Casio XJ-L8300HN Naudotojo vadovas

Casio XJ-L8300HN Naudotojo vadovas
DUOMENŲ PROJEKTORIUS
XJ-L8300HN
Naudotojo vadovas
• Įsitikinkite, kad perskaitėte skirsnį „Saugos priemonės“, ir kad gaminį naudojate teisingai.
• Laikykite šį vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
• Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, jei reikia naujausios šio vadovo versijos.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP yra registruotas Jungtinių Valstijų bendrovės „Texas Instruments“ prekyženklis.
• HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra bendrovės HDMI
Licencing, LLC prekyženkliai arba registruoti prekyženkliai.
• HDBaseT™ ir HDBaseT Alliance logotipas yra bendrovės „HDBaseT Alliance“ prekyženkliai.
• Blu-ray™ ir logotipas yra bendrovės „Blu-ray Disc Association“ prekyženkliai.
• PJLink yra sprendimo laukiantis arba registruotas prekyženklis Japonijoje, Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse bei srityse.
• „Crestron“, „Crestron Connected“ ir „Crestron Connected“ logotipas yra registruoti Jungtinių
Valstijų bendrovės „Crestron Electronics, Inc.“ prekyženkliai.
• AMX yra registruotas Jungtinių Valstijų bendrovės AMX LLC prekyženklis.
• XGA yra registruotas Jungtinių Valstijų bendrovės „IBM Corporation“ prekyženklis.
• Kiti bendrovių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų registruoti prekyženkliai
arba prekyženkliai.
• Šio naudotojo vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio perspėjimo.
• Šio vadovo kopijavimas, tiek viso, tiek dalies, yra draudžiamas. Šis vadovas skirtas tik
asmeniniam naudojimui. Bet koks kitokio pobūdžio panaudojimas draudžiamas negavus
bendrovės CASIO COMPUTER CO., LTD. sutikimo.
• Bendrovė CASIO COMPUTER CO., LTD. nėra atsakinga už jokius nuostolius arba trečiųjų
šalių pretenzijas, atsirandančias dėl šio gaminio arba šio vadovo naudojimo.
• Bendrovė CASIO COMPUTER CO., LTD. nėra atsakinga už jokius nuostolius arba pelno
praradimą dėl dingusių duomenų, kas įvyko dėl netinkamo šio gaminio funkcionavimo arba dėl
kitos priežasties.
• Šiame vadove pateikiamų ekranų pavyzdžiai yra tik iliustracinio pobūdžio, ir gali skirtis nuo tų,
kuriuos realiai generuoja įrenginys.
2
Turinio lentelė
Svarbios saugos instrukcijos ........................................................................................... 4
Saugos perspėjimai dėl lazerio ir aukštos temperatūros (žr. etiketę ant
projektoriaus) ................................................................................................................... 11
Kiti saugos perspėjimai .................................................................................................. 12
Įžanga ............................................................................................................................... 14
Siuntos turinys .......................................................................................................... 14
Projektoriaus vaizdas iš išorės.................................................................................. 15
Valdikliai ir funkcijos .................................................................................................. 16
Projektoriaus padėties nustatymas .............................................................................. 18
Vietos pasirinkimas ................................................................................................... 18
Pageidaujamo projektuojamo vaizdo dydžio gavimas .............................................. 18
Projektoriaus montavimas ......................................................................................... 20
Projektuojamo vaizdo sureguliavimas ....................................................................... 21
Jungimas .......................................................................................................................... 22
Naudojimas ...................................................................................................................... 25
Darbo su projektoriumi pradžia ................................................................................. 25
Meniu naudojimas ..................................................................................................... 26
Projektoriaus apsauga .............................................................................................. 27
Įvesties signalo įjungimas ......................................................................................... 28
Projektoriaus išjungimas ........................................................................................... 29
Meniu naudojimas ........................................................................................................... 30
VAIZDAS meniu ....................................................................................................... 30
EKRANAS meniu ..................................................................................................... 33
ĮRENGIMAS meniu ................................................................................................... 34
SISTEMOS SĄRANKA: BAZINIS meniu ................................................................. 35
SISTEMOS SĄRANKA: IŠPLĖSTINIS meniu ......................................................... 35
INFORMACIJA meniu .............................................................................................. 37
Projektoriaus valdymas nuotoliniu būdu ...................................................................... 38
Projektoriaus RS-232C valdymas .................................................................................. 41
Techninė priežiūra ........................................................................................................... 46
Projektoriaus priežiūra .............................................................................................. 46
Šviesos šaltinio informacija....................................................................................... 47
Trikčių diagnostika ir šalinimas ..................................................................................... 49
Specifikacijos ................................................................................................................... 50
Projektoriaus specifikacijos ....................................................................................... 50
Matmenys ................................................................................................................. 51
Laikinė diagrama....................................................................................................... 52
Turinio lentelė
3
Svarbios saugos instrukcijos
Saugos priemonės
Apie saugos simbolius
Šiame naudotojo vadove ir ant paties gaminio rasite įvairių simbolių, kurių paskirtis saugaus
gaminio eksploatavimo užtikrinimas ir Jūsų bei kitų asmenų apsauga nuo susižalojimo bei
materialinio nuostolio. Toliau pateikiamas kiekvieno šių simbolių paaiškinimas.
Pavojus
Šiuo simboliu perduodama informacija, kurios nepaisant arba neteisingai
pritaikius, žmogus gali mirti arba patirti rimtų sužalojimų.
Įspėjimas
Šiuo simboliu perduodama informacija, kurios nepaisant arba neteisingai
pritaikius, žmogus, tikėtina, gali mirti arba patirti rimtų sužalojimų.
Piktogramų pavyzdžiai
Trikampis nurodo situaciją, kuriai susidarius turite būti atsargūs. Čia pateikiamame
pavyzdyje informuojama, kad reikia imtis elektros smūgio atsargumo priemonių.
Apskritimas su perbraukta linija nurodo informaciją apie veiksmus, kurių Jūs
neturėtumėte imtis. Apie konkretų veiksmą kalba apskritimo viduryje matomas
atvaizdas. Čia pateikiamas pavyzdys reiškia, kad gaminį ardyti draudžiama.
Juodas apskritimas informuoja apie veiksmą, kurio imtis būtina. Apie konkretų veiksmą
kalba apskritimo viduryje matomas atvaizdas. Čia pateikiamame pavyzdyje nurodoma,
kad Jums būtina atjungti maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
Naudojimo saugos priemonės
Įspėjimas
• Kai šalia yra mažų vaikų, ir ypač tuomet, kai tikėtina, jog vaikai gali
kontaktuoti su projektoriumi, juos prižiūrėti turi suaugęs asmuo.
• Dūmai, kvapas, karštis ir kitos neįprastas veikimas
Jei kada pajutote dūmų arba keistą kvapą, arba pastebėjote, kad prietaisas veikia ne
taip, kaip turėtų, nedelsiant nutraukite projektoriaus naudojimą. Ir toliau naudodami
prietaisą rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Nedelsiant atlikite šiuos
veiksmus.
1. Atjunkite projektorių nuo maitinimo šaltinio.
2. Susisiekite su vietiniu pardavėju arba įgaliotuoju CASIO techninės priežiūros centru.
• Veikimo sutrikimai
Nedelsiant nutraukite projektoriaus naudojimą, jei sutriko vaizdas ekrane, arba jei
pastebėjote kitą neįprastą veikimą, net jei ir dirbate projektoriumi teisingai. Ir toliau
naudodami prietaisą rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Nedelsiant atlikite
šiuos veiksmus.
4
Svarbios saugos instrukcijos
1. Išjunkite projektorių.
2. Atjunkite projektorių nuo maitinimo šaltinio.
3. Susisiekite su vietiniu pardavėju arba įgaliotuoju CASIO techninės priežiūros centru.
• Maitinimo laidas
Netinkamai prijungę maitinimo laidą, rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Įsitikinkite, kad visada paisote šių saugos priemonių.
• Įsitikinkite, kad naudojate tik tuos priedus, kurie įeina į projektoriaus komplektaciją.
• Įsitikinkite, kad naudojate maitinimo šaltinį, kurio įtampa atitinka projektoriui skirtą įtampą.
• Neperkraukite maitinimo lizdo sujungę per daug prietaisų.
• Netieskite maitinimo laido šalia krosnelės.
• Kartu su projektoriumi tiekiamo maitinimo laido nenaudokite kitiems prietaisams.
• Prie maitinimo lizdo nejunkite kelių rozečių kištuko kitiems prietaisams. Jei naudojate
ilginamąjį laidą, įsitikinkite, kad ilginamojo laido srovės stipris atitinka šio projektoriaus
elektros energijos sunaudojimo reikšmę.
• Niekada nenaudokite maitinimo laido kol šis dar neišvyniotas.
• Naudokite patogioje vietoje įrengtą elektros lizdą, kuris būtų greitai pasiekiamas, prireikus
išjungti projektorių.
Naudodami pažeistą maitinimo laidą, rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Įsitikinkite, kad visada paisote šių saugos priemonių.
• Niekada ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų ir netieskite jo šalia šilumos šaltinių.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra sužnybtas tarp sienos ir stovo arba stalo, kur pastatytas
projektorius, ir niekada neapdenkite jo pagalvėle arba kitu daiktu.
• Niekada nebandykite modifikuoti maitinimo laido, saugokite jį nuo pažeidimo arba pernelyg
nesulenkite.
• Nepersukite maitinimo laido arba netampykite.
Niekada nelieskite maitinimo laido arba kištuko šlapiomis rankomis. Šis veiksmas gali
sukelti elektros smūgį.
• Kai projektorius naudojamas toje šalyje, kur jis įsigytas, naudokite tik prietaiso komplektacijai
priklausantį maitinimo laidą. Kai projektorius naudojamas kitoje šalyje, įsigykite ir naudokite
maitinimo laidą, kuris atitinka tos šalies elektros tinklų įtampą. Taip pat susipažinkite su toje
šalyje galiojančiais saugos standartais.
Išeidami iš namų projektorių palikite tokioje vietoje, kur jo nepasiektų naminiai ar kiti
gyvūnai bei maitinimo laido kištuką atjunkite nuo elektros lizdo. Jei maitinimo laidas
pažeidžiamas kramtymo veiksmu, kyla trumpojo jungimo bei gaisro rizika.
• Vanduo ir pašaliniai objektai
Saugokite, kad projektorius niekada negautų vandens. Vanduo sukuria gaisro arba
elektros smūgio riziką.
Niekada nestatykite vazų arba kitokių vandens talpyklių ant projektoriaus viršaus.
Vanduo sukuria gaisro arba elektros smūgio riziką.
Svarbios saugos instrukcijos
5
Vanduo arba kitas skystis, o taip pat pašalinis objektas (kaip antai, metalinis daiktas),
patekęs į prietaiso vidų sukuria gaisro ir elektros smūgio riziką. Jei į protektoriaus vidų
pateko koks nors objektas, nedelsdami atlikite šiuos veiksmus.
1. Išjunkite projektorių.
2. Atjunkite projektorių nuo maitinimo šaltinio.
3. Susisiekite su vietiniu pardavėju arba įgaliotuoju CASIO techninės priežiūros centru.
• Išardymas ir modifikavimas
Niekada nebandykite jokiais būdais išardyti arba modifikuoti projektoriaus.
Projektoriaus viduje yra daug įtampingų komponentų, kurie sukuria elektros smūgio
arba nusideginimo riziką. Taip pat atminkite, kad problemos, atsiradusios dėl
nesankcionuoto projektoriaus išardymo arba modifikavimo į garantines nuostatas
neįtraukiamos bei CASIO tokių gedimų nešalina.
Visus prietaiso vidaus patikros, reguliavimo ir remonto darbus patikėkite savo vietiniam
pardavėjui arba įgaliotajam CASIO techninės priežiūros centrui.
• Nukritimas ir smūgio poveikis
Jei ir toliau naudosite projektorių po to, kai pastarasis sugedo, nes nukrito, arba jei
kitaip netinkamai elgsitės su prietaisu, rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Nedelsiant atlikite šiuos veiksmus.
1. Išjunkite projektorių.
2. Atjunkite projektorių nuo maitinimo šaltinio.
3. Susisiekite su vietiniu pardavėju arba įgaliotuoju CASIO techninės priežiūros centru.
• Šalinimas deginant
Niekada nebandykite utilizuoti projektoriaus jį sudegindami. Tai gali sukelti sprogimą,
dėl ko gali kilti gaisras arba būti sužalotas žmogus.
• Projektoriaus šviesos emisija
• Degant šviesai, niekada nežiūrėkite tiesiogiai į prietaiso optinę dalį, įtraukiamosios
arba ištraukiamosios ventiliacijos angas. Jungdami projektorių patikrinkite, kad niekas
nežiūri tiesiai į prietaiso optinę dalį, įtraukiamosios bei ištraukiamosios ventiliacijos
angas. Stipri šviesa, kurią spinduliuoja projektorius, gali pakenkti žmogaus regėjimui.
• Nebandykite naudoti padidinamojo stiklo, veidrodžio arba kito prietaiso tam, kad
nukreiptumėte į šoną arba atspindėtumėte projektoriaus šviesą ir niekada nelaikykite
arba nestatykite tokio objekto projektoriaus šviesos spindulio kelyje. Šviesos refrakcija
arba atspindžiai gali akinti žmogų ir pakenkti jo regėjimui.
• Ventiliacijos angų blokavimas
Saugokite, kad prietaiso ventiliacijos angos visuomet būtų atviros. Užblokavus
ventiliacijos angas, prietaiso vidus įkaista, kas sukelia gaisro riziką arba gali sugadinti
projektorių. Palietus įkaitusius projektoriaus korpuso paviršius galima nusideginti.
Įsitikinkite, kad visada paisote šių saugos priemonių.
6
Svarbios saugos instrukcijos
• Statykite projektorių mažiausia 30 cm (11, 8 colio) atstumu nuo sienų. Mažiausias 30 cm
(11, 8 colio) atstumas tarp paviršiaus ir kitos projektoriaus pusės, turi būti visada.
• Nekiškite projektoriaus į tokią vietą, kur prastai cirkuliuoja oras.
• Niekada neapdenkite projektoriaus antklode arba kitu panašiu daiktu.
• Naudojimui statykite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus. Niekada nenaudokite
projektoriaus ant kiliminės dangos paviršiaus, ant antklodės, rankšluosčio, kėdės apmušalo
arba ant kitokio nestabilaus paviršiaus.
• Naudojimo metu niekada šonu nestatykite projektoriaus.
• Projektoriaus korpusas
Niekada neatidarinėkite projektoriaus korpuso. Šis veiksmas gali sukelti elektros smūgį.
• Valymas
Prieš valydami projektorių patikrinkite, ar jis išjungtas ir atjunkite maitinimo laidą nuo
elektros lizdo. Šio veiksmo nepaisymas gali sukelti elektros smūgį.
• Ištraukiamosios ventiliacijos angos
Ištraukiamosios ventiliacijos angos veikiant projektoriui labai įkaista. Niekada jų nelieskite.
Nepaisant šio veiksmo galima nusideginti. Sritys aplink ištraukiamosios ventiliacijos angas taip
pat labai įkaista. Šalia arba po projektoriumi niekada nestatykite plastikinių arba iš karščiui
neatsparių medžiagų pagamintų daiktų. Nepaisant šio draudimo objektas gali deformuotis ir
išblukti.
• Optinės dalies uždengimas (jei projektorius turi optinės dalies dangtelį)
Įsitikinkite, kad prieš įjungdami projektorių nuėmėte optinės dalies dangtelį. Veikiant
projektoriui niekada nepalikite uždengtos jo optinės dalies.
• Vieta
Niekada nestatykite projektoriaus kurioje nors šių vietų. Dėl šios priežasties rizikuojate sukelti
gaisrą arba elektros smūgį.
• Ten, kur prietaisą veiktų didelė vibracija
• Ten, kur daug drėgmės arba dulkių
• Virtuvėje arba kitoje vietoje, kur prietaisą paveiktų svylančio aliejaus dūmai
• Šalia šildytuvo, ant šildomo kilimo arba saulėkaitoje
• Ten, kur galimi kraštutiniai temperatūros svyravimai (veikimo temperatūros diapazonas nuo
5°C ik 35°C (41°F to 95°F)).
• Sunkūs objektai
Niekada ant projektoriaus viršaus nestatykite sunkių daiktų arba nelipkite ant jo viršaus. Dėl
šios priežasties rizikuojate sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Vanduo
Niekada nestatykite projektoriaus vonios kambaryje arba ten, kur prietaisą gali aptaškyti
vanduo.
• Netinkama vieta
Niekada nestatykite projektoriaus ant nestabilaus paviršiaus arba ant aukštos lentynos.
Taip projektorius krisdamas gali sužaloti žmogų.
Svarbios saugos instrukcijos
7
• Projektoriaus naudojimas ant stumdomo staliuko
Kai naudojate projektorių ant stumdomo staliuko, patikrinkite, ar, kai staliukas stovi vietoje, jo
ratukai yra užblokuoti.
• Žaibavimas
Žaibuojant nelieskite projektoriaus maitinimo laido kištuko.
• Nuotolinis valdiklis
Niekada nebandykite atidaryti nuotolinio valdiklio arba kokiais nors būdais jo
modifikuoti. Taip galite sukelti elektros smūgį, nusideginti arba kitaip susižaloti. Visus
prietaiso vidaus patikros, reguliavimo ir remonto darbus patikėkite savo vietiniam
pardavėjui arba įgaliotajam CASIO techninės priežiūros centrui.
Saugokite, kad prietaiso nuotolinis valdiklis nesušlaptų. Vanduo sukuria gaisro arba
elektros smūgio riziką.
• Netoliese nenaudokite degių dujų aerozolių
Nepurkškite degių dujų į projektorių arba šalia jo. Dujos gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
Saugos perspėjimai dėl maitinimo elementų
Pavojus
Jei į akis pateko šarminių maitinimo elementų nuotėkio skysčio, nedelsdami imkitės šių
veiksmų.
1. Netrinkite akių! Praplaukite akis švariu vandeniu.
2. Iškart kreipkitės į gydytoją. Nepaisydami šių veiksmų, rizikuojate apakti.
Įspėjimas
Dėl neteisingo maitinimo elementų naudojimo gali prasidėti jų nuotėkis bei užsiteršti jų
skyrelis, arba gali įvykti sprogimas, sukeliantis gaisrą arba sužalojantis žmogų. Įsitikinkite, kad
visada paisote šių saugos priemonių.
• Niekada nebandykite atskirti maitinimo elementų ir neleisti, kad tarp jų įvyktų
trumpasis jungimas.
• Saugokite maitinimo elementus nuo šilumos poveikio arba nemeskite jų į ugnį.
• Kartu nedėkite naujų ir panaudotų maitinimo elementų.
• Kartu nedėkite skirtingo tipo maitinimo elementų.
• Niekada nebandykite įkrauti maitinimo elementų.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo elementai būti teisingai įstatyti.
• Išsekę maitinimo elementai
Netrukus po to, kai maitinimo elementai išsenka, išimkite juos iš nuotolinio valdiklio vidaus.
• Jei neplanuojate naudotis valdikliu ilgesnį laiką, išimkite maitinimo elementus.
8
Svarbios saugos instrukcijos
• Maitinimo elementų šalinimas
Senus maitinimo elementus šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių ir reglamentų.
Projektoriaus šviesos emisija
• Niekada neužblokuokite šviesos išeigos taško, kai šviesa
įjungta.
• Degant šviesai, niekada nežiūrėkite tiesiogiai į prietaiso optinę
dalį. Kai šalia yra vaikų, reikalingas dar didesnis dėmesys.
2. Rizikos grupė
1. Kaip ir naudodami bet kokį kitą raiškios šviesos šaltinį, nežiūrėkite tiesiogiai į šviesos
spindulį, RG2 IEC 62471-5:2015
2. Šis gaminys spinduliuoja galimai pavojingą optinę radiaciją.
3. Nežiūrėkite tiesiai į veikimo lempą. Tai gali būti žalinga Jūsų regėjimui.
Apie šviesos šaltinio bloką
• Projektoriaus šviesos šaltinio blokas turi lazerį.
• Šviesos šaltinio bloko eksploatacinė trukmė yra apytikriai 20 000 valandų. Faktinis
eksploatacijos laikas priklauso nuo naudojimo sąlygų, nuo sąrankos meniu sukonfigūruotų
nuostatų ir skirtumų tarp atskirų šviesos šaltinio blokų.
• Šviesos šaltinio bloko garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame lapelyje arba 6 000
valandų, priklausomai, kas įvyksta anksčiau.
• Jei šviesos šaltinio blokas nebeįsijungia, arba jei šviesa pasidaro ženkliai blanki, tai reškia,
kad baigiasi šviesos šaltinio bloko eksploatacinė trukmė. Dėl bloko pakeitimo susisiekite su
vietiniu pardavėju arba įgaliotuoju CASIO techninės priežiūros centru. Atminkite, kad
problemos, atsiradusios dėl nesankcionuoto projektoriaus išardymo arba modifikavimo
į garantines nuostatas neįtraukiamos bei CASIO tokių gedimų nešalina.
Svarbios saugos instrukcijos
9
Sąrankos saugos perspėjimai
• Naudokite patogioje vietoje įrengtą elektros lizdą, kuris būtų greitai pasiekiamas, prireikus
išjungti projektorių.
• Statykite projektorių mažiausia 30 cm (11, 8 colio) atstumu nuo sienų. Mažiausias 30 cm
(11, 8 colio) atstumas tarp paviršiaus ir kitos projektoriaus pusės, turi būti visada.
Nurodytame intervale neturėtų būti jokių kitų objektų. Ypač svarbu, kad jokie objektai nebūtų
išdėstyti per arti projektoriaus oro įtraukimo ir išpūtimo angų.
• Oro kondicionavimo įrangos skleidžiamas oro srautas erdvėje, kur veikia projektoriaus
optika, gali išsklaidyti šiltą orą, kuris išpučiamas pro prietaiso ventiliacijos angas, tokiu būdu
sukeldamas šilumos bangas, kurios matomos projektuojame atvaizde. Tokiu atveju,
sureguliuokite patalpos kondicionavimo įrangos skleidžiamą oro srautą arba perkelkite
projektorių į kitą vietą.
10
Svarbios saugos instrukcijos
Saugos perspėjimai dėl lazerio ir aukštos
temperatūros (žr. etiketę ant projektoriaus)
Lazerio saugos perspėjimai
Ne JAV etiketė 1 : Šis projektorius klasifikuojamas kaip 1 klasės lazerinis prietaisas, kuris
atitinka IEC 60825-1: 2014 standartą.
• Šiame projektoriuje yra integruotas lazerio modulis. Prietaiso išardymas arba modifikavimas
yra labai pavojingi, todėl niekada nebandykite to daryti.
• Bet kokia operacija arba sureguliavimas, konkrečiai neaprašytas naudotojo instrukcijose,
sukelia pavojingos lazerio spinduliuotės poveikio riziką.
JAV etiketė 2 : Šis projektorius klasifikuojamas kaip 3R klasės lazerinis prietaisas, kuris
atitinka IEC 60825-1: 2007 standartą.
• Šiame projektoriuje yra integruotas lazerio modulis. Prietaiso išardymas arba modifikavimas
yra labai pavojingi, todėl niekada nebandykite to daryti.
• Bet kokia operacija arba sureguliavimas, konkrečiai neaprašytas naudotojo instrukcijose,
sukelia pavojingos lazerio spinduliuotės poveikio riziką.
Ventiliacijos angų saugos perspėjimai (žyma 3 )
• Prietaiso veikimo metu ventiliacijos angos labai įkaista. Niekada nelieskite ventiliacijos
angų arba neužblokuokite jų.
• Nekiškite į jas pašalinių objektų.
Kairioji projektoriaus pusė (vaizdas iš galo)
Žyma
Žyma
Žyma
2
1
3
Saugos perspėjimai dėl lazerio ir aukštos temperatūros
11
Kiti saugos perspėjimai
Šis projektorius pagamintas iš precizinių komponentų. Saugos perspėjimų nepaisymas gali būti
nesugebėjimo tinkamai įrašyti duomenis ir prietaiso veikimo sutrikimų priežastimi.
• Niekada nenaudokite ir nelaikykite projektoriaus šiose vietose. Nepaisant šio draudimo gali
sutrikti projektoriaus veikimas arba jis gali sugesti.
• Vietose, kurias veikia elektrostatinis išlydis
• Vietose, kurias veikia temperatūriniai kraštutinumai
• Vietose, kur ypač daug drėgmės
• Vietose, kurias veikia staigūs temperatūrų svyravimai
• Vietose, kur labai daug dulkių
• Ant besikratančio, pakrypusio arba kitaip nestabilaus paviršiaus
• Vietose, kur kyla pavojus sušlapti
• Vietose, kur kaupiasi svylančio aliejaus arba kitokio pobūdžio dūmai
• Vietose, kur kyla pažeidimų dėl druskos poveikio pavojus
• Vietose, kur gausu ėsdinančių dujų (tokios dujos kaip karštųjų versmių sieros dujos)
• Užtikrinkite, kad nuotolinio valdymo signalo imtuvas nėra veikiamas fluorescencinės šviesos,
saulėkaitos arba kito stipraus šviesos šaltinio. Dėl stiprios šviesos gali sutrikti prietaiso
veikimas.
• Venkite naudoti projektorių toliau nurodytomis sąlygomis. Tokiomis sąlygomis sutrinka
prietaiso veikimas ir jis gali sugesti.
• Venkite vietų, kur galimi kraštutiniai temperatūros svyravimai (veikimo temperatūros
diapazonas nuo 5°C ik 35°C (41°F to 95°F)).
• Niekada ant projektoriaus viršaus nestatykite sunkių daiktų arba nelipkite ant jo viršaus.
• Niekada į projektorių nekiškite ir saugokite, kad ant projektoriaus neužkristų jokie daiktai.
• Niekada nestatykite vazų arba kitokių vandens talpyklių ant projektoriaus viršaus.
• Kai dedate projektorių ant žemės arba kai atliekate bet kokį kitą veiksmą, susijusį su prietaiso
pernešimu arba jo vietos pakeitimu, saugokitės, kad projektoriumi neprispaustumėte savo
pirštu.
• Niekada ilgą laiką nuotolinio valdymo pultelio viduje nepalikite išsekusių maitinimo elementų.
Gali prasidėti išsekusių maitinimo elementų nuotėkis, dėl ko sutrinka nuotolinio pultelio
veikimas arba jis gali būti sugadintas. Keiskite maitinimo elementus naujais bent kartą į metus,
nesvarbu, kaip dažnai šiuo laikotarpiu naudojote nuotolinio valdymo pultelį.
• Valykite minkšta, sausa skepeta.
Kai prisikaupia daug nešvarumų, valykite minkšta skepeta, sudrėkinta silpname vandens ir
nestipraus neutralaus ploviklio tirpale. Prieš valydami gerai išgręžkite skepetą. Projektoriui
valyti niekada nenaudokite skiediklių, benzino arba kitų lakių priemonių. Nepaisant šio
draudimo, nuo korpuso galima nutrinti žymas, kurių vietose liks dėmės.
12
Kiti saugos perspėjimai
• Nėra ekrano taškų
Nors šis projektorius pagamintas naudojant pažangiausią šiandienos skaitmeninę
technologiją, ekrane gali trūkti kažkiek taškų. Tai normalu, ir nereiškia, kad prietaisas veikia
netinkamai.
• Vaizdo projektavimo metu venkite stipraus poveikio prietaisui.
Jei atsitiktinai prietaisas stipriai veikiamas, ekrane projektuojamas vaizdas momentaliai išnyks.
Po kurio laiko vaizdas vėl atsiras ekrane, tačiau jis gali būti neteisingos spalvos arba gali
pasirodyti klaidos pranešimas.
Jei projektuojamas vaizdas yra neteisingos spalvos, iš naujo pasirinkite einamąjį įvesties
šaltinį. Jei šis veiksmas nepadeda sugrąžinti tikrųjų vaizdo spalvų, išjunkite projektoriaus
maitinimą, o po to vėl įjunkite.
• Naudokite elektros lizdą, kuris įrengtas netoli projektoriaus. Visada naudokite projektorių taip,
kad maitinimo laidą prireikus būtų paprasta atjungti.
• Net jei dar ir nesibaigė projektoriaus garantinis laikotarpis, už remonto darbus Jūsų bus
paprašyta atsiskaityti, jei problema atsirado dėl to, kad projektorius labai ilgai veikė be
pertraukos (kaip antai, 24 valandas), arba jei projektorius buvo nustatytas ir eksploatuojamas
nepaisant „Sąrankos saugos perspėjimų“.
• Prietaisą eksploatuojant aukštoje aplinkos temperatūroje arba labai dulkėtoje, svylančio
aliejaus, tabako ar kitokių dūmų pilnoje aplinkoje, sutrumpėja dalių keitimo poreikio ciklai,
dažniau reikia keisti optinį mechanizmą arba kitus komponentus. Atminkite, kad toks keitimas
Jums kainuos. Išsamiau apie dalių keitimo ciklus ir įmokas, teiraukitės vietiniame įgaliotame
CASIO techninės priežiūros centre.
• Kondensatas
Prieš pernešant projektorių iš šaltos patalpos į šildomą, įjungus šaltos patalpos šildymą, arba
esant kitokio tipo panašioms sąlygoms, projektoriaus lęšiai ir/arba vidaus komponentai gali
pasidengti kondensatu (aprasoti), dėl ko gali būti iškraipytas projektuojamo vaizdo
fokusavimas, sutrikti prietaiso veikimas arba atsirasti kitų problemų. Tokiu atveju išjunkite
projektorių ir šiek tiek palaukite, kol kondensatas pats išgaruos. Kondensatui išgaravus, galite
projektuoti vaizdus įprastu būdu.
• Išorinės įrangos maitinimas
Išjungus projektoriaus maitinimą taip pat nutraukiamas ir prijungtų išorinių įrenginių
maitinimas. Atminkite, kad maitinimas nutrūksta ir tada, kai projektorius paleidžiamas iš naujo
suveikus jo savitikros funkcijai arba dėl automatinės maitinimo nutraukties klaidos atveju arba
dėl kokios nors kitos priežasties. Priklausomai nuo naudojamos išorinės įrangos, dėl maitinimo
nutraukties gali būti prarasti arba iškraipyti redaguojami duomenys. Įpraskite kuo dažniau
išsaugoti duomenis išoriniais įrenginiais, kurie maitinami nuo projektoriaus. Atminkite, kad
bendrovė CASIO COMPUTER CO., LTD. Atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės dėl
prarastų arba iškraipytų duomenų.
Kiti saugos perspėjimai
13
Įžanga
Siuntos turinys
Atsargiai išpakuokite siuntą ir patikrinkite, kad netrūksta nė vieno toliau nurodyto komponento.
Jei ko nors trūksta, kreipkitės į prekės įsigijimo vietą.
Standartiniai priedai
• Projektorius
• Nuotolinio valdymo pultelis, YT-310
• Laidų dirželio rinkinys x 2
• Bandomieji maitinimo elementai (AA dydžio x 2)
• Kintamosios srovės (AC) maitinimo kabelis
• RGB kabelis
• „Saugos priemonių“ lapas
• „Perskaityti pirmiausia“ lapas
• Garantija*
• Tiekiami priedai bus tinkami Jūsų regionui.
• *Garantinė kortelė tiekiama tik kai kuriems regionams. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo
prekybos agentą.
Nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementų keitimas
1. Maitinimo elementų skyrelio dangtelį stumtelėkite
rodyklės kryptimi, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
2. Išimkite senus maitinimo elementus (jei reikia) ir
įstatykite du naujus AA tipo. Nesupainiokite
maitinimo elementų poliškumo, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
3. Atgal uždėkite dangtelį sulig pultelio pagrindu ir
stumtelėkite į jo pradinę padėtį. Baikite veiksmą, kai pasigirsta spragtelėjimas.
• Venkite nuotolinio valdymo pultelį ir maitinimo elementus laikyti labai karštoje arba drėgnoje aplinkoje,
tokioje kaip virtuvė, vonios kambarys, sauna, terasa arba automobilio salonas.
• Keiskite tik tokiais pačiais arba lygiaverčiais maitinimo elementų gamintojo rekomenduojamais
elementais.
• Senus maitinimo elementus šalinkite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis ir savo regiono
aplinkosaugos reikalavimais.
• Niekada nemeskite maitinimo elementų į ugnį. Galimas sprogimo pavojus.
• Jei maitinimo elementai išseko arba jei nenaudosite nuotolinio pultelio ilgesnį laiką, išimkite juos, kad
nesugadintumėte pultelio, jei kartais elementai pratekėtų.
14
Įžanga
Projektoriaus vaizdas iš išorės
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
1. Optinės dalies poslinkio reguliavimo
rankenėlės (KAIRĖ / DEŠINĖ, AUKŠTYN /
ŽEMYN)
2. Ventiliacija (karšto oro išpūtimas)
3. Fokusavimo žiedas
4. Priartinimo žiedas
5. Projektoriaus optinė dalis
6. IR nuotolinis jutiklis
7. Optinės dalies dangtelis
8. POWER indikatoriaus
lemputė/TEMperatūros įspėjimo
lemputė/LIGHT indikatoriaus lemputė
(Žr. "Indikatoriai" psl 48.)
9. Ventiliacija (vėsaus oro įpūtimas)
10. RJ-45 LAN įėjimo lizdas
11. Nuotolinio valdymo lizdas
Naudojimui su laidiniu nuotoliniu valdikliu
12. 12 VDC išėjimo gnybtas
24
13. HDBaseT įvesties prievadas
14. RGB (PC) signalo išvesties lizdas
15. RGB (PC) / komponentinis vaizdo
(YPbPr / YCbCr) signalo įvesties lizdas
16. HDMI 1 įvesties prievadas (HDCP 2.2)
17. HDMI 2 įvesties prievadas
18. Garso išvesties lizdas
19. Techninės priežiūros prievadas
20. DC (5V 2A) išvesties prievadas
21. Nuoseklusis prievadas
22. Išorinis valdymo skydelis
(Žr. "Valdikliai ir funkcijos" psl 16.)
23. Kintamosios srovės (AC) maitinimo lizdas
24. Apsauginis strypas
25. Reguliavimo kojelė
26. Lubinio montavimo angos
Išorinių įrenginių, tokių kaip elektrinis
ekranas arba šviesos valdiklis ir pan.
suaktyvinimas
Įžanga
15
Valdikliai ir funkcijos
Projektoriaus ir nuotolinis valdymas
Visi šiame dokumente aprašyti mygtukai yra
nuotolinio valdymo pultelyje arba ant
projektoriaus.
5
1
2
6
7
3
1
8
9
10
11
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
17
4
Apatinė dalis
18
1. INPUT (ĮVESTIS)
7. ESC
Pateikia įvesties pasirinkimo juostą.
2. Rodykliniai klavišai ( ,
,
,
)
Grįžtama į ankstesnį OSD meniu,
baigiamas darbas ir išsaugojamos meniu
nuostatos.
Kai suaktyvinama virtualiojo meniu (OSD)
8.
KLAVIŠŲ APŠVIETIMAS
pateiktis ekrane, šie klavišai naudojami
kaip krypties rodyklės pageidaujamam
Kelioms sekundėms įjungiamas nuotolinio
meniu punktui pasirinkti ir sureguliavimui
valdiklio foninis apšvietimas. Jei
atlikti.
pageidaujate, kad foninis apšvietimas ir
toliau liktų, nuspauskite bet kokį klavišą.
3. PICTURE MODE (VAIZDO REŽIMAS)
Spauskite bet kokį klavišą dar kartą, jei
Pasirenkamas esamas atvaizdo sąrankos
pageidaujate išjungti foninį apšvietimą.
režimas.
9. AUTO (AUTOMATINIS)
4. ĮJUNGIMAS / Parengtis
Automatiškai nustatomas geriausias
Pakaitomis perjungia projektorių tarp
rodomo atvaizdo laikas.
parengties režimo ir įjungimo.
10. BLANK (TUŠČIA)
5. MENU (MENIU)
Naudojama ekrano vaizdui paslėpti.
Įjungiamas virtualusis ekrano (OSD)
Neblokuokite projekcijos optinės dalies, jei
meniu.
nenorite, kad vaizdas būtų projektuojamas,
6. ENTER
Patvirtinama virtualiojo ekrano (OSD)
meniu punkto pasirinktis.
16
Įžanga
kadangi šitaip blokavimui naudojamas objektas
gali įkaisti ir deformuotis arba net sukelti gaisrą.
11. MUTE (NUTILDYMAS)
15. ASPECT (KRAŠTINĖS)
Pakaitomis įjungiamas ir išjungiamas
projektoriaus garsumas.
12. L. MODE (K. REŽIMAS)
Pasirenkamas ekrano kraštinių santykis.
16. VOL Mažinamas projektoriaus garsumas.
Iš pateikiamų režimų parenkama tinkama
šviesos šaltinio galia.
13. DEFAULT (NUMATYTASIS)
Einamoji funkcija atstatoma į numatytąją
gamyklinę nuostatą.
14. VOL +
17. CONTRAST (KONTRASTAS)
Pateikiama kontrasto nuostatų juosta
sureguliavimo tikslui.
18. Prievadas laidiniam nuotoliniam valdikliui
Nuotolinio valdymo operacijų laidui prie
projektoriaus prijungti.
Didinamas projektoriaus garsumas.
Nuotolinio valdymo efektyvumo diapazonas
Kad funkcionuotų tinkamai, nuotolinį valdiklį būtina laikyti 30 laipsnių kampu statmenai
projektoriaus IR nuotolinio valdymo jutikliui (-iams). Atstumas tarp nuotolinio valdiklio ir jutiklio
(-ių) neturėtų viršyti 8 metrų (~ 26 pėdų).
Įsitikinkite, kad intervale tarp nuotolinio valdiklio ir projektoriaus IR jutiklio (-ių) nėra jokių kliūčių,
kurios galėtų užkirsti infraraudonuosius spindulius.
• Darbas projektoriumi iš priekinės pusės
Ma
žd
• Darbas projektoriumi iš galinės pusės
Ma
aug
+30
º
žda
u
g+
30º
Įžanga
17
Projektoriaus padėties nustatymas
Vietos pasirinkimas
Prieš pasirinkdami vietą, kur bus montuojamas projektorius, apsvarstykite šiuos veiksnius:
• Koks Jūsų ekrano dydis ir padėtis
• Kur įrengta elektros rozetė
• Koks atstumas tarp projektoriaus ir likusios įrangos
Montuoti projektorių galite šitaip.
1. Priekis
3. Lubos, iš galo
Pasirinkite šią vietą, jei projektorių ketinate
statyti ant stalo priešais ekraną. Tai labiausia
įprasta projektoriaus padėtis greitai jo sąrankai
ir mobilumui.
Pasirinkite šią vietą, jei ketinate ant lubų
montuoti apverstą projektorių už ekrano.
Atminkite, kad tokiai vietai reikia turėti
specialųjį galinės projekcijos ekraną ir
projektoriaus lubinio montavimo rinkinį.
2. Lubos, iš priekio
4. Galas
Pasirinkite šią vietą, jei projektorių ketinate
Pasirinkite šią vietą, jei ketinate ant lubų
montuoti apverstą projektorių priešais ekraną. statyti ant stalo už ekrano. Atminkite, kad
reikia specialiojo galinės projekcijos ekrano.
Norėdami projektorių tvirtinti prie lubų,
įsigykite projektoriaus lubinio montavimo
rinkinį iš savo pardavėjo.
Įjungę projektorių, eikite į parinktį ĮRENGIMAS > Projektoriaus režimas ir spauskite
pasirinktumėte nuostatą.
/ , kad
Pageidaujamo projektuojamo vaizdo dydžio gavimas
Atstumas nuo projektoriaus optinės dalies iki ekrano, priartinimo nuostata ir vaizdo formatas yra
susiję su projektuojamo vaizdo dydžiu. Norėdami paslinkti optinę prietaiso dalį, sukite
rankenėles bet kokia leidžiamo intervalo kryptimi, priklausomai nuo pageidaujamos vaizdo
padėties
18
Projektoriaus padėties nustatymas
Projekcija iš priekio
• Reguliuojant projekcijos vietą vertikaliai
paslenkant optinę dalį
• Reguliuojant projekcijos vietą horizontaliai
paslenkant optinę dalį
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Atstumas nuo optinės dalies centro iki apatinės projektuojamo vaizdo briaunos (kai optinės dalies poslinkis
yra aukščiausiame lygmenyje)
B: Atstumas nuo optinės dalies centro iki apatinės projektuojamo vaizdo briaunos (kai optinės dalies poslinkis
yra žemiausiame lygmenyje)
C: Optinės dalies centrinio judėjimo atstumas (kai optinės dalies poslinkis nustatytas maksimaliai į kairę)
D: Optinės dalies centrinio judėjimo atstumas (kai optinės dalies poslinkis nustatytas maksimaliai į dešinę)
E: Projekcijos atstumas nuo projektoriaus iki ekrano
F: Projektuojamo vaizdo dydis
• Ekrano kraštinių santykis yra 16:9, o projektuojamas vaizdas yra išsidėstęs šiame 16:9
kraštinių santykyje
Ekrano
dydis
Įstrižainė
Projektuojamo vaizdo
dydis (F)
Aukštis
col.
cm
col.
Plotis
cm
col.
cm
Projekcijos atstumas (E)
Trumpiausias
(„Wide“)
Ilgiausias
(„Tele“)
Poslinkis
(A)
Poslinkis
(B)
Poslinkis
(C, D)
col.
col.
cm
col.
cm
col.
cm
col.
cm
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Visi matavimai yra apytikriai ir gali skirtis pagal faktinius dydžius.
Jei ketinate įmontuoti projektorių visam laikui, rekomenduojame atlikti projekcijos dydžio ir atstumo testą
montavimo vietoje, iki kol projektorius neįmontuotas; taip atliekamas projektoriaus optinės dalies
charakteristikų įvertinimas. Tai padės nustatyti tikslią montavimo vietą, kurioje užtikrinamas optimalus
projektoriaus funkcionalumas.
Projektoriaus padėties nustatymas
19
Projektoriaus diapazonas optinės dalies poslinkiui
a
a
b
a: Didžiausias horizontalusis diapazonas
(H × 25%)
c
b: Didžiausias vertikalusis diapazonas (V × 60%)
d
b
c: 1/2 vertikaliojo vaizdo aukščio
d: 1/2 horizontaliojo vaizdo pločio
Išgirdę spragtelėjimą, kas reiškia, kad rankenėlė pasiekė savo galutinę ribą, jos toliau nebesukite. Persukus
galima sugadinti rankenėlę.
Vaizdo perstumti ties didžiausiomis reikšmėmis iškart horizontaliai ir vertikaliai negalima.
Projektoriaus montavimas
Jei ketinate montuoti projektorių, primygtinai rekomenduojame naudoti projektoriaus lubinio
montavimo rinkinį, kas užtikrins Jus, kad prietaisas sumontuotas saugiai.
Prieš pradedant projektoriaus montavimą
• Paprašykite, kad projektoriaus montavimu pasirūpintų prekės pardavėjas. Montuodami
projektorių patys rizikuojate, kad pastarasis nukris ir sužalos.
• Imkitės veikiamų veiksmų, kad apsaugotumėte projektorių nuo nukritimo tokiais atvejais, kaip
antai, žemės drebėjimas.
• Šio projektoriaus garantinės nuostatos neaprėpia jokio žalos dėl neteisingos lubinio
montavimo rinkinio vietos parinkimo.
• Apsvarstykite patalpos, ant kurios lubų bus montuojamas projektorius, temperatūrą. Jei ten
naudojamas šildytuvas, temperatūra ties lubomis gali būti aukštesnė nei tikėtina.
• Perskaitykite montavimo rinkinio naudotojo vadovą, jei reikia informacijos apie sukimo
momento diapazoną. Jei sukimo momentas viršytų rekomenduojamą diapazoną, projektorius
gali sugesti ir dėl to nukristi.
• Įsitikinkite, kad maitinimo lizdas yra pasiekiamame aukštyje, ir Jūs galėsite nesunkiai išjungti
projektorių.
20
Projektoriaus padėties nustatymas
Projektuojamo vaizdo sureguliavimas
Projekcijos kampo sureguliavimas
Jei projektorius nėra pastatytas ant plokščio
paviršiaus, arba jei ekranas ir projektorius nėra
išdėstyti statmenai vienas kito atžvilgiu,
projektuojamas vaizdas tampa trapeciniu. Galite
pasukinėti reguliavimo kojelę, kad tiksliai
nustatytumėte horizontalųjį kampą.
Norėdami įtraukti kojelę, sukite reguliatoriaus
kojeles priešinga kryptimi.
• Veikiant šviesos šaltiniui nežiūrėkite tiesiogiai į prietaiso optinę dalį. Stipri šviesos šaltinio šviesa gali
pakenkti Jūsų regėjimui.
• Jei ir toliau suksite reguliatoriaus kojeles laikrodžio rodyklės kryptimi, jas visiškai išsuksite. Tai normalus
reiškinys. Tokiu atveju, sukite reguliatoriaus kojeles prieš laikrodžio rodyklę, kad jos atsistotų atgal į savo
vietas.
Automatinis vaizdo sureguliavimas
Kai kuriais atvejais Jums gali prireikti optimizuoti vaizdo kokybę. Tokiu atveju spauskite AUTO
(AUTOMATINIS). Per 3 sekundes integruota išmaniojo automatinio reguliavimo funkcija, iš
naujo nustatys dažnio ir laikrodžio reikšmes, kad atvaizdo kokybė būtų geriausia.
Esama šaltinio informacija 3 sekundes bus rodoma apatiniame ekrano kampe.
Ši funkcija galima tik kai pasirinktas PC signalas (analoginis RGB).
Tikslus vaizdo dydžio ir aiškumo sureguliavimas
1. Fokusavimo žiedu sureguliuokite tokį
projektuojamo vaizdo dydį, kurios Jums
reikia.
2. Paryškinkite atvaizdo kontūrus,
sukinėdami fokusavimo žiedą.
Projektoriaus padėties nustatymas
21
Jungimas
Jungdami signalo šaltinį prie projektoriaus, būkite tikri, kad:
1. Prieš prijungiant visi įrenginiai yra išjungti.
2. Kiekvienam šaltiniui naudojate tinkamus signalinius kabelius.
3. Kabeliai laikosi tvirtai.
Nešiojamasis arba
darbalaukio kompiuteris
Monitorius
A/V prietaisas
1
RJ-45 laidas
2
Laidinis nuotolinis valdiklis
3
Veikiantis ekranas ir pan.
4
HDBaseT siųstuvas
5
VGA kabelis
6
HDMI kabelis
7
Garso kabelis
8
RS-232C kabelis
Garsiakalbis
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• Jungdami prie prieš tai nurodytų jungčių, projektoriaus komplektacijoje rasite ne visus kabelius
(žr. "Siuntos turinys" psl 14). Juos galite įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse.
• Čia pateiktos iliustracijos tėra tik pavyzdžiai. Galinio skydo jungiamieji lizdai gali skirtis priklausomai nuo
projektoriaus modelio.
• Daugelyje nešiojamųjų kompiuterių, prijungus projektorių, išoriniai vaizdo prievadai nesuveikia. Įprastai
išorinė pateiktis įjungiama / išjungiama klavišų kombinacija, kaip antai FN + funkcinis klavišas su
monitoriaus simboliu. Vienu metu spauskite FN ir pažymėtą funkcinį klavišą. Jei reikia rasti Jūsų
nešiojamojo kompiuterio klavišų kombinaciją, skaitykite jo dokumentaciją.
• Jei pasirinkta vaizdo pateiktis nerodoma įjungus projektorių, net ir jeigu pasirinktas teisingas vaizdo
šaltinis, patikrinkite, ar vaizdo šaltinio įtaisas yra įjungtas ir tinkamai funkcionuoja. Taip pat patikrinkite, ar
teisingai prijungti signalo kabeliai.
• LAN prievadu veikia „Ethernet“ funkcijos.
• Įsitikinkite, kad HDMI jungtims naudojate didelio greičio HDMI kabelį.
• Kad apsaugotumėte 4K turinio srautą, perduodamą per HDMI 1 prievadą, naudokite aukščiausios
kokybės didelio greičio kabelį.
• RS-232C jungtims būtinai naudokite ekranuotą RS-232C kabelį.
22
Jungimas
Kabelio dirželio rinkinio naudojimas
Kabelio dirželio rinkinys apsaugo, kad kabelio kištukas neiškristų iš jungiamojo prievado, Jį
sudaro šios dalys:
Kabelio dirželis
Kabelio dirželio apkaba
Kabelio dirželio galvutė
Kaip naudoti kabelio dirželio rinkinį:
1. Tvirtai prijunkite kabelį prie reikiamo projektoriaus
prievado. Įstatykite kabelio dirželio galvutę į angą, esančią
iškart virš jungiamojo prievado. Atminkite, kad kabelio
dirželio, po to kai jis buvo įstatytas į angą, ištraukti
nebegalima.
2. Paimkite kabelio dirželio apkabą. Šiek tiek atverkite
apkabos mechanizmą, kad pastarasis aprėptų jungiamąjį
kabelį.
1
2
3. Įstatykite kabelio dirželio galą į apkabą, kaip pavaizduota
iliustracijoje.
4. Uždarykite kabelio dirželio apkabą suspausdami jos ąselę.
3
4
5. Kabelio dirželį kartu su uždėta apkaba užstumkite ant
kabelio kištuko.
5
Jungimas
23
Kelių šaltinių pajungimas naudojant HDBaseT
Šio modelio HDBaseT jungtis apjungia HD skaitmeninio vaizdo, garso ir kontrolinį signalą. Jei
kartu naudojamas HDBaseT siųstuvas (galima įsigyti prekyboje), per HDBaseT jungtį prie
projektoriaus galite prijungti kelis šaltinius.
Toliau pateikiama iliustracija yra tik pavyzdys; faktinis išdėstymas gali skirtis.
Nešiojamasis kompiuteris
„Blu-ray“
grotuvas
Projektorius
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT siųstuvas
Kontrolinis kompiuteris
LAN kabelis
Projektoriaus
nuotolinis
valdymas
IR priedėlis
• Naudokite toliau pateikiamus LAN kabelio tipus:
- ekranuotą CAT5e kategorijos LAN kabelį arba geresnį
- dviejų gyslų LAN kabelį
- vieno laidininko kabelį
- tiesų kabelį
• Didžiausias signalo perdavimo atstumas yra 100 m.
• Tačiau tam tikroje aplinkoje didžiausias signalo perdavimo atstumas gali būti ir trumpesnis.
• Nenaudokite LAN kabelio, kol jis dar susuktas arba neišvyniotas.
• Projekcijos metu prijungiant arba atjungiant LAN kabelį, galimas triukšmų susidarymas.
• Junglumas su visais HDBaseT siųstuvais negarantuojamas.
• Kai kuriais HDBaseT siųstuvais gali nepavykti išgauti teisingos projekcijos, kai jais šaltinio įranga
jungiama prie projektoriaus.
• Kai projektorius yra parengties režime, HDBaseT siunčiamos komandos negaunamos.
24
Jungimas
Naudojimas
Darbo su projektoriumi pradžia
1. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Įjunkite
elektros lizdo perjungiklį (kai toks įrengtas). Po to, kai
buvo prijungtas maitinimas, raudonai įsižiebia
projektoriaus maitinimo indikatorius.
2. Kad paleistumėte projektorių, nuotolinio valdymo
pulte arba ant projektoriaus spauskite
. Pradeda
mirksėti žalias maitinimo indikatorius, ir kai
projektorius įjungtas - šviečia nuolatos.
Jei būtina, pasukite fokusavimo žiedą, kad
sureguliuotumėte atvaizdo raišką.
3. Jei projektorių jungiate pirmąjį kartą, bus rodomas sąrankos vediklis, kuriuo atliksite
projektoriaus nustatymus. Jei jau tai atlikote, praleiskite šį veiksmą ir pereikite prie kito.
• Kad pereitumėte nuo vieno meniu punkto prie kito, naudokite rodyklinius klavišus
( / / / ) projektoriuje arba nuotolinio valdymo pulte.
• Naudokite ENTER, kad patvirtintumėte pasirinktą meniu punktą.
1 veiksmas:
Patikslinkite Projektoriaus vieta.
Išsamiau apie projektoriaus vietą skaitykite
skirsnį Vietos pasirinkimas.
2 veiksmas:
Patikslinkite OSD Kalba.
3 veiksmas:
Patikslinkite Automatinis šaltinio parinkimas.
Pasirinkite Įjungta, jei pageidaujate, kad
įjungtus projektorių visada automatiškai būtų
vykdoma signalų paieška.
Dabar pirminė sąranka baigta.
Naudojimas
25
4. Jei rodomas raginimas įvesti slaptažodį, rodykliniai klavišais įveskite šešiaženklį slaptažodį.
Žr. "Slaptažodžio funkcijos naudojimas" psl 27.
5. Įjunkite visus prijungtus įrenginius.
6. Projektorius ieško įvesties signalų. Atsiranda einamasis įvesties signalas, kurį aptiko
prietaisas. Jei projektorius neaptinka galiojančio signalo, ekrane rodomas pranešimas
„Nėra signalo“ iki kol signalas atsiranda.
Norėdami pasirinkti pageidaujamą įvesties signalą, taip pat galite spausti INPUT (ĮVESTIS).
Žr. "Įvesties signalo įjungimas" psl 28.
• Kad išvengtumėte galimo pavojaus, tokio kaip elektros smūgis arba gaisras, naudokite tik originalius
priedus.
• Sąrankos vediklio ekrano kopijos yra tik kaip pavyzdžiai, ir nuo faktinio dizaino gali skirtis.
• Jei įvesties signalo dažnis / skyra viršija projektoriaus eksploatacinį intervalo, foniniame ekrane bus
rodomas pranešimas „Už intervalo ribų“. Pakeiskite įvesties signalą tokiu, kuris suderinamas su
projektoriaus skyra arba pasirinkite žemesnę įvesties signalo nuostatą. Žr. "Laikinė diagrama" psl 52.
• Jei signalas neaptinkamas 3 minutes, projektorius automatiškai persijungia į elektros energijos taupymo
režimą.
Meniu naudojimas
Projektorius turi virtualiojo ekrano (OSD) meniu, kur galima keisti ir sureguliuoti nuostatas.
Toliau pateikiamos OSD ekrano kopijos yra tik pavyzdžiai, ir nuo faktinio dizaino gali skirtis.
Toliau pateikiama OSD meniu apžvalga.
1
2
VAIZDAS
Vaizdo režimas
Pagrindinio
meniu
piktograma
4
Einamasis įvesties
signalas
2
Pagrindinis
meniu
5
Būsena
3
Antrinis meniu
6
Mygtukų veikimo
gairės
Šviesu
Naudotojo režimo nuostata
Šviesumas
Kontrastas
3
1
5
Spalvos
Nuspalvinimas
Ryškumas
Išplėstinis
Nustatyti dabartinį vaizdo režimą iš naujo
4
Baigti darbą
6
Norėdami atverti OSD meniu projektoriuje arba nuotolinio valdymo pulte spauskite MENU
(MENIU).
• Kad pereitumėte nuo vieno meniu punkto prie kito, naudokite rodyklinius klavišus ( / / / )
projektoriuje arba nuotolinio valdymo pulte.
• Norėdami patvirtinti pasirinktą meniu punktą, projektoriuje arba nuotolinio valdymo pulte
naudokite ENTER.
26
Naudojimas
Projektoriaus apsauga
Apsaugos kabelio užrakto naudojimas
Apsaugai nuo vagystės projektorių įrenkite saugioje vietoje. Priešingu atveju įsigykite
projektoriaus apsaugos užraktą. Ant projektoriaus yra apsauginis strypas. Skaitykite skirsnį 24
psl. page 15.
Slaptažodžio funkcijos naudojimas
Slaptažodžio nustatymas
1. Eikite į SISTEMOS SĄRANKA: IŠPLĖSTINIS > Slaptažodis. Spauskite ENTER. Rodomas
Slaptažodis puslapis.
2. Pasižymėkite Keisti slaptažodį ir spauskite ENTER.
3. Keturi rodykliniais klavišai ( , , , ) atitinkamai
reiškia 4 skaitmenis (1, 2, 3, 4). Pagal tai, kokį
slaptažodį norite nustatyti, spauskite rodyklinius
klavišus, kol įvesite šešis skaitmenis.
ĮVESKITE NAUJĄ SLAPTAŽODĮ
4. Patvirtinkite naują slaptažodį pakartotinai jį
suvesdami.
Po to, kai nustatysite slaptažodį, OSD meniu grįžta
į Slaptažodis puslapį.
Atgal
5. Kad suaktyvintumėte Įjungimo užraktas funkciją, spauskite / , kad pasižymėtume
Įjungimo užraktas ir spauskite / , kad pasirinktumėte Įjungta. Dar kartą įveskite
slaptažodį.
• Įvedami skaitmenys ekrane bus rodomi žvaigždutės simboliu. Užsirašykite savo sugalvotą slaptažodį ir iš
karto arba netrukus po to kai suvedėte, padėkite jį saugioje vietoje, kad atrastumėte, jei kada nors
pamirštumėte.
• Po to kai slaptažodis buvo nustatytas, o maitinimo užraktas suaktyvintas, projektoriumi naudotis nebus
galima, nebent kiekvieną kartą paleidus projektorių suvedamas teisingas slaptažodis.
Jei pamiršote slaptažodį
Jei suvedėte neteisingą slaptažodį, bus rodomas
slaptažodžio klaidos pranešimas, kurį seka pranešimas
„Įveskite dabartinį slaptažodį“. Jei absoliučiai
nepamenate slaptažodžio, pasinaudokite slaptažodžio
atkūrimo procedūra. Žr. "Kaip pasinaudoti slaptažodžio
atkūrimo procedūra" psl 28.
Slaptažodžio klaida
Bandykite dar kartą.
Jei 5 kartus iš eilės įvedamas neteisingas slaptažodis,
projektorius netrukus automatiškai išsijungs.
Naudojimas
27
Kaip pasinaudoti slaptažodžio atkūrimo procedūra
1. Spauskite ENTER ir palaikykite nuspaudę
3 sekundes. Ekrane bus rodomas skaitmenų kodas.
Iškviesti slaptažodį
2. Užsirašykite skaičių ir išjunkite projektorių.
3. Kaip iškoduoti skaičių, teiraukitės vietiniame CASIO
techninės priežiūros centre. Jūsų gali paprašyti
pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus
užtikrinimui, kad esate sankcionuotas projektoriaus
naudotojas.
Nusirašykite iškvietimo kodą
ir susisiekite
su klientų aptarnavimo tarnyba.
Iškvietimo kodas:
Išeiti
Slaptažodžio keitimas
1. Eikite į SISTEMOS SĄRANKA: IŠPLĖSTINIS > Slaptažodis > Keisti slaptažodį.
2. Spauskite ENTER. Rodomas pranešimas „Įveskite dabartinį slaptažodį“.
3. Įveskite senąjį slaptažodį.
• Jei slaptažodis teisingas, rodomas kitas pranešimasĮveskite naują slaptažodį.
• Jei slaptažodis neteisingas, rodomas slaptažodžio klaidos pranešimas, o naujam
bandymui pateikiamasĮveskite dabartinį slaptažodį pranešimas. Norėdami keisti arba
bandyti kitą slaptažodį, spauskite ESC.
4. Įveskite kitą slaptažodį.
5. Patvirtinkite naują slaptažodį pakartotinai jį suvesdami.
Slaptažodžio funkcijos išjungimas
Norėdami išjungti apsaugą slaptažodžiu, eikite į SISTEMOS SĄRANKA: IŠPLĖSTINIS >
Slaptažodis > Įjungimo užraktas ir spauskite / , kad pasirinktumėte Išjungta. Rodomas
pranešimas „Įveskite dabartinį slaptažodį“. Įveskite dabartinį slaptažodį.
• Jei slaptažodis teisingas, OSD meniu grįžta į Slaptažodis puslapį. Kitą kartą įjungus
projektorių nebereikės suvedinėti slaptažodžio.
• Jei slaptažodis neteisingas, rodomas slaptažodžio klaidos pranešimas, o naujam
bandymui pateikiamas „Įveskite dabartinį slaptažodį“ pranešimas. Norėdami keisti arba
bandyti kitą slaptažodį, spauskite ESC.
Nors slaptažodžio funkcija ir išjungta, nepameskite senojo slaptažodžio, nes jei kada nors prireiktų vėl
suaktyvinti slaptažodžio funkciją, Jūsų bus paprašyta įvesti senąjį slaptažodį.
Įvesties signalo įjungimas
Projektorius vienu metu gali būti prijungtas prie kelių prietaisų.
Tačiau vienu metu gali būti rodomas tik vienas visas ekranas.
Paleisties metu projektorius automatiškai ieško prieinamų
signalų.
Įsitikinkite, kad SISTEMOS SĄRANKA: BAZINIS >
Automatinės įvesties paieška meniu yra Įjungta, jei
pageidaujate, kad projektorius automatiškai ieškotų signalų.
Šaltiniui parinkti:
1. Spauskite INPUT (ĮVESTIS). Rodoma šaltinio pasirinkties
juosta.
28
Naudojimas
2. Spauskite
/ , kol pasirenkamas Jūsų pageidaujamas šaltinis ir spauskite ENTER.
Po to, kai aptinkama, pasirinkta šaltinio informacija kelias sekundes bus rodoma apatiniame
ekrano kampe. Jei prie projektoriaus prijungta daugiau įrangos, pakartokite veiksmus 1-2,
kad surastumėte kitą signalą.
• Projektuojamo vaizdo ryškumo lygis keičiasi atitinkamai perjungiant skirtingus įvesties signalus.
• Geriausiam vaizdo pateikties rezultatui, turite rinktis ir naudoti tą įvesties signalą, kuris generuoja
originaliąją projektoriaus skyrą. Bet kokios kitos skyros mastelis bus keičiamas, priklausomai nuo
„kraštinių santykio“ nuostatos, kas gali iškraipyti vaizdą arba vaizdas bus netoks ryškus. Žr. "Kraštinių
santykis" psl 33.
Projektoriaus išjungimas
1. Spauskite
, ir bus rodomas patvirtinimo
raginimas. Jei neatsakote per kelias sekundes,
raginimas išnyks.
2. Spauskite
antrą kartą.
3. Maitinimo indikatorius nepertraukiamai šviečia
raudonai, o ventiliatorius sustoja. Atjunkite maitinimo
laidą nuo elektros lizdo.
Indikatoriaus lemputė galimai ir toliau lieka šviesti, net ir po to, kai maitinimo laidas buvo atjungtas. Tai
normalus reiškinys.
Naudojimas
29
Meniu naudojimas
Atminkite, kad virtualiojo ekrano (OSD) meniu skiriasi priklausomai nuo pasirinkto signalo tipo ir
Jūsų naudojamo projektoriaus modelio.
Kai projektorius aptinka bent vieną galiojantį signalą, rodomi meniu punktai. Jei prie
projektoriaus neprijungti jokie įrenginiai arba signalas neaptinkamas, ne visi meniu punktai yra
aktyvūs.
VAIZDAS meniu
Projektoriaus išankstinė nuostata yra keletas atvaizdo režimų, taigi galite
rinktis vieną, kuris labiausia atitinka Jūsų darbo aplinką ir įvesties signalo
vaizdo tipą.
• Šviesu: maksimaliai išdidina projektuojamo vaizdo ryškumą. Šis režimas
tinka aplinkai, kur reikia ypač didelio ryškio, kaip antai, projektoriaus
naudojimas gerai apšviestose patalpose.
Vaizdo režimas • Gyvas: šiek tiek labiau šviesesnis nei Natūralios režimas, tinka pateikčiai
patalpose, kur reikia daugiau raiškos.
• Natūralios: gerai subalansuotas spalvos sodrumas ir kontrastas esant
žemesniam ryškumo lygiui; tai labiausia tinka pateiktims.
• 1 naudotojas/2 naudotojas: atkuria adaptuotąsias nuostatas pagal
esamus naudojamų vaizdų režimus. Žr. "Naudotojo režimo nuostata"
psl 30.
Egzistuoja 2 naudotojo nustatomi režimai, jei esami neatitinka Jūsų
poreikių. Galite naudoti vieną vaizdo režimų (išskyrus 1 naudotojas/2
naudotojas), kaip pradžios tašką ir adaptuoti nuostatas.
• Įkelti nuostatas
1. Eikite į VAIZDAS > Vaizdo režimas.
2. Spauskite
Naudotojo
režimo
nuostata
/ , kad pasirinktumėte 1 naudotojas arba 2 naudotojas.
3. Spauskite , kad pasižymėtumėte Naudotojo režimo nuostata ir
spauskite ENTER. Rodomas Naudotojo režimo nuostata puslapis.
4. Pasirinkite Įkelti nuostatas ir spauskite ENTER.
5. Spauskite / , kad pasirinktumėte atvaizdo režimą, kurias geriausia
atitinka Jūsų poreikius.
6. Spauskite ENTER ir ESC, kad grįžtumėte į VAIZDAS meniu.
7. Spauskite , kad pasirinktumėte antrinio meniu punktus, kuriuos norite
keisti ir nustatykite reikšmes naudodami / . Pataisymais
apibrėžiamas naudotojo pasirinktas režimas.
30
Meniu naudojimas
• Pervadinti naudotojo režimą
Pasirinkite, norėdami pervadinti adaptuotuosius vaizdo režimus (1
naudotojas arba 2 naudotojas). Naują pavadinimą gali sudaryti iki 9
simbolių, įskaitant angliškas raides (A-Z, a-z), skaitmenis (0-9) ir tarpą (_).
Naudotojo
režimo
nuostata
(Tęsinys)
1. Eikite į VAIZDAS > Vaizdo režimas.
2. Spauskite
/ , kad pasirinktumėte 1 naudotojas arba 2 naudotojas.
3. Spauskite , kad pasižymėtumėte Naudotojo režimo nuostata ir
spauskite ENTER. Rodomas Naudotojo režimo nuostata puslapis.
4. Spauskite , kad pasižymėtumėte Pervadinti naudotojo režimą ir
spauskite ENTER. Rodomas Pervadinti naudotojo režimą puslapis.
5. Naudokite
/ / / , kad pasirinktumėte pageidaujamus simbolius.
6. Kai baigsite, spauskite ESC, kad išeitumėte.
Šviesumas
Kuo aukštesnė reikšmė, tuo raiškesnis vaizdas. Šį valdiklį nustatykite taip,
kad juodos sritys atvaizde būtų rodomos tik kaip juodos, ir kad tamsiose
srityse ši detalė būtų matoma.
Kontrastas
Kuo aukštesnė reikšmė, tuo didesnis kontrastas. Naudokite šią parinktį,
kad nustatytumėte baltos spalvos smailės lygį, po to kai anksčiau
sureguliavote ryškumo nuostatą pagal savo įvesties poreikį ir peržiūros
aplinką.
Spalvos
Kuo mažesnė nuostatos reikšmė, tuo mažiau sodrios spalvos. Jei šios
nuostatos reikšmė per didelė, spalvos atvaizde bus perdėtai
užakcentuotos, dėl ko atvaizdas atrodo nenatūraliai.
Nuspalvinimas
Kuo aukštesnė ši reikšmė, tuo atvaizde daugiau žalios spalvos akcento.
Kuo mažesnė ši reikšmė, tuo atvaizde daugiau raudonos spalvos akcento.
Ryškumas
Kuo aukštesnė ši reikšmė, tuo labiau paryškinami vaizdo kontūrai.
• Pasirinkti gamą
Gama nurodo santykį tarp įvesties šaltinio ir vaizdo ryškumo.
Išplėstinis
• 1.6/1.8/2.0/2.1: Pasirinkite šias reikšmes pagal savo prioritetus.
• 2.2/2.3: Didina vaizdo ryškumo vidurkį. Geriausia tinka apšviestai
aplinkai, posėdžių salei arba šeimos kambariui.
• 2.4/2.5: Geriausia tinka filmų peržiūrai tamsioje patalpoje.
• 2.6/2.8: Geriausia tinka filmų, kuriuos pagrinde sudaro tamsios
scenos, peržiūrai.
Didelis ryškumas
Žemas kontrastas
1.6
Žemas kontrastas
Didelis kontrastas
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
Meniu naudojimas
31
• Spalvų temperatūra
Egzistuoja kelios išankstinės spalvos temperatūros nuostatos. Naudotinos
nuostatos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto signalo tipo.
• Įprastas: palaiko standartinius baltos spalvos derinius.
• Vėsu: atvaizdas rodomas kaip melsvai baltas.
• Šilta: atvaizdas rodomas kaip rausvai baltas.
Reguliuodami šias parinktis taip pat galite nustatyti pageidaujamą spalvos
temperatūrą.
• Raudonos spalvos gautis/Žalios spalvos gautis/Mėlynos spalvos
gautis: Reguliuoja raudonos, žalios ir mėlynos spalvų kontrasto
lygius.
• Raudonos spalvos poslinkis/Žalios spalvos poslinkis/Mėlynos
spalvos poslinkis: Reguliuoja raudonos, žalios ir mėlynos spalvų
ryškumo lygius.
• 3D spalvų valdymas
Spalvų valdymo priemonė pateikia šešis spalvų, kurias galima reguliuoti,
rinkinius (RGBCMY). Kai renkatės kiekvieną spalvą, galite nepriklausomai
sureguliuoti jos diapazoną ir sodrumą pagal savo prioritetus.
• Pirminė spalva: pasirenka spalvą tarp raudonos, geltonos, žalios,
žydros, mėlynos arba purpurinės.
• Atspalvis: diapazono didinimas apims
spalvas, kurias sudaro didesnės joms
gretimų spalvų dalys. Informacijos, kaip
Geltona
ŽALIA
RAUDONA
spalvos susijusios viena su kita, žr.
iliustraciją.
Pavyzdžiui, jei pasirenkate raudoną spalvą,
Žydra
Purpurinė
ir jos diapazoną nustatote kaip 0,
MĖLYNA
projektuojame vaizde bus matoma tik
grynai raudona spalva. Didinant šios
spalvos diapazoną, bus išgautas raudonos
spalvos artėjimas link geltonos ir raudonos spalvos artėjimas link
purpurinės.
• Gautis: sureguliuoja reikšmes pagal Jūsų pageidavimą. Tai turės
poveikio Jūsų pasirinktos pirminės spalvos kontrasto lygiui. Kiekvienas
pataisymas tuojau pat bus matomas atvaizde.
• Sodrumas: sureguliuoja reikšmes pagal Jūsų pageidavimą.
Kiekvienas pataisymas tuojau pat bus matomas atvaizde. Pavyzdžiui,
jei pasirenkate raudoną spalvą, ir jos reikšmę nustatote kaip 0, bus
paveiktas tik grynai raudonos spalvos sodrumas.
Išplėstinis
(Tęsinys)
Sodrumas tai tos spalvos apimtis filmo atvaizde. Žemesnėmis nuostatomis sukuriamos
mažiau sodrios spalvos; nuostata 0 visiškai pašalina šią spalvą iš diapazono. Jei sodrumo
reikšmė per didelė, spalva bus perdėtai užakcentuota ir nenatūrali.
32
Meniu naudojimas
Išplėstinis
(Tęsinys)
• „MoviePro“
• Spalvų akcentavimas: leidžia kuo lanksčiau tiksliai sureguliuoti
spalvų sodrumą. Ši parinktis moduliuoja kompleksinius spalvų
algoritmus, kad nepriekaištingai perduotų prisodintas spalvas, tikslius
gradientus, betarpiškus atspalvius ir subtilius pigmentus.
• Odos tonas: sukuria išmanųjį atspalvio koregavimą tik žmogaus odos
spalvos kalibravimui atvaizde, o ne kitoms spalvoms. Tai padeda
išvengti odos tonų išblukimo projekcijos spindulio šviesoje,
atvaizduojant kiekvieną odos toną su gražiausiais jo atspalviais.
• Superskyra: tai superskyros technologija, kuri radikaliai užakcentuoja
„Full HD“ turinį, kiek tai susiję su spalvomis, kontrastu ir tekstūromis. Ši
technologija taip pat orientuota į detalės išryškinimą ištobulina ekrane
iššokančių realistiškų vaizdų paviršines detales. Naudotojai gali
sureguliuoti kontūrų išryškinimo lygį ir detalės užakcentavimą
optimaliai peržiūrai.
Nustatyti
dabartinį
vaizdo režimą
iš naujo
Grąžina visus Jūsų atliktus pataisymus, kuriuos atlikote pasirinkę Vaizdo
režimas (įskaitant išankstinių nuostatų režimus, 1 naudotojas ir 2
naudotojas) į gamyklines reikšmes.
1. Spauskite ENTER. Rodomas patvirtinimo pranešimas.
2. Naudokite / , kad pasirinktumėte Nustatyti iš naujo ir spauskite
ENTER. Esamas vaizdo režimas grąžinamas į išankstines gamyklines
nuostatas.
EKRANAS meniu
Kraštinių
santykis
Egzistuoja kelios parinktys vaizdo kraštinių santykiui nustatyti, priklausomai
nuo įvesties signalo šaltinio.
• Automatinis: proporcingai pakeičia atvaizdo
mastelį pagal pirminę projektoriaus skyrą
horizontaliąją arba vertikaliąją plotme.
15:9 vaizdas
• 4:3: pakeičia atvaizdo mastelį taip, kad šis būtų
rodomas ties ekrano viduriu, esant 4:3 kraštinių
4:3 vaizdas
santykiui.
• 16:9: Pakeičia atvaizdo mastelį taip, kad šis būtų
rodomas ties ekrano viduriu, esant 16:9 kraštinių
santykiui.
16:9 vaizdas
• 16:10: pakeičia atvaizdo mastelį taip, kad šis būtų
rodomas ties ekrano viduriu, esant 16:10 kraštinių
santykiui.
16:10 vaizdas
Atminkite, kad didinant arba mažinant atvaizdo mastelį pasitelkus ASPECT (KRAŠTINĖS)
klavišą komerciniams tikslams arba viešajai pateikčiai, gali būti pažeidžiamos originalo
medžiagos turėtojo įstatymiškai apsaugotos autorių teisės.
Vaizdo vieta
Rodomas padėties sureguliavimo puslapis. Norėdami perkelti projektuojamą
vaizdą, naudokite krypties rodyklių klavišus. Ši funkcija galima tik kai
pasirinktas PC signalas (analoginis RGB).
Iškraipymo
reguliavimas
Nuslepiama prasta vaizdo kokybė ties visomis keturiomis briaunomis.
Kuo didesnė reikšmė, tuo labiau nuslepiama vaizdo dalis, nors pateiktis
ekrane išlieka išsami ir geometriškai tiksli. Nuostata 0 reiškia, kad vaizdas
rodomas 100%.
Meniu naudojimas
33
Sureguliuojama laikrodžio fazė vaizdo iškraipymo
sumažinimui.
Fazė
Ši funkcija galima tik kai pasirinktas PC signalas (analoginis RGB).
Sureguliuojamas horizontalusis atvaizdo plotis.
Dydis horiz.
Ši funkcija galima tik kai pasirinktas PC signalas (analoginis RGB).
ĮRENGIMAS meniu
Projektoriaus
režimas
Projektorių galima įrengti ant lubų arba priešais ekraną. Žr. "Vietos
pasirinkimas" psl 18.
Bandymo
schema
Ši parinktis naudojama vaizdo dydžiui bei
fokusavimui sureguliuoti, o taip pat patikrinimui,
kad projektuojamame vaizde nėra iškraipymo.
Norėdami uždaryti bandymo schemą, spauskite
MENU (MENIU) ir pasirinkite Išjungta.
Šviesos
šaltinio
nuostatos
• Šviesos šaltinio režimas: Iš pateikiamų režimų parenkama tinkama
šviesos šaltinio galia. Žr. "Energijos taupymas" psl 47.
• Šviesos šaltinio informacija: Žr. "Kaip sužinoti šviesos šaltinio eigos
valandas" psl 47.
12V
sužadinimas
Prietaise įrengtas vienas 12V paleidiklis, kuris veikia pagal Jūsų poreikius
įrengiant prietaisą. Galimos dvi pasirinktys:
• Išjungta: jei pasirinkta ši pasirinktis, projektorius, kai įjungtas, nesiųs
elektronikos signalo.
• Įjungta: projektorius, kai įjungtas, siųs elektronikos signalus nuo silpno
iki stipraus, o kai išjungtas - nuo stipraus iki silpno.
Didelio
aukščio virš
jūros lygio
režimas
Rekomenduojame naudoti parinktį Didelio aukščio virš jūros lygio
režimas aplinkoje nuo 1500 m. – 3000 m. virš jūros lygio, o aplinkos
temperatūra tarp 5°C–30°C.
Prietaisui veikiant kai suaktyvintas Didelio aukščio virš jūros lygio
režimas, gali sklisti didesnio stiprumo (decibelais) triukšmai dėl padidėjusio
aušintuvo greičio, kurio reikia bendrajam sistemos aušinimui ir
funkcionalumui pagerinti.
Jei projektorius veikia esant kitokio tipo ekstremalioms sąlygoms, išskyrus
prieš tai nurodytas, gali suveikti automatinio išjungimo požymiai, kas yra
projektoriaus apsauga nuo perkaitimo. Tokiais atvejais reikia perjungti
prietaisą į aukščio virš jūros lygio režimą, kad šie požymiai pasišalintų.
Tačiau tai nereiškia, kad šis projektorius nepritaikytas veikti bet kokiomis
arba visomis griežtomis arba ekstremaliomis sąlygomis.
Nenaudokite Didelio aukščio virš jūros lygio režimas, jei vietovės aukštis virš jūros lygio
yra 0 m. ir 1500 m., o aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 35°C. Jei tokiomis sąlygomis
suaktyvinsite šį režimą, projektorius bus per daug aušinamas.
34
Meniu naudojimas
SISTEMOS SĄRANKA: BAZINIS meniu
Kalba
Nustatoma virtualiojo ekrano (OSD) meniu kalba.
Fono spalva
Nustatoma projektoriaus fono spalva.
Prisistatymo
langas
Leidžiama pasirinkti, koks ekranas bus rodomas projektoriaus paleisties
metu.
Automatinis
maitinimo
išjungimas
Leidžiama automatiškai išjungti projektorių, jei per nustatytą laiko tarpą
neaptinkamas joks įvesties signalas, siekiant išvengti bereikalingo šviesos
šaltinio energijos išeikvojimo.
Tiesioginis
įjungimas
Leidžiama automatiškai įjungti projektorių po to, kai maitinimo laidas
prijungiamas prie elektros lizdo.
• Meniu vieta: nustatoma virtualiojo ekrano (OSD) meniu punkto vieta.
Meniu
nuostatos
• Meniu rodymo trukmė: nustatoma, kiek laiko OSD išliks aktyvus po to, kai
buvo nuspaustas paskutinis klavišas.
• Priminimo pranešimas: nustatomas priminimo pranešimų įjungimas /
išjungimas.
Jūsų pageidaujamu vardu pervadinamas esamas įvesties šaltinis.
Pervadinti
įvestį
Puslapyje Pervadinti įvestį naudokite / / / ir ENTER, kad
nustatytumėte pageidaujamus simbolius prijungtam šaltinio elementui.
Baigę spauskite ESC, kad baigtumėte darbą ir išsaugotumėte pakeitimus.
Automatinės
įvesties
paieška
Leidžiama suaktyvinti projektoriaus automatinę signalo paiešką.
SISTEMOS SĄRANKA: IŠPLĖSTINIS meniu
Garso
išvesties
garsumas
Sureguliuojamas garso lygis.
Nutildymas
Laikinai išjungiamas garsas.
Pasirenkamas tinkamas RGB spalvų diapazonas spalvos tikslumui ištaisyti.
HDMI
diapazonas
Slaptažodis
• Automatinis: automatiškai pasirenkamas tinkamas spalvos
diapazonas įeinančiam HDMI signalui.
• Visas diapazonas: naudojamas visas diapazonas RGB 0-255.
• Ribotas diapazonas: naudojamas apribotas diapazonas RGB 16-235.
Žr. "Slaptažodžio funkcijos naudojimas" psl 27.
Meniu naudojimas
35
Skydelio
klavišų
užraktas
Valdymo klavišais ant projektoriaus ir nuotolinio valdymo užraktu galite
apsaugoti projektoriaus nuostatas nuo atsitiktinio pakeitimo (pavyzdžiui, nuo
vaikų). Kai aktyvi Skydelio klavišų užraktas parinktis, jokie valdymo
klavišai ant projektoriaus ir nuotoliniame valdymo pulte neveiks, išskyrus
ON/Stand-by
(įjungimo / parengties).
Kad išblokuotumėte skydelio klavišų užraktą, spauskite ir 3 sekundes
palaikykite nuspaudę (dešinysis klavišas) projektoriuje arba nuotolinio
valdymo pultelyje.
Jei išjungiate projektorių neišblokavę skydelio klavišų užrakto, projektorius iki kito įjungimo
liks užrakintoje būsenoje.
Nuosekliojo
prievado
nuostata
Leidžiama pasirinkti pageidaujamą valdymo prievadą: per RS-232C prievadą
(NUOSEKLUSIS prievadas projektoriuje) arba HDBaseT prievadas
(HDBaseT įvesties prievadas projektoriuje).
Šiame projektoriuje integruota tinklo funkcija. Galite tvarkyti ir valdyti
projektorių iš nuotolinio kompiuterio naudodamiesi žiniatinklio naršykle, kai
abu prietaisai tinkamai sujungti per tą patį vietinį tinklą.
• Laidinis vietinis tinklas
• Būsena: rodoma prisijungimo būsena.
• DHCP: Pasirinkite Įjungta, jei esate DHCP aplinkoje ir IP adresas,
Potinklio kaukė, Numatytasis tinklų sietuvas, DNS Serveris
nuostatos bus automatiškai nuskaitytos. Pasirinkite Išjungta, jei esate
ne DHCP aplinkoje ir atlikite toliau nurodytų nuostatų pakeitimus.
• IP adresas
• Potinklio kaukė
• Numatytasis
tinklų sietuvas
• DNS Serveris
• Taikyti
Tinklo
nuostatos
Galima naudoti tik kai DHCP nustatyta kaip
Išjungta. Naudokite / , kad pasirinktumėte
stulpelį ir / , kad nustatytumėte reikšmę.
Suaktyvina šias nuostatas.
Išsamesnės informacijos apie projektoriaus valdymą nuotolinio valdymo pulteliu ieškokite
skirsnyje "Projektoriaus valdymas nuotoliniu būdu" psl 38.
• AMX įrenginių aptikimas: kai ši funkcija yra Įjungta, projektorių gali aptikti
AMX valdiklis.
• MAC adresas: rodomas šio projektoriaus MAC adresas.
• Įjungti tinklo budėjimo režimą: projektoriui leidžiama teikti tinklo funkciją
parengties režime.
Tinklo
budėjimas
36
• Automatiškai išjungti tinklo budėjimo režimą: projektoriui leidžiama
išjungti tinklo funkciją po nustatyto laiko tarpo, po to, kai jis persijungė
į parengties režimą. Pavyzdžiui, jei pasirinktas laikas yra 20 min.,
projektorius gali teikti tinklo funkciją 20 minučių eigoje po to, kai jau
persijungė į parengties režimą. Praėjus 20 minučių, projektorius pereina
į įprastinį parengties režimą.
Meniu naudojimas
Visos nuostatos grąžinamos į išankstines gamyklines reikšmes.
Nustatyti
visas
nuostatas iš
naujo
Šios nuostatos gali likti nepakitusios: Vaizdo režimas, Naudotojo režimo nuostata,
Šviesumas, Kontrastas, Spalvos, Nuspalvinimas, Ryškumas, Išplėstinis, Kraštinių
santykis, Projektoriaus režimas, Pervadinti įvestį, Garso išvesties garsumas,
Nutildymas, Slaptažodis, Nuosekliojo prievado nuostata, Tinklo nuostatos ir Tinklo
budėjimas.
INFORMACIJA meniu
Įvestis
Rodomas einamasis signalo šaltinis.
Vaizdo
režimas
Pasirinktas režimas rodomas VAIZDAS meniu.
Skyra
Rodoma pirminė įvesties signalo skyra.
Spalvų
sistema
Rodomas įvesties sistemos formatas.
Šviesos
šaltinio
naudojimo
trukmė
Rodomas šviesos šaltinio naudojimo valandų skaičius.
Programinės
aparatinės
įrangos
versija
Rodoma Jūsų projektoriaus programinės aparatinės įrangos versija.
Meniu naudojimas
37
Projektoriaus valdymas nuotoliniu būdu
Kai jau žinote teisingą projektoriaus IP adresą, ir projektorius yra įjungtas / parengties režime,
galite valdyti projektorių bet kokiu kompiuteriu, kuris prijungtas prie to paties vietinio tinklo.
Šiame naudotojo vadove pateikiamos ekrano kopijos yra tik pavyzdžiai, ir gali skirtis nuo faktinių vaizdų.
1. Įveskite projektoriaus IP adresą į savo naršyklės adreso juostą ir spauskite „Enter“ (įvesti).
2. „Crestron“ (eControl) puslapyje pateikiama „Crestron eControl“ naudotojo sąsaja.
„eControl“ puslapyje pateikiama daug virtualiųjų klavišų projektoriaus valdymui arba
projektuojamų vaizdų koregavimui.
• Pagrindinis puslapis
i
ii
i
i
i. Šie mygtukai funkcionuoja taip pat kaip ir OSD meniu, projektoriaus arba nuotolinio
valdiklio mygtukai. Išsamiau skaitykite "Projektoriaus ir nuotolinis valdymas" psl 16 ir
"Meniu naudojimas" psl 30. Tačiau, jei pageidaujate grįžti atgal į ankstesnį OSD meniu,
baigti darbą ir išsaugoti meniu nuostatas, spauskite MENU (MENIU).
ii. Kad perjungtumėte įvesties šaltinį, spragtelėkite pageidaujamą signalą.
38
Projektoriaus valdymas nuotoliniu
• Įrankių puslapis
Įrankių puslapyje galite valdyti projektorių, konfigūruoti LAN valdymo nuostatas ir apsaugoti
šio projektoriaus nuotolinio tinklo veikimą.
iii
i
ii
iv
v
i. Galite pavadinti projektorių, sekti jo vietą ir už jį atsakingą asmenį.
ii. Galite sureguliuoti Tinklo nuostatos.
iii. Atlikus nustatymus, nuotolinis darbas tinkle šiuo projektoriumi yra apsaugotas
slaptažodžiu.
iv. Atlikus nustatymus, įrankių puslapio prieiga yra apsaugota slaptažodžiu.
Baigę nustatymus, spauskite „Send“ (siųsti) mygtuką, ir duomenys bus išsaugoti projektoriuje.
v. Spauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į darbo nuotoliniame tinkle puslapį.
• Informacijos puslapis
Informacijos puslapyje pateikiama informacija apie šį projektorių ir jo būseną.
i
i. Spauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į darbo nuotoliniame tinkle puslapį.
Projektoriaus valdymas nuotoliniu būdu
39
PJLink komandos
Šio projektoriaus valdymas palaiko standartinį PJLink protokolą. Palaikomų komandų sąrašas
pateikiamas toliau.
Komanda
Išsami valdymo
informacija
POWR
Maitinimo valdymas
POWR ?
Maitinimo būsenos
užklausa
INST ?
Įvesties pasirinkties
indekso užklausa
INPT
Įvesties pasirinktis
INPT ?
Įvesties pasirinkties
užklausa
AVMT
AV MUTE valdymas
AVMT ?
AV MUTE būsenos
užklausa
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Pastabos
Parametrai
0 = Parengtis
1 = Maitinimas įjn.
Parametrai
0 = Parengtis 1 = Maitinimas įjn.
Nr.1 11
Nr.2 31
Nr.3 32
Nr.4 51
Parametrai
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
51: HDBaseT
Parametrai
VAIZDO IR GARSO PRITILDYMO režimas išjn.
VAIZDO IR GARSO PRITILDYMO režimas įjn.
Parametrai
1-asis baitas: nurodo ventiliatoriaus klaidą, diapazonas 0 , 2
2-asis baitas: nurodo šviesos šaltinio klaidą, diapazonas 0 , 2
Klaidos būsenos
3-asis baitas: nurodo temperatūros klaidą, diapazonas 0 , 2
užklausa
4-asis baitas: fiksuota ties 0
Visų reikšmių nuo 0 iki 2 apibrėžtys yra šios.
0 = Klaidų nėra 1 = Įspėjimas 2 = Klaida
Parametrai
Šviesos šaltinio būsenos
1-asis skaitmuo (1 – 5 skaičiai): Šviesos šaltinio kaupiamasis
užklausa
darbo laikas
Projektoriaus vardo
“CASIO” grąžintas.
užklausa
Gamintojo vardo
“CASIO” grąžintas.
užklausa
Modelio vardo užklausa "XJ-L8300HN" grąžintas.
Kitos informacijos
"" (nėra) grąžinta.
užklausa
Klasės informacijos
1 grąžinta.
užklausa
Išsamiau apsilankykite CASIO tinklavietėje pagal šį URL.
http://world.casio.com/download/projector/
40
Projektoriaus valdymas nuotoliniu
Projektoriaus RS-232C valdymas
Norėdami valdyti projektorių RS-232C komandomis iš kompiuterio, turite sujungti projektorių ir
kompiuterį prekyboje įsigytu nuosekliuoju kabeliu (skersiniu).
Sąsajos nuostatos
RS-232C protokolas
Sparta bodais
Duomenų ilgis
Lyginumo patikra
Stabdos bitas
Srauto valdymas
Fiksuota ties 9600
8 bitai
Nėra
1 bitas
Nėra
Komandų lentelė
Funkcija
Maitinimas
Šaltinio
pasirinktis
Garsas
Vaizdo
režimas
Tipas
Naudojimas
ASCII
Įrašymo
Maitinimas įjn.
<CR>*pow=on#<CR>
Įrašyti
Maitinimas išj.
<CR>*pow=off#<CR>
Skaityti
Maitinimo būsena
<CR>*pow=?#<CR>
Įrašyti
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Įrašyti
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Įrašyti
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Įrašyti
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Skaityti
Dabartinis šaltinis
<CR>*sour=?#<CR>
Įrašyti
Nutildyti
<CR>*pow=on#<CR>
Įrašyti
Atšaukti nutildymą
<CR>*pow=off#<CR>
Skaityti
Nutildymo būsena
<CR>*mute=?#<CR>
Įrašyti
Garsumas +
<CR>*vol=+#<CR>
Įrašyti
Garsumas -
<CR>*vol=-#<CR>
Įrašyti
Garsumas = reikšmė
<CR>*vol=value#<CR>
Skaityti
Garsumo būsena
<CR>*vol=?#<CR>
Įrašyti
Šviesus
<CR>*appmod=bright#<CR>
Įrašyti
Vaizdingas
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Įrašyti
Natūralus
<CR>*appmod=natural#<CR>
Įrašyti
1 naudotojas
<CR>*appmod=user1#<CR>
Įrašyti
2 naudotojas
<CR>*appmod=user2#<CR>
Skaityti
Vaizdo režimas
<CR>*appmod=?#<CR>
Projektoriaus RS-232C valdymas
41
Vaizdo
nuostata
Įrašyti
Kontrastas +
<CR>*con=+#<CR>
Įrašyti
Kontrastas -
<CR>*con=-#<CR>
Skaityti
Kontrasto reikšmė
<CR>*con=?#<CR>
Įrašyti
Ryškumas +
<CR>*bri=+#<CR>
Įrašyti
Ryškumas -
<CR>*bri=+#<CR>
Skaityti
Ryškumo reikšmė
<CR>*bri=?#<CR>
Įrašyti
Spalva +
<CR>*color=+#<CR>
Įrašyti
Spalva -
<CR>*color=+#<CR>
Skaityti
Spalvos reikšmė
<CR>*color=?#<CR>
Įrašyti
Atspalvis +
<CR>*tint=+#<CR>
Įrašyti
Atspalvis -
<CR>*tint=+#<CR>
Skaityti
Atspalvio reikšmė
<CR>*tint=?#<CR>
Įrašyti
Ryškumas +
<CR>*sharp=+#<CR>
Įrašyti
Ryškumas -
<CR>*sharp=+#<CR>
Skaityti
Ryškumo reikšmė
<CR>*sharp=?#<CR>
Įrašyti
Odos tonas +
<CR>*skintone=+#<CR>
Įrašyti
Odos tonas -
<CR>*skintone=+#<CR>
Skaityti
Odos tono reikšmė
<CR>*skintone=?#<CR>
Įrašyti
Spalvos temperatūra - šilta
<CR>*ct=warm#<CR>
Įrašyti
Spalvos temperatūra - normalu
<CR>*ct=normal#<CR>
Įrašyti
Spalvos temperatūra - vėsu
<CR>*ct=cool#<CR>
Skaityti
Spalvos temperatūros būsena
<CR>*ct=?#<CR>
Įrašyti
Kraštinės 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Įrašyti
Kraštinės 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Įrašyti
Kraštinės 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Įrašyti
Automatinis kraštinių nustatymas
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Skaityti
Įrašyti
Kraštinių būsena
<CR>*asp=?#<CR>
Rodinio už ekrano ribų reguliavimas
<CR>*overscan=+#<CR>
+
Rodinio už ekrano ribų reguliavimas - <CR>*overscan=+#<CR>
Rodinio už ekrano ribų reguliavimo
<CR>*overscan=?#<CR>
reikšmė
Automatinis
<CR>*auto#<CR>
Įrašyti
Raudonos spalvos gautis +
<CR>*RGain=+#<CR>
Įrašyti
Raudonos spalvos gautis -
<CR>*RGain=+#<CR>
Skaityti
Raudonos spalvos gauties reikšmė
<CR>*RGain=?#<CR>
Įrašyti
Žalios spalvos gautis +
<CR>*GGain=+#<CR>
Įrašyti
Žalios spalvos gautis -
<CR>*GGain=+#<CR>
Skaityti
Žalios spalvos gauties reikšmė
<CR>*GGain=?#<CR>
Įrašyti
Mėlynos spalvos gautis +
<CR>*BGain=+#<CR>
Įrašyti
Mėlynos spalvos gautis -
<CR>*BGain=+#<CR>
Skaityti
Mėlynos spalvos gauties reikšmė
<CR>*BGain=?#<CR>
Įrašyti
Įrašyti
Skaityti
42
Projektoriaus RS-232C valdymas
Vaizdo
nuostata
Įrašyti
Raudonos spalvos poslinkis +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Įrašyti
Raudonos spalvos poslinkis -
<CR>*ROffset=+#<CR>
Skaityti
Raudonos spalvos poslinkio reikšmė <CR>*ROffset=?#<CR>
Įrašyti
Žalios spalvos poslinkis +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Įrašyti
Žalios spalvos poslinkis -
<CR>*GOffset=+#<CR>
Skaityti
Žalios spalvos poslinkio reikšmė
<CR>*GOffset=?#<CR>
Įrašyti
Mėlynos spalvos poslinkis +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Įrašyti
Mėlynos spalvos poslinkis -
<CR>*BOffset=+#<CR>
Skaityti
Mėlynos spalvos poslinkio reikšmė
<CR>*BOffset=?#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-1.6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-1.8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Įrašyti
Gamos pasirinkimas-2.8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Skaityti
Gamos pasirinkimo būsena
<CR>*gamma=?#<CR>
Projektoriaus RS-232C valdymas
43
Įrašyti
Prisistatymo langas - Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Įrašyti
Prisistatymo langas - juodas
<CR>*splash=black#<CR>
Įrašyti
Prisistatymo langas - mėlynas
<CR>*splash=blue#<CR>
Skaityti
Prisistatymo lango būsena
<CR>*splash=?#<CR>
Įrašyti
Fono spalva - žalia
<CR>*background=green#<CR>
Įrašyti
Fono spalva - juoda
<CR>*background=black#<CR>
Įrašyti
Fono spalva - mėlyna
<CR>*background=blue#<CR>
Skaityti
Fono spalvos būsenos
<CR>*background=?#<CR>
Įrašyti
Projektoriaus vieta - stalas, iš priekio <CR>*pp=FT#<CR>
Įrašyti
Projektoriaus vieta - stalas, iš galo
<CR>*pp=RE#<CR>
Įrašyti
Projektoriaus vieta - lubos, iš galo
<CR>*pp=RC#<CR>
Įrašyti
Projektoriaus vieta - lubos, iš priekio <CR>*pp=FC#<CR>
Skaityti
Įrašyti
Projektoriaus vietos būsena
<CR>*pp=?#<CR>
Sparčioji automatinė paieška /
<CR>*QAS=on#<CR>
Automatinė šaltinio paieška
Sparčioji automatinė paieška /
<CR>*QAS=off#<CR>
Automatinė šaltinio paieška
Sparčiosios automatinės paieškos /
Automatinės šaltinio paieškos
<CR>*QAS=?#<CR>
būsena
Meniu rodymo trukmė - nuolat įjungta <CR>*menutime=on#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 5 sek.
<CR>*menutime=5s#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 10 sek.
<CR>*menutime=10s#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 15 sek.
<CR>*menutime=15s#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 20 sek.
<CR>*menutime=20s#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 25 sek.
<CR>*menutime=25s#<CR>
Įrašyti
Meniu rodymo trukmė - 30 sek.
<CR>*menutime=30s#<CR>
Skaityti
Meniu rodymo trukmės būsena
<CR>*menutime=?#<CR>
Įrašyti
Meniu vieta - centras
<CR>*menuposition=center#<CR>
Įrašyti
Meniu vieta - viršuje, kairėje
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Įrašyti
Meniu vieta - viršuje, dešinėje
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Įrašyti
Meniu vieta - apačioje, dešinėje
<CR>*menuposition=br#<CR>
Įrašyti
Meniu vieta - apačioje, kairėje
<CR>*menuposition=bl#<CR>
Skaityti
Meniu vietos būsena
<CR>*menuposition=?#<CR>
Įrašyti
Priminimo pranešimas - įjungta
<CR>*reminder=on#<CR>
Įrašyti
Priminimo pranešimas - išjungta
<CR>*reminder=off#<CR>
Skaityti
Priminimo pranešimo būsena
<CR>*reminder=?#<CR>
Įrašyti
Tiesioginis įjungimas - įjungta
<CR>*directpower=on#<CR>
Įrašyti
Tiesioginis įjungimas - išjungta
<CR>*directpower=off#<CR>
Skaityti
Tiesioginio įjungimo būsena
<CR>*directpower=?#<CR>
Įrašyti
Budėjimo nuostatos - tinklas įjungtas <CR>*standbynet=on#<CR>
Budėjimo nuostatos - tinklas
<CR>*standbynet=off#<CR>
išjungtas
Budėjimo nuostatos - tinklo būsena <CR>*standbynet=?#<CR>
Įrašyti
Įrašyti
Skaityti
Veikimo
nuostatos
Įrašyti
Skaityti
44
Projektoriaus RS-232C valdymas
Lempos
valdymas
Įvairios
nuostatos
Skaityti
Šviesos šaltinio naudojimo trukmė
<CR>*ltim=?#<CR>
Įrašyti
Įprastas režimas
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Įrašyti
ECO režimas
<CR>*lampm=eco#<CR>
Įrašyti
360 ir portretas
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Skaityti
Lempos režimo būsena
<CR>*lampm=?#<CR>
Skaityti
Modelio pavadinimas
<CR>*modelname=?#<CR>
Įrašyti
Užtemdymas įjungtas
<CR>*blank=on#<CR>
Įrašyti
Užtemdymas išjungtas
<CR>*blank=off#<CR>
Skaityti
Ruošinio būsena
<CR>*blank=?#<CR>
Įrašyti
Meniu įjungta
<CR>*menu=on#<CR>
Įrašyti
Meniu išjungta
<CR>*menu=off#<CR>
Įrašyti
Aukštyn
<CR>*up#<CR>
Įrašyti
Žemyn
<CR>*down#<CR>
Įrašyti
Dešinė
<CR>*right#<CR>
Įrašyti
Kairė
<CR>*left#<CR>
Įrašyti
ENTER/OK
<CR>*enter#<CR>
Įrašyti
ATGAL
<CR>*back#<CR>
Įrašyti
Kalba +
<CR>*lang=+#<CR>
Įrašyti
Kalba -
<CR>*lang=+#<CR>
Skaityti
Kalbos būsena
<CR>*lang=?#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - išjungta
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 5 min.
<CR>*APOFF=5#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 10 min.
<CR>*APOFF=10#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 15 min.
<CR>*APOFF=15#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 20 min.
<CR>*APOFF=20#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 25 min.
<CR>*APOFF=25#<CR>
Įrašyti
Automatinis išjungimas - 30 min.
<CR>*APOFF=30#<CR>
Skaityti
Automatinio išjungimo būsena
<CR>*APOFF=?#<CR>
Įrašyti
AMX įrenginių aptikimas - įjungta
<CR>*amxdd=on#<CR>
Įrašyti
AMX įrenginių aptikimas - išjungta
<CR>*amxdd=off#<CR>
Skaityti
AMX įrenginių aptikimo būsena
<CR>*amxdd=?#<CR>
Skaityti
<CR>*macaddr=?#<CR>
Įrašyti
MAC adresas
Didelio aukščio virš jūros lygio
režimas - įjungta
Didelio aukščio virš jūros lygio
režimas - išjungta
Didelio aukščio virš jūros lygio režimo
būsena
Klavišo užraktas - įjungta
<CR>*keylock=on#<CR>
Įrašyti
Klavišo užraktas - išjungta
<CR>*keylock=off#<CR>
Skaityti
Klavišo užrakto būsena
<CR>*keylock=?#<CR>
Įrašyti
Įrašyti
Skaityti
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Projektoriaus RS-232C valdymas
45
Techninė priežiūra
Projektoriaus priežiūra
Optinės dalies valymas
Optinę dalį valykite kai tik pastebite, kad ant paviršiaus susikaupė nešvarumų arba dulkių. Prieš
valydami optinę dalį išjunkite projektorių ir leiskite jam visiškai ataušti.
• Jei pastebimi nešvarumai arba dėmės, naudokite optikos prietaisų valymo popierių arba
valikliu sudrėkintą minkštą skepetą bei švelniai nuvalykite optinės dalies paviršių.
• Niekada nenaudokite abrazyvinių kempinėlių, šarminių / rūgštinių valiklių, šveitimo miltelių
arba lakių tirpiklių, tokių kaip alkoholis, benzolas, skiediklis arba insekticidas. Naudojant tokias
medžiagas arba dėl ilgalaikio gumos arba vinilo priemonių poveikio galima pažeisti
projektoriaus paviršiaus ir korpuso medžiagą.
Projektoriaus korpuso valymas
Prieš valydami projektorių jį išjunkite pagal tinkamo išjungimo taisykles, kurias rasite skirsnyje
"Projektoriaus išjungimas" psl 29 ir atjunkite maitinimo laidą.
• Kad pašalintumėte nešvarumus arba dulkes, valykite korpusą minkšta, plaušų nepaliekančia
skepeta.
• Kad pašalintumėte įsisenėjusius nešvarumus arba dėmes, sudrėkinkite minkštą skepetą
vandeniu ir neutralaus pH plovikliu. Tada valykite korpusą.
Niekada nenaudokite vaško, alkoholio, benzolo, skiediklio arba kitų chemikalų. Jais galite pažeisti korpusą.
Projektoriaus laikymas
Jei neplanuojate naudoti projektoriaus ilgesnį laiką, vadovaukitės toliau nurodytomis
instrukcijomis:
• Įsitikinkite, kad laikymo vietos temperatūra ir drėgmė atitinka šiam projektoriui
rekomenduojamą reikšmių diapazoną. Informacijos apie reikšmių diapazoną ieškokite
"Specifikacijos" psl 50 arba pasitarkite su savo pardavėju.
• Ištraukite reguliavimo kojelę.
• Išimkite maitinimo elementą iš nuotolinio valdymo pulto.
• Supakuokite projektorių jo originalioje arba lygiavertėje pakuotėje.
Projektoriaus transportavimas
Rekomenduojame transportuoti projektorių jo originalioje arba lygiavertėje pakuotėje.
46
Techninė priežiūra
Šviesos šaltinio informacija
Kaip sužinoti šviesos šaltinio eigos valandas
Veikiant projektoriui šviesos šaltinio naudojimo trukmę (valandomis) automatiškai apskaičiuoja
integruotas laikmatis.
Norėdami gauti šviesos šaltinio eigos valandų informaciją:
1. Eikite į ĮRENGIMAS > Šviesos šaltinio nuostatos ir spauskite ENTER. Rodomas Šviesos
šaltinio nuostatos puslapis.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte Šviesos šaltinio informacija ir spauskite ENTER.
Rodoma šviesos šaltinio informacija.
Šviesos šaltinio eigos valandų informaciją taip pat galite sužinoti iš INFORMACIJA meniu.
Energijos taupymas
• Šviesos šaltinio režimas nustatymas
Eikite į ĮRENGIMAS > Šviesos šaltinio nuostatos > Šviesos šaltinio režimas ir spauskite
/ arba spauskite L. MODE (K. REŽIMAS) nuotolinio valdymo pultelyje, kad iš pateikiamų
režimų pasirinktumėte tinkamą šviesos šaltinio režimą.
Projektoriaus nustatymas Eco/360 ir portretas elektros energiją taupančiais režimais.
Šviesos šaltinio
režimas
Įprastas
Eco
360 ir portretas
Aprašas
Sukuria visą šviesos šaltinio ryškumą
Sumažina ryškumo reikšmę ir taupo elektros energiją ir mažina ventiliatoriaus
skleidžiamą triukšmą
Sumažina ryškumą ir taupo elektros energiją, labiausia tinka 360 laipsnių ir
portreto projekcijai.
• Automatinis maitinimo išjungimas nustatymas
Ši funkcija elektros energijos taupymo tikslams leidžia automatiškai išjungti projektorių, jei per
nustatytą laiko tarpą neaptinkamas joks įvesties signalas.
Kad nustatytumėte Automatinis maitinimo išjungimas, eikite į SISTEMOS SĄRANKA:
BAZINIS > Automatinis maitinimo išjungimas ir spauskite / .
• Matomas projektuojamo vaizdo ryškumas skirsis priklausomai nuo aplinkos apšvietimo, pasirinkto
įvesties signalo kontrasto / ryškumo nuostatų ir yra tiesiogiai proporcingas projekcijos atstumui.
• Šviesos šaltinio ryškumas laikui bėgant silpsta ir gali skirtis pagal šviesos šaltinio gamintojų
specifikacijas. Tai įprastas ir tikėtinas reiškinys.
Techninė priežiūra
47
Indikatoriai
Šviesinis
Būsena ir aprašymas
Maitinimo įvykiai
Parengties režimas (Indikatoriaus lemputė galimai ir toliau lieka
šviesti, net ir po to, kai maitinimo laidas buvo atjungtas. Tai
normalus reiškinys.)
Vyksta prietaiso paleistis
Įprastas veikimas
Įprastas aušinimas taupant el. energiją
Fosforo / spalvos ratuko paleisties triktis
Fosforo / spalvos ratuko sūkio triktis
Šviesos šaltinio įvykiai
Šviesos šaltinio klaida įprastu veikimu
Šviesos šaltinis nešviečia
Šiluminiai įvykiai
1 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
2 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
3 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
4 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
5 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
6 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
7 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
8 aušintuvo klaida (faktinis aušintuvo greitis yra už
pageidaujamo greičio ribų)
1 temperatūros klaida (temperatūra virš reikšmių ribų)
2 temperatūros klaida (temperatūra virš reikšmių ribų)
Vandens siurblio klaida (nepakanka vandens iš skysčio
aušintuvo)
: Išjungta
48
Techninė priežiūra
: Oranžinis šviečia
: Žalias šviečia
: Raudonas šviečia
: Oranžinis mirksi
: Žalias mirksi
: Raudonas mirksi
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Projektorius neįsijungia.
Priežastis
Kaip pašalinti
Maitinimo laidu netiekiamas maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės
maitinimo lizdo projektoriuje, o kitą laido galą - prie
elektros lizdo. Jei elektros lizde įrengtas perjungiklis,
patikrinkite, ar jis yra įjungimo padėtyje.
Bandykite dar kartą įjungti projektorių, kol
vyksta jo aušinimas.
Palaukite kol baigsis aušinimo procesas.
Nėra vaizdo
Priežastis
Vaizdo šaltinis neįjungtas arba netinkamai
prijungtas.
Projektorius netinkamai prijungtas prie
įvesties signalo prietaiso.
Įvesties signalas nebuvo tinkamai pasirinktas.
Nenuimtas optinės dalies dangtelis.
Kaip pašalinti
Įjunkite vaizdo šaltinį ir patikrinkite, ar teisingai
prijungtas signalo kabelis.
Patikrinkite prijungimą.
Klavišu INPUT (ĮVESTIS) pasirinkite teisingą įvesties
signalą.
Nuimkite optinės dalies dangtelį.
Susiliejęs vaizdas
Priežastis
Projektoriaus optinė dalis netinkamai
sufokusuota.
Projektorius ir ekranas netinkamai sulygiuoti.
Nenuimtas optinės dalies dangtelis.
Kaip pašalinti
Sureguliuokite optinę dalį fokusavimo žiedu.
Tinkamai sureguliuokite projektoriaus kampą ir kryptį,
o taip pat ir projektoriaus aukštį.
Nuimkite optinės dalies dangtelį.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Priežastis
Išseko maitinimo elementai.
Yra kliūtis tarp nuotolinio valdymo pultelio ir
projektoriaus.
Stovite per toli projektoriaus.
Kaip pašalinti
Pakeiskite abu maitinimo elementus naujais.
Pašalinkite kliūtį.
Atsistokite 8 metrų (26 pėdų) atstumu nuo
projektoriaus.
Neteisingas slaptažodis.
Priežastis
Pamiršote slaptažodį.
Kaip pašalinti
Žr. "Kaip pasinaudoti slaptažodžio atkūrimo
procedūra" psl 28.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
49
Specifikacijos
Projektoriaus specifikacijos
Visos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.
Optikos
Valdymas
Skyra
4K UHD 3840 x 2160
RS-232C nuoseklusis valdymas
9 kontaktų D-Sub kištukinė jungtis x 1
Ekrano sistema
Vieno lusto DLP
LAN valdymas
RJ-45 x 1
Aiškaus fokusavimo diapazonas
2,89–6,09 m @ Wide, 4,25–8,96 m @ Tele
Techninės priežiūros prievadas x 1
Lęšis
F = nuo 2,1 iki 2,4, f = nuo 20,6 iki 30,3 mm
Elektros
Maitinimas
nuo 100 iki 240V
(AC), 50/60Hz
Energijos sąnaudos
595 W (maks); < 0,5 W (parengtis);
< 3,0 W (tinklo parengtis)
Mechaninės
Masė
19,8 kg (43,7 col.)
Išvesties gnybtai
RGB išvestis
15 kontaktų „Mini“ D-Sub (lizdinė) x 1
Garso signalo išvestis
3,5 mm stereofoninis „Mini“ lizdas x 1
USB
DC (5V 2A) išvesties prievadas x 1
12V paleidiklis (0,5A) x 1
50
Specifikacijos
Laidinis nuotolinis valdiklis x 1
IR imtuvas x 2
Įvesties gnybtai
Kompiuterio įvestis
RGB įvestis
15 kontaktų „Mini“ D-Sub (lizdinė) x 1
Vaizdo signalo įvestis
Skaitmeninė
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
HDBaseT x 1
Aplinkosaugos reikalavimai
Veikimo temperatūra
5°C–35°C jūros lygyje
Sandėliavimo temperatūra
-10°C–65°C jūros lygyje
Veikimo / sandėliavimo santykinė drėgmė
10%–90% (be kondensato)
Veikimo aukštis virš jūros lygio
nuo 0 iki 1500 m. esant 5°C–35°C
1500–3000 m. esant 5°C–30°C
(kai įjungtas didelio aukščio virš jūros lygio režimas)
Matmenys
471 mm (A) x 223 mm (P) x 565 mm (G)
471
565
223
Vnt.: mm
Specifikacijos
51
Laikinė diagrama
RGB įvesties laiko reikšmių palaikymas
Skyra
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Režimas
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (Užtemdymo
mažinimas)
1920 x 1080_60
Vertikalusis
dažnis (Hz)
Horizontalusis Pikselių dažnis
dažnis (kHz)
(MHz)
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Prieš tai nurodytos laiko intervalo reikšmės gali būti nepalaikomas dėl EDID failo ir VGA grafinės kortelės
apribojimų. Gali būti, kad kai kurių laiko intervalų pasirinkti nepavyks.
52
Specifikacijos
HDMI įvesties laiko reikšmių palaikymas
• PC laiko intervalo reikšmės
Skyra
Režimas
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Užtemdymo
mažinimas)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Vertikalusis dažnis
(Hz)
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Pikselių dažnis
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Prieš tai nurodytos laiko intervalo reikšmės gali būti nepalaikomas dėl EDID failo ir VGA grafinės kortelės
apribojimų. Gali būti, kad kai kurių laiko intervalų pasirinkti nepavyks.
• Vaizdo laiko intervalo reikšmės
Laikas
Skyra
Vertikalusis dažnis
(Hz)
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Pikselių dažnis
(MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Palaikoma tik kai naudojamas HDMI 1 (HDCP2.2) prievadas.
Palaikomos komponentinės YPbPr įvesties laiko intervalo reikšmės
Laikas
Skyra
Vertikalusis dažnis
(Hz)
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Pikselių dažnis
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Specifikacijos
53
Palaikomos HDBaseT įvesties laiko reikšmės
• PC laiko intervalo reikšmės
Skyra
Režimas
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Užtemdymo
mažinimas)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Vertikalusis
dažnis (Hz)
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Pikselių dažnis
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Prieš tai nurodytos laiko intervalo reikšmės gali būti nepalaikomas dėl EDID failo ir VGA grafinės kortelės
apribojimų. Gali būti, kad kai kurių laiko intervalų pasirinkti nepavyks.
• Vaizdo laiko intervalo reikšmės
Kabelio tipas
CAT 5e/CAT 6a
54
Kabelio
diapazonas
100m
Pikselių dažnis
<=225MHz
Palaikomas HDMI formatas
720x480p/60Hz
4:3
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1280x720p/60Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1920x1080i/60Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1920x1080p/60Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
720x576p/50Hz
4:3
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1280x720p/50Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1920x1080i/50Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
1920x1080p/50Hz
16:9
24 bitai 30 bitai 36 bitai
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24 bitai
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 bitai
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24 bitai
Specifikacijos
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement