Casio XJ-L8300HN Käyttäjän opas

Casio XJ-L8300HN Käyttäjän opas
DATAPROJEKTORI
XJ-L8300HN
Käyttöohje
• Lue "turvallisuustoimet" ja varmista, että käytät laitetta oikein.
• Säilytä ohje tallessa tulevaa tarvetta varten.
• Alla olevalta sivustolta saat tämän ohjekirjan uusimman version.
http://world.casio.com/manual/projector/
• DLP on yhdysvaltalaisen Texas Instrumentsin rekisteröity tavaramerkki.
• HDMI, HDMI Logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• HDBaseT™ ja HDBaseT Alliancen logo ovat HDBaseT Alliancen tavaramerkkejä.
• Blu-ray™ ja logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
• PJLink on haettu tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa,
muissa maissa ja muilla alueilla.
• Crestron, Crestron Connected ja Crestron Connected Logo ovat yhdysvaltalaisen Crestron
Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• AMX on yhdysvaltalaisen AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
• XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki
• Muut yritysten ja tuotteiden nimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
• Tämän ohjekirjan kopiointi joko osittain tai kokonaan on kielletty. Tätä käyttöohjetta saa
käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER
CO., LTD.:n lupaa.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. ei ole vastuussa kolmansien osapuolten menetetyistä
ansioista tai kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen tai
ohjekirjan käytöstä.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. ei ole vastuussa menetyksistä tai menetetyistä ansioista
johtuen tämän tuotteen vikaantumisesta tai huollosta tai muusta syystä.
• Tämän ohjekirjan sivut ovat vain esimerkkejä, eivätkä ne ole välttämättä tarkalleen samoja
ruutuja kuin mitä laite näyttää.
2
Sisällysluettelo
Tärkeitä turvallisuusohjeita .............................................................................................. 4
Laseria ja korkean lämpötilan varotoimet (Katso projektorin etiketti) ....................... 10
Muut varotoimet ............................................................................................................... 11
Johdanto .......................................................................................................................... 13
Paketin sisältö ........................................................................................................... 13
Projektorin ulkonäkymä............................................................................................. 14
Ohjaimet ja toiminnot ................................................................................................ 15
Projektorin sijoittaminen paikalleen .............................................................................. 17
Sijainnin valinta ......................................................................................................... 17
Halutun kuvan koon saaminen .................................................................................. 17
Projektorin asennus .................................................................................................. 19
Projisoidun kuvan säätäminen .................................................................................. 20
Liitäntä .............................................................................................................................. 21
Käyttö ............................................................................................................................... 24
Projektorin käynnistys ............................................................................................... 24
Valikoiden käyttö ....................................................................................................... 25
Projektorin lukitseminen............................................................................................ 26
Tulosignaalin kytkeminen .......................................................................................... 27
Projektorin sammutus ............................................................................................... 28
Valikon käyttö .................................................................................................................. 29
KUVA valikko ............................................................................................................ 29
NÄYTÄ valikko .......................................................................................................... 32
ASENNUS valikko .................................................................................................... 33
JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS valikko........................................................... 34
JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT valikko ................................................. 34
TIETOJA valikko....................................................................................................... 36
Projektorin hallinta etänä ................................................................................................ 37
Projektorin RS-232C hallinta .......................................................................................... 40
Huolto ............................................................................................................................... 45
Projektorin hoito ........................................................................................................ 45
Valolähteen tiedot ..................................................................................................... 46
Vianetsintä ....................................................................................................................... 48
Tekniset tiedot ................................................................................................................. 49
Projektorin tiedot ....................................................................................................... 49
Mitat .......................................................................................................................... 50
Ajastuskaavio............................................................................................................ 51
Sisällysluettelo
3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Turvavarotoimet
Turvallisuuskuvakkeista
Tässä käyttöohjeessa sekä tuotteessa itsessään käytetään useita eri kuvakkeita, joilla
varmistetaan turvallinen käyttö, ja ne suojaavat sinua vammojen ja materiaalivahinkojen
varalta. Kunkin kuvakkeen merkitys on selitetty alla.
Vaara
Tämä kuvake kertoo, että jos tieto jätetään huomioimatta tai sitä sovelletaan
väärin, siitä aiheutuu kuolema tai vakava henkilövahinko.
Tämä kuvake kertoo tiedoista, jotka huomioimatta jättämällä tai väärin
Varoitus käytettynä voivat muodostaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaaran.
Esimerkkejä kuvakkeista
Kolmio ilmoittaa tilanteesta, jolloin on oltava varovainen. Tässä näytetty esimerkki
osoittaa, että sinun on ryhdyttävä varotoimiin sähköiskun varalta.
Ympyrä, jonka yli kulkee viiva, kertoo tietoja toimenpiteestä, jota sinun ei tulisi tehdä.
Toimenpide osoitetaan ympyrän sisällä olevalla kuvalla. Esimerkin mukaan tässä
purkaminen on kielletty.
Musta ympyrä kertoo toimenpiteistä, jotka tulisi suorittaa. Toimenpide osoitetaan
ympyrän sisällä olevalla kuvalla. Tässä näytetty esimerkki ilmoittaa, että virtajohto tulee
irrottaa virtalähteestä.
Varotoimet käytön aikana
Varoitus
• Aikuisten valvonta vaaditaan aina, kun lapsia on paikalla ja erityisesti jos
pienet lapset voivat päästä kosketuksiin projektorin kanssa.
• Savu, hajut, kuumuus ja muut poikkeamat
Jos havaitse savua, outoa hajua tai muita poikkeamia, lopeta projektorin käyttö heti.
Jatkettu käyttö aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Suorita heti seuraavat vaiheet.
1. Irrota projektorin pistoke.
2. Ota yhteyttä alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.
• Vikaantuminen
Lopeta projektorin käyttö heti, jos ruutu näyttää epänormaalilta, tai jos siinä ilmenee
muita epänormaaleja toimintoja, vaikka käyttäisitkin projektoria oikein. Jatkettu käyttö
aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Suorita heti seuraavat vaiheet.
1. Sammuta projektori.
2. Irrota projektorin pistoke.
3. Ota yhteyttä alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.
4
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Virtajohto
Virtajohdon väärinkäyttö muodostaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
Varmista, että huomioit aina seuraavat varotoimet.
• Varmista, että käytät vain projektorin mukana tulevia lisävarusteita.
• Varmista, että käytät virtalähdettä, jolla on sama jännite kuin projektorille määritetyssä.
• Älä ylikuormita virtalähdettä liian monella laitteella.
• Älä aseta virtajohtoa lähelle hellaa.
• Älä käytä virtajohtoa, joka tulee jonkun toisen laitteen mukana.
• Älä jaa virtalähteen syöttötehoa projektorille muille laitteille. Jos käytät jatkojohtoa, varmista,
että ampeeriluokitus jatkojohdossa on yhteensopiva tämän projektorin kanssa.
• Älä koskaan käytä virtajohtoa sen ollessa niputettuna yhteen.
• Käytä sopivassa paikassa olevaa pistorasiaa, johon yllät helposti, kun sinun tarvitsee irrottaa
projektori.
Vaurioitunut virtajohto aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
Varmista, että huomioit aina seuraavat varotoimet.
• Älä koskaan aseta virtajohdon päälle raskaita esineitä äläkä koskaan altista sitä
kuumuudelle.
• Varmista, ettei virtajohto puristu seinän ja pöydän väliin, äläkä koskaan peitä virtajohtoa
tyynyllä tai muulla esineellä.
• Älä koskaan yritä muokata virtajohtoa, anna sen vaurioitua tai altista sitä liialliselle
taittamiselle.
• Älä väännä virtajohtoa tai vedä siitä.
Älä koskaan kosketa virtajohtoa tai pistoketta, kun kätesi ovat märät. Tästä aiheutuu
sähköiskun vaara.
• Kun käytät projektoria samassa maassa, mistä sen ostit, varmista, että käytät sen mukana
tulevaa virtajohtoa. Kun käytät projektoria toisessa maassa, varmista, että hankit ja käytät
virtajohtoa, jonka jännite sopii maassa käytettyyn jännitteeseen. Varmista myös, että tunnet
maassa voimassa olevat turvallisuusstandardit.
Kun poistut tilasta, varmista, että projektori on paikassa, joka on poissa lemmikkien ja
muiden eläinten ulottuvilta, ja irrota virtapistoke virtalähteestä. Purtu virtajohto voi
aiheuttaa oikosulkija ja muodostaa tulipalon riskin.
• Vesi ja vieraat esineet
Älä koskaan päästä vettä projektorin sisälle. Vedestä aiheutuu tulipalon ja sähköiskun
vaara.
Älä koskaan aseta kukkavaasia tai muita vettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
Vedestä aiheutuu tulipalon ja sähköiskun vaara.
Vesi tai muu neste tai vieras aine (metalli jne.) projektoriin joutuessaan muodostaa
tulipalon ja sähköiskun riskin. Jos projektorin sisään joutuu jotakin, tee välittömästi
seuraavat.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
5
1. Sammuta projektori.
2. Irrota projektorin pistoke.
3. Ota yhteyttä alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.
• Purku ja muokkaukset
Älä koskaan yritä irrottaa projektoria tai muokata sitä millään tavalla. Projektorissa on
runsaasti korkeajännitteisiä komponentteja, jotka muodostavat sähköiskun ja
palovamman riskin. Huomaa, että valtuuttamaton projektorin purkaminen tai muokkaus
ei kuulu takuuseen eikä oikeuta CASIO:n suorittamaan korjaukseen.
Jätä kaikki sisäiset tarkastukset, säädöt ja korjaukset laitteen alkuperäiselle myyjälle tai
valtuutetulle CASIO-asiakaspalvelulle.
• Pudottaminen ja isku
Projektorin käytön jatkaminen sen jälkeen kun se on vaurioitunut pudottamisen tai
muun väärin käsittelyn vuoksi voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Suorita heti
seuraavat vaiheet.
1. Sammuta projektori.
2. Irrota projektorin pistoke.
3. Ota yhteyttä alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIO-huoltoon.
• Hävittäminen polttamalla
Älä koskaan yritä hävittää projektoria polttamalla sitä. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen,
josta aiheutuu tulipalon ja henkilövahingon vaara.
• Projektorin valon säteily
• Älä koskaan katso suoraan linssiin, ilmanottoaukkoihin tai poistoaukkoihin, kun valot
ovat päällä. Kun kytket projektorin päälle, varmista, että kukaan ei katso suoraan
linssiin, ilmanottoaukkoihin tai poistoaukkoihin. Projektorin lähettämä vahva valo
aiheuttaa silmävaurion riskin.
• Älä yritä käyttää suurennuslasia, peiliä tai vastaavaa esinettä projektorin valon
taittamiseen tai heijastamiseen, äläkä koskaan pidä tai aseta esinettä projektorin
valon tielle. Taittuva tai heijastuva valo voi loistaa silmiin ja muodostaa silmävaurion
vaaran.
• Ilmanottoaukkojen tukkiminen
Älä koskaan peitä ilmanottoaukkoja. Tämä voi aiheuttaa sisäisen kuumuuden
muodostumisen, mistä aiheutuu tulipalon ja projektorin rikkoutumisen riski. Projektorin
koskettaminen sen ollessa kuuma voi aiheuttaa palovamman. Varmista, että huomioit
aina seuraavat varotoimet.
• Jätä vähintään 30 cm (11,8 tuumaa) projektorin ja seinien väliin. Pidä vähintään 30 cm:n
(11,8 tuumaa) etäisyys pintojen ja projektorin sivujen välillä.
• Älä laita projektoria paikkaan, jossa on huono ilmankierto.
• Älä koskaan peitä projektoria peitolla tai vastaavalla.
• Aseta projektori kiinteälle, tasaiselle pinnalle käytön ajaksi. Älä koskaan käytä projektoria
sen ollessa matolla, peitolla, pyyhkeellä, istuintyynyllä tai muulla taipuvalla pinnalla.
• Älä koskaan nosta projektoria pystyyn kummallekaan reunalle käytön aikana.
6
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Projektorin kotelo
Älä koskaan avaa projektorin koteloa. Tästä aiheutuu sähköiskun vaara.
• Puhdistus
Ennen kuin puhdistat projektoria, sammuta se ja irrota virtalähteestä. Jos näin ei tehdä,
siitä voi aiheutua sähköisku.
• Ilman poistoaukot
Ilman poistoaukoista tulee erittäin kuumia projektorin ollessa käynnissä. Älä koskaan kosketa
niitä. Tästä aiheutuu palovamman vaara. Poistoaukkojen lähellä tulevat alueet kuumenevat
myös paljon. Älä koskaan sijoita muovisia esineitä tai muuta lämmölle arkaa materiaalia
projektorin lähelle tai sen alle. Tämä voi aiheuttaa esineen epämuodostumisen ja värin
muuttumisen vaaran.
• Linssin suojus (Jos projektorissasi on linssin suojus)
Poista linssin suojus ennen kuin kytket projektorin päälle. Älä koskaan jätä linssin suojusta
kiinni projektorin ollessa käytössä.
• Sijainti
Älä koskaan sijoita projektoria mihinkään seuraavista paikoista. Tästä aiheutuu tulipalon ja
sähköiskun vaara.
• Lähelle täriseviä alueita
• Alueille, jotka altistuvat suurille määrille kosteutta ja pölyä
• Keittiöön tai muille alueille, jotka altistuvat öljyn savulle
• Lähelle lämmitintä, tai lämmitettyä mattoa tai alueelle, joka altistuu suoralle auringonvalolle
• Äärimmäisille lämpötiloille altistuville alueille (Käyttölämpötila-alue on 5°C - 35°C (41°F 95°F)).
• Raskaat esineet
Älä koskaan aseta raskaita esineitä projektorin päälle tai kiipeä projektorin päälle. Tästä
aiheutuu tulipalon ja sähköiskun vaara.
• Vesi
Älä koskaan sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai muualle, jossa sen päälle voi roiskua
vettä.
• Epävakaa paikka
Älä koskaan aseta projektoria epävakaalle pinnalle tai korkealle hyllylle. Tämä voi
saada sen putoamaan ja muodostaa henkilövahingon vaaran.
• Projektorin käyttö alustoilla, joilla on pyörä
Kun käytät projektoria alustalla, jolla on pyörät, lukitse pyörät, kun et liikuttele alustaa.
• Ukonilma
Älä kosketa projektorin virtajohtoa ukonilman aikana.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
7
• Kaukosäädin
Älä koskaan yritä irrottaa kaukosäädintä tai muokata sitä millään tavalla. Tämä saa
aikaan sähköiskun vaaran, palovamman tai muun henkilövahingon. Jätä kaikki sisäiset
tarkastukset, säädöt ja korjaukset laitteen alkuperäiselle myyjälle tai valtuutetulle
CASIO-asiakaspalvelulle.
Älä anna kaukosäätimen kastua. Vedestä aiheutuu tulipalon ja sähköiskun vaara.
• Älä käytä lähellä syttyviä kaasusuihkeita
Älä suihkuta syttyvää kaasua projektoriin tai sen lähellä. Kaasu voi syttyä ja aiheuttaa
tulipalon vaaran.
Pariston varotoimet
Vaara
Jos alkaliparistoista vuotava neste joutuu silmiin, ryhdy heti seuraaviin toimenpiteisiin.
1. Älä hankaa silmiä! Huuhtele silmät puhtaalla vedellä.
2. Ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos et toimi heti, voit menettää näkösi.
Varoitus
Paristojen väärinkäyttö voi saada ne vuotamaan tai räjähtämään, mistä aiheutuu tulipalon ja
henkilövahingon vaara. Varmista, että huomioit aina seuraavat varotoimet.
• Älä koskaan yritä irrottaa paristoja äläkä päästä niitä oikosulkuun.
• Älä koskaan altista paristoja kuumuudelle tai heitä niitä tuleen.
• Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
• Älä koskaan sekoita eri tyyppisiä paristoja.
• Älä koskaan yritä ladata paristoja.
• Huolehti, että paristot ovat oikein päin.
• Tyhjät paristot
Poista paristot kaukosäätimestä heti, kun ne ovat tyhjiä.
• Poista kaukosäätimen paristot, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
• Paristojen hävittäminen
Varmista, että hävität käytetyt paristot alueesi määräysten mukaisesti.
8
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Projektorin valon säteily
• Älä koskaan estä valon tuloa sen ollessa päällä.
• Älä koskaan katso suoraan linssiin valon ollessa päällä. Ole
erityisen huolellinen lasten kanssa.
Riskiryhmä 2
1. Kuten minkä tahansa voimakkaan valolähteen kanssa, älä tuijota valonsäteeseen, RG2 IEC
62471-5:2015
2. Tästä laitteesta voi säteillä mahdollisesti vaarallista optista säteilyä.
3. Älä katso suoraan toimivaan lamppuun. Se voi vahingoittaa silmiä.
Tietoja valolähdeyksiköstä
• Projektorin valolähteen yksikkö käyttää laseria.
• Valolähteen käyttöikä on noin 20.000 tuntia. Todellinen käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista,
asetusvalikon asetuksista ja eroista kunkin yksittäisen valolähteen välillä.
• Valolähdeyksiköllä on takuuaika, joka on merkitty takuusertifikaattiin tai se kestää 6.000
tuntia, riippuen siitä, kumpi ajankohta tulee ensin.
• Valolähdeyksikön epäonnistuminen valaista tai merkittävästi alentaa valolähdeyksikön
kirkkautta osoittaa valolähteen käyttöiän loppumisen. Ota yhteyttä alkuperäiseen myyjään tai
valtuutettuun CASIO-huoltoon varaosan saamiseksi. Huomaa, että valtuuttamaton
projektorin purkaminen tai muokkaus ei kuulu takuuseen eikä oikeuta CASIO:n suorittamaan
korjaukseen.
Asetuksen varotoimet
• Käytä sopivassa paikassa olevaa pistorasiaa, johon yllät helposti, kun sinun tarvitsee irrottaa
projektori.
• Jätä vähintään 30 cm (11,8 tuumaa) projektorin ja seinien väliin. Pidä vähintään 30 cm:n
(11,8 tuumaa) etäisyys pintojen ja projektorin sivujen välillä. Projektorin yläpuolella ei pitäisi
olla mitään esineitä. Ole erityisen huolellinen pitääksesi esineet poissa projektorin ilmanottoja poistoaukkojen luota.
• Ilmavirtaus ilmastointilaitteistosta voi puhaltaa poistettavaa lämpöä projektorin linssin läheltä
olevalta alueelta, jolloin projisoidussa kuvassa näkyy lämpöväreilyä. Jos näin käy, säädä
ilmastoinnin ilmavirtausta tai siirrä projektoria.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
9
Laseria ja korkean lämpötilan varotoimet
(Katso projektorin etiketti)
Laseria koskevat varotoimet
Ei-U.S.-etiketti
mukainen
1 : Tämä projektorin on luokan 1 laserlaite, joka on IEC 60825-1: 2014:n
• Tässä projektorissa on sisäänrakennettu laser-moduuli. Purkaminen ja muokkaaminen ovat
erittäin vaarallisia eikä niitä tulisi koskaan kokeilla.
• Käyttöohjeessa neuvottu muu käyttö tai säätö muodostaa vaarallisen lasersäteilylle
altistumisen.
U.S.-etiketti
mukainen.
2 : Tämä projektorin on luokan 3R laserlaite, joka on IEC 60825-1: 2007:n
• Tässä projektorissa on sisäänrakennettu laser-moduuli. Purkaminen ja muokkaaminen ovat
erittäin vaarallisia eikä niitä tulisi koskaan kokeilla.
• Käyttöohjeessa neuvottu muu käyttö tai säätö muodostaa vaarallisen lasersäteilylle
altistumisen.
Ilmanpoistoaukon varotoimet (etiketti 3 )
• Ilmanpoistoaukot kuumenevat käytön aikana. Älä koskaan kosketa
ilmanpoistoaukkoja tai anna niiden tukkeutua.
• Älä aseta laitteeseen vieraita esineitä.
Projektorin vasen puoli (katsottuna takaa)
Nimike
Nimike
Nimike
10
Laseria ja korkean lämpötilan
3
1
2
Muut varotoimet
Tämä projektori on tehty tarkkuuskomponenteista. Jos varotoimia ei noudateta, tiedot eivät
välttämättä tallennu oikein tai laite vikaantuu.
• Älä koskaan käytä tai säilytä projektoria seuraavissa paikoissa. Tästä voi aiheutua
vikaantumisen riski sekä vaurioita projektorille.
• Paikat, jotka altistuvat sähköstaattiselle lataukselle
• Paikat, jotka altistuvat äärimmäisille lämpötiloille
• Paikat, joissa on runsaasti kosteutta
• Paikat, jotka altistuvat äkillisille lämpötilamuutoksille
• Paikat, joissa on paljon pölyä
• Tärisevälle, vinolle tai muuten epävakaalle pinnalle
• Sijainnit, joissa laite voi kastua
• Paikat, joissa on suuria määriä öljysavua tai muuta savua
• Paikat, jossa on suolavaurioiden riski
• Paikat, joissa muodostuu syövyttävää kaasua (kuten rikkikaasu kuumissa lähteissä)
• Varmista, että kaukosäätimen signaalin vastaanotin ei altistu fluorisoivalle valolle,
auringonvalolle tai muulle vahvalle valolle. Vahva valo voi aiheuttaa vikaantumisen.
• Vältä projektorin käyttöä seuraavissa olosuhteissa. Tästä voi aiheutua vikaantumisen riski
sekä vaurioita projektorille.
• Vältä äärimmäisille lämpötiloille altistuvia alueita (Käyttölämpötila-alue on 5°C - 35°C
(41°F - 95°F)).
• Älä koskaan aseta raskaita esineitä projektorin päälle tai kiipeä projektorin päälle.
• Älä koskaan aseta vieraita esineitä tai anna niiden pudota projektoriin.
• Älä koskaan aseta kukkavaasia tai muita vettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
• Lin asetat projektorin alas tai teet muita toimintoja, joihin liittyy projektorin siirtely tai
uudelleenkohdistus, varo jättämästä sormia projektorin alle.
• Älä koskaan jätä tyhjiä paristoja kaukosäätimeen pitkäksi aikaa.
Tyhjät paristot voivat vuotaa, mikä johtaa vikaantumiseen ja vaurioittaa kaukosäädintä. Vaihda
paristot vähintään kerran vuodessa huolimatta siitä, miten paljon olet käyttänyt kaukosäädintä
sinä aikana.
• Puhdista pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Kun laite on likainen, käytä pehmeää kangasta, joka on kostettu veden ja miedon pesuaineen
seoksessa. Väännä ylimääräinen vesi kankaasta ennen pyyhkimistä. Älä koskaan käytä
tinneriä, bensiiniä tai muita haihtuvia aineita projektorin puhdistamiseen. Tämä voi poistaa
merkinnät ja aiheuttaa kotelon likaantumisen.
• Puuttuvat ruudun pisteet
Vaikka projektori on valmistettu käyttämällä edistyneintä saatavilla olevaa digitaalista
tekniikkaa, ruudulta voi puuttua joitakin pisteitä. Tämä on normaalia eikä tarkoita
vikatoimintoa.
Muut varotoimet
11
• Älä koskaan altista projektoria voimakkaille iskuille sen ollessa käytössä.
Jos projektori altistuu äkisti voimakkaalle iskulle, projisoitu kuva tyhjenee hetkeksi tyhjäksi.
Kuva ilmestyy takaisin hetken jälkeen, mutta se voi olla väärän värinen tai sen päällä voidaan
näyttää virheviesti.
Jos projisoitu kuva on väärän värinen, valitse uudelleen nykyinen tulolähde. Jos tämä ei
palauta projisoitua kuvaa sen oikean väriseksi, sammuta projektorin virta ja käynnistä se
uudelleen.
• Käytä projektorin lähellä olevaa virtalähdettä. Käytä projektoria aina niin, että virtajohto on
helppo irrottaa
• Vaikka projektorisi takuu olisi edelleen voimassa, sinulta veloitetaan korjaus, jos ongelma
johtuu projektorin käytöstä tauotta pitkien ajanjaksojen ajan (esim. 24 tuntia), tai jos
projektorin asetukset tehtiin ja sitä käytettiin noudattamatta "asetusten varotoimia".
• Käytä ympäristössä, jossa on korkea ympäröivä lämpötila tai joissa on suuria määriä pölyä,
öljysavua, tupakansavua tai muunlaista savua, joka voi lyhentää vaihtovälejä tai vaatii
optisen laitteen ja muiden komponenttien säännöllisemmän vaihdon. Huomaa, että varaosa
on maksullinen. Tietoja varaosista ja maksuista saat ottamalla yhteyttä valtuutettuun
CASIO-huoltoon.
• Kondensoituminen
Kun projektori siirretään kylmästä lämpimään, lämmittimen kytkeminen päälle kylmään tilaan
ja muut vastaavat olosuhteet voivat aiheuttaa kondensoitumista (kosteuden kertymistä), jota
muodostuu projektorin linssille ja/tai sen sisään. Tällöin projisoitu kuva voi vaikuttaa
epätarkalta ja voi johtaa vikaantumiseen tai muihin ongelmiin. Jos näin tapahtuu, sammuta
projektori ja odota, kun kondensoituminen poistuu luonnollisesti. Tällöin voit heijastaa kuvia
normaalisti.
• Virransyöttö ulkoiseen laitteistoon
Projektorin virran sammuttaminen sammuttaa virran myös ulkoisilta laitteilta. Huomaa, että
syötetty virta katkeaa myös, kun projektori sammutetaan uudelleen käynnistettäessä sen oma
tarkastus -toiminnolla tai automaattisella virran sammutuksella johtuen virheestä tai muusta
syystä. Riippuen käytetystä ulkoisesta laitteistosta, virransyötön katkaisu voi aiheuttaa
muokattavan datan katoamisen tai korruptoitumisen. Ota tavaksi tallentaa tiedot ulkoiseen
muistiin, joka saa virtansa projektorista. Huomaa, että CASIO COMPUTER CO., LTD. ei ole
missään nimessä vastuussa tietojen katoamisesta tai korruptoitumisesta.
12
Muut varotoimet
Johdanto
Paketin sisältö
Pura paketti huolellisesti ja tarkista, että sinulla on alla olevat tarvikkeet. Jos jokin näistä
puuttuu, ota yhteyttä hankintapaikkaan.
Normaalit lisävarusteet
• Projektori
• Kaukosäädin, YT-310
• Nippusidesarja x 2
• Testiparistot (AA-koko x 2)
• AC-virtajohto
• RGB-kaapeli
• "Turvavarotoimet"-sivu
• "Lue tämä ensin" -sivu
• Takuu*
• Mukana tulevat lisävarusteet sopivat alueesi käyttöön.
• * Takuukortti toimitetaan vain joillakin alueilla. Kysy lisätietoja myyjältä.
Kaukosäätimen paristojen vaihto
1. Paina kannen painiketta ja työnnä sitä ylöspäin
kuvassa olevan nuolen suuntaisesti.
2. Poista vanhat paristot (jos sellaiset on käytössä) ja
asenna kaksi AA-paristoa sisälle. Varmista, että
positiiviset ja negatiiviset navat ovat oikein pain
kuvan mukaisesti.
3. Sovita kansi uudelleen kohdistamalla alustan kanssa
ja työnnä sitä takaisin paikoilleen. Pysäytä kun se napsahtaa paikalleen.
• Vältä jättämästä kaukosäädintä ja paristoja äärimmäisen kuumiin tiloihin tai kosteaan ympäristöön, kuten
keittiöön, kylpyhuoneeseen, saunaan, kasvihuoneeseen tai suljettuun autoon.
• Vaihda vain saman tyyppiseen tai vastaavaan paristoon valmistajan suositusten mukaisesti.
• Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden ja alueesi paikallisten säädösten mukaisesti.
• Älä koskaan heitä paristoja tuleen. Ne voivat räjähtää.
• Jos paristot ovat kuluneet loppuun, tai et käytä kaukosäädintä pidempään aikaan, poista paristot
välttääksesi vahinkoja kaukosäätimelle mahdollisen paristojen vuodon aiheuttamana.
Johdanto
13
Projektorin ulkonäkymä
6
9
1
2
3
4
5
8
6
2
25
25
26
26
26
26
7
11 13 15
10 12 14
16
17 19 21
18 20
22
23
24
1. Linssin siirron säätöpainikkeet
(VASEN/OIKEA, YLÖS/ALAS)
13. HDBaseT-tuloportti
2. Ilma-aukko (lämpimän ilman poisto)
3. Tarkennusrengas
15. RGB (PC)/komponenttivideo
(YPbPr/YCbCr) signaalin tuloliitin
4. Zoomausrengas
16. HDMI 1 -tuloportti (HDCP 2.2)
5. Projisointilinssi
17. HDMI 2 -tuloportti
6. IR -etäanturi
18. Äänen lähtöjakki
7. Linssin suojus
19. Huoltoportti
8. POWER (VIRTA-merkkivalo)/TEMP
(LÄMPÖTILAN varoitusvalo)/LIGHT
(LAMPUN-merkkivalo)
(Katso "Merkit" sivulla 47.)
20. DC (5V 2A) -lähtöportti
9. Ilma-aukko (jäähdytysilman otto)
10. RJ-45 LAN -tuloliitin
11. Kaukosäätimen liitin
Käytettäväksi johdollisella
kaukosäätimellä.
12. 12 VDC lähtöliittimet
Käynnistää ulkoiset laitteet, kuten
sähköisen näytön tai valon hallinnan, jne.
14
Johdanto
14. RGB (PC) -signaalin lähtöliitin
21. Sarjaportti
22. Ulkoinen hallintapaneeli
(Katso "Ohjaimet ja toiminnot" sivulla 15.)
23. AC-virtaliitin
24. Tietoturvapalkki
25. Säätöjalat
26. Reiät kattokiinnitystä varten
Ohjaimet ja toiminnot
Projektori & kaukosäädin
Kaikki tässä asiakirjassa kuvatut painikkeiden
painallukset ovat saatavilla kaukosäätimessä
tai projektorissa.
5
1
2
6
7
3
1
8
9
10
11
4
14
15
16
12
2
6
3
5
12
7
13
17
4
Pohja
18
1. INPUT
7. ESC
Näyttää tulovalinnan palkin.
2. Nuolipainikkeet ( ,
,
,
)
Palaa edelliseen OSD-valikkoon, poistuu
ja tallentaa valikon asetukset.
8.
NÄPPÄINVALO
Kun ruutunäytön (OSD) valikko on
aktiivinen, näitä näppäimiä käytetään
Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle
suuntanuolina haluttujen valikkokohteiden
muutamaksi sekunniksi. Pidä taustavalo
valinnassa ja säätöjen tekemiseen.
päällä painamalla mitä tahansa painiketta,
kun taustavalo on päällä. Paina näppäintä
3. PICTURE MODE
uudelleen sammuttaaksesi taustavalon.
Valitsee käytettävissä olevan kuvan
9. AUTO
asetustilan.
4. PÄÄLLÄ/Valmiustila
Vaihtaa projektoria valmiustilan ja
päällä-tilan välillä.
5. MENU
Kytkee päälle ruutunäytön (OSD) valikon.
6. ENTER
Vahvistaa valitun ruutunäytön (OSD)
valikon kohteen.
Määrittää automaattisesti parhaat kuvien
ajoitukset näytetylle kuvalle.
10. BLANK
Käytetään piilottamaan ruudun kuva.
Älä estä projisointilinssiä projisoimasta millään
esineillä, kun projektori on käytössä, koska
tämä voi saada esineen kuumenemaan ja
epämuodostumaan, tai jopa aiheuttamaan
tulipalon.
Johdanto
15
11. MUTE
15. ASPECT
Vaihtaa projektorin ääntä päälle ja pois.
12. L. MODE
Valitsee näytön kuvasuhteen.
16. VOL-
Valitsee sopivan Valolähteen tehon
tarjotuista tiloista.
13. DEFAULT
Nollaa nykyisen toiminnon
tehdasasetuksiin.
14. VOL+
Lisää projektorin äänenvoimakkuutta.
Alentaa projektorin äänenvoimakkuutta.
17. CONTRAST
Näyttää kontrastiasetuksen palkin säätöä
varten.
18. Portti johdolliselle kaukosäätimelle
Yhdistää kaapelin projektoriin
kaukosäädinkäyttöä varten.
Kaukosäätimen toiminta-alue
Kaukosäädintä täytyy pitää kulmassa, joka on 30 astetta projektorin
infrapuna-kaukosäädinantureita kohden, jotta se toimii oikein. Etäisyys kaukosäätimen ja
anturien välillä ei saa olla yli 8 metriä (~ 26 jalkaa).
Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin IR-anturin välissä ole esteitä, jotka voisivat estää
infrapunasädettä.
• Projektorin käyttö edestä
N.
16
Johdanto
• Projektorin käyttö takaa
N.
+ 30
º
+30
º
Projektorin sijoittaminen paikalleen
Sijainnin valinta
Ennen kuin valitset asennuspaikkaa projektorillesi, huomioi seuraavat tekijät:
• Näytön koko ja paikka
• Pistorasian paikka
• Sijainti ja etäisyys projektorin ja muiden laitteidesi välillä
Voit asentaa projektorin seuraavilla tavoilla.
1. Etuosa
3. Taakse katto
Valitse tämä paikka niin, että projektori on
asetettu lähelle lattiaa näytön eteen. Tämä on
yleisin tapa asettaa projektori nopeaa
asennusta ja kannettavuutta varten.
Valitse tämä sijainti, jos projektori ripustetaan
katosta ylös-alaisin ruudun takaa. Huomaa,
että tähän asennukseen vaaditaan erityinen
takaprojektiokangas ja projektorin
kattoasennussarja.
2. Eteen katto
4. Takaosa
Valitse tämä sijainti, jos projektori ripustetaan Valitse tämä sijainti, jos projektori ripustetaan
ylös-alaisin katosta ruudun eteen. Hanki
pöydälle ruudun taakse. Huomaa, että
projektorin kattoasennusarja kauppiaaltasi
erityinen takaprojisointiruutu vaaditaan.
kiinnittääksesi projektorin kattoon.
Kun olet kytkenyt projektorin päälle, siirry kohtaan ASENNUS > Projektoritila ja paina
valitaksesi asetuksen.
/
Halutun kuvan koon saaminen
Etäisyys projektorin linssistä ruutuun, zoomausasetus ja videoformaattiin vaikuttavat
projisoidun kuvan kokoon. Siirrä linssiä kääntäen projektorin säätönappeja siirtääksesi
projisointilinssiä ylös tai alas sallitun alueen sisällä riippuen halutusta kuvan kohdasta.
Projektorin sijoittaminen paikalleen
17
Etuprojektio
• Kun säädät projisointipaikkaa pystysuunnassa
linssin siirrossa
• Kun säädät projisointipaikkaa
vaakasuunnassa linssin siirrossa
F
F
D
C
A
90°
90°
B
F
E
E
A: Etäisyys linssin keskeltä projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirto nostetaan korkeimmalle tasolleen)
B: Etäisyys linssin keskeltä projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirto lasketaan alimmalle tasolleen)
C: Linssin keskiliikkeen etäisyys (kun linssin siirto on asetettu maksimissaan vasemmalle)
D: Linssin keskiliikkeen etäisyys (kun linssin siirto on asetettu maksimissaan oikealle)
E: Projisointietäisyys projektorista näyttöön
F: Projisoidun kuvan koko
• Näytön kuvasuhde on 16:9 ja projisoitu kuva on 16:9.
Näytön
koko
Diagonaalinen
Projisoidun kuvan koko
(F)
Korkeus
Leveys
Projektioetäisyys (E)
Lyhyin
(Laaja)
Korjaus (A)
Korjaus (B)
Pisin (Tele)
Korjaus
(C, D)
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
Tuumaa
cm
95
241
47
118
83
210
114
289
167
425
4,7
12
51,2
130
20,7
53
100
254
49
125
87
221
120
305
176
448
4,9
12
53,9
137
21,8
55
120
305
59
149
105
266
144
366
212
537
5,9
15
64,7
164
26,1
66
150
381
74
187
131
332
180
457
264
672
7,4
19
80,9
205
32,7
83
180
457
88
224
157
398
216
548
317
806
8,8
22
97,1
247
39,2
100
200
508
98
249
174
443
240
609
353
896
9,8
25
107,9
274
43,6
111
Kaikki mitat ovat suuripiirteisiä ja voivat vaihdella todellisesta koosta.
Suosittelemme että jos aiotaan asentaa projektorin pysyväksi, projisointikoko ja etäisyys testataan
fyysisesti käyttämällä projektoria itse paikalla ennen sen asentamista pysyvästi paikalleen, jotta tämän
projektorin optiset ominaisuudet saadaan esiin. Tämä auttaa määrittämään tarkan asennuskohdan, joka
sopii parhaiten asennuspaikalle.
18
Projektorin sijoittaminen paikalleen
Projisointialue linssin siirrolle
a
a
b
a: Maksimi vaaka-alue (H × 25%)
c
b: Maksimi pystyalue (V × 60%)
d
b
c: 1/2 kuvan pystysuuntainen korkeus
d: 1/2 kuvan vaakasuuntainen leveys
Pysäytä säätönuppi kääntäminen kun kuulet napsahduksen, joka ilmoittaa, että nuppi on saavuttanut
rajansa. Nupin kääntäminen liian pitkälle voi aiheuttaa vahinkoja.
Et voi liikuttaa kuvaa sekä vaaka- että pystysuunnan maksimiarvoihin.
Projektorin asennus
Jos aiot asentaa projektorin, suosittelemme, että käytät asianmukaista projektorin
asennussarjaa, ja varmistat, että se on varmasti sekä turvallisesti asennettu.
Ennen projektorin asentamista
• Pyydä myyjää asentamaan projektori. Projektorin asentaminen itse voi saada se putoamaan
ja johtaa vammoihin.
• Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin estääksesi projektoria putoamasta esim. maanjäristyksen
aikana.
• Projektorin takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kattoasennussarjan asennuksesta
väärään paikkaan.
• Huomioi ympäröivä lämpötila, jossa projektori asennetaan kattoon. Jos käytössä on lämmitin,
lämpötila katon ympärillä voi olla odotettua korkeampi.
• Lue asennussarjan käyttöohjeesta vääntömomentin alueesta. Vääntömomentin ylittäminen
suositellun alueen yli voi vaurioittaa projektoria ja saada sen putoamaan.
• Varmista, että virtalähde on sopivalla korkeudella niin, että projektori on helppo sammuttaa.
Projektorin sijoittaminen paikalleen
19
Projisoidun kuvan säätäminen
Projisointikulman säätäminen
Jos projektoria ei ole asetettu tasaiselle pinnalle
tai valkokangas ja projektori eivät ole
kohtisuorassa toisiinsa nähden, projisoidusta
kuvasta tulee puolisuunnikkaan näköinen. Voit
ruuvata säätöjalkaa hienosäätääksesi
vaakakulmaa.
Vedä jalka takaisin ruuvaamalla säätöjalkaa
vastakkaiseen suuntaan.
• Älä katso linssiin, kun valolähde on päällä. Valolähteen voimakas valo voi vahingoittaa silmiäsi.
• Jos jatkat säätöjalan kierittämistä myötäpäivään, se irtoaa. Tämä ei ole vikatilanne. Kun näin tapahtuu,
käännä säätöjalkaa vastapäivään laittaaksesi sen takaisin.
Kuvan automaattinen säätö
Joissakin tapauksissa voit haluta optimoida kuvan laatua. Tee näin painamalla AUTO.
3 sekunnin aikana sisäänrakennettu älykäs automaattinen säätötoiminto säätää
automaattisesti taajuuden ja kellon arvoja parhaan kuvan laadun saamiseksi.
Nykyisen tulolähteen tiedot näytetään näytön nurkassa 3 sekunnin ajan.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-signaali (analoginen RGB) on valittuna.
Kuvan koon ja selkeyden hienosäätö
1. Säädä projisoitua kuvan kokoa
tarvitsemaasi kokoon zoomausrenkaalla.
20
Projektorin sijoittaminen paikalleen
2. Tarkenna kuvaa pyörittämällä
tarkennusrengasta.
Liitäntä
Kun liität signaalinlähteen projektoriin, varmista, että:
1. Sammuta kaikki laitteet ennen liitäntöjen tekemistä.
2. Käytä oikeita signaalikaapeleita kullekin lähteelle.
3. Varmista, että kaapelit ovat tiukasti paikoillaan.
Kannettava tai
pöytäkone
Näyttö
A/V-laite
1
RJ-45-kaapeli
2
Johdollinen kaukosäädin
3
Näyttö, jossa on virta
päällä jne.
4
HDBaseT-lähetin
5
VGA-kaapeli
6
HDMI-kaapeli
7
Äänikaapeli
8
RS-232C-kaapeli
Kaiutin
1
2
4
5
5
6
7
8
3
• Yllä esitetyissä liitännöissä jotkut kaapelit eivät tule projektorin mukana (Katso "Paketin sisältö"
sivulla 13). Niitä voidaan ostaa sähköliikkeistä.
• Liitäntäkuvat ovat vain viitteellisiä. Takaliitäntäjakit projektorille voivat vaihdella projektorimallin mukaan.
• Monet kannettavat tietokoneet eivät käynnistä ulkoisia videoporttejaan, kun ne liitetään projektoriin.
Yleensä näppäinyhdistelmä kuten FN + funktiopainike näyttökuvakkeella kytkee ulkoisen näytön
päälle/pois. Paina FN-näppäintä ja merkittyä toimintonäppäintä samanaikaisesti. Katso kannettavasi
ohjeista löytääksesi kannettavasi näppäinyhdistelmän.
• Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde on valittu,
tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkista myös, että signaalikaapelit ovat
oikein kytkettyjä.
• LAN-portti tarjoaa Ethernet-toiminnot.
• Käytä High Speed HDMI-kaapelia HDMI-liitäntää varten.
• Käytä Premium High Speed -kaapelia projisoidaksesi 4K-sisältöä HDMI 1 -portin kautta.
• Käytä suojattua RS-232C-kaapelia RS-232C-liitännälle.
Liitäntä
21
Nippusidesarja
Nippusidesarja auttaa estämään kaapelin pistoketta putoamaan pois liitäntäportista. Siinä on
seuraavat osat.
Nippuside
Nippusiteen
kiinnitin
Nippusiteen pää
Käytä nippusidesarjaa:
1. Kytke kaapeli oikeaan porttiin projektorissa. Aseta
nippusiteen pää nippusiteen aukkoon heti liitäntäportin
yläpuolella. Huomaa, että nippusidettä ei voida poistaa
reiästä sen jälkeen, kun se on laitettu paikoilleen.
1
2. Ota nippusiteen kiinnitin. Avaa lukitusta hieman
kytkentäkaapelin ympärille.
2
3. Aseta nippusiteen pää nippusiteen kiinnittimeen kuvan
mukaisesti.
4. Sulje nippusiteen kiinnitin painamalla sen kielekettä.
3
4
5. Liikuta nippusiteen lukitusta pitkin nippusidettä kaapelin
pistokkeen päähän.
5
22
Liitäntä
Usean lähteen yhdistäminen HDBaseT:n kautta
Tämän mallin HDBaseT yhdistää HD-digitaalisen videon, äänen ja ohjaussignaalin.
Käytettäessä HDBaseT-lähettimen kanssa (ostettavissa erikseen) voit yhdistää useita lähteitä
projektoriisi HDBaseT -liitännällä.
Alla oleva kuva on vain viitteellinen, todellinen ulkonäkö voi vaihdella.
Kannettava tietokone
Blu-ray-soitin
Projektori
VGA IN
YPbPr
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT-lähetin
Hallintatietokone
LAN-kaapeli
Projektorin
kaukosäädin
IR-pidennyskaapeli
• Käytä seuraavan tyyppisiä LAN-kaapeleita:
- suojattu LAN-kaapeli, joka luokitukseltaan CAT5e tai parempi
- Kierretty parijohdollinen LAN-kaapeli
- Yksittäinen johdon
- Suora kaapeli
• Suurin siirtoetäisyys on 100 m.
• Suurin siirtoetäisyys voi kuitenkin olla lyhyempi joissakin ympäristöissä.
• Älä käytä LAN-kaapelia, kun se on kerällä tai nipussa.
• LAN-kaapelin asetus tai poisto projisoinnin aikana voi aiheuttaa kohinaa.
• Yhdistettävyyttä kaikkien HDBaseT-lähettimien kanssa markkinoilla ei voida taata.
• Jotkut HDBaseT-lähettimet eivät pysty korjaamaan projektiota, kun niitä käytetään yhdistämään
lähdelaitteisto projektoriin.
• Komentoja ei voi saada HDBaseT:n kautta, kun projektori on valmiustilassa.
Liitäntä
23
Käyttö
Projektorin käynnistys
1. Kytke virtajohto. Kytke virtalähteen kytkin (jos
sellainen on). Projektorin virran merkkivalo palaa
punaisena, kun virta on päällä.
2. Paina
projektorissa tai kaukosäätimessä
projektorin käynnistämiseksi. Virran merkkivalo
välkkyy vihreänä ja jää vihreäksi, kun projektori on
päällä.
(Jos tarpeen) Kierrä tarkennusrengasta säätääksesi
kuvan selkeyttä.
3. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun kytket projektorin päälle, asennusvelho tulee näkyviin
ohjaten projektorin asetusten läpi. Jos olet jo tehnyt tämän, ohita tämä vaihe ja siirry
seuraavaan vaiheeseen.
• Käytä projektorin tai kaukosäätimen nuolinäppäimiä ( / / / ) liikkuaksesi
valikkokohteissa.
• Käytä ENTER vahvistaaksesi valitun valikkokohteen.
1. vaihe:
Määritä Projektorin kohta.
Lisätietoja projektorin sijainnista, katso Sijainnin
valinta.
2. vaihe:
Määritä OSD Kieli.
3. vaihe:
Määritä Autom. lähde.
Valitse Päälle, jos haluat projektorin aina
etsivän signaaleja automaattisesti, kun
projektori on kytketty päälle.
Olet nyt määrittänyt alkuasetukset.
24
Käyttö
4. Jos sinulta kysytään salasanaa, käytä projektorin nuolinäppäimiä syöttääksesi
kuusinumeroisen salasanan. Katso "Salasanatoiminnon hyödyntäminen" sivulla 26.
5. Kytke kaikki yhdistetyt laitteet päälle.
6. Projektori etsii tulosignaaleja. Nykyinen haettu tulosignaali näkyy ruudulla. Jos projektori ei
havaitse kelpaavaa signaalia, näytetään ilmoitusta "Ei signaalia" kunnes tulosignaali löytyy.
Voit myös painaa INPUT valitaksesi haluamasi tulosignaalin. Katso "Tulosignaalin
kytkeminen" sivulla 27.
• Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita (esim. virtajohto) välttääksesi mahdollisia vaaratilanteita,
esim. sähköiskuja tai tulipaloa.
• Asetusvelhon ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä ja voivat erota todellisesta muodosta.
• Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin käyttöalueen, näet viestin "Alueen ulkopuolella"
näytettynä taustaruudulla. Muuta tulosignaalia, joka on yhteensopiva projektorin resoluution kanssa, tai
aseta tulosignaali alemmalle asetukselle. Katso "Ajastuskaavio" sivulla 51.
• Jos signaalia ei havaita 3 minuuttiin, projektori siirtyy automaattisesti säästötilaan.
Valikoiden käyttö
Projektorissa on ruutunäyttö (OSD) -valikot eri säädöille ja asetuksille.
Alla olevat OSD-ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä, ja voivat erota todellisesta kuvasta.
Alla on yleiskuva OSD-valikosta.
1
2
KUVA
Kuva-tila
Päävalikon
kuvake
4
Nykyinen
tulosignaali
2
Päävalikko
5
Tila
3
Alivalikko
6
Painikkeiden
käyttöohje.
Kirkas
Käyttäjätilan asetukset
Kirkkaus
Kontrasti
3
1
5
Väri
Sävy
Terävyys
Edistynyt
Nollaa nykyinen kuvatila
4
Lopeta
6
Siirry OSD-valikkoon painamalla MENU projektorissa tai kaukosäätimessä.
• Käytä projektorin tai kaukosäätimen nuolinäppäimiä ( / / / ) liikkuaksesi valikkokohteissa.
• Käytä ENTER projektorissa tai kaukosäätimessä vahvistaaksesi valitun valikkokohteen.
Käyttö
25
Projektorin lukitseminen
Turvakaapelilukon käyttö
Projektori tulee asentaa turvalliseen paikkaan sen varastamisen estämiseksi. Muutoin hanki
lukko projektorin kiinnittämiseksi. Voit asettaa turvatangon projektoriin. Katso 24 kohdassa sivu
14.
Salasanatoiminnon hyödyntäminen
Salasanan asetus
1. Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT > Salasana. Paina ENTER.
Salasana -sivu tulee näkyviin.
2. Korosta Muuta salasana ja paina ENTER.
3. Neljä nuolipainiketta ( , , , ) sekä 4 painiketta
(1, 2, 3, 4). Haluamasi salasanan mukaisesti paina
nuolipainikkeita syöttääksesi salasanan kuusi
numeroa.
ANNA UUSI SALASANA
4. Vahvista uusi salasana syöttämällä uusi salasana
uudelleen.
Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa
Salasana -sivulle.
Takaisin
5. Käynnistä lukitus -toiminnon aktivoimiseksi paina
/ korostaaksesi Käynnistä lukitus ja paina / valitaksesi Päälle. Syötä salasana
uudelleen.
• Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi salasana ylös tähän
käyttäjän käsikirjaan etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan niin, että se on käytettävissäsi, jos joskus
unohdat sen. Säilytä se turvallisessa paikassa.
• Kun salasana on asetettu ja käynnistä lukitus on käytössä, projektoria ei ovi käyttää, ellei oikeaa
salasanaa syötetä joka kerta, kun projektori käynnistetään.
Jos unohdat salasanan
Jos syötät väärän salasanan, salasanan virheviesti tulee
näkyviin, ja Anna nykyinen salasana tulee näkyviin.
Jos et muista salasanaasi, voit käyttää salasanan
palautusprosessia. Katso "Salasanan
palautustoimintoon siirtyminen" sivulla 27.
Jos syötät virheellisen salasanan 5 kerta peräkkäin,
projektori pysäytetään automaattisesti lyhyessä ajassa.
26
Käyttö
Salasanavirhe
Yritä uudelleen.
Salasanan palautustoimintoon siirtyminen
1. Paina ja pidä pohjassa ENTER 3 sekunnin ajan.
Projektori näyttää koodatun numeron näytöllä.
PERUUTA SALASANA
2. Kirjoita numero ylös ja sammuta projektorisi.
3. Pyydä apua alueesi CASIO-asiakaspalvelusta
saadaksesi koodin purkunumeron. Sinulta voidaan
kysyä todistetta hankinta-asiakirjoista
varmistaaksesi, että olet projektorin valtuutettu
käyttäjä.
Kirjoita palautuskoodi
ja ota yhteys
asiakaspalvelukeskukseen.
Palautuskoodi:
Lopeta
Salasanan muuttaminen
1. Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT > Salasana > Muuta salasana.
2. Paina ENTER. Viesti "Anna nykyinen salasana" tulee näkyviin.
3. Anna vanha salasana.
• Jos salasana on oikein, toinen viesti "Anna uusi salasana" tulee näkyviin.
• Jos salasana on väärin, näytetään virheviesti ja "Anna nykyinen salasana" tulee
näkyviin uudelleen kokeiltavaksi. Voit painaa ESC peruuttaaksesi muutoksen tai
kokeillaksesi toista salasanaa.
4. Syötä uusi salasana.
5. Vahvista uusi salasana syöttämällä uusi salasana uudelleen.
Salasanatoiminnon poisto käytöstä
Ota pois käytöstä salasanan suojaus, mene JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT >
Salasana > Käynnistä lukitus ja paina / valitaksesi Pois. Viesti "Anna nykyinen
salasana" tulee näkyviin. Anna nykyinen salasana.
• Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa Salasana -sivulle. Sinun ei tarvitse syöttää
salasanaa seuraavalla kerralla, kun käynnistät projektorin.
• Jos salasana on väärin, näytetään virheviesti ja "Anna nykyinen salasana" tulee
näkyviin uudelleen kokeiltavaksi. Voit painaa ESC peruuttaaksesi muutoksen tai
kokeillaksesi toista salasanaa.
Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, sinun tarvitsee säilyttää käsillä vanha salasana, jos joskus
sinun tarvitsee aktivoida uudestaan salasanatoiminto syöttämällä vanhan salasanan.
Tulosignaalin kytkeminen
Projektori voidaan liitää useisiin laitteisiin samalla kertaa. Se
kuitenkin näyttää vain yhden täyden näytön kerrallaan.
Käynnistyessään projektori etsii automaattisesti saatavilla
olevia signaaleja.
Varmista, että JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS > Autom.
tulon haku-valikossa on Päälle, jos haluat projektorin etsivän
signaaleja automaattisesti.
Lähteen valinta:
1. Paina INPUT. Lähteen valintapalkki tulee näkyviin.
2. Paina /
ENTER.
kunnes haluttu signaali on valittu, ja paina
Käyttö
27
Kun signaali on havaittu, valitut lähdetiedot näkyvät ruudun nurkassa muutaman sekunnin
ajan. Jos projektoriin on liitettynä useita laitteita, toista vaiheet 1-2 toisen signaalin
etsimiseksi.
• Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen mukaan, kuinka vaihdat eri tulosignaalien välillä.
• Parhaiden kuvannäyttötulosten saamiseksi valitse ja käytä tulosignaalia, joka tuottaa tämän resoluution.
Muut resoluutiot projektori skaalaa riippuen "kuvasuhde"-asetuksesta, joka saattaa aiheuttaa kuvan
vääristymiä tai kuvan selkeyden heikkenemistä. Katso "Kuvasuhde" sivulla 32.
Projektorin sammutus
1. Paina
ja vahvistusviesti tulee näkyviin. Jos et
vastaa muutamassa sekunnissa, viesti katoaa.
2. Paina
toisen kerran.
3. Virran merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena ja
tuulettimet pysähtyvät. Irrota virtajohto
virtalähteestä.
Merkkivalot voivat palaa, vaikka irrotatkin virtajohdon. Tämä ei kuitenkaan ole vikatoiminto.
28
Käyttö
Valikon käyttö
Huomaa, että ruutunäyttö (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin sekä käyttämäsi
projektorimallin mukaisesti.
Valikkokohdat ovat käytettävissä silloin, kun projektori havaitsee vähintään yhden kelpaavan
signaalin. Jos projektoriin ei ole kytketty laitteita tai signaalia ei havaita, saatavilla olevat
valikkokohteet ovat rajoitettuja.
KUVA valikko
Projektoriin on esiasetettuna useita esiasetettuja kuvatiloja, jolloin voit valita
jonkun, joka sopii toimintaympäristöön ja kuvan tulosignaalin tyyppiin.
• Kirkas: Maksimoi projisoidun kuvan kirkkauden. Tämä tila sopii
ympäristöön, jossa tarvitaan erityisen suurta kirkkautta, kuten projektorin
käyttö hyvin valaistuissa tiloissa.
Kuva-tila
• Eloisa: Hieman Luonnollinen -tilaa kirkkaampana se sopii esityksiin
tiloissa, joissa tarvitaan enemmän kirkkautta.
• Luonnollinen: Hyvin tasapainotetulla värisaturaatiolla ja alhaisen
kirkkaustason kontrastilla tämä sopii parhaiten esityksiin.
• Käyttäjä 1/Käyttäjä 2: Palauta muokatut asetukset, jotka perustuvat
nykyisiin saatavilla oleviin kuvatiloihin. Katso "Käyttäjätilan asetukset"
sivulla 29.
Käyttäjä voi määrittää 2 tilaa, jos nykyiset saatavilla olevat kuvatilat eivät sovi
tarpeisiisi. Voit käyttää kuvatiloista yhtä (paitsi Käyttäjä 1/Käyttäjä 2)
lähtökohtana ja mukauttaa asetukset.
• Latausasetukset
1. Mene KUVA > Kuva-tila.
Käyttäjätilan
asetukset
2. Paina
/
valitaksesi Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2.
3. Paina korostaaksesi Käyttäjätilan asetukset, ja paina ENTER.
Käyttäjätilan asetukset sivu näytetään.
4. Valitse Latausasetukset ja paina ENTER.
5. Paina
/
valitaksesi kuvatilan, joka vastaa tarpeitasi.
6. Paina ENTER ja ESC palaa KUVA valikkoon.
7. Paina
arvoja
valitaksesi alivalikon kohteita, joita haluat muuttaa, ja säädä
/ . Säädöt määrittävät valitun käyttäjätilan.
Valikon käyttö
29
• Uud.nim.käytt.
Valitse nimetäksesi uudelleen muokatut kuvatilat (Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2).
Uusi nimi voi olla 9 merkkiä pitkä, ja siinä voidaan käyttää aakkosia (A-Z,
a-z), numeroita (0-9), ja alaviivaa (_).
1. Mene KUVA > Kuva-tila.
Käyttäjätilan
asetukset
(Jatkoa)
2. Paina
/
valitaksesi Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2.
3. Paina korostaaksesi Käyttäjätilan asetukset, ja paina ENTER.
Käyttäjätilan asetukset sivu näytetään.
4. Paina korostaaksesi Uud.nim.käytt. ja paina ENTER. Uud.nim.käytt.
sivu näytetään.
5. Käytä
/ / /
valitaksesi haluamasi merkit.
6. Kun olet valmis, paina ESC poistuaksesi.
Kirkkaus
Mitä korkeampi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Säädä tämä säätö siten, että
kuvan mustat alueet pysyvät yhtä mustina ja että yksityiskohdat näkyvät
pimeillä alueilla.
Kontrasti
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi on kontrasti. Käytä tätä valkoisen
huipputason asettamiseksi sen jälkeen kun olet aikaisemmin säätänyt
Kirkkaus-asetuksen valitsemaasi tuloon ja katseluympäristöön sopivaksi.
Väri
Pienemmillä asetuksilla saadaan vähemmän kylläiset värit. Jos asetus on
liian korkea, kuvan värit ovat hallitsevat, joka tekee kuvasta epärealistisen.
Sävy
Mitä korkeampi arvo, sitä vihreämmäksi kuva muuttuu. Mitä pienempi arvo,
sitä punaisemmaksi kuva muuttuu.
Terävyys
Mitä korkeampi arvo, sitä terävämpi kuva on.
• Valitse Gamma
Gamma viittaa suhteeseen tulolähteen ja kuvan kirkkauden välillä.
Edistynyt
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Valitse nämä arvot suosikkiesi mukaisesti.
• 2,2/2,3: Lisää kuvan keskimääräistä kirkkautta. Paras valaistuun
ympäristöön, neuvotteluhuoneeseen tai olohuoneeseen.
• 2,4/2,5: Sopii parhaiten elokuvien katselua varten pimennetyssä
ympäristössä.
• 2,6/2,8: Paras valinta elokuvien katseluun, jotka koostuvat
pääasiallisesti tummista näkymistä.
Suuri kirkkaus
Matala kontrasti
1,6
30
Valikon käyttö
Matala kirkkaus
Suuri kontrasti
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
• Värilämpötila
Useita esiasetettuja värilämpötila-asetuksia on saatavilla. Saatavilla olevat
asetukset voivat vaihdella valitun signaalityypin mukaisesti.
• Normaali: Säilyttää normaalit värit valkoiselle.
• Viileä: Saa kuvat näyttämään sinivalkoiselta.
• Lämmin: Saa kuvat näyttämään punavalkoiselta.
Voit myös asettaa haluamasi värilämpötilan säätämällä seuraavia asetuksia.
• Punainen vahvistus/Vihreä vahvistus/Sininen vahvistus: Säätää
punaisen, vihreän ja sinisen kontrastitasoja.
• Punaisen siirtymä/Vihreän siirtymä/Sinisen siirtymä: Säätää
punaisen, vihreän ja sinisen kirkkauden tasoja.
• 3D-värihallinta
Värin hallinta tarjoaa kuusi sarjaa (RGBCMY) säädettäviä värejä. Kun
valitset kunkin värin, voit säätää sen aluetta ja kylläisyyttä haluamasi
mukana.
Edistynyt
(Jatkoa)
• Ensisijainen väri: Valitsee värin punaisesta, keltaisesta, vihreästä,
syaanista, sinisestä ja magentasta.
• Värisävy: Alueen lisäys sisältää värejä, jotka
koostuvat useammista sen kahden
vierekkäisen värin suhteesta. Katso kuvaa
Keltainen
VIHREÄ
PUNAINEN
siitä, miten värit liittyvät toisiinsa.
Esim. jos esimerkiksi valitset punaisen, ja
asetat sen alueen arvossa 0, vain puhtaan
Syaani
Magenta
punaisen kyllästymiseen vaikutetaan. Sen
SININEN
alueen kasvattaminen sisältää sekä
punaisen värin lähellä keltaista että lähellä
magentaa.
• Vahvistus: Säätää arvoja haluamasi mukaisesti. Se vaikuttaa
valitsemaasi ensisijaisen värin kontrastitasoon. Jokainen tehty muutos
vaikuttaa kuvaan heti.
• Värikylläisyys: Säätää arvoja haluamasi mukaisesti. Jokainen tehty
muutos vaikuttaa kuvaan heti. Jos esimerkiksi valitset Punaisen, ja
asetat sen alueen arvossa 0, vain puhtaan punaisen kyllästymiseen
vaikutetaan.
Värikylläisyys on ko. värin määrä videokuvassa. Alemmat asetukset tuottavat vähemmän
kylläiset värit, nolla-asetus poistaa sen värin kuvasta kokonaan. Jos kylläisyys on liian suuri,
väri on vallitseva ja epärealistinen.
Valikon käyttö
31
• MoviePro
Edistynyt
(Jatkoa)
Nollaa
nykyinen
kuvatila
• Värinparannus: Voit hienosäätää värien kylläisyyttä joustavammin. Se
moduloi monimutkaisia värialgoritmeja virheettömästi kylläisiin väreihin,
hienoihin murtoväreihin, keskisävyihin ja hienoihin pigmentteihin.
• Ihon sävy: Tarjoaa sävyn älykkään säädön, jolla kalibroidaan vain ihon
väriä, ei muita kuvan värejä. se estää ihonsävyjen värjääntymistä
projisointisäteen valosta, jolloin se esittää jokaisen ihonsävyn sen
kauneimmassa sävyssä.
• Superresoluutio: Se on superresoluutiotekniikka, joka parantaa
radikaalisti Full HD-sisältöä värien, kontrastin ja rakenteiden suhteen.
Detail Enhancement Technology parantaa pinnan yksityiskohtia
todentuntuisiin kuviin, jotka ponnahtavat esiin ruudulta. Käyttäjät voivat
säätää terävyyden tasoja ja yksityiskohtien parannusta optimaalista
katselua varten.
Palauttaa kaikki säädöt, joita olet tehnyt valituille Kuva-tila (sis. esiasetetut
tilat, Käyttäjä 1, ja Käyttäjä 2) tehdasasetuksiin.
1. Paina ENTER. Vahvistusviesti näkyy.
2. Käytä / valitaksesi Reset ja paina ENTER. Nykyinen kuvatila palaa
tehdasasetuksiin.
NÄYTÄ valikko
Kuvan kokosuhteen asettamiseksi on useita vaihtoehtoja tulosignaalin
lähteestä riippuen.
• Automaattinen: Suhteuttaa kuvaan niin, että se
sopii projektorin natiiiviresoluutioon vaaka-tai
pystyleveydessä.
15:9 kuva
• 4:3: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy
valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa 4:3.
4:3 kuva
Kuvasuhde
• 16:9: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy
valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa 16:9.
16:9 kuva
• 16:10: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy
näyttöruudun keskellä kuvasuhteen ollessa 16:10.
16:10 kuva
Huomaa, että kuvan suurentaminen tai pienentäminen ASPECT näppäimillä kaupallisiin
tarkoituksiin tai julkista esitystä varten voivat rikkoa alkuperäisen materiaalin
tekijänoikeuden omistajan tekijänoikeussuojattua materiaalia.
Näyttää sijainninsäätösivun. Siirrä projisoitua kuvaa käyttämällä
Kuvan paikka suuntanäppäimiä. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun
PC-signaali (analoginen RGB) on valittuna.
Peittää huonon kuvan laadun neljällä kulmalla.
Yliskann.
säätö
32
Valikon käyttö
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi osa kuvasta on peitetty, kun taas näyttö
on täytetty ja geometrisesti tarkka. 0-asetus tarkoittaa, että 100% kuvasta
näytetään.
Säätää kellovaiheen kuvan vääristymän
vähentämiseksi.
Vaihe
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-signaali (analoginen RGB) on valittuna.
Säätää kuvan vaakaleveyttä.
H.-koko
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-signaali (analoginen RGB) on valittuna.
ASENNUS valikko
Projektoritila
Testimalli
Valolähteen
asetukset
Projektori voidaan asentaa kattoon tai ruudun taakse. Katso "Sijainnin
valinta" sivulla 17.
Sitä käytetään kuvan koon säätämiseen ja
tarkentamiseen ja sen tarkistamiseen, että
projisoitu kuva ei ole vääristynyt. Sulje testikuvio
painamalla MENU ja valitse Pois.
• Valolähteen tila: Valitsee sopivan Valolähteen tehon tarjotuista tiloista.
Katso "Virransäästö" sivulla 46.
• Valolähteen tiedot: Katso "Valolähteen käyttöikään tutustuminen"
sivulla 46.
Yksi 12 V:n liipaisin toimii itsenäisesti tarpeidesi mukaisesti eri
asennuksissa. Saatavilla on kaksi valintaa:
12V-liipaisin
• Pois: Jos tämä on valittuna, projektori ei lähetä elektronista signaalia
päälle kytkettynä.
• Päälle: Projektori lähettää matalasta korkeaan sähkösignaalin, kun se
on päällä, korkeasta matalaan signaaliin, kun se on pois.
Suosittelemme käyttämään Korkean paikan tila -toimintoa, kun ympäristö
sijaitsee 1500 m–3000 m merenpinnan yläpuolella ja lämpötila on 5°C–30°C.
Käyttö toiminnossa "Korkean paikan tila" saattaa aiheuttaa korkeamman
desibelin äänenvoimakkuuden tuulettimen nopeuden lisääntymisen takia,
mitä tarvitaan koko järjestelmän jäähdyttämisen ja tehon parantamiseen.
Korkean
paikan tila
Jos käytät projektoria äärimmäisissä olosuhteissa yllä mainitut pois lukien,
se voi näyttää automaattisen sammutuksen merkkejä, jotka on suunniteltu
suojaamaan projektoriasi ylikuumenemiselta. Näissä tapauksissa vaihda
Korkean paikan tilaan ratkaistaksesi nämä oireet. Tämä ei kuitenkaan
määrää, että projektori toimisi kaikissa tai kaikissa vaikeissa, äärimmäisissä
olosuhteissa.
Älä käytä toimintoa Korkean paikan tila, jos korkeus on 0 m - 1500 m ja lämpötila 5°C 35°C. Projektori alijäähtyy, jos kytket tilan päälle sellaisissa olosuhteissa.
Valikon käyttö
33
JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS valikko
Kieli
Asettaa kielen ruutunäytön (OSD) valikoille.
Taustaväri
Asettaa taustavärin projektorille.
Splash-kuva
Voit valita, mikä näyttö tulee näyttöön projektorin käynnistyessä.
Automaattinen
sammutus
Mahdollistaa projektorin kytkeytymisen automaattisesti pois päältä, ellei
tulosignaalia havaita asetetun ajan jälkeen, jolloin estetään valolähteen
turha kuluttaminen.
Suora Virta
Päälle
Sallii projektorin menevän päälle automaattisesti, kun virtaa syötetään
virtajohdon kautta.
• Valikon sijainti: Asettaa ruutunäytön (OSD) valikkokohtaan.
Valikkoasetukset
• Valikon näyttöaika: Asettaa ajan, jonka OSD on aktiivinen viimeisen
näppäimen painalluksen jälkeen.
• Muistutusviesti: Asettaa muistutusviestin päälle tai pois.
Nimeää nykyisen tulolähteen halutun nimiseksi.
Nimeä tulo
uudelleen
Käytä Nimeä tulo uudelleen sivulla
halutut merkit yhdistetylle lähteelle.
/ / /
ja ENTER asettaaksesi
Kun olet valmis, paina ESC poistuaksesi ja tallenna muutokset.
Autom. tulon
haku
Mahdollistaa sen, että projektori etsii signaalia automaattisesti.
JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT valikko
Äänen
Asettaa äänen tason.
lähtövoimakkuus
Mykistä
Sammuttaa äänen väliaikaisesti.
Valitsee sopivan RGB-värialueen, jolla korjataan värin tarkkuutta.
HDMI-alue
Salasana
• Automaattinen: Valitsee automaattisesti sopivan värialueen
tulevalle HDMI-signaalille.
• Koko alue: Käyttää täyttä aluetta RGB 0-255.
• Rajoitettu alue: Käyttää rajoitettua aluetta RGB 16-235.
Katso "Salasanatoiminnon hyödyntäminen" sivulla 26.
Projektorin hallintanäppäimien ollessa lukittuina voit estää projektorin
asetusten vaihtumista vahingossa (esim. lapset). Kun Paneelin
Näppäinlukko on päällä, mitkään projektorin tai kaukosäätimen
hallintapainikkeet eivät toimi, paitsi PÄÄLLÄ/Valmiustila .
Paneelin
Näppäinlukko
Vapauta paneelin näppäinlukko, paina ja pidä pohjassa
projektorissa tai kaukosäätimessä 3 sekunnin ajan.
(oikea painike)
Jos kytket projektorin pois päältä painamatta paneelin näppäinlukkoa, projektori on
edelleen lukitussa tilassa seuraavan kerran, kun se kytketään päälle.
34
Valikon käyttö
Sarjaportin
asetus
Voit valita halutun hallintaportin: RS-232C-portin kautta (SERIAL
projektorissa oleva portti) tai HDBaseT portti (HDBaseT tuloportti
projektorissa).
Tässä projektorissa on verkkotoiminto. Voit hallita ja ohjata projektoria
etätietokoneelta käyttämällä verkkoselainta sen ollessa kunnolla liitettynä
samaan lähinverkkoon.
• Johdollinen LAN
• Tila: Näyttää yhteyden tilan.
• DHCP: Valitse Päälle jos olet DHCP-ympäristössä ja IP-osoite,
Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, DNS-palvelin asetukset
noudetaan automaattisesti. Valitse Pois, jos olet
ei-DHCP-ympäristössä ja tee säätöjä alla oleviin asetuksiin.
Verkkoasetukset
• IP-osoite
• Aliverkkomaski
• Oletusyhdyskäytävä
• DNS-palvelin
• Käytä
Saatavilla vain kun DHCP on asetettu kohtaan
Pois. Käytä / sarakkeen valitsemiseksi ja
käytä / arvon säätämiseen.
Ottaa nämä asetukset käyttöön.
Katso tietoja projektorin hallinnasta etätietokoneella "Projektorin hallinta etänä"
sivulla 37.
• AMX-laitteen havaitseminen: Kun tämä toiminto on Päälle,
AMX-ohjain pystyy havaitsemaan projektorin.
• MAC-osoite: Näyttää tämän projektorin mac-osoitteen.
• Ota käyttöön verkon valmiustila: Projektori tarjoaa verkkotoiminnon
valmiustilassa.
Verkon
valmiustila
• Ota verkon valmiustila pois käytöstä automaattisesti: Projektori voi
poistaa verkkotoiminnon asetetun ajanjakson jälkeen siitä, kun se siirtyy
valmiustilaan. Esim. jos valitaan 20 minuuttia, projektori pystyy
tarjoamaan verkon käytön 20 minuuttia sen jälkeen kun se siirtyy
valmiustilaan. Kun 20 minuuttia on kulunut, projektori siirtyy normaaliin
valmiustilaan.
Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.
Resetoi kaikki
asetukset
Seuraavat asetukset jäävät voimaan: Kuva-tila, Käyttäjätilan asetukset, Kirkkaus,
Kontrasti, Väri, Sävy, Terävyys, Edistynyt, Kuvasuhde, Projektoritila, Nimeä tulo
uudelleen, Äänen lähtövoimakkuus, Mykistä, Salasana, Sarjaportin asetus,
Verkkoasetukset ja Verkon valmiustila.
Valikon käyttö
35
TIETOJA valikko
Tulo
Näyttää nykyisen signaalin lähteen.
Kuva-tila
Näyttää valitun tilan KUVA -valikossa.
Resoluutio
Näyttää tulosignaalin natiiviresoluution.
Värijärjestelmä
Näyttää tulojärjestelmän formaatin.
Valolähteen
käyttöaika
Näyttää tuntimäärän miten kauan valolähdettä on käytetty.
Firmware
Version
Näyttää projektorisi laiteohjelmiston version.
36
Valikon käyttö
Projektorin hallinta etänä
Kun sinulla on oikea IP-osoite projektorille ja projektori on päällä tai valmiustilassa, voit käyttää
projektorin hallintaan mitä tahansa tietokonetta, joka samassa lähiverkossa.
Tämän käyttöohjeen ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta mallista.
1. Syötä projektorin osoite selaimen osoitekenttään ja paina Enter.
2. Crestron (eControl) -sivu näyttää Crestron eControl -käyttöliittymän. eControl-sivu tarjoaa
runsaasti virtuaalipainikkeita projektorin hallintaan tai säätää projisoituja kuvia.
• Pääsivu
i
ii
i
i
i. Nämä painikkeet toimivat samoin kuin OSD-valikoissa, projektorissa ja kaukosäätimessä
olevat. Katso lisätietoja "Projektori & kaukosäädin" sivulla 15 ja "Valikon käyttö" sivulla 29.
Jos kuitenkin aiot palata edelliseen OSD-valikkoon, poistu ja tallenna valikkoasetukset
painamalla MENU.
ii. Vaihda tulolähdettä napauttamalla haluamaasi signaalia.
Projektorin hallinta etänä
37
• Tools (Työkalut)-sivu
Tools (Työkalut) -sivulla voit hallita projektoria, määrittää LAN-hallinnan asetukset ja
varmistaa etäverkkokäytön pääsyn tällä projektorilla.
iii
i
ii
iv
v
i. Voit nimetä projektorin, seurata sen sijaintia ja siitä vastuussa olevaa henkilöä.
ii. Voit säätää Verkkoasetukset.
iii. Kun se on asetettu, pääsy etäverkon toimintaa tällä projektorilla on salasanasuojattu.
iv. Kun se on asetettu, pääsy Tools (Työkalut)-sivulle on suojattu salasanalla.
Kun olet tehnyt säädöt, paina Send (Lähetä)-painiketta ja tiedot tallennetaan projektoriin.
v. Paina tätä painiketta palataksesi etäverkon käyttösivulle.
• Info-sivu
Info-sivu näyttää tämän projektorin tiedot ja tilan.
i
i. Paina tätä painiketta palataksesi etäverkon käyttösivulle.
38
Projektorin hallinta etänä
PJLink-komennot
Tämä projektori tukee PJLinkin standardiprotokollaa projektorin hallinnalle. Tuetut komennot
ovat alla olevan mukaisia.
Komento
POWR
POWR ?
INST ?
INPT
INPT ?
AVMT
AVMT ?
ERST ?
LAMP ?
NAME ?
INF1 ?
INF2 ?
INFO ?
CLSS ?
Hallintatiedot
Huomaa
Parametrit
0 = Valmiustila
1 = Virta PÄÄLLÄ
Parametrit
Virtalähteen tilan kysely
0 = Valmiustila 1 = Virta PÄÄLLÄ
No.1 #11
Tulon valinnan
No.2 #31
hakemiston kysely
No.3 #32
No.4 #51
Parametrit
Tulon valinta
11: RGB 1
31: HDMI 1
32: HDMI 2
Tulon valinnan kysely
51: HDBaseT
Parametrit
AV MUTE-hallinta
VIDEO & AUDIO MUTE tila pois
AV MUTE tilan kysely
VIDEO & AUDIO MUTE tila päällä
Parametrit
1. tavu: Ilmoittaa tuuletinvirheet, alue 0 , 2
2. tavu: Ilmoittaa valolähteen virheet, alue 0 , 2
3. tavu: Ilmoittaa lämpötilavirheet, alue 0 , 2
Virhetilan kysely
4. tavu: Kiinteä 0:ssa
Määritelmät kullekin arvolle 0:sta tai 2:sta ovat
seuraavat.
0 = Tuntematon virhe 1 = Varoitus 2 = Virhe
Parametrit
Valolähteen tilan kysely 1. numeroa (1 – 5 numeroa) : Valolähteen
kumulatiivinen käyttöaika
Projektorin nimen kysely "CASIO" palautetaan.
Valmistajan nimen kysely "CASIO" palautetaan.
Mallin nimen kysely
"XJ-L8300HN" palautetaan.
Muiden tietojen kysely
"" (null) palautetaan.
Luokkatietojen kysely
"1" palautetaan.
Virtalähteen hallinta
Saat tarkempia tietoja käymällä CASIO:n verkkosivulla alla olevassa osoitteessa.
http://world.casio.com/download/projector/
Projektorin hallinta etänä
39
Projektorin RS-232C hallinta
Hallitaksesi projektoria RS-232C-komennoilla tietokoneelta projektori ja tietokone täytyy
yhdistää erikseen ostettavalla sarjakaapelilla (risti).
Rajapinnan asetukset
RS-232C-protokolla
Tiedonsiirtonopeus Kiinteä 9600:ssa
Datan pituus
8-bittinen
Pariteettitarkastus Ei mitään
Pysäytysbitti
1-bittinen
Virtauksen hallinta Ei mitään
Komentotaulukko
Toiminto
Virta
Lähteen valinta
Ääni
Kuva-tila
40
Tyyppi
Käyttö
ASCII
Kirjoita
Virta päällä
<CR>*pow=on#<CR>
Kirjoita
Virta pois päältä
<CR>*pow=off#<CR>
Luku
Virran tila
<CR>*pow=?#<CR>
Kirjoita
COMPUTER/YpbPr
<CR>*sour=RGB#<CR>
Kirjoita
HDMI 1
<CR>*sour=hdmi#<CR>
Kirjoita
HDMI 2
<CR>*sour=hdmi2#<CR>
Kirjoita
HDBaseT
<CR>*sour=hdbaset#<CR>
Luku
Nykyinen lähde
<CR>*sour=?#<CR>
Kirjoita
Mykistys päällä
<CR>*mute=on#<CR>
Kirjoita
Mykistys pois
<CR>*mute=off#<CR>
Luku
Mykistystila
<CR>*mute=?#<CR>
Kirjoita
Äänenvoimakkuus +
<CR>*vol=+#<CR>
Kirjoita
Äänenvoimakkuus -
<CR>*vol=-#<CR>
Kirjoita
Äänenvoimakkuus = arvo
<CR>*vol=value#<CR>
Luku
Äänenvoimakkuuden tila
<CR>*vol=?#<CR>
Kirjoita
Kirkas
<CR>*appmod=bright#<CR>
Kirjoita
Eloisa
<CR>*appmod=vivid#<CR>
Kirjoita
Luonnollinen
<CR>*appmod=natural#<CR>
Kirjoita
Käyttäjä1
<CR>*appmod=user1#<CR>
Kirjoita
Käyttäjä2
<CR>*appmod=user2#<CR>
Luku
Kuva-tila
<CR>*appmod=?#<CR>
Projektorin RS-232C hallinta
Kuva-asetus
Kirjoita
Kontrasti +
<CR>*con=+#<CR>
Kirjoita
Kontrasti -
<CR>*con=-#<CR>
Luku
Kontrastiarvo
<CR>*con=?#<CR>
Kirjoita
Kirkkaus +
<CR>*bri=+#<CR>
Kirjoita
Kirkkaus -
<CR>*bri=-#<CR>
Luku
Kirkkaus arvo
<CR>*bri=?#<CR>
Kirjoita
Väri +
<CR>*color=+#<CR>
Kirjoita
Väri -
<CR>*color=-#<CR>
Luku
Värin arvo
<CR>*color=?#<CR>
Kirjoita
Sävy +
<CR>*tint=+#<CR>
Kirjoita
Sävy -
<CR>*tint=-#<CR>
Luku
Sävyn arvo
<CR>*tint=?#<CR>
Kirjoita
Terävyys +
<CR>*sharp=+#<CR>
Kirjoita
Terävyys -
<CR>*sharp=-#<CR>
Luku
Terävyyden arvo
<CR>*sharp=?#<CR>
Kirjoita
Ihonsävy +
<CR>*skintone=+#<CR>
Kirjoita
Ihonsävy -
<CR>*skintone=-#<CR>
Luku
Ihonsävyn arvo
<CR>*skintone=?#<CR>
Kirjoita
Värilämpötila-Lämmin
<CR>*ct=warm#<CR>
Kirjoita
Värilämpötila-Normaali
<CR>*ct=normal#<CR>
Kirjoita
Värilämpötila-Viileä
<CR>*ct=cool#<CR>
Luku
Värilämpötila tila
<CR>*ct=?#<CR>
Kirjoita
Kuvasuhde 4:3
<CR>*asp=4:3#<CR>
Kirjoita
Kuvasuhde 16:9
<CR>*asp=16:9#<CR>
Kirjoita
Kuvasuhde 16:10
<CR>*asp=16:10#<CR>
Kirjoita
Kuvasuhde Auto
<CR>*asp=AUTO#<CR>
Luku
Kuvasuhde tila
<CR>*asp=?#<CR>
Kirjoita
Yliskann. säätö +
<CR>*overscan=+#<CR>
Kirjoita
Yliskann. säätö -
<CR>*overscan=-#<CR>
Luku
Yliskann. säätöarvo
<CR>*overscan=?#<CR>
Kirjoita
Automaattinen
<CR>*auto#<CR>
Kirjoita
Punaisen vahvistus +
<CR>*RGain=+#<CR>
Kirjoita
Punaisen vahvistus -
<CR>*RGain=-#<CR>
Luku
Punaisen vahvistus arvo
<CR>*RGain=?#<CR>
Kirjoita
Vihreän vahvistus +
<CR>*GGain=+#<CR>
Kirjoita
Vihreän vahvistus -
<CR>*GGain=-#<CR>
Luku
Vihreän vahvistus arvo
<CR>*GGain=?#<CR>
Kirjoita
Sinisen vahvistus +
<CR>*BGain=+#<CR>
Kirjoita
Sinisen vahvistus -
<CR>*BGain=-#<CR>
Luku
Sinisen vahvistus arvo
<CR>*BGain=?#<CR>
Projektorin RS-232C hallinta
41
Kuva-asetus
42
Kirjoita
Punaisen korjaus +
<CR>*ROffset=+#<CR>
Kirjoita
Punaisen korjaus -
<CR>*ROffset=-#<CR>
Luku
Punaisen korjaus arvo
<CR>*ROffset=?#<CR>
Kirjoita
Vihreän korjaus +
<CR>*GOffset=+#<CR>
Kirjoita
Vihreän korjaus -
<CR>*GOffset=-#<CR>
Luku
Vihreän korjaus arvo
<CR>*GOffset=?#<CR>
Kirjoita
Sinisen korjaus +
<CR>*BOffset=+#<CR>
Kirjoita
Sinisen korjaus -
<CR>*BOffset=-#<CR>
Luku
Sinisen korjaus arvo
<CR>*BOffset=?#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-1,6
<CR>*gamma=1.6#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-1,8
<CR>*gamma=1.8#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,0
<CR>*gamma=2.0#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,1
<CR>*gamma=2.1#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,2
<CR>*gamma=2.2#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,3
<CR>*gamma=2.3#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,4
<CR>*gamma=2.4#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,5
<CR>*gamma=2.5#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,6
<CR>*gamma=2.6#<CR>
Kirjoita
Gamma valinta-2,8
<CR>*gamma=2.8#<CR>
Luku
Gamma-valinta tila
<CR>*gamma=?#<CR>
Projektorin RS-232C hallinta
Kirjoita
Splash-kuva - Casio
<CR>*splash=casio#<CR>
Kirjoita
Splash-kuva - Musta
<CR>*splash=black#<CR>
Kirjoita
Splash-kuva - Sininen
<CR>*splash=blue#<CR>
Luku
Splash-kuvan tila
<CR>*splash=?#<CR>
Kirjoita
Taustanväri - vihreä
<CR>*background=green#<CR>
Kirjoita
Taustanväri - Musta
<CR>*background=black#<CR>
Kirjoita
Taustanväri - Sininen
<CR>*background=blue#<CR>
Luku
Taustanväri tilat
<CR>*background=?#<CR>
Kirjoita
Projektorin kohta-Eteen pöytä
<CR>*pp=FT#<CR>
Kirjoita
Projektorin kohta-Taakse pöytä <CR>*pp=RE#<CR>
Kirjoita
Projektorin kohta-Taakse katto
<CR>*pp=RC#<CR>
Kirjoita
Projektorin kohta-Eteen katto
<CR>*pp=FC#<CR>
Luku
Kirjoita
Projektorin kohta tila
<CR>*pp=?#<CR>
Nopea automaattihaku/Autom.
<CR>*QAS=on#<CR>
lähteen haku
Nopea automaattihaku/Autom.
<CR>*QAS=off#<CR>
lähteen haku
Nopea automaattinen
<CR>*QAS=?#<CR>
hakutila/Autom. lähteen haun tila
Valikon näyttöaika - Aina päällä <CR>*menutime=on#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -5 s
<CR>*menutime=5s#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -10 s
<CR>*menutime=10s#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -15 s
<CR>*menutime=15s#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -20 s
<CR>*menutime=20s#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -25 s
<CR>*menutime=25s#<CR>
Kirjoita
Valikon näyttöaika -30 s
<CR>*menutime=30s#<CR>
Luku
Valikon näyttöaika tila
<CR>*menutime=?#<CR>
Kirjoita
Valikon sijainti - Keskikohta
<CR>*menuposition=center#<CR>
Kirjoita
Valikon sijainti - Ylhäällä vasen
<CR>*menuposition=tl#<CR>
Kirjoita
Valikon sijainti - Ylhäällä oikea
<CR>*menuposition=tr#<CR>
Kirjoita
Valikon sijainti - Alhaalla oikea
<CR>*menuposition=br#<CR>
Kirjoita
Valikon sijainti - Alhaalla vasen
<CR>*menuposition=bl#<CR>
Luku
Valikon sijainti -tila
<CR>*menuposition=?#<CR>
Kirjoita
Muistutusviesti - Päällä
<CR>*reminder=on#<CR>
Kirjoita
Muistutusviesti - Pois päältä
<CR>*reminder=off#<CR>
Luku
Muistutusviestin tila
<CR>*reminder=?#<CR>
Kirjoita
Suora Virta Päälle-päällä
<CR>*directpower=on#<CR>
Kirjoita
Suora Virta Päälle-pois
<CR>*directpower=off#<CR>
Luku
Direct Power päällä-tila
<CR>*directpower=?#<CR>
Kirjoita
Valmiusasetukset-Verkko päällä <CR>*standbynet=on#<CR>
Valmiusasetukset-Verkko pois
<CR>*standbynet=off#<CR>
päältä
Valmiusasetukset-Verkon tila
<CR>*standbynet=?#<CR>
Kirjoita
Kirjoita
Luku
Käyttöasetukset
Kirjoita
Luku
Projektorin RS-232C hallinta
43
Lampun hallinta
Luku
Valolähteen käyttöaika
<CR>*ltim=?#<CR>
Kirjoita
Normaalitila
<CR>*lampm=lnor#<CR>
Kirjoita
Ekotila
<CR>*lampm=eco#<CR>
Kirjoita
360 & pysty
<CR>*lampm=portrait360#<CR>
Luku
Lampun tila tila
<CR>*lampm=?#<CR>
Luku
Mallin nimi
<CR>*modelname=?#<CR>
Kirjoita
Tyhjä päällä
<CR>*blank=on#<CR>
Kirjoita
Tyhjä pois
<CR>*blank=off#<CR>
Luku
Tyhjä tila
<CR>*blank=?#<CR>
Kirjoita
Valikko päällä
<CR>*menu=on#<CR>
Kirjoita
Valikko pois
<CR>*menu=off#<CR>
Kirjoita
Ylös
<CR>*up#<CR>
Kirjoita
Alas
<CR>*down#<CR>
Kirjoita
Oikea
<CR>*right#<CR>
Kirjoita
Vasen
<CR>*left#<CR>
Kirjoita
Syötä/OK
<CR>*enter#<CR>
Kirjoita
TAKAISIN
<CR>*back#<CR>
Kirjoita
Kieli +
<CR>*lang=+#<CR>
Kirjoita
Kieli -
<CR>*lang=-#<CR>
Luku
Luku
Kielen tila
<CR>*lang=?#<CR>
Automaattinen sammutus - pois
<CR>*APOFF=DIS#<CR>
käytöstä
Automaattinen sammutus - 5 min <CR>*APOFF=5#<CR>
Automaattinen sammutus - 10
<CR>*APOFF=10#<CR>
min
Automaattinen sammutus - 15
<CR>*APOFF=15#<CR>
min
Automaattinen sammutus - 20
<CR>*APOFF=20#<CR>
min
Automaattinen sammutus - 25
<CR>*APOFF=25#<CR>
min
Automaattinen sammutus - 30
<CR>*APOFF=30#<CR>
min
Automaattinen sammutus tila
<CR>*APOFF=?#<CR>
AMX-laitteen havaitseminen <CR>*amxdd=on#<CR>
päällä
AMX-laitteen havaitseminen <CR>*amxdd=off#<CR>
pois päältä
AMX-laitteen havaitsemisen tila <CR>*amxdd=?#<CR>
Luku
Mac-osoite
<CR>*macaddr=?#<CR>
Kirjoita
Korkean paikan tila päällä
<CR>*Highaltitude=on#<CR>
Kirjoita
Korkean paikan tila pois
<CR>*Highaltitude=off#<CR>
Luku
Korkean paikan tila tila
<CR>*Highaltitude=?#<CR>
Kirjoita
Näppäinlukko päällä
<CR>*keylock=on#<CR>
Kirjoita
Näppäinlukko pois päältä
<CR>*keylock=off#<CR>
Luku
Näppäinlukon tila
<CR>*keylock=?#<CR>
Kirjoita
Kirjoita
Sekalaiset
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Luku
Kirjoita
Kirjoita
44
Projektorin RS-232C hallinta
Huolto
Projektorin hoito
Linssin puhdistus
Puhdista linssi aina, kun huomaat pinnalla likaa tai pölyä. Varmista, että olet sammuttanut
projektorin ja anna sen jäähtyä, ennen kuin puhdistat linssiä.
• Jos linssissä on likaa, käytä linssinpuhdistuspaperia tai kostuta kangas
linssinpuhdistusaineella ja pyyhi linssin pinta varovasti.
• Älä koskaan käytä hankaavia aineita, emäksiä/happoja sisältäviä aineita, hankauspulveria tai
syttyvää nestettä, kuten alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai hyönteismyrkkyä. Sellaisten
materiaalien käyttö tai pidennetyn kontaktin jatkaminen kumi- tai vinyylimateriaalien kanssa
voi vaurioittaa projektorin pintaa ja kotelon materiaalia.
Projektorin kotelon puhdistus
ennen kuin puhdistat kotelon, kytke projektori pois päältä käyttäen asianmukaista
pysäytystoimenpidettä, joka on kuvattu kohdassa "Projektorin sammutus" sivulla 28 ja irrota
virtajohto.
• Poista pöly tai lika pyyhkimällä kotelo pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla.
• Poista tiukassa oleva lika tai tahra kastamalla kangas veteen ja neutraalin pH:n
pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.
Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita kemiallisia puhdistusaineita. Ne voivat
vahingoittaa koteloa.
Projektorin säilytys
Jos säilytät projektoria pidemmän aikaa, noudata alla olevia ohjeita:
• Varmista, että säilytysalueen lämpötila ja kosteus ovat suositellun alueen sisällä. Katso kohta
"Tekniset tiedot" sivulla 49 tai kysy myyjältäsi alueesta.
• Vedä säätöjalat kokoon.
• Poista paristo kaukosäätimestä.
• Pakkaa projektorin alkuperäispakkaukseensa tai vastaavaan.
Projektorin kuljetus
On suositeltavaa, että lähetät projektorin alkuperäispakkauksessaan tai vastaavassa.
Huolto
45
Valolähteen tiedot
Valolähteen käyttöikään tutustuminen
Kun projektori on toiminnassa, valolähteen käytön kesto (tunteina) lasketaan automaattisesti
sisäänrakennetussa ajastimessa.
Valolähteen käyttötuntitietojen haku:
1. Mene ASENNUS > Valolähteen asetukset ja paina ENTER. Valolähteen asetukset -sivu
tulee näkyviin.
2. Paina
valitaksesi Valolähteen tiedot ja paina ENTER. Valolähteen tiedot näytetään.
Saat myös valolähteen käyttötuntitiedot TIETOJA -valikosta.
Virransäästö
• Asetukset Valolähteen tila
Mene ASENNUS > Valolähteen asetukset > Valolähteen tila ja paina / tai paina L. MODE
kaukosäätimessä valitaksesi sopivan valonlähteen tilan saatavilla olevista tiloista.
Kun projektori asetetaan Eco/360 & pysty -tilaan, se säästää virtaa.
Valolähteen tila
Kuvaus
Normaali
Eco
Täysi valolähteen kirkkaus
Laskee kirkkautta tehon säästämiseksi ja laskee tuulettimen melua.
Laskee kirkkautta tehon säästämiseksi, sopii parhaiten 360 asteen ja
pystysuuntaiseen projektioon
360 & pysty
• Asetus Automaattinen sammutus
Tämä toiminto mahdollistaa projektorin automaattisen sammutuksen virran säästämiseksi, jos
tulosignaalia ei havaita tietyn ajan jälkeen.
Aseta Automaattinen sammutus, mene JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS >
Automaattinen sammutus ja paina / .
• Näkyvän, projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympäristön valoisuusolosuhteista, valitun
sisääntulosignaalin kontrasti-/kirkkausasetuksesta riippuen, ja on suoraan suhteessa
projisointietäisyyteen.
• Valolähteen kirkkaus heikkenee ajan myötä, ja saattaa muuttua valolähteen valmistajan teknisten tietojen
rajoissa. Tämä on normaalia ja odotettavaa.
46
Huolto
Merkit
Valo
Tila ja kuvaus
Virtahistoria
Valmiustila (merkkivalot palavat, vaikka irrotat virtajohdon. Tämä
ei kuitenkaan ole vikatoiminto.)
Virran kytkeminen päälle
Normaali käyttö
Normaali virransammutuksen jäähdytys
Fosfori/väripyörän käynnistyksen epäonnistuminen
Fosfori/väripyörän pyöräytyksen epäonnistuminen
Valolähteen tapahtumat
Valolähdevirhe normaalissa toiminnassa
Valolähde ei syty
Lämpöhistoria
Tuuletin 1 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 2 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 3 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 4 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 5 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 6 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 7 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Tuuletin 8 virhe (todellinen tuulettimen nopeus on halutun
nopeuden ulkopuolella)
Lämpötila 1 virhe (rajoitetun lämpötilan yli)
Lämpötila 2 virhe (rajoitetun lämpötilan yli)
Vesipumpun virhe (vesi nestemäisestä jäähdyttimestä ei riitä)
: Pois
: Oranssi päällä
: Vihreä päällä
: Punainen päällä
: Oranssi välkkyy
: Vihreä välkkyy
: Punainen välkkyy
Huolto
47
Vianetsintä
Projektori ei mene päälle.
Syy
Korjaustapa
Virtakaapelista ei tule virtaa.
Kytke virtajohto projektorin AC-tuloon, ja kytke
virtajohto virtapistorasiaan. Jos virtalähteessä on
kytkin, varmista, että se on kytketty päälle.
Yritä kytkeä projektori uudelleen päälle
jäähdytysprosessin aikana.
Odota, kunnes jäähdytysprosessi on valmis.
Ei kuvaa
Syy
Videolähde ei mene päälle tai ei kytkeydy
oikein.
Projektori ei ole kytketty oikein
tulosignaalilaitteeseen.
Tulosignaalia ei ole valittu oikein.
Linssin suojus on yhä kiinni.
Korjaustapa
Kytke videolähde päälle ja tarkista, että signaalikaapeli
on oikein kytketty.
Tarkasta liitäntä.
Valitse oikea tulosignaali INPUT -painikkeella.
Avaa linssin suojus.
Hämärä kuva
Syy
Projisointilinssi ei ole oikein kohdistettu.
Projektori ja näyttö eivät ole oikeassa
linjassa.
Linssin suojus on yhä kiinni.
Korjaustapa
Säädä linssin tarkennusta tarkennusrengasta
käyttämällä.
Säädä projisointikulmaa ja suuntaa sekä projektorin
korkeutta jos tarpeen.
Avaa linssin suojus.
Kaukosäädin ei toimi.
Syy
Korjaustapa
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda molemmat paristot uusiin.
Kaukosäätimen ja projektorin välissä on este. Poista este.
Olet liian kaukana projektorista.
Pysy 8 metrin (26 jalkaa) päässä projektorista.
Salasana on väärä.
Syy
Et muista salasanaa.
48
Vianetsintä
Korjaustapa
Katso "Salasanan palautustoimintoon siirtyminen"
sivulla 27.
Tekniset tiedot
Projektorin tiedot
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Optinen
Hallinta
Resoluutio
4K UHD 3840 x 2160
RS-232C sarjahallinta
9-pin D-sub uros x 1
Näyttöjärjestelmä
1-CHIP DLP
LAN-hallinta
RJ-45 x 1
Selkeän tarkennuksen alue
2,89–6,09 m @ leveä, 4,25–8,96 m @ Tele
Huoltoportti x 1
Linssi
F = 2,1 - 2,4, f = 20,6 - 30,3 mm
IR-vastaanotin x 2
Sähkö
Virtalähde
100 - 240V
(AC), 50/60Hz
Tehonkulutus
595 W (Max); < 0,5 W (valmiustila);
< 3,0 W (Verkon valmiustila)
Mekaaninen
Paino
19,8 kg (43,7 lbs)
Lähtöliitännät
RGB-lähtö
15-pin mini D-Sub (naaras) x 1
Äänisignaalin lähtö
3,5 mm stereo miniliitin x 1
USB
DC (5V 2A) Lähtöportti x 1
12V katkaisin (0,5A) x 1
Johdollinen kaukosäädin x 1
Tuloliittimet
Tietokoneen tulo
RGB-tulo
15-pin mini D-Sub (naaras) x 1
Videosignaalin tulo
Digitaalinen
HDMI1 (HDCP2.2) ×1;
HDMI2 ×1
HDBaseT x 1
Ympäristöön liittyvät vaatimukset
Käyttölämpötila
5°C–35°C meren tasolla
Säilytyslämpötila
-10°C–65°C merenpinnan tasolla
Käytön/säilytyksen suhteellinen kosteus
10%–90% (kondensoitumaton)
Käyttökorkeus
0 - 1500 m 5°C–35°C:ssa
1500–3000 m 5°C–30°C:ssa
(Korkean paikan tila päällä)
Tekniset tiedot
49
Mitat
471 mm (W) x 223 mm (H) x 565 mm (D)
471
565
223
Yksikkö: mm
50
Tekniset tiedot
Ajastuskaavio
Tuettu ajoitus RGB-tulolle
Resoluutio
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Tila
Pystytaajuus
(Hz)
Vaakataajuus
(kHz)
Pikselitaajuus
(MHz)
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1366 x 768_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)
1920 x 1080_60
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
75,029
84,997
75,00
60
59,870
59,810
60,020
75,025
85,024
60,000
59,790
59,887
59,978
60,000
59,954
59,95
59,963
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
68,667
67,500
45,000
47,776
49,702
63,981
79,976
91,146
60,000
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
74,038
67,158
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
78,750
94,500
108,000
74,250
79,5
83,500
108,000
135,000
157,500
108
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
154
173
Yllä näytettyä ajatusta ei välttämättä tueta johtuen EDID-tiedostosta ja VGA-grafiikkakortin rajoituksista.
On mahdollista, että joitakin ajoituksia ei voi valita.
Tekniset tiedot
51
Tuettu ajastus HDMI-tulolle
• PC-ajastukset
Resoluutio
Tila
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Pystytaajuus (Hz) Vaakataajuus (kHz)
Pikselitaajuus
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Yllä näytettyä ajatusta ei välttämättä tueta johtuen EDID-tiedostosta ja VGA-grafiikkakortin rajoituksista.
On mahdollista, että joitakin ajoituksia ei voi valita.
• Videoajastukset
Ajoitus
Resoluutio
480p
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P*
2160/60P*
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
Pystytaajuus (Hz) Vaakataajuus (kHz)
59,94
50
50
60
50
60
50
60
24
25
30
50
60
Pikselitaajuus
(MHz)
31,47
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
112,5
135
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
594
594
*Tuettu vain, kun HDMI 1 (HDCP2.2) -portti on käytössä.
Tuettu ajastus komponentti-YPbPr-tulolle
52
Ajoitus
Resoluutio
Pystytaajuus (Hz)
Vaakataajuus (kHz)
Pikselitaajuus
(MHz)
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
Tekniset tiedot
Tuettu ajoitus HDBaseT-tulolle
• PC-ajastukset
Resoluutio
Tila
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
VGA_60
SVGA_60
XGA_60
1280 x 720_60
1280 x 768_60
WXGA_60
SXGA_60
1280 x 960_60
SXGA+_60
1920 x 1200_60 (Reduce
Blanking)
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
1920 x 1080 (VESA)
Pystytaajuus (Hz) Vaakataajuus (kHz)
Pikselitaajuus
(MHz)
59,940
60,317
60,004
60
59,870
59,810
60,020
60,000
59,978
31,469
37,879
48,363
45,000
47,776
49,702
63,981
60,000
65,317
25,175
40,000
65,000
74,250
79,5
83,500
108,000
108
121,750
59,95
74,038
154
59,963
67,158
173
Yllä näytettyä ajatusta ei välttämättä tueta johtuen EDID-tiedostosta ja VGA-grafiikkakortin rajoituksista.
On mahdollista, että joitakin ajoituksia ei voi valita.
• Videoajastukset
Kaapelityyppi
CAT 5e/CAT 6a
Kaapelialue
100m
Pikselitaajuus
<=225MHz
Tuettu HDMI-formaatti
720x480p/60Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/60Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
720x576p/50Hz
4:3
24bit 30bit 36 bit
1280x720p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080i/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
1920x1080p/50Hz
16:9
24bit 30bit 36 bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 60Hz YUV 4:2:0
24bit
CAT 5e
70m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
CAT 6a
100m
>225MHz
3840 x 2160 30Hz
24bit
Tekniset tiedot
53
MQ008-01V01
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement