Casio XJ-L8300HN Brukerveiledning

Casio XJ-L8300HN Brukerveiledning
DATAPROJEKTOR
XJ-L8300HN
Bruksanvisning
• Du må lese "Sikkerhetsanvisningene" og forsikre deg om at du bruker dette produktet
korrekt.
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse.
• Besøk nettstedet under for siste versjon av denne bruksanvisningen.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP er et registrert varemerke for Texas Instruments i USA.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ og HDBaseT Alliance logoene er varemerker for HDBaseT Alliance.
• Blu-ray™ og logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association.
• PJLink er søkt registrert som varemerke eller registrert varemerke i Japan, USA og i andre
land og områder.
• Crestron, Crestron Connected og Crestron Connected logoene er registrerte varemerker for
Crestron Electronics, Inc. i USA.
• AMX er et registrert varemerke for AMX LLC i USA.
• XGA er et registrert varemerke for IBM Corporation i USA.
• Andre firma- og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker for sine
respektive eiere.
• Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forhåndsvarsel.
• Kopiering av denne bruksanvisningen er forbudt, også deler av den. Du har tillatelse til å
bruke denne bruksanvisningen for ditt personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten tillatelse
fra CASIO COMPUTER CO., LTD.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapt fortjeneste eller krav fra
tredjepart som følger av bruk av dette produktet eller denne bruksanvisningen.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for noen tap eller tap av fortjeneste
som skyldes feil ved eller vedlikehold av dette produktet, eller av noen annen årsak.
• Eksempler på skjermbilder i denne bruksanvisningen er kun for informasjon, og er kanskje
ikke helt lik de skjermbildene som produktet virkelig vil avgi.
2
Innholdsfortegnelse
Viktige sikkerhetsanvisninger .......................................................................................... 4
Laser og høy temperatur forholdsregler (se etiketten på projektoren) ...................... 10
Andre forholdsregler ....................................................................................................... 11
Introduksjon ..................................................................................................................... 13
Pakkens innhold ........................................................................................................ 13
Projektor sett utvendig .............................................................................................. 14
Kontroller og funksjoner ............................................................................................ 15
Plassering av projektoren ............................................................................................... 17
Velge plassering ....................................................................................................... 17
Oppnå en foretrukket størrelse av projisert bilde ...................................................... 17
Montere projektoren .................................................................................................. 19
Justere projisert bilde................................................................................................ 20
Tilkobling .......................................................................................................................... 21
Bruk .................................................................................................................................. 24
Start av projektoren ................................................................................................... 24
Bruk av menyene ...................................................................................................... 25
Låse projektoren ....................................................................................................... 26
Bytte inngangsignal ................................................................................................... 27
Slå av projektoren ..................................................................................................... 28
Menybruk .......................................................................................................................... 29
BILDE Meny ............................................................................................................. 29
VIS Meny .................................................................................................................. 32
INSTALLAERING Meny ........................................................................................... 33
SYSTEMOPPSETT: GRUNNLEGGENDE Meny ..................................................... 34
SYSTEMOPPSETT: AVANSERT Meny ................................................................... 34
INFORMASJON Meny.............................................................................................. 36
Fjernstyring av projektoren ............................................................................................ 37
Projektor RS-232C kontroll ............................................................................................. 40
Vedlikehold ...................................................................................................................... 45
Stell av projektoren ................................................................................................... 45
Lyskildeinformasjon .................................................................................................. 46
Feilretting ......................................................................................................................... 48
Spesifikasjoner ................................................................................................................ 49
Projektorspesifikasjoner ............................................................................................ 49
Mål ............................................................................................................................ 50
Timingtabell............................................................................................................... 51
Innholdsfortegnelse
3
Viktige sikkerhetsanvisninger
Forsiktighetsregler
Om sikkerhetssymboler
Ulike sikkerhetssymboler brukes i denne bruksanvisningen og på selve produktet, for å sikre
trygg bruk og å beskytte deg og andre mot faren for personskader og materielle skader.
Betydningen av hvert av symbolene er forklart under.
Fare
Dette symbolet angir informasjon som dersom den ignoreres eller
anvendes feil, vil føre til fare for dødelige eller alvorlige personskader.
Advarsel
Dette symbolet angir informasjon som dersom den ignoreres eller
anvendes feil, kan føre til dødelige eller alvorlige personskader.
Eksempler på symboler
En trekant indikerer en situasjon der du trenger å være forsiktig. Eksempelet vist her
indikerer at du bør ta forholdsregler mot elektrisk støt.
En sirkel med en linje gjennom indikerer informasjon om en handling du ikke skal
utføre. Den aktuelle handlingen er indikert ved figuren i sirkelen. Eksempelet vist her
betyr at demontering er forbudt.
En svart sirkel indikerer informasjon om en handling du må utføre. Den aktuelle
handlingen er indikert ved figuren i sirkelen. Eksempelet vist her indikerer at du må
trekke ut støpselet fra stikkontakten.
Sikkerhetsregler under bruk
Advarsel
• Tilsyn ved voksne er nødvendig når det er små barn til stede og spesielt
når det er mulighet for at små barn kan komme i kontakt med projektoren.
• Røyk, lukt, varme og annet unormalt
Dersom du registrerer røykt, rar lukt eller noe annet unormalt, stopp straks bruken av
projektoren,. Fortsatt bruk medfører fare for brann og elektrisk støt. Du skal umiddelbart
følge disse trinnene.
1. Ta kontakten ut av støpselet.
2. Kontakt den opprinnelige forhandleren eller et autorisert CASIO servicesenter.
• Feil
Stopp straks bruk av projektoren dersom skjermen ser unormal ut eller det inntrer noe
annet unormalt under bruken, selv om du bruker projektoren korrekt. Fortsatt bruk
medfører fare for brann og elektrisk støt. Du skal umiddelbart følge disse trinnene.
1. Skru av projektoren.
2. Ta kontakten ut av støpselet.
3. Kontakt den opprinnelige forhandleren eller et autorisert CASIO servicesenter.
4
Viktige sikkerhetsanvisninger
• Strømkabel
Misbruk av strømkabelen medfører fare for brann og elektrisk støt.
Forsikre deg om at du alltid leser og følger disse forholdsreglene.
• Pass på å bare bruke tilbehør som leveres med projektoren.
• Pass på at du bruker en strømkilde med samme spenning som spesifisert for projektoren.
• Ikke overbelast strømuttaket med for mye utstyr.
• Ikke plasser strømkabelen nært en ovn.
• Ikke bruk strømkabelen som følger med projektoren med annet utstyr.
• Ikke del strømforsyningen fra stikkontakten for projektoren med annet utstyr. Dersom du
bruker en skjøteledning, pass på at ampere-merkingen er kompatibel med strømforbruket for
denne projektoren.
• Bruk aldri strømkabelen når den fortsatt er bundet sammen.
• Bruk et lett tilgjengelig støpsel som du lett får tak i når du skal plugge ut projektoren.
En skadet strømkabel medfører fare for brann og elektrisk støt.
Forsikre deg om at du alltid leser og følger disse forholdsreglene.
• Plasser aldri tunge objekter på strømkabelen og utsett den aldri for varme.
• Pass på at strømkabelen ikke kommer i klem mellom veggen og understell/bord som
projektoren står på, og dekk aldri til strømkabelen med puter eller andre objekter.
• Strømkabelen må aldri endres, få skader eller utsettes for kraftig bøying.
• Ikke vri strømkabelen og aldri trekk i den.
Berør aldri strømkabelen eller støpselet med våte hender. Det kan føre til elektrisk støt.
• Ved bruk av denne projektoren i landet der du kjøpte den, pass på å bruke den medfølgende
strømkabelen. Ved bruk av projektoren i andre land, pass på å kjøpe og bruke er strømkabel
som er godkjent for spenningen i det aktuelle landet. Pass også på at du kjenner
sikkerhetsstandardene som gjelder for landet.
Når du går ut, pass på at projektoren er plassert utenfor rekkevidde av barn og fyr, og
trekk støpselet ut av stikkontakten. En strømkabel som er skadet av tygging kan føre til
kortslutning og brann.
• Vann og fremmedlegemer
La aldri vann komme på projektoren. Vann skaper fare for brann og elektrisk støt.
Plasser aldri en vase eller en annen vanninnholdig gjenstand oppå projektoren. Vann
skaper fare for brann og elektrisk støt.
Vann, annen væske eller fremmedlegemer (metall etc.) som kommer inn i projektoren
skaper fare for brann og elektrisk støt. Skulle noe komme inn i projektoren skal du
umiddelbart følge disse trinnene.
1. Skru av projektoren.
2. Ta kontakten ut av støpselet.
3. Kontakt den opprinnelige forhandleren eller et autorisert CASIO servicesenter.
Viktige sikkerhetsanvisninger
5
• Demontering og modifisering
Du skal aldri prøve å skru projektoren fra hverandre eller modifisere den på noen måte.
Projektoren inneholder en rekke høyspenningskomponenter som skaper fare for
elektrisk støt eller brannskader. Du skal også merke deg at problemer som forårsakes
av uautorisert demontering av projektoren eller modifisering ikke dekkes av garantien
og CASlO er ikke ansvarlig for reparasjon.
Forsikre deg om å la all innvendig inspeksjon, justering og reparasjon utføres av din
forhandler eller et autorisert CASI servicesenter.
• Fall og slag
Ved fortsatt å bruke projektoren etter at den har blitt skadet ved fall eller annen feil
behandling skaper fare for brann og elektrisk støt. Du skal umiddelbart følge disse
trinnene.
1. Skru av projektoren.
2. Ta kontakten ut av støpselet.
3. Kontakt den opprinnelige forhandleren eller et autorisert CASIO servicesenter.
• Avhending ved brenning
Du skal aldri prøve å bli kvitt projektoren ved å brenne den. Ved å gjøre det kan du
forårsake en eksplosjon som skaper fare for brann og personskade.
• Projektor lysstråling
• Du skal aldri se direkte inn i linsen, inntaksåpninger eller utgangsåpninger når lyset er
på. Når du slår projektoren på må du forsikre deg om at ingen ser direkte inn i linsen,
inntaksåpninger eller utgangsåpninger. Det sterke lyset som utstråles av projektoren
kan føre til øyeskader.
• Ikke prøv å bruke et forstørrelsesglass eller et annet lignende objekt til å bøye eller
reflektere projektorlyset og du skal aldri holde eller plassere et slikt objekt i
projektorlysets vei. Refraktert eller reflektert lys kan skinne inn i en persons øyner og
skape fare for øyeskader.
• Blokkering av åpningene
Aldri la åpningene blokkeres. Blokkering forårsaker innvendig overoppheting som
skaper fare for brann og at projektoren bryter sammen. Det er farlig å ta på projektoren
når den er varm. Dette utgjør en fare for brannskader. Forsikre deg om at du alltid leser
og følger disse forholdsreglene.
• La det være minst 30 cm (11,8 tommer) mellom projektoren og vegger. Oppretthold en
avstand på minst 30 cm (11,8 tommer) mellom overflater og andre sider av projektoren.
• Ikke sett projektoren inn på et sted med dårlig luftsirkulasjon.
• Dekk aldri over projektoren med et teppe eller noe lignende.
• Sett projektoren på et stødig, flat underlag under bruk. Du skal aldri bruke projektoren når
den står på et gulvteppe, teppe, håndkle, stolpute eller andre bøyelige overflater.
• Du skal aldri sette projektoren opp på en av sidene under bruk.
• Projektorkabinett
Aldri åpne projektorkabinettet. Det kan føre til elektrisk støt.
6
Viktige sikkerhetsanvisninger
• Rengjøring
Før du rengjør projektoren må du forsikre deg om at den er slått av og at kontakten er
tatt ut av støpselet. Hvis du ikke gjør det kan det føre til elektrisk støt.
• Luftutgangsåpninger
Utgangsåpningene blir veldig varme når projektoren er i gang. Du skal aldri ta på dem. Det
kan føre til brannskader. Områdene nær utgangsåpningene blir også ganske varme. Sett aldri
objekter som er laget av plast eller andre varmesensitive materialer nær eller under
projektoren. Dett fører til deformasjon og misfarging av objektet.
• Linsedeksel (hvis projektoren har et linsedeksel)
Vær sikker på at du har fjernet linsedekselet før du skrur på projektoren. Du skal aldri la
dekselet være festet på når projektoren er i bruk.
• Plassering
Ikke sett projektoren på de følgende typer steder. Ved å gjøre det skaper det fare for brann og
elektrisk støt.
• Nær et område som er utsatt for sterk vibrasjon
• Et område som er utsatt for store mengder fukt eller støv
• I et kjøkken eller et annet område som er utsatt for oljerøyk
• Nær en ovn, på et varmeteppe eller i et område som er utsatt for direkte sollys
• Et område som er utsatt for ekstreme temperaturer (brukstemperaturområdet er 5°C til 35°C
(41°F til 95°F)).
• Tunge objekter
Du skal aldri plassere tunge objekter på projektoren eller klatre oppå projektoren. Ved å gjøre
det skaper det fare for brann og elektrisk støt.
• Vann
Sett aldri projektoren på et baderom eller et annet sted hvor det er en sjanse for at den kan få
vannsprut på seg.
• Ustabil plassering
Du skal aldri plassere projektoren på en ustabil overflate eller på en høy hylle. Ved å
gjøre det kan du forårsake at den faller og skaper fare personskade.
• Bruk av projektoren på et understell med hjul
Når du bruker projektoren på et understell med hjul må du forsikre deg om at hjulene er låst
når du ikke beveger understellet.
• Lyn
Under uvær med lyn skal du ikke ta på kontakten til projektorens strømkabel.
• Fjernkontroll
Du skal aldri prøve å skru fjernkontrollen fra hverandre eller modifisere den på noen
måte. Ved å gjøre det øker du faren for elektrisk støt og andre personskader. Forsikre
deg om å la all innvendig inspeksjon, justering og reparasjon utføres av din forhandler
eller et autorisert CASI servicesenter.
Aldri la fjernkontrollen bli våt. Vann skaper fare for brann og elektrisk støt.
Viktige sikkerhetsanvisninger
7
• Ikke bruk brennbare gassprayer i nærheten
Ikke spray brennbar gass inn i eller i nærheten av projektoren. Gassen kan antenne og
skape brannfare.
Batteriforholdsregler
Fare
Skulle væske som lekker fra et alkalisk batteri komme i kontakt med øynene, skal du
umiddelbart følge disse trinnene.
1. Ikke gni deg i øynene! Skyll øynene med rent vann.
2. Kontakt en lege umiddelbart. Ved ikke å handle umiddelbart kan du miste synet.
Advarsel
Misbruk av batterier kan få dem til å lekke og sette flekker på området rundt dem, eller at de
eksploderer og dette kan føre til personskade. Forsikre deg om at du alltid leser og følger
disse forholdsreglene.
• Du skal aldri prøve å ta fra hverandre batterier og ikke la dem kortslutte.
• Aldri utsett batterier for varme eller kast dem i peisen.
• Du skal aldri blande gamle og nye batterier.
• Du skal aldri blande batterier av forskjellig type.
• Du skal aldri prøve å lade batteriene.
• Pass på at batteriene sitter riktig vei i batterihuset.
• Tomme batterier
Forsikre deg om at du fjerner batteriene fra fjernkontrollen så fort de er tomme.
• Fjern batteriene fra fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på en god stund.
• Avhending av batterier
Forsikre deg om at du avhender deg med brukte batterier i henhold til regler og lover som
gjelder for ditt område.
Projektor lysstråling
• Du skal aldri blokkere lysutgangen når lyset er på.
• Du skal aldri se direkte inn i linsen når lyset er på. Du må
utvise ekstra forsiktighet når det er barn tilstede.
8
Viktige sikkerhetsanvisninger
Risikogruppe 2
1. Som med enhver sterk lyskilde, skal du ikke se inn i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015
2. Det er mulig farlig optisk stråling som utgis fra dette produktet.
3. Ikke se inn i en lampe som er på. Kan være skadelig for øynene.
Om lyskildeenheten
• Projektorens lyskilde bruker en laser.
• Levetiden for lyskilden er satt til omtrent 20 000 timer. Den egentlige levetiden vil avhenge av
bruksforhold, innstillingene som konfigureres i oppsettsmenyen og forskjellene mellom hver
enkelt lyskildeenhet.
• Lyskildeenheten garanteres for tiden som er skrevet på garantisertifikatet eller i 6000 timer,
avhengig av hva som kommer først.
• Hvis lyskildeenheten ikke lyser eller det er et fall i lyskildeenhetens lysstyrke, er dette en
indikasjon på at levetiden til lyskildeenheten er nær slutten. Kontakt den opprinnelige
forhandleren eller et autorisert CASIO servicesenter for utskifting. Du skal også merke deg at
problemer som forårsakes av uautorisert demontering av projektoren eller modifisering ikke
dekkes av garantien og CASlO er ikke ansvarlig for reparasjon.
Innstilling forholdsregler
• Bruk et lett tilgjengelig støpsel som du lett får tak i når du skal plugge ut projektoren.
• La det være minst 30 cm (11,8 tommer) mellom projektoren og vegger. Oppretthold en
avstand på minst 30 cm (11,8 tommer) mellom overflater og andre sider av projektoren. Det
skal ikke være andre objekter innen de overnevnte avstandene fra projektoren. Du må passe
ekstra på å holde objekter borte fra projektorens inntaksåpninger og utgangsåpninger.
• Luftflyt fra klimaanlegg kan blåse varme som kommer fra området rundt projektorlinsen på en
slik måte at den skaper varmebølger som oppstår i det projiserte bildet. I så fall skal du
justere luftflyten til klimaanlegget eller flytte projektoren.
Viktige sikkerhetsanvisninger
9
Laser og høy temperatur forholdsregler
(se etiketten på projektoren)
Laser forholdsregler
Ikke USA-merking
60825-1: 2014.
1 : Denne projektoren er en klasse 1 laserenhet som samsvarer med IEC
• Denne projektoren har en innebygget lasermodul. Demontering eller modifisering er veldig
farlig og skal aldri utføres.
• Enhver operasjon eller justering som ikke spesifikt er oppgitt i bruksanvisningen utgjør en fare
for farlig eksponering for laserstråling.
U.S. Merke 2 : Denne projektoren er en klasse 3R laserenhet som samsvarer med IEC
60825-1: 2007.
• Denne projektoren har en innebygget lasermodul. Demontering eller modifisering er veldig
farlig og skal aldri utføres.
• Enhver operasjon eller justering som ikke spesifikt er oppgitt i bruksanvisningen utgjør en fare
for farlig eksponering for laserstråling.
Ventilasjonsåpninger forholdsregler (Merke 3 )
• Ventilasjonsåpninger blir veldig varme under projeksjon. Du skal aldri ta på åpningene
eller blokkere dem.
• Ikke putt inn fremmedlegemer.
Venstre side av projektoren (sett bakfra)
Merke
Merke
Merke
10
Laser og høy temperatur forholdsregler
3
1
2
Andre forholdsregler
Denne projektoren er laget av presisjonskomponenter. Hvis du ikke følger forholdsreglene, kan
dette føre til at den ikke kan lagre data og at den ikke fungerer.
• Du skal aldri bruke eller lagre projektoren på følgende steder. Det fører til feil og skade på
projektoren.
• Steder som er utsatt for elektrostatisk ladning
• Steder som er utsatt for ekstreme temperaturer
• Steder hvor det er ekstrem fuktighet
• Steder som er utsatt for plutselige temperaturforandringer
• Steder der det mye støv
• På skjelvende, skråstilt eller på annen måte ustabil overflate
• Steder der det er fare for at den blir våt
• Steder der det er store mengder røyk
• Steder der det er fare for saltskade
• Steder hvor korroderende gass (slik som svovelgass ved varme kilder) genereres
• Forsikre deg om at fjernkontrollens signalmottaker ikke utsettes for neonlys, sollys eller
andre sterke lys. Sterkt lys kan forårsake feil.
• Unngå å bruke projektoren under følgende forhold. Slike forhold fører til feil og skade på
projektoren.
• Unngå områder som er utsatt for ekstreme temperaturer (brukstemperaturområdet er 5°C
til 35°C (41°F til 95°F)).
• Du skal aldri plassere tunge objekter på projektoren eller klatre oppå projektoren.
• Putt aldri inn eller la fremmedlegemer falle inn i projektoren.
• Plasser aldri en vase eller en annen vanninnholdig gjenstand oppå projektoren.
• Når du setter projektoren ned eller utfører en operasjon som fører til at du beveger den eller
reorienterer den, må du passe på at du ikke klemme fingrene dine under projektoren.
• Du skal aldri la tomme batterier være inne i fjernkontrollen over lang tid.
Tomme batterier kan lekke, noe som fører til feil og skade på fjernkontrollen. Forsikre deg om
å bytte batterier minst en gang i året, uansett hvor mye du bruker fjernkontrollen denne tiden.
• Rengjør med en myk, tørr klut.
Dersom den er veldig skitten, kan du bruke en myk klut som har blitt fuktet i en svak løsning av
vann og mild nøytral såpe. Vri opp kluten for overflødig vann før du tørker. Du skal aldri bruke
fortynnere, bensin eller andre flyktige rengjøringsmidler til å rengjøre projektoren. Ved å gjøre
det kan etiketter fjernes og forårsake flekker på dekselet.
• Manglende skjermpunkter
Selv om denne projektoren er produsert med bruk av den mest avanserte digitalteknologien
tilgjengelig i dag, er det mulig at noen skjermpunkter mangler. Dette er normalt og innebærer
ikke en feil.
Andre forholdsregler
11
• Ikke utsett projektoren for sterke slag når den er i bruk.
Hvis projektoren ved et uhell utsettes for et sterkt slag, vil projeksjonsbildet umiddelbart bli
blankt. Bildet vil komme tilbake etter en stund, men det kan ha feil farge eller det kan komme
med en feilmelding.
Dersom det projiserte bildet har feil farge, velg en annen inndatakilde. Dersom dette ikke gir
bildet korrekt farge, slå av projektoren og slå deretter på igjen.
• Bruk et strømuttak nært projektoren. Bruk alltid projektoren slik at strømkabelen raskt kan
trekkes ut.
• Selv om projektoren fortsatt er innenfor garantiperioden, vil du måtte betale for reparasjonen
dersom problemet skyldes at projektoren har blitt brukt uten stopp i lange perioder (for
eksempel 24 timer) eller dersom projektoren var satt opp uten å følge "Forsiktighetsregler
ved oppsett".
• Bruk ved høye omgivelsestemperaturer eller i miljøer som er utsatt for store mengder støv,
oljerøyk, sigarettrøyk eller annen type røyk, kan det redusere lengden av utskiftingssykluser
og kreve hyppigere bytte av optisk utstyr og andre komponenter. Merk at du vil måtte betale
for slike bytter. For detaljer om utskiftingssykluser og kostnader, kontakt et autorisert CASIO
servicesenter.
• Kondens
Flytting av projektoren fra et kaldt rom til et varmt rom og lignende forhold kan føre til
kondensdannelse (dugging) på projektorens linse og/eller inne i projektoren, som kan føre til
at det projiserte bildet ser uklart ut eller til feil og andre problemer med projektoren. Dersom
det skjer, slå av projektoren og vent til kondensen går bort av seg selv. Når det er gjort vil
bildene projiseres normalt.
• Strømforsyning til eksternt utstyr
Å slå av projektoren vil også kutte strømmen til eksternt utstyr. Merk deg at strømforsyningen
også kuttes dersom projektoren slår seg av for omstart eller selvtestfunksjonen ved
automatisk slokking, på grunn av feil eller av andre årsaker. Avhengig av hva slags eksternt
utstyr som brukes, kan kutt av strømforsyningen også føre til at data kan gå tapt eller bli
ødelagt. Gjør det til en vane å lagre data på det eksterne utstyret som får strøm fra
projektoren. Merk at CASIO COMPUTER CO., LTD. ikke kan holdes ansvarlig for tap av eller
skader på data.
12
Andre forholdsregler
Introduksjon
Pakkens innhold
Pakk forsiktig ut og sjekk at du har fått alt som er vist under. Dersom noen av disse delen
mangler, vennligst kontakt salgsstedet.
Standard tilbehør
• Projektor
• Fjernkontroll, YT-310
• Kabelklipssett x 2
• Testbatterier (AA-størrelse x 2)
• Strømkabel, vekselstrøm
• RGB-kabel
• Arket "Forsiktighetsregler"
• Arket "Les dette først"
• Garanti*
• Det medfølgende tilbehøret er passende for ditt land/region.
• *Garantikortet følger bare med i visse land/regioner. Vennligst kontakt din forhandler for detaljert
informasjon.
Skifte ut batteriene i fjernkontrollen
1. Trykk på fingergrepet på dekselet og skyv det opp
i pilretningen som vist.
2. Ta ut de brukte batteriene (dersom de er der) og legg
inn to AA-batterier. Pass på at de positive og
negative endene er plassert korrekt, som vist.
3. Sett på igjen dekselet ved å rette inn med basisen og
skyv det på plass i posisjon. Stopp når det klikker på
plass.
• Unngå å legge fjernkontrollen og batterier i omgivelser med høy varme eller fuktighet, som kjøkken,
sauna, vinterhage eller i en lukket bil.
• Skift det bare ut med et tilsvarende eller et kompatibelt batteri, anbefalt av batteriprodusenten.
• Avhend brukte batterier i henhold til produsentens anvisninger og lokale miljøvernregler for ditt
land/region.
• Kast aldri batterier i ilden. Det gir fare for eksplosjon.
• Dersom batteriene er døde eller dersom du ikke skal bruke fjernkontrollen på lang tid, ta ut batteriene for
å unngå skader på fjernkontrollen fra mulig batterilekkasje.
Introduksjon
13
Projektor sett utvendig
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. Justeringsknapper objektivforskyvning
(VENSTRE/HØYRE, OPP/NED)
13. HDBaseT inndataport
2. Ventilasjonsåpning (utløp for varm luft)
3. Fokusring
15. RGB (PC)/Component Video (YPbPr /
YCbCr) signal inndatakontakt
4. Zoomring
16. HDMI 1 inndataport (HDCP 2.2)
5. Projeksjonslinse
17. HDMI 2 inndataport
6. IR fjernsensor
18. Lydutgangskontakt
7. Linsedeksel
19. Serviceport
8. STRØM indikatorlys/TEMPeratur
varsellys/LYS indikatorlys
(Se "Indikatorer" på side 47.)
20. DC (5V 2A) utgangsport
14. RGB (PC) signal utgangskontakt
21. Seriell port
9. Ventilasjonsåpning (inntak av kjølig luft)
22. Eksternt kontrollpanel
(Se "Kontroller og funksjoner" på side 15.)
10. RJ-45 LAN inndatakontakt
23. Strømkontakt, vekselstrøm
11. Fjernkontrollkontakt
24. Sikkerhetsskinne
For bruk av fjernkontroll med kabel.
12. 12 VDC utgangskontakt
Utløser eksternt utstyr så som elektrisk
drevet lerret eller lyskontroll, etc.
14
Introduksjon
25. Justeringsben
26. Takmonteringshull
Kontroller og funksjoner
Projektor & fjernkontroll
Alle tastetrykk som beskrives i dette
dokumentet er tilgjengelig på projektoren eller
fjernkontrollen.
5
1
2
6
7
3
1
8
9
10
11
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
17
4
Bunn
18
1. INPUT (INNDATA)
7. ESC
Viser inndata-valglinjen.
2. Piltaster ( ,
,
,
)
Går tilbake til forrige OSD-meny, avslutter
og lagrer menyinnstillinger.
8.
TASTATURLYS
Når skjermmenyen (OSD) er aktivert
brukes disse tastene som retningspiler for
Slår på fjernkontrollens baklys i noen
å velge ønsket menypunkt og for
sekunder. For å beholde baklyset på, trykk
justeringer.
på en annen tast mens baklyset er på.
Trykk på tasten en gang til for å slå av
3. PICTURE MODE (BILDEMODUS)
baklyset.
Velger en tilgjengelig bildeoppsettmodus.
9. AUTO (AUTOMATISK)
4. PÅ/standby
Automatisk bestemmelse av beste
Skifter projektoren mellom standby-modus
bildetiming for det viste bildet.
og på.
10. BLANK
5. MENU (MENY)
Brukes for å skjule skjermbildet.
Slår på skjermmenyen (OSD).
Ikke blokker projeksjonslinsen fra å vise bildet,
6. ENTER
Bekrefter valgt punkt i skjermmenyen
(OSD).
da den blokkerende gjenstanden kan bli varm,
deformert eller ta fyr og føre til brann.
Introduksjon
15
11. MUTE (LYDLØS)
15. ASPECT (ASPEKT)
Slår på og av projektorens lyd.
12. L. MODE (L. MODUS)
Velger sideforhold for visning.
16. VOL-
Velg passende lyskildestrøm fra de
tilgjengelige modusene.
13. DEFAULT (STANDARD)
Senker projektorvolumet.
17. CONTRAST (KONTRAST)
Viser kontrastinnstillingslinjen for justering.
Tilbakestiller gjeldende funksjon til
standard innstilling fra fabrikken.
14. VOL+
18. Kontakt for fjernkontroll med kabel
Kobler en kabel til projektoren for bruk av
fjernkontroll.
Øker projektorvolumet.
Fjernkontroll effektivt intervall
Fjernkontrollen må holdes i en vinkel innenfor 30 grader vinkelrett på projektorens
fjernkontrollsensorer for å fungere korrekt. Avstand mellom fjernkontroll og sensorene skal ikke
overstige 8 meter (~ 26 ft).
Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensorene på projektoren
som kan hindre den infrarøde strålen.
• Bruk av projektoren fra fronten
Om
tren
16
Introduksjon
• Bruk av projektoren fra baksiden
Om
tren
t +3
0º
t +3
0º
Plassering av projektoren
Velge plassering
Før du velger et installasjonssted for projektoren, ta hensyn til følgende:
• Størrelse og plassering av lerretet
• Plassering av strømuttak
• Plassering av og distanse mellom projektoren og resten av utstyret
Du kan installere projektoren på følgende måter.
1. Front
3. Bakside tak
Velg plassering med projektoren plassert på et
bord foran lerretet. Dette er den vanligst
plasseringen av projektoren, den gir raskt
oppsett og gjør den lett å flytte.
Velg plassering med projektoren hengt opp
opp-ned fra taket bak lerretet. Merk at et
spesielt lerret for bak-projeksjon og
takmonteringssett er nødvendig for slik
installasjonsposisjon.
2. Front tak
4. Bak
Velg plassering med projektoren hengt opp
opp-ned fra taket foran lerretet. Kjøp et
takmonteringssett for projektoren fra din
forhandler for montering av projektoren i taket.
Velg plassering med projektoren plassert på et
bord bak lerretet. Merk at et spesielt lerret for
projeksjon bakfra er nødvendig for denne
installasjonsposisjonen.
Etter å ha slått på projektoren, gå til INSTALLERING > Projektormodus og trykk
velge en innstilling.
/
for å
Oppnå en foretrukket størrelse av projisert bilde
Avstanden fra projektorlinsen til lerretet, zoominnstilling og videoformat er faktorer som påvirker
størrelsen av det projiserte bildet. For å skifte innstilling av linsen, vri på knottene på
projektoren i retning som nødvendig - innen tillatt område - for å stille på bildet
Plassering av projektoren
17
Frontprojeksjon
• Ved justering av projeksjonsposisjonen
vertikalt med linsejustering
• Ved justering av projeksjonsposisjonen
horisontalt med linsejustering
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Distanse fra senter av linsen til nedre kant av projisert bilde (når linsen er skrudd til høyeste posisjon)
B: Distanse fra senter av linsen til nedre kant av projisert bilde (når linsen er skrudd til nederste posisjon)
C: Bevegelsesdistanse for linsesenter (når linsen er skrudd helt til venstre)
D: Bevegelsesdistanse for linsesenter (når linsen er skrudd helt til høyre)
E: Projeksjonsdistanse fra projektor til lerretet
F: Størrelse av projisert bilde
• Sideforhold for lerretet er 16:9 og det projiserte bildet har sideforhold 16:9
Lerretsstør
relse
Diagonal
Størrelse av projisert
bilde (F)
Høyde
Bredde
Projeksjonsavstand (E)
Kortest
(Wide)
Lengst
(Tele)
Forskyvning Forskyvning Forskyvning
(A)
(B)
(C, D)
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
Tommer
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Alle målinger er omtrentlige og kan variere i forhold til virkelige verdier.
Vi anbefaler at dersom du vil installere projektoren permanent, at du fysisk måler projeksjonsstørrelse og
avstand på stedet før du installerer den, slik at du tar hensyn til denne projektorens optiske karakteristikker.
Dette vil hjelpe deg å bestemme nøyaktig monteringssted slik at det best passer med ditt installsjonssted.
18
Plassering av projektoren
Projeksjonsrekkevidde for objektivforskyvning
a
a
b
a: Maksimal horisontal avstand (H × 25%)
c
b: Maksimal vertikal avstand (V × 60%)
d
b
c: 1/2 av vertikal høyde av bildet
d: 1/2 av horisontal bredde av bildet
Pass på å stoppe vridning av justeringsknappen når du hører en klikkelyd, det viser at knappen har nådd
grensen. Å vri knappen for mye kan føre til skade.
Du kan ikke bevege bildet til både maksimal horisontal og vertikal verdi.
Montere projektoren
Dersom du vil montere projektoren, anbefaler vi sterkt at du bruker et takmonteringssett for
projektoren og at du fester den trygt og godt.
Før montering av projektoren
• Spør forhandleren om hjelp til montering av projektoren. Installering av projektoren på
egenhånd kan føre til at den faller og fører til personskader.
• Ta nødvendige tiltak for å hindre projektoren i å falle f.eks. ved et jordskjelv.
• Garantien på denne projektoren dekker ikke skader som følger av installasjon av
takmonteringssettet på en dårlig plass.
• Ta hensyn til omgivelsestemperaturene der projektoren takmonteres. Dersom det er
oppvarming i bruk, kan temperaturen under taket bli høyere enn forventet.
• Led bruksanvisningen for takmonteringssettet om tiltrekkingsmomenter. Å bruk et
tiltrekkingsmoment over det anbefalte, kan føre til skader til projektoren og at den faller ned.
• Forsikre deg om at stikkontakten er i tilgjengelig høyde slik at du enkelt kan koble ut
projektoren.
Plassering av projektoren
19
Justere projisert bilde
Justere projeksjonsvinkel
Dersom projektoren ikke er plassert på et flatt
underlag eller lerretet og projektoren ikke er
vinkelrett på hverandre, vil det projiserte bildet
se trapesformet ut. Du kan skru inn de
justerbare bena for å finstille horisontal vinkel.
For å trekke inn bena, skru de justerbare bena
i motsatt retning.
• Se ikke inn i linsen når lyskilden er på. Det kraftige lyset fra lyskilden kan skade øynene dine.
• Dersom du fortsetter å justere bena ved å skru med klokken, vil de løsne. Dette er ikke en feilfunksjon.
Dersom det skjer, skru de justerbare bena mor klokken for å skru dem inn igjen.
Automatisk justering av bildet
I noen tilfeller må du optimalisere bildekvaliteten. For å gjøre det, trykk på AUTO
(AUTOMATISK). Innen 3 sekunder vil den innebygde intelligente automatiske justeringen
endre verdiene på frekvens og klokke for å gi best mulig bildekvalitet.
Den aktuelle valgte kilden vises i hjørnet av skjermen i 3 sekunder.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig mår det er valgt et PC-signal (analog RGB).
Finjustere bildestørrelse og klarhet
1. Juster det projiserte bildet til størrelsen du
vil ha ved hjelp av zoom-ringen.
20
Plassering av projektoren
2. Still bildet skarpt ved hjelp av fokus-ringen.
Tilkobling
Når du kobler en signalkilde til projektoren, pass på at:
1. Slå av alt utstyret før du foretar tilkobling.
2. Bruk korrekte signalkabler for hver kilde.
3. Pass på at kablene er satt godt inn.
Laptop eller bord-PC
Monitor
A/V utstyr
1
RJ-45 kabel
2
Fjernkontroll med kabel
3
Strømdrevet lerret, etc.
4
HDBaseT sender
5
VGA kabel
6
HDMI kabel
7
Audiokabel
8
RS-232C kabel
Høyttaler
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• Ved tilkoblingene over er noen kabler kanskje ikke inkludert med projektoren (se "Pakkens innhold" på
side 13). De ar vanligvis tilgjengelig fra elektronikkbutikker.
• Illustrasjonene av tilkoblingene er kun som referanse. Kontaktene på baksiden av projektoren vil variere
med projektormodellen.
• Mange bærbare PC-er slår ikke på ekstern videoport når en projektor kobles til. Vanligvis må du bruke en
tastekombinasjon som FN + funksjonstast med monitorsymbol for å slå på/av ekstern visning. Trykk FN
og den angitte funksjonstasten samtidig. Se dokumentasjon for PC-en din for å finne hvilken
tastekombinasjon som gjelder.
• Dersom det valgte videobildet ikke vises etter at projektoren er slått på og korrekt videokilde er valgt,
sjekk at videokilden er slått på og fungerer korrekt. Sjekk også at signalkablene er koblet til korrekt.
• LAN-port har ethernet-funksjoner.
• Pass på at du bruker en høyhastighet HDMI-kabel for HDMI-tilkobling.
• Bruk en førsteklasses høyhastighetskabel (Premium High Speed) for projeksjon av 4K-innhold via HDMI
1 porten.
• Pass på å bruke en skjermet RS-232C-kabel for RS-232C-tilkobling.
Tilkobling
21
Bruk av kabelklipssettet
Kabelklipssettet hindrer at en kabelplugg faller ut av kontakten. Det inneholder følgende deler.
Kabelklips
Kabelklipsstrammer
Kabelklipshode
Bruk av kabelklipssettet:
1. Sett en kabelplugg godt inn i korrekt kontakt på
projektoren. Sett inn hodet av kabelklipset
i kabelklipshullet rett over tilkoblingskontakten. Merk at
kabelklipset ikke kan tas ut av hullet igjen når det er satt
inn.
1
2. Ta kabelklipsstrammeren. Åpne strammeren litt for å gå
rundt tilkoblingskabelen.
2
3. Sett enden av kabelklipset inn i kabelstrammeren som
vist.
4. Lukk kabelklipsstrammeren ved å trykke på knasten.
3
4
5. Trekk kabelstrammeren langs kabelstripset til enden av
kabelpluggen.
5
22
Tilkobling
Kobe til flere kilder via HDBaseT
HDBaseT på denne modellen kombinerer signaler for HD digital video, audio og en kontroll.
Ved bruk av HDBaseT sender (kommersielt tilgjengelig), kan du koble flere kilder til projektoren
via HDBaseT-tilkoblingen.
Illustrasjonen under er kun som referanse, og kan variere i virkeligheten.
Bærbar PC
Blu-ray spiller
Projektor
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT sender
Kontroll-computer
LAN-kabel
Projektor
fjernkontroll
IR-forlenger
• Bruk følgende typer LAN-kabler:
- skjermet LAN-kabel klasse CAT5e eller bedre
- "Twisted pair" LAN-kabel
- Enkel leder
- Rett kabel
• Maksimal overføringsdistanse er 100 m.
• Men maksimal overføringsdistanse kan være kortere under visse forhold.
• Ikke bruk LAN-kabelen dersom den er oppkveilet eller sammenbuntet.
• Innsetting eller uttak av LAN-kabel under bruk av projektoren kan gi støy.
• Det er ikke garantert at tilkobling med alle HDBaseT-sendere på markedet vil fungere.
• Noen HDBaseT-sendere gir kanskje ikke korrekt projeksjon ved tilkobling av kildeutstyr til projektoren.
• Kommandoer kan ikke mottas via HDBaseT når projektoren er i standby-modus.
Tilkobling
23
Bruk
Start av projektoren
1. Sett inn støpselet. Slå på strømbryteren (dersom
montert). Strømindikatoren på projektoren lyser rødt
når strømmen er satt på.
2. Trykk
på projektoren eller fjernkontrollen for å
starte projektoren. Strømindikatoren blinker grønn
og holder seg grønn når projektoren er på.
(Om nødvendig) Roter fokusringen for å justere
bildeskarphet.
3. Dersom dette er første gang du slår på projektoren,
vil oppsettsassistenten guide deg gjennom oppsett av projektoren. Dersom det allerede er
gjort, hopp over dette trinnet og gå videre med neste trinn.
• Bruk piltastene ( / / / ) på projektoren eller fjernkontrollen for å bla gjennom
menypunktene.
• Bruk ENTER for å bekrefte det valgte menypunktet.
Trinn 1:
Spesifiser Projektorposisjon.
For mer informasjon om projektorposisjon, se
Velge plassering.
Trinn 2:
Spesifiser OSD Språk.
Trinn 3:
Spesifiser Autokildesøk.
Velg På dersom du vil at projektoren alltid skal
søke automatisk etter tilgjengelige signaler når
projektoren slås på.
Nå er du ferdig med først oppsett.
4. Dersom du blir spurt om passord, trykk på piltastene for å legge inn et 6-tegns passord. Se
"Bruke passordfunksjonen" på side 26.
24
Bruk
5. Slå alt det tilkoblede utstyret på.
6. Projektoren søker etter inndatasignaler. Det aktuelle signalet som skannes vises. Dersom
projektoren ikke finner noe gyldig signal, vil meldingen "Ikke signal" vises helt til et
inngangsignal blir funnet.
Du kan også trykke på INPUT (INNDATA) for å velge ønsket inndatasignal. Se "Bytte
inngangsignal" på side 27.
• Vennligst bruk originalt tilbehør (f.eks. strømkabel) for å unngå potensielle farer som elektrisk støt eller
brann.
• Skjermbildene fra "Setup Wizard" er kun som referanse og kan være ulike de virkelige.
• Dersom frekvens/oppløsning av inngangsignalet overstiger projektorens område, vil du se meldingen
"Utenfor rekkevidde" på bakgrunnsskjermen. Vennligst endre til et inngangsignal som er kompatibelt
med projektorens oppløsning eller still om inngangsignalet til en lavere innstilling. Se "Timingtabell" på
side 51.
• Dersom intet signal er funnet innen 3 minutter, vil projektoren automatisk gå til sparemodus.
Bruk av menyene
Projektoren har On-Screen Display (OSD) menyer for ulike justeringen og innstillinger.
OSD-skjermbildene fra er kun som referanse og kan være ulike de virkelige.
Under er en oversikt over OSD-menyen.
1
2
BILDE
Bildemodus
Hovedmenysymbol
4
Aktuelt
inngangsignal
2
Hovedmeny
5
Status
3
Undermeny
6
Hjelp til tastebruk.
Lys
Brukermodusinnstilling
Lysstyrke
Kontrast
3
1
5
Farge
Tone
Skarphet
Avansert
Tilbakestille gjeldende bildemodus
4
Avslutt
6
For tilgang til OSD-menyen, trykk MENU (MENY) på projektoren eller fjernkontrollen.
• Bruk piltastene ( / / / ) på projektoren eller fjernkontrollen for å bla gjennom
menypunktene.
• Bruk ENTER på projektoren eller fjernkontrollen for å bekrefte valgt menypunkt.
Bruk
25
Låse projektoren
Bruke en sikkerhetslåsekabel
Projektoren må installeres på et trygt sted for å forhindre tyveri. Hvis ikke, kjøp en lås for å sikre
projektoren. Du finner et låsespor på projektoren. Se punkt 24 på side 14.
Bruke passordfunksjonen
Stille inn et passord
1. Gå til SYSTEMOPPSETT: AVANSERT > Passord. Trykk ENTER. Siden Passord vises.
2. Marker Endre passord og trykk ENTER.
3. De fire piltastene ( , , , ) representerer 4 tegn
hver (1, 2, 3, 4). Trykk piltastene for å legge inn seks
tegn for det passordet du ønsker.
SETT INN NYTT PASSORD
4. Bekreft det nye passordet ved å legge det inn gang
til.
Når passordet er satt, vil OSD-menyen gå tilbake til
siden Passord.
Tilbake
5. For å aktivere funksjonen Lås til oppstart, trykk
/ for å maskere Lås til oppstart og trykk /
for å velge På. Legg inn passordet igjen.
• Tallene som legges inn vises som stjerner på skjermen. Noter deg det valgte passordet på forhånd eller
straks etter innlegging og oppbevar det trygt, så har du det i tilfelle du glemmer det.
• Når et passord er satt og lås til oppstart er aktivert, kan ikke projektoren brukes uten at passordet blir
lagt inn hver gang projektoren skal brukes.
Dersom du glemmer passordet
Dersom du legger inn feil passordet, vil feilmeding for
feil passord vises, og meldingen Angi gj. passord
følger. Dersom du slett ikke kan huske passordet, bruk
prosedyren for tilbakestilling av passord. Se "Starte
passord tilbakestillingsprosedyren" på side 27.
Dersom du legger inn feil passord 5 ganger på rad, vil
projektoren automatisk slå seg av etter kort tid.
26
Bruk
Feil ved passord
Vennligst prøv igjen.
Starte passord tilbakestillingsprosedyren
1. Trykk og hold ENTER i 3 sekunder. Projektoren vil
vise et kodenummer på skjermen.
HUSK PASSORD
2. Skriv ned tallet slå av projektoren.
3. Søk hjelp hos det lokale CASIO servicesenter for
dekoding av tallet. Du kan måte vise bevis på kjøpet
for å verifisere at du er en autorisert bruker av
projektoren.
Skriv ned minnekoden,
og kontakt
kundeservice.
Minnekode:
Avslutt
Bytte passord
1. Gå til SYSTEMOPPSETT: AVANSERT > Passord > Endre passord.
2. Trykk ENTER. Meldingen "Angi gj. passord" vises.
3. Legg inn det gamle passordet.
• Dersom passordet er korrekt, vil en ny melding "Sett inn nytt passord" vises.
• Dersom passordet er feil vil feilmeldingen for feil passord vises og meldingen "Angi gj.
passord" vises for nytt forsøk. Du kan trykke ESC for å avbryte eller forsøke et annet
passord.
4. Legg inn nytt passord.
5. Bekreft det nye passordet ved å legge det inn gang til.
Deaktivere passordfunksjonen
For å deaktivere passordbeskyttelsen, gå til SYSTEMOPPSETT: AVANSERT > Passord >
Lås til oppstart og trykk / for å velge Av. Meldingen "Angi gj. passord" vises. Legg inn
det aktuelle passordet.
• Når passordet er satt, vil OSD-menyen gå tilbake til siden Passord. Du behøver ikke
legge inn passord neste gang du slår på projektoren.
• Dersom passordet er feil vil feilmeldingen for feil passord vises og meldingen "Angi gj.
passord" vises for nytt forsøk. Du kan trykke ESC for å avbryte eller forsøke et annet
passord.
Selv om passordfunksjonen er deaktivert, må du beholde det gamle passordet, i tilfelle du noen gang skulle
trenge å reaktivere passordfunksjonen og må legge inn det gamle passordet.
Bytte inngangsignal
Projektoren kan være koblet til flere apparater samtidig. Men
den kan bare vises ett fullt skjermbilde av gangen. Når den
startet, vil projektoren automatisk søke etter tilgjengelige
signaler.
Forsikre deg om at SYSTEMOPPSETT: GRUNNLEGGENDE >
Automatisk inndatasøk menyen er På dersom du ønsker at
projektoren automatisk skal søke etter signaler.
For å velge kilde:
1. Trykk INPUT (INNDATA). En linje for kildevalg vises.
2. Trykk
/
helt til ønsket signal er valgt, og trykk ENTER.
Bruk
27
Når det er registrert, vil info om den valgte kilden vises i hjørnet av skjermen i noen
sekunder. Dersom det er flere apparater koblet til projektoren, gjenta trinnene 1-2 for å søke
etter et annet signal.
• Lysnivået på det viste bildet vil endres når du skifter mellom ulike inngangsignaler.
• For beste resultat av vist bilde, bør du velge å bruke et inngangsignal som har en utgangsoppløsning
tilsvarende projektorens opprinnelige oppløsning. Alle andre oppløsninger vil skaleres av projektoren
avhengig av "sideforhold" innstillingen, som kan føre til noe bildeforvrengning eller at bildet blir uskarpt.
Se "Sideforhold" på side 32.
Slå av projektoren
1. Trykk
og du vil får en bekreftelsesmelding for å
lede deg videre. Dersom du ikke svarer i løpet av få
sekunder, vil meldingen forsvinne.
2. Trykk
en gang til.
3. Strømindikatoren vil bli stabilt rød og viften vil
stoppe. Koble strømkabelen fra stikkontakten.
Indikatorlysene kan fortsette å lyse selv etter at du har tatt ut støpselet. Dette er ikke en feilfunksjon.
28
Bruk
Menybruk
Vær oppmerksom på at skjermmenyene (OSD) varierer med signaltype valgt og
projektormodellen du bruker.
Menypunktene er tilgjengelig når projektoren registrerer minst ett gyldig signal. Dersom det ikke
er noe utstyr tilkoblet projektoren, eller intet signal registreres, vil det kun være begrensede
menypunkter tilgjengelig.
BILDE Meny
Projektoren er forhåndsinnstilt med flere faste bildemoduser, slik at du kan
velge en som passer ditt bruksmiljø og bildetypen for inngangsignalet.
• Lys: Gir maksimal lyshet av det projiserte bildet. Denne modusen er
passende når du ønsker ekstra kraftig lys, som ved bruk av projektoren
i rom med mye lys.
Bildemodus
• Livlig: Litt lysere enn Naturlig modusen, i\passer for presentasjoner i rom
der du ønsker litt større lysstyrke.
• Naturlig: Med godt balansert fargemetning og kontrast med lavt lysnivå, er
dette den som passer best for presentasjoner.
• Bruker 1/Bruker 2: Henter opp tilpassede innstillinger basert på aktuelle
tilgjengelige bildemoduser. Se "Brukermodusinnstilling" på side 29.
Det finnes 2 brukerdefinerbare moduser dersom de aktuelle tilgjengelig
bildemodusene ikke passer med dine behov. Du kan bruke en av disse
bildemodusene (unntatt Bruker 1/Bruker 2) som et startpunkt og tilpasse
innstillingene som ønsket.
• Lastinnstillinger
1. Gå til BILDE > Bildemodus.
Brukermodusinnstilling
2. Trykk
/
for å velge Bruker 1 eller Bruker 2.
3. Trykk for å markere Brukermodusinnstilling, og trykk ENTER. Siden
Brukermodusinnstilling vises.
4. Velg Lastinnstillinger og trykk ENTER.
5. Trykk
/
for å velge bildemodusen som er nærmest dine behov.
6. Trykk ENTER og ESC for å gå tilbake til menyen BILDE.
7. Trykk for å velge punkter i undermenyer som du vil endre, og juster
verdiene med / . Justeringene definerer den valgte brukermodusen.
Menybruk
29
• Brukermodusnavn
Velg for å gi nytt navn til tilpassede bildemoduser (Bruker 1 eller Bruker 2).
Det nye navnet kan ha opp til 9 tegn inkludert bokstavene (A-Z, a-z), tall (0-9)
og mellomrom (_).
1. Gå til BILDE > Bildemodus.
Brukermodusinnstilling
(Fortsatt)
2. Trykk
/
for å velge Bruker 1 eller Bruker 2.
3. Trykk for å markere Brukermodusinnstilling, og trykk ENTER. Siden
Brukermodusinnstilling vises.
4. Trykk for å markere Brukermodusnavn og trykk ENTER. Siden
Brukermodusnavn vises.
5. Bruk
/ / /
for å velge ønskede tegn.
6. Når du er ferdig, trykk ESC for å avslutte.
Lysstyrke
Desto høyere verdi, desto lysere bilde. Juster denne kontrollen slik at de
svarte områdene på bildet ser like svarte ut, og at detaljer i de mørke
områdene er synlige.
Kontrast
Desto høyere verdi, desto større kontrast. Bruk denne for å sette topp
hvit-nivå etter at du først har justert lys-innstillingen som passer med
inngangsignalet og visningsmiljøet.
Farge
Nedsetting av innstillingen gir mindre mettede farger. Dersom innstillingen er
for høy, vil fargene i bildet blir for sterke og gi et urealistisk bilde.
Tone
Desto høyere verdi, desto mer grønt vil det være i bildet. Desto lavere verdi,
desto mindre grønt vil det være i bildet.
Skarphet
Desto høyere verdi, desto skarpere vil bildet være.
• Velg gamma
Gamma angir forholdet mellom inndatakilde og bildelyshet.
Avansert
• 1.6/1.8/2.0/2.1: Velg en verdi i henhold til dine preferanser.
• 2.2/2.3: Øker gjennomsnittlig lyshet av bildet. Best for lyse omgivelser,
et møterom eller hjemme i stua.
• 2.4/2.5: Best for å se på filmer i mørke omgivelser.
• 2.6/2.8: Best for å se på filmer som stort sett har mørke scener.
Høy lyshet
Lav kontrast
1.6
30
Menybruk
Lav lyshet
Høy kontrast
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
• Fargetemperatur
Det finnes flere forhåndsinnstillinger for fargetemperatur. De tilgjengelige
innstillingene kan variere i henhold til den valte signaltypen.
• Normal: Opprettholder normal farge for hvitt.
• Kjølig: Gjør at bildene ser mer blå-hvite ut.
• Varm: Gjør at bildene ser mer rød-hvite ut.
Du kan også stille inn ønsket fargetemperatur ved justering av følgende
opsjoner.
• Rød forsterkning/Grønn forsterkning/Blå forsterkning: Justerer
kontrastnivåer for rød, grønn og blå.
• Rød forskyvning/Grønn forskyvning/Blå forskyvning: Justerer
lysnivå for rød, grønn og blå.
• 3D Fargestyring
Fargestyringen har seks sett (RGBCMY) av farger som kan justeres. Ved
valg av hver farge kan du separat justere område og metning i henhold til
dine preferanser.
Avansert
(Fortsatt)
• Primærfarge: Velger en farge mellom rød, gul, grønn, cyan, blå eller
magenta.
• Nyanse: Økning i området vil inkludere
farger som består av større deler av sine to
nabofarger. Vennligst se illustrasjonen for
Gul
GRØNN
RØD
hvordan fargene forholder seg til hverandre.
For eksempel, dersom du velger rød og
setter området til 0, vil kun rent rødt velges i
Cyan
Magenta
det projiserte bildet. Ved å øke området vil
BLÅ
det inkluderer rødt nærmere gult og rødt
nærmere magenta.
• Gain: Justerer verdiene i henhold til dine
preferanser. Kontrastnivået av primærfargen du har valgt vil påvirkes.
Alle justeringer som gjøres vil straks påvirke bildet.
• Metning: Justerer verdiene i henhold til dine preferanser. Alle
justeringer som gjøres vil straks påvirke bildet. For eksempel, dersom
du velger rød og setter området til 0, vil kun metning av rent rødt
påvirkes.
Metning er mengden av den fargen i et videobilde. Lavere innstillinger gir mindre mettede
farger, en innstilling på "0" vil helt fjerne den fargen fra bildet. Dersom metningen er for høy,
vil den fargen bli for kraftig og urealistisk.
Menybruk
31
• MoviePro
Avansert
(Fortsatt)
Tilbakestille
gjeldende
bildemodus
• Fargeforbedring: Lar deg finstille metningen av farger med større
fleksibilitet. Modulerer komplekse fargealgoritmer for feilfri visning av
mettede farger, fine overganger, mellomtoner og svage fargetoner.
• Hudtone: Gir smart justering av toner kun for kalibrering av hudfarge,
ingen andre farger i bildet. Forhindrer misfarging av hudfarger fra lyset
i projektorstrålen og viser alle hudfarger i sine vakreste fargetoner.
• Superoppløsning: Er en superoppløselig teknologi som radikalt
forbedrer Full HD innhold når det gjelder farger, kontrast og teksturer.
Det er også en teknologi for bedre detaljgjengivelse, og definerer
overflatedetaljer og gir livaktige bilder som "hopper ut" av skjermen.
Brukeren kan justere nivået på skarphet og detaljforbedring for optimal
visning.
Tilbakestiller alle justeringer du har gjort for det valgte Bildemodus
(inkludert forinnstilte moduser, Bruker 1, og Bruker 2) til
fabrikkinnstillingene.
1. Trykk ENTER. Bekreftelsesmeldingen vises.
2. Bruk / for å velge Nullstill og trykk ENTER. Den aktuelle
bildemodusen går tilbake til fabrikkinnstillingen.
VIS Meny
Det finnes flere opsjoner for å stille bildets sideforhold avhengig av din
inngangsignalkilde.
• Automatisk: Skalerer et bilde proporsjonalt for å
tilpasses projektorens opprinnelige oppløsning i
horisontal eller vertikal bredde.
15:9 bilde
• 4:3: Skalerer et bilde slik at det vises sentrert på
lerretet med sideforhold 4:3.
4:3 bilde
Sideforhold
• 16:9: Skalerer et bilde slik at det vises sentrert på
lerretet med sideforhold 16:9.
16:9 bilde
• 16:10: Skalerer et bilde slik at det vises sentrert på
lerretet med sideforhold 16:10.
16:10 bilde
Merk deg at å forstørre eller redusere størrelsen av et bilde ved hjelp av ASPECT
(ASPEKT) tasten av økonomiske hensyn eller for offentlig visning kan bryte med
opphavsrettbeskyttet innhold i det originale materialet.
Viser siden for posisjonsjustering. For å flytte det projiserte bildet, bruk
Bildeposisjon retningspiltastene. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er valgt et
PC-signal (analog RGB).
Skjuler dårlig bildekvalitet i de fire hjørnene.
Overskanningsjust.
32
Menybruk
Desto større verdi, desto større del av bildet skjules, mens bildet på lerretet
fortsatt er fylt og geometrisk nøyaktig. Valg av 0 betyr at 100% av bildet
vises.
Justerer klokkefase for å redusere
bildeforvrengning.
Fase
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er valgt et PC-signal (analog RGB).
Justerer horisontal bredde av bildet.
H. størrelse
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er valgt et PC-signal (analog RGB).
INSTALLAERING Meny
Projektormodus
Testmønster
Lyskildeinnstillinger
Projektoren kan installeres i taket eller bak et lerret. Se "Velge plassering" på
side 17.
Brukes for å justere bildestørrelse og fokus, og for
å kontrollere at det projiserte bildet ikke er
forvrengt. For å lukke testmønsteret, trykk MENU
(MENY) og velg Av.
• Lyskildemodus: Velg passende lyskildestrøm fra de tilgjengelige
modusene. Se "Spare strøm" på side 46.
• Lyskildeinformasjon: Se "Få info om antall timer for lyskilden" på side 46.
Det finnes en 12V-utløser som kan brukes etter ønske ved
installasjonsscenarier. Det er to tilgjengelige valg:
12V-utløser
• Av: Dersom den velges, vil projektoren ikke sende elektronisk signal
når den slås på.
• På: Projektoren vil sende et lavt-til-høyt elektronisk signal når den slås
på, et høyt-til-lavt signal når den slås av.
Vi anbefaler at du bruker Høydemodus når omgivelsen er mellom 1500 m –
3000 m over havnivå og omgivelsestemperaturen er mellom 5°C–30°C.
Bruk under "Høydemodus" kan gi driftsstøy med høyere desibelnivå, på
grunn av økt viftehastighet som er nødvendig for å øke total systemavkjøling
og ytelse.
Høydemodus
Dersom du bruker denne projektoren under andre ekstreme forhold annet
enn det som er nevnt over, kan den vise symptomer på automatisk utkobling,
dette for å beskytte projektoren fra overoppvarming. I så fall bør du skifte til
modus for stor høyde (High Altitude) for å fjerne disse symptomene. Men
dette betyr ikke at vi garanterer at denne projektoren kan brukes under alle
harde og ekstreme forhold.
Ikke bruk Høydemodus dersom høyden over havet er mellom 0 m og 1500 m
omgivelsestemperaturen er mellom 5°C og 35°C. Projektoren blir kjølt for mye dersom du
velger denne modusen under slike forhold.
Menybruk
33
SYSTEMOPPSETT: GRUNNLEGGENDE Meny
Språk
Velger språk for skjermmenyer (OSD).
Bakgrunnfarge
Velger bakgrunnsfarge for projektoren.
Oppstartskjerm
Lar deg velge hvilken skjerm som vil vises når projektoren er under
oppstart.
Lar projektoren slå seg av automatisk dersom det ikke registreres
Automatisk slokking inndatasignal etter en viss tid, for å unngå sløsing med strøm på
lyskilden.
Direkte strøm på
Lar projektoren slå seg på automatisk så snart det er strøm på
strømkabelen.
• Meny plassering: Setter valgt punkt i skjermmenyen (OSD).
Menyinnstillinger
• Meny vis tid: Setter tidsrom skjermmenyen (OSD) vil holde seg
aktiv etter siste tastetrykk.
• Påminnelsesmelding: Setter påminnelsesmelding på eller av.
Gir nytt navn til aktuell inndatakilde som du selv ønsker.
Endre navn på
inndata
På siden Endre navn på inndata, bruk / / / og ENTER for å
velge ønskede tegn for navnet på den tilkoblede kilden.
Når du er ferdig, trykk ESC for å avslutte og lagre endringene.
Automatisk
inndatasøk
Lar projektoren automatisk søke etter signal.
SYSTEMOPPSETT: AVANSERT Meny
Lydutgangvolum
Justere lydnivået.
Lydløs
Slår av lyden midlertidig.
Velger et passende RGB fargeområde for korreksjon av
fargenøyaktighet.
HDMI-intervall
Passord
• Automatisk: Automatisk velger et passende fargeområde for
innkommende HDMI-signal.
• Fullt intervall: Bruke fullt intervall av RGB 0-255.
• Begrenset intervall: Bruke begrenset intervall av RGB 16-235.
Se "Bruke passordfunksjonen" på side 26.
Med kontrolltastene på projektoren og fjernkontrollen kan du
forhindre at projektorinnstillingen endres utilsiktet (for eksempel av
barn). Når Paneltastelås er på, kan ingen kontrolltaster på
projektoren og fjernkontrollen brukes unntatt PÅ/Standby .
Paneltastelås
For å oppheve tastelåsen, trykk og hold
eller fjernkontrollen i 3 sekunder.
(høyre tast) på projektoren
Dersom du slår av projektoren uten å deaktivere tastelåsen, vil projektoren fortsatt
være i låst status når du slår den på igjen.
34
Menybruk
Serieportinnstilling
Lar deg velge en foretrukket kontrollport: via RS-232C porten (SERIE
port på projektoren) eller HDBaseT porten (HDBaseT inndataport på
projektoren).
Denne projektoren har nettverksfunksjon. Du kan administrere og
kontrollere projektoren fra en fjern PC ved hjelp av en nettleser når de
er koblet sammen på samme lokalnett (LAN).
• Kablet LAN
• Status: Viser tilkoblingsstatus.
• DHCP: Velg På dersom du er i et DHCP miljø og IP-adresse,
Subnettmaske, Standardgateway, DNS-server innstillingene
vil hentes automatisk. Velg Av dersom du er i et ikke-DHCP
miljø og foreta endringer av innstillingene under.
Nettverksinnstillinger
• IP-adresse
Kun tilgjengelig når DHCP er satt til Av.
• Subnettmaske
Bruk / for å velge en kolonne og bruk
• Standardgateway
/ for å justere verdien.
• DNS-server
• Bruk
Aktiver disse innstillingene.
For detaljer om kontroll av projektoren fra en fjern PC, se "Fjernstyring av
projektoren" på side 37.
• AMX-enhetsoppdagelse: Når denne funksjonen er På, kan
projektoren detekteres av en AMX-kontroller.
• MAC-adresse: Viser MAC-adressen for denne projektoren.
• Aktiver nettverk i standbymodus: Lar projektoren ha
nettverksfunksjon i standby-modus.
Nettverksstandby
• Automatisk deaktivering av nettverk i standbymodus: Lar
projektoren deaktivere nettverksfunksjonen etter en innstilt
tidsperiode eller å ha gått til standby-modus. For eksempel, dersom
20 er valgt, vil projektoren ha nettverksfunksjon i 20 minutter etter å
ha gått til standby-modus. Når 20 minutter er gått, vil projektoren gå
til normal standby-modus.
Setter alle innstillinger tilbake til fabrikkens standardverdier.
Nullstill alle
innstillinger
Følgende innstillinger vil beholdes: Bildemodus, Brukermodusinnstilling,
Lysstyrke, Kontrast, Farge, Tone, Skarphet, Avansert, Sideforhold,
Projektormodus, Endre navn på inndata, Lydutgangvolum, Lydløs, Passord,
Serieportinnstilling, Nettverksinnstillinger og Nettverksstandby.
Menybruk
35
INFORMASJON Meny
Inndata
Viser aktuell signalkilde.
Bildemodus
Viser valgt modus i BILDE-menyen.
Oppløsning
Viser opprinnelig oppløsning av inndatasignalet.
Fargesystem
Viser format av inndatasystem.
Brukstid for lyskilde
Viser antall timer lyskilden har vært i bruk.
Fastvareversjon
Viser fastvareversjon for projektoren.
36
Menybruk
Fjernstyring av projektoren
Når du har korrekt IP-adresse for projektoren og projektoren er på eller i standby-modus, kan
du bruke en PC på samme lokalnettverk for å kontrollere projektoren.
Skjermbildene i denne bruksanvisningen er kun som referanse og kan være ulike de virkelige.
1. Legg inn adressen til projektoren i adresselinjen på nettleseren og trykk på ENTER.
2. Crestron (eControl) siden viser Crestron eControl brukergrensesnitt. eControl-siden har en
rekke virtuelle tastet for kontroll av projektoren eller justering av projiserte bilder.
• Hovedside
i
ii
i
i
i. Disse tastefunksjonene er de samme som på skjermmenyene (OSD) på projektoren eller
fjernkontrollen. Se "Projektor & fjernkontroll" på side 15 og "Menybruk" på side 29 for
detaljer. Men dersom du vil gå tilbake til forrige skjermmeny (OSD), avslutte og lagre
menyinnstillinger, trykk på MENU (MENY).
ii. For å skifte inndatakilde, klikk på ønsket signal.
Fjernstyring av projektoren
37
• Verktøyside
Verktøysiden lar deg administrere projektoren, konfigurere kontrollinnstillinger for lokalnett
og sikre tilgang til fjernstyrt nettverkskontroll på denne projektoren.
iii
i
ii
iv
v
i. Du kan navngi projektoren, holde rede på plasseringen og hvem som har ansvaret for den.
ii. Du kan justere Nettverksinnstillinger.
iii. Når den er satt, vil tilgang til fjernstyrt nettverkskontroll av denne projektoren bli beskyttet
av et passord.
iv. Når den er satt, vil tilgang til verktøysiden bli beskyttet av et passord.
Etter justeringene, trykk på send-tasten og dataene blir lagret i projektoren.
v. Trykk på denne tasten for å gå tilbake til siden for nettverkskontroll.
• Infoside
Infosiden viser informasjon om og status på projektoren.
i
i. Trykk på denne tasten for å gå tilbake til siden for nettverkskontroll.
38
Fjernstyring av projektoren
PJLink-kommandoer
Denne projektoren støtter standard PJLink-protokoll for projektorkontroll. Støtter
kommandoene vist under.
Kommando
Kontrolldetaljer
POWR
Strømforsyningkontroll
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Merknad
Parametere
0 = Standby
1 = Strøm PÅ
Strømforsyningsstatus
Parametere
forespørsel
0 = Standby 1 = Strøm PÅ
Nr.1 11
Inndatavalg
Nr.2 31
indeksforespørsel
Nr.3 32
Nr.4 51
Parametere
Inndatavalg
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
Inndata valgforespørsel
51: HDBaseT
Parametere
AV MUTE kontroll
VIDEO & AUDIO MUTE modus av
AV MUTE statusforespørsel VIDEO & AUDIO MUTE modus på
Parametere
1. byte: Viser viftefeil, område 0 , 2
2. byte: Viser lyskildefeil, område 0 , 2
Feil statusforespørsel
3. byte: Viser temperaturfeil, område 0 , 2
4. byte: Fast på 0
Definisjoner av hver verdi fra 0 til 2 er som følger.
0 = Ingen feil registrert 1 = Advarsel 2 = Feil
Parametere
Lyskilde statusforespørsel
1. tall (1 – 5 tall) : Lyskilde akkumulert driftstid
Projektornavnforespørsel
"CASIO" sendes tilbake.
Produsentnavnforespørsel "CASIO" sendes tilbake.
Modellnavnforespørsel
"XJ-L8300HN" sendes tilbake.
Forespørsel, annen
"" (null) sendes tilbake.
informasjon
Forespørsel,
“1” sendes tilbake.
klasseinformasjon
For detaljer, se CASIOs nettside på URL-en under.
http://world.casio.com/download/projector/
Fjernstyring av projektoren
39
Projektor RS-232C kontroll
For kontroll av projektoren ved hjelp av RS-232C-kommandoer fra en computer, må du koble til
projektoren ved hjelp av en standard seriell kabel (krysset).
Grensesnittinnstillinger
RS-232C protokoll
Baud rate
Fast på 9600
Datalengde
8 bit
Paritetskontroll Ingen
Stopp-bit
1 bit
Flytkontroll
Ingen
Kommandotabell
Funksjon
Strøm
Kildevalg
Audio
Bildemodus
40
Type
Bruk
ASCII
Skrive
Strøm på
<CR>*pow=on#<CR>
Skrive
Strøm av
<CR>*pow=off#<CR>
Lese
Strømstatus
<CR>*pow=?#<CR>
Skrive
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Skrive
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Skrive
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Skrive
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Lese
Aktuell kilde
<CR>*sour=?#<CR>
Skrive
Dempet på
<CR>*mute=on#<CR>
Skrive
Dempet av
<CR>*mute=off#<CR>
Lese
Dempet-status
<CR>*mute=?#<CR>
Skrive
Volum +
<CR>*vol=+#<CR>
Skrive
Volum -
<CR>*vol=-#<CR>
Skrive
Volum = verdi
<CR>*vol=value#<CR>
Lese
Volum status
<CR>*vol=?#<CR>
Skrive
Lyst
<CR>*appmod=bright#<CR>
Skrive
Livlig
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Skrive
Naturlig
<CR>*appmod=natural#<CR>
Skrive
Bruker1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Skrive
Bruker2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Lese
Bildemodus
<CR>*appmod=?#<CR>
Projektor RS-232C kontroll
Bildeinnstilling
Skrive
Kontrast +
<CR>*con=+#<CR>
Skrive
Kontrast -
<CR>*con=-#<CR>
Lese
Kontrastverdi
<CR>*con=?#<CR>
Skrive
Lysstyrke +
<CR>*bri=+#<CR>
Skrive
Lysstyrke -
<CR>*bri=-#<CR>
Lese
Lysstyrke verdi
<CR>*bri=?#<CR>
Skrive
Farge +
<CR>*color=+#<CR>
Skrive
Farge -
<CR>*color=-#<CR>
Lese
Fargeverdi
<CR>*color=?#<CR>
Skrive
Tint +
<CR>*tint=+#<CR>
Skrive
Tint -
<CR>*tint=-#<CR>
Lese
Tint verdi
<CR>*tint=?#<CR>
Skrive
Skarphet +
<CR>*sharp=+#<CR>
Skrive
Skarphet -
<CR>*sharp=-#<CR>
Lese
Skarphet verdi
<CR>*sharp=?#<CR>
Skrive
Hudtone +
<CR>*skintone=+#<CR>
Skrive
Hudtone -
<CR>*skintone=-#<CR>
Lese
Hudtone verdi
<CR>*skintone=?#<CR>
Skrive
Fargetemperatur varm
<CR>*ct=warm#<CR>
Skrive
Fargetemperatur normal
<CR>*ct=normal#<CR>
Skrive
Fargetemperatur kjølig
<CR>*ct=cool#<CR>
Lese
Fargetemperatur status
<CR>*ct=?#<CR>
Skrive
Sideforhold 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Skrive
Sideforhold 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Skrive
Sideforhold 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Skrive
Sideforhold automatisk
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Lese
Sideforhold status
<CR>*asp=?#<CR>
Skrive
Overskanningsjust. +
<CR>*overscan=+#<CR>
Skrive
Overskanningsjust. -
<CR>*overscan=-#<CR>
Lese
Overskanningsjust. verdi
<CR>*overscan=?#<CR>
Skrive
Automatisk
<CR>*auto#<CR>
Skrive
Rød forsterkning +
<CR>*RGain=+#<CR>
Skrive
Rød forsterkning -
<CR>*RGain=-#<CR>
Lese
Rød forsterkning verdi
<CR>*RGain=?#<CR>
Skrive
Grønn forsterkning +
<CR>*GGain=+#<CR>
Skrive
Grønn forsterkning -
<CR>*GGain=-#<CR>
Lese
Grønn forsterkning verdi
<CR>*GGain=?#<CR>
Skrive
Blå forsterkning +
<CR>*BGain=+#<CR>
Skrive
Blå forsterkning -
<CR>*BGain=-#<CR>
Lese
Blå forsterkning verdi
<CR>*BGain=?#<CR>
Projektor RS-232C kontroll
41
Bildeinnstilling
42
Skrive
Rød forskyvning +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Skrive
Rød forskyvning -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Lese
Rød forskyvning verdi
<CR>*ROffset=?#<CR>
Skrive
Grønn forskyvning +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Skrive
Grønn forskyvning -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Lese
Grønn forskyvning verdi
<CR>*GOffset=?#<CR>
Skrive
Blå forskyvning +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Skrive
Blå forskyvning -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Lese
Blå forskyvning verdi
<CR>*BOffset=?#<CR>
Skrive
Gammavalg-1,6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Skrive
Gammavalg-1,8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Skrive
Gammavalg-2,8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Lese
Gammavalg status
<CR>*gamma=?#<CR>
Projektor RS-232C kontroll
Skrive
Oppstartskjerm -Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Skrive
Oppstartskjerm -svart
<CR>*splash=black#<CR>
Skrive
Oppstartskjerm -blå
<CR>*splash=blue#<CR>
Lese
Oppstartskjerm status
<CR>*splash=?#<CR>
Skrive
Bakgrunnsfarge - grønn
<CR>*background=green#<CR>
Skrive
Bakgrunnsfarge - svart
<CR>*background=black#<CR>
Skrive
Bakgrunnsfarge - blå
<CR>*background=blue#<CR>
Lese
Bakgrunnsfarge status
<CR>*background=?#<CR>
Skrive
Projektorposisjon-front bord
<CR>*pp=FT#<CR>
Skrive
Projektorposisjon-bakside bord
<CR>*pp=RE#<CR>
Skrive
Projektorposisjon-bakside tak
<CR>*pp=RC#<CR>
Skrive
Projektorposisjon-front tak
<CR>*pp=FC#<CR>
Lese
Skrive
Projektorposisjon status
<CR>*pp=?#<CR>
Automatisk hurtigsøk/automatisk
<CR>*QAS=on#<CR>
kildesøk
Automatisk hurtigsøk/automatisk
<CR>*QAS=off#<CR>
kildesøk
Automatisk hurtigsøk
<CR>*QAS=?#<CR>
status/automatisk kildesøk status
Meny vis tid -alltid på
<CR>*menutime=on#<CR>
Skrive
Meny vis tid -5 sek
<CR>*menutime=5s#<CR>
Skrive
Meny vis tid -10 sek
<CR>*menutime=10s#<CR>
Skrive
Meny vis tid -15 sek
<CR>*menutime=15s#<CR>
Skrive
Meny vis tid -20 sek
<CR>*menutime=20s#<CR>
Skrive
Meny vis tid -25 sek
<CR>*menutime=25s#<CR>
Skrive
Meny vis tid -30 sek
<CR>*menutime=30s#<CR>
Lese
Meny vis tid status
<CR>*menutime=?#<CR>
Skrive
Meny plassering - senter
<CR>*menuposition=center#<CR>
Skrive
Meny plassering - topp-venstre
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Skrive
Meny plassering - topp-høyre
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Skrive
Meny plassering - bunn-høyre
<CR>*menuposition=br#<CR>
Skrive
Meny plassering - bunn-venstre <CR>*menuposition=bl#<CR>
Lese
Meny plassering status
<CR>*menuposition=?#<CR>
Skrive
Påminnelsesmelding - på
<CR>*reminder=on#<CR>
Skrive
Påminnelsesmelding - av
<CR>*reminder=off#<CR>
Lese
Påminnelsesmelding status
<CR>*reminder=?#<CR>
Skrive
Direkte strøm på-på
<CR>*directpower=on#<CR>
Skrive
Direkte strøm på-av
<CR>*directpower=off#<CR>
Lese
Direkte strøm på-status
<CR>*directpower=?#<CR>
Skrive
Standby innstillinger nettverk på <CR>*standbynet=on#<CR>
Skrive
Standby innstillinger nettverk av <CR>*standbynet=off#<CR>
Standby innstillinger nettverk
<CR>*standbynet=?#<CR>
status
Skrive
Skrive
Lese
Driftsinnstillinger
Lese
Projektor RS-232C kontroll
43
Lampekontroll
Diverse
44
Lese
Brukstid for lyskilde
<CR>*ltim=?#<CR>
Skrive
Normal modus
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Skrive
Eco-modus
<CR>*lampm=eco#<CR>
Skrive
360 & portrett
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Lese
Lampemodusstatus
<CR>*lampm=?#<CR>
Lese
Modellnavn
<CR>*modelname=?#<CR>
Skrive
Blank på
<CR>*blank=on#<CR>
Skrive
Blank av
<CR>*blank=off#<CR>
Lese
Blank status
<CR>*blank=?#<CR>
Skrive
Meny på
<CR>*menu=on#<CR>
Skrive
Meny av
<CR>*menu=off#<CR>
Skrive
Opp
<CR>*up#<CR>
Skrive
Ned
<CR>*down#<CR>
Skrive
Høyre
<CR>*right#<CR>
Skrive
Venstre
<CR>*left#<CR>
Skrive
Enter/OK
<CR>*enter#<CR>
Skrive
TILBAKE
<CR>*back#<CR>
Skrive
Språk +
<CR>*lang=+#<CR>
Skrive
Språk -
<CR>*lang=-#<CR>
Lese
Språk status
<CR>*lang=?#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av -deaktiver
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 5 min
<CR>*APOFF=5#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 10 min
<CR>*APOFF=10#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 15 min
<CR>*APOFF=15#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 20 min
<CR>*APOFF=20#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 25 min
<CR>*APOFF=25#<CR>
Skrive
Automatisk strøm av - 30 min
<CR>*APOFF=30#<CR>
Lese
Automatisk strøm av status
<CR>*APOFF=?#<CR>
Skrive
AMX-enhetsoppdagelse-på
<CR>*amxdd=on#<CR>
Skrive
AMX-enhetsoppdagelse-av
<CR>*amxdd=off#<CR>
Lese
AMX-enhetsoppdagelse status
<CR>*amxdd=?#<CR>
Lese
MAC-adresse
<CR>*macaddr=?#<CR>
Skrive
Høydemodus på
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Skrive
Høydemodus av
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Lese
Høydemodus status
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Skrive
Tastelås på
<CR>*keylock=on#<CR>
Skrive
Tastelås av
<CR>*keylock=off#<CR>
Lese
Tastelås status
<CR>*keylock=?#<CR>
Projektor RS-232C kontroll
Vedlikehold
Stell av projektoren
Rengjøre linsen
Rengjør linsen når du ser smuss eller støv på overflaten. Pass på å slå av projektoren og la den
kjøle seg ned før du rengjør linsen.
• Dersom det er smuss eller merker, bruk linsepapir eller fukt en myk klut med
linserengjøringsmiddel og tørk av linseoverflaten forsiktig.
• Bruk aldri noen slipende pute, alkalisk eller surt rengjøringsmiddel, skurepulver eller
løsemidler som alkohol, bensin, tynner eller insektsmiddel. Bruk av slike materialer eller
forlenget kontakt med gummi- eller vinylmaterialer kan føre til skader på projektoroverflaten og
kabinettmaterialet.
Rengjøring av projektordeksel
Før du rengjør dekselet, slå av projektoren med korrekt stopp-prosedyre som beskrevet i "Slå
av projektoren" på side 28 og trekk ut støpselet.
• For å fjerne smuss og støv, bruk en myk, lofri klut.
• For å fjerne hardnakket smuss eller flekker, fukt en klut med vann tilsatt et rengjøringsmiddel
med nøytral pH. Tørk så av dekselet.
Bruk aldri voks, alkohol, bensin, tynner eller andre kjemiske rengjøringsmidler. De kan skade dekselet.
Lagre projektoren
Dersom du må lagre projektoren i lang tid, følge instruksene under:
• Pass på at temperatur og luftfuktighet på lagringsstedet er innenfor anbefalt intervall for
projektoren. Vennligst se to "Spesifikasjoner" på side 49 eller kontakt forhandleren for info om
intervallet.
• Trekk inn de justerbare bena.
• Ta batteriet ut av fjernkontrollen.
• Pakk projektoren i originalemballasjen eller tilsvarende.
Transport av projektoren
Det anbefales å transportere/sende projektoren i originalemballasjen eller tilsvarende.
Vedlikehold
45
Lyskildeinformasjon
Få info om antall timer for lyskilden
Når projektoren er i bruk, vil tiden (driftstimer) for bruk av lyskilder automatisk beregnes av den
innebygde timeren.
For å få info om antall timer for lyskilden:
1. Gå til INSTALLAERING > Lyskildeinnstillinger og trykk ENTER. Siden
Lyskildeinnstillinger vises.
2. Trykk
for å velge Lyskildeinformasjon og trykk ENTER. Informasjon om lyskilden vises.
Du kan også se informasjon om lyskildens driftstimer i menyen INFORMASJON.
Spare strøm
• Innstilling av Lyskildemodus
Gå til INSTALLAERING > Lyskildeinnstillinger > Lyskildemodus og trykk / eller trykk
L. MODE (L. MODUS) på fjernkontrollen for å velge en passende lyskildemodus fra de
tilgjengelige modusene.
Sette projektoren til Eco/360 og Portrett-modus sparer strøm.
Lyskildemodus
Beskrivelse
Normal
Eco
Gir full lysstyrke fra lyskilden
Senker lysstyrken for å spare strøm og reduserer viftestøyen
Senker lysstyrken for å spare strøm, passer best for 360-graders og
portrett-projeksjon
360 og Portrett
• Innstilling av Automatisk slokking
Lar projektoren slå seg av automatisk dersom det ikke registreres inndatasignal etter en viss
tid, for å unngå sløsing med strøm.
For å velge Automatisk slokking, gå til SYSTEMOPPSETT: GRUNNLEGGENDE >
Automatisk slokking og trykk / .
• Den tilsynelatende lysstyrken på det projiserte bildet vil variere avhengig av omgivelseslyset, det valgte
inndatasignalets kontrast/lysstyrke og er direkte proporsjonalt med projeksjonsavstanden.
• lyskildens lysstyrke vil avta med tiden, og kan variere innen spesifikasjonene fra lyskildens produsent.
Dette er normal og forventet oppførsel.
46
Vedlikehold
Indikatorer
Lys
Status & beskrivelse
Strømhendelser
Standby-modus (indikatorlysene kan fortsette å lyse selv etter at
du har tatt ut støpselet. Men dette er ikke en feilfunksjon.)
Strøm slås på
Normal drift
Normal utkoblingsnedkjøling
Fosfor/fargehjul startfeil
Fosfor/fargehjul spinnfeil
Lyskildehendelser
Lyskildefeil ved normal drift
Lyskilden er ikke tent
Termiske hendelser
Viftefeil 1 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 2 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 3 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 4 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 5 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 6 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 7 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Viftefeil 8 (virkelig viftehastighet er ulik ønsket hastighet)
Temperaturfeil 1 (over begrenset temperatur)
Temperaturfeil 2 (over begrenset temperatur)
Vannpumpefeil (vannet fra væskekjøleren er utilstrekkelig)
: Av
: Oransje på
: Grønn på
: Rød på
: Oransje blinker
: Grønn blinker
: Rød blinker
Vedlikehold
47
Feilretting
Projektoren slår seg ikke på.
Årsak
Det kommer ikke strøm fra strømkabelen.
Tiltak
Sett strømkabelen inn i vekselstrømskontakten på
projektoren, og sett strømkabelen inn i stikkontakten.
Dersom stikkontakten har en bryter, sjekk at den er
slått på.
Det forsøkes å slå på igjen projektoren under
Vent til nedkjølingsfasen er ferdig.
nedkjølingsfasen.
Intet bilde
Årsak
Tiltak
Videokilden er ikke slått på eller ikke tilkoblet Slå på videokilden og sjekk at signalkabelen er korrekt
ordentlig.
tilkoblet.
Projektoren er ikke korrekt tilkoblet enheten
Sjekk tilkoblingen.
med inndatasignalet.
Velg korrekt inndatasignal med tasten INPUT
Inndatasignalet er ikke korrekt valgt.
(INNDATA).
Linsedekselet er fortsatt lukket.
Åpne linsedekselet.
Uklart bilde
Årsak
Projeksjonslinsen er ikke korrekt fokusert.
projektoren og lerretet er ikke korrekt innrettet
mot hverandre.
Linsedekselet er fortsatt lukket.
Tiltak
Juster fokus på linsen ved hjelp av fokusringen.
Juster projeksjonsvinkel og retning samt høyden av
projektoren om nødvendig.
Åpne linsedekselet.
Fjernkontrollen virker ikke.
Årsak
Batteriene er utladet.
Det er en hindring mellom fjernkontrollen og
projektoren.
Du er for langt unna projektoren.
Tiltak
Bytt ut begge batteriene med nye.
Fjern hindringen.
Stå nærmere enn 8 meter (26 ft) fra projektoren.
Passordet er feil.
Årsak
Du husker ikke passordet.
48
Feilretting
Tiltak
Se "Starte passord tilbakestillingsprosedyren" på
side 27.
Spesifikasjoner
Projektorspesifikasjoner
Alle spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Optisk
Kontroll
Oppløsning
4K UHD 3840 x 2160
RS-232C seriell kontroll
9-pin D-sub hann x 1
Displaysystem
Enkel-chip DLP
LAN-kontroll
RJ-45 x 1
Klart fokus intervall
2.89–6.09 m @ bred, 4.25–8.96 m @ tele
Serviceport x 1
Linse
F = 2,1 til 2,4, f = 20,6 til 30,3 mm
IR-mottaker x 2
Elektrisk
Strømforsyning
100 til 240V
(AC), 50/60Hz
Strømforbruk
595 W (maks); < 0,5 W (standby);
< 3,0 W (nettverksstandby)
Mekanisk
Vekt
19,8 kg (43,7 lbs)
Utgangskontakter
RGB utgang
15-pin mini D-Sub (hunn) x 1
Lydsignal utgang
3,5 mm stereo mini jack x 1
USB
DC (5V 2A) utgangsport x 1
12V-utløser (0,5A) x 1
Kablet fjernkontroll x 1
Inndatakontakter
Datamaskin-inngang
RGB inngang
15-pin mini D-Sub (hunn) x 1
Videosignal inngang
Digital
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
HDBaseT x 1
Krav til omgivelser
Driftstemperatur
5°C–35°C ved havnivå
Lagringstemperatur
-10°C–65°C ved havnivå
Drift/lagring relativ luftfuktighet
10%–90% (ikke-kondenserende)
Drift, høyde over havet
0 opp til 1500 m ved 5°C–35°C
1500–3000 m ved 5°C–30°C
(med høydemodus på)
Spesifikasjoner
49
Mål
471 mm (B) x 223 mm (H) x 565 mm (D)
471
565
223
Enhet: mm
50
Spesifikasjoner
Timingtabell
Støttet timing for RGB inndata
Oppløsning
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Modus
Vertikal
frekvens (Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Pikselfrekvens
(MHz)
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (redusert blanking)
1920 x 1080_60
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Timingene vist over kan kanskje ikke støttes på grunn av begrensninger ved EDID-fil og VGA-grafikkort.
Det er mulig at noen timinger ikke kan velges.
Spesifikasjoner
51
Støttet timing for HDMI inndata
• PC-timinger
Oppløsning
Modus
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60
(reduserer blankhet)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Vertikal frekvens Horisontal frekvens
(Hz)
(kHz)
Pikselfrekvens
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Timingene vist over kan kanskje ikke støttes på grunn av begrensninger ved EDID-fil og VGA-grafikkort.
Det er mulig at noen timinger ikke kan velges.
• Video-timinger
Timing
Oppløsning
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
Vertikal frekvens Horisontal frekvens
(Hz)
(kHz)
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
Pikselfrekvens
(MHz)
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Støttes kun når det brukes en HDMI 1 (HDCP2.2) port.
Støttet timing for Component-YPbPr inndata
52
Timing
Oppløsning
Vertikal frekvens
(Hz)
Horisontal frekvens
(kHz)
Pikselfrekvens
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Spesifikasjoner
Støttet timing for HDBaseT inndata
• PC-timinger
Vertikal frekvens Horisontal frekvens
(Hz)
(kHz)
Oppløsning
Modus
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60
(redusert blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Pikselfrekvens
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Timingene vist over kan kanskje ikke støttes på grunn av begrensninger ved EDID-fil og VGA-grafikkort.
Det er mulig at noen timinger ikke kan velges.
• Video-timinger
Kabeltype
CAT 5e/CAT 6a
Kabelrekkevidde Pikselfrekvens
100m
<=225MHz
Støttet HDMI-format
720x480p/60Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
720x576p/50Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
Spesifikasjoner
53
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement