Casio MA-170 User manual

Casio MA-170 User manual
GDI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDA DELL’UTILIZZATORE
MA170-GDI-1
MA-170_GDI_cover1.p65
1
03.10.8, 0:38 PM
Belangrijke informatie voor ouders!
Ouders dienen de volgende belangrijke informatie op te merken alvorens kinderen
dit product te laten gebruiken.
• Zorg er voor eerst de netadapter te controleren op eventuele schade voordat
u de los verkrijgbare AD-5 adapter gebruikt om dit toestel van spanning te
voorzien. Controleer het netsnoer zorgvuldig op breuken, inkepingen, blootliggende draad en andere ernstige schade. Laat kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Probeer nooit de batterijen op te laden.
• Gebruik nooit oplaadbare batterijen.
• Meng nooit batterijen van verschillende makelij door elkaar.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik enkel de in deze gebruiksaanwijzingen aanbevolen of gelijkwaardige
batterijen.
• Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (–) kant van de batterijen in de
juiste richting wijzen zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
• Verwijder de batterijen zodra ze tekenen van uitputting vertonen.
• Laat de batterijen nooit kortsluiting maken.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder drie jaar.
• Gebruik enkelde CASIO AD-5 adapter.
• De netadapter is geen stuk speelgoed.
• Denk er altijd aan de aansluiting van de netadapter te verbreken voordat u
het product reinigt.
CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000
North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.
Dit teken is alleen geldig in de EU-landen.
Bewaar a.u.b. alle informatie ter naslag.
278A-G-034A
MA-170_D_CE.p65
8
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Gefeliciteerd met uw keus van het CASIO
elektronische muziekinstrument.
• Lees aandachtig de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzingen voordat u
het instrument in gebruik neemt.
• Houd a.u.b. alle informatie bij de hand
voor eventuele latere naslag.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt
in deze gebruiksaanwijzing en op het
product zelf om er zeker an te zijn dat het
product veilig en op de juiste wijze
gebruikt wordt en om zowel letsel bij de
gebruiker en andere personen alswel
schade aan eigendommen te voorkomen.
Deze symbolen worden hieronder
getoond met hun betekenis.
GEVAAR
Dit symbool duidt information aan die
indien zij genegeerd of onjuist toegepast
wordt, het gevaar op ernstig letsel of
zelfs de dood met zich mee brengen.
WAARSCHUWING
Voorbeelden van symbolen
Deze driehoek ( ) wijst erop
dat de gebruiker voorzichtigheid
dient te betrachten. (Het
voorbeeld links duidt op een
waarschuwing t.a.v. elektrische
schokken.)
Deze cirkel met een lijn erdoor
( ) wijst erop dat de
aangegeven handeling niet
uitgevoerd mag worden. Deze
handelingen zijn in het bijzonder
verboden
binnen
deze
aanduiding of in de buurt van
het symbool. (Het voorbeeld
links geeft aan dat demonteren
verboden is.)
De zwarte stip ( ) geeft aan dat
de aangegeven handeling
uitgevoerd moet worden.
Aanduidingen binnen dit
symbool zijn handelingen die
specifiek uitgevoerd dienen te
worden. (Het voorbeeld links
geeft aan dat de netstekker uit
het stopcontact getrokken dient
te worden.)
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op ernstig letsel of zelfs de dood
met zich mee brengen als het toestel
onjuist bediend en deze aanduiding
genegeerd wordt.
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het
risico op letsel of de kans op schade met
zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend en deze aanduiding genegeerd
wordt.
D-1
278A-G-035A
MA-170_D01-07.p65
1
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
GEVAAR
Alkaline batterijen
Voer de volgende stappen
onmiddellijk uit als vloeistof uit
de alkaline batterij ooit in uw
ogen mocht komen.
1. WRIJF NIET IN UW OGEN !
Spoel ze met water.
2. Neem onmiddellijk contact op
met een arts.
U kunt uw gezichtsvermogen
verliezen mocht de vloeistof van
de alkaline batterij in uw ogen
blijven zitten.
WAARSCHUWING
Rook, vreemde geur, oververhitting
Als u het product blijft gebruiken
terwijl het rook, een vreemde
geur of hitte afgeeft, kan dit het
risico op brand en elektrische
schok met zich meebrengen. Volg
onmiddellijk de volgende
stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact als u de netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Gebruik enkel de netadapter
die
voor
dit
product
gespecificeerd is.
• Gebruik enkel een stroombron
waarvan de spanning (het
voltage) overeenkomt met de
op de netadapter aangegeven
waarde.
• Belast stopcontacten en
verlengsnoeren niet te veel.
Netadapter
Onjuist gebruik van het netsnoer
van de netadapter kan
beschadigen veroorzaken of het
doen breken met het risico op
brand en elektrische schok. Zorg
ervoor dat u altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Plaats nooit zware voorwerpen
op het snoer en stel het niet
bloot aan hitte.
• Knutsel nooit aan het snoer en
stel het niet bloot aan overmatig
buigen.
• Draai het snoer niet en trek er
nooit aan.
• Mocht het netsnoer of de
netstekker beschadigd raken,
neem dan contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Netadapter
• Raak de netadapter nooit aan
terwijl uw handen nat zijn.
Hierdoor kunt u een elektrische
schok oplopen.
• Gebruik de netadapter op een
plaats waar hij niet nat kan
worden. Water werkt het risico
op brand en elektrische schok
in de hand.
• Plaats geen vaas of een andere
pot of bak met vloeistof op de
netadapter. Water werkt het
risico op brand en elektrische
schok in de hand.
D-2
MA-170_D01-07.p65
278A-G-036A
2
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden dat
de batterijen gaan lekken hetgeen
schade kan toebrengen aan
voorwerpen in de buurt of een
explosie veroorzaken, hetgeen het
risico op brand en persoonlijk letsel
met zich meebrengt. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt.
• Probeer nooit batterijen uit
elkaar te halen en laat ze nooit
kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan
hitte en doe ze nooit van de
hand door ze te verbranden.
• Gebruik oude en nieuwe
batterijen nooit door elkaar.
• Gebruik nooit verschillende
typen batterijen nooit door elkaar.
• Probeer nooit de batterijen op te
laden.
• Zorg ervoor dat de positieve (+)
en negatieve (–) kant van de
batterijen in de juiste richting
wijzen.
Verbrand batterijen nooit.
Gooi batterijen nooit in vuur.
Hierdoor kunnen ze ontploffen,
hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich
meebrengt.
Water en vreemde voorwerpen
Mocht water, andere vloeistoffen
of vreemde voorwerpen (zoals
metalen voorwerpen) het toestel
binnendringen dan brengt dat het
risico op brand en persoonlijk letsel
met zich mee. Volg onmiddellijk
de volgende stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact als u de netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Demonteren en knutselen
Haal dit product nooit uit elkaar
en knutsel er niet aan. Dit brengt
het risico op elektrische schok,
brandwonden
en
ander
persoonlijk letsel met zich mee.
Laat alle interne controles,
bijstellingen en onderhoud over
aan de oorspronkelijke winkelier
of aan een erkende CASIO
onderhoudsleverancier.
Laten vallen en stoten
Gebruikt u het product nadat het
beschadigd werd doordat u het
heeft laten vallen of doordat er
tegen werd gestoten dan brengt
dat het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
Volg onmiddellijk de volgende
stappen.
1. Schakel de spanning uit.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact als u de netadapter
gebruikt
voor
stroomvoorziening.
3. Neem contact op met het
oorspronkelijke verkooppunt of
een
erkende
CASIO
onderhoudsleverancier.
Plastic zakken
Plaats de plastic zak waarin het
product geleverd wordt nooit
over uw hoofd of in uw mond.
Dit brengt het risico op
verstikking met zich mee.
Deze
voorzorgsmaatregel
verdient natuurlijk speciale
aandacht bij de aanwezigheid van
kinderen.
D-3
278A-G-037A
MA-170_D01-07.p65
3
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Klim niet bovenop het product.
Door op het product te klimmen
kan het omvallen of beschadigd
raken. Deze voorzorgsmaatregel
verdient natuurlijk speciale
aandacht bij de aanwezigheid van
(kleine) kinderen.
Plaatsing
Vermijd het plaatsen van het
product op een instabiele
standaard, op een oneffen
ondergrond of op een andere
instabiele plaats. Een instabiele
plaats kan er toe leiden dat het
product omvalt, hetgeen het risico
op brand en persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
VOORZICHTIG
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Leg het netsnoer nooit in de
buurt van een kachel of andere
hittebron.
• Trek nooit aan het snoer om
het product los te koppelen van
het stopcontact. Pak altijd de
netadapter zelf beet om deze
uit het stopcontact te trekken.
Netadapter
Onjuist gebruik van de
netadapter kan het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengen. Zorg ervoor dat
u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Steek de netadapter zover
mogelijk in het stopcontact.
• Trek de netadapter uit het
stopcontact
tijdens
onweersbuien of voordat u op
vakantie gaat of bij langdurige
afwezigheid.
• Trek de netadapter minstens
eenmaal per jaar uit het
stopcontact en reinig het
gedeelte rond de stekers om
eventueel stof te verwijderen.
Verhuizen van het product
Voordat u het product verhuist
of ergens anders neerzet, dient u
altijd eerst de netadapter uit het
stopcontact te halen en alle andere
kabels en aansluitsnoeren los te
maken. Als snoeren toch
aangesloten gehouden worden,
dan brengt dit het risico op
schade aan de snoeren, brand en
elektrische schok met zich mee.
Reinigen
Voordat u het product reinigt,
dient u altijd eerst de netadapter
uit het stopcontact te halen. Als
de netadapter aangesloten blijft,
dan brengt dit het risico op
schade aan de netadapter, brand
en elektrische schok met zich mee.
D-4
MA-170_D01-07.p65
278A-G-038A
4
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Batterijen
Onjuist gebruik kan er toe leiden
dat de batterijen gaan lekken
hetgeen schade kan toebrengen
aan voorwerpen in de buurt of
een explosie veroorzaken,
hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
• Gebruik enkel batterijen die
gespecificeerd zijn voor gebruik
met dit product.
• Verwijder de batterijen als u het
product voor langere tijd niet
gaat gebruiken.
Aansluitingen
Sluit enkel de gespecificeerde
toestellen en apparatuur aan op
de aansluitingen van dit product.
Het aansluiten van een nietgespecificeerd toestel brengt het
risico op brand en elektrische
schok met zich mee.
Plaatsing
Vermijd de volgende plekken om
dit product te plaatsen. Dergelijke
plaatsen brengen het risico op
brand en elektrische schok met
zich mee.
• Plaatsen die blootstaan aan
overmatige vochtigheid en
grote hoeveelheden stof
• Op plaatsen waar voedsel
wordt bereid of op andere
plekken die blootstaan aan
vettige rook
• In de buurt van een
airconditioner,
op
een
verwarmd tapijt, op plaatsen in
het directe zonlicht, in een
voertuig dat in de zon
geparkeerd staat of op een
andere plaats die het product
aan hoge temperaturen
blootstelt.
Displayscherm
• Druk nooit tegen het LCD
paneel van het displayscherm
en stoot er nooit anderszins
tegen. Hierdoor kan het glas
van het LCD paneel namelijk
breken hetgeen het risico op
brand en elektrische schok met
zich meebrengt.
• Mocht het LCD paneel toch
onverhoeds breken of barsten,
raak dan in geen geval de
vloeistof binnenin het paneel
aan. Deze LCD paneel vloeistof
kan namelijk huidirritatie
veroorzaken.
• Mocht vloeistof van het LCD
paneel onverhoeds in uw mond
komen, spoel dan onmiddellijk
met water en neem contact op
met een arts.
• Mocht vloeistof van het LCD
paneel onverhoeds in ogen of
op uw huid komen, spoel dan
onmiddellijk voor minstens 15
minuten met water af en neem
vervolgens contact op met een
arts.
Geluidsniveau
Luister niet voor langere tijd bij
een hoog volume. Deze
voorzorgsmaatregelen dient
bijzondere aandacht bij het
gebruik van een hoofdtelefoon.
Een hoog geluidsniveau kan uw
gehoor beschadigen.
Zware voorwerpen
Plaats nooit zware voorwerpen
bovenop dit product.
Hierdoor kan het product
topzwaar worden waardoor het
overhelt on omvalt, hetgeen het
risico op persoonlijk letsel met
zich meebrengt.
D-5
278A-G-039A
MA-170_D01-07.p65
5
03.10.8, 0:38 PM
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
BELANGRIJK!
Mocht u één van de onderstaande symptomen
opmerken terwijl u de batterijen gebruikt,
vervang deze dan of schakel over op één van
de alternatieve stroombronnen.
• Het instrument kan niet worden ingeschakeld
• De display knippert, is donker of moeilijk
afleesbaar
• Abnormaal laag volume via de luidspreker/
hoofdtelefoon
• Vervorming van het weergegeven geluid
• Af en toe uitvallen (overslaan) van het geluid
tijdens spelen bij een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens
spelen bij een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display
tijdens spelen bij een hoog volume
• Het geluid blijft doorklinken zelfs na loslaten
van een klaviertoets
• Een toon wordt weergegeven die totaal
anders is dan de geselecteerde
• Abnormale weergave van het ritme en van
melodiebanken
• Vervorming van het microfoongeluid
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens het
gebruik van de microfoon
D-6
MA-170_D01-07.p65
278A-G-040A
6
03.10.8, 0:38 PM
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen .... D-1
Inhoudsopgave .................... D-7
Algemene gids ..................... D-8
Aangaande de display ........................... D-9
Stroomvoorziening ............ D-10
Gebruik van batterijen ......................... D-10
Gebruik van de netadapter ................... D-11
Aansluitingen ..................... D-12
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting ...... D-12
Bijstellen van het
begeleidingsvolume ............................. D-21
Weergeven van melodieën
van de melodiebank ........... D-22
Selecteren van een melodie van de
melodiebank ........................................ D-22
Gebruiken van melodieën van
de melodiebank om te oefenen
(3-stappen lessysteem) ..... D-23
Gebruiken van stap 1 .......................... D-23
Gebruiken van stap 2 en 3 .................. D-24
Accessoires en opties .......................... D-12
Overige functies ................. D-25
Spelen op het keyboard .... D-13
Inschakelen van de metronoom .......... D-25
Gebruiken van het aanhoudeffect ....... D-25
Weergeven van
demonstratiemelodieën ..... D-13
Gebruik van de
microfoon ........................... D-14
Bevestigen van de microfoon aan het
keyboard .............................................. D-14
Percussieplaatjes ................................ D-26
Transpositie ......................................... D-26
Gebruiken van MIDI ........... D-27
Wat is MIDI? ........................................ D-27
Gebruiken van MIDI ............................. D-27
Verbreken van de aansluiting van de
microfoon ............................................. D-16
Oplossen van
moeilijkheden ..................... D-28
Gebruiken van de microfoon om
mee te zingen ...................................... D-16
Technische gegevens ........ D-30
Accessoires en opties .......................... D-16
Selecteren van een toon.... D-17
Onderhoud van uw
keyboard ............................. D-31
Selecteren van een ritme.... D-18
Appendix ............................... A-1
Gebruiken van een automatische
begeleiding .......................................... D-18
Toonlijst ................................................... A-1
Gebruiken van
gesynchroniseerde start ...................... D-21
Melodiebanklijst ...................................... A-3
Tussenvoegen van een ritme fill-in ..... D-21
Gebruiken van één-toets voorkeuze ... D-21
Ritmelijst ................................................. A-2
Vingerzettingakkoord kaart ..................... A-4
MIDI Implementation Chart
D-7
278A-G-041A
MA-170_D01-07.p65
7
03.10.8, 0:38 PM
Algemene gids
Achterpaneel
V
W
R
S
K
T
L
M
P
N
O
2
E
3
F
4
5
6
7
8
9 0
H
G
A
I
B
C
J
D-8
MA-170_D08_16.p65
K
Q
1
D
X
U
278A-G-042A
8
03.10.8, 0:38 PM
Algemene gids
1 Spanningsschakelaar (POWER)
2 Demonstratietoets (DEMO)
G Tempotoetsen (TEMPO)
H 3-stappen les toets (3-STEP LESSON)
3 Metronoomtoets (METRONOME)
4 MIDI toets (MIDI)
I Ritmetoets (RHYTHM)
J Melodiebanktoets (SONG BANK)
5 Maatslagtoets (BEAT)
6 Functietoets (MODE)
K Luidsprekers
7 Gesynchroniseerde start/fill-in patroon toetsen
(SYNCHRO/FILL-IN)
8 Start/stoptoets (START/STOP)
M Toonlijst
9 Eén-toets voorkeuzetoets
(ONE TOUCH PRESET)
0 Aanhoudtoets (SUSTAIN)
P Akkoordnamen
L Ritmelijst
N Display
O Melodiebanklijst
Q Percussie-instrumentenlijst
R Microfooningangsaansluiting (MIC IN)
A Toontoets (TONE)
B Nummertoetsen
S MIDI uitgangsaansluiting (MIDI OUT)
T Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
C Percussietoetsen
D Volumetoetsen (VOLUME)
U 9V gelijkstroomaansluiting (DC 9V)
E Begeleidingsvolumetoetsen
(ACCOMP VOLUME)
F Transpositietoetsen (TRANSPOSE)
V Microfoon
W Microfoonhouder
X Microfoonhouderconsole
OPMERKING
• De toonlijst, ritmelijst en melodiebanklijst laten niet alle tonen, ritmes en melodieën zien die beschikbaar
zijn. Zie de Appendix aan de achterkant van deze handleiding voor een volledige lijst.
• Gebruik enkel de microfoon die met dit keyboard meegeleverd wordt. Probeer nooit een ander type
microfoon aan te sluiten.
• De microfoon is bedoeld voor exclusief gebruik met keyboard model MA-170. Probeer de microfoon
nooit met een ander toestel te gebruiken.
Aangaande de display
4
5
6
1
2
3
7
8
1 Normaal (NORMAL)
5 Eén-toets voorkeuze (ONE-TOUCH PRESET)
2 CASIO akkoord (CASIO CHORD)
6 Stap 1 (STEP1)
3 Vingerzetting (FINGERED)
7 Stap 2 (STEP2)
4 Aanhouden (SUSTAIN)
8 Stap 3 (STEP3)
D-9
278A-G-043A
MA-170_D08_16.p65
9
03.10.8, 0:38 PM
Stroomvoorziening
Dit keyboard wordt van stroom voorzien via een
standaard stopcontact (met behulp van de
gespecificeerde netadapter) of door batterijen.
Let er altijd op het keyboard telkens uit te
schakelen wanneer u het niet gebruikt.
Gebruik van batterijen
Zorg er altijd voor het keyboard uit te schakelen
voordat u de batterijen inlegt of vervangt.
Inleggen van de batterijen
1 Verwijder het batterijcompartimentdeksel.
2 Leg
6 batterijen maat
batterijcompartiment.
C
in
het
• Let erop dat de positieve (+) en negatieve
(–) uiteinden in de juiste richting wijzen.
Batterijen maat C
■ Elk van de onderstaande symptomen kan een
indicatie vormen van een lage batterijspanning.
Vervang de batterijen zo snel mogelijk wanneer
één van de volgende symptomen zich
voordoet.
• Het instrument kan niet worden
ingeschakeld
• De display knippert, is donker of moeilijk
afleesbaar
• Abnormaal laag volume via de luidspreker/
hoofdtelefoon
• Vervorming van het weergegeven geluid
• Af en toe uitvallen (overslaan) van het geluid
tijdens spelen bij een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens
spelen bij een hoog volume
• Knipperen of donker worden van de display
tijdens spelen bij een hoog volume
• Het geluid blijft doorklinken zelfs na loslaten
van een klaviertoets
• Een toon wordt weergegeven die totaal
anders is dan de geselecteerde
• Abnormale weergave van het ritme en van
melodiebanken
• Vervorming van het microfoongeluid
• Plotseling uitvallen van de stroom tijdens het
gebruik van de microfoon.
WAARSCHUWING
3 Steek
de
nokjes
op
het
batterijcompartimentdeksel in de daarvoor
bedoelde uitsparingen en sluit het deksel.
Het keyboard kan mogelijk niet goed werken als
u de batterijen inlegt of vervangt terwijl de
spanning ingeschakeld is. Mocht dit het geval zijn,
schakel dan het keyboard uit en vervolgens weer
in. Gewoonlijk zou het keyboard dan weer normaal
moeten werken.
Belangrijke informatie
aangaande de batterijen
■ De geschatte levensduur van de batterijen is
als volgt.
Mangaan batterijen ............................ 5 uur*
* De bovenstaande waarde is de standaard
levensduur van de batterijen bij een normale
temperatuur waarbij het volume van het
keyboard op een middenstandje staat.
Extreme temperaturen en spelen bij een hoog
volume kunnen de levensduur van de
batterijen verkorten.
Misbruik van batterijen kan er de oorzaak van zijn
dat ze gaan lekken, hetgeen leidt tot schade aan
zich in de buurt bevindende voorwerpen, of ze
kunnen exploderen, hetgeen het risico op brand
of persoonlijk letsel met zich mee brengt. Let er
altijd op dat u de volgende voorzorgsmaatregelen
naleeft.
• Haal batterijen nooit uit elkaar en laat ze
nooit kortsluiting maken.
• Stel batterijen nooit bloot aan hitte en gooi
ze niet weg door ze te verbranden.
• Gebruik oude batterijen niet samen met
nieuwe.
• Gebruik nooit batterijen van verschillende
types door elkaar.
• Laad de batterijen nooit op.
• Let er op dat de positieve (+)en negatieve
(–) uiteinden van de batterijen is de juiste
richting wijzen.
D-10
MA-170_D08_16.p65
278A-G-044A
10
03.10.8, 0:38 PM
Stroomvoorziening
LET OP
Misbruik van batterijen kunnen er de oorzaak van
zijn dat ze gaan lekken hetgeen leidt tot schade aan
zich in de buurt bevindende voorwerpen, of ze kunnen
gaan exploderen, hetgeen het risico op brand en
persoonlijk letsel met zich meebrengt. Let er altijd op
de volgende voorzorgsmaatregelen na te leven.
• Gebruik enkel batterijen dat voor gebruik
met dit product gespecificeerd zijn.
• Verwijder batterijen uit het product als u van
plan bent deze voor langere tijd niet te
gebruiken.
Gebruik van de netadapter
Zorg er voor uitsluitend gebruik te maken van de
netadapter die gespecificeerd is voor gebruik met
dit product.
Gespecificeerde netadapter: AD-5
• Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer
en stel het niet bloot aan hitte.
• Probeer nooit te knutselen aan het snoer
en stel het niet bloot aan overmatig buigen.
• Draai het snoer niet en trek er niet aan.
• Mocht het netsnoer of de netstekker
beschadigd raken, neem dan contact op
met het oorspronkelijke punt van verkoop
of met een door CASIO erkende
onderhoudswerkplaats.
• Raak de netadapter nooit aan terwijl uw
handen nat zijn.
Hierdoor kunt u het risico op een elektrische
schok in de hand werken.
• Gebruik de netadapter waar hij niet nat kan
worden. Water brengt het risico op brand
en elektrische schok met zich mee.
• Plaats nooit een bloemenvaas of en andere
bak met water erin op de netadapter. Mocht
water over de netadapter vallen dan brengt
dit het gevaar op brand of een elektrische
schok met zich mee.
[Achterpaneel]
LET OP
D9V gelijkspanningsaansluiting
(DC 9V)
Netadapter AD-5
Stopcontact
Merk tevens de belangrijke waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen op bij het gebruiken van de
netadapter.
WAARSCHUWING
Misbruik van de netadapter kan het risico op brand
en op elektrische schok met zich meebrengen. Let
er altijd op de volgende voorzorgsmaatregelen na
te leven.
• Zorg er voor uitsluitend gebruik te maken
van de netadapter die gespecificeerd is voor
gebruik met dit product.
• Gebruik enkel een voedingsbron waarvan
het voltage zich bevindt binnen de op de
netadapter aangegeven nominale
spanning.
• Belast de stopcontacten en verlengsnoeren
niet te veel.
Misbruik van de netadapter kan het risico op brand en
op elektrische schok met zich meebrengen. Let er altijd
op de volgende voorzorgsmaatregelen na te leven.
• Plaats het netsnoer niet bij een kachel of
een andere warmtebron.
• Trek nooit aan het snoer wanneer u de
stekker uit het stopcontact wilt trekken.
Houd daartoe altijd de netadapter zelf beet.
• Steek de stekker van de netadapter zover
mogelijk in het stopcontact.
• Haal de netadapter uit het stopcontact
tijdens onweersbuien met bliksem of
voordat u op reis gaat of wanneer u om
andere redenen voor langere tijd weg bent.
• Minstens eens per jaar dient u de
netadapter uit het stopcontact te trekken om
eventueel stof dat zich opgehoopt heeft
rond te stekers te verwijderen.
BELANGRIJK!
• Zorg er altijd voor het keyboard uit te
schakelen voordat u de netadapter aansluit
of de aansluiting ervan verbreekt.
• Bij langdurig gebruik van de netadapter kan
deze warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op een defect.
D-11
278A-G-045A
MA-170_D08_16.p65
11
03.10.8, 0:38 PM
Aansluitingen
Hoofdtelefoon/
uitgangsaansluiting
Voordat u de hoofdtelefoon aansluit od andere
externe apparatuur dient u eerst de instellingen
van het volume van het keyboard en de
aangesloten apparatuur zacht te zetten. U kunt het
volume bijstellen op het gewenste niveau nadat
alle aansluitingen voltooid zijn.
[Achterpaneel]
Hoofdtelefoon/uitgangsaansluiting
(PHONES/OUTPUT)
Audio-aansluiting
* Zorg ervoor een aansluitsnoer te gebruiken met
een stereo ministekker aan de kant die u op het
keyboard aansluit en een aansluitstekker met een
dubbel ingangskanaal (links en rechts) aan de
andere kant die u aansluit op de gewenste
versterker. Als er aan één van beide kanten een
verkeerd type aansluitstekker zit kan één van de
stereokanalen verloren gaan.
Zet het volume van het keyboard op een relatief
laag niveau voordat u de aansluiting op een
muziekinstrumentversterker maakt en voer daarna
bijstellingen uit in het volume via de regelaars van
de versterker.
[Aansluitvoorbeeld]
Stereo ministekker
Wit
Rood
PIN
stekker
LINKS RECHTS
Keyboardversterker,
gitaarversterker, enz.
Muziekinstrumentversterker (Afbeelding 3)
Sluit
het
keyboard
aan
op
een
muziekinstrumentversterker met behulp van een
los in de handel verkrijgbaar aansluitsnoer.
AUX IN of soortgelijke
aansluiting van de
geluidsversterker
Aansluiten van een hoofdtelefoon (Afbeelding 1)
Door de hoofdtelefoon aan te sluiten wordt geen
geluid meer weergegeven via de ingebouwde
luidsprekers van het keyboard zodat u zelfs
midden in de nacht kunt spelen zonder de buren
uit de slaap te houden.
Aansluiten van geluidsapparatuur (Afbeelding 2)
Sluit het keyboard aan op geluidsapparatuur met
behulp van een los in de handel verkrijgbaar
aansluitsnoer met een ministekker aan één zijde
en twee PIN stekkers aan de andere kant. Merk op
dat de ministekker die u aansluit een stereostekker
dient te zijn anders kunt u slechts één van de
stereokanalen weergeven. Bij deze opstelling zet
u de ingangskeuzeschakelaar van de
geluidsapparatuur gewoonlijk op de stand voor de
aansluiting (gewoonlijk aangeduid als AUX IN
o.i.d.) waarop het snoer van het keyboard is
aangesloten. Zie de gebruiksaanwijzing van de
geluidsapparatuur voor volledige details.
Naar de
PHONES/
OUTPUT
aansluiting
van het
keyboard Stereo
PIN stekker (rood)
ministekker
PIN aansluiting
INPUT 1
INPUT 2
PIN
stekker
(wit)
Keyboard- of
gitaarversterker
OPMERKING
• U kunt de MIDI aansluiting van het keyboard
ook aansluiten op een computer of op een
sequencer. Zie “Gebruiken van MIDI” op
pagina D-27 voor details.
Accessoires en opties
Gebruik enkel accessoires en opties die voor dit
keyboard gespecificeerd zijn. Het gebruik van nieterkende items kan het gevaar met zich meebrengen
op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel.
D-12
MA-170_D08_16.p65
Standaard
stekker
278A-G-046A
12
03.10.8, 0:38 PM
Spelen op het keyboard
1 Zet de POWER schakelaar op “ON” om de
3 Probeer nu iets te spelen op het keyboard.
spanning in te schakelen.
2 Gebruik de VOLUME toetsen om het
volumeniveau in te stellen.
• Druk op [] om het volume te verhogen
en op [] om het te verlagen.
• De “MAIN” (hoofdvolume) waarde op de
display geeft het huidige volumeniveau
aan.
• U kunt het hoofdvolume instellen op één
van de 11 niveau’s van 0 tot en met 10.
OPMERKING
Namen van noten
C
D
E
Een waarde naast de naam van een noot geeft de
relatieve positie van de noot aan op het keyboard zoals
hieronder aangegeven.
F
G
A
B
(H)
C
C2
C3
C4
C5
C6
Weergeven van demonstratiemelodieën
1 Druk op de DEMO toets. Hierdoor wordt
het in volgorde weergeven van
demonstratiemelodieën gestart, te beginnen
met de momenteel geselecteerd melodie.
• Druk nogmaals op de DEMO toets om het
weergeven van demonstratiemelodieën te
stoppen.
OPMERKING
• De lengte en de sleutel van een ingebouwde
melodie kunnen afwijken van de melodie
zoals deze oorspronkelijk was geschreven.
D-13
278A-G-047A
MA-170_D08_16.p65
13
03.10.8, 0:38 PM
Gebruik van de microfoon
Bevestigen van de microfoon aan het keyboard
Controleer om er zeker van te zijn dat u alle benodigde items bij de hand heeft.
Microfoon
Microfoonhouder
Voetstuk
van
microfoonhouder
1 Veeg het console af met een zachte, droge doek.
2 Trek het witte beschermpapier af van de microfoonhouder.
Beschermpapier
3 Bevestig het voetstuk zodat het teken op het voetstuk en het teken op het console naar elkaar
wijzen.
Let er bij het bevestigen van het voetstuk op dat u niets van de letters op het console bedekt. Raak
het voetstuk voor ongeveer 30 tot 60 minuten niet aan nadat u deze op het console heeft bevestigd.
Hierdoor kan het voetstuk namelijk loslaten.
4 Breng na ongeveer 30 tot 60 minuten gewacht te hebben de nok van het voetstuk op één lijn met de
microfoongleuf in het voetstuk en steek de microfoonhouder in het voetstuk.
Gat
D-14
MA-170_D08_16.p65
278A-G-048A
14
03.10.8, 0:38 PM
Gebruik van de microfoon
5 Draai de microfoonhouder in de door de pijl aangegeven richting stevig op zijn plaats.
6 Controleer dat de POWER schakelaar van het keyboard op “OFF” staat.
7 Sluit de microfoon aan op de MIC IN aansluiting.
MIC IN aansluiting
8 Schuif de microfoon in de microfoonhouder zoals aangegeven in de afbeelding.
Verwijderen
Bevestigen
Let erop dat de microfoon niet in de richting van de luidspreker wijst wanneer hij op de
microfoonhouder geplaatst is.
OPMERKING
• Gebruik enkel de microfoon die met dit keyboard meegeleverd wordt. Probeer nooit een ander type
microfoon aan te sluiten.
• De microfoon is bedoeld voor exclusief gebruik met keyboard model MA-170. Probeer de microfoon
nooit met een ander toestel te gebruiken.
D-15
278A-G-049A
MA-170_D08_16.p65
15
03.10.8, 0:38 PM
Gebruik van de microfoon
Verbreken van de aansluiting
van de microfoon
Zorg ervoor het keyboard uit te schakelen voordat
u de aansluiting van de microfoon verbreekt. Neem
de stekker beet en trek er aan om het uit de
aansluiting te trekken. Trek nooit aan het snoer van
de microfoon. Dit kan namelijk schade bij de
microfoon veroorzaken en leiden tot defecten.
Gebruiken van de microfoon
om mee te zingen
1 Schakel het keyboard pas dan in na eerst
gecontroleerd te hebben dat de microfoon
uitgeschakeld is.
Microfoonschakelaar
OPMERKING
• Let er altijd op de microfoon en het keyboard
eerst uit te schakelen voordat u de aansluiting
met de microfoon tot stand brengt of
verbreekt.
• Let er altijd op de microfoon telkens uit te
schakelen wanneer u hem niet gebruikt.
• De lengte van en de sleutel waarin de
ingebouwde melodieën gespeeld worden, kan
afwijken van de manier waarop deze
oorspronkelijk geschreven of gecomponeerd
waren.
• Het volume van de microfoon ligt vast. U kunt
het niet veranderen.
• Gebruik enkel de microfoon die met dit
keyboard meegeleverd wordt. Probeer nooit
een ander type microfoon aan te sluiten.
• De microfoon is bedoeld voor exclusief
gebruik met keyboard model MA-170. Probeer
de microfoon nooit met een ander toestel te
gebruiken.
Rondzingen (terugkoppeling
van het geluid)
Eén van de volgende omstandigheden kan
rondzingen (terugkoppeling van het geluid)
veroorzaken.
2 Schakel vervolgens de microfoon in.
3 Gebruik de microfoon om mee te zingen
met de demonstratiemelodieën.
4 Schakel de microfoon uit nadat u klaar bent
met het gebruik ervan.
• Afschermen van de microfoon met uw hand
• Als de microfoon zich te dicht in de buurt van
een luidspreker bevindt.
Mocht rondzingen optreden, houdt dan de
microfoon verder van de kop beet en verwijder u
van de dichtstbijzijnde luidspreker.
Accessoires en opties
Gebruik enkel accessoires en opties die voor dit
keyboard gespecificeerd zijn. Het gebruik van nieterkende items kan het gevaar met zich meebrengen
op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel.
5 Schakel het keyboard uit.
D-16
MA-170_D08_16.p65
278A-G-050A
16
03.10.8, 0:38 PM
Selecteren van een toon
U kunt een selectie maken uit 50 ingebouwde
melodieën. De toonlijst op het console geeft de
namen en nummers van de tonen.
1
3
OPMERKING
Druk op de TONE toets.
• De toonlijst, ritmelijst en melodiebanklijst laten
niet alle tonen, ritmes en melodieën zien die
beschikbaar zijn. Zie de Appendix aan de
achterkant van deze handleiding voor een
volledige lijst.
• De default tooninstelling bij inschakelen van
de spanning is “00 GRAND PIANO”.
• Dit keyboard is 8-noten polyfoon hetgeen wil
zeggen dat het tegelijkertijd acht noten kan
weergeven.
• Wanneer de toon “49 PERCUSSION” is
geselecteerd, worden aan de klaviertoetsen
de percussieklanken toegewezen zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding.
• Hierdoor verschijnt de aanduiding
“TONE” in de display samen met het
nummer van de momenteel geselecteerde
toon.
2
Zoek de gewenste toon in de toonlijst op
en voer dan het nummer van twee cijfers in
met behulp van de nummertoetsen.
• Druk om bijvoorbeeld “06 MARIMBA” te
selecteren op [0] en [6].
• U kunt de + (hoger) en – (lager) toetsen
gebruiken
om
het
aangegeven
toonnummer te veranderen.
Klaviertoets
—
Speel na een toon te hebben geselecteerd
iets op het keyboard om te horen hoe de
toon klinkt.
Naam
Percussieplaatje Klaviertoets
C3
BASS DRUM 1
D3
BASS DRUM 2
E3
ACOUSTIC SNARE 1
F3
—
Naam
D4
LOW TOM
E4
CLAVES
F4
RIDE CYMBAL
ACOUSTIC SNARE 2
G4
HIGH CONGA
G3
TAMBOURINE
A4
LOW CONGA
A3
CLOSED HI-HAT
B4
HIGH AGOGO
B3
OPEN HI-HAT
C5
LOW AGOGO
C4
HIGH TOM
D5
MUTE TRIANGLE
D-17
278A-G-051A
MA-170_D17_24.p65
Percussieplaatje
17
03.10.8, 0:38 PM
Selecteren van een ritme
U kunt een selectie maken uit 30 ritmes. Zie de
ritmelijst
aan
het
einde
van
deze
gebruiksaanwijzing (pagina A-2) voor informatie
voor welke ritmes beschikbaar zijn.
1
Druk op de RHYTHM toets.
• Hierdoor verschijnt de aanduiding
“RHYTHM” in de display samen met het
nummer van het momenteel geselecteerde
ritme.
2
Zoek het gewenste ritme in de “Ritmelijst”
op pagina A-2 op en voer dan het nummer
van twee cijfers in met behulp van de
nummertoetsen.
• Druk om bijvoorbeeld “02 DANCE” te
selecteren op [0] en [2].
• U kunt de + (hoger) en – (lager) toetsen
gebruiken
om
het
aangegeven
ritmenummer te veranderen.
3
4
Druk op de START/STOP toets om het
momenteel geselecteerde ritme te starten.
U kunt de [] en [] TEMPO toetsen
gebruiken om de snelheid van het ritme bij
te stellen.
• U kunt de tempowaarde instellen tussen
40 en 240.
• Druk tegelijkertijd op de [] en []
TEMPO toetsen om de instelling van het
tempo terug te stellen op de default waarde
voor het geselecteerde ritme.
5
Druk nogmaals op de START/STOP toets om
de weergave van het ritme te stoppen.
OPMERKING
• De toonlijst, ritmelijst en melodiebanklijst laten
niet alle tonen, ritmes en melodieën zien die
beschikbaar zijn. Zie de appendix aan de
achterkant van deze handleiding voor een
volledige lijst.
Oorspronkelijke default
instellingen van het tempo
Hieronder volgen de regels die de oorspronkelijke
default instellingen van het tempo bepalen voor
de ingebouwde ritmes.
• Elk ritme heeft een oorspronkelijke default
instelling van het tempo dat het beste past bij dat
ritme.
• Als een ander ritme wordt geselecteerd terwijl
op dat moment geen ritme wordt weergegeven,
verandert de instelling van het tempo naar de
oorspronkelijk default voor het nieuw
geselecteerde ritme.
• Als tijdens het weergeven van een ritme een
ander ritme wordt geselecteerd, wordt wel van
ritme maar niet van tempo veranderd. Als ééntoets voorkeuze ingeschakeld staat (pagina D-21)
wordt de instelling van het tempo altijd
veranderd bij het selecteren van een ander ritme,
ongeacht of het ritme aan het spelen is of niet.
Gebruiken van een
automatische begeleiding
De 19 klaviertoetsen (C2 tot en met F 3) aan de
uiterst linker kant van het toetsenbord vormen het
“automatische begeleidingstoetsenbord”. Bij
indrukken van de klaviertoetsen van het
automatische begeleidingstoetsenbord worden de
akkoorden gespeeld die er boven zijn aangegeven.
VOORBEREIDING
• Selecteer het gewenste tempo en stel het
ritme bij.
1
Gebruik de MODE toets om door de
beschikbare opties te gaan totdat de CASIO
CHORD of FINGERED indicator op te
display te zien is.
• Telkens bij indrukken van de MODE toets
wordt door de begeleidingsopties gegaan
in de onderstaande volgorde.
D-18
MA-170_D17_24.p65
278A-G-052A
18
03.10.8, 0:38 PM
Selecteren van een ritme
2
3
Druk op de START/STOP toets om het ritme
te starten.
Probeer een akkoord te spelen op het
automatische begeleidingstoetsenbord.
• De manier waarop u akkoorden speelt,
hangt af van de automatische
begeleidingsfunctie die u selecteert in stap
1 hierboven. Zie “CASIO CHORD” en
“FINGERED” hieronder voor details.
4
Gebruik de MODE toets om NORMAL
(normale stand) te selecteren als u de
automatische begeleiding wilt uitschakelen
(zodat de klaviertoetsen van het
automatische begeleidingstoetsenbord
normaal spelen).
CASIO CHORD
Deze methode van spelen van akkoorden maakt
het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk
akkoorden aan te slaan zonder gehinderd te
worden door enige kennis van of ervaring met
muziek. Hieronder worden het CASIO CHORD
“begeleidingstoetsenbord”
en
het
“
melodietoetsenbord” beschreven en wordt er
verteld over hoe u CASIO CHORD akkoorden kunt
spelen.
CASIO CHORD begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsenbord
Melodietoetsenbord
BELANGRIJK!
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel
gebruikt worden voor het aanslaan van
akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u probeert enkele
melodienoten
te
spelen
op
het
begeleidingstoetsenbord.
Akkoordtypes
CASIO CHORD begeleiding laat u vier soorten
akkoorden spelen met minimale vingerzetting.
Akkoordtypes
Majeur akkoorden
De namen van akkoorden
bevinden zich boven de
klaviertoetsen van het
begeleidingstoetsenbord.
Door indrukken van één
enkele klaviertoets wordt
het akkoord gespeeld met
de naam die boven die
klaviertoets staat. Merk op
dat het geproduceerde
akkoord niet van octaaf
verandert, ongeacht welke
klaviertoets u gebruikt om
het akkoord te spelen.
Mineur akkoorden (m)
Houd om een mineur
akkoord te spelen de
klavietoets voor het majeur
akkoord ingedrukt en druk
op willekeurig welke van
de klaviertoetsen die zich
rechts van de majeur
akkoord klaviertoets op het
begeleidingstoetsenbord
bevinden.
Septiem akoorden (7)
Houd om een septiem
akkoord te spelen de
klavietoets voor het majeur
akkoord ingedrukt en druk
op willekeurig welke twee
van de klaviertoetsen die
zich rechts van de majeur
akkoord klaviertoets op het
begeleidingstoetsenbord
bevinden.
Mineur septiem akoorden
(m7)
Houd om een mineur
septiem akkoord te spelen de
klavietoets voor het majeur
akkoord ingedrukt en druk
op willekeurig welke drie
van de klaviertoetsen die
zich rechts van de majeur
akkoord klaviertoets op het
begeleidingstoetsenbord
bevinden.
Voorbeeld
C majeur (C)
C
E F
G
A
B C
D
E F F#
C mineur (Cm)
C
D
E F
G
A
B C
D
E F F#
C septiem (C7)
C
D
E F
G
A
B C
D
E F F#
C mineur septiem
(Cm7)
C
D
E F
G
A
B C
D
E F F#
D-19
278A-G-053A
MA-170_D17_24.p65
D
19
03.10.8, 0:38 PM
Selecteren van een ritme
OPMERKING
C
Cm
Cdim
Caug*1
Csus4
C6*1, 3
Cm6
C7*2
Cm7*2, 4
CM7*2
C7sus4
Cdim7*1
• Het maakt geen verschil of u de zwarte of de
witte klaviertoetsen rechts van een majeur
akkoord klavietoets aanslaat wanneer u
mineur en septiem akkoorden speelt.
FINGERED
FINGERED voorziet u van een totaal van 12
verschillende akkoordtypes. Hieronder worden
het FINGERED “begeleidingstoetsenbord” en het
“ melodietoetsenbord” beschreven en wordt er
verteld over hoe u een akkoord met grondtoon C
kunt spelen met FINGERED.
FINGERED begeleidingstoetsenbord en
melodietoetsenbord
Begeleidingstoetsenbord
Melodietoetsenbord
Zie de “ Vingerzettingakkoord kaart” op pagina
A-4 voor details aangaande het spelen van
akkoorden met andere grondtonen.
BELANGRIJK!
• Het begeleidingstoetsenbord kan enkel
gebruikt worden voor het aanslaan van
akkoorden. Er wordt geen geluid
geproduceerd als u probeert enkele
melodienoten
te
spelen
op
het
begeleidingstoetsenbord.
*1: Geïnverteerde vingerzettingen kunnen niet
worden gebruikt. De laagste noot is de
grondtoon.
*2: Hetzelfde akkoord kan gespeeld worden
zonder op 5de G te drukken.
*3: Hetzelfde akkoord kan gespeeld worden
zonder op 3de E te drukken.
*4: De eerste inversie wordt niet ondersteund
maar de tweede en derde inversies zijn
beschikbaar.
OPMERKING
• Met uitzondering van de akkoorden
gespecificeerd in opmerking *1 hierboven,
zullen geïnverteerde vingerzettingen (d.w.z.
spelen van E-G-C of G-C-E i.p.v. C-E-G)
hetzelfde akkoord produceren als de
standaard vingerzetting.
• Met
uitzondering
van
de
uitzonderingsgevallen onder opmerking*2 en
opmerking *3 hierboven, moeten alle
klaviertoetsen die samen een akkoord vormen
worden ingedrukt. Mocht ook maar één
klaviertoets niet aangeslagen worden, dan zal
het gewenste FINGERED akkoord niet
worden gespeeld.
D-20
MA-170_D17_24.p65
278A-G-054A
20
03.10.8, 0:38 PM
Selecteren van een ritme
Gebruiken van
gesynchroniseerde start
Gebruiken van één-toets voorkeuze
Wanneer gesynchroniseerd starten ingeschakeld is,
start het ritme vanaf het punt waarop u iets op het
keyboard speelt.
De één-toets voorkeuzefunctie kiest automatisch de
instellingen voor de toon en het tempo die het meest
geschikt zijn voor het ritmepatroon dat u selecteert.
1
Druk op de RHYTHM toets.
VOORBEREIDING
• Selecteer een ritme en stel het tempo in.
• Selecteer de begeleidingsfunctie die u wilt
gebruiken.
1
2
3
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets.
Speel
een
akkoord
begeleidingstoetsenbord.
op
het
• Het ritmepatroon start met spelen zodra u
een akkoord aanslaat.
4
Tussenvoegen van een ritme
fill-in
Een fill-in is een kortstondige verandering in het
ritmepatroon.
1
Druk op de SYNCHRO/FILL-IN toets terwijl
een ritme aan het spelen is.
• Hierdoor wordt een fill-in patroon
tussengevoegd waarna teruggekeerd
wordt naar het normale ritmepatroon
vanaf de volgende maat.
• Om een lange fill-in tussen te voegen houdt
u de SYNCHRO/FILL-IN toets ingedrukt.
Het fill-in patroon blijft doorspelen zolang
u de toets ingedrukt blijft houden.
Start het ritme en speel iets in het toetsenbord.
• Wanneer naar een ander ritme wordt
overgeschakeld terwijl de één-toets
voorkeuzefunctie ingeschakeld is,
veranderen de instellingen voor de toon en
het tempo in overeenstemming daarmee.
OPMERKING
• Als u de functie op NORMAL (normale stand)
zet, wordt alleen ritmes weergegeven (zonder
een akkoord) wanneer u op het toetsenbord
speelt.
Druk op de ONE TOUCH PRESET toets.
• Hierdoor verschijnt de ONE TOUCH
PRESET indicator in de display.
• Dit keyboard stelt automatisch de toon en
het tempo in overeenkomstig het ritme dat
u selecteerde.
• Druk op de TONE toets als u de
tooninstelling wilt zien.
• Hierdoor verschijnt een zwarte stip in de
display onder de tempo indicator. De
zwarte stip geeft aan dat gesynchroniseerd
starten ingeschakeld is.
2
Voer het nummer van twee cijfers in van
het ritme dat u wilt gebruiken.
5
Druk om de de één-toets voorkeuzefunctie uit
te schakelen nogmaals op de ONE TOUCH
PRESET toets zodat de ONE TOUCH PRESET
indicator zich niet in de display bevindt.
Bijstellen van het
begeleidingsvolume
U kunt het volume van de begeleiding
onafhankelijk instellen van de noten die u speelt
op het toetsenbord.
1
Gebruik de ACCOMP VOLUME toetsen om het
volumeniveau van de begeleiding in te stellen.
• Druk op [] om het volume te verhogen
en op [] om het te verlagen.
• De “ACC.” (begeleidingsvolume) waarde
in de display geeft het huidige
volumeniveau van de begeleiding aan.
• U kunt het begeleidingsvolume instellen op één
van de 11 niveau’s lopend van 0 tot en met 10.
D-21
278A-G-055A
MA-170_D17_24.p65
21
03.10.8, 0:38 PM
Weergeven van melodieën van de
melodiebank
Er is een selectie van 50 ingebouwde melodieën
beschikbaar voor weergave en om te oefenen. De
melodiebanklijst op het console geeft de namen en
nummers van alle melodieën van de melodiebank.
4
5
OPMERKING
• De toonlijst, ritmelijst en melodiebanklijst laten
niet alle tonen, ritmes en melodieën zien die
beschikbaar zijn. Zie de appendix aan de
achterkant van deze handleiding voor een
volledige lijst.
U kunt de TEMPO toetsen gebruiken om
het tempo in te stellen van de weergave van
de melodie uit de melodiebank.
Druk nogmaals op de START/STOP toets om
de weergave van de melodie uit de
melodiebank te stoppen.
OPMERKING
• De default instelling bij inschakelen van de
spanning is de melodie “00 CANON
(PACHELBEL)” van de melodiebank.
Selecteren van een melodie
van de melodiebank
1
Druk op de SONG BANK toets.
• Hierdoor verschijnt de aanduiding
“SONG” in de display samen met het
nummer van de momenteel geselecteerde
melodie van de melodiebank.
2
Zoek de gewenste melodie in de
melodiebanklijst op en voer dan het
nummer van twee cijfers in met behulp van
de nummertoetsen.
• U kunt de + (hoger) en – (lager) toetsen
gebruiken
om
het
aangegeven
melodienummer te veranderen.
3
Druk op de START/STOP toets om de
weergave van de melodie uit de
melodiebank te starten.
• Het beeld van een notenbalk verschijnt in
het midden van de display om de noten
aan te geven terwijl ze worden gespeeld.
• Het grafische toetsenbord aan de
onderkant van de display geeft de
klaviertoetsen van het toetsenbord aan
terwijl ze worden aangeslagen.
• Onder de tempo-indicator knippert een
zwarte stip op de maat.
• De naam van het op dat moment gespeelde
akkoord wordt aangegeven in de linker
bovenhoek van de display.
D-22
MA-170_D17_24.p65
278A-G-056A
22
03.10.8, 0:38 PM
Gebruiken van melodieën van de melodiebank
om te oefenen (3-stappen lessysteem)
Het 3-stappen lessysteem maakt het makkelijk
voor u om u de melodieën uit de melodiebank
meester te worden. In Stap 1 leert u hoe u de timing
van de noten meester kunt worden, terwijl u in
Stap 2 op in eigen tempo speelt. Tenslotte speelt u
in Stap 3 mee op normale snelheid.
Gebruiken van stap 1
1
Druk op de SONG BANK toets en gebruik
vervolgens de 3-STEP LESSON toets om
door de cyclus van stappen te schakelen
van het 3-stappen lessysteem totdat de Step
1 indicator in de display verschijnt.
Stap 1
Noten
In te drukken
klaviertoets
Stap 1: In deze stap leert u hoe u de timing van
de noten meester kunt worden. Bij
indrukken van een willekeurige
klaviertoets speelt u de correcte
melodienoot samen met de begeleiding.
Stap 2: In deze stap leert u de correcte
klaviertoetsen die u moet aanslaan. Het inbeeld grafische toetsenbord en de
notenbalkdisplay geven de noten aan en
de klaviertoetsen die u moet aanslaan om
die noten te spelen. U kunt in uw eigen
tempo spelen ook al zal het in het begin
erg langzaam gaan. Zowel de in-beeld
indicators als de begeleiding wachten met
spelen totdat u de correcte noot aanslaat.
Stap 3: In deze stap speelt u mee op normale
snelheid. De in-beeld indicators als de
begeleiding veranderen met normale
snelheid zonder voor u te wachten totdat
u de juiste noot aanslaat.
Brandt
Stap 2
Brandt
Stap 3
Brandt
Normaal
Brandt niet
D-23
278A-G-057A
MA-170_D17_24.p65
23
03.10.8, 0:38 PM
Gebruiken van melodieën van de melodiebank om te oefenen
(3-stappen lessysteem)
2
3
Zoek de gewenste melodie in de
“melodiebanklijst” op en voer dan het
nummer van twee cijfers in met behulp van
de nummertoetsen.
Druk op de START/STOP toets.
• Hierdoor wordt de weergave van de
melodie uit de melodiebank gestart.
Wanneer de weergave het punt bereikt
waarop de eerste melodienoot gespeeld
dient te worden, wordt de klaviertoets die
u moet aanslaan aangegeven op het inbeeld toetsenbord terwijl de noot die u
moet spelen aangegeven wordt op de inbeeld notenbalk. Op dat moment zal de
weergave stoppen en de begeleiding
standby staan en wachten tot u de eerste
noot speelt. Druk op de aangegeven
klaviertoets om uw oefensessie te
beginnen.
• De weergave van de melodie wordt hervat
zodra u de aangegeven klaviertoets
aanslaat. Wanneer de weergave daarna de
volgende melodienoot bereikt, pauzeert de
begeleiding nogmaals en het in-beeld
toetsenbord en de notenbalk geven aan
welke noot u moet spelen. Mocht u een fout
maken, dan speelt het keyboard toch nog
de correcte noot.
4
Gebruiken van stap 2 en 3
Gebruik tijdens stap 1 van de bovenstaande
procedure de 3-STEP LESSON toets om door de
cyclus van stappen te schakelen totdat de Step 2
of Step 3 indicator wordt aangegeven.
• In Stap 2 leert u de correcte klaviertoetsen aan te
slaan. Het in-beeld toetsenbord en de notenbalk
geven aan welke noten u moet spelen en welke
klaviertoetsen u daarvoor moet aanslaan. U kunt
in uw eigen tempo spelen, ook al zal dat in het
begin erg langzaam gaan. Zowel de in-beeld
indicators als de begeleiding wachten totdat u
de juiste noot speelt. In contrast tot Step 1 zal de
begeleiding niet starten tenzij u de juiste
klaviertoets aanslaat. De weergave wordt hervat
wanneer u de juiste klaviertoets aanslaat en gaat
door tot de volgende melodienoot waar de
begeleiding opnieuw wacht en het in-beeld
toetsenbord en de notenbalk aangeven welke
noot u moet spelen.
• In Stap 3 speelt u bij normale snelheid. De inbeeld indicators als de begeleiding veranderen
met normale snelheid zonder op u te wachten
tot u de juiste noot speelt.
Druk op de START/STOP toets of op de 3STEP LESSON toets om uw oefensessie te
beëindigen.
• Als de 3-STEP LESSON toets wordt
ingedrukt om de oefensessie te stoppen,
wordt de volgende stap (Stap 2 in dit
voorbeeld) geselecteerd. Op dat moment
kunt u een Step 2 oefensessie beginnen,
indien u dat wenst.
5
Druk om het 3-stappen lessysteem uit te
schakelen op de 3-STEP LESSON toets om
door de cyclus van stappen te schakelen
totdat geen van de 3-stappen lesindicators
nog brandt.
D-24
MA-170_D17_24.p65
278A-G-058A
24
03.10.8, 0:38 PM
Overige functies
Inschakelen van de
metronoom
Gebruiken van het
aanhoudeffect
1
Door het aanhoudeffect in te schakelen zullen
noten aangehouden worden nadat u de
klaviertoetsen reeds losgelaten heeft.
Druk op de TONE toets of op de RHYTHM
toets en druk vervolgens op de
METRONOME toets.
• Hierdoor gaat de metronoom klinken in
overeeneenstemming met de huidige
instelling van het tempo. Een grafische
metronoomstaaf op het scherm zwaait naar
links en rechts bij elke maatslag.
2
Gebruik de [] en [] TEMPO toetsen om
het tempo in te stellen.
• U kunt de tempowaarde instellen binnen
het bereik lopend van 40 tot en met 240.
3
Druk nogmaals op de METRONOME toets
om de metronoom uit te schakelen.
Specificeren van de meter
1
Druk terwijl de metronoom klinkt op de
BEAT toets om door de cyclus van
beschikbare meterinstelling te schakelen.
• U kunt negen meterinstellingen selecteren:
00 en 02 tot en met 09.
1
Druk op de SUSTAIN toets.
• Telkens bij indrukken van de SUSTAIN
toets wordt het aanhouden in- en
uitgeschakeld. De SUSTAIN indicator in de
display geeft aan dat het aanhoudeffect
ingeschakeld is.
2
Druk nogmaals op de SUSTAIN toets om
het aanhoudeffect uit te schakelen (hetgeen
aangehouden wordt als er geen SUSTAIN
indicator aangegeven wordt in de display).
OPMERKING
• Het aanhoudeffect verschilt afhankelijk van de
toon die u gebruikt. Bij sommige tonen kunt u
misschien nauwelijks het verschil horen
tussen of het aanhoudeffect in- of
uitgeschakeld is. Merk tevens op dat het
aanhoudeffect niet uitegoefend wordt op
percussieklanken en op percussieklanken die
geproduceerd worden wanneer “49
PERCUSSION” als toon wordt geselecteerd.
D-25
278A-G-059A
MA-170_D25_27.p65
25
03.10.8, 0:38 PM
Overige functies
Percussieplaatjes
Transpositie
Het gebruik van percussieplaatjes
Aan elk van de vijf ingebouwde percussieplaatjes
is het geluid van een percussie instrument
(ACOUSTIC SNARE 1, OPEN HI-HAT, CLOSED
HI-HAT, BASS DRUM 1, HIGH TOM) toegewezen.
Door een plaatje aan te slaan met uw vinger wordt
het geluid weergegeven dat er aan toe gewezen is.
Toewijzen van klanken aan
percussieplaatjes
U kunt de percussieklank die u wilt toewijzen aan
elk percussieplaatje.
OPMERKING
• Door de spanning uit te schakelen worden de
klanken die toegewezen zijn aan de
percussieplaatjes teruggesteld op hun
oorspronkelijke defaultklanken.
1
2
3
4
De oorspronkelijke default instelling bij het
inschakelen van de spanning is mid-C (00). U kunt
de sleutel van het toetsenbord transponeren in
stappen van een halve toon binnen het bereik
lopend van –6 tot en met +6.
1
Druk op de TRANSPOSE [] toets om de
sleutel met een halve toon te verhogen en
op de de TRANSPOSE [] toets om deze
met een halve toon te verlagen.
• Druk de TRANSPOSE [] en [] toetsen
tegelijkertijd in om de toonschaal terug te
stellen op de oorspronkelijke default
instelling (00) zoals die is op het moment
dat de spanning wordt ingeschakeld.
• Het transponeren wordt ook teruggesteld
op de oorspronkelijke default instelling
(00) zoals die is op het moment dat de
spanning wordt ingeschakeld, wanneer u
de spanning dus inschakelt.
Gebruik terwijl u de TONE toets ingedrukt
houdt de nummertoetsen om 49 in te voeren
hetgeen de percussieklank selecteert.
Kijk naar de 16 witte klaviertoetsen (C3 tot
en met D5) in het midden van het
toetsenbord die gemarkeerd zijn met
voorstellingen van percussie instrumenten
en zoek de klank op die u aan het
percussieplaatje wilt toewijzen.
Druk op de witte klaviertoets die u in stap
2 selecteerde terwijl u tegelijkertijd het
percussieplaatje ingedrukt blijft houden
waaraan u de klank wilt toewijzen.
Trommel met uw vinger op het
percussieplaatje om het geluid te horen wat
u er aan toegewezen heeft.
D-26
MA-170_D25_27.p65
278A-G-060A
26
03.10.8, 0:38 PM
Gebruiken van MIDI
Een MIDI OUT aansluiting op de achterkant van
het console laat u aansluitingen maken op andere
MIDI toestellen.
Wat is MIDI?
De letters “MIDI” vormen de afkorting van
“Musical Instrument Digital Interface”, vrij
vertaald
als
digitale
interface
voor
muziekinstrumenten.
MIDI
is
een
wereldstandaard voor digitale signalen en
aansluitingen die het mogelijk maakt voor
muziekinstrumenten, computers en andere
toestellen om data met elkaar uit te wisselen
ongeacht het merk of het fabrikaat van de
apparatuur.
De MIDI OUT aansluiting van het keyboard laten
u aansluiting maken met en data zenden naar een
MIDI klankbron.
OPMERKING
• Zie de MIDI implementatiekaart aan de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor
details aangaande het type data dat u kunt
zenden.
3
Schakel het keyboard en uw computer in.
• Gebruik de VOLUME toetsen om het
hoofdvolume in te stellen op een relatief
laag niveau.
• Start de MIDI software op uw computer.
4
Selecteer het MIDI kanaal van het keyboard.
• Telkens bij indrukken van de MIDI toets
wordt de instelling van het MIDI kanaal
met één verhoogd. De huidige instelling
wordt aangegeven in de display.
• U kunt een MIDI kanaal instellen binnen
het bereik lopend van 01 tot en met 16. De
oorspronkelijke default instelling is 01
(d.w.z. kanaal 1).
5
Speel iets op het toetsenbord.
• De van toepassing zijnde data voor alles
wat u speelt wordt doorgezonden naar de
aangesloten computer.
OPMERKING
• Veranderingen in toon en informatie voor de
automatische begeleiding, de melodieën in de
melodiebank, het aanhoudeffect en het
transponeren worden niet als MIDI data
doorgezonden.
Gebruiken van MIDI
Aansluiten op een computer
OPMERKING
• Om de volgende procedure uit te voeren dient
u de beschikking te hebben over een
computer die uitgevoerd is met een MIDI
interface. De computer dient tevens MIDI
software geïnstalleerd te hebben.
1
2
Aansluiten op een ander MIDI
toestel
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste
MIDI kabel aan te schaffen om het keyboard aan
te sluiten op een ander MIDI toestel.
• Als u de MIDI OUT aansluiting van het keyboard
aansluit op de MIDI IN aansluiting van andere
MIDI muziekinstrument, zal het aangesloten
instrument weergeven wat u op het keyboard
speelt.
Schakel het keyboard en uw computer uit.
Sluit het keyboard met behulp van een MIDI
kabel aan op de MIDI interface van uw
computer.
D-27
278A-G-061A
MA-170_D25_27.p65
27
03.10.8, 0:38 PM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Geen geluid wanneer
klaviertoetsen aangeslagen
worden.
1. Probleem
met
stroomvoorziening.
Te nemen stappen
de
2. Het hoofdvolume is
ingesteld op 0.
3. De hoofdtelefoon is
aangesloten
op
het
keyboard.
4. Het begeleidingstoetsenbord
speelt geen noten terwijl
CASIO
CHORD
of
FINGERED geselecteerd is
als de begeleidingsfunctie.
5. Aan
sommige
klaviertoetsen is geen
klank toegewezen terwijl
“49 PERCUSSION” is
geselecteerd als toon.
6. Bij
spelen
op
het
toetsenbord wordt geen
geluid verkregen tijdens de
weergave van een melodie
uit de melodiebank of van
een demonstratiemelodie.
Geen geluid
microfoon.
van
de
1.De stekker van de
microfoon is niet goed
aangesloten op het
keyboard.
2. De
microfoon
is
uitgeschakeld.
Pagina’s
D-10, 11
5. Alleen de klaviertoetsen
van C3 tot en met D5 (de
klaviertoetsen
met
afbeeldingen van percussie
instrumenten) produceren
geluid
terwijl
“49
PERCUSSION” als toon
geselecteerd is.
6. Stop de weergave van de
melodie
uit
de
melodiebank of van de
demonstratiemelodie.
Pagina D-17
1. Steek de stekker van de
microfoon op de juiste wijze
stevig in de aansluiting van
het keyboard.
2. Schakel de microfoon in.
Pagina’s
D-14, 15
D-28
MA-170_D28-31.p65
Zie
1. Sluit de netadapter op de
juiste wijze aan, let er op
dat de polen (+/–) van de
batterijen in de juiste
richting
wijzen
en
controleer dat de batterijen
niet uitgeput zijn.
2. Druk op de VOLUME []
toets.
3. Haal de stekker van de
hoofdtelefoon uit de
PHONES/OUTPUT
aansluiting.
4. Schakel over naar de
NORMAL
(normale)
begeleidingsfunctie.
Pagina D-13
Pagina D-12
Pagina D-18
Pagina’s
D-13, 22
Pagina D-16
278A-G-062A
28
03.10.8, 0:38 PM
Oplossen van moeilijkheden
Probleem
Mogelijke oorzaak
Te nemen stappen
Zie
Eén van de volgende
symptomen tijdens werking
op batterijen.
• Het instrument kan niet
worden ingeschakeld
• De display knippert, is
donker of moeilijk afleesbaar
• Abnormaal laag volume
via de luidspreker/
hoofdtelefoon
• Vervorming van het
weergegeven geluid
• Af en toe uitvallen (overslaan)
van het geluid tijdens spelen
bij een hoog volume
• Plotseling uitvallen van de
stroom tijdens spelen bij
een hoog volume
• Knipperen of donker worden
van de display tijdens spelen
bij een hoog volume
• Het
geluid
blijft
doorklinken zelfs na
loslaten van een klaviertoets
• Een toon wordt weergegeven
die totaal anders is dan de
geselecteerde
• Abnormale weergave van het
ritme en van melodiebanken
• Vervorming van het
microfoongeluid
• Plotseling uitvallen van de
stroom tijdens het gebruik
van de microfoon
Lage batterijspanning.
Vervang de batterijen door
een set nieuwe batterijen of
gebruik de netadapter.
Pagina’s
D-10, 11
De automatische begeleiding
werkt niet.
Het volume van de
automatische begeleiding
staat op 0.
Verhoog het volume met
behulp van de ACCOMP
VOLUME toets.
Pagina D-21
De TRANSPOSE functie
werkt niet.
De MODE toets werkt niet.
1. “49 PERCUSSION” is als
toon geselecteerd.
2. De melodiebankfunctie is
ingeschakeld.
1. Selecteer een toon anders
dan “49 PERCUSSION”.
2. Druk op de TONE of
RHYTHM toets om de
melodiebankfunctie te verlaten.
3. Stop de weergave van de
demonstratiemelodie en druk
op de TONE of RHYTHM toets
om de melodiebankfunctie te
verlaten.
Pagina D-17
of
de
te
Pagina’s
D-17, 18
de
en
of
de
te
Pagina’s
D-17, 18
3. Een demonstratiemelodie
wordt weergegeven.
De SYNCHRO/FILL-IN toets
werkt niet.
De ONE-TOUCH PRESET
toets werkt niet.
De SUSTAIN toets werkt niet.
1. De melodiebankfunctie is
ingeschakeld.
2. Een demonstratiemelodie
wordt weergegeven.
1. Druk op de TONE
RHYTHM toets om
melodiebankfunctie
verlaten.
2. Stop de weergave van
demonstratiemelodie
druk op de TONE
RHYTHM toets om
melodiebankfunctie
verlaten.
De 3-STEP LESSON toets
werkt niet.
De melodiebankfunctie is niet
ingeschakeld.
Druk op de SONG BANK toets
om de melodiebankfunctie in te
schakelen.
Pagina’s
D-17, 18
Pagina D-22
D-29
278A-G-063A
MA-170_D28-31.p65
Pagina’s
D-17, 18
29
03.10.8, 0:38 PM
Technische gegevens
Model:
MA-170
Aantal klaviertoetsen:
49 (mini format)
Maximale polyfonie:
8 noten
Aantal tonen:
50
Automatische begeleiding
Ritmepatronen:
Tempo:
Akkoorden:
Ritmesturing:
Begeleidingsvolume:
30
Variabel (201 stappen, = 40 – 240)
2 vingerzettingen (CASIO CHORD, FINGERED)
SYNCHRO/FILL-IN, START/STOP
0 – 10 (11 stappen)
Aantal melodieën in
de melodiebank:
50
Percussieplaatjes:
5
Hoofdvolume:
0 – 10 (11 stappen)
Overige functies:
3-stappen lessysteem; één-toets voorkeuze; metronoom;
transponeren; aanhouden; weergave van demonstratiemelodieën
MIDI:
MIDI kanaalinstelling (01 – 16)
Luidsprekers:
8cm diameter x 2 (uitgangsvermogen: 3W + 3W)
Spanningsvereisten:
Batterijen:
Levensduur batterijen:
Netadapter:
2-wegs
6 batterijen maat C
Ongeveer 5 uur op mangaanbatterijen
AD-5
Ingang/uitgang
MIDI aansluiting:
Voedingsaansluiting:
Hoofdtelefoon/
uitgangsaansluiting:
OUT (uitgang)
9V DC (9v gelijkstroom)
Stereo ministekker
Uitgangsimpedantie: 30 Ω
Uitgangsspanning: 6,0 V (RMS) maximaal
Ministekker
Ingangsimpedantie: 9 kΩ
Microfooningang:
Stroomverbruik:
9V
7,7 W
Afmetingen:
66,7 x 25,0 x 7,6 cm
Gewicht:
Ca. 2,1 kg (zonder batterijen)
* Technische gegevens en ontwerp onder voorbehoud.
D-30
MA-170_D28-31.p65
278A-G-064A
30
03.10.8, 0:38 PM
Onderhoud van uw keyboard
Vermijd hitte, vocht en direct zonlicht.
Stel het instrument niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijk omgeving van een airconditioning of op een andere hete plaats.
Niet in de buurt van een televisietoestel of radio gebruiken.
Dit instrument kan audiovisuele storing veroorzaken bij de ontvangst van radio en TV. Mocht dit gebeuren,
verplaats dan het instrument weg van de TV of de radio.
Gebruik geen lak, verfverdunner of dergelijke chemicaliën voor het
reinigen.
Reinig het keyboard met een zachte doek bevochtigd met een zwakke oplossing van water en een neutraal
reinigingsmiddel. Dompel de doek in de oplossing en wring tot de doek vrijwel droog is.
Vermijd plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen.
Extreme hitte kan er de oorzaak van zijn dat het LCD scherm moeilijk af te lezen is. Deze conditie zou
zichzelf moeten corrigeren als de temperatuur van het keyboard weer normaal is.
OPMERKING
• U kunt mogelijk lijnen bespeuren in de afwerking van de behuizing van dit keyboard. Deze lijnen zijn het
resultaat van het process met gietvormen dat gebruikt wordt om de plastic behuizing te vormen. Dit zijn
geen breuken of barsten in het plastic en er is geen reden tot ongerustheid.
D-31
278A-G-065A
MA-170_D28-31.p65
31
03.10.8, 0:38 PM
Anhang/Appendix/Appendice
Klangfarbenliste/Toonlijst/Lista dei toni
PIANO
BRASS
00
01
02
03
04
05
GRAND PIANO
ELEC PIANO 1
ELEC PIANO 2
HARPSICHORD 1
HARPSICHORD 2
VIBRAPHONE
30
31
32
33
34
35
06
MARIMBA
REED/PIPE
ORGAN
07
08
09
10
11
12
13
14
36
37
38
39
40
41
ELEC ORGAN 1
ELEC ORGAN 2
ELEC ORGAN 3
ELEC ORGAN 4
CHURCH ORGAN
REED ORGAN
ACCORDION
HARMONICA
SAX 1
SAX 2
BASSOON
CLARINET
PICCOLO
FLUTE
VARIOUS
42
43
44
45
46
47
48
49
GUITAR/BASS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TRUMPET
TROMBONE
TUBA
FRENCH HORN
BRASS 1
BRASS 2
NYLON STR GT
STEEL STR GT
CLEAN GUITAR
DIST GUITAR
ELEC GUITAR 1
ELEC GUITAR 2
ACOUSTIC BASS
FINGERED BASS
SLAP BASS
ELEC BASS
BANJO
SYNTH-LEAD 1
SYNTH-LEAD 2
SYNTH-PAD 1
SYNTH-PAD 2
SYNTH-SFX 1
SYNTH-SFX 2
PERCUSSION
STRINGS/ENSEMBLE
25
26
27
28
29
VIOLIN
PIZZICATO STR
HARP
STRINGS 1
STRINGS 2
A-1
278A-G-099A
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
1
03.10.8, 0:38 PM
Anhang/Appendix/Appendice
Rhythmusliste/Ritmelijst/Lista dei ritmi
DANCE/POPS
00
01
02
03
04
05
06
07
08
DISCO 1
DISCO 2
DANCE
POP BALLAD
POP WALTZ
FUSION
FUNK
16 BEAT
SOUL
ROCK/JAZZ
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ROCK 1
ROCK 2
8 BEAT
R&B
BLUES
SLOW ROCK
SHUFFLE ROCK
SHUFFLE BOOGIE
ROCK 3
SWING
JAZZ WALTZ
BIG BAND
LATIN/VARIOUS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CHA-CHA-CHA
BOSSA NOVA 1
BOSSA NOVA 2
RHUMBA
BEGUINE
TANGO
COUNTRY
WALTZ
MARCH
A-2
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
278A-G-100A
2
03.10.8, 0:38 PM
Anhang/Appendix/Appendice
Songbankliste/Melodiebanklijst/Lista dei brani della banca di
brani
00
CANON (PACHELBEL)
26
AMERICAN PATROL
01
CARRY ME BACK TO OLD
VIRGINIA
27
LONG LONG AGO
28
SANTA LUCIA
02
JAMAICA FAREWELL
29
FRÖHLICHER LANDMANN
03
MARCH FROM “THE
NUTCRACKER”
30
LA CUCARACHA
MICHAEL ROW THE BOAT
ASHORE
31
AVE MARIA (GOUNOD)
04
32
GREENSLEEVES
05
WIEGENLIED (SCHUBERT)
33
ALOHA OE
34
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
35
FRÜHLINGSLIED
(MENDELSSOHN)
36
WHEN THE SAINTS GO
MARCHING IN
37
LITTLE BROWN JUG
06
SIPPIN’ CIDER THROUGH A
STRAW
07
MINUET (J.S.BACH)
08
WALTZ OF THE FLOWERS FROM
“THE NUTCRACKER”
09
THE STAGECOACH
10
OH! SUSANNA
11
MY BONNIE
12
MY OLD KENTUCKY HOME
38
CUCKOO WALTZ
39
GRANDFATHER'S CLOCK
40
JOY TO THE WORLD
41
DECK THE HALLS
42
DONAUWELLEN WALZER
13
BELIEVE ME IF ALL THOSE
ENDEARING YOUNG CHARMS
14
TURKEY IN THE STRAW
43
CIELITO LINDO
15
I’VE BEEN WORKING ON THE
RAILROAD
44
AMAZING GRACE
45
O CHRISTMAS TREE
16
PIZZICATO POLKA
46
HOME ON THE RANGE
17
THE ENTERTAINER
18
JINGLE BELLS
47
IF YOU’RE HAPPY AND YOU
KNOW IT, CLAP YOUR HANDS
19
DANNY BOY
48
TROIKA
20
JEANNIE WITH THE LIGHT
BROWN HAIR
49
LONDON BRIDGE
21
SHE WORE A YELLOW RIBBON
22
THE OLD GRAY MARE
23
SCENE FROM “SWAN LAKE”
24
HEIDENRÖSLEIN (SCHUBERT)
25
MINUET (J.KRIEGER)
A-3
278A-G-101A
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
3
03.10.8, 0:38 PM
Anhang/Appendix/Appendice
Tabellen der gegriffenen Akkorde/Vingerzettingakkoord kaart/
Tavola degli accordi a diteggiatura normale
Chord
Type
Root
M
m
7
m7
M7
dim
C
C /(D )
D
(D )/E E
F
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
A-4
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
278A-G-102A
4
03.10.8, 0:38 PM
Anhang/Appendix/Appendice
Chord
Type
Root
aug
sus4
7sus4
6
m6
dim7
C
C /(D )
D
(D )/E E
F
F /(G )
G
(G )/A
A
(A )/B B
HINWEIS
• Sie können die obigen Fingersätze verwenden, um die Akkorde innerhalb des Bereichs der Begleitseite
der Tastatur zu greifen.
OPMERKING
• U kunt de bovenstaande vingerzettingen gebruiken binnen het bereik van het begeleidingstoetsenbord.
NOTA
• È possibile usare le diteggiature sopra indicate per suonare gli accordi all’interno della gamma della
tastiera per l’accompagnamento.
A-5
278A-G-103A
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
5
03.10.8, 0:38 PM
278A-G-104A
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
6
03.10.8, 0:38 PM
278A-G-105A
MA-170_GDI_APPENDIX.p65
7
03.10.8, 0:38 PM
278A-G-106A
MA-170_gdi_MIDI Chart.p65
2
03.10.8, 0:38 PM
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36 – 84
O 9nH v = 64
X 9nH v = 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Note ON
Note OFF
1
6,38
7
10
11
Key’s
Ch’s
64
66
67
100,101
120
Velocity
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note
Number:
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
True voice
X
X
Mode 3
X
Default
Messages
Altered
Mode
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Recognized
1
1 – 16
Transmitted
MIDI Implementation Chart
Default
Changed
Function ...
MA-170
Basic
Channel
Model
Hold1
Sostenuto
Soft Pedal
RPN LSB, MSB
All sound off
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Remarks
Version: 1.0
278A-G-107A
MA-170_gdi_MIDI Chart.p65
3
03.10.8, 0:38 PM
True #
64
66
67
100,101
120
121
X
X
X
X
X
O
X
X
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
: Local ON/OFF
: All notes OFF
Messages : Active Sense
: Reset
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X
X
X
: Clock
: Commands X
System
Real Time
Aux
X
X
X
X
X
X
X
X
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
System
Common
System Exclusive
Program
Change:
Control
Change
1
6,38
7
10
11
Hold1
Sostenuto
Soft Pedal
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
O : Yes
X : No
Die Recycling-Marke zeigt an, dass die Verpackung den
Umweltschutzbestimmungen in Deutschland entspricht.
Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de
wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.
Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme
alla legislazione tedesca sulla protezione dell’ambiente.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA-170_GDI_cover4.p65
1
O
MA0307-A Printed in China
MA170-GDI-1
03.10.8, 0:38 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement