Casio | fx-9860G Slim | Brugervejledning til hardware | Casio fx-9860G Slim Brugervejledning til hardware

Casio fx-9860G Slim Brugervejledning til hardware
De
fx-9860G Slim
Hardware
Brugsvejledning
CASIO Globals website om uddannelse
http://edu.casio.com
CASIOs UDDANNELSESFORUM
http://edu.casio.com/forum/
Firma- og produktnavne, som anvendes i denne brugsvejledning, kan være registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere.
FØR LOMMEREGNEREN TAGES I BRUG
FØRSTE GANG...
Lommeregneren indeholder ingen batterier når du køber den.
Husk at følge nedenstående fremgangsmåde for at isætte batterier og justere
kontrastindstillingen før du bruger lommeregneren første gang.
1. Fjern batteridækslet på bagsiden af lommeregneren.
• Tryk på batteridækslet på punktet markeret med og skub det i pilens retning som vist
i illustrationen.
2. Isæt de batterier der følger med lommeregneren.
• Tryk batteriets negative (–) ende mod fjederen (figur A) og tryk samtidig den positive (+)
ende ned i hylsteret (figur B).
(figur A)
(figur B)
3. Kontroller at fjedrene ikke stikker ud til siden og at batterierne ikke glider ud af deres
position.
Korrekt placerede batterier.
20070201
4. Sæt batteridækslet på igen.
5. Tryk på knappen P på bagsiden af lommeregneren.
Vigtigt!
• Brug aldrig en tandstikker, blyant, eller et andet objekt hvor spidsen nemt kan knække.
Dette kan føre til funktionsfejl.
Knappen P
6. Tryk på midten af lommeregnerens panel og åbn det.
• Herefter vises hovedmenuen i displayet.
Anvend følgende fremgangsmåde for at justere kontrasten efter behov.
7. Anvend piletasterne til at flytte lysstyrken mod SYSTEM-ikonet, tryk U og derefter
(
).
8. Juster skærmbilledkontrasten.
• Tryk på C for at gøre skærmbilledets kontrastindstilling mørkere.
• Tryk på B for at gøre skærmbilledets kontrastindstilling lysere.
• Tryk på (INIT) for at vende tilbage til standardindstillingen for skærmbilledkontrast.
9. Tryk på K når kontrasten er som ønsket.
20070201
Vigtigt at vide om brugen af dette
produkt
Der vises en statuslinje og/eller en optaget-indikator på skærmen, når lommeregneren udfører en
beregning, skriver til hukommelsen eller læser fra hukommelsen.
Optaget-indikator
Statuslinje
Tryk aldrig på knappen P og fjern aldrig batterierne fra lommeregneren, når statuslinjen eller
optaget-indikatoren vises på skærmen. Dette kan medføre at der slettes data i hukommelsen,
eller at lommeregneren ikke fungerer korrekt.
Lommeregneren er udstyret med en flash-hukommelse til lagring af data. Det anbefales, at du
altid sikkerhedskopierer dine data til flash-hukommelsen. Se “Brug af hukommelsesstyring” (side
11-1) i den særskilte brugsvejledning til Software Version 2.00, for detaljerede oplysninger om
proceduren for sikkerhedskopiering.
Du kan også overføre data til en computer ved hjælp af Program-Link-softwaren (FA-124), der
følger med lommeregneren. Program-Link-softwaren kan også bruges til at sikkerhedskopiere
data til en computer.
20070201
20090401
Vigtigt at vide om håndtering
• Lommeregneren indeholder følsomme dele. Forsøg ikke selv at skille den ad.
• Lommeregneren må ikke tabes eller udsættes for hårde slag.
• Lommeregneren må ikke opbevares eller efterlades på steder, der udsættes for høje
temperaturer, høj luftfugtighed eller store mængder støv. Hvis lommeregneren udsættes for
lave temperaturer, kan den tage længere tid om at vise resultater, og det kan føre til, at den ikke
fungerer. Lommeregneren virker korrekt, når den atter får normal temperatur.
• Skærmen bliver blank og tasterne fungerer ikke, når der foretages beregninger. Når du bruger
tastaturet, skal du se på skærmen for at sikre, at alle tasteoperationer udføres korrekt.
• Skift batterierne ud en gang årligt, uanset hvor meget lommeregneren er blevet brugt. Lad aldrig
brugte batterier sidde i batterirummet. De kan lække og beskadige lommeregneren.
• Anvend ikke et oxyrid-batteri eller en anden type nikkelbaseret, primært batteri med dette
produkt. Inkompabilitet mellem sådanne batterier og produktspecifikationerne kan resultere i
kortere batterilevetid og fejlfunktion af produktet.
• Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis et barn sluger et
batteri.
• Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, til at rengøre lommeregneren. Tør
den af med en tør, blød klud, eller med en hårdt opvredet klud dyppet i en neutral sæbeopløsning.
• Vær forsigtig, når du tørrer støv af skærmen, så den ikke bliver ridset.
• Producenten og dennes leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over
for dig eller andre for skader, udgifter, tabt fortjeneste, tabt opsparing eller nogen anden form
for erstatningsansvar, der måtte opstår som følge af tab af data og/eller formler på grund af
funktionsfejl, reparationer eller udskiftning af batteri. Du er ansvarlig for at udarbejde fysiske
optegnelser over data for at beskytte dig mod sådanne tab af data.
• Batterier, LCD-skærmen eller andre komponenter må ikke bortskaffes ved afbrænding.
• Sørg for, at afbryderen står på OFF, når du skifter batterier.
• Hvis lommeregneren udsættes for en stærk, elektrostatisk ladning, kan indholdet i hukommelsen
blive beskadiget, eller tasterne kan holde op med at fungere. Hvis det er tilfældet, skal
lommeregneren nulstilles for at slette hukommelsen og genoprette tastefunktionen.
• Hvis lommeregneren af en eller anden grund ophører med at fungere korrekt, skal du trykke på
knappen P bag på lommeregneren med en tynd og spids genstand. Bemærk, at dermed bliver
alle data i lommeregnerens hukommelse slettet.
• Bemærk, at stærke vibrationer eller slag, der påføres under udførelsen af et program, kan få
udførelsen til at standse, eller kan beskadige indholdet i lommeregnerens hukommelse.
• Brug af lommeregneren i nærheden af et fjernsyn eller en radio kan forårsage forstyrrelse
i tv- eller radiomodtagelsen.
• Før du går ud fra, at lommeregneren har en funktionsfejl, skal du genlæse denne brugsvejledning
grundigt og sikre, at problemet ikke er opstået på grund af manglende batterikriaft, programmeringseller betjeningsfejl.
20070201
Lav fysiske fortegnelser over al vigtig data!
Lav batterikraft eller forkert udskiftning af batterierne kan betyde, at de data, der er gemt
i hukommelsen, bliver ødelagt eller går tabt. Gemte data kan også blive påvirket af stærk
elektrostatisk ladning eller hårde slag. Det er dit ansvar at lave sikkerhedskopier af data for
at undgå tab.
CASIO Computer Co., Ltd. kan på ingen måde holdes ansvarlig for særlige, yderligere eller
hændelige skader eller følgeskader, der opstår i forbindelse med eller på grund af købet eller
brugen af disse materialer. Desuden kan CASIO Computer Co., Ltd. ikke holdes ansvarlig for
nogen form for krav for tredjemands brug af disse materialer.
• Indholdet af brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel.
• Brugsvejledningen eller dele heraf må ikke gengives i nogen form uden producentens
udtrykkelige, skriftlige samtykke.
• Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation.
20070201
Indhold
1. Tasteoversigt
2. Brug af baggrundslys
3. Specifikationer
4. Genstart og nulstilling
5. Strømforsyning
20070201
20090401
1-1
Tasteoversigt
1. Tasteoversigt
20070201
20090401
2-1
Brug af baggrundslys
2. Brug af baggrundslys
Din lommeregner er udstyret med baggrundslys til lettere læsning, selv i mørke. Du kan
spare på batterierne ved at begrænse brugen af baggrundslys og kun bruge det når det er
nødvendigt.
S Sådan tænder du for baggrundslyset
• Tryk på <(LIGHT) for at tænde for baggrundslyset.
• Skift af tænd/sluk-tast til baggrundslys
Du kan konfigurere lommeregneren, så baggrundslyset tændes når der trykkes på en
vilkårlig tast, i stedet for kræve at <(LIGHT) skifter mellem tændt og slukket baggrundslys.
Se “Sådan angiver du baggrundsnøglen” (side 12-2) i den særskilte brugsvejledning til
Software Version 2.00, for detaljerede oplysninger.
• Baggrundslysets varighed
Baggrundslyset slukkes automatisk, hvis du ikke trykker på nogen tast i et forudindstillet
tidsrum (30 sekunder eller 10 sekunder).
• Hvis du trykker på en tast, forlænges baggrundslysets varighed i det relevante
forudindstillede tidsrum (30 eller 10 sekunder).
• Se “Sådan angiverr du baggrundslysets varighed” (side 12-2) i brugsvejledningen til
Software Version 2.00, for oplysninger om, hvordan du angiver 30 eller 10 sekunder som
baggrundslysets varighed.
• Baggrundslys og batteriets levetid
• Hyppig brug af baggrundslys forkorter batteriets levetid.
• Følgende retningslinjer viser hvordan brugen af baggrundslys påvirker batteriets levetid.
Det er baseret på at der anvendes et nyt sæt alkaliske batterier ved en temperatur på
25°C.
Brug af baggrundslys
Batteriets omtrentlige levetid
5 minutters beregning, 55 minutters visning pr. time;
uden brug af baggrundslys
140 timer
5 minutters beregning, 55 minutters visning, 3
minutters brug af baggrundslys pr. time
130 timer
5 minutters beregning, 55 minutters visning, 15
minutters brug af baggrundslys pr. time
100 timer
5 minutters beregning, 55 minutters visning pr. time;
konstant brug af baggrundslys
20070201
20090401
50 timer
3-1
Specifikationer
3. Specifikationer
Variabler: 28
Beregningsområde:
–99
p1 s 10
til p9,999999999 s 1099 og 0. Interne handlinger bruger en 15-cifret mantisse.
Område for eksponentialvisning: Norm 1: 10–2 > |x|, |x| 1010
Norm 2: 10–9 > |x|, |x| 1010
Programkapacitet: 62.000 byte (maks.)
Kapacitet for lagerhukommelse: 1,5MB (maks.)
Strømforsyning:
To AAA-batterier (LR03 (AM4))
Strømforbrug: 0,3 W
Omtrentlig batterilevetid:
200 timer (uafbrudt visning af hovedmenu)
140 timers uafbrudt drift (5 minutters beregning, 55 minutters visning)
130 timers uafbrudt drift (5 minutters beregning, 55 minutters visning, 3 minutters brug af
baggrundslys)
1 år (ubrugt og uden strømtilførsel)
• Nedenstående kan være medvirkende til at forkorte batteriernes levetid.
- Hyppig brug af baggrundslys
- Sekventiel udførelse af programberegninger
- Visse typer batterier
Automatisk slukning:
Lommeregneren slukkes automatisk efter ca. 10 minutter eller 60 minutter efter sidste
handling.
Omgivende temperatur: 0 °C til 40 °C
Mål: 89 (D) × 122 (B) × 20,7 (H) mm (ved smalleste punkt når dækslet er lukket);
H er 23,8 mm ved bredeste punkt.
Vægt: Ca. 200 g (inklusiv batterier)
20070201
20090401
3-2
Specifikationer
Datakommunikation
3-pins serielport
Metode: Start-stop (asynkron), halv duplex
Overførselshastighed (BPS):
115.200 bit/sek. (normal)
9.600 bit/sek. (ved tilslutning til CFX-9850/fx-7400 series; Send-/modtag-kommandoer)
38.400 bit/sek. (send38k-/modtag38k-kommandoer)
<115.200 bit/sek.>
Paritet: LIGE
Bitlængde: 8 bit
Stopbit:
Send: 1 bit
Modtag: 1 bit
Omfatter paritet (Ingen) på 1 bit
Kontrol af X ON/X OFF: Ingen
<9.600, 38.400 bit/sek.>
Paritet: Ingen
Bitlængde: 8 bit
Stopbit:
Send: 3 bit
Modtag: 2 bit
Omfatter paritet (Ingen) på 1 bit
Kontrol af X ON/X OFF: Ingen
USB-port
I overensstemmelse med USB-standard 1.1
20070201
4-1
Genstart og nulstilling
4. Genstart og nulstilling
S Genstart
Hvis lommeregneren begynder at fungere unormalt, kan du genstarte den ved at trykke
på knappen P. Bemærk dog, at du kun bør bruge knappen P som en sidste udvej. Normalt,
genstartes lommeregnerens styresystem når du trykker på knappen P, så programmer,
graffunktioner og andre data i lommeregnerens hukommelse, bevares.
Knappen P
Vigtigt!
Lommeregneren tager backup af brugerdata (hovedhukommelsen), når du slukker for den og
indlæser disse data når du tænder for den igen.
Når du trykker på knappen P, genstartes lommeregneren og indlæser de data der er taget
backup af. Dette betyder, at hvis du trykker på knappen P efter du har redigeret et program,
en graffunktion, eller andre data, vil alle data der ikke er taget backup af, gå tabt.
S Nulstil
Brug nulstil, når du vil slette alle de data der aktuelt findes i lommeregnerens hukommelse
og ændre alle tilstandsindstillinger til deres standardindstillinger.
Tag først en skriftlig kopi af alle vigtige data, før du udfører nulstillingen. Se “Nulstilling” (side
12-4) i den særskilte brugsvejledning til Software Version 2.00, for detaljerede oplysninger.
20070201
20090401
5-1
Strømforsyning
5. Strømforsyning
Denne lommeregner får strøm fra to AAA-batterier (LR03 (AM4)).
Hvis følgende meddelelse vises, skal du slukke for lommeregneren med det samme og
udskifte batterierne som angivet.
Hvis du fortsat bruger lommeregneren, lukkes den automatisk for at beskytte indholdet
i hukommelsen. Du kan ikke tænde for lommeregneren, før batterierne er udskiftet.
Sørg for at udskifte batterierne mindst en gang årligt, uanset hvor meget lommeregneren er
blevet brugt.
De batterier, der følger med lommeregneren, aflades en smule under transport og
opbevaring. Derfor skal de muligvis udskiftes hurtigere, end man normalt forventer af et
batteris levetid.
20070201
20090401
5-2
Strømforsyning
I Udskiftning af batterier
Bemærk!
Hvis batterierne isættes forkert, kan de eksplodere eller lække og således beskadige
lommeregnerens indvendige dele. Vigtigt at vide om batterierne:
• Sørg for, at batteriernes positive (+) og negative (–) poler vender korrekt.
• Bland aldrig forskellige typer batterier.
• Bland aldrig gamle og nye batterier.
• Lad aldrig brugte batterier sidde
i batterirummet.
• Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge
lommeregneren i en længere periode.
• Undgå at genoplade de batterier, der følger
med lommeregneren.
• Undgå at udsætte batterierne for direkte
varme. Undgå, at de bliver afladet, og
forsøg aldrig at skille dem ad.
(Hvis der fremkommer lækage af et batteri, skal du rengøre batterirummet med det samme
og sørge for, at batterivæsken ikke kommer i kontakt med huden).
Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis et barn sluger
et batteri.
S Sådan udskiftes batterierne
• Undgå at tænde for lommeregneren, hvis batterierne er fjernet eller ikke isat korrekt. Dette
kan bevirke, at data slettes i hukommelsen, og at lommeregneren ikke virker korrekt. Hvis
forkert håndtering af batterierne er årsag til sådanne problemer, skal du isætte batterierne
korrekt og derefter udføre handlingen RESET for at fortsætte normal brug.
• Sørg for at udskifte begge batterier med nye batterier.
Hvis man slukker for lommeregneren, mens en eActivity redigeres, og derefter udskifter
batterierne, kan dette medføre, at den data, der redigeres, slettes. Husk at gemme
eActivity-dataen, inden du slukker for lommeregneren og skifter batterier.
20070201
5-3
Strømforsyning
1. Tryk på M(OFF) for at slukke for lommeregneren.
2. For at sikre at du ikke ved en fejl kommer til at trykke på M når du skifter batterier,
bør du folde lukkeanordningen sammen på lommeregneren.
3. Fjern batteridækslet på bagsiden af lommeregneren.
• Tryk på batteridækslet på punktet markeret med og skub det i pilens retning som
vist i illustrationen.
4. Fjern begge de gamle batterier.
5. Isæt to nye batterier og kontroller at de positive (+) og negative (–) ender vender
korrekt.
• Tryk batteriets negative (–) ende mod fjederen (figur A) og tryk samtidig den positive
(+) ende ned i hylsteret (figur B).
(figur A)
(figur B)
20070201
5-4
Strømforsyning
6. Kontroller at fjedrene ikke stikker ud til siden og at batterierne ikke glider ud af deres
position.
Korrekt placerede batterier.
7. Sæt batteridækslet på igen..
8. Tryk på knappen P på bagsiden af lommeregneren.
Vigtigt!
• Brug aldrig en tandstikker, blyant, eller et andet objekt hvor spidsen nemt kan
knække. Dette kan føre til funktionsfejl..
9. Tryk på midten af lommeregnerens panel og åbn det..
• Herefter vises hovedmenuen i displayet..
I Om funktionen Auto Power Off
Lommeregneren slukkes automatisk, hvis du ikke udfører handlinger inden for den angivne
tidsperiode for automatisk slukning. Du kan angive en periode på 10 eller 60 minutter. Se
“Indstilling af egenskaber for strømforsyning” på side 12-1 i brugsvejledningen til Software
Version 2.00. Tryk på M for at tænde lommeregneren.
# Hvis tallene på skærmen ser for lyse ud
og er svære at se, når du har tændt for
lommeregneren, skal du justere kontrasten.
20070201
20090401
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
Dette mærke gælder udelukkende i EU-lande.
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA0904-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising