Casio CDP-230R Handbok

Casio CDP-230R Handbok
CDP230R_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時26分
CDP-230R
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan det
digitala pianot tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
MA1402-B
CDP230-SW-1B
SV
CDP230R_sw.book
1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Viktigt!
Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk.
• Kontrollera noga att nättillsatsen AD-A12150LW inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det
inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit
skadad.
• Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder.
• Använd enbart nättillsatsen CASIO AD-A12150LW.
• Nättillsatsen är ingen leksak.
• Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
● All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt
annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
● UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN
OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
● Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.
● Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte.
● Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.
SV-1
CDP230R_sw.book
2 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Innehåll
Allmän översikt .........................SV-4
br
Användning av 10-knappsdynan ( )............. SV-7
Funktioner för knappen FUNCTION ( ) ....... SV-7
Att återställa det digitala pianot till dess
grundinställningar ............................................ SV-8
ck
Att bereda sig på att spela .......SV-9
Fastsättning av nothäftesställningen ............... SV-9
Anslutning av en pedalenhet ........................... SV-9
Strömförsörjning .............................................. SV-9
Att spela på det
digitala pianot .........................SV-10
Att slå på strömmen och spela ...................... SV-10
Användning av hörlurar ................................. SV-10
Ändring av klaviaturens respons till
anslagstryck (Anslagskänslighet) .................. SV-11
Justering av skärmkontrast............................ SV-11
Användning av metronomen ......................... SV-12
Reglering av
klaviaturljuden ........................SV-13
Välj från ett utbud av olika
musikinstrumentljud....................................... SV-13
Lagring av två toner....................................... SV-14
Delning av tangentbordet mellan
två olika toner ................................................ SV-14
Användning av salfunktionen ........................ SV-15
Användning av efterklang .............................. SV-15
Användning av kör......................................... SV-15
Användning av en pedal ................................ SV-16
Ändring av tonhöjd
(transponering, stämning, oktavskifte)........... SV-16
Användning av ratten för tonhöjdsböjning
till att ändra tonhöjden för noter..................... SV-17
Sampling av ljud och
spelning av dem på det
digitala pianot .........................SV-18
Anslutning och förberedelse .......................... SV-18
Sampling och spelning av melodiljud
(melodisampling) ........................................... SV-19
Att införliva ett samplat ljud i en trumsats
(trumsampling) .............................................. SV-21
Övriga samplingsfunktioner ........................... SV-24
SV-2
Spelning av inbyggda
sånger ......................................SV-26
Spelning av demonstrationssånger................SV-26
Avspelning av en specifik sång......................SV-26
Utökning av sångurvalet ................................SV-29
Användning av inbyggda
sånger till att bemästra
klaviaturspelning ....................SV-30
Fraser.............................................................SV-30
Flöde för steglektion.......................................SV-30
Val av sång, fras och del du vill öva på..........SV-31
Lektion 1, 2 och 3...........................................SV-32
Lektionsinställningar ......................................SV-33
Användning av automatisk steglektion...........SV-35
Klaviaturspel för
musikutmaning .......................SV-36
Användning av autokomp ......SV-37
Spelning av enbart rytmdelen ........................SV-37
Spelning av alla delar.....................................SV-38
Effektiv användning av autokomp ..................SV-40
Användning av direktförinställning .................SV-41
Användning av autoharmonisering ................SV-42
Att leta upp noter för ackord (Ackordbok) ......SV-43
Redigering av
autokompmönster...................SV-44
Lagring av klaviaturinställningar
i registerminnet .......................SV-47
Att lagra en inställning i registerminnet ..........SV-48
Att återkalla en inställning från
registerminnet ................................................SV-48
CDP230R_sw.book
3 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Innehåll
Inspelning av din
klaviaturspelning ....................SV-49
Anslutning av yttre
utrustning ................................SV-64
Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning............................................ SV-49
Användning av spår för att inspela
och mixa delar ............................................... SV-50
Inspelning av två eller fler sånger
och val av en för avspelning .......................... SV-52
Inspelning medan du spelar med till
en inbyggd sång ............................................ SV-52
Lagring av inspelade data på
en yttre apparat ............................................. SV-53
Anslutning till en dator....................................SV-64
MIDI-inställningar ...........................................SV-65
Lagring och laddning av det
digitala pianots minnesdata ...........................SV-67
Anslutning till ljudutrustning ...........................SV-68
Övriga praktiska funktioner
på det digitala pianot..............SV-54
Ändring av skalan på klaviaturen .................. SV-54
Användning av musikförinställning ................ SV-55
Användning av arpeggiator ........................... SV-56
Radering av användarsångdata .................... SV-57
Radering av all data i det
digitala pianots minne.................................... SV-57
Referens...................................SV-69
Felsökning......................................................SV-69
Tekniska data.................................................SV-71
Driftsföreskrifter..............................................SV-72
Felmeddelanden ............................................SV-73
Sånglista ........................................................SV-74
Fingersättningsguide......................................SV-75
MIDI Implementation Chart
Användning av ett
minneskort ..............................SV-58
Försiktighetsåtgärder för minneskort
och kortöppning ............................................. SV-58
Isättning och urtagning av ett minneskort...... SV-59
Formatering av ett minneskort....................... SV-59
Lagring av det digitala pianots
data på ett minneskort ................................... SV-60
Laddning av data från ett minneskort
till det digitala pianots minne ......................... SV-61
Radering av data på ett minneskort .............. SV-62
Avspelning av data från ett minneskort ......... SV-63
Felmeddelanden för minneskort .................... SV-63
Medföljande tillbehör
Separat tillgängliga tillbehör
● Nothäftesställning
● Pedal
● Sångbok
● Flygblad
• Säkerhetsföreskrifter
• Bilaga
• Övrigt (garanti o.dyl.)
Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan
föregående meddelande.
• Du kan erhålla information om separat tillgängliga
tillbehör för denna produkt från CASIO:s katalog
som finns hos din handlare samt från CASIO:s
websajt vid följande URL.
http://world.casio.com/
SV-3
CDP230R_sw.book
4 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Allmän översikt
• I detta instruktionshäfte avser begreppet ”digitalt piano” CDP-230R.
• I detta instruktionshäfte identifieras knappar och andra reglage med hjälp av numren som anges nedan.
1
2
3 4 5 6 7 8
bn
bo
9
bk bl bm
bp bq
cl cm cn co cp cq
dk
dm
SV-4
dl
dn
do
br
bs bt ck
cr cs ct
dk
CDP230R_sw.book
5 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Allmän översikt
• Det följande förklarar innebörden av symbolen $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför.
$ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. Exempelvis innebär METRONOME, BEAT $ att funktionen
BEAT aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund.
1 Volymreglage (VOLUME) ☞SV-10
2 Strömbrytare P ☞SV-10
3 Upptaktsknapp, repeteringsknapp
br Sifferknappar, knappar [–] / [+] ☞SV-7
bs Salknapp (HALL) ☞SV-15
bt Piano/orgelknapp, ackordboksknapp
4 Normal/utfyllnadsknapp, återspolningsknapp
ck Funktionsknapp (FUNCTION) ☞SV-7
cl Bankknapp, lyssnarknapp (BANK, LISTEN)
(INTRO, REPEAT) ☞SV-27, 40
(NORMAL/FILL-IN, REW) ☞SV-27, 40
5 Variations/utfyllnadsknapp, framspolningsknapp
(VARIATION/FILL-IN, FF) ☞SV-27, 40
6 Synkroniserings/avslutningsknapp, pausknapp
(SYNCHRO/ENDING, PAUSE) ☞SV-27, 41
7 Start/stoppknapp, Spel/stoppknapp
(START/STOP, PLAY/STOP) ☞SV-26, 37
8 Knapp för komp, ackord, delval
(ACCOMP, CHORDS $, PART SELECT)
☞SV-29, 38
9 Tempoknappar (TEMPO) ☞SV-12, 28, 41
bk Inspelningsknapp, samplingsknapp
(RECORDER, SAMPLING $) ☞SV-19, 49
bl Knapp för rytmredigering (RHYTHM EDITOR)
☞SV-44
bm Metronomknapp, slagknapp
(METRONOME, BEAT $) ☞SV-12
bn
bo Rytmknapp, direktförinställningsknapp
Sångbanksknapp (SONG BANK, $) ☞SV-26
(RHYTHM, ONE TOUCH PRESET $) ☞SV-37, 41
bp Tonknapp, musikförinställningsknapp
(TONE, MUSIC PRESET $) ☞SV-13, 55
(PIANO/ORGAN, CHORD BOOK $) ☞SV-13, 43
☞SV-32, 47
cm Område 1, tittarknapp (Area1, WATCH)
☞SV-32, 47
cn Område 2, påminnelseknapp (Area2, REMEMBER)
☞SV-33, 47
co Område 3, nästaknapp (Area3, NEXT) ☞SV-31, 47
cp Område 4, autoknapp (Area4, AUTO) ☞SV-35, 47
cq Knapp för lagring, musikutmaning
(STORE, MUSIC CHALLENGE) ☞SV-36, 48
cr Delningsknapp (SPLIT) ☞SV-14
cs Lagringsknapp (LAYER, $) ☞SV-14
ct Knapp för autoharmonisering/arpeggiator, typknapp
(AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, TYPE $)
☞SV-42, 56
dk Högtalare
dl Bildskärm
dm Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) ☞SV-17
dn Ackordrotnamn (CHORD) ☞SV-38
do Lista över slaginstrument ☞SV-13
bq Kortknapp, laddnings/lagringsknapp
(CARD, LOAD/SAVE $) ☞SV-59
SV-5
CDP230R_sw.book
6 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Allmän översikt
■ Baksida
dp
dq
dr ds
dp SD-kortöppning (SD CARD SLOT) ☞SV-59
dq Port USB ☞SV-64
dr Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK ☞SV-9
ds Uttag AUDIO IN ☞SV-68
SV-6
dt
ek el em
dt Likströmsuttag DC 12V ☞SV-9
ek Uttag PHONES/OUTPUT ☞SV-10, 68
el Uttag MIC IN/SAMPLING ☞SV-18
em Mikrofonvolymreglage (MIC VOLUME) ☞SV-18
CDP230R_sw.book
7 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Allmän översikt
Användning av 10-knappsdynan
( )
br
Använd sifferknapparna och knapparna [–] och [+] för att
ändra inställningar för parametrarna som visas på skärmens
övre vänstra del.
Funktion
Sifferknappar
Använd sifferknapparna för inmatning av siffror och värden.
• Mata in samma antal siffror som det nu visade värdet.
Exempel : Inmata tonnummer 001 med 0 3 0 3 1.
• Negativa värden kan ej inmatas med sifferknapparna.
Använd istället knapparna [–] (sänka) och [+] (höja).
Knapparna [–] och [+]
Transponering
Trans.
SV-16
2
Kompvolym
AcompVol
SV-41
3
Sångvolym
Song Vol
SV-28
4
Anslagskänslighet
Touch
SV-11
5
Stämning
Tune
SV-16
6
Efterklang
Reverb
SV-15
7
Kör
Chorus
SV-15
8
Sampling
SAMPLING
Automatisk samplingsstart
AutoStrt
SV-24
Automatiskt samplingsstopp
AutoStop
SV-24
Skydd för samplad ton
(Protect)
SV-25
Steglektion
LESSON
Röstfingersättningsguide
Speak
SV-33
Notguide
NoteGuid
SV-34
Bedömning av framförande
Scoring
SV-34
Fraslängd
PhraseLn
SV-34
10 Förinställda skalor
SCALE
SV-54
11 Övriga inställningar
OTHER
9
Arpeggiatorlås
ArpegHld
Pedaleffekt
Jack
SV-16
Omfång för tonhöjdsböjning
Bend Rng
SV-17
Ackompanjemangsskala
AcompScl
SV-55
Skärmkontrast
Contrast
SV-11
12 MIDI-inställningar
Använd knapparna [–] (sänka) och [+] (höja) för att ändra det
visade numret eller värdet.
• Håll endera knappen intryckt för att rulla genom den visade
inställningen.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna återställer till
grundinställningen eller den rekommenderade inställningen.
Funktioner för knappen
FUNCTION ( )
ck
Se
sidan
1
Inställning
S t . G r Pn o
Bildskärm
SV-56
MIDI
Klaviaturkanal
Keybd Ch
SV-65
Styrkanaler
Navi. Ch
SV-65
Lokalkontroll
Local
SV-66
Komputgång
AcompOut
SV-66
13 Radera
DELETE
Radera samplat ljud
(tonnamn)
SV-25
Radera användarrytm
(rytmnamn)
SV-46
Radera användarsång
(sångnamn)
SV-57
Radera all data
All Data
SV-57
ck
Det går att använda knappen FUNCTION ( ) till att justera
efterklangseffekt, radera data och utföra ett flertal andra
åtgärder på det digitala pianot.
Att välja en funktion
• Ton och övriga parametrar återställs till sina
grundinställningar närhelst du slår på strömmen (sidan
SV-10).
1. Tryck på ck (FUNCTION) för att visa
funktionsmenyn.
2. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa önskad funktion.
ck
• Lämna funktionsmenyn genom att trycka på
(FUNCTION).
• Välj en av funktionerna 8 till 13 och tryck på knappen
(10-knapps) [9] (ENTER) för att visa menypostens
delmeny. Använd sedan [4] (U) och [6] (I) för att välja
en post. Lämna en delmeny genom att trycka på
knappen
(10-knapps) [7] (EXIT).
br
br
3. Vi hänvisar till de angivna sidorna för detaljer
om varje funktion.
SV-7
CDP230R_sw.book
8 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Allmän översikt
Att återställa det digitala pianot
till dess grundinställningar
Utför det följande när du vill återställa lagrade data och
inställningar på det digitala pianot till dess grundinställningar.
1. Slå av det digitala pianot.
2. Håll knapparna bn (SONG BANK) och [1]
10-knapps (
.
2
br) intryckta samtidigt och tryck på
bn
• Håll knapparna
(SONG BANK) och [1] 10-knapps
( ) intryckta tills nästa steg är avslutat.
br
3. När meddelandet ”Pls wait” visas på skärmen
ska du släppa knapparna
[1] 10-knapps ( ).
br
bn (SONG BANK) och
• Det går att använda det digitala pianot en kort stund
efter att dess system blivit initialiserat.
• Se ”Att slå på strömmen och spela” (sidan SV-10) för
detaljer om att slå det digitala pianot på och av.
SV-8
CDP230R_sw.book
9 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Att bereda sig på att spela
Observera noga det följande för att undvika skador på
nätkabeln.
Fastsättning av
nothäftesställningen
Nothäftesställning
Under användning
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte i kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
Under rörelse
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan det
digitala pianot flyttas.
Under förvaring
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig
runt nättillsatsen.
Anslutning av en pedalenhet
• Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig
kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano till
någon annan apparat utöver detta digitala piano. Detta
skapar risk för felfunktion.
• Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan
nättillsatsen ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
Strömförsörjning
Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå
alltid av strömmen när det digitala pianot inte används.
Användning av nättillsatsen
Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig
kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano.
Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på
det digitala pianot.
Specificerad nättillsats: AD-A12150LW
• Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta
nättillsatsen såsom visas på bilden nedan.
Vägguttag
Uttag DC 12V
Nätkabel
Nättillsats
• Utformning och typ beror på din
geografiska placering.
SV-9
CDP230R_sw.book
10 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Att spela på det digitala pianot
1
bp
2
9
br
ck
bm
Automatiskt strömavslag
Att slå på strömmen och spela
Det digitala pianot slås av automatiskt om du inte utför någon
åtgärd under 30 minuter.
1. Tryck på 2 (P).
Detta slår på strömmen.
• Tryck åter på
för att slå av det digitala pianot.
■ Att koppla ur automatiskt strömavslag
2
2. Börja spela på tangentbordet. Använd 1 för att
justera volymen.
Du kan koppla ur automatiskt strömavslag för att förhindra att
strömmen slås av under en konsert el.dyl.
1. Håll bp (TONE) intryckt och slå på strömmen.
Automatiskt strömavslag kopplas ur.
Användning av hörlurar
2
• Ett lätt tryck på
tänder skärmen tillfälligt, men
strömmen slås inte på. Det tyder inte på fel. Tryck in
bestämt och till fullo för att slå på strömmen.
• De senast utförda inställningarna raderas när det
digitala pianot slås av. Det digitala pianot återställs till
sina grundinställningar nästa gång du slår på det.
Detta gäller samtliga inställningar utom skyddet för
samplade ljud. När detta är påslaget förblir det på tills
du slår av det.
• Meddelandet ”Pls wait” kvarblir på skärmen medan
datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta
meddelande visas.
Om du slår av det digitala pianot eller tar ur
minneskortet kan datan i det digitala pianot raderas
eller bli förvanskad.
• Ett tryck på strömbrytaren
för att slå av strömmen
ställer faktiskt det digitala pianot i beredskapsläge. En
liten mängd ström fortsätter att flöda till det digitala
pianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från
strömkällan om det digitala pianot inte ska användas
under en längre tid eller om det förekommer åskväder.
2
2
SV-10
Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda
högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen
utan att störa omgivningen.
• Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter
hörlurar.
Uttag PHONES/OUTPUT
• Hörlurar medföljer inte det digitala pianot.
• Använd separat inköpta hörlurar. Se sidan SV-3 för
information om olika alternativ.
• Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under
långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad
när du slutar använda hörlurarna.
CDP230R_sw.book
11 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Att spela på det digitala pianot
Ändring av klaviaturens respons
till anslagstryck
(Anslagskänslighet)
Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt
(snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av
samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano.
Ändring av anslagskänslighet
Använd proceduren nedan för att reglera hur volymen för
spelade noter ändras beroende på hur snabbt du spelar. Välj
inställningen som bäst passar ditt sätt att spela.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”Touch” (sidan SV-7).
To u c h
Ett snabbt tryck framställer
ljudligare noter.
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja en av de fyra
inställningarna för anslagskänslighet.
Ett långsamt tryck
framställer mjukare noter.
Försök att inte trycka alltför
hårt.
Av (oFF)
Anslagskänslighet är avslagen. Ljudvolymen
är fast, oberoende av tangenttryck.
Typ 1 (1)
Normal anslagskänslighet
Typ 2 (2)
Mera känslig anslagskänslighet än Typ 1
Typ 3 (3)
Mindre känslig anslagskänslighet än Typ 1
Justering av skärmkontrast
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”OTHER” (sidan SV-7).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Contrast”.
Co n t r a s t
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att justera kontrasten.
• Omfånget för kontrastinställning är 01 till 17.
SV-11
CDP230R_sw.book
12 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Att spela på det digitala pianot
Användning av metronomen
Metronomen hjälper dig att spela och öva med ett stadigt slag
för att kunna hålla tempot.
Start/Stopp
1. Tryck på bm.
Detta startar metronomen.
Detta mönster ändras med varje slag.
Ändring av metronomtempo
Gör på följande sätt för att ändra tempot för metronomen.
1. Tryck på 9.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på q och w initialiserar
tempoinställningen i enlighet med den nu valda sången
eller rytmen.
• Ett tryck på
gör att tempovärdet börjar blinka på
skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda
(10-knapps) för att ändra det.
Tänk på att du måste inmata ledande nollor, t.ex att
inmata 89 som 089.
• Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon
åtgärd under en viss period.
9
br
2. Tryck åter på bm för att stoppa metronomen.
Ändring av antal slag per takt
Det går att ställa in metronomen så att en klocka ljuder för det
första slaget i varje takt i sången som spelas.
• Det går att ange 0 eller ett värde från 1 till 9 som antalet
slag per takt.
• Vid spelning av en inbyggd sång ställs antalet slag per takt
(som bestämmer när klockan ljuder) in automatiskt för den
nu valda sången.
1. Håll bm intryckt tills inställningsskärmen för
slag per takt uppträder på skärmen.
Be a t
• Om du inte utför någon åtgärd under ett par sekunder
efter att inställningsskärmen för slag per takt visats
återgår skärmen till vad som visades innan du tryckte
på
.
bm
2. Använd br (10-knapps) för att mata in antalet
slag per takt.
• Klockan ljuder inte om du anger 0 för denna inställning.
I detta fall ljuder alla slag som ett klickljud. Denna
inställning låter dig öva med ett stadigt slag, utan att
behöva tänka på antalet slag i varje takt.
SV-12
Tempovärde (blinkar)
Ändring av metronomens ljudvolym
Inställningen för metronomvolym ändras automatiskt i enlighet
med volymnivån som gäller för nu valt autokomp eller sång.
Metronomvolymen går inte att justera separat.
• Se sidan SV-41 för information om ändring av
autokompvolym.
• Se sidan SV-28 för information om ändring av sångvolym.
• Det går inte att justera balansen mellan metronomen och
notvolymen under spelning av autokomp eller en inbyggd
sång.
CDP230R_sw.book
13 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Reglering av klaviaturljuden
bp
br
bs bt ck
cr cs
Välj från ett utbud av olika
musikinstrumentljud
3. Börja spela på tangentbordet.
Tonen för det valda instrumentet ljuder.
Det digitala pianot låter dig välja toner för ett stort utbud av
musikinstrumentljud, däribland violin, flöjt, orkester och
mycket mer. Samma sångljud kan ges en helt annan känsla
genom att ändra instrumenttyp.
Att välja ett instrument för spelning
1. Tryck på bp (TONE).
Tonnummer
Tonnamn
Spelning med en piano- eller orgelton
bt
Ett tryck på
skiftar mellan pianoläget och orgelläget. Vart
tryck på
skiftar toninställningen mellan en pianoton
(tonnummer 001) och en orgelton (tonnummer 089).
bt
S t . G r Pn o
2. Använd br (10-knapps) för att välja önskat
tonnummer.
Motsvarande tonnummer och tonnamn visas på skärmen.
• Använd sifferknapparna för inmatning av tonnumret.
Ange alltid tre siffror för tonnumret.
Exempel : Välj 001 genom att inmata 0 3 0 3 1.
• Se den separata ”Bilaga” för en komplett lista över
tillgängliga toner.
• Vid val av en trumsats (tonnumren 684 t.o.m. 700) tilldelas
varje tangent olika slagverksljud.
Förutom tonnumret kan du även utföra inställningarna som
anges nedan.
Sal
Efterklang
Transponering
Anslagskänslighet
: Av
: ”06”
: ”00”
: Av: Återgår till grundinställning
På: Ingen ändring
Pedaleffekt
: SUS
Rytmnummer
: ”181” (När en pianoton är vald)
”108” (När en orgelton är vald)
Ackompanjemang : Enbart rytmdel
Lokalkontroll
: På
Trumtilldelning
: Av
Delning
: Av
Lagring
: Av
Kör
: Av
Oktavskifte (övre) : ”0”
Autoharmonisering : Av
Arpeggiator
: Av
Skala
: Equal
SV-13
CDP230R_sw.book
14 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Reglering av klaviaturljuden
Lagring av två toner
Du kan använda följande procedur för att lagra två toner (t.ex.
piano och strängar) så att de ljuder samtidigt när du trycker på
en tangent.
1. Välj den första tonen du vill använda.
bp
Tryck på
(TONE) och använd sedan
för att välja önskad ton.
Exempel: 038 ELEC.PIANO 1
br (10-knapps)
Delning av tangentbordet mellan
två olika toner
Det går att använda proceduren nedan för att tilldela olika
toner till tangentbordets högra och vänstra del så att det låter
som om du spelar en ensemble mellan två instrument.
Att välja två toner för ett delat tangentbord
1. Välj tonen för högra sidans omfång (sidan
SV-13).
E . P i a n o 1
bp
Tryck på
(TONE) och använd sedan
för att välja önskad ton.
Exempel: 365 FLUTE 1
br (10-knapps)
2. Tryck på cs.
F l u t e
1
2. Tryck på cr.
Tänds
3. Använd br (10-knapps) för att välja den andra
tonen.
Exempel: 238 STRINGS 1
Tänds
3. Använd br (10-knapps) för att välja ton för
S t r i n
g
s 1
vänstra sidans omfång.
Exempel: 074 VIBRAPHONE 1
4. Börja spela på tangentbordet.
Båda tonerna ljuder samtidigt.
5. Tryck åter på cs för att häva lagringen (så att
endast tonen som valdes i steg 1 spelas).
cs
• Vart tryck på
skiftar mellan lagring (två toner) och
ingen lagring (en ton).
V i b e s
4. Börja spela på tangentbordet.
Detta ljuder tonerna som tilldelats tangentbordets vänstra
och högra omfång.
VIBRAPHONE 1
Delningspunkt
F3
SV-14
1
FLUTE 1
CDP230R_sw.book
15 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Reglering av klaviaturljuden
5. Tryck åter på cr för att häva delningen (så att
endast tonen som valdes i steg 1 spelas).
cr
• Vart tryck på
skiftar mellan delning (två toner) och
ingen delning (en ton).
Användning av efterklang
Efterklang gör att noterna genljuder. Det går att ändra
varaktighet för efterklangen.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
• Om du slår på både lagring och delning tillämpas lagring
endast för tangentbordets högra omfång.
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”Reverb” (sidan SV-7).
Att ändra delningspunkt
Re v e r b
1. Håll cr intryckt och tryck samtidigt på
tangenten som ska utgöra delningspunkt.
Tangenten du tryckte in blir nu den lägsta noten för det
delade tangentbordets högra sida.
Exempel: Inställning av mittre C (C4) som delningspunkt
Tangentnamn
C4
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br (10knapps) för att välja önskad
efterklangsinställning.
Av (oFF)
Slår av efterklang.
1 till 10
Ju högre nummer du valde, desto längre
efterklang.
Användning av salfunktionen
Salfunktionen gör det möjligt att snabbt ställa in det digitala
pianot på att spela med de akustiska effekterna i en klassisk
konsertsal.
1. Tryck på bs (HALL) för att slå på salfunktionen.
Indikatorn försvinner när efterklang slås av.
• En ändring av efterklangsinställningen (även att slå av den)
när salfunktionen är påslagen gör att salfunktionen slås av.
Användning av kör
Tänds
Köreffekten är en funktion som ger noterna större djup och
bredd. Den får det att låta som att du spelar flera instrument.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
2. Tryck åter på bs för att slå av salfunktionen.
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”Chorus” (sidan SV-7).
Ch o r u s
Indikatorn försvinner när salfunktionen slås av.
• Efterklangsinställningen slås av automatiskt när
salfunktionen slås på. När salfunktionen slås av
återställs efterklangen till den inställning som gällde
innan salfunktionen slogs på.
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad körtyp.
Det finns fem körtyper samt ett avslaget läge.
Indikatorn försvinner när kör slås av.
• Den faktiska effekten som kören framställer beror på tonen
som används.
SV-15
CDP230R_sw.book
16 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Reglering av klaviaturljuden
Användning av en pedal
En pedal kan användas för att ändra noterna på olika sätt
under spelning.
Ändring av tonhöjd
(transponering, stämning,
oktavskifte)
Val av pedaleffekt
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”OTHER” (sidan SV-7).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Jack”.
J a c k
Ändring av tonhöjd med halvtonssteg
(transponering)
Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i
steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring
av tonhöjden för att matcha en sångare.
• Omfånget för transponeringsinställning är –12 till +12
halvtoner.
1. Tryck på ck (FUNCTION).
T r a n s .
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad
transponeringsinställning.
Finstämning (Tuning)
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad pedaleffekt.
• Det följande visar tillgängliga pedaleffekter.
Uthållning
(SUS)
Håller ut noterna som spelas medan
pedalen är nedtryckt. Noter för orgel och
andra liknande toner hålls ut även om
pedalen inte är nedtryckt.
Sostenuto
(SoS)
Håller ut noterna som spelas när pedalen är
nedtryckt innan tangenterna släpps.
Soft
(SFt)
Gör noterna som spelas medan pedalen är
nedtryckt en aning mjukare.
Rytm
(rHy)
Ett tryck på pedalen startar och stoppar
autokomp eller sångavspelning.
Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en
aning när du ska spela tillsammans med ett annat
musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med
något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas
till att justera stämningen så att den exakt matchar
framförandet på en CD.
• Stämningsfunktionen bestämmer frekvensen för noten A4.
Det går att ställa in frekvensen inom omfånget 415,5 till
465,9 Hz. Grundinställningen är 440,0 Hz.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”Tune” (sidan SV-7).
Tu n e
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att justera stämningen.
• Detta steg gör att skärmen ändras från ”Tune” till ett
värde som anger den nuvarande frekvensinställningen
såsom visas nedan. Frekvensen kan ändras i steg om
0,1 Hz.
4 4 0 . 0Hz
br
• Även om du inte använder
(10-knapps) till att
justera stämningen visas den nuvarande
frekvensinställningen automatiskt efter några sekunder.
SV-16
CDP230R_sw.book
17 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Reglering av klaviaturljuden
Oktavskifte
Oktavskifte låter dig höja eller sänka tonhöjden för noterna
som spelas med oktavenheter.
• Inställningsomfång för oktavskifte är –2 till +2 oktaver.
• Vid användning av delning (sidan SV-14) går det att ställa
in olika tonhöjd för tangentbordets vänstra och högra
omfång.
1. Fortsätt trycka på cs tills skärmen som visas
nedan uppträder.
Om du vill använda delning ska du slå på delning innan
du trycker på
.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
efter att denna skärm dykt upp kommer den föregående
skärmen att visas automatiskt.
cs
Oc t U
p p
e r
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta
tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna teknik gör det
möjligt att framställa effekter som är snarlika ljuden som
framställs när noterna böjs på en saxofon eller elgitarr.
Att spela med ratten för tonhöjdsböjning
1. Spela en not och vrid ratten för
tonhöjdsböjning på klaviaturens
vänstra sida uppåt eller neråt.
Mängden tonböjning beror på hur mycket du
vrider på ratten för tonhöjdsböjning.
• Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara
vriden när du slår på det digitala pianot.
Angivning av omfång för tonhöjdsböjning
(10-knapps) för att utföra oktavskifte.
• Delning på : Detta steg påverkar endast tangentbordets
högra sida.
• Delning av : Detta steg påverkar tangentbordets hela
omfång.
Använd följande procedur för att bestämma hur mycket
tonhöjden för noterna ska ändras när ratten för
tonhöjdsböjning vrids uppåt eller neråt. Det går att ange ett
omfång från 0 till 12 halvtoner (en oktav).
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
3. Tryck på cs.
• Delning på : Skärmen som visas nedan uppträder.
Använd knapparna [–] och [+] hos
(10-knapps) för att utföra oktavskifte för
tangentbordets vänstra sida.
• Delning av : Skärmen som visas nedan uppträder. Gå
vidare till steg 4.
br
Oc t L owe r
4. Tryck åter på cs.
Användning av ratten för
tonhöjdsböjning till att ändra
tonhöjden för noter
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”OTHER” (sidan SV-7).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Bend Rng”.
Be n d
Rn
g
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att ändra omfånget.
SV-17
CDP230R_sw.book
18 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala
pianot
bo bp
bk
Det går att använda det digitala pianot till att sampla ett ljud
från en mikrofon och sedan spela detta ljud med
tangentbordet. Du kan t.ex. sampla ljudet från en skällande
hund och sedan använda det i en melodi.
Samplingsfunktionen utgör ett utmärkt sätt att skapa nya och
kreativa ljud.
br
bt ck
cl cm cn co cp cq
2. Sänk volymnivån på det digitala pianot.
3. Slå på mikrofonen och sedan det digitala
pianot.
4. Använd em (MIC VOLUME) för att justera
volymnivån för mikrofoningången.
Anslutning och förberedelse
• Kontrollera att mikrofonen och det digitala pianot är
avslagna före anslutning.
1. Anslut en mikrofon.
Uttag MIC IN/SAMPLING
• Anslut en separat inköpt dynamisk mikrofon.
• Det går inte att sampla ljudingång från uttaget AUDIO IN.
SV-18
• Det tar ett par sekunder efter påslag av det digitala pianot
innan mikrofonen kan användas.
• Samplade ljud spelas in enkanaligt.
CDP230R_sw.book
19 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Sampling och spelning av
melodiljud (melodisampling)
Använd proceduren i detta avsnitt för att sampla ett ljud och
spela den som melodidelen på det digitala pianot.
• Upp till fem samplade ljud kan lagras i det digitala pianots
minne som tonnumren 701 till 705. Välj tonnumret där det
önskade ljudet återfinns för att tilldela pianot detta ljud.
Att sampla ett ljud
1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret (701 till
705) där du vill lagra det samplade ljudet.
Inget samplat ljud lagrat
No
Da t a
3. Utmata ljudet i mikrofonens riktning.
Sampling startas automatiskt.
• Sampling startas inte om ljudet som fångas upp av
mikrofonen är för lågt.
Sam
p
l i n
g
4. Tryck på bk när ljudet du vill sampla upphör.
Samplingen stoppas.
• Även om du inte trycker på
stoppas sampling
automatiskt när inget ljud längre inmatas från
mikrofonen. Sampling stoppas också automatiskt
10 sekunder efter att det startats.
bk
S1 : O r
g
n l
Samplat ljud 1
Tänds
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
2. Håll bk intryckt tills skärmen ändras till den
som visas nedan.
Detta aktiverar samplingsberedskap.
Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på
skärmen och sedan ändras skärmen till den följande.
Wa i t i n
g
Blinkar
Återstående
minneskapacitet
5. Börja spela på det digitala pianot.
• Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om
utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera
i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa
minnesutrymme så att du kan utföra sampling i
10 sekunder. Se ”Att radera ett samplat ljud” på sidan
SV-25 för närmare detaljer.
• Sampling och lagring av ljud raderar eventuella
ljuddata som nu lagras under samma tonnummer. Läs
noga ”Skydd mot oavsiktlig radering av samplade ljud”
på sidan SV-25 för att försäkra att du inte raderar
viktiga data av misstag.
SV-19
CDP230R_sw.book
20 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
■ Hur samplade ljud spelas
Ett tryck på Mittre C (C4) avspelar det ursprungliga ljudet.
Tangenterna till vänster och höger om C4 spelar ljudet med
olika tonhöjd.
Ändring av volymen för slingavspelning av
samplat ljud
Använd vid behov följande procedur för att ändra volymnivån
för slingavspelning av varje samplat ljud.
1. Tryck på knappen för det samplade ljud vars
volym du vill ändra (
cm till cq).
• Detta gör att ljudslingan ljuder.
C4
2. Medan slingan ljuder ska du hålla samma knapp
cm
Att spela samplat ljud i en slinga
Du kan göra på följande sätt för att spela samplat ljud i en
slinga så att det repeteras medan du spelar på det digitala
pianot.
1. Tryck på bo (RHYTHM).
Detta aktiverar repeteringsberedskap.
y
n t hPo
p
Tänds
3. Tryck på knappen (cm till cq) som motsvarar
tonnumret för melodisamplingen du vill välja.
Detta startar slingavspelning av det valda ljudet.
Att välja detta tonnummer:
Tryck på denna knapp:
701
cm
cn
co
cp
cq
702
703
704
705
4. Tryck på samma knapp igen för att stoppa
avspelning.
5. Tryck på cl för att återgå till skärmen som
visades före steg 2 i denna procedur.
SV-20
• Ett snabbt tryck på tangenten höjer volymen för det
samplade ljudet, medan ett långsamt tryck sänker
volymen.
3. När det samplade ljudet befinner sig på önskad
2. Tryck på bt och ck (FUNCTION) samtidigt.
S
cq) intryckt medan du
för samplat ljud (
till
trycker på valfri tangent.
volymnivå ska du släppa dess knapp (
).
cq
cm till
CDP230R_sw.book
21 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Tillämpning av effekter på ett samplat ljud
Det går att tillämpa olika effekter på samplade ljud.
1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret (701 till
705) för vilket du vill tillämpa effekter.
2. Tryck på bp (TONE) för att kretsa genom de
tillgängliga effekter som beskrivs nedan.
Effekttyp
(Bildskärm)
Original (Orgnl)
Beskrivning
Normal samplad ton (ingen slinga, ingen
effekt)
Slinga 1 (Loop1)
Spelar det samplade ljudet i en slinga.
Slinga 2 (Loop2)
Spelar det samplade ljudet i en slinga
och höjer tonhöjden för genljudet när
tangenten släpps.
Slinga 3 (Loop3)
Spelar det samplade ljudet i en slinga
och sänker tonhöjden för genljudet när
tangenten släpps.
Tonhöjd 1 (Ptch1)
Ändrar tonhöjd från låg till hög i en allt
snabbare takt.
Tonhöjd 2 (Ptch2)
Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt
lägre takt.
Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt
Tonhöjd 3 (Ptch3) lägre takt och höjer sedan tonhöjden när
tangenten släpps.
Tremolo (Treml)
Alternerar volymen mellan hög och låg.
Rolig 1 (Funy1)
Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd i
gradvist ökande takt.
Rolig 2 (Funy2)
Alternerar mellan hög och låg tonhöjd.
Rolig 3 (Funy3)
Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd
från låg till hög.
Att införliva ett samplat ljud i en
trumsats (trumsampling)
Använd denna procedur för att ändra trumljuden som är
tilldelade varje tangent.
• Det går att lagra upp till tre trumsatser och förvara dem som
tonnumren 706, 707 och 708. Välj sedan tonnumret där den
önskade trumsatsen återfinns för att tilldela tangentbordet
dessa ljud.
1. Tryck på bo (RHYTHM).
2. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret (706, 707
eller 708) för trumsatsen vars ljud du vill ändra.
No
Da t a
Tänds
3. Håll bk intryckt tills skärmen ändras till den
som visas nedan.
No
Da t a
Blinkar
• Undvik att tilldela samma samplade ljud (tonnummer 701 till
705) för spelning på tangentbordet och för slingspelning.
Detta gör att effekten Slinga 1 tillämpas för tonen för
klaviaturspelning medan slingspelning av det samplade
ljudet utförs.
SV-21
CDP230R_sw.book
22 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
4. Tryck på tangenten* till vilken du vill tilldela
6. Tryck på bk när ljudet du vill sampla upphör.
trumljudet du tänker sampla.
Detta aktiverar samplingsberedskap.
Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på
skärmen och sedan ändras skärmen till den följande.
Wa i t i n
C7
5. Utmata ljudet i mikrofonens riktning.
Sampling startas automatiskt.
• Sampling startas inte om ljudet som fångas upp av
mikrofonen är för lågt.
SV-22
l i n
Återstående
minneskapacitet
bk
* Det går inte att tilldela trumljud till dessa tangenter.
p
l D r m1
Samplingen stoppas.
• Även om du inte trycker på
stoppas sampling
automatiskt när inget ljud längre inmatas från
mikrofonen. Sampling stoppas också automatiskt
10 sekunder efter att det startats.
Blinkar
Sam
p
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
g
C2
Sm
g
7. Tryck på tangenten.
• Du kan upprepa steg 3 t.o.m. 6 för att ändra övriga ljud som
bildar den nu valda trumsatsen. Det finns åtta ljud per
trumsats.
• Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om
utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera
i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa
minnesutrymme så att du kan utföra sampling i
10 sekunder. Se ”Att radera ett samplat ljud” på sidan
SV-25 för närmare detaljer.
• Sampling av ett ljud raderar eventuella ljuddata som nu
är tilldelade samma tangent. Läs noga ”Skydd mot
oavsiktlig radering av samplade ljud” på sidan SV-25
för att försäkra att du inte raderar viktiga data av
misstag.
CDP230R_sw.book
23 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Redigering av samplade trumsatsljud
Det går att använda procedurerna i detta avsnitt för att kopiera
ett trumljud tilldelat en tangent till en annan tangent, att ändra
tonhöjden för ett ljud och att radera samplade ljud.
1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret (706, 707
eller 708) för önskad trumsats.
2. Håll bk intryckt tills indikatorn SAMPLING
börjar blinka.
■ Att ändra tonhöjd för ett samplat ljud
Håll tangenten för det samplade ljud vars tonhöjd du vill ändra
intryckt och använd knapparna [–] och [+] hos
(10-knapps)
för att ändra tonhöjd.
• Det går att ändra tonhöjd inom omfånget –64 till
63 halvtoner.
br
■ Att radera det samplade ljudet för en tangent
bo
Håll tangenten vars ljud du vill radera intryckt och tryck på
(RHYTHM). Som respons på meddelandet ”DelSure?” som
visas ska du trycka på
(10-knapps) [+] (YES) för att radera
eller [–] (NO) för att avbryta radering.
• Radering av ett samplat ljud återställer tangenten till dess
grundinställda inbyggda ljud.
Exempel: Att radera ljudet tilldelat tangenten D3
br
Blinkar
Försvinner
3. Tryck på ck (FUNCTION).
Sm
p
l D r m1
Användning av en trumsamplingston i
autokomp (Trumtilldelning)
Använd följande procedur för att ändra rytmdelen i ett
autokompmönster till ett trumsatsljud du samplat.
1. Tryck på bo (RHYTHM) och använd sedan br
Blinkar snabbt
Detta är redigeringsläget.
• I redigeringsläget går det att kopiera ett ljud, ändra
tonhöjd för ett ljud eller radera ett ljud (vilket beskrivs
närmare nedan). Ett nytt tryck på
(FUNCTION)
lämnar redigeringsläget och återgår till steg 2 i denna
procedur.
ck
(10-knapps) för att mata in rytmnumret för
önskat autokompmönster.
Det går inte att använda en trumsamplingston i en
användarrytm, så välj inte en användarrytm i steget ovan.
2. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret för
samplingstrumsatsen som innehåller ljudet du
vill använda.
3. Tryck på bp (TONE).
Anger tangenter som har ljud tilldelade.
Detta ändrar rytmdelen i autokompmönstret du valde i
steg 1 till det samplade ljud du valde i steg 2.
• Tryck åter på
(TONE) för att återställa autokompets
rytmdel till dess ursprungliga ljud.
bp
■ Att kopiera ett samplat ljud från en tangent till en
annan
Håll tangenten i vilken det samplade ljud du vill kopiera är
tilldelat intryckt och tryck samtidigt på tangenten till vilken du
vill kopiera ljudet.
• Vissa av rytmdelens trumljud kan inte ersättas med
samplade ljud.
Exempel: Att kopiera samplat ljud i tangenten C3 till tangenten
D3
Anger tangenten vars ljud blev kopierat.
• En tangent som redan är tilldelad ett samplat ljud kan inte
väljas som destination för kopiering.
SV-23
CDP230R_sw.book
24 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Övriga samplingsfunktioner
Ändring till manuell samplingsstart
När det digitala pianot står i samplingsberedskap startar det
vanligtvis sampling automatiskt när det avkänner
ljudinmatning. Utför följande procedur för att möjliggöra
manuell samplingsstart, vilket gör att sampling avvaktar tills
du trycker på en knapp för att starta den. Använd detta till att
infoga en tyst stund före det samplade ljudet.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”SAMPLING” (sidan
SV-7).
Blinkar
Ändring till manuellt samplingsstopp
Det digitala pianot stoppar vanligtvis sampling automatiskt när
ingen ljudinmatning avkänns. Utför följande procedur för att
möjliggöra manuellt samplingsstopp, vilket gör att sampling
fortsätter tills du trycker på en knapp för att stoppa den.
Använd detta till att infoga en tyst stund efter det samplade
ljudet.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”SAMPLING” (sidan
SV-7).
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
3. Tryck på knappen [6] (I) hos br (10-knapps).
SAMP L I NG
Au t oS t o
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
p
4. Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för att
slå av automatiskt samplingsstopp.
Sampling fortsätter tills du utför en av åtgärderna nedan,
även om inget matas in från mikrofonen.
Au t oS t r t
3. Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för att
• Melodisampling (sidan SV-19)
Tryck på
.
• Trumsampling (sidan SV-21)
Tryck på
.
bk
bk
slå av automatisk samplingsstart.
Detta möjliggör manuell samplingsstart som fungerar
såsom beskrivs nedan.
• Melodisampling (sidan SV-19):
Sampling startas när du håller
intryckt i steg 2 i
samplingsproceduren för att aktivera
samplingsberedskap och sedan trycker på
på nytt.
• Trumsampling (sidan SV-21):
Sampling startas när du trycker på en tangent i steg 4 i
samplingsproceduren för att aktivera
samplingsberedskap och sedan trycker på
.
bk
bk
bk
SV-24
B
CDP230R_sw.book
25 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Att radera ett samplat ljud
Gör på följande sätt för att ange ett samplat tonnummer och
radera dess data.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”DELETE” (sidan SV-7).
Blinkar
Skydd mot oavsiktlig radering av samplade
ljud
Använd följande procedur för att skydda varje samplat ljud
mot oavsiktlig radering.
1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br
(10-knapps) för att mata in tonnumret för den
samplade ton du vill skydda.
2. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
DELETE
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”SAMPLING” (sidan
SV-7).
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
3. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
4. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
S1 : O r
g
n l
(10-knapps) för att visa ”Protect”.
P r o t e c t
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
Återstående
minneskapacitet
5. Tryck på knappen [+] hos br (10-knapps) för att
slå på skyddet.
3. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja tonnumret för datan du
vill radera.
4. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
En skyddad ton går inte att radera.
En skyddad ton anges såsom visas nedan.
* 1 : O r
g
n l
Skyddad
Su r e ?
5. Tryck på knappen br (10-knapps) [+] (YES) för
■ Lagring av samplingsdata på en yttre apparat
• Minneskort (sidan SV-60)
• Dator (sidan SV-67)
att radera datan eller på [–] (NO) eller [7] (EXIT)
för att avbryta radering.
• Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 1 i proceduren ovan.
• Se ”Redigering av samplade trumsatsljud” på sidan
SV-23 för information om radering av enskilda trumljud
i en trumsamplingssats.
SV-25
CDP230R_sw.book
26 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Spelning av inbyggda sånger
bn
345678
• Utöver att blott lyssna på dem kan de inbyggda sångerna
användas med lektionssystemet (sidan SV-30) för övning.
• Det går att utöka antalet låtar med hjälp av minneskort
(sidan SV-61) eller en dator (sidan SV-67).
Gör på följande sätt för att avspela inbyggda sånger.
1. Tryck på 7 och 8 samtidigt.
Detta startar avspelning av demonstrationssångerna.
• Se sidan SV-74 för information om sångnummer och
sångföljd.
• Demonstrationsspelning startas alltid från sångnummer
151.
Sångnummer
Avspelning av en specifik sång
Start/Stopp
1. Tryck på bn (SONG BANK).
Tänds
Sångnummer
Låtnamn
Tw i n k l e
Låtnamn
Demo T u n e
2. Ändra till en annan sång under
demonstrationsspelning genom att använda
knapparna [–] och [+] hos
(10-knapps) till att
inmata önskat sångnummer (sidan SV-7).
br
Demonstrationsspelning hoppar då till det inmatade
sångnumret.
• Du kan inte använda sifferknapparna hos
(10-knapps) till att välja en sång.
br
3. Tryck på 7 för att stoppa
demonstrationsspelning.
Demonstrationsspelning fortsätter tills du stoppar det med
ett tryck på
.
SV-26
• Om automatiskt strömavslag (sidan SV-10) är aktiverat slås
det digitala pianot av om 30 minuter (sex minuter vid
batteridrift) förflutit utan någon åtgärd på pianot. Använd
proceduren under ”Att koppla ur automatiskt strömavslag”
(sidan SV-10) för att koppla ur automatiskt strömavslag.
Gör på nedanstående sätt för att avspela en av de inbyggda
sångerna. Du kan spela med på tangentbordet när sången
avspelas.
Spelning av
demonstrationssånger
7
ck
9
Med detta digitala piano hänförs inbyggda låtdata som
”sånger”. Du kan lyssna på de inbyggda sångerna blott för att
höra dem eller spela med till dem när du vill öva.
Blinkar
br
2. Använd br (10-knapps) för att mata in önskat
sångnummer.
• Se sidan SV-74 för en komplett lista över tillgängliga
sånger.
• Använd sifferknapparna för inmatning av sångnumret.
Ange alltid tre siffror för sångnumret.
Exempel : Välj 001 genom att inmata 0 3 0 3 1.
CDP230R_sw.book
27 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Spelning av inbyggda sånger
3. Tryck på 7.
■ Hopp bakåt
Detta startar avspelning av sången.
Slag
Not
Tangent
1. Tryck på 4.
Sångavspelning hoppar bakåt till föregående takt. Vart
tryck på
hoppar bakåt med en takt. När
hålls
intryckt hoppar avspelning bakåt i hög fart tills du släpper
den.
• Ett tryck på
när sångavspelning är stoppad utför
frashopp bakåt för lektionsfunktionen (sidan SV-31).
4
Uthållningspedal
4
4
Repeterad avspelning av specifika takter
Tempo
Du kan använda proceduren i detta avsnitt för att repetera
specifika takter när du vill öva på ett visst stycke. Du kan ange
starttakt och sluttakt för stycket du vill spela och öva på.
Fingersättning
Takt
Start
Slut
4. Tryck åter på 7 för att stoppa avspelning.
Sångavspelning fortsätter (repeteras) tills du trycker på
för att stoppa det. Du kan avbryta sångrepetering
genom att trycka på
.
7
3
Dessa takter repeteras.
1. Tryck på 3 för att temporärt slå av
Indikatorn försvinner
när sångrepetering
slås av.
sångrepetering.
Försvinner
Paus, hopp fram, hopp bak
Använd metoderna i detta avsnitt för att göra en paus eller
hoppa framåt och bakåt.
2. Tryck på 3 när sångavspelning når takten du
■ Paus
vill ange som starttakt.
1. Tryck på 6.
Detta utser denna takt till starttakt.
Detta gör en paus i sångavspelning.
Blinkar
2. Tryck åter på 6 för att fortsätta avspelning
från punkten där du gjorde en paus.
■ Hopp framåt
1. Tryck på 5.
Sångavspelning hoppar framåt till nästa takt. Vart tryck på
hoppar framåt med en takt. När
hålls intryckt
hoppar avspelning framåt i hög fart tills du släpper den.
• Ett tryck på
när sångavspelning är stoppad utför
frashopp framåt för lektionsfunktionen (sidan SV-31).
5
5
5
Taktnummer
SV-27
CDP230R_sw.book
28 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Spelning av inbyggda sånger
3. Tryck åter på 3 när sångavspelning når takten
du vill ange som sluttakt.
Detta utser takten till sluttakt och startar repeterad
avspelning av takterna i det utsedda omfånget.
• Under repetering kan du använda
för att göra en
paus i avspelning,
för att hoppa framåt och
för
att hoppa bakåt.
5
6
4
Tänds
Justering av sångvolymen
Använd följande metod för att justera balansen mellan
volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för
sångavspelning.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”Song Vol” (sidan SV-7).
So n
g
Vo l
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att justera sångvolymen.
4. Ett nytt tryck på 3 återgår till normal
avspelning.
Ändring av sångnummer raderar starttakten och
sluttakten för repeteringen.
Försvinner
Spelning med tonen som sångavspelning
Proceduren nedan gör det möjligt att välja samma klaviaturton
som den som används i sången och spela med till dina
favoritlåtar.
1. Välj en sång och håll sedan bn (SONG BANK)
intryckt i cirka två sekunder tills det visade
tonnamnet ändras till tonnamnet i sången.
• Namnet på skärmen ändras inte om den nu valda tonen
är densamma som tonen i sången.
2. Spela med till den avspelade sången.
Ändring av avspelningshastighet (tempo)
Använd följande procedur för att ändra hastighet (tempo) när
du t.ex. vill sakta farten för att öva på speciellt svåra passager
o.dyl.
1. Tryck på 9.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på w och q återställer den
nuvarande sången till dess grundinställda tempo.
• Ett tryck på
gör att tempovärdet börjar blinka på
skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda
(10-knapps) för att ändra det. Tempovärdet upphör
att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss
period.
• Ändring av sångnummer återställer sången till dess
grundinställda tempo.
9
br
SV-28
• Om du väljer en sång som använder olika toner för vänster
och höger hand kommer tonen för höger hand att tilldelas
klaviaturen.
CDP230R_sw.book
29 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Spelning av inbyggda sånger
Att slå av delen för en hand för övning
(delval)
Du kan slå av delen för höger eller vänster hand i en sång
under avspelning och spela med till den återstående delen.
1. Tryck på 8 för att välja delen du vill slå av.
Vart tryck på
8 kretsar genom inställningarna nedan.
Högerhandens del av
Utökning av sångurvalet
Det går att ladda sångdata från en yttre apparat och därmed
utöka sångurvalet på klaviaturen. Se följande sidor för
närmare detaljer.
• Minneskort (sidan SV-61)
• Dator (sidan SV-67)
• Se sidan SV-57 för närmare detaljer om radering av
sångdata som laddats från en yttre apparat.
Vänsterhandens del av
Båda händernas del av
Båda händernas del på
2. Tryck på 7.
Detta startar avspelning i enlighet med inställningen du
valde i steg 1.
• Under avspelning med den ena delen avslagen visas
endast noterna för den avslagna delen på skärmen.
SV-29
CDP230R_sw.book
30 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra
klaviaturspelning
bn
345
78
br
cl cm cn co cp
För kunna bemästra en sång är det bäst att bryta upp den i
kortare delar (fraser), bemästra dessa fraser och sedan slå
dem samman. Det digitala pianot är försett med en
steglektionsfunktion som hjälper dig med denna process.
Fraser
De inbyggda sångerna är förindelade i fraser för att hjälpa dig
i övningen.
Sångstart
Sångslut
Flöde för steglektion
En steglektion tar dig igenom övning av högerhandens del,
vänsterhandens del och delarna för båda händerna i varje
fras i sången. Om du bemästrar alla fraser kommer du att
bemästra sången.
Fras 1
• Högerhandslektion 1, 2, 3
• Vänsterhandslektion 1, 2, 3
• Båda händernas lektion 1, 2, 3
4
Fras 1
Fras 2
Fras 3
. . . .
Slutfras
Upprepa det ovanstående för att öva
på fraserna 2, 3, 4 o.s.v. tills du når
den slutliga frasen i sången.
4
Efter att ha bemästrat alla fraser ska
du öva på hela sången.
4
Nu har du bemästrat hela sången!
SV-30
ck
CDP230R_sw.book
31 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning
Meddelanden som visas under lektioner
Följande meddelanden visas på skärmen under steglektioner.
Meddelande
<Phrase>
<Wait>
Beskrivning
Visas när du väljer en fras, när en lektion
startas o.s.v.
• Tänk på att vissa fraser gör att ”<Wait>”
visas istället för ”<Phrase>”.
2. Tryck på co (eller 5) för att flytta framåt en
fras, eller
5
Visas vid automatisk fortsättning till nästa
fras. Detta meddelande visas efter en fras för
vilken ”<Wait>” (se ovan) har visats samt
under en automatisk steglektion (sidan
SV-35).
Listen
Watch
Remember
Visas vid början av automatisk steglektion 1,
2 eller 3 (sidan SV-35).
From top
Detta meddelande visas under automatisk
steglektion (sidan SV-35) strax innan övning
från fras 1 fram till den fras du nu övar på.
Complete
Visas vid slutet av automatisk steglektion
(sidan SV-35).
4
co
Frasnummer
Visas när lektionen startas med en upptakt
eller utfyllnadsfras som ej inkluderas i
fraserna som ska övas. Spelning fortsätter
automatiskt till nästa fras efter att den icke
inkluderade frasen spelats, så du bör vänta
med att börja spela på tangentbordet till
dess.
NextPhrs
4 för att flytta bakåt en fras.
• Håll
eller
intryckt för att rulla genom fraserna i
hög hastighet.
• Det digitala pianot memorerar den sista frasen du
övade på för upp till 20 sånger. Återkalla den senaste
övningsfrasen för den nuvarande sången (om
tillgänglig) genom att hålla
intryckt.
<Ph r a s e >
Första takten i den valda frasen
3. Tryck på 8 för att välja delen du vill öva på.
Vart tryck på
nedan.
8 kretsar genom inställningarna
Övning för högerhanden
Val av sång, fras och del du vill
öva på
Övning för vänsterhanden
Välj först sången, frasen och delen du vill öva på.
1. Välj sången du vill öva på (sidan SV-26).
Detta väljer den första frasen i sången.
Övning för båda händerna
*
* Denna indikator (inställning) hoppas över om du trycker
på
under en pågående lektion.
8
4. Håll bn (SONG BANK) intryckt i cirka två
sekunder.
Tonen som används för sångavspelning tilldelas nu
klaviaturen (sidan SV-28).
SV-31
CDP230R_sw.book
32 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning
Lektion 1, 2 och 3
<Vägledning för lektion 2>
Nu är det dags att starta lektionerna. Välj först sången och
delen du vill öva på.
Bemästra att spela rätt not med rätt finger såsom
anges av vägledningen. Öva på att spela med rätt
timing.
Lektion 1: Lyssna på sången.
Lyssna på exemplet ett par gånger för att bekanta dig med
hur det låter.
1. Tryck på cl.
Detta startar spelning av exemplet.
4
Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten.
• Tangenten upphör att blinka och tänds.
• Notguiden ljuder den rätta noten att spela.
• Röstfingersättningsguiden upplyser om vilket finger
att använda.
2. Tryck på cl eller 7 för att stoppa lektion 1.
Lektion 2: Titta på hur sången spelas.
Spela sången på klaviaturen. Under denna lektion visar
skärmen tangenten att trycka in härnäst.
Röstfingersättningsguiden använder också en simulerad röst
för att meddela vilket finger du ska använda. Följ
anvisningarna för att trycka på rätt tangenter och spela
noterna. Oroa dig inte över att spela fel not. Sångavspelning
väntar tills du spelar den rätta noten. Ta dig tid att spela i din
egen takt.
1. Tryck på cm.
Detta startar lektion 2.
2. Spela noterna på tangentbordet i enlighet med
anvisningarna på skärmen och av
röstfingersättningsguiden.
Under denna lektion visar skärmen tangenten att trycka in
härnäst. Röstfingersättningsguiden använder en
simulerad röst för att meddela vilket finger du ska
använda.
Blinkar
Tänds
SV-32
4
Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning
fortsätter och tangenten för nästa not börjar blinka.
3. Tryck på cm eller 7 för att stoppa lektion 2.
● Om du avslutar spelning av lektion 2 ända till slutet
visar skärmen ett meddelande som bedömer din
spelning.
Bravo!
Du är godkänd! Gå vidare till nästa lektion.
Again!
Gå tillbaka och försök igen.
CDP230R_sw.book
33 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning
Lektion 3: Kom ihåg vad du lärt dig när du
spelar.
Sångavspelning väntar tills du trycker på de rätta tangenterna
liksom i lektion 2, men det digitala pianot ger dig ingen
vägledning om vilken not att spela härnäst. Kom ihåg allt du
lärt dig fram t.o.m lektion 2 efter hand som du spelar.
Lektionsinställningar
Spelning utan frasrepetering
Det går att slå av frasrepetering för lektionerna 1, 2 och 3.
1. Tryck på 3.
1. Tryck på cn.
Detta kopplar ur spelning av frasrepetering.
Detta startar lektion 3.
Försvinner
2. Spela själv sången till sångavspelningen.
<Vägledning för lektion 3>
Tryck på tangenterna du lärde dig i lektion 2.
4
Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten.
• Notguiden ljuder den rätta noten att spela.
Att slå av röstfingersättningsguiden
4
Om du fortfarande inte lyckas trycka på den rätta
tangenten uppvisar det digitala pianot
tangentvägledning och röstfingersättningsguiden
upplyser om vilket finger att använda, precis som i
lektion 2.
4
Gör på följande sätt för att slå av röstfingersättningsguiden,
vilken upplyser dig om vilket finger att använda för varje not i
lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10knapps) för att visa ”LESSON” (sidan SV-7).
Blinkar
Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning
fortsätter.
3. Tryck på cn eller 7 för att stoppa lektion 3.
• Om du avslutar spelning av lektion 3 ända till slutet
visar skärmen en bedömning på samma sätt som i
lektion 2.
Att spela en specifik sång ända till slutet
Efter att ha bemästrat samtliga fraser i lektionerna 1, 2 och 3
är det dags att försöka spela hela sången från början till slut.
1. Använd 8 för att slå av delarna för båda
händerna och tryck sedan på
7
.
L ESSON
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
S
p
e a k
3. Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
Försök spela med båda händerna och se hur det digitala
pianot bedömer ditt framförande.
SV-33
CDP230R_sw.book
34 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning
Att slå av notguiden
Ändring av fraslängd
Gör på följande sätt för att slå av notguiden, vilken ljuder
noten som ska spelas härnäst i lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”LESSON” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”NoteGuid”.
Använd följande procedur för att ändra längden på
lektionsfraserna eller för att ställa in lektionsfunktionen så att
sångerna spelas från början till slut, utan att indelas i fraser.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”LESSON” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”PhraseLn”.
No t eGu i d
4. Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
Ph r a s e L n
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad fraslängd.
Att slå av bedömning av framförandet
Gör på följande sätt för att slå av bedömningsfunktionen,
vilken värderar ditt framförande och visar en bedömning i
lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”LESSON” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Scoring”.
Sc o r i n g
4. Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
SV-34
Av (oFF)
Fraslängden är från början till slutet av
sången.
Förinställd (PrE) Fraslängderna är såsom specificeras i
sången.
Följande alternativ är tillgängliga endast för sånger som
laddats från yttre källor.
Kort (Ln1)
Längden på en fras är en takt.
Medel (Ln2)
Längden på en fras är två takter.
Lång (Ln3)
Längden på en fras är fyra takter.
CDP230R_sw.book
35 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning
Användning av automatisk
steglektion
■ Procedur för automatisk steglektion
Fras 1
Lektion 1
Automatisk steglektion innebär att det digitala pianot går
genom varje lektion automatiskt.
4
Lektion 2
1. Välj sången och delen du vill öva på (sidan
4
Lektion 3
SV-26).
4
2. Tryck på cp.
Lyssna på den första frasen i lektion 1.
• I lektion 1 spelas stickprovsfrasen bara en gång före
avancemang till lektion 2.
3. Automatisk steglektion stoppas automatiskt
när du lyckats ta dig igenom alla lektionerna
felfritt.
• I lektion 2 och 3 går det digitala pianot vidare till nästa
lektion om du lyckats erhålla bedömningsresultatet
”Bravo!”.
• Tryck på
eller
om du vill makulera en lektion.
cp
7
• Du kan ändra steg och fras under automatisk steglektion
med
,
och
till
.
• Start av automatisk steglektion slår automatiskt på
frasrepetering (sidan SV-33) och spelbedömning (sidan
SV-34). Dessa funktioner kan inte slås av under
lektionerna.
45
cl co
Fras 2
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Fras 1, 2
• Lektion 3*
4
Fras 3
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Fras 1, 2, 3
• Lektion 3*
4
Övning av nästa fras med samma procedur
4
Slutfras
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Från fras 1 till slutfrasen
• Lektion 3*
4
Lektion avslutad
* Automatisk steglektion går vidare till nästa fras, oavsett om
bedömningsreultat ”Bravo!” erhållits.
SV-35
CDP230R_sw.book
36 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Klaviaturspel för musikutmaning
bn bo bp
2
7
cq
Musikutmaning är ett spel som mäter din reaktionssnabbhet
när du trycker på tangenterna som respons på indikatorerna på
skärmtangentbordet och indikatorerna för fingersättningsguiden.
1. Tryck på bn (SONG BANK).
4. Spelet avslutas när du lyckats ta dig igenom
20 noter.
• Din speltid visas på skärmen. Efter en kort stund
ändras visning av speltiden till ett resultat. Tryck på
(SONG BANK),
(RHYTHM) eller
(TONE) för att
ta bort resultatet på skärmen.
• Du kan avbryta ett spel när som helst med ett tryck på
eller
.
bo
2. Tryck på cq.
En av tangenterna på skärmtangentbordet börjar blinka
och sången för musikutmaning startas.
cq
bn
bp
7
Speltid
Visas under ett spel
M . CHA L . !
Antal återstående noter
T i me 1 9 . 2
Sc o r e
8 0
Fingersättning
Resultat
3. När indikatorn på skärmtangentbordet ändras
från blinkande till tänd ska du trycka på den
angivna tangenten med det angivna fingret så
snabbt som möjligt.
Tangenten på skärmtangentbordet slocknar för att
upplysa om att du klarat av den första noten. Nästa
tangent på skärmtangentbordet börjar blinka, så bered dig
att trycka på nästa tangent.
• Tiden det tar för dig att trycka på tangenten efter att
tangenten på skärmtangentbordet tänts visas på
skärmen (Enhet: 0,1 sek). Ju kortare tid, desto bättre
resultat.
• Spelning går inte vidare till nästa not om du trycker på
en tangent innan tangenten på skärmtangentbordet
upphör att blinka.
Tid
0,3 sek
M . CHA L . !
SV-36
• Noterna och fingrarna för fingersättningsguiden anges
slumpmässigt.
• Tempot i spelsångerna kan inte ändras.
• Alla knappar utom
,
och
är urkopplade medan ett
spel pågår.
27
cq
CDP230R_sw.book
37 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
bn bo bp bq
345678
br
9
För autokomp ska du helt enkelt välja ett kompmönster. Varje
gång du spelar ett ackord med vänsterhanden kommer
lämpligt ackompanjemang att spelas automatiskt. Det känns
som att ha ett helt band bakom sig när du spelar.
• Autokomp utgörs av följande tre delar.
(1) Rytm
(2) Bas
(3) Harmoni
Det går att spela enbart rytmdelen eller samtliga tre delar
samtidigt.
Spelning av enbart rytmdelen
Rytmdelen utgör själva grunden i varje autokomp. Ditt digitala
piano är försett med ett utbud av inbyggda rytmer, däribland
8-slag och vals. Gör på följande sätt för att spela den
grundläggande rytmdelen.
bt ck
ct
Att starta och stoppa enbart rytmdelen
1. Tryck på bo (RHYTHM).
Rytmnummer
Rytmmönsternamn
S
n t hPo
y
p
2. Använd br (10-knapps) för att välja önskat
rytmnummer.
• Se den separata ”Bilaga” för information om enskilda
rytmer.
• Använd sifferknapparna för inmatning av rytmnumret.
Ange alltid tre siffror för rytmnumret.
Exempel : Välj 001 genom att inmata 0 3 0 3 1.
• Med rytmerna 191 till 200 avges inget ljud förrän du spelar
ett ackord på tangentbordet.
3. Tryck på 7 eller 4.
Detta startar rytmen.
Detta mönster ändras med varje slag.
4. Spela med till rytmen.
5. Tryck åter på 7 för att stoppa rytmen.
SV-37
CDP230R_sw.book
38 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
5. Ett nytt tryck på 8 återgår till komp med
Spelning av alla delar
enbart rytm.
Autokomp med ackord
Spelning av ett ackord med vänsterhanden tillägger
automatiskt kompdelarna för bas och harmoni till den nu valda
rytmen. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du
spelar.
1. Starta spelning av autokompets rytmdel.
2. Tryck på 8.
Detta medger ackordinmatning på tangentbordet för
ackompanjemang.
Tangentbord för ackompanjemang
• Se ”Användning av synkroniserad start” på sidan SV-41 för
information om att starta autokomp så snart ett ackord
spelas.
• Delningspunkten kan användas till att ändra storleken på
tangentbordet för ackompanjemang (sidan SV-15).
Val av ackordinmatningsläge
Det går att välja bland följande fem ackordinmatningslägen.
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED 3
• CASIO CHORD
• FULL RANGE CHORD
1. Håll 8 intryckt tills valskärmen för
ackordinmatningsläge visas på skärmen.
Ackordinmatningsläge
Ch o r d
Tänds
3. Spela ackorden på tangentbordet för
ackompanjemang.
Detta gör att autokompdelarna bas och harmoni läggs till
rytmdelen.
Ackord
(ingen melodi spelad)
Melodi
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskat
ackordinmatningsläge.
• Om du inte utför någon åtgärd när valskärmen för
ackordinmatningsläge uppträder återgår skärmen
automatiskt till den skärm som visades innan du höll
intryckt.
8
F3
Exempel: Tryck på D-F#-A-C på tangentbordet för ackompanjemang
4
Ackompanjemang för ackordet D-F#-A-C (D7) ljuder.
4. Spela andra ackord med vänsterhanden medan
du spelar melodin med högerhanden.
SV-38
CDP230R_sw.book
39 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
■ FINGERED 1, 2 och 3
Med dessa tre inmatningslägen kan du spela ackord på
tangentbordet för ackompanjemang med normal
ackordfingersättning. Vissa ackordformer är förkortade och
kan fingersättas med en eller två tangenter.
Se sidan SV-75 för information om stödda ackord och hur de
fingersätts på tangentbordet.
Tangentbord för ackompanjemang
● FINGERED 1
Spela komponentnoterna för ackordet på
tangentbordet.
● FINGERED 2
Till skillnad från FINGERED 1 är en 6:e
inmatning ej möjlig. m7 eller m7b5 inmatas.
● FINGERED 3
Till skillnad från FINGERED 1 medger
denna inmatning av fraktionsackord där
den lägsta tangentnoten utgör basnot.
■ CASIO CHORD
Med CASIO CHORD kan du använda
förenklad fingersättning för att spela de
fyra typer av ackord som beskrivs nedan.
Tangentbord för ackompanjemang
CASIO CHORD Fingersättning
Ackordtyp
Exempel
C (C dur)
Durackord
Bokstäverna ovanför tangentbordet
för ackompanjemang anger
ackordet som tilldelas varje tangent.
Ett tryck på en enskild tangent på
tangentbordet för ackompanjemang
i läget CASIO CHORD spelar
durackordet vars namn är markerat
ovanför tangenten. Alla tangenter
på tangentbordet för
ackompanjemang som är
markerade med samma
ackordnamn spelar exakt samma
ackord.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Cm (C moll)
Mollackord
Spela ett mollackord genom att på
tangentbordet för ackompanjemang
trycka på tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
en annan tangent till höger inom
samma del.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Sjundedelsackord
Spela ett sjundedelsackord genom
att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på
tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
två andra tangenter till höger inom
samma del.
C7 (C sjundedel)
Sjundedels mollackord
Spela ett sjundedels mollackord
genom att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på
tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
tre andra tangenter till höger inom
samma del.
Cm7
(C sjundedels moll)
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
• Vid spelning av ett mollackord, sjundedelsackord eller
sjundedels mollackord spelar det ingen roll om övriga
tangenter som trycks in är svarta eller vita.
■ FULL RANGE CHORD
I detta läge kan du använda hela
tangentbordet för att spela både ackord
och melodi.
Se sidan SV-75 för information om stödda
ackord.
Tangentbord för ackompanjemang / Tangentbord för melodi
SV-39
CDP230R_sw.book
40 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
Effektiv användning av autokomp
Mönstervariationer för autokomp
Använd följande metoder för att spela upptakt och
avslutningsmönster, att spela utfyllnadsmönster och spela
variationer av grundläggande autokompmönster.
■ Autokompvariation
Varje autokompmönster har ett grundläggande ”normalt
mönster” samt ett ”variationsmönster”.
1. Tryck på 5.
Detta startar variationsmönstret.
■ Utfyllnad för autokomp
Använd proceduren nedan för att spela ett utfyllnadsmönster
under framförandet.
• En ”utfyllnad” är en kort fras som spelas när du vill ändra
stämningen i ett stycke. Ett utfyllnadsmönster kan
användas för att skapa en länk mellan två melodier eller en
accent.
• Normalt mönster och variationsmönster har sina egna
unika utfyllnadsmönster.
● Utfyllnad för normalt mönster
1. Tryck på 4 medan ett normalt mönster spelas.
Detta spelar en utfyllnad för det normala mönstret.
• Normalt mönster återtas efter att utfyllnadsmönstret är
avslutat.
Tänds
Tänds
2. Ett tryck på 4 återgår till normalt mönster.
Tänds
● Utfyllnad för variationsmönster
1. Tryck på 5 medan ett variationsmönster
spelas.
Detta spelar en utfyllnad för variationsmönstret.
• Variationsmönster återtas efter att utfyllnadsmönstret
är avslutat.
Tänds
■ Upptakt för autokomp
Gör på följande sätt för att spela en upptakt på några takter.
1. Tryck på 3.
Detta startar upptaktsmönstret. Det normala mönstret
startas när upptaktsmönstret är avslutat.
• Ett tryck på
medan upptaktsmönstret spelas gör att
variationsmönstret startas när upptaktsmönstret är
avslutat.
5
Tänds
■ Avslutning för autokomp
Gör på följande sätt för att spela en avslutning på ett par
takter.
1. Tryck på 6 medan ett autokomp spelas.
Detta spelar ett avslutningsmönster och stoppar sedan
autokomp automatiskt.
Tänds
SV-40
CDP230R_sw.book
41 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
■ Användning av synkroniserad start
Använd följande metod för att ställa in det digitala pianot på
att starta spelning av autokomp så snart du trycker på en
tangent.
1. Tryck på 6.
Justering av kompvolymen
Använd följande metod för att justera balansen mellan
volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för
autokomp.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
Detta aktiverar beredskapsläge för kompstart.
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”AcompVol” (sidan
SV-7).
Blinkar
A c om
p
Vo l
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
2. Spela ett ackord på tangentbordet.
(10-knapps) för att justera kompvolymen.
Detta startar fullt delkomp (normal).
Användning av
direktförinställning
En av följande åtgärder kan utföras vid
synkroniseringsberedskap för att starta ett icke-normalt
mönster.
• Tryck på
för att starta med ett upptaktsmönster.
• Tryck på
för att starta med ett variationsmönster.
3
5
Direktförinställning innebär att det digitala pianot automatiskt
ställer in optimal ton, tempo och övriga inställningar i enlighet
med det valda rytmmönstret.
Ändring av autokomphastighet (tempo)
Använd följande metod för att ändra autokomphastigheten så
att den passar ditt sätt att spela.
1. Tryck på 9.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på w och q initialiserar
tempoinställningen i enlighet med den nu valda rytmen.
• När tempovärdet blinkar går det även att använda
(10-knapps) till att ändra det.
• Om du inte utför någon åtgärd under ett par sekunder
efter att tempoinställningsskärmen visats återgår
skärmen till vad som visades innan du tryckte på
.
1. Håll bo (RHYTHM) intryckt tills skärmen för
nuvarande ton uppträder.
Detta tillämpar automatiskt direktförinställning i enlighet
med det nu valda rytmmönstret.
2. Spela ett ackord på tangentbordet.
Detta startar kompet automatiskt.
br
9
Blinkar
SV-41
CDP230R_sw.book
42 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
Typnummer
Användning av
autoharmonisering
Typnamn
Beskrivning
001
Duet 1
Lägger till nära (åtskiljd med 2 till
4 grader) 1-notsharmoni under
melodinoten.
002
Duet 2
Lägger till öppen (åtskiljd med mer
än 4 till 6 grader) 1-notsharmoni
under melodinoten.
003
Country
Lägger till harmoni av countrystil.
• Autoharmonisering styrs med samma knapp
som
arpeggiatorn (sidan SV-56). Dessa två funktioner kan
därför inte användas samtidigt.
004
Octave
Lägger till noten från nästa lägre
oktav.
005
5th
Lägger till femtegradsnoten.
1. Tryck på 8 för att möjliggöra autokomp med
006
3-Way Open Lägger till 2-nots öppen harmoni
för totalt tre noter.
007
3-Way Close Lägger till 2-nots sluten harmoni
för totalt tre noter.
008
Strings
2. Håll ct intryckt tills typnummer och typnamn
009
för autoharmonisering eller arpeggiator visas
på skärmen.
4-Way Open Lägger till 3-nots öppen harmoni
för totalt fyra noter.
010
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
4-Way Close Lägger till 3-nots sluten harmoni
för totalt fyra noter.
011
Block
Lägger till blockackordnoter.
012
Big Band
Lägger till harmoni av
storbandsstil.
Autoharmonisering lägger automatiskt till harmoni till noterna
som spelas med högerhanden, vilket ger melodin i ditt
framförande ett fylligare ljud. Det går att välja mellan 12 typer
av autoharmonisering beroende på typen av musik som
spelas.
ct
ackord (indikatorn ACCOMP tänds) (sidan SV38).
• Autoharmonisering kan inte användas när FULL
RANGE CHORD valts som ackordinmatningsläge. Välj
ett annat läge om du vill använda autoharmonisering.
Typnummer
Typnamn
Lägger till harmoni som är optimal
för strängar.
4. Tryck på ct för att slå på autoharmonisering.
Du e t
1
Harmoninoter läggs till melodin om du spelar ackord med
vänsterhanden och melodin med högerhanden.
• Tryck åter på
för att slå av autoharmonisering.
ct
3. Använd knapparna [–] och [+] hos br (10knapps) för att välja önskad typ av
autoharmonisering.
• 013 t.o.m. 102 är arpeggiatortyper (sidan SV-56). Välj
inte dessa vid användning av autoharmonisering.
S t . G r Pn o
Tänd när på
Du e t
SV-42
2
CDP230R_sw.book
43 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av autokomp
Att leta upp noter för ackord
(Ackordbok)
Använd ackordboken till att leta upp ackord du inte känner till.
1. Håll bt intryckt tills meddelandet “ChordBk”
3. Använd hos br (10-knapps) knapparna [–] och
[+] för att välja önskad ackordtyp.
Val av en ackordtyp gör att ackordet ljuder, och
ackordnamnet och dess noter visas på skärmen.
Exempel: Val av M (dur)
visas på skärmen.
Ch o r dBk
Ackordtyp
M (Ma j o r )
2. På ackordtangentbordet ska du trycka på
tangenten som motsvarar rotnoten för ackordet
du vill leta upp.
Ackordnamn
Ackordnoter
• Det går att välja bland följande ackordtyper:
Ackordtangentbord
M(Major), m(minor), dim, aug, sus4, sus2, 7th, m7,
b
b
M7, m7 5, 7 5, 7sus4, add9, madd9, mM7, dim7, 69,
6th, m6
• För att visa omvända former av ackordet ska du
använda knapparna [0] till [4] hos
(10-knapps)
såsom visas nedan.
br
Exempel: Att leta upp C
Ch o r dBk
Att visa denna omvända form:
Tryck på denna
tangent:
Normal form
0
Första omvändning
1
Andra omvändning
2
Tredje omvändning
3
Fjärde omvändning
4
Rotnot
4. När du letat upp vad du önskar ska du trycka på
bt för att lämna ackordboken.
• Du kan också lämna ackordboken genom att trycka på
(SONG BANK),
(RHYTHM),
(TONE) eller
.
bn
bq
bo
bp
SV-43
CDP230R_sw.book
44 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Redigering av autokompmönster
bo
345678
■ Redigeringsbara kompmönster och
instrumentdelar
Samtliga följande delar som bildar varje rytm som är tilldelat
ett rytmnummer går att redigera.
Kompmönster (upptakt, utfyllnad o.dyl.): 6 typer
Intrumentdelar (trumma, bas o.dyl.): 8 typer
Kompmönster
■ Redigeringsbart innehåll
•
•
•
•
•
•
•
Rytmnummer
Del på/av
Tonnummer
Volymnivå
Vänster-höger högtalarbalans (panorering)
Efterklangsdjup (efterklangssändning)
Kördjup (körsändning)
Att redigera och lagra ett autokomp
1. Välj numret på rytmen du vill redigera.
2. Tryck på bl.
I
N
NF
V
VF
E
Knapp
ENDING
VARIATION
FILL-IN
VARIATION
NORMAL
FILL-IN
NORMAL
INTRO
Tänds
Instrumentdelar
1 Trumma
I-1
N-1
NF-1
V-1
VF-1
E-1
8
2 Slagverk
I-2
N-2
NF-2
V-2
VF-2
E-2
3 Bas
I-3
N-3
NF-3
V-3
VF-3
E-3
4 Ackord 1
I-4
N-4
NF-4
V-4
VF-4
E-4
5 Ackord 2
I-5
N-5
NF-5
V-5
VF-5
E-5
6 Ackord 3
I-6
N-6
NF-6
V-6
VF-6
E-6
7 Ackord 4
I-7
N-7
NF-7
V-7
VF-7
E-7
8 Ackord 5
I-8
N-8
NF-8
V-8
VF-8
E-8
3
4
4
5
5
6
SV-44
ck
bl
Använd metoderna i detta avsnitt för att redigera det digitala
pianots inbyggda rytmmönster för autokomp och därmed
skapa egna ”användarrytmer”.
• Det går att lagra upp till 10 användarrytmer i det digitala
pianots minne i rytmnumren 201 t.o.m. 210.
Knapp
br
Rytmnummer
D rm : Rh
y
.
Instrumentdel
Kompmönster (blinkar)
Redigeringsbart innehåll
Om meddelandet ”Err Mem Full” dyker upp på skärmen
ska du se sidan SV-73 för information om vad du ska
göra.
CDP230R_sw.book
45 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Redigering av autokompmönster
3. Tryck på en knapp från 3 till 6 för att välja
7. Redigera det övriga innehållet genom att trycka
ck
kompmönstret du vill redigera.
på
(FUNCTION) för att visa skärmen för
önskad inställning.
Namnet på mönstret visas på skärmen.
ck
D rm : Rh
• Vart tryck på
(FUNCTION) kretsar genom
inställningarna som visas nedan från 1 till 6.
• Använd knapparna [–] och [+] hos
(10-knapps) för
att ändra nu vald inställning.
• Du kan spela nuvarande inställningar för den
redigeringsbara delen genom att trycka på
.
br
y
7
Inställningstyp
1 Del på/av
5
Variation vald
Mönster vald av varje knapp
: Upptakt
: Normal, normal utfyllnad
(Vart tryck skiftar mellan valen.)
: Variation, utfyllnad för variation
(Vart tryck skiftar mellan valen.)
: Avslutning
Bildskärm Inställningar
Part
På/Av
2 Tonnummer*
Tone
001 - 683
3 Volymnivå
Vol.
000 - 127
3
4
4
Vänster-höger
Pan
högtalarbalans (panorering)
–64 - 0 - +63
5
5
Efterklangsdjup
(efterklangssändning)
Rvb
000 - 127
6
6 Kördjup (körsändning)
Cho.
000 - 127
4. Tryck på 8 för att välja instrumentdelen du vill
redigera.
Delnumret för den valda delen blinkar på skärmen.
Blinkar: Del vald för redigering
* Instrumentdelarna 1 och 2 kan tilldelas enbart
trumsatstoner (inbyggda toner 684 till 700).
8. Upprepa steg 4 t.o.m 7 nödvändigt antal gånger
för att redigera önskade delar för mönstret som
valdes i steg 3.
• Om du ändrar rytmnummer i steg 6 kommer det
redigeringsbara innehållet (1 t.o.m. 6 i tabellen ovan)
du senast ställde in i steg 7 i denna procedur att
överskrivas av inställningarna i den nyvalda rytmen.
Delar innehållande data
Del 6 (ackord 3)
5. Tryck på bo (RHYTHM).
Detta visar rytmnamnet.
6. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja rytmnumret du vill
tilldela instrumentdelen som redigeras.
9. Upprepa steg 3 t.o.m. 8 nödvändigt antal gånger
för att redigera önskade kompmönster (upptakt
till avslutning).
10. Tryck på bl.
Detta visar ett meddelande som frågar om du vill lagra
användarrytmen.
Olika rytmnummer tilldelas varje instrumentdel.
• Du kan spela datan för det nu valda rytmnumret genom
att trycka på
.
• Alla åtta instrumentdelar i en upptakt (I-1 till l-8) måste
ha samma rytmnummer. Om du t.ex. tilldelar rytm 003
till I-1 kommer 003 att automatiskt tilldelas även delarna
I-2 t.o.m. I-8. Om du sedan tilldelar t.ex. rytm 004 till del
I-2 kommer I-1 och alla övriga delar också att ändras till
004. Alla åtta delar i en avslutning (E-1 till E-8) måste
också ha samma rytmnummer.
7
SV-45
CDP230R_sw.book
46 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Redigering av autokompmönster
11-1.Tryck på knappen [–] hos br (10-knapps) för
att lämna utan att lagra.
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Tryck på knappen [+] hos
(10-knapps) för att lämna
redigeringsproceduren.
br
11-2.Tryck på knappen [+] hos br (10-knapps) för
att lagra datan.
Att radera lagrade data
Följande procedur kan inte utföras medan redigering av
autokomp (rytmredigering) pågår.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”DELETE” (sidan SV-7).
Blinkar
S
y
n t hPo
p
br
• Använd knapparna [–] och [+] hos
(10-knapps) för
att välja rytmnumret du vill lagra.
• Det går att redigera användarrytmnamnet. Använd
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för
att flytta markören till tecknet du vill ändra och använd
sedan [+] och [–] för att ändra tecknet.
DELETE
Använt minne (Enhet: Kbytes)
br
Återstående minneskapacitet
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
3. Tryck på knappen [6] (I) hos br (10-knapps).
Us e
1
Användarrytmnamn
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
12. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
Detta visar ett meddelande som frågar om du vill lagra
användarrytmen.
• Tryck på knappen [+] hos
(10-knapps) för att lagra
datan.
• Tryck på knappen [–] hos
(10-knapps) för att återgå
till skärmen som visades innan du tryckte på [9]
(ENTER).
br
br
• Vid val av ett användarrytmnummer som redan
innehåller data ersätts den existerande datan av den
nya.
• Det går inte att ändra tonen som är tilldelad klaviaturen
medan redigering av autokomp (rytmredigering) pågår.
■ Lagring av rytmdata på en yttre apparat
• Minneskort (sidan SV-60)
• Dator (sidan SV-67)
SV-46
(10-knapps) för att välja användarrytmen du vill
radera.
5. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Su r e ?
6. Tryck på knappen [+] (YES) hos br (10-knapps).
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [7] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
CDP230R_sw.book
47 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
bo
br
cl cm cn co cp cq
Registerminnet låter dig lagra inställningar på det digitala
pianot (ton, rytm o.dyl.) för snabb återkallning vid behov.
Registerminnet förenklar framförandet av komplexa stycken
som kräver successiva ton- och rytmändringar.
Det går att förvara upp till 32 inställningar i registerminnet
samtidigt.
och
till
används för inspelning.
cl
cl
cm cp
cm
cn
co
■ Exempel på registerlagring
Detta exempel lagrar datan i tabellen nedan för följande
inställningar i Bank 1.
• Ursprunglig melodiinställning lagrad i Inställning 1-1.
• Andra melodiinställning lagrad i Inställning 1-2.
• Tredje melodiinställning lagrad i Inställning 1-3.
Inställning Inställning Inställning
1-1
1-2
1-3
cp
Tonnummer
001
062
001
Rytmnummer
118
005
089
Tempo
080
140
089
■ Registerminnesdata
Det följande är en komplett lista över data som lagrats för en
inställning i registerminnet.
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Bank 1
Inställning Inställning Inställning Inställning
1-1
1-2
1-3
1-4
Bank 2
Inställning Inställning Inställning Inställning
2-1
2-2
2-3
2-4
.
.
Bank 8
.
.
.
.
.
.
.
.
Inställning Inställning Inställning Inställning
8-1
8-2
8-3
8-4
cl kretsar genom
• Vart tryck på bankvalsknappen
banknumren från 1 till 8.
• Ett tryck på en knapp från
till
område i den nu valda banken.
cm cp väljer motsvarande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tonnummer (huvud, lagring, delning)
Rytmnummer
Tempo
Autoharmonisering
Transponering
Delningspunkt
Anslagskänslighet
Oktavskifte
Ackordfingersättning
Kompvolym
Inställning av arpeggiator (på, av, typ)
Synkroniserad start
Sal (på, av)
Efterklang (på, av, typ)
Kör (på, av, typ)
Böjningsomfång
Komp (på, av)
Arpeggiatorlås (på, av)
Lagring (på, av)
Delning (på, av)
Pedaleffekt
SV-47
CDP230R_sw.book
48 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
Att lagra en inställning i
registerminnet
Att återkalla en inställning från
registerminnet
1. Tryck på bo (RHYTHM).
1. Tryck på cl för att välja banken som innehåller
inställningen du vill återkalla.
Banknummer
Bank 6
2. Ställ in ton, rytm och andra poster du vill
2. Använd knapparna cm till cp för att välja
inkludera i inställningen.
3. Tryck på cl för att välja önskad bank.
Vart tryck på
cl kretsar genom banknumren.
området vars inställning du vill återkalla.
Detta återkallar inställningen i registerminnet och utför
automatiskt inställningar på det digitala pianot därefter.
Bank 4
Re c a l l
Inställning 6-1 återkallad
cl intryckt
br (10-
• Du kan även välja en bank genom att hålla
medan du använder sifferknapparna hos
knapps) för att mata in banknumret.
4. Håll cq intryckt och tryck på en knapp från cm
till
cp för att välja ett område.
Detta lagrar posterna du valde i steg 2 i tillämplig
inställning.
• Om inställningen ifråga redan innehåller data ersätts
den (raderas) av den nya inställningen.
S t o r e
Lagrad i Inställning 4-1
SV-48
• Noter som klaviaturen nu ljuder kan upphöra om du
återkallar en inställning som orsakar en ändring i
oktavskifte (sidan SV-17). Undvik detta genom att antingen
välja en inställning som inte orsakar en ändring i oktavskifte
eller genom att hålla ned pedalen (vilket gör att noterna
som nu spelas hålls ut).
■ Lagring av registerdata på en yttre apparat
• Minneskort (sidan SV-60)
• Dator (sidan SV-67)
CDP230R_sw.book
49 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Inspelning av din klaviaturspelning
bn bo bp
78
bk
Inspelningsfunktionen gör det möjligt att spela in ditt
framförande.
Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning
Gör på följande sätt för att spela in allt du spelar på
klaviaturen.
1. Tryck på bo (RHYTHM).
2. Tryck på bk.
br
cl cm cn co cp cq
4. Ställ in ton, rytm och andra inställningar du vill
använda.
5. Börja spela.
Inspelning startas så snart du börjar spela på klaviaturen.
• Det går att använda autokomp under spelning. I så fall
inspelas även autokompet.
6. Tryck på 7 för att stoppa inspelning.
Tänds
Tänds
3. Tryck åter på bk.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
7. Tryck åter på 7 för att avspela vad du just
spelat in.
Vart tryck på
7 startar och stoppar avspelning.
Blinkar
SV-49
CDP230R_sw.book
50 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Inspelning av din klaviaturspelning
8. Tryck på bk två gånger för att lämna
inspelningsläget.
Försvinner
Användning av spår för att
inspela och mixa delar
Det går att indela en sång i enlighet med olika typer av delar
(instrument, vänster och höger hand o.dyl.) och inspela varje
del på ett specifikt spår. Det går att mixa upp till sex spår (det
ursprungliga spåret plus fem extra spår) till den slutliga
sången.
■ Angående spår
• Blinkandet på skärmen som visas i steg 3 blir snabbare
när den återstående minneskapaciteten för inspelning
blir färre än 100 noter.
• Den totala minneskapaciteten för inspelning är cirka
12 000 noter. Inspelning stoppas automatiskt när ingen
minneskapacitet för inspelning återstår.
• Vart tryck på
kretsar genom inställningarna nedan.
Du kan lyssna på den inspelade datan gång på gång
genom att trycka på
under avspelningsberedskap.
bk
7
Inspelning av
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
■ Att radera inspelade data
bk
Efter steg 3 i proceduren ovan ska du hålla
intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Tr.Del?” visas
på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera datan eller [–]
(NO) för att makulera radering.
• Avslag av det digitala pianot under pågående
inspelning gör att eventuella data i inspelningsminnet
raderas.
• En ny inspelning ersätter (raderar) tidigare inspelat
innehåll.
Spåren är numrerade från 1 till 6.
• Om du inte anger ett spårnummer för inspelning utförs
inspelning automatiskt på spår 1.
Utöver vad du spelar på klaviaturen inspelas även följande
information.
• Spår 1
Inställningar:
Tonnummer, rytmnummer, tempo, sal, efterklang, kör,
ackord, inställning för lagring/delning, inställning för
autoharmonisering/arpeggiator
Operationer:
Pedal, ratt för tonhöjdsböjning, knapp INTRO, knapp
SYNCHRO/ENDING, knapp NORMAL/FILL-IN, knapp
VARIATION/FILL-IN
• Spår 2 till 6
Tonnummer, pedaloperation, användning av ratten för
tonhöjdsböjning
Inspelning på spår 1 till 6
1. Inspelning av den första delen på spår 1
Utför steg 1 t.o.m. 4 under ”Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning” (sidan SV-49) för att spela in på spår 1.
Tänds
2. Tryck på bk.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
Blinkar
SV-50
CDP230R_sw.book
51 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Inspelning av din klaviaturspelning
3. Tryck på en knapp från cm till cq för att välja
7. Tryck på 7 efter avslutad inspelning på alla
spårnummer för nästa spår som ska spelas in.
spår.
Detta aktiverar inspelningsberedskap för det valda spåret.
Exempel: Spår 2
• Detta startar avspelning av de inspelade spåren. Tryck
på
för att stoppa eller starta om avspelning.
• I detta läge kan du slå av avspelning av specifika spår
med knapparna
till
. Ett tryck på knappen slår
avspelning av varje spår på (spårnumret visas) eller av
(spårnumret slocknar).
• Tryck på
om du vill utföra nyinspelning av ett spår.
Du återgår då till steg 2 i proceduren ovan. Enbart
spåren som är påslagna (visade) ovan spelas när du
utför nyinspelning.
Exempel: Spår 2 och 3 valda
7
cl cq
Blinkar
bk
• Om du vill använda en annan ton än den som valdes i
spår 1 ska du trycka på
(TONE) och sedan
använda
(10-knapps) till att inmata tonnumret.
br
bp
Försvinner
4. Tryck på 7.
Detta startar avspelning av vad du hittills spelat in på
övriga spår och inspelning av vad du nu spelar på
klaviaturen på det nu valda spåret. Spela de önskade
noterna på klaviaturen.
5. Tryck på 7 för att stoppa inspelning.
• Tryck åter på
Vart tryck på
7 för att avspela vad du just spelat in.
7 startar och stoppar avspelning.
6. Upprepa steg 2 t.o.m. 5 för att spela in på övriga
spår.
8. Tryck på bk två gånger för att lämna
inspelningsläget.
Försvinner
■ Att radera ett inspelat spår
bk
Efter steg 3 i proceduren ovan ska du hålla
intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Tr.Del?” visas
på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera spåret eller [–]
(NO) för att makulera radering.
SV-51
CDP230R_sw.book
52 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Inspelning av din klaviaturspelning
Inspelning av två eller fler sånger
och val av en för avspelning
Inspelning medan du spelar med
till en inbyggd sång
Det går att inspela upp till fem sånger (numrerade 1 till 5) i
minnet. Därefter kan du välja en specifik sång för avspelning.
Detta avsnitt förklarar hur du kan spela med till och utföra
inspelning med en av det digitala pianots inbyggda sånger.
1. Tryck på bo (RHYTHM).
● Följande operationer och inställningar spelas också in
tillsammans med din klaviaturspelning.
Tonnummer, sångnummer, pedaloperation, tempo, sal,
efterklang, kör, inställning för lagring/delning, användning av
ratten för tonhöjdsböjning
2. Tryck på bk.
Ett sångnummer visas i skärmens övre vänstra hörn i ett
par sekunder. Använd i detta läge
(10-knapps) för att
ange numret på sången du vill inspela eller avspela.
Sångnumret försvinner om du inte utför någon åtgärd.
Exempel: Sång 2
br
P l a
y
No .
3. Tryck på bk för inspelning eller 7 för
avspelning.
Tryck på
• Inspelningsminnet rymmer blott en inspelning av
klaviaturspelning med en inbyggd sång. En ny inspelning
ersätter (raderar) tidigare inspelade data.
1. Tryck på bn (SONG BANK).
2. Tryck på bk.
Detta aktiverar avspelningsberedskap.
Tänds
7 för att stoppa inspelning eller avspelning.
4. Tryck på bk två gånger för att lämna
inspelningsläget.
■ Att radera inspelade data
bk
Efter steg 2 i proceduren ovan ska du hålla
intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Song Del?”
visas på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera sången
eller [–] (NO) för att makulera radering.
3. Tryck åter på bk.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
Blinkar
4. Använd br (10-knapps) för att mata in
sångnumret du vill tilldela inspelningen.
SV-52
CDP230R_sw.book
53 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Inspelning av din klaviaturspelning
5. Tryck på 8 för att kretsa genom delarna i
ordningen nedan.
Lagring av inspelade data på en
yttre apparat
Data som inspelats med det digitala pianot kan lagras på ett
minneskort eller hårddisken på din dator. På ett minneskort
lagras inspelade sångdata som en standard MIDI-fil (formatet
SMF 0).
Inspelning för högerhand
Inspelning för vänsterhand
■ Att lagra data på ett minneskort
Se sidan SV-60.
Inspelning för båda händer
■ Att lagra data på datorns hårddisk
Se sidan SV-67.
Exempel: Inspelning av vänsterhandens del
Blinkar
• Ställ i detta läge även in ton och tempo.
6. Tryck på 7 för att starta avspelning av den
inbyggda sången samt inspelning.
Spela med till den avspelade sången.
• Tryck på
för att stoppa inspelning halvvägs.
7
7. Inspelning stoppas automatiskt när slutet av
den inbyggda sången nås.
Detta aktiverar avspelningsberedskap.
Tänds
8. Tryck på 7.
Detta startar avspelning av vad du spelat in.
• Vart tryck på
startar och stoppar avspelning.
7
9. Tryck på bk två gånger för att lämna
inspelningsläget.
■ Att radera inspelade data
bk
Efter steg 2 i proceduren ovan ska du hålla
intryckt tills
meddelandet ”Song Del?” visas på skärmen. Tryck på [+]
(YES) för att radera sången.
SV-53
CDP230R_sw.book
54 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
bn bo bp
br
ck
ct
Ändring av skalan på klaviaturen
3. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
Använd följande procedur för att välja mellan 17 förinställda
skalor, inklusive standard jämntempererad.
Nr.
Skalnamn
Bildskärm
00
Equal Temperament
Equal
01
Pure Major
PureMajr
02
Pure Minor
PureMinr
03
Pythagorean
Pythagor
04
Kirnberger 3
Kirnbrg3
05
Werckmeister
Wercmeis
06
Mean-Tone
MeanTone
07
Rast
Rast
08
Bayati
Bayati
Hijaz
Hijaz
Saba
Saba
11
Dashti
Dashti
12
Chahargah
Chaharga
13
Segah
Segah
14
Gurjari Todi
GujrTodi
15
Chandrakauns
Cndrkuns
16
Charukeshi
Carukesi
1. Tryck på bo (RHYTHM).
2. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”SCALE” (sidan SV-7).
SV-54
u a l
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad förinställd
skala. Tryck efter val av en skala på tangenten
du vill använda som rottangent (C till B).
5. Tryck därefter på ck (FUNCTION) för att tilldela
klaviaturen denna skala.
10
SCALE
q
Skalnamn
09
Blinkar
E
CDP230R_sw.book
55 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Användning av nuvarande skalnoter för
autokomp
Använd följande procedur för att avspegla den förinställda
skala du valde för autokomp.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br (10-knapps)
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
för att visa ”OTHER” (sidan SV-7).
Blinkar
Användning av
musikförinställning
Val av en musikförinställning ändrar omedelbart det digitala
pianot till förinställda poster (ton, rytm, tempo o.dyl.) för att
spela sånger av olika genrer/kategorier. Ett tryck på en knapp
ställer in det digitala pianot så att sången ljuder exakt som du
vill ha den.
• Se den separata ”Bilaga” för en komplett lista över de 305
musikförinställningarna.
1. Håll bp (TONE) intryckt tills indikatorn nedan
OTHER
dyker upp på skärmen.
Förinställningsnummer
Förinställningsnamn
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”AcompScl”.
A c om
p
I L o v eHe r
Sc l
4. Använd knappen [+] hos br (10-knapps) för att
välja påslaget läge.
Tänds
2. Använd br (10-knapps) för att välja önskat
förinställningsnummer.
Detta ändrar inställning (ton, rytm o.dyl.) på det digitala
pianot.
• I detta läge ställs det digitala pianot på beredskap för
synkroniserad start av autokomp (sidan SV-41).
• Ett tryck på
(SONG BANK),
(RHYTHM) eller
(TONE) återgår till skärmen som visades innan du
utförde steg 1 ovan.
bn
bo
bp
3. Spela med till kompet på klaviaturen.
SV-55
CDP230R_sw.book
56 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Användning av arpeggiator
Arpeggiatorn gör det möjligt att automatiskt spela ett
arpeggiomönster. Det finns 90 olika arpeggiomönster att välja
mellan för att matcha musiken som nu spelas.
Typnummer
Typnamn
Beskrivning
013-030
Up
Stigande
031-048
Down
Fallande
049-066
U/D A
Upprepar mönstret och skiftar
mellan stigande och fallande
(typ A)
067-084
U/D B
Upprepar mönstret och skiftar
mellan stigande och fallande
(typ B)
085-102
Random
Slumpvist arrangemang av
noterna för intrycka tangenter
ct
• Arpeggiatorn styrs med samma knapp
som
autoharmonisering (sidan SV-42). Dessa två funktioner kan
därför inte användas samtidigt.
1. Håll ct intryckt tills typnummer och typnamn
för autoharmonisering eller arpeggiator visas
på skärmen.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
Typnummer
Spela ett ackord på klaviaturen för att starta
arpeggiospelning.
• Tryck åter på
för att slå av arpeggiatorn.
ct
Typnamn
Du e t
3. Tryck på ct för att slå på arpeggiatorn.
1
S t . G r Pn o
2. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja önskad arpeggiatortyp.
Tänd när på
• 001 t.o.m. 012 är autoharmoniseringstyper (sidan SV42). Välj inte dessa vid användning av arpeggiatorn.
Octave
1... Använder de faktiska noter som spelas.
2... Använder de faktiska noter som spelas plus samma noter en
oktav ifrån.
4... Använder de faktiska noter som spelas plus samma noter tre
oktaver ifrån.
• Tempoinställning för arpeggiatorn är densamma som ställs
in för metronomen (sidan SV-12).
Uthållning av arpeggio (arpeggiatorlås)
1Up
1
Hastighet (antal arpeggionoter per slag)
Gör på följande sätt när du vill att arpeggiomönstret ska
fortsätta spela efter att du släppt tangenterna.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”OTHER” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
A r
p
e
g
H l d
3. Tryck på knappen [+] hos br (10-knapps) för att
välja inställningen ON.
SV-56
CDP230R_sw.book
57 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Radering av användarsångdata
Gör på följande sätt för att radera användarsångdata lagrade
som sångnumren 153 till 162.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”DELETE” (sidan SV-7).
Blinkar
DELETE
Radering av all data i det digitala
pianots minne
Använd följande procedur för att radera samplade ljud,
användarsånger och all annan data, utom inspelade sånger,
som nu förvaras i det digitala pianots minne.
• Denna procedur raderar även samplade ljuddata som
är skyddade (sidan SV-25). Vi rekommenderar att du
lagrar viktiga data på ett minneskort (sidan SV-58) eller
hårddisken på din dator (sidan SV-64).
• Denna operation raderar inte inspelade sångdata.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
Återstående
minneskapacitet
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”DELETE” (sidan SV-7).
Blinkar
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
3. Tryck på knappen [6] (I) hos br (10-knapps)
DELETE
två gånger.
Återstående
minneskapacitet
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
USERSONG
Användarsångnamn
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja användarsången du vill
radera.
5. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Su r e ?
2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”All Data”.
Blinkar
A l l
Da t a
4. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
6. Tryck på knappen [+] (YES) hos br (10-knapps).
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [7] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
Su r e ?
5. Tryck på knappen [+] (YES) hos br (10-knapps).
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [7] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
SV-57
CDP230R_sw.book
58 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
bq
br
ck
7
Du kan lagra data i det digitala pianots användarområde på
ett minneskort och ladda data från ett minneskort till det
digitala pianots minne. Du kan även spela musikfiker (MIDIfiler) lagrade på ett minneskort på det digitala pianot.
• Använd ett SD-minneskort eller ett
SDHC-minneskort med en kapacitet
på högst 32 GB. Det går inte att
använda ett minneskort med en
kapacitet på över 32 GB eller andra
typer av minneskort.
• Logotypen SDHC är ett varumärke tillhörande SD-3C,
LLC.
Användardata som kan lagras och laddas
Datatyp
Beskrivning
Filnamnsförlängning
Samplat ljud
(sidan SV-19)
Samplade ljuddata
TW7
DW7*1
Användarrytmer
(sidan SV-44)
Redigerad autokompdata
AC7
Användarsånger
(sidan SV-29)
Sångdata importerad från
en yttre apparat (kan ej
lagras på ett minneskort).
CM2
MID*2
Inspelade sånger
Inspelade sångdata
(sidan SV-49)
SP7
SL7*3
Registerinställnin
Inställningar för ton och
gar
rytm
(sidan SV-47)
RM7
All data
AL7
Data ovan
*1: Samplade trumsatsljud
*2: Standard MIDI-fil (format 0, 1)
*3: Data inspelad med en inbyggd sång
• Använd enbart minneskort. Vi kan inte garantera
korrekt drift med någon annan typ av minneskort.
SV-58
Försiktighetsåtgärder för
minneskort och kortöppning
• Vid användning av ett minneskort ska du noga följa alla
föreskrifter som medföljer kortet.
• Minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare som kan användas för att
förhindra oavsiktlig radering.
• Undvik att använda ett minneskort under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska data
som lagrats på minneskortet.
– Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet och frätande gas.
– Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar.
• Undvik att vidröra kontakterna på minneskortet när det
sätts i eller tas ur det digitala pianot.
• Undvik att utföra några andra åtgärder på det digitala
pianot eller ta ur minneskortet medan data lagras på
eller återkallas från minneskortet. Detta kan förvanska
datan på kortet och skada kortöppningen.
• För aldrig in något utöver ett minneskort i
kortöppningen. Detta skapar risk för felfunktion.
• Elektrostatisk laddning från dina fingrar eller
minneskortet som tränger in i kortöppningen kan
orsaka fel på det digitala pianot. Slå i så fall det digitala
pianot av och sedan på igen.
• Ett minneskort kan bli ganska varmt efter en längre tid i
minneskortöppningen. Detta är normalt och tyder inte
på fel.
CDP230R_sw.book
59 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
Isättning och urtagning av ett
minneskort
• Tänk på att minneskortet måste vara rättriktat när det
sätts in i kortöppningen. Ett försök att trycka in
minneskortet i öppningen kan skada kortet och
öppningen.
1. Placera minneskortet med ovansidan vänd
uppåt (så att den är synlig) och skjut försiktigt
in kortet i det digitala pianots
minneskortöppning ( ) tills det stoppas med
ett klick.
dp
Formatering av ett minneskort
• Formatera minneskortet på det digitala pianot innan
det tas i bruk.
• Före formateringsproceduren nedan ska du kontrollera
att minneskortet inte innehåller data du vill bevara.
• Den formatering av minneskort som görs av det
digitala pianot är en ”snabbformatering”. Formatera
kortet på din dator eller annan apparat om du vill
försäkra att all data på kortet raderas.
1. Sätt i minneskortet du vill formatera i det
digitala pianots kortöppning.
• Kontrollera att skrivskyddsomkopplaren på
minneskortet ej står i läget för skrivskydd.
2. Tryck på bq och ck (FUNCTION) samtidigt.
Framsida
F o r ma t
3. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
2. Tryck in minneskortet i kortöppningen och
släpp det sedan.
(10-knapps).
Detta visar bekräftelseskärmen för formatering.
Kortet kopplas ur och stöts ut delvis. Dra kortet ut ur
öppningen.
Su r e ?
4. Tryck på knappen [+] (YES) hos br (10-knapps).
Meddelandet ”Pls wait” visas på skärmen. Utför inte
någon åtgärd medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen efter avslutad formatering.
• Tryck på [–] (NO) eller [7] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera formatering.
P l s
wa i t
Comp l e t e
SV-59
CDP230R_sw.book
60 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
Lagring av det digitala pianots
data på ett minneskort
Gör på följande sätt för att lagra det digitala pianots data på
ett minneskort.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill lagra
såsom beskrivs nedan.
Att lagra denna
typ av data
Gör detta
Samplat ljud
Välj tonnumret för det samplade ljud du
vill lagra.
Användarrytm
Välj rytmnumret för den användarrytm
du vill lagra.
Inspelad sång
Välj sången du vill lagra och ställ det
digitala pianot på
avspelningsberedskap.
Registerdata
All data
Välj en av det digitala pianots inbyggda
toner eller rytmer.
• Det går inte att lagra en användarsång (sångdata
laddad från en yttre apparat) på ett minneskort.
• Se sidan SV-58 för information om datatyper.
2. Sätt i ett minneskort i det digitala pianots
kortöppning.
3. Håll bq intryckt tills skärmen som visas nedan
uppträder.
• Tryck åter på
bq för att makulera datalagring.
4. Använd knapparna br (10-knapps) [4] (U) och
[6] (I) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att lagra denna data
Visa denna skärm
Samplat ljud
”SAv” ”SmplTone”
Användarrytm
”SAv” ”UserRhy.”
Inspelad sång
”SAv” ”Rec.Song”
Inspelad sång
(SMF 0 format)
”SAv” ”SMF 0”
Registerdata
”SAv” ”Regist.”
All data
”SAv” ”All Data”
Lagring av en inspelning som gjordes medan du spelade med
till en inbyggd sång av formatet SMF 0 lagrar enbart vad du
spelade på klaviaturen.
5. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
USERNAME
Blinkar
• Mata in filnamnet för datan som lagras. Använd
knapparna
(10-knapps) [4] (U) och [6] (I) för att
flytta markören till tecknet du vill ändra och använd
sedan [+] och [–] för att ändra tecknet.
• Ett tryck på [7] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [9] (ENTER).
br
6. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta lagrar datan på minneskortet.
Comp l e t e
• Om det redan förekommer en fil med samma namn på
minneskortet visas ett meddelande som frågar om du
vill överskriva den. Tryck på knappen
(10-knapps)
[+] (YES) för att överskriva, eller [–] (NO) eller [7]
(EXIT) för att avbryta.
br
Re p l a c e ?
SV-60
CDP230R_sw.book
61 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
• Det går att inmata följande tecken i ett filnamn.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• Det digitala pianot uppvisar tecknet ”~” som ”3”.
■ Lagringsplats för minneskortdata (fil)
Proceduren ovan lagrar det digitala pianots data i en mapp
benämnd ”MUSICDAT” på minneskortet.
• Mappen ”MUSICDAT” skapas automatiskt när du
formaterar minneskortet på det digitala pianot (sidan
SV-59).
• Om en fil lagras på något annat ställe än i mappen
”MUSICDAT” går det inte att återkalla, radera eller spela
filen på det digitala pianot. Det går inte heller att återkalla,
radera eller spela en fil som lagrats i en delmapp du skapat
inuti mappen ”MUSICDAT”.
• Meddelandet ”No File” visas på skärmen vid ett försök att
återkalla, radera eller spela en fil när det inte förekommer
någon fil i mappen ”MUSICDAT”.
Laddning av data från ett
minneskort till det digitala
pianots minne
Gör på följande sätt för att ladda data från ett minneskort till
det digitala pianots minne.
• Närhelst du kopierar en fil till ett minneskort som du
senare tänker återkalla till det digitala pianot ska du
vara noga med att lagra filen i mappen ”MUSICDAT” på
kortet.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill ladda
såsom beskrivs nedan.
Att ladda denna
typ av data
Gör detta
Samplat ljud
Välj tonnumret för det samplade ljud du
vill ladda.
Användarrytm
Välj rytmnumret för den användarrytm
du vill ladda.
Användarsång
Välj sångnumret för sången du vill
ladda.
Inspelad sång
Välj sången du vill ladda och ställ det
digitala pianot på avspelningsberedskap.
Registerdata
Välj en av det digitala pianots inbyggda
toner, sånger, rytmer el.dyl.
All data
2. Sätt i minneskortet som innehåller datan i det
digitala pianots kortöppning.
3. Håll bq intryckt tills skärmen som visas nedan
uppträder.
• Tryck åter på
bq för att makulera dataladdning.
4. Använd knapparna br (10-knapps) [4] (U) och
[6] (I) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att ladda denna data
Visa denna skärm
Samplat ljud
”Lod” ”SmplTone”
Användarrytm
”Lod” ”UserRhy.”
Användarsång
”Lod” ”UserSong”
Inspelad sång
”Lod” ”Rec.Song”
Registerdata
”Lod” ”Regist.”
All data
”Lod” ”All Data”
SV-61
CDP230R_sw.book
62 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
5. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
********
Blinkar
• Ett tryck på [7] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [9] (ENTER).
Radering av data på ett
minneskort
Gör på följande sätt för att radera lagrade data på ett
minneskort.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill radera
såsom beskrivs nedan.
Att radera denna
typ av data
Gör detta
Samplat ljud
Välj tonnumret för det samplade ljudet.
Användarrytm
Välj rytmnumret för användarrytmen.
Användarsång
Välj sångnumret för användarsången.
Inspelad sång
Välj sången och ställ det digitala pianot
på avspelningsberedskap.
(10-knapps).
Registerdata
Detta laddar datan till det digitala pianots minne.
All data
Välj en av det digitala pianots inbyggda
toner eller sånger.
6. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja datan (filen) du vill
ladda.
7. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
2. Sätt i ett minneskort i det digitala pianots
Comp l e t e
• Om data redan lagrats i användarområdet där du
försöker ladda datan visas ett bekräftelsemeddelande
för överskrivning. Tryck på knappen
(10-knapps) [+]
(YES) för att överskriva, eller [–] (NO) eller [7] (EXIT)
för att avbryta.
kortöppning.
3. Håll bq intryckt tills skärmen som visas nedan
uppträder.
• Tryck åter på
br
Re p l a c e ?
bq för att makulera dataradering.
4. Använd knapparna br (10-knapps) [4] (U) och
[6] (I) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att radera denna typ
av data
SV-62
Visa denna skärm
Samplat ljud
”dEL” ”SmplTone”
Användarrytm
”dEL” ”UserRhy.”
Användarsång
”dEL” ”UserSong”
Inspelad sång
”dEL” ”Rec.Song”
Registerdata
”dEL” ”Regist.”
All data
”dEL” ”All Data”
CDP230R_sw.book
63 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Användning av ett minneskort
5. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
********
Blinkar
• Ett tryck på [7] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [9] (ENTER).
6. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja numret på datan (filen)
du vill radera.
7. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br
(10-knapps).
Detta visar bekräftelseskärmen för radering.
Avspelning av data från ett
minneskort
Gör på följande sätt för att avspela användarsångdata (sidan
SV-58) direkt från ett minneskort.
• Närhelst du kopierar en fil till ett minneskort som du
tänker spela på det digitala pianot ska du vara noga
med att lagra filen i mappen ”MUSICDAT” på kortet
(sidan SV-61).
1. Sätt i minneskortet som innehåller datan i det
digitala pianots kortöppning.
2. Tryck på bq.
Detta visar filnumren och sångnamnen för den lagrade
datan på skärmen.
3. Använd br (10-knapps) för att välja sången du
vill spela.
Su r e ?
8. Tryck på knappen [+] (YES) hos br (10-knapps).
• Tryck på [–] (NO) eller [7] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
4. Tryck på 7.
Detta startar avspelning.
• Vart tryck på
startar och stoppar avspelning.
7
Felmeddelanden för minneskort
Se sidan SV-73 för närmare detaljer om felmeddelanden för
minneskort.
Comp l e t e
SV-63
CDP230R_sw.book
64 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Anslutning av yttre utrustning
br
ck
8
Anslutning till en dator
Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte av MIDIdata. Det går att sända speldata från det digitala pianot till en
separat inköpt musikprogramvara på din dator eller sända
MIDI-data från datorn till det digitala pianot för avspelning.
Minimala datorsystemkrav
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att kunna
sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att din dator
uppfyller dessa krav innan den ansluts till det digitala pianot.
• Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare) *1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Windows® 8 *4
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bit)
*2: Windows Vista (32-bit)
*3: Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*4: Windows 8 (32-bit, 64-bit)
• USB-port
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
Anslutning av det digitala pianot till en dator
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1. Slå av det digitala pianot och starta sedan din
dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
2. När datorn är igång ska du använda en separat
inköpt USB-kabel för att ansluta den till det
digitala pianot.
B kontaktdon
USB-kabel
(typ A-B)
Port USB på det digitala pianot
A kontaktdon
Datorns USB-port
3. Slå på det digitala pianot.
• Om detta är första gången du ansluter det digitala
pianot till din dator kommer drivrutinprogrammet som
krävs för att sända och mottaga data att installeras i
datorn automatiskt.
4. Starta den separat införskaffade
musikprogramvaran på din dator.
SV-64
CDP230R_sw.book
65 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Anslutning av yttre utrustning
5. Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
CASIO USB-MIDI : För Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Mac OS X
USB-ljudenhet
: För Windows XP
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val av
MIDI-anordning.
MIDI-inställningar
Klaviaturkanal
Klaviaturkanalen är den kanal som används för att sända data
från det digitala pianot till en dator. Du kan själv välja önskad
kanal för att sända data från det digitala pianot till datorn.
• Omfånget för inställning av klaviaturkanal är 01 till 16.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
• Var noga med att först slå på det digitala pianot innan
du startar musikprogramvaran på datorn.
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”MIDI” (sidan SV-7).
Blinkar
• Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget problem att
lämna USB-kabeln inkopplad när du slår av datorn och/eller
det digitala pianot.
• Detta digitala piano överensstämmer med General MIDI
Level 1 (GM).
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som gäller
sändning och mottagning av MIDI-data för detta digitala
piano kan du erhålla aktuell information från websajten vid
följande URL.
http://world.casio.com/
M I D I
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
Ke y b d
Ch
3. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att ändra klaviaturkanal.
Styrkanaler
Styrkanalerna kan användas till att visa enbart noterna för en
specifik kanal (del) som skärmvägledning från den
notinformation om en sång som skickas från datorn.
■ Att välja styrkanaler
Bland de 16 tillgängliga kanalerna (numrerade 1 till 16) kan du
välja två valfria intilliggande kanaler (t.ex. 05 och 06) som
styrkanaler. Kanalen med det lägre numret är styrkanalen (L),
medan kanalen med det högre numret är styrkanalen (R). Val
av styrkanalen (R) ställer automatiskt in styrkanalen (L).
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”MIDI” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Navi. Ch”.
Na v i .
Ch
SV-65
CDP230R_sw.book
66 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Anslutning av yttre utrustning
4. Använd br (10-knapps) för att välja styrkanal
(R).
Detta ställer automatiskt in nästa lägre kanalnummer som
styrkanal (L).
■ Att slå av styrkanalens ljud och spela delen på
klaviaturen
Lokalkontroll
Under datautbyte med en dator kan det ibland hända att du
inte vill att det digitala pianot ska ljuda noterna du spelar på
det. Inställningen för lokalkontroll medger just detta.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
Du kan slå av ljudet på en eller båda styrkanalerna och själv
spela den uteblivna delen på klaviaturen.
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”MIDI” (sidan SV-7).
1. Tryck på 8 för att välja kanalinställningen du
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
vill slå av.
8
Vart tryck på
kretsar genom inställningarna (1) till (4)
som beskrivs nedan.
• Om du slår av en kanal kan du spela den uteblivna
delen på klaviaturen med samma ton som kanalen du
slog av. Om du slår av båda kanalerna (alternativ (3))
ljuder det du spelar på klaviaturen med tonen för
styrkanal (R).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”Local”.
L o c a l
Vald kanalindikator visas.
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att välja inställning för
lokalkontroll.
Komputgång
Styrkanal (L)
Ljud
Skärmvägledning
Styrkanal (R)
Ljud
Skärmvägledning
(1) Enbart R visad
{
×
×
{
(2) Enbart L visad
×
{
{
×
(3) LR visad
×
{
×
{
(4) LR ej visad
{
{
{
{
Aktivering av inställningen för komputgång gör att
autokompdata skickas till datorn.
1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan
br
knapparna [4] (U) och [6] (I) hos
(10-knapps) för att visa ”MIDI” (sidan SV-7).
2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER).
3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br
(10-knapps) för att visa ”AcompOut”.
A c ompOu t
4. Använd knapparna [–] och [+] hos br
(10-knapps) för att slå komputgång på eller av.
SV-66
CDP230R_sw.book
67 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Anslutning av yttre utrustning
Lagring och laddning av det
digitala pianots minnesdata
Det går att överföra samplade ljud, inspelade sånger och
övriga data i det digitala pianots minne till en dator för lagring.
Det går även att ladda standard MIDI-fildata (SMF) och
autokompdata som laddats ner från CASIO:s websajt till det
digitala pianot och därmed utöka antalet tillgängliga
sångbankssånger och autokompmönster.
Ett speciellt datahanteringsprogram krävs för att överföra data
till och från det digitala pianot.
• Då kompdatan är avsedd för andra modeller kan den låta
lite underlig när den spelas på denna modell.
• Anlita datahanterarens bruksanvisning som laddades ner i
steg 5 i proceduren ovan för information om kompatibilitet
för kompdata mellan olika modeller.
Datatyper som stöds för dataöverföring
Samma typer av data som kan lagras på eller återkallas från
ett minneskort (sidan SV-58) kan överföras till och från det
digitala pianot. Tänk på att inspelade sångdata kan överföras
till en dator endast i det digitala pianots inhemska format. Det
går inte att lagra inspelade sångdata på en dator som en
standard MIDI-fil (formatet SMF).
Nerladdning av datahanteraren
1. Gå till sajten CASIO WORLDWIDE vid följande
URL.
http://world.casio.com/
2. Välj på denna ett geografiskt område eller land.
3. Efter tillgång till sajten ska du manövrera till de
minimala datorsystemkrav som gäller för
datahanteraren för denna produkt.
• Du bör finna en länk till information om datahanteraren
på produktinformationssidan gällande denna produkt.
Om du inte kan finna en sådan länk ska du använda
sökformen hos områdessajten där du befinner dig för
att mata in modellnamnet på produkten och söka efter
denna.
• Innehållet på sajten kan ändras utan föregående
meddelande.
4. Kontrollera att ditt datorsystem uppfyller de
minimikrav som gäller för datahanteraren.
5. Ladda ner datahanteraren och dess
bruksanvisning till din dator.
6. Följ anvisningarna i bruksanvisningen du
laddade ner i steg 5 för installation och
användning av datahanteraren.
• Du kan ladda ner kompdata från systemet Internet Data
Expansion system hos CASIO MUSIC SITE
(http://music.casio.com/) och sedan ladda detta till det
digitala pianots minne. Det finns inga kompdata som är
specifikt avsedda för denna modell, så du bör använda
data för övriga modeller.
SV-67
CDP230R_sw.book
68 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Anslutning av yttre utrustning
Anslutning till ljudutrustning
Det digitala pianot kan anslutas till en separat inköpt stereo,
förstärkare, inspelningsutrustning, en portabel ljudspelare
eller annan ljudutrustning.
Utmatning av det digitala pianots noter till
ljudutrustning
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning. Anslutningskablarna bör ha en
stereostandardkontakt i ena ändan och en kontakt som
lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra ändan.
• Slå av den yttre utrustningen före anslutning. Efter
anslutning ska du sänka volymnivån på både det
digitala pianot och den yttre utrustningen närhelst
strömmen slås på eller av.
• Slå efter anslutning på det digitala pianot och sedan
den yttre utrustningen.
• Sänk volymnivån på det digitala pianot om dess noter
låter förvrängda när de ljuder på den yttre
utrustningen.
Stereostandardkontakt
Ljudutrustning, förstärkare
el.dyl.
Uttag PHONES/OUTPUT
Att spela yttre utrustning från det digitala
pianot
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning. Anslutningskablarna bör ha en stereominikontakt i
ena ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen
som ska anslutas i andra ändan.
• Slå av det digitala pianot före anslutning. Efter
anslutning ska du sänka volymnivån på både det
digitala pianot och den yttre utrustningen närhelst
strömmen slås på eller av.
• Slå efter anslutning på den yttre utrustningen och
sedan det digitala pianot.
• Sänk volymnivån på den yttre utrustningen om noterna
låter förvrängda när de ljuder på den yttre
utrustningen.
Stereominikontakt
Portabel ljudspelare el.dyl.
Uttag AUDIO IN
SV-68
CDP230R_sw.book
69 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Felsökning
Problem
Åtgärd
Medföljande tillbehör
Jag kan inte hitta något som borde finnas här.
Kontrollera noga inuti allt förpackningsmaterial.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
Anslut nättillsatsen på rätt sätt (sidan SV-9).
Bildskärmen tänds temporärt men strömmen slås
inte på vid ett tryck på knappen P ( ).
Tryck in
2
2 bestämt och till fullo för att slå på strömmen.
Bildskärm
Uppvisade tangenter eller noter kvarblir på skärmen. En steglektion pågår och det digitala pianot väntar på att du ska spela
nästa not i sången. Makulera lektionen (sidan SV-32) för att förhindra
detta.
Skärminnehållet är synbart enbart rakt framifrån.
Detta beror på begränsningar i produktionsprocessen. Det tyder inte
på fel.
Ljud
Inget händer när jag trycker på en tangent.
• Justera volyminställningen (sidan SV-10).
• Om det ej förekommer något samplat ljud i minnet spelas inget vid
tryck på en tangent när en ton i omfånget 701 till 705 är vald (sidan
SV-19).
Inget händer eller noterna spelas onormalt när jag
spelar noter på tangentbordets vänstra sida.
Tryck på
för att koppla ur ackordinmatning på tangentbordet för
ackompanjemang (sidan SV-38).
Inget händer när jag startar autokomp.
• Med rytmerna 191 till 200 avges inget ljud förrän du spelar ett
ackord på tangentbordet. Försök spela ett ackord (sidan SV-38).
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SV-41).
• Om ingen användarrytm är lagrad i minnet startas inte autokomp
då en rytm i omfånget 201 till 210 är vald (sidan
vid ett tryck på
SV-44).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
8
7
Inget händer när jag startar avspelning av en
inbyggd sång.
• Det tar en stund efter ett tryck på knappen innan sången börjar
spelas. Vänta en stund tills sången startas.
• Kontrollera och justera inställning av sångvolymen (sidan SV-28).
• Om ingen användarsång är lagrad i minnet startas inte
då en sång i omfånget 153 till
sångavspelning vid ett tryck på
162 är vald (sidan SV-29).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
7
Metronomen ljuder inte.
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SV-41).
• Kontrollera och justera inställning av sångvolymen (sidan SV-28).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
Noterna fortsätter att ljuda.
Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar
på det digitala pianot (sidan SV-10).
Vissa noter skärs av medan de spelas.
Noter skärs av närhelst antalet noter som ljuder överstiger det
maximala polyfonivärdet 48 (24 för vissa toner). Det tyder inte på fel.
Den volym- eller toninställning jag gjorde har
ändrats.
• Justera volyminställningen (sidan SV-10).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
Den utmatade volymen ändras inte trots att jag
ändrar trycket på tangenterna.
• Ändra inställningen för anslagskänslighet (sidan SV-11).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
SV-69
CDP230R_sw.book
70 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Problem
Åtgärd
I vissa tangentbordsomfång låter volym och
tonkvalitet en aning annorlunda än i andra
tangentbordsomfång.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Med vissa toner ändras inte oktaverna vid ändarna
av tangentbordet.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Tonhöjden i noterna matchar inte andra
kompinstrument eller låter underlig efter en längre
tids spelning med andra instrument.
• Kontrollera och justera inställning av transponering (sidan SV-16)
och stämning (sidan SV-16).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
Efterklangen i noterna tycks ändras plötsligt.
• Kontrollera och justera inställning av efterklang (sidan SV-15).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på det digitala pianot (sidan SV-10).
Operation
När jag utför hoppning framåt eller bakåt sker
hoppningen med flera takter i taget istället för med
en takt.
När sångavspelning är stoppad eller när en steglektion pågår utförs
hopp framåt och bakåt i frasenheter (sidan SV-27).
Ton, rytm och andra inställningar återställs till sina
grundinställningar när det digitala pianot slås på.
Det digitala pianots inställningar återställs närhelst du slår av
strömmen, men det går att lagra dina inställningar i registerminnet för
senare återkallning (sidan SV-47).
Datoranslutning
Det går inte att utbyta data mellan det digitala pianot
och en dator.
SV-70
• Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till det digitala pianot och
datorn och att enheten är korrekt vald med inställningarna för
datorns musikprogramvara (sidan SV-64).
• Slå av det digitala pianot och lämna sedan musikprogramvaran på
din dator. Slå sedan på det digitala pianot och starta om
musikprogramvaran på din dator.
CDP230R_sw.book
71 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Tekniska data
Modell
Tangentbord
Anslagskänslighet
Maximal polyfoni
CDP-230RBK/CDP-230RSR
Pianotangentbord med 88 tangenter
3 typer, av
48 noter (24 för vissa toner)
Toner
Inbyggda toner
700
Samplingstoner
Upp till 8 (Melodisampling: 5, Trumsampling: 3)*
Upp till 10 sekunder
Funktioner
Lagring, delning, piano/orgelknapp
Sal
På, Av
Efterklang
1 till 10, av
Kör
1 till 5, av
Metronom
Slag per takt
0, 1 till 9
Tempoomfång
30 till 255
Sångbank
Inbyggda sånger
152
Användarsånger
Upp till 10*
Steglektion
Lektioner
4 (Listen (lyssna), Watch (titta), Remember (memorera), Auto)
Lektionsdel
L, R, LR
Funktioner
Musikutmaning
Repetering, röstfingersättningsguide, notguide, bedömning av framförande
20 noter
Autokomp
Inbyggda rytmer
Användarrytmer
200
Upp till 10 (kompredigering)*
Ackordboksfunktion
Ackordguide
Register
32 (4 inställningar × 8 bankar)
Inspelning
Realtidsinspelning, avspelning
Tangentbordsspelning
5 sånger, 6 spår
Att spela med till
Inbyggda sånger
1 sång (L, R, LR)
Minneskapacitet
Cirka 12.000 noter (totalt för 6 sånger)
Övriga funktioner
Transponering
±1 oktaver (–12 till +12 halvtoner)
Oktavskifte
Övre/Undre ±2 oktaver
Stämning
A4 = 415,5 till 465,9 Hz (Grundinställning: 440,0 Hz)
Förinställda skalor
17
Musikförinställning
305
Direktförinställning
200
Autoharmonisering
12 typer
Arpeggiator
90 typer
MIDI
Mottagning av 16 multi-timbre, normen GM Level 1
Funktion för musikinformation
Nummer och namn för ton, rytm, sångbank, notplansbeteckning, fingersättning,
pedaloperation, tempo, takt- och slagnummer, ackordnamn o.s.v.
Ratt för tonhöjdsböjning
Omfång för tonhöjdsböjning
0 till 12 halvtoner
Minneskort
Stödda minneskort
SD- eller SDHC-minneskort, högst 32 GB
Funktioner
SMF-avspelning, fillagring, filåterkallning, filradering, kortformatering
SV-71
CDP230R_sw.book
72 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
In/utgångar
USB-port
TYP B
Uthållnings/tilldelningsbart uttag Standardkontakt (uthållning, sostenuto, soft, rytm)
Hörlurs/utgångsuttag
Stereostandardkontakt
Utimpedans: 3 Ω, utspänning: 1,5 V (RMS) MAX
Ljudingång
Stereominikontakt
Inimpedans: 40 kΩ, ingångskänslighet: 200 mV
Mikrofoningång/samplingsuttag
Standardkontakt
Inimpedans: 3 kΩ, ingångskänslighet: 10 mV
Strömuttag
12V likström
Strömförsörjning
Nättillsats
AD-A12150LW
• Nättillsatsen är säker för användning i områden upp till 4 000 meters höjd över havet.
Automatiskt strömavslag
30 minuter efter senaste tangentoperation
Högtalare
Uteffekt
(12 cm × 6 cm oval) × 2
8W+8W
Strömförbrukning
12 V = 18 W
Mått
132,2 × 28,6 × 12,9 cm
Vikt
Cirka 11,3 kg
• Rätten till ändring av utformning och tekniska data förbehålles utan föregående meddelande.
* Datan lagras i ett delat minnesområde med en total kapacitet på cirka 320 Kbytes (1 Kbyte = 1.024 bytes).
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller bildstörningar på en
närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan
ordentligt före rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och
personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig
inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå som kan
störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på kvällen.
SV-72
CDP230R_sw.book
73 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Felmeddelanden
Skärmmeddel
ande
Orsak
Åtgärd
Err CardFull
Otillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
• Radera överflödiga filer på minneskortet för att skapa
utrymme för nya (sidan SV-62).
• Använd ett annat minneskort.
Err Card R/W
Minneskortet är skadat.
Använd ett annat minneskort.
Err Convert
Det finns otillräckligt med tillgängligt minne för att lagra
inspelade sångdata på ett minneskort i filformatet
SMF 0.
Radera vissa eller samtliga följande användardata i
minnet för att skapa utrymme för nya.
Samplade ljud (sidan SV-18), användarrytmer (sidan
SV-44), användarsånger (sidan SV-29)
Err Exist
Ett samplat trumsatsljud kan inte kopieras (sidan SV23) till en klaviaturtangent då denna tangent redan är
tilldelad ett samplat ljud.
• Radera det samplade ljud som nu är tilldelat tangenten
dit du vill kopiera (sidan SV-23).
• Kopiera det samplade ljudet till en annan tangent som
ännu inte är tilldelad ett samplat ljud.
Err Format
1. Minneskortets format är inte kompatibelt med detta
digitala piano.
1. Formatera minneskortet (sidan SV-59).
2. Minneskortet är skadat.
2. Använd ett annat minneskort.
3. Du försöker använda ett SDXC-kort.
3. SDXC-kort kan inte användas. Använd ett SD- eller
SDHC-minneskort.
Err Limit
Tonnumret du valde innan sampling startades är redan
tilldelat det maximalt tillåtna antalet åtta samplade ljud.
• Radera ett eller flera av de samplade ljud som nu är
tilldelade tonnumret (sidan SV-23).
• Välj ett tonnummer som är tilldelat färre än åtta
samplade ljud (sidan SV-21).
Err Mem Full
1. Otillräckligt med tillgängligt minne för att avspela
sångdata från ett minneskort.
Radera vissa eller samtliga följande användardata i
minnet för att skapa utrymme för nya.
Samplade ljud (sidan SV-18), användarrytmer (sidan
SV-44), användarsånger (sidan SV-29)
2. Otillräckligt med minne för att utföra sampling eller
redigering av autokomp.
Err No Card
1. Minneskortet är felaktigt isatt i kortöppningen.
1. Ta ur minneskortet och sätt i det på rätt sätt (sidan
SV-59).
2. Minneskortet togs ur medan en
korttillgångsoperation pågick.
2. Ta aldrig bort ett minneskort från kortöppningen
medan en korttillgångsoperation pågår.
Err No Data
Inga data förekommer i det valda användarområdet
(ton, rytm, sångnummer el.dyl.).
Välj ett användarområde i det digitala pianot som
innehåller data.
Err No File
Det finns ingen mapp benämnd ”MUSICDAT” på
minneskortet.
• Använd en dator för att skapa en mapp benämnd
”MUSICDAT” på minneskortet (sidan SV-61).
• Formatera minneskortet på det digitala pianot (sidan
SV-59).
Err NotSMF01
Du försöker avspela sångdata av SMF Format 2.
Det går enbart att avspela SMF Format 0 eller 1.
Err Protect
1. Minneskortet är skrivskyddat.
1. Ställ minneskortets skrivskyddsomkopplare i ett läge
som medger lagring.
2. Samplade ljud (tonnummer 701 till 708) är
skyddade.
2. Häv skyddet för en eller flera samplade ljud så att de
kan överskrivas eller raderas.
Err ReadOnly
Du försöker lagra en fil med samma namn som en
existerande fil avsedd blott för läsning.
• Lagra filen på ett annat kort eller under ett annat namn.
• Avlägsna läsegenskapen hos den existerande filen på
minneskortet och försök igen.
• Använd ett annat minneskort.
Err SizeOver
1. Sångdatan på minneskortet är för stor för
avspelning.
1. Detta digitala piano kan avspela sångdatafiler med en
maximal storlek på cirka 320 Kbytes.
2. Redigering av autokomp kan inte utföras då datan
för kompmönstret eller instrumentdelen är för stor.
2. Välj ett annat kompmönster eller instrumentdel.
1. Datan på minneskortet är förvanskad.
—
Err WrongDat
2. Datan på minneskortet är en av typ som inte stöds
av detta digitala piano.
SV-73
CDP230R_sw.book
74 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Sånglista
SONG BANK
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
SV-74
WORLD
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
LONG LONG AGO
ON TOP OF OLD SMOKEY
SAKURA SAKURA
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
COME BIRDS
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
MY BONNIE
HOME SWEET HOME
AURA LEE
HOME ON THE RANGE
ALOHA OE
SANTA LUCIA
FURUSATO
GREENSLEEVES
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
THE MUFFIN MAN
LONDON BRIDGE
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
ANNIE LAURIE
BEAUTIFUL DREAMER
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR
HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
LITTLE BROWN JUG
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
YANKEE DOODLE
MY OLD KENTUCKY HOME
SZLA DZIEWECZKA
TROIKA
WALTZING MATILDA
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
OH! SUSANNA
CAMPTOWN RACES
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
TURKEY IN THE STRAW
JAMAICA FAREWELL
EVENT
SILENT NIGHT
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
PIANO/CLASSICS
MARY HAD A LITTLE LAMB
LE CYGNE FROM ”LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
JE TE VEUX
SONATA op.13 ”PATÉTIQUE” 2nd Mov.
HEIDENRÖSLEIN
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
AIR FROM ”SUITE no.3”
SPRING FROM ”THE FOUR SEASONS”
HABANERA FROM ”CARMEN”
BRINDISI FROM ”LA TRAVIATA”
HUNGARIAN DANCES no.5
MINUET IN G MAJOR
MUSETTE IN D MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
ARABESQUE (BURGMÜLLER)
CHOPSTICKS
DECK THE HALL
ODE TO JOY
AVE MARIA (GOUNOD)
SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
RÊVERIE
GYMNOPÉDIES no.1
GOING HOME FROM ”FROM THE NEW WORLD”
FÜR ELISE
TURKISH MARCH (MOZART)
SONATA op.27 no.2 ”MOONLIGHT” 1st Mov.
ETUDE op.10 no.3 ”CHANSON DE L’ADIEU”
THE ENTERTAINER
WEDDING MARCH FROM ”MIDSUMMER NIGHT’S
079
DREAM”
080
AMERICAN PATROL
081
FRÖHLICHER LANDMANN
082
LA CHEVALERESQUE
083
SONATA K.545 1st Mov.
084
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
085
VALSE op.64 no.1 ”PETIT CHIEN”
086
LIEBESTRÄUME no.3
087
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
088
CANON (PACHELBEL)
089
SERENADE FROM ”EINE KLEINE NACHTMUSIK”
090
MARCH FROM ”THE NUTCRACKER”
091
INVENTIONEN no.1
092
PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
093
SONATINA op.20 no.1 1st Mov.
094
HUMORESKE (DVO ÁK)
095
DOLLY’S DREAMING AND AWAKENING
096
LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
097
ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
098
TRÄUMEREI
099
MAPLE LEAF RAG
100
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
EXERCISE
101 - 150 EXERCISE I / II / III
DEMO TUNES
151 - 152 DEMO TUNES
USER SONGS
153 - 162 USER SONGS
CDP230R_sw.book
75 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
Referens
Fingersättningsguide
Fingered 1, Fingered 2 ackord
Fingered 3, Full Range ackord
Utöver ackorden som kan fingersättas med Fingered 1 och
Fingered 2 erkänns även följande ackord.
C
#
C
C
Cm
Gm Am
C
C
D
C
E
C
F
C
b
Bm
C
G
C
Ddim
C
b
A
C
b
B
C
b
A7
C
B
C
F7
C
#
Cm
C
Fm7
C
Dm
C
Gm7
C
Fm
C
b
A add9
C
Cdim
Caug *3
Csus4 *3
Csus2 *3
• Med Fingered 3 tolkas den lägsta noten som fingersätts
som basnot. Omvända former stöds inte.
• Med Full Range Chord tolkas ackordet som ett
fraktionsackord när den lägsta fingersatta noten befinner
sig ett visst avstånd från noten intill.
• Till skillnad från Fingered 1, 2 och 3 kräver Full Range
Chord tryck på minst tre tangenter för att bilda ett ackord.
C7
Cm7 *3
CM7
Cm7b5 *3
C7b5 *3
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7
Cdim7 *3
C69 *3
C6 *1 *3
Cm6 *2 *3
*1 Med Fingered 2, tolkas som Am7.
*2 Med Fingered 2, tolkas som Am7b5.
*3 Omvänd form stöds inte i vissa fall.
SV-75
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
O
O
X
O *2
O
O
X
O *3
O *3
O *3
66
67
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127 *1
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Recognized
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
MIDI Implementation Chart
Sostenuto
Soft pedal
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
**: inget samband
Remarks
Version : 1.0
76 ページ
Model: CDP-230R
CDP230R_sw.book
2014年2月28日 金曜日 午後3時27分
:True #
: Clock
: Commands
: All sound OFF
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Aux
Messages
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O
O
O
O
O *2
O (MSB only)
O
O *2
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127 *1
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send *4
Chorus send
RPN LSB, MSB
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Remarks
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
*1: Beror på tonen.
*2: För detaljer om NRPN, RPN och systemexklusiva meddelanden kan du se på
MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
*3: I enlighet med pedaleffektinställning.
*4: Denna produkt behandlar salfunktionen som en typ av efterklang.
X
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O *2
O 0 - 127
O *3
O *3
X
O
O *2
66
67
91
93
100, 101
System
Common
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
O
X
O *2
O
O
X
O *3
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Default
Changed
Recognized
Basic
Channel
Transmitted
O : Yes
X : No
Version : 1.0
2 ページ
Function
Model: CDP-230R
CDP230R_sw_Cover1-4.fm
2014年2月28日 金曜日 午後3時26分
CDP230R_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2014年2月28日 金曜日 午後3時26分
CDP-230R
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan det
digitala pianot tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
MA1402-B
CDP230-SW-1B
SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement