Casio CTK-6250 Handbok
CTK6200_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時30分
CTK-6200
CTK-6250
WK-6600
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan
klaviaturen tas i bruk för första gången.
MA1307-B
CTK6200/WK6600SW1B
SW
CTK6200_sw.book
3 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Viktigt!
Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk.
• Kontrollera noga att den valfria nättillsatsen inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte
förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit
skadad.
• Försök aldrig att ladda batterierna.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Blanda aldrig gamla och nya batterier.
• Använd rekommenderade batterier eller likvärdig typ.
• Försäkra att plus- (+) och minuspolerna (–) är vända åt rätt håll såsom anges intill batterifacket.
• Byt batterier så snart som möjligt vid tecken på att de börjar bli svaga.
• Akta dig för att kortsluta batterikontakterna.
• Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder.
• Använd enbart nättillsatsen CASIO AD-A12150LW.
• Nättillsatsen är ingen leksak.
• Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
● All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt
annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
● UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN
OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
● Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.
● Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte.
● Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.
SW-1
CTK6200_sw.book
2 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Innehåll
Allmän översikt........................SW-4
Användning av autokomp .....SW-24
Avläsning av bildskärmen............................... SW-6
Lägen ............................................................. SW-7
Menyer ........................................................... SW-7
, Försiktighetsåtgärder när
”Please Wait” visas......................................... SW-7
Lagring av inställningar .................................. SW-8
Spelning av ett autokomp .............................SW-24
Val av ackordfingersättningsläge ..................SW-26
Modifiering av autokompmönster ..................SW-27
Användning av direktförinställning ................SW-27
Användning av autoharmonisering ...............SW-28
Användning av rytmredigering ......................SW-29
Att återställa den digitala klaviaturen till dess
grundinställningar ........................................... SW-8
Att bereda sig på att spela ......SW-9
Fastsättning av nothäftesställningen .............. SW-9
Strömförsörjning ............................................. SW-9
Anslutningar ..........................SW-11
Anslutning av hörlurar .................................. SW-11
Anslutning av en pedal ................................. SW-11
Anslutning av en mikrofon
(endast WK-6600) ........................................ SW-11
Anslutning av ljudutrustning eller en
förstärkare .................................................... SW-12
Medföljande och extra tillbehör .................... SW-12
Att välja och spela en ton .....SW-13
Att slå på strömmen till den
digitala klaviaturen........................................ SW-13
Att lyssna på demonstrationslåtar ................ SW-14
Val av en ton ................................................ SW-14
Lagring och delning av toner ........................ SW-15
Att höja och sänka klaviaturstämning
(Transponering) ............................................ SW-18
Användning av oktavskifte............................ SW-18
Användning av metronomen ........................ SW-19
Användning av ratten för tonhöjdsböjning .... SW-20
Val av temperament och
finstämning av dess skala ............................ SW-21
Automatisk spelning av arpeggiofraser
(Arpeggiator) ................................................ SW-23
SW-2
Att tillämpa effekter på ett
ljud...........................................SW-32
Effekternas konfiguration ..............................SW-32
Val av en effekt .............................................SW-34
Att skapa en användar-DSP .........................SW-36
Användning av mixern ..........SW-38
Översikt av mixern ........................................SW-38
Mixeroperation ..............................................SW-39
Mixerparameterinställningar..........................SW-41
Användning av
tonredigering..........................SW-44
Översikt av tonskapande ..............................SW-44
Att skapa en användarton .............................SW-45
Tonparameterinställningar ............................SW-47
Musikförinställning ................SW-49
Användning av musikförinställning................SW-49
Att skapa en användarförinställning..............SW-53
Redigering av en ackordföljd ........................SW-57
Lagring av klaviaturinställningar
i registerminnet ......................SW-61
Att lagra en inställning i registerminnet .........SW-62
Att återkalla en inställning från
registerminnet ...............................................SW-62
CTK6200_sw.book
3 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Innehåll
Användning av
sångsekventieraren ...............SW-63
Att starta direktinspelning (EASY REC)........ SW-63
Vad du kan göra med
sångsekventieraren ...................................... SW-65
Inspelning av enskilda spår .......................... SW-67
Användning av panelinspelning för att
skriva om sångrubrikinställningar ................. SW-71
Spelning av en inspelad sång ...................... SW-72
Redigering av en sång ................................. SW-74
Redigering av ett spår .................................. SW-78
Redigering av händelser .............................. SW-80
Direktinmatning av nothändelser
(steginmatning)............................................. SW-93
Referens................................SW-113
Felmeddelanden .........................................SW-113
Felsökning...................................................SW-114
Tekniska data..............................................SW-116
Driftsföreskrifter...........................................SW-118
DSP Effektlista ............................................SW-119
Fingersättningsguide...................................SW-124
Stödda inmatningstecken............................SW-124
Tilldelning av en MIDI-kanal till varje del.....SW-125
Parameterlista.............................................SW-126
Lista över ackordexempel ...........................SW-127
MIDI Implementation Chart
Användning av
funktionsmenyn .....................SW-95
Användning av funktionsmenyn ................... SW-95
Funktionsmenyinställningar .......................... SW-96
Användning av ett
minneskort ...........................SW-101
Isättning och urtagning av ett minneskort... SW-102
Aktivering av kortläget ................................ SW-102
Formatering av ett minneskort.................... SW-102
Lagring av den digitala klaviaturens
data på ett minneskort ................................ SW-103
Laddning av data från ett minneskort ......... SW-105
Att radera en fil på ett minneskort .............. SW-106
Att ändra namn för en fil på ett
minneskort .................................................. SW-106
Avspelning av en musikfil från ett
minneskort .................................................. SW-107
Anslutning till en dator .......SW-110
Minimala datorsystemkrav.......................... SW-110
Lagring och laddning av den
digitala klaviaturens minnesdata ................ SW-111
Användning av rytmdata (autokomp)
från en annan modell.................................. SW-111
Import av data från olika
förvaringsmedia .......................................... SW-112
SW-3
CTK6200_sw.book
4 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Allmän översikt
• Illustrationerna i detta instruktionshäfte visar WK-6600.
L-1 - L-17
C-1 - C-13
Ratt
S-1
T-1 - T-9
Baksida
SW-4
R-1 - R-20
CTK6200_02_sw.fm
5 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時31分
Allmän översikt
• Begreppet ”Digital klaviatur” i detta instruktionshäfte syftar på CTK-6200/CTK-6250/WK-6600.
• Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage.
• Det följande förklarar innebörden av symbolerna # och $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför.
# : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen R-13 (FUNCTION) intryckt medan du trycker på en annan knapp. Exempelvis
innebär SONG SEQUENCER, # EDIT att funktionen EDIT aktiveras genom att hålla knappen R-13 (FUNCTION) intryckt.
$ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. Exempelvis innebär METRONOME, BEAT $ att funktionen
BEAT aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund.
L-1
Strömbrytare POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞13
L-2
Volymreglage VOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞13
Registerknappar REGISTRATION
C-8
Bankknapp, raderingsknapp
BANK, DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . ☞58, 61, 85, 92
C-9
Knapp 1, införingsknapp
1, INSERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞58, 61, 87, 93
Rytmknappar RHYTHM
L-3
Knapp för pop/rock/dans
[A] POPS/ROCK/DANCE . . . . . . . . . . . . . . . ☞14, 24
L-4
Knapp för jazz/europeisk [B] JAZZ/EUROPEAN ☞24
L-5
Knapp för latinsk [C] LATIN . . . . . . . . . . . . . . . . ☞24
L-6
Knapp för värld/diverse, musikförinställning
[D] WORLD/VARIOUS, MUSIC PRESET . . . ☞24, 49
L-7
Knapp för pianorytmer, direktförinställning
[E] PIANO RHYTHMS,
ONE TOUCH PRESET . . . . . . . . . . . . . . ☞24, 27, 49
C-10 Knapp 2, kopieringsknapp 2, COPY . . . . . . . ☞61, 87
C-11 Knapp 3, kvantiseringsknapp 3, QUANTIZE . ☞61, 88
C-12 Knapp 4, stegknapp 4, STEP . . . . . . . . . ☞59, 61, 93
C-13 Lagringsknapp, menyknapp
STORE, #MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞7, 62
Tonknappar TONE
R-1
Pianoknapp [A] PIANO, 5 . . . . . . . . . . . . ☞14, 58, 87
R-2
Elpianoknapp [B] E. PIANO, 1 . . . . . . . . ☞14, 58, 87
R-3
Orgelknapp [C] ORGAN, 2 . . . . . . . . ☞14, 58, 87, 88
R-4
Gitarrknapp [D] GUITAR, • . . . . . . . . . . . ☞14, 58, 87
L-10 Tempoknapp TEMPO w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞19
R-5
Basknapp, pausknapp [E] BASS, REST . . . ☞14, 93
L-11 Tempoknapp, knackningsknapp
TEMPO q, #TAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞19
R-6
Strängknapp [F] STRINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞14
R-7
Bleckblåsknapp [G] BRASS, 6 . . . . ☞14, 58, 87, 88
R-8
Rörblås/flöjtknapp [H] REED/PIPE, 7 ☞14, 58, 87, 88
R-9
Synthknapp [I] SYNTH, 8 . . . . . . . . . . . . ☞14, 87, 88
L-8
L-9
Knapp för användarrytmer
[F] USER RHYTHMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞24, 27
Metronomknapp, slagknapp
METRONOME, $BEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞19
Rytm/sångkontrollknappar
RHYTHM/SONG CONTROLLER
R-10 Övrigtknapp [J] OTHERS, , . . . . . ☞14, 58, 87, 88
L-12 Upptakts-, repeteringsknapp
INTRO, REPEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞27, 73, 109
R-11 GM-knapp/trumknapp
[K] GM/DRUMS, . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞14, 93
L-13 Normal/utfyllnadsknapp, återspolningsknapp
NORMAL/FILL-IN, sREW . . . . . . ☞14, 27, 72, 107
R-12 Knapp för användartoner
[L] USER TONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞14, 45
L-14 Variations/utfyllnadsknapp, framspolningsknapp
VARIATION/FILL-IN, dFF . . . . . . ☞14, 27, 72, 107
R-13 Funktionsknapp FUNCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞95
L-15 Synkroniserings/avslutningsknapp, pausknapp
SYNCHRO/ENDING, PAUSE . . . . . ☞24, 27, 72, 107
R-14 Knappar för nej/–, ja/+, transponering
NO/–, YES/+, #TRANSPOSE . . . . . . . ☞6, 14, 18, 24
L-16 Start/stoppknapp, spel/stoppknapp,
demonstrationsknapp START/STOP,
PLAY/STOP, DEMO . . . . . . . . . . . . ☞14, 24, 72, 107
R-15 Utgångsknapp EXIT
L-17 Knapp för komp på/av, ackord, delval, demonstration
ACCOMP ON/OFF, $CHORDS,
PART SELECT, DEMO . . . . . . . . . . ☞14, 24, 26, 108
R-16 Införingsknapp ENTER
R-17 Knappar u, t, y, i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞7
R-18 Knapp för autoharmonisering/arpeggiator, typknapp
AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, $TYPE ☞23, 28
R-19 Delningsknapp SPLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞14
C-1
Bildskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞6
C-2
Inspelningsknapp RECORD . . . . . . . . . . . . . ☞63, 67, 68
R-20 Lagringsknapp, oktavknapp
LAYER, $OCTAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞14, 18
C-3
Knapp för sångsekventierare, redigering
SONG SEQUENCER, #EDIT . . . . . . . . . . ☞7, 67, 74
S-1
Ratt för tonhöjdsböjning PITCH BEND . . . . . . . . . . ☞20
T-1
SD-kortöppning SD CARD SLOT . . . . . . . . . . . . . . ☞101
T-2
Uttag USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞110
T-3
Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK . . . . . . . . . . . ☞11
T-4
Uttag AUDIO IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞12
Kortknapp, laddnings/lagringsknapp
CARD, #LOAD/SAVE . . . . . . . . . . ☞7, 102, 103, 105
T-5
Uttag MIC IN (enbart WK-6600) . . . . . . . . . . . . . . . . ☞11
T-6
Knapp MIC VOLUME (enbart WK-6600) . . . . . . . . . ☞11
Ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞6, 14, 24
T-7
Uttag LINE OUT R, L/MONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞12
T-8
Uttag PHONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞11
T-9
Uttag DC 12V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞9
C-4
Knapp för rytmredigering RHYTHM EDITOR . . . . . . ☞29
C-5
Mixer-, effektknapp MIXER, #EFFECT . . . . . ☞34, 39
C-6
Knapp för tonredigering, skala
TONE EDITOR, #SCALE . . . . . . . . . . . . . . . ☞21, 45
C-7
B
SW-5
CTK6200_sw.book
6 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Allmän översikt
6 Yta för tempo, takt, slag
Avläsning av bildskärmen
Detta avsnitt förklarar innehållet på den digitala klaviaturens
bildskärm.
1
2
Tempot visas som nu inställt värde, som slag per minut.
Autokomp, metronomen (sidan SW-19) och annan
avspelning utförs med tempot som här visas. Värdena
MEASURE och BEAT räknas uppåt efter hand som
autokomp, metronomen eller annan avspelning fortgår.
Indikator för nu vald post
Posten som nu är vald på den visade skärmen anges av
tjocka klamrar (%) och en stor punkt (0). Den nu valda
posten är den som påverkas när knapparna R-14 (–, +) eller
rattarna används.
4 5
6
3
1 Yta för detaljerad information
Denna yta uppvisar diverse information när den digitala
klaviaturen används. Använd denna yta för att bekräfta
proper drift vid ändring av värden, val av en menypost och
när andra operationer utförs.
2 Yta för nivåmätare
Denna nivåmätare visar volymnivån för noterna som ljuder
när du spelar något på klaviaturen eller när autokomp
spelas. Det finns totalt 32 delar, 16 vardera i grupp A och
grupp B. Indikatorn L visas i det nedre vänstra hörnet
medan delarna för grupp A anges av nivåmätaren, medan
indikatorn M visas i det nedre vänstra hörnet medan
delarna för grupp B anges.
Se ”Hur delar är organiserade” (sidan SW-38) för närmare
detaljer om delar.
3 Indikatorytor
Indikatorytan visar information såsom nuvarande läge
(sidan SW-7), tillstånd för inställningar, tillstånd för
autokomp och annan information.
Det finns två typer av indikatorer: indikatorer av texttyp
såsom : och indikatorer av pekartyp (K). När det
gäller indikatorer av pekartyp anges en inställning eller ett
tillstånd av placeringen för K intill den fasta texten längs
sidorna av skärmen. Placeringen för pekaren (K) på höger
sida av skärmen i exemplet nedan anger REVERB.
4 Yta för registerbank
Denna yta visar numret på den nu valda registerbanken
(sidan SW-61).
5 Ackordyta
Denna yta visar ackordet som spelas när autokomp (sidan
SW-24) eller musikförinställning (sidan SW-49) används.
Den kan även visa fraktionsackord genom att visa
ackordroten (C, G el.dyl.) och typen (m, 7-dels el.dyl.).
SW-6
På denna skärm är ”RHYTHM” vald då den innesluts av tjocka
klamrar. Detta anger att rytminställningen går att ändra.
På denna skärm är ”Touch” vald då 0 står intill denna. Det
anger att värdet till höger om ”Touch”, som innesluts av tjocka
klamrar, går att ändra.
CTK6200_sw.book
7 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Allmän översikt
Lägen
Menyer
Din digitala klaviatur har tre olika lägen: ett rytmläge, ett
kortläge och ett sångsekventierarläge. Det nu valda läget
visas som en indikator på skärmen.
Kortläge
Knapp C-7 (CARD)
eller R-15 (EXIT)
Du kan utföra samma åtgärder för att visa läges- och
funktionsspecifika menyer. Uppvisa en meny genom att hålla
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt medan du trycker på
knappen C-13 (MENU). Exempelvis uppträder menyn
”Performance” nedan om du utför ovanstående operation när
rytmläget är aktiverat. Denna meny ger tillgång till olika
funktioner för framförandet.
Knapp C-7 (CARD)
Rytmläge
Knapp C-3 (SONG
SEQUENCER)
Knapp C-3 (SONG
SEQUENCER) eller R-15 (EXIT)
Sångsekventierarläge
• Rytmläge (indikatorn : visas)
Rytmläget är grundinställt läge vid strömpåslag. Rytmläget
utgör grundläge och är det läge du bör välja för att spela på
klaviaturen eller använda autokomp.
• Kortläge (indikatorn ; visas)
Aktivera kortläget när du vill utföra operationer med ett
minneskort. Se ”Användning av ett minneskort” (sidan
SW-101) för närmare detaljer.
– I rytmläget gör ett tryck på knappen C-7 (CARD) att
kortläget aktiveras.
– I kortläget gör ett tryck på knappen C-7 (CARD) eller
R-15 (EXIT) att du återgår till rytmläget.
• Sångsekventierarläge (indikatorn < visas)
Aktivera sekventierarläget när du vill spela in ett
framträdande med klaviaturen och autokomp eller för att
avspela sångdata. Se ”Användning av sångsekventieraren”
(sidan SW-63) för närmare detaljer.
– I rytmläget gör ett tryck på knappen C-3 (SONG
SEQUENCER) att sångsekventierarläget aktiveras.
– I sångsekventierarläget gör ett tryck på knappen C-3
(SONG SEQUENCER) eller R-15 (EXIT) att du återgår
till rytmläget.
• Den nu valda posten är den som har 0 intill den. Använd
knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0 upp och ned.
Knapparna R-17 (u, i) kan även användas till att rulla
mellan menysidor.
• Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna en uppvisad
meny. I vissa fall måste du kanske trycka på knappen R-15
(EXIT) flera gånger.
• Menyposter och operationer för specifika lägen och
funktioner beskrivs i respektive avsnitt i detta
instruktionshäfte.
, Försiktighetsåtgärder när
”Please Wait” visas
Försök aldrig att utföra någon operation eller sätta i eller ta ur
ett minneskort medan meddelandet ”Please Wait” visas på
skärmen. Vänta tills meddelandet försvinner.
• ”Please Wait” anger att den digitala klaviaturen utför
datalagring. Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar
ur minneskortet kan datan i den digitala klaviaturen raderas
eller bli förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren L-1
(POWER).
• Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan SW-114) om detta
inträffar.
• Efter att ha använt ett läge utöver rytmläget och utfört
önskade operationer bör du alltid återgå till rytmläget.
Rytmläget är grundinställt läge vid strömpåslag.
• Alla operationer som beskrivs i detta instruktionshäfte
utförs i rytmläget, såvida inte annat specifikt anges.
SW-7
CTK6200_sw.book
8 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Allmän översikt
Lagring av inställningar
Den digitala klaviaturen är försedd med en sångsekventierare
och övriga funktioner som medger lagring av datan du skapar.
Den lagrade datan bevaras även när den digitala klaviaturen
slås av.*
Vanligtvis återställs dock ton, rytm och andra inställningar du
utför på den digitala klaviaturens konsol till deras
grundinställningar när strömmen slås av.
Det går att ställa in den digitala klaviaturen så att den
memorerar den senaste inställningen eller tillämpar en
förbestämd inställning varje gång den slås på. Se
”AutoResume (Autofortsättning)” (sidan SW-99) och ”Default
(Grundinställningar)” (sidan SW-99) för närmare detaljer.
* Följande data och inställningar bevaras alltid även när
strömmen slås av.
– Data för registerinställning (sidan SW-61)
– Sångsekventierardata (sidan SW-63)
– Användarrytmdata (sidan SW-29)
– Användarförinställningsdata (sidan SW-53)
– Användartondata (sidan SW-44)
– Användar-DSP-data (sidan SW-36)
– Inställning av skärmkontrast (sidan SW-98)
– Inställning av autofortsättning (sidan SW-99)
Att återställa den digitala
klaviaturen till dess
grundinställningar
Det går att radera all data i klaviaturens minne och återställa
alla parametrar till deras ursprungliga grundinställningar. Se
”Att initialisera all data och inställningar (eller enbart
parameterinställningar)” (sidan SW-100) för närmare detaljer.
SW-8
CTK6200_sw.book
9 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att bereda sig på att spela
Användning av ett vägguttag
Fastsättning av
nothäftesställningen
Använd endast den nättillsats (normen JEITA, med enhetlig
kontaktpolaritet) som specifikt anges för denna produkt.
Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel.
Nothäftesställning
Specificerad nättillsats: AD-A12150LW
Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta
nättillsatsen såsom visas på bilden nedan.
Uttag T-9 (DC 12V)
Vägguttag
Strömförsörjning
Nätkabel
Förbered ett vägguttag eller batterier.
• Följ noga anvisningarna i det separata
”Säkerhetsföreskrifter”. Felaktigt bruk av denna
produkt skapar risk för elstötar och brand.
• Försäkra alltid att produkten är avslagen före
anslutning eller urkoppling av nättillsatsen eller före
isättning eller urtagning av batterier.
Nättillsats
• Utformning och typ beror på din
geografiska placering.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Undvik att placera någon tyngd på nätkabeln då detta
kan skada ledningarna.
Böj inte!
Tvinna inte!
• För aldrig in några metallbitar, pennor eller andra
föremål i uttaget DC 12V på produkten. Detta skapar
risk för olyckor.
SW-9
CTK6200_sw.book
10 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att bereda sig på att spela
Användning av batterier
Du kan använda sex batterier av storlek D för
strömförsörjning.
• Använd alkaliska eller zinkkarbonbatterier.
Använd aldrig oxyrid eller andra nickelbaserade batterier.
1. Öppna batterilocket på undersidan av den
digitala klaviaturen.
■ Batterivarning
Det följande visar ungefärlig batterilivslängd.
4 timmar* på alkaliska batterier
* Värdena ovan anger vanlig batterilivslängd vid en normal
temperatur och medelhög volyminställning. Extrema
temperaturer eller spelning på väldigt höga volymnivåer
kan förkorta batterilivslängden.
Indikatorerna nedan börjar blinka för att upplysa dig om att
batterierna börjar bli svaga. Sätt i en omgång nya batterier.
2. Placera sex batterier av storlek D i batterifacket.
• Försäkra att batteriernas positiva + och negativa poler är vända såsom anges på bilden.
3. För in flikarna på batterilocket i hålen på sidan
av batterifacket och stäng sedan locket.
Flikar
SW-10
Batterivarning (blinkar)
CTK6200_sw.book
11 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Anslutningar
Anslutning av hörlurar
Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda
högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen
utan att störa omgivningen.
• Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter
hörlurar.
Uttag T-8 (PHONES)
• Hörlurar medföljer inte den digitala klaviaturen.
• Använd separat inköpta hörlurar.
• Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under
långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad
när du slutar använda hörlurarna.
Anslutning av en pedal
Anslutning av en separat inköpt pedal medger
pedaloperationer som gör ditt spelande mera mångsidigt. Se
”Ped.Setting (Pedalinställning)” (sidan SW-96) för detaljer om
vilka typer av effekter som kan tillämpas med pedalen.
Anslutning av en mikrofon
(endast WK-6600)
Du kan ansluta (enbart) en dynamisk mikrofon till den digitala
klaviaturen för utmatning via den digitala klaviaturens
högtalare.
Uttag T-5 (MIC IN)
• Du kan justera volymnivån för mikrofoningången med
reglaget T-6 (MIC VOLUME). Mikrofonvolymen kan
regleras oberoende av den samlade klaviaturvolymen.
• Inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas också för
inmatning från mikrofonen. Du kan även använda mixern till
att justera hur effekter tillämpas, högtalarnas
stereopanorering och övriga parametrar.
Se ”Att välja och spela en ton” (sidan SW-13) och
”Användning av mixern” (sidan SW-38) för närmare
detaljer.
• Kontrollera att både den digitala klaviaturen och
mikrofonen är avslagna före anslutning av en mikrofon.
• Ställ båda reglagen L-2 (VOLUME) och T-6 (MIC
VOLUME) på en låg nivå före anslutning. Justera sedan
volymen till en lämplig nivå efter anslutning av
mikrofonen.
Uttag T-3 (SUSTAIN/ASSIGNABLE)
SW-11
CTK6200_sw.book
12 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Anslutningar
Anslutning av ljudutrustning eller
en förstärkare
Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till den
digitala klaviaturen och sedan använda yttre högtalare för att
framställa ett kraftigare och klarare ljud.
• Ställ först volymreglaget L-2 (VOLUME) på en låg nivå
innan du ansluter någon apparat till den digitala
klaviaturen. Justera sedan volymen till önskad nivå
efter anslutning.
• Läs noga dokumentationen som medföljer
utrustningen ifråga innan du ansluter något till den
digitala klaviaturen.
Gitarrförstärkare
Klaviaturförstärkare o.dyl.
INPUT 1
INPUT 2
Standardkontakt
Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare
LEFT (vit)
RIGHT (röd)
Stiftkontakt
Utmatning av klaviaturens noter till
ljudutrustning 1
Använd separat inköpta anslutningskablar till att ansluta yttre
ljudutrustning till uttagen T-7 (LINE OUT) på den digitala
klaviaturen såsom visas på Bild 1. Utgången LINE OUT R är
ljudet för höger kanal medan utgången LINE OUT L/MONO är
ljudet för vänster kanal. Du måste själv införskaffa
anslutningskablar likt de som visas på bilden för anslutning av
ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis
ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som
motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) till vilket den digitala
klaviaturen är ansluten. Använd volymreglaget L-2
(VOLUME) för att justera volymnivån.
Utmatning av klaviaturnoter till en
musikinstrumentförstärkare 2
Använd en separat inköpt anslutningskabel till att ansluta
förstärkaren till endera uttagen T-7 (LINE OUT) på den
digitala klaviaturen såsom visas på Bild 2. Utgången T-3
(SUSTAIN/ASSIGNABLE) är ljudet för höger kanal, medan
utgången LINE OUT L/MONO är ljudet för vänster kanal.
Anslutning till enbart uttaget LINE OUT L/MONO utmatar en
blandning av båda kanalerna. Du måste själv införskaffa en
anslutningskabel likt den som visas på bilden för anslutning
av förstärkaren. Använd volymreglaget L-2 (VOLUME) för att
justera volymnivån.
SW-12
Att spela yttre utrustning från den digitala
klaviaturen 3
Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta den
yttre ljudutrustningen till uttaget T-4 (AUDIO IN) på den
digitala klaviaturen såsom visas på Bild 3. Anslutningskabeln
bör ha en stereominikontakt i ena ändan och en kontakt som
lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra ändan.
Använd volymreglaget L-2 (VOLUME) för att justera
volymnivån.
Portabel ljudspelare
el.dyl.
Stereominikontakt
Medföljande och extra tillbehör
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar
och personskador.
• Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat
för denna produkt från CASIO:s katalog som finns hos din
handlare samt från CASIO:s websajt vid följande URL.
http://world.casio.com/
CTK6200_sw.book
13 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
L-1
L-3
R-1 - R-12
L-2
R-14
L-13
L-17
L-14 L-16
Att slå på strömmen till den
digitala klaviaturen
1. Vrid reglaget L-2 (VOLUME) mot MIN för att
ställa in en låg volymnivå.
2. Se ”Anslutningar” (sidan SW-11) för anslutning
av hörlurar, förstärkare eller annan utrustning.
3. Tryck på strömbrytaren L-1 (POWER) för att slå
på strömmen.
• Bildskärmen på den digitala klaviaturen ser ut såsom
visas nedan, vilket anger att det går att börja spela med
en pianoton (och grundinställningar som gäller vid
strömpåslag).
R-19
R-20
• Ett lätt tryck på L-1 (POWER) tänder skärmen tillfälligt,
men strömmen slås inte på. Det tyder inte på fel. Tryck
in L-1 (POWER) bestämt och till fullo för att slå på
strömmen.
• Enligt den initiala inställningen återställs den digitala
klaviaturen till dess grundinställningar närhelst den
slås av. Det går att ändra den initiala inställningen så
att klaviaturen memorerar den senaste inställningen
eller tillämpar en förbestämd inställning varje gång den
slås på. Se ”AutoResume (Autofortsättning)” (sidan
SW-99) och ”Default (Grundinställningar)” (sidan
SW-99) för närmare detaljer.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
Automatiskt strömavslag
• Tryck åter på strömbrytaren L-1 (POWER) för att slå av
den digitala klaviaturen.
Den digitala klaviaturen är utformad för att slås av automatiskt
för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en
förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är
sex minuter vid batteridrift och fyra timmar vid drift med
nättillsatsen.
• Automatiskt strömavslag är aktiverat när ”on” är vald för
”AutoPower (Automatiskt strömavslag)” (sidan SW-98).
Grundinställningen är ”on”. Koppla ur automatiskt
strömavslag genom att välja ”oFF” för ”AutoPower”
(Automatiskt strömavslag).
• Även proceduren nedan kan användas för att tillfälligt
koppla ur automatiskt strömavslag när den är aktiverad.
SW-13
CTK6200_sw.book
14 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
■ Att koppla ur automatiskt strömavslag
1. Tryck på strömbrytaren L-1 (POWER) för att slå
av den när den digitala klaviaturen är påslagen.
2. Håll knappen L-3 ([A] POPS/ROCK/DANCE)
intryckt och tryck samtidigt på L-1 (POWER) för
att slå på den digitala klaviaturen.
Val av en ton
Tonerna på denna digitala klaviatur är indelade i grupper som
var och en motsvarar en av de 12 knapparna TONE. Välj en
ton genom att ange dess grupp och tonnummer.
Gör på följande sätt för att välja en enskild ton som tillämpas
över hela tangentbordet.
Att välja en ton
1. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
gruppen och numret på den önskade tonen.
2. Kontrollera att indikatorerna @ och A
• Automatiskt strömavslag kopplas nu ur.
• Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när klaviaturen
slås av efter att ha utfört stegen ovan.
inte visas på skärmen.
• Om dessa visas ska du trycka på knappen R-19
(SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda
från skärmen.
3. Använd knapparna R-1 ([A] PIANO) till R-12 ([L]
USER TONES) för att välja en tongrupp.
Att lyssna på demonstrationslåtar
1. Håll knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) intryckt
och tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP).
• Knappen R-12 ([L] USER TONES) väljer gruppen för
användartoner. Se ”Användning av tonredigering”
(sidan SW-44) för närmare detaljer.
4. Använd ratten för att rulla genom tonnumren
• Detta startar spelning av demonstrationslåtar.
• Den digitala klaviaturen har fem olika
demonstrationslåtar. Även knapparna R-14 (–, +) kan
användas för att välja en demonstrationslåt.
• Ett tryck på knappen L-14 (dFF) utför snabbspelning
framåt av demonstrationslåten, medan knappen L-13
(sREW) utför snabbspelning bakåt. Om knappen
L-13 (sREW) hålls intryckt tills avspelning når början
av den nuvarande låten stoppas avspelning vid denna
punkt. Normal avspelning återtas när du släpper
knappen L-13 (sREW). Om knappen L-14 (dFF)
hålls intryckt fortsätter snabbspelning framåt även efter
att slutet av låten har nåtts.
• Du kan spela med på tangentbordet när
demonstrationslåten avspelas. Det går dock inte att
ändra tonen som tilldelats tangentbordet. Enbart de
operationer som anges ovan kan utföras under
spelning av en demonstrationslåt.
2. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
stoppa spelning av en demonstrationslåt.
SW-14
tills det önskade numret visas.
Exempel: Grupp [C], nummer 006
Nummer
Tonnamn
Grupp
CTK6200_sw.book
15 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
5. Nu kan du börja spela på tangentbordet med
den valda tonen.
• Även knapparna R-14 (–, +) kan användas för att välja en
demonstrationslåt. Håll endera knappen intryckt för att rulla
genom tonnumren i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på
båda knapparna R-14 (–, +) väljer ton 001 i den nu valda
gruppen.
Lagring och delning av toner
Du kan ställa in tangentbordet så att det spelar två olika toner
samtidigt (lagring) eller olika toner i det vänstra och högra
registret (delning). Du kan även använda lagring och delning i
kombination och därmed spela tre olika toner samtidigt.
Delen UPPER 1 används ensam vid spelning av en enskild
ton på tangentbordet. Vid lagring av två toner används
delarna UPPER 1 och UPPER 2. Vid delning av
tangentbordet mellan två toner spelar tangentbordets låga
register delen LOWER.
• En ton över hela tangentbordet (sidan SW-14)
Denna inställning använder endast delen UPPER 1
(Lagring: Av, Delning: Av).
• Tre toner, två lagrade toner för det högra registret och
en ton för det vänstra registret på tangentbordet (sidan
SW-17)
Denna inställning använder delen UPPER 1, delen
UPPER 2 och delen LOWER (Lagring: På, Delning: På).
LOWER
UPPER 1
UPPER 2
• Du kan utföra inställningarna nedan för att justera varje del
när flera toner används vid lagring och delning.
Att justera denna
inställning för varje del:
Gå hit för mer information:
Oktavskifte
Användning av oktavskifte
(sidan SW-18)
Volymbalans
Användning av mixern
(sidan SW-38)
Stereoposition, effektnivåer
(efterklang, kör) och andra
detaljerade inställningar
UPPER 1
• Två lagrade toner över hela tangentbordet (sidan
SW-16)
Denna inställning använder delarna UPPER 1 och
UPPER 2 (Lagring: På, Delning: Av).
UPPER 1
UPPER 2
• Två toner, en för det vänstra och en för det högra
registret på tangentbordet (sidan SW-17)
Denna inställning använder delarna UPPER 1 och LOWER
(Lagring: Av, Delning: På).
LOWER
UPPER 1
SW-15
CTK6200_sw.book
16 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
C-6
R-15
R-16
L-9
L-10
L-11
R-14
R-17
R-13
R-19
R-18 R-20
Att lagra två toner
1. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
Att dela tangentbordet mellan två toner
1. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
gruppen (-erna) och numren på de två tonerna
(ton för delen UPPER 1 och ton för delen
UPPER 2) du vill använda.
gruppen (-erna) och numren på de två tonerna
(ton för delen UPPER 1 och ton för delen
LOWER) du vill använda.
2. Kontrollera att indikatorerna @ och A
2. Kontrollera att indikatorerna @ och A
inte visas på skärmen.
inte visas på skärmen.
• Om dessa visas ska du trycka på knappen R-19
(SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda
från skärmen. När ingen indikator visas blir tonen du
väljer tonen för delen UPPER 1.
• Om dessa visas ska du trycka på knappen R-19
(SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda
från skärmen. När ingen indikator visas blir tonen du
väljer tonen för delen UPPER 1.
3. Använd knapparna TONE och ratten för att välja
ton för delen UPPER 1.
4. Tryck på knappen R-20 (LAYER).
• Indikatorn A dyker nu upp på skärmen. Detta
anger att tonen du väljer blir tonen för delen UPPER 2.
5. Använd knapparna TONE och ratten för att välja
ton för delen UPPER 2.
6. Spela något på tangentbordet för att lyssna på
hur de lagrade tonljuden låter.
7. Avbryt tonlagring genom att åter trycka på
knappen R-20 (LAYER) så att indikatorn A
slocknar på skärmen.
3. Använd knapparna TONE och ratten för att välja
ton för delen UPPER 1.
4. Tryck på knappen R-19 (SPLIT).
• Indikatorn @ dyker nu upp på skärmen. Detta
anger att tonen du väljer blir tonen för delen LOWER.
5. Använd knapparna TONE och ratten för att välja
ton för delen LOWER.
6. Spela något på den vänstra och högra sidan av
tangentbordet för att höra om tonerna är rätt
tilldelade.
• Det går även att ange tangentbordets delningspunkt,
d.v.s. punkten där tangentbordet delas mellan det
vänstra och högra registret. Se ”Att ange
tangentbordets delningspunkt” (sidan SW-17) för
närmare detaljer.
7. Avbryt delning genom att åter trycka på
knappen R-19 (SPLIT) så att indikatorn @
slocknar på skärmen.
SW-16
CTK6200_sw.book
17 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
Att ange tangentbordets delningspunkt
1. Håll knappen R-19 (SPLIT) intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som ska befinna sig
längst till vänster på den högra sidans register
(delen UPPER 1).
LOWER del
UPPER 1 del
Samtidig användning av lagring och delning
1. Utför steg 1 till 6 i proceduren under ”Att lagra
två toner” (sidan SW-16).
2. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
gruppen och numret på tonen du vill tilldela
delen LOWER.
3. Tryck på knappen R-19 (SPLIT).
• Indikatorn @ dyker nu upp på skärmen. Detta
anger att tonen du väljer blir tonen för delen LOWER.
Intryckt
tangent
4. Använd knapparna TONE och ratten för att välja
ton för delen LOWER.
5. Spela något på den vänstra och högra sidan av
Delningspunkt
• Namnet på tangenten du tryckte på visas på skärmen
som det nya namnet för delningspunkt.
• Du kan även använda knapparna R-14 (–, +) för att
ändra det visade tangentnamnet för delningspunkt.
2. Släpp knappen R-19 (SPLIT) efter avslutad
procedur.
• Grundinställd delningspunkt är vid tangenten F#3.
• Under spelning av autokomp (sidan SW-24) blir
tangentbordet till vänster om delningspunkten tangentbord
för ackord.
tangentbordet för att höra om tonerna är rätt
tilldelade.
• Den högra sidan av tangentbordet spelar tonerna
UPPER 1 och UPPER 2 i en lagrad konfiguration,
medan den vänstra sidan spelar tonen LOWER.
6. Avbryt delning genom att åter trycka på
knappen R-19 (SPLIT) så att indikatorn @
slocknar på skärmen.
7. Avbryt tonlagring genom att åter trycka på
knappen R-20 (LAYER) så att indikatorn A
slocknar på skärmen.
SW-17
CTK6200_sw.book
18 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
Att höja och sänka
klaviaturstämning
(Transponering)
Transponeringsfunktionen gör att du kan höja eller sänka
klaviaturens samlade stämning i steg om halvtoner. Använd
denna funktion för att justera stämningen till en tonhöjd som
bättre passar en vokalist, ett annat instrument el.dyl.
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
Användning av oktavskifte
Oktavskifte kan användas till enskild ändring av oktaven för
delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER. Oktavskifte kan
användas till att höja eller sänka oktaven för en sång, att
tilldela olika oktaver till tangentbordets vänstra och högra sida
när tangentbordet är delat, eller att spela två noter i olika
oktaver när tangentbordet är lagrat.
1. Håll knappen R-20 (OCTAVE) intryckt tills
skärmen för oktavskifte nedan uppträder.
tryck på en av knapparna R-14 (–, +).
Mängd oktavskifte (oktavenhet)
Delnamn
• Detta visar transponeringsskärmen nedan.
• Detta anger att du kan ändra oktav för delen UPPER 1.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange mängden oktavskifte.
• Det går att utföra oktavskifte inom omfånget –2 till 0 till
+2.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) till att
ändra det inställda värdet.
• Klaviaturens stämning går att ändra inom omfånget –12
till 00 till +12.
3. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION).
• Detta lämnar transponeringsskärmen.
3. Ändra oktav för delen UPPER 2 genom att
trycka på knappen R-20 (OCTAVE).
• Det gör att ”UPPER 2” visas på skärmen, vilket anger
att du kan ändra oktav för delen UPPER 2. Utför
samma åtgärd som i steg 3 för att ange mängden
oktavskifte.
4. Ändra oktav för delen LOWER genom att trycka
på knappen R-20 (OCTAVE).
• Inställning av ett transponeringsvärde utöver 00 gör att
indikatorn B dyker upp på skärmen.
• Nuvarande transponeringsinställning tillämpas på noterna
för alla delar (UPPER 1, UPPER 2, LOWER, autokomp etc.)
som spelas på tangentbordet. Notnumret för MIDI-utgång
vid tryck på en tangent ändras också i enlighet med
transponeringsinställningen.
SW-18
• Det gör att ”LOWER” visas på skärmen, vilket anger att
du kan ändra oktav för delen LOWER. Utför samma
åtgärd som i steg 3 för att ange mängden oktavskifte.
5. Tryck på knappen R-20 (OCTAVE) eller R-15
(EXIT).
• Detta lämnar skärmen för oktavskifte.
CTK6200_sw.book
19 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
Användning av metronomen
1. Tryck på knappen L-9 (METRONOME).
Att ändra tempoinställning
Det går att använda två olika metoder för att ändra
tempoinställning: med knapparna TEMPO eller genom att
knacka slag med en knapp.
■ Att ändra tempo med knapparna TEMPO
1. Tryck på knappen L-10 (TEMPO w)
• Detta startar metronomen.
• Skärmen visar tempot tillsammans med en räkning av
takter och slag sedan du startade metronomen.
(långsammare) eller L-11 (TEMPO q)
(snabbare).
• Detta visar temposkärmen nedan.
Tempo
Slag
Takt
2. Tryck åter på knappen L-9 (METRONOME) för
att stoppa metronomen.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
2. Använd knapparna L-10 (TEMPO w) och L-11
Att ändra antal slag per takt
1. Håll knappen L-9 (BEAT) intryckt tills skärmen
för metronomslag nedan uppträder.
(TEMPO q) till att ändra tempot (slag per
minut).
• Håll endera knappen intryckt för att rulla genom
inställningsvärden i snabbare takt.
• Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 30 till
255.
3. Tryck på knappen R-15 (EXIT).
• Detta lämnar temposkärmen.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja en slaginställning.
• Du kan välja 0 eller ett värde från 2 till 6. Val av 0 för
denna inställning gör att varje slag anges av samma
ljud (ingen klocka i början av varje takt).
3. Tryck på knappen L-9 (BEAT) eller R-15 (EXIT).
• Detta lämnar skärmen för metronomslag.
SW-19
CTK6200_sw.book
20 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
■ Att justera tempot genom att knacka en takt
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
knacka på knappen L-11 (TAP) fyra gånger med
den hastighet (tempo) du vill ställa in.
Användning av ratten för
tonhöjdsböjning
Ratten PITCH BEND (S-1) låter dig ändra tonhöjd i noterna
som spelas genom att vrida ratten framåt eller bakåt. Vrid
ratten bort från dig för att höja tonhöjden eller mot dig för att
sänka den. När ratten släpps återställs tonhöjden för noterna
automatiskt till den normala.
• Den första knackningen på knappen L-11 (TAP) gör att
skärmen nedan uppträder.
• Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara vriden när du
slår på klaviaturen.
• Tempoinställningen ändras i enlighet med hastigheten
på din knackning så snart du knackat den fjärde
gången.
• Inställningen makuleras om du släpper knappen R-13
(FUNCTION) innan du knackat på knappen L-11 (TAP)
fyra gånger.
2. Efter inställning av tempot med knackning kan
du utföra proceduren under ”Att ändra tempo
med knapparna TEMPO” (sidan SW-19) för
finjustering.
SW-20
• Det går även att ändra omfånget för tonhöjdsratten
(böjningsomfånget) globalt eller för en specifik del. Se
”BendRange (Böjningsonfång)” (sidan SW-96) och
”Delparametrar” (sidan SW-43) för närmare detaljer.
CTK6200_sw.book
21 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
Val av temperament och
finstämning av dess skala
Använd skalfunktionen för att välja ett av 17 förinställda
temperament (stämningar) för den inbyggda ljudkällan. Du
kan även finstämma varje not i en skala (från C till B) i enheter
om en cent. Efter val av ett av de förinställda temperamenten
kan du redigera det enligt dina behov.
Du kan även ange om nuvarande skalinställningar (inställning
av temperament och finstämning) ska tillämpas på autokomp
(kompskala).
• Inställningarna du utför med skalfunktionen bevaras även
när den digitala klaviaturen slås av.
Att välja en förinställd skala
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa
skalskärmen där 0 återfinns vid ”Preset”.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett temperament.
• Val av ett temperament utöver 01: Equal gör att
indikatorn C dyker upp på skärmen.
• Det följande visar temperamentnummer och -namn
som visas på skärmen.
Nummer
Förinställt
temperament
Skärmnamn
01
Equal
Jämntempererat
02
Pure Major
Endast durintonation
03
Pure Minor
Endast mollintonation
04
Pythagorean
Pythagorean system
05
Kirnberger 3
Kirnberger III
06
Werckmeister
Werckmeister 1-3 (III)
07
Mean-Tone
Medelton
08
Rast
Rast
09
Bayati
Bayati
10
Hijaz
Hijaz
11
Saba
Saba
12
Dashti
Dashti
13
Chahargah
Chahargah
14
Segah
Segah
15
Gurjari Todi
Gurjari Todi
16
Chandrakauns
Chandrakauns
17
Charukeshi
Charukeshi
4. Utför följande steg för att bestämma rotnoten
för ett temperament.
(1) Tryck på knappen R-17 (i).
• Detta visar inställningsskärmen för rotnot.
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar nedanstående valskärm för förinställda
temperament.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
rotnoten (C till B).
• Du kan även bestämma rotnoten med
tangentbordet.
SW-21
CTK6200_sw.book
22 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) två gånger efter
avslutad procedur.
• Detta återgår till skärmen som visades innan du
uppvisade skalskärmen.
Att ange om nuvarande skalinställningar ska
tillämpas på autokomp (kompskala)
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa
skalskärmen.
• Inställningen av rotnot som här anges bevaras även om du
senare ändrar till ett annat förinställt temperament.
Finstämning av en skala
2. Använd knappen R-17 (i) för att flytta 0 till
”AcmpScale”.
1. Utför vid behov proceduren under ”Att välja en
förinställd skala” (sidan SW-21) för att välja ett
förinställt temperament.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa
skalskärmen.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra det inställda värdet.
Välj denna
inställning:
Att göra detta:
3. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”FineTune” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar nedanstående skärm för skalfinstämning.
Ej tillämpa skalinställningar på
autokomp
oFF
Tillämpa skalinställningar på
autokomp
on
4. Kontrollera att inställningen är som du önskar
och tryck på knappen R-15 (EXIT).
• Detta återgår till skärmen som visades innan du
uppvisade skalskärmen.
4. Du kan justera stämningen för varje enskild not
i skalan.
(1) Använd knappen R-17 (t) för att flytta 0 till ”Note”
och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att välja namnet på noten du vill finstämma.
• Du kan även trycka på en tangent för att ange
noten.
(2) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till ”Cent”
och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att finstämma den valda noten. Du kan finstämma
en not inom omfånget –99 till +99 cent.
• Justering av samtliga noter i skalan till 0 ändrar den
valda stämningen till jämntempererad. Indikatorn
C uppträder på skärmen när någon not i skalan
har ett värde utöver 0.
5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) två gånger efter
slutförd justering.
• Detta återgår till skärmen som visades innan du
uppvisade skalskärmen.
SW-22
• Ovanstående på/avslagen inställning av skalan påverkar
autokompdelarna för bas och ackord 1 till ackord 5 (A11 till
A16). Du kan även slå skalinställningar på eller av för varje
enskild del med delparameterinställningen (sidan SW-43)
”Scale (Delskala möjlig)”.
CTK6200_sw.book
23 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att välja och spela en ton
Automatisk spelning av
arpeggiofraser (Arpeggiator)
Arpeggiatorn gör det möjligt att spela olika arpeggio och
övriga fraser automatiskt genom att blott trycka på
tangenterna. Det går att välja bland ett antal olika
arpeggioalternativ, inklusive att spela arpeggio från ett
ackord, spela olika fraser automatiskt, och mycket mer.
4. Tryck på knappen R-18 (AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR).
• Det gör att en pekarindikator dyker upp på skärmen
intill ARPEG.
1. Håll knappen R-18 (AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR) intryckt tills skärmen för typval
nedan uppträder.
Tänd
5. Utför önskade arpeggiatorinställningar.
• Inställningarna du kan utföra beskrivs i tabellen nedan.
Se ”Att ändra inställning för en funktionsmenypost”
(sidan SW-95) för närmare detaljer om att göra
inställningar.
För information om denna
inställning:
Huruvida arpeggio ska spelas när
tangenterna är nedtryckta eller
efter att tangenterna släpps
Gå hit:
ArpegHold
(Arpeggiatorlås)
(sidan SW-97)
Antal gånger arpeggio spelas inom ArpegSpeed
ett slag
(Arpeggiatorhastighet)
(sidan SW-97)
Typnummer
Typnamn
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ArpegPart
Huruvida arpeggio ska spelas vid
(Arpeggiatordel)
tryck på tangenterna på
(sidan SW-97)
tangentbordet UPPER eller
LOWER när tangentbordet är delat
mellan två toner
6. Spela ett ackord eller en enskild not på
välja önskad arpeggiatortyp.
tangentbordet.
• Du kan välja en av arpeggiatortyperna (013 till 162).
Titta i den separata ”Bilaga” för närmare detaljer om
stödda arpeggiatortyper.
• Vid val av arpeggiatortyp kan du tilldela den
rekommenderade tonen för den nu visade typen som
klaviaturton genom att hålla knappen R-18 (AUTO
HARMONIZE/ARPEGGIATOR) intryckt tills en
pekarindikator börjar blinka på skärmen intill ARPEG.
• Arpeggio spelas i enlighet med den nu valda
arpeggiatortypen och noten (-erna) du spelar.
7. Tryck åter på knappen R-18 (AUTO
HARMONIZE/ARPEGGIATOR) för att slå av
arpeggiatorn.
• Det gör att pekarindikatorn intill ARPEG. försvinner från
skärmen.
Blinkar
• Se ”Användning av autoharmonisering” (sidan SW-28)
för information om typnummer 001 till 012.
3. Tryck på knappen R-15 (EXIT).
• Detta lämnar typvalsskärmen.
SW-23
CTK6200_sw.book
24 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
L-1
L-3 - L-8
C-5
C-4
R-15
R-16
L-10
L-11
R-14
R-17
R-13
L-12
L-13 L-15 L-17
L-14 L-16
När du väljer en komprytm för autokomp kommer ett
matchande ackompanjemang (trummor, gitarr o.dyl.) att
spelas automatiskt när du spelar ett ackord med
vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig
när du spelar.
Denna digitala klaviatur är försedd med 210 inbyggda
autokompmönster som är indelade i fem grupper. Det går att
redigera inbyggda rytmer för att skapa egna rytmer (kallade
”användarrytmer”) och lagra dessa i en sjätte grupp. Se den
separata ”Bilaga” för närmare detaljer.
C-13
R-18
3. Använd ratten för att rulla genom rytmnumren
tills det önskade numret visas.
Exempel: Grupp B, Nummer 005
Spelning av ett autokomp
1. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
gruppen och numret på den önskade rytmen.
2. Använd knapparna från L-3 ([A] POPS/ROCK/
DANCE) till L-8 ([F] USER RHYTHMS) för att
välja en rytmgrupp.
• Knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS) väljer gruppen för
användarrytmer. Se ”Användning av rytmredigering”
(sidan SW-29) för närmare detaljer.
Rytmnamn
Grupp
Nummer
• Även knapparna R-14 (–, +) kan användas för att välja
ett rytmnummer. Håll endera knappen intryckt för att
rulla genom rytmnumren i snabbare takt. Ett samtidigt
tryck på båda knapparna R-14 (–, +) väljer 001 i den nu
valda gruppen.
4. Använd knapparna L-10 (TEMPO w) och L-11
(TEMPO q) till att justera tempoinställning.
5. Tryck på knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) så
att indikatorn D visas på skärmen.
• Vart tryck på knappen slår ackompanjemang på
(indikatorn D visas) och av (indikatorn visas ej).
• Alla kompinstrumentdelar ljuder när ackompanjemang
är på (indikatorn D visas), medan endast
slaginstrumentdelar (trummor o.dyl.) ljuder när
ackompanjemang är av (indikatorn visas ej).
SW-24
CTK6200_sw.book
25 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
6. Tryck på knappen L-15 (SYNCHRO/ENDING).
• Detta aktiverar synkroniseringsberedskap (autokomp
väntar på att du ska spela ett ackord), och indikatorn
F blinkar på skärmen. Den blinkande indikatorn
F innebär att det normala autokompmönstret står i
beredskapsläge.
7. Du kan även använda knapparna nedan för att
ändra till beredskap för upptakt eller
variationsmönster.
Att aktivera
synkroniseringsberedskap
för detta mönster:
Tryck på
denna
tangent:
Skärmindikator:
E blinkar
Upptakt
Knapp L-12
(INTRO)
Variation
H blinkar
Knapp L-14
(VARIATION/
FILL-IN)
10. Tryck åter på knappen L-16 (START/STOP) för
att stoppa autokomp när du spelat färdigt.
• Ett tryck på knappen L-15 (SYNCHRO/ENDING)
istället för L-16 (START/STOP) spelar ett
avslutningsmönster innan autokomp stoppas. Se
”Modifiering av autokompmönster” (sidan SW-27) för
närmare detaljer om avslutningsmönster.
• Använd denna procedur för att justera volymnivån för
autokompet utan att påverka volymnivån för den digitala
klaviaturen. Se ”AccompVol. (Autokompvolym)” (sidan
SW-98) för närmare detaljer.
• Det går att ändra storleken på ackordtangentbordet genom
att med delningsfunktionen flytta delningspunkten (sidan
SW-17). Tangenterna till vänster om delningspunkten bildar
ackordtangentbordet.
Se ”Modifiering av autokompmönster” (sidan SW-27) för
närmare detaljer om upptakts- och variationsmönster.
8. Spela önskat ackord på tangentbordet för
ackompanjemang (till vänster).
• Autokomp börjar spelas så snart du spelar ett ackord.
• Tryck på knappen L-16 (START/STOP) om du vill
spela slagverksdelen utan att spela ett ackord.
Exempel: Att spela ett C-ackord
Ackordtangentbord
Meloditangentbord
• Ackordroten och typen som motsvarar tangenterna du
trycker på visas i ackordytan på skärmen.
9. Spela andra ackord med vänsterhanden medan
du spelar melodin med högerhanden.
• Du kan använda ”CASIO Chord” eller andra förenklade
fingersättningsmetoder för att spela ackord. Se ”Val av
ackordfingersättningsläge” i följande avsnitt för
närmare detaljer.
• Du kan använda knapparna L-13 (NORMAL/FILL-IN)
och L-14 (VARIATION/FILL-IN) till att modifiera
kompmönster. Se ”Modifiering av autokompmönster”
(sidan SW-27) för närmare detaljer.
SW-25
CTK6200_sw.book
26 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
Val av ackordfingersättningsläge
Medan autokomp spelas kan du använda
ackordtangentbordet för att bestämma ackordrot och typ.
Området på tangentbordet till vänster om delningspunkten
(sidan SW-17) är ackordtangentbordet. Bilden nedan visar
ackordtangentbordets omfång enligt grundinställningarna för
WK-6600.
Ackordtangentbord
Meloditangentbord
■ Fingered 1, 2, 3
Med dessa tre fingersättningslägen kan du spela ackord på
ackordtangentbordet med normal ackordfingersättning. Vissa
ackordformer är förkortade och kan fingersättas med en eller
två tangenter. Se ”Fingersättningsguide” (sidan SW-124) för
närmare detaljer om olika ackordtyper och deras
fingersättning.
Fingered 1 : Spela komponentnoterna för ackordet på
tangentbordet.
Fingered 2 : Till skillnad från Fingered 1 är 6:edelsinmatning
inte möjlig i detta läge.
Fingered 3 : Till skillnad från Fingered 1 medger detta läge
inmatning av fraktionsackord där den lägsta
tangentnoten utgör basnot.
■ CASIO Chord
Det går att välja bland följande fem
ackordfingersättningslägen.
Med ”CASIO Chord” kan du använda förenklad fingersättning
för att spela de fyra typer av ackord som beskrivs nedan.
1: Fingered 1
2: Fingered 2
3: Fingered 3
4: CASIO Chord
5: Full Range
Ackordtyp
Att välja ett ackordfingersättningsläge
1. Håll knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) intryckt
tills valskärmen för ackordfingersättningsläge
nedan uppträder.
Ackordfingersättningsläge
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett ackordfingersättningsläge.
3. Tryck på knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) eller
R-15 (EXIT).
• Detta lämnar valskärmen för ackordfingersättningsläge.
Exempel
C (C dur)
Durackord
Tryck på en tangent vars not
Notnamn
motsvarar ackordnamnet.
• Tryck på valfri tangent C på
ackordtangentbordet för att
spela C-dur. Oktaven för
noten spelar ingen roll.
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
Mollackord
Tryck på tangenten på
ackordtangentbordet som
motsvarar durackordet
samtidigt som du trycker på
en annan tangent till höger.
Cm (C moll)
Sjundedelsackord
Tryck på tangenten på
ackordtangentbordet som
motsvarar durackordet
samtidigt som du trycker på
två andra tangenter till höger.
C7 (C sjundedel)
Sjundedels mollackord
Tryck på tangenten på
ackordtangentbordet som
motsvarar durackordet
samtidigt som du trycker på
tre andra tangenter till höger.
Cm7 (C moll sjundedel)
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
C C#DE b E F F#GAb A Bb B C C#DE b E F
När du trycker på mer än en tangent på ackordtangentbordet
spelar det ingen roll om de andra tangenterna är vita eller
svarta.
■ Full Range Chord
I detta ackordfingersättningsläge kan du använda hela
tangentbordet för att spela både ackord och melodi. Se
”Fingersättningsguide” (sidan SW-124) för närmare detaljer
om olika ackordtyper och deras fingersättning.
SW-26
CTK6200_sw.book
27 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
Modifiering av autokompmönster
Det finns sex olika autokompmönster såsom anges nedan.
Det går att skifta mellan mönstren under kompspelning och
även att modifiera mönster. Använd knapparna L-12 till L-15
för att välja önskat mönster.
L-12
L-13
L-14
L-15
Användning av
direktförinställning
Direktförinställning gör det enkelt att ställa in ton och tempo
som lämpar sig för det nu valda rytmmönstret för autokomp.
Framförande med direktförinställning
1. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa rytmen om en sådan spelas.
2. Välj rytmen (utom en användarrytm) du vill
använda.
3. Håll knappen L-7 ([E] PIANO RHYTHMS) intryckt
och tryck på knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS).
Upptakt *1
Normal
Variation
Normal
utfyllnad *2
Variation
utfyllnad *3
Avslutning *4
*1 Tryck vid början av en sång. Kompspelning fortsätter med
det normala mönstret när upptaktsmönstret är avslutat. Ett
tryck på knappen L-14 (VARIATION/FILL-IN) före tryck på
denna knapp fortsätter med variationsmönstret när
upptaktsmönstret är avslutat.
*2 Tryck under spelning av det normala mönstret för att
infoga ett utfyllnadsmönster.
*3 Tryck under spelning av variationsmönstret för att infoga
ett utfyllnadsmönster för variation.
*4 Tryck vid slutet av en sång. Detta spelar ett
avslutningsmönster och stoppar sedan autokomp.
• Inställningar för följande poster utförs i enlighet med
rytmen du valde i steg 1.
– Toner för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
– Oktavskifte för delarna UPPER 1, UPPER 2 och
LOWER
– Lagring och delning på/av
– Ackompanjemang på/av
– Efterklang på/av och typ
– Körtyp
– Autoharmonisering eller Arpeggiator på/av och typ
– Tempo
• Indikatorn F blinkar på skärmen som ett tecken på
att normalt autokompmönster står i beredskapsläge.
4. Börja spela på tangentbordet.
• Utför proceduren med början från steg 7 under
”Spelning av ett autokomp” på sidan SW-24 och
SW-27.
• Direktförinställningar kan inte användas för användarrytmer
(F:001 till F:010).
• Direktförinställningar kan återkallas även om en rytm redan
spelas när du utför steg 3 i proceduren ovan. I detta fall
fortsätter rytmspelning utan att ställas i
synkroniseringsberedskap.
SW-27
CTK6200_sw.book
28 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
Användning av
autoharmonisering
Autoharmonisering gör att du kan tillägga harmoni i
melodinoterna som spelas med högerhanden. Det går att
välja bland 12 inställningar för autoharmonisering.
Att spela med autoharmonisering
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja önskad autoharmoniseringstyp.
• Du kan välja ett av typnumren (001 till 012) som
beskrivs i tabellen nedan.
Typnummer
Typnamn
Duet 1
Lägger till sluten (åtskiljd med
två till fyra grader)
ennotsharmoni under
melodinoten.
002
Duet 2
Lägger till öppen (åtskiljd med
mer än 4 till 6 grader)
1-notsharmoni under
melodinoten.
003
Country
Lägger till harmoni av
countrystil.
004
Octave
Lägger till noten från nästa
lägre oktav.
005
5th
Lägger till femtegradsnoten.
006
3WayOpen
Lägger till 2-nots öppen
harmoni för totalt tre noter.
007
3WayClos
Lägger till 2-nots sluten harmoni
för totalt tre noter.
008
Strings
Lägger till harmoni som är
optimal för strängar.
009
4WayOpen
Lägger till 3-nots öppen
harmoni för totalt fyra noter.
010
4WayClos
Lägger till 3-nots sluten harmoni
för totalt fyra noter.
011
Block
Lägger till blockackordnoter.
012
Big Band
Lägger till harmoni av
storbandsstil.
001
1. Håll knappen R-18 (AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR) intryckt tills skärmen för typval
nedan uppträder.
Typnummer
Typnamn
Beskrivning
• Se ”Automatisk spelning av arpeggiofraser
(Arpeggiator)” (sidan SW-23) för information om
typnummer högre än 012.
3. Tryck på knappen R-15 (EXIT).
• Detta lämnar typvalsskärmen.
4. Tryck på knappen R-18 (AUTO HARMONIZE/
ARPEGGIATOR).
• Det gör att en pekarindikator dyker upp på skärmen
intill A.HAR.
Tänd
5. Spela ackord och melodin på klaviaturen.
• Harmoni läggs till dina melodinoter baserat på
ackorden du spelar.
SW-28
CTK6200_sw.book
29 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
6. Tryck åter på knappen R-18 (AUTO
HARMONIZE/ARPEGGIATOR) för att slå av
autoharmonisering.
• Pekarindikatorn intill A.HAR. försvinner.
3. Använd knapparna L-12 (INTRO) till L-15
(SYNCHRO/ENDING) för att välja kompmönstret
du vill redigera. Tryck t.ex. på knappen L-12
(INTRO) om du vill redigera upptaktsmönstret.
Användning av rytmredigering
Använd rytmredigering för att modifiera en inbyggd
autokomprytm och därmed skapa en egen ”användarrytm”.
Det går att välja en del (trumma, bas el.dyl.) hos ett normalt
mönster, upptakt eller annat mönster (sidan SW-27) och slå
den på eller av, justera dess volymnivå eller utföra andra
operationer.
Användarrytmnummer
Numren F:001 till F:010 i rytmområdet är avsedda för lagring
av användarrytmer. Det går att ha upp till 10 användarrytmer
lagrade i minnet samtidigt. Det går att återkalla en lagrad
användarrytm med knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS). Se
”Spelning av ett autokomp” (sidan SW-24) för närmare
detaljer.
Att skapa och lagra en användarrytm
1. Välj rytmen du vill redigera för att skapa en
användarrytm.
2. Tryck på knappen C-4 (RHYTHM EDITOR).
• Vart tryck på knappen L-13 (NORMAL/FILL-IN) skiftar
mellan normal och normal utfyllnad, och vart tryck på
knappen L-14 (VARIATION/FILL-IN) skiftar mellan
variation och variation utfyllnad.
• Indikatorn för det nu valda kompmönstret blinkar på
skärmen.
Val av detta kompmönster:
Gör att denna indikator
blinkar:
Upptakt
E
Normal
F
Normal utfyllnad
FG
Variation
H
Variation utfyllnad
GH
Avslutning
J
4. Använd knapparna R-17 (u, i) för att välja
instrumentdelen du vill redigera.
• Namnet på den valda instrumentdelen visas på
skärmen.
Val av denna
instrumentdel:
• Detta visar skärmen för rytmredigering.
Instrumentdel som redigeras
Visar detta namn på
skärmen:
Slagverk
PERC
Trummor
DRUM
Bas
BASS
Ackord 1 till ackord 5
CHORD1 till CHORD5
Kompmönster som redigeras
Rytmnummer och rytmnamn tilldelad instrumentdelen i kompmönstret
som redigeras (Grund: Nummer och namn valt i steg 1)
SW-29
CTK6200_sw.book
30 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
5. Redigera den valda instrumentdelen för
kompmönstret på önskat sätt.
• När du utför proceduren nedan kan du trycka på
knappen L-16 (START/STOP) och utföra repeterad
avspelning av enbart kompmönstret som redigeras.
Vart tryck på knappen L-16 (START/STOP) startar eller
stoppar avspelning.
(1) Medan [RHYTHM] visas på rad tre på skärmen för
rytmredigering ska du ange ett nummer för att
tilldela en rytm till instrumentdelen i det valda
kompmönstret.
Inställningar utförs med samma metoder som för
rytmval. Utför steg 1, 2 och 3 under ”Spelning av ett
autokomp” på sidan SW-24.
(2) Utför mixerinställningar för kompmönstrets valda
instrumentdel på önskat sätt.
Tryck på knappen C-5 (MIXER), använd knapparna
R-17 (t, y) för att välja en av posterna som
beskrivs i tabellen nedan och använd sedan ratten
eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
inställningen.
Bildskärm:
Postnamn
Beskrivning
Alla toner (utom
användartoner)*1
Anger
toninställning för
instrumentdel.
Part: Del på/av*2
on: Ljuder delen.
Anger om
oFF: Dämpar
instrumentdelen
ska ljuda eller inte. delen.
Pan:
Delpanorering
000 till 127
Anger om ljudet för –64 till 0 till +63 *3
delen kan höras
från vänster eller
höger sida.
Rev.Send: Delef- Anger nivån för
terklangssändning efterklang (sidan
SW-34) som
tillämpas för en
instrumentdel.
000 till 127
Cho.Send:
Delkörsändning
000 till 127
SW-30
Anger nivån för
köreffekt (sidan
SW-34) som
tillämpas för en
instrumentdel.
(3) Lämna mixern med ett tryck på knappen C-5
(MIXER) eller R-15 (EXIT).
• Detta återgår till skärmen [RHYTHM] som
visades i steg (1).
Inställningsomfång
TONE: Delton
Volume: Delvolym Anger
instrumentdelens
volym.
*1 Enbart trumsatsljud (tonnummer K:129 till K:145) kan
väljas för trumdelar och slagverksdelar. Trumsatsljud kan
inte väljas för delarna bas och ackord 1 till ackord 5.
*2 Utöver inställningarna ”on” och ”oFF” har ”Part” också
inställningen ”Sol” (Solo), vilken du kan välja genom att
trycka på knapparna R-14 (–, +) samtidigt när ”Part” är
vald. När inställningen ”Sol” är vald ljuder den digitala
klaviaturen enbart noter för den del som nu är vald för
redigering.
• Användning av R-17 (u, i) till att välja en annan
instrumentdel ändrar ”Part” från ”Sol” tillbaka till ”on”
eller ”oFF”.
• Tänk på att ”Sol” är en specialinställning för granskning
av data under redigering som ej avspeglas när
användarrytmen lagras.
*3 Ett lägre värde flyttar panoreringspositionen åt vänster
medan ett högre värde flyttar den åt höger. Värdet noll
anger mittläget.
• En rytmtilldelning i steg (1) ovan ändrar också
automatiskt mixerinställningarna till
grundinställningarna för den tilldelade rytmen. En
ändring av rytmen efter att ha utfört
mixerinställningarna i steg (2) gör därför att de utförda
mixerinställningarna ersätts av grundinställningarna
för den nyvalda rytmen.
• När upptakt eller avslutning väljs som kompmönster
blir samtliga åtta instrumentdelar alltid tilldelade
samma rytm. Om du utför rytmtilldelning i steg (1) för
en upptakt eller avslutning ändras därför rytmen för
alla instrumentdelar samtidigt.
6. Upprepa steg 3 till 5 för att redigera övriga
kompmönster och instrumentdelar.
7. Justera tempot i rytmen på önskat sätt efter
avslutad redigering.
• Tempot som här ställs in blir grundinställt tempo.
8. Lagra den redigerade rytmen genom att hålla
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt samtidigt
som du trycker på C-13 (MENU).
• Detta visar rytmredigeringsmenyn med 0 placerad vid
”Store”.
CTK6200_sw.book
31 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av autokomp
9. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar en skärm för att ange destinationens
användarrytmnummer och rytmnamn.
Destination för användarrytmnummer
Rytmnamn
10. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja destinationens användarrytmnummer.
11. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
• Se ”Stödda inmatningstecken” (sidan SW-124) för
information om vilka tecken du kan använda för
namnet.
• Inmata ett mellanslag med ett samtidigt tryck på
knapparna R-14 (–, +).
12. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta lagrar datan.
• Om rytmnumret där du vill lagra datan redan innehåller
lagrade data visas ett meddelande (Replace?) på
skärmen som frågar om du vill ersätta den existerande
datan med den nya. Tryck på knappen R-14 (YES) för
att ersätta den existerande datan med nya data eller på
R-14 (NO) för att avbryta och återgå till skärmen i steg
9.
• Ett tryck på knappen R-15 (EXIT) istället för steg 8 visar
bekräftelseskärmen nedan. Ett tryck på knappen R-14
(YES) i detta läge visar lagringsskärmen för användarrytm i
steg 9.
Tryck på knappen R-14 (NO) om du vill avbryta redigering
utan att lagra det redigerade resultatet.
• Ett meddelande om fullt minne (Memory Full) visas på
skärmen om datan för kompmönster eller instrumentdel är
för stor för att kunna redigera. Välj i så fall ett annat
kompmönster eller instrumentdel för redigering.
Att radera användarrytmdata
1. Tryck på knappen C-4 (RHYTHM EDITOR) för att
visa rytmredigeringsskärmen.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar menyn för rytmredigering.
3. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Clear” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar en skärm för att ange numret på rytmen du
vill radera.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange numret på användarrytmen du vill radera.
5. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
6. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
SW-31
CTK6200_sw.book
32 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
Det går att tillämpa ett flertal olika akustiska effekter på ljuden som framställs av den digitala klaviaturen. De inbyggda effekterna
inkluderar ett stort utbud av variationer som ger tillgång till ett urval generella digitala effekter.
• WK-6600 gör det också möjligt att tillämpa effekter på ingången från uttaget T-5 (MIC IN).
Effekternas konfiguration
Det följande visar hur effekterna hos den digitala klaviaturen är konfigurerade.
• Poster som ”Reverb Send” som anges av symbolen
SW-38) för närmare detaljer.
• Kör och DSP går inte att använda samtidigt.
är samtliga mixerinställningar. Se ”Användning av mixern” (sidan
■ Konfiguration för köreffektläget
Köreffektläget är aktiverat när ”Chorus” är vald för effektparametern ”Chorus/DSP”. Kör och efterklang kan användas i
köreffektläget.
Del A01-A16, B01-B16
Uteffekt
Part Volume/Pan
Tongenerator
Reverb Send
Master
Volume/Pan
Reverb
Chorus Send
Extern ingång
Chorus
Part Volume/Pan
Mic In
Reverb Send
Mono
Chorus Send
Stereo
(Området inom den streckade linjen avser enbart
WK-6600.)
• Information om ”Chorus/DSP” återfinns vid ”Val av en effekt” (sidan SW-34).
SW-32
CTK6200_sw.book
33 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
■ Konfiguration för DSP-effektläget
DSP-effektläget är aktiverat när ”DSP” är vald för effektparametern ”Chorus/DSP”. DSP och efterklang kan användas i
DSP-effektläget.
Del A01-A16, B01-B16
Uteffekt
Part Volume/Pan
Tongenerator
DSP
Off
On
Master
Volume/Pan
Reverb Send
Reverb
DSP Reverb Send
Extern ingång
Part Volume/Pan
DSP
DSP Volume/Pan
DSP
Off
Mic In
On
Reverb Send
Mono
Stereo
(Området inom den streckade linjen avser enbart
WK-6600.)
• Efterklang
Denna typ av effekt simulerar akustisk rymd. Det finns 10 olika efterklangseffekter, inklusive rum och hall.
• Kör
Denna typ av effekt ökar djupet på noterna och tillämpar vibrato på dem. Det finns fem olika köreffekter.
• DSP
Denna typ av effekt infogas mellan ljudkällan och utmatningen. Det finns totalt 100 olika DSP-effekter, inklusive distorsion och
modulation. Du kan även överföra DSP-effekter från en dator eller skapa DSP-data på den digitala klaviaturen och lagra upp till
100 DSP-användareffekter i klaviaturens minne. Se ”Att skapa en användar-DSP” (sidan SW-36) och ”Anslutning till en dator”
(sidan SW-110) för närmare detaljer.
SW-33
CTK6200_sw.book
34 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
L-1
C-5
R-15
R-16
R-14
R-17
R-13
Val av en effekt
Effekter är indelade i olika typer (efterklang, kör, DSP), så du
ska först använda metoden nedan för att välja en effekttyp.
Tillägg av efterklang på ljuden
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
• En pekarindikatorn visas intill REVERB när något annat än
”oFF” är valt för efterklangstyp. Pekarindikatorn visas inte
intill REVERB när ”oFF” är vald.
• Använd efterklangssändning för att reglera hur efterklang
tillämpas på tonen för varje tangentbordsdel eller
autokompdel. Se ”Användning av mixern” (sidan SW-38)
för närmare detaljer.
tryck på knappen C-5 (EFFECT).
Tillägg av köreffekter på ljuden
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-5 (EFFECT) för att visa
effektinställningsskärmen.
• Detta visar effektinställningsskärmen nedan.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja önskad efterklangstyp.
• Titta i den separata ”Bilaga” för närmare detaljer om
stödda efterklangstyper.
• Välj ”oFF” i detta läge för att slå av efterklang.
3. Tryck på knappen C-5 (EFFECT) eller R-15
(EXIT).
• Detta lämnar effektinställningsskärmen.
2. Du kan även använda knapparna R-17 (t, y)
för att flytta de tjocka klamrarna (%) till
inställningen ”DSP Disable” och sedan
använda knapparna R-14 (–, +) för att ändra
inställningen till ”on”.
• Se anmärkningen ”Viktigt!” nedan för närmare detaljer
om denna inställning.
• Om du slår på inställningen ”DSP Disable” ska du
hoppa över steg 3 och 4 nedan.
SW-34
CTK6200_sw.book
35 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till inställningen
”Chorus/DSP”.
4. Använd knapparna R-14 (–, +) för att välja
”Chorus”.
• Detta aktiverar köreffektläget som medger bruk av
köreffekten.
5. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till inställningen
”Chorus”.
• Val av en ton med DSP gör att inställningen ”Chorus/
DSP” automatiskt ändras till ”DSP” (DSP-effektläge),
så köreffekten blir ej tillgänglig. Ändra inställningen
”DSP Disable” till ”on” om du ständigt vill ha
köreffekten tillgänglig. Den digitala klaviaturen förblir
då i köreffektläget.
• En pekarindikator visas intill CHORUS när ”Chorus” är vald
för inställningen ”Chorus/DSP”. En pekarindikator visas inte
intill CHORUS när ”oFF” är vald för körtyp eller när ”DSP”
är vald för inställningen ”Chorus/DSP”.
• Val av ”Chorus” för inställningen ”Chorus/DSP” gör att
inställningen ”DSP Line” (Del-DSP-linje, sidan SW-43) för
alla delar ändras till ”oFF”.
Att använda en DSP
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
6. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
tryck på knappen C-5 (EFFECT) för att visa
effektinställningsskärmen.
välja önskad körtyp.
• Titta i den separata ”Bilaga” för närmare detaljer om
stödda körtyper.
7. Tryck på knappen C-5 (EFFECT) eller R-15
(EXIT).
• Detta lämnar effektinställningsskärmen.
8. Använd mixern för att justera körsändning för
delen till vilken kör ska tillämpas.
• Du kan använda ”Cho.Send” (Delkörsändning, sidan
SW-43) för att reglera hur köreffekt tillämpas på tonen
för varje tangentbordsdel eller autokompdel.
Grundinställningen för körsändning är 0 för alla delar,
så du bör ändra inställningen för körsändning till ett
värde utöver 0 för de delar på vilka du vill tillämpa
köreffekten. Se ”Användning av mixern” (sidan SW-38)
för närmare detaljer.
• Kontrollera att inställningen ”DSP Disable” står på
”oFF”. Om den står på ”on” ska den ändras till ”oFF”.
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Chorus/DSP”.
3. Använd knapparna R-14 (–, +) för att välja
”DSP”.
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till inställningen ”DSP”.
• Nummer och namn för nu vald förinställd DSP visas
inom de tjocka klamrarna (%) på skärmen.
SW-35
CTK6200_sw.book
36 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja önskad förinställd DSP.
• DSP med de inledande numren 001 till 100 (och ”ton”)
är förinställda DSP. Se ”Lista över förinställda DSP” på
sidan SW-119 för information om nummer och namn på
förinställda DSP.
• DSP-typer med de inledande numren 101 till 200 är
användar-DSP. Se ”Att skapa en användar-DSP”
(sidan SW-36) för närmare detaljer.
6. Tryck på knappen C-5 (EFFECT) eller R-15
(EXIT).
Att skapa en användar-DSP
Skapa en användar-DSP genom att redigera en inbyggd
förinställd DSP.
Nummer för användar-DSP
DSP-områdena numrerade 101 till 200 är avsedda för lagring
av användar-DSP. Det går att ha upp till 100 användar-DSP
lagrade i minnet samtidigt. Återkalla en lagrad användar-DSP
på samma sätt som en förinställd DSP. Se ”Att använda en
DSP” (sidan SW-35) för närmare detaljer.
• Detta lämnar effektinställningsskärmen.
Att skapa och lagra en användar-DSP
• En pekarindikator visas intill DSP när ”DSP” är vald för
inställningen ”Chorus/DSP”.
• Du kan även justera hur en DSP tillämpas (DSP-utgång
aktiverad/urkopplad, DSP utgångsvolym, DSP
utgångspanorering etc.). Se ”Användning av mixern” (sidan
SW-38) för närmare detaljer.
1. Se ”DSP typlista” (sidan SW-120) för att välja
DSP-typen du vill redigera för att skapa en
användar-DSP.
2. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”DSP Edit”.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar sida ett på DSP-redigeringsskärmen.
Använd denna skärm för att välja DSP-typ.
Totalt antal sidor
Nu visad sida
DSP-typ
DSP-nummer
• Använd knapparna R-17 (u, i) för att rulla mellan
sidorna.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja en DSP-typ.
SW-36
CTK6200_sw.book
37 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Att tillämpa effekter på ett ljud
5. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till parametern du vill
ändra.
9. Tryck på knappen R-14 (YES).
• Detta visar en skärm för att ange destinationens
nummer för användar-DSP och DSP-namn.
Destination för användar-DSP
6. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra det inställda värdet.
DSP-namn
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer en parameter till dess grundinställning.
• Det följande beskriver varje parameter.
10. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
Parameternamn
11. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
Parameter 1 till 8
DSP RevSend
(DSP
efterklangssändning)
Beskrivning
Antal parametrar och tillgängliga
inställningar för varje parameter
beror på DSP-typen. Se ”DSP
parameterlista” (sidan SW-121) för
närmare detaljer.
Bestämmer hur mycket av ljudet
efter DSP som sänds till efterklang.
(Inställningar: 0 till 127 ; Grund: 40)
• Ändring av DSP-parametern när en not utmatas från
den digitala klaviaturen kan orsaka störningar. Det
tyder inte på fel.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att ställa in övriga
parametrar.
8. Tryck på knappen R-15 (EXIT).
välja önskat nummer för användar-DSP.
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
• Se ”Stödda inmatningstecken” (sidan SW-124) för
information om vilka tecken du kan använda för
namnet.
• Inmata ett mellanslag med ett samtidigt tryck på
knapparna R-14 (–, +).
12. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Ett meddelande (Replace?) visas på skärmen som
frågar om du vill ersätta den existerande datan med
den nya. Tryck på knappen R-14 (YES) för att ersätta
den existerande datan med nya data eller på R-14 (NO)
för att avbryta och återgå till skärmen i steg 9.
• Detta visar bekräftelseskärmen nedan.
Tryck på knappen R-14 (NO) om du vill avbryta redigering
utan att lagra det redigerade resultatet.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
SW-37
CTK6200_sw.book
38 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av mixern
C-5
R-15
R-16
R-14
R-17
R-13
C-13
Denna
del:
Översikt av mixern
Ljudkällan på denna digitala klaviatur kan ljuda upp till 32
enskilda delar samtidigt. Varje del kan regleras individuellt
och varje del kan ställas in på att ljuda olika musikinstrument.
Olika toner kan tilldelas varje del när lagring och delning
används för att ljuda flera toner samtidigt och för att ljuda flera
instrument samtidigt med autokomp.
Mixern kan användas till att tilldela dessa toner och utföra
övriga inställningar för varje del, samt till att utföra globala
effektinställningar som tillämpas på alla delar. Mixern ger dig
möjlighet att utföra finjustering av diverse olika inställningar,
från notframställning till notutmatning.
Hur delar är organiserade
Den digitala klaviaturen består av totalt 32 delar: A01 t.o.m.
A16 och B01 t.o.m. B16. Varje del har ett specifikt syfte.
Använd tabellen nedan som referens för att bestämma syftet
för varje del när mixern används till att utföra inställningar för
en del.
Denna
del:
Används för detta:
A01
Del UPPER 1 för manuell
spelning
A02
Del UPPER 2 för manuell
spelning
A03
Del LOWER för manuell
spelning
A04
Autoharmoniseringston
A05
Del UPPER 1 *1
A06
Del UPPER 2 *2
A07
Del LOWER *3
A08
Metronomljud
SW-38
Gå hit för mer
information:
”Lagring och delning av
toner” (sidan SW-15)
”Användning av
autoharmonisering”
(sidan SW-28)
”Användning av
sångsekventieraren”
(sidan SW-63)
”Användning av
metronomen” (sidan
SW-19)
Används för detta:
A09
Autokompets slagverksdel
A10
Autokompets trumdel
A11
A12 till
A16
B01 till
B16
Gå hit för mer
information:
”Användning av
autokomp” (sidan
SW-24)
Autokompets basdel
Autokompets delar ackord 1
t.o.m. ackord 5
Sångsekventierarens spår
B01 till B16, spår 1 till 16
under avspelning av en
MIDI-fil från ett minneskort,
CH1 till CH16 under
MIDI-mottagning
”Användning av
sångsekventieraren”
(sidan SW-63),
”Avspelning av en
musikfil från ett
minneskort” (sidan
SW-107), ”Anslutning
till en dator” (sidan
SW-110)
*1 Delen UPPER 1 inspelad på sångsekventierarens
systemspår.
*2 Delen UPPER 2 inspelad på sångsekventierarens
systemspår.
*3 Delen LOWER inspelad på sångsekventierarens
systemspår.
CTK6200_sw.book
39 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av mixern
Mixeroperation
Att ändra mixerparametrar
1. Tryck på knappen C-5 (MIXER).
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till parametern du vill
ändra.
• Parametrar som är inställningsbara beror på den nu
valda inställningen. Vi hänvisar till avsnitten i tabellen
nedan för närmare detaljer.
När denna inställning
är vald:
• Detta visar mixerskärmen.
Nu vald inställning (MASTER, DSP, MIC (enbart WK-6600), eller
A01 till A16/B01 till B16)
Kan dessa parametrar
ställas in:
MASTER
MASTER parametrar
(sidan SW-41)
MIC (enbart WK-6600)
MIC parametrar (sidan SW-42)
DSP
DSP parametrar (sidan SW-41)
A01 till A16/B01 till B16
Delparametrar (sidan SW-43)
• När du flyttar de tjocka klamrarna (%) till ett av
inställningsvärdena för en delparameter kommer alla
delparametervärden hos gruppen (A eller B) till vilken
delen tillhör att anges med svarta rutor för nivåmätare.
Parameter/inställningsvärde
Nu vald inställningsdel
(när nu vald inställning är A01 till A16/B01 till B16)
2. Använd knapparna R-17 (u, i) för att välja
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
mixerparametern du vill ändra.
ändra det inställda värdet.
• Du kan välja master (MASTER), effekt (DSP),
mikrofoningång (MIC) (enbart WK-6600) eller en del
(A01 till A16, B01 till B16). Den nu valda inställningen
visas på rad två på skärmen.
• När en del är vald kan du skifta mellan Grupp A och
Grupp B genom att trycka på båda knapparna R-17
(u, i) samtidigt.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer en parameter till dess grundinställning.
• Vid inställning av ”Part” (del på/av) för en delparameter
gör ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
att inställningen ändras till ”Sol” (Solo). Se
”Delparametrar” (sidan SW-43) för närmare detaljer.
5. Upprepa steg 2 t.o.m. 4 för att ställa in övriga
parametrar.
6. Lämna mixern med ett tryck på knappen C-5
(MIXER) eller R-15 (EXIT).
• Detta lämnar mixerskärmen.
• När master (MASTER), effekt (DSP) eller mikrofoningång
(MIC) (enbart WK-6600) är vald i steg 2 ovan går det också
att spela som vanligt på tangentbordet (spel med lagring,
delning och autokomp).
• När en enskild del (A01 till A16, B01 till B16) är vald i steg 2
ovan ljuder enbart noter för den valda delen vid tryck på
tangenterna. Alla övriga typer av framföranden (lagring,
delning, autokomp o.dyl.) är urkopplade.
SW-39
CTK6200_sw.book
40 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av mixern
Att initialisera alla mixerparametrar
• Se ”Parameterlista” (sidan SW-126) för närmare detaljer
om grundinställningarna när du utför proceduren nedan.
1. När mixerskärmen visas ska du hålla knappen
R-13 (FUNCTION) intryckt samtidigt som du
trycker på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar mixermenyskärmen med 0 intill ”Initialize”.
Att ändra information som visas av
nivåmätaren vid inställning av delparametrar
1. När mixerskärmen visas ska du hålla knappen
R-13 (FUNCTION) intryckt samtidigt som du
trycker på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar mixermenyn.
2. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Display” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen.
Att välja visning av denna
information:
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
3. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att initialisera alla mixerparametrar eller på R-14
(NO) för att avbryta.
SW-40
Välj denna inställning:
Inställningsvärden för
delparametrar
Param
Volymnivå
Meter
4. Tryck efter avslutad inställning på knappen
R-15 (EXIT) för att lämna menyn.
CTK6200_02_sw.fm
41 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時27分
Användning av mixern
Mixerparameterinställningar
Tabellerna nedan visar parametrar som kan ställas in på mixerskärmen.
Inställningar markerade med en asterisk (*) i spalten ”Inställningsomfång” utgör grundinställningar.
MASTER Parametrar
Parametrarna MASTER inkluderar poster för justering av volymnivå, panoreringsposition och övriga inställningar som tillämpas
globalt på alla delar.
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
Volume
(Mastervolym)
Bestämmer den maximala volymnivån för den digitala klaviaturens
0 till 127*
utmatning.
Den här inställda nivån utgör maximal nivå som kan ställas in med reglaget
L-2 (VOLUME).
Pan
(Masterpanorering)
Bestämmer stereopanoreringsposition för all ljudutmatning av den digitala
klaviaturen.
0 anger mitten, medan ett lägre värde flyttar åt vänster och ett högre värde
flyttar åt höger.
–64 till 0* till +63
DSP Parametrar
Parametrarna DSP inkluderar DSP-relaterade inställningar som tillämpas globalt på alla delar.
• En parameterinställning för DSP kan inte ändras när ”on” är vald för effektinställningen ”DSP Disable”. Se ”Tillägg av
köreffekter på ljuden” (sidan SW-34) för närmare detaljer om ”DSP Disable”. Om du vill ändra inställningar för
DSP-parametrar ska du ändra inställningen ”DSP Disable” till ”oFF”.
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
Cho/DSP
(Kör/DSP)
Bestämmer om den digitala klaviaturens ljudkälla ska gå genom kör eller
Chorus*, DSP
DSP.*1 Denna inställningspost är länkad till posten ”Chorus/DSP”*2 på
effektinställningsskärmen. Inställningarna nedan går ej att utföra när denna
parameter står på ”Chorus”.
Part
(DSP-utmatning möjlig)
Bestämmer om en not ska utmatas (on) eller inte (oFF) efter att ha
passerat genom DSP.
oFF, on*
Volume
(DSP-utmatningsvolym)
Bestämmer volymnivå efter DSP.*1
0 till 127*
Pan
(DSP-utmatningspanorering)
Bestämmer stereopanoreringsposition efter DSP. 0 anger mitten, medan
ett lägre värde flyttar åt vänster och ett högre värde flyttar åt höger.
–64 till 0* till +63
Rev.Send
(DSP-utmatning
efterklangssändning)
Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på sändnoten efter DSP.
0 till 40* till 127
*1 Se blockschemat under ”Effekternas konfiguration” (sidan SW-32).
*2 Se ”Tillägg av köreffekter på ljuden” (sidan SW-34) och ”Att använda en DSP” (sidan SW-35).
SW-41
CTK6200_sw.book
42 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av mixern
MIC parametrar (endast WK-6600)
Parametrarna MIC inkluderar inställningar relaterade till mikrofoningången (ingång via uttaget T-5 (MIC IN)).
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
Part
(Mic aktivera)
Bestämmer om ljudingång via en mikrofon ska utmatas (on) eller inte
(oFF).
oFF, on*
Volume
(Mikrofonvolym)
Bestämmer volymnivån för ljudingången via en mikrofon.*1
0 till 80* till 127
Pan
(Mikrofonpanorering)
Bestämmer stereopanoreringsposition för ljudingången via en mikrofon.
0 anger mitten, medan ett lägre värde flyttar åt vänster och ett högre värde
flyttar åt höger.
–64 till 0* till +63
DSP Line
(DSP-linje för mikrofon)
Bestämmer om DSP ska tillämpas på mikrofoningången.
oFF*, on
Rev.Send
(Efterklangssändning för
mikrofon)
Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på ljudingången via en
mikrofon.
0 till 40* till 127
Cho.Send
(Körsändning för mikrofon)
Bestämmer hur mycket köreffekt som tillämpas på ljudingången via en
mikrofon.
0* till 127
*1 Se blockschemat under ”Effekternas konfiguration” (sidan SW-32).
SW-42
CTK6200_sw.book
43 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av mixern
Delparametrar
Delparametrar inkluderar inställningsposter som kan justeras för delarna A01 till A16 och B01 till B16.
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
TONE
(Delton)
Bestämmer en ton för varje del. Vid inställning av denna parameter kan du
använda knapparna från R-1 ([A] PIANO) till R-12 ([L] USER TONES) för
att välja en tongrupp.
A:001 till L:010
Part
(Del på/av)
Bestämmer om noterna för en specifik del ska utmatas (on) eller inte
(oFF). När en del är påslagen visas delnumret längs undersidan av
nivåmätaren. Delnummer visas inte för delar som är avslagna.
Vid avspelning av en MIDI-fil eller sångsekventierarsång kan alternativet
”Sol” (Solo) väljas för att spela blott en specifik del. Ändra till ”Sol” genom
att trycka på båda knapparna R-14 (–, +) samtidigt.
oFF, on*
Volume
(Delvolym)
Bestämmer volymnivån för varje del.
0 till 127*
Pan
(Delpanorering)
Bestämmer stereopanoreringsposition för varje del. 0 anger mitten, medan –64 till 0* till +63
ett lägre värde flyttar åt vänster och ett högre värde flyttar åt höger.
CoarseTune
(Delgrovstämning)
Bestämmer tonhöjd för noterna i varje del i steg om halvtoner.
–24 till 0* till +24
FineTune
(Delfinstämning)
Bestämmer tonhöjd för noterna i varje del i steg om cent.
–99 till 0* till +99
BendRange
(Delböjningsomfång)
Bestämmer böjningsomfång för varje del.
0 till 2* till 24
DSP Line
(DSP-linje för del)
Bestämmer om DSP ska tillämpas på varje del. Ändring av denna
inställning från ”oFF” till ”on” ändrar automatiskt inställningen
”Chorus/DSP” (sidan SW-41) till ”DSP”.
oFF*, on
Rev.Send
(Delefterklangssändning)
Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på varje del.
Ingen efterklang alls tillämpas när inställningen är 0, medan maximal
efterklang tillämpas när den är 127.
0 till 40* till 127
Cho.Send
(Delkörsändning)
Bestämmer hur mycket köreffekt som tillämpas på varje del.
Ingen köreffekt alls tillämpas när inställningen är 0, medan maximal
köreffekt tillämpas när den är 127.
0* till 127
Scale
(Delskala möjlig)
Bestämmer om skalinställningar (sidan SW-21) ska tillämpas (on) eller inte oFF, on*
(oFF). Jämntempererat tillämpas på alla delar när denna inställning är
”oFF”.
SW-43
CTK6200_sw.book
44 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av tonredigering
C-6
R-15
R-12
R-16
R-14
R-17
R-13
C-13
Skapa en användarton genom att redigera en inbyggd
förinställd ton.
Översikt av tonskapande
De förinställda toner som är inbyggda i denna digitala
klaviatur består av ett antal parametrar. Skapa en
användarton genom att återkalla en förinställd ton (A:001 till
K:128) och ändra dess parametrar till en egen ton.
Tänk på att trumsatsljud (K:129 till K:145) inte kan användas
som grund för en användarton.
Denna bild visar vilka parametrar som utgör en förinställd ton
och vad varje parameter gör. Som framgår av bilden kan
parametrar indelas i fyra grupper, som var och en beskrivs i
detalj nedan.
(1) Vågform för tonegenskap
• Toninställning
Bestämmer vilken förinställd ton som ska användas som
orginalton.
(2) Parametrar för volymegenskap
Dessa parametrar reglerar hur tonen ändras över tiden, från
ett tryck på en tangent tills tonen avtynar. Du kan bestämma
ändringar i volym och ljudegenskaper.
• Ansatstid
Detta är graden eller tiden det tar för tonen att nå sin högsta
volymnivå. Du kan bestämma en snabb grad, där tonen når
sin högsta volymnivå omedelbart, en långsam grad där den
stiger gradvis eller något däremellan.
• Frisläppningstid
Detta är graden eller tiden det tar för tonvolymen att falla till
noll efter att en tangent släpps. Du kan bestämma en
frisläppning som sträcker sig från plötsligt fall till gradvist fall
mot noll.
Parametrar för
volymegenskap
• Ansatstid
• Frigöringstid
• Gränsfrekvens
Parametrar för tonhöjd
Vågform för
tonegenskap
• Toninställning
•
•
•
•
•
Vibratotyp
Vibratodjup
Vibratograd
Vibratofördröjning
Oktavskifte
Inställningsparametrar
för tonegenskap
•
•
•
•
•
•
•
SW-44
Volym
Anslagskänslighet
Efterklangssändning
Körsändning
DSP-linje
DSP-typ
DSP-parametrar
Noten upphör
Insvepning
Uteffekt
Tid
A
Tangent trycks in
A : Ansatstid
R : Frisläppningstid
R
Tangent släpps
CTK6200_sw.book
45 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av tonredigering
• Gränsfrekvens
Gränsfrekvensen är en parameter för justering av timbre
genom att skära av alla frekvenser över en specifik frekvens.
En hög gränsfrekvens framställer en ljusare (skarpare) timbre,
medan en låg frekvens framställer en mörkare (mjukare)
timbre.
Nivå
Att skapa en användarton
Användartonnummer
Tonområden numrerade från L:001 till L:010 är avsedda för
lagring av användartoner. Det går att ha upp till 10
användartoner lagrade i minnet samtidigt. Det går att återkalla
en lagrad användarton med knappen R-12 ([L] USER
TONES). Se ”Att välja en ton” (sidan SW-14).
Att skapa och lagra en användarton
1. Välj tonen du vill redigera för att skapa en
Frekvens
Gränsfrekvens
användarton.
2. Tryck på knappen C-6 (TONE EDITOR).
(3) Parametrar för tonhöjd
• Vibratotyp, Vibratofördröjning, Vibratograd,
Vibratodjup
Dessa parametrar justerar vibratoeffekten, som orsakar
periodiska ändringar i tonen.
• Oktavskifte
Denna parameter reglerar oktaven för alla toner.
• Detta visar skärmen för tonredigering.
Totalt antal sidor
Nu visad sida
(4) Inställningsparametrar för tonegenskap
• Volym
Denna parameter reglerar tonens samlade volym.
• Anslagskänslighet
Denna parameter reglerar ändringar i volym och timbre i
enlighet med den relativa mängden tryck som tillämpas på
tangenterna. Du kan bestämma hög volym för kraftigt tryck
och låg volym för lätt tryck, eller samma volym oavsett hur
hårt du trycker på tangenterna.
• Efterklangsändning, körsändning, DSP-linje, DSP-typ,
DSP-parametrar
Dessa parametrar reglerar hur effekter tillämpas på tonerna.
Parameternamn
Nuvarande inställning
Nu vald parameter
(Innesluts av tjocka klamrar %).
• Använd knapparna R-17 (u, i) för att rulla mellan
sidorna.
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till parametern du vill
ändra.
• Se ”Tonparameterinställningar” (sidan SW-47) för
detaljer om användning av och inställningsomfång för
varje parameter.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra det inställda värdet.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer en parameter till dess grundinställning.
5. Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in övriga
parametrar.
SW-45
CTK6200_sw.book
46 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av tonredigering
6. Lagra den redigerade rytmen genom att hålla
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt samtidigt
som du trycker på C-13 (MENU).
• Detta visar menyn för tonredigering.
• Ett tryck på knappen R-15 (EXIT) istället för steg 6 visar
bekräftelseskärmen nedan. Ett tryck på knappen R-14
(YES) i detta läge visar tonlagringsskärmen i steg 9.
7. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar en skärm för att ange destinationens
nummer för användarton och tonnamn.
Destination för användartonnummer
Tryck på knappen R-14 (NO) om du vill avbryta redigering
utan att lagra det redigerade resultatet.
Tonnamn
8. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja önskat nummer för användarton.
9. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
• Se ”Stödda inmatningstecken” (sidan SW-124) för
information om vilka tecken du kan använda för
namnet.
• Inmata ett mellanslag med ett samtidigt tryck på
knapparna R-14 (–, +).
10. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Ett meddelande (Replace?) visas på skärmen som
frågar om du vill ersätta den existerande datan med
den nya. Tryck på knappen R-14 (YES) för att ersätta
den existerande datan med den nya.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
SW-46
CTK6200_sw.book
47 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av tonredigering
Tonparameterinställningar
Tabellen nedan visar parametrar som går att ställa in på tonredigeringsskärmen. Se även ”Översikt av tonskapande” (sidan
SW-44) för närmare detaljer om varje parameter.
Inställningar markerade med en asterisk (*) i spalten ”Inställningsomfång” utgör grundinställningar.
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
AttackTime
(Ansatstid)
Bestämmer tiden tills en not börjar ljuda efter tryck på en tangent.
–64 till 0* till +63
ReleasTime
(Frisläppningstid)
Bestämmer tiden en not fortsätter att ljuda efter att tangenten släpps.
–64 till 0* till +63
CutOff
(Gränsfrekvens)
Justerar timbre genom att försvaga notkomponenter som överstiger en viss
frekvens. Ett högre värde framställer ett klarare, skarpare ljud, medan ett
lägre värde framställer ett fylligare, mjukare ljud.
–64 till 0* till +63
Vib.Type
(Vibratotyp)
Bestämmer vibratotyp (vibratovågform).
Sin*, Tri, Saw, Sqr
Inställning
Beskrivning
Sin
Sinusvåg
Tri
Triangelvåg
Saw
Sågbladsvåg
Sqr
Fyrkantsvåg
Vågform
Vib.Depth
(Vibratodjup)
Bestämmer hur mycket vibrato som tillämpas på en not.
–64 till 0* till +63
Vib.Rate
(Vibratograd)
Bestämmer hastighet för vibrato som tillämpas på en not.
–64 till 0* till +63
Vib.Delay
(Vibratofördröjning)
Bestämmer hur mycket tid som förfluter tills vibrato startas.
–64 till 0* till +63
Oct.Shift
(Oktavskifte)
Skiftar tonhöjden uppåt eller nedåt i steg om oktaver.
–2 till 0* till +2
Volume
(Volym)
Bestämmer volymnivån för alla toner. Ett högre värde ställer in en högre
volymnivå.
0 till 127*
TouchSense
(Anslagskänslighet)
Bestämmer hur mycket volymen ändras i enlighet med den relativa mängden
tryck på tangenterna. Ett högre positivt värde resulterar i större ändring av
volymen i enlighet med tangenttrycket. Ett högre negativt värde resulterar i
mindre ändring av volymen i enlighet med tangenttrycket. Tangenttrycket
påverkar inte volymen när värdet 0 är inställt.
–64 till 0 till +63*
Rev.Send
(Efterklangssändning)
Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på varje ton.
0 till 40* till 127
Cho.Send
(Körsändning)
Bestämmer hur mycket köreffekt som tillämpas på varje ton.
0* till 127
SW-47
CTK6200_sw.book
48 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av tonredigering
Parameternamn
Beskrivning
Inställningsomfång
DSP On Off
(DSP på/av)
Bestämmer om DSP ska tillämpas (on) eller inte (oFF) på noterna. Följande
fyra inställningar kan göras när ”on” är vald för denna inställning.
oFF*, on
DSP
Bestämmer DSP som tillämpas på tonerna med DSP-nummer (001 till 100:
Förinställda DSP; 101 till 200: Användar-DSP). Val av ”ton” tillämpar
ursprunglig förinställd DSP på varje ton.
ton*, 001 - 200
DSP Type
(DSP-typ)
Visar DSP-typnumret som motsvarar DSP-värdet ovan som ställs in
automatiskt som grundinställning.*1 Du kan ändra grundinställningen och
välja en annan DSP-typ.
01 - 46*1
DSP-parametrar 1 till 8
Visar upp till åtta parametrar för ”DSP Type”. *2
*2
DSP RevSend
Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på noten efter DSP.
(DSP efterklangssändning)
0 - 40* - 127
*1 Se ”Lista över förinställda DSP” (sidan SW-119) för information om DSP-typer för varje förinställd DSP.
*2 Antal DSP-parametrar, deras innehåll och inställningsomfång beror på DSP-typen. Se ”DSP typlista” (sidan SW-120) och ”DSP
parameterlista” (sidan SW-121) för närmare detaljer.
SW-48
CTK6200_sw.book
49 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
R-15
L-3 - L-8
R-1 - R-12
R-16
R-14
L-13 L-15 L-17
L-14 L-16
C-8
C-9
Användning av
musikförinställning
Musikförinställningar medger direkttillgång till autokomp, ton,
efterklang, och andra inställningar utförda i enlighet med
förinställda ackordföljder. Totalt 305 förinställningar gör det
enkelt att ställa in klaviaturen på diverse olika musikstilar.
Ackordföljder innefattar både korta slingor på några takter
som är utmärkta för improvisation och följder för hela sånger.
Ackordföljder är också roliga att enbart lyssna på.
Utöver de inbyggda förinställningarna går det att skapa egna
musikförinställningar (användarförinställningar). Du kan spela
in ackordföljder med en längd på upp till 999 takter, vilket ger
god mångsidighet för långa sånger.
Musikförinställningar är indelade i sex grupper som var och en
motsvarar en av knapparna RHYTHM från [A] till [F].
Grupperna [A] till [E] är för inbyggda förinställningar, medan
grupp [F] är för användarförinställningar.
C-12
R-17
R-13
C-13
2. Håll knappen L-6 ([D] WORLD/VARIOUS)
intryckt och tryck på knappen L-7 ([E] PIANO
RHYTHMS).
• Detta visar nedanstående skärm för
musikförinställning.
Framförande med en musikförinställning
Blinkar
1. Titta i den separata ”Bilaga” för att leta upp
musikförinställningen du vill använda och
notera dess grupp och nummer.
• Indikatorn D blinkar på skärmen. Detta anger att
spelning med en förinställd ackordföljd är möjlig.
• Beroende på den valda musikförinställningen kan det
hända att även F, A eller andra indikatorer
blinkar eller lyser.
SW-49
CTK6200_sw.book
50 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
3. Använd knapparna från L-3 ([A] POPS/ROCK/
DANCE) till L-8 ([F] USER RHYTHMS) för att
välja en musikförinställningsgrupp.
7. Tryck på knappen L-15 (SYNCHRO/ENDING)
eller L-16 (START/STOP) för att stoppa
spelning.
• Indikatorn D fortsätter att blinka på skärmen
även efter att du stoppat spelning. Ett tryck på knappen
L-16 (START/STOP) i detta läge startar åter spelning
av autokomp.
8. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna
musikförinställningsskärmen.
• Knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS) väljer gruppen för
användarförinställning. Se ”Att skapa en
användarförinställning” (sidan SW-53) för närmare
detaljer.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
rulla genom musikförinställningsnumren tills
det önskade numret visas.
• Ton, rytm och andra inställningar utförs i enlighet med
den valda musikförinställningen. Se ”Inställningar för
musikförinställning” (sidan SW-51) för vilka inställningar
som utförs av en musikförinställning.
5. Vad du ska göra för att starta framförandet
beror på den valda musikförinställningen
såsom framgår nedan.
När indikatorn F, E eller H blinkar på
skärmen:
3 Den blinkande indikatorn innebär att den digitala
klaviaturen står i synkroniseringsberedskap. Tryck på
en tangent på ackordtangentbordet till vänster om
delningspunkten (sidan SW-17). Detta startar spelning
av autokomp tillsammans med ackordföljden.
När indikatorn F, E eller H inte blinkar
på skärmen:
3 Tryck på knappen L-16 (START/STOP). Detta startar
spelning av autokomp tillsammans med ackordföljden.
6. Spela melodin tillsammans med autokompet.
• Den förinställda ackordföljden repeterar samma
mönster. Antalet takter i följden beror på den valda
musikförinställningen. Kortare följder består av två till
fyra takter, medan längre följder består av 30 till 40
takter. För vissa ackordföljder infogas ett
utfyllnadsmönster automatiskt vid slutet av ett
följdmönster.
• Du kan ändra till en annan musikförinställning medan
spelning av autokomp pågår eller efter att ha stoppat
framförandet i steg 7 nedan. Utför steg 3 och 4 i denna
procedur för att ändra till en annan musikförinställning.
Om du ändrar till en annan musikförinställning under
spelning verkställs ändringen efter att avspelning når
slutet av takten där du befann dig när ändringen
gjordes.
SW-50
• Du kan även trycka på knappen R-15 (EXIT) medan
spelning av autokomp pågår. I detta fall upphör
spelning och musikförinställningsskärmen försvinner så
snart du trycker på R-15 (EXIT).
• Istället för att använda en förinställd ackordföljd kan du
använda ackordtangentbordet (sidan SW-26) för att spela
autokompackord, och du kan även spela med enbart
rytmen. Se ”Att ändra autokompinställningar för en
musikförinställning” (sidan SW-52) för närmare detaljer.
• Under spel med en musikförinställning kan du ändra ton,
rytm, tempo, mixer, effekt och övriga inställningar.
CTK6200_sw.book
51 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Inställningar för musikförinställning
Inställningarna i tabellen nedan återkallas vid val av en musikförinställning.
• Förutom ackordföljden går alla inställningar att ändra efter val av en musikförinställning. Vi hänvisar till spalten ”Gå hit för mer
information” i tabellen för närmare detaljer om att ändra en specifik inställning.
• Val av en annan musikförinställning eller utgång från musikförinställningsskärmen raderar eventuella ändringar du gjort för nu
vald förinställning. Lagra de ändrade inställningarna som en användarförinställning om du vill kunna använda dem senare. Se
”Att skapa en användarförinställning” (sidan SW-53) för närmare detaljer.
Inställning
Toner för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
Gå hit för mer information
Lagring och delning av toner (sidan SW-15)
Lagring på/av, delning på/av
Oktavskifte för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
Användning av oktavskifte (sidan SW-18)
Efterklang på/av och typ
Tillägg av efterklang på ljuden (sidan SW-34)
Autoharmoniseringstoner
Användning av mixern (sidan SW-38), Delparametrar (sidan
SW-43)
Volym för delarna UPPER 1, UPPER 2, LOWER och
autoharmonisering
Del på/av
Autoharmonisering eller arpeggiator på/av och typ
Användning av autoharmonisering (sidan SW-28), Automatisk
spelning av arpeggiofraser (Arpeggiator) (sidan SW-23)
Arpeggiatorlås, arpeggiatorhastighet, arpeggiatordel
Funktionsmenyinställningar (sidan SW-96)
Rytm
Att ändra rytm vid användning av en musikförinställning (sidan
SW-52)
Typ av synkroniserad start (normal, upptakt, variation)
Spelning av ett autokomp (sidan SW-24)
Tempo
Att ändra tempoinställning (sidan SW-19)
Ackordföljd
–
• Om du ändrar till en annan musikförinställning under spelning av en musikförinställning verkställs ändring av rytm och tempo
efter slutet av takten där du befann dig när ändringen gjordes.
• Det går inte att ändra ackordföljden i en musikförinställning, men det går att ändra den förinställda ackordföljden och lagra den
som en användarförinställning. Se ”Att skapa en användarförinställning” (sidan SW-53) för närmare detaljer.
SW-51
CTK6200_sw.book
52 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Att ändra autokompinställningar för en
musikförinställning
När musikförinställningsskärmen visas kan du använda
knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) till att ändra
autokompinställningarna.
Att ändra rytm vid användning av en
musikförinställning
När musikförinställningsskärmen visas fungerar knapparna
L-3 ([A] POPS/ROCK/DANCE) till L-8 ([F] USER RHYTHMS)
som valknappar för musikförinställningsgrupp. Du ska därför
utföra proceduren nedan för att ändra rytm.
1. Tryck på knappen R-17 (y) två gånger.
• Detta visar nedanstående rytmvalsskärm.
• Vart tryck på knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) kretsar
genom inställningarna nedan.
Inställning
Indikator D
Förinställd ackordföljd
Blinkar
Normalt autokomp (Komp av)
Visas ej
Normalt autokomp (Komp på)
Visas
2. Använd knapparna från L-3 ([A] POPS/ROCK/
DANCE) till L-8 ([F] USER RHYTHMS) för att
välja en rytmgrupp.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
rulla genom rytmnumren tills det önskade
numret visas.
4. Tryck efter val av önskad rytm på knappen R-15
(EXIT) eller på R-17 (t) två gånger.
• Detta lämnar rytmvalsskärmen.
• Vid val av en förinställd ackordföljd eller komp av går det att
använda tangentbordet för melodispelning. När komp på
har valts fungerar den vänstra sidan av tangentbordet som
ackordtangentbord och den högra sidan som
meloditangentbord.
SW-52
• Ett tryck på en knapp från R-1 ([A] PIANO) till R-12 ([L]
USER TONES) medan en musikförinställning är i bruk
uppvisar tonvalsskärmen. Ett enkelt tryck på knappen R-17
(y) när tonvalsskärmen visas ändrar till rytmvalsskärmen
som visas i proceduren ovan.
CTK6200_sw.book
53 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Att skapa en
användarförinställning
Användarförinställningsnummer
Förinställningsområden numrerade F:001 till F:050 är
avsedda för lagring av användarförinställningar. Det går att ha
upp till 50 användarförinställningar lagrade i minnet samtidigt.
Det går att återkalla en lagrad användarförinställning med
knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS). Se ”Framförande med
en musikförinställning” (sidan SW-49) för närmare detaljer.
Att skapa och lagra en
användarförinställning
1. Utför steg 1 t.o.m. 4 under ”Framförande med
en musikförinställning” (sidan SW-49) och välj
musikförinställningen du vill redigera i avsikt
att skapa en användarförinställning.
2. Ställ in ton och övriga inställningar enligt
”Inställningar för musikförinställning” (sidan
SW-51).
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
5. Du kan ändra varje parameter på
parametermenyn på önskat sätt.
(1) Använd knapparna R-17 (t, y, u, i) för att flytta
0 till parametern du vill ändra.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
det inställda värdet.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer en parameter till dess grundinställning.
• Det följande förklarar innebörd och
inställningsomfång för posterna på skärmen.
Inställningar markerade med en asterisk (*) i spalten
”Inställningsomfång” utgör grundinställningar.
Postnamn
Inställningsomfång
Synchro
(Synkroniseringstyp)
Bestämmer
beredskapstyp vid
synkroniserad start av
autokomp.
oFF,
Normal*,
Variation,
Intro
IntroChd
(Upptaktsackord)
Bestämmer ackord för
autokompets
upptaktsmönster.
C* - B,
Cm - Bm
Bestämmer ackord för
EndingChd
(Avslutningsack- autokompets
avslutningsmönster.
ord)
C* - B,
Cm - Bm
AutoFill
(Autoutfyllnad)
Bestämmer om en
utfyllnad ska infogas (on)
eller inte (oFF) vid slutet
av ackordföljden.
on*, oFF
Timing
(Timinginställning)
Normal*,
Bestämmer timing för
ackordändring under
Half, Double,
avspelning för inspelade
3/4, 3/2
ackord. Se
”Timinginställning och
avspelning av ackordföljd”
(sidan SW-55) för detaljer
om skillnader i avspelning
för varje inställningsvärde.
• Detta visar redigeringsskärmen MP
(musikförinställning) nedan.
• Ett tryck på knappen R-16 (ENTER) i detta läge ändrar
till en skärm för redigering av ackordföljden. Se
”Redigering av en ackordföljd” (sidan SW-57) för
närmare detaljer.
Beskrivning
(3) Upprepa steg (1) och (2) om så behövs.
(4) Kontrollera att inställningarna är som du önskar och
tryck på knappen R-15 (EXIT).
• Detta återgår till redigeringsskärmen MP.
4. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Parameter” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar parametermenyn.
SW-53
CTK6200_sw.book
54 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
6. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Store” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar en skärm för att ange destinationens
användarförinställningsnummer och namn.
• Ett tryck på knappen R-15 (EXIT) istället för steg 6 visar
bekräftelseskärmen nedan. Ett tryck på knappen R-14
(YES) i detta läge visar lagringsskärmen för
användarförinställning i steg 7.
Lagringsdestinationens användarförinställningsnummer
Användarförinställningsnamn
7. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja önskat nummer för
användarförinställning.
8. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
• Se ”Stödda inmatningstecken” (sidan SW-124) för
detaljer om vilka tecken som kan användas.
• Inmata ett mellanslag med ett samtidigt tryck på
knapparna R-14 (–, +).
9. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Om förinställningsnumret där du vill lagra datan redan
innehåller lagrade data visas ett meddelande
(Replace?) på skärmen som frågar om du vill ersätta
den existerande datan med den nya. Tryck på knappen
R-14 (YES) för att ersätta den existerande datan med
nya data eller på R-14 (NO) för att avbryta och återgå
till skärmen i steg 6.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
SW-54
Tryck på knappen R-14 (NO) om du vill avbryta redigering
utan att lagra det redigerade resultatet.
Att radera användarförinställningsdata
1. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
redigeringsskärmen MP (musikförinställning).
2. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Clear” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar en skärm för att ange numret på
användarförinställningen du vill radera.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange numret på användarförinställningen du vill
radera.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
CTK6200_sw.book
55 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Timinginställning och avspelning av ackordföljd
Detta avsnitt förklarar hur ackordföljder spelas i enlighet med inställningarna ”Timing” (Timinginställning) i steg 5 under ”Att skapa
och lagra en användarförinställning” (sidan SW-53). Denna inställning påverkar dock enbart avspelning. Den ändrar inte själva
ackordföljddatan.
• Normal
Spelar ackord med samma timing som vid inspelning
• Half
Spelar ackord takt för takt med en timing som är halva den vid inspelningen.
Exempel:
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
A7
4
2
1
2
Dm
3
G7
4
3
1
C
2
3
4
EM7
4
1
2
Am
3
C7
4
Det följande visar vad som händer när inställningen ”Half” används för att avspela en användarförinställning som skapades
baserad på en musikförinställning med en rytm på 4/4.
Half avspelning när en tidsrytm på 4/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm A7
3
4
2
1
2
Dm G7
3
4
3
1
C
2
3
EM7
4
4
1
2
Am C7
3
4
Half avspelning när en tidsrytm på 2/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm A7
2
1
2
Dm G7
3
1
C
4
2
1
2
EM7 Am C7
• Double
Spelar ackord takt för takt med en timing som är dubbla den vid inspelningen.
Avspelning av en ackordföljd lik den som visas för ”Half” ovan medan ”Double” är vald resulterar i följden som visas nedan.
Dubbel avspelning när en tidsrytm på 4/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
4
2
1
2
Dm
3
4
3
1
C
2
3
4
4
1
2
Am
3
4
7
8
Dubbel avspelning när en tidsrytm på 8/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
4
5
A7
6
7
8
2
1
2
Dm
3
4
5
G7
6
3
1
C
2
SW-55
CTK6200_sw.book
56 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
• 3/4
Spelar ackord takt för takt med en timing som är 3/4 gånger den vid inspelningen. Denna inställning är bäst för tidsrytmen 6/8.
Avspelning av en ackordföljd lik den som visas för ”Half” ovan medan ”3/4” är vald resulterar i följden som visas nedan.
3/4 avspelning när en tidsrytm på 4/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
3
Dm A7
4
2
1
2
3
Dm G7
4
3
1
C
2
3
EM7
4
4
1
2
3
Am C7
6
3
1
2
Dm
4
3/4 avspelning när en tidsrytm på 6/8 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
4
A7
5
6
2
1
2
Dm
3
4
G7
5
3
4
5
EM7
6
4
1
2
Am
• 3/2
Spelar ackord takt för takt med en timing som är 3/2 gånger den vid inspelningen. Denna inställning är bäst för tidsrytmen 6/4.
Avspelning av en ackordföljd lik den som visas för ”Half” ovan medan ”3/2” är vald resulterar i följden som visas nedan.
3/2 avspelning när en tidsrytm på 4/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
4
A7
2
1
2
Dm
3
4
G7
3
1
C
2
3
4
4
1
2
EM7 Am
3
4
C7
3
1
2
Dm
3
4
5
EM7
3/2 avspelning när en tidsrytm på 6/4 är tilldelad användarförinställningen
Takt
Slag
Ackordföljd
1
1
2
Dm
3
4
A7
5
6
2
1
2
Dm
3
4
G7
5
6
6
4
1
2
Am
• När ”Double” eller ”3/2” är vald ändras ackordtiming till en senare timing. Ackord som inte ryms inom en takt spelas inte.
SW-56
CTK6200_sw.book
57 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Redigering av en ackordföljd
Du kan ändra en förinställd ackordföljd och lagra den som en
användarförinställning, eller skapa en ny ackordföljd från
början och lagra den.
Redigeringsflöde för ackordföljd
1. Utför steg 1 t.o.m. 4 under ”Framförande med
en musikförinställning” (sidan SW-49) och välj
musikförinställningen du vill redigera i avsikt
att skapa en användarförinställning.
2. Ställ in ton och övriga inställningar enligt
”Inställningar för musikförinställning” (sidan
SW-51).
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar redigeringsskärmen MP
(musikförinställning) nedan med 0 intill ”Chord Edit”.
5. Utför följande redigeringsåtgärder för
ackordföljd.
• Ändra ett existerande ackord (”Att ändra inspelade
ackorddata”, sidan SW-58)
• Radera ett existerande ackord (”Att radera inspelade
ackorddata”, sidan SW-58)
• Infoga ett nytt ackord (”Att infoga ett nytt ackord”, sidan
SW-58)
• Radera alla existerande ackord (”Initialize”, under ”Att
utföra menyoperationer”, sidan SW-60)
• Inmata en serie ackord (”Att utföra steginmatning av
ackord”, sidan SW-59)
• Tonhöjdsskifte för alla existerande ackord (”Key Shift”,
under ”Att utföra menyoperationer”, sidan SW-60)
• Infoga en annan ackordföljd för musikförinställning efter
ackordföljdsdatan hos förinställningen som redigeras
(”AppendChord”, under ”Att utföra menyoperationer”,
sidan SW-60)
• Radera existerande ackord i en specifik takt (”Delete
Measure”, under ”Att utföra menyoperationer”, sidan
SW-60)
• Infoga blanka takter vid en specifik position (”Insert
Measure”, under ”Att utföra menyoperationer”, sidan
SW-60)
6. Tryck efter avslutad redigering på knappen
R-15 (EXIT).
• Detta återgår till redigeringsskärmen MP.
7. Utför steg 4 t.o.m 9 under ”Att skapa och lagra
en användarförinställning” på sidan SW-53.
• Det går att hoppa över steg 4 och 5 om de inte behövs.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar ackordredigeringsskärmen nedan. Denna
skärm kan användas till direktredigering av enskilda
ackorddataposter i en ackordföljd.
Datatypnamn vid
markörposition
Data som redigeras
Markör
Data före och efter data som redigeras
SW-57
CTK6200_sw.book
58 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Att ändra inspelade ackorddata
Att radera inspelade ackorddata
1. Utför steg 1 till 4 i proceduren under
1. Utför steg 1 till 4 i proceduren under
”Redigeringsflöde för ackordföljd” på sidan
SW-57.
”Redigeringsflöde för ackordföljd” på sidan
SW-57.
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till ackordet du vill redigera.
markören till ackordet du vill radera.
• Du kan använda knapparna L-14 (dFF) och L-13
(sREW) för att flytta markören med en takt i taget.
3. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
• Markören blinkar under ändring av ett värde.
Ackordrot
Takt:Slag:Tick
3. Tryck på knappen C-8 (DELETE).
• Ackordet vid den nuvarande markörpositionen raderas
så snart du trycker på knappen C-8 (DELETE).
• Det går inte att radera det första ackordet i
användarförinställningsdatan.
Att infoga ett nytt ackord
Ackordtyp
1. Utför steg 1 till 4 i proceduren under
”Redigeringsflöde för ackordföljd” på sidan
SW-57.
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till ackordet som kommer strax före
positionen där du vill infoga ett ackord.
3. Tryck på knappen C-9 (INSERT).
Markör
• Detta visar nedanstående skärm.
• Ett ”tick” är en tidsenhet som är kortare än ett slag. Med
musikförinställningsdata är 12 tick lika med ett slag. Det
innebär att du kan ange ett tickvärde på 00 till 11.
Tickvärdet 12 går vidare till nästa slag. När det gäller
tiden 4/4 är en kvartsnot (2) 12 tick och en åttondelsnot
(6) 6 tick.
Ackordföljd
Takt 1
Slag 1
Slag 2
Tick 00 01 02
001:1:00
Takt 2
Slag 3
Slag 4
Slag 1
Slag 2
09 10 11
002:1:00
I skärmexemplet ovan inträffar
ackordändringen från C till Bm här.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att tillämpa
det ändrade värdet.
• Markören upphör nu att blinka.
• Det går inte att ändra timing (Takt:Slag:Tick) för det
första ackordet i användarförinställningsdatan.
SW-58
CTK6200_sw.book
59 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
4. Ange position för det nyinfogade ackordet som
ett antal slag efter den nuvarande
markörpositionen.
Att utföra steginmatning av ackord
1. Utför steg 1 till 4 i proceduren under
Att ange detta antal slag efter
nuvarande markörposition:
Tryck på denna
knapp:
4 slag
R-1 (5)
2 slag
R-2 (1)
1 slag
R-3 (2)
1/2 slag
R-7 (6)
1/4 slag
R-8 (7)
• Förutom knappen R-8 (7) gör ett tryck på knappen R-4
( • ) efter ett tryck på en av knapparna ovan att antalet
slag ökas med 1,5.
• Ett tryck på knappen R-10 (,) efter tryck på en av
knapparna ovan ändrar antalet slag med 2/3.
• Knapparna R-9 (8) och R-11 (.) kan inte
användas under detta steg.
5. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta infogar ackordet och gör att markören dyker upp
vid positionen ”ROOT” i den infogade ackorddatan.
Grundläggande rotinställning är C.
”Redigeringsflöde för ackordföljd” på sidan
SW-57.
2. Tryck på knappen C-12 (STEP).
• Detta visar nedanstående stegskärm.
3. Använd knapparna L-14 (dFF) och L-13
(sREW) för att flytta markören till positionen
från vilken du vill utföra steginmatning.
• Markören rör sig i steg om en takt.
4. Ange längden på ackordet du vill inmata.
• Se tabellen i steg 4 under ”Att infoga en händelse”
(sidan SW-87) för närmare detaljer om detta.
• Knappen R-9 (8) kan inte användas i detta steg. Det
går ej heller att ange en punkterad 16-delsnot.
5. Tryck på tangenterna som motsvarar ackordet
du vill inmata.
6. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
bestämma roten.
7. Använd knappen R-17 (i) för att flytta
markören till positionen ”TYPE” och använd
sedan ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
utföra typinställning.
• När markören återfinns vid ”ROOT” eller ”TYPE” kan du
använda ackordtangentbordet för att bestämma
ackordrot eller typ.
8. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att tillämpa
ackorddatan.
• Markören upphör nu att blinka.
• Tryck på tangenterna i enlighet med nu gällande
ackordfingersättningsläge. Se ”Val av
ackordfingersättningsläge” (sidan SW-26) för närmare
detaljer.
• Ackordet inmatas så snart du trycker på tangenten, och
markören flyttas med längden du angav i steg 4 till
nästa takt:slag:tick. Därifrån kan du inmata nästa
ackord, om så önskas.
• Det går inte att inmata fler än 999 takter.
6. Upprepa steg 4 och 5 för att inmata önskade
ackord.
• Hoppa över steg 4 och utför enbart steg 5 om du vill
inmata en serie ackord av samma längd.
7. Tryck på knappen R-15 (EXIT) två gånger efter
avslutad steginmatning.
SW-59
CTK6200_sw.book
60 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Musikförinställning
Att utföra menyoperationer
1. Utför steg 1 till 4 i proceduren under
”Redigeringsflöde för ackordföljd” på sidan
SW-57.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
3. Detta visar nedanstående skärm.
*1 Raderar alla existerande ackord och ersätter dem med
fyra takter av data med ett C-ackord vid det första slaget i
den första takten (grunddata för användarförinställning).
*2 Denna operation kan inte verkställas om antalet angivna
takter överstiger 999.
*3 Det går inte att radera alla takter. Om du anger ett omfång
som inkluderar alla takter kvarblir den första takten utan att
raderas.
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att verkställa operationen du utförde i steg 4
eller på R-14 (NO) för att avbryta.
• Ett tryck på knappen R-14 (YES) startar processen.
Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen om
processen tar en stund att utföra. Utför inte någon
åtgärd medan detta meddelande visas.
4. Utför önskad menyoperation.
Att göra detta:
Gör detta:
Radera alla
existerande ackord
(Initialize)*1
Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
0 till ”Initialize” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
Tonhöjdsskifte av
alla existerande
ackord
(Key Shift)
1. Använd knapparna R-17 (t, y) för att
flytta 0 till ”Key Shift” och tryck sedan på
knappen R-16 (ENTER).
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att ange mängden tonhöjdsskifte.
• Ange ett värde från –5 till +6.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
Infoga en annan
ackordföljd för
musikförinställning
efter
ackordföljdsdatan för
den förinställning
som redigeras
(AppendChord)*2
1. Använd knapparna R-17 (t, y) för att
flytta 0 till ”AppendChord” och tryck sedan
på knappen R-16 (ENTER).
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att rulla genom
musikförinställningsnumren tills det
önskade numret visas och tryck sedan på
knappen R-16 (ENTER).
Radera existerande
ackord i en specifik
takt
(Delete Measure)*3
1. Använd knapparna R-17 (t, y) för att
flytta 0 till ”DeleteMeas.” och tryck sedan
på knappen R-16 (ENTER).
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att ange starttakten för raderingen.
3. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Size”.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att ange antalet takter du vill radera.
5. Kontrollera att allt är som du önskar och
tryck på knappen R-16 (ENTER).
Infoga blanka takter
vid en specifik
position
(Insert Measure)*2
1. Använd knapparna R-17 (t, y) för att
flytta 0 till ”InsertMeas.” och tryck sedan
på knappen R-16 (ENTER).
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att ange starttakten för infogningen.
3. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Size”.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +)
för att ange antalet takter du vill infoga.
5. Kontrollera att allt är som du önskar och
tryck på knappen R-16 (ENTER).
SW-60
CTK6200_sw.book
61 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
L-1
R-14
C-9
C-12
C-8 C-10 C-11 C-13
Registerminnet låter dig lagra inställningar på den digitala
klaviaturen (ton, rytm o.dyl.) för snabb återkallning vid behov.
• Se ”Parameterlista” (sidan SW-126) för detaljer om poster
som kan ingå i en registerinställning.
• Vid återkallning av en registerinställning kan du återkalla
enbart inställningsposter relaterade till komp eller enbart
inställningsposter relaterade till skalor. Se ”RegFltAcmp
(Registerfilter: Ackompanjemang)” (sidan SW-97) och
”RegFltScal (Registerfilter: Skala)” (sidan SW-97) för
närmare detaljer.
C-8
Det går att ha upp till 32 inställningar i registerminnet
samtidigt. Knapparna C-8 (BANK) och C-9 (1) till C-12 (4)
används för att välja bank och område.
C-9
C-10
C-11
C-12
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Bank 1
Inställning Inställning Inställning Inställning
1-1
1-2
1-3
1-4
Bank 2
Inställning Inställning Inställning Inställning
2-1
2-2
2-3
2-4
•
•
Bank 8
•
•
•
•
•
•
•
•
Inställning Inställning Inställning Inställning
8-1
8-2
8-3
8-4
• Vart tryck på knappen C-8 (BANK) kretsar genom
banknumren från 1 till 8.
• Ett tryck på en knapp från C-9 (1) till C-12 (4) väljer
motsvarande område i den nu valda banken.
■ Exempel på registerlagring
Detta exempel lagrar datan i tabellen nedan för följande
inställningar i Bank 1.
• Ursprunglig melodiinställning lagrad i Inställning 1-1.
• Andra melodiinställning lagrad i Inställning 1-2.
• Tredje melodiinställning lagrad i Inställning 1-3.
Inställning
1-1
Inställning
1-2
Tonnummer
E:016
H:001
A:001
Rytmnummer
A:015
E:013
A:044
080
140
089
Tempo
Inställning
1-3
SW-61
CTK6200_sw.book
62 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
Att lagra en inställning i
registerminnet
1. Ställ in ton, rytm och andra poster du vill
inkludera i inställningen.
2. Tryck på knappen C-8 (BANK) för att välja
Att återkalla en inställning från
registerminnet
1. Tryck på knappen C-8 (BANK) för att välja
banken som innehåller inställningen du vill
återkalla.
2. Använd knapparna C-9 (1) till C-12 (4) för att
önskad bank.
• Vart tryck på knappen C-8 (BANK) kretsar genom
banknumren.
välja området som innehåller inställningen du
vill återkalla.
• Detta återkallar inställningen i registerminnet och utför
automatiskt inställningar på den digitala klaviaturen
därefter.
Bank 2 vald
• När skärmen ”BANK” visas efter ett tryck på knappen
C-8 (BANK) ska du använda ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskad bank.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
3. Håll knappen C-13 (STORE) intryckt och tryck
på en knapp från C-9 (1) till C-12 (4) för att välja
ett område.
• Detta lagrar posterna du valde i steg 1 i tillämplig
inställning.
• Om inställningen ifråga redan innehåller data ersätts
den (raderas) av den nya inställningen.
Registrerad som inställning 2-1
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
SW-62
Inställning 6-1 återkallad
• Noter som klaviaturen nu ljuder kan upphöra om du
återkallar en inställning som orsakar en ändring i
oktavskifte (sidan SW-18). Undvik detta genom att antingen
välja en inställning som inte orsakar en ändring i oktavskifte
eller genom att hålla ned pedalen (vilket gör att noterna
som nu spelas hålls ut).
CTK6200_sw.book
63 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
L-1
C-5 C-2 C-3
R-15
R-1 - R-12
R-16
R-14
R-17
R-13
L-12
L-13 L-15
L-14 L-16
C-9
C-12
C-8 C-10 C-11 C-13
Sångsekventieraren kan användas till att spela in
klaviaturspelning (inklusive autokomp) eller spela in enskilda
delar (flerspårsinspelning) och sedan kombinera dessa till en
slutlig sång. Efter inspelning av data kan du redigera varje
enskild not (händelse). Det går att ha upp till fem inspelade
sånger (totalt cirka 12.000 noter) lagrade i minnet samtidigt.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren
L-1 (POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan
SW-114) om detta inträffar.
Att starta direktinspelning
(EASY REC)
EASY REC låter dig starta inspelning av klaviaturspelning
med ett enkelt knapptryck.
• EASY REC är en funktion hos sångsekventieraren. Se ”Vad
du kan göra med sångsekventieraren” (sidan SW-65) för
detaljer om användning av sångsekventieraren.
• EASY REC kan användas till att spela in klaviaturspelning
som använder en musikförinställning (sidan SW-49). Se
”Att använda EASY REC till inspelning av ett framförande
med musikförinställning” (sidan SW-65) för närmare
detaljer.
Att använda EASY REC för inspelning
1. Utför önskade inställningar på den digitala
klaviaturen.
• Utför följande inställningar: val av ton och rytm, tempo,
lagring och delning, synkroniseringsberedskap (när
autokomp används), mixer o.s.v. Se ”Inspelningsstart”
under ”Gement inspelningsinnehåll på systemspår och
spår 01 till 16” (sidan SW-66) och ”Inspelningsinnehåll
på systemspår” (sidan SW-66) för detaljer om möjliga
inställningar.
• Steg 2 nedan aktiverar inspelningsberedskap.
Inspelning startas sedan när du börjar spela på
tangentbordet. Efter steg 2 ska du vara försiktig med att
inte trycka på en tangent av misstag och därmed starta
inspelning.
SW-63
CTK6200_sw.book
64 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
2. Tryck på knappen C-2 (RECORD).
• Knappen börjar blinka och skärmen EASY REC nedan
uppträder.
Sångområdesnummer
Pilarna (e) anger alla delar i grupp A. Detta anger att den digitala
klaviaturen står på inspelningsberedskap för systemspåret (sidan
SW-65).
• En asterisk (*) intill ett sångområdesnummer anger att
det redan finns inspelade data i detta område. Val av
ett sångområde som redan innehåller inspelade data
och start av en ny inspelning raderar den existerande
datan i systemspåret.
3. Utför följande steg för att ställa in slag och
övriga inställningar.
(1) Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och tryck på
knappen C-13 (MENU).
Detta uppvisar nedanstående meny med 0 intill
”Beat” (slag).
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att utföra
slaginställning.
Du kan ange en slaginställning på 2/4 till 8/4, 2/8 till
16/8.
(3) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Metronome” och använd sedan knapparna
R-14 (–, +) för att slå metronomen på eller av.
Påslag av metronomen gör att den ljuder en räkning
under inspelning, men inte under avspelning.
SW-64
(4) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Precount” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att slå förräkning på eller av.
Påslag av förräkning infogar en räkning på en takt före
inspelningsstart när du trycker på knappen L-16
(START/STOP) i steg 4.
(5) Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna menyn.
4. Börja spela på tangentbordet.
• Inspelning startas automatiskt när du utför någon av
följande operationer.
– Börjar spela på tangentbordet
– Trycker på knappen L-12 (INTRO), L-13 (NORMAL/
FILL-IN) eller L-14 (VARIATION/FILL-IN)
– Trycker på knappen L-16 (START/STOP). För att
införa en eller flera pauser före inspelningsstart ska
du först trycka på knappen L-16 (START/STOP) för
att starta inspelning och sedan börja spela vid
önskad tidpunkt.
• När inspelning startas upphör knappen C-2 (RECORD)
att blinka och förblir tänd. Under inspelning visar
skärmen nuvarande takt (MEASURE) och slag (BEAT).
• Även bruk av ratten PITCH BEND (S-1) och
pedaloperationer spelas in.
• När inspelningen når en punkt där det finns färre än
100 noter av återstående minneskapacitet börjar de
nuvarande värdena för takt (MEASURE) och slag
(BEAT) att blinka.
5. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa inspelning.
• När inspelning stoppas visas grundskärmen för
sångsekventierarläget.
• I detta läge kan du trycka på knappen L-16 (START/
STOP) för att avspela vad du just spelat in. Se
”Spelning av en inspelad sång” (sidan SW-72) för
närmare detaljer om avspelning av inspelat innehåll.
6. Lämna sångsekventieraren med ett tryck på
knappen C-3 (SONG SEQUENCER) eller R-15
(EXIT).
CTK6200_sw.book
65 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att använda EASY REC till inspelning av ett
framförande med musikförinställning
1. Utför steg 1 till 4 under ”Framförande med en
musikförinställning” (sidan SW-49).
2. Tryck på knappen C-2 (RECORD).
• Knappen börjar blinka och skärmen EASY REC
uppträder.
3. Börja spela något med en musikförinställning.
Se ”Framförande med en musikförinställning”
(sidan SW-49) för närmare detaljer.
Vad du kan göra med
sångsekventieraren
Det enklaste bruket av sångsekventieraren är att spela in ditt
framförande efter hand som det spelas. Se ”Att använda
EASY REC för inspelning” (sidan SW-63) för närmare
detaljer. Praktiskt taget allt du spelar på klaviaturen kan
inspelas av sångsekventieraren.
Du kan även använda sångsekventieraren till att utföra
flerspårsinspelning av 17 olika spår och sedan sammanfoga
dem till en slutlig sång. Du kan t.ex. först spela in ett
pianospår, sedan ett basspår och därefter ett gitarrspår eller
spår som innefattar andra musikinstrument.
Sånger, spår och delar
En enskild sång kan bestå av upp till 17 spår. De 17 spåren är
sammansatta såsom visas i tabellen nedan.
Spår
• Detta startar inspelning, tillsammans med autokomp, i
enlighet med den förinställda ackordföljden.
• När inspelning startas upphör knappen C-2 (RECORD)
att blinka och förblir tänd. Under inspelning visar
skärmen nuvarande takt (MEASURE) och slag (BEAT).
Delinnehåll
A04
Autokomp
(Autoharmoniseringston)
A05
Klaviatur (del UPPER 1)
A06
Klaviatur (del UPPER 2)
A07
Klaviatur (del LOWER)
A09
Autokomp
(Slagverksdel)
A10
Autokomp
(Trumdel)
A11
Autokomp
(Basdel)
A12
Autokomp
(Del ackord 1)
A13
Autokomp
(Del ackord 2)
A14
Autokomp
(Del ackord 3)
A15
Autokomp
(Del ackord 4)
A16
Autokomp
(Del ackord 5)
Spår 01
B01
Klaviatur (del B01)
Spår 16
B16
Klaviatur (del B16)
4. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa inspelning.
• När inspelning stoppas visas grundskärmen för
sångsekventierarläget.
• I detta läge kan du trycka på knappen L-16 (START/
STOP) för att avspela vad du just spelat in. Se
”Spelning av en inspelad sång” (sidan SW-72) för
närmare detaljer om avspelning av inspelat innehåll.
Delnummer
Systemspår
Sång
5. Lämna sångsekventieraren med ett tryck på
knappen C-3 (SONG SEQUENCER) eller R-15
(EXIT).
• Den digitala klaviaturen använder flera delar samtidigt för
att ljuda autokomp, en lagringston och en delningston för
tangentbordet samtidigt. Systemspåret används för att
spela in noterna för dessa delar på ett enskilt ställe.
• Vart och ett av spåren 01 till 16 motsvarar en enskild
musikinstrumentdel. Varje spår används för att spela in
noterna för varje enskild del.
• Delarna som visas i tabellen ovan motsvarar mixerdelarna.
Se ”Användning av mixern” (sidan SW-38) för närmare
detaljer.
• Del B10 är enbart en trumljudsdel.
SW-65
CTK6200_sw.book
66 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Gement inspelningsinnehåll på systemspår
och spår 01 till 16
■ Inspelningsstart
•
•
•
•
•
Notinställningar
Rytmval
Tempoinställning
Skalinställning
Mixerinställningarna nedan
– Alla delparametrar från A04 till A07 och B01 till B16
(utom del på/av)
– Delparametrar från A09 till A16: del på/av, grovstämning,
finstämning, skalaktivering, DSP-linje
– DSP parametrar: volym, panorering, efterklangssändning
• Effektinställningar
• Kompvolym
■ Under inspelning
• Tangentbordsspelning
• Operation av tonhöjdsböjning
• Pedaloperationer
Inspelningsinnehåll på systemspår
■ Inspelningsstart
•
•
•
•
•
Toner för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
Lagring och delning på/av
Inställning av delningspunkt
Oktavskifte för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
Funktionsmenyns postinställningar nedan (sidan SW-96)
– Arpeggiatorlås, arpeggiatorhastighet, arpeggiatordel
• Autoharmonisering eller arpeggiator på/av och typ
• Synkroniseringsberedskap (normal, variation, upptakt)
• Musikförinställning (Enbart vid användning av EASY REC.)
■ Under inspelning
• Rytmval
• Tempoinställning
• Alla poster under ”Inspelningsstart” ovan, utom
funktionsmenyns postinställningar och inställning av
delningspunkt
• Ackordspelning med ackordtangentbordet
• Rytmkontrolloperationerna nedan vid bruk av knapparna
L-12 (INTRO), L-13 (NORMAL/FILL-IN), L-14
(VARIATION/FILL-IN) och L-15 (SYNCHRO/ENDING)
• Inställningar återkallade från registerminnet
• Inställningar återkallade med direktförinställning
SW-66
• Beroende på det sätt sångdelar är sammansatta kommer
inställningar som görs av en återkallad registrering att
tillämpas på delar med andra nummer än de tilldelades när
inställningen lagrades, såsom framgår nedan.
Delar när
registerinställning lagras
Delar när register
återkallas för
sånginspelning
Del UPPER 1 (A01)
Del UPPER 1 (A05)
Del UPPER 2 (A02)
Del UPPER 2 (A06)
Del LOWER (A03)
Del LOWER (A07)
Del för
Del för
autoharmoniseringston (A04) autoharmoniseringston (A04)
Se ”Sånger, spår och delar” (sidan SW-65) för närmare
detaljer om sammansättning av sångdelar.
• Så snart du återkallar en registerinställning eller
direktförinställning under inspelning kommer information för
denna registerinställning eller direktförinställning att spelas
in på systemspåret. Själva registerinställningen eller
direktförinställningen spelas inte in.
Inspelningsinnehåll på spår 01 till 16
■ Inspelningsstart
• Deltonsval för spåret
■ Under inspelning
• Deltonsval för spåret
• Mixerinställningarna nedan
– Alla delparametrar från B01 till B16 (utom del på/av)
Panelinställningar och rubrikinställningar
Innan inspelning startas med sångsekventieraren ska du välja
ton och rytm och även utföra andra inställningar som tempo,
mixerinställningar o.dyl. Dessa kallas ”panelinställningar” då
de utförs med kontrollpanelen på den digitala klaviaturen.
Panelinställningarna lagras i sångrubriken när inspelning
startas. Inställningar i rubriken för en sång kallas
”rubrikinställningar”.
• Inställningarna ”Inspelningsstart” under ”Gement
inspelningsinnehåll på systemspår och spår 01 till 16”
(sidan SW-66), ”Inspelningsinnehåll på systemspår” (sidan
SW-66) och ”Inspelningsinnehåll på spår 01 till 16” (sidan
SW-66) lagras som rubrikinställningar.
• Enbart rubrikinställningarna kan ändras efter avslutad
sånginspelning. Se ”Användning av panelinspelning för att
skriva om sångrubrikinställningar” (sidan SW-71) för
närmare detaljer.
CTK6200_sw.book
67 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Inspelning av enskilda spår
Detta avsnitt förklarar inspelning på systemspåret och på spår
01 till 16. Se ”Vad du kan göra med sångsekventieraren”
(sidan SW-65) för närmare detaljer om spårkonfiguration och
vad som spelas in på varje spår.
4. Använd knapparna R-17 (u, i) för att välja
systemspåret.
• Om systemspåret redan innehåller inspelade data
raderas det nuvarande innehållet i systemspåret när du
startar inspelning i steg 7 nedan.
Inspelning av ett framförande på
systemspåret
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
5. Utför önskade panelinställningar för
framförandet.
Sångområdesnummer
• Utför följande inställningar: val av ton och rytm, tempo,
lagring och delning, synkroniseringsberedskap (när
autokomp används), mixer o.s.v. Se ”Inspelningsstart”
under ”Gement inspelningsinnehåll på systemspår och
spår 01 till 16” (sidan SW-66) och ”Inspelningsinnehåll
på systemspår” (sidan SW-66) för detaljer om möjliga
inställningar. Se ”Mixerinställningar i
sångsekventierarläget” (sidan SW-71) för närmare
detaljer om mixerinställningar.
6. Utför följande steg för att ställa in slag och
övriga inställningar.
• En asterisk (*) intill ett sångområdesnummer anger att
det redan finns inspelade data i detta område.
• L på nivåmätaren anger att systemspåret nu är valt,
medan M anger att ett annat spår (01 till 16) är valt.
När det gäller M anger en pekare (e) vilket spår som
är valt.
• En svart ruta ( ) i nivåmätaren ovanför ett
spårnummer anger att det redan finns data inspelad på
detta spår.
(1) Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och tryck på
knappen C-13 (MENU).
Detta uppvisar nedanstående meny med 0 intill ”Beat”
(slag).
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett sångområdesnummer.
• Val av ett sångområde som redan innehåller inspelade
data återkallar omedelbart rubrikinställningarna för
sången (sidan SW-66).
3. Tryck på knappen C-2 (RECORD).
• Knappen börjar blinka och den digitala klaviaturen
ställs på inspelningsberedskap, vilket innebär att
inspelningen startas när du börjar spela på
tangentbordet. Fram till steg 7 ska du vara försiktig med
att inte trycka på en tangent av misstag och därmed
starta inspelning.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att utföra
slaginställning.
Du kan ange en slaginställning på 2/4 till 8/4,
2/8 till 16/8.
(3) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Metronome” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att slå metronomen på eller av.
Påslag av metronomen gör att den ljuder en räkning
under inspelning, men inte under avspelning.
(4) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Precount” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att slå förräkning på eller av.
Påslag av förräkning infogar en räkning på en takt före
inspelningsstart när du trycker på knappen L-16
(START/STOP) i steg 7.
(5) Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna menyn.
SW-67
CTK6200_sw.book
68 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Inspelning på spår 01 till 16
• Sidan 2 av menyskärmen har inställningen ”RecType”, men
denna inställning kan inte användas vid inspelning av ett
framförande på systemspåret.
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
7. Börja spela på tangentbordet.
• Inspelning startas automatiskt när du utför någon av
följande operationer.
– Börjar spela på tangentbordet
– Trycker på knappen L-12 (INTRO), L-13 (NORMAL/
FILL-IN) eller L-14 (VARIATION/FILL-IN)
– Trycker på knappen L-16 (START/STOP). För att
införa en eller flera pauser före inspelningsstart ska
du först trycka på knappen L-16 (START/STOP) för
att starta inspelning och sedan börja spela vid
önskad tidpunkt.
• När inspelning startas upphör knappen C-2 (RECORD)
att blinka och förblir tänd. Under inspelning visar
skärmen nuvarande takt (MEASURE) och slag (BEAT).
• Även bruk av ratten PITCH BEND (S-1) och
pedaloperationer spelas in.
• När inspelningen når en punkt där det finns färre än
100 noter av återstående minneskapacitet börjar de
nuvarande värdena för takt (MEASURE) och slag
(BEAT) att blinka.
8. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa inspelning.
• I detta läge kan du trycka på knappen L-16 (START/
STOP) för att avspela vad du just spelat in. Se
”Spelning av en inspelad sång” (sidan SW-72) för
närmare detaljer om avspelning av inspelat innehåll.
9. Lämna sångsekventieraren med ett tryck på
knappen C-3 (SONG SEQUENCER) eller R-15
(EXIT).
Sångområdesnummer
• En asterisk (*) intill ett sångområdesnummer anger att
det redan finns inspelade data i detta område.
• L på nivåmätaren anger att systemspåret nu är valt,
medan M anger att ett annat spår (01 till 16) är valt.
När det gäller M anges det valda spåret av positionen
för pekaren (e).
• En svart ruta ( ) i nivåmätaren ovanför ett
spårnummer anger att det redan finns data inspelad på
detta spår.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett sångområdesnummer.
• Val av ett sångområde som redan innehåller inspelade
data återkallar omedelbart rubrikinställningarna för
sången (sidan SW-66).
3. Tryck på knappen C-2 (RECORD).
• Knappen börjar blinka och den digitala klaviaturen
ställs på inspelningsberedskap, vilket innebär att
inspelningen startas när du börjar spela på
tangentbordet. Fram till steg 7 ska du vara försiktig med
att inte trycka på en tangent av misstag och därmed
starta inspelning.
SW-68
CTK6200_sw.book
69 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
4. Använd knapparna R-17 (u, i) för att välja ett
spår (spår 01 till spår 16).
(5) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”RecType” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att välja ”REPL” eller ”OVDB”.
När du vill utföra denna typ av
inspelning:
5. Utför önskade panelinställningar för
framförandet.
• Utför följande inställningar: tonval, tempo,
mixerinställningar o.dyl. Se ”Inspelningsstart” under
”Gement inspelningsinnehåll på systemspår och spår
01 till 16” (sidan SW-66) och ”Inspelningsinnehåll på
spår 01 till 16” (sidan SW-66) för detaljer om möjliga
inställningar. Se ”Mixerinställningar i
sångsekventierarläget” (sidan SW-71) för närmare
detaljer om mixerinställningar.
6. Utför följande steg för att ställa in slag och
övriga inställningar.
(1) Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och tryck på
knappen C-13 (MENU).
Detta uppvisar nedanstående meny med 0 intill ”Beat”
(slag).
Välj detta
RecType
alternativ:
Radera eventuella data som nu
existerar i spåret som ska spelas in
och starta en ny inspelning
REPL (Ersätt)
Överskriva eventuella data som nu
existerar i spåret som ska spelas in
med den nya inspelningen
OVDB (Överdubba)
(6) Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna menyn.
7. Börja spela på tangentbordet.
• Detta startar inspelning och gör att knappen C-2
(RECORD) upphör att blinka och förblir tänd. Under
inspelning visar skärmen nuvarande takt (MEASURE)
och slag (BEAT).
• För att införa en eller flera pauser före inspelningsstart
ska du först trycka på knappen L-16 (START/STOP) för
att starta inspelning och sedan börja spela vid önskad
tidpunkt.
• Även bruk av ratten PITCH BEND (S-1) och
pedaloperationer spelas in.
• När inspelningen når en punkt där det finns färre än
100 noter av återstående minneskapacitet börjar de
nuvarande värdena för takt (MEASURE) och slag
(BEAT) att blinka.
8. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa inspelning.
• I detta läge kan du trycka på knappen L-16 (START/
STOP) för att avspela vad du just spelat in. Se
”Spelning av en inspelad sång” (sidan SW-72) för
närmare detaljer om avspelning av inspelat innehåll.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att utföra
slaginställning.
Du kan ange en slaginställning på 2/4 till 8/4, 2/8 till
16/8.
(3) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Metronome” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att slå metronomen på eller av.
Påslag av metronomen gör att den ljuder en räkning
under inspelning, men inte under avspelning.
(4) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Precount” och använd sedan knapparna R-14 (–, +)
för att slå förräkning på eller av.
Påslag av förräkning infogar en räkning på en takt före
inspelningsstart när du trycker på knappen L-16
(START/STOP) i steg 7.
9. Lämna sångsekventieraren med ett tryck på
knappen C-3 (SONG SEQUENCER) eller R-15
(EXIT).
SW-69
CTK6200_sw.book
70 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att tömma innehållet i ett enskilt spår strax
efter inspelning
1. När grundskärmen för sångsekventierarläget
Att tömma en enskild sång strax efter
inspelning
1. När grundskärmen för sångsekventierarläget
visas efter avslutad spårinspelning ska du hålla
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
samtidigt trycka på knappen C-13 (MENU).
visas efter avslutad spårinspelning ska du hålla
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
samtidigt trycka på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar sångsekventierarmenyn med 0 placerad
vid ”ClearTrack”.
• Detta visar sångsekventierarmenyn.
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”ClearSong” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Clear Song”. I detta läge är målet
för raderingen den sång du just spelat in.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar bekräftelsemeddelandet ”Sure?”.
4. Tryck på knappen R-14 (YES) för att radera
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
spårdatan eller på R-14 (NO) för att avbryta.
• Detta visar skärmen ”Clear Track”. I detta läge är målet
för raderingen det spår du just spelat in.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar bekräftelsemeddelandet ”Sure?”.
4. Tryck på knappen R-14 (YES) för att radera
spårdatan eller på R-14 (NO) för att avbryta.
• Se ”Att radera ett enskilt spår” (sidan SW-78) för detaljer
om val av ett specifikt spår och radering av dess innehåll.
SW-70
• Se ”Att radera en sång” (sidan SW-75) för detaljer om val
av en specifik sång och radering av dess innehåll.
CTK6200_sw.book
71 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Mixerinställningar i sångsekventierarläget
Du kan tillgå mixern under avspelning, i
avspelningsberedskap eller inspelningsberedskap (knappen
C-2 (RECORD) blinkar) eller under pågående inspelning
(knappen C-2 (RECORD) tänd). Tryck på knappen C-5
(MIXER) för att visa mixerskärmen. Återgå till skärmen för
sångsekventierarläget med ett nytt tryck på knappen C-5
(MIXER) eller på R-15 (EXIT).
Tabellen nedan visar hur mixerdelarna motsvarar
sångsekventierardelarna.
Mixer
Sångsekventierare
Delarna A04 till A07, A09 till A16
Systemspår
Delarna B01 till B16
Spår 01 till 16
Stödda mixeroperationer under avspelning eller
avspelningsberedskap
Alla mixerinställningar kan utföras under avspelning eller
avspelningsberedskap om villkoren nedan är uppfyllda.
• Om du vill ändra mixerinställningar under
avspelningsberedskap ska de ändras efter val av sången
du vill avspela. Om du ändrar mixerinställningar och sedan
ändrar sångval kommer rubrikinställningar för den nyvalda
sången att återkallas, och mixerinställningarna ändras
därefter.
• De enda mixerinställningar du kan ändra under
avspelningsberedskap är de som inkluderas i sångrubriken
för den nu valda sången. Om mixerinställningarna ändras
halvvägs under inspelning av sången kommer de senare
inspelade mixerinställningarna att ersätta eventuella
inställningar du gjorde under avspelningsberedskap.
Stödda mixeroperationer under inspelningsberedskap
Mixerinställningarna för delarna nedan (utom del på/av) är
stödda, beroende på spåret som spelas in. Inställningarna
inspelas i rubrikinställningarna (sidan SW-66), på samma sätt
som inställningar lagras när inspelning startas.
Systemspår
Delarna A05 (UPPER 1),
A06 (UPPER 2), A07 (LOWER),
A04 (Autoharmonisering)
Spår 01 till 16
Delar motsvarande varje
spår (B01 till B16)
Stödda mixeroperationer under inspelning
Mixerinställningar kan inte utföras under inspelning på
systemspåret.
Mixerinställningar (utom för del på/av) kan utföras för en del
(B01 till B16) som motsvarar ett spår vid inspelning på ett spår
från 01 till 16. En ändring av en mixerinställning på
mixerskärmen spelas in så snart den görs.
Se ”Användning av mixern” (sidan SW-38) för närmare
detaljer om olika mixerfunktioner.
Användning av panelinspelning
för att skriva om
sångrubrikinställningar
Rubriken för varje sång innehåller ”rubrikinställningar”, vilka är
inställningarna som gällde på den digitala klaviaturen när
inspelning utfördes. Använd en ”panelinspelning” till att skriva
om sångens rubrikinställningar med den digitala klaviaturens
nuvarande inställning.
Följande poster är rubrikinställningar som kan skrivas om med
en panelinspelning.
• Rytmval
• Tempoinställning
• Skalinställning
• Mixerinställningarna nedan
– Alla delparametrar från A04 till A07 och B01 till B16
(utom del på/av)
– Delparametrar från A09 till A16: del på/av, grovstämning,
finstämning, skalaktivering, DSP-linje
– DSP parametrar: volym, panorering, efterklangssändning
• Effektinställningar
• Kompvolym
• Tonval för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER
Att utföra en panelinspelning
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett sångområdesnummer.
3. Utför panelinställningarna så att de avspeglar
de inställningar du vill skriva som
rubrikinställningar.
• Följande inställningar går att utföra: mixerinställningar,
tempo, rytm för systemspår, spårtonval o.s.v.
• För att ändra ton för systemspårdelarna UPPER 1,
UPPER 2 och LOWER eller mixerinställningarna ska
du använda mixern till att ändra inställningar för delarna
A05 (UPPER 1), A06 (UPPER 2) och A07 (LOWER).
4. Kontrollera att alla panelinställningarna är de
önskade och håll knappen R-13 (FUNCTION)
intryckt medan du trycker på knappen C-13
(MENU).
• Detta visar sångsekventierarmenyn.
SW-71
CTK6200_sw.book
72 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
5. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”PanelRecord”.
4. Tryck på knappen L-16 (START/STOP).
• Detta startar avspelning. Följande operationer kan
utföras under avspelning.
Att göra detta:
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att verkställa panelinspelningen eller på R-14
(NO) för att avbryta.
Spelning av en inspelad sång
Detta avsnitt förklarar hur du ska utföra operationerna nedan
på sånger inspelade i sångsekventierarläget.
• Spela en sång
• Snabbspolning framåt, bakåt, paus, pausurkoppling
• Spela en specifik del i en sång
• Repetering av ett speciellt stycke i en sång
• Tilldelning av namn till en sång
• Radera en sång
Att spela en inspelad sång
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett sångområdesnummer.
3. Utför mixerinställningar, tempo och andra
panelinställningar du vill använda för
avspelning.
• För att ändra ton för systemspårdelarna UPPER 1,
UPPER 2 och LOWER eller mixerinställningarna ska
du använda mixern till att ändra inställningar för delarna
A05 (UPPER 1), A06 (UPPER 2) och A07 (LOWER).
• Inställningarna ovan är onödiga om du vill avspela
sången såsom den spelades in.
SW-72
Gör detta:
Hopp framåt
Håll knappen L-14 (dFF) intryckt.
Hopp bakåt
Håll knappen L-13 (sREW) intryckt.
Paus
Tryck på knappen L-15 (PAUSE).
Starta om paus i
avspelning
Tryck på knappen L-15 (PAUSE).
Utföra repeterad
avspelning
Utför steg 4 till 6 under ”Repetering av
ett speciellt stycke i en sång” (sidan
SW-109).
• Även under paus i avspelning kan du utföra
snabbspolning framåt genom att hålla knappen L-14
(dFF) intryckt eller bakåt genom att hålla L-13
(sREW) intryckt. Paus aktiveras på nytt när knappen
släpps.
• Under pågående avspelning eller i
avspelningsberedskap kan du använda knapparna
R-17 (u, i) till att välja önskat spår. Spelning på
tangentbordet ljuder delarna som motsvarar det nu
valda spåret (A04 till A07 för systemspåret).
• Avspelning stoppas automatiskt vid slutet av en sång.
Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att stoppa
avspelning före slutet.
CTK6200_04_sw.fm
73 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時31分
Användning av sångsekventieraren
Att avspela enbart en specifik del
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
Att repetera en specifik fras
1. Håll knappen L-12 (REPEAT) intryckt tills
lokaliseringsskärmen nedan uppträder.
2. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja ett sångområdesnummer.
3. Tryck på knappen C-5 (MIXER) för att visa
mixerskärmen.
4. Använd knapparna R-17 (u, i) för att välja
delen du vill spela (A04 till A16, B01 till B16).
• Välj t.ex. del A05 för att spela enbart melodin som
spelades in med delen UPPER 1 och spelades in på
systemspåret. Se ”Hur delar är organiserade” (sidan
SW-38) för detaljer om innehållet i varje del.
5. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Part”.
Startpunkt för
inmatningsområde
Slutpunkt för inmatningsområde
2. Ange en takt som startpunkten för frasen som
ska repeteras.
(1) Tryck på knappen R-14 (+).
Detta inmatar ”001:01:00” som startpunkt för
inmatningsområdet (A), och markören börjar blinka.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ange
starttaktsnumret.
3. Ange en takt som slutpunkten för frasen som
ska repeteras.
6. Tryck på knapparna R-14 (–, +) samtidigt.
• Detta ändrar inställningen till ”Sol” (Solo).
7. Tryck på knappen L-16 (START/STOP).
• Detta startar avspelning av enbart delen du valde i steg
4.
• Avspelning stoppas automatiskt vid slutet av en sång.
Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att stoppa
avspelning före slutet.
(1) Tryck på knappen R-17 (i) tre gånger för att flytta
markören till slutpunkten för inmatningsområdet.
Tryck på knappen R-14 (+).
Slutpunkten för inmatningsområdet (B) visar
ursprungligen takten som ligger en takt efter
startpunkten.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ange
sluttaktsnumret.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Markören upphör nu att blinka.
5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna
lokaliseringsskärmen.
6. Utför följande steg för att starta frasrepetering.
(1) Tryck på knappen L-12 (REPEAT).
Indikatorn ? dyker nu upp på skärmen.
(2) Tryck på knappen L-16 (START/STOP).
Den angivna frasen avspelas i en slinga.
B
SW-73
CTK6200_sw.book
74 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
7. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att
stoppa avspelning.
• Ett tryck på knappen R-15 (EXIT) utan att ha tryckt på
knappen R-16 (ENTER) i steg 4 ovan makulerar
frasinställning och stänger lokaliseringsskärmen.
• Startpunkten och slutpunkten som ställs in på
lokaliseringsskärmen i operationen ovan visas som
grundinställda värden när du uppvisar redigeringsskärmen
nästa gång.
– ”Att radera alla händelser i ett specifikt omfång av ett
spår” (sidan SW-86)
– ”Att kopiera händelser inom ett specifikt omfång till
önskad position” (sidan SW-87)
– ”Att kvantisera alla nothändelser i ett specifikt omfång av
ett spår” (sidan SW-89)
– ”Att radera alla tonhöjdsböjningar i ett specifikt omfång
av ett spår” (sidan SW-90)
Detta låter dig repetera och kontrollera frasen så att du kan
utföra det ovanstående för att redigera den.
Redigering av en sång
Följande operationer kan utföras under sångredigering.
• Radering av en specifik sång eller alla sånger
• Kopiering av en sång från ett område till ett annat
• Radering av specifika takter i en sång
• Infogning av blanka takter i en sång
• Utdragning av innehållet i systemspåret till spår 04 till 07
eller 09 till 16
• Namnändring av sånger
Att starta sångredigering
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-3 (EDIT) för att visa
redigeringsmenyn.
3. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”SongEdit” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar sångredigeringsmenyn nedan.
SW-74
CTK6200_sw.book
75 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att radera en sång
1. Utför proceduren under ”Att starta
4. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”To”.
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn, där 0 återfinns vid
”Clear”.
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”Clear Song”.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange sångområdesnumret du vill tömma.
• En asterisk (*) intill ett sångområdesnummer anger att
det redan finns inspelade data i detta område.
• En asterisk (*) intill ett sångområdesnummer anger att
det redan finns inspelade data i detta område.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange sångområdesnumret du vill kopiera till.
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Du kan här välja ”All” för att radera alla sånger.
• Kopiering utförs omedelbart om destinationsområdet
för kopiering inte redan innehåller data.
• Om destinationsområdet för sångkopiering redan
innehåller inspelade data visas
bekräftelsemeddelandet nedan som frågar om du vill
överskriva den existerande datan.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
Att kopiera en sång från ett område till ett
annat
1. Utför proceduren under ”Att starta
Tryck på knappen R-14 (YES) för att utföra kopiering och
överskriva den existerande sången eller på R-14 (NO) för
att avbryta.
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn.
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Copy” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Copy Song”. De tjocka klamrarna
(%) återfinns nu vid inställningen ”Copy”.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange sångområdesnumret du vill kopiera från.
SW-75
CTK6200_sw.book
76 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att radera en specifik takt i en sång
1. Utför proceduren under ”Att starta
Att infoga blanka takter i en sång
1. Utför proceduren under ”Att starta
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn.
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn.
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”DeleteMeas.” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
”InsertMeas.” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen Delete Measure. De tjocka
klamrarna (%) återfinns nu vid inställningen
”Measure”.
• Detta visar skärmen ”Insert Measure”. De tjocka
klamrarna (%) återfinns nu vid inställningen
”Measure”.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange sångtakten du vill radera.
4. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Size”.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange sångtaktnumret från vilket du vill starta
infogning.
4. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
tjocka klamrarna (%) till ”Size”.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange antalet takter du vill infoga.
• Val av t.ex. 002 för ”Measure” och 003 för ”Size” infogar
tre blanka takter framför sångtakt 2.
6. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange antalet takter du vill radera.
6. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
SW-76
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att infoga eller på R-14 (NO) för att avbryta.
CTK6200_sw.book
77 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att dra ut innehållet i systemspåret till spår
04 till 07 eller 09 till 16
Såsom förklaras närmare under ”Sånger, spår och delar”
(sidan SW-65) utgör systemspåret ett enskilt spår, medan
tangentspelning och autokompdata inspelas individuellt i flera
delar (A04 till A07, A09 till A16). Datan för dessa delar
utdrages till spår 04 till 07 och 09 till 16, med en del enskilt
motsvarande ett spår av data. Detta gör det enkelt att redigera
varje kompdel individuellt.
Systemspår
A04
A05
A06
A07
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B04
B05
B06
B07
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
• Denna operation raderar all data som nu finns inspelad
på systemspåret, utom tempodatan.
• Denna operation raderar all data som nu finns inspelad
på spår 04 till 07 och 09 till 16 och överskriver dessa
med datan i systemspåret.
1. Utför proceduren under ”Att starta
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn.
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Extract” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Extract” nedan.
Att ändra namn på en sång
1. Utför proceduren under ”Att starta
sångredigering” på sidan SW-74 för att visa
sångredigeringsmenyn.
2. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Rename” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Rename”.
3. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
• Se ”Stödda inmatningstecken” (sidan SW-124) för
information om vilka tecken du kan använda för
namnet.
• Inmata ett mellanslag med ett samtidigt tryck på
knapparna R-14 (–, +).
4. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att ändra namn på sången eller på R-14 (NO) för
att avbryta.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
4. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att starta utdragning eller på R-14 (NO) för att
avbryta.
SW-77
CTK6200_sw.book
78 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Redigering av ett spår
Följande operationer kan utföras vid redigering av ett spår
(systemspåret, spår 01 till 16).
• Radering av ett enskilt spår
• Kopiering av ett spår till ett annat (enbart spår 01 till 16)
• Kombination av två spår till ett enkelt spår (enbart spår 01
till 16)
Att radera ett enskilt spår
1. Utför proceduren under ”Att starta
spårredigering” på sidan SW-78 för att visa
spårredigeringsmenyn.
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”Clear Track”.
Att starta spårredigering
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-3 (EDIT) för att visa
redigeringsmenyn.
3. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”TrackEdit” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar spårredigeringsmenyn nedan.
3. Använd ratten eller knapparna R-17 (u, i) för
att ange spåret du vill radera.
• En svart ruta ( ) ovanför ett spårnummer i
nivåmätaren anger att det redan finns data inspelad på
detta spår.
• Du kan även välja ett spår med ratten eller knapparna
R-14 (–, +).
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
SW-78
CTK6200_sw.book
79 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att kopiera ett spår till ett annat
(enbart spår 01 till 16)
Att kombinera två spår till ett enkelt spår
(enbart spår 01 till 16)
1. Utför proceduren under ”Att starta
1. Använd i sångsekventierarläget knapparna
R-17 (u, i) för att välja det lägst numrerade
spåret av de du vill slå samman.
spårredigering” på sidan SW-78 för att visa
spårredigeringsmenyn.
• I detta exempel slår vi samman spår 03 och spår 05 till
spår 06. Välj här spår 03.
2. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Copy” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
2. Utför steg 2 och 3 i proceduren under ”Att
• Detta visar skärmen ”Copy Track”. De tjocka klamrarna
(%) återfinns nu vid inställningen ”Copy”.
starta spårredigering” på sidan SW-78 för att
visa spårredigeringsmenyn.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
3. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
ange spårnumret du vill kopiera från.
”Merge” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
4. Tryck på knappen R-17 (y) för att flytta de
• Detta visar skärmen ”Merge Track” lik den
nedanstående. De tjocka klamrarna (%) återfinns nu
vid inställningen B.
tjocka klamrarna (%) till ”To”.
• En asterisk (*) intill ett spårnummer anger att det redan
finns inspelade data i detta spår.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
A
BC
ange spårnumret du vill kopiera till.
6. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Kopiering utförs omedelbart om destinationsspåret för
kopiering inte redan innehåller data.
• Om destinationsspåret för kopiering redan innehåller
inspelade data visas bekräftelsemeddelandet nedan
som frågar om du vill överskriva den existerande datan.
A: Ett av spåren att kombinera (Spåret du valde i steg 1
utgör grundinställt val.)
B: Annat spår att kombinera
C: Destinationsspår för kombinerade spår
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange 05 (spår 05) för B.
• Ändring av värdet B ändrar också värdet C.
Tryck på knappen R-14 (YES) för att utföra kopiering och
överskriva det existerande spåret eller på R-14 (NO) för
att avbryta.
5. Tryck på en av knapparna R-17 (i eller y) för
att flytta de tjocka klamrarna (%) till C.
6. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange 06 (spår 06) för C.
SW-79
CTK6200_sw.book
80 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
7. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Kombination av spåren startas omedelbart om
destinationsspåret ej innehåller inspelade data.
• Om destinationsspåret redan innehåller inspelade data
visas bekräftelsemeddelandet nedan som frågar om du
vill överskriva den existerande datan.
Att starta händelseredigering
1. Tryck på knappen C-3 (SONG SEQUENCER) för
att aktivera sångsekventierarläget.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-3 (EDIT) för att visa
redigeringsmenyn.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar händelseredigeringsskärmen nedan.
Tryck på knappen R-14 (YES) för att utföra processen
och överskriva det existerande spåret eller på R-14 (NO)
för att avbryta.
• Proceduren ovan tömmer inte innehållet i de två källspåren.
Utför proceduren under ”Att radera ett enskilt spår” (sidan
SW-78) om du inte längre behöver innehållet i ett spår.
• Se ”Händelsetyper och skärminnehåll” (sidan SW-81)
för detaljer om att använda
händelseredigeringsskärmen.
4. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
Redigering av händelser
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar händelseredigeringsmenyn nedan.
Sångsekventieraren spelar in alla operationer du utför medan
du spelar på klvaiaturen som ”händelser”, d.v.s. den minsta
dataenheten som bildar en sång. Spelning av t.ex. en enskild
not på klaviaturen lagrar följande händelser: notens starttakt,
slag och spår, notens tonhöjd, notlängd och notintensitet.
Följande operationer kan utföras under händelseredigering.
• Radering av händelser
• Infogning av händelser
• Kopiering av händelser inom ett specifikt omfång till önskad
position
• Kvantisering* av nothändelser
• Radering av tonhöjdsböjning
• Justering av hastighetsvärden för nothändelser
• Justering av nothändelsens porttidsvärden
• Val av typ av händelser som visas på
händelseredigeringsskärmen (View Select)
• Infogning eller radering av slaghändelser
• Direktinmatning av nothändelser (steginmatning)
* Kvantisering är en operation som automatiskt justerar
timing av not på för en nothändelse till att matcha en
referensnot.
SW-80
• Välj sedan menyposten som motsvarar typen av
operation du vill utföra. Detaljer om varje operation
förklaras i de olika procedurerna i detta avsnitt.
CTK6200_sw.book
81 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Det följande förklarar innebörden av varje skärmposition.
Händelsetyper och skärminnehåll
Händelseredigeringsskärmen visar de enskilda händelser
som bildar en sång som värden och tecken såsom framgår av
skärmexemplet nedan.
Händelse som redigeras (vald händelse) (Mitt på skärmen)
Nummer
Beskrivning
1
För alla händelsetyper anges händelseplacering
(timing) i följande format: takt:slag:tick Ett ”tick”
är en tidsenhet som är kortare än ett slag.
Sångsekventierardata använder 96 tick per slag
(för 2/4 till 8/4) eller 48 tick per slag (för 2/8 till
16/8).
2
För nästan alla händelser visar denna position
en förkortning som anger händelsetypen. ”Bend”
i skärmexemplet (2) betyder ”händelse för
tonhöjdsböjning”. Nothändelser (skärmexempel
(1)) och ackordhändelser skiljer sig så att denna
position visar inställningsvärdet för
händelseparametern (notnamnet för en
nothändelse, roten för en ackordhändelse).
Se ”Lista över händelsedata” (sidan SW-82) för
detaljer om vad som visas vid denna position och
motsvarande händelsetyp.
3
Denna position visar
parameterinställningsvärden som motsvarar
händelsetypen. När en händelse har flera
parametrar ska du använda knapparna R-17
(u, i) för att flytta markören, vilket rullar
skärmen mellan parametrarna. Namnet på
parametern vid nuvarande markörposition visas
vid positionen 4.
4
Denna position anger var händelsen nu återfinns
som ”MEAS.” (takt), ”BEAT” (slag) eller ”TICK”
(tick).
Markör (heldragen linje)
Händelser före (föregående händelse) och efter
(följande händelse) nuvarande händelse
Händelseredigeringsskärmen visar tre händelser i taget.
Händelsen på mittraden är den valda händelsen. Du kan
ändra värdet där markören med heldragen linje återfinns. En
streckad linje under ett inställningsvärde anger att markören
kan flyttas till detta värde.
■ Avläsning av händelsedata
Här använder vi två typer av händelsevisningar för att förklara
hur händelsedata ska avläsas.
• Exempel 1: Nothändelse
1
2
4
3
Markör
• Exempel 2: Händelse för tonhöjdsböjning
1
2
4
3
Markör
SW-81
CTK6200_04_sw.fm
82 ページ
2012年1月5日 木曜日 午後4時30分
Användning av sångsekventieraren
■ Lista över händelsedata
Denna tabell visar händelsetyperna som motsvarar förkortningarna som uppträder på skärmen, samt parametrar för varje
händelsetyp och inställningsomfång.
• ”2 visning” och ”4 visning” i tabellrubrikerna motsvarar skärmpositionerna 2, 4 under ”Avläsning av händelsedata” (sidan
SW-81).
• ”2 visning under infogning” i tabellrubrikerna anger händelsetypnamnet inneslutet av tjocka klamrar (%) i steg 3 av
infogningsproceduren under ”Att infoga en händelse” (sidan SW-87).
Gemena händelser för systemspåret och spår 01 till 16
Händelsetyp
2 visning under
2 visning
Händelsenamn
infogning
TOP
(sångens startpunkt)
–
*1
[Note]
Not
4 visning
Parameternamn
–
–
NOTE
Notnamn
GATE
Porttid
VEL
Hastighet
Bend
Tonhöjdsböjning
[Bend]
VALU
Tonhöjdsböjning
Mod
Modulation*3
[Modulat]
VALU
Modulation
END
(sångens slutpunkt)
–
–
–
Inställningsomfång
(Ej redigeringsbar)
C- - C0 - G9*2
00:00 - 99:95
001 - 127
–8192 - 0000 - +8191
000 - 127
(Ej redigeringsbar)
*1 En nothändelse visas inte som händelsenamnet vid positionen 2 utan snarare som notnamnet (C4 el.dyl.).
*2 ”C-” på skärmen anger C-1 (en oktav under C0).
*3 Denna händelse kan läggas till enbart med operationen under ”Att infoga en händelse” (sidan SW-87). Den tillämpar vibrato.
Händelser för spår 01 till 16
Händelsetyp
2 visning under
2 visning
Händelsenamn
infogning
4 visning
TONE
Delton
[Tone]
VALU
Tonnummer
A:001 - L:010
Parameternamn
Inställningsomfång
Sus
Deluthållningspedal
[Sustain]
VALU
Uthållningspedal
000 - 127
Sost
Delsostenutopedal
[Sostenu]
VALU
Sostenutopedal
000 - 127
Soft
Delsoftpedal
[Soft]
VALU
Softpedal
000 - 127
Vol
Delvolym
[Volume]
VALU
Delvolym
000 - 127
Pan
Delpanorering
[Pan]
VALU
Delpanorering
–64 - 00- +63
CTun
Delgrovstämning
[CrsTune]
VALU
Delgrovstämning
–24 - 00 - +24
FTun
Delfinstämning
[FinTune]
VALU
Delfinstämning
–99 - 00 - +99
BndR
Delböjningsomfång
[BendRng]
VALU
Delböjningsomfång
00 - 24
RSnd
Delefterklangssändning
[RevSend]
VALU
Delefterklangssändning 000 - 127
CSnd
Delkörsändning
[ChoSend]
VALU
Delkörsändning
000 - 127
SclE
Delskala möjlig
[ScaleEn]
VALU
Delskala möjlig
on, oFF
DspL
DSP-linje för del
[DspLine]
VALU
DSP-linje för del
on, oFF
[Express]
VALU
Uttryck
000 - 127
Exp
*4
Deluttryck
*4 Denna händelse kan läggas till enbart med operationen under ”Att infoga en händelse” (sidan SW-87). Den ändrar volymen.
SW-82
CTK6200_04_sw.fm
83 ページ
2012年1月5日 木曜日 午後4時30分
Användning av sångsekventieraren
■ Händelser för systemspår
Händelsetyp
2 visning under
2 visning
Händelsenamn
infogning
4 visning
Parameternamn
TnU1
UPPER 1 Ton
[Tone_U1]
VALU
Tonnummer
A:001 - L:010
TnU2
UPPER 2 Ton
[Tone_U2]
VALU
Tonnummer
A:001 - L:010
Inställningsomfång
TnLo
LOWER Ton
[Tone_Lo]
VALU
Tonnummer
A:001 - L:010
TnHm
Autoharmoniseringston
[Tone_Hm]
VALU
Tonnummer
A:001 - L:010
*1
Ackord
[Chord]
RHY
Rytm
[Rhythm]
Rctl
Rytmkontroll
[RhyCtrl]
APrt
Kompdel på/av
[AcmpPrt]
Layr
Lagring på/av
[Layer]
Shft
Oktavskifte
[OctShft]
ROOT
Rot
TYPE
Ackordtyp
C-B
CVEL
Ackordhastighet
VALU
Rytmnummer
VALU
Rytmkontroll
PART
Del
VALU
På/Av
on, oFF
VALU
Lagring på/av
on, oFF
PART
Del
VALU
Oktavskifte
*2
000 - 127
A:001 - F:010
*3
PREC, DRUM, BASS,
CHD1 - CHD5
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
–2 - 0 - +2
Splt
Delning på/av
[Split]
VALU
Delning på/av
on, oFF
TMPO
Tempo
[Tempo]
VALU
Tempo
30 - 255
SplP
Delningspunkt
[SplitPt]
VALU
Delningspunkt
C- - C0 - G9*4
HmAp
Autoharmonisering/
Arpeggiator
[HarmArp]
VALU
Autoharmonisering/
Arpeggiator
oFF, 001 - 162
ApHd
Arpeggiatorlås
[ArpHold]
VALU
Arpeggiatorlås
ApSp
Arpeggiatorhastighet
[ArpSpd]
VALU
Arpeggiatorhastighet
ApPt
Arpeggiatordel
[ArpPart]
VALU
Arpeggiatordel
Revb
Efterklang
[Reverb]
VALU
Efterklang
Chrs
Kör
[Chorus]
VALU
Kör
DSP
DSP
[DSP]
Scal
Skala
[Scale]
Sus
Deluthållningspedal
[Sustain]
Sost
Soft
Vol
Pan
Delsostenutopedal
Delsoftpedal
Delvolym
Delpanorering
[Sostenu]
[Soft]
[Volume]
[Pan]
VALU
DSP
NOTE
Tangent
Cent
Cent
PART
Del
VALU
Deluthållningspedal
PART
Del
VALU
Delsostenutopedal
PART
Del
VALU
Delsoftpedal
PART
Del
VALU
Delvolym
PART
Del
VALU
Delpanorering
on, oFF
1, 2, 2S, 3, 4, 4S, 6, 8
U12, U1, U2, Low
oFF, 01 - 10
1-5
ton, 001 - 200
C-B
–99 - 00 - +99
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
000 - 127
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
000 - 127
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
000 - 127
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
000 - 127
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
–64 - 00 - +63
SW-83
CTK6200_04_sw.fm
84 ページ
2011年12月28日 水曜日 午後2時27分
Användning av sångsekventieraren
Händelsetyp
2 visning under
2 visning
Händelsenamn
infogning
CTun
Delgrovstämning
[CrsTune]
FTun
BndR
RSnd
Delfinstämning
Delböjningsomfång
Delefterklangssändning
[FinTune]
[BendRng]
[RevSend]
4 visning
Parameternamn
Inställningsomfång
PART
Del
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
VALU
Delgrovstämning
PART
Del
VALU
Delfinstämning
PART
Del
VALU
Delböjningsomfång
PART
Del
VALU
CSnd
Delkörsändning
[ChoSend]
–24 - 00 - +24
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
–99 - 00 - +99
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
00 - 24
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
Delefterklangssändning 000 - 127
PART
Del
VALU
Delkörsändning
PART
Del
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
000 - 127
HARM, UPP1, UPP2,
LOWR
DspL
DSP-linje för del
[DspLine]
VALU
DSP-linje för del
AVol
Kompvolym*5
[AcmpVol]
VALU
Kompvolym
000 - 127
AScl
Kompskala*6
[AcmpScl]
VALU
Kompskala
on, oFF
on, oFF
*1 En ackordhändelse visas inte som händelsenamnet vid positionen 2 utan snarare som ackordroten (C el.dyl.).
*2 Se ”Fingersättningsguide” på sidan SW-124.
*3 Intro: upptaktsmönster, norml: normalt mönster, Vari: variationsmönster, nFlOn: normal utfyllnad på, nFloF: normal utfyllnad av,
vFlOn: variationsutfyllnad på, vFloF: variationsutfyllnad av, Endin: avslutningsmönster.
*4 ”C-” på skärmen anger C-1 (en oktav under C0).
*5 Denna inställning motsvarar posten ”AccompVol.” på funktionsmenyn (sidan SW-98).
*6 Se ”Att ange om nuvarande skalinställningar ska tillämpas på autokomp (kompskala)” (sidan SW-22) för närmare detaljer.
Att välja ett spår för redigering
1. Utför steg 1 till 3 i proceduren under ”Att starta händelseredigering” på sidan SW-80 för att visa
händelseredigeringsmenyn.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och använd knapparna R-17 (u, i) för att välja spåret du vill
redigera.
Att avspela en sång från händelseredigeringsskärmen (Quick Play)
1. Utför steg 1 till 3 i proceduren under ”Att starta händelseredigering” på sidan SW-80 för att visa
händelseredigeringsmenyn.
2. Tryck på knappen L-16 (START/STOP).
• Detta startar avspelning av sången som redigeras från den första takten där markören nu återfinns.
• Avspelning stoppas automatiskt vid slutet av en sång. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) för att stoppa avspelning före
slutet.
SW-84
CTK6200_sw.book
85 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Val av typ av händelser som visas på
händelseredigeringsskärmen (View Select)
1. Utför proceduren under ”Att starta
händelseredigering” på sidan SW-80.
2. Använd knappen R-17 (i) för att visa sidan tre
i händelseredigeringsmenyn med 0 placerad
vid ”ViewSelect”.
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”View Select”.
Att redigera en existerande händelse
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelsen du vill
redigera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till händelsen du vill redigera.
3. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
• Markören blinkar under ändring av ett värde.
• Under inspelning av en nothändelse kan du ändra
tonhöjd för en not genom att trycka på en tangent. Om
markören återfinns vid positionen ”VEL” ändras
hastighetsvärdet samtidigt som notens tonhöjd.
4. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att tillämpa
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
mellan inställningsposterna och ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att skifta den nu valda
inställningen mellan ”on” (visas) och ”oFF”
(dold).
• Tabellen nedan visar händelsen som motsvarar varje
inställningspost.
Inställningspost
Motsvarande händelse
Note
Nothändelse
PitchBend
Händelse för tonhöjdsböjning
Pedal
Händelse för uthållning, soft, sostenuto
Rhythm
Rytmhändelse
Chord
Ackordhändelse
Tempo
Tempohändelse
Tone
Tonhändelse
Mixer
Mixerhändelse (utom tonhändelse)
Others
Alla övriga händelser utöver de
ovanstående.
det ändrade värdet.
• Markören upphör nu att blinka.
Att radera en enskild händelse
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelserna du vill
radera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till händelsen du vill radera.
3. Tryck på knappen C-8 (DELETE).
• Händelsen vid den nuvarande markörpositionen
raderas så snart du trycker på knappen C-8 (DELETE).
• Se ”Händelsetyper och skärminnehåll” (sidan SW-81)
för närmare detaljer om varje händelse.
5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att tillämpa
inställningarna och lämna skärmen ”View
Select”.
SW-85
CTK6200_sw.book
86 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att radera alla händelser i ett spår
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelserna du vill
radera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
händelseredigeringsmenyn.
3. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Delete” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Delete”.
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
händelseredigeringsmenyn.
4. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Delete” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Delete”.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom de tjocka klamrarna
(%) till ”Locator”.
• Detta visar nedanstående skärm för
omfångsspecificering.
• Om du redan angett ett omfång med
lokaliseringsskärmen (sidan SW-73) visas detta
omfång på skärmen för omfångsspecificering.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom tjocka klamrar (%)
till ”All” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
Att radera alla händelser i ett specifikt
omfång av ett spår
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelserna du vill
radera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Du kan i detta läge utföra sångavspelning för att
kontrollera omfånget du vill välja för radering.
• Se ”Att avspela en sång från
händelseredigeringsskärmen (Quick Play)” (sidan
SW-84).
SW-86
Omfångets startpunkt
Omfångets slutpunkt
6. Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
• Händelsen som återfinns vid timingen angiven av
omfångets slutpunkt raderas inte.
7. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
8. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
CTK6200_sw.book
87 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
5. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
Att infoga en händelse
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
på knappen R-16 (ENTER).
• Detta infogar den angivna händelsen.
spåret där du vill infoga händelsen.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till positionen där du vill infoga en
händelse.
• Den nya händelsen infogas vid samma timing som
händelsen där markören återfinns. Du kan finstämma
timingen efter infogning av den nya händelsen.
3. Tryck på knappen C-9 (INSERT).
• Detta infogar händelsen vid den angivna punkten och
uppvisar skärmen nedan.
Nottyp (endast för nothändelse)
6. Justera inställningarna för händelsen på önskat
sätt.
• Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta markören
och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (–, +) för
att ändra värdet vid markörpositionen. Markören blinkar
under ändring av ett värde.
• Se ”Händelsetyper och skärminnehåll” (sidan SW-81)
för detaljer om datatyper och inställningsomfång för
händelser som kan redigeras.
7. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att tillämpa
händelsedatan.
• Markören upphör nu att blinka.
Händelsetypnamn
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja en händelsetyp.
• Se ”Händelsetyper och skärminnehåll” (sidan SW-81)
för detaljer om händelser som kan specificeras.
• När en nothändelse angetts som händelsetyp ska du
ange nottyp (notlängd) med knapparna i tabellen
nedan. Du kan ange tonhöjd för noten i steg 6 i denna
procedur.
Att ange denna typ av not:
Tryck på denna knapp:
Hel
R-1 (5)
Halv
R-2 (1)
Kvarts
R-3 (2)
Åttondel
R-7 (6)
Sextondel
R-8 (7)
Trettioandradel
R-9 (8)
Punkterad*
R-4 ( • )
Triol*
R-10 (,)
* För punkterade noter och trioler ska du först välja noten och
sedan lägga till punkten eller triolen. För att t.ex. ange en
punkterad kvartsnot ska du trycka på knappen R-3 (2) och
sedan knappen R-4 ( • ).
• Du kan även utföra operationen i steg 3 genom att flytta 0
till ”Insert” på händelseredigeringsmenyn och sedan trycka
på knappen R-16 (ENTER).
Att kopiera händelser inom ett specifikt
omfång till önskad position
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelserna du vill
kopiera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Du kan i detta läge utföra sångavspelning för att
kontrollera omfånget du vill kopiera och
placering för kopian.
1
018:01:00
2
020:01:00
024:01:00
• Se ”Att avspela en sång från
händelseredigeringsskärmen (Quick Play)” (sidan
SW-84).
SW-87
CTK6200_sw.book
88 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
3. Tryck på knappen C-10 (COPY).
• Detta visar skärmen ”Copy”.
• Om du redan angett ett omfång med
lokaliseringsskärmen (sidan SW-73) visas detta
omfång på skärmen för omfångsspecificering.
Att kvantisera en enskild nothändelse
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelsen du vill
kvantisera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till händelsen du vill kvantisera.
3. Tryck på knappen C-11 (QUANTIZE).
• Detta visar skärmen ”Quantize”.
2 Kopians destinationspunkt
1 Kopieringskällans omfång (startpunkt - slutpunkt)
4. Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
5. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
6. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att kopiera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
• Ett tryck på knappen R-14 (YES) verkställer
kopieringen. Meddelandet ”Complete” visas och
skärmen ”Copy” återkommer efter avslutad kopiering.
• I detta läge flyttas värdet ”2 Kopians
destinationspunkt” på lokaliseringsskärmen framåt med
den längd som anges av ”1 Kopieringskällans
omfång”.
1
018:01:00
2
020:01:00
024:01:00
026:01:00
Upprepa steg 5 och 6 om du vill fortsätta kopiera
samma källomfång till en annan position.
7. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att återgå till
händelseredigeringsskärmen.
SW-88
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom de tjocka klamrarna
(%) till ”Cursor”.
5. Ange noten du vill använda som referensnot för
kvantisering.
Att ange denna typ av not:
Tryck på denna knapp:
Kvarts
R-3 (2)
Åttondel
R-7 (6)
Sextondel
R-8 (7)
Trettioandradel
R-9 (8)
Triol*
R-10 (,)
* För en triol ska du första välja noten och sedan lägga till
triolen. För att t.ex. ange en triol som består av kvartsnoter
ska du trycka på knappen R-3 (2) och sedan knappen R-10
(,).
6. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Detta utför kvantisering och återgår till
händelseredigeringsskärmen.
CTK6200_sw.book
89 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att kvantisera alla nothändelser i ett spår
1. Visa händelseredigeringsskärmen för spåret du
vill kvantisera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Tryck på knappen C-11 (QUANTIZE).
• Detta visar skärmen ”Quantize”.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom de tjocka klamrarna
(%) till ”Locator”.
• Detta visar nedanstående skärm för
omfångsspecificering.
• Om du redan angett ett omfång med
lokaliseringsskärmen (sidan SW-73) visas detta
omfång på skärmen för omfångsspecificering.
3. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom de tjocka klamrarna
(%) till ”All”.
4. Utför steg 5 under ”Att kvantisera en enskild
nothändelse” på sidan SW-88.
5. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) när du
vill utföra avspelning med tillämpad
kvantisering.
Omfångets startpunkt
Omfångets slutpunkt
• Tänk på att den faktiska datan ännu inte ändrats.
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att kvantisera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
Att kvantisera alla nothändelser i ett specifikt
omfång av ett spår
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret som innefattar händelserna du vill
kvantisera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Du kan i detta läge utföra sångavspelning för att
kontrollera omfånget du vill välja för
kvantisering.
• Se ”Att avspela en sång från
händelseredigeringsskärmen (Quick Play)” (sidan
SW-84).
5. Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
6. Utför steg 5 under ”Att kvantisera en enskild
nothändelse” på sidan SW-88.
7. Tryck på knappen L-16 (START/STOP) när du
vill utföra avspelning med tillämpad
kvantisering.
• Tänk på att den faktiska datan ännu inte ändrats.
8. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
9. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att kvantisera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
3. Tryck på knappen C-11 (QUANTIZE).
• Detta visar skärmen ”Quantize”.
SW-89
CTK6200_sw.book
90 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Radering av händelser för tonhöjdsböjning
Använd metoderna i detta avsnitt till att radera alla händelser
för tonhöjdsböjning från ett spår eller ett specifikt omfång i ett
spår.
• Utför operationen under ”Att radera en enskild händelse”
(sidan SW-85) för att radera enskilda händelser för
tonhöjdsböjning.
• När du raderat händelser för tonhöjdböjning i ett av spåren
från spår 01 till 16 kan du överdubba nya operationer för
tonhöjdsböjning (ratten PITCH BEND (S-1)) på detta spår.
Använd då proceduren under ”Inspelning på spår 01 till 16”
(sidan SW-68) och välj ”OVDB” (Overdub) för inställningen
”RecType” i steg 6-(3).
• Eftersom ”OVDB” inte kan väljas för ”RecType” vid
inspelning på systemspåret går det inte att överdubba
tonhöjdsböjning på systemspåret efter att ha raderat
sådana händelser på systemspåret. Använd proceduren
under ”Att infoga en händelse” (sidan SW-87) till att infoga
händelser för tonhöjdsböjning.
■ Att radera alla händelser för tonhöjdsböjning i ett
spår
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret vars händelser för tonhöjdsböjning du
vill radera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
händelseredigeringsmenyn.
■ Att radera alla tonhöjdsböjningar i ett specifikt
omfång av ett spår
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret vars händelser för tonhöjdsböjning du
vill radera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Du kan i detta läge utföra sångavspelning för att
kontrollera omfånget du vill välja för radering.
• Se ”Att avspela en sång från
händelseredigeringsskärmen (Quick Play)” (sidan
SW-84).
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
händelseredigeringsmenyn.
4. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”DeleteBender” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”Delete Bender”.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom de tjocka klamrarna
(%) till ”Locator”.
• Detta visar nedanstående skärm för
omfångsspecificering.
• Om du redan angett ett omfång med
lokaliseringsskärmen (sidan SW-73) visas detta
omfång på skärmen för omfångsspecificering.
3. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”DeleteBender” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”Delete Bender”.
Omfångets startpunkt
Omfångets slutpunkt
6. Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta
markören och använd sedan ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ändra värdet vid
markörpositionen.
4. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra inställningen inom tjocka klamrar (%)
till ”ALL” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
5. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
SW-90
7. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
8. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
CTK6200_sw.book
91 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att justera hastighetsvärdet för en
nothändelse
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar nedanstående inställningsskärm.
1. Visa händelseredigeringsskärmen för spåret du
vill redigera.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Utför en av operationerna nedan beroende på
önskad typ av justering.
Att justera detta:
Gör detta:
Enskild nothändelse
Flytta på
händelseredigeringsskärmen
markören till nothändelsen du
vill justera och gå sedan vidare
till steg 3.
Alla nothändelser i ett
spår
Gå vidare till steg 3.
Nothändelser inom ett
specifikt omfång i ett spår
Gå vidare till steg 3.
• Det följande förklarar innebörd och inställningsomfång
för posterna på skärmen. Inställningar markerade med
en asterisk (*) i spalten ”Inställningsomfång” utgör
grundinställningar.
Postnamn
Fix
(Fast värde)
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU) för att visa
händelseredigeringsmenyn.
4. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”VelocityMod.” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
• Detta visar skärmen ”Velocity Modify”.
Beskrivning
Anger ett fast värde som
hastighetsvärde.
Välj ”oFF” för denna
inställning för att justera
baserat på nuvarande
hastighetsvärde för varje
nothändelse.
Rate
(Hastighetsgrad)
Dessa inställningar är
möjliga enbart när ”oFF”
har valts för inställningen
”Fix”. De ändrar
hastighetsvärde för varje
nothändelse i enlighet
med det matematiska
uttrycket (decimaldelen
Offset
(Hastighetsutjämning) skärs av) nedan. 1
används när värdet som
framställs av uttrycket är
lägre än 1, och 127
används när det är högre
än 127.
(Nuvarande hastighet) X
(inställningen Rate) +
(inställningen Offset)
Inställningsomfång
oFF*, 001 till 127
000% till 100%* till
200%
–126 till 000* till
+126
7. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att ändra
inställningen till önskat värde.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ändra läget som anges inom de tjocka
klamrarna (%).
Att justera detta:
Enskild nothändelse
8. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att verkställa justeringen eller på R-14 (NO) för
att avbryta.
Välj detta läge:
Cursor
Alla nothändelser i ett spår
All
Nothändelser inom ett specifikt
omfång i ett spår
Locator
• När läget ”Locator” är valt ska du använda knapparna
R-17 (u, i), ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
ange omfånget vars värde för nothändelsehastighet du
vill justera.
SW-91
CTK6200_sw.book
92 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att justera porttidsvärdet för en nothändelse
1. Utför steg 1 t.o.m 5 under ”Att justera
hastighetsvärdet för en nothändelse” på sidan
SW-91. Välj i steg 4 ”GatetimeMod.” istället för
”VelocityMod.”.
2. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
• Detta visar nedanstående inställningsskärm.
Att radera en slaghändelse
1. Utför proceduren under ”Att starta
händelseredigering” på sidan SW-80 för att visa
händelseredigeringsmenyn.
2. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”Beat” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar skärmen ”Beat”.
• Det följande förklarar innebörd och inställningsomfång
för posterna på skärmen. Inställningar markerade med
en asterisk (*) i spalten ”Inställningsomfång” utgör
grundinställningar.
Postnamn
Fix
(Fast värde)
Beskrivning
Anger ett fast värde som
tidsportvärde. 99:95 står för
kvartsnot 99 slag, 95 tick.
Välj ”oFF” för denna
inställning för att justera
baserat på nuvarande
porttidsvärde för varje
nothändelse.
Rate
(Porttidsgrad)
Dessa inställningar är
möjliga enbart när ”oFF” har
valts för inställningen ”Fix”.
De ändrar porttidsvärde för
varje nothändelse i enlighet
med det matematiska
uttrycket (decimaldelen
skärs av) nedan. 00:00
Offset
(Porttidsutjämning) används när värdet som
framställs av uttrycket är
lägre än 00:00, och 99:95
används när det är högre än
99:95.
(Nuvarande porttid) X
(inställningen Rate) +
(inställningen Offset)
Inställningsomfång
oFF*,
00:00 till 99:95
000% till 100%* till
200%
–9:95 till 0:00* till
+9:95
3. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att ändra
inställningen till önskat värde.
4. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att verkställa justeringen eller på R-14 (NO) för
att avbryta.
SW-92
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta
markören till slaghändelsen du vill radera.
4. Tryck på knappen C-8 (DELETE).
• Händelsen vid den nuvarande markörpositionen
raderas så snart du trycker på knappen C-8 (DELETE).
CTK6200_sw.book
93 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
Att infoga en slaghändelse
1. Utför steg 1 och 2 under ”Att radera en
slaghändelse” (sidan SW-92).
2. Flytta markören till slaghändelsen som kommer
strax före punkten där du vill infoga en ny
slaghändelse.
Att utföra steginmatning
1. Uppvisa händelseredigeringsskärmen för
spåret där du vill utföra steginmatning.
• Se ”Att välja ett spår för redigering” (sidan SW-84).
2. Tryck på knappen C-12 (STEP).
• Detta visar nedanstående stegskärm. Markören blinkar
alltid under steginmatning.
3. Tryck på knappen C-9 (INSERT).
• Detta infogar en ny slaghändelse i nästa takt efter
markörpositionen du valde i steg 2, vilken ej innehåller
en slaghändelse. Om det t.ex. redan förekommer
slaghändelser i takterna 16 och 17 gör ett val av en
slaghändelse i takt 16 med markören och knappen C-9
(INSERT) att en ny slaghändelse infogas i takt 18.
4. Ändra slaghändelsetakten och slaget på önskat
sätt.
• Använd knappen R-17 (u, i) för att flytta markören
och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (–, +) för
att ändra värdet vid markörpositionen. Markören blinkar
under ändring av ett värde. Ett tryck på knappen R-16
(ENTER) tillämpar inställningen och gör att markören
slutar blinka.
Markör (blinkar)
3. Utför inställningar för steginmatning.
(1) Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och tryck på
knappen C-13 (MENU).
Detta visar inmatningsmenyn nedan.
5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att återgå till
händelseredigeringsskärmen.
Direktinmatning av nothändelser
(steginmatning)
Steginmatning är en händelseredigeringsfunktion.
Steginmatning kan användas till att ange längd och tonhöjd
för varje enskild not (nothändelse). På systemspåret kan du
även utföra steginmatning av autokompackord
(ackordhändelser).
• Steginmatning i ett spår som redan innehåller inspelade
data raderar inte den existerande datan. Steginmatning kan
således användas för tillägg till existerande inspelade data.
(2) Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0 till
inställningsposten du vill ändra.
(3) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
det inställda värdet.
Se ”Inställningsposter på inmatningsmenyn” (sidan
SW-94) för detaljer om innebörd och
inställningsomfång för posterna.
(4) Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna menyn.
4. Använd knapparna L-14 (dFF) och L-13
(sREW) för att flytta markören till positionen
från vilken du vill utföra steginmatning.
• Markören rör sig i steg om en takt.
SW-93
CTK6200_sw.book
94 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av sångsekventieraren
5. Använd knapparna R-1 (5) till R-4 ( • ) och knapparna R-7 (6) till R-10 (,) för att ange längden på noten
du vill inmata.
• Se steg 4 under ”Att infoga en händelse” (sidan SW-87) för detaljer om att ange notlängder.
• Under steginmatning kan du utföra följande operationer för att infoga bindebågar och pauser.
Att göra detta:
Utför denna operation:
Förbinda noten vid
nuvarande
markörposition med
nothändelsen strax före
den
Infoga en paus före
nuvarande
markörposition
1. Ange vid den nuvarande markörpositionen längden på noten du vill förbinda med nothändelsen
strax före.
2. Tryck på knappen R-11 (.).
• Detta lägger till längden på noten du angav i steg 1 till längden på noten strax före den. Markören
rör sig nu framåt med timingen för den tillagda mängden.
62
62 2
A B
A
C
A Föregående nothändelse
B Nuvarande markörposition
C Markörposition efter processen
1. Ange vid den nuvarande markörpositionen en not av samma längd som pausen du vill infoga.
2. Tryck på knappen R-5 (REST).
• Markören flyttas framåt med längden i noten du angav i steg 1.
62
6
B
2
C
B Nuvarande markörposition
C Markörposition efter processen
6. Tryck på tangenten som motsvarar noten du vill inmata.
• Noten inmatas så snart du trycker på tangenten, och markören flyttas med längden du angav i steg 5 till nästa takt:slag:tick.
Därifrån kan du inmata nästa not, om så önskas.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att inmata önskade noter.
• Hoppa över steg 5 och utför enbart steg 6 om du vill inmata en serie noter av samma längd.
8. Tryck efter inmatning av alla noter på knappen R-15 (EXIT) eller R-17 (t, y).
• Detta återgår till händelseredigeringsskärmen.
Inställningsposter på inmatningsmenyn
Ett tryck på knappen C-13 (MENU) medan knappen R-13 (FUNCTION) hålls intryckt under steginmatning uppvisar
inmatningsmenyn. Det följande förklarar innebörd och inställningsomfång för posterna på inmatningsmenyn. Inställningar
markerade med en asterisk (*) i spalten ”Inställningsomfång” utgör grundinställningar.
Postnamn
Beskrivning
Inställningsomfång
GateRate
(Portgrad)
Bestämmer portgraden som en procentandel av den faktiska
ingångsportlängden för längden (portlängden) hos nothändelsen eller
ackordhändelsen som angavs med knapparna R-1 (5) till R-4 ( • ) och R-7 (6)
till R-10 (,). Val av t.ex. en GateRate på 080% och inmatning av en
kvartsnot (96 tick) resulterar i en GATE inställning på 00:76 (96 X 0,8 = 76,8,
avskuren till 76).
001% till 080%* till 100%
Velocity
(Hastighet)
Anger hastighetsvärde för en inmatad nothändelse eller ackordhändelse. Val
av ”KeyOn” inmatar ett hastighetsvärde i enlighet med tangenttrycket som
tillämpas.
KeyOn, 001 till 100* till 127
SysTrack
(Systemspår)
Väljer inmatning av antingen nothändelse eller ackordhändelse vid inmatning
på systemspåret.
note*, Chord
SW-94
CTK6200_sw.book
95 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av funktionsmenyn
R-15
R-16
R-14
C-13
Funktionsmenyn innehåller inställningar som vanligtvis inte
behöver utföras särskilt ofta, såsom samlad stämning,
equalizer, anslagskänslighet, lokalkontroll på/av o.dyl. Den
inkluderar också vissa operationer för minneskort (formatering
o.dyl.).
Användning av funktionsmenyn
Detta avsnitt förklarar operationer på funktionsmenyn. Se
”Funktionsmenyinställningar” (sidan SW-96) för närmare
detaljer om specifika funktionsmenyposter.
Att ändra inställning för en
funktionsmenypost
1. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION).
R-17
R-13
R-18
2. För att justera inställningarna ”Tune”
(stämning) och ”EQ” (equalizer) ska du
använda knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
till inställningen du vill justera och sedan
använda ratten eller knapparna R-14 (–, +) för
att ändra inställningen. Nu vald inställning
anges också med tjocka klamrar (%).
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer inställningen till dess grundinställning.
3. Inställningsposterna från ”Performance” och
nedåt är grupper som inkluderar flera
inställningsposter. Gör på följande sätt för att
ändra inställningarna för posterna i varje grupp.
(1) Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0 till
önskat gruppnamn och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar posterna inkluderade i gruppen.
• Detta visar nedanstående funktionsmeny.
Exempel: Gruppen Performance
(2) Använd knapparna R-17 (t, y, u, i) för att flytta
0 till inställningen du vill ändra.
(3) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
det inställda värdet.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (–, +)
återställer en post till dess grundinställning.
(4) Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att återgå till
funktionsmenyn.
SW-95
CTK6200_04_sw.fm
96 ページ
2011年12月28日 水曜日 午後2時28分
Användning av funktionsmenyn
4. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION) eller R-15
(EXIT) för att lämna funktionsmenyn.
• Tänk på att alla inställningar du utför på
funktionsmenyn återställs till deras grundinställningar
när du slår av den digitala klaviaturen. Det går att ställa
in den digitala klaviaturen så att den memorerar de
senaste inställningarna eller tillämpar förbestämda
inställningar varje gång den slås på. Se ”AutoResume
(Autofortsättning)” (sidan SW-99) och ”Default
(Grundinställningar)” (sidan SW-99) för närmare
detaljer.
• Vissa funktionsmenyinställningar kan också lagras i
registerminnet. Se ”Lagring av klaviaturinställningar i
registerminnet” (sidan SW-61) för närmare detaljer.
Funktionsmenyinställningar
Gruppen Performance (Framförande/Komp)
• Det går att direktvisa denna gruppskärm utan att gå genom
funktionsmenyn. När grundskärmen vid strömpåslag visas
ska du hålla knappen R-13 (FUNCTION) intryckt samtidigt
som du trycker på knappen C-13 (MENU).
Touch (Anslagskänslighet)
Detta avsnitt förklarar innebörden av varje inställningspost på
funktionsmenyn och ger information om deras
inställningsomfång och grundinställda värden.
• Grundinställningen för varje post anges av en asterisk (*).
Välj en av inställningarna nedan för att bestämma förhållandet
mellan tangenttryck och notvolym.
oFF : Konstant notvolym oavsett tangenttryck
1* : Normal
2 : Kraftigt ljud även vid lätt tryck
Tune (Stämning)
Finjusterar klaviaturens samlade stämning i steg om 0,1 Hz.
A4 = 415,5 - 440,0* - 465,9 Hz
EQ (Equalizer)
En av fem förinställningar kan väljas för att ändra de samlade
frekvensegenskaperna för ljudet.
oFF*
Soft
Bright
B.Boost
Powerful
: Equalizer av
: Undertrycker höga toner för ett mjukare ljud
: Framhäver höga toner för ett klarare ljud
: Framhäver låga toner (basförstärkning)
: Framhäver volymen
TchOffVel (Hastighet för anslagskänslighet)
Anger inställning av hastighetsvärde när anslagskänslighet är
avslagen.
000 - 100* - 127
Ped.Setting (Pedalinställning)
■ Ped.Assign (Pedaltilldelning)
Bestämmer operationen för pedalen ansluten till T-3
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK).
SUS* : Uthållningspedal
SSt : Sostenutopedal
SFt : Softpedal
rHy : Omkopplare för rytm start/stopp
■ Upper1, Upper2, Lower, A.HAR.
Tänds
Dessa inställningar bestämmer on* (effekt tillämpas) eller oFF
(effekt tillämpas inte) för delarna UPPER 1, UPPER 2,
LOWER och autoharmonisering för operationen som nu är
tilldelad pedalen.
Upper1 : UPPER 1
Upper2 : UPPER 2
Lower : LOWER
A.HAR. : Autoharmonisering
• När inställningen för pedaltilldelning står på ”rHy” är
inställningen på/av för dessa delar urkopplad, och pedalen
fungerar som omkopplare för start/stopp av rytmen.
BendRange (Böjningsonfång)
Anger omfånget för tonhöjdsändring vid vridning på ratten
PITCH BEND (S-1).
00 - 02* - 24 halvtoner
SW-96
CTK6200_sw.book
97 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av funktionsmenyn
ArpegHold (Arpeggiatorlås)
Anger hur arpeggio spelas i enlighet med tangenterna du
trycker på när arpeggiatorn (sidan SW-23) används.
oFF* : Arpeggio spelas medan tangenterna för ett ackord är
nedtryckta på tangentbordet
on : Arpeggio spelas efter att tangenterna har släppts
Gruppen Play/CardUtl
(Avspelning, Korthjälpmedel)
• Det går att direktvisa denna gruppskärm utan att gå genom
funktionsmenyn. Aktivera kortläget (sidan SW-102) och håll
knappen R-13 (FUNCTION) intryckt medan du trycker på
knappen C-13 (MENU).
• När ”on” är vald för denna inställning kan du slå av
arpeggiospelning med knappen R-18 (AUTO
HARMONIZE/ARPEGGIATOR) för att koppla ur
arpeggiatorn eller genom att ändra inställningen till ”oFF”.
ArpegSpeed (Arpeggiatorhastighet)
Anger hur många gånger noter eller ackord ska ljuda inom en
takt för arpeggiofraser spelade av arpeggiatorn (sidan
SW-23).
1, 2, 2S, 3, 4*, 4S, 6, 8
Det inställda värdet anger antalet gånger inom en takt. Val av
ett alternativ som är blott ett värde ljuder noten detta antal
gånger inom en takt. Val av t.ex. ”4” spelar med rytmen
7777.
Val av ett alternativ som inkluderar bokstaven ”S” spelar en
blandning. 2S spelning 2 6 och 4S spelning 6767 .
• Vilka inställningar som är tillgängliga för denna post beror
på arpeggiatortypen. Vi hänvisar till den separata ”Bilaga”
för detaljer.
PreCount (Sångförräkningsljud)
Anger om en förräkning ska ljuda (on) när avspelning av en
sångfil startas i kortläget (sidan SW-102) eller om en
förräkning inte ska ljuda (oFF*).
SongRepeat (Sångrepetering)
Anger om en enskild sångfil ska spelas upprepade gånger
(on) under avspelning i kortläget (sidan SW-102) eller om
sångfilen inte ska repeteras (oFF*).
AllData (All Data)
ArpegPart (Arpeggiatordel)
Anger om arpeggiatorspelning med tonen för någon del ska
användas för tangentbordsdelen UPPER eller LOWER när
arpeggiatorn (sidan SW-23) används då tangentbordet
används när lagring och/eller delning är påslagen (sidan
SW-15).
U12* : Tangentbordsdelen UPPER, tonerna Upper 1 och
Upper 2 spelas.
U1 : Tangentbordsdelen UPPER, tonen Upper 1 spelas.
U2 : Tangentbordsdelen UPPER, tonen Upper 2 spelas.
Low : Tangentbordsdelen LOWER, tonen Lower spelas.
• Om ”U2” är vald spelas arpeggio när lagring är påslagen
(sidan SW-16).
• Om ”Low” är vald spelas arpeggio när delning är påslagen
(sidan SW-16).
Du kan masslagra all användardata i den digitala klaviaturens
minne på ett minneskort, eller ladda all användardata från ett
minneskort till den digitala klaviaturens minne.
Se ”Att masslagra all data i den digitala klaviaturen på ett
minneskort” (sidan SW-104) och ”Att massladda all data för
den digitala klaviaturen från ett minneskort” (sidan SW-105)
för närmare detaljer.
CardFormat (Kortformat)
Se ”Formatering av ett minneskort” (sidan SW-102).
FileDelete (Filradering)
Se ”Att radera en fil på ett minneskort” (sidan SW-106).
FileRename (Filnamnsändring)
RegFltAcmp (Registerfilter: Ackompanjemang)
Anger om kompinställningar återkallas (oFF*) när en
registerinställning (sidan SW-61) återkallas, eller om
kompinställningar inte återkallas (on).
Se ”Att ändra namn för en fil på ett minneskort” (sidan
SW-106).
RegFltScal (Registerfilter: Skala)
Anger om skalinställningar återkallas (oFF) när en
registerinställning (sidan SW-61) återkallas, eller om
skalinställningar inte återkallas (on*).
SW-97
CTK6200_sw.book
98 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av funktionsmenyn
Gruppen Volume (Volym)
Gruppen MIDI
KeyboardCh (Klaviaturkanal)
• Se ”Hur delar är organiserade” (sidan SW-38) för detaljer
om ”delar” som här omnämns.
Väljer kanalen för sändning av MIDI-data för klaviaturspelning
till en yttre anordning (klaviaturkanal).
01* - 16
AccompVol. (Autokompvolym)
Justerar volymnivån för autokomp (huvudvolym för delarna
A09 till A16). Denna inställning påverkar inte klaviaturens
volymnivå (delarna A01 till A03).
000 - 115* - 127
SongVol. (Sångvolym)
Justerar huvudvolymen för sångfilsavspelning i kortläget
(sidan SW-102). Denna inställning påverkar inte klaviaturens
volymnivå (delarna A01 till A03) eller autokompets volymnivå
(delarna A09 till A16).
000 - 127*
LocalCtrl (Lokalkontroll)
Anger om ett tryck på en tangent ljuder den interna ljudkällan
(on*) eller om klaviaturen och den interna ljudkällan ska
kopplas ur (oFF).
AccompOut (Komp MIDI ut)
Anger om autokompets MIDI-data ska sändas till en yttre
anordning (on) eller inte (oFF*).
Gruppen General (Övrigt)
MetroVol. (Metronomvolym)
Justerar metronomvolymen. Denna inställning är länkad med
volymen för del A08 (delvolym) som kan justeras med mixern
(sidan SW-38).
000 - 100* - 127
Contrast (Skärmkontrast)
Justerar skärmkontrasten.
01 - 09* - 17
AutoPower (Automatiskt strömavslag)
Anger om automatiskt strömavslag (sidan SW-13) är aktiverat
(on*) eller urkopplat (oFF). Även om ”on” är vald för denna
inställning går det att temporärt koppla ur automatiskt
strömavslag genom att hålla knappen L-3 ([A] POPS/ROCK/
DANCE) intryckt medan du trycker på L-1 (POWER) för att
slå på strömmen.
SW-98
CTK6200_sw.book
99 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av funktionsmenyn
AutoResume (Autofortsättning)
Anger om den digitala klaviaturen ska memorera dess
inställning när den slås av och återställa denna nästa gång
den slås på.
oFF* : Återställer grundinställningar vid strömpåslag när
strömmen slås på.
on : Memorerar inställningen när strömmen slås av och
återställer denna när strömmen slås på igen.
• Se ”Parameterlista” (sidan SW-126) för närmare detaljer
om vilka inställningsposter som återställs när
autofortsättning är aktiverad.
• Ursprungligen är grundinställningarna vid strömpåslag
desamma som fabriksinställningarna. Du kan använda
proceduren nedan för att bestämma andra
grundinställningar vid strömpåslag som bättre passar dig.
Default (Grundinställningar)
Använd denna inställningspost till det följande.
• Skriva om grundinställningar vid strömpåslag till den
digitala klaviaturens nuvarande inställning
(registergrundinställningar)
• Återställa grundinställningarna vid strömpåslag till
fabriksinställningarna (tömma grundinställningar)
■ Att registrera eller tömma grundinställningar
1. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION) för att visa
funktionsmenyn.
2. Använd knapparna R-17 (i, y) för att flytta 0
till ”General” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
3. Använd knappen R-17 (t, y) för att flytta 0 till
”Default” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att välja
önskad operation.
Att göra detta:
Flytta 0 hit:
Återställa grundinställningarna vid
strömpåslag till fabriksinställningarna
(tömma grundinställningar)
Clear
Skriva om grundinställningar vid
strömpåslag till den digitala
klaviaturens nuvarande inställning
(registergrundinställningar)
Store
• Se ”Parameterlista” (sidan SW-126) för närmare
detaljer om vilka inställningsposter som är registrerade
som grundinställningar.
5. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
• Meddelandet ”Complete” visas och skärmen återgår till
den skärm som visades innan du tryckte på knappen
R-16 (ENTER) i steg 3.
6. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION) för att
lämna funktionsmenyn.
• Om du vill att grundinställningarna ska återställas närhelst
strömmen slås på ska du välja ”oFF” för inställningen
”AutoResume” (sidan SW-99).
Initialize (Initialisera)
Denna post kan användas till att initialisera all data och
inställningar, eller enbart parameterinställningar.
• Information om vilka inställningar som initialiseras när
”Parameter” väljs för initialisering i steg 4 i proceduren
nedan återfinns under ”Parameterlista” (sidan SW-126).
• Detta visar nedanstående grundinställningsskärm.
SW-99
CTK6200_sw.book
100 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av funktionsmenyn
■ Att initialisera all data och inställningar (eller
enbart parameterinställningar)
1. Tryck på knappen R-13 (FUNCTION) för att visa
funktionsmenyn.
2. Använd knapparna R-17 (i, y) för att flytta 0
till ”General” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
3. Använd knapparna R-17 (i, y) för att flytta 0
till ”Initialize” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar nedanstående initialiseringsskärm.
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att välja
antingen ”All” (alla inställningar) eller
”Parameter” (enbart parameterinställningar).
5. Tryck på knappen R-16 (ENTER) för att
verkställa initialisering.
SW-100
CTK6200_sw.book
101 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
L-1
L-6
L-7
C-3
L-8
C-7
R-12
R-16
R-14
C-8
Du kan lagra data i den digitala klaviaturens användarområde
på ett minneskort och ladda data från ett minneskort till den
digitala klaviaturens minne. Du kan även spela musikfiker
(MIDI-filer) lagrade på ett minneskort på den digitala
klaviaturen.
• Använd ett SD-minneskort eller ett
SDHC-minneskort med en kapacitet på
högst 32 GB. Det går inte att använda
ett minneskort med en kapacitet på över
32 GB eller andra typer av minneskort.
• Logotypen SDHC är ett varumärke
tillhörande SD-3C, LLC.
Stödda datatyper
■ Data som kan lagras på och exporteras från ett
minneskort
Datatyp
Beskrivning
(Filnamnsförlängning)
Användarrytmdata
(sidan SW-29)
Autokompdata redigerad med denna
digitala klaviatur (AC7)
Användartondata
(sidan SW-44)
Tondata redigerad med denna digitala
klaviatur (TN7)
Data för användar-DSP
(sidan SW-36)
DSP-data redigerad med denna
digitala klaviatur (DS7)
Användarförinställningsdata
(sidan SW-53)
Musikförinställningsdata redigerad
med denna digitala klaviatur (MPS)
Sångsekventierardata
(sidan SW-63)
Sångdata redigerad med denna
digitala klaviatur (CMS, MID*)
Registerdata
(sidan SW-61)
Den digitala klaviaturens
panelinställningar (RM7)
All data
All data ovan (AL7)
* Enbart lagra
• Se ”Lagring av den digitala klaviaturens data på ett
minneskort” (sidan SW-103) och ”Laddning av data från ett
minneskort” (sidan SW-105) för närmare detaljer om lagring
och import av enskilda dataposter.
R-17
R-13
C-13
• Se ”Att masslagra all data i den digitala klaviaturen på ett
minneskort” (sidan SW-104) och ”Att massladda all data för
den digitala klaviaturen från ett minneskort” (sidan SW-105)
för närmare detaljer om lagring och laddning av all data.
■ Data som kan avspelas direkt från ett minneskort
Datatyp
Sångfiler
(sidan SW-107)
Beskrivning
(Filnamnsförlängning)
MIDI-filer av SMF format 0 eller 1 (MID)
Försiktighetsåtgärder för kort och
kortöppning
• Observera noga de försiktighetsåtgärder som anges i
dokumentationen som medföljer minneskortet.
• Minneskort är försedda med en skrivskyddsomkopplare.
Använd denna när du vill skydda data på kortet mot
oavsiktlig radering.
• Undvik att använda ett minneskort under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska data som
lagrats på minneskortet.
– Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet eller frätande gas.
– Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska laddningar
och digitala störningar.
• Undvik att vidröra kontakterna på minneskortet när det sätts
i eller tas ur den digitala klaviaturen.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur
minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli
förvanskad. Det kan också hända att den digitala
klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren L-1
(POWER). Vi hänvisar till ”Felsökning” (sidan SW-114) om
detta inträffar.
• För aldrig in något utöver ett minneskort i kortöppningen.
Detta skapar risk för felfunktion.
• Elektrostatisk laddning från dina fingrar eller minneskortet
som tränger in i kortöppningen kan orsaka fel på den
digitala klaviaturen. Slå i så fall den digitala klaviaturen av
och sedan på igen.
• Ett minneskort kan bli ganska varmt efter en längre tid i
kortöppningen. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SW-101
CTK6200_sw.book
102 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
Isättning och urtagning av ett
minneskort
• Ett minneskort måste placeras rättvänt vid isättning i
den digitala klaviaturen. Ett försök att trycka in ett
felvänt minneskort i öppningen kan skada både kortet
och öppningen.
Aktivering av kortläget
Aktivera kortläget när du vill utföra operationer med ett
minneskort.
• I rytmläget (sidan SW-7) gör ett tryck på knappen C-7
(CARD) att kortläget aktiveras.
1. Placera minneskortet med ovansidan vänd
uppåt (så att den är synlig) och skjut försiktigt
in kortet i den digitala klaviaturens
SD-kortöppning (T-1) tills det stoppas med ett
klick.
Ovansida
2. Ta ur minneskortet genom att först trycka det
längre in i öppningen.
• Minneskortet kopplas ur och stöts ut delvis. Dra sedan
minneskortet hela vägen ut ur öppningen.
Detta gör att indikatorn : försvinner från skärmen
och indikatorn ; uppträder.
Om meddelandet ”No Card” visas på skärmen innebär det
att inget minneskort är isatt i kortöppningen. Se ”Avspelning
av en musikfil från ett minneskort” (sidan SW-107) för
närmare detaljer om vad som visas på skärmen när ett kort
är isatt.
• Tryck åter på knappen C-7 (CARD) för att lämna kortläget.
Detta gör att indikatorn ; försvinner från skärmen och
indikatorn : uppträder.
Formatering av ett minneskort
• Formatera ett minneskort innan det används för första
gången.
• Kontrollera att minneskortet inte innehåller data du vill
bevara innan det formateras.
• Den formatering av minneskortet som görs av denna
digitala klaviatur är en ”snabbformatering”. Formatera
minneskortet på din dator eller annan apparat om du
vill försäkra att all data på kortet raderas.
1. Sätt i minneskortet du vill formatera i den
digitala klaviaturens kortöppning.
• Kontrollera att minneskortet ej är skrivskyddat.
Kontrollera kortets skrivskyddsomkopplare så att den
inte står i skrivskyddsläget.
2. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar funktionsmenyskärmen ”Play/CardUtl”.
SW-102
CTK6200_sw.book
103 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
till ”CardFormat”.
3. Utför ett av stegen nedan, beroende på
datatypen du vill lagra på minneskortet.
• Alla registerbankar för inställning lagras som en massa.
Övriga data lagras i områdesenheter (datapost).
Att lagra denna typ
av data:
5. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
En användarrytm
1. Tryck på knappen L-8 ([F] USER
RHYTHMS).
2. Använd ratten eller knapparna R-14
(–, +) för att ange
användarrytmnumret.
En användarton
1. Tryck på knappen R-12 ([L] USER
TONES).
2. Använd ratten eller knapparna R-14
(–, +) för att ange
användartonnumret.
En användar-DSP
1. Utför steg 1 till 4 under ”Att använda
en DSP” (sidan SW-35).
2. Använd ratrten eller knapparna R-14
(–, +) för att ange numret för
användar-DSP (101 till 200).
• Detta visar bekräftelsemeddelandet ”Sure?”.
6. Tryck på knappen R-14 (YES) för att formatera
minneskortet eller på R-14 (NO) för att avbryta.
• Meddelandet ”Please Wait” kvarblir på skärmen medan
formatering pågår. Utför inte någon åtgärd på den
digitala klaviaturen medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen efter avslutad
formatering.
• En formatering kan ta flera minuter att slutföra.
Lagring av den digitala
klaviaturens data på ett
minneskort
Att lagra den digitala klaviaturens data på ett
minneskort
1. För in minneskortet i kortöppningen.
2. Om den digitala klaviaturen står i kortläget ska
du trycka på knappen C-7 (CARD) för att lämna
kortläget.
Gör detta:
En
1. Håll knappen L-6 ([D] WORLD/
användarförinställning
VARIOUS) intryckt och tryck på
knappen L-7 ([E] PIANO RHYTHMS)
för att visa
musikförinställningsskärmen.
2. Tryck på knappen L-8 ([F] USER
RHYTHMS).
3. Använd ratten eller knapparna R-14
(–, +) för att ange
användarförinställningsnumret.
En
1. Tryck på knappen C-3 (SONG
sångsekventierarsång
SEQUENCER) för att aktivera
sångsekventierarläget.
2. Använd ratten eller knapparna R-14
(–, +) för att ange sångnumret.
Alla registerbankar
Tryck på knappen C-8 (BANK) för att
visa valskärmen för registerbank.
4. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-7 (LOAD/SAVE).
• Detta gör att skärmen ”Xxxx Load”*1 lik den
nedanstående uppträder. Skärmexemplet nedan visar
skärmen som uppträder från rytmskärmen.
SW-103
CTK6200_sw.book
104 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
5. Tryck på knappen R-17 (y) för att ändra till
skärmen ”Xxxx Save”*1.
Att masslagra all data i den digitala
klaviaturen på ett minneskort
1. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar funktionsmenyskärmen ”Play/CardUtl”.
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
• För att lagra en sångsekventierarsång i formatet SMF
ska du i detta läge trycka på knappen R-17 (y) en
gång till för att visa skärmen ”Seq SmfSave”. Du kan
skifta mellan skärmarna ”Xxxx Load”, ”Seq Save” och
”Seq SmfSave” med knapparna R-17 (t, y).
6. Mata in filnamnet att tilldela datan när den
till ”AllData” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
4. När skärmen ”All Load” visas ska du använda
knappen R-17 (y) för att ändra till skärmen ”All
Save”.
lagras.
Ändra det grundinställda filnamnet ”USERNAME.xxx”*2
såsom beskrivs nedan.
(1) Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till tecknet du vill ändra.
(2) Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra
tecknet.
• Du kan välja bland nedanstående tecken.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
7. Kontrollera att allt är som du önskar och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
8. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att lagra eller på R-14 (NO) för att avbryta.
*1 Delen ”Xxxx” av filnamnet beror på vilken typ av data
som lagras.
*2 Delen ”xxx” av filnamnet är en filnamnsförlängning
som beror på vilken typ av data som lagras.
• När du utför proceduren ovan för att skriva en
sångsekventierarsång till en fil av formatet SMF lagras
datan som data av formatet SMF 0 (16 kanal).
Systemspårdatan A01 till A16 lagras i motsvarande SMF
01CH till 16CH, medan sångspåren 01 till 16 lagras i
motsvarande SMF 01CH till 16CH. Tänk på att lagringen
ger företräde till datan i spåren 01 till 16. Om det
förekommer data i något av spåren 01 till 16 och ”On” är
vald för inställningen ”Part On/Off” för ett spår som
innehåller data så lagras inte systemspårdatan (A01 till
A16) för spår med samma nummer. Nothändelser i spår
som är avslagna med mixern lagras inte heller.
SW-104
• Återstående steg i denna procedur är desamma som
från steg 6 under ”Att lagra den digitala klaviaturens
data på ett minneskort” (sidan SW-103).
■ Datalagring på minneskort
Proceduren ovan lagrar den digitala klaviaturens data i en
mapp benämnd MUSICDAT på minneskortet.
• Mappen MUSICDAT skapas automatiskt när du formaterar
minneskortet på den digitala klaviaturen (sidan SW-102).
• Tänk på att filer som ej befinner sig i mappen MUSICDAT
inte kan laddas, raderas eller namnges av denna digitala
klaviatur. Det går inte heller att ladda eller radera någon fil
som lagrats i en delmapp inuti mappen MUSICDAT.
CTK6200_sw.book
105 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
Laddning av data från ett
minneskort
Att massladda all data för den digitala
klaviaturen från ett minneskort
1. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
• Försäkra att all data du vill ladda återfinns i mappen
MUSICDAT på minneskortet.
2. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
Att ladda data till den digitala klaviaturens
minne från ett minneskort
• Detta visar funktionsmenyskärmen ”Play/CardUtl”.
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
1. För in minneskortet i kortöppningen.
till ”AllData” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
2. Om den digitala klaviaturen står i kortläget ska
• Detta visar skärmen ”All Load”.
• De återstående stegen är desamma som stegen från
steg 5 under ”Att ladda data till den digitala klaviaturens
minne från ett minneskort”.
du trycka på knappen C-7 (CARD) för att lämna
kortläget.
3. Anlita tabellen i steg 3 i proceduren under ”Att
lagra den digitala klaviaturens data på ett
minneskort” (sidan SW-103) för att utföra den
procedur som krävs för datatypen du vill ladda
från kortet.
• Alla registerbankar för inställning laddas som en
massa. Övriga data laddas i områdesenheter
(datapost).
4. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-7 (LOAD/SAVE).
• Detta gör att skärmen ”Xxxx Load”* lik den
nedanstående uppträder. Skärmexemplet nedan visar
skärmen som uppträder från rytmskärmen.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
visa filen du vill importera.
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att ladda eller på R-14 (NO) för att avbryta.
* Delen ”Xxxx” av filnamnet beror på typen av data på
minneskortet.
SW-105
CTK6200_sw.book
106 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
Att radera en fil på ett minneskort
1. För in minneskortet i kortöppningen.
2. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
• Detta visar funktionsmenyskärmen ”Play/CardUtl”.
Att ändra namn för en fil på ett
minneskort
1. För in minneskortet i kortöppningen.
2. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
3. Håll knappen R-13 (FUNCTION) intryckt och
tryck på knappen C-13 (MENU).
4. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
• Detta visar funktionsmenyskärmen ”Play/CardUtl”.
till ”FileDelete” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
4. Använd knapparna R-17 (i, y) för att flytta 0
• Detta visar en skärm för val av filen att radera.
till ”FileRename” och tryck sedan på knappen
R-16 (ENTER).
• Detta visar en skärm för val av filen att ändra namn på.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
visa filen du vill ändra namn på.
6. Använd knapparna R-17 (u, i) för att flytta
markören till namnteckenpositionen du vill
ändra och använd sedan ratten eller knapparna
R-14 (–, +) för att välja önskat tecken.
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
visa filen du vill radera.
6. Tryck på knappen R-16 (ENTER).
7. Kontrollera att namnet är det önskade och tryck
på knappen R-16 (ENTER).
8. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att radera eller på R-14 (NO) för att avbryta.
visas ska du trycka på knappen R-14 (YES) för
att ändra namn på filen eller på R-14 (NO) för att
avbryta.
• Ett tryck på knappen R-14 (YES) visar meddelandet
”Please Wait” (vilket anger att processen pågår). Utför
inte någon åtgärd medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen när operationen är
avslutad.
• Ett tryck på knappen R-14 (YES) visar meddelandet
”Please Wait” (vilket anger att processen pågår). Utför
inte någon åtgärd medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen när operationen är
avslutad.
7. Som respons på meddelandet ”Sure?” som
SW-106
CTK6200_sw.book
107 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
L-7
L-8
C-7
R-16
R-14
R-17
L-12
L-13 L-15 L-17
L-14 L-16
Avspelning av en musikfil från ett
minneskort
5. Använd ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att
välja musikfilen du vill spela.
Den digitala klaviaturen kan användas till att spela musikfiler
du lagrat på ett minneskort med din dator.
• Stödda musikfiler är MIDI-filer (MID) av formatet SMF 0
eller 1.
• Avspelning av ljudfiler (WAV, MP3 o.dyl.) stöds inte.
• Inställningen för transponering (sidan SW-18) ändras till 00
och inställningen för lokalkontroll (sidan SW-98) ändras till
”on” så snart avspelning startas.
Att spela en musikfil från ett minneskort
1. Formatera minneskortet på den digitala
klaviaturen (sidan SW-102).
• Detta skapar automatiskt en mapp benämnd
MUSICDAT i rotkatalogen på minneskortet.
2. Använd din dator till att kopiera musikfilen du
vill spela till filen MUSICDAT som skapades i
steg 1.
• Se anmärkningen ”Viktigt!” ovan för detaljer om stödda
filtyper.
3. För in minneskortet i kortöppningen.
6. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
starta avspelning.
• Håll knappen L-14 (dFF) intryckt för att snabbspola
framåt. Taktnumret i det nedre högra hörnet av
skärmen rullar i hög hastighet medan L-14 (dFF)
hålls intryckt. Normal avspelning återtas omedelbart
från punkten där knappen släpps.
• Håll knappen L-13 (sREW) intryckt för att
snabbspola bakåt. Ljudet dämpas och taktnumret i det
nedre högra hörnet av skärmen rullar i hög hastighet
medan L-13 (sREW) hålls intryckt. Normal
avspelning återtas omedelbart från början av takten
vars nummer visas när knappen släpps.
• Ett tryck på knappen L-15 (PAUSE) gör en paus i
avspelningen. Tryck igen för att återta avspelning.
7. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
stoppa avspelning.
4. Tryck på knappen C-7 (CARD) för att aktivera
kortläget.
SW-107
CTK6200_sw.book
108 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
Att slå av delen för en hand och spela delen
för den andra handen på tangentbordet (del
av)
Vid spelning av en musikfil av ett pianostycke som har delarna
för vänster och höger hand inspelade på olika MIDI-kanaler
går det att slå av avspelning av den ena delen och själv spela
denna på tangentbordet tillsammans med avspelning av den
andra delen.
1. Aktivera kortläget och välj MIDI-filen du vill
spela.
2. Tryck på knappen L-17 (PART SELECT).
• Detta visar skärmen ”Part Select” nedan med 0 intill
”Part L”.
3. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
mellan ”Part L” (vänsterhandens del) och ”Part
R” (högerhandens del) och ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att slå den nu valda
delen på eller av.
4. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till
”SelectCh” och tryck sedan på knappen R-16
(ENTER).
• Detta visar nedanstående skärm.
5. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0
mellan ”Part L” (vänsterhandens del) och ”Part
R” (högerhandens del) och ratten eller
knapparna R-14 (–, +) för att ange MIDI-kanal för
den nu valda delen.
6. Tryck på knappen L-17 (PART SELECT) för att
lämna skärmen för del på/av.
SW-108
7. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
starta avspelning.
• Detta startar spelning av delen du slog på i steg 3.
8. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
stoppa avspelning.
• Inställningen för del på/av återgår till grundinställningen
(båda delarna på) när du väljer en annan musikfil.
CTK6200_sw.book
109 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Användning av ett minneskort
Spelning på tangentbordet tillsammans med
avspelning av en musikfil på ett minneskort
Du kan utföra följande operationer och spela med på
tangentbordet tillsammans med avspelning av en musikfil på
ett minneskort.
• Välj toner för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LOWER.
• Ange lagring, delning på/av och delningspunkt
Dessa operationer utförs med samma procedurer som i
rytmläget. Se ”Lagring och delning av toner” (sidan SW-15)
för närmare detaljer om operationen.
Du kan även använda proceduren nedan till att tilldela samma
ton som högerhandens eller vänsterhandens del av musikfilen
till klaviaturen (ton för delen UPPER 1) för manuell spelning.
■ Att tilldela samma ton som högerhandens eller
vänsterhandens del av musikfilen till klaviaturen
1. Utför proceduren under ”Att slå av delen för en
hand och spela delen för den andra handen på
tangentbordet (del av)” (sidan SW-108) för att
slå av delen du vill spela på tangentbordet.
• Hoppa över detta steg om du vill spela med på
klaviaturen vid avspelning av båda delarna.
2. Håll knappen L-7 ([E] PIANO RHYTHMS) intryckt
och tryck på knappen L-8 ([F] USER RHYTHMS).
• Detta tilldelar tonen för delen som är avslagen till delen
UPPER 1.
• Om båda delarna är på eller av tilldelas högerhandens
del av musikfilen till delen UPPER 1.
3. Detta startar avspelning av musikfilen. Spela
den önskade delen på klaviaturen.
Repetering av ett speciellt stycke i en sång
1. Aktivera kortläget och välj MIDI-filen du vill
spela.
2. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
starta avspelning.
3. Tryck på knappen L-12 (REPEAT) när
avspelningen når takten du vill ange som
startpunkt för repetering.
• Indikatorn ? blinkar på skärmen.
4. Tryck på knappen L-12 (REPEAT) när
avspelningen når takten du vill ange som
slutpunkt för repetering.
• Indikatorn ? upphör att blinka och repetering av
takterna inom omfånget du angav i steg 3 och 4 startas.
• Repeteringsomfånget är från början av takten du angav
i steg 3 till slutet av takten du angav i steg 4.
• Om du inte anger någon slutpunkt blir slutet av sången
slutpunkten.
5. Tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) för att
stoppa avspelning.
• Ett nytt tryck på knappen L-16 (PLAY/STOP) startar
åter repetering med samma start- och slutpunkt.
• Repeteringsomfånget raderas när du väljer en annan
musikfil.
Att ändra avspelningstempo
Se ”Att ändra tempoinställning” (sidan SW-19).
Justering av avspelningsvolym i enlighet
med tangentspelningsvolym
Se ”SongVol. (sångvolym)” (sidan SW-98). Se ”Att ändra
inställning för en funktionsmenypost” (sidan SW-95) för
närmare detaljer om att göra inställningar.
Att ljuda en förräkning vid avspelningsstart
Se ”PreCount (Sångförräkningsljud)” (sidan SW-97). Se ”Att
ändra inställning för en funktionsmenypost” (sidan SW-95) för
närmare detaljer om att göra inställningar.
SW-109
CTK6200_sw.book
110 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Anslutning till en dator
Den digitala klaviaturen kan anslutas till en dator för utbyte av
MIDI-data. Det går att sända speldata från den digitala
klaviaturen till en musikprogramvara på din dator eller sända
MIDI-data från datorn till den digitala klaviaturen för
avspelning.
Minimala datorsystemkrav
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att kunna
sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att din dator
uppfyller dessa krav innan den ansluts till den digitala
klaviaturen.
• Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare) *1
Windows Vista® *2
Windows® 7*3
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bit)
*2: Windows Vista (32-bit)
*3: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
• Uttag USB
2. När datorn är igång ska du använda en separat
inköpt USB-kabel för att ansluta den till den
digitala klaviaturen.
B kontaktdon
USB-kabel
(typ A-B)
A kontaktdon
Uttag USB på den digitala klaviaturen
Datorns USB-port
3. Slå på den digitala klaviaturen.
• Om detta är första gången du ansluter den digitala
klaviaturen till din dator kommer drivrutinprogrammet
som krävs för att sända och mottaga data att installeras
i datorn automatiskt.
4. Starta nu musikprogramvaran på datorn.
5. Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
Anslutning av den digitala klaviaturen till en
dator
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1. Slå av den digitala klaviaturen och starta sedan
din dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
SW-110
CASIO USB-MIDI:(För Windows 7, Windows Vista,
Mac OS X)
USB-ljudenhet: (För Windows XP)
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val av
MIDI-anordning.
• Var noga med att först slå på den digitala klaviaturen
innan du startar musikprogramvaran på datorn.
• Efter en framgångsrik anslutning för första gången utgör
det inget problem att lämna USB-kabeln inkopplad när du
slår av datorn och/eller den digitala klaviaturen.
• Det går att ändra den digitala klaviaturens
MIDI-inställningar genom att ändra sändarkanal för
MIDI-data eller andra inställningar. Se ”Gruppen MIDI”
under ”Funktionsmenyinställningar” (sidan SW-96) för
närmare detaljer.
• För information om förhållandet mellan varje klaviaturdel
(sidan SW-38) och kanalerna MIDI IN och MIDI OUT kan
du se ”Tilldelning av en MIDI-kanal till varje del” (sidan
SW-125).
• Denna digitala klaviatur överensstämmer med General
MIDI Level 1 (GM).
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som gäller
sändning och mottagning av MIDI-data för denna digitala
klaviatur kan du erhålla aktuell information från websajten
vid följande URL.
http://world.casio.com/
CTK6200_sw.book
111 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Anslutning till en dator
Lagring och laddning av den
digitala klaviaturens minnesdata
Det går att överföra sångsekventierarsånger, användarrytmer
och övriga data i den digitala klaviaturens minne till en dator
för lagring. Du kan även ladda autokompdata som laddats ner
från CASIO:s websajt till den digitala klaviaturen och därmed
utöka antalet tillgängliga autokompmönster. Ett speciellt
datahanteringsprogram krävs för att överföra data till och från
den digitala klaviaturen.
Stödda datatyper för dataöverföring vid
nerladdning av Datahanteraren
Samma typer av data som kan lagras på eller återkallas från
ett minneskort (sidan SW-101) kan överföras till och från den
digitala klaviaturen.
Att ladda ner Datahanteraren
1. Gå till sajten CASIO WORLDWIDE vid följande
URL.
http://world.casio.com/
2. Välj på denna ett geografiskt område eller land.
3. Efter tillgång till sajten ska du manövrera till de
minimala datorsystemkrav som gäller för
datahanteraren för denna produkt.
• Du bör finna en länk till information om datahanteraren
på produktinformationssidan gällande denna produkt.
Om du inte kan finna en sådan länk ska du använda
sökformen hos områdessajten där du befinner dig för
att mata in modellnamnet på produkten och söka efter
denna.
• Innehållet på sajten kan ändras utan föregående
meddelande.
4. Kontrollera att ditt datorsystem uppfyller de
minimikrav som gäller för datahanteraren.
5. Ladda ner datahanteraren och dess
bruksanvisning till din dator.
6. Följ anvisningarna i bruksanvisningen du
laddade ner i steg 5 för installation och
användning av datahanteraren.
Användning av rytmdata
(autokomp) från en annan modell
Du kan använda procedurerna i detta avsnitt till att importera
och använda rytmdata från en annan modell.
Kompatibilitet med rytmdata
• Det kan upplevas som onormalt att försöka spela rytmdata
som skapats för en annan modell.
• Vissa av modellerna som beskrivs nedan är tillgängliga
enbart i vissa geografiska områden.
1 Modeller vars rytmdata är kompatibla med den digitala
klaviaturen
Rytmdata (filnamnsförlängning: ac7) av modellerna nedan
kan importeras till den digitala klaviaturen och användas i
befintligt skick.
På motsvarande sätt kan rytmdata från denna digitala
kaviatur användas på dessa modeller.
AP-6/620
AT-3/5
CDP-200R/220R
CTK- 4000/4200/5000/5000SK/5300/6000/6200/6300/
7000/7200/7300
PX-330
WK-200/210/220/225/330/500/6500/6600/7500/7600
2 Modeller vars rytmdata kan användas i befintligt skick
på den digitala klaviaturen
Rytmdata (filnamnsförlängning: z00 och ckf) av modellerna
nedan kan importeras till den digitala klaviaturen och
användas i befintligt skick. Rytmdata för dessa modeller
kan nerladdas från CASIO MUSIC SITE
(http://music.casio.com/).
CTK-671/691/900
PX-410R/575R
WK-3000/3200/3300/3500/3700/3800/8000
Rytmdata från denna digitala kaviatur kan inte användas
på dessa modeller.
3 Modeller vars rytmdata kan användas på den digitala
klaviaturen efter omvandling
Rytmdata (filnamnsförlängning: cpt och ept) kan
importeras till den digitala klaviaturen och användas efter
omvandling med Rhythm Converter till kompatibla data
(som beskrivs i 2 ovan). Rhythm Converter kan
nedladdas från CASIO MUSIC SITE
(http://music.casio.com/).
CTK-731/738/811
WK-1800
Rytmdata från denna digitala kaviatur kan inte användas
på dessa modeller.
SW-111
CTK6200_sw.book
112 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Anslutning till en dator
Import och överföring av rytmdata från
övriga modeller
Du kan överföra rytmdata från andra modeller genom att
ladda dem från ett minneskort eller använda Data Manager
för att överföra datan från en dator till den digitala klaviaturens
minne. Se ”Import av data från olika förvaringsmedia” (sidan
SW-112) för detaljer om hur detta fungerar.
Tänk också på att rytmdata från vissa modeller måste
omvandlas innan de kan användas på den digitala
klaviaturen. Se ”Kompatibilitet med rytmdata” (sidan SW-111)
för närmare detaljer.
Import av data från olika
förvaringsmedia
Proceduren som ska användas för att importera eller överföra
data till den digitala klaviaturens minne beror på vilken typ av
media (datorhårddisk, minneskort) där datan nu förvaras.
Detta avsnitt förklarar vilka procedurer som krävs.
• Se ”Lagring och laddning av den digitala klaviaturens
minnesdata” (sidan SW-111) för närmare detaljer om Data
Manager.
• Se ”Användning av ett minneskort” (sidan SW-101) för
detaljer om vilka typer av minneskort som den digitala
klaviaturen stöder.
SW-112
Att ladda rytmdata till den digitala
klaviaturens minne
Utför en av procedurerna nedan, beroende på typen av data
som ska laddas.
Om datan är på
denna typ av
media:
Gör detta:
Datorns hårddisk 1. Utför proceduren under ”Att ladda ner
Datahanteraren” (sidan SW-111).
• Anlita användardokumentationen som
medföljer Data Manager för för detaljer om
att överföra data från datorn till den digitala
klaviaturen.
Eller:
1. Kopiera datan från datorns hårddisk till mappen
MUSICDAT på ett minneskort med en kapacitet
på högst 32 GB som blivit formaterat på den
digitala klaviaturen.
2. Utför proceduren under ”Att ladda data till den
digitala klaviaturens minne från ett minneskort”
(sidan SW-105).
Minneskort med
en kapacitet på
högst 32 GB
1. Utför en av följande operationer beroende på
var datan på minneskortet återfinns.
• Gå direkt vidare till steg 2 i denna procedur
om datan återfinns i mappen MUSICDAT på
minneskortet.
• Flytta datan till mappen MUSICDAT om den
inte redan återfinns i mappen MUSICDAT på
minneskortet. Om mappen MUSICDAT inte
redan förekommer på minneskortet ska du
skapa en ny mapp med namnet MUSICDAT
i minneskortets rotkatalog. Flytta sedan
datan till mappen.
2. Utför proceduren under ”Att ladda data till den
digitala klaviaturens minne från ett minneskort”
(sidan SW-105).
Ej stödda
minneskort
(kapacitet över
32 GB o.dyl.)
1. Kopiera datan på minneskortet till datorns
hårddisk.
2. Kopiera datan i steg 1 från datorns hårddisk till
mappen MUSICDAT på ett minneskort
(kapacitet på högst 32 GB) som blivit
formaterat på den digitala klaviaturen.
3. Utför proceduren under ”Att ladda data till den
digitala klaviaturens minne från ett minneskort”
(sidan SW-105).
Eller:
1. Kopiera datan på minneskortet till datorns
hårddisk.
2. Utför proceduren under ”Att ladda ner
Datahanteraren” (sidan SW-111).
• Anlita användardokumentationen som
medföljer Data Manager för för detaljer om
att överföra data från datorn till den digitala
klaviaturen.
CTK6200_sw.book
113 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Felmeddelanden
Skärmmeddelande
Format
Orsak
Krävd åtgärd
1. Minneskortets nuvarande format är inte kompatibelt med
denna digitala klaviatur.
1. Formatera minneskortet på den digitala klaviaturen (sidan
SW-102).
2. Minneskortets kapacitet överstiger 32 GB.
2. Använd ett minneskort med en kapacitet på högst 32 GB.
3. Du försöker använda ett SDXC-kort.
3. SDXC-kort kan inte användas. Använd ett SD- eller
SDHC-minneskort.
4. Det förekommer ett fel på minneskortet.
4. Använd ett annat minneskort.
Card Full
Otillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
Radera överflödiga filer på minneskortet för att skapa
utrymme för nya data (sidan SW-106) eller använd ett annat
kort.
Card R/W
Datan på minneskortet är förvanskad.
Använd ett annat minneskort.
No Card
1. Minneskortet är felaktigt isatt i den digitala klaviaturens
kortöppning.
1. Sätt i minneskortet i kortöppningen på rätt sätt.
2. Minneskortet togs ur medan någon operation pågick.
2. Ta aldrig ur minneskortet medan någon operation pågår.
No Data
Du försökte lagra ett användarområde i den digitala
klaviaturen (användarrytm, användarsång o.dyl.) som ej
innehåller data på minneskortet.
Välj ett användarområde som innehåller data.
No File
1. Det finns ingen mapp benämnd MUSICDAT (sidan
SW-104) på minneskortet.
1. Skapa en mapp benämnd MUSICDAT på minneskortet
eller formatera minneskortet på den digitala klaviaturen
(sidan SW-102).
2. Det finns inga laddningsbara eller spelbara data i mappen
MUSICDAT.
2. Flytta filen du vill ladda eller spela till mappen MUSICDAT
på minneskortet.
Not SMF0/1
Du försöker avspela en fil av SMF Format 2.
Den digitala klaviaturen stöder avspelning av enbart SMF
Format 0 eller Format 1.
Protect
Minneskortet är skrivskyddat.
Ställ minneskortets skrivskyddsomkopplare i ett läge som
medger skrivning.
Read Only
En fil avsedd för läsning med samma namn du försöker
använda förekommer redan på minneskortet.
• Använd ett annat namn för att lagra den nya filen.
• Ta bort läsegenskapen hos den existerande filen och
överskriv den med den nya filen.
• Använd ett annat minneskort.
Size Over
1. Datan på minneskortet är för stor för avspelning.
1. Den digitala klaviaturen stöder avspelning av sångdatafiler
med en maximal storlek på 320 KB.
2. Datan du försöker ladda är för stor.
2. Följande maximala datastorlek (per datapost) gäller vid
laddning av data till den digitala klaviaturens minne.
Användarrytm: 32 KB
Sångsekventierarsång: 61 KB
Användarförinställning: 8 KB
Det går att ladda totalt cirka 64 KB av
användarförinställningar (summa för samtliga 50
användarförinställningar).
1. Datan på minneskortet är förvanskad.
Använd ett annat minneskort.
Wrong Data
2. Minneskortet innehåller data som ej stöds av denna
digitala klaviatur.
Meas. Limit
Du försökte utföra en operation under redigering av en
sångsekventierarsång eller användarmusikförinställning som
skulle leda till att antalet takter i sången eller ackordföljden
överstiger 999.
Försäkra att din redigering inte gör att antalet takter
överstiger gränsen på 999 takter.
Memory Full
1. Otillräckligt med minneskapacitet för att utföra
rytmredigering.
1. Välj rytmen du vill använda.
2. Den återstående minneskapaciteten blir för låg under
redigering av musikförinställning.
2. Anlita ”Att radera användarförinställningsdata” (sidan
SW-54) för att skapa minnesutrymme genom att radera
användarförinställningar som inte längre behövs.
3. Otillräckligt med minneskapacitet för att utföra operationer
med sångsekventieraren.
3. Radera övriga spår och/eller sånger för att skapa
minnesutrymme.
File Name
Du har försökt ange ett filnamn som redan används vid
namnändring av en fil på ett minneskort.
Använd ett annat namn.
Write Error!
Skrivning i det interna lagringsminnet misslyckades.
Försök på nytt.
SW-113
CTK6200_sw.book
114 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Felsökning
Problem
Åtgärd
Medföljande tillbehör
Jag kan inte finna något som borde medfölja
produkten.
Kontrollera noga inuti allt förpackningsmaterial.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera nättillsatsen eller att batterierna är isatta på rätt sätt (sidan SW-9).
• Sätt i en omgång nya batterier eller skifta till drift med nättillsatsen (sidan
SW-9).
• Du kan ha försökt utföra någon operation medan meddelandet ”Please Wait”
visades, vilket orsakade ett internt problem. Om andra åtgärder inte kan
korrigera detta problem kan du försöka med operationen nedan för att slå på
strömmen.
Varning!
Följande operation raderar all data i den digitala klaviaturen och återställer
alla inställningar till fabriksinställningarna.
Håll knapparna R-2 ([B] E.Piano) och R-5 ([E] BASS) intryckta och tryck på
knappen L-1 (POWER) för att slå på strömmen.
Bildskärmen tänds temporärt men strömmen
slås inte på vid ett tryck på knappen L-1
(POWER).
Tryck in L-1 (POWER) bestämt och till fullo för att slå på strömmen.
Den digitala klaviaturen avger ett kraftigt ljud
och slås sedan plötsligt av.
Sätt i en omgång nya batterier eller skifta till drift med nättillsatsen (sidan
SW-9).
Den digitala klaviaturen slås plötsligt av efter
ett par minuter.
Detta inträffar när automatiskt strömavslag (sidan SW-13) aktiveras.
Bildskärm
Skärmen slocknar gång på gång eller
blinkar.
Sätt i en omgång nya batterier eller skifta till drift med nättillsatsen (sidan
SW-9).
Skärminnehållet är synbart enbart rakt
framifrån.
Detta beror på begränsningar i produktionsprocessen. Det tyder inte på fel.
Ljud
Inget händer när jag trycker på en tangent.
• Justera inställning av huvudvolymen (sidan SW-13).
• Kontrollera om något är anslutet till uttaget T-8 (PHONES) på baksidan av
den digitala klaviaturen.
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på
klaviaturen (sidan SW-13).
Inget händer eller noterna spelas onormalt
när jag spelar på tangentbordets vänstra
sida.
Tryck på knappen L-17 (ACCOMP ON/OFF) för att koppla ur ackordinmatning
med ackordtangentbordet (sidan SW-24).
Inget händer när jag startar autokomp.
• Med rytmerna E:029 till E:038 ljuder inget förrän du spelar ett ackord på
tangentbordet. Försök spela ett ackord (sidan SW-26).
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SW-98).
• Om ingen användarrytm är lagrad i minnet startas inte autokomp vid ett tryck
på knappen L-16 (START/STOP) när en rytm inom omfånget F:001 till F:010
är vald (sidan SW-24).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
Metronomen ljuder inte.
• Kontrollera och justera inställning av metronomvolymen (sidan SW-98).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
SW-114
CTK6200_sw.book
115 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Problem
Åtgärd
Noterna fortsätter att ljuda.
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
• Sätt i en omgång nya batterier eller skifta till drift med nättillsatsen (sidan
SW-9).
Vissa noter skärs av medan de spelas.
Noter skärs av närhelst antalet noter som ljuder överstiger det maximala
polyfonivärdet 48 (24 för vissa toner). Det tyder inte på fel. Se den separata
”Bilaga”.
Den volym- eller toninställning jag gjorde har
ändrats.
• Justera inställning av huvudvolymen (sidan SW-13).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
• Sätt i en omgång nya batterier eller skifta till drift med nättillsatsen (sidan
SW-9).
Den utmatade volymen ändras inte trots att
jag ändrar trycket på tangenterna.
• Ändra inställningen för anslagskänslighet (sidan SW-96).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
I vissa tangentbordsomfång låter volym och
tonkvalitet en aning annorlunda än i andra
tangentbordsomfång.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Med vissa toner ändras inte oktaverna vid
ändarna av tangentbordet.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Tonhöjden i noterna matchar inte andra
kompinstrument eller låter underlig vid
spelning tillsammans med andra instrument.
• När indikatorn B visas innebär det att transponeringsinställningen
(sidan SW-18) använts för att ändra klaviaturens tonhöjd. Återställ
transponeringsinställningen till 00.
• När indikatorn C visas innebär det att skalinställningen (sidan SW-21)
använts för att ändra klaviaturens grundinställning. Använd proceduren under
”Att välja en förinställd skala” (sidan SW-21) för att ändra till den förinställda
skalan ”Equal”. Om indikatorn C kvarblir på skärmen efter val av ”Equal”
ska du använda ratten eller knapparna R-14 (–, +) för att ändra till en
förinställningsskala utöver ”Equal” och sedan välja ”Equal” på nytt.
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
Efterklangen i noterna tycks ändras plötsligt.
• Kontrollera och justera inställning av efterklang (sidan SW-34).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på den
digitala klaviaturen (sidan SW-13).
Operation
Ton, rytm och andra inställningar återställs
till sina grundinställningar när den digitala
klaviaturen slås på.
Den digitala klaviaturen kan ställas in på att återställa grundinställningar
(fabriksinställningar eller inställningar du själv registrerat) när strömmen slås
på. Om du vill att klaviaturen ska memorera den senaste inställningen och
återställa denna nästa gång den slås på ska du välja ”on” för inställningen för
autofortsättning (sidan SW-99).
Datoranslutning
Det går inte att utbyta data mellan den
digitala klaviaturen och en dator.
• Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till den digitala klaviaturen och datorn
och att enheten är korrekt vald med inställningarna för datorns
musikprogramvara (sidan SW-110).
• Slå av den digitala klaviaturen och lämna sedan musikprogramvaran på din
dator. Slå sedan på den digitala klaviaturen och starta om
musikprogramvaran på din dator.
SW-115
CTK6200_05_sw.fm
116 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時32分
Referens
Tekniska data
Modeller
CTK-6200/CTK-6250/WK-6600
Tangentbord
CTK-6200/CTK-6250: 61 tangenter av standardstorlek
WK-6600: 76 tangenter av standardstorlek
Anslagskänslighet
Maximal polyfoni
2 typer, av
48 noter (24 för vissa toner)
Toner
Inbyggda toner
700
Användartoner
Upp till 10 (tonredigering)
Funktioner
Lagring, delning
Efterklang
1 till 10, av
Kör
1 till 5, av
DSP
Förinställd DSP
100
Användar-DSP
Upp till 100
Metronom
Slag per takt
0, 2 till 6
Tempoomfång
30 till 255
Autokomp
Inbyggda rytmer
Användarrytmer
210
Upp till 10 (rytmredigering)
Demonstrationssånger
5 sånger
Register
32 (4 inställningar × 8 bankar)
Sångsekventierare
Tangentbordsspelning
Minneskapacitet
Mixer
Realtidsinspelning, avspelning
5 sånger, 17 spår
Cirka 12.000 noter (totalt för 5 sånger)
32 delar (A01-A16/B01-B16)
Masterparametrar, DSP-parametrar, delparametrar (CTK-6200/CTK-6250/WK-6600),
MIC-parametrar (enbart WK-6600)
Övriga funktioner
Transponering
±1 oktaver (–12 till +12 halvtoner)
Oktavskifte
UPPER 1/UPPER 2/LOWER, ±2 oktaver
Stämning
A4 = 415,5 - 440,0 - 465,9 Hz
Skalstämning
Skalfinstämning, förinställningsskalor
Musikförinställning
305 inbyggda, plus 50 användarförinställningar
Direktförinställning
210
Autoharmonisering
12 typer
Arpeggiator
150 typer
Equalizer
5 förinställda
MIDI
Mottagning av 16 multi-timbre, normen GM Level 1
Ratt för tonhöjdsböjning
Omfång för tonhöjdsböjning
0 till 24 halvtoner
Minneskort
Stödda minneskort
SD- eller SDHC-minneskort, högst 32 GB
Funktioner
SMF-avspelning, fillagring, filåterkallning, filradering, kortformatering
SW-116
B
CTK6200_05_sw.fm
117 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時32分
Referens
In/utgångar
Uttag USB
TYPE B
Uthållnings/tilldelningsbart uttag Standardkontakt (uthållning, sostenuto, soft, start/stopp)
Hörlursuttag
Stereostandardkontakt
Linjeuttag R, L/MONO
Standardkontakt × 2
Utimpedans: 2,3 kΩ, utspänning: 1,5 V (RMS) MAX
Ljudingång
Stereominikontakt
Inimpedans: 9 kΩ, ingångskänslighet: 200 mV
Mikrofoningång (endast
WK-6600)
Standardkontakt (anslut endast en dynamisk mikrofon)
Inimpedans: 3 kΩ, ingångskänslighet: 10 mV
Strömuttag
Strömförsörjning
12 V likström
2-vägs
Batterier
6 zinkkarbonbatterier eller alkaliska batterier av storlek D
Batterilivslängd
Cirka 4 timmars kontinuerlig drift med alkaliska batterier
Nättillsats
AD-A12150LW
• Nättillsatsen går att använda säkert i områden upp till 4.000 meters höjd över havet.
Automatiskt strömavslag
Cirka 6 minuter efter det senaste tangenttrycket (vid batteridrift),
cirka 4 timmar efter det senaste tangenttrycket (vid drift med nättillsatsen)
Högtalare
12 cm × 2 + 3 cm × 2 (uteffekt: 6 W + 6 W)
Strömförbrukning
12 V = 18 W
Mått
CTK-6200/CTK-6250: 94,8 × 38,4 × 12,2 cm
WK-6600: 116,1 × 38,5 × 14,7 cm
Vikt
CTK-6200/CTK-6250: Cirka 5,7 kg (utan batterier)
WK-6600: Cirka 7,2 kg (utan batterier)
• Rätten till ändring av utformning och tekniska data förbehålles utan föregående meddelande.
B
SW-117
CTK6200_sw.book
118 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående
driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men
störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller
bildstörningar på en närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemiska
lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av
vatten och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan
ordentligt före rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna
produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
■ Hanteringsföreskrifter för nättillsats
• Använd ett vägguttag som är lättillgängligt så att du snabbt
kan koppla ur nättillsatsen när ett fel uppstår eller närhelst
så blir nödvändigt.
• Nättillsatsen är avsedd endast för inomhusbruk. Använd
den inte på ställen där den kan utsättas för fukt eller stänk.
Placera aldrig en vätskefylld behållare, såsom en blomvas,
ovanpå nättillsatsen.
• Förvara nättillsatsen på ett torrt ställe.
• Använd nättillsatsen i en öppen, väl ventilerad omgivning.
• Täck aldrig över nättillsatsen med en tidning, duk, gardin
eller liknande föremål.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om produkten
inte ska användas under en längre tid.
• Försök aldrig att reparera eller på något sätt modifiera
nättillsatsen.
• Nättillsatsens bruksmiljö
Temperatur: 0 till 40°C
Luftfuktighet: 10% till 90% RH
• Uteffektspolaritet: &
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är
”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten.
Det rör sig inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder produkten.
Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå
som kan störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd
hörlurar om du vill spela sent på kvällen.
SW-118
CTK6200_sw.book
119 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
DSP Effektlista
Lista över förinställda DSP
Tabellen nedan visar förinställda DSP som kan väljas med proceduren under ”Att använda en DSP” (sidan SW-35).
• Spalten ”Nummer” visar DSP-nummer, medan ”Skärmnamn” visar DSP-namnet som visas på skärmen.
• DSP hos denna digitala klaviatur består av de 46 ”typer” som visas i ”DSP typlista” (sidan SW-120). En förinställd DSP är en
variation som härrör sig från en av dessa 46 typer.
Nummer
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
Skärmnamn
Comp 1
Comp 2
Enhance1
Enhance2
Phaser 1
Phaser 2
Phaser 3
Chorus 1
Chorus 2
Chorus 3
Chorus 4
Chorus 5
CmpCho 1
CmpCho 2
RefCho
Flanger1
Flanger2
Flanger3
Flanger4
CmpFln
Delay 1
Delay 2
Delay 3
Delay 4
Delay 5
Reflect1
Reflect2
Reflect3
CmpRef
ChoRef 1
ChoRef 2
ChoRef 3
FlnRef 1
FlnRef 2
FlnRef 3
Tremolo
CmpTrm
TrmRef
TrmCho 1
TrmCho 2
TrmFln 1
TrmFln 2
TrmDst 1
TrmDst 2
AutoPan
CmpPan
ChoPan 1
ChoPan 2
FlnPan 1
FlnPan 2
Typnummer
02
02
04
04
07
07
07
09
09
09
09
09
24
24
41
08
08
08
08
25
10
10
10
10
10
11
11
11
26
36
36
36
38
38
38
6
27
46
44
44
45
45
43
43
05
28
37
37
39
39
Nummer
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
Skärmnamn
RefPan 1
RefPan 2
Rotary 1
Rotary 2
Rotary 3
Rotary 4
Rotary 5
Wah 1
Wah 2
Wah 3
Wah 4
CmpWah
WahCho 1
WahCho 2
WahFln 1
WahFln 2
WahDst 1
WahDst 2
WahTrm 1
WahTrm 2
WahPan 1
WahPan 2
WahRef 1
WahRef 2
WahCmp 1
WahCmp 2
Dist 1
Dist 2
Dist 3
DstCmp
CmpDst
DstTrm 1
DstTrm 2
DstPan 1
DstPan 2
DstCho 1
DstCho 2
DstFln 1
DstFln 2
DstFln 3
DstWah 1
DstWah 2
DstWah 3
DstWah 4
DstRef
RefDst
Lo-Fi
RingMod1
RingMod2
RingMod3
Typnummer
42
42
12
12
12
12
12
01
01
01
01
22
17
17
18
18
16
16
20
20
21
21
19
19
15
15
03
03
03
30
23
34
34
35
35
31
31
32
32
32
29
29
29
29
33
40
14
13
13
13
SW-119
CTK6200_sw.book
120 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
DSP typlista
Alla förinställda DSP på den digitala klaviaturen tillhör en av DSP-typerna i tabellen nedan. När du skapar en användar-DSP (sidan
SW-36) eller vid användning av tonredigering (sidan SW-44) för att redigera en DSP som tillämpas på en ton ska du välja en av
DSP-typerna i tabellen.
• Typnummer 01 till 14 är DSP av enkel typ, medan nummer 15 till 46 är DSP av dubbel typ. En DSP av enkel typ har en enskild
struktur, medan en DSP av dubbel typ är en kombination av två DSP av enkel typ.
• Namnet på en dubbel DSP bildas av dess två innefattande enkla DSP-namn, i den ordning de tillämpas. Exempelvis är typ 15
benämnd ”Wah-Compressor” ansluten i linje till ”Wah” och ”Compressor”, i den ordningen.
Typnummer
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DSP typnamn
Wah
Compressor
Distortion
Enhancer
AutoPan
Tremolo
Phaser
Flanger
Chorus
Delay
Reflection
Rotary
RingModulator
Lo-Fi
Wah-Compressor
Wah-Distortion
Wah-Chorus
Wah-Flanger
Wah-Reflection
Wah-Tremolo
Wah-AutoPan
Compressor-Wah
Compressor-Distortion
Skärmnamn
Wah
Comp
Dist
Enhance
AutoPan
Tremolo
Phaser
Flanger
Chorus
Delay
Reflect
Rotary
RingMod
Lo-Fi
WahCmp
WahDst
WahCho
WahFln
WahRef
WahTrm
WahPan
CmpWah
CmpDst
Typnummer
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DSP typnamn
Compressor-Chorus
Compressor-Flanger
Compressor-Reflection
Compressor-Tremolo
Compressor-AutoPan
Distortion-Wah
Distortion-Compressor
Distortion-Chorus
Distortion-Flanger
Distortion-Reflection
Distortion-Tremolo
Distortion-AutoPan
Chorus-Reflection
Chorus-AutoPan
Flanger-Reflection
Flanger-AutoPan
Reflection-Distortion
Reflection-Chorus
Reflection-AutoPan
Tremolo-Distortion
Tremolo-Chorus
Tremolo-Flanger
Tremolo-Reflection
Skärmnamn
CmpCho
CmpFln
CmpRef
CmpTrm
CmpPan
DstWah
DstCmp
DstCho
DstFln
DstRef
DstTrm
DstPan
ChoRef
ChoPan
FlnRef
FlnPan
RefDst
RefCho
RefPan
TrmDst
TrmCho
TrmFln
TrmRef
• Vi hänvisar till avsnitten som visas i tabellen nedan för detaljer om parametrar som kan ställas in med varje DSP-typ.
För information om denna DSP-typ:
Gå hit:
Enkel typ (typnummer 01 till 14)
DSP parametrar av enkel typ (sidan SW-121)
Dubbel typ (typnummer 15 till 46)
DSP parametrar av dubbel typ (sidan SW-123)
SW-120
CTK6200_sw.book
121 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
DSP parameterlista
■ DSP parametrar av enkel typ
01: Wah
Detta är en ”wah”-effekt som automatiskt kan påverka
frekvensen med hjälp av en LFO.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Resonance (resonans) (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
2 :Manual (manuell) (0 till 127)
Justerar referensfrekvens för wah-filtret.
3 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
4 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
5 :LFO Waveform (LFO vågform) (off, sin, tri, random)
Väljer LFO-vågform.
02: Compressor
Komprimerar ingångssignalen, vilket kan få effekten av att
undertrycka nivåvariation och göra det möjligt att kvarhålla
dämpade ljud längre.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Attack (ansats) (0 till 127)
Justerar ansatsmängden hos insignalen. Ett lägre värde
orsakar snabb komprimering, vilket undertrycker ansatsen
hos insignalen. Ett högre värde fördröjer komprimering,
vilket gör att ansatsen hos insignalen utmatas i befintligt
skick.
2 :Release (frigöring) (0 till 127)
Justerar tiden från punkten då insignalen faller under en
viss nivå tills komprimeringen stoppas. Ställ denna
parameter på ett så lågt värde som möjligt när en
ansatskänsla önskas (ingen komprimering vid ljudets
början). Ställ in ett högt värde för ständig tillämpning av
komprimering.
3 :Level (nivå) (0 till 127)
Justerar utgångsnivån.
4 :Threshold (tröskel) (0 till 127)
Justerar volymnivån vid vilken komprimering startas.
03: Distortion
Digital distorsion som tillämpar en överton på insignalen och
förvränger den.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Gain (förstärkning) (0 till 127)
Justerar insignalens förstärkning.
2 :Level (nivå) (0 till 127)
Justerar utgångsnivån.
04: Enhancer
Fasskiftar ljud i lågt och högt register hos insignalen för att
framhäva deras profiler.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Low Frequency (låg frekvens) (0 till 127)
Justerar framhävningsfrekvens för det låga registret.
2 :Low Phase (låg fas) (0 till 127)
Justerar mängden fasskifte för framhävning av lågt
register.
3 :High Frequency (hög frekvens) (0 till 127)
Justerar framhävningsfrekvens för det höga registret.
4 :High Phase (hög fas) (0 till 127)
Justerar mängden fasskifte för framhävning av högt
register.
05: Auto Pan
Utför kontinuerlig panorering vänster-höger för insignalen
med en LFO.
Parametrar och värdesomfång:
1 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar panoreringsgraden.
2 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar panoreringsdjupet.
3 :LFO Waveform (LFO vågform) (sin, tri)
Väljer LFO-vågform.
06: Tremolo
Justerar volymen för insignalen med en LFO.
Parametrar och värdesomfång:
1 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar tremolograden.
2 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar tremolodjupet.
3 :LFO Waveform (LFO vågform) (sin, tri)
Väljer LFO-vågform.
07: Phaser
Framställer ett distinkt pulserande, brett ljud genom att
använda en LFO till att ändra fas för insignalen och sedan
mixa den med den ursprungliga insignalen.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Resonance (resonans) (0 till 127)
Justerar styrkan i resonansen.
2 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
3 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
4 :LFO Waveform (LFO vågform) (sin, tri, random)
Väljer LFO-vågform.
SW-121
CTK6200_sw.book
122 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
08: Flanger
11: Reflection
Tillämpar en vilt pulserande och metallisk efterklang på
ljuden. LFO-vågform är valbar.
Parametrar och värdesomfång:
1 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
2 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
3 :LFO Waveform (LFO vågform) (sin, tri, random)
Väljer LFO-vågform.
4 :Feedback (gensvar) (0 till 127)
Justerar styrkan hos gensvaret.
En effekt som drar ut tidiga reflektioner från efterklang.
Tillämpar akustisk närvaro på ljuden.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Type (typ) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Väljer bland åtta tillgängliga reflektionsmönster.
2 :Feedback (gensvar) (0 till 127)
Justerar repetering av det återkastade ljudet.
09: Chorus
Ger ljudet djup och bredd. Körtyp är valbar.
Parametrar och värdesomfång:
1 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
2 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
3 :LFO Waveform (LFO vågform) (sin, tri)
Väljer LFO-vågform.
4 :Feedback (gensvar) (0 till 127)
Justerar styrkan hos gensvaret.
5 :Type (typ) (mono, stereo, tri)
Väljer körtyp.
10: Delay
Fördröjer insignalen och matar den åter för att skapa en
upprepningseffekt och ge ljudet större bredd.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Delay Time (fördröjningstid) (0 till 127)
Justerar fördröjningstiden.
2 :Feedback (gensvar) (0 till 127)
Justerar repeteringen i fördröjningen.
3 :Ratio Lch (grad) (0 till 127)
Justerar fördröjningstiden för vänster kanal. Detta värde är
en grad av värdet angivet för fördröjningstid.
4 :Ratio Rch (grad) (0 till 127)
Justerar fördröjningstiden för höger kanal. Detta värde är
en grad av värdet angivet för fördröjningstid.
5 :Wet Level (våtnivå) (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Justerar nivån för fördröjningsljudet.
6 :Type (typ) (1, 2)
Väljer fördröjningstyp.
1 :Fördröjningsrepetering bestäms av fördröjningstid.
2 :Fördröjningsrepetering bestäms av fördröjningstid och
grad L/R.
Viktigt!
Vid justering av fördröjningstid och typ kan vissa inställningar
leda till ett kopplingsljud i fördröjningen.
SW-122
12: Rotary
Detta är en roterande högtalarsimulator.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Overdrive Gain (överväxelförstärkning) (0, 1, 2, 3)
Justerar överväxelförstärkning.
2 :Overdrive Level (överväxelnivå) (0 till 127)
Justerar överväxelns utgångsnivå.
3 :Speed (hastighet) (långsam, snabb)
Skiftar hastighetsläge mellan snabb och långsam.
4 :Brake (broms) (rotera, stopp)
Stoppar högtalarrotation.
5 :Fall Acceleration (fallacceleration) (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från
snabb till långsam.
6 :Rise Acceleration (stigacceleration) (0 till 127)
Justerar accelerationen när hastighetsläget skiftas från
långsam till snabb.
7 :Slow Rate (långsamgrad) (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i långsamt
hastighetsläge.
8 :Fast Rate (snabbgrad) (0 till 127)
Justerar högtalarens rotationshastighet i snabbt
hastighetsläge.
13: Ring Modulator
Multiplicerar insignalen med en intern oscillatorsignal till att
skapa ett metalliskt ljud.
Parametrar och värdesomfång:
1 :OSC Frequency (OSC frekvens) (0 till 127)
Ställer in referensfrekvens för den interna oscillatorn.
2 :LFO Rate (LFO grad) (0 till 127)
Justerar LFO-graden.
3 :LFO Depth (LFO djup) (0 till 127)
Justerar LFO-djupet.
4 :Type (typ) (1, 2, 3)
1 :Utmatar enbart den ringmodulerade signalen.
2 :Utmatar den ringmodulerade signalen och insignalen.
3 :Utmatar en signal med en köreffekt tillämpas på 2
(ringmodulerad signal och insignal).
CTK6200_sw.book
123 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
14: Lo-Fi
■ DSP parametrar av dubbel typ
Tillämpar olika typer av brus på insignalen till att återge ett
gammaldags Lo-Fi-ljud.
Innefattar varierande svaj för roterande fluktuation som på
band och skivor, en brusgenerator 1 som framställer brus av
FM-radiotyp och en brusgenerator 2 som framställer skrapljud
av skivspelningstyp.
Parametrar och värdesomfång:
1 :Wow and Flutter Rate (svajgrad) (0 till 127)
Justerar svajgraden.
2 :Wow and Flutter Depth (svajdjup) (0 till 127)
Justerar svajdjupet.
3 :Noise1 Level (brusnivå) (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Justerar nivån för brusgenerator 1.
4 :Noise2 Level (brusnivå) (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Justerar nivån för brusgenerator 2.
5 :Noise2 Density (brustäthet) (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Justerar frekvensen för brusgenerator 2.
6 :Bit (0, 1, 2, 3)
Förvränger ljudet. Ett högre nummer framställer större
förvrängning.
En DSP av dubbel typ bildas genom att kombinera två olika
DSP av enkel typ. Använd proceduren nedan för att
bestämma vilka parametrar som kan ställas in för varje DSP
av dubbel typ samt användning och inställningsomfång för
varje typ.
Exempel: Typnummer 29: Distortion-Wah
1. DSP-typnamnet har två delar: en del för vänster och en för
höger sida.
Distortion-Wah 3 ”Distortion” och ”Wah”
2. Finn ut vilka parametrar du kan ställa in genom att titta på
den vänstra sidans del i en DSP av dubbel typ i spalten
”Typnamn” i tabellen nedan.
Viktigt!
En höjning av brusnivån när en not inte ljuder gör att bruset
ljuder, även om det inte förekommer någon insignal.
Typnamn
Inställningsbara parametrar
Wah
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Depth
Distortion
Gain
Level
Chorus
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Depth
Flanger
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Depth
Reflection
Feedback
Compressor
Threshold
Level
Auto Pan
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Depth
Tremolo
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Depth
3. Leta upp samma typnamn i tabellen under ”DSP
parametrar av enkel typ” på sidorna SW-121 till SW-123
och notera operation och inställningsomfång för posterna
som är desamma som i spalten ”Inställningsbara
parametrar” i tabellen ovan.
• I exemplet ”Distortion-Wah” är den vänstra sidans del av
namnet ”Distortion”, så vi kan se i tabellen ovan att
parametrarna ”Gain” och ”Level” går att ställa in. Anlita
”03: Distortion” på sidan SW-121 för vilka operationer
och inställningsomfång som gäller för ”Gain” och ”Level”.
4. Upprepa sedan steg 2 och 3 ovan för den högra sidans del
av parameternamnet för en DSP av dubbel typ.
• Parameternumren som uppträder på på
parameterinställningsskärmen börjar från 1, och numret
höjs för varje efterföljande parameter. Parameternumren
för exemplet ”Distortion-Wah” vore de nedanstående.
1: Gain
2: Level
3: LFO Waveform
4: LFO Rate
5: LFO Depth
SW-123
CTK6200_sw.book
124 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Fingersättningsguide
Ackord Fingered 1, Fingered 2
Ackord Fingered 3, Full Range
Utöver ackorden som kan fingersättas med Fingered 1 och
Fingered 2 erkänns även följande ackord.
C
#
C
C
Cm
Gm Am
C
C
D
C
E
C
F
C
b
Bm
C
G
C
Ddim
C
b
A
C
b
B
C
b
A7
C
B
C
F7
C
#
Cm
C
Fm7
C
Dm
C
Gm7
C
Fm
C
b
A add9
C
Cdim
Caug *3
Csus4 *3
Csus2 *3
C7
Cm7 *3
CM7
Cm7b5 *3
C7b5 *3
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7
Cdim7 *3
C69 *3
C6 *1 *3
Cm6 *2 *3
*1 Med Fingered 2, tolkas som Am7.
*2 Med Fingered 2, tolkas som Am7b5.
*3 Omvänd form stöds inte i vissa fall.
SW-124
• Med Fingered 3 tolkas den lägsta noten som fingersätts
som basnot. Omvända former stöds inte.
• Med Full Range ackord tolkas ackordet som ett
fraktionsackord när den lägsta fingersatta noten befinner
sig ett visst avstånd från noten intill.
• Till skillnad från Fingered 1, 2 och 3 kräver Full Range
ackord tryck på minst tre tangenter för att bilda ett ackord.
Stödda inmatningstecken
CTK6200_sw.book
125 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Tilldelning av en MIDI-kanal till varje del
Det följande visar förhållandet mellan kanalerna MIDI IN och MIDI OUT och varje del.
Denna del:
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
MIDI-kanal
IN
OUT
-01*1
-02
-03
-04
-05
-06
-07
---09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
Delnamn
Upper1
Upper2
Lower
Harmo.
System Upper1
System Upper2
System Lower
Metronome
Perc.
Drum
Bass
Chord1
Chord2
Chord3
Chord4
Chord5
Denna del:
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
MIDI-kanal
IN
OUT
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
Delnamn
*2
Track /MIDI 01
Track*2/MIDI 02
Track*2/MIDI 03
Track*2/MIDI 04
Track*2/MIDI 05
Track*2/MIDI 06
Track*2/MIDI 07
Track*2/MIDI 08
Track*2/MIDI 09
Track*2/MIDI 10
Track*2/MIDI 11
Track*2/MIDI 12
Track*2/MIDI 13
Track*2/MIDI 14
Track*2/MIDI 15
Track*2/MIDI 16
*1 Kanalen MIDI OUT för delen A01 beror på inställningen av klaviaturkanal. Se ”KeyboardCh (Klaviaturkanal)” (sidan SW-98) för
närmare detaljer.
*2 Spår SONG SEQUENCER
• Se ”Hur delar är organiserade” (sidan SW-38) för närmare detaljer om delar.
SW-125
CTK6200_sw.book
126 ページ
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
Parameterlista
Att kontrollera denna inställningspost:
Se denna spalt i tabellen
nedan:
Inställningsposter lagrade i registerminnet (sidan SW-61)
1
2
Inställningsposter som återställs till de som gällde senaste gången strömmen slogs av när ”on” är
vald för inställningen ”AutoResume (Autofortsättning)” (sidan SW-99)
3
Inställningsposter som alltid lagras när strömmen slås av
Poster lagrade som ”Default (Grundinställningar)” (sidan SW-99)
Inställningsposter initialiserade av operationen ”Att initialisera alla mixerparametrar” (sidan SW-40)
4
Inställningsposter initialiserade när ”Parameter” (enbart parameterinställningar) är vald med
”Initialize (Initialisera)” (sidan SW-99)
5
Inställningspost
Användarminnesposter
Användarrytmer, användartoner,
användar-DSP, användarförinställningar
Register
Funktionsmenypost
Stämning
Equalizer
Anslagskänslighet
Hastighet för tonhöjdsböjning
Pedaltilldelning
Böjningsomfång*1
Arpeggiatorlås
Arpeggiatorhastighet
Arpeggiatordel
Registerfilter
(Komp/skala)
Sångförräkningsljud
Sångrepetering
Autokompvolym
Sångvolym
Metronomvolym
Klaviaturkanal
Lokalkontroll
Komp MIDI ut
Skärmkontrast
Automatiskt strömavslag
Autofortsättning
Övriga poster
Tonnummer*1
Rytmnummer
Musikförinställningsnummer
Transponering
Delning på/av
Delningspunkt
Lagring på/av
Oktavskifte*3
Komp på/av
Ackordfingersättningsläge
Autoharmonisering på/av/typ
Metronomslag
DSP avaktivera
Efterklang (på, av, typ)
SW-126
1
2
3
4
5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O*2
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Inställningspost
Körtyp
DSP-typ
Tempo
Synkroniseringsberedskap
Skalförinställningsnummer
Skalrot
Skalfinstämning
Ackompanjemangsskala
Kompdel på/av
Tillstånd för lägesval (rytm/kort)
Kortsångnummer
Val av vänsterhandens del
Val av högerhandens del
Registerbanknummer
Rytmkategorinummer
Tonkategorinummer
Kategorinummer för musikförinställning
Mixerinställningar för del A01 till A04
Del på/av*1
Delvolym*1
Delpanorering*1
Delgrovstämning*1
Delfinstämning*1
Delböjningsomfång*1
Del DSP-linje på/av*1
Delefterklangssändning*1
Delkörsändning*1
Delskala möjlig*1
Mixerinställningar för master, DSP och för
delarna A05 till A16 och delarna B01 till
B16
1
2
3
O
O
O*2
O*2
O
O
O
O*4
O*4
O*2
4
O
O
O
O
O
O
O
5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*1 Ställs in för var och en av följande delar: A01 till A04
(UPPER 1, UPPER 2, LOWER, autoharmonisering).
*2 Återkallas ej när ”on” är vald för ”RegFltAcmp” (sidan
SW-97).
*3 Ställs in för var och en av följande delar: A01 till A03
(UPPER 1, UPPER 2, LOWER).
*4 Återkallas ej när ”on” är vald för ”RegFltScal” (sidan
SW-97).
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Root
C#/(Db)
D
(D#)/Eb
E
F
F#/(Gb)
• Eftersom ackordinmatningsomfånget är begränsat stöder denna modell kanske inte vissa av ackorden ovan.
m6
6
69
dim7
mM7
madd9
add9
7sus4
7b5
m7b5
M7
m7
7
sus2
sus4
aug
C
G
(G#)/Ab
A
(A#)/Bb
B
127 ページ
dim
m
M
Chord
Type
Lista över ackordexempel
CTK6200_sw.book
2011年12月27日 火曜日 午後12時12分
Referens
SW-127
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0, 32
1
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
66
67
72
73
74
76
77
78
80
81
O
X
X
*3
*3
*3
*2
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
B
O
O
O
O
O
O
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH V =**
0 - 127
0 - 127 *1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
MIDI Implementation Chart
Models: CTK-6200/CTK-6250/WK-6600
Filter cutoff
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4
DSP Parameter5
Bank select
Modulation
Data entry LSB, MSB
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0
DSP Parameter1
DSP Parameter2
DSP Parameter3
Hold 1
Sostenuto
Soft pedal
Release time
Attack time
**: inget samband
Remarks
Version : 1.0
CTK6200_06_sw_MIDI.fm 128 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時33分
0, 32
1
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
66
67
72
73
:True #
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
Aux
Messages
: Clock
: Commands
System
Real Time
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
74
76
77
78
80
81
82
83
91
93
98, 99
100, 101
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
*3
*3
*3
*2
X
X
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O *2
O *2
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH V =**
0 - 127
0 - 127 *1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X
O
O
O
X
X
O
O
X
O
X
X
*1: Beror på tonen.
*2: Anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
*3: I enlighet med pedaleffektinställning.
O
O
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O *2
O *2
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
Filter cutoff
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4
DSP Parameter5
DSP Parameter6
DSP Parameter7
Reverb send
Chorus send
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Bank select
Modulation
Data entry LSB, MSB
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0
DSP Parameter1
DSP Parameter2
DSP Parameter3
Hold 1
Sostenuto
Soft pedal
Release time
Attack time
Remarks
O : Yes
X : No
Version : 1.0
2 ページ
Models: CTK-6200/WK-6600
CTK6200_sw_Cover1-4.fm
2011年12月27日 火曜日 午後12時13分
CTK6200_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2013年7月1日 月曜日 午後2時30分
CTK-6200
CTK-6250
WK-6600
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan
klaviaturen tas i bruk för första gången.
MA1307-B
CTK6200/WK6600SW1B
SW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement