Casio | PX-130 | Handbok | Casio PX-130 Handbok

Casio PX-130 Handbok
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter”
innan pianot tas i bruk för första gången.
PX130SW1B
Viktigt!
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-A12150LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-A12150LW.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Innehåll
Allmän översikt .............................. SW-2
Funktionsknapp FUNCTION.................................... SW-3
Lagring av inställningar och användning
av driftslås................................................................ SW-3
Att utföra inställningar med
tangentbordet...............................SW-19
Spelning av alla inbyggda sånger.......................... SW-13
Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket ..... SW-13
Övning med en sång i musikbiblioteket ................. SW-14
Att utföra inställningar med tangenterna ................SW-19
Tangenter som används för inställningar ...............SW-20
Parameterlista ........................................................SW-21
Efterklang............................................................SW-21
Kör ......................................................................SW-21
Tonval .................................................................SW-21
Glans (BRILLIANCE) ..........................................SW-21
Lagerbalans ........................................................SW-21
Tempo (TEMPO) ................................................SW-21
Sångval (SONG SELECT)..................................SW-21
Sångvolym (SONG VOLUME)............................SW-21
Metronomvolym (METRONOME VOLUME).......SW-21
Metronomslag (METRONOME BEAT) ...............SW-21
Klaviaturtangent (Transponering) .......................SW-22
Tangentbordsstämning (Stämning) ....................SW-22
Oktavskifte ..........................................................SW-22
Temperament (TEMPERAMENT) ......................SW-22
Temperamentval (TEMPERAMENT SELECT)...SW-22
Temperamentbasnot (BASE NOTE)...................SW-22
Anslagskänslighet (TOUCH RESPONSE)..........SW-22
Läge för USB-anordning
(USB DEVICE MODE)........................................SW-23
Sändarkanal........................................................SW-23
Lokalkontroll........................................................SW-23
Driftston ..............................................................SW-23
Reserv ................................................................SW-23
Driftslås...............................................................SW-23
Inspelning och avspelning.......... SW-15
Anslutning till en dator................SW-24
Spår ....................................................................... SW-15
Inspelning av ett specifikt spår i en sång ............... SW-16
Att inspela ett spår i en sång medan du
lyssnar på avspelning av det andra spåret ............ SW-17
Avspelning från det digitala pianots minne ............ SW-17
Radering av inspelade data ................................... SW-18
Minimala datorsystemkrav .....................................SW-24
Anslutning av det digitala pianot till en dator..........SW-24
Användning av MIDI...............................................SW-25
Överföring av sångdata med en dator....................SW-25
Nätuttag .......................................... SW-4
Användning av en nättillsats .................................... SW-4
Anslutningar................................... SW-5
Anslutning av hörlurar.............................................. SW-5
Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare...... SW-5
Anslutning av en pedal ............................................ SW-6
Medföljande och extra tillbehör................................ SW-6
Spelning med olika toner .............. SW-7
Att välja och spela en ton......................................... SW-7
Att justera glansen för en ton................................... SW-8
Lagring av två toner ................................................. SW-9
Användning av effekter .......................................... SW-10
Användning av metronomen.................................. SW-10
Att spela en pianoduett .......................................... SW-11
Spelning av inbyggda sånger..... SW-13
Referens........................................SW-28
Felsökning..............................................................SW-28
Tekniska data för produkten...................................SW-29
Driftsföreskrifter......................................................SW-30
Bilaga ................................................. A-1
Tonlista........................................................................ A-1
Sånglista ..................................................................... A-1
MIDI Implementation Chart
Företags- och produktnamn som omnämns i detta
instruktionshäfte kan vara registrerade
varumärken tillhörande respektive företag.
SW-1
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
8
Baksida
9
bk
Vänster sida
bm
Undersida
bn
Fastsättning av nothäftesställningen
För in undersidan av nothäftesställningen i skåran
på ovansidan av det digitala pianots konsol.
SW-2
bl
bo
Allmän översikt
ANM.
• Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte.
1 Volymreglage VOLUME
8 Elpianoknapp, duettknapp ELEC PIANO, DUET
2 Funktionsknapp FUNCTION
9 Port USB
3 Sångknapp, demonstrationsknapp
SONG a, DEMO
bk Uttag för dämpningspedal DAMPER PEDAL
4 Inspelningsknapp RECORDER (L)
5 Metronomknapp METRONOME (R)
6 Flygelknapp (modern), efterklangsknapp
GRAND PIANO (MODERN), REVERB
bl Likströmsuttag DC 12V
bm Strömbrytare POWER
bn Uttag PHONES
bo Pedaluttag
7 Flygelknapp (klassisk), körknapp
GRAND PIANO (CLASSIC), CHORUS
Funktionsknapp FUNCTION
Knappen FUNCTION används för att utföra diverse inställningar på det digitala pianot. Det följande gäller rent
allmänt för knappen FUNCTION.
z Ändra en inställning genom att hålla knappen FUNCTION intryckt
samtidigt som du trycker på tangenten som motsvarar den önskade
inställningen.
En bekräftelseton ljuder närhelst du trycker på en tangent för att utföra en
inställning.
Exempel: ”Att välja en ton” på sidan SW-7
ANM.
• Se ”Att utföra inställningar med tangentbordet” på sidan SW-19 för
närmare detaljer om operationer och inställningar.
z Följande tabell visar hur ett tryck på knappen FUNCTION ändrar funktioner för vissa andra knappar.
Denna knapp:
Gör detta när knappen FUNCTION är intryckt:
SONG a
Startar och stoppar spelning av demonstrationslåt.
RECORDER
Väljer delen för vänster hand.
METRONOME
Väljer delen för höger hand.
MODERN
Slår efterklang på (knappens lampa tänd) och av (lampan släckt).
CLASSIC
Slår kör på (knappens lampa tänd) och av (lampan släckt).
ELEC PIANO
Slår duett på (knappens lampa tänd) och av (lampan släckt).
Lagring av inställningar och användning av driftslås
Det digitala pianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot
driftsfel. Se ”Parameterlista” på sidorna SW-21 - SW-23 för närmare detaljer.
SW-3
Nätuttag
Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt
vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala
pianot inte används.
Användning av en nättillsats
Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med
enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala
piano. Användning av en annan typ av nättillsats kan
orsaka fel på det digitala pianot.
Specificerad nättillsats: AD-A12150LW
• Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta
nättillsatsen såsom visas på bilden nedan.
Vägguttag
Nättillsats
Likströmsuttag DC 12V
Nätkabel
Observera noga det följande för att undvika skador
på nätkabeln.
Under användning
• Ryck inte alltför hårt i kabeln.
• Ryck inte kabeln upprepade gånger.
• Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller
kontakten.
Under rörelse
• Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan
det digitala pianot flyttas.
Under förvaring
• Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den
aldrig runt nättillsatsen.
VIKTIGT!
• Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med
enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta
digitala piano till någon annan apparat utöver detta
piano. Detta skapar risk för felfunktion.
• Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan
nättillsatsen ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SW-4
B
Anslutningar
VIKTIGT!
• Ställ först volymreglaget VOLUME på en låg nivå
innan du ansluter något till det digitala pianot.
Justera sedan volymen till önskad nivå efter
anslutning.
Anslutning av hörlurar
Anslutning av ljudutrustning
eller en förstärkare
Du kan ansluta ljudutrustning eller en
musikförstärkare till det digitala pianot och sedan
använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare
och klarare ljud.
Till ett av uttagen PHONES på det digitala pianot
Vänster sida
Stiftkontakt
Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare
Uttag PHONES
RIGHT (röd)
LEFT (vit)
Separat inköpta hörlurar
Stereominikontakt
Gitarrförstärkare
Klaviaturförstärkare o.dyl.
Stiftkontakt (vit)
INPUT 1
INPUT 2
Stiftkontakt (röd)
Stiftuttag
Standardkontakt
Stereominikontakt
Anslutning av ljudutrustning (Bild 1)
Anslut separat inköpta hörlurar till uttagen PHONES.
Anslutning av hörlurar till ett av uttagen PHONES
skär av ljudet till högtalarna, vilket innebär att du kan
öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ
inte in en alltför hög volymnivå när du använder
hörlurar då detta kan orsaka hörselskador.
ANM.
• Var noga med att trycka in hörlurskontakten i
uttagen PHONES så långt det går. I annat fall hörs
ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna.
• Om kontakten på hörlurarna som används inte
matchar uttagen PHONES ska du använda en
lämplig separat inköpt kontaktadapter.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten
när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud
från högtalarna när du spelar.
Använd separat inköpta anslutningskablar
(minikontakt × 1, stiftkontakter × 2) för att ansluta
såsom visas på Bild 1. Försäkra att ändan av kabeln
som ansluts till det digitala pianot är en
stereominikontakt. Användning av en enkanalig
standardkontakt gör att enbart en av de två
stereokanalerna utmatas. Vanligtvis bör du ställa
ingångsväljaren på ljudutrustningen på det uttag till
vilket det digitala pianot är anslutet (AUX IN el.dyl.).
Justera volymnivån med volymreglaget VOLUME på
det digitala pianot.
Anslutning av en musikförstärkare
(Bild 2)
Anslut anslutningskabeln* till en av förstärkartyperna
som visas på Bild 2.
Justera volymnivån med volymreglaget VOLUME på
det digitala pianot.
* Digitalt piano : Stereominikontakt
Förstärkare : Inmatar signaler för vänster och
höger kanal. Om du inte ansluter en
av kontakterna utmatas enbart en av
de två stereokanalerna.
SW-5
Anslutningar
Pedalfunktioner för SP-32
Anslutning av en pedal
Anslutning av den medföljande pedalen (SP-3) till
uttaget DAMPER PEDAL gör det möjligt att använda
pedalen som en dämpningspedal.
Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att
noterna du spelar genljuder under en väldigt lång tid.
• När en av tonerna GRAND PIANO (MODERN,
CLASSIC, VARIATION) valts som ton gör tryck på
denna pedal att noterna genljuder på samma sätt
som med dämpningspedalen på en akustisk flygel.
z Dämpningspedal
Utöver funktionerna för dämpningspedal som beskrivs
i spalten till vänster stöder pedalen SP-32 även en
halvpedaloperation, så ett tryck på pedalen halvvägs
tillämpar endast partiell dämpningseffekt.
z Softpedal
Ett tryck på denna pedal undertrycker noterna som
spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter
mjukare.
z Sostenutopedal
Enbart noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt
kvarhålls tills pedalen släpps.
Baksida
Uttag för dämpningspedal DAMPER PEDAL
Softpedal
Dämpningspedal
Sostenutopedal
SP-3
ANM.
• Den valfria ställningen CS-67P krävs för att kunna
använda pedalenheten SP-32.
Pedaluttag
Det går att ansluta den separat inköpta 3-pedalenheten
(SP-32) till pedaluttaget på undersidan av det digitala
pianot. Pedalerna kan sedan användas för att
framställa uttryck som är snarlika de hos ett akustiskt
piano.
Undersida
Pedaluttag
Medföljande och extra
tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta
digitala piano.
Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för
brand, elstötar och personskador.
ANM.
• Du kan erhålla information om tillbehör som säljs
separat för denna produkt från CASIO:s katalog som
finns hos din handlare samt från CASIO:s websajt
vid följande URL.
http://world.casio.com/
SW-6
Spelning med olika toner
POWER
VOLUME
METRONOME
FUNCTION
SONG a
ELEC PIANO
GRAND PIANO
Att välja och spela en ton
Pianot är försett med 16 inbyggda toner.
• Namnen på tonerna är markerade ovanför tangenterna till vilka de är tilldelade.
Att välja en ton
1.
Tryck på knappen POWER.
VIKTIGT!
• När du slår på det digitala pianot utför det en strömpåslagsoperation för att initialisera dess system. Under
systeminitialisering slås tonknappslamporna på och av i tur och ordning i runt sju sekunder för att upplysa om att
systeminitialisering pågår.
2.
Välj önskad ton.
z Att välja GRAND PIANO (MODERN eller
CLASSIC) eller ELEC PIANO
• Tryck på en av knapparna GRAND PIANO
(MODERN eller CLASSIC) eller knappen ELEC
PIANO för att välja önskad ton.
z Att välja en av de övriga tonerna
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar den
önskade tonen.
• Lampan på knappen för den valda tonen tänds.
3.
Använd volymreglaget VOLUME för att justera volymnivån.
SW-7
Spelning med olika toner
Att justera glansen för en ton
ANM.
• Tonerna GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC)
Det digitala pianot har totalt 16 inbyggda toner.
Tonerna MODERN och CLASSIC är samplade
stereotoner som kan väljas med knapparna GRAND
PIANO. Försök använda tonerna GRAND PIANO
för att bekanta dig med deras distinkta ljud och
egenskaper.
Tonnamn
Egenskaper
MODERN
Denna ton sörjer för ett klart flygelljud.
Volymen och klangen hos denna ton
reagerar snabbt på tangentanslaget och
har en relativt kraftig efterklang. Denna
ton är lämplig för ett dynamiskt och
livligt framförande.
CLASSIC
Detta är en naturlig pianoton som är
väldigt snarlik ljudet hos en akustisk
flygel. Efterklang och andra effekter
hålls minimala för att förstärka
användning av pianopedalerna
(akustisk resonans) för känsliga
musikaliska uttryck. Denna ton är
lämplig för lektioner och övningar.
• Tonen GRAND PIANO (VARIATION) är bäst för att
spela med till ett ackompanjemang.
Bastoner (BASS 1, BASS 2)
Val av en av de två tonerna BASS (LOWER) (1 eller 2) i
steg 2 i proceduren ovan tilldelar den valda bastonen
till det låga registret (vänster sida) på tangentbordet.
Det höga registret (höger sida) tilldelas tonen som
valdes när du tryckte på tangenten BASS 1 eller
BASS 2.
• BASS 1 och BASS 2 gör att du i praktiken kan dela
tangentbordet mellan två olika toner.
Delningspunkt
Lågt register
Högt register
BASS 1
PIPE ORGAN
(Nu vald ton.)
ANM.
• Välj en ton utöver BASS 1 eller BASS 2 för att
återställa tangentbordet till en enskild ton.
• Det går inte att välja BASS 1 eller BASS 2 vid
inspelning på spår 2.
SW-8
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna BRILLIANCE för att ange ett
glansvärde inom omfånget –3 till 0 till 3.
För denna typ av ljud:
Tryck på denna
tangent:
Fylligare och mjukare
T
Skarpare och hårdare
S
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa en ton
till dess grundinställning ”0”.
Spelning med olika toner
Lagring av två toner
Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de
ljuder samtidigt.
Vid val av två toner för lagring blir den först valda
tonen huvudton, medan den andra tonen blir lagerton.
1.
Att justera volymbalansen mellan två
lagrade toner
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna som visas nedan för att justera
volymen för de lagrade tonerna.
Håll knappen FUNCTION intryckt och håll
samtidigt tangenten för huvudton intryckt
medan du trycker på tangenten för lagerton.
Exempel: Att lagra HARPSICHORD och STRINGS 1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Grundinställning (mitt)
Volym för lagerton
(Andra valda tonen)
Volym för huvudton
(Först valda tonen)
• Återställ grundinställd volym genom att hålla
knappen FUNCTION intryckt och samtidigt trycka
på båda tangenterna.
HARPSICHORD
STRINGS 1
2.
Upphäv lagring av tangentbordet genom att
välja en annan ton med knappen GRAND
PIANO eller genom att utföra proceduren
under ”Att välja och spela en ton” (sidan
SW-7).
ANM.
• Du kan även lagra pianotoner genom att hålla en av
knapparna GRAND PIANO (MODERN eller
CLASSIC) intryckt medan du trycker på knappen
ELEC PIANO.
• Det går inte att lagra tonen BASS 1 eller BASS 2 med
en annan ton.
• Det går inte att utföra lagring vid inspelning på
spår 2.
SW-9
Spelning med olika toner
Användning av effekter
■ Angående DSP
Efterklang: Gör att noterna genljuder.
Kör
: Gör noterna fylligare.
DSP gör det möjligt att på digital väg framställa
komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton
närhelst du slår på strömmen till det digitala pianot.
Att slå efterklang på och av
Användning av metronomen
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen MODERN för att slå efterklang
på (lampan tänd) eller av (lampan släckt).
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen CLASSIC för att slå kör på
(lampan tänd) eller av (lampan släckt).
Tryck på knappen METRONOME.
• Detta startar metronomen.
• Lampan ovanför knappen SONG a blinkar i takt
med metronomslaget.
2.
Att slå kör på och av
1.
1.
Ändra slaget genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och samtidigt trycka på
en av tangenterna METRONOME BEAT för
att välja slaginställning.
Att utföra inställningar för efterklang och
köreffekt
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på en av tangenterna Efterklang
eller Kör.
1
2
3
4
1
Efterklang
2
3
4
Kör
Exempel: Val av Efterklang 4
• Efterklangsvärde
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på efterklang
1: Rum
2: Liten sal
3: Stor sal
4: Stadion
• Körvärde
SW-10
Att göra detta:
Välj denna inställning:
Slå på kör
1: Ljus kör
2: Medeldjup kör
3: Djup kör
4: Sus (vinande effekt)
• Det går att välja ett värde på 0, 2, 3, 4, 5 eller 6 slag per
takt. Val av inställningen 0 spelar ett enkelt klick,
utan något klockljud. Denna inställning medger
övning med ett stadigt slag.
Spelning med olika toner
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna TEMPO för att ange ett
tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag
per minut.
Att spela en pianoduett
Det går att använda duettläget för att dela pianots
tangentbord i mitten så att två personer kan spela en
duett.
Detta gör det möjligt att ställa in tangentbordet t.ex. så
att läraren spelar till vänster medan eleven följer med
till höger. Alternativt kan en person spela
vänsterhandens del till vänster medan en annan spelar
högerhandens del till höger.
Tangentbord
Delningspunkt
Vänster tangentbord
C3
C4
C5
Höger tangentbord
C6
(mittre C)
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
tempovärdet med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna
(0 till 9) för att ange ett specifikt tresiffrigt värde. Var
noga med att inmata samtliga tre siffror.
Exempel: Inmata ”96” med tangenterna 0, 9, 6.
4.
• Återställ tempoinställningen till grundtempot för
den nu valda musikbibliotekslåten genom att trycka
på tangenterna + och – samtidigt i steg 3. Ett tryck på
+ och – vid inspelning återställer tempovärdet till
120.
Justering av metronomvolymen
ANM.
• Proceduren nedan kan utföras när som helst, oavsett
om metronomen är igång eller inte.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och använd
tangenterna METRONOME VOLUME för att
ange ett volymvärde inom omfånget 0 till 42.
• Se ”Tangenter som används för inställningar” på
sidan SW-20 för närmare detaljer om hur tangenterna
används för inställningar.
• Vart tryck på tangenten T eller S höjer eller sänker
metronomvolymen med 1.
C4
C5
C6
(mittre C)
Pedaloperation vid spelning av en duett
z Valfri pedalenhet SP-32
Dämpningspedal för
vänster sida
Tryck på knappen METRONOME eller
knappen SONG a för att slå av
metronomen.
ANM.
C3
Dämpningspedal för
vänster och höger sida
Dämpningspedal för
höger sida
(Halvpedaloperation
stöds)
ANM.
• Enbart dämpningspedalen för tangentbordets högra
sida kan användas för halvpedaloperationer.
z Valfri pedalenhet SP-3
Anslut pedalenheten SP-3 till uttaget DAMPER
PEDAL för att använda den som dämpningspedal för
höger sida.
• Halvpedaloperation stöds inte i detta fall.
1.
Välj pianotonen du vill använda för duetten.
Exempel: GRAND PIANO (MODERN)
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen ELEC PIANO för att slå duett på
(lampan tänd) eller av (lampan släckt).
VIKTIGT!
• Det går inte att använda duettläget vid inspelning
(sidan SW-15).
ANM.
• Tryck på T och S samtidigt för att återställa till
grundinställningen.
SW-11
Spelning med olika toner
Ändring av oktav på tangentborden för
duett
Det går att ändra registren för vänster och höger
tangentbord i oktavenheter från deras
grundinställning. Detta är praktiskt t.ex. när det
grundinställda registret är otillräckligt då en person
spelar delen för vänster hand och en annan spelar
delen för höger hand.
1.
Håll knapparna FUNCTION och ELEC
PIANO intryckta och tryck samtidigt på
tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på vänster tangentbord.
Exempel: Ett tryck på tangenten för C längst till vänster
(C4) tilldelar registret som visas nedan.
Vänster tangentbord
C4
C5
C6
Höger tangentbord
C7
C3
C4
C5
C6
(Intryckt tangent)
1 oktav högre än
grundinställningen
2.
Oförändrad
Håll knapparna FUNCTION och ELEC
PIANO intryckta och tryck samtidigt på
tangenten för C som du vill placera vid C4
(mittre C) på höger tangentbord.
ANM.
• Tangentborden kan återställas till deras
grundinställda register genom att lämna och sedan
aktivera duettläget på nytt.
SW-12
Spelning av inbyggda sånger
FUNCTION
RECORDER
SONG a
Det digitala pianot är försett med ett musikbibliotek
innehållande 60 inbyggda låtar. Det går att spela
samtliga 60 låtar i ordningsföljd från början till slut.
VIKTIGT!
• Efter val av en inbyggd sång kan det ta ett par
sekunder innan sångdatan laddas. Under pågående
laddning av data går det inte att använda några
tangenter eller knappar. Om du spelar något på
tangentbordet gör åtgärden nedan att utmatning
stoppas.
Spelning av alla inbyggda
sånger
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen SONG a.
• Detta startar upprepad demonstrationsspelning av
de inbyggda låtarna i ordningsföljd, från 01 till 60.
• Du kan spela med på tangentbordet efter hand som
sången spelas. Tonen tilldelad tangentbordet är tonen
som är förinställd för sången som spelas.
• Du kan välja en specifik sång under
demonstrationsspelning. Se steg 2 under ”Spelning
av en specifik sång i musikbiblioteket” för närmare
detaljer.
2.
METRONOME
Spelning av en specifik sång i
musikbiblioteket
Musikbiblioteketet innehåller både inbyggda sånger
(01 till 60) och en sång (61) som lagrats i det digitala
pianots minne från en dator*. Använd proceduren
nedan för att välja och avspela en av dessa sånger.
* Det går att ladda ner musikdata från Internet och
sedan överföra denna från din dator till det digitala
pianots minne. Se ”Överföring av sångdata med en
dator” på sidan SW-25 för närmare detaljer.
1.
Leta upp sångnumret på sången du vill spela
i sånglistan på sidan A-1.
2.
Välj en annan sång genom att hålla knappen
FUNCTION intryckt och använda tangenterna
SONG SELECT för att ange ett sångnummer.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning av de inbyggda låtarna.
ANM.
• De åtgärder för låtval och avspelningsstopp som
beskrivs ovan är de enda åtgärder som kan utföras
under demonstrationsspelning.
• Vart tryck på tangenten + eller – höjer eller sänker
sångnumret med 1.
• Det går att använda värdeinmatningstangenterna
(0 till 9) för att ange ett specifikt tvåsiffrigt
sångnummer. Var noga med att inmata båda
siffrorna.
Exempel: Inmata 0 och sedan 8 för att välja sång 08.
SW-13
Spelning av inbyggda sånger
3.
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar spelning av sången.
4.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning.
• Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången
nås.
Övning med en sång i
musikbiblioteket
Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för
en sång och själv spela med på pianot.
ANM.
ANM.
• Ett samtidigt tryck på tangenterna + och – väljer
sångnummer 01.
• Det går även att justera avspelningstempo och
volym för sången. Se ”Att utföra inställningar med
tangentbordet” på sidan SW-19 för närmare detaljer.
• Musikbiblioteket innehåller också en del duetter.
När en duett är vald kan du slå av den första
<Primo> eller andra <Secondo> pianotonen och
själv spela med till sången.
FÖRBEREDELSE
• Välj sången du vill öva på och justera dess tempo. Se
”Att utföra inställningar med tangentbordet” på
sidan SW-19.
• Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten
för att framställa speciella musikaliska effekter.
1.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja delen du vill
slå av.
• Ett tryck på en knapp slår dess del på (knappens
lampa tänd) eller av (knappens lampa släckt).
Båda delarna
på
Vänster hand
2.
Högerhandens
del av
Vänsterhandens
del av
Höger hand
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar spelning utan delen du slog av i steg 1.
3.
4.
SW-14
Spela själv den avslagna delen.
Tryck åter på knappen SONG a för att
stoppa spelning.
Inspelning och avspelning
FUNCTION
RECORDER
SONG a
Det går att lagra noterna som spelas i det digitala
pianots minne för senare avspelning.
Spår
Ett spår är ett avsnitt som innehåller inspelade data,
och en sång består av två spår: Spår 1 och Spår 2. Det
går att spela in varje spår separat och sedan slå dem
samman till en enskild sång.
Spår 1
Inspelning
METRONOME
Förvaring av inspelade data
• När en ny inspelning startas raderas alla data som
tidigare inspelades i minnet.
• Om ett strömavbrott skulle uppstå under inspelning
raderas alla data i spåret du inspelar.
VIKTIGT!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador, förluster eller krav från tredje man som
orsakas av raderade data beroende på felfunktion,
reparation eller av någon annan anledning.
Under
avspelning. . .
Användning av knappen RECORDER
Sång
Spår 2
Inspelning
Vart tryck på knappen RECORDER kretsar genom
inspelningsalternativen i ordningsföljden nedan.
Tänd
Blinkar
Av
Minneskapacitet
• Det går att spela in cirka 5.000 noter i det digitala
pianots minne.
• Lampan för knappen RECORDER börjar blinka
hastigt när minnet börjar bli fullt.
• Inspelning stoppas automatiskt när antalet noter i
minnet överstiger det tillåtna.
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Normal
Inspelade data
• Tangentbordsspelning
• Använd ton
• Pedaloperationer
• Inställning av efterklang och kör (endast spår 1)
• Tempoinställning (endast spår 1)
• Inställning av lagring (endast spår 1)
• Inställning av delning (endast spår 1)
• Inställning av temperament och basnot
(endast spår 1)
• Inställning av oktavskifte (endast spår 1)
SW-15
Inspelning och avspelning
Inspelning av ett specifikt spår
i en sång
4.
• Inspelning startas nu automatiskt.
5.
Efter inspelning av endera spåret i en sång kan du
utföra inspelning på det andra spåret medn du
avspelar vad som spelades in på det första spåret.
1.
6.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
inspela.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Spår 1: Lampa L
Spår 2: Lampa R
Exempel: Spår 1 valt
3.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
• Ton (sidan SW-7)
• Effekter (sidan SW-10)
ANM.
• Om du vill att metronomen ska ljuda under
inspelning ska du uföra inställning av slag och
tempo och sedan trycka på knappen
METRONOME. Se ”Användning av metronomen”
på sidan SW-10 för närmare detaljer.
SW-16
Tryck på knappen SONG a för att stoppa
inspelning.
• Lampan för knappen RECORDER och lampan för
spåret du spelade in på ändras från blinkande till
tänd.
• Tryck på knappen SONG a för att avspela spåret
du just spelat in.
Tryck på knappen RECORDER två gånger så
att dess lampa börjar blinka.
• I detta läge blinkar lampan L som ett tecken på att det
digitala pianot står i beredskapsläge för inspelning på
spår 1.
Börja spela på tangentbordet.
Tryck efter avslutad inspelning eller
avspelning på knappen RECORDER så att
dess lampa slocknar.
Inspelning och avspelning
Att inspela ett spår i en sång
medan du lyssnar på
avspelning av det andra spåret
1.
Avspelning från det digitala
pianots minne
1.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa tänds.
ANM.
2.
3.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
avspela medan du spelar in.
Tryck på knappen RECORDER så att dess
lampa börjar blinka.
• Detta gör att lampan L börjar blinka.
4.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
inspela.
• När en sång innehåller en inspelning på båda spåren
går det att slå av det ena spåret och avspela enbart
det andra.
2.
Tryck på knappen SONG a.
• Detta startar avspelning av sången och/eller spåret
du valde.
ANM.
• Det går att ändra tempoinställning under avspelning
av ett spår.
• Tryck åter på knappen SONG a för att stoppa
avspelning.
• Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill
spela in på blinkar.
Exempel: Att lyssna på avspelning av spår 1 medan du
spelar in på spår 2
Tänd (avspelning)
Blinkar (inspelningsberedskap)
5.
Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du
vill använda för inspelning.
6.
Tryck på knappen SONG a eller börja
spela på tangentbordet.
• Detta startar både avspelning av det inspelade spåret
och inspelning av det andra spåret.
7.
Tryck på knappen SONG a för att stoppa
inspelning.
SW-17
Inspelning och avspelning
Radering av inspelade data
Proceduren nedan raderar ett specifikt spår i en sång.
VIKTIGT!
• Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret.
Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra
att du inte behöver några data i det digitala pianots
minne innan du utför följande steg.
1.
Tryck på knappen RECORDER två gånger så
att dess lampa börjar blinka.
2.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
på knappen RECORDER (L) eller
METRONOME (R) för att välja spåret du vill
radera.
3.
Tryck på knappen RECORDER tills dess
lampa tänds.
• Detta gör att lampan för spåret du valde i steg 2 i
denna procedur börjar blinka.
Exempel: Om du valde spår 2 för radering
Av
4.
Blinkar: Raderingsberedskap
Håll åter knappen FUNCTION intryckt och
tryck på knappen som motsvarar spåret du
vill radera (RECORDER (L) eller
METRONOME (R)).
• Detta raderar det valda spåret och aktiverar
avspelningsberedskap.
• Tryck på knappen RECORDER två gånger så att dess
lampa släcks om du vill avbryta radering.
ANM.
• Endast knapparna METRONOME (R) och
RECORDER (L) på det digitala pianot kan
användas från steg 3 tills du utför den faktiska
raderingen i steg 4. Inga övriga knappar kan
användas.
SW-18
Att utföra inställningar med tangentbordet
FUNCTION
Utöver att välja toner och musikbibliotekets sånger kan
du använda knappen FUNCTION i kombination med
tangenterna till att ställa in effekt, anslagskänslighet
och andra inställningar.
Att utföra inställningar med
tangenterna
1.
2.
3.
Anlita ”Parameterlista” på sidorna SW-21 SW-23 för att finna inställningen du vill utföra
och lägg märke till detaljerna om denna.
Anlita ”Tangenter som används för
inställningar” på sidan SW-20 för att finna var
på tangentbordet du ska utföra den önskade
inställningen.
Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar
inställningen du vill utföra.
• Det digitala pianot ljuder en driftston efter att ha
utfört inställningen.
Exempel: Att sänka transponeringsinställning med en
halvton
Transponeringstangent T
4.
Släpp knappen FUNCTION för att avsluta
inställningsproceduren.
ANM.
• Det går att ställa in det digitala pianot så att ingen
driftston ljuder i steg 3. Se ”bt Driftston” under
”Parameterlista” på sidorna SW-21 - SW-23 för
närmare detaljer.
Operationstyper för
tangentbordsinställning
Det finns tre typer av operationer som kan utföras
medan du gör inställningar med tangentbordet: Typ A,
Typ B och Typ C.
Typ A: Direktinmatning
Exempel: Tryck på tangenten STRINGS för att välja tonen
STRINGS 1
Typ B: Höja eller sänka en inställning med + och –
eller tangenterna T och S
• Håll tangenten intryckt för att höja eller sänka en
inställning med hög hastighet.
• Tryck på båda tangenterna samtidigt för att
återställa till grundinställningen.
Typ C: Värdeinmatning med siffertangenterna
(0 till 9)
Exempel: Inmata ”120” med tangenterna 1, 2, 0.
ANM.
• Du kan kontrollera vilken operationstyp som gäller
för varje inställning genom att anlita
”Operationstyp” under ”Parameterlista” på sidorna
SW-21 - SW-23.
SW-19
Att utföra inställningar med tangentbordet
Tangenter som används för inställningar
• Numren 1 t.o.m. cl motsvarar samma nummer i ”Parameterlista” på sidorna SW-21 - SW-23.
[Vänster tangentbord]
1Efterklang
2Kör
3Klaviaturtangent (Transponering)
4Tangentbordsstämning (Stämning)
5Oktavskifte
6Temperament
7Tempo/Temperamentval
1
2
3
4
1
2
3
4
[Samlat]
[Mittre tangentbord]
8Sångval/Basnot
9Tonval
[Höger tangentbord]
clDriftslås
ckReserv
btDriftston
bsLokalkontroll
brSändarkanal
bqLagerbalans
bmMetronomvolym
blSångvolym
bpLäge för USB-anordning
bkGlans
boAnslagskänslighet
bnMetronomslag
SW-20
−
+
OFF ON OFF ON OFF ON OFF
ON
Att utföra inställningar med tangentbordet
Parameterlista
■ Toner
Parameter
Inställningar
Operationstyp
(sidan
SW-19)
Beskrivning
1 Efterklang
1 till 4
Grund: 2
A
Anger efterklangen i noterna.
(sidan SW-10)
2 Kör
1 till 4
Grund: 2
A
Reglerar vidden av noterna.
(sidan SW-10)
9 Tonval
Se sidan SW-7.
Grund: GRAND
PIANO
(MODERN)
A
Tilldelar en ton till tangentbordet.
(sidan SW-7)
bk Glans
–3 till 0 till 3
Grund: 0
B
Anger glansen i noterna.
(sidan SW-8)
–24 till 0 till 24
Grund: 0
B
Bestämmer volymbalansen mellan
huvudtonen och lagertonen.
(sidan SW-9)
(BRILLIANCE)
bq Lagerbalans
Anmärkningar
■ Sång/Metronom
Parameter
Inställningar
7 Tempo (TEMPO) 20 till 255
Grund: 120
8 Sångval (SONG 01 till 61
SELECT)
Grund: 01
Operationstyp
(sidan
SW-19)
Beskrivning
Anmärkningar
B (+/–)
Bestämmer tempot för
C (0 till 9) musikbibliotekets sånger,
metronomen, inspelning och
avspelning m.m. (sidan SW-10)
• Inmata alltid tre siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för att
inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 9, 0 för 90 (en
inledande nolla krävs).
• Ett samtidigt tryck på + och – under
inspelning ställer in värdet 120.
B (+/–)
Väljer en låt i musikbiblioteket.
C (0 till 9) (sidan SW-13)
• Inmata alltid två siffror när
siffertangenterna (0 till 9) används för att
inmata ett värde.
Exempel: Inmata 0, 8 för 8 (en inledande
nolla krävs).
• Denna inställning kan inte ändras under
inspelning.
bl Sångvolym
B
Ställer in volymnivå för avspelning • Denna inställning kan inte ändras under
av musikbiblioteket.
inspelning.
bm Metronomvolym 00 till 42
B
Bestämmer metronomens volym.
(sidan SW-11)
A
Bestämmer metronomslaget.
(sidan SW-10)
00 till 42
(SONG VOLUME) Grund: 42
(METRONOME Grund: 36
VOLUME)
bn Metronomslag
0, 2, 3, 4, 5, 6
(METRONOME Grund: 4
BEAT)
• Inställning av metronomslag kan inte
ändras under pågående avspelning av en
låt i musikbiblioteket.
SW-21
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ Tangentbord
Parameter
Operationstyp
(sidan SW-19)
Inställningar
3 Klaviaturtangent –12 till 0 till 12
Beskrivning
Anmärkningar
• Det går inte att utföra inställning av
transponering vid avspelning av
musikbiblioteket eller i duettläget.
• En höjning av det digitala pianots
tonhöjd kan göra att de högsta
noterna i registret för en ton blir
förvrängda.
B
Höjer eller sänker det digitala
pianots stämning i steg om
halvtoner.
–99 till 0 till 99
Grund: 0
B
Höjer eller sänker det digitala • Inställning av tonhöjd kan inte
pianots samlade tonhöjd i steg
ändras under pågående avspelning
om 1 cent (100 cent = 1 halvton)
av en låt i musikbiblioteket.
från standardtonhöjden A4 =
440 Hz.
5 Oktavskifte
–2 till 0 till 2
Grund: 0
B
Ändra tangentbordets omfång i • Det går att utföra inställning av
oktavenheter.
oktavskifte för huvudtonens del och
lagertonens del.
• Det går inte att utföra inställning av
oktavskifte för delningston.
6 Temperament
Temperament:
00 till 16
Basnot:
–, +, 0 till 9 (C till B)
Håll FUNCTION
intryckt medan du
trycker på var och
en av följande
tangenter.
(Transponering) Grund: 0
4 Tangentbordsstämning
(Stämning)
(TEMPERAMENT)
7 Temperamentval
(TEMPERAMENT
SELECT)
8 Temperamentbasnot (BASE
NOTE)
Grunder:
Temperament: 00
(jämntempererat)
Basnot: C
bo Anslagskänslighet Av (OFF), 1 till 3
(TOUCH
RESPONSE)
SW-22
Grund: 2
Det går att ändra skalan
(stämningssystemet) på
klaviaturen från den normala
jämntempererade till en annan
stämning som lämpar sig bättre
för sådant som indisk musik,
1. TEMPERAMENT arabisk musik, klassiska
stycken o.dyl.
(6 )
2. TEMPERAMENT
SELECT (7)
3. BASE NOTE (8)
A
Anger det relativa trycket på
tangenterna.
Inställning av ett lägre värde
gör att ett lätt anslag
framställer ett kraftigt ljud.
<Temperament>
00: Equal / 01: Pure Major /
02: Pure Minor / 03: Pythagorean /
04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister /
06: Mean-Tone / 07: Rast / 08: Bayati /
09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti /
12: Chahargah / 13: Segah /
14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns /
16: Charukeshi
<Basnoter>
–: C / +: C# / 0: D / 1: Eb / 2: E / 3: F /
4: F# / 5: G / 6: Ab / 7: A / 8: Bb / 9: B
Att utföra inställningar med tangentbordet
■ MIDI och övriga inställningar
Parameter
Inställningar
bp Läge för USB-
MIDI, lagring
anordning (USB Grund: MIDI
DEVICE MODE)
Operationstyp
(sidan
SW-19)
Beskrivning
Anmärkningar
–
• När lagring har valts för denna inställning
Det digitala pianot ställs
blinkar lamporna för knapparna GRAND
automatiskt i läget MIDI när det
PIANO (MODERN, CLASSIC) och ELEC
ansluts till en dator med en USBPIANO, och alla övriga lampor är släckta.
kabel. Välj lagring när du vill lagra
sångdata i inspelningsminnet i en • Det går inte att utföra några operationer på
det digitala pianot i detta läge.
dator eller vid laddning av
sångdata i en dator till det digitala • Vart tryck på tangenten för läget för USBanordning skiftar mellan MIDI och
pianots minne. (sidan SW-25)
lagringslägen.
br Sändarkanal
01 till 16
Grund: 01
B
Anger en av MIDI-kanalerna (1
t.o.m. 16) som sändarkanal, vilken
används för att sända MIDImeddelanden till en yttre
anordning.
bs Lokalkontroll
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” för lokalkontroll skär • Inställning av lokalkontroll kan inte ändras
under pågående avspelning av en låt i
av det digitala pianots ljudkälla, så
musikbiblioteket.
inget ljud framställs av pianot när
du trycker på tangenterna.
bt Driftston
Off (Av), On (På)
Grund: På
A
Val av ”Off” gör att ingen driftston • Denna inställning bevaras även när det
ljuder när du trycker på en tangent
digitala pianot slås av.
medan knappen FUNCTION är
• Inställning av driftston kan inte ändras
intryckt.
under avspelning av musikbiblioteket,
medan metronomen ljuder och under
inspelning.
ck Reserv
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
• Inställning av reservinställningar kan inte
När ”On” har valts för denna
ändras under avspelning av
inställning memorerar det digitala
musikbiblioteket, medan metronomen
pianot dess nuvarande
ljuder, i duettläget och under inspelning.
inställningar*1 och återställer dessa
när det slås på igen.
*1Följande inställningar memoreras inte.
När ”Off” har valts återställs
• Duettläget
inställningarna*2 till deras
• Stämning LR (del)
grundinställning närhelst pianot
• Lokalkontroll
slås på.
*2Utom på/avslagen inställning för driftston.
cl Driftslås
Off (Av), On (På)
Grund: Av
A
Val av ”On” för denna inställning • Inställning av driftslås kan inte ändras
låser knapparna på det digitala
under avspelning av musikbiblioteket,
pianot (utom strömbrytaren och
medan metronomen ljuder och under
knappar för att låsa upp), så inga
inspelning.
åtgärder kan utföras.
Slå på driftslåset när du vill
förhindra att en knapp trycks in av
misstag.
SW-23
Anslutning till en dator
Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte
av MIDI-data. Det går att sända speldata från det
digitala pianot till en musikprogramvara på din dator
eller sända MIDI-data från datorn till det digitala
pianot för avspelning.
2.
När datorn är igång ska du använda en
separat inköpt USB-kabel för att ansluta den
till det digitala pianot.
B kontaktdon
USB-kabel
(typ A-B)
Minimala datorsystemkrav
A kontaktdon
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att
kunna sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att
din dator uppfyller dessa krav innan den ansluts till
det digitala pianot.
z Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare)*1
Windows Vista® *2
Windows® 7 *3
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 eller senare, 10.5.6 eller
senare, 10.6.2 eller senare)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bits)
*2: Windows Vista (32-bits)
*3: Windows 7 (32-bits, 64-bits)
z USB-port
VIKTIGT!
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
Anslutning av det digitala
pianot till en dator
VIKTIGT!
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1.
Slå av det digitala pianot och starta sedan din
dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
SW-24
Port USB på pianot
Datorns USB-port
3.
Slå på det digitala pianot.
• Om detta är första gången du ansluter det digitala
pianot till din dator kommer drivrutinprogrammet
som krävs för att sända och mottaga data att
installeras i datorn automatiskt.
4.
5.
Starta nu musikprogramvaran på datorn.
Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
CASIO USB-MIDI : (För Windows Vista, Windows 7,
Mac OS X)
USB-ljudenhet
: (För Windows XP)
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val
av MIDI-anordning.
VIKTIGT!
• Var noga med att först slå på det digitala pianot
innan du startar musikprogramvaran på datorn.
ANM.
• Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget
problem att lämna USB-kabeln inkopplad när du
slår av datorn och/eller det digitala pianot.
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som
gäller sändning och mottagning av MIDI-data för
detta digitala piano kan du erhålla aktuell
information från websajten vid följande URL.
http://world.casio.com/
B
Anslutning till en dator
Användning av MIDI
2.
Ändra det digitala pianots läge för USBanordning till lagring.
Vad är MIDI?
Förkortningen MIDI står för Musical Instrument
Digital Interface, namnet på en världsomspännande
norm för digitala signaler och anslutningar som gör det
möjligt att utbyta musikdata mellan musikinstrument
och datorer (maskiner) framställda av olika tillverkare.
ANM.
• För närmare detaljer om MIDI Implementation kan
du besöka CASIO:s websajt vid:
http://world.casio.com/.
Se ”Sändarkanal” och ”Lokalkontroll” på sidan SW-23.
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på tangenten som motsvarar läget för USBanordning.
• När denna inställning ändras blinkar lamporna för
knapparna GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC)
och ELEC PIANO, och alla övriga lampor är släckta.
• Se ”Läge för USB-anordning (USB DEVICE MODE)”
på sidan SW-23 för närmare detaljer.
Överföring av sångdata med
en dator
Använd metoderna i detta avsnitt för att överföra
sångdata i inspelningsminnet till en dator för lagring
och för laddning av sångdata till användarsångminnet
(musikbibliotek 61).
VIKTIGT!
• Avslag av det digitala pianot under datautbyte med
en dator kan göra att datan i det digitala pianots
minne blir förvanskad. Om detta inträffar startas en
minnesformatering nästa gång du slår på det digitala
pianot. Det tar runt 20 sekunder att avsluta denna
formatering och det går inte att utföra några andra
åtgärder under tiden.
1.
B
Utför steg 1 till 3 i proceduren under
”Anslutning av det digitala pianot till en dator”
på sidan SW-24.
3.
Utför på din dator de åtgärder som krävs för
att visa datorns lagringsanordningar.
Om din dator kör detta
operativsystem:
Gör detta:
Windows XP
Dubbelklicka på ”Den här
datorn”.
Windows Vista,
Windows 7
Dubbelklicka på ”Dator”.
Mac OS
Hoppa över steg 3 och
dubbelklicka på ”PIANO” på
skrivbordet hos din Mac.
• Minnet hos detta digitala piano uppträder som
”PIANO” under ”Enheter med flyttbara
lagringsmedia”.
SW-25
Anslutning till en dator
4.
Dubbelklicka på ”PIANO”.
• ”PIANO” innehåller mapparna benämnda
MUSICLIB och RECORDER. Använd MUSICLIB för
att ladda en sång till pianots användarsångminne
(musikbibliotek 61) och RECORDER för att överföra
data i inspelningsminnet till och från din dator.
■ Att visa filnamnsförlängningar under
Windows Vista eller Windows 7
1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på [Start],
klicka på [Kontrollpanelen], sedan [Utseende och
anpassning] och därefter [Mappalternativ].
2. Klicka på rutan [Visning]. Under [Avancerade
inställningar] ska du ta bort kryssrutan för [Dölj
filnamnstillägg för kända filtyper].
3. Klicka på [OK].
■ Att ladda en sång till användarsångminnet
(musikbibliotek 61)
Datatyp
Mappnamn Filnamn och förlängning*
Användarsånger
MUSICLIB
Data i inspelningsminnet
BIDSNG01.MID: Data av
SMF format (format 0/1)
BIDSNG01.CM2: Data av
CASIO originalformat
RECORDER BIDREC01.CSR: Data av
CASIO originalformat
* Innan lagring eller laddning startas ska du först
kontrollera filnamnet och förlängningen för att
försäkra att de matchar de som visas i denna spalt.
1. Kopiera filen (.MID eller .CM2) du vill ladda till
användarsångminnet till mappen MUSICLIB.
2. Ändra namnet på filen till BIDSNG01 med
filnamnsförlängningen .MID eller .CM2.
• Om det förekommer två filer med namnen
BIDSNG01.MID och BIDSNG01.CM2 i mappen
MUSICLIB laddas enbart datan BIDSNG01.MID till
användarsångminnet. Ändra namnet
BIDSNG01.MID till något annat om du vill ladda
filen BIDSNG01.CM2 i detta fall.
ANM.
Grundinställningen för Windows XP, Windows Vista
och Windows 7 är att dölja filnamnsförlängningar.
Utför en av följande åtgärder på din dator för att visa
filnamnsförlängningar.
■ Att visa filnamnsförlängningar under
Windows XP
1. Öppna den önskade mappen.
2. Visa menyn [Verktyg] och klicka på
[Mappalternativ].
3. Klicka på rutan [Visning]. Avpricka i listan
[Avancerade inställningar] kryssrutan intill [Dölj
filnamnstillägg för kända filtyper].
4. Klicka på [OK].
SW-26
• Meddelandet ”Det går inte att byta namn på
MIDIDATA.MID.” visas på datorskärmen om du
försöker ändra namnet på den kopierade filen till
BIDSNG01.MID om det redan förekommer en fil
med namnet BIDSNG01.MID i mappen MUSICLIB.
Ändra namnet på den nuvarande BIDSNG01.MID
till något annat och ge sedan den kopierade filen
namnet BIDSNG01.MID.
■ Att överföra data i inspelningsminnet mellan
det digitala pianot och datorn
Överför den nuvarande datan i det digitala pianots
inspelningsminne till din dator genom att kopiera
innehållet i mappen RECORDER till din dator.
Överför inspelningsdata du tidigare lagrat i din dator
tillbaka till inspelningsminnet genom att kopiera den
tillbaka till mappen RECORDER (och ersätta det
nuvarande innehållet i mappen RECORDER).
B
Anslutning till en dator
5.
Efter avslutad filkopiering ska du återställa
läget för USB-anordning till MIDI.
• Vid användning av en Macintosh ska du utföra
åtgärden för kassering (dra dem till papperskorgen).
• Håll knappen FUNCTION intryckt och tryck
samtidigt på lämplig tangent. Se ”Läge för USBanordning (USB DEVICE MODE)” på sidan SW-23
för närmare detaljer.
• Återställning av läget för USB-anordning till MIDI
laddar innehållet i MUSICLIB till
användarsångminnet och innehållet i RECORDER till
inspelningsminnet.
VIKTIGT!
• Ett dataomvandlingsfel anges om båda lamporna för
knappen SONG a och för knapparna GRAND
PIANO (MODERN), GRAND PIANO (CLASSIC)
och ELEC PIANO är tända, medan alla övriga
lampor är släckta.
Upphovsrätt
Rättigheter för skapare och upphovsrättsinnehavare
av musik, bilder, datorprogram, databaser och övriga
data är skyddade av upphovsrättslagar. Du tillåts
återge sådana verk enbart för personligt och ickekommersiellt bruk. All återgivning för övriga syften
(inklusive omvandling av dataformat), modifiering,
överföring av reproduktioner, distribution över ett
nätverk eller annat bruk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren utsätter dig för
skadeståndskrav och risk för brottsligt åtal för
kränkning av upphovsrätt och innehavarens
personliga rättigheter. Var noga med att återge och
använda upphovsrättsskyddat material i enlighet med
gällande lagar.
SW-27
Referens
Felsökning
Problem
Inget ljud framställs vid tryck
på en tangent.
Orsak
1. Volymreglaget VOLUME står på
”MIN”.
2. Hörlurar eller en kontaktadapter är
ansluten till ett av uttagen PHONES.
3. MIDI lokalkontroll är avslagen.
Det digitala pianots tonhöjd är 1. Tonartsinställningen för det digitala
fel.
pianot är inte ”0”.
2. Det digitala pianots stämning är fel.
3. Oktavskifte är aktiverat.
4. En temperamentinställning utöver
den normala används.
Funktionen ”Reserv” är påslagen.
Toner och/eller effekter låter
underliga. Problemet
försvinner inte när strömmen
slås av och sedan på igen.
Exempel: Notintensiteten
ändras inte trots att trycket på
tangenterna ändras.
Det går inte att överföra data –
efter anslutning av pianot till
en dator.
Åtgärd
1. Vrid volymreglaget VOLUME mot läget
”MAX”.
2. Koppla ur vadhelst som anslutits till ett av
uttagen PHONES.
3. Slå på inställningen för lokalkontroll.
1. Ändra tonartsinställning till ”0” eller slå det
digitala pianot av och sedan på igen.
2. Justera det digitala pianots stämning eller
slå det av och sedan på igen.
3. Ändra inställningen för oktavskifte till 0.
4. Ändra temperamentinställning till
”00:Equal”, vilken utgör normal modern
stämning.
Slå av ”Reserv”. Slå därefter strömmen av och
sedan på igen.
Se sidan
) SW-7
) SW-5
) SW-23
) SW-22
) SW-22
) SW-22
) SW-22
) SW-23
) SW-24
1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till
det digitala pianot och datorn och att korrekt
anordning är vald med datorns
musikprogramvara.
2. Slå av pianot och lämna sedan
musikprogramvaran på din dator. Slå sedan
på pianot och starta om
musikprogramvaran på din dator.
) SW-25
En minnesformatering efter strömpåslag tar
runt 20 sekunder. Vänta tills formateringen är
avslutad. Du bör undvika att slå av det digitala
pianot under pågående dataöverföring med en
dator.
Minnesdata i det digitala pianot har blivit
förvanskad eftersom dataöverföring med
en dator pågick senaste gången du slog
av pianot. Det digitala pianot utför då en
minnesformatering nästa gång det slås
på. Det går inte att utföra någon annan
åtgärd medan formatering pågår.
Kvaliteten och volymen för en Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel.
ton låter en aning olika
* Ett flertal digitala stickprov tas för det låga, medelhöga och höga registret hos det ursprungliga
beroende på var på
musikinstrumentet. Det kan därför förekomma en viss skillnad i tonens kvalitet och volym mellan
tangentbordet den spelas.
de olika registren.
Detta inträffar när ljuden av flera delar kan höras samtidigt vid användning av lagring, användning av
Vid ett tryck på en knapp
duettläget, avspelning av en inbyggd låt, inspelning o.dyl. Ett tryck på en knapp under dessa
skärs noten som ljuder av
tillfälligt, eller det förekommer förhållanden gör att effektinställningen som är inbyggd i tonen ändras automatiskt, vilket gör att
en viss ändring i hur effekter noterna skärs av tillfälligt eller orsakar en viss ändring i hur effekter tillämpas.
tillämpas.
Det tar lång tid innan det
digitala pianot kan tas i bruk
efter strömpåslag.
SW-28
Referens
Tekniska data för produkten
Modell
PX-130BK/PX-130WE/PX-130RD
Tangentbord
Pianotangentbord med 88 tangenter och anslagskänslighet
Maximal polyfoni
128 noter
Toner
16
• Lagring (utom bastoner)
• Delning (endast bastoner i lågt register)
Effekter
Glans (–3 till 0 till 3), efterklang (4 typer), kör (4 typer), DSP, akustisk resonans
Metronom
• Slag: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempoomfång: 20 till 255
Duett
Justeringsbart tonomfång (–1 till 2 oktaver)
Musikbibliotek
• Antal sånger: 60, användarsånger: 1 (minneskapacitet; upp till 65 KB )*
* Baserad på 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 10242 bytes
• Sångvolym: Justeringsbar
• Del på/av: L, R
Inspelning
•
•
•
•
•
Pedaler
Dämpning (Soft- och sostenutopedaloperationer som möjliggörs av den valfria pedalenheten SP-32.)
Övriga funktioner
•
•
•
•
•
•
Funktioner: Realtidsinspelning, avspelning
Sångnummer: 1
Antal spår: 2
Kapacitet: Totalt cirka 5.000 noter
Skydd för inspelad data: Inbyggt flashminne
Anslagskänslighet: 3 typer, av
Transponering: 2 oktaver (–12 till 0 till 12)
Stämning: A4 = 440,0 Hz ±99 cent (variabelt)
Temperament
Oktavskifte
Driftslås
MIDI
16-kanalig mottagning med multiklang
In/utgångar
• Uttag PHONES: Stereominiuttag × 2
Utimpedans: 3 Ω
Utspänning: 1,5 V (RMS) MAX
• Ström: 12 V likström
• USB-port: TYPE B
• Uttag för dämpningspedal: Standardkontakt
• Pedaluttag
Högtalare
[13 cm × 6 cm (rektangulär)] × 2 (uteffekt 8 W + 8 W)
Strömförsörjning
Nättillsats: AD-A12150LW
Strömförbrukning
12 V = 18 W
Mått
132,2 (B) × 28,6 (D) × 13,5 (H) cm
Vikt
Cirka 11,2 kg
• Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.
B
SW-29
Referens
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående
driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga
temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men
störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller
bildstörningar på en närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra
kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en
lösning av vatten och ett milt, neutralt
rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före
rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna
produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk
för brand, elstötar och personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa
är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för
plasten. Det rör sig inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder
produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela
med en volymnivå som kan störa omgivningen. Stäng
fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på
kvällen.
SW-30
• All reproduktion av innehållet i detta
instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är
förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk
av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i
enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från
CASIO.
• UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG
CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR
(INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR
FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT,
FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA
ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER
PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
• Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan
föregående meddelande.
■ Hanteringsföreskrifter för nättillsats
• Använd ett vägguttag som är lättillgängligt så att du
snabbt kan koppla ur nättillsatsen när ett fel eller
annat problem uppstår.
• Nättillsatsen är avsedd för användning endast
inomhus. Använd den inte på ställen där den kan
utsättas för vattenstänk eller fukt. Placera aldrig
någon vattenfylld behållare, t.ex. en vas, på
nättillsatsen.
• Förvara nättillsatsen på ett torrt ställe.
• Använd nättillsatsen i en öppen och välventilerad
omgivning.
• Täck aldrig över nättillsatsen med en tidning,
bordsduk, gardin eller liknande föremål.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om det
digitala pianot inte ska användas under en längre
tid.
• Försök aldrig att reparera eller på något sätt
modifiera nättillsatsen.
• Nättillsatsens bruksmiljö
Temperatur: 0 till 40°C
Luftfuktighet: 10% till 90% RH
• Uteffektspolaritet:
Referens
Hanteringsföreskrifter för nättillsats
Modell: AD-A12150LW
1. Läs dessa anvisningar.
2. Förvara dessa anvisningar nära till hands.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten.
6. Rengör enbart med en torr trasa.
7. Placera inte nära element, termostater, spisar eller andra värmekällor (inklusive högtalare).
8. Använd endast fästdon och tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade tekniker. Underhåll krävs när något av det följande inträffar: när
produkten är skadad, när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts på produkten, när ett
främmande föremål trängt in i produkten, när produkten utsatts för regn eller fukt, när produkten fungerar
onormalt, när produkten har tappats.
10. Låt inte produkten utsättas för vattendroppar eller stänkande vätska. Placera inte vätskefyllda föremål på
produkten.
11. Låt inte den elektriska belastningen överstiga märkspänningen.
12. Kontrollera att omgivningen är torr innan produkten ansluts till en strömkälla.
13. Kontrollera att produkten är inriktad på rätt sätt.
14. Koppla ur produkten under åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
15. Undvik att blockera ventilationshålen på produkten. Installera produkten i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
16. Dra nätkabeln på ett ställe där den inte kan trampas på eller böjas, speciellt på ställen där andra kontakter
och uttag förekommer, och på stället där kabeln ansluts till produkten.
17. Nätkabeln bör anslutas till ett vägguttag så nära produkten som möjligt så att den kan kopplas ur
omedelbart vid en nödsituation.
Symbolen nedan är en varning som anger farlig oisolerad spänning innanför produktens hölje, vilket kan utgöra
risk för elstötar för användaren.
’
Symbolen nedan anger att det förekommer viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i
dokumentationen som medföljer produkten.
*
SW-31
Bilaga
Tonlista
Tonnamn
Sånglista
Programändring
Bankval MSB
Nr.
GRAND PIANO MODERN
0
2
01
Nocturne Op.9-2
Sångnamn
GRAND PIANO CLASSIC
0
1
02
Fantaisie-Impromptu Op.66
GRAND PIANO VARIATION
0
0
03
Étude Op.10-3 ”Chanson de l’adieu”
ELEC PIANO
4
0
04
Étude Op.10-5 ”Black Keys”
FM E.PIANO
5
0
05
Étude Op.10-12 ”Revolutionary”
60’S E.PIANO
4
1
06
Étude Op.25-9 ”Butterflies”
HARPSICHORD
6
0
07
Prélude Op.28-7
VIBRAPHONE
11
0
08
Valse Op.64-1 ”Petit Chien”
PIPE ORGAN
19
0
09
Valse Op.64-2
JAZZ ORGAN
17
0
10
Moments Musicaux 3
ELEC ORGAN 1
16
0
11
Impromptu Op.90-2
ELEC ORGAN 2
16
1
12
Marche Militaire 1 (Duet)
STRINGS 1
49
0
13
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
STRINGS 2
48
0
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
BASS (LOWER) 1
32
0
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
BASS (LOWER) 2
32
1
16
Träumerei [Kinderszenen]
17
Tambourin
18
Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
21
Inventio 13 BWV 784
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23
Le Coucou
24
Gavotte
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27
Sonate K.545 1st Mov.
28
Sonate K.331 3rd Mov. ”Turkish March”
29
Rondo K.485
30
Für Elise
31
Marcia alla Turca
32
Sonate Op.13 ”Pathétique” 1st Mov.
33
Sonate Op.13 ”Pathétique” 2nd Mov.
34
Sonate Op.13 ”Pathétique” 3rd Mov.
35
Sonate Op.27-2 ”Moonlight” 1st Mov.
36
Rhapsodie 2
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
38
Liebesträume 3
39
Blumenlied
40
La Prière d’une Vierge
41
Csikos Post
42
Humoresque Op.101-7
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
A-1
MIDI Implementation Chart
Model PX-130
Function
Transmitted
Recognized
Version : 1.0
Remarks
Basic
Channel
Default
Changed
1 - 16
1 - 16
1 - 16
1 - 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
Mode 3
X
0 - 127
0 - 127
0 - 127*1
*1: Beror på tonen
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
**: inget samband
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number
True voice
Velocity
Note ON
Note OFF
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
O
O
0 - 127
:True #
System Exclusive
O
O
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Messages
Remarks
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
All sound off
Reset all controller
*2
*2: För detaljer kan du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
MA1011-B
PX130SW1B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising