอัตราสวนภาพ 4:3
อัตราสวนภาพ
ภาพ 4:3
• 16:9: เปนการปรับขนาดภาพเพือ
่ ใหสามารถ
แสดงกลางจอภาพในอัตราสวนภาพ 16:9
ภาพ 16:9
• 16:10: เปนการปรับขนาดภาพเพื่อใหสามารถ
แสดงกลางจอภาพในอัตราสวนภาพ 16:10
ภาพ 16:10
หมายเหตุ การขยายหรือลดขนาดภาพโดยใช ASPECT
เพื่อวัตถุประสงคเชิงพาณิชยหรือการนําเสนอในที่สาธารณะ
อาจละเมิดลิขสิทธิ์การปองกันหรือการถือครองเอกสารตนฉบับ
ตําแหนงภาพ
ปรับคา Over
scan
แสดงหนาจอการปรับแตงตําแหนง ในการขยับภาพที่ฉาย ใหใชปุมลูกศรทิศทาง
ฟงกชันนี้จะมีใหเลือกเมื่อเลือกสัญญาณ PC (RGB แอนะล็อก) เทานั้น
ซอนคุณภาพต่ําของภาพที่ขอบทั้งสีด
่ าน
ยิง่ คามาก ยิ่งจะมีสวนของภาพถูกซอนมากขึน
้ โดยที่สว นที่เหลือของภาพจะถูกเติม
และมีรูปทรงถูกตอง การตั้งคาเปน 0 หมายถึงใหแสดงภาพ 100%
การใชเมนู
33
ปรับแตงเฟสนาฬิกาเพื่อลดการบิดเบี้ยวของภาพ
เฟส
ฟงกชันนี้จะมีใหเลือกเมื่อเลือกสัญญาณ PC (RGB แอนะล็อก)
เทานั้น
ปรับความกวางของภาพในแนวนอน
ขนาดภาพแนว
นอน
ฟงกชันนี้จะมีใหเลือกเมื่อเลือกสัญญาณ PC (RGB แอนะล็อก) เทานั้น
เมนูการติดตั้ง
โหมดโปรเจคเ
ตอร
สามารถติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอรบนเพดานหรือหลังฉาก โปรดดู
"การเลือกตําแหนงการติดตั้ง" ที่หนา 18
ใชในการปรับขนาดภาพและโฟกัส
และตรวจสอบภาพที่ฉายวามีการบิดเบี้ยวหรือไม
ในการป
ดรูปแบบการทดสอบ ใหกด MENU และเลือก
รูปแบบทดสอบ
ปด
• โหมดแหลงกําเนิดแสง:
เลือกระดับแหลงกําเนิดแสงที่เหมาะสมจากโหมดทีมีใหเลือกใชงาน โปรดดู
การตัง
้ คาแหลง "การประหยัดพลังงาน" ที่หนา 47
กําเนิดแสง
• ขอมูลแหลงกําเนิดแสง: โปรดดู
"การตรวจสอบชั่วโมงการใชงานแหลงกําเนิดแสง" ทีหนา 47
มีทริกเกอร 12V
หนึ่งตัวที่ทํางานอิสระตอกันตามที่คุณตองการในการติดตั้งตามลักษณะตางๆ
มีตัวเลือกสองรายการใหเลือกใชงาน:
12V Trigger
34
การใชเมนู
• ปด: หากมีการเลือกรายการนี้ โปรเจคเตอรจะไมสง สัญญาณอิเล็กทรอนิกสออก
เมื่อเปดใชโปรเจคเตอร
• เปด: โปรเจคเตอรจะสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสระดับตถึ งสูงออก
เมื่อเปดใชโปรเจคเตอร และจะมีการสงสัญญาณระดับสูงถึงต่ําออก เมือ
่ ปดใช
เราขอแนะนําใหคุณใช โหมดอัลติจูดสูง
เมื่อคุณอยูในที่ที่มรี ะดับความสูงจากระดับนท ะเลระหวาง 1500 เมตร - 3000 เมตร
หรือมีอุณหภูมิระหวาง 5°C - 30°C
การทํางานภายใต "โหมดอัลติจูดสูง" อาจทําใหระดับเสียงของการทํางานดังขึ้นกวา
เดิม เนื่องจากตองเพิม
่ ความเร็วของพัดลม เพื่อใหระบบการทําใหเครื่องเย็นลงและประ
สิทธิภาพการทํางานดีขึ้น
โหมดอัลติจู
ดสูง
หากคุณใชโปรเจคเตอรในสภาวะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวไวขา งตน
เครื่องอาจปดเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อชวยปองกันไมใหโปรเจคเตอรรอนมากเกิน
ไป หากเกิดกรณีเชนนี้ คุณควรสลับไปใชโหมดอัลติจูดสูงเพื่อแกไขอาการดังกลาว
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาโปรเจคเตอรเครื่องนี้สามารถทํางาน
ในสภาพแวดลอมที่มค
ี วามรุนแรงสูงไดทุกที่
อยาใช โหมดอัลติจูดสูง หากอัลติจูดของคุณอยูระหวาง 0 เมตร ถึง 1500 เมตรและมีอุณหถูมิอยูระ
หวาง 5°C ถึง 35°C โปรเจคเตอรจะเย็นเกินไปหากคุณเปิดโหมดนี้ในสภาวะดังกลาว
เมนูตั้งระบบ: ทั่วไป
ภาษา
ตั้งคาภาษาของเมนู On-Screen Display (OSD)
สีแบ็คกราวด
ตั้งสีพื้นหลังสําหรับโปรเจคเตอร
หนาจอเริ่มตน
คุณสามารถเลือกหนาจอที่ตองการใหแสดงเมื่อเปดเครือ
่ งโปรเจคเตอรได
ชวยใหสามารถปดโปรเจคเตอรโดยอัตโนมัติ
ปดเครื่องอัตโน
หากตรวจไมพบสัญญาณเขาหลังจากระยะเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
มัติ
เพือ
่ ปองกันการสูญเสียพลังงานจากแหลงกําเนิดแสงไปโดยไมจําเปน
เปดเครื่องโดย
ตรง
อนุญาตใหโปรเจคเตอรเปดอัตโนมัติเมือ
่ มีการจายไฟผานทางสายไฟ
• ตําแหนงเมนู: กําหนดตําแหนงของเมนู On-Screen Display (OSD)
ตั้งคาเมนู
• เวลาแสดงผลเมนู: ตั้งระยะเวลาที่จะใหคงแสดง OSD
หลังจากที่คุณกดปุมครั้งสุดทาย
• ขอความเตือน: ตั้งขอความเตือนเปนเปดหรือปด
เปลี่ยนชื่อแหลงสัญญาณเขาปจจุบันใหเปนชือที่คุณตองการ
เปลี่ยนชื่อขอมู
ลขาเขา
ที่หนา เปลี่ยนชื่อขอมูลขาเขา ใหใช / / / และ ENTER
เพือ
่ ตั้งคาตัวอักขระที่ตอ
 งการสําหรับรายการแหลงสัญญาณที่เชื่อมตอไว
เมื่อเสร็จสิ้นแลว กดปุม ESC เพื่อออกและบันทึกการเปลี่ยนแปลง
คนหาขอมูลขา ชวยใหโปรเจคเตอรสามารถคนหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ
เขาอัตโนมัติ
เมนูตั้งระบบ: ขั้นสูง
ระดับสัญญาณ ปรับระดับเสียง
เสียงออก
ปดเสียง
การปดเสียงชั่วคราว
การใชเมนู
35
เลือกชวงสี RGB ที่เหมาะสม เพือ
่ แกไขความแมนยําของสีใหถูกตอง
ชวง HDMI
รหัสผาน
• อัตโนมัต:ิ เลือกชวงสีที่เหมาะสมสําหรับสัญญาณ HDMI ขาเขาโดยอัตโนมัติ
• เต็มชวง: ปรับใชชวง RGB 0-255 แบบเต็ม
• ชวงจํากัด: ปรับใชชวง RGB 16-235 แบบจํากัด
โปรดดู "การใชฟง กชันรหัสผาน" ที่หนา 27
ดวยการล็อคปุมควบคุมบนรีโมทคอนโทรลและบนโปรเจคเตอร
คุณสามารถปองกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกิดขึน
้ โดยไมตั้งใจได (ตัวอยางเชน
จากเด็กๆ) เมื่อเปด ล็อคปุมทีแ
่ ผงควบคุม จะไมมป
ี ุมควบคุมใดๆ
บนโปรเจคเตอรทํางานนอกจากปุม เปด/สแตนดบาย
ล็อคปุมที่แผงค เพื่อปลดล็อคแผงปุมควบคุม กด (ปุมทางดานขวา)
วบคุม
บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรลคางไว 3 วินาที
หากคุณปดเครื่องโปรเจคเตอรโดยไมปดการใชงานล็อคปุมที่แผงควบคุม
โปรเจคเตอรจะยังคงอยูในสถานะของการล็อคปุมเมื่อเปดเครื่องขึ้นมาในครั้งตอไป
การตัง
้ คาพอร
ตอนุกรม
อนุญาตใหคุณสามารถเลือกพอรตควบคุมตามที่ตองการ: ผานพอรต RS-232C (พอรต
SERIAL บนโปรเจคเตอร) หรือพอรต HDBaseT (พอรตสัญญาณเขา HDBaseT
บนโปรเจคเตอร)
โปรเจคเตอรนี้ไดรับการติดตั้งพรอมฟงกชันการทํางานกับเครือขาย
คุณสามารถควบคุมและจัดการกับโปรเจคเตอรนี้ไดจากคอมพิวเตอรระยะไกลโดยใชเว็
บเบราวเซอร เมื่อมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายทองถิ่นในวงเดียวกัน
• LAN ใชสาย
• สถานะ: แสดงสถานะการเชื่อมตอ
• DHCP: เลือก เปด หากคุณอยูในสภาพแวดลอมที่ใช DHCP
และจะมีการเรียกใชการตั้งคา ที่อยู IP, Subnet Mask, เกตเวยเบื้องตน,
เซิรฟเวอร DNS โดยอัตโนมัติ เลือก ปด
หากคุณอยูในสภาพแวดลอมที่ไมใชระบบ DHCP และปรับการตั้งคาดานลาง
การตัง
้ คาเครือ
ขาย
•
•
•
•
•
ที่อยู IP
Subnet Mask
เกตเวยเบื้องตน
เซิรฟเวอร DNS
ประยุกตใช
สามารถเลือกใชงานไดเฉพาะเมื่อมีการตั้งคา DHCP
เปน ปด ใช / เพือ
่ เลือกคอลัมน และใช /
เพื่อปรับคา
เรียกใชการตั้งคาเหลานี้
สําหรับรายละเอียดการควบคุมโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอรระยะไกล โปรดดูที่
"การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล" ที่หนา 38
• คนหาอุปกรณ AMX: เมื่อฟงกชันนี้เปน เปด
จะสามารถตรวจหาโปรเจคเตอรโดยตัวควบคุม AMX ได
• MAC Address: แสดง MAC แอดเดรสของโปรเจคเตอรนี้
36
การใชเมนู
• เปดใชงานโหมดสแตนดบายเครือขาย:
โปรเจคเตอรสามารถแสดงฟงกชันเครือขายเมือ
่ อยูในโหมดสแตนดบาย
เครือขายสแตน
ดบาย
• ปดใชงานโหมดสแตนดบายเครือขายโดยอัตโนมัติ:
อนุญาตใหโปรเจคเตอรสามารถปดใชงานฟงกชันเครือขายหลังผานชวงระยะเวลาห
นึ่ง หลังจากเขาในโหมดสแตนดบาย ตัวอยางเชน หากมีการเลือก 20 นาที
โปรเจคเตอรจะสามารถแสดงฟงกชันเครือขายไดเปนเวลา 20 นาที
หลังเขาในโหมดสแตนดบาย
โปรเจคเตอรจะกลับเขาสูโ หมดสแตนดบายปกติหลังจากสิ้นสุดเวลา 20 นาที
การตั้งคาทั้งหมดใหกลับมาใชคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
รีเซ็ตคาทั้งห
มด
การตั้งคาเหลานี้จะยังคงอยู: โหมดภาพ, การตั้งคาโหมดผูใช, ความสวาง, ความเขม, สี,
สีเขม/ออน, ความคมชัด, ขั้นสูง, อัตราสวนภาพ, โหมดโปรเจคเตอร, เปลี่ยนชื่อขอมูลขาเขา,
ระดับสัญญาณเสียงออก, ปดเสียง, รหัสผาน, การตั้งคาพอรตอนุกรม, การตั้งคาเครือขาย
และ เครือขายสแตนดบาย
เมนูขอมูล
ขาเขา
แสดงแหลงของสัญญาณภาพปจจุบัน
โหมดภาพ
แสดงโหมดที่เลือกในเมนู ภาพ
ความละเอียด
แสดงความละเอียดแบบเนทีฟของสัญญาณเขา
ระบบสี
แสดงรูปแบบระบบของสัญญาณเขา
ระยะเวลาใชงา แสดงจํานวนชั่วโมงที่มีการใชแหลงแสง
นแหลงกําเนิดแ
สง
เฟรมแวรเวอร
ชั่น
แสดงเวอรชันเฟรมแวรของโปรเจคเตอร
การใชเมนู
37
การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล
เมื่อคุณมีที่อยู IP ที่ถูกตองของเครื่องโปรเจคเตอรแลว และไดเปดเครื่องไวหรือเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชคอมพิวเตอรเครือ
่ งใดก็ไดที่อยูในเครือขายทองถิ่นเครือขายเดียวกัน
ในการควบคุมโปรเจคเตอร
ตัวอยางภาพหนาจอในคูมือผูใชนี้แสดงไวเพื่อเปนตัวอยางอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางไปจากรูปแบบการใชงานจริง
1. ปอนที่อยูของเครื่องโปรเจคเตอรลงในแถบที่อยูของเบราวเซอร และกดปุม Enter
2. หนา Crestron (eControl) จะแสดงอินเตอรเฟซผูใช Crestron eControl หนา eControl
มีปุมแบบเสมือนที่หลากหลายเพือ
่ ควบคุมโปรเจคเตอรหรือการปรับภาพที่ฉาย
• หนาหลัก
i
ii
i
i
i. ปุมเหลานี้ทํางานเหมือนกันกับปุมบนเมนู OSD โปรเจคเตอร และรีโมทคอนโทรล โปรดดู
"โปรเจคเตอร & รีโมทคอนโทรล" ที่หนา 16 และ "การใชเมนู" ที่หนา 30
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม หากคุณตองการกลับไปยังเมนู OSD กอนหนา
ออกและบันทึกการตั้งคาเมนู ใหกด MENU
ii. หากตองการเปลี่ยนแหลงรับสัญญาณ คลิกสัญญาณทีคุณตองการ
38
การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล
• หนา Tools (เครื่องมือ)
หนา Tools (เครื่องมือ) จะชวยใหคุณสามารถจัดการเครือ
่ งโปรเจคเตอร กําหนดการตั้งคาควบคุม LAN
และรักษาความปลอดภัยของการสั่งงานจากเครือขายระยะไกลของเครื่องโปรเจคเตอรเครือ
่ งนี้
iii
i
ii
iv
v
i. คุณสามารถตั้งชื่อเครื่องโปรเจคเตอร ดูตําแหนงของเครื่อง รวมทั้งชื่อบุคคลที่รับผิดชอบเครืองได
ii. คุณสามารถปรับ การตัง
้ คาเครือขาย
iii. เมื่อตั้งคาแลว
จะมีการปองกันการเขาสูก
 ารสั่งงานเครือขายระยะไกลของเครือ
่ งโปรเจคเตอรเครือ
่ งนี้ดวยรหัสผาน
iv. เมื่อตั้งคาแลว จะมีการปองกันการเขาสูหนา Tools (เครื่องมือ) ดวยรหัสผาน
เมื่อทําการปรับคาเสร็จแลว กดปุม Send (สง) จากนัน ขอมูลจะไดรับการบันทึกไวในเครื่องโปรเจคเตอร
v. กดปุมนี้เพื่อกลับไปที่หนาการสั่งงานเครือขายระยะไกล
• หนา Info (ขอมูล)
ในหนา Info (ขอมูล) จะมีขอ
 มูลและสถานะของเครื่องโปรเจคเตอร
i
i. กดปุมนี้เพื่อกลับไปที่หนาการสัง่ งานเครือขายระยะไกล
การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล
39
คําสั่ง PJLink
โปรเจคเตอรนี้สนับสนุนโพรโทคอลมาตรฐาน PJLink สําหรับการควบคุมโปรเจคเตอร
จะสามารถดูคําสั่งที่ไดรับการสนับสนุนไดดานลาง
คําสัง
่
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
รายละเอียดการควบคุม
หมายเหตุ
พารามิเตอร
0 = สแตนดบาย
1 = เปดเครื่อง
การตรวจสอบสถานะการเปดป พารามิเตอร
ดเครื่อง
0 = สแตนดบาย 1 = เปดเครือ
่ ง
No.1 11
การตรวจสอบดัชนีการเลือกสั No.2 31
ญญาณเขา
No.3 32
No.4 51
พารามิเตอร
การเลือกสัญญาณเขา
11: RGB 1
31: HDMI 1
การตรวจสอบการเลือกสัญญา 32: HDMI 2
ณเขา
51: HDBaseT
พารามิเตอร
การควบคุม AV MUTE
ปดโหมด VIDEO & AUDIO MUTE
การตรวจสอบสถานะ
เปดโหมด VIDEO & AUDIO MUTE
การควบคุม AV MUTE
พารามิเตอร
ไบตที่ 1: ระบุขอผิดพลาดเกี่ยวกับพัดลม ชวง 0 , 2
ไบตที่ 2: ระบุขอผิดพลาดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง ชวง 0 , 2
การตรวจสอบสถานะขอผิดพล
ไบตที่ 3: ระบุขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุณหภูมิ ชวง 0 , 2
าด
ไบตที่ 4: เปนคาคงที่ที่ 0
คําจํากัดความสําหรับคาแตละคาจาก 0 หรือ 2 ดังตอไปนี้
0 = ไมพบขอผิดพลาดใดๆ 1 = คําเตือน 2 = ขอผิดพลาด
พารามิเตอร
การตรวจสอบสถานะแหลงกําเ
หลักที่ 1 (หลักที่ 1 – 5):
นิดแสง
เวลาใชงานสะสมสําหรับแหลงกําเนิดแสง
การตรวจสอบชื่อโปรเจคเตอร จะสงคืนคา "CASIO"
การตรวจสอบชื่อผูผลิต
จะสงคืนคา "CASIO"
การตรวจสอบชื่อรุน

จะสงคืนคา "XJ-L8300HN"
การตรวจสอบขอมูลอื่น
จะสงคืนคา "" (ศูนย)
การตรวจสอบขอมูลคลาส
จะสงคืนคา "1"
การควบคุมการเปดปดเครื่อง
โปรดเขาเยี่ยมชมเว็บไซต CASIO ตาม URL ที่แสดงไวดานลาง สําหรับรายละเอียด
http://world.casio.com/download/projector/
40
การควบคุมโปรเจคเตอรจากระยะไกล
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
ในการควบคุมโปรเจคเตอรโดยใชคําสัง่ RS-232C จากคอมพิวเตอร
คุณจะตองเชื่อมตอโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลอนุกรมที่มีขายในทองตลาด
(แบบสายไขว)
การตั้งคาอินเทอรเฟส
โพรโทคอล RS-232C
อัตราการถายโอนขอมูล
ความยาวของขอมูล
การตรวจสอบพาริตี้
บิตสิ้นสุด
การควบคุมโฟลว
เปนคาคงที่ที่ 9600
8 บิต
ไมมี
1 บิต
ไมมี
ตารางคําสั่ง
ฟงกชัน
เปดปด
ประเภท
การใชงาน
ASCII
เขียน
เปดเครือ
่ ง
<CR>*pow=on#<CR>
เขียน
ปดเครื่อง
<CR>*pow=off#<CR>
อาน
สถานะการเปดปดเครื่อง
<CR>*pow=?#<CR>
เขียน
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
อาน
แหลงสัญญาณปจจุบัน
<CR>*sour=?#<CR>
เขียน
ปดเสียง เปดอยู
<CR>*mute=on#<CR>
เขียน
ปดเสียง ปดอยู
<CR>*mute=off#<CR>
อาน
สถานะการปดเสียง
<CR>*mute=?#<CR>
เขียน
ระดับเสียง +
<CR>*vol=+#<CR>
เขียน
ระดับเสียง -
<CR>*vol=-#<CR>
เขียน
ระดับเสียง = คา
<CR>*vol=value#<CR>
อาน
สถานะระดับเสียง
<CR>*vol=?#<CR>
เขียน
สวาง
<CR>*appmod=bright#<CR>
เขียน
สีสันสดใส
<CR>*appmod=vivid#<CR>
เขียน
เปนธรรมชาติ
<CR>*appmod=natural#<CR>
เขียน
ผูใ ช 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
เขียน
ผูใ ช 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
อาน
โหมดภาพ
<CR>*appmod=?#<CR>
เขียน
การเลือกแหลงสัญ
เขียน
ญาณ
เขียน
ระบบเสียง
โหมดภาพ
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
41
การตั้งคารูปภาพ
42
เขียน
ความเขม +
<CR>*con=+#<CR>
เขียน
ความเขม -
<CR>*con=-#<CR>
อาน
คาความเขม
<CR>*con=?#<CR>
เขียน
ความสวาง +
<CR>*bri=+#<CR>
เขียน
ความสวาง -
<CR>*bri=-#<CR>
อาน
คาความสวาง
<CR>*bri=?#<CR>
เขียน
สี +
<CR>*color=+#<CR>
เขียน
สี -
<CR>*color=-#<CR>
อาน
คาสี
<CR>*color=?#<CR>
เขียน
สีเขม/ออน +
<CR>*tint=+#<CR>
เขียน
สีเขม/ออน -
<CR>*tint=-#<CR>
อาน
คาสีเขม/ออน
<CR>*tint=?#<CR>
เขียน
ความคมชัด +
<CR>*sharp=+#<CR>
เขียน
ความคมชัด -
<CR>*sharp=-#<CR>
อาน
คาความคมชัด
<CR>*sharp=?#<CR>
เขียน
โทนสีของสกิน +
<CR>*skintone=+#<CR>
เขียน
โทนสีของสกิน -
<CR>*skintone=-#<CR>
อาน
คาโทนสีของสกิน
<CR>*skintone=?#<CR>
เขียน
อุณหภูมิส ี- อบอุน
<CR>*ct=warm#<CR>
เขียน
อุณหภูมิสี - ปกติ
<CR>*ct=normal#<CR>
เขียน
อุณหภูมิสี - เย็น
<CR>*ct=cool#<CR>
อาน
สถานะอุณหภูมส
ิ ี
<CR>*ct=?#<CR>
เขียน
อัตราสวนภาพ 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
เขียน
อัตราสวนภาพ 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
เขียน
อัตราสวนภาพ 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
เขียน
อัตราสวนภาพอัตโนมัติ
<CR>*asp=AUTO#<CR>
อาน
สถานะอัตราสวนภาพ
<CR>*asp=?#<CR>
เขียน
ปรับคา Over scan +
<CR>*overscan=+#<CR>
เขียน
ปรับคา Over scan -
<CR>*overscan=-#<CR>
อาน
คาการปรับคา Over scan
<CR>*overscan=?#<CR>
เขียน
อัตโนมัติ
<CR>*auto#<CR>
เขียน
เกนสีแดง +
<CR>*RGain=+#<CR>
เขียน
เกนสีแดง -
<CR>*RGain=-#<CR>
อาน
คาเกนสีแดง
<CR>*RGain=?#<CR>
เขียน
เกนสีเขียว +
<CR>*GGain=+#<CR>
เขียน
เกนสีเขียว -
<CR>*GGain=-#<CR>
อาน
คาเกนสีเขียว
<CR>*GGain=?#<CR>
เขียน
เกนสีน้ําเงิน +
<CR>*BGain=+#<CR>
เขียน
เกนสีน้ําเงิน -
<CR>*BGain=-#<CR>
อาน
คาเกนสีน้ําเงิน
<CR>*BGain=?#<CR>
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
การตัง้ คารูปภาพ
เขียน
ออฟเซ็ตสีแดง +
<CR>*ROffset=+#<CR>
เขียน
ออฟเซ็ตสีแดง -
<CR>*ROffset=-#<CR>
อาน
คาออฟเซ็ตสีแดง
<CR>*ROffset=?#<CR>
เขียน
ออฟเซ็ตสีเขียว +
<CR>*GOffset=+#<CR>
เขียน
ออฟเซ็ตสีเขียว -
<CR>*GOffset=-#<CR>
อาน
คาออฟเซ็ตสีเขียว
<CR>*GOffset=?#<CR>
เขียน
ออฟเซ็ตสีน้ําเงิน +
<CR>*BOffset=+#<CR>
เขียน
ออฟเซ็ตสีน้ําเงิน -
<CR>*BOffset=-#<CR>
อาน
คาออฟเซ็ตสีน้ําเงิน
<CR>*BOffset=?#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 1.6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 1.8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
เขียน
เลือกแกมมา - 2.8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
อาน
สถานะการเลือกแกมมา
<CR>*gamma=?#<CR>
เขียน
หนาจอเริม
่ ตน - Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
เขียน
หนาจอเริม
่ ตน - ดํา
<CR>*splash=black#<CR>
เขียน
หนาจอเริม
่ ตน -น้ําเงิน
<CR>*splash=blue#<CR>
อาน
สถานะหนาจอเริ่มตน
<CR>*splash=?#<CR>
เขียน
สีแบ็คกราวด - เขียว
<CR>*background=green#<CR>
เขียน
สีแบ็คกราวด - ดํา
<CR>*background=black#<CR>
เขียน
สีแบ็คกราวด - น้ําเงิน
<CR>*background=blue#<CR>
อาน
<CR>*background=?#<CR>
เขียน
สถานะสีแบ็คกราวด
ตําแหนงโปรเจคเตอร บนโตะดานหนา
ตําแหนงโปรเจคเตอร บนโตะดานหลัง
ตําแหนงโปรเจคเตอร เพดานดานหลัง
ตําแหนงโปรเจคเตอร เพดานดานหนา
สถานะตําแหนงโปรเจคเตอร
คนหาดวนอัตโนมัต/ิ คนหาแหลงออ
โต
คนหาดวนอัตโนมัต/ิ คนหาแหลงออ
โต
สถานะการคนหาแหลงออโตดวน/กา
รคนหาแหลงออโต
เวลาแสดงผลเมนู - เปดเสมอ
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 5 วินาที
<CR>*menutime=5s#<CR>
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 10 วินาที
<CR>*menutime=10s#<CR>
เขียน
เขียน
การตัง้ คาการทํางาน
เขียน
เขียน
อาน
เขียน
เขียน
อาน
<CR>*pp=FT#<CR>
<CR>*pp=RE#<CR>
<CR>*pp=RC#<CR>
<CR>*pp=FC#<CR>
<CR>*pp=?#<CR>
<CR>*QAS=on#<CR>
<CR>*QAS=off#<CR>
<CR>*QAS=?#<CR>
<CR>*menutime=on#<CR>
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
43
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 15 วินาที
<CR>*menutime=15s#<CR>
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 20 วินาที
<CR>*menutime=20s#<CR>
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 25 วินาที
<CR>*menutime=25s#<CR>
เขียน
เวลาแสดงผลเมนู - 30 วินาที
<CR>*menutime=30s#<CR>
อาน
สถานะเวลาแสดงผลเมนู
<CR>*menutime=?#<CR>
เขียน
ตําแหนงเมนู - ตรงกลาง
<CR>*menuposition=center#<CR>
เขียน
ตําแหนงเมนู - ซายบน
<CR>*menuposition=tl#<CR>
เขียน
ตําแหนงเมนู - ขวาบน
<CR>*menuposition=tr#<CR>
เขียน
ตําแหนงเมนู - ขวาลาง
<CR>*menuposition=br#<CR>
เขียน
ตําแหนงเมนู - ซายลาง
<CR>*menuposition=bl#<CR>
การตั้งคาการทํางาน อาน
เขียน
สถานะตําแหนงเมนู
<CR>*menuposition=?#<CR>
ขอความเตือน - เปด
<CR>*reminder=on#<CR>
เขียน
ขอความเตือน - ปด
<CR>*reminder=off#<CR>
อาน
สถานะขอความเตือน
<CR>*reminder=?#<CR>
เขียน
เปดเครื่องโดยตรง - เปด
<CR>*directpower=on#<CR>
เขียน
เปดเครื่องโดยตรง - ปด
<CR>*directpower=off#<CR>
อาน
สถานะการเปดเครือ
่ งโดยตรง
การตั้งคาสแตนดบาย เปดใชเครือขาย
การตั้งคาสแตนดบาย ปดใชเครือขาย
สถานะการตัง้ คาสแตนดบาย พรอมเครือขาย
ระยะเวลาใชงานแหลงกําเนิดแสง
<CR>*directpower=?#<CR>
<CR>*ltim=?#<CR>
โหมดปกติ
<CR>*lampm=lnor#<CR>
โหมดประหยัด
<CR>*lampm=eco#<CR>
360 & ภาพแนวตั้ง
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
สถานะโหมดหลอดไฟ
<CR>*lampm=?#<CR>
เขียน
เขียน
อาน
อาน
เขียน
การควบคุมการใชงา
เขียน
นหลอดไฟ
เขียน
อาน
44
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
<CR>*standbynet=on#<CR>
<CR>*standbynet=off#<CR>
<CR>*standbynet=?#<CR>
เบ็ดเตล็ด
อาน
ชือ
่ รุน
<CR>*modelname=?#<CR>
เขียน
เปดใชการปดหนาจอ
<CR>*blank=on#<CR>
เขียน
ปดใชการปดหนาจอ
<CR>*blank=off#<CR>
อาน
สถานะการปดหนาจอ
<CR>*blank=?#<CR>
เขียน
เปดใชเมนู
<CR>*menu=on#<CR>
เขียน
ปดใชเมนู
<CR>*menu=off#<CR>
เขียน
ขึ้น
<CR>*up#<CR>
เขียน
ลง
<CR>*down#<CR>
เขียน
ขวา
<CR>*right#<CR>
เขียน
ซาย
<CR>*left#<CR>
เขียน
ปอน/OK
<CR>*enter#<CR>
เขียน
กลับ
<CR>*back#<CR>
เขียน
ภาษา +
<CR>*lang=+#<CR>
เขียน
ภาษา -
<CR>*lang=-#<CR>
อาน
สถานะภาษา
<CR>*lang=?#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - ปดใชงาน
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 5 นาที
<CR>*APOFF=5#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 10 นาที
<CR>*APOFF=10#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 15 นาที
<CR>*APOFF=15#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 20 นาที
<CR>*APOFF=20#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 25 นาที
<CR>*APOFF=25#<CR>
เขียน
ปดเครื่องอัตโนมัติ - 30 นาที
<CR>*APOFF=30#<CR>
อาน
สถานะปดเครื่องอัตโนมัติ
<CR>*APOFF=?#<CR>
เขียน
คนหาอุปกรณ AMX - เปด
<CR>*amxdd=on#<CR>
เขียน
คนหาอุปกรณ AMX - ปด
<CR>*amxdd=off#<CR>
อาน
สถานะการคนหาอุปกรณ AMX
<CR>*amxdd=?#<CR>
อาน
MAC แอดเดรส
<CR>*macaddr=?#<CR>
เขียน
โหมดอัลติจูดสูง เปด
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
เขียน
โหมดอัลติจูดสูง ปด
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
อาน
สถานะโหมดอัลติจูดสูง
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
เขียน
ล็อคปุมกด เปด
<CR>*keylock=on#<CR>
เขียน
ล็อคปุมกด ปด
<CR>*keylock=off#<CR>
อาน
สถานะล็อคปุมกด
<CR>*keylock=?#<CR>
การควบคุมโปรเจคเตอร RS-232C
45
การบํารุงรักษา
การดูแลรักษาเครื่องโปรเจคเตอร
การทําความสะอาดเลนส
ทําความสะอาดเลนสทุกครั้งที่สังเกตเห็นคราบสกปรกหรือฝุนผงบนผิวเลนส
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดปด
 โปรเจคเตอรและปลอยทิ้งไวใหเย็นกอนทําความสะอาดเลนส
• หากมีคราบสกปรกหรือรอยเปอน ใหใชกระดาษเช็ดเลนส
หรือใชน้ํายาทําความสะอาดเลนสหยดลงบนผานุมแลวเช็ดผิวเลนสเบาๆ
• หามใชแผนทรายขัดผิว น้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของกรด/ดาง ผงขัด หรือสารระเหย เชน
แอลกอฮอล น้ํามันเบนซิน ทินเนอร หรือยาฆาแมลง
การใชวัสดุดังกลาวหรือการที่เครื่องสัมผัสกับวัสดุที่ทําจากยางหรือไวนิลเปนระยะเวลานานจะทําใหพื้นผิว
ของเครื่องหรือวัสดุของตูวางไดรบ
ั ความเสียหาย
การทําความสะอาดตัวเครื่องโปรเจคเตอร
กอนทําความสะอาดตัวเครื่อง ใหปดสวิตชเครื่องโปรเจคเตอรตามขัน
้ ตอนที่อธิบายไวใน
"การปดเครื่องโปรเจคเตอร" ที่หนา 29 และถอดปลั๊กไฟออก
• ในการขจัดคราบสกปรกหรือฝุนผง ใหเช็ดตัวเครืองดวยผาที่นุมและปราศจากเศษขน
• ในการขจัดคราบสกปรก ใหใชผานุมหมาดชุบสารทำความสะอาดที่มค
ี า pH เปนกลางเช็ด
แลวเช็ดตัวเครื่อง
หามใชครีม แอลกอฮอล เบนซิน ทินเนอร หรือน้ํายาเคมีสําหรับทําความสะอาด
ซึ่งสามารถทําความเสียหายแกตัวเครื่องได
การเก็บเครื่องโปรเจคเตอร
หากคุณตองเก็บเครื่องโปรเจคเตอรเปนเวลานานๆ โปรดทําตามคําแนะนําดังตอไปนี้
• ตรวจสอบวาอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่จัดเก็บอยูภ
 ายในชวงที่กําหนดสําหรับการจัดเก็บเครื่องโปร
เจคเตอร โปรดดูที่ "รายละเอียดทางดานเทคนิค" ที่หนา 50
หรือปรึกษาตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับชวงกําหนดดังกลาว
• เก็บขาตั้งเครื่องที่ปรับระดับได
• นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
• จัดเก็บเครื่องโปรเจคเตอรลงในกลองใสเครื่องเดิมหรือกลองลักษณะเดียวกัน
การขนสงเครื่องโปรเจคเตอร
ขอแนะนําวาใหทําการขนสงเครื่องโปรเจคเตอรในกลองใสเครือ
่ งเดิมหรือกลองลักษณะเดียวกัน
46
การบํารุงรักษา
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดแสง
การตรวจสอบชั่วโมงการใชงานแหลงกําเนิดแสง
เมื่อโปรเจคเตอรทํางาน ตัวจับเวลาภายในเครือ
่ งจะคํานวณระยะเวลาการใชแหลงแสง (เปนชั่วโมง)
โดยอัตโนมัติ
เพื่อตรวจดูขอมูลระยะเวลาการใชงานแหลงกําเนิดแสง:
1. ไปที่ การติดตั้ง > การตั้งคาแหลงกําเนิดแสง และกด ENTER หนา การตัง
้ คาแหลงกําเนิดแสง
จะปรากฏขึ้น
2. กด
เพื่อเลือก ขอมูลแหลงกําเนิดแสง และกด ENTER จะแสดงขอมูลแหลงกําเนิดแสงขึ้น
คุณยังสามารถดูขอมูลชั่วโมงการใชงานแหลงกําเนิดแสงไดในเมนู ขอมูล
การประหยัดพลังงาน
• การตั้งคา โหมดแหลงกําเนิดแสง
ไปที่ การติดตั้ง > การตั้งคาแหลงกําเนิดแสง > โหมดแหลงกําเนิดแสง และกดปุม / หรือกดปุม
L. MODE บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกระดับไฟหลอดที่เหมาะสมสําหรับโหมดตางๆ ที่มใี หเลือกใชงาน
การตั้งคาโปรเจคเตอรในโหมดประหยัดพลังงาน Eco/360 & ภาพแนวตั้ง
โหมดแหลงกําเ
คําอธิบาย
นิดแสง
ปกติ
Eco
360 &
ภาพแนวตั้ง
กําหนดระดับความสวางอยางเต็มที่ของแหลงกําเนิดแสง
ลดระดับความสวางเพือ
่ ประหยัดพลังงาน และลดระดับเสียงรบกวนจากพัดลม
ลดระดับความสวางเพือ
่ ประหยัดพลังงาน เหมาะสมสำหรับการฉายภาพแบบ 360 องศา
และแบบแนวตัง้
• การตั้งคา ปดเครื่องอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะชวยใหสามารถปดเครือ
่ งโปรเจคเตอรโดยอัตโนมัติ
หากเครื่องตรวจไมพบสัญญาณเขาหลังผานไปแลวระยะเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว เพือ
่ ประหยัดพลังงาน
ในการตั้งคา ปดเครือ
่ งอัตโนมัติ ไปที่ ตัง
้ ระบบ: ทั่วไป > ปดเครื่องอัตโนมัติ และกดปุม
/
• ความสวางที่ปรากฏของภาพที่ฉายจะแตกตางกันไปตามสภาพแสงโดยรอบ
การตั้งคาความเขม/ความสวางของสัญญาณเขาที่เลือก และผกผันโดยตรงกับระยะหางการฉายภาพ
• ความสวางของหลอดฉายภาพจะลดลงเมื่อมีการใชงานไปนานๆ
และอาจแตกตางกันไปตามรายละเอียดดานเทคนิคของแหลงกําเนิดแสงของผูผลิต
การทํางานดังกลาวเปนเรื่องปกติที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การบํารุงรักษา
47
ไฟแสดงสถานะ
ไฟ
สถานะและคําอธิบาย
ขอมูลการเปด/ปดเครื่อง
โหมดสแตนดบาย (ไฟแสดงสถานะจะยังคงติดสวาง
แมหลังจากที่คณ
ุ ถอดสายไฟออกแลว อยางไรก็ตาม
นี่ไมใชการทํางานที่ผด
ิ ปกติ)
มีการจายไฟเขา
การทํางานปกติ
การลดความรอนเมื่อปดเครื่องตามปกติ
ลอหมุนสําหรับฟอสเฟอร/สีไมสามารถเริ่มตนทํางานได
ลอหมุนสําหรับฟอสเฟอร/สีไมสามารถหมุนได
ขอมูลแหลงกําเนิดแสง
แหลงกําเนิดแสงเกิดขอผิดพลาดในการทํางานปกติ
แหลงกําเนิดแสงไมตด
ิ สวาง
ขอมูลอุณหภูมิ
พัดลม 1 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 2 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 3 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 4 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 5 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 6 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 7 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
พัดลม 8 เกิดขอผิดพลาด
(ความเร็วพัดลมตาจริงอยูนอกชวงความเร็วที่กําหนดไว)
อุณหภูมิ 1 เกิดขอผิดพลาด (อุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัด)
อุณหภูมิ 2 เกิดขอผิดพลาด (อุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัด)
ปมน้ําเกิดขอผิดพลาด
(น้ําจากถังระบายความรอนสําหรับของเหลวไมเพียงพอ)
: ปด
48
การบํารุงรักษา
: ไฟสีสมติดสวาง
: ไฟสีเขียวติดสวาง
: ไฟสีแดงติดสวาง
: ไฟสีสมกระพริบ
: ไฟสีเขียวกระพริบ
: ไฟสีแดงกระพริบ
การแกปญหา
ไมสามารถเปดเครื่องโปรเจคเตอรได
สาเหตุ
ไมมีกระแสไฟในสายไฟ
การแกไข
เสียบสายไฟดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบปลั๊กไฟ AC
ของเครื่องโปรเจคเตอร
และเสียบปลั๊กอีกดานหนึ่งเขากับเตาเสียบ
หากเตาเสียบมีสวิตชปดเปดอยูดว ย
ใหตรวจสอบดูวาไดเปดสวิตชดังกลาวไวแลว
มีการพยายามเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครัง้ ในขณ
รอจนกวากระบวนการทําใหเครือ
่ งเย็นลงครบกําหนดเวลา
ะที่เครือ
่ งกําลังอยูในระหวางการรอใหเครือ
่ งเย็นลง
ไมมีภาพ
สาเหตุ
การแกไข
แหลงภาพวิดีโออาจไมไดเปดเครือ
่ งหรือเชื่อมตอไ
มถูกตอง
เครื่องโปรเจคเตอรเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปนแหลง
สัญญาณเขาอยางไมถูกตอง
มีการเลือกสัญญาณเขาที่ไมถูกตอง
ฝาครอบเลนสยังคงปดอยู
เปดเครื่องที่เปนแหลงภาพวิดีโอและตรวจสอบดูวามีการเชื่อม
ตอสายอยางถูกตอง
ตรวจสอบการเชือ
่ มตอ
เลือกสัญญาณเขาที่ถูกตองโดยใชปุม INPUT
เปดฝาครอบเลนส
ภาพเบลอ
สาเหตุ
ไมไดปรับโฟกัสเลนสฉายภาพใหคมชัด
เครือ
่ งโปรเจคเตอรไมตรงกับจอภาพ
ฝาครอบเลนสยังคงปดอยู
การแกไข
ปรับโฟกัสเลนสฉายภาพใหคมชัดดวยการใชตัวหมุนเพือ
่ ปรับ
โฟกัส
ปรับมุมและทิศทางการฉายภาพ
รวมทั้งระดับความสูงของเครื่องดวยหากจําเปน
เปดฝาครอบเลนส
รีโมทคอนโทรลไมทํางาน
สาเหตุ
การแกไข
แบตเตอรี่หมด
เปลี่ยนแบตเตอรีใ่ หม
มีสิ่งกีดขวางระหวางรีโมทคอนโทรลกับเครื่องโปรเ
นําสิง่ กีดขวางออก
จคเตอร
คุณอยูหางจากเครือ
่ งโปรเจคเตอรมากเกินไป
ยืนใหหา งจากเครื่องโปรเจคเตอรไมเกิน 8 เมตร (26 ฟุต)
รหัสผานไมถูกตอง
สาเหตุ
คุณจํารหัสผานไมได
การแกไข
โปรดดู "การเขาสูขน
ั้ ตอนการเรียกคืนรหัสผาน"
ที่หนา 28
การแกปญหา
49
รายละเอียดทางดานเทคนิค
รายละเอียดทางดานเทคนิคของเครื่องโปรเจคเตอร
รายละเอียดทางดานเทคนิคทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ระบบควบคุม
ระบบออปติค
ความละเอียด
4K UHD 3840 x 2160
ระบบแสดงผล
1-CHIP DLP
ระบบควบคุม RS-232C แบบอนุกรม
D-Sub 9 ขา ตัวผู x 1
ระบบควบคุม LAN
RJ-45 x 1
พอรตเซอรวิส x 1
ชวงโฟกัสที่ชัดเจน
2.89–6.09 ม. @ ไวด, 4.25–8.96 ม. @ เทเล
รีโมทแบบใชสาย x 1
เลนส
F = 2.1 ถึง 2.4, f = 20.6 ถึง 30.3 มม.
ชองเสียบสัญญาณเขา
ระบบไฟ
แหลงจายไฟ
100 ถึง 240V
(AC), 50/60Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน
595 W (สูงสุด); < 0.5 W (สแตนดบาย);
< 3.0 W (สแตนดบายพรอมเครือขาย)
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด x 2
สัญญาณเขาคอมพิวเตอร
สัญญาณเขา RGB
D-Sub ขนาดมินิ 15 ขา (ตัวเมีย) x 1
สัญญาณเขาวิดีโอ
ดิจิตอล
HDMI1 (HDCP2.2) × 1;
HDMI2 ×1
ตัวเครื่อง
HDBaseT x 1
น้ําหนัก
19.8 กก. (43.7 ปอนด)
ขอกําหนดของสภาพแวดลอมการทํางาน
ชองเสียบสัญญาณออก
อุณหภูมิในการใชงาน
5°C–35°C ที่ระดับน้ําทะเล
สัญญาณออก RGB
D-Sub ขนาดมินิ 15 ขา (ตัวเมีย) x 1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-10°C–65°C ที่ระดับน้ําทะเล
สัญญาณเสียงออก
แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. mini x 1
ความชื้นสัมพัทธในการทํางาน/การจัดเก็บ
10%–90% (ไมกลั่นตัวเปนหยดน้ํา)
USB
พอรตสัญญาณออก DC (5V 2A) x 1
อัลจิจูดในการใชงาน
0 ถึง 1500 ม. ที่ 5°C–35°C
1500–3000 ม. ที่ 5°C–30°C (โดยที่
มีการเปดใชโหมดอัลติจูดสูง)
ทริกเกอร 12V (0.5A) x 1
50
รายละเอียดทางดานเทคนิค
ขนาด
471 mm (W) x 223 mm (H) x 565 mm (D)
471
565
223
หนวย: มม.
รายละเอียดทางดานเทคนิค
51
ตารางไทมมิ่ง
ไทมมงิ่ สําหรับสัญญาณเขา RGB ที่ไดรับการสนับสนุน
โหมด
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
ความถี่แนวนอน
(kHz)
VGA_60
59.940
31.469
25.175
VGA_72
72.809
37.861
31.500
VGA_75
75.000
37.500
31.500
VGA_85
85.008
43.269
36.000
SVGA_60
60.317
37.879
40.000
SVGA_72
72.188
48.077
50.000
SVGA_75
75.000
46.875
49.500
SVGA_85
85.061
53.674
56.250
XGA_60
60.004
48.363
65.000
XGA_70
70.069
56.476
75.000
XGA_75
75.029
60.023
78.750
XGA_85
84.997
68.667
94.500
1152 x 864
1152 x 864_75
75.00
67.500
108.000
1280 x 720
1280 x 720_60
60
45.000
74.250
1280 x 768
1280 x 768_60
59.870
47.776
79.5
1280 x 800
WXGA_60
59.810
49.702
83.500
ความละเอียด
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
ความถี่พิกเซล
(MHz)
SXGA_60
60.020
63.981
108.000
1280 x 1024
SXGA_75
75.025
79.976
135.000
SXGA_85
85.024
91.146
157.500
1280 x 960
1280 x 960_60
60.000
60.000
108
1366 x 768
1366 x 768_60
59.790
47.712
85.500
1440 x 900
WXGA+_60
59.887
55.935
106.500
1400 x 1050
SXGA+_60
59.978
65.317
121.750
1600 x 1200
UXGA
60.000
75.000
162.000
1680 x 1050
1680 x 1050_60
59.954
65.290
146.250
1920 x [email protected]
1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)
59.95
74.038
154
1920 x 1080 (VESA)
1920 x 1080_60
59.963
67.158
173
ไทมิ่งที่แสดงดานบนอาจไมไดรับการสนับสนุน เนื่องดวยขอจํากัดของไฟล EDID และการดกราฟก VGA
เปนไปที่ที่ไทมิ่งบางไทมิ่งจะไมสามารถเลือกใชได
52
รายละเอียดทางดานเทคนิค
ไทมมงิ่ สําหรับสัญญาณเขา HDMI ที่ไดรับการสนับสนุน
• พีซไ
ี ทมมิ่ง
ความละเอียด
โหมด
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
ความถี่แนวตั้ง (Hz) ความถี่แนวนอน (kHz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
59.940
60.317
60.004
60
59.870
59.810
60.020
60.000
59.978
31.469
37.879
48.363
45.000
47.776
49.702
63.981
60.000
65.317
25.175
40.000
65.000
74.250
79.5
83.500
108.000
108
121.750
59.95
74.038
154
59.963
67.158
173
ไทมิ่งที่แสดงดานบนอาจไมไดรับการสนับสนุน เนื่องดวยขอจํากัดของไฟล EDID และการดกราฟก VGA
เปนไปที่ที่ไทมิ่งบางไทมิ่งจะไมสามารถเลือกใชได
• ไทมมิ่งวิดีโอ
ไทมมิ่ง
ความละเอียด
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
ความถี่แนวนอน (kHz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59.94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31.47
31.25
37.5
45.00
28.13
33.75
56.25
67.5
54
56.25
67.5
112.5
135
27
27
74.25
74.25
74.25
74.25
148.5
148.5
297
297
297
594
594
*สนับสนุนเฉพาะเมื่อมีการใชงานพอรต HDMI 1 (HDCP2.2)
ไทมมงิ่ สําหรับสัญญาณเขา Component-YPbPr ที่ไดรับการสนับสนุน
ไทมมิ่ง
ความละเอียด
ความถี่แนวตั้ง (Hz)
ความถี่แนวนอน (kHz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59.94
59.94
50
50
50
60
50
60
50
60
15.73
31.47
15.63
31.25
37.5
45.00
28.13
33.75
56.25
67.5
13.5
27
13.5
27
74.25
74.25
74.25
74.25
148.5
148.5
รายละเอียดทางดานเทคนิค
53
ไทมมงิ่ สําหรับสัญญาณเขา HDBaseT ที่ไดรับการสนับสนุน
• พีซีไทมมงิ่
ความละเอียด
โหมด
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
ความถี่แนวตั้ง (Hz) ความถี่แนวนอน (kHz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
59.940
60.317
60.004
60
59.870
59.810
60.020
60.000
59.978
31.469
37.879
48.363
45.000
47.776
49.702
63.981
60.000
65.317
25.175
40.000
65.000
74.250
79.5
83.500
108.000
108
121.750
59.95
74.038
154
59.963
67.158
173
ไทมิ่งที่แสดงดานบนอาจไมไดรับการสนับสนุน เนื่องดวยขอจํากัดของไฟล EDID และการดกราฟก VGA
เปนไปที่ที่ไทมิ่งบางไทมิ่งจะไมสามารถเลือกใชได
• ไทมมิ่งวิดโี อ
ชนิดสายเคเบิล
CAT 5e/CAT 6a
54
ชวงสายเคเบิล
100 ม.
ความถี่พิกเซล
<=225MHz
รูปแบบ HDMI ที่ไดรับการสนับสนุน
720x480p/60Hz
4:3
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1280x720p/60Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1920x1080i/60Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1920x1080p/60Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
720x576p/50Hz
4:3
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1280x720p/50Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1920x1080i/50Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
1920x1080p/50Hz
16:9
24 บิต 30 บิต 36 บิต
CAT 5e
70 ม.
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24 บิต
CAT 5e
70 ม.
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 บิต
CAT 6a
100 ม.
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 บิต
รายละเอียดทางดานเทคนิค
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement