Casio XJ-L8300HN Návod k použití

Casio XJ-L8300HN Návod k použití
DATAPROJEKTOR
XJ-L8300HN
Uživatelská příručka
• Nezapomeňte si přečíst „Bezpečnostní opatření“ a zajistěte, aby byl produkt používán
správně.
• Uložte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití.
• Nejnovější verzi této příručky najdete na níže uvedené webové stránce.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments v USA.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ a logo HDBaseT Alliance jsou ochranné známky sdružení HDBaseT Alliance.
• Blu-ray™ a příslušné logo jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
• PJLink je projednávaná ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka v Japonsku,
USA a dalších zemích a oblastech.
• Crestron, Crestron Connected a logo Crestron Connected jsou registrované ochranné
známky společnosti Crestron Electronics, Inc. v USA.
• AMX je registrovaná ochranná známka společnosti AMX LLC v USA.
• XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation v USA.
• Další názvy společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo
ochrannými známkami příslušných vlastníků.
• Obsah této uživatelské příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
• Kopírování této příručky, ať už její části nebo celku, je zakázáno. Tuto příručku smíte používat
pro vaše vlastní osobní použití. Jakékoli jiné použití je bez svolení společnosti CASIO
COMPUTER CO., LTD. zakázáno.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty zisku nebo nároky
od třetích stran, vyplývající z použití tohoto produktu nebo této příručky.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo ztráty zisku
způsobené ztrátou dat vlivem poruchy nebo údržby tohoto produktu, nebo z jakéhokoli jiného
důvodu.
• Ukázkové obrazovky uvedené v této příručce slouží pouze pro ilustraci a nemusí přesně
odpovídat skutečným obrazovkám zobrazovaným vaším produktem.
2
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ......................................................................................... 4
Bezpečnostní opatření pro laser a vysokou teplotu (viz štítek na projektoru) .......... 11
Další bezpečnostní opatření ........................................................................................... 12
Úvod .................................................................................................................................. 14
Obsah balení ............................................................................................................. 14
Vnější vzhled projektoru............................................................................................ 15
Ovládací prvky a funkce ............................................................................................ 16
Umístění projektoru ......................................................................................................... 18
Volba umístění .......................................................................................................... 18
Získání požadované velikosti promítaného obrazu ................................................... 18
Montáž projektoru ..................................................................................................... 20
Úprava promítaného obrazu ..................................................................................... 21
Připojení ........................................................................................................................... 22
Ovládání ........................................................................................................................... 25
Zapnutí projektoru ..................................................................................................... 25
Používání nabídek .................................................................................................... 26
Zabezpečení projektoru ............................................................................................ 27
Přepínání vstupního signálu ..................................................................................... 28
Vypnutí projektoru ..................................................................................................... 29
Používání nabídek ........................................................................................................... 30
OBRÁZEK nabídka .................................................................................................. 30
ZOBRAZENÍ nabídka ............................................................................................... 33
INSTALACE nabídka ................................................................................................ 34
NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ nabídka ........................................................ 35
NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT nabídka ......................................................... 35
INFORMACE nabídka .............................................................................................. 37
Dálkové ovládání projektoru .......................................................................................... 38
Ovládání projektoru přes RS-232C ................................................................................ 41
Údržba .............................................................................................................................. 46
Péče o projektor ........................................................................................................ 46
Informace o světelném zdroji .................................................................................... 47
Řešení problémů ............................................................................................................. 49
Technické údaje ............................................................................................................... 50
Technické údaje projektoru ....................................................................................... 50
Rozměry .................................................................................................................... 51
Tabulka časování...................................................................................................... 52
Obsah
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
O bezpečnostních symbolech
V této uživatelské příručce a na produktu se používají různé symboly, jejichž cílem je zajistit
bezpečné používání a ochránit vás i ostatní před nebezpečím zranění a materiálních škod.
Význam jednotlivých symbolů je uveden níže.
Tento symbol označuje informace, jejichž ignorování nebo nesprávné
Nebezpečí použití znamená, že hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění osob.
Varování
Tento symbol označuje informace, jejichž ignorování nebo nesprávné
použití znamená, že může hrozit nebezpečí smrti nebo vážného zranění
osob.
Příklady ikon
Trojúhelník označuje situaci, která vyžaduje zvýšenou opatrnost. Zde uvedený příklad
indikuje, že byste měli učinit bezpečnostní opatření pro ochranu před úrazem
elektrickým proudem.
Kruh přeškrtnutý čarou označuje informace o akci, kterou byste neměli provádět.
Konkrétní akce je indikována obrázkem uvnitř kruhu. Zde uvedený příklad indikuje, že
je zakázáno provádět demontáž.
Černý kruh označuje informace o akci, kterou musíte provést. Konkrétní akce je
indikována obrázkem uvnitř kruhu. Zde uvedený příklad indikuje, že musíte odpojit
napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Bezpečnostní opatření během používání
Varování
• Dozor dospělých osob je vyžadován vždy, když se v blízkosti přístroje
pohybují děti a zejména tehdy, když se může dítě dostat do styku s tímto
projektorem.
• Kouř, zápach, teplo a další abnormality
Jestliže kdykoli zpozorujete kouř, podivný zápach nebo jinou abnormalitu, okamžitě
přestaňte projektor používat. V případě pokračování v používání hrozí nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě proveďte následující kroky.
1. Odpojte projektor.
2. Kontaktujte vašeho původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
• Porucha
Pokud se objeví neobvyklá obrazovka nebo pokud se provede jakákoli neobvyklá
operace, přestože používáte projektor správným způsobem, okamžitě přestaňte
projektor používat. V případě pokračování v používání hrozí nebezpečí požáru a úrazu
elektrickým proudem. Okamžitě proveďte následující kroky.
4
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Vypněte projektor.
2. Odpojte projektor.
3. Kontaktujte vašeho původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
• Napájecí kabel
Při nesprávném použití napájecího kabelu hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem.
Zajistěte, aby byla vždy dodržena následující bezpečnostní opatření.
• Používejte pouze příslušenství dodávané k projektoru.
• Zajistěte, aby byl použit zdroj energie se stejným napětím, jaké je specifikováno pro
projektor.
• Nepřetěžujte síťovou zásuvku příliš velkým počtem zařízení.
• Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti kamen.
• Nepoužívejte napájecí kabel dodávaný k projektoru u žádného jiného zařízení.
• Nesdílejte zásuvku pro napájení projektoru s jinými zařízeními. Pokud používáte
prodlužovací kabel, zajistěte, aby proudová zatížitelnost prodlužovacího kabelu odpovídala
hodnotě spotřeby energie tohoto projektoru.
• Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je stále namotaný na svazku.
• Používejte vhodně umístěnou síťovou zásuvku, která bude v případě potřeby odpojit
projektor snadno dostupná.
Poškozený napájecí kabel vytváří nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Zajistěte, aby byla vždy dodržena následující bezpečnostní opatření.
• Nikdy na napájecí kabel nestavte těžké předměty a nikdy jej nevystavujte působení tepla.
• Zajistěte, aby nedošlo k přiskřípnutí napájecího kabelu mezi stěnu a regál nebo stůl, na
kterém je umístěn projektor, a nikdy nezakrývejte napájecí kabel polštářky nebo jinými
předměty.
• Nikdy se nepokoušejte upravovat napájecí kabel, nikdy nedovolte, aby došlo k jeho
poškození a nadměrně jej neohýbejte.
• Nenamotávejte napájecí kabel a netahejte za něj.
Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu nebo jeho zástrčky mokrýma rukama. Jinak
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Při používání tohoto projektoru v zemi, kde jste jej zakoupili, používejte napájecí kabel, který
je součástí jeho příslušenství. Při používání tohoto projektoru v jiné zemi musíte zakoupit
a používat napájecí kabel, který je dimenzován na napětí v dané zemi. Zajistěte rovněž
dodržování bezpečnostních norem platných v dané zemi.
Když odcházíte pryč, zajistěte, aby byl projektor umístěn mimo dosah domácích
mazlíčků a jiných zvířat, a odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Napájecí kabel poškozený okousáním může způsobit zkrat a vytvořit nebezpečí
požáru.
• Voda a cizí položky
Nikdy nedovolte, aby se do projektoru dostala voda. Voda vytváří nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem.
Důležité bezpečnostní pokyny
5
Nikdy nestavte na horní část projektoru vázy nebo jiné nádoby naplněné vodou. Voda
vytváří nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Voda či jiná tekutina nebo cizí předmět (kov apod.), který se dostane dovnitř projektoru,
vytváří nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se do projektoru něco
dostane, proveďte okamžitě následující kroky.
1. Vypněte projektor.
2. Odpojte projektor.
3. Kontaktujte vašeho původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
• Demontáž a úpravy
Nikdy nezkoušejte projektor jakkoli rozebírat nebo upravovat. Tento projektor obsahuje
velké množství vysokonapěťových komponent vytvářejících nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a zranění v důsledku popálení. Uvědomte si rovněž, že na
problémy způsobené neoprávněnou demontáží nebo úpravami projektoru se
nevztahuje záruka a není nárok na jejich odstranění společností CASIO.
Zajistěte, aby všechny vnitřní kontroly, seřizování a opravy prováděl původní prodejce nebo
autorizované servisní středisko CASIO.
• Pád na zem a nárazy
Pokud budete pokračovat v používání projektoru poté, co byl poškozen pádem na zem
nebo jiným nesprávným zacházením, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Okamžitě proveďte následující kroky.
1. Vypněte projektor.
2. Odpojte projektor.
3. Kontaktujte vašeho původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
• Likvidace spálením
Nikdy nezkoušejte likvidovat tento projektor jeho spálením. Jinak může dojít k výbuchu,
který vytváří nebezpečí požáru a zranění osob.
• Světelné vyzařování projektoru
• Nikdy se nedívejte přímo do projektoru, otvorů pro přívod vzduchu nebo otvorů pro
odvod vzduchu, jestliže je zapnuté světlo. Při zapínání projektoru se kontrolou ujistěte,
že se nikdo nedívá do objektivu, otvorů pro přívod vzduchu nebo otvorů pro odvod
vzduchu. Silné světlo emitované projektorem vytváří nebezpečí poškození zraku.
• Nepokoušejte se používat zvětšovací sklo, zrcadlo nebo podobné předměty za
účelem ohybu nebo odrazu světla projektoru, a nikdy takové předměty nedržte ani
nestavte do cesty světla projektoru. Lámané nebo odražené světlo může svítit do očí
osob a vytváří nebezpečí poškození zraku.
• Blokování větracích otvorů
Nikdy nedovolte, aby došlo k zablokování větracích otvorů. Jinak může dojít k nárůstu
vnitřní teploty, která vytváří nebezpečí požáru a poruchy projektoru. Při dotyku horkého
projektoru hrozí nebezpečí zranění z popálení. Zajistěte, aby byla vždy dodržena
následující bezpečnostní opatření.
6
Důležité bezpečnostní pokyny
• Mezi projektorem a stěnami ponechte alespoň 30 cm (11,8 in) místa. Udržujte vzdálenost
alespoň 30 cm (11,8 in) mezi povrchy a ostatními stranami projektoru.
• Nestavte projektor na jakékoli místo se špatnou cirkulací vzduchu.
• Nikdy nezakrývejte projektor přikrývkami nebo podobnými položkami.
• Během provozu musí projektor stát na pevném a rovném povrchu. Nikdy nepoužívejte
projektor položený na koberci, přikrývce, ručníku, čalounění sedadla nebo jiném měkkém
povrchu.
• Nikdy během provozu nestavte projektor na výšku.
• Skříňka projektoru
Nikdy neotevírejte skříňku projektoru. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Čištění
Před čištěním projektoru zajistěte, aby byl projektor vypnutý a odpojený ze síťové
zásuvky. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Otvory pro odvod vzduchu
Otvory pro odvod vzduchu jsou během provozu projektoru velmi horké. Nikdy se jich
nedotýkejte. Jinak hrozí nebezpečí zranění popálením. Oblasti v blízkosti otvorů pro odvod
vzduchu jsou rovněž dost horké. Nikdy nestavte předměty vyrobené z plastu nebo jiných
materiálů citlivých na teplo do blízkosti projektoru nebo pod projektor. Jinak hrozí nebezpečí
deformace a změny zbarvení předmětu.
• Krytka objektivu (pokud má váš projektor krytku objektivu)
Zajistěte, aby byla před zapnutím projektoru odstraněna krytka objektivu. Nikdy nenechávejte
během provozu připevněnou krytku objektivu.
• Umístění
Nikdy nestavte projektor do následujících druhů prostředí. Jinak hrozí nebezpečí požáru
a úrazu elektrickým proudem.
• Místa poblíž oblastí vystavených silným vibracím
• Místa s velkým množstvím vlhkosti nebo prachu
• Kuchyně nebo jiná místa s mastným kouřem
• Místa v blízkosti topných těles, vyhřívané koberce nebo místa, na která dopadá přímé
sluneční světlo
• Místa vystavená extrémním teplotám (rozsah provozní teploty je 5 °C až 35 °C (41 °F až
95 °F)).
• Těžké předměty
Nikdy nestavte na projektor těžké předměty a nestoupejte na horní část projektoru. Jinak hrozí
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
• Voda
Nikdy nestavte projektor do koupelny nebo kamkoli jinam, kde hrozí nebezpečí jeho postříkání
vodou.
Důležité bezpečnostní pokyny
7
• Nestabilní umístění
Nikdy nestavte projektor na nestabilní povrch nebo na vysokou polici. Jinak může
projektor spadnout, což vytváří nebezpečí zranění osob.
• Používání projektoru na stolku s kolečky
Při každém použití projektoru na stolku s kolečky zajistěte, aby byla kolečka v době, kdy
stolek nepřemísťujete, uzamknutá.
• Bouřka
Během bouřky s blesky se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu projektoru.
• Dálkový ovladač
Nikdy nezkoušejte dálkový ovladač jakkoli rozebírat nebo upravovat. Jinak hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění popálením nebo jiného zranění osob.
Zajistěte, aby všechny vnitřní kontroly, seřizování a opravy prováděl původní prodejce
nebo autorizované servisní středisko CASIO.
Nikdy nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala vlhkost. Voda vytváří
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte v blízkosti spreje s hořlavým plynem
Nestříkejte hořlavý plyn na projektor, ani jej nepoužívejte v jeho blízkosti. Plyn by se
mohl vznítit a vytvořit nebezpečí požáru.
Bezpečnostní opatření pro baterie
Nebezpečí
Pokud se tekutina, která vytekla z alkalické baterie, dostane do vašich očí, okamžitě
proveďte následující kroky.
1. Netřete si oči! Omyjte oči čistou vodou.
2. Ihned se obraťte na lékaře. Pokud neučiníte okamžité kroky, můžete přijít o zrak.
Varování
Nesprávné použití baterií může zapříčinit jejich vytečení a znečištění místa v jejich okolí, nebo
výbuch a následné nebezpečí požáru a zranění osob. Zajistěte, aby byla vždy dodržena
následující bezpečnostní opatření.
• Nikdy nezkoušejte baterie rozebírat a nedovolte, aby došlo k jejich zkratu.
• Nikdy nevystavujte baterie teplu a neházejte je do ohně.
• Nikdy nekombinujte staré baterie s novými.
• Nikdy nekombinujte baterie různých typů.
• Nikdy nezkoušejte baterie nabíjet.
• Dávejte pozor, abyste při vkládání vložili baterie se správnou orientací.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
• Vybité baterie
Jakmile se baterie vybijí, vyjměte je z dálkového ovladače.
• Vyjměte baterie i tehdy, pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat.
• Likvidace baterií
Zajistěte, aby byly vybité baterie zlikvidovány podle pravidel a předpisů platných ve vaší
oblasti.
Světelné vyzařování projektoru
• Nikdy neblokujte výstup zapnutého světla.
• Nikdy se nedívejte přímo do objektivu, jestliže je zapnuté
světlo. V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
Skupina nebezpečí 2
1. Stejně jako u jakéhokoli jiného jasného světelného zdroje se nedívejte do paprsku,
RG2 IEC 62471-5:2015
2. Možnost vyzařování nebezpečného optického záření z tohoto produktu.
3. Nedívejte se do zapnuté lampy. Mohlo by to být nebezpečné pro váš zrak.
Informace o jednotce světelného zdroje
• Jednotka světelného zdroje tohoto projektoru používá laser.
• Životnost jednotky světelného zdroje je odhadována přibližně na 20 000 hodin. Skutečná
životnost bude záviset na používání, nastavení zkonfigurovaném v nabídce nastavení
a rozdílech mezi jednotlivými jednotkami světelného zdroje.
• Jednotka světelného zdroje má záruční dobu uvedenou na záručním certifikátu nebo
6 000 hodin, podle toho, co nastane jako první.
• Neschopnost jednotky světelného zdroje svítit nebo znatelný pokles jasu jednotky
světelného zdroje indikuje konec životnosti jednotky světelného zdroje. S žádostí o výměnu
kontaktujte vašeho původního prodejce nebo autorizované servisní středisko CASIO.
Uvědomte si, že na problémy způsobené neoprávněnou demontáží nebo úpravami
projektoru se nevztahuje záruka a není nárok na jejich odstranění společností CASIO.
Důležité bezpečnostní pokyny
9
Bezpečnostní opatření pro instalaci
• Používejte vhodně umístěnou síťovou zásuvku, která bude v případě potřeby odpojit
projektor snadno dostupná.
• Mezi projektorem a stěnami ponechte alespoň 30 cm (11,8 in) místa. Udržujte vzdálenost
alespoň 30 cm (11,8 in) mezi povrchy a ostatními stranami projektoru. Ve výše uvedených
vzdálenostech od projektoru by neměly být žádné jiné předměty. Speciální pozor je nutno
dávat na to, aby byly předměty v dostatečné vzdálenosti od otvorů projektoru pro přívod
a odvod vzduchu.
• Proud vzduchu z klimatizačního zařízení může odfouknout teplo odváděné z oblasti kolem
objektivu projektoru způsobem, který vytváří v promítaném obrazu tepelné vlny. Pokud
k tomu dojde, změňte proud vzduchu z klimatizačního zařízení nebo přemístěte projektor.
10
Důležité bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní opatření pro laser a vysokou
teplotu (viz štítek na projektoru)
Bezpečnostní opatření pro laser
Štítek pro země mimo USA
IEC 60825-1: 2014.
1 : Tento projektor je laserové zařízení Třídy 1 vyhovující normě
• Tento projektor obsahuje vestavěný laserový modul. Demontáž nebo úpravy jsou velmi
nebezpečné a neměli byste se o ně nikdy pokoušet.
• Jakákoli operace nebo nastavení, které není specificky uvedeno v této uživatelské příručce,
vytváří nebezpečí zasažení osob nebezpečným laserovým zářením.
Štítek pro USA
60825-1: 2007.
2 : Tento projektor je laserové zařízení Třídy 3R vyhovující normě IEC
• Tento projektor obsahuje vestavěný laserový modul. Demontáž nebo úpravy jsou velmi
nebezpečné a neměli byste se o ně nikdy pokoušet.
• Jakákoli operace nebo nastavení, které není specificky uvedeno v této uživatelské příručce,
vytváří nebezpečí zasažení osob nebezpečným laserovým zářením.
Bezpečnostní opatření pro výstupy větracích otvorů (Štítek 3 )
• Výstupy větracích otvorů jsou během projekce velmi horké. Nikdy se nedotýkejte
větracích otvorů a nedovolte, aby došlo jejich zablokování.
• Nestrkejte dovnitř cizí předměty.
Levá strana projektoru (při pohledu zezadu)
Štítek
Štítek
Štítek
2
1
3
Bezpečnostní opatření pro laser a vysokou teplotu
11
Další bezpečnostní opatření
Tento projektor je vyroben z přesných komponent. Pokud nebudete dodržovat následující
bezpečnostní opatření, mohou nastat problémy při ukládání dat nebo porucha.
• Projektor nikdy nepoužívejte a neskladujte v následujícím prostředí. Jinak hrozí nebezpečí
poruchy a poškození projektoru.
• Místa s výskytem elektrostatického náboje
• Místa vystavená extrémním teplotám
• Místa s výskytem extrémní vlhkosti
• Místa vystavená náhlým změnám teploty
• Místa s výskytem velkého množství prachu
• Vratké, šikmé nebo jinak nestabilní povrchy
• Místa, kde hrozí nebezpečí navlhnutí
• Místa s velkým množstvím mastného nebo jiného kouře
• Místa, kde hrozí nebezpečí poškození solí
• Místa s tvorbou žíravého plynu (například sirnatých plynů u horkých pramenů)
• Zajistěte, aby přijímač signálu dálkového ovládání nebyl vystaven světlu zářivek, slunečnímu
světlu nebo jinému silnému světlu. Silné světlo může způsobit poruchu.
• Nepoužívejte tento projektor za následujících podmínek. Tyto podmínky vytvářejí nebezpečí
poruchy a poškození projektoru.
• Vyhýbejte se místům s extrémními teplotami (rozsah provozní teploty je 5 °C až 35 °C
(41 °F až 95 °F)).
• Nikdy nestavte na projektor těžké předměty a nestoupejte na horní část projektoru.
• Nikdy nestrkejte do projektoru cizí předměty a zabraňte jejich pádu do projektoru.
• Nikdy nestavte na horní část projektoru vázy nebo jiné nádoby naplněné vodou.
• Během instalace projektoru nebo jakékoli operace zahrnující jeho přesun nebo změnu
orientace dávejte pozor, abyste si neskřípli pod projektorem prsty.
• Nikdy nenechávejte vybité baterie dlouho uvnitř dálkového ovladače.
Vybité baterie mohou prasknout, což může způsobit poruchu a poškození dálkového
ovladače. Zajistěte, aby byly alespoň jednou ročně vyměněny baterie, bez ohledu na to, jak
často jste během této doby dálkový ovladač používali.
• Očistěte je suchým jemným hadříkem.
Pokud je silně znečištěný, použijte jemný hadřík navlhčený ve slabém roztoku vody a jemného
neutrálního čisticího prostředku. Před očištěním vyždímejte z hadříku veškerou nadbytečnou
vodu. Nikdy nepoužívejte pro čištění projektoru ředidlo, benzen nebo jakýkoli jiný prchavý
prostředek. Jinak může dojít k odstranění značek a vzniku skvrn na pouzdře.
• Chybějící body obrazovky
Přestože byl tento projektor vyroben pomocí nejpokročilejší dostupné digitální technologie,
může se stát, že na obrazovce budou chybět některé body. Je to zcela běžné a neznamená to
poruchu.
12
Další bezpečnostní opatření
• Nikdy nevystavujte projektor během projekce silným nárazům.
Pokud dostane projektor nešťastnou náhodou silný náraz, promítaný obraz bude chvíli
prázdný. Po určitém čase se obraz znovu objeví, avšak může mít nesprávnou barvu nebo se
mohou objevit chybové zprávy.
Pokud má promítaný obraz nesprávnou barvu, vyberte znovu aktuální zdroj vstupního signálu.
Pokud se ani poté neobnoví správná barva promítaného obrazu, vypněte napájení projektoru
a pak jej opět zapněte.
• Použijte síťovou zásuvku v blízkosti projektoru. Vždy používejte projektor tak, aby bylo
možno snadno odpojit napájecí kabel.
• I v případě, že je váš projektor stále v záruce, budete muset zaplatit opravu, pokud byl
problém způsoben nepřetržitým chodem projektoru po velmi dlouhou dobu (jako například
24 hodin) nebo pokud byl projektor nainstalován a používán bez ohledu na pokyny v části
„Bezpečnostní opatření pro instalaci“.
• Použití při vysoké teplotě okolí nebo v prostředí s velkým množstvím prachu, mastného
kouře, tabákového kouře nebo jiných typů kouře může zkrátit cykly náhrady a vyžadovat
častější výměnu optické jednotky a dalších komponent. Uvědomte si prosím, že tyto náhrady
vám budou účtovány. Podrobné informace o cyklech náhrady a poplatcích vám sdělí
v autorizovaném servisním středisku CASIO.
• Kondenzace
Pokud přenesete projektor z chladné do teplé místnosti, zapnete v chladné místnosti topné
těleso nebo nastanou jiné podobné podmínky, může dojít ke kondenzaci (zamlžení) na
objektivu projektoru nebo uvnitř projektoru, která způsobí rozostření promítaného obrazu
a může zapříčinit poruchu nebo jiné problémy. Pokud tato situace nastane, vypněte projektor
a chvíli počkejte, dokud kondenzace přirozeně nezmizí. Po zmizení budete moci normálně
promítat obraz.
• Zdroj energie pro externí zařízení
Vypnutím napájení projektoru rovněž vypnete napájení externího zařízení. Uvědomte si
prosím, že napájení se rovněž vypne v případě, že je projektor vypnut z důvodu restartování
pomocí funkce samočinné kontroly nebo Automatické vypnutí, z důvodu chyby nebo
z jakéhokoli jiného důvodu. V závislosti na používaném externím zařízení může přerušení
dodávky energie způsobit ztrátu nebo poškození upravovaných dat. Zvykněte si často ukládat
data na externím zařízení, které je napájeno z projektoru. Uvědomte si prosím, že společnost
CASIO COMPUTER CO., LTD. nenese v žádném případě odpovědnost za jakoukoli ztrátu
nebo poškození dat.
Další bezpečnostní opatření
13
Úvod
Obsah balení
Pečlivě vybalte jednotlivé součásti a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny vyobrazené
položky. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na prodejce, u něhož jste projektor
zakoupili.
Standardní příslušenství
• Projektor
• Dálkový ovladač, YT-310
• Sada kabelových pásků x 2
• Testovací baterie (velikosti AA x 2)
• Síťový napájecí kabel
• RGB kabel
• List „Bezpečnostní opatření“
• List „Nejprve si přečtěte“
• Záruka*
• Dodávané příslušenství bude odpovídat vašemu regionu.
• *V některých zemích se záruční list nedodává. Podrobné informace vám poskytne prodejce.
Výměna baterií v dálkovém ovladači
1. Zatlačte na úchyt pro prst na krytu a zatlačte jej ve
směru šipky, jak je uvedeno na obrázku.
2. Vyjměte staré baterie (pokud je to nutné) a vložte
dvě baterie AA. Zajistěte, aby byly správně umístěny
kladné a záporné póly, viz obrázek.
3. Nasaďte kryt zpět jeho zarovnáním se základnou
a zatlačením zpět do správné polohy. Jakmile
uslyšíte cvaknutí, je kryt správně nasazen.
• Nenechávejte dálkový ovladač a baterie v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí, jako jsou např.
kuchyně, koupelna, sauna, prosklené prosluněné místnosti nebo zavřený automobil.
• Baterie nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce baterií.
• Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce baterií a místních předpisů na ochranu životního
prostředí.
• Nikdy neházejte baterie do ohně. Mohlo by dojít k jejich explozi.
• Jestliže jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj
baterie, aby nedošlo k poškození dálkového ovladače únikem elektrolytu z baterií.
14
Úvod
Vnější vzhled projektoru
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. Knoflíky pro úpravu posunutí objektivu
(DOLEVA/DOPRAVA, NAHORU/DOLŮ)
2. Ventilační otvory (odvod horkého vzduchu)
3. Zaostřovací kroužek
4. Kroužek zoomu
5. Projekční objektiv
6. Senzor infračerveného dálkového ovládání
7. Krytka objektivu
8. Indikátor POWER (Napájení)/Varovný
indikátor TEMP (Teplota)/Indikátor
LIGHT (Světlo)
(Viz „Indikátory“ na straně 48.)
9. Ventilační otvory (přívod chladného
vzduchu)
10. Vstupní LAN konektor RJ-45
11. Konektor dálkového ovládání
Pro použití s kabelovým dálkovým
ovladačem.
12. Výstupní svorka 12 V DC (stejnosm.)
Spuštění externích zařízení, jako je
elektrické projekční plátno, ovládání
osvětlení atd.
13. Vstupní port HDBaseT
14. Konektor výstupu signálu RGB (PC)
15. Konektor vstupu signálu RGB
(PC)/Komponentní video (YPbPr/YCbCr)
16. Vstupní port HDMI 1 (HDCP 2.2)
17. Vstupní port HDMI 2
18. Konektor výstupu zvuku
19. Servisní port
20. Výstupní port DC (stejnosm. 5 V 2 A)
21. Sériový port
22. Vnější ovládací panel
(Viz „Ovládací prvky a funkce“ na
straně 16.)
23. Konektor síťového napájení
24. Bezpečnostní lišta
25. Nastavitelné nožky
26. Otvory pro montáž pod strop
Úvod
15
Ovládací prvky a funkce
Projektor a dálkový ovladač
Veškeré operace stisknutí tlačítek popsané
v tomto dokumentu lze provádět na dálkovém
ovladači nebo na projektoru.
5
1
2
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
6
7
3
1
8
9
10
11
17
4
Dolní část
18
1. INPUT (Vstup)
7. ESC (Ukončit)
Zobrazení lišty pro výběr vstupu.
2. Tlačítka se šipkami ( ,
,
,
)
Pokud je na projekční ploše zobrazena
OSD nabídka, slouží tato tlačítka jako
směrové šipky pro výběr požadovaných
položek nabídky a pro provedení
nastavení.
3. PICTURE MODE (Režim zobrazení)
Výběr dostupného režimu nastavení
obrazu.
4. ON/Stand-by (Zapnutí/Pohotovostní režim)
Zapnutí projektoru nebo vypnutí do
pohotovostního režimu.
5. MENU (Nabídka)
Zobrazení nabídky na projekční ploše
(OSD).
6. ENTER
Potvrzení vybrané položky OSD nabídky.
16
Úvod
Návrat do předchozí OSD nabídky,
ukončení a uložení nastavení nabídky.
8.
KEY LIGHT (Podsvícení tlačítek)
Zapnutí podsvícení dálkového ovladače na
několik sekund. Aby zůstalo podsvícení
zapnuté, stiskněte během aktivovaného
podsvícení jakékoli jiné tlačítko. Dalším
stisknutím tohoto tlačítka podsvícení
vypnete.
9. AUTO (Automaticky)
Automatické určení nejlepšího časování
obrazu pro zobrazený obraz.
10. BLANK (Prázdný)
Skrytí obrazu zobrazeného na projekční
ploše.
Nezakrývejte projekční objektiv, aby nepromítal
obraz. Předmět zakrývající objektiv by se mohl
zahřát a zdeformovat nebo dokonce způsobit
požár.
11. MUTE (Němý)
15. ASPECT (Poměr stran)
Zapnutí nebo vypnutí zvuku projektoru.
12. L. MODE (Režim světelného zdroje)
Výběr některého z dostupných režimů
napájení světelného zdroje.
Výběr poměru stran zobrazení.
16. VOL- (Hlasitost)
Snížení hlasitosti projektoru.
17. CONTRAST (Kontrast)
13. DEFAULT (Výchozí)
Resetování aktuální funkce na výchozí
tovární nastavení.
Zobrazení lišt pro nastavení kontrastu pro
seřízení.
18. Port pro kabelový dálkový ovladač
14. VOL+ (Hlasitost)
Připojení kabelu k projektoru pro operaci
dálkového ovládání.
Zvýšení hlasitosti projektoru.
Efektivní dosah dálkového ovladače
Aby dálkový ovladač pracoval správně, je třeba jej držet kolmo a pod úhlem max. 30 stupňů
vůči snímačům infračerveného dálkového ovládání na projektoru. Vzdálenost mezi dálkovým
ovladačem a snímači by neměla přesáhnout 8 metrů.
Mezi dálkovým ovladačem a snímači infračerveného dálkového ovládání na projektoru nesmí
být žádné překážky, které by mohly bránit infračervenému paprsku.
• Ovládání projektoru zepředu
Při
bl .
• Ovládání projektoru zezadu
Při
+ 30
º
bl .
+30
º
Úvod
17
Umístění projektoru
Volba umístění
Před výběrem místa pro instalaci vašeho projektoru zvažte následující faktory:
• Velikost a poloha projekční plochy
• Umístění elektrické zásuvky
• Poloha a vzdálenost mezi projektorem a dalším zařízením
Projektor můžete nainstalovat následujícími způsoby.
1. Přední
3. Strop vzadu
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
postaven na stolku před projekčním plochou.
Je to nejběžnější způsob umístění projektoru
z důvodu rychlého nastavení a přenosnosti.
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
zavěšen obráceně pod stropem za projekčním
plochou. Uvědomte si prosím, že budete
potřebovat speciální projekční plochu pro
zadní projekci a sadu pro montáž projektoru
pod strop.
2. Strop vpředu
4. Zadní
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
zavěšen obráceně pod stropem před
projekční plochou. Pro montáž projektoru pod
strop si u vašeho prodejce pořiďte sadu pro
montáž projektoru pod strop.
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
postaven na stolku za projekční plochou.
Uvědomte si prosím, že budete potřebovat
speciální projekční plochu pro zadní projekci.
Po zapnutí projektoru přejděte do nabídky INSTALACE > Režim projektoru a stiskněte
tlačítko / pro výběr nastavení.
Získání požadované velikosti promítaného obrazu
Vzdálenost od objektivu projektoru k projekční ploše, nastavení zoomu a formát video signálu
jsou faktory, které ovlivňují velikost promítaného obrazu. Pro získání požadované polohy
obrazu můžete otáčením knoflíků na projektoru posunout projekční objektiv v libovolném směru
v rámci povoleného rozsahu
18
Umístění projektoru
Přední projekce
• Při nastavování svislé polohy projektoru
u funkce posun objektivu
• Při nastavování vodorovné polohy
projektoru u funkce posun objektivu
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Vzdálenost od středu objektivu k dolnímu okraji promítaného obrazu (když je funkce posun objektivu
nastavená na nejvyšší úroveň)
B: Vzdálenost od středu objektivu k dolnímu okraji promítaného obrazu (když je funkce posun objektivu
nastavená na nejnižší úroveň)
C: Vzdálenost posunutí středu objektivu (když je posun objektivu nastaven maximálně doleva)
D: Vzdálenost posunutí středu objektivu (když je posun objektivu nastaven maximálně doprava)
E: Projekční vzdálenost od projektoru k obrazovce
F: Velikost promítaného obrazu
• Použití projekční plochy s poměrem stran 16 : 9 a promítání obrazu ve formátu 16 : 9
Velikost
projekční
plochy
Úhlopříčka
Velikost promítaného
obrazu (F)
Výška
Šířka
Projekční vzdálenost (E)
Nejkratší
Nejdelší
(Širokoúhlý
(Teleobjektiv)
objektiv)
Posunutí
(A)
Posunutí
(B)
Posunutí
(C, D)
in
cm
in
cm
in
cm
in
cm
in
cm
in
cm
in
cm
in
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Veškeré naměřené hodnoty jsou přibližné a mohou se od skutečných rozměrů lišit.
Doporučuje vám, abyste si v případě, že chcete instalovat projektor na stálé místo, nejprve praktickou
zkouškou ověřili velikost obrazu a projekční vzdálenost při použití vašeho projektoru na tomto místě
(z důvodu tolerance optických vlastností projektoru). To vám umožní správně určit přesné místo pro
instalaci projektoru.
Umístění projektoru
19
Rozsah projekce pro posun objektivu
a
a
b
a: Maximální vodorovný rozsah (H × 25 %)
c
b: Maximální svislý rozsah (V × 60 %)
d
b
c: 1/2 svislé výšky obrazu
d: 1/2 vodorovné šířky obrazu
Jakmile uslyšíte cvakání indikující, že knoflík dosáhl svého limitu, přestaňte nastavovací knoflík otáčet.
Nadměrné otočení tohoto knoflíku může způsobit poškození.
Nelze posunout obraz na maximální vodorovné i svislé hodnoty.
Montáž projektoru
Pokud se rozhodnete projektor sami namontovat, důrazně vám doporučujeme použít sadu pro
montáž projektoru pod strop a také vás prosíme o zajištění řádné a bezpečné instalace.
Před montáží projektoru
• Požádejte o instalaci projektoru prodejce. Při instalaci projektoru svépomocí může dojít
k pádu projektoru a zranění osob.
• Učiňte nezbytné kroky k zajištění projektoru před pádem, například při zemětřesení.
• Záruka na tento projektor se nevztahuje na žádné škody způsobené instalací sady pro
montáž projektoru pod strop na nevhodné místo.
• Při montáži projektoru pod strop vezměte v úvahu okolní teplotu v místě, kde je projektor
nainstalován. Jestliže se používá topné těleso, může být teplota u stropu vyšší, než by mohlo
být očekáváno.
• Informace o utahovacích momentech naleznete v uživatelské příručce. Utažení momentem
překračujícím doporučený rozsah může způsobit poškození projektoru a jeho následný pád.
• Ujistěte se, že se síťová zásuvka nachází v přiměřené výšce, abyste mohli projektor snadno
vypnout.
20
Umístění projektoru
Úprava promítaného obrazu
Úprava úhlu projekce
Pokud není projektor umístěn na rovný povrch
nebo pokud není projekční plocha kolmá vůči
projektoru, bude mít promítaný obraz
lichoběžníkový tvar. Šroubováním
nastavitelných nožek jemně dolaďte vodorovný
úhel.
Nastavitelné nožky můžete zasunout
šroubováním v opačném směru.
• V době, kdy je světelný zdroj zapnutý, se nedívejte do objektivu. Silný světelný zdroj by vám mohl
poškodit zrak.
• Pokud budete pokračovat v šroubování nastavitelných nožek ve směru hodinových ručiček, oddělí se.
Nejedná se o závadu. Pokud se tak stane, vraťte nastavitelné nožky zpět jejich otočením proti směru
hodinových ručiček.
Automatické nastavení obrazu
V některých případech je třeba optimalizovat kvalitu obrazu. Pro provedení optimalizace
stiskněte tlačítko AUTO (Automaticky). Během 3 sekund provede vestavěná inteligentní
funkce automatického nastavení optimalizaci hodnot frekvence a časování tak, aby byla
zajištěna nejvyšší kvalita obrazu.
V rohu projekční plochy se na 3 sekundy zobrazí informace o aktuálním zdroji signálu.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je vybrán signál z PC (analogový RGB).
Jemné doladění velikosti a ostrosti obrazu
1. Pomocí kroužku zvětšení nastavte
požadovanou velikost promítaného
obrazu.
2. Potom zaostřete obraz otáčením
zaostřovacího kroužku.
Umístění projektoru
21
Připojení
Při připojování zdroje signálu k projektoru nezapomeňte:
1. Před provedením jakéhokoliv připojení vypnout všechna zařízení.
2. Použít pro každý zdroj signálu správné signálové kabely.
3. Zajistit pevné připojení kabelů.
Monitor
Notebook nebo stolní počítač
A/V zařízení
1
Kabel RJ-45
2
Kabelový dálkový ovladač
3
Elektrické projekční plátno
apod.
4
Vysílač HDBaseT
5
VGA kabel
6
HDMI kabel
7
Audio kabel
8
RS-232C kabel
Reproduktor
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• Ve výše uvedených příkladech připojení nemusí být některé propojovací kabely součástí příslušenství
projektoru (viz „Obsah balení“ na straně 14). Kabely jsou k dostání v běžných prodejnách
s elektrotechnickým zbožím.
• Uvedené příklady vzájemného propojení mají pouze informativní charakter. Typ a počet konektorů na
zadní straně se u jednotlivých modelů projektorů liší.
• Mnoho notebooků nezapne po připojení k projektoru své externí video konektory. Pro zapnutí/vypnutí
výstupu video signálu do externího zobrazovacího zařízení se obvykle používá kombinace tlačítek, jako
např. FN + funkční tlačítko se symbolem monitoru. Stiskněte současně tlačítko FN a příslušné funkční
tlačítko. Informace o kombinacích tlačítek notebooku najdete v jeho dokumentaci.
• Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje video signálu nezobrazí požadovaný obraz,
zkontrolujte prosím, zda je zdroj video signálu zapnutý a zda pracuje správně. Zkontrolujte také, zda byly
správně připojeny signálové kabely.
• Port LAN poskytuje funkce sítě Ethernet.
• Pro HDMI připojení použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
• Pro projekci 4K obsahu prostřednictvím portu HDMI 1 použijte prémiový vysokorychlostní kabel.
• Pro připojení přes RS-232C použijte stíněný RS-232C kabel.
22
Připojení
Použití sady kabelových pásků
Sada kabelových pásků pomáhá zabránit odpojení zástrčky kabelu z připojovacího konektoru.
Obsahuje následující součásti.
Kabelový pásek
Kabelová svorka
Hlava kabelového pásku
Použití sady kabelových pásků:
1. Pevně připojte kabel do správného konektoru na
projektoru. Zasuňte hlavu kabelového pásku do otvoru
přímo nad připojovacím konektorem. Mějte na paměti, že
po vložení do otvoru nelze kabelový pásek vyjmout.
1
2. Vezměte si kabelovou svorku. Mírně otevřete svorku tak,
aby obklopovala připojovací kabel.
2
3. Zasuňte konec kabelového pásku do kabelové svorky
vyobrazeným způsobem.
4. Stlačením západky zavřete kabelovou svorku.
3
4
5. Posuňte kabelovou svorku s upevněným kabelovým
páskem na konec zástrčky kabelu.
5
Připojení
23
Připojení několika zdrojů prostřednictvím HDBaseT
HDBaseT tohoto modelu kombinuje HD digitální video signál, audio signál a ovládací signál. Při
použití vysílače HDBaseT (běžně k dostání) můžete připojit k projektoru prostřednictvím
připojení HDBaseT několik zdrojů.
Níže uvedený obrázek slouží pouze pro ilustraci. Skutečné uspořádání se může lišit.
Notebook
Blu-ray
přehrávač
Projektor
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
Vysílač HDBaseT
Ovládací počítač
Kabel LAN
Dálkový
ovladač
projektoru
Opakovač IR signálu
• Použijte následující typy kabelů LAN:
- stíněný kabel LAN kategorie CAT5e nebo vyšší
- kabel LAN kroucená dvojlinka
- jediný vodič
- přímý kabel
• Maximální přenosová vzdálenost je 100 m.
• Maximální přenosová vzdálenost však může být v některých prostředích kratší.
• Nepoužívejte kabel LAN, pokud je stočený nebo svázaný.
• Připojení nebo odpojení kabelu LAN během projekce může způsobit vznik šumu.
• Nelze zaručit možnost připojení všech vysílačů HDBaseT na trhu.
• Některé vysílače HDBaseT nemusí při použití pro připojení zdrojového zařízení k projektoru umožňovat
projekci.
• Když je projektor v pohotovostním režimu, nelze přijímat příkazy prostřednictvím HDBaseT.
24
Připojení
Ovládání
Zapnutí projektoru
1. Připojte napájecí kabel. Zapněte vypínač síťové
zásuvky (je-li jím vybavena). Po připojení napájení
se na projektoru červeně rozsvítí indikátor napájení.
2. Stisknutím tlačítka
na projektoru nebo na
dálkovém ovladači zapněte projektor. Indikátor
napájení bude blikat zelenou barvou a po zapnutí
projektoru bude zeleně svítit.
(V případě potřeby) Otáčením zaostřovacího
kroužku upravte ostrost obrazu.
3. Pokud jste zapnuli projektor poprvé, zobrazí se průvodce nastavením, který vás provede
nastavením projektoru. Pokud jste již nastavení provedli, přeskočte tento krok a přejděte
k dalšímu kroku.
• Pomocí tlačítek se šipkami ( / / / ) na projektoru nebo na dálkovém ovladači
procházejte jednotlivé položky nabídky.
• Pomocí tlačítka ENTER potvrďte vybranou položku nabídky.
Krok 1:
Určete Poloha projektoru.
Více informací o poloze projektoru najdete
v části Volba umístění.
Krok 2:
Určete Jazyk OSD.
Krok 3:
Určete Aut. zdroj.
Pokud chcete, aby projektor při zapnutí vždy
automaticky vyhledával dostupné signály,
vyberte možnost Zapnuto.
Nyní jste dokončili počáteční nastavení.
Ovládání
25
4. Pokud jste vyzváni k vložení hesla, zadejte šestimístné heslo pomocí tlačítek se šipkami.
Viz „Využití funkce hesla“ na straně 27.
5. Zapněte všechna připojená zařízení.
6. Projektor vyhledá vstupní signály. Aktuálně prohledávaný vstupní signál bude zobrazen.
Pokud projektor nenajde žádný platný signál, bude se zpráva „Žádný signál“ zobrazovat
tak dlouho, dokud nebude nalezen vstupní signál.
Požadovaný vstupní signál můžete vybrat také stisknutím tlačítka INPUT (Vstup).
Viz „Přepínání vstupního signálu“ na straně 28.
• Abyste předešli možnému nebezpečí, jako například vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
používejte prosím originální příslušenství (např. napájecí kabel).
• Uvedené ukázky obrazovek průvodce nastavením slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit
od skutečnosti.
• Pokud frekvence nebo rozlišení vstupního signálu přesahuje provozní rozsah projektoru, zobrazí se na
prázdné projekční ploše zpráva „Mimo rozsah“. Přepněte prosím na vstupní signál, který vyhovuje
rozlišení projektoru, nebo nastavte u vstupního signálu nižší hodnoty. Viz „Tabulka časování“ na
straně 52.
• Pokud není po dobu 3 minut detekován žádný signál, přepne se projektor automaticky do úsporného
režimu.
Používání nabídek
Tento projektor umožňuje provádět různá přizpůsobení a nastavení pomocí nabídek na
projekční ploše (OSD).
Níže uvedené ukázky OSD obrazovek slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečnosti.
Na následujícím obrázku je uveden přehled OSD nabídek.
1
2
OBRÁZEK
Režim zobrazení
Ikona hlavní
nabídky
4
Aktuální vstupní
signál
2
Hlavní
nabídka
5
Stav
3
Vnořená
nabídka
6
Rada pro ovládání
tlačítky.
Jasný
Nastavení uživatelského režimu
Jas
Kontrast
3
1
5
Barva
Odstín
Ostrost
Upřesnit
Resetovat aktuální režim obrazu
4
Konec
6
Pro otevření OSD nabídky stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) na projektoru nebo na dálkovém
ovladači.
• Pomocí tlačítek se šipkami ( / / / ) na projektoru nebo na dálkovém ovladači procházejte
jednotlivé položky nabídky.
• Pomocí tlačítka ENTER na projektoru nebo na dálkovém ovladači potvrďte vybranou položku
nabídky.
26
Ovládání
Zabezpečení projektoru
Použití bezpečnostního kabelu se zámkem
Abyste zabránili odcizení projektoru, nainstalujte jej na bezpečné místo. V opačném případě si
zámek pro zajištění projektoru. Na projektoru se nachází bezpečnostní lišta. Viz položka 24 na
straně 15.
Využití funkce hesla
Nastavení hesla
1. Přejděte na NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT > Heslo. Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se okno Heslo.
2. Označte položku Změnit heslo a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Čtyři tlačítka se šipkami ( , , , ) představují
4 číslice (1, 2, 3, 4) v tomto pořadí. Požadované
šestimístné heslo zadejte stisknutím odpovídajících
šipek.
ZADEJTE NOVÉ HESLO
4. Pro potvrzení nového hesla jej zadejte ještě jednou.
Po nastavení hesla se v OSD nabídce opět zobrazí
okno Heslo.
5. Pro aktivaci funkce Zámek napájení označte
stisknutím tlačítek / položku Zámek napájení a stisknutím tlačítek
možnost Zapnuto. Znovu zadejte heslo.
Zpět
/
vyberte
• Místo zadávaných číslic se budou zobrazovat hvězdičky. Před zadáním hesla nebo bezprostředně poté
si zapište vaše heslo a uschovejte jej na bezpečném místě, abyste jej měli v případě, že jej zapomenete,
vždy k dispozici.
• Jakmile heslo jednou nastavíte a aktivujete zámek napájení, nebudete moci projektor po zapnutí použít,
aniž byste zadali správné heslo.
Jestliže heslo zapomenete
Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se zpráva
o chybném zadání hesla a pak se zobrazí zpráva
Zadejte aktuální heslo. Pokud si na heslo nemůžete
vůbec vzpomenout, lze použít postup pro obnovu hesla.
Viz „Použití postupu pro obnovu hesla“ na straně 28.
Chyba hesla
Opakujte akci později.
Pokud zadáte pětkrát za sebou nesprávné heslo,
projektor se automaticky vypne.
Ovládání
27
Použití postupu pro obnovu hesla
1. Podržte stisknuté tlačítko ENTER po dobu 3 sekund.
Projektor zobrazí na projekční ploše zakódované
číslo.
VYVOLAT HESLO
Zapište si vyvolávací kód a
kontaktujte zákaznické
středisko.
2. Zapište si toto číslo a vypněte projektor.
3. Místní servisní středisko CASIO vám pomůže toto
číslo dekódovat. V souvislosti s tím můžete být
požádáni o předložení dokladu o zakoupení
projektoru za účelem prokázání toho, že jste
oprávněným uživatelem projektoru.
Vyvolávací kód:
Konec
Změna hesla
1. Přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT > Heslo > Změnit heslo.
2. Stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se zpráva „Zadejte aktuální heslo“.
3. Zadejte staré heslo.
• Pokud je heslo správné, zobrazí se další zpráva „Zadejte nové heslo“.
• Pokud je heslo chybné, zobrazí se zpráva o chybném zadání hesla a pak se zobrazí
zpráva „Zadejte aktuální heslo“ pro nový pokus. Stisknutím tlačítka ESC (Ukončit)
můžete změnu zrušit nebo můžete zkusit zadat jiné heslo.
4. Zadejte nové heslo.
5. Pro potvrzení nového hesla jej zadejte ještě jednou.
Zrušení funkce ochrany heslem
Chcete-li vypnout funkci ochrany heslem, přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
UPŘESNIT > Heslo > Zámek napájení a stisknutím tlačítek / vyberte možnost Vypnuto.
Zobrazí se zpráva „Zadejte aktuální heslo“. Zadejte aktuální heslo.
• Pokud je heslo správné, obnoví se v OSD nabídce zobrazení stránky Heslo. Při dalším
zapnutí projektoru nebudete muset zadávat heslo.
• Pokud je heslo chybné, zobrazí se zpráva o chybném zadání hesla a pak se zobrazí
zpráva „Zadejte aktuální heslo“ pro nový pokus. Stisknutím tlačítka ESC (Ukončit)
můžete změnu zrušit nebo můžete zkusit zadat jiné heslo.
Přestože je funkce ochrany heslem vypnutá, měli byste si staré heslo zapamatovat, protože jej budete
potřebovat v případě opětovné aktivace ochrany heslem, při které musíte zadat staré heslo.
Přepínání vstupního signálu
Projektor lze připojit k několika zařízením současně. V jednom
okamžiku lze však na celé projekční ploše zobrazit signál pouze
z jednoho zařízení. Při zapínání projektor automaticky
vyhledává dostupné signály.
Pokud chcete, aby projektor automaticky vyhledával signály,
ujistěte se, že je položka NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ
> Hledání automatického vstupu nastavena na Zapnuto.
Výběr zdroje:
1. Stiskněte tlačítko INPUT (Vstup). Zobrazí se lišta pro výběr
zdroje vstupního signálu.
28
Ovládání
2. Opakovaným stisknutím tlačítek
ENTER.
/
vyberte požadovaný vstupní signál a stiskněte tlačítko
Po nalezení signálu se na několik sekund zobrazí v rohu projekční plochy informace o zdroji
vstupního signálu. Pokud je k projektoru připojeno více zařízení, opakujte kroky 1-2 pro
vyhledání dalšího signálu.
• Úroveň jasu promítaného obrazu se bude při přepínání mezi různými vstupními signály odpovídajícím
způsobem měnit.
• Aby byl zobrazený obraz co nejlepší, měli byste vybrat a používat zdroj vstupního signálu, který
odpovídá přirozenému rozlišení projektoru. Jakákoliv jiná rozlišení budou projektorem upravena
v závislosti na nastavení „poměru stran“, což může způsobit určité zkreslení obrazu nebo ztrátu jeho
ostrosti. Viz „Poměr stran“ na straně 33.
Vypnutí projektoru
1. Po stisknutí tlačítka
se zobrazí výzva k potvrzení
požadavku. Pokud během několika sekund
nestisknete žádné tlačítko, zpráva zmizí.
2. Znovu stiskněte tlačítko
.
3. Indikátor napájení bude svítit nepřerušovaným
červeným světlem a ventilátory se zastaví. Odpojte
napájecí kabel ze zásuvky.
Indikátory mohou zůstat svítit i po odpojení napájecího kabelu. Nejedná se však o závadu.
Ovládání
29
Používání nabídek
Všimněte si prosím, že OSD nabídky se mění podle vybraného typu signálu a modelu
projektoru.
Položky nabídky jsou dostupné, pokud projektor vyhledá aspoň jeden vstupní signál. Pokud
není k projektoru připojeno žádné zařízení nebo není nalezen žádný signál, jsou dostupné
pouze některé položky nabídky.
OBRÁZEK nabídka
V projektoru je přednastaveno několik režimů zobrazení, ze kterých si
můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje provoznímu prostředí a typu
obrazu ze vstupního signálu.
Režim
zobrazení
• Jasný: Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je vhodný pro
prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas, jako např. při použití
projektoru v dobře osvětlených místnostech.
• Živé: Tento režim nabízí trochu více jasu, než režim Přirozené a je proto
vhodný pro prezentace v místnostech, kde potřebujete více jasu.
• Přirozené: Má dobře vyváženou sytost barev a kontrast s nízkou úrovní
jasu, a je proto nejvhodnější pro prezentace.
• Uživatel 1/Uživatel 2: Vyvolání provedených uživatelských nastavení
vycházejících z aktuálně dostupných režimů zobrazení. Viz „Nastavení
uživatelského režimu“ na straně 30.
Pokud vám dostupné režimy zobrazení nevyhovují, máte k dispozici 2
uživatelsky nastavitelné režimy. Jako výchozí režim pro přizpůsobení
nastavení můžete použít jakýkoliv z režimů zobrazení (kromě režimů
Uživatel 1/Uživatel 2).
• Nastavení načítání
1. Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Režim zobrazení.
2. Stisknutím tlačítek
Nastavení
uživatelského
režimu
/
vyberte položku Uživatel 1 nebo Uživatel 2.
3. Stisknutím tlačítka označte položku Nastavení uživatelského režimu
a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se okno Nastavení uživatelského
režimu.
4. Vyberte možnost Nastavení načítání a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stisknutím tlačítek
vyhovuje.
/
vyberte režim zobrazení, který vám nejvíce
6. Stiskněte tlačítko ENTER a ESC (Ukončit) pro návrat do nabídky
OBRÁZEK.
7. Stisknutím tlačítka vyberte položky vnořené nabídky, které chcete
změnit, a pomocí tlačítek / nastavte hodnoty. Úpravy definují vybraný
uživatelský režim.
30
Používání nabídek
• Přejm.rež.uživ.
Přejmenování upravených uživatelských režimů (Uživatel 1 nebo Uživatel
2). Nový název může být tvořen až 9 znaky včetně písmen (A-Z, a-z), číslic
(0-9) a mezery (_).
1. Přejděte do nabídky OBRÁZEK > Režim zobrazení.
Nastavení
2. Stisknutím tlačítek / vyberte položku Uživatel 1 nebo Uživatel 2.
uživatelského
3. Stisknutím tlačítka označte položku Nastavení uživatelského režimu
režimu
a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se okno Nastavení uživatelského
(Pokračování)
režimu.
4. Stisknutím tlačítka označte položku Přejm.rež.uživ. a stiskněte
tlačítko ENTER. Zobrazí se okno Přejm.rež.uživ..
5. Pomocí tlačítek
/ / /
vyberte požadované znaky.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko ESC (Ukončit) pro ukončení.
Jas
Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz jasnější. Tuto položku nastavte tak,
aby se černé oblasti obrazu jevily jako černé a aby v tmavých místech
zůstaly viditelné detaily.
Kontrast
Čím vyšší je tato hodnota, tím je kontrast vyšší. Tuto položku použijte pro
nastavení maximální úrovně bílé po předchozím nastavení položky Jas tak,
aby se obraz přizpůsobil vybranému vstupu a prostředí pro sledování.
Barva
Nižší nastavená hodnota znamená méně syté barvy. Pokud je nastavena
příliš vysoká hodnota, budou barvy obrazu přesycené a obraz nebude
realistický.
Odstín
Čím vyšší je hodnota této položky, tím více je obraz do zelena. Čím nižší je
tato hodnota, tím více je obraz zbarven do červena.
Ostrost
Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz ostřejší.
• Vyberte Gama
Gama korekce ovlivňuje vztah mezi zdrojem vstupního signálu a jasem
obrazu.
Upřesnit
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Tyto hodnoty vyberte podle vašich požadavků.
• 2,2/2,3: Zvyšuje průměrný jas obrazu. Nejlepší volba pro osvětlené
prostředí, konferenční místnosti nebo obývací pokoje.
• 2,4/2,5: Nejlepší volba pro sledování filmů v zatemněné místnosti.
• 2,6/2,8: Nejlepší volba pro sledování filmů s převahou tmavých scén.
Vysoký jas
Nízký kontrast
1,6
Nízký jas
Vysoký kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Používání nabídek
31
• Teplota barev
K dispozici je několik přednastavených režimů teploty barev. Dostupná
nastavení se liší podle vybraného typu signálu.
• Normální: Zachovává normální zobrazení bílé barvy.
• Chladné: Bílá barva se zobrazuje do modra.
• Teplé: Bílá barva se zobrazuje do červena.
Požadovanou teplotu barev můžete také nastavit úpravou následujících
možností.
• Červená – zvýšení/Zelená – zvýšení/Modrá – zvýšení: Úprava
úrovně kontrastu červené, zelené a modré.
• Červená – offset/Zelená – offset/Modrá – offset: Úprava úrovně jasu
červené, zelené a modré.
• 3D správa barev
Správa barev umožňuje upravit nastavení 6 sad barev (RGBCMY). Po
výběru jednotlivých barev můžete podle svých preferencí nezávisle nastavit
jejich rozsah a sytost.
• Primární barva: Výběr barvy z možností Červená, Žlutá, Zelená,
Azurová, Modrá nebo Purpurová.
• Odstín: Zvýšením rozsahu zahrnete barvy
obsahující větší podíl svých dvou
sousedních barev. Vzájemné vztahy barev
Žlutá
ZELENÁ
ČERVENÁ
jsou uvedeny na obrázku.
Pokud například vyberete barvu Červená
a nastavíte její rozsah na 0, bude
Azurová
Purpurová
v promítaném obrazu vybrána pouze čistě
MODRÁ
červená. Zvýšením rozsahu této barvy
zahrnete červenou s odstínem do žluté
a červenou s odstínem do purpurové.
• Zvýšení: Nastavení hodnot podle vašich požadavků. Bude upravena
kontrastní úroveň vámi vybrané primární barvy. Každé provedené
nastavení se okamžitě projeví v obrazu.
• Sytost: Nastavení hodnot podle vašich požadavků. Každé provedené
nastavení se okamžitě projeví v obrazu. Pokud například vyberete
barvu Červená a nastavíte její hodnotu na 0, bude ovlivněna pouze
sytost čistě červené.
Upřesnit
(Pokračování)
Sytost udává intenzitu příslušné barvy v obrazu. Nižší hodnota vytváří méně syté barvy;
hodnota „0“ znamená, že příslušná barva nebude v obrazu vůbec zastoupena. Pokud je
sytost příliš vysoká, bude barva příliš výrazná a nereálná.
32
Používání nabídek
• MoviePro
Upřesnit
(Pokračování)
• Vylepšení barev: Umožňuje flexibilně upravovat sytost barev. Upravuje
složité algoritmy barev tak, aby byly bezchybně vykreslovány syté
barvy, jemné přechody, střední odstíny a decentní pigmenty.
• Tón pokožky: Umožňuje provést inteligentní nastavení odstínu pouze
pro kalibraci barvy lidské pleti a nikoli jiných barev v obraze. Zabraňuje
zabarvení tónů pleti světlem projekčního paprsku a zobrazuje každý
pleťový tón v nejkrásnějším odstínu.
• Super rozlišení: Jedná se o technologii vysokého rozlišení, která
výrazně vylepšuje barvy, kontrast a textury obsahu v rozlišení Full HD.
Je to také technologie zvýraznění detailů vylepšující povrchové detaily
a nabízející skutečně věrný obraz. Uživatelé mohou nastavit úrovně
ostrosti a zvýraznění detailů pro dosažení optimálního zobrazení.
Vrátí všechny úpravy provedené u vybrané možnosti Režim zobrazení
(včetně přednastavených režimů, Uživatel 1 a Uživatel 2) na výchozí
tovární hodnoty.
Resetovat
aktuální režim
1. Stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se potvrzovací okno.
obrazu
2. Pomocí tlačítek / vyberte Reset a stiskněte tlačítko ENTER. Aktuální
režim zobrazení se vrátí na výchozí tovární hodnoty.
ZOBRAZENÍ nabídka
Podle zdroje vstupního signálu lze vybrat některý z dostupných režimů
poměru stran obrazu.
Poměr stran
• Automaticky: Změní proporcionálně měřítko
obrazu tak, aby obraz odpovídal přirozenému
rozlišení projektoru ve vodorovném nebo svislém
směru.
• 4 : 3: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 4 : 3.
• 16 : 9: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 16 : 9.
• 16 : 10: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 16 : 10.
Obraz 15 : 9
Obraz 4 : 3
Obraz 16 : 9
Obraz 16 : 10
Uvědomte si prosím, že zvětšování nebo zmenšování velikosti obrazu pomocí tlačítka
ASPECT (Poměr stran) pro komerční účely nebo veřejné prezentace může znamenat
porušení zákonem chráněných autorských práv majitele originálního obsahu.
Poloha
obrazu
Zobrazení okna pro nastavení polohy. Pomocí tlačítek se šipkami můžete
promítaný obraz posouvat. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
vybrán signál z PC (analogový RGB).
Úprava skrytí
okrajů
Skrytí špatné kvality obrazu ve čtyřech okrajových částech.
Čím vyšší je hodnota, tím větší část obrazu je skryta, přičemž obraz zůstává
zobrazen přes celou projekční plochu a je geometricky přesný. Nastavení 0
znamená zobrazení 100 % obrazu.
Používání nabídek
33
Úprava fáze časování pro omezení zkreslení
obrazu.
Fáze
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je vybrán signál z PC (analogový RGB).
Přizpůsobení vodorovné šířky obrazu.
Horizont.
velikost
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je vybrán signál z PC (analogový RGB).
INSTALACE nabídka
Režim
projektoru
Projektor je možné nainstalovat pod strop, za projekční plochu. Viz „Volba
umístění“ na straně 18.
Testovací
vzorek
Používá se pro úpravu velikosti a zaostření
obrazu, a kontrolu, zda není promítaný obraz
zkreslený. Pro uzavření testovacího vzorku
stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a vyberte
Vypnuto.
Nastavení
světelného
zdroje
• Režim světelného zdroje: Výběr některého z dostupných režimů napájení
světelného zdroje. Viz „Úspora energie“ na straně 47.
• Informace o světelném zdroji: Viz „Zjištění doby provozu světelného
zdroje“ na straně 47.
K dispozici je jedna 12V spoušť, která pracuje podle vašich potřeb v rámci
vašeho scénáře instalace. Můžete si vybrat ze dvou možností:
• Vypnuto: Při výběru této možnosti nebude projektor při zapnutí
odesílat elektronický signál.
• Zapnuto: Projektor odešle při zapnutí vzrůstající elektronický signál
a při vypnutí odešle klesající signál.
12V spoušť
Režim velké
nadm. výš.
Pokud používáte projektor v nadmořské výšce 1500 m – 3000 m a okolní
teplota je mezi 5 °C – 30 °C, doporučujeme zapnout režim Režim velké
nadm. výš..
Provoz s použitím funkce „Režim velké nadm. výš.“ může způsobovat vyšší
úroveň hluku z důvodu zvýšené rychlosti ventilátoru potřebné pro zlepšení
celkového chlazení a systémového výkonu.
Jestliže používáte tento projektor v jiném extrémním prostředí (s výjimkou
výše uvedených podmínek), může jevit známky automatického vypínání,
které slouží k ochraně projektoru před přehřátím. V takových případech
byste měli pro vyřešení těchto problémů zapnout režim velké nadmořské
výšky. To však neznamená, že projektor může pracovat za jakýchkoliv
drsných nebo extrémních podmínek.
Nepoužívejte režim Režim velké nadm. výš. v nadmořské výšce 0 m až 1500 m při okolní
teplotě mezi 5 °C až 35 °C. Pokud zapnete tento režim v takových podmínkách, bude
docházet k nadměrnému ochlazování projektoru.
34
Používání nabídek
NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ nabídka
Jazyk
Nastavení jazyka OSD nabídek.
Barva pozadí
Nastavení barvy pozadí pro projektor.
Úvodní
obrazovka
Umožňuje vybrat, jaká obrazovka se bude zobrazovat během spouštění
projektoru.
Automatické
vypnutí
Umožňuje automaticky vypnout projektor, jestliže po předem nastavenou
dobu není detekován žádný vstupní signál, aby se zamezilo zbytečnému
plýtvání energií světelného zdroje.
Přímé zapnutí
Automatické zapnutí projektoru po připojení napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
• Pozice nabídky: Nastavení pozice nabídky na projekční ploše (OSD).
Nastavení
nabídky
• Čas zobrazení nabíd.: Nastavení doby, po kterou zůstane OSD nabídka
po posledním stisknutí tlačítka aktivní.
• Zpráva připomenutí: Zapnutí nebo vypnutí zobrazování zpráv
připomenutí.
Přejmenování aktuálního zdroje vstupního signálu na požadovaný název.
Přejmenovat
vstup
Na straně Přejmenovat vstup nastavte pomocí tlačítek
požadované znaky pro položku připojeného zdroje.
/ / /
a ENTER
Po dokončení stiskněte tlačítko ESC (Ukončit) pro ukončení a uložení
změn.
Hledání
Umožňuje nastavit projektor pro automatické vyhledávání signálu.
automatického
vstupu
NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT nabídka
Hlasitost
zvukového
výstupu
Nastavení hlasitosti zvuku.
Němý
Dočasné vypnutí zvuku.
Výběr vhodného barevného rozsahu RGB za účelem korekce přesnosti
barev.
Rozsah HDMI
Heslo
• Automaticky: Automatický výběr vhodného barevného rozsahu pro
vstupní signál HDMI.
• Celý rozsah: Využití celého rozsahu RGB 0 - 255.
• Omezený rozsah: Využití omezeného rozsahu RGB 16 - 235.
Viz „Využití funkce hesla“ na straně 27.
Používání nabídek
35
Uzamknutím ovládacích tlačítek na projektoru a na dálkovém ovladači
můžete zabránit neúmyslné změně nastavení projektoru (např. malými
dětmi). Když je zapnutá položka Zámek kláves panelu, nebudou funkční
žádná ovládací tlačítka na projektoru a dálkovém ovladači kromě tlačítka
ON/Stand-by .
Zámek kláves
Chcete-li zámek kláves panelu zrušit, stiskněte a na 3 sekundy podržte
panelu
tlačítko (šipka doprava) na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
Pokud vypnete projektor, aniž byste deaktivovali funkci zámku kláves panelu, zůstane tato
funkce aktivní i po opětovném zapnutí projektoru.
Nastavení
sériového
portu
Umožňuje vybrat preferovaný port pro ovládání: pomocí portu RS-232C
(SÉRIOVÝ port na projektoru) nebo HDBaseT portu (vstupní port HDBaseT
na projektoru).
Tento projektor je vybaven síťovou funkcí. Pokud jsou projektor a počítač
správně připojeny ke stejné síti LAN, můžete projektor spravovat a ovládat
ze vzdáleného počítače pomocí webového prohlížeče.
• Kabelová síť LAN
• Stav: Zobrazuje stav připojení.
• DHCP: Vyberte Zapnuto, pokud jste v prostředí DHCP a nastavení
Adresa IP, Maska podsítě, Výchozí brána, Server DNS se
automaticky načte. Vyberte Vypnuto, pokud nejste v prostředí DHCP
a proveďte nastavení níže uvedených položek.
• Adresa IP
• Maska podsítě
• Výchozí brána
• Server DNS
• Uplatnit
Síťová
nastavení
K dispozici pouze tehdy, když je položka DHCP
nastavena na Vypnuto. Pomocí tlačítek /
vyberte sloupec a pomocí tlačítek / upravte
hodnotu.
Použít tato nastavení.
Podrobné informace o ovládání projektoru ze vzdáleného počítače najdete v části „Dálkové
ovládání projektoru“ na straně 38.
• Zjištění zařízení AMX: Při nastavení této funkce na Zapnuto může být
projektor rozpoznán ovládacím zařízením AMX.
• Adresa MAC: Zobrazení adresy MAC projektoru.
• Povolit pohotovostní režim sítě: Umožňuje projektoru v pohotovostním
režimu používat síťovou funkci.
Pohotovostní
režim sítě
36
• Automaticky zakázat pohotovostní režim sítě: Umožňuje, aby projektor
po nastavené časové periodě po svém přepnutí do pohotovostního režimu
deaktivoval síťovou funkci. Pokud je například vybráno 20 min, může
projektor poskytovat síťovou funkci po dobu 20 minut po svém přepnutí do
pohotovostního režimu. Po uplynutí 20 minut se projektor přepne do
normálního pohotovostního režimu.
Používání nabídek
Vrátí všechna nastavení na tovární přednastavené hodnoty.
Obnov.
všechna nast. Následující nastavení však zůstanou zachována: Režim zobrazení, Nastavení
uživatelského režimu, Jas, Kontrast, Barva, Odstín, Ostrost, Upřesnit, Poměr stran,
Režim projektoru, Přejmenovat vstup, Hlasitost zvukového výstupu, Němý, Heslo,
Nastavení sériového portu, Síťová nastavení a Pohotovostní režim sítě.
INFORMACE nabídka
Vstup
Zobrazení aktuálního zdroje signálu.
Režim
zobrazení
Zobrazení režimu vybraného v nabídce OBRÁZEK.
Rozlišení
Zobrazení přirozeného rozlišení vstupního signálu.
Systém barev Zobrazení formátu vstupního systému.
Doba
používání
světelného
zdroje
Zobrazení počtu hodin používání světelného zdroje.
Verze
firmware
Zobrazení verze firmwaru projektoru.
Používání nabídek
37
Dálkové ovládání projektoru
Jakmile máte správnou IP adresu pro projektor a projektor je zapnutý nebo v pohotovostním
režimu, můžete pro ovládání tohoto projektoru použít jakýkoli počítač připojený do stejné sítě
LAN.
Ukázky obrazovek uvedené v této uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od
skutečnosti.
1. Do adresového řádku prohlížeče zadejte adresu projektoru a stiskněte tlačítko Enter (Přejít).
2. Stránka Crestron (eControl) zobrazuje uživatelské rozhraní Crestron eControl. Stránka
eControl nabízí různá virtuální tlačítka pro ovládání projektoru nebo nastavení promítaného
obrazu.
• Hlavní stránka
i
ii
i
i
i. Tato tlačítka mají stejnou funkci jako stejná tlačítka v OSD nabídkách nebo na dálkovém
ovladači. Podrobné informace najdete v části „Projektor a dálkový ovladač“ na straně 16
a „Používání nabídek“ na straně 30. Pokud se však chcete vrátit do předchozí OSD
nabídky, ukončete a uložte nastavení nabídky, a stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
ii. Pro změnu zdroje vstupního signálu klepněte na požadovaný signál.
38
Dálkové ovládání projektoru
• Stránka nástrojů
Na stránce nástrojů můžete provádět správu projektoru, upravovat síťová nastavení
a aktivovat zabezpečení vzdáleného přístupu.
iii
i
ii
iv
v
i. Zde můžete zadat název projektoru a zjistit informace o umístění projektoru a správci
projektoru.
ii. Zde můžete nastavit Síťová nastavení.
iii. Po nastavení bude dálkové ovládání projektoru prostřednictvím sítě LAN zabezpečeno
heslem.
iv. Po nastavení bude přístup na stránku nástrojů zabezpečen heslem.
Po provedení požadovaných změn můžete klepnutím na tlačítko Odeslat uložit nové nastavení
v projektoru.
v. Stisknutím tohoto tlačítka se můžete vrátit zpět na stránku vzdáleného ovládání
prostřednictvím sítě LAN.
• Stránka informací
Na stránce informací se zobrazují informace o projektoru a jeho stavu.
i
i. Stisknutím tohoto tlačítka se můžete vrátit zpět na stránku vzdáleného ovládání
prostřednictvím sítě LAN.
Dálkové ovládání projektoru
39
Příkazy PJLink
Tento projektor podporuje protokol standardu PJLink pro ovládání projektoru. Podporované
příkazy jsou uvedeny níže.
Příkaz
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Detaily ovládání
Poznámky
Parametry
0 = Pohotovostní režim
1 = Zapnuté napájení
Dotaz na stav zdroje
Parametry
energie
0 = Pohotovostní režim 1 = Zapnuté napájení
Č. 1 11
Dotaz na index volby
Č. 2 31
vstupu
Č. 3 32
Č. 4 51
Parametry
Volba vstupu
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
Dotaz na volbu vstupu
51: HDBaseT
Parametry
Ovládání AV NĚMÝ
Režim VIDEO a AUDIO NĚMÝ vypnutý
Dotaz na stav AV NĚMÝ Režim VIDEO a AUDIO NĚMÝ zapnutý
Parametry
1. bajt: Indikuje chyby ventilátoru, rozsah 0, 2
2. bajt: Indikuje chyby světelného zdroje, rozsah 0, 2
Dotaz na chybový stav
3. bajt: Indikuje chyby teploty, rozsah 0, 2
4. bajt: Pevná hodnota 0
Definice jednotlivých hodnot od 0 do 2 jsou následující.
0 = Žádná známá chyba 1 = Varování 2 = Chyba
Parametry
Dotaz na stav světelného
1. číslice (1 – 5 číslic): Kumulativní provozní doba
zdroje
světelného zdroje
Dotaz na název
Vrátí „CASIO“.
projektoru
Dotaz na jméno výrobce Vrátí „CASIO“.
Dotaz na název modelu Vrátí „XJ-L8300HN“.
Jiný dotaz na informace Vrátí „“ (null).
Dotaz na informace
Vrátí „1“.
o třídě
Ovládání zdroje energie
Podrobné informace najdete na webové stránce CASIO na níže uvedené URL.
http://world.casio.com/download/projector/
40
Dálkové ovládání projektoru
Ovládání projektoru přes RS-232C
Pro ovládání projektoru pomocí příkazů RS-232C z počítače musíte projektor a počítač propojit
pomocí běžně prodívaného sériového kabelu (křížový).
Nastavení rozhraní
Protokol RS-232C
Přenosová rychlost
Délka dat
Kontrola parity
Stop bit
Řízení toku dat
Pevná hodnota 9600
8 bit
Není
1 bit
Není
Tabulka příkazů
Funkce
Napájení
Výběr zdroje
Zvuk
Režim zobrazení
Typ
Ovládání
ASCII
Zápis
Zapnutí
<CR>*pow=on#<CR>
Zápis
Vypnutí
<CR>*pow=off#<CR>
Čtení
Stav napájení
<CR>*pow=?#<CR>
Zápis
POČÍTAČ/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Zápis
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Zápis
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Zápis
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Čtení
Aktuální zdroj
<CR>*sour=?#<CR>
Zápis
Ztlumit
<CR>*mute=on#<CR>
Zápis
Vypnout ztlumení
<CR>*mute=off#<CR>
Čtení
Stav funkce Němý
<CR>*mute=?#<CR>
Zápis
Hlasitost +
<CR>*vol=+#<CR>
Zápis
Hlasitost -
<CR>*vol=-#<CR>
Zápis
Hlasitost = hodnota
<CR>*vol=value#<CR>
Čtení
Stav hlasitosti
<CR>*vol=?#<CR>
Zápis
Jasný
<CR>*appmod=bright#<CR>
Zápis
Živé
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Zápis
Přirozené
<CR>*appmod=natural#<CR>
Zápis
Uživatel 1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Zápis
Uživatel 2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Čtení
Režim zobrazení
<CR>*appmod=?#<CR>
Ovládání projektoru přes RS-232C
41
Nastavení
obrázku
Zápis
Kontrast +
<CR>*con=+#<CR>
Zápis
Kontrast -
<CR>*con=-#<CR>
Čtení
Hodnota kontrastu
<CR>*con=?#<CR>
Zápis
Jas +
<CR>*bri=+#<CR>
Zápis
Jas -
<CR>*bri=-#<CR>
Čtení
Hodnota jasu
<CR>*bri=?#<CR>
Zápis
Barva +
<CR>*color=+#<CR>
Zápis
Barva -
<CR>*color=-#<CR>
Čtení
Hodnota barvy
<CR>*color=?#<CR>
Zápis
Odstín +
<CR>*tint=+#<CR>
Zápis
Odstín -
<CR>*tint=-#<CR>
Čtení
Hodnota odstínu
<CR>*tint=?#<CR>
Zápis
Ostrost +
<CR>*sharp=+#<CR>
Zápis
Ostrost -
<CR>*sharp=-#<CR>
Čtení
Hodnota ostrosti
<CR>*sharp=?#<CR>
Zápis
Tón pokožky +
<CR>*skintone=+#<CR>
Zápis
Tón pokožky -
<CR>*skintone=-#<CR>
Čtení
Hodnota tónu pokožky
<CR>*skintone=?#<CR>
Zápis
Teplota barev - Teplé
<CR>*ct=warm#<CR>
Zápis
Teplota barev - Normální
<CR>*ct=normal#<CR>
Zápis
Teplota barev - Chladné
<CR>*ct=cool#<CR>
Čtení
Stav teploty barev
<CR>*ct=?#<CR>
Zápis
Poměr stran 4 : 3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Zápis
Poměr stran 16 : 9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Zápis
Poměr stran 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Zápis
Poměr stran Automaticky
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Čtení
Stav funkce Poměr stran
<CR>*asp=?#<CR>
Zápis
Úprava skrytí okrajů +
<CR>*overscan=+#<CR>
Zápis
Zápis
Úprava skrytí okrajů <CR>*overscan=-#<CR>
Hodnota nastavení funkce Úprava
<CR>*overscan=?#<CR>
skrytí okrajů
Automaticky
<CR>*auto#<CR>
Zápis
Červená – zvýšení +
<CR>*RGain=+#<CR>
Zápis
Červená – zvýšení -
<CR>*RGain=-#<CR>
Čtení
Hodnota Červená – zvýšení
<CR>*RGain=?#<CR>
Zápis
Zelená – zvýšení +
<CR>*GGain=+#<CR>
Zápis
Zelená – zvýšení -
<CR>*GGain=-#<CR>
Čtení
Hodnota Zelená – zvýšení
<CR>*GGain=?#<CR>
Zápis
Modrá – zvýšení +
<CR>*BGain=+#<CR>
Zápis
Modrá – zvýšení -
<CR>*BGain=-#<CR>
Čtení
Hodnota Modrá – zvýšení
<CR>*BGain=?#<CR>
Čtení
42
Ovládání projektoru přes RS-232C
Nastavení
obrázku
Zápis
Červená – offset +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Zápis
Červená – offset -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Čtení
Hodnota Červená – offset
<CR>*ROffset=?#<CR>
Zápis
Zelená – offset +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Zápis
Zelená – offset -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Čtení
Hodnota Zelená – offset
<CR>*GOffset=?#<CR>
Zápis
Modrá – offset +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Zápis
Modrá – offset -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Čtení
Hodnota Modrá – offset
<CR>*BOffset=?#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 1,6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 1,8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Zápis
Výběr Gamma - 2,8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Čtení
Stav funkce Výběr Gamma
<CR>*gamma=?#<CR>
Ovládání projektoru přes RS-232C
43
Zápis
Úvodní obrazovka - Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Zápis
Úvodní obrazovka - Černá
<CR>*splash=black#<CR>
Zápis
Úvodní obrazovka - Modrá
<CR>*splash=blue#<CR>
Čtení
Stav funkce Úvodní obrazovka
<CR>*splash=?#<CR>
Zápis
Barva pozadí - Zelená
<CR>*background=green#<CR>
Zápis
Barva pozadí - Černá
<CR>*background=black#<CR>
Zápis
Barva pozadí - Modrá
<CR>*background=blue#<CR>
Čtení
Stavy funkce Barva pozadí
<CR>*background=?#<CR>
Zápis
Poloha projektoru - Stolek vpředu <CR>*pp=FT#<CR>
Zápis
Poloha projektoru - Stolek vzadu
<CR>*pp=RE#<CR>
Zápis
Poloha projektoru - Strop vzadu
<CR>*pp=RC#<CR>
Zápis
Poloha projektoru - Strop vpředu
<CR>*pp=FC#<CR>
Čtení
<CR>*pp=?#<CR>
Zápis
Stav funkce Poloha projektoru
Rychlé automatické hledání/
Automatické vyhledání zdroje
Rychlé automatické hledání/
Automatické vyhledání zdroje
Stav funkce Rychlé automatické
hledání/Automatické vyhledání
zdroje
Čas zobrazení nabíd. - Vždy zap.
<CR>*menutime=on#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 5 sek
<CR>*menutime=5s#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 10 sek
<CR>*menutime=10s#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 15 sek
<CR>*menutime=15s#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 20 sek
<CR>*menutime=20s#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 25 sek
<CR>*menutime=25s#<CR>
Zápis
Čas zobrazení nabíd. - 30 sek
<CR>*menutime=30s#<CR>
Čtení
Stav funkce Čas zobrazení nabíd. <CR>*menutime=?#<CR>
Zápis
Pozice nabídky - Střed
<CR>*menuposition=center#<CR>
Zápis
Pozice nabídky - Nahoře-vlevo
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Zápis
Pozice nabídky - Nahoře-vpravo
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Zápis
Pozice nabídky - Dole-vpravo
<CR>*menuposition=br#<CR>
Zápis
Pozice nabídky - Dole-vlevo
<CR>*menuposition=bl#<CR>
Čtení
Stav funkce Pozice nabídky
<CR>*menuposition=?#<CR>
Zápis
Zpráva připomenutí - Zapnuto
<CR>*reminder=on#<CR>
Zápis
Zpráva připomenutí - Vypnuto
<CR>*reminder=off#<CR>
Čtení
Stav funkce Zpráva připomenutí
<CR>*reminder=?#<CR>
Zápis
Přímé zapnutí - Zapnuto
<CR>*directpower=on#<CR>
Zápis
Přímé zapnutí - Vypnuto
<CR>*directpower=off#<CR>
Čtení
Přímé zapnutí - Stav
Pohotovostní nastavení - Síť
zapnuta
Pohotovostní nastavení - Síť
vypnuta
Pohotovostní nastavení - Stav sítě
<CR>*directpower=?#<CR>
Zápis
Zápis
Čtení
Provozní
nastavení
Zápis
Zápis
Čtení
44
Ovládání projektoru přes RS-232C
<CR>*QAS=on#<CR>
<CR>*QAS=off#<CR>
<CR>*QAS=?#<CR>
<CR>*standbynet=on#<CR>
<CR>*standbynet=off#<CR>
<CR>*standbynet=?#<CR>
Ovládání lampy
Různé
Čtení
Doba používání světelného zdroje <CR>*ltim=?#<CR>
Zápis
Režim normální
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Zápis
Úsporný režim
<CR>*lampm=eco#<CR>
Zápis
360 a portrét
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Čtení
Stav režimu lampy
<CR>*lampm=?#<CR>
Čtení
Název modelu
<CR>*modelname=?#<CR>
Zápis
Prázdný zapnuto
<CR>*blank=on#<CR>
Zápis
Prázdný vypnuto
<CR>*blank=off#<CR>
Čtení
Stav funkce Prázdný
<CR>*blank=?#<CR>
Zápis
Nabídky zapnuta
<CR>*menu=on#<CR>
Zápis
Nabídka vypnuta
<CR>*menu=off#<CR>
Zápis
Nahoru
<CR>*up#<CR>
Zápis
Dolů
<CR>*down#<CR>
Zápis
Doprava
<CR>*right#<CR>
Zápis
Doleva
<CR>*left#<CR>
Zápis
Enter/OK
<CR>*enter#<CR>
Zápis
Zpět
<CR>*back#<CR>
Zápis
Jazyk +
<CR>*lang=+#<CR>
Zápis
Jazyk -
<CR>*lang=-#<CR>
Čtení
Stav funkce Jazyk
<CR>*lang=?#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - zakázáno
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 5 min
<CR>*APOFF=5#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 10 min
<CR>*APOFF=10#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 15 min
<CR>*APOFF=15#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 20 min
<CR>*APOFF=20#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 25 min
<CR>*APOFF=25#<CR>
Zápis
Automatické vypnutí - 30 min
<CR>*APOFF=30#<CR>
Čtení
Stav funkce Automatické vypnutí
<CR>*APOFF=?#<CR>
Zápis
Zjištění zařízení AMX - zapnuto
<CR>*amxdd=on#<CR>
Zápis
Zjištění zařízení AMX - vypnuto
<CR>*amxdd=off#<CR>
Čtení
Stav funkce Zjištění zařízení AMX <CR>*amxdd=?#<CR>
Čtení
Adresa MAC
<CR>*macaddr=?#<CR>
Zápis
Režim velké nadm. výš. zapnuto
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Zápis
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Zápis
Režim velké nadm. výš. vypnuto
Stav funkce Režim velké nadm.
výš.
Zámek kláves zapnuto
<CR>*keylock=on#<CR>
Zápis
Zámek kláves vypnuto
<CR>*keylock=off#<CR>
Čtení
Stav funkce Zámek kláves
<CR>*keylock=?#<CR>
Čtení
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Ovládání projektoru přes RS-232C
45
Údržba
Péče o projektor
Čištění objektivu
Jestliže si všimnete, že je povrch objektivu znečištěný nebo zaprášený, očistěte jej. Před
čištěním objektivu vypněte projektor a nechejte jej zcela vychladnout.
• Jestliže se na objektivu objeví nečistoty nebo šmouhy, použijte papír na čištění objektivů nebo
navlhčete jemný hadřík v prostředku na čištění objektivů a jemně otřete povrch objektivu.
• Nikdy nepoužívejte brusný papír, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, prášek s brusným
účinkem, ani těkavé látky, jako je líh, benzín, ředidlo nebo insekticid. Použití těchto materiálů
nebo dlouhodobý kontakt s pryží nebo vinylem může poškodit povrchovou úpravu projektoru
a materiál jeho skříňky.
Čištění skříňky projektoru
Před čištěním skříňky projektoru vypněte projektor správným postupem pro vypnutí popsaným
v části „Vypnutí projektoru“ na straně 29 a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Pro odstranění nečistot nebo prachu otřete skříňku jemným hadříkem neuvolňujícím vlákna.
• Pro odstranění odolných nečistot nebo skvrn navlhčete jemný hadřík vodou a čisticím
prostředkem s neutrálním pH. Nakonec skříňku dosucha vytřete.
Nikdy nepoužívejte vosk, líh, benzín, ředidlo nebo jiné chemické čisticí prostředky. Mohlo by dojít
k poškození skříňky projektoru.
Skladování projektoru
Jestliže potřebujete projektor na delší dobu uložit, postupujte prosím podle následujících
pokynů:
• Zajistěte, aby byla teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, v doporučeném
rozsahu teplot pro projektor. Přečtěte si prosím část „Technické údaje“ na straně 50 nebo se
s dotazem na přípustný rozsah obraťte na prodejce.
• Zasuňte nastavitelné nožky.
• Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
• Zabalte projektor do původního obalového materiálu nebo do jiného vhodného obalu.
Přeprava projektoru
Doporučujeme vám, abyste projektor přepravovali v původním obalovém materiálu nebo
v jiném vhodném obalu.
46
Údržba
Informace o světelném zdroji
Zjištění doby provozu světelného zdroje
Během provozu projektoru se pomocí vestavěného časovače automaticky počítá doba provozu
světelného zdroje (v hodinách).
Zjištění počtu hodin provozu světelného zdroje:
1. Přejděte do nabídky INSTALACE > Nastavení světelného zdroje a stiskněte tlačítko
ENTER. Zobrazí se okno Nastavení světelného zdroje.
2. Stisknutím tlačítka vyberte položku Informace o světelném zdroji a stiskněte tlačítko
ENTER. Zobrazí se informace o světelném zdroji.
Informace o počtu hodin provozu světelného zdroje můžete rovněž získat v nabídce
INFORMACE.
Úspora energie
• Nastavení funkce Režim světelného zdroje
Přejděte do nabídky INSTALACE > Nastavení světelného zdroje > Režim světelného
zdroje a stiskněte tlačítko / nebo stiskněte tlačítko L. MODE (Režim světelného zdroje) na
dálkovém ovladači pro výběr vhodného režimu světelného zdroje z dostupných režimů.
Nastavení projektoru do režimu Eco/360 a portrét šetří energii.
Režim světelného
zdroje
Popis
Normální
Eco
360 a portrét
Nabízí maximální jas světelného zdroje
Snižuje jas pro úsporu energie a snížení hluku ventilátoru
Snižuje jas pro úsporu energie; je nejvhodnější pro projekci 360 a portrét
• Nastavení Automatické vypnutí
Tato funkce umožňuje automaticky vypnout projektor pro úsporu energie v případě, že během
nastavené doby není rozpoznán žádný vstupní signál.
Pro nastavení položky Automatické vypnutí přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ > Automatické vypnutí a stiskněte některé z tlačítek / .
• Zdánlivý jas promítaného obrazu se bude měnit v závislosti na okolních světelných podmínkách
a nastavení kontrastu/jasu vybraného vstupního signálu a je přímo úměrný projekční vzdálenosti.
• Jas světelného zdroje se bude časem snižovat a může se měnit v rozsahu technických parametrů
výrobce světelného zdroje. To je normální a očekávané chování.
Údržba
47
Indikátory
Indikátor
Stav a popis
Události - napájení
Pohotovostní režim (Indikátory mohou zůstat svítit i po odpojení
napájecího kabelu. Nejedná se však o závadu.)
Zapínání projektoru
Normální provoz
Normální ochlazování při vypnutí
Chyba spouštění fosforového/barevného kolečka
Chyba otáčení fosforového/barevného kolečka
Události světelného zdroje
Chyba světelného zdroje při normálním provozu
Světelný zdroj nesvítí
Události - teplota
Chyba ventilátoru 1 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 2 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 3 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 4 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 5 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 6 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 7 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba ventilátoru 8 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
požadované rychlosti)
Chyba teploty 1 (příliš vysoká teplota)
Chyba teploty 2 (příliš vysoká teplota)
Chyba vodního čerpadla (voda z kapalinového chladiče je
nedostatečná)
: Vypnuto
48
Údržba
: Oranžová - svítí
: Zelená - svítí
: Červená - svítí
: Oranžová - bliká
: Zelená - bliká
: Červená - bliká
Řešení problémů
Projektor se nezapne.
Příčina
Náprava
Napájecí kabel nepřivádí žádné napětí.
Připojte napájecí kabel do síťového konektoru na
projektoru a potom připojte napájecí kabel do síťové
zásuvky. Pokud je síťová zásuvka opatřena
vypínačem, ujistěte se, že je zapnutý.
Pokoušíte se o opětovné zapnutí projektoru
ve chvíli, kdy probíhá jeho ochlazování.
Počkejte, než skončí ochlazování projektoru.
Žádný obraz
Příčina
Zdroj video signálu není zapnutý nebo
správně připojený.
Projektor není správně připojen ke zdroji
vstupního signálu.
Nebyl vybrán správný vstupní signál.
Krytka objektivu zůstala nasazená.
Náprava
Zapněte zdroj video signálu a zkontrolujte, zda je
signálový kabel správně připojen.
Zkontrolujte připojení.
Vyberte správný vstupní signál pomocí tlačítka INPUT
(Vstup).
Sejměte krytku objektivu.
Obraz je rozmazaný
Příčina
Objektiv projektoru není správně zaostřen.
Projektor a projekční plocha nejsou ve
správné vzájemné poloze.
Krytka objektivu zůstala nasazená.
Náprava
Proveďte zaostření objektivu pomocí zaostřovacího
kroužku.
Nastavte úhel a směr projekce a v případě potřeby
také výšku projektoru.
Sejměte krytku objektivu.
Dálkový ovladač nepracuje.
Příčina
Baterie jsou vybité.
Mezi dálkovým ovladačem a projektorem se
vyskytuje překážka.
Jste příliš vzdáleni od projektoru.
Náprava
Vyměňte obě baterie za nové.
Odstraňte překážku.
Postavte se do vzdálenosti max. 8 metrů od
projektoru.
Nesprávné heslo.
Příčina
Zapomněli jste vaše heslo.
Náprava
Viz „Použití postupu pro obnovu hesla“ na straně 28.
Řešení problémů
49
Technické údaje
Technické údaje projektoru
Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Optické parametry
Ovládání
Rozlišení
4K UHD 3 840 x 2 160
Sériové ovládání RS-232C
9pinový D-Sub (zástrčkový typ) x 1
Systém zobrazení
Jednočipový DLP
LAN rozhraní
RJ-45 x 1
Čistý rozsah zaostření
2,89 – 6,09 m v režimu širokoúhlého objektivu,
4,25 – 8,96 m v režimu teleobjektivu
Servisní port x 1
Objektiv
F = 2,1 až 2,4, f = 20,6 až 30,3 mm
Elektrické parametry
Zdroj energie
100 až 240 V
(AC), 50/60 Hz
Kabelové dálkové ovládání x 1
Infračervený přijímač x 2
Vstupní konektory
Vstup z počítače
Vstup RGB
15pinový mini D-Sub (zásuvkový typ) x 1
Příkon
595 W (max.); < 0,5 W (pohotovostní režim);
< 3,0 W (síťový pohotovostní režim)
Vstup video signálu
Digitální
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
Mechanické parametry
HDBaseT x 1
Hmotnost
19,8 kg
Požadavky na prostředí
Výstupní svorky
Provozní teplota
5 °C – 35 °C na úrovni hladiny moře
Výstup RGB
15pinový mini D-Sub (zásuvkový typ) x 1
Skladovací teplota
-10 °C – 65 °C na úrovni hladiny moře
Výstup zvukového signálu
Stereo mini konektor 3,5 mm x 1
Provozní/skladovací relativní vlhkost
10 % – 90 % (bez kondenzace)
USB
Výstupní port DC (5 V 2 A) x 1
Provozní nadmořská výška
0 až 1 500 m při 5 °C – 35 °C
1 500 – 3 000 m při 5 °C – 30 °C
(se zapnutým režimem velké nadmořské výšky)
Spínací napětí 12 V (0,5 A) x 1
50
Technické údaje
Rozměry
471 mm (Š) x 223 mm (V) x 565 mm (H)
471
565
223
Jednotky: mm
Technické údaje
51
Tabulka časování
Podporované časování pro vstup RGB
Rozlišení
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1200 při 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Režim
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (snížení zatemnění)
1920 x 1080_60
Vertikální
Horizontální
frekvence (Hz) frekvence (kHz)
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
Frekvence
pixelů (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Výše uvedená časování nemusí být podporována kvůli omezením souboru EDID a grafické karty VGA.
Může se stát, že některá časování nebude možné vybrat.
52
Technické údaje
Podporované časování pro vstup HDMI
• Časování PC signálu
Rozlišení
Režim
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (snížení
zatemnění)
1920 x 1080_60
1920 x 1200 při 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Vertikální
frekvence (Hz)
Horizontální
frekvence (kHz)
Frekvence pixelů
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Výše uvedená časování nemusí být podporována kvůli omezením souboru EDID a grafické karty VGA.
Může se stát, že některá časování nebude možné vybrat.
• Časování video signálu
Časování
Rozlišení
Vertikální
frekvence (Hz)
Horizontální
frekvence (kHz)
Frekvence pixelů
(MHz)
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Podporováno pouze při použití portu HDMI 1 (HDCP2.2).
Podporované časování pro vstup komponentního (YPbPr) signálu
Časování
Rozlišení
Vertikální frekvence
(Hz)
Horizontální
frekvence (kHz)
Frekvence pixelů
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Technické údaje
53
Podporované časování pro vstup HDBaseT
• Časování PC signálu
Rozlišení
Režim
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (snížení
zatemnění)
1920 x 1080_60
1920 x 1200 při 60 Hz
1920 x 1080 (VESA)
Vertikální
frekvence (Hz)
Horizontální
frekvence (kHz)
Frekvence pixelů
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Výše uvedená časování nemusí být podporována kvůli omezením souboru EDID a grafické karty VGA.
Může se stát, že některá časování nebude možné vybrat.
• Časování video signálu
Typ kabelu
Rozpětí kabelu Frekvence pixelů
CAT 5e/CAT 6a
54
100m
<=225MHz
Podporovaný formát HDMI
720 x 480p/60 Hz
4:3
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1280 x 720p/60 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1920 x 1080i/60 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1920 x 1080p/60 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
720 x 576p/50 Hz
4:3
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1280 x 720p/50 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1920 x 1080i/50 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
1920 x 1080p/50 Hz
16:9
24 bitů 30 bitů 36 bitů
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60 Hz YUV 4:2:0
24 bitů
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30 Hz
24 bitů
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30 Hz
24 bitů
Technické údaje
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement