Casio XW-PD1 Handleiding
NL
GEBRUIKSAANWIJZING (Basisbediening)
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Lees de “Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid” in
deze gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
● Voor de aparte “Gebruiksaanwijzing (Tutorial)” kunt u de
onderstaande CASIO-website bezoeken. Ga ook naar
de website voor het laatste nieuws over het product.
http://world.casio.com/
MA1501-A
XWPD1-D-1A
XWPD1-D-1A.indd
1
2015/01/15
13:38:44
Referentie
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
Stroomvoorziening
2-weg stroomvoorziening
Batterijen
• Voordat u de los verkrijgbare AD-E95100L netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren of hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblote bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-E95100L netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
6 AA-formaat mangaanbatterijen of alkalibatterijen, of Panasonic Group AA-formaat
oplaadbare eneloop-batterijen of AA-formaat oplaadbare EVOLTA-batterijen.
Levensduur van de batterijen Ongeveer 5 uur (alkalibatterijen, eneloop/EVOLTA oplaadbare batterijen)
Netadapter
AD-E95100L
Automatische
uitschakelfunctie
Ongeveer 6 minuten na de laatste toetsbediening bij gebruik op batterijen, ongeveer 4
uur na de laatste toetsbediening bij gebruik met de netadapter, Automatische
uitschakelfunctie kan worden geannuleerd.
Stroomverbruik
9,5 V = 7,7 W
Afmetingen
344,7 (B) × 232,0 (D) × 66,8 (H) mm
Gewicht
Ongeveer 1,2 kg (zonder batterijen)
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-E95100L
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet installeren in de buurt van radiatoren, uitblaasroosters van kachels, kachels of andere warmtebronnen
(inclusief versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij een van de
volgende omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd
is, wanneer vloeistof over het apparaat wordt gespild, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt,
wanneer het product blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en
wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het toestel aansluit op een stroombron.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
15. Laat de ventilatieopeningen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product in overeenkomst
met de aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of zodat het niet te veel buigt, in het
bijzonder dichtbij de stekkers en de stopcontactdoos en op plaatsen waar het snoer uit het product komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten
opdat de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is
binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een gevaar te vormen op elektrische schok
voor de gebruiker.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
NL-21
XWPD1-D-1A.indd
2
2015/01/15
13:38:44
Inhoudsopgave
Algemene gids....................... NL-2
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen ............................ NL-2
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid................................................................... NL-3
Benaming en functie van de bedieningsorganen...... NL-6
Aansluitvoorbeelden ................................................. NL-8
Stroomvereisten........................................................ NL-9
Nummers en waarden wijzigen............................... NL-10
De TRACKFORMER terugzetten op de
standaard fabrieksinstellingen ................................ NL-10
Gebruik van de
TRACKFORMER .................. NL-11
Geluid produceren .................................................. NL-11
Weergeven van de demonstratiemelodie ............... NL-11
Weergeven van een externe geluidsbron ............... NL-11
Displayscherm ........................................................ NL-11
Gebruik van de
stappensequencer om een
melodie te creëren............... NL-12
Wat is een stappensequencer? .............................. NL-12
Afspelen van een sequens ..................................... NL-12
Creëren van een sequens ...................................... NL-12
Overschakelen naar een andere bank.................... NL-13
Overschakelen naar een ander patroon ................. NL-14
Toepassen van een effect ...................................... NL-14
Opslaan van sequensgegevens ............................. NL-14
Wissen van een sequens........................................ NL-15
Wijzigen van de toon van alle pads ........................ NL-15
Wijzigen van de toon van een bepaalde pad.......... NL-15
Sampling................................................................. NL-16
Veranderen van het tempo ..................................... NL-16
Betreffende de aparte
Gebruiksaanwijzing (Tutorial)
U vindt de aparte “Gebruiksaanwijzing (Tutorial)” op
de onderstaande CASIO-website.
http://world.casio.com/
Gegevensbackup
De gegevens die met de TRACKFORMER zijn
gemaakt, kunnen naar een computer worden
overgebracht om daar te worden opgeslagen. Voor de
gegevensoverdracht is een speciaal
applicatieprogramma nodig. Raadpleeg voor verdere
informatie de aparte “Gebruiksaanwijzing (Tutorial)”.
z De namen van bedrijven en producten die in
deze handleiding worden gebruikt, kunnen
geregistreerde handelsmerken van derden zijn.
• eneloop is een geregistreerd handelsmerk
van de Panasonic Group.
• EVOLTA is een geregistreerd handelsmerk
van Panasonic Corporation.
• Andere namen van bedrijven, producten,
technologieën e.d. die worden gebruikt
kunnen ook de handelsmerken of
servicemerken van derden zijn.
Werken met een externe
geluidsbron.......................... NL-17
Instellen van het volume ......................................... NL-17
Toepassen van effecten ......................................... NL-17
Instellen van de intensiteit van het effect................ NL-17
Audio verdelen........................................................ NL-17
Toepassen van een scratch-effect.......................... NL-18
Referentie............................. NL-19
Oplossen van moeilijkheden................................... NL-19
Technische gegevens............................................. NL-20
NL-1
XWPD1-D-1A.indd
3
2015/01/15
13:38:44
Algemene gids
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te
lezen en in acht te nemen.
• Zelfs als het product binnen de garantieperiode is
zoals aangegeven op het garantiebewijs kan het
gebruik van de crossfader en de volumeregelaars op
een wijze die de duurzaamheid ervan overschrijdt
(zoals excessieve scratch-weergave enz.), de
levensduur van die onderdelen korter maken dan
die van de normale onderdelen. In dat geval zijn
eventuele reparaties niet gratis, zelfs wanneer het
product nog in de garantieperiode is.
• Bij een model met een opnamefunctie of een andere
gegevensopslagfunctie dient u de gegevens die u
wilt behouden op een ander medium vast te leggen
voordat u dit product voor onderhoud of reparatie
afgeeft. Tijdens onderhoud of reparatie kan er
toegang plaatsvinden tot de opgeslagen gegevens of
worden deze gegevens mogelijk gewist.
■ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en
een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
• De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen bij het product maar het product kan wel
storing veroorzaken bij het beeld of het geluid van
een toestel in de onmiddellijke omgeving.
■ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of
andere chemische reinigingsmiddelen om het
product te reinigen.
• Veeg het product af met een zachte doek ietwat
bevochtigd met een milde oplossing van water en
een mild neutraal reinigingsmiddel. Wring
overtollig water uit de doek voordat u het product
gaat afvegen.
■ Meegeleverde en los verkrijgbare
accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met dit product. Het gebruik van niet
erkende accessoires kan het gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
■ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van
het product. Dit zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn
van het proces waarbij het plastic in een vorm wordt
gegoten. Het zijn geen breuken of krassen.
■ Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat
voorzichtig om het volume op een niveau te houden
dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen
die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt zijn
het sluiten van de vensters en het gebruik van een
hoofdtelefoon.
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de
inhoud van deze handleiding is verboden. Met
uitzondering van uw eigen persoonlijke gebruik, is
het aanwenden van de inhoud van deze handleiding
voor niet-bedoelde doeleinden zonder de
uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden
onder de wetgeving inzake auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM
(INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN DE
SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN,
ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE
ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN
DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS
ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT DE
MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE
BESTAAT.
• De inhoud van deze handleiding is onder
voorbehoud.
■ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van
de netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken
is zodat u de netadapter er uit kunt halen wanneer
een probleem optreedt of als u dat om een andere
reden moet doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen.
Gebruik deze niet waar de netadapter blootgesteld is
aan spatten of vocht. Plaats geen bakken, zoals een
bloemenvaas, met water op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed
geventileerde plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een
tafelkleed, een gordijn of iets dergelijks.
• Haal de netadapter uit het stopcontact als u van plan
bent het product voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel
er nooit aan.
• Uitgangspolariteit:&
NL-2
XWPD1-D-1A.indd
4
2015/01/15
13:38:44
Algemene gids
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Hartelijk dank voor uw keuze van dit CASIO product. Lees deze “Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing na het lezen op een
veilige plaats zodat u deze altijd snel kunt raadplegen.
Betreffende de veiligheidssymbolen
In deze gebruiksaanwijzing en op het product staan diverse symbolen om een veilig gebruik te waarborgen en om u
en anderen tegen letsel te beschermen en materiële schade te voorkomen. De betekenis van de symbolen wordt
hieronder uitgelegd.
*Gevaar!
*Waarschuwing!
*Let op!
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op fataal of ernstig letsel met zich meebrengt.
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op fataal of ernstig letsel met zich zou kunnen meebrengen.
Dit symbool geeft informatie aan die als deze genegeerd of op een verkeerde wijze toegepast
wordt, de kans op letsel of materiële schade met zich zou kunnen meebrengen.
Pictogramvoorbeelden
driehoek geeft een situatie aan waarbij u goed moet opletten. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat
’ Een
er kans bestaat op een elektrische schok.
cirkel met een streep erdoorheen geeft informatie over een handeling die u niet moet uitvoeren. De betreffende
! Een
handeling wordt getoond door de afbeelding in de cirkel. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat
$
demontage verboden is.
Een zwarte cirkel geeft informatie over een handeling die u moet uitvoeren. De betreffende handeling wordt getoond
door de afbeelding in de cirkel. In het hier getoonde voorbeeld wordt aangegeven dat u de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact moet halen.
*Gevaar!
Batterijen
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit als vloeistof die uit de batterijen lekt in uw ogen terechtkomt.
1. Wrijf niet in uw ogen! Spoel ze uit met water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Als de vloeistof van alkalibatterijen in uw ogen blijft, kan dit leiden tot
blindheid.
+
*Waarschuwing!
Rook, vreemde geur, oververhitting of een andere abnormale situatie
Het gebruik van het product en/of de netadapter terwijl deze rook, een vreemde geur of hitte afgeeft, brengt het risico
op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de stroom uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Netadapter
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Gebruik enkel de netadapter die is voorgeschreven voor gebruik met dit product.
• Gebruik enkel een stroombron waarvan het voltage binnen de aanduidingen op de netadapter is.
• Zorg dat de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden.
• Onjuist gebruik van de netadapter kan resulteren in beschadiging of een defect, met het risico op brand en elektrische
schok. Neem de volgende punten in acht.
• Plaats nooit zware voorwerpen op de netadapter en stel deze niet bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig deze ook niet.
• Draai het netsnoer van de netadapter niet in elkaar en trek er niet aan.
• Mocht het netsnoer of de stekker beschadigd raken, neem dan contact op met uw oorspronkelijke dealer of een
erkend CASIO servicecentrum.
• Raak de netadapter niet met natte handen aan. Dit brengt namelijk het gevaar van een elektrische schok met zich mee.
+
+
"
NL-3
XWPD1-D-1A.indd
5
2015/01/15
13:38:44
Algemene gids
*Waarschuwing!
• Gebruik de netadapter niet als er een of andere vloeistof*1 op is. Vloeistof brengt het risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
• Wanneer u uw huis verlaat, moet u ervoor zorgen dat het product uit de buurt van huisdieren is. Maak ook de
netadapter los van het stopcontact. Wanneer huisdieren op het netsnoer zouden knagen, kan dit resulteren in
kortsluiting met brand tot gevolg.
• Raak de netadapter niet aan als er onweer is in uw gebied. Dit brengt namelijk het gevaar van een elektrische schok
met zich mee.
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan voorwerpen in de
buurt, of kunnen ze ontploffen met het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem de volgende punten in acht.
• Knutsel nooit aan batterijen en laat ze nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen niet bloot aan hitte en gooi ze nooit in vuur.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
• Gebruik batterijen van verschillende types nooit door elkaar.
• Probeer nooit om mangaan- of alkalibatterijen op te laden.
• Let erop dat de positieve (+) en negatieve (–) kanten van de batterijen in de juiste richting wijzen.
Gooi het product nooit in het vuur
Gooi het product nooit in het vuur. Hierdoor kan het namelijk exploderen, hetgeen het risico op brand en persoonlijk
letsel met zich meebrengt.
Vloeistof*1 en vreemde voorwerpen
Vloeistof en vreemde voorwerpen (zoals stukjes metaal, potloodvulling enz.) die in het product terechtkomen brengen
het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de stroom uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Demonteren en wijzigen
Probeer dit product nooit te demonteren en knutsel er nooit aan. Dit kan het risico op schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat inspectie, afstellingen en onderhoud van de inwendige onderdelen over
aan uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Laten vallen en stoten
Wanneer dit product gebruikt wordt nadat het beschadigd is door vallen of door onderworpen te zijn geweest aan harde
stoten, brengt dit het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende stappen onmiddellijk.
1. Schakel de stroom uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek deze dan uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw oorspronkelijke dealer of een erkend CASIO servicecentrum.
Doe plastic zakken nooit over het hoofd of in de mond
Doe de plastic zak waarin dit product geleverd wordt nooit over het hoofd of in de mond. Dit brengt namelijk het gevaar
op verstikking met zich mee. Voorzichtigheid i.v.m. deze voorzorgsmaatregel dient vooral te worden betracht wanneer
er kleine kinderen aanwezig zijn.
Leun niet op het product en ga er niet op staan
Hierdoor kan het product omvallen of beschadigd raken. Voorzichtigheid i.v.m. deze voorzorgsmaatregel dient vooral
te worden betracht wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn.
Vermijd onstabiele plaatsen
Zet het product niet op een wankele of ongelijkmatige ondergrond of op een andere onstabiele plaats. Een onstabiele
plaats kan er toe leiden dat het product omvalt met het risico op persoonlijk letsel.
+
+
-
%
!
-
-
*1 Water, sportdranken, zeewater, urine van huisdieren enz.
NL-4
XWPD1-D-1A.indd
6
2015/01/15
13:38:45
Algemene gids
*Let op!
Netadapter
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Leg het elektriciteitssnoer nooit in de buurt van een kachel of een andere hittebron.
• Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt. Pak altijd de netadapter in zijn geheel vast.
• Onjuist gebruik van de netadapter brengt het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Neem de volgende
punten in acht.
• Steek de netadapter zo ver mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het stopcontact voordat u op reis gaat of langere tijd niet aanwezig bent.
• Om ervoor te zorgen dat stof zich niet ophoopt op de plaatsen tussen de stekers van de stekker, dient u de stekker
minstens eens per jaar uit het stopcontact te trekken en eventueel stof d.m.v. een droge doek of een stofzuiger te
verwijderen.
• Reinig het netsnoer nooit met een schoonmaakmiddel, in het bijzonder de stekker en de stekers niet.
Verplaatsen van het product
Voordat u het product verplaatst, dient u te controleren of de netadapter uit het stopcontact is gehaald en de aansluiting
van alle andere kabels en aansluitsnoeren is verbroken. Als de netadapter aangesloten blijft, brengt dit het risico op
schade aan de netadapter, brand en elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat het product wordt gereinigd, dient de netadapter uit het stopcontact te worden gehaald. Als de netadapter
aangesloten blijft, brengt dit het risico op schade aan de netadapter, brand en elektrische schok met zich mee.
Batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen deze gaan lekken, hetgeen kan resulteren in schade aan voorwerpen in de
buurt, of ze kunnen ontploffen met het risico op brand en persoonlijk letsel. Neem de volgende punten in acht.
• Gebruik enkel batterijen die zijn voorgeschreven voor dit product.
• Verwijder de batterijen uit het product als u het product voor langere tijd niet van plan bent te gebruiken.
Oplaadbare batterijen
• Gebruik Panasonic Group AA-formaat eneloop-batterijen of AA-formaat oplaadbare EVOLTA-batterijen. Gebruik
geen ander type oplaadbare batterijen.
• Voor het opladen van de batterijen mag alleen de voorgeschreven speciale batterijlader voor het betreffende
batterijtype worden gebruikt.
• Oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze in de TRACKFORMER zijn geplaatst.
• Bij gebruik van de eneloop-batterijen, de oplaadbare EVOLTA-batterijen of de speciale batterijlader vereist voor deze
batterijen moet u de informatie in de gebruikersdocumentatie zorgvuldig doorlezen en alle voorzorgsmaatregelen in
acht nemen.
Aansluitingen
Sluit alleen de toegestane toestellen en apparatuur aan op de aansluitingen van dit product. Wanneer iets anders wordt
aangesloten, brengt dit het risico op brand en elektrische schok met zich mee.
Plaatsen die vermeden moeten worden
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product. Dergelijke plaatsen brengen het risico op brand en elektrische schok met
zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan een hoge vochtigheidsgraad of grote hoeveelheden stof.
• In ruimten waar voedsel klaargemaakt wordt of op andere plaatsen waar vettige rook is.
• In de buurt van een airconditioning, op een elektrische deken, op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht,
binnenin een in de zon geparkeerd voertuig of op andere plaatsen waar het product staat blootgesteld aan hoge
temperaturen.
Volumeniveau
Luister niet voor langere periodes met een hoog volume naar het geluid. Let hier in het bijzonder op wanneer een
hoofdtelefoon wordt gebruikt. Een hoge instelling van het geluidsvolume kan gehoorschade tot gevolg hebben.
Zware voorwerpen
Zet nooit een zwaar voorwerp op het product. Het voorwerp zou kunnen vallen en mogelijk letsel veroorzaken.
+
$
$
$
+
-
-
NL-5
XWPD1-D-1A.indd
7
2015/01/15
13:38:45
Algemene gids
Benaming en functie van de bedieningsorganen
z In dit hoofdstuk worden de nummers en namen beschreven die in deze handleiding voor de toetsen en
regelaars worden gebruikt.
z ): Verwijst naar de pagina waar verdere informatie wordt gegeven.
5
34
2
6
1
8
7
1 Keuzepaneel
• SLICE-toets )17
Voor het verdelen van de sequensgegevens of een
externe geluidsbron met de sequensstaptoetsen.
• SAMPLING-toets )16
Voor sampling van een sequens of extern
ingangssignaal.
• PLAY-toets )11, 12
Voor het starten en stoppen met sequens-weergave.
• P (aan/uit) toets )10
• Display
• STEP-toets )12
Voor het creëren van sequensgegevens met de
sequensstaptoetsen.
• BANK-toets )13
Voor bankselectie met de sequensstaptoetsen.
• PATTERN-toets )14
Voor patroonselectie met de sequensstaptoetsen.
• REC-toets )13, 16
Voor het starten en stoppen met real-time opname.
Wordt tevens gebruikt voor het starten en stoppen
van sampling.
• FUNCTION-toets )14, 15
Wordt gebruikt voor het configureren van de
gedetailleerde instellingen.
• HOLD-toets )14, 17
Zorgt ervoor dat geluiden en/of effecten continu
worden toegepast.
• EXIT-toets
Voor het teruggaan naar het vorige menu of een
ander scherm.
NL-6
XWPD1-D-1A.indd
8
2015/01/15
13:38:45
Algemene gids
• PAD-toets )15
Voor het wijzigen van een bepaalde padtoon en/of
effect.
• PADSET-toets )15
Voor het wijzigen van de toon en/of het effect van
alle pads.
• SEQ-toets )12, 14, 15
Voor het wijzigen van de sequens.
2 MIX FADER )17
Voor het instellen van de volumebalans tussen de
interne geluidsbron (sequens) en een externe
geluidsbron.
3 VALUE-knop )10, 16
Draai aan deze knop om een waarde te veranderen.
Draai de knop naar links om de waarde te verlagen
en naar rechts om de waarde te verhogen. De
wijziging van de waarde wordt bepaald door
hoever de knop wordt gedraaid. Zet de knop in de
12-uur stand om de waardewijziging te stoppen.
bk
5 Sequensstaptoetsen )12, 13, 14, 14, 17
Bij gebruik van de stappensequencer kan hiermee
elke stap aan of uit worden gezet. Deze toetsen
worden ook gebruikt bij het configureren van de
gedetailleerde instellingen.
6 Pads )10, 11
• TAP/TEMPO-toets )16
Voor het instellen van het afspeeltempo.
9
4 VOLUME-knop )11
bl
bm
9 USB-poort
Verbind deze poort met behulp van een USB-kabel
met een computer enz.
bk LINE IN-aansluiting
Verbind deze aansluiting met behulp van een kabel
met een stereo-ministekker met een draagbare
audiospeler enz.
bl MIC IN-aansluiting
Hierop kan een microfoon met een monostandaardstekker worden aangesloten.
Tik hierop om een geluid te produceren of een
effect toe te passen.
U kunt deze pads ook gebruiken om een nummer
of waarde in te voeren of te veranderen.
7 FX1/FX2-knoppen )17
Voor het instellen van de intensiteit van de
toegepaste effecten.
8 ASSIGNABLE-fader )18
Deze fader kan worden gebruikt om een scratcheffect toe te passen. U kunt zelf de functie opgeven
die aan deze fader wordt toegewezen. Raadpleeg
voor verdere informatie de aparte
Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
bn
bo
bp
bn LINE OUT L/R-aansluitingen
Verbind deze aansluitingen met behulp van een
kabel met tulpstekkers met een luidspreker,
mengpaneel enz.
bo PHONES-aansluitingen
Hierop kan een hoofdtelefoon met een stereoministekker worden aangesloten.
bp DC 9.5V aansluiting
Hierop kan de bijgeleverde netadapter worden
aangesloten voor gebruik op het lichtnet.
bm MIC VOLUME-knop
Stel hiermee het ingangsniveau van de microfoon
in.
NL-7
XWPD1-D-1A.indd
9
2015/01/15
13:38:45
Algemene gids
br
bq
bq Batterijvak
br Luidspreker
Aansluitvoorbeelden
BELANGRIJK!
• Draai VOLUME in de minimumstand alvorens een extern apparaat aan te sluiten.
Stopcontact
Smartphone
Luidspreker
NL-8
XWPD1-D-1A.indd
10
2015/01/15
13:38:45
Algemene gids
Stroomvereisten
De TRACKFORMER kan op een van de volgende twee
stroombronnen worden gebruikt: normale
elektriciteitsnet of batterijen. Vergeet niet om de
TRACKFORMER uit te schakelen wanneer deze niet
wordt gebruikt.
• Verwijder het deksel van het batterijvak in het
midden van het onderpaneel van de
TRACKFORMER en plaats zes AA-formaat
batterijen in het batterijvak. Let erop dat de plus- en
min-kanten van de batterijen in de richting wijzen
aangegeven in de afbeelding.
Gebruik van de netadapter
Let erop dat u alleen de netadapter gebruikt die
voorgeschreven wordt voor de TRACKFORMER. Het
gebruik van een ander type netadapter kan problemen
veroorzaken.
Voorgeschreven netadapter:
AD-E95100L (JEITA Standaard stekker)
DC 9.5V aansluiting
Stopcontact
Netadapter
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de TRACKFORMER uitschakelt
voordat u de aansluiting van de netadapter tot stand
brengt of verbreekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
• Ter voorkoming van het breken van de bedrading
dient u het netsnoer niet te belasten.
Niet buigen!
Niet omheen wikkelen!
• Steek nooit metaal, potloden of andere voorwerpen
in de 9,5 V gelijkspanningsaansluiting (DC 9.5V) van
dit product. Dit brengt namelijk het gevaar van een
ongeluk met zich mee.
Gebruik op batterijen
Gebruik zes AA-formaat batterijen voor het leveren
van stroom.
U kunt een van de volgende typen batterijen in dit
apparaat gebruiken: AA-formaat mangaanbatterijen,
AA-formaat alkalibatterijen of oplaadbare AA-formaat
Panasonic Group eneloop of EVOLTA-batterijen.
Gebruik geen ander type oplaadbare batterijen dan die
hierboven zijn aangegeven. Voor het opladen van de
batterijen mag alleen de voorgeschreven speciale
batterijlader voor het betreffende batterijtype worden
gebruikt. Lees bij gebruik van een batterijlader
zorgvuldig de instructies en voorzorgsmaatregelen in
de documentatie die bij de batterijlader wordt
geleverd.
Bij de TRACKFORMER worden geen oplaadbare
batterijen of een batterijlader geleverd.
■ Aanduiding voor lege batterijen
Hieronder staat de gebruikstijd die kan worden
verwacht bij gebruik op batterijen.
Ongeveer vijf uur
• Een hoge volume-instelling, lage
omgevingstemperatuur en bepaalde wijzen van
gebruik kunnen de levensduur van de batterijen
verkorten.
BELANGRIJK!
• Hierboven staan algemene richtlijnen betreffende de
levensduur van batterijen. De werkelijke levensduur
hangt af van het batterijtype dat wordt gebruikt.
• Vervang de batterijen minstens eenmaal per jaar.
Vooral wanneer u uitgeputte oplaadbare batterijen
(eneloop, EVOLTA) in het apparaat laat, bestaat de
kans dat de kwaliteit van de batterijen afneemt.
Neem lege batterijen zo spoedig mogelijk uit de
TRACKFORMER.
• Schakel de TRACKFORMER uit voordat u de
batterijen gaat vervangen.
• Wanneer de batterijen leeg zijn, mogen deze
uitsluitend door een volle set van zes nieuwe AAformaat mangaanbatterijen of AA-formaat
alkalibatterijen, of een set van volledig opgeladen
AA-formaat oplaadbare batterijen (eneloop of
EVOLTA) worden vervangen. Gebruik van andere
dan de voorgeschreven batterijen of gebruik van
oude en nieuwe batterijen door elkaar zal de
levensduur van de batterijen aanzienlijk verkorten en
kan resulteren in een defect.
Wanneer de batterijen
bijna leeg zijn, begint de
aanduiding te knipperen.
Vervang de batterijen in dit
geval zo spoedig mogelijk
door nieuwe.
NL-9
XWPD1-D-1A.indd
11
2015/01/15
13:38:46
Algemene gids
In- en uitschakelen van de stroom
1.
2.
z Druk op pad 11 (–) of pad 12 (+).
Houd de P (aan/uit) toets ingedrukt totdat er
cijfers op het display verschijnen. Dit betekent
dat de stroom is ingeschakeld.
Om de stroom uit te schakelen,
houdt u de P (aan/uit) toets
opnieuw ingedrukt totdat er geen
aanduiding meer op het display is.
z Gebruik de pads 1 t/m 10 om de gewenste waarde
in te voeren.
Bijvoorbeeld: Om de sequensgegevens 010 te selecteren,
voert u 010 in.
OPMERKING
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, komt de
TRACKFORMER in de ruststand (stand-by) te staan.
Er blijft een kleine hoeveelheid stroom naar de
TRACKFORMER lopen wanneer deze stand-by staat.
Als u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken of als er onweer in de buurt is, dient u de
stekker van de netadapter uit het stopcontact te halen.
• Wanneer de standaard fabrieksinstellingen van
kracht zijn, komt de TRACKFORMER bij het
inschakelen van de stroom weer automatisch in de
stand te staan waarin deze bij het uitschakelen stond
(AUTO RESUME). Indien gewenst, kunt u de AUTO
RESUME-instelling annuleren. Raadpleeg voor
verdere informatie de aparte Gebruiksaanwijzing
(Tutorial).
Automatische uitschakelfunctie
De TRACKFORMER schakelt zichzelf automatisch uit
om verkwisten van elektriciteit te voorkomen als er
gedurende een bepaalde ingestelde tijd geen bediening
wordt uitgevoerd. Hieronder ziet u de activeringstijden
voor de automatische uitschakelfunctie.
z Bij gebruik op batterijen
Na ongeveer 6 minuten
z Bij gebruik met de netadapter
Na ongeveer 4 uur
OPMERKING
• Indien gewenst, kunt u de automatische
uitschakelfunctie annuleren. Raadpleeg voor verdere
informatie de aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
Nummers en waarden wijzigen
U kunt een van de onderstaande drie methoden
gebruiken om een sequensgegevensnummer of een
padtoon te wijzigen.
Terwijl u de toets voor de functie waarvan u de
instelling wilt wijzigen indrukt, voert u een van de
volgende bedieningshandelingen uit. Als u
bijvoorbeeld de sequens wilt wijzigen, houdt u de
SEQ-toets op het keuzepaneel ingedrukt en voert dan
een van de volgende bedieningshandelingen uit.
z Draai aan de VALUE-knop.
OPMERKING
• Bij het invoeren van een waarde met de pads 1 t/m
10 kunt u op pad 15 (DEL) drukken om het laatst
ingevoerde cijfer te wissen.
• In deze handleiding worden bij alle procedures de
pads 11 (–) en 12 (+) gebruikt voor het invoeren van
de waarden.
De TRACKFORMER
terugzetten op de standaard
fabrieksinstellingen
Voer de onderstaande procedure uit om het
TRACKFORMER-systeem (sequensgegevens,
instellingen enz.) terug te zetten op de standaard
fabrieksinstellingen.
1.
2.
Druk op de P (aan/uit) toets om de stroom
uit te schakelen.
Terwijl pad 4 en de BANK-keuzetoets
ingedrukt worden gehouden, drukt u op de P
(aan/uit) toets om de stroom in te schakelen.
De TRACKFORMER komt in de fabriekstoestand te
staan.
1
1
2
NL-10
XWPD1-D-1A.indd
12
2015/01/15
13:38:46
Gebruik van de TRACKFORMER
Geluid produceren
Aan elk van de 16 pads is een ander geluid
toegewezen. Door op een pad te tikken wordt het
toegewezen geluid geproduceerd.
z Stel het volumeniveau in met de VOLUME-knop.
z Aan de pads 13 t/m 16 is een effect toegewezen, dus
er wordt geen geluid geproduceerd wanneer u erop
drukt. Zie “Toepassen van een effect” (pagina
NL-14) voor nadere informatie.
z Bij de standaard fabrieksinstellingen wordt het
volume van de geproduceerde geluiden bepaald
door hoe hard u op de pads tikt. Zie de aparte
Tutorial-handleiding voor informatie over het
veranderen van de instellingen zodat het volume
altijd hetzelfde is.
2.
Druk nogmaals op de PLAY-toets om de
weergave te stoppen.
• Om de weergave opnieuw vanaf het begin van de
melodie te starten, houdt u de FUNCTION-toets
ingedrukt terwijl u op de PLAY-toets drukt.
Weergeven van een externe
geluidsbron
1.
2.
Sluit een muziekspeler of microfoon op de
TRACKFORMER aan (pagina NL-8).
Speel de gewenste melodie op de
muziekspeler af of voer geluid in met de
microfoon.
Het betreffende geluid wordt via de luidspreker van de
TRACKFORMER weergegeven.
■ Als er geen geluid wordt geproduceerd
wanneer op een pad wordt getikt...
Probeer een van de volgende oplossingen.
z Draai de VOLUME-knop naar rechts om het volume
te verhogen.
z Draai de MIX FADER in een stand rechts van het
midden.
Weergeven van de
demonstratiemelodie
De TRACKFORMER heeft een ingebouwde melodie
die de diverse functies demonstreert.
1.
Displayscherm
Hieronder worden het displayscherm en de
ondersteunde tekens weergegeven.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
Houd de SAMPLING-keuzetoets ingedrukt
en druk op de PLAY-toets.
Hierdoor wordt de weergave van de
demonstratiemelodie gestart.
NL-11
XWPD1-D-1A.indd
13
2015/01/15
13:38:46
Gebruik van de stappensequencer om een
melodie te creëren
Wat is een stappensequencer?
De stappensequencer van de TRACKFORMER bestaat
uit 16 stappen, vier banken en acht patronen. Aan de 16
sequensstaptoetsen rondom de pads kunnen geluiden
en/of effecten worden toegewezen voor loopweergave. Eén patroon bestaat uit vier banken en in
totaal acht patronen kunnen worden gecombineerd om
een grote diversiteit aan verschillende sequensen te
creëren.
1.
2.
3.
De pads die geluid
produceren lichten op.
Druk op de PLAY-keuzetoets.
De sequensgegevens in het bestand worden afgespeeld
waarbij de sequensstaptoetsen in numerieke volgorde
oplichten.
Schematische structuur van de stappensequencer
Algemene structuur
Houd de SEQ-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de 11 (–) en 12 (+) toetsen om het
gewenste bestandsnummer te kiezen.
Druk nogmaals op de PLAY-toets om het
afspelen te stoppen.
• Om het afspelen opnieuw vanaf het begin van de
sequensgegevens te starten (RESTART), houdt u de
FUNCTION-toets ingedrukt terwijl u op de PLAYtoets drukt.
Creëren van een sequens
Vier banken
Er zijn twee methoden voor het creëren van een
sequens: indrukken van een pad en een
sequensstaptoets om de geluiden een voor een aan de
sequensstaptoetsen toe te wijzen, en tikken op de pads
tijdens opnemen om de geluiden aan de
sequensstaptoetsen toe te wijzen.
Stapinformatie van pad 4
1
2
3
4
5
6
7
Pad 4 licht op wanneer
de stap waaraan deze
is toegewezen wordt
gespeeld.
OPMERKING
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Acht patronen
Tijd
Afspelen van een sequens
De TRACKFORMER heeft voldoende geheugen om
150 bestanden met sequensgegevens op te slaan. U
kunt sequensgegevens afspelen door het
bestandsnummer op te geven.
Bestandsnummer
• Bij het uitschakelen van de TRACKFORMER wordt
de sequens gewist die nu wordt gecreëerd. Zie
“Opslaan van sequensgegevens” (pagina NL-14)
voor informatie betreffende het opslaan van de
sequensgegevens.
Een voor een toewijzen van de geluiden
1.
2.
Druk op de STEP-keuzetoets.
Druk op de PLAY-keuzetoets.
De sequensgegevens in het bestand worden afgespeeld
waarbij de sequensstaptoetsen in numerieke volgorde
oplichten.
Bestandsinhoud
000 t/m 099
Vaste sequensgegevens (Kunnen niet
overschreven worden.)
100 t/m 149
Vervangbare sequensgegevens
NL-12
XWPD1-D-1A.indd
14
2015/01/15
13:38:46
Gebruik van de stappensequencer om een melodie te creëren
3.
Na het tikken op de pad met het geluid dat u
wilt gebruiken, drukt u op een
sequensstaptoets.
Hierdoor wordt het geluid van de pad toegewezen aan
de sequensstaptoets. Het geluid wordt geproduceerd
telkens wanneer de sequensstaptoets oplicht.
Toewijzen van de geluiden tijdens
opnemen
1.
2.
Druk op de PLAY-keuzetoets.
Druk op de REC-keuzetoets.
Het opnemen begint terwijl de sequensstaptoetsen in
numerieke volgorde oplichten.
2
3.
Het geluid van de pad wordt nu opgenomen en
toegewezen aan een sequensstaptoets.
1
4.
5.
Druk op een pad.
4.
Herhaal stap 3 om geluiden aan de andere
sequensstaptoetsen toe te wijzen.
Nadat u klaar bent met het toewijzen van
geluiden aan de sequensstaptoetsen drukt u
op de PLAY-toets om de sequens-weergave
te stoppen.
OPMERKING
• U kunt ook geluiden aan de sequensstaptoetsen
toewijzen zonder dat de sequensgegevens worden
afgespeeld.
■ Een geluid aanhouden
Terwijl de sequensstaptoets waar het geluid moet
beginnen ingedrukt wordt gehouden, drukt u op de
sequensstaptoets waar u het geluid wilt beëindigen.
5.
Nadat u klaar bent met het toewijzen van
geluiden aan de sequensstaptoetsen drukt u
op de REC-toets om te stoppen met
opnemen.
Druk op de PLAY-toets om de opname van
de sequensgegevens te stoppen.
Overschakelen naar een
andere bank
Gebruik de onderstaande procedure om naar een
andere bank over te schakelen wanneer u een
verschillende toon aan een sequens wilt toevoegen.
1.
Druk op de BANK-keuzetoets.
Er kan nu een bank worden geselecteerd met de
sequensstaptoetsen 1 t/m 4.
1
Huidige bank
2
Banknummer
■ Annuleren van een geluidstoewijzing
Nadat op de pad is gedrukt met het geluid dat u wilt
annuleren, drukt u op de sequensstaptoets waaraan het
geluid is toegewezen.
2.
Druk op de sequensstaptoets waarvan het
nummer overeenkomt met de bank die u wilt
gebruiken.
Er wordt overgeschakeld naar de geselecteerde bank.
NL-13
XWPD1-D-1A.indd
15
2015/01/15
13:38:46
Gebruik van de stappensequencer om een melodie te creëren
Overschakelen naar een ander
patroon
Gebruik de onderstaande procedure om naar een
ander patroon over te schakelen voor het creëren van
sequensgegevens.
1.
Druk op de PATTERN-keuzetoets.
Er kan nu een patroon worden geselecteerd met de
sequensstaptoetsen 1 t/m 8.
3.
Druk op pad 13.
Het filtereffect wordt op de sequensgegevens toegepast
zolang de pad wordt ingedrukt.
• Als u een effect continu wilt toepassen, houdt u de
HOLD-keuzetoets ingedrukt wanneer u op pad 13
drukt.
OPMERKING
• Er zijn tevens diverse effecten toegewezen aan de
pads 14 t/m 16 in bank 1 van het
sequensgegevensbestand 000. U kunt meerdere
effecten toepassen door gelijktijdig op meer dan één
pad te drukken.
Een effect aan een sequensstaptoets
toewijzen
Huidige patroon
1.
2.
3.
Patroongroepnummer
Druk op de sequensstaptoets waarvan het
nummer overeenkomt met het patroon dat u
wilt selecteren (1 t/m 8).
Er wordt overgeschakeld naar het geselecteerde patroon.
4.
OPMERKING
• U kunt de patroongroep wijzigen met de
sequensstaptoetsen 11 t/m 14. Door de
patroongroep te wijzigen kunt u meerdere patronen
weergeven en de patroon-weergavevolgorde
veranderen. Raadpleeg voor verdere informatie de
aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
Toepassen van een effect
Het filtereffect is toegewezen aan pad 13 in bank 1 van
het sequensgegevensbestand 000. Druk op pad 13 om
het filtereffect toe te passen op de sequensgegevens. U
kunt ook een effect aan een sequensstaptoets toewijzen
en een sequens creëren waarop het effect is toegepast.
Een effect toepassen
1.
2.
Houd de SEQ-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de 11 (–) en 12 (+) toetsen om
sequensgegevens-bestandsnummer 000 te
selecteren.
Druk op de STEP-keuzetoets.
Druk op de PLAY-keuzetoets.
De sequensgegevens in het bestand worden afgespeeld
waarbij de sequensstaptoetsen in numerieke volgorde
oplichten.
Patroonnummer
2.
Voer de stappen 1 en 2 uit onder “Een effect
toepassen” om sequensgegevensbestand
000 te selecteren.
Druk op pad 13 en daarna op de
sequensstaptoets van de stap waarop u het
filtereffect wilt toepassen.
Hierdoor wordt het filtereffect toegewezen aan de
sequensstaptoets.
• Om een effect aan een opeenvolgende serie
sequensstaptoetsen toe te wijzen, houdt u de eerste
sequensstaptoets van de serie ingedrukt en drukt dan
tegelijkertijd op de laatste sequensstaptoets van de serie.
OPMERKING
• U kunt ook een effect aan de sequensstaptoetsen
toewijzen zonder dat de sequensgegevens worden
afgespeeld.
Opslaan van sequensgegevens
U kunt de sequensgegevens in de
sequensgegevensbestanden 100 t/m 149 van de
TRACKFORMER vervangen door de sequensgegevens
die u creëert.
1.
Houd de FUNCTION-keuzetoets ingedrukt en
druk op de SEQ (WRITE)-toets.
Druk op de BANK-keuzetoets en daarna op
sequensstaptoets 1 om bank 1 te selecteren.
NL-14
XWPD1-D-1A.indd
16
2015/01/15
13:38:47
Gebruik van de stappensequencer om een melodie te creëren
2.
Gebruik de pads 11 (–) en 12 (+) om het
nummer op te geven van het bestand waarin
u de sequensgegevens wilt opslaan.
• U kunt een nummer van 100 t/m 149 opgeven voor
het sequensgegevensbestand.
3.
Wijzigen van de toon van alle
pads
1.
Druk op pad 16 (ENT).
De sequensgegevens worden opgeslagen in het bestand
met het opgegeven nummer.
Houd de PADSET-keuzetoets ingedrukt en
gebruik pad 13 (TYPE) om een toontype te
selecteren.
OPMERKING
• De inhoud van de sequensgegevensbestanden 000
t/m 099 is vergrendeld en kan niet worden
overschreven.
Wissen van een sequens
Indicator
op het
display
Gebruik de onderstaande procedure om de huidige
sequens te wissen.
1.
Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk
op sequensstaptoets 3 (CLEAR).
2.
Naam
Padtoewijzing
Drum
Drumkit
Melody
(melodie)
Melodietonen van diverse
muzikale intervallen.
Solo
synthesizer
Klassieke analoge
synthesizertoon. Deze optie kan
alleen voor bank 1 worden
geselecteerd.
Deze toon is monofoon.
Sampling
Bemonsterde toon
Houd de PADSET-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de 11 (–) en 12 (+) toetsen om de
toon te wijzigen.
De toon van alle pads wordt gewijzigd.
2.
Druk op de SEQ toets.
3.
Druk op pad 16 (ENT).
De sequensgegevens worden gewist.
OPMERKING
• De inhoud van een sequensgegevensbestand
waarvan de gegevens zijn gewist, keert terug naar
de laatst opgeslagen toestand.
• U kunt ook de inhoud van een bepaalde bank en/of
patroon wissen. Raadpleeg voor verdere informatie
de aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
Wijzigen van de toon van een
bepaalde pad
1.
2.
Druk op de pad waarvan u de toon wilt
wijzigen.
Houd de PAD-keuzetoets ingedrukt en
gebruik pad 13 (TYPE) om een toontype te
selecteren.
NL-15
XWPD1-D-1A.indd
17
2015/01/15
13:38:47
Gebruik van de stappensequencer om een melodie te creëren
Indicator
op het
display
2.
Naam
Sound
(geluid)
Sampling
Note (noot)
3.
Beschrijving
Bij tikken op de pad klinkt een
drumkit of snaredrum of een
ander enkelvoudig geluid. Deze
toon kan worden geselecteerd
wanneer “DRM” (drum) is
geselecteerd als de toon voor
alle pads.
Bij tikken op de pad wordt een
geluid geproduceerd
opgenomen met de sampler.
Deze toon kan worden
geselecteerd wanneer “DRM”
(drum) is geselecteerd als de
toon voor alle pads.
Bij tikken op de pad wordt een
muzikale schaal gespeeld met
gebruik van de toon toegewezen
aan alle pads. Deze toon kan
worden geselecteerd wanneer
“MLD” (melodie), “SYN” (solosynthesizer) of “SMP”
(sampling) is geselecteerd als de
toon voor alle pads.
Effect
Bij tikken op de pad wordt het
effect toegepast.
Phrase
(frase)
Bij tikken op de pad wordt een
frase met meervoudige noten
gespeeld.
Houd de PAD-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de 11 (–) en 12 (+) toetsen om de
padtoon te wijzigen.
Hierdoor wordt de toon gewijzigd van de pad die u in
stap 1 hebt ingedrukt.
Sampling
Gebruik de onderstaande procedure om geluiden te
samplen (bemonsteren) en deze aan een pad toe te
wijzen.
1.
Druk op de SAMPLING-keuzetoets.
Gebruik de VALUE-knop om het
samplingtype te selecteren.
Indicator
op het
display
Beschrijving
00-31
Sampling voor ongeveer drie seconden.
32-35
Sampling voor ongeveer negen seconden.
3.
4.
Druk op de pad waaraan u de gesamplede
geluiden wilt toewijzen.
Druk op de REC-keuzetoets.
Het opnemen begint.
5.
6.
Speel de geluiden die u wilt samplen.
Het opnemen stopt wanneer de opgegeven
opnametijd is verstreken of als u op de RECtoets drukt.
Veranderen van het tempo
U kunt een van de onderstaande twee methoden
gebruiken om het tempo van een sequens te wijzigen.
z Houd de TAP/TEMPO-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de pads 11 (–) en 12 (+) om het tempo te
wijzigen.
z Gebruik de TAP/TEMPO-toets om het gewenste
tempo te tikken. De instelling is het gemiddelde van
a en b in de onderstaande afbeelding.
a
Eerste tik
b
Tweede tik
Derde tik
NL-16
XWPD1-D-1A.indd
18
2015/01/15
13:38:47
Werken met een externe geluidsbron
U kunt een smartphone of een andere muziekspeler op
de TRACKFORMER aansluiten en effecten op de
externe geluidsbron toepassen. U kunt ook een
microfoon op de TRACKFORMER aansluiten en deze
als een microfoon-effector gebruiken.
Instellen van het volume
Gebruik de MIX FADER om de balans tussen de
externe geluidsbron en de interne geluidsbron
(sequens) af te regelen. De externe en interne
geluidsbron hebben dezelfde volume-instelling
wanneer de fader in de middelste stand staat.
Externe geluidsbron: Max.
Interne geluidsbron: Min.
Min.
Max.
Toepassen van effecten
Het filtereffect is toegewezen aan pad 13 in bank 1 van
het sequensgegevensbestand 000. De onderstaande
procedure toont hoe het filtereffect op een externe
geluidsbron kan worden toegepast door indrukken
van pad 13.
1.
2.
3.
4.
Geef een externe geluidsbron weer (pagina
NL-11).
Houd de SEQ-keuzetoets ingedrukt en
gebruik de 11 (–) en 12 (+) toetsen om
sequensgegevens-bestandsnummer 000 te
selecteren.
Druk op de BANK-keuzetoets en daarna op
sequensstaptoets 1 om bank 1 te selecteren.
Druk op pad 13.
Het filtereffect wordt op de externe geluidsbron
toegepast zolang de pad wordt ingedrukt.
• Als u het effect continu wilt toepassen, houdt u de
HOLD-keuzetoets ingedrukt en drukt dan op pad 13.
• Met een eenvoudige bediening kan het effect
toegewezen aan pad 13 worden gewijzigd. Zie
“Wijzigen van de toon van een bepaalde pad”
(pagina NL-15) voor nadere informatie.
Instellen van de intensiteit van
het effect
Terwijl een effect wordt toegepast, draait u de FX1 en
FX2-knoppen rond om de intensiteit in te stellen. De
parameters die door de knoppen worden geregeld,
hangen af van het effect dat wordt toegepast.
Raadpleeg voor verdere informatie de aparte
Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
Audio verdelen
Gebruik deze procedure om een deel van een externe
geluidsbron af te snijden en dit deel herhaaldelijk weer
te geven.
Schema van audioverdeling
Nu
Tijd
Extern
ingangssignaal
Stap 1
2
3
4
5
12 13 14 15 16
2
3
4
5
12
Geluid van
luidspreker
Stap 1
1
2
1
2
Herhaalde weergave
van stap 1 en stap 2
1.
2.
Geef een externe geluidsbron weer (pagina
NL-11).
Druk op de SLICE-keuzetoets.
De sequensstaptoetsen lichten in numerieke volgorde
op. Het geluid dat wordt weergegeven terwijl een
sequensstaptoets oplicht, is het geluid dat aan de
sequensstaptoets is toegewezen.
• Het opgenomen geluid wordt bijgewerkt telkens
wanneer een sequensstaptoets oplicht.
OPMERKING
• Er zijn tevens diverse effecten toegewezen aan de
pads 14 t/m 16 in bank 1 van het
sequensgegevensbestand 000. U kunt meerdere
effecten toepassen door gelijktijdig op meer dan één
pad te drukken.
NL-17
XWPD1-D-1A.indd
19
2015/01/15
13:38:47
Werken met een externe geluidsbron
3.
Houd een van de sequensstaptoetsen
ingedrukt.
Het geluid geregistreerd met de sequensstaptoets die u
ingedrukt houdt, wordt gelust met het geluid van de
volgende stap.
• Om drie of meer stappen te lussen, houdt u de
sequensstaptoets waarmee de loop-weergave moet
starten ingedrukt terwijl u de sequensstaptoets
indrukt waarmee de loop-weergave moet eindigen.
• Om maar één stap te lussen, drukt u op de
knipperende laatste sequensstaptoets.
OPMERKING
• De verdeelfunctie kan ook worden gebruikt met de
interne geluidsbron (sequens).
■ Gebruik van de stilzetfunctie
Wanneer de stilzetfunctie wordt ingeschakeld, worden
de geluiden opgenomen met de sequensstaptoetsen
niet meer bijgewerkt.
1.
2.
Druk op de SLICE-keuzetoets.
Houd de FUNCTION-keuzetoets ingedrukt en
druk op de SLICE-toets.
De stilzetfunctie wordt ingeschakeld.
3.
Houd een van de sequensstaptoetsen
ingedrukt.
Het geluid dat is opgenomen toen de stilzetfunctie
werd ingeschakeld, wordt herhaaldelijk weergegeven.
• Om de stilzetfunctie te annuleren, houdt u de
FUNCTION-toets nogmaals ingedrukt en drukt dan
tegelijkertijd op de SLICE-toets.
Toepassen van een scratcheffect
1.
2.
Geef een externe geluidsbron weer.
Schuif de ASSIGNABLE-fader naar links en
rechts.
• Het scratch-effect wordt toegepast overeenkomstig
de snelheid van de beweging van de fader.
OPMERKING
• Als een ander effect dan scratch aan de
ASSIGNABLE-fader is toegewezen, wordt dat
effect toegepast. Raadpleeg voor verdere informatie
de aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial).
• Het scratch-effect kan ook worden toegepast op de
interne geluidsbron (sequens).
NL-18
XWPD1-D-1A.indd
20
2015/01/15
13:38:47
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Er wordt geen geluid
geproduceerd wanneer ik
op een pad tik.
Oorzaak
Vereiste maatregel
Referentie
1. De VOLUME-knop staat in
de minimumstand.
1. Draai de VOLUME-knop naar rechts.
) NL-11
2. De MIX FADER staat aan
de EXT-zijde.
2. Schuif de MIX FADER naar rechts.
) NL-11
3. Er is een effect toegewezen 3. Tik op een andere pad of wijzig de huidige toon ) NL-15
aan de pad waar u op tikt.
van de pad.
Bij aansluiting op een
computer kan ik geen
gegevens verzenden of
ontvangen.
–
1. Controleer of de USB-kabel correct op de
TRACKFORMER en de computer is
aangesloten en of het juiste apparaat is
geselecteerd met de muzieksoftware van de
computer.
) NL-18
2. Probeer de TRACKFORMER uit te schakelen ) NL-18
en de muzieksoftware van de computer af te
sluiten. Schakel de TRACKFORMER
vervolgens weer in en start de muzieksoftware
van de computer opnieuw op.
De geluiden en/of effecten De AUTO RESUME-instelling
zijn niet wat ik wil. Schakel is ingeschakeld.
de TRACKFORMER uit en
dan weer in en controleer of
het probleem is verholpen.
Zie de aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial) voor
informatie over het wijzigen van de AUTO
RESUME-instelling.
–
Het uitgangsvolume
verandert niet hoe hard ik
ook op de pad tik.
De VELOCITY-instelling is
ingeschakeld.
Zie de aparte Gebruiksaanwijzing (Tutorial) voor
informatie over het wijzigen van de VELOCITYinstelling.
–
De sequensgegevens
worden niet afgespeeld
wanneer ik op de PLAYtoets druk.
Er zijn geen sequensgegevens Wijs geluiden toe aan de sequensstaptoetsen om
opgeslagen in het
een sequens te creëren.
sequensgegevensbestand met
het opgegeven nummer.
) NL-12
Een aangegeven
De VALUE-knop wordt
instellingswaarde verandert gebruikt.
voortdurend.
Draai de VALUE-knop terug in de 12-uur stand.
Geen geluid van de externe De volume-instelling is niet
juist.
ingangsbron.
Controleer de volume-instelling op de speler.
Als u een microfoon gebruikt, moet de MIC
VOLUME-knop correct worden ingesteld.
Schuif de MIX FADER in een stand links van het
midden.
De pads en/of
sequensstaptoetsen
werken niet zoals zij
moeten doen.
Er worden bewerkingen van
FUNCTION, SAMPLING of
een ander instellingsscherm
uitgevoerd.
Druk op de EXIT-toets om de TRACKFORMER
terug te zetten naar de begintoestand.
) NL-6
De geluiden stoppen niet.
1. HOLD is ingeschakeld.
1. Druk op de HOLD-toets zodat deze niet meer
verlicht is (dit wil zeggen dat HOLD is
uitgeschakeld), of tik nog een keer op de pad
die nu oplicht.
) NL-6
2. De pads staan in de
TOGGLE-modus.
2. Tik nog een keer op de pad die nu oplicht. Als
de TOGGLE-modus voor die pad is
ingeschakeld, wordt het geluid ervan
aangehouden. Gebruik PAD ACTION om de
instelling voor de TOGGLE-modus te wijzigen
naar Momentary. Zie de aparte
“Gebruiksaanwijzing (Tutorial)” voor informatie
over het wijzigen van de instelling.
) NL-10
) NL-7
) NL-17
NL-19
XWPD1-D-1A.indd
21
2015/01/15
13:38:48
Referentie
Technische gegevens
Modelnaam
Stappensequencer
Sampling
XW-PD1
Gegevensnummer
Voorkeuze: 100
Gebruiker: 50
Padset-type
Solo-synthesizer, PCM-melodie, PCM-drum, Gebruikerssample
Padtype
Geluid, Noot, Effect, Frasesequens, Gebruikerssample
Aantal pads
4 pads × 4 pads = 16 pads
Aantal stappen
16 stappen
Aantal banken
4 banken
Patroon
Aantal maten: 16 maten
Aantal patronen: 8 patronen
Aantal groepen: 4 groepen
Frase-sequencer
Voorkeuze: 100
Gebruiker: 100
Overige functies
Solo, Mute (demping), Key Shift (toonverschuiving): –24 tot 0 tot +24
Swing (zwaai): 0% - 100%
Snelheidscurve: 4 types
Retrigger: 13 types
Samplingfrequenties
42 kHz
Samplingkanaal
Mono
Gebruikerssamples
Kort: 32 samples
Lang: 4 samples
Quantisatie
Demonstratiemelodie
16 bit
3 melodieën
Fader
Mengfader, toewijsbare fader
Tempobereik
60 - 200
Effect
Ingang/uitgang
Padeffect
Voorkeuze: 200 types
Gebruiker: 100 types
FX-regeling: 2 knoppen, 1 fader
Hoofdequalizer
4 banden
Scratch
Ja
Stilzetten: Ja
Stereobeeld
3 types
Maximizer
0 t/m 127
Audio verdelen
Ja
Nagalm
0 t/m 127
Netaansluiting
9,5 V gelijkstroom
PHONES-aansluiting
Stereo-ministekkerbus
Uitgangsimpedantie: 44 Ω, uitgangsspanning: 0,75 V (RMS) MAX
Lijningangsaansluiting
Stereo-ministekkerbus
Ingangsimpedantie: 9 kΩ, ingangsgevoeligheid: 200 mV
Microfooningangsaansluiting
Standaard aansluiting (alleen voor aansluiten van een dynamische microfoon)
Ingangsimpedantie: 3 kΩ, ingangsgevoeligheid: 10 mV
Lijningang/microfooningang
AD-omzetting: 42 kHz, gelijkwaardig aan 12 bit
Lijnuitgang (R/L)
Tulpstekkerbus × 2
Uitgangsimpedantie: 2,3 kΩ, uitgangsspanning: 1,2 V (RMS) MAX
USB-poort
TYPE B
NL-20
XWPD1-D-1A.indd
22
2015/01/15
13:38:48
Referentie
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
Stroomvoorziening
2-weg stroomvoorziening
Batterijen
• Voordat u de los verkrijgbare AD-E95100L netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren of hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblote bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-E95100L netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
6 AA-formaat mangaanbatterijen of alkalibatterijen, of Panasonic Group AA-formaat
oplaadbare eneloop-batterijen of AA-formaat oplaadbare EVOLTA-batterijen.
Levensduur van de batterijen Ongeveer 5 uur (alkalibatterijen, eneloop/EVOLTA oplaadbare batterijen)
Netadapter
AD-E95100L
Automatische
uitschakelfunctie
Ongeveer 6 minuten na de laatste toetsbediening bij gebruik op batterijen, ongeveer 4
uur na de laatste toetsbediening bij gebruik met de netadapter, Automatische
uitschakelfunctie kan worden geannuleerd.
Stroomverbruik
9,5 V = 7,7 W
Afmetingen
344,7 (B) × 232,0 (D) × 66,8 (H) mm
Gewicht
Ongeveer 1,2 kg (zonder batterijen)
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-E95100L
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet installeren in de buurt van radiatoren, uitblaasroosters van kachels, kachels of andere warmtebronnen
(inclusief versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij een van de
volgende omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd
is, wanneer vloeistof over het apparaat wordt gespild, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt,
wanneer het product blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en
wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het toestel aansluit op een stroombron.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
15. Laat de ventilatieopeningen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product in overeenkomst
met de aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of zodat het niet te veel buigt, in het
bijzonder dichtbij de stekkers en de stopcontactdoos en op plaatsen waar het snoer uit het product komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten
opdat de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is
binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een gevaar te vormen op elektrische schok
voor de gebruiker.
Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
NL-21
XWPD1-D-1A.indd
2
2015/01/15
13:38:44
NL
GEBRUIKSAANWIJZING (Basisbediening)
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid
Lees de “Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid” in
deze gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
● Voor de aparte “Gebruiksaanwijzing (Tutorial)” kunt u de
onderstaande CASIO-website bezoeken. Ga ook naar
de website voor het laatste nieuws over het product.
http://world.casio.com/
MA1501-A
XWPD1-D-1A
XWPD1-D-1A.indd
1
2015/01/15
13:38:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement