Casio XJ-L8300HN Instrukcja Obsługi

Casio XJ-L8300HN Instrukcja Obsługi
PROJEKTOR DANYCH
XJ-L8300HN
Podręcznik użytkownika
• Koniecznie przeczytać rozdział „Środki bezpieczeństwa” i koniecznie poprawnie obsługiwać
ten produkt.
• Zachowaj podręcznik w bezpiecznym miejscu w razie potrzeby odniesienia się do niego
w przyszłości.
• Najnowsza wersja tej instrukcji jest dostępna na poniższej stronie.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP to zastrzeżony znak towarowy Texas Instruments z USA.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ i logo HDBaseT Alliance są znakami towarowymi HDBaseT Alliance.
• Blu-ray™ i logo są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
• PJLink to znak oczekujący na przyznanie statusu znaku towarowego lub zastrzeżony znak
towarowy w Japonii, USA i innych krajach i regionach.
• Crestron, Crestron Connected i logo Crestron Connected to zastrzeżone znaki towarowe
Crestron Electronics, Inc. z USA.
• AMX to zastrzeżony znak towarowy AMX LLC z USA.
• XGA to zastrzeżony znak towarowy IBM Corporation z USA.
• Inne nazwy firm i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi ich właścicieli.
• Zawartość tego podręcznika użytkownika podlega zmianom bez uprzedzenia.
• Kopiowanie tego podręcznika, w części lub w całości, jest zabronione. Użytkownik może
korzystać z podręcznika dla własnych potrzeb. Wszelkie inne użytkowanie jest zabronione
bez zgody CASIO COMPUTER CO., LTD.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski ani
roszczenia stron trzecich wynikające z użytkowania tego produktu lub tego podręcznika.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone zyski
w konsekwencji utraty danych w wyniku usterki lub konserwacji tego produktu lub wynikające
z innej przyczyny.
• Przykładowe ekrany przedstawione w tym podręczniku mają wyłącznie charakter ilustracyjny
i mogą nie być identyczne z ekranami, jakie w rzeczywistości wyświetla produkt.
2
Spis treści
Ważne instrukcje bezpieczeństwa ................................................................................... 4
Przestrogi dotyczące lasera i wysokiej temperatury (patrz oznaczenie na
projektorze) ...................................................................................................................... 11
Inne środki ostrożności .................................................................................................. 12
Wprowadzenie ................................................................................................................. 14
Zawartość zestawu ................................................................................................... 14
Zewnętrzny widok projektora .................................................................................... 15
Elementy sterujące i funkcje ..................................................................................... 16
Ustawienie projektora ..................................................................................................... 18
Wybór miejsca .......................................................................................................... 18
Uzyskiwanie preferowanego rozmiaru obrazu z projektora ...................................... 18
Montaż projektora ..................................................................................................... 20
Regulacja wyświetlanego obrazu .............................................................................. 21
Połączenie ........................................................................................................................ 22
Obsługa ............................................................................................................................ 25
Uruchamianie projektora ........................................................................................... 25
Korzystanie z menu .................................................................................................. 26
Zabezpieczanie projektora........................................................................................ 27
Przełączanie sygnałów wejściowych ........................................................................ 28
Wyłączanie projektora ............................................................................................... 29
Obsługa menu .................................................................................................................. 30
OBRAZ menu ........................................................................................................... 30
WYŚWIETLACZ menu ............................................................................................. 33
INSTALOWANIE menu ............................................................................................ 34
KONFIG. SYSTEMU: PODSTAWOWA menu ......................................................... 35
KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANSOWANA menu .................................................... 35
INFORMACJE menu ................................................................................................ 37
Zdalne sterowanie projektorem ..................................................................................... 38
Sterowanie projektorem przez RS-232C ........................................................................ 41
Konserwacja .................................................................................................................... 46
Jak dbać o projektor .................................................................................................. 46
Informacje na temat źródła światła ........................................................................... 47
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 49
Dane techniczne .............................................................................................................. 50
Dane techniczne projektora ...................................................................................... 50
Wymiary .................................................................................................................... 51
Tabela częstotliwości ................................................................................................ 52
Spis treści
3
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Środki bezpieczeństwa
Informacje na temat symboli bezpieczeństwa
W niniejszym podręczniku użytkownika i na samym produkcie zastosowano różne symbole,
aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i chronić użytkownika i innych przed ryzykiem
obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Znaczenie wszystkich symboli jest omówione poniżej.
Niebezpieczeństwo
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie lub
błędne zastosowanie powoduje ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie lub
błędne zastosowanie może powodować ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
Przykłady ikon
Trójkąt oznacza sytuację, przed którą należy się zabezpieczyć, stosując odpowiednie
środki ostrożności. Przykład pokazany tutaj oznacza, że należy zachować środki
ostrożności w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem.
Przekreślone koło oznacza informacje o działaniach, których nie wolno wykonywać.
Określone działanie jest oznaczone rysunkiem wewnątrz koła. Przykład pokazany tutaj
oznacza, że demontaż jest zabroniony.
Czarne koło oznacza informacje o działaniu, którego wykonanie jest wymagane.
Określone działanie jest oznaczone rysunkiem wewnątrz koła. Przykład przedstawiony
tutaj oznacza, że należy odłączać kabel zasilający od gniazdka zasilania.
Środki ostrożności podczas użytkowania
Ostrzeżenie
• Nadzór osoby dorosłej jest wymagany, jeśli w pobliżu urządzenia
znajdują się małe dzieci, szczególnie gdy istnieje ryzyko zetknięcia się
dzieci z projektorem.
• Dym, nieprzyjemny zapach, gorąco i inne nietypowe zjawiska
W razie zauważenia dymu, dziwnego zapachu lub innych nietypowych objawów,
niezwłocznie przestać korzystać z projektora. Dalsze użytkowanie powoduje ryzyko
pożaru i porażenia prądem. Niezwłocznie wykonać poniższe czynności.
1. Odłączyć projektor od zasilania.
2. Skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
• Usterka
Niezwłocznie przestać używać projektora, jeśli ekran wygląda nieprawidłowo lub
projektor działa nieprawidłowo w inny sposób, mimo jego prawidłowej obsługi. Dalsze
użytkowanie powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Niezwłocznie wykonać
poniższe czynności.
4
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć projektor od zasilania.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
• Przewód zasilający
Złe obchodzenie się z przewodem zasilającym powoduje ryzyko pożaru i porażenia
prądem.
Zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności.
• Używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu projektora.
• Koniecznie używać źródła zasilania o napięciu zgodnym z podanym na projektorze.
• Nie przeciążać gniazdka zasilania zbyt dużą liczbą urządzeń.
• Nie kłaść przewodu zasilającego w pobliżu urządzeń grzewczych, np. piecyka.
• Nie używać przewodu zasilającego dostarczonego z projektorem w połączeniu z innymi
urządzeniami.
• Nie podłączać innych urządzeń do gniazdka zasilającego projektor. Jeśli korzysta się
z przedłużacza, dopilnować, aby dopuszczalne natężenie przedłużacza podane w amperach
było zgodne z wartością poboru energii projektora.
• Nigdy nie używać zwiniętego przewodu zasilającego.
• Używać wygodnie położonego gniazdka zasilania, które będzie łatwo dostępne, gdy pojawi
się potrzeba odłączenia projektora od zasilania.
Uszkodzony przewód zasilający powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem.
Zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności.
• Nigdy nie stawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym i nigdy nie narażać go na
działanie gorąca.
• Dopilnować, aby nie mogło dojść do ściśnięcia przewodu między ścianą a stojakiem lub
stołem, na którym stoi projektor, i nigdy nie zakrywać przewodu zasilającego poduszką lub
innym przedmiotem.
• Nigdy nie podejmować prób modyfikacji przewodu zasilającego, nie pozwalać na jego
uszkodzenie i nadmiernie nie zginać.
• Nie skręcać przewodu ani za niego nie ciągnąć.
Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami. Takie działanie
powoduje ryzyko porażenia prądem.
• Podczas używania projektora w kraju zakupu koniecznie używać dołączonego do zestawu
przewodu zasilającego. W przypadku używania projektora w innym kraju koniecznie zakupić
i stosować przewód zasilający o parametrach znamionowych zgodnych z zasilaniem w tym
kraju. Zapoznać się również z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w tym kraju.
Pozostawiając projektor bez nadzoru dopilnować, aby znajdował się w miejscu z dala
od zwierząt domowych lub innych zwierząt oraz odłączyć wtyczkę zasilania od
gniazdka. Nadgryziony przewód zasilający może powodować zwarcia i powoduje
ryzyko pożaru.
• Woda i ciała obce
Nigdy nie zezwalać, aby na projektorze znalazła się woda. Woda powoduje ryzyko
pożaru i porażenia prądem.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
5
Nigdy nie stawiać wazonów ani innych pojemników z wodą na projektorze. Woda
powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem.
Przedostanie się wody lub innej cieczy bądź ciała obcego (metalowego, itp.) do
projektora powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Jeśli coś dostanie się do
wnętrza projektora, niezwłocznie wykonać poniższe czynności.
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć projektor od zasilania.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
• Demontaż i modyfikacja
Nigdy nie próbować demontować projektora lub go modyfikować w jakikolwiek sposób.
Projektor zawiera dużą liczbę części pod wysokim napięciem, które powodują ryzyko
porażenia prądem i poparzenia. Poza tym, problemy spowodowane niedozwolonym
demontażem projektora lub jego modyfikacją nie są objęte gwarancją i nie zostaną
naprawione przez CASIO.
Pozostawić wszelkie kontrole wnętrza projektora, regulacje i naprawy sprzedawcy lub
pracownikowi autoryzowanego serwisu CASIO.
• Upuszczenie i uderzenie
Dalsze użytkowanie projektora po jego uszkodzeniu poprzez upuszczenie lub inne złe
traktowanie powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Niezwłocznie wykonać
poniższe czynności.
1. Wyłączyć projektor.
2. Odłączyć projektor od zasilania.
3. Skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem CASIO.
• Utylizacja poprzez spalanie
Nigdy nie próbować pozbywać się projektora poprzez jego spalenie. Może to
spowodować wybuch, który powoduje ryzyko pożaru i obrażeń ciała.
• Emisja światła przez projektor
• Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw, otwory wlotowe lub otwory wylotowe, gdy
światło projektora jest włączone. Włączając projektor dopilnować, aby nikt nie patrzył
bezpośrednio w jego obiektyw, otwory wlotowe lub wylotowe. Silne światło emitowane
przez projektor powoduje ryzyko uszkodzenia wzroku.
• Nie próbować używać szkła powiększającego, lustra lub innego podobnego
przedmiotu do zginania lub odbijania strumienia światła z projektora i nigdy nie
trzymać ani nie stawiać takiego przedmiotu na drodze promienia z projektora.
Załamane lub odbite światło może zaświecić w oczy i spowodować uszkodzenie
wzroku.
• Zasłanianie otworów wentylacyjnych
Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych. Zablokowanie otworów powoduje
gromadzenie się ciepła w projektorze, co powoduje ryzyko pożaru i awarii projektora.
Dotknięcie gorącego projektora powoduje ryzyko poparzenia. Zawsze przestrzegać
poniższych środków ostrożności.
6
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
• Pozostawiać odstęp co najmniej 30 cm (11,8 cala) między projektorem a ścianami.
Utrzymywać odstęp co najmniej 30 cm (11,8 cala) między powierzchniami i innymi bokami
projektora.
• Nie umieszczać projektora w miejscu o słabym obiegu powietrza.
• Nigdy nie przykrywać projektora kocem lub podobnym przedmiotem.
• Stawiać projektora na twardej i poziomej powierzchni na czas użytkowania. Nigdy nie
używać projektora postawionego na dywanie, kocu, ręczniku, poduszce lub innej miękkiej
powierzchni.
• Nigdy nie stawiać projektora na żadnym z boków podczas użytkowania.
• Obudowa projektora
Nigdy nie otwierać obudowy projektora. Takie działanie powoduje ryzyko porażenia
prądem.
• Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora koniecznie go wyłączyć i odłączyć od
zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
• Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne nagrzewają się podczas pracy projektora i są gorące. Nigdy ich nie
dotykać. Takie działanie powoduje ryzyko poparzenia. Okolice otworów wentylacyjnych
również silnie się nagrzewają. Nigdy nie stawiać przedmiotów wykonanych z tworzywa
sztucznego lub innych materiałów wrażliwych na ciepło na projektorze lub pod projektorem.
Takie działanie grozi odkształceniem i odbarwieniem takiego przedmiotu.
• Osłona obiektywu (jeśli projektor jest w nią wyposażony)
Koniecznie zdjąć osłonę obiektywu przed włączeniem projektora. Nigdy nie pozostawiać
założonej osłony obiektywu podczas użytkowania projektora.
• Lokalizacja
Nigdy nie umieszczać projektora w jednym z poniższych miejsc. Takie działanie grozi
pożarem i porażeniem prądem.
• W pobliżu miejsca narażonego na silne drgania
• W miejscu narażonym na dużą wilgoć lub zapylenie
• W kuchni lub w innym miejscu narażony na dym z oleju
• W pobliżu grzejnika, na elektrycznie podgrzewanym dywanie lub w miejscu narażonym na
bezpośrednie nasłonecznienie
• W miejscu narażonym na skrajne temperatury (zakres temperatury roboczej wynosi od 5°C
do 35°C (41°F do 95°F)).
• Ciężkie przedmioty
Nigdy nie stawiać ciężkich przedmiotów na projektorze ani na nim nie stawać. Takie działanie
grozi pożarem i porażeniem prądem.
• Woda
Nigdy nie umieszczać projektora w łazience lub w innym miejscu, gdzie istnieje ryzyko
opryskania go wodą.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
7
• Niestabilne miejsce
Nigdy nie stawiać projektora na niestabilnej powierzchni lub wysokiej półce. Może to
spowodować upadek projektora, co grozi obrażeniami ciała.
• Używanie projektora na podstawie wyposażonej w kółka
Podczas używania projektora na podstawie wyposażonej w kółka zawsze blokować kółka, gdy
podstawa nie jest przesuwana.
• Wyładowania atmosferyczne
Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego
projektora.
• Pilot
Nigdy nie próbować demontować pilota lub go modyfikować w jakikolwiek sposób.
Takie działanie grozi porażeniem prądem, oparzeniem i odniesieniem innych obrażeń
ciała. Pozostawić wszelkie kontrole wnętrza projektora, regulacje i naprawy
sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanego serwisu CASIO.
Chronić pilota przed wodą. Woda powoduje ryzyko pożaru i porażenia prądem.
• Nie używać środków w sprayu zawierających łatwopalny gaz w pobliżu
Nie pryskać łatwopalnym gazem na projektor lub w jego pobliżu. Gaz może się zapalić,
co grozi pożarem.
Środki ostrożności dotyczące baterii
Niebezpieczeństwo
Jeśli płyn wyciekający z baterii alkalicznej dostanie się do oczu, niezwłocznie wykonać
poniższe czynności.
1. Nie trzeć oczu! Przemyć oczy czystą wodą.
2. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Niepodjęcie natychmiastowych działań może
prowadzić do utraty wzroku.
Ostrzeżenie
Błędne obchodzenie się z bateriami może spowodować wyciek elektrolitu i zanieczyszczenie
ich okolicy lub wybuch, co grozi pożarem i obrażeniami ciała. Zawsze przestrzegać
poniższych środków ostrożności.
• Nigdy nie próbować demontować baterii i nie zezwalać na ich zwarcie.
• Nigdy nie narażać baterii na gorąco i nie wrzucać ich do ognia.
• Nigdy nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
• Nigdy nie używać jednocześnie baterii różnych typów.
• Nigdy nie próbować ładować baterii.
• Wkładać baterie w poprawnej pozycji, prawidłowo ustawiając bieguny.
8
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
• Rozładowane baterie
Niezwłocznie wyjmować rozładowane baterie z pilota.
• Wyjmować baterie z pilota, jeśli planuje się go długo nie używać.
• Utylizacja baterii
Oddawać baterie do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Emisja światła przez projektor
• Nigdy nie zasłaniać emitowanego światła.
• Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw, gdy światło
projektora jest włączone. Szczególna ostrożność jest
konieczna w obecności dzieci.
Grupa ryzyka 2
1. Jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, nie patrzeć w promień, RG2 IEC
62471-5:2015
2. Ten produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne.
3. Nie patrzeć we włączoną lampę. Może to powodować uszkodzenie wzroku.
Informacje o źródle światła
• Źródło światła projektora wykorzystuje laser.
• Znamionowa trwałość źródła światła to około 20 0000 godzin. Rzeczywista trwałość zależy
od warunków użytkowania, ustawień w menu ustawień oraz różnić między poszczególnymi
źródłami światła.
• Gwarancja na źródło światła obowiązuje przez okres podany w gwarancji lub przez
6 000 godzin, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.
• Jeśli źródło światła się nie włącza lub występuje znaczący spadek jego jasności, oznacza to,
że jego okres użytkowania dobiegł końca. Skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem CASIO w celu wymiany. Pamiętać, że problemy spowodowane
niedozwolonym demontażem projektora lub jego modyfikacją nie są objęte gwarancją i nie
zostaną naprawione przez CASIO.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
9
Środki ostrożności dotyczące instalacji
• Używać wygodnie położonego gniazdka zasilania, które będzie łatwo dostępne, gdy pojawi
się potrzeba odłączenia projektora od zasilania.
• Pozostawiać odstęp co najmniej 30 cm (11,8 cala) między projektorem a ścianami.
Utrzymywać odstęp co najmniej 30 cm (11,8 cala) między powierzchniami i innymi bokami
projektora. W odległości podanej powyżej wokół projektora nie może się nic znajdować.
Szczególnie uważać, aby nic nie znalazło się w pobliżu otworów wlotowych i wylotowych
powietrza projektora.
• Strumień powietrza ze sprzętu do klimatyzacji może kierować gorące powietrze wydostające
się z okolic wokół obiektywu projektora w taki sposób, że na wyświetlanym obrazie pojawią
się zmarszczki spowodowane drganiem powietrza. Jeśli tak się stanie, dostosować strumień
powietrza klimatyzacji lub przestawić projektora.
10
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przestrogi dotyczące lasera i wysokiej
temperatury (patrz oznaczenie na
projektorze)
Przestrogi dotyczące lasera
Etykieta dla krajów poza USA
z 60825-1: 2014.
1 : Ten projektor to urządzenie laserowe klasy 1 zgodne
• Ten projektor posiada wbudowany moduł laserowy. Demontaż lub modyfikacja są bardzo
niebezpiecznie i nie wolno tego nigdy robić.
• Czynności lub regulacje nie opisane wyraźnie w podręczniku użytkownika grożą narażeniem
na niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Etykieta dla USA
2 : Ten projektor to urządzenie laserowe klasy 3R zgodne z 60825-1: 2007.
• Ten projektor posiada wbudowany moduł laserowy. Demontaż lub modyfikacja są bardzo
niebezpiecznie i nie wolno tego nigdy robić.
• Czynności lub regulacje nie opisane wyraźnie w podręczniku użytkownika grożą narażeniem
na niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Środki ostrożności dotyczące otworów wentylacyjnych (etykieta 3 )
• Otwory wentylacyjne bardzo się nagrzewają podczas projekcji. Nigdy nie dotykać
otworów wentylacyjnych i ich nie zasłaniać.
• Nie wkładać w nie ciał obcych.
Lewa strona projektora (patrząc od tyłu)
Etykieta
Etykieta
Etykieta
2
1
3
Przestrogi dotyczące lasera i wysokiej temperatury
11
Inne środki ostrożności
Ten projektor zawiera precyzyjnie wykonane komponenty. Nieprzestrzeganie poniższych
środków ostrożności może uniemożliwiać poprawne zapisywanie danych oraz powodować
występowanie usterek.
• Nigdy nie używać i nie przechowywać projektora w następujących miejscach. Takie działanie
grozi usterką i uszkodzeniem projektora.
• Miejsca narażone na ładunki elektrostatyczne
• Miejsca narażone na skrajne temperatury
• Miejsca o skrajnie wysokiej wilgotności
• Miejsca narażone na znaczne zmiany temperatury
• Miejsca zapylone
• Niestabilne i nachylone powierzchnie
• Miejsca, gdzie projektorowi grozi zamoczenie
• Miejsce, gdzie występuje dużo dymu olejowego lub innego dymu
• Miejsca, gdzie projektorowi grozi uszkodzenie przez sól
• Miejsca, gdzie powstaje żrący gaz (np. opary siarki w pobliżu gorących źródeł)
• Dopilnować, aby odbiornik sygnału z pilota nie był narażony na światło jarzeniowe,
słoneczne lub inne silne światło. Silne światło może powodować usterki.
• Unikać używania projektora w następujących warunkach. Takie warunki grożą usterką
i uszkodzeniem projektora.
• Unikać miejsc narażonych na skrajne temperatury (zakres temperatury roboczej wynosi
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)).
• Nigdy nie stawiać ciężkich przedmiotów na projektorze ani na nim nie stawać.
• Nigdy niczego nie wkładać do projektora ani nie pozwalać, aby coś wpadło do projektora.
• Nigdy nie stawiać wazonów ani innych pojemników z wodą na projektorze.
• Podczas stawiania projektora lub wykonywania czynności związanych z jego
przemieszczaniem lub przestawianiem, uważać, aby nie ścisnąć sobie palców pod
projektorem.
• Nigdy nie pozostawiać rozładowanych baterii wewnątrz pilota na długi okres.
Z rozładowanych baterii może wyciekać elektrolit, powodując usterkę i uszkodzenie pilota.
Koniecznie wymieniać baterie co najmniej raz na rok, niezależnie od tego, jak często w tym
czasie był używany pilot.
• Czyścić miękką i suchą ściereczką.
Gdy jest bardzo zabrudzony, użyć miękkiej ściereczki zwilżonej w słabym roztworze wody
i łagodnego naturalnego detergentu. Wyżąć nadmiar wody ze ściereczki przed wytarciem.
Nigdy nie używać rozcieńczalnika, benzyny ani innych lotnych substancji do czyszczenia
projektora. W przeciwnym razie może dojść do usunięcia oznaczeń i zanieczyszczenia
obudowy.
12
Inne środki ostrożności
• Brakujące punkty na ekranie
Mimo że projektor zostały wykonany z użyciem najbardziej zaawansowanej technologii
cyfrowej dostępnej współcześnie, niektórych z pikseli na ekranie może brakować. Jest to
normalne zjawisko i nie oznacza usterki.
• Nigdy nie narażać projektora na silne uderzenia podczas projekcji.
Jeśli projektor zostanie nagle narażony na silne uderzenie, wyświetlany obraz na chwilę
zniknie. Obraz pojawi się po jakimś czasie, ale może mieć błędne kolory lub może mu
towarzyszyć komunikat o błędzie.
Jeśli wyświetlany obraz ma błędny kolor, ponownie wybrać aktualne źródło sygnału. Jeśli to
nie spowoduje przywrócenia normalnego koloru projekcji, wyłączyć i ponownie włączyć
projektor.
• Używać gniazdka zasilania w pobliżu projektora. Zawsze używać projektora w miejscu
pozwalającym na łatwe odłączenie przewodu zasilającego.
• Nawet jeśli projektor jest nadal objęty gwarancją, użytkownik zostanie obciążony kosztami
naprawy, jeśli problem zostanie spowodowany nieprzerwaną pracą projektora przez bardzo
długi okres (np. 24 godziny) lub instalacją i użytkowaniem projektora niezgodnie z treścią
rozdziału „Środki ostrożności dotyczące instalacji”.
• Użytkowanie w wysokiej temperaturze otoczenia lub w miejscu o silnym zapaleniu, z dużą
objętością dymu olejowego, dymu tytoniowego lub innego dymu, może skrócić trwałość
komponentów lub powodować konieczność częstszej wymiany modułu optycznego i innych
części. Zwrócić uwagę, że taka wymiana jest płatna. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat interwałów wymiany i opłat, skontaktować się z autoryzowanym serwisem CASIO.
• Skraplanie się pary wodnej
Przeniesienie projektora z zimnego pomieszczenia do ogrzewanego pomieszczenia,
włączenie grzejnika w zimnym pomieszczeniu itp. może powodować skraplanie się pary
wodnej na obiektywie projektora i/lub w jego wnętrzu, przez co wyświetlany obraz będzie
nieostry i może prowadzić do usterek i innych problemów. Jeśli tak się stanie, wyłączyć
projektor i poczekać chwilę, aż para zniknie naturalnie. Gdy zaparowanie zniknie, można
normalnie wyświetlać obraz.
• Zasilanie urządzeń zewnętrznych
Wyłączenie zasilania projektora powoduje również odcięcie zasilania urządzeń zewnętrznych.
Pamiętać, że zasilanie jest odcinane również wtedy, gdy projektor zostaje wyłączony w wyniku
ponownego uruchomienia spowodowanego użyciem funkcji samokontroli lub automatycznego
wyłączenia, z powodu błędu lub z innej przyczyny. W zależności od używanego urządzenia
zewnętrznego, odcięcie zasilania może powodować utratę lub uszkodzenie edytowanych
danych. Wyrobić sobie nawyk częstego zapisywania danych w urządzeniach zasilanych przez
projektor. Zwrócić uwagę, że CASIO COMPUTER CO., LTD. nie odpowiada w żaden sposób
za utratę lub uszkodzenie danych.
Inne środki ostrożności
13
Wprowadzenie
Zawartość zestawu
Ostrożnie rozpakuj zestaw i upewnij się, czy zostały dostarczone wszystkie przedstawione
poniżej składniki. W przypadku jakichkolwiek braków skontaktuj się ze sprzedawcą.
Standardowe akcesoria
• Projektor
• Pilot, YT-310
• Zestaw opasek zaciskowych x 2
• Baterie próbne (AA x 2)
• Przewód zasilający
• Kabel RGB
• Arkusz „Środki bezpieczeństwa”
• Arkusz „Przeczytaj najpierw”
• Gwarancja*
• Dołączone akcesoria są dostosowane do regionu zakupu.
• *Karta gwarancyjna jest dostarczana jedynie w niektórych regionach. Szczegółowe informacje można
uzyskać u sprzedawcy.
Wymiana baterii pilota
1. Wcisnąć uchwyt na palec na pilocie i pchnąć go do
góry w kierunku wskazanym strzałką zgodnie
z ilustracją.
2. Wyjmij stare baterie (jeśli to konieczne) i na ich
miejsce włóż dwie baterie AA. Koniec dodatni
i koniec ujemny muszą być ustawione
w odpowiednich pozycjach, tak jak pokazano na
ilustracji.
3. Włóż pokrywę na miejsce, dopasowując ją do obudowy i wpychając ją z powrotem na
właściwe miejsce. Pokrywa zatrzaśnie się w końcowej pozycji.
• Unikaj pozostawiania pilota i baterii w nadmiernym cieple lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie,
nasłonecznionym pokoju lub zamkniętym samochodzie.
• Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez producenta baterii.
• Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z zaleceniami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony
środowiska.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia. Stwarza to ryzyko wybuchu.
• Jeśli baterie są wyczerpane lub pilot nie będzie przez dłuższy czas używany, usuń baterie, aby zapobiec
wyciekowi elektrolitu do pilota.
14
Wprowadzenie
Zewnętrzny widok projektora
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. Pokrętła regulacji przesuwania obiektywu
(LEWO/PRAWO, GÓRA/DÓŁ)
13. Gniazdo wejściowe HDBaseT
2. Wylot gorącego powietrza
4. Pierścień zoom
15. Gniazdo wejściowe sygnału RGB
(PC)/komponentowe wideo
(YPbPr/YCbCr)
5. Obiektyw
16. Gniazdo wejściowe HDMI 1 (HDCP 2.2)
6. Czujnik podczerwieni
17. Gniazdo wejściowe HDMI 2
7. Osłona obiektywu
18. Wyjście sygnału Audio
3. Pierścień ostrości
14. Gniazdo wyjściowe sygnału RGB (PC)
8. Kontrolka POWER (Zasilanie)/Kontrolka 19. Port serwisowy
TEMP (Temperatury)/Kontrolka LIGHT 20. Złącze wyjściowe napięcia stałego (5 V,
(Światła)
2 A)
(Patrz "Kontrolki" na stronie 48.)
21. Złącze szeregowe
9. Wywietrznik (pobór chłodnego powietrza) 22. Zewnętrzny panel sterowania
10. Wejście LAN RJ-45
11. Gniazdo pilota
Do użytku z przewodowym pilotem.
12. Złącze wyjściowe prądu stałego 12 V
(Patrz "Elementy sterujące i funkcje" na
stronie 16.)
23. Gniazdo sieciowe przewodu zasilającego
24. Sztaba zabezpieczająca
25. Stopki regulujące
Uruchamia urządzenia zewnętrzne, jak
ekran elektryczny lub sterowanie światłem, 26. Otwory do montażu pod sufitem
itp.
Wprowadzenie
15
Elementy sterujące i funkcje
Projektor i pilot
Wszystkie przyciski opisane w tym
dokumencie można naciskać na pilocie lub
projektorze.
5
1
2
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
6
7
3
1
8
9
10
11
17
4
Dół
18
1. INPUT (WEJŚCIE)
7. ESC
Wyświetla pasek wyboru sygnału
źródłowego.
2. Przyciski strzałek ( ,
,
,
)
Kiedy menu ekranowe (OSD) jest
włączone, przyciski są używane jako
strzałki kierunku do wyboru żądanego
elementu menu i dokonania regulacji.
3. PICTURE MODE (TRYB OBRAZU)
Wybór dostępnego trybu konfiguracji
obrazu.
4. Włączenie/tryb gotowości
Przełączenie projektora pomiędzy trybem
gotowości a stanem włączenia.
5. MENU
Włączenie menu ekranowego (OSD).
6. ENTER (Wprowadź)
Zatwierdzenie wybranego elementu menu
ekranowego (OSD).
16
Wprowadzenie
Cofa się do poprzedniego menu
ekranowego, wychodzi i zapisuje
ustawienia.
8.
KEY LIGHT (PODŚWIETLENIE
PRZYCISKÓW)
Włącza podświetlenie pilota na kilka
sekund. Aby podświetlenie pozostało
włączone, naciśnij dowolny inny przycisk,
gdy podświetlenie jest włączone. Aby
wyłączyć podświetlanie, ponownie naciśnij
przycisk.
9. AUTO (AUTOMATYCZNY)
Automatyczny wybór najlepszych ustawień
czasowych dla wyświetlanego obrazu.
10. BLANK (Pusty)
Pozwala na ukrycie wyświetlanego obrazu.
Nie blokuj obiektywu żadnym przedmiotem,
ponieważ może to spowodować rozgrzanie się
i deformację przedmiotu, a nawet pożar.
11. MUTE (Wycisz)
15. ASPECT (FORMAT)
Włączenie i wyłączenie dźwięku
projektora.
12. L. MODE (TRYB L.)
Wybór odpowiedniej mocy źródła światła
projektora spośród następujących trybów.
13. DEFAULT (DOMYŚLNY)
Wybór formatu wyświetlanego obrazu.
16. VOL- (Ciszej)
Zmniejszanie poziomu głośności
projektora.
17. CONTRAST (KONTRAST)
Wyświetlenie paska ustawiania kontrastu
do regulacji.
Przywrócenie wartości fabrycznej bieżącej
funkcji.
18. Gniazdo pilota przewodowego.
14. VOL+ (Głośniej)
Służy do podłączania kabla do projektora
Zwiększanie poziomu głośności
projektora.
w celu obsługi pilotem.
Skuteczny zasięg pilota
W celu poprawnego działania pilot musi być trzymany pod kątem nie większym niż 30 stopni
w stosunku do czujników projektora (prostopadle). Odległość pomiędzy pilotem a czujnikami
nie powinna przekraczać 8 metrów (~26 stóp).
Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikami podczerwieni projektora nie znajdują się żadne
przeszkody, które mogłyby przesłaniać promień podczerwieni.
• Obsługa projektora z przodu
Ok
. +3
• Obsługa projektora z tyłu
Ok
0º
. +3
0º
Wprowadzenie
17
Ustawienie projektora
Wybór miejsca
Zanim wybierzesz miejsce, w którym ustawisz projektor, weź pod uwagę następujące czynniki:
• Wielkość i pozycja ekranu
• Lokalizacja gniazdka zasilania
• Lokalizacja i odległość między projektorem a resztą sprzętu
Projektor można zainstalować w następujące sposoby.
1. Przód
3. Tył – sufit
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor ma być
umieszczony w na stole przed ekranem. Jest
to najbardziej powszechne ustawienie,
umożliwiające szybką instalację
i przenoszenie.
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor
zawieszony jest górą do dołu pod sufitem, za
ekranem. Do tego ustawienia wymagany jest
zestaw do montażu sufitowego oraz specjalny
ekran do tylnej projekcji.
2. Przód – sufit
4. Tył
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor
zawieszony jest górą do dołu pod sufitem,
przed ekranem. W celu montażu projektora
pod sufitem dokonaj zakupu zestawu do
montażu sufitowego u swojego sprzedawcy.
Wybierz to położenie, gdy projektor
umieszczony będzie na stole za ekranem.
Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej
projekcji.
Po włączeniu projektora przejdź do INSTALOWANIE > Tryb projektora i naciśnij
wybrać ustawienie.
/ , aby
Uzyskiwanie preferowanego rozmiaru obrazu z projektora
Odległość od obiektywu do ekranu, ustawienia powiększenia i format wideo wpływają na
wielkość wyświetlanego obrazu. Można obracać pokrętłami na projektorze w celu przesuwania
obiektywu projekcyjnego w dowolnym kierunku w dopuszczalnym zakresie, w zależności od
wymaganej pozycji obrazu.
18
Ustawienie projektora
Projekcja przednia
• Podczas regulacji pozycji projekcji w pionie
poprzez przesuwanie obiektywu
• Podczas regulacji pozycji projekcji
w poziomie poprzez przesuwanie obiektywu
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Odległość od środka obiektywu do dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu (z przesunięciem obiektywu
ustawionym na najwyższy poziom)
B: Odległość od środka obiektywu do dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu (z przesunięciem obiektywu
ustawionym na najniższy poziom)
C: Odległość ruchu środka obiektywu (z przesunięciem obiektywu ustawionym maksymalnie w lewo)
D: Odległość ruchu środka obiektywu (z przesunięciem obiektywu ustawionym maksymalnie w prawo)
E: Odległość projekcyjna od projektora do ekranu
F: Rozmiar wyświetlanego obrazu
• Współczynnik formatu obrazu wynosi 16:9. Współczynnik wyświetlanego obrazu także wynosi
16:9
Wymiary
ekranu
Rozmiar wyświetlanego
obrazu (F)
Odległość projekcyjna
(E)
Przekątna Wysokość
Najkrótsza Najdłuższa
Szerokość
(szeroki kąt)
(tele)
cale
cale
cm
cale
cm
cm
cale
cm
cale
cm
Przesunięcie Przesunięcie Przesunięcie
(A)
(B)
(C, D)
cale
cm
cale
cm
cale
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od rzeczywistych wielkości.
Jeśli użytkownik planuje montaż projektora na stałe, zaleca się sprawdzenie wielkości wyświetlanego
obrazu i odległości projekcji, aby uwzględnić charakterystykę optyczną urządzenia. Umożliwi to określenie
dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla danego miejsca.
Ustawienie projektora
19
Zakres projekcji dla przesuwania obiektywu
a
a
b
a: Maksymalny zakres w poziomie (H × 25%)
c
b: Maksymalny zakres w pionie (V × 60%)
d
b
c: 1/2 wysokości obrazu w pionie
d: 1/2 szerokości wyświetlanego obrazu
Koniecznie przestań obracać pokrętłem regulacji, gdy usłyszysz kliknięcie oznaczające skrajne położenie
pokrętła. Przekręcenie pokrętła może spowodować jego uszkodzenie.
Nie można przesuwać obrazu jednocześnie w skrajne położenie poziome i pionowe
Montaż projektora
W razie konieczności instalacji projektora, zaleca się prawidłowe i bezpieczne zamocowanie
z użyciem odpowiednio dopasowanego zestawu do sufitowego montażu projektora.
Przed zamontowaniem projektora
• Poproś sprzedawcę o przeprowadzenie instalacji projektora. Własnoręczna instalacja
projektora może prowadzić do jego upadku i obrażeń ciała.
• Podejmij odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec upadkowi projektora, np. podczas
trzęsienia ziemi.
• Gwarancja na ten projektor nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek instalacji zestawu
montażu sufitowego w nieprawidłowym miejscu.
• Uwzględnij temperaturę otoczenia w miejscu instalacji projektora pod sufitem. Jeśli używany
jest grzejnik, temperatura pod sufitem może być wyższa od oczekiwanej.
• Przeczytaj podręcznik użytkownika zestawu montażowego i poznaj prawidłowy zakres
momentu obrotowego. Dokręcenie z momentem obrotowym przekraczającym zalecany
zakres może spowodować uszkodzenie projektora i jego upadek.
• Dopilnuj, aby gniazdo zasilania znajdowało się na dostępnej wysokości, aby można było łatwo
odłączyć projektor od zasilania.
20
Ustawienie projektora
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja kąta projekcji
Jeśli projektor nie jest ustawiony na płaskiej
powierzchni lub ekran i projektor nie są do
siebie ustawione pod kątem prostym,
wyświetlany obraz staje się trapezoidalny.
Można kręcić stopkami regulatora w celu
precyzyjnego wyregulowania kąta poziomego.
Aby schować stopki regulatora, kręć
w przeciwnym kierunku.
• Nie patrz w obiektyw, jeśli źródło światła jest włączone. Silne źródło światła może spowodować
uszkodzenie oczu.
• Jeśli będziesz dalej przekręcać stopki regulujące zgodnie ze wskazówkami zegara, odłączą się od
projektora. Nie oznacza to awarii. Jeśli tak się stanie, wkręcać stopki regulujące przeciwnie do
wskazówek zegara, aby je zamontować z powrotem.
Automatyczna regulacja obrazu
W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostrojenia jakości obrazu. W tym celu
naciśnij AUTO (AUTOMATYCZNY). W czasie 3 sekund, wbudowana, inteligentna funkcja
automatycznego dostrajania przestawi funkcje częstotliwości i zegara, wybierając najlepszą
jakość obrazu.
Informacja o aktualnym źródle zostanie wyświetlona w rogu ekranu na 3 sekundy.
Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).
Precyzyjna regulacja wielkości i wyrazistości obrazu
1. Użyj pierścienia powiększenia, aby
wyregulować wielkość wyświetlanego
obrazu.
2. Ustaw ostrość obrazu za pomocą
pierścienia ostrości.
Ustawienie projektora
21
Połączenie
Podłączając źródło sygnału do projektora pamiętaj, aby:
1. Wyłączyć wszystkie urządzenia zanim zaczniesz je podłączać.
2. Upewnić się, że zostały użyte prawidłowe przewody sygnałowe dla danego źródła.
3. Dobrze podłączyć kable.
Komputer przenośny
lub stacjonarny
Monitor
Urządzenie A/V
1
Kabel RJ-45
2
Przewodowy pilot
3
Zasilany ekran, itp.
4
Przekaźnik HDBaseT
5
Przewód VGA
6
Kabel HDMI
7
Przewód audio
8
Kabel RS-232C
Głośnik
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• W przedstawionych powyżej połączeniach użyto przewodów, z których niektóre mogą nie być dołączone
do zestawu projektora (patrz "Zawartość zestawu" na stronie 14). Są one ogólnie dostępne w sklepach
z elektroniką.
• Rysunki połączeń mają wyłącznie charakter pomocniczy. Gniazda umieszczone z tyłu projektora mogą
się różnić w zależności od modelu projektora.
• Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora. Zazwyczaj
zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + przycisk funkcyjny
z symbolem monitora. Naciśnij klawisz FN i odpowiednio zaznaczony klawisz funkcyjny. Zapoznaj się
z dokumentacją laptopa, aby poznać kombinację klawiszy.
• Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane prawidłowe
źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo. Upewnij się także, że
przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.
• Gniazdo LAN oferuje funkcje Ethernet.
• Używaj kabla High Speed HDMI do połączeń HDMI.
• Używaj kabla Premium High Speed do projekcji materiałów 4K przez gniazdo HDMI 1.
• Koniecznie używać ekranowanego kabla RS-232C do połączeń RS-232C.
22
Połączenie
Korzystanie z zestawu opasek zaciskowych
Zestaw opasek zaciskowych pomaga zapobiegać wypadaniu wtyczki kabli z gniazd. Zestaw
zawiera następujące części.
Opaska zaciskowa
Zaczep opaski zaciskowej
Główka opaski zaciskowej
Aby użyć zestawu opasek zaciskowych:
1. Mocno wciśnij wtyczkę kabla w odpowiednie gniazdo
w projektorze. Włóż główkę opaski zaciskowej w otwór na
opaskę zaciskową bezpośrednio nad gniazdem. Zwróć
uwagę, że opaski zaciskowej nie można wyjąć po jej
włożeniu w otwór.
1
2. Chwyć zaczep opaski zaciskowej. Lekko otwórz zaczep,
aby otoczyć nim kabel połączeniowy.
2
3. Włóż koniec opaski zaciskowej w zaczep opaski
zaciskowej zgodnie z ilustracją.
4. Zamknij zaczep opaski zaciskowej, wciskając jego klapkę.
3
4
5. Przesuń zaczep opaski zaciskowej wzdłuż opaski
zaciskowej, aż do końca wtyczki kabla.
5
Połączenie
23
Podłączanie wielu źródeł za pośrednictwem złącza HDBaseT
Złącze HDBaseT to standard łączności stanowiący połączenie obrazu HD, dźwięku oraz
sygnału sterującego. Za pomocą sprzedawanego oddzielnie nadajnika HDBaseT do projektora
można podłączyć kilka źródeł, wykorzystując standard HDBaseT.
Poniższa ilustracja ma charakter poglądowy, a faktyczny układ może wyglądać inaczej.
Laptop
Odtwarzacz
Blu-ray
Projektor
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Przekaźnik HDBaseT
IR RX
Komputer sterujący
Kabel LAN
Pilot
projektora
Nadajnik IR Extender
• Używać następujących rodzajów kabli LAN:
- ekranowany kabel LAN klasy CAT5e lub lepszej
- dwużyłowy kabel (skrętka) LAN
- z jednym przewodem
- prosty kabel
• Maksymalna odległość przesyłu wynosi 100 m.
• W niektórych warunkach może jednak dojść do skrócenia maksymalnej odległości przesyłu.
• Kabla LAN nie należy używać, jeśli jest skręcony lub splątany.
• Podłączaniu i odłączaniu kabla LAN podczas projekcji mogą towarzyszyć zakłócenia.
• Nie ma gwarancji kompatybilności z wszystkimi nadajnikami HDBaseT dostępnymi na rynku.
• Niektóre nadajniki HDBaseT użyte jako urządzenia źródłowe projektora mogą nie zapewniać prawidłowej
jakości projekcji.
• Gdy projektor pracuje w trybie gotowości, odbiór sygnałów przez HDBaseT jest niemożliwy.
24
Połączenie
Obsługa
Uruchamianie projektora
1. Podłącz przewód zasilający. Włącz gniazdko ścienne
(jeśli ma włącznik). Po podłączeniu zasilania
kontrolka zasilania na projektorze świeci na
czerwono.
2. Naciśnij przycisk
na projektorze lub pilocie
zdalnego sterowania, aby uruchomić urządzenie.
Kontrolka zasilania miga na zielono, a następnie
świeci światłem stałym, gdy projektor jest włączony.
(W razie konieczności) Obróć pierścień ostrości, aby
wyregulować ostrość obrazu.
3. Jeżeli projektor został włączony po raz pierwszy, kreator konfiguracji pomoże
w odpowiednim skonfigurowaniu projektora. Jeżeli procedura ta została już
przeprowadzona, można ją pominąć i przejść do kolejnego kroku.
• Używaj przycisków strzałek ( / / / ) na projektorze lub pilocie, aby przechodzić
pomiędzy poszczególnymi elementami menu.
• Potwierdź wybrany element przyciskiem ENTER (Wprowadź).
Krok 1:
Wybierz Położ. projektora.
Aby uzyskać więcej informacji o pozycjach
projektora, patrz Wybór miejsca.
Krok 2:
Określ Język menu OSD.
Krok 3:
Wybierz Auto źródło.
Wybierz Wł., jeśli chcesz, aby po włączeniu
projektor zawsze automatycznie wyszukiwał
dostępne sygnały.
Konfiguracja wstępna została zakończona.
Obsługa
25
4. Po wyświetleniu prośby o wprowadzenie hasła, przy pomocy strzałek wprowadź
sześciocyfrowe hasło. Patrz "Korzystanie z funkcji hasła" na stronie 27.
5. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
6. Projektor rozpocznie wyszukiwanie sygnałów wejściowych. Pojawi się aktualnie wyszukany
sygnał wejściowy. Jeśli projektor nie wykrywa prawidłowego sygnału, wyświetlany będzie
komunikat „Brak sygnału” do momentu wykrycia odpowiedniego źródła sygnału.
Można także nacisnąć INPUT (WEJŚCIE) w celu wybrania żądanego sygnału wejściowego.
Patrz "Przełączanie sygnałów wejściowych" na stronie 28.
• Z urządzeniem używaj tylko oryginalnych akcesoriów (np. przewodu zasilania), aby uniknąć
potencjalnych zagrożeń, takich jak porażenie prądem i pożar.
• Ilustracje kreatora konfiguracji przedstawione poniżej mają charakter poglądowy i mogą różnić się od
faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
• Jeśli częstotliwość/rozdzielczość sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na ekranie
tła wyświetlony zostanie komunikat „Poza zakresem”. Zmień sygnał wejściowy na sygnał kompatybilny
z rozdzielczością projektora lub ustaw sygnał wejściowy na niższe ustawienie. Patrz "Tabela
częstotliwości" na stronie 52.
• Jeśli sygnał nie zostanie wykryty przez 3 minuty, projektor automatycznie przechodzi w tryb
oszczędzania energii.
Korzystanie z menu
Projektor zaopatrzony jest w menu ekranowe (OSD) pozwalające na wybór ustawień
i regulację.
Ilustracje interfejsu ekranowego przedstawione poniżej mają charakter referencyjny i mogą różnić się od
faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
Poniżej przedstawiono opis menu.
1
2
OBRAZ
Tryb obrazu
Ikona menu
głównego
4
Aktualny sygnał
wejściowy
2
Menu główne
5
Stan
3
Menu
podrzędne
6
Opis korzystania
z przycisków
Jasny
Ustawienie trybu użytkownika
Jasność
Kontrast
3
1
5
Kolor
Odcień
Ostrość
Zaawans.
Resetuj bież. tryb obrazu
4
Zakończ
6
Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij MENU na projektorze lub pilocie.
• Używaj przycisków strzałek ( / / / ) na projektorze lub pilocie, aby przechodzić pomiędzy
poszczególnymi elementami menu.
• Naciśnij ENTER (Wprowadź) na projektorze lub pilocie, aby potwierdzić wybór.
26
Obsługa
Zabezpieczanie projektora
Korzystanie z przewodu zabezpieczającego
Projektor należy zamontować w bezpiecznym miejscu pozwalającym na zabezpieczenie przed
kradzieżą. Jeśli nie jest to możliwe, można zakupić blokadę w celu zabezpieczenia projektora.
Listwa bezpieczeństwa znajduje się na obudowie projektora. Patrz punkt 24 na stronie 15.
Korzystanie z funkcji hasła
Ustawianie hasła
1. Wybierz kolejno KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANSOWANA > Hasło. Naciśnij ENTER
(Wprowadź). Zostanie wyświetlony ekran Hasło.
2. Wyróżnij Zmień hasło i naciśnij ENTER (Wprowadź).
3. Cztery przyciski strzałek ( , , , ) odpowiadają 4
cyfrom (1, 2, 3, 4). Za pomocą przycisków strzałek
wprowadź sześć cyfr wybranego hasła.
WPROWADŹ NOWE HASŁO
4. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.
Po ustawieniu hasła menu ekranowe powróci do
ekranu Hasło.
5. Aby uruchomić funkcję Blokada włączania, naciskaj
/ , aby wyróżnić Blokada włączania, po czym
naciśnij / , aby wybrać Wł.. Wprowadź hasło
ponownie.
Wstecz
• Podczas wprowadzania hasła zamiast cyfr na ekranie wyświetlane są gwiazdki. Zapisz wybrane hasło
przed lub bezpośrednio po jego wprowadzeniu, aby można było je odnaleźć w przypadku zapomnienia.
• Po ustaleniu hasła i włączaniu blokady zasilania projektora nie można będzie używać, jeśli prawidłowe
hasło nie zostanie wprowadzone przy każdym uruchomieniu urządzenia.
W przypadku zapomnienia hasła
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła
wyświetlony zostanie komunikat o błędzie hasła
widoczny po prawej stronie, a następnie komunikat
Wprowadź aktualne hasło. Jeśli całkowicie zapomnisz
hasła, skorzystaj z procedury przypominania hasła.
Patrz "Procedura przypominania hasła" na stronie 28.
Błąd hasła
Spróbuj ponownie.
Wprowadzenie 5 razy z rzędu nieprawidłowego hasła
powoduje automatyczne wyłączenie projektora.
Obsługa
27
Procedura przypominania hasła
1. Naciśnij i przytrzymaj ENTER (Wprowadź) przez
3 sekundy. Projektor wyświetli na ekranie
zakodowany numer.
ODTWÓRZ HASŁO
Wpisz kod odtworzenia i skontaktuj
się z centrum obsługi klienta
firmy.
2. Zapisz numer i wyłącz projektor.
3. O pomoc w odkodowaniu poproś lokalne centrum
serwisowe CASIO. Może zaistnieć potrzeba
przedstawienia dowodu zakupu w celu sprawdzenia,
czy jesteś uprawnionym użytkownikiem urządzenia.
Kod odtworzenia:
Zakończ
Zmiana hasła
1. Przejdź do KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANSOWANA > Hasło > Zmień hasło.
2. Naciśnij ENTER (Wprowadź). Pojawi się komunikat "Wprowadź aktualne hasło".
3. Wprowadź stare hasło.
• Jeśli hasło jest prawidłowe, ponownie pojawi się komunikat “Wprowadź nowe hasło”.
• W przypadku wprowadzenie nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat
o błędzie hasła, a następnie komunikat “Wprowadź aktualne hasło” w celu ponownego
wprowadzenia. Można nacisnąć ESC, aby anulować zmiany, albo spróbować wprowadzić
inne hasło.
4. Wprowadź nowe hasło.
5. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.
Wyłączanie funkcji hasła
Aby wyłączyć funkcję ochrony hasłem, przejdź do KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANSOWANA >
Hasło > Blokada włączania i naciśnij / , aby wybrać Wył.. Pojawi się komunikat
"Wprowadź aktualne hasło". Wprowadź aktualne hasło.
• Po ustawieniu hasła menu ekranowe powróci do ekranu Hasło. Podczas ponownego
uruchomienia projektora wprowadzenie nowego hasła nie będzie konieczne.
• W przypadku wprowadzenie nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat
o błędzie hasła, a następnie komunikat “Wprowadź aktualne hasło” w celu ponownego
wprowadzenia. Można nacisnąć ESC, aby anulować zmiany, albo spróbować wprowadzić
inne hasło.
Mimo, że funkcja hasła została wyłączona, stare hasło należy zapisać w celu ewentualnego włączenia
funkcji ochrony hasłem poprzez wprowadzenie starego hasła.
Przełączanie sygnałów wejściowych
Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu
urządzeń. Jednocześnie może jednak wyświetlać tylko jeden
obraz pełnoekranowy. Podczas uruchamiania projektor
automatycznie wyszukuje dostępne sygnały.
Jeśli chcesz, aby projektor automatycznie wyszukiwał sygnały,
ustaw menu KONFIG. SYSTEMU: PODSTAWOWA > Autom.
wyszukiwanie wejścia na Wł..
Aby wybrać źródło:
1. Naciśnij INPUT (WEJŚCIE). Pojawi się pasek wyboru
źródła.
28
Obsługa
2. Naciskaj / do momentu wybrania żądanego sygnału, po czym naciśnij ENTER
(Wprowadź).
Po wykryciu sygnału w rogu ekranu przez kilka sekund będzie wyświetlana informacja
o wybranym źródle. W przypadku podłączenia wielu urządzeń do projektora, powtórz
czynności 1-2, aby wyszukać kolejny sygnał.
• Poziom jasności wyświetlanego obrazu będzie zmieniał się wraz z przełączaniem poszczególnych typów
sygnału wejściowego.
• W celu uzyskania najlepszych rezultatów wyświetlania obrazu należy wybrać i użytkować źródło sygnału
wejściowego, które wysyła sygnał z rozdzielczością natywną. Wszystkie pozostałe rozdzielczości będą
skalowane przez projektor w zależności od ustawienia formatu obrazu, które może powodować pewne
zniekształcenie obrazu lub utratę wyrazistości. Patrz "Format obrazu" na stronie 33.
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij
, po czym wyświetlony zostanie
komunikat. W przypadku braku reakcji w ciągu kilku
sekund komunikat zniknie.
2. Naciśnij ponownie przycisk
.
3. Kontrolka zasilania zapala się ciągłym czerwonym
światłem, a wentylator się zatrzymuje. Odłącz
przewód zasilający od gniazdka w ścianie.
Kontrolka może pozostać włączona nawet po odłączeniu przewodu zasilającego od zasilania. Nie oznacza
to usterki.
Obsługa
29
Obsługa menu
Menu ekranowe może różnić się w zależności od wybranego typu sygnału wejściowego oraz
od modelu projektora.
Elementy menu są dostępne pod warunkiem wykrycia co najmniej jednego poprawnego
sygnału przez projektor. Jeśli do projektora nie podłączono żadnego sprzętu lub nie wykrył on
sygnału, dostępna jest ograniczona liczba elementów menu.
OBRAZ menu
W projektorze zostało zapisane kilka gotowych trybów obrazu, które można
wybrać dla zastosowania w danym środowisku pracy i przy danym typie
sygnału wejściowego.
• Jasny: Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest
odpowiedni dla miejsc, w których wymagana jest największa jasność, np.
w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
Tryb obrazu
• Żywy: Ten tryb jest nieco jaśniejszy od trybu Naturalny i odpowiedni do
wyświetlania w pomieszczeniach, gdzie konieczna jest większa jasność.
• Naturalny: Dzięki dobrej równowadze między nasyceniem barw
i kontrastem połączonej z niskim poziomem jasności, ten tryb jest
odpowiedni do prezentacji.
• Użytkownik 1/Użytkownik 2: Przywołuje ustawienia spersonalizowane
w oparciu o aktualnie dostępne tryby obrazu. Patrz "Ustawienie trybu
użytkownika" na stronie 30.
Dostępne są 2 tryby definiowane przez użytkownika, jeśli dostępne tryby
obrazu nie są odpowiednie do potrzeb użytkownika. Można również użyć
trybu obrazu jako punktu wyjściowego (z wyjątkiem trybu Użytkownik
1/Użytkownik 2), a następnie dostosować ustawienia do własnych potrzeb.
• Załaduj ustawienia
1. Przejdź do OBRAZ > Tryb obrazu.
Ustawienie
trybu
użytkownika
2. Naciskaj
/ , aby wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
3. Naciśnij , aby wyróżnić Ustawienie trybu użytkownika, po czym
naciśnij ENTER (Wprowadź). Zostanie wyświetlony ekran Ustawienie
trybu użytkownika.
4. Wybierz Załaduj ustawienia i naciśnij ENTER (Wprowadź).
5. Naciśnij / , aby wybrać tryb obrazu najbardziej zbliżony do własnych
potrzeb.
6. Naciśnij ENTER (Wprowadź) i ESC, aby powrócić do menu OBRAZ.
7. Naciśnij , aby wybrać pozycje podmenu do zmiany i ustaw wartości za
pomocą / . Dokonane ustawienia określają wybrany tryb użytkownika.
30
Obsługa menu
• Zmień nazwę tr. użytk.
Wybierz, aby zmienić nazwę niestandardowych trybów obrazu (Użytkownik
1 lub Użytkownik 2). Nowa nazwa może mieć długość do 9 znaków
i składać się z liter (bez polskich znaków) (A-Z, a-z), cyfr (0-9) i spacji (_).
1. Przejdź do OBRAZ > Tryb obrazu.
Ustawienie
trybu
użytkownika
(Cd.)
2. Naciskaj
/ , aby wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
3. Naciśnij , aby wyróżnić Ustawienie trybu użytkownika, po czym
naciśnij ENTER (Wprowadź). Zostanie wyświetlony ekran Ustawienie
trybu użytkownika.
4. Naciśnij , aby wyróżnić Zmień nazwę tr. użytk., po czym naciśnij
ENTER (Wprowadź). Zostanie wyświetlony ekran Zmień nazwę tr.
użytk..
5. Użyj
/ / /
w celu wybrania żądanych znaków.
6. Po zakończeniu naciśnij ESC, aby zakończyć.
Jasność
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Wyreguluj to ustawienie tak, aby
czarne obszary obrazu były rzeczywiście ciemne, ale żeby widoczne w nich
były detale.
Kontrast
Im wyższa wartość, tym większy kontrast. Użyj tego parametru do
ustawienia szczytowego poziomu bieli po uprzednim dostosowaniu
ustawienia Jasność do wybranego źródła sygnału wejściowego i otoczenia
projekcji.
Kolor
Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone. Zbyt wysokie ustawienie daje
zbyt silne kolory, wyglądające nierealistycznie.
Odcień
Im wyższa wartość, tym bardziej zielonkawy obraz. Im niższa wartość, tym
bardziej czerwonawy obraz.
Ostrość
Im wyższa wartość tym ostrzejszy obraz.
• Wybierz ustawienia gamma
Gamma dotyczy związku pomiędzy źródłem sygnału a jasnością obrazu.
Zaawans.
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Wybierz wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
• 2,2/2,3: Zwiększenie średniej jasności wyświetlanego obrazu.
Najlepsze dla dobrze oświetlonego pomieszczenia, pokoju
konferencyjnego lub salonu.
• 2,4/2,5: Najlepsze do oglądania filmów w miejscach zaciemnionych.
• 2,6/2,8: Najlepsze do oglądania filmów składających się głównie
z ciemnych scen.
Wysoka jasność
Niski kontrast
1,6
Niska jasność
Wysoki kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Obsługa menu
31
• Temper. kolorów
Dostępne jest kilka gotowych ustawień temperatury kolorów. Dostępne
ustawienia różnią się w zależności od wybranego typu sygnału.
• Normalny: Zachowanie normalnego odcienia bieli.
• Zimno: Biel obrazu przesunięta jest w stronę niebieskiego.
• Ciepło: Obrazy wydają się czerwonawo-białe.
Można również ustawić preferowaną temperaturę barw, regulując ustawienia
następujących opcji.
• Wzm. czerwieni/Wzm. zieleni/Wzm. niebieskiego: Regulacja
poziomów kontrastu czerwonego, zielonego i niebieskiego.
• Korekta czerwieni/Korekta zieleni/Korekta niebieskiego: Regulacja
poziomów jasności czerwonego, zielonego i niebieskiego.
• Zarządzanie kolorami 3D
Zarządzanie kolorami pozwala na regulację sześciu zestawów kolorów
(RGBCMY). Po wybraniu jednego koloru, można niezależnie regulować jego
zakres i nasycenie, zgodnie z preferencjami.
Zaawans.
(Cd.)
• Kolor podstawowy: Wybierz kolor spośród następujących: czerwony,
żółty, zielony, niebieskozielony, niebieski lub purpurowy.
• Barwa: Zwiększenie zakresu powoduje
objęcie kolorów składających się
w większych proporcjach z dwóch
Żółty
ZIELONY
CZERWONY
sąsiednich kolorów. Spójrz na ilustrację po
prawej stronie, aby dowiedzieć się, jak kolory
odnoszą się do siebie.
Fuksja
Purpurowy
Na przykład po wyborze czerwonego
NIEBIESKI
i ustawieniu zakresu na 0, w wyświetlanym
ekranie wybierany będzie tylko czysty
czerwony. Zwiększenie zakresu spowoduje
objęcie czerwonego zbliżonego do żółtego i do purpurowego.
• Wzmocnienie: Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
Poziom kontrastu wybranego podstawowego koloru zostanie zmieniony.
Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne.
• Nasycenie: Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne. Na przykład po
wyborze czerwonego i ustawieniu wartości na 0, zmienione zostanie
nasycenie tylko czystej czerwieni.
Nasycenie określa ilość koloru na obrazie wideo. Niższe ustawienie daje kolory mniej
nasycone; ustawienie „0” usuwa ten kolor całkowicie z obrazu. Jeśli nasycenie jest zbyt
wysokie, kolor będzie zbyt mocny i nierealistyczny.
32
Obsługa menu
Zaawans.
(Cd.)
• MoviePro
• Poprawa koloru: Pozwala na dokładną regulację nasycenia barw
z większą swobodą. Stosuje złożone algorytmy modulacji barw w celu
idealnego wyświetlania nasyconych barw, drobnych gradacji, odcieni
przejściowych i subtelnych pigmentów.
• Odcień skóry: Stosuje inteligentną regulację odcienia wyłącznie do
kalibracji barwy skóry, pozostawiając inne barwy niezmienione.
Zapobiega utracie kolorytu cery spowodowanej przez światło projektora
i zapewnia wyświetlanie najładniejszych odcieni skóry.
• Superrodzielczość: To technologia przetwarzania rozdzielczości
znacznie poprawiająca jakość treści Full HD pod względem kolorów,
kontrastu i faktury. Ta technologia poprawy szczegółów podnosi jakość
szczegółów powierzchni, zapewniając realistyczny obraz praktycznie
„wychodzący” z ekranu. Użytkownicy mogą regulować poziom poprawy
ostrości i szczegółowości w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
Resetuj bież.
tryb obrazu
Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje Tryb obrazu (w tym
w trybach prekonfigurowanych, Użytkownik 1 i Użytkownik 2) na domyślne
wartości fabryczne.
1. Naciśnij ENTER (Wprowadź). Pojawia się komunikat potwierdzenia.
2. Klawiszami / przejdź do pozycji Resetuj i naciśnij ENTER
(Wprowadź). Przywrócone zostaną fabryczne ustawienia bieżącego
trybu obrazu.
WYŚWIETLACZ menu
Istnieje kilka opcji regulacji formatu obrazu w zależności od źródła sygnału.
• Automatyczny: Skaluje obraz proporcjonalnie,
aby dopasować wyjściową rozdzielczość
projektora w poziomie lub pionie.
Obraz 15:9
• 4:3: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go
w środku ekranu o wsp. kształtu 4:3.
Obraz 4:3
Format
obrazu
• 16:9: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go
w środku ekranu o wsp. kształtu 16:9.
Obraz 16:9
• 16:10: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go
w środku ekranu o wsp. kształtu 16:10.
Obraz 16:10
Zwróć uwagę, że powiększanie lub zmniejszanie wielkości obrazów przyciskiem ASPECT
(FORMAT) na użytek komercyjny lub na potrzeby publicznych prezentacji może naruszać
chronione prawa autorskie lub dobra właściciela praw autorskich do oryginalnego materiału.
Wyświetla ekran regulacji położenia. Aby przesunąć wyświetlany obraz, użyj
Położ. obrazu przycisków strzałek. Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został
sygnał komputerowy (analog RGB).
Regulacja
overscan
Ukrywa słabą jakość obrazu przy krawędziach.
Im większa wartość, tym większa część ekranu jest ukrywana, podczas gdy
ekran pozostaje wypełniony i zachowuje odpowiednią geometrię. Wartość 0
oznacza wyświetlanie 100% obrazu.
Obsługa menu
33
Reguluje fazę zegara zmniejszając zniekształcenia
obrazu.
Faza
Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).
Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu.
Wielkość
horyz.
Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).
INSTALOWANIE menu
Tryb
projektora
Projektor może być zainstalowany na suficie lub za ekranem. Patrz "Wybór
miejsca" na stronie 18.
Wzorzec
testowy
Ta funkcja jest pomocna w regulacji rozmiaru
ekranu oraz ostrości i pozwala sprawdzić, czy
wyświetlany obraz jest wolny od zakłóceń. Aby
zamknąć wzorzec testowy, naciśnij MENU
i wybierz Wył..
• Tryb źródła światła: Wybór odpowiedniej mocy źródła światła projektora
spośród następujących trybów. Patrz "Oszczędzanie energii" na stronie 47.
Ustawienia
źródła światła • Informacje o źródle światła: Patrz "Informacje dotyczące czasu
użytkowania źródła światła" na stronie 47.
Dostępny jest wyzwalacz 12 V działający w zależności od potrzeb
instalacyjnych. Dostępne są dwie opcje:
Wyzwalacz
12 V
Tryb dużej
wysokości
• Wył.: Jeśli ta opcja jest wybrana, projektor nie będzie wysyłać sygnałów
elektronicznych, gdy będzie włączony.
• Wł.: Projektor będzie wysyłać od niskiego do wysokiego poziomu
sygnału elektronicznego, gdy jest włączony, i wysyłać od niskiego do
wysokiego poziomu sygnału, gdy będzie wyłączony.
W obszarach położonych 1500–3000 m nad poziomem morza
i o temperaturze otoczenia pomiędzy 5°C–30°C zaleca się korzystanie
z funkcji Tryb dużej wysokości.
Praca w trybie „Tryb dużej wysokości” może zwiększyć hałas projektora
w decybelach, ponieważ konieczna jest większa prędkość działania
wentylatora w celu zwiększenia chłodzenia i wydajności.
W przypadku korzystania projektora w środowiskach ekstremalnych innych
niż opisano powyżej, może on wykazywać objawy automatycznego
wyłączenia w celu ochrony projektora przed przegrzaniem. W takich
przypadkach należy włączyć Tryb dużej wysokości, aby rozwiązać te
problemy. Nie jest to jednak stan, w którym projektor może działać we
wszystkich nieprzyjaznych środowiskach.
Funkcja Tryb dużej wysokości nie powinna być używana na wysokościach od 0 do 1500 m
i przy temperaturze od 5°C do 35°C. Uruchomienie funkcji w tych warunkach spowoduje
przechłodzenie projektora.
34
Obsługa menu
KONFIG. SYSTEMU: PODSTAWOWA menu
Język
Pozwala ustawić język menu ekranowych.
Kolor tła
Ustawia kolor tła projektora.
Ekran powitalny Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego przy uruchomieniu projektora.
Automatyczne
wyłączanie
Umożliwia automatyczne wyłączenie się projektora, jeśli po określonym
czasie nie zostanie wykryte źródło sygnału, co pozwala na oszczędzanie
energii źródła światła.
Bezpośrednie
zasilanie wł.
Umożliwia włączanie projektora bezpośrednio po podłączeniu do niego
przewodu zasilającego.
• Położenie menu: Reguluje położenie menu ekranowego (OSD).
Menu ustawień
• Menu czasu wyświetlania: Ustawienie czasu, przez jaki menu
ekranowe pozostaje aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.
• Komunikat przypomnienia: Włącza lub wyłącza komunikaty
przypomnień.
Zmiana nazwy bieżącego źródła.
Zmień nazwę
wejścia
Na stronie Zmień nazwę wejścia za pomocą klawiszy / / /
(Wprowadź) ustaw żądane znaki dla podłączonego źródła.
i ENTER
Po zakończeniu naciśnij ESC, aby zakończyć i zapisać zmiany.
Autom.
wyszukiwanie
wejścia
Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sygnałów wejściowych przez
projektor.
KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANSOWANA menu
Głośność
wyjścia audio
Regulacja poziomu dźwięku.
Wycisz
Tymczasowe wyłączenie dźwięku.
Wybiera odpowiedni zakres barw RGB w celu poprawy odwzorowania
barw.
Zakres HDMI
Hasło
• Automatyczny: Automatycznie wybiera odpowiedni zakres barw dla
źródłowego sygnału HDMI.
• Pełny zakres: Wykorzystuje pełny zakres RBG 0-255.
• Ograniczony zakres: Wykorzystuje ograniczony zakres RBG
16-235.
Patrz "Korzystanie z funkcji hasła" na stronie 27.
Obsługa menu
35
Blokada
klawiszy panelu
Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze i pilocie, można
zapobiec przypadkowym zmianom ustawień projektora, np. przez dzieci.
Gdy funkcja Blokada klawiszy panelu jest włączona, nie działają żadne
przyciski na projektorze z wyjątkiem przycisku Włączenie/tryb
gotowości .
Aby odblokować przyciski, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
(przycisk w prawo) na projektorze lub na pilocie.
Wyłączenie projektora bez wyłączenia blokady przycisków panelu powoduje, że po
następnym włączeniu projektora blokada pozostanie włączona.
Ustawienie
portu
szeregowego
Umożliwia wybór preferowanego portu sterowania: za pośrednictwem
gniazda RS-232C (gniazdo SZEREGOWY na projektorze) lub gniazda
HDBaseT (wejście HDBaseT na projektorze).
Ten projektor obsługuje funkcje sieciowe. Możliwe jest sterowanie
projektorem z użyciem zdalnego komputera za pomocą przeglądarki
internetowej, jeśli oba urządzenia są odpowiednio podłączone do tej
samej sieci lokalnej.
• Przewodowa sieć LAN
• Stan: Pokazuje stan połączenia.
• DHCP: Wybierz Wł., jeśli pracujesz w środowisku DHCP, dzięki
czemu ustawienia Adres IP, Maska podsieci, Domyślna bramka,
Serwer DNS zostaną pobrane automatycznie. Wybierz Wył., jeśli nie
pracujesz w środowisku DHCP, aby dokonać regulacji ustawień
poniżej.
Ustawienia
sieciowe
• Adres IP
• Maska podsieci
• Domyślna bramka
• Serwer DNS
• Zastosuj
Dostępne tylko wtedy, gdy DHCP jest ustawione
na Wył.. Użyj / , aby wybrać kolumnę, po czym
użyj / , aby ustawić wartość.
Wprowadza ustawienia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sterowania projektorem ze zdalnego
komputera, patrz "Zdalne sterowanie projektorem" na stronie 38.
• Wykrywanie urządzenia AMX: Gdy ta funkcja jest ustawiona na Wł.,
projektor może być wykryty przez kontroler AMX.
• Adres MAC: Wyświetla Adres Mac tego projektora.
• Włącz tryb gotowości sieci: Umożliwia projektorowi oferowanie funkcji
sieciowej, gdy znajduje się w stanie gotowości.
Sieć, gotowość
36
Obsługa menu
• Automatyczne wyłączanie trybu gotowości sieci: Umożliwia
projektorowi wyłączenie funkcji sieciowych po wejściu w stan gotowości
i upływie określonego czasu. Jeśli na przykład ustawione zostanie
20 minut, projektor będzie oferował funkcje sieciowe przez 20 minut po
wejściu w stan gotowości. Po upływie 20 minut projektor przełączy się
w normalny tryb gotowości.
Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych.
Resetuj wsz.
ust.
Pozostaną tylko następujące ustawienia: Tryb obrazu, Ustawienie trybu użytkownika,
Jasność, Kontrast, Kolor, Odcień, Ostrość, Zaawans., Format obrazu, Tryb
projektora, Zmień nazwę wejścia, Głośność wyjścia audio, Wycisz, Hasło,
Ustawienie portu szeregowego, Ustawienia sieciowe i Sieć, gotowość.
INFORMACJE menu
Wejście
Pokazuje obecne źródło sygnału.
Tryb obrazu
Wyświetlanie wybranego trybu w menu OBRAZ.
Rozdzielczość
Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego.
System kolorów
Pokazuje format systemu wejściowego.
Czas użytkowania
źródła światła
Wyświetla liczbę godzin, przez które źródło światła było używane.
Wersja
oprogramowania
Pokazuje wersję oprogramowania projektora.
Obsługa menu
37
Zdalne sterowanie projektorem
Po uzyskaniu prawidłowego adresu IP dla projektora i kiedy projektor znajduje się w trybie
gotowości, możesz używać dowolnego komputera znajdującego się w tej samej sieci lokalnej
do sterowania projektorem.
Zrzuty ekranów zawarte w niniejszym podręczniku mają charakter poglądowy i mogą różnić się od
faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
1. Wprowadź adres projektora w pasku adresu przeglądarki i naciśnij Enter.
2. Na stronie Crestron (eControl) wyświetlany jest interfejs użytkownika Crestron eControl. Na
stronie eControl znajdują się przyciski wirtualne, za pomocą których można sterować pracą
projektora lub dostosowywać wyświetlane obrazy.
• Strona główna
i
ii
i
i
i. Te przyciski działają tak samo, jak przyciski w menu ekranowych, na projektorze lub
pilocie. Szczegóły opisano w sekcjach "Projektor i pilot" na stronie 16 i "Obsługa menu" na
stronie 30. Jednakże, jeśli chcesz wrócić do poprzedniego menu ekranowego, zakończ
i zapisz ustawienia menu, po czym naciśnij MENU.
ii. Aby zmienić źródło wejścia, kliknij żądany sygnał.
38
Zdalne sterowanie projektorem
• Strona narzędzi
Strona narzędzi umożliwia zarządzanie projektorem i konfigurowanie ustawień sterowania
sieci LAN oraz zapewnia bezpieczny dostęp do zdalnego sterowania projektorem.
iii
i
ii
iv
v
i. Możesz nazwać projektor i sprawdzać informacje o jego lokalizacji, a także osobie, która
się nim zajmuje.
ii. Można regulować Ustawienia sieciowe.
iii. Po dokonaniu ustawień dostęp do zdalnego sterowania projektorem zostaje
zabezpieczony hasłem.
iv. Po dokonaniu ustawień dostęp do strony narzędzi zostaje zabezpieczony hasłem.
Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk Send, a dane zostaną zapisane w projektorze.
v. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do strony zdalnego sterowania projektorem.
• Strona Info
Strona Info wyświetla informacje oraz status projektora.
i
i. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do strony zdalnego sterowania projektorem.
Zdalne sterowanie projektorem
39
Komendy PJ Link
Ten projektor obsługuje protokół PJ Link do sterowania projektorem. Obsługiwane komendy
opisano poniżej.
Komenda
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Infrormacje
o sterowaniu
Uwagi
Parametry
Sterowanie zasilaniem
0 = Gotowość
1 = Zasilanie włączone.
Parametry
Zapytanie o stan zasilania
0 = Gotowość 1 = Zasilanie włączone
Nr 1 11
Zapytanie o indeks
Nr 2 31
wyboru wejścia
Nr 3 32
Nr 4 51
Parametry
Wybór wejścia
11: RGB 1
31: HDMI 1
Zapytanie o wybór
32: HDMI 2
wejścia
51: HDBaseT
Sterowanie wyciszeniem Parametry
audio-wideo
Tryb WYCISZENIE AUDIO-WIDEO wyłączony
Zapytanie o
Tryb WYCISZENIE AUDIO-WIDEO włączony
WYCISZENIE AV
Parametry
Pierwszy bajt: Oznacza błędy wentylatora, zakres 0, 2
Drugi bajt: Oznacza błędy źródła światła, zakres 0, 2
Zapytanie o stan błędu
Trzeci bajt: Oznacza błędy temperatury, zakres 0, 2
Czwarty bajt: Ustawiony na stałe na 0
Definicje dla wartości od 0 do 2 podano poniżej.
0 = Brak znanego błędu 1 = Ostrzeżenie 2 = Błąd
Parametry
Zapytanie o stan źródła
Pierwsza cyfra (1 – 5 cyfr): Zbiorczy czas pracy źródła
światła
światła
Zapytanie o nazwę
Podaje „CASIO”.
projektora
Zapytanie o nazwę
Podaje „CASIO”.
producenta
Zapytanie o nazwę
Podaje „XJ-L8300HN”.
modelu
Zapytanie o inne
Podaje "" (zero).
informacje
Zapytanie o klasę
Podaje „1”.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, wejdź na stronę CASIO pod adresem poniżej.
http://world.casio.com/download/projector/
40
Zdalne sterowanie projektorem
Sterowanie projektorem przez RS-232C
Aby sterować projektorem za pomocą poleceń przez złącze szeregowe RS-232C z komputera,
musisz podłączyć projektor do komputera dostępnym w sprzedaży kablem szeregowym
(krzyżowym).
Ustawienia interfejsu
Protokół RS-232C
Prędkość transmisji
Pasmo danych
Kontrola parzystości
Bit stopu
Kontrola przepływu
Ustawiona na stałe na 9600
8 bit
Brak
1 bit
Brak
Tabela poleceń
Funkcja
Zasilanie
Wybór źródła
Dźwięk
Tryb obrazu
Typ
Operacja
ASCII
Zapis
Zasilanie wł.
<CR>*pow=on#<CR>
Zapis
Wyłącz
<CR>*pow=off#<CR>
Odczyt
Stan zasilania
<CR>*pow=?#<CR>
Zapis
KOMPUTER/YPbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Zapis
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Zapis
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Zapis
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Odczyt
Aktualne źródło sygnału
<CR>*sour=?#<CR>
Zapis
Wyciszenie włączone
<CR>*mute=on#<CR>
Zapis
Wyciszenie wyłączone
<CR>*mute=off#<CR>
Odczyt
Status wyciszenia
<CR>*mute=?#<CR>
Zapis
Głośność +
<CR>*vol=+#<CR>
Zapis
Głośność -
<CR>*vol=-#<CR>
Zapis
Głośność = wartość
<CR>*vol=value#<CR>
Odczyt
Status głośności
<CR>*vol=?#<CR>
Zapis
Jasny
<CR>*appmod=bright#<CR>
Zapis
Żywy
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Zapis
Naturalny
<CR>*appmod=natural#<CR>
Zapis
Użytkownik 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Zapis
Użytkownik 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Odczyt
Tryb obrazu
<CR>*appmod=?#<CR>
Sterowanie projektorem przez RS-232C
41
Ustawienia
obrazu
42
Zapis
Kontrast +
<CR>*con=+#<CR>
Zapis
Kontrast -
<CR>*con=-#<CR>
Odczyt
Wartość kontrastu
<CR>*con=?#<CR>
Zapis
Jasność +
<CR>*bri=+#<CR>
Zapis
Jasność -
<CR>*bri=-#<CR>
Odczyt
Wartość jasności
<CR>*bri=?#<CR>
Zapis
Kolor +
<CR>*color=+#<CR>
Zapis
Kolor -
<CR>*color=-#<CR>
Odczyt
Wartość koloru
<CR>*color=?#<CR>
Zapis
Odcień +
<CR>*tint=+#<CR>
Zapis
Odcień -
<CR>*tint=-#<CR>
Odczyt
Wartość odcienia
<CR>*tint=?#<CR>
Zapis
Ostrość +
<CR>*sharp=+#<CR>
Zapis
Ostrość -
<CR>*sharp=-#<CR>
Odczyt
Wartość ostrości
<CR>*sharp=?#<CR>
Zapis
Odcień skóry +
<CR>*skintone=+#<CR>
Zapis
Odcień skóry -
<CR>*skintone=-#<CR>
Odczyt
Wartość odcienia skóry
<CR>*skintone=?#<CR>
Zapis
Temperatura kolorów - ciepło
<CR>*ct=warm#<CR>
Zapis
Temperatura kolorów - normalna
<CR>*ct=normal#<CR>
Zapis
Temperatura kolorów - zimno
<CR>*ct=cool#<CR>
Odczyt
Temperatura kolorów - stan
<CR>*ct=?#<CR>
Zapis
Format 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Zapis
Format 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Zapis
Format 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Zapis
Format auto
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Odczyt
Status formatu
<CR>*asp=?#<CR>
Zapis
Regulacja overscan +
<CR>*overscan=+#<CR>
Zapis
Regulacja overscan -
<CR>*overscan=-#<CR>
Odczyt
Wartość regulacji overscan
<CR>*overscan=?#<CR>
Zapis
Automatyczny
<CR>*auto#<CR>
Zapis
Wzm. czerwieni +
<CR>*RGain=+#<CR>
Zapis
Wzm. czerwieni -
<CR>*RGain=-#<CR>
Odczyt
Wartość wzm. czerwieni
<CR>*RGain=?#<CR>
Zapis
Wzm. zieleni +
<CR>*GGain=+#<CR>
Zapis
Wzm. zieleni -
<CR>*GGain=-#<CR>
Odczyt
Wartość wzm. zieleni
<CR>*GGain=?#<CR>
Zapis
Wzm. Niebieskiego +
<CR>*BGain=+#<CR>
Zapis
Wzm. niebieskiego -
<CR>*BGain=-#<CR>
Odczyt
Wartość wzm. niebieskiego
<CR>*BGain=?#<CR>
Sterowanie projektorem przez RS-232C
Ustawienia
obrazu
Zapis
Korekta czerwieni +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Zapis
Korekta czerwieni -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Odczyt
Wartość korekty czerwieni
<CR>*ROffset=?#<CR>
Zapis
Korekta zieleni +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Zapis
Korekta zieleni -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Odczyt
Wartość korekty zieleni
<CR>*GOffset=?#<CR>
Zapis
Korekta niebieskiego +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Zapis
Korekta niebieskiego -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Odczyt
Wartość korekty niebieskiego
<CR>*BOffset=?#<CR>
Zapis
Wybór gamma -1,6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Zapis
Wybór gamma -1,8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Zapis
Wybór gamma -2,8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Odczyt
Stan wyboru gamma
<CR>*gamma=?#<CR>
Sterowanie projektorem przez RS-232C
43
Zapis
Ekran powitalny -Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Zapis
Ekran powitalny -czarny
<CR>*splash=black#<CR>
Zapis
Ekran powitalny -niebieski
<CR>*splash=blue#<CR>
Odczyt
Stan ekranu powitalnego
<CR>*splash=?#<CR>
Zapis
Kolor tła - zielony
<CR>*background=green#<CR>
Zapis
Kolor tła - czarny
<CR>*background=black#<CR>
Zapis
Kolor tła - niebieski
<CR>*background=blue#<CR>
Odczyt
Stany koloru tła
<CR>*background=?#<CR>
Zapis
Położenie projektora - przód – stół <CR>*pp=FT#<CR>
Zapis
Położenie projektora - tył – stół
<CR>*pp=RE#<CR>
Zapis
Położenie projektora - tył – sufit
<CR>*pp=RC#<CR>
Zapis
Położenie projektora - przód – sufit <CR>*pp=FC#<CR>
Odczyt
<CR>*pp=?#<CR>
Zapis
Stan położenia projektora
Szybkie autowyszukiwanie/ Autom.
wyszukiw. źródła
Szybkie autowyszukiwanie/ Autom.
wyszukiw. źródła
Stan szybkiego autowyszukiwania/
Stan autom. wyszukiw. źródła
Czas wyświetlania menu - zawsze
wł.
Czas wyświetlania menu - 5 s
Zapis
Czas wyświetlania menu - 10 s
<CR>*menutime=10s#<CR>
Zapis
Czas wyświetlania menu - 15 s
<CR>*menutime=15s#<CR>
Zapis
Czas wyświetlania menu - 20 s
<CR>*menutime=20s#<CR>
Zapis
Czas wyświetlania menu - 25 s
<CR>*menutime=25s#<CR>
Zapis
Czas wyświetlania menu - 30 s
<CR>*menutime=30s#<CR>
Odczyt
Stan czasu wyświetlania menu
<CR>*menutime=?#<CR>
Zapis
Położenie menu - Środek
<CR>*menuposition=center#<CR>
Zapis
Położenie menu - lewy górny
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Zapis
Położenie menu - prawy górny
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Zapis
Położenie menu - prawy dolny
<CR>*menuposition=br#<CR>
Zapis
Położenie menu - lewy dolny
<CR>*menuposition=bl#<CR>
Odczyt
Stan położenia menu
<CR>*menuposition=?#<CR>
Zapis
Komunikat przypomnienia - wł.
<CR>*reminder=on#<CR>
Zapis
Komunikat przypomnienia - wył.
<CR>*reminder=off#<CR>
Odczyt
Stan komunikatu przypomnienia
<CR>*reminder=?#<CR>
Zapis
Bezpośrednie zasilanie wł. - wł.
<CR>*directpower=on#<CR>
Zapis
Bezpośrednie zasilanie wł. - wył.
<CR>*directpower=off#<CR>
Odczyt
Stan bezpośredniego zasilania wł. <CR>*directpower=?#<CR>
Zapis
Ust. gotow. - Sieć wł.
<CR>*standbynet=on#<CR>
Zapis
Ust. gotow. - Sieć wył.
<CR>*standbynet=off#<CR>
Odczyt
Ust. gotow. - Stan sieci
<CR>*standbynet=?#<CR>
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Ustawienia
operacyjne
44
Sterowanie projektorem przez RS-232C
<CR>*QAS=on#<CR>
<CR>*QAS=off#<CR>
<CR>*QAS=?#<CR>
<CR>*menutime=on#<CR>
<CR>*menutime=5s#<CR>
Sterowanie
lampą
Inne
Odczyt
Czas pracy źródła światła
<CR>*ltim=?#<CR>
Zapis
Tryb normalny
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Zapis
Tryb Eco
<CR>*lampm=eco#<CR>
Zapis
360 i Pionowo
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Odczyt
Status trybu lampy
<CR>*lampm=?#<CR>
Odczyt
Nazwa modelu
<CR>*modelname=?#<CR>
Zapis
Pusty ekran wł.
<CR>*blank=on#<CR>
Zapis
Pusty ekran wył.
<CR>*blank=off#<CR>
Odczyt
Status pustego ekranu
<CR>*blank=?#<CR>
Zapis
Menu wł.
<CR>*menu=on#<CR>
Zapis
Menu wył.
<CR>*menu=off#<CR>
Zapis
W górę
<CR>*up#<CR>
Zapis
W dół
<CR>*down#<CR>
Zapis
Prawo
<CR>*right#<CR>
Zapis
W lewo
<CR>*left#<CR>
Zapis
Enter/OK
<CR>*enter#<CR>
Zapis
BACK (Wstecz)
<CR>*back#<CR>
Zapis
Język +
<CR>*lang=+#<CR>
Zapis
Język -
<CR>*lang=-#<CR>
Odczyt
Stan języka
<CR>*lang=?#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - wył.
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 5 min
<CR>*APOFF=5#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 10 min <CR>*APOFF=10#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 15 min <CR>*APOFF=15#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 20 min <CR>*APOFF=20#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 25 min <CR>*APOFF=25#<CR>
Zapis
Automatyczne wyłączanie - 30 min <CR>*APOFF=30#<CR>
Odczyt
Stan automatycznego wyłączania
<CR>*APOFF=?#<CR>
Zapis
Wykrywanie urządzenia AMX-wł.
<CR>*amxdd=on#<CR>
Zapis
Wykrywanie urządzenia AMX-wył. <CR>*amxdd=off#<CR>
Odczyt
Stan wykrywania urządzenia AMX <CR>*amxdd=?#<CR>
Odczyt
Adres Mac
<CR>*macaddr=?#<CR>
Zapis
Tryb dużej wysokości wł.
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Zapis
Tryb dużej wysokości wył.
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Odczyt
Stan trybu dużej wysokości
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Zapis
Blokada klawiszy wł.
<CR>*keylock=on#<CR>
Zapis
Blokada klawiszy wył.
<CR>*keylock=off#<CR>
Odczyt
Stan blokady klawiszy
<CR>*keylock=?#<CR>
Sterowanie projektorem przez RS-232C
45
Konserwacja
Jak dbać o projektor
Czyszczenie obiektywu
Obiektyw należy czyścić zawsze, gdy pojawią się na nim drobiny kurzu i zabrudzenia. Przed
rozpoczęciem czyszczenia obiektywu należy wyłączyć projektor i odczekać, aż ostygnie.
• Jeśli pojawi się brud lub smar, użyj papieru do obiektywów lub delikatnie przetrzyj obiektyw
miękkim materiałem, zwilżonym środkiem do czyszczenia obiektywów.
• Nigdy nie używaj szorstkich materiałów, alkalicznych/kwasowych środków czyszczących,
proszków do szorowania ani roztworów lotnych, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalnik lub
środek owadobójczy. Użycie takich środków lub długotrwały kontakt z materiałami gumowymi
lub winylowymi może spowodować uszkodzenie obudowy projektora.
Czyszczenie obudowy projektora
Przed oczyszczeniem obudowy wyłącz projektor z użyciem procedury wyłączania opisanej
w sekcji "Wyłączanie projektora" na stronie 29 i odłącz przewód zasilający.
• Aby usunąć zabrudzenia i kurz, przetrzyj obudowę miękką szmatką nie zostawiającą włókien.
• W celu usunięcia opornych zabrudzeń lub plam zwilż miękki materiał wodą i detergentem
o neutralnym pH. Następnie przetrzyj obudowę.
Nie używaj wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych detergentów chemicznych. Mogą one
uszkodzić obudowę.
Przechowywanie projektora
W razie konieczności przechowywania projektora przez dłuższy czas, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
• Dopilnuj, by temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieściły się w zakresie
zalecanym dla projektora. Odwołaj się do sekcji "Dane techniczne" na stronie 50 lub zapytaj
sprzedawcę o zakres.
• Schowaj stopkę regulatora.
• Wyjmij baterię z pilota.
• Zapakuj projektor do oryginalnego lub podobnego opakowania.
Transport projektora
Zalecane jest transportowanie projektora w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
46
Konserwacja
Informacje na temat źródła światła
Informacje dotyczące czasu użytkowania źródła światła
Gdy projektor działa, czas (w godzinach) użytkowania źródła światła jest automatycznie
obliczany przez wbudowany zegar.
Aby uzyskać informacje o czasie użytkowania źródła światła:
1. Przejdź do INSTALOWANIE > Ustawienia źródła światła i naciśnij ENTER (Wprowadź).
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia źródła światła.
2. Naciśnij , aby wybrać Informacje o źródle światła, po czym naciśnij ENTER
(Wprowadź). Wyświetlone zostaną informacje na temat źródła światła.
Informacje o czasie pracy lampy dostępne są także w menu INFORMACJE.
Oszczędzanie energii
• Konfiguracja Tryb źródła światła
Przejdź do INSTALOWANIE > Ustawienia źródła światła > Tryb źródła światła i naciskaj
/ lub naciśnij L. MODE (TRYB L.) na pilocie, aby wybrać odpowiednią moc źródła światła
spośród gotowych trybów.
Przełączenie projektora w tryb Eco/360 i Pionowo pozwala oszczędzać energię.
Tryb źródła
światła
Normalny
Eco
360 i Pionowo
Opis
Zapewnia pełną jasność źródła światła.
Obniża jasność w celu oszczędzania energii i redukuje szum wentylatora
Obniża jasność w celu oszczędzania energii i najlepiej nadaje się do projekcji 360
i pionowej
• Ustawienie Automatyczne wyłączanie
Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie projektora, gdy przez określony czas nie
wykrywa on żadnego sygnału wejściowego, co pozwala na oszczędzanie energii.
Aby ustawić Automatyczne wyłączanie, przejdź do KONFIG. SYSTEMU: PODSTAWOWA >
Automatyczne wyłączanie i naciśnij / .
• Widoczna jasność wyświetlanego obrazu będzie się wahać w zależności od warunków oświetleniowych
otoczenia i ustawień kontrastu/jasności wybranego wejścia sygnału.
• Jasność źródła światła zmniejsza się z czasem i może różnić się w zależności od specyfikacji
producenta lamp. Takie zachowanie jest normalne i prawidłowe.
Konserwacja
47
Kontrolki
Jasne
Stan i opis
Stany zasilania
Tryb gotowości (Kontrolka może pozostać włączona nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego od zasilania. Nie oznacza to
usterki.)
Uruchamianie
Normalna praca
Normalne chłodzenie podczas wyłączania
Niepowodzenie uruchomienia koła barw/źródła fosforowego
Niepowodzenie obrotu koła barw/źródła fosforowego
Stany źródła światła
Błąd źródła światła podczas normalnej pracy
Źródło światła nie świeci
Stany temperatury
Błąd wentylatora 1 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 2 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 3 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 4 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 5 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 6 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 7 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd wentylatora 8 (rzeczywista prędkość wentylatora wykracza
poza żądaną prędkość)
Błąd temperatury 1 (temperatura poza ograniczeniem)
Błąd temperatury 2 (temperatura poza ograniczeniem)
Błąd pompy wodnej (Za mało wody z układu chłodzenia cieczą)
: Wył.
48
Konserwacja
: Pomarańczowa
włączona
: Zielona włączona
: Miga na
pomarańczowo
: Miga na zielono
: Czerwona
włączona
: Miga na czerwono
Rozwiązywanie problemów
Projektor się nie włącza.
Przyczyna
Rozwiązanie
Przewód zasilający nie dostarcza prądu.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do wejścia
zasilania AC projektora i podłącz drugi koniec
przewodu zasilania do gniazdka zasilania. Jeśli
gniazdko ma włącznik, upewnij się, że jest włączony.
Próba ponownego włączenia projektora
w czasie procesu ochładzania.
Czekaj, aż proces ochładzania dobiegnie końca.
Brak obrazu
Przyczyna
Źródło wideo nie jest włączone lub
podłączone poprawnie.
Projektor nie jest prawidłowo podłączony do
urządzenia źródłowego.
Sygnał wejściowy został nieprawidłowo
wybrany.
Osłona obiektywu jest nadal zamknięta.
Rozwiązanie
Włącz źródło sygnału wideo i upewnij się, czy
przewody zostały podłączone prawidłowo.
Sprawdź połączenia.
Wybierz poprawny sygnał wejściowy przyciskiem
INPUT (WEJŚCIE).
Otwórz osłonę obiektywu.
Rozmyty obraz
Przyczyna
Ostrość obiektywu projekcyjnego nie została
prawidłowo ustawiona.
Projektor jest ustawiony nieprawidłowo
względem ekranu.
Osłona obiektywu jest nadal zamknięta.
Rozwiązanie
Wyreguluj ostrość za pomocą pierścienia ostrości.
Zmień kąt ustawienia projektora względem ekranu
i wysokość ustawienia projektora (w razie
konieczności).
Otwórz osłonę obiektywu.
Pilot nie działa.
Przyczyna
Baterie się wyczerpały.
Między pilotem i projektorem znajduje się
jakaś przeszkoda.
Projektor znajduje się za daleko.
Rozwiązanie
Wymień obie baterie na nowe.
Usuń przeszkodę.
Stań w odległości do 8 metrów (26 stóp) od projektora.
Hasło jest nieprawidłowe.
Przyczyna
Zapomniałeś hasła.
Rozwiązanie
Patrz "Procedura przypominania hasła" na
stronie 28.
Rozwiązywanie problemów
49
Dane techniczne
Dane techniczne projektora
Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Parametry optyczne
Sterowanie
Rozdzielczość
4K UHD 3840 x 2160
Sterowanie szeregowe RS-232C
9-stykowe D-sub męskie x 1
System wyświetlacza
Jednoczipowy DLP
Sterowanie LAN
RJ-45 x 1
Zakres wyraźnej ostrości
2,89–6,09 m z ust. Wide, 4,25–8,96 m z ust. Tele
Port serwisowy x 1
Obiektyw
F = 2,1 do 2,4, f = 20,6 do 30,3 mm
Odbiornik podczerwieni x 2
Parametry elektryczne
Zasilanie
100 do 240 V
(prądu zmiennego), 50/60Hz
Zużycie energii
595 W (maks.); < 0,5 W (gotowość);
< 3,0 W (w sieciowym trybie gotowości)
Parametry mechaniczne
Ciężar
19,8 kg (43,7 funta)
Wyjścia
Wyjście RGB
15-stykowe mini D-Sub (żeńskie) x 1
Wyjście sygnału audio
Mini jack stereo 3,5 mm x 1
USB
Złącze wyjściowe napięcia stałego (5 V, 2 A) x 1
12 V uruchamiane (0,5A ) x 1
50
Dane techniczne
Złącze pilota przewodowego x 1
Wejścia
Wejście komputerowe
Wejście RGB
15-stykowe mini D-Sub (żeńskie) x 1
Wejście sygnału wideo
Cyfrowe
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
HDBaseT x 1
Wymagania środowiskowe
Temperatura pracy
5°C–35°C na poziomie morza
Temperatura przechowywania
-10°C–65°C na poziomie morza
Względna wilgotność robocza/przechowywania
10–90% (bez kondensacji)
Wysokość robocza
0-1500 m przy 5°C–35°C
1500-3000 m przy 5°C-30°C
(z włączoną opcją Tryb dużej wysokości)
Wymiary
471 mm (szer.) x 223 mm (wys.) x 565 mm (gł.)
471
565
223
Jednostka: mm
Dane techniczne
51
Tabela częstotliwości
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia RGB
Rozdzielczość
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1200 przy 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Tryb
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60
(Redukcja maskowania)
1920 x 1080_60
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Wartości synchronizacji przedstawione powyżej mogą nie być obsługiwane w zależności od pliku EDID
i karty graficznej VGA. Istnieje możliwość, że niektóre synchronizacje nie będą mogły zostać wybrane.
52
Dane techniczne
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia HDMI
• Obsługiwane częstotliwości dla komputera
Rozdzielczość
Tryb
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60
(Redukcja maskowania)
1920 x 1080_60
1920 x 1200 przy 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Wartości synchronizacji przedstawione powyżej mogą nie być obsługiwane w zależności od pliku EDID
i karty graficznej VGA. Istnieje możliwość, że niektóre synchronizacje nie będą mogły zostać wybrane.
• Obsługiwane częstotliwości dla wideo
Taktowanie
sygnału
Rozdzielczość
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Obsługiwane tylko wtedy, gdy używane jest złącze HDMI 1 (HDCP2.2).
Obsługiwane czasy dla wejścia komponentowego-YPbPr
Taktowanie sygnału
Rozdzielczość
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Dane techniczne
53
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia HDBaseT
• Obsługiwane częstotliwości dla komputera
Rozdzielczość
Tryb
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60
(Redukcja maskowania)
1920 x 1080_60
1920 x 1200 przy 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Wartości synchronizacji przedstawione powyżej mogą nie być obsługiwane w zależności od pliku EDID
i karty graficznej VGA. Istnieje możliwość, że niektóre synchronizacje nie będą mogły zostać wybrane.
• Obsługiwane częstotliwości dla wideo
Typ kabla
Zasięg kabla
CAT 5e/CAT 6a
54
100 m
Częstotliw. pikseli
<=225 MHz
Obsługiwany format HDMI
720 x 480p/60 Hz
4:3
24 bity 30 bitów 36 bitów
1280 x 720p/60 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
1920 x 1080i/60 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
1920 x 1080p/60 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
720 x 576p/50 Hz
4:3
24 bity 30 bitów 36 bitów
1280 x 720p/50 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
1920 x 1080i/50 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
1920 x 1080p/50 Hz
16:9
24 bity 30 bitów 36 bitów
CAT 5e
70 m
>225 MHz
3840 x 2160 60 Hz YUV 4:2:0
24 bity
CAT 5e
70 m
>225 MHz
3840 x 2160 30 Hz
24 bity
CAT 6a
100 m
>225 MHz
3840 x 2160 30 Hz
24 bity
Dane techniczne
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement