Casio AP-470 Handleiding
AP470_NL.fm
1 ページ
2017年10月13日 金曜日 午前10時19分
GEBRUIKSAANWIJZING 1/4
NL
Stopcontact
In- of uitschakelen van de stroom
Uw Digitale Piano werkt op de spanning van het lichtnet.
Vergeet niet de stroom uit te schakelen wanneer u de
Digitale Piano niet gebruikt.
AP - 470
■ Gebruik van een netadapter
Gebruik enkel de netadapter (JEITA standaard, met een
uniforme polariteitsstekker) die bij deze Digitale Piano wordt
meegeleverd. Het gebruik van een ander type netadapter
kan problemen veroorzaken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar alle informatie voor eventuele naslag in de toekomst.
■ Inschakelen van de stroom
Druk op de P (aan/uit) toets. Het opstarten duurt ongeveer
vijf seconden.
Wijzigen van de stemming
De fabrieksinstelling voor de stemming (A4 = 440,0 Hz) kan
worden veranderd in stappen van 0,1 Hz.
1.
■ Uitschakelen van de stroom
• De stemming wordt in stappen van 0,1 Hz verhoogd
of verlaagd.
• Om tussen de onderstaande twee instellingen om te
schakelen, houdt u de FUNCTION toets ingedrukt
en drukt dan de twee A-stemmingstoetsen (+ en –)
tegelijk in.
440,0 Hz (1 pieptoon)
442,0 Hz (2 pieptonen)
Houd de P (aan/uit) toets ingedrukt totdat het aan/uitindicatielampje uitgaat.
Voorkant
Voorgeschreven netadapter:
AD-E24250LW
• Gebruik het meegeleverde netsnoer om de netadapter
aan te sluiten.
Over deze handleiding
Deze handleiding bestaat uit vier pagina’s op twee bladen. Elke pagina is in de rechter bovenhoek
voorzien van een paginanummer.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik de
A-stemmingstoetsen (+, –).
Aan/uit-indicatielampje
● Zie “Monteren van de instrumentstandaard” op pagina 4/4 van deze handleiding voor
informatie over de montage van de instrumentstandaard en het bevestigen van de
muziekstandaard.
De tonen van uw Digitale Piano hebben ingebouwde
elementen die ze de karakteristieke nagalm en andere
eigenschappen van een akoestische piano geven. Elk van
deze elementen kan afzonderlijk worden ingesteld op een
van vier niveaus.
■ Hamerrespons
Weergeven van ingebouwde
melodieën
Deze Digitale Piano is voorzien van een ingebouwde
muziekbibliotheek met 60 pianomelodieën (genummerd
1 t/m 60) en een orkestbegeleidingsselectie van piano- en
orkestuitvoeringsmelodieën (genummerd 1 t/m 10).
1.
■ Snaarresonantie
Past de karakteristieke nagalm (snaarresonantie) aan van
een akoestische piano.
U kunt een nagalminstelling selecteren die past bij de
melodie die gespeeld wordt of die uw voorkeur geniet.
Past de resonantie van het geluid aan overeenkomstig de
stand van het deksel van een vleugel.
Instellingen
1: Deksel gesloten
2: Deksel gedeeltelijk geopend
3: Deksel volledig geopend
4: Deksel verwijderd
1.
OPMERKING
• Als tijdens orkestbegeleidingsweergave op de
METRONOME toets wordt gedrukt terwijl de
FUNCTION toets ingedrukt wordt gehouden, wordt naar
de eerste muziekbibliotheekmelodie gegaan. Wanneer
hetzelfde tijdens muziekbibliotheekweergave wordt
gedaan, wordt naar de eerste orkestbegeleidingsmelodie
gegaan.
• Tijdens weergave van demonstratiemelodieën kan alleen
de weergegeven melodie worden veranderd of de
weergave worden gestopt.
Muziekbibliotheek
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de gewenste elementtoets.
OPMERKING
• Openen of sluiten van het deksel van de Digitale Piano
heeft geen invloed op de Dekselsimulator-instelling.
2.
2.
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
SELECT toetsen (–, +) in het CONCERT PLAY
gebied.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• De orkestbegeleidingsfunctie maakt gebruik van
opnamen van een live orkest, dus de tonen die gebruikt
zijn voor de opname kunnen verschillend zijn van de
tonen die geselecteerd kunnen worden met de Digitale
Piano. Het is tevens mogelijk dat ademhaling en
uitvoeringsgeluiden hoorbaar zijn in de
orkestbegeleidingsmelodieën.
Oefenen met de ingebouwde
melodieën
Muziekbibliotheek
Gebruik de onderstaande stappen om het linkerhandgedeelte of het rechterhand-gedeelte van een melodie uit te
schakelen en dit zelf te spelen.
1.
2.
Om een melodie die u wilt oefenen te selecteren,
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt
dan de selectietoetsen voor de
muziekbibliotheekmelodieën (–, +, toetsen 0 t/m 9).
Om een gedeelte in of uit te schakelen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets.
• Als de stekker van de hoofdtelefoon niet in de PHONES/
OUTPUT aansluiting past, moet u een los verkrijgbare
verloopstekker gebruiken.
Rechterhandgedeelte
uitgeschakeld
Beide gedeelten
ingeschakeld
Linkerhandgedeelte
uitgeschakeld
2.
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de LISTEN toets in het CONCERT PLAY gebied.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
■ Stap 2: Les (LESSON)
U kunt het linkerhand-gedeelte of het rechterhand-gedeelte
van een ingebouwde melodie uitschakelen en dit zelf op de
Digitale Piano spelen. Oefen het pianodeel van het
ensemble.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de LESSON toets in het CONCERT PLAY gebied.
2.
Om een gedeelte in of uit te schakelen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets.
Zie de afbeelding onder stap 2 van de procedure voor
de selectie van het “Muziekbibliotheek” gedeelte.
3.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
Rechterhand-gedeelte
(brandt niet)
Linkerhand-gedeelte
(brandt niet)
Rechterhand-gedeelte
(brandt)
• Bij enkele malen indrukken van de a toets
worden de ingeschakeld/uitgeschakeld-instellingen
doorlopen die hierboven zijn getoond.
3.
Druk op de a toets om de weergave te starten.
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de PLAY toets in het CONCERT PLAY gebied.
2.
Om de melodieweergave te starten, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
Aan
Pan: Het geluid van het linker toetsenbord wordt via de
linker luidspreker weergegeven en het geluid van het
rechter toetsenbord wordt via de rechter luidspreker
weergegeven.
Veranderen van de octaven van de
toetsenborden
GRAND PIANO 1 BRIGHT
STRINGS 2
3.
Om terug te keren naar de oorspronkelijke toon,
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan
op de gelaagde toonselectietoets (hierdoor wordt
de gelaagde toonmodus afgesloten).
U kunt de bereiken van het linker en rechter toetsenbord
veranderen van hun oorspronkelijke instellingen in
eenheden van een octaaf.
1.
Hoogbereik
BASS
GRAND PIANO 2 MELLOW
(voorheen geselecteerde toon)
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de TEMPO toets in het METRONOME gebied.
Sostenuto pedaal
Demppedaal
■ Demppedaal
Door het demppedaal in te trappen tijdens het spelen zullen
de noten die u aanslaat blijven nagalmen. Het halverwege
intrappen (gedeeltelijk intrappen) van het pedaal wordt ook
ondersteund.
■ Sostenuto pedaal
Alleen de noten van de toetsen die aangeslagen zijn op het
moment van het intrappen van dit pedaal worden
aangehouden, totdat het pedaal wordt losgelaten. Dit geldt
ook wanneer de klaviertoetsen worden losgelaten.
■ Zacht pedaal
Dit pedaal maakt de noten zachter en gevoeliger. Het effect
wordt alleen op de noten toegepast die worden gespeeld
terwijl het pedaal is ingetrapt.
OPMERKING
• Als het intrappen van het pedaal niet het juiste effect
geeft, kan dat betekenen dat het pedaalsnoer niet goed
aangesloten is. Duw de stekker volledig naar binnen.
Gebruik van de metronoom
■ Weergeven van de metronoom
1.
Druk op de METRONOME toets.
De eerste maatslag van elke maat is een klokkenklank
terwijl de resterende maatslagen klikgeluiden zijn. De
lamp knippert bij elke maatslag.
Druk nogmaals op de METRONOME toets om de
metronoom uit te schakelen.
Instellingen voor de metronoom
■ Instellen van de maatslag
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de BEAT toets in het METRONOME gebied.
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar de volgende stap.
2.
Terwijl de FUNCTION toets nog steeds ingedrukt
wordt gehouden, gebruikt u de cijfertoetsen
(0 t/m 9) om de maatslag in te stellen.
Terwijl de FUNCTION toets nog steeds ingedrukt
wordt gehouden, gebruikt u de cijfertoetsen
(0 t/m 9) om het tempo in te stellen.
Instelbereik 20 t/m 255
• Bij meermalen indrukken van de + of – toets wordt de
tempowaarde telkens met 1 verhoogd of verlaagd.
■ Instellen van het metronoomvolume
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik de
metronoomvolumetoetsen (–, +) om een volumeniveau
tussen 0 en 42 in te stellen.
Instelbereik 0 t/m 42
• Druk de metronoomvolumetoetsen + en - tegelijk in om
terug te keren naar de standaardinstelling.
Veranderen van het
aanslagvolume dat
correspondeert met de
aanslagdruk (Aanslagvolume)
Het aanslagvolume verandert het toonvolume in
overeenkomst met de aanslagdruk (snelheid).
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de klavieraanslagtoets.
• U kunt kiezen uit drie niveaus, of Uit. Bij elke druk op
de klaviertoets hoort u een aantal pieptonen die de
huidige instelling aangeven, zoals hieronder wordt
beschreven.
Eenmaal (lang): Uit
Eenmaal (kort): 1
Tweemaal: 2
Driemaal: 3
• Door een kleine waarde in te stellen wordt een
krachtiger geluid geproduceerd bij een lichte
aanslag.
• Wanneer Uit wordt geselecteerd, worden de noten
met een vast volume weergegeven, ongeacht de
aanslagsnelheid.
Houd de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets ingedrukt en druk dan op de C-toets die u als
de midden C (C4) van het linker toetsenbord wilt.
Blijf de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets ingedrukt houden terwijl u doorgaat naar
stap 2.
Splitsen van het toetsenbord voor
duet-spel
Voorbeeld: Bij indrukken van de meest linkse C-toets
worden de toetsenborden geconfigureerd zoals
hieronder is aangegeven.
U kunt het toetsenbord in het midden splitsen zodat de
linker- en de rechterkant hetzelfde bereik hebben. Het linker
buitenste pedaal werkt als het demppedaal voor het linker
toetsenbord terwijl het rechter buitenste pedaal fungeert als
het demppedaal voor het rechter toetsenbord.
Linker toetsenbord
Rechter toetsenbord
Toetsenbord
Splitspunt
Linker toetsenbord
C4
Rechter toetsenbord
C5
C6
C7
C3
C4
(Midden C)
C5
C6
C3
C4
(Midden C)
C5
C3
C4
C5
C6
(Ingedrukte klaviertoets)
1 octaaf hoger dan de
oorspronkelijke instelling
C6
2.
Pedalen
Onveranderd
Met de FUNCTION toets en de GRAND PIANO 1
toets nog steeds ingedrukt, drukt u op de C-toets die
u als de midden C (C4) van het rechter toetsenbord
wilt.
Hierdoor klinkt de noot toegewezen aan C4 en wordt de
octaaf van het rechter toetsenbord veranderd.
Demppedaal voor
linker toetsenbord
Demppedaal voor
rechter toetsenbord
Linker en rechter
demppedaal
OPMERKING
• U kunt de toetsenborden terugstellen op hun
oorspronkelijke bereiken door de duetfunctie eerst uit te
schakelen en vervolgens weer in te schakelen of door de
Pan-instelling te selecteren.
OPMERKING
• Alleen het demppedaal voor het rechter toetsenbord
ondersteunt halverwege intrappen.
■ Instellen van het tempo
2.
Zacht pedaal
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
■ Stap 3: Meespelen (PLAY)
Uit
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de toets van de toon die gelaagd moet worden.
Splitspunt
Basbereik
• Houd de FUNCTION toets ingedrukt terwijl u
doorgaat naar de volgende stap.
Luister naar het pianospel en het orkest om vertrouwd te
raken met de muziek.
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
SELECT toetsen (–, +) in het CONCERT PLAY
gebied.
2.
Wanneer de BASS (LOWER) toets wordt ingedrukt om een
bastoon te selecteren, wordt er alleen een bastoon
geselecteerd voor het laaggedeelte (linkerkant) van het
toetsenbord. Het hooggedeelte (rechterkant) van het
toetsenbord behoudt de toon die is toegewezen voordat de
bastoon werd geselecteerd.
■ Stap 1: Luisteren (LISTEN)
Speel mee met het orkest.
Linkerhand-gedeelte
(brandt)
Gebruik van een pedaal
U kunt de orkestbegeleiding voor een 3-staps oefening
gebruiken.
Speel het gedeelte dat u heeft uitgeschakeld.
Druk op de a toets om de weergave te starten.
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
OPMERKING
Voor het doorlopen van de duetmodus-instellingen
houdt u de FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan
op de duetmodustoets.
• Bij meermalen indrukken van de klaviertoets wordt
omgeschakeld tussen aan en uit.
■ Bastoon (BASS)
PHONES/OUTPUT aansluiting
Gebruik de VOLUME knop om het volume van de
luidspreker en de hoofdtelefoon in te stellen.
1.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
gewenste toontoets. (Zie het “Toon” gedeelte onder
“Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het
configureren van instellingen”.)
• Aan sommige toetsen zijn meerdere tonen
toegewezen. In dit geval worden de toegewezen
tonen doorlopen bij meerdere malen indrukken van
de toets. De geselecteerde toon wordt aangegeven
door het aantal bedieningspieptonen dat u hoort.
Voorbeeld: De MODERN, ROCK en JAZZ
instellingen doorlopen
MODERN: (1 pieptoon)
ROCK: (2 pieptonen)
JAZZ: (3 pieptonen)
Instellen van het volume
OPMERKING
Om een melodie te selecteren, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en gebruikt dan de
selectietoetsen voor de
muziekbibliotheekmelodieën (–, +).
U kunt ook een waarde tussen 0 en 9 invoeren om een
muziekbibliotheekmelodie te selecteren.
1.
Selecteer een toon.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
gelaagde toonselectietoets.
Druk op de GRAND PIANO 1 toets of de GRAND
PIANO 2 toets.
• Bij indrukken van de GRAND PIANO 1 toets wordt
de CONCERT toon in de GRAND PIANO 1 groep
geselecteerd.
• Bij indrukken van de GRAND PIANO 2 toets wordt
de CONCERT toon in de GRAND PIANO 2 groep
geselecteerd.
De stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het
apparaat vier uur niet is gebruikt.
Om de automatische uitschakelfunctie te annuleren,
schakelt u de stroom in door de FUNCTION toets ingedrukt
te houden en tegelijkertijd op de P (aan/uit) toets te
drukken.
Orkestbegeleiding
• Om de melodieweergave te stoppen, houdt u de
FUNCTION toets ingedrukt en drukt dan op de a
toets in het CONCERT PLAY gebied.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de METRONOME toets.
Er wordt nu gestart met het herhaaldelijk achter elkaar
afspelen van alle orkestbegeleidingsmelodieën
(luisteren) en muziekbibliotheekmelodieën.
• Om door te gaan naar de volgende
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de MIDI REC toets.
• Om terug te gaan naar de vorige
demonstratiemelodie houdt u de FUNCTION toets
ingedrukt en drukt dan op de AUDIO REC toets.
• Druk op de a toets om de weergave van de
demonstratiemelodieën te stoppen.
Instellingen
1: Snel
2: Vleugelstijl
3: Enigszins langzaam
4: Langzaam
■ Dekselsimulator
Orkestbegeleiding
Demonstratiemelodieën
Regelt het tijdverloop tussen wanneer een klaviertoets wordt
aangeslagen en wanneer de noot uiteindelijk klinkt.
Instellingen
1: Ingetogen
2: Enigszins ingetogen
3: Resonerend
4: Zeer resonerend
• Sluit de met deze Digitale Piano meegeleverde
netadapter nooit aan op een ander apparaat dan deze
Digitale Piano. Dit kan namelijk een defect
veroorzaken.
• Vergeet niet de Digitale Piano uit te schakelen
voordat u de netadapter in het stopcontact steekt of
hem eruit trekt.
• De netadapter wordt warm na langdurig gebruik. Dit
is normaal en duidt niet op een defect.
• Gebruik het meegeleverde netsnoer nooit met een
ander apparaat.
• Zet de netadapter op de vloer met het label naar
beneden. De netadapter is gevoeliger voor
opwekking van magnetische golven wanneer het
label in een andere richting wijst.
1.
1.
■ Automatische uitschakelfunctie
BELANGRIJK!
1.
Selecteren van een toon d.m.v.
een bedieningstoets
De toonnamen staan boven de toetsen.
BELANGRIJK!
Stroomaansluiting (DC 24V)
Aanpassen van de
geluidskarakteristieken van de
akoestische piano
Bij meermalen indrukken wordt omgeschakeld tussen
aan en uit.
1.
2.
Lagen van twee tonen
aanbrengen
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
hoofdtelefoonmodustoets.
Selecteren van een toon d.m.v.
een klaviertoets
• Wanneer de P (aan/uit) toets wordt ingedrukt om de
stroom uit te schakelen, komt de Digitale Piano in de
standby-toestand te staan (er blijft nog een kleine
hoeveelheid stroom lopen). Als u de Digitale Piano
voor langere tijd niet gebruikt of als er onweer in de
buurt is, dient u de stekker uit het stopcontact te
trekken.
Deze handleiding geeft algemene informatie over de bediening van de Digitale
Piano. Voor meer gedetailleerde informatie wordt u verwezen naar de
“Gebruiksaanwijzing (volledig)” die u kunt downloaden op de onderstaande
website of met behulp van de QR-code hiernaast.
http://world.casio.com/manual/emi/
*Let op!
Zorg dat het toetsenborddeksel volledig open staat wanneer u op het toetsenbord speelt. Als het deksel
gedeeltelijk open staat, kan het onverwacht dichtklappen waardoor u uw vingers kunt bezeren.
1.
Sluit de hoofdtelefoon op de PHONES/OUTPUT
aansluiting aan. Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon
wordt de geluidsweergave via de luidsprekers uitgeschakeld
en kunt u dus ook ’s avonds laat spelen. Om uw gehoor te
beschermen, moet u het volume niet te hoog instellen
wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Voorkant
● Lees aandachtig de “Veiligheidsmaatregelen” in deze handleiding en gebruik de Digitale Piano
op de juiste wijze.
De hoofdtelefoonmodus zorgt voor een natuurlijk klinkend
geluid van een akoestische piano wanneer een
hoofdtelefoon wordt gebruikt.
Aansluiten van de hoofdtelefoon
Onderkant
Voordat u een bediening uitvoert, gaat u eerst naar pagina 3/4 en leest u de
informatie onder “Pianotoetsen”, “Gebruik van de FUNCTION toets” en
“Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen”.
De “Gebruiksaanwijzing (volledig)” bevat informatie over de onderstaande
onderwerpen.
• Automatisch hervatten en bedieningsvergrendeling
• Aansluiten op een audiosysteem en versterker
• Aansluiten op een computer
• Details over de instellingen met de FUNCTION toets
• Gebruik van een USB flash-drive
• MIDI Implementation Chart (MIDI implementatietabel) enz.
Hoofdtelefoonmodus
Gebruik van de MIDI-recorder
U kunt de ingebouwde MIDI-recorder gebruiken om uw
uitvoering op te nemen en deze dan naderhand weergeven
wanneer u dat wenst.
■ Sporen
Een “spoor” is de plaats waar uw uitvoering is opgeslagen.
Deze Digitale Piano heeft twee sporen en de status van elk
spoor wordt aangegeven door de L/R-lampjes van de a
toets.
■ Opnamecapaciteit
• U kunt ongeveer 5000 noten opnemen in het geheugen
van de Digitale Piano.
Spoor 1
Spoor 2
■ Opgenomen gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toetsenbordspel
Toon die gebruikt wordt voor toetsenbordspel
Maatslag (alleen bij spoor 1)
Instelling van tempo (alleen bij spoor 1)
Instelling van lagen (alleen bij spoor 1)
Duet (alleen bij spoor 1)
Temperament (alleen bij spoor 1)
Toetsenbordvolume (alleen bij spoor 1)
Zweving (alleen bij spoor 1)
Helderheid (alleen bij spoor 1)
Instelling van zaalsimulator (alleen bij spoor 1)
Akoestieksimulator (alleen bij spoor 1)
■ Opslag van opgenomen gegevens
Lampje
Status
Brandt niet
Uit
Brandt
Weergave-paraatstand of bezig met
weergeven
Knippert
Opname-paraatstand of bezig met
opnemen
OPMERKING
• U kunt de twee sporen gescheiden van elkaar opnemen
en daarna combineren zodat ze samen als een enkele
melodie worden weergegeven.
• Door een nieuwe opname te starten worden eventuele
gegevens gewist die eerder in het geheugen waren
opgenomen.
• Mocht de stroom uitvallen tijdens de opname, dan zullen
alle gegevens van het spoor dat u aan het opnemen bent
gewist worden.
Spoor 1
Opnemen
Tijdens de
weergave...
Melodienaam
Spoor 2
Opnemen
BELANGRIJK!
• CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen
verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies van
winsten of eisen van derden die ontstaan uit het
verlies van opgenomen gegevens die verloren raken
door defecten, reparaties of om ongeacht welke
andere reden.
■ Opnemen van het toetsenbordspel
1.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets zodat
het MIDI REC lampje gaat knipperen.
Hierdoor komt het apparaat in de opname-paraatstand
te staan.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor waarop u wilt opnemen knippert.
3.
Om de opname te starten, drukt u op de a toets
of begint u met weergeven.
Het opnemen kan ook worden gestart door een pedaal
in te trappen of een andere bediening uit te voeren.
• Als u tijdens het opnemen opnieuw vanaf het begin
de opname wilt starten, houdt u de MIDI REC toets
ingedrukt totdat de Digitale Piano een pieptoon
produceert. De huidige opnamegegevens worden
gewist en het apparaat komt in de opnameparaatstand te staan.
• Druk op de a toets of de MIDI REC toets om te
stoppen met opnemen.
Instelbereik: 0 t/m 9
• Door 0 in te stellen wordt een gewone klik weergegeven
zonder klokkenklank.
Wordt vervolgd op de achterkant 
AP470_NL.fm
2 ページ
2017年10月13日 金曜日 午前10時19分
GEBRUIKSAANWIJZING 2/4
■ Weergeven van een opgenomen uitvoering
1.
■ Wissen van een opgenomen uitvoering
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets (tot
het MIDI REC lampje brandt).
BELANGRIJK!
• Het wissen van een spoor kan niet ongedaan worden
gemaakt. De gewiste gegevens kunnen niet meer
terug worden gehaald.
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
2.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt weergeven brandt.
• Zorg dat het L- en R-lampje allebei branden
wanneer u beide sporen wilt weergeven.
3.
Druk op de a toets.
De weergave begint.
• Druk op de a toets om de weergave te stoppen.
■ Weergeven van een spoor terwijl op een ander
spoor wordt opgenomen
1.
1.
2.
3.
4.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets (tot
het MIDI REC lampje brandt).
3.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt weergeven brandt.
Druk op de MIDI REC toets zodat het MIDI REC
lampje knippert.
Hierdoor komt het apparaat in de opname-paraatstand
te staan.
4.
5.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor waarop u wilt opnemen knippert.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan
een- of tweemaal op de a toets totdat het lampje
van het spoor dat u wilt wissen knippert.
U kunt uw uitvoeringen als geluidsbestanden op een USB
flash-drive vastleggen en deze dan naderhand weergeven
wanneer u dat wenst.
Iets dat gespeeld wordt op de Digitale Piano wordt als
geluidsgegevens opgenomen op de USB flash-drive (WAVbestanden*).
* Lineaire PCM, 16-bit, 44,1 kHz, stereo
■ Opnemen van het toetsenbordspel
1.
Voorkant
Houd de MIDI REC toets ingedrukt totdat het MIDI
REC lampje brandt.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de a toets.
USB flash-drive poort
De inhoud van het geselecteerde spoor wordt gewist.
• Om de bovenstaande bediening voortijdig af te
breken, drukt u een- of tweemaal op de MIDI REC
toets zodat het MIDI REC lampje uitgaat.
Toepassen van zaalsimulatie
Met de zaalsimulatiefunctie worden de ragfijne zuiverheid,
optimale helderheid en andere onderscheidende
akoestische eigenschappen van wereldberoemde
concertzalen nagebootst.
1.
Naam
Beschrijving
Hierdoor worden de opname en weergave gestart.
• Als u de opname opnieuw vanaf het begin wilt
starten, houdt u de MIDI REC toets ingedrukt totdat
de Digitale Piano een pieptoon produceert.
• Druk op de a toets om de weergave en opname
te stoppen.
DUTCH CHURCH
Amsterdamse kerk met akoestiek
die geschikt is voor muziek
STANDARD HALL
Standaard concertzaal
BERLIN HALL
Klassieke concertzaal van het
Berlijnse arenatype
FRENCH
CATHEDRAL
2.
■ Weergeven van geluidsgegevens die
opgenomen zijn op een USB flash-drive
■ Wissen van een geluidsbestand van een USB
flash-drive
1.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC toets
zodat het AUDIO REC lampje gaat branden.
Bestanden kunnen een voor een worden gewist.
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
• Merk op dat het wissen van een bestand (opgenomen
gegevens) niet ongedaan kan worden gemaakt.
Selecteer de melodie die u wilt weergeven.
1.
2.
3.
USB-poort
■ Opnamecapaciteit
• 99 bestanden (TAKE01.WAV t/m TAKE99.WAV)
• Maximaal ongeveer 25 minuten opnametijd per bestand
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder vooruit gegaan.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik dan de
cijfertoetsen (0 t/m 9) voor de
muziekbibliotheekmelodieën om het gewenste
bestandsnummer (1 t/m 99) in te voeren.
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV enz.)
De Digitale Piano maakt een pieptoon als het
ingevoerde bestandsnummer niet bestaat.
Druk op de a toets om de weergave te starten.
• Druk op de a toets om de melodieweergave te
stoppen.
3.
Druk op de AUDIO REC toets zodat het AUDIO REC
lampje knippert.
4.
Houd de AUDIO REC toets ingedrukt totdat het
AUDIO REC lampje gaat branden.
Het apparaat komt in de paraatstand voor wissen te
staan, wat wordt aangegeven door het knipperen van
de L- en R-lampjes.
5.
Maatregel
–
Als dit gebeurt:
2. De USB flash-drive bevat
gegevens die niet worden
ondersteund door deze
Digitale Piano.
Format
Media R/W
Size Over
1. Het huidige formaat van de
USB flash-drive is niet
geschikt voor deze Digitale
Piano.
1. Formatteer de USB flashdrive op de Digitale Piano.
2. Het geheugen van de USB
flash-drive is beschadigd.
2. Gebruik een andere USB
flash-drive.
Het geheugen van de USB
flash-drive is beschadigd.
Gebruik een andere USB flashdrive.
De gegevens op de USB flashdrive zijn te groot om weer te
geven.
Oplossen van moeilijkheden
Deze Digitale Piano
ondersteunt de weergave van
melodiegegevensbestanden
met een maximale grootte van
90 kbytes.
Doe dit:
Technische gegevens
Model
AP-470BK/AP-470BN/AP-470WE
Toetsenbord
Piano-toetsenbord met 88 toetsen en met aanslagvolume
Maximale polyfonie
256 noten
Toon
22 typen
• Lagen (exclusief bastonen)
De toonhoogte van de Digitale 1. Zet de transponeerinstelling op “0”. Of schakel de stroom uit en dan weer in.
Piano is uitgeschakeld.
2. Zet de stemmingsinstelling op 440,0 Hz. Of schakel de stroom uit en dan weer in.
Akoestieksimulator
Dempresonantie (dempruis aan/uit), hamerrespons, snaarresonantie, dekselsimulator,
klaviertoets-uit simulator, klaviertoets-aan bedieningsruis, klaviertoets-uit bedieningsruis
Effecten
Helderheid (–3 tot 0 tot 3), zaalsimulator (4 typen), zweving (4 typen), DSP,
hoofdtelefoonmodus, volumesynchronisatie-equalizer
Metronoom
• Maatslagen: 0 t/m 9
• Tempobereik: 20 t/m 255
Duetmodus
Instelbaar toonbereik (–2 t/m 2 octaven)
Orkestbegeleiding
•
•
•
•
Muziekbibliotheek
• Melodieën: 60; 10 download-melodieën (tot ongeveer 90 KB per melodie,
in totaal tot ongeveer 900 KB voor 10 melodieën)*
* Gebaseerd op 1 KB = 1024 bytes
• Volume van melodie: Instelbaar
• Onderdeel aan/uit: L, R
4. Zet de temperamentinstelling op “00: Equal”.
Er gebeurt niets wanneer ik
een pedaal indruk.
Controleer of de pedaalstekker correct en volledig naar binnen is gestoken. Zie
“Aansluiten van de kabels” onder “Monteren van de instrumentstandaard” op pagina 4/4
van deze handleiding voor de juiste stand van de stekker.
De tonen en/of effecten
klinken vreemd. Uitschakelen
en dan weer inschakelen van
de stroom lost het probleem
niet op.
Voorbeeld: Geen verandering
in intensiteit wanneer de
toetsaanslagdruk
(aanslagvolume) wordt
veranderd.
Zet de automatische hervattingsfunctie uit en schakel daarna de stroom uit en vervolgens
weer in. Zie “Gebruiksaanwijzing (volledig)” voor verdere informatie.
Recorder
De kwaliteit en het volume van Dit is een onvermijdelijk resultaat van het digitale samplingproces* en duidt verder niet op
een toon klinken ietwat anders een storing.
afhankelijk van waar deze op
* Meerdere digitale monsters worden genomen voor het lage, het midden en het hoge
het toetsenbord gespeeld
bereik van het oorspronkelijke muziekinstrument. Er kan zich een klein verschil
wordt.
voordoen in de toonkwaliteit en het toonvolume van de verschillende
samplingbereiken.
Bij indrukken van een toets
wordt de weergegeven noot
eventjes onderbroken of is er
een subtiel verschil in hoe de
effecten worden toegepast.
Dit gebeurt wanneer de geluiden van meerdere delen tegelijkertijd klinken terwijl lagen
worden gebruikt, de duetfunctie actief is, een ingebouwde melodie weergegeven wordt,
een opname plaatsvindt, enz. Door onder dergelijke omstandigheden een toets in te
drukken verandert de bij de toon ingebouwde effectinstelling waardoor noten tijdelijk
onderbroken kunnen worden of waardoor een subtiel verschil kan optreden in hoe de
effecten worden toegepast. Dit duidt echter niet op een defect.
Ik wil alle gegevens en
instellingen van de Digitale
Piano op de
standaardinstellingen
terugzetten.
Houd de FUNCTION, MIDI REC en GRAND PIANO 2 toets ingedrukt en druk dan op
de aan/uit-toets om de stroom in te schakelen.
Ik wil een bepaalde instelling
op de standaardwaarde
terugzetten.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan de + en – klaviertoetsen van de
instelling tegelijk in.
Er is geen laadbaar bestand in
de “MUSICLIB” map of geen
afspeelbaar bestand in de
“AUDIO” map.
Verplaats het bestand dat u wilt
laden of afspelen naar de juiste
locatie in de “MUSICLIB” of
“AUDIO” map.
Zie “Gebruiksaanwijzing
(volledig)” voor verdere
informatie over mappen.
No Data
U probeert gegevens op te
Neem iets op voordat u een
slaan naar een USB flash-drive opslaanbewerking uitvoert.
terwijl er geen gegevens zijn die
kunnen worden opgeslagen.
Read Only
Er is reeds een read-only
(alleen lezen) bestand op de
USB flash-drive met dezelfde
naam als die u probeert te
gebruiken.
Wijzig de naam en sla dan de
nieuwe gegevens op.
Verwijder het read-only attribuut
van het bestaande bestand in
de USB flash-drive en
overschrijf met de nieuwe
gegevens.
Gebruik een andere USB flashdrive.
Media Full
Er is niet genoeg ruimte
beschikbaar op de USB flashdrive.
Wis enkele van de bestanden
op de USB flash-drive om
ruimte te maken voor nieuwe
gegevens of gebruik een andere
USB flash-drive.
File Full
1. Er zijn te veel bestanden op 1. Wis enkele van de
de USB flash-drive.
bestanden op de USB flashdrive om ruimte te maken
voor nieuwe gegevens.
2. Er is een bestand dat
TAKE99.WAV heet in de
“AUDIO” map.
OPMERKING
Er wordt geen geluid
1. Draai de VOLUME knop verder naar “MAX”.
geproduceerd bij het aanslaan 2. Haal de stekker uit de PHONES/OUTPUT aansluiting.
van een klaviertoets.
3. Schakel de instelling voor Lokale sturing in. Zie “Gebruiksaanwijzing (volledig)” voor
verdere informatie.
3. Zet de instelling van de octaafverschuiving op “0”. Zie “Gebruiksaanwijzing (volledig)”
voor verdere informatie.
No File
2. Wis het WAV-bestand in de
“AUDIO” map.
• Het nummer van het bestand dat u heeft gewist blijft
ongebruikt (de resterende bestanden worden niet
opnieuw genummerd). Het opnemen van een nieuw
bestand leidt er toe dat het bestandsnummer dat volgt op
het laatst opgenomen bestand op de USB flash-drive,
aan het nieuwe bestand wordt toegekend.
Elke nieuwe opname van geluidsgegevens op een USB
flash-drive wordt automatisch een nieuwe bestandsnaam
toegekend zodat bestaande gegevens niet worden
overschreven.
Oorzaak
4. Gebruik een USB flash-drive
die niet beveiligd wordt door
anti-virus software.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de a toets.
Het bestand wordt gewist en de audiorecorder komt in
de weergave-paraatstand te staan.
• Om de bovenstaande bediening voortijdig af te
breken, drukt u een- of tweemaal op de AUDIO
REC toets zodat het AUDIO REC lampje uitgaat.
■ Opslag van opgenomen gegevens
Fouttype
4. De USB flash-drive wordt
beveiligd door anti-virus
software.
De Digitale Piano maakt een pieptoon als het
ingevoerde bestandsnummer niet bestaat.
• Alles dat op de Digitale Piano wordt gespeeld
• Opname van afzonderlijke delen wordt niet ondersteund.
Wrong Data 1. De USB flash-drive
gegevens zijn beschadigd.
3. Ontgrendel de beveiliging
van de USB flash-drive.
● Invoeren van een bestandsnummer
■ Opgenomen gegevens
Lampjes
3. De USB flash-drive is
beveiligd tegen
overschrijven.
Selecteer de melodie die u wissen.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (+) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en gebruik dan de
cijfertoetsen (0 t/m 9) voor de
muziekbibliotheekmelodieën om het gewenste
bestandsnummer (1 t/m 99) in te voeren.
(TAKE01.WAV, TAKE02.WAV enz.)
BELANGRIJK!
Grote gotische kathedraal in Parijs
2. Verwijder de USB flashdrive niet terwijl een
bewerking plaatsvindt.
● Doorlopen van de bestandsnummers
● Invoeren van een bestandsnummer
• Verwijder de USB flash-drive niet uit de USB flashdrive poort terwijl het AUDIO REC lampje knippert.
Als u dit wel doet, zal de opname worden
onderbroken en kunnen gegevens beschadigd
worden.
• Een geel knipperend METRONOME toetslampje
duidt een fout aan. Zie “Foutmeldingen” op deze
pagina van de handleiding voor verdere informatie.
2. De USB flash-drive werd
verwijderd terwijl een
bewerking aan de gang
was.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC toets
zodat het AUDIO REC lampje gaat branden.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder terug gegaan.
Maatregel
1. Steek de USB flash-drive op
de juiste wijze in de USB
flash-drive poort.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (–) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder vooruit gegaan.
Oorzaak
1. De USB flash-drive is niet
aangesloten op de USB
flash-drive poort.
● Selecteren van de vorige melodie
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (+) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
3.
Fouttype
No Media
Als u het laatste bestand dat u heeft opgenomen wilt
wissen, ga dan direct door naar stap 3.
● Doorlopen van de bestandsnummers
Om de opname te starten, drukt u op de a toets
of begint u met weergeven.
Hierdoor wordt het opnemen naar de USB flash-drive
gestart.
• Het opnemen kan ook worden gestart door een
pedaal in te trappen of een andere bediening uit te
voeren.
• Als u tijdens het opnemen opnieuw vanaf het begin
de opname wilt starten, houdt u de AUDIO REC
toets ingedrukt totdat de Digitale Piano een pieptoon
produceert. De huidige opnamegegevens worden
gewist en het apparaat komt in de opnameparaatstand te staan.
• Druk op de a toets of de AUDIO REC toets om
te stoppen met opnemen.
Om opnieuw te gaan opnemen, herhaalt u de
bovenstaande procedure vanaf stap 2.
Onderkant
2.
Bij meermalen indrukken wordt telkens een melodie
verder terug gegaan.
Druk een- of tweemaal op de AUDIO REC toets
zodat het AUDIO REC lampje gaat knipperen.
Lampjes
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
● Selecteren van de vorige melodie
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk op de
selectietoets (–) voor de muziekbibliotheekmelodieën.
Foutmeldingen
De onderstaande informatie toont hoe de lampjes het fouttype aangeven door knipperen of blijven branden wanneer een fout
zich mocht voordoen door een probleem bij de gegevensoverdracht of om een andere reden.
BELANGRIJK!
Als u het laatste bestand dat u heeft opgenomen wilt
weergeven, ga dan direct door naar stap 3.
Hierdoor komt het apparaat in de opname-paraatstand
te staan.
Houd de FUNCTION toets ingedrukt en druk dan op
de zaalsimulatortoets voor de simulatie die
toegepast moet worden.
Druk op de a toets of begin met weergeven.
Steek de USB flash-drive in de USB flash-drive
poort.
• Wanneer u de USB flash-drive insteekt, wordt de
Digitale Piano automatisch klaargemaakt voor
gegevensuitwisseling met de USB flash-drive.
De L- en R-lampjes beginnen te knipperen en de
bediening van de Digitale Piano wordt tijdelijk
stopgezet om het apparaat klaar te maken.
• Het kan 10 of 20 seconden of zelfs langer duren
voordat het koppelen aan de USB flash-drive
uitgevoerd is. Probeer geen bewerkingen op de
Digitale Piano uit te voeren terwijl het
koppelingsproces plaatsvindt.
• Telkens wanneer een USB flash-drive wordt
aangesloten op de Digitale Piano dient er gekoppeld
te worden met de USB flash-drive.
Hierdoor komt het apparaat in de paraatstand voor
wissen te staan.
Hierdoor komt het apparaat in de weergaveparaatstand te staan.
2.
Druk een- of tweemaal op de MIDI REC toets zodat
het MIDI REC lampje gaat knipperen.
Gebruik van de audiorecorder
[Wordt vervolgd linksonder]
Koppelen aan een applicatie (APP-functie)
Uw Digitale Piano kan worden verbonden met een smartphone, tablet of ander smart-apparaat. Er is een speciale app
verkrijgbaar waarmee u uw smart-apparaat kunt gebruiken om de piano te bedienen en om muziekpartituren* en
commentaar te zien voor de ingebouwde melodieën.
* Behalve melodieën van de orkestbegeleiding.
Downloaden van de speciale app
Ga naar de onderstaande website om de app te downloaden en op uw smart-apparaat te installeren.
http://web.casio.com/app/en/
Melodieën: 10
Volume van melodie: Instelbaar
Onderdeel aan/uit: L, R (alleen bij de lesfunctie)
3 functies: LISTEN, LESSON, PLAY
MIDI-recorder
• Modi: Real-time opname, weergave
• Melodieën: 1
• Sporen: 2
• Capaciteit: Ongeveer 5000 noten in totaal
• Opnameopslag: Ingebouwd flash-geheugen
Audiorecorder
• USB flash-drive, real-time opname en weergave; lineaire PCM, 16-bit, 44,1 kHz,
stereo .WAV-formaat
• Melodieën: 99 bestanden
• Maximaal ongeveer 25 minuten opnametijd per bestand
• Volume van geluidsbestand: Instelbaar
Pedalen
Demppedaal (ondersteuning voor halverwege intrappen, zonder onderbreking),
sostenuto, zacht
Overige functies
•
•
•
•
•
•
Bijgeleverde accessoires
Los verkrijgbare accessoires
●
●
●
●
• U kunt informatie betreffende de accessoires die los
verkrijgbaar zijn krijgen van de CASIO catalogus die
beschikbaar is bij uw winkelier en van de CASIO
website bij de onderstaande URL.
Netadapter
Netsnoer
Muziekstandaard
Losse blaadjes
• Veiligheidsmaatregelen
• Overige (garantie, enz.)
Meegeleverde items onder voorbehoud.
http://world.casio.com/
Aanslagvolume: 3 niveaus, Uit
Transpositie: 2 octaven (–12 tot 0 tot +12)
Stemming: 415,5 Hz tot 440,0 Hz tot 465,9 Hz (stappen van 0,1 Hz)
Temperament: Equal + 16 andere typen
Octaafverschuiving: 4 octaven (–2 tot 0 tot +2)
Paneelvergrendeling
MIDI
16-kanaals multi-klankkleuren ontvangst
USB-geheugen
• Ondersteunde capaciteit: 32 GB of minder wordt aanbevolen
• Functies: SMF-weergave, opslag van opgenomen melodieën, importeren van
melodiegegevens, formatteren, weergave en opslag van geluidsgegevens
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen
•
•
•
•
•
Luidsprekers
φ12 cm × 2 + φ4 cm × 2 (uitgangsvermogen: 20 W + 20 W)
Stroomvereisten
Netadapter: AD-E24250LW
• Automatische stroomonderbreker: Ongeveer 4 uur; kan worden geannuleerd.
PHONES/OUTPUT-aansluitingen: Stereo standaardaansluiting × 2
Netadapteraansluiting: 24 V gelijkspanning
USB-poort: Type B
USB flash-drive poort: Type A
Pedaalaansluiting
Stroomverbruik
24 V = 20 W
Afmetingen
Piano en standaard: 141,7 (B) × 42,7 (D) × 86,1 (H) cm
Gewicht
Piano en standaard: Ongeveer 43,4 kg
• Wijzigingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
Wordt vervolgd op blad 3/4 
AP470_NL.fm
3 ページ
2017年10月13日 金曜日 午前10時19分
GEBRUIKSAANWIJZING 3/4
Klaviertoetsen die gebruikt worden voor het configureren van instellingen
A-stemming (415,5 tot 440,0 tot 465,9)
Zaalsimulator (DUTCH CHURCH)
Helderheid (–3 tot 0 tot +3)
Laag pedaal
USB flash-drive formatteren
Snaarresonantie (1 t/m 4)
CONCERT PLAY SELECT (Melodie)
Volume van muziekbibliotheekmelodie (0 t/m 42)
Aanslaggevoeligheid (Uit, 1 t/m 3)
METRONOME TEMPO
Volume van metronoom (0 t/m 42)
Temperament-sleutelnoot
USB flash-drive wissen
Toets-aan bedieningsruis
Lokale sturing
CONCERT PLAY VOLUME
CONCERT PLAY LESSON
OFF/ON
OFF/ON
(C1)
OFF/ON
−
OFF/ON
(C2)
−
+
METRONOME BEAT
Temperamenttype
+
−
Volume van audiorecorder
(0 t/m 42)
Selectie van gelaagde toon
Selectie van muziekbibliotheekmelodieën/
Selectie van tempo, maatslag, temperament
Luidsprekeruitgang
OFF/ON
Volume van toetsenbord (0 t/m 42)
Transpositie (–12 tot 0 tot +12)
Zaalsimulator (FRENCH CATHEDRAL)
Volumesynchronisatie-equalizer (Uit, Zwak, Normaal, Sterk)
Octaafverschuiving (–2 tot 0 tot +2)
Lagenbalans (–24 tot 0 tot +24)
Toon
Bedieningspieptoon
+
−
(C3)
(C4)
(C5)
(C6)
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
OFF/ON
(C7)
(C8)
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
CONCERT PLAY PLAY
CONCERT PLAY LISTEN
Hoofdtelefoonmodus
CONCERT PLAY a (Melodie)
Toets-uit bedieningsruis
Zendkanaal (1 t/m 16)
Duetmodus (Uit, Aan, Pan)
Dekselsimulator (1 t/m 4)
USB flash-drive modus (MIDI, opslag)
Automatisch hervatten
Hamerrespons (1 t/m 4)
Modus voor laden vanaf USB flash-drive
Zweving (Uit, 1 t/m 4)
Opslaan naar een USB flash-drive
USB flash-drive modus
Paneelvergrendeling
Dempruis
Zaalsimulator (BERLIN HALL)
Zaalsimulator (STANDARD HALL)
Zaalsimulator (Uit)
Pianotoetsen
Toonlijst
Toonnaam
Gebruik van de FUNCTION toets
De FUNCTION toets wordt in combinatie met andere
knoppen en toetsen gebruikt.
Om een instelling te veranderen, houdt u de FUNCTION
toets ingedrukt terwijl u op de knop of toets drukt waaraan
de instelling die u wilt veranderen is toegewezen.
• Wanneer u een klaviertoets indrukt, laat de Digitale Piano
een pieptoon klinken om u te laten weten hoe de
instelling geconfigureerd is.
• Een lange pieptoon geeft aan dat de instelling
uitgeschakeld is.
GRAND PIANO 1
GRAND PIANO 2
CONCERT
MELLOW
BRIGHT
CONCERT
MELLOW
BRIGHT
MODERN PIANO
ROCK PIANO
JAZZ PIANO
ELEC.PIANO 1
ELEC.PIANO 2
FM E.PIANO
60’S E.PIANO
HARPSICHORD
VIBRAPHONE
STRINGS 1
STRINGS 2
ORGAN 1 (PIPE ORGAN)
ORGAN 2 (JAZZ ORGAN)
ORGAN 3 (ELEC.ORGAN 1)
ORGAN 4 (ELEC.ORGAN 2)
BASS(LOWER)
Programmaverandering
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bankselectie
MSB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muziekbibliotheeklijst
Melodienummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Melodienaam
Nocturne Op.9-2
Fantaisie-Impromptu Op.66
Étude Op.10-3 “Chanson de l’adieu”
Étude Op.10-5 “Black Keys”
Étude Op.10-12 “Revolutionary”
Étude Op.25-9 “Butterflies”
Prélude Op.28-7
Valse Op.64-1 “Petit Chien”
Valse Op.64-2
Moments Musicaux 3
Impromptu Op.90-2
Marche Militaire 1 (Duet)
Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
Von fremden Ländern und Menschen
[Kinderszenen]
Träumerei [Kinderszenen]
Tambourin
Menuet BWV Anh.114
[Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
Inventio 1 BWV 772
Inventio 8 BWV 779
Melodienummer
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Melodienaam
Inventio 13 BWV 784
Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte
Klavier 1]
Le Coucou
Gavotte
Sonatina Op.36-1 1st Mov.
Sonatine Op.20-1 1st Mov.
Sonate K.545 1st Mov.
Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March”
Rondo K.485
Für Elise
Marcia alla Turca
Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov.
Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov.
Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov.
Rhapsodie 2
Waltz Op.39-15 (Duet)
Liebesträume 3
Blumenlied
La Prière d’une Vierge
Csikos Post
Humoresque Op.101-7
Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
Sicilienne Op.78
Berceuse [Dolly] (Duet)
Arabesque 1
La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
Passepied [Suite bergamasque]
Gymnopédie 1
Je Te Veux
Salut d’Amour
The Entertainer
Maple Leaf Rag
L’arabesque [25 Etüden Op.100]
La Styrienne [25 Etüden Op.100]
Ave Maria [25 Etüden Op.100]
Le retour [25 Etüden Op.100]
La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
Concertbegeleidingslijst
Melodienummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Melodienaam
Je Te Veux
Vltava (Má vlast)
Canon
Tableaux d’Une Exposition “Promenade”
Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov.
Polovetzian Dance (Prince Igor)
Sonate K.331 1st Mov.
Violin Concerto 1st Mov.
Jesus, Bleibet Meine Freude
Melody In F
Bedieningsvoorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en
in acht te nemen.
Plaats
Vermijd de volgende plaatsen voor dit product.
• Plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht en een
hoge vochtigheid
• Plaatsen die blootstaan aan temperatuurextremen
• Bij een radio, televisie, videodeck of tuner
De bovengenoemde toestellen veroorzaken geen
storingen in het product maar het product kan wel storing
veroorzaken in het beeld of het geluid van een toestel in
de onmiddellijke omgeving.
Onderhoud door de gebruiker
• Gebruik nooit benzine, alcohol, verfverdunner of andere
chemische reinigingsmiddelen om het product te
reinigen.
• Veeg het product of het toetsenbord af met een zachte
doek ietwat bevochtigd met een milde oplossing van
water en een mild neutraal reinigingsmiddel. Wring
overtollig water uit de doek voordat u het product gaat
afvegen.
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de
netadapter
• Gebruik een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is
zodat u de netadapter er uit kunt halen wanneer een
probleem optreedt of als u dat om een andere reden moet
doen.
• De netadapter is enkel bedoeld voor gebruik binnen.
Gebruik de netadapter niet op plaatsen waar deze
blootgesteld staat aan spatten of vocht. Plaats geen
bakken, zoals een bloemenvaas, met water op de
netadapter.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik de netadapter op een open, goed geventileerde
plaats.
• Dek de netadapter nooit af met een krant, een tafelkleed,
een gordijn of iets dergelijks.
• Haal de netadapter uit het stopcontact als u van plan bent
de Digitale Piano voor langere tijd niet te gebruiken.
• Probeer de netadapter nooit te repareren en knutsel er
nooit aan.
• Werkingsomgeving van de netadapter
Temperatuur: 0 t/m 40°C
Vochtigheid: 10% t/m 90% vochtigheid
• Uitgangspolariteit:&
Betreffende de
muziekpartituurgegevens
Gebruik een computer om muziekpartituurgegevens vanaf
de CASIO-website te downloaden.
Bezoek de onderstaande website voor verdere informatie.
http://world.casio.com/
Meegeleverde en los verkrijgbare accessoires
Gebruik enkel accessoires die gespecificeerd zijn voor
gebruik met dit product. Het gebruik van niet toegestane
accessoires kan het risico op brand, een elektrische schok
en persoonlijk letsel met zich meebrengen.
Afwerking van de Digitale Piano
De afwerking van de Digitale Piano is zo gemaakt dat die
een getrouw voorkomen reproduceert van natuurlijk hout,
inclusief de afdrukken van beitels en andere afdrukken in
het hout. Hoewel knotten, zaagafdrukken en/of andere
afdrukken duidelijk zichtbaar kunnen zijn op de afwerking,
zijn dit niet daadwerkelijke breuken of krassen. Dergelijke
afdrukken veroorzaken geen problemen bij het gebruik van
uw Digitale Piano.
Voeglijnen
Er kunnen lijnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het
product. Dit zijn “voeglijnen” die het resultaat zijn van het
proces waarbij het plastic in een vorm wordt gegoten. Het
zijn geen breuken of krassen.
Etiquette aangaande muziekinstrumenten
Wees altijd bedacht op anderen wanneer u dit product
gebruikt. Wees in het bijzonder ’s avonds laat voorzichtig
om het volume op een niveau te houden dat het geluid
anderen niet stoort. Andere maatregelen die u kunt nemen
wanneer u ’s nachts laat speelt zijn het sluiten van het
venster en het gebruik van een hoofdtelefoon.
Wordt vervolgd op de achterkant 
AP470_NL.fm
4 ページ
2017年10月13日 金曜日 午前10時19分
GEBRUIKSAANWIJZING 4/4
Monteren van de instrumentstandaard
4.

• Voordat u begint met het monteren dient u eerst te controleren of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn.
• Deze standaard bevat geen van de gereedschappen die nodig zijn voor de montage. Het wordt aan u overgelaten om een
grote kruiskopschroevendraaier (+) klaar te leggen.

A
C
D






Lange afstand
5.



6

2

4

4

1

1
a. Steek de stekker zo ver mogelijk in de aansluiting.
b. Gebruik de  klem om de pedaalkabel aan het
zijpaneel  te bevestigen.
Plaats de piano op de standaard.
a.
2.
Sluit de netadapter die met de Digitale Piano wordt
meegeleverd (24 V gelijkspanning) aan op de
netadapteraansluiting. Steek de stekker van het
netsnoer van de netadapter die met de Digitale
Piano wordt meegeleverd in een stopcontact zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding.
Bevestigen van de muziekstandaard
1.
Steek de lipjes aan de onderkant van de
muziekstandaard in de twee gaten aan de
bovenkant van de piano.
• Maak het snoer van de netadapter vast door dit aan
de haak naast de netadapteraansluiting te
bevestigen.
Netadapterstekker
Haak



4
Met de kabelstekker van de pedaaleenheid in de
richting aangegeven in de onderstaande
afbeelding, steekt u de stekker in de
pedaalaansluiting aan de onderkant van de piano.
• Schuif de piano van achteren op de standaard zodat
de bouten aan de onderkant van de piano in de
gleuven van de beugels op de standaard vallen.


Aantal

1.
• Bij het intrappen van de pedalen zonder dat de
hoogtestelschroef  is afgesteld, kan het dwarsstuk
 beschadigd raken. Zorg dat de hoogtestelschroef
 wordt afgesteld voordat de pedalen worden
bediend.

BELANGRIJK!
Onderdeel
Aansluiten van de kabels
BELANGRIJK!
• Verwijder het kleefband niet dat het deksel van het toetsenbord op zijn plaats houdt totdat het monteren is
voltooid. Als het kleefband verwijderd wordt, kan het deksel van het toetsenbord open en dicht gaan tijdens het
monteren, waardoor er gevaar bestaat op letsel van uw handen en vingers.
• Gebruik geen andere schroeven dan de schroeven die met de standaard zijn meegeleverd. Dit om schade aan de
standaard en/of de Digitale Piano te voorkomen.
• U kunt de schroeven vinden in de plastic zak in het verpakkingsmateriaal.
• Mochten er onderdelen missen of beschadigd zijn, neem dan contact op met de plaatselijke CASIO servicedienst.
B
Stel de hoogtestelschroef  af om extra steun te
geven zodat het dwarsstuk  niet naar beneden
buigt wanneer de pedalen worden ingetrapt.

b.

Korte afstand

Monteer de hoofdtelefoonhaak.
J


Gleuf in beugel
1.
Steek de hoofdtelefoonhaak  in de twee gaten
aan de onderkant van de piano.
2.
Maak de hoofdtelefoonhaak d.m.v. schroef  vast
op zijn plaats.






Stap 1. Pedaalkabel

Netadapter
1
1.
*Let op!
• Om de standaard te monteren, zijn minimaal twee personen nodig die op een vlakke ondergrond werken.
• Wees voorzichtig dat uw vingers niet klem raken tussen de onderdelen wanneer u deze aan het monteren bent.
• Leg een viltmat of een zachte doek onder de bank om rechtstreeks contact tussen het rubber aan de uiteinden van de
poten en het vloeroppervlak te voorkomen. Rechtstreeks contact van het rubber met de vloer kan verkleuring, krassen of
andere beschadiging van de vloer veroorzaken.
• Wanneer u de Digitale Piano op de vloer zet, let er dan op dat u het apparaat op iets zachts zet (een deken, kussen enz.).
Zet de Digitale Piano niet rechtstreeks op de vloer.
Bevestig het dwarsstuk  aan de zijpanelen  en
. Maak de zijpanelen met de vier  schroeven
vast.
• Bij het vastmaken op plaats  moet u ervoor
zorgen dat de beugel  zo ver mogelijk in het
dwarsstuk  wordt gestoken. Als dit niet gebeurt,
zullen de  schroeven niet tot de schroefgaten van
de beugel  reiken waardoor de schroefdraad
beschadigd kan raken.
• Dek de vier schroeven met de schroefdoppen  af.
• Leid de pedaalkabel door het dwarsstuk .
2.
Stopcontact
• Bij de bevestiging op plaats  steekt u de  schroef
door het gat van de  klem voordat de schroef wordt
gemonteerd.
J
4
Piano
G
G
Bevestig het achterpaneel  aan de beugels 
van de twee zijpanelen. Maak het achterpaneel met
de twee  schroeven vast.
Zijpanelen
BELANGRIJK!
• Let er bij de montage van het achterpaneel  op dat
de schroefgaten aan de onderkant correct geplaatst
zijn.
– Gat op lange afstand: Zijpaneel van kant 
– Gat op korte afstand: Zijpaneel van kant 
Verwijderen van de beschermband van het
toetsenbord
Op de voorrand van de toetsen van het toetsenbord is
beschermband aangebracht om de toetsen tijdens het
transport te beschermen. Verwijder de beschermband
voordat u de Digitale Piano gebruikt.
Openen en sluiten van het pianodeksel
6.
3.
Monteer de zes  schroeven langs de onderkant
van het achterpaneel .
Belangrijk!
Lees de volgende belangrijke informatie voordat u dit product in gebruik neemt.
BELANGRIJK!
• Gebruik beide handen telkens wanneer u het deksel
opent en sluit en let erop dat uw vingers er niet
tussen raken bij het sluiten.
• Open het deksel niet te wijd. Hierdoor kan schade
worden toegebracht aan het deksel en de Digitale
Piano zelf.
• Sta voor de Digitale Piano aan de rechterkant
wanneer u het deksel opent en sluit.
• Voordat u de los verkrijgbare AD-E24250LW netadapter in gebruik neemt dient u eerst te controleren of hij niet
beschadigd is. Controleer het netsnoer zorgvuldig op breuken, blootliggende draden en andere ernstige schade. Laat
kinderen nooit een netadapter gebruiken die ernstig beschadigd is.
• Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder 3 jaar.
• Gebruik enkel de CASIO AD-E24250LW netadapter.
• De netadapter is geen speelgoed.
• Zorg ervoor altijd de aansluiting van de netadapter op het stopcontact te verbreken voordat u dit product reinigt.
■ Openen van het deksel
1.
Verklaring van overeenkomst met de EU-richtlijnen
Til het deksel op zoals aangegeven in de afbeelding.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
• Trek de beschermband voorzichtig naar u toe zoals
aangegeven in de afbeelding.
De namen van bedrijven en producten die in deze
handleiding worden gebruikt, kunnen
geregistreerde handelsmerken van derden zijn.
• Het deksel heeft een steunbeugel (aangegeven door
het sterretje  in de afbeelding) aan de binnenkant.
Controleer of de steunbeugel geheel rechtop staat.
• Als sommige toetsen iets hoger staan nadat u de
beschermband heeft verwijderd, drukt u op de toetsen om
deze weer in de normale stand terug te zetten.
L
Meegeleverd netsnoer
• De zijkanten van de piano steken een stukje over
het linker en rechter zijpaneel uit. Schuif de piano
zodat deze aan beide zijden evenveel uitsteekt.
3
K
Gebruik de twee  bouten om de piano aan de
standaard te bevestigen.
BELANGRIJK!
• Draai de bouten stevig vast om te voorkomen dat de
piano van de standaard afvalt.
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de netadapter
Model: AD-E24250LW
1. Lees deze aanwijzingen.
2. Houd deze aanwijzingen bij de hand.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Niet gebruiken in de buurt van radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere warmtebronnen (inclusief
versterkers).
8. Gebruik enkel toebehoren en accessoires die gespecificeerd worden door de fabrikant.
9. Laat alle onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is noodzakelijk bij een van de volgende
omstandigheden: Wanneer het product beschadigd is, het netsnoer of de netstekker beschadigd is, wanneer
vloeistof over het apparaat wordt gemorst, wanneer een vreemd voorwerp in het product valt, wanneer het product
blootgesteld is aan regen of vocht, wanneer het product niet normaal werkt en wanneer het product gevallen is.
10. Sta niet toe dat het product wordt blootgesteld aan vloeistof dat er op druipt of tegen aan spat. Plaats geen
voorwerpen met vloeistof op dit product.
11. Laat de elektrische belasting niet de nominale belasting overschrijden.
12. Let erop dat de omgeving droog is voordat u het apparaat op een stroombron aansluit.
13. Let erop dat het product in de juiste richting wordt geplaatst.
14. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
15. Zorg dat de ventilatieopeningen van het product niet geblokkeerd worden. Plaats het product overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
16. Let erop dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niet op wordt getrapt of dat het te sterk gebogen is, in het
bijzonder dichtbij de stekkers, het stopcontact en op de plaats waar het snoer uit het product komt.
17. De netadapter dient zo dicht mogelijk bij het product in de buurt op een stopcontact te worden aangesloten opdat
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in noodgevallen.
Het onderstaande symbool is een waarschuwing dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de
behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico te vormen op een elektrische schok voor de
gebruiker.
’
Het onderstaande symbool is een waarschuwing die wijst op de aanwezigheid van belangrijke
onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die met het product wordt meegeleverd.
*
Dit kringloopsymbool betekent dat het verpakkingsmateriaal
voldoet aan de milieubeschermingsvoorschriften in Duitsland.
■ Sluiten van het deksel
1.
2.
Til het deksel ietwat op.
Duw de steunbeugel () langzaam met de vingers
van uw linkerhand terug en laat het deksel
voorzichtig zakken.
■ Betreffende de netadapter die met de Digitale Piano wordt meegeleverd.
Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen om schade aan de netadapter en het netsnoer te voorkomen.
•
•
•
•
•
Trek nooit met geweld aan het snoer.
Trek nooit herhaaldelijk aan het snoer.
Draai het snoer nooit rond vlakbij de stekker of de aansluiting.
Vergeet nooit de netadapter uit het stopcontact te trekken voordat u de Digitale Piano verplaatst.
Maak eventueel lussen in het netsnoer, maar wikkel het snoer nooit om de netadapter.
• Het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van de inhoud van deze handleiding is verboden. Met uitzondering van uw
eigen persoonlijke gebruik, is het aanwenden van de inhoud van deze handleiding voor niet-bedoelde doeleinden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO verboden onder de wetgeving inzake auteursrechten.
• IN GEEN GEVAL ZAL CASIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE IN ENIGE VORM (INCLUSIEF EN ZONDER
BEPERKINGEN DE SCHADE DOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKINGEN VAN ZAKELIJKE
BELANGEN, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID
TOT HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT, ZELFS ALS CASIO EROP ATTENT GEMAAKT
IS DAT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAAT.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud.
MA1710-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement