Casio | XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256 (Serial Number: D****A) | Průvodce nastavením | Casio XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256 (Serial Number: D****A) Průvodce nastavením

Casio XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256 (Serial Number: D****A) Průvodce nastavením
GISwRPDPlFiCzNr
Deutsch
DATA PROJECTOR
XJ-A141 / XJ-A146*
XJ-A241 / XJ-A246*
XJ-A251 / XJ-A256*
*
*
*
*
*
Modelle mit USB-Port
Modelli con porta USB
Modeller med USB-port
Modelos com porta USB
Setup-Anleitung
Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für
späteres Nachschlagen auf.
Italiano
Guida di setup
Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di
mano per riferimenti futuri.
Svenska
Installationshandbok
Förvara all användardokumentation nära till hands för
framtida referens.
* Modellen met USB-aansluitingen
*
* USB-portilliset mallit
*
* USB-portmodeller
Português
Guia de Configuração
Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à
mão para futuras referências.
Nederlands
Instelgids
Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere
naslag.
Suomi
Asetusopas
Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä
tulevaa tarvetta varten.
• Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen
Modelle sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhältlich.
• Alcuni modelli riportati da questa Guida dell’utilizzatore potrebbero
non essere disponibili in determinate aree geografiche.
• Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshäfte saluförs
inte i vissa områden.
• Alguns modelos cobertos neste Guia do Usuário podem não
se encontrar disponíveis em certas áreas geográficas.
• Sommige modellen uit deze Gebruiksaanwijzing zijn mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden.
• Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät
välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla.
• Det kan være at noen av modellene som omtales i denne
bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.
Norsk
Oppsettguide
Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig
for fremtidig bruk.
Obsah
Bezpečnostní pokyny............................... Cz-1
Stručná příručka......................................Cz-10
Pokyny týkající se obsluhy...................... Cz-6
Hlavní technické údaje ...........................Cz-11
Obecný průvodce ..................................... Cz-9
Vybalení
Při vybalování zásilky s projektorem se ujistěte, že byly dodány všechny níže uvedené položky.
•
•
•
•
•
•
DATAPROJEKTOR
Dálkový ovladač (YT-110)
Testovací baterie (velikost AAA – 2 ks)
Síťový kabel
Kabel Mini D-Sub
Zvláštní kabel AV
•
•
•
•
•
•
Brašna
Disk CD-ROM*
Průvodce nastavením
List „Čtěte nejdřív“
Záruční list
Bezdrátový adaptér (Dodává se pouze k modelům vybaveným porty USB.)
* Disk CD-ROM dodávaný k projektoru obsahuje dokument „Návod k použití“ ve formátu PDF.
Obsahuje také PDF příručky „Průvodce funkcemi USB“ pro modely vybavené porty USB a „Průvodce
bezdrátovými funkcemi“. Disk CD-ROM obsahuje také následující software:
• Wireless Connection 3
• EZ-Converter FA
• ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector
• Multi Projection Camera Update Software
z DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated ve Spojených státech.
z Microsoft, Windows, Windows Vista a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
z HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
z Apple a Macintosh jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech.
z Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
z XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech.
z ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc.
ve Spojených státech a dalších zemích.
z Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
z Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez předchozího upozornění.
z Kopírování této příručky, ať zčásti nebo vcelku, je zakázáno. Příručku smíte používat pro vlastní osobní
využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích stran
vyplývající z používání tohoto produktu nebo této příručky.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky způsobené ztrátou
dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
z Ukázková vyobrazení v této příručce slouží pouze pro informaci a nemusí se přesně shodovat
s obrazovkami, které vytváří vlastní produkt.
Cz
Bezpečnostní pokyny
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali tento výrobek CASIO. Před jeho použitím si nezapomeňte přečíst
tyto „Bezpečnostní pokyny“. Po přečtení si návod k použití dobře uložte pro případné budoucí použití.
Bezpečnostní symboly
V návodu k použití a na vlastním produktu jsou uvedeny různé symboly, které zaručují bezpečné
používání a ochranu vás i dalších osob před nebezpečím poranění a poškození. Význam každého
symbolu je vysvětlen níže.
*Nebezpečí
*Varování
*Upozornění
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci vzniká nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci hrozí možné nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
Tento symbol označuje informace, při jejichž ignorování nebo nesprávné
aplikaci hrozí možné nebezpečí zranění nebo materiální škody.
Příklady ikon
’
!
$
Trojúhelník označuje situaci, které musíte věnovat pozornost. Zobrazený příklad znázorňuje, že
byste měli podniknout opatření proti úrazu elektrickým proudem.
Kruh s procházející čárou označuje informaci o činnostech, které byste neměli provádět.
Konkrétní činnost je znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje zákaz
demontáže.
Černý kruh označuje informace o činnostech, které musíte uskutečnit. Konkrétní činnost je
znázorněna vyobrazením v kruhu. Zobrazený příklad znázorňuje, že musíte odpojit síťový kabel
ze zásuvky.
Bezpečnostní opatření během použití
* Varování
● Kouř, zápach, teplo a jiné anomálie
-
Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní
zápach nebo jinou anomálii, používání
projektoru okamžitě zastavte. Při dalším
používání vzniká nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě
podnikněte následující kroky.
1. Projektor odpojte.
2. Obraťte se na původního prodejce nebo
autorizované servisní středisko CASIO.
● Závada
-
Pokud obraz nevypadá normálně nebo se
i při správné obsluze projektoru
vyskytnou jiné nenormální operace,
používání projektoru okamžitě zastavte.
Při dalším používání vzniká nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým proudem.
Okamžitě podnikněte následující kroky.
1. Projektor vypněte.
2. Projektor odpojte.
3. Obraťte se na původního prodejce nebo
autorizované servisní středisko CASIO.
Cz-1
Bezpečnostní pokyny
● Napájecí kabel
+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
● Voda a cizí předměty
Při nesprávném použití kabelu vzniká
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem.
Vždy dodržujte následující pokyny.
Používejte pouze příslušenství dodávané
k projektoru.
Ujistěte se, že používáte napájení se stejnou
velikostí napětí, jaká je určena pro projektor.
Síťovou zásuvku nepřetěžujte připojením příliš
velkého množství přístrojů.
Síťový kabel neumísťujte do blízkosti kamen.
Nepoužívejte napájecí kabel, který spojuje
projektor s jiným přístrojem.
Zásuvku, z níž se projektor napájí, nesdílejte
s jinými přístroji. Pokud používáte prodlužovací
kabel, ujistěte se, že jeho proudová kapacita
vyhovuje hodnotě příkonu projektoru.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je dosud
smotaný.
Používejte pohodlně umístěnou síťovou zásuvku,
která je v případě nutnosti odpojení projektoru
snadno k dosažení.
Při poškození síťového kabelu vzniká
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem.
Vždy dodržujte následující pokyny.
Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké
předměty a nikdy ho nevystavujte teplu.
Ujistěte se, zda není napájecí kabel přiskřípnutý
mezi stěnou a regálem nebo stolem, na němž je
projektor umístěn. Napájecí kabel také nikdy
nepřikrývejte čalouněním nebo jiným předmětem.
Napájecí kabel se nikdy nepokoušejte upravovat,
dbejte na to, aby se nepoškodil a nevystavujte ho
nadměrnému ohybu.
Napájecí kabel nezakrucujte a netahejte za něj.
Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
Jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Pokud projektor používáte v zemi, kde jste ho
zakoupili, používejte ho s napájecím kabelem,
který byl k němu dodán. Pokud budete projector
používat v jiné zemi, nezapomeňte koupit
a používat napájecí kabel, který je dimenzován
pro napětí používané v této zemi. Také se
ujistěte, že znáte bezpečnostní normy platné
v této zemi.
Pokud budete odcházet, dbejte na to, aby
byl projektor umístěn tam, kde nejsou
domácí mazlíčci či jiná zvířata, a odpojte
napájecí kabel od síťové zásuvky.
Napájecí kabel poškozený žvýkáním
může způsobit zkrat a hrozí nebezpečí
požáru.
+
%
%
Nikdy nedovolte, aby se do projektoru
dostala voda. Voda způsobuje nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým proudem.
Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo
jiné nádoby s vodou. Voda způsobuje
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem.
Pokud se voda, jiná tekutina nebo cizí
předmět (kov apod.) dostane do
projektoru, vzniká nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem. Pokud se
do vnitřku projektoru cokoli dostane,
okamžitě podnikněte následující kroky.
1. Projektor vypněte.
2. Projektor odpojte.
3. Obraťte se na původního prodejce nebo
autorizované servisní středisko CASIO.
● Demontáž a úpravy
!
Nikdy se nepokoušejte projektor rozebrat
nebo ho nějakým způsobem upravovat.
Projektor obsahuje velký počet
vysokonapěťových součástí, které
vytvářejí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a popálenin. Také si pamatujte,
že se na problémy způsobené
neautorizovanou demontáží nebo
úpravou projektoru nevztahuje záruka
a nevzniká nárok na opravu v servisech
společnosti CASIO.
Veškeré interní kontroly, nastavení a opravy
ponechte na původním prodejci nebo
autorizovaném servisním středisku CASIO.
● Pády a nárazy
-
Při dalším používání projektoru
poškozeného pádem nebo jiným
nesprávným zacházením vzniká
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Okamžitě podnikněte
následující kroky.
1. Projektor vypněte.
2. Projektor odpojte.
3. Obraťte se na původního prodejce nebo
autorizované servisní středisko CASIO.
-
Cz-2
Bezpečnostní pokyny
● Likvidace spálením
-
● Odvětrávací otvory
Projektor se nikdy nepokoušejte
zlikvidovat spálením. Může nastat
výbuch, kdy hrozí nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem.
Během provozu projektoru se odvětrávací otvory
značně zahřejí. Nikdy se jich nedotýkejte. Hrozí
nebezpečí popálení. Okolí odvětrávacích otvorů je
také docela horké. Na projektor nebo pod něj proto
nikdy nepokládejte předměty z plastů nebo jiných
materiálů citlivých na teplo. Hrozí nebezpečí jejich
deformace a odbarvení.
● Pohled do objektivu nebo do
odvětrávacích otvorů v době, kdy je
zapnutý světelný zdroj
-
Pokud je světelný zdroj zapnutý, nikdy se
nedívejte do objektivu nebo do
odvětrávacích otvorů. Intenzivní světlo
vyzařované projektorem může způsobit
poškození zraku.
● Blokování odvětrávacích otvorů
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby odvětrávací otvory
nebyly nikdy zablokovány. Jinak dojde
k nárůstu interní teploty, přičemž vzniká
nebezpečí požáru a poškození
projektoru. Při dotyku rozpáleného
projektoru hrozí nebezpečí popálení.
Vždy dodržujte následující pokyny.
Mezi projektorem a stěnami ponechte nejméně
30 cm.
Projektor neusazujte do míst s nedostatečnou
cirkulací vzduchu.
Projektor nikdy nezakrývejte přikrývkou nebo
jiným podobným předmětem.
Během používání projektor pokládejte na pevnou
a rovnou plochu. Nikdy nepoužívejte projektor
ležící na koberci, přikrývce, ručníku, čalounění
sedadla nebo jiném poddajném materiálu.
Během používání projektor nikdy nestavte na
stranu.
● Skříň projektoru
’
Skříň projektoru nikdy neotvírejte. Jinak
hrozí nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
$
Před čištění nezapomeňte projektor
vypnout a odpojit od síťové zásuvky.
V opačném případě hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
● Kryt objektivu
Před zapnutím projektoru nezapomeňte kryt
objektivu sundat. Pokud se projektor používá, kryt
nikdy nenechávejte nasazený.
● Umístění
Projektor nikdy neusazujte na následující typy míst.
Jinak hrozí požáru a nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
• Do blízkosti míst se silnými vibracemi
• Do prostoru s velkou vlhkostí nebo prašností
• Do kuchyní nebo jiných prostor vystavených
olejovým výparům
• Do blízkosti topidel, na vyhřívanou podlahu nebo
do míst vystavených přímému slunci
• Do míst vystavených teplotním extrémům
(Rozsah provozních teplot: 5°C až 35°C).
● Těžké předměty
Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na
něj nestoupejte. Jinak hrozí požáru a nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.
● Voda
Projektor nikdy neumísťujte do koupelny nebo tam,
kde existuje možnost, že bude postříkán vodou.
● Nestabilní umístění
-
● Čištění
Cz-3
Projektor nikdy nepokládejte na nestabilní
plochu nebo na vysokou polici. Přístroj
může spadnout a hrozí nebezpečí
zranění.
Bezpečnostní pokyny
● Používání projektoru na podstavci
s kolečky
* Upozornění
● Napájecí kabel
Jestliže používáte projektor na podstavci
opatřeném kolečky, ujistěte se, že pokud se
podstavec nepohybuje, jsou kolečka zajištěna.
-
● Bouřka
Během bouřky se nedotýkejte vidlice napájecího
kabelu.
•
● Dálkový ovladač
•
•
•
!
+
Nikdy se nepokoušejte dálkový ovladač
rozebrat nebo ho nějakým způsobem
upravovat. Jinak hrozí nebezpečí zásahu
elektrickým proudem, popálení a jiného
zranění. Veškeré interní kontroly,
nastavení a opravy ponechte na
původním prodejci nebo autorizovaném
servisním středisku CASIO.
Dálkový ovladač nikdy nenechte zvlhnout.
Voda způsobuje nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem.
● Elektromagnetické vlnění vyzařované
bezdrátovým adaptérem (který se
dodává k některým modelům)
-
Produkt nikdy nepoužívejte uvnitř letadla,
zdravotnického zařízení nebo v místech,
kde je používání těchto přístrojů
zakázáno. Elektromagnetické vlnění
může ovlivnit činnost elektronických
a lékařských přístrojů a způsobit nehodu.
Tento produkt nepoužívejte v blízkosti
přesných elektronických měřicích
přístrojů nebo elektronických zařízení,
která zpracovávají slabé
elektromagnetické signály.
Elektromagnetické vlnění může mít vliv
na činnost těchto zařízení a způsobit
nehody.
• Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiný
elektronický lékařský přístroj, použití tohoto
produktu konzultujte s lékařem nebo výrobcem
zařízení.
•
•
•
Při nesprávném použití kabelu vzniká
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Vždy dodržujte následující
pokyny.
Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte
vidlici a netahejte za kabel.
Vidlici zasuňte do zásuvky co nejdéle.
Po použití projektoru vidlici odpojte ze zásuvky.
Projektor odpojte od zásuvky také tehdy, jestliže
jej nebudete delší dobu používat.
Nejméně jednou za rok odpojte síťovou vidlici
a suchou tkaninou nebo vysavačem odstraňte
prach z prostoru kolem napájecího konektoru.
K čištění napájecího kabelu a hlavně vidlice
a konektoru nikdy nepoužívejte ředidlo.
Před přesunem nezapomeňte projektor nejprve
vypnout a odpojit od síťové zásuvky.
● Zálohování důležitých dat
+
Samostatně si uchovejte zapsané
záznamy všech dat uložených v paměti
projektoru. Kvůli závadě, údržbě apod. se
mohou data v paměti ztratit.
● Během projekce se ujistěte, že před
objektivem nestojí nic, co by
blokovalo světlo.
Předmět před objektivem vytváří nebezpečí
požáru.
● Efekt čočky
Před projektor se zapnutým světelným zdrojem
nikdy nestavte akvárium nebo jiný objekt, který
produkuje efekt čočky. Takový objekt přispívá
k nebezpečí požáru.
● Objektiv
Objektivu se nikdy nedotýkejte rukama.
● Bezdrátový adaptér (dodává se
k některým modelům)
-
Cz-4
Bezdrátový adaptér uchovávejte mimo
dosah malých dětí. Při náhodném
spolknutí bezdrátového adaptéru dochází
k narušení správného dýchání
a smrtelnému ohrožení života.
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny týkající se baterií
* Nebezpečí
Kryt objektivu
* Varování
+
+
Pokud se elektrolyt unikající z alkalických
baterií dostane do očí, okamžitě
podnikněte následující kroky.
1. Zasažené oči si nemněte! Opláchněte si je
čistou vodou.
2. Okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud tak
okamžitě neučiníte, hrozí nebezpečí ztráty
zraku.
Kryt objektivu tohoto dataprojektoru
využívá magnetický nástavec. Vzhledem
k tomu by se neměl používat v blízkosti
osoby, která nosí kardiostimulátor nebo
jiný elektrický lékařský přístroj. Pokud by
nastal problém, dejte kryt objektivu
z dosahu osoby, která se setkala
s problémem, a obraťte se na lékaře.
* Upozornění
* Varování
Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku
elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo
k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění.
Vždy dodržujte následující pokyny.
• Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat
a nedovolte, aby došlo k jejich zkratu.
• Baterie nikdy nevystavujte teplu ani je
nevhazujte do ohně.
• Nikdy nemíchejte staré baterie spolu
s novými.
• Nikdy nemíchejte baterie různých typů.
• Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet.
• Při vkládání dbejte na správnou orientaci
baterií.
+
* Upozornění
-
Kryt objektivu nedávejte do blízkosti
disket, magnetických karet, magnetických
pásků, předplacených karet, šeků
a všech ostatních médií, která používají
magnetický záznam. Kryt objektivu může
narušit data zaznamenaná na
magnetickém médiu.
Jiné
* Upozornění
Pokud se během delší doby bez čištění
nashromáždí uvnitř projektoru prach, hrozí
nebezpečí požáru a závady. Jednou ročně se
obraťte na původního prodejce nebo autorizované
servisní středisko CASIO a požádejte vyčištění
vnitřku projektoru. Mějte na paměti, že za čištění
budete platit.
Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku
elektrolytu a potřísnění okolního prostoru nebo
k výbuchu, kdy vzniká nebezpečí požáru a zranění.
Vždy dodržujte následující pokyny.
• Používejte pouze typ baterií
specifikovaný pro dálkový ovladače.
-
● Vybité baterie
Jakmile jsou baterie vybité, nezapomeňte je
z ovladače vyjmout.
• Pokud nebudete delší projektor dobu
používat, baterie z ovladače vyjměte.
+
● Likvidace baterií
Ujistěte se, že vybité baterie likvidujete v souladu
s pravidly a směrnicemi platnými ve vaší oblasti.
Cz-5
Pokyny týkající se obsluhy
Jednotka světelného zdroje
z Světelný zdroj projektoru využívá laser a LED.
z Životnost světelného zdroje je přibližně 20 000 hodin. Skutečná životnost závisí na podmínkách použití,
nastavení nakonfigurovaném v nabídce nastavení a rozdílech mezi jednotlivými světelnými zdroji.
z Životnost světelného zdroje je garantována v období uvedeném v záručním listu nebo po dobu
6 000 hodin, podle toho, co nastane dříve.
z Konec životnosti světelného zdroje se projeví poruchou ve vyzařování světla nebo výrazným poklesem
jeho jasu. O výměnu požádejte původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
Pamatujte si, že se na problémy způsobené neautorizovanou demontáží nebo úpravou projektoru
nevztahuje záruka a nevzniká nárok na opravu v servisech společnosti CASIO.
Pokyny týkající se laseru
Tento projektor laserovým zařízením třídy 1, které odpovídá normě IEC 60825-1.
z Tento projektor má vestavěný laserový modul. Jeho demontáž nebo úprava jsou velmi nebezpečné
a neměly by se provádět.
z Jakákoli operace nebo nastavení, které nejsou specifikovány v návodu k použiti, představují riziko
nebezpečného laserového vyzařování.
Spodní strana
Cz-6
Pokyny týkající se obsluhy
Další pokyny
Projektor je vyroben z přesných součástek. Nedodržení následujících pokynů může způsobit chybné
ukládání dat a závadu.
● Projektor nikdy nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Hrozí mu
nebezpečí závady a poškození.
z
z
z
z
z
z
z
Místa vystavená působení statické elektřiny
Místa vystavená teplotním extrémům
Místa s nadměrnou vlhkostí
Místa vystavená náhlým teplotním změnám
Místa s množstvím prachu
Místa vystavená vibracím, nakloněné či jinak nestabilní plochy
Místa, kde hrozí nebezpečí navlhnutí
● Vyhněte se používání projektoru v následujících podmínkách. Hrozí v nich
nebezpečí závady a poškození projektoru.
z Vyhněte se míst vystavených teplotním extrémům (rozsah provozních
teplot: 5°C až 35°C).
z Na projektor nikdy nestavte těžké předměty ani na něj nestoupejte.
z Do projektoru nikdy nevkládejte žádné cizí předměty ani nedovolte
jejich vniknutí.
z Na projektor nikdy neumísťujte vázy nebo jiné nádoby s vodou.
● Pokud projektor uklízíte nebo provádíte jinou operaci, která vyžaduje jeho
přemístění nebo přesměrování, dejte pozor, ať si pod projektor neskřípnete
prsty.
● V dálkovém ovladači nikdy dlouho neponechávejte vybité baterie.
Elektrolyt unikající z vybitých baterií může způsobit závadu a poškození dálkového ovladače.
● K čištění používejte měkkou suchou tkaninu.
Při velkém znečištění použijte měkkou tkaninu navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího
prostředku. Před setřením z tkaniny vyždímejte nadbytečnou vodu. K čištění projektoru nikdy
nepoužívejte ředidlo, benzín nebo jiný těkavý prostředek. Může dojít ke smazání značek a na krytu se
mohou vytvořit skvrny.
● Chybějící body
I když je projektor vyráběn pomocí nejpokročilejších digitálních technologií, které jsou dnes k dispozici,
některé body na projekční ploše mohou chybět. To je normální a nejedná se o závadu.
● Během projekce nikdy přístroj nevystavujte silným nárazům.
Pokud by byl projektor vystaven silnému nárazu, promítaný obraz se na okamžik přeruší. Po nějaké době
se opět obnoví, ale nemusí mít správnou barvu nebo může být doprovázen chybovou zprávou.
Pokud má promítaný obraz nesprávnou barvu, znovu zvolte aktuální zdroj vstupního signálu. Pokud se
neobnoví správná barva promítaného obrazu, projektor vypněte a poté znovu zapněte.
Pokud se obraz objeví s chybovou zprávou, vyřešte problém podle pokynů vysvětlených v kapitole
„Indikace chyb a varovná hlášení“ v návodu k použití na disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
Cz-7
Pokyny týkající se obsluhy
● Korekce lichoběžníkového zkreslení a kvalita obrazu
Korekce lichoběžníkového zkreslení pracuje na principu komprese obrazu před projekcí. Toto zpracování
může způsobit zkreslení obrazu nebo ztrátu jeho kvality. V tomto případě změňte orientaci projektoru
a/nebo projekční plochy tak, aby se co nejvíc shodovala s vyobrazením v kapitole „Uvedení projektoru do
provozu“ v návodu k použití na disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
Pokud je kvalita obrazu nejvyšší prioritou, vypněte automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení
a projektor umístěte tak, aby mířil přímo na projekční plochu.
z I když je váš projektor stále v záruce, za opravu závady způsobené dlouhodobým nepřetržitým
provozem projektoru (např. 24 hodin) budete muset platit. To se týká i případů, kdy byl projektor
uveden do provozu a používán bez dodržení pokynů kapitoly „Pokyny k nastavení“ v návodu k použití
na disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
Pokyny k zacházení s projektorem po použití
Odvětrávací otvory projektoru a jejich okolí se během provozu
značně zahřívají a zůstávají stále horké i bezprostředně po vypnutí
projektoru. Vzhledem k tomu byste měli projektor při každém
přenášení držet z boku, jak znázorněno na obrázku.
Ukládání projektoru do brašny
Před uložením projektoru do brašny si ověřte, zda ještě není horký.
Čištění projektoru
z Pravidelně čistěte vnější části projektoru, objektiv, nasávací a odvětrávací otvory.
z Kolem nasávacích otvorů se obvykle hromadí prach a špína. Proto byste měli k pravidelnému čištění
nashromážděného prachu a špíny používat vysavač.
z Při dalším používání projektoru s nashromážděným prachem v okolí nasávacích otvorů může dojít
k přehřátí vnitřních součástí a následně k závadě.
z Za určitých provozních podmínek se může prach a špína nashromáždit i kolem odvětrávacích otvorů
projektoru. V tomto případě použijte k jejich vyčištění stejný postup jako je popsaný výše.
Cz-8
Obecný průvodce
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Indikátory
Tlačítko [P] (Vypínač)
Čidlo jasu
Ovládací panel
Kryt bezdrátového adaptéru
(pouze modely XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256)
Nasávací otvory
Nasávací otvory
Kryt objektivu
(Magnetický nástavec k projektoru)
Odvětrávací otvory
Přijímač signálu dálkového ovladače
Západka
Zadní nožka
Cz-9
Přední nožka
Projekční objektiv
Stručná příručka
Tento oddíl vysvětluje postup uvedení do provozu až k bodu zahájení projekce.
Podrobné informace o individuálních operacích naleznete v návodu k použití (UsersGuide_Czech.pdf) na
disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
1. Vložte baterie do dálkového ovladače.
☞ „Vkládání baterií do dálkového ovladače“ (Návod k použití)
2. Projektor umístěte na rovný a pevný stůl, desku nebo podstavec a ujistěte se, že je
kolem něj dostatek místa.
☞ „Uvedení projektoru do provozu“, „Pokyny k nastavení“ (Návod k použití)
3. Podle vyobrazení na straně Cz-9 upravte vertikální úhel projektoru.
1 Zvedněte přední stranu projektoru a stiskněte západku. Ze spodní části projektoru se vysune
přední nožka.
2 Současně s přidržením západky zvedněte a spusťte předek projektoru. Až bude přední nožka
v požadované výšce, západku uvolněte. V této poloze se přední nožka zajistí.
3 Otáčením zadní nožky jemně upravte vodorovný sklon projektoru.
4. Dodávaným napájecím kabelem zapojte projektor do síťové zásuvky.
5. Projektor připojte k výstupu obrazového zařízení a zařízení zapněte.
☞ „Připojení k výstupu obrazového zařízení“ (Návod k použití)
6. Sejměte kryt objektivu projektoru.
7. Stiskem [P] (Vypínač) projektor zapněte.
z Při prvním zapnutí projektoru se ve středu projekční plochy objeví okno „Language“. Vyberte
požadovaný jazyk.
8. K volbě zdroje vstupního signálu použijte tlačítko [INPUT].
☞ „Volba zdroje vstupního signálu“ (Návod k použití)
9. Tlačítka [ZOOM +] a [ZOOM –] na dálkovém ovladači použijte k nastavení velikosti
promítaného obrazu.
10. Tlačítka [FOCUS e] a [FOCUS r] na dálkovém ovladači použijte k zaostření
obrazu.
11. Po dokončení projekce stiskněte [P] (Vypínač).
z Poté se zobrazí výzva k potvrzení vypnutí. Chcete-li projektor vypnout, stiskněte [P] (Vypínač)
ještě jednou.
z Tento produkt umožňuje také připojení k IT systému napájení se sdruženým napětím (fáze-fáze) 230 V.
Pokud se dostanete do problémů...
Pokud během ovládání projektoru narazíte na nějaký problém nebo máte podezření, že projektor
nepracuje správně, vyhledejte kapitolu „Řešení problémů“ v návodu k použití (UsersGuide_Czech.pdf) na
disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
Cz-10
Hlavní technické údaje
Název modelu
Jas
(ANSI lumenů)
XJ-A141/XJ-A146/
XJ-A241/XJ-A246
XJ-A251/XJ-A256
2500
3000
Prostředí
Provozní teplota: 5 až 35°C
Provozní vlhkost: 20 až 80% (bez kondenzace)
Provozní nadmořská výška: 0 až 3 000 metrů nad mořem
Napájení
Požadavky 100-240 V stř., 50/60 Hz, 3,3 A - 1,4 A
Přibližné rozměry
297 (Š) x 210 (H) x 43 (V) mm
Hmotnost
Přibližně 2,3 kg
Údaje technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Cz-11
Batterij niet weggooien,
maar inlevern als KCA
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Printed in China
MA1209-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising