Casio PX-500L Handbok

Casio PX-500L Handbok
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
Bevara all information för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga det separata
“Säkerhetsföreskrifter” innan pianot tas i
bruk för första gången.
PX500L-SW-1
Viktigt!
Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.
• Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna för
eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på
nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-12.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000
North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.
Detta märke är giltigt endast i EU-länder.
Bevara all information för framtida referens.
414A-SW-002A
Innehåll
Allmän översikt .................... SW-2
Övriga inställningar ........... SW-22
Fastsättning av nothäftesställningen ....... SW-2
Ändring av anslagskänslighet ................ SW-22
Avspelning av alla låtar i
musikbiblioteket ....................................... SW-3
Ändring av pianots stämning ................. SW-22
Anpasssning av pianots tonhöjd till
ett annat instrument ............................... SW-22
Strömförsörjning.................. SW-4
Att slå av tangentljusen ......................... SW-23
Användning av nättillsatsen ..................... SW-4
Användning av MIDI .............................. SW-23
Utökning av valen i musikbiblioteket ..... SW-24
Anslutningar ......................... SW-5
Anslutning av hörlurar .............................. SW-5
Felsökning .......................... SW-25
Anslutning till uttagen PEDAL ................. SW-5
Tekniska data ..................... SW-26
Att spela med olika toner .... SW-6
Val och spelning av en ton ....................... SW-6
Driftsföreskrifter................. SW-27
Val av huvudtoner och variationstoner .... SW-6
Val av en GM ton eller trumsats .............. SW-6
Användning av toneffekter ....................... SW-7
Tabell över inställningar
med knappen CONTROL ... SW-27
Lagring av två toner ................................. SW-8
Tilldelning av olika toner till vänster och
höger sida av tangentbordet .................... SW-9
Bilaga ........................................A-1
Tonlista ........................................................ A-1
Användning av pianots pedaler ............... SW-9
Rytmlista ..................................................... A-2
Användning av den inbyggda
metronomen ........................................... SW-10
Sånglista ..................................................... A-2
Spelning av rytmer.............. SW-11
Tabell över fingersatta ackord .................... A-5
Användning av automatiskt
ackompanjemang (autokomp) ............... SW-12
Lista över trumtilldelning ............................. A-3
MIDI Implementation Chart
Att lära sig spela låtar i
musikbiblioteket................. SW-16
Att spela en låt i musikbiblioteket .......... SW-16
Att öva med tangentljusen ..................... SW-16
Inspelning i och avspelning
av sångminnet .................... SW-19
Inspelning av tangentbordsspelning ...... SW-20
Avspelning av sångminnet ..................... SW-21
Radering av data i sångminnet .............. SW-21
414A-SW-003A
Företags- och produktnamn som omnämns i
detta instruktionshäfte kan vara registrerade
varumärken tillhörande respektive företag.
SW-1
Allmän översikt
Baksida
Fastsättning av nothäftesställningen
För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra på klaviaturens
ovansida såsom visas på bilden.
1
2
Vänster sida
3
4
5
6
H
7
8 9
0 A B C D E
F
G
I
J
L M
K
ANM.
CONTROL
• Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en
illustration över pianots konsol som visar de knappar
och övriga reglage som ska användas.
REVERB
CHORUS
SW-2
414A-SW-004A
Allmän översikt
1
Pedaluttag (PEDAL DAMPER)
C
Musikbiblioteksknapp, Rytmknapp
(MUSIC LIBRARY, RHYTHM)
2
Pedaluttag (PEDAL SOFT/SOSTENUTO)
3
Strömbrytare (POWER)
D
Knapp för vänster/spår 1 Knapp för höger/
spår 2 (LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK 2)
4
Likströmsingång (DC 12V)
E
Sångminnesknapp (SONG MEMORY)
5
MIDI-uttag (MIDI OUT/IN)
F
Metronomknapp (METRONOME)
6
Hörlursuttag (PHONES)
G
Bildskärm
7
Volymreglage (VOLUME)
H
Tonknappar (TONE)
8
Styrknapp (CONTROL)
I
Tempoknappar (TEMPO)
9
Efterklang körknapp (REVERB CHORUS)
J
0
Knapp för enkel spelning,
Upptakts/avslutningsknapp
(EASY, INTRO/ENDING)
Sång/rytmvalsknappar
(SONG/RHYTHM SELECT)
K
Slagknappar (BEAT)
L
Variationsknapp (VARIATION)
M
Delningsknapp (SPLIT)
A
B
Knapp för normal spelning,
Knapp för synkroniserad start/utfyllnad
(NORMAL, SYNCHRO/FILL-IN)
Spel/stoppknapp, Start/stoppknapp
(PLAY/STOP, START/STOP)
ANM.
• Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte.
Avspelning av alla låtar i musikbiblioteket
Gör på följande sätt för att avspela låtarna i musikbiblioteket i ordningsföljd.
1
Håll knappen MUSIC LIBRARY intryckt och tryck samtidigt på START/STOP.
2
Tryck åter på START/STOP för att stoppa avspelning.
414A-SW-005A
• Indikatorlampan MUSIC LIBRARY tänds och avspelning i ordningsföljd av låtarna i musikbiblioteket startas.
• Det går att spela med till låtarna i musikbiblioteket om så önskas. Tonen som används för tangentbordet är den
som är förinställd för musikbibliotekslåten som nu spelas.
SW-3
Strömförsörjning
Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det
till ett vanligt vägguttag.
Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från
vägguttaget när det digitala pianot inte används.
Alarm om påslagen ström
Tangenterna tänds för att upplysa dig om att
strömmen är påslagen om ingen åtgärds utförts på
cirka 6 minuter. Inget ljud avges dock, utan endast
tangenterna tänds. Tryck så fall på valfri knapp eller
tangent för att slå av alarmet.
Användning av nättillsatsen
Använd endast den nättillsats som specifikt anges för
detta digitala piano.
Specificerad nättillsats: AD-12
Att slå av alarm om påslagen ström
1
[Vänster sida]
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
samtidigt på en av tangenterna som visas
nedan.
Uttag DC 12V
Off (Av)
Nättillsats AD-12
On (På)
Vägguttag
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
VIKTIGT!
• Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller
urkoppling av nättillsatsen.
• Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids
användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
SW-4
414A-SW-006A
Anslutningar
VIKTIGT!
• Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa reglaget
VOLUME på det digitala pianot och volymreglaget på
den yttre utrustningen på en relativt låg nivå. Justera
sedan volymnivån efter avslutad anslutning.
Anslutning av hörlurar
Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget
PHONES på det digitala pianot. Detta skär av ljudet
från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan
öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ
inte in en alltför hög volymnivå vid användning av
hörlurar då detta kan orsaka hörselskador.
Anslutning till uttagen PEDAL
Beroende på vilken effekt du vill att pedalen (SP-3)
ska utföra ska denna anslutas till uttaget PEDAL
DAMPER eller PEDAL SOFT/SOSTENUTO på det
digitala pianot. För att kunna använda båda uttagen
samtidigt måste du införskaffa en annan pedal.
Se “Användning av pianots pedaler” på sidan SW-9
för närmare detaljer om användning av en pedal.
[Baksida]
Uttag PEDAL
[Vänster sida]
Uttag PHONES
SP-3
Hörlurar
Tillbehör och extra utrustning
Använd endast de tillbehör och extra utrustning som
specifikt anges för detta digitala piano. Användning
av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar
och personskador.
414A-SW-007A
SW-5
Att spela med olika toner
4
Val och spelning av en ton
Ditt piano är försett med följande inbyggda tontyper.
Huvudtoner
15
Variationstoner
15
GM toner
128
Trumsatser
10
• Detta väljer den variationston som är tilldelad
var och en av knapparna TONE.
Exempel: MARIMBA
• Se Tonlista på sidan A-1 för detaljer om den
variationston som tilldelats varje knapp.
5
Val av huvudtoner och
variationstoner
Strömbrytare POWER
Använd reglaget VOLUME för att justera
volymnivån.
2
• Ställ volymen på en relativt låg nivå innan
spelning startas.
Utför nedanstående procedur för att tilldela en av
pianots 128 GM toner eller 10 trumsatser till
knappen GM TONES. Efter tilldelning av en GM ton
kan denna väljas genom att blott trycka på knappen
GM TONES. Du kan dessutom tilldela en andra GM
ton eller trumsats som variationston för knappen
GM TONES. Se ”Val av variationston för knappen
GM TONES” på sidan SW-8.
1
Tryck på en av de 15 knapparna TONE för
att välja önskad ton.
3
Skifta mellan huvudton (indikatorlampan
VARIATION släckt) och variationston
(indikatorlampan VARIATION tänd) genom
att trycka på knappen VARIATION eller
TONE.
Val av en GM ton eller trumsats
Tryck på strömbrytaren POWER.
1
Tryck på knappen VARIATION så att
indikatorlampan ovanför denna tänds.
• Namnen på huvudtonerna är markerade
ovanför knapparna TONE.
Exempel: Att välja VIBRAPHONE
2
Tryck på knappen GM TONES.
• Detta väljer den GM ton som nu är tilldelad
knappen GM TONES.
• Bildskärmen fortsätter att visa låtnumret eller
rytmnumret.
Titta på Tonlista på sidan A-1 för att leta
upp numret på önskad GM ton eller
trumsats.
Exempel: 008 (GM CELESTA)
VOLUME
REVERB
CHORUS
CONTROL
SW-6
TONE
METRONOME
TEMPO
BEAT
VARIATION
GM TONES SPLIT
GM SELECT
414A-SW-008C
Att spela med olika toner
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
samtidigt på knappen GM TONES. Tänk
på att hålla knappen CONTROL intryckt.
3
• Detta uppvisar tonnumret för GM tonen som
nu är tilldelad knappen GM TONES på
skärmen.
ANM.
• Det går också att välja en ton genom att hålla
knappen GM TONES intryckt och använda
knapparna GM SELECT [ ] och [ ] för att rulla
genom tonnumren på skärmen.
Exempel: 080
(GM SQUARE LEAD )
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna nedan för att mata in
numret på GM tonen du vill tilldela
knappen GM TONES.
4
Exempel: 008 (GM CELESTA)
• Tonen du tilldelar knappen GM TONES bevaras
tills du slår av pianot.
• Om en trumsats tilldelas knappen GM TONES
avger tangenterna trumljud när du trycker på
dessa. Se sidan A-3 för närmare detaljer om vilka
trumljud som är tilldelade varje tangent.
Val av variationston för knappen GM
TONES
1
4 6
Tilldela en variationston till knappen GM TONES
genom att utföra stegen under ”Val av en GM ton eller
trumsats” på sidan SW-6. Efter steg 1 ska du dock
trycka på knappen VARIATION så att
indikatorlampan ovanför denna tänds.
När en GM ton tilldelats som variationston går det att
välja denna genom att trycka på knappen GM TONES
medan indikatorlampan ovanför knappen
VARIATION är tänd.
9
0 2 3 5 7 8
Användning av toneffekter
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Mata alltid in samtliga tre siffror.
• Detta visar numret på den tilldelade tonen.
Reverb (Efterklang): Gör att noterna genljuder
Chorus (Kör): Gör noterna fylligare
1
Tryck på knappen REVERB CHORUS för
att kretsa genom de effektinställningar som
anges nedan.
• Du kan kontrollera nuvarande inställning av
efterklang/kör genom att titta på
indikatorlamporna REVERB och CHORUS.
5
Släpp knappen CONTROL efter inmatning
av tonen för att lämna inställningsskärmen
för GM ton.
På
Båda på
Av
Båda av
På
Efterklang på
På
Kör på
414A-SW-009C
SW-7
Att spela med olika toner
Lagring av två toner
Övriga effektinställningar
Det går att välja mellan fyra efterklangseffekter och
fyra köreffekter genom att trycka på tangenterna som
visas nedan.
Gör på följande sätt för att lagra två toner, d.v.s. få
dem att ljuda samtidigt.
FÖRBEREDELSE
1 Tangenter för efterklangseffekter
1: Room 2
0: Room 1
• Om du vill använda en variationston ska du utföra
proceduren på sidan SW-6 för att välja en variationston
för tillämplig knapp (-ar) TONE innan du utför det
nedanstående.
3: Hall 2
2: Hall 1
1
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
2 Tangenter för köreffekter
1: Chorus 2
Håll knappen TONE för en av tonerna du
vill använda (baston) intryckt och tryck
samtidigt på knappen TONE för den andra
tonen (lagerton).
3: Chorus 4
Exempel: Tryck på knappen GRAND PIANO 2 och
knappen STRINGS samtidigt.
0: Chorus 1
1
2: Chorus 3
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
på en av tangenterna ovan.
• Indikatorlampan för bastonen tänds och
indikatorlampan för lagertonen börjar blinka.
• Om bastonen (den du tryckte på först) är en
variationston tänds indikatorlampan ovanför
knappen VARIATION.
GRAND PIANO 2
STRINGS
• Tonerna är nu lagrade.
2
Tryck efter avslutad spelning på en av de
två knapparna TONE för att upphäva
lagringen.
ANM.
• Det går inte att lagra en huvudton och en
variationston som tilldelats samma TONE-knapp.
SW-8
414A-SW-010A
Att spela med olika toner
Justering av volymen för lagrade toner
1
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna som visas nedan för
att justera volymen för de lagrade tonerna.
–
Att bestämma tangentbordets delningspunkt
1
Håll knappen SPLIT intryckt och tryck på
den tangent som ska utgöra tangenten
längst till vänster för det höga registrets
(högra sidans) ton.
Vänster gräns för högt register
Lågt register Högt register
+
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
+ : Höjer volymen (0 till 24)
– : Sänker volymen (–24 till 0)
• Någon not ljuder inte vid ett tryck på tangenten
i detta läge.
ANM.
Tilldelning av olika toner till vänster
och höger sida av tangentbordet
Det går att tilldela olika toner till tangenterna på
vänster och höger sida av tangentbordet.
• Inställningen av delningspunkt bestämmer också
punkten där klaviaturen delas mellan tangentbord
för ackompanjemang (sidorna SW-13, 14) och
tangentbord för melodi. En flyttning av
delningspunkten ändrar således storleken på
tangentbordet för ackompanjemang respektive
melodi.
Delningspunkt
Användning av pianots pedaler
STRINGS
1
GRAND PIANO 2
Det digitala pianot är försett med två pedaluttag; ett
för dämpningspedal och ett för soft/sostenutopedal.
Tryck på knappen TONE för tonen du vill
välja för det höga registret (höger sida).
Exempel: GRAND PIANO 2
2
Tryck på knappen SPLIT.
3
Tryck på knappen TONE för tonen du vill
välja för det låga registret (vänster sida).
• Detta gör att indikatorlampan SPLIT tänds.
• Tangentbordet är nu delat i två toner.
Exempel: STRINGS
SP-3
4
Tryck efter avslutad spelning åter på
knappen SPLIT för att upphäva delningen.
• Detta gör att indikatorlampan SPLIT slocknar.
414A-SW-011A
SW-9
Att spela med olika toner
Pedalfunktioner
• Dämpningspedal
Ett tryck på pedalen gör att noterna återkastas och
uthålls längre.
• Softpedal
Ett tryck på pedalen dämpar noterna och sänker
deras volym en aning. Enbart noter som spelas efter
att pedalen tryckts ned påverkas, och noter som
spelades innan pedalen trycktes ned ljuder med
normal volym.
Användning av den inbyggda
metronomen
Använd metronomen för att ljuda ett slagljud som
hjälper dig att att hålla rätt takt.
1
Tryck på knappen METRONOME.
2
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
på knappen BEAT [ ] eller [ ] för att
specificera antalet slag per takt.
• Sostenutopedal
Liksom dämpningspedalen gör denna pedal att
noterna återkastas och uthålls längre. Skillnaden
mellan pedalerna är tidpunkten för trycket.
Med en sostenutopedal ska du trycka på pedalen
efter att ha tryckt på noterna du vill uthålla. Enbart
de noter vars tangenter är nedtryckta då du trycker
på pedalen påverkas.
• Det första värdet i slaget kan ställas in som ett
värde mellan 2 och 6. Klockan (som anger det
första slaget i en takt) ljuder inte när värdet 0
specificerats. Alla slag anges av ett klickljud.
Denna inställning gör det möjligt att öva med
ett stadigt slag, utan att behöva tänka på antalet
slag per takt.
Val av pedalfunktion
En pedal ansluten till uttaget PEDAL på pianot kan
användas antingen som en softpedal eller en
sostenutopedal. När strömmen slås på är pedalen
ursprungligen inställd på softpedalfunktionen. Gör på
följande sätt för att välja antingen softpedal eller
sostenutopedal.
1
3
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna som visas nedan för
att välja antingen softpedal eller
sostenutopedal.
4
▲
C1
SW-10
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd knapparna TEMPO [ ] och [ ]
för att ändra tempot (hastigheten) för
metronomen.
• Även själva tangenterna kan användas för att
ändra tempoinställning (sidan SW-12).
Soft:
Sostenuto:
• Detta startar metronomen.
Tryck åter på knappen METRONOME för
att stoppa metronomen.
▲
C8
414A-SW-012A
Spelning av rytmer
Det går att välja mellan 120 inbyggda rytmer. Se
Rytmlista på sidan A-2 i detta instruktionshäfte för
närmare detaljer.
ANM.
• Rytmerna 110 t.o.m. 119 består av enbart
ackordackompanjemang, utan trummor eller andra
slaginstrument. Dessa rytmer ljuder bara när
kompläget CASIO CHORD, FINGERED eller FULL
RANGE CHORD är valt. Med dessa rytmer ska du
se till att välja kompläget CASIO CHORD,
FINGERED eller FULL RANGE CHORD innan du
försöker spela några ackord (se nästa sida).
3
Tryck på knappen START/STOP.
4
Tryck åter på START/STOP för att stoppa
rytmen.
• Detta startar rytmen.
ANM.
• Det går även att kretsa genom tillgängliga rytmer i
steg 2 genom att hålla knappen CONTROL intryckt
och samtidigt trycka på knappen SONG/RHYTHM
SELECT [ ] eller [ ].
Tryck på knappen RHYTHM så att
indikatorlampan RHYTHM (under
knappen) tänds.
1
• Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och
undre indikatorlampa.
Håll knappen CONTROL intryckt och mata
samtidigt in ett tresiffrigt rytmnummer med
tangenterna som visas nedan.
2
1
4 6
9
023578
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Tryck t.ex. på tangenten 0 två gånger och sedan
tangenten 5 för att mata in rytmnummer 5.
SYNCHRO/
RHYTHM
FILL-IN
CONTROL INTRO/
ENDING
414A-SW-013B
START/
STOP
METRONOME
TEMPO SONG/RHYTHM
SELECT
SW-11
Spelning av rytmer
Justering av tempot för rytmen
1
Tryck på knappen RHYTHM så att
indikatorlampan RHYTHM tänds.
• Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och
undre indikatorlampa.
2
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd knapparna TEMPO [ ] och [ ]
för att ändra tempot (hastigheten) i rytmen.
Användning av automatiskt
ackompanjemang (autokomp)
Autokomp sörjer för att klaviaturen automatiskt spelar
rytm, bas och ackorddelar i enlighet med ackorden
du väljer via en enkel metod för fingersättning på
tangentbordet eller ackord du spelar. Autokomp ger
dig känslan av att ständigt ha en rytmsektion bakom
dig.
• Tryck på båda knapparna TEMPO [ ] och
[ ] samtidigt för att återställa det
grundinställda tempot för rytmen ifråga.
ANM.
• Även själva tangenterna kan användas för att ändra
tempoinställning.
(1) Håll knappen CONTROL intryckt och tryck på
knappen METRONOME.
(2) Håll knappen CONTROL intryckt och mata in
ett tresiffrigt nummer med tangenterna som
visas nedan.
* Tempoomfång: 030 till 255
1
4 6
Att spela med autokomp
FÖRBEREDELSE
• Välj rytmen du vill använda och justera dess tempo.
1
9
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
på en av tangenterna som visas nedan för
att välja ett ackordläge.
023578
CASIO CHORD:
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
Full-Range Chord:
Normal:
▲
C1
▲
C2
Fingered:
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• I detta fall väljer vi läget CASIO CHORD.
• Se sidan SW-13 för närmare detaljer om
användning av ackordlägen.
SW-12
2
Tryck på knappen SYNCHRO/FILL-IN.
3
Tryck på knappen INTRO/ENDING.
• Detta ställer in pianot så att rytm och
ackordackompanjemang startas automatiskt
när du trycker på valfria tangenter på
tangentbordet för ackompanjemang.
• Detta ställer in pianot så att ackompanjemanget
startas med ett upptaktsmönster.
414A-SW-014A
Spelning av rytmer
4
Använd en av fingersättningarna CASIO
CHORD för att spela det första ackordet
på tangentbordet för ackompanjemang.
• Se “Att spela ackord” på denna sida för närmare
detaljer om fingersättning av ackord i olika
ackordlägen.
• Ett upptaktsmönster för den valda rytmen
börjar spelas, åtföljt av autokomprytmen och
ackordmönstren.
5
Använd fingersättningarna CASIO CHORD
för att spela övriga ackord.
• Det går att infoga ett utfyllnadsmönster medan
autokomp spelas genom att trycka på knappen
SYNCHRO/FILL-IN. En utfyllnad bidrar till att
ändra stämningen i autokompmönstret.
6
Tryck på knappen INTRO/ENDING för att
stoppa autokompspelning.
• Ett avslutningsmönster för den valda rytmen
spelas, varefter autokompspelning stoppas.
ANM.
• Autokompspelning kan startas och stoppas utan
ett upptakts- eller avslutningsmönster genom att
trycka på knappen START/STOP i steg 3 och 6.
Att spela ackord
Detta avsnitt beskriver fingersättning av ackord i de
olika ackordlägena.
■ Normal
I detta läge förekommer inget autokomp, så du kan
använda samtliga tangenter för melodinoter och
ackord med standard fingersättning.
■ CASIO CHORD
Denna metod gör det möjligt för vem som helst att
spela ackord, oavsett musikalisk färdighet och
erfarenhet. Det följande beskriver ”tangentbord för
ackompanjemang” och ”tangentbord för melodi” och
hur ackorden CASIO CHORD ska spelas.
CASIO CHORD tangentbord för ackompanjemang
och tangentbord för melodi
Accompaniment
keyboard
Melody keyboard
ANM.
• Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara
användas för att spela ackord. Inget ljud låter om
du försöker spela enskilda melodinoter på detta.
414A-SW-015A
SW-13
Spelning av rytmer
Ackordtyper
CASIO CHORD gör det möjligt att spela fyra typer
av ackord med minimal fingersättning.
Ackordtyper
Mollackord (m)
Spela ett mollackord genom att
hålla tangenten för durackord
intryckt och samtidigt trycka på
valfri tangent på tangentbordet
för ackompanjemang till höger
om tangenten för durackord.
Sjundedelsackord (7)
Spela ett sjundedelsackord genom
att hålla tangenten för durackord
intryckt och samtidigt trycka på två
valfria tangenter på tangentbordet
för ackompanjemang till höger om
tangenten för durackord.
Sjundedels mollackord (m7)
Spela ett sjundedels mollackord
genom att hålla tangenten för
durackord intryckt och samtidigt
trycka på tre valfria tangenter på
tangentbordet för ackompanjemang
till höger om tangenten för
durackord.
C dur (C)
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9
Cmadd9
CmM7 *2
Cdim7 *1
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C moll (Cm)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C sjundedels (C7)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
C sjundedels moll
(Cm7)
C C#DE E F F#GA A B B C C#DE E F
ANM.
• Det spelar ingen roll om du trycker på vita eller
svarta tangenter till höger om tangenten för
durackord vid spelning av mollackord eller
sjundedelsackord.
■ FINGERED
I detta läge går det att ange ackord genom att spela
dem såsom på ett piano, innanför tangentbordet för
ackompanjemang. För att t.ex. ange ett C-ackord ska
du spela C-E-G.
FINGERED tangentbord för ackompanjemang och
tangentbord för melodi
SW-14
• Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara
användas för att spela ackord. Inget ljud låter om
du försöker spela enskilda melodinoter på detta.
Exempel
Durackord
Tryck på en tangent för
ackompanjemang. Tänk på att
ackordet som framställs vid ett tryck
på en tangent på tangentbordet för
ackompanjemang inte ändrar oktav,
oavsett vilken tangent som används
för att spela den.
Accompaniment
keyboard
ANM.
ANM.
• Se “Tabell över fingersatta ackord” på sidan A-5
för detaljer om att spela ackord med andra rötter.
*1: Omvänd fingersättning kan inte användas. Den
lägsta noten är roten.
*2: Samma ackord kan spelas utan att trycka på ett
5:e G.
ANM.
• Förutom de ackord som anges med*1 ovan kommer
omvänd fingersättning (t.ex. spelning av E-G-C
eller G-C-E istället för C-E-G) att framställa samma
ackord som vid normal fingersättning.
• Förutom de ackord som anges med*2 ovan är det
nödvändigt att trycka ned samtliga tangenter som
bildar ackordet. Om blott en tangent utlämnas
kommer inte det önskade FINGERED ackordet att
spelas.
Melody keyboard
414A-SW-016A
Spelning av rytmer
■ FULL RANGE CHORD
Denna ackompanjemangsmetod gör det möjligt att
spela totalt 38 ackordvarianter: de 15 som är
tillgängliga med FINGERED plus 23 ytterligare
varianter. Klaviaturen tolkar spelning av tre eller fler
tangenter som matchar ett FULL RANGE CHORD
mönster som ett ackord. Övrig spelning med flera
tangenter som ej är ett FULL RANGE CHORD mönster
tolkas som melodispelning. Tangentbordet behöver
därför inte ha separata delar för ackompanjemang och
melodi, utan samtliga tangenter kan användas för
både melodi och ackord.
Justering av kompvolym
Gör på följande sätt för att ändra volymnivå för rytm
och ackordackompanjemang (inställningsomfång: 000
till 127).
1
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna som visas nedan för
att höja (+) eller sänka (–) kompvolymen.
–
FULL RANGE CHORD tangentbord för
ackompanjemang och tangentbord för melodi
+
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
Accompaniment keyboard/Melody keyboard
Ackord som erkänns av klaviaturen
Följande tabell visar mönstren som erkänns som
ackord av FULL RANGE CHORD.
Mönstertyp
Antal ackordvariationer
FINGERED
De 15 ackordmönster som visas
under “FINGERED” på sidan SW-14.
+ : Höjer kompvolymen
– : Sänker kompvolymen
23 standardfingersatta ackord. Det
följande är exempel på de 23 ackord
som är tillgängliga med C som
grundnot.
Standard
fingersättning
C6 • Cm6 • C69
D D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C C
C
C
C
C
C
B D m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
C
Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C
C C
C
C
Exempel: Att spela ackordet C dur C .
E
1
E
E G
C
G
C
2
1 .... Ackord C
2 .... Ackord CC
E
ANM.
• Om det förekommer fler än sex halvtoner mellan
den lägsta noten och nästa not till höger tolkas den
lägsta noten som basnot.
414A-SW-017A
SW-15
Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket
Att spela en låt i musikbiblioteket
3
Tryck på knappen PLAY/STOP.
Ditt piano är försett med 80 inbyggda låtar i ett
musikbibliotek. Se Sånglista på sidan A-2 i detta
instruktionshäfte för närmare detaljer.
4
Tryck åter på knappen PLAY/STOP för att
stoppa avspelning.
Tryck på knappen MUSIC LIBRARY så att
indikatorlampan MUSIC LIBRARY (ovanför
knappen) tänds.
1
• Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och
undre indikatorlampa.
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
på tangenterna som visas nedan för att
inmata ett låtnummer.
2
1
4 6
9
023578
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Tryck t.ex. på tangenten 0 och sedan tangenten
5 för välja låtnummer 5. Mata alltid in två siffror
för låtnumret.
SW-16
• Detta startar avspelning av låten.
ANM.
• Det går även att kretsa genom tillgängliga låtar i
steg 2 genom att hålla knappen CONTROL intryckt
och samtidigt trycka på knappen SONG/RHYTHM
SELECT [ ] eller [ ].
Att öva med tangentljusen
Funktionen för tangentljus kan användas för att öva
vänsterhandens del, högerhandens del eller båda
delarna med de två metoderna nedan.
Enkel lektion:
Med denna lektionstyp lär du dig att spela rätt noter
på tangentbordet. Delarna som spelas automatiskt av
pianot väntar tills du tryckt på rätt tangent, så det går
att öva i egen takt.
Normal lektion:
Med denna lektionstyp spelas sången och tangenterna
tänds utan att vänta på att du ska trycka på rätt
tangent.
414A-SW-018A
Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket
Tangentljusen under lektionsspelning
Vid användning av en autokomplåt med lektionssystemet anger tangentljusen inte enbart vilken not som ska
spelas utan även hur lång denna not är (hur länge tangenten ska hållas intryckt). Det följande beskriver vad de
upplysta tangenterna innebär.
•
•
•
•
Notguide
: En tänd tangent anger noten som ska spelas.
Längdguide
: Tangenten förblir tänd så länge den ska hållas intryckt.
Guide för nästa not : En blinkande tangent anger nästa not som ska spelas.
Fortlöpande notguide: När en tangent tänds, slocknar tillfälligt och sedan tänds på nytt innebär detta att
samma not ska spelas i följd.
Första
notens längd
Tänds
Blinkar
Slocknar
1
Första not
2
Tryck
Släpp
Blinkar
Tänds
Slocknar
4
3
Andra not
Tryck
Släpp
Andra notens längd
Notlängden anges inte av lektionssystemet för en tvåhandslåt när enkel lektion används. Tangenten slocknar så
snart du trycker på rätt tangent, och tangenten för nästa not blinkar.
Tänds
Blinkar
(Nästa not att spela.)
Slocknar
Tänds
Vid spelning av en tvåhandslåt med normal lektion förblir en tangent tänd så länge dess not spelas. I detta läge
blinkar dock inte tangenten för nästa not som ska spelas. Tangenterna tänds när deras not börjar spelas.
414A-SW-019A
SW-17
Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket
Enkel lektion
FÖRBEREDELSE
• Välj låten du vill öva på och justera dess tempo. Använd
ett långsamt tempo om du ska spela en låt för första
gången.
1
Använd knappen LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 för att välja delen du vill öva på.
Normal lektion
FÖRBEREDELSE
• Välj låten du vill öva på och justera dess tempo. Använd
ett långsamt tempo om du ska spela en låt för första
gången.
1
• En av indikatorlamporna ovanför knappen
visar vilken del som är vald.
• Kontrollera att indikatorlampan LEFT/TRACK
1 är släckt för att öva på vänsterhandens del.
• Kontrollera att indikatorlampan RIGHT/
TRACK 2 är släckt för att öva på högerhandens
del.
• Kontrollera att båda indikatorlamprona är
släckta för att öva på båda delarna.
2
Tryck på knappen EASY.
3
Tryck på tangenterna som tänds för att spela
delen (-arna) du valde i steg 1.
• Efter en inledande räkning (och en upptakt av
låten om en sådan förekommer) ställs pianot i
beredskapsläge för spelning av den första
noten.
• Den första tangenten som ska tryckas in blinkar
under den inledande räkningen (eller
upptakten av låten). Tangenten upphör att
blinka och förblir tänd när det är dags att trycka
på tangenten och spela noten. Nästa tangent
som ska tryckas in börjar blinka.
• Om flera tangenter tänds vid övning av båda
delarna måste du trycka in samtliga tangenter
för att kunna fortsätta.
4
SW-18
Använd knappen LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 för att välja delen du vill öva på.
• En av indikatorlamporna ovanför knappen
visar vilken del som är vald.
• Kontrollera att indikatorlampan LEFT/TRACK
1 är släckt för att öva på vänsterhandens del.
• Kontrollera att indikatorlampan RIGHT/
TRACK 2 är släckt för att öva på högerhandens
del.
• Kontrollera att båda indikatorlamprona är
släckta för att öva på båda delarna.
2
Tryck på knappen NORMAL.
3
Tryck på tangenterna som tänds för att spela
delen (-arna) du valde i steg 1.
4
Tryck på knappen PLAY/STOP för att
avsluta lektionen när du spelat färdigt.
• Låten börjar spelas och tangenterna tänds i tur
och ordning utan att vänta på att du ska trycka
på rätt tangent.
Tryck på knappen PLAY/STOP för att
avsluta lektionen när du spelat färdigt.
414A-SW-020A
Inspelning i och avspelning av sångminnet
Noterna du spelar kan lagras i sångminnet för senare
avspelning.
Spår
Klaviaturens minne inspelar och avspelar noter på i
princip samma sätt som en vanlig bandspelare. Det
finns två olika spår, och dessa kan spelas in separat.
Förutom noterna kan varje spår tilldelas ett eget
tonnummer. Under avspelning går det att justera
tempot för att ändra hastigheten.
Förvaring av inspelad data
Det digitala pianot är försett med ett litiumbatteri som
bevarar minnesinnehållet även då strömmen är
avslagen.* Litiumbatteriet har en livslängd på cirka
fem år från pianots tillverkningsdatum. Var noga med
att få litiumbatteriet utbytt av din CASIO-handlare
vart femte år.
* Slå aldrig av strömmen till pianot medan inspelning
pågår.
VIKTIGT!
Start
Spår 1
Spår 2
Slut
• Om datan som spelas in i ett enskilt spår förbrukar
sångminnets totala kapacitet går det inte att spela in något
på det andra spåret.
• Inspelning av nya data på ett spår raderar automatiskt
eventuella data som tidigare lagrades i spåret.
• Om strömmen slås av under inspelning raderas all data
som spelats in fram till denna punkt.
• CASIO åtar sig inget ansvar gentemot dig eller tredje man
för dataförlust beroende på fel eller reparation av detta
digitala piano eller beroende på batteribyte.
Autokomp (rytm, bas, ackord), melodi
Melodi
Data inspelat på spåret
Sångminnets kapacitet
• Det går att lagra totalt upp till cirka 5.200 noter (spår
1 + spår 2) i sångminnet.
• Inspelning stoppas automatiskt om antalet noter i
sångminnet överskrider det tillåtna under
inspelning. Detta anges av att indikatorlampan
SONG MEMORY tänds.
Övriga sångminnesdata
Användning av knappen SONG
MEMORY
Vart tryck på knappen SONG MEMORY kretsar
genom funktionerna i nedanstående ordning.
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
Normal
Tänds
Blinkar
Ej tänd
Följande data inkluderas vid inspelning i sångminnet:
vald ton, tempo och slaginställning, pedaloperationer,
inställning för efterklang och kör, vald rytm (enbart
spår 1).
SYNCHRO/
FILL-IN
INTRO/
ENDING
414A-SW-021A
LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2
START/
STOP
SONG
MEMORY
METRONOME
SW-19
Inspelning i och avspelning av sångminnet
Inspelning av tangentbordsspelning
Det går att spela in på endera spåret med eller utan
avspelning av det andra spåret.
Inspelning på ett spår utan
avspelning av det andra
1
Tryck på knappen SONG MEMORY två
gånger så att indikatorlampan SONG
MEMORY börjar blinka.
• I detta läge bör även indikatorlampan LEFT/
TRACK 1 börja blinka. Detta anger att pianot
står i beredskapsläge för inspelning på spår 1.
Att starta inspelning
Det går att använda en av följande metoder för att
starta inspelning i steg 2 i proceduren ovan.
■ Vid inspelning på spår 1 med rytm eller
autokomp
• Tryck på knappen START/STOP för att starta
inspelning.
• Tryck på knappen SYNCHRO/FILL-IN för att
ställa pianot i beredskapsläge för synkroniserad
start. Inspelning startas när du spelar ett ackord
på tangentbordet för ackompanjemang.
• Tryck på knappen INTRO/ENDING för att ställa
pianot i beredskapsläge för synkroniserad start.
Inspelning startas och ett upptaktsmönster spelas
när du spelar ett ackord på tangentbordet för
ackompanjemang.
ANM.
• Tryck i detta läge på knappen LEFT/TRACK 1
RIGHT/TRACK 2 om du vill spela in på spår 2.
Detta gör att indikatorlampan RIGHT/TRACK 2
börjar blinka som ett tecken på att pianot står i
beredskapsläge för inspelning på spår 2.
• Välj ton och effekter som ska användas i
inspelningen och ställ in tempo och
slaginställning.
• Tryck på knappen METRONOME för att starta
metronomen om du vill använda denna under
inspelning.
• Välj önskad rytm och ackordläge om du vill
använda en rytm och/eller autokomp under
inspelning (endast för spår 1).
2
Börja spela på tangenterna.
3
Tryck på knappen START/STOP för att
stoppa inspelning när du spelat färdigt.
■ Vid inspelning på spår 1 utan rytm eller
autokomp
• Inspelning startas så snart du börjar spela på
tangenterna.
■ Vid inspelning på spår 2
• Tryck på knappen START/STOP eller börja spela
på tangenterna för att starta inspelning.
• Inspelning startas automatiskt.
• Det finns faktiskt ett flertal sätt att starta
inspelning. Se “Att starta inspelning” nedan för
närmare detaljer.
• Om en rytm används kan du upphöra
inspelning med ett avslutningsmönster genom
att trycka på knappen INTRO/ENDING.
• Indikatorlampan SONG MEMORY slocknar när
inspelning stoppas, och indikatorlampan
ovanför knappen som motsvarar spåret du
spelade in på tänds.
• Tryck på knappen START/STOP igen för att
avspela spåret du just spelat in.
4
SW-20
Efter avslutad inspelning och efterföljande
avspelning ska du trycka på knappen
SONG MEMORY så att indikatorlampan
SONG MEMORY slocknar.
414A-SW-022A
Inspelning i och avspelning av sångminnet
Inspelning på ett spår under
avspelning av det andra
3
Efter avslutad inspelning går det att avspela spår 1
och spår 2 samtidigt.
Exempel: Att spela in på spår 2 under avspelning av
innehållet på spår 1.
1
Tryck på knappen SONG MEMORY en
gång.
• Detta gör att indikatorlampan SONG MEMORY
tänds.
2
3
Tryck på knappen LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2 så att indikatorn LEFT/TRACK 1
tänds.
Tryck åter på knappen SONG MEMORY.
• Detta gör att indikatorlampan LEFT/TRACK 1
börjar blinka. Tryck åter på knappen LEFT/
TRACK 1 RIGHT/TRACK 2 så att
indikatorlampan RIGHT/TRACK 2 börjar
blinka, vilket anger att pianot står i
beredskapsläge för inspelning på spår 2.
• Välj ton och effekter du vill använda under
inspelning.
4
Tryck på knappen START/STOP eller börja
spela på tangenterna för att starta samtidig
avspelning av spår 1 och inspelning på spår
2.
5
Tryck åter på START/STOP för att stoppa
inspelning när du spelat färdigt.
Avspelning av sångminnet
1
Tryck på knappen SONG MEMORY en
gång.
Tryck på knappen START/STOP.
• Avspelning av det valda spåret startas.
• Det går att ändra tempot för spåret under
avspelning.
• Det går att slå metronomen på och av med
knappen METRONOME under avspelning.
• Det går inte att ändra ton under avspelning.
• Tryck åter på START/STOP för att stoppa
avspelning.
Radering av data i sångminnet
VIKTIGT!
• Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret. Tänk
på att en radering inte kan upphävas. Försäkra dig om
att du inte behöver datan i sångminnet innat det
nedanstående utförs.
1
Tryck på knappen SONG MEMORY två
gånger.
• Detta gör att indikatorlampan SONG MEMORY
blinkar.
2
Använd LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK 2
för att välja spåret du vill radera.
• Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu
valt spår.
• För att radera spår 1 ska indikatorlampan
LEFT/TRACK 1 blinka.
• För att radera spår 2 ska indikatorlampan
RIGHT/TRACK 2 blinka.
3
Håll knappen SONG MEMORY intryckt
tills indikatorlampan upphör att blinka och
förblir tänd.
4
Tryck på knappen LEFT/TRACK 1 RIGHT/
TRACK 2.
• Innehållet i det valda spåret raderas.
• Detta gör att indikatorlampan SONG MEMORY
tänds.
2
Använd LEFT/TRACK 1 RIGHT/TRACK 2
för att välja spåret du vill avspela.
● Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu
valt spår.
• För att avspela spår 1 ska indikatorlampan
LEFT/TRACK 1 vara tänd.
• För att avspela spår 2 ska indikatorlampan
RIGHT/TRACK 2 vara tänd.
• För att avspela både spår 1 och spår 2 ska
båda indikatorlamporna vara tända.
414A-SW-023A
SW-21
Övriga inställningar
Ändring av anslagskänslighet
1 Denna inställning påverkar ljudvolymen berorende
på hur hårt du trycker på tangenterna.
Ändring av pianots stämning
2 Använd denna inställning för att ändra pianots
samlade stämning i steg om halvtoner.
Anpasssning av pianots
tonhöjd till ett annat instrument
3 Använd denna inställning för att höja eller sänka
pianots samlade tonhöjd. Inställningsomfånget är
plus eller minus 50 cent (100 cent = 1 halvton) från
standardtonhöjden på A4 = 440,0 Hz.
1
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna som visas nedan för
att välja önskad inställning.
1 Svag
Av
3
Kraftig
Normal
+ : Höja
1 Ändring av anslagskänslighet
Av:
Svag (Ett kraftigt ljud framställs även vid ett relativt
lätt tryck på tangenterna.) :
Normal:
Kraftig (Ett normalt ljud framställs även vid ett
relativt kraftigt tryck på tangenterna.) :
2 Ändring av pianots stämning
Högre (C till F)
Normal (C)
Lägre (F till B)
<Tangenter och deras indikatorer>
Tangent:
På skärmen:
F#
G
A
A
B
B
F
E
E
D
C#
C
3 Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat
instrument
+: Höja
– : Sänka
* Vart tryck på en tangent ändrar nuvarande inställning
med cirka 1 cent (1/100 halvton).
– : Sänka
ANM.
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
2
Lägre
Högre
▲
C5
▲
C6
▲
C7
▲
C8
• Håll knappen CONTROL intryckt och tryck på
tangenterna ”–” och ”+” samtidigt för att återställa
stämningen till grundinställningen A4 = 440,0 Hz.
C4 : Normal
CONTROL
SW-22
414A-SW-024A
Övriga inställningar
MIDI inställningar
Att slå av tangentljusen
1
Håll knappen CONTROL intryckt och
använd tangenterna nedan för att slå
tangentljusen på och av.
Off (Av)
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
▲
C5
▲
C6
On (På)
▲
C7
▲
C8
Användning av MIDI
Vad är MIDI?
Förkortningen MIDI står för Musical Instrument
Digital Interface, vilken är en världsomspännande
norm för digitala signaler och kontaktdon som medger
utbyte av musikdata mellan musikinstrument och
datorer (maskiner) tillverkade av olika företag.
1 Send Channel (Sändarkanal)
Använd denna inställning för att utse en av MIDIkanalerna (1 t.o.m. 16) till sändarkanal för sändning
av MIDI-meddelanden till en yttre anordning.
2 Accomp MIDI Out (Komp MIDI ut)
Använd denna inställning för att bestämma om
MIDI-meddelanden för pianots autokomp ska
sändas eller inte.
3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning)
Bestämmer om ackordbedömning ska utföras på
kompomfång i meddelandena MIDI Note On som
mottages från en yttre anordning.
4 Local Control (Lokalkontroll)
Denna inställning reglerar om strömmen ska slås
av internt från pianots tangentbord och ljudkälla.
Avslag av lokalkontroll innebär att strömmen till
tangentbordet och ljudkällan slås av, d.v.s. att pianot
ej framställer något ljud när du spelar. Denna
funktion är praktisk när du vill slå av tangentbordet
och använda pianots autokompfunktion för att
ackompanjera en yttre sekventierare eller annan
anordning.
MIDI anslutningar
Sändning
MIDI-kabel: MK-5
Sändare
OUT
IN
Mottagare
MIDI musikinstrument
MIDI ljudmodul
MIDI sekventierare
Annan MIDI-anordning
Mottagning
MIDI-kabel: MK-5
Mottagare
IN
OUT
Sändare
MIDI musikinstrument
MIDI sekventierare
Annan MIDI-anordning
414A-SW-025A
SW-23
Övriga inställningar
1
Håll knappen CONTROL intryckt och tryck
på en av de tangenter som visas nedan för
att välja önskad inställning.
1
2 On (På)
–+
▲
C1
▲
C2
▲
C3
▲
C4
Off (Av)
▲
C5
3 On (På)
Off (Av)
▲
C6
▲
C7
4 Off (Av)
5
On (På)
▲
C8
+
–
6
+
–
Utökning av valen i
musikbiblioteket
Det går att överföra sångdata från din dator till pianots
musikbibliotek. Du kan lagra upp till 10 låtar (cirka
29.000 noter, cirka 174 kilobyte) som musikbibliotekets
sånger 80 t.o.m. 89. För SMF-data som inköpts eller
skapats separat måste du utföra en speciell CASIOomvandling för att omvandla till formatet CASIO före
överföring till pianot.
Den speciella programvaran för CASIO-omvandling
kan laddas ner från den websajt som står angiven
nedan. Efter nerladdning ska du installera
programvaran i din dator.
CASIO MUSIC SITE
http://music.casio.com/
1 Send Channel (Sändarkanal)
– : Sänka värdet
+: Höja värdet
2 Accomp MIDI Out (Komp MIDI ut)
Off (Av)
On (På)
• Utöver själva programvaran innehåller CASIO
MUSIC SITE information om hur den ska installeras
och användas. Här finns även detaljer om hur
anslutning mellan pianot och datorn ska utföras,
senaste nytt om pianot och andra musikinstrument
från CASIO och mycket mer.
3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning)
Off (Av)
On (På)
4 Local Control (Lokalkontroll)
Off (Av)
On (På)
5 Navigate Channel
(Styrkanal, Vänsterhandens del)
– : Sänka värdet
+ : Höja värdet
6 Navigate Channel
(Styrkanal, Högerhandens del)
– : Sänka värdet
+ : Höja värdet
SW-24
414A-SW-026B
Felsökning
Tänkbar orsak
Problem
Åtgärd
Referens
Inget ljud framställs vid tryck på 1. Reglaget VOLUME står i läget 1. Vrid reglaget VOLUME mot Sidan SW-6
tangenterna.
MIN.
läget MAX.
2. Hörlurar är anslutna till pianot. 2. Koppla bort hörlurarna från Sidan SW-5
pianot.
3. Slå på lokalkontroll.
3. Lokalkontroll är avslagen.
Sidan SW-24
kompläget
till Sidan SW-12
4. Kontrollera
nuvarande 4. Ändra
NORMAL.
komplägesinställning.
Tangentbordet
för
ackompanjemang
avger
vanligtvis inga noter när CASIO
CHORD eller FINGERED valts
som kompläge.
Tangenterna förblir tända.
Klaviaturen står i beredskapläge 1. Tryck på de tända tangenterna och Sidan SW-18
för tangentspelning i enkel lektion.
fortsätt spelning i enkel lektion.
2. Tryck på knappen PLAY/STOP
för att avbryta enkel lektion.
Tangenterna tänds men inget ljud Alarmet för påslagen ström Tryck på valfri knapp eller tangent Sidan SW-4
framställs.
upplyser om att strömmen för att återställa normal funktion
lämnats påslagen.
med klaviaturen ställd på dess
grundinställningar.
Pianot låter ostämt.
Inget ljud framställs
demonstrationsspelning.
1. Pianots stämning står i ett läge 1. Ställ pianots stämning på C, Sidan SW-22
utöver C.
eller slå pianot av och sedan på
igen.
2. Fel tonhöjdsinställning på 2. Justera tonhöjdsinställningen, Sidan SW-22
eller slå pianot av och sedan på
pianot.
igen.
vid 1. Reglaget VOLUME står i läget 1. Vrid reglaget VOLUME mot Sidan SW-6
MIN.
läget MAX.
2. Hörlurar är anslutna till pianot. 2. Koppla bort hörlurarna från Sidan SW-5
pianot.
Minnesinnehållet har raderats.
Litiumbatteriet är urladdat.
Uppsök din CASIO-handlare för Sidan SW-27
att få litiumbatteriet utbytt.
Inget ljud framställs av den 1. Sändarkanalen på pianot skiljer 1. Ändra sändarkanal så att den är
anslutna MIDI-ljudkällan när du
sig från sändarkanalen på den
densamma på båda enheterna.
trycker på tangenterna på pianot.
yttre MIDI-ljudkällan.
2. Volymnivån
eller 2. Ställ in lämplig volymnivå eller
uttrycksinställningen på den
uttrycksinställning på den yttre
yttre MIDI-ljudkällan står på 0.
MIDI-ljudkällan.
414A-SW-027A
Sidan SW-24
Anlita
dokumentationen
som medföljer
den yttre MIDIljudkällan
ifråga.
SW-25
Tekniska data
Modell:
PX-500L
Tangentbord:
88 pianotangenter (med anslagskänslighet)
Tangentljussystem:
Kan slås på och av
Tangentljusens polyfoni:
10
Polyfoni:
Maximalt 32 noter
Toner:
15 paneltoner + 15 variationstoner + 128 GM toner + 10 trumsatser; med lagring och
delning
Digitala effekter:
Efterklang (4 typer), kör (4 typer)
Metronom:
• Tidssignaturer: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempoomfång: 30 till 255
Autokomp:
• Antal rytmer: 120
• Tempoomfång: 30 till 255
• Reglage: START/STOP, INTRO/ENDING, SYNCHRO/FILL-IN
• Lägen: Normal, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD
• Kompvolym: Justeringsbar
Musikbibliotek:
• Antal låtar: 80 förinställda + 10 laddade sångdata
• Tempoomfång: 30 till 255
• Demonstration: Slinga i ordningsföjd av alla 80 förinställda låtar
Lektionsfunktion:
• 2 typer (enkel lektion, normal lektion)
• Lektionsdel: Vänster hand, höger hand, båda händerna
Sångminne:
• Operationer: Realtidsinspelning, avspelning
• Kapacitet: Cirka 5.200 noter (2 spår)
• Minnesstöd: Inbyggt litiumbatteri (livslängd: 5 år)
Pedaler:
Dämpning, Soft/Sostenuto (valbar)
Övriga funktioner:
• Anslagskänslighet: 3 typer, avslagen
• Transponering: 1 oktav (F till C till F)
• Stämning: A4 = 440,0 Hz 50 cent (justeringsbar)
MIDI:
16-kanalig mottagning med multitimbre, generell MIDI-nivå 1
In/utgångar:
• Hörlurar: Stereominiuttag × 2
Utimpedans: 170 Ω
Utspänning: MAX 1,1 V (RMS)
• Pedal: Standarduttag × 2
• Nätintag: 12V DC
• MIDI (OUT) (IN)
Högtalare:
(12 cm × 6 cm) × 2 (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W)
Strömförsörjning:
Nättillsats: AD-12
Strömförbrukning:
12 V
Mått (B × H × D):
132,3 × 27,8 × 13,2 cm
Vikt:
Cirka 13,0 kg
18 W
• Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.
SW-26
414A-SW-028B
Driftsföreskrifter
Placering av enheten
Undvik placering på följande ställen.
• Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
• Ställen som utsätts för låga temperaturer
• Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner (enheten
kan orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler)
Enhetens skötsel
• Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra
kemikalier för att rengöra utsidan.
• Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en
svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid
ur trasan ordentligt före rengöring.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för
skador, förluster eller krav från tredje man för
förvanskning eller förlust av data beroende på fel eller
reparation av denna enhet eller beroende på batteribyte.
Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen
på produktens hölje. Dessa uppstod vid
gjutningsprocessen för att forma plasten i höljet.
De antyder inte sprickor i plasten och utgör
ingen anledning till oro.
ANM.
• Otillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i
dess helhet eller delvis är uttryckligen förbjuden.
Eftertryck förbjudes.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
för skador, förluster eller krav från tredje man som
uppkommer vid användning av denna produkt
eller detta instruktionshäfte.
• Rätten till ändring av innehållet i detta
instruktionshäfte förbehålles utan föregående
meddelande.
Litiumbatteriet
Denna enhet är försedd med ett inbyggt litiumbatteri som
sörjer för att bevara minnesinnehållet när enheten är
avslagen. Om batteriet blir urladdat förloras allt
minnesinnehåll när du slår av strömmen. Batteriet har
normalt sett en livslängd på cirka fem år från datumet då
det sattes i. Var därför noga med att kontakta din handlare
eller servicecentrum med jämna mellanrum för att få
litiumbatteriet utbytt. Det tas en viss avgift för bytet.
Tabell över inställningar med knappen CONTROL
När knappen CONTROL hålls intryckt kan tangenterna användas för att utföra diverse inställningar. För att
förstå vilken tangent som ska tryckas in kan det vara lämpligt att memorera var de olika C-noterna (C1 t.o.m.
C8) återfinns på tangentbordet.
* Ett värde intill ett notnamn anger den relativa positionen för noten på tangentbordet såsom visas nedan.
1
▲
C1
1
2
3
4
6
8
0
B
2
▲
C2
3 4 5
▲
C3
6
▲
C4
7
8 90
▲
C5
A
▲
C6
B C
▲
C7
▲
C8
Tangenter för nummerinmatning (0 till 9)
Tangentbordets anslagskänslighet (Av, Svag, Normal, Kraftig)
Ackordläge (Normal, CASIO CHORD, Fingered, Full Range Chord)
Kompvolym (–, +)
5 Lagertonvolym (–, +)
Pianostämning (F till C till F)
7 Efterklangseffekt (1 till 4)
Köreffekt (1 till 4)
9 Tonhöjdsinställning (–, +)
Pedalfunktion (Soft, Sostenuto)
A MIDI (sidan SW-23)
Alarm om påslagen ström (på, av)
C Tangentljus (på, av)
414A-SW-029A
SW-27
414A-SW-030A
Bilaga
Tonlista
Paneltoner
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
2
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
HONKY TONK
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 2
HARPSICHORD
VIBRAPHONE
ACOUSTIC GUITAR
PIPE ORGAN
PERC ORGAN
STRINGS
CHOIR
TENOR SAX
FLUTE
ACOUSTIC BASS
3 4 5
16
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
0
0
3
4
4
6
11
25
19
17
49
52
66
73
32
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
BRIGHT PIANO
MELLOW PIANO
OCTAVE PIANO
E.GRAND PIANO
FM ELEC PIANO
CLAVI
MARIMBA
NYLON STR GUITAR
DRAWBAR ORGAN
ROCK ORGAN
SYNTH-STRINGS
SYNTH-PAD
ALTO SAX
CLARINET
RIDE ACO BASS
3
4 5
16
16
16
32
16
32
32
32
16
16
32
16
32
32
16
1
0
0
2
5
7
12
24
16
18
50
90
65
71
32
1 Nr.
2 Tonnamn
2
3
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
3 Maximal polyfoni
4 Programändring
5 Bankval MSB
6 Variationstoner
GM toner
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
2
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
414A-SW-031A
3 4 5
1
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAWTOOTH LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
3 4 5
1
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAG PIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
3 4 5
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trumsatser
1
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
2
STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET 1
SYNTH SET 2
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
4
5
0
1
8
16
24
25
30
32
40
48
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
A-1
Bilaga
Rytmlista
1 Nr.
2 Rytmnamn
1
2
1
2
1
2
1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
POP 1
WORLD POP
8 BEAT POP
SOUL BALLAD 1
POP SHUFFLE 1
8 BEAT DANCE
POP BALLAD 1
POP BALLAD 2
BALLAD
FUSION SHUFFLE
SOUL BALLAD 2
16 BEAT 1
16 BEAT 2
8 BEAT 1
8 BEAT 2
8 BEAT 3
DANCE POP 1
POP FUSION
POP 2
POP WALTZ
DANCE
DISCO 1
DISCO 2
EURO BEAT
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
DANCE POP 2
GROOVE SOUL
TECHNO
TRANCE
HIP-HOP
FUNK
POP ROCK 1
POP ROCK 2
POP ROCK 3
FUNKY POP
POP SHUFFLE 2
ROCK BALLAD
SOFT ROCK
ROCK 1
ROCK 2
HEAVY METAL
60’S SOUL
60’S ROCK
SLOW ROCK
SHUFFLE ROCK
50’S ROCK
BLUES
NEW ORLNS R&R
TWIST
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
R&B
ROCK WALTZ
BIG BAND 1
BIG BAND 2
BIG BAND 3
SWING
SLOW SWING
FOX TROT
JAZZ COMBO 1
JAZZ VOICES
ACID JAZZ
JAZZ WALTZ
POLKA
POP POLKA
MARCH 1
MARCH 2
WALTZ 1
SLOW WALTZ
VIENNESE WALTZ
FRENCH WALTZ
SERENADE
TANGO
BOSSA NOVA 1
BOSSA NOVA 2
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
2
SAMBA 1
SAMBA 2
MAMBO
RHUMBA
CHA-CHA-CHA
MERENGUE
BOLERO
SALSA
REGGAE
PUNTA
CUNBIA
PASODOBLE
SKA
BLUEGRASS
DIXIE
TEX-MIX
COUNTRY 1
COUNTRY 2
FOLKLORE
JIVE
FAST GOSPEL
SLOW GOSPEL
SIRTAKI
HAWAIIAN
1
2
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
ADANI
BALADI
ENKA
STR QUARTET
PIANO BALLAD 1
PIANO BALLAD 2
PIANO BALLAD 3
EP BALLAD 1
EP BALLAD 2
BLUES BALLAD
MELLOW JAZZ
JAZZ COMBO 2
RAGTIME
BOOGIE-WOOGIE
ARPEGGIO 1
ARPEGGIO 2
ARPEGGIO 3
PIANO BALLAD 4
6/8 MARCH
MARCH 3
2 BEAT
WALTZ 2
WALTZ 3
WALTZ 4
ANM.
• Rytmerna 110 t.o.m. 119 består av enbart ackordackompanjemang, utan trummor eller andra slaginstrument. Dessa rytmer ljuder bara när
kompläget CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD är valt. Med dessa rytmer ska du se till att välja kompläget CASIO
CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD innan du försöker spela några ackord.
Sånglista
1 Nr.
1
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
A-2
2 Sångnamn
2
Over the Rainbow
Winter Games
Puff The Magic Dragon
Can You Feel The Love Tonight
Someday My Prince Will Come
Waltz For Debby
Fly Me To The Moon
Moon River
Yesterday Once More
Let It Be
Yesterday
Hard To Say I’m Sorry
Saving All My Love For You
energy flow
The Entertainer
Maple Leaf Rag
Fantaisie-Impromptu Op.66
Nocturne Op.9-2
Etude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
Etude Op.25-9
Prelude Op.28-7
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
Fröhlicher Löndmann
Von fremden Ländern und Menschen
Träumerei
Arabesque
La Chevaleresque
La Prière d’une Vierge
Blumenlied
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2
Csikos Post
La Fille aux Cheveux de Lin
Arabesque 1
Gymnopédies 1
Canon in D Major
Menuet [Klavierbüchlein für Anna
Magdalena Bach]
Jesus Bleibet Meine Freude
Variations on “Ah, Vous Dirai-je,
Maman” K.265
Sonata K.331 3rd Mov. “Turkish
March”
Serenade [Eine Kleine Nachtmusik]
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
Ode To Joy
Sonata Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
Sonata Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
Für Elise
Moments Musicaux Op.94-3
Impromptu Op.142-3 “Thema”
Inventio 1
Inventio 2
Inventio 3
Inventio 4
Inventio 5
Inventio 6
Inventio 7
Inventio 8
Inventio 9
1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64∗
65∗
66∗
67∗
68∗
69∗
70∗
71∗
72
73
74
75
76
77
78
79
2
Inventio 10
Inventio 11
Inventio 12
Inventio 13
Inventio 14
Inventio 15
Happy Birthday To You
Jingle Bells
Joy To The World
Silent Night
We Wish You A Merry Christmas
Auld Lang Syne
I’ve Been Working On The Railroad
Under The Spreading Chestnut Tree
Sippin’ Cider Through A Straw
Yankee Doodle
Turkey In The Straw
Amazing Grace
Grandfather’s Clock
Long Long Ago
Danny Boy
Chopsticks
Neko Funjyatta
Beautiful Dreamer
Home On The Range
∗ Autokomplåtar
414A-SW-032B
414A-SW-033A
B2 47
A2 45
G2 43
F2 41
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
F1 29
E1 28
D1 26
C1 24
B0 23
A0 21
G0 19
F0 17
E0 16
D0 14
C0 12
B1 11
A1 9
G1 7
F1 5
E1 4
D1 2
C1 0
18
15
32
30
27
42
39
B2 46
A2 44
F2
E2
C2 37
B1 34
A1
F1
E1
C1 25
B0 22
A0 20
F0
E0
C0 13
B1 10
8
6
F 1
A1
3
1
E1
C1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
Side Stick
Standard2 Snare 1
Hand Clap 2
Standard2 Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
Tasten/Notennummer STANDARD SET 1 STANDARD SET 2
Lista över trumtilldelning
POWER SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Power Kick 2
Power Kick 1
Side Stick
Power Snare 1
Hand Clap 1
Power Snare 2
Power Low Tom 2
Power CHH
Power Low Tom 1
Power PHH
Power Mid Tom 2
Power OHH
Power Mid Tom 1
ROOM SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Room Kick 2
Room Kick 1
Side Stick
Room Snare 1
Hand Clap 1
Room Snare 2
Room Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Room Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Room Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Room Mid Tom 1
SYNTH SET 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Techno Kick 2
Synth2 Kick 1
Side Stick
Synth2 Snare 1
Hand Clap 1
Synth2 Snare 2
Synth2 Low Tom 2
Synth2 Closed HH 1
Synth2 Low Tom 1
Synth2 Closed HH 2
Synth2 Mid Tom 2
Synth2 Open HH
Synth2 Mid Tom 1
SYNTH SET 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Synth1 Kick 2
Synth1 Kick 1
Synth1 Rim Shot
Synth1 Snare 1
Hand Clap 2
Synth1 Snare 2
Synth1 Low Tom 2
Synth1 Closed HH 1
Synth1 Low Tom 1
Synth1 Closed HH 2
Synth1 Mid Tom 2
Synth1 Open HH
Synth1 Mid Tom 1
ELECTRONIC SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Electric Kick 2
Electric Kick 1
Side Stick
Electric Snare 1
Hand Clap 1
Electric Snare 2
Electric Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Electric Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Electric Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Electric Mid Tom 1
JAZZ SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Jazz Snare 1
Hand Clap 1
Jazz Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
BRUSH SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
Brush Low Tom 2
Brush Closed Hi-Hat
Brush Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Brush Mid Tom 2
Brush Open Hi-Hat
Brush Mid Tom 1
ORCHESTRA SET
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Jazz Kick 1
Concert BD 1
Side Stick
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Bilaga
A-3
A-4
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5 77
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F4 65
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
F3 53
E3 52
D3 50
54
51
66
63
78
75
E6
87
C6 85
B5 82
A5 80
F5
E5
C5 73
B4 70
A4 68
F 4
E4
C4 61
B3 58
A3 56
F3
E3
C3 49
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bar Chimes
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Tasten/Notennummer STANDARD SET 1 STANDARD SET 2
C3 48
ROOM SET
Room High Tom 2
Crash Cymbal 1
Room High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
SYNTH SET 2
Synth2 High Tom 2
Synth2 Crash Cymbal 1
Synth2 High Tom 1
Synth2 Ride Cymbal
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 2
Splash Cymbal
Synth1 Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Synth1 Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Synth1 Guiro
Synth1 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
High Hoo
Low Hoo
Elec. Mute Triangle
Elec. Open Triangle
Synth1 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
SYNTH SET 1
Synth1 High Tom 2
Synth1 Crash Cymbal
Synth1 High Tom 1
Synth2 Ride Cymbal
Chinese Cymbal
Ride Bell
Synth1 Tambourine
Splash Cymbal
Synth1 Cowbell
Synth2 Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
Synth1 High Bongo
Synth1 Low Bongo
Synth1 Mute Hi Conga
Synth1 Open Hi Conga
Synth1 Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Synth1 Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Synth1 Guiro
Synth1 Claves
High Wood Block
Low Wood Block
High Hoo
Low Hoo
Elec. Mute Triangle
Elec. Open Triangle
Synth1 Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
ELECTRONIC SET
Electric High Tom 2
Crash Cymbal 1
Electric High Tom 1
Ride Cymbal 1
Reverse Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
POWER SET
Power High Tom 2
Crash Cymbal 1
Power High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
JAZZ SET
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal Inner
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
BRUSH SET
Brush High Tom 2
Brush Crash Cymbal1
Brush High Tom 1
Ride Cymbal Inner
Chinese Cymbal
Brush Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Brush Crash Cymbal2
Vibraslap
Ride Cymbal Edge
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
ORCHESTRA SET
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Concert Cymbal 2
Vibraslap
Concert Cymbal 1
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause
Bilaga
414A-SW-034A
414A-SW-035A
F
F /(G)
G
(G )/A
A
(A )/B B
F /(G)
G
(G )/A
A
(A )/B B
Ackor dtyp
F
Rot
E
m7 5
E
dim
(D )/E M7
(D )/E dim7
D
m7
D
7
C /(D )
m
C /(D )
M
C
Ackordtyp
C
Rot
Tabell över fingersatta ackord
aug
sus4
7sus4
m add9
mM7
75
add9
Bilaga
A-5
414A-SW-036A
414A-SW-037A
414A-SW-038A
MIDI Implementation Chart
Model PX-500L
Function ...
Transmitted
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1
1-16
1-16
1-16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
True voice
21-108
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
0-127
0-127
Note ON
Note OFF
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0, 8nH V = **
X
X
X
X
X
O
O
X
O*1
O
O
O
O
O*2
O*2
O
O
O
O
O
O
O
O*1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Note
Number:
Velocity
After
Touch
Key’s
Ch’s
Pitch Bender
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
67
91
93
100, 101
120
121
Control
Change
Program
Change
:True #
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O*3
O*3*4
System
Common
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
O
O
X
X
Aux
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
O
X
X
X
O
O
X
Remarks
Remarks
** = no relation
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Damper
Sostenuto
Soft
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
System Exclusive
Messages
Version: 1.0
*1 Sändning/mottagning av finstämning och grovstämning och mottagning av RPN noll och
tonhöjdsböjning
*2 I enlighet med pedalen
*3 • Efterklangstyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][01][00][vv][F7]
vv=00: Room1, 01: Room2, 02: Hall1, 03: Hall2
• Körtyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7]
vv=00: Chorus1, 01: Chorus2, 02: Chorus3, 03: Chorus4
*4 GM på/av GM på = MIDI In Chord Judge av
GM av = MIDI In Chord Judge på
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
414A-SW-039A
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA0402-C PX500L-SW-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement