Casio CDP-200R Handbok
CDP200R_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時21分
SW
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan
pianot tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
C
MA0811-B
CDP200RSW1B
CDP200RSW1B
CDP200R_sw.book
1 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Viktigt!
Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk.
• Kontrollera noga att nättillsatsen AD-12 inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte
förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit
skadad.
• Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder.
• Använd enbart nättillsatsen CASIO AD-12.
• Nättillsatsen är ingen leksak.
• Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten.
Detta märke gäller enbart i EU-länder.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
● Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.
● All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt
annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
● UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM
UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN
OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
● Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.
SW-1
CDP200R_01_swTOC.fm
2 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後1時49分
Innehåll
Allmän översikt........................SW-4
Användning av 10-knappsdynan (cl) ............ SW-6
Funktionsknapp FUNCTION (7)
Funktioner ...................................................... SW-6
Att bereda sig på att spela ......SW-7
Fastsättning av nothäftesställningen .............. SW-7
Anslutning av en pedalenhet .......................... SW-7
Strömförsörjning ............................................. SW-7
Att spela på det digitala
pianot........................................SW-8
Att slå på strömmen och spela ....................... SW-8
Användning av hörlurar .................................. SW-8
Ändring av klaviaturens respons till
anslagskänslighet (Anslagskänslighet)........... SW-9
Justering av skärmkontrast............................. SW-9
Användning av metronomen ........................ SW-10
Reglering av
klaviaturljuden ....................... SW-11
Spelning av inbyggda
sånger .....................................SW-24
Spelning av demonstrationssånger...............SW-24
Avspelning av en specifik sång.....................SW-25
Utökning av sångurvalet ...............................SW-27
Användning av inbyggda
sånger att bemästra
klaviaturspelning ...................SW-28
Fraser............................................................SW-28
Flöde för steglektion......................................SW-28
Val av sång, fras och del du vill öva på.........SW-29
Lektion 1, 2 och 3..........................................SW-30
Lektionsinställningar .....................................SW-31
Användning av automatisk steglektion..........SW-33
Klaviaturspel för
musikutmaning ......................SW-34
Användning av autokomp .....SW-35
Välj från ett utbud av olika
musikinstrumentljud...................................... SW-11
Lagring av två toner...................................... SW-12
Spelning av enbart rytmdelen .......................SW-35
Delning av tangentbordet mellan
två olika toner ............................................... SW-12
Användning av direktförinställning ................SW-39
Användning av autoharmonisering ...............SW-40
Användning av efterklang............................. SW-13
Användning av kör........................................ SW-13
Användning av en pedal............................... SW-14
Ändring av tonhöjd
(transponering, stämning, oktavskifte).......... SW-14
Användning av ratten för tonhöjdsböjning
till att ändra tonhöjden för noter.................... SW-15
Sampling av ljud och
spelning av dem på det
digitala pianot ........................ SW-16
Anslutning och förberedelse......................... SW-16
Sampling och spelning av melodiljud
(melodisampling) .......................................... SW-17
Att införliva ett samplat ljud i en trumsats
(trumsampling) ............................................. SW-19
Övriga samplingsfunktioner.......................... SW-22
SW-2
Spelning av alla delar....................................SW-36
Effektiv användning av autokomp .................SW-38
Redigering av
autokompmönster..................SW-41
Lagring av
klaviaturinställningar i
registerminnet ........................SW-44
Att lagra en inställning i registerminnet .........SW-45
Att återkalla en inställning från
registerminnet ...............................................SW-45
CDP200R_sw.book
3 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Innehåll
Inspelning av din
klaviaturspelning ...................SW-46
Anslutning av yttre
utrustning ...............................SW-62
Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning........................................... SW-46
Användning av spår för att inspela
och mixa delar .............................................. SW-47
Inspelning av två eller fler sånger
och val av en för avspelning ......................... SW-48
Inspelning medan du spelar med
till en inbyggd sång....................................... SW-49
Lagring av inspelade data på en
yttre apparat ................................................. SW-50
Anslutning av en dator ..................................SW-62
MIDI-inställningar ..........................................SW-63
Lagring och laddning av det digitala
pianots minnesdata.......................................SW-65
Anslutning till ljudutrustning ..........................SW-66
Övriga praktiska funktioner
på det digitala pianot.............SW-51
Ändring av skalan på klaviaturen ................. SW-51
Användning av musikförinställning ............... SW-53
Användning av arpeggiator .......................... SW-54
Radering av användarsångdata ................... SW-55
Radering av all data i det digitala
pianots minne ............................................... SW-55
Referens..................................SW-67
Felsökning.....................................................SW-67
Tekniska data................................................SW-69
Driftsföreskrifter.............................................SW-70
Felmeddelanden ...........................................SW-71
Sånglista .......................................................SW-72
Ackordtabell ..................................................SW-73
MIDI Implementation Chart
Användning av ett
minneskort .............................SW-56
Att observera angående SD-minneskort
och kortöppningen........................................ SW-56
Isättning och urtagning av ett
SD-minneskort.............................................. SW-57
Formatering av ett SD-minneskort................ SW-57
Lagring av det digitala pianots data på ett
SD-minneskort.............................................. SW-58
Laddning av data från ett SD-minneskort
till det digitala pianots minne ........................ SW-59
Radering av data på ett SD-minneskort ....... SW-60
Avspelning av data från ett
SD-minneskort.............................................. SW-61
Felmeddelanden för SD-minneskort............. SW-61
Medföljande tillbehör
Separat tillgängliga tillbehör
● Nothäftesställning
● Sångbok
● Flygblad
• Säkerhetsföreskrifter
• Bilaga
• Övrigt (garanti o.dyl.)
Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan
föregående meddelande.
• Du kan erhålla information om separat tillgängliga
tillbehör för denna produkt från CASIO:s katalog
som finns hos din handlare samt från CASIO:s
websajt vid följande URL.
http://world.casio.com/
SW-3
CDP200R_sw.book
4 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Allmän översikt
• I detta instruktionshäfte identifieras knappar och andra reglage med hjälp av numren som anges nedan.
1
2
bk bl bm bn
3
456
bo bp
789
bq
br bs
bt ck
cl
cm cn co cp cq cr
dl
dn
SW-4
do
cs ct dk
dm
dp
dl
dq
CDP200R_sw.book
5 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Allmän översikt
1
2
3
4
Strömbrytare POWER button ☞SW-8
5
Knapp för skalredigering SCALE EDITOR
☞SW-51, 52, 53
6
Samplingsknapp SAMPLING
☞SW-17, 18, 19, 21, 57
7
8
9
Funktionsknapp FUNCTION ☞SW-6
bt Tonknapp, Musikförinställningsknapp
TONE, MUSIC PRESET
☞SW-11, 17, 19, 21, 23, 53
Huvudvolymreglage MAIN VOLUME ☞SW-8
Mikrofonvolymreglage MIC VOLUME ☞SW-16
ck Kortknapp, lagrings/laddningsknapp
CARD, SAVE/LOAD ☞SW-57, 58, 59, 60, 61
Knapp för rytmredigering RHYTHM EDITOR
☞SW-41, 42
cl Sifferknappar, Knappar [–] / [+] ☞SW-6
cm Knapp för bankval, lyssning, ackord/spår 1
BANK, LISTEN, CHORD/TR1 ☞SW-18, 30, 44, 45
cn Knapp för område 1, titta, spår 2
Area1, WATCH, TR2 ☞SW-18, 30, 44, 45, 48, 53
co Knapp för område 2, påminnelse, spår 3
Inspelningsknapp RECORDER ☞SW-46, 47, 48, 49
Metronomknapp, slagknapp METRONOME, BEAT
☞SW-10
bk Upptakts-, repeteringsknapp INTRO, REPEAT
cp Knapp för område 3, nästa, spår 4
Area3, NEXT, TR4 ☞SW-18, 29, 44, 45, 48, 53
cq Knapp för område 4, auto, spår 5 Area4, AUTO, TR5
☞SW-26, 31, 38, 41
☞SW-18, 33, 44, 45, 48, 53
bl Normal/utfyllnadsknapp, återspolningsknapp
NORMAL/FILL-IN, REW ☞SW-25, 29, 35, 38, 41
bm Variations/utfyllnadsknapp, framspolningsknapp
VARIATION/FILL-IN, FF ☞SW-25, 29, 38, 41
bn Synkroniserings/avslutningsknapp, pausknapp
SYNCHRO/ENDING, PAUSE ☞SW-25, 38, 39, 41
bo Start/stoppknapp, Spel/stoppknapp
cr Knapp för lagring, musikutmaning, spår 6
STORE, MUSIC CHALLENGE, TR6
☞SW-18, 34, 45, 48, 53
cs Delningsknapp SPLIT ☞SW-12, 13
ct Lagringsknapp LAYER ☞SW-12, 15
dk Knapp för autoharmonisering/arpeggiator, typknapp
AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, TYPE
☞SW-40, 54
START/STOP, PLAY/STOP
☞SW-24, 25, 27, 30, 31, 35, 46, 48, 49, 61
bp Knapp för komp på/av, ackord, delval
ACCOMP ON/OFF, CHORDS, PART SELECT
☞SW-24, 27, 29, 31, 36, 40, 41, 42, 49, 64
bq Tempoknappar TEMPO ☞SW-10, 26, 39
br Sångbanksknapp SONG BANK ☞SW-25, 26, 29, 49
bs Rytmknapp, Direktförinställningsknapp
RHYTHM, ONE TOUCH PRESET
☞SW-11, 19, 21, 35, 39, 42, 45, 46, 48, 51, 53
■ Framsida
Area2, REMEMBER, TR3
☞SW-18, 31, 44, 45, 48, 53
dl Högtalare
dm Bildskärm
dn Ratt för tonhöjdsböjning PITCH BEND ☞SW-15
do Ackordrotnamn CHORD ☞SW-36
dp Lista över slaginstrument ☞SW-11
dq SD-kortöppning SD CARD SLOT ☞SW-57
■ Baksida
dt
ek el
em
ds
dr
dr Uttag PHONES/
OUTPUT ☞SW-8, 66
B
ds Port USB ☞SW-62
dt Likströmsuttag DC 12V ☞SW-7
ek Uttag AUDIO IN ☞SW-16, 66
el Uttag MIC IN ☞SW-16
em Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE
JACK ☞SW-7
SW-5
CDP200R_02_sw.fm
6 ページ
2008年11月12日 水曜日 午後2時35分
Allmän översikt
Användning av 10-knappsdynan
(cl)
Använd sifferknapparna och knapparna [–] och [+] för att
ändra inställningar för parametrarna som visas på skärmens
övre vänstra del.
Funktion
Sifferknappar
Använd sifferknapparna för inmatning av siffror och värden.
• Mata in samma antal siffror som det nu visade värdet.
Exempel: Inmata tonnummer 001 med 0 3 0 3 1.
• Negativa värden kan ej inmatas med sifferknapparna.
Använd istället knapparna [–] (sänka) och [+] (höja).
Transponering
Trans.
2
Kompvolym
AcompVol
SW-39
3
Sångvolym
Song Vol
SW-26
4
Anslagskänslighet
Touch
SW-9
5
Stämning
Tune
SW-14
6
Efterklang
Reverb
SW-13
7
Kör
Chorus
SW-13
8
Sampling
SAMPLING
9
Använd knapparna [–] (sänka) och [+] (höja) för att ändra det
visade numret eller värdet.
• Håll endera knappen intryckt för att rulla genom den visade
inställningen.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna återställer till
grundinställningen eller den rekommenderade
inställningen.
Funktionsknapp FUNCTION (7)
Funktioner
Det går att använda knappen FUNCTION (7) till att justera
efterklangseffekt, radera data och utföra ett flertal andra
åtgärder på det digitala pianot.
SW-14
Automatisk samplingsstart
AutoStrt
SW-22
Automatiskt samplingsstopp
AutoStop
SW-22
Skydd för samplad ton
(Protect)
SW-23
Steglektion
LESSON
Röstfingersättningsguide
Speak
SW-31
Notguide
NoteGuid
SW-32
Bedömning av framförande
Scoring
SW-32
Fraslängd
PhraseLn
SW-32
10 Övriga inställningar
OTHER
Arpeggiatorlås
ArpegHld
Pedaleffekt
Jack
SW-14
Omfång för tonhöjdsböjning
Bend Rng
SW-15
Ackompanjemangsskala
AcompScl
SW-53
Skärmkontrast
Contrast
SW-9
11 MIDI-inställningar
Knapparna [–] och [+]
Se
sidan
1
Inställning
S t .GrPno
Bildskärm
SW-54
MIDI
Klaviaturkanal
Keybd Ch
SW-63
Styrkanaler
Navi. Ch
SW-63
Lokalkontroll
Local
SW-64
Komputgång
AcompOut
SW-64
12 Radera
DELETE
Radera samplat ljud
(tonnamn)
Radera användarrytm
(rytmnamn)
SW-23
SW-43
Radera användarsång
(sångnamn)
SW-55
Radera all data
All Data
SW-55
• Ton och övriga parametrar återställs till sina
grundinställningar närhelst du slår på strömmen (sidan
SW-8).
Att välja en funktion
1. Tryck på 7 för att visa funktionsmenyn.
2. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa önskad funktion.
• Lämna funktionsmenyn genom att trycka på 7.
• Välj en av funktionerna 8 till 12 och tryck på knappen
cl (10-knapps) [7] (ENTER) för att visa menypostens
delmeny. Använd sedan [4] (u) och [6] (i) för att
välja en post. Lämna en delmeny genom att trycka på
knappen cl (10-knapps) [9] (EXIT).
3. Vi hänvisar till de angivna sidorna för detaljer
om varje funktion.
SW-6
B
CDP200R_sw.book
7 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Att bereda sig på att spela
Fastsättning av
nothäftesställningen
Nothäftesställning
Anslutning av en pedalenhet
Anslut en separat inköpt pedalenhet.
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
Strömförsörjning
Använd endast den nättillsats som specificeras för bruk med
detta digitala piano.
Specificerad nättillsats: AD-12
Användning av nättillsatsen
Likströmsuttag DC 12V
AD-12
Vägguttag
• Slå alltid av strömmen till det digitala pianot före
anslutning eller urkoppling av nättillsatsen.
SW-7
CDP200R_sw.book
8 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Att spela på det digitala pianot
1
2
7
9
cl
bq
Att slå på strömmen och spela
1. Tryck på 1.
Detta slår på strömmen.
2. Börja spela på tangentbordet. Använd 2 för att
justera volymen.
Användning av hörlurar
Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda
högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen
utan att störa omgivningen.
• Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter
hörlurar.
Uttag PHONES/OUTPUT
Sänka
Höja
• De senast utförda inställningarna raderas när det
digitala pianot slås av. Det digitala pianot återställs till
sina grundinställningar nästa gång du slår på det.
• Detta gäller samtliga inställningar utom skyddet för
samplade ljud. När detta är påslaget förblir det på tills
du slår av det.
SW-8
• Hörlurar medföljer inte det digitala pianot.
• Använd separat inköpta hörlurar. Se sidan SW-3 för
information om olika alternativ.
• Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under
långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador.
• Vid användning av hörlurar som kräver en
adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad
när du slutar använda hörlurarna.
CDP200R_02_sw.fm
9 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時38分
Att spela på det digitala pianot
Ändring av klaviaturens respons
till anslagskänslighet
(Anslagskänslighet)
Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt
(snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av
samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano.
Ändring av anslagskänslighet
Använd proceduren nedan för att reglera hur volymen för
spelade noter ändras beroende på hur snabbt du spelar. Välj
inställningen som bäst passar ditt sätt att spela.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”Touch” (sidan SW-6).
Klaviaturens ljudintensitet för instrument
Touch
■ Ljudintensiteten beror på hur snabbt du trycker
på tangenterna.
Folk tror vanligtvis att hårdare tryck på pianots tangenter
framställer ett högre ljud. Intensiteten för noterna som spelas
beror snarare på hur snabbt du trycker på tangenterna.
Noterna ljuder högre vid ett snabbt tryck på tangenterna och
lägre vid långsamt tryck. Tänk på detta när du spelar ett av
klaviaturens musikinstrument så att du kan reglera
notvolymen utan alltför kraftigt tryck på tangenterna.
■ Spelbarhet hos ett akustiskt piano
Ditt digitala piano erbjuder en tangentkänslighet som närmar
sig den hos ett akustiskt piano. Notvolymen ändras
automatiskt i enlighet med hur snabbt du trycker på
tangenterna.
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja en av de fyra
inställningarna för anslagskänslighet.
Av (oFF)
Anslagskänslighet är avslagen. Ljudvolymen
är fast, oberoende av tangenttryck.
Typ 1 (1)
Normal anslagskänslighet
Typ 2 (2)
Mera känslig anslagskänslighet än Typ 1
Typ 3 (3)
Mindre känslig anslagskänslighet än Typ 1
Indikatorn försvinner när
anslagskänslighet slås av.
Ett snabbt tryck framställer
ljudligare noter.
Justering av skärmkontrast
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
Ett långsamt tryck
framställer mjukare noter.
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”OTHER” (sidan SW-6).
Blinkar
Försök att inte trycka alltför
hårt.
OTHER
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”Contrast”.
Con t r as t
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att justera kontrasten.
• Omfånget för kontrastinställning är 01 till 17.
SW-9
CDP200R_sw.book
10 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Att spela på det digitala pianot
Användning av metronomen
Metronomen hjälper dig att spela och öva med ett stadigt slag
för att kunna hålla tempot.
Start/Stopp
1. Tryck på 9.
Detta startar metronomen.
Detta mönster ändras med varje slag.
Ändring av metronomtempo
Gör på följande sätt för att ändra tempot för metronomen.
1. Tryck på bq.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på q och w initialiserar
tempoinställningen i enlighet med den nu valda sången
eller rytmen.
• Ett tryck på bq gör att tempovärdet börjar blinka på
skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda
cl (10-knapps) för att ändra det.
Tänk på att du måste inmata ledande nollor, t.ex att
inmata 89 som 089.
• Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon
åtgärd under en viss period.
2. Tryck åter på 9 för att stoppa metronomen.
Ändring av antal slag per takt
Det går att ställa in metronomen så att en klocka ljuder för det
första slaget i varje takt i sången som spelas.
• Det går att ange 0 eller ett värde från 2 till 6 som antalet
slag per takt.
• Vid spelning av en inbyggd sång ställs antalet slag per takt
(som bestämmer när klockan ljuder) in automatiskt för den
nu valda sången.
1. Håll 9 intryckt tills inställningsskärmen för
slag per takt uppträder på skärmen.
Bea t
• Om du inte utför någon åtgärd under ett par sekunder
efter att inställningsskärmen för slag per takt visats
återgår skärmen till vad som visades innan du tryckte
på 9.
2. Använd cl (10-knapps) för att mata in antalet
slag per takt.
• Klockan ljuder inte om du anger 0 för denna inställning.
I detta fall ljuder alla slag som ett klickljud. Denna
inställning låter dig öva med ett stadigt slag, utan att
behöva tänka på antalet slag i varje takt.
SW-10
Tempovärde (blinkar)
Ändring av metronomens ljudvolym
Inställningen för metronomvolym ändras automatiskt i enlighet
med volymnivån som gäller för nu valt autokomp eller sång.
Metronomvolymen går inte att justera separat.
• Se sidan SW-39 för information om ändring av
autokompvolym.
• Se sidan SW-26 för information om ändring av sångvolym.
• Det går inte att justera balansen mellan metronomen och
notvolymen under spelning av autokomp eller en inbyggd
sång.
CDP200R_sw.book
11 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Reglering av klaviaturljuden
7
bs
bt
cl
csct
cs ct
Välj från ett utbud av olika
musikinstrumentljud
3. Börja spela på tangentbordet.
Tonen för det valda instrumentet ljuder.
Det digitala pianot låter dig välja toner för ett stort utbud av
musikinstrumentljud, däribland violin, flöjt, orkester och
mycket mer. Samma sångljud kan ges en helt annan känsla
genom att ändra instrumenttyp.
Att välja ett instrument för spelning
1. Tryck på bt.
Tonnummer
Tonnamn
S t .GrPno
2. Använd cl (10-knapps) för att välja önskat
tonnummer.
Motsvarande tonnummer och tonnamn visas på skärmen.
• Se den separata ”Bilaga” för en komplett lista över
tillgängliga toner.
• Använd sifferknapparna för inmatning av tonnumret. Ange
alltid tre siffror för tonnumret.
Exempel: Välj 001 genom att inmata 0 3 0 3 1.
• Vid val av en trumsats (tonnumren 654 t.o.m. 670) tilldelas
varje tangent olika slagverksljud.
Att spela med en pianoton (pianoinställning)
1. Tryck på bs och bt samtidigt.
Detta väljer flygeltonen.
Inställningar
Tonnummer
Efterklang
Transponering
Anslagskänslighet
: ”001”
: ”06”
: 00
: Off: Återgår till grundinställning
On: Ingen ändring
Pedaleffekt
: SUS
Rytmnummer
: ”181”
Ackompanjemang : Enbart rytmdel
Lokalkontroll
: På
Trumtilldelning
: Av
Delning
: Av
Lagring
: Av
Kör
: Av
Oktavskifte (övre) : 0
Autoharmonisering : Av
Arpeggiator
: Av
Skala
: Lika
SW-11
CDP200R_sw.book
12 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Reglering av klaviaturljuden
Lagring av två toner
Du kan använda följande procedur för att lagra två toner (t.ex.
piano och strängar) så att de ljuder samtidigt när du trycker på
en tangent.
1. Välj den första tonen du vill använda.
Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps) för att
välja önskad ton.
Exempel: 026 ELEC.PIANO 1
E.Pi ano1
Delning av tangentbordet mellan
två olika toner
Det går att använda proceduren nedan för att tilldela olika
toner till tangentbordets högra och vänstra del så att det låter
som om du spelar en ensemble mellan två instrument.
Att välja två toner för ett delat tangentbord
1. Välj tonen för högra sidans omfång (sidan
SW-11).
Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps) för att
välja önskad ton.
Exempel: 335 FLUTE 1
2. Tryck på ct.
F l u t e 1
2. Tryck på cs.
Tänds
3. Använd cl (10-knapps) för att välja den andra
tonen.
Exempel: 212 STRINGS
Tänds
St r i n
g
s
3. Använd cl (10-knapps) för att välja ton för
vänstra sidans omfång.
Exempel: 056 VIBRAPHONE 1
4. Börja spela på tangentbordet.
Vi bes
Båda tonerna ljuder samtidigt.
1
5. Tryck åter på ct för att häva lagringen (så att
endast tonen som valdes i steg 1 spelas).
• Vart tryck på ct skiftar mellan lagring (två toner) och
ingen lagring (en ton).
4. Börja spela på tangentbordet.
Detta ljuder tonerna som tilldelats tangentbordets vänstra
och högra omfång.
VIBRAPHONE 1
FLUTE 1
Delningspunkt
Försvinner
F3
SW-12
CDP200R_sw.book
13 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Reglering av klaviaturljuden
5. Tryck åter på cs för att häva delningen (så att
endast tonen som valdes i steg 1 spelas).
• Vart tryck på cs skiftar mellan delning (två toner) och
ingen delning (en ton).
Användning av efterklang
Efterklang gör att noterna genljuder. Det går att ändra
varaktighet för efterklangen.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”Reverb” (sidan SW-6).
Reve r b
Försvinner
• Om du slår på både lagring och delning tillämpas lagring
endast för tangentbordets högra omfång.
Att ändra delningspunkt
1. Håll cs intryckt och tryck samtidigt på
tangenten som ska utgöra delningspunkt.
Tangenten du tryckte in blir nu den lägsta noten för det
delade tangentbordets högra sida.
Exempel: Inställning av mittre C (C4) som delningspunkt
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad
efterklangsinställning.
Av (oFF)
Slår av efterklang.
1 till 10
Ju högre nummer du valde, desto längre
efterklang.
Reve r b
Tangentnamn
C 4
Indikatorn försvinner när efterklang slås av.
Användning av kör
Köreffekten är en funktion som ger noterna större djup och
bredd. Den får det att låta som att du spelar flera instrument.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”Chorus” (sidan SW-6).
Cho r us
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad körtyp.
Det finns fem körtyper samt ett avslaget läge.
Cho r us
Indikatorn försvinner när kör slås av.
• Den faktiska effekten som kören framställer beror på tonen
som används.
SW-13
CDP200R_sw.book
14 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Reglering av klaviaturljuden
Användning av en pedal
En pedal kan användas för att ändra noterna på olika sätt
under spelning.
Ändring av tonhöjd
(transponering, stämning,
oktavskifte)
Val av pedaleffekt
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”OTHER” (sidan SW-6).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Ändring av tonhöjd med halvtonssteg
(transponering)
Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i
steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring
av tonhöjden för att matcha en sångare.
• Omfånget för transponeringsinställning är –12 till +12
halvtoner.
1. Tryck på 7.
Trans .
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”Jack”.
Jack
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad
transponeringsinställning.
Finstämning (Tuning)
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad pedaleffekt.
• Det följande visar tillgängliga pedaleffekter.
Uthåll
(SUS)
Håller ut noterna som spelas medan pedalen
är nedtryckt. Noter för orgel och andra
liknande toner hålls ut även om pedalen inte är
nedtryckt.
Sostenuto
(SoS)
Håller ut noterna som spelas när pedalen är
nedtryckt innan tangenterna släpps.
Soft
(SFt)
Gör noterna som spelas medan pedalen är
nedtryckt en aning mjukare.
Rytm
(rHy)
Ett tryck på pedalen startar och stoppar
autokomp eller sångavspelning.
Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en
aning när du ska spela tillsammans med ett annat
musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med
något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas
till att justera stämningen så att den exakt matchar
framförandet på en CD.
• Omfånget för stämningsinställning är –99 till +99 cent.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”Tune” (sidan SW-6).
Tune
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att justera stämningen.
SW-14
CDP200R_sw.book
15 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Reglering av klaviaturljuden
Oktavskifte
Oktavskifte låter dig höja eller sänka tonhöjden för noterna
som spelas med oktavenheter.
• Inställningsomfång för oktavskifte är –2 till +2 oktaver.
• Vid användning av delning (sidan SW-12) går det att ställa
in olika tonhöjd för tangentbordets vänstra och högra
omfång.
1. Fortsätt trycka på ct tills skärmen som visas
nedan uppträder.
Om du vill använda delning ska du slå på delning innan
du trycker på ct.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
efter att denna skärm dykt upp kommer den föregående
skärmen att visas automatiskt.
Oc t Uppe r
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att utföra oktavskifte.
• Delning på : Detta steg påverkar endast tangentbordets
högra sida.
• Delning av : Detta steg påverkar tangentbordets hela
omfång.
3. Tryck på ct.
• Delning på : Skärmen som visas nedan uppträder.
Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att utföra oktavskifte för
tangentbordets vänstra sida.
• Delning av : Skärmen som visas nedan uppträder. Gå
vidare till steg 4.
Oc t Lowe r
Användning av ratten för
tonhöjdsböjning till att ändra
tonhöjden för noter
Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta
tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna teknik gör det
möjligt att framställa effekter som är snarlika ljuden som
framställs när noterna böjs på en saxofon eller elgitarr.
Att spela med ratten för tonhöjdsböjning
1. Spela en not och vrid ratten för
tonhöjdsböjning på klaviaturens
vänstra sida uppåt eller neråt.
Mängden tonböjning beror på hur mycket du
vrider på ratten för tonhöjdsböjning.
• Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara
vriden när du slår på pianot.
Angivning av omfång för tonhöjdsböjning
Använd följande procedur för att bestämma hur mycket
tonhöjden för noterna ska ändras när ratten för
tonhöjdsböjning vrids uppåt eller neråt. Det går att ange ett
omfång från 0 till 12 halvtoner (en oktav).
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”OTHER” (sidan SW-6).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
4. Tryck åter på ct.
[6] (i) för att visa ”Bend Rng”.
Bend Rn
g
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att ändra omfånget.
SW-15
CDP200R_sw.book
16 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala
pianot
3
6 7
bs
bt
cl
cm
cmcn
cnco
cocp
cpcq
cqcr
cr
Det går att sampla ett ljud från en mikrofon, en portabel
ljudspelare eller annan apparat och sedan spela ljudet på det
digitala pianots tangentbord. Du kan t.ex. sampla ljudet från
en skällande hund och sedan använda det i en melodi. Du
kan även sampla och använda passager från en CD.
Samplingsfunktionen utgör ett utmärkt sätt att skapa nya och
kreativa ljud.
2. Sänk volymnivån på den yttre apparaten och
det digitala pianot.
3. Slå på den yttre apparaten eller mikrofonen och
slå sedan på det digitala pianot.
• Vid användning av en mikrofon ska ingångsvolymen
justeras med 3.
Anslutning och förberedelse
• Kontrollera före anslutning att det digitala pianot, yttre
apparater och/eller mikrofonen är avslagna.
1. Anslut en mikrofon eller yttre apparat till det
digitala pianot.
Uttag MIC IN
Uttag AUDIO IN på pianot
CD-spelare, kassettspelare
el.dyl.
Stereominikontakt
• Det går även att ansluta en separat inköpt mikrofon.
• Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar
för anslutning av yttre apparater. Anslutningskablarna bör
ha en stereominikontakt i ena ändan och en kontakt som
lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra
ändan.
SW-16
• Det tar ett par sekunder efter påslag av det digitala pianot
innan mikrofonen kan användas.
• Samplade ljud spelas in enkanaligt.
■ Samplingsdata raderas om du slår av strömmen!
Nu lagrade samplingsdata raderas om du kopplar ur
nättillsatsen.
CDP200R_sw.book
17 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Sampling och spelning av
melodiljud (melodisampling)
Använd proceduren i detta avsnitt för att sampla ett ljud och
spela den som melodidelen på det digitala pianot.
• Upp till fem samplade ljud kan lagras i det digitala pianots
minne som tonnumren 671 till 675. Välj tonnumret där det
önskade ljudet återfinns för att tilldela pianot detta ljud.
3. Utmata ljudet från den yttre apparaten. När det
gäller en mikrofon ska du utmata ljudet i
mikrofonens riktning.
Sampling startas automatiskt.
Samp l i n
Att sampla ett ljud
g
Tänds
1. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret (671 till 675) där du vill
lagra den samplade tonen.
Inget samplat ljud lagrat
4. Tryck på 6 när ljudet du vill sampla upphör.
Sampling stoppas när du släpper 6.
• Även om du inte trycker på 6 stoppas sampling
automatiskt när inget ljud längre inmatas från den yttre
apparaten eller mikrofonen. Sampling stoppas också
automatiskt 10 sekunder efter att det startats.
No Da t a
Samplat ljud 1
S1 :Or
Tänds
g
n l
• Istället för stegen ovan kan du trycka på 6 och bt
samtidigt och sedan välja ett tonnummer.
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
2. Tryck på 6.
Detta aktiverar samplingsberedskap.
Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på
skärmen och sedan ändras skärmen till den följande.
Wa i t i n
Blinkar
g
Återstående
minneskapacitet
5. Börja spela på det digitala pianot.
• Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om
utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera
i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa
minnesutrymme så att du kan utföra sampling i 10
sekunder. Se ”Att radera ett samplat ljud” på sidan SW-23
för närmare detaljer.
• Sampling och lagring av ljud raderar eventuella
ljuddata som nu lagras under samma tonnummer. Läs
noga ”Skydd mot oavsiktlig radering av samplade ljud”
på sidan SW-23 för att försäkra att du inte raderar
viktiga data av misstag.
SW-17
CDP200R_02_sw.fm
18 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時39分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
■ Hur samplade ljud spelas
Ett tryck på Mittre C (C4) avspelar det ursprungliga ljudet.
Tangenterna till vänster och höger om C4 spelar ljudet med
olika tonhöjd.
Ändring av volymen för slingavspelning av
samplat ljud
Använd vid behov följande procedur för att ändra volymnivån
för slingavspelning av varje samplat ljud.
1. Tryck på knappen för det samplade ljud vars
volym du vill ändra (cm till cq).
• Detta gör att ljudslingan ljuder.
C4
2. Medan slingan ljuder ska du hålla samma knapp
för samplat ljud (cm till cq) intryckt medan du
Att spela samplat ljud i en slinga
trycker på valfri tangent.
Du kan göra på följande sätt för att spela samplat ljud i en
slinga så att det repeteras medan du spelar på det digitala
pianot.
1. Tryck på bs.
3. När det samplade ljudet befinner sig på önskad
volymnivå ska du släppa dess knapp (cm till cq).
2. Håll 6 intryckt och tryck på cr.
Detta aktiverar repeteringsberedskap.
Funk
8B t
Tänds
3. Tryck på knappen (cm till cq) som motsvarar
tonnumret för melodisamplingen du vill välja.
Detta startar slingavspelning av det valda ljudet.
Att välja detta tonnummer:
Tryck på denna knapp:
671
cm
cn
co
cp
cq
672
673
674
675
4. Tryck på samma knapp igen för att stoppa
avspelning.
5. Tryck på cr för att återgå till skärmen som
visades före steg 2 i denna procedur.
SW-18
• Ett snabbt tryck på tangenten höjer volymen för det
samplade ljudet, medan ett långsamt tryck sänker
volymen.
CDP200R_sw.book
19 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Tillämpning av effekter på ett samplat ljud
Det går att tillämpa olika effekter på samplade ljud.
1. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret (671 till 675) för vilket
du vill tillämpa effekter.
2. Tryck på bt för att kretsa genom de tillgängliga
effekter som beskrivs nedan.
Effekttyp
(Bildskärm)
Att införliva ett samplat ljud i en
trumsats (trumsampling)
Använd denna procedur för att ändra trumljuden som är
tilldelade varje tangent.
• Det går att lagra upp till tre trumsatser och förvara dem som
tonnumren 676, 677 och 678. Välj sedan tonnumret där den
önskade trumsatsen återfinns för att tilldela pianot dessa
ljud.
1. Tryck på bs.
Beskrivning
Original (Orgnl)
Normal samplad ton (ingen slinga, ingen
effekt)
Slinga 1 (Loop1)
Spelar det samplade ljudet i en slinga.
Slinga 2 (Loop2)
Spelar det samplade ljudet i en slinga
och höjer tonhöjden för genljudet när
tangenten släpps.
Slinga 3 (Loop3)
Spelar det samplade ljudet i en slinga
och sänker tonhöjden för genljudet när
tangenten släpps.
Tonhöjd 1 (Ptch1)
Ändrar tonhöjd från låg till hög i en allt
snabbare takt.
Tonhöjd 2 (Ptch2)
Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt
lägre takt.
Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt
Tonhöjd 3 (Ptch3) lägre takt och höjer sedan tonhöjden när
tangenten släpps.
Tremolo (Treml)
Alternerar volymen mellan hög och låg.
Rolig 1 (Funy1)
Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd i
gradvist ökande takt.
Rolig 2 (Funy2)
Alternerar mellan hög och låg tonhöjd.
Rolig 3 (Funy3)
Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd
från låg till hög.
bs tänds.
2. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret (676, 677 eller 678) för
trumsatsen vars ljud du vill ändra.
No Da t a
Tänds
• Istället för stegen ovan kan du trycka på 6 och bs
samtidigt och sedan välja ett tonnummer.
3. Tryck på 6.
No Da t a
Blinkar
• Undvik att tilldela samma samplade ljud (tonnummer 671 till
675) för spelning på pianot och för slingspelning. Detta gör
att effekten Loop 1 tillämpas för tonen för klaviaturspelning
medan slingspelning av det samplade ljudet utförs.
SW-19
CDP200R_sw.book
20 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
4. Tryck på tangenten till vilken du vill tilldela
trumljudet du tänker sampla.
Detta aktiverar samplingsberedskap.
Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på
skärmen och sedan ändras skärmen till den följande.
Wa i t i n
g
• Du kan upprepa steg 3 t.o.m. 6 för att ändra övriga ljud som
bildar den nu valda trumsatsen. Det finns åtta ljud per
trumsats.
• Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om
utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera
i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa
minnesutrymme så att du kan utföra sampling i 10
sekunder. Se ”Att radera ett samplat ljud” på sidan SW-23
för närmare detaljer.
Blinkar
5. Utmata ljudet från den yttre apparaten. När det
gäller en mikrofon ska du utmata ljudet i
mikrofonens riktning.
Sampling startas automatiskt.
Samp l i n
g
Tänds
6. Tryck på 6 när ljudet du vill sampla upphör.
Smp l D r m1
Återstående minneskapacitet
Sampling stoppas när du släpper 6.
• Även om du inte trycker på 6 stoppas sampling
automatiskt när inget ljud längre inmatas från den yttre
apparaten eller mikrofonen. Sampling stoppas också
automatiskt 10 sekunder efter att det startats.
7. Tryck på tangenten.
SW-20
• Sampling av ett ljud raderar eventuella ljuddata som nu
är tilldelade samma tangent. Läs noga ”Skydd mot
oavsiktlig radering av samplade ljud” på sidan SW-23
för att försäkra att du inte raderar viktiga data av
misstag.
CDP200R_sw.book
21 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Redigering av samplade trumsatsljud
Det går att använda procedurerna i detta avsnitt för att kopiera
ett trumljud tilldelat en tangent till en annan tangent, att ändra
tonhöjden för ett ljud och att radera samplade ljud.
1. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret (676, 677 eller 678) för
önskad trumsats.
2. Tryck på 6.
3. Tryck på 7.
Smp l D r m1
■ Att ändra tonhöjd för ett samplat ljud
Håll tangenten för det samplade ljud vars tonhöjd du vill ändra
intryckt och använd knapparna [–] och [+] hos cl (10-knapps)
för att ändra tonhöjd.
• Det går att ändra tonhöjd inom omfånget –64 till 63
halvtoner.
■ Att radera det samplade ljudet för en tangent
Håll tangenten vars ljud du vill radera intryckt och tryck på bs.
Som respons på meddelandet ”DelSure?” som visas ska du
trycka på cl (10-knapps) [+] för att radera eller [–] för att
makulera radering.
• Radering av ett samplat ljud återställer tangenten till dess
grundinställda inbyggda ljud.
Exempel: Att radera ljudet tilldelat tangenten D3
Blinkar snabbt
Detta är redigeringsläget.
• I redigeringsläget går det att kopiera ett ljud, ändra
tonhöjd för ett ljud eller radera ett ljud (vilket beskrivs
närmare nedan). Ett nytt tryck på 7 lämnar
redigeringsläget och återgår till steg 2 i denna
procedur.
Försvinner
Användning av en trumsamplingston i
autokomp (Trumtilldelning)
Använd följande procedur för att ändra rytmdelen i ett
autokompmönster till ett trumsatsljud du samplat.
1. Tryck på bs och använd sedan cl (10-knapps)
Anger tangenter som har ljud tilldelade.
■ Att kopiera ett samplat ljud från en tangent till en
annan
Håll tangenten i vilken det samplade ljud du vill kopiera är
tilldelat intryckt och tryck samtidigt på tangenten till vilken du
vill kopiera ljudet.
Exempel: Att kopiera samplat ljud i tangenten C3 till
tangenten D3
Anger tangenten vars ljud blev kopierat.
• En tangent som redan är tilldelad ett samplat ljud kan inte
väljas som destination för kopiering.
B
för att mata in rytmnumret för önskat
autokompmönster.
Det går inte att använda en trumsamplingston i en
användarrytm, så välj inte en användarrytm i steget ovan.
2. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret för
samplingstrumsatsen som innehåller ljudet du
vill använda.
3. Tryck på bt.
Detta ändrar rytmdelen i autokompmönstret du valde i
steg 1 till det samplade ljud du valde i steg 2.
• Tryck åter på bt för att återställa autokompets rytmdel
till dess ursprungliga ljud.
• Vissa av rytmdelens trumljud kan inte ersättas med
samplade ljud.
SW-21
CDP200R_02_sw.fm
22 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時39分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Övriga samplingsfunktioner
Ändring till manuell samplingsstart
När det digitala pianot står i samplingsberedskap startar det
vanligtvis sampling automatiskt när det avkänner
ljudinmatning. Utför följande procedur för att möjliggöra
manuell samplingsstart, vilket gör att sampling avvaktar tills
du trycker på en knapp för att starta den. Använd detta till att
infoga en tyst stund före det samplade ljudet.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”SAMPLING” (sidan SW-6).
Ändring till manuellt samplingsstopp
Det digitala pianot stoppar vanligtvis sampling automatiskt när
ingen ljudinmatning avkänns. Utför följande procedur för att
möjliggöra manuellt samplingsstopp, vilket gör att sampling
fortsätter tills du trycker på en knapp för att stoppa den.
Använd detta till att infoga en tyst stund efter det samplade
ljudet.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”SAMPLING” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Tryck på knappen cl (10-knapps) [6] (i).
Blinkar
SAMP L I NG
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Au t oS t r t
3. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
slå av automatisk samplingsstart.
Detta möjliggör manuell samplingsstart som fungerar
såsom beskrivs nedan.
• Melodisampling (sidan SW-17):
Sampling startas när du släpper 6, vilken trycktes in i
steg 2 i samplingsproceduren.
• Trumsampling (sidan SW-19):
Sampling startas när du släpper den tangent på det
digitala pianot som trycktes in i steg 4 i
samplingsproceduren.
• När manuell samplingsstart är aktiverad startas
sampling när du släpper 6 eller tangenten, inte när du
trycker in den. Sampling startas inte om du håller
knappen eller tangenten intryckt.
SW-22
Au t oS t o
p
4. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
slå av automatiskt samplingsstopp.
Även om ingen ljudinmatning förekommer från en yttre
apparat eller mikrofon fortsätter sampling tills du trycker in
och släpper 6 eller en tangent.
• När manuell samplingsstopp är aktiverat stoppas
sampling när du släpper 6 eller tangenten, inte när du
trycker in den. Sampling stoppas inte om du håller
knappen eller tangenten intryckt.
CDP200R_sw.book
23 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot
Att radera ett samplat ljud
Gör på följande sätt för att ange ett samplat tonnummer och
radera dess data.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”DELETE” (sidan SW-6).
Blinkar
Skydd mot oavsiktlig radering av samplade
ljud
Använd följande procedur för att skydda varje samplat ljud
mot oavsiktlig radering.
1. Tryck på bt och använd sedan cl (10-knapps)
för att mata in tonnumret för den samplade ton
du vill skydda.
2. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
DELETE
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”SAMPLING” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
4. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
S1 :Or
g
n l
[6] (i) för att visa ”Protect”.
Pro t ec t
Använt minne
(Enhet: Kbytes)
Återstående
minneskapacitet
5. Tryck på knappen [+] hos cl (10-knapps) för att
slå på skyddet.
3. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja tonnumret för datan du vill
radera.
4. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Su r e?
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES) för
En skyddad ton går inte att radera.
En skyddad ton anges såsom visas nedan.
Skyddad
*1 : Or
g
n l
■ Lagring av samplingsdata på en yttre apparat
• SD-minneskort (sidan SW-58)
• Dator (sidan SW-65)
att radera datan eller [–] (NO) eller [9] (EXIT) för
att makulera radering.
• Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Se ”Redigering av samplade trumsatsljud” på sidan
SW-21 för information om radering av enskilda
trumljud i en trumsamplingssats.
SW-23
CDP200R_sw.book
24 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Spelning av inbyggda sånger
7
bk bl bm bn bo bp
• Utöver att blott lyssna på dem kan de inbyggda sångerna
användas med lektionssystemet (sidan SW-28) för övning.
• Det går att utöka antalet låtar med hjälp av SD-minneskort
(sidan SW-59) eller en dator (sidan SW-62).
Spelning av
demonstrationssånger
Gör på följande sätt för att avspela inbyggda sånger.
1. Tryck på bo och bp samtidigt.
Detta startar avspelning av demonstrationssångerna.
• Se sidan SW-72 för information om sångnummer och
sångföljd.
• Demonstrationsspelning startas alltid från sångnummer
151.
Sångnummer
Låtnamn
Demo T u n e
SW-24
cl
bq
Med detta digitala piano hänförs inbyggda låtdata som
”sånger”. Du kan lyssna på de inbyggda sångerna blott för att
höra dem eller spela med till dem när du vill öva.
Blinkar
br
2. Ändra till en annan sång under
demonstrationsspelning genom att använda
knapparna [–] och [+] hos cl (10-knapps) till att
inmata önskat sångnummer (sidan SW-6).
Demonstrationsspelning hoppar då till det inmatade
sångnumret.
• Du kan inte använda sifferknapparna hos cl (10knapps) för att välja en sång.
3. Tryck på bo för att stoppa
demonstrationsspelning.
Demonstrationsspelning fortsätter tills du stoppar det med
ett tryck på bo.
CDP200R_sw.book
25 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Spelning av inbyggda sånger
Avspelning av en specifik sång
Gör på nedanstående sätt för att avspela en av de inbyggda
sångerna. Du kan spela med på tangentbordet när sången
avspelas.
Använd metoderna i detta avsnitt för att göra en paus eller
hoppa framåt och bakåt.
■ Paus
1. Tryck på bn.
Start/Stopp
Detta gör en paus i sångavspelning.
1. Tryck på br.
Sångnummer
Paus, hopp fram, hopp bak
2. Tryck åter på bn för att fortsätta avspelning från
Låtnamn
punkten där du gjorde en paus.
Tw i n k l e
2. Använd cl (10-knapps) för att mata in önskat
sångnummer.
• Se sidan SW-72 för en komplett lista över tillgängliga
sånger.
■ Hopp framåt
1. Tryck på bm.
Sångavspelning hoppar framåt till nästa takt. Vart tryck på
bm hoppar framåt med en takt. När bm hålls intryckt
hoppar avspelning framåt i hög fart tills du släpper den.
• Ett tryck på bm när sångavspelning är stoppad utför
frashopp framåt för lektionsfunktionen (sidan SW-29).
3. Tryck på bo.
Detta startar avspelning av sången.
Tempo
Not
Uthållningspedal
Slag
Takt
Taktnummer
■ Hopp bakåt
1. Tryck på bl.
Tangent
Fingersättning
4. Tryck åter på bo för att stoppa avspelning.
Sångavspelning hoppar bakåt till föregående takt. Vart
tryck på bl hoppar bakåt med en takt. När bl hålls
intryckt hoppar avspelning bakåt i hög fart tills du släpper
den.
• Ett tryck på bl när sångavspelning är stoppad utför
frashopp bakåt för lektionsfunktionen (sidan SW-29).
Sångavspelning fortsätter (repeteras) tills du trycker på bo
för att stoppa det. Du kan makulera sångrepetering
genom att trycka på bk (indikatorn ”REPEAT” slocknar på
skärmen).
SW-25
CDP200R_sw.book
26 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Spelning av inbyggda sånger
Repeterad avspelning av specifika takter
Du kan använda proceduren i detta avsnitt för att repetera
specifika takter när du vill öva på ett visst stycke. Du kan ange
starttakt och sluttakt för stycket du vill spela och öva på.
Start
Slut
Dessa takter repeteras.
1. Tryck på bk för att temporärt slå av
sångrepetering (”REPEAT” slocknar på
skärmen).
2. Tryck på bk när sångavspelning når takten du
vill ange som starttakt.
Detta utser denna takt till starttakt.
Ändring av avspelningshastighet (tempo)
Använd följande procedur för att ändra hastighet (tempo) när
du t.ex. vill sakta farten för att öva på speciellt svåra passager
o.dyl.
1. Tryck på bq.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på w och q återställer den
nuvarande sången till dess grundinställda tempo.
• Ett tryck på bq gör att tempovärdet börjar blinka på
skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda
cl (10-knapps) för att ändra det. Tempovärdet upphör
att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss
period.
• Ändring av sångnummer återställer sången till dess
grundinställda tempo.
Justering av sångvolymen
Använd följande metod för att justera balansen mellan
volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för
sångavspelning.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
Blinkar
3. Tryck åter på bk när sångavspelning når takten
du vill ange som sluttakt.
Detta utser takten till sluttakt och startar repeterad
avspelning av takterna i det utsedda omfånget.
• Under repetering kan du använda bn för att göra en
paus i avspelning, bm för att hoppa framåt och bl för att
hoppa bakåt.
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”Song Vol” (sidan SW-6).
Son
g
Vo l
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att justera sångvolymen.
Spelning med tonen som sångavspelning
Proceduren nedan gör det möjligt att välja samma klaviaturton
som den som används i sången och spela med till dina
favoritlåtar.
1. Välj en sång och håll sedan br intryckt i cirka
Tänds
4. Ett nytt tryck på bk återgår till normal
avspelning.
Ändring av sångnummer raderar starttakten och
sluttakten för repeteringen.
två sekunder tills det visade tonnamnet ändras
till tonnamnet i sången.
• Namnet på skärmen ändras inte om den nu valda tonen
är densamma som tonen i sången.
2. Spela med till den avspelade sången.
• Om du väljer en sång som använder olika toner för vänster
och höger hand kommer tonen för höger hand att tilldelas
klaviaturen.
SW-26
CDP200R_sw.book
27 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Spelning av inbyggda sånger
Att slå av delen för en hand för övning
(delval)
Du kan slå av delen för höger eller vänster hand i en sång
under avspelning och spela med till den återstående delen.
1. Tryck på bp för att välja delen du vill slå av.
Vart tryck på bp kretsar genom inställningarna nedan.
Högerhandens del av
Vänsterhandens del av
Båda händernas del av
Båda händernas del på
2. Tryck på bo.
Detta startar avspelning i enlighet med inställningen du
valde i steg 1.
• Under avspelning med den ena delen avslagen visas
endast noterna för den avslagna delen på skärmen.
Utökning av sångurvalet
Det går att ladda sångdata från en yttre apparat och därmed
utöka sångurvalet på klaviaturen. Se följande sidor för
närmare detaljer.
• SD-minneskort (sidan SW-59)
• Dator (sidan SW-65)
• Se sidan SW-55 för närmare detaljer om radering av
sångdata som laddats från en yttre apparat.
SW-27
CDP200R_sw.book
28 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra
klaviaturspelning
7
bk bl bm
bo bp
För kunna bemästra en sång är det bäst att bryta upp den i
kortare delar (fraser), bemästra dessa fraser och sedan slå
dem samman. Det digitala pianot är försett med en
steglektionsfunktion som hjälper dig med denna process.
Fraser
De inbyggda sångerna är förindelade i fraser för att hjälpa dig
i övningen.
Sångstart
br
Sångslut
cl
cm
cmcn
cn co
cocp
cpcq
cq
Flöde för steglektion
En steglektion tar dig igenom övning av högerhandens del,
vänsterhandens del och delarna för båda händerna i varje
fras i sången. Om du bemästrar alla fraser kommer du att
bemästra sången.
Fras 1
• Högerhandslektion 1, 2, 3
• Vänsterhandslektion 1, 2, 3
• Båda händernas lektion 1, 2, 3
4
Fras 1
Fras 2
Fras 3
. . . .
Slutfras
Upprepa det ovanstående för att öva
på fraserna 2, 3, 4 o.s.v. tills du når
den slutliga frasen i sången.
4
Efter att ha bemästrat alla fraser ska
du öva på hela sången.
4
Nu har du bemästrat hela sången!
SW-28
CDP200R_sw.book
29 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra klaviaturspelning
Meddelanden som visas under lektioner
Följande meddelanden visas på skärmen under steglektioner.
Meddelande
Beskrivning
<Phrase>
Visas när du väljer en fras, när en lektion
startas o.s.v.
• Tänk på att vissa fraser gör att ”Wait” visas
istället för ”Phrase”.
<Wait>
Visas när lektionen startas med en upptakt
eller utfyllnadsfras som ej inkluderas i
fraserna som ska övas. Spelning fortsätter
automatiskt till nästa fras efter att den icke
inkluderade frasen spelats, så du bör vänta
med att börja spela på tangentbordet till
dess.
NextPhrs
Visas vid automatisk fortsättning till nästa
fras. Detta meddelande visas efter en fras för
vilken ”Wait” (se ovan) har visats samt under
en automatisk steglektion (sidan SW-33).
From top
Detta meddelande visas under automatisk
steglektion (sidan SW-33) strax innan övning
från fras 1 fram till den fras du nu övar på.
Complete
(Avslutad)
Visas vid slutet av automatisk steglektion
(sidan SW-33).
Val av sång, fras och del du vill
öva på
2. Tryck på cp (eller bm) för att flytta framåt en
fras, eller bl för att flytta bakåt en fras.
• Håll bm eller bl intryckt för att rulla genom fraserna i
hög hastighet.
• Pianot memorerar den sista frasen du övade på för upp
till 20 sånger. Återkalla den senaste övningsfrasen för
den nuvarande sången (om tillgänglig) genom att hålla
cp intryckt.
Frasnummer
<Ph r ase>
Första takten i den valda frasen
3. Tryck på bp för att välja delen du vill öva på.
Vart tryck på bp kretsar genom inställningarna
nedan.
Övning för högerhanden
Välj först sången, frasen och delen du vill öva på.
1. Välj sången du vill öva på (sidan SW-25).
Övning för vänsterhanden
Detta väljer den första frasen i sången.
Övning för båda händerna
*
* Denna indikator (inställning) hoppas över om du trycker
på bp under en pågående lektion.
4. Håll br intryckt i cirka två sekunder.
Tonen som används för sångavspelning tilldelas nu
klaviaturen (sidan SW-26).
SW-29
CDP200R_sw.book
30 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra klaviaturspelning
2. Spela noterna på tangentbordet i enlighet med
Lektion 1, 2 och 3
Nu är det dags att starta lektionerna. Välj först sången och
delen du vill öva på.
Lektion 1: Lyssna på sången.
Lyssna på exemplet ett par gånger för att bekanta dig med
hur det låter.
anvisningarna på skärmen och av
röstfingersättningsguiden.
Under denna lektion visar skärmen tangenten att trycka in
härnäst. Röstfingersättningsguiden använder en
simulerad röst för att meddela vilket finger du ska
använda.
1. Tryck på cm.
Detta startar spelning av exemplet.
Blinkar
Tänds
Tänds
<Vägledning för lektion 2>
Tänds
2. Tryck på cm eller bo för att stoppa lektion 1.
Lektion 2: Titta på hur sången spelas.
Spela sången på klaviaturen. Under denna lektion visar
skärmen tangenten att trycka in härnäst.
Röstfingersättningsguiden använder också en simulerad röst
för att meddela vilket finger du ska använda. Följ
anvisningarna för att trycka på rätt tangenter och spela
noterna. Oroa dig inte över att spela fel not. Sångavspelning
väntar tills du spelar den rätta noten. Ta dig tid att spela i din
egen takt.
Bemästra att spela rätt not med rätt finger såsom
anges av vägledningen. Öva på att spela med rätt
timing.
4
Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten.
• Tangenten upphör att blinka och tänds.
• Notguiden ljuder den rätta noten att spela.
• Röstfingersättningsguiden upplyser om vilket finger
att använda.
4
Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning
fortsätter och tangenten för nästa not börjar blinka.
1. Tryck på cn.
Detta startar lektion 2.
3. Tryck på cn eller bo för att stoppa lektion 2.
Tänds
● Om du avslutar spelning av lektion 2 ända till slutet
visar skärmen ett meddelande som bedömer din
spelning.
Bravo!
Du är godkänd! Gå vidare till nästa lektion.
Again!
Gå tillbaka och försök igen.
(Försök igen!)
Tänds
SW-30
CDP200R_sw.book
31 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra klaviaturspelning
Lektion 3: Kom ihåg vad du lärt dig när du
spelar.
Sångavspelning väntar tills du trycker på de rätta tangenterna
liksom i steg 2, men det digitala pianot ger dig ingen
vägledning om vilken not att spela härnäst. Kom ihåg allt du
lärt dig fram t.o.m steg 2 efter hand som du spelar.
Att spela en specifik sång ända till slutet
Efter att ha bemästrat samtliga fraser i lektionerna 1, 2 och 3
är det dags att försöka spela hela sången från början till slut.
1. Använd bp för att slå av delarna för båda
händerna och tryck sedan på bo.
Försök spela med båda händerna och se hur det digitala
pianot bedömer ditt framförande.
1. Tryck på co.
Detta startar lektion 3.
Tänds
Lektionsinställningar
Spelning utan frasrepetering
Det går att slå av frasrepetering för lektionerna 1, 2 och 3.
1. Tryck på bk.
Detta kopplar ur spelning av frasrepetering.
Tänds
2. Spela själv sången till sångavspelningen.
<Vägledning för lektion 3>
Tryck på tangenterna du lärde dig i lektion 2.
4
Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten.
• Notguiden ljuder den rätta noten att spela.
4
Om du fortfarande inte lyckas trycka på den rätta
tangenten uppvisar det digitala pianot
tangentvägledning och röstfingersättningsguiden
upplyser om vilket finger att använda, precis som i
lektion 2.
Försvinner
Att slå av röstfingersättningsguiden
Gör på följande sätt för att slå av röstfingersättningsguiden,
vilken upplyser dig om vilket finger att använda för varje not i
lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”LESSON” (sidan SW-6).
4
Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning
fortsätter.
Blinkar
L ESSON
3. Tryck på co eller bo för att stoppa lektion 3.
• Om du avslutar spelning av lektion 3 ända till slutet
visar skärmen en bedömning på samma sätt som i
lektion 2.
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Speak
3. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
Indikatorn försvinner när
röstfingersättningsguiden
slås av.
SW-31
CDP200R_sw.book
32 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra klaviaturspelning
Att slå av notguiden
Ändring av fraslängd
Gör på följande sätt för att slå av notguiden, vilken ljuder
noten som ska spelas härnäst i lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”LESSON” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”NoteGuid”.
Använd följande procedur för att ändra längden på
lektionsfraserna eller för att ställa in lektionsfunktionen så att
sångerna spelas från början till slut, utan att indelas i fraser.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”LESSON” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”PhraseLn”.
No t eGu i d
4. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
Ph r aseLn
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad fraslängd.
Att slå av bedömning av framförandet
Gör på följande sätt för att slå av bedömningsfunktionen,
vilken värderar ditt framförande och visar en bedömning i
lektionerna 2 och 3.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”LESSON” (sidan SW-6).
Av (oFF)
Fraslängden är från början till slutet av
sången.
Förinställd
(PrE)
Fraslängderna är såsom specificeras i
sången.
Följande alternativ är tillgängliga endast för sånger som
laddats från yttre källor.
Kort (Ln1)
Längden på en fras är en takt.
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Medel (Ln2)
Längden på en fras är två takter.
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
Lång (Ln3)
Längden på en fras är fyra takter.
[6] (i) för att visa ”Scoring”.
Sco r i n
g
4. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
välja inställningen OFF.
Indikatorn försvinner när
bedömningsfunktionen
slås av.
SW-32
CDP200R_sw.book
33 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av inbyggda sånger att bemästra klaviaturspelning
Användning av automatisk
steglektion
■ Procedur för automatisk steglektion
Fras 1
Lektion 1
Automatisk steglektion innebär att det digitala pianot går
genom varje lektion automatiskt.
4
Lektion 2
1. Välj sången och delen du vill öva på (sidan
4
Lektion 3
SW-25).
4
2. Tryck på cq.
Lyssna på den första frasen i lektion 1.
• I lektion 1 spelas stickprovsfrasen bara en gång före
avancemang till lektion 2.
Blinkar
Tänds
Fras 2
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Fras 1, 2
• Lektion 3*
4
3. Automatisk steglektion stoppas automatiskt
när du lyckats ta dig igenom alla lektionerna
felfritt.
• I lektion 2 och 3 går det digitala pianot vidare till nästa
lektion om du lyckats erhålla bedömningsresultatet
”Bravo!”.
• Tryck på cq eller bo om du vill makulera en lektion.
• Det går att ändra steg och fras under automatisk
steglektion med bl, bm och cm till cp.
• Start av automatisk steglektion slår automatiskt på
frasrepetering (sidan SW-31) och spelbedömning (sidan
SW-32). Dessa funktioner kan inte slås av under
lektionerna.
Fras 3
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Fras 1, 2, 3
• Lektion 3*
4
Övning av nästa fras med samma procedur
4
Slutfras
Lektion 1
4
Lektion 2
4
Lektion 3
4
Från fras 1 till slutfrasen
• Lektion 3*
4
Lektion avslutad
* Automatisk steglektion går vidare till nästa fras, oavsett om
bedömningsreultat ”Bravo!” erhållits.
SW-33
CDP200R_sw.book
34 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Klaviaturspel för musikutmaning
1
br bs
bo
Musikutmaning är ett spel som mäter din reaktionssnabbhet
när du trycker på tangenterna som respons på indikatorerna
på skärmtangentbordet och indikatorerna för
fingersättningsguiden.
1. Tryck på br.
2. Tryck på cr.
En av tangenterna på skärmtangentbordet börjar blinka
och sången för musikutmaning startas.
cr
4. Spelet avslutas när du lyckats ta dig igenom 20
noter.
• Din speltid visas på skärmen. Efter en kort stund
ändras visning av speltiden till ett resultat. Tryck på br,
bs eller bt för att ta bort resultatet på skärmen.
• Du kan avbryta ett spel när som helst med ett tryck på
cr eller bo.
Speltid
Antal återstående noter
T i me 1 9 . 2
Fingersättning
Visas under ett spel
Sco r e 80
M . CHA L . !
3. När indikatorn på skärmtangentbordet ändras
från blinkande till tänd ska du trycka på den
angivna tangenten med det angivna fingret så
snabbt som möjligt.
Tangenten på skärmtangentbordet slocknar för att
upplysa om att du klarat av den första noten. Nästa
tangent på skärmtangentbordet börjar blinka, så bered dig
att trycka på nästa tangent.
• Tiden det tar för dig att trycka på tangenten efter att
tangenten på skärmtangentbordet tänts visas på
skärmen (Enhet: 0,1 sek). Ju kortare tid, desto bättre
resultat.
• Spelning går inte vidare till nästa not om du trycker på
en tangent innan tangenten på skärmtangentbordet
upphör att blinka.
Tid
bt
Resultat
• Noterna och fingrarna för fingersättningsguiden anges
slumpmässigt.
• Tempot i spelsångerna kan inte ändras.
• Alla knappar utom 1, bo och cr är urkopplade medan ett
spel pågår.
0,3 sek
M . CHA L . !
SW-34
B
CDP200R_sw.book
35 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av autokomp
7
bk bl bm bn bo bp
bs
cl
bq
För autokomp ska du helt enkelt välja ett kompmönster. Varje
gång du spelar ett ackord med vänsterhanden kommer
lämpligt ackompanjemang att spelas automatiskt. Det känns
som att ha ett helt band bakom sig när du spelar.
dk
Att starta och stoppa enbart rytmdelen
1. Tryck på bs.
Rytmnummer
Funk
• Autokomp utgörs av följande tre delar.
(1) Rytm
(2) Bas
(3) Harmoni
Det går att spela enbart rytmdelen eller samtliga tre delar
samtidigt.
Spelning av enbart rytmdelen
Rytmdelen utgör själva grunden i varje autokomp. Ditt digitala
piano är försett med ett utbud av inbyggda rytmer, däribland
8-slag och vals. Gör på följande sätt för att spela den
grundläggande rytmdelen.
Rytmmönsternamn
8B t
2. Använd cl (10-knapps) för att välja önskat
rytmnummer.
• Se den separata ”Bilaga” för information om enskilda
rytmer.
3. Tryck på bo eller bl.
Detta startar rytmen.
Detta mönster ändras med varje slag.
4. Spela med till rytmen.
5. Tryck åter på bo för att stoppa rytmen.
SW-35
CDP200R_03_sw.fm
36 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時46分
Användning av autokomp
5. Ett nytt tryck på bp återgår till komp med enbart
Spelning av alla delar
rytm.
Autokomp med ackord
Spelning av ett ackord med vänsterhanden tillägger
automatiskt kompdelarna för bas och harmoni till den nu valda
rytmen. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du
spelar.
1. Starta spelning av autokompets rytmdel.
• Se ”Användning av synkroniserad start” på sidan SW-39 för
information om att starta autokomp så snart ett ackord
spelas.
• Det går att använda delningspunkten till att ändra
storleksomfånget för tangentbordsdelen för
ackompanjemang (sidan SW-13).
Val av ackordinmatningsläge
2. Tryck på bp.
Detta medger ackordinmatning på tangentbordet för
ackompanjemang.
Tangentbord för ackompanjemang
Det går att välja bland följande fem ackordinmatningslägen.
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED 3
• CASIO CHORD
• FULL RANGE CHORD
1. Håll bp intryckt tills valskärmen för
ackordinmatningsläge visas på skärmen.
Tänds
Ackordinmatningsläge
Cho r d
3. Spela ackorden på tangentbordet för
ackompanjemang.
Detta gör att autokompdelarna bas och harmoni läggs till
rytmdelen.
Ackord
(ingen melodi spelad)
Melodi
F3
#
Exempel: Tryck på D-F -A-C på tangentbordet för ackompanjemang
4
Ackompanjemang för ackordet D-F#-A-C (D7) ljuder.
4. Spela andra ackord med vänsterhanden medan
du spelar melodin med högerhanden.
SW-36
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskat
ackordinmatningsläge.
• Se den separata ”Bilaga” för information om varje
ackordinmatningsläge.
• Om du inte utför någon åtgärd när valskärmen för
ackordinmatningsläge uppträder återgår skärmen
automatiskt till den skärm som visades innan du höll bp
intryckt.
CDP200R_sw.book
37 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av autokomp
■ FINGERED 1, 2 och 3
Med dessa tre inmatningslägen ska du fingersätta ackord
med 3 eller 4 noter på tangentbordet för ackompanjemang.
Tänk på att vissa ackord spelas även om du inte fingersätter
den tredje eller fjärde noten.
Tangentbord för ackompanjemang
● FINGERED 1
Spela komponentnoterna för ackordet på
tangentbordet.
● FINGERED 2
Till skillnad från FINGERED 1 är en 6:e
b
inmatning ej möjlig. m7 eller m7 5 inmatas.
● FINGERED 3
Till skillnad från FINGERED 1 medger
denna inmatning av fraktionsackord där
den lägsta tangentnoten utgör basnot.
■ CASIO CHORD
Med CASIO CHORD kan du använda
förenklad fingersättning för att spela de
fyra typer av ackord som beskrivs nedan.
Tangentbord för ackompanjemang
CASIO CHORD fingersättning
Ackordtyp
Exempel
C (C dur)
Durackord
Bokstäverna ovanför tangentbordet
för ackompanjemang anger
ackordet som tilldelas varje tangent.
Ett tryck på en enskild tangent på
tangentbordet för ackompanjemang
i läget CASIO CHORD spelar
durackordet vars namn är markerat
ovanför tangenten. Alla tangenter
på tangentbordet för
ackompanjemang som är
markerade med samma
ackordnamn spelar exakt samma
ackord.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Cm (C moll)
Mollackord
Spela ett mollackord genom att på
tangentbordet för ackompanjemang
trycka på tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
en annan tangent till höger inom
samma del.
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
Sjundedelsackord
Spela ett sjundedelsackord genom
att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på
tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
två andra tangenter till höger inom
samma del.
C7 (C sjundedel)
Sjundedels mollackord
Spela ett sjundedels mollackord
genom att på tangentbordet för
ackompanjemang trycka på
tangenten som motsvarar
durackordet och samtidigt trycka på
tre andra tangenter till höger inom
samma del.
Cm7
(C sjundedels moll)
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
C C#D Eb E F F#G Ab A Bb B C C#DEb E F
• Vid spelning av ett mollackord, sjundedelsackord eller
sjundedels mollackord spelar det ingen roll om övriga
tangenter som trycks in är svarta eller vita.
■ FULL RANGE CHORD
I detta läge kan du använda hela
tangentbordet för att spela både ackord
och melodi.
Tangentbord för ackompanjemang / Tangentbord för melodi
SW-37
CDP200R_03_sw.fm
38 ページ
2008年11月12日 水曜日 午後2時35分
Användning av autokomp
Effektiv användning av autokomp
Mönstervariationer för autokomp
Använd följande metoder för att spela upptakt och
avslutningsmönster, att spela utfyllnadsmönster och spela
variationer av grundläggande autokompmönster.
■ Autokompvariation
Varje autokompmönster har ett grundläggande ”normalt
mönster” samt ett ”variationsmönster”.
1. Tryck på bm.
■ Utfyllnad för autokomp
Använd proceduren nedan för att spela ett utfyllnadsmönster
under framförandet.
• En ”utfyllnad” är en kort fras som spelas när du vill ändra
stämningen i ett stycke. Ett utfyllnadsmönster kan
användas för att skapa en länk mellan två melodier eller en
accent.
• Normalt mönster och variationsmönster har sina egna
unika utfyllnadsmönster.
● Utfyllnad för normalt mönster
1. Tryck på bl medan ett normalt mönster spelas.
Detta spelar en utfyllnad för det normala mönstret.
• Normalt mönster återtas efter att utfyllnadsmönstret är
avslutat.
Detta startar variationsmönstret.
Tänds
Tänds
2. Ett nytt tryck på bl återgår till normalt mönster.
Tänds
● Utfyllnad för variationsmönster
1. Tryck på bm medan ett variationsmönster
spelas.
Detta spelar en utfyllnad för variationsmönstret.
• Variationsmönster återtas efter att utfyllnadsmönstret
är avslutat.
Tänds
■ Upptakt för autokomp
Gör på följande sätt för att spela en upptakt på några takter.
1. Tryck på bk.
Detta startar upptaktsmönstret. Det normala mönstret
startas när upptaktsmönstret är avslutat.
• Ett tryck på bm medan upptaktsmönstret spelas gör att
variationsmönstret startas när upptaktsmönstret är
avslutat.
Tänds
■ Avslutning för autokomp
Gör på följande sätt för att spela en avslutning på ett par
takter.
1. Tryck på bn medan ett autokomp spelas.
Detta spelar ett avslutningsmönster och stoppar sedan
autokomp automatiskt.
Tänds
SW-38
B
CDP200R_sw.book
39 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av autokomp
■ Användning av synkroniserad start
Använd följande metod för att ställa in det digitala pianot på
att starta spelning av autokomp så snart du trycker på en
tangent.
1. Tryck på bn.
Detta aktiverar beredskapsläge för kompstart.
Blinkar
Justering av kompvolymen
Använd följande metod för att justera balansen mellan
volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för
autokomp.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”AcompVol” (sidan SW-6).
A c ompVo l
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (102. Spela ett ackord på tangentbordet.
knapps) för att justera kompvolymen.
Detta startar fullt delkomp (normal).
En av följande åtgärder kan utföras vid
synkroniseringsberedskap för att starta ett icke-normalt
mönster.
• Tryck på bk för att starta med ett upptaktsmönster.
• Tryck på bm för att starta med ett variationsmönster.
Ändring av autokomphastighet (tempo)
Använd följande metod för att ändra autokomphastigheten så
att den passar ditt sätt att spela.
1. Tryck på bq.
Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att
ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för
att ändra inställning i snabbare takt.
• Ett samtidigt tryck på w och q initialiserar
tempoinställningen i enlighet med den nu valda rytmen.
• När tempovärdet blinkar går det även att använda cl
(10-knapps) för att ändra det.
• Om du inte utför någon åtgärd under ett par sekunder
efter att tempoinställningsskärmen visats återgår
skärmen till vad som visades innan du tryckte på bq.
Användning av
direktförinställning
Direktförinställning innebär att det digitala pianot automatiskt
ställer in optimal ton, tempo och övriga inställningar i enlighet
med det valda rytmmönstret.
1. Håll bs intryckt tills skärmen för nuvarande ton
uppträder.
Detta tillämpar automatiskt direktförinställning i enlighet
med det nu valda rytmmönstret.
2. Spela ett ackord på tangentbordet.
Detta startar kompet automatiskt.
Blinkar
SW-39
CDP200R_sw.book
40 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av autokomp
Typnummer
Användning av
autoharmonisering
Typnamn
Beskrivning
1
Duet 1
Lägger till nära (åtskiljd med 2
till 4 grader) 1-notsharmoni
under melodinoten.
2
Duet 2
Lägger till öppen (åtskiljd med
mer än 4 till 6 grader)
1-notsharmoni under
melodinoten.
3
Country
Lägger till harmoni av
countrystil.
4
Octave
Lägger till noten från nästa lägre
oktav.
5
5th
Lägger till femtegradsnoten.
ackord (indikatorn ACCOMP tänds) (sidan
SW-36).
6
3-Way
Open
Lägger till 2-nots öppen harmoni
för totalt tre noter.
• Autoharmonisering kan inte användas när FULL
RANGE CHORD valts som ackordinmatningsläge. Välj
ett annat läge om du vill använda autoharmonisering.
7
3-Way
Close
Lägger till 2-nots sluten harmoni
för totalt tre noter.
8
Strings
Lägger till harmoni som är
optimal för strängar.
9
4-Way
Open
Lägger till 3-nots öppen harmoni
för totalt fyra noter.
10
4-Way
Close
Lägger till 3-nots sluten harmoni
för totalt fyra noter.
11
Block
Lägger till blockackordnoter.
12
Big Band
Lägger till harmoni av
storbandsstil.
Autoharmonisering lägger automatiskt till harmoni till noterna
som spelas med högerhanden, vilket ger melodin och
framförande ett fylligare ljud. Det går att välja mellan 12 typer
av autoharmonisering beroende på typen av musik som
spelas.
• Autoharmonisering styrs med samma knapp dk som
arpeggiator (sidan SW-54). Dessa två funktioner kan därför
inte användas samtidigt.
1. Tryck på bp för att möjliggöra autokomp med
2. Håll dk intryckt tills typnummer och typnamn
för autoharmonisering eller arpeggiator visas
på skärmen.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
Typnummer
Typnamn
Due t
1
3. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad typ av
autoharmonisering.
• 13 t.o.m. 102 är arpeggiatortyper (sidan SW-54). Välj
inte dessa vid användning av autoharmonisering.
Due t
4. Tryck på dk för att slå på autoharmonisering.
Harmoninoter läggs till melodin om du spelar ackord med
vänsterhanden och melodin med högerhanden.
• Tryck åter på dk för att slå av autoharmonisering.
S tGrPno
2
Tänd när på
SW-40
CDP200R_03_sw.fm 41 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時47分
Redigering av autokompmönster
4
7
bs
cl
bk bl bm bn bo bp
Använd metoderna i detta avsnitt för att redigera det digitala
pianots inbyggda rytmmönster för autokomp och därmed
skapa egna ”användarrytmer”.
• Det går att lagra upp till 10 användarrytmer i det digitala
pianots minne i rytmnumren 201 t.o.m. 210.
■ Redigeringsbara kompmönster och
instrumentdelar
Samtliga följande delar som bildar varje rytm som är tilldelat
ett rytmnummer går att redigera.
Kompmönster (upptakt, utfyllnad o.dyl.): 6 typer
Instrumentdelar (trumma, bas o.dyl.): 8 typer
Kompmönster
INTRO
NORMAL
NORMAL
FILL-IN
VARIATION
VARIATION
FILL-IN
ENDING
N
NF
V
VF
E
Knapp
1 Trumma
I-1
N-1
NF-1
V-1
VF-1
E-1
bp
2 Slagverk
I-2
N-2
NF-2
V-2
VF-2
E-2
3 Bas
I-3
N-3
NF-3
V-3
VF-3
E-3
4 Ackord 1
I-4
N-4
NF-4
V-4
VF-4
E-4
5 Ackord 2
I-5
N-5
NF-5
V-5
VF-5
E-5
6 Ackord 3
I-6
N-6
NF-6
V-6
VF-6
E-6
7 Ackord 4
I-7
N-7
NF-7
V-7
VF-7
E-7
8 Ackord 5
I-8
N-8
NF-8
V-8
VF-8
E-8
bk
bl
bl
bm
bm
bn
Knapp
•
•
•
•
•
•
•
Rytmnummer
Del på/av
Tonnummer
Volymnivå
Vänster-höger högtalarbalans (panorering)
Efterklangsdjup (efterklangssändning)
Kördjup (körsändning)
Att redigera och lagra ett autokomp
1. Välj numret på rytmen du vill redigera.
2. Tryck på 4.
I
Instrumentdelar
■ Redigeringsbart innehåll
Rytmnummer
Instrumentdel
Redigeringsbart
innehåll
Drm: Rh
Tänds
y
.
Kompmönster (blinkar)
Om meddelandet ”Err Mem Full” visas på skärmen ska du
anlita sidan SW-71 för information om åtgärder.
SW-41
CDP200R_03_sw.fm
42 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時48分
Redigering av autokompmönster
3. Tryck på en knapp från bk till bn för att välja
kompmönstret du vill redigera.
7. Redigera det övriga innehållet genom att trycka
på 7 för att visa skärmen för önskad
inställning.
Namnet på mönstret visas på skärmen.
D r m : Rh
y
• Vart tryck på 7 kretsar genom inställningarna som
visas nedan från 1 till 6.
• Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10-knapps) för
att ändra nu vald inställning.
• Du kan spela nuvarande inställningar för den
redigeringsbara delen genom att trycka på bo.
.
bm Vald variation
Mönster vald av varje knapp
bk: Upptakt
bl: Normal, normal utfyllnad
(Vart tryck skiftar mellan valen.)
bm: Variation, utfyllnad för variation
(Vart tryck skiftar mellan valen.)
bn: Avslutning
4. Tryck på bp för att välja instrumentdelen du vill
redigera.
Delnumret för den valda delen blinkar på skärmen.
Delar innehållande data
Blinkar: Del vald för redigering
Inställningstyp
Bildskärm Inställningar
1
Del på/av
Part
På/Av
2
Tonnummer*
Tone
001 - 653
3
Volymnivå
Vol.
000 - 127
4
Vänster-höger
Pan
högtalarbalans (panorering)
–64 - 0 - +63
5
Efterklangsdjup
(efterklangssändning)
Rvb
000 - 127
6
Kördjup (körsändning)
Cho.
000 - 127
* Instrumentdelarna 1 och 2 kan tilldelas enbart
trumsatstoner (inbyggda toner 654 till 670).
8. Upprepa steg 4 t.o.m 7 nödvändigt antal gånger
för att redigera önskade delar för mönstret som
valdes i steg 3.
Del 6 (ackord 3)
5. Tryck på bs.
Detta visar rytmnumret.
6. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja rytmnumret du vill tilldela
instrumentdelen som redigeras.
Olika rytmnummer tilldelas varje instrumentdel.
• Du kan spela datan för det nu valda rytmnumret genom
att trycka på bo.
• Alla åtta instrumentdelar i en upptakt (I-1 till 8) måste
ha samma rytmnummer. Om du t.ex. tilldelar rytm 003
till I-1 kommer 003 att automatiskt tilldelas även delarna
I-2 t.o.m. I-8. Om du sedan tilldelar t.ex. rytm 004 till del
I-2 kommer I-1 och alla övriga delar också att ändras till
004. Alla åtta delar i en avslutning (E-1 till E-8) måste
också ha samma rytmnummer.
SW-42
• Om du ändrar rytmnummer i steg 6 kommer det
redigeringsbara innehållet (1 t.o.m. 6 i tabellen ovan)
du senast ställde in i steg 7 i denna procedur att
överskrivas av inställningarna i den nyvalda rytmen.
9. Upprepa steg 3 t.o.m. 8 nödvändigt antal gånger
för att redigera önskade kompmönster (upptakt
till avslutning).
10. Tryck på 4.
Detta visar ett meddelande som frågar om du vill lagra
användarrytmen.
CDP200R_03_sw.fm
43 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時48分
Redigering av autokompmönster
11-1. Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för
att lämna utan att lagra.
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Tryck på knappen [+] hos cl (10-knapps) för att lämna
redigeringsproceduren.
11-2. Tryck på knappen [+] hos cl (10-knapps) för
att lagra datan.
Att radera lagrade data
Följande procedur kan inte utföras medan redigering av
autokomp (rytmredigering) pågår.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”DELETE” (sidan SW-6).
Blinkar
F u n k
8B t
• Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10-knapps) för
att välja önskat rytmnumret du vill lagra.
• Det går att redigera användarrytmnamnet. Använd
knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att
flytta markören till tecknet du vill ändra och använd
sedan [+] och [–] för att ändra tecknet.
DELETE
Använt minne (Enhet: Kbytes)
Återstående minneskapacitet
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Tryck på knappen cl (10-knapps) [6] (i).
Användarrytmnamn
Use 1
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (1012. Tryck på knappen cl (10-key) [7] (ENTER).
Detta visar ett meddelande som frågar om du vill lagra
användarrytmen.
• Tryck på knappen [+] hos cl (10-knapps) för att lagra
datan.
• Tryck på knappen [–] hos cl (10-knapps) för att
återställa skärmen som visades innan du tryckte på [7]
(ENTER).
knapps) för att välja användarrytmen du vill
radera.
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Su r e?
6. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES).
• Vid val av ett användarrytmnummer som redan
innehåller data ersätts den existerande datan av den
nya.
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [9] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
■ Lagring av rytmdata på en yttre apparat
• Det går inte att ändra tonen som är tilldelad klaviaturen
medan redigering av autokomp (rytmredigering) pågår.
• SD-minneskort (sidan SW-58)
• Dator (sidan SW-65)
SW-43
CDP200R_sw.book
44 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
7
bk bl bm bn bo bp
bq
Registerminnet låter dig lagra inställningar på det digitala
pianot (ton, rytm o.dyl.) för snabb återkallning vid behov.
Registerminnet förenklar framförandet av komplexa stycken
som kräver successiva ton- och rytmändringar.
Det går att förvara upp till 32 inställningar i registerminnet
samtidigt. cm och cn till cq används för inspelning.
cm
cn
co
cp
bs
cq
cl
cm
cmcn
cnco
cocp
cpcq
cq cr
dk
■ Exempel på registerlagring
Detta exempel lagrar datan i tabellen nedan för följande
inställningar i Bank 1.
• Ursprunglig melodiinställning lagrad i Inställning 1-1
• Andra melodiinställning lagrad i Inställning 1-2
• Tredje melodiinställning lagrad i Inställning 1-3
Inställning
1-1
Inställning
1-2
Inställning
1-3
Tonnummer
001
062
001
Rytmnummer
118
005
089
Tempo
080
140
089
■ Registerminnesdata
Det följande är en komplett lista över data som lagrats för en
inställning i registerminnet.
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Bank 1
Inställning Inställning Inställning Inställning
1-4
1-3
1-2
1-1
Bank 2
Inställning Inställning Inställning Inställning
2-4
2-3
2-2
2-1
.
.
Bank 8
.
.
.
.
.
.
.
.
Inställning Inställning Inställning Inställning
8-4
8-3
8-2
8-1
• Vart tryck på bankvalsknappen cm kretsar genom
banknumren från 1 till 8.
• Ett tryck på en knapp från cn till cq väljer motsvarande
område i nu vald bank.
SW-44
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tonnummer (huvud, lagring, delning)
Rytmnummer
Tempo
Autoharmonisering
Transponering
Delningspunkt
Anslagskänslighet
Oktavskifte
Ackordfingersättning
Kompvolym
Inställning av arpeggiator (på, av, typ)
Synkroniserad start
Efterklang (på, av, typ)
Kör (på, av, typ)
Böjningsomfång
Komp (på, av)
Arpeggiatorlås (på, av)
Lagring (på, av)
Delning (på, av)
Pedaleffekt
CDP200R_sw.book
45 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet
Att lagra en inställning i
registerminnet
1. Tryck på bs.
Att återkalla en inställning från
registerminnet
1. Tryck på cm för att välja banken som innehåller
Tänds
inställningen du vill återkalla.
Bank 6
Banknummer
2. Ställ in ton, rytm och andra poster du vill
inkludera i inställningen.
3. Tryck på cm för att välja önskad bank.
Vart tryck på cm kretsar genom banknumren.
2. Använd knapparna cn till cq för att välja
området vars inställning du vill återkalla.
Detta återkallar inställningen i registerminnet och utför
automatiskt inställningar på pianot därefter.
Inställning 6-1 återkallad
Reca l l
Bank 4
• Du kan även välja en bank genom att hålla cm intryckt
medan du använder siffertangenterna hos cl (10knapps) för att mata in banknumret.
4. Håll cr intryckt och tryck på en knapp från cn
till cq för att välja ett område.
Detta lagrar posterna du valde i steg 2 i tillämplig
inställning.
• Om inställningen ifråga redan innehåller data ersätts
den (raderas) av den nya inställningen.
Lagrad i Inställning 4-1
St ore
• Noter som klaviaturen nu ljuder kan upphöra om du
återkallar en inställning som orsakar en ändring i
oktavskifte (sidan SW-15). Undvik detta genom att antingen
välja en inställning som inte orsakar en ändring i oktavskifte
eller genom att hålla ned pedalen (vilket gör att noterna
som nu spelas hålls ut).
■ Lagring av registerdata på en yttre apparat
• SD-minneskort (sidan SW-58)
• Dator (sidan SW-65)
■ Bevaring av data i registerminnet
Efter lagring av data i registerminnet bevaras denna så länge
pianot är strömförsörjt. Datan i registerminnet raderas dock
om du kopplar ur nättillsatsen.
SW-45
CDP200R_sw.book
46 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Inspelning av din klaviaturspelning
8
br bs
bo bp
Inspelningsfunktionen gör det möjligt att spela in ditt
framförande.
Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning
Gör på följande sätt för att spela in allt du spelar på
klaviaturen.
1. Tryck på bs.
cl
cm cnco
cn cocp
cpcq
cq cr
4. Ställ in ton, rytm och andra inställningar du vill
använda.
5. Börja spela.
Inspelning startas så snart du börjar spela på klaviaturen.
• Det går att använda autokomp under spelning. I så fall
inspelas även autokompet.
6. Tryck på bo för att stoppa inspelning.
2. Tryck på 8.
Tänds
Tänds
Tänds
7. Tryck åter på bo för att avspela vad du just
3. Tryck åter på 8.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
Blinkar
Blinkar
SW-46
bt
spelat in.
Vart tryck på bo startar och stoppar avspelning.
CDP200R_sw.book
47 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Inspelning av din klaviaturspelning
8. Tryck på 8 två gånger för att lämna
Användning av spår för att
inspela och mixa delar
inspelningsläget.
Det går att indela en sång i enlighet av olika typer av delar
(instrument, vänster och höger hand o.dyl.) och inspela varje
del på ett specifikt spår. Det går att mixa upp till sex spår (det
ursprungliga spåret plus fem extra spår) till den slutliga
sången.
Försvinner
• Blinkandet på skärmen som visas i steg 3 blir snabbare
när den återstående minneskapaciteten för inspelning
blir färre än 100 noter.
• Den totala minneskapaciteten för inspelning är cirka
12.000 noter. Inspelning stoppas automatiskt när ingen
minneskapacitet för inspelning återstår.
• Vart tryck på 8 kretsar genom inställningarna nedan.
Du kan lyssna på den inspelade datan gång på gång
genom att trycka på bo i läget för
avspelningsberedskap.
Inspelning av
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Försvinner
Tänds
Blinkar
■ Att radera inspelade data
Efter steg 3 i proceduren ovan ska du hålla 8 intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Tr.Del?” visas
på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera datan eller [–]
(NO) för att makulera radering.
■ Angående spår
Spåren är numrerade från 1 till 6.
• Om du inte anger ett spårnummer för inspelning utförs
inspelning automatiskt på spår 1.
Utöver vad du spelar på klaviaturen inspelas även följande
information.
• Spår 1
Inställningar:
Tonnummer, rytmnummer, tempo, efterklang, kör, ackord,
inställning för lagring/delning, inställning för
autoharmonisering/arpeggiator
Operationer:
Pedal, ratt för tonhöjdsböjning, knapp INTRO,
knapp SYNCHRO/ENDING, knapp NORMAL/FILL-IN,
knapp VARIATION/FILL-IN
• Spår 2 till 6
Tonnummer, pedaloperation, användning av ratten för
tonhöjdsböjning
Inspelning på spår 1 till 6
1. Inspelning av den första delen på spår 1
Utför steg 1 t.o.m. 4 under ”Inspelning och avspelning av
klaviaturspelning” (sidan SW-46) för att spela in på spår 1.
Tänds
• Avslag av det digitala pianot under pågående
inspelning gör att eventuella data i inspelningsminnet
raderas.
• En ny inspelning ersätter (raderar) tidigare inspelat
innehåll.
■ Bevaring av data i inspelningsminnet
Efter lagring av data i inspelningsminnet bevaras denna så
länge pianot är strömförsörjt. Datan i inspelningsminnet
raderas dock om du kopplar ur nättillsatsen.
Tänds
2. Tryck på 8.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
Blinkar
Blinkar
B
SW-47
CDP200R_sw.book
48 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Inspelning av din klaviaturspelning
3. Tryck på en knapp från cn till cr för att välja
spårnummer för nästa spår som ska spelas in.
8. Tryck på 8 två gånger för att lämna
inspelningsläget.
Detta aktiverar inspelningsberedskap för det valda spåret.
Exempel: Spår 2
Blinkar
Försvinner
■ Att radera ett inspelat spår
Blinkar
• Om du vill använda en annan ton än den som valdes i
spår 1 ska du trycka på bt och sedan använda cl (10knapps) för att inmata tonnumret.
4. Tryck på bo.
Detta startar avspelning av vad du hittills spelat in på
övriga spår och inspelning av vad du nu spelar på
klaviaturen på det nu valda spåret. Spela de önskade
noterna på klaviaturen.
5. Tryck på bo för att stoppa inspelning.
• Tryck åter på bo för att avspela vad du just spelat in.
Vart tryck på bo startar och stoppar avspelning.
Efter steg 3 i proceduren ovan ska du hålla 8 intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Tr.Del?” visas
på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera spåret eller [–]
(NO) för att makulera radering.
Inspelning av två eller fler sånger
och val av en för avspelning
Det går att inspela upp till fem sånger (numrerade 1 till 5) i
minnet. Därefter kan du välja en specifik sång för avspelning.
1. Tryck på bs.
2. Tryck på 8.
Ett sångnummer visas i skärmens övre vänstra hörn i ett
par sekunder. Använd i detta läge cl (10-knapps) för att
ange numret på sången du vill inspela eller avspela.
Sångnumret försvinner om du inte utför någon åtgärd.
Exempel: Sång 2
6. Upprepa steg 2 t.o.m. 5 för att spela in på övriga
Pl a
spår.
y
No .
7. Tryck på bo efter avslutad inspelning på alla
spår.
• Detta startar avspelning av de inspelade spåren. Tryck
på bo för att stoppa eller starta om avspelning.
• I detta läge kan du slå av avspelning av specifika spår
med knapparna cm till cr. Ett tryck på knappen slår
avspelning av varje spår på (spårnumret visas) eller av
(spårnumret slocknar).
• Tryck på 8 om du vill utföra nyinspelning av ett spår.
Du återgår då till steg 2 i proceduren ovan. Enbart
spåren som är påslagna (visade) ovan spelas när du
utför nyinspelning.
Exempel: Spår 2 och 3 valda
3. Tryck på 8 för inspelning eller bo för
avspelning.
Tryck på bo för att stoppa inspelning eller avspelning.
4. Tryck på 8 två gånger för att lämna
inspelningsläget.
■ Att radera inspelade data
Efter steg 2 i proceduren ovan ska du hålla 8 intryckt (utan
att trycka på någon tangent) tills meddelandet ”Song Del?”
visas på skärmen. Tryck på [+] (YES) för att radera sången
eller [–] (NO) för att makulera radering.
Försvinner
SW-48
B
CDP200R_sw.book
49 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Inspelning av din klaviaturspelning
Inspelning medan du spelar med
till en inbyggd sång
5. Tryck på bp för att kretsa genom delarna i
ordningen nedan.
Detta avsnitt förklarar hur du kan spela med till och utföra
inspelning med en av pianots inbyggda sånger.
Inspelning för högerhand
● Följande operationer och inställningar spelas också in
tillsammans med din klaviaturspelning.
Tonnummer, sångnummer, pedaloperation, tempo,
efterklang, kör, inställning för lagring/delning, användning av
ratten för tonhöjdsböjning
• Inspelningsminnet rymmer blott en inspelning av
klaviaturspelning med en inbyggd sång. En ny inspelning
ersätter (raderar) tidigare inspelade data.
Inspelning för vänsterhand
Inspelning för båda händer
Exempel: Inspelning av vänsterhandens del
Blinkar
1. Tryck på br.
2. Tryck på 8.
Detta aktiverar avspelningsberedskap.
• Ställ i detta läge även in ton och tempo.
6. Tryck på bo för att starta avspelning av den
inbyggda sången samt inspelning.
Tänds
Spela med till den avspelade sången.
• Tryck på bo för att stoppa inspelning halvvägs.
7. Inspelning stoppas automatiskt när slutet av
3. Tryck åter på 8.
Detta aktiverar inspelningsberedskap.
den inbyggda sången nås.
Detta aktiverar avspelningsberedskap.
Blinkar
Tänds
Blinkar
8. Tryck på bo.
Detta startar avspelning av vad du spelat in.
• Vart tryck på bo startar och stoppar avspelning.
9. Tryck på 8 två gånger för att lämna
4. Använd cl (10-knapps) för att mata in
inspelningsläget.
sångnumret du vill tilldela inspelningen.
Försvinner
■ Att radera inspelade data
Efter steg 2 i proceduren ovan ska du hålla 8 intryckt tills
meddelandet ”Song Del?” visas på skärmen. Tryck på [+]
(YES) för att radera sången.
B
SW-49
CDP200R_sw.book
50 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Inspelning av din klaviaturspelning
Lagring av inspelade data på en
yttre apparat
Data som inspelats med pianot kan lagras på ett SDminneskort eller hårddisken på din dator. På ett SDminneskort lagras inspelade sångdata som en standard MIDIfil (formatet SMF 0).
■ Att lagra data på ett SD-minneskort
Se sidan SW-58.
■ Att lagra data på datorns hårddisk
Se sidan SW-65.
SW-50
CDP200R_sw.book
51 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
5
7
bs
bt
cl
cn cocp
co cp cqcr
cq cr
Ändring av skalan på klaviaturen
Använd metoderna i detta avsnitt för att ändra skalan
(stämningssystemet) på klaviaturen från den normala
jämntempererade till en annan skala som lämpar sig bättre för
sådant som indisk musik, arabisk musik, gamla klassiker
o.dyl.
Det går att välja bland 16 förinställda skalor eller justera
specifika noter för att skapa en önskad skala.
Användning av skalredigeraren
Skalredigeraren ger dig följande fyra alternativ för ändring av
skalan.
Skärmindikator
Finstämning av
skalan
Kvartston
Förinställd
”Fin”
”ScalMode”
”qUA”
”ScalMode”
”PrE”
”ScalMode”
Jämntempererat ”EqU”
”ScalMode”
Beskrivning
Ändrar
stämningsvärdet i steg
om 1 cent inom
omfånget +99 till –99
cent.
Sänker
stämningsvärdet med
–50 cent. Använd detta
alternativ för att sänka
noterna E och G i
skalan för arabisk
musik.
Använd detta alternativ
för att välja mellan ett
urval av förinställda
skalor.
Ändrar skalan till
standard
jämntempererad.
dk
1. Tryck på bs.
2. Tryck på 5 och 7 samtidigt.
S c a l Mo d e
3. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskat
skalredigeringsalternativ.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
efter att denna valskärm dykt upp kommer den
föregående skärmen att visas automatiskt.
4. Tryck på 5.
Nu kan du utföra en av nedanstående operationer för
skalredigering.
■ Finstämning av skalan
1. Tryck på tangenten vars not du vill ändra och
använd sedan knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att ändra stämningsvärdet.
2. Tryck därefter på 5 för att tilldela klaviaturen
denna skala.
Stämningsvärde
Tangent
F i n :C
Tangenten (-erna) vars noter ändrades tänds.
B
SW-51
CDP200R_sw.book
52 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
■ Kvartston
■ Förinställd
1. Tryck på tangenten vars not du vill ändra och
tryck sedan på knappen [–] hos cl (10-knapps)
1. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10-
för att sänka stämningsvärdet med –50 cent.
Återställ ursprunglig stämning genom att trycka
på [+].
2. Tryck därefter på 5 för att tilldela klaviaturen
knapps) för att välja önskad förinställd skala.
Tryck efter val av en skala på tangenten du vill
använda som rottangent (C till B).
2. Tryck därefter på 5 för att tilldela klaviaturen
denna skala.
denna skala.
Skalnamn
Stämningsvärde
Tangent
Pu r eM i n r
Qua : E
Nr.
01
Tangenten (-erna) vars noter ändrades tänds.
• Det går att utföra en kvartstonoperation utan att använda
skalredigeraren (sidan SW-51). Håll knappen 5 intryckt
och tryck på önskad tangent. Detta sänker klaviaturens
stämningsvärde med –50 cent. Om stämningsvärdet för
tangenten du tryckte in tidigare sänktes med –50 cent
kommer åtgärden ovan att höja värdet med +50 cent, d.v.s.
återställa dess ursprungliga värde.
Skalnamn
Bildskärm
Pure Major
PureMajr
02
Pure Minor
PureMinr
03
Pythagorean
Pythagor
04
Kirnberger 3
Kirnbrg3
05
Werckmeister
Wercmeis
06
Mean-Tone
MeanTone
07
Rast
Rast
08
Bayati
Bayati
09
Hijaz
Hijaz
10
Saba
Saba
11
Dashti
Dashti
12
Chahargah
Chaharga
13
Segah
Segah
14
Gurjari Todi
GujrTodi
15
Chandrakauns
Cndrkuns
16
Charukeshi
Carukesi
■ Jämntempererat
Välj detta alternativ för att ändra klaviaturens skala till
standard jämntempererad.
S c a l Mo d e
SW-52
CDP200R_sw.book
53 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Lagring av användarskalor
Det går att lagra upp till fyra egenhändigt inställda
”användarskalor” i minnet för senare återkallning.
■ Att lagra en användarskala
1. Tryck på bs.
2. Tryck på 5.
3. Håll cr intryckt och tryck på en knapp från cn
till cq för att välja ett område.
■ Att återkalla en användarskala
Användning av
musikförinställning
Val av en musikförinställning ändrar omedelbart det digitala
pianot till förinställda poster (ton, rytm, tempo o.dyl.) för att
spela sånger av olika genrer/kategorier. Ett tryck på en knapp
ställer in det digitala pianot så att sången ljuder exakt som du
vill ha den.
• Se den separata ”Bilaga” i detta instruktionshäfte för en
komplett lista över de 305 musikförinställningarna.
1. Håll bt intryckt tills indikatorn nedan dyker upp
på skärmen.
Förinställningsnummer
1. Tryck på bs.
Förinställningsnamn
I LoveHe r
2. Tryck på 5.
3. Använd knapparna cn till cq för att välja
användarskalan du vill återkalla.
Användning av en användarskala för
autokomp
Tänds
Gör på följande sätt för att tillämpa en användarskala till
autokomp.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”OTHER” (sidan SW-6).
Blinkar
OTHER
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
2. Använd cl (10-knapps) för att välja önskat
förinställningsnummer.
Detta ändrar inställning (ton, rytm o.dyl.) på pianot.
• I detta läge ställs det digitala pianot på beredskap för
synkroniserad start av autokomp (sidan SW-39).
• Ett tryck på br, bs eller bt återgår till skärmen som
visades innan du utförde steg 1 ovan.
3. Spela med till kompet på klaviaturen.
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”AcompScl”.
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja på eller av.
■ Lagring av data på en yttre apparat
• SD-minneskort (sidan SW-58)
• Dator (sidan SW-65)
■ Bevaring av data i användarskalminnet
Efter lagring av data i användarskalminnet bevaras denna så
länge pianot är strömförsörjt. Datan i användarskalminnet
raderas dock om du kopplar ur nättillsatsen.
SW-53
CDP200R_sw.book
54 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Användning av arpeggiator
Arpeggiatorn gör det möjligt att automatiskt spela ett
arpeggiomönster. Det finns 90 olika arpeggiomönster att välja
mellan för att matcha musiken som nu spelas.
• Arpeggiatorn styrs med samma knapp dk som
autoharmonisering (sidan SW-40). Dessa två funktioner
kan därför inte användas samtidigt.
1. Håll dk intryckt tills typnummer och typnamn
för autoharmonisering eller arpeggiator visas
på skärmen.
• Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder
kommer den föregående skärmen att visas automatiskt.
Typnummer
Typnamn
Due t
1
Typnummer
Typnamn
Beskrivning
13-30
Up (Upp)
Stigande
31-48
Down (Ned)
Fallande
49-66
U/D A
Upprepar mönstret och skiftar
mellan stigande och fallande
(typ A)
67-84
U/D B
Upprepar mönstret och skiftar
mellan stigande och fallande
(typ B)
85-102
Random
(Slumpvis)
Slumpvis arrangemang av
noterna för intrycka tangenter
3. Tryck på dk för att slå på arpeggiatorn.
Spela ett ackord på klaviaturen för att starta
arpeggiospelning.
• Tryck åter på dk för att slå av arpeggiatorn.
S t .GrPno
2. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja önskad arpeggiatortyp.
• 01 t.o.m. 12 är autoharmoniseringstyper (sidan
SW-40). Välj inte dessa vid användning av
arpeggiatorn.
Oktav
1... Använder de faktiska noter som spelas.
2... Använder de faktiska noter som spelas plus
samma noter en oktav ifrån.
4... Använder de faktiska noter som spelas plus
samma noter tre oktaver ifrån.
1U
p
1
Hastighet (antal arpeggionoter per slag)
Tänd när på
• Tempoinställning för arpeggiatorn är densamma som ställs
in för metronomen (sidan SW-10).
Uthållning av arpeggio (arpeggiatorlås)
Gör på följande sätt när du vill att arpeggiomönstret ska
fortsätta spela efter att du släppt tangenterna.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”OTHER” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Ar
p
egH l d
3. Tryck på knappen [+] hos cl (10-knapps) för att
välja inställningen ON.
SW-54
CDP200R_sw.book
55 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時23分
Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot
Radering av användarsångdata
Gör på följande sätt för att radera användarsångdata lagrade
som sångnumren 153 till 162.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”DELETE” (sidan SW-6).
Blinkar
DELETE
Använt minne (Enhet: Kbytes)
Radering av all data i det digitala
pianots minne
Använd följande procedur för att radera samplade ljud,
användarsånger och all annan data, utom inspelade sånger,
som nu förvaras i det digitala pianots minne.
• Denna procedur raderar även samplade ljuddata som
är skyddade (sidan SW-23). Vi rekommenderar att du
lagrar viktiga data på ett minneskort (sidan SW-56) eller
hårddisken på din dator (sidan SW-62).
• Denna operation raderar inte inspelade sångdata.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”DELETE” (sidan SW-6).
Blinkar
Återstående minneskapacitet
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Tryck på knappen cl (10-knapps) [6] (i) två
DELETE
Använt minne (Enhet: Kbytes)
gånger.
Användarsångnamn
USERSONG
Återstående minneskapacitet
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja användarsången du vill
radera.
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”All Data”.
Blinkar
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
Su r e?
Al l
Da t a
4. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering.
6. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES).
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [9] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
Su r e?
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES).
Efter avslutad radering visas ”Complete” på skärmen,
åtföljt av skärmen i steg 2 i proceduren ovan.
• Tryck på [–] (NO) eller [9] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
B
SW-55
CDP200R_sw.book
56 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av ett minneskort
5
7
bs
ck
cl
bo
Det digitala pianots öppning för SDminneskort gör det möjligt att lagra
inspelningsminnet och övriga data på ett
separat införskaffat SD-minneskort.
Att observera angående SDminneskort och kortöppningen
● Stödda SD-minneskort
Ditt digitala piano stöder bruk av minneskort på upp till 2 GB.
SD-minneskort med större kapacitet än så går inte att
använda. Anlita anvisningarna som medföljer SDminneskortet för information om dess kapacitet.
Användardata som kan lagras och laddas
Datatyp
Beskrivning
Filnamnsförlängning
Samplat ljud
(sidan SW-17)
Samplade ljuddata
TW7
DW7*1
Användarrytmer
(sidan SW-41)
Redigerad
autokompdata
AC7
Användarsånger
(sidan SW-27)
Sångdata importerad
från en yttre apparat CM2
(kan ej lagras på ett MID*2
SD-minneskort).
Inspelade sånger
(sidan SW-46)
Inspelade sångdata
SP7
SL7*3
Användarskaleminne
Redigerad skaldata
(sidan SW-51)
ST7
Registerinställningar
(sidan SW-44)
Inställningar för ton
och rytm
RM7
All data
Data ovan
AL7
*1: Samplade trumsatsljud
*2: Standard MIDI-fil (format 0, 1)
*3: Data inspelad med en inbyggd sång
• Använd enbart SD-minneskort. Vi kan inte garantera
korrekt drift med någon annan typ av minneskort.
SW-56
• Vid användning av ett SD-minneskort ska du noga följa
alla föreskrifter som medföljer kortet.
• SD-minneskort är försedda med en
skrivskyddsomkopplare som kan användas för att
förhindra oavsiktlig radering.
• Undvik att använda ett SD-minneskort under följande
förhållanden. Dessa förhållanden kan förvanska data
som lagrats på minneskortet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet och frätande gas.
• Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar och digitala störningar.
• Undvik att vidröra kontakterna på SD-minneskortet när
det sätts i eller tas ur pianot.
• Undvik att utföra några andra åtgärder på pianot eller ta
ur SD-minneskortet medan data lagras på eller
återkallas från SD-minneskortet. Detta kan förvanska
datan på kortet och skada kortöppningen.
• För aldrig in något utöver ett SD-minneskort i
kortöppningen. Detta skapar risk för felfunktion.
• Elektrostatisk laddning från dina fingrar eller SDminneskortet som tränger in i kortöppningen kan
orsaka fel på det digitala pianot. Slå i så fall pianot av
och sedan på igen.
• Ett SD-minneskort kan bli ganska varmt efter en längre
tid i kortöppningen. Detta är normalt och tyder inte på
fel.
CDP200R_sw.book
57 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av ett minneskort
Isättning och urtagning av ett SDminneskort
• Tänk på att SD-minneskortet måste vara rättriktat när
det sätts in i kortöppningen. Ett försök att trycka in
minneskortet i öppningen kan skada kortet och
öppningen.
1. Placera SD-minneskortet med ovansidan vänd
uppåt (så att den är synlig) och skjut försiktigt
in kortet i pianots kortöppning (dq) tills det
stoppas med ett klick.
Formatering av ett SD-minneskort
• Formatera SD-minneskortet på pianot innan det tas i
bruk.
• Före formateringsproceduren nedan ska du kontrollera
att SD-minneskortet inte innehåller data du vill bevara.
• Den formatering av SD-minneskort som görs av pianot
är en ”snabbformatering”. Formatera kortet på din
dator eller annan apparat om du vill försäkra att all data
på kortet raderas.
1. Sätt i SD-minneskortet du vill formatera i
pianots kortöppning.
• Kontrollera att skrivskyddsomkopplaren på SDminneskortet ej står i läget för skrivskydd.
2. Tryck på ck och 7 samtidigt.
Framsida
2. Tryck in SD-minneskortet i kortöppningen och
F o r ma t
3. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar bekräftelseskärmen för formatering.
släpp det sedan.
Kortet kopplas ur och stöts ut delvis. Dra kortet ut ur
öppningen.
Su r e?
4. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES).
Meddelandet ”Pls wait” visas på skärmen. Utför inte
någon åtgärd medan detta meddelande visas.
”Complete” visas på skärmen efter avslutad formatering.
• Tryck på [–] (NO) eller [9] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera formatering.
P l s wa i t
Comp l e t e
SW-57
CDP200R_sw.book
58 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av ett minneskort
Lagring av det digitala pianots
data på ett SD-minneskort
Gör på följande sätt för att lagra det digitala pianots data på
ett SD-minneskort.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill lagra
såsom beskrivs nedan.
Att lagra denna typ
av data
Gör detta
4. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att lagra denna data
Visa denna skärm
Samplat ljud
”SAv” ”SmplTone”
Användarrytm
”SAv” ”UserRhy.”
Inspelad sång
”SAv” ”Rec.Song”
Inspelad sång
(SMF 0 format)
”SAv” ”SMF 0”
Välj tonnumret för det samplade ljud
du vill lagra.
Användarskaleminne
”SAv” ”ScaleMem”
Registerdata
”SAv” ”Regist.”
Användarrytm
Välj rytmnumret för den
användarrytm du vill lagra.
All data
”SAv” ”All Data”
Inspelad sång
Välj sången du vill lagra och ställ det
digitala pianot på
avspelningsberedskap.
Samplat ljud
Användarskaleminne Tryck på bs och sedan 5.
Registerdata
All data
Välj en av det digitala pianots
inbyggda toner eller rytmer.
• Det går inte att lagra en användarsång (sångdata
laddad från en yttre apparat) på ett SD-minneskort.
• Se sidan SW-56 för information om datatyper.
2. Sätt i ett SD-minneskort i pianots kortöppning.
3. Håll ck intryckt tills knappen tänds.
• Tryck åter på ck för att makulera datalagring.
Exempel: Lagring av ett samplat ljud
Blinkar
Smp l T o n e
Lagring av en inspelning som gjordes medan du spelade med
till en inbyggd sång av formatet SMF 0 lagrar enbart vad du
spelade på klaviaturen.
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Blinkar
USERNAME
• Mata in filnamnet för datan som lagras. Använd
knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att
flytta markören till tecknet du vill ändra och använd
sedan [+] och [–] för att ändra tecknet.
• Ett tryck på [9] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [7] (ENTER).
6. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta lagrar datan på SD-minneskortet.
Comp l e t e
• Om det redan förekommer en fil med samma namn på
SD-minneskortet visas ett meddelande som frågar om
du vill överskriva den. Tryck på knappen cl (10knapps) [+] (YES) för att överskriva eller [–] (NO) eller
[9] (EXIT) för att makulera.
Re
SW-58
p
l ace?
CDP200R_sw.book
59 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av ett minneskort
• Det går att inmata följande tecken i ett filnamn.
0
A
K
U
(
1 2 3
B C D
L M N
V W X
) - ^
4
E
O
Y
{
5 6
F G
P Q
Z S
} @
7
H
R
&
~
8
I
S
_
`
9
J
T
'
• Det digitala pianot uppvisar tecknet ”~” som ”3”.
■ Lagringsplats för SD-minneskortdata (fil)
Proceduren ovan lagrar det digitala pianots data i mappen
benämnd ”MUSICDAT” på SD-minneskortet.
• Mappen ”MUSICDAT” skapas automatiskt när du
formaterar SD-minneskortet på det digitala pianot (sidan
SW-57).
• Om en fil lagras på något annat ställe än i mappen
”MUSICDAT” går det inte att återkalla, radera eller spela
filen på det digitala pianot. Det går inte heller att återkalla,
radera eller spela en fil som lagrats i en delmapp du skapat
inuti mappen ”MUSICDAT”.
• Meddelandet ”No File” visas på skärmen vid ett försök att
återkalla, radera eller spela en fil när det inte förekommer
någon fil i mappen ”MUSICDAT”.
Laddning av data från ett SDminneskort till det digitala
pianots minne
Gör på följande sätt för att ladda data från ett SD-minneskort
till det digitala pianots minne.
• Närhelst du kopierar en fil till ett SD-minneskort som
du senare tänker återkalla till det digitala pianot ska du
vara noga med att lagra filen i mappen ”MUSICDAT” på
kortet.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill ladda
såsom beskrivs nedan.
Att ladda denna typ
av data
Gör detta
Samplat ljud
Välj tonnumret för det samplade ljud
du vill ladda.
Användarrytm
Välj rytmnumret för den
användarrytm du vill ladda.
Användarsång
Välj sångnumret för sången du vill
ladda.
Inspelad sång
Välj sången du vill ladda och ställ det
digitala pianot på
avspelningsberedskap.
Användarskaleminne Tryck på bs och sedan 5.
Registerdata
All data
Välj en av det digitala pianots
inbyggda toner, sånger, rytmer el.dyl.
2. Sätt i SD-minneskortet som innehåller datan i
pianots kortöppning.
3. Håll ck intryckt tills knappen tänds.
• Tryck åter på ck för att makulera dataladdning.
4. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att ladda denna data
Visa denna skärm
Samplat ljud
”Lod” ”SmplTone”
Användarrytm
”Lod” ”UserRhy.”
Användarsång
”Lod” ”UserSong”
Inspelad sång
”Lod” ”Rec.Song”
Användarskaleminne
”Lod” ”ScaleMem”
Registerdata
”Lod” ”Regist.”
All data
”Lod” ”All Data”
SW-59
CDP200R_04_sw.fm
60 ページ
2008年5月30日 金曜日 午前10時41分
Användning av ett minneskort
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Blinkar
********
• Ett tryck på [9] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [7] (ENTER).
6. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att datan (filen) du vill ladda.
7. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta laddar datan till det digitala pianots minne.
Comp l e t e
• Om data redan lagrats i användarområdet där du
försöker ladda datan visas ett bekräftelsemeddelande
för överskrivning. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+]
(YES) för att överskriva eller [–] (NO) eller [9] (EXIT) för
att makulera.
Re
p
l ace?
Radering av data på ett SDminneskort
Gör på följande sätt för att radera lagrade data på ett SDminneskort.
1. Välj på det digitala pianot ut datan du vill radera
såsom beskrivs nedan.
Att radera denna
typ av data
Samplat ljud
Gör detta
Välj tonnumret för det samplade
ljudet.
Användarrytm
Välj rytmnumret för användarrytmen.
Användarsång
Välj sångnumret för
användarsången.
Inspelad sång
Välj sången och ställ det digitala
pianot på avspelningsberedskap.
Användarskaleminne Tryck på bs och sedan 5.
Registerdata
All data
Välj en av det digitala pianots
inbyggda toner eller sånger.
2. Sätt i ett SD-minneskort i pianots kortöppning.
3. Håll ck intryckt tills knappen tänds.
• Tryck åter på ck för att makulera dataradering.
4. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa en av inställningarna nedan.
• Det går även att använda [–] och [+].
Att radera denna
typ av data
Visa denna skärm
Samplat ljud
”dEL” ”SmplTone”
Användarrytm
”dEL” ”UserRhy.”
Användarsång
”dEL” ”UserSong”
Inspelad sång
”dEL” ”Rec.Song”
Användarskaleminne ”dEL” ”ScaleMem”
SW-60
Registerdata
”dEL” ”Regist.”
All data
”dEL” ”All Data”
CDP200R_sw.book
61 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Användning av ett minneskort
5. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Blinkar
********
• Ett tryck på [9] (EXIT) återgår till skärmen som visades
innan du tryckte på [7] (ENTER).
6. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja antal data (filer) du vill
radera.
7. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Detta visar bekräftelseskärmen för radering.
Su r e?
8. Tryck på knappen cl (10-knapps) [+] (YES).
• Tryck på [–] (NO) eller [9] (EXIT) istället för [+] (YES) för
att makulera radering.
Comp l e t e
Avspelning av data från ett SDminneskort
Gör på följande sätt för att avspela användarsångdata (sidan
SW-56) direkt från ett SD-minneskort.
• Närhelst du kopierar en fil till ett SD-minneskort som
du tänker spela på det digitala pianot ska du vara noga
med att lagra filen i mappen ”MUSICDAT” på kortet
(sidan SW-59).
1. Sätt i SD-minneskortet som innehåller datan i
pianots kortöppning.
2. Tryck på ck.
Detta visar filnumren och sångnamnen för den lagrade
datan på skärmen.
3. Använd cl (10-knapps) för att välja sången du
vill spela.
4. Tryck på bo.
Detta startar avspelning.
• Vart tryck på bo startar och stoppar avspelning.
Felmeddelanden för SDminneskort
Se sidan SW-71 för närmare detaljer om felmeddelanden för
SD-minneskort.
SW-61
CDP200R_sw.book
62 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Anslutning av yttre utrustning
7
cl
bp
Anslutning av en dator
Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte av MIDIdata. Det går att sända speldata från det digitala pianot till en
musikprogramvara på din dator eller sända MIDI-data från
datorn till det digitala pianot för avspelning.
Minimala datorsystemkrav
Det följande visar minimala datorsystemkrav för att kunna
sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att din dator
uppfyller dessa krav innan den ansluts till pianot.
• Operativsystem
Windows® XP (SP2 eller senare)*1
Windows Vista® *2
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 eller senare, 10.5.2 eller
senare)
*1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32-bits)
*2: Windows Vista (32-bits)
Anslutning av pianot till en dator
• Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig
anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning
av data.
1. Slå av pianot och starta sedan din dator.
• Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator!
2. När datorn är igång ska du använda en separat
inköpt USB-kabel för att ansluta den till pianot.
B kontaktdon
USB-kabel
(typ A-B)
Port USB på pianot
A kontaktdon
• USB-port
Datorns USB-port
• Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem på din dator.
3. Slå på pianot.
• Om detta är första gången du ansluter pianot till din
dator kommer drivrutinprogrammet som krävs för att
sända och mottaga data att installeras i datorn
automatiskt.
4. Starta nu musikprogramvaran på datorn.
SW-62
CDP200R_04_sw.fm
63 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後3時4分
Anslutning av yttre utrustning
5. Utför inställning av musikprogramvaran för att
välja ett av det följande som MIDI-anordning.
MIDI-inställningar
CASIO USB-MIDI : (För Windows Vista, Mac OS X)
USB-ljudenhet
: (För Windows XP)
Klaviaturkanal
• Anlita dokumentationen som medföljer
musikprogramvaran du använder för detaljer om val av
MIDI-anordning.
• Var noga med att först slå på pianot innan du startar
musikprogramvaran på datorn.
• Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget problem att
lämna USB-kabeln inkopplad när du slår av datorn och/eller
det digitala pianot.
• Detta digitala piano överensstämmer med General MIDI
Level 1 (GM).
• För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som gäller
sändning och mottagning av MIDI-data för detta digitala
piano kan du erhålla aktuell information från websajten vid
följande URL.
http://world.casio.com/
Klaviaturkanalen är den kanal som används för att sända data
från pianot till en dator. Du kan själv välja önskad kanal för att
sända data från pianot till datorn.
• Inställningsomfånget för klaviaturkanal är 01 till 16.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”MIDI” (sidan SW-6).
Blinkar
MIDI
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
Keybd Ch
3. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att ändra klaviaturkanal.
Styrkanaler
Styrkanalerna kan användas till att visa enbart noterna för en
specifik kanal (del) som skärmvägledning från den
notinformation om en sång som skickas från datorn.
■ Att välja styrkanaler
Bland de 16 tillgängliga kanalerna (numrerade 1 till 16) kan du
välja två valfria intilliggande kanaler (t.ex. 05 och 06) som
styrkanaler. Kanalen med det lägre numret är styrkanalen (L),
medan kanalen med det högre numret är styrkanalen (R). Val
av styrkanalen (R) ställer automatiskt in styrkanalen (L).
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”MIDI” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”Navi. Ch”.
Nav i .
Ch
4. Använd cl (10-knapps) för att välja styrkanal
(R).
Detta ställer automatiskt in nästa lägre kanalnummer som
styrkanal (L).
SW-63
CDP200R_sw.book
64 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Anslutning av yttre utrustning
■ Att slå av styrkanalens ljud och spela delen på
klaviaturen
Du kan slå av ljudet på en eller båda styrkanalerna och själv
spela den uteblivna delen på klaviaturen.
1. Tryck på bp för att välja kanalinställningen vill
slå av.
Vart tryck på bp kretsar genom inställningarna (1) till (4)
som beskrivs nedan.
• Om du slår av en kanal kan du spela den uteblivna
delen på klaviaturen med samma ton som kanalen du
slog av. Om du slår av båda kanalerna (alternativ (3))
ljuder det du spelar på klaviaturen med tonen för
styrkanal (R).
Lokalkontroll
Under datautbyte med en dator kan det ibland hända att du
inte vill att det digitala painot ska ljuda noterna du spelar på
det. Inställningen för lokalkontroll medger just detta.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”MIDI” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”Local”.
Vald kanalindikator visas.
Loca l
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att välja inställning av lokalkontroll.
Styrkanal (L)
Ljud
Styrkanal (R)
Skärmvägledning
Ljud
Skärmvägledning
(1) Enbart R
visad
{
×
×
{
(2) Enbart L
visad
×
{
{
×
(3) LR visad
×
{
×
{
(4) LR ej
visad
{
{
{
{
Komputgång
Aktivering av inställningen för komputgång gör att
autokompdata skickas till datorn.
1. Tryck på 7 och använd sedan knapparna cl
(10-knapps) [4] (u) och [6] (i) för att visa
”MIDI” (sidan SW-6).
2. Tryck på knappen cl (10-knapps) [7] (ENTER).
3. Använd knapparna cl (10-knapps) [4] (u) och
[6] (i) för att visa ”AcompOut”.
A c ompOu t
4. Använd knapparna [–] och [+] hos cl (10knapps) för att slå komputgång på eller av.
SW-64
CDP200R_04_sw.fm
65 ページ
2008年5月29日 木曜日 午後2時53分
Anslutning av yttre utrustning
Lagring och laddning av det
digitala pianots minnesdata
Det går att överföra samplade ljud, inspelade sånger och
övriga data i det digitala pianots minne till en dator för lagring.
Det går även att ladda standard MIDI-fildata (SMF) och
autokompdata som laddats ner från CASIO:s websajt till det
digitala pianot och därmed utöka antalet tillgängliga
sångbankssånger och autokompmönster.
Ett speciellt datahanteringsprogram krävs för att överföra data
till och från pianot.
• Då kompdatan är avsedd för andra modeller kan den låta
lite underlig när den spelas på denna modell.
• Laddade data i pianots minne raderas om strömmen
från nättillsatsen av någon anledning skärs av. Se till
att förvara en reservkopia av viktiga data genom att
lagra det på datorns hårddisk eller ett SD-minneskort.
Datatyper som stöds för dataöverföring
Samma typer av data som kan lagras på eller återkallas från
ett SD-minneskort (sidan SW-56) kan överföras till och från
pianot. Tänk på att inspelade sångdata kan överföras till en
dator endast i pianots inhemska format. Det går inte att lagra
inspelade sångdata på en dator som en standard MIDI-fil
(formatet SMF).
Nerladdning av datahanteraren
1. Gå till sajten CASIO WORLDWIDE vid följande
URL.
http://world.casio.com/
2. Välj på denna ett geografiskt område eller land.
3. Efter tillgång till sajten ska du manövrera till de
minimala datorsystemkrav som gäller
datahanteraren för denna produkt.
• Du bör finna en länk till information om datahanteraren
på produktinformationssidan gällande denna produkt.
Om du inte kan finna en sådan länk ska du använda
sökformen hos områdessajten där du befinner dig för
att mata in modellnamnet på produkten och söka efter
denna.
• Innehållet på sajten kan ändras utan föregående
meddelande.
4. Kontrollera att ditt datorsystem uppfyller de
minikrav som gäller för datahanteraren.
5. Ladda ner datahanteraren och dess
bruksanvisning till din dator.
6. Följ anvisningarna i bruksanvisningen du
laddade ner i steg 5 för installation och
användning av datahanteraren.
• Du kan ladda ner kompdata från systemet Internet Data
Expansion system hos CASIO MUSIC SITE
(http://music.casio.com/) och sedan ladda detta till det
digitala pianots minne. Det finns inga kompdata som är
specifikt avsedda för denna modell, så du bör använda
data för övriga modeller.
SW-65
CDP200R_sw.book
66 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Anslutning av yttre utrustning
Anslutning till ljudutrustning
Det digitala pianot kan anslutas till en separat inköpt stereo,
förstärkare, inspelningsutrustning, en portabel ljudspelare
eller annan ljudutrustning.
Utmatning av klaviaturens noter till
ljudutrustning
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning. Anslutningskablarna bör ha en
stereostandardkontakt i ena ändan och en kontakt som
lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra ändan.
• Slå av den yttre utrustningen före anslutning. Efter
anslutning ska du sänka volymnivån på både pianot
och den yttre utrustningen närhelst strömmen slås på
eller av.
• Slå efter anslutning på det digitala pianot och sedan
den yttre utrustningen.
• Sänk volymnivån på pianot om dess noter låter
förvrängda när de ljuder på den yttre utrustningen.
Stereostandardkontakt
Ljudutrustning, förstärkare
el.dyl.
Uttag PHONES/OUTPUT på pianot
Att spela yttre utrustning från pianot
Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för
anslutning. Anslutningskablarna bör ha en stereominikontakt i
ena ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen
som ska anslutas i andra ändan.
• Slå av pianot före anslutning. Efter anslutning ska du
sänka volymnivån på både pianot och den yttre
utrustningen närhelst strömmen slås på eller av.
• Slå efter anslutning på den yttre utrustningen och
sedan det digitala pianot.
• Sänk volymnivån på den yttre utrustningen om noterna
låter förvrängda när de ljuder på den yttre
utrustningen.
Uttag AUDIO IN på pianot
Portabel ljudspelare el.dyl.
Stereominikontakt
SW-66
CDP200R_sw.book
67 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Referens
Felsökning
Problem
Åtgärd
Medföljande tillbehör
Jag kan inte hitta något som borde finnas här.
Kontrollera noga inuti all förpackningsmaterial.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
Anslut nättillsatsen på rätt sätt (sidan SW-7).
Bildskärm
Uppvisade tangenter eller noter kvarblir på skärmen. En steglektion pågår och det digitala pianot väntar på att du ska spela
nästa not i sången. Makulera lektionen (sidan SW-30) för att förhindra
detta.
Skärminnehållet är synbart enbart rakt framifrån.
Detta beror på begränsningar i produktionsprocessen. Det tyder inte
på fel.
Ljud
Inget händer när jag trycker på en tangent.
• Justera inställning av huvudvolymen (sidan SW-8).
• Om det ej förekommer något samplat ljud i minnet spelas inget vid
tryck på en tangent när en ton i omfånget 671 till 675 är vald (sidan
SW-17).
Inget händer eller noterna spelas onormalt när jag
spelar noter på tangentbordets vänstra sida.
Tryck på bp för att koppla ur ackordinmatning på tangentbordet för
ackompanjemang (sidan SW-36).
Inget händer när jag startar autokomp.
• Med rytmerna 190 och 192 till 200 avges inget ljud förrän du spelar
ett ackord på tangentbordet. Försök spela ett ackord (sidan
SW-36).
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SW-39).
• Om ingen användarrytm är lagrad i minnet startas inte autokomp
vid ett tryck på bo då en rytm i omfånget 201 till 210 är vald (sidan
SW-41).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
Inget händer när jag startar avspelning av en
inbyggd sång.
• Det tar en stund efter ett tryck på knappen innan sången börjar
spelas. Vänta en stund tills sången startas.
• Kontrollera och justera inställning av sångvolymen (sidan SW-26).
• Om ingen användarsång är lagrad i minnet startas inte
sångavspelning vid ett tryck på bo då en sång i omfånget 153 till
162 är vald (sidan SW-27).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
Metronomen ljuder inte.
• Kontrollera och justera inställning av kompvolymen (sidan SW-39).
• Kontrollera och justera inställning av sångvolymen (sidan SW-26).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
Noterna fortsätter att ljuda.
Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar
på pianot (sidan SW-8).
Vissa noter skärs av medan de spelas.
Noter skärs av närhelst antalet noter som ljuder överstiger det
maximala polyfonivärdet 48 (24 för vissa toner). Det tyder inte på fel.
Se ”Maximal polyfoni” under ”Tonlista” i det separata ”Bilaga”.
Den volym- eller toninställning jag gjorde har
ändrats.
• Justera inställning av huvudvolymen (sidan SW-8).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
SW-67
CDP200R_sw.book
68 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Referens
Problem
Åtgärd
Den utmatade volymen ändras inte trots att jag
ändrar trycket på tangenterna.
• Ändra inställningen för anslagskänslighet (sidan SW-9).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
I vissa tangentbordsomfång låter volym och
tonkvalitet en aning annorlunda än i andra
tangentbordsomfång.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Med vissa toner ändras inte oktaverna vid ändarna
av tangentbordet.
Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel.
Tonhöjden i noterna matchar inte andra
kompinstrument eller låter underlig efter en längre
tids spelning med andra instrument.
• Kontrollera och justera inställning av transponering (sidan SW-14)
och stämning (sidan SW-14).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
Efterklangen i noterna tycks ändras plötsligt.
• Kontrollera och justera inställning av efterklang (sidan SW-13).
• Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla
inställningar på pianot (sidan SW-8).
Operation
När jag utför hoppning framåt eller bakåt sker
hoppningen med flera takter i taget istället för med
en takt.
När sångavspelning är stoppad eller när en steglektion pågår utförs
hopp framåt och bakåt i frasenheter (sidan SW-25).
Ton, rytm och andra inställningar återställs till sina
grundinställningar när det digitala pianot slås på.
Det digitala pianots inställningar återställs närhelst du slår av
strömmen, men det går att lagra dina inställningar i registerminnet för
senare återkallning (sidan SW-44).
Datoranslutning
Det går inte att utbyta data mellan det digitala pianot
och en dator.
SW-68
• Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till det digitala pianot och
datorn och att enheten är korrekt vald med inställningarna för
datorns musikprogramvara (sidan SW-62).
• Slå av pianot och lämna sedan musikprogramvaran på din dator.
Slå sedan på pianot och starta om musikprogramvaran på din
dator.
CDP200R_04_sw.fm
69 ページ
2008年11月12日 水曜日 午後2時33分
Referens
Tekniska data
Modell
Tangentbord
Anslagskänslighet
Maximal polyfoni
CDP-200R
Pianotangentbord med 88 tangenter
3 typer, av
48 noter (24 för vissa toner)
Toner
Inbyggda toner
670
Samplingstoner
Upp till 8 (Melodisampling: 5, Trumsampling: 3)*
Upp till 10 sekunder
Funktioner
Lagring, delning
Efterklang
1 till 10, av
Kör
1 till 5, av
Metronom
Slag per takt
0, 2 till 6
Tempoomfång
30 till 255
Sångbank
Inbyggda sånger
152
Användarsånger
Upp till 10*
Steglektion
Lektioner
4 (Listen (lyssna), Watch (titta), Remember (memorera), Auto)
Lektionsdel
L, R, LR
Funktioner
Musikutmaning
Repetering, röstfingersättningsguide, notguide, bedömning av framförande
20 noter
Autokomp
Inbyggda rytmer
Användarrytmer
Register
Inspelning
Tangentbordsspelning
200
Upp till 10 (kompredigering)*
32 (4 inställningar × 8 bankar)
Realtidsinspelning, avspelning
5 sånger, 6 spår
Medspelning till en inbyggd
sång
1 sång (L, R, LR)
Minneskapacitet
Cirka 12.000 noter (totalt för 6 sånger)
Övriga funktioner
Transponering
±1 oktaver (–12 till +12 halvtoner)
Oktavskifte
Övre/Undre ±2 oktaver
Stämning
A4 = ca. 440 Hz ±100 cent
Skalstämning
Skalfinstämning, kvartston, förinställda skalor
Musikförinställning
305
Direktförinställning
200
Autoharmonisering
12 typer
Arpeggiator
90 typer
MIDI
Mottagning av 16 multi-timbre, normen GM Level 1
Funktion för musikinformation
Ton, rytm, sångbank, nummer och namn; notplansbeteckning, fingersättning,
pedaloperation, tempo, takt- och slagnummer, ackordnamn o.s.v.
Ratt för tonhöjdsböjning
Omfång för tonhöjdsböjning
0 till 12 halvtoner
SD-minneskort
B
Stödda SD-minneskort
Högst 2 GB
Funktioner
SMF-avspelning, fillagring, filåterkallning, filradering, kortformatering
SW-69
CDP200R_sw.book
70 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Referens
In/utgångar
USB-port
TYPE B
Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE
Standardkontakt (uthållning, sostenuto, soft, rytmens start/stopp)
Hörlurs/utgångsuttag
Stereostandardkontakt
Utimpedans: 20 Ω, utspänning: 1,5 V (RMS) MAX
Ljudingång
Stereominikontakt
Inimpedans: 40 kΩ, ingångskänslighet: 200 mV
Mikrofoningång
Standardkontakt
Inimpedans: 3 kΩ, ingångskänslighet: 10 mV
Strömuttag
12 V likström
Strömförsörjning
Nättillsats
Högtalare
Uteffekt
AD-12
(12 cm × 6 cm oval) × 2
8W+8W
Strömförbrukning
12 V = 18 W
Mått
133,3 × 27,8 × 13,3 cm
Vikt
Cirka 12,0 kg
• Rätten till ändring av utformning och tekniska data förbehålles utan föregående meddelande.
* Datan lagras i ett delat minnesområde med en total kapacitet på cirka 320 Kbytes (1 Kbyte = 1.024 bytes).
Driftsföreskrifter
Var noga med att läsa och observera nedanstående driftsföreskrifter.
■ Placering
Undvik att placera produkten på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller bildstörningar på en
närbelägen apparat.
■ Underhåll
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemiska lösningar för rengöring av produkten.
• Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan
ordentligt före rengöring.
■ Medföljande och extra tillbehör
Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och
personskador.
■ Svetslinjer
Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är ”svetslinjer” som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig
inte om sprickor eller repor.
■ Etikett för musikinstrument
Var medveten om din omgivning när du använder produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå som kan
störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på kvällen.
SW-70
CDP200R_sw.book
71 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Referens
Felmeddelanden
Skärmmeddelande
Orsak
Åtgärd
Err CardFull
Otillräckligt med ledigt utrymme på SD-minneskortet.
• Radera överflödiga filer på SD-minneskortet för att
skapa utrymme för nya (sidan SW-60).
• Använd ett annat SD-minneskort.
Err Card R/W
SD-minneskortet är skadat.
Använd ett annat SD-minneskort.
Err Convert
Radera vissa eller samtliga följande användardata i
Det finns otillräckligt med tillgängligt minne för att
lagra inspelade data på ett SD-minneskort i filformatet minnet för att skapa utrymme för nya.
Samplade ljud (sidan SW-16), användarrytmer (sidan
SMF 0.
SW-41), användarsånger (sidan SW-27)
Err Exist
Ett samplat trumsatsljud kan inte kopieras (sidan
SW-21) till en klaviaturtangent då denna tangent
redan är tilldelad ett samplat ljud.
• Radera det samplade ljud som nu är tilldelat
tangenten dit du vill kopiera (sidan SW-21).
• Kopiera det samplade ljudet till en annan tangent som
ännu inte är tilldelad ett samplat ljud.
Err Format
1. SD-minneskortets format är inte kompatibelt med
detta piano.
1. Formatera SD-minneskortet (sidan SW-57).
2. SD-minneskortet är skadat.
2. Använd ett annat SD-minneskort.
Err Limit
Tonnumret du valde innan sampling startades är
redan tilldelat det maximalt tillåtna antalet åtta
samplade ljud.
• Radera ett eller flera av de samplade ljud som nu är
tilldelade tonnumret (sidan SW-21).
• Välj ett tonnummer som är tilldelat färre än åtta
samplade ljud (sidan SW-19).
Err Mem Full
1. Otillräckligt med tillgängligt minne för att avspela
sångdata från ett SD-minneskort.
Radera vissa eller samtliga följande användardata i
minnet för att skapa utrymme för nya.
Samplade ljud (sidan SW-16), användarrytmer (sidan
SW-41), användarsånger (sidan SW-27)
2. Otillräckligt med minne för att utföra sampling eller
redigering av autokomp.
Err No Card
1. SD-minneskortet är felaktigt isatt i kortöppningen.
1. Ta ur minneskortet och sätt i det på rätt sätt (sidan
SW-57).
2. SD-minneskortet togs ur medan en
korttillgångsoperation pågick.
2. Ta aldrig bort ett SD-minneskort från kortöppningen
medan en korttillgångsoperation pågår.
Err No Data
Inga data förekommer i det valda användarområdet
(ton, rytm, sångnummer el.dyl.).
Välj ett användarområde i pianot som innehåller data.
Err No File
Det finns ingen mapp benämnd ”MUSICDAT” på SDminneskortet.
• Använd en dator för att skapa en mapp benämnd
”MUSICDAT” på SD-minneskortet (sidan SW-59).
• Formatera SD-minneskortet på det digitala pianot
(sidan SW-57).
Err NotSMF01 Du försöker avspela sångdata av SMF Format 2.
Det går enbart att avspela SMF Format 0 eller 1.
Err Protect
1. SD-minneskortet är skrivskyddat.
1. Ställ SD-minneskortets skrivskyddsomkopplare i ett
läge som medger lagring.
2. Samplade ljud (tonnummer 671 till 678) är
skyddade.
2. Häv skyddet för en eller flera samplade ljud så att de
kan överskrivas eller raderas.
Err ReadOnly
Du försöker lagra en fil med samma namn som en
existerande fil avsedd blott för läsning.
• Lagra filen på ett annat kort eller under ett annat
namn.
• Avlägsna läsegenskapen hos den existerande filen på
SD-minneskortet och försök igen.
• Använd ett annat SD-minneskort.
Err SizeOver
1. Sångdatan på SD-minneskortet är för stor för
avspelning.
1. Detta piano kan avspela sångdatafiler med en
maximal storlek på cirka 320 Kbytes.
2. Redigering av autokomp kan inte utföras då datan
för kompmönstret eller instrumentdelen är för stor.
2. Välj ett annat kompmönster eller instrumentdel.
Err WrongDat 1. Datan på SD-minneskortet är förvanskad.
—
2. Datan på SD-minneskortet är en av typ som inte
stöds av detta piano.
SW-71
CDP200R_sw.book
72 ページ
2008年5月26日 月曜日 午後2時11分
Referens
Sånglista
SONG BANK
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
SW-72
WORLD
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
LONG LONG AGO
ON TOP OF OLD SMOKEY
SAKURA SAKURA
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
COME BIRDS
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
MY BONNIE
HOME SWEET HOME
AURA LEE
HOME ON THE RANGE
ALOHA OE
SANTA LUCIA
FURUSATO
GREENSLEEVES
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
THE MUFFIN MAN
LONDON BRIDGE
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
ANNIE LAURIE
BEAUTIFUL DREAMER
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR
HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
LITTLE BROWN JUG
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
YANKEE DOODLE
MY OLD KENTUCKY HOME
SZLA DZIEWECZKA
TROIKA
WALTZING MATILDA
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
OH! SUSANNA
CAMPTOWN RACES
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
TURKEY IN THE STRAW
JAMAICA FAREWELL
EVENT
SILENT NIGHT
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
PIANO/CLASSICS
MARY HAD A LITTLE LAMB
LE CYGNE FROM ”LE CARNAVAL DES ANIMAUX”
JE TE VEUX
SONATA op.13 ”PATÉTIQUE” 2nd Mov.
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
HEIDENRÖSLEIN
AIR FROM ”SUITE no.3”
SPRING FROM ”THE FOUR SEASONS”
HABANERA FROM ”CARMEN”
BRINDISI FROM ”LA TRAVIATA”
HUNGARIAN DANCES no.5
MINUET IN G MAJOR
MUSETTE IN D MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
ARABESQUE (BURGMÜLLER)
CHOPSTICKS
DECK THE HALL
ODE TO JOY
AVE MARIA (GOUNOD)
SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
RÊVERIE
GYMNOPÉDIES no.1
GOING HOME FROM ”FROM THE NEW WORLD”
FÜR ELISE
TURKISH MARCH (MOZART)
SONATA op.27 no.2 ”MOONLIGHT” 1st Mov.
ETUDE op.10 no.3 ”CHANSON DE L’ADIEU”
THE ENTERTAINER
WEDDING MARCH FROM ”MIDSUMMER NIGHT’S
079
DREAM”
080
AMERICAN PATROL
081
FRÖHLICHER LANDMANN
082
LA CHEVALERESQUE
083
SONATA K.545 1st Mov.
084
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
085
VALSE op.64 no.1 ”PETIT CHIEN”
086
LIEBESTRÄUME no.3
087
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
088
CANON (PACHELBEL)
089
SERENADE FROM ”EINE KLEINE NACHTMUSIK”
090
MARCH FROM ”THE NUTCRACKER”
091
INVENTIONEN no.1
092
PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
093
SONATINA op.20 no.1 1st Mov.
094
HUMORESKE (DVO ÁK)
095
DOLLY’S DREAMING AND AWAKENING
096
LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
097
ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
098
TRÄUMEREI
099
MAPLE LEAF RAG
100
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
EXERCISE
101 - 150 EXERCISE I / II / III
DEMO TUNES
151 - 152 DEMO TUNES
USER SONGS
153 - 162 USER SONGS
Root
m6
6
69
dim7
mM7
madd9
add9
7sus4
7b5
m7b5
M7
m7
7
sus2
sus4
aug
C
#
C /(Db)
D
(D#)/Eb
E
F
F#/(Gb)
G
(G#)/Ab
A
(A#)/Bb
B
73 ページ
dim
m
M
Chord
Type
Ackordtabell
CDP200R_04_sw.fm
2008年5月29日 木曜日 午後3時5分
Referens
SW-73
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
O (MSB only)
O
O *3
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O *2
O
O
X
O *4
O *4
O *4
X
66
67
91
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH V =**
0 - 127
0 - 127 *1
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Default
Changed
Recognized
Basic
Channel
Transmitted
MIDI Implementation Chart
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
**: inget samband
Remarks
Version : 1.0
76 ページ
Function
Model: CDP-200R
CDP200R_05_sw_MIDI.fm
2008年5月30日 金曜日 午前10時44分
:True #
: Clock
: Commands
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Aux
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
Messages
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O *6 *7
O 0 - 127
O
O
O
O
O *3
O
O
O (MSB only)
O
O *3
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0.8nH V =**
0 - 127
0 - 127 *1
Sostenuto
Soft pedal
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Remarks
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Beror på tonen.
RPN: Känslighet för tonhöjdsböjning
RPN: Känslighet för tonhöjdsböjning, finstämning, grovstämning
I enlighet med inställning för pedaleffekt.
Universella systemexklusiva meddelanden:
Huvudfinstämning, huvudgrovstämning, efterklangstid, Körtyp
*6: Universella systemexklusiva meddelanden:
GM system på/av, GM2 system på, huvudvolym, huvudfinstämning, huvudgrovstämning, efterklangstid, Körtyp, Körmoduleringsgrad
*7: Systemexklusivt meddelande för denna modell
• För detaljer om fotnötterna 2, 3, 5, 6, 7 ska du anlita MIDI Implementation vid http://world.casio.com/.
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O *5
O 0 - 127
O *4
O *4
X
O
O *2
X
O
66
67
91
93
100, 101
120
121
System
Common
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
O
X
O *2
O
O
X
O *4
O
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0
0 - 127
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
1
1 - 16
Default
Changed
Recognized
Basic
Channel
Transmitted
Version : 1.0
2 ページ
Function
Model: CDP-200R
CDP200R_sw_Cover1-4.fm
2008年5月29日 木曜日 午後2時35分
CDP200R_sw_Cover1-4.fm
1 ページ
2008年11月6日 木曜日 午後6時21分
SW
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata ”Säkerhetsföreskrifter” innan
pianot tas i bruk för första gången.
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
C
MA0811-B
CDP200RSW1B
CDP200RSW1B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement