Casio | PX-160 | Handleiding | Casio PX-160 Handleiding

Casio PX-160 Handleiding
NL
PX-160
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de
“Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” te lezen voordat u de piano probeert
te gebruiken.
MA1602-B
PX160-D-1B
B
PX160-D-1B.indd
1
2016/01/20
17:16:05
B
PX160-D-1B.indd
2
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
88
91
93
100, 101
Aux
Messages
O
O
X
O
O
X
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X
O
X
O
X
X
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
X
*2
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
High resolution velocity prefix*3
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
O
O
: Clock
: Commands
System
Real Time
X
X
X
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
O : Yes
X : No
Version : 1.0
Remarks
*2: Zie voor details “MIDI Implementation” op Casio’s homepage http://world.casio.com/.
*3: Alleen bij noot aan
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O
O
0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127*1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Remarks
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
X
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
0 - 127
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
:True #
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
Model PX-160
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
2016/01/20
17:16:05
Inhoudsopgave
Algemene gids ................................ NL-2
Installeren van de muziekblad standaard ................. NL-2
FUNCTION Toets ..................................................... NL-3
Het opslaan van instellingen en het gebruiken van
de bedieningsvergrendeling...................................... NL-3
Betreffende de muziekpartituurgegevens ................. NL-3
Stopcontact ..................................... NL-4
Gebruik van een netadapter ..................................... NL-4
In- of uitschakelen van de spanning ......................... NL-4
Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires......... NL-5
Aansluitingen .................................. NL-6
Aansluiten van de hoofdtelefoon .............................. NL-6
Aansluiten van audio apparatuur of
een versterker........................................................... NL-6
Aansluiten van een pedaal ....................................... NL-7
Spelen met verschillende tonen.... NL-8
Selecteren en spelen van een toon .......................... NL-8
Lagen van twee tonen ............................................ NL-10
Gebruiken van effecten........................................... NL-11
Gebruiken van de metronoom ................................ NL-11
Splitsen van het toetsenbord voor duet spel........... NL-12
Weergeven van ingebouwde
melodieën ...................................... NL-14
Weergeven van alle ingebouwde melodieën .......... NL-14
Weergeven van een specifieke melodie in de
muziekbibliotheek ................................................... NL-15
Oefenen met een melodie uit de
muziekbibliotheek ................................................... NL-15
Opnemen en weergeven .............. NL-16
Sporen .................................................................... NL-16
Opnemen op een specifiek spoor van een
melodie ................................................................... NL-17
Opnemen op een spoor terwijl u naar de
weergave luistert van het andere spoor.................. NL-18
Weergeven van het geheugen van de
digitale piano........................................................... NL-18
Wissen van opgenomen data ................................. NL-19
Configureren van instellingen met
het toetsenbord............................. NL-20
Instellingen configureren met het toetsenbord ........NL-20
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen ..................................NL-21
Parameterlijst ..........................................................NL-22
Toonselectie ........................................................NL-22
Nagalm ................................................................NL-22
Chorus .................................................................NL-22
Helderheid ...........................................................NL-22
Balans tussen lagen ............................................NL-22
Dempruis .............................................................NL-22
Duet pan ..............................................................NL-22
Tempo (TEMPO) .................................................NL-22
Melodieselectie (MUSIC LIBRARY SELECT)......NL-22
Volume van de melodie .......................................NL-22
Maatslag van metronoom
(METRONOME BEAT) ........................................NL-22
Volume van de metronoom..................................NL-22
Klaviertoets (Transponeren) ................................NL-23
Stemmen van het keyboard (Stemmen) ..............NL-23
Octaafverschuiving ..............................................NL-23
Temperament ......................................................NL-23
Temperament selectie .........................................NL-23
Temperament basnoot.........................................NL-23
Aanslagvolume (TOUCH RESPONSE) ...............NL-23
USB apparaat modus ..........................................NL-24
Zendkanaal ..........................................................NL-24
Lokale besturing ..................................................NL-24
Bedieningspieptoon .............................................NL-24
Terug ...................................................................NL-24
Bedieningsvergrendeling .....................................NL-24
Aansluiting op een computer ...... NL-25
Minimale computersysteemvereisten......................NL-25
Aansluiting van de Digitale Piano op uw
computer .................................................................NL-25
Gebruiken van MIDI ................................................NL-26
Oversturen van melodiegegevens met een
computer .................................................................NL-26
Referentie ......................................NL-29
Oplossen van moeilijkheden ...................................NL-29
Technische gegevens .............................................NL-30
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen...........................NL-31
Appendix............................................ A-1
Toonlijst....................................................................... A-1
Melodielijst .................................................................. A-1
MIDI Implementation Chart
Merk- en productnamen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt kunnen
geregistreerde handelsmerken van anderen zijn.
NL-1
PX160-D-1B.indd
3
2016/01/20
17:16:05
Algemene gids
1
Voorkant
bk
2
3
4
5
6
7
8
9
Achterkant
bl
bm
bn
bo
Onderkant
bp
Installeren van de muziekblad standaard
Steek de onderkant van de muziekstandaard in de
groef aan de bovenkant van het controlepaneel van
de Digitale Piano.
NL-2
PX160-D-1B.indd
4
2016/01/20
17:16:06
Algemene gids
OPMERKING
• De hier aangegeven namen worden altijd vetgedrukt weergegeven wanneer ze in de tekst van deze
gebruiksaanwijzing verschijnen.
1 P (aan/uit) toets
9 Elektrische pianotoets 1 (ELEC.PIANO 1)
2 Volume regelaar (VOLUME)
bk Hoofdtelefoon aansluiting (PHONES)
3 Functietoets (FUNCTION)
bl USB-poort
4 Start/stop- a, demonstratietoets
(START/STOP a, DEMO)
bm Demppedaalaansluiting (DAMPER PEDAL)
5 Opnametoets (RECORDER (L/R))
6 Metronoom-, duettoets (METRONOME, DUET)
bn lijnuitgang R (LINE OUT R), L/MONO aansluitingen
bo 12 V gelijkstroomaansluiting (DC 12V)
bp Pedaalaansluiting
7 Vleugeltoets (concert) (GRAND PIANO (CONCERT))
8 Vleugeltoets (modern) (GRAND PIANO (MODERN))
FUNCTION Toets
De FUNCTION toets wordt gebruikt bij het configureren van een aantal verschillende instellingen van de Digitale
Piano. Hieronder volgen de basisbedieningen van de FUNCTION toets.
z Houd om een instelling te veranderen de FUNCTION toets ingedrukt
terwijl u op de klaviertoets drukt waaraan de instelling die u wilt
selecteren toegewezen is.
Er is een bedieningsbevestigingstoon te horen telkens wanneer u een
klaviertoets aanslaat om een instelling te configureren.
Voorbeeld: “Selecteren van een toon” op pagina NL-8
OPMERKING
• Zie “Configureren van instellingen met het toetsenbord” op pagina NL-20
voor details aangaande de bediening en de instellingen.
z De volgende tabel toont u hoe het indrukken van de FUNCTION toets de werking van bepaalde toetsen
verandert.
Deze toets:
Doet dit wanneer de FUNCTION toets ingedrukt is:
START/STOP a
Start en stopt de weergave van de demonstratiemelodie.
RECORDER
Selecteert het linkerhand en het rechterhand gedeelte.
METRONOME
Schakelt Duet in en uit.
Het opslaan van instellingen en het gebruiken van de
bedieningsvergrendeling
Uw Digitale Piano stelt u in staat om de huidige instellingen op te slaan en de toetsen te vergrendelen ter
bescherming tegen bedieningsfouten. Zie “Parameterlijst” op pagina’s NL-22 - NL-24 voor details.
Betreffende de muziekpartituurgegevens
Gebruik een computer om muziekpartituurgegevens vanaf de CASIO-website te downloaden. Bezoek de
onderstaande website voor verdere informatie.
http://world.casio.com/
NL-3
PX160-D-1B.indd
5
2016/01/20
17:16:06
Stopcontact
Uw Digitale Piano werkt op de spanning van het
lichtnet. Vergeet niet de spanning uit te schakelen
wanneer u de Digitale Piano niet gebruikt.
Gebruik van een netadapter
In- of uitschakelen van de
spanning
1.
Druk op de P (aan/uit) toets om de Digitale
Piano in te schakelen.
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met
een uniforme polariteitsstekker) die gespecificeerd is
voor deze Digitale Piano. De Digitale Piano kan defect
raken als een ander type netadapter gebruikt wordt.
Voorgeschreven netadapter: AD-A12150LW
• Hierdoor gaat de P (aan/uit) toets branden.
• Wanneer u de Digitale Piano inschakelt, wordt de
stroom ingeschakeld om het systeem te initialiseren.
Tijdens het initialiseren van het systeem gaan de
toontoetsindicators in volgorde aan en uit gedurende
ongeveer vijf seconden om u te laten weten dat het
initialiseren plaatsvindt.
• Sluit de netadapter aan d.m.v. het meegeleverde
netsnoer zoals aangegeven in de onderstaande
afbeelding.
Stopcontact
Netsnoer
DC 12V aansluiting
Netadapter
• Configuratie en type hangen af van
de plaats waar u zich bevindt.
Neem de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
in acht om schade aan het netsnoer te voorkomen.
Tijdens het gebruik
• Trek nooit met geweld aan het snoer.
• Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
• Draai het snoer nooit rond vlakbij de stekker of de
aansluiting.
2.
Houd om de Digitale Piano uit te schakelen
de P (aan/uit) toets ingedrukt totdat de
indicator uitgaat.
OPMERKING
• Door de P (aan/uit) toets in te drukken om de
spanning uit te schakelen wordt de Digitale Piano
op standby gezet. Kleine hoeveelheden stroom
blijven rondlopen in de Digitale Piano terwijl deze
standby staat. Als u de Digitale Piano voor langere
tijd niet gebruikt of als er onweer in de buurt is,
dient u de stekker uit het stopcontact te trekken.
Wanneer het toestel wordt verplaatst
• Vergeet nooit de netadapter uit het stopcontact te
trekken voordat u de Digitale Piano verplaatst.
Tijdens opslag
• Maak lussen in en een bundeltje van het netsnoer
maar wind het snoer nooit om de netadapter.
BELANGRIJK!
• Gebruik nooit de netadapter (JEITA standaard, met
een uniforme polariteitsstekker) die met deze
Digitale Piano meegeleverd wordt om een ander
toestel aan te sluiten dan deze piano. Dit brengt
namelijk het gevaar op defecten met zich mee.
• Vergeet niet de Digitale Piano uit te schakelen
voordat u de netadapter in het stopcontact steekt of
hem er uit trekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
NL-4
PX160-D-1B.indd
6
2016/01/20
17:16:06
Stopcontact
Automatische stroomonderbreker
Deze Digitale Piano is ontworpen om automatisch
uitgeschakeld te worden om te voorkomen dat stroom
wordt verspild als gedurende een vooringestelde tijd
geen bewerking wordt uitgevoerd. De activeringstijd
voor automatische stroomonderbreking is ongeveer
vier uur.
• U kunt de onderstaande procedure volgen om de
automatische stroomonderbreking tijdelijk uit te
schakelen.
■ Uitschakelen van de automatische
stroomonderbreker
1.
2.
Druk op de P (aan/uit) toets om de Digitale
Piano uit te schakelen als deze ingeschakeld
is.
Meegeleverde en los
verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met deze Digitale Piano.
Het gebruik van niet erkende accessoires kan het
gevaar op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel
met zich meebrengen.
OPMERKING
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO
website bij de volgende URL.
http://world.casio.com/
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de P (aan/uit) toets om de Digitale Piano
in te schakelen.
• De automatische stroomonderbreker wordt op dat
moment gedeactiveerd.
OPMERKING
• Door de Digitale Piano uit te schakelen na het
uitvoeren van de bovenstaande stappen zal de
automatische stroomonderbreker gereactiveerd
worden.
NL-5
PX160-D-1B.indd
7
2016/01/20
17:16:06
Aansluitingen
BELANGRIJK!
• Stel het volume altijd in op een laag niveau d.m.v. de
VOLUME regelaar telkens wanneer u iets aan gaat
sluiten op de Digitale Piano. Stel het volume in op
het gewenste niveau nadat u de aansluiting tot stand
gebracht heeft.
Aansluiten van de
hoofdtelefoon
Voorkant
Hoofdtelefoon aansluiting (PHONES)
Stereo ministekker
Door een hoofdtelefoon aan te sluiten op één van beide
PHONES aansluitingen wordt de weergave van de
luidsprekers uitgeschakeld wat betekent dat u zelfs
midden in de nacht kunt oefenen zonder de buren
wakker te houden. Om uw gehoor te beschermen moet
u er op letten dat het volumeniveau niet te hoog staat
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Aansluiten van audio
apparatuur of een versterker
U kunt audio apparatuur of een versterker aansluiten
op de Digitale Piano en het geluid dan via externe
luidsprekers weergeven om een krachtiger geluid van
een betere kwaliteit te verkrijgen.
BELANGRIJK!
• De Digitale Piano stelt het geluid dat afgegeven
wordt automatisch bij om te optimaliseren voor een
hoofdtelefoon (wanneer een hoofdtelefoon
aangesloten is) of voor de ingebouwde luidsprekers
(wanneer geen hoofdtelefoon aangesloten is).
Hierdoor vindt ook een verandering plaats in de
uitgangskwaliteit van de LINE OUT R en L/MONO
aansluitingen van de Digitale Piano.
• Stel het volume altijd in op een laag niveau d.m.v. de
VOLUME regelaar telkens wanneer u een apparaat
aan gaat sluiten op de Digitale Piano. Stel het
volume in op het gewenste niveau nadat u de
aansluiting tot stand gebracht heeft.
• Lees telkens wanneer u een apparaat op de Digitale
Piano wilt aansluiten eerst de gebruiksaanwijzing
door die met dat apparaat meegeleverd wordt.
Naar één van beide LINE OUT aansluitingen van de Digitale Piano
Penstekker
AUX IN aansluiting, enz. van de audio versterker
RIGHT (rechts-rood)
LEFT (links-wit)
OPMERKING
• Let er op dat u de stekker van de hoofdtelefoon
zover mogelijk in één van de PHONES
aansluitingen steekt. Als u dat niet doet, kunt u het
geluid mogelijk van slechts één van beide kanten
van de hoofdtelefoon horen.
• Mocht de hoofdtelefoon die u gebruikt niet passen
bij één van de PHONES aansluitingen gebruik dan
een passende adapterstekker die u zich apart in de
winkel kunt aanschaffen.
• Gebruikt u een hoofdtelefoon waarbij een
adapterstekker nodig is, let er dan op dat de adapter
niet ingestoken blijft als u de aansluiting van de
hoofdtelefoon verbreekt. Mocht dit het geval zijn
dan zal er geen geluid te horen zijn via de
luidsprekers.
Standaard stekker
Gitaarversterker
Toetsenbordversterker, enz.
INPUT 1
INPUT 2
Aansluiten op audio apparatuur 1
Gebruik los verkrijgbare aansluitsnoeren om de
externe geluidsapparatuur aan te sluiten op de LINE
OUT aansluitingen van de piano zoals aangegeven in
Afbeelding 1. Het uitgangssignaal van de LINE OUT
R aansluiting is het rechter kanaalgeluid, terwijl het
uitgangssignaal van de LINE OUT L/MONO
aansluiting het linker kanaalgeluid is. Het wordt aan u
overgelaten om aansluitkabels aan te schaffen zoals de
in de afbeelding getoonde kabel voor het aansluiten
van audio apparatuur. Gewoonlijk dient u in deze
configuratie de ingangskeuzeschakelaar van de audio
apparatuur in te stellen op de instelling die hoort bij de
aansluiting (zoals AUX IN) waarop de piano
aangesloten is. Stel het volumeniveau in d.m.v. de
VOLUME regelaar van de Digitale Piano.
NL-6
PX160-D-1B.indd
8
2016/01/20
17:16:06
Aansluitingen
Aansluiten op een
muziekinstrumentenversterker 2
Pedaalaansluiting
Gebruik los verkrijgbaar aansluitsnoeren om de
versterker aan te sluiten op de LINE OUT
aansluitingen van de Digitale Piano zoals aangegeven
in Afbeelding 2. Het uitgangssignaal van de LINE
OUT R aansluiting is het rechter kanaalgeluid, terwijl
het uitgangssignaal van de LINE OUT L/MONO
aansluiting het linker kanaalgeluid is. Door aan te
sluiten op de LINE OUT L/MONO aansluiting worden
beide kanalen als een gemengd signaal afgegeven. Het
wordt aan u overgelaten om aansluitkabels aan te
schaffen zoals de in de afbeelding getoonde kabel voor
het aansluiten van de versterker. Stel het volumeniveau
in d.m.v. de VOLUME regelaar van de Digitale Piano.
BELANGRIJK!
• Sluit bij gebruik van de LINE OUT aansluitingen de
hoofdtelefoon aan op de PHONES aansluiting.
Hierdoor wordt de LINE OUT signaalafgifte
overgeschakeld naar een geschikte geluidskwaliteit.
Aansluiten van een pedaal
Door het meegeleverde pedaal (SP-3) op de DAMPER
PEDAL aansluitingen aan te sluiten wordt het mogelijk
om het pedaal te gebruiken als een demppedaal.
Door het demppedaal in te trappen tijdens het spelen
zullen de noten die u aanslaat voor een lange tijd
blijven nagalmen.
• Door dit pedaal tijdens de GRAND PIANO toon
(CONCERT, MODERN, CLASSIC, MELLOW,
BRIGHT) in te trappen zullen de noten nagalmen op
dezelfde wijze als het demppedaal van een
akoestische vleugel.
Achterkant
U kunt de los verkrijgbare 3 pedalen eenheid (SP-33)
aansluiten op de pedaalaansluiting aan de onderkant
van de Digitale Piano. U kunt de pedalen dan
gebruiken voor expressie die lijkt op die beschikbaar is
op een akoestische piano.
Onderkant
Pedaalaansluiting
SP-33 pedaalfuncties
z Demppedaal
Naast de demppedaalfuncties die in de linkerkolom
worden beschreven, ondersteunt de SP-33 pedaal ook
bewerkingen voor half indrukken van het pedaal,
zodat bij gedeeltelijk intrappen van het pedaal slechts
een gedeeltelijk dempeffect wordt uitegeoefend.
z Zacht pedaal
Door op dit pedaal te trappen worden de op het
toetsenbord aangeslagen noten onderdrukt na het
intrappen van het pedaal waardoor de noten zachter
klinken.
z Sostenuto pedaal
Slechts de noten die gespeeld worden tijdens het
intrappen van dit pedaal worden aangehouden totdat
het pedaal losgelaten wordt.
Zacht pedaal
Demppedaal
Sostenuto pedaal
OPMERKING
• De los verkrijgbare CS-67P standaard is nodig voor
het gebruik van de SP-33 pedaaleenheid.
Uitschakelen van de weergave van de
dempruis
DAMPER PEDAL aansluiting
SP-3
De dempruis is een metaalachtig klinkend geluid dat
ontstaat wanneer de demper van een akoestische piano
zich scheidt van het dradenpedaal wanneer het
demppedaal wordt ingetrapt. De dempresonantie van
uw Digitale Piano bevat gewoonlijk dempruis, maar u
kunt de onderstaande procedure uitvoeren om de
weergave ervan uit te schakelen.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de dempruis-klaviertoets (pagina NL-21).
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de
instelling omgeschakeld en geeft de Digitale Piano
een pieptoon zoals hieronder is beschreven.
– Lange pieptoon: Weergave van dempruis is
uitgeschakeld
– Korte pieptoon: Weergave van dempruis is
ingeschakeld
• Zie “Dempruis” op pagina NL-22 voor meer
informatie.
NL-7
PX160-D-1B.indd
9
2016/01/20
17:16:07
Spelen met verschillende tonen
VOLUME
FUNCTION
METRONOME
START/STOP a
ELEC.PIANO 1
GRAND PIANO
Selecteren en spelen van een toon
De piano wordt met 18 ingebouwde tonen.
• De namen van de tonen zijn gemarkeerd boven de klaviertoetsen waaraan ze zijn toegewezen.
Selecteren van een toon
1.
Selecteer de gewenste toon.
z Selecteren van GRAND PIANO (CONCERT of
MODERN) of ELEC.PIANO 1
• Druk op een van de GRAND PIANO toetsen
(CONCERT of MODERN) of de ELEC.PIANO
1 toets om de gewenste te selecteren.
z Selecteren van één van de andere tonen
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de klaviertoets die correspondeert aan de
toon die u wilt selecteren.
• De toets indicator van de geselecteerde toon
gaat branden.
2.
Stel het volumeniveau bij d.m.v. de VOLUME regelaar.
NL-8
PX160-D-1B.indd
10
2016/01/20
17:16:07
Spelen met verschillende tonen
Bastonen (BASS)
OPMERKING
• Van de 18 ingebouwde tonen van de Digitale Piano
zijn de eerste vijf van een klassieke vleugel. Elke
toon heeft haar eigen karakteristieke voordelen. Dus
u zou de toon moeten selecteren waarmee u met de
melodie kunt meespelen of de toon die uw voorkeur
verdient. De CONCERT en MODERN tonen zijn
toegewezen aan toetsen om snel en gemakkelijk te
worden geselecteerd.
Toonnaam
CONCERT
Door de BASS toon in stap 1 van de bovenstaande
procedure te selecteren wordt de bastoon toegewezen
aan de lage (linkerkant) toonhelft van het toetsenbord.
Aan het hoge bereik (rechterkant) wordt de toon
toegewezen die geselecteerd was toen u op de BASS
toets drukte.
• BASS laat u het toetsenbord in twee verschillende
tonen splitsen.
Karakteristieken
Dit is een volwaardige
concertvleugeltoon die Linear
Morphing* gebruikt voor dynamische
en natuurlijke veranderingen in de
toon. Deze toon is ontworpen om
damppedaal-, resonantie- en andere
pianonuances te reproduceren, hetgeen
het ideaal maakt voor vrijwel elk type
pianospel.
MODERN
Deze toon voorziet in heldere
vleugelklanken. Het volume en de
klankkleur van deze toon reageren
onmiddellijk op verschillen in de druk
op de klaviertoetsen en de toon heeft
een relatief diepe nagalm. Deze toon is
een goede keus voor een dynamisch en
levendig spel.
CLASSIC
Dit is een natuurlijke pianotoon die
goed lijkt op het geluid van een
akoestische piano. Hoewel nagalm en
andere opzichtige effecten onderdrukt
worden voor deze toon is de resonantie
sterk hetgeen de expressie van subtiele
nuances mogelijk maakt. Deze toon is
een goede keus voor lessen en
oefensessies.
MELLOW
Warme en milde pianotoon
BRIGHT
Heldere en duidelijke pianotoon
Splitspunt
Laag bereik
Hoog bereik
BASS
PIPE ORGAN
(Momenteel geselecteerde toon.)
OPMERKING
• Selecteer een andere toon dan BASS om opnieuw
een enkele toon te verkrijgen bij het toetsenbord.
• U kunt BASS niet selecteren bij opnemen naar Spoor
2.
* Kenmerk dat computer morphing technologie
toepast waarmee geleidelijk overvloeien mogelijk
wordt tussen sampling klanken met verschillende
dynamieken van een een volwaardige
concertvleugel.
NL-9
PX160-D-1B.indd
11
2016/01/20
17:16:07
Spelen met verschillende tonen
Lagen van twee tonen
Volg de volgende procedure om lagen van twee tonen
aan te brengen zodat die op hetzelfde moment klinken.
Bij het specificeren van twee tonen voor het maken van
lagen, zal de eerst geselecteerde toon die voor de
hoofdtoon zijn en de tweede voor de gelaagde toon.
1.
Instellen van de volumebalans tussen
twee gelaagde tonen
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de hieronder getoonde klaviertoetsen
om het volume in te stellen van de gelaagde
tonen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
dan op de klaviertoets voor de eerste toon die
u wilt gebruiken als de eerste laag en daana
op de klaviertoets voor de tweede toon.
Voorbeeld: Druk eerst op de HARPSICHORD toets en
daarna op de ELEC.ORGAN 1 toets.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Oorspronkelijke instelling (default) (midden)
Volume van de gelaagde toon
(Tweede toon die u selecteerde)
Volume van de hoofdtoon
(Eerste toon die u selecteerde)
• Houd om terug te gaan naar de oorspronkelijke
instelling van het volume, de FUNCTION toets
ingedrukt en druk tegelijkertijd op beide toetsen.
HARPSICHORD
ELEC.ORGAN 1
2.
Om de lagen van het toetsenbord ongedaan
te maken, selecteer een andere toon door op
de GRAND PIANO toets te drukken of door
de procedure onder “Selecteren en spelen
van een toon” (pagina NL-8) te volgen.
OPMERKING
• U kunt met de BASS toon geen andere laag
aanbrengen met een andere toon.
• U kunt de bewerking voor het maken van lagen niet
uitvoeren bij het opnemen naar Spoor 2.
NL-10
PX160-D-1B.indd
12
2016/01/20
17:16:07
Spelen met verschillende tonen
Gebruiken van effecten
Nagalm : Laat uw noten resoneren.
Chorus : Voegt meer ruimtelijkheid toe aan uw noten.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en ga
door de beschikbare instellingen met de
Reverb (nagalm) of Chorus (zweving)
klaviertoetsen.
Gebruiken van de metronoom
1.
• Hierdoor start de metronoom.
• De indicator boven de START/STOP a toets
knippert in het tempo van de maatslag van de
metronoom.
2.
• Telkens bij indrukken van de Reverb (nagalm) of
Chorus (zweving) klaviertoets geeft de digitale piano
een piepgeluid afhankelijk van de geselecteerde
instelling, zoals getoond in de onderstaande tabel.
Nagalm
Houd om de maatslag te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u op de
METRONOME BEAT toetsen drukt om een
instelling te selecteren voor de maatslag.
Chorus
• U kunt de waarde van het aantal maatslagen instellen
als 0, 2, 3, 4, 5 of 6. Als 0 ingesteld wordt, wordt een
klikgeluid weergegeven zonder klokkenspel. Met
deze instelling kunt u oefenen met een vaste maatslag.
• Nagalm
Aantal pieptonen Instelling
1 (lang)
1 (kort)
2
3
4
Druk op de METRONOME toets.
Uit (OFF)
Room (kamer)
Small Hall (kleine zaal)
Large Hall (grote zaal)
Stadium
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
gebruik de TEMPO toetsen om een
tempowaarde te specificeren binnen het
bereik lopende van 20 tot en met 255
maatslagen per minuut.
• Chorus
Aantal pieptonen Instelling
1 (lang)
1 (kort)
2
3
4
Uit (OFF)
Light Chorus (lichte zweving)
Medium Chorus
(middelmatige zweving)
Deep Chorus (diepe zweving)
Flanger (suisend effect)
■ Betreffende DSP
Met DSP kunt u complexe akoestische effecten digitaal
produceren. DSP is toegewezen aan elke toon telkens
wanneer de spanning van de Digitale Piano
ingeschakeld is.
• Telkens bij indrukken van de + of – toets wordt de
tempowaarde met 1 verhoogd of verlaagd.
• U kunt een specifieke waarde van drie cijfers
invoeren d.m.v. de waarde invoertoetsen (0 tot en
met 9). Zorg er voor de drie cijfers allemaal in te
voeren.
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0, 9 en 6 om “96” in te
voeren.
NL-11
PX160-D-1B.indd
13
2016/01/20
17:16:07
Spelen met verschillende tonen
4.
Druk op de METRONOME toets of START/
STOP a toets om de metronoom uit te
schakelen.
OPMERKING
• Druk in stap 3 tegelijkertijd op de + en – toetsen om
de instelling voor het tempo terug te stellen op het
oorspronkelijke tempo van de momenteel
geselecteerde melodie van de muziekbibliotheek.
Door tegelijkertijd op + en – te drukken wordt de
waarde van het tempo teruggesteld op 120.
Om het metronoomvolume in te stellen
U kunt de volgende procedure op elk moment
uitvoeren ongeacht of de metronoom klinkt of niet.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en stel
tegelijkertijd d.m.v. de METRONOME
VOLUME toetsen een volumewaarde in
binnen het bereik lopende van 0 tot en met
42.
• Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen” op pagina NL-21 voor
details aangaande het gebruiken van de
klaviertoetsen voor het maken van instellingen.
• Telkens bij indrukken van de T of S toets wordt de
waarde van het metronoomvolume met 1 verhoogd
of verlaagd.
Splitsen van het toetsenbord
voor duet spel
U kunt het toetsenbord in het midden splitsen voor
duet spel zodat de linker- en de rechterzijde hetzelfde
bereik heeft.
Het linker pedaal werkt als het demppedaal voor het
linker toetsenbord terwijl het rechter pedaal fungeert
als het demppedaal voor het rechter toetsenbord.
De duetfunctie is de perfecte manier om les te geven
waarbij de leraar aan de linkerkant zit en de leerling
dezelfde melodie speelt op het rechter toetsenbord.
Toetsenbord
Splitspunt
Linker toetsenbord
C3
C4
(midden C)
C5
Rechter toetsenbord
C6
C3
C4
C5
C6
(midden C)
Pedaalbewerking tijdens het spelen van een duet
z Los verkrijgbare pedaaleenheid SP-33
Linker demppedaal
Linker en rechter
demppedaal
Rechter demppedaal
(Ondersteuning van
half-ingedrukte
pedaalbewerkingen)
OPMERKING
• Druk tegelijkertijd op T en S om terug te gaan naar
de oorspronkelijke instelling.
OPMERKING
• Alleen het demppedaal voor het rechter toetsenbord
ondersteunt halverwege intrappen.
z Meegeleverde pedaaleenheid SP-3
Om de SP-3 pedaaleenheid te gebruiken als het rechter
keyboarddemppedaal dient u dit aan te sluiten op de
DAMPER PEDAL aansluiting.
• Half-ingedrukte pedaalbewerkingen worden in dit
geval niet ondersteund.
1.
Specificeer de toon die u wilt gebruiken.
Voorbeeld: GRAND PIANO (MODERN)
2.
Druk terwijl u de FUNCTION toets ingedrukt
houdt op de METRONOME toets om het duet
in en uit te schakelen.
• U kunt de piano instellen om de linker
toetsenbordklank weer te geven via de linker
luidspreker en de rechter toetsenbordklank via de
rechter luidspreker terwijl het duet ingeschakeld is.
Zie “Duet pan” (pagina NL-22) voor nadere
informatie.
BELANGRIJK!
• U kunt de duetfunctie niet gebruiken tijdens het
opnemen (pagina NL-16).
NL-12
PX160-D-1B.indd
14
2016/01/20
17:16:08
Spelen met verschillende tonen
Veranderen van de octaven van de duet
toetsenborden
U kunt de bereiken van de linker en rechter
toetsenborden veranderen van hun oorspronkelijke
instellingen in eenheden van een octaaf. Dit is
bijvoorbeeld handig als het oorspronkelijke bereik niet
genoeg is wanneer een persoon het gedeelte voor de
linker hand en de andere persoon het gedeelte voor de
rechter hand aan het spelen is.
1.
Houd de FUNCTION en METRONOME
toetsen ingedrukt en druk op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het linker toetsenbord. Houd
FUNCTION en METRONOME ingedrukt
terwijl u doorgaat naar stap 2 hieronder.
Voorbeeld: Door op de klaviertoets van de meest linkse
C (C4) te drukken wordt het hier onder
gegeven bereik toegewezen.
Linker toetsenbord
C4
C5
C6
Rechter toetsenbord
C7
C3
C4
C5
C6
(Ingedrukte klaviertoets)
1 octaaf hoger dan de
oorspronkelijke instelling
2.
Onveranderd
Houd de FUNCTION en METRONOME
toetsen ingedrukt en druk op de C
klaviertoets die u wilt plaatsen op C4 (midden
C) van het rechter toetsenbord.
OPMERKING
• U kunt de toetsenborden terugstellen op hun
oorspronkelijke bereiken door de duetfunctie eerst
uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
NL-13
PX160-D-1B.indd
15
2016/01/20
17:16:08
Weergeven van ingebouwde melodieën
FUNCTION
RECORDER
START/STOP a
Uw Digitale Piano is uitgevoerd met een
muziekbibliotheek van 60 ingebouwde melodieën. U
kunt alle 60 melodieën in volgorde spelen van het
begin tot het einde.
2.
BELANGRIJK!
Houd om de demonstratieweergave te
veranderen naar een andere melodie de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u d.m.v. de
MUSIC LIBRARY SELECT toetsen een
melodienummer specificeert.
• Nadat u een ingebouwde melodie geselecteerd
heeft, kan het enkele seconden duren voordat de
melodiedata geladen is. Terwijl de data geladen
wordt, werken de klaviertoetsen en andere toetsen
niet. Als u iets op het toetsenbord speelt, zal de
geluidsweergave worden stopgezet als de volgende
procedure wordt uitgevoerd.
Weergeven van alle
ingebouwde melodieën
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de START/STOP a toets.
• Hierdoor wordt de herhaalde demonstratieweergave
gestart van de ingebouwde melodieën in de volgorde
van 01 tot en met 60.
• U kunt meespelen met een melodie op het
toetsenbord terwijl de melodie wordt weergegeven.
De toon die toegewezen is aan het toetsenbord is de
toon die vooringesteld is voor de melodie die
weergegeven wordt.
• Telkens bij indrukken van de + of – toets wordt het
melodienummer met 1 verhoogd of verlaagd.
• U kunt een specifiek melodienummer van twee cijfers
invoeren d.m.v. de waarde invoertoetsen (0 tot en
met 9). Zorg er voor beide cijfers in te voeren.
Voorbeeld: Voer eerst 0 en daarna 8 in om melodie 08 te
selecteren.
3.
Druk nogmaals op de START/STOP a
toets om de weergave van de ingebouwde
melodieën te stoppen.
OPMERKING
• De hierboven beschreven bewerkingen voor
melodieselectie en weergeven en stoppen zijn de
enige mogelijke bewerkingen tijdens de weergave
van demonstratiemelodieën.
NL-14
PX160-D-1B.indd
16
2016/01/20
17:16:08
Weergeven van ingebouwde melodieën
Weergeven van een specifieke
melodie in de
muziekbibliotheek
De muziekbibliotheek omvat zowel ingebouwde
melodieën (01 - 60) als melodieën (61 - 70) die
opgeslagen zijn in het geheugen van de Digitale Piano
vanaf een computer*. U kunt de onderstaande
procedure volgen om één van deze melodieën te
selecteren en weer te geven.
* U kunt muziekgegevens downloaden van het
Internet en daarna oversturen van uw computer
naar het geheugen van de Digitale Piano. Voor meer
informatie zie “Oversturen van melodiegegevens
met een computer” op pagina NL-26.
1.
2.
Zoek het melodienummer van de gewenste
melodie op in de melodielijst op pagina A-1.
Houd om van melodie te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u de
MUSIC LIBRARY SELECT toetsen gebruikt
om een bepaald melodienummer te
specificeren.
Oefenen met een melodie uit
de muziekbibliotheek
U kunt het linkerhand of rechterhand gedeelte
uitschakelen bij een melodie en zelf meespelen op de
piano.
OPMERKING
• De muziekbibliotheek bevat een aantal duetten.
Terwijl een duet geselecteerd is, kunt u de eerste
pianotoon <Primo> of de tweede pianotoon
<Secondo> uitschakelen en meespelen met de
melodie.
VOORBEREIDINGEN
• Selecteer de melodie waarmee u wilt oefenen en stel
het tempo in. Zie “Configureren van instellingen
met het toetsenbord” op pagina NL-20.
• Een aantal melodieën bevat tussentijds
tempoveranderingen om bepaalde muziekeffecten te
produceren.
1.
• Zie voor informatie aangaande het uitvoeren van
deze stap de opmerking onder stap 2 van de
procedure onder “Weergeven van alle ingebouwde
melodieën” op pagina NL-14.
3.
Druk terwijl u de FUNCTION toets ingedrukt
houdt op de RECORDER (L/R) toets om het
onderdeel te selecteren dat u uit wilt
schakelen.
• Door op een toets te drukken wordt bijbehorende
gedeelte in- (toets indicator aan) en uitgeschakeld
(toets indicator uit).
Druk op de START/STOP a toets.
Beide delen
ingeschakeld
• Hierdoor wordt de weergave van de melodie gestart.
4.
Rechterhand
deel
uitgeschakeld
Linkerhand
deel
uitgeschakeld
Druk nogmaals op de START/STOP atoets om het afspelen te stoppen.
• De weergave stopt automatisch wanneer het einde
van de melodie bereikt is.
OPMERKING
• Door tegelijkertijd op de + en – toetsen te drukken
wordt melodienummer 01 geselecteerd.
• U kunt het weergavetempo en het volume van de
melodie instellen. Voor meer informatie zie
“Configureren van instellingen met het toetsenbord”
op pagina NL-20.
Linkerhand
2.
Rechterhand
Druk op de START/STOP a toets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart zonder het deel
dat u uitschakelde in stap 1.
3.
4.
Speel het niet-weergegeven deel zelf op het
toetsenbord.
Druk nogmaals op de START/STOP atoets om het afspelen te stoppen.
NL-15
PX160-D-1B.indd
17
2016/01/20
17:16:08
Opnemen en weergeven
FUNCTION
RECORDER
START/STOP a
U kunt de noten die u op de Digitale Piano speelt
opslaan in het geheugen voor latere weergave.
Sporen
Een spoor is een opslagplaats van opgenomen
gegevens waarbij elke melodie voorzien is van twee
sporen: Spoor 1 en Spoor 2. U kunt de twee sporen
gescheiden van elkaar opnemen en daarna combineren
zodat ze samen als een enkele melodie weergegeven
worden.
Spoor 1
Opnemen
Tijdens de
weergave. . .
Melodie
Spoor 2
METRONOME
Opslag van opgenomen gegevens
• Door een nieuwe opname te starten wordt eventuele
gegevens gewist die eerder in het geheugen was
opgenomen.
• Als de spanning naar de digitale piano afgesneden
wordt terwijl de opname aan de gang is, zal alles dat
tot op dat punt opgenomen is, worden gewist. Let er
dus op dat de spanning niet onverhoeds
uitgeschakeld wordt tijdens opnamebewerkingen.
BELANGRIJK!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen
verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies van
winsten of eisen van derden die ontstaan uit het
verlies van opgenomen gegevens die verloren raakt
door defecten, reparaties of om ongeacht welke
andere reden.
Opnemen
Gebruiken van de RECORDER toets
Geheugencapaciteit
• U kunt ongeveer 5000 noten opnemen in het
geheugen van de digitale piano.
• De RECORDER indicator knippert snel wanneer het
geheugen vol dreigt te raken.
• Het opnemen stopt automatisch als het aantal noten
in het geheugen het maximum overschreidt.
Opgenomen gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
Telkens bij indrukken van de RECORDER toets wordt
naar de volgende optie voor opname gegaan in de
hieronder getoonde volgorde.
Brandt
Weergave
standby
Knippert
Opname
standby
Uit
Normaal
Toetsenbordspel
Gebruikte toon
Pedaalbewerkingen
Instellingen voor nagalm en zweving (alleen bij
Spoor 1)
Instelling van het tempo (alleen bij Spoor 1)
Instelling van lagen (alleen bij Spoor 1)
Instelling van splitsing (alleen bij Spoor 1)
Instelling van octaafverschuiving (alleen bij Spoor 1)
NL-16
PX160-D-1B.indd
18
2016/01/20
17:16:08
Opnemen en weergeven
Opnemen op een specifiek
spoor van een melodie
Na het opnemen van een van de sporen van een
melodie kunt u opnemen op het andere spoor terwijl u
luistert naar de weergave van wat u op het eerste spoor
opgenomen had.
1.
Druk tweemaal op de RECORDER toets
zodat de corresponderende indicator gaat
knipperen.
4.
Speel iets op het keyboard.
• Het opnemen begint automatisch.
5.
Druk op de START/STOP a toets om de
opname te stoppen.
• Hierdoor veranderen de RECORDER toets indicator
en de indicator van het spoor dat u opnam van de
knipperende naar de oplichtende stand.
• Druk op de START/STOP a toets om het spoor
dat u zojuist opgenomen heeft weer te geven.
6.
Druk nadat u klaar bent met het opnemen of
weergeven op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator uit gaat.
• Op dat moment gaat de L indicator knipperen om
aan te geven dat de Digitale Piano klaar staat voor
opname op Spoor 1.
2.
Houd om het opnamespoor te veranderen de
FUNCTION toets ingedrukt terwijl u op de
RECORDER (L/R) toets drukt.
• Let er op dat de indicator voor het opnamespoor gaat
knipperen.
Spoor 1: L indicator
Spoor 2: R indicator
Voorbeeld: Spoor 1 geselecteerd
3.
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
Spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
• Toon (pagina NL-8)
• Effecten (pagina NL-11)
OPMERKING
• Configureer de instellingen voor de maatslag en het
tempo en druk daarna op de METRONOME toets
als u wilt dat de metronoom klinkt tijdens het
opnemen. Voor meer informatie zie “Gebruiken van
de metronoom” op pagina NL-11.
NL-17
PX160-D-1B.indd
19
2016/01/20
17:16:08
Opnemen en weergeven
Opnemen op een spoor terwijl
u naar de weergave luistert
van het andere spoor
1.
2.
3.
1.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat branden.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat branden.
OPMERKING
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
selecteer d.m.v. de RECORDER (L/R) toets
het spoor dat u wilt weergeven tijdens de
opname.
Druk op de RECORDER toets zodat de
corresponderende indicator gaat knipperen.
• Hierdoor gaat de L indicator knipperen.
4.
Weergeven van het geheugen
van de digitale piano
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
selecteer d.m.v. de RECORDER (L/R) toets
het spoor dat u wilt opnemen.
• Wanneer een melodie opgenomen is op beide
sporen, kunt u een spoor uitschakelen en alleen het
andere spoor weergeven als u dat wenst.
2.
Druk op de START/STOP a toets.
• Hierdoor wordt de weergave gestart van de melodie
die en/of het spoor dat u selecteert.
OPMERKING
• U kunt de instelling van het tempo veranderen
terwijl een spoor weergegeven wordt.
• Druk nogmaals op START/STOP a-toets om de
weergave te stoppen.
• Let er op dat de indicator voor het opnamespoor gaat
knipperen.
Voorbeeld: Om naar de weergave van Spoor 1 te
luisteren terwijl u Spoor 2 opneemt
Brandt (weergave)
5.
6.
Knippert (opnamestandby)
Selecteer de toon en de effecten (alleen bij
Spoor 1) die u wilt gebruiken voor uw
opname.
Druk op de START/STOP a toets of speel
iets op het toetsenbord.
• Hierdoor worden zowel de weergave van het
opgenomen spoor als de opname van het andere
spoor gestart.
7.
Druk op de START/STOP a toets om de
opname te stoppen.
NL-18
PX160-D-1B.indd
20
2016/01/20
17:16:09
Opnemen en weergeven
Wissen van opgenomen data
De volgende procedure wist een specifiek spoor van
een melodie uit.
BELANGRIJK!
• De onderstaande procedure wist alle gegevens uit
van het geselecteerde spoor. Merk op dat de
wisbewerking niet ongedaan gemaakt kan worden.
Controleer of u de gegevens in het geheugen van de
Digitale Piano echt niet meer nodig heeft voordat u
de volgende stappen uitvoert.
1.
2.
3.
Druk tweemaal op de RECORDER toets
zodat de corresponderende indicator gaat
knipperen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en
selecteer d.m.v. de RECORDER (L/R)
toetsen het spoor dat u wilt wissen.
Druk op de RECORDER toets totdat de
corresponderende indicator gaat branden.
• Hierdoor gaat de indicator knipperen van het spoor
dat u selecteerde in stap 2 van deze procedure.
Voorbeeld: Als u Spoor 2 instelde voor wissen
Uit
4.
Knipperen: Wisstandby
Houd nogmaals de FUNCTION toets
ingedrukt terwijl u op de RECORDER (L/R)
toets drukt.
• Hierdoor wordt het geselecteerde spoor gewist en
wordt weergavestandby ingeschakeld.
• Druk tweemaal op de RECORDER toets zodat de
indicator niet brandt om de wisbewerking te
annuleren.
OPMERKING
• Vanaf stap 3 is enkel de RECORDER (L/R) toets van
de Digitale Piano bedienbaar totdat u de
wisbewerking in stap 4 in feite uitvoert. Er kunnen
geen andere toetsbewerkingen worden uitgevoerd.
NL-19
PX160-D-1B.indd
21
2016/01/20
17:16:09
Configureren van instellingen met het
toetsenbord
FUNCTION
Naast het selecteren van tonen en melodieën uit de
muziekbibliotheek kunt u de FUNCTION toets
gebruiken in combinatie met de klaviertoetsen om het
effect, de aanslaggevoeligheid en andere instellingen te
configuren.
Instellingen configureren met
het toetsenbord
1.
2.
3.
Zoek m.b.v. de “Parameterlijst” op pagina’s
NL-22 - NL-24 de instelling op die u wilt
configureren en maak een notitie van de
details.
Zie “Klaviertoetsen die gebruikt worden voor
het configureren van instellingen” op pagina
NL-21 om de plaats op het toetsenbord te
vinden voor het configureren van de
gewenste instelling.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk
op de klaviertoets die correspondeert aan de
instelling die u wilt configureren.
• De Digitale Piano geeft een bedieningspieptoon weer
nadat de instelling geconfigureerd is.
Voorbeeld: Verlagen van de transpositie instelling met
één halve toon
T transponeertoets
4.
Laat de FUNCTION toets los om de
instelprocedure te voltooien.
OPMERKING
• U kunt de Digitale Piano zodanig configureren dat
geen bedieningspieptoon weergegeven wordt in
stap 3. Voor details, zie “bt Bedieningspieptoon”
onder “Parameterlijst” op pagina’s NL-22 - NL-24.
Toetsenbordinstelling bedieningstypes
Er zijn vier types bediening die u kunt uitvoeren
tijdens het configureren van de instellingen d.m.v. de
klaviertoetsen: Type A, Type B, Type C en Type D.
Type A: Direct invoeren
Voorbeeld: Aanslaan van de STRINGS klaviertoets om de
STRINGS 1 toon te selecteren
Type B: Verhogen of verlagen van een instelling
d.m.v. de + en – of T en S klaviertoetsen
• Door op een toets te drukken wordt de instelling
versneld verhoogd of verlaagd.
• Druk tegelijkertijd op beide toetsen om terug te gaan
naar de oorspronkelijke instelling.
Type C: Invoeren van waarden d.m.v. de cijfertoetsen
(0 tot en met 9)
Voorbeeld: Druk op de toetsen 1, 2 en 0 om “120” in te voeren.
Type D: Tussen twee instellingen heen en weer
schakelen of door instellingen gaan door
indrukken van een klaviertoets
• Wanneer u een klaviertoets indrukt, geeft de
Digitale Piano een piepgeluid af om u te laten weten
welke instelling ingesteld is.
• Een lange pieptoon geeft aan dat de van toepassing
zijnde instelling uitgeschakeld is.
Voorbeeld: Door terwijl nagalm uitgeschakeld is tweemaal
op de Reverb klaviertoets te drukken geeft de
Digitale Piano tweemaal een pieptoon, hetgeen
aangeeft dat de Small Hall (kleine zaal)
instelling geselecteerd is.
OPMERKING
• U kunt er achter komen welk bedieningstype past bij
elke instelling door het “Bedieningstype” in de
“Parameterlijst” op pagina’s NL-22 - NL-24 te
controleren.
NL-20
PX160-D-1B.indd
22
2016/01/20
17:16:09
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van
instellingen
• De nummers 1 tot en met cn corresponderen met dezelfde nummers in de “Parameterlijst” op pagina’s NL-22 - NL-24.
[Linker toetsenbord]
1Klaviertoets (Transponeren)
2Stemmen van het keyboard (Stemmen)
3Octaafverschuiving
cnDuet pan
4Temperament
5Tempo/Temperament selectie
cmDempruis
OFF/ON OFF/ON
[Algeheel]
[Midden toetsenbord]
6Melodie selecteren/Basnoot
7Toonselectie
[Rechter toetsenbord]
clBedieningsvergrendeling
ckTerug
8Nagalm
9Zweving
btBedieningspieptoon
bsLokale besturing
brZendkanaal
bkMaatslag van de metronoom
bqBalans tussen lagen
bpUSB apparaat modus
boHelderheid
bnVolume van de metronoom
bmVolume van de melodie
blAanslagvolume
−
+
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON OFF/ON
NL-21
PX160-D-1B.indd
23
2016/01/20
17:16:09
Configureren van instellingen met het toetsenbord
Parameterlijst
■ Tonen
Parameter
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-20)
Beschrijving
Opmerkingen
7 Toonselectie
Zie pagina NL-8.
A
Oorspronkelijke
instelling: GRAND
PIANO (CONCERT)
Wijst een toon toe aan het
toetsenbord. (pagina NL-8)
8 Nagalm
Uit (OFF), 1 tot en
met 4
Oorspronkelijke
instelling: 2
D
Specificeert de nagalm van de
noten. (pagina NL-11)
9 Zweving
Uit (OFF), 1 tot en
met 4
Oorspronkelijke
instelling: 2
D
Regelt de breedte van de noten.
(pagina NL-11)
bo Helderheid
–3 tot 0 tot 3
Oorspronkelijke
instelling: 0
B
Specificeert de helderheid van de
• Druk tegelijkertijd op [+] en [–] om terug te
noten. Door indrukken van [+]
gaan naar de oorspronkelijke instelling (0).
worden de noten helderder en
milder. Door indrukken van [–]
worden de noten milder en zachter.
bq Balans tussen
–24 tot 0 tot 24
Oorspronkelijke
instelling: 0
B
Specificeert de balans in het
hoofdtoon volume en het volume van
de gelaagde toon. (pagina NL-10)
cm Dempruis
Uit (OFF), Aan (ON) D
Oorspronkelijke
instelling: Aan
In-/uitschakelen van de weergave
van de dempruis. (pagina NL-7)
cn Duet pan
Uit (OFF), Aan (ON) D
Oorspronkelijke
instelling: Uit
Wanneer ingeschakeld, wordt de
• Wordt alleen ondersteund wanneer een
linker toetsenbordklank via de
pianotoon wordt gebruikt. Nagalm wordt
niet uitgeoefend wanneer deze parameter
linker luidspreker weergegeven en
de rechter toetsenbordklank via de
ingeschakeld. is.
rechter luidspreker terwijl het duet
ingeschakeld is. (pagina NL-12)
lagen
■ Melodie/metronoom
Parameter
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-20)
Beschrijving
Opmerkingen
5 Tempo (TEMPO) 20 tot en met 255
B (+/–) Specificeert het tempo van
• Gebruik altijd drie cijfers bij het invoeren
C (0 tot melodieën uit de
van waarden d.m.v. de cijfertoetsen (0 tot
en met 9) muziekbibliotheek, de metronoom,
en met 9).
opname en weergave, enz.
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0, 9 en 0 om
(pagina NL-11)
“90” in te voeren (de
voorafgaande nul is vereist).
• Door tijdens de opname tegelijkertijd op
de + en – toetsen te drukken wordt een
waarde van 120 ingesteld.
6 Melodie
01 tot en met 70
Oorspronkelijke
instelling: 01
B (+/–) Selecteert een melodie uit de
• Gebruik altijd twee cijfers bij het invoeren
C (0 tot muziekbibliotheek. (pagina NL-15)
van waarden d.m.v. de cijfertoetsen (0 tot
en met 9)
en met 9).
Voorbeeld: Druk op de toetsen 0 en 8 om
“8” in te voeren (de
voorafgaande nul is vereist).
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens het opnemen.
bm Volume van de
00 tot en met 42
Oorspronkelijke
instelling: 42
B
Stelt het volumeniveau in van de
weergave van de
muziekbibliotheek.
• Deze instelling kan niet worden veranderd
tijdens het opnemen.
bk Maatslag van de 0, 2, 3, 4, 5, 6
A
Specificeert de
metronoommaatslag.
(pagina NL-11)
• De instelling voor de maatslag van de
metronoom kan niet worden veranderd
terwijl de weergave van een melodie van
de muziekbibliotheek aan de gang is.
bn Volume van de
B
Specificeert het volume van de
metronoom. (pagina NL-12)
Oorspronkelijke
instelling: 120
selecteren
(MUSIC
LIBRARY
SELECT)
melodie
metronoom
Oorspronkelijke
(METRONOME instelling: 4
BEAT)
metronoom
00 tot en met 42
Oorspronkelijke
instelling: 36
NL-22
PX160-D-1B.indd
24
2016/01/20
17:16:09
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ Toetsenbord
Parameter
Instellingen
1 Klaviertoets
–12 tot 0 tot 12
Oorspronkelijke
instelling: 0
Bedieningstype
(pagina NL-20)
Beschrijving
Opmerkingen
B
Verhoogt of verlaagt de
• De transponeerinstelling kan niet
toonschaal van de Digitale
worden geconfigureerd terwijl de
Piano in stappen van een halve
weergave van de muziekbibliotheek
toon.
aan de gang is of tijdens de
duetfunctie.
• Als de sleutel van de Digitale Piano
verhoogd wordt, kunnen de hoogste
gedeelten in het bereik vervormd
raken.
2 Stemmen van het 415,5 Hz - 440,0 Hz - B
Verhoogt of verlaagt de
• De instelling voor de toonhoogte kan
algehele toonhoogte van de
niet worden veranderd terwijl de
Digitale Piano met stappen van
weergave van een melodie van de
0,1 Hz van de standaard
muziekbibliotheek aan de gang is.
toonhoogte van A4 = 440,0 Hz.
(Transponeren)
keyboard
(Stemmen)
465,9 Hz
Oorspronkelijke
instelling: 440,0 Hz
3 Octaafverschui- –2 tot 0 tot 2
ving
B
Oorspronkelijke
instelling: 0
4 Temperament
5 Temperament
selectie
6 Temperament
basnoot
Temperament:
00 tot en met 16
Basnoot:
–, +, 0 tot en met 9
(C tot en met B)
Oorspronkelijke
instellingen:
Temperament: 00
(Gelijkzwevende
Stemming)
Basnoot: C
bl Aanslagvolume Uit (OFF), 1 tot en
(TOUCH
RESPONSE)
met 3
Oorspronkelijke
instelling: 2
Verander het bereik van het
toetsenbord in eenheden van
een octaaf.
Houd FUNCTION
ingedrukt terwijl u
op elk van de
volgende
klaviertoetsen
drukt.
U kunt de toonschaal (het
stemsysteem) van het
toetsenbord veranderen van
het standaard gelijkzwevend
temperament naar een andere
toonschaal die geschikter is
voor het spelen van Indische
1. TEMPERAMENT muziek, Arabische muziek,
(4)
klassieke stukken, enz.
2. TEMPERAMENT
SELECT (5)
3. BASE NOTE (6)
A
• U kunt de instellingen van de
octaafverschuiving niet configureren
voor het hoofdtoon gedeelte en het
gelaagde toon gedeelte.
• U kunt de instellingen van de
octaafverschuiving niet configureren
voor de splitstoon gedeelten.
<Temperamenten>
00: Gelijkzwevend / 01: Puur Majeur /
02: Puur Mineur / 03: Pythagoreaans /
04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister /
06: Reine stemming / 07: Rast /
08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba /
11: Dashti / 12: Chahargah /
13: Segah / 14: Gurjari Todi /
15: Chandrakauns / 16: Charukeshi
<Basnoten>
–: C / +: C# / 0: D / 1: Eb / 2: E / 3: F /
4: F# / 5: G / 6: Ab / 7: A / 8: Bb / 9: B
Specificeert de relatieve
aanslaggevoeligheid van de
klaviertoetsen.
Door een kleinere waarde in te
stellen wordt een nog
krachtiger geluid
geproduceerd bij een lichtere
aanslag.
NL-23
PX160-D-1B.indd
25
2016/01/20
17:16:10
Configureren van instellingen met het toetsenbord
■ MIDI en overige instellingen
Parameter
bp USB apparaat
modus
br Zendkanaal
Instellingen
Bedieningstype
(pagina
NL-20)
Opmerkingen
MIDI, Storage
(opslag)
Oorspronkelijke
instelling: MIDI
–
De MIDI modus wordt
• Terwijl Opslag geselecteerd is voor deze
automatisch ingeschakeld bij de
instelling, gaan de GRAND PIANO
Digitale Piano wanneer deze wordt
(CONCERT, MODERN) en ELEC.PIANO
aangesloten op een USB kabel.
1 toetsindicators knipperen en gaan alle
Selecteer storage (opslag) voor het
andere indicators uit.
opslaan van melodiegegevens van • Alle bewerkingen voor de Digitale Piano
het recordergeheugen naar een
zijn op dat moment gedeactiveerd.
computer of om melodiegegevens • Telkens bij indrukken van de klaviertoets
te laden naar het geheugen van de
voor de USB apparaat modus wordt heen
Digitale Piano. (pagina NL-26)
en weer geschakeld tussen de MIDI en
opslag modi.
01 tot en met 16
Oorspronkelijke
instelling: 01
B
Specificeert één van de MIDI
kanalen (1 tot en met 16) als het
zendkanaal dat gebruikt wordt
voor het zenden van de MIDI
boodschappen naar een extern
toestel.
bs Lokale besturing Off (Uit), On (Aan) D
Oorspronkelijke
instelling: Aan
bt Bedieningspiep- Off (Uit), On (Aan) D
toon
Beschrijving
Oorspronkelijke
instelling: Aan
Wanneer de lokale besturing “Off” • De instelling voor de lokale besturing kan
(uit) is, wordt de klankbron van de
niet worden veranderd terwijl de weergave
Digitale Piano uitgeschakeld
van een melodie van de muziekbibliotheek
waardoor geen geluid wordt
aan de gang is.
geproduceerd door de Digitale
Piano bij het aanslaan van
klaviertoetsen.
Het selecteren van “Off” (uit)
schakelt het geluid van de
bedieningspieptoon uit telkens
wanneer een klaviertoets wordt
aangeslagen terwijl de
FUNCTION toets ingedrukt
wordt.
• Deze instelling blijft behouden zelfs
wanneer de Digitale Piano uitgeschakeld is.
• De instelling voor de bedieningspieptoon
kan niet worden veranderd terwijl de
weergave van de muziekbibliotheek aan de
gang is, terwijl de metronoom klinkt en
tijdens het opnemen.
ck Terug
Off (Uit), On (Aan) D
Oorspronkelijke
instelling: Uit
• De terug-instelling kan niet worden
Wanneer “On” (aan) voor deze
veranderd terwijl de weergave van de
instelling is geselecteerd, onthoudt
muziekbibliotheek aan de gang is, terwijl
de Digitale Piano de huidige
instellingen*1 en herstelt ze
de metronoom klinkt, tijdens de
wanneer de piano opnieuw
duetfunctie en tijdens het opnemen.
ingeschakeld wordt.
*1De volgende instellingen worden niet
Wanneer “Off” (uit) is
onthouden.
geselecteerd, worden de
• Duetfunctie
*2
instellingen teruggesteld op hun
• Melodie LR (deel)
oorspronkelijke instellingen
• Lokale besturing
telkens wanneer de Digitale Piano *2Behalve voor de in/uit instelling van de
ingeschakeld wordt.
bedieningspieptoon.
cl Bedieningsver-
Off (Uit), On (Aan) D
Oorspronkelijke
instelling: Uit
Door “On” (aan) te selecteren voor • De instelling voor de
deze instelling worden de toetsen
bedieningsvergrendeling kan niet worden
van de Digitale Piano vergrendeld
veranderd terwijl de weergave van de
(behalve voor de spanningstoets en
muziekbibliotheek aan de gang is, terwijl
de toetsen die vereist zijn voor het
de metronoom klinkt en tijdens het
ontgrendelen), zodat geen
opnemen.
bediening kan worden uitgevoerd.
Schakel de
bedieningsvergrendeling in
wanneer u wilt beveiligen tegen
het onverhoeds bedienen van
toetsen.
grendeling
NL-24
PX160-D-1B.indd
26
2016/01/20
17:16:10
Aansluiting op een computer
U kunt de Digitale Piano aansluiten op een computer
en MIDI gegevens verzenden tussen deze apparaten. U
kunt gegevens van de Digitale Piano zenden naar de
los verkrijgbare muzieksoftware die op uw computer
draait of u kunt MIDI gegevens vanaf uw computer
zenden naar de Digitale Piano voor weergave.
2.
B-aansluiting
USB-kabel
(A-B type)
Minimale
computersysteemvereisten
A-aansluiting
3.
z Besturingssysteem
Windows Vista® *1
Windows® 7 *2
Windows® 8 *3
Windows® 8.1 *4
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X,
10.8.X, 10.9.X)
4.
Windows Vista (32-bit)
Windows 7 (32-bit, 64-bit)
Windows 8 (32-bit, 64-bit)
Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
z USB-poort
BELANGRIJK!
• Probeer nooit aan te sluiten op een computer die
niet voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij uw
computer.
Aansluiting van de Digitale
Piano op uw computer
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de volgende stappen van de
onderstaande procedure precies te volgen. Een
foute aansluiting kan het zenden en ontvangen van
gegevens onmogelijk maken.
1.
Schakel de Digitale Piano uit en start uw
computer.
USB poort van de Digitale Piano
USB-poort van de computer
Hieronder volgen de minimale vereisten voor het
computersysteem wanneer MIDI gegevens worden
verzonden en ontvangen. Controleer dat de computer
voldoet aan deze vereisten voordat u probeert de
Digitale Piano er op aan te sluiten.
*1:
*2:
*3:
*4:
Nadat uw computer gestart is, sluit hem dan
m.b.v. een los verkrijgbare USB kabel aan op
de Digitale Piano.
Schakel de Digitale Piano in.
• Als dit de eerste maal is dat u de Digitale Piano
aansluit op uw computer zal de driver-software die
vereist is voor het zenden en ontvangen van
gegevens automatisch geïnstalleerd worden op uw
computer.
5.
Start de los verkrijgbare muzieksoftware op
uw computer.
Configureer de instellingen van de
muzieksoftware om “CASIO USB-MIDI” te
selecteren als het MIDI apparaat.
• Zie de gebruikersdocumentatie die met de gebruikte
muziek software wordt geleverd voor nadere
informatie aangaande hoe u het MIDI apparaat kunt
selecteren.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor eerst de Digitale Piano uit te schakelen
voordat u de muzieksoftware van uw computer start.
OPMERKING
• Nadat de aansluiting eenmaal goed werkt, is er geen
probleem als de USB kabel aangesloten gehouden
wordt en uw computer en/of uw Digitale Piano
uitgeschakeld wordt.
• Voor gedetailleerde technische gegevens en
aansluitingen die van toepassing zijn op het zenden
en ontvangen van MIDI gegevens door deze Digitale
Piano dient u te verwijzen naar de nieuwste
informatie die wordt verzorgd door de website bij
de volgende URL.
http://world.casio.com/
• Start de muziek software op uw computer nog niet!
NL-25
PX160-D-1B.indd
27
2016/01/20
17:16:10
Aansluiting op een computer
Gebruiken van MIDI
2.
Verander de USB apparaat modus van de
Digitale Piano naar opslag.
Wat is MIDI?
De letters MIDI zijn de afkorting van Musical
Instrument Digital Interface (digitale interface voor
muziekinstrumenten) hetgeen een wereldwijdse
standaard voor digitale signalen en aansluitingen is
waardoor het mogelijk is om muziekgegevens uit te
wisselen tussen de muziekinstrumenten en computers
(apparaten) van verschillende makelij.
OPMERKING
• Voor details aangaande het implimenteren van
MIDI, bezoek de CASIO website op:
http://world.casio.com/.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
klaviertoets die correspondeert aan de USB apparaat
modus (pagina NL-21).
• Nadat deze instelling veranderd is, gaan de GRAND
PIANO (CONCERT, MODERN) en ELEC.PIANO 1
toetsindicators knipperen en gaan alle andere
indicators uit.
• Voor meer informatie zie “USB apparaat modus” op
pagina NL-24.
Zie “Zendkanaal” en “Lokale besturing” op pagina
NL-24.
Oversturen van
melodiegegevens met een
computer
Volg de procedures in dit hoofdstuk om Recorder
geheugengegevens over te sturen naar een computer
voor opslag en om melodieën naar het
gebruikersmelodiegeheugen (Muziekbibliotheek
(Music Library) 61 tot en met 70) te laden.
BELANGRIJK!
• Als de digitale piano uitgeschakeld wordt terwijl deze
data aan het uitwisselen is met een computer kan dit
er toe leiden dat het geheugen van de digitale piano
beschadigd raakt. Mocht dit gebeuren dan zal de
geheugenformaatbewerking starten de volgende
maal dat u de digitale piano inschakelt. Merk op dat
het ongeveer 20 seconden duurt voordat de
formatteerbewerking voltooid is en dat u daarvoor
geen andere bewerkingen kunt uitvoeren.
1.
Zie stappen 1 en 3 van de procedure
“Aansluiting van de Digitale Piano op uw
computer” op pagina NL-25.
3.
Voer bij uw computer de vereiste bediening
uit om de opslagapparaten op uw computer
te tonen.
Als uw computer onder
dit besturingssysteem
draait:
Doe dit:
Windows Vista,
Windows 7
Dubbel-klik “Computer”.
Windows 8
Open een willekeurige map.
Klik op “Computer” in het
navigatievenster.
Windows 8.1
Open een willekeurige map.
Klik op “PC” in het
navigatievenster.
Mac besturingssysteem
Sla stap 3 over en dubbelklik
“PIANO” op de desktop (het
bureaublad) van uw Mac.
• Het geheugen van deze Digitale Piano verschijnt als
“PIANO” onder “Stations met verwisselbare schijf”.
NL-26
PX160-D-1B.indd
28
2016/01/20
17:16:10
Aansluiting op een computer
4.
Dubbel-klik “PIANO”.
• “PIANO” bevat mappen die “MUSICLIB” en
“RECORDER” heten.
• Om een gebruikersmelodie over te sturen naar de
Digitale Piano van uw computer, dient u de
“MUSICLIB” map te openen en de melodie in een
van de genummerde submappen (61 - 70) te stoppen.
Elke submap correspondeert met een
muziekbibliotheeknummer: Submap 61 met
muziekbibliotheek 61, enz.
• De bestanden in de “RECORDER” map zijn
melodieën die opgenomen zijn met de
recorderfunctie van de Digitale Piano. U kunt
bestanden verplaatsen van de “RECORDER” map
naar een andere plaats op uw computer en u kunt
opgenomen melodiebestanden terugsturen naar de
Digitale Piano door ze in de “RECORDER” map te
plaatsen.
• Tonen van bestandsnaam extensies onder Windows
Vista of Windows 7
1. Open Mapopties door op de [Start] knop te klikken
en klik op [Configuratiescherm], [Vormgeving aan
persoonlijke voorkeur aanpassen] en [Mapopties].
2. Klik op het [Weergave] tabblad. Schakel onder
[Geavanceerde instellingen] het selectievakje
[Extensies voor bekende bestandstypes verbergen]
uit.
3. Klik op [OK].
• Tonen van bestandsnaamextensies onder Windows
8 of Windows 8.1
1. Open een willekeurige map.
2. Klik op het [Weergave] menu en selecteer daarna
het [Bestandsnaamextensies] selectievakje in de
[Tonen/Verbergen] group.
■ Laden van een melodie in het
gebruikersmelodie geheugen
(Muziekbibliotheek 61 - 70)
Bestandsnaam
extensie*
Gegevenstype
Mapnaam
Gebruikersmelodieën
MUSICLIB
Recorder
geheugengegevens
RECORDER BIDREC01.CSR:
Gegevens in CASIO
origineel formaat
.MID: SMF formaat
gegevens (formaat
0/1)
.CM2: Gegevens in
CASIO origineel
formaat
* Voordat u een opslag- of laadbewerking start,
controleer eerst de bestandsnaamextensie om er
zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de
getoonde in deze kolom.
In het geval van een melodie die opgenomen is met
de opnamefunctie van de Digitale Piano, verander de
naam van het bestand naar een van de namen en
extensies die in deze kolom getoond worden.
1. Open de MUSICLIB map.
2. Kopieer het melodiebestand (.MID of .CM2) naar de
als nummer vermomde submap (61 - 70) waarvan
de naam overeenkomt met het nummer van de
muziekbibliotheekplaats waar u de melodie wilt
loaden.
• Als er zich twee bestanden met de namen .MID
en .CM2 in de MUSICLIB map bevinden, wordt
alleen de .MID gegevens in het
gebruikersmelodie geheugen geladen.
■ Oversturen van Recorder
geheugengegevens tussen de Digitale Piano
en uw computer
Om de huidige Recorder geheugengegevens van uw
Digitale Piano naar uw computer over te sturen, dient u
de RECORDER map te kopiëren naar uw computer.
Om de eerder op uw computer opgeslagen
Recordergegevensterug te sturen naar het Recorder
geheugen dient u dit terug te kopiëren naar de
RECORDER map (en de huidige inhoud van de
RECORDER map te vervangen).
z In de oorspronkelijke default configuratie voor
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en
Windows 8.1 zijn de extensies voor bestandsnamen
verborgen. Voer één van de volgende bewerkingen
uit op uw computer om de bestandsnaam extensies
te tonen.
NL-27
PX160-D-1B.indd
29
2016/01/20
17:16:10
Aansluiting op een computer
5.
Zet de USB apparaat modus terug naar MIDI
nadat het kopiëren van het bestand voltooid
is.
• Gebruikt u een Macintosh, voer dan de uitwerp
bewerking uit (naar de vuilnismand slepen).
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
van toepassing zijnde klaviertoets. Voor meer
informatie zie “USB apparaat modus” op pagina
NL-24.
• Door de USB apparaat modus terug te zetten op
MIDI wordt de inhoud van MUSICLIB in het
gebruikersmelodie geheugen geladen en de inhoud
van RECORDER in het Recorder geheugen.
BELANGRIJK!
• Een gegevensconversiefout wordt aangegeven
wanneer beide START/STOP a toetsindicators
en de GRAND PIANO (CONCERT, MODERN) en
ELEC.PIANO 1 toetsindicators allemaal branden en
wanneer alle andere indicators uit zijn.
Auteursrechten
De rechten van de makers en houders van
auteursrechten van muziek, beelden,
computerprogramma’s, databases en andere
gegevens worden beschermd door de wetgeving op
auteursrechten. U bent toegestaan om dergelijk werk
enkel voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik te
reproduceren. Voor alle andere doeleinden, alle
reproductie (inclusief het converteren van
gegevensformaten), wijzigingen, het oversturen van
reproducties, het distribuëren over een netwerk of
ander gebruik zonder de toestemming van de houders
van de auteursrechten, maken u ontvankelijk voor
schade eisen en rechtsvervolging voor inbreuk van de
auteursrechten en het overtreden van de persoonlijke
rechten van de auteur. Denk er om werk waarop
auteursrechten rusten enkel te reproduceren of
anderszins te gebruiken wanneer dit in
overeenstemming is met de van toepassing zijnde
wetgeving op auteursrechten.
NL-28
PX160-D-1B.indd
30
2016/01/20
17:16:10
Referentie
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Oorzaak
Er wordt geen geluid
geproduceerd bij het
aanslaan van een
klaviertoets.
1. De VOLUME regelaar is ingesteld op
“MIN”.
2. De hoofdtelefoon of een
adapterstekker is aangesloten op één
van de PHONES aansluitingen.
3. MIDI lokale besturing is
uitgeschakeld.
De toonhoogte van de Digitale 1. De instelling van de sleutel van de
Piano is uitgeschakeld.
Digitale Piano is anders dan “0”.
Te nemen maatregel
1. Draai de VOLUME regelaar meer in de
richting van “MAX”.
2. Haal alle stekkers uit de PHONES
aansluitingen.
3. Schakel de lokale besturing instelling in.
1. Verander de instelling van de sleutel naar
“0” of schakel de spanning van de Digitale
Piano uit en vervolgens weer in.
2. De toonschaal van de digitale piano
2. Stel de toonschaal van de Digitale Piano bij
is incorrect.
of schakel de spanning van de Digitale
Piano uit en vervolgens weer in.
3. Octaafverschuiving is geactiveerd.
3. Verander de instelling van de
octaafverschuiving naar 0.
4. Een niet-standaard
4. Verander de temperamentinstelling naar
temperamentinstelling wordt gebruikt.
“00:Gelijkzwevend”, hetgeen de standaard
moderne toonschaal/stemming is.
De “Terug” functie is ingeschakeld.
Schakel “Terug” uit. Schakel vervolgens de
spanning eerst uit en daarna weer in.
De tonen en/of effecten
klinken vreemd. In- en
uitschakelen van de spanning
lossen het probleem niet op.
Voorbeeld: De intensiteit van
de noten verandert niet zelfs
als ik de druk op de
klaviertoetsen verandert.
Het is niet mogelijk gegevens –
over te sturen na het
aansluiten van de Digitale
Piano op een computer.
Zie
pagina
) NL-8
) NL-6
) NL-24
) NL-23
) NL-23
) NL-23
) NL-23
) NL-24
1. Controleer of de USB kabel aangesloten is ) NL-25
op de Digitale Piano en de computer en of
de juiste apparatuur geselecteerd is met de
muzieksoftware van de computer.
2. Schakel de Digitale Piano uit en sluit dan de
muzieksoftware op uw computer af.
Schakel de Digitale Piano vervolgens weer
in en start dan de muzieksoftware op uw
computer weer.
Het duurt een lange tijd
Geheugengegevens van de digitale
Het duurt ongeveer 20 seconden na het
) NL-26
voordat de Digitale Piano
piano was beschadigd omdat het
inschakelen van de spanning om de
klaar is voor gebruik na het
oversturen van gegevens plaats vond
geheugenformatteerbewerking uit te voeren.
inschakelen.
met een computer op het moment dat de Wacht totdat de formatteerbewerking voltooid
piano voor het laatst uitgeschakeld
is. Merk op dat u de Digitale Piano niet moet
werd. In dit geval voert de Digitale Piano uitschakelen terwijl het oversturen van
een geheugenformatteerbewerking uit
gegevens naar een computer plaats aan het
bij de volgende maal dat de spanning
vinden is.
wordt ingeschakeld. Het is niet mogelijk
andere bewerkingen uit te voeren terwijl
het formatteren wordt uitgevoerd.
De kwaliteit en het volume
Dit is een onvermijdelijk resultaat van het digitale samplingproces,* en duidt verder niet op een
storing.
van een toon klinken ietwat
* Meerdere digitale monsters worden genomen voor het lage, het midden, en het hoge bereik van
anders afhankelijk van waar
het oorspronkelijke muziekinstrument. Daardoor kunnen er zich een kleine verschillen voordoen in
deze op het toetsenbord
de toonkwaliteit en het toonvolume tussen de verschillende samplingbereiken.
gespeeld wordt.
Bij het indrukken van een
Dit gebeurt wanneer de geluiden van meerdere delen tegelijkertijd klinken terwijl lagen worden
toets wordt de weergegeven
gebruikt, de duetfunctie fungeert, een ingebouwde melodie weergegeven wordt, een opname
noot eventjes onderbroken of plaatsvindt, enz. Door onder dergelijke omstandigheden een toets in te drukken verandert de bij de
is er een subtiel verschil in
toon ingebouwde effectinstelling waardoor noten tijdelijk onderbroken kunnen worden of waardoor
hoe de effecten worden
een subtiel verschil kan optreden in hoe de effecten worden toegepast.
toegepast.
NL-29
PX160-D-1B.indd
31
2016/01/20
17:16:11
Referentie
Technische gegevens
Model
PX-160BK/PX-160GD/PX-160WE
Toetsenbord
Piano toetsenbord met 88 toetsen en met aanslagvolume
Maximale polyfonie
128 noten
Tonen
18
• Lagen (exclusief bastoon)
• Splitsen (alleen bij bastoon in het lage bereik)
Effecten
Helderheid (–3 tot 0 tot 3), Nagalm (4 types), Zweving (4 types), DSP, Dempresonantie (dempruis
inschakelen/uitschakelen)
Metronoom
• Maatslagen: 0, 2, 3, 4, 5, 6
• Tempobereik: 20 tot en met 255
Duet
Instelbaar toonbereik (–2 tot en met +1 octaven)
Muziekbibliotheek
• Aantal melodieën: 60, Gebruikersmelodieën: 10 melodieën (max. 90 KB per melodie, circa 900 KB voor
10 melodieën)*
* Gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 10242 bytes
• Volume van de melodie: Instelbaar
• Onderdeel aan/uit: L (links), R (rechts)
Recorder
•
•
•
•
•
Pedalen
Demper (zachte en sostenuto pedaalbewerkingen die geactiveerd zijn door de los verkrijgbare
pedaaleenheid SP-33.)
Overige functies
•
•
•
•
•
•
MIDI
16 kanalen multi-klankkleuren ontvangst
Ingangaansluitingen/
uitgangsaansluitingen
• PHONES aansluitingen: Stereo mini-aansluitingen × 2
Uitgangsimpedantie: 3 Ω
Uitgangsspanning: 1,5 V (RMS) MAX
• Spanning: 12 V gelijkstroom
• LINE OUT R, L/MONO aansluitingen: Standaardaansluitingen × 2
Uitgangsimpedantie: 2,3 KΩ
Uitgangsspanning: 1,8 V (RMS) MAX
• USB poort: TYPE B
• Demppedaalaansluiting: Standaard aansluiting
• Pedaalaansluiting
Luidsprekers
φ 12 cm × 2 (uitgangsvermogen 8 W + 8 W)
Stroomvereisten
Netadapter: AD-A12150LW
• Automatische stroomonderbreker: Circa 4 uur na de laatste bewerking. De automatische
stroomonderbreker kan worden gedeactiveerd.
Functies: Real-time opname, weergave
Aantal melodieën: 1
Aantal sporen: 2
Capaciteit: Circa 5000 noten in het totaal
Beveiliging van opgenomen gegevens: Ingebouwd flash-geheugen
Aanslaggevoeligheidselectie: 3 types, uit
Transpositie: 2 octaven (–12 tot 0 tot 12)
Toonschaal: A4 = 415,5 Hz - 440,0 Hz - 465,9 Hz (variabel)
Temperament
Octaafverschuiving
Bedieningsvergrendeling
Stroomverbruik
12 V = 18 W
Afmetingen
132,2 (W) × 29,3 (D) × 14,1 (H) cm
Gewicht
Circa 11,1 kg
• Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
NL-30
PX160-D-1B.indd
B
32
2016/01/20
17:16:11
Referentie
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te
lezen en in acht te nemen.
• Bij een model met een opnamefunctie of een andere
gegevensopslagfunctie dient u de gegevens die u
wilt behouden op een ander medium vast te leggen
voordat u dit product voor onderhoud of reparatie
afgeeft. Tijdens onderhoud of reparatie kan er
toegang plaatsvinden tot de opgeslagen gegevens of
worden deze gegevens mogelijk gewist.
■ Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en
een hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen bij het product maar het product kan wel
storing veroorzaken bij het beeld of het geluid van
een toestel in de onmiddellijk omgeving.
■ Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of
andere chemische reinigingsmiddelen om het
product te reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een
zachte doek ietwat bevochtigd met een milde
oplossing van water en een mild neutraal
reinigingsmiddel. Wring overtollig water uit de
doek voordat u het product gaat afvegen.
■ Meegeleverde en los verkrijgbare
accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
het gebruik met dit product. Het gebruik van niet
erkende accessoires kan het gevaar op brand,
elektrische schok en persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de
inhoud van deze handleiding is verboden. Met
uitzondering van uw eigen persoonlijke gebruik, is
het aanwenden van de inhoud van deze handleiding
voor niet-bedoelde doeleinden zonder de
uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden
onder de wetgeving inzake auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM
(INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN DE
SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN,
ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE
ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN
DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS
ALS CASIO ER OP ATTENT GEMAAKT IS DAT DE
MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE
BESTAAT.
• De inhoud van deze handleiding is onder
voorbehoud.
■ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van
de netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken
is zodat u de netadapter er uit kunt halen wanneer
een probleem optreedt of als u dat om een andere
reden moet doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen.
Gebruik deze niet waar de netadapter blootgesteld is
aan spatten of vocht. Plaats geen bakken, zoals een
bloemenvaas, met water op de netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed
geventileerde plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een
tafelkleed, een gordijn of iets dergelijks.
• Haal de netadapter uit de stopcontact als u van plan
de Digitale Piano voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel
er nooit aan.
• Uitgangspolariteit:
■ Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van
het product. Dit zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn
van het proces waarbij het plastic in een vorm wordt
gegoten. Het zijn geen breuken of krassen.
■ Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat
voorzichtig om het volume op een niveau te houden
dat het geluid anderen niet stoort. Andere maatregelen
die u kunt nemen wanneer u ’s nachts laat speelt zijn
het sluiten van het venster en het gebruik van een
hoofdtelefoon.
NL-31
PX160-D-1B.indd
33
2016/01/20
17:16:11
Referentie
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-A12150LW
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet installeren in de buurt van radiatoren, uitblaasroosters van kachels, kachels of andere warmtebronnen
(inclusief versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij een van de
volgende omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd
is, wanneer vloeistof over het apparaat wordt gespild, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt,
wanneer het product blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en
wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het toestel aansluit op een stroombron.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
15. Laat de ventilatieopeningen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product in overeenkomst
met de aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of zodat het niet te veel buigt, in
het bijzonder dichtbij de stekkers en de stopcontactdoos en op plaatsen waar het snoer uit het product
komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten
opdat de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is
binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een gevaar te vormen op elektrische schok
voor de gebruiker.
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
NL-32
PX160-D-1B.indd
34
2016/01/20
17:16:11
Appendix
Toonlijst
Melodielijst
Toonnaam
Programmaverandering
Bankselectie MSB
Nr.
GRAND PIANO CONCERT
0
0
01
Nocturne Op.9-2
Melodienaam
GRAND PIANO MODERN
0
1
02
Fantaisie-Impromptu Op.66
GRAND PIANO CLASSIC
0
2
03
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
GRAND PIANO MELLOW
0
3
04
Étude Op.10-5 “Black Keys”
GRAND PIANO BRIGHT
0
4
05
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
ELEC.PIANO 1
4
0
06
Étude Op.25-9 “Butterflies”
ELEC.PIANO 2
4
1
07
Prélude Op.28-7
FM E.PIANO
5
0
08
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
60’S E.PIANO
4
2
09
Valse Op.64-2
HARPSICHORD
6
0
10
Moments Musicaux 3
VIBRAPHONE
11
0
11
Impromptu Op.90-2
STRINGS 1
49
0
12
Marche Militaire 1 (Duet)
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
STRINGS 2
48
0
13
PIPE ORGAN
19
0
14
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
JAZZ ORGAN
17
0
15
Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
ELEC.ORGAN 1
16
0
16
Träumerei [Kinderszenen]
ELEC.ORGAN 2
16
1
17
Tambourin
BASS (LOWER)
32
0
18
Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19
Inventio 1 BWV 772
20
Inventio 8 BWV 779
21
Inventio 13 BWV 784
22
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23
Le Coucou
24
Gavotte
25
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27
Sonate K.545 1st Mov.
28
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
29
Rondo K.485
30
Für Elise
31
Marcia alla Turca
32
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
33
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
34
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
35
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
36
Rhapsodie 2
37
Waltz Op.39-15 (Duet)
38
Liebesträume 3
39
Blumenlied
40
La Prière d’une Vierge
41
Csikos Post
42
Humoresque Op.101-7
43
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44
Sicilienne Op.78
45
Berceuse [Dolly] (Duet)
46
Arabesque 1
47
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48
Passepied [Suite bergamasque]
49
Gymnopédie 1
50
Je Te Veux
51
Salut d’Amour
52
The Entertainer
53
Maple Leaf Rag
54
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
55
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57
Le retour [25 Etüden Op.100]
58
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
A-1
PX160-D-1B.indd
35
2016/01/20
17:16:11
PX160-D-1B.indd
38
2016/01/20
17:16:11
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
0 - 127
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127*1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Remarks
Version : 1.0
S
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
**: geen relatie
*1: Hangt af van de toon.
MIDI Implementation Chart
Basic
Channel
Function
Model PX-160
B
PX160-D-1B.indd
2
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
66
67
76
77
78
80
81
82
83
84
88
91
93
100, 101
Aux
Messages
O
O
X
O
O
X
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X
O
X
O
X
X
: All sound off
: Reset all controller
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
X
X
*2
Sostenuto
Soft pedal
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
DSP Parameter4*2
DSP Parameter5*2
DSP Parameter6*2
DSP Parameter7*2
Portamento Control
High resolution velocity prefix*3
Reverb send
Chorus send
RPN LSB, MSB*2
Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB, MSB*2
Volume
Pan
Expression
DSP Parameter0*2
DSP Parameter1*2
DSP Parameter2*2
DSP Parameter3*2
Damper
Portamento Switch
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
O
O
: Clock
: Commands
System
Real Time
X
X
X
• Voordat u de los verkrijgbare AD-A12150LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren dat hij niet
beschadigd is. Check het netsnoer zorgvuldig op breuken, barsten, ontblootte bedrading en andere ernstige
beschadigingen. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-A12150LW netadapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Haal de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u dit product schoon maakt.
O : Yes
X : No
Version : 1.0
Remarks
*2: Zie voor details “MIDI Implementation” op Casio’s homepage http://world.casio.com/.
*3: Alleen bij noot aan
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
O
O
0 - 127
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O 9nH v = 1 - 127
X 9nH v = 0, 8nH v =**
0 - 127
0 - 127*1
Mode 3
X
1 - 16
1 - 16
Recognized
Remarks
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
0,32
1
5
6, 38
7
10
11
16
17
18
19
64
65
X
X
X
O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64
0 - 127
System Exclusive
Program
Change
Control
Change
:True #
Key’s
Ch’s
After
Touch
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
True voice
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1 - 16
1 - 16
Default
Changed
Transmitted
Basic
Channel
Function
Model PX-160
Belangrijk!
Merk a.u.b. de volgende belangrijke informatie op alvorens dit product te gebruiken.
Verklaring van overeenkomst met de EU richtlijnen
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
2016/01/20
17:16:05
NL
PX-160
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Zorg er voor eerst aandachtig de
“Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de
veiligheid” te lezen voordat u de piano probeert
te gebruiken.
MA1602-B
PX160-D-1B
B
PX160-D-1B.indd
1
2016/01/20
17:16:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising