Casio PX-3BK Handbok
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter”
innan pianot tas i bruk för första gången.
PX3SW1A
Viktigt!
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-A12150LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-A12150LW.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Innehåll
Allmän översikt..................... SW-2
Fastsättning av nothäftesställningen ....................... SW-3
Inställning av PX-3................................................... SW-4
Lägen....................................................................... SW-6
Lagring av inställningar
och användning av panellås .................................... SW-7
Att återställa det digitala pianot till
dess grundinställningar............................................ SW-7
Nätuttag................................. SW-8
Användning av en nättillsats .................................... SW-8
Anslutningar ......................... SW-9
Anslutning av hörlurar.............................................. SW-9
Anslutning av en pedal ............................................ SW-9
Anslutning av ljudutrustning eller
en förstärkare......................................................... SW-10
Medföljande och extra tillbehör.............................. SW-10
Att välja
och spela en ton ................. SW-11
Att slå på strömmen till det digitala pianot ............. SW-11
Att lyssna på demonstrationslåtar.......................... SW-11
Val av en ton.......................................................... SW-11
Lagring och delning av toner ................................. SW-12
Redigering av
zonparametrar .................... SW-28
Zonparameteroperationer ......................................SW-28
Zonparameterinställningar .....................................SW-30
Användning av
registerminnet .................... SW-34
Registerdata...........................................................SW-34
Registerminnesoperationer ....................................SW-34
Lagring av bankdata i registerminnet till en fil ........SW-36
Användning av
funktionsmenyn.................. SW-38
Operationer på funktionsmenyn .............................SW-38
Funktionsmenyinställningar....................................SW-39
Avspelning av en
MIDI-fil ................................. SW-41
Avspelningsoperationer för MIDI-fil ........................SW-41
Stödda operationer under avspelning av MIDI-fil ...SW-42
Att skapa en ny kortmusikmapp .............................SW-44
Användning av ett
minneskort .......................... SW-46
Att tillämpa effekter på
en ton................................... SW-17
Minneskortoperationer ...........................................SW-46
Felmeddelanden ....................................................SW-48
Efterklang och kör.................................................. SW-17
Ratt för tonhöjdsböjning......................................... SW-17
Anslutning till en dator ...... SW-49
Bekräftelse av gemena
parameterinställningar....... SW-18
Minimala datorsystemkrav .....................................SW-49
Anslutning av det digitala pianot till en dator..........SW-49
Överföring av data mellan det digitala pianot
och en dator ...........................................................SW-50
Operationer för gemena parametrar ...................... SW-18
Inställning av gemena parametrar ......................... SW-20
Referens .............................. SW-52
Användning av
tilldelningsbara knappar.... SW-24
Tillämpning av modulation på noter
(ASSIGNABLE 1)................................................... SW-24
Tillämpning av portamento på noter
(ASSIGNABLE 1/2)................................................ SW-24
Ändring av hastighet för rotationseffekt
(ASSIGNABLE 2)................................................... SW-24
Förbiledning av DSP (ASSIGNABLE 2)................. SW-25
Sändning av kontrolländringar
(ASSIGNABLE 1/2)................................................ SW-25
Felsökning..............................................................SW-52
Tekniska data för produkten...................................SW-54
Driftsföreskrifter......................................................SW-55
Bilaga................................... SW-57
Tonlista...................................................................SW-57
Trumtilldelningslista................................................SW-59
DSP Effektlista .......................................................SW-60
DSP Algoritmlista ...................................................SW-61
MIDI Implementation Chart
Användning av det digitala
pianot som en MIDI
huvudklaviatur.................... SW-26
Anslutning av en yttre MIDI-anordning .................. SW-26
Specificering av zoninställning............................... SW-26
Specificering av vad varje zon reglerar.................. SW-27
Zoninställningar ..................................................... SW-27
Företags- och produktnamn som omnämns i
detta instruktionshäfte kan vara registrerade
varumärken tillhörande respektive företag.
SW-1
Allmän översikt
8
1
2
3
4
5
6
9
7
bl
bk
bm
bn
bo
bp
∗
bq
do
br
ck
bs
cl
cm
bt
cn
co
cp
cs
ct
cq
cr
dk
dn
dl
dm
Baksida
dp
dq
dr
Vänster sida
ds
dt
ek
Undersida
en
el
SW-2
em
Allmän översikt
• Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage.
 Volymreglage VOLUME
 Pianoknapp, 1 PIANO, 1
 Zonväljare (undre 1), repeteringsknapp
 Elpianoknapp ELEC PIANO 1, 2
ZONE SELECTOR (LOWER 1), REPEAT
 Zonväljare (undre 2), återspolningsknapp
ZONE SELECTOR (LOWER 2), sREW
 Zonväljare (övre 1), framspolningsknapp
ZONE SELECTOR (UPPER 1), dFF

Zonväljare (övre 2), pausknapp
ZONE SELECTOR (UPPER 2), PAUSE
 Intern/extern, Spel/stoppknapp
INT/EXT, PLAY/STOP
 Zonredigering, sida, delknapp
ZONE EDIT, PAGE, PART
 Elpianoknapp ELEC PIANO 2, 3
 Klavikordknapp/vibrafonknapp, 4 CLAVI/VIBES, 4
 Orgelknapp, 5 ORGAN, 5
 Strängar/ensembleknapp, 6
STRINGS/ENSEMBLE, 6
 Gitarr/basknapp, 7 GUITAR/BASS, 7
 Övrigt/GM-knapp, 8 OTHERS/GM, 8
 Lagringsknapp, utgångsknapp LAYER, EXIT
 Delningsknapp SPLIT, u
 Tilldelningsbar knapp 1 ASSIGNABLE 1
 Efterklangsknapp REVERB, i
 Tilldelningsbar knapp 2 ASSIGNABLE 2
 Körknapp, införingsknapp CHORUS, ENTER
 Redigering, tempoknapp EDIT, TEMPO
 Lagringsknapp, läge för USB-anordning
 Huvudkontroll, Kortspelare, Laddnings/lagringsknapp
MASTER CONTROL, CARD PLAYER, LOAD/SAVE
 Parameterväljare (transponeringsknapp, A)
PARAMETER SELECTOR (TRANSPOSE, A)
 Parameterväljare (böjningsomfång, B)
PARAMETER SELECTOR (BEND RANGE, B)
 Parameterväljare (glans, C)
PARAMETER SELECTOR (BRILLIANCE, C)
 Parameterväljare (equalizer på/av, D)
PARAMETER SELECTOR (EQ ON/OFF, D)

Bildskärm

Tonknapp, registreringsknapp
TONE, REGISTRATION
STORE, USB DEVICE MODE
 SD-kortöppning SD CARD SLOT
 Ratt för tonhöjdsböjning PITCH BEND
 Port USB
 Uttag MIDI OUT/IN
 Uttag för dämpningspedal, soft/sostenutopedal
DAMPER, SOFT/SOSTENUTO PEDAL
 Likströmsuttag DC 12V
 Linjeuttag LINE OUT R, L/MONO
 Linjeuttag LINE IN R, L/MONO
 Strömbrytare POWER
 Funktionsknapp FUNCTION
 Hörlursuttag PHONES
 Knapp ner/nej, upp/ja w/NO, q/YES
 Pedaluttag
* Fastsättning av nothäftesställningen
För in undersidan av nothäftesställningen i
skåran på ovansidan av det digitala pianots
konsol.
SW-3
Allmän översikt
Inställning av PX-3
Inställning av huvudkontroll
Det digitala pianot PX-3 är en MIDI huvudklaviatur som använder fyra zoner (UPPER 1, UPPER 2, LOWER 1,
LOWER 2) för att styra den interna ljudkällan (INT) och externa MIDI-anordningar (EXT). Varje zon utför samtidig
kontroll över en intern ljudkälldel och en extern MIDI-anordningskanal (när både INT och EXT är ON).
Målet (INT/EXT) för varje zonkontroll kan slås på eller av på önskat sätt med knappen  (INT/EXT).
Zonredigering (sidan SW-28) låter dig utföra detaljerade inställningar av hur varje enskild zon reglerar en intern
ljudkälla och/eller extern MIDI-anordning.
När det gäller en intern ljudkälla kan zonredigering utföras för att skapa ljud genom att välja en DSP, utföra DSPinställningar, redigera toner o.dyl. Efter ljudskapandet utmatas signaler via en equalizer som medger justering av
centraliserade gemena parameterinställningar (sidan SW-18).
Sändning av akustisk resonans
ACOUSTIC
RESONANCE
Efterklangssändning
REVERB
Körsändning
Del
WAVE
GENERATOR
CHORUS
Genom
EQUALIZER
DSP
Sändning av DSP akustisk resonans
DSP efterklangssändning
DSP
X 36
EFFECT
1
EFFECT
2
EFFECT
3
DSP förbiled
Uteffekt
DSP körsändning
X2
ANM.
• Vilken av de fyra zonerna som kan användas beror på på/avslaget tillstånd för LAYER och SPLIT. Se ”Lagring
och delning av toner” (sidan SW-12) och ”Specificering av zoninställning” (sidan SW-26) för närmare detaljer.
SW-4
Allmän översikt
Inställning av ljudkälla
Ljudkällan består av totalt 36 delar: fyra delar som motsvarar varje zon, 16 delar för avspelning av MIDI-fil och
16 delar som fungerar som en ljudkälla med multitimbre under mottagning av en MIDI-ingång.
Det följande visar förhållandena mellan delar, portar och MIDI-kanaler.
Port 0 (Delar spelade för hand)
Delnummer
MIDI-kanal
Delnamn
1
IN:- - / OUT:01-16*1
Upper1
2
IN:- - / OUT:01-16*1
Upper2
3
IN:- - / OUT:01-16*1
Lower1
4
IN:- - / OUT:01-16*1
Lower2
*1 MIDI OUT kanalen beror på zonredigering (sidan SW-28).
Port 1 (MIDI-fil avspelningsdelar)
Delnummer
MIDI-kanal
Delnamn
17
IN:- - / OUT:01
Song01
...
...
...
32
IN:- - / OUT:16
Song16
Delnummer
MIDI-kanal
Delnamn
33
IN:01 / OUT:- -
Ext.01
Port 2 (MIDI IN delar)
...
...
...
48
IN:16 / OUT:- -
Ext.16
ANM.
• MIDI-meddelanden utmatade från Port 0 och Port 1 ovan är grupperade och sänds från en enskild MIDI-port.
Portspecifik sändning stöds inte.
SW-5
Allmän översikt
Lägen
Detta digitala piano har två huvudlägen: läget MASTER CONTROL och läget CARD PLAYER. Dessa lägen har
även två dellägen: läget TONE och läget REGISTRATION.
Läget MASTER CONTROL
Läget CARD PLAYER
Läget TONE
Läget TONE
Läget REGISTRATION
Läget REGISTRATION
Använd läget MASTER CONTROL när du spelar det digitala pianot i sig självt eller när det används som en
huvudklaviatur för MIDI.
Inställning för läget MASTER CONTROL kan ändras med hjälp av gemena parametrar (sidan SW-18) och
zonparametrar (sidan SW-28).
Använd läget CARD PLAYER för att avspela en MIDI-fil. I läget CARD PLAYER kan du spela med på pianot till
avspelning av MIDI-filen. Läget CARD PLAYER stöder även kontroll av en extern MIDI-anordning, men det går
inte att utföra parameterinställningar.
Du bör vara medveten om det digitala pianots nuvarande läge innan du utför någon operation. Tänk noga på det
följande.
• Det digitala pianots grundläge vid strömpåslag är huvudläget MASTER
CONTROL och delläget TONE.
• Vart tryck på knappen  (MASTER CONTROL/CARD PLAYER) skiftar
Tänd i läget MASTER CONTROL.
mellan lägena MASTER CONTROL och CARD PLAYER. Det nuvarande läget
anges av vilken lampa för  (MASTER CONTROL/CARD PLAYER) som är
tänd.
Tänd i läget CARD PLAYER.
• Vart tryck på knappen  (TONE/REGISTRATION) skiftar mellan lägena
TONE och REGISTRATION. Det nuvarande läget anges av vilken lampa för 
(TONE/REGISTRATION) som är tänd.
Tänd i läget TONE.
VIKTIGT!
• Alla operationer som anges i detta instruktionshäfte inleds från grundläget vid
strömpåslag (lägena MASTER CONTROL och TONE). Om du upplever
driftsproblem ska du först försöka återställa det digitala pianot till lägena
MASTER CONTROL och TONE. Om du inte har något emot att förlora
olagrade inställningar och data kan du helt enkelt slå strömmen av och sedan
på igen.
Tänd i läget REGISTRATION.
ANM.
• Avsnittsrubrikerna i detta instruktionshäfte visar också i vilket läge (MASTER CONTROL eller CARD PLAYER,
eller både och) där operationerna som beskrivs i varje avsnitt kan utföras.
SW-6
Allmän översikt
Lagring av inställningar och
användning av panellås
Det digitala pianot gör det möjligt att lagra de
nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för
att skydda mot oavsiktliga misstag. Se ”Reserv” och
”Panellås” för närmare detaljer (sidan SW-40).
Att återställa det digitala
pianot till dess
grundinställningar
Utför det följande när du vill återställa lagrade data
och inställningar på det digitala pianot till dess
grundinställningar.
1.
2.
Slå av det digitala pianot.
Håll båda knapparna  (TONE) och 
(FUNCTION) intryckta och tryck på knappen
 (POWER).
• Det digitala pianot slås på och initialiserar dess
interna system. Det går att använda det digitala
pianot om en kort stund.
ANM.
• Se ”Att slå på strömmen till det digitala pianot”
(sidan SW-11) för detaljer om att slå strömmen till
det digitala pianot på och av.
SW-7
Nätuttag
Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt
vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala
pianot inte används.
Användning av en nättillsats
Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med
enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala
piano. Användning av en annan typ av nättillsats kan
orsaka fel.
Specificerad nättillsats: AD-A12150LW
• Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta
nättillsatsen såsom visas på bilden nedan.
Baksida
Vägguttag
Nätkabel
Likströmsuttag DC 12V
Nättillsats
Observera noga det följande för att undvika skador
på nätkabeln.
Under användning
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte i kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
• Nätkabeln bör inte sträckas för hårt vid användning.
Under rörelse
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan
det digitala pianot flyttas.
Under förvaring
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den
aldrig runt nättillsatsen.
VIKTIGT!
• Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med
enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta
digitala piano till någon annan apparat utöver detta
piano. Detta skapar risk för felfunktion.
• Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan
nättillsatsen ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SW-8
Anslutningar
Pedalfunktioner
Anslutning av hörlurar
VIKTIGT!
• Före anslutning av hörlurar ska du vrida ner
volymreglaget  (VOLUME) på det digitala pianot
till en låg nivå. Justera sedan volymen till önskad
nivå efter anslutning.
Vänster sida
Hörlursuttag PHONES
Separat inköpta hörlurar
 Dämpningspedal
Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att
noterna du spelar genljuder under en väldigt lång tid.
• När en pianoton är vald aktiverar ett tryck på
pedalen det digitala pianots effekt för akustisk
resonans, vilket gör att noterna genljuder på samma
sätt som ett tryck på dämpningspedalen hos ett
akustiskt piano. Det går även att justera effekten för
akustisk resonans för varje enskild ton och tillämpa
den på andra toner utöver pianotoner. Se ”Akustisk
resonans” (sidan SW-39) och ”Akustisk resonans
sänd” (sidan SW-32) för närmare detaljer.
 Softpedal
Ett tryck på denna pedal undertrycker noterna som
spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter
mjukare.
Minikontakt
Anslut separat inköpta hörlurar till uttagen PHONES.
Ställ inte in en alltför hög volymnivå när du använder
hörlurar då detta kan orsaka hörselskador.
 Sostenutopedal
Enbart noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt
kvarhålls tills pedalen släpps.
Pedaluttag
Anslutning av en pedal
Det finns två pedaluttag på baksidan av det digitala
pianot, ett för en dämpningspedal och ett för en soft/
sostenutopedal.
Anslutning till pedaluttaget
Det går att ansluta den separat inköpta 3-pedalenheten
(SP-32) till pedaluttaget på undersidan av det digitala
pianot. Pedalerna kan sedan användas för att
framställa uttryck som är snarlika de hos ett akustiskt
piano.
Undersida
Beroende på vilken typ av operation du vill att pedalen
(SP-3) ska utföra ska pedalkabeln anslutas till antingen
uttaget DAMPER PEDAL eller uttaget SOFT/
SOSTENUTO PEDAL på det digitala pianot. För att
kunna använda båda operationerna (uttagen)
samtidigt måste du införskaffa en annan valfri pedal.
Baksida
Uttag PEDAL
SP-3
Pedaluttag
ANM.
• Pedalenheten SP-32 stöder även en
halvpedaloperation (nedtryckning av pedalen
halvvägs). Det går att reglera mängden effekt som
tillämpas när dämpningspedalen trycks ned endast
delvis. Se ”Halvpedaleffekt” (sidan SW-39) för
närmare detaljer.
• Den valfria specialställningen CS-67P krävs för att
kunna använda pedalenheten SP-32.
ANM.
• Du kan ansluta en pedal till uttaget SOFT/
SOSTENUTO PEDAL och tillämpa antingen en
soft- eller sostenutoeffekt på noterna du spelar. Se
”Pedaltilldelning” (sidan SW-39) för närmare
detaljer.
SW-9
Anslutningar
Anslutning av ljudutrustning
eller en förstärkare
Detta digitala piano utmatar noter från utgångarna
LINE OUT R (utgång för höger kanal) och LINE OUT
L/MONO (utgång för vänster kanal). Anslut en
klaviaturförstärkare eller annan anordning för
direktutmatning till högtalare. Volymnivån för LINE
OUT kan justeras med reglaget  (VOLUME) på det
digitala pianot.
Inmatning från ljudutrustning (Bild )
Ingången från LINE IN R utmatas från utgången LINE
OUT R, och ingången från LINE IN L/MONO utmatas
från LINE OUT L/MONO. Använd separat inköpta
anslutningkablar som matchar utrustningen du vill
ansluta till. Anslutning av en kabel till enbart LINE IN
L/MONO gör att vänster och höger kanal blandas och
utmatas från både LINE OUT R och LINE OUT L/
MONO.
ANM.
VIKTIGT!
• Ställ först reglaget  (VOLUME) på en låg nivå
innan du ansluter något till det digitala pianot.
Justera sedan volymen till önskad nivå efter
anslutning.
• Läs noga dokumentationen som medföljer
utrustningen ifråga innan du ansluter något till det
digitala pianot.
Gitarrförstärkare
Klaviaturförstärkare o.dyl.
INPUT 1
INPUT 2
Standardkontakt
Bandspelare,
MIDI-ljudkälla o.dyl.
• Ingång från LINE IN R och LINE IN L/MONO
utmatas i befintligt skick från LINE OUT R och
LINE OUT L/MONO. Inställning av reglaget 
(VOLUME) på det digitala pianot påverkar inte
denna utmatning.
Medföljande och extra
tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta
digitala piano.
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
ANM.
Standardkontakt
Uttaget AUX IN el.dyl. på en
ljudförstärkare
LEFT (vänster) (vit)
RIGHT (höger) (röd)
Stiftkontakt
Utmatning till en
musikinstrumentförstärkare (Bild )
Använd separat inköpta kablar för att ansluta
förstärkaren till uttaget LINE OUT L/MONO på det
digitala pianot såsom visas på Bild . Anslutning av
en kabel till enbart LINE OUT L/MONO gör att
vänster och höger kanal blandas och utmatas
enkanaligt.
Utmatning till ljudutrustning (Bild )
Använd separat inköpta anslutningskablar för att
ansluta såsom visas på Bild . Du bör vanligtvis ställa
ingångsväljaren på ljudutrustningen på uttaget dit det
digitala pianot har anslutits (AUX IN el.dyl.).
SW-10
• Du kan erhålla information om tillbehör som säljs
separat för denna produkt från CASIO:s katalog som
finns hos din handlare samt från CASIO:s websajt
vid följande URL.
http://world.casio.com/
Att välja och spela en ton
MASTER CONTROL
Att slå på strömmen till det
digitala pianot
1.
Försäkra att strömbrytaren  (POWER) står
i avslaget läge och anslut nättillsatsen till det
digitala pianot.
Att lyssna på
demonstrationslåtar
1.
• Detta startar spelning av demonstrationslåtar.
• Det digitala pianot har fyra olika
demonstrationslåtar. Använd knapparna  för att
hoppa till början av föregående (q) eller nästa (w)
demonstrationslåt. Det går att använda
tongruppsknapparna ( till ) för att välja en
specifik demonstrationslåt.
• Du kan spela med på tangentbordet när
demonstrationslåten avspelas. Det går dock inte att
ändra tonen som tilldelats tangentbordet. Enbart de
operationer som anges ovan kan utföras.
Vänster sida
Avslaget läge
Påslaget läge
 knapp
• Se ”Nätuttag” (sidan SW-8) för detaljer om
anslutning av nättillsatsen.
2.
Vrid reglaget  (VOLUME) mot MIN för att
ställa in en låg volymnivå.
3.
Anslut hörlurar eller andra anordningar till det
digitala pianot vid behov (se ”Anslutningar” på
sidan SW-9).
4.
Tryck på strömbrytaren  (POWER) för att
slå på det digitala pianot.
• Bildskärmen på det digitala pianot ser ut såsom visas
nedan, vilket anger att det går att börja spela (med de
grundinställningar som gäller vid strömpåslag).
Håll knappen  (PART) intryckt och tryck på
knappen  (PLAY/STOP).
2.
Tryck åter på knappen  (PLAY/STOP) för
att stoppa spelning av demonstrationslåt.
Val av en ton
Ditt digitala piano är försett med 250 inbyggda toner
(inklusive 10 trumsatser). Tonerna är indelade i de åtta
tongrupper som visas nedan.
Gör på följande sätt för att välja en enskild ton som
tillämpas över hela tangentbordet.
Att välja en ton
• Tryck åter på strömbrytaren  (POWER) för att slå
av det digitala pianot.
1.
Använd ”Tonlista” (sidan SW-57) för att leta
upp gruppen och numret på den önskade
tonen.
2.
Kontrollera att lampan ovanför knappen 
(MASTER CONTROL) är tänd.
• Tryck på knappen  (MASTER CONTROL) för att
VIKTIGT!
• Att slå strömmen av och sedan på igen ställer
vanligtvis det digitala pianot i dess grundinställningar
vid strömpåslag. Om du utför en reservoperation
(sidan SW-40) återställs de reserverade
inställningarna när strömmen slås på igen. Utför en
reservoperation (sidan SW-40) eller registrering
(sidan SW-34) om senare vill återställa vissa
inställningar på pianot.
tända lampan om den är släckt.
3.
Kontrollera att båda lamporna för knapparna
 (LAYER) och  (SPLIT) är släckta.
• Tryck på knappen  (LAYER) och/eller  (SPLIT)
för att släcka lamporna om de är tända.
4.
Om lampan för knappen  (UPPER 1) är
släckt ska du trycka på  (UPPER 1) för att
tända den.
SW-11
Att välja och spela en ton
5.
Kontrollera att lampan ovanför knappen 
(TONE) är tänd.
Du kan ställa in tangentbordet så att det spelar två
olika toner samtidigt (lagring) eller olika toner i det
vänstra och högra registret (delning). Du kan även
använda lagring och delning i kombination.
Tänd
• Tryck på knappen  (TONE) om lampan ovanför
den är släckt.
6.
Lagring och delning av toner
Använd knapparna  till  (tongrupp) för att
välja önskad grupp.
Det följande beskriver olika möjliga kombinationer av
lagring och delning.
 En ton över hela tangentbordet (sidan SW-11)
Använd zon UPPER 1.
UPPER 1 INT ON
LAYER OFF
• Lampan för knappen du tryckte på tänds.
7.
Använd knapparna  (w, q) för att välja
önskad ton. Nu kan du börja spela på
tangentbordet med den valda tonen.
Exempel: Att välja tonen ”Jazz Organ 2” i gruppen
”ORGAN”
UPPER 1
SPLIT OFF
 Två lagrade toner över hela tangentbordet
(sidan SW-13)
Använd zonerna UPPER 1 och UPPER 2 samtidigt.
UPPER 1/2 INT ON
LAYER ON
Tonnummer
UPPER 1
UPPER 2
Tonnamn
SPLIT OFF
 Två toner, en för det vänstra och en för det högra
registret på tangentbordet (sidan SW-14)
Använd zonerna UPPER 1 och LOWER 1 samtidigt.
UPPER 1/LOWER 1 INT ON
LAYER OFF
LOWER 1
UPPER 1
SPLIT ON
ANM.
• Ett tryck på w och q samtidigt väljer ton 001 i den
nu valda gruppen.
• Håll w eller q intryckt för att rulla genom tonerna
i hög hastighet.
• Håll knappen  (FUNCTION) intryckt medan du
trycker på w eller q för att hoppa 10 toner.
 Fyra toner, två lagrade för det vänstra och två
lagrade för det högra registret på tangentbordet
(sidan SW-15)
Använd zonerna UPPER 1, UPPER 2, LOWER 1 och
LOWER 2 samtidigt.
UPPER 1/2 INT ON
LOWER 1/2 INT ON
LOWER 1
LOWER 2
UPPER 1
UPPER 2
LAYER ON, SPLIT ON
 Tre toner, en för det ena registret och två lagrade
för det andra registret på tangentbordet
(sidan SW-16)
Använd alla fyra zoner samtidigt, men slå av ljudet
för en zon genom att använda INT OFF för att
koppla ur dess interna ljudkälla. Exemplet nedan
visar INT OFF inställd för LOWER 2.
UPPER 1/2, LOWER 1 INT ON
LOWER 2 INT OFF
LOWER 1
SW-12
UPPER 1
UPPER 2
LAYER ON, SPLIT ON
Att välja och spela en ton
5.
VIKTIGT!
• Det går att välja en ton för varje zon i båda lägena
MASTER CONTROL och CARD PLAYER. Tänk
dock på att vissa procedurer och operationer
(huruvida lampan är tänd) vid val av en ton för varje
zon i läget CARD PLAYER skiljer sig från
tillvägagångssätten i läget MASTER CONTROL.
I detta fall förklarar vi val av en ton för varje zon i
läget MASTER CONTROL. Se ”Att välja en ton för
varje zon i läget CARD PLAYER” (sidan SW-44) för
närmare detaljer om val av toner i läget CARD
PLAYER.
ANM.
• Vid bruk av lagring och/eller delning för att spela
mer än en ton samtidigt går det att justera
volymbalansen för varje zon, utföra oktavskifte för
varje zon och utföra detaljerade inställningar av
effekterna som tillämpas på zonerna. Se ”Redigering
av zonparametrar” (sidan SW-28) för närmare
detaljer om inställningsbara parametrar och metoder
för inställning.
Lagring av två toner
Tryck på knappen  (LAYER) så att dess
lampa tänds.
Tänd
Släckt
Tänd
• I detta läge slocknar lampan för knappen 
(UPPER 1) och lampan för knappen  (UPPER 2)
tänds istället. Detta anger att du kan välja ton för
zonen UPPER 2.
6.
7.
Välj en ton för zonen UPPER 2.
Spela något på tangentbordet för att lyssna
på hur de lagrade tonljuden låter.
• Du kan när som helst trycka på knappen 
(UPPER 1) för att ändra till tonen för zonen UPPER 1
eller på  (UPPER 2) för att ändra till tonen för
zonen UPPER 2.
8.
Tryck åter på knappen  (LAYER) så att
dess lampa slocknar när du vill häva
tonlagring.
UPPER 1
UPPER 2
1.
Använd ”Tonlista” (sidan SW-57) för att leta
upp gruppen (-erna) och numren på de två
tonerna (ton för zonen UPPER 1 och ton för
zonen UPPER 2) du vill använda.
2.
Kontrollera att båda lamporna för knapparna
 (LAYER) och  (SPLIT) är släckta.
• Tryck på knappen  (LAYER) och/eller  (SPLIT)
för att släcka lamporna om en eller båda är tända.
3.
Tryck på knappen  (UPPER 1) så att dess
lampa tänds.
• Detta anger att du kan välja ton för zonen UPPER 1.
Tänd
4.
Välj en ton för zonen UPPER 1.
• Se ”Att välja en ton” (sidan SW-11) för närmare
detaljer om tonval.
SW-13
Att välja och spela en ton
Delning av tangentbordet mellan två
toner
8.
Tryck åter på knappen  (SPLIT) så att dess
lampa slocknar när du vill häva delning av
tangentbordet.
ANM.
LOWER 1
1.
2.
UPPER 1
Använd ”Tonlista” (sidan SW-57) för att leta
upp gruppen (-erna) och numren på de två
tonerna (ton för zonen UPPER 1 och ton för
zonen LOWER 1) du vill använda.
Zon LOWER 1
Kontrollera att båda lamporna för knapparna
 (LAYER) och  (SPLIT) är släckta.
• Tryck på knappen  (LAYER) och/eller  (SPLIT)
för att släcka lamporna om en eller båda är tända.
3.
• Det går även att ange tangentbordets delningspunkt,
d.v.s. punkten där tangentbordet delas mellan det
vänstra och högra registret. Grundinställd
delningspunkt är vid tangenten F#3.
Tryck på knappen  (UPPER 1) så att dess
lampa tänds.
• Detta anger att du kan välja ton för zonen UPPER 1.
Zon UPPER 1
Delningspunkt
Se ”Att ange tangentbordets delningspunkt”
(sidan SW-14) för närmare detaljer.
Att ange tangentbordets delningspunkt
1.
Håll knappen  (SPLIT) intryckt tills skärmen
nedan uppträder.
Tänd
4.
Välj en ton för zonen UPPER 1.
• Se ”Att välja en ton” (sidan SW-11) för närmare
detaljer om tonval.
5.
Tryck på knappen  (SPLIT) så att dess
lampa tänds.
Tänd
Tänd
Välj en ton för zonen LOWER 1.
Spela något på den vänstra och högra sidan
av tangentbordet för att höra om tonerna är
rätt tilldelade.
• Du kan när som helst trycka på knappen 
(UPPER 1) för att ändra till tonen för zonen UPPER 1
eller på  (LOWER 1) för att ändra till tonen för
zonen LOWER 1.
SW-14
2.
Tryck på tangenten du vill ha längst till
vänster på den högra sidans register (zonen
UPPER 1).
• Namnet på tangenten du tryckte på visas på skärmen
som det nya namnet för delningspunkt.
• Du kan även använda knapparna  (w, q) till att
ändra tangentnamn för delningspunkt.
Släckt
• I detta läge slocknar lampan för knappen 
(UPPER 1) och lampan för knappen  (LOWER 1)
tänds istället. Detta anger att du kan välja ton för
zonen LOWER 1.
6.
7.
Tangentnamn för nuvarande delningspunkt
3.
Tryck på knappen  (SPLIT) efter avslutad
procedur.
Att välja och spela en ton
Samtidig användning av lagring och
delning
LOWER 1
LOWER 2
1.
2.
UPPER 1
UPPER 2
Använd ”Tonlista” (sidan SW-57) för att leta
upp gruppen (-erna) och numren på tonerna
(toner för zonerna UPPER 1, UPPER 2,
LOWER 1 och LOWER 2) du vill använda.
Kontrollera att båda lamporna för knapparna
 (LAYER) och  (SPLIT) är släckta.
• Tryck på knappen  (LAYER) och/eller  (SPLIT)
för att släcka lamporna om en eller båda är tända.
3.
Tryck på knappen  (UPPER 1) så att dess
lampa tänds.
7.
Tryck på knappen  (LAYER) så att dess
lampa slocknar.
8.
Tryck på knappen  (SPLIT) så att dess
lampa tänds.
Tänd
Tänd
• Detta gör att lampan för knappen  (LOWER 1)
tänds. Detta anger att du kan välja ton för zonen
LOWER 1.
9. Välj en ton för zonen LOWER 1.
10. Tryck på knappen  (LAYER) så att dess
lampa tänds.
Tänd
• Detta anger att du kan välja ton för zonen UPPER 1.
Tänd
• Detta gör att lampan för knappen  (LOWER 2)
tänds. Detta anger att du kan välja ton för zonen
LOWER 2.
Tänd
4.
Välj en ton för zonen UPPER 1.
• Se ”Att välja en ton” (sidan SW-11) för närmare
detaljer om tonval.
5.
Tryck på knappen  (LAYER) så att dess
lampa tänds.
11. Välj en ton för zonen LOWER 2.
12. Spela något på den vänstra och högra sidan
av tangentbordet för att höra om tonerna är
tilldelade och lagrade på rätt sätt.
• Du kan ändra till tonen för valfri zon när som helst
genom att utföra en av operationerna nedan.
Tänd
Att ändra till tonen
för denna zon:
Släckt
6.
Zon UPPER 1
Tryck på knappen  (UPPER 1)
och välj sedan en ton.
Zon UPPER 2
Tryck på knappen  (UPPER 2)
och välj sedan en ton.
Zon LOWER 1
Tryck på knappen  (LOWER 1)
och välj sedan en ton.
Zon LOWER 2
Tryck på knappen  (LOWER 2)
och välj sedan en ton.
Tänd
• Detta gör att lampan för knappen  (UPPER 2)
tänds. Detta anger att du kan välja ton för zonen
UPPER 2.
Gör detta:
Välj en ton för zonen UPPER 2.
SW-15
Att välja och spela en ton
13. Tryck åter på knapparna  (LAYER) och 
(SPLIT) så att deras lampor slocknar för att
häva lagring och delning.
ANM.
• Vid samtidigt bruk av lagring och delning kan du
ändra till en enskild ton för endera
tangentbordsregistret genom att ställa in INT OFF
för zonen vars ton du inte vill ljuda. Du kan t.ex.
utföra stegen nedan för att ljuda zonerna UPPER 1,
UPPER 2 och LOWER 1, men inte zonen LOWER 2.
LOWER 1
UPPER 1
UPPER 2
1. Tryck på knappen  (LOWER 2) så att dess
lampa tänds.
2. Tryck på knappen  (INT/EXT) två gånger så att
lampan för sidan INT (vänster sida) slocknar.
Släckt
Tänd
• Ett tryck på knappen  (UPPER 1),  (UPPER 2),
 (LOWER 1) eller  (LOWER 2) gör att lampan
för den intryckta knappen tänds och att lamporna
för de övriga knapparna slocknar. I detta läge visar
skärmen tonnamnet för zonen vars knapp du tryckte
på, och det går att ändra ton om så önskas. Tonerna
som ljuder vid tryck på tangenterna beror dock på
gällande på/avslagen inställning för lagring och
delning.
• Knappen  (INT/EXT) används för att bestämma
vad varje zon reglerar (INT = intern ljudkälla, EXT =
extern MIDI-anordning). Lampan för sidan INT
(vänster) anger reglering av på/avslag för intern
ljudkälla, medan sidan EXT (höger) anger reglering
av på/avslag för extern MIDI-anordning. Se
”Användning av det digitala pianot som en MIDI
huvudklaviatur” (sidan SW-26) för närmare detaljer
om denna knapp.
SW-16
Att tillämpa effekter på en ton
MASTER CONTROL
Efterklang och kör
Det digitala pianot sörjer för fyra typer av efterklang
och fyra typer av kör. Funktionerna för efterklang och
kör har egna knappar för enkelt på/avslag.
• Vart tryck på knappen  (REVERB) slår efterklang
på och av. Lampan ovanför knappen tänds när
efterklang slås på och slocknar när den slås av.
• Vart tryck på knappen  (CHORUS) slår kör på
och av. Lampan ovanför knappen tänds när kör slås
på och slocknar när den slås av.
VIKTIGT!
• Grundinställningen för vissa toner gör att köreffekten
inte tillämpas även om funktionen slås på. Detta
beror på att grundinställt värde för körsändning är 0.
Ändra värdet för körsändning för zonen där du vill
tillämpa köreffekten. Se ”Effektinställningar”
(sidan SW-32) för närmare detaljer.
ANM.
• På/avslagen inställning för efterklang och kör
tillämpas för alla zoner, men inställning av
efterklangssändning och körsändning kan göras för
enskilda zoner. Se ”Effektinställningar”
(sidan SW-32) för närmare detaljer.
Att ändra efterklangstyp
1.
Håll knappen  (REVERB) intryckt tills
skärmen nedan uppträder.
CARD PLAYER
Att ändra körtyp
1.
Håll knappen  (CHORUS) intryckt tills
skärmen nedan uppträder.
2.
Använd knapparna  (w, q) för att välja
önskad körtyp.
• Det går att välja bland följande körtyper:  Light
Chorus,  Chorus,  Deep Chorus,  Flanger.
3.
Tryck på knappen  (CHORUS) efter
avslutad procedur.
Ratt för tonhöjdsböjning
Ratten  (PITCH BEND) låter dig ändra
tonhöjd i noterna som spelas genom att
vrida ratten framåt eller bakåt. Vrid ratten
bort från dig för att höja tonhöjden eller
mot dig för att sänka den. När ratten
släpps återställs tonhöjden för noterna
automatiskt till den normala.
VIKTIGT!
• Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara vriden när du
slår på det digitala pianot.
ANM.
• Det går även att ändra omfång för ratten för
tonhöjdsböjning. Se ”Böjningsomfång”
(sidan SW-20).
2.
Använd knapparna  (w, q) för att välja
önskad efterklangstyp.
• Det går att välja bland följande efterklangstyper:
 Room,  Hall,  Large Hall,  Stadium.
3.
Tryck på knappen  (REVERB) efter
avslutad procedur.
SW-17
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
MASTER CONTROL
Gemena parametrar inkluderar transponering, böjningsomfång, equalizer och andra globala parametrar. Gemena
parametrar inkluderar också inställningar för funktionen som tilldelats knapparna ASSIGNABLE.
Operationer för gemena parametrar
Inställningar för gemena parametrar visas på gemenmenyn som först uppträder närhelst det digitala pianot slås på.
Sidan
Parameternamn
Gemenmeny
Inställningar
• Gemenmenyn består av fem sidor. Tryck på knappen  (PAGE) för att rulla genom sidorna.
• Varje sida på gemenmenyn innehåller upp till fyra parametrar, vilka var och en motsvarar en av knapparna
PARAMETER SELECTOR ( (A) till  (D)).
• Listan ”COMMON PARAMETER” uppe till vänster på det digitala pianots kontrollpanel visar parametrarna som
tilldelats var och en av knapparna PARAMETER SELECTOR.
SW-18
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
Att ändra inställningar för gemena
parametrar
1.
5.
Använd knapparna  (EDIT w, q) för att
ändra inställning.
• Ett samtidigt tryck på w och q återställer
inställningen till dess grundinställning.
• Håll w eller q intryckt för att rulla genom
inställningarna i hög hastighet.
• Se ”Inställning av gemena parametrar” (sidan SW-20)
för närmare detaljer om innebörd och omfång för
varje parameterinställning.
Kontrollera att lampan ovanför knappen 
(MASTER CONTROL) är tänd.
• Tryck på knappen  (MASTER CONTROL) för att
tända lampan om den är släckt.
Tänd
6.
Upprepa steg 3 till 5 i denna procedur för att
ändra inställningar för övriga parametrar.
VIKTIGT!
2.
Kontrollera att lampan ovanför knappen 
(ZONE EDIT) är släckt.
• Håll knappen  (ZONE EDIT) intryckt tills lampan
slocknar om den är tänd.
3.
Använd knappen  (PAGE) för att visa sidan
på gemenmenyn som innehåller parametern
vars inställning du vill ändra.
Exempel: Gemenmenyn sidan 2
När det digitala pianot slås av återställs alla gemena
parametrar till deras grundinställningar. Utför en av
operationerna nedan om du vill spara inställningen för
en gemen parameter.
• Utför reservoperationen om du vill återkalla den
nuvarande inställningen nästa gång det digitala
pianot slås på. Se ”Reserv” (sidan SW-40) för
närmare detaljer.
• Lagra inställningen i registerminnet om du inte
behöver återställa den nuvarande inställningen
nästa gång det digitala pianot slås på men vill kunna
återkalla den längre fram. Se ”Användning av
registerminnet” (sidan SW-34) för närmare detaljer.
• Vart tryck på knappen  (PAGE) går vidare till nästa
sida.
4.
Tryck på knappen PARAMETER
SELECTOR ( (A) till  (D)) för att välja
parametern vars inställning du vill ändra.
• Klamrarna runt inställningen för den valda
parametern ändras från [ ] till %. Detta anger att
redigering av inställningen är möjlig.
Exempel: Efter tryck på knappen  (C)
• Håll en av knapparna PARAMETER SELECTOR
intryckt för att visa dess fulla namn. Exempelvis
ändras ”LoMdG” till ”LowMid Gain”.
SW-19
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
Inställning av gemena parametrar
Detta avsnitt förklarar innebörden av varje gemen parameter och ger information om deras inställningsomfång och
grundinställda värden.
• I detta avsnitt föregås varje parameter av en siffra och en bokstav, som ”1-A”. Detta anger sidnummer på
gemenmenyn (1) och den av knapparna PARAMETER SELECTOR du ska trycka på för att välja den (A).
• Värdena som följer beskrivningen av en parameter utgör dess inställningsomfång. Grundinställningen anges av
en asterisk (*).
Allmänna inställningar
■ 1-A Transponering (Trnsp)
Justerar klaviaturens samlade stämning i steg om halvtoner.
–12 till 0* till 12 halvtoner
■ 1-B Böjningsomfång (BendR)
Anger omfånget för tonhöjdsändring vid vridning på ratten för tonhöjdsböjning.
0 till 2* till 12 halvtoner
■ 1-C Glans (Brila)
Reglerar glansen i tonen. Ett högre värde framställer ett klarare, skarpare ljud, medan ett lägre värde framställer ett
fylligare, mjukare ljud.
–3 till 0* till 3
Equalizerinställningar
Dessa inställningar utgör en fyrbandsequalizer för ljudkompensation.
■ 1-D EQ ON/OFF (EQ)
Bestämmer om ljudutmatning av det digitala pianot passerar (ON) eller inte passerar (Off) genom equalizern.
OFF, ON*
SW-20
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
■ 2-A till 3-D Bandförstärkning och frekvensinställningar
Parameternamn
Placering
Beskrivning
Inställningar (* anger grund)
Low Gain (LoG)
2-A
Justerar förstärkning för det låga registret.
–12 till 0* till 12
Low Freq. (LoF)
2-B
Anger frekvensen i det låga registret som
justeras av Low Gain.
0,2*, 0,4, 0,8 kHz
LowMid Gain
(LoMdG)
2-C
Justerar förstärkning för det låga
medelregistret.
–12 till 0* till 12
LowMid Freq.
(LoMdF)
2-D
Anger frekvensen i det låga medelregistret
som justeras av LowMid Gain.
1,0*, 1,3, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0 kHz
HighMid Gain
(HiMdG)
3-A
Justerar förstärkning för det höga
medelregistret.
–12 till 0* till 12
HighMid Freq.
(HiMdF)
3-B
Anger frekvensen i det höga medelregistret
som justeras av HighMid Gain.
1,0, 1,3, 1,6, 2,0, 2,5*, 3,2, 4,0, 5,0 kHz
High Gain (HiG)
3-C
Justerar hög förstärkning.
–12 till 0* till 12
High Freq. (HiF)
3-D
Anger frekvensen i det höga registret som
justeras av High Gain.
6,0, 8,0, 10* kHz
Inställning av tilldelningsbar knapp
Dessa inställningar bestämmer funktionerna som tilldelas knapparna  (ASSIGNABLE 1) och 
(ASSIGNABLE 2). Funktionerna som kan tilldelas varje knapp visas i listorna ”ASSIGNABLE 1 TYPE” och
”ASSIGNABLE 2 TYPE” på kontrollpanelen till vänster om knapparna ASSIGNABLE.
ANM.
• Oavsett vilka inställningar som här görs för knapparna  (ASSIGNABLE 1) och  (ASSIGNABLE 2) går det att
använda proceduren för zonredigering (sidan SW-28) till att aktivera eller avaktivera varje enskild zon. Se
”Kontrollinställningar” (sidan SW-33) för närmare detaljer.
SW-21
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
■ 4-A Tilldelningsbar knapp 1 Typ (Asgn1)
Bestämmer funktionen tilldelad knappen  (ASSIGNABLE 1).
Det följande beskriver funktionerna som kan tilldelas av varje inställning.
Inställning
Tilldelade funktioner
Modulation (Mod)
Denna inställning tilldelar modulation till knappen.*1 Djupet i modulationen anges med hjälp av
knapparna  (B) och  (C).
Portamento (Por)
Denna inställning tilldelar portamento till knappen. När denna funktion är tilldelad tillämpas
portamento medan knappen  (ASSIGNABLE 1) hålls intryckt och ej när knappen släpps.*2
Kontrolländringsnummer
0 till 127
(CC# 000 till 127)
Denna inställning tilldelar ett kontrolländringsnummer till knappen. MIDI-kanalen för sändning
av kontrolländring eller värdet som sänds vid tryck på eller frisläppning av knappen 
(ASSIGNABLE 1) anges med knapparna  (B),  (C) och  (D).
*1 För att tillämpa modulation enbart på en viss zon ska du välja ”001” (CC#1 = Modulation) som Asgn1 istället för
”Mod”. Ange även en MIDI-kanal för sändning av kontrolländring som matchar MIDI-kanalen för zonen där du
vill tillämpa modulation. Se ”Inställningar när Asgn1/Asgn2 = Kontrolländringsnummer 0 till 127”
(sidan SW-23) för närmare detaljer.
*2 Portamento kan slås på eller av för varje zon. Se ”Redigering av toner” (sidan SW-31) för närmare detaljer.
■ 5-A Tilldelningsbar knapp 2 Typ (Asgn2)
Bestämmer funktionen tilldelad knappen  (ASSIGNABLE 2).
Det följande beskriver funktionerna som kan tilldelas av varje inställning.
Inställningar
Tilldelade funktioner
Rotation (Rot)
Denna funktion, som ändrar rotationshastighet, kan tilldelas för rotationseffekten som används av
DSP (se ”DSP-typ” på sidan SW-30). Hastigheten är ”Fast” när knappen  (ASSIGNABLE 2) är
på (lampan tänd) och ”Slow” när den är av (lampan släckt).
Portamento (Por)
Denna inställning tilldelar portamento till knappen. Portamento tillämpas när knappen 
(ASSIGNABLE 2) är på och tillämpas ej när den är av.*1
DSP Förbiled (Dbp)
Denna inställning tilldelar en funktion som slår av DSP för en viss zon. Zonen vars DSP slås av
anges med knappen  (B).
Kontrolländringsnummer
0 till 127
(CC# 000 till 127)
Denna inställning tilldelar ett kontrolländringsnummer till knappen. MIDI-kanalen för sändning
av kontrolländring eller värdet som sänds när knappen  (ASSIGNABLE 2) är på eller av anges
med knapparna  (B),  (C) och  (D).
*1 Portamento kan slås på eller av för varje zon. Se ”Redigering av toner” (sidan SW-31) för närmare detaljer.
■ 4-B, 4-C Inställningar när Asgn1 = Modulation (Mod)
Parameternamn
Placering
Beskrivning
Inställningar (* anger grund)
Djup (knapp OFF)
(OfDep)
4-B
Anger modulationsdjup när knappen inte
är intryckt.
0*
Djup (knapp ON)
(OnDep)
4-C
Anger modulationsdjup när knappen är
intryckt.
0 till 127*
SW-22
till 127
Bekräftelse av gemena parameterinställningar
■ 4-B, 4-C, 4-D, 5-B, 5-C, 5-D Inställningar när Asgn1/Asgn2 = Kontrolländringsnummer 0 till 127
Parameternamn
Placering
Beskrivning
Inställningar (* anger grund)
Kanal (Ch)
4-B, 5-B
Anger MIDI-kanal*1 för sändning av
kontrolländring.
1* till 16
Värde (knapp OFF)
(OfVal)
4-C, 5-C
Anger värdet som sänds när knappen
släpps (slås av).
0* till 127
Värde (knapp ON)
(OnVal)
4-D, 5-D
Anger värdet som sänds vid tryck på
knappen (slås på).
0* till 127
*1 Kontrolländringsinformation sänds i princip från det digitala pianot till en yttre destination över MIDI-kanalen
som här anges. När en MIDI-sändarkanal för en av det digitala pianots zoner matchar den här angivna kanalen
och denna zon är inställd på INT ON sänds dock kontrolländringsinformation för den interna ljudkälla som
motsvarar denna zon.
■ 5-B Inställningar när Asgn2 = DSP Förbiled (Dbp)
Parameternamn
Zon
Placering
5-B
Beskrivning
Denna inställning kan användas för att välja
zonen (Up1: UPPER 1, Up2: UPPER 2,
Lo1: LOWER 1, Lo2: LOWER 2) som leds
förbi DSP (DSP av) när knappen 
(ASSIGNABLE 2) är på (lampan tänd).
Inställningar (* anger grund)
Up1*,
Up2, Lo1, Lo2
SW-23
Användning av tilldelningsbara knappar
MASTER CONTROL
Det finns två tilldelningsbara knappar benämnda 
(ASSIGNABLE 1) och  (ASSIGNABLE 2). Knappen
 (ASSIGNABLE 1) är utformad så att den är på när
den trycks in och av när den släpps. Knappen 
(ASSIGNABLE 2) slås på (lampan tänd) och av
(lampan släckt) vid vart tryck på knappen.
De tilldelningsbara knapparna används huvudsakligen
för operationer i realtid, främst för effekter. Det går att
utföra inställningar för den tilldelningsbara knappen
med gemenmenyn (sidan SW-18).
ANM.
• Se ”Att ändra inställningar för gemena parametrar”
(sidan SW-19) för närmare detaljer om att göra
inställningar.
• Posterna ”Information om gemen parameter” och
”Information om zonparameter” under
förklaringarna i detta avsnitt visar var du kan finna
ytterligare information om parametrarna under en
tilldelningsbar funktion.
Tillämpning av modulation på
noter (ASSIGNABLE 1)
CARD PLAYER
Tillämpning av portamento på
noter (ASSIGNABLE 1/2)
Tillämpning av portamento gör att tonhöjden glider
mellan två noter som spelas i följd. Det är en effekt som
används med strängar och träblåsinstrument. Med
knappen  (ASSIGNABLE 1) tillämpas portamento
medan knappen hålls intryckt. Med knappen 
(ASSIGNABLE 2) tillämpas portamento medan
knappen är påslagen.
Information om gemen parameter:
4-A Tilldelningsbar knapp 1 Typ (Asgn1)
(sidan SW-22)
5-A Tilldelningsbar knapp 2 Typ (Asgn2)
(sidan SW-22)
Information om zonparameter:
4-C Portamento ON/OFF (Porta) (sidan SW-31)
4-D Portamentotid (PTime) (sidan SW-31)
Ändring av hastighet för
rotationseffekt
(ASSIGNABLE 2)
Modulation med fast djup tillämpas på noter när
knappen  (ASSIGNABLE 1) trycks in eller släpps.
När rotationseffekten väljs av DSP (sidan SW-30)
skiftar vart tryck på knappen  (ASSIGNABLE 2)
rotationshastigheten mellan snabb och långsam.
Information om gemen parameter:
Information om gemen parameter:
4-A Tilldelningsbar knapp 1 Typ (Asgn1)
(sidan SW-22)
4-B, 4-C Inställningar när Asgn1 = Modulation
(Mod) (sidan SW-22)
5-A Tilldelningsbar knapp 2 Typ (Asgn2)
(sidan SW-22)
Information om zonparameter:
DSP-inställningar (sidan SW-30)
SW-24
Användning av tilldelningsbara knappar
Förbiledning av DSP
(ASSIGNABLE 2)
När knappen  (ASSIGNABLE 2) är påslagen
utmatas endast ljudet för en angiven zon utan att
passera genom DSP.
Information om gemen parameter:
5-A Tilldelningsbar knapp 2 Typ (Asgn2)
(sidan SW-22)
5-B Inställningar när Asgn2 = DSP Förbiled (Dbp)
(sidan SW-23)
ANM.
• Se flödesschemat under ”Inställning av
huvudkontroll” (sidan SW-4) för närmare detaljer
om DSP förbiledning.
Sändning av kontrolländringar
(ASSIGNABLE 1/2)
Då kontrolländring är ett MIDI-meddelande är målet
för en sändning vanligtvis en yttre MIDI-anordning.*
Med knappen  (ASSIGNABLE 1) går det att ange
olika kontrolländringsvärden för sändning vid
punkterna där knappen trycks in och där den släpps.
Med knappen  (ASSIGNABLE 2) går det att ange
olika kontrolländringsvärden för sändning vid
punkterna där knappen slås på och där den slås av.
Information om gemen parameter:
4-A Tilldelningsbar knapp 1 Typ (Asgn1)
(sidan SW-22)
5-A Tilldelningsbar knapp 2 Typ (Asgn2)
(sidan SW-22)
4-B, 4-C, 4-D, 5-B, 5-C, 5-D Inställningar när Asgn1/
Asgn2 = Kontrolländringsnummer 0 till 127
(sidan SW-23)
* Du kan även ställa in sändning av kontrolländring
för den interna ljudkällan som motsvarar en viss
zon. Se anmärkningen under ”4-B, 4-C, 4-D, 5-B, 5-C,
5-D Inställningar när Asgn1/Asgn2 =
Kontrolländringsnummer 0 till 127” (sidan SW-23).
SW-25
Användning av det digitala pianot som en
MIDI huvudklaviatur
MASTER CONTROL
En unik MIDI-kanal kan tilldelas var och en av det digitala pianots fyra zoner (UPPER 1, UPPER 2, LOWER 1,
LOWER 2) för samtidig kontroll av upp till fyra yttre MIDI-anordningar.
VIKTIGT!
• Detta avsnitt innehåller blott grundinformation om hur det digitala pianot används som en MIDI huvudklaviatur.
Anlita dokumentet ”MIDI Implementation” på den websajt som återfinns vid nedanstående URL för närmare
detaljer om MIDI-specifikationer för detta digitala piano.
http://world.casio.com/
Anslutning av en yttre MIDI-anordning
Ditt digitala piano är försett med uttagen MIDI OUT och MIDI IN med standard 5-stiftig kontakt av DIN-typ. Du
måste själv införskaffa separat tillgängliga MIDI-kablar för anslutning till en yttre MIDI-anordning.
VIKTIGT!
• Uttagen MIDI kopplas ur när det digitala pianot ansluts till en dator via USB-porten.
Specificering av zoninställning
Tryck på knapparna  (LAYER) och  (SPLIT) så att deras lampor tänds i en av kombinationerna nedan för att
uppnå önskad zoninställning.
LAYER släckt, SPLIT släckt
LAYER tänd, SPLIT släckt
UPPER 1
UPPER 2
UPPER 1
LAYER släckt, SPLIT tänd
LOWER 1
LAYER tänd, SPLIT tänd
UPPER 1
LOWER 1
LOWER 2
UPPER 1
UPPER 2
ANM.
• Du kan ändra omfång för zonerna UPPER och LOWER med proceduren som beskrivs under ”Att ange
tangentbordets delningspunkt” (sidan SW-14).
SW-26
Användning av det digitala pianot som en MIDI huvudklaviatur
Specificering av vad varje zon reglerar
När du använt knapparna  (LAYER) och  (SPLIT) för att välja en zoninställning kan du slå kontroll av intern
ljudkälla (INT) och kontroll av yttre MIDI-anordning (EXT) på eller av såsom krävs för varje zon. Använd knappen
 (INT/EXT) för att ange vad en zon reglerar.
Att ange vad en zon reglerar
1.
Tryck på knappen som motsvarar zonen vars inställningar du vill ändra: Knappen  (UPPER 1),
knappen  (UPPER 2), knappen  (LOWER 1), knappen  (LOWER 2).
• Lampan för knappen du tryckte på tänds.
2.
Använd knappen  (INT/EXT) för att ange vad du vill att zonen du valde i steg 1 ska reglera.
• Vart tryck på knappen  (INT/EXT) kretsar genom de tillgängliga inställningarna, vilka anges av två lampor ovanför
knappen såsom visas nedan.
Tänd
Tänd
Tänd
Släckt
Släckt
Släckt
Tänd
Släckt
• Lampan på sidan INT anger den interna ljudkällan, medan lampan på sidan EXT anger en yttre MIDI-anordning. Tryck
på knappen tills lampan (-orna) för anordningen (-arna) du vill att zonen ska reglera är tända.
3.
Upprepa steg 1 och 2 i denna procedur om du vill utföra inställning av övriga zoner.
ANM.
• Om du vill använda det digitala pianot exklusivt för att styra en yttre MIDI-anordning kan du slå av
inställningen för lokalkontroll (sidan SW-39), vilket kopplar ur den faktiska anslutningen mellan dess
tangentbord och den interna ljudkällan.
Zoninställningar
Utöver MIDI-kanalen kan du utföra inställningar för kontroll av yttre MIDI-anordning och intern ljudkälla (tonval,
DSP-inställningar) för varje enskild zon.
• Se ”Lagring och delning av toner” (sidan SW-12) för proceduren att välja en ton för varje zon.
• Se ”Redigering av zonparametrar” (sidan SW-28) för detaljer om inställning av MIDI-kanal, mixer, DSP och
övriga detaljerade inställningar för varje zon.
SW-27
Redigering av zonparametrar
MASTER CONTROL
Ditt digitala piano är en MIDI huvudklaviatur med fyra zoner (”Inställning av huvudkontroll”, sidan SW-4). En zon
är en enhet som reglerar den interna ljudkällan och/eller en yttre MIDI-anordning. Det går att välja olika interna
ljudkällotoner för varje zon, ange en mixer, DSP och övriga inställningar för en intern ljudkälla, samt att ange en
MIDI-kanal och utföra övriga inställningar för kontroll av en yttre MIDI-anordning.
Zonparameteroperationer
Parametrarna vars inställningar går att utföra för varje zon kallas ”zonparametrar”. Utför inställning av
zonparametrar genom att aktivera läget MASTER CONTROL och sedan hålla knappen  (ZONE EDIT) intryckt
tills zonmenyn uppträder på skärmen.
Sidan
Parameternamn
Zonmeny
Inställningar
• Zonmenyn består av åtta sidor. Tryck på knappen  (ZONE EDIT) för att rulla genom sidorna.
• Varje sida på zonmenyn innehåller upp till fyra parametrar, vilka var och en motsvarar en av knapparna
PARAMETER SELECTOR ( (A) till  (D)).
• Formatet för DSP-inställningar på sidan 3 i zonmenyn skiljer sig en aning från övriga sidor, såsom visas nedan.
• Listan ”ZONE PARAMETER” uppe till vänster på det digitala pianots kontrollpanel visar zonparametrarna som
tilldelats var och en av knapparna PARAMETER SELECTOR.
SW-28
Redigering av zonparametrar
Att ändra inställningar för zonparametrar
1.
5.
Kontrollera att lampan ovanför knappen 
(MASTER CONTROL) är tänd.
• Tryck på knappen  (MASTER CONTROL) för att
tända lampan om den är släckt.
• Lampan för den intryckta knappen tänds, vilket
anger att denna zon är vald.
Tänd
6.
2.
3.
Tryck på knappen som motsvarar zonen vars
inställningar du vill ändra: Knappen
 (UPPER 1), knappen  (UPPER 2),
knappen  (LOWER 1), knappen
 (LOWER 2).
Använd knapparna  (EDIT w, q) för att
ändra inställning.
• Ett samtidigt tryck på w och q återställer
inställningen till dess grundinställning.
• Håll w eller q intryckt för att rulla genom
inställningarna i hög hastighet.
• Se ”Zonparameterinställningar” (sidan SW-30) för
närmare detaljer om innebörd och omfång för varje
parameterinställning.
Håll knappen  (ZONE EDIT) intryckt tills
zonmenyskärmen nedan uppträder.
7.
Utför steg 5 och 6 på nytt om du vill ändra
inställning för samma parameter i övriga
zoner.
• Detta gör att lampan för knappen  (ZONE EDIT)
tänds.
8.
Använd knappen  (ZONE EDIT) för att visa
sidan på zonmenyn som innehåller
parametern vars inställning du vill ändra.
Upprepa steg 3 till 7 på nytt om du vill ändra
inställning för en annan parameter.
9.
När alla zonparametrar är såsom du önskar
ska du hålla knappen  (ZONE EDIT)
intryckt tills dess lampa slocknar.
Exempel: Zonmenyn sidan 2
• Detta återställer menyn längs undersidan av skärmen
till gemenmenyn.
VIKTIGT!
• Vart tryck på knappen  (ZONE EDIT) går vidare
till nästa sida.
4.
Tryck på knappen PARAMETER
SELECTOR ( (A) till  (D)) för att välja
parametern vars inställning du vill ändra.
• Klamrarna runt inställningen för den valda
parametern ändras från [ ] till %. Detta anger att
redigering av inställningen är möjlig.
Exempel: Efter tryck på knappen  (C)
När det digitala pianot slås av återställs alla
zonparametrar till deras grundinställningar. Utför en av
operationerna nedan om du vill spara inställningen för
en zonparameter.
• Utför reservoperationen om du vill återkalla den
nuvarande inställningen nästa gång det digitala
pianot slås på. Se ”Reserv” (sidan SW-40) för
närmare detaljer.
• Lagra inställningen i registerminnet om du inte
behöver återställa den nuvarande inställningen
nästa gång det digitala pianot slås på men vill kunna
återkalla den längre fram. Se ”Användning av
registerminnet” (sidan SW-34) för närmare detaljer.
• Håll en av knapparna PARAMETER SELECTOR
intryckt för att visa dess fulla namn. Exempelvis
ändras ”MidCh” till ”MIDI Out Ch”.
SW-29
Redigering av zonparametrar
Zonparameterinställningar
Detta avsnitt förklarar innebörden av varje
zonparameter och ger information om deras
inställningsomfång och grundinställda värden.
• I detta avsnitt föregås varje parameter av en siffra
och en bokstav, som ”1-A”. Detta anger sidnummer
på gemenmenyn (1) och den av knapparna
PARAMETER SELECTOR du ska trycka på för att
välja den (A).
• I detta avsnitt åtföljs namnet på varje zonparameter
av INT och/eller EXT .
INT anger en inställning som tillämpas för
kontroll av intern ljudkälla.
EXT anger en inställning som tillämpas för
kontroll av yttre MIDI-anordning.
MIDI-inställningar
■ 2-A MIDI Utkanal (MidCh)
Anger MIDI-kanalen som används av varje
EXT
zon vid sändning av MIDI-data.
1 till 16 (*UPPER 1: 1, UPPER 2: 2, LOWER 1: 3,
LOWER 2: 4)
■ 2-B Bank MSB (BnkMS)
Anger värdet för den bank MSB som läggs till
vid sändning av en programändring till en
yttre destination med operation 2-D.
0* till 127
■ 2-C Bank LSB (BnkLS)
• Värdena som följer beskrivningen av en parameter
utgör dess inställningsomfång. Grundinställningen
anges av en asterisk (*).
Anger värdet för den bank LSB som läggs till
vid sändning av en programändring till en
yttre destination med operation 2-D.
0* till 127
Mixerinställningar
■ 2-D Programändring (Prog)
■ 1-A Volym (Vol)
Justerar volymnivån. 0 är dämpad, 127
är maximal volym.
0 till 127*
INT / EXT
■ 1-B Pan
Justerar panoreringsposition. 0 anger
INT / EXT
en central panoreringsposition, ett
negativt värde skifter åt vänster och ett positivt värde
skiftar åt höger.
–64 till 0* till +63
■ 1-C Oktavskifte (Oct)
Skiftar tonhöjden uppåt eller nedåt i
INT / EXT
steg om oktaver. Ändring av denna
inställning ändrar även notnumret som sänds till en
yttre MIDI-anordning.
–2 till 0* till +2
EXT
EXT
Anger programändringsnumret som sänds
EXT
till en yttre destination. Varje gång detta
värde ändras kommer programändring med
motsvarande nummer att sändas till en yttre
destination (utan att påverka den interna ljudkällan).
0* till 127
DSP-inställningar
■ 3-A DSP Typ (DSP)
Väljer tremolo, rotation eller någon annan
INT
DSP-typ. DSP-typen anges av ”ton” (vilken
är grundinställning för varje ton) eller ett nummer från
1 till 64. Varje gång knapparna  (EDIT w, q)
används för att ändra numret kommer DSP-typnamnet
som motsvarar det nuvarande numret att visas på
skärmen.
Parametrarna visade i 3-B beror på DSP-typen som här
är vald.
■ 3-B DSP Parameter (Parameter)
Visar namnen på parametrar som går att
INT
ställa in i enlighet med DSP-typen som
valdes i 3-A. När det förekommer flera parametrar går
det att använda knapparna  (EDIT w, q) för att
rulla mellan dem. Utför operationen under 3-C för att
ändra inställning för en parameter.
SW-30
Redigering av zonparametrar
■ 3-C Parametervärde (Value)
■ 5-B Frisläppningstid (Relas)
Denna post används för att ändra
inställning för parametern som visas i
3-B.
Frisläppningstiden är den tid det tar för
INT / EXT
ljudet att tyna ut när en not slutar.
Justeringen är relativ från grundinställningen (0) för
varje ton. Ett högt negativt absolut värde förkortar
frisläppningstiden, medan ett högt positivt värde
förlänger frisläppningstiden.
–64 till 0* till +63
INT / EXT
VIKTIGT!
• Se ”DSP Effektlista” (sidan SW-60) och ”DSP
Algoritmlista” (sidan SW-61) för närmare detaljer om
parameternamn samt inställningar och
grundinställningar för varje parameter under varje
DSP-typnummer och typnamn.
Redigering av toner
■ 4-A Grovstämning (CrsTu)
Ändrar tonhöjden i steg om halvtoner.
–12 till 0* till +12 halvtoner
INT / EXT
■ 4-B Finstämning (FinTu)
Använd denna post för att justera
tonhöjden i steg om cent (1 cent = 1/100
halvton).
–99 till 0* till +99 cent
INT / EXT
■ 4-C Portamento ON/OFF (Porta)
Bestämmer huruvida portamento ska
INT / EXT
tillämpas på varje zon vid ett tryck på
den tilldelningsbara knapp till vilken portamento är
tilldelad.
OFF*, ON
■ 4-D Portamentotid (PTime)
Bestämmer tiden för tonhöjdsändring
INT / EXT
när portamento slås på i 4-C. Ett lägre
nummer anger en kortare tid, medan ett högre
nummer anger en längre tid. Portamento tillämpas inte
när inställningen är 0.
0* till 127
■ 5-A Ansatstid (Atack)
Ansatstiden är den tid det tar för ljudet
INT / EXT
att nå full volym när en not spelas.
Denna post gör relativa justeringar på den
grundläggande ansatstiden (0) för varje ton. Ett högt
positivt värde förlänger ansatstiden, vilket ger en
långsammare ansats. Ett högt negativt absolut värde
förkortar ansatstiden, vilket ger en snabbare ansats.
–64 till 0* till +63
■ 5-C Filteravskärning (Flter)
Denna post är avsedd för justering av
INT / EXT
hur avskärningsfiltret tillämpas på en
ton. Avskärningsfiltret är ett tonjusteringsfilter som tar
bort (skär av) alla komponenter över en given frekvens
inifrån tonens övertonskomponenter. Justeringen är
relativ från grundinställningen (0) för varje ton.
Ett högt absolut värde framställer ett mjukare ljud,
medan ett högt positivt absolut värde framställer ett
skarpare, klarare ljud.
–64 till 0* till +63
■ 5-D Anslagskänslighet (Sense)
Denna post justerar hur mycket ljudvolym
INT
och timbre ändras och hur det ändras i
enlighet med trycket på tangenterna.
Ett högt absolut värde ger en relativt stor ändring i
ljudvolym och timbre som respons på ändringar i
tangenttrycket. Vid inställningen 0 förblir ljudvolym
och timbre konstant oavsett tangenttrycket.
Om inställningen är positiv leder ett högt värde till
hårdare noter vid kraftigare tryck och mjukare noter
vid lättare tryck. Om inställningen är negativ leder ett
högt värde till mjukare noter vid kraftigare tryck och
hårdare noter vid lättare tryck. Ändringen i ljudvolym
och timbre beror på tonen ifråga.
–64 till 0 till +63*
■ 6-A Vibratograd (VbRat)
Denna post justerar hastigheten för
INT / EXT
vibrato som tillämpas på noterna. Ett
högt negativt absolut värde sänker hastigheten, medan
ett högt positivt värde höjer hastigheten.
–64 till 0* till +63
SW-31
Redigering av zonparametrar
Effektinställningar
■ 6-B Vibratodjup (VbDpt)
Denna post justerar djupet (styrkan) för
INT / EXT
vibrato som tillämpas på noterna. Ett
högt negativt absolut värde gör vibraton ytligare,
medan ett högt positivt värde gör den djupare.
–64 till 0* till +63
■ 6-C Vibratofördröjning (VbDly)
Denna post justerar tiden det tar innan
INT / EXT
vibrato börjar tillämpas på en not. Ett
högt negativt absolut värde gör att tiden det tar innan
vibrato tillämpas efter att en not spelats blir kortare,
medan ett högt positivt värde gör tiden längre.
–64 till 0* till +63
■ 6-D Vibratovågform (WvFrm)
Denna post är för val av vågform när vibrato
tillämpas på noterna. Det går att välja bland
följande vågformer.
Original (Org*)
Sine (Sin)
––
INT
Pulse 1:3 (P13)
Pulse 2:2 (P22)
Saw Up (SUp)
Pulse 3:1 (P31)
■ 7-A Efterklangssändning (RvbSd)
Bestämmer hur mycket av signalen från
INT / EXT
ljudkällan som sänds till efterklang.
0 till 127 (*grundinställning beror på tonen)
■ 7-B Körsändning (ChoSd)
Bestämmer hur mycket av signalen från
INT / EXT
ljudkällan som sänds till kör.
0 till 127 (*grundinställning beror på tonen)
■ 7-C Akustisk resonans sänd (AReso)
Saw Down (SDw)
Triangle (Tri)
Se flödesschemat under ”Inställning av
huvudkontroll” (sidan SW-4) för detaljer om
innebörden av inställningarna i detta avsnitt.
* ”Org” är grundinställningen för alla toner. Den
faktiska grundläggande vågformstypen beror på
tonen.
Bestämmer hur mycket av signalen från
ljudkällan som sänds till akustisk resonans.
0 till 127 (*grundinställning beror på tonen)
INT
■ 7-D DSP ON/OFF (DSP)
Slår DSP för varje zon på eller av. Val av OFF
slår av DSP för zonen ifråga.
OFF, ON*
INT
DSP hos detta digitala piano kan användas samtidigt
för upp till två delar. Varje del (”Inställning av
ljudkälla”, sidan SW-5) har en DSP-prioritet, vilken
bestämmer vilken av de två delarna som har DSP
påslagen bör ha DSP-effekten tillämpad. Det följande
visar vilken prioritet som tilldelats varje del.
Prioritet
Delnummer
Delnamn
1
Del 1
Upper1
2
Del 3
Lower1
3
Del 2
Upper2
4
Del 4
Lower2
5
Del 17 till 48
Song01 till Song16,
Ext01 till Ext16
För att tillämpa en DSP till en eller två lägre
prioriterade delar (t.ex. Lower2) ska du slå av DSP
ON/OFF för de högre prioriterade delarna (Upper1,
Lower1, Upper2).
SW-32
Redigering av zonparametrar
Kontrollinställningar
Om du använder flera zoner för tangentbordsspelning
och vill koppla ur pedal och andra kontrolloperationer
för en viss zon ska du slå av inställningarna som
beskrivs i detta avsnitt för zonen ifråga.
■ 8-A Pedal
Aktiverar och avaktiverar
pedaloperationer.
OFF, ON*
INT / EXT
■ 8-B Böjning (Bend)
Aktiverar och avaktiverar operation av
ratten  (PITCH BEND).
OFF, ON*
INT / EXT
■ 8-C Tilldelningsbar 1 (Asgn1)
Aktiverar och avaktiverar operation av
knappen  (ASSIGNABLE 1).
OFF, ON*
INT / EXT
■ 8-D Tilldelningsbar 2 (Asgn2)
Aktiverar och avaktiverar operation av
knappen  (ASSIGNABLE 2).
OFF, ON*
INT / EXT
SW-33
Användning av registerminnet
MASTER CONTROL
Innan du börjar spela behöver du vanligtvis utföra
diverse inställningar på det digitala pianot, däribland
lagring och delning på/av, tonval för varje zon,
equalizerinställningar och DSP-inställningar. Det går
att lagra upp till 64 inställningar för det digitala pianot
(inklusive kontrollpanelen och interna inställningar) i
registerminnet för senare återkallning vid behov. Varje
inställning lagras som ”registerdata”.
Registerdata
Följande inställningar går att lagra som registerdata
när du lagrar inställning av det digitala pianot.
• Lagring ON/OFF
• Delning ON/OFF
• Delningspunkt
• Efterklang ON/OFF
• Efterklangstyp
• Kör ON/OFF
• Körtyp
• Tonnummer för varje zon
• INT/EXT ON/OFF för varje zon
• Alla gemena parametrar (sidan SW-18)
• Alla zonparametrar (sidan SW-28)
• Följande funktionsmenyposter (sidan SW-38)
• Anslagskänslighet
• Pedaltilldelning
• Temperamenttyp
• Temperamenttangentnot
• Spännstämning
• Akustisk resonans ON/OFF
• Halvpedaleffekt
ANM.
• Det digitala pianots nuvarande läge (MASTER
CONTROL, CARD PLAYER, ZONE EDIT)
inkluderas ej i registerdatan. Det innebär att det
digitala pianots läge inte ändras vid återkallning av
registerdata.
• Följande funktionsmenyinställningar inkluderas inte
i registerdatan. Du kan dock utföra en
reservoperation (sidan SW-40) för att bevara dessa
inställningar när det digitala pianot slås av.
• Stämning
• EQ Lås
• Skärmkontrast
• Sång MIDI ut
• Sångvolym
• Sångförräkning
• Sångrepetering
• Reservoperationen (sidan SW-40) lagrar samtliga
funktionsmenyinställningar ovan, samt även alla
inställningar som inkluderas i registerdatan.
SW-34
CARD PLAYER
Registerminnesoperationer
Under lagring och återkallning av registerdata anges
datans placering i registerminnet med hjälp av ett
banknummer och ett områdesnummer. Registerminnet
består av åtta bankar som var och en är indelad i åtta
områden.
Att lagra en inställning som registerdata
1.
Utför inställningarna du vill lagra på det
digitala pianot.
2.
Tryck på knappen  (REGISTRATION) så
att lampan under den tänds. Detta är läget
REGISTRATION.
Tänd
Banknummer
3.
Använd knapparna  (w, q) för att rulla
genom bankarna (1 till 8) tills banken där du
vill lagra registerdatan visas.
Användning av registerminnet
4.
ck
Håll knappen  (STORE) intryckt och tryck
på en av sifferknapparna ( (1) till  (8)) för
att välja numret på området (1 till 8) där du vill
lagra registerdatan.
cl
cm
cn
co
cp
cq
cr
Att ändra namn på en
registerminnesbank
1.
Håll knappen  (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen  (REGISTRATION).
2.
Använd knapparna  (w, q) för att rulla
genom bankarna (1 till 8) tills banken vars
namn du vill ändra visas.
dm
• Ett tryck på en sifferknapp verkställer omedelbart
lagring av registerdatan.
• Det följande visar hur skärmen ser ut om du väljer
Bank 1, Område 3.
Områdesnummer
• Detta visar en skärm för redigering av namnet.
3.
Redigera namnet.
• Grundinställt namn på alla bankar är
”REGIBANKNAME”.
• Använd knapparna  (u) och  (i) för att flytta
markören åt vänster och höger och knapparna 
(w, q) för att rulla genom tecknen vid den
nuvarande markörpositionen. Det följande visar
tecknen som kan användas i ett namn.
Banknummer
0
A
K
U
(
Att återkalla en inställning lagrad som
registerdata
1.
2.
3.
Tryck på knappen  (REGISTRATION) så
att lampan under den tänds. Detta är läget
REGISTRATION.
Använd knapparna  (w, q) för att rulla
genom bankarna (1 till 8) tills banken som
innehåller registerdatan du vill återkalla visas.
Tryck på en av sifferknapparna ( (1) till 
(8)) för att ange numret på området (1 till 8)
där registerdatan du vill återkalla återfinns.
• Ett tryck på en sifferknapp återkallar och utför
omedelbart inställning i enlighet med registerdatan
som återkallas.
• Det följande visar hur skärmen ser ut om du väljer
Bank 3, Område 7.
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• Det går att ange upp till 12 tecken för ett banknamn.
4.
Kontrollera att namnet är det önskade och
tryck på knappen  (ENTER).
5.
Som svar på bekräftelsemeddelandet
(”Sure?”) som visas ska du trycka på
knappen  (YES) för att tillämpa ändringen
eller knappen  (NO) för att återgå till steg 3
i denna procedur utan att ändra något.
ANM.
• Uppvisa ett banknamn genom att hålla knappen 
(REGISTRATION) intryckt på
registerlägesskärmen.
SW-35
Användning av registerminnet
Lagring av bankdata i
registerminnet till en fil
3.
Registerdata kan lagras i en fil i det digitala pianots
interna minnesområde eller på ett SD-kort. Det går att
lagra registerdatan i en enskild registerminnesbank
(åtta områden) eller datan i alla registerminnesbankar
(64 områden) i en fil.
Beroende på vilken typ av operation du vill
utföra ska du använda knapparna  (u)
och  (i) för att uppvisa en av skärmarna
nedan.
Att lagra datan i en enskild bank
ANM.
• Vid lagring av data i en registerminnesbank i en fil
tilldelas den automatiskt ett filnamn i enlighet med
följande regler.
• Vid lagring av datan i en enskild bank blir
filnamnet av formatet: <6 första tecknen i
banknamnet><2-siffrigt nummer som du
anger>.CB6.
• Vid lagring av datan i samtliga bankar blir
filnamnet av formatet: <REGIST><2-siffrigt
nummer som du anger>.CR6.
• Innan du lagrar data i en registerminnesbank på ett
SD-kort bör du läsa igenom den viktiga information
som återfinns i följande avsnitt i detta
instruktionshäfte.
• ”Försiktighetsåtgärder för kort och kortöppning”
(sidan SW-46)
• ”Isättning och urtagning av ett minneskort”
(sidan SW-46)
• ”Att formatera ett minneskort” (sidan SW-46)
Att lagra data i en registerminnesbank i
en fil
1.
Utför ett av stegen nedan, beroende på var
du vill lagra datafilen.
Om du lagrar filen här:
Utför denna operation:
Internt område
Ta bort SD-kortet från det
digitala pianots kortöppning.
SD-kort
Sätt i SD-kortet i det digitala
pianots kortöppning.
2.
Håll knappen  (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen  (LOAD/SAVE).
• Detta aktiverar läget LOAD/SAVE.
SW-36
Att lagra datan i alla bankar
4.
Använd knapparna  (w, q) för att ange
det tvåsiffriga nummer du vill lägga till namnet
på filen.
5.
Tryck på knappen  (ENTER).
• Detta lagrar filen.
• Meddelandet ”Replace?” visas om en fil med samma
namn redan existerar. Tryck på  (YES) om du vill
ersätta den existerande filen med den du lagrar.
Tryck på  (NO) om du vill återgå till skärmen i steg
4 i denna procedur utan att lagra något.
6.
Lämna läget LOAD/SAVE genom att trycka
på knappen  (EXIT).
ANM.
• En datafil för en registerminnesbank som lagras på
ett SD-kort placeras i en mapp benämnd
MUSICDAT. Mappen MUSICDAT skapas
automatiskt när du formaterar minneskortet på det
digitala pianot (sidan SW-46). Tänk på att laddning,
radering och namnändring inte kan utföras på filer
utanför mappen MUSICDAT eller filer i mappar
som ligger inuti mappen MUSICDAT. Tänk på detta
när du hanterar SD-kortfiler på din dator.
Användning av registerminnet
Att återkalla data i en registerminnesbank
från en fil
1.
Utför ett av stegen nedan, beroende på var
filen återfinns.
Om filen finns här:
Utför denna operation:
Internt område
Ta bort SD-kortet från det digitala
pianots kortöppning.
SD-kort
Sätt i SD-kortet i det digitala
pianots kortöppning.
2.
Tryck på knappen  (REGISTRATION) så
att lampan under den tänds. Detta är läget
REGISTRATION.
3.
Vid återkallning av en fil som innehåller data
för en enskild bank ska du använda
knapparna  (w, q) för att rulla genom
banknumren (1 till 8) tills banken dit du vill
återkalla datan visas.
7.
Tryck på knappen  (YES) om du vill ersätta
registerdatan som nu återfinns i den valda
banken (-arna) med registerdatan i filen.
Tryck på knappen  (NO) om du vill återgå
till skärmen i steg 6 i denna procedur utan att
återkalla något.
• Ett tryck på knappen  (YES) återkallar datan från
filen till banken (-arna) och lämnar sedan läget
LOAD/SAVE.
• Hoppa över detta steg om du återkallar en fil som
innehåller data för alla bankar.
4.
Håll knappen  (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen  (LOAD/SAVE).
• Detta aktiverar läget LOAD/SAVE.
5.
Beroende på vilken typ av operation du vill
utföra ska du använda knapparna  (u)
och  (i) för att uppvisa en av skärmarna
nedan.
Att återkalla en fil som innehåller data för en enskild
bank
Att återkalla en fil som innehåller data för alla bankar
6.
Använd knapparna  (w, q) för att visa
filen som innehåller datan du vill återkalla och
tryck sedan på knappen  (ENTER).
• Detta visar meddelandet ”Replace?”.
• Tryck på knappen  (EXIT) om du vill avbryta
återkallning och lämna läget LOAD/SAVE.
SW-37
Användning av funktionsmenyn
MASTER CONTROL
Funktionsmenyn innehåller globala inställningar
(samlad stämning och anslagskänslighet, lokalkontroll
ON/OFF o.dyl.) som du behöver ändra relativt sällan.
Det inkluderar också vissa operationer för SD-kort
(formatering o.dyl.).
2.
Använd en sifferknapp ( (1) till  (8)) för att
välja en annan post för ändring av inställning.
• Varje sifferknapp motsvarar numren för posterna
under ”Funktionsmenyinställningar” (sidan SW-39).
• Du kan även rulla genom inställningarna i följd med
knapparna  (u) och  (i).
• ”>ENT” till höger om en post anger en
inställningsgrupp. I detta fall ska du trycka på
knappen  (ENTER) för att gå till denna
inställningsgrupp. Använd sedan knapparna  (u)
och  (i) för att rulla genom posterna i gruppen.
Operationer på
funktionsmenyn
Detta avsnitt förklarar operationer som berör
funktionsmenyinställningar. Se
”Funktionsmenyinställningar” (sidan SW-39) för
närmare detaljer om specifika funktionsmenyposter.
Att ändra inställning för en
funktionsmenypost
1.
CARD PLAYER
ENTER
EXIT
Tryck på knappen  (FUNCTION).
• Knappens lampa tänds och skärmen ändras på
nedanstående sätt.
• Lämna en inställningsgrupp genom att trycka på
knappen  (EXIT).
3.
Postnamn
”%” anger inställningen.”>ENT”
anger en inställningsgrupp.
Använd knapparna  (w, q) för att ändra
nu visad inställning.
• Håll knappen  (FUNCTION) intryckt medan du
trycker på w eller q för att ändra inställning med
en faktor på 10.
4.
Tryck på knappen  (EXIT) eller 
(FUNCTION) för att lämna funktionsmenyn.
VIKTIGT!
• När det digitala pianot slås av återställs alla
funktionsmenyinställningar till deras
grundinställningar. Utför reservoperationen om du
behöver spara en funktionsmenyinställning. Se
”Reserv” (sidan SW-40) för närmare detaljer.
• Vissa funktionsmenyinställningar kan också lagras i
registerminnet. Se ”Användning av registerminnet”
(sidan SW-34) för närmare detaljer.
SW-38
Användning av funktionsmenyn
Funktionsmenyinställningar
6 Temperament/Effekt
Detta avsnitt förklarar innebörden av varje
funktionsmenyparameter och ger information om
deras inställningsomfång och grundinställda värden.
• Grundinställningen för varje post anges av en
asterisk (*).
Temperament
1 Stämning
00*
01
02
03
04
05
06
07
08
(Tune)
Använd denna post för att justera tonhöjden i steg om
cent (1 cent = 1/100 halvton).
–99 till 0* till +99 cent
2 EQ Lås
Välj OFF* för att kunna överskriva existerande
equalizerinställningar vid återkallning av registerdata
(sidan SW-34). Välj ON för att bevara existerande
equalizerinställningar.
3 Anslagskänslighet
(Touch)
Välj en av inställningarna nedan för att bestämma
förhållandet mellan tangenttryck och notvolym.
OFF: Konstant notvolym oavsett tangenttryck
1
: Kraftigt ljud även vid lätt tryck
2* : Normal
3
: Normalt ljud även vid kraftigt tryck
4 Pedaltilldelning
(PedAssign)
Anger om pedalenheten ansluten till uttaget SOFT/
SOSTENUTO PEDAL är en softpedal (SFT*) eller en
sostenutopedal (SOS).
5 Lokalkontroll
(LocalCtl.)
Välj OFF för att koppla bort det digitala pianots
tangentbord från den interna ljudkällan.
OFF, ON*
(Tmpr/Effect)
(Temper.)
Använd denna inställning för att välja ett av
temperamenten (stämningarna) nedan för den
interna ljudkällan. Ett tryck på en tangent när
denna post visas ställer in tangentens notnamn (C*
till B) som temperamenttangentnot.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Equal
Pure Major
Pure Minor
Pythagorean
Kirnberger 3
Werckmeister
Mean-Tone
Rast
Bayati
09
10
11
12
13
14
15
16
:
:
:
:
:
:
:
:
Hijaz
Saba
Dashti
Chahargah
Segah
Gurjari Todi
Chandrakauns
Charukeshi
ANM.
• Equal temperament används alltid för
avspelning av en MIDI-fil i läget CARD
PLAYER.
Spännstämning
(Stretch)
Spännstämning är en vanlig pianostämningsmetod
som gör höga noter något högre och låga noter
något lägre. Välj ON* för denna post för att medge
spännstämning eller OFF för normal stämning.
Akustisk resonans
(AcoReson.)
Akustisk resonans inträffar när en dämpningspedal
trycks ner på en flygel. Välj ON* för denna post för
att medge akustisk resonans eller OFF för att slå av
den.
Halvpedaleffekt
(HalfPedal)
Använd denna post för att justera effekten av en
halvpedaloperation (delvis nedtryckning av
pedalen) vid användning av dämpningspedalen
hos den valfria pedalenheten (SP-32). Inställningen
00 kopplar ur halvpedaleffekten. Inställningen 42
tillämpar full effekt, även när pedalen trycks ned
halvvägs.
00 till 24* till 42
SW-39
Användning av funktionsmenyn
7 Avspelning/Kort
Sång MIDI ut
(Play/CARD)
(MIDI Out)
Välj ON* för denna post för att sända MIDI-data till
en yttre destination när en SMF-fil av Format0 eller
Format1 avspelas på det digitala pianot. Välj OFF
för att koppla ur sändning. MIDI-data sänds aldrig
under avspelning av en fil av formatet CM2, oavsett
vad som valts för denna inställning.
Sångvolym
(SongVol.)
Använd denna post för att justera volymnivån för
avspelning av MIDI-filer på det digitala pianot.
Denna post kan användas till att balansera
volymnivån för avspelning av MIDI-fil med
volymen för tangentspelning. Inställningen 00
dämpar avspelning av MIDI-fil.
00 till 42*
Sångförräkning
(PreCount)
Välj ON för denna post för att ljuda en förräkning
vid början av en sång när avspelning av en MIDI-fil
på det digitala pianot startas. Välj OFF* för att slå
av förräkning.
Sångrepetering
(SngRepeat)
Välj ON för denna post för att repetera en enskild
sång vid avspelning av en MIDI-fil på det digitala
pianot. Välj OFF* för att slå av sångrepetering.
Kortmappinställning
(CardFolder)
Se ”Att skapa en ny kortmusikmapp”
(sidan SW-44).
Kortformat
(CardFORMAT)
Se ”Att formatera ett minneskort” (sidan SW-46).
Filradering
(FileDELETE)
Se ”Att radera en fil” (sidan SW-47).
Filnamnändring
(FileRENAME)
Se ”Att ändra namn för en fil på ett minneskort”
(sidan SW-47).
SW-40
8 Övrigt
Panellås
(General)
(PanelLock)
Slå på panellåset för att låsa alla knappar på det
digitala pianot (utom strömbrytaren och
knappupplåsning*). Slå på panellåset när du vill
förhindra att en knapp trycks in av misstag.
Panellåset låses upp automatiskt när det digitala
pianot slås av.
* Lås upp panellåset med samma metod som du
använde för att låsa det.
Skärmkontrast
(Contrast)
Använd denna post för att justera skärmkontrasten.
00 till 08* till 16
Reserv
(BackUp)
Ändring av denna post från OFF* till ON skapar en
reservdatafil som innehåller information om det
digitala pianots samtliga nuvarande inställningar.
Om denna post lämnas på ON kommer det digitala
pianot att ställas in i enlighet med innehållet i den
nu lagrade reservdatafilen. Se anmärkningen vid
slutet av ”Registerdata” (sidan SW-34) för detaljer
om innehållet i reservdatafilen.
ANM.
• Ändring av reservinställningen från ON till OFF
raderar den nuvarande reservdatafilen. Om det
digitala pianot slås av och sedan på igen när
reservinställningen står på OFF återställs alla
inställningar till deras grundinställningar vid
strömpåslag. Data i registerminnet och data i det
interna minnet påverkas inte.
• Uppdatera innehållet i reservdatafilen med det
digitala pianots nuvarande inställningar genom
att ändra reservinställningen från ON till OFF
och sedan tillbaka till ON.
Avspelning av en MIDI-fil
CARD PLAYER
Det digitala pianot kan användas för direktavspelning
av en MIDI-fil som lagrats på ett SD-kort. Du kan även
kopiera MIDI-filer till pianots inbyggda minne (internt
minnesområde) och avspela dem därifrån.
VIKTIGT!
• Ditt digitala piano stöder avspelning av SMF-filer av
Format0 och Format1 samt filformatet CM2
(CASIO:s egna). Det går att avspela upp till 17 spår
av en SMF-fil av Format1.
• Avspelning av ljudfiler (WAV, MP3 o.dyl.) stöds inte.
5.
• A: MUSICDAT, B: MUSIC__B, C: MUSIC__C,
D: MUSIC__D.
6.
Använd knapparna  (w, q) för att välja
önskad MIDI-fil.
7.
Tryck på knappen  (PLAY/STOP) för att
starta avspelning.
• Tryck på knappen  (FF) för att snabbspola framåt
eller  (REW) för att snabbspola bakåt. Tryck snabbt
på endera knappen för att flytta med en takt i taget,
eller håll den intryckt för att rulla snabbare.
• Ett tryck på knappen  (PAUSE) gör en paus i
avspelningen. Tryck igen för att återta
sångavspelning.
• Se ”Stödda operationer under avspelning av MIDIfil” (sidan SW-42) för andra operationer som kan
utföras under avspelning.
• Avspelning stoppas när slutet av filen är nådd (som
grundinställning). Tryck på knappen  (PLAY/
STOP) för att stoppa avspelning före slutet.
Avspelningsoperationer för
MIDI-fil
Avspelning av en MIDI-fil från ett SD-kort
1.
Formatera SD-kortet på det digitala pianot
(sidan SW-46).
• Detta skapar automatiskt mappar benämnda
MUSICDAT, MUSIC__B, MUSIC__C och MUSIC__D
i SD-kortets rotkatalog.
2.
3.
4.
Använd din dator för att kopiera MIDI-filerna
du vill spela på det digitala pianot till
mapparna som skapades på SD-kortet i
steg 1 i denna procedur.
Sätt i SD-kortet i det digitala pianots
kortöppning.
Tryck på knappen  (CARD PLAYER) så att
lampan under den tänds. Detta är läget
CARD PLAYER.
• Knappen  (A) tänds och namnet på den första
MIDI-filen i mappen MUSICDAT uppträder på det
digitala pianots skärm.
Använd bokstavsknapparna ( (A) till  (D))
för att välja en SD-kortmapp.
8.
Tryck på knappen  (CARD PLAYER) för att
lämna läget CARD PLAYER.
• Lampan ovanför knappen tänds och det digitala
pianot återgår till läget MASTER CONTROL.
Avspelning av en MIDI-fil från det digitala
pianots interna minnesområde
1.
Kopiera MIDI-filen du vill spela till det digitala
pianots interna minnesområde.
• Se ”Överföring av data mellan det digitala pianot och
en dator” (sidan SW-50) för närmare detaljer om
filkopiering.
2.
Ta ur SD-kortet om ett sådant finns i det
digitala pianots kortöppning.
SW-41
Avspelning av en MIDI-fil
3.
Tryck på knappen  (CARD PLAYER) så att
lampan under den tänds. Detta är läget
CARD PLAYER.
• Detta visar namnet på den första MIDI-filen i det
interna minnesområdet.
• Återstående steg i denna procedur är desamma som
börjar från steg 6 under ”Avspelning av en MIDI-fil
från ett SD-kort” (sidan SW-41).
■ Att justera tempot genom att knacka en takt
1.
Håll knappen  (FUNCTION) intryckt och
knacka på knappen q  (TEMPO) fyra
gånger i takt med det önskade slaget.
• Tempoinställningen ändras i enlighet med hur du
tajmar ditt knackande.
• Efter att ha använt denna metod för att ange ett
ungefärligt tempo kan du använda proceduren under
”Justering av tempot med knapparna  (TEMPO
w, q)” för att ställa in ett mera exakt värde.
• Inställningen makuleras om du släpper knappen 
(FUNCTION) innan du knackat på knappen q 
(TEMPO) fyra gånger.
Knacka fyra gånger
Stödda operationer under
avspelning av MIDI-fil
Att ändra avspelningstempo
Det går att använda två olika metoder för att ändra
tempoinställning: genom att trycka på knapparna q
(snabbare) och w (långsammare) eller genom att
knacka en takt med en knapp.
■ Justering av tempot med knapparna 
(TEMPO w, q)
Vart tryck på en knapp ökar eller minskar antalet slag
per minut med ett.
• Håll endera knappen intryckt för att ändra
inställning i snabbare takt.
• Ett tryck på båda knapparna  (TEMPO w, q)
samtidigt återställer sången till dess grundtempo.
• Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 20
till 255.
Tempovärde
SW-42
Justering av avspelningsvolym i enlighet
med tangentspelningsvolym
Se ”Sångvolym” (sidan SW-40). Se ”Att ändra
inställning för en funktionsmenypost” (sidan SW-38)
för detaljer om ändring av inställningen.
Att ljuda en förräkning vid
avspelningsstart
Se ”Sångförräkning” (sidan SW-40). Se ”Att ändra
inställning för en funktionsmenypost” (sidan SW-38)
för detaljer om ändring av inställningen.
Avspelning av en MIDI-fil
Övning med endera handen (Part Off)
ANM.
• För proceduren nedan ska du använda en MIDI-fil
som har en vänsterhandsdel inspelad på kanal 3 och
en högerhandsdel inspelad på kanal 4.
1.
Aktivera läget CARD PLAYER och välj MIDIfilen du vill spela.
2.
Tryck på knappen  (PART).
Att spela på tangentbordet med
avspelning
1.
• Se ”Val av en ton” (sidan SW-11) och ”Lagring och
delning av toner” (sidan SW-12).
2.
• Detta gör att skärmen för del på/av (L-[ON] R-[ON])
uppträder.
3.
Använd knapparna  (w, q) för att slå
delarna på eller av.
• w slår vänsterhandens del och q slår
högerhandens del på eller av.
4.
Tryck på knappen  (PART) för att lämna
skärmen för del på/av.
5.
Tryck på knappen  (PLAY/STOP) för att
starta avspelning.
• Detta startar avspelning av delen du slog på i steg 2.
Du kan sedan spela delen du slog av på
tangentbordet tillsammans med avspelningen.
Repetering av ett speciellt stycke i en
sång
1.
Tryck på knappen  (PLAY/STOP) för att
starta sångavspelning.
2.
Tryck på knappen  (REPEAT) när
avspelning når det första slaget i avsnittet du
vill repetera.
• Lampan för knappen  (REPEAT) börjar blinka.
3.
Tryck åter på knappen  (REPEAT) när
avspelning når det sista slaget i avsnittet.
• Lampan för knappen  (REPEAT) förblir tänd,
Aktivera läget MASTER CONTROL och välj
tonerna för varje zon du vill använda vid
spelning.
Aktivera läget CARD PLAYER och starta
avspelning av en MIDI-fil.
• Se ”Avspelningsoperationer för MIDI-fil”
(sidan SW-41).
3.
Spela med på tangentbordet till den
avspelade sången.
ANM.
• Delarna som används för avspelning av MIDI-fil
(Song01 till Song16) är oberoende av delarna som
används för spelning på det digitala pianot (Upper1,
Upper2, Lower1, Lower2). Se ”Inställning av
ljudkälla” (sidan SW-5) för närmare detaljer. Det
innebär att spelning på tangentbordet inte inverkar
på avspelning av MIDI-fil.
• Du kan välja toner för varje zon du vill spela på
tangentbordet efter att ha aktiverat läget CARD
PLAYER. Se ”Att välja en ton för varje zon i läget
CARD PLAYER” (sidan SW-44) för närmare detaljer.
vilket anger att repeterad avspelning pågår. Efter en
paus på en takt (fyra slag för en 4/4-tids sång) börjar
det digitala pianot spela det valda avsnittet.
Avspelning av det valda avsnittet fortsätter, med en
paus på en takt före varje avspelning.
• Du kan använda knappen  (PLAY/STOP) för att
stoppa och starta avspelning av avsnittet.
4.
Tryck åter på knappen  (REPEAT) så att
dess lampa slocknar för att avsluta
repetering.
• Du kan också lämna repetering genom att välja en
annan sång med knapparna  (w, q).
SW-43
Avspelning av en MIDI-fil
Att välja en ton för varje zon i läget CARD
PLAYER
1.
Tryck på knapparna  (LAYER) och 
(SPLIT) så att deras lampor tänds i
kombinationerna nedan och välj de önskade
tonerna.
Att ändra till
tonen för denna
zon:
Zon UPPER 1
Zon UPPER 2
Zon LOWER 1
Zon LOWER 2
Ställ in lamporna för knapparna 
(LAYER) och  (SPLIT) såhär:
 (LAYER): släckt,  (SPLIT): släckt
 (LAYER): tänd,  (SPLIT): släckt
 (LAYER): släckt,  (SPLIT): tänd
 (LAYER): tänd,  (SPLIT): tänd
2.
Tryck på knappen  (TONE) så att lampan
ovanför den tänds.
3.
Använd knapparna  till  (tongrupp) för att
välja önskad grupp.
Att skapa en ny
kortmusikmapp
Vid isättning av ett SD-kort söker det digitala pianot
efter MIDI-filer inuti specifika mappar på kortet.
Grundinställningen är att mapparna som söks igenom
är benämnda ”MUSICDAT” (som är tilldelad det
digitala pianots knapp  (A)), ”MUSIC__B” (knapp
 (B)), ”MUSIC__C” (knapp  (C)) och ”MUSIC__D”
(knapp  (D)). Ett tryck på en knapp tillgår innehållet
i motsvarande mapp.
Gör på följande sätt för att tilldela andra mappar till
knapparna  (B),  (C) och  (D).
• Proceduren nedan skapar en ny mapp och tilldelar
den till knapp  (B),  (C) eller  (D).
Knapptilldelningen lagras på SD-kortet, så den
senast använda knapptilldelningen återställs nästa
gång du sätter i samma kort.
• Om du skapar mer än en mapp för en knapp
kommer den senast skapade att tilldelas knappen.
• Proceduren nedan raderar eller påverkar inte
innehållet i mappan som nu är tilldelad en knapp.
• Lampan för knappen du tryckte på tänds.
4.
5.
Använd knapparna  (w, q) för att välja
önskad ton.
Upprepa steg 1 till 4 för alla zoner du vill
använda för spelning.
Att skapa en ny kortmusikmapp
1.
Sätt i SD-kortet i det digitala pianots
minneskortöppning.
2.
3.
4.
Tryck på knappen  (FUNCTION).
Tryck på knappen  (7).
Använd knapparna  (u) och  (i) för att
visa ”CardFolder” och tryck sedan på
knappen  (ENTER).
• Detta visar skärmen CARD Folder.
5.
SW-44
Använd knapparna  (w, q) för att rulla
genom knappnamnen (B, C, D) tills knappen
för vilken du vill skapa en ny mapp visas inom
klamrarna (%).
Avspelning av en MIDI-fil
6.
Mata in ett namn för mappen du vill skapa.
• Använd knapparna  (u) och  (i) för att flytta
markören åt vänster och höger och knapparna 
(w, q) för att rulla genom tecknen vid den
nuvarande markörpositionen. Det följande visar
tecknen som kan användas i ett namn.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• Om du känner till namnet på en existerande mapp på
SD-kortet kan du inmata namnet i steget ovan. Den
existerande mappen tilldelas då lämplig knapp utan
att en ny mapp skapas.
7.
Kontrollera att namnet är det önskade och
tryck på knappen  (ENTER).
8.
Som svar på bekräftelsemeddelandet
(”Sure?”) som visas ska du trycka på
knappen  (YES) för att skapa den nya
mappen eller knappen  (NO) för att återgå
till steg 6 i denna procedur utan att skapa
något.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen
medan operationen pågår. Utför inte någon åtgärd på
det digitala pianot medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen när operationen är
avslutad.
SW-45
Användning av ett minneskort
MASTER CONTROL
Det går att lagra det digitala pianots registerdata på ett
separat inköpt SD-minneskort, om så önskas.
 Använd ett minneskort med en kapacitet på högst
2 GB. Det går inte att använda ett minneskort med
en kapacitet på över 2 GB eller andra typer av
minneskort.
 Begreppet ”minneskort” i detta instruktionshäfte
avser ett SD-minneskort.
■ Typer av data
Datatyp
Beskrivning
(Filnamnsförlängning)
Registrering Inställningar på det
(sidan SW-34) digitala pianot
(CB6, CR6)
Stödda operationer
Lagring på
minneskort
Laddning
från
minneskort
O
O
CARD PLAYER
Minneskortoperationer
Isättning och urtagning av ett minneskort
VIKTIGT!
• Ett minneskort måste placeras rättvänt vid isättning i
det digitala pianot. Ett försök att trycka in ett felvänt
minneskort i öppningen kan skada både kortet och
öppningen.
1.
Placera minneskortet med ovansidan vänd
uppåt (så att den är synlig) och skjut försiktigt
in kortet i det digitala pianots
minneskortöppning () tills det stoppas med
ett klick.
Försiktighetsåtgärder för kort och
kortöppning
VIKTIGT!
• Observera noga de försiktighetsåtgärder som anges
i dokumentationen som medföljer minneskortet.
• Minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare. Använd denna när du vill
skydda data på kortet mot oavsiktlig radering.
• Undvik att använda ett minneskort under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska
data som lagrats på minneskortet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet eller frätande gas.
• Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar.
• Undvik att vidröra kontakterna på minneskortet när
det sätts i eller tas ur det digitala pianot.
• Undvik att ta ur minneskortet när data skrivs på eller
laddas från kortet. Detta kan förvanska datan på
minneskortet och skada minneskortöppningen.
• För aldrig in något utöver ett minneskort i
kortöppningen. Detta skapar risk för felfunktion.
• Elektrostatisk laddning från dina fingrar eller
minneskortet som tränger in i kortöppningen kan
orsaka fel på det digitala pianot. Slå i så fall det
digitala pianot av och sedan på igen.
• Ett minneskort kan bli ganska varmt efter en längre
tid i minneskortöppningen. Detta är normalt och
tyder inte på fel.
SW-46
Ovansida
2.
Ta ur minneskortet genom att först trycka det
längre in i öppningen.
Minneskortet kopplas ur och stöts ut delvis. Dra sedan
minneskortet hela vägen ut ur öppningen.
Att formatera ett minneskort
VIKTIGT!
• Formatera ett minneskort innan det används för
första gången.
• Kontrollera att minneskortet inte innehåller data du
vill bevara innan det formateras.
• Den formatering av minneskort som görs av det
digitala pianot är en ”snabbformatering”. Formatera
minneskortet på din dator eller annan apparat om du
vill försäkra att all data på kortet raderas.
1.
Sätt i minneskortet du vill formatera i det
digitala pianots minneskortöppning.
Kontrollera att skrivskyddsomkopplaren på
minneskortet ej står i läget för skrivskydd.
2.
3.
Tryck på knappen  (FUNCTION).
Tryck på knappen  (7).
Användning av ett minneskort
4.
Använd knapparna  (u) och  (i) för att
visa ”CardFORMAT” och tryck sedan på
knappen  (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande (SURE?).
• Tryck på knappen  (NO) eller  (EXIT) om du vill
makulera formatering.
5.
Tryck på knappen  (YES).
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen
medan formatering pågår. Utför inte någon åtgärd på
det digitala pianot medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen efter avslutad
formatering.
• Formatering av ett minneskort skapar automatiskt
mappar benämnda MUSICDAT, MUSIC__B,
MUSIC__C och MUSIC__D i kortets rotkatalog.
Att radera en fil
1.
Sätt i SD-kortet i det digitala pianots
kortöppning.
• Detta steg är onödigt om du raderar en fil för det
interna minnesområdet.
2.
3.
4.
Att ändra namn för en fil på ett
minneskort
1.
• Detta steg är onödigt om du ändrar namn på en fil för
det interna minnesområdet.
2.
3.
4.
6.
7.
6.
Använd knapparna  (u) och  (i) för att
flytta den blinkande markören till tecknet du
vill ändra och sedan knapparna  (w, q)
för att ändra tecknet.
• Du kan välja bland nedanstående tecken.
0
A
K
U
(
Använd knapparna  (u) och  (i) för att
visa ”FileDELETE” och tryck sedan på
knappen  (ENTER).
7.
Tryck på knappen  (ENTER).
Tryck på knappen  (YES).
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen
medan radering pågår. Utför inte någon åtgärd på
det digitala pianot medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen efter avslutad
radering.
Använd knapparna  (u) och  (i) för att
visa ”FileRENAME” och tryck sedan på
knappen  (ENTER).
Använd knapparna  (w, q) för att välja
filen du vill ändra namn på.
Tryck på knappen  (7).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande (SURE?).
• Tryck på knappen  (NO) eller  (EXIT) om du vill
makulera radering.
Tryck på knappen  (7).
5.
Tryck på knappen  (FUNCTION).
Använd knapparna  (w, q) för att välja
filen du vill radera.
Tryck på knappen  (FUNCTION).
Detta visar en skärm för ändring av filnamnet.
Detta visar en skärm för val av en fil för radering.
5.
Sätt i SD-kortet i det digitala pianots
kortöppning.
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
Kontrollera att filnamnet är det önskade och
tryck på knappen  (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande (SURE?).
• Tryck på knappen  (NO) eller  (EXIT) om du vill
makulera namnändring.
8.
Tryck på knappen  (YES).
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen
medan ändring av namnet pågår. Utför inte någon
åtgärd på det digitala pianot medan detta
meddelande visas. ”Complete” visas på skärmen
efter avslutad namnändring.
SW-47
Användning av ett minneskort
Felmeddelanden
Ett av felmeddelandena nedan uppträder på skärmen när ett problem uppstår.
• Begreppet ”minneskort” i följande tabell syftar på ett SD-minneskort.
Skärmmeddelande
Format
MediaFull
Orsak
Krävd åtgärd
1. Minneskortets nuvarande format är inte kompatibelt
med detta digitala piano.
1. Formatera minneskortet på det digitala pianot (sidan SW-46).
2. Minneskortets kapacitet överstiger 2 GB.
2. Använd ett minneskort med en kapacitet på högst 2 GB.
3. Det förekommer ett fel på minneskortet.
3. Använd ett annat minneskort.
1. Otillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
1. Radera överflödiga filer på minneskortet för att skapa utrymme
för nya data (sidan SW-47) eller använd ett annat kort.
2. Otillräckligt med ledigt utrymme i det digitala pianots 2. Radera vissa eller samtliga användardata i det digitala pianots
minne.
minne för att skapa utrymme för nya.
Media R/W
No Card
1. Datan på minneskortet är förvanskad.
1. Använd ett annat minneskort.
2. Det digitala pianots minne är förvanskat.
2. Gör en reservkopia av minnesdatan i det digitala pianot genom
att kopiera den till din dator och slå sedan pianot av och sedan
på igen.
• I vissa fall är det kanske inte möjligt att göra en reservkopia
av datan i det digitala pianot.
1. Minneskortet är felaktigt isatt i det digitala pianots
minneskortöppning.
1. Sätt i minneskortet i minneskortöppningen på rätt sätt.
2. Minneskortet togs ur medan någon operation pågick.
2. Ta aldrig ur minneskortet medan någon operation pågår.
1. Det finns ingen mapp benämnd MUSICDAT
(sidan SW-41) på minneskortet.
1. Skapa en mapp benämnd MUSICDAT på minneskortet eller
formatera minneskortet på det digitala pianot (sidan SW-46).
2. Det finns ingen laddningsbar eller spelbar data i
mappen MUSICDAT eller ingen spelbar data i en
mapp för sångavspelning (MUSIC__B el.dyl.).
2. Flytta filen du vill ladda eller spela till mappen MUSICDAT på
minneskortet. För sångavspelning kan sångdatan placeras i en
av följande mappar: MUSIC__B, MUSIC__C eller MUSIC__D.
Not SMF01
Du försöker avspela sångdata av SMF Format 2.
Detta digitala piano stöder avspening av enbart SMF Format0 eller
Format1.
Protect
Minneskortet är skrivskyddat.
Ställ minneskortets skrivskyddsomkopplare i ett läge som medger
skrivning.
ReadOnly
En fil avsedd för läsning med samma namn du försöker
använda förekommer redan på minneskortet.
• Använd ett annat namn för att lagra den nya filen.
• Ta bort läsegenskapen hos den existerande filen och överskriv
den med den nya filen.
• Använd ett annat minneskort.
SizeOver
Datan på minneskortet är för stor för avspelning.
Det digitala pianot stöder avspelning av sångdatafiler med en
maximal storlek på 320 KB.
WrongDat
1. Datan på minneskortet är förvanskad.
—
No File
2. Minneskortet innehåller data som ej stöds av detta
digitala piano.
SW-48
Anslutning till en dator
MASTER CONTROL
Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte
av MIDI-data. Det går att sända speldata från det
digitala pianot till en musikprogramvara på din dator
eller sända MIDI-data från datorn till det digitala
pianot för avspelning.
2.
CARD PLAYER
När datorn är igång ska du använda en
separat inköpt USB-kabel för att ansluta den
till det digitala pianot.
B kontaktdon
USB-kabel
(typ A-B)
Minimala datorsystemkrav
A kontaktdon
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att
kunna sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att
din dator uppfyller dessa krav innan den ansluts till
det digitala pianot.
 Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare)*1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 eller senare, 10.5.6 eller
senare, 10.6.2 eller senare)
*1 Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32- bit)
*2 Windows Vista (32- bit)
*3 Windows 7 (32-bit, 64-bit)
 USB-port
VIKTIGT!
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
Port USB på det digitala
pianot
Datorns USB-port
3.
Slå på det digitala pianot.
• Om detta är första gången du ansluter det digitala
pianot till din dator kommer drivrutinprogrammet
som krävs för att sända och mottaga data att
installeras i datorn automatiskt.
4.
5.
Starta nu musikprogramvaran på datorn.
Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
CASIO USB-MIDI : (För Windows Vista, Windows 7,
Mac OS X)
USB-ljudenhet
: (För Windows XP)
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val
av MIDI-anordning.
VIKTIGT!
Anslutning av det digitala
pianot till en dator
• Var noga med att först slå på det digitala pianot
innan du startar musikprogramvaran på datorn.
ANM.
VIKTIGT!
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1.
Slå av det digitala pianot och starta sedan din
dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
• Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget
problem att lämna USB-kabeln inkopplad när du
slår av datorn och/eller det digitala pianot.
• Detta digitala piano överensstämmer med General
MIDI Level 1 (GM).
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som
gäller sändning och mottagning av MIDI-data för
detta digitala piano kan du erhålla aktuell
information från websajten vid följande URL.
http://world.casio.com/
SW-49
Anslutning till en dator
Överföring av data mellan det
digitala pianot och en dator
3.
Håll knappen  (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen  (USB DEVICE MODE).
Detta aktiverar lagringsläget som medger
dataöverföring med den anslutna datorn. Lampan för
knappen  (FUNCTION) börjar blinka och skärmen
uppträder såsom visas nedan.
Använd proceduren nedan för att överföra registerdata
från det digitala pianot till en dator för förvaring. Du
kan även överföra standard MIDI-filer (SMF) från din
dator till det digitala pianots minne.
■ Datatyper som stöds för dataöverföring
Datatyp
Beskrivning (Filnamnsförlängning)
MIDI-filer
En av följande två typer av musikdata
(sidan SW-41) • CASIO format data (CM2)
• Standard MIDI filer (MID),
SMF Format0 eller Format1
• Tryck på knappen  (FUNCTION) när som helst för
att lämna lagringsläget. Detta är den enda tillåtna
knappoperationen när det digitala pianot står i
lagringsläget.
• Det går inte att aktivera lagringsläget om någon av
följande operationer pågår.
Avspelning av MIDI-fil, dataöverföring mellan det
digitala pianot och ett kort
Registrering Inställningar på det digitala pianot (CB6,
(sidan SW-34) CR6)
VIKTIGT!
• Avslag av det digitala pianot under överföring av
data kan göra att all data som nu förvaras i det
digitala pianots minne raderas. Akta dig så att
strömmen inte slås av oavsiktligt under pågående
dataöverföring. Om data raderas tar det längre tid än
vanligt för det digitala pianot att strömförsörjas nästa
gång det slås på (sidan SW-11).
1.
4.
Dubbelklicka på ”Den här datorn” om din
dator kör Windows XP.*
Under ”Enheter med flyttbara lagringsmedia” bör du se
en ikon som representerar det digitala pianots minne
eller minneskortet isatt i det digitala pianot (se nedan).
* Windows Vista, Windows 7: Dubbelklicka på ”Dator”.
Mac OS: Hoppa över steg 4 och dubbelklicka på
”PIANO” på skrivbordet hos din Mac.
Ta bort minneskortet från det digitala pianots
minneskortöppning (sidan SW-46).
• Det går inte att överföra data mellan det digitala
pianot och en dator om ett minneskort är isatt i
öppningen.
2.
Utför steg 1 till 3 under ”Anslutning av det
digitala pianot till en dator” för att ansluta
pianot till din dator (sidan SW-49).
PIANO drivrutin (digitala pianots minne)
5.
Dubbelklicka på ”PIANO”.
Du bör nu se mapparna nedan.
Denna mapp är inte en datamapp. Den bör inte användas för
normalt bruk av det digitala pianot.
SW-50
Anslutning till en dator
6.
Filnamnsförlängningar (.MID, .CM2 o.dyl.)
visas inte enligt grundinställningen för
Windows. Utför proceduren nedan för att slå
på visning av filnamnsförlängningar.
(1) Utför en av följande operationer för att visa
mappinformation.
• Windows XP:
Välj [Mappalternativ] från menyn [Verktyg]
överst i mappfönstret.
• Windows Vista, Windows 7:
Klicka på [Organisera] i vänster sida av
mappfönstret och välj sedan [Mapp- och
sökalternativ].
(2) Klicka på rutan [Visa] i mappinformationsfönstret.
(3) Ta under ”Avancerade inställningar” bort
kryssrutan ”Dölj förlängningar för kända filtyper”
och klicka sedan på [OK].
7.
8.
Utför en av följande operationer för att
överföra data.
7-1. För att överföra data från det digitala
pianots minne till en dator ska du utföra
lämpliga åtgärder på din dator för att
kopiera datan i det digitala pianots minne
till ett annat ställe i din dator.
7-2. Ladda en MIDI-fil (.MID eller .CM2) från
din dator till det digitala pianots minne
genom att kopiera filen du vill ladda till
rotkatalogen i drivrutinen ”PIANO”.
7-3. Ladda en registerdatafil (.CB6 eller
.CR6) från din dator till det digitala
pianots minne genom att kopiera filen du
vill ladda till mappen ”REGISTMR”.
Användning av det digitala pianot som
minneskortläsare
Det går att uppvisa innehållet på minneskortet som nu
är isatt i det digitala pianots kortöppning och utföra
kopiering, radering och andra operationer på kortet
från din dator.
1.
Sätt i minneskortet i det digitala pianots
minneskortöppning.
2.
Utför proceduren med början från steg 2 på
sidan SW-50.
I steg 4 i denna procedur visas ”SD_MMC” istället för
”PIANO”. Du kan dubbelklicka på ”SD_MMC” för att
visa innehållet på kortet isatt i det digitala pianots
kortöppning och sedan utföra önskade ändringar.
Upphovsrätt
Rättigheter för skapare och upphovsrättsinnehavare
av musik, bilder, datorprogram, databaser och övriga
data är skyddade av upphovsrättslagar. Du tillåts
återge sådana verk enbart för personligt och ickekommersiellt bruk. All återgivning för övriga syften
(inklusive omvandling av dataformat), modifiering,
överföring av reproduktioner, distribution över ett
nätverk eller annat bruk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren utsätter dig för
skadeståndskrav och risk för brottsligt åtal för
kränkning av upphovsrätt och innehavarens
personliga rättigheter. Var noga med att återge och
använda upphovsrättsskyddat material i enlighet med
gällande lagar.
Tryck på knappen  (FUNCTION) för att
lämna lagringsläget.
• Om du använder en Macintosh ska du dra mappen
PIANO till papperskorgen och sedan trycka på
knappen  (FUNCTION) på det digitala pianot.
VIKTIGT!
• Meddelandet ”ERROR, DATA EXCHANGE” visas på
skärmen om det uppstår ett problem under
dataöverföring. Kontrollera i så fall meddelandet i
mappen ”STATELOG” (sidan SW-50) i drivrutinen
”PIANO”. Leta sedan upp samma meddelande i
tabellen på sidan SW-48 i detta instruktionshäfte för
att bestämma orsaken till problemet och vad som
ska göras för att undvika det.
SW-51
Referens
Felsökning
Problem
Inget hörs från anslutna
hörlurar eller
förstärkarhögtalare när jag
spelar.
Orsak
Volymreglaget  (VOLUME) står på
”MIN”.
Zoninställning för UPPER 1 är INT
OFF.
Det digitala pianots tonhöjd är Tonartsinställningen för det digitala
fel.
pianot är inte 0.
Det digitala pianots stämning är fel.
Inställningen för grovstämning och/
eller finstämning är inte 0.
En temperamentinställning utöver
den vanliga används.
Toner och/eller effekter låter
underliga. Problemet
försvinner inte när strömmen
slås av och sedan på igen.
Exempel: Notintensiteten
ändras inte trots att trycket på
tangenterna ändras.
Jag hör ingen kör/
efterklangseffekt när kör/
efterklang slås på.
Det går inte att avspela en
musikfil från ett SD-kort.
Oktavskifte är aktiverat.
Funktionen ”Reserv” är påslagen.
SW-52
Se sidan
 SW-11
 SW-27
 SW-20
 SW-39
 SW-31
 SW-39
 SW-30
 SW-40
 SW-32
Inställningen för körsändning/
efterklangssändning är 0.
Ändra inställning för körsändning/
efterklangssändning till ett högre värde.
Filen du försöker spela är av ett
format som ej stöds av detta digitala
piano.
Ditt digitala piano stöder avspelning av
 SW-41
enbart SMF-filer av Format0 eller Format1
samt filformatet CM2 (CASIO:s egna). Det
går inte att avspela WAV och MP3 filer
eller MIDI-filer av andra format.
• Kontrollera att USB-kabeln är ansluten  SW-49
till det digitala pianot och datorn och att
korrekt anordning är vald med datorns
musikprogramvara.
• Slå av pianot och lämna sedan
musikprogramvaran på din dator. Slå
sedan på pianot och starta om
musikprogramvaran på din dator.
Se ”Felmeddelanden” på sidan SW-48.
—
Det går inte att överföra data
—
efter anslutning av det digitala
pianot till en dator.
Det går inte att lagra data på
eller ladda data från ett
minneskort.
Avspelning stoppas halvvägs
under överföring av sångdata
från min dator.
Åtgärd
Vrid volymreglaget  (VOLUME) mot
läget ”MAX”.
Ändra zoninställning för UPPER 1 till INT
ON. Om lagring och/eller delning används
ska du ändra inställning för zonen som
används till INT ON.
Ändra tonartsinställningen till 0 eller slå
det digitala pianot av och sedan på igen.
Justera det digitala pianots stämning eller
slå det av och sedan på igen.
Ändra inställningen (-arna) till 0 eller slå
det digitala pianot av och sedan på igen.
Ändra temperamentinställningen till
”00:Equal”, vilken är standard modern
stämning.
Ändra inställningen för oktavskifte till 0.
Slå av ”Reserv”. Slå därefter strömmen av
och sedan på igen.
—
Digitala störningar från USB-kabeln
eller nätkabeln avbröt
datakommunikationen mellan datorn
och det digitala pianot.
Stoppa sångavspelning, koppla bort USB-  SW-49
kabeln från det digitala pianot och anslut
den sedan på nytt. Försök nu att avspela
sången på nytt.
Om detta inte löser problemet ska du
lämna MIDI-programvaran som används,
koppla bort USB-kabeln från det digitala
pianot och sedan ansluta den på nytt.
Starta därefter om MIDI-programvaran
och försök avspela sången på nytt.
Referens
Problem
Orsak
Åtgärd
Se sidan
Kvaliteten och volymen för en Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel.
ton låter en aning olika
* Ett flertal digitala stickprov tas för det låga, medelhöga och höga registret hos det
beroende på var på
ursprungliga musikinstrumentet. Det kan därför förekomma en viss skillnad i tonens kvalitet
tangentbordet den spelas.
och volym mellan de olika registren.
Vid ett tryck på en knapp
Ett tryck på en knapp under avspelning av en MIDI-fil kan orsaka detta när det digitala pianot
skärs noten som ljuder av
skiftar mellan interna toneffekter. Det tyder inte på fel.
tillfälligt, eller det förekommer
en viss ändring i hur effekter
tillämpas.
Noterna ändrar inte oktav
trots att jag spelar på olika
register hos tangentbordet.
Vissa toner har begränsat omfång, vilket innebär att oktaver ändras normalt upp till en viss
låg eller hög not. Med en sådan ton repeteras noterna för den lägsta oktaven till vänster om
den lägsta möjliga noten, och den högsta oktaven repeteras till höger om den högsta möjliga
noten. Detta beror på begränsningar i omfånget hos det ursprungliga musikinstrumentet för
varje ton och antyder inte fel på det digitala pianot.
SW-53
Referens
Tekniska data för produkten
Modell
PX-3
Tangentbord
Pianotangentbord med 88 tangenter och anslagskänslighet (3 typer)
Maximal polyfoni
128 noter
Toner
250 (med lagring och delning)
Effekter
DSP, efterklang (4 typer), kör (4 typer), glans (–3 till 0 till 3), akustisk resonans
Mixer
UPPER 1, UPPER 2, LOWER 1, LOWER 2; volymnivån för varje zon kan justeras separat.
Tilldelningsbara knappar
2
Demonstrationssånger
4 originalsånger (avspelas i följd och repeteras)
Register
8 områden × 8 bankar
Pedaler
Dämpning, soft/sostenuto (omkopplingsbar)
Övriga funktioner
•
•
•
•
•
•
MIDI
Mottagning av 16 multi-timbre, normen GM Level 1
Transponering: ±1 oktav (–12 till 0 till 12)
Stämning: A4 = 440,0 Hz ±99 cent
Oktavskifte: ±2 oktaver
Temperament: 17 typer
Spännstämning
Panellås
Ratt för tonhöjdsböjning
Omfång för tonhöjdsböjning: 00 till 12 halvtoner
SD-minneskort
• Öppning för SD-minneskort
• Stödda SD-minneskort: Upp till 2 GB
• Funktioner: SMF-avspelning, fillagring, filåterkallning, kortformatering
In/utgångar
•
•
•
•
•
•
•
•
Uttag PHONES: Stereominikontakt × 2
Pedaluttag: Standarduttag × 2
Uttag MIDI OUT/IN
Uttag LINE OUT R, L/MONO: Standarduttag × 2
Utimpedans: 2,3 K
Utspänning: 1,8 V (RMS) MAX
Uttag LINE IN R, L/MONO: Standarduttag × 2
Inimpedans: 9,0 K
Inspänning: 200 mV
Ström: 12 V likström
Port USB: Typ B
Pedaluttag (enbart för valfri SP-32)
Strömförsörjning
Nättillsats: AD-A12150LW
Strömförbrukning
12 V = 18 W
Mått
132,2 (B) × 28,6 (D) × 13,5 (H) cm
Vikt
Cirka 10,8 kg
* Baserad på 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 10242 bytes
• Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.
SW-54
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående
driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga
temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
• Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men
störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller
bildstörningar på en närbelägen apparat.
■ Inställningsrelaterade störningar
Funktionerna för DSP och equalizer hos det digitala
pianot gör det möjligt att tillämpa olika effekter på de
inbyggda tonerna, men vissa
inställningskombinationer kan förvanska noterna.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra
kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en
lösning av vatten och ett milt, neutralt
rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före
rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna
produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk
för brand, elstötar och personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa
är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för
plasten. Det rör sig inte om sprickor eller repor.
• All reproduktion av innehållet i detta
instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är
förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk
av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i
enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från
CASIO.
• UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG
CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR
(INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR
FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT,
FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA
ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER
PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
• Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan
föregående meddelande.
■ Hanteringsföreskrifter för nättillsats
• Använd ett vägguttag som är lättillgängligt så att du
snabbt kan koppla ur nättillsatsen när ett fel uppstår
eller närhelst så blir nödvändigt.
• Nättillsatsen är avsedd endast för inomhusbruk.
Använd den inte på ställen där den kan utsättas för
fukt eller stänk. Placera aldrig en vätskefylld
behållare, såsom en blomvas, ovanpå nättillsatsen.
• Förvara nättillsatsen på ett torrt ställe.
• Använd nättillsatsen i en öppen, väl ventilerad
omgivning.
• Täck aldrig över nättillsatsen med en tidning, duk,
gardin eller liknande föremål.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om det
digitala pianot inte ska användas under en längre
tid.
• Försök aldrig att reparera eller på något sätt
modifiera nättillsatsen.
• Nättillsatsens bruksmiljö
Temperatur: 0 till 40°C
Luftfuktighet: 10% till 90% RH
• Uteffektspolaritet: &
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder
produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela
med en volymnivå som kan störa omgivningen. Stäng
fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på
kvällen.
SW-55
Referens
Hanteringsföreskrifter för nättillsats
Modell: AD-A12150LW
1. Läs dessa anvisningar.
2. Förvara dessa anvisningar nära till hands.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten.
6. Rengör enbart med en torr trasa.
7. Placera inte nära element, termostater, spisar eller andra värmekällor (inklusive högtalare).
8. Använd endast fästdon och tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade tekniker. Underhåll krävs när något av det följande inträffar: när
produkten är skadad, när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts på produkten, när ett
främmande föremål trängt in i produkten, när produkten utsatts för regn eller fukt, när produkten fungerar
onormalt, när produkten har tappats.
10. Låt inte produkten utsättas för vattendroppar eller stänkande vätska. Placera inte vätskefyllda föremål på
produkten.
11. Låt inte den elektriska belastningen överstiga märkspänningen.
12. Kontrollera att omgivningen är torr innan produkten ansluts till en strömkälla.
13. Kontrollera att produkten är inriktad på rätt sätt.
14. Koppla ur produkten under åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
15. Undvik att blockera ventilationshålen på produkten. Installera produkten i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
16. Dra nätkabeln på ett ställe där den inte kan trampas på eller böjas, speciellt på ställen där andra kontakter
och uttag förekommer, och på stället där kabeln ansluts till produkten.
17. Nätkabeln bör anslutas till ett vägguttag så nära produkten som möjligt så att den kan kopplas ur
omedelbart vid en nödsituation.
Symbolen nedan är en varning som anger farlig oisolerad spänning innanför produktens hölje, vilket kan utgöra
risk för elstötar för användaren.
’
Symbolen nedan anger att det förekommer viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i
dokumentationen som medföljer produkten.
*
SW-56
Bilaga
Tonlista
Ordningsnummer
Gruppnamn
Gruppnummer
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
PIANO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
16
PIANO
016
17
18
19
20
21
22
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Tonnamn
Program- Bankval
ändring
MSB
DSP Algoritm
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
3
3
6
48
49
48
50
49
51
52
50
53
51
54
55
48
49
48
Equalizer
–
–
Equalizer
Equalizer
–
–
Equalizer
Compressor
Equalizer
Enhancer
Enhancer
–
–
–
6
49
–
001
002
003
004
005
006
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
ROCK PIANO
MELLOW PIANO
BRIGHT PIANO
MONO PIANO 1
MONO PIANO 2
LA PIANO
COMP.PIANO
DANCE PIANO
STRINGS PIANO
PIANO PAD
HONKY-TONK
OCTAVE PIANO
HARPSICHORD
COUPLED
HARPSICHORD
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO PURE
ELEC.PIANO 2
DYNO ELEC.PIANO
60’S E.PIANO
PHASER EP
4
4
4
4
4
4
48
49
50
51
52
53
ELEC PIANO 1
007
TREMOLO EP
4
54
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
ELEC PIANO 2
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
CLAVI/VIBES
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
ORGAN
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
008
009
010
011
012
001
002
003
004
005
006
007
008
001
002
003
004
005
006
007
008
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
COMP.EP
WAH EP
PHASER 60’S EP
TREMOLO 60’S EP
STRINGS EP
FM E.PIANO 1
FM E.PIANO 2
CHORUS EP
MELLOW E.PIANO
POP ELEC.PIANO
SYNTH-STR.EP
ELEC.GRAND 1
ELEC.GRAND 2
CLAVI 1
CLAVI 2
WAH CLAVI
PHASER CLAVI
COMP.CLAVI
VIBRAPHONE
TREMOLO VIBES
MARIMBA
JAZZ ORGAN 1
JAZZ ORGAN 2
ROCK ORGAN 1
ROCK ORGAN 2
PERC.ORGAN 1
PERC.ORGAN 2
PERC.ORGAN 3
DRAWBAR ORGAN 1
DRAWBAR ORGAN 2
DRAWBAR ORGAN 3
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
ELEC.ORGAN 3
70’S ORGAN
OVERDRIVE ORGAN
TREMOLO ORGAN
CHURCH ORGAN
CHAPEL ORGAN
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
7
7
7
7
7
11
11
12
17
17
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
17
16
16
19
19
55
56
57
58
59
49
48
50
51
52
53
48
49
48
49
50
51
52
48
49
48
48
49
48
49
50
51
52
48
49
50
51
52
53
53
54
55
48
49
Stereo Phaser
–
3-Phase Chorus
–
–
Stereo Phaser
Phaser - Auto
Pan
Compressor
Auto Wah
Stereo Phaser
Auto Pan
–
–
–
Phaser - Chorus
Stereo Phaser
Enhancer
–
–
Stereo Phaser
–
–
Auto Wah
Stereo Phaser
Compressor
–
Tremolo
–
Rotary
Rotary
Drive Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Distortion
Auto Pan
–
–
001
STEREO STRINGS
48
48
Early Reflection
002
STRINGS
48
49
–
003
WARM STRINGS
48
50
–
004
STRING ENSEMBLE
48
51
–
005
SLOW STRINGS
49
48
–
006
SYNTH-STRINGS 1
50
48
Equalizer
Ordningsnummer
Gruppnamn
83
84
85
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
STRINGS/
ENSEMBLE
GUITAR/BASS
GUITAR/BASS
GUITAR/BASS
86
GUITAR/BASS
87
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Gruppnummer
Tonnamn
Program- Bankval
ändring
MSB
DSP Algoritm
007
SYNTH-STRINGS 2
51
48
Stereo Phaser
008
70’S SYNTH-STR.
50
49
–
009
80’S SYNTH-STR.
50
50
–
010
VIOLIN SECTION
49
49
–
011
ORCHESTRA PAD
48
52
Early Reflection
012
CHOIR
52
48
–
013
SYNTH-VOICE
54
48
–
014
VOICE PAD
54
49
Phaser
015
WARM PAD
89
48
–
016
WARM VOX
89
49
–
017
FANTASY
88
48
–
018
NEW AGE
88
49
Equalizer
019
POLYSYNTH PAD
90
48
–
020
ATMOSPHERE PAD
99
48
–
001
002
003
STEEL STR.GUITAR 1
NYLON STR.GUITAR
12 STR.GUITAR
25
24
25
48
48
49
004
JAZZ GUITAR
26
48
GUITAR/BASS
005
CLEAN GUITAR
27
48
88
GUITAR/BASS
006
DISTORTION GT
29
48
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
GUITAR/BASS
GUITAR/BASS
GUITAR/BASS
GUITAR/BASS
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
007
008
009
010
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
ACOUSTIC BASS
RIDE BASS
FINGERED BASS
FRETLESS BASS
STEREO BRASS
BRASS SECTION
SYNTH-BRASS 1
SYNTH-BRASS 2
80’S SYNTH-BRASS
SQUARE LEAD 1
SQUARE LEAD 2
SAW LEAD 1
SAW LEAD 2
SAW LEAD 3
MELLOW SAW LEAD
PULSE LEAD 1
PULSE LEAD 2
SINE LEAD
ALTO SAX
TENOR SAX
BREATHY ALTO SAX
CLARINET
FLUTE
TRUMPET
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
32
32
33
35
61
61
62
63
62
80
80
81
81
81
81
80
80
80
65
66
65
71
73
56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48
49
48
48
48
49
48
48
49
48
49
48
49
50
51
50
51
52
48
48
49
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
Compressor Chorus
Compressor Phaser
Compressor Distortion - Auto
Pan
–
–
–
–
Early Reflection
–
–
–
–
Early Reflection
–
Early Reflection
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Enhancer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
79
80
81
82
SW-57
Bilaga
Ordningsnummer
Gruppnamn
Gruppnummer
130
131
132
133
134
135
136
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
038
039
040
041
042
043
044
137
OTHERS/GM
045
138
OTHERS/GM
046
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
157
OTHERS/GM
065
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
SW-58
Tonnamn
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON
STR.GUITAR
GM STEEL
STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO
STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAW LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
Program- Bankval
ändring
MSB
DSP Algoritm
17
18
19
20
21
22
23
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
–
–
–
24
0
–
25
0
–
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44
0
–
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ordningsnummer
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Gruppnamn
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
OTHERS/GM
Gruppnummer
Tonnamn
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
GM SOUND TRACK
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAGPIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
Program- Bankval
ändring
MSB
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
0
1
8
16
24
25
30
32
40
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
DSP Algoritm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ANM.
• Se ”Trumtilldelningslista” (sidan SW-59) för de
slagverksinstrument som tilldelas varje tangent när
en trumsats (ordningsnummer 241 till 250) är vald.
29
F1
41
F2
53
F3
65
F4
77
F5
89
F6
30
42
39
54
51
66
63
78
75
Eb6
87
C # 6 85
B b 5 82
A b 5 80
F#5
Eb5
C # 5 73
B b 4 70
A b 4 68
F#4
Eb4
C # 4 61
B b 3 58
A b 3 56
F#3
Eb3
C # 3 49
B b 2 46
A b 2 44
F#2
Eb2
C # 2 37
B b 1 34
A b 1 32
F#1
27
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 1
Applause 2
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
Standard2 Snare 1
Standard2 Snare 2
Standard2 Closed Hi-Hat
Standard2 Pedal Hi-Hat
Standard2 Open Hi-Hat
POWER SET
Power Kick 2
Power Kick 1
Power Snare 1
Power Snare 2
Room Low Tom 2
Room Low Tom 1
Room Mid Tom 2
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
Room High Tom 1
ROOM SET
Room Kick 2
Room Kick 1
Room Snare 1
Room Snare 2
Room Low Tom 2
Room Low Tom 1
Room Mid Tom 2
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
Room High Tom 1
Elec. Kick 2
Elec. Kick 1
Elec. Snare 1
Elec. Snare 2
Elec. Low Tom 2
Elec. Low Tom 1
Elec. Mid Tom 2
Elec. Mid Tom 1
Elec. High Tom 2
Elec. High Tom 1
Reverse Cymbal
ELECTRONIC SET
• ”” anger en tangent som är tilldelad samma toner som den är för STANDARD SET.
88
E6
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
76
E5
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
64
E4
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
52
E3
D3 50
C3 48
B2 47
A2 45
G2 43
40
E2
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
28
E1
Eb1
Tangent/notnummer
Trumtilldelningslista
SYNTH SET 1
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Synth1 Hand Clap
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed Hi-Hat 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed Hi-Hat 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open Hi-Hat
Synth1 Mid Tom 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth1 Ride Cymbal
Synth1 Tambourine
Synth1 Cowbell
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
Synth1 Maracas
Synth1 Claves
SYNTH SET 2
Synth2 Kick 2
Synth2 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth2 Snare 1
Synth2 Snare 2
Synth2 Low Tom 2
Synth2 Closed Hi-Hat 1
Synth2 Low Tom 1
Synth2 Closed Hi-Hat 2
Synth2 Mid Tom 2
Synth2 Open Hi-Hat
Synth2 Mid Tom 1
Synth2 High Tom 2
Synth2 High Tom 1
Synth1 Cowbell
Synth1 Maracas
Synth1 Claves
BRUSH SET
Jazz Kick 2
Brush Kick
Brush Side Stick
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
Brush Crash Cymbal 1
Brush Ride Cymbal 1
Brush Ride Bell
Brush Tambourine
Brush Splash Cymbal
Brush Crash Cymbal 2
Brush Ride Cymbal 2
JAZZ SET
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Snare 1
Jazz Snare 2
ORCHESTRA SET
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
Jazz Kick 1
Concert BD
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
#
Timpani F
Timpani G
#
Timpani G
Timpani A
#
Timpani A
Timpani B
Timpani c
#
Timpani c
Timpani d
#
Timpani d
Timpani e
Timpani f
Concert Cymbal 2
Concert Cymbal 1
Bilaga
L
SW-59
Bilaga
DSP Effektlista
Tabellen nedan visar vilka DSP-typer som kan ställas in för varje zon med hjälp av zonparametrar (sidan SW-28).
• Spalten ”DSP Nr.” visar DSP-typnumret som visas på sidan 3 i zonmenyn och ”Skärmnamn” visar namnet
(förkortat) som visas på skärmen. ”DSP Namn” visar den fulla versionen av skärmnamnet.
• För information om parametrar för en DSP-typ ska du notera värdet för den som visas i spalten ”Algoritm Nr.”
och sedan referera till motsvarande post i DSP Algoritmlista (sidorna SW-61 till SW-66). Tänk även på att
algoritmerna 01 till 17 är av enkeleffekt, medan numren med M före är av multieffekt.
• Följande två parametrar är gemensamma för alla DSP-typer i tabellen nedan.
Efterklangssändning (0 till 127)
Bestämmer hur mycket av ljudet som passerar DSP som sänds till efterklang.
Körsändning (0 till 127)
Bestämmer hur mycket av ljudet som passerar DSP som sänds till kör.
DSP Nr.
Skärmnamn
DSP Namn
Algoritm
Nr.
Dynamics Fx
DSP Nr.
Skärmnamn
DSP Namn
Algoritm
Nr.
Wah Fx
[1]
Equalizer
Equalizer
01
[37]
LFO Wah
LFO Wah
16
[2]
Compressor 1
Compressor 1
02
[38]
Auto Wah
Auto Wah
15
[3]
Compressor 2
Compressor 2
02
[39]
Comp-LFO Wah
Compressor - LFO Wah
M12
[4]
Limiter
Limiter
03
[40]
Comp-Auto Wah
Compressor - Auto Wah
M11
[5]
Enhancer
Enhancer
04
[41]
LFO Wah-Chorus
LFO Wah - Chorus
M20
[6]
Comp-Enhancer
Compressor - Enhancer
M03
[42]
Auto Wah-Cho 1
Auto Wah - Chorus 1
M21
[43]
Auto Wah-Cho 2
Auto Wah - Chorus 2
M21
[44]
Auto Wah-Phaser
Auto Wah - Phaser
M08
Reflection
[7]
Reflection
Reflection
07
[8]
Phaser 1
Phaser 1
12
[45]
Crunch
Crunch
[9]
Phaser 2
Phaser 2
12
[46]
Overdrive
Overdrive
14
[10]
Phaser 3
Phaser 3
13
[47]
Distortion
Distortion
14
[11]
Comp-Phaser
Compressor - Phaser
M17
[48]
Phaser-Dist
Phaser - Distortion
M18
[49]
Crunch-Phaser
Crunch - Phaser
M09
Phaser
Distortion Fx
Chorus/Flanger
14
[12]
Chorus 1
Chorus 1
05
[50]
Ovrdrive-Phaser
Overdrive - Phaser
M09
[13]
Chorus 2
Chorus 2
05
[51]
Crunch-Chours
Crunch - Chorus
M10
[14]
Chorus 3
Chorus 3
10
[52]
Ovrdrive-Chorus
Overdrive - Chorus
M10
[15]
Flanger
Flanger
17
[53]
Dist-Chorus 1
Distortion - Chorus 1
M10
[16]
Comp-Chorus
Compressor - Chorus
M04
[54]
Dist-Chorus 2
Distortion - Chorus 2
M10
[17]
Enha-Chorus 1
Enhancer - Chorus 1
M01
[55]
Comp-Dist-Cho 1
Compressor - Distortion - Chorus 1
M22
[18]
Enha-Chorus 2
Enhancer - Chorus 2
M01
[56]
Comp-Dist-Cho 2
Compressor - Distortion - Chorus 2
M22
[57]
LWah-Dist-Cho 1
LFO Wah - Distortion - Chorus 1
M23
Pha/Cho/Flanger Combination
[19]
Phaser-Chorus 1
Phaser - Chorus 1
M05
[58]
LWah-Dist-Cho 2
LFO Wah - Distortion - Chorus 2
M23
[20]
Phaser-Chorus 2
Phaser - Chorus 2
M05
[59]
AWah-Dist-Cho 1
Auto Wah - Distortion - Chorus 1
M24
[21]
Chorus-Flan 1
Chorus - Flanger 1
M07
[60]
AWah-Dist-Cho 2
Auto Wah - Distortion - Chorus 2
M24
[22]
Chorus-Flan 2
Chorus - Flanger 2
M07
[61]
Cmp-Dist-APan 1
Compressor - Distortion - Auto Pan 1
M25
Pan/Tremolo Fx
[62]
Cmp-Dist-APan 2
Compressor - Distortion - Auto Pan 2
M25
06
[63]
Cmp-Dist-Trem 1
Compressor - Distortion - Tremolo 1
M26
Chorus - Tremolo
M02
[64]
Cmp-Dist-Trem 2
Compressor - Distortion - Tremolo 2
M26
Compressor - Tremolo
M16
M14
[23]
Tremolo
Tremolo
[24]
Chorus-Tremolo
[25]
Comp-Tremolo
[26]
Dist-Tremolo
Distortion - Tremolo
[27]
Auto Pan
Auto Pan
[28]
Comp-Auto Pan
Compressor - Auto Pan
[29]
Dist-Auto Pan
Distortion - Auto Pan
M13
[30]
Phaser-APan 1
Phaser - Auto Pan 1
M06
[31]
Phaser-APan 2
Phaser - Auto Pan 2
M06
[32]
Pha-Cho-AutoPan
Phaser - Chorus - Auto Pan
M19
11
M15
Rotary Fx
[33]
Rotary 1
Rotary 1
08
[34]
Rotary 2
Rotary 2
08
[35]
Od Rotary 1
Overdrive Rotary 1
09
[36]
Od Rotary 2
Overdrive Rotary 2
09
SW-60
Bilaga
DSP Algoritmlista
Algoritmer med enkeleffekt
01:
Equalizer
Detta är en trebandsequalizer.
Parametervärdesomfång:
0 : Equalizer 1 Frekvens (1,0, 1,3, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0 [KHz])
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 1.
1 : Equalizer 1 Förstärkning (–12 till 0 till +12)
Justerar förstärkningen för Equalizer 1.
2 : Equalizer 2 Frekvens (1,0, 1,3, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0 [KHz])
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 2.
3 : Equalizer 2 Förstärkning (–12 till 0 till +12)
Justerar förstärkningen för Equalizer 2.
4 : Equalizer 3 Frekvens (1,0, 1,3, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0 [KHz])
Justerar mittfrekvensen för Equalizer 3.
5 : Equalizer 3 Förstärkning (–12 till 0 till +12)
Justerar förstärkningen för Equalizer 3.
Anm.: Förstärkningsvärdet är inte ett värde i dB.
02:
Kompressor
Komprimerar ingångssignalen, vilket kan få effekten av att
undertrycka nivåvariation och göra det möjligt att kvarhålla
dämpade ljud längre.
Parametervärdesomfång:
0 : Djup (0 till 127)
Justerar komprimering av ljudsignal.
1 : Ansats (0 till 127)
Justerar ansatsmängden hos insignalen. Ett lägre värde orsakar
snabb komprimering, vilket undertrycker ansatsen hos
insignalen. Ett högre värde fördröjer komprimering, vilket gör att
ansatsen hos insignalen utmatas i befintligt skick.
2 : Frisläppning (0 till 127)
Justerar tiden från punkten då insignalen faller under en viss nivå
tills komprimeringen stoppas.
Ställ denna parameter på ett så lågt värde som möjligt när en
ansatskänsla önskas (ingen komprimering vid ljudets början).
Ställ in ett högt värde för ständig tillämpning av komprimering.
3 : Nivå (0 till 127)
Justerar utgångsnivån.
Utgångsvolymen ändras i enlighet med djupinställningen och
egenskaperna hos den inmatade tonen. Använd denna parameter
till att korrigera sådana ändringar.
03:
Begränsare
Begränsar insignalnivån så att den inte stiger över en förinställd nivå.
Parametervärdesomfång:
0 : Gräns (0 till 127)
Justerar volymnivån vid gränsen där begränsning tillämpas.
1 : Ansats (0 till 127)
Justerar ansatsmängden hos insignalen.
2 : Frisläppning (0 till 127)
Justerar tiden från punkten då insignalen faller under en viss nivå
tills begränsningen stoppas.
3 : Nivå (0 till 127)
Justerar utgångsnivån.
Utgångsvolymen ändras i enlighet med gränsinställningen och
egenskaperna hos den inmatade tonen. Använd denna parameter
till att korrigera sådana ändringar.
04:
Framhävning
Framhäver profilerna hos det låga och höga registret hos insignalen.
Parametervärdesomfång:
0 : Låg frekvens (0 till 127)
Justerar framhävningsfrekvens för det låga registret.
1 : Låg förstärkning (0 till 127)
Justerar framhävningsförstärkning för det låga registret.
2 : Hög frekvens (0 till 127)
Justerar framhävningsfrekvens för det höga registret.
3 : Hög förstärkning (0 till 127)
Justerar framhävningsförstärkning för det höga registret.
05:
Kör
Detta är en stereoköreffekt som använder en sinusvåg LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : LFO Grad (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
1 : LFO Djup (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
2 : Gensvar (–64 till 0 till +63)
Justerar styrkan hos gensvaret.
3 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
4 : Polaritet (–, +)
Omvänder LFO-signalen för en kanal, vilket ändrar ljudets vidd.
06:
Tremolo
Justerar volymen för insignalen med en LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : Grad (0 till 127)
Justerar tremolograden.
1 : Djup (0 till 127)
Justerar tremolodjupet.
07:
Tidig reflexion
Drar ut det ursprungliga återkastningsljudet från efterklangsljudet.
Parametervärdesomfång:
0 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
1 : Gensvar (0 till 127)
Justerar repetering av det återkastade ljudet.
2 : Ton (0 till 127)
Justerar tonen för det återkastade ljudet.
SW-61
Bilaga
08:
Rotation
Detta är en roterande högtalarsimulator.
Parametervärdesomfång:
0 : Hastighet (långsam, snabb)
Skiftar hastighetsläge mellan snabb och långsam.
1 : Broms (rotera, stopp)
Stoppar högtalarrotation.
2 : Fallacceleration (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från snabb till
långsam.
3 : Stigacceleration (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från långsam
till snabb.
4 : Långsamgrad (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i långsamt hastighetsläge.
5 : Snabbgrad (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i snabbt hastighetsläge.
09:
Drivrotation
Detta är en roterande högtalarsimulator med överväxel.
Parametervärdesomfång:
0 : Överväxelförstärkning (0 till 127)
Justerar överväxelförstärkning.
1 : Överväxelnivå (0 till 127)
Justerar överväxelns utgångsnivå.
2 : Hastighet (långsam, snabb)
Skiftar hastighetsläge mellan snabb och långsam.
3 : Broms (rotera, stopp)
Stoppar högtalarrotation.
4 : Fallacceleration (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från snabb till
långsam.
5 : Stigacceleration (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från långsam
till snabb.
6 : Långsamgrad (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i långsamt hastighetsläge.
7 : Snabbgrad (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i snabbt hastighetsläge.
10:
3-faskör
Detta är en 3-fasig köreffekt som använder två LFO med olika
sinusvåggrader.
Parametervärdesomfång:
0 : Grad 1 (snabbt LFO tillstånd) (0 till 127)
Justerar graden för LFO 1.
1 : Djup 1 (snabbt LFO tillstånd) (0 till 127)
Justerar djupet för LFO 1.
2 : Grad 2 (långsamt LFO tillstånd) (0 till 127)
Justerar graden för LFO 2.
3 : Djup 2 (långsamt LFO tillstånd) (0 till 127)
Justerar djupet för LFO 2.
4 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
SW-62
11:
Autopanorering
Utför kontinuerlig panorering vänster-höger för insignalen med en
LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : Grad (0 till 127)
Justerar panoreringsgraden.
1 : Djup (0 till 127)
Justerar panoreringsdjupet.
12:
Stereofasriktare
Detta är en stereofasriktare som modulerar fasen med en sinusvåg
LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : Resonans (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
1 : Manuell (–64 till 0 till +63)
Justerar skiftmängd för referensfasriktare.
2 : Grad (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
3 : Djup (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
4 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
13:
Fasriktare
Detta är en enkanalig fasriktare som modulerar fasen med en
sinusvåg LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : Resonans (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
1 : Manuell (–64 till 0 till +63)
Justerar skiftmängd för referensfasriktare.
2 : Grad (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
3 : Djup (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
4 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
14:
Distorsion
Denna effekt sörjer för Distorsion + Förstärkarsimulator.
Parametervärdesomfång:
0 : Förstärkning (0 till 127)
Justerar insignalens förstärkning.
1 : Låg (0 till 127)
Justerar förstärkning för det låga registret.
Gränsfrekvensen beror på DSP-typ.
2 : Hög (0 till 127)
Justerar hög förstärkning.
Gränsfrekvensen beror på DSP-typ.
3 : Nivå (0 till 127)
Justerar utgångsnivån.
Bilaga
15:
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan skifta frekvensen i
enlighet med nivån hos insignalen.
Parametervärdesomfång:
0 : Ingångsnivå (0 till 127)
Justerar ingångsnivån. Insignalen kan bli förvanskad när nivån
för ljudet som inmatas, antalet ackord eller resonansvärdet är
högt. Justera denna parameter för att förhindra detta.
1 : Resonans (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
2 : Manuell (0 till 127)
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
3 : Djup (–64 till 0 till +63)
Justerar djupet för wah i enlighet med nivån för insignalen.
Inställning av ett positivt värde gör att wah-filtret öppnas i direkt
proportion till nivån för insignalen, vilket framställer ett klart
ljud. Inställning av ett negativt värde gör att wah-filtret stängs i
direkt proportion till nivån för insignalen, vilket framställer ett
dovt ljud. Även om wah-filtret är stängt öppnas det på nytt vid
hög nivåingång.
16:
LFO Wah
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan påverka frekvensen
med hjälp av en LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : Ingångsnivå (0 till 127)
Justerar ingångsnivån. Insignalen kan bli förvanskad när nivån
för ljudet som inmatas, antalet ackord eller resonansvärdet är
högt. Justera denna parameter för att förhindra detta.
1 : Resonans (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
2 : Manuell (0 till 127)
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
3 : LFO Grad (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
4 : LFO Djup (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
17:
Algoritmer med multieffekt
Auto Wah
Flanger
Detta är en flanger som använder en sinusvåg LFO.
Parametervärdesomfång:
0 : LFO Grad (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
1 : LFO Djup (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
2 : Gensvar (–64 till 0 till +63)
Justerar styrkan hos gensvaret.
3 : Våtnivå (0 till 127)
Justerar nivån för effektljudet.
En multieffekt är en som är ansluten till flera
enkeleffekter (sidan SW-61).
”M01: Multi01 (Enhancer - Chorus)”, t.ex., är en
multieffekt som är ansluten till två enkeleffekter:
Framhävare och Kör. Parametrarna som inkluderas i
en multieffektsalgoritm är desamma som varje
ansluten enkeleffektsalgoritm. Följande två parametrar
är dock specifika för multieffekter.
*** Skip (Off, On)
Denna parameter inkluderas i M05, M06 (Phaser Skip),
M08 (Wah Skip) o.s.v.
Det gör det möjligt att förbigå en av effekterna i en
multieffekt (t.ex. Wah när det gäller Wah Skip). Påslag
av denna parameter gör att motsvarande effekt
förbigås.
Beroende på huruvida *** Skip är On eller Off kan det
förekomma en viss skillnad i nivån på noterna som
passerar genom multieffekten. Huruvida
nivåskillnaden inträffar eller ej beror på inställningarna
för andra parametrar i multieffekten. Justera nivå, djup
och andra parametrar för den överhoppade effekten på
önskat sätt.
Dirigering
Denna parameter är inkluderad i M11 och M12. Den
kastar om dirigering av effekten.
Det följande visar enbart parametrar för
multieffektalgoritmer (M01 till M26).
M01: Multi01 (Enhancer - Chorus)
0
1
2
3
4
5
6
7
: Framhävare låg frekvens
: Framhävare låg förstärkning
: Framhävare hög frekvens
: Framhävare hög förstärkning
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
M02: Multi02 (Chorus - Tremolo)
0
1
2
3
4
5
6
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Tremolograd
: Tremolodjup
: Körpolaritet
SW-63
Bilaga
M03: Multi03 (Compressor - Enhancer)
M08: Multi08 (Auto Wah - Phaser)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Framhävare låg frekvens
: Framhävare låg förstärkning
: Framhävare hög frekvens
: Framhävare hög förstärkning
M04: Multi04 (Compressor - Chorus)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Körpolaritet
M05: Multi05 (Phaser - Chorus)
0 : Fasriktarresonans
1 : Fasriktare manuell
2 : Fasriktargrad
3 : Fasriktardjup
4 : Fasriktarvåtnivå
5 : Körgrad
6 : Kördjup
7 : Körgensvar
8 : Körvåtnivå
9 : Körpolaritet
10 : Fasriktarhopp
M06: Multi06 (Phaser - Auto Pan)
0
1
2
3
4
5
6
7
: Fasriktarresonans
: Fasriktare manuell
: Fasriktargrad
: Fasriktardjup
: Fasriktarvåtnivå
: Autopanoreringsgrad
: Autopanoreringsdjup
: Fasriktarhopp
M07: Multi07 (Chorus - Flanger)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Flangergrad
: Flangerdjup
: Flangergensvar
: Flangervåtnivå
: Körpolaritet
: Flangerpolaritet
SW-64
: Wah ingångsnivå
: Wah resonans
: Wah manuell
: Wah djup
: Fasriktarresonans
: Fasriktare manuell
: Fasriktargrad
: Fasriktardjup
: Fasriktarvåtnivå
: Wah hopp
M09: Multi09 (Distortion - Phaser)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Distorsionsförstärkning
: Distorson låg
: Distorsion hög
: Distorsionsnivå
: Fasriktarresonans
: Fasriktare manuell
: Fasriktargrad
: Fasriktardjup
: Fasriktarvåtnivå
: Distorsionshopp
M10: Multi10 (Distortion - Chorus)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Distorsionsförstärkning
: Distorson låg
: Distorsion hög
: Distorsionsnivå
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Körpolaritet
: Distorsionshopp
M11: Multi11 (Compressor - Auto Wah)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Wah ingångsnivå
: Wah resonans
: Wah manuell
: Wah djup
: Wah hopp
: Dirigering (C-W: Comp-Wah, W-C: Wah-Comp)
M12: Multi12 (Compressor - LFO Wah)
0 : Kompressordjup
1 : Kompressoransats
2 : Kompressorfrisläppning
3 : Kompressornivå
4 : Wah ingångsnivå
5 : Wah resonans
6 : Wah manuell
7 : Wah LFO grad
8 : Wah LFO djup
9 : Wah hopp
10 : Dirigering (C-W: Comp-Wah, W-C: Wah-Comp)
Bilaga
M13: Multi13 (Distortion - Auto Pan)
M19: Multi19 (Phaser - Chorus - Auto Pan)
0
1
2
3
4
5
6
7
0 : Fasriktarresonans
1 : Fasriktare manuell
2 : Fasriktargrad
3 : Fasriktardjup
4 : Fasriktarvåtnivå
5 : Körgrad
6 : Kördjup
7 : Körgensvar
8 : Körvåtnivå
9 : Autopanoreringsgrad
10 : Autopanoreringsdjup
: Distorsionsförstärkning
: Distorson låg
: Distorsion hög
: Distorsionsnivå
: Autopanoreringsgrad
: Autopanoreringsdjup
: Distorsionshopp
: Autopanoreringshopp
M14: Multi14 (Distortion - Tremolo)
0
1
2
3
4
5
6
7
: Distorsionsförstärkning
: Distorson låg
: Distorsion hög
: Distorsionsnivå
: Tremolograd
: Tremolodjup
: Distorsionshopp
: Tremolohopp
M15: Multi15 (Compressor - Auto Pan)
0
1
2
3
4
5
6
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Autopanoreringsgrad
: Autopanoreringsdjup
: Autopanoreringshopp
M16: Multi16 (Compressor - Tremolo)
0
1
2
3
4
5
6
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Tremolograd
: Tremolodjup
: Tremolohopp
M17: Multi17 (Compressor - Phaser)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Kompressordjup
: Kompressoransats
: Kompressorfrisläppning
: Kompressornivå
: Fasriktarresonans
: Fasriktare manuell
: Fasriktargrad
: Fasriktardjup
: Fasriktarvåtnivå
: Fasriktarhopp
M18: Multi18 (Phaser - Distortion)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
M20: Multi20 (LFO Wah - Chorus)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Wah ingångsnivå
: Wah resonans
: Wah manuell
: Wah LFO grad
: Wah LFO djup
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Körpolaritet
M21: Multi21 (Auto Wah - Chorus)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
: Wah ingångsnivå
: Wah resonans
: Wah manuell
: Wah djup
: Körgrad
: Kördjup
: Körgensvar
: Körvåtnivå
: Körpolaritet
M22: Multi22 (Compressor - Distortion - Chorus)
0 : Kompressordjup
1 : Kompressoransats
2 : Kompressorfrisläppning
3 : Kompressornivå
4 : Distorsionsförstärkning
5 : Distorson låg
6 : Distorsion hög
7 : Distorsionsnivå
8 : Körgrad
9 : Kördjup
10 : Körgensvar
11 : Körvåtnivå
12 : Körpolaritet
13 : Distorsionshopp
: Fasriktarresonans
: Fasriktare manuell
: Fasriktargrad
: Fasriktardjup
: Fasriktarvåtnivå
: Distorsionsförstärkning
: Distorson låg
: Distorsion hög
: Distorsionsnivå
: Fasriktarhopp
SW-65
Bilaga
M23: Multi23 (LFO Wah - Distortion - Chorus)
0 : Wah ingångsnivå
1 : Wah resonans
2 : Wah manuell
3 : Wah LFO grad
4 : Wah LFO djup
5 : Distorsionsförstärkning
6 : Distorson låg
7 : Distorsion hög
8 : Distorsionsnivå
9 : Körgrad
10 : Kördjup
11 : Körgensvar
12 : Körvåtnivå
13 : Körpolaritet
14 : Distorsionshopp
M24: Multi24 (Auto Wah - Distortion - Chorus)
0 : Wah ingångsnivå
1 : Wah resonans
2 : Wah manuell
3 : Wah djup
4 : Distorsionsförstärkning
5 : Distorson låg
6 : Distorsion hög
7 : Distorsionsnivå
8 : Körgrad
9 : Kördjup
10 : Körgensvar
11 : Körvåtnivå
12 : Körpolaritet
13 : Distorsionshopp
M25: Multi25 (Compressor - Distortion - Auto Pan)
0 : Kompressordjup
1 : Kompressoransats
2 : Kompressorfrisläppning
3 : Kompressornivå
4 : Distorsionsförstärkning
5 : Distorson låg
6 : Distorsion hög
7 : Distorsionsnivå
8 : Autopanoreringsgrad
9 : Autopanoreringsdjup
10 : Distorsionshopp
11 : Autopanoreringshopp
M26: Multi26 (Compressor - Distortion - Tremolo)
0 : Kompressordjup
1 : Kompressoransats
2 : Kompressorfrisläppning
3 : Kompressornivå
4 : Distorsionsförstärkning
5 : Distorson låg
6 : Distorsion hög
7 : Distorsionsnivå
8 : Tremolograd
9 : Tremolodjup
10 : Distorsionshopp
11 : Tremolohopp
SW-66
MIDI Implementation Chart
Model PX-3
Function
Transmitted
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
X
X
X
O
O
O
Dz Dz *² Dz Dz Dz Dz Dz *² Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz *² Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz Dz *² Dz Dz Dz Dz *² Dz Dz *²
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
°
±
µ
¶¬ ³¸
·
±°
±±
±¶
±·
±¸
±¹
¶´
¶µ
¶¶
¶·
·±
·²
·³
·´
·¶
··
·¸
¸°
¸±
¸²
¸³
¸´
¹±
¹³
±°°¬ ±°±
±²°
±²±
°­±²·
Control
Change
Program
Change
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
**: inget samband
Âáîë óåìåãô
Íïäõìáôéïî
Ðïòôáíåîôï Ôéíå
Äáôá åîôòù ÌÓ¬ ÍÓ *³
Öïìõíå
Ðáî
Åøðòåóóéïî
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò° *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò± *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò² *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò³ *³
Äáíðåò
Ðïòôáíåîôï Ó÷éôãè
Óïóôåîõôï
Óïæô ðåäáì
Æéìôåò Òåóïîáîãå
Òåìåáóå Ôéíå
Áôôáãë Ôéíå
Æéìôåò Ãõô Ïææ
Öéâòáôï òáôå
Öéâòáôï äåðôè
Öéâòáôï äåìáù
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò´ *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåòµ *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò¶ *³
ÄÓÐ Ðáòáíåôåò· *³
Ðïòôáíåîôï Ãïîôòïì
Òåöåòâ óåîä
Ãèïòõó óåîä
ÒÐÎ ÌÓ¬ ÍÓ *³
Áìì óïõîä ïææ
Òåóåô áìì ãïîôòïììåò
O
O
Remarks
Remarks
0 - 127
:True #
System Exclusive
Messages
Version : 1.0
*3
*1 : Beror på tonen.
*2 : Ett av dessa kontrolländringsmeddelanden sänds när motsvarande funktion tilldelas
knappen ASSIGNABLE 1 eller ASSIGNABLE 2.
*3 : För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
MA1003-A
PX3SW1A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement