HP | ZBook 14 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Осы жерден бастаңыз

HP EliteBook Folio 1040 G1 Base Model Notebook PC Осы жерден бастаңыз
Осы жерден бастаңыз
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Windows — Microsoft корпорациясының
АҚШ-та тіркелген сауда белгісі.
Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз
өзгертіледі. HP өнімдері мен
қызметтеріне кепілдік тек осындай
өнімдермен жəне қызметтермен бірге
келетін тікелей кепілдік
мəлімдемелерінде беріледі. Осы
құжаттағы ешқандай мəліметтер
қосымша кепілдік деп түсінілмеуі тиіс.
HP компаниясы осы құжаттағы
техникалық немесе редакторлық
қателерге, не болмаса қалып кеткен
мəліметтер үшін жауапты емес.
Бірінші басылым: тамыз, 2013 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі 740688-DF1
Өнім ескертуі
Бағдарламалық құрал шарттары
Бұл нұсқаулықта көптеген модельдерге
ортақ мүмкіндіктері сипатталған. Кейбір
мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы
мүмкін.
Осы дербес компьютерде алдын ала
орнатылған кез келген бағдарламалық
құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу
немесе басқа жолмен пайдалану арқылы,
HP Түпкі пайдаланушы лицензиялық
келісіміне (EULA) бағынуға келісесіз.
Егер сіз осы лицензиялық шарттармен
келіспесеңіз, компьютерді сатқан
орынның қаражатты қайтару
ережелеріне сəйкес төленген қаражатты
толығымен қайтарып алу үшін, тек
пайдаланбаған өнімді (аппараттық жəне
бағдарламалық құралды) 14 күн ішінде
сатушыға қайтаруыңызға болады.
Барлық мүмкіндіктер Windows 8
жүйесінің барлық нұсқаларында жұмыс
істемейді. Windows 8 мүмкіндіктерін
толығымен пайдалану үшін, бұл
компьютерде жаңартылған немесе бөлек
сатып алынған аппараттық құрал,
драйверлер жəне/немесе бағдарламалық
құрал қажет етілуі мүмкін. Толық
ақпаратты http://www.microsoft.com
бөлімінен қараңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін немесе
компьютерге төленген қаражатты
толығымен қайтарып алу үшін, сатушыға
хабарласыңыз.
Maзмұны
1 Жаңа ақпаратты қараңыз .............................................................................................................................. 1
2 Бастау экранында шарлау ............................................................................................................................ 2
Бастау түймешігінің жəне Бастау мəзірінің орналасқан жерлерін табу .......................................... 3
Компьютердің жұмысын аяқтау ......................................................................................................... 3
Барлық бағдарламаларды көрсету .................................................................................................... 4
Бағдарламаларды жабу ...................................................................................................................... 4
Жақсартылған іздеу опциясы ............................................................................................................. 5
Жақсартылған бекіту опциясы ........................................................................................................... 5
Miracast куəлігі бар сымсыз дисплейді табу жəне оған қосылу (тек таңдаулы үлгілерде) ........... 5
Бастау экранының орнына Windows жұмыс үстелін ашу ................................................................. 6
Осы дербес компьютер ...................................................................................................................... 6
3 Сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру жəне қалпына келтіру туралы
жаңартылған ақпарат ........................................................................................................................................ 7
Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау жəне бастапқы қалпына келтіру мүмкіндігін
пайдалану ............................................................................................................................................ 7
Бастапқы қалпына келтіру бөлімдерін тексеру ................................................................................ 7
HP Software Setup бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану ...................................... 7
Басқа сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру жəне қалпына келтіру құралдарын
пайдалану ............................................................................................................................................ 8
4 Техникалық сипаттары туралы жаңартылған ақпарат ............................................................................ 9
Тұтынылатын қуат ............................................................................................................................... 9
5 Қосымша HP ресурстары ............................................................................................................................ 10
iii
iv
1
Жаңа ақпаратты қараңыз
Бұл нұсқаулықта компьютермен бірге жеткізілген кейбір ақпаратты жаңартуы мүмкін жаңа
Windows® мүмкіндіктері сипатталады. Бұл мүмкіндіктер келесілерді қамтиды:
●
Бастау түймешігі жəне Бастау мəзірі
●
Оңай өшіру процесі
●
Жақсартылған іздеу опциялары
●
Жақсартылған бірнеше тапсырманы жылдам орындау мүмкіндігі
●
Жүйеге кіру кезіндегі жұмыс үстеліне өтуге арналған қосымша параметрі
●
Сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру туралы ақпарат
●
Қосымша пайдалану сипаттамасы
1
2
Бастау экранында шарлау
Бастау экраны орталық орынды береді, онда ақпарат пен электрондық поштаға қол жеткізуге,
вебті шолуға, бейнелерді көрсетуге, фотосуреттерді көруге жəне əлеуметтік мультимедиа вебсайттарын ашуға болады.
ЕСКЕРІМ: Компьютердің Бастау экранының суреті мен мына нұсқаулықта берілген сурет
өзгешелеу болуы мүмкін.
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
(1)
Бағдарламаны ашу
Бастау экраны бағдарламасын
басыңыз.
Бастау экраны бағдарламасын түртіңіз.
(2)
Шебер түймелерді (Іздеу,
Ортақтасу, Бастау,
Құрылғылар жəне
Параметрлер) көрсету
Меңзерді бастау экранының жоғарғы
немесе төменгі оң жақ бұрышына
жылжытыңыз.
Сенсорлы тақтаның немесе сенсорлы
экранның оң жақ жиегінен саусақты
жылжытыңыз.
(3)
Компьютердегі барлық
Меңзерді бастау экранының төменгі
бағдарламалардың тізімін сол жақ аймағына жылжытыңыз жəне
табу
көрсеткіні басыңыз.
Бастау экранына оралу үшін көрсеткіні
қайта басыңыз.
Көрсеткі көрсетілгенше саусақты
сенсорлы тақта немесе сенсорлы
экран бойынша сол жаққа сырғытыңыз,
одан кейін бастау экранының төменгі
сол жақ бұрышындағы көрсеткіні
түртіңіз.
Бастау экранына оралу үшін көрсеткіні
қайта түртіңіз.
ЕСКЕРІМ: Сенсорлы экраны бар
таңдаулы үлгілерде, барлық
бағдарламалар тізімін көрсету үшін,
саусақты жоғары жаққа жылжытыңыз
жəне Бастау экранына қайту үшін
саусақты экранда төмен жылжытыңыз.
2
Бап 2 Бастау экранында шарлау
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
(4)
Бастау экранын көрсету
Меңзерді бастау экранының төменгі
сол жақ аймағына жылжытыңыз жəне
Пуск (Бастау) түймешігін оң жақ
түймемен басыңыз.
Рабочий стол (Жұмыс үстелі)
бағдарламасын басып, экранның
төменгі сол жақ бұрышындағы Пуск
(Бастау) түймешігін басып босатыңыз.
(5)
Ашық болған
бағдарламалар арасында
ауысу
Ашық болған бағдарламалардың
тізімін көрсету үшін меңзерді бастау
экранының жоғары сол жақ бұрышына
жылжытыңыз, одан кейін ашық болған
бағдарламаны басыңыз.
Ашық болған бағдарламалардың тізімін
көрсету үшін саусақты сенсорлы
тақтаның сол жақ жиегінен солға
немесе оңға жылжытыңыз жəне ашық
болған бағдарламаны түртіңіз.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Бастау экранына жылдам оралу үшін пернетақтадағы Windows пернесін
басыңыз немесе меңзерді Бастау экранының төменгі сол жақ бұрышына жылжытыңыз,
одан кейін Пуск (Бастау) түймешігін
басыңыз немесе түртіңіз.
Бастау түймешігінің жəне Бастау мəзірінің орналасқан
жерлерін табу
Бастау түймешігі Windows жұмыс үстелінің төменгі сол жақ бұрышында көрсетіледі. Бастау
мəзірі Жетектеуші, Басқару тақтасы, жұмыс үстелі, Қуат опциялары жəне Өшіру сияқты жиі
қолданылатын опцияларға жылдам қатынауға мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу үшін
компьютермен бірге берілген Windows Негіздері нұсқаулығын қараңыз.
Бастау түймешігін жəне Бастау мəзірін көрсету үшін, мына нұсқауларды орындаңыз.
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Бастау түймешігінің жəне Бастау
мəзірінің орналасқан жерлерін
табу
Меңзерді бастау экранының төменгі
сол жақ аймағына жылжытыңыз жəне
Бастау мəзірін көрсету үшін Пуск
(Бастау) түймешігін оң жақ түймемен
басыңыз.
Бастау мəзірін көрсету үшін Рабочий
стол (Жұмыс үстелі) бағдарламасын
басып, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Пуск (Бастау)
түймешігін басып босатыңыз.
Компьютердің жұмысын аяқтау
Компьютерді Бастау мəзірінен өшіру үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Компьютерді сөндіру
1.
Меңзерді бастау экранының
төменгі сол жақ аймағына
жылжытыңыз жəне Бастау мəзірін
көрсету үшін Пуск (Бастау)
түймешігін оң жақ түймемен
басыңыз.
1.
Бастау мəзірін көрсету үшін
Рабочий стол (Жұмыс үстелі)
бағдарламасын басып, экранның
төменгі сол жақ бұрышындағы
Пуск (Бастау) түймешігін басып
босатыңыз.
2.
Завершение работы (Өшіру)
пəрменінен кейін Завершение
2.
Завершение работы (Өшіру)
пəрменінен кейін Завершение
работы (Өшіру) пəрменін түртіңіз.
Бастау түймешігінің жəне Бастау мəзірінің орналасқан жерлерін табу
3
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
работы (Өшіру) пəрменін
таңдаңыз.
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
– немесе –
1.
Шебер түймелерді көрсету
мақсатымен саусақты сенсорлы
тақтаның немесе экранның оң жақ
жиегінен жылжытыңыз да,
Параметры (Параметрлер)
белгішесін түртіңіз.
2.
Питание (Қуат) белгішесін түртіп,
Завершение работы (Жұмысты
аяқтау) параметрін таңдаңыз.
– немесе –
1.
2.
Шебер түймелерді көрсету үшін
экранның жоғарғы оң жақ немесе
төменгі оң жақ бұрышына меңзеңіз
жəне Настройки (Параметрлер)
түймесін нұқыңыз.
Питание (Қуат) белгішесін
басыңыз, одан кейін Завершение
работы (Жұмысты аяқтау)
параметрін таңдаңыз.
Барлық бағдарламаларды көрсету
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Компьютердегі барлық
бағдарламаларды көру
Меңзерді бастау экранының төменгі
сол жақ аймағына жылжытыңыз жəне
көрсеткіні басыңыз.
Көрсеткі көрсетілгенше саусақты
сенсорлы тақта немесе сенсорлы
экран бойынша сол жаққа сырғытыңыз,
одан кейін бастау экранының төменгі
сол жақ бұрышындағы көрсеткіні
түртіңіз.
Бастау экранына қайту үшін көрсеткіні
қайта басыңыз.
Бастау экранына қайту үшін көрсеткіні
қайта түртіңіз.
ЕСКЕРІМ: Сенсорлы экраны бар
таңдаулы үлгілерде, барлық
бағдарламалар тізімін көрсету үшін,
саусақты жоғары жаққа жылжытыңыз
жəне Бастау экранына қайту үшін
саусақты экранда төмен жылжытыңыз.
Бағдарламаларды жабу
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Бағдарламаны жабу
1.
1.
Ашық болған барлық
бағдарламаларды көрсету үшін,
саусақты экранның сол жағына
немесе оң жағына сырғытыңыз.
2.
Бағдарламаны жабу үшін,
бағдарламаны оң жаққа, одан
кейін экранның төмен қарай
төменгі жағына жылжытып,
бағдарлама айналдырылғанша
оны ұстап тұрыңыз, да
босатыңыз.
2.
4
Бап 2 Бастау экранында шарлау
Ашық болған барлық
бағдарламаларды көрсету үшін,
меңзерді экранның төменгі сол жақ
бұрышына жылжытып, экранның
сол жағын төменге қарай
жылжытыңыз.
Бағдарламаны жабу үшін,
бағдарламаны оң жаққа, одан кейін
экранның төмен қарай төменгі
жағына жылжытып, бағдарлама
айналдырылғанша оны ұстап
тұрыңыз, да босатыңыз.
Жақсартылған іздеу опциясы
1.
Бастау экранынан іздеу үшін, кілт сөзін тере бастаңыз.
Іздеу нəтижелері экранның оң жағындағы панельде көрсетіледі.
2.
Іздеуді кеңейту үшін, келесі опциялардың біреуін басыңыз немесе түртіңіз:
●
Барлық жерде
●
Параметрлер
●
Файлдар
●
Веб кескіндері
●
Веб бейнелері
ЕСКЕРІМ: Тақырыпты оңай табуға болмаса, справка (анықтама) сөзін теріңіз жəне
Справка и поддержка (Анықтама жəне қолдау) бөлімінен іздеңіз.
Жақсартылған бекіту опциясы
Бастау экранындағы бағдарлама мен жұмыс үстеліндегі бағдарламаны бір уақытта көру үшін,
бағдарламаларды экранның сол жағына немесе оң жағына бекітуге болады. Экранның
ажыратымдылығына байланысты бір уақытта төртке дейінгі бағдарламаны бекіте аласыз.
▲
Бағдарламаны экранның сол жағына немесе оң жағына жылжытыңыз.
Miracast куəлігі бар сымсыз дисплейді табу жəне оған
қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)
Компьютер Miracast куəлігі бар сымсыз дисплеймен жұмыс істеуге үйлесімді. Ағымдағы ашық
тұрған бағдарламаларды жаппай, дисплейді табу жəне оған қосылу үшін келесі əрекеттерді
орындаңыз.
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Miracast куəлігі бар сымсыз
дисплейді табу жəне оған
қосылу
Шебер түймелерді көрсету үшін Бастау
экранының жоғарғы оң жақ немесе
төменгі оң жақ бұрышына меңзеңіз
жəне Устройства (Құрылғылар)
түймесін нұқып, Проект (Жоба)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Шебер түймелерді көрсету
мақсатымен Бастау экранының оң жақ
жиегінен сипап өтіңіз, Устройства
(Құрылғылар) түймесін нұқып, Проект
(Жоба) пəрменін таңдаңыз, одан кейін
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жақсартылған іздеу опциясы
5
Бастау экранының орнына Windows жұмыс үстелін ашу
Бастау экранының орнына Windows амалдық жүйесі Windows жұмыс үстелін ашатындай етіп
əдепкі параметрлерді өзгерту үшін, мына əрекеттерді орындаңыз.
Əрекет
Пернетақтаны жəне тінтуірді
пайдалану
Сенсорлы тақтадағы қимылдарды
пайдалану
Бастау экранының орнына
Windows жұмыс үстелін ашу
1.
Бастау экранынан Рабочий стол
(Жұмыс үстелі) бағдарламасын
таңдаңыз.
1.
Бастау экранынан Рабочий стол
(Жұмыс үстелі) бағдарламасын
түртіңіз.
2.
Экранның төменгі жағындағы
шарлау тақтасында оң жақ
түймешікті басып, Свойства
(Сипаттар) пəрменін таңдаңыз.
2.
Экранның төменгі жағындағы
шарлау тақтасын түртіп ұстап
тұрыңыз жəне Свойства
(Сипаттар) пəрменін таңдаңыз.
3.
Навигация (Шарлау) қойыншасын
басып, Переходить на рабочий
стол вместо Начального экрана
при входе в систему или
закрытии всех приложений
(Жүйеге кіру немесе барлық
бағдарламаларды жабу кезінде
Бастау экранының орнына жұмыс
үстеліне өту) құсбелгісін қойыңыз.
3.
4.
OK түймешігін басыңыз.
Навигация (Шарлау)
қойыншасын түртіп, Переходить
на рабочий стол вместо
Начального экрана при входе в
систему или закрытии всех
приложений (Жүйеге кіру
немесе барлық
бағдарламаларды жабу кезінде
Бастау экранының орнына
жұмыс үстеліне өту) құсбелгісін
қойыңыз.
4.
OK түймешігін түртіңіз.
Бастапқы жүйеге кіру параметріне қайту үшін, жоғарыда берілген нұсқауларды орындаңыз,
бірақ Переходить на рабочий стол вместо Начального экрана при входе в систему или
закрытии всех приложений (Жүйеге кіру немесе барлық бағдарламаларды жабу кезінде
Бастау экранының орнына жұмыс үстеліне өту) құсбелгісін алып тастаңыз жəне OK түймешігін
басыңыз.
Осы дербес компьютер
Компьютеріңіздегі жəне қосылған құрылғылардағы файлдар мен қалталарды тексеру үшін,
данный пк (осы дербес компьютер) деп теріп, Данный ПК (Осы дербес компьютер) белгішесін
басыңыз. Бұрын бұл мүмкіндік «Мой компьютер» (Менің компьютерім) деп аталған болатын.
6
Бап 2 Бастау экранында шарлау
3
Сақтық көшірме жасау, бастапқы
қалпына келтіру жəне қалпына
келтіру туралы жаңартылған ақпарат
Мына сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру жəне қалпына келтіру процедуралары
компьютер үшін Пайдаланушы нұсқаулығында берілген іс реттерін ауыстырады.
Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау жəне
бастапқы қалпына келтіру мүмкіндігін пайдалану
Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау жəне бастапқы қалпына келтіру мүмкіндіктері туралы
толық ақпаратты HP Support Assistant бағдарламасында қараңыз.
ЕСКЕРІМ:
HP Support Assistant бағдарламасына қатынау жолы өзгерілді.
1.
Бастау экранынан HP Support Assistant қолданбасын таңдаңыз.
2.
Поиск (Іздеу) жолағында восстановление (бастапқы қалпына келтіру) деп теріп, берілген
нұсқауларды орындаңыз.
Сақтық көшірме жасау туралы қосымша ақпаратты алу үшін, Поиск (Іздеу) жолағында
резервное копирование (сақтық көшірме жасау) деп теріңіз.
Бастапқы қалпына келтіру бөлімдерін тексеру
ЕСКЕРІМ: Жүйені бастапқы қалпына келтіру тапсырмаларын бастамас бұрын HP Recovery
немесе Windows бөлімдерінің бар екенін тексеру қажет болса, қадамдар өзгерілді.
HP Recovery немесе Windows бөлімдерінің бар екенін тексеру үшін, бастау экранында файл
деп теріп, Проводник (Жетектеуші) бағдарламасын таңдаңыз.
HP Software Setup бағдарламасын (тек таңдаулы
үлгілерде) пайдалану
ЕСКЕРІМ: HP Software Setup бағдарламасын бүлінген немесе жүйеден жойылған
драйверлерді немесе бағдарламалық құралдарды қайта орнату үшін пайдалану қажет болса,
HP Software Setup бағдарламасына кіру іс реті өзгерілді.
HP Software Setup бағдарламасына кіру
Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау жəне бастапқы қалпына келтіру мүмкіндігін
пайдалану
7
1.
Бастау экранында HP Software Setup (НР бағдарламалық құралын орнату) деп жазыңыз.
ЕСКЕРІМ: HP Software Setup бағдарламасы көрсетілмесе, жүйеңізде бұл мүмкіндікке
қолдау көрсетілмейді. Компьютер үшін арналған қалпына келтіру жəне бастапқы қалпына
келтіру жөнінде қадамдарды Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
2.
HP Software Setup бағдарламасын таңдаңыз.
3.
Драйверлерді немесе кейбір бағдарламалық құралдарды қайта орнату үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
Басқа сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына
келтіру жəне қалпына келтіру құралдарын пайдалану
Сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру жəне қалпына келтіру туралы қосымша
ақпаратты компьютермен бірге жеткізілетін Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
8
Бап 3 Сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру жəне қалпына келтіру туралы
жаңартылған ақпарат
4
Техникалық сипаттары туралы
жаңартылған ақпарат
Тұтынылатын қуат
Осы бөлімдегі қуат туралы ақпарат құрылғыңызға қатысты қолданылуы мүмкін жұмыс кернеуі
мен тогы туралы мəліметтерді қамтиды жəне ол шетелге саяхаттау кезінде маңызды болуы
мүмкін. Кіріс қуат нормалары туралы ақпаратты компьютермен бірге жеткізілетін
Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Тұтынылатын қуат
Мөлшер
Жұмыс кернеуі жəне тогы
2,31 А - 45 Вт қуатында тұрақты ток – 19,5 В
Тұтынылатын қуат
9
5
Қосымша HP ресурстары
Өнім туралы егжей-тегжейлі мəліметтер, əдістер, т.б. туралы ақпарат алу үшін осы кестені
көріңіз.
Ресурс
Мазмұны
Windows Негіздері нұсқаулығы
●
Windows® 8 пайдалану туралы түсініктеме
Бастау экранындағы Windows 8 жүйесімен жұмысқа
кіріскенде бағдарламасы. Бұл бағдарламаны ашу үшін
Windows 8 жүйесімен жұмысқа кіріскенде
бағдарламасын таңдаңыз немесе түртіңіз.
●
Windows 8 мүмкіндіктері көрсетілетін видео
НР Дүниежүзілік қолдау
●
HP маманымен желіде сөйлесу
Өз тіліңізде қолдау алу үшін, http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html бөліміне өтіңіз.
●
Электрондық пошта арқылы қолдау
●
Қолдау қызметінің телефон нөмірлері
●
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайлары
●
Маңызды заңдық ескертпелер, соның ішінде
батареяны дұрыс тастау жолы
●
Бұл компьютер туралы арнаулы кепілдік ақпараты
Заңдық, қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер
Бұл ақпаратқа қол жеткізу үшін
1.
Бастау экранында поддержка (қолдау) сөзін теріп,
HP Support Assistant бағдарламасын таңдаңыз.
2.
Мой компьютер (Компьютерім), одан кейін User
guides (Пайдаланушы нұсқаулықтары) тармағын
таңдаңыз.
Шектеулі кепілдік
Бұл ақпаратқа қол жеткізу үшін
1.
Бастау экранында поддержка (қолдау) сөзін теріп,
HP Support Assistant бағдарламасын таңдаңыз.
2.
Мой компьютер (Компьютерім), одан кейін
Гарантия и услуги (Кепілдік жəне қызметтер)
тармағын таңдаңыз.
– немесе –
http://www.hp.com/go/orderdocuments веб-торабына өтіңіз.
10
Бап 5 Қосымша HP ресурстары
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising