HP | EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Bundle | HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Vodič za korisnike

HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija Hewlett-Packard ga koristi pod
licencom. Intel i Centrino su zaštitni znakovi
kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim
zemljama. SD logotip predstavlja zaštitni znak
njegovog vlasnika. Java je zaštitni znak
kompanije Sun Microsystems, Inc. u SAD.
Microsoft i Windows su registrirani zaštitni
znakovi grupe kompanija Microsoft u SAD.
Informacije koje su ovdje sadržane podložne su
promjeni bez obavještenja. Jedine garancije za
HP proizvode i usluge navedene su u izrièitim
garancijama koje prate takve proizvode i
usluge. Ništa što je ovdje sadržano ne treba
tumaèiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehnièke ili urednièke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: januar 2015.
Broj dijela dokumenta: 780944-FJ1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom korisničkom vodiču se opisuju osobine
koje su zajedničke većini modela. Moguće je da
neke funkcije nisu dostupne na vašem
računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete
licence, vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome
da vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, shodno politici povrata novca
prodavača.
Za ovaj računar može biti neophodan
nadograđeni i/ili odvojeno kupljeni hardver i/ili
DVD pogon radi instaliranja operativnog
sistema Windows 7 i iskorištavanja svih
funkcija operativnog sistema Windows 7.
Pogledajte http://windows.microsoft.com/enus/windows7/get-know-windows-7 za više
detalja.
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
vodiču, idite na http://www.hp.com/support, a
zatim odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar
kontaktirajte prodavača.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za zrak na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki
meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok zraka. Ne dozvolite da adapter
naizmjenične struje dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom poput jastuka, tepiha ili odjeće za vrijeme
rada. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature površine kojoj
korisnik može pristupiti, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme informacijske
tehnologije (IEC 60950-1).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 1
2 Upoznajte svoj računar .................................................................................................................................. 3
Gornja strana ......................................................................................................................................................... 3
Dodirna podloga .................................................................................................................................. 3
Lampice ............................................................................................................................................... 4
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta .................................................................................................. 5
Tipke .................................................................................................................................................... 6
Desna strana .......................................................................................................................................................... 7
Lijeva strana ........................................................................................................................................................... 8
Ekran ...................................................................................................................................................................... 9
Sa donje strane .................................................................................................................................................... 10
3 Povezivanje na mrežu .................................................................................................................................. 11
Povezivanje na bežičnu mrežu ............................................................................................................................ 11
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 11
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja ................................................................ 11
Korištenje softvera HP Connection Manager (samo na odabranim modelima) ............ 12
Korištenje dugmeta za bežično povezivanje .................................................................. 12
Korištenje komandi operativnog sistema ...................................................................... 12
Korištenje WLAN-a (samo odabrani modeli) .................................................................................... 13
Korištenje davaoca internetskih usluga (ISP) ................................................................ 13
Postavljanje WLAN mreže ............................................................................................... 13
Konfigurisanje bežičnog usmjerivača ............................................................................. 14
Zaštita za vaš WLAN ........................................................................................................ 14
Povezivanje na WLAN mrežu .......................................................................................... 14
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo odabrani
modeli) ............................................................................................................................................... 15
Umetanje i uklanjanje SIM kartice (samo na odabranim modelima) ............................. 15
Korištenje GPS-a (samo za odabrane modele) ................................................................................. 16
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim modelima) ........................................ 16
Povezivanje na žičanu mrežu (pomoću opcionalnog priključnog uređaja ili priključka za proširenje) ............. 17
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) ................................................................................................ 17
v
4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje .................................................... 18
Korištenje pokazivačkih uređaja ......................................................................................................................... 18
Podešavanje željenih opcija pokazivačkih uređaja .......................................................................... 18
Korištenje dodirne podloge ............................................................................................................... 18
Isključivanje i uključivanje dodirne podloge ................................................................... 18
Korištenje pokreta na dodirnoj podlozi .......................................................................... 18
Kuckanje ....................................................................................................... 19
Pomicanje ..................................................................................................... 19
Hvatanje prstima/zumiranje ........................................................................ 20
Rotiranje (samo odabrani modeli) ............................................................... 20
Korištenje tastature ............................................................................................................................................ 21
Prepoznavanje tipki prečice .............................................................................................................. 21
Korištenje tastatura .......................................................................................................................... 22
Upotreba ugrađene numeričke tastature ...................................................................... 22
Uključivanje i isključivanje ugrađene numeričke tastature ......................... 23
Prebacivanje funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tastaturi .................. 23
Korištenje vanjske numeričke tastature koja nije obavezna ......................................... 23
5 Multimedija ................................................................................................................................................. 24
Zvuk ..................................................................................................................................................................... 24
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 24
Podešavanje jačine zvuka ................................................................................................................. 24
Povezivanje slušalica/mikrofona ...................................................................................................... 24
Provjera funkcija zvuka na računaru ................................................................................................ 25
Web kamera (samo na odabranim modelima) .................................................................................................... 25
Video .................................................................................................................................................................... 25
VGA (preko opcionalnog priključnog uređaja ili priključka za proširenje) ....................................... 26
DisplayPort ........................................................................................................................................ 27
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana putem funkcije MultiStream Transport ............................ 27
Povezuje ekrane na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem) ............... 28
Intel Wireless Display (Intel bežični prikaz) (samo na odabranim modelima) ................................. 28
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 29
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara ........................................................................................................ 29
Postavljanje opcija napajanja .............................................................................................................................. 29
Korištenje stanja za uštedu energije ................................................................................................ 29
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega ............................................................... 30
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije ....................................................................... 30
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja ...................................................... 30
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada ........................................................... 31
vi
Korištenje baterijskog napajanja ...................................................................................................... 31
Baterija zapečaćena u fabrici .......................................................................................... 31
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji ................................................................. 31
Korištenje alatke Battery check (Provjera baterije) ....................................................... 32
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije .................................................... 32
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije .................................................. 32
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije ......................................................... 32
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije ...................................... 32
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije .......................... 33
Štednja baterijskog napajanja ........................................................................................ 33
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom ...................................................................... 33
7 Vanjske kartice i uređaji ............................................................................................................................... 35
Korištenje Micro SD memorijskih kartica ............................................................................................................ 35
Umetanje digitalne kartice ................................................................................................................ 35
Uklanjanje digitalne kartice .............................................................................................................. 35
Korištenje pametnih kartica ................................................................................................................................ 36
Umetanje pametne kartice ............................................................................................................... 36
Uklanjanje pametne kartice .............................................................................................................. 36
Korištenje USB uređaja ........................................................................................................................................ 37
Povezivanje USB uređaja ................................................................................................................... 37
Uklanjanje USB uređaja ..................................................................................................................... 37
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja ............................................................................................................. 38
Korištenje opcionalnih vanjskih disk jedinica ................................................................................... 38
Korištenje priključnog poveznika ..................................................................................................... 38
8 Disk jedinice ................................................................................................................................................ 41
Korištenje opcionalnih vanjskih tvrdih diskova (samo odabrani modeli) .......................................................... 41
Poboljšanje performansi tvrdog diska ............................................................................................. 41
Korištenje defragmentatora diska ................................................................................. 41
Korištenje funkcije čišćenja diska ................................................................................... 41
Korištenje opcionalnih vanjskih optičkih pogona (samo odabrani modeli) ....................................................... 42
Prepoznavanje instaliranog opcionalnog vanjskog optičkog diska ................................................ 42
Umetanje optičkog diska .................................................................................................................. 42
Ladica za umetanje ......................................................................................................... 42
Utor za umetanje ............................................................................................................ 43
Uklanjanje optičkog diska ................................................................................................................. 43
Ladica za umetanje ......................................................................................................... 43
Kada se ladica diska otvara uobičajeno ....................................................... 43
Kada se ladica diska ne može uobičajeno otvoriti ....................................... 44
Utor za umetanje ............................................................................................................ 44
vii
Dijeljenje optičkih diskova ................................................................................................................ 44
9 Sigurnost .................................................................................................................................................... 46
Zaštita računara .................................................................................................................................................. 46
Korištenje lozinki ................................................................................................................................................. 47
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 47
Postavljanje lozinki u uslužnom programu Computer Setup .......................................................... 47
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 48
Unošenje administratorske lozinke za BIOS .................................................................. 49
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup ...................................... 49
Postavljanje lozinke za DriveLock .................................................................................. 50
Unošenje lozinke za DriveLock ....................................................................................... 50
Izmjena lozinke za DriveLock ......................................................................................... 51
Uklanjanje DriveLock zaštite .......................................................................................... 51
Korištenje funkcije Automatski DriveLock programa Computer Setup (Postavljanje računara) .... 52
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock ................................................................... 52
Uklanjanje zaštite Automatski DriveLock ...................................................................... 52
Korištenje antivirusnog softvera ........................................................................................................................ 53
Korištenje softvera zaštitnog zida ...................................................................................................................... 53
Instaliranje ažuriranja kritične važnosti .............................................................................................................. 53
Korištenje funkcije HP Client Security Manager .................................................................................................. 54
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla ....................................................................................................... 54
Korištenje čitača otiska prsta .............................................................................................................................. 54
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 55
10 Održavanje ................................................................................................................................................ 56
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 56
Čišćenje ekrana, stranica i poklopca ................................................................................................. 56
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 56
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 56
Čišćenje strana i poklopca .............................................................................................. 56
Čišćenje dodirne podloge i tastature .............................................................................. 56
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................................... 57
Korištenje softvera SoftPaq Download Manager ............................................................................................... 57
11 Izrada rezervnih kopija i obnova ................................................................................................................. 58
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija ............................................................................................. 58
Smjernice ........................................................................................................................................... 58
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska za
obnovu) ............................................................................................................................................. 59
viii
Izrada medija za obnovu ................................................................................................. 59
Izrada rezervnih kopija podataka ..................................................................................................... 59
Izvođenje obnavljanja sistema ............................................................................................................................ 60
Korištenje Windows alatki za obnovu ............................................................................................... 60
Korištenja f11 alata za obnovu (samo odabrani modeli) ................................................................. 61
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7 ................................................................... 62
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska
dijagnostika) (UEFI) ........................................................................................................................................ 63
Korištenje uslužnog programa Computer Setup ................................................................................................ 63
Pokretanje uslužnog programa Computer Setup ............................................................................ 63
Navigacija i izbor u uslužnom programu Computer Setup ............................................................... 63
Vraćanje fabrički zadanih postavki u uslužnom programu Computer Setup .................................. 64
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 64
Utvrđivanje BIOS verzije ................................................................................................. 65
Preuzimanje ažurirane BIOS verzije ............................................................................... 65
Korištenje opcije MultiBoot ................................................................................................................................. 66
Informacije o redoslijedu uređaja za pokretanje .............................................................................. 66
Biranje MultiBoot željenih vrijednosti ............................................................................................... 66
Postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu
Computer System (Postavljanje sistema) ...................................................................... 66
Dinamički odabir uređaja za pokretanje sistema koristeći upit f9 ................................ 67
Postavljanje MultiBoot Express upita ............................................................................ 67
Unošenje MultiBoot Express preferencija ...................................................................... 68
Korištenje HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI) (samo na odabranim modelima) ... 68
Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj ..................................................... 68
13 Podrška .................................................................................................................................................... 70
Kontaktiranje odjela za podršku ......................................................................................................................... 70
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 70
14 Specifikacije .............................................................................................................................................. 72
Ulazno napajanje ................................................................................................................................................. 72
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 72
Dodatak A Nošenje računara na put ili transportovanje ..................................................................................... 73
Dodatak B Rješavanje problema ...................................................................................................................... 74
Resursi za rješavanje problema .......................................................................................................................... 74
Rješavanje problema ........................................................................................................................................... 74
ix
Računar nije moguće pokrenuti ........................................................................................................ 74
Ekran računara je prazan .................................................................................................................. 74
Softver nepravilno funkcionira ......................................................................................................... 75
Računar je uključen, ali ne reagira .................................................................................................... 75
Računar je neobično topao ............................................................................................................... 75
Vanjski uređaj ne radi ........................................................................................................................ 75
Bežična mrežna veza ne funkcionira ................................................................................................ 76
Ladica opcionalnog eksternog optičkog diska se ne otvara kako bi se uklonio CD ili DVD disk. ..... 76
Računar ne prepoznaje opcionalni eksterni optički pogon .............................................................. 77
Opcionalni vanjski optički disk ne reproducira ................................................................................. 77
Film nije vidljiv na vanjskom ekranu. ................................................................................................ 78
Proces snimanja na opcionalni vanjski disk neće da počne, ili stane prije završetka ..................... 78
Dodatak C Elektrostatičko pražnjenje .............................................................................................................. 79
Indeks ............................................................................................................................................................ 80
x
1
Dobro došli
Nakon što podesite i registrirate računar, važno je da poduzmete sljedeće korake:
●
Povežite se na Internet—Postavite žičanu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na Internet. Za više
informacija, pogledajte Povezivanje na mrežu na strani 11.
●
Ažurirajte antivirusni softver—zaštitite računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unaprijed
instaliran na računar. Za više informacija, pogledajte Korištenje antivirusnog softvera na strani 53.
●
Upoznajte računar—Saznajte više o osobinama vašeg računara. Pogledajte Upoznajte svoj računar
na strani 3 i Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje na strani 18
radi dodatnih informacija.
●
Pronađite instalirani softver—Pristupite popisu unaprijed instaliranog softvera na računaru.
Odaberite Start > All Programs (Svi programi). Detalje o korištenju softvera instaliranog na računaru
možete pronaći u uputstvima proizvođača softvera koja su možda isporučena sa softverom ili na web
stranici proizvođača.
●
Napravite rezervnu kopiju sadržaja tvrdog diska tako što ćete izraditi diskove ili flash pogon za
oporavak. Pogledajte Izrada rezervnih kopija i obnova na strani 58.
Pronalaženje informacija
Računar se isporučuje sa nekoliko resursa koji će vam pomoći da izvršite različite zadatke.
Resursi
Za informacije o
Poster s uputstvima za postavljanje
●
Kako se podešava računar
●
Pomoć u prepoznavanju komponenti računara
Help and Support (Pomoć i podrška)
●
Informacije o operativnom sistemu
Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) odaberite Start > Help and Support (Pomoć i
podrška).
●
Ažuriranje softvera, upravljačkih programa i BIOS-a
●
Alatke za rješavanje problema
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite na
http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
●
Kako pristupiti podršci
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne
sredine
●
Informacije o propisima i sigurnosti
●
Informacije o odlaganju baterije
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start >
Help and Support (Pomoć i podrška) > User Guides
(Korisnički vodiči).
Pravilno postavljanje radne stanice, ispravne navike u vezi s
držanjem, zdravljem i radom
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start >
Help and Support (Pomoć i podrška) > User Guides
(Korisnički vodiči).
– ili –
Pronalaženje informacija
1
Resursi
Za informacije o
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Brošura Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi
širom svijeta)
Brojevi telefona HP podrške
Brošura se dostavlja uz računar.
Web lokacija kompanije HP
●
Informacije o podršci
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite na
http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
●
Naručivanje dijelova i pronalaženje dodatne pomoći
●
Pribor dostupan za uređaj
Ograničena garancija*
Informacije o garanciji
Da biste pristupili tom vodiču, odaberite Start > Help and
Support (Pomoć i podrška) > User guides (Korisnički
vodiči) > View Warranty Information (Prikaži informacije
o garanciji).
– ili –
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Izričito datu HP Ograničenu garanciju koja se odnosi na vaš proizvod možete naći skupa s vodičima na računaru i/ili CD/DVD disku
isporučenom u pakovanju. Za neke zemlje/regije HP ograničena garancija u štampanom obliku može biti priložena u pakovanju. U
zemljama/regionima u kojima se garancija ne isporučuje u štampanom formatu, odštampani primjerak možete tražiti na adresi
http://www.hp.com/go/orderdocuments ili možete poslati pismeni zahtjev na sljedeće adrese:
●
Sjeverna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Srednji istok, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Azija Pacifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Prilikom slanja zahtjeva za odštampani primjerak garancije, navedite broj proizvoda, garantni rok (napisan na servisnoj naljepnici), ime
i prezime i poštansku adresu.
VAŽNO: NEMOJTE vraćati svoj HP proizvod na navedene adrese. Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/contactHP. Za
podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
2
Poglavlje 1 Dobro došli
2
Upoznajte svoj računar
Gornja strana
Dodirna podloga
Komponenta
(1)
Opis
Zona dodirne podloge
Pomiče pokazivač i odabire ili aktivira stavke na ekranu.
NAPOMENA: Dodirna podloga detektira silu pritiska prsta koja
se primjenjuje za vrijeme korištenja pokreta prstima. Jako
pritisnite vaše prste na dodirnu podlogu dok izvodite pokrete
prstima da biste ubrzali kretanje pokreta.
(2)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcionira kao lijevo dugme vanjskog miša.
(3)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcionira kao desna tipka vanjskog miša.
Gornja strana
3
Lampice
Komponenta
(1)
Lampica napajanja
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treptanje: Računar je u stanju mirovanja.
●
Isključena: Računar je isključen.
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Caps Lock je uključeno.
(3)
Lampica dodirne podloge
●
Narandžasta: Dodirna podloga je isključena.
●
Isključena: Dodirna podloga je uključena.
●
Narandžasta: Zvuk mikrofona je isključen.
●
Isključena: Zvuk mikrofona je uključen.
(4)
Lampica za isključen mikrofon
(5)
Num lock lampica
Uključena: Tipka Num lock je uključena.
(6)
Lampica bežične veze
●
Bijela: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj za
bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
●
Narandžasta: Svi bežični uređaji su isključeni.
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Isključena: Zvuk računara je uključen.
(7)
4
Opis
Lampica za isključen zvuk
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, nakratko pritisnite dugme da biste
pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi izašao iz stanja mirovanja.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritisak i držanje dugmeta za napajanje
rezultirat će gubitkom podataka koji nisu ranije sačuvani.
Ako je računar prestao reagirati i postupci za isključivanje
operativnog sistema Windows® ne funkcioniraju, pritisnite i
držite dugme za napajanje najmanje 5 sekundi kako biste
isključili računar.
Ako je računar prestao reagovati, a ranije procedure isključivanja
nemaju efekta, pritisnite i držite dugme za napajanje + dugme za
isključivanje zvuka najmanje 5 sekundi da biste odmah isključili
računar pomoću hardverskog resetovanja.
Da biste saznali više o postavkama napajanja: Odaberite Start
(Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and
Security (Sistem i sigurnost) > Power Options (Opcije
napajanja).
(2)
Mreža zvučnika
Reproduciraju zvuk.
(3)
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje bežičnu funkciju, ali ne uspostavlja bežičnu
vezu.
Gornja strana
5
Komponenta
Opis
(4)
Dugme za isključivanje zvuka
Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(5)
Čitač otiska prsta
Omogućuje prijavu u operativni sistem Windows pomoću otiska
prsta umjesto pomoću lozinke.
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s tipkom
fn.
(2)
Tipka fn
Kada se pritisne u kombinaciji s nekom funkcijskom tipkom ili
tipkom num lk ili esc, služi za izvršavanje često korištenih
funkcija sistema.
(3)
Tipka Windows
Prikazuje izbornik Windows Start.
(4)
Funkcijske tipke
Izvršava često korištene funkcije sistema kada se pritisne
zajedno sa tipkom fn.
(5)
Ugrađena numerička tastatura
Kad je tastatura uključena, može se koristiti kao vanjska
numerička tastatura.
Svaka tipka na numeričkoj tastaturi izvršava funkciju naznačenu
ikonom u gornjem desnom uglu tipke.
6
(6)
Tipka za aplikacije operativnog sistema
Windows
Prikazuje meni prečica za stavke ispod pokazivača.
(7)
Tipka num lk
Uključuje i isključuje ugrađenu numeričku tastaturu kada se
pritisne zajedno sa tipkom fn.
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Desna strana
Komponenta
(1)
Opis
Utor za SIM (samo na odabranim modelima)
Podržava bežični modul za identificiranje pretplatnika (SIM).
NAPOMENA: Zatvarač utora za SIM se može ukloniti kod
modela koji imaju HP mobilni širokopojasni pristup.
(2)
Utičnica za audio-izlaz (slušalice)/utičnica za
audio-ulaz (mikrofon)
Proizvodi zvuk kada je povezana s opcionalnim stereo
zvučnicima s vlastitim napajanjem, slušalicama, malim
slušalicama, slušalicama sa mikrofonom, ili televizijskim
zvukom. Također omogućava spajanje opcionalnog mikrofona
sa slušalicom.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od tjelesnih ozljeda podesite
jačinu zvuka prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili
slušalice sa mikrofonom. Za dodatne informacije pročitajte
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša. Da biste
pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start > Help and
Support (Pomoć i podrška) > User Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je u utičnicu priključen neki uređaj, zvučnici
računara su onemogućeni.
NAPOMENA: Pazite da kabel uređaja ima 4-provodni
priključak koji podržava i audio-izlaz (slušalice) i audio-ulaz
(mikrofon).
(3)
USB 3.0 priključak za punjenje
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni USB
priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja ili se
punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima potrebno je
napajanja i zahtijevaju da koristite napajani priključak.
Putem USB priključka za punjenje mogu se puniti i odabrani
modeli mobilnih telefona i MP3 plejera, čak i kada je računar
isključen.
NAPOMENA: Baterija se može brzo isprazniti ako punite više
uređaja dok radite na baterijskom napajanju.
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim vrstama USB
priključaka pogledajte Korištenje USB uređaja na strani 37.
(4)
DisplayPort
Povezuje opcionalni uređaj sa digitalnim ekranom, poput
monitora ili projektora visokih performansi.
(5)
Priključni poveznik
Povezuje opcionalni priključni uređaj ili priključak za proširenje.
(6)
Lampica adaptera naizmjenične struje/baterije
●
Bijela: Računar je povezan sa vanjskim napajanjem i
baterija je napunjena od 90 do 99 procenata.
Desna strana
7
Komponenta
(7)
Opis
Priključak za napajanje
●
Narandžasta: Računar je povezan sa vanjskim napajanjem
i baterija je napunjena od 0 do 90 procenata.
●
žuta koja treperi: Baterija kao jedini izvor napajanja za
računar dosegla je nizak nivo napunjenosti. Kada baterija
dostigne kritičan nivo ispražnjenosti, lampica baterije
počet će brzo treptati.
●
Isključena: Baterija je potpuno napunjena.
Povezuje adapter naizmjenične struje.
Lijeva strana
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
Ventilacijski otvor
Omogućava protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih
komponenti.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski kako
bi hladio unutrašnje komponente i spriječio pregrijavanje.
Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje
tokom uobičajenog rada.
(3)
USB 3.0 priključak za punjenje
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni USB
priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja ili se
punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima potrebno je
napajanja i zahtijevaju da koristite napajani priključak.
Putem USB priključka za punjenje mogu se puniti i odabrani
modeli mobilnih telefona i MP3 plejera, čak i kada je računar
isključen.
NAPOMENA: Baterija se može brzo isprazniti ako punite više
uređaja dok radite na baterijskom napajanju.
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim vrstama USB
priključaka pogledajte Korištenje USB uređaja na strani 37.
8
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Komponenta
Opis
(4)
Čitač memorijskih kartica micro SD
Podržava mikro Secure Digital (SD) memorijske kartice.
(5)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
Ekran
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene (2)* (samo na odabranim modelima)
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja sa lokalnim
bežičnim mrežama (WLAN).
(2)
WWAN antene (2)* (samo na odabranim modelima)
Šalju i primaju bežične signale u cilju komuniciranja sa bežičnim
mrežama širokog područja (WWAN).
(3)
Unutrašnji mikrofoni (2)
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica web kamere (samo odabrani modeli)
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(5)
Web kamera (samo na odabranim modelima)
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
Za informacije o korištenju web kamere, odaberite Start > All
Programs (Svi programi) > Communication and Chat (Komunikacija i
ćaskanje) > Cyberlink YouCam.
(6)
Unutrašnji prekidač prikaza
Uključuje ekran ili pokreće stanje mirovanja ako je ekran zatvoren
dok je napajanje uključeno.
Ekran
9
Komponenta
Opis
NAPOMENA:
računara.
(7)
Antena za komunikaciju u bliskom polju (NFC)*
(samo odabrani modeli)
Prekidač prikaza nije vidljiv sa vanjske strane
Primajte i šaljite bežične signale za komunikaciju i prijenos podataka/
informacija sa i na vaše NFC kompatibilne uređaje.
*Antene nisu vidljive na vanjskoj strani računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena. Da biste
vidjeli obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju, pročitajte odjeljak Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša koji se
odnosi na vašu zemlju ili regiju. Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška) > User
Guides (Korisnički vodiči).
Sa donje strane
Komponenta
Opis
(1)
Receptori za priključni uređaj (2)
Povezuje opcionalni priključni uređaj.
(2)
Ventilacijski otvori (2)
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i spriječio
pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
10
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
3
Povezivanje na mrežu
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i žičane ili
bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica. Ovo poglavlje će
vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Bežična tehnologija prenosi podatke preko radio valova umjesto preko žica. Vaš računar može biti opremljen
jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) (samo na odabranim modelima) - povezuje kompjuter s
bežičnim lokalnim mrežama (pod zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežični LAN-ovi ili WLAN-ovi) u
uredima kompanija, domu i na javnim mjestima, npr. aerodromima, restoranima, kafićima, hotelima i
univerzitetima. Na WLAN mreži mobilni bežični uređaj komunicira s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom
pristupnom tačkom.
●
HP modul za širokopojasni pristup (samo na odabranim modelima) - uređaj za bežičnu mrežu širokog
područja (WWAN) koji daje mogućnost bežičnog povezivanja na mnogo većem području. Operateri
mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim
područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih administrativnih cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth uređaj (samo odabrani modeli)—izrađuje osobnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim
uređajima na kojima je omogućen Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, slušalice, zvučnici i
fotoaparati. U PAN-u svaki uređaj komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti
relativno blizu jedan drugog - obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Za više informacija o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i veze za web lokacije u odjeljku Help and
Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start >
Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću sljedećih funkcija:
●
Dugme, prekidač ili tipka za bežično povezivanje (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - dugme za
bežično povezivanje).
●
Komande operativnog sistema
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja
Za uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja možete koristiti dugme za bežično povezivanje ili HP
Connection Manager.
NAPOMENA: Računar na tastaturi može imati dugme za bežično povezivanje, prekidač za bežičnu vezu ili
tipku za bežično povezivanje. Izraz dugme za bežično povezivanje se u ovom vodiču koristi za upućivanje na
sve vrste bežičnih kontrola.
Isključivanje bežičnih uređaja pomoću softvera HP Connection Manager:
Povezivanje na bežičnu mrežu
11
▲
Desnim dugmetom kliknite na ikonu HP Connection Manager u području s obavještenjima, krajnje
desno na programskoj traci, a zatim kliknite dugme za napajanje pored željenog uređaja.
-iliOdaberite Start > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati) > HP
Connection Manager, a zatim kliknite dugme za napajanje uz željeni uređaj.
Korištenje softvera HP Connection Manager (samo na odabranim modelima)
HP Connection Manager osigurava centralno mjesto za upravljanje bežičnim uređajima, sučelje za
povezivanje na Internet pomoću HP mobilnog širokopojasnog modula te sučelje za slanje i primanje SMS
(tekstualnih) poruka. HP Connection Manager omogućava vam upravljanje sljedećim uređajima:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)/Wi-Fi
●
Uređaj za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)/HP mobilni širokopojasni modul
●
Bluetooth
HP Connection Manager pruža vam informacije i obavijesti o statusu veze, stanju napajanja, detaljima SIM-a i
SMS porukama. Statusne informacije i obavještenja nalaze se u području s obavještenjima, na samom
desnom kraju programske trake.
Za otvaranje aplikacija HP Connection Manager:
▲
Kliknite ikonu HP Connection Manager na programskoj traci.
-iliOdaberite Start > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati) > HP
Connection Manager.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Connection Manager.
Korištenje dugmeta za bežično povezivanje
Računar ima dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice bežične
veze, zavisno od modela. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom sklapanja u fabrici te
je lampica bežične veze uključena (bijela) kada uključite računar.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih uređaja.
Ako je lampica bežične veze bijela, uključen je najmanje jedan bežični uređaj. Ako je lampica bežične veze
isključeno, onda su isključeni svi bežični uređaji.
NAPOMENA:
Na nekim modelima lampica bežične veze je boja jantara kad su isključeni svi bežični uređaji.
Budući da su bežični uređaji fabrički omogućeni, dugme za bežično povezivanje možete koristiti za
istovremeno uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja.
Korištenje komandi operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje) omogućava vam postavljanje
veze ili mreže, povezivanje s mrežom, upravljanje bežičnim mrežama te dijagnosticiranje problema s mrežom
i njihovo rješavanje.
Za korištenje kontrola operativnog sistema:
▲
12
Odaberite Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet (Mreža i Internet) > Network
and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje).
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Za više informacija pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start > Help and
Support (Pomoć i podrška).
Korištenje WLAN-a (samo odabrani modeli)
Pomoću WLAN uređaja možete pristupiti bežičnoj lokalnoj mreži (WLAN) koja se sastoji od ostalih računara i
dodatne opreme koji su povezani bežičnim ruterom ili bežičnom pristupnom tačkom.
NAPOMENA:
Pojmovi bežični ruter i bežična pristupna tačka se često koriste naizmjenično.
●
WLAN mreže velikog opsega, kao što je WLAN mreža u kompaniji ili na javnom mjestu, u pravilu koriste
bežične pristupne tačke koje mogu primiti veliki broj računara i dodatne opreme te odvojiti ključne
funkcije mreže.
●
WLAN mreže u domovima i malim uredima u pravilu koriste bežični ruter koji određenom broju bežičnih i
žičanih uređaja omogućava dijeljenje internetske veze, štampača i fajlova bez potrebe za instaliranjem
dodatnog hardvera ili softvera.
Da biste koristili WLAN uređaj u računaru, morate se povezati na WLAN infrastrukturu (koju omogućava
davalac usluge, javna ili korporacijska mreža).
Korištenje davaoca internetskih usluga (ISP)
Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate uspostaviti račun kod davaoca internetskih usluga (ISP).
Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem. Davalac
internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali bežični
računar i modem te testirali Internet uslugu.
NAPOMENA: Vaš ISP će vam dati korisničku identifikaciju i lozinku koje ćete koristiti za pristup Internetu.
Snimite ove informacije i čuvajte ih na sigurnom mjestu.
Postavljanje WLAN mreže
Za postavljanje WLAN mreže i povezivanje na Internet potrebna vam je sljedeća oprema:
●
Modem za širokopojasnu vezu (DSL ili kablovski) (1) i usluga brzog interneta kupljena od pružatelja
internetskih usluga (ISP)
●
Bežični usmjerivač (2) (kupuje se zasebno)
●
Računar sa mogućnošću bežičnog povezivanja (3)
NAPOMENA: Neki modemi sadrže ugrađeni bežični usmjerivač. Provjerite sa svojim davaocem internetskih
usluga kako biste utvrdili koji tip modema imate.
Na ispod navedenoj slici prikazan je primjer instalacije bežične mreže koja je povezana na Internet.
Kako vaša mreža raste, mogu se povezivati dodatni bežični i žičani računari radi pristupa Internetu.
Za pomoć oko postavljanja WLAN mreže pročitajte uputstva proizvođača usmjerivača ili davaoca internetskih
usluga.
Povezivanje na bežičnu mrežu
13
Konfigurisanje bežičnog usmjerivača
Za pomoć oko postavljanja WLAN mreže pročitajte uputstva proizvođača rutera ili davaoca internetskih
usluga.
NAPOMENA: Preporučuje se da novi bežični računar najprije povežete sa usmjerivačem koristeći mrežni
kabl koji je dostavljen sa usmjerivačem. Kada se računar uspješno poveže na Internet, isključite kabl i
pristupite Internetu preko bežične mreže.
Zaštita za vaš WLAN
Kada postavljate WLAN ili pristupate postojećem WLAN-u, uvijek omogućite osobine sigurnosti kako biste
svoju mrežu zaštitili od neovlaštenog pristupa. Može se desiti da WLAN mreže na javnim mjestima
(pristupnim tačkama), npr. u kafićima i na aerodromima, ne pružaju nikakvu sigurnost. Ako ste zabrinuti za
sigurnost računara dok je povezan na pristupnu tačku, mrežne aktivnosti svedite na razmjenu e-pošte koja
nije povjerljiva i osnovno pregledavanje Interneta.
Bežični radiosignali putuju van mreže, pa drugi WLAN uređaji mogu pokupiti nezaštićene signale. Poduzmite
sljedeće mjere opreza kako biste zaštitili WLAN mrežu:
●
Koristite zaštitni zid.
Zaštitni zid provjerava podatke i zahtjeve za podacima koji se šalju na vašu mrežu te odbacuje sve
sumnjive stavke. Zaštitni zidovi su dostupni i u softveru i na hardveru. Neke mreže koriste kombinaciju
oba tipa.
●
Koristite bežično šifriranje.
Bežično šifriranje koristi sigurnosne postavke za šifriranje i dešifriranje podataka koji se prenose
mrežom. Za više informacija pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki
Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Povezivanje na WLAN mrežu
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Uključite računar. Pazite da WLAN uređaj bude uključen. Ako je uređaj uključen, lampica bežične veze je
upaljena. Ako je lampica bežične veze isključena, pritisnite tipku za bežično povezivanje.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta kad su isključeni svi bežični uređaji.
2.
Kliknite na ikonu za status mreže u području s obavještenjima koja se nalazi na krajnjoj desnoj strani
programske trake.
3.
Odaberite WLAN mrežu s kojom se želite povezati.
4.
Kliknite Connect (Poveži se).
Ako se radi o WLAN mreži sa opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni kod
mreže. Unesite kod, a zatim kliknite OK kako biste dovršili postupak povezivanja.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, onda se nalazite izvan dometa bežičnog
usmjerivača ili pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN mrežu s kojom se želite povezati, kliknite Open Network and Sharing
Center (Otvori centar za mrežu i zajedničko korištenje), a zatim kliknite Set up a new connection or
network (Postavi novu vezu ili mrežu). Prikazan je popis opcija koje vam omogućavaju ručno
pretraživanje i povezivanje na mrežu ili kreiranje nove mrežne veze.
5.
14
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Nakon što se veza uspostavi pokazivač miša postavite preko ikone za status mreže koja se nalazi u području
s obavještenjima u krajnjem desnom uglu trake zadataka, a zatim provjerite naziv i status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su zidovi ili
podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
odabrani modeli)
HP mobilna širokopojasna mreža omogućava vašem računaru da koristi WWAN mreže za pristupanje
Internetu s više mjesta i na većim područjima nego što je to moguće korištenjem WLAN mreža. Za korištenje
HP mobilne širokopojasne mreže potreban je davalac mrežnih usluga (pod nazivom operater mobilne mreže)
koji je u većini slučajeva operater mreže mobilne telefonije. Pokrivenost HP-ove mobilne širokopojasne
mreže je slična pokrivenosti koja vrijedi za govorno komuniciranje mobilnim telefonom.
Kada se koristi sa uslugom operatera mobilne mreže, HP mobilna širokopojasna mreža daje vam slobodu da
ostanete povezani na Internet, šaljete poruke e-pošte i uspostavite vezu sa korporacijskom mrežom kada ste
na putu ili izvan domašaja Wi-Fi pristupnih tačaka.
HP podržava sljedeće tehnologije:
●
HSPA (Brzi paketni pristup) koji omogućava pristup mrežama zasnovanim na telekomunikacijskom
standardu Globalnog sistema za mobilne komunikacije (GSM).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) (Optimizirani razvojni podaci) koji omogućavaju pristup mrežama
zasnovanim na telekomunikacijskom standardu višestrukog pristupa dijeljenjem koda (CDMA).
Moguće je da će vam trebati serijski broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali uslugu
mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj odštampan je na naljepnici na donjoj strani računara.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje SIM-a (identifikacijski modul pretplatnika). SIM sadrži
osnovne informacije o vama, kao što su lični identifikacijski broj (PIN) te informacije o mreži. Neki računar
imaju SIM koji je unaprijed instaliran u utoru za SIM. Ako SIM nije prethodno instaliran, može biti dostavljen sa
informacijama o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži koje se isporučuju sa računarom ili vam ga operater
mobilne mreže može dostaviti odvojeno od računara.
Za informacije o umetanju ili uklanjanju SIM-a, pogledajte odjeljak Umetanje i uklanjanje SIM kartice (samo na
odabranim modelima) na strani 15 u ovom poglavlju.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja usluge kod željenog operatera
mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s računarom. Za dodatne
informacije pogledajte web stranicu kompanije HP na adresi http://www.hp.com/go/mobilebroadband (samo
odabrani regioni/države).
Umetanje i uklanjanje SIM kartice (samo na odabranim modelima)
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećivanje priključaka, prilikom umetanja SIM kartice koristite minimalnu
silu.
Da biste umetnuli SIM slijedite ove korake:
1.
Isključite računar.
2.
Zaklopite ekran.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani sa računarom.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju.
Povezivanje na bežičnu mrežu
15
5.
Uklonite zatvarač utora za SIM (samo odabrani modeli).
NAPOMENA: Zatvarač utora za SIM se može ukloniti kod modela koji imaju HP Mobilni širokopojasni
pristup.
NAPOMENA: Vaš računar je opremljen sa zatvaračem SIM kartice koji se ili može ili ne može ukloniti.
Zatvarač utora za SIM koji se ne može ukloniti, ne može se gurnuti prema unutra niti se može servisirati.
Da biste uklonili zatvarač utora za SIM, pritisnite ga prema unutra i onda ga uklonite iz utora.
6.
Umetnite SIM karticu u SIM utor te polako gurnite SIM karticu u utor dok čvrsto ne sjedne.
NAPOMENA: Pogledajte sliku na utoru za SIM kako biste utvrdili na koji način SIM karticu treba
umetnuti u računar.
7.
Ponovno spojite vanjsko napajanje.
8.
Ponovno spojite vanjske uređaje.
9.
Uključite računar.
Da uklonite SIM karticu pritisnite je, a zatim je izvadite iz utora.
Korištenje GPS-a (samo za odabrane modele)
Vaš računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti sistemima
opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP GPS and Location.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim modelima)
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze koje
standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
16
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Zvučni uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Bluetooth uređaji pružaju ravnopravnu mogućnost koja omogućava postavljanje lične mreže (PAN) Bluetooth
uređaja. Informacije o konfiguraciji i korištenju Bluetooth uređaja možete pronaći u odjeljku Help (Pomoć)
funkcije Bluetooth.
Povezivanje na žičanu mrežu (pomoću opcionalnog priključnog
uređaja ili priključka za proširenje)
Lokalna mreža (LAN) je ožičena veza. Za LAN vezu na vašem računaru potreban je RJ-45 mrežni kabl (prodaje
se odvojeno), opcionalni priključni uređaj ili priključak za proširenje.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte uključivati
modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar (pomoću opcionalnog priključnog uređaja ili priključka
za proširenje) sa usmjerivačem kod kuće (umjesto bežičnog povezivanja) ili ako želite da ga povežete na
postojeću mrežu u vašem uredu.
Za povezivanje na LAN potreban je kabl sa 8 kontakata, mrežni kabl RJ-45 i opcionalni priključni uređaj ili
priključak za proširenje.
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
Uključite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na opcionalnom priključnom uređaju ili priključku za
proširenje koji je povezan sa vašim računarom.
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili ruter.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Povezivanje na žičanu mrežu (pomoću opcionalnog priključnog uređaja ili priključka za proširenje)
17
4
Navigacija korištenjem tastature, pokreta
prstima i uređaja za pokazivanje
Vaš računar omogućava jednostavnu navigaciju na ekranu korištenjem pokreta prstima (samo odabrani
modeli) pored tastature i miša. Na dodirnoj podlozi računara mogu se koristiti pokreti prstima.
Odabrani modeli računara imaju i posebne tipke za radnju ili funkcije tipki prečica na tastaturi radi
jednostavnog obavljanja rutinskih zadataka.
Korištenje pokazivačkih uređaja
NAPOMENA: Osim pokazivačkih uređaja na računaru, možete koristiti vanjski USB miš (zasebno se prodaje),
tako što ćete ga priključiti na jedan od USB priključaka na računaru.
Podešavanje željenih opcija pokazivačkih uređaja
Koristite odjeljak Mouse Properties (Svojstva miša) u operativnom sistemu Windows kako biste prilagodili
postavke za pokazivačke uređaje, kao što su konfiguracija dugmadi, brzina pritiskanja i opcije pokazivača.
Za pristup svojstvima miša:
●
Odaberite Start (Početak) > Devices and Printers (Uređaji i štampači). Zatim kliknite desnim
dugmetom uređaj koji predstavlja vaš računar i odaberite Mouse settings (Postavke miša).
Korištenje dodirne podloge
NAPOMENA: Vaša dodirna podloga je opremljena sa kapacitivnim senzorom slike. Ovaj senzor podržava
funkciju za nastavljanje pokreta prstima uz pomoć sile za navigaciju, pomicanje, i hvatanje prstima/
zumiranje. Ova funkcija omogućava da se ovi pokreti prstima dalje nastave za vrijeme tehnike pokreta
prstima na dodirnoj podlozi sve dok se primjenjuje sila prsta. Osim toga, dodirna podloga detektira silu
pritiska prsta koja se primjenjuje za vrijeme korištenja ovih pokreta. Jako pritisnite vaše prste na dodirnu
podlogu dok izvodite pokrete prstima da biste ubrzali kretanje pokreta. Podržani su i klasični pokreti prstima
koji su opisani u odjeljku ispod.
Da biste pomaknuli pokazivač, prevucite prstom preko dodirne podloge u smjeru u kome želite da se
pokazivač pomakne. Koristite lijevo i desno dugme dodirne podloge kao dugmad na vanjskom mišu.
Isključivanje i uključivanje dodirne podloge
Za uključivanje i isključivanje dodirne podloge, pritisnite tipke fn+f2.
Korištenje pokreta na dodirnoj podlozi
Dodirna podloga vam omogućava da pomičete uređaj za pokazivanje na ekranu korištenjem prstiju za
kontrolu radnje pokazivača.
Dodirna podloga podržava različite pokrete. Da biste koristili pokrete na dodirnoj podlozi, stavite dva prsta
na dodirnu podlogu istovremeno.
NAPOMENA:
18
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi nisu podržani u svim programima.
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Da biste prikazali demonstraciju pokreta:
1.
Kliknite ikonu Show hidden icons (Prikaži skrivene ikone) u području s obavijestima, krajnje desno na
programskoj traci.
2.
Kliknite ikonu Synaptics Pointing Device (Pokazivački uređaj Synaptics) , a zatim kliknite Pointing
Device Properties (Svojstva pokazivačkog uređaja).
3.
Kliknite karticu Device Settings (Postavke uređaja), odaberite uređaj u prikazanom prozoru i zatim
kliknite Settings (Postavke).
4.
Odaberite pokret da biste aktivirali demonstraciju.
Za uključivanje i isključivanje pokreta:
1.
Kliknite ikonu Show hidden icons (Prikaži skrivene ikone) u području s obavijestima, krajnje desno na
programskoj traci.
2.
Kliknite ikonu Synaptics Pointing Device (Pokazivački uređaj Synaptics) , a zatim kliknite Pointing
Device Properties (Svojstva pokazivačkog uređaja).
3.
Kliknite karticu Device Settings (Postavke uređaja), odaberite uređaj u prikazanom prozoru i zatim
kliknite Settings (Postavke).
4.
Odaberite okvir za potvrdu uz pokret koji želite uključiti ili isključiti.
5.
Kliknite Apply (Primijeni), a zatim kliknite OK.
Kuckanje
Da biste odabrali neku stavku na ekranu, koristite funkciju kuckanja na dodirnoj podlozi.
●
Kucnite jednim prstom na zonu dodirne podloge da biste odabrali neku stavku. Dvaput kucnite prstom
na stavku kako biste je otvorili.
Pomicanje
Pomicanje je korisno za kretanje dolje, gore ili sa strane na stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta malo odmaknuta na zonu dodirne podloge i onda ih prevucite gore, dolje, lijevo, ili
desno.
Korištenje pokazivačkih uređaja
19
Hvatanje prstima/zumiranje
Hvatanje prstima i zumiranje omogućavaju vam da uvećate ili smanjite slike ili tekst.
●
Uvećajte prikaz postavljanjem dva prsta zajedno na dodirnu podlogu, a onda ih razdvojite.
●
Umanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na dodirnu podlogu, a zatim ih spojiti.
Rotiranje (samo odabrani modeli)
Rotiranje omogućava da rotirate stavke poput fotografija.
●
20
Postavite lijevi kažiprst na zonu dodirne podloge. Koristeći svoju desnu ruku, prevucite kažiprst
pokretom brisanja u smjeru kazaljke na časovniku za 45 stepeni. Da vratite rotiranje, pomičite desni
kažiprst suprotno smjeru kazaljke na časovniku za 45 stepeni.
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Korištenje tastature
Tastatura i miš vam omogućavaju da kucate, vršite selekcije, pomičete i izvršavate iste funkcije kao prilikom
korištenja pokreta prstima. Tastatura vam također omogućava da koristite tipke za radnje i tipke za prečice
radi izvođenja posebnih funkcija.
NAPOMENA: U zavisnosti od države ili regiona vaša tastatura može imati drukčije tipke i funkcije tastature
od onih o kojima se govori u ovom odjeljku.
Prepoznavanje tipki prečice
Tipka prečice je kombinacija tipke fn (3) i tipke esc (1) ili neke od funkcijskih tipki (2).
Da biste koristili tipku prečice:
▲
Kratko pritisnite tipku fn , a zatim i drugu tipku iz kombinacije tipke prečice.
Kombinacija tipke
prečice
Opis
fn+esc
Prikazuje informacije o sistemu.
fn+f2
Uključuje i isključuje dodirnu podlogu.
fn+f3
Pokreće stanje mirovanja čime se vaše informacije spremaju u sistemsku memoriju. Ekran i druge
komponente sistema se isključuju i štedi se energija.
Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad prije nego što pokrenete
stanje mirovanja.
fn+f4
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako je monitor
povezan sa računarom pomoću opcionalnog priključnog uređaja, kombinacijom tipki fn+f4 slika ekrana se
prebacuje sa ekrana na računaru na ekran na monitoru ili na istovremeni prikaz i na računaru i na monitoru.
Većina vanjskih monitora prima video informacije od računara koristeći vanjski VGA video standard. Tipkom
prečice fn+f4 također možete izmjenjivati slike među drugim uređajima koji od računara primaju video
informacije.
fn+f6
Smanjuje jačinu zvuka zvučnika.
fn+f7
Povećava jačinu zvuka zvučnika.
Korištenje tastature
21
Kombinacija tipke
prečice
Opis
fn+f8
Isključuje zvuk mikrofona.
fn+f9
Smanjuje nivo osvijetljenosti ekrana.
fn+f10
Povećava nivo osvijetljenosti ekrana.
fn+f11
Uključuje i isključuje pozadinsko osvjetljenje tastature.
NAPOMENA: Pozadinsko osvjetljenje tastature uključuje se u fabrici. Da biste produžili vijek trajanja
baterije, isključite pozadinsko osvjetljenje
Korištenje tastatura
Računar sadrži ugrađenu numeričku tastaturu. Računar podržava i opcionalnu vanjsku numeričku tastaturu ili
opcionalnu vanjsku tastaturu koja ima numeričku tastaturu.
Upotreba ugrađene numeričke tastature
(1)
Komponenta
Opis
Tipka fn
Uključuje i isključuje ugrađenu numeričku tastaturu kada se pritisne
zajedno sa tipkom num lk.
NAPOMENA: Ugrađena numerička tastatura neće funkcionirati dok
je vanjska ili numerička tastatura povezana sa računarom.
(2)
Ugrađena numerička tastatura
Kad je tastatura uključena, može se koristiti kao vanjska numerička
tastatura.
Svaka tipka na numeričkoj tastaturi izvršava funkciju naznačenu
ikonom u gornjem desnom uglu tipke.
(3)
Tipka num lk
Uključuje i isključuje ugrađenu numeričku tastaturu kada se pritisne
zajedno sa tipkom fn.
NAPOMENA: Funkcija tastature koja je aktivna u trenutku
isključivanja računara ponovno će se uspostaviti kad se računar opet
uključi.
22
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Uključivanje i isključivanje ugrađene numeričke tastature
Pritisnite fn+num lk da biste uključili ugrađenu numeričku tastaturu. Ponovo pritisnite fn+num lk da biste
isključili tastaturu.
NAPOMENA:
računarom.
Ugrađena numerička tastatura je isključena dok je vanjska ili numerička tastatura povezana sa
Prebacivanje funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tastaturi
Možete privremeno prebacivati funkcije tipki na ugrađenoj numeričkoj tastaturi između njihovih standardnih
funkcija na tastaturi i funkcija numeričke tastature:
●
Da biste koristili navigacijsku funkciju numeričke tastature dok je numerička tastatura isključena,
pritisnite i držite tipku fn dok pritišćete tipku numeričke tastature.
●
Da biste koristili standardnu funkciju tipke tastature dok je numerička tastatura uključena:
◦
Pritisnite i držite pritisnutom tipku fn za pisanje malim slovima.
◦
Pritisnite i držite fn+shift da biste pisali velikim slovima.
Korištenje vanjske numeričke tastature koja nije obavezna
Tipke na većini vanjskih numeričkih tastatura različito funkcioniraju u zavisnosti od toga da li je tipka num
lock uključena ili ne. (Num lock se isključuje u fabrici.) Naprimjer:
●
Kada je tipka num lock uključena, većina tipki na tastaturi služi za unos brojeva.
●
Kada je tipka num lock isključena, većina tipki na tastaturi funkcionira kao tipke sa strelicama, odnosno
tipka page up ili page down.
Kada je tipka num lock na vanjskoj tastaturi uključena, num lock lampica na računaru je uključena. Kada je
tipka num lock na vanjskoj tastaturi isključena, num lock lampica na računaru je isključena.
Da uključite ili isključite tipku num lock na vanjskoj tastaturi dok radite:
▲
Pritisnite tipku num lk na vanjskoj tastaturi, a ne na računaru.
Korištenje tastature
23
5
Multimedija
Vaš računar može sadržavati sljedeće:
●
Ugrađen zvučnik(e)
●
Ugrađen mikrofon(e)
●
Ugrađenu web kameru
●
Predinstalirani multimedijalni softver
●
Dugmad ili tipke za multimediju
Zvuk
Na vašem računaru ili na odabranim modelima koji imaju opcionalni vanjski optički pogon, možete puštati
muzičke CD-ove, preuzimati i slušati muziku, uživo prenositi audio sadržaje sa web stranica (uključujući
radio), snimati audio sadržaje ili miksati audio i video sadržaje te tako stvarati multimedijalne sadržaje. Da
biste povećali uživanje prilikom slušanja priključite vanjske audio uređaje kao što su zvučnici ili slušalice.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključke (ili u utičnicu za audio izlaz) na
računaru ili baznoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Prije priključivanja
audio uređaja ne zaboravite prilagoditi jačinu zvuka.
Podešavanje jačine zvuka
Zavisno od modela vašeg računara, jačinu zvuka možete podešavati uz pomoć sljedećih opcija:
●
Dugmad za jačinu zvuka
●
Tipke prečice za jačinu zvuka (određene tipke koje se pritišću skupa sa tipkom fn)
●
Tipke za jačinu zvuka
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne, sigurnosne
i napomene o zaštiti životne sredine. Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start > Help and
Support (Pomoć i podrška) > User Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA:
Jačinu zvuka također je moguće kontrolisati putem operativnog sistema i nekih programa.
NAPOMENA: Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 za informacije o tome kakve su kontrole jačine
zvuka dostupne na vašem računaru.
Povezivanje slušalica/mikrofona
Možete povezati žičane slušalice i mikrofon na utičnicu za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na
vašem računaru. Također možete povezati opcionalni mikrofon na slušalicama. Kako biste ostvarili najbolje
24
Poglavlje 5 Multimedija
rezultate prilikom snimanja, govorite direktno u mikrofon i snimajte u okruženju bez pozadinskog šuma. Da
biste povezali bežične slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego što stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne,
sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
NAPOMENA: Kabl uređaja obavezno mora imati 4-provodni poveznik koji podržava i audio izlaz (slušalice) i
audio ulaz (mikrofon).
Provjera funkcija zvuka na računaru
NAPOMENA: Da biste postigli najbolje rezultate u snimanju, govorite izravno u mikrofon i snimajte zvuk u
okruženju u kojem nema pozadinske buke.
Za provjeru funkcija zvuka na računaru, pratite sljedeće korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and Sound (Hardver i
zvuk) > Sound (Zvuk).
2.
Kada se otvori prozor Sound (Zvuk), kliknite karticu Sounds (Zvukovi). Pod opcijom Program Events
(Programski događaji), odaberite neki zvučni događaj, na primjer kratki zvučni signal ili alarm, a zatim
kliknite dugme Test (Testiraj).
Trebali biste čuti zvuk iz zvučnika ili priključenih slušalica.
Za provjeru funkcija snimanja na računaru, pratite sljedeće korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) > Sound
Recorder (Snimač zvuka).
2.
Kliknite Start Recording (Počni snimanje) i govorite u mikrofon.
3.
Sačuvajte fajl na radnu površinu.
4.
Otvorite neki multimedijski program i reproducirajte zvuk.
Da biste potvrdili ili promijenili postavke zvuka na računaru:
▲
Odaberite Start > Control Panel (Upravljačka ploča) > Audio (Zvuk).
Web kamera (samo na odabranim modelima)
Neki računari sadrže integriranu web kameru. Uz pomoć unaprijed instaliranog softvera, možete koristiti web
kameru za snimanje fotografija ili video snimaka. Možete probno prikazati i sačuvati fotografiju ili video
snimak.
Softver web kamere omogućuje vam da eksperimentišete sa sljedećim karakteristikama:
●
Snimanje i dijeljenje videozapisa
●
Softver za videostreaming uz trenutačnu razmjenu poruka
●
Snimanje fotografija
Video
Vaš HP računar je snažan video uređaj koji vam omogućava gledanje živog prijenosa video sadržaja sa vaših
omiljenih web stranica te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na računaru bez potrebe
pristupa mreži.
Web kamera (samo na odabranim modelima)
25
Da biste poboljšali uživanje u gledanju koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor,
projektor ili TV.
Vaš računar (ili opcionalni priključni uređaj ili priključak za proširenje) ima sljedeće vanjske video priključke:
●
VGA
●
DisplayPort
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem
odgovarajućeg kabla. Pogledajte upute proizvođača ukoliko budete imali nekih pitanja.
NAPOMENA:
računaru.
Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 za više informacija o video priključcima na
VGA (preko opcionalnog priključnog uređaja ili priključka za proširenje)
Priključak za vanjski monitor, ili VGA priključak, je interfejs uređaja za analogni prikaz koji povezuje vanjski
VGA uređaj za prikazivanje, kao što su vanjski VGA monitor ili VGA projektor, sa računarom.
1.
Da biste povezali uređaj za VGA prikaz, spojite kabl uređaja na priključak za vanjski monitor na
opcionalnom priključnom uređaju ili priključku za proširenje koji su povezani sa računarom.
2.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju “Extend” (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka
ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
26
Poglavlje 5 Multimedija
DisplayPort
DisplayPort povezuje računar na opcionalni video ili audio uređaj, kao što je televizija visoke rezolucije, ili bilo
koji kompatibilna digitalna ili audio komponenta. DisplayPort pruža bolju kvalitetu od VGA priključka za
vanjski monitor i poboljšava mogućnost digitalnog povezivanja.
NAPOMENA: Za prenos video i/ili audio signala preko priključka DisplayPort potreban vam je DisplayPort
kabl (kupuje se posebno).
NAPOMENA: Jedan DisplayPort uređaj može se povezati na DisplayPort poveznik na računaru. Informacije
prikazane na ekranu računara mogu se istovremeno prikazivati na DisplayPort uređaju.
Da biste povezali video ili audio uređaj na DisplayPort:
1.
Jedan kraj DisplayPort kabla spojite na DisplayPort priključak na računaru.
2.
Povežite drugi kraj kabla na video uređaj, a zatim pogledajte uputstva proizvođača za uređaj za dodatne
informacije.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju “Extend” (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka
ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
NAPOMENA: Da biste uklonili kabl uređaja, pritisnite dugme za oslobađanje poveznika kako biste prekinuli
njegovu vezu s računarom.
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana putem funkcije MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogućava da na računar povežete više žičanih uređaja za prikaz tako što ćete
ih povezati na VGA ili Displayport priključke na računaru i također na VGA ili Displayport priključke na
vanjskom čvorištu ili priključnoj stanici. Možete se povezati na nekoliko načina, u zavisnosti od vrste
grafičkog kontrolora instaliranog na Vašem računaru i od toga da li Vaš računar ima ugrađeno čvorište. Da
biste ustanovili koji je hardver instaliran na računaru idite na Device Manager (Upravljač uređajima).
Video
27
1.
Odaberite Start > Control Panel (Kontrolna tabla).
2.
Odaberite System and Security (Sistem i sigurnost), a zatim System (Sistem) te kliknite Device
Manager (Upravljač uređaja) u lijevoj koloni.
Povezuje ekrane na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem)
NAPOMENA:
prikaz.
Sa Intel grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 3 uređaja za
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski razvodnik (kupuje se posebno) na DisplayPort na vašem računaru pomoću DP-DP
cable (kupuje se odvojeno). Vodite računa da jstrujni adapter razvodnika bude priključen na
naizmjeničnu struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke na čvorištu.
3.
Kada Windows otkrije monitor povezan na DP čvorište, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort Topology
Notification (Obavijest o DisplayPort topologiji). Kliknite na odgovarajuće opcije da biste konfigurisali
vaše ekrane. Izbor više ekrana uključuje Duplicate (Dupliciraj), čime se sadržaj vašeg ekrana prenosi na
sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana raširi preko svih
uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite da je svaki uređaj za prikaz priključen na
ispravnom utoru čvorišta. Za više informacija, pritisnite fn+f4 , a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Intel Wireless Display (Intel bežični prikaz) (samo na odabranim modelima)
Intel® Wireless Display vam omogućava da sadržaj na računaru bežično dijelite s TV-om. Da biste koristili
bežični prikaz, neophodan je bežični TV adapter (kupuje se posebno). Moguće je da se DVD diskovi koji imaju
zaštitu izlaza neće moći reproducirati putem funkcije Intel Wireless Display. (No, DVD diskovi koji nemaju
zaštitu izlaza će se reproducirati.) Blu-ray diskovi, koji imaju zaštitu izlaza, neće se reproducirati putem
funkcije Intel Wireless Display. Za detalje o korištenju bežičnog TV adaptera pogledajte uputstva
proizvođača.
NAPOMENA: Prije korištenja bežičnog prikaza uvjerite se da je bežično povezivanje na računaru
omogućeno.
28
Poglavlje 5 Multimedija
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Računar može imati dugme za napajanje ili prekidač napajanja. Izraz dugme za napajanje se u
ovom vodiču koristi za upućivanje na sve vrste kontrola napajanja.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
UPOZORENJE: Kad se računar ugasi, dolazi do gubitka informacija koje nisu spremljene.
Naredbom za isključivanje zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući i operativni sistem, a nakon toga
isključuju ekran i računar.
Ugasite računar u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kad priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne priključuje na USB (Univerzalna serijska magistrala)
priključak
●
Ukoliko će računar biti van upotrebe i iskopčan sa vanjskog napajanja duže vrijeme
Iako računar možete isključiti pomoću dugmeta za napajanje, preporučeni postupak je korištenje naredbe za
isključivanje operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, morate najprije izaći iz stanja mirovanja ili
hibernacije da bi se računar mogao isključiti kratkim pritiskom na dugme za napajanje.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite Start (Početak) > Shut down (Isključi).
Ako je računar pasivan, a vi ne možete koristiti prethodni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće vanredne
postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Kliknite ikonu Power (Napajanje), a zatim kliknite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Isključite računar iz vanjskog napajanja.
●
Pritisnite i držite dugme za napajanje + dugme za isključivanje zvuka najmanje 5 sekundi da biste
odmah isključili ranučar pomoću hardverskog resetovanja.
Postavljanje opcija napajanja
Korištenje stanja za uštedu energije
Stanje mirovanja se omogućava prilikom sklapanja računara u fabrici.
Kada je pokrenuto stanje mirovanja, lampica napajanja treperi i ekran je isključen. Podaci s kojim ste radili
sačuvaju se u memoriji.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg oštećenja audio i video sadržaja, gubitka funkcionalnosti
reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja i hibernacije ne pokrećite za
vrijeme operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku medijsku karticu.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
29
NAPOMENA: U stanju mirovanja ne možete pokrenuti nikakvu vrstu mrežnog povezivanja niti koristiti
funkcije kompjutera.
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Ako je računar uključen, stanje mirovanja možete pokrenuti na jedan od sljedećih načina:
●
Nakratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Zaklopite ekran.
●
Odaberite Start, kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite Sleep (Stanje
mirovanja).
Da biste izašli iz stanja mirovanja:
●
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Ako je ekran zatvoren, otvorite ga.
●
Pritisnite tipku na tastaturi.
●
Kucnite dodirnu podlogu ili prevucite prstom preko nje
Kad računar izađe iz stanja mirovanja, lampice napajanja se uključuju i računar se vraća na ekran na kojem ste
prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste postavili traženje lozinke prilikom ponovnog aktiviranja računara, morate unijeti
svoju lozinku za Windows kako bi računar ponovo prikazivao sliku na ekranu.
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije
Sistem je fabrički postavljen na pokretanje stanja hibernacije nakon perioda neaktivnosti kada radi na
baterijsko ili vanjsko napajanje, odnosno kada baterija dostigne kritičan nivo napunjenosti.
Postavke napajanja i vremena čekanja mogu se promijeniti u Kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows.
Za pokretanje stanja hibernacije:
▲
Odaberite Start, kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite Hibernate
(Pokreni stanje hibernacije).
Za izlazak iz stanja hibernacije:
▲
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
Lampice napajanja se uključuju i vaš se rad vraća na ekran, na onom mjestu na kojem ste prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste odredili traženje lozinke prilikom „buđenja“, morate unijeti svoju Windows lozinku
prije nego što se rad vrati na ekran.
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja
Mjerač napajanja nalazi se u području s obavještenjima na krajnjem desnom uglu trake zadataka. Mjerač
napajanja omogućava vam brzo pristupanje postavkama napajanja i prikaz preostalog nivoa napunjenosti
baterije.
30
●
Za prikaz procenta preostalog nivoa napunjenosti baterije i trenutnog plana napajanja usmjerite
pokazivač na ikonu mjerača napajanja.
●
Da biste koristili Opcije napajanja, ili promijenili plan napajanja, kliknite ikonu mjerača napajanja i
odaberite stavku sa spiska.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Različite ikone mjerača napajanja pokazuju da li računar radi na baterijsko ili na vanjsko napajanje. Ikona
također prikazuje poruku ako je baterija dosegnula nizak ili kritičan nivo napunjenosti.
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada
Da biste podesili računar tako da zatraži upisivanje lozinke prilikom izlaska računara iz stanja mirovanja ili
hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > Power Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom okviru kliknite Require a password on wakeup (Zatraži lozinku za nastavak rada).
3.
Kliknite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne).
4.
Kliknite Require a password (recommended) (Zatraži lozinku (preporučeno)).
NAPOMENA: Ako trebate izraditi ili promijeniti trenutnu lozinku za korisnički račun, kliknite na Create
or change your user account password (Izradi ili promijeni lozinku za korisnički račun), a zatim slijedite
uputstva na ekranu. Ako ne trebate izraditi ili promijeniti lozinku za korisnički račun, idite na korak 5.
5.
Kliknite Save changes (Sačuvaj promjene).
Korištenje baterijskog napajanja
OPOMENA! Da biste smanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo bateriju koja je priložena uz
računar, zamjensku bateriju koju je obezbijedio HP ili kompatibilnu bateriju koja je kupljena od HP.
Računar radi na baterijsko napajanje uvijek kada nije priključen na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom.
Vijek trajanja baterije računara razlikuje se zavisno od postavki upravljanja napajanjem, programa koji se na
njemu pokreću, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s računarom i ostalih faktorima.
Uvijek kada je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom baterija se puni i ovo štiti vaš rad u
slučaju nestanka struje. Ako se u računaru nalazi napunjena baterija, a on radi na vanjskom napajanju
naizmjeničnom strujom putem adaptera naizmjenične struje, računar će prijeći na baterijsko napajanje kada
se adapter naizmjenične struje iskopča iz računara ili kada se prekine napajanje naizmjeničnom strujom.
NAPOMENA: Kada iskopčate napajanje naizmjeničnom strujom, osvijetljenost ekrana automatski se
smanjuje kako bi se produžio vijek trajanja baterije.
Baterija zapečaćena u fabrici
Da biste pratili status baterije, ili ako se baterija više ne može puniti, pokrenite funkciju Battery Check
(Provjera baterije) u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili informacijama o bateriji,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > Troubleshoot (Rješavanje problema) >
Power, Thermal, and Mechanical (Napajanje, toplota, mehanički). Kliknite karticu Power (Napajanje) , a
zatim kliknite Battery Check (Provjera baterije). Ako Provjera baterije pokaže da je potrebno zamijeniti
bateriju, obratite se odjelu za podršku.
Bateriju ili baterije u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami lako zamijeniti. Uklanjanjem ili zamjenom
baterije biste mogli uticati na pokrivenost garancijom. Ako se baterija više ne može napuniti, obratite se
odjelu za podršku.
Kada vijek trajanja baterije istekne, nemojte je odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Pridržavajte se
lokalnih zakona i propisa o odlaganju baterija.
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji
Odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) pruža sljedeće alatke i informacije o bateriji:
Postavljanje opcija napajanja
31
●
Alatka Battery Check (Provjera baterije) za testiranje učinkovitosti baterije
●
Informacije o kalibraciji, upravljanju napajanjem i pravilnom održavanju i pohrani radi maksimalnog
povećanja vijeka trajanja baterije
●
Informacije o vrstama, specifikacijama, životnim ciklusima i kapacitetima baterija
Da biste pristupili informacijama o bateriji:
▲
Odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška) > Learn (Učenje) > Power Plans (Planovi
napajanja): Često postavljana pitanja.
Korištenje alatke Battery check (Provjera baterije)
Odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) pruža informacije o statusu baterije instalirane u računaru.
Da biste pokrenuli Battery Check (Provjera baterije):
1.
Spojite adapter naizmjenične struje s računarom.
NAPOMENA: Računar mora biti povezan s vanjskim napajanjem kako bi alatka Battery Check (Provjera
baterije) mogla ispravno raditi.
2.
Odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška) > Troubleshoot (Rješavanje problema) > Power,
Thermal and Mechanical (Napajanje, zagrijavanje i mehanika).
3.
Kliknite karticu Power (Napajanje) , a zatim kliknite Battery Check (Provjera baterije).
Alatka Battery Check (Provjera baterije) ispituje bateriju i njene ćelije, utvrđujući da li ispravno rade, a zatim
izvještava o rezultatima ispitivanja.
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije
▲
Pokazivač postavite na ikonu mjerača napunjenosti baterije na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima u krajnjem desnom uglu trake zadataka.
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije
Vrijeme pražnjenja baterije varira ovisno od funkcija koje koristite dok računar radi na baterijsko napajanje.
Maksimalno vrijeme pražnjenja baterije postepeno se skraćuje jer se kapacitet baterije neizbježno smanjuje.
Savjeti za produženje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije
U ovom odjeljku se opisuju fabrički postavljena upozorenja i reakcije sistema. Neka upozorenja o niskim
nivoima napunjenosti baterije i reakcije sistema mogu se promijeniti putem opcije Power Options (Opcije
napajanja). Preference postavljene korištenjem Power Options (Opcije napajanja) ne utiču na lampice.
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija kao jedini izvor napajanja za računar dostigne nizak ili kritičan nivo napunjenosti, dešava se
sljedeće:
●
Lampica baterije (samo na odabranim modelima) ukazuje na nizak ili kritičan nivo napunjenosti baterije.
– ili –
32
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
●
Ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima pokazuje obavještenje o niskom ili kritičnom
nivou napunjenosti baterije.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o mjeraču napajanja pogledajte Korištenje mjerača napajanja i
postavke napajanja na strani 30.
Ako je računar u stanju mirovanja, nakratko će ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve
podatke koje niste prethodno sačuvali.
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
▲
Priključite neki od sljedećih uređaja:
●
Adapter naizmjenične struje
●
Opcionalni uređaj za priključivanje ili proširenje
●
Opcionalni adapter za napajanje kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Da biste riješili problem niskog nivoa napunjenosti kada nije dostupan nijedan izvor napajanja, sačuvajte
podatke s kojim radite i isključite računar.
Štednja baterijskog napajanja
●
Odaberite postavke male potrošnje energije putem Opcija napajanja u Windows kontrolnoj tabli:
●
Isključite bežičnu i LAN vezu i izađite iz modemskih aplikacija kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske medijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite osvijetljenost ekrana.
●
Prije nego prestanete s radom na računaru, pokrenite stanje mirovanja ili isključite kompjuter.
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom
OPOMENA! Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo adapter
naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste dobili od
kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
NAPOMENA: Za informacije o priključivanju na napajanje naizmjeničnom strujom pogledajte poster
Uputstva za postavljanje koji se nalazi u pakovanju računara.
Vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom obezbjeđuje se putem odobrenog adaptera za naizmjeničnu struju
ili opcionalnih uređaja za priključivanje ili proširenje.
Uključite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Kada instalirate ili mijenjate softver sistema
●
Prilikom zapisivanja informacija na CD, DVD ili BD disk (samo na odabranim modelima)
Postavljanje opcija napajanja
33
●
Kada je aktivna funkcija Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite oporavak
Kad spojite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računar uključen, ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima mijenja izgled.
Kad isključite računar iz vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
34
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Vanjske kartice i uređaji
Korištenje Micro SD memorijskih kartica
Opcionalne digitalne kartice omogućavaju sigurno pohranjivanje i praktično dijeljenje podataka. Te se kartice
često koriste u radu sa digitalnim kamerama i PDA uređajima, kao i drugim računarima.
Da biste saznali koje formate digitalnih kartica vaš računar podržava, pogledajte odjeljak Upoznajte svoj
računar na strani 3.
Umetanje digitalne kartice
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od nastanka štete na priključcima digitalne kartice, koristite
minimalnu silu prilikom umetanja digitalne kartice.
1.
Držite karticu sa naljepnicom okrenutom prema gore i priključcima okrenutima prema računaru.
2.
Umetnite karticu u čitač MicroSD memorijskih kartica i lagano je pritišćite sve dok ne bude čvrsto
postavljena.
Čućete zvuk kada uređaj bude otkriven i možda će se prikazati izbornik opcija.
Uklanjanje digitalne kartice
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od gubitka podataka ili mogućnosti da sistem postane pasivan,
koristite sljedeću proceduru da biste sigurno uklonili digitalnu karticu.
1.
Sačuvajte informacije i zatvorite sve programe koji su povezani sa digitalnom karticom.
2.
Kliknite ikonu za uklanjanje hardvera koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima, krajnje desno na traci zadataka. Zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje Micro SD memorijskih kartica
35
3.
Pritisnite karticu (1), a zatim je izvadite iz utora (2).
NAPOMENA: Ako se kartica ne izbaci, povucite je iz utora.
Korištenje pametnih kartica
NAPOMENA:
Izraz pametna kartica koristi se u ovom poglavlju za pametne kartice i Java™ kartice.
Pametna kartica je dodatna oprema veličine kreditne kartice i na sebi ima mikročip koji sadrži memoriju i
mikroprocesor. Kao i osobni računari, pametna kartica ima operativni sistem za upravljanje ulazom i izlazom,
a on uključuje sigurnosne osobine za zaštitu protiv upada. Standardne pametne kartice koriste se sa čitačem
pametnih kartica (samo na odabranim modelima).
Da bi se ostvario pristup sadržaju mikročipa, potreban je PIN. Za više informacija o osobinama pametnih
kartica pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start > Help and Support
(Pomoć i podrška).
Umetanje pametne kartice
1.
Držite karticu sa naljepnicom okrenutom prema gore i pažljivo gurajte karticu u čitač pametne kartice
sve dok čvrsto ne sjedne.
2.
Pratite uputstvo s ekrana za prijavu na računar pomoću PIN-a pametne kartice.
Uklanjanje pametne kartice
▲
36
Uhvatite pametnu karticu za rub i izvucite je iz čitača pametne kartice.
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
Korištenje USB uređaja
Univerzalna serijska magistrala (USB) je hardverski interfejs koji se može koristiti za priključivanje
opcionalnog vanjskog uređaja, kao što su USB tastatura, miš, disk, štampač, skener ili koncentrator.
Za neke USB uređaje može biti potreban dodatni softver za podršku koji se obično isporučuje uz uređaj. Više
informacija o softveru za pojedini uređaj možete pronaći u uputstvima proizvođača. Ta uputstva mogu biti
isporučena sa softverom, na disku ili na web lokaciji proizvođača.
Računar ima barem jedan USB priključak koji podržava USB uređaje 1.0, 1.1 ili 3.0. Računar također može
imati USB priključak za punjenje koji osigurava napajanje za vanjski uređaj. Opcionalni priključni uređaj ili USB
čvorište osiguravaju dodatne USB priključke koji se mogu koristiti sa računarom.
Povezivanje USB uređaja
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja USB priključka, koristite minimalnu silu pri povezivanju
USB uređaja.
▲
Povežite USB kabl za uređaj sa USB priključkom.
NAPOMENA: Sljedeća ilustracija može izgledati nešto drugačije od vašeg računara.
Čut ćete zvuk kada uređaj bude otkriven.
NAPOMENA: Kada prvi put priključite USB uređaj, poruka u polju s obavještenjima vas obavještava da je
računar prepoznao uređaj.
Uklanjanje USB uređaja
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja USB priključka, nemojte potezati kabl da biste uklonili
USB uređaj.
Korištenje USB uređaja
37
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od gubitka informacija ili mogućnosti da sistem postane pasivan,
koristite sljedeću proceduru da biste sigurno uklonili USB uređaj.
1.
Da biste uklonili USB uređaj, sačuvajte informacije i zatvorite sve programe koji su povezani sa
uređajem.
2.
Kliknite na ikonu za uklanjanje hardvera koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima, krajnje desno na traci zadataka, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
3.
Uklonite uređaj.
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja
NAPOMENA: Više informacija o potrebnom softveru i pogonskim programima ili o priključcima na računaru
koje trebate koristiti možete pronaći u uputstvima proizvođača.
Da biste povezali vanjski uređaj sa računarom:
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja opreme prilikom povezivanja napajanog uređaja,
provjerite da li je uređaj isključen i da li je ukopčan kabl za napajanje naizmjeničnom strujom.
1.
Povežite uređaj sa računarom.
2.
Ako povezujete napajani uređaj, ukopčajte kabl za napajanje uređaja u uzemljenu utičnicu za
naizmjeničnu struju.
3.
Isključite uređaj.
Da biste iskopčali vanjski uređaj bez vlastitog napajanja, isključite uređaj, a zatim ga iskopčajte iz računara.
Da biste iskopčali vanjski uređaj sa napajanjem najprije isključite uređaj pa ga isključite iz računara, a zatim
iskopčajte kabl za napajanje naizmjeničnom strujom.
Korištenje opcionalnih vanjskih disk jedinica
Prijenosni vanjski pogoni proširuju opcije za pohranu i pristup podacima. USB pogon može se dodati
priključivanjem pogona na USB priključak računara.
NAPOMENA:
HP vanjske USB optičke pogone trebalo bi povezati sa napajanim USB priključkom na računaru.
Postoje sljedeći tipovi USB diskova:
●
disketna jedinica od 1.44-megabajta
●
modul tvrdog diska
●
vanjski optički disk (CD, DVD i Blu-ray)
●
MultiBay uređaj
Korištenje priključnog poveznika
Priključni poveznik povezuje računar s opcionalnim priključnim uređajem ili priključkom za proširenje.
Opcionalni priključni uređaj ili priključak za proširenje pružaju dodatne priključke i poveznike koji se mogu
koristiti sa računarom.
NAPOMENA: Sljedeće slike mogu izgledati drugačije od vašeg računara, priključnog uređaja ili priključka za
proširenje. Pogledajte ilustraciju koja je najsličnija vašem priključnom uređaju ili priključku za proširenje.
Da biste računar povezali s priključnim uređajem:
38
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
1.
Povucite dugme za povezivanje (1) na priključnom uređaju prema van, da biste uvukli mehanizam za
zaključavanje.
2.
Poravnajte priključna mjesta na priključnom uređaju sa prijemnicima na donjoj strani računara i spustite
računar u priključni uređaj (2) dok ne sjedne na svoje mjesto.
3.
Pritisnite dugme za povezivanje (1) na priključnom uređaju da biste učvrstili priključni uređaj sa
računarom. Lampica veze (2) upaliće se kada je računar ispravno priključen.
Da biste povezali priključak za proširenje s računarom:
1.
Poravnajte priključak za proširenje sa priključnim poveznikom na računaru.
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja
39
2.
40
Gurnite poveznik priključka za proširenje u priključni poveznik na računaru dok ne ulegne na mjesto.
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
8
Disk jedinice
Korištenje opcionalnih vanjskih tvrdih diskova (samo odabrani
modeli)
Poboljšanje performansi tvrdog diska
Korištenje defragmentatora diska
Tokom korištenja računara fajlovi na tvrdom disku se fragmentiraju. Fragmentirani disk znači da podaci na
disku nisu grupirani jedni uz druge (uzastopni) pa zbog toga tvrdi disk intenzivnije radi kako bi pronašao
fajlove i tako usporava računar. Disk Defragmenter (Program za defragmentaciju diska) konsolidira (ili fizički
reorganizuje) fragmentirane fajlove i direktorije na tvrdom disku, tako da sistem može efikasno raditi.
NAPOMENA:
Nije neophodno pokretati defragmentator diska na Solid-State disk jedinicama (SSD).
Nakon što pokrenete funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska), ona radi bez nadzora. Međutim,
ovisno o veličini tvrdog diska i broju fragmentiranih fajlova Programu za defragmentaciju diska će možda
trebati više od jednog sata da završi defragmentaciju.
HP preporučuje defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom mjesečno. Možete podesiti da se
defragmentator diska pokreće prema mjesečnom rasporedu. Računar možete ručno defragmentirati u bilo
kom trenutku.
Da biste pokrenuli defragmentator diska:
1.
Povežite računar sa naizmjeničnim napajanjem.
2.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) > System
Tools (Sistemski alati) > Disk Defragmenter (Defragmentiranje diska).
3.
Kliknite Defragment disk (Defragmentiraj disk).
NAPOMENA: Windows sadržava osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja
poboljšava sigurnost kompjutera. Za zadatke kao što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih
programa ili promjena Windows postavki sistem će možda zatražiti vašu dozvolu ili lozinku. Pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Za dodatne informacije pogledajte pomoć za softver defragmentatora diska.
Korištenje funkcije čišćenja diska
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži na tvrdom disku suvišne datoteke koje možete bezbjedno izbrisati
kako biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli čišćenje diska:
1.
Kliknite Start > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) > System Tools
(Sistemski alati) > Disk Cleanup (Čišćenje diska).
2.
Pratite uputstva na ekranu.
Korištenje opcionalnih vanjskih tvrdih diskova (samo odabrani modeli)
41
Korištenje opcionalnih vanjskih optičkih pogona (samo odabrani
modeli)
Opcionalni vanjski optički pogoni uključuju sljedeće:
●
CD
●
DVD
●
Blu-ray (BD)
Prepoznavanje instaliranog opcionalnog vanjskog optičkog diska
▲
Odaberite Start > Computer (Računar).
Biće prikazan spisak svih uređaja instaliranih na vašem računaru, uključujući optički disk.
Umetanje optičkog diska
Ladica za umetanje
1.
Uključite računar.
2.
Pritisnite dugme za otpuštanje (1) na maski disk jedinice da biste otvorili ladicu.
3.
Izvucite ladicu (2).
4.
Držite disk za ivice kako ne biste dodirivali ravne površine i postavite disk na osovinu ladice tako da je
njegova naljepnica okrenuta nagore.
NAPOMENA: Ako ladica nije do kraja izvučena, nagnite pažljivo disk da biste ga postavili na osovinu.
5.
Pažljivo pritisnite disk (3) na osovinu ladice dok disk ne legne na mjesto.
6.
Zatvorite ladicu diska.
NAPOMENA: Nakon što umetnete disk, doći će do kratke pauze koja je uobičajena. Ako niste izabrali medija
plejer, otvoriće se dijaloški okvir AutoPlay. Od vas će biti zatraženo da izaberete kako ćete koristiti sadržaj
medija.
42
Poglavlje 8 Disk jedinice
Utor za umetanje
UPOZORENJE: Nemojte umetati optičke diskove prečnika 8 cm u optički pogon sa utorom za umetanje. To
može oštetiti optički pogon.
1.
Uključite računar.
2.
Držite disk za ivice kako ne biste dodirivali ravne površine i postavite disk tako da je njegova naljepnica
okrenuta nagore.
3.
Pažljivo gurnite disk u utor optičkog pogona za umetanje.
Uklanjanje optičkog diska
Ladica za umetanje
Postoje dva načina za uklanjanje diska, u zavisnosti od toga da li se ladica diska otvara uobičajeno ili ne.
Kada se ladica diska otvara uobičajeno
1.
Pritisnite dugme za otpuštanje (1) na maski disk jedinice da biste otvorili ladicu, a zatim pažljivo
izvlačite ladicu (2) dok se ne zaustavi.
2.
Uklonite disk (3) iz ladice tako što ćete lagano pritisnuti osovinu i istovremeno podizati vanjske ivice
diska. Držite disk za ivice i izbjegavajte dodirivanje ravnih površina.
NAPOMENA: Ako ladica nije do kraja izvučena, nagnite pažljivo disk da biste ga uklonili.
3.
Zatvorite ladicu diska i stavite disk u zaštitnu omotnicu.
Korištenje opcionalnih vanjskih optičkih pogona (samo odabrani modeli)
43
Kada se ladica diska ne može uobičajeno otvoriti
1.
Umetnite kraj spajalice (1) u otvor za otpuštanje na prednjoj maski disk jedinice.
2.
Pritišćite pažljivo spajalicu dok se ne otvori ladica, a zatim izvlačite ladicu (2) dok se ne zaustavi.
3.
Uklonite disk (3) iz ladice tako što ćete lagano pritisnuti osovinu i istovremeno podizati vanjske ivice
diska. Držite disk za ivice i izbjegavajte dodirivanje ravnih površina.
NAPOMENA: Ako ladica nije do kraja izvučena, nagnite pažljivo disk da biste ga uklonili.
4.
Zatvorite ladicu diska i stavite disk u zaštitnu omotnicu.
Utor za umetanje
1.
Pritisnite dugme za otpuštanje (1) pored disk jedinice.
2.
Uklonite disk (2) tako što ćete ga držati za ivice i izbjegavati dodirivanje ravnih površina.
3.
Stavite disk u zaštitnu omotnicu.
Dijeljenje optičkih diskova
Iako vaš računar možda nema integriran optički disk, možete pristupati softveru i podacima, odnosno
instalirati aplikacije, uz pomoć dijeljenja optičkog diska povezanog sa drugim računarom u vašoj mreži.
44
Poglavlje 8 Disk jedinice
Dijeljenje disk jedinica je funkcija operativnog sistema Windows koja omogućava da disk jedinica jednog
računara bude dostupna drugim računarima u istoj mreži.
NAPOMENA: Da bi se optički pogon mogao staviti na zajedničko korištenje, morate imati postavku mreže;
pogledajte Povezivanje na mrežu na strani 11 za dodatne informacije o postavljanju mreže.
NAPOMENA: Neki diskovi, kao što su DVD filmovi i igre, mogu biti zaštićeni od kopiranja i stoga se ne mogu
koristiti za dijeljenje DVD ili CD diskova.
Da biste podijelili optički pogon s računara s optičkim pogonom koji dijelite:
1.
Odaberite Start > Computer (Računar).
2.
Desnom tipkom miša kliknite na optički disk koji želite dijeliti, a zatim kliknite na Properties (Svojstva).
3.
Kliknite karticu Sharing (Zajedničko korištenje) , a zatim kliknite Advanced Sharing (Napredno
zajedničko korištenje).
4.
Odaberite okvir za potvrdu Share this folder (Dijeli ovu mapu).
5.
Naziv za optički pogon unesite u okvir za tekst Share name (Naziv za zajedničko korištenje).
6.
Kliknite na Apply (Primijeni), a zatim na OK.
7.
Odaberite Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet (Mreža i Internet) > Network
and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje).
Korištenje opcionalnih vanjskih optičkih pogona (samo odabrani modeli)
45
9
Sigurnost
Zaštita računara
Standardne sigurnosne osobine, koje pruža operativni sistem Windows i Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje) (BIOS) koje ne pripada operativnom sistemu Windows, mogu zaštititi osobne postavke i podatke
od raznih rizika.
NAPOMENA: Sigurnosna rješenja su dizajnirana da djeluju preventivno. To preventivno djelovanje ne može
da spriječi nepravilno korištenje računara ili njegovu krađu.
NAPOMENA: Prije nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervne kopije podataka i izbrišite
povjerljive podatke te uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA:
Neke karakteristike navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem računaru.
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, internetsku uslugu praćenja i obnavljanja zasnovanu na
sigurnosti koja je dostupna u određenim regionima. Ako računar bude ukraden, Computrace može pratiti
računar ako neovlašteni korisnik pristupi internetu. Morate kupiti softver i pretplatiti se na uslugu kako biste
koristili Computrace. Za informacije o naručivanju softvera Computrace, idite na web lokaciju kompanije HP
na http://www.hp.com.
Rizik za računar
Sigurnosna funkcija
Neovlaštena upotreba računara
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom karticom,
karticom bez kontakata, registriranim scenama lica, registriranim
otiscima prsta ili drugim akreditivima za provjeru autentičnosti.
Neovlašten pristup uslužnom programu Computer Setup (f10)
Administratorska lozinka za BIOS u uslužnom programu
Computer Setup*
Neovlašten pristup sadržajima tvrdog diska
DriveLock lozinka ili automatska DriveLock lozinka u programu
Computer Setup*
Neovlašteno pokretanje s opcionalnog eksternog optičkog
pogona (samo na odabranim modelima), opcionalnog eksternog
tvrdog diska (samo na odabranim modelima) ili s internog
mrežnog adaptera
Funkcija Boot options (Opcije pokretanja sistema) u uslužnom
programu Computer Setup*
Neovlašteni pristup Windows korisničkom računu
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašten pristup podacima
●
Softver HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Neovlašten pristup postavkama uslužnog programa Computer
Setup i drugim informacijama o identifikaciji sistema.
Administratorska lozinka za BIOS u uslužnom programu
Computer Setup*
Neovlašteno uklanjanje računara
Utor za sigurnosni kabl (koristi se sa opcionalnim sigurnosnim
kablom)
*Computer Setup je predinstalirani, na ROM-u zasnovani uslužni program koji se može koristiti čak i kada operativni sistem ne radi ili
se ne može učitati. Za pomicanje i vršenje odabira u uslužnom programu Computer Setup možete koristiti pokazivački uređaj
(TouchPad, pokazivački štapić ili USB miš) ili tastaturu.
46
Poglavlje 9 Sigurnost
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje ste odabrali za osiguranje računarskih podataka. Može se postaviti nekoliko
vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke se mogu postavljati u
operativnom sistemu Windows ili programu Setup Utility (Uslužni program za postavljanje), koji nije vezan za
operativni sistem Windows i prethodno je instaliran na računaru.
●
Administratorska lozinka za BIOS i lozinka za DriveLock su postavljene u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) i njima upravlja BIOS datog sistema.
●
Lozinke za automatski DriveLock su omogućene u programu Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Windows lozinke postavljaju se samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako je HP SpareKey (HP Rezervni ključ) postavljen ranije, i ako ste zaboravili administratorsku lozinku za
BIOS psravljenu u programu Computer Setup, možete koristiti HP SpareKey kako biste pristupili tom
uslužnom programu.
●
Ako zaboravite i korisničku i glavnu lozinku za DriveLock, postavljene u uslužnom programu Computer
Setup, tvrdi disk koji je zaštićen lozinkama biće trajno zaključan i više se neće moći koristiti.
Možete koristiti istu lozinku za funkciju programa Computer Setup i za sigurnosnu funkciju sistema Windows.
Možete koristiti istu lozinku i za više funkcija uslužnog programa Computer Setup.
Poslužite se sljedećim savjetima za izradu i spremanje lozinki:
●
Prilikom izrade lozinki pratite zahtjeve koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za različite aplikacije ili web stranice, i nemojte koristiti svoju Windows
lozinku za bilo koju drugu aplikaciju ili web stranicu.
●
Koristite Upravitelja lozinkama za HP Client Security kako biste pohranili korisnička imena i lozinke za
sve web lokacije i aplikacije. Moći ćete ih bezbjedno pročitati u budućnosti ako ih se ne budete mogli
sjetiti.
●
Nemojte čuvati lozinke u datoteci koja se nalazi na računaru.
Sljedeće tabele sadrže spisak najčešće korištenih administratorskih lozinki za Windows i BIOS i opisuju
njihove funkcije.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup Windows računu na administratorskom nivou.
NAPOMENA: Postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup Windows korisničkom računu.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili lozinke za korisnika sistema Windows, pogledajte odjeljak Help
and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Postavljanje lozinki u uslužnom programu Computer Setup
Lozinka
Funkcija
administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup uslužnom programu Computer Setup.
Korištenje lozinki
47
Lozinka
Funkcija
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete moći
ukloniti lozinku dok se te funkcije ne onemoguće.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup internom tvrdom disku koji je zaštićen aplikacijom
DriveLock. Koristi se i za uklanjanje DriveLock zaštite. Ova lozinka
se postavlja u stavci DriveLock Passwords (lozinke za DriveLock)
tokom procesa omogućivanja.
NAPOMENA: Da biste mogli ukloniti DriveLock lozinku, morate
prethodno postaviti administratorsku lozinku za BIOS
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup internom tvrdom disku koji je zaštićen aplikacijom
DriveLock, a postavlja se u stavci DriveLock Passwords tokom
procesa omogućivanja.
NAPOMENA: Da biste mogli ukloniti DriveLock lozinku, morate
prethodno postaviti administratorsku lozinku za BIOS
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali ovu lozinku, pratite sljedeće korake:
Postavljanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) > Set
Administrator Password (Postavite administratorsku lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite lozinku.
5.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite novu lozinku za potvrdu.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
48
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) > Change
Password (Promijenite lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku.
Poglavlje 9 Sigurnost
5.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite svoju novu lozinku za potvrdu.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj)
u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) > Change
Password (Promijenite lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku.
5.
Kad se od vas zatraži nova lozinka, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
7.
Kad se od vas zatraži da ponovo upišete novu lozinku, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku
enter.
8.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj)
u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Unošenje administratorske lozinke za BIOS
Kad se od vas zatraži BIOS administrator password (administratorska lozinka za BIOS), upišite novu lozinku
(služeći se istim tipkama koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku enter. Nakon tri
neuspješna pokušaja unošenja administratorske lozinke za BIOS morate ponovo pokrenuti računar i pokušati
ponovo.
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup
UPOZORENJE: Kako biste spriječili da se tvrdi disk koji je zaštićen aplikacijom DriveLock trajno zaključa,
zabilježite korisničku i glavnu lozinku za DriveLock na sigurnom mjestu, dalje od računara. Ako zaboravite
obje lozinke za DriveLock, tvrdi disk biće trajno zaključan i više se neće moći koristiti.
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock opcija može biti primijenjena
samo na unutrašnji tvrdi disk računara. Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na pogon, morate unijeti
lozinku da biste pristupili tom pogonu. Pogon mora biti umetnut u računar ili na napredni replikator priključka
da bi mu DriveLock lozinke mogle pristupiti.
NAPOMENA: Da biste mogli postaviti DriveLock lozinku, morate prethodno postaviti administratorsku
lozinku za BIOS
Korištenje lozinki
49
Da bi se DriveLock zaštita mogla primijeniti na interni tvrdi disk, potrebno je postaviti korisničku i glavnu
lozinku u uslužnom programu Computer Setup. Obratite pažnju na sljedeće pojedinosti vezane za korištenje
DriveLock zaštite:
●
Nakon što se na tvrdi disk primijeni DriveLock zaštita, tvrdom disku se može pristupiti samo unošenjem
korisničke ili glavne lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi da bude svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska. Vlasnik
glavne lozinke može da bude ili administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička i glavna lozinka mogu biti potpuno jednake.
●
Korisničku ili glavnu lozinku možete izbrisati samo uklanjanjem DriveLock zaštite sa diska. DriveLock
zaštita može se ukloniti sa diska samo pomoću glavne lozinke.
Postavljanje lozinke za DriveLock
Za postavljanje lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC key for
Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard Drive
Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock, i onda pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Postavi DriveLock lozinku (globalno)).
5.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali tvrdi disk koji želite zaštititi, a
zatim pritisnite enter.
7.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
8.
Kad se to od vas zatraži, upišite glavnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite glavnu lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku enter.
10. Kad se to od vas zatraži, upišite korisničku lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
11. Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite korisničku lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku enter.
12. Za potvrdu DriveLock zaštite na disku koji ste odabrali, upišite DriveLock u polju za potvrdu, a zatim
pritisnite tipku enter.
NAPOMENA: Potvrda DriveLock zaštite je osjetljiva na pravilnu upotrebu velikih i malih slova.
13. Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj)
u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Unošenje lozinke za DriveLock
Budite sigurni da je tvrdi disk umetnut u računar (ne u opcionalni priključni uređaj ili vanjski MultiBay).
50
Poglavlje 9 Sigurnost
Kad se od vas zatraži DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite svoju korisničku ili glavnu lozinku
(služeći se istom vrstom tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku enter.
Nakon dva pogrešna pokušaja unosa lozinke, morate isključiti računar i pokušati iznova.
Izmjena lozinke za DriveLock
Za izmjenu lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC key for
Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard Drive
Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock, i onda pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Set DriveLock lozinku, i onda
pritisnite enter.
6.
Pomoću tipki sa strelicom odaberite unutrašnji tvrdi disk, a zatim pritisnite enter.
7.
Pomoću pokazivačkog uređaja ili tipki sa strelicama odaberite Change Password (Promijeni lozinku).
8.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Kad se to od vas zatraži, upišite novu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
10. Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite novu lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku enter.
11. Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj)
u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Uklanjanje DriveLock zaštite
Za uklanjanje DriveLock zaštite u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC key for
Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard Drive
Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock, i onda pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali stavku Set DriveLock Password
(Postavi DriveLock lozinku), a zatim pritisnite enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim pritisnite
enter.
7.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Disable protection (Onemogući
zaštitu).
Korištenje lozinki
51
8.
Upišite svoju glavnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Korištenje funkcije Automatski DriveLock programa Computer Setup (Postavljanje
računara)
U okruženju sa više korisnika možete postaviti lozinku za Automatski DriveLock. Kad je omogućena lozinka za
Automatski DriveLock, za vas će biti izrađena nasumična korisnička lozinka i glavna lozinka za DriveLock. Kad
bilo koji korisnik unese akreditiv za lozinku, ista nasumična korisnička lozinka i glavna lozinka za DriveLock
biće upotrijebljena za otključavanje diska.
NAPOMENA: Da biste mogli pristupiti osobinama funkcije Automatic DriveLock, morate prethodno postaviti
administratorsku lozinku za BIOS
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock
Za omogućavanje lozinke za Automatski DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće
korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost)> Hard Drive
Tools (Alati tvrdog diska) > Automatic DriveLock (Automatski Drive Lock), i onda pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim pritisnite
enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Uklanjanje zaštite Automatski DriveLock
Za uklanjanje DriveLock zaštite u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
52
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost)> Hard Drive
Tools (Alati tvrdog diska) > Automatic DriveLock (Automatski Drive Lock), i onda pritisnite enter.
Poglavlje 9 Sigurnost
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim pritisnite
enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Disable protection (Onemogući
zaštitu).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj)
u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Korištenje antivirusnog softvera
Kada koristite računar za pristupanje e-pošti, mreži ili Internetu, postoji mogućnost da ga izložite
računarskim virusima. Računarski virusi mogu onemogućiti rad operativnog sistema, programa ili uslužnih
programa, odnosno dovesti do njihovog nepravilnog rada.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih i u većini slučajeva popraviti štetu koji su eventualno
napravili. Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver mora biti ažuran.
Za više informacija o računarskim virusima, utipkajte viruses (virusi) u okvir za pretragu u odjeljku
Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje softvera zaštitnog zida
Zaštitni zidovi su dizajnirani da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti softverski
program koji instalirate na svoj računar i/ili mrežu, odnosno to istovremeno može biti hardversko i
softversko rješenje.
Postoje dva tipa zaštitnog zida:
●
Zaštitni zid na glavnom računaru – to je softver koji štiti samo računar na kome je instaliran.
●
Zaštitni zid na mreži – instaliran je između DSL ili kablovskog modema i matične mreže radi zaštite svih
računara u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran u sistemu, svi podaci koji se šalju u sistem ili iz njega nadgledaju se i uspoređuju
sa skupom korisnički definiranih kriterija sigurnosti. Svi podaci koji ne zadovoljavaju te kriterije blokirani su.
Vaš računar ili oprema za umrežavanje mogu imati već instaliran zaštitni zid. Ukoliko nije instaliran, dostupna
su softverska rješenja za zaštitni zid.
NAPOMENA: Pod određenim uvjetima, zaštitni zid može blokirati pristup Internet igrama, ometati rad
mrežnog štampača ili dijeljenje datoteka na mreži te blokirati autorizovane priloge e-pošte. Da biste
privremeno riješili ovaj problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak, a zatim ponovo omogućite
zaštitni zid. Da biste trajno riješili problem, ponovo konfigurišite zaštitni zid.
Instaliranje ažuriranja kritične važnosti
UPOZORENJE: Kompanija Microsoft® šalje upozorenja u vezi sa ključnim ažuriranim verzijama. Da biste
zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa, instalirajte sve ključne ažurirane verzije kompanije
Microsoft čim primite upozorenje.
Korištenje antivirusnog softvera
53
Moguće je da su ažurirane verzije operativnog sistema i drugog softvera postale dostupne nakon što je
računar isporučen iz fabrike. Da biste bili sigurni da su na računaru instalirana sva dostupna ažuriranja,
pogledajte sljedeće smjernice:
1.
Pokrenite Windows Update (Ažuriranje sistema Windows) čim postavite računar.
2.
Nakon toga, Windows Update (Ažuriranje operativnog sistema Windows) pokrećite jednom mjesečno.
3.
Pribavljajte ažurirane verzije operativnog sistema Windows i drugih aplikacija kompanije Microsoft, čim
se one objave, putem web stranice kompanije Microsoft i veza za ažuriranje u odjeljku Help and Support
(Pomoć i podrška).
Korištenje funkcije HP Client Security Manager
Softver HP Client Security Manager je unaprijed instaliran na odabranim modelima računara. Ovom softveru
može se pristupiti putem kontrolne table operativnog sistema Windows. On pruža sigurnosne funkcije koje
pomažu protiv neovlaštenog pristupa računaru, mrežama i ključnim podacima. Za više informacija pogledajte
odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Client Security.
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla
NAPOMENA: Sigurnosni kabl je dizajniran da funkcionira preventivno, ali ne može da spriječi nepravilno
korištenje računara ili njegovu krađu.
NAPOMENA: Utor za sigurnosni kabl na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od onog koji je
prikazan na ilustraciji u ovom odjeljku. Pogledajte odjeljak Upoznajte svoj računar na strani 3 kako biste
doznali lokaciju utora za sigurnosni kabl na računaru.
1.
Omotajte sigurnosni kabl oko učvršćenog predmeta.
2.
Umetnite ključ (1) u bravu na kablu (2).
3.
Umetnite bravu na kablu u utor za sigurnosni kabl na računaru (3), a zatim zaključajte bravu na kablu
pomoću ključa.
Korištenje čitača otiska prsta
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni za odabrane modele računara. Da biste koristili čitač otiska prsta,
morate pohraniti otiske prstiju u Upravitelju akreditivima programa HP Client Security. Pogledajte odjeljak
Help (Pomoć) softvera HP Client Security.
54
Poglavlje 9 Sigurnost
Nakon što pohranite otiske prstiju u Upravitelju akreditivima, možete koristiti upravitelj lozinkama programa
HP Client Security kako biste pohranili i popunili korisnička imena i lozinke u podržanim web stranicama i
aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi u sljedećim dijelovima računara:
●
pri dnu TourchPada
●
s desne strane tastature
●
s gornje desne strane ekrana
●
s lijeve strane ekrana
Ovisno o modelu računara, čitač može biti postavljen horizontalno ili vertikalno. Oba postavljenja čitača
iziskuju da prst preko njega prevučete okomito na metalni senzor. Pogledajte odjeljak Upoznajte svoj računar
na strani 3 kako biste saznali lokaciju čitača otiska prsta na računaru.
Korištenje čitača otiska prsta
55
10 Održavanje
Čišćenje računara
Čišćenje računara i vanjskih uređaja pomaže njihovom održavanju u dobrom radnom stanju. Ako ne čistite
računar, mogu se nagomilati prašina i prljavština.
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje sljedećih proizvoda za čišćenje računara:
Jaka otapala kao što su alkohol, aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i ugljikovodici koji mogu trajno
oštetiti površinu računara.
Čišćenje ekrana, stranica i poklopca
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pustite da se ekran osuši prije nego što zatvorite poklopac računara. Za čišćenje bočnih strana i
poklopca koristite vlažnu maramicu. Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine
na računaru.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite procedure opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA! Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je uključen:
Isključite računar.
Isključite vanjski izvor napajanja.
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Nemojte prskati sredstva za čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje
tekućina po površini može trajno oštetiti unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego ga zatvorite.
Čišćenje strana i poklopca
Za čišćenje strana i poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu nekim ranije
spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge i tastature
UPOZORENJE: Nikada nemojte dopustiti da tečnost kaplje između tipki na tastaturi, čak i kada čistite
računar. To može trajno oštetiti unutrašnje komponente.
56
Poglavlje 10 Održavanje
●
Da biste očistili dodirnu podlogu i tastaturu koristite mekanu krpu od mikrovlakana ili antistatičku krpu
bez ulja (kao što je jelenska koža), navlaženu nekim bezalkoholnim sredstvom za čišćenje stakla ili
koristite odgovarajuću jednokratnu maramicu.
●
Da biste spriječili priljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite konzervu
kompresovanog zraka sa slamkom.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti
papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može da ostavi kućne otpatke na površini tastature.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate aplikacije i pogonske programe najnovijim verzijama. Ažuriranje
softvera može riješiti probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Tehnologija se uvijek mijenja i
ažuriranje aplikacija i pogonskih programa omogućava računaru da radi na najnovijoj tehnologiji koja je
dostupna. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće dobro funkcionisati sa najnovijim softverom
za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće postizati maksimalni učinak.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/support.
Osim toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada postanu dostupne.
Korištenje softvera SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je alat koji omogućava brzi pristup SoftPaq informacijama za HP
poslovne računare bez zahtijevanja SoftPaq broja. Korištenjem tog alata može jednostavno pretraživati
pakete SoftPaq, a zatim ih preuzeti i ažurirati.
SoftPaq Download Manager funkcionira tako da čita i preuzima, sa HP FTP-lokacija, objavljeni fajl baze
podataka koji sadrži model računara i SoftPaq informacije. SoftPaq Download Manager vam omogućava da
specificirate jedan ili više modela računara kako bi se utvrdilo koji su paketi SoftPaq dostupni za preuzimanje.
SoftPaq Download Manager provjerava na HP FTP-lokaciji imali ažuriranja baze podataka i softvera. Ako se
pronađu ažuriranja, ona se automatski preuzimaju i primjenjuju.
Softver SoftPaq Download Manager je dostupan na web lokaciji kompanije HP. Da biste koristili SoftPaq
Download Manager za preuzimanje paketa SoftPaq, prvo morate preuzeti i instalirati program. Idite na web
stranicu kompanije HP na adresi http://www.hp.com/go/sdm i slijedite uputstva za preuzimanje i instaliranje
programa SoftPaq Download Manager.
Da biste preuzeli pakete SoftPaq:
▲
Odaberite Start > All Programs (Svi programi) > HP > HP SoftPaq Download Manager.
NAPOMENA:
(Da).
Ako funkcija User Account Control (Kontrola korisničkog računa) to zatraži od vas, kliknite Yes
Ažuriranje programa i pogonskih programa
57
11 Izrada rezervnih kopija i obnova
Računar sadrži alate operativnog sistema Windows i kompanije HP koji omogućavaju zaštitu i, po potrebi,
povrat informacija ako to bude potrebno. Te alatke vam pomažu da, u nekoliko jednostavnih koraka, vratite
računar u pravilno radno stanje. Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim procesima:
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Obnavljanje nakon pada sistema je potpuno samo onoliko koliko je potpuna posljednja rezervna kopija.
1.
Nakon što izvršite uspješno postavljanje računara, kreirajte HP medije za obnavljanje. Ovim korakom
kreira se DVD disk operativnog sistema Windows 7 i DVD za Obnavljanje pogonskih programa. Rezervna
kopija DVD diska sistema Windows se može koristiti za ponovno instaliranje originalnog operativnog
sistema u slučajevima kada je tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. DVD disk za Obnavljanje pogonskih
programa instalira određene pogonske programe i aplikacije. Pogledajte Izrada medija za obnovu
pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska za obnovu) na strani 59.
2.
Koristite alate za izradu rezervne kopije i obnavljanje u sistemu Windows kako biste uradili sljedeće:
●
pravljenje rezervnih kopija pojedinačnih dokumenata i fascikli,
●
izrada rezervne kopije cjelokupnog tvrdog diska (samo na odabranim modelima)
●
Izradili disk za popravak sistema (samo odabrani modeli) uz pomoć opcionalnog vanjskog optičkog
pogona
●
Kreiranje referentnih tačaka za obnavljanje sistema
NAPOMENA: U ovom vodiču je opisan pregled opcija za izradu rezervne kopije, obnavljanje i popravljanje. Za
više detalja o alatkama pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku
Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Za slučaj nestabilnosti sistema HP preporučuje da odštampate postupke za obnovu i sačuvate
ih za kasniju upotrebu.
U slučaju pada sistema, za obnovu sadržaja kompjutera možete koristiti rezervne kopije fajlova. Pogledajte
Izrada rezervnih kopija podataka na strani 59.
Smjernice
58
●
Kada kreirate medije za obnovu ili rezervne kopije pohranjujete na diskove, koristite neke od sljedećih
vrsta diskova (kupuju se zasebno): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ili DVD±RW. Upotrijebljeni
diskovi zavisit će od vrste optičkog pogona koja se koristi.
●
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa izrade
rezervnih kopija ili kreiranja diskova za obnovu.
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator
diska za obnovu)
HP Recovery Disc Creator je softverski program koji nudi alternativan način izrade medija za oporavak. Nakon
uspješnog postavljanja računara možete izraditi medije za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc
Creator. Ovaj medij za obnovu vam omogućava da ponovo instalirate izvorni operativni kao i odabrane
pogonske programe i aplikacije u slučaju oštećenja tvrdog diska. HP Recovery Disc Creator može izraditi dvije
vrste DVD-ova za obnovu:
●
DVD sistema Windows 7 —instalira operativni sistem bez dodatnih pogonskih programa ili aplikacija.
●
DVD za Obnovu pogonskih programa – instalira samo određene pogonske programe i aplikacije, na isti
način kao što uslužni program HP Software Setup instalira pogonske programe i aplikacije.
Izrada medija za obnovu
NAPOMENA: DVD operativnog sistema Windows 7 može se kreirati samo jednom. Nakon kreiranja DVD
diska sistema Windows, opcija za izradu tih medija neće biti dostupna.
Kreiranje DVD diska sistema Windows:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i
alati) > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Windows disk.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Nakon kreiranja DVD diska operativnog sistema Windows 7, kreirajte DVD za Obnovu pogonskih programa:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i
alati) > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Disk pogonskih programa.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Izrada rezervnih kopija podataka
Medij za popravku sistema i prvobitnu rezervnu kopiju trebate kreirati odmah nakon inicijalnog postavljanja
sistema. Kako dodajete novi softver i fajlove sa podacima, trebalo bi da nastavite sa redovnom izradom
rezervnih kopija vašeg sistema kako biste održali svježinu kopija. Trebate kreirati i medije za popravak
sistema Windows (samo za odabrane modele) koji se koriste za pokretanje računara i popravak operativnog
sistema u slučaju nestabilnosti ili kvara sistema. Vaše prve i naredne rezervne kopije omogućavaju obnovu
podataka i postavki u slučaju kvara.
Možete izraditi rezervnu kopiju podataka na vanjskom optičkom disku, mrežnom disku ili diskovima.
Kod pravljenja rezervnih kopija obratite pažnju na sljedeće:
●
Lične fajlove pohranite u biblioteku Documents (Dokumenti) i redovito izrađujte njihove rezervne kopije.
●
Izradite rezervnu kopiju šablona koji su pohranjeni u njihovim srodnim direktorijima.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
59
●
Snimanjem slike ekrana na kojoj se vide postavke sačuvajte prilagođene postavke koje se pojavljuju na
prozoru, alatnoj traci ili traci menija. Ekranska snimka može vam uštedjeti vrijeme u slučaju da morate
ponovo uspostaviti početne vrijednosti svojih željenih opcija.
●
Kada rezervne kopije pohranjujete na diskove, označite brojkama svaki disk prije uklanjanja iz pogona.
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima izrade rezervne kopije i obnove, potražite
informacije o ovim temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja poboljšava
sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao što su instaliranje
softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema Windows. Pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Kreiranje rezervne kopije pomoću opcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne kopije i obnavljanje u
sistemu Windows):
NAPOMENA: Proces pravljenja rezervne kopije može trajati više od jednog sata, zavisno od veličine fajlova i
brzine računara.
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup and
Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Pratite instrukcije na ekranu da biste postavili rezervnu kopiju, kreirali prikaz sistema (samo određeni
modeli) ili kreirali medij za obnovu sistema.
Izvođenje obnavljanja sistema
U slučaju pada ili nestabilnosti sistema računar osigurava sljedeće alatke za obnovu fajlova:
●
●
Windows alatke za obnovu: Pomoću funkcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne kopije i
obnavljanje) možete vratiti podatke čiju ste rezervnu kopiju prethodno izradili. Možete koristiti i funkciju
operativnog sistema Windows Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) za rješavanje problema
koji mogu spriječiti ispravno pokretanje operativnog sistema Windows.
f11 alati za obnavljanje (samo odabrani modeli): U slučaju pada sistema možete koristiti alatke za
obnovu f11 da biste obnovili prvobitnu sliku tvrdog diska. Slika uključuje Windows operativni sistem i
softverske programe instalirane u tvornici.
NAPOMENA: Ako ne možete pokrenuti računar niti koristiti diskove za obnovu sistema koje ste ranije izradili
(samo za odabrane modele), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 da biste mogli pokrenuti
računar i popraviti operativni sistem. Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s operativnim
sistemom Windows 7 na strani 62.
Korištenje Windows alatki za obnovu
Uz pomoć alatki operativnog sistema Windows za obnovu možete:
●
Obnoviti pojedinačne fajlove
●
Vratiti računar na prethodnu tačku za obnovu sistema
●
Obnoviti podatke pomoću alatki za obnovu
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima obnove i oporavka, potražite informacije o ovim
temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
60
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja poboljšava
sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao što su instaliranje
softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema Windows. Pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Da biste vratili informacije za koje ste prethodno izradili rezervnu kopiju:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup and
Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Slijedite uputstva na ekranu da biste obnovili sistemske postavke, računar (samo odabrani modeli) ili
fajlove.
Da biste vratili informacije pomoću funkcije Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) slijedite ove
korake:
UPOZORENJE: Neke opcije Popravka prilikom pokretanja će u potpunosti izbrisati i ponovno formatirati
tvrdi disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar biće trajno
uklonjen. Kad se ponovno formatiranje završi, postupkom obnove vraćaju se operativni sistem, pogonski
programi, softver i uslužni programi iz rezervne kopije korištene za obnovu.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija Windows.
Da biste provjerili postoji li particija operativnog sistema Windows, odaberite Start (Početak) >
Computer (Računar).
NAPOMENA: Ukoliko se Windows particija ne nalazi na listi, morate obnoviti operativni sistem kao i
sve programe koristeći DVD diskove sistema Windows 7 medija Driver Recovery (Obnavljanje
upravljačkih programa). Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s operativnim sistemom
Windows 7 na strani 62.
3.
Ako je Windows particija navedena, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite f8 prije nego se učita
operativni sistem Windows.
4.
Odaberite Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja).
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o obnavljanju pomoću alatki operativnog sistema Windows, odaberite
Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenja f11 alata za obnovu (samo odabrani modeli)
UPOZORENJE: Korištenjem tipke f11 sadržaj tvrdog diska briše se u cjelosti i on se ponovo formatira. Svi
dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar biće trajno uklonjen. Alatka za
obnovu f11 ponovno instalira operativni sistem, HP programe i pogonske programe koji su instalirani u
fabrici. Softver koji nije bio instaliran u fabrici mora se instalirati ponovno.
Za obnovu prvobitne slike tvrdog diska pomoću alatke f11:
Izvođenje obnavljanja sistema
61
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Također provjerite postoji li particija HP Recovery (HP obnova): kliknite Start (Početak), desnim
dugmetom miša kliknite Computer (Računar), kliknite Manage (Upravljaj), a zatim kliknite Disk
Management (Upravljanje diskom).
NAPOMENA: Ukoliko se HP particija za obnavljanje ne nalazi na listi, morate napraviti obnavljanje
operativnog sistema i programa koristeći DVD diskove operativnog sistema Windows 7 i medija Driver
Recovery (Obnavljanje upravljačkih programa). Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s
operativnim sistemom Windows 7 na strani 62.
3.
Ako se particija HP Recovery nalazi na spisku, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite tipku esc dok
je na dnu ekrana prikazana poruka “Press the ESC key for Startup Menu” ("Pritisnite tipku ESC da biste
otvorili izbornik za pokretanje").
4.
Pritisnite tipku f11 dok je na ekranu prikazana poruka “Press <F11> for recovery” ("Pritisnite tipku
<F11> za obnovu").
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7
Ako ne možete pokrenuti medije za obnovu koje ste ranije izradili pomoću softvera HP Recovery Disc Creator
(samo za odabrane modele), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 da biste mogli pokrenuti
računar i popraviti operativni sistem.
Da biste naručili DVD s operativnim sistemom Windows 7, idite na HP-ovu web lokaciju. Za podršku u SAD-u
idite na http://www.hp.com/support. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html. DVD možete naručiti i pozivom odjelu za podršku. Za kontakt informacije pročitajte
brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) koja se isporučuje uz računar.
UPOZORENJE: Korištenjem DVD-a s operativnim sistemom Windows 7 potpuno se briše sav sadržaj tvrdog
diska i ponovno se formatira tvrdi disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran
na računar biće trajno uklonjen. Kad se završi ponovno formatiranje, postupkom obnove možete vratiti
operativni sistem, pogonske programe, softver i uslužne programe.
Za pokretanje postupka obnove pomoću DVD-a s operativnim sistemom Windows7:
NAPOMENA:
Taj proces može trajati nekoliko minuta.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ponovo pokrenite računar, a zatim umetnite DVD s operativnim sistemom Windows 7 u optički pogon
prije nego se operativni sistem Windows učita.
3.
Kad budete na to upozoreni, pritisnite bilo koju tipku tastature.
4.
Slijedite uputstva na ekranu.
5.
Kliknite Next (Sljedeće).
6.
Odaberite Repair your computer (Popravi računar).
7.
Slijedite uputstva na ekranu.
Nakon što se popravak završi:
62
1.
Izbacite DVD s operativnim sistemom Windows 7, a zatim umetnite DVD Driver Recovery (Obnova
pogonskih programa).
2.
Najprije instalirajte program Hardware Enabling Drivers (Pogonski programi za omogućavanje
hardvera), a zatim program Recommended Applications (Preporučene aplikacije).
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot
(Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware
Diagnostics (Hardverska dijagnostika)
(UEFI)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
Computer Setup (Postavljanje računara) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira komunikaciju
između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana, tastature, miša i štampača).
Computer Setup (Postavljanje računaru) uključuje postavke za instalirane vrste uređaja, slijed pokretanja
računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite veoma pažljivi prilikom unošenja promjena u Computer Setup. Greške mogu
onemogućiti pravilan rad računara.
Pokretanje uslužnog programa Computer Setup
NAPOMENA: Vanjska tastatura ili miš spojeni na USB priključak mogu se koristiti sa uslužnim programom
Computer Setup samo ako je omogućena USB podrška za prethodne verzije.
Za pokretanje uslužnog programa Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
Navigacija i izbor u uslužnom programu Computer Setup
Za navigaciju i izbor u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
NAPOMENA: Za pomicanje i vršenje odabira u uslužnom programu Computer Setup možete koristiti
pokazivački uređaj (TouchPad, pokazivački štapić ili USB miš) ili tastaturu.
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim
pritisnite enter ili se poslužite pokazivačkim uređajem kako biste kliknuli stavku.
●
Za pomjeranje gore i dolje, kliknite gornju strelicu ili donju strelicu u gornjem desnom uglu ekrana
ili koristite tipku gornje strelice ili tipku donje strelice na tastaturi.
●
Za zatvaranje otvorenog dijaloškog okvira i povratak na glavni ekran uslužnog programa
Computer Setup, kliknite tipku esc, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Za napuštanje izbornika uslužnog programa Computer Setup, odaberite jednu od sljedećih metoda:
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
63
●
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena:
Kliknite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipku tab i tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Ignore Changes and Exit
(Zanemari promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara)
Kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipku tab i tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save Changes and Exit
(Sačuvaj promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Vraćanje fabrički zadanih postavki u uslužnom programu Computer Setup
NAPOMENA:
Vraćanje zadanih postavki neće promijeniti način rada tvrdog diska.
Za vraćanje svih postavki u uslužnom programu Computer Setup na vrijednosti postavljene u fabrici, pratite
ove korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Pomoću pokazivačkog uređaja ili tipki sa strelicama odaberite Main (Glavni) > Restore defaults
(Obnovi zadate postavke).
4.
Pratite uputstva na ekranu.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli, kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
NAPOMENA:
postavki.
Vaše postavke lozinke i postavke sigurnosti se ne mijenjaju prilikom vraćanja fabrički zadanih
Ažuriranje BIOS-a
Ažurirane verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP-ovoj web stranici.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane fajlove pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju i
rješavanju problema sa datotekom.
64
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware Diagnostics
(Hardverska dijagnostika) (UEFI)
Utvrđivanje BIOS verzije
Da biste utvrdili da li su dostupne ažurirane verzije BIOS-a novije u odnosu na verziju BIOS-a koja je
instalirana na vašem računaru, potrebno je da znate verziju BIOS-a sistema koja je trenutno instalirana.
Informacije o verziji BIOS-a (poznate i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS sistema)) mogu s
prikazati pritiskom na fn+esc (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili korištenjem uslužnog
programa Computer Setup (Postavljanje računara).
1.
Pokrenite Computer Setup.
2.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > System
Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena,
kliknite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipku tab i tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Ignore Changes and Exit
(Zanemari promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Preuzimanje ažurirane BIOS verzije
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i instalirajte
ažuriranu BIOS verziju samo kada je računar povezan sa pouzdanim vanjskim izvorom napajanja pomoću
adaptera naizmjenične struje. Nemojte preuzimati niti instalirati ažuriranu BIOS verziju kada se računar
napaja preko baterija, kada je priključen na opcionalni uređaj za priključivanje ili je povezan na opcionalni
izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije pratite ova uputstva:
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu
struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, povezivati niti isključivati bilo koji uređaj ili kabl.
1.
Pristupite odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start > Help and Support
(Pomoć i podrška).
2.
Odaberite ažuriranja i podešavanja, a potom odaberite odmah potražite HP ažuriranja.
3.
Pratite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom verzijom
BIOS-a na vašem računaru. Zapišite datum, naziv ili neki drugi identifikator. Te vam informacije
mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli ažuriranu verziju na tvrdom disku.
b.
Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Ako je ažurirana verzija novija od vaše verzije BIOS-a, zapišite putanju do lokacije na tvrdom disku
na kojoj će se preuzeti ažurirana verzija BIOS-a. Ta putanja će vam biti potrebna kada budete
spremni da instalirate ažuriranu verziju.
NAPOMENA: Ako povežete računar na mrežu, kontaktirajte administratora mreže prije instalacije
softverskih ažuriranja, posebno ažuriranja BIOS sistema.
Postupci instalacije BIOS-a mogu se razlikovati. Pratite uputstva prikazana na ekranu nakon što se završi
preuzimanje. Ako nema prikazanih uputstava, pratite ove korake:
1.
Odaberite Start > Computer (Računar).
2.
Kliknite na oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk (C:)).
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
65
3.
Koristeći putanju do tvrdog diska koju ste prethodno zabilježili, otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranu verziju.
4.
Kliknite dvaput na datoteku koja ima ekstenziju .exe (naprimjer, naziv datoteke.exe).
Započinje instalacija BIOS-a.
5.
Završite instalaciju tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati preuzetu
datoteku sa tvrdog diska.
Korištenje opcije MultiBoot
Informacije o redoslijedu uređaja za pokretanje
Prilikom pokretanja računara, sistem pokušava da se pokrene sa omogućenih uređaja. Uslužni program
MultiBoot, koji se omogućava prilikom sklapanja u fabrici, kontrolira redoslijed kojim sistem bira uređaj za
pokretanje sistema. Uređaji za pokretanje sistema mogu obuhvatati optičke pogone, disketne pogone,
kartice mrežnog interfejsa (NIC), tvrde diskove i USB uređaje. Uređaji za pokretanje sistema sadrže medije sa
kojih se pokreće sistem ili fajlove koje računar treba za pravilno pokretanje i rad.
NAPOMENA: Neki uređaji za pokretanje sistema moraju biti omogućeni u uslužnom programu Computer
Setup (Postavljanje računara) prije uvrštavanja na redoslijed pokretanja sistema.
Redoslijed prema kojem računar traži uređaj za pokretanje sistema možete promijeniti izmjenom redoslijeda
pokretanja sistema u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje računara). Također možete
pritisnuti tipku esc dok je na dnu ekrana prikazana poruka “Press the ESC key for Startup Menu” („Pritisnite
tipku ESC za izbornik pokretanja“), a zatim pritisnuti f9. Pritiskom na f9 prikazuje se izbornik koji prikazuje
trenutne uređaje za pokretanje sistema i omogućava vam da odaberete uređaj za pokretanje sistema. Ili
možete koristiti MultiBoot Express kako biste postavili računar da pita za lokaciju pokretanja sistema svaki
put prilikom uključivanja ili ponovnog pokretanja računara.
Biranje MultiBoot željenih vrijednosti
MultiBoot možete koristiti na sljedeće načine:
●
Za postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema koji će računar koristiti prilikom svakog
pokretanja promjenom redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu Computer Setup
(Postavljanje računara).
●
Za dinamičko biranje uređaja za pokretanje sistema pritiskom tipke esc dok je na dnu ekrana prikazana
poruka “Press the ESC key for Startup Menu” (“Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje”) i
pritiskom tipke f9 za ulazak u izbornik opcija uređaja za pokretanje sistema.
●
Za korištenje funkcije MultiBoot Express radi postavljanja promjenjivih redoslijeda pokretanja sistema.
Ta funkcija vam prikazuje upit o uređaju za pokretanje sistema prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računara.
Postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu Computer System
(Postavljanje sistema)
Za pokretanje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) i postavljanje redoslijeda uređaja
za pokretanje sistema koji računar koristi prilikom svakog uključivanja ili ponovnog pokretanja, izvršite
sljedeće korake:
66
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware Diagnostics
(Hardverska dijagnostika) (UEFI)
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže poruka
“Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Pomoću pokazivačkog uređaja ili tipki sa strelicama odaberite Advanced (Napredno) > Boot Options
(Opcije pokretanja)> UEFI Boot Order for UEFI Hybrid (UEFI redoslijed pokretanja sistema za UEFI hibrid)
ili UEFI Native Boot Mode (UEFI način rada za zadano pokretanje) ili odaberite Advanced (Napredno) >
Boot Options (Opcije pokretanja) > Legacy Boot Order for Legacy Boot Mode (Uobičajeni redoslijed
pokretanja za način rada za uobičajeno pokretanje), a zatim pritisnite enter.
4.
Da biste pomjerili uređaj prema gore u redoslijedu pokretanja sistema, koristite pokazivački uređaj kako
biste kliknuli gornju strelicu ili pritisnite tipku +.
– ili –
Da biste pomjerili uređaj prema dolje u redoslijedu pokretanja sistema, koristite pokazivački uređaj kako
biste kliknuli donju strelicu ili pritisnite tipku -.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara),
kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Dinamički odabir uređaja za pokretanje sistema koristeći upit f9
Za dinamičko brijanje uređaja za pokretanje sistema za trenutni redoslijed pokretanja, izvršite sljedeće
korake:
1.
Otvorite izbornik Select Boot Device (Odaberi uređaj za pokretanje sistema) uključivanjem ili ponovnim
pokretanjem računara, a zatim pritisnite tipku esc dok je na dnu ekrana prikazana poruka “Press the ESC
key for Startup Menu” ("Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje").
2.
Pritisnite f9.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali uređaj za pokretanje sistema, a
zatim pritisnite enter.
Postavljanje MultiBoot Express upita
Da biste pokrenuli uslužni program Computer Setup (Postavljanje računara) i postavili računar da prikazuje
izbornik početne lokacije za MultiBoot prilikom svakog pokretanja ili ponovnog pokretanja računara, izvršite
sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže poruka
“Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Advanced (Napredno) > Boot
Options (Opcije pokretanja)> MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) (Odgađanje iskočnog
izbornika za MultiBoot Express (sek.)), a zatim pritisnite enter.
4.
U polju MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Odgađanje iskočnog izbornika za MultiBoot Express)
(sek.) unesite željeni vremenski period u sekundama u kojem će računar prikazivati izbornik početne
Korištenje opcije MultiBoot
67
lokacije prije zadanog prelaska na trenutnu MultiBoot postavku. (Kada je odabrana vrijednost 0,
prikazuje se izbornik početne lokacije za Express Boot.)
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara),
kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Unošenje MultiBoot Express preferencija
Kada se izbornik Express Boot prikaže tokom pokretanja, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:
●
Da biste specificirali uređaj za pokretanje sistema iz izbornika Express Boot, odaberite željenu
vrijednost unutar predviđenog vremena, a zatim pritisnite enter.
●
Da biste spriječili zadani prelazak računara na trenutnu MultiBoot postavku, pritisnite neku tipku prije
isteka predviđenog vremena. Računar se neće pokrenuti dok ne odaberete uređaj za pokretanje sistema
i pritisnete enter.
●
Da biste omogućili pokretanje računara u skladu s trenutnim MultiBoot postavkama, sačekajte da
istekne predviđeno vrijeme.
Korištenje HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska
dijagnostika) (UEFI) (samo na odabranim modelima)
HP PC Dijagnostika hardvera je Objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam omogućava da
pokrećete dijagnostičke testove kako bi se utvrdili da li hardver računara radi pravilno. Alat se pokreće izvan
operativnog sistema kako bi se izolirali kvarovi hardvera od problema koji mogu biti izazvani radom
operativnog sistema ili drugih softverskih komponenata.
Pokretanje HP PC Dijagnostike hardvera UEFI:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f2.
Nakon pritiskanja tipke f2, BIOS pretražuje tri mjesta za alate za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI)
sljedećim redoslijedom:
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB pogon,
pogledajte Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj na strani 68.
2.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali tip dijagnostičkog testa kojeg želite pokrenuti, a zatim
slijedite uputstva na ekranu
NAPOMENA: Ako trebate zaustaviti neki dijagnostički test dok je aktivan, pritisnite esc.
Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj
NAPOMENA: Uputstva za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) dostupna su samo na
engleskom jeziku.
68
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware Diagnostics
(Hardverska dijagnostika) (UEFI)
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj:
Opcija 1: Početna stranica za HP PC Diagnostics—Daje pristup najnovijoj UEFI verziji
1.
Idite na http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite link UEFI Download (UEFI preuzimanje), i onda odaberite Run (Pokreni).
Opcija 2: Stranice Support and Drivers (Podrška i pogonski programi)—Daju preuzimanja za specifični
proizvod za ranije ili kasnije verzije
1.
Idite na http://www.hp.com.
2.
Postavite pokazivač na stavku Support (Podrška), koja se nalazi na vrhu stranice, a zatim kliknite
Download Drivers (Preuzmi pogonske programe).
3.
U tekstualnom okviru unesite naziv programa, a zatim kliknite Go (Kreni).
– ili –
Kiknite Find Now (Pronađi sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
4.
Odaberite model računara, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika), kliknite HP UEFI Support Environment (Okruženje za podršku za
HP UEFI).
– ili –
Kliknite Download (Preuzmi), a zatim odaberite Run (Pokreni).
Korištenje HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI) (samo na odabranim modelima)
69
13 Podrška
Kontaktiranje odjela za podršku
Ako informacije saopćene u ovom korisničkom vodiču ili u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) ne
daju odgovor na vaša pitanja, možete se obratiti odjelu za podršku. Za podršku u SAD-u idite na
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Ovdje možete:
●
Ćaskati na mreži sa HP tehničkim osobljem.
NAPOMENA: Ako komunikacija sa službom za podršku nije dostupna na određenom jeziku, dostupna
je na engleskom.
●
Pronađite brojeve telefona odjela za podršku.
●
Pronaći HP servisni centar.
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju problema sa
sistemom ili kada računar nosite na put u inostranstvo.
VAŽNO: Sve oznake opisane u ovom odjeljku će se nalaziti na jednom od 3 mjesta, ovisno o modelu
računara: zalijepljene na donjoj strani računara, smještene u ležištu baterije ili pretinca za memorijski modul.
●
Servisna naljepnica—pruža važne informacije za identificiranje računara. Prilikom kontaktiranja odjela
za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a moguće i broj proizvoda ili broj
modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za podršku.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni rok
●
70
Naljepnica s Microsoft® certifikatom o autentičnosti (samo na odabranim modelima prije operativnog
sistema Windows 8)—Sadrži ključ proizvoda za Windows. Šifra proizvoda može vam biti potrebna za
Poglavlje 13 Podrška
ažuriranje operativnog sistema ili za rješavanje problema sa njim. HP platforme na kojima je unaprijed
instaliran operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1 na sebi nemaju fizičku naljepnicu već je na njima
elektronski instaliran digitalni ključ proizvoda.
NAPOMENA: Operativni sistemi kompanije Microsoft automatski prepoznaju i aktiviraju taj digitalni
ključ proizvoda prilikom ponovnog instaliranja operativnih sistema Windows 8 ili Windows 8.1 pomoću
metoda za obnavljanje koje je odobrila kompanija HP.
●
Naljepnice sa propisima — daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – pružaju informacije o opcionalnim
bežičnim uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih uređaja
odobrena.
Naljepnice
71
14 Specifikacije
●
Ulazno napajanje
●
Radno okruženje
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ukoliko planirate putovati s računarom u druge
zemlje.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se
računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo pomoću
adaptera naizmjenične struje ili iz izvora istosmjerne struje koji je dostavio i odobrio HP za korištenje sa ovim
računarom.
Računar može da radi na napajanju istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V istosmjerne struje na 2,31 A – 45 W
19,5 V istosmjerne struje na 3,33 A – 65 W
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme sa IT napajanjem u Norveškoj sa naponom od faze do
faze koji ne prelazi 240 V rms.
NAPOMENA:
Informacije o radnom naponu i struji mogu se pronaći na regulatornoj naljepnici sistema.
Radno okruženje
Faktor
Mjerenje
SAD
U radu (zapisivanje na optički disk)
5°C do 35°C
41°F do 95°F
U mirovanju
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
U radu
10% do 90%
10% do 90%
U mirovanju
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
72
U radu
-15 m do 3,048 m
-50 stopa to 10 000 stopa
U mirovanju
- 15 m do 12,192 m
-50 stopa do 40,000 stopa
Poglavlje 14 Specifikacije
A
Nošenje računara na put ili transportovanje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportovati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu da
sačuvate vašu opremu.
●
Pripremite računar za putovanje ili transport:
◦
Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na vanjskom pogonu.
◦
Izvadite iz računara sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su digitalne kartice za
pohranu.
◦
Isključite a potom iskopčajte sve vanjske uređaje.
◦
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, računar nosite kao ručnu prtljagu i nikada ga ne prijavljujte sa ostalom
prtljagom.
UPOZORENJE: Izbjegavajte izlaganje disk jedinice magnetnom polju. Sigurnosni uređaji sa magnetnim
poljem su vrata za detekciju metala i sigurnosni ručni detektori na aerodromima. Aerodromske
transportne trake i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju prtljagu koriste X-zrake umjesto
magnetnog polja i ne oštećuju uređaje.
●
Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje aviokompanije. Ako planirate koristiti
računar tokom leta, unaprijed provjerite sa aviokompanijom da li je to dozvoljeno.
●
Ukoliko računar neće biti u upotrebi te će biti iskopčan iz vanjskog napajanja više od dvije sedmice,
uklonite bateriju i spremite je odvojeno od računara.
●
Ako želite da pošaljete računar ili disk jedinicu, upotrijebite odgovarajući zaštitni omot i na paket stavite
naljepnicu „LOMLJIVO“.
Ako računar ima instaliran bežični uređaj, korištenje tih uređaja može biti zabranjeno u nekim
okruženjima. Takva ograničenja mogu se odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u blizini
eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako niste sigurni u vezi s pravilima za korištenje određenog
uređaja, tražite odobrenje za upotrebu računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete na međunarodnim relacijama, pridržavajte se sljedećih preporuka:
◦
Provjerite carinske propise o računarima za svaku zemlju ili regiju u vašem planu puta.
◦
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima planirate
koristiti računar. Napon, frekvencija i utikači za priključenje na izvor napajanja razlikuju se od
zemlje do zemlje.
OPOMENA! Radi smanjenja rizika od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte
koristiti pretvarače napona koji se prodaju s električnim aparatima.
73
B
Rješavanje problema
Naredni odjeljci uvršteni su u ovaj dodatak:
Resursi za rješavanje problema
●
Pristupite vezama za web lokacije i dodatnim informacijama o računaru koristeći odjeljak Help and
Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite
Start > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Neki alati za provjeru i popravku zahtijevaju internetsku vezu. HP također pruža dodatne
alate koji ne iziskuju internetsku vezu.
●
Kontaktirajte HP podršku. Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/contactHP. Za podršku
širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Odaberite neku od sljedećih vrsta podrške:
◦
Ćaskanje na mreži sa HP tehničkim osobljem.
NAPOMENA: Ako komunikacija sa službom za podršku nije dostupna na određenom jeziku,
dostupna je na engleskom.
◦
Pronađite telefonske brojeve HP podrške širom svijeta.
◦
Pronaći HP servisni centar.
Rješavanje problema
U narednim odjeljcima opisano je nekoliko uobičajenih problema i rješenja.
Računar nije moguće pokrenuti
Ako se računar ne uključi kada pritisnete dugme za napajanje, sljedeći prijedlozi mogu pomoći da utvrdite
razlog zašto se računar ne pokreće:
●
Ukoliko je računar priključen na utičnicu za naizmjeničnu struju, priključite neki drugi uređaj u istu
utičnicu kako biste provjerili da li je utičnica u ispravnom stanju.
NAPOMENA: Koristite samo adapter naizmjenične struje koji ste dobili uz računar ili onaj koji je
odobren od strane HP-a za ovaj računar.
●
Ukoliko je računar prikopčan na vanjski izvor napajanja, ali ne na utičnicu za naizmjeničnu struju,
priključite računar u utičnicu za naizmjeničnu struju koristeći adapter za naizmjeničnu struju. Provjerite
da li su kabl za napajanje i adapter naizmjenične struje povezani na odgovarajući način.
Ekran računara je prazan
Ako je ekran prazan, a niste isključili računar, jedna ili više sljedećih postavki može biti uzrok:
●
74
Računar je možda u stanju mirovanja. Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za
napajanje. Stanje mirovanja je funkcija štednje energije koja deaktivira ekran računara. Stanje mirovanja
može pokrenuti sistem dok je računar uključen ali se ne koristi ili ako je računar dostigao nizak nivo
napunjenosti baterije. Da biste promijenili ove i druge postavke za napajanje, kliknite desnim dugmetom
Dodatak B Rješavanje problema
ikonu Battery (Baterija) koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s obavještenjima krajnje
desno na traci zadataka, a zatim kliknite Preferences (Željene postavke).
●
Moguće je da računar nije postavljen tako da prikazuje sliku na ekranu računara. Da biste prebacili sliku
na ekran računara, pritisnite tipke fn+f4. Na većini modela, kada je s računarom povezan opcionalni
vanjski ekran, kao npr. monitor, slika se može prikazati na ekranu računara ili vanjskom ekranu ili
istovremeno na oba uređaja. Višestrukim pritiskanjem tipki fn+f4 slika se izmjenjuje između ekrana
računara, jednog ili više vanjskih ekrana i istovremenog prikaza na svim uređajima.
Softver nepravilno funkcionira
Ukoliko je softver pasivan ili nepravilno reaguje, ponovo pokrenite računar. Kliknite Start (Početak), kliknite
strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite Restart (Ponovo pokreni). Ako računar ne
možete ponovno pokrenuti korištenjem tog postupka, pogledajte Računar je uključen, ali ne reagira
na strani 75.
Računar je uključen, ali ne reagira
Ukoliko je računar uključen, ali ne reagira na softverske komande ili komande sa tastature, pokušajte sa
slijedećim postupcima isključivanja u hitnim slučajevima, naznačenim redoslijedom, dok se računar ne
isključi:
UPOZORENJE: Postupci isključivanja u hitnim slučajevima dovode do gubitka podataka koji ranije nisu
sačuvani.
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Pritisnite i držite dugme za napajanje + dugme za isključivanje zvuka najmanje 5 sekundi da biste
odmah isključili ranučar pomoću hardverskog resetovanja.
Računar je neobično topao
Normalno je da je računar topao na dodir prilikom korištenja. No, ako je računar neuobičajeno topao, moguće
je da se pregrijava zato što je blokirana ventilacija.
Ukoliko sumnjate da se računar pregrijava, pustite da se ohladi do sobne temperature. Pazite da svi
ventilacijski otvori budu slobodni od zapreka dok koristite računar.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za zrak na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki
meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok zraka. Ne dozvolite da adapter
naizmjenične struje dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom poput jastuka, tepiha ili odjeće za vrijeme
rada. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature površine kojoj
korisnik može pristupiti, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme informacijske
tehnologije (IEC 60950-1).
NAPOMENA: Ventilator u računaru automatski se uključuje kako bi rashladio unutrašnje komponente i
spriječio pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje za vrijeme rada.
Vanjski uređaj ne radi
Slijedite ove prijedloge ako vanjski uređaj ne radi kako očekujete:
●
Uređaj uključite prema uputstvima proizvođača.
●
Provjerite da su sve veze uređaja zaštićene.
●
Provjerite da li je uređaj prikopčan na električnu struju.
Rješavanje problema
75
●
Provjerite da li je uređaj, posebno ukoliko je stariji model, kompatibilan sa operativnim sistemom.
●
Provjerite da li su ispravni pogonski programi instalirani i ažurirani.
Bežična mrežna veza ne funkcionira
Ukoliko bežična mrežna veza ne funkcionira pravilno, pratite sljedeće upute:
●
Da biste omogućili ili onemogućili bežični ili žičani mrežni uređaj, kliknite desnim dugmetom ikonu
Network Connection (Mrežna veza) na Windows radnoj površini u području sa obavještenjima, na
krajnjoj desnoj strani trake zadataka. Za omogućavanje uređaja odaberite okvir za potvrdu iz opcije
izbornika. Za onemogućavanje uređaja uklonite oznaku iz okvira za potvrdu.
●
Provjerite da li je bežični uređaj uključen.
●
Uvjerite se da su bežične antene računara oslobođene svih zapreka.
●
Provjerite da li su kablovski ili DSL modem i njihovi kablovi za napajanje pravilno spojeni i da li su
lampice upaljene.
●
Provjerite da li je bežični usmjerivač ili pristupna tačka pravilno priključena na adapter za napajanje i na
kablovski ili DSL modem te da li su lampice upaljene.
●
Iskopčajte ili ponovo ukopčajte sve kablove i isključite pa ponovo uključite napajanje.
Ladica opcionalnog eksternog optičkog diska se ne otvara kako bi se uklonio CD ili
DVD disk.
76
1.
Umetnite vrh spajalice za papir (1) u otvor za otpuštanje koji se nalazi na prednjem okviru pogona.
2.
Pažljivo pritišćite spajalicu dok se ladica diska ne otpusti, a zatim izvucite ladicu (2) do kraja.
Dodatak B Rješavanje problema
3.
Uklonite disk iz ladice (3) pažljivo pritišćući osovinu i podižući vanjske rubove diska. Disk držite za
rubove i nemojte dodirivati ravne površine.
NAPOMENA: Ako ladica nije sasvim pristupačna, pri vađenju pažljivo nagnite disk.
4.
Zatvorite ladicu diska i stavite disk u zaštitnu omotnicu.
Računar ne prepoznaje opcionalni eksterni optički pogon
Ako vaš operativni sistem ne prepozna instalirani uređaj, moguće je da pogonski softver uređaja nedostaje ili
da je neispravan.
1.
Ako se u optičkom pogonu nalazi disk, izvadite ga.
2.
Odaberite Start > Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim kliknite System and Security (Sistem i
sigurnost).
3.
Kliknite Devices and Printers (Uređaji i štampači), a zatim kliknite Device Manager (Upravitelj
uređajima).
4.
U prozoru Upravitelja uređajima, kliknite trougao pored DVD/CD-Rom pogona. Ako je pogon na popisu,
trebao bi funkcionirati pravilno.
Opcionalni vanjski optički disk ne reproducira
●
Prije reproduciranja CD-a ili DVD-a spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
●
Odjavite se sa Interneta prije reproduciranja CD-a ili DVD-a.
●
Pazite da disk umetnete pravilno.
●
Pazite da disk bude čist. Ako je potrebno, očistite disk filtriranom vodom i glatkom tkaninom. Disk
brišite od središta prema vanjskom rubu.
Rješavanje problema
77
●
Provjerite ima li na disku ogrebotina. Ako pronađete ogrebotine, obradite disk kompletom za popravku
optičkog diska dostupnim u prodavnicama elektronske opreme.
●
Onemogućite način mirovanja prije reprodukcije diska.
Nemojte pokretati stanje mirovanja za vrijeme reprodukcije diska. U protivnom možete dobiti poruku
upozorenja s pitanjem da li želite da nastavite. Ako se pojavi ta poruka, kliknite No (Ne). Nakon što
kliknete Ne, računar se može ponašati na neki od sljedećih načina:
◦
Reproduciranje se može nastaviti.
– ili –
◦
Prozor reprodukcije u multimedijskom programu se može zatvoriti. Za povratak na reproduciranje
diska kliknite na dugme Play (Reproduciranje)( u vašem multimedijskom programu kako biste
ponovno pokrenuli disk. U rijetkim slučajevima može biti potrebno da izađete iz programa i zatim
ga ponovno pokrenete.
Film nije vidljiv na vanjskom ekranu.
1.
Ako su uključeni i ekran računara i vanjski ekran, jednim ili višestrukim pritiskom na tipke fn+f4
prebacuje se prikaz sa jednog ekrana na drugi.
2.
Konfigurirajte postavke monitora kako bi vanjski ekran bio primaran:
a.
Desnim dugmetom miša kliknite na prazno područje na radnoj površini računara, a zatim odaberite
Screen resolution (Rezolucija ekrana).
b.
Odredite primarni ekran i sekundarni ekran.
NAPOMENA: Prilikom korištenja oba prikaza DVD slika se neće pojaviti na prikazu koji je označen kao
sekundarni prikaz.
Proces snimanja na opcionalni vanjski disk neće da počne, ili stane prije završetka
78
●
Pazite da svi drugi programi budu zatvoreni.
●
Isključite stanje mirovanja.
●
Pazite da koristite odgovarajuću vrstu diska za vaš pogon.
●
Pazite da disk umetnete pravilno.
●
Odaberite sporiju brzinu pisanja i pokušajte ponovo.
●
Ako kopirate disk, informacije s izvornog diska sačuvajte na tvrdi disk prije nego što pokušate sadržaj
spržiti na novi disk, a zatim sadržaj snimite s tvrdog diska.
Dodatak B Rješavanje problema
C
Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta do kojega dolazi kada dva predmeta dođu u
kontakt – naprimjer, udar koji osjetite kad pređete preko tepiha i dodirnete kvaku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti elektronske
komponente. Radi sprečavanja oštećenja računara, disk jedinice ili gubitka informacija, pogledajte ove mjere
opreza:
●
Ako uputstva za uklanjanje ili instalaciju navode da iskopčate računar, iskopčajte ga samo ako je
pravilno uzemljen i prije nego što uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje iglica, provodnika i sklopova. Izbjegavajte dodirivanje elektronskih
komponenata.
●
Koristite nemagnetične alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti neobojenu
metalnu površinu komponente.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
Ako vam budu potrebne dodatne informacije o statičkom elektricitetu ili pomoć sa uklanjanjem ili
instaliranjem komponenata, kontaktirajte HP podršku.
79
Indeks
A
administratorska lozinka 47
alati za izradu rezervne kopije 58
alati za obnovu 58
alati za obnovu, Windows 60
antena za komunikaciju u bliskom
polju, prepoznavanje 10
antivirusni softver 53
ažuriranja kritične važnosti,
softver 53
B
baterija
niski nivoi napunjenosti baterije
32
pražnjenje 32
prikaz preostale napunjenosti
32
štednja napajanja 33
baterijsko napajanje 31
Battery Check (Provjera baterije) 32
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 15
javna WLAN veza 14
korištenje 13
korporacijska WLAN veza 14
potrebna oprema 13
povezivanje 14
sigurnost 14
bežične antene, prepoznavanje 9
bežične kontrole
dugme 11
operativni sistem 11
BIOS
ažuriranje 64
preuzimanje ažurirane verzije
65
utvrđivanje verzije 65
Bluetooth naljepnica 71
Bluetooth uređaj 11, 16
C
caps lock lampica, prepoznavanje
čišćenje računara 56
80
Indeks
4
čitač memorijskih kartica micro SD,
prepoznavanje 9
čitač otiska prsta
korištenje 54
prepoznavanje 6
Computer Setup (Postavljanje
računara)
administratorska lozinka za
BIOS 48
Lozinka za DriveLock 49
navigacija i izbor 63
vraćanje fabrički zadanih
postavki 64
D
digitalna kartica
podržani formati 35
uklanjanje 35
umetanje 35
dijeljenje optičkih diskova 44
Disk Cleanup softver 41
diskovi
optički 38
DisplayPort
povezivanje 27
prepoznavanje 7
Dodirna podloga
dugmad 3
korištenje 18
dugmad
desna dodirna podloga 3
jačina zvuka 24
lijeva dodirna podloga 3
napajanje 5, 29
Tipka Windows 6
dugme za bežično povezivanje 11
dugme za napajanje
korištenje 29
prepoznavanje 5
DVD s operativnim sistemom
Windows 7
izrada 59
upotreba za oporavak 62
DVD za obnovu pogonskih programa
izrada 59
upotreba za oporavak 62
E
elektrostatičko pražnjenje 79
F
f11 obnova 61
funkcije zvuka, provjera 25
funkcijske tipke, prepoznavanje 6
G
gašenje 29
GPS 16
H
Hibernacija
izlazak 30
pokretanje 30
HP Client Security Manager 54
HP mobilna širokopojasna mreža,
onemogućena 15
HP particija za obnavljanje
korištenje za obnovu 61
provjeravanje prisustva 61
HP PC Dijagnostika hardvera UEFI
preuzimanje 68
HP Recovery Disc Creator,
korištenje 59
I
Indikator isključenosti dodirne
podloge, prepoznavanje 4
informacije o bateriji, pronalaženje
31
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 71
naljepnice certifikata o bežičnom
povezivanju 71
Intel Wireless Display 28
isključivanje računara 29
Izrada rezervne kopije i obnavljanje
60
J
jačina zvuka
dugmad 24
podešavanje 24
tipke 24
Java kartica
definirano 36
uklanjanje 36
umetanje 36
javna WLAN veza 14
K
kablovi
USB 37
komponente
ekran 9
gornja strana 3
s desne strane 7
sa donje strane 10
sa lijeve strane 8
koncentratori 37
korisnička lozinka 47
korištenje
stanja uštede energije 29
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom 33
korporacijska WLAN veza 14
kritičan nivo napunjenosti baterije
29
L
lampica bežične veze 4, 11
Lampica naizmjenične struje/
baterije 7
lampica web kamere,
prepoznavanje 9
lampica za isključen mikrofon 4
lampice
Adapter naizmjenične struje/
baterija 7
bežično povezivanje 4
caps lock 4
Dodirna podloga 4
isključenje mikrofona 4
napajanje 4
num lock 4
lampice napajanja 4
lozinka za Automatski DriveLock
uklanjanje 52
unošenje 52
lozinka za DriveLock
izmjena 51
opis 49
postavljanje 50
uklanjanje 51
unos 50
lozinke
administratorske 47
administratorske za BIOS
DriveLock 49
korisničke 47
Num lock lampica 4
num lock, vanjska tastatura
48
M
mediji na koje se mogu zapisivati
podaci 29
mediji za čitanje 29
mediji za obnovu, kreiranje 59
mediji za oporavak, korištenje za
obnavljanje 62
Mirovanje
izlazak 30
pokretanje 30
miš, vanjski
podešavanje željenih opcija 18
mreža zvučnika, prepoznavanje 5
MultiStream Transport 27
N
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 71
naljepnica Microsoft certifikata o
autentičnosti 71
naljepnice
Bluetooth 71
certifikat o bežičnom
povezivanju 71
Microsoft certifikat o
autentičnosti 71
propisi 71
serijski broj 70
WLAN 71
napajanje
baterija 31
opcije 29
štednja 33
napajanje, prekidač 29
naziv i broj proizvoda, računar 70
NFC antena, identifikacija 10
nizak nivo napunjenosti baterije 32
nošenje računara na put 71, 73
23
O
obnavljanje, sistem 60
obnova tvrdog diska 61
održavanje
defragmentator diska 41
Disk Cleanup 41
opcionalni vanjski uređaji,
korištenje 38
oporavak tvrdog diska 61
optički disk 38
uklanjanje 43
umetanje 42
optički pogon s ladicom za umetanje
diska 42
optički pogon sa utorom za
umetanje 43
P
pametna kartica
definirano 36
uklanjanje 36
umetanje 36
utor 9
particija za obnavljanje 61
pasivan sistem 29
podešavanje Internet veze 13
podešavanje WLAN-a 13
podrška za prethodne verzije, USB
63
pogoni
korištenje 41
tvrdi 38
vanjski 38
pogonski mediji 29
pokazivački uređaji, postavljanje
željenih postavki 18
pokret hvatanja prstima na dodirnoj
podlozi 20
pokret prstima na dodirnoj podlozi za
rotiranje 20
pokret zumiranja na dodirnoj
podlozi 20
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
hvatanje prstima 20
pomicanje 19
rotiranje 20
zumiranje 20
Indeks
81
pokreti za pomicanje prstima na
dodirnoj podlozi 19
postavljanje opcija napajanja 29
postavljanje zaštite lozinkom za
nastavak rada 31
povezivanje na WLAN mrežu 14
poveznik
napajanje 8
priključni 38
pozadinsko osvjetljenje tastature
22
prekidač napajanja 29
prekidač unutrašnjeg prikaza 9
priključak za napajanje,
prepoznavanje 8
priključak za vanjski monitor 26
priključci
DisplayPort 7, 27
Intel Wireless Display 28
USB 7, 8
vanjski monitor 26
VGA 26
priključni poveznik
korištenje 38
prepoznavanje 7
problemi, rješavanje 74
provjera funkcija zvuka na
računaru 25
R
računar, putovanje 73
radno okruženje 72
receptori za priključni uređaj,
prepoznavanje 10
rezervne kopije
izrada 59
obnavljanje 60
rješavanje problema
ladica optičkog diska 76
prepoznavanje optičkog
pogona 77
reproduciranje diska 77
snimanje diska 78
vanjski ekran 78
S
serijski broj, računar
82
Indeks
70
setup utility (Uslužni program za
postavljanje)
navigacija i izbor 63
vraćanje fabrički zadanih
postavki 64
sigurnost, bežična 14
SIM
umetanje 15
slika na ekranu, prebacivanje 21
slika prikaza, prebacivanje 21
SoftPaqs, preuzimanje 57
softver
antivirusni 53
ažuriranja kritične važnosti 53
defragmentator diska 41
Disk Cleanup 41
zaštitnog zida 53
softver Disk Defragmenter
(defragmentator diska) 41
softver zaštitnog zida 53
stanja uštede energije 29
Startup Repair (Obnavljanje prilikom
pokretanja), korištenje 60
isključenje mikrofona 22
korištenje 21
Mirovanje 21
podešavanje jačine zvuka 21
povećava jačinu zvuka iz
zvučnika. 21
povećava osvijetljenost ekrana
22
pozadinsko osvjetljenje
tastature 22
prebacivanje slike na ekranu 21
smanjenje zvuka zvučnika 21
smanjivanje osvijetljenosti
ekrana 22
tipke prečice
opis 21
tipke prečice na tastaturi,
prepoznavanje 21
tipke za jačinu zvuka,
prepoznavanje 21
tipke za osvijetljenost ekrana 22
tvrdi disk
vanjski 38
Š
štednja, napajanje 33
U
ugrađena numerička tastatura,
prepoznavanje 6, 22
ulazno napajanje 72
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 9
uređaji visoke rezolucije,
priključivanje 27, 28
USB kabl, povezivanje 37
USB koncentratori 37
USB podrška za prethodne verzije
63
USB priključci, prepoznavanje 7, 8
USB uređaji
opis 37
povezivanje 37
uklanjanje 37
utičnica za audio-izlaz (slušalice),
prepoznavanje 7
utičnica za audio ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 7
utičnica za mikrofon (audio-ulaz),
prepoznavanje 7
utičnica za slušalice (audio-izlaz) 7
T
tastatura
prepoznavanje 22
ugrađena numerička 6
tastatura, vanjska
korištenje 23
num lock 23
tipka esc, prepoznavanje 6
tipka fn, prepoznavanje 6, 21
tipka num lk, prepoznavanje 22
tipka Windows, prepoznavanje 6
tipka za Windows aplikacije,
prepoznavanje 6
tipke
esc 6
fn 6
funkcijske 6
jačina zvuka 24
Windows aplikacije 6
tipke prečica
Dugme za uključivanje/
isključivanje dodirne podloge
21
utičnice
audio-izlaz (slušalice) 7
audio-ulaz (mikrofon) 7
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 8
utor za SIM, prepoznavanje 7
utori
pametna kartica 9
sigurnosni kabl 8
SIM 7
V
vanjski pogon 38
vanjski uređaji 38
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom, korištenje 33
ventilacijski otvori, prepoznavanje
8, 10
VGA priključak, povezivanje 26
videouređaj 25
vođenje brige o računaru 56
W
web kamera
korištenje 25
prepoznavanje 9
Windows 7, DVD s operativnim
sistemom
izrada 59
upotreba za oporavak 62
Windows Startup Repair (Obnavljanje
prilikom pokretanja sistema
Windows), korištenje 60
WLAN antene, prepoznavanje 9
WLAN naljepnica 71
WLAN uređaj 13, 71
WWAN antene, prepoznavanje 9
WWAN uređaj 11, 15
Z
Zona dodirne podloge
prepoznavanje 3
Indeks
83
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising