Casio | WK-3500 | Handbok | Casio WK-3500 WK-3000 WK-3100 Handbok

Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
WK3000/3500-SW-1
WK3000_sw_cover.p65
1
03.10.8, 3:41 PM
Viktigt!
Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk.
• Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte
är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade ledningar på nätkabeln.
Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats.
• Försök aldrig att ladda batterierna.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande.
• Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och (–) vända åt rätt håll i enlighet med
markeringarna vid batterifacket.
• Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga.
• Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-12.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000
North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.
Detta märke är giltigt endast i EU-länder.
Bevara all information för framtida referens.
735A-SW-002A
WK3000_sw_00.p65
2
03.10.8, 3:39 PM
Säkerhetsföreskrifter
Vi gratulerar till valet av detta elektroniska
musikinstrument från CASIO.
• Läs noga igenom instruktionerna i denna
bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk.
• Bevara all information för framtida referens.
Symboler
Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte
och på själva produkten för att försäkra att produkten
används som den ska och för att förhindra såväl
personella som materiella skador. Dessa symboler och
deras innebörd anges nedan.
FARA
Denna symbol anger information som ej får
ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda
till risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
Symbolexempel
En triangel ( ) anger att användaren bör
iaktta stor försiktighet. (Exemplet till
vänster anger risk för elstötar.)
En cirkel med ett snedstreck ( ) anger
att en viss åtgärd inte får utföras.
Indikationen inuti eller intill symbolen
anger åtgärder som är speciellt förbjudna.
(Exemplet till vänster anger att isärtagning
är förbjuden.)
En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd
måste utföras. Indikationen inuti
symbolen anger specifika åtgärder som
måste utföras. (Exemplet till vänster anger
att nätkabeln måste kopplas bort från
vägguttaget.)
VARNING
Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras
eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
OBSERVERA
Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras
eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för
allvarliga materiella skador eller permanenta fel på
produkten.
SW-1
735A-SW-003A
WK3000_sw_01-09.p65
1
03.10.8, 3:39 PM
Säkerhetsföreskrifter
FARA
Alkaliska batterier
Utför det nedanstående omedelbart om du
råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i
ögat.
1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med
vatten.
2. Uppsök läkare omedelbart.
Vätska från alkaliska batterier kan orsaka synskador.
VARNING
Rök, underlig doft, överhettning
Fortsatt användning av produkten när den
avger rök, en underlig doft eller märkbar
värme skapar risk för brand och elstötar.
Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Nättillsats
Felaktig användning av nättillsatsen skapar
risk för brand och elstötar. Observera alltid
det nedanstående.
• Använd endast nättillsatsen som specifikt
anges för denna produkt.
• Anslut endast till en strömkälla vars
spänning matchar den spänning som är
märkt på nättillsatsen.
• Överbelasta
inte
uttag
och
förlängningskablar.
Nättillsats
Felaktig användning av nättillsatsens kabel
kan orsaka skador på denna och därmed
skapa risk för brand och elstötar. Observera
alltid det nedanstående.
• Placera inga tunga föremål på kabeln och
håll den borta från värme.
• Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök
aldrig att modifiera den.
• Undvik att tvinna eller dra i kabeln.
• Skulle kabeln eller dess kontakt skadas
bör du kontakta affären där enheten
köptes eller en auktoriserad CASIO
serviceverkstad.
Nättillsats
Rör aldrig vid nättillsatsen med våta
händer. Detta skapar risk för elstötar.
Batterier
Felaktig hantering av batterierna kan leda
till att de läcker och skadar omgivande
föremål, exploderar eller skapar risk för
brand och personskador. Observera alltid
det nedanstående.
• Försök aldrig att ta isär batterier och akta
dig för att kortsluta dem.
• Utsätt inte batterier för värme och försök
aldrig att bränna dem.
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Blanda inte batterier av olika typ eller
fabrikat.
• Försök inte att ladda batterierna.
• Var noga med att sätta i batterierna med
polerna (+) och (–) vända åt rätt håll.
Försök aldrig att bränna produkten.
Släng aldrig produkten i en eld.
Den kan explodera och skapa risk för brand
och personskador.
Vatten och främmande föremål
Vatten, övriga vätskor och främmande
föremål (såsom metallbitar) som tränger in
i produkten skapar risk för brand och
elstötar. Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Isärtagning och modifiering
Försök aldrig att ta isär eller på något sätt
modifiera denna produkt. Detta skapar risk
för elstötar, brännsår och andra
personskador. Överlåt all intern inspektion,
justering och underhåll till din handlare
eller
en
auktoriserad
CASIO
serviceverkstad.
Slag och stötar
Fortsatt användning av produkten om den
har skadats efter att ha tappats eller utsatts
för slag och stötar skapar risk för brand
och elstötar. Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
SW-2
WK3000_sw_01-09.p65
735A-SW-004A
2
03.10.8, 3:39 PM
Säkerhetsföreskrifter
Plastpåsar
Plastpåsen som produkten är förpackad i
kan utgöra en kvävningsfara. Var speciellt
försiktig så att småbarn inte kan komma åt
påsen.
Klättra inte upp på produkten eller
ställningen.*
Produkten eller ställningen kan tippa över
och skadas om någon klättrar upp på den.
Var speciellt försiktig i ett hem där det
förekommer småbarn.
Placering
Placera inte produkten på ett ojämnt,
lutande eller ostadigt underlag. Produkten
kan falla och orsaka personskador eller
skadas själv.
OBSERVERA
Nättillsats
Felaktig användning av nättillsatsen skapar
risk för brand och elstötar. Observera alltid
det nedanstående.
• Håll nättillsatsens kabel borta från spisar,
element och andra värmekällor.
• Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska
kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i
själva nättillsatsen.
Nättillsats
Felaktig användning av nättillsatsen skapar
risk för brand och elstötar. Observera alltid
det nedanstående.
• Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så
långt det går.
• Koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget vid åskväder och när
produkten inte ska användas en längre
tid, t.ex. under semestern.
• Koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget och torka bort damm och
smuts som samlats i området runt stiften
minst en gång om året.
Flyttning av produkten
Innan produkten flyttas ska du alltid koppla
bort nättillsatsen från vägguttaget och
koppla ur alla anslutningskablar och
ledningar. I annat fall uppstår risk för brand
och elstötar.
Rengöring
Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget
före rengöring. Om nättilsatsen lämnas
inkopplad kan den utsättas för skador och
skapa risk för brand och elstötar.
Batterier
Felaktig hantering av batterierna kan leda
till att de läcker och skadar omgivande
föremål, exploderar eller skapar risk för
brand och personskador. Observera alltid
det nedanstående.
• Använd endast de batterier som
specificeras för denna produkt.
• Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
Uttag
Anslut endast specificerade komponenter
och utrustning till produktens uttag.
Anslutning av utrustning utöver de
rekommenderade skapar risk för brand och
elstötar.
SW-3
735A-SW-005A
WK3000_sw_01-09.p65
3
03.10.8, 3:39 PM
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Undvik att placera produkten på
nedanstående ställen. Miljöer som dessa
skapar risk för brand och elstötar.
• Ställen som utsätts för hög luftfuktighet
eller rikligt med damm
• Nära ett kök eller andra ställen som
utsätts för rök och ånga
• Nära en luftkonditioneringsapparat, på
en uppvärmd matta, på ställen som
utsätts för solsken, inuti en bil som står
parkerad i solen och på alla övriga ställen
som kan utsättas för höga temperaturer
Bildskärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för slag och
stötar då glaset kan spricka och orsaka
personskador.
• Skulle skärmen spricka eller uppvisa
repor bör du undvika att vidröra vätskan
innanför skärmen. Denna vätska kan
irritera huden.
• Skulle du råka få skärmvätska i munnen
ska du omedelbart skölja ur munnen med
vatten och sedan uppsöka läkare.
• Skulle du råka få skärmvätska i ögonen
eller på huden ska du skölja med vatten i
minst 15 minuter och sedan uppsöka
läkare.
VIKTIGT!
Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till en
alternativ strömkälla när du märker något av det följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dunkel strömindikator
Instrumentet slås inte på
Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst
Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna
Förvrängt ljud
Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå
Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå
Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög
volymnivå
Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts
En helt annan ton än den valda tonen ljuder
Onormala rytmmönster eller demonstrationsspelning
Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg
volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDIkomponent
Plötsligt strömavbrott vid avläsning från eller skrivning
på en diskett (endast WK-3500)
Ljudvolym
Lyssna inte på musik med väldigt hög
volymnivå under långa perioder. Detta
gäller speciellt när du använder hörlurar.
En hög volymnivå kan orsaka hörselskador.
Tunga föremål
Placera aldrig tunga föremål ovanpå
produkten.
Produkten kan tippa över och falla, vilket
kan orsaka såväl personella som materiella
skador.
Korrekt montering av ställningen*
En felaktigt monterad ställning kan göra
att produkten tippar över och faller, vilket
kan orsaka såväl personella som materiella
skador.
Montera ställningen på rätt sätt i enlighet
med de anvisningar som medföljer den. Se
också till att montera produkten på
ställningen på rätt sätt.
* En ställning kan köpas som extra
tillbehör.
SW-4
WK3000_sw_01-09.p65
735A-SW-006A
4
03.10.8, 3:39 PM
Introduktion
Vi gratulerar till valet av detta musikinstrument från CASIO. Denna klaviatur erbjuder dig följande egenskaper och funktioner.
❐ 516 toner inklusive fylliga avancerade toner
Totalt 300 avancerade toner är programmerade med DSP-toner för att göra dem fylligare och mäktigare. Avancerade toner som
stereopiano och tremolo elpiano förstärker piano- och elpianotonerna till att skapa helt nya ljud.
❐ 50 toner för drawbar orgel
Utöver de 516 standardtonerna inkluderar klaviaturen också 50 realistiska toner för drawbar orgel. Dessa toner regleras med nio
digitala dragstaplar. Det går även att välja slagverk eller tangentklick, samt redigera parametrarna för förinställda toner och lagra
upp till 100 egna toner i tonminnet.
❐ Flashminne
Det inbyggda flashminnet gör det möjligt att utöka valet av toner och rytmer genom att ladda ner data från CASIO MUSIC SITE
eller från andra källor. Det går också att lagra upp till 200 musikfiler av formatet SMF för avspelning.
❐ Pianoinställningsknapp (PIANO SETTING)
Ett tryck på knappen optimerar klaviaturens inställningar för pianospelning.
❐ 140 förinställda rytmer + 16 användarrytmer
Ett urval av 140 rytmer sörjer för ackompanjemang för alla musikstilar från rock till pop och jazz.
Det går även att överföra ackompanjemangsdata från din dator och lagra upp till 16 av dessa som användarrytmer i minnet.
❐ Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Vid spel av ett ackord spelas motsvarande delar för rytm, bas och ackord automatiskt. Direktförinställning återkallar omedelbart
lämplig ton och tempo för rytmen som används.
❐ Stor, informationsrik bildskärm
En stor, inbyggd bildskärm visar ackordnamn, tempoinställning, tangentbordsinformation, notplan över de noter som spelas och
mycket, mycket mer för att underlätta spelningen. En inbyggd bakgrundslampa gör att skärmen går att läsa även i mörker.
❐ Sångminne
Det går att spela in upp till sex delar och deras ton, volym, panoreringsposition och andra parametrar i minnet för senare
återkallning. Det går även att skapa realistisk ensemblespelning med hjälp av autokompfunktionen.
❐ Synthesizerläge
Redigera de inbyggda ljuden för att skapa egna, originella ljud. Upp till 120 av dina egna ljud kan lagras i minnet för senare
återkallning, på samma sätt som de inbyggda tonerna.
❐ Kompatibel med generell MIDI
MIDI-kompatibla toner gör att du kan ansluta instrumentet till en dator för att skapa musik på denna. Instrumentet kan användas
som både musikinmatningskälla eller ljudkälla och kan även användas för att avspela separat inköpta musikmjukvaror som är
kompatibla med generell MIDI.
❐ Mäktiga effekter
En samling mäktiga effekter, såsom DSP, efterklang, kör m.m., ger dig fullständig kontroll över ljudet du vill skapa. Det går även
att ändrar parametrarna hos en effekt för att skapa egna effekter. En 4-bandig equalizer inkluderas också.
SW-5
735A-SW-007A
WK3000_sw_01-09.p65
5
03.10.8, 3:39 PM
Introduktion
❐ Mixer
Det går att specificera ton, volym, panoreringsposition och övriga parametrar för varje inbyggd autokompdel. Det går också att
reglera samma parametrar för varje kanal vid MIDI-inmatning.
❐ Registerminne
Tangentbordsinställningar kan lagras i minnet och återkallas omedelbart vid behov. Upp till 32 omgångar (4 inställningar x 8
banker) kan lagras i registerminnet.
❐ Nerladdning av data från din dator
Använd din dator för att ladda ner data från CASIO MUSIC SITE.
❐ Öppning för SmartMediaTM kort
En inbyggd öppning för SmartMedia-kort förenklar dataöverföring från en dator och låter dig lagra stora datavolymer för senare
återkallning. Det går även att sätta i ett kort med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela det på klaviaturen.
❐ Inbyggd diskettenhet (endast WK-3500)
Lagra egna toner och sånger som skapats med sångminnet på en diskett för en längre tids förvaring. Det går även att sätta i en
diskett med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela den på klaviaturen.
SW-6
WK3000_sw_01-09.p65
735A-SW-008A
6
03.10.8, 3:39 PM
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter ......... SW-1
Introduktion ........................ SW-5
Innehåll ................................ SW-7
Allmän översikt ................ SW-10
Fastsättning av
nothäftesställningen ............................ SW-11
Att spela en demonstrationslåt ............ SW-12
Angående bildskärmen ....................... SW-14
Strömförsörjning .............. SW-16
Användning av läget
drawbar orgel ................... SW-26
Att välja en drawbar orgelton .............. SW-28
Att redigera en drawbar orgelton ........ SW-28
Parameterdetaljer ............................... SW-29
Att lagra en redigerad drawbar
orgelton ............................................... SW-30
Att tillämpa effekter
på toner ............................. SW-31
Effektblock ........................................... SW-31
Val av en DSP typ ............................... SW-32
Knappen DSP ..................................... SW-34
Användning av batterier ...................... SW-16
Val av REVERB................................... SW-34
Användning av nättillsats .................... SW-17
Val av CHORUS .................................. SW-36
Automatiskt strömavslag ..................... SW-17
Användning av equalizern ................... SW-37
Att slå av klaviaturen ........................... SW-18
Minnesinnehåll .................................... SW-18
Anslutningar ..................... SW-19
Automatiskt ackompanjemang
(Autokomp) ....................... SW-38
Angående knappen MODE ................. SW-38
Grundläggande
hantering ........................... SW-22
Att spela på klaviaturen ....................... SW-22
Val av en ton ....................................... SW-22
Knappen PIANO SETTING ................. SW-24
Användning av ratten PITCH BEND ... SW-25
Användning av MODULATION ............ SW-25
Val av en rytm ..................................... SW-39
Spelning av en rytm ............................ SW-39
Justering av tempo .............................. SW-39
Användning av autokomp ................... SW-40
Användning av upptaktsmönster ......... SW-43
Användning av utfyllnadsmönster ....... SW-43
Användning av alternativa
rytmmönster ........................................ SW-43
Synkroniserad spelstart av
ackompanjemang och rytm ................. SW-44
SW-7
735A-SW-009A
WK3000_sw_01-09.p65
7
03.10.8, 3:39 PM
Innehåll
Avslutning med ett slutmönster ........... SW-44
Användning av direkt förinställning ..... SW-45
Användning av automatisk
harmonisering ..................................... SW-45
Justering av kompvolym ..................... SW-46
Mixerfunktion .................... SW-47
Sångminnesfunktion ........ SW-61
Spår .................................................... SW-61
Grundläggande
sångminnesoperationer ...................... SW-61
Användning av realtidsinspelning ....... SW-62
Mixerlägets inställningar ..................... SW-63
Avspelning från sångminnet ................ SW-64
Hur mixern kan användas ................... SW-47
Att slå kanaler på och av ..................... SW-47
Steginspelning av melodi
och ackord .......................................... SW-64
Användning av
parameterredigeringsläget .................. SW-48
Inspelning av flera spår ....................... SW-67
Hur parametrar fungerar ..................... SW-49
Synthesizerläge ................ SW-51
Korrigering av misstag under
steginspelning ..................................... SW-69
Redigering av minnesinnehållet .......... SW-70
Redigering av en sång ........................ SW-72
Synthesizerlägets funktioner ............... SW-51
Att skapa en användarton ................... SW-54
Tangentbordsinställningar ... SW-74
Lagring av en användarton
i minnet ............................................... SW-57
Användning av lagring ........................ SW-74
Registerminne .................. SW-59
Samtidig användning av lagring
och delning .......................................... SW-76
Registerminnets egenskaper .............. SW-59
Att lagra en uppsättning i
registerminnet ..................................... SW-60
Att återkalla en uppsättning från
registerminnet ..................................... SW-60
Användning av delning ........................ SW-75
Transponering av klaviaturen .............. SW-77
Användning av anslagskänslighet ....... SW-78
Stämning av klaviaturen ...................... SW-78
Ändring av övriga inställningar ............ SW-79
Användning av
SMF-spelaren .................... SW-84
Avspelning av en SMF ........................ SW-86
Övriga inställningar ............................. SW-87
SW-8
WK3000_sw_01-09.p65
735A-SW-010A
8
03.10.8, 3:39 PM
Innehåll
MIDI .................................... SW-89
Vad är MIDI? ....................................... SW-89
Instrumentets
skötsel ............................. SW-112
Generell MIDI ...................................... SW-89
Sändning och mottagning av MIDImeddelanden ...................................... SW-90
Bilaga ..................................... A-1
Tonlista ..................................................... A-1
MIDI inställningar ................................ SW-90
Lista över trumtilldelning ........................ A-12
Användning av service för
datanerladdning .................................. SW-91
Rytmlista ................................................ A-14
Lagring av data ................. SW-92
Effektlista ................................................ A-17
Användning av ett
SmartMedia-kort ................................. SW-93
Användning av diskettenheten
(endast WK-3500) ............................... SW-94
Tabell över fingersatta ackord ................ A-15
DSP Algoritmlista ................................... A-19
MIDI Implementation Chart
Användning av yttre
förvaringsmedia .................................. SW-96
Lagring av filer .................................... SW-98
Laddning av en fil ................................ SW-99
Namnändring av en fil ....................... SW-100
Radering av en fil .............................. SW-101
Formatering av yttre
förvaringsmedia ................................ SW-102
Teckeninmatning ............................... SW-103
Felmeddelanden för
SmartMedia-kort ............................... SW-104
Felmeddelanden för diskettenhet
(endast WK-3500) ............................. SW-105
Felsökning ...................... SW-106
Tekniska data.................. SW-109
Företags- och produktnamn som omnämns
i detta instruktionshäfte kan vara
registrerade varumärken tillhörande
respektive företag.
SW-9
735A-SW-011A
WK3000_sw_01-09.p65
9
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
1
2 3
4 5 6
8
9
0
A
M
*3
R S
B
7
D E
C
N
I
O
P
J
T
G
H
L
M
U
Z
[
\
]
W
a
_
SW-10
WK3000_sw_10-25.p65
K
Q *2
*1
V
Y
F
X
b
c
735A-SW-012A
10
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
• Bilderna i detta instruktionshäfte visar modellen WK-3500.
1 Strömbrytare (POWER)
M Högtalare
2 Strömindikator
N Rytmlista
3 Lägesväljarknapp (MODE)
O Tonlista
4 Effektknapp (EFFECT)
P Bildskärm
5 Synthesizerknapp (SYNTH)
Q Demonstrationsknapp (DEMO)*4
6 Mixerknapp (MIXER)
R 쎲WK-3500
Hörlursuttag (PHONES)
7 Transponerings/funktionsknapp
(TRANSPOSE/FUNCTION)
8 Volymreglage (VOLUME)
쎲WK-3000
Hörlursuttag/ljudutgång (PHONES/OUTPUT)
9 Knapp för direktförinställning (ONE TOUCH PRESET)
S Ackordrotnamn (CHORD)
0 Kompvolymknapp (ACCOMP VOLUME)
T Lista över slaginstrument
A Sångminnesknapp (SONG MEMORY)
U Ackordtypsnamn
B 쎲WK-3500
Diskett/kortknapp (DISK/CARD)
V Knapp för SMF-avspelning (SMF PLAYER)
쎲WK-3000
Kortknapp (CARD)
W Kanalknappar (CHANNEL 1-16, DSP)/
dragstapelknappar
X Knapp för drawbar orgel (DRAWBAR ORGAN)
C Datatillgångslampa (DATA ACCESS)
Y Upptakts/avslutningsknappar (INTRO/ENDING 1/2)
D Rytmknapp (RHYTHM)
Z Variations/utfyllnadsknappar (VARIATION/FILL-IN 1/2)
E Tonknapp (TONE)
F DSP-knapp (DSP)
[ Knapp för synkroniserad start/nästa utfyllnad
(SYNCHRO/FILL-IN NEXT)
G Pianoinställningsknapp (PIANO SETTING)
\ Start/stoppknapp (START/STOP)
H [왖]/[왔]/[왗]/[왘] Markörknappar (CURSOR)
] Tempoknappar (TEMPO)
I Utgångsknapp (EXIT)
_ Knappar för sångminnesspår
(SONG MEMORY TRACK)
a) Bankknapp (BANK)
b) Registerknappar (REGISTRATION)
c) Lagringsknapp (STORE)
J Knapp för automatisk harmoniering
(AUTO HARMONIZE)
K Delningsknapp (SPLIT)
L Lagringsknapp (LAYER)
Fastsättning av nothäftesställningen*1
För in nothäftesställningen i skåran på
klaviaturens ovansida såsom visas på bilden.
SW-11
735A-SW-013A
WK3000_sw_10-25.p65
11
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
*2
a Sifferknappar
• För inmatning av siffror vid
ändring av visade
inställningar.
• Negativa värden kan ändras
enbart med [+] och [–] för att
höja och sänka det visade
värdet.
b [+]/[–] Knappar
ja/nej (YES/NO)
*3
• WK-3500
• WK-3000
c Ratt för tonhöjdsböjning
(PITCH BEND)
c
d
d Modulationsratt
(MODULATION)
c
c Modulationsknapp
(MODULATION)
d Modulationsknappens lampa
(MODULATION)
e Ratt för tonhöjdsböjning
(PITCH BEND)
d
e
Att spela en demonstrationslåt*4
Ett tryck på knappen DEMO startar spelning av demonstrationslåt. Det finns tre låtar som spelas kontinuerligt i ordningsföjd.
Tryck antingen på DEMO eller knappen START/STOP för att stoppa spelning.
ANM.
• Ett tryck på knapparna [+]/[–] hoppar till nästa demonstrationslåt.
• Knappen PIANO SETTING, lagring och delning kan inte användas när en demonstrationslåt spelas.
SW-12
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-014A
12
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
Framsida
• Endast WK-3500
f Tillgångslampa
g Urstötningsknapp
g
f
Baksida
• WK-3500
• WK-3000
h i
j
k
l
h i
OUT
j
k
SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
DC 12V
MIDI
MIDI
IN
SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
R
L/MONO
LINE OUT
DC 12V
OUT
IN
h MIDI-utgång (MIDI OUT)
h MIDI-utgång (MIDI OUT)
i MIDI-ingång (MIDI IN)
i MIDI-ingång (MIDI IN)
j Pedal/tilldelningsbart uttag
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
j Pedal/tilldelningsbart uttag
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
k Linjeutgång höger, vänster/mono
(LINE OUT R, L/MONO)
k Likströmsingång (DC 12V)
l Likströmsingång (DC 12V)
Baksida
m Kortöppning
m
SW-13
735A-SW-015A
WK3000_sw_10-25.p65
13
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
Angående bildskärmen
1
2 3
4
5
G r a n dPn o
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
1.
Ton/rytmindikator (TONE/RHYTHM)
TONE visas vid val och visning av en ton, medan RHYTHM visas vid val och visning av en rytm.
2.
Ton/rytmnummer (sifferyta)
Numret på nu vald ton eller rytm. Indikatorn TONE/RHYTHM visar om numret anger en ton eller rytm. Denna yta visar också
annan information i övriga lägen.
3.
Visning av ackordnamn
Visar ackordnamnet vid användning av autokomp.
4.
Ton/rytmnamn (textyta)
Namnet på nu vald ton eller rytm. Indikatorn TONE/RHYTHM visar om namnet anger en ton eller rytm. Denna yta visar också
annan information i övriga lägen.
5.
Oktavsymbol 1
En symbol anger att noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav högre än noten som visas på notplansytan 6. Två
symboler anger två oktaver högre.
6.
Notplansyta
Denna yta visar noter som spelas på tangentbordet, noter som avspelas från sångminnet, ackordformer och mottagen MIDIdata*.
7.
Oktavsymbol 2
En symbol anger att noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav lägre än noten som visas på notplansytan 6.
8.
Indikatorer
En indikator uppträder som ett tecken på att en funktion (sångminne, SMF-spelare, automatiskt harmonisering, delning,
lagring) nu är i bruk.
9.
Slagnummer
Visar slagnumret under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet och SMF-spelaren är påslagen.
10.
Taktnummer
Visar taktnumret från spelstarten under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet och SMF-spelaren är påslagen.
11.
Tempoindikator
Visar tempot i form av ett värde som anger antal slag per minut under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet
är påslaget. Denna yta visar också annan information i övriga lägen.
12.
Metronom
Metronomen kan slås på för att sörja för ett referensslag medan du spelar.
SW-14
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-016A
14
03.10.8, 3:39 PM
Allmän översikt
13.
Nivåmätare
Numren 1 t.o.m. 16 motsvarar mixerkanalerna. Nivåmätaren anger vilka kanaler som är på och av och visar även volymnivån.
Läget för drawbar orgel
I redigeringsläget för drawbar orgel visar nivåmätaren positionen för varje dragstapel och statusen för varje slagverksparameter.
14.
Grafiskt tangentbord
Det grafiska tangentbordet på skärmen visar noter du själv spelar, noter som avspelas från sångminnet och mottagen MIDIdata*.
15.
Lägesindikatorer
Det uppträder en pekare intill lägesnamnet som anger huruvida transponering, tangentbordsinställningar, mixer, synthesizer,
effekt eller kort/diskettläge nu är i bruk.
* Mottagen data utanför omfånget E1 till G7 visas inte.
ANM.
• Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på
skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning.
• Egenskaperna hos bildskärmselementen gör att skärmkontrasten ändras beroende på vinkeln ur vilken den betraktas.
Grundinställningen är en kontrast som ter sig behaglig för en musiker som sitter rakt framför instrumentet. Kontrasten går
dock att justera till önskad nivå. Se sidan SW-82 för närmare detaljer.
SW-15
735A-SW-017A
WK3000_sw_10-25.p65
15
03.10.8, 3:39 PM
Strömförsörjning
Klaviaturen kan strömförsörjas via ett vanligt vägguttag (med
den specificerade nättillsatsen) eller med batterier. Var alltid
noga med att slå av klaviaturen när den inte ska användas.
Användning av batterier
Kontrollera att klaviaturen är avslagen före isättning eller byte
av batterier.
Isättning av batterier
1
Ta av batterifacklocket.
2
Sätt i sex batterier av storlek D i batterifacket.
• Var noga med att vända plus- (+) och minuspolerna
(–) åt rätt håll.
3
Information om batterier
■ Det följande visar den ungefärliga batterilivslängden.
Alkaliska batterier ......................... 4 timmar
Siffran ovan avser användning vid normal temperatur och
med en medelhög volymnivå. Extremt höga eller låga
temperaturer och spelning på en hög volymnivå förkortar
batteriernas livslängd.
■ Nedanstående tecken tyder på att batterierna börjar bli
svaga. Byt ut batterierna så snart som möjligt när något
av det följande inträffar.
• Dunkel strömindikator
• Instrumentet slås inte på
• Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst
• Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna
• Förvrängt ljud
• Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå
• Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå
• Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på
hög volymnivå
• Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts
• En helt annan ton än den valda tonen ljuder
• Onormala rytmmönster eller demonstrationsspelning
• Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg
volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDIkomponent
• Plötsligt strömavbrott vid avläsning från eller skrivning
på en diskett (endast WK-3500)
VARNING
För in flikarna på batterifacklocket i de därför
avsedda hålen och stäng locket.
Flik
Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker eller
exploderar och skapar risk för brand eller personella eller
materiella skador. Ge alltid noga akt på det följande.
• Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att
låta dem kortslutas
• Undvik att utsätta batterier för hög värme och försök
aldrig att bränna dem
• Blanda inte gamla och nya batterier
• Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat
• Försök aldrig att ladda batterierna
• Var noga med att sätta i batterier med plus- (+) och
minuspolerna (–) vända åt rätt håll
ANM.
• Klaviaturen kan fungera felaktigt om du sätter i eller byter
batterier då strömmen är påslagen. Slå klaviaturen av
och sedan på igen om detta inträffar.
OBSERVERA
Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker eller
exploderar och skapar risk för brand eller personella eller
materiella skador. Ge alltid noga akt på det följande.
• Använd endast de batterier som specifikt anges för
denna produkt
• Ta ur batterierna om produkten inte ska användas
under en längre tid
SW-16
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-018A
16
03.10.8, 3:40 PM
Strömförsörjning
OBSERVERA
Användning av nättillsats
Använd endast den nättillsats som specificeras för denna
klaviatur.
Specificerad nättillsats: AD-12
Nättillsats AD-12
MIDI
OUT
IN
SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
R
L/MONO
LINE OUT
DC 12V
Vägguttag
Ge noga akt på följande viktiga varningar och föreskrifter
vid användning av nättillsatsen.
VARNING
Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och
elstötar. Ge alltid noga akt på det följande.
• Använd endast den nättillsats som specifikt anges för
denna produkt.
• Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar
den som står angiven på nättillsatsen.
• Undvik
att
överbelasta
vägguttag
och
förlängningskablar.
• Undvik att placera tunga föremål på kabeln och håll
den borta från värme.
• Undvik att böja kabeln häftigt och försök aldrig att
modifiera den på något sätt.
• Undvik att tvinna eller dra i kabeln.
• Kontakta affären där produkten köptes eller en av
CASIO auktoriserad serviceverkstad om kabeln eller
dess kontakt råkar bli skadad.
• Rör aldrig vid kabeln med våta händer.
Detta skapar risk för elstötar.
Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och
elstötar. Ge alltid noga akt på det följande.
• Led inte kabeln nära en spis eller annan värmekälla.
• Ryck aldrig i kabeln för att koppla bort den från
vägguttaget. Fatta tag i själva kontakten.
• Tryck in kontakten i vägguttaget så långt det går.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget under
åskväder och före en längre tids frånvaro, t.ex. under
semestern.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka
bort damm och smuts som samlats runt stiften på
kontakten minst en gång om året.
VIKTIGT!
• Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen
ansluts eller kopplas ur.
• En längre tid användning gör att nättillsatsen blir varm.
Detta är normalt och tyder inte på fel.
Automatiskt strömavslag
När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av
automatiskt om ingen åtgärd utförts på cirka 6 minuter. Tryck
på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen igen.
ANM.
• Automatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när
klaviaturen drivs med hjälp av nättillsatsen.
Att koppla ur automatiskt strömavslag
Automatiskt strömavslag kan spärras genom att hålla
knappen TONE intryckt samtidigt som strömmen slås på.
• När automatiskt strömavslag har kopplats ur slås
klaviaturen inte av automatiskt oavsett hur länge den
lämnas oanvänd. Batterierna kan alltså tömmas om
funktionen är urkopplad.
• Funktionen för automatiskt strömavslag aktiveras alltid när
strömmen slås på.
SW-17
735A-SW-019A
WK3000_sw_10-25.p65
17
03.10.8, 3:40 PM
Strömförsörjning
Minnesinnehåll
Inställningar
Ton,
rytm
och
andra
“huvudsakliga
tangentbordsinställningar” som gäller när du slår av
strömmen manuellt med strömbrytaren POWER eller när
strömmen slås av automatiskt är fortfarande ikraft nästa gång
strömmen slås på.
Huvudsakliga tangentbordsinställningar
Tonnummer, lagring, delning, delningspunkt,
toninställning för drawbar orgel, transponering,
stämning, kontrast, anslagskänslighet, efterklang, kör,
DSP, equalizer, rytmnummer, tempo, klaviaturkanal,
MIDI in ackordbedömning på/av, komp MIDI ut på/
av, inställning för tilldelningsbart uttag, kompvolym,
användarområdets
toner
(synthesizerläge),
användarområdets komp, DSP användarområde,
omfång för tonhöjdsböjning automatisk harmonisering
på/av, typ av automatisk harmonisering, mixerlåsning,
DSP-låsning, autokompläge, alla mixerparametrar, alla
parametrar för synthesizerläget, sångminnets
sångnummer, inställningar för SMF-spelare
(avspelningsläge, manuell avspelning, volym).
Förutom ovanstående inställningar bevaras också data som
lagrats i registerläget och sångminnesläget när strömmen till
instrumentet slås av.
Lagring av inställningar och
minnesinnehåll
Angående flashminnet
Klaviaturen är försedd med ett inbyggt flashminne som
bevarar datan även när strömmen skärs av till fullo. Om
batterierna blir urladdade kan du alltså ansluta nättillsatsen,
slå på strömmen och återkalla datan som lagrats i minnet.
Det går att göra en reservkopia av innehållet i klaviaturens
minne och övriga data på följande förvaringsmedia.
• SmartMediaTM kort
Se “Användning av ett SmartMedia-kort” på sidan SW-93.
• Diskett (endast WK-3500)
Se “Användning av diskettenheten (endast WK-3500)” på
sidan SW-94.
VIKTIGT!
Att slå av klaviaturen
• Slå av strömmen med ett tryck på strömbrytaren POWER
och vänta tills skärmen slocknat innan nättillsatsen kopplas
ur eller någon annan åtgärd utförs.
• Koppla aldrig ur nättillsatsen medan klaviaturen är
påslagen och försök inte att slå av strömmen med någon
annan metod än att trycka på strömbrytaren POWER. Detta
kan göra att innehållet i klaviaturens flashminne
förvanskas. Ett underligt uppträdande och en onormal start
när strömmen slås på igen tyder på att innehållet i
flashminnet blivit förvanskat. Se “Felsökning” på sidan SW106 för närmare detaljer.
VIKTIGT!
• Tryck aldrig på strömbrytaren POWER när följande
meddelande visas på klaviaturens skärm:
(meddelande)
“Pls Wait” eller “Bulk In”
Om du slår av klaviaturen när meddelandet ovan visas
på skärmen kan användardata (användartoner,
sångminnesdata o.dyl.) som lagrats i klaviaturens minne
eller i ett yttre förvaringsmedium bli förvanskad. Därefter
kan datan kanske inte återkallas.
• När enheten drivs med batterier ska du byta ut dessa
vid det första tecknet på att de börjar bli svaga (dunkel
strömindikator, suddiga tecken på skärmen el.dyl.). Även
om klaviaturens flashminne ej är flyktigt (d.v.s. datan
förloras ej när strömmen skärs av) kan det dock hända
att data förloras vid plötsligt strömavbrott då datan håller
på att skrivas i flashminnet*.
* Vid lagring eller radering av användardata, vid
inspelning med synthesizern, vid dataöverföring från
en dator o.dyl.
Initialisering av klaviaturen
Använd proceduren på sidan SW-80 för att initialisera
klaviaturen, d.v.s. tömma all minnesdata och återställa
inställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna.
SW-18
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-020A
18
03.10.8, 3:40 PM
Anslutningar
Anslutning till en instrumentförstärkare 3
• WK-3500
Hörlurs- och linjeuttag
Det går att ansluta hörlurar eller en yttre komponent till detta
uttag. Var noga med att skruva ner volymen före
anslutningen. Justera sedan volymen till önskad nivå.
Använd separat inköpta kablar för att ansluta de två uttagen
såsom visas på bild 3. Du måste själv införskaffa de kablar
för anslutningen som visas på bilden. Använd reglaget
VOLUME på klaviaturen för att justera volymnivån.
• Om förstärkaren blott har en ingång ska du ansluta en kabel
enbart till uttaget L/MONO.
[Framsida]
ANM.
Uttag PHONES
• Det går även att ansluta uttaget MIDI på klaviaturen till
en dator eller sekventierare. Se “MIDI” på sidan SW-89
för närmare detaljer.
1
Stereostandardkontakt
Anslutning av hörlurar 1
Ljudet från instrumentets inbyggda högtalare slås av vid
anslutning av hörlurar, så det går att spela när som helst utan
att störa omgivningen.
[Baksida]
AUX IN eller liknande uttag
på ljudförstärkaren
LEFT
PIN-kontakt
(Vit)
RIGHT
(Röd)
MIDI
OUT
Klaviaturförstärkare,
gitarrförstärkare
el.dyl.
IN
SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
R
L/MONO
LINE OUT
DC 12V
Stereostandardkontakt
Stereostandardkontakt
INPUT 1
INPUT 2
Anslutning till ljudutrustning 2
Använd separat inköpta kablar för att ansluta de två uttagen
såsom visas på bild 2. Du måste själv införskaffa de kablar
för anslutningen som visas på bilden. Vid denna typ av
anslutning ska du normalt sett ställa ingångsväljaren på
ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX
IN) som klaviaturen är ansluten till. Använd reglaget
VOLUME på klaviaturen för att justera volymnivån.
SW-19
735A-SW-021A
WK3000_sw_10-25.p65
19
03.10.8, 3:40 PM
Anslutningar
• WK-3000
Anslutningsexempel
Uttaget PHONES/OUTPUT
PIN-kontakt (röd)
Det går att ansluta hörlurar eller en yttre komponent till detta
uttag. Var noga med att skruva ner volymen före
anslutningen. Justera sedan volymen till önskad nivå.
Till uttaget
PHONES/OUTPUT på
klaviaturen
PIN-kontakt
INPUT 1
INPUT 2
Stereostandardkontakt
PIN-kontakt (vit)
Standardkontakt
Klaviatur- eller
gitarrförstärkare
[Framsida]
ANM.
Uttaget PHONES/OUTPUT
Ljudanslutning
1
• Instrumentet kan också anslutas till en dator eller
sekventierare. Se avsnittet “MIDI” på sidan SW-89 för
närmare detaljer.
Stereostandardkontakt
3
Klaviaturförstärkare,
gitarrförstärkare
el.dyl.
Vit
2
Röd
PIN-kontakt
VÄNSTER HÖGER
AUX IN eller liknande uttag
på ljudförstärkaren
Anslutning av hörlurar 1
Ljudet från instrumentets inbyggda högtalare slås av vid
anslutning av hörlurar, så det går att spela när som helst utan
att störa omgivningen.
Ljudutrustning 2
Anslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat
inköpt anslutningskabel där ena ändan är en standardkontakt
och den andra ändan består av två PIN-kontakter.
Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste dock
vara en stereokontakt. I annat fall hörs bara en av
stereokanalerna. Vid denna typ av anslutning ska du normalt
sett ställa ingångsväljaren på ljudkomponenten på det uttag
(vanligtvis markerat AUX IN el.dyl.) dit kabeln från
klaviaturen anslutits. Se bruksanvisningen som medföljer din
ljudkomponent för närmare detaljer.
Instrumentförstärkare 3
Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta
klaviaturen till en instrumentförstärkare.
ANM.
• Använd en anslutningskabel som har en stereokontakt i
ändan som ska anslutas till klaviaturen och en
dubbelkontakt för två kanaler (vänster och höger) i ändan
som ska anslutas till förstärkaren. Felaktig kontakt i
endera ändan kan göra att en av stereokanalerna
förloras.
• Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa
volymen på klaviaturen på en relativt låg nivå och sedan
justera den utgående volymen med reglagen på
förstärkaren.
SW-20
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-022A
20
03.10.8, 3:40 PM
Anslutningar
Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
Det går att ansluta en valfri fortepedal (SP-2 eller SP-20) till
uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK för att utnyttja
nedanstående funktioner.
Se avsnittet “Ändring av övriga inställningar” på sidan SW79 för detaljer om val av önskad pedalfunktion.
Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
MIDI
OUT
IN
SUSTAIN/
ASSIGNABLE JACK
R
L/MONO
LINE OUT
DC 12V
SP-20
Fortepedal
• För pianotoner gör ett tryck på pedalen att tonen blir
utdragen, på samma sätt som dämpningspedalen på ett
piano.
• För orgeltoner gör ett tryck på pedalen att tonen fortsätter
att ljuda ända tills pedalen släpps.
Sostenutopedal
• Ett tryck på pedalen gör att tonerna blir utdragna, på
samma sätt som för fortepedalen.
• Skillnaden mellan en sostenutopedal och en fortepedal är
tidpunkten då pedalen trycks ned. Med en sostenutopedal
trycker du först på tangenterna och trycker sedan ned
pedalen innan tangenterna släpps. Endast noterna som
ljuder när pedalen trycks ned kvarhålls.
Softpedal
Ett tryck på pedalen dämpar tonerna som spelas.
Start/stoppedal för rytm
I detta fall fyller pedalen samma funktion som knappen
START/STOP.
Extra tillbehör
Använd endast tillbehör och utrustning som specificeras för
denna klaviatur. Användning av otillåten utrustning kan
medföra risk för brand, elstötar och personskador.
SW-21
735A-SW-023A
WK3000_sw_10-25.p65
21
03.10.8, 3:40 PM
Grundläggande hantering
POWER
TONE
Sifferknappar
Number
buttons
VOLUME
Detta avsnitt innehåller information om grundläggande
hantering av klaviaturen.
Att spela på klaviaturen
1
2
3
Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på
strömmen.
Ställ volymen på en relativt låg nivå med reglaget
VOLUME.
Börja spela på tangenterna.
Val av en ton
Klaviaturen är försedd med de inbyggda toner som anges
nedan.
En lista över en del av de tillgängliga tonnamnen är tryckt
på klaviaturens konsol. Se “Tonlista” på sidan A-1 i detta
instruktionshäfte för en komplett lista.
“De avancerade tonerna” är variationer av standardtoner,
som skapas genom att programmera effekter (DSP) och övriga
inställningar.
För detaljer on toner för drawbar orgel, se “Användning av
läget drawbar orgel” på sidan SW-26.
Toner för drawbar orgel:
50 förinställda toner + 100 användartoner
Nummer
Antal
toner
000 - 049
50
Förinställda toner
På/Av*5
100 - 199
100
Användartoner*
På/Av*3
Tontyp
6
DSP linje
på/av*1
*1: Se “Ändring av ton och inställning av DSP-effekt” på
sidan SW-23.
*2: Du skapar själv minnesområdet för toner. Se
“Synthesizerläge” på sidan SW-51. Användartonområdena
600 t.o.m. 699 innehåller ursprungligen samma data som
DSP-typerna 000 t.o.m. 099.
*3: Beror på källton eller användarinställning. Se
“Synthesizerläge” på sidan SW-51 för närmare detaljer.
*4: Område för data överförd från en dator. Se “Användning
av service för datanerladdning” på sidan SW-91 för
närmare detaljer. För information om vågformer, se “Att
skapa en användarton” på sidan SW-54.
*5: Beror på tonen. Denna status kan kontrolleras genom att
titta på knappen DSP. Se “Knappen DSP” på sidan SW-34
för närmare detaljer.
*6: Minnesområde du själv skapat. Se “Att välja en drawbar
orgelton” på sidan SW-28. Användarområden för drawbar
orgeltoner innehåller ursprungligen två uppsättningar av
samma data som drawbar orgeltonerna av typerna 000
t.o.m. 049.
ANM.
Tontyper
Standardtoner: 516 förinställda toner + 124 användartoner
Nummer
Antal
toner
000 - 299
300
Avancerade toner
På
300 - 499
200
Förinställda toner
Av
500 - 515
16
Trumsatser
600 - 699
100
Användartoner*2
På/Av*3
700 - 719
20
Användartoner med vågor*4
På/Av*3
800 - 803
4
Användartrumsatser med
vågor*4
På/Av*5
Tontyp
DSP linje
på/av*1
• Det går inte att välja tonnummer som ej inkluderas i
omfången ovan (standardtoner 516 t.o.m. 599 och 720
t.o.m. 799, samt toner för drawbar orgel från 050 t.o.m.
099). När knapparna [+] och [–] används för att rulla
genom tonnumren hoppar rullningen över oanvända
nummer. Ett tryck på [+] när t.ex. 515 är vald hoppar till
600.
Av
SW-22
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-024A
22
03.10.8, 3:40 PM
Grundläggande hantering
Digital sampling
Att välja en ton
1
2
3
Titta på tonlistan för att finna önskad ton och lägg
dess tonnummer på minnet.
Tryck på knappen TONE.
Mata in det tresiffriga numret för den önskade tonen
med sifferknapparna.
Exempel: För val av “332 ACOUSTIC BASS GM” ska
du mata in 3, 3 och sedan 2.
A c o . B s _G
ANM.
• Mata alltid in alla tre siffrorna för tonnumret, inklusive
inledande nollor (om så finns).
• Det går också att höja eller sänka det uppvisade
tonnumret genom att trycka på knappen [+] eller [–].
• När en av trumsatserna är vald (tonnummer 500 t.o.m.
515) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Se sidan
A-12 för närmare detaljer.
Ett antal toner som är tillgängliga på klaviaturen har spelats
in och behandlats med en teknik kallad digital sampling
(stickprovstagning). För att försäkra en hög tonkvalitet tas
stickprov från det låga, medelhöga och höga registret och
kombineras sedan för att förse dig med ljud som ligger
förvånansvärt nära originalen. Du kan lägga märke till
marginella skillnader i volym och ljudkvalitet för vissa toner
när de spelas på olika ställen på tangentbordet. Detta är ett
ofrånkomligt resultat av flerfaldig sampling och tyder inte
på fel.
Ändring av ton och inställning av
DSP-effekt
Denna klaviatur har blott en ljudkälla för DSP. Val av toner
för vilka DSP är aktiverad för flera delar vid lagring eller
delning av toner (sidan SW-74, 75) kan därför orsaka
konflikter. För att undvika konflikter tilldelas DSP den senaste
DSP-aktiverade tonen, och DSP kopplas ur (DSP linje AV)
för alla övriga delar.
DSP linje är en parameter som styr huruvida den nu valda
DSP-effekten tillämpas på en del.* Varje ton har parametern
DSP linje. Val av en ton för en del tillämpar tonens parameter
för DSP linje på alla delar.
* Parametern DSP linje är påslagen (DSP-effekt tillämpas) för
de 300 avancerade tonerna numrerade 000 t.o.m. 299, och
avslagen (DSP-effekt tillämpas ej) för de 200 förinställda
tonerna från 300 till 499. För information om andra toner,
se “Tontyper” på sidan SW-22.
Polyfoni
Begreppet polyfoni syftar på det maximala antalet noter som
kan spelas samtidigt. Klaviaturen har en polyfoni på 32 noter,
inklusive noterna du själv spelar och rytm eller
autokompmönster som spelas av klaviaturen. När en rytm
eller autokompmönster spelas av klaviaturen reduceras alltså
antalet noter (polyfoni) du kan spela själv. Tänk även på att
vissa toner har en polyfoni på blott 10 noter.
SW-23
735A-SW-025A
WK3000_sw_10-25.p65
23
03.10.8, 3:40 PM
Grundläggande hantering
●WK-3500
PIANO SETTING
●WK-3000
Knapp
MODULATION
MODULATION
button
Ratt PITCH
PITCH
BEND BEND
wheel
Ratt MODULATION
MODULATION
wheel
Ratt PITCH
PITCH
BEND BEND
wheel
Knappen PIANO SETTING
Ett tryck på knappen ändrar inställningar till att optimera
klaviaturen för pianospel.
Inställningar
Tonnummer: “000 St.GrPno”
Rytmnummer: “120 Pf Bld 1”
Kompläge: Normal
Lagring: Av
Delning: Av
Automatisk harmonisering: Av
Transponering: 0
Anslagskänslighet:
Av: Återgår till grundinställning
På: Ingen ändring
Tilldelningsbart uttag: SUS
Lokalkontroll: På
Inställning av parametern mixerkanal 1: Beror på tonen
ANM.
• Ett tryck på knappen PIANO SETTING medan en rytm
spelas
gör
att
rytmen
stoppas
och
tangentbordsinställningen ändras.
• Ett tryck på knappen PIANO SETTING när en
demonstrationslåt spelas eller i synthesizerläget eller
något annat läge lämnar det nuvarande läget och ändrar
tangentbordsinställning.
• Tangentbordsinställningen ändras inte vid ett tryck på
knappen PIANO SETTING i följande fall.
* Under realtidsinspelning, steginspelning eller vid
användning av sångminnets redigeringsfunktion
* När meddelandet om datalagring eller överskrivning
visas på skärmen
* Under lagring av registreringsdata
Att optimera tangentbordsinställningar
för pianospelning
1
2
Tryck på knappen PIANO SETTING.
Börja spela på tangentbordet.
• Noterna som spelas ljuder med en pianoton.
• Tryck på knappen START/STOP om du vill spela med
ett rytmkomp. Detta startar en rytm som är optimerad
för pianospelning.
• Tryck åter på START/STOP för att stoppa spelning
av rytmen.
SW-24
WK3000_sw_10-25.p65
735A-SW-026A
24
03.10.8, 3:40 PM
Grundläggande hantering
Användning av ratten PITCH BEND
Användning av MODULATION
Som namnet antyder kan ratten PITCH BEND användas för
att “böja” tonhöjden för ett ljud. En saxofon och liknande
toner kan således göras en aning mer naturtrogna.
En modulation tillämpar vibrato som ändrar tonhöjden för
en not. Den fungerar bäst för noter som hålls ut (förlängs)
genom att en tangent hålls nedtryckt, speciellt när melodin
spelas med en violin eller liknande ton.
Det går att modifiera modulationseffekten med DSPparametrarna 0 t.o.m 7. Se “DSP parametrar” på sidan SW33 för närmare detaljer.
Att använda ratten PITCH BEND
1
Håll en tangent nedtryckt med högerhanden och
vrid samtidigt ratten PITCH BEND upp och ned med
vänsterhanden.
• Noten återgår till sin ursprungliga tonhöjd när ratten
PITCH BEND släpps.
• WK-3500
Att använda ratten MODULATION
1
ANM.
• För saxofontoner och elgitarrtoner erhålls den mest
realistiska ljudeffekten om du spelar noterna och vrider
på ratten PITCH BEND samtidigt.
• Se “Omfång för tonhöjdsböjning (Grund: 12)” på sidan
SW-82 för närmare detaljer om ändring med ratten
PITCH BEND.
• Slå aldrig av klaviaturen medan du vrider på ratten
PITCH BEND.
Spela melodinoterna med högerhanden och vrid
samtidigt på ratten MODULATION med
vänsterhanden för att tillämpa ett vibrato på
noterna.
• Mängden vibrato som tillämpas beror på hur långt
du vrider ratten MODULATION uppåt. Ställ ratten i
neutralt läge (vriden nedåt så långt det går) för att slå
av vibrato helt och hållet.
• WK-3000
Att använda knappen MODULATION
1
Håll en tangent nedtryckt med högerhanden och
tryck samtidigt på knappen MODULATION med
vänsterhanden.
• Vibratot tillämpas så länge knappen MODULATION
hålls intryckt.
ANM.
• Modulation kan användas för att framställa ett fylligare
ljud för uthållna noter när du använder en violin,
rörbladsinstrument eller liknande ton.
• Modulation har olika effekt på olika toner.
SW-25
735A-SW-027A
WK3000_sw_10-25.p65
25
03.10.8, 3:40 PM
Användning av läget drawbar orgel
Klaviaturen har inbyggda “toner för drawbar orgel” som kan ändras med nio digitala dragstaplar på liknande sätt som reglagen
på en drawbar orgel. Det går även att välja slagverk eller tangentklick. Det går att lagra upp till 100 egna tonvariationer för
drawbar orgel i minnet.
Driftsflöde i läget för drawbar orgel
Valskärm för ton/rytm*
Knapp DRAWBAR ORGAN
Knapp EXIT
Valskärm för drawbar orgelton
[왘] Markörknapp
Knapp DRAWBAR ORGAN
Redigeringsskärm för drawbar orgelton
[왗] / [왘] Markörknappar
[왗] / [왘] Markörknappar
Skärmen “More?”
[왔] Markörknapp
[왖] Markörknapp
Redigeringsskärm för synthesizer
[왔] Markörknapp
[왖] Markörknapp
Redigeringsskärm för DSP-effekt
[왔] Markörknapp
[왖] Markörknapp
Inställningsskärm för namn/lagring
* Valskärmen för drawbar orgelton kan också uppvisas från skärmen för sångminnesläget eller SMF-avspelning. I detta fall visas
dock inte redigeringsskärmen för drawbar orgelton.
SW-26
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-028A
26
03.10.8, 3:40 PM
Användning av läget drawbar orgel
Kanalknappar vid visning av valskärmen för drawbar orgelton
De 18 knapparna längs skärmens undersida fungerar som dragstapelknappar när valskärmen för drawbar orgelton visas. Varje
par knappar (övre och undre) motsvarar en dragstapel, vilket innebär att de 18 knapparna ger dig tillgång till nio dragstaplar.
“ ’ ”: Fot
Värde
Parameternamn
F t 16 ’
Nu vald parameter
16 51/3
8
4
2 2 /3
2
13/5 11/3
1
CLICK SECOND THIRD DECAY
PERCUSSION
Sänka
Nu vald dragstapel
Höja
Dragstapelknappar
Vart och ett av de nio paren knappar har tilldelats värden som sträcker sig från 16 fot till 1 fot. Varje par har en knapp för att sänka
(att sänka med 16 fot, 5-1/3 fot etc.) och en knapp för att höja (att höja med 16 fot, 5-1/3 fot etc.).
SW-27
735A-SW-029A
WK3000_sw_26-37.p65
27
03.10.8, 3:40 PM
Användning av läget drawbar orgel
DRAWBAR ORGAN
Sifferknappar
Number
buttons
[+]/[–]
CURSOR
Att välja en drawbar orgelton
1
2
2
Leta upp önskad drawbar orgelton i tonlistan och
lägg märke till dess tonnummer.
Använd knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att
visa redigeringsskärmen för drawbar orgelton. Välj
parametern vars inställning du vill ändra.
Exempel: Val av parametern “Ft16’”
Parameterinställning
Parameternamn
Tryck på knappen DRAWBAR ORGAN.
• Valskärmen för drawbar orgelton visas.
Tonnummer
F t 16 ’
Tonnamn
Ro c kO r g 1
3
Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga
numret på den valda tonen.
ANM.
• Mata alltid in tre siffror för tonnumret, inklusive inledande
nollor (i förekommande fall).
• Det uppvisade tonnumret kan också ändras genom att
trycka på [+] för att höja det och på [–] för att sänka.
Att redigera en drawbar orgelton
1
• Det finns 13 olika parametrar. Du kan använda
knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att kretsa genom
dessa. Se “Parameterdetaljer” på sidan SW-29 för
närmare detaljer.
• När skärmen “More?” visas kan du gå till
redigeringsskärmarna för synthesizer och DSP- effekt
genom att trycka på knappen CURSOR [왔] eller
knappen [+].
Leta upp drawbar orgeltonen (000 till 049, 100 till
199) du vill redigera och lägg märke till dess
tonnummer.
3
Använd knapparna CURSOR [왖] och [왔] eller
knapparna [+] och [–] för att ändra inställning för
nu visad parameter.
• En parameterinställning kan också ändras genom att
mata in ett värde med sifferknapparna.
• Övervaka ändringarna i en ton genom att spela noter
på tangentbordet medan parameterinställningarna
justeras.
ANM.
• Val av en annan ton efter redigering av parametrar
ersätter parameterinställningarna med de hos den
nyvalda tonen.
• Om en drawbar orgelton tilldelats mer än en kanal gör
en ändring av toninställningen för en av kanalerna att
samma ändring tillämpas även på samtliga övriga
kanaler.
• Se “Att lagra en redigerad drawbar orgelton” på sidan
SW-30 för detaljer om lagring av redigerade parametrar.
SW-28
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-030A
28
03.10.8, 3:40 PM
Användning av läget drawbar orgel
Redigering av parametrar i
synthesizerläget och DSP-parametrar
för drawbar orgeltoner
På samma sätt som för vanliga (icke-dragstapel) toner går
det att redigera parametrar i synthesizerläget och DSPparametrar för drawbar orgeltoner (Se “Driftsflöde i läget för
drawbar orgel” på sidan SW-26).
1
Använd knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att
visa “More?”, och tryck sedan på knappen CURSOR
[왔].
• Detta aktiverar synthesizerläget, vilket anges av
pekaren intill SYNTH på skärmen.
• För återstoden av denna procedur ska du utföra
stegen med början från steg 3 under “Att skapa en
användarton” på sidan SW-54.
Parameterdetaljer
Det följande beskriver parametrar som kan justeras med hjälp
av redigeringsskärmen för drawbar orgeltoner.
Dragstapelposition
Denna parameter definierar position för varje dragstapel och
volym för varje överton. Ju större värde, desto högre
motsvarande övertonvolym.
Parameternamn
Indikator för
parametervisning
Dragstapel 16’
Ft 16’
0 till 3
Dragstapel 5 1/3’
Ft 5 1/3’
0 till 3
Dragstapel 8’
Ft 8’
0 till 3
Dragstapel 4’
Ft 4’
0 till 3
Dragstapel 2 2/3’
Ft 2 2/3’
0 till 3
Dragstapel 2’
Ft 2’
0 till 3
Dragstapel 1 3/5’
Ft 1 3/5’
0 till 3
Dragstapel 1 1/3’
Ft 1 1/3’
0 till 3
Dragstapel 1’
Ft 1’
0 till 3
Klick
Denna parameter bestämmer huruvida ett tangentklick ska
tilläggas vid spelning av en uthållen ton som konfigurerats
med dragstaplarna.
Parameternamn
Indikator för
parametervisning
Klick
Klick
Inställningar
oFF (av) : Klick av
on (på) : Klick på
Slagverk
Denna parameter gör det möjligt att tillägga slagverksljud
som förser de uthållna toner du skapat med modulation. När
du håller en tangent intryckt avtynar det framställda ljudet
tills det ej längre är hörbart. Ett nytt tryck på tangenten ljuder
noten på nytt med en högre volym. Slagverk har inställningar
för “2:a slagverk” (2:a övertons tonhöjd) och “3:e slagverk”
(3:e övertons tonhöjd), och vart och ett kan slås på eller av.
Du kan också specificera slagverkets avtyningstid, vilket styr
hur lång tid det tar för slagverksljudet att avtyna.
Parameternamn
Indikator för
parametervisning
2:a slagverk
Andra
oFF (av) : Klick av
on (på) : Klick på
3:e slagverk
Tredje
oFF (av) : Av
on (på) : På
Slagverkets
avtyningstid
Avtyning
000 till 127
Inställningar
Inställningar
(Ft: Fot)
SW-29
735A-SW-031A
WK3000_sw_26-37.p65
29
03.10.8, 3:40 PM
Användning av läget drawbar orgel
[+]/[–]
CURSOR
Skärminnehåll i läget för drawbar orgel
I läget för drawbar orgel visar skärmen nuvarande status för
dragstapelpositioner, tangentklick och slagverksparametrar
i form av stapeldiagram som visas på bilderna nedan. Det
finns en rad för varje parameter, och det understa segmentet
på den valda parameterraden blinkar.
Det understa segmentet i spalten som motsvarar nu vald
parameter blinkar som ett tecken på att den är vald.
Inget av kanalnumren (1 till 16) visas i läget för drawbar
orgelton och redigeringsläget.
Diagram över dragstapelposition
Inställt värde
0
1
2
Att lagra en redigerad drawbar
orgelton
1
2
3
3
Av
På
Blinkar
4
Använd knapparna [+] och [–] för att välja ett
tonnummer.
Av
På
På skärmen
5
Diagram över slagverkets avtyningstid
0-31
32-63
64-95
På skärmen
Kontrollera att tonnamnet är det önskade och tryck
på knappen CURSOR [왘] för att lagra tonen.
• Använd knapparna [+] och [–] för att rulla genom
bokstäverna vid nuvarande markörposition.
• Använd knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att flytta
markören åt vänster och höger.
• Se sidan SW-103 för information om textinmatning.
Diagram över klick och slagverk på/av
Inställt värde
Tryck på knappen CURSOR [왔] tre gånger för att
visa skärmen för inmatning av tonnamn och
tilldelning av ett tonnummer.
• Det går att välja ett tonnummer i omfånget 100 till
199.
På skärmen
Inställt värde
Efter redigering av parametrarna ska knapparna
CURSOR [왗] och [왘] användas för att visa
“More?”.
96-127
Kontrollera att allt är som det ska och tryck på
knappen CURSOR [왔] för att lagra tonen.
• Detta uppvisar ett bekräftelsemeddelande som frågar
om du verkligen vill lagra datan. Tryck på knappen
YES för att lagra datan.
• Efter avslutad lagring visas meddelandet “Complete”,
och sedan återställs skärmen för tonval eller rytmval.
• Tryck på knappen EXIT för att makulera lagring.
SW-30
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-032A
30
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
DSP (digital signalprocessor)
DSP-effekter tillämpas på anslutningen mellan ljudkällan och
utgången. Det går att välja distortions- och
modulationseffekter. Du kan skapa inställningar för DSPeffekter och även överföra nerladdad DSP-data från en dator.
Det går att lagra upp till 100 inställningar för DSP-effekter i
klaviaturens minne. Se “Användning av service för
datanerladdning” på sidan SW-91 och “Att lagra inställning
av DSPparametrar” på sidan SW-33 för närmare detaljer.
Denna klaviatur förser dig med ett urval effekter som kan
tillämpas på tonerna.
De inbyggda effekterna inkluderar ett brett utbud av
variationer som ger dig tillgång till ett urval av generella
digitala effekter.
Effektblock
Det följande visar hur effekterna hos denna klaviatur är
organiserade.
REVERB (efterklang)
Efterklang simulerar akustiken i specifika typer av miljöer.
Det går att välja bland 16 olika efterklangseffekter, inklusive
“Room” och “Hall”.
REVERB
DSP-knapp
CHORUS
Ljudkälla
EQUALIZER
av
på
16ch
CHORUS (kör)
Köreffekten ger ljudet ett större djup genom att få det att
vibrera. Det går att välja mellan 16 olika köreffekter, inklusive
“Chorus” och “Flanger”.
Utgång
DSP
DSP linje
EQUALIZER
Equalizern är en annan typ av effekt som kan användas för
att justera tonkvaliteten. Frekvenserna är indelade i ett antal
band, och ljudet ändras vid höjning eller sänkning av nivån
för varje frekvensband.
Det går att återge optimal akustik för musiktypen som spelas
(t.ex. klassisk) genom att välja lämplig equalizerinställning.
Kanalknappar när skärmen för effektläget visas
I effektläget reglerar de 18 knapparna längs skärmens undersida typen och parametrarna för varje effekt, såsom visas på bilden
nedan.
Effekttyp
Parameter 1
Parameter 0
16
51/3
8
Parameter 3
Parameter 5
Parameter 2
Parameter 4
4
2
22/3
Parameter 7
Parameter 6
13/5 11/3
1
Sänka
Nu vald dragstapel
Höja
Kanalknappar
ANM.
• Ett samtidigt tryck på knapparna CURSOR [왖] och [왔] återställer den nu valda effekten till dess förinställda värde.
SW-31
735A-SW-033A
WK3000_sw_26-37.p65
31
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
EFFECT
CURSOR
Sifferknappar
Number
buttons
[+]/[–]
EXIT
Val av en DSP typ
Utöver de 100 inbyggda effekttyperna går det även att
redigera effekttyper för att skapa egna typer och lagra dessa
i användarminnet. Det går att förvara upp till 100 effekttyper
i användarminnet samtidigt. Det går också att välja DSPtypen för den senaste DSP-aktiverade ton som användes. Det
innebär att du alltid har tillgång till DSP-typen för avancerade
toner och toner som nerladdats från Internet. För att välja
DSP-typ för den senaste DSP-aktiverade tonen som användes
ska du välja “ton” i steg 3 i proceduren nedan.
Utför det följande för att välja önskad typ av DSP.
Ändring av inställning för DSP
parametrar
Det går att reglera den relativa kraften av en DSP och hur
den tillämpas. Se “DSP parametrar” nedan för närmare
detaljer.
1
• Detta visar parameterinställningsskärmen.
2
FÖRBEREDELSER
• Vid användning av en DSP-effekt ska mixern användas
för att bekräfta att DSP-linjerna för de nödvändiga
delarna är påslagna. Se “Mixerfunktion” på sidan SW47 för närmare detaljer.
Efter val av önskad DSP-typ ska du använda
knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att visa
parametern vars inställning du vill ändra.
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att utföra önskad inställning.
• Ett tryck på knapparna [+] och [–] samtidigt återställer
parametern till dess rekommenderade inställning.
3
Tryck på knappen EFFECT eller EXIT.
• Detta lämnar inställningsskärmen för ton eller rytm.
1
2
Tryck på knappen EFFECT så att en pekare uppträder
intill EFFECT på skärmen.
Tryck på knappen CURSOR [왘].
• Inställningsskärmen för DSP-typ visas automatiskt
cirka fem sekunder efter ett tryck på knappen.
3
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att välja önskad typ av DSP.
• Se “Effektlista” på sidan A-17 för detaljer om vilka
typer av DSP effekter som kan väljas.
• I detta läge går det också att ändra parametrar för
den valda effekten. Se “Ändring av inställning för DSP
parametrar” nedan för detaljer.
ANM.
• Skärmområdet för DSP-typ visar DSP-nummer (000 till
199) eller “ton” (användarton skapad med hjälp av DSP).
SW-32
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-034A
32
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
DSP parametrar
Det följande beskriver parametrarna för varje DSP.
Att lagra inställning av
DSPparametrar
Det går att lagra upp till 100 modifierade DSP i
användarminnet för återkallning vid behov.
DSP
■ Parameter 0 till 7
Denna parameter varierar i enlighet med algoritmen* för
den valda DSP-typen. Se “Effektlista” på sidan A-17 och
“DSP Algoritmlista” på sidan A-19 för närmare detaljer.
* Effektstruktur och operationstyp
■ DSP Reverb Send (efterklangssändning)
(Omfång: 000 till 127)
ANM.
• DSP-användarområdena 100 t.o.m. 199 innehåller
ursprungligen samma data som DSP-typerna 000 t.o.m.
099.
1
Specificerar hur mycket av ljudet efter DSP som ska
sändas till efterklangen.
■ DSP Chorus Send (körsändning)
(Omfång: 000 till 127)
Efter att ha utfört önskade inställningar av DSPparametrar ska du trycka på knappen CURSOR [왔].
• DSP-numret för användarområdet där denna DSP ska
lagras börjar blinka på skärmen.
2
Specificerar hur mycket av ljudet efter DSP som ska sändas
till kören.
Använd knapparna [+] och [–] för att välja numret
på DSP-användarområdet där din nya DSP ska
lagras.
ANM.
• Det går att välja ett nummer för DSP-användarområde
enbart i omfånget 100 till 199.
• Huruvida en effekt tillämpas på delarna som ljuder beror
också på mixerlägets inställningar för Reverb Send,
Chorus Send och DSP on/off. Se “Mixerfunktion” på
sidan SW-47 för närmare detaljer.
• Spelning av en demonstrationslåt (sidan SW-12) ändrar
automatiskt effekten till den som är tilldelad låten. Det
går inte att ändra eller makulera effekten för en
demonstrationslåt.
• Ändring av effektinställning när ljudet utmatas av
klaviaturen orsakar ett smärre ljudbortfall när effekten
ändras.
• Ett antal toner, kallade “avancerade toner,” slår
automatiskt på DSP-linjen för ett fylligare, klarare ljud.
Om du tilldelar en avancerad ton till en klaviaturdel (kanal
1 till 4), slås DSP-linjen på automatiskt och DSP-valet
ändras i enlighet med inställningarna för den avancerade
tonen. Även inställningen DSP-linje på/av för mixerläget
för klaviaturdelen till vilken den avancerade tonen är
tilldelad slås på.*
* Mixerns DSP-linjeinställning slås av automatiskt för
varje del som inte har en avancerad ton tilldelad.
DSP-effekter som tidigare tillämpats på dessa delar
makuleras därför, vilket gör att tonen kan låta
annorlunda. Uppvisa i så fall mixerskärmen och slå
på DSP igen.
3
Tryck efter val av nummer för DSP-användarområde
på knappen CURSOR [왘].
• Använd knapparna [+] och [–] för att rulla genom
bokstäverna vid nuvarande markörposition.
• Använd knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att flytta
markören åt vänster och höger.
• Se sidan SW-103 för information om textinmatning.
4
Kontrollera att allt är som det ska och tryck på
knappen CURSOR [왔] för att lagra effekten.
• Detta uppvisar ett bekräftelsemeddelande som frågar
om du verkligen vill lagra datan. Tryck på knappen
YES för att lagra datan.
• Meddelandet “Complete” visas en kort stund på
skärmen, åtföljt av skärmen för ton- eller rytmval.
SW-33
735A-SW-035A
WK3000_sw_26-37.p65
33
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
EFFECT
DSP
CURSOR
Sifferknappar
Number
buttons
[+]/[–]
EXIT
Knappen DSP
Val av REVERB
En blick på knappen DSP upplyser dig om DSP är aktiverad
för tonen som nu är vald för en del. Knappen DSP är tänd för
en ton som är DSP-aktiverad (DSP-linje på) och släckt för en
ton som är DSP-avaktiverad (DSP-linje av) När du t.ex. ändrar
del vid användning av delning/lagring kommer knappen
DSP att tändas eller slockna i enlighet med inställningen för
delen ifråga.
Utför följande steg för att välja REVERB.
1
Tryck på knappen EFFECT så att en pekare dyker
upp intill EFFECT på skärmen.
Vart tryck på knappen DSP skiftar tonen för delen som nu
spelas på tangentbordet mellan aktiverad (DSP-linje på) och
avaktiverad (DSP-linje av).
Att slå DSP-linje på och av
1
Tryck på knappen DSP för att slå DSP-linje för den
nu valda delen på eller av.
Pekare
2
Tryck på knappen CURSOR [왔] en gång.
• Detta visar redigeringsskärmen för efterklang.
3
Tryck på knappen CURSOR [왘].
• Inställningsskärmen för efterklangstyp visas
automatiskt cirka fem sekunder efter ett tryck på
knappen.
4
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att rulla genom efterklangstyperna tills den
önskade visas, eller mata in det önskade
efterklangsnumret direkt med sifferknapparna.
• Se listan på sidan A-17 för information om tillgängliga
typer av REVERB-effekter.
• I detta läge går det att ändra parametrar för den valda
effekten, om så önskas. Se “Ändring av inställning
för REVERB parametrar” för närmare detaljer.
SW-34
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-036A
34
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
Ändring av inställning för REVERB
parametrar
Det går att reglera den relativa styrkan hos en efterklang och
hur den tillämpas. Se följande avsnitt benämnt “REVERB
parametrar” för närmare detaljer.
1
Efter val av efterklangstyp ska du använda
knapparna CURSOR [왗] och [왘] för att visa
parametern vars inställning du vill ändra.
• Detta visar parameterinställningsskärmen.
Exempel: Inställning av parametern Reverb Time
SR v T i me
2
3
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att mata in önskad parameterinställning.
Tryck på knappen EFFECT eller EXIT.
• Detta återställer valskärmen för ton eller rytm.
REVERB parametrar
Efterklangseffekter är förbundna med antingen en
efterklangstyp eller fördröjningstyp. Parameterinställningarna
beror på den förbundna typen.
Reverb Type (efterklangstyp) (nr. 0 till 5, 8 till 13)
■ Reverb Level (efterklangsnivå) (Omfång: 000 till 127)
Reglerar efterklangens omfattning. Ett högre tal
framställer mäktigare efterklang.
■ Reverb Time (efterklangstid) (Omfång: 000 till 127)
Reglerar hur länge efterklanget fortsätter. Ett högre tal
framställer längre efterklang.
■ ER Level (ursprungligt ekoljud) (Omfång: 000 till 127)
Denna parameter reglerar den ursprungliga
efterklangsvolymen. Det ursprungliga ekoljudet är det
första ljudet som återkastas från väggar och tak när ett
ljud utmatas av detta instrument. Ett högre tal framtäller
kraftigare ekoljud.
■ High Damp (hög dämpning) (Omfång: 000 till 127)
Justerar dämpning av högfrekvent efterklang (höga ljud).
Ett lägre tal dämpar de höga ljuden och framställer en
dov efterklang, medan ett högre tal ej dämpar höga ljud
och framställer en ljusare efterklang.
Delay Type (fördröjningstyp) (nr. 6, 7, 14, 15)
■ Delay Level (fördröjningsnivå) (Omfång: 000 till 127)
Specificerar storlek för fördröjt ljud. Ett högre värde
framställer ett större fördröjt ljud.
■ Delay Feedback (fördröjningsåterkoppling)
(Omfång: 000 till 127)
Justerar repetering av fördröjningen. Ett högre värde
repeterar det fördröjda ljudet fler gånger.
■ ER Level (ursprungligt ekoljud)
Samma som Reverb Type.
■ High Damp (hög dämpning)
Samma som Reverb Type.
ANM.
• Huruvida en effekt tillämpas på delarna som ljuder beror
också på mixerlägets inställningar för Reverb Send,
Chorus Send och DSP on/off. Se “Mixerfunktion” på
sidan SW-47 för närmare detaljer.
SW-35
735A-SW-037A
WK3000_sw_26-37.p65
35
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
EFFECT
CURSOR
Sifferknappar
Number
buttons
[+]/[–]
EXIT
Val av CHORUS
Utför följande steg för att välja CHORUS.
1
2
Tryck på knappen EFFECT så att en pekare dyker
upp intill EFFECT på skärmen.
Tryck på knappen CURSOR [왔] två gånger.
• Detta visar redigeringsskärmen för kör.
3
Det går att reglera den relativa styrkan för en effekt och hur
den tillämpas. Parametrarna som kan regleras beror på
effekten. Se följande avsnitt benämnd “CHORUS Parametrar”
för närmare detaljer.
1
Tryck på knappen CURSOR [왘].
• Inställningsskärmen för körtyp visas automatiskt
cirka fem sekunder efter ett tryck på knappen.
4
Ändring av inställning för
parametrarna CHORUS
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att rulla genom körtyperna tills den önskade
visas, eller mata in det önskade körnumret direkt
med sifferknapparna.
• Se listan på sidan A-17 för information om tillgängliga
typer av CHORUS-effekter.
• I detta läge går det att ändra parametrarna för den
valda effekten, om så önskas. Se “Ändring av
inställning för parametrarna CHORUS” för närmare
detaljer.
Välj önskad körtyp och använd sedan knapparna
CHORUS [왗] och [왘] för att visa parametern vars
inställning du vill ändra.
• Detta visar skärmen för parameterinställning.
2
3
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att mata in önskad parameterinställning.
Tryck på knappen EFFECT eller EXIT.
• Detta återställer valskärmen för ton eller rytm.
CHORUS parametrar
■ Körnivå (omfång: 000 till 127)
Specificerar storleken på körljudet.
■ Körgrad (omfång: 000 till 127)
Specificerar vågrörelsehastigheten för körljudet. Ett högre
värde skapar snabbare vågrörelse.
■ Kördjup (omfång: 000 till 127)
Specificerar vågrörelsedjup för körljudet. Ett högre värde
skapar djupare vågrörelse.
ANM.
• Huruvida en effekt tillämpas på delarna som ljuder beror
också på inställningarna för efterklangsändning,
körsändning och DSP på/av i mixerläget. Se
“Mixerfunktion” på sidan SW-47 för närmare detaljer.
SW-36
WK3000_sw_26-37.p65
735A-SW-038A
36
03.10.8, 3:40 PM
Att tillämpa effekter på toner
Användning av equalizern
Klaviaturen har en inbyggd equalizer med fyra band och 10
inställningar att välja mellan. Det går att justera förstärkning
(volym) på samtliga fyra band inom omfånget –12 till 0 till
+12.
Att justera förstärkning (volym) för
ett band
1
Att välja equalizertyp
1
2
Exempel: Att justera bandet HIGH
ME q H i g h
Tryck på knappen EFFECT så att det dyker upp en
pekare intill EFFECT på skärmen.
Tryck på knappen CURSOR [왔] tre gånger.
• Detta visar skärmen för equalizerredigering.
3
Efter val av equalizertyp ska du använda knapparna
CURSOR [왗] och [왘] för att välja bandet vars
förstärkning du vill justera.
Tryck på knappen CURSOR [왘].
2
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att justera det valda bandet.
Exempel: Att justera förstärkning till 10
• Inställningsskärmen för equalizertyp visas
automatiskt cirka fem sekunder efter ett tryck på
knappen.
4
Använd knapparna [+] och [–] eller sifferknapparna
för att välja önskad equalizertyp.
• Se listan på sidan A-17 för information om tillgängliga
equalizertyper.
Exempel: Att välja Jazz
Jazz
ME q H i g h
• Tryck på knappen EXIT eller EFFECT för att lämna
skärmen för equalizerinställning.
ANM.
• Ändring till en annan equalizertyp gör att inställningen för
förstärkning automatiskt återställs till grundinställningen
för den nya equalizertypen.
• Tryck på knappen EXIT eller EFFECT för att lämna
skärmen för equalizerinställning.
SW-37
735A-SW-039A
WK3000_sw_26-37.p65
37
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
RHYTHM
Sifferknappar
Number
buttons
VARIATION/FILL-IN 1/2
TEMPO
Denna klaviatur spelar automatiskt bas- och ackorddelarna i
enlighet med ackorden du spelar. Bas- och ackorddelarna
spelas med hjälp av ljud och toner som väljs automatiskt i
enlighet med rytmen som används. Detta innebär att du
erhåller ett rikt, realistiskt ackompanjemang för melodin du
spelar med högerhanden och skapar känslan av en
enmansensemble.
Angående knappen MODE
Använd knappen MODE för att välja önskat kompläge. Vart
tryck på MODE kretsar genom tillgängliga komplägen såsom
visas på bilden nedan.
Normal (Autokomp avslagen)
FULL RANGE CHORD
FINGERED
CASIO CHORD
• Endast rytmljudet framställs när alla lampor för kompläge
är avslagna.
• Nu valt kompläge visas av lägeslamporna ovanför knappen
MODE. Information om användning av dessa lägen inleds
på sidan SW-40.
SW-38
WK3000_sw_38-46.p65
735A-SW-040A
38
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
Val av en rytm
Spelning av en rytm
Klaviaturen förser dig med 140 spännande rytmer som kan
väljas på följande sätt.
Det går också att överföra kompdata från en dator och lagra
upp till 16 av dessa som användarrytmer i minnet. Se
“Användning av service för datanerladdning” på sidan
SW-91 för närmare detaljer.
ANM.
• I början finns det inget lagrat i området för
användarrytmer.
Att spela en rytm
1
Tryck på knappen VARIATION/FILL-IN 1 eller 2.
• Detta startar spelning av den valda rytmen.
• Tryck på knappen START/STOP för att stoppa
spelning.
ANM.
• Ackord ljuder tillsammans med rytmen om någon av de
tre komplägeslamporna ovanför knappen MODE är tänd.
Tryck på MODE tills alla lampor slocknar om du vill spela
ett rytmmönster utan ackord.
Att välja en rytm
1
2
Titta igenom rytmlistan och notera numret på den
önskade rytmen.
Tryck på knappen RHYTHM.
• Samtliga tillgängliga rytmer är inte förtecknade på
listan tryckt på klaviaturens konsol. Se “Rytmlista”
på sidan A-14 för en komplett förteckning.
Nummer och namn för vald rytm
8Bea t 1
Justering av tempo
Tempot för rytmen som spelas kan justeras inom omfånget
30 till 255 slag per minut. Tempoinställningen tillämpas på
ackordspelning vid autokomp och sångminnesoperationer.
Att justera tempot
1
Tryck på en av knapparna TEMPO (왖 eller 왔).
왖 : Höjer det visade värdet (höjer tempot)
왔 : Sänker det visade värdet (sänker tempot)
Visas vid ett tryck på knappen RHYTHM
3
Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga
numret på den önskade rytmen.
Exempel: För att välja t.ex. “041 ROCK 2” ska du mata
in 0, 4 och sedan 1.
ANM.
• Ett samtidigt tryck på båda TEMPO-knapparna (왖 och
왔) återställer tempot till grundvärdet för den nuvarande
rytmen.
Ro c k 2
ANM.
• Det uppvisade rytmnumret kan också höjas eller sänkas
genom att trycka på [+] respektive [–].
SW-39
735A-SW-041A
WK3000_sw_38-46.p65
39
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
MODE
START/STOP
Användning av autokomp
Det följande beskriver hur klaviaturens funktion för
autokomp används. Välj först rytmen du vill använda och
ställ in ett värde för dess tempo.
Att använda autokomp
1
Använd knappen MODE för att välja CASIO
CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD
som kompläge.
CASIO CHORD
Denna metod för ackordspelning gör det möjligt för alla att
spela ackord på ett enkelt sätt, oavsett musikalisk kunnighet
och erfarenhet. Det följande beskriver tangentborden för
ackompanjemang och melodi för CASIO CHORD och anger
hur CASIO CHORD ska användas.
CASIO CHORD tangentbord för ackompanjemang och
melodi
Tangentbord för
ackompanjemang
Tangentbord för melodi
• Det nu valda kompläget är det vars lampa är tänd. Se
“Angående knappen MODE” på sidan SW-38 för
närmare detaljer.
2
3
Tryck på knappen START/STOP för att starta
spelning av den nu valda rytmen.
Spela ett ackord.
• Det faktiska tillvägagångssättet för att spela ett ackord
beror på det nu valda kompläget. Se följande sidor
för närmare detaljer om ackordspelning.
ANM.
• Tangentbordet för ackompanjemang kan endast
användas för att spela ackord. Inget ljud framställs om
du försöker spela enskilda melodinoter på detta.
CASIO CHORD ........................... Denna sida
FINGERED ................................. Sidan SW-41
FULL RANGE CHORD ........... Sidan SW-42
Nuvarande taktnummer
och slagnummer
Ackordnamn
Ro c k 2
Grundläggande fingersättning för
nuvarande ackord
(Denna kan skilja sig från ackordet som
faktiskt spelas på tangentbordet.)
4
Tryck åter på knappen START/STOP för att stoppa
spelningen.
SW-40
WK3000_sw_38-46.p65
735A-SW-042A
40
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
Ackordtyper
Ackompanjemang med CASIO CHORD gör det möjligt att
spela fyra typer av ackord med minimal fingersättning.
Ackordtyper
Exempel
Durackord
Durackordnamnen är
markerade ovanför tangenterna
på tangentbordet för
ackompanjemang. Ett ackord
som framställs när du trycker
på dessa tangenter ändrar inte
oktav, oavsett vilken tangent
som används för att spela det.
Mollackord (m)
Spela ett mollackord genom att
hålla tangenten för durackord
nedtryckt och tryck sedan på
valfri tangent på tangentbordet
för ackompanjemang som
befinner sig till höger om
durackordtangenten.
Sjundedelsackord (7)
Spela ett sjundedelsackord
genom att hålla tangenten för
durackord nedtryckt och tryck
sedan på två valfria tangenter
på tangentbordet för
ackompanjemang som befinner
sig till höger om
durackordtangenten.
Sjundedels mollackord (m7)
Spela ett sjundedels mollackord
genom att hålla tangenten för
durackord nedtryckt och tryck
sedan på tre valfria tangenter
på tangentbordet för
ackompanjemang som befinner
sig till höger om
durackordtangenten.
C-dur (C)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
FINGERED
FINGERED förser dig med 15 olika ackordtyper. Det följande
beskriver tangentborden för ackompanjemang och melodi för
FINGERED samt anger hur du spelar ett C-rotsackord med
hjälp av FINGERED.
FINGERED tangentbord för ackompanjemang och melodi
Tangentbord för
ackompanjemang
Tangentbord för melodi
ANM.
C-moll (Cm)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
• Tangentbordet för ackompanjemang kan endast
användas för att spela ackord. Inget ljud framställs om
du försöker spela enskilda melodinoter på detta.
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9 *2
Cmadd9 *2
CmM7 *2
Cdim7 *1
C sjundedel (C7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
C sjundedels moll
(Cm7)
CC#DE E FF#GA A B B CC# DE E F
ANM.
• Det spelar ingen roll om du trycker på svarta eller vita
tangenter till höger om ett durackord vid spelning av
mollackord eller sjundedelsackord.
Se “Tabell över fingersatta ackord” på sidan A-15 för detaljer
om att spela ackord med andra rötter.
*1: Omvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta
noten är roten.
*2: Samma ackord kan spelas utan att trycka på ett 5:e G.
SW-41
735A-SW-043A
WK3000_sw_38-46.p65
41
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
Ackord som erkänns av klaviaturen
ANM.
• Förutom de ackord som anges med*1 ovan kommer
omvänd fingersättning (t.ex. spelning av E-G-C eller GC-E istället för C-E-G) att framställa samma ackord som
vid normal fingersättning.
• Förutom de ackord som anges med* 2 ovan är det
nödvändigt att trycka ned samtliga tangenter som bildar
ackordet. Om blott en tangent utelämnas kommer inte
det önskade FINGERED ackordet att spelas.
Följande tabell visar mönstren som erkänns som ackord av
FULL RANGE CHORD.
Mönstertyp
Antal ackordvariationer
FINGERED
De 15 ackordmönster som visas
under FINGERED på sidan SW-41.
Se “Tabell över fingersatta ackord”
på sidan A-15 för detaljer om att
spela ackord med andra rötter.
23 standardfingersatta ackord. Det
följande är exempel på de 23 ackord
som är tillgängliga med C som
basnot.
FULL RANGE CHORD
Denna ackompanjemangsmetod gör det möjligt att spela
totalt 38 ackordtyper: de 15 som är tillgängliga med
FINGERED plus 23 ytterligare typer. Klaviaturen tolkar
spelning av tre eller fler tangenter som matchar ett FULL
RANGE CHORD mönster som ett ackord. Övrig spelning
med flera tangenter som ej är ett FULL RANGE CHORD
mönster tolkas som melodispelning. Tangentbordet behöver
därför inte ha separata delar för ackompanjemang och melodi,
utan samtliga tangenter kan användas för både melodi och
ackord.
C
D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
B C m Dm Fm Gm Am Bm
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
Dm75 A7
F7 Fm7 Gm7 Aadd9
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
FULL RANGE CHORD tangentbord för ackompanjemang
och melodi
Tangentbord för ackompanjemang/Tangentbord för melodi
C6 • Cm6 • C69
Standard
fingersättning
Exempel: Att spela ackordet C-dur.
Endera fingersättning som visas på bilden nedan framställer
C-dur.
1
E G
C
G
C
E
2
1 ...... Ackord C
2 ...... Ackord C
E
ANM.
• På samma sätt som i läget FINGERED (sidan SW-41)
går det att spela noterna som bildar ett ackord i valfri
kombination (1).
• Den lägsta noten blir basnot (2) när den lägsta noten
hos ett ackord ligger minst sex halvtoner från den
intilliggande noten.
SW-42
WK3000_sw_38-46.p65
735A-SW-044A
42
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
START/STOP
INTRO/ENDING 1/2
SYNCHRO/FILL-IN NEXT
Användning av upptaktsmönster
Att infoga en utfyllnad
Denna klaviatur medger infogning av en kort upptakt i ett
rytmmönster för att göra spelstarten smidigare och
naturligare.
1
Det följande beskriver hur upptaktsfunktionen ska användas.
Välj först rytmen du vill använda, ställ in tempot och använd
knappen MODE för att välja önskad ackordspelningsmetod
(Normal, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE
CHORD).
2
Tryck på knappen INTRO/ENDING 1 eller 2.
• Med metoden ovan spelas upptaktsmönstret och
autokompet med upptaktsmönstret startas så snart
du spelar ett ackord på tangenterna.
ANM.
Välj önskad utfyllnadsvariation.
• Infoga utfyllnad 1 genom att trycka på knappen
VARIATION/FILL-IN 1 medan variation 1 av rytmen
spelas.
• Infoga utfyllnad 2 genom att trycka på knappen
VARIATION/FILL-IN 2 medan variation 2 av rytmen
spelas.
Att infoga en upptakt
1
Tryck på knappen START/STOP för att starta
spelning av rytmen.
ANM.
• Enbart knappen SYNCHRO/FILL-IN NEXT kan
användas när en upptakt spelas.
• Utfyllnadsmönstret repeteras om en av knapparna
SYNCHRO/FILL-IN NEXT eller VARIATION/FILL-IN 1/
2 hålls intryckt.
• Det normala rytmmönstret börjar spelas efter att
upptaktsmönstret är avslutat.
Användning av alternativa
rytmmönster
Användning av utfyllnadsmönster
Utfyllnadsmönster gör det möjligt att tillfälligt ändra
rytmmönstret och skapa intressanta variationer i
framförandet.
Det följande beskriver hur utfyllnadsfunktionen används.
Förutom det normala rytmmönstret går det att skifta till en
variation av mönstret för att erhålla en något annorlunda
variant.
Att infoga ett variationsrytmmönster
1
2
Tryck på knappen START/STOP för att starta
spelning av rytmen.
Tryck på knappen SYNCHRO/FILL-IN NEXT.
• Om variationsrytm 1 nu spelas ändras denna till
utfyllnad 1, åtföljt av utfyllnad 2, varefter
variationsrytm 2 spelas.
• Om variationsrytm 2 nu spelas ändras denna till
utfyllnad 2, åtföljt av utfyllnad 1, varefter
variationsrytm 1 spelas.
• Utfyllnadsmönstret repeteras om knappen
SYNCHRO/FILL-IN NEXT hålls intryckt.
SW-43
735A-SW-045A
WK3000_sw_38-46.p65
43
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
ONE TOUCH PRESET
MODE
INTRO/ENDING 1/2
SYNCHRO/FILL-IN NEXT
Synkroniserad spelstart av
ackompanjemang och rytm
Det går att ställa in klaviaturen så att rytmen startas samtidigt
som ackompanjemanget spelas på tangentbordet.
Det följande beskriver användning av synkroniserad start.
Välj först rytmen du vill använda, ställ in tempot och använd
knappen MODE för att välja önskad ackordspelningsmetod
(Normal, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE
CHORD).
AUTO HARMONIZE
Avslutning med ett slutmönster
Det går att avsluta framförandet med ett slutmönster som
bringar en naturlig avslutning på rytmen som spelas.
Det följande beskriver infogning av ett slutmönster. Tänk på
att det faktiska slutmönstret beror på vilket rytmmönster som
används.
Att avsluta med ett slutmönster
1
Användning av synkroniserad start
1
Tryck på knappen SYNCHRO/FILL-IN NEXT för att
ställa enheten i beredskapsläge för synkroniserad
start.
Tryck medan rytmen spelas på knappen INTRO/
ENDING 1 eller 2.
• Timingen för slutmönstrets start beror på när knappen
INTRO/ENDING 1 eller 2 trycks in. Ett tryck på
knappen före det andra slaget i den nuvarande takten
startar omedelbart spelning av slutmönstret.
ANM.
2
Spela ett ackord för att automatiskt starta spelning
av rytmmönstret.
• Ett tryck på knappen INTRO/ENDING före det första
halvslaget i början av en takt gör att avslutningen spelas
omedelbart. Ett tryck på knappen efter det första
halvslaget i början av en takt gör att avslutningen spelas
från början av nästa takt.
ANM.
• Enbart rytmen spelas (utan ackord) när du spelar på
tangentbordet för ackompanjemang om MODE står i
läget Normal.
• Ett tryck på knappen INTRO/ENDING 1 eller 2 före
spelstart sätter automatiskt igång rytmen tillsammans
med ett upptaktsmönster när du börjar spela på
tangentbordet för ackompanjemang.
• Tryck åter på knappen SYNCHRO/FILL-IN NEXT för att
makulera beredskapsläget för synkroniserad start.
SW-44
WK3000_sw_38-46.p65
735A-SW-046A
44
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
Användning av direkt
förinställning
Användning av automatisk
harmonisering
Funktionen för direkt förinställning utför automatiskt
huvudinställningarna nedan i enlighet med rytmmönstret
som används.
Vid användning av autokomp lägger automatisk
harmonisering till ytterligare noter i melodin i enlighet med
ackordet som spelas. Resultatet är en harmonieffekt som gör
melodislingan rikare och fylligare.
• Klaviaturens ton
• Lagring på/av
• Delning på/av
• Automatisk harmonisering på/av
• Typ av automatisk harmonisering
• Kompvolymnivå
• Tempo
• Effektinställningar
Att använda automatisk harmonisering
1
Använd knappen MODE för att välja FINGERED
eller CASIO CHORD som kompläge.
• Det nu valda kompläget är det vars lampa är tänd. Se
“Angående knappen MODE” på sidan SW-38 för
närmare detaljer.
Att använda direkt förinställning
1
2
3
Normal (Autokomp avslagen)
Välj rytmen du vill använda.
FINGERED
CASIO CHORD
Tryck på knappen ONE TOUCH PRESET.
• Detta utför automatiskt inställningarna i enlighet med
den valda rytmen.
• Klaviaturen ställs nu automatiskt på beredskap för
synkroniserad start.
4
FULL RANGE CHORD
Använd knappen MODE för att välja önskat
kompläge.
2
• Indikatorn AUTO HARMONIZE dyker upp på
skärmen.
Starta spelning av rytm och ackompanjemang och
spela något på tangenterna.
• Ackompanjemanget
inställningarna.
spelas
med
de
Tryck på AUTO HARMONIZE för att slå på
automatisk harmonisering.
gjorda
3
4
Starta autokompet
tangentbordet.
och
spela
något
på
Tryck åter på AUTO HARMONIZE för att slå av
automatisk harmonisering.
• Indikatorn AUTO HARMONIZE försvinner.
ANM.
• Automatisk harmonisering slås av temporärt om du
startar spelning av en demonstrationslåt. Funktionen
slås på igen så snart åtgärden som avbröt funktionen
upphör.
• Automatisk harmonisering kan bara användas när
autokompläget FINGERED eller CASIO CHORD är valt.
SW-45
735A-SW-047A
WK3000_sw_38-46.p65
45
03.10.8, 3:40 PM
Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)
ACCOMP VOLUME
Sifferknappar
Number
buttons
[+]/[–]
Typer av automatisk harmonisering
Det går att välja mellan 10 typer av automatisk
harmonisering. En typändring görs genom att ändra
inställning med knappen TRANSPOSE/FUNCTION.
Se “Ändring av övriga inställningar” på sidan SW-79 för
närmare detaljer.
Justering av kompvolym
Det går att ställa in volymen för ackompanjemangsdelarna
som ett värde i omfånget 000 (minimum) till 127 (maximum).
1
Tryck på knappen ACCOMP VOLUME.
Nuvarande kompvolyminställning
Noter och toner för automatisk
harmonisering
Noterna du spelar på tangentbordet kallas “melodinoter”,
medan noterna som läggs till melodin av automatisk
harmonisering kallas “harmoninoter”. Automatisk
harmonisering använder vanligtvis tonen du valde för
melodinoterna som ton för harmoninoterna, men det går
också att använda mixern (sidan SW-47) för att ange en annan
ton för harmoninoterna. Tonen för harmoninoterna tilldelas
mixerkanal 5, så du bör ändra kanal 5 till den ton du vill
använda för harmoninoterna.
Förutom att välja ton kan mixern också användas för att ändra
en del andra parametrar, t.ex. volymbalans. Se “Användning
av parameterredigeringsläget” på sidan SW-48 för detaljer
om dessa tillvägagångssätt.
ANM.
• Grundtonen för harmoninoterna när automatisk
harmonisering slås på är densamma som för
melodinoterna.
• Ändring av inställning för meloditon ändrar automatiskt
tonen för harmoninoterna till samma inställning.
A c om p V o l
2
Använd sifferknapparna eller knapparna [+]/[–] för
att ändra den nuvarande volyminställningen.
Exempel: 110
A c om p V o l
ANM.
• Ett tryck på knappen ACCOMP VOLUME eller EXIT gör
att inställningsskärmen för ton eller rytm visas igen.
• Eventuella inställningar av kanalbalans som gjorts med
mixern bevaras när du ändrar kompvolyminställning.
• Ett samtidigt tryck på knapparna [+] och [–] återställer
automatiskt kompvolymen till värdet 100.
SW-46
WK3000_sw_38-46.p65
735A-SW-048A
46
03.10.8, 3:40 PM
Mixerfunktion
Hur mixern kan användas
Denna klaviatur gör det möjligt att spela flera olika
instrumentdelar samtidigt under autokompspelning,
sångminnesavspelning, mottagning av data via MIDI-uttaget
o.s.v. Mixern tilldelar varje del en separat kanal (1 till 16) och
gör det möjligt att reglera parametrar för på/avslag, volym
och panoreringspunkt för varje kanal.
Utöver kanalerna 1 t.o.m. 16 har mixern även en DSP-kanal
som kan användas för att justera DSP-nivå, DSP-panorering
och andra DSP-parametrar.
Kanaltilldelning
Följande tabell visar vilka delar som tilldelas var och en av
de 16 kanalerna.
Kanalnummer
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
Kanal 5
Kanal 6
Kanal 7
Kanal 8
Kanal 9
Kanal 10
Kanal 11
Kanal 12
Kanal 13
Kanal 14
Kanal 15
Kanal 16
Del
Huvudton (UP1)
Lagerton (UP2)
Delningston (LOW1)
Lager/delningston (LOW2)
Harmoniton (HARM)
Autokompackord del 1 (CHD1)
Autokompackord del 2 (CHD2)
Autokompackord del 3 (CHD3)
Autokompets basdel (BASS)
Autokompets rytmdel (DRUM)
Sångminnesspår 1 (TR1)
Sångminnesspår 2 (TR2)
Sångminnesspår 3 (TR3)
Sångminnesspår 4 (TR4)
Sångminnesspår 5 (TR5)
Sångminnesspår 6 (TR6)
ANM.
• Begreppet “Kanalnummer” i detta instruktionshäfte
matchar de kanalnummer som är märkta ovanför
knapparna CHANNEL på klaviaturen.
• Knappnamnet CHANNEL i tabellen ovan motsvarar det
som är markerat nedanför knapparna CHANNEL på
klavia
Download PDF

advertising