Casio | PX-400R | Handbok | Casio PX-400R Handbok

Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Var noga med att läsa det separata häftet
“Säkerhetsföreskrifter” innan det digitala
pianot tas i bruk.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
PX400R_sw_cover1-4.p65
1
P
MA0408-A Printed in China
PX400R-SW-1
PX400R-SW-1
04.8.12, 11:34 AM
Viktigt!
MIDI Implementation Chart
Model PX-400R
Version: 1.0
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-12.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
Function ...
Default
Changed
1
1-16
1-16
1-16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
True voice
21-108
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
0-127
0-127
Note ON
Note OFF
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0, 8nH V = XX
X
X
X
O
O
O
O
X
O*1
O
O
O
O
O*2
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Velocity
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
67
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
:True #
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O*3
O*3*4
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Remarks
*1
*2
*3
*4
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
2
419A-SW-047A
04.8.12, 11:34 AM
Remarks
XX: inget samband
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Damper
Sostenuto
Soft
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
System Exclusive
Messages
PX400R_sw_cover1-4.p65
Recognized
Basic
Channel
Note
Number
419A-SW-002A
Transmitted
Sändning/mottagning av finstämning och grovstämning, RPN noll, mottagning av känslighet för tonhöjdsböjning
I enlighet med pedalen.
• Återklangstyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7] vv=00: Rum 1, 01: Rum 2, 04: Sal 1, 03: Sal 2
• Körtyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7] vv=00: Kör 1, 01: Kör 2, 02: Kör 3, 03: Kör 4
GM på/av
GM på = MIDI in ackordbedömning av/GM av = MIDI in ackordbedömning på
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Innehåll
Allmän översikt ................................... SW-2
Inspelning av ditt framförande ........ SW-22
Fastsättning av nothäftesställningen ........................ SW-2
Inspelningsbara data, delar och spår ...................... SW-22
Inspelning av din övning (sånginspelning) .............. SW-23
Strömförsörjning ................................. SW-4
Inspelning av ett framförande (fri inspelning) ......... SW-23
Användning av nättillsatsen ...................................... SW-4
Avspelning av en fri inspelning ............................... SW-24
Överdubbming av en fri inspelning ......................... SW-25
Anslutningar ........................................ SW-5
Radering av en specifik del/spår ............................. SW-25
Anslutning av hörlurar ............................................... SW-5
Anslutning till uttagen PEDAL ................................... SW-5
Övriga inställningar .......................... SW-26
CAnslutning av en ljudförstärkare
eller instrumentförstärkare ........................................ SW-5
Anslagskänslighet .................................................... SW-26
Val och användning av inbyggda toner ... SW-6
Tontyp ........................................................................ SW-6
Val av en ton .............................................................. SW-6
Användning av toneffekter ......................................... SW-7
Lagring av två toner ................................................... SW-7
Delning av tangentbordet i två toner ......................... SW-8
Samtidig användning av delning och lagring ............ SW-8
Stämning .................................................................. SW-26
Volym för lagerton .................................................... SW-26
Omfång för tonhöjdsböjning .................................... SW-26
Inställning av soft/sostenutopedal ........................... SW-26
Skärmkontrast ......................................................... SW-26
Användning av MIDI ................................................ SW-27
Anslutning till en dator ............................................. SW-27
USB-läge och MIDI-läge .......................................... SW-28
Utökning av antalet inbyggda låtar .......................... SW-28
Användning av det digitala pianots pedaler .............. SW-9
Användning av ratten PITCH BEND ......................... SW-9
Användning av metronomen ..................................... SW-9
Spelning av en rytm .......................... SW-10
Spelning av en rytm ................................................. SW-10
Användning av autokomp ......................................... SW-11
Användning av ett minneskort ........ SW-29
Användning av ett minneskort ................................. SW-29
Lagring av filer på ett minneskort ............................ SW-30
Laddning av en fil från ett minneskort ..................... SW-31
Ändring av ett filnamn på ett minneskort ................ SW-32
Radering av en fil på ett minneskort ....................... SW-32
Justering av volymen för komp, låtar och
minneskortavspelning .............................................. SW-13
Formatering av ett minneskort ................................ SW-33
Användning av automatisk harmonisering .............. SW-13
Tillåten teckeninmatning .......................................... SW-33
Användning av förinställning ................................... SW-14
Felmeddelanden för minneskort .............................. SW-34
Användning av registerminnet ........ SW-15
Felsökning ......................................... SW-35
Vad är registerminnet? ............................................ SW-15
Avspelning av inbyggda låtar .......... SW-17
Avspelning av en pianogruppslåt ............................ SW-17
Avspelning av en sånggruppslåt ............................. SW-17
Justering av avspelningstempot .............................. SW-17
Paus i avspelning .................................................... SW-18
Att hoppa bakåt i en låt ........................................... SW-18
Att hoppa framåt i en låt .......................................... SW-18
Att placera en musikfras i en slinga ........................ SW-18
Ändring av meloditonen i en låt ............................... SW-18
Att spela alla inbyggda låtar .................................... SW-19
Tekniska data..................................... SW-37
Driftsföreskrifter ................................ SW-38
Bilaga ...................................................... A-1
Tonlista ........................................................................... A-1
Rytmlista ........................................................................ A-3
Sånglista ........................................................................ A-4
Lista över trumtilldelning ............................................... A-5
Tabell över fingersatta ackord ....................................... A-6
MIDI Implementation Chart
Att spela låtar som nerladdats från Internet ............ SW-19
Att spela musikdata från ett minneskort .................. SW-19
Att öva på en inbyggd låt ......................................... SW-19
Användning av en mikrofon för
sångläget ........................................... SW-20
Användning av transponering ................................. SW-21
Företags- och produktnamn som omnämns i detta
instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken
tillhörande respektive företag.
SW-1
419A-SW-003A
PX400R_sw_01-16.p65
1
04.8.12, 11:32 AM
Allmän översikt
1
2
3
Baksida
6
7
8
b
4
c
9
0
A
B
f
*
C
g
Vänster sidopanel
h
LMNOP
D
j
i
K
J
d e
5
E
R S
Q
T
U
V
Z
W XY [
F G H I
]
\
_a
*Fastsättning av nothäftesställningen
För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra
på klaviaturens ovansida såsom visas på bilden.
SW-2
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-004A
2
04.8.12, 11:32 AM
Allmän översikt
1 Ekoknapp (ECHO)
2 Mikrofonvolymratt (MIC VOLUME)
3 Sånglägesknapp (SING ALONG)
4 Knappar för transponering/tonartskontroll
(TRANSPOSE/KEY CONTROL)
P Start/stoppknapp, Spel/sstoppknapp
(START/STOP, PLAY/STOP)
Q Tempoknappar (TEMPO)
R Förinställningsknapp (ONE TOUCH PRESET)
S Metronomknapp (METRONOME)
5 Spel/stoppknapp (<PLAY/STOP>)
T Knapp för automatisk harmonisering (AUTO HARMONIZE)
6 Inställningsknapp (SETTING)
U Registreringsknappar (REGISTRATION)
7 Återklangs/körknapp (REVERB CHORUS)
V Bankknapp (BANK)
8 Komp/sångvolymknapp (ACCOMP/SONG VOLUME)
X Förvaringsknapp (STORE)
9 Bildskärm
X Delningsknapp (SPLIT)
0 Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND)
Y Lagringsknapp (LAYER)
A Ackordrotnamn (CHORD)
Z Kortfunktionsknapp (CARD FUNCTION)
B Lista över slaginstrument
[ Verkställningsknapp (EXECUTE)
C Huvudvolymratt (MAIN VOLUME)
\ Kortöppning
D Valratt
] Tonknappar (TONE)
E Sångminnesknapp (SONG MEMORY)
_ Vänstermarkör/Nej-knapp ([왗]/NO)
F Spårvalsknapp (TRACK 1/L 2/R)
a Högermarkör/Ja-knapp ([왘]/YES)
● Musikbibliotek (MUSIC LIBRARY)
[Baksida]
G Pianoknapp (PIANO)
b USB-port (USB)
H Sång/användarknapp (SONG/USER)
c MIDI-ut/ingång (MIDI OUT/IN)
I Kortknapp (CARD)
d Uttag för dämpningspedal (PEDAL DAMPER)
J Lägesknapp (MODE)
e Uttag för soft/sostenutopedal (PEDAL SOFT/SOSTENUTO)
K Rytmknappar (RHYTHM)
f Linjeutgång höger/vänster, monouttag (LINE OUT R, L/MONO)
L Knapp för upptakt, repetering (INTRO, REPEAT)
M Knapp för normal/utfyllnad, återspolning
(NORMAL/FILL-IN, REW)
N Knapp för variation/utfyllnad, framspolning
(VARIATION/FILL-IN, FF)
O Knapp för synkroniserad start/avslutning, paus
(SYNCHRO/ENDING, PAUSE)
[Vänster sidopanel]
g Strömbrytare (POWER)
h Likströmsuttag (DC 12V)
i Mikrofoningång (MIC IN)
j Hörlursuttag (PHONES)
ANM.
• Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte.
• Detta digitala piano har två uppsättningar av knapparna PLAY/STOP. I detta instruktionshäfte anges knapparna PLAY/STOP som
återfinns under knappen SING ALONG som <PLAY/STOP>.
• Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en illustration
MODE
över det digitala pianots konsol som visar de knappar och
övriga reglage som ska användas.
START/STOP
SW-3
419A-SW-005A
PX400R_sw_01-16.p65
3
04.8.12, 11:32 AM
Strömförsörjning
Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det till ett vanligt
vägguttag.
Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från vägguttaget
när det digitala pianot inte används.
Användning av nättillsatsen
Använd endast den nättillsats som specifikt anges för detta digitala
piano.
Specificerad nättillsats: AD-12
[Vänster sidopanel]
Uttag DC 12V
Nättillsats AD-12
Vägguttag
VIKTIGT!
• Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller
urkoppling av nättillsatsen.
• Nättillsatsen kan bli en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Dra inte alltför hårt i nättillsatsens kabel när den är ansluten till
det digitala pianot. Detta kan skada nättillsatsens kontakt.
• Vira inte kabeln runt nättillsatsen när den inte används. Detta
kan orsaka skador på både kabeln och kontakten.
Minnesskydd
Vissa inställningar och minnesinnehåll bevaras även när det
digitala pianot är avslaget. Dessa data och inställningar kan således
användas på nytt nästa gång du slår på det digitala pianot. Följande
inställningar och minnesinnehåll bevaras när pianot slås av.
•
•
•
•
•
Sångminnesdata
Innehållet i registerminnet
Användarsånger
Skärmens kontrastinställning
Musikbibliotekets sångnummer
SW-4
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-006A
4
04.8.12, 11:32 AM
Anslutningar
VIKTIGT!
• Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa ratten MAIN
VOLUME på det digitala pianot och volymreglaget på den yttre
utrustningen på en relativt låg nivå. Justera sedan volymnivån
efter avslutad anslutning.
Anslutning av hörlurar
Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget PHONES på det
digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna,
vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa
omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå vid användning
av hörlurar då detta kan orsaka hörselskador.
Anslutning av en ljudförstärkare
eller instrumentförstärkare
Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare sörjer
för ett klarare, mäktigare ljud via yttre högtalare.
VIKTIGT!
• Det digitala pianot justerar automatiskt ljudutgången för att
optimera ljudet för hörlurarna (när hörlurar är anslutna) eller
den inbyggda högtalaren (när hörlurar inte är anslutna). Denna
funktion påverkar också ljudutgången från uttagen LINE OUT
R och L/MONO.
AUX IN el.dyl. på ljudförstärkaren
[Vänster sidopanel]
PIN-kontakter
Uttag PHONES
RIGHT
(Röd)
LEFT
(Vit)
Standarduttag
Hörlurar
INPUT 1
Anslutning till uttagen PEDAL
Beroende på vilken effekt du vill att pedalen (SP-3) ska utföra ska
denna anslutas till uttaget PEDAL DAMPER eller PEDAL SOFT/
SOSTENUTO på det digitala pianot. För att kunna använda båda
uttagen samtidigt måste du införskaffa en annan pedal.
Se “Användning av det digitala pianots pedaler” på sidan SW-9
för närmare detaljer om användning av en pedal.
INPUT 2
Standardkontakt
Gitarrförstärkare,
klaviaturförstärkare el.dyl.
Anslutning till ljudutrustning 1
Använd separat inköpta kabelar för att ansluta den yttre
ljudutrustningen till uttagen LINE OUT på det digitala pianot
såsom visas på Bild 1. Uttaget R är avsett för högerkanalens ljud
och uttaget L/MONO för vänsterkanalens ljud. Du måste själv
införskaffa de anslutningkablar som visas på bilden för att ansluta
ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa
ljudutrustningens ingångsväljare i läget som anger uttaget (t.ex.
AUX) till vilket det digitala pianot är anslutet. Använd ratten
MAIN VOLUME på det digitala pianot för att justera volymnivån.
[Baksida]
Uttag PEDAL
Anslutning till en instrumentförstärkare 2
SP-3
Använd separat inköpta kabelar för att ansluta förstärkaren till
uttagen LINE OUT på det digitala pianot såsom visas på Bild 2.
Uttaget R är avsett för högerkanalens ljud och uttaget L/MONO
för vänsterkanalens ljud. Anslutning till enbart uttaget L/MONO
utmatar ett blandat ljud från båda kanalerna. Du måste själv
införskaffa de anslutningkablar som visas på bilden för att ansluta
förstärkaren. Använd ratten MAIN VOLUME på det digitala
pianot för att justera volymnivån.
Tillbehör och extra utrustning
Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt
anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning
skapar risk för brand, elstötar och personskador.
SW-5
419A-SW-007A
PX400R_sw_01-16.p65
5
04.8.12, 11:32 AM
Val och användning av inbyggda toner
3
Tontyp
• Se Tonlista på sidan A-1 för närmare detaljer om varje
tongrupp.
Exempel: ORGAN
Det digitala pianot har följande typer av inbyggda toner.
Paneltoner
120
GM toner
128
Trumsatser
10
Tryck på en av de 12 knapparna under TONE för att
välja önskad tongrupp.
• Se Tonlista på sidan A-1 för närmare detaljer.
Val av en ton
• Ett tryck på en av knapparna under TONE gör att dess
indikatorlampa tänds.
Paneltonerna är indelade i 12 grupper. Välj en grupp genom att trycka
på motsvarande knapp under TONE på det digitala pianots
kontrollpanel.
[
4
1
000 : Dr awba r Or
Pop01
1]
Vrid på valratten för att välja en ton i den nu valda
tongruppen.
• Vridning på ratten rullar genom namnen på tillgängliga
toner på skärmen. Vrid tills namnet på den önskade tonen
visas.
Exempel: Jazz Organ
Tryck på strömbrytaren POWER.
Strömbrytare POWER
[ 006 : 0 J a z z 0Or
0Pop01
2
g
g
an
]
0
Använd ratten MAIN VOLUME för att justera
volymnivån.
• Ställ volymen på en relativt låg nivå innan du börjar spela.
SPLIT
REVERB CHORUS
LAYER
Dial
Valratt
PITCH BEND
TEMPO
MAIN VOLUME
METRONOME
TONE
SW-6
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-008A
6
04.8.12, 11:32 AM
Val och användning av inbyggda toner
Användning av toneffekter
Reverb (återklang): Gör att noterna genljuder.
Chorus (kör):
Gör noterna fylligare.
1
Tryck på knappen REVERB CHORUS för att kretsa
genom effektinställningarna såsom framgår nedan.
Lagring av två toner
Gör på följande sätt för att lagra två toner, vilket innebär att de
ljuder samtidigt.
1
• Titta på indikatorlamporna REVERB och CHORUS för att
utröna vilken effekt som nu gäller.
Utför proceduren under ”Val av en ton” på sidan SW-6
för att välja en huvudton.
Exempel: Välj Grand Piano genom att trycka på knappen
PIANO och sedan vrida på valratten tills
tonnamnet ”Grand Piano” visas på skärmen.
På
Båda på
Av
Båda av
2
3
Välj önskad lagerton.
Exempel: Val av Strings
[ 000 : 0S t r i n
0Pops01
På
Återklang på
Kör på
Vrid efter val av önskad effekt på valratten för att välja
effekttyp.
• Du måste välja en effekt med valratten inom ett par
sekunder efter att en effekt slagits på. I annat fall försvinner
inställningsskärmen.
Effekt
Reverb
(återklang)
Room 1 (rum 1)
Room 2 (rum 2)
Hall 1 (sal 1)
Hall 2 (sal 2)
Chorus (kör) Chorus 1 (kör 1)
Chorus 2 (kör 2)
Chorus 3 (kör 3)
Chorus 4 (kör 4)
g
s
]
• Indikatorlampan för lagertonen (den andra som valdes)
tänds.
• Nu går det att börja spela med båda tonerna.
På
2
Tryck på knappen LAYER.
• Indikatorlampan LAYER tänds.
Grand Piano
Strings
4
Tryck efter avslutad spelning åter på knappen LAYER
för att upphäva lagringen.
Justering av volymen för lagertonen
Det går att separat justera volymen för lagertonen (den andra som
valdes). Se sidan SW-26 för närmare detaljer.
Reve r b Type :
[ Ro om0 1 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho r us Type :
[Cho r u s 01 ] 000000000000
SW-7
419A-SW-009A
PX400R_sw_01-16.p65
7
04.8.12, 11:32 AM
Val och användning av inbyggda toner
Delning av tangentbordet i två
toner
Det går att tilldela olika toner till tangenterna på tangentbordets
vänstra och högra del.
Samtidig användning av delning
och lagring
Gör på följande sätt för att lagra två toner på tangentbordets vänstra
del (vänster huvudton + vänster lagerton) och två andra toner på
den högra delen (höger huvudton + höger lagerton).
Delningspunkt
Delningspunkt
Strings
Grand Piano
Delningspunkt
+
Lagrad delningston
1
2
3
4
Huvudton
+
Lagerton
Utför proceduren under ”Val av en ton” för att välja
tonen du vill tilldela tangentbordets högra del.
Exempel: Välj Grand Piano genom att trycka på knappen
PIANO och sedan vrida på valratten tills
tonnamnet ”Grand Piano” visas på skärmen.
1
Utför proceduren under ”Val av en ton” för att välja
höger huvudton.
Tryck på knappen SPLIT.
2
Utför proceduren under ”Delning av tangentbordet i
två toner” för att välja vänster huvudton.
3
Tryck på knappen SPLIT för att tillfälligt slå av delning
(indikatorlampan SPLIT slocknar).
4
Utför proceduren under ”Lagring av två toner” för att
välja vänster lagerton.
5
Tryck vid behov på knapparna LAYER och SPLIT så att
indikatorn för båda knapparna tänds.
6
Utför proceduren under ”Lagring av två toner” för att
välja höger lagerton.
• Någon not ljuder inte när du trycker på tangenten i detta
fall.
7
Utför proceduren under ”Att bestämma tangentbordets
delningspunkt” för att utse delningspunkten.
Sp l i t 0Po i n t : 00000
F#30000000000000000000
8
Nu går det att börja spela med lagertoner och ett delat
tangentbord.
• Indikatorlampan SPLIT tänds.
Välj tonen du vill tilldela tangentbordets vänstra del.
Exempel: Strings
• Nu kan du börja spela med de två tonerna.
Tryck efter avslutad spelning åter på knappen SPLIT för
att upphäva delningen.
• Indikatorlampan SPLIT slocknar.
Att bestämma tangentbordets delningspunkt
1
Håll knappen SPLIT intryckt och tryck samtidigt på
tangenten som ska utgöra vänster gräns för det höga
(högra) registrets ton.
Vänster gräns för höga registret
Lågt register Högt register
ANM.
• Delningspunkten utgör gränsen mellan delen för autokomp
(sidorna SW-11, SW-12) och delen för melodi på
tangentbordet. Det går att ändra delningspunkten och
därmed storleken på respektive del.
• Tryck efter avslutad spelning på knapparna LAYER och
SPLIT för att upphäva lagring respektive delning.
SW-8
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-010A
8
04.8.12, 11:32 AM
Val och användning av inbyggda toner
Användning av det digitala
pianots pedaler
Det digitala pianot är försett med två pedaluttag: ett för en
dämpningspedal och ett för en soft/sostenutopedal. Gör på
nedanstående sätt för att specificera vilken operation som ska
utföras av pedalen ansluten till uttaget PEDAL SOFT/
SOSTENUTO.
Användning av ratten PITCH BEND
En vridning på ratten PITCH BEND grö att noternas tonhöjd stiger
eller sjunker. Du kan därmed lägga till realitiska effekter i ljudet
från en saxofon, elgitarr och andra toner.
1
Spela en not på tangentbordet och vrid samtidigt ratten
PITCH BEND på pianots vänstra sida uppåt eller nedåt.
• Släpp ratten PITCH BEND för att automatiskt återställa
noten till dess normala tonhöjd.
Användning av metronomen
1
SP-3
2
Pedaltyper
Tryck på knappen METRONOME.
• Detta startar metronomen.
Vrid på valratten för att välja antalet slag per takt.
• Du måste välja antalet slag per takt med valratten inom
ett par sekunder efter att metronomen startats. I annat fall
försvinner inställningsskärmen.
● Dämpningspedal
Ett tryck på pedalen ansluten till uttaget DAMPER vid spelning
av noter gör att noterna uthålls tills pedalen släpps.
Me t r o n ome 0Be a t : 0 0 0 0 0
[
0]00000000000000
● Softpedal
När pedalen SOFT trycks ned reduceras volymen för noterna
som spelas på tangentbordet en aning, vilket framställer ett
mjukare ljud. Enbart noter som spelas efter att pedalen tryckts
ned påverkas, medan tidigare spelade noter ej påverkas.
• Det går att välja ett värde i omfånget mellan 2 och 6. Vid
varje inställning ljuder ett klockljud som det första slaget
i varje takt, och de återstående slagen ljuder som klickljud.
Val av inställningen 0 spelar blott ett klickljud, utan något
klockljud. Denna inställning låter dig öva med ett stadigt
slag.
● Sostenutopedal
Liksom pedalen DAMPER gör ett tryck på pedalen SOSTENUTO
att noterna fortsätter att ljud tills pedalen släpps. Skillnaden är
timingen då effekten tillämpas. Med en sostenutopedal spelar
du noterna och trycker sedan ned pedalen innan tangenterna
släpps. Enbart de noter vars tangenter är nedtryckta då du
trycker på pedalen påverkas.
Val av pedalfunktion för uttaget PEDAL
SOFT/SOSTENUTO
Grundinställningen vid strömpåslage för uttaget PEDAL SOFT/
SOSTENUTO är som en softpedal. Se ”Övriga inställningar” på
sidan SW-26 för ändring till bruk som sostenutopedal.
3
Använd knapparna TEMPO för att justera tempot.
Långsammare Snabbare
ANM.
• Det går också att använda valratten till att ändra
tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett
värde inom klamrar ([ ]) på skärmen.
Exempel: [T:120]
• Detta värde anger antal slag per minut.
• Tryck på båda knapparna TEMPO och samtidigt för att
återställa tempot till dess grundinställning.
4
Tryck åter på knappen METRONOME för att stoppa
metronomen.
SW-9
419A-SW-011A
PX400R_sw_01-16.p65
9
04.8.12, 11:32 AM
Spelning av en rytm
Spelning av en rytm
Det går att välja bland 120 inbyggda rytmer. Se Rytmlista på sidan
A-3 för närmare detaljer.
ANM.
• I gruppen FOR PIANO består rytmerna 10 t.o.m. 19 av enbart
ackordackompanjemang, utan några trummor eller andra
slaginstrument. Dessa rytmer ljuder enbart när CASIO
CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD valts som
kompläge. För dessa rytmer måste du välja CASIO CHORD,
FINGERED eller FULL RANGE CHORD innan du börjar
spela ackorden.
• Varje rytmmönster kan spelas på två olika sätt, antingen
”normal” eller ”variation”. Det går att välja antingen normalt
mönster eller variationsmönster med knapparna.
Rytmerna är indelade i 8 grupper. Välj en grupp genom att trycka
på lämplig knapp under RHYTHM på det digitala pianots
kontrollpanel.
3
Tryck på knappen START/STOP för att starta spelning
av rytmens normala mönster.
4
Tryck på knappen VARIATION/FILL-IN om du vill spela
rytmens variationsmönster.
• Tryck på knappen NORMAL/FILL-IN för att återgå till
normalt mönster.
5
Tryck åter på START/STOP för att stoppa rytmen.
ANM.
• Rytmen kan också startas med ett tryck på knappen
NORMAL/FILL-IN (spelar det normala mönstret) eller
VARIATION/FILL-IN (spelar variationsmönstret).
Att justera tempot i rytmen
1
Använd knapparna TEMPO för att justera tempor i
rytmen som spelas.
Långsammare
1
Snabbare
Tryck på en av de åtta knapparna under RHYTHM för
att välja önskad rytmgrupp.
• Se Rytmlista på sidan A-3 för en komplett lista över
rytmerna tillgängliga i varje grupp.
Exempel: JAZZ
ANM.
• Det går också att använda valratten till att ändra
tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett
värde inom klamrar ([ ]) på skärmen.
Exempel: [T:120]
• Detta värde anger antal slag per minut.
• Tryck på båda knapparna TEMPO och samtidigt för att
återställa rytmens tempo till dess grundinställning.
• Indikatorlampan för den valda knappen tänds.
[
2
Gr and0P i ano00000
00 : B i g0Band01
]
Vrid på valratten för att välja en rytm i den nu valda
rytmgruppen.
• En vridning på valratten rullar genom namnen på
tillgängliga rytmer på skärmen. Vrid tills namnet på den
önskade rytmen visas.
Exempel: Swing
[
Gr and0P i ano00000
0 3 : 0Sw i n g
]
ONE TOUCH PRESET
AUTO HARMONIZE
Valratt
Dial
ACCOMP/
SONG VOLUME
RHYTHM
MODE
INTRO
VARIATION/FILL-IN
SYNCHRO/ENDING
TEMPO
START/STOP
SW-10
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-012A
10
04.8.12, 11:32 AM
Spelning av en rytm
Användning av autokomp
5
Använd fingersättningar för CASIO CHORD för att spela
övriga ackord.
• Det går att infoga ett utfyllnadsmönster när autokomp
spelas genom att trycka på knappen NORMAL/FILL-IN.
Utfyllnadsmönstret bidrar till att ändra känslan i
autokompmönstret.
• Det går att ändra till rytmens variationsmönster med ett
tryck på knappen VARIATION/FILL-IN. Tryck på
NORMAL/FILL-IN för att återgå till rytmens normala
mönster.
Vid användning av autokomp spelar det digitala pianot
automatiskt rytm, bas och ackorddelarna i enlighet med ackord
du väljer med förenklad fingersättning, eller ackord du själv spelar.
Autokomp gör att det känns som att du har ett komplett band
bakom dig.
6
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING för att stoppa
autokompspelning.
• Ett avslutningsmönster för den valda rytmen spelas innan
autokompspelning stoppas.
ANM.
• Det går att starta och stoppa autokompspelning utan någon
upptakt eller avslutningsmönster genom att trycka på
knappen START/STOP i steg 3 och 6.
Användning av knappen MODE
Använd knappen MODE för att välja önskat kompläge. Det går
även att slå av autokomp. Vart tryck på knappen MODE kretsar
genom komplägena i nedanstående ordning.
Att spela ackord
Fingersättning av ackorden beror på det nu valda kompläget.
NORMAL (autokomp avslagen)
FULL RANGE CHORD
FINGERED
CASIO CHORD
• I läget NORMAL (ingen indikatorlampa tänd) spelas enbart
rytmackompanjemang.
• Lägena FULL RANGE CHORD, FINGERED och CASIO CHORD
spelar autokompmönster. Se sidan SW-11 för närmare detaljer
om dessa lägen.
Att spela med autokomp
Förberedelse
• Utför proceduren under ”Spelning av en rytm” för att välja en
rytm och justera dess tempo.
1
Använd knappen MODE för att välja CASIO CHORD,
FINGERED eller FULL RANGE CHORD som kompläge.
■ NORMAL
I detta läge är autokomp avslagen, så du kan spela ackord så som
du vanligtvis gör på ett paino.
■ CASIO CHORD
Även om du ännu inte lärt dig att spela ackord kan du i detta läge
spela fyra olika typer av ackord med förenklad fingersättning på
tangentbordets ackompanjemangsdel. Det nedanstående visar
tangentbordets ackompanjemangsdel och förklarar fingersättning
av ackord i läget CASIO CHORD.
Tangentbordet i läget CASIO CHORD
Ackompanjemangsdel
Melodidel
VIKTIGT!
• I läget CASIO CHORD fungerar tangentbordets ackompanjemangsdel
enbart för att spela ackord. Tangenterna i denna del kan inte
användas för att spela enskilda noter.
• I detta fall väljer vi läget CASIO CHORD.
• Se sidan SW-11 för närmare detaljer om att välja kompläge.
2
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING.
• Detta ställer in det digitala pianot så att rytm och
ackordackompanjemang startas automatiskt när du trycker
på tangenterna på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
3
Tryck på knappen INTRO.
4
Använd en fingersättning för CASIO CHORD för att
spela det första ackordet på tangentbordsdelen för
ackompanjemang.
• Se ”Att spela ackord” på denna sida för detaljer om
fingersättning av ackord i olika komplägen.
• Spelning av ett ackord gör att ett upptaktsmönster för den
valda rytmen spelas, åtföljt av autokomprytmen och
ackordmönstret.
SW-11
419A-SW-013A
PX400R_sw_01-16.p65
11
04.8.12, 11:32 AM
Spelning av en rytm
Exempel
Ackordtyp
Durackord
Ett tryck på en tangent i tangentbordets
ackompanjemangsdel i läget CASIO
CHORD spelar durackordet vars
namn är markerats ovanför
tangenten. Alla tangenter i
ackompanjemangsdelen som har
samma namn spelar exakt samma
ackord.
Mollackord
Spela ett mollackord genom att i
ackompanjemangsdelen trycka på
en tangent som motsvarar
durackordet och samtidigt en
annan tangent till höger om
denna.
Sjundedelsackord
Spela ett sjundedelsackord genom
att i ackompanjemangsdelen
trycka på en tangent som
motsvarar durackordet och
samtidigt två andra tangenter till
höger om denna.
Sjundedels mollackord
Spela ett sjundedels mollackord
genom att i ackompanjemangsdelen
trycka på en tangent som
motsvarar durackordet och
samtidigt tre andra tangenter till
höger om denna.
C dur (C)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
■ FINGERED
I läget FINGERED använder du standard fingersättning i
tangentbordets ackompanjemangsdel för att spela ackord.
Fingersättning av t.ex. ett C-ackord kräver tryck på tangenterna
C-E-G.
Tangentbordet i läget FINGERED
Ackompanjemangsdel
Melodidel
C moll (Cm)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
VIKTIGT!
• I
läget
FINGERED
fungerar
tangentbordets
ackompanjemangsdel enbart för att spela ackord. Tangenterna i
denna del kan inte användas för att spela enskilda noter.
C sjundedels (C7)
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7 *2
Cdim7 *1
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C sjundedels moll (Cm7)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
ANM.
• Vid spelning av ett mollackord, sjundedelsackord eller
sjundedels mollackord spelar det ingen roll om de extra
tangenter du trycker på är svarta eller vita.
ANM.
• Se ”Tabell över fingersatta ackord” på sidan A-6 för fingersättning
av ackord med andra rötter i ackompanjemangsdelen.
*1: Omvänd fingersättning kan inte användas för dessa ackord.
Den lägsta fingersatta noten används som roten. Se ANM. nedan
för närmare detaljer om omvända ackord
*2: För dessa ackord specificeras samma ackord även om Gkvinten inte är fingersatt.
ANM.
• Utöver de ackord som är märkta med *1 i exemplen ovan
går det att spela ackord även med omvänd fingersättning.
För exempelvis C-dur kan du således använda
fingersättningen E-G-C eller G-C-E istället för C-E-G.
• Utöver de ackord som är märkta med *2 i exemplen ovan
måste du trycka på samtliga angivna tangenter för att spela
ackordet. Ett ackord som skiljer sig från det tilltänkta
framställs om du utelämnar blott en av noterna.
SW-12
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-014A
12
04.8.12, 11:33 AM
Spelning av en rytm
■ FULL RANGE CHORD
Läget FULL RANGE CHORD gör det möjligt att spela totalt 38
olika typer av ackord (ackorden tillgängliga i läget FINGERED plus
23 till). FULL RANGE CHORD erkänner ett tryck på tre eller fler
tangenter var som helst på tangentbordet som fingersättning av
ett ackord. Allt annat (ett tryck på en eller två tangenter, eller
spelning av en serie noter som av pianot ej erkänns som
fingersättning av ett ackord) betraktas som melodinoter.
Justering av volymen för komp,
låtar och minneskortavspelning
Gör på nedanstående sätt för att justera volymen för kompspelning,
avspelning av inbyggda låtar och avspelning av låtar på ett
minneskort. Dessa inställningar är oberoende av volymen för
noterna du spelar på tangentbordet. Volymnivån kan specificeras
i omfånget från 000 (minimal) till 127 (maximal).
Tangentbordet i läget FULL RANGE CHORD
1
Tryck på knappen ACCOMP/SONG VOLUME.
Om indikatorlampan för knappen RHYTHM är tänd
Ackompanjemang och melodi
A c c omp 0Vo l ume :
[ 127 ] 00000000000000000
Erkända ackord
Mönstertyp
Antal ackordvariationer
FINGERED
De 15 ackordmönstren under
”FINGERED” på sidan SW-12.
Om indikatorlampan för knappen PIANO, SONG/USER
eller CARD är tänd
So n g 0Vo l ume :
[ 127 ] 00000000000000000
23 standard fingersättning för ackord.
Det följande är exempel på de 23 ackord
som är tillgängliga med C som basnot.
Standard
fingersättning
C6 • Cm6 • C69
D D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C C
C
C
C
C
C
B D m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
C
Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
1
C
G
C
Ställ in önskad volymnivå med valratten.
Användning av automatisk
harmonisering
Vid påslag av automatisk harmonisering i kompläget FINGERED
eller CASIO CHORD lägger pianot automatiskt till en av noterna
som utgör det nuvarande ackordet till varje melodinot som spelas.
Detta gör att melodin låter fylligare.
C
Exempel: Att spela ackordet C-dur och E .
E G
2
Att spela med automatisk harmonisering
E
2
1 .... Ackord C
2 .... Ackord CC
E
ANM.
• När det förekommer minst sex halvtoner mellan den lägsta
noten och nästa not till höger antas den lägsta noten vara
basnot.
• Tänk på att det digitala pianots inbyggda låtar
(pianogrupplåtar och sånggrupplåtar) använder rytmer,
ackompanjemang och effekter som ej förekommer i
autokomp. Vid användning av autokomp går det kanske inte
att framföra ett stycke exakt som den inbyggda låten.
1
2
3
Använd knappen MODE för att välja kompläget CASIO
CHORD eller FINGERED. Detta slår på autokomp.
Tryck på knappen AUTO HARMONIZE.
• Indikatorlampan AUTO HARMONIZE tänds som ett
tecken på att automatisk harmonisering är påslagen.
Använd valratten för att välja önskad typ av automatisk
harmonisering.
• Du måste välja önskad typ av automatisk harmonisering
med valratten inom ett par sekunder efter att automatisk
harmonisering slagits på. I annat fall försvinner
inställningsskärmen.
• Se ”Typer av autmatisk harmonisering” på sidan SW-14
för närmare detaljer om tillgängliga typer.
Au t o 0Ha r mo n i z e 0 T y p e :
[Due t 1 ] 000000000000000
4
Starta spelning av autokomp och börja spela på
tangentbordets melodidel.
• Harmoninoter läggs automatiskt till melodinoterna som
spelas.
5
Tryck åter på knappen AUTO HARMONIZE för att slå
av automatisk harmonisering.
• Indikatorlampan AUTO HARMONIZE slocknar.
SW-13
419A-SW-015A
PX400R_sw_01-16.p65
13
04.8.12, 11:33 AM
Spelning av en rytm
ANM.
• Automatisk harmonisering kan användas endast i läget
FINGERED och CASIO CHORD.
• Automatisk harmonisering kan inte användas under
avspelning av en låt i musikbiblioteket eller från ett
minneskort.
Typer av automatisk harmonisering
Det går att välja bland följande 12 typer av automatisk
harmonisering.
Typ
Effekt
Duet1
Tillägger sluten (åtskild med 3 till 5 grader) 1notsharmoni under melodinoten.
Duet2
Tillägger öppen (åtskild med över 4 till 7 grader)
1-notsharmoni under melodinoten. Harmonin
Duet2 är öppnare än Duet1.
Tillägger en harmoni av country-stil.
Country
Octave
5th
3-Way Open
Tillägger noten från nästa lägre oktav.
Tillägger kvintgradsnoten.
3-Way Close
Tilläger 2-nots öppen harmoni för totalt tre noter.
Tilläger 2-nots sluten harmoni för totalt tre noter.
Strings
Tillägger harmoni optimal för stränginstrument.
4-Way Open
Tilläger 3-nots öppen harmoni för totalt fyra
noter.
4-Way Close
Tilläger 3-nots sluten harmoni för totalt fyra
noter.
Block
Tillägger blockackordnoter.
Big Band
Tillägger harmoni av storbandstyp.
Användning av förinställning
Förinställning gör att det digitala pianot automatiskt ställer in
optimal ton, tempo och övriga inställningar i enlighet med det
valda rytmmönstret.
Följande förinställningar kan utföras för varje typ av rytmmönster.
• Tangentbordston och volymnivå
• På/avslaget tillstånd för lagring och delning
• Ton och volymnivå för lagring och delning (när lagring och
delning är påslagen)
• Tempoinställning
• Effektinställningar
• Automatisk harmonisering (typ, på/avslaget tillstånd)
Att tillämpa förinställningar
1
Välj rytmen du vill använda.
2
Använd knappen MODE för att välja önskat kompläge.
3
4
Tryck på knappen ONE TOUCH PRESET.
• Detta utför automatiskt förinställningar i enlighet med det
valda rytmmönstret och aktiverar beredskapsläge för
synkroniserad start.
Spela
ett
ackord
ackompanjemangsdel.
tangentbordets
• Rytmen och autokompet börjar nu spelas samtidigt.
• Noterna ljuder i enlighet med de inställningar som gjordes
med förinställning.
SW-14
PX400R_sw_01-16.p65
på
419A-SW-016A
14
04.8.12, 11:33 AM
Användning av registerminnet
Hur registerminnet organiserar data
Vad är registerminnet?
Registerminnet gör det möjligt att lagra upp till 16 (4 områden × 4
bankar) omgångar inställningar på det digitala pianot (ton, rytm,
tempo o.s.v.) och sedan snabbt återkalla dessa vid behov.
Registerminnet består av fyra bankar, och varje bank innehåller
fyra områden. Använd knappen BANK för att välja en bank och
sedan knapparna REGISTRATION för att välja ett område.
Inställningsdata i registerminnet
Följande inställningar kan lagras för varje omgång inställningar i
registerminnet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
Ton
Rytm
Tempo
Instälning av lagring
Inställning av delning
Delningspunkt
Inställning av automatisk harmonisering
Effektinställning
Inställning av lägesväljaren MODE
Bank 1
ANM.
• Alla bankar i registerminnet innehåller förinställda
grundinställningar.
• Det går inte att återkalla data från registerminnet vid
avspelning av en låt i musikbiblioteket eller från ett
minneskort.
2
1
2
3
4
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
Bank 2
2-1
2-2
2-3
Bank 3
3-1
3-2
3-3
3-4
Bank 4
4-1
4-2
4-3
4-4
1 Vart tryck på knappen BANK kretsar genom banknumren från
1 till 4.
2 Ett tryck på en av knapparna REGISTRATION (1 till 4) väljer
motsvarande område i den nu valda banken.
ANM.
• Lagring av en ny omgång inställningar i ett av registerminnets
områden ersätter de inställningar som tidigare lagrades i
detta.
• Inställningsdata i registerminnet kan även lagras på ett
minneskort. Se ”Användning av ett minneskort” på sidan SW29 för närmare detaljer.
REGISTRATION
BANK
STORE
SW-15
419A-SW-017A
PX400R_sw_01-16.p65
15
04.8.12, 11:33 AM
Användning av registerminnet
Att lagra en omgång inställningar i
registerminnet
1
Ställ på det digitala pianot in ton, rytm och andra
inställningar du vill inkludera i omgången.
Att återkalla en omgång inställningar från
registerminnet
1
• Se ”Inställningsdata i registerminnet” (sidan SW-15) för
vilka inställningar som kan inkluderas.
2
Tryck på den av knapparna BANK som motsvarar
banken i registerminnet där inställningsdatan du vill
återkalla är lagrad.
• Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka fem
sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I
annat fall försvinner bankvalsskärmen.
Använd knappen BANK för att välja den bank i
registerminnet där omgången ska lagras.
Bank
1
• Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka fem
sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I
annat fall försvinner bankvalsskärmen.
Exempel: Bank 1 vald
Bank
1
VARNING
• Följande steg ersätter de inställningar som nu återfinns i det
valda området med den nya omgången. Kontrollera att du inte
behöver den existerande datan innan du utför detta steg.
3
Håll knappen STORE intryckt och tryck samtidigt på
den av knapparna REGISTRATION (1 till 4) som
motsvarar området där inställningarna ska lagras.
• Det går även att ändra till en annan bank i detta läge genom
att trycka på knappen BANK medan STORE hålls intryckt.
Exempel: Efter ett tryck på knapp 2
S t o r e00000000Bank000Ar ea
000000000000000100-002
4
2
Tryck på den av knapparna REGISTRATION (1 till 4)
som motsvarar området där inställningsdatan du vill
återkalla är lagrad.
• Dett visar numret på det valda området tillsammans med
meddelandet ”Recall”. Därefter visas skärmen för ton eller
rytm.
R e c a l l0 0 0 0 0 0 0 0 B a n k 0 0 0 A r e a
000000000000000100-002
ANM.
• Om du trycker på en av knapparna REGISTRATION utan
att först ha valt en bank återkallar det digitala pianot
inställningarna från området i den bank som valdes senast.
Innehållet i registerminnet bevaras även när du slår av
strömmen till det digitala pianot (sidorna SW-4, SW-38).
Släpp knapparna REGISTRATION och STORE.
SW-16
PX400R_sw_01-16.p65
419A-SW-018A
16
04.8.12, 11:33 AM
Avspelning av inbyggda låtar
Det digitala pianot är försett med total 80 inbyggda låtar. Du kan
avspela dessa blott för att lyssna på dem, eller använda dem för
övning och att sjunga med till.
De inbyggda låtarna är indelade i följande två grupper.
Avspelning av en sånggruppslåt
Sånggrupplista på sidan A-4 förtecknar samtliga låtar som återfinns
i sånggruppen.
• Pianogrupp: 50 låtar
Låtarna i denna grupp är pianolåtar.
• Sånggrupp: 30 låtar
Låtarna i denna grupp är autokomplåtar. Det går att ansluta en
mikrofon till det digitala pianot och använda sångläget för att
sjunga med till dessa låtar.
Förberedelse
• Använd knappen ACCOMP/SONG VOLUME (sidan SW-13)
för att justera volymnivån.
Utöver de inbyggda låtarna går det även att sjunga med till låtar
som nerladdats över Internet och SMF-data (sidan SW-19) på ett
minneskort.
• Indikatorlampan för knappen SONG/USER tänds.
1
2
Avspelning av en pianogruppslåt
1
Tryck på knappen PIANO för att välja pianogruppen.
3
4
Vrid på valratten för att välja önskad låt.
Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta autokomp.
Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa autokomp.
• Låten spelas gång på gång tills den stoppas.
Använd knapparna TEMPO för att justera tempot.
Långsammare
Snabbare
Exempel: 46 Amazing Grace
[
4
GM S y n - V o i c e
T=074
28 : Saku r aSaku r a]
Justering av avspelningstempot
1
3
Exempel: 28 Sakura Sakura
• Indikatorlampan för knappen PIANO tänds.
ANM.
• Ett tryck på knappen PIANO slår automatiskt av lagring och
delning.
2
Vrid på valratten för att välja önskad låt.
[
Pianogrupplista på sidan A-4 förtecknar samtliga låtar som
återfinns i pianogruppen.
Förberedelse
• Använd knappen ACCOMP/SONG VOLUME (sidan SW-13)
för att justera volymnivån.
Tryck på knappen SONG/USER för att aktivera
sångläget.
Grand Pi ano
T=064
4 6 : Ama z i n gG r a c e ]
Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta avspelning
av låten.
Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
• Låten avspelas gång på gång tills den stoppas.
TEMPO
TRACK 1/L TRACK 2/R
Dial
Valratt
CARD
SONG/USER
PIANO
REPEAT
PLAY/STOP
PAUSE
REW
FF
TONE
SW-17
419A-SW-019A
PX400R_sw_17-28.p65
17
04.8.12, 11:33 AM
Avspelning av inbyggda låtar
ANM.
• Det går också att använda valratten till att ändra
tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett
värde inom klamrar ([ ]) på skärmen.
Exempel: [T:120]
• Detta värde anger antal slag per minut.
• Tryck på båda knapparna TEMPO
och
samtidigt för
att återställa tempot till dess grundinställning.
• Vid användning av det grundinställda tempot kan det hända
att tempot i vissa pianogrupplåtar ändras halvvägs. När det
grundinställda tempot ändras för en sådan låt utförs dock
avspelning med det inställda tempot från början till slutet av
tempot.
Att hoppa framåt i en låt
1
Håll knappen FF intryckt medan en låt spelas.
• Detta hoppar framåt i låten med en takt i taget.
• Taktnumret och slagnumret visas på skärmen under
hoppning framåt.
003 : 1
Taktnummer Slagnummer
2
Släpp FF för att fortsätta avspelning när du når den
önskade punkten.
Paus i avspelning
1
2
Tryck på knappen PAUSE medan en låt spelas.
• Det görs en paus i avspelningen.
Tryck åter på PAUSE för att fortsätta avspelning från
punkten där pausen kopplades in.
Att placera en musikfras i en slinga
Det går att välja en eller flera takter och placera dessa i en ”slinga”,
vilket innebär att de spelas gång på gång tills avspelning stoppas.
1
• Indikatorlampan REPEAT börjar blinka.
Att hoppa bakåt i en låt
1
Håll knappen REW intryckt medan en låt spelas.
Taktnummer
2
2
Slagnummer
Släpp REW för att fortsätta avspelning när du når den
önskade punkten.
ANM.
• Beroende på vad som spelas när du trycker på REW kan det
hända att hoppning bakåt inte startas direkt vid ett tryck på
knappen.
Tryck åter på REPEAT när avspelningen når takten du
vill ange som slutet på slingan.
• Detta startar repetering av slingan.
• Stoppa repetering av slingan genom att trycka på REPEAT
så att dess indikator slocknar.
• Detta hoppar bakåt i låten med en takt i taget.
• Taktnumret och slagnumret visas på skärmen under
hoppning bakåt.
006 : 1
Starta spelning av den önskade låten och tryck på
knappen REPEAT när takten du vill använda som start
för slingan spelas.
Ändring av meloditonen i en låt
Det går att välja en av det digitala pianots 248 inebyggda toner
som meloditonen i en inbyggd låt. Det går rentav att ändra
meloditonen under pågående avspelning.
1
Tryck på en av knapparna TONE.
2
Använd valratten för att välja den önskade tonen.
ANM.
• Återställ en låt till dess grundinställda ton genom att välja
denna låt på nytt.
SW-18
PX400R_sw_17-28.p65
419A-SW-020A
18
04.8.12, 11:33 AM
Avspelning av inbyggda låtar
Att spela alla inbyggda låtar
Gör på följande sätt för att avspela det digitala pianots samtliga 80
inbyggda låtar i ordningsföljd.
1
2
Tryck på knappen PIANO och SONG/USER samtidigt.
• Detta startar avspelning av de inbyggda låtarna i
ordningsföljd med början från pianogruppens låtnummer 00.
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
ANM.
• Under avspelning av samtliga inbyggda låtar går det att
använda valratten för att välja avspelning av en specifik låt.
Att spela låtar som nerladdats
från Internet
Det går att lagra musikdata för upp till tio låtar som nerladdats
från Internet i pianots användarsångområde (sånggruppslåtarna
30 t.o.m. 39). När en sång väl har lagrats i pianots minne kan den
avspelas på samma sätt som de inbyggda låtarna.
1
2
3
Tryck på knappen SONG/USER.
• Indikatorlampan för knappen SONG/USER tänds.
Vrid på valratten för att välja önskad låt.
Tryck på knappen PLAY/STOP.
• Avspelning av den valda låten startas.
• Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
1
2
3
* Standard MIDI fil
SMF är ett filformat för lagring av MIDI-data och övriga data
som används av en MIDI-anordning till att avspela musik. När
musikdata har lagrats på ett kort i formatet SMF på en dator
som kör en kommersiellt tillgänglig musikprogramvara kan
datan avläsas och spelas av detta digitala piano.
VIKTIGT!
• Läs ”Användning av ett minneskort” på sidan SW-29 och
observera noga alla anvisningar om minneskortet och
kortöppningen som står i detta avsnitt innan du utför det
nedanstående.
Vrid på valratten för att välja önskad låt.
Tryck på knappen PLAY/STOP.
• Avspelning av den valda låten startas.
• Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
ANM.
• Om det förekommer otillräckligt återstående minnesutrymme
när du utför proceduren ovan gör ett tryck på knappen PLAY/
STOP att ett meddelande om dataradering visas på skärmen
(Memory Full: Data Delete? No/Yes). Ett tryck på knappen
YES raderar all data som nu lagras i sånggruppens
användarområde (nr. 30 till 39). Tryck på knappen NO om
du inte vill radera datan i användarområdet.
Att öva på en inbyggd låt
Det går att slå av den vänstra eller högra handens del för en inbyggd
låt, användarsång eller SMF*-data och själv spela med på det
digitala pianot.
* För SMF-data är vänsterhandens del tilldelad kanal 3, medan
högerhandens del är tilldelad kanal 4.
Förberedelse
• Välj låten du vill öva på och justera dess tempo. Välj ett relativt
långsamt tempo om du ska öva på en låt för första gången.
1
Att spela musikdata från ett
minneskort
Det går att avspela SMF*-data från ett minneskort isatt i det digitala
pianots kortöppning och även att sjunga med till låten. Se
”Användning av ett minneskort” på sidan SW-29 för detaljer om
hur minneskort ska användas.
Tryck på knappen CARD.
• Indikatorlampan för knappen CARD tänds.
Använd knappen TRACK för att slå önskad del på eller av.
• Vart tryck på TRACK gör att indikatorlampan för
respektive del slås på (delen påslagen) och av (delen
avslagen).
• För att öva vänsterhandens del ska indikatorn TRACK 1/L
vara avslagen.
• För att öva högerhandens del ska indikatorn TRACK 2/R
vara avslagen.
ANM.
• För sånggruppslåtar (30 t.o.m. 39) går det inte att slå av
vänsterhandens del.
2
Tryck på knappen PLAY/STOP.
• Detta startar avspelning av låten utan den del du valde i
steg 1.
3
Spela delen du dämpat på det digitala pianot.
4
Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
Förberedelse
• Sätt i minneskortet som innehåller SMF-datan du vill avspela i
det digitala pianots kortöppning.
SW-19
419A-SW-021A
PX400R_sw_17-28.p65
19
04.8.12, 11:33 AM
Användning av en mikrofon för sångläget
Det går att ansluta en mikrofon till det digitala pianot och sjunga
med till de inbyggda låtarna eller till SMF-data på ett minneskort.
Användning av mikrofonuttaget
Anslut en separat inköpt mikrofon till det digitala pianots
mikrofonuttag. Ställ ratten MIC VOLUME på en relativt låg nivå
före anslutning. Justera sedan volymen efter hand.
1
Ställ ratten MIC VOLUME i läget ”MIN”.
2
Slå på mikrofonen med dess strömbrytare.
3
Använd ratten MIC VOLUME för att justera mikrofonens
volymnivå.
● Rekommenderad mikrofontyp
Dynamisk mikrofon (standardkontakt)
● Återkoppling
Nedanstående föhållanden kan leda till återkoppling, vilket
framställer ett thutande ljud i högtalarna.
• Att omsluta mikrofonhuvudet med handen.
• Placering av mikrofonen alltför nära högtalarna.
Om återkoppling uppstår ska du fatta tag i mikrofonens handtag
(inte huvudet) eller flytta den längre bort från högtalarna.
● Störningar
Lysrörsbelysning i närheten av mikrofonen kan orsaka
störningar. Undvik att använda mikrofonen under eller intill en
lysrörslampa.
Att sjunga med till avspelning
[Vänster sida]
Förberedelse
• Justera volymreglagen MAIN VOLUME (sidan SW-6),
ACCOMP/SONG VOLUME (sidan SW-13) och MIC VOLUME
(sidan SW-20) till en lämplig nivå.
Ratt MIC VOLUME
Höja
Sänka
1
Leta upp den önskade låten i sånggrupplistan och
memorera dess nummer.
• Se Sånggrupplista på sidan A-4 för detaljer.
Mikrofonens strömbrytare
2
Mikrofon
Tryck på knappen SING ALONG för att aktivera
sångläget.
• Indikatorlampan för knappen SING ALONG tänds.
VIKTIGT!
• Det kan uppstå statiska störningar i mikrofonen om en yttre
anordning är ansluten till uttaget MIDI på det digitala pianot.
• Koppla alltid bort mikrofonen från det digitala pianot när den
inte används.
3
Välj önskad sångkälla.
<Inbyggd låt>
Tryck på knappen SONG/USER så att dess indikatorlampa
tänds. Detta utgör det inbyggda sångläget.
<Låt på minneskort>
Tryck på knappen CARD så att dess indikatorlampa tänds.
Detta utgör kortsångläget.
4
Vrid på valratten för att välja önskad låt.
SING ALONG
MIC VOLUME
Dial
Valratt
ECHO
TRANSPOSE/
KEY CONTROL
<PLAY/STOP>
RHYTHM
SW-20
PX400R_sw_17-28.p65
419A-SW-022A
20
04.8.12, 11:33 AM
Användning av en mikrofon för sångläget
5
Tryck på knappen <PLAY/STOP> för att starta
avspelning.
• Om den valda låten inkluderar sångtextdata visas denna
på det digitala pianots skärm.
• Använd mikrofonen för att sjunga med till avspelningen.
• Vid ett tryck på knappen SING ALONG för att aktivera
sångläget reducerar det digitala pianot automatiskt
volymen för melodidelen i låten. Det ändrar även
toninställning för att underlätta sjungandet.
6
Det går att använda knapparna TRANSPOSE/KEY
CONTROL och till att ändra tonarten i sången.
Att göra detta:
Tryck på denna knapp:
Höja tonarten med en halvton.
Sänka tonarten med en halvton.
Key0Con t r o l : 00000000000
[ - 12 ] 00000000000000000
7
Tryck åter på <PLAY/STOP> för att stoppa avspelning.
• Den valda låten spelas gång på gång tills den stoppas.
• Tryck på SING ALONG så att dess indikatorlampa
slocknar för att lämna sångläget.
ANM.
• Återställ låten till dess grundinställda tonart genom att trycka
på båda knapparna TRANSPOSE/KEY CONTROL
och
samtidigt i steg 6 ovan.
Användning av mikrofoneko
Det går att slå en ekoeffekt för mikrofonen på och av.
1
2
Användning av transponering
Denna funktion gör det möjligt att transponera tangentbordets
samlade tonhöjd i steg om halvtoner. Du kan alltså justera det
digitala pianots stämning för att göra det enklare att sjunga en
speciell sång.
1
2
Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget.
• Transponering kan inte utföras i pianoläget eller sångläget.
Använd knapparna TRANSPOSE/KEY CONTROL
för att ändra det digitala pianots tonhöjd.
Att göra detta:
och
Tryck på denna knapp:
Höja tonhöjden med en halvton.
Sänka tonhöjden med en halvton.
Exempel: Att höja det digitala pianots tonhöjd med fem
halvtoner
Transpose :
[ +05 ] 00000000000000000
• Det går också att ändra tonhöjd genom att vrida på
valratten.
ANM.
• Inställningsomfång för transponering är från –12 (1 oktav
uppåt) till +12 (1 oktav nedåt).
• Grundinställning vid strömpåslag är ”00”.
• Transponeringsskärmen försvinner automatiskt om du inte
trycker på några knappar inom cirka fem sekunder.
• Inställning av transponering påverkar även låtarna i minnet
och autokompspelning.
• Återställ det digitala pianot till dess grundinställda tonhöjd
genom att trycka på båda knapparna TRANSPOSE/KEY
och
samtidigt i steg 2 ovan.
CONTROL
Tryck på knappen ECHO.
• Detta slår på mikrofonekot och tänder indikatorlampan
för knappen ECHO.
Tryck på ECHO igen för att slå av mikrofonekot.
SW-21
419A-SW-023A
PX400R_sw_17-28.p65
21
04.8.12, 11:33 AM
Inspelning av ditt framförande
Det går att spela in din övningssession när du spelar med till en av
pianots inbyggda låtar (sånginspelning), eller ditt framförande när
du spelar med till autokomp (fri inspelning).
Inspelningsbara data, delar och spår
Typen av data som spelas in i sångminnet beror på om du utför
sånginspelning eller fri inspelning.
Sånginspelning: Högerhandens del eller vänsterhandens del
Fri inspelning: En låt bestående av två spår såsom framgår av
bilden nedan
Start
Val av delar och spår
Du kan utröna nuvarande tillstånd för varje del/spår genom att
kontrollera indikatorlamporna ovanför knappen TRACK.
● Under avspelningsberedskap
Vart tryck på knappen TRACK skiftar vänsterhandens del/spår
1 och högerhandens del/spår 2 mellan avspelning och ingen
avspelning.
Avspelning (tänd)
Ingen avspelning (släckt)
Slut
Autokomp (rytm, bas, ackord), melodi
Spår 1
● Under inspelningsberedskap
Vart tryck på knappen TRACK skiftar vänsterhandens del/spår
1 och högerhandens del/spår 2 mellan inspelningsberedskap och
avspelning.
Melodi
Spår 2
Data inspelat på spåret
• Då spåren är oberoende av varandra går det att redigera en
inspelning genom att utföra nyinspelning enbart på ett av spåren.
Avspelningsspår (tänd)
Inspelningsspår (blinkar)
Användning av knappen SONG MEMORY
Vart tryck på knappen SONG MEMORY kretsar genom
sångminnet lägen i följande ordning.
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Tänd
Blinkar
Sångminnets kapacitet
Normal
Sångminnet rymmer totalt cirka 5.300 noter som kan delas upp
mellan en sånginspelning och en fri inspelning. Det går dock att
använda samtliga 5.300 noter för en enskild inspelning. Någon
andra inspelning kan då inte utföras.
Släckt
• Inspelningen stoppas automatiskt om sångminnet blir fullt. Om
autokomp eller en rytm används stoppas även dessa vid denna
punkt.
Förvaring av inspelad data
• En ny inspelning raderar eventuella data som tidigare lagrats i
minnet.
• Om det uppstår ett strömavbrott under inspelning raderas all
data i spåret du spelade in på.
• Ett inbyggt litiumbatteri sörjer för att bevara minnesinnehållet
när det digitala pianot är avslaget. Om litiumbatteriet blir
urladdat raderas minnesinnhållet när du slår av strömmen till
pianot. Se ”Minnesskydd” på sidan SW-38 för närmare detaljer.
SONG MEMORY
START/STOP
TRACK
NO
SW-22
PX400R_sw_17-28.p65
YES
419A-SW-024A
22
04.8.12, 11:33 AM
Inspelning av ditt framförande
Inspelning av din övning
(sånginspelning)
Gör på nedanstående sätt för att spela in din övning när du spelar
med till en av det digitala pianots inbyggda låtar.
Specificera vilka delar du vill öva så spelar pianot de återstående
delarna som ackompanjemang.
Förberedelse
• Tryck på knappen SONG/USER eller PIANO för att välja läget
som innehåller låten du vill använda för inspelning.
1
Inspelning av ett framförande
(fri inspelning)
Använd denna metod när du vill spela ackompanjemang och
tangentspelning i realtid.
Förberedelse
• Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget.
1
• Indikatorlampan för knappen SONG MEMORY börjar
blinka.
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
• Indikatorlampan för knappen SONG MEMORY börjar
blinka.
2
Välj låten du vill använda för inspelning.
3
Använd knappen TRACK för att välja delen du vill spela
in.
4
Utför följande inställningar om så önskas.
2
Tryck på knappen TRACK för att välja spår 1.
Blinkar
3
Utför följande inställningar om så önskas.
• Ton (sidan SW-6)
• Tempo (sidan SW-17)
• Ton (sidan SW-6)
• Rytm (sidan SW-10)
• Kompläge (sidan SW-11)
5
Tryck på knappen START/STOP för att starta inspelning.
* Ställ också in ett relativt långsamt tempo om du tror att
det kan bli svårt att spela i normal takt (sidan SW-17).
6
Börja spela noterna på tangentbordet.
7
4
Tryck åter på START/STOP för att stoppa inspelning.
• Inspelningen stoppas.
5
* Tryck på START/STOP en gång till om du vill lyssna
på vad du just spelat in.
Sånginspelningsdata
Utöver det du själv spelar och ackordackompanjemanget lagras
även följande data tillsammans med inspelningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
Toninställning
Tempoinställning
Låtnamn
Inspelad del
Pedaloperationer
Inställning av lagring och delning
Inställning av återklang och kör
Användning av ratten PITCH BEND
6
Tryck på knappen START/STOP.
• Inspelning startas.
Börja spela noterna på tangentbordet.
• Ackorden du själv spelar inspelas tillsammans med deras
autokompmönster. Även melodinoterna spelas in.
• Även pedaloperationer som utförs spelas in.
Tryck åter på START/STOP för att stoppa inspelning.
* Om du råkar göra ett misstag måste du återgå till steg
1 och spela in på nytt.
* Tryck på START/STOP en gång till om du vill lyssna
på vad du just spelat in.
ANM.
• Inspelning av ett framförande på ett spår som redan
innehåller data ersätter den existerande datan med den nya
inspelningen.
Avspelning av en sånginspelning
Förberedelse
• Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktiver
avspelningsberedskap.
1
2
Tryck på knappen START/STOP.
• Detta startar avspelning av innehållet i sångminnet.
• Använd knapparna TEMPO för att justera tempot.
Tryck åter på START/STOP för att stoppa avspelning.
SW-23
419A-SW-025A
PX400R_sw_17-28.p65
23
04.8.12, 11:33 AM
Inspelning av ditt framförande
Data på spår 1 vid fri inspelning
Utöver noterna som spelas på tangentbordet och
ackordackompanjemanget lagras även följande data i spår 1 vid
inspelning av ett framförande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tonnummer
Rytmnummer
Rytmkontroll
Pedaloperationer
Inställning av lagring och delning
Delningspunkt
Tempoinställning
Inställning av återklang och kör
Inställning av automatisk harmonisering
Innehållet i registerminnet
Förinställningar
Användning av ratten PITCH BEND
Variationer för fri inspelning på spår 1
● Inspelning utan rytm
Hoppa över steg 4 i proceduren ovan.
• Inspelning utan rytm startas så snart du trycker på en tangent.
● Inspelning med synkroniserad start
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING istället för att utföra
steg 4 ovan.
• Autokomp och inspelning startas nu samtidigt när du spelar
ett ackord på tangentbordets ackompanjemangsdel.
Avspelning av en fri inspelning
Gör på följande sätt för att avspela vad du spelade in med fri
inspelning.
Förberedelse
• Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget.
• Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
avspelningsberedskap.
1
2
Tryck på knappen START/STOP.
• Detta startar avspelning av innehållet i sångminnet. Under
avspelning kan knappen TRACK användas för att dämpa
endera spåret och lyssna enbart på det andra spåret.
• Använd knapparna TEMPO för att justera tempot.
Tryck åter på START/STOP för att stoppa avspelning.
ANM.
• Under avspelning av sångminnet fungerar hela tangentbordet
som ett meloditangentbord, oavsett inställning av
lägesväljaren MODE. Du kan alltså spela med till avspelning
av sångminnet. I detta läge går det även att använda lagring
och delning (sidorna SW-7, SW-8) för att tilldela tangentbordet
flera toner.
• Det går inte att göra en paus eller hoppa framåt och bakåt
under avspelning av sångminnet.
● Inspelning med en upptakt och synkroniserad start
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING och sedan INTRO
istället för att utföra steg 4 ovan.
• Autokomp och inspelning startas nu med en upptakt när du
spelar ett ackord på tangentbordets ackompanjemangsdel.
● Start av autokomp en bit in i inspelningen
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING och börja sedan spela
på tangentbordets melodidel istället för att utföra steg 4 ovan.
• Melodin spelas nu in utan ackompanjemang. Autokomp
startas när du spelar ett ackord på tangentbordets
ackompanjemangsdel.
● Infogning av en avslutning eller utfyllnad i inspelningen
Tryck under inspelning på knappen SYNCHRO/ENDING,
NORMAL/FILL-IN eller VARIATION/FILL-IN.
SW-24
PX400R_sw_17-28.p65
419A-SW-026A
24
04.8.12, 11:33 AM
Inspelning av ditt framförande
Överdubbming av en fri inspelning
Radering av en specifik del/spår
Proceduren nedan kan användas för att spela in en melodi på spår
2 som kombinerar något annat som tidigare spelades in på spår 1.
Gör på följande sätt för att radera en specifik del/spår i sångminnet
efter en sånginspelning eller fri inspelning.
Förberedelse
• Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget.
• Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
Förberedelse
<Vid radering av en sånginspelning>
• Tryck på knappen SONG/USER eller PIANO.
1
Använd knappen TRACK för att välja spår 2.
<Vid radering av en fri inspelning>
• Tryck på knappen RHYTHM.
1
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
2
Använd knappen TRACK för att välja delen/spåret du
vill radera.
3
Håll knappen SONG MEMORY intryckt tills ett
bekräftelsemeddelande visas på skärmen.
Blinkar
2
Utför följande inställning om så önskas.
• Tonnummer
* Ställ också in ett relativt långsamt tempo om du tror att
det kan bli svårt att spela i normal takt (sidan SW-17).
3
Tryck på knappen START/STOP.
• Detta startar avspelning av spår 1 och inspelning på spår 2.
4
Spela de önskade melodinoterna medan du lyssnar på
avspelningen av spår 1.
5
Tryck åter på START/STOP för att stoppa inspelning.
* Om du råkar göra ett misstag måste du återgå till steg
1 och spela in på nytt.
* Tryck på START/STOP en gång till om du vill lyssna
på vad du just spelat in.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta radering.
4
Tryck på knappen YES för att radera datan.
• Det digitala pianot ställs på avspelingsberedskap av
sångminnet.
ANM.
• Ett nytt tryck på SONG MEMORY när raderingsskärmen
för del/spår visas återgår till läget för inspelningsberedskap.
Innehållet i sångminnet bevaras även när du slår av
strömmen till det digitala pianot (sidorna SW-4, SW-38).
ANM.
• Spår 2 är avsett endast för en melodi, vilket innebär att
ackordackompanjemang inte kan inspelas på detta. Hela
tangentbordet blir därför ett meloditangentbord vid
inspelning på spår 2, oavsett vilket läge som är valt med
knappen MODE.
• Om du vill utföra inspelning utan att avspela det andra spåret
ska du aktivera avspelningsberedskap, häva valet av
avspelningsspåret och sedan aktivera inspelningsberedskap
på nytt. Det går dock inte att slå av rytm och autokomp.
Data i spår 2 vid fri inspelning
Utöver de melodinoter du spelar på tangentbordet lagrar även
följande data på spår 2.
• Tonnummer
• Pedaloperationer
• Användning av ratten PITCH BEND
SW-25
419A-SW-027A
PX400R_sw_17-28.p65
25
04.8.12, 11:33 AM
Övriga inställningar
Gör på följande sätt för att utföra nedanstående inställningar.
Anslagskänslighet
Denna inställning bestämmer effekten av det relativa trycket på
tangenterna.
: Avslagen
: Svag (Ett kraftig ljud framställs även vid relativt lätt
tryck på tangenterna.)
Normal : Normal
Heavy : Kraftig (Ett normalt ljud framställs även vid relativt
kraftigt tryck på tangenterna.)
Inställning av soft/sostenutopedal
Denna inställning bestämmer om pedalen ansluten till uttaget
PEDAL SOFT/SOSTENUTO på pianot ska fungera som en
softpedal eller en sostenutopedal.
Peda l 0Ass i gn :
[ So s t enu t o ]
off
Light
Touch0Se l ec t : 000000
[ No r ma l ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skärmkontrast
Använd denna inställning för att justera kontrasten på bildskärmen
(00 till 16).
Con t r as t :
[ 16 ] 00
Stämning
Använd denna inställning för att höja eller sänka pianots samlade
tonhöjd för att matcha det med ett annat instrument.
Inställningsomfånget är plus eller minus 50 cent (100 cent = 1
halvton) från standardtonhöjden A4 = 440,0 Hz.
Tun i ng : 000000000000
[ - 50 ] 000000000000000
Volym för lagerton
Det går att ställa in en volym i omfånget från –24 till 00 till +24 för
lagertonen när lagringsfunktionen används (sidan SW-7).
La
[
Att utföra övriga inställningar
1
Tryck på knappen SETTING.
2
Använd markörknapparna [왗] och [왘] för att visa
inställningsskärmen för parametern vars inställning du
vill ändra.
3
Använd valratten för att ändra inställningen.
4
Tryck efter avslutad inställning åter på knappen
SETTING.
y e r 0Ba l a n c e :
00]
Omfång för tonhöjdsböjning
Denna inställning bestämmer maximal ändring i en ton som kan
göras med ratten PITCH BEND. Inställningsomfånget är från 00
(ingen ändring) till 12 (12 halvtoner).
P i t ch0Bend0Range :
[ 02 ] 00000000000000
SETTING
Dial
Valratt
SONG/USER
[왗] / NO
SW-26
PX400R_sw_17-28.p65
[왘] / YES
419A-SW-028A
26
04.8.12, 11:33 AM
Övriga inställningar
Att utföra MIDI-inställningar
Användning av MIDI
Vad är MIDI?
MIDI utgör en norm för digitala signaler och kontaktdon som
tillåter musikinstrument, datorer och andra apparater att utbyta
data, oavsett tillverkare.
MIDI-anslutningar
Anslutning av din dator eller annan yttre MIDI-anordning till
uttagen MIDI IN/OUT på det digitala pianot gör det möjligt att
utbyta MIDI-meddelanden och inspela och avspela pianots noter
på den anslutna anordningen.
1
Tryck på knappen SETTING.
2
Använd markörknapparna [왗] och [왘] för att visa
skärmen för MIDI- inställningen du vill ändra.
3
Använd valratten för att ändra inställningen.
4
Tryck efter avslutad inställning åter på knappen
SETTING.
Anslutning till en dator
MIDI-kabel: MK-5
Det går att ansluta till en dator via USB-porten på det digitala
pianot.
MIDI OUT
MIDI IN
Användning av USB-porten
Du måste införskaffa en speciell USB-kabel för att ansluta USBporten till en dator.
Anslutning till en dator med USB-porten
1
Installera på din dator den USB drivrutin som återfinns
på CD-ROM-skivan som medföljer det digitala pianot.
• Läs filen readme.txt på CD-ROM-skivan för anvisningar
om hur drivrutinen ska installeras.
Att utföra MIDI-inställningar
● Send Channel (sändarkanal)
Utför denna inställning för att utse en av MIDI-kanalerna (1 t.o.m
16) till sändarkanal, d.v.s. den som används för att sända
meddelanden till en yttre MIDI-anordning.
Ke
[
2
Använd en separat inköpt USB-kabel för att ansluta det
digitala pianot till datorn.
Datorns
USB-port
USB-kabel
y b o a r d 0Ch a n n e l :
16]00000000000000
USB-kontakt
Det digitala pianots
USB-port
● Local Control (lokalkontroll)
När lokalkontroll är påslagen spelas noterna för de intryckta
tangenterna med den nu valda inbyggda tonen, och motsvarande
MIDI-meddelande sänds ut via uttaget MIDI OUT. När
lokalkontroll är avslagen sänds MIDI-meddelanden ut via uttaget
MIDI OUT, men inget spelas av det digitala pianots ljudkälla när
tangenterna trycks in. Denna funktion är praktisk när du vill slå
av tangentbordet och använda pianots autokompfunktion för att
ackompanjera en yttre sekventierare eller annan anordning.
Loca l 0Con t r o l :
[O f f ]
● Accomp MIDI Out (autokomputgång)
Denna inställning bestämmer om MIDI-meddelanden om
automkomp på det digitala pianot ska sändas.
A c c omp 0Ou t :
[O f f ]
SW-27
419A-SW-029A
PX400R_sw_17-28.p65
27
04.8.12, 11:33 AM
Övriga inställningar
USB-läge och MIDI-läge
Det digitala pianot är försett med två lägen för datakommunikation:
USB-läget och MIDI-läget.
Läget USB används för att sända och mottaga data via det digitala
pianots USB-port, medan läget MIDI används för att sända och
mottaga data via uttagen MIDI.
Utökning av antalet inbyggda låtar
Det går att överföra sångdata för upp till 10 låtar (cirka 132
kilobytes) till det digitala pianots minne och lagra det som
sånggruppens låtnummer 30 t.o.m. 39.
Du kan nerladda en speciell programvara för att omvandla datan
till formatet CASIO från websajten som anges nedan. Installera
sedan denna programvara i din dator.
Omkoppling mellan läget USB/läget MIDI
Det digitala pianots ställs automatiskt i läget USB när en förbindelse
upprättats mellan pianot och drivrutinen USB som körs på en
ansluten dator. I övriga fall (när ingen USB-förbindelse upprättats
mellan det digitala pianot och datorn) ställs det digitala pianot i
läget MIDI.
Läget USB
Ac t i ve Po r t :
0
USB0 0 0 0 0 0 0 0
• Om du ansluter till en dator via USB-porten innan strömmen
slagits på visar skärmen ”USB” när strömmen slås på. ”USB”
visas och det digitala pianot ställs i läget USB när du slår på
strömmen även när det förekommer en anslutning till både USBporten och uttagen MIDI.
• Indikatorn ”USB” visas i cirka en sekund för att ange läget USB
när du ansluter till en dator via USB-porten då pianot är påslaget.
CASIO MUSIC SITE
http://music.casio.com/
* Utöver själva programvaran innehåller CASIO MUSIC
SITE också information om hur den ska installeras och
användas. Här finner du även detaljer om anslutning av
det digitala pianot till en dator, det senaste om ditt digitala
piano och andra musikinstrument från CASIO, och mycket
mer.
Radering av en användarsång
Gör på följnde sätt för att radera en användarsång som du överfört
till det digitala pianots minne från en dator.
1
Håll knappen SONG/USER intryckt tills en valskärm
för användarsång visas.
ML Us e r So n g De l e t e ?
[ 30 : x x x x x x x ]
x x x KB
Läget MIDI
A c t i v e P o r t : M I D I0 0 0 0 0 0 0 0
0
• Om du ansluter en yttre anordning till (enbart) uttagen MIDI på
det digitala pianot innan strömmen slås på visar skärmen ”MIDI”
när strömmen slås på.
• När USB-porten på det digitala pianot kopplas ur då strömmen
är påslagen visas indikatorn ”MIDI” på skärmen i cirka en
sekund för att ange läget MIDI.
• Tryck på knappen NO för att lämna valskärmen.
2
3
Använd valratten för att välja sången du vill radera.
Tryck på knappen YES för att radera sången.
• Skärmen bör nu uppvisa 0 kilobytes.
SW-28
PX400R_sw_17-28.p65
419A-SW-030A
28
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Utöver det digitala pianots minne går det även att använda
minneskort av typ SmartMedia för att lagra musikdata och data
som överförts från en dator. Följande tabell visar vilka typer av
data som kan lagras på ett minneskort.
<Lagringsbara filtyper>
Typ
Skärmindikator
Filnamnsförlängning
Låtar i
musikbiblioteket
M.L. Song
.CM2
Sångminnesdata
MemorySong
Sånginspelning: .CSM
Fri inspelning: .CSR
Inställningar i
registerminnet
Registration
.CR3
Användning av ett minneskort
Det digitala pianot är försett med en kortöppning för minneskorten
SmartMediaTM. Du kan därmed lagra nästan obegränsade mängder
data för användarsånger och övriga data från det digitala pianot
minne. Minneskorten SmartMedia kommer med en kapacitet som
sträcker sig från 8 MB upp till 128 MB. Kortets kostnad
sammanhänger med kapaciteten. Minneskorten SmartMedia är
också tillgängliga för två olika spänningar: 3,3 V och 5 V. Använd
korten med en spänning på 3,3 V med detta digitala piano.
Minneskortet SmartMedia är inte större än ett frimärke, men det
besitter från 8 till 100 gånger lagringskapaciteten hos en
datordiskett och medger ytterst snabb tillgång. Minneskorten
SmartMedia kan köpas i elbutiker, datorbutiker o.dyl.
* SmartMediaTM är ett varumärke tillhörande Toshiba Corporation.
ANM.
• Begreppet ”minneskort” i detta instruktionshäfte syftar på
minneskortet SmartMedia.
Minneskort
VIKTIGT!
• Använd endast ett SmartMedia-kort på 3,3 V och en kapacitet
på ett av det följande.
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB
VARNING
• Använd aldrig ett SmartMedia-kort på 5 V.
• Det går inte att lagra data, radera data eller ändra filnamn på ett
minneskort som har en skrivskyddsetikett placerat på
skrivskyddsytan.
Kontakter
Skrivskyddsyta
Att observera angående minneskort och
kortöppningen
VIKTIGT!
• Läs anvisningarna som medföljer minneskortet och observera
noga dessa när kortet tas i bruk.
• Undvik att använda minneskort i följande typer av miljöer. Dessa
miljöer kan förvanska datan som lagrats på kortet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet
eller frätande gaser
• Ställen som kan utsättas för kraftig elektrostatisk laddning och
digitala störningar
• Akta dig för att vidröra kontakterna på minneskortet när det
sätts i eller tas ut ur det digitala pianot.
• Ta aldrig bort minneskortet från kortöppningen eller slå av det
digitala pianot när datatillgång (lagring, avläsning, radering)
pågår. Detta kan förvanska datan på minneskortet och skada
kortöppningen.
• För aldrig in något utöver ett minneskort i kortöppningen. Detta
skapar risk för felfunktion.
• Isättning av ett minneskort som orsakar elektrostatisk laddning
i kortöppningen kan orsaka fel på det digitala pianot. Slå
strömmen till det digitala pianot av och sedan på igen om detta
inträffar.
• Ett minneskort kan bli ganska varmt efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Ett minneskort har en begränsad livslängd. Om du börjar
uppleva problem att lagra, avläsa eller radera data på ett
minneskort som använts en längre tid innebär det troligen att
kortet nått slutet av sin libslängd. Då är det dags att införskaffa
ett nytt kort.
CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för förlust
av data på ett minneskort.
Dial
Valratt
CARD FUNCTION
EXECUTE
[왗] / NO
SW-29
419A-SW-031A
PX400R_sw_29-38.p65
[왘] / YES
29
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Isättning av ett minneskort i kortöppningen
Håll etikettsidan på minneskortet vänd nedåt och skjut försiktigt
in det i kortöppningen. Skjut kortet rakt in så långt det går.
ANM.
• Vid isättning av ett SmartMedia-kort i kortöppningen ska du
vara noga med att hålla kortet rättvänt så att det glider in i
öppningen rakt och smidigt.
Urtagning av ett minneskort i kortöppningen
Kontrollera att kortet inte på något sätt tillgås* och dra det rakt ut
ur kortöppningen.
* Minneskortet tillgås när antingen lampan för knappen CARD
eller indikatorlampan CARD FUNCTION är tänd. Kontrollera
att båda dessa lampor är släckta.
VIKTIGT!
• Ta aldrig bort minneskortet från kortöppningen eller slå av det
digitala pianot när datatillgång (lagring, avläsning, radering)
pågår. Detta kan förvanska datan på minneskortet och skada
kortöppningen.
Att lagra en fil på ett minneskort
1
2
Använd valratten för att uppvisa skärmen ”Save”.
3
Tryck på markörknappen [왘] för att gå till valskärmen
för filtyp.
4
Använd valratten för att välja önskad filtyp.
5
Tryck på markörknappen [왘] för att gå vidare till nästa
skärm.
6
Använd valratten för att välja filen du vill lagra.
Att lagra denna typ av fil:
Välj detta:
Avspelningslåt i
musikbiblioteket
Användarsångnummer/namn
Sångminnesdata
Inställningar i registerminnet
7
8
Lagring av filer på ett minneskort
Se ”Lagringsbara filtyper” på sidan SW-29 för detaljer om datatyper
som kan lagras.
9
VIKTIGT!
• Försök aldrig att utföra någon åtgärd när meddelandet ”Please
Wait” visas. Ett försök att utföra en åtgärd kan leda till att datan
i det digitala pianots inbyggda minnes eller på minneskortet
förvanskas eller rentav raderas.
Banknummer
Tryck efter val av en fil på markörknappen [왘] för att
gå vidare till nästa skärm.
Mata in filnamnet du vill använda.
• Använd valratten för att rulla genom bokstäverna vid
nuvarande markörposition. Se ”Tillåten teckeninmatning”
på sidan SW-33 för en lista över tecknen som kan inmatas.
• Använd markörknapparna [왗] och [왘] för att flytta
markören åt vänster och höger.
Tryck efter inmatning av filnamnet på knappen
EXECUTE.
10
11
Tryck på knappen YES för att lagra datan.
• Meddelandet ”Please Wait” förblir på skärmen så länge
lagringen pågår. Försök aldrig att utföra någon åtgärd på
det digitala pianot medan kortet tillgås. Skärmen i steg 2
visas på nytt när lagringen är avslutad.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta lagringen.
Skärmen i steg 8 visas då på nytt.
Tryck efter avslutad lagring på knappen CARD
FUNCTION så att dess indikatorlampa slocknar.
SW-30
PX400R_sw_29-38.p65
Sångnummer (1 eller 2)
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om du
verkligen vill lagra datan. Om minneskortet redan
innehåller en fil med samma namn visas ett meddelande
som frågar om du vill ersätta den existerande filen med
den nya.
Förberedelse
• Sätt i ett rätt formaterat minneskort i det digitala pianots
kortöppning. Ta bort etiketten på kortets skrivskyddsyta om en
sådan är fastsatt.
ANM.
• Beroende på typen av och mängden data det rör sig om kan
lagring på eller laddning från ett minneskort ta allt från ett
par minuter till över 10 minuter. Meddelandet ”Please Wait”
visas på skärmen för att ange att lagring eller laddning pågår.
Tryck på knappen CARD FUNCTION.
• Indikatorlampan ovanför knappen tänds.
419A-SW-032A
30
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Laddning av en fil från ett minneskort
Gör på nedanstående sätt för att ladda data från ett minneskort till
det digitala pianots minne.
VIKTIGT
• Innan ett SmartMedia-kort kan användas med detta digitala
piano måste du utföra en procedur för att formatera det. Efter
formatering kan du överföra SMF-data från din dator till kortet.
• Formatering av ett SmartMedia-kort med detta digitala piano
skapar automatiskt en mapp med namnet ”CASIO_MD” på
kortet. När du överför SMF-data från en dator till kortet för
bruk av det digitala pianot ska du vara noga med att lagra
den i mappen ”CASIO_MD”.
Förberedelse
• Sätt i ett SmartMedia-kort som innehåller den önskade datan i
det digitala pianots kortöppning.
ANM.
• Beroende på typen av och mängden data det rör sig om kan
lagring på eller laddning från ett minneskort ta allt från ett
par minuter till över 10 minuter. Meddelandet ”Please Wait”
visas på skärmen för att ange att lagring eller laddning pågår.
8
Använd valratten för att välja destination för filen som
laddas.
Att ladda denna typ av fil:
Välj denna destination:
Avspelningslåt i
musikbiblioteket
Användarsångnummer/namn
Sångminnesdata
Sångnummer (1 eller 2)
Inställningar i registerminnet
Banknummer
9
10
11
Tryck efter val av destination på knappen EXECUTE.
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om du
verkligen vill ladda datan.
Tryck på knappen YES för att ladda datan.
• Meddelandet ”Please Wait” förblir på skärmen så länge
laddningen pågår. Försök aldrig att utföra någon åtgärd
på det digitala pianot medan kortet tillgås. Skärmen i steg
2 visas på nytt när laddningen är avslutad.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta laddningen.
Skärmen i steg 8 visas då på nytt.
Tryck efter avslutad laddning på knappen CARD
FUNCTION så att dess indikatorlampa slocknar.
VIKTIGT!
• Försök aldrig att utföra någon åtgärd när meddelandet ”Please
Wait” visas. Ett försök att utföra en åtgärd kan leda till att datan
i det digitala pianots inbyggda minnes eller på minneskortet
förvanskas eller rentav raderas.
Att ladda en fil från ett minneskort
1
Tryck på knappen CARD FUNCTION.
• Indikatorlampan ovanför knappen tänds.
2
Använd valratten för att uppvisa skärmen ”Load”.
3
Tryck på markörknappen [왘] för att gå till valskärmen
för filtyp.
4
Använd valratten för att välja önskad filtyp.
5
Tryck på markörknappen [왘] för att visa valskärmen
för filnamn.
6
Använd valratten för att välja namnet på filen du vill
ladda.
7
Tryck på markörknappen [왘] för att gå vidare till nästa
skärm.
SW-31
419A-SW-033A
PX400R_sw_29-38.p65
31
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Ändring av ett filnamn på ett
minneskort
Gör på nedanstående sätt för att ändra namnet på en fil som tidigare
lagrats på minneskortet.
Förberedelse
• Sätt i minneskortet innehållande filen vars namn du vill ändra i
kortöppningen. Ta bort etiketten på kortets skrivskyddsyta om
en sådan är fastsatt.
Att ändra ett filnamn på ett minneskort
1
Tryck på knappen CARD FUNCTION.
Utför det nedanstående för att radera en fil på ett minneskort.
VIKTIGT!
• Tänk på att en raderad fil är försvunnen för gott. Försäkra dig
om att du inte behöver datan innan filen raderas.
Förberedelse
• Sätt i minneskortet innehållande filen du vill radera i
kortöppningen. Ta bort etiketten på kortets skrivskyddsyta om
en sådan är fastsatt.
Att radera en fil på ett minneskort
• Indikatorlampan ovanför knappen tänds.
2
Använd valratten för att uppvisa skärmen ”Rename”.
3
Tryck på markörknappen [왘] för att gå till valskärmen
för filtyp.
4
Använd valratten för att välja önskad filtyp.
5
Tryck på markörknappen [왘] för att visa valskärmen
för filnamn.
6
Använd valratten för att välja namnet på filen vars namn
du vill ändra.
7
Tryck på markörknappen [왘] för att gå vidare till
inmatningsskärmen för filnamn.
• Använd valratten för att rulla genom bokstäverna vid
nuvarande markörposition. Se ”Tillåten teckeninmatning”
på sidan SW-33 för en lista över tecknen som kan inmatas.
• Använd markörknapparna [왗] och [왘] för att flytta
markören åt vänster och höger.
8
Radering av en fil på ett minneskort
Tryck efter inmatning av filnamnet på knappen
EXECUTE.
1
2
Använd valratten för att uppvisa skärmen ”Delete”.
3
Tryck på markörknappen [왘] för att gå till valskärmen
för filtyp.
4
Använd valratten för att välja filtypen du vill radera.
5
Tryck på markörknappen [왘] för att visa valskärmen
för filnamn.
6
Använd valratten för att välja namnet på filen du vill
radera.
7
Tryck efter val av filen som ska raderas på knappen
EXECUTE.
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om du
verkligen vill radera filen.
8
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om du
verkligen vill ändra filnamnet.
9
10
Tryck på knappen YES för att ändra filnamnet.
• Meddelandet ”Please Wait” förblir på skärmen så länge
namnändring pågår. Försök aldrig att utföra någon åtgärd
på det digitala pianot medan kortet tillgås. Skärmen i steg
2 visas på nytt när namnändringen är avslutad.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta namnändring.
Skärmen i steg 7 visas då på nytt.
Tryck på knappen CARD FUNCTION.
• Indikatorlampan ovanför knappen tänds.
9
Tryck på knappen YES för att radera filen.
• Meddelandet ”Please Wait” förblir på skärmen så länge
radering pågår. Försök aldrig att utföra någon åtgärd på
det digitala pianot medan kortet tillgås. Skärmen i steg 2
visas på nytt när raderingen är avslutad.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta radering.
Skärmen i steg 5 visas då på nytt.
Tryck efter avslutad radering på knappen CARD
FUNCTION så att dess indikatorlampa slocknar.
Tryck efter avslutad namnändring på knappen CARD
FUNCTION så att dess indikatorlampa slocknar.
SW-32
PX400R_sw_29-38.p65
419A-SW-034A
32
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Formatering av ett minneskort
Gör på nedanstående sätt för att formatera ett minneskort.
Tillåten teckeninmatning
Det följande visar vilka tecken som kan användas vid inmatning
av ett filnamn som ska lagras på ett minneskort.
VIKTIGT!
• Tänk på att formatering av ett minneskort som redan innehåller
data raderar all data på kortet. Data som raderats av en
formatering kan inte återhämtas. Kontrollera att minneskortet
inte innehåller data du vill bevara innan du utför proceduren
nedan.
Förberedelse
• Sätt i minneskortet du vill formatera i det digitala pianots
kortöppning. Ta bort etiketten på kortets skrivskyddsyta om en
sådan är fastsatt.
Att formatera ett minneskort
1
2
3
4
5
Tryck på knappen CARD FUNCTION.
• Indikatorlampan ovanför knappen tänds.
Använd valratten för att uppvisa skärmen ”Format”.
Tryck på knappen EXECUTE.
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om du
verkligen vill formatera minneskortet.
Tryck på knappen YES för att starta formatering.
• Meddelandet ”Please Wait” förblir på skärmen så länge
formatering pågår. Försök aldrig att utföra någon åtgärd
på det digitala pianot medan kortet tillgås. Skärmen i steg
2 visas på nytt när formateringen är avslutad.
• Tryck på knappen NO om du vill avbryta formatering.
Skärmen i steg 2 visas då på nytt.
Tryck efter avslutad formatering på knappen CARD
FUNCTION så att dess indikatorlampa slocknar.
SW-33
419A-SW-035A
PX400R_sw_29-38.p65
33
04.8.12, 11:33 AM
Användning av ett minneskort
Felmeddelanden för minneskort
Skärmmeddelande
Orsak
Åtgärd
Err Card R/W
Det föreligger ett fel på minneskortet.
Använd ett annat minneskort.
Err CardFull
Minneskortet är fullt.
1. Använd ett annat kort.
2. Radera filer som inte längre behövs på kortet (sidan
SW-32).
Err No Card
1. Minneskortet felaktigt isatt i kortöppningen.
1. Ta ur kortet och sätt i det igen på rätt sätt (sidan
SW-30).
2. Sätt i ett kort i kortöppningen. Ta aldrig bort kortet
från kortöppningen medan korttillgång pågår.
2. Inget minneskort i kortöppningen, eller kortet togs
ur innan en korttillgångsoperation avslutades.
1. En fil med samma namn som det du försöker
använda förekommer redan på minneskortet.
2. Du försöker använda ett filnamn som inte medges
av MS-DOS.
1. Använd ett annat filnamn (sidan SW-32).
Err ReadOnly
Du försöker använda ett filnamn som redan används
av en fil på minneskortet som blott kan läsas.
Använd ett annat kort eller ett annat namn.
Err Format
1. Formatet på minneskortet isatt i kortöppningen
stöds inte av detta digitala piano.
2. Minneskortet isatt i kortöppningen är inte
formaterat.
3. Det föreligger ett fel på minneskortet.
1. Använd ett kort som har ett understött format (sidan
SW-29).
2. Formatera kortet (sidan SW-33).
Err Mem Full
Det finns inte tillräckligt utrymme i det digitala pianots
minne för att kunna ta emot datan du försöker ladda.
1. Radera data som inte längre behövs i destinationen
där du vill ladda den nya datan.
2. Radera sångdata som inte längre behövs om du vill
ladda data till sångminnet (sidan SW-25).
Err Not SMF0
Du försöker ladda SMF (Standard MIDI File) data som
ej är av formatet 0.
Använd endast SMF-data av format 0.
Err No File
Du försöker ladda data från ett minneskort som ej
innehåller några data som detta digitala piano stöder.
Byt till ett minneskort innehållande data som lagrats
med eller stöds av detta digitala piano.
Err Protect
Du försöker lagra data på ett minneskort som är
skrivskyddat.
1. Använd ett annat kort.
2. Om du vill använda det nuvarande minneskortet ska
du ta ur det och avlägsna dess skrivskyddsetikett
(sidan SW-29).
Err WrongDat
Det föreligger ett problem med datan på minneskortet,
eller datan har blivit förvanskad.
Använd andra data eller ett annat minneskort.
Err SizeOver
Storleken på datafilen överstiger 132 kilobytes.
Välj en datafil med en storlek på under 132 kilobytes.
Err FileName
2. Namnge filer endast med de tillåtna tecknen (sidan
SW-33).
3. Använd ett annat kort.
SW-34
PX400R_sw_29-38.p65
419A-SW-036A
34
04.8.12, 11:33 AM
Felsökning
Problem
Orsak
Åtgärd
Inget ljud framställs vid tryck på en
tangent.
1. Ratten MAIN VOLUME står i läget
”MIN”.
2. Hörlurar är anslutna till det digitala
pianot.
3. MIDI lokalkontroll är avslagen.
4. K o n t ro l l e r a v i l k e t k o m p l ä g e
s o m ä r v a l t . Tangentbordets
ackomanjemangsdel framställer
vanligtvis inget ljud när CASIO
CHORD eller FINGERED är valt
som kompläge.
1. Vrid ratten MAIN VOLUME en bir
längre mot läget ”MAX”.
2. Koppla bort hörlurarna från det
digitala pianot.
3. Slå på inställningen för lokalkontroll.
4. Ändra kompläget till NORMAL.
Sidan SW-6
1. Det digitala pianot är inställt i en
annan tonart än ”C”.
1. Ändra tonarten till ”C”, eller slå
strömmen till det digitala pianot av
och sedan på igen.
2. Justera det digitala pianots
stämning, eller slå strömmen till
pianot av och sedan på igen.
Sidan SW-21
1. Ratten MAIN VOLUME står i läget
”MIN”.
2. Hörlurar är anslutna till det digitala
pianot.
1. Vrid ratten MAIN VOLUME en bir
längre mot läget ”MAX”.
2. Koppla bort hörlurarna från det
digitala pianot.
Sidan SW-6
Innehållet i det digitala pianots minne
tycks ha försvunnit.
Litiumbatteriet som används för
minnesstöd är urladdat.
Uppsök närmaste CASIO serviceverkstad
för att få litiumbatteriet utbytt.
Sidan SW-38
Vid spelning på pianot avges inget ljud
av den yttre anslutna MIDI-ljudkällan.
1. Sändarkanalen på det digitala
pianot matchar inte sändarkanalen
på den yttre MIDI-ljudkällan.
2. Inställning av volym eller uttryck på
den yttre ljudkällan står på ”0”.
1. Ställ in samma sändarkanal på det
digitala pianot och på den yttre
MIDI-ljudkällan.
2. Justera inställning av volym och
uttryck på den yttre ljudkällan.
Sidan SW-27
Autokomp ljuder inte.
Volyminställningen för autokomp står
på ”000”.
Använd knappen ACCOMP/SONG
VOLUME för att höja kompvolymen.
Sidan SW-13
Ljudet som utmatas av det digitala
pianot ändras inte oavsett hur hårt jag
trycker på tangenterna.
Anslagskänslighet är avslagen.
Använd knappen SETTING för att slå
på anslagskänslighet.
Sidan SW-26
Vid spelning med ett annat MIDIinstrument skiljer sig tonart och
stämning mellen de två instrumenten.
Inställningen av stämning eller
transponering på det digitala pianot
står på ett värde utöver ”00”.
Använd knappen TRANSPOSE/KEY
CONTROL eller SETTING för att
ändra inställning av transponering och
stämning till ”00”.
Sidan SW-21, 26
Det går inte att spela in autokomp eller
rytmmönster.
Spår 2 (avsett enbart för melodin) har
valts som inspelningsspår.
Aktivera inspelningsberedskap och
använd knappen TRACK för att välja
spår 1.
Sidan SW-22
Vid anslutning till en dator via MIDIanslutning framställer spelning på
pianot onaturliga ljud.
Funktionen MIDI THRU på datorn är
påslagen.
Slå av funktionen MIDI THRU på datorn
eller använd knappen CONTROL på
det digitala pianot för att slå av
lokalkontroll.
Sidan SW-27
Det går inte att spela in
ackordackompanjemangsdata på
datorn.
Accomp MIDI Out är avslagen.
Använd knappen SETTING för att slå
på Accomp MIDI Out.
Sidan SW-27
Mikrofonen fungerar inte.
1. Den inställda mikrofonvolymen är
för låg.
2. Mikrofonens strömbrytare är
avslagen.
1. Höj mikrofonvolymen.
Sidan SW-20
2. Slå på mikrofonens strömbrytare.
Sidan SW-20
En närbelägen lysrörslampa eller
andra digitala störningar.
Flytta mikrofonen längre bort från
störningskällan.
Sidan SW-20
Det digitala pianots tonhöjd låter
underlig.
2. Det digitala pianot är felaktigt
stämt.
Demonstrationsspelning tycks ha
startat, men inget hörs.
Det förekommer
mikrofonljudet.
störningar
i
Sidan SW-5
Sidan SW-27
Sidan SW-11
Sidan SW-26
Sidan SW-5
Bruksanvisningen
för den yttre
ljudkällan
SW-35
419A-SW-037A
PX400R_sw_29-38.p65
Se sidan
35
04.8.12, 11:33 AM
Felsökning
Problem
Orsak
Det går inte att lagra data på ett
minneskort.
1. Kortet är skrivskyddat.
2. Kortet är felaktigt isatt i
kortöppningen.
3. Otillräcklig
återstående
minneskapacitet på kortet.
4. Kortet har en spänning eller kapacitet
som ej stöds av detta digitala piano.
5. Det föreligger ett fel på kortet.
Det går inte att ladda data från ett
minneskort.
1. Kortet är felaktigt isatt i kortöppningen.
2. Otillräckligt utrymme i området där
du försöker ladda datan.
3. Kortet har en spänning eller
kapacitet som ej stöds av detta
digitala piano.
4. Det föreligger ett fel på kortet.
Åtgärd
1. Avlägsna skrivskyddsetiketten på
kortet.
2. Ta ur kortet och sätt i det igen på
rätt sätt.
3. Använd ett annat kort eller radera
filer som inte längre behövs.
4. Använd endast kort med specificerad
spänning och kapacitet.
5. Använd ett annat kort.
Sidan SW-29
1. Ta ur kortet och sätt i det igen på rätt
sätt.
2. Skapa utrymme i det digitala
pianots minne genom att radera
nerladdade sånger och/eller
sångminnesdata som inte längre
behövs.
3. Använd endast kort med specificerad
spänning och kapacitet.
Sidan SW-29
Sidan SW-30
Sidan SW-32
Sidan SW-29
Sidan SW-25, 28
Sidan SW-29
4. Använd ett annat kort.
SW-36
PX400R_sw_29-38.p65
Se sidan
419A-SW-038A
36
04.8.12, 11:33 AM
Tekniska data
Modell:
PX-400R
Tangentbord:
88 pianotangenter (med anslagskänslighet)
Polyfoni:
Maximalt 32 noter
Toner:
120 paneltoner + 128 GM toner + 10 trumsatser; med lagring och delning
Digitala effekter:
Efterklang (4 typer), kör (4 typer)
Metronom:
• Tidssignaturer: 0, 2, 3, 4, 5, 6
Autokomp:
• Antal rytmer: 120
• Tempoomfång: 20 till 255
• Tempoomfång: 20 till 255
• Lägen: Normal, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD
• Kompvolym: Justeringsbar
• Förinställning: Optimal ton, tempo, på/avslaget tillstånd för lagring/automatisk
harmonisering som matchar rytmen
• Automatisk harmonisering: 12 typer; tillägger harmoninoter till melodin i enlighet med
autokompets ackordfingersättning
• Antal låtar: Pianogrupp 50 + Sånggrupp 30 + 10 laddade sångdata (Cirka 132 kilobytes )
Inbyggda toner:
• Tempoomfång: 20 till 255
• Demonstration: Slinga i ordningsföjd av alla 80 förinställda låtar
• Sångvolym: Justeringsbar
Lektionsfunktion:
Lektionsdel: Vänster hand, höger hand
Sångminne:
• Antal sånger: 2 (1 sånginspelning, 1 fri inspelning)
• Inspelad data: Sånginspelning: högerhandens del, vänsterhandens del, båda händernas del
Fri inspelning: Spår 1 (ackordackompanjemang), Spår 2 (melodi)
• Inspelningsmetod: Realtid
• Minneskapacitet: Cirka 5.300 noter (två sånger)
Pedaler:
Dämpning, Soft/Sostenuto (valbar)
Registerminne:
Antal minnesområden: 16 (4 omgångar × 4 bankar)
Kortöppning:
3,3 V SmartMediaTM
Övriga funktioner:
• Anslagskänslighet: 3 typer, avslagen
• Transponering: 1 oktav (F till C till F)
• Stämning: A4 = 440,0 Hz ±50 cent (justeringsbar)
• Omfång för tonhöjdsböjning: Justeringsbar (12 halvtoner upp och ned)
• Skärmkontrast: Justeringsbar
MIDI:
16-kanalig mottagning med multitimbre, generell MIDI-nivå 1
In/utgångar:
• Hörlurar: Stereostandarduttag × 2
Utimpedans: 170 Ω
Utspänning: MAX 1,1 V (RMS)
• Pedal: Standarduttag × 2
• LINE OUT (R)(L/MONO): Standarduttag × 2
Utimpedans: 2,3 kΩ
Utspänning: MAX 1,0 V (RMS)
• MIC IN:
Standardkontakt
Inimpedans: 3,3 kΩ
Inspänning: 10 mV
• Nätintag: 12V DC
• MIDI (OUT) (IN)
• USB-port
Högtalare:
(16 cm × 8 cm) × 2 + Ø5 cm × 2 (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W)
Strömförsörjning:
Nättillsats: AD-12
Strömförbrukning:
12 V
18 W
Mått:
134,2 × 34,9 × 15,7 cm
Vikt:
Cirka 17,0 kg
• Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.
SW-37
419A-SW-039A
PX400R_sw_29-38.p65
37
04.8.12, 11:33 AM
Driftsföreskrifter
Placering av enheten
Undvik placering på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner (enheten kan
orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler)
Enhetens skötsel
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemikalier för
att rengöra utsidan.
• Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning
av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt
före rengöring.
Minnesskydd
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador,
förluster eller krav från tredje man för förvanskning eller förlust
av data beroende på fel eller reparation av denna enhet eller
beroende på batteribyte.
Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen på
produktens hölje. Dessa uppstod vid gjutningsprocessen
för att forma plasten i höljet. De antyder inte sprickor i
plasten och utgör ingen anledning till oro.
ANM.
• Otillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i dess helhet
eller delvis är uttryckligen förbjuden. Eftertryck förbjudes.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador,
förluster eller krav från tredje man som uppkommer vid
användning av denna produkt eller detta instruktionshäfte.
• Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte
förbehålles utan föregående meddelande.
Ett inbyggt litiumbatteri bevarar det digitala pianots inställningar
och minnesinnehåll när strömmen är avslagen. Skulle litiumbatteri
bli urladdat raderas alla inställningar och minnesinnehåll
(sångminnesdata, registerminnesdata, användarsånger, inställning
av skärmkontrast o.dyl.) när du slår av strömmen till det digitala
pianot. Det ursprungliga inbyggda litiumbatteriet har en livslängd
på cirka fem år från datumet då det digitala pianot tillverkades.
Kontakta din handlare eller en auktoriserad serviceverkstad med
jämna mellanrum för att få litiumbatteriet utbytt. Det tas en viss
avgift för byte av litiumbatteriet.
SW-38
PX400R_sw_29-38.p65
419A-SW-040A
38
04.8.12, 11:33 AM
Bilaga
Tonlista
5 Bankval MSB
6 Maximal polyfoni
3 Tonnamn
4 Programändring
1 Tongruppnamn
2 Nr.
Paneltoner
1
PIANO
2
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
E.PIANO/CHROMATIC 000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
ORGAN
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
GUITAR
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
BASS
000
001
002
003
004
005
006
007
STRINGS/ENSEMBLE 000
001
002
003
004
005
3
STEREO PIANO
GRAND PIANO
MELLOW PIANO
ROCK PIANO
DANCE PIANO
HONKY-TONK
OCTAVE PIANO
PIANO PAD
HARPSICHORD
COUPLED HARPSICHOR
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
DYNO ELEC.PIANO
FM ELEC.PIANO
60’S E.PIANO
CHORUSED EP
E.PIANO PAD
ELEC.GRAND PIANO
MODERN E.G.PIANO
CLAVI
VIBRAPHONE
MARIMBA
CELESTA
GLOCKENSPIEL
DRAWBAR ORGAN 1
DRAWBAR ORGAN 2
PERC.ORGAN 1
PERC.ORGAN 2
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
JAZZ ORGAN
ROCK ORGAN
CHURCH ORGAN
CHAPEL ORGAN
ACCORDION
OCTAVE ACCORDION
BANDONEON
HARMONICA
NYLON STR.GUITAR
STEEL STR.GUITAR
12 STR.GUITAR
JAZZ GUITAR
OCT JAZZ GUITAR
CLEAN GUITAR
ELEC.GUITAR
MUTE GUITAR
OVERDRIVE GT
DISTORTION GT
FEEDBACK GT
ACOUSTIC BASS
RIDE BASS
FINGERED BASS
PICKED BASS
FRETLESS BASS
SLAP BASS
SAW.SYNTH-BASS
SQR SYNTH-BASS
STRINGS
SLOW STRINGS
CHAMBER
SYNTH-STRINGS 1
SYNTH-STRINGS 2
CHOIR AAHS
4
5
6
0
0
0
1
1
3
3
0
6
6
4
4
4
5
4
4
5
2
2
7
11
12
8
9
16
16
17
17
16
16
17
18
19
19
21
21
23
22
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
37
38
39
48
49
48
50
51
52
2
1
3
2
1
2
8
8
2
8
2
1
3
2
4
9
8
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
8
4
4
2
2
8
2
8
2
2
2
2
8
2
8
2
1
2
2
2
8
2
32
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
16
16
32
16
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
32
32
16
16
16
32
32
32
16
32
16
32
16
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
1
2
STRINGS/ENSEMBLE 006
007
008
009
010
011
012
013
BRASS
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
REED
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
PIPE
000
001
002
003
004
005
006
SYNTH-LEAD
000
001
002
003
004
005
006
SYNTH-PAD
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
GM TONES
000
001
002
003
004
005
3
CHOIRS
VOICE DOO
SYNTH-VOICE
SYNTH-VOICE PAD
VIOLIN
CELLO
PIZZICATO STRINGS
HARP
TRUMPET
TROMBONE
TUBA
MUTE TRUMPET
FRENCH HORN
BRASS
BRASS SECTION
BRASS SFZ
ANALOG SYNTH-BRASS
SYNTH-BRASS 1
SYNTH-BRASS 2
ALTO SAX 1
ALTO SAX 2
BREATHY A.SAX
TENOR SAX 1
TENOR SAX 2
BREATHY T.SAX
T.SAXYS
SOPRANO SAX
BARITONE SAX
OBOE
CLARINET
FLUTE 1
FLUTE 2
MELLOW FLUTE
PICCOLO
RECORDER
PAN FLUTE
WHISTLE
SQUARE LEAD
SAWTOOTH LEAD
MELLOW SAW LEAD
SINE LEAD
CALLIOPE
VOICE LEAD
BASS+LEAD
FANTASY
WARM PAD
WARM VOX
POLYSYNTH
POLY SAW
BOWED PAD
HALO PAD
ATMOSPHERE
BRIGHTNESS
ECHO PAD
STAR THEME
SPACE PAD
NEW AGE
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
5
6
8
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
8
2
2
1
2
8
1
2
8
9
2
2
2
2
2
1
8
2
2
2
2
2
2
8
8
2
2
2
2
2
8
2
8
2
2
2
2
2
2
8
1
0
0
0
0
0
0
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
16
16
16
16
16
16
32
16
16
32
16
16
32
32
32
32
32
16
16
32
30
32
32
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
16
32
16
A-1
419A-SW-041A
PX400R_sw_Appendix.p65
4
52
53
54
54
40
42
45
46
56
57
58
59
60
61
61
61
62
62
63
65
65
65
66
66
66
66
64
67
68
71
73
73
73
72
74
75
78
80
81
81
80
82
85
87
88
89
89
90
90
92
94
99
100
102
103
103
88
0
1
2
3
4
5
1
04.8.12, 11:33 AM
Bilaga
1 Tongruppnamn
5 Bankval MSB
6 Maximal polyfoni
3 Tonnamn
4 Programändring
2 Nr.
GM toner/Trumsatser
1
GM TONES
2
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
3
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
4
5
6
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
GM TONES
DRUM SETS
2
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
3
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAWTOOTH LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAGPIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
A-2
PX400R_sw_Appendix.p65
4
5
6
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
0
1
8
16
24
25
30
32
40
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
419A-SW-042A
2
04.8.12, 11:33 AM
Bilaga
Rytmlista
1 Rytmgruppnamn
2 Nr.
3 Rytmnamn
1
POPS
DANCE/FUNK
ROCK
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
POP 1
WORLD POP
8 BEAT POP
SOUL BALLAD 1
POP SHUFFLE 1
8 BEAT DANCE
POP BALLAD 1
POP BALLAD 2
BALLAD
FUSION SHUFFLE
SOUL BALLAD 2
16 BEAT 1
16 BEAT 2
8 BEAT 1
8 BEAT 2
8 BEAT 3
DANCE POP 1
POP FUSION
POP 2
POP WALTZ
DANCE
DISCO 1
DISCO 2
EURO BEAT
DANCE POP 2
GROOVE SOUL
TECHNO
TRANCE
HIP-HOP
FUNK
POP ROCK 1
POP ROCK 2
POP ROCK 3
FOLKIE POP
POP SHUFFLE 2
ROCK BALLAD
SOFT ROCK
ROCK 1
ROCK 2
HEAVY METAL
60’S SOUL
60’S ROCK
SLOW ROCK
SHUFFLE ROCK
50’S ROCK
BLUES
NEW ORLNS R&R
TWIST
R&B
ROCK WALTZ
1
JAZZ
EUROPEAN
LATIN
VARIOUS
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
BIG BAND 1
BIG BAND 2
BIG BAND 3
SWING
SLOW SWING
FOX TROT
JAZZ COMBO 1
JAZZ VOICES
ACID JAZZ
JAZZ WALTZ
POLKA
POP POLKA
MARCH 1
MARCH 2
WALTZ 1
SLOW WALTZ
VIENNESE WALTZ
FRENCH WALTZ
SERENADE
TANGO
BOSSA NOVA 1
BOSSA NOVA 2
SAMBA 1
SAMBA 2
MAMBO
RHUMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
BOLERO
SALSA
REGGAE
PUNTA
CUMBIA
PASODOBLE
SKA
BLUEGRASS
DIXIE
TEX-MEX
COUNTRY 1
COUNTRY 2
FOLKLORE
JIVE
FAST GOSPEL
SLOW GOSPEL
SIRTAKI
HAWAIIAN
ADANI
BALADI
ENKA
STR QUARTET
1
FOR PIANO
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
PIANO BALLAD 1
PIANO BALLAD 2
PIANO BALLAD 3
EP BALLAD 1
EP BALLAD 2
BLUES BALLAD
MELLOW JAZZ
JAZZ COMBO 2
RAGTIME
BOOGIE-WOOGIE
ARPEGGIO 1
ARPEGGIO 2
ARPEGGIO 3
PIANO BALLAD 4
6/8 MARCH
MARCH 3
2 BEAT
WALTZ 2
WALTZ 3
WALTZ 4
ANM.
• I gruppen FOR PIANO består rytmerna 10 t.o.m. 19 av enbart ackordackompanjemang, utan trummor eller andra slaginstrument.
Dessa rytmer ljuder enbart när kompläget CASIO CHORD, FINGERED eller FULLRANGE CHORD är valt. För dessa rytmer måste
du välja kompläget CASIO CHORD, FINGERED eller FULLRANGE CHORD innan du försöker spela ackord.
A-3
419A-SW-043A
PX400R_sw_Appendix.p65
3
04.8.12, 11:33 AM
Bilaga
Sånglista
Pianogrupplista
Sånggrupplista
Nr.
Sångnamn
Nr.
Sångnamn
00
Winter Games
00
Sara
01
Someday My Prince Will Come
01
Greensleeves
02
Hills
02
Little Brown Jug
03
Frosted Glass
03
We Wish You A Merry Christmas
04
Hot Feel
04
Jingle Bells
05
Let It Be
05
Silent Night
06
Over The Rainbow
06
Joy To The World
07
The Entertainer
07
O Christmas Tree
08
Maple Leaf Rag
08
When The Saints Go Marching In
09
Fantaisie-Impromptu Op.66
09
Auld Lang Syne
10
Nocturne Op.9-2
10
Under The Spreading Chestnut Tree
11
Etude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
11
Come Birds
12
Etude Op.25-9
12
Did You Ever See A Lassie?
13
Prelude Op.28-7
13
Sippin’ Cider Through A Straw
14
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
14
Michael Row The Boat Ashore
15
Fröhlicher Landmann
15
I’ve Been Working On The Railroad
16
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16
Aura Lee
17
Träumerei [Kinderszenen]
17
If You’re Happy And You Know It, Clap Your Hands
18
Arabesque
18
My Darling Clementine
19
La Chevaleresque
19
Annie Laurie
20
La Prière d’une Vierge
20
My Bonnie
21
Csikos Post
21
Swanee River (Old Folks At Home)
22
Humoreske
22
Oh! Susanna
23
La Fille aux Cheveux de Lin
23
Camptown Races
24
Arabesque 1
24
Yankee Doodle
25
Gymnopédies 1
25
My Old Kentucky Home
26
Canon in D Major
26
Turkey In The Straw
27
Menuet [Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach]
27
Jamaica Farewell
28
Invention 1
28
Sakura Sakura
29
Invention 13
29
Waltzing Matilda
30
Jesus Bleibet Meine Freude
31
Variations on “Ah, Vous Dirai-je, Maman” K.265
32
Sonata K.331 1st Mov. Theme
33
Sonata K.331 3rd Mov. “Turkish March”
34
Serenade [Eine Kleine Nachtmusik]
35
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
36
Ode To Joy
37
Sonata Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
38
Sonata Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
39
Marcia alla turca
40
Für Elise
41
Moments Musicaux Op.94-3
42
Impromptu Op.142-3 “Thema”
43
Chopsticks
44
Neko Funjyatta
45
Danny Boy
46
Amazing Grace
47
Grandfather’s Clock
48
Long Long Ago
49
Home On The Range
30 - 39
Laddade sånger (egna sånger)
A-4
PX400R_sw_Appendix.p65
419A-SW-044A
4
04.8.12, 11:33 AM
PX400R_sw_Appendix.p65
5
41
F3 54
53
F3
65
419A-SW-045A
04.8.12, 11:33 AM
77
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F4
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
E6 87
C6 85
B5 82
A5 80
F5 78
E5 75
C5 73
B4 70
A4 68
F4 66
E4 63
C4 61
B3 58
A3 56
E3 51
E3 52
C3 49
D3 50
B2 46
A2 44
F2 42
E2 39
C2 37
B1 34
A1 32
F1 30
C3 48
B2 47
A2 45
G2 43
F2
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
29
E1 28
F1
E1 27
Key/Note Number
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
STANDARD SET 1
,
,
,
,
,
,
,
,
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
,
Standard2 Snare 1
Hand Clap 2
Standard2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
STANDARD SET 2
Lista över trumtilldelning
ROOM SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Room Kick 2
Room Kick 1
,
Room Snare 1
,
Room Snare 2
Room Low Tom 2
,
Room Low Tom 1
,
Room Mid Tom 2
,
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
,
Room High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
POWER SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Power Kick 2
Power Kick 1
,
Power Snare 1
,
Power Snare 2
Power Low Tom 2
,
Power Low Tom 1
,
Power Mid Tom 2
,
Power Mid Tom 1
Power High Tom 2
,
Power High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ELECTRONIC SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Electric Kick 2
Electric Kick 1
,
Electric Snare 1
,
Electric Snare 2
Electric Low Tom 2
,
Electric Low Tom 1
,
Electric Mid Tom 2
,
Electric Mid Tom 1
Electric High Tom 2
,
Electric High Tom 1
,
Reverse Cymbal
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SYNTH SET 1
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Hand Clap 2
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed HH 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed HH 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open HH
Synth1 Mid Tom 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth1 Ride Cymbal
,
,
Synth1 Tambourine
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SYNTH SET 2
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth2 Kick 2
Synth2 Kick 1
,
Synth2 Snare 1
,
Synth2 Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Cowbell
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth1 Maracas
,
,
,
,
Synth1 Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
JAZZ SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Jazz Snare 1
,
Jazz Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
BRUSH SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ORCHESTRA SET
Timpani d
Timpani d
Timpani e
Timpani f
,
,
,
Concert Cymbal 2
,
Concert Cymbal 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Timpani A
Timpani A
Timpani B
Timpani c
Timpani c
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
,
,
,
,
Jazz Kick 1
Concert BD 1
,
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F
Timpani G
Timpani G
Bilaga
A-5
PX400R_sw_Appendix.p65
F
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
Chord
Type
F
Root
E
m7 5
E
dim
(D )/E M7
(D )/E dim7
D
m7
D
7
C /(D )
m
C /(D )
M
C
Chord
Type
C
Root
Tabell över fingersatta ackord
aug
sus4
7sus4
m add9
mM7
75
add9
Bilaga
A-6
419A-SW-046A
6
04.8.12, 11:33 AM
Download PDF

advertising