Casio GRAPH90+ E Hardware Gebruiksaanwijzing
NL
GRAPH90+ E
Hardware
Gebruiksaanwijzing
Wereldwijde Leerwebsite van CASIO
http://edu.casio.com
Handleidingen zijn beschikbaar in meerdere talen op
http://world.casio.com/manual/calc
De namen van bedrijven en producten die worden gebruikt in deze handleiding kunnen geregistreerde
handelsmerken of de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.
Inhoud
De voorklep plaatsen en verwijderen ....................................................... NL-2
Voordat u de rekenmachine voor het eerst gebruikt... .......................... NL-3
Aandachtspunten bij het gebruik van deze rekenmachine .................... NL-5
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik ..................................................... NL-6
Toetsindeling .............................................................................................. NL-7
Helderheid van het scherm en levensduur van de batterij ..................... NL-8
Specificaties................................................................................................ NL-9
Opnieuw starten en initialiseren ............................................................. NL-11
Voedingsbron ........................................................................................... NL-12
Maak fysieke notities van alle belangrijke gegevens!
De grote geheugencapaciteit van de eenheid maakt het opslaan van grote hoeveelheden gegevens
mogelijk.
Houd er echter rekening mee dat een laag energieniveau van de batterijen of het onjuist vervangen
van de batterijen kunnen leiden tot schade aan de gegevens die in het geheugen van de eenheid
zijn opgeslagen. Ook kunnen de gegevens geheel verloren gaan. Opgeslagen gegevens kunnen
ook worden beïnvloed door sterke elektrostatische ladingen of stoten. Daarom is het verstandig om
reservekopieën van de gegevens te maken, zodat ze beschermd zijn tegen verlies.
Aangezien geheugen dat niet bezet is, door de rekenmachine wordt benut als werkgeheugen bij
het uitvoeren van de interne berekeningen, kan er een fout optreden wanneer er onvoldoende
geheugen beschikbaar is voor het uitvoeren van berekeningen. Om dergelijke problemen te
voorkomen, kunt u het beste altijd 1 of 2 kilokbytes geheugen vrij laten (ongebruikt).
CASIO Computer Co., Ltd. is in geen enkel geval en tegenover niemand aansprakelijk voor
speciale, bijkomstige, incidentele of gevolgschade die verband houdt met of voortkomt uit
de aanschaf of het gebruik van deze materialen. Verder is CASIO Computer Co., Ltd. niet
aansprakelijk voor enige claim tegen het gebruik van deze materialen door derden.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige
wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.
• Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
NL-1
De voorklep plaatsen en verwijderen
u De voorklep verwijderen
Verwijder voordat u de rekenmachine gebruikt de voorklep en bevestig die aan de achterzijde.
u De voorklep bevestigen
Bevestig de voorklep aan de voorzijde wanneer u de rekenmachine niet gebruikt.
Belangrijk!
Bevestig altijd de voorklep aan de rekenmachine wanneer u deze niet gebruikt. Anders kan de
rekenmachine per ongeluk worden ingeschakeld wanneer er op de toets o wordt gedrukt en
kunnen de batterijen leeg lopen.
NL-2
Voordat u de rekenmachine
voor het eerst gebruikt...
De batterijen worden in de fabriek niet in de rekenmachine geplaatst.
Volg de procedure voor het plaatsen van de batterijen en pas de schermhelderheid aan voordat u
de rekenmachine voor de eerste keer gebruikt.
1. Plaats de voorklep aan de voorzijde van de rekenmachine en let er hierbij op dat u niet per
ongeluk op de knop o drukt. Draai de rekenmachine vervolgens om. Verwijder de batterijklep
aan de achterzijde van de rekenmachine door met uw vinger aan het punt te trekken dat is
gemarkeerd met een 1.
1
2. Plaats de vier batterijen die bij de rekenmachine zijn geleverd.
• Controleer of de positieve (+) en negatieve (–) polen van de batterijen in de
juiste richting wijzen.
3. Plaats de batterijklep en zorg dat de lipjes in de openingen vallen. Deze zijn
gemarkeerd met 2.
• De rekenmachine wordt automatisch ingeschakeld.
2
4. Draai de rekenmachine om zodat de voorzijde omhoog wijst en verwijder de voorklep.
• Controleer of het bericht voor taalselectie in het
scherm wordt weergegeven. Als het scherm niet wordt
weergegeven, druk op de knop RESTART op de achterkant
van de rekenmachine.
Belangrijk!
Het kan een tijdje duren voordat de rekenmachine opstart
nadat u op de knop RESTART hebt gedrukt.
5. Kies de gewenste taal met de cursortoetsen f en c, en druk vervolgens op 1(SELECT)
om de gewenste taal te kiezen.
• Wanneer een bevestigingsbericht voor de taalselectie verschijnt, drukt u op J.
NL-3
6. Druk op 6(Next). Het scherm met de weergave-instellingen
wordt weergegeven.
7. Druk op d om het scherm donkerder te maken of op e om het helderder te maken.
• Druk op 1(INITIAL) om de helderheid van het scherm terug op de fabrieksinstelling te
zetten.
8. Druk op 6(Next). Het scherm voor energiebesparing wordt
weergegeven.
9. Geef de automatische uitschakeltijd op.
• Druk op 1(10Min) om ongeveer 10 minuten op te geven of op 2(60Min) om ongeveer 60
minuten op te geven.
10. Druk op 6(Next). Het scherm Battery Settings (batterijinstellingen) wordt weergegeven.
11. Gebruik f en c om de markering naar het batterijtype te
verplaatsen dat overeenkomt met de gebruikte batterijen in
de rekenmachine en druk vervolgens op 1(SELECT).
• Als u de batterijen gebruikt die bij de rekenmachine zijn
geleverd, selecteert u “Alkaline batteries”.
• Als u drukt op 1(SELECT) wordt er een
bevestigingsvenster weergegeven.
12. Druk op 1(Yes) om de instelling te wijzigen of op 6(No)
om te annuleren en terug te gaan naar het scherm voor de
batterij-instellingen.
• Als u drukt op 1 gaat u terug naar het scherm voor de
batterij-instellingen en wordt “Finish” weergegeven voor de
F6-functiemenuoptie.
13. Druk op 6(Finish) om de instellingsprocedure te voltooien
en het hoofdmenu weer te geven.
NL-4
Aandachtspunten bij het gebruik van
deze rekenmachine
Er wordt een voortgangsbalk en/of een bezigindicatie in het scherm weergegeven wanneer er
een berekening wordt uitgevoerd en wanneer er naar het geheugen wordt geschreven of uit het
geheugen wordt gelezen.
Bezigindicator
Voortgangsbalk
Druk nooit op de knop RESTART en verwijder nooit de batterijen uit de rekenmachine wanneer
de voortgangsbalk of de bezigindicator wordt weergegeven. Als u dit doet, kan de inhoud van het
geheugen verloren gaan of kunnen er storingen optreden in de rekenmachine.
De rekenmachine heeft een flashgeheugen voor de opslag van gegevens. U wordt aanbevolen
om altijd een reservekopie van uw gegevens te maken in het flashgeheugen. Raadpleeg
“Geheugenbeheer gebruiken” (pagina 11-1) in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing voor de
software voor meer informatie over het maken van een reservekopie.
U kunt reservebestanden ook overdragen (pagina 11-11) naar een computer door een
USB-verbinding te maken tussen de rekenmachine en een computer. Zie “Hoofdstuk 13
Gegevenscommunicatie” in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing voor de software voor informatie
over het overzetten van bestanden van een computer naar de rekenmachine.
NL-5
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Uw rekenmachine is gemaakt met precisie-onderdelen. Haal de rekenmachine nooit uit elkaar.
• Laat de rekenmachine niet vallen en stel deze niet bloot aan harde stoten.
• Bewaar de rekenmachine niet op plaatsen waar hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid
heersen of waar veel stof vrijkomt en laat de rekenmachine niet achter op zulke plaatsen.
Wanneer de rekenmachine is blootgesteld aan lage temperaturen, duurt het mogelijk langer
voordat de resultaten worden weergegeven of de rekenmachine werkt mogelijk helemaal niet
meer. De rekenmachine zal weer op de normale manier werken wanneer deze een normale
temperatuur bereikt.
• Uw rekenmachine ondersteunt het gebruik of alkalinebatterijen en van oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterijen. Houd er rekening mee dat er mogelijk minder bewerkingen kunnen
worden uitgevoerd tussen de oplaadmomenten van nikkelmetaalhydridebatterijen dan tijdens de
levensduur van alkalinebatterijen. Gebruik alleen batterijen die specifiek voor deze rekenmachine
worden aanbevolen.
• Vervang de batterijen elk jaar, ongeacht hoe vaak de rekenmachine in die periode is gebruikt.
Laat lege batterijen nooit in het batterijvak zitten. Ze kunnen gaan lekken en de eenheid
beschadigen. Verwijder nikkelmetaalhydridebatterijen direct uit de rekenmachine als ze leeg zijn.
Als u lege nikkelmetaalhydridebatterijen in de rekenmachine laat zitten, kunnen ze beschadigd
raken.
• Bewaar batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg bij doorslikken onmiddellijk
een arts.
• Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals thinner of benzine om de eenheid te reinigen. Maak de
eenheid schoon met een zachte, droge doek of met een doek die vochtig is gemaakt met een
oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel en die daarna is uitgewrongen.
• Wees altijd voorzichtig wanneer u het stof van het scherm veegt, om krassen te voorkomen.
• De producent en de leveranciers zijn in geen geval tegenover u of enig andere persoon
aansprakelijk voor schade, kosten, winstderving, misgelopen besparingen of andere schade die
voortkomt uit het verlies van gegevens en/of formules als gevolg van storingen, reparatie of het
vervangen van batterijen. Het is aan u om fysieke notities te maken van gegevens om deze te
beschermen tegen dergelijk gegevensverlies.
• Verwijder de batterijen, het LCD-scherm of andere onderdelen nooit door ze te verbranden.
• Controleer of de aan-/uit-schakelaar op OFF staat wanneer u de batterijen vervangt.
• Als de rekenmachine is blootgesteld aan een sterke elektrostatische lading, kunnen de
geheugenonderdelen beschadigd raken of werken de toetsen mogelijk niet meer. Voer in zulke
gevallen de bewerking Reset uit om het geheugen te wissen en de werking van de toetsen te
herstellen.
• Als de rekenmachine om een bepaalde reden niet meer goed werkt, gebruikt u een dun, gepunt
voorwerp om op de knop RESTART aan de achterkant van de rekenmachine te drukken. Houd er
echter rekening mee dat hiermee alle gegevens uit het geheugen van de rekenmachine worden
verwijderd.
• Houd er rekening mee dat sterke trillingen of stoten tijdens het uitvoeren van programma’s
kunnen leiden tot onderbrekingen of tot schade aan de geheugeninhoud van de rekenmachine.
• Als u de rekenmachine gebruikt in de buurt van een televisie of radio, kan dit leiden tot storingen
in de ontvangst van de televisie of de radio.
• Gebruik deze rekenmachine niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten
verboden is.
• Het LCD-scherm van de rekenmachine bevat hoogwaardige technologie voor een effectieve
pixelopbrengst van ten minste 99,99%. Ook op dit niveau werken sommige pixels mogelijk niet of
blijven ze steeds branden. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
• Vanwege de beperkingen van het LCD-scherm in deze rekenmachine worden grafische
voorstellingen wat kleur en dergelijke betreft, mogelijk niet weergegeven zoals op uw
computerscherm.
• Lees voordat u aanneemt dat er een storing is opgetreden, eerst deze gebruiksaanwijzing
opnieuw aandachtig door en controleer of het probleem niet wordt veroorzaakt door een laag
energieniveau van de batterijen of programma- of bedrijfsstoringen.
NL-6
Toetsindeling
NL-7
Helderheid van het scherm en
levensduur van de batterij
k Helderheid van het scherm
U kunt een waarde voor de schermhelderheid selecteren van 1 (minst helder) tot 5 (meest
helder). De helderheid wordt standaard ingesteld op 3.
De schermhelderheid wijzigt naar een niveau dat donkerder is dan 1 (minst helder) als u de
rekenmachine ongeveer 30 seconden niet gebruikt. Wanneer u de rekenmachine gebruikt,
wordt de helderheid weer ingesteld op het laatst geselecteerde niveau.
Raadpleeg “Hoofdstuk 12 Systeembeheer” in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing voor de
software voor meer informatie over het configureren van de schermhelderheid.
k Levensduur van de batterij
De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de schermhelderheid en de tijdseenheid
van de achtergrondverlichting. Ook wordt de levensduur van de batterij beïnvloed door de
manier waarop de rekenmachine wordt gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een programma
gebruikt waarmee een lange reeks berekeningen wordt uitgevoerd, leidt dit tot een kortere
levensduur van de batterij.
Berekeningen met de
rekenmachine
Herhaal elk uur de
volgende drie stappen.
(1) Menuweergave 5
minuten
(2) Berekening in
modus Run-Matrix
gedurende 5
minuten
(3) Knipperende cursor in
modus Run-Matrix
gedurende 50
minuten
Schermhelderheid
Helderheidsinstelling
bij elk van de drie in de
linkerkolom beschreven
stappen.
(1) 3 gedurende de
eerste 30 seconden,
daarna donkerder
dan 1
(2) 3
(3) 3 gedurende de
eerste 30 seconden,
daarna donkerder
dan 1
Batterijen
Indicatie
van de
levensduur
van de
batterij*1
Alkaline
170 uur
Nikkelmetaalhydride
(alleen aanbevolen
type)
100 uur
*1 Nieuwe alkalinebatterijen of volledig opgeladen, nieuwe nikkelmetaalhydridebatterijen die
worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De waarden voor de levensduur
van batterijen zijn geschat en alleen bestemd voor referentiedoeleinden.
NL-8
Specificaties
Variabelen: 28
Berekeningsbereik:
±1 × 10–99 tot ±9,999999999 × 1099 en 0. Interne berekeningen worden met een 15-cijferige
mantisse uitgevoerd.
Exponentieel weergavebereik: Norm 1: 10–2 > |x|, |x| > 1010
Norm 2: 10–9 > |x|, |x| > 1010
Programmacapaciteit: 61.000 bytes (max.)
Opslagcapaciteit van het geheugen: 16 MB (max.)
Voedingsbron: vier AAA-batterijen (alkaline), LR03 (AM4), of vier
nikkelmetaalhydridebatterijen
Stroomverbruik: 0,6 W
Schatting levensduur batterij:
• Nieuwe alkalinebatterijen of volledig opgeladen, nieuwe nikkelmetaalhydridebatterijen die
worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
• Bedrijfscondities
(a) Onafgebroken knipperende cursor in modus Run-Matrix. Elk uur is de schermhelderheid
3 gedurende de eerste 30 seconden en daarna donkerder dan 1.
(b) Cyclus van 1 uur van (1), (2) en (3) hieronder herhalen.
(1) Menuweergave 5 minuten (De instelling van de schermhelderheid is 3 gedurende de
eerste 30 seconden en daarna donkerder dan 1.)
(2) Berekening in modus Run-Matrix gedurende 5 minuten (schermhelderheid 3)
(3) Knipperende cursor in modus Run-Matrix gedurende 50 minuten (De instelling van de
schermhelderheid is 3 gedurende de eerste 30 seconden en daarna donkerder dan 1.)
(c) Uitschakelen
Bedrijfscondities
(a)
(b)
(c)
Vier AAA-batterijen (alkaline),
LR03 (AM4)
300 uur
170 uur
1 jaar
Vier
nikkelmetaalhydridebatterijen
(alleen aanbevolen type)
180 uur
(Verwijzing)
100 uur
(Verwijzing)
Batterijen
* De levensduur kan behoorlijk worden bekort door de onderstaande omstandigheden.
- Continue uitvoering van berekeningsprogramma
- Fabrikant en type van de gebruikt batterij of verschillende tussen de afzonderlijke batterijen
- Bedrijfscondities (gebruikte toepassingen)
- Instellingen van de rekenmachine (schermhelderheid, tijdseenheid van de
achtergrondverlichting)
- Bewerking in Examenmodus
NL-9
Automatisch uitschakelen:
Het apparaat wordt ongeveer 10 minuten of ongeveer 60 minuten na de laatste bewerking
automatisch uitgeschakeld.
Bereik omgevingstemperatuur: 0°C tot 40°C
Afmetingen: 18,6 mm (H) × 89 mm (B) × 188,5 mm (D)
Gewicht: ongeveer 230 g (inclusief batterijen)
Gegevenscommunicatie
3-pins seriële poort
Methode: start-stop (asynchroon), half-duplex
Overdrachtssnelheid (BPS):
115200 bits/seconde (normaal)
9600 bits/seconde (aangesloten op rekenmachine van CFX-9850G-serie of fx-7400G-serie;
opdrachten Send/Receive)
38400 bits/seconde (opdrachten Send38k/Receive38k)
<115200 bits/seconde>
Pariteit: EVEN
Bitlengte: 8 bits
Stopbit:
Send: 1 bit
Receive: 1 bit
Inclusief pariteit (geen) 1-bit
Bedieningselement X ON/X OFF: geen
<9600, 38400 bits/seconde>
Pariteit: geen
Bitlengte: 8 bits
Stopbit:
Send: 3 bits
Receive: 2 bits
Inclusief pariteit (geen) 1-bit
Bedieningselement X ON/X OFF: geen
USB-poort
Conform USB 2.0-standaard
NL-10
Opnieuw starten en initialiseren
u Opnieuw starten
Indien de rekenmachine abnormaal werkt, kunt u opnieuw starten door te drukken op
de knop RESTART. Gebruik de knop RESTART echter alleen als een laatste redmiddel.
Gewoonlijk wordt met het drukken op de knop RESTART het besturingssysteem van de
rekenmachine opnieuw gestart, dus blijven programma’s, grafische functies en andere
gegevens in het geheugen van de rekenmachine behouden.
Knop RESTART
Belangrijk!
De rekenmachine maakt een back-up van gebruikersgegevens (hoofdgeheugen) als u deze
uitschakelt en laadt deze gegevens opnieuw op bij het inschakelen.
Wanneer u op de knop RESTART drukt, start de rekenmachine opnieuw en worden
gegevens uit het back-upgeheugen geladen. Dat houdt in dat alle gegevens waarvan u geen
back-up hebt gemaakt, verloren gaan als u op de knop RESTART drukt na het bewerken
van een programma, grafiekfunctie of andere gegevens.
u Initialiseren
Gebruik RESET als u alle huidige gegevens uit het geheugen wilt verwijderen en alle modiinstellingen wilt terugzetten op de standaardinstellingen.
Maak eerst een schriftelijke kopie van alle belangrijke gegevens voordat u de bewerking
RESET uitvoert. Raadpleeg “Initialiseren (Reset)” (pagina 12-4) in de afzonderlijke
gebruiksaanwijzing voor de software.
NL-11
Voedingsbron
De energiebron van deze rekenmachine zijn vier AAA-batterijen (alkaline), LR03 (AM4), of vier
nikkelmetaalhydridebatterijen.
Het huidige energieniveau wordt aangegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.
Pictogram energieniveau
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Leeg
Mocht het volgende scherm verschijnen, schakel dan onmiddellijk de rekenmachine uit en
vervang de batterijen zoals elders vermeld.
Als u probeert de rekenmachine verder te gebruiken, wordt deze automatisch uitgeschakeld
om de inhoud van het geheugen te beveiligen. U kunt de rekenmachine pas weer inschakelen
nadat u de batterijen hebt ontvangen.
Vervang de batterijen minstens één keer per jaar, ongeacht hoe vaak u de rekenmachine in
een jaar hebt gebruikt.
De batterijen die bij deze rekenmachine worden geleverd, verliezen enige energie tijdens het
transport en de opslag. Hierdoor moeten ze mogelijk eerder worden vervangen dan andere
batterijen.
k Batterijen vervangen
Aandachtspunten:
Wanneer batterijen op een verkeerde manier worden gebruikt, kunnen ze barsten of lek
raken en de rekenmachine aan de binnenkant beschadigen. Houd rekening met de volgende
aandachtspunten:
• Gebruik alleen de typen batterijen die zijn vermeld in “Aanbevolen batterijen” (pagina NL-13).
Gebruik nooit een ander type batterijen.
• Controleer of de positieve (+) en negatieve (–) polen van elke batterij juist zijn geplaatst.
• Gebruik nooit een combinatie van batterijen van verschillende merken of typen.
• Wanneer u nikkelmetaalhydridebatterijen gebruikt, moet u ze volledig opladen voordat u ze
in gebruik neemt.
• Raadpleeg de gebruikersdocumentatie die bij de batterijen wordt geleverd voor informatie
over het opladen van nikkelmetaalhydridebatterijen.
• Houd er rekening mee dat er mogelijk minder bewerkingen kunnen worden uitgevoerd
tussen de oplaadmomenten van nikkelmetaalhydridebatterijen dan tijdens de levensduur van
alkalinebatterijen.
NL-12
• Gebruik nooit een combinatie van
verschillende typen batterijen.
• Gebruik nooit een combinatie van oude en
nieuwe batterijen.
• Laat lege batterijen nooit in het batterijvak
zitten.
• Verwijder de batterijen als u de
rekenmachine langere tijd niet gebruikt.
• Probeer de batterijen die bij de
rekenmachine zijn geleverd nooit opnieuw
op te laden.
• Stel de batterijen niet bloot aan rechtstreekse hitte, sluit ze niet kort en probeer ze niet
uitelkaar te halen.
• Raadpleeg de gebruikersdocumentatie die bij de batterijen wordt geleverd voor informatie
over het gebruik van de batterijen.
(Als een batterij lekt, maakt u het batterijvak van de rekenmachine direct schoon. Vermijd
rechtstreeks contact van de batterijvloeistof en de huid.)
Bewaar batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg bij doorslikken
onmiddellijk een arts.
u Aanbevolen batterijen
AAA-batterijen (alkaline):
LR03 (AM4)
AAA-nikkelmetaalhydridebatterijen:
Duracell, oplaadbaar
Energizer, oplaadbaar
Panasonic eneloop (SANYO eneloop)
u De batterijen vervangen
Belangrijk!
• Schakel de rekenmachine nooit in als de batterijen zijn verwijderd of als ze niet correct
zijn geplaatst. Als u dit doet kan de inhoud van het geheugen worden gewist of kan er een
storing optreden. Als het onjuiste gebruik van batterijen leidt tot dergelijke problemen, plaatst
u de batterijen op de juiste manier en voert u de bewerkin RESTART uit om over te gaan tot
gewoon gebruik.
• Vervang alle vier de batterijen door nieuwe batterijen.
• Controleer na het vervangen van de batterijen of alle batterijen correct zijn geplaatst.
NL-13
1. Druk op !o(OFF) om de rekenmachine uit te schakelen.
Waarschuwing!
• Schakel de rekenmachine uit voordat u de batterijen vervangt. Als u de batterijen vervangt
terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de inhoud van het geheugen gewist.
2. Plaats de voorklep aan de voorzijde van de rekenmachine en let er hierbij op dat u niet per
ongeluk op de toets o drukt. Draai de rekenmachine vervolgens om.
3. Verwijder de batterijklep aan de achterzijde van de rekenmachine door
met uw vinger aan het punt te trekken dat is gemarkeerd met een 1.
1
4. Verwijder de oude batterijen.
5. Voer stappen 2 tot en met 13 uit van de procedure onder “Voordat u de
rekenmachine voor het eerst gebruikt...” op pagina NL-3.
k Informatie over de functie voor automatisch uitschakelen
De rekenmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u geen bewerkingen uitvoert binnen
de automatische uitschakeltijd die u hebt opgegeven. Als tijd kunt u ongeveer 10 of ongeveer
60 minuten opgeven (zie “Instellingen energiebesparing” op pagina 12-2 in de afzonderlijke
gebruiksaanwijzing voor de software). Druk op o om het apparaat weer in te schakelen.
Opmerking
Gegevens in het hoofdgeheugen van de rekenmachine (lopende berekening, gegevens
omzetten in grafieken enz.) worden ongeveer 60 minuten bewaard tot het toestel handmatig
of via de functie voor automatisch uitschakelen wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat de
gegevens worden teruggeplaatst als u de rekenmachine opnieuw inschakelt nadat hij minder
dan 60 minuten lang is uitgeschakeld. Als u de rekenmachine na meer dan 60 minuten
opnieuw inschakelt, is het hoofdgeheugen gewist en wordt het startscherm van de modus
bij het uitschakelen op het scherm weergegeven. De inhoud van het opslaggeheugen blijft
onveranderd. Merk op dat als de rekenmachine in Examenmodus is, de gegevens in het
hoofdgeheugen niet worden gewist, zelfs niet als het toestel langer dan 60 minuten wordt
uitgeschakeld.
NL-14
Canadian Regulatory Information
Information concernant la Réglementation Canadienne
This Class B digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA1709-B
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement