Casio | LK-90TV | Handbok | Casio LK-90TV Handbok

Casio LK-90TV Handbok
Sw
INSTRUKTIONSHÄFTE
LK90TV-SW-1
LK90TV_sw_Cover.p65
1
04.8.18, 4:56 PM
Viktigt!
Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk.
• Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att
den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade
ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats.
• Försök aldrig att ladda batterierna.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande.
• Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och (–) vända åt rätt håll i enlighet
med markeringarna vid batterifacket.
• Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga.
• Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter.
• Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år.
• Använd endast nättillsatsen CASIO AD-5.
• Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
• Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.
CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
649A-SW-002A
LK90TV_sw_00.p65
2
04.8.18, 4:56 PM
Säkerhetsföreskrifter
Vi gratulerar till valet av detta elektroniska
musikinstrument från CASIO.
• Läs noga igenom instruktionerna i denna
bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk.
• Bevara all information för framtida
referens.
Symboler
Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte
och på själva produkten för att försäkra att produkten
används som den ska och för att förhindra såväl
personella som materiella skador. Dessa symboler och
deras innebörd anges nedan.
FARA
Denna symbol anger information som ej får
ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda
till risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
Symbolexempel
En triangel ( ) anger att användaren bör
iaktta stor försiktighet. (Exemplet till
vänster anger risk för elstötar.)
En cirkel med ett snedstreck ( ) anger
att en viss åtgärd inte får utföras.
Indikationen inuti eller intill symbolen
anger åtgärder som är speciellt förbjudna.
(Exemplet till vänster anger att isärtagning
är förbjuden.)
En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd
måste utföras. Indikationen inuti
symbolen anger specifika åtgärder som
måste utföras. (Exemplet till vänster anger
att nätkabeln måste kopplas bort från
vägguttaget.)
VARNING
Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras
eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
OBSERVERA
Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras
eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för
allvarliga materiella skador eller permanenta fel på
produkten.
SW-1
649A-SW-003A
LK90TV_sw_01-07.p65
1
04.8.18, 4:56 PM
Säkerhetsföreskrifter
FARA
Alkaliska batterier
Utför det nedanstående omedelbart om du
råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i
ögat.
1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med
vatten.
2. Uppsök läkare omedelbart.
Vätska från alkaliska batterier kan orsaka
synskador.
VARNING
Rök, underlig doft, överhettning
Fortsatt användning av produkten när den
avger rök, en underlig doft eller märkbar
värme skapar risk för brand och elstötar.
Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Nättillsats
● Felaktig användning av nättillsatsen
skapar risk för brand och elstötar.
Observera alltid det nedanstående.
• Använd endast nättillsatsen som
specifikt anges för denna produkt.
• Anslut endast till en strömkälla vars
spänning matchar den spänning som
är märkt på nättillsatsen.
• Överbelasta
inte
uttag
och
förlängningskablar.
● Felaktig användning av nättillsatsens
kabel kan orsaka skador på denna och
därmed skapa risk för brand och elstötar.
Observera alltid det nedanstående.
• Placera inga tunga föremål på kabeln
och håll den borta från värme.
• Böj inte kabeln alltför kraftigt och
försök aldrig att modifiera den.
• Undvik att tvinna eller dra i kabeln.
• Skulle kabeln eller dess kontakt skadas
bör du kontakta affären där enheten
köptes eller en auktoriserad CASIO
serviceverkstad.
● Rör aldrig vid nättillsatsen med våta
händer.
Detta skapar risk för elstötar.
● Använd nättillsatsen på ställen där den
ej kan utsättas för vattenstänk. Vatten
skapar risk för brand och elstötar.
● Placera aldrig en vas eller någon annan
vätskefylld behållare på nättillsatsen.
Vatten skapar risk för brand och elstötar.
Batterier
Felaktig hantering av batterierna kan leda
till att de läcker och skadar omgivande
föremål, exploderar eller skapar risk för
brand och personskador. Observera alltid
det nedanstående.
• Försök aldrig att ta isär batterier och akta
dig för att kortsluta dem.
• Utsätt inte batterier för värme och försök
aldrig att bränna dem.
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Blanda inte batterier av olika typ eller
fabrikat.
• Försök inte att ladda batterierna.
• Var noga med att sätta i batterierna med
polerna (+) och (–) vända åt rätt håll.
Försök aldrig att bränna produkten.
Släng aldrig produkten i en eld.
Den kan explodera och skapa risk för brand
och personskador.
Vatten och främmande föremål
Vatten, övriga vätskor och främmande
föremål (såsom metallbitar) som tränger in
i produkten skapar risk för brand och
elstötar. Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Isärtagning och modifiering
Försök aldrig att ta isär eller på något sätt
modifiera denna produkt. Detta skapar risk
för elstötar, brännsår och andra
personskador. Överlåt all intern inspektion,
justering och underhåll till din handlare
eller
en
auktoriserad
CASIO
serviceverkstad.
SW-2
LK90TV_sw_01-07.p65
649A-SW-004A
2
04.8.18, 4:56 PM
Säkerhetsföreskrifter
Slag och stötar
Fortsatt användning av produkten om den
har skadats efter att ha tappats eller utsatts
för slag och stötar skapar risk för brand
och elstötar. Utför omedelbart det följande.
1. Slå av strömmen.
2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska
denna kopplas bort från vägguttaget.
3. Kontakta affären där enheten köptes eller
en auktoriserad CASIO serviceverkstad.
Plastpåsar
Plastpåsen som produkten är förpackad i
kan utgöra en kvävningsfara.
Var speciellt försiktig så att småbarn inte
kan komma åt påsen.
Klättra inte upp på produkten eller
ställningen*
Produkten eller ställningen kan tippa över
och skadas om någon klättrar upp på den.
Var speciellt försiktig i ett hem där det
förekommer småbarn.
Placering
Placera inte produkten på ett ojämnt,
lutande eller ostadigt underlag. Produkten
kan falla och orsaka personskador eller
skadas själv.
OBSERVERA
Nättillsats
● Felaktig användning av nättillsatsen
skapar risk för brand och elstötar.
Observera alltid det nedanstående.
• Håll nättillsatsens kabel borta från
spisar, element och andra värmekällor.
• Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen
ska kopplas bort från vägguttaget.
Fatta tag i själva nättillsatsen.
● Felaktig användning av nättillsatsen
skapar risk för brand och elstötar.
Observera alltid det nedanstående.
• Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så
långt det går.
• Koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget vid åskväder och när
produkten inte ska användas en längre
tid, t.ex. under semestern.
• Koppla bort nättillsatsen från
vägguttaget och torka bort damm och
smuts som samlats i området runt
stiften minst en gång om året.
Flyttning av produkten
Innan produkten flyttas ska du alltid koppla
bort nättillsatsen från vägguttaget och
koppla ur alla anslutningskablar och
ledningar. I annat fall uppstår risk för brand
och elstötar.
Rengöring
Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget
före rengöring. Om nättilsatsen lämnas
inkopplad kan den utsättas för skador och
skapa risk för brand och elstötar.
Batterier
Felaktig hantering av batterierna kan leda
till att de läcker och skadar omgivande
föremål, exploderar eller skapar risk för
brand och personskador. Observera alltid
det nedanstående.
• Använd endast de batterier som
specificeras för denna produkt.
• Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
Uttag
Anslut endast specificerade komponenter
och utrustning till produktens uttag.
Anslutning av utrustning utöver de
rekommenderade skapar risk för brand och
elstötar.
SW-3
649A-SW-005A
LK90TV_sw_01-07.p65
3
04.8.18, 4:56 PM
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Undvik att placera produkten på
nedanstående ställen. Miljöer som dessa
skapar risk för brand och elstötar.
• Ställen som utsätts för hög luftfuktighet
eller rikligt med damm.
• Nära ett kök eller andra ställen som
utsätts för rök och ånga.
• Nära en luftkonditioneringsapparat, på
en uppvärmd matta, på ställen som
utsätts för solsken, inuti en bil som står
parkerad i solen och på alla övriga ställen
som kan utsättas för höga temperaturer.
Bildskärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för slag och
stötar då glaset kan spricka och orsaka
personskador.
• Skulle skärmen spricka eller uppvisa
repor bör du undvika att vidröra vätskan
innanför skärmen. Denna vätska kan
irritera huden.
• Skulle du råka få skärmvätska i munnen
ska du omedelbart skölja ur munnen med
vatten och sedan uppsöka läkare.
• Skulle du råka få skärmvätska i ögonen
eller på huden ska du skölja med vatten i
minst 15 minuter och sedan uppsöka
läkare.
Ljudvolym
Lyssna inte på musik med väldigt hög
volymnivå under långa perioder. Detta
gäller speciellt när du använder hörlurar.
En hög volymnivå kan orsaka hörselskador.
Hälsovarning
I väldigt sällsynta fall kan en viss tids
utsatthet för kraftiga ljusexplosioner eller
blinkande ljus orsaka tillfälliga
muskelkramper, medvetslöshet eller andra
fysiska problem hos vissa personer.
• Rådfråga din läkare innan produkten tas
i bruk om du misstänker att du kan
tänkas vara mottaglig för något av det
ovanstående.
• Använd produkten på ett väl upplyst
ställe.
Tunga föremål
Placera aldrig tunga föremål ovanpå
produkten.
Produkten kan tippa över och falla, vilket
kan orsaka såväl personella som materiella
skador.
Korrekt montering av ställningen*
En felaktigt monterad ställning kan göra
att produkten tippar över och faller, vilket
kan orsaka såväl personella som materiella
skador.
Montera ställningen på rätt sätt i enlighet
med de anvisningar som medföljer den. Se
också till att montera produkten på
ställningen på rätt sätt.
* En ställning kan köpas som extra
tillbehör.
VIKTIGT!
Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till
en alternativ strömkälla när du märker något av det
följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dunkel strömindikator
Instrumentet slås inte på
Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst
Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna
Förvrängt ljud
Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå
Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå
Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög
volymnivå
Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts
En helt annan ton än den avsedda ljuder
Onormalt rytmmönster och spelning av
demonstrationsmelodi
Onormalt låg mikrofonvolym
Förvrängning av mikrofoningången
Dunkel strömindikator när mikrofonen används
Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används
Tangentljusen dämpas när noterna ljuder
Strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid
spelning från en ansluten dator
• Om du märker av något av symptomen
som beskrivs ovan vid användning av
produkten ska du omedelbart slå av den
och uppsöka läkare.
SW-4
LK90TV_sw_01-07.p65
649A-SW-006A
4
04.8.18, 4:56 PM
Huvudsakliga egenskaper
❐ 264 toner
Ett brett utbud av toner inkluderar stereopiano, diverse syntetiserade toner, trumljud och mycket mer.
❐ Knappen PIANO BANK
Ett enkelt tryck på denna knapp ger dig direkt tillgång till pianotoner och pianolektioner.
❐ Avancerat 3-stegs lektionssystem
Systemet för 3-stegslektion gör det möjligt att öva i egen takt. Klaviaturen gör en automatisk bedömning av framförandet så att
du kan se i vilken takt du förbättras.
• System för 3-stegslektion: Du kan lära dig att spela en av de inbyggda låtarna och SMF-data från ett SmartMediaTM kort då
tangenterna tänds för att visa dig de rätta noterna. Öva först på rätt timing och spela sedan med i egen takt. Till slut ska du vara
redo för det tredje steget, där du spelar med i normal takt.
* Tangentljusen kan vara svåra att se om de utsätts för solljus eller annan skarp belysning.
• Bedömningssystem: Klaviaturen kan ställas in på att gradera ditt framförande under lektionerna i steg 1, 2 och 3 genom att
tilldela poäng. Klaviaturen kan rentav avge dess rapport muntligt, såväl halvvägs i lektionen som vid slutet av den.
❐ Sångläge
Anslut en separat införskaffad mikrofon till mikrofonuttaget* för att sjunga med till klaviaturens inbyggda låtar och SMF-data
från ett SmartMediaTM kort.
* Om en mikrofon medföljer din klaviatur ska du använda denna.
❐ 100 inbyggda låtar, inklusive pianostycken
De inbyggda låtarna är indelade i två grupper: en sångbank på 65 låtar med automatiskt ackompanjemang och en pianobank på
35 pianostycken. Du kan njuta av låtarna i befintligt skick eller dämpa melodidelen i en sångbankslåt eller delen för endera
handen i en pianobankslåt och sedan spela med på tangentbordet.
❐ 120 rytmer
Ett urval av rytmer som täcker rock, pop, jazz och praktiskt taget alla andra musikstilar.
❐ Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Spela helt enkelt ett ackord för att få motsvarande rytm, bas och ackorddelar att spelas med automatiskt.
❐ Musikinformationssystem
En stor LCD-skärm förenklar inlärningen av låtar genom att uppvisa fingersättning och noter som ska spelas.
❐ Sångminnesfunktion
Lektionsinspelning gör att du kan spela in efter hand som du spelar med till de inbyggda låtarna.
Vid framförandeinspelning spelar du in ditt framförande, inklusive autokomp, i realtid. Vid avspelning av den inspelade datan
tänds tangenterna i enlighet med melodin.
❐ Lagring och avspelning av låtdata som överförts från en dator
Det går att ansluta klaviaturen till en dator, använda ett speciellt omvandlingsprogram från CASIO för att omvandla inköpt eller
skapad SMF-data till formatet CASIO och sedan överföra det till klaviaturen.
❐ Öppning för SmartMediaTM kort
Det går även att sätta i ett kort med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela det på klaviaturen.
❐ Uttag VIDEO OUT
Klaviaturen kan anslutas till en TV försedd med en videoingång för att betrakta lektionsinformation på TV-skärmen. När du vill
sjunga med är det också lättare att se textdatan på TV-skärmen.
SW-5
649A-SW-007A
LK90TV_sw_01-07.p65
5
04.8.18, 4:56 PM
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter ............. SW-1
Huvudsakliga egenskaper ..... SW-5
Innehåll .................................... SW-6
Att spela en inbyggd låt ....... SW-21
Att avspela en sångbankslåt ............... SW-21
Att avspela en pianobankslåt .............. SW-22
Musikinformationssystem .................... SW-22
Justering av tempot ............................. SW-22
Allmän översikt ...................... SW-8
Att göra en paus i avspelning .............. SW-23
Fastsättning av nothäftesställningen ... SW-10
Snabbspolning bakåt .......................... SW-23
Snabbreferens ...................... SW-11
Snabbspolning framåt ......................... SW-23
Att spela en musikfras i en slinga ....... SW-23
Att spela på tangentbordet .................. SW-11
Att ändra meloditon ............................. SW-24
Strömförsörjning .................. SW-13
Att spela alla låtar i följd ...................... SW-24
Användning av batterier ...................... SW-13
Avancerad 3-stegslektion .... SW-25
Användning av nättillsatsen ................ SW-14
Automatiskt strömavslag ..................... SW-14
Bedömningsläge ................................. SW-26
Strömuppmaning ................................. SW-15
Användning av lektionsfunktioner och
bedömningsläget ................................. SW-27
Minnesinnehåll .................................... SW-15
Steg 1 - Öva din timing ....................... SW-27
Anslutningar ......................... SW-16
Steg 2 - Öva på noterna ...................... SW-28
Hörlurs/komponentuttaget ................... SW-16
USB-port ............................................. SW-16
Tilldelningsbart uttag ........................... SW-16
Mikrofonuttag ...................................... SW-17
Uttag VIDEO OUT ............................... SW-17
Tillbehör och alternativ ........................ SW-17
Grundläggande hantering ... SW-18
Steg 3 - Spela i normal hastighet ........ SW-29
Användning av frasövningsläget ......... SW-29
Vägledning för röstfingersättning ........ SW-30
Användning av metronomen ............... SW-30
Användning av en mikrofon
för sångläget ......................... SW-31
Att börja spela ..................................... SW-18
Automatiskt ackompanjemang
(autokomp) ............................ SW-33
Val av en ton ....................................... SW-18
Val av en rytm ..................................... SW-33
På- och avslag av
tangentljussystemet ............................ SW-19
Spelning av en rytm ............................ SW-34
Användning av autokomp ................... SW-34
Att öva på pianot .................. SW-20
Användning av upptaktsmönster ......... SW-37
Användning av knappen
PIANO BANK ...................................... SW-20
Användning av ett
utfyllnadsmönster ................................ SW-37
SW-6
LK90TV_sw_01-07.p65
649A-SW-008A
6
04.8.18, 4:56 PM
Innehåll
Användning av en rytmvariation .......... SW-37
Ändring av inställningar ....................... SW-51
Användning av ett utfyllnadsmönster
med en rytmvariation .......................... SW-38
Meddelanden ...................................... SW-53
Synkroniserad start av
ackompanjemang och rytm ................. SW-38
Användning av ett
SmartMedia-kort ................... SW-56
Avslutning med ett
avslutningsmönster ............................. SW-38
Förberedelser ...................................... SW-58
Avläsning av ett SmartMedia-kort ....... SW-58
Sångminnesfunktion ............ SW-39
Delar och spår ..................................... SW-39
Felmeddelanden för
SmartMedia-kort ................................. SW-60
Inspelning av egen spelning till en
inbyggd låt ........................................... SW-40
Felsökning ............................ SW-62
Avspelning av en lektionsinspelning ... SW-41
Tekniska data........................ SW-64
Inspelning av ett framförande ............. SW-41
Avspelning av en
framförandeinspelning ........................ SW-43
Överdubbning av en
framförandeinspelning ........................ SW-44
Klaviaturens skötsel ............ SW-65
Bilaga ......................................... A-1
Tonlista / Nottabell .................................... A-1
Radering av en specifik del/spår ......... SW-44
Trumtilldelningslista .................................. A-6
Tangentbordsinställningar ... SW-45
Tabell över fingersatta ackord
(FINGERED) ............................................ A-7
Användning av lagring ........................ SW-45
Rytmlista .................................................. A-8
Användning av delning ........................ SW-46
Sånglista .................................................. A-9
Samtidig användning av lagring och
delning ................................................ SW-47
Transponering av tangentbordet ......... SW-47
MIDI-meddelanden som kan sändas
och mottagas via USB-porten
Användning av anslagskänslighet ....... SW-48
Justering av komp- och
sångbanksvolym ................................. SW-49
Stämning av tangentbordet ................. SW-49
Anslutning till en dator ........ SW-50
Anslutning till en dator ......................... SW-50
Utökning av valet av
sångbankslåtar .................................... SW-51
Generell MIDI ...................................... SW-51
Företags- och produktnamn som omnämns
i detta instruktionshäfte kan vara
registrerade varumärken tillhörande
respektive företag.
SW-7
649A-SW-009A
LK90TV_sw_01-07.p65
7
04.8.18, 4:56 PM
Allmän översikt
3
5
6
7 8
0
B
1
2
4
I
P
C
9
J K L
A
D
M
N
EF G
O
*1
Q
*2 *3
R S
U
V
W
X
Y
Z
[
\
] _
a
b
c
I
T
d
e
SW-8
LK90TV_sw_08-20.p65
H
649A-SW-010A
8
04.8.18, 4:56 PM
Allmän översikt
ANM.
• Denna klaviatur är försedd med två knappar benämnda PLAY/STOP. I denna bruksanvisning anges knappen PLAY/STOP
som återfinns under knappen SING ALONG som <PLAY/STOP>.
1 Ratt för mikrofonvolym (MIC VOLUME)
2 Knappar för tonhöjdskontroll/transponering
(KEY CONTROL/ TRANSPOSE)
3 Knapp för sångläge (SING ALONG)
P Ackordrotsnamn (CHORD)
Q Lista över slaginstrument
4 Spel/stoppknapp (<PLAY/STOP>)
5 Sångminnesknapp (SONG MEMORY)
T Lista över röst 1 till 5
U Strömbrytare (POWER)
6 Funktionsknapp (FUNCTION)
7 Demonstrationsknapp (DEMO)
V Strömindikator
W Volymreglage (MAIN VOLUME)
X Lägesväljare (MODE)
8 Knapp för tangentljus (KEY LIGHT)
9 Datatillgångslampa (DATA ACCESS)
0 Rytmknapp (RHYTHM)
A Tonknapp (TONE)
● System för avancerad 3-stegslektion
(ADVANCED 3-STEP LESSON SYSTEM)
B Knapp för frasövning (PRACTICE PHRASE)
C Knapp för poängbedömning (SCORING 1-3)
D Stegknapp 1 till 3 (STEP 1-3)
E Knapp för röstfingersättning (SPEAK)
F Metronomknapp (METRONOME)
G Knapp för vänster kanal (LEFT), spår 1 (TRACK 1)
H Knapp för höger kanal (RIGHT), spår 2 (TRACK 2)
I Högtalare
J Mikrofonuttag (MIC IN)
R Delningsknapp (SPLIT)
S Lagringsknapp (LAYER)
● Reglage för sång/pianobank, rytm
(SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER)
Y Repeteringsknapp (REPEAT),
Upptaktsknapp (INTRO)
Z Återspolningsknapp (REW),
Knapp för normal spelning/utfyllnad (NORMAL/FILL-IN)
[ Framspolningsknapp (FF),
Knapp för variation/utfyllnad (VARIATION/FILL-IN)
\ Pausknapp (PAUSE),
Knapp för synkroniserad start/avslutning
(SYNCHRO/ENDING)
] Spel/stoppknapp (PLAY/STOP),
start/stoppknapp (START/STOP)
_ Indikator för sång/pianobanksreglage
a Indikator för rytmreglage
K Rytmlista (RHYTHM)
L Tonlista (TONE)
b Sångbanksknapp (SONG BANK)
c Pianobanksknapp (PIANO BANK)
M Sångbanks/sånglägeslista (SONG BANK/SING ALONG)
N Bildskärm
d Kortknapp (CARD)
e Tempoknappar (TEMPO)
O Pianobankslista (PIANO BANK)
Reglagens indikatorlampor
Indikatorlampa för sång/pianobanksreglage
Ett tryck på knappen SONG BANK, PIANO BANK eller SING ALONG, eller ett tryck på knappen DEMO för att starta
demonstrationsspelning gör att indikatorlampan för sång/pianobanksreglage tänds. Detta anger att knapparna Y t.o.m. ] nu
fungerar som knappar för avspelningskontroll.
Indikatorlampa för rytmreglage
Ett tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget, eller ett tryck på knappen RHYTHM och sedan SONG MEMORY för
att aktivera sångminnet gör att indikatorlampan för rytmreglage tänds. Detta anger att knapparna Y t.o.m. ] nu fungerar som
knappar för rytmkontroll.
ANM.
• Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på
skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning.
• När du tittar på en flytande kristallskärm ur sned vinkel kan kontrasten te sig en aning felaktig. Kontrasten på klaviaturens
skärm är inställd på att betraktas av en person som sitter på en stol rakt framför instrumentet. Skärmkontrasten är fast och
kan inte ändras.
SW-9
649A-SW-011A
LK90TV_sw_08-20.p65
9
04.8.18, 4:56 PM
Allmän översikt
*1 Fastsättning av nothäftesställning
För in båda ändama av musikställningcn
som medföljer i de två hålen på
instrumentets ovansida.
*2
f Sifferknappar
• För sifferinmatning i avsikt att
ändra visat nummer eller
inställning.
• Negativa värden kan inte
matas in med sifferknapparna.
Använd [+] (öka) eller [–]
(minska) istället.
g Knapparna [+]/[–]
*3
h Kortöppning
h
Baksida
i
j
k
i Tilldelningsbart uttag
(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
j Likströmsintag (DC 9V)
l
m
l USB-port (USB)
m Videouttag (VIDEO OUT)
k Hörlurs/komponentuttag
(PHONES/OUTPUT)
SW-10
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-012A
10
04.8.18, 4:56 PM
Snabbreferens
PIANO BANK
SONG BANK
Sifferknappar
Number
buttons
Strömindikator
POWER
indicator
MODE
POWER
STEP2
STEP1
PLAY/STOP
Detta avsnitt ger en snabböverblick av tangentoperationerna
i steg ett och två hos funktionen för 3-stegslektion.
4
Att spela på tangentbordet
1
Leta upp önskad låt i listan SONG BANK/SING
ALONG och mata in dess tvåsiffriga nummer med
sifferknapparna.
• Se sidan A-9 för Sångbanks/Sånglägeslista.
Exempel: Mata in 5 och sedan 8 för att välja “58 ALOHA
OE”.
Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på
strömmen.
A l oha Oe
• Strömindikatorn ovanför knappen tänds.
Tänds
5
Tryck på knappen STEP 1 eller STEP 2.
• Klaviaturen avger ett taktljud och väntar på att du
ska börja spela på tangenterna. Tangenterna som ska
tryckas in först börjar blinka.
2
Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL.
6
Spela melodin tillsammans med
ackompanjemanget för den valda låten.
• Spela i enlighet med den fingersättning, noter och
dynamikmärken som visas på skärmen.
Notens tonhöjd Fingersättning
3
A l oha Oe
Tryck på knappen SONG BANK.
Indikatorn visas
SW-11
649A-SW-013A
LK90TV_sw_08-20.p65
11
04.8.18, 4:56 PM
Snabbreferens
Om du valde lektionssteg 1
• Spela noterna på tangentbordet.
• Ackompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt
med noterna.
• I steg 1 spelas alltid rätt melodinot oavsett vilken
tangent du trycker på.
Om du valde lektionssteg 2
• Spela de rätta noterna på tangentbordet.
• Tryck på tangenten som tänds. Vid användning av en
pianobankslåt slås tangentljuset av så snart du trycker
på tangenten.
• Tangentljuset för nästa tangent att trycka på börjar
blinka.
• Ackompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt
med noterna så länge du trycker på rätt tangenter.
7
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
spelning.
Att spela en etyd- eller konsertstyckeslåt
1
Tryck i steg 3 i proceduren ovan på knappen PIANO
BANK istället för SONG BANK.
Indikatorn visas
2
Finn i listan PIANO BANK den låt du vill spela och
använd sifferknapparna för att mata in dess
tvåsiffriga nummer.
• Se sidan A-9 för Pianobankslista.
3
Fortsätt sedan från steg 5 ovan.
SW-12
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-014A
12
04.8.18, 4:56 PM
Strömförsörjning
Klaviaturen kan drivas med nätspänning från ett vanligt
vägguttag (med hjälp av angiven nättillsats) eller med
batterier. Slå alltid av klaviaturen när du slutat spela.
Användning av batterier
Kontrollera alltid att strömmen är avslagen före isättning eller
byte av batterier.
Isättning av batterier
1
2
Ta av batterifacklocket.
Sätt i 6 batterier av storlek AA i batterifacket.
• Försäkra att plus- (+) och minuspolerna (–) vänds åt
rätt håll.
3
För in flikarna på batterifacklocket i de därför
avsedda hålen och stäng locket.
ANM.
• Klaviaturen kan fungera felaktigt om strömmen lämnats
påslagen vid isättning eller byte av batterier. Normal
funktion kan återställas om du slår strömmen av och
sedan på igen.
Information om batterier
■ Det följande anger ungefärlig batterilivslängd.
Alkaliska batterier ................................... 2,5 timmar
Värdet ovan anger standard batterilivslängd vid en
normal temperatur och volymen ställd på en medelhög
nivå. Höga eller låga temperaturer och spelning på en hög
volymnivå reducerar batteriernas livslängd.
■ Följande tecken tyder på att batterierna börjar bli svaga.
Byt batterier så snart som möjligt när något av det följande
inträffar.
• Dunkel strömindikator
• Instrumentet slås inte på
• Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst
• Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna
• Förvrängt ljud
• Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå
• Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå
• Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på
hög volymnivå
• Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts
• En helt annan ton än den avsedda ljuder
• Onormalt rytmmönster och spelning av
demonstrationsmelodi
• Onormalt låg mikrofonvolym
• Förvrängning av mikrofoningången
• Dunkel strömindikator när mikrofonen används
• Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används
• Tangentljusen dämpas när noterna ljuder
• Strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym
vid spelning från en ansluten dator
VARNING
Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker
och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk
för brand och personskador. Observera alltid det
nedanstående.
• Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att
kortsluta dem.
• Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att
bränna dem.
• Blanda inte gamla och nya batterier.
• Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat.
• Försök inte att ladda batterierna.
• Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+)
och (–) vända åt rätt håll.
OBSERVERA
Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker
och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk
för brand och personskador. Observera alltid det
nedanstående.
• Använd endast de batterier som specificeras för denna
produkt.
• Ta ur batterierna om produkten inte ska användas
under en längre tid.
SW-13
649A-SW-015A
LK90TV_sw_08-20.p65
13
04.8.18, 4:56 PM
Strömförsörjning
OBSERVERA
Användning av nättillsatsen
Använd endast den nättillsats som specificeras för denna
klaviatur.
Specificerad nättillsats: AD-5
[Baksida]
Likströmsingång (DC 9V)
Nättillsats AD-5
Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och
elstötar. Observera alltid det nedanstående.
• Håll nättillsatsens kabel borta från spisar, element och
andra värmekällor.
• Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort
från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen.
• Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder
och när produkten inte ska användas en längre tid,
t.ex. under semestern.
• Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka
bort damm och smuts som samlats i området runt
stiften minst en gång om året.
VIKTIGT!
Vägguttag
Observera följande varningar och säkerhetsföreskrifter vid
användning av nättillsatsen.
VARNING
• Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen
ansluts eller kopplas ur.
• Nättillsatsen blir varm efter en längre tids användning.
Detta är normalt och tyder inte på fel.
Automatiskt strömavslag
Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och
elstötar. Observera alltid det nedanstående.
• Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för
denna produkt.
• Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar
den spänning som är märkt på nättillsatsen.
• Överbelasta inte uttag och förlängningskablar.
• Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den
borta från värme.
• Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att
modifiera den.
• Undvik att tvinna eller dra i kabeln.
• Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du
kontakta affären där enheten köptes eller en
auktoriserad CASIO serviceverkstad.
• Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta
skapar risk för elstötar.
• Använd nättillsatsen på ställen där den ej kan utsättas
för vattenstänk. Vatten skapar risk för brand och
elstötar.
• Placera aldrig en vas eller någon annan vätskefylld
behållare på nättillsatsen. Vatten skapar risk för brand
och elstötar.
När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av
automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka 6 minuter.
Tryck i så fall på knappen POWER för att slå på strömmen
igen.
ANM.
• Automatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när
klaviaturen drivs med nättillsatsen.
Att koppla ur automatiskt strömavslag
Håll knappen TONE intryckt medan du slår på strömmen
för att koppla ur automatiskt strömavslag.
ANM.
• När funktionen är avslagen slås klaviaturen inte av
automatiskt oavsett hur länge du lämnar den orörd.
• Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när strömmen
slås av och sedan på igen manuellt.
SW-14
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-016A
14
04.8.18, 4:56 PM
Strömförsörjning
Strömuppmaning
Tangentljusen tänds för att upplysa dig om att strömmen är
påslagen om du låtit klaviaturen stå orörd i cirka 6 minuter.
Tangenterna tänds enbart, inget ljud avges. Tryck på valfri
knapp eller tangent för att koppla ur varningen.
ANM.
• Strömuppmaning fungerar endast när klaviaturen drivs
med nättillsatsen. Funktionen aktiveras inte vid
batteridrift.
Att slå av strömuppmaning
1
2
3
Tryck på knappen FUNCTION ett antal gånger tills
“DEMO 2” visas på skärmen.
Använd knapparna [+] och [–] för att ändra
inställningen till “oFF”.
Tryck på knappen FUNCTION för att lämna
inställningsskärmen.
Minnesinnehåll
Innehållet i sångminnet bevaras så länge klaviaturen är
strömförsörjd, även om strömmen är avslagen.
Strömtillförseln avbryts om nättillsatsen kopplas ur då inga
batterier är isatta eller om batterierna är urladdade. Alla
inställningar för klaviaturen återställs då till deras
grundinställningar, och all data i minnet raderas.
Strömförsörjningskrav
Observera det följande för att försäkra att dina inställningar
och nuvarande minnesinnehåll inte förloras.
• Se till att klaviaturen strömförsörjs via nättillsatsen innan
batteribyte utförs.
• Försäkra att en uppsättning nya batterier är isatta i
klaviaturen innan nättillsatsen kopplas ur.
Kontrollera att strömmen är avslagen före batteribyte eller
urkoppling av nättillsatsen.
SW-15
649A-SW-017A
LK90TV_sw_08-20.p65
15
04.8.18, 4:56 PM
Anslutningar
Anslutningsexempel
Hörlurs/komponentuttaget
PIN-kontakt (röd)
FÖRBEREDELSER
• Vrid ner volymen på både klaviaturen och utrustningen
som ska anslutas innan du ansluter hörlurar eller någon
annan yttre komponent. Justera sedan volymnivån efter
hand.
PIN-kontakt
Till uttaget
PHONES/OUTPUT
på klaviaturen
INPUT 1
INPUT 2
PIN-kontakt (vit)
Standardkontakt
Standardstereokontakt
Klaviatur- eller
gitarrförstärkare
[Baksida]
USB-port
Uttaget PHONES/OUTPUT
1
Ljudanslutning
Standardstereokontakt
Vit
2
3
VÄNSTER
Röd
PINkontakt
Det går även att ansluta klaviaturen till en dator. Se
“Anslutning till en dator” på sidan SW-50 för närmare
detaljer.
Tilldelningsbart uttag
HÖGER
AUX IN eller liknande
uttag på ljudförstärkaren
Klaviaturförstärkare,
gitarrförstärkare el.dyl.
Anslutning av hörlurar (Figur 1)
Anslutning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda
högtalarna, så det går att spela när som helst utan att störa
omgivningen.
Det går att ansluta en valfri fortepedal (SP-3 eller SP-20) till
uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK för att utföra de
funktioner som beskrivs nedan.
Se “SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Grundinställning: SUS)”
på sidan SW-53 för detaljer om val av önskad pedalfunktion.
Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
Ljudutrustning (Figur 2)
Anslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat
inköpt anslutningskabel som har en standardkontakt i ena
ändan och två PIN-kontakter i andra ändan.
Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste vara
en stereokontakt. I annat fall utmatas bara en av de två
stereokanalerna. Vid denna slags anslutning ska
ingångsväljaren på ljudkomponenten vanligtvis ställas i läget
som motsvarar uttaget (märkt AUX IN eller liknande) till
vilket kabeln från klaviaturen är ansluten. Se
bruksanvisningen som medföljer din ljudkomponent för
närmare detaljer.
Instrumentförstärkare (Figur 3)
Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta
klaviaturen till en instrumentförstärkare.
ANM.
• Använd en anslutningskabel som har en
standardstereokontakt i ändan som ansluts till
klaviaturen och en tvåkanalig kontakt (vänster och höger)
i ändan som ansluts till förstärkaren. Fel kontakttyp i
endera ändan kan göra att en av stereokanalerna
förloras.
Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa
klaviaturens volymreglage på en relativt låg nivå och använda
reglagen på förstärkaren för att justera ljudet.
SP-20
Fortepedal
• Vid användning av pianotoner gör ett tryck på pedalen att
noterna dröjer sig kvar, på samma sätt som
dämpningspedalen på ett akustiskt piano.
• Vid användning av orgeltoner gör ett tryck på pedalen att
noterna fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps.
Sostenutopedal
• Ett tryck på sostenutopedalen gör att noterna hålls ut, på
samma sätt som beskrivs för fortepedalen ovan.
• Skillnaden mellan sostenutopedal och fortepedal ligger i
timingen. Med en sostenutopedal trycker du ned
tangenterna och trycker sedan på pedalen innan
tangenterna släpps.
• Enbart noterna som ljuder när pedalen trycks in hålls ut.
Mjukpedal
Ett tryck på pedalen gör att noterna som spelas låter mjukare.
Pedal för rytmens start/stopp
I detta fall fyller pedalen samma funktion som knappen
START/STOP.
SW-16
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-018A
16
04.8.18, 4:56 PM
Anslutningar
Mikrofonuttag
VIKTIGT!
Det går att ansluta en separat införskaffad mikrofon till
mikrofonuttaget och sjunga med till noterna som spelas. Se
“Användning av en mikrofon för sångläget” på sidan SW-31
för närmare detaljer.
Uttag VIDEO OUT
Klaviaturen kan anslutas till en TV försedd med en
videoingång för att betrakta lektionsinformation* 1 och
sångtexter*2 på TV-skärmen.
*1: Lektioner som använder inbyggda låtar eller SMF-data
*2: Inbyggda låtar med textdata eller separat inköpt SMFdata med textdata
Anslutning till en TV
VIKTIGT!
• Kontrollera att både klaviaturen och TV:n är avslagen
före anslutning.
• Placering av klaviaturen ovanpå eller alltför nära TV:n
kan orsaka problem med färgerna som uppträder på TVskärmen. Flytta klaviaturen en bit bort från TV:n.
• Anlita bruksanvisningen som medföljer din TV för detaljer
om nödvändiga inställningar.
• En TV använder vanligtvis färgsystemet NTSC eller PAL.
Färgsystemet som denna klaviatur använder är
detsamma som används i landet där den köptes.
Färgsystemet står också angivet på märkplåten på
klaviaturens undersida.
Klaviaturmodell
Stöder färgsystemet
LK-90TV-N
NTSC
LK-90TV-P
PAL
Bilden på TV-skärmen ter sig onormal om klaviaturen och
TV:n använder olika färgsystem. Rådfråga din handlare om
du köper klaviaturen i ett annat land än där den ska användas.
Tillbehör och alternativ
Använd endast de tillbehör och kringutrustning som specifikt
anges för denna klaviatur. Användning av olämplig
utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador.
Använd den medföljande videokabeln för att ansluta
klaviaturen till TV:n såsom framgår av bilden nedan.
• Slå på TV:n och välj videokanalen på denna.
• Slå sedan på klaviaturen.
[Baksida]
Uttaget VIDEO OUT
Medföljande videokabel
Videoingång (gul)
Till videoingången
TV
Slå på TV:n och
välj dess videokanal.
/V
ID
EO
(Exempel)
TV med videoingång
SW-17
649A-SW-019A
LK90TV_sw_08-20.p65
17
04.8.18, 4:56 PM
Grundläggande hantering
TONE
KEY LIGHT
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
POWER
MAIN VOLUME
MODE
Detta avsnitt beskriver grundläggande åtgärder för att börja
spela på klaviaturen.
2
Tryck på knappen TONE.
Att börja spela
1
2
3
4
Tryck på strömbrytaren knappen POWER för att slå
på strömmen.
Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL.
Använd reglaget MAIN VOLUME för att ställa in
en relativt låg volymnivå.
Börja spela på tangenterna.
Indikatorn visas
3
Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga
tonnumret för den önskade tonen.
Exempel: Mata in 0, 4 och sedan 9 för att välja “049
ACOUSTIC BASS”.
Aco . Ba s s
Val av en ton
Klaviaturen är försedd med 264 inbyggda toner. Gör på
följande sätt för att välja önskad ton.
Att välja en ton
1
Sök upp önskad ton på klaviaturens tonlista och
lägg dess tonnummer på minnet.
• Alla tillgängliga toner är inte förtecknade på tonlistan
som är tryckt på klaviaturen. Se “Tonlista” på sidan
A-1 för en komplett förteckning.
• Om klaviaturen är ansluten till en TV visas tonlistan
på TV-skärmen. Se “Uttag VIDEO OUT” på sidan SW17 för detaljer om anslutning till en TV.
ANM.
• Mata alltid in ett tresiffrigt nummer för tonen, inklusive
inledande nollor (i förekommande fall). Om du matar in
blott en eller två siffror och sedan upphör kommer
skärmen att tömmas automatiskt efter ett par sekunder.
• Det går också att höja eller sänka det nu visade
tonnumret genom att trycka på [+] eller [–].
• Vid val av en av trumsatserna (tonnummer 256 till 263)
tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Se sidan A-4
för detaljer.
SW-18
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-020A
18
04.8.18, 4:56 PM
Grundläggande hantering
Polyfoni
Begreppet polyfoni (flerstämmighet) syftar på det maximala
antalet noter som kan spelas samtidigt. Denna klaviatur har
en poyfoni på 32 noter, vilket inkluderar såväl noterna du
spelar själv som rytmerna och autokompmönstren
klaviaturen förser dig med. När en rytm eller
autokompmönster har valts begränsas alltså antalet noter
(polyfonin) som du själv kan spela. Tänk också på att vissa
toner erbjuder en polyfoni på blott 16 noter.
• Antalet ljud som spelas samtidigt reduceras när rytm eller
autukomp spelas.
På- och avslag av
tangentljussystemet
Gör på följande sätt för att slå tangentljussystemet på eller
av.
Att slå tangentljussystemet på eller av
1
Tryck på knappen KEY LIGHT för att slå
tangentljussystemet på eller av.
• Indikatorn KEY LIGHT försvinner
tangentljussystemet är avslaget.
Digital sampling
Ett antal toner på denna klaviatur har spelats in och
behandlats med en teknik kallad digital sampling, eller
stickprovstagning. För att försäkra en hög tonkvalitet tas
stickprov i det låga, medelhöga och höga registret och
kombineras sedan för att framställa ett ljud som ligger väldigt
nära originalet. Du kan kanske märka ytterst små skillnader
i volym eller ljudkvalitet för vissa toner när de spelas på olika
delar av tangentbordet. Detta är det ofrånkomliga resultatet
av flerfaldig stickprovstagning och tyder inte på fel.
ANM.
• Tangentljussystemet slås på automatiskt varje gång du
slår på strömmen.
SW-19
649A-SW-021A
LK90TV_sw_08-20.p65
när
19
04.8.18, 4:56 PM
Att öva på pianot
PIANO BANK
PLAY/STOP
Användning av knappen PIANO
BANK
Ett tryck på knappen PIANO BANK ger dig omedelbar
tillgång till pianotoner och val av pianolåtar.
Grundinställning för pianobanken
Ton: 000 Stereo Piano
Att använda pianobanken
1
Tryck på knappen PIANO BANK.
Indikatorn visas
2
Börja spela på tangentbordet.
• Noterna du spelar ljuder med en pianoton.
3
Tryck på knappen PLAY/STOP om du vill avspela
den inbyggda låten.
• Den valda låten spelas i en ändlös slinga.
• Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning.
SW-20
LK90TV_sw_08-20.p65
649A-SW-022A
20
04.8.18, 4:56 PM
Att spela en inbyggd låt
REW
REPEAT
DEMO
SONG BANK
PIANO BANK
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
FF
PAUSE
TEMPO
PLAY/STOP
Din klaviatur är försedd med 100 inbyggda låtar. Dessa kan
avspelas i befintligt skick eller användas för att öva eller
sjunga med till. De inbyggda låtarna är indelade i följande
två grupper.
• Sångbanks/sånglägesgrupp: 65 låtar för enhandsspelning
Låtarna i denna grupp är försedda med autokomp. När du
ansluter en mikrofon och väljer sångläget* går det även att
sjunga med till låten.
* Sångläget sänker volymen för melodidelen i den
inbyggda låten och ändrar tonvalet till ett som gör det
enklare för en sångare att följa.
• Pianobanksgrupp: 35 låtar för tvåhandsspelning
Pianolåtarna i denna grupp är ytterligen indelade i 10
etyder och 25 konsertstycken.
Att avspela en sångbankslåt
FÖRBEREDELSE
• Justera huvudvolymen (sidan SW-18).
1
3
Använd sifferknapparna för att mata in låtens
tvåsiffriga nummer.
Exempel: Mata in 5 och sedan 8 för att välja “58 ALOHA
OE”.
Sångnummer
A l oha Oe
ANM.
• Låtnummer 00 är den grundinställda sångbankslåten
närhelst du slår på strömmen till klaviaturen.
• Det går även att använda [+] för att höja och [–] för att
sänka det visade sångbanksnumret.
4
Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta
avspelning.
Notplan
Leta upp den önskade låten på listan SONG BANK/
SING ALONG och lägg dess nummer på minnet.
A l oha Oe
• Se sidan A-9 för Sångbanks/sånglägeslista.
2
Sångnamn
Tryck på knappen SONG BANK för att aktivera
sångbanksläget.
Fingersättning
Ackordnamn
5
Indikatorn visas
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
avspelning.
• Den valda låten spelas ända tills den stoppas.
SW-21
649A-SW-023A
LK90TV_sw_21-30.p65
21
04.8.18, 4:56 PM
Att spela en inbyggd låt
Att avspela en pianobankslåt
Musikinformationssystem
1
När klaviaturen spelar en inbyggd låt visar skärmen diverse
information om den aktuella låten.
Leta upp låten du vill spela på listan PIANO BANK
och lägg märke till dess nummer.
• Se sidan A-9 för Pianobankslista.
2
Exempel: Skärmen under sångbanksspelning
Notplan
Tryck på knappen PIANO BANK för att ange
pianobanksgruppen.
A l oha Oe
Fingersättning
Ackordnamn
Indikatorn visas
ANM.
ANM.
• Ett tryck på knappen PIANO BANK ändrar tonen till
stereopiano (tonnummer 000).
3
Använd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga
nummer du memorerade i steg 1.
Exempel: Mata in 0 och sedan 7 för att välja låtnummer
07 (Ode to Joy).
Od e T o J o y
• Ackordnamn visas inte för pianobankslåtar.
Justering av tempot
Tempot (slag per minut) kan ställas in som ett värde i
omfånget 30 till 255. Det inställda värdet används för
sångbanken, pianobanken, sångläget, 3-stegslektion och
ackordspelning för autokompet, samt vid avspelning av
sångminnet, ett SmartMedia-kort och användning av
metronomen.
Att ställa in tempo
ANM.
• Låtnummer 00 är den grundinställda pianobankslåten
varje gång strömmen slås på.
• Det uppvisade låtnumret kan också ändras med
knapparna [+] och [–].
1
Ställ in tempot med knapparna TEMPO.
: Höjer tempovärdet
: Sänker tempovärdet
Blinkar
4
5
Tryck på knappen PLAY/STOP för att starta
avspelning.
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
avspelning.
• Den valda låten spelas ända tills den stoppas.
Tempovärde
ANM.
• När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller
[+] och [–] användas för att mata in ett tresiffrigt värde.
Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90
måste matas in som 090.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO
återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella
rytmen.
• Pianobankslåtarna innehåller tempoändringar en bit in i
låten för att framställa speciella musikaliska effekter.
Tempoinställningen återställs automatiskt till dess
grundvärde när en sådan tempoändring äger rum i en
av dessa låtar.
SW-22
LK90TV_sw_21-30.p65
649A-SW-024A
22
04.8.18, 4:56 PM
Att spela en inbyggd låt
Att göra en paus i avspelning
Snabbspolning framåt
1
1
2
Tryck på knappen PAUSE under avspelning för att
göra en paus.
Tryck åter på PAUSE för att fortsätta avspelning från
samma punkt.
När en låt spelas eller pausen är inkopplad ska
knappen FF hållas intryckt för att snabbspola i
framlänges riktning.
• Denna åtgärd hoppar framåt med en takt i taget.
• Takt- och slagnumren på skärmen ändras under
snabbspolning framåt.
Snabbspolning bakåt
1
När en låt spelas eller pausen är inkopplad ska
knappen REW hållas intryckt för att snabbspola i
baklänges riktning.
• Denna åtgärd hoppar bakåt med en takt i taget.
• Takt- och slagnumren på skärmen ändras under
snabbspolning bakåt.
Taktnummer
2
Slagnummer
Släpp knappen FF för att återta avspelning från
takten som nu visas på skärmen.
ANM.
• Snabbspolning framåt kan inte göras när avspelning är
stoppad.
Taktnummer
2
Slagnummer
Släpp knappen REW för att återta avspelning från
takten som nu visas på skärmen.
ANM.
• Snabbspolning bakåt kan inte göras när avspelning är
stoppad.
• Vissa avspelningsförhållanden kan göra att det tar lite
tid innan snabbspolning bakåt startas efter ett tryck på
knappen REW.
Att spela en musikfras i en slinga
Det går att välja en eller flera takter och spela dessa i en
“slinga”, vilket innebär att de spelas gång på gång tills
avspelningen stoppas.
1
Starta spelning av låten och tryck på knappen
REPEAT när takten du vill starta från spelas.
• Repeteringsindikatorn börjar blinka på skärmen, och
taktnumret för denna starttakt visas.
2
Tryck åter på knappen REPEAT när avspelningen
når takten du vill ange som slutet på slingan.
• Detta visar taktnumret för sluttakten och startar
repetering av slingan.
• Tryck åter på knappen REPEAT tills
repeteringsindikatorn slocknar för att makulera
repetering av slingan.
SW-23
649A-SW-025A
LK90TV_sw_21-30.p65
23
04.8.18, 4:56 PM
Att spela en inbyggd låt
Att ändra meloditon
1
Tryck på knappen TONE.
Indikatorn visas
2
Leta upp önskad ton på listan TONE och mata in
dess tresiffriga nummer med sifferknapparna.
Exempel: Mata in 0, 5 och sedan 7 för att välja “057
VIOLIN”.
• Det går att välja vilken som helst av de 264 inbyggda
tonerna.
Viol in
ANM.
• Även knapparna [+] och [–] kan användas för att ändra
meloditon.
• För tvåhandslåtar (pianobankslåtar) tillämpas samma
ton för båda delarna för vänster och höger hand.
• Specificering av samma låtnummer som nu är vald
återställer meloditonen till grundinställningen för denna
låt.
Att spela alla låtar i följd
1
Tryck på knappen DEMO.
• Avspelning startas från sångbankslåt nummer 00 och
åtföljs sedan i ordningsföljd av pianobankslåtarna.
2
Tryck på knappen DEMO igen för att stoppa
avspelning.
ANM.
• Sifferknapparna eller [+] och [–] kan användas för att
välja en annan låt under avspelning.
• Det går att spela med låtarna på tangentbordet.
SW-24
LK90TV_sw_21-30.p65
649A-SW-026A
24
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
PIANO BANK
SONG BANK
PRACTICE PHRASE
SCORING
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
METRONOME
PLAY/STOP
TEMPO
Med systemet för 3-stegslektion kan du öva till de inbyggda
låtarna eller SMF-data på ett SmartMedia-kort och rentav följa
dina framsteg i enlighet med bedömningspoäng som
klaviaturen uppvisar.
* Se “Användning av ett SmartMedia-kort” på sidan SW-56
för detaljer om att använda SMF-data på ett SmartMediakort för avspelning.
Lektionens förlopp
Steg 1
Bedömning 1
Steg 2
Bedömning 2
Steg 3
STEP
SPEAK
RIGHT
LEFT
Lektionsdelar
3-stegslektion gör det möjligt att öva högerhandens del,
vänsterhandens del eller delarna för båda händerna.
Uttag VIDEO OUT
Anslut klaviaturen till en TV försedd med videoingång för
att kunna betrakta lektionsinformation på TV-skärmen.
• Se “Uttag VIDEO OUT” på sidan SW-17 för närmare
detaljer.
Bedömning 3
Målinriktad övning
3-stegslektion
Funktionen för 3-stegslektion för dig genom de tre distinkta
steg som beskrivs nedan för att lära dig att bemästra en låt.
Steg 1 – Öva din timing
I detta steg spelas den korrekta noten oavsett vilken tangent
du trycker på, så du kan koncentrera dig på erhålla rätt timing
utan att bekymra dig om rätt not. Ackompanjemanget
(vänsterhandens del) väntar tills du tryckt på en tangent
innan nästa fras inleds.
Steg 2 – Öva på noterna
I detta steg anger bildskärmen vilka fingrar som ska användas
och hur hårt eller mjukt du ska spela, och
tangentljusssystemet visar vilka tangenter du ska trycka på.
Ackompanjemanget (vänsterhandens del) väntar tills du
spelar den rätta noten, så det går att öva i egen takt.
Steg 3 – Spela i normal hastighet
Här du ska du slutligen utöva de färdigheter du lärt dig i
steg 1 och 2. Tangentljussystemet visar fortfarande vilka
tangenter du ska trycka på, men ackompanjemanget fortgår
med normal hastighet oavsett om du spelar rätt not eller inte.
Tangentljussystem och
skärminnehåll under användning av
3-stegslektion
Vid val av en autokomplåt för 3-stegslektion visar dig
tangentljussystemet vilka tangenter som ska tryckas in,
medan skärmen visar noterna och deras fingersättning.
Notens tonhöjd
Tangenten som ska tryckas in tänds och den faktiska
tonhöjden för noten visas på skärmytan för notplan. Även
fingrarna som ska användas för att spela noten visas på
skärmen.
Notens längd
Tangenterna förblir tända så länge som noten ska spelas. Även
notplan och fingersättning förblir på skärmen under den
aktuella längden för noten.
Nästa not
Tangenten för nästa not som ska spelas börjar blinka, och
skärmen visar ett nummer vid fingret som ska användas för
att spela denna not.
Notserier med samma tonhöjd
Tangentljuset slås av ett kort ögonblick mellan noterna och
tänds sedan på nytt för varje efterföljande not. Notplan och
fingersättning slås också av och sedan på igen.
SW-25
649A-SW-027A
LK90TV_sw_21-30.p65
25
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
Exempel: När spelningen kräver tangenttryck på
fingrarna 3, 2 och sedan 1.
1:a not
2:a not
3:e not
Nästa not
Nuvarande not
Blinkar Tänds
Blinkar Tänds
Tänds Blinkar
Bedömningsläge
Klaviaturens bedömningsläge tilldelar dig poäng för
framförandet under steg 1 och 2 i 3-stegslektionen. Perfekt
framförande är 100 poäng. Läget förser dig också med
kommentarer om spelandet, både på skärmen och i form av
en simulerad mänsklig röst.
Skärmen i bedömningsläget
Nivåindikator (9 nivåer): Denna indikator visar en snabb
bedömning av ditt nuvarande framförande. Ju fler segment
som visas, desto högre poäng.
Tangentljus
Exempel: 50 poäng
ANM.
• Notlängden anges inte vid användning av tvåhandslåtar
för steg 1 och 2 under 3-stegslektion. Den tända
tangenten slocknar så snart du trycker på den, och nästa
tangent som ska spelas börjar blinka.
• Notlängden anges av tangentljussystemet när du
använder en tvåhandslåt för steg 3. I detta fall börjar
inte tangenten som ska spelas härnäst att blinka när du
trycker på en tänd tangent, och nästa fingernummer
visas inte på skärmen. Enbart det nuvarande
fingernumret visas.
Timingindikator: I bedömningsläget ändras stjärnornas
sammansättning för varje not för att
upplysa om din timing. Ju fler stjärnor,
desto bättre timing.
Användning av ton- och röstvägledning
Tempoinställning för 3-stegslektion
Använd proceduren under “Justering av tempot” på sidan
SW-22 för att ställa in önskat tempo för 3-stegslektion.
Dynamikmärken
Dynamikmärkena nedan visas på skärmen vid spelning av
låtarna. Reglera trycket som tillämpas på tangenterna i
enlighet med märket som visas på skärmen.
pianissomo: Väldigt mjukt
piano: Mjukt
mezzo piano: Ganska mjukt
mezzo forte: Ganska hårt
forte: Hårt
fortissimo: Väldigt hårt
cresc. (<) crescendo: Gradvis hårdare
decresc. (>) decrescendo: Gradvis mjukare
När klaviaturen avkänner att din timing är felaktig ändras
den till en annan ton och spelar en ljudeffekt för att upplysa
dig om att bedömningsnivån för framförandet ändras. I
bedömningsläget ljuder också en simulerad mänsklig röst
som upplyser dig om samma sak. Ljudeffekten upplyser dig
om att bedömningsnivån ändras.
Uttryck
“Good!” (Bra!)
<Hög>
“That’s close!” (Nästan!)
Bedömningsomfång
“Nice try!” (Gott försök!)
“Keep trying!” (Försök igen!)
<Låg>
“Take your time”
(Ta det lugnt) : Detta uttryck används om du inte spelar
rätt not under en längre tid.
SW-26
LK90TV_sw_21-30.p65
649A-SW-028A
26
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
3
Bedömningsresultat
Efter avslutad spelning sammanställer klaviaturen en samlad
bedömning av ditt framförande, från början till slut, och visar
din samlade poäng på skärmen. Ju högre poäng, desto bättre
framförande.
• En kort nedräkning ljuder och sedan står klaviaturen
beredd på att du ska spela den första noten i låten.
• Vägledning för röstfingersättning använder en
simulerad mänsklig röst för att upplysa om
fingernummer vid övning av ena handen. Se
“Vägledning för röstfingersättning” på sidan SW-30
för detaljer.
Skärmmeddelanden och ljudeffekter för bedömning
Skärmmeddelande
Ljudeffekt
“Bravo!” (Bravo!)
“Great!” (Utmärkt!)
“Not bad!”
(Inte så illa!)
“Again!”
(Försök igen!)
Applåd och jubel
Enbart applåd
Ingen
Tryck på knappen STEP 1 för att starta spelning av
steg 1.
<Hög>
Notens tonhöjd Fingersättning
A l oha Oe
Bedömningsomfång
Ingen
<Låg>
“****” : anger att bedömningsläget lämnades innan ett
bedömningsresultat erhölls.
Indikatorn visas
ANM.
• Om framförandet är felfritt visas meddelandet “Perfect!”
(Perfekt) före bedömningsresultatet.
• Ett tryck på knappen PLAY/STOP för att avbryta
bedömningsläget halvvägs gör att skärmen visar
bedömningspoängen som ackumulerats fram till denna
punkt. I detta fall visar klaviaturen inte något meddelande
eller avger någon ljudeffekt.
4
• Tangenten för nästa not att spela blinkar medan
klaviaturen väntar på att du ska spela den. Ett tryck
på valfri tangent för att spela noten gör att tangenten
förblir tänd medan noten spelas.
• Ackompanjemanget (delen för vänster hand) väntar
tills du tryckt på en tangent för att spela noten.
• Om du råkar trycka på mer än en not i följd spelas
ackompanjemanget för det motsvarande antalet noter.
• Ett tryck på mer än en tangent samtidigt räknas som
en enskild not. Ett tryck på en tangent medan en
annan tangent hålls intryckt räknas som två noter.
Användning av lektionsfunktioner
och bedömningsläget
Utför följande steg för att lära bemästra dina favoritlåtar.
Steg 1 - Öva din timing
1
2
Välj låten du vill använda.
Tryck på knappen RIGHT eller LEFT för att ange
delen du vill öva på.
Tryck på valfria tangenter för att spela noterna.
5
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
spelning.
• Tryck på båda knapparna samtidigt om du vill öva
på båda delarna.
• Det uppträder indikatorer på skärmen runt handen
vars del har valts för övning.
Indikatorer
SW-27
649A-SW-029A
LK90TV_sw_21-30.p65
27
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
Bedömning 1: Utrön hur klaviaturen
utvärderar din spelning under steg 1.
3
• En kort nedräkning ljuder och sedan står klaviaturen
beredd på att du ska spela den första noten i låten.
• Vägledning för röstfingersättning använder en
simulerad mänsklig röst för att upplysa om
fingernummer vid övning av ena handen. Se
“Vägledning för röstfingersättning” på sidan SW-30
för detaljer.
Använd knappen SCORING 1 för att ta reda på bedömningen
av din spelning i steg 1.
1
Tryck på knappen STEP 2 för att starta spelning av
steg 2.
Tryck på knappen SCORING 1.
• Detta visar indikatorn SCORING 1 (poängbedömning
1) på skärmen.
• Ett slagljud hörs och sedan startas bedömningen.
Fingersättning
A l oha Oe
Indikatorn visas
Indikatorn visas
2
Spela i enlighet med vägledningen som visas på
skärmen och förtäljs av rösten.
4
• Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
bedömning. Poängen som ackumulerats fram till
denna punkt visas då.
3
Efter avslutad spelning visas bedömningsresultatet
på skärmen.
• Se “Bedömningsresultat” på sidan SW-27 för närmare
detaljer om ljudeffekterna för bedömningsgraderingar.
• Klaviaturen upplyser om var du erhöll den lägsta
poängen under framförandet så att du kan öva mer
på detta stycke. Se “Användning av frasövningsläget”
på sidan SW-29 för närmare detaljer.
• Ett tryck på knappen SONG BANK eller PIANO
BANK återgår till låtvalsskärmen.
Bravo !
Steg 2 - Öva på noterna
1
2
Följ tangentljussystemet för att trycka på rätt tangent
och spela noterna.
Välj låten du vill använda.
Tryck på knappen RIGHT eller LEFT för att ange
delen du vill öva på.
• Tangenten för nästa not att spela blinkar medan
klaviaturen väntar på att du ska spela den. Ett tryck
på tangenten för att spela noten gör att den förblir
tänd medan noten spelas.
• Om flera tangenter tänds på skärmtangentbordet när
du använder en tvåhandslåt innebär det att du måste
trycka på samtliga tända tangenter.
5
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
spelning.
Bedömning 2: Utrön hur klaviaturen
utvärderar din spelning under steg 2.
1
Tryck på knappen SCORING 2.
• Detta visar indikatorn SCORING 2 (poängbedömning
2) på skärmen.
• Ett slagljud hörs och sedan startas bedömningen.
• Tryck på båda knapparna samtidigt om du vill öva
på båda delarna.
Indikatorn visas
* Återstoden av proceduren är densamma som för
Bedömning 1.
SW-28
LK90TV_sw_21-30.p65
649A-SW-030A
28
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
Steg 3 - Spela i normal hastighet
1
2
Användning av frasövningsläget
Välj låten du vill använda.
Gör på följande sätt för att ta reda på var du erhöll den lägsta
poängen i framförandet så att du blir medveten om dina
svagheter och kan koncentrera dig på att öva dessa fraser.
Tryck på knappen RIGHT eller LEFT för att ange
delen du vill öva på.
1
• Tryck på båda knapparna samtidigt om du vill öva
på båda delarna.
3
Efter visning av bedömningsresultatet ska du trycka
på knappen PRACTICE PHRASE.
010 - 014
Tryck på knappen STEP 3 för att starta spelning av
steg 3.
• Ackompanjemanget (delen för vänster hand) börjar
spelas i normal hastighet.
• Vägledning för röstfingersättning använder en
simulerad mänsklig röst för att upplysa om
fingernummer vid övning av ena handen. Se
“Vägledning för röstfingersättning” på sidan SW-30
för detaljer.
Fingersättning
A l oha Oe
• Detta visar skärmen för frasövningsläget, vilken anger
frasen (starttaktnummer och sluttaktnummer) där
bedömningsläget gav dig lägst poäng. Detta är din
“övningsfras”.
ANM.
• Om det förekommer flera fraser som getts samma lägsta
poäng används frasen som befinner sig närmast början
av låten för frasövning.
• Om det ej förekommer något avsnitt som kräver
frasövning visas “ *** - *** ” istället för starttakt och
sluttakt.
• Frasövning makuleras om du ändrar till en annan låt
eller ett annat läge.
Indikatorn visas
Att avspela övningsfrasen
4
5
Följ tangentljussystemet för att trycka på rätt tangent
och spela noterna.
Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
spelning.
Bedömning 3: Utrön hur klaviaturen
utvärderar din spelning under steg 3.
1
1
Uppvisa skärmen för frasövningsläget och tryck på
knappen PLAY/STOP.
• Detta avspelar frasen med början från
starttaktnumret.
• Avspelning utförs gång på gång från början till slutet
av övningsfrasen.
• Tryck åter på PLAY/STOP för att stoppa avspelning
av övningsfrasen.
ANM.
• För vissa låtar kan det ta ett par sekunder innan
avspelning startas efter ett tryck på knappen PLAY/
STOP i proceduren ovan.
Tryck på knappen SCORING 3.
• Detta visar indikatorn SCORING 3 (poängbedömning
3) på skärmen.
• Ett slagljud hörs och sedan startas bedömningen.
* Återstoden av proceduren är densamma som för
Bedömning 1.
SW-29
649A-SW-031A
LK90TV_sw_21-30.p65
29
04.8.18, 4:56 PM
Avancerad 3-stegslektion
Att öva på övningsfrasen
1
Uppvisa skärmen för frasövningsläget och tryck på
knappen STEP 1, STEP 2 eller STEP 3.
• Detta startar avspelning av övningsfrasen i 3stegslektionen i enlighet med den av knapparna STEP
du tryckte på.
2
Spela med på tangentbordet.
• Avspelning utförs gång på gång från början till slutet
av övningsfrasen.
• Tryck på knappen PLAY/STOP för att stoppa
avspelning.
Användning av metronomen
Metronomfunktionen på denna klaviatur framställer ett
klockljud för varje slag i varje takt, åtföljt av klickljud för varje
efterföljande slag i takten. Det är ett praktiskt redskap för att
öva utan att använda ackompanjemang (rytm).
Att starta metronomen
1
Tryck på knappen METRONOME för att få
metronomen att ljuda.
• Detta gör att “Beat” (Slag) visas på skärmen. Utför
steg 2 inom fem sekunder efter att “Beat” visats.
Vägledning för röstfingersättning
Vägledning för röstfingersättning använder en simulerad
mänsklig röst för att upplysa om fingersättningen under
enhandsövning i steg 1 och steg 2. Om du t.ex. ska trycka på
en tangent med tummen säger vägledningen ”One!”. Om du
ska spela ett ackord med tummen, långfingret och lillfingret
säger vägledningen ”One, three, five!”
Vägledning för fingersättning anger fingersättningen enbart
om du inte trycker på rätt tangent i rätt ögonblick.
2
Använd sifferknapparna eller [+] och [–] för att
ändra antalet slag per takt.
• Det går att ange 0 eller ett värde från 2 till 6 för antalet
slag per takt.
Bea t
Vägledning för röstfingersättning
One (En)
Two (Två)
Three (Tre)
Four (Fyra)
Five (Fem)
:
:
:
:
:
Tumme
Pekfinger
Långfinger
Ringfinger
Lillfinger
ANM.
• Klockan (som anger det första slaget i en takt) ljuder
inte när ett slag per takt har specificerats. Alla slag anges
av ett klickljud. Denna inställning gör det möjligt att öva
i en stadig följd utan att behöva oroa sig över antalet
slag i varje takt.
Att slå vägledning för
röstfingersättning på eller av
Tryck på knappen SPEAK för att slå vägledning för
röstfingersättning
på
(indikatorn
för
röstfingersättningsvägledning visas) och av (indikatorn visas
inte).
3
Använd knapparna TEMPO för att ställa in önskat
tempo.
• Tryck på
för att höja tempot (göra det snabbare)
eller för att sänka tempot (göra det långsammare).
Indikatorn
visas
Blinkar
Tempovärde
ANM.
• Vägledning för fingersättning kan inte användas i
bedömningsläget. Ett tryck på knappen SCORING 1 eller
SCORING 2 slår automatiskt av funktionen.
• När du lämnar bedömningsläget återställs automatiskt
vägledning för fingersättning till det läge som rådde innan
bedömningsläget aktiverades.
ANM.
• När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller
[+] och [–] användas för att mata in ett tresiffrigt värde.
Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90
måste matas in som 090.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna och
TEMPO
återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella
rytmen eller låten.
4
Tryck åter på METRONOME för att stoppa
metronomen.
SW-30
LK90TV_sw_21-30.p65
649A-SW-032A
30
04.8.18, 4:56 PM
Användning av en mikrofon för sångläget
MIC IN
KEY CONTROL/TRANSPOSE
SING ALONG
Sifferknappar
Number
buttons
MIC VOLUME
[+] / [–]
<PLAY/STOP>
Det går att välja en av de 65 låtarna i sångbanks/
sånglägesgruppen eller SMF-data på ett SmartMedia-kort och
sjunga med till ackompanjemanget.
Användning av mikrofonuttaget
Anslutning av en separat införskaffad mikrofon* till
mikrofonuttaget MIC IN gör det möjligt att sjunga med till
klaviaturens inbyggda låtar eller till SMF-avspelning. Före
anslutning av en mikrofon ska du ställa reglaget MIC
VOLUME på en relativt låg nivå och sedan justera nivån efter
anslutning.
* Om en mikrofon medföljer din klaviatur ska du använda
denna. Om någon mikrofon ej medföljer ska du införskaffa
en mikrofon som uppfyller de tekniska krav som anges på
denna sida.
1
2
3
Ställ ratten MIC VOLUME på sidan märkt “MIN”.
CARD
SONG BANK
Rekommenderad mikrofontyp
• Dynamisk mikrofon (standardkontakt)
Tjutande störningar (återkoppling)
Följande förhållanden kan orsaka tjutande störningar
(återkoppling).
• När mikrofonhuvudet täcks över med handen
• Placering av mikrofonen alltför nära en högtalare
Om tjutande störningar uppstår ska du fatta tag i mikrofonen
längre ner från huvudet, eller flytta längre bort från
högtalaren.
Statiskt brus
Lysrörsbelysning kan orsaka statiskt brus i mikrofonsignalen.
Flytta i så fall längre bort från den misstänkta ljuskällan.
Slå på strömbrytaren ON/OFF på mikrofonen.
Ställ ratten MIC VOLUME på önskad volymnivå.
Mikrofonens strömbrytare ON/OFF
Mikrofon
Ratten MIC VOLUME
VIKTIGT!
• Var noga med att slå av mikrofonen med strömbrytaren
ON/OFF och koppla bort den från klaviaturen när den
inte ska användas.
SW-31
649A-SW-033A
LK90TV_sw_31-38.p65
31
04.8.18, 4:56 PM
Användning av en mikrofon för sångläget
Att använda en mikrofon för sångläget
5
FÖRBEREDELSE
■ När klaviaturen är ansluten till en TV
Vid val en en låt som inkluderar textdata uppvisas
denna text på TV-skärmen. I detta fall fortsätter
klaviaturens skärm att visa sångtiteln, utan att ändras.
• Justera huvudvolymen (sidan SW-18), komp/
sångvolymen (sidan SW-49) och mikrofonvolymen
(sidan SW-31).
1
• Sjung nu med till den avspelade låten i mikrofonen.
• Sångläget är ganska snarlikt sångbanksläget.
Skillnaden är att melodidelen i sångläget avspelas på
en lägre volym. I sångläget används dessutom en
annan toninställning för att underlätta sången.
Leta upp önskad låt i sångbanks/sånglägeslistan
eller på ett SmartMedia-kort och memorera dess
nummer.
• Se sidan A-9 för Sångbanks/sånglägeslista.
2
Tryck på knappen SING ALONG för att aktivera
sångläget.
6
• Indikatorn SING ALONG visas på skärmen.
3
Tryck på knappen <PLAY/STOP> för att starta
avspelning.
Använd knapparna KEY CONTROL/TRANSPOSE
( / ) för att ändra den samlade tonhöjden, om
så önskas.
: Höjer tonhöjden med en halvton
: Sänker tonhöjden med en halvton
Välj låten du vill sjunga till.
■ Sångbank
Tryck på knappen SONG BANK. Detta aktiverar
sångbangsläget för sångläget och uppvisar indikatorn
SONG BANK.
• Vart tryck på knappen SONG BANK slår indikatorn
SONG BANK på och av.
7
Tryck på knappen <PLAY/STOP> för att stoppa
spelning av låten.
• Samma låt spelas gång på gång tills den stoppas.
ANM.
• Återställ en låt till dess ursprungliga tonhöjd genom att
trycka in båda knapparna KEY CONTROL/TRANSPOSE
( och ) samtidigt.
Visning av sångtexter på en TV-skärm
Indikatorn visas
■ SmartMedia-kort
Tryck på knappen CARD. Detta aktiverar kortläget för
sångläget och visar indikatorn CARD.
• Vart tryck på knappen CARD slår indikatorn CARD
på och av.
När du väljer och startar avspelning av en låt som inkluderar
textdata då klaviaturen är ansluten till en TV visas en
sånglägesskärm som anger att sångtexten kommer att visas
på TV-skärmen.
• En mikrofonikon visas på TV-skärmen intill sångnumren
på sångbanks/sånglägeslistan som inkluderar textdata.
• Texten som motsvarar ackompanjemanget som nu spelas
ändrar färg på skärmen.
• Texterna som visas på TV-skärmen matchar kanske inte
texterna i den ursprungliga låten till fullo, detta så att de
ska kunna matcha de inbyggda låtarna.
ANM.
Indikatorn visas
4
Använd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga
sångnumret.
• Det finns en gräns på 25 tecken per rad för texten på en
TV-skärm ansluten till klaviaturen. Allt after det 25:e
tecknet utelämnas.
Exempel: Mata in 5 och sedan 8 – sångnummer 58 – för
att välja “ALOHA OE”.
ANM.
• Grundinställningen vid strömpåslag är låt nummer “00”.
• Önskat sångnummer kan också väljas med knapparna
[+] och [–].
SW-32
LK90TV_sw_31-38.p65
649A-SW-034A
32
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
NORMAL/FILL-IN
VARIATION/FILL-IN
RHYTHM
Sifferknappar
Number
buttons
MODE
INTRO
START/STOP
SYNCHRO/ENDING
Denna klaviatur spelar automatiskt bas- och ackorddelar i
enlighet med de ackord du fingersätter. Bas- och ackorddelar
spelas med hjälp av ljud och toner som väljs automatiskt i
enlighet med rytmen som används. Detta innebär att du får
ett fullt, realistiskt ackompanjemang för melodinoterna du
spelar med högerhanden och skapar därmed en mäktig
ensemblekänsla.
Val av en rytm
Klaviaturen är försedd med 120 spännande rytmer som kan
väljas på följande sätt.
Att välja en rytm
1
Titta igenom Iistan RHYTHM och notera numret
på den önskade rytmen.
• Alla tillgängliga rytmer visas inte på rytmlistan som
är tryckt på klaviaturen. Se “Rytmlista” på sidan A-8
för en komplett förteckning över alla rytmer.
2
Tryck på knappen RHYTHM.
Pop 1
Indikatorn visas
3
Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga
numret för den önskade rytmen.
Exempel: Mata in 0, 7 och sedan 5 för att välja “075
RHUMBA”.
R h umb a
ANM.
• Det går också att höja eller sänka det nu visade
rytmnumret genom att trycka på [+] eller [–].
• Vissa rytmer består enbart av ackordackompanjemang,
utan några trummor eller andra slaginstrument. Dessa
rytmer ljuder inte såvida du inte valt CASIO CHORD,
FINGERED eller FULL RANGE CHORD som kompläge.
SW-33
649A-SW-035A
LK90TV_sw_31-38.p65
33
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Spelning av en rytm
Gör på följande sätt för att starta och stoppa spelning av en
rytm.
Att spela en rytm
1
2
3
Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL.
Tryck på knappen START/STOP för att starta
spelning av den nu valda rytmen.
Tryck åter på START/STOP för att stoppa rytmen.
ANM.
4
Tryck åter på START/STOP för att stoppa spelning
av autokomp.
ANM.
• Ett tryck på knappen SYNCHRO/ENDING och sedan
INTRO istället för START/STOP i steg 2 gör att
ackompanjemanget startas med ett upptaktsmönster när
du utför steg 3. Se sidorna SW-37 och SW-38 för
närmare detaljer om dessa knappar.
• Ett tryck på knappen SYNCHRO/ENDING istället för
START/STOP i steg 4 gör att ett avslutningsmönster
spelas innan kompspelning upphör. Se sidan SW-38 för
detalje om denna knapp.
• Volymnivån för ackompanjemangsdelen går att ställa in
separat från huvudvolymen. Se “Justering av komp- och
sångbanksvolym” på sidan SW-49 för närmare detaljer.
• Samtliga tangenter fungerar som meloditangenter när
MODE står i läget NORMAL.
CASIO CHORD
Användning av autokomp
Det följande beskriver användning av klaviaturens
autokompfunktion. Innan du går vidare ska du välja önskad
rytm och ställa in ett lämpligt tempovärde för denna.
Att använda autokomp
1
2
3
Ställ lägesväljaren MODE i läget CASIO CHORD,
FINGERED eller FULL RANGE CHORD.
Denna ackordspelningsmetod gör det enkelt för alla att spela
ackord, oavsett musikalisk färdighet och erfarenhet. Det
följande beskriver vilket som är “tangentbordsdel för
ackompanjemang” och “tangentbordsdel för melodi” och hur
ackord ska spelas med CASIO CHORD.
CASIO CHORD tangentbordsdel för ackompanjemang
och melodi
Tangentbordsdel för
ackompanjemang
Tangentbordsdel för melodi
Tryck på knappen START/STOP för att starta
spelning av den nu valda rytmen.
ANM.
Spela ett ackord.
• Den faktiska proceduren för att spela ett ackord beror
på det valda läget för lägesväljaren MODE. Vi
hänvisar till följande sidor för närmare detaljer.
• Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara
användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du
försöker spela enskilda melodinoter på detta.
CASIO CHORD .......................... Sidan SW-34
FINGERED ................................... Sidan SW-35
FULL RANGE CHORD ............. Sidan SW-36
Grundläggande ackordform
Rh umb a
Ackordnamn
SW-34
LK90TV_sw_31-38.p65
649A-SW-036A
34
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Ackordtyper
CASIO CHORD gör det möjligt att spela fyra typer av ackord
med minimal fungersättning.
Ackordtyper
Exempel
Durackord
Durackordnamnen är markerade
ovanför tangentbordsdelen för ackompanjemang. Tänk på att ett ackord som framställs av dessa tangenter inte ändrar oktav, oavsett vilken
tangent som används för att spela
den.
C dur (C)
Mollackord (m)
Spela ett mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt
och sedan trycka på en annan tangent till höger om denna på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
C moll (Cm)
Sjundedelsackord (7)
Spela ett sjundedelsackord genom att
hålla tangenten för durackord intryckt
och sedan trycka på två andra tangenter till höger om denna på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
C sjundedels (C7)
Sjundedels mollackord (m7)
Spela ett sjundedels mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och sedan trycka på tre
andra tangenter till höger om denna
på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
Sjundedels C moll (Cm7)
CDE F GAB C DE F
FINGERED
FINGERED ger dig tillgång till totalt 15 olika ackordtyper.
Det följande beskriver vilket som är “tangentbordsdel för
ackompanjemang” och “tangentbordsdel för melodi” och hur
ett C-rotsackord ska spelas med FINGERED.
FINGERED tangentbordsdel för ackompanjemang och
melodi
Tangentbordsdel för
ackompanjemang
Tangentbordsdel för melodi
CD E F G A B C D E F
ANM.
• Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara
användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du
försöker spela enskilda melodinoter på detta.
CDE F GAB C DE F
C
Cm
Cdim
Caug *1
Csus4
C7 *2
Cm7 *2
Cmaj7 *2
Cm7 5
C7 5 *1
C7sus4
Cadd9 *2
Cmadd9 *2
CmM7 *2
Cdim7 *1
CDE F GAB C DE F
ANM.
• Det spelar ingen roll om du trycker på vita eller svarta
tangenter till höger om tangenten för durackord för att
spela mollackord eller sjundedelsackord.
Se ackordtabellen för FINGERED på sidan A-7 för nämare
detaljer om att spela ackord med andra rötter.
*1: Omvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta
noten är roten.
*2: Samma ackord kan spelas utan att trycka på den 5:e G.
SW-35
649A-SW-037A
LK90TV_sw_31-38.p65
35
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Exempel: Att spela ackordet C-dur.
ANM.
• Förutom ackorden som anges i anmärkning*1 ovan
kommer omvänd fingersättning (t.ex. att spela E-G-C
eller G-C-E istället för C-E-G) att framställa samma
ackord som standard fingersättning.
• Förutom undantaget som anges i anmärkning*2 ovan är
det nödvändigt att trycka in samtliga tangenter som bildar
ackordet. Önskat FINGERED ackord spelas inte om en
enda tangent utelämnas.
All fingersättning som anges på bilden nedan framställer Cdur.
1
E
E
FULL RANGE CHORD tangentbordsdel för
ackompanjemang och melodi
G
C
1 .... Ackord C
C
2 .... Ackord CE
ANM.
• Liksom i läget FINGERED (sidan SW-35) kan noterna
som bildar ett ackord spelas i valfri kombination (1).
• När de sammansatta noterna i ett ackord avskiljs av 6
eller fler noter kommer det lägsta ljudet att bli basen
(2).
< Musikexempel >
Ton: 023, Rytm: 005, Tempo: 070
D
Bm
E7
A
Bm
G
A
C
A
A
G
4 D
4
#
Tangentbordsdel för ackompanjemang/Tangentbordsdel för melodi
C
2
FULL RANGE CHORD
Denna ackompanjemangsmetod sörjer för totalt 38 olika
ackordtyper: de 15 typerna tillgängliga med FINGERED samt
23 ytterligare typer. Klaviaturen tolkar tryck på minst tre
tangenter som matchar ett FULL RANGE CHORD-mönster
som ett ackord. Övriga tangenttryck (som ej matchar ett FULL
RANGE CHORD-mönster) tolkas som melodispelning. Det
finns därför inget behov av en separat tangentbordsdel för
ackompanjemang, utan hela tangentbordet, från ena ändan
till den andra, kan användas för både melodi och ackord.
G
4
4
< Ackord som erkänns av denna klaviatur >
Ackordtyper
Motsvarande
FINGERED ackord
Antal typer
15 (sidan SW-35)
23
Det följande är exempel på ackord
som använder C som grundnot.
C6 • Cm6 • C69
Övriga ackord
C
D
E
F
G
A
B
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
B C m Dm Fm Gm Am B m
•
•
•
•
•
•
C
C
C
C
C
C
C
Dm7 5 A 7 F7 Fm7 Gm7 A add9
•
•
•
•
•
C
C C
C
C
C
SW-36
LK90TV_sw_31-38.p65
649A-SW-038A
36
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Användning av upptaktsmönster
Användning av ett utfyllnadsmönster
Det går att lägga in en kort upptakt i rytmmönstret för att
starta spelningen på ett smidigare och naturligare sätt.
Utfyllnadsmönster gör det möjligt att temporärt ändra
rytmmönstret och därmed lägga in intressanta effekter i
framförandet.
Det följande beskriver hur du använder en upptakt. Välj först
önskad rytm och ställ in dess tempo innan du går vidare.
Att infoga en upptakt
1
Tryck på knappen INTRO för att starta den valda
rytmen med ett upptaktsmönster.
• Upptaktsmönstret spelas en gång och sedan spelas
autokompet med upptaktsmönstret så snart du börjar
spela ackord på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
Det följande beskriver hur en utfyllnad ska användas.
Att infoga en utfyllnad
1
2
Tryck på knappen START/STOP för att starta rytmen.
Tryck på knappen NORMAL/FILL-IN för att infoga
ett utfyllnadsmönster för rytmen som används.
ANM.
ANM.
• Det normala rytmmönstret börjar spelas så snart
upptaktsmönstret är avslutat.
• Ett tryck på knappen VARIATION/FILL-IN när
upptaktsmönstret spelas gör att ett variationsmönster
ljuder efter att upptaktsmönstret är avslutat.
• Ett tryck på knappen SYNCHRO/ENDING när
upptaktsmönstret spelas gör att ett avslutningsmönster
ljuder efter att upptaktsmönstret är avslutat.
• Utfyllnadsmönstret spelas inte om du trycker på
NORMAL/FILL-IN medan ett upptaktsmönster spelas.
Användning av en rytmvariation
Förutom det normala rytmmönstret går det också att skifta
till en andra “variation” för att skapa lite omväxling i
mönstret.
Att infoga en rytmvariation
1
2
Tryck på knappen START/STOP för att starta rytmen.
Tryck på knappen VARIATION/FILL-IN för att skifta
till variationsmönstret för rytmen som används.
ANM.
• Tryck på NORMAL/FILL-IN för att återgå till det normala
rytmmönstret.
SW-37
649A-SW-039A
LK90TV_sw_31-38.p65
37
04.8.18, 4:57 PM
Automatiskt ackompanjemang (autokomp)
Användning av ett utfyllnadsmönster
med en rytmvariation
Det går även att infoga ett utfyllnadsmönster medan en
rytmvariation spelas.
Att infoga en utfyllnad i en rytmvariation
1
Skifta till variationsmönstret för rytmen ifråga och
tryck på knappen VARIATION/ FILL-IN för att infoga
ett utfyllnadsmönster för denna rytmvariation.
Synkroniserad start av
ackompanjemang och rytm
Klaviaturen kan ställas in till att börja spela rytmen så snart
du börjar spela kompet på tangenterna.
Det följande beskriver hur synkroniserad start ska användas.
Innan du utför proceduren nedan ska du först välja önskad
rytm, ställa in dess tempo och sedan välja önskad
ackordspelningsmetod med lägesväljaren MODE (NORMAL,
CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD).
Avslutning med ett avslutningsmönster
Framförandet kan slutföras med ett avslutningsmönster som
gör att rymtmönstret som används avvecklas på ett naturligt
sätt.
Det följande beskriver hur ett avslutningsmönster ska infogas.
Avslutningsmönstret som faktiskt spelas beror på
rytmmönstret som används.
Att avsluta med ett avslutningsmönster
1
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING medan
rytmen spelas.
• Detta startar ett avslutningsmönster och stoppar
sedan rytmkompet.
ANM.
• Det exakta ögonblick när avslutningsmönstret startas
beror på när SYNCHRO/ENDING trycks in. Ett tryck på
knappen före det andra slaget i den nuvarande takten
gör att avslutningsmönstret börjar spelas omedelbart.
Ett tryck på knappen när som helst efter det andra slaget
i takten gör att avslutningsmönstret spelas från början
av nästa takt.
Att använda synkroniserad start
1
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING för att ställa
klaviaturen i beredskapsläge för synkroniserad start.
Blinkar
2
Spela ett ackord för att automatiskt starta spelning
av rytmmönstret.
ANM.
• Om lägesväljaren MODE står i läget NORMAL spelas
endast själva rytmen (utan något ackord) när du börjar
spela på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
• Ett tryck på knappen INTRO innan du börjat spela startar
automatiskt rytmen med ett upptaktsmönster när du
börjar spela på tangentbordsdelen för ackompanjemang.
• Ett tryck på knappen VARIATION/FILL-IN innan du börjat
spela gör att spelningen startas med ett variationsmönster
när du börjar spela på tangenterna.
• Tryck åter på knappen SYNCHRO/ENDING för att
koppla ur beredskapsläge för synkroniserad start.
SW-38
LK90TV_sw_31-38.p65
649A-SW-040A
38
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
SONG BANK
PIANO BANK
START/STOP
SYNCHRO/ENDING
RHYTHM
Sifferknappar
Number
buttons
SONG MEMORY
[+] / [–]
MODE
INTRO
START/STOP
RIGHT/TRACK 2
LEFT/TRACK 1
VARIATION/FILL-IN
Sångminnet kan användas för att spela in en lektion
(lektionsspelning) och för att spela in ditt framförande när
du använder dig av autokomp (framförandeinspelning).
Delar och spår
Hur datan spelas in i sångminnet och typen av data som
spelas in beror på om du utför framförandeinspelning eller
lektionsinspelning.
Användning av knappen SONG
MEMORY
När framförandeinspelning eller lektionsinspelning ska göras
ska du använda knappen SONG MEMORY för att välja
inspelning eller avspelning. Vart tryck på SONG MEMORY
kretsar genom sångminnets alternativ i ordningen nedan.
Avspelningsberedskap
Inspelningsberedskap
SONG
MEMORY av
Blinkar
Visas ej
Lektionsinspelning
Vid lektionsinspelning används knapparna LEFT/TRACK 1
och RIGHT/TRACK 2 för att välja inspelning av enbart
vänsterhandens del, enbart högerhandens del eller båda
delarna.
Framförandeinspelning
Sångminnets kapacitet
Vid framförandeinspelning fungerar sångminnet som en
bandspelare eller sekventierare. I detta fall kan knapparna
LEFT/TRACK 1 och RIGHT/TRACK 2 för att välja
sångminnesspåret du vill spela in på.
Framförandeinspelning spelar in data enligt illustrationen
nedan med hjälp av de två minnesspåren.
Start
Spår 1
Spår 2
Visas
Slut
Autokomp (rytm, bas, ackord), melodi
Melodi
Data inspelat på spåret
• Spåren är oberoende av varandra, så inspelningen kan
redigeras genom att utföra nyinspelning på bara ett av
spåren.
Sångminnet rymmer totalt cirka 13.000 noter, vilket kan delas
in i en lektionsinspelning och en framförandeinspelning. Det
går dock att använda samtliga 13.000 noter för antingen en
lektionsinspelning eller en framförandeinspelning. I så fall
fall går det inte att spela in något för den andra typen av
inspelning.
• När antalet återstående noter faller under 100 vid pågående
inspelning börjar indikatorn SONG MEMORY och
indikatorn för spår/del (L, R) att blinka i hög hastighet.
• Inspelning stoppas automatiskt när sångminnet blir fullt.
Vid användning av autokomp eller en rytm stoppas även
dessa samtidigt.
VIKTIGT!
• Slå aldrig av klaviaturen under inspelning eller
inspelningsberedskap för sångminnet. Detta gör att all
sångdata som lagrats i sångbankens användarområde
raderas.
SW-39
649A-SW-041A
LK90TV_sw_39-44.p65
39
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
Lagring av inspelad data
• Allt som tidigare lagrats i sångminnet raderas när du utför
en ny inspelning.
• Innehållet i sångminnet bevaras även när strömmen slås
av, så länge klaviaturen är strömförsörjd med antingen
batterier eller nättillsatsen. Innehållet i sångminnet raderas
dock om batterierna blir urladdade då nättillsatsen inte är
ansluten, eller om nättillsatsen kopplas ur då inga batterier
är isatta. Se till att nättillsatsen är ansluten när du byter
batterier.
• Innehållet i det aktuella spåret förloras om du slår av
strömmen under pågående inspelning.
Inspelning av egen spelning till en
inbyggd låt
Funktionen för lektionsinspelning kan användas för att spela
in noter du själv spelar med en av klaviaturens inbyggda låtar.
När lektionsinspelning startas spelar klaviaturen sången
minus den del (-ar) du valde som del (-ar) för inspelning och
anger noterna du ska spela genom att tända motsvarande
tangenter.
Del/spårindikatorer vid
avspelningsberedskap
Vart tryck på del/spårknappen slår avspelning av denna del
på (del/spårindikatorn visas) och av (indikatorn visas inte).
Vänsterhandens
del
Högerhandens
del
Avspelning
(visas)
Ingen
avspelning
(visas inte)
Exempel: Bilden ovan anger att den vänsterhandens del
avspelas men inte högerhandens.
Del/spårindikatorer vid
inspelningsberedskap
Tryck på del/spårknappen för delen du själv vill spela på
tangentbordet (delen att spela in). Del/spårindikatorn för
denna del börjar då blinka. Del/spårindikatorn för den andra
delen förblir tänd (blinkar inte) för att ange att den avspelas
under inspelning (avspelningsdelen).
Val av delar
Tryck på del/spårknappen som motsvarar delen (-arna) di
vill välja som del (-ar) för inspelning.
Att välja denna del:
Tryc på denna knapp:
Vänster hand
LEFT/TRACK 1
Höger hand
RIGHT/TRACK 2
Båda händerna
LEFT/TRACK 1 +
RIGHT/TRACK 2
Den nu valda delen anges av del/spårindikatorerna (L och
R) på skärmen såsom framgår av det nedanstående.
Avspelningsdel
(visas)
Exempel: Bilden ovan anger att vänsterhandens del utgör
avspelningsdel och högerhandens del utgör
inspelningsdel.
SW-40
LK90TV_sw_39-44.p65
Inspelningsdel
(blinkar)
649A-SW-042A
40
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
Inspelning medan du spelar med till
en inbyggd låt
1
2
Tryck på knappen SONG BANK eller PIANO BANK
för att välja läget som inkluderar låten du vill spela
med till.
Tryck på knappen SONG MEMORY för aktivera
inspelningsberedskap.
• Indikatorn SONG MEMORY börjar blinka på
skärmen.
3
Välj låten du vill spela med till.
• Se “Att avspela en sångbankslåt” på sidan SW-21 för
detaljer om val av en sångbankslåt, och “Att avspela
en pianobankslåt” på sidan SW-22 för val av en
pianobankslåt.
4
Använd knappen LEFT/TRACK 1 eller RIGHT/
TRACK 2 för att välja delen (-arna) (vänster hand,
höger hand) du vill dämpa under avspelning och
spela själv.
• Tryck på båda knapparna samtidigt om du vill dämpa
och spela båda delarna.
5
Data vid lektionsinspelning
Förutom noterna du själv spelar och ackompanjemanget för
den valda inbyggda låten inspelas även följande data vid
lektionsinspelning.
• Toninställning
• Tempoinställning
• Låtnamn
• Val av inspelningsdel
• Pedaloperationer
• Inställning av lagring och delning, och deras
toninställningar
Avspelning av en
lektionsinspelning
1
2
3
Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen.
• Detta startar inspelning.
7
8
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
avspelningsberedskap.
Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen.
• Detta startar avspelning av lektionsinspelning som
lagrats i sångminnet.
• Det går att justera tempot i detta läge.
Utför följande inställningar vid behov.
• Ton (sidan SW-18)
• Tempo (sidan SW-22)
6
Tryck på knappen SONG BANK eller PIANO BANK
för att välja läget som inkluderar den inbyggda låt
du valde för lektionsinspelning.
4
Tryck åter på START/STOP på kontrollpanelen för
att stoppa avspelning.
Spela noterna för delen (-arna) du valde i steg 4 på
tangentbordet.
Inspelning av ett framförande
Tryck åter på knappen START/STOP på
kontrollpanelen för att stoppa inspelning.
Använd denna metod för att spela in vad du spelar på
tangentbordet i realtid. Framförandeinspelning utför
inspelning av både noterna du spelar och eventuellt valt
kompmönster.
• Tryck på START/STOP på kontrollpanelen igen om
du genast vill höra vad du just spelat in.
Val av ett spår
ANM.
• Det går inte att spela in lektionen när lektionssången är
SMF-data på ett SmartMedia-kort.
Tryck på del/spårknappen som motsvarar det önskade
spåret.
Att välja detta spår:
Tryc på denna knapp:
Spår 1
LEFT/TRACK 1
Spår 2
RIGHT/TRACK 2
Det nu valda spåret anges av del/spårindikatorerna (L och
R) på skärmen såsom framgår av det nedanstående.
SW-41
649A-SW-043A
LK90TV_sw_39-44.p65
41
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
Del/spårindikatorer vid
avspelningsberedskap
Att spela in ditt framförande
Vart tryck på del/spårknappen slår avspelning av detta spår
på (del/spårindikatorn visas) och av (indikatorn visas inte).
Spår1
Spår 2
VIKTIGT!
• Inspelning på ett spår som redan innehåller data gör att
den existerande datan ersätts av den nya.
1
Avspelning
(visas)
Ingen
avspelning
(visas inte)
2
Exempel: Bilden ovan anger att spår 1 avspelas men inte spår
2.
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
• Indikatorn SONG MEMORY börjar blinka på
skärmen.
3
Del/spårindikatorer vid
inspelningsberedskap
Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera
rytmläget.
Tryck på knappen LEFT/TRACK 1 för att välja spår
1.
• Indikatorn L börjar blinka som ett tecken på att spår
1 nu är inspelningsspår.
Del/spårindikatorn visas om spåret ifråga redan innehåller
data.
Tryck på del/spårknappen för spåret du vill spela in på
(inspelningsspår). Del/spårindikatorn för detta spår börjar
då blinka. Del/spårindikatorn för det andra spåret förblir
tänd (blinkar inte) för att ange att den avspelas under
inspelning (avspelningsspår).
Blinkar
4
Avspelningsspår
(visas)
• Ton (sidan SW-18)
• Rytm (sidan SW-33)
• Lähesväljaren MODE (sidan SW-34)
• Välj ett långsammare tempo om du tror att det blir
svårt att följa med det vanliga tempot (sidan SW-22).
Inspelningsspår
(blinkar)
Exempel: Bilden ovan anger att spår 1 utgör avspelningsspår
och spår 2 utgör inspelningsspår.
Utför följande inställningar vid behov.
5
Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen.
• Detta startar inspelning.
6
Spela de önskade noterna på tangentbordet.
• Utöver noterna inspelas även de ackord du spelar
samt deras autokompmönster. Även melodinoterna
du spelar inspelas.
• Eventuella pedaloperationer som utförs spelas också
in.
7
Tryck åter på START/STOP på kontrollpanelen för
att stoppa inspelning.
• Om du råkar göra ett misstag ska du återgå till steg 2
och utföra inspelning på nytt.
• Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen
igen om du genast vill höra vad du just spelat in.
SW-42
LK90TV_sw_39-44.p65
649A-SW-044A
42
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
Data på spår 1
Förutom noterna du själv spelar på tangentbordet
ackordackompanjemanget inspelas även följande data på spår
1 vid framförandeinspelning.
• Tonnummer
• Rytmnummer
• Användning av knapparna INTRO, SYNCHRO/ENDING,
NORMAL/FILL-IN och VARIATION/FILL-IN.
• Pedaloperationer
• Inställning av lagring och delning, och deras toninställningar
• Delningspunkt
• Tempoinställning
Avspelning av en
framförandeinspelning
Gör på följande sätt för att avspela en låt du spelat in med
framförandeainspelning.
1
2
3
■ Inspelning utan rytm
Hoppa över steg 5 i proceduren ovan.
• Inspelning utan rytm startas så snart du trycker på en
tangent.
■ Att införa en upptakt, avslutning eller utfyllnad i
inspelningen
Tryck under inspelning på knappen INTRO, SYNCHRO/
ENDING, NORNAL/FILL-IN eller VARIATION/FILL-IN
vid lämpligt tillfälle.
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
avspelningsberedskap.
Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen.
• Detta startar avspelning av framförandeinspelningen
som lagrats i sångminnet. Under avspelning går det
att trycka på knappen LEFT/TRACK 1 eller RIGHT/
TRACK 2 för att dämpa det ena spåret och lyssna på
blott ett spår.
• Det går att justera tempot i detta läge.
Variationer för inspelning på spår 1
■ Inspelning med synkroniserad start
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING istället för steg 5
i proceduren ovan.
• Autokomp och inspelning startas nu samtidigt när du
spelar ett ackord på tangentbordsdelen för
ackompanjemang.
Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera
rytmläget.
4
Tryck åter på START/STOP på kontrollpanelen för
att stoppa avspelning.
ANM.
• Under avspelning av framförandeinspelning fungerar
hela tangentbordet som ett meloditangentbord, oavsett
inställning av lägesväljaren MODE. Det går således att
spela med till denna avspelning. Det går i detta läge
även att använda lagring och delning (sidan SW-45 –
SW-47) om du vill tilldela tangentbordet flera toner.
• Vid avspelning av framförandeinspelning går det inte att
använda paus eller hoppning framåt och bakåt.
■ Inspelning med synkroniserad start och en upptakt
Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING och sedan INTRO
istället för steg 5 i proceduren ovan.
• Autokomp och inspelning startas nu med ett
upptaktsmönster när du spelar ett ackord på
tangentbordsdelen för ackompanjemang.
■ Att starta autokomp en bit in i inspelningen
Istället för steg 5 ovan ska du trycka på knappen
SYNCHRO/ENDING och sedan spela något på
tangentbordsdelen för melodi.
• Detta spelar in melodin utan något ackompanjemang.
Autokomp startas när du spelar ett ackord på
tangentbordsdelen för ackompanjemang.
SW-43
649A-SW-045A
LK90TV_sw_39-44.p65
43
04.8.18, 4:57 PM
Sångminnesfunktion
Överdubbning av en
framförandeinspelning
Det går att göra på nedanstående sätt för att spela in en melodi
på spår 2 så att den kombineras med inspelningen du tidigare
gjorde på spår 1.
1
2
3
Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera
rytmläget.
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
Tryck på knappen RIGHT/TRACK 2 för att välja spår
2 som inspelningsspår.
Blinkar
Data på spår 2
Förutom noterna som spelas på tangentbordet inspelas även
följande data på spår 2.
• Tonnummer
• Pedaloperationer
Radering av en specifik del/spår
Gör på nedanstående sätt för att radera en specifik del eller
spår från en lektionsinspelning eller framförandeinspelning.
Förberedelser
■ Vid radering av en lektionsinspelningsdel
• Tryck på knappen SONG BANK eller PIANO BANK.
Blinkar
■ Vid radering av ett framförandeinspelningsspår
• Tryck på knappen RHYTHM.
1
2
4
5
Välj tonen du vill använda.
Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen.
3
7
Spela melodinoterna efter hand som du lyssnar på
avspelningen av spår 1.
Tryck åter på START/STOP på kontrollpanelen för
att stoppa inspelning.
• Om du råkar göra ett misstag ska du återgå till steg 2
och utföra inspelning på nytt.
• Tryck på knappen START/STOP på kontrollpanelen
igen om du genast vill lyssna på det du just spelat in.
Välj delen/spåret du vill radera genom att trycka
på knappen LEFT/TRACK 1 eller RIGHT/TRACK 2.
Håll knappen SONG MEMORY intryckt.
• Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.
• Tryck på knappen [–] (NO) om du vill avbryta
radering.
• Detta startar avspelning av spår 1 och inspelning på
spår 2.
6
Tryck på knappen SONG MEMORY för att aktivera
inspelningsberedskap.
4
Tryck på knappen [+] (YES) för att radera delen/
spåret.
• Klaviaturen ställs på avspelningsberedskap för
sångminnet.
ANM.
• Ett tryck på knappen SONG MEMORY när
raderingsskärmen för del/spår visas återgår till
inspelningsberedskap.
ANM.
• Spår 2 är avsett endast för melodin, vilket innebär att
ackord inte kan spelas in på detta. Vid inspelning på
spår 2 fungerar hela tangentbordet som ett
meloditangentbord, oavsett inställning av lägesväljaren
MODE.
• För att utföra inspelning utan att avspela det tidigare
inspelade spåret ska du aktivera avspelningsberedskap,
häva avspelning av spåret och sedan aktivera
inspelningsberedskap på nytt. Det går dock inte att slå
av rytm och autokomp.
SW-44
LK90TV_sw_39-44.p65
649A-SW-046A
44
04.8.18, 4:57 PM
Tangentbordsinställningar
RHYTHM
TONE
KEY CONTROL/TRANSPOSE
FUNCTION
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
LAYER
SPLIT
Detta avsnitt beskriver användning av lagring (att spela två
toner med en tangent) och delning (att tilldela olika toner till
tangentbordets två ändar) samt att utföra inställning av
anslagskänslighet, transponering och stämning.
3
Välj önskad lagerton.
Exempel: Använd sifferknapparna eller [+] och [–] för
att mata in 0, 7 och sedan 7 när du vill välja
“077 FRENCH HORN” som lagerton.
F r . Ho r n
Användning av lagring
Lagring gör det möjligt att tilldela tangentbordet två olika
toner (en huvudton och en lagerton) som båda ljuder när du
trycker på en tangent. Du kan t.ex. lagra tonen FRENCH
HORN på tonen BRASS för att framställa ett fylligt
mässingsljud.
4
• Båda tonerna ljuder samtidigt.
5
Att lagra toner
1
Tryck åter på knappen LAYER för att upphäva
lagringen och återställa tangentbordet till normalt
tillstånd.
Välj först en huvudton.
Exempel: Tryck på knappen TONE och använd sedan
sifferknapparna eller [+] och [–] för att mata
in 0, 7 och sedan 8 när du vill välja “078
BRASS” som huvudton.
Brass
2
Börja spela på tangenterna.
LAGRING
Huvudton (BRASS) + Lagerton (FRENCH HORN)
Tryck på knappen LAYER.
St r i ngs
Vald langerton
Indikatorn visas
SW-45
649A-SW-047A
LK90TV_sw_45-61.p65
45
04.8.18, 4:57 PM
Tangentbordsinställningar
5
Användning av delning
Delning innebär att du tilldelar olika toner (en huvudton och
en delningston) till tangentbordets båda ändar, vilket gör det
möjligt att spela en ton med vänsterhanden och en annan
ton med högerhanden. Du kan t.ex. välja STRINGS som
huvudton (för det höga registret) och PIZZICATO STRINGS
som delningston (för det låga registret), vilket ger dig tillgång
till en hel strängensemble.
Det är också möjligt att bestämma delningspunkten, d.v.s.
den tangent som utgör gränsen mellan de två tonerna.
6
Börja spela på tangenterna.
• Varje tangent från F 3 och nedåt är nu tilldelad tonen
PIZZICATO STRINGS, medan varje tangent från G3
och uppåt är tilldelad tonen STRINGS.
Tryck åter på knappen SPLIT för att upphäva
delningen och återställa tangentbordet till normalt
tillstånd.
DELNING
Att dela tangentbordet
1
Välj först en huvudton.
Exempel: Tryck på knappen TONE och använd sedan
sifferknapparna eller [+] och [–] för att mata
in 0, 6 och sedan 2 när du vill välja “062
STRINGS” som huvudton.
Delningston
(PIZZICATO STRINGS)
Huvudton (STRINGS)
Delningspunkt
ANM.
St r i
2
ngs
Tryck på knappen SPLIT.
• Delningspunkten är den punkt som avskiljer delen för
ackompanjemang (sidorna SW-34, 35) från delen för
melodi på tangentbordet. Det går att ändra
delningspunkten och därmed ändra storleken på
respektive tangentbordsdel.
Aco . Ba s s
Indikatorn visas
3
Välj önskad delningston.
Exempel: Använd sifferknapparna eller [+] och [–] för
att mata in 0, 6 och sedan 0 när du vill välja
“060 PIZZICATO STRINGS” som delningston.
Pi zz.St r
4
Bestäm delningspunkten. Håll knappen SPLIT
intryckt och tryck samtidigt på tangenten som ska
ligga längst till vänster för det höga registret.
Exempel: Tryck på tangenten G3 för att utse denna till
delningspunkt.
G3
SW-46
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-048A
46
04.8.18, 4:57 PM
Tangentbordsinställningar
Samtidig användning av lagring
och delning
Det går att använda lagring och delning tillsammans för att
skapa ett tangentbord som är både lagrat och delat. Det spelar
ingen roll om du utför lagring först och sedan delning, eller
delning först och sedan lagring. Vid samtidig användning
av lagring och delning tilldelas tangentbordets höga register
två toner (huvudton + lagerton) och det låga registret två
andra toner (delningston + lagrad delningston).
6
Bestäm delningspunkt.
• Håll knappen SPLIT intryckt och tryck samtidigt på
tangenten som ska ligga längst till vänster för det
höga registret.
7
Börja spela på tangenterna.
• Tryck åter på knappen LAYER för att upphäva lagring
och knappen SPLIT för att upphäva delning.
LAGRAD DELNING
Att dela tangentbordet och sedan
lagra toner
1
Tryck på knappen TONE och mata in numret på
huvudtonen.
Delningston (PIZZICATO STRINGS)
+
Lagrad delningston (STRINGS)
Huvudton (BRASS)
+
Lagerton (FRENCH HORN)
Delningspunkt
Brass
Transponering av tangentbordet
2
Tryck på knappen SPLIT och mata in numret på
delningstonen.
P i z zS t r
Transponering gör det möjligt att höja eller sänka
tangentbordets samlade tonart i steg om halvtoner.
Funktionen är praktisk att använda t.ex. när du ska
ackompanjera en vokalist som sjunger i en tonart som skiljer
sig från instrumentet.
Att transponera tangentbordet
Indikatorn visas
• Efter val av delningston ska du åter trycka på SPLIT
för att upphäva delningen.
3
1
• Det går inte att transponera tangentbordet när
klaviaturen står i sångbanksläget eller pianobanksläget.
Tryck på knappen LAYER och mata in numret på
lagertonen.
• Steg 2 och 3 kan också utföras i omvänd ordning, d.v.s.
att först ange lagerton och sedan delningston.
Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera
rytmläget.
2
Använd knapparna KEY CONTROL/TRANSPOSE
( / ) för att ändra den samlade tonhöjden.
: Höjer tonhöjden med en halvton
: Sänker tonhöjden med en halvton
Exempel: Transponera tangentbordet fem halvtoner
uppåt.
F r . Ho r n
Indikatorn visas
4
5
Tr ans .
Tryck på knappen SPLIT eller LAYER så att en
indikator visas intill både SPLIT och LAYER.
Mata in numret på den lagrade delningstonen.
St r i ngs
SW-47
649A-SW-049A
LK90TV_sw_45-61.p65
47
04.8.18, 4:57 PM
Tangentbordsinställningar
2
ANM.
• Tangentbordet kan transponeras inom omfånget –12 (en
oktav nedåt) till +12 (en oktav uppåt).
• Grundinställningen för transponering är “00” när
strömmen slås på.
• Transponeringsskärmen försvinner automatiskt om du
inte utför någon åtgärd inom cirka fem sekunder.
• Transponeringsinställningen påverkar också avspelning
från minnet och autokomp.
• Återställ tangentbordet till ursprunglig tonhöjd genom att
utföra det ovanstående och trycka in båda knapparna
KEY CONTROL/TRANSPOSE (
och
) samtidigt i
steg 2. Det går även att använda knapparna [+] och [–]
för att återställa transponeringen till “00”.
• Effekten av en transponering beror på tonhöjden för varje
not och tonen som nu används. Om transponeringen
gör att en not hamnar utanför det tillåtna omfånget för
en ton kommer den att ersättas av samma not i närmaste
oktav inom omfånget.
Använd [+] och [–] eller knapparna [0] och [1] för
att ändra inställning.
Exempel: Att välja anslagskänslighet 2.
Touch
• Anslagskänslighet är påslagen när indikatorn TOUCH
RESPONSE är tänd.
Indikatorn visas
• Anslagskänslighet är avslagen när indikatorn TOUCH
RESPONSE är släckt.
Användning av anslagskänslighet
När anslagskänslighet är påslagen varierar den relativa
ljudvolymen beroende på hur hårt du trycker på tangenterna,
på samma sätt som hos ett akustiskt piano.
Anslaget kan ställas in på de tre lägen som anges nedan.
OFF: Detta läge slår av anslagskänslighet. De utmatade
noterna påverkas inte av hur hårt du trycker på
tangenterna.
1: Detta läge sörjer för en anslagskänslighet som lämpar sig
för normal spelning.
2: Detta läge höjer anslagskänsligheten så att kraftigare
tangenttryck utmatar ett högre ljud än i läget “1”.
1
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen
TOUCH RESPONSE SELECT visas.
Touch
ANM.
• Anslagskänslighet påverkar inte bara klaviaturens
interna ljudkälla utan matas även ut som ett
sändarmeddelande.
• Sångminnesavspelning och ackompanjemang påverkar
inte inställningen för anslagskänslighet.
Knappen FUNCTION
Vart tryck på knappen FUNCTION kretsar genom totalt 10
olika inställningsskärmar. Om du råkar passera önskad skärm
ska du bara fortsätta trycka på FUNCTION tills den dyker
upp på nytt.
SW-48
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-050A
48
04.8.18, 4:57 PM
Tangentbordsinställningar
Justering av komp- och
sångbanksvolym
Det går att justera volymen för kompet och sångbankslåtarna
oberoende av noterna som spelas på tangentbordet. Det går
att ange en volymnivå i omfånget 000 (minimal) till 127
(maximal).
Stämning av tangentbordet
Gör på följande sätt för att finstämma tangentbordet så att
dess ljud matchar ljudet från ett annat instrument.
Att stämma tangentbordet
1
Att justera kompvolymen
1
Tryck på knappen FUNCTION tre gånger för att
uppvisa stämningsskärmen.
Tryck på knappen FUNCTION två gånger för att
visa justeringsskärmen för kompvolym.
A c om p V o l
Tune
2
Använd [+], [–] och sifferknapparna för att ändra
stämningsvärdet.
Exempel: Att sänka stämningen med 20
Nuvarande kompvolyminställning
2
Tune
Använd sifferknapparna eller knapparna [+]/[–] för
att ändra det nuvarande värdet för volyminställning.
Exempel: 110
ANM.
A c om p V o l
ANM.
• Det nuvarande kompvolymvärdet som visas i steg 1
försvinner automatiskt om inget matas in inom cirka fem
sekunder.
• Ett samtidigt tryck på båda knapparna [+] och [–] ställer
automatiskt kompvolymen på 115.
• Tangentbordet kan stämmas inom omfånget –50 cent
till +50 cent.
* 100 cent motsvarar en halvton.
• Grundinställningen för stämning är “00” när strömmen
slås på.
• Stämningsskärmen försvinner automatiskt om du inte
utför någon åtgärd inom cirka fem sekunder.
• Stämningsinställningen påverkar också avspelning från
minnet och autokomp.
• Återställ tangentbordet till dess ursprungliga stämning
genom att utföra det ovanstående och trycka på
knapparna [+] och [–] samtidigt i steg 2.
Att justera volymen för inbyggda låtar
Aktivera sångbanksläget eller pianobanksläget och utför
sedan proceduren under “Att justera kompvolymen”.
• I detta fall visas en sångvolymskärm istället för en
kompvolymskärm.
Att justera volymen för avspelning av
SMF-data från ett SmartMedia-kort
Sätt i ett SmartMedia-kort i kortöppningen och utför sedan
proceduren under “Att justera kompvolymen”.
• I detta fall visas en sångvolymskärm istället för en
kompvolymskärm.
SW-49
649A-SW-051A
LK90TV_sw_45-61.p65
49
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
FUNCTION
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
TRACK 2
TRACK 1
Anslutning till en dator
USB-porten på klaviaturen gör att en dator kan anslutas
snabbt och enkelt. Efter att ha installerat drivrutinen USB på
den medföljande CD-ROM-skivan i din dator går det att
använda separat inköpta MIDI-programvaror för att utbyta
data mellan klaviaturen och datorn.
2
Använd en separat inköpt USB-kabel för att ansluta
klaviaturen till datorn.
Datorns
USB-port
USB-kabel
Användning av USB-porten
Du behöver införskaffa en separat USB-kabel för att ansluta
USB-porten på klaviaturen till datorn. När du väl upprättat
en USB-anslutning mellan klaviaturen och datorn går det att
utbyta data mellan dessa.
USB-kontakt
Klaviaturens USB-port
Att ansluta till datorn med USB-porten
1
Installera drivrutinen USB som återfinns på CDROM-skivan som medföljer klaviaturen i din dator.
• Du hittar information om installation av drivrutinen
genom att navigera till en av språkkatalogerna i
rotkatalogen på den medföljande CD-ROM-skivan
och sedan läsa innehållet i filen “readme.txt”.
SW-50
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-052A
50
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
Utökning av valet av
sångbankslåtar
Det går att överföra sångdata från din dator till pianot. Du
kan lagra upp till 5 låtar (cirka 80 kilobyte) som de inbyggda
låtarna 65 t.o.m. 69. För SMF-data som inköpts eller skapats
separat måste du använda en speciell CASIO-programvara
för att omvandla till formatet CASIO före överföring till
pianot.
Den speciella programvaran för CASIO-omvandling kan
laddas ner från den websajt som står angiven nedan. Efter
nerladdning ska du installera programvaran i din dator.
Ändring av inställningar
Detta avsnitt beskriver vilka inställningar som ska göras vid
anslutning till en dator.
KEYBOARD CHANNEL
(Grundinställning: 1)
Klaviaturkanalen är den kanal som används för att sända
meddelanden till en dator. Ange en kanal från 1 till 16 som
klaviaturkanal.
1
CASIO MUSIC SITE
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen
KEYBOARD CHANNEL visas.
http://music.casio.com/
• Utöver själva programvaran innehåller CASIO MUSIC SITE
information om hur den ska installeras och användas. Här
finns även senaste nytt om pianot och andra
musikinstrument från CASIO och mycket mer.
Keybd Ch
2
Använd [+], [–] och sifferknapparna för att ändra
kanalnummer.
Exempel: Specificera kanal 4
ANM.
• Denna klaviatur stöder data av formatet SMF 0.
• Vägledning
för
röstfingersättning,
fingersättningsindikatorer på skärmen, röstmeddelanden
om bedömningspoaäng och funktionen för övningsfras
kan inte användas för kommersiellt tillgängliga SMFdata.
Generell MIDI
Generell MIDI bestämmer alltså tonnumrens ordningsföljd,
trumljudens ordningsföljd, antal MIDI kanaler som kan
användas och andra generella faktorer som utgör ljudkällans
sammansättning. Musikdata som framställs på en ljudkälla
som använder generell MIDI kan alltså avspelas med samma
toner och nyanser på en annan ljudkälla som också använder
generell MIDI, även om denna är av annat fabrikat.
Denna klaviatur överensstämmer med normen generell MIDI
och kan således anslutas till en dator eller liknande för att
avspela generell MIDI data som inköpts separat, laddats ner
från internet eller inhämtats från någon annan källa.
Keybd Ch
NAVIGATE CHANNEL
(Grundinställning: 4)
När meddelanden mottages från en dator för spelning på
denna klaviatur är styrkanalen den kanal vars notdata
uppvisas på skärmen. Ange en kanal från 01 till 16 som
styrkanal. Då denna inställning gör det möjligt att använda
datan på valfri kanal hos separat inköpta SMF-data för att
tända tangentbordet på skärmen, kan du analysera hur olika
delar av ett arrangemang spelas.
1
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen
NAVIGATE CHANNEL visas.
Na v i . Ch
2
Använd [+], [–] och sifferknapparna [0] till [9] för
att ändra kanalnummer.
Exempel: Specificera kanal 2
Na v i . Ch
SW-51
649A-SW-053A
LK90TV_sw_45-61.p65
51
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
Att slå av specifika ljud före avspelning av mottagen
tondata
<<Styrkanal på/av>>
1
Tryck på knappen TRACK 2 under spelning av
tondata.
• Detta skär av ljudet för styrkanalen, men tangenterna
på skärmen fortsätter att tändas i enlighet med datan
som kanalen mottager. Tryck på TRACK 2 för att slå
på kanalen igen.
ACCOMP OUT
(Grundinställning: oFF)
on: Autokomp spelas av klaviaturen och motsvarande
meddelande utmatas från uttaget USB.
oFF: Meddelanden om autokomp utmatas inte från uttaget
USB.
1
Exempel: När ACCOMP OUT är avslagen
<<Nästa lägre kanal från styrkanalen på/av>>
1
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen
ACCOMP OUT visas.
A c om p O u t
Tryck på knappen TRACK 1 under spelning av
tondata.
• Detta skär av ljudet för kanalen vars nummer ligger
strax under styrkanalen, men tangenterna på skärmen
fortsätter att tändas i enlighet med datan som kanalen
mottager. Tryck på TRACK 1 för att slå på kanalen
igen.
Exempel: Om styrkanalen är kanal 4 gör det
ovanstående att kanal 3 slås av.
2
Använd [+] och [–] eller knapparna [0] och [1] för
att slå inställningen på eller av.
Exempel: Att slå på ACCOMP OUT
A c om p O u t
LOCAL CONTROL (Grundinställning: on)
oFF: Allt som spelas på klaviaturen utmatas som ett
meddelande från uttaget USB utan att den interna
ljudkällan ljuder.
• Klaviaturen framställer ej heller något ljud om LOCAL
CONTROL är avslagen och ingen yttre källa är ansluten.
1
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen LOCAL
CONTROL visas.
GM Mode Receive
Vid mottagning av GM av då lägesväljaren står i ett
ackordläge specificeras autokompackordet i enlighet med det
mottagna meddelandet.
Vid mottagning av GM på går det inte att specificera
autokompackord med mottagna meddelanden.
Exempel: När LOCAL CONTROL är påslagen
Loca l
2
Använd [+] och [–] eller knapparna [0] och [1] för
att slå inställningen på eller av.
Exempel: Att slå av LOCAL CONTROL
Loca l
SW-52
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-054A
52
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
(Grundinställning: SUS)
SUS(sustain): Framställer en forteeffekt* 1 vid tryck på
pedalen.
SoS (sostenuto): Framställer en sostenutoeffekt*2 vid tryck
på pedalen.
Sft (soft): Framställer reducerad ljudvolym vid tryck på
pedalen.
rHy (rhythm): Fungerar som knappen START/STOP vid
tryck på pedalen.
1
Tryck på knappen FUNCTION tills skärmen
SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK visas.
Exempel: När forte är inställd
Jack
2
Använd [+] och [–] eller knapparna [0], [1], [2]
och [3] för att ändra inställning.
Exempel: Att välja rytm
Jack
Meddelanden
De MIDI-meddelanden som förklaras nedan kan sändas och
mottagas när klaviaturen är ansluten till en dator via USBporten. Tänk dock på att du måste installera drivrutinen USB
som återfinns på den medföljande CD-ROM-skivan i din
dator för att kunna sända och mottaga dessa MIDImeddelanden.
Det finns ett brett utbud av meddelanden definierade av
normen MIDI, och detta avsnitt berör de specifika
meddelanden som kan sändas eller mottagas av denna
klaviatur. En asterisk anger meddelanden som påverkar hela
klaviaturen. Meddelanden utan asterisk påverkar enbart en
speciell kanal.
NOTE ON/OFF
Detta meddelande sänder data när en tangent trycks in
(NOTE ON) eller släpps (NOTE OFF).
Ett NOTE ON/OFF meddelande innehåller ett notnummer
(för att ange noten vars tangent trycks in eller släpps) samt
hastighet (tangenttryck som ett värde från 1 till 127).
Hastigheten NOTE ON används alltid för att bestämma
notens relativa volym. Denna klaviatur mottager inte NOTE
OFF hastighetsdata.
Varje gång en tangent trycks in eller släpps på denna klaviatur
skickas motsvarande NOTE ON eller NOTE OFF meddelande
från uttaget USB.
Tryck på tangenten
Uttaget USB
*1 Sustain
Med pianotoner och andra toner som avtynar fungerar
pedalen som en dämpningspedal, där ljuden kvarhålls längre
då pedalen trycks ned. Med orgeltoner och andra
kontinuerliga ljud fortsätter noterna som spelas på
tangenterna att ljuda tills pedalen släpps. I båda fallen
tillämpas forteeffekten också på eventuella noter som spelas
medan pedalen är nedtryckt.
*2 Sostenuto
Denna effekt fungerar på samma sätt som forteeffekten, dock
med skillnaden att den enbart tillämpas på noter som redan
ljuder när pedalen trycks ned. Den påverkar inte noter som
spelas efter att pedalen släppts.
Släpp tangenten
Uttaget USB
NOTE OFF
• Notnummer (ton)
• Hastighet (volym)
ANM.
• Notens tonhöjd beror på tonen som används, såsom
framgår av Nottabell på sidan A-1. När klaviaturen
mottager ett notnummer som ligger utanför omfånget
för denna ton används samma ton i närmast tillgängliga
oktav.
SW-53
649A-SW-055A
LK90TV_sw_45-61.p65
NOTE ON
• Notnummer (ton)
• Hastighet (volym)
53
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
PROGRAM CHANGE
Detta är ett tonvalsmeddelande. PROGRAM CHANGE kan
innehålla tondata i omfånget 0 till 127.
Meddelandet PROGRAM CHANGE sänds ut via uttaget USB
på klaviaturen närhelst du manuellt ändrar tonnummer.
Mottagning av meddelandet PROGRAM CHANGE från en
yttre källa ändrar toninställning på denna klaviatur.
ANM.
• Denna klaviatur stöder 128 toner i omfånget 0 till 127.
Kanal 10 är dock avsedd endast för slagverk, och
kanalerna 0, 8, 16, 24, 25, 32, 40, 48 och 62 motsvarar
de nio trumsatsljuden hos denna klaviatur.
PITCH BEND
Detta meddelande står för information om tonhöjdsböjning
så att tonhöjden på ett smidigt sätt kan skjutas uppåt eller
neråt under spelning. Denna klaviatur kan inte sända men
kan mottaga data om tonhöjdsböjning.
CONTROL CHANGE
*1 Inställningen BANK SELECT hos PROGRAM CHANGE kan
användas för att tillgå en av instrumentets 255 toner vid tonval på
instrumentet från en yttre enhet.
Se “Tonlista” på sidan A-1 för detaljer om kombination av
PROGRAM CHANGE och BANK SELECT.
Exempel: Val av tonnummer 96 (panelton “FLUTE 1”) från en
dator.
CONTROL NUMBER = 0,
CONTROL VALUE = 2 (banknummer)
CONTROL NUMBER = 32, CONTROL VALUE = 0
PROGRAM CHANGE = 73
*2 RPN står för Registerad Parameter Number, vilket är ett speciellt
kontrolländringsnummer vid kombination av flera
kontrolländringar. Parametern som kontrolleras väljs med
kontrollvärden hos kontrollnumren 100 och 101, och sedan görs
inställningar med kontrollvärdena hos DATA ENTRY
(kontrollnummer 6 och 38).
Denna klaviatur använder RPN för att kontrollera dess känsla för
tonhöjdsböjning (bredd för tonhöjdsböjning i enlighet med
böjningsdata) från en dato, transponering (klaviaturens samlade
stämning justerad i steg om halvtoner) och stämning (klaviaturens
samlade finstämning).
ANM.
• Effekterna forte (kontrollnummer 64), sostenuto
(kontrollnummer 66) och mjukpedal (kontrollnummer 67)
som sker med fotpedalen tillämpas också.
Detta meddelande lägger till effekter såsom vibrato och
volymändring under spelning på tangenterna. Datan
CONTROL CHANGE innehåller ett kontrollnummer (som
anger typen av effekt) och ett kontrollvärde (som anger på/
avslaget tillstånd och djupet på effekten).
Det följande är en lista över data som kan sändas eller
mottagas med hjälp av CONTROL CHANGE.
Effekt
Kontrollnummer
BANK SELECT*1
0, 32
★ Modulation
1
★ Volume
7
★ Pan
10
★ Expression
11
Hold1
64
Sostenuto
66
Soft Pedal
67
RPN*2
100 / 101
Data Entry
6 / 38
★ anger meddelanden som enbart kan mottagas
SW-54
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-056A
54
04.8.18, 4:57 PM
Anslutning till en dator
ALL SOUND OFF
Detta meddelande tvingar allt ljud som framställs över den
nuvarande kanalen att slås av, oavsett hur ljudet framställs.
ALL NOTES OFF
Detta meddelande slår av all notdata som sänds från en yttre
anordning och som nu ljuder på kanalen.
• Eventuella noter som kvarhålls med hjälp av en fortepedal
eller sostenutopedal fortsätter att ljuda fram till nästa
pedalavslag.
RESET ALL CONTROLLERS
Detta meddelande initialiserar tonhöjdsböjning och alla andra
kontrolländringar.
SYSTEM EXCLUSIVE*
Detta meddelande används för att kontrollera exklusiva
egenskaper, d.v.s. finjustering av toner som är speciella för
en viss apparat. Dessa slags exklusiva egenskaper var tidigare
unika för en speciell modell, men nu finns det också
universella exklusiva egenskaper som kan tillämpas på
apparater av olika modell och t.o.m. från olika tillverkare.
Denna klaviatur stöder följande meddelanden för exklusiva
egenskaper.
■ GM SYSTEM ON ([F0][7E][7F][09][01][F7])
GM SYSTEM ON används av en yttre maskin för att slå på
systemet GM på denna klaviatur. GM står för generell MIDI.
• GM SYSTEM ON tar längre tid att behandla än övriga
meddelanden. När GM SYSTEM ON är lagrad i datorn kan
det därför dröja över 100 msek till nästa meddelande.
■ GM SYSTEM OFF ([F0][7E][7F][09][02][F7])
GM SYSTEM OFF används av en dator för att slå av systemet
GM på denna klaviatur.
SW-55
649A-SW-057A
LK90TV_sw_45-61.p65
55
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
FUNCTION
SCORING
Sifferknappar
Number
buttons
[+] / [–]
PLAY/STOP
START/STOP
CARD
Klaviaturen är försedd med en kortöppning avsedd för
minneskortet SmartMediaTM. Klaviaturen kan därmed direkt
avläsa separat införskaffad SMF-data, lagrat på ett
SmartMedia-kort av din dator, för sångtexter och lektioner.
Data på ett SmartMedia-kort kan användas på samma sätt
som de inbyggda låtarna.
Denna klaviatur stöder data av formatet SMF (FORMAT 0).
ANM.
• En SMF på över 80 Kbytes kan inte användas för 3stegslektion och bedömningsläget. Ett försök att göra
detta uppvisar ett felmeddelande på skärmen.
• Denna klaviatur kan inte skriva data på ett SmartMediakort.
• Denna klaviatur kan hantera upp till 200 SMF-datafiler.
STEP
Angående SmartMediaTM kort
• SmartMedia-kort kan köpas i de flesta elaffärer,
datorbutiker o.dyl.
• Det finns ett utbud av SmartMedia-kort med en
minneskapacitet från 8 MB upp till 128 MB.
• Ett SmartMedia-kort är inte större än ett frimärke, men det
har en minneskapacitet som är 8 till 100 gånger större än
hos en diskett.
• Dataavläsningsgraden från ett minneskort är ytterst snabb.
• SmartMedia TM är ett varumärke tillhörande Toshiba
Corporation.
VIKTIGT!
• Det finns två typer av SmartMedia-kort: 3,3 V och 5 V.
Denna klaviatur kan endast använda SmartMedia-kort
av typen 3,3 V.
• Försök aldrig att använda ett SmartMedia-kort av typen
5 V med denna klaviatur.
• Det går inte att lagra data, radera data eller ändra namn
på ett SmartMedia-kort som har en skrivskyddsetikett
fäst på kortets skrivskyddsyta.
Kontakter
Skrivskyddsyta
SW-56
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-058A
56
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
Att observera angående SmartMediakort och kortöppningen
Isättning och urtagning av ett
SmartMedia-kort
Det följande beskriver hur ett SmartMedia-kort ska sättas i
och tas ut ur kortöppningen.
VIKTIGT!
• Var noga med att läsa all dokumentation som medföljer
SmartMedia-kortet för viktig information om dess
hantering.
• Undvik att använda och förvara SmartMedia-kort på
nedanstående ställen. Dessa miljöer kan förvanska
datan som lagrats på kortet.
• Ställen som utsätts för höga temperaturer, hög
luftfuktighet och rostbildning
• Ställen som utsätts för kraftiga elektrostatiska
laddningar eller elektriska störningar
• Håll i ett SmartMedia-kort så att du inte vidrör dess
kontakter.
• Om datatillgångslampan är tänd och meddelandet “Pls
Wait” visas på skärmen innebär det att datan på
SmartMedia-kortet tillgås för lagring, radering eller
avläsning. Avlägsna aldrig SmartMedia-kortet från
kortöppningen eller slå av klaviaturen medan kortet
tillgås. Detta kan förvanska datan på SmartMedia-kortet
eller rentav skada kortöppningen.
• Försök aldrig att sätta i ett kort utöver ett SmartMediakort av typ 3,3 V i kortöppningen. Detta kan orsaka
skador på klaviaturen.
• Isättning av ett SmartMedia-kort som laddats med statisk
elektricitet i kortöppningen kan orsaka fel på klaviaturen.
Slå klaviaturen av och sedan på igen om detta inträffar.
• Ett SmartMedia-kort som befunnit sig i kortöppningen
en längre tid kan vara en aning varm när det tas ur.
Detta är normalt och tyder inte på fel.
• Ett SmartMedia-kort har en begränsad livslängd. Efter
en längre tids användning blir det allt svårare att lagra,
radera och avläsa data på kortet. Införskaffa i så fall ett
nytt SmartMedia-kort.
CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar
gentemot dig eller tredje man för förluster eller skador
beroende på förvanskning eller förlust av data.
Isättning av ett SmartMedia-kort i kortöppningen
Håll i SmartMedia-kortet med kontaktsidan vänd nedåt och
skjut in det i kortöppningen. Tryck försiktigt in det så långt
det går.
ANM.
• Vid isättning av ett SmartMedia-kort i kortöppningen ska
du vara noga med att rikta kortet på rätt sätt så att det
glider rakt in i öppningen. Om kortet hålls snett kan det
hända att det tränger in i utrymmet ovanför eller nedanför
öppningen.
Urtagning av ett SmartMedia-kort från öppningen
Kontrollera att meddelandet “Pls Wait” inte visas på skärmen
och dra försiktigt kortet ut ur öppningen.*
* Ta aldrig ur SmartMedia-kortet från kortöppningen eller
slå av klaviaturen i följande fall.
• När förekommer en pekare intill CARD på skärmen
• När meddelandet “Pls Wait” visas på skärmen, vilket
anger att kortet tillgås
VIKTIGT!
• Avlägsna aldrig SmartMedia-kortet från kortöppningen
eller slå av klaviaturen medan kortet tillgås för avläsning
eller radering. Detta kan förvanska datan på
SmartMedia-kortet eller rentav skada kortöppningen.
SW-57
649A-SW-059A
LK90TV_sw_45-61.p65
57
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
Förberedelser
Avläsning av ett SmartMedia-kort
VIKTIGT!
1
2
• Innan ett SmartMedia-kort kan användas med denna
klaviatur ska du utföra proceduren nedan för att
formatera kortet. Efter formatering av kortet kan du
överföra SMF-data från din dator till kortet.
• Formatering av ett SmartMedia-kort med denna klaviatur
skapar automatiskt en mapp benämnd “CASIO_MD” på
kortet. Vid överföring av SMF-data från datorn till kortet
för användning på klaviaturen ska du vara noga med att
lagra datan i mappen “CASIO_MD”.
• Tänk på att en formatering raderar all data som återfinns
på kortet. Data som raderats av en formatering är
försvunnen för gott. Försäkra dig om att du verkligen
inte behöver några data på kortet innan formatering
utförs.
3
Tryck på knappen CARD.
Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga
nummer som motsvarar den önskade SMF-datan.
Utför en av följande operationer.
■ Att avspela SMF-data
3-1
■ Att sjunga med till SMF-data
FÖRBEREDELSER
• Sätt i SmartMedia-kortet du vill formatera i klaviaturens
kortöppning. Försäkra att etiketten som förhindrar
överskrift avlägsnats från kortets skrivyta.
3-1
Tryck på knappen FUNCTION ett antal gånger tills
inställningsskärmen för kortformatering visas.
F o r ma t ?
2
■ Att använda SMF-data i en 3-stegslektion
3-1
Tryck på knappen [+] (YES).
Tryck på [+] (YES) igen för att starta formatering.
• Meddelandet “Pls Wait” visas på skärmen medan
proceduren pågår. Försök aldrig att utföra någon
annan åtgärd på klaviaturen medan formatering
pågår. När formateringen är avslutad återgår
klaviaturen till läget du befann dig i innan skärmen
för formatering uppvisades.
• Tryck på knappen [–] (NO) om du ångrar dig och ej
vill formatera kortet. Inställningsskärmen för
kortformatering visas då på nytt.
• Anlita “Felmeddelanden för SmartMedia-kort” på
sidan SW-60 om det dyker upp ett felmeddelande på
skärmen. Ett tryck på knappen FUNCTION när ett
felmeddelande visas på skärmen återgår till
inställningsskärmen för kortformatering.
Tryck på knappen STEP 1, STEP 2 eller STEP 3.
• Klaviaturen avläser SMF-datan och startar sedan
en lektion vid det valda steget.
• Ett felmeddelande visas om den valda SMFdatafilen är större än cirka 80 Kbytes.
• Anlita “Felmeddelanden för SmartMedia-kort” på
sidan SW-60 för detaljer om vad som ska göras om
det dyker upp ett felmeddelande på skärmen.
• Kanalen som utsetts till styrkanal är tilldelad
högerhandens del, medan kanalen med numret
strax under styrkanalen är tilldelad vänsterhandens
del.
• Vägledning för röstfingersättning och
fingersättningsindikatorer på skärmen fungerar
inte med SMF-data.
• Detta visar ett bekräftelsemeddelande som frågar om
du verkligen vill formatera.
3
Tryck på knappen PLAY/STOP.
• Klaviaturen avläser SMF-datan och spelar den
sedan i sångläget.
• Det går inte att utföra repetering vid avspelning
av SMF-data.
• Avspelningsvolymen är lägre för SMF-datadelen
som är tilldelad kanal 4.
• När du väljer och startar avspelning av en sång som
inkluderar textdata då klaviaturen är ansluten till
en TV visas sångtexten på TV-skärmen.
Att formatera ett SmartMedia-kort
1
Tryck på knappen START/STOP.
• Klaviaturen avläser SMF-datan och spelar den
sedan.
• Det går inte att utföra repetering vid avspelning
av SMF-data.
ANM.
• Det går inte att spela takter i en slinga (sidan SW-23)
med SMF-data som avläses från ett SmartMedia-kort.
SW-58
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-060A
58
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
■ Att utvärdera din spelning med SMF-data
3-1
Tryck på knappen SCORING.
• Klaviaturen avläser SMF-datan och ställs sedan i
bedömningsläget.
• Ett felmeddelande visas om den valda SMFdatafilen är större än cirka 80 Kbytes.
• Anlita “Felmeddelanden för SmartMedia-kort” på
sidan SW-60 för detaljer om vad som ska göras om
det dyker upp ett felmeddelande på skärmen.
• Kanalen som utsetts till styrkanal är tilldelad
högerhandens del, medan kanalen med numret
strax under styrkanalen är tilldelad vänsterhandens
del.
• Fingersättningsindikatorer på skärmen och
funktionen för övningsfras fungerar inte med SMFdata.
4
Tryck på knappen START/STOP för att stoppa
spelning av SMF-data.
Minnesdelning
Meddelandet “Err Mem Full” (se “Felmeddelanden för
SmartMedia-kort” på nästa sida) visas och SMF-data kan inte
längre avläsas när klaviaturens inbyggda minne* blir fullt.
* Minnet som används för att avläsa SMF-data från ett
SmartMedia-kort är ett delat minne. Det används även för
lagring av SMF-data som laddats från en dator
(sångbankens användarområden nr. 65 till 69) och för
lagring av sångminnesdata.
SW-59
649A-SW-061A
LK90TV_sw_45-61.p65
59
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
Felmeddelanden för SmartMedia-kort
Skärmmeddelande
Orsak
Åtgärd
Err Card R/W
Det förekommer ett fel på kortet.
Använd ett annat kort.
Err No Card
(1) Kortet är felaktigt isatt i kortöppningen.
(2) Det förekommer inget kort i kortöppningen,
eller kortet togs ur under en pågående
operation.
(1) Ta ur kortet och sätt i det på rätt sätt (sidan
SW-57).
(2) Sätt i ett kort i kortöppningen. Ta aldrig ur
kortet från kortöppningen medan kortet
tillgås.
Err Format
(1) Kortets formatering är inte kompatibel med
denna klaviatur.
(2) Kortet är skadat.
(1) Använd ett kort som är korrekt formaterat.
................................................................. SW-58
(2) Använd ett annat kort.
Err Protect
Kortet är skrivskyddat.
• Använd ett annat kort.
• Avlägsna kortets skrivskyddsetikett så att
datalagring kan göras. ......................... SW-56
Err SizeOver
SMF-datan du försöker avläsa överstiger
80 Kbytes.
Tryck på knappen CARD för att återgå till
valskärmen för SMF-data och välja annan SMFdata som understiger 80 Kbytes (sidan SW-58).
Err WrongDat
SMF-datan är förvanskad eller av fel format.
Använd någon annan data.
Err Not SMF0
Du har försökt spela SMF-data som ej är av
formatet 0.
Använd endast SMF-data av formatet 0.
Err No File
Du har försökt avläsa data från ett kort som ej
innehåller SMF-data som stöds av denna
klaviatur.
Sätt i ett kort innehållande SMF-data som stöds
av denna klaviatur.
Err Fragment
Kortet du försöker använda för avspelning eller
att sjunga med till är fragmenterat.
Utför en av följande två operationer.
• Undvik att radera den ursprungliga
(fragmenterade) datan och använd
operationen “save as” för att lagra datan
under ett annat namn. Försök sedan på nytt
med den nyligen lagrade datan.
• Om datan lagrades på kortet från en annan
källa ska du formatera kortet (vilket raderar
dess innehåll) och sedan lagra datan på kortet
igen. Försök sedan på nytt med den nyligen
lagrade datan.
Err Mem Full
Klaviaturens minne blev fullt för avläsning av
SMF-data under en lektion eller användning av
bedömningsläget.
1. Välj annan SMF-data:
Tryck på knappen CARD för att återgå till valskärmen för SMF-data och välj sedan annan SMFdata som är mindre (sidan SW-58).
2. Radera en del sångdata som förekommer i minnet:
Efter några sekunder ersätts meddelandet “Err Mem Full” av ett av de meddelanden som beskrivs
nedan. Meddelandet som visas beror på storleken på SMF-datan du försöker avläsa.
SW-60
LK90TV_sw_45-61.p65
649A-SW-062A
60
04.8.18, 4:57 PM
Användning av ett SmartMedia-kort
a) “dEL MemSong?”
Meddelandet frågar om du vill radera innehållet i sångminnet för att skapa utrymme för SMFdatan du försöker avläsa. Tryck på knappen [–] (NO) för att ta bort meddelandet och återgå till
valskärmen för SMF-data.
1. Tryck på knappen [+] (YES) om du vill radera innehållet i sångminnet.
• Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.
• Tryck på knappen [–] (NO) om du vill makulera radering. Detta återför dig till
bekräftelsemeddelandet.
2. Tryck åter på [+] (YES) för att radera innehållet i sångminnet.
• Efter avslutad radering av sångminnet startar klaviaturen automatisk avläsning av den
urspungligen valda SMF-datan och startar därefter lektionen (eller bedömningen).
b) “dEL UsrSong?”
Meddelandet frågar om du vill radera innehållet i sångbankens användarområde för lagring av
SMF-data (5 sånger) för att skapa utrymme för SMF-datan du försöker avläsa. Tryck på knappen
[–] (NO) för att ta bort meddelandet och återgå till valskärmen för SMF-data. I så fall visas
meddelandet “dELMemSong?” om det förekommer data i sångminnet. Se “a) dELMemSong?”
ovan för åtgärderna att vidta i detta läge.
1. Tryck på knappen [+] (YES) om du vill radera innehållet i sångbankens användarområde.
• Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.
• Tryck på knappen [–] (NO) om du vill makulera radering. Detta återför dig till
bekräftelsemeddelandet.
2. Tryck åter på [+] (YES) för att radera innehållet i sångbankens användarområde.
• Efter avslutad radering av sångbankens användarområde startar klaviaturen automatisk
avläsning av den urspungligen valda SMF-datan och startar därefter lektionen (eller
bedömningen).
c) “dEL AllSong?”
Meddelandet frågar om du vill radera all data i klaviaturens minne för att skapa utrymme för SMFdatan du försöker avläsa. Tryck på knappen [–] (NO) för att ta bort meddelandet och återgå till
valskärmen för SMF-data.
1. Tryck på knappen [+] (YES) om du vill radera all data i klaviaturens minne.
• Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.
• Tryck på knappen [–] (NO) om du vill makulera radering. Detta återför dig till
bekräftelsemeddelandet.
2. Tryck åter på [+] (YES) för att radera all data i klaviaturens minne.
• Efter avslutad radering av minnesinnehållet startar klaviaturen automatisk avläsning av
den urspungligen valda SMF-datan och startar därefter lektionen (eller bedömningen).
Valskärm för SMF-data
Tryck på knappen CARD
Err Mem Full
NO
Efter ett par sekunder
NO
*a) dEL MemSong?
YES
NO
Sure ?
YES
Pls Wait
or
NO
Efter ett par sekunder
*b) dEL UsrSong?
YES
Efter ett par sekunder
*c) dEL AllSong?
YES
NO
Sure ?
NO
NO
Sure ?
YES
YES
Pls Wait
Pls Wait
Klaviaturen startar lektionen (eller bedömningen).
* Meddelandet som visas beror på storleken på SMF-datan du försöker avläsa.
SW-61
649A-SW-063A
LK90TV_sw_45-61.p65
61
04.8.18, 4:57 PM
Felsökning
Problem
Möjlig orsak
Inget ljud från klaviaturen
(1) Problem med
strömförsörjningen.
(2) Strömmen är inte påslagen.
(3) Volymnivån är för låg.
(4) Lägesväljaren MODE står i
läget CASIO CHORD eller
FINGERED.
(5) LOCAL CONTROL är avslagen.
Något av det följande inträffar vid
drift med batterier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Batterierna är svaga
Åtgärd
Se sidan
(1) Anslut nättillsatsen, kontrollera
att batteriernas poler (+/–) är
rättvända och försäkra att
batterierna inte är urladdade.
(2) Tryck på strömbrytaren
POWER för att slå på strömmen.
(3) Använd reglaget MAIN
VOLUME för att höja volymen.
(4) Normal
spelning
på
tangentbordsdelen
för
ackompanjemang kan inte göras
när MODE står i läget CASIO
CHORD eller FINGERED. Ställ
MODE i läget NORMAL.
(5) Slå på LOCAL CONTROL.
Sidorna
SW-13, 14
Sätt i en uppsättning nya batterier
eller använd nättillsatsen.
Sidorna
SW-13, 14
Sidan SW-18
Sidan SW-18
Sidan SW-34
Sidan SW-52
Dunkel strömindikator
Instrumentet slås inte på
Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst
Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna
Förvrängt ljud
Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå
Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå
Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå
Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts
En helt annan ton än den avsedda ljuder
Onormalt rytmmönster och spelning av demonstrationsmelodi
Onormalt låg mikrofonvolym
Förvrängning av mikrofoningången
Dunkel strömindikator när mikrofonen används
Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används
Tangentljusen dämpas när noterna ljuder
Strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator
Autokomp hörs inte.
Autokompvolymen står på 000.
Använd knappen FUNCTION för
att höja volymen.
Sidan SW-49
Det utmatade ljudet ändras inte vid
varierande tryck på tangenterna.
Anslagskänslighet är avslagen.
Tryck på knappen FUNCTION för
att slå på funktionen.
Sidan SW-48
Tangentljusen förblir tända.
Klaviaturen väntar på spelning av
rätt not under spelning med steg
1 eller steg 2.
• Tryck på den tända tangenten
för att fortsätta med steg 1 eller
steg 2.
• Tryck på knappen PLAY/STOP
för att avsluta steg 1 eller steg 2.
Sidorna
SW-27, 28
Tryck på valfri knapp eller tangent
för att återställa normalt tillstånd.
Sidan SW-15
Tangenterna tänds men inget ljud
framställs.
En strömuppmaning påminner
dig om att strömmen lämnats
påslagen utan att någon åtgärd
utförs.
SW-62
LK90TV_sw_62-65.p65
Sidorna
SW-27, 28
649A-SW-064A
62
04.8.18, 4:57 PM
Felsökning
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Se sidan
Autokomp eller rytm kan inte
spelas in.
Ett spår utöver spår 1 har valts för
inspelning.
Använd spårvalsknapparna för att
välja spår 1. (Spår 2 är endast avsett
för melodi.)
Sidan SW-44
Inspelning av
ackordackompanjemangsdata på
en dator kan inte utföras.
ACCOMP OUT är avslagen.
Slå på ACCOMP OUT.
Sidan SW-52
Statiskt brus när en mikrofon
ansluts.
(1) Du använder en mikrofon som
skiljer
sig
från
den
rekommenderade typen.
(2) Mikrofonen används nära en
lysrörslampa.
(1) Använd en rekommenderad
typ av mikrofon.
Sidan SW-31
(2) Flytta mikrofonen längre bort
från ljuskällan.
Sidan SW-31
(1) Mikrofonens volyminställning
är för låg.
(2) Mikrofonens strömbrytare
ON/OFF står på OFF.
(1) Höj volymen för mikrofonen.
Sidan SW-31
(2) Ställ mikrofonens strömbrytare
ON/OFF på ON.
Sidan SW-31
(1) Kortet är felaktigt isatt i
kortöppningen.
(2) Du försöker använda ett kort
vars spänning eller kapacitet ej
är kompatibelt med denna
klaviatur.
(3) Kortet är skadat.
(1) Sätt i kortet i kortöppningen på
rätt sätt.
(2) Använd endast ett kort med den
spänning och kapacitet som
specifikt anges för bruk med
denna klaviatur.
(3) Använd ett annat kort.
Sidan SW-57
Datan är fragmenterad.
Utför en av följande två
operationer.
• Undvik att radera den
ursprungliga (fragmenterade)
datan och använd operationen
“save as” för att lagra datan
under ett annat namn. Försök
sedan på nytt med den nyligen
lagrade datan.
• Om datan lagrades på kortet från
en annan källa ska du formatera
kortet (vilket raderar dess
innehåll) och sedan lagra datan
på kortet igen. Försök sedan på
nytt med den nyligen lagrade
datan.
Inget ljud i mikrofonen.
Kan ej återkalla data från ett kort.
Ljudet försvinner då och då vid
användning av SMF-data för
avspelning eller att sjunga med till.
Sidan SW-56
–––
Sidan SW-58
Sångtexter uppträder inte.
Den inbyggda låten eller SMFdatan är inte försedd med textdata.
Välj en inbyggd låt eller SMF-data
som innehåller textdata.
Sidan SW-32
Färgerna på den anslutna TVskärmen ter sig onormala.
Klaviaturen är placerad ovanpå
eller alltför nära TV:n.
Flytta klaviaturen längre bort från
TV:n.
Sidan SW-17
Ljudet kan höras, men bilden är
suddig.
Klaviaturen och TV:n är felaktigt
anslutna.
Anslut klaviaturen till TV:n på rätt
sätt.
Sidan SW-17
Knappen <PLAY/STOP> för
sångläget fungerar inte.
Klaviaturen står inte i sångläget.
Kontrollera om ikonen för
sångläget visas på skärmen. Om så
inte är fallet ska du trycka på
knappen
PLAY/STOP
för
sångläget/pianobanken.
Sidan SW-21
Autokompackorden ljuder inte.
Klaviaturen står i sångbanksläget.
Tryck på knappen RHYTHM för
att aktivera rytmläget, vilket anges
av rytmindikatorn på skärmen.
Sidan SW-33
SW-63
649A-SW-065A
LK90TV_sw_62-65.p65
63
04.8.18, 4:57 PM
Tekniska data
Modell:
LK-90TV
Tangentbord:
61 tangenter av standardstorlek, 5 oktaver (med anslagskänslighet 1, 2, av)
Tangentljussystem:
Kan slås på och av (upp till 10 tangenter kan tändas samtidigt)
Toner:
264 (128 paneltoner + 128 generella MIDI toner + 8 trumtoner); med lagring och
delning
Rytminstrumenttoner:
61
Polyfoni:
Maximalt 32 noter (16 för vissa toner)
Automatisk ackompanjemang
Rytmmönster:
Tempo:
Ackord:
Rytmkontroll:
Kompvolym:
120
Variabelt (226 steg, = 30 till 255)
3 fingersättningsmetoder (CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD)
START/STOP, INTRO, NORMAL/FILL-IN, VARIATION/FILL-IN, SYNCHRO/
ENDING
0 till 127 (128 steg)
<Avancerat 3-stegslektionssystem>
3-stegslektion:
Avspelning:
Bedömningsläge:
Vägledning för fingersättning:
3 lektioner (steg 1, 2, 3)
Upprepad spelning av enskild låt
Poängbedömning 1, Poängbedömning 2, Poängbedömning 3, Frasövning
På/Av
Sångbank, pianobank
Antal låtar:
Kontroll:
100 (sångbank/sångläge: 65, pianobank: 35)
PLAY/STOP, PAUSE, FF, REW, LEFT/RIGHT, REPEAT
Antal sånger: Upp till 5 nerladdade sånger
Kapacitet: Cirka 80 kilobytes
Användarsånger:
Sångläge
Antal låtar
Reglage
Sångbank/sångläge: 65
PLAY/STOP, KEY CONTROL (25 steg , –12 halvtoner till +12 halvtoner)
Metronom:
Slagspecificering:
På/Av
0, 2 till 6
Sångminne
Antal sånger:
Inspelad data:
Två (1 lektionsinspelning, 1 framförandeinspelning)
Lektionsinspelning: Högerhandens del, vänsterhandens del, båda händernas delar
Framförandeinspelning: Spår 1 (ackordackompanjemang), spår 2 (melodi)
Realtid
Cirka 13.000 noter (två sånger)
Inspelningsmetod:
Minneskapacitet:
Övriga funktioner
Transponering:
Stämning:
25 steg (–12 halvtoner till +12 halvtoner)
101 steg (A4 = cirka 440 Hz ±50 cent)
Kortöppning
Funktioner:
3,3V SmartMediaTM (8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB)
Avspelning av SMF; kortformatering
Uttag
Tilldelningsbart uttag:
Hörlurs/komponentuttag:
USB-port:
Uttag VIDEO OUT:
Standarduttag (forte, sostenuto, mjuk, rytmens start/stopp)
Standardstereouttag
Utimpedans: 100 Ω
Utspänning: Max. 4 V (RMS)
Mikrofonuttag: Standarduttag (med ratt för mikrofonvolym)
Ingångsimpedans: 3 KΩ
Ingångskänslighet: 10 mV
Utspänning: Max. 1 Vp-p
9 V likström
Strömintag:
SW-64
LK90TV_sw_62-65.p65
649A-SW-066A
64
04.8.18, 4:57 PM
Tekniska data
Strömförsörjning:
Batterier:
Batterilivslängd:
Nättillsats:
Automatiskt strömavslag:
2-vägs
6 batterier av storlek AA
Cirka 2,5 timmars kontinuerlig drift med alkaliska batterier
AD-5
Slår av strömmen cirka 6 minuter efter det senaste tangenttrycket. Fungerar endast
vid batteridrift, kan kopplas ur manuellt.
Högtalaruteffekt:
2,5 W + 2,5 W
Strömförbrukning:
9V
Mått:
94,4 x 38,7 x 14,2 cm
Vikt:
Cirka 5,1 kg (utan batterier)
7,7 W
• Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.
Klaviaturens skötsel
Undvik värme, fukt och direkt solljus
Placera inte klaviaturen på ett ställe där den utsätts för solsken, utblåset från en lufkonditionering eller nära element och andra
värmekällor.
Använd inte lack, thinner eller liknande kemikalier för rengöring
Torka av klaviaturen med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan tills
den är nästan helt torr.
Använd inte på ställen med extremt höga eller låga temperaturer
Extrema temperaturer kan göra att tecknen på skärmen blir suddiga och svårlästa. Detta tyder dock inte på fel, utan skärmen bör
bli klarare när klaviaturen först till ett ställe med normal temperatur.
ANM.
• Det kan förekomma en del linjer på klaviaturens ytterhölje. Dessa linjer uppkom vid gjutningsprocessen som används för att
forma plasten. De tyder inte på sprickor i plasten och utgör ingen anledning till oro.
SW-65
649A-SW-067A
LK90TV_sw_62-65.p65
65
04.8.18, 4:57 PM
649A-SW-068A
LK90TV_sw_62-65.p65
66
04.8.18, 4:57 PM
LK90TV_sw_appendix.p65
1
649A-SW-069A
04.8.18, 4:57 PM
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
DRAWBAR ORGAN 1
DRAWBAR ORGAN 2
DRAWBAR ORGAN 3
PERC.ORGAN 1
PERC.ORGAN 2
ELEC.ORGAN 1
ELEC.ORGAN 2
JAZZ ORGAN
ROCK ORGAN
CHURCH ORGAN
A
B
A
A
019 CELESTA
020 GLOCKENSPIEL
021 VIBRAPHONE
022 MARIMBA
Organ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
16
16
16
32
16
16
16
16
16
32
16
16
16
16
32
16
32
3
16
16
16
17
17
16
16
17
18
19
8
9
11
12
0
0
1
0
1
1
0
3
3
2
2
4
4
5
4
5
6
6
7
4
4: Program-ändring
5: Bankval MSB
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
000 STEREO PIANO
001 GRAND PIANO
002 BRIGHT PIANO
003 MELLOW PIANO
004 MODERN PIANO
005 DANCE PIANO
006 STRINGS PIANO
007 HONKY-TONK
008 OCTAVE PIANO
009 ELEC.GRAND PIANO
010 MODERN E.G.PIANO
011 ELEC.PIANO
012 CHORUSED EP
013 MODERN E.PIANO
014 SOFT E.PIANO
015 E.PIANO PAD
016 HARPSICHORD
017 COUPLED HARPSICHORD
018 CLAVI
Chromatic Perc
Piano
Nr.
1: Tonnamn
2: Omfångstyp
3: Maximal polyfoni
Tonlista / Nottabell
2
1
3
2
3
8
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
1
8
2
8
2
3
2
9
2
8
8
2
8
2
5
VIOLIN
SLOW VIOLIN
CELLO
PIZZICATO STRINGS
HARP
A
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
049 ACOUSTIC BASS
050 RIDE BASS
051 FINGERED BASS
052 PICKED BASS
053 FRETLESS BASS
054 SLAP BASS
055 SAW.SYNTH-BASS
056 SQR SYNTH-BASS
Str/Orchestra
057
058
059
060
061
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
038 NYLON STR.GUITAR
039 STEEL STR.GUITAR
040 12 STR.GUITAR
041 JAZZ GUITAR
042 OCT JAZZ GUITAR
043 CLEAN GUITAR
044 ELEC.GUITAR
045 MUTE GUITAR
046 OVERDRIVE GT
047 DISTORTION GT
048 FEEDBACK GT
Bass
2
A
A
A
A
A
1
033 CHAPEL ORGAN
034 ACCORDION
035 OCTAVE ACCORDION
036 BANDONEON
037 HARMONICA
Guitar
Nr.
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
16
32
16
32
32
32
16
32
16
16
16
32
3
40
40
42
45
46
32
32
33
34
35
37
38
39
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
19
21
21
23
22
4
2
8
2
2
2
2
32
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
8
2
1
2
2
2
8
8
2
8
2
2
5
Bilaga
A-1
LK90TV_sw_appendix.p65
2
A
A
A
A
A
A
32
16
32
16
16
32
16
16
32
32
32
64
65
65
65
66
66
66
66
67
68
71
2
1
2
8
1
2
8
9
2
2
2
SITAR
BANJO
SHAMISEN
KOTO
THUMB PIANO
STEEL DRUMS
122
123
124
125
126
127
A
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
SOPRANO SAX
ALTO SAX 1
ALTO SAX 2
BREATHY A.SAX
TENOR SAX 1
TENOR SAX 2
BREATHY T.SAX
T.SAXYS
BARITONE SAX
OBOE
CLARINET
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
2
2
2
2
2
2
3
8
8
2
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
56
57
58
59
60
61
61
61
62
62
63
110 FANTASY
111 WARM PAD
112 WARM VOX
113 POLYSYNTH
114 POLY SAW
115 BOWED PAD
116 HALO PAD
117 ATMOSPHERE
118 BRIGHTNESS
119 ECHO PAD
120 STAR THEME
121 SPACE PAD
Ethnic
32
32
32
32
16
32
16
16
16
32
16
A
C
C
A
C
A
A
A
A
A
A
073 TRUMPET
074 TROMBONE
075 TUBA
076 MUTE TRUMPET
077 FRENCH HORN
078 BRASS
079 BRASS SECTION
080 BRASS SFZ
081 ANALOG SYNTH-BRASS
082 SYNTH-BRASS 1
083 SYNTH-BRASS 2
Reed
2
A
A
A
A
A
A
A
A
1
102 SQUARE LEAD
103 SAWTOOTH LEAD
104 MELLOW SAW LEAD
105 SINE LEAD
106 SS LEAD
107 CALLIOPE
108 VOICE LEAD
109 BASS+LEAD
Synth-Pad
2
2
3
2
2
2
8
2
2
8
2
Nr.
B
A
A
A
A
A
A
48
49
48
50
51
52
52
53
54
54
55
5
095 PICCOLO
096 FLUTE 1
097 FLUTE 2
098 MELLOW FLUTE
099 RECORDER
100 PAN FLUTE
101 WHISTLE
Synth-Lead
32
32
16
32
32
32
32
32
32
16
16
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
062 STRINGS
063 SLOW STRINGS
064 CHAMBER
065 SYNTH-STRINGS 1
066 SYNTH-STRINGS 2
067 CHOIR AAHS
068 CHOIRS
069 VOICE DOO
070 SYNTH-VOICE
071 SYNTH-VOICE PAD
072 ORCHESTRA HIT
Brass
2
Pipe
1
Ensemble
Nr.
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
16
32
32
16
16
32
32
32
3
104
105
106
107
108
114
88
89
89
90
90
92
94
99
100
102
103
103
80
81
81
80
81
82
85
87
72
73
73
73
74
75
78
4
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
8
2
2
2
2
2
2
8
2
2
8
8
3
2
2
2
2
2
1
8
2
2
2
5
Bilaga
A-2
649A-SW-070A
04.8.18, 4:57 PM
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
1
GM PIANO 1
GM PIANO 2
GM PIANO 3
GM HONKY-TONK
GM E.PIANO 1
GM E.PIANO 2
GM HARPSICHORD
GM CLAVI
GM CELESTA
GM GLOCKENSPIEL
GM MUSIC BOX
GM VIBRAPHONE
GM MARIMBA
GM XYLOPHONE
GM TUBULAR BELL
GM DULCIMER
GM ORGAN 1
GM ORGAN 2
GM ORGAN 3
GM PIPE ORGAN
GM REED ORGAN
GM ACCORDION
GM HARMONICA
GM BANDONEON
GM NYLON STR.GUITAR
GM STEEL STR.GUITAR
GM JAZZ GUITAR
GM CLEAN GUITAR
GM MUTE GUITAR
GM OVERDRIVE GT
GM DISTORTION GT
GM GT HARMONICS
GM ACOUSTIC BASS
GM FINGERED BASS
GM PICKED BASS
GM FRETLESS BASS
GM SLAP BASS 1
GM SLAP BASS 2
GM SYNTH-BASS 1
GM SYNTH-BASS 2
GM VIOLIN
GM VIOLA
GM CELLO
GM CONTRABASS
GM Tone
Nr.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
32
32
32
16
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Nr.
GM TREMOLO STRINGS
GM PIZZICATO
GM HARP
GM TIMPANI
GM STRINGS 1
GM STRINGS 2
GM SYNTH-STRINGS 1
GM SYNTH-STRINGS 2
GM CHOIR AAHS
GM VOICE DOO
GM SYNTH-VOICE
GM ORCHESTRA HIT
GM TRUMPET
GM TROMBONE
GM TUBA
GM MUTE TRUMPET
GM FRENCH HORN
GM BRASS
GM SYNTH-BRASS 1
GM SYNTH-BRASS 2
GM SOPRANO SAX
GM ALTO SAX
GM TENOR SAX
GM BARITONE SAX
GM OBOE
GM ENGLISH HORN
GM BASSOON
GM CLARINET
GM PICCOLO
GM FLUTE
GM RECORDER
GM PAN FLUTE
GM BOTTLE BLOW
GM SHAKUHACHI
GM WHISTLE
GM OCARINA
GM SQUARE LEAD
GM SAWTOOTH LEAD
GM CALLIOPE
GM CHIFF LEAD
GM CHARANG
GM VOICE LEAD
GM FIFTH LEAD
GM BASS+LEAD
GM FANTASY
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Bilaga
649A-SW-071A
LK90TV_sw_appendix.p65
A-3
3
04.8.18, 4:57 PM
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Nr.
GM WARM PAD
GM POLYSYNTH
GM SPACE CHOIR
GM BOWED GLASS
GM METAL PAD
GM HALO PAD
GM SWEEP PAD
GM RAIN DROP
GM SOUND TRACK
GM CRYSTAL
GM ATMOSPHERE
GM BRIGHTNESS
GM GOBLINS
GM ECHOES
GM SF
GM SITAR
GM BANJO
GM SHAMISEN
GM KOTO
GM THUMB PIANO
GM BAGPIPE
GM FIDDLE
GM SHANAI
GM TINKLE BELL
GM AGOGO
GM STEEL DRUMS
GM WOOD BLOCK
GM TAIKO
GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM SEASHORE
GM BIRD
GM TELEPHONE
GM HELICOPTER
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
A
A
D
D
D
D
D
D
2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32
32
16
32
3
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
LK90TV_sw_appendix.p65
4
STANDARD SET
ROOM SET
POWER SET
ELECTRONIC SET
SYNTH SET
JAZZ SET
BRUSH SET
ORCHESTRA SET
1
D
D
D
D
D
D
D
D
2
• Innebörden av varje omfångstyp förklaras nedan.
ANM.
256
257
258
259
260
261
262
263
Drums
Nr.
32
32
32
32
32
32
32
32
3
0
8
16
24
25
32
40
48
4
120
120
120
120
120
120
120
120
5
Bilaga
A-4
649A-SW-072A
04.8.18, 4:57 PM
Bilaga
A=440Hz
Omfångstyp
C-1
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7 G7 C8
C9 G9
A
(Standardtyp)
B
“020 GLOCKENSPIEL”/
“095 PICCOLO”
C
Instrument med
låg tonhöjd
D
(Ljudeffekt)
Ingen skala för toner.
a
........Tangentbordsomfång
b
........Tillgängligt omfång (med hjälp av transponering eller mottaget meddelande)
A-5
649A-SW-073A
LK90TV_sw_appendix.p65
5
04.8.18, 4:57 PM
LK90TV_sw_appendix.p65
E1 28
6
A-6
04.8.18, 4:57 PM
C7 96
B6 95
A6 93
G6 91
F6 89
E6 88
D6 86
C6 84
B5 83
A5 81
G5 79
F5 77
E5 76
D5 74
C5 72
B4 71
A4 69
G4 67
F4 65
E4 64
D4 62
C4 60
B3 59
A3 57
G3 55
F3 53
E3 52
D3 50
C3 48
B2 47
A2 45
G2 43
F2 41
E2 40
D2 38
C2 36
B1 35
A1 33
G1 31
F1 29
B 6 94
A6 92
F#6 90
E 6 87
C#6 85
B 5 82
A 5 80
F#5 78
E 5 75
C#5 73
B 4 70
A 4 68
F#4 66
E 4 63
C#4 61
B 3 58
A3 56
F#3 54
E 3 51
C#3 49
B 2 46
A2 44
F#2 42
E 2 39
C#2 37
B 1 34
A1 32
F#1 30
E 1 27
Key/Note number
Drumset 1
STANDARD SET
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard Kick 2
Standard Kick 1
Side Stick
Standard Snare 1
Hand Clap 1
Standard Snare 2
Low Tom 2
Closed Hi-Hat
Low Tom 1
Pedal Hi-Hat
Mid Tom 2
Open Hi-Hat
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal 1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine 1
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short High Whistle
Long Low Whistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause 1
Applause 2
Fanfare
One
Two
Three
Four
Five
Drumset 2
ROOM SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Room Kick 2
Room Kick 1
,
Room Snare 1
,
Room Snare 2
Room Low Tom 2
,
Room Low Tom 1
,
Room Mid Tom 2
,
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
,
Room High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 3
POWER SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Power Kick 2
Power Kick 1
,
Power Snare 1
,
Power Snare 2
Power Low Tom 2
,
Power Low Tom 1
,
Power Mid Tom 2
,
Power Mid Tom 1
Power High Tom 2
,
Power High Tom 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 4
ELEC SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Electric Kick 2
Electric Kick 1
,
Electric Snare 1
,
Electric Snare 2
Electric Low Tom 2
,
Electric Low Tom 1
,
Electric Mid Tom 2
,
Electric Mid Tom 1
Electric High Tom 2
,
Electric High Tom 1
,
Reverse Cymbal
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 5
SYNTH SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Synth Kick 2
Synth Kick 1
Synth Rim Shot
Synth Snare 1
Hand Clap 2
Synth Snare 2
Synth Low Tom 2
Synth Closed HH 1
Synth Low Tom 1
Synth Closed HH 2
Synth Mid Tom 2
Synth Open HH
Synth Mid Tom 1
Synth High Tom 2
Synth Crash Cymbal
Synth High Tom 1
Synth Ride Cymbal
,
,
Synth Tambourine
,
Synth Cowbell
,
,
,
Synth High Bongo
Synth Low Bongo
Synth Mute Hi Conga
Synth Open Hi Conga
Synth Open Low Conga
,
,
,
,
,
Synth Maracas
,
,
,
,
Synth Claves
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 6
JAZZ SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Jazz Snare 1
,
Jazz Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 7
BRUSH SET
,
,
,
,
,
,
,
,
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
,
Brush Snare 1
Brush Slap
Brush Snare 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Drumset 8
ORCHESTRA SET
Timpani d
Timpani d Timpani e
Timpani f
,
,
,
Concert Cymbal 2
,
Concert Cymbal 1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Closed Hi-Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi-Hat
Ride Cymbal 1
,
,
,
,
Jazz Kick 1
Concert BD 1
,
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F Timpani G
Timpani G Timpani A
Timpani A Timpani B
Timpani c
Timpani c • “
” Anger samma ljud
som STANDARD SET.
ANM.
➝
Trumtilldelningslista
Bilaga
649A-SW-074A
LK90TV_sw_appendix.p65
7
Root
Chord
Type
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
*
*
*
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
F
(G )
F
E
B
B
(A )
A
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
*
*
aug
[5, 3, 1]
sus4
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
7 sus4
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
m M7
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
• Ackord märkta med en asterisk (*) kan inte spelas i läget FINGERED på denna klaviatur.
• Se “FULL RANGE CHORD” på sidan SW-36 för detaljer om att spela ett stycke som inkluderar ett av ackorden märkta med en asterisk.
ANM.
B
B
(A )
A
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
C
(D )
G
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
dim
G
F
(G )
F
E
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7 5
E
(D )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
M7
E
(D )
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
dim7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
7
[5, 3, 1]
m
C
[5, 3, 1]
M
C
(D )
Chord
Type
C
Root
Tabell över fingersatta ackord (FINGERED)
75
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
Bilaga
649A-SW-075A
A-7
04.8.18, 4:57 PM
Bilaga
Rytmlista
POPS I
000
POP 1
001
WORLD POP
002
8 BEAT POP
003
SOUL BALLAD 1
004
POP SHUFFLE 1
005
8 BEAT DANCE
006
POP BALLAD 1
007
POP BALLAD 2
008
BALLAD
009
FUSION
SHUFFLE
POPS II
010
SOUL BALLAD 2
011
16 BEAT 1
012
16 BEAT 2
013
8 BEAT 1
014
8 BEAT 2
015
8 BEAT 3
016
DANCE POP 1
017
POP FUSION
018
POP 2
019
POP WALTZ
DANCE/FUNK
020
DANCE
021
DISCO 1
022
DISCO 2
023
EURO BEAT
024
DANCE POP 2
025
GROOVE SOUL
026
TECHNO
027
TRANCE
028
HIP-HOP
029
FUNK
ROCK I
030
POP ROCK 1
031
POP ROCK 2
032
POP ROCK 3
033
FOLKIE POP
034
POP SHUFFLE 2
035
ROCK BALLAD
036
SOFT ROCK
037
ROCK 1
038
ROCK 2
039
HEAVY METAL
ROCK II
040
60'S SOUL
041
60'S ROCK
042
SLOW ROCK
043
SHUFFLE ROCK
044
50'S ROCK
045
BLUES
046
NEW ORLNS R&R
047
TWIST
048
R&B
049
ROCK WALTZ
JAZZ
050
BIG BAND 1
051
BIG BAND 2
052
BIG BAND 3
053
SWING
054
SLOW SWING
055
FOX TROT
056
JAZZ COMBO 1
057
JAZZ VOICE
058
ACID JAZZ
059
JAZZ WALTZ
EUROPEAN
060
POLKA
061
POP POLKA
062
MARCH 1
063
MARCH 2
064
WALTZ 1
065
SLOW WALTZ
066
VIENNESE
WALTZ
067
FRENCH WALTZ
068
SERENADE
069
TANGO
LATIN I
070
BOSSA NOVA 1
071
BOSSA NOVA 2
072
SAMBA 1
073
SAMBA 2
074
MAMBO
075
RHUMBA
076
CHA-CHA-CHA
077
MERENGUE
078
BOLERO
079
SALSA
LATIN II/VARIOUS I
080
REGGAE
081
PUNTA
082
CUMBIA
083
PASODOBLE
084
SKA
085
BLUEGRASS
086
DIXIE
087
TEX-MEX
088
COUNTRY 1
089
COUNTRY 2
VARIOUS II
090
FOLKLORE
091
JIVE
092
FAST GOSPEL
093
SLOW GOSPEL
094
SIRTAKI
095
HAWAIIAN
096
ADANI
097
BALADI
098
ENKA
099
STR QUARTET
FOR PIANO I
100
PIANO BALLAD 1
101
PIANO BALLAD 2
102
PIANO BALLAD 3
103
EP BALLAD 1
104
EP BALLAD 2
105
BLUES BALLAD
106
MELLOW JAZZ
107
JAZZ COMBO 2
108
RAGTIME
109
BOOGIEWOOGIE
FOR PIANO II
110
ARPEGGIO 1
111
ARPEGGIO 2
112
ARPEGGIO 3
113
PIANO BALLAD 4
114
6/8 MARCH
115
MARCH 3
116
2 BEAT
117
WALTZ 2
118
WALTZ 3
119
WALTZ 4
ANM.
• Rytmerna 100 t.o.m. 119 består av enbart ackordackompanjemang, utan några trummor eller andra slaginstrument. Dessa
rytmer ljuder endast när CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD valts som kompläge. Var alltså noga med
att välja CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD innan du försöker spela ackord med dessa rytmer.
A-8
LK90TV_sw_appendix.p65
649A-SW-076A
8
04.8.18, 4:57 PM
LK90TV_sw_appendix.p65
649A-SW-077A
9
04.8.18, 4:57 PM
HEART AND SOUL
BEYOND THE SEA (“FINDING NEMO” THEME)
WE GOT THE BEAT
I WRITE THE SONGS
BORDERLINE
SARA
JUST ONE LOOK
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS
SILENT NIGHT
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
BEAUTIFUL DREAMER
GREENSLEEVES
SWING LOW, SWEET CHARIOT
JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
AMAZING GRACE
AULD LANG SYNE
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
COME BIRDS
THE MUFFIN MAN
LONG LONG AGO
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
LONDON BRIDGE
THE FARMER IN THE DELL
ON THE BRIDGE OF AVIGNON
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK
MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
DANNY BOY
ANNIE LAURIE
• Sångtexterna för sångerna på sångbanks/
sånglägeslistan försedda med en asterisk (*)
visas inte på TV-skärmen. Sångtexter för
pianobankslåtar visas inte heller på TV-skärmen.
ANM.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Sångbanks/sånglägeslista
Sånglista
MY BONNIE
IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,
CLAP YOUR HANDS
MY DARLING CLEMENTINE
HOME SWEET HOME
MY WILD IRISH ROSE
ON TOP OF OLD SMOKEY
AMERICA THE BEAUTIFUL
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC
I’VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
LITTLE BROWN JUG
AURA LEE
OH! SUSANNA
HOUSE OF THE RISING SUN
SHE WORE A YELLOW RIBBON
WHEN JOHNNY COMES MARCHING HOME
CAMPTOWN RACES
SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
YANKEE DOODLE
RED RIVER VALLEY
TURKEY IN THE STRAW
MY OLD KENTUCKY HOME
HOME ON THE RANGE
JAMAICA FAREWELL
ALOHA OE
SAKURA SAKURA
SANTA LUCIA
WALTZING MATILDA
BRIDAL MARCH FROM “LOHENGRIN”
HABANERA FROM “CARMEN”
BRINDISI FROM “LA TRAVIATA”
65~69 Användarsånger
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
*62
*63
*64
34
35
CONCERT PIECES
10
FÜR ELISE
11
TURKISH MARCH (MOZART)
12
THE ENTERTAINER
13
MAPLE LEAF RAG
14
GYMNOPÉDIES no.1
15
ETUDE op.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
16
SONATA op.27 no.2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
17
HUNGARIAN DANCES no.5
18
TRÄUMEREI
19
HUMORESKE (DVO ÁK)
20
PROMENADE FROM “TABLEAUX D’UNE
EXPOSITION”
21
LE CYGNE FROM “LE CARNAVAL DES
ANIMAUX”
CHANSON DU TOREADOR FROM “CARMEN”
22
23
LARGO (HÄNDEL)
24
WEDDING MARCH FROM “MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM”
25
AMERICAN PATROL
26
CSIKOS POST
27
DOLLY’S DREAMING AND AWAKENING
28
LA CHEVALERESQUE
29
SONATA K.545 1st Mov.
30
LA PRIÈRE D’UNE VIERGE
31
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
32
MARCHE MILITAIRE no.1
33
BLUMENLIED
34
GRANDE VALSE BRILLANTE op.18 no.1
ETUDES
00
MINUET (J.S.BACH)
01
GAVOTTE (GOSSEC)
02
CHOPSTICKS
03
AVE MARIA (GOUNOD)
04
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
05
CANON (PACHELBEL)
06
SONATA op.13 “PATHÉTIQUE” 2nd Mov.
07
ODE TO JOY
08
SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
09
GOING HOME FROM “FROM THE NEW WORLD”
Pianobankslista
Bilaga
A-9
649A-SW-078A
LK90TV_sw_MIDI Chart.p65
2
04.8.18, 4:57 PM
0-127
12-108*1
O 9nH V = 1-127
X 9nH V = 0,8nH V = XX
X
O*2
36-96
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O 9nH V = 1-127
X 8nH V = 64
X
X
Key’s
Ch’s
After
Touch
Control
Change
Pitch Bender
Note ON
Note OFF
Velocity
O
O
O*2
O*3
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O*3
X
X
X
O*4
O*4
O*4
0, 32
1
6, 38
7
10
11
64
66
67
True voice
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Mode 3
X
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
1-16
1-16
1
1-16
Default
Changed
Recognized
Transmitted
Basic
Channel
Function ...
Soft pedal
Bank select
Modulation
Data entry
Volume
Pan
Expression
Hold1
Sostenuto
XX: inget samband
*1: Se “Tonlista” på sidan A-1.
Remarks
LK-90TV
Version: 1.0
MIDI-meddelanden som kan sändas och mottagas via USB-porten
Model
649A-SW-079A
LK90TV_sw_MIDI Chart.p65
3
04.8.18, 4:57 PM
:True #
: Clock
: Commands
: Local ON/OFF
: All notes OFF
: Active Sense
: Reset
System
Real Time
Aux
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Remarks
Messages
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
System
Common
System Exclusive
Program
Change
67
100, 101
120
121
66
Soft pedal
RPN LSB, MSB
All sound off
Reset all controller
Sostenuto
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Yes
X : No
*2 Modulation och eftertryck för varje kanal utgör samma effekt.
*3 Sändning/mottagning av FINE TUNE, COARSE TUNE, och PITCH BEND SENSE, mottagning
av RPN noll
*4 I enlighet med inställning för tilldelningsbart uttag
*5 GM på/av GM ON : [F0] [7E] [7F] [09] [01] [F7] GM OFF : [F0] [7E] [7F] [09] [02] [F7]
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O*5
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
O 0-127
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
X
O
O*3
O
O
O
O*4
O*3
X
X
O*4
Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer
med miljöskyddslagar i Tyskland.
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
LK90TV_sw_Cover.p65
2
C
04.8.18, 4:56 PM
MA0406-A Printed in China
LK90TV-SW-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising