HP | EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Bundle | HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Пайдаланушы нұсқаулығы

HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Пайдаланушы нұсқаулығы
Пайдаланушы нұсқаулығы
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі
болып табылады және оны Hewlett-Packard
компаниясы лицензия бойынша
пайдаланады. Intel және Centrino – Intel
корпорациясының АҚШ-тағы және басқа
елдердегі сауда белгілері. SD Logo — өз
меншік иесінің сауда белгісі. Java – Sun
Microsystems, Inc корпорациясының АҚШтағы сауда белгісі. Microsoft және Windows –
Microsoft компаниялар тобының АҚШ-та
тіркелген сауда белгілері.
Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз
өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне
кепілдік тек осындай өнімдермен және
қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік
мәлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттағы
ешқандай мәліметтер қосымша кепілдік деп
түсінілмеуі тиіс. HP компаниясы осы
құжаттағы техникалық немесе редакторлық
қателерге, не болмаса қалып кеткен
мәліметтер үшін жауапты емес.
Бірінші басылым: қаңтар, 2015 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі 780944-DF1
Өнім ескертуі
Бағдарламалық құрал шарттары
Пайдаланушы нұсқаулығы көптеген
модельдерге бірдей болатын
мүмкіндіктерді сипаттайды. Кейбір
мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы
мүмкін.
Осы дербес компьютерде алдын ала
орнатылған кез келген бағдарламалық
құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу
немесе басқа жолмен пайдалану арқылы,
HP Түпкі пайдаланушы лицензиялық
келісіміне (EULA) бағынуға келісесіз. Егер сіз
осы лицензиялық шарттармен келіспесеңіз,
қолданылмаған өнім қаражатын қайтару
ережелеріне сәйкес төленген қаражатты
толық қайтарып алу үшін, пайдаланбаған
өнімді (аппараттық және бағдарламалық
құралды) 14 күн ішінде сатушыға
қайтаруыңызға болады.
Windows 7 бағдарламалық құралын орнату
және Windows 7 мүмкіндіктерін толығымен
пайдалану үшін, бұл компьютерде
жаңартылған немесе бөлек сатып алынған
аппараттық құрал қажет етілуі мүмкін.
Толығырақ http://windows.microsoft.com/
en-us/windows7/get-know-windows-7
тарауын қараңыз.
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын
ашу үшін, http://www.hp.com/support
мекенжайы бойынша сілтемені ашып,
еліңізді таңдаңыз. Драйверы и загрузки
(Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
Қосымша ақпарат үшін немесе
компьютердің толық құнын қайтаруға талап
қалдыру үшін, сатушымен
байланысуыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік туралы ескерту хабары
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетуге байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету
жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін
бітемеңіз. Компьютерді тек қатты, тегіс беткейге қойып пайдаланыңыз. Қасында тұрған қосымша
принтер сияқты қатты заттың немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беткейдің ауа ағынын
бөгеуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе
жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ затқа тимеуін қадағалаңыз. Компьютер және айнымалы ток
адаптері Ақпараттық технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950-1)
арқылы белгіленетін пайдаланушы үшін рұқсат етілген бет температурасына сәйкес келеді.
iii
iv
Қауіпсіздік туралы ескерту хабары
Maзмұны
1 Қош келдіңіз ............................................................................................................................................... 1
Ақпаратты табу .................................................................................................................................................... 2
2 Компьютермен танысу ................................................................................................................................. 4
Үстіңгі жағы .......................................................................................................................................................... 4
Сенсорлы тақта .................................................................................................................................. 4
Шамдар ............................................................................................................................................... 5
Түймешіктер, динамиктер және саусақ ізін оқу құрылғысы ........................................................ 6
Пернелер ............................................................................................................................................ 8
Оң жағы ................................................................................................................................................................. 9
Сол жағы ............................................................................................................................................................. 10
Дисплей ............................................................................................................................................................... 11
Астыңғы жағы .................................................................................................................................................... 13
3 Желіге қосылу ........................................................................................................................................... 14
Сымсыз желіге қосылу ...................................................................................................................................... 14
Сымсыз басқару элементтерін пайдалану .................................................................................... 14
Сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру ............................................................... 14
HP Connection Manager пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ................................. 15
Сымсыз байланыс түймешігін пайдалану .................................................................. 15
Амалдық жүйе басқару элементтерін пайдалану ..................................................... 15
WLAN пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ................................................................................. 16
Интернет провайдерін пайдалану .............................................................................. 16
WLAN желісін орнату ..................................................................................................... 16
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу ................................................... 17
WLAN жүйесін қорғау .................................................................................................... 17
WLAN желісіне қосылу .................................................................................................. 17
НР Мобильді кең жолақты модулін пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) .............................. 18
SIM картасын салу және алу (тек таңдаулы үлгілерде) ........................................... 19
GPS пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) .................................................................................... 20
Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ................................ 20
Сымды желіге қосу (қосымша қондырма құрылғысы немесе сыртқы порт құрылғысы арқылы) ......... 20
Жергілікті желіге (LAN) қосылу ...................................................................................................... 20
4 Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау .................... 22
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану .............................................................................................................. 22
v
Меңзегіш құрылғылар параметрлерін орнату ............................................................................. 22
Сенсорлы тақтаны қолдану ........................................................................................................... 22
Сенсорлы тақтаны өшіру және қосу ........................................................................... 22
Сенсорлы тақта қимылдарын пайдалану .................................................................. 23
Түрту ............................................................................................................ 23
Жылжу ......................................................................................................... 24
Шымшу/масштабтау .................................................................................. 24
Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде) ..................................................... 25
Пернетақтаны пайдалану ................................................................................................................................. 25
Жылдам пернелерді анықтау ........................................................................................................ 25
Пернетақталарды пайдалану ........................................................................................................ 26
Енгізілген сандық пернетақтаны пайдалану ............................................................. 27
Енгізілген сандық пернетақтаны қосу және өшіру ................................. 27
Кірістірілген сандық пернетақтадағы перне функцияларын
ауыстыру ..................................................................................................... 27
Қосымша сыртқы сандық пернетақтаны пайдалану ............................................... 28
5 Мультимедиа ............................................................................................................................................. 29
Аудио ................................................................................................................................................................... 29
Үндеткіштерді қосу ......................................................................................................................... 29
Дыбыс деңгейін реттеу ................................................................................................................... 29
Құлаққаптар/микрофонды қосу .................................................................................................... 30
Компьютердің аудио функцияларын тексеру ............................................................................. 30
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде) ............................................................................................................ 30
Бейне ................................................................................................................................................................... 31
VGA (қосымша қондыру құрылғысы немесе кеңейту порты құрылғысы) ............................... 32
DisplayPort ........................................................................................................................................ 32
MultiStream Transport технологиясын пайдаланып, сымды дисплейлерді табу және
оларға қосылу .................................................................................................................................. 33
Дисплейлерді Intel graphics (қосымша хабты) арқылы қосу ................................... 33
Intel сымсыз дисплейі (тек таңдаулы үлгілерде) ........................................................................ 34
6 Қуатты басқару ......................................................................................................................................... 35
Компьютерді өшіру (сөндіру) ........................................................................................................................... 35
Қуат параметрлерін орнату .............................................................................................................................. 35
Қуатты үнемдеу күйлерін пайдалану ........................................................................................... 35
Ұйқылық күйді қосу және одан шығу ........................................................................ 36
Күйін қосу және одан шығу ......................................................................................... 36
Қуат өлшегіш пен қуат параметрлерін пайдалану ................................................... 36
Оянған кезде сұралатын құпиясөзбен қорғау ........................................................... 37
Батарея қуатын пайдалану ............................................................................................................ 37
vi
Зауытта пломбаланған батарея .................................................................................. 37
Батарея туралы қосымша ақпарат табу ..................................................................... 38
Батареяны тексеру бағдарламасын пайдалану ........................................................ 38
Қалған батарея зарядын көрсету ................................................................................ 38
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайту ........................................................... 38
Төмен батарея деңгейлерін басқару .......................................................................... 39
Төмен батарея деңгейлерін анықтау ....................................................... 39
Төмен батарея деңгейі мәселесін шешу .................................................. 39
Батарея қуатын үнемдеу .............................................................................................. 39
Сыртқы айнымалы ток қуаты көзін пайдалану ........................................................................... 41
7 Сыртқы карталар мен құрылғылар ........................................................................................................... 42
Микро SD жад картасын қолдану. ................................................................................................................... 42
Сандық картаны салу ...................................................................................................................... 42
Сандық картаны шығарып алу ...................................................................................................... 42
Смарт карталарды қолдану .............................................................................................................................. 43
Смарт-картаны салу ........................................................................................................................ 43
Смарт-картаны шығарып алу ........................................................................................................ 43
USB құрылғысын пайдалану ............................................................................................................................ 44
USB құрылғысын жалғау ................................................................................................................ 44
USB құрылғысын шығарып алу ..................................................................................................... 45
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану ............................................................................................... 46
Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану ...................................................................................... 46
Қондыру қосқышын пайдалану .................................................................................................... 46
8 Дискілер .................................................................................................................................................... 49
Қосымша сыртқы қатты дискілерді қолдану (тек таңдаулы үлгілерде) .................................................... 49
Қатты дискінің жұмысын жақсарту ............................................................................................... 49
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану ..................................................... 49
Дискіні тазалау құралын пайдалану ........................................................................... 49
Қосымша сыртқы оптикалық дискіні қолдану (тек таңдаулы үлгілерде) .................................................. 50
Орнатылған қосымша сыртқы дискіні анықтау ........................................................................... 50
Оптикалық дискілерді енгізу ......................................................................................................... 51
Диск науасы ................................................................................................................... 51
Диск саңылауы .............................................................................................................. 51
Оптикалық дискілерді шығарып алу ............................................................................................ 52
Диск науасы ................................................................................................................... 52
Егер диск науасы қалыпты ашылатын болса ......................................... 52
Диск науасы қалыпты түрде ашылмаған жағдайда .............................. 52
Диск саңылауы .............................................................................................................. 53
Оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалану ..................................................................... 54
vii
9 Қауіпсіздік ................................................................................................................................................. 55
Компьютерді қорғау .......................................................................................................................................... 55
Құпия сөздерді пайдалану ............................................................................................................................... 56
Windows амалдық жүйесінде құпия сөздер орнату .................................................................... 56
Computer Setup қызметінде құпия сөздер орнату ....................................................................... 57
BIOS әкімші құпия сөзін басқару .................................................................................................... 57
BIOS әкімші құпия сөзін енгізу ...................................................................................... 59
Computer Setup DriveLock құпия сөзін басқару ............................................................................ 59
DriveLock құпия сөзін орнату ....................................................................................... 60
DriveLock құпия сөзін енгізу ......................................................................................... 60
DriveLock құпия сөзін өзгерту ...................................................................................... 61
DriveLock қорғанысын алу ........................................................................................... 62
Computer Setup құралының автоматты DriveLock құпия сөзін пайдалану ............................... 62
Автоматты DriveLock құпия сөзін енгізу ...................................................................... 62
Автоматты DriveLock қорғанысын алу ........................................................................ 63
Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану ...................................................................................................... 63
Желіаралық қалқан бағдарламасын пайдалану ........................................................................................... 64
Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату .................................................................................. 64
HP Client Security Manager пайдалану .............................................................................................................. 64
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату ............................................................................................................... 65
Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану .......................................................................................................... 65
Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы .................................................................................. 65
10 Күтім ........................................................................................................................................................ 66
Компьютерді тазалау ........................................................................................................................................ 66
Дисплейді, құрылғының шеттері мен қақпағын тазалау ........................................................... 66
Тазалау іс рәсімдері ......................................................................................................................... 66
Дисплейді тазалау ........................................................................................................ 66
Компьютердің шеттері мен бетін тазалау .................................................................. 66
Сенсорлы тақта мен пернетақтаны тазалау .............................................................. 67
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту .................................................................................................. 67
SoftPaq Download Manager құралын пайдалану ............................................................................................ 67
11 Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру ......................................................................................... 68
Қалпына келтіру медиасын және сақтық көшірмелерді жасау ................................................................... 68
Нұсқаулар ......................................................................................................................................... 69
HP Recovery Disc Creator көмегімен қалпына келтіру дискісін жасау ........................................ 69
Қалпына келтіру дискілерін жасау ............................................................................. 69
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау .......................................................................................... 69
viii
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру ........................................................................................................ 70
Windows қалпына келтіру құралдарын пайдалану .................................................................... 71
f11 қалпына келтіру құралдары (тек таңдаулы үлгілерде) ...................................................... 72
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD медиасы ............................................................................... 72
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................. 74
Computer Setup пайдалану ............................................................................................................................... 74
Computer Setup қызметін бастау .................................................................................................... 74
Computer Setup қызметінде шарлау және таңдау ....................................................................... 74
Computer Setup қызметінде зауыт параметрлерін қалпына келтіру ........................................ 75
BIOS жүйесін жаңарту ..................................................................................................................... 75
BIOS жүйесінің нұсқасын анықтау ............................................................................... 76
BIOS жүйесі жаңартуын жүктеп алу ............................................................................ 76
MultiBoot желісін пайдалану ............................................................................................................................ 77
Жүктеу құрылғыларының реті туралы ........................................................................................ 77
MultiBoot таңдаулы параметрлерін таңдау ................................................................................. 77
Computer Setup утилитасында жаңа жүктеу ретін орнату ....................................... 77
Жүктеу құрылғысын f9 пернесін басып нұсқауларға сәйкес динамикалық
түрде таңдау ................................................................................................................. 78
MultiBoot Express кеңестерін орнату .......................................................................... 78
MultiBoot Express таңдаулы параметрлерін енгізу ................................................... 79
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) .................................................... 79
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу .................................... 80
13 Қолдау ..................................................................................................................................................... 81
Қолдау қызметіне хабарласу ........................................................................................................................... 81
Жапсырмалар ..................................................................................................................................................... 82
14 Техникалық сипаттамасы ........................................................................................................................ 83
Тұтынылатын қуат ............................................................................................................................................ 83
Жұмыс ортасы .................................................................................................................................................... 83
қосымшасы а Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау ........................................................... 84
қосымшасы ә Ақаулықтарды жою ............................................................................................................... 85
Ақаулықтарды жою көздері ............................................................................................................................. 85
Мәселелерді шешу ............................................................................................................................................ 85
Компьютер қосылмайды ................................................................................................................ 85
Компьютердің экраны бос .............................................................................................................. 85
Бағдарламалық құрал дұрыс жұмыс істемей тұр ....................................................................... 86
ix
Компьютер қосулы, бірақ жауап бермейді .................................................................................. 86
Компьютер әдеттен тыс қызып кетеді ......................................................................................... 86
Сыртқы құрылғы жұмыс істемейді ............................................................................................... 87
Сымсыз желі байланысы жұмыс істемейді ................................................................................... 87
Қосымша сыртқы диск науасы ықшам диск немесе DVD дискісін шығару үшін
ашылмайды ..................................................................................................................................... 87
Компьютер қосымша сыртқы оптикалық дискіні анықтай алмады. ........................................ 88
Қосымша сыртқы оптикалық дискісі жұмыс істемей тұр ........................................................... 88
Фильм сыртқы дисплейде көрінбейді .......................................................................................... 89
Қосымша сыртқы оптикалық дискісін көшіру үрдісі басталмайды немесе аяқталар
алдында тоқтап қалады ................................................................................................................ 89
қосымшасы б Электростатикалық разряд ................................................................................................... 90
Индекс .......................................................................................................................................................... 91
x
1
Қош келдіңіз
Компьютер параметрлерін орнатып, оны тіркегеннен кейін, мына әрекеттерді орындау маңызды:
●
Интернетке қосылу — Интернетке қосылу үшін, сымды және сымсыз желіні реттеңіз. Қосымша
ақпаратты Желіге қосылу (14-бет) бөлімінен қараңыз.
●
Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды жаңарту — вирустардан болатын зақымнан
компьютерді қорғаңыз. Бағдарламалық құрал компьютерде алдын ала орнатылып келеді.
Қосымша ақпаратты Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану (63-бет) бөлімінен қараңыз.
●
Компьютермен танысу — компьютер мүмкіндіктері туралы қосымша мәлімет алыңыз. Қосымша
ақпаратты Компьютермен танысу (4-бет) және Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары
және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау (22-бет) атты бөлімдерден қараңыз.
●
Орнатылған бағдарламалық құралды табу — компьютерде алдын ала орнатылған
бағдарламалық құралдар тізімін қараңыз:
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) тармақтарын таңдаңыз. Компьютермен
жеткізілетін бағдарламалық құралды пайдалану туралы толық ақпаратты бағдарламалық
құралдың өндірушісі берген нұсқаулардан қараңыз. Нұсқаулар бағдарламалық құралмен бірге
берілуі немесе өндірушінің веб-торабында болуы мүмкін.
●
Қалпына келтіру дискілерін немесе қалпына келтіру флэш жетегін жасау арқылы қатты дискінің
сақтық көшірмесін жасаңыз. Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру (68-бет) бөлімін
қараңыз.
1
Ақпаратты табу
Түрлі тапсырмаларды орындауға көмектесетін бірнеше құрал компьютерде орнатылып келеді.
Құралдар
Берілетін ақпарат
Параметрлерді орнату нұсқаулары постері
●
Компьютерді орнату туралы
●
Компьютер бөліктерін анықтау бойынша көмек
Анықтама және қолдау орталығы
●
Амалдық жүйе туралы ақпарат
Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск
(Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және
қолдау) тармағын таңдаңыз.
●
Бағдарламалық құрал, драйвер және BIOS жаңартулары
●
Ақаулықтарды жою құралдары
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын ашу үшін,
http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша
сілтемені ашып, еліңізді таңдаңыз. Драйверы и
загрузки (Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
●
Қолдау қызметіне қол жеткізу
Заңдық, қауіпсіздік және қоршаған орта ескертулері
●
Заңдық және қауіпсіздік ақпараты
Пайдаланушы нұсқаулықтарына қол жеткізу үшін,
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және
қолдау) > User guides (Пайдаланушы нұсқаулықтары)
тармағын таңдаңыз.
●
Батареяларды қоқысқа тастау туралы ақпарат
Қауіпсіз және қолайлы жұмыс нұсқаулығы
●
Жұмыс компьютерін дұрыс орнату, дұрыс отыру, денсаулық
сақтау және жұмыс жасау салттары
●
Электр және механикалық қауіпсіздік ақпараты
Пайдаланушы нұсқаулықтарына қол жеткізу үшін,
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және
қолдау) > User guides (Пайдаланушы нұсқаулықтары)
тармағын таңдаңыз.
– немесе –
http://www.hp.com/ergo веб-торабына өтіңіз.
Worldwide Telephone Numbers (Дүниежүзілік телефон
нөмірлері) кітапшасы
HP Қолдау қызметінің телефон нөмірлері
Бұл кітапша компьютермен қоса жеткізіледі.
HP веб-торабы
●
Қолдау қызметі туралы ақпарат
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын ашу үшін,
http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша
сілтемені ашып, еліңізді таңдаңыз. Драйверы и
загрузки (Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
●
Бөлшектерге тапсырыс беру және қосымша анықтама алу
●
Құрылғы үшін қолданылатын керек-жарақтар
Шектеулі кепілдік*
Кепілдік туралы ақпарат
Бұл нұсқаулыққа қол жеткізу үшін, Пуск (Бастау) >
Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > User
guides (Пайдаланушы нұсқаулықтары) > View Warranty
Information (Кепілдік ақпаратын көру) тармағын
таңдаңыз.
– немесе –
2
1-тарау Қош келдіңіз
Құралдар
Берілетін ақпарат
http://www.hp.com/go/orderdocuments веб-торабына
өтіңіз.
*Құрылғыға қолданылатын арнайы ұсынылған НР Шектеулі кепілдігін компьютердегі және/немесе қорапта қамтамасыз
етілген ықшам дискіде немесе DVD дискісіндегі пайдаланушы нұсқаулықтарында табуға болады. Кейбір елдерде/аймақтарда
НР компаниясы басылған НР шектеулі кепілдігін қорапта ұсынады. Кепілдік басылған пішінде ұсынылмаған елдерде/
аймақтарда оның басылған көшірмесін http://www.hp.com/go/orderdocuments мекенжайы бойынша сұратуға болады немесе
мына мекенжайға хат жіберіңіз:
●
Солтүстік Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA (АҚШ)
●
Еуропа, Таяу Шығыс, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy (Италия)
●
Азиялық Тыныс Мұхит аймағы: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Сингапур 911507
Кепілдіктің басылған нұсқасына тапсырыс қойылғанда, өнім нөмірі мен кепілдік мерзімін (қызметтік жапсырмада) және
атыңыз бен пошталық мекенжайыңызды жазыңыз.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: НР өнімін жоғарыда берілген мекенжайға ҚАЙТАРМАҢЫЗ. АҚШ-та қолдау алу үшін, http://www.hp.com/
go/contactHP мекенжайы бойынша веб-торапты қараңыз. Дүние жүзі бойынша қолдау алу үшін, http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html веб-торабын қараңыз.
Ақпаратты табу
3
2
Компьютермен танысу
Үстіңгі жағы
Сенсорлы тақта
Бөлік
(1)
Сипаттама
Сенсорлы тақта аймағы
Меңзерді жылжытады және экрандағы элементтерді
таңдайды немесе іске қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Сенсорлы тақта қимылдар орындалып жатқан
кезде қолданылатын саусақ күшін анықтайды. Қимыл
қозғалысын күшейтуге арналған қимыл орындалып жатқан
кезде сенсорлы тақтаны саусақтарыңызбен күштеп
басыңыз.
4
(2)
Сол жақ сенсорлы тақта түймешігі
Сыртқы тінтуірдегі сол жақ түймешік қызметін атқарады.
(3)
Оң жақ сенсорлы тақта түймешігі
Сыртқы тінтуірдегі оң жақ түймешік қызметін атқарады.
2-тарау Компьютермен танысу
Шамдар
Бөлік
(1)
Сипаттама
Қуат шамы
●
Қосулы: компьютер қосулы.
●
Жыпылықтау: компьютер ұйқылық күйде.
●
Өшірулі: компьютер өшірулі.
(2)
Caps lock шамы
Қосулы: Caps lock қосулы.
(3)
Сенсорлы тақта шамы
●
Сары: Сенсорлы тақта өшірулі.
●
Өшірулі: сенсорлы тақта қосулы.
●
Сары: Микрофон дыбысы өшірулі.
●
Өшірулі: Микрофон дыбысы қосулы.
(4)
Микрофон дыбысын өшіру шамы
(5)
Num lock пернесінің шамы
Қосулы: Num lock қосулы.
(6)
Сымсыз байланыс шамы
●
Ақ: Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы және/
немесе Bluetooth® құрылғысы сияқты ішкі сымсыз
құрылғы қосулы.
●
Сары: барлық сымсыз құрылғылар өшірулі.
●
Сары: компьютер дыбысы өшірулі.
●
Өшірулі: компьютер дыбысы қосулы.
(7)
Дыбысты өшіру шамы
Үстіңгі жағы
5
Түймешіктер, динамиктер және саусақ ізін оқу құрылғысы
Бөлік
(1)
Сипаттама
Қуат түймешігі
●
Компьютер өшірулі болғанда, компьютерді қосу үшін
түймешікті басыңыз.
●
Компьютер қосулы болғанда, ұйқы күйін қосу үшін
түймешікті аз уақыт басыңыз.
●
Компьютер ұйқылық күйде болғанда, ұйқы күйінен
шығу үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
●
Компьютер күту күйінде болған кезде, күту күйінен
шығу үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат түймешігін басып тұрғанда сақталмаған
ақпараттар жойылады.
Компьютер жауап беруді тоқтатса және Windows® жүйесінің
өшіру процедуралары көмектеспесе, компьютерді өшіру
үшін қуат түймешігін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз.
Компьютер жауап беруді тоқтатса және алдыңғы өшіру
процедуралары көмектеспесе, компьютерді дереу өшіру
арқылы аппараттық құрал параметрлерін қайта орнату үшін
қуат түймешігі мен дыбыс деңгейі түймешігін кем дегенде 5
секунд басып тұрыңыз.
Қуат параметрлеріңіз туралы қосымша ақпарат алу үшін:
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) >
Система и безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) >
Параметры электропитания (Қуат параметрлері)
тармақтарын таңдаңыз.
(2)
6
Динамик торы
2-тарау Компьютермен танысу
Дыбыс шығарады.
Бөлік
Сипаттама
(3)
Сымсыз байланыс түймешігі
Сымсыз байланыс мүмкіндігін қосып-өшіреді, бірақ сымсыз
байланыс орнатпайды.
(4)
Дыбыс деңгейін өшіру түймешігі
Үндеткіш дыбысын өшіреді және қайта қосады.
(5)
Саусақ ізін оқу құрылғысы
Құпия сөзді енгізбестен, саусақ ізін пайдаланып Windows
амалдық жүйесіне кіруге мүмкіндік береді.
Үстіңгі жағы
7
Пернелер
Бөлік
Сипаттама
(1)
esc пернесі
fn пернесімен бірге басылған кезде жүйе ақпараты
көрсетіледі.
(2)
fn пернесі
Функционалдық перне, num lk пернесі немесе esc пернесімен
бірге басқанда жиі пайдаланылатын жүйе функцияларын
орындайды.
(3)
Windows түймешігі
Windows Пуск (Бастау) мәзірін көрсетеді.
(4)
Функциялық пернелер
fn пернесімен бірге басылғанда, жиі пайдаланылатын
жүйелік функцияларды орындайды.
(5)
Енгізілген сандық пернетақта
Қосылғанда, пернетақтаны сыртқы сандар пернетақтасы
ретінде қолдануға болады.
Пернетақтаның әр пернесі оның жоғары оң жақ
бұрышындағы белгіше көрсететін функцияны орындайды.
8
(6)
Windows қолданбалар пернесі
Меңзердің астындағы элементтердің төте жол мәзірін
көрсетеді.
(7)
num lk пернесі
fn пернесімен бірге басылғанда, енгізілген сандық
пернетақтаны қосады және сөндіреді.
2-тарау Компьютермен танысу
Оң жағы
Бөлік
(1)
Сипаттама
SIM карта ұясы (тек таңдаулы үлгілерде)
Сымсыз абонентті анықтау модуліне (SIM) қолдау көрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ: SIM ұясының ашасы құрамында HP Mobile
Broadband бар үлгілерде алынбалы болып табылады.
(2)
Аудио шығыс (құлақаспап) ұясы/Аудио кіріс
(микрофон) ұясы
Қосымша токқа қосылатын стерео үндеткіштерге,
құлақаспаптарға, тығын тәріздес құлақаспаптарға,
гарнитураға немесе теледидар дыбысы ұясына қосылған
кезде дыбыс шығарады. Сонымен қатар, қосымша
гарнитура микрофонын қосады.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін,
құлақаспаптар, тығын тәріздес құлақаспап немесе
гарнитураны киер алдында, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алу үшін, Заңдық,
қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер нұсқаулығын
қараңыз. Пайдаланушы нұсқаулықтарына қол жеткізу үшін,
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және
қолдау) > User Guides (Пайдаланушы нұсқаулықтары)
тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы ұяға қосылған кезде, компьютер
үндеткіштері ажыратылады.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы кабелінің аудио шығыс (құлақаспап)
және аудио кіріс (микрофон) ұяларының екеуіне сәйкес
келетін 4 сымды қосқышы бар екеніне көз жеткізіңіз.
(3)
USB 3.0 зарядтау порты
Пернетақта, тінтуір, сыртқы диск, принтер, сканер немесе
USB хабі сияқты қосымша USB құрылғысы жалғанады.
Барлық USB құрылғылары стандартты USB порттары
арқылы зарядталмайды немесе зарядтау үшін төмен ток
қолданылады. Кейбір USB құралғыларын зарядтау үшін
оларды ток беретін портқа жалғау қажет.
USB зарядтау порты арқылы компьютер өшірулі болса да,
белгілі бір ұялы телефон және MP3 ойнатқыш үлгілерін
зарядтауға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Егер батарея қуатында жұмыс істеген кезде
бірнеше құрылғыны зарядтасаңыз, батарея қуаты жылдам
таусылуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: USB порттарының түрлері туралы толық
ақпаратты USB құрылғысын пайдалану (44-бет) бөлімінен
қараңыз.
(4)
DisplayPort
Ажыратымдылығы жоғары монитор немесе проектор
сияқты қосымша сандық көрсету құрылғысын жалғайды.
Оң жағы
9
Бөлік
Сипаттама
(5)
Қондыру қосқышы
Қосымша қондырма құрылғысын немесе кеңейту порты
құрылғысын жалғайды.
(6)
Айнымалы ток адаптері/Батарея шамы
●
Ақ: Компьютер сыртқы қуат көзіне қосылған және
батарея 90%-ден 99%-ға дейін зарядталған.
●
Сары: Компьютер сыртқы қуат көзіне қосылған және
батарея 0 - 90%-ға дейін зарядталған.
●
Сары түсте жыпылықтап тұрғанда: Жалғыз қуат көзі
болып табылатын батарея төмен заряд деңгейіне
жетті. Батарея өте төмен заряд деңгейіне жеткенде,
батарея шамдары жылдам жыпылықтай бастайды.
●
Өшірулі: Батарея толық зарядталған.
(7)
Қуат қосқышы
Айнымалы ток адаптеріне қосылады.
Сол жағы
Бөлік
(1)
Сипаттама
Қауіпсіздік кабелінің ұясы
Қосымша қауіпсіздік кабелін компьютерге жалғайды.
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік кабелі сақтандырғыш құрал ретінде
әрекет ету үшін жасалған, бірақ ол компьютерге күтімсіз
қараудан немесе оны ұрланудан қорғай алмауы мүмкін.
(2)
Желдеткіш
Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді
салқындату үшін және қызып кетуден қорғау үшін
автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында
желдеткіштің біресе қосылып, біресе өшіп отыруы –
қалыпты жағдай.
(3)
USB 3.0 зарядтау порты
Пернетақта, тінтуір, сыртқы диск, принтер, сканер немесе
USB хабі сияқты қосымша USB құрылғысы жалғанады.
Барлық USB құрылғылары стандартты USB порттары
арқылы зарядталмайды немесе зарядтау үшін төмен ток
қолданылады. Кейбір USB құралғыларын зарядтау үшін
оларды ток беретін портқа жалғау қажет.
USB зарядтау порты арқылы компьютер өшірулі болса да,
белгілі бір ұялы телефон және MP3 ойнатқыш үлгілерін
зарядтауға болады.
10
2-тарау Компьютермен танысу
Бөлік
Сипаттама
ЕСКЕРТПЕ: Егер батарея қуатында жұмыс істеген кезде
бірнеше құрылғыны зарядтасаңыз, батарея қуаты жылдам
таусылуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: USB порттарының түрлері туралы толық
ақпаратты USB құрылғысын пайдалану (44-бет) бөлімінен
қараңыз.
(4)
Шағын SD жад картасын оқу құрылғысы
Микро Secure Digital (SD) жад карталарын қолдайды.
(5)
Смарт карта оқу құралы
Қосымша смарт-карталарға қолдау көрсетеді.
Дисплей
Бөлік
Сипаттама
(1)
WLAN антенналары (2)* (тек таңдаулы
үлгілерде)
Сымсыз жергілікті желілермен (WLAN) байланыста болу үшін
сымсыз байланыс сигналдарын жібереді және қабылдайды.
(2)
WWAN антенналары (2)* (тек таңдаулы
үлгілерде)
Сымсыз ғаламдық желімен (WWAN) байланыс жасау мақсатында
сымсыз сигналдарды жібереді және қабылдайды.
(3)
Ішкі микрофондар (2)
Дыбыс жазады.
(4)
Веб-камера шамы (тек таңдаулы үлгілерде)
Қосулы: веб-камера қолданылуда.
Дисплей
11
Бөлік
(5)
Сипаттама
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)
Бейнені жазады және фотосуретке түсіреді. Кейбір модельдерде
бейне ағыны мүмкіндігімен бейнеконференция мен желіде чат
сеанстарын ұйымдастыруға болады.
Веб-камераны пайдалану туралы ақпаратты алу үшін, Пуск
(Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Общение и
чат (Байланысу және чат) > CyberLink YouCam тармағын
таңдаңыз.
(6)
Ішкі дисплей қосқышы
Дисплейді өшіреді, ал дисплей қуат қосылып тұрғанда
жабылған болса, ұйқылық күйді қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Дисплей қосқышы компьютердің сыртынан
көрінбейді.
(7)
NFC антеннасы* (тек таңдаулы үлгілерде)
Сымсыз сигналдарды байланысуға және деректер мен
ақпаратты NFC технологиясымен үйлесімді құрылғыларға беруге
және құрылғылардан алуға жіберу және қабылдау.
*Бұл антенналар компьютердің сыртынан көрінбейді. Жақсы таратылым үшін антенналардың айналасындағы аймақтарды
тез арада кедергілерден тазалаңыз. Сымсыз байланыс ережелері туралы ескертулерді еліңізге немесе аймағыңызға қатысты
қолданылатын Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер нұсқаулығынан қараңыз. Пайдаланушы нұсқаулықтарына
қол жеткізу үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > User Guides (Пайдаланушы
нұсқаулықтары) тармағын таңдаңыз.
12
2-тарау Компьютермен танысу
Астыңғы жағы
Бөлік
Сипаттама
(1)
Қондыру құрылғыларының
қабылдағыштары (2)
Қосымша қондыру құрылғысын жалғайды.
(2)
Желдеткіш саңылаулары (2)
Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын
қамтамасыз етеді.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді
салқындату үшін және қызып кетуден қорғау үшін
автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында
желдеткіштің біресе қосылып, біресе өшіп отыруы –
қалыпты жағдай.
Астыңғы жағы
13
3
Желіге қосылу
Осы компьютермен кез келген жерге саяхаттауға болады. Алайда, компьютер мен сымсыз не сымды
желі байланысын пайдаланып үйде отырып та дүние жүзін шарлап, миллиондаған веб-тораптардың
ақпараттарына қол жеткізуге болады. Осы тараудағы ақпарат әлеммен байланысуға көмектеседі.
Сымсыз желіге қосылу
Сымсыз технология деректерді сым арқылы емес, радио толқындары арқылы тасымалдайды.
Компьютер келесі сымсыз құрылғылардың біреуі немесе бірнешеуімен жабдықталған болуы мүмкін:
●
Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы (тек таңдаулы үлгілерде) – Компьютерлерді
корпоративті офистер, үй және әуежайлар, мейрамханалар, кафелер, қонақ үйлер және
университеттер сияқты қоғамдық орындарда (әдетте, Wi-Fi желілері, сымсыз LAN немесе WLAN
деп аталатын) сымсыз жергілікті желілерге қосады. WLAN желісінде компьютеріңіздегі мобильді
сымсыз құрылғы сымсыз жол жоспарлағышымен немесе сымсыз кіру нүктесімен байланысады.
●
HP мобильді кең жолақты желі модулі (тек таңдаулы үлгілерде) көптеген аймақтарда сымсыз
байланыс орнатуға мүмкіндік беретін сымсыз ғаламдық желі (WWAN) құрылғысы болып
табылады. Мобильді желі операторлары үлкен географиялық аумақтардың барлық жерінде
бүкіл облыстар, аймақтар немесе тіпті ауылдардың байланыс аясына қамтылуын тиімді
қамтамасыз ететін (ұялы телефон мұнаралары сияқты) базалық станцияларды орнатады.
●
Bluetooth құрылғысы (тек таңдаулы үлгілерде)—Компьютерлер, телефондар, принтерлер,
құлақаспаптар, үндеткіштер және камералар сияқты басқа Bluetooth қосылған құрылғылармен
байланысу үшін басқа жеке аймақтық желіні (PAN) жасайды. PAN желісіндегі әр құрылғы басқа
құрылғылармен тікелей байланысады және бұл құрылғылар бір-біріне біршама жақын, әдетте
бір-бірінен 10 метр (шамамен 33 фут) қашықтықта болуы тиіс.
Сымсыз технология жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, «Анықтама және қолдау» бөліміндегі
ақпаратты және веб-торап сілтемелерін қараңыз. Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск
(Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.
Сымсыз басқару элементтерін пайдалану
Компьютердегі сымсыз құрылғыларды мына мүмкіндіктерді пайдалана отырып басқаруға болады:
●
Сымсыз байланыс түймешігі, сымсыз байланыс қосқышы немесе сымсыз байланыс пернесі (осы
тарауда «сымсыз байланыс түймешігі» деп аталады)
●
Амалдық жүйе басқару элементтері
Сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру
Сымсыз құрылғыларды сымсыз байланыс түймешігімен немесе HP Connection Manager құралымен
(таңдаулы үлгілерде ғана болады) қосуға немесе өшіруге болады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің пернетақтасында сымсыз байланыс түймешігі, сымсыз байланыс қосқышы
немесе сымсыз байланыс пернесі болуы мүмкін. «Сымсыз байланыс түймешігі» термині осы
нұсқаулықта сымсыз байланысты басқару элементтерінің барлық түрлерін білдіреді.
HP Connection Manager құралының көмегімен сымсыз байланыс құрылғыларын өшіру үшін
14
3-тарау Желіге қосылу
▲
Тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру аймағындағы HP
Connection Manager белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, керекті құрылғының
жанындағы қуат түймешігін басыңыз.
-немесеПуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Производительность и средства
(Өнімділік және құралдар) > HP Connection Manager (НР Қосылу жөнінде көмекші) тармақтарын,
одан кейін керекті құрылғының жанындағы қуат түймешігін басыңыз.
HP Connection Manager пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
HP Connection Manager құралы сымсыз байланыс құрылғыларын басқарудың орталығын, HP мобильді
байланыстың кең жолақты желісі арқылы Интернетке жалғанудың интерфейсін, сондай-ақ SMS
(мәтінді) хабарлар жіберудің интерфейсін қамтамасыз етеді. HP Connection Manager бағдарламасы
төмендегі құрылғыларды басқаруға мүмкіндік береді:
●
Сымсыз жергілікті желі (WLAN)/Wi-Fi;
●
Сымсыз ғаламдық желі (WWAN)/HP мобильді байланыстың кең жолақты желісі;
●
Bluetooth
HP Connection Manager құралы байланыс күйі, қуат күйі, SIM мәліметтері және SMS хабарлары жайында
ақпарат және хабарландыру береді. Күй ақпараты мен хабарландырулар тапсырмалар тақтасының оң
жақ шетіндегі хабарландыру аймағында беріледі.
HP Connection Manager құралын ашу үшін
▲
Тапсырмалар тақтасындағы HP Connection Manager белгішесін басыңыз.
-немесеПуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Производительность и средства (Өнімділік
және құралдар) > HP Connection Manager (НР Қосылу жөнінде көмекші) тармағын таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін, HP Connection Manager бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.
Сымсыз байланыс түймешігін пайдалану
Үлгісіне байланысты компьютерде сымсыз байланыс түймешігі, бір немесе бірнеше сымсыз құрылғы
және бір не екі сымсыз байланыс шамы болады. Компьютердегі сымсыз құрылғылардың барлығы
зауытта қосылады, сондықтан, компьютер қосылғанда, сымсыз байланыс шамы (ақ) жанып тұрады.
Сымсыз байланыс шамы жеке құрылғылардың емес, сымсыз құрылғылардың жалпы қуат күйін
анықтайды. Егер сымсыз байланыс шамы ақ жанып тұрса, кем дегенде бір сымсыз құрылғы қосылған.
Егер сымсыз байланыс шамы өшірулі жанып тұрса, сымсыз құрылғылар өшірілген.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз құрылғылар өшірулі болғанда, сымсыз байланыс шамы
сары жанып тұрады.
Сымсыз құрылғылар зауытта қосылатындықтан, оларды бір уақытта қосу немесе өшіру үшін, сымсыз
байланыс түймешігін пайдалануға болады.
Амалдық жүйе басқару элементтерін пайдалану
Желі және ортақ қолдану орталығы қосылымды немесе желіні орнатуға, желіге қосылуға, сымсыз
желілерді басқаруға және желі ақаулықтарын тексеруге және жөндеуге мүмкіндік береді.
Амалдық жүйенің басқару элементтерін пайдалану үшін
Сымсыз желіге қосылу
15
▲
Пуск (Бастау) > Панель Управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) >
Центр управления сетями и общим доступом (Желі және ортақ пайдалануды басқару орталығы)
тармақтарын таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу мақсатымен Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) >
Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) пәрмендерін таңдаңыз.
WLAN пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
WLAN құрылғысымен сымсыз жол жоспарлағыш немесе сымсыз кіру нүктесі арқылы
байланыстырылған басқа компьютерлерден және қосалқы құралдардан құрылған сымсыз жергілікті
желіге (WLAN) кіруге болады.
ЕСКЕРТПЕ: Сымсыз жол жоспарлағышы және сымсыз кіру нүктесі жиі өзара ауыстырылатын күйде
қолданылады.
●
Корпоративтік немесе жалпы WLAN желісі сияқты кең ауқымды WLAN жүйесі әдетте, көптеген
компьютерлер мен қосалқы құралдарды қамтамасыз етіп, критикалық желі функцияларын бөле
алатын, сымсыз кіру нүктелерін пайдаланады.
●
Үйдегі немесе шағын кеңседегі WLAN жүйесі әдетте бірнеше сымсыз немесе сымды
компьютерлерге Интернет байланысы, принтерді және файлдарды аппараттық немесе
бағдарламалық құралдардың қосымша бөліктерін талап етпестен ортақ пайдалануға мүмкіндік
беретін сымсыз жол жоспарлағышын пайдаланады.
Компьютерде WLAN құрылғысын қолдану үшін, WLAN инфрақұрылымына (қызмет провайдері немесе
қоғамдық не біріккен желі арқылы берілген) қосылу қажет.
Интернет провайдерін пайдалану
Үйде Интернет байланысын орнату кезінде, Интернет провайдерінің (ISP) есептік жазбасын орнату
қажет. Интернет қызметін және модемді сатып алу үшін жергілікті Интернет провайдерімен
хабарласыңыз. Интернет провайдері модем параметрлерін реттеуге, сымсыз компьютерді модемге
қосу үшін желі кабелін орнатуға және Интернет қызметін тексеруге көмектеседі.
ЕСКЕРТПЕ: Интернет провайдері Интернетке кіру үшін пайдаланушы идентификаторы мен құпия
сөзді береді. Берілген мәліметтерді жазып алыңыз да, қауіпсіз жерде сақтаңыз.
WLAN желісін орнату
WLAN құрылғысын орнату және Интернетке қосылу үшін, төмендегі жабдық қажет:
●
Кең жолақты модем (DSL немесе кабельді) (1) және Интернет провайдерінен сатып алынған
жоғары жылдамдықты интернет қызметі
●
Сымсыз жол жоспарлағыш (2) (бөлек сатылады)
●
Сымсыз компьютер (3)
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір модемдердің ішіне жол жоспарлағышы орнатылады. Интернет провайдерінен
модем түрінің қайсысын пайдаланатындығын сұраңыз.
Төменде берілген суретте интернетке қосылған сымсыз желінің орнатымы мысалға келтірілген.
16
3-тарау Желіге қосылу
Желі кеңейген сайын, Интернетке кіру үшін желіге қосымша сымсыз және сымды компьютерлерді
қосуға болады.
WLAN желісін орнату бойынша көмек керек болса, жол жоспарлағыштың өндірушісі немесе интернет
қызметінің провайдері (ISP) берген ақпаратты қараңыз.
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу
WLAN желісін орнату бойынша көмек алу үшін, жол жоспарлағыш өндірушісі немесе Интернет
провайдері берген ақпаратты қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жаңа сымсыз компьютеріңізді жол жоспарлағышына онымен қамтамасыз етілген желілік
кабель арқылы бастапқыда қосу ұсынылады. Компьютер Интернетке сәтті қосылғаннан кейін
кабельді ажыратып, Интернетке сымсыз желі арқылы кіруге болады.
WLAN жүйесін қорғау
WLAN құрылғысын орнатқан немесе бар WLAN желісіне кірген кезде, әрқашан рұқсатсыз кіруден желіні
қорғау үшін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қосыңыз. Қоғамдық аймақтар немесе кофеханалар және
әуежайлар сияқты адам көп аймақтар ешқандай қауіпсіздікті қамтамасыз етпейді. Байланыс орнында
компьютердің қауіпсіздігі туралы сенімді болмасаңыз, құпия емес электрондық пошта хабарын жіберу
және негізгі Интернетте іздеу сияқты желі әрекеттерімен шектеліңіз.
Сымсыз радио сигналдары желінің сыртында да таралғандықтан басқа WLAN құрылғылары
қорғалмаған сигналдарды қабылдауы мүмкін. WLAN желісін қорғау үшін, келесі сақтық шараларын
қолданыңыз:
●
Желіаралық қалқанды пайдаланыңыз.
Желіаралық қалқан желіге жіберілген деректерді де, деректер сұраныстарын да тексереді және
кез келген күмәнді элементтерді қайтарады. Желіаралық қалқандар бағдарламалық құралда да,
жабдықта да жұмыс істейді. Кейбір желілер екі түрін де біріктіріп пайдаланады.
●
Сымсыз шифрлауды қолданыңыз.
Сымсыз шифрлау желі арқылы тасымалданатын деректерді шифрлау және шифрын ашу үшін
қауіпсіздік параметрлерін қолданады. Қосымша ақпарат алу мақсатымен Анықтама және қолдау
орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау)
пәрмендерін таңдаңыз.
WLAN желісіне қосылу
WLAN желісіне қосылу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
Сымсыз желіге қосылу
17
1.
Компьютерді қосыңыз. WLAN құрылғының қосулы екендігіне көз жеткізіңіз. Егер құрылғы
қосылған болса, сымсыз байланыс шамы ақ болады. Сымсыз байланыс шамы сөніп тұрса, сымсыз
байланыс түймешігін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз құрылғылар өшірулі болғанда, сымсыз байланыс
шамы сары түспен жанып тұрады.
2.
Тапсырмалар тақтасының оң жақ шетіндегі хабарландыру аймағындағы желі белгішесін
басыңыз.
3.
Қосылатын сымсыз жергілікті желіні таңдаңыз.
4.
Подключиться (Қосылу) түймешігін басыңыз.
Егер желі қауіпсіз қосылған WLAN желісі болса, сізден желінің қауіпсіздік кілтін енгізу сұралады.
Кодты енгізіп, қосылуды аяқтау үшін, OK түймешігін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер WLAN тізімі көрсетілсе, сымсыз жол жоспарлағышы ауқымының немесе кіру
нүктесінің сыртында болуыңыз мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Қосылатын сымсыз жергілікті желі көрсетілмесе, Открыть центр управления
сетями и общим доступом (Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығын ашу) пәрменін
таңдап, Настройка нового подключения или сети (Жаңа қосылым немесе желіні орнату)
түймешігін басыңыз. Желіні қолмен іздеу және оған қосылу немесе жаңа желі байланысын
орнатуға мүмкіндік беретін опциялар тізімі ашылады.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындап қосылуды аяқтаңыз.
Байланыс орнатылып болған соң, оның аты мен күйін тексеру үшін, тінтуір меңзерін тапсырмалар
тақтасының оң жақ шетіндегі хабарландыру аймағындағы желі белгішесіне қойыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жұмыс ауқымы (сымсыз сигналдардың жету алыстығы) WLAN кіруіне, жол
жоспарлағышын өндірушіге және басқа электрондық құрылғылардан алынған кедергілерге немесе
қабырғалар және едендер сияқты құрылымды тосқауылдарға байланысты болады.
НР Мобильді кең жолақты модулін пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
HP мобильді кең жолақты модулі компьютерге WLAN желілерімен салыстырғанда WWAN арқылы
Интернетке көбірек орындардан және үлкенірек аймақтардан кіруге мүмкіндік береді. HP мобильді
кең жолақты байланысы, көптеген жағдайларда ұялы байланыс операторы болып табылатын, (ұялы
байланыс операторы деп аталатын) желі қызметінің провайдерін қажет етеді. НР мобильді кең
жолақты желісінің қамту аясы ұялы телефон дауысының қамту аясымен бірдей.
Мобильді желі операторы қызметімен бірге пайдаланғанда, НР мобильді кең жолақты модулі жолда
немесе Wi-Fi жылдам қосылу нүктесінің қамту аясының сыртында болғанда Интернетке қосылу,
электрондық пошта хабарын жіберу немесе корпоративтік желіге қосылу мүмкіндігін береді.
НР келесі технологияларға қолдау көрсетеді:
●
GSM (Global System for Mobile Communications) телекоммуникация стандартына байланысты
желілердің қолданысын қамтамасыз ететін HSPA (High Speed Packet Access) технологиясы.
●
CDMA (Code division multiple access) телекоммуникация стандартына байланысты желілердің
қолданысын қамтамасыз ететін EV-DO (Evolution Data Optimized) технологиясы.
Мобильді байланыстың кең жолақты қызметін іске қосу үшін, HP мобильді байланыстың кең жолақты
желі модулінің сериялық нөмірі керек болуы мүмкін. Сериялық нөмір компьютердің астыңғы
жағындағы жапсырманың үстіне басылған.
Кейбір мобильді желі операторлары SIM картасын пайдалануды талап етеді. SIM картасында жеке
идентификациялық нөмір (PIN), сондай-ақ желі туралы ақпарат сияқты жалпы ақпарат қамтылады.
18
3-тарау Желіге қосылу
Кейбір компьютерлердің SIM ұясында SIM картасы алдын ала орнатылады. Егер SIM картасы алдын
ала орнатылмаған болса, ол компьютермен бірге берілетін HP мобильді кең жолақты байланысы
ақпаратының ішінде берілуі немесе мобильді желі операторы оны компьютерден бөлек беруі мүмкін.
SIM картасын салу және шығару туралы ақпарат алу үшін, осы тараудың SIM картасын салу және алу
(тек таңдаулы үлгілерде) (19-бет) бөлімін қараңыз.
НР мобильді кең жолақты модулі туралы және таңдаулы мобильді желілер операторы арқылы
қызметті іске қосу әдісі туралы мәліметтер алу үшін, компьютерге енгізілген НР мобильді кең жолақты
модулі туралы ақпаратты қараңыз. Қосымша ақпаратты http://www.hp.com/go/mobilebroadband
мекенжайы бойынша (тек таңдаулы елдерде/аймақтарда) НР веб-торабынан қараңыз.
SIM картасын салу және алу (тек таңдаулы үлгілерде)
ЕСКЕРТУ: Қосқыштарға зақым келтіруді болдырмау үшін SIM картасын орналастыру кезінде қатты
күш салмаңыз.
SIM картасын салу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді сөндіріңіз.
2.
Дисплейді жабыңыз.
3.
Компьютерге жалғанған сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
4.
Қуат сымын айнымалы ток көзінен ажыратыңыз.
5.
SIM ұясының ашасын алыңыз (тек таңдаулы үлгілерде).
ЕСКЕРТПЕ: SIM ұясының ашасы құрамында HP Mobile Broadband бар үлгілерде алынбалы болып
табылады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер алынбайтын SIM ұясының ашасымен немесе алынатын SIM ұясының
ашасымен жабдықталған. Алынбайтын SIM ұясының ашасын ішке қарай басу немесе оған қызмет
көрсету мүмкін емес. Алынатын SIM ұясының ашасын алып тастау үшін, босату үшін SIM ұясының
ашасын басып, оны ұядан алып тастаңыз.
6.
SIM картасын SIM ұясына салып, ол өз орнында тығыз түскенше SIM картасын оның ұясына
жайлап басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: SIM картасының компьютерге салынатын бағытын анықтау үшін, SIM карта
ұяшығындағы суретке қараңыз.
Сымсыз желіге қосылу
19
7.
Сыртқы қуатты қайтадан қосыңыз.
8.
Сыртқы құрылғыларды қайтадан қосыңыз.
9.
Компьютерді қосыңыз.
SIM картасын шығарып алу үшін картаны басып, оны ұясынан шығарып алыңыз.
GPS пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
Компьютерде GPS (Ғаламдық орынды анықтау жүйесі) құрылғысы орнатылуы мүмкін. GPS спутниктері
орналасу, жылдамдық және бағдарлар туралы ақпаратты GPS стандартымен жабдықталған
жүйелерге жібереді.
Қосымша ақпарат алу үшін, «HP GPS and Location» бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.
Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
Bluetooth құрылғысы әдетте мына электрондық құрылғыларды байланыстыратын физикалық кабель
қосылымдарын ауыстыратын қысқа ауқымды сымсыз байланыстарды қамтамасыз етеді.
●
Компьютерлер (жұмыс үстелі, ноутбук, қалта компьютері)
●
Телефондар (ұялы, сымсыз, смартфон)
●
Сурет түсіретін құрылғылар (принтер, камера)
●
Дыбыстық құрылғылар (гарнитура, үндеткіштер)
●
Тінтуір
Bluetooth құрылғысы Bluetooth құрылғыларының дербес желісін орнатуға мүмкіндік беретін тең
дәрежелі мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Bluetooth құрылғыларының параметрлерін реттеу және
оларды пайдалану туралы ақпаратты Bluetooth бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.
Сымды желіге қосу (қосымша қондырма құрылғысы
немесе сыртқы порт құрылғысы арқылы)
Жергілікті аймақ желісі (LAN) – сымды байланыс. Жергілікті желі байланысы компьютердегі RJ-45 желі
кабелін (бөлек сатылады), қосымша қондырма құрылғысын немесе кеңейту порты құрылғысын
пайдаланады.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тогының соғуы, өрт шығуы немесе жабдыққа зиян келтіру қатерінен аулақ
болу үшін, модем кабелін немесе телефон кабелін RJ-45 (желі) ұясына жалғамаңыз.
Жергілікті желіге (LAN) қосылу
Егер компьютерді (қосымша қондырма құрылғысы немесе кеңейту порты құрылғысы арқылы) тікелей
үйдегі жол жоспарлағышқа (сымсыз түрде жұмыс істемей) жалғау немесе кеңседегі бар желіге қосу
қажет болса, жергілікті желі байланысын пайдаланыңыз.
Жергілікті желіге жалғау үшін 8 істікті, RJ-45 желі кабелі және қосымша қондырма құрылғысы немесе
кеңейту порты құрылғысы қажет.
Желі кабелін қосу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
20
Желі кабелін компьютерге жалғанған қосымша қондырма құрылғысындағы немесе кеңейту
порты құрылғысындағы (1) желі ұясына жалғаңыз.
3-тарау Желіге қосылу
2.
Желілік кабелдің екінші ұшын желінің қабырға ұясына (2) немесе жол жоспарлағышқа жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Желі кабелінің теледидар мен радио кедергілерінен қорғайтын кедергілерді басу
схемасы (3) бар болса, кабельдің осы схема орналасқан ұшын компьютерге қарай бағыттаңыз.
Сымды желіге қосу (қосымша қондырма құрылғысы немесе сыртқы порт құрылғысы арқылы)
21
4
Пернетақта, сенсорлы тақтаның
қимылдары және меңзегіш құрылғылар
арқылы шарлау
Бұл компьютер пернетақта мен тінтуірге қоса сенсорлы тақтаның қимылдарын (тек таңдаулы
үлгілерде) пайдалану арқылы экранда оңай жылжу мүмкіндігін береді. Компьютердің сенсорлы
тақтада пайдаланылатын қимылдарды түртіңіз.
Кейбір компьютер үлгілерінде жиі жасалатын тапсырмаларды орындауға арналған арнайы әрекет
пернелері немесе функциялық пернелер болады.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
ЕСКЕРТПЕ: Компьютермен бірге жеткізілетін меңзегіш құрылғылармен қоса, сыртқы USB тінтуірін
(бөлек сатылады) оны компьютердегі USB порттарының біреуіне жалғау арқылы пайдалануға
болады.
Меңзегіш құрылғылар параметрлерін орнату
Түймешік конфигурациясы, басу жылдамдығы және меңзер параметрлері сияқты меңзегіш
құрылғыларына арналған параметрлерді реттеу үшін, Windows жүйесіндегі тінтуір параметрлерін
қолданыңыз.
Тінтуір сипаттарына өту үшін:
●
Пуск (Бастау) > Устройства и принтеры (Құрылғылар мен принтерлер) тармақтарын таңдаңыз.
Одан кейін компьютеріңіз болып табылатын құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып,
Настройки мыши (Тінтуір параметрлері) пәрменін таңдаңыз.
Сенсорлы тақтаны қолдану
ЕСКЕРТПЕ: Сенсорлы тақтаңыз сыйымды сурет сенсорымен жабдықталған. Бұл сенсор шарлауға,
жылжуға және шымшуға/масштабтауға арналған саусақ күшімен орындалатын қимылды жалғастыру
мүмкіндігін қолдайды. Бұл мүмкіндік қимыл түрлерін орындау барысында сенсорлы тақтаға
қолданылатын саусақ күшін жылдам жалғастыру үшін осы сенсорлы тақта қимылдарын іске қосады.
Сонымен қатар, сенсорлы тақта осы қимылдар орындалып жатқан кезде қолданылатын саусақ күшін
анықтайды. Қимыл қозғалысын күшейтуге арналған қимыл орындалып жатқан кезде сенсорлы
тақтаны саусақтарыңызбен күштеп басыңыз. Төменде сипатталған классикалық сенсорлы тақта
қимылдарына да қолдау көрсетіледі.
Меңзерді басқа жерге жылжыту үшін, саусағыңызды сенсорлы тақта беті арқылы қалаған бағытқа
жылжытыңыз. Сенсорлы тақтаның сол және оң жақ түймешіктері сыртқы тінтуірдің түймешіктері
сияқты пайдаланылады.
Сенсорлы тақтаны өшіру және қосу
Сенсорлы тақтаны қосу немесе өшіру үшін, fn+f2 жылдам пернесін басыңыз.
22
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
Сенсорлы тақта қимылдарын пайдалану
Сенсорлық тақта немесе сенсорлық экран меңзер әрекеттерін саусақтармен басқару үшін меңзегіш
құрылғыны экранда жылжытуға мүмкіндік береді.
Сенсорлы тақта бірқатар қимылдарды қолдайды. Сенсорлы тақта қимылдарын пайдалану үшін
сенсорлы тақтаға екі саусақты бір уақытта орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сенсорлы тақта қимылдарына бағдарламалардың барлығында қолдау көрсетіле
бермейді.
Қимылдың көрсетілімін көру үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
Тапсырмалар тақтасының оң жағындағы хабарландыру аймағында орналасқан Отображать
скрытые значки (Жасырын белгішелерді көрсету) белгішесін басыңыз.
2.
Synaptics Pointing Device (Synaptics меңзегіш құралы) белгішесін нұқып, Pointing Device
Properties (Меңзегіш құрылғының сипаттары) тармағын таңдаңыз.
3.
Көрсетілген терезеде құрылғыны таңдау үшін, Құрылғы параметрлері қойыншасын нұқып,
Параметрлер түймешігін басыңыз.
4.
Көрсетілімді қосу үшін қимылды таңдаңыз.
Қимылдарды ажырату немесе қосу үшін, мына әрекеттер орындаңыз:
1.
Тапсырмалар тақтасының оң жағындағы хабарландыру аймағында орналасқан Отображать
скрытые значки (Жасырын белгішелерді көрсету) белгішесін басыңыз.
2.
Synaptics Pointing Device (Synaptics меңзегіш құралы) белгішесін нұқып, Pointing Device
Properties (Меңзегіш құрылғының сипаттары) тармағын таңдаңыз.
3.
Көрсетілген терезеде құрылғыны таңдау үшін, Құрылғы параметрлері қойыншасын нұқып,
Параметрлер түймешігін басыңыз.
4.
Қосылатын немесе өшірілетін қимылдың қасындағы ұяшыққа құсбелгі қойыңыз.
5.
Применить (Қолдану) пәрменін таңдап, одан кейін OK түймешігін басыңыз.
Түрту
Экранда элементті таңдау үшін сенсорлы тақтада Түрту мүмкіндігін пайдаланыңыз.
●
Таңдау үшін сенсорлы тақта аймағын бір саусақпен түртіңіз. Элементті ашу үшін оны екі рет
түртіңіз.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
23
Жылжу
Жылжу қимылы бетте немесе суретте жоғары, төмен қарай немесе көлденең жылжу кезінде қажет
әрекет.
●
Екі саусақты сенсорлы тақта аймағына арасын алшақ қойып, одан кейін оларды жоғары, төмен,
сол немесе оң жаққа қарай жылжытыңыз.
Шымшу/масштабтау
Қысу және масштабтау қимылдары суреттерді немесе мәтінді үлкейтуге не кішірейтуге мүмкіндік
береді.
24
●
Ірілеу үшін, екі саусақты сенсорлы тақтада қысып ұстаңыз, одан кейін саусақтарды жан-жаққа
жылжытыңыз.
●
Кішірейту үшін, екі саусақты сенсорлы тақтаға арасын алшақ қойып, одан кейін олардың арасын
жақындатыңыз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде)
Айналдыру мүмкіндігі фотосурет сияқты элементтерді бұруға мүмкіндік береді.
●
Сол сұқ саусақты сенсорлы тақта аймағында тіреңіз. Оң сұқ саусақты сағат тілімен 90 градус
жүргізіңіз. Кері айналдыру үшін, сұқ саусағыңызды сағат тіліне қарсы 90 градус жүргізіңіз.
Пернетақтаны пайдалану
Пернетақта және тінтуір сенсорлы экрандағы қимылдар сияқты теруге және бірдей функцияларды
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пернетақта әрекеттер пернелері мен жылдам пернелердің арнайы
функцияларын орындауға мүмкіндік береді.
ЕСКЕРТПЕ: Еліңізге/аймағыңызға байланысты, пернетақтаның пернелері мен пернетақта
функциялары осы бөлімде сипатталғаннан өзгешелеу болуы мүмкін.
Жылдам пернелерді анықтау
Жылдам перне дегеніміз fn пернесінің (1) және esc пернесі (2) немесе функционалдық пернелердің
біреуінің (3) тіркесімі.
Пернелер тіркесімін пайдалану:
▲
fn пернесін аз уақыт басыңыз, одан кейін пернелер тіркесімінің екінші пернесін басып қалыңыз.
Пернетақтаны пайдалану
25
Пернелер тіркесімі
Сипаттама
fn+esc
Жүйе ақпаратын көрсетеді.
fn+f2
Сенсорлы тақтаны қосады және сөндіреді.
fn+f3
Ұйқылық күйді қосады, бұл ақпаратыңызды жүйелік жадқа сақтайды. Дисплей және жүйенің басқа
бөліктері өшеді, ал қуат қосулы қалады.
Ұйқы күйінен шығу үшін, қуат түймешігін басып қалыңыз.
ЕСКЕРТУ:
fn+f4
Ақпаратты жоғалтпау үшін, ұйқылық күйді қоспас бұрын жұмысты сақтаңыз.
Жүйеге қосылған дисплейлердің арасында экран кескінін ауыстырып көрсетеді. Мысалы, монитор
компьютерге қосымша қондыру құрылғысы арқылы қосылған болса, fn+f4 пернелер тіркесімі экран
бейнесін компьютер дисплейінен монитор дисплейіне ауыстырып, компьютер мен монитордың
екеуінде көрсетеді.
Сыртқы мониторлардың басым бөлігі компьютерден бейне ақпаратын сыртқы VGA бейне стандарты
арқылы қабылдайды. fn+f4 жылдам пернелері компьютерден бейне ақпарат алатын басқа
құрылғылардағы бейнелерді де ауыстырып қосуы мүмкін.
fn + f6
Үндеткіш дыбысын төмендетеді.
fn+f7
Үндеткіш дыбысын жоғарылатады.
fn+f8
Микрофонды үнсіздендіреді.
fn+f9
Экран жарықтығының деңгейін төмендетеді.
fn+f10
Экран жарықтығының деңгейін ұлғайтады.
fn+f11
Пернетақта жарықтандырғышын қосады және сөндіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Пернетақтаның артқы жарығы зауытта іске қосылады. Батарея қызмет мерзімін арттыру
үшін пернетақта жарықтандырғышын өшіріңіз.
Пернетақталарды пайдалану
Компьютерде орнатылған сандар пернетақтасы бар. Бұған қоса, компьютер қосымша сыртқы сандық
пернетақтаны немесе сандық пернетақтасы бар қосымша сыртқы пернетақтаны қолдайды.
26
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
Енгізілген сандық пернетақтаны пайдалану
(1)
Бөлік
Сипаттама
fn пернесі
num lk пернесімен бірге басылғанда, енгізілген сандық
пернетақтаны қосады және өшіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Енгізілген сандық пернетақта сыртқы пернетақта
немесе сандық пернетақта компьютерге жалғанған кезде жұмыс
істемейді.
(2)
Енгізілген сандық пернетақта
Қосылғанда, пернетақтаны сыртқы сандар пернетақтасы ретінде
қолдануға болады.
Пернетақтаның әр пернесі оның жоғары оң жақ бұрышындағы
белгіше көрсететін функцияны орындайды.
(3)
num lk пернесі
fn пернесімен бірге басылғанда, енгізілген сандық пернетақтаны
қосады және сөндіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер өшірілгенде белсенді болып тұрған
пернетақта функциясы компьютер қайта қосылғанда қалпына
келеді.
Енгізілген сандық пернетақтаны қосу және өшіру
Енгізілген сандық пернетақтаны қосу үшін fn+num lk пернелерін басыңыз. Енгізілген сандық
пернетақтаны өшіру үшін fn+num lk пернелерін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Енгізілген сандық пернетақта сыртқы пернетақта немесе сандық пернетақта компьютерге
жалғанған кезде өшірулі.
Кірістірілген сандық пернетақтадағы перне функцияларын ауыстыру
Енгізілген сандық пернетақта пернелерінің функцияларын олардың стандарты пернетақта
функциялары мен сандық пернетақта функцияларының арасында ауыстырып қосуға болады.
●
Сандық пернетақта өшірулі кезде, оның пернесінің шарлау функциясын пайдалану үшін,
пернетақта пернесін басқан кезде fn пернесін басып ұстап тұрыңыз.
●
Сандық пернетақта қосулы кезде оның пернесінің стандартты функциясын пайдалану үшін
◦
Кіші әріппен жазу үшін, fn пернесін басып, ұстап тұрыңыз.
◦
Бас әріппен жазу үшін, fn+shift пернелер тіркесімін басып, ұстап тұрыңыз.
Пернетақтаны пайдалану
27
Қосымша сыртқы сандық пернетақтаны пайдалану
Көптеген сыртқы сандық пернетақталардағы пернелер num lock қызметінің қосулы немесе өшірулі
болуына байланысты әртүрлі қызмет атқарады. (Num lock зауытта өшіріледі.) Мысалы:
●
num lock қосулы болғанда, пернетақта пернелерінің көбі сандарды тереді.
●
num lock өшірулі болғанда, пернетақта пернелерінің көбі көрсеткі, page up немесе page down
пернелері сияқты жұмыс істейді.
Сыртқы пернетақтада num lock функциясы қосулы болса, компьютердегі num lock шамы жанып
тұрады. Сыртқы пернетақтадағы num lock функциясы өшірулі болса, компьютердегі num lock шамы
сөніп тұрады.
Жұмыс істегенде, сыртқы пернетақтадағы num lock қызметін қосу немесе өшіру үшін:
▲
28
Компьютердегі емес, сыртқы пернетақтадағы num lk пернесін басыңыз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары және меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
5
Мультимедиа
Компьютеріңізде мыналар болуы мүмкін:
●
Кірістірілген динамик(тер)
●
Кірістірілген динамик(тер)
●
Кірістірілген веб камера
●
Алдын ала орнатылған мультимедиялық бағдарламалық құрал
●
Мультимедия түймешіктері немесе пернелері
Аудио
Компьютеріңізде немесе қосымша сыртқы оптикалық дискіні пайдаланатын кейбір үлгілерде музыка
ықшам дискілерін ойнатуға, музыканы жүктеуге және тыңдауға, вебтегі аудио мазмұнды (соның
ішінде радионы) тыңдауға, дыбыс жазуға немесе мультимедиа файлын жасау үшін дыбыс пен бейнені
біріктіруге болады. Тыңдау әсерін жақсарту үшін, үндеткіштер немесе құлақаспаптар сияқты сыртқы
дыбыс құрылғыларын жалғаңыз.
Үндеткіштерді қосу
Сымды үндеткіштерді компьютердегі немесе қондыру тұғырындағы USB портына (немесе дыбыс
шығысы ұясына) жалғау арқылы қосуға болады.
Сымсыз үндеткіштерді компьютерге қосу үшін, құрылғы өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
Дыбыс құрылғыларын қосу үшін, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Дыбыс деңгейін реттеу
Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, дыбыс деңгейін мыналарды пайдаланып реттеуге болады:
●
Дыбыс деңгейі түймешіктері
●
Дыбыс деңгейін басқаруға арналған пернелер тіркесімдері (fn пернесімен бірге басылатын
арнайы пернелер)
●
Дыбыс деңгейі пернелері
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптар, тығын тәріздес құлақаспап немесе
гарнитураны киер алдында, дыбыс деңгейін реттеңіз. Қосымша қауіпсіздік ақпаратын Заңдық,
қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер нұсқаулығынан қараңыз. Пайдаланушы нұсқаулықтарына
қол жеткізу үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > User guides
(Пайдаланушы нұсқаулықтары) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Дыбыс деңгейін амалдық жүйе және кейбір бағдарламалар арқылы да реттеуге болады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіздегі дыбыс деңгейін басқару құралдарының түрі туралы ақпаратты
Компьютермен танысу (4-бет) бөлімінен қараңыз.
Аудио
29
Құлаққаптар/микрофонды қосу
Сымды құлаққаптарды және микрофонды компьютердің аудио шығыс (құлаққап)/аудио кіріс
(микрофон) ұяшығына қосуға болады. Сонымен қатар, қосымша құлаққап микрофонын қосады. Жазу
кезінде жақсы нәтиже алу үшін, микрофонға тікелей сөйлеп, артқы шу жоқ параметрде дыбысты
жазыңыз. Компьютерге сымсыз құлақаспаптарды жалғау үшін, құрылғы өндірушісінің нұсқауларын
орындаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптар, тығын тәріздес құлақаспаптар
немесе гарнитураны киер алдында, дыбыс қаттылығын төмендетіңіз. Қосымша қауіпсіздік ақпаратын
Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер нұсқаулығынан қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы кабелінің аудио шығыс (құлақаспап) және аудио кіріс (микрофон) ұяларының
екеуіне сәйкес келетін 4 сымды қосқышы бар екеніне көз жеткізіңіз.
Компьютердің аудио функцияларын тексеру
ЕСКЕРТПЕ: Жазу кезінде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, микрофонға тікелей сөйлеп, дыбыс
жазуды тыныш жерде орындаңыз.
Компьютердің аудио функцияларын тексеру үшін, мына қадамдарды орындаңыз:
1.
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Оборудование и звук (Аппараттық құрал
және дыбыс) > Звук (Дыбыс) тармағын таңдаңыз.
2.
Звук (Дыбыс) терезесі ашылғанда, Звуки (Дыбыстар) қойындысын басыңыз. Program Events
(Бағдарламалық оқиғалар) ішінде сигнал немесе дабыл сияқты кез келген дыбыс оқиғасын
таңдап, Test (Сынау) түймешігін басыңыз.
Дыбысты үндеткіштер немесе қосылған құлақаспаптар арқылы естуіңіз қажет.
Компьютердің жазу функцияларын тексеру үшін, мына қадамдарды орындаңыз:
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Стандартные (Керек-жарақтар) >
Устройство звукозаписи (Дыбысты жазу құрылғысы) тармақтарын таңдаңыз.
2.
Начать запись (Жазуды бастау) түймешігін басып, микрофонмен сөйлеңіз.
3.
Файлды жұмыс үстеліне сақтаңыз.
4.
Мультимедиалық бағдарламаны ашыңыз және дыбысты ойнатыңыз.
Компьютерде аудио параметрлерін құптау немесе өзгерту үшін
▲
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Аудио тармақтарын таңдаңыз.
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)
Кейбір компьютерлерде кірістірілген веб-камера бар. Алдын ала орнатылған бағдарламалық
құралдың көмегімен сурет немесе бейне түсіру үшін веб-камера пайдалана аласыз. Фотосуреттерді
немесе жазылған бейне қарап шығуға немесе сақтауға болады.
Веб-камера бағдарламалық құралы мынадай мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді.
30
●
Бейне түсіріп, ортақ пайдалану
●
Жылдам хабар алмасу бағдарламалық құралының көмегімен бейне дерек алу
●
Дыбыссыз суретке түсіру
5-тарау Мультимедиа
Бейне
Бұл HP компьютері таңдаулы веб-тораптардағы таратылатын бейнені көруге және желіге қосылмайақ компьютерден тамашалау үшін бейнелер мен фильмдерді жүктеп алуға мүмкіндік беретін қуатты
бейне құрылғысы болып табылады.
Көруге байланысты әрекеттеріңізді жақсарту мақсатында компьютерді сыртқы монитор, проектор
немесе теледидарға қосу үшін, бейне порттардың бірін пайдаланыңыз.
Компьютерде (немесе қосымша қондыру құрылғысында немесе кеңейту порты құрылғысында) мына
сыртқы бейне порттары бар:
●
VGA
●
DisplayPort
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Сыртқы құрылғының дұрыс кабель арқылы компьютердегі дұрыс ұяға қауіпсіз
түрде жалғанғандығына көз жеткізіңіз. Сұрақтарыңыз болса, құрылғы өндірушісінің нұсқауларын
қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердегі бейне порттары туралы ақпаратты Компьютермен танысу (4-бет)
бөлімінен қараңыз.
Бейне
31
VGA (қосымша қондыру құрылғысы немесе кеңейту порты құрылғысы)
Сыртқы монитор порты немесе VGA порты сыртқы VGA монитор немесе VGA проекторы секілді VGA
дисплей құрылғыларын компьютерге жалғайтын аналогтық дисплей интерфейсі.
1.
VGA дисплей құрылғысын қосу үшін, құрылғы кабелін компьютерге жалғанған қосымша қондыру
құрылғысындағы немесе кеңейту порты құрылғысындағы сыртқы монитор портына жалғаңыз.
2.
Компьютер экранындағы кескінді 4 түрлі көрсету күйіне ауыстырып қосу үшін, fn+f4 пернесін
басыңыз:
●
ДК экраны ғана: экрандағы кескінді тек компьютерден көру.
●
Қос: экрандағы кескінді бір уақытта компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен де көру.
●
Кеңейтілген: Экрандағы кескінді компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен көру.
●
Екінші экран ғана: экрандағы кескінді тек сыртқы құрылғыдан көру.
fn+f4 пернесі басылған сайын, көрсету күйі өзгереді.
ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже үшін, егер «Дополнительные» (Қосымша) опциясы таңдалған болса,
сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын мына жолмен реттеңіз. Start (Бастау) > Control
Panel (Басқару тақтасы) > Appearance and Personalization (Безендіру және даралау) тармақтарын
таңдаңыз. Дисплей ішінен Настройка разрешения экрана (Экран ажыратымдылығын реттеу)
параметрін таңдаңыз.
DisplayPort
DisplayPort компьютерді ажыратымдылығы жоғары теледидар сияқты қосымша бейне дерек немесе
дыбыстық құрылғысына не болмаса кез келген үйлесімді сандық немесе дыбыстық құралдарына
жалғайды. Сыртқы VGA монитор портымен салыстырғанда DisplayPort өнімділігі жоғары болып,
сандық қосылысты жақсартады.
ЕСКЕРТПЕ: Бейне және/немесе дыбыс сигналдарын DisplayPort арқылы жіберу үшін, DisplayPort
кабелі (бөлек сатылады) керек болады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің DisplayPort портына бір ғана DisplayPort құрылғысын жалғауға болады.
Компьютер экранындағы ақпарат бір мезгілде DisplayPort құрылғысында да көрсетіледі.
Бейне немесе аудио құрылғысын DisplayPort портына жалғау үшін
1.
32
DisplayPort кабелінің бір ұшын компьютердегі DisplayPort портына жалғаңыз.
5-тарау Мультимедиа
2.
Кабельдің екінші ұшын бейне құрылғысына жалғаңыз, одан кейін қосымша ақпаратты өндіруші
нұсқауларынан қараңыз.
3.
Компьютер экранындағы кескінді 4 түрлі көрсету күйіне ауыстырып қосу үшін, fn+f4 пернесін
басыңыз:
●
ДК экраны ғана: экрандағы кескінді тек компьютерден көру.
●
Қос: экрандағы кескінді бір уақытта компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен де көру.
●
Кеңейтілген: Экрандағы кескінді компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен көру.
●
Екінші экран ғана: экрандағы кескінді тек сыртқы құрылғыдан көру.
fn+f4 пернесі басылған сайын, көрсету күйі өзгереді.
ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже үшін, егер «Дополнительные» (Қосымша) опциясы таңдалған болса,
сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын мына жолмен реттеңіз. Start (Бастау) > Control
Panel (Басқару тақтасы) > Appearance and Personalization (Безендіру және даралау) тармақтарын
таңдаңыз. Дисплей ішінен Настройка разрешения экрана (Экран ажыратымдылығын реттеу)
параметрін таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы кабелін алу үшін, оны компьютерден ажыратуға қосқышты босату түймешігін
басыңыз.
MultiStream Transport технологиясын пайдаланып, сымды дисплейлерді
табу және оларға қосылу
MultiStream Transport (MST) компьютердегі VGA немесе Дисплей порттарына, әрі сыртқы хабтағы
немесе қондырма станциясындағы VGA немесе Дисплей порттарына жалғап, бірнеше сымды дисплей
құрылғыларын компьютерге жалғау мүмкіндігін береді. Компьютерде орнатылған графикалық
контроллер түріне немесе компьютерде орнатылған хабтың болуына қарай, байланысты бірнеше
жолмен орнатуға болады. Компьютерге орнатылған аппараттық құралдарды көру Құрылғы
Менеджері бөлімін қараңыз.
1.
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) тармақтарын таңдаңыз.
2.
Система и безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) пәрменін, Система (Жүйе) пәрменін таңдаңыз,
одан кейін сол жақ бағанда Диспетчер устройств (Құрылғылар басқарушысы) тармағын
нұқыңыз.
Дисплейлерді Intel graphics (қосымша хабты) арқылы қосу
ЕСКЕРТПЕ: Intel сызбалық реттегішімен және қосымша хабпен ең көп 3 дисплей құрылғысын қосуға
болады.
Бейне
33
Бірнеше дисплей құрылғысын орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз:
1.
DP-to-DP кабелімен (бөлек сатып алынады) сыртқы хабты (бөлек сатып алынады) компьютердегі
DisplayPort қосыңыз. Хабтың қуат адаптерін айнымал ток қуатына жалғаңыз.
2.
Сыртқы дисплей құрылғыларын хабтағы VGA немесе DisplayPorts порттарына жалғаңыз.
3.
Windows монитордың DP желі торабына қосылғанын анықтағанда, DisplayPort Topology
Хабарландыру тілқатысу терезесі көрсетіледі. Дисплей параметрлерін реттеу үшін қажетті
опцияларын басыңыз. Бірнеше дисплей нұсқалары барлық қосылған дисплей
құрылғыларындағы экран кескінін кеңейтетін Duplicate (Қайталау) немесе компьютер экранын
барлық қосылған дисплей құрылғыларына жаятын Extend (Кеңейту) мәндерін қамтиды.
ЕСКЕРТПЕ: Тілқатысу терезесі пайда болмаса, әрбір сыртқы дисплей құрылғысының хабтағы
дұрыс портқа жалғанғанын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін fn+f4 пернелерін басыңыз
және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Intel сымсыз дисплейі (тек таңдаулы үлгілерде)
Intel® сымсыз дисплейі компьютердегі мазмұнды теледидарда сымсыз бөлісу мүмкіндігін береді.
Сымсыз дисплейді пайдалану үшін, сымсыз ТД адаптері (бөлек сатылады) қажет. Сигнал шығысын
қорғау мүмкіндігі бар DVD дискісі Intel сымсыз дисплейінде ойнатылмауы мүмкін. (Бірақ сигнал
шығысын қорғау мүмкіндігі жоқ DVD дискісі ойнатылатын болады.) Сигнал шығысын қорғау мүмкіндігі
бар Blu-ray дискілері Intel сымсыз дисплейінде ойнатылмайды. Сымсыз теледидар адаптерін
пайдалану туралы толық ақпаратты өндірушінің нұсқауларынан қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сымсыз дисплейді пайдаланбас бұрын сымсыз байланыстың компьютерде қосылғанына
көз жеткізіңіз.
34
5-тарау Мультимедиа
6
Қуатты басқару
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерде қуат түймешігі немесе қуат қосқышы болуы мүмкін. Қуат түймешігі
термині осы нұсқаулықта қуатты басқару элементтерінің екі түрін білдіреді.
Компьютерді өшіру (сөндіру)
ЕСКЕРТУ: компьютер өшірілген кезде сақталмаған мәліметтер жойылады.
Жұмысты аяқтау пәрмені амалдық жүйені қоса барлық ашық бағдарламаларды жауып, дисплей мен
компьютерді өшіреді.
Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса компьютерді өшіріңіз:
●
Әмбебап тізбекті шина (USB) портына жалғанбаған сыртқы ақпараттық құралға қосылғанда
●
Компьютер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса және сыртқы қуат көзінен ажыратылған
кезде
Компьютерді қуат түймешігі арқылы да өшіруге болатынымен, ұсынылатын үрдіс Windows өшіру
пәрменін қолдану болып табылады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер ұйқы немесе күту күйінде болғанда, жұмысты аяқтамас бұрын, қуат
түймешігін басып қалу арқылы ұйқы немесе күту күйінен шығу қажет.
1.
Жұмысыңызды сақтап, барлық ашық бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Пуск (Бастау) > Завершение работы (Жұмысты аяқтау) тармағын таңдаңыз.
Компьютер жауап бермесе және жұмысты аяқтаудың алдыңғы процедурасын пайдалану мүмкін
болмаса, келесі төтенше жағдай процедураларын көрсетілген кезекпен орындап көріңіз:
●
ctrl+alt+delete пернелер тіркесімін басыңыз. Питание (Қуат) белгішесін басыңыз, одан кейін
Завершение работы (Жұмысты аяқтау) параметрін таңдаңыз.
●
Қуат түймешігін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
●
Компьютерді сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
●
Компьютерді дереу өшіру арқылы аппараттық құрал параметрлерін қайта орнату үшін қуат
түймешігі мен дыбыс деңгейі түймешігін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз.
Қуат параметрлерін орнату
Қуатты үнемдеу күйлерін пайдалану
Ұйқылық күй зауытта іске қосылады.
Ұйқылық күй қосылғанда, қуат шамдары жыпылықтап, экран тазарады. Жұмысыңыз жадқа
сақталады.
ЕСКЕРТУ: Аудио және видео файлдарын ойнатудың мүмкін нашарлауы, аудио немесе бейне ойнату
жұмысының жоғалуы немесе ақпараттың жоғалу қаупін азайту үшін, дискіден не сыртқы медиа
картасынан оқу немесе оған жазу кезінде ұйқы күйін қоспаңыз.
Компьютерді өшіру (сөндіру)
35
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер ұйқылық күйде болғанда, желіге қосылудың кез келген түрін қосуды немесе
компьютердің кез келген функцияларын орындай алмайсыз.
Ұйқылық күйді қосу және одан шығу
Компьютер қосулы болғанда келесі жолдардың кез келгенін қолданып ұйқылық күйді қосуға болады:
●
Қуат түймешігін тез басып қалыңыз.
●
Дисплейді жабыңыз.
●
Пуск (Бастау) түймешігін басып, «Завершение работы» (Жұмысты аяқтау) түймешігінің
жанындағы көрсеткіні басыңыз да, Сон (Ұйқы) белгішесін басыңыз.
Ұйқы күйінен шығу үшін
●
Қуат түймешігін тез басып қалыңыз.
●
Егер экран сөніп тұрса, оны қосыңыз.
●
Пернетақтадағы пернені басыңыз.
●
Сенсорлы тақтаны түрту немесе саусақты жылжыту.
Компьютер ұйқылық күйден шыққанда электр қуатының шамдары жанып, экранда жұмысыңыздың
тоқтаған жері көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ: Егер оянған кезде, құпия сөз сұралатындай орнатылған болса, компьютерде жұмысты
жалғастыру үшін, Windows құпия сөзін енгізу қажет болады.
Күйін қосу және одан шығу
Жүйе зауытта не батарея қуатымен, не сыртқы қуатпен істеп тұрғанда бос тұрғаннан кейін, не болмаса
батареяның заряды тым төмен деңгейге жеткенде күту күйіне қосылатын етіп орнатылған.
Қуат параметрлері мен үзілістерін Windows жүйесінің басқару тақтасында өзгертуге болады.
Күту күйін қосу үшін
▲
Пуск (Бастау) түймешігін басып, «Shut down» (Жұмысты аяқтау) түймешігінің жанындағы
көрсеткіні басыңыз да, Гибернация (Күту) пәрменін таңдаңыз.
Күту күйінен шығу үшін
▲
Қуат түймешігін тез басып қалыңыз.
Қуат шамдары жанып, экранда жұмысыңыздың тоқтаған жері көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ: Егер оянған кезде, құпия сөз сұралатындай орнатылған болса, жұмысты жалғастыру
үшін, Windows құпия сөзін енгізу қажет болады.
Қуат өлшегіш пен қуат параметрлерін пайдалану
Қуат өлшегіш хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан. Қуат
көрсеткіші қуат параметрлеріне жылдам кіруге және қалған батарея зарядын көруге мүмкіндік береді.
36
●
Батарея зарядының қалған пайыздағы деңгейін және ағымдағы қуат жоспарын экранда көру
үшін, меңзерді қуат өлшегіш белгішесінің үстінен жүргізіңіз.
●
Қуат параметрлерін ашу немесе қуат жоспарын өзгерту үшін, қуат өлшегіш белгішесін басып,
тізімнен бір тармақты таңдаңыз.
6-тарау Қуатты басқару
Әртүрлі қуат көрсеткішінің белгішелері компьютердің батарея қуатымен немесе сыртқы қуатпен
жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. «Заряд төмен» деңгейіне немесе «Заряд өте төмен» деңгейіне
жеткенде, белгіше хабар шығарады.
Оянған кезде сұралатын құпиясөзбен қорғау
Компьютер ұйқылық немесе күту күйінен шыққанда, компьютерде құпия сөз сұралуын орнату үшін,
осы қадамдарды орындаңыз:
1.
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Система и безопасность (Жүйе және
қауіпсіздік) > Электропитание (Қуат параметрлері) тармақтарын таңдаңыз.
2.
Сол жақ тақтадан Запрашивать пароль при пробуждении (Оянғанда құпия сөз сұрау) тармағын
таңдаңыз.
3.
Изменение параметров, недоступных в данный момент (Қазіргі уақытта қол жетімді емес
параметрлерді өзгерту) параметрін таңдаңыз.
4.
Запрашивать пароль (рекомендуется) (Құпия сөз сұрау (ұсынылады)) параметрін таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Пайдаланушы есептік жазбасының құпия сөзін жасау немесе ағымдағы құпия сөзді
өзгерту қажет болса, Создание или изменение пароля учетной записи пользователя
(Пайдаланушы жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту) тармағын таңдап, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланушы есептік жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту
қажет болмаған жағдайда, 5-қадамға өтіңіз.
5.
Сохранить изменения (Өзгертулерді сақтау) параметрін таңдаңыз.
Батарея қуатын пайдалану
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Пайда болуы мүмкін қауіпсіздік мəселелерін азайту үшін компьютермен бірге
жабдықталған батареяны, HP компаниясы ұсынатын ауыстыру батареясын немесе HP компаниясынан
сатып алынған үйлесімді батареяны пайдаланыңыз.
Компьютер сыртқы айнымалы ток қуатына жалғанбаған кезде ол батареяның қуатымен жұмыс
атқарады. Қуатты басқару параметрлеріне, ашылған бағдарламаларға, экранның жарықтығына,
компьютерге жалғанған сыртқы құрылғыларға және басқа да себептерге байланысты компьютер
батареясының жұмыс мерзімі әртүрлі болады. Компьютер айнымалы ток қуатына қосылған жағдайда,
батарея қуаты толады және ток жоғалған жағдайда, істеген жұмысыңыз сақталып қалады.
Компьютерде зарядталған батарея болса және сыртқы айнымалы ток қуаты іске қосылса,
компьютерден айнымалы ток адаптері ажыратылғанда немесе айнымалы ток қуатының берілуі
тоқтатылғанда, компьютер батарея қуатын автоматты түрде қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер айнымалы ток көзінен ажыратылғаннан кейін дисплей жарықтығы
батареяның қызмет ету мерзімін сақтау үшін автоматты түрде төмендейді.
Зауытта пломбаланған батарея
Батареяның күйін бақылау үшін немесе батареяның заряды тез бітетін болса, Справка и Поддержка
(Анықтама және қолдау) ішінде Battery Check (Батарея тексеру) бағдарламасын іске қосыңыз. Батарея
туралы ақпаратты ашу үшін, Start (Бастау) > Help and Support (Анықтама және қолдау) > Troubleshoot
(Ақаулықтарды жою) > Power, Thermal, and Mechanical (Қуат, жылу және механикалық) тармақтарын
таңдаңыз. Қуат көзі тармағын ашып, Батареяны тексеру пәрменін таңдаңыз. Егер батареяны
ауыстыру керектігі Battery Check (Батарея тексеру) бағдарламасы арқылы анықталған болса, НР
қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Қуат параметрлерін орнату
37
Осы құрылғыдағы батареяны (батареяларды) пайдаланушы арқылы оңай ауыстыруға болмайды.
Батареяны алу немесе ауыстыру кепілдік күшіне әсер етуі мүмкін. Егер батареяның заряды тез бітетін
болса, қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Батареяның жарамдылық мерзімі аяқталғанда, оны үйдегі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті
батарея тастау заңдары мен ережелерін орындаңыз.
Батарея туралы қосымша ақпарат табу
Анықтама және қолдау орталығында мына құралдар және батарея туралы ақпарат бар:
●
Батарея жұмысын тексеруге арналған батареяны тексеру құралы
●
Батареяның қызмет ету мерзімін ұлғайтуға арналған тексеру, қуатты басқару және дұрыс күтім
мен сақтау туралы ақпарат
●
Батареяның түрлері, сипаттамалары, батареяның қызмет ету мерзімдері және сыйымдылығы
туралы ақпарат
Батарея туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін
▲
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > Обучение (Үйрену) > Часто
задаваемые вопросы в схемах управления питанием (Қуат жоспарлары: жиі қойылатын
сұрақтар) тармақтарын таңдаңыз.
Батареяны тексеру бағдарламасын пайдалану
Анықтама және қолдау орталығында компьютерде орнатылған батарея күйі туралы ақпарат беріледі.
Батареяны тексеруді іске асыру үшін
1.
Айнымалы ток адаптерін компьютерге қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Батареяны тексеру құралының дұрыс жұмыс істеуі үшін компьютер сыртқы қуат
көзіне жалғануы тиіс.
2.
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > Устранение неполадок
(Ақаулықтарды жою) > Неполадки питания, температурные и механические неполадки (Қуат,
жылу және механикалық ақаулықтар) тармағын таңдаңыз.
3.
Питание (Қуат) қойыншасын ашып, одан кейін Проверка батареи (Батареяны тексеру) тармағын
таңдаңыз.
Батареяны тексеру құралы батареяның және оның ұяларының дұрыс жұмыс істейтінін тексереді және
тексерудің нәтижелерін хабарлайды.
Қалған батарея зарядын көрсету
▲
Меңзерді Windows жұмыс үстелінің хабарландыру аймағындағы тапсырма тақтасының оң жақ
шетінде орналасқан қуат көрсеткіші белгішесінің үстінен жүргізіңіз.
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайту
Батареяның зарядсыздану уақыты батарея қуатын пайдаланғанда қандай мүмкіндіктердің
қолданылатынына байланысты әртүрлі болады. Ең көп зарядсыздану уақыты батареяның сақтық
сыйымдылығы төмендейтіндіктен біртіндеп қысқарады.
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайтуға арналған кеңестер:
38
6-тарау Қуатты басқару
●
Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
●
Параметры электропитания (Қуат параметрлері) ішінен Power saver (Қуат үнемдегіші) параметрін
таңдаңыз.
Төмен батарея деңгейлерін басқару
Осы бөлімдегі ақпарат ескертулер мен зауытта орнатылған жүйе жауаптарын сипаттайды. Кейбір
батареяның төмендігі туралы ескертулер мен жүйе жауаптарын Параметры электропитания (Қуат
параметрлерін) қолдану арқылы өзгертуге болады. Параметры электропитания (Қуат параметрлерін)
қолдану басымдықтарының жиынтығы шамдарға әсер етпейді.
Төмен батарея деңгейлерін анықтау
Компьютердің жалғыз қуат көзі болатын батарея заряды төмен батарея деңгейіне жеткенде, батарея
шамы жыпылықтайды.
●
Батарея шамы (тек таңдаулы үлгілерде) батарея зарядының төмен немесе тым төмен деңгейін
көрсетеді.
– немесе –
●
Хабарландыру аймағындағы қуат өлшегіштің белгішесі төмен немесе өте төмен заряд деңгейі
туралы хабарландыру береді.
ЕСКЕРТПЕ: Қуат көрсеткіші туралы қосымша ақпарат алу үшін, Қуат өлшегіш пен қуат
параметрлерін пайдалану (36-бет) бөлімін қараңыз.
Егер компьютер қосулы немесе ұйқылық күйде болса, компьютерде ұйқылық күй қысқа уақытқа
қосылады да, компьютер өшіріледі. Барлық сақталмаған ақпарат жоғалады.
Төмен батарея деңгейі мәселесін шешу
Сыртқы қуат қолданылғанда төмен батарея деңгейін шешу
▲
Мына құрылғылардың біреуін жалғаңыз:
●
Айнымалы ток адаптері
●
Қосымша жалғау немесе кеңейту құрылғысы
●
НР компаниясынан қосалқы құрал ретінде сатып алынатын қосымша қуат адаптері
Ешқандай қуат көзі болмағанда төмен батарея деңгейін шешу
Ешқандай қуат көзі болмаған кезде, батареядағы зарядтың деңгейі төмен болса, жұмысты сақтаңыз
да, компьютерді өшіріңіз.
Батарея қуатын үнемдеу
●
Windows жүйесінің Панель управления (Басқару тақтасындағы) Параметры электропитания (Қуат
параметрлерін) параметрі арқылы төмен қуат деңгейін пайдалану параметрлерін таңдаңыз.
●
Сымсыз және LAN қосылыстарын ажыратып, оларды қолданбаған кезде модем
бағдарламаларынан шығыңыз.
●
Оларды қолданбаған кезде сыртқы қуат көзінен ажыратылмаған сыртқы құрылғыларды
ажыратыңыз.
●
Пайдаланбаған кез келген сыртқы мультимедиа карталарының жұмысын тоқтатыңыз, оларды
өшіріңіз немесе шығарып алыңыз.
Қуат параметрлерін орнату
39
40
●
Экран жарықтығын азайтыңыз.
●
Жұмысты тоқтатқан кезде, ұйқылық күйді қосыңыз немесе компьютерді өшіріңіз.
6-тарау Қуатты басқару
Сыртқы айнымалы ток қуаты көзін пайдалану
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Ұшақ бортында болғанда компьютер батареясын зарядтамаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Мүмкін сақтық шараларына қатысты мәселелерді болдырмау үшін, компьютермен
қамтамасыз етілетін айнымалы ток адаптерін, HP қамтамасыз ететін ауыстырғыш айнымалы ток
адаптерін немесе HP компаниясынан сатып алынған айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Айнымалы ток көзіне қосылу жөнінде қосымша ақпаратты қораптың ішіндегі Орнату
нұсқаулары постерінен қараңыз.
Сыртқы айнымалы ток қуаты мақұлданған айнымалы ток адаптері немесе қосымша жалғау, не
кеңейту құрылғысы арқылы қамтамасыз етіледі.
Төмендегі жағдайлардың кез келгенінде компьютерді сыртқы айнымалы ток қуатына қосыңыз:
●
Батареяны зарядтағанда немесе тексергенде.
●
Жүйелік бағдарламалық құралды орнатқанда немесе өзгерткенде.
●
Ақпаратты ықшам дискіге, DVD немесе BD (тек таңдаулы үлгілерде) дискілеріне жазғанда.
●
Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосқанда.
●
Сақтық көшірме жасағанда немесе қалпына келтіргенде.
Компьютерді сыртқы айнымалы токқа қосқанда, төмендегі жағдайлар туындайды:
●
Батарея зарядтала бастайды.
●
Компьютер қосылып тұрса, хабарландыру аймағындағы қуат өлшегіш белгішесінің түрі өзгереді.
Компьютерді сыртқы айнымалы токтан ажыратқанда, төмендегі жағдайлар туындайды:
●
Компьютер батарея қуатына көшеді.
●
Батареяның қызмет ету мерзімін сақтау үшін, дисплей жарықтығы автоматты түрде азаяды.
Қуат параметрлерін орнату
41
7
Сыртқы карталар мен құрылғылар
Микро SD жад картасын қолдану.
Таңдамалы сандық карталар ақпаратты қауіпсіз сақтау және қолайлы ортақ пайдалану мүмкіндігін
береді. Бұл карталар әдетте сандық медиамен жабдықталған камераларда, қалта компьютерлерінде
және басқа да компьютерлерде қолданылады.
Компьютеріңіз қолдау көрсететін сандық карта пішімдерін анықтау үшін, Компьютермен
танысу (4-бет) бөлімін қараңыз
Сандық картаны салу
ЕСКЕРТУ: Сандық карталар қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін оны салған кезде, қатты күшпен
итермеңіз.
1.
Сандық картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары, ал қосқышын компьютерге қаратыңыз.
2.
Картаны микро SD жад картасын оқу құрылғысына салып, нық отырғанша үстінен басыңыз.
Құрылғы анықталғанда дыбыс естіледі және параметрлер мәзірі көрінуі мүмкін.
Сандық картаны шығарып алу
ЕСКЕРТУ: Ақпарат жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында сандық
картасын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
42
1.
Ақпаратты сақтап, сандық картамен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Windows жұмыс үстелінің хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде
орналасқан жабдықты шығару белгішесін басыңыз. Одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
3.
Картаны (1) басып, оны ұясынан (2) шығарып алыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Карта шықпаса, оны ұясынан тартып шығарыңыз.
Смарт карталарды қолдану
ЕСКЕРТПЕ: Смарт-карта термині осы тарауда смарт-карталар мен Java™ карталарының екі түрін
білдіреді.
Смарт карта — жад пен микропроцессоры бар шағын схемалы несие картасы өлшеміндегі қосалқы
құрал. Дербес компьютерлер сияқты смарт карталардың кірісті және шығысты басқаратын амалдық
жүйелері, сондай-ақ оларды рұқсатсыз пайдаланудан қорғайтын қауіпсіздік мүмкіндіктері бар.
Өндірісте қолданылатын смарт карталар оқу құралдарымен (тек таңдаулы үлгілерде) бірге
пайдаланылады.
PIN коды микрочип мазмұнына кіру рұқсатын алуға керек. Смарт-картаның қауіпсіздік мүмкіндіктері
туралы қосымша ақпарат алу мақсатымен Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау)
> Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) пәрмендерін таңдаңыз.
Смарт-картаны салу
1.
Картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары қаратып, картаны ақырындап смарт-картаны оқу
құрылғысына орныққанша сырғытыңыз.
2.
Компьютерге кіру үшін смарт-картаның PIN кодын пайдаланып экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
Смарт-картаны шығарып алу
▲
Смарт-картаның шетін қысып, оны смарт-карталарды оқу құрылғысынан суырып алыңыз.
Смарт карталарды қолдану
43
USB құрылғысын пайдалану
Әмбебап тізбекті шина (USB) дегеніміз USB пернетақтасы, тінтуір, диск, басып шығарғыш, сканер
немесе хаб сияқты қосымша сыртқы құрылғыны қосуға арналған аппараттық құрал интерфейсі.
Кейбір USB құрылғылары әдетте құрылғымен қоса берілетін қосымша қолдау бағдарламалық
құралын қажет етуі мүмкін. Құрылғыға арналған бағдарламалық құрал жөнінде қосымша ақпаратты
өндірушінің нұсқауларынан қараңыз. Бағдарламалық құралмен қамтамасыз етілген бұл нұсқаулар
дискіде немесе өндірушінің веб-торабында болуы мүмкін.
Компьютерде USB 1.0, 1.1, 2.0 немесе 3.0 құрылғыларымен жұмыс істейтін кем дегенде 1 USB порты
бар. Сонымен қатар, сыртқы құрылғыға қуат беретін USB зарядтау порты компьютеріңізде болуы
мүмкін. Қосымша USB қондыру құрылғысы немесе USB концентраторы компьютермен пайдалануға
болатын қосымша USB порттарымен қамтамасыз етеді.
USB құрылғысын жалғау
ЕСКЕРТУ: USB қосқышының зақымдануын болдырмау үшін, құрылғыны күштеп жалғамаңыз.
▲
Құрылғының USB кабелін USB портына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Төмендегі сурет пен компьютер көрінісінің арасында біраз айырмашылық болуы
мүмкін.
Құрылғы анықталғанда, дыбыс естіледі.
ЕСКЕРТПЕ: USB құрылғысы қосылған кезде жүйенің құрылғыны танытқанын көрсету үшін
хабарландыру аймағында хабарлама көрсетілуі мүмкін.
44
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
USB құрылғысын шығарып алу
ЕСКЕРТУ: USB қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін USB құрылғысын шығарып алған кезде оны
сымынан тартпаңыз.
ЕСКЕРТУ: Деректер жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында USB
құрылғысын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1.
USB құрылғысын шығарып алу үшін, ақпаратты жауып, құрылғымен байланысты барлық
бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Windows жұмыс үстелінің тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру
аймағындағы жабдықты шығару белгішесін басыңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
3.
Құрылғыны шығарып алыңыз.
USB құрылғысын пайдалану
45
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану
ЕСКЕРТПЕ: Керекті бағдарламалық құрал мен диск жетектері туралы ақпарат алу үшін немесе
компьютердің қолданылатын портын білу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз.
Сыртқы құрылғыны компьютерге жалғау үшін:
ЕСКЕРТУ: Қуатты құрылғыны жалғағанда құралдың зақымдалу қаупін азайту үшін құрылғының
өшіріліп, қуат сымының айнымалы ток көзінен ажыратылғанын тексеріңіз.
1.
Құрылғыны компьютерге жалғаңыз.
2.
Егер қуатты құрылғыны жалғаған болсаңыз, оның қуат сымын жерге қосылған ток көзіне
қосыңыз.
3.
Құрылғыны өшіріңіз.
Қуат көзіне қосылмаған сыртқы құрылғыны ажырату үшін құрылғыны өшіріп, одан кейін оны
компьютерден ажыратыңыз. Қуат көзіне қосылған сыртқы құрылғыны ажырату үшін құрылғыны
өшіріңіз де, оны компьютерден ажыратыңыз, одан кейін айнымалы ток сымын суырыңыз.
Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану
Алынатын сыртқы дискілер мәліметтерді сақтау және оларға кіруге арналған мүмкіндіктер санын
ұлғайтады. USB жинақтағыш дискісін компьютердегі USB портына жалғау арқылы қосуға болады.
ЕСКЕРТПЕ: HP сыртқы USB оптикалық дискілерін қуатқа қосылған компьютердегі USB портына (тек
таңдаулы үлгілерде) жалғау керек.
USB дискісінің мынадай түрлері бар:
●
1,44 мегабайттық дискета салғыш
●
Қатты диск модулі
●
Сыртқы оптикалық диск (CD, DVD және Blu-ray)
●
MultiBay құрылғысы
Қондыру қосқышын пайдалану
Қондыру қосқышы арқылы компьютер қосымша қондырма құрылғысына немесе кеңейту порт
құрылғысына қосылады. Қосымша қондырма құрылғысы немесе кеңейту порты құрылғысы
компьютермен пайдалануға болатын қосымша порттарды және қосқыштарды қамтамасыз етеді.
ЕСКЕРТПЕ: Төмендегі суреттер сіздегі компьютердің, қондырма құрылғысының немесе кеңейту
порты құрылғысының суреттеріне ұқсамауы мүмкін. Қондырма құрылғыңызға немесе кеңейту порты
құрылғыңызға дәл келетін суретке жүгініңіз.
Компьютерді қондыру қосқышына жалғау үшін:
1.
46
Жабу механизмін болдырмау үшін, қондырғы қосқышындағы (1) түймесін басыңыз.
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
2.
Қондырғы құрылғысындағы қондырғы тұрақтарын компьютердің түбіндегі қабылдағыштармен
қатарластырыңыз, содан кейін компьютерді қондырғы құрылғысына басып (2) орнына түсіріңіз.
3.
Қондырғы құрылғысын компьютерге бекіту үшін, байланыс түймесін (1) ішіне қарай басыңыз.
Байланыс шамы (2) компьютер толығымен тіркелген кезде жанады.
Кеңейту порты құрылғысын компьютерге қосу үшін:
1.
Кеңейту порты құрылғысының қосқышын компьютердегі қондыру қосқышымен туралаңыз.
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану
47
2.
48
Кеңейту порты құрылғысының қосқышын компьютердегі қондыру қосқышы орнына түскенше
сырғытыңыз.
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
8
Дискілер
Қосымша сыртқы қатты дискілерді қолдану (тек таңдаулы
үлгілерде)
Қатты дискінің жұмысын жақсарту
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану
Компьютерді біраз уақыт пайдаланғанда, қатты дискідегі файлдар фрагменттеліп қалады.
Фрагменттелген диск дегеніміз дискідегі деректер қатар (бірізді) орналаспаған, сондықтан, қатты диск
файлдарды табу үшін күштірек жұмыс істеп, бұл өз кезегінде, компьютер жұмысын баяулатады.
Амалдық жүйе тиімді жұмыс істеуі үшін, Disk Defragmenter (Диск дефрагментаторы) құралы қатты
дискідегі фрагменттелген файлдар мен қалталарды қайта біріктіреді (немесе физикалық түрде қайта
орналастырады).
ЕСКЕРТПЕ: Дискіні дефрагментациялау құралын жартылай өткізгішті дискілерде жұмыс істету қажет
емес.
Дискіні дефрагментациялау құралы басталғаннан кейін, ол қараусыз жұмыс атқарады. Дегенмен,
қатты дискінің өлшеміне және фрагменттелген файлдар санына байланысты, Disk Defragmenter
құралының жұмысы аяқталуы үшін бір сағаттан көп уақыт кетуі мүмкін.
HP қатты дискіні кем дегенде айына бір рет дефрагментациялауды ұсынады. Дискіні
дефрагментациялау құралының жұмысын айлық жоспарға орнатсаңыз болады, бірақ
дефрагментациялауды кез келген уақытта қолман жасауға да болады.
Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосу үшін:
1.
Компьютерді айнамалы ток көзіне қосыңыз.
2.
Start (Бастау) > All Programs (Барлық бағдарламалар) > Accessories (Керек-жарақтар) > System
Tools (Жүйелік құралдар) > Disk Defragmenter (Дискіні дефрагментациялау) тармақтарын
таңдаңыз.
3.
Дефрагментация диска (Диск дефрагментациясы) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін, пайдаланушы есептік
жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу
немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат
немесе құпия сөз сұралуы мүмкін. Анықтама және қолдау бөлімін қараңыз. Анықтама және
қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау)
тармағын таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін дискіні дефрагментациялау бағдарламалық құралының анықтамасын
қараңыз.
Дискіні тазалау құралын пайдалану
Қатты дискідегі орынды босатып, компьютер жұмысының тиімділігін арттыру үшін дискіні тазалау
құралы қатты дискіден еш қауіпсіз жоюға болатын файлдарды іздеп табады.
Дискіні тазалау құралын қосу үшін:
Қосымша сыртқы қатты дискілерді қолдану (тек таңдаулы үлгілерде)
49
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Принадлежности (Қосалқы құралдар)
> System Tools (Қызметтік бағдарламалар) > Disk Cleanup (Диск тазалау) тармағын таңдаңыз.
2.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Қосымша сыртқы оптикалық дискіні қолдану (тек
таңдаулы үлгілерде)
Қосымша сыртқы оптикалық диск құрамына келесі функциялар кіреді:
●
ықшам диск
●
DVD
●
Blu-ray (BD)
Орнатылған қосымша сыртқы дискіні анықтау
▲
Пуск (Бастау) > Компьютер тармақтарын таңдаңыз.
Компьютеріңізде орнатылған оптикалық дискіні қоса барлық құрылғылар көрсетіледі.
50
8-тарау Дискілер
Оптикалық дискілерді енгізу
Диск науасы
1.
Компьютерді қосыңыз.
2.
Диск наусын шығару үшін (1) жетектің беткі тақтасындағы босату түймешігін басыңыз.
3.
Науаны тартып шығарыңыз (2).
4.
Дискінің бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстаңыз да, дискінің жапсырма бетін
жоғары қаратып науа білігіне орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні білікке орналастыру үшін оны абайлап
еңкейтіңіз.
5.
Дискіні орнына қонғанша науаға қарай абайлап басыңыз (3).
6.
Диск науасын жабыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Дискіні енгізгеніңізден кейінгі аздаған кідіріс қалыпты болып табылады. Егер сіз медиа
ойнатқышын таңдамасаңыз, AutoPlay тілқатысу терезесі ашылады. Ол сізге медиа мазмұнын қалай
пайдаланатыныңызды таңдауды ұсынады.
Диск саңылауы
ЕСКЕРТУ: Диск саңылауы бар оптикалық диск жетегіне 8 см-лік оптикалық дискті салмаңыз. Бұл
оптикалық диск жетегіннің зақымдануына әкелуі мүмкін.
1.
Компьютерді қосыңыз.
2.
Дискінің бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстаңыз да, дискінің жапсырма бетін
жоғары қаратып орналастырыңыз.
Қосымша сыртқы оптикалық дискіні қолдану (тек таңдаулы үлгілерде)
51
3.
Дискіні диск саңылауы бар оптикалық диск жетегіне жайлап салыңыз.
Оптикалық дискілерді шығарып алу
Диск науасы
Диск науасының қалыпты ашылуына немесе ашылмауына байланысты дискіні шығарып алудың екі
жолы бар.
Егер диск науасы қалыпты ашылатын болса
1.
Диск науасын шығару үшін жетектің беткі тақтасындағы босату түймешігін басып (1), науаны
абайлап, толықтай тартып шығарыңыз (2).
2.
Дискіні науадан диск жиектерінен тарту барысында абайлап білікке басу арқылы шығарыңыз (3).
Дискіні жиектерінен ұстап, бетіне қолыңызды тигізбеңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні шығару үшін оны абайлап еңкейтіңіз.
3.
Диск науасын жауып, дискіні қорғаушы қабына салыңыз.
Диск науасы қалыпты түрде ашылмаған жағдайда
52
1.
Жетектің алдыңғы беткі тақтасындағы босату тесігіне қағаз қыстырғыштың ұшын салыңыз (1).
2.
Науа босағанша қағаз қыстырғышты абайлап итеріңіз де, науаны толықтай тартып шығарыңыз
(2).
8-тарау Дискілер
3.
Дискіні науадан диск жиектерінен тарту барысында абайлап білікке басу арқылы шығарыңыз (3).
Дискіні жиектерінен ұстап, бетіне қолыңызды тигізбеңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні шығару үшін оны абайлап еңкейтіңіз.
4.
Диск науасын жауып, дискіні қорғаушы қабына салыңыз.
Диск саңылауы
1.
Жетектің жанындағы босату түймешігін басыңыз (1).
2.
Дискіні бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстап шығарып алыңыз (2).
3.
Дискіні қорғаушы қабына салыңыз.
Қосымша сыртқы оптикалық дискіні қолдану (тек таңдаулы үлгілерде)
53
Оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалану
Компьютерде ішкі оптикалық жинақтағыш диск болмаса да, бағдарламалық құралды оңай ашуға да,
бағдарламаларды орнатуға да, желідегі басқа компьютерге жалғанған оптикалық жинақтағыш
дискіні ортақ пайдалануға да болады. Ортақ пайдалану дискілері — бір компьютерге салынған дискіні
сол желідегі басқа компьютерлердің пайдалануына жол беретін Windows амалдық жүйесінің
мүмкіндігі.
ЕСКЕРТПЕ: Оптикалық диск жетегін ортақ пайдалану үшін желі қажет. Желінің параметрлерін орнату
туралы қосымша ақпаратты Желіге қосылу (14-бет) бөлімінен қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: DVD фильмдері және ойындар дискілері сияқты кейбір дискілердің көшірмесі
жасалмайтын етіп қорғалған болуы мүмкін, сондықтан DVD немесе ықшам дискілері ортақ
пайдаланылмайды.
Бірлесіп пайдаланылатын оптикалық дискі бар компьютерде оптикалық дискіні ортақ пайдалану үшін
мына әрекеттер орындаңыз:
54
1.
Пуск (Бастау) > Компьютер тармақтарын таңдаңыз.
2.
Ортақ пайдалану қажет оптикалық жинақтағыш дискіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып,
Свойства (Сипаттар) параметрін таңдаңыз.
3.
Общий доступ (Ортақ пайдалану) қойыншасын таңдап, Дополнительный общий доступ
(Қосымша ортақ пайдалану) параметрін таңдаңыз.
4.
Общий доступ к папке (Қалтаны ортақ пайдалану) жанына құсбелгі қойыңыз.
5.
Имя общего ресурса (Ортақ ресурстың аты) мәтін ұясына оптикалық диск жетегінің атын енгізіңіз.
6.
Применить (Қолдану) түймешігін, одан кейін OK түймешігін басыңыз.
7.
Пуск (Бастау) > Панель Управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) >
Центр управления сетями и общим доступом (Желі және ортақ пайдалануды басқару орталығы)
тармақтарын таңдаңыз.
8-тарау Дискілер
9
Қауіпсіздік
Компьютерді қорғау
Windows амалдық жүйесі қамтамасыз ететін стандартты қауіпсіздік мүмкіндіктері және Windows
жүйесіне кірмейтін Setup Utility (BIOS) құралы жеке параметрлеріңіз бен деректеріңізді әртүрлі
қауіптерден қорғауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік шешімдері сақтандырғыштар сияқты әрекет ету үшін жасалған. Бұл
сақтандырғыштар өнімді күтімсіз ұстаудан немесе ұрланудан қорғамауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңізді жөндеуге жібермес бұрын, барлық құпия файлдардың көшірмесін жасап
алып, өшіріңіз және барлық құпия сөздерді алып тастаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Осы тарауда сипатталған кейбір мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіз Computrace құралын қолдайды, бұл онлайн қауіпсіздікке негізделетін
қадағалау және қалпына келтіру қызметі кейбір аймақтарда қолжетімді болады. Егер компьютер
ұрланған болса, рұқсаты жоқ пайдаланушы Интернетке кіргенде Computrace құралы компьютердің
ізін қадағалай алады. Computrace құралын пайдалану үшін, бағдарламалық құралды сатып алып,
қызметке жазылуыңыз тиіс. Computrace бағдарламалық құралына тапсырыс беру туралы ақпарат алу
үшін, http://www.hp.com НР веб-торабына өтіңіз.
Компьютер қаупі
Қорғау қызметі
Компьютерді рұқсатсыз қолдану
HP Client Security бағдарламалық құралы құпия сөз, смарт
карта, контактісіз карта, тіркелген бет суреттері, тіркелген
саусақ ізі мен басқа аутентификациялық деректермен бірге
қолданылғанда.
Computer Setup қызметіне рұқсатсыз кіру (f10)
Computer Setup қызметіндегі BIOS әкімшісінің құпия сөзі*
Қатты диск мазмұнына рұқсатсыз кіру
Computer Setup құралында қолданылатын DriveLock құпия
сөзі немесе автоматты DriveLock құпия сөзі*
Қосымша сыртқы оптикалық дисктен (тек таңдаулы
үлгілерде), қосымша сыртқы қатты дисктен (тек таңдаулы
үлгілерде) немесе ішкі желілік адаптерден рұқсатсыз бастау
Computer Setup қызметіндегі жүктеу параметрлерінің
мүмкіндігі*
Пайдаланушылардың есептiк жазбаларын рұқсатсыз
пайдалану
Windows пайдаланушы құпия сөзі
Ақпаратты рұқсатсыз пайдалану
●
HP Drive Encryption бағдарламалық құралы
●
Windows қорғаушысы
Computer Setup параметрлеріне және жүйенің басқа
идентификациялық ақпаратына рұқсатсыз кіру
Computer Setup қызметіндегі BIOS әкімшісінің құпия сөзі*
Компьютердің орнын рұқсатсыз ауыстыру
Қауіпсіздік кабелінің ұясы (қосымша қауіпсіздік кабелімен
бірге пайдаланылады)
*Амалдық жүйе жұмыс жасамай немесе жүктелмей тұрғанда да қолданыла беретін тұрақты еске сақтау құрылғысына
негізделген Computer Setup утилитасы алдын ала орнатылған. Computer Setup қызметінде шарлау және таңдау үшін, көрсеткі
құрылғысын (TouchPad, көрсеткі таяқшасын немесе USB тінтуірін) немесе пернетақтаны қолдануға болады.
Компьютерді қорғау
55
Құпия сөздерді пайдалану
Құпия сөз — компьютер ақпаратын қорғау үшін таңдалатын таңбалардың тобы. Ақпаратқа кіруді
басқарудың жолына байланысты құпия сөздердің бірнеше түрлері орнатылуы мүмкін. Құпия сөздер
Windows жүйесінің немесе компьютерде алдын ала орнатылған Windows жүйесінен басқа жүйелердің
Computer Setup утилитасында (BIOS) орнатылады.
●
BIOS әкімшісінің құпия сөзі және DriveLock құпия сөзі Computer Setup утилитасында орнатылады.
Олар жүйенің BIOS бағдарламасы арқылы басқарылады.
●
Автоматты DriveLock құпия сөздері Computer Setup утилитасында қосылады.
●
Windows құпия сөздері тек Windows амалдық жүйесінде орнатылады.
●
Егер HP SpareKey параметрлері бұрын орнатылған болса және Computer Setup бағдарламасында
орнатылған BIOS әкімшісінің құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, утилитаға кіру үшін HP SpareKey
құралын пайдаланыңыз.
●
DriveLock пайдаланушы құпия сөзін ұмытсаңыз және DriveLock басты құпия сөзі Computer Setup
қызметінде орнатылған болса, құпия сөздермен қорғалған қатты диск құлыпталып, қолданысқа
жарамай қалады.
Computer Setup және Windows қауіпсіздік мүмкіндіктері үшін бір құпия сөзді пайдалануға болады.
Бірнеше Computer Setup мүмкіндігіне де бір құпия сөзді қолдануға болады.
Құпия сөздерді жасау және сақтау үшін келесі кеңестерді орындаңыз.
●
Құпия сөздерді жасаған кезде бағдарламамен қойылған талаптарды орындаңыз.
●
Бірнеше бағдарламалар немесе веб-тораптар үшін бір құпия сөзді пайдаланбаңыз және кез
келген басқа бағдарлама немесе веб-торап үшін Windows құпия сөзін қайта пайдаланбаңыз.
●
HP Client Security бағдарламасының Password Manager (Құпия сөздер реттегіші) құралын вебтораптарыңыз бен бағдарламаларыңыздың барлығы үшін пайдаланушы аттары мен құпия
сөздерін сақтау мақсатымен пайдаланыңыз. Егер оларды болашақта ұмытып қалсаңыз, оларды
қауіпсіз түрде оқи аласыз.
●
Құпия сөздерді компьютердегі файлда сақтауға болмайды.
Келесі кестелерде жиі қолданылатын Windows және BIOS әкімшілік құпия сөздерінің тізімі және
олардың функцияларының сипаттамасы берілген.
Windows амалдық жүйесінде құпия сөздер орнату
Құпия сөз
Қызмет
Әкімші құпия сөзі*
Windows әкімшілік деңгейіндегі есептік жазбаны қорғайды.
ЕСКЕРТПЕ: Windows әкімшісінің құпия сөзін орнату арқылы
BIOS әкімшінің құпия сөзі орнатылмайды.
Пайдаланушының құпия сөзі*
Windows жүйесін пайдаланушылардың есептiк жазбаларын
рұқсатсыз пайдаланудан қорғайды.
*Windows әкімшісінің құпия сөзі немесе Windows пайдаланушы құпия сөзі параметрлерін орнату туралы ақпарат алу
мақсатымен Анықтама және қолдау қызметіне қол жеткізу үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және
қолдау) тармақтарын таңдаңыз.
56
9-тарау Қауіпсіздік
Computer Setup қызметінде құпия сөздер орнату
Құпия сөз
Қызмет
BIOS әкімші құпия сөзі*
Computer Setup қызметін рұқсатсыз кіруден қорғайды.
ЕСКЕРТПЕ: Егер BIOS әкімшісінің құпия сөзін жоюды
болдырмау үшін мүмкіндіктер қосылған болса, олар
өшірілгенше құпия сөзді жою мүмкін емес.
DriveLock басты құпия сөзі*
DriveLock қызметімен қорғалған ішкі қатты дискіні рұқсатсыз
кіруден қорғайды. DriveLock қорғанысын жою үшін де
қолданылады. Бұл құпия сөз қосу үрдісі барысында DriveLock
Passwords параметрінде орнатылады.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock құпия сөзін орнатпас бұрын, BIOS
әкімшісінің құпия сөзін орнату қажет.
DriveLock пайдаланушы құпия сөзі*
DriveLock қызметімен қорғалған ішкі қатты дискіні рұқсатсыз
кіруден қорғайды және қосу үрдісі барысында DriveLock
Passwords парметрінде орнатылады.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock құпия сөзін орнатпас бұрын, BIOS
әкімшісінің құпия сөзін орнату қажет.
*Осы құпия сөздердің әрбірі туралы толық ақпаратты келесі бөлімдерден қараңыз.
BIOS әкімші құпия сөзін басқару
Бұл құпия сөзді орнату, өзгерту немесе жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:
Жаңа BIOS әкімші құпия сөзін орнату
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Setup BIOS
Administrator Password (BIOS әкімші құпия сөзін реттеу) тармағын таңдап, enter пернесін
басыңыз.
4.
Нұсқау берілгенде, құпия сөзді теріңіз.
5.
Нұсқау берілгенде, жаңа құпия сөзді растау үшін қайта теріңіз.
6.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
BIOS әкімші құпия сөзін өзгерту
Құпия сөздерді пайдалану
57
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Change Password
(Құпия сөзді өзгерту) тармағын таңдап, enter пернесін басыңыз.
4.
Нұсқау берілгенде, ағымдағы құпия сөзді теріңіз.
5.
Нұсқау берілгенде, растау үшін, жаңа құпия сөзді қайта теріңіз.
6.
Өзгерістерді сақтап, Computer Setup қызметінен шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
BIOS әкімші құпия сөзін жою
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Change Password
(Құпия сөзді өзгерту) тармағын таңдап, enter пернесін басыңыз.
4.
Нұсқау берілгенде, ағымдағы құпия сөзді теріңіз.
5.
Жаңа құпия сөз сұралғанда, жолақты бос қалдырып, enter пернесін басыңыз.
6.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін, YES (ИӘ) жауабын таңдаңыз.
7.
Жаңа құпия сөз қайта сұралғанда, жолақты бос қалдырып, enter пернесін басыңыз.
8.
Өзгерістерді сақтап, Computer Setup қызметінен шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
58
9-тарау Қауіпсіздік
BIOS әкімші құпия сөзін енгізу
BIOS administrator password (BIOS әкімші құпия сөзі) сұралғанда, құпия сөзді теріңіз де (құпия сөзді
орнатқанда пайдаланған пернелер түрін қолданып) enter пернесін басыңыз. BIOS әкімші құпия сөзі
енгізу әрекеті 3 рет қатар сәтсіз болса, компьютерді қайта қосып, қайта енгізіп көру керек.
Computer Setup DriveLock құпия сөзін басқару
ЕСКЕРТУ: DriveLock құралымен қорғалған қатты диск қолданысқа жарамай қалмау үшін, DriveLock
пайдаланушы құпия сөзін және DriveLock басты құпия сөзін компьютерден қашық қауіпсіз жерге
жазып қойыңыз. DriveLock құпия сөздерінің екеуін де ұмытсаңыз, қатты диск құлыпталып,
қолданысқа жарамай қалады.
DriveLock қорғанысы қатты дискі мазмұнына рұқсатсыз енуден сақтайды. DriveLock қорғанысы тек
қана компьютердің ішкі қатты дискісімен қолдануға арналған. DriveLock қорғанысы дискіге
қолданылғаннан соң, оның ішіне кіру үшін құпия сөзді енгізу қажет. DriveLock қорғанысының құпия
сөзі арқылы кіру үшін, дискіні компьютерге немесе жетілдірілген порт репликаторына енгізу қажет.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock мүмкіндіктерін пайдалануға кіріспес бұрын, BIOS әкімшісінің құпия сөзін орнату
қажет.
DriveLock қорғанысын ішкі қатты дискіге қолдану үшін, пайдаланушы және басты құпия сөздері
Computer Setup қызметінде орнатылу керек. DriveLock қорғанысын қолдану туралы келесі түсініктерге
назар аударыңыз:
●
DriveLock қорғанысы қатты дискіге қолданылған соң, қатты дискіге тек пайдаланушы құпия сөзін
немесе басты құпия сөзді енгізу арқылы кіруге болады.
●
Пайдаланушы құпия сөзінің иегері қорғалған қатты дискінің ағымдағы пайдаланушысы болу
керек. Басты құпия сөздің иегері жүйе әкімшісі немесе ағымдағы пайдаланушы болуы мүмкін.
●
Пайдаланушы құпия сөзі мен басты құпия сөз бірдей болуы мүмкін.
●
Пайдаланушы құпия сөзін немесе басты құпия сөзді тек DriveLock қорғанысын дискіден алу
арқылы жоюға болады. DriveLock қорғанысын дискіден тек басты құпия сөз арқылы алуға
болады.
Құпия сөздерді пайдалану
59
DriveLock құпия сөзін орнату
Computer Setup қызметінде DriveLock құпия сөзін орнату үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосып, төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу
үшін ESC пернесін басыңыз») хабары шыққанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысын немесе пернелерін қолданып Безопасность (Қауіпсіздік) > Инструменты
жеткого диска (Қатты диск құралдары) > DriveLock тармақтарын таңдаңыз, содан кейін
енгізутүймесін басыңыз.
4.
Set DriveLock Password (global) (DriveLock құпия сөзін орнату (жаһандық)) пәрменін таңдаңыз.
5.
BIOS әкімшісінің құпия сөзіне кіріп, enter пернесін басыңыз.
6.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен қорғалатын қатты дискіні
таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
7.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін, YES (ИӘ) жауабын таңдаңыз.
8.
Нұсқау берілгенде, басты құпия сөзді теріп, enter пернесін басыңыз.
9.
Нұсқау берілгенде, басты құпия сөзді растау үшін, қайта теріп, enter пернесін басыңыз.
10. Нұсқау берілгенде, пайдаланушы құпия сөзін теріп, enter пернесін басыңыз.
11. Нұсқау берілгенде, пайдаланушы құпия сөзін растау үшін, қайта теріп, enter пернесін басыңыз.
12. Таңдалған дискіге DriveLock қорғанысын қоюды растау үшін, растау жолағында DriveLock деп
теріп, enter пернесін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock құпия сөзін растағанда, әріптің үлкен-кішілігіне назар аудару керек.
13. Өзгерістерді сақтап, Computer Setup қызметінен шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі) > Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
DriveLock құпия сөзін енгізу
Қатты дискісінің компьютерге орнатылғанына көз жеткізіңіз (қосымша қондыру қосқышына немесе
сыртқы MultiBay-ге емес).
DriveLock әкімші құпия сөзін енгізу сұралған кезде, құпия сөзіңізді (құпия сөзді орнатқанда басылған
бірдей пернелерді пайдалану арқылы) теріңіз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Құпия сөзін енгізудің 2 сәтсіз әрекетінен кейін компьютерді қайта іске қосып, әрекетті қайта орындау
қажет.
60
9-тарау Қауіпсіздік
DriveLock құпия сөзін өзгерту
Computer Setup қызметінде DriveLock құпия сөзін өзгерту үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосып, төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу
үшін ESC пернесін басыңыз») хабары шыққанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысын немесе пернелерін қолданып Безопасность (Қауіпсіздік) > Инструменты
жесткого диска (Қатты диск құралдары) > DriveLock тармақтарын таңдаңыз, содан кейін
енгізутүймесін басыңыз.
4.
BIOS әкімшісінің құпия сөзіне кіріп, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Set DriveLock Password (DriveLock
құпия сөзін орнату) тармағын таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
6.
Көрсеткі пернелердің көмегімен ішкі қатты дискті таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
7.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Change Password (Құпиясөзді өзгерту)
пәрменін таңдаңыз.
8.
Нұсқау берілгенде, ағымдағы құпия сөзді теріп, enter пернесін басыңыз.
9.
Нұсқау берілгенде, жаңа құпия сөзді теріп, enter пернесін басыңыз.
10. Нұсқау берілгенде, ағымдағы құпия сөзді растау үшін, қайта теріп, enter пернесін басыңыз.
11. Өзгерістерді сақтап, Computer Setup қызметінен шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі) > Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
Құпия сөздерді пайдалану
61
DriveLock қорғанысын алу
Computer Setup қызметінде DriveLock қорғанысын алу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосып, төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу
үшін ESC пернесін басыңыз») хабары шыққанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысын немесе пернелерін қолданып Безопасность (Қауіпсіздік) > Инструменты
жесткого диска (Қатты диск құралдары)> DriveLock тармақтарын таңдаңыз, содан кейін
енгізутүймесін басыңыз.
4.
BIOS әкімшісінің құпия сөзіне кіріп, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Set DriveLock Password (DriveLock
құпиясөзін орнату) пәрменін таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
6.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен ішкі қатты дискіні таңдап, enter
пернесін басыңыз.
7.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен Disable protection (Қорғанысты
ажырату) пәрменін таңдаңыз.
8.
Басты құпия сөзді теріп, enter пернесін басыңыз.
9.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
Computer Setup құралының автоматты DriveLock құпия сөзін пайдалану
Бірнеше пайдаланушы болғанда, автоматты DriveLock құпия сөзін орнатуға болады. Автоматты
DriveLock құпия сөзі функциясы қосылғанда, кездейсоқ пайдаланушы құпия сөзі мен DriveLock басты
құпия сөзі сіз үшін жасалады. Кез келген пайдаланушы құпия сөз куәлігін тапсырғанда, диск құлпын
ашу үшін, сол кездейсоқ пайдаланушы және DriveLock басты құпия сөзі қолданылады.
ЕСКЕРТПЕ: Автоматты DriveLock мүмкіндіктерін пайдалануға кіріспес бұрын, BIOS әкімші құпия сөзі
сізде болуы тиіс.
Автоматты DriveLock құпия сөзін енгізу
Computer Setup қызметінде Автоматты DriveLock құпия сөзі функциясын қосу үшін, келесі қадамдарды
орындаңыз:
62
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысы немесе пернелердің көмегімен Безопасность (Қауіпсіздік) > Automatic
DriveLock (Автоматты DriveLock құпия сөзі) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін eнгізу пернесін
басыңыз.
4.
BIOS әкімшісінің құпия сөзіне кіріп, enter пернесін басыңыз.
9-тарау Қауіпсіздік
5.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен ішкі қатты дискіні таңдап, enter
пернесін басыңыз.
6.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін, YES (ИӘ) жауабын таңдаңыз.
7.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Автоматты DriveLock қорғанысын алу
Computer Setup қызметінде DriveLock қорғанысын алу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрылғысы немесе пернелердің көмегімен Безопасность (Қауіпсіздік) > Automatic
DriveLock (Автоматты DriveLock құпия сөзі) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін eнгізу пернесін
басыңыз.
4.
BIOS әкімшісінің құпия сөзіне кіріп, enter пернесін басыңыз.
5.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен ішкі қатты дискіні таңдап, enter
пернесін басыңыз.
6.
Көрсеткі құрылғысы немесе көрсеткі пернелері көмегімен Disable protection (Қорғанысты
ажырату) пәрменін таңдаңыз.
7.
Өзгерістерді сақтап, Computer Setup қызметінен шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышындағы Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану
Компьютерді электрондық пошта, желі немесе Интернет бетін ашу үшін пайдаланғанда оған вирустар
ену қаупі төнеді. Компьютерлік вирустер амалдық жүйені, бағдарламаларды немесе қызметтік
бағдарламаларды бұзады, не болмаса олардың нашар жұмыс істеуіне әкеліп соқтырады.
Вирусқа қарсы бағдарлама көптеген вирустарды тауып жоя алады, және көбінесе олардың келтірген
зиян салдарын шешеді. Жаңа пайда болған вирустардан уақытымда қорғауды қамтамасыз ету үшін
вирусқа қарсы бағдарлама жаңартылып отыру керек.
Компьютер вирустары туралы толық ақпарат алу үшін, «Справка и поддержка» (Анықтама және
қолдау) орталығының «Поиск» (Іздеу) жолағына вирустар сөзін теріңіз.
Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану
63
Желіаралық қалқан бағдарламасын пайдалану
Желіаралық қалқан жүйені немесе желіні рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін жасалған. Желіаралық
қалқан компьютерге және/немесе желіге орнататылатын бағдарламалық құрал немесе аппараттық
және бағдарламалық құралдың екеуінде қорғайтын шешім болуы мүмкін.
Екі түрлі желіаралық қалқанның ішінен таңдау жасауға болады:
●
Хостқа негізделген желіаралық қалқандар — тек өзі орнатылған компьютерді қорғайтын
бағдарламалық құрал.
●
Желіге негізделген желіаралық қалқандар DSL немесе кабельдік модемнің және үй желісінің
арасына орнатылып, желідегі барлық компьютерлерді қорғайды.
Желіаралық қалқан орнатылған соң жүйеге және жүйеден жіберілген барлық деректер тексеріліп
пайдаланушы анықтаған қауіпсізідк белгілері бойынша салыстырылады. Осы белгілерге сәйкес
келмейтін кез келген деректер құрсауланады.
Компьютеріңізде немесе желілік жабдығыңызда желіаралық қалқан орнатылып қойылған болуы
мүмкін. Егер олай болмаса, желіаралық қалқан бағдарламалық құралын орнатуға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір шарттар аясында желіаралық қалқан бағдарламасы Интернет ойындарына
кіруге мүмкіндік бермейді, желіде принтер немесе файл бөлісуіне араласады, немесе тіркелген
электрондық хат қосымшаларын ашпайды. Мәселені шешу үшін, желіаралық қалқан бағдарламасын
уақытша өшіріп, қажет шаралар қолданған соң, оны қайта қосыңыз. Мәселені шешу үшін, желіаралық
бағдарламасының параметрлерін уақытша өзгертіңіз.
Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату
ЕСКЕРТУ: Microsoft® маңызды жаңартулардың бар екені туралы ескертеді. Компьютерді қауіпсіздік
бұзудан және компьютер вирустарынан қорғау үшін, ескертулерді алғаннан кейін мүмкіндігінше тез
Microsoft компаниясынан барлық маңызды жаңартуларды орнатыңыз.
Амалдық жүйе үшін жаңартулар және басқа бағдарламалық құрал компьютер зауыттан жіберілгеннен
кейін қол жетімді болуы мүмкін. Компьютерге қол жетімді барлық жаңартулардың орнатылғанын
тексеру үшін, осы нұсқауларды орындаңыз.
1.
Компьютерді орнатқаннан кейін мүмкіндігінше тез Windows Update (Windows жаңарту)
бағдарламасын іске қосыңыз.
2.
Бұдан кейін Windows Update қызметін ай сайын қосыңыз.
3.
Windows және басқа Microsoft бағдарламаларының жаңартуларын шығарылған кезде Microsoft
веб-торабы, сондай-ақ анықтама және қолдау орталығындағы жаңартулар сілтемесі арқылы
алыңыз.
HP Client Security Manager пайдалану
HP Client Security Manager бағдарламалық құралы кейбір компьютер үлгілерінде алдын ала
орнатылып келеді. Бұл бағдарламалық құралды Windows басқару тақтасынан ашуға болады. Оның
қауіпсіздік мүмкіндіктері компьютер, желілер мен өте маңызды деректерге рұқсатсыз кіруден
қорғайды. Қосымша ақпаратты HP Client Security бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.
64
9-тарау Қауіпсіздік
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік кабелі сақшы ретінде әрекет ететіндей құрастырылған, бірақ ол компьютерді
дұрыс ұстамаудың немесе ұрлануының алдын алмауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің қауіпсіздік кабелі ұясы осы бөлімдегі суреттегіден сәл өзгешелеу болуы
мүмкін. Компьютеріңіздегі қауіпсіздік кабель құлпының орналасқан жері туралы ақпаратты
Компьютермен танысу (4-бет) бөлімінен қараңыз.
1.
Қауіпсіздік кабелін қорғалатын затқа ораңыз.
2.
Кілтті (1) кабель құлпына (2) салыңыз.
3.
Кабель құлпын компьтердегі қауіпсіздік кабелінің ұясына (3) салыңыз да, сосын оны кілтпен
жабыңыз.
Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану
Ішкі саусақ ізін оқу құрылғылары тек таңдаулы үлгілерде қолжетімді болады. Саусақ ізін оқу құралын
пайдалану үшін, саусақ ізін HP Client Security бағдарламасының Credential Manager құралында тіркеу
қажет. HP Client Security бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.
Саусақ ізін Credential Manager құралында тіркегеннен кейін, қолдау көрсетілетін веб-тораптарда және
бағдарламаларда пайдаланушы аттары мен құпия сөздерін сақтау және жазу үшін, HP Client Security
бағдарламасының Password Manager құралын пайдалана аласыз.
Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы
Саусақ ізін оқу құрылғысы компьютердің төмендегі жерлерінде орналасқан кішкендей темір сенсор:
●
Сенсорлы тақтаның төменгі жағының қасында
●
Пернетақтаның оң жағында
●
Дисплейдің оң жақ жоғарғы бұрышында
●
Дисплейдің сол жағында
Компьютердің үлгісіне байланысты құрылғы көлденең немесе ұзыннан бағытталуы мүмкін. Оның екі
орналасу бағдары саусағыңызды металды сенсордың үстіне тігінен тигізетіндігіңізді талап етеді.
Компьютеріңіздегі оқу құралының орналасу туралы ақпаратты Компьютермен танысу (4-бет)
бөлімінен қараңыз.
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату
65
10 Күтім
Компьютерді тазалау
Компьютерді және сыртқы құрылғыларды тазалау оларды жақсы жұмыс күйінде ұстауға көмектеседі.
Компьютерді тазаламаған жағдайда, шаң және кір бөлшектері жиналуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ: Компьютерді тазалау үшін, келесі тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
Спирт, ацетон, аммоний хлорид, матилен хлорид және гидрокарбонат сияқты күшті тұнбалар. Олар
компьютер бетін түбегейлі зақымдайды.
Дисплейді, құрылғының шеттері мен қақпағын тазалау
Дисплейді жұмсақ, талшықтары жоқ, спиртсіз әйнек тазалау құралына малынған шүберекпен жайлап
сүртіңіз. Дисплейді жаппай тұрып, оның кебуін күтіңіз. Шеттерін және қақпағын тазалау үшін, алдын
ала ылғалданған майлықты пайдаланыңыз. Қағаз орамал сияқты талшықты материалдар
компьютерге сызат түсіруі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің бетін тазалау кезінде, ластануды және қоқымдарды кетіру үшін айналма
қозғалыстар жасаңыз.
Тазалау іс рәсімдері
Осы нұсқаулықта берілген нұсқауларды компьютерді қауіпсіз тазалау үшін орындаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток ұру немесе жабдықтың зақымдалуын болдырмау үшін, токқа қосулы
компьютерді тазаламаңыз:
Компьютерді өшіріңіз.
Сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
Токқа қосылатын сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Компьютер бетіне тазарту заттары немесе сұйықтықтарын тікелей шашпаңыз. Бетіне
түскен сұйықтықтар ішкі бөліктердің зақым алуына әкелуі мүмкін.
Дисплейді тазалау
Дисплейді жұмсақ, талшықтары жоқ, спиртсіз әйнек тазалау құралына малынған шүберекпен жайлап
сүртіңіз. Дисплейді жаппай тұрып, оны құрғатып алу керек.
Компьютердің шеттері мен бетін тазалау
Құрылғының жақтары және қақпағын тазалау үшін, бұрын аталған тазалау сұйықтықтардың
біреуімен суланған жұмсақ микроталшық матаны, күдеріні немесе бір рет қолданылатын
антисептикалық майлықты пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің бетін тазалау кезінде, ластануды және қоқымдарды кетіру үшін айналма
қозғалыстар жасаңыз.
66
10-тарау Күтім
Сенсорлы тақта мен пернетақтаны тазалау
ЕСКЕРТУ: Пернетақтадағы пернелер арасына тіпті компьютерді тазалау барысында да ешқашан су
тамызбаңыз. Бұл ішкі бөліктерді бір жолға зақымдауы мүмкін.
●
Сенсорлы тақта мен пернетақтаны тазалау үшін, спирті жоқ әйнек тазалағышқа суланған жұмсақ
микроталшық матаны, майы жоқ электр зарядын жібермейтін матаны (мысалы, күдері сияқты)
немесе бір рет пайдаланылатын зарарсыздандырғыш майлықты пайдаланыңыз.
●
Пернелердің жабысып қалуын болдырмай, пернетақтадан шаңды, талшықтарды және
қоқымдарды кетіру үшін түтігі бар қаңылтыр бөтелкедегі қысылған ауаны пайдаланыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ішкі бөлшектерінен ток соғуды болдырмай немесе ішкі бөліктеріне зақым
келтірмей тазалау үшін шаңсорғышты қолданбаңыз. Шаңсорғышты қолданғанда пернетақта бетіне
тұрмыстық қалдықтар жиналып қалуы мүмкін.
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту
НР компаниясы бағдарламалар мен драйверлерді жүйелі түрде соңғы нұсқалармен жаңартуды
ұсынады. Жаңартулар мәселелерді шешіп, компьютерге жаңа мүмкіндіктер мен опциялар қосуы
мүмкін. Технологиялар әрдайым жаңарып отырады, сондықтан, бағдарламалар мен дискілерді
жаңарту компьютерге ең соңғы технологиялармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалы, ескі
графикалық құрамдас бөліктер ең соңғы ойын ойнау бағдарламалық құралдарымен дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін. Ең соңғы диск нұсқасы болмаса, жабдықтың барлық мүмкіндіктерін пайдалана
алмайсыз.
HP бағдарламалары мен дискілерінің ең соңғы нұсқаларын жүктеп алу үшін, http://www.hp.com/
support торабына өтіңіз. Бұған қоса, жаңартулардың бар екені туралы ескертулерді автоматты түрде
алу үшін тіркеліңіз.
SoftPaq Download Manager құралын пайдалану
HP SoftPaq Download Manager (SDM) құралы НР бизнес компьютерлері үшін SoftPaq ақпаратын SoftPaq
нөмірін енгізбестен жылдам ашуға мүмкіндік береді. Бұл құралды пайдалану арқылы SoftPaq
файлдарын оңай тауып, оларды жүктеп ашуға болады.
SoftPaq Download Manager құралы HP FTP веб-торабында орналасқан компьютер үлгісі мен SoftPaq
ақпараты бар дерекқор файлын оқып, оны жүктейді. SoftPaq Download Manager құралы жүктеуге
болатын SoftPaq файлын анықтау үшін бір немесе бірнеше компьютер үлгісін көрсетуге мүмкіндік
береді.
SoftPaq Download Manager құралы HP FTP веб-торабында дерекқор немесе бағдарламалық құралдың
жаңартулары бар-жоқтығын тексереді. Егер жаңартулар табылған болса, олар жүктеліп, автоматты
түрде қолданылады.
SoftPaq Download Manager құралын HP веб-торабынан жүктеп алуға болады. SoftPaq Download
Manager құралын SoftPaq файлдарын жүктеп алуға пайдалану үшін, алдымен бағдарламаны жүктеп
орнатуыңыз тиіс. http://www.hp.com/go/sdm мекенжайы бойынша HP веб-торабына өтіп, SoftPaq
Download Manager бағдарламалық құралын жүктеу және орнату нұсқауларын орындаңыз.
SoftPaq файлдарын жүктеп алу үшін:
▲
Пуск (Бастау)> Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP > HP SoftPaq Download Manager (HP
SoftPaq файлдарын жүктеуді реттеуші) тармақтарын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Пайдаланушы жазбасын басқару функциясымен сұрақ қойылса, Иә түймешігін басыңыз.
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту
67
11 Сақтық көшірме жасау және қалпына
келтіру
Ақпаратыңызды қорғауға және қажет болса қалпына келтіруге көмектесетін НР және Windows
құралдары компьютерде бар. Бұл құралдар компьютерді оның дұрыс жұмыс күйіне оңай келтіруге
көмектеседі. Бұл бөлімде келесі процестер туралы ақпарат беріледі:
●
Қалпына келтіру медиасын және сақтық көшірмелерді жасау
●
Жүйені бастапқы күйіне немесе қалпына келтіру
Қалпына келтіру медиасын және сақтық көшірмелерді
жасау
Жүйе ақаулығынан кейін жүйені қалпына келтіру және тек жақын арада жасалған сақтық көшірме
бірдей нәтиже береді.
1.
Компьютер параметрлерін сәтті орнатқаннан кейін, НР қалпына келтіру медиасын жасаңыз. Бұл
кезеңде Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісі және Драйверді қалпына келтіру DVD дискісі
жасалады. Windows DVD дискісін тұпнұсқалық амалдық жүйені қатты диск зақымдалған немесе
ауыстырылған жағдайда қайта орнату үшін пайдалануға болады. Драйверді қалпына келтіру
DVD дискісінен арнайы драйверлер және бағдарламалар орнатылады. HP Recovery Disc Creator
көмегімен қалпына келтіру дискісін жасау (69-бет) бөлімін қараңыз.
2.
Windows сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру құралдарын мына әрекеттерді орындау
үшін пайдаланыңыз:
●
Жеке файлдар мен қалталардың сақтық көшірмелерін жасау;
●
Бүкіл қатты дисктің сақтық көшірмесін жасау (тек таңдаулы үлгілерде);
●
Қосымша сыртқы оптикалық дискісін қолдану арқылы, жүйені қалпына келтіру дискілерін
(тек таңдаулы үлгілерде) жасау
●
Жүйені қалпына келтіру нүктелерін жасау.
ЕСКЕРТПЕ: Бұл нұсқаулықта сақтық көшірме жасау, бастапқы қалпына келтіру және қалпына келтіру
мүмкіндіктері туралы шолу беріледі. Берілетін құралдар туралы қосымша толық ақпаратты Анықтама
және қолдау орталығында қараңыз. Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) >
Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жүйе тұрақсыз болса, HP компаниясы қалпына келтіру процедураларын басып
шығаруды және кейін пайдалану үшін сақтап қоюды ұсынады.
Жүйе істемей қалғанда, компьютердің мазмұнын сақтық көшірме файлдарымен қалпына келтіруге
болады. Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау (69-бет) бөлімін қараңыз.
68
11-тарау Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру
Нұсқаулар
●
Қалпына келтіру медиасын жасау немесе сақтық көшірмені дискіде сақтау кезінде мына диск
түрлерін (бөлек сатылады) пайдаланыңыз: DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL немесе DVD±RW.
Пайдаланылатын дискілер қолданыстағы оптикалық диск түріне байланысты болады.
●
Қалпына келтіру медиасын жасамас немесе сақтық көшірме жасау үрдісін бастамас бұрын
компьютердің айнымалы ток көзіне жалғанғанын тексеріңіз.
HP Recovery Disc Creator көмегімен қалпына келтіру дискісін жасау
HP Recovery Disc Creator — қалпына келтіру дискісін жасаудың салыстырмалы жолын ұсынатын
бағдарламалық құрал бағдарламасы. Компьютерді сәтті орнатып болған соң, HP Recovery Disc Creator
көмегімен қалпына келтіру дискісін жасай аласыз. Бұл қалпына келтіру медиасы қатты диск
зақымдалса түпнұсқалық амалдық жүйені қайта орнатуға, сондай-ақ драйверлер мен
бағдарламаларды таңдауға мүмкіндік береді. HP Recovery Disc Creator бағдарламасы қалпына келтіру
DVD дискілерінің екі түрін жасайды:
●
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісінен қосымша драйверлер немесе бағдарламаларды
орнатпай амалдық жүйе орнатылады.
●
Драйверлерді қалпына келтіру DVD дискісінен дәл HP Software Setup утилитасы драйверлер мен
қолданбаларды орнатқандай, тек белгілі бір драйверлер мен қолданбалар орнатылады.
Қалпына келтіру дискілерін жасау
ЕСКЕРТПЕ: Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін тек бір рет қана жасауға болады. Алайда,
Windows DVD дискісі жасалғаннан кейін бұл медианы жасау мүмкін емес.
Windows DVD дискісін жасау үшін
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Производительность и средства
(Өнімділік және құралдар) > HP Recovery Disc Creator тармақтарын таңдаңыз.
2.
Windows дискісін таңдаңыз.
3.
Ашылмалы мәзірден қалпына келтіру құралын жазу үшін дискіні таңдаңыз.
4.
Жазу процесін бастау үшін Создание (Жасау) түймешігін басыңыз.
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісі жасалғаннан кейін Драйверлерді қалпына келтіру DVD
дискісін жасаңыз:
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Производительность и средства
(Өнімділік және құралдар) > HP Recovery Disc Creator тармақтарын таңдаңыз.
2.
Драйверлер дискісін таңдаңыз.
3.
Ашылмалы мәзірден қалпына келтіру құралын жазу үшін дискіні таңдаңыз.
4.
Жазу процесін бастау үшін Создание (Жасау) түймешігін басыңыз.
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау
Бағдарламалық құралды бірінші рет орнатқаннан кейін жүйені қалпына келтіру дискілерін және
бастапқы сақтық көшірмені бірден жасауыңыз қажет. Жаңа бағдарлама және деректер файлдары
қосылғаннан кейін ең соңғы сақтық көшірме жасауды қамтамасыз ету үшін жүйенің сақтық көшірмесін
жүйелі түрде жасауды жалғастыру қажет. Компьютерді іске қосуға және жүйе тұрақсыз болған немесе
істемей қалған жағдайда амалдық жүйені жөндеуге қолданылатын Windows жүйесін жөндеу
Қалпына келтіру медиасын және сақтық көшірмелерді жасау
69
дискілерін (тек таңдаулы үлгілерде) жасау қажет. Алғашқы және кейінгі сақтық көшірмелеріңіз
проблема туындағанда деректерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Қосымша сыртқы қатты дискіге, желілік дискіге немесе дискілерге ақпараттың сақтық көшірмесін
жасауыңызға болады.
Сақтық көшірме жасау кезінде төмендегі кеңестерге назар аударыңыз:
●
Жеке файлдарды Құжаттар кітапханасына сақтап, олардың сақтық көшірмелерін тұрақты түрде
жасап тұрыңыз.
●
Тиісті каталогтарда сақталатын үлгілердің сақтық көшірмелерін жасаңыз.
●
Терезе, құралдар тақтасы не мәзір жолында реттелетін параметрлерді олардың экран суретін
жасау арқылы сақтаңыз. Параметрлерді қалпына келтіру қажет болған кезде экран суреті
уақытыңызды сақтауы мүмкін.
●
Дисктерде сақтық көшірмелерді жасау кезінде, диск жетегінен алған соң әр дискті нөмірлеңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру мүмкіндіктері туралы толық нұсқауларды
Анықтама және қолдау қызметіндегі тиісті бөлімдерде іздеңіз. Анықтама және қолдау орталығына кіру
үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін, пайдаланушы есептік
жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу
немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе
құпия сөз сұралуы мүмкін. Анықтама және қолдау бөлімін қараңыз. Анықтама және қолдау
орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын
таңдаңыз.
Windows сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру мүмкіндігінің көмегімен сақтық көшірме жасау
үшін:
ЕСКЕРТПЕ: Сақтық көшірме жасау үрдісіне файл өлшеміне және компьютердің жазу жылдамдығына
байланысты бір сағаттай уақыт қажет болуы мүмкін.
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Обслуживание (Қызмет көрсету) >
Архивация и восстановление (Сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру) тармақтарын
таңдаңыз.
2.
Экрандық нұсқауларды орындап сақтық көшірме параметрлерін орнатыңыз, жүйе бейнесін
жасаңыз (тек таңдаулы үлгілерде) немесе жүйені жөндеу медиасын жасаңыз (тек таңдаулы
үлгілерде).
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру
Жүйе қателігі немесе тұрақсыздығы орын алса, компьютер файлдарыңызды қалпына келтіру үшін
төмендегі құралдарды қамтамасыз етеді:
●
●
70
Windows қалпына келтіру құралдары: Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау және қалпына
келтіру құралын пайдаланып бұрын сақтық көшірмесі жасалған ақпаратты қалпына келтіруге
болады. Windows жүктеу кезіндегі қалпына келтіру құралының көмегімен Windows жүйесіне
дұрыс іске қосылуға кедергі жасайтын проблемаларды шешуге болады.
f11 қалпына келтіру құралдары (тек таңдаулы үлгілерде): f11 қалпына келтіру құралдарын
қатты дискінің бастапқы кескінін қалпына келтіру үшін пайдалануға болады. Кескінге Windows
амалдық жүйесі және зауытта орнатылған бағдарламалық құрал бағдарламалары кіреді.
11-тарау Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді іске қосу әрі бұрын жасалған жүйені жөндеу медиасын (тек таңдаулы
үлгілерде) пайдалану мүмкін болмаса, Windows 7 амалдық жүйесінің DVD медиасын сатып алып
компьютерді қайта жүктеу және амалдық жүйені жөндеу керек болады. Қосымша ақпарат алу үшін
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD медиасы (72-бет) бөлімін қараңыз.
Windows қалпына келтіру құралдарын пайдалану
Windows қалпына келтіру құралдарын пайдалану арқылы мына әрекеттерді орындауға болады:
●
Жеке файлдарды қалпына келтіру;
●
Компьютерді алдыңғы жүйені қалпына келтіру нүктесіне қайтару;
●
Қалпына келтіру құралдарымен ақпаратты қалпына келтіру.
ЕСКЕРТПЕ: Қалпына келтіру және бастапқы қалпына келтіру мүмкіндіктері туралы толық
нұсқауларды Анықтама және қолдау қызметіндегі тиісті бөлімдерде іздеңіз. Анықтама және қолдау
орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын
таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін, пайдаланушы есептік
жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу
немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе
құпия сөз сұралуы мүмкін. Анықтама және қолдау бөлімін қараңыз. Анықтама және қолдау
орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын
таңдаңыз.
Бұрын сақтық көшірмесі жасалған ақпаратты қалпына келтіру үшін:
1.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Обслуживание (Қызмет көрсету) >
Архивация и восстановление (Сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру) тармақтарын
таңдаңыз.
2.
Экрандағы нұсқауларды орындап жүйе параметрлерін, компьютеріңізді (тек таңдаулы үлгілерде)
немесе файлдарыңызды қалпына келтіріңіз.
Жүктеу кезінде қалпына келтіру құралының көмегімен ақпаратты қалпына келтіру үшін, мына
қадамдарды орындаңыз:
ЕСКЕРТУ: Кейбір Startup Repair опциялары қатты дискіні мүлдем жойып, қайта пішімдейді. Жасалған
барлық файлдар мен компьютерге орнатылған кез-келген бағдарламалық құрал біржолата
жойылады. Қайта пішімдеу аяқталғанда, қалпына келтіру процесі қалпына келтіру сақтық
көшірмесінен амалдық жүйені, сондай-ақ драйверлерді, бағдарламалық құралдарды және
утилиталарды қалпына келтіреді.
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Мүмкін болса, Windows бөлімінің бар-жоғын тексеріңіз.
Windows жүйесі бөлімінің бар екенін тексеру үшін, Пуск (Бастау) > Компьютер пәрменін таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер Windows бөлімі тізімде көрсетілмесе, амалдық жүйені және бағдарламаларды
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісі мен Драйверді қалпына келтіру дискісі арқылы
қалпына келтіру керек. Қосымша ақпарат алу үшін Windows 7 амалдық жүйесінің DVD медиасы
(72-бет) бөлімін қараңыз.
3.
Windows бөлімі тізімде көрсетілсе, компьютерді өшіріп, қайта қосыңыз да, Windows амалдық
жүйесі жүктелгенше f8 пернесін басыңыз.
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру
71
4.
Startup Repair (Басталғанда қалпына келтіру) пәрменін таңдаңыз.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows құралдарымен ақпаратты қалпына келтіру туралы қосымша ақпарат алу үшін,
Пуск (Пуск) > Справка и Поддержка (Анықтама және қолдау) ішінде осы тақырыптарды іздеңіз.
f11 қалпына келтіру құралдары (тек таңдаулы үлгілерде)
ЕСКЕРТУ: f11 пернесін пайдалану қатты дисктегі мазмұнды толығымен жойып, оны қайта
пішімдейді. Жасалған барлық файлдар мен компьютерге орнатылған кез-келген бағдарламалық
құралдар біржолата жойылады. f11 қалпына келтіру құралы зауытта орнатылған амалдық жүйені
және НР бағдарламалары мен драйверлерін қайта орнатады. Зауытта орнатылмаған бағдарламалық
құралдарды қайта орнату керек болады.
Түпнұсқалық қатты диск кескінін f11 көмегімен қалпына келтіру үшін:
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Мүмкін болса, HP Recovery бөлімінің бар-жоғын тексеріңіз: Пуск (Бастау) түймешігін басып,
Компьютер тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Управление (Басқару)
пәрменін, одан кейін Управление дисками (Дискілерді басқару) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер HP Recovery бөлімі тізімде көрсетілмесе, амалдық жүйені және
бағдарламаларды Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісі мен Драйверді қалпына келтіру
дискісі арқылы қалпына келтіру керек. Қосымша ақпарат алу үшін Windows 7 амалдық жүйесінің
DVD медиасы (72-бет) бөлімін қараңыз.
3.
Егер HP Recovery бөлімі тізімде болса, компьютерді өшіріп қайта іске қосыңыз және экранның
төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін
басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
4.
Экранда «Press <F11> for recovery» (Қалпына келтіру үшін F11 пернесін басыңыз) хабары
шыққанда f11 пернесін басыңыз.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD медиасы
Егер HP Recovery Disc Creator (тек таңдаулы үлгілерде) арқылы әрі бұрын жасалған қалпына келтіру
медиасын пайдалану мүмкін болмаса, Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін сатып алып
компьютерді қайта жүктеу және амалдық жүйені жөндеу керек болады.
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісіне тапсырыс беру үшін, HP веб-торабына өтіңіз. АҚШ-та
қолдау алу үшін, http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша веб-торапты қараңыз. Дүние жүзі
бойынша қолдау алу үшін, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html веб-торабын
қараңыз. Сондай-ақ, қолдау көрсету орталығына қоңырау шалу арқылы DVD дискісіне тапсырыс бере
аласыз. Байланыс ақпаратын алу үшін компьютермен бірге жіберілген Worldwide Telephone Numbers
(Дүниежүзілік телефон нөмірлері) кітапшасын қараңыз.
ЕСКЕРТУ: Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін пайдалану қатты диск ішіндегісін толығымен
өшіреді әрі қатты диск жетегін қайта пішімдейді. Жасалған барлық файлдар мен компьютерге
орнатылған кез-келген бағдарламалық құралдар біржолата жойылады. Қайта пішімдеу аяқталғанда,
қалпына келтіру процесі амалдық жүйені, сондай-ақ драйверлерді, бағдарламалық құралдарды және
утилиталарды қалпына келтіруге көмектеседі.
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін пайдаланып қалпына келтіруді іске қосу үшін:
72
11-тарау Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру
ЕСКЕРТПЕ: Бұл процесс бірнеше минутқа созылады.
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Компьютерді өшіріп, қайта қосыңыз да, Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін Windows
амалдық жүйесі жүктелгенше оптикалық диск жетегіне салыңыз.
3.
Сұралғанда, пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз.
4.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5.
Далее (Келесі) түймешігін басыңыз.
6.
Восстановить компьютер (Компьютерді жөндеу) құсбелгісін қойыңыз.
7.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Қалпына келтіру үрдісі аяқталғаннан кейін:
1.
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD дискісін шығарып алып, Драйверлерді қалпына келтіру DVD
дискісін салыңыз.
2.
Алдымен Аппараттық құралды қосу драйверлерін, одан кейін ұсынылған бағдарламаларды
орнатыңыз.
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру
73
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Computer Setup пайдалану
Computer Setup немесе BIOS (Basic Input/Output System) жүйедегі бүкіл кіріс және шығыс
құрылғыларының (мысалы, диск жетектері, монитор, пернетақта, тінтуір және принтер) арасындағы
байланысты басқарады. Computer Setup ішінде орнатылған құрылғылардың параметрлері,
компьютердің жүктелу реті және жүйе мен кеңейтілген жадтың көлемі қамтылған.
ЕСКЕРТПЕ: Computer Setup қызметінде өзгерістер жасағанда, ерекше назар аудару керек. Қателер
компьютердің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
Computer Setup қызметін бастау
ЕСКЕРТПЕ: USB портына жалғанған сыртқы пернетақта немесе тінтуірді Computer Setup құралымен
тек USB функциясын қолдау қосылып тұрған жағдайда қолдануға болады.
Computer Setup қызметін бастау үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
Computer Setup қызметінде шарлау және таңдау
Computer Setupқызметінде шарлау және таңдау үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Computer Setup қызметінде шарлау және таңдау үшін көрсеткі құрылғысын
(TouchPad, көрсеткі таяқшасын немесе USB тінтуірін) немесе пернетақтаны қолдануға болады.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
●
Мәзірді немесе мәзір пәрменін таңдау үшін, tab пернесін және пернетақтаның көрсеткі
пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз немесе пәрменді таңдау үшін
меңзегіш құрылғыны пайдаланыңыз.
●
Жоғары не төмен жылжу үшін, экранның жоғары оң жақ бұрышындағы жоғары не төмен
көрсеткілерді нұқыңыз немесе пернетақтадағы жоғары не төмен көрсеткі пернелерін
басыңыз.
●
Ашық тілқатысу терезелерін жауып, негізгі Computer Setup экранына оралу үшін, esc
пернесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Computer Setup мәзірлерінен шығу үшін, төмендегі әдістердің біреуін қолданыңыз:
●
74
Өзгертулерді сақтамай Computer Setup мәзірлерінен шығу үшін, мына әрекеттер орындаңыз:
12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Экранның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан Exit (Шығу) белгішесін басып, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
tab пернесін және көрсеткі пернелерін пайдаланып Основной (Басты) > Проигнорировать
изменения и выйти (Өзгерістерді елемеу және шығу) пәрмендерін таңдаңыз, содан кейін енгізу
түймесін басыңыз.
●
Енгізілген өзгертулерді сақтау және Computer Setup мәзірлерінен шығу үшін
Экранның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
tab пернесі және көрсеткі пернелердің көмегімен Meню (Мәзір) > Сохранить изменения и выйти
(Өзгертулерді елемеу және шығу) пәрмендерін таңдаңыз, одан кейін eнгізу пернесін басыңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
Computer Setup қызметінде зауыт параметрлерін қалпына келтіру
ЕСКЕРТПЕ: Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру қатты диск режимін өзгертпейді.
Computer Setup қызметіндегі барлық параметрлерді зауытта орнатылған мәнге қайтару үшін,
төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the
ESC key for Startup Menu» («Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде,
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup қызметіне кіру үшін, f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Meню (Мәзір) > Восстановить параметры
по умолчанию (Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру) тармақтарын таңдаңыз.
4.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5.
Өзгертулерді сақтап шығу үшін, экранның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан Save (Сақтау)
белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Meню (Мәзір) > Сохранить изменения и выйти (Өзгертулерді
сақтап шығу) пәрменін таңдаңыз, одан кейін eнгізу пернесін басыңыз.
Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.
ЕСКЕРТПЕ: Зауыт параметрлерін қалпына келтіргенде, құпия сөз және қауіпсіздік параметрлері
өзгермейді.
BIOS жүйесін жаңарту
BIOS жүйесінің жаңартылған нұсқалары HP веб-торабында бар болуы мүмкін.
BIOS жүйесінің жаңарту файлдарының көбі HP веб-торабында SoftPaq деп аталатын қысылған
файлдарына салынған.
Кейбір жүктеп алу бумаларының файлды орнату және ақаулықтарды жою туралы ақпарат беретін
Readme.txt деп аталатын файлдары бар.
Computer Setup пайдалану
75
BIOS жүйесінің нұсқасын анықтау
Қолжетімді BIOS жаңартулары ішінде компьютерде орнатылған BIOS нұсқасынан кейінгі
нұсқаларының барлығын анықтау үшін орнатылған BIOS жүйесінің нұсқасын білу керек.
BIOS нұсқасының ақпаратын (Дата ROM (ROM күні) және Система BIOS) (BIOS жүйесі) деп те аталады)
fn+esc пернелерін басу (Windows жүйесінде болған жағдайда) немесе Computer Setup утилитасын ашу
арқылы көрсетуге болады.
1.
Computer Setup қызметін қосыңыз.
2.
Көрсеткі құрал немесе пернелердің көмегімен Meню (Мәзір) > Системная информация (Жүйе
ақпараты) тармақтарын таңдаңыз.
3.
Өзгертулерді сақтамай, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі оң жақ
бұрышында орналасқан Exit (Шығу) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
tab пернесінің және көрсеткі пернелердің көмегімен Meню (Мәзір) > Проигнорировать изменения
и выйти (Өзгертулерді елемеу және шығу) пәрменін таңдаңыз, одан кейін eнгізу пернесін
басыңыз.
BIOS жүйесі жаңартуын жүктеп алу
ЕСКЕРТУ: Компьютердің зақымдану немесе сәтсіз орнатылу қаупін азайту үшін, компьютер
айнымалы ток адаптері арқылы сенімді сыртқы қуат көзіне қосылған кезде ғана BIOS жүйесі
жаңартуын жүктеп алып, орнатыңыз. Компьютер батареялы қуатымен жұмыс жасағанда немесе
қосымша қорек көзіне қосулы болғанда BIOS жаңартуын жүктеп алмаңыз немесе орнатпаңыз. Жүктеп
алу және орнату кезінде осы нұсқауларды орындаңыз:
Компьютерді айнымалы ток көзінен ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
Компьютердің жұмысын аяқтамаңыз немесе компьютерде ұйқылық күйді қоспаңыз.
Ешбір құрылғы, кабель немесе сымды кірістірмеңіз, шығармаңыз, жалғамаңыз немесе ажыратпаңыз.
1.
Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама
және қолдау) пәрмендерін таңдаңыз.
2.
Обновления и настройки (Жаңартулар мен реттеулер) тармағын, одан кейін Проверить наличие
обновлений НР (НР жаңартуларының бар-жоқтығын тексеру) тармағын таңдаңыз.
3.
Жүктеп алу аймағында келесі қадамдарды орындаңыз:
а.
Ең кейінгі BIOS жаңартуын анықтап, қазір компьютерде орнатылған BIOS нұсқасымен
салыстырыңыз. Басқа кодтың күні, атауы немесе қосымша ақпаратын жазып алыңыз. Бұл
ақпарат жаңарту файлы қатты дискіге жүктелгеннен кейін оны табу үшін қажет болуы
мүмкін.
ә.
Таңдауыңызды қатты дискіге жүктеп алу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жаңарту BIOS нұсқаңызбен салыстырғанда ең соңғы жаңарту болса, BIOS жаңартуы жүктеп
алынған қатты дискідегі орынға жолды жазып алыңыз. Сіз жаңартуды орнатуға дайын
болғаныңызда бұл жол бойынша файлды табасыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді желіге қосатын болсаңыз, кез келген бағдарламалық құралының
жаңартуын, әсіресе BIOS жаңартуларын, орнатар алдында желілік әкімшімен ақылдасыңыз.
BIOS жүйесін орнату қадамдары әр түрлі болады. Жүктеп алу аяқталғаннан кейін экранда көрсетіліп
тұратын барлық нұсқауларды орындаңыз. Ешқандай нұсқаулар көрсетілмесе, осы қадамдарды
орындаңыз:
76
12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
1.
Пуск (Бастау) > Компьютер тармақтарын таңдаңыз.
2.
Тағайындалған қатты дискіні нұқыңыз. Әдетте жергілікті диск (C:) тағайындалған қатты диск
болып табылады.
3.
Алдында жазып алған қатты диск жолын пайдаланып, жаңарту файлдары бар қатты дискідегі
қалтаны ашыңыз.
4.
.exe кеңейтімі бар файлды (мысалы, filename.exe) екі рет басыңыз.
BIOS орнатылуы басталады.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындап орнатуды аяқтаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Экранда сәтті орнату туралы хабар пайда болғаннан кейін жүктеп алынған файлды қатты
дискіден жоюға болады.
MultiBoot желісін пайдалану
Жүктеу құрылғыларының реті туралы
Компьютер басталғанда, амалдық жүйе қосылған жүктеу құрылғыларынан жүктеуге кіріседі. Зауытта
қосылған MultiBoot утилитасы амалдық жүйенің жүктеу құрылғысын таңдау ретін басқарады. Жүктеу
құрылғыларының тізіміне оптикалық диск жетектері, дискет жетектері, желілік интерфейс картасы
(NIC), қатты дискілер және USB құрылғылары кіреді. Жүктеу құрылғыларында компьютерді бастау
және дұрыс жұмыс атқаруға қажет жүктелетін медиа немесе файлдар бар.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір жүктеу құрылғылары жүктеу ретіне қосылмас бұрын, оларды Computer Setup
утилитасында іске қосу қажет.
Computer Setup утилитасында жүктеу ретін өзгерту арқылы компьютердің жүктеу құрылғысын іздеу
ретіне де өзгерістерді енгізуге болады. Экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu»
(Қосылу мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз,
одан кейін f9 пернесін басыңыз. f9 пернесі басылғанда, ағымдағы жүктеу құрылғыларды көрсететін
мәзір ашылады және жүктеу құрылғысын таңдауға мүмкіндік беріледі. Немесе MultiBoot Express
құралын компьютер қосылған не қайта басталған сайын компьютерде жүктеу құрылғысының
орналасуы сұралатындай етіп орнатуға болады.
MultiBoot таңдаулы параметрлерін таңдау
MultiBoot құралын келесі жағдайларда пайдалануға болады:
●
Компьютер іске қосылған сайын жаңа жүктеу ретін Computer Setup утилитасында жүктеу ретін
өзгерту арқылы орнату үшін.
●
Экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC
пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басу арқылы жүктеу ретін
динамикалық түрде таңдап, Boot Device Options (Құрылғыларды жүктеу мүмкіндіктері) мәзірін
ашуға f9 пернесін басу үшін.
●
Айнымалы жүктеу реттерін орнатуға MultiBoot Express құралын пайдалану үшін. Компьютер іске
қосылған немесе қайта басталған сайын жүктеу құрылғысы сұралады.
Computer Setup утилитасында жаңа жүктеу ретін орнату
Computer Setup утилитасын бастап, компьютер іске қосылған немесе қайта басталған сайын
пайдаланылатын жүктеу ретін орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:
MultiBoot желісін пайдалану
77
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта іске қосыңыз және экранның төменгі жағында «Press
the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп
тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрал немесе перненің көмегімен Расширенный пойск (Кеңейтілген іздеу)> Параметры
загрузки (Жүктеу опциялары)> UEFI гибридіне арналған UEFI қадамдары немесе UEFI түпнұсқа
жүктеу режимі, немесе Расширенный пойск (Кеңейтілген іздеу) > Параметры загрузки (Жүктеу
опциялары) > және Бастапқы жүктеу режимі үшін Бастапқы жүктеу қадамдары тармақтарын
таңдаңыз, одан кейін eнгізу пәрменін таңдаңыз.
4.
Құрылғыны жүктеу ретінің тізімінде жоғарыға жылжыту үшін, меңзегіш құрылғыны немесе
жоғары көрсеткі пернесін пайдаланыңыз немесе + пернесін басыңыз.
– немесе –
Құрылғыны жүктеу ретінің тізімінде төмен жылжыту үшін, меңзегіш құрылғыны немесе төмен
көрсеткі пернесін пайдаланыңыз немесе - пернесін басыңыз.
5.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Жүктеу құрылғысын f9 пернесін басып нұсқауларға сәйкес динамикалық түрде таңдау
Ағымдағы бастау процедурасы үшін жүктеу құрылғысын динамикалық түрде таңдауға мына
әрекеттерді орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта іске қосыңыз және экранның төменгі жағында «Press
the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп
тұрғанда, esc пернесін басыңыз және Select Boot Device (Жүктеу құрылғысын таңдау) мәзірі
ашылады.
2.
f9 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен жүктеу құрылғысын таңдаңыз,
содан кейін enter пернесін басыңыз.
MultiBoot Express кеңестерін орнату
Computer Setup утилитасын бастап, компьютер іске қосылған немесе қайта басталған сайын MultiBoot
бастау мәзірін көрсететіндей етіп орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:
78
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта іске қосыңыз және экранның төменгі жағында «Press
the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп
тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Көрсеткі құрал немесе пернесін қолданып Расширенный пойск (Кеңейтілген іздеу) > Параметры
загрузки (Жүктеу опциялары) > MultiBoot Express қалқымалы баяу жүктеу терезесін (сек), одан
кейін eнгізу пәрменін таңдаңыз.
4.
Әдепкі параметр ағымдағы MultiBoot параметріне жеткенше компьютердің басталу орналасқан
мәзірін экранға шығару уақытының секундта көрсетілетін мәнін MultiBoot Express Popup Delay
12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
(Sec) (MultiBoot Express қалқыма хабарын кідірту (сек)) өрісіне енгізіңіз. («0» мәні таңдалған
жағдайда, Express Boot басталуының орналасу мәзірі көрсетілмейді.)
5.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Основной (Негізгі)> Сохранить изменения и выйти (Өзгерістерді
сақтау және шығу) пәрмендерін, одан кейін енгізу пернесін таңдаңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
MultiBoot Express таңдаулы параметрлерін енгізу
Express Boot мәзірі басталу кезінде экранда көрсетіліп тұрғанда, мына әрекеттерді орындауға болады:
●
Express Boot мәзірінде жүктеу құрылғысын анықтау үшін, берілген уақыт ауқымын таңдаңыз,
одан кейін enter пернесін басыңыз.
●
Компьютердің ағымдағы MultiBoot параметріне өтпеуі үшін, берілген уақыт аяқталғанша кез
келген пернені басыңыз. Компьютер жүктеу құрылғысы таңдалып, enter пернесі басылғанша
басталмайды.
●
Компьютердің ағымдағы MultiBoot параметрлеріне сәйкес басталуы үшін, берілген уақыт
аяқталғанша күте тұрыңыз.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы
үлгілерде)
HP PC Hardware Diagnostics – бірыңғай кеңейтілетін ішкі бағдарламалық құрал интерфейсі (UEFI). Бұл
құрал компьютердің аппараттық құралдарының дұрыс жұмыс істейтінін анықтау үшін
диагностикалық сынақтарды жүргізуге мүмкіндік береді. Құрал амалдық жүйенің сыртында жұмыс
істейді және амалдық жүйенің өзі немесе басқа бағдарламалық құралдар бөліктері туындауы мүмкін
аппараттық құралдың ақаулықтарын бөлектейді.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI пайдалану үшін
1.
Компьютерді қосу немесе өшіріп қайта бастау үшін esc пернесін, одан кейін f2 пернесін басыңыз.
f2 пернесі басылғаннан кейін, BIOS бағдарламасы HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралдарын
үш орында төмендегі тәртіпте іздейді:
а.
Қосылған USB диск жетегі
ЕСКЕРТПЕ: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB диск жетегіне жүктеу туралы
ақпаратты HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу (80-бет)
бөлімінен қараңыз.
2.
ә.
Қатты диск
б.
BIOS
Көрсеткі пернелердің көмегімен орындалатын диагностикалық сынақтың түрін таңдаңыз және
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер орындалып тұрған диагностикалық сынақты тоқтату қажет болса, esc пернесін
басыңыз.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
79
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу
ЕСКЕРТПЕ: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) бағдарламасын жүктеу жөнінде нұсқаулар ағылшын
тілінде ғана беріледі.
HP PC Hardware Diagnostics бағдарламасын USB құрылғысына жүктеудің екі опциясы бар:
1-опция: HP PC Diagnostics басты беті—соңғы UEFI нұсқасына қатынас береді
1.
http://hp.com/go/techcenter/pcdiags веб-торабына өтіңіз.
2.
UEFI жүктеп алу сілтемесін басып, Іске қосу таңдаңыз.
2-опция: Қолдау және драйверлер беттері – алдыңғы және кейінгі нұсқалар үшін белгілі бір өнім
жүктеулерін береді.
1.
http://www.hp.com веб-торабына өтіңіз.
2.
Меңзерді беттің жоғарғы жағында орналасқан Support (Қолдау) пәрменінің үстіне орналасып,
Download Drivers (Драйверлерді жүктеу) параметрін таңдаңыз.
3.
Өнім атауын мәтін өрісіне енгізіп, Go (Өту) түймешігін басыңыз.
– немесе –
Өнімді автоматты түрде анықтау үшін, Find Now (Қазір табу) пәрменін таңдаңыз.
4.
Компьютер үлгісін және амалдық жүйе түрін таңдаңыз.
5.
Diagnostic (Диагностикалық) бөлімде HP UEFI Support Environment (HP UEFI қолдау ортасы)
пәрменін таңдаңыз.
– немесе –
Download (Жүктеу) түймешігін басыңыз, одан кейін Run (Орындау) опциясын таңдаңыз.
80
12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot және HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
13 Қолдау
Қолдау қызметіне хабарласу
Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы немесе Анықтама және қолдау бөлімдеріндегі ақпарат
сұрақтарыңызға жауап бермесе, қолдау қызметіне хабарласуға болады: АҚШ-та қолдау алу үшін,
http://www.hp.com/go/contactHP мекенжайы бойынша веб-торапты қараңыз. Дүние жүзі бойынша
қолдау алу үшін, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html веб-торабын қараңыз.
Бұл жерде сізде мынадай мүмкіндіктер болады:
●
HP маманымен желіде тікелей тілдесу.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір тілде қолдауға байланысты сөйлесу мүмкін болмаса, ағылшын тілін
пайдалануға болады.
●
Қолдау қызметінің телефон нөмірлерін табу.
●
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтау.
Қолдау қызметіне хабарласу
81
Жапсырмалар
Компьютерге жапсырылған жапсырмалар жүйе ақаулықтарын жойғанда немесе компьютер алып
шетелге саяхатқа шыққанда қажет болуы мүмкін.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, осы бөлімде көрсетілген барлық
жапсырмалар 3 орынның біреуінде орналасады: компьютердің төменгі жағына жабыстырылған,
батарея ұяшығында немесе жад модулі бөлімі есігінің астында орналасқан.
●
Сервистік жапсырма компьютерді анықтауға арналған маңызды ақпаратты қамтамасыз етеді.
Қолдау қызметімен хабарласу кезінде, сериялық нөмір, өнім нөмірі немесе модель нөмірі сұралуы
мүмкін. Қолдау қызметімен хабарласпас бұрын, бұл нөмірлерді табыңыз.
Бөлік
(1)
Сериялық нөмір
(2)
Өнім нөмірі
(3)
Кепілдік күшінің мерзімі
●
Microsoft® аутентификация қуәлігі жапсырмасы (Windows 8 нұсқасынан бұрын шыққан таңдаулы
үлгілерде) – Windows өнім кілтін қамтиды. Өнім кілті амалдық жүйені жаңарту немесе
ақаулықтарын жою үшін қажет болуы мүмкін. Windows 8 немесе Windows 8.1 нұсқасы алдын ала
орнатылған HP платформаларында жапсырма жабыстырылмаған, бірақ оларға сандық өнім кілті
электрондық түрде орнатылған.
ЕСКЕРТПЕ: НР бекітілген қалпына келтіру әдістері арқылы Windows 8 немесе Windows 8.1
нұсқасын қайта орнату кезінде, бұл сандық өнім кілті Microsoft амалдық жүйесі арқылы
автоматты түрде танылады және белсендіріледі.
82
●
Техникалық деректер жапсырмасы(лары) — компьютер туралы техникалық ақпаратты береді.
●
Сымсыз құралдардың куәландыру жапсырмасы(лары) – қосымша сымсыз құрылғылар туралы
ақпарат және осы құрылғылардың қолданылуы мақұлданған кейбір елдер немесе аймақтардың
мақұлдау таңбаларын қамтамасыз етеді.
13-тарау Қолдау
14 Техникалық сипаттамасы
●
Тұтынылатын қуат
●
Жұмыс ортасы
Тұтынылатын қуат
Егер сіз компьютерді алып, халықаралық саяхат жасауды жоспарласаңыз, осы бөлімде берілген қуат
туралы ақпарат пайдалы болуы мүмкін.
Компьютер айнымалы немесе тұрақты ток көзінен келетін тұрақты ток арқылы жұмыс істейді.
Айнымалы ток көзі 100–240 В, 50–60 Гц шамасында болуы керек. Компьютер бөлек тұрақты ток
көзінен жұмыс жасаса да, ол тек НР компаниясы берген және осы компьютерге қолдану үшін ұсынған
айнымалы ток адаптері немесе тұрақты ток көзіне қосылуы керек.
Компьютерді төмендегі техникалық параметрлер ішінде тұрақты ток қуат көзі арқылы қуатпен
қамтамасыз етуге болады.
Тұтынылатын қуат
Мөлшер
Жұмыс кернеуі және тогы
19,5 тұрақты тоқ @ 2,31 A – 45 Вт
3,33 A - 65 Вт қуатында тұрақты ток – 19,5 В
ЕСКЕРТПЕ: Бұл құрылғы Норвегиядағы фазааралық кернеуінің орташа квадраттық мәні 240 В-тан
аспайтын ақпараттық технологиялар электр жүйелеріне арналған.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің жұмыс кернеуі мен ток күшінің көрсеткіштерін жүйенің техникалық
деректер жапсырмасынан табуға болады.
Жұмыс ортасы
Фактор
Метрикалық өлшемдер жүйесі
АҚШ-та пайдаланылатын өлшемдер
жүйесі
Пайдалануға болатын (оптикалық
дискіге жазу кезінде)
5 - 35°C
41 - 95°F
Жұмыссыз режимде
-20 - 60°C
-4 - 140°F
Температура
Салыстырмалы ылғалдылық (конденсацияланбайтын)
Пайдалануға болатын
10 - 90%
10 - 90%
Жұмыссыз режимде
5 - 95%
5 - 95%
Ең жоғары биіктік (герметизацияланбаған)
Пайдалануға болатын
-15 м мен 3048 м арасында
-50 фут пен 10000 фут арасында
Жұмыссыз режимде
-15 м мен 12192 м арасында
-50 фут пен 40000 фут арасында
Тұтынылатын қуат
83
а
Компьютерді сапарға алып шығу немесе
тасымалдау
Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау керек болса, құрылғыны қорғаудың кейбір
кеңестерін осы жерден табасыз.
●
Компьютерді тасымалдауға дайындау:
◦
Ақпараттың сақтық көшірмесін сыртқы дискіге жазыңыз.
◦
Компьютерден сандық сақтау карталары сияқты барлық дискілер мен сыртқы медиа
карталарын шығарып алыңыз.
◦
Барлық сыртқы құрылғыларды өшіріп, ажыратыңыз.
◦
Компьютерді сөндіріңіз.
●
Ақпараттың сақтық көшірмесін бірге алып жүріңіз. Барлық сақтық көшірмелерді компьютерден
бөлек ұстаңыз.
●
Ұшақпен ұшқанда, компьютерді қол жүгі ретінде ұстаңыз және оны басқа жүктеріңізбен бірге
тіркемеңіз.
ЕСКЕРТУ: Дискінің магнитті өрістерге қойылмауын қадағалаңыз. Магнитті өрісі бар қауіпсіздік
құрылғылары әуежайдағы құрылғылар мен қауіпсіздік бағандарында болады. Қол жүгін
тексеретін әуежай конвейер таспалары және осыған ұқсас қауіпсіздік құрылғылары магнетизм
орнына рентген сәулелерін қолданады және ол дискіге зақым келтірмейді.
●
Әуе сапары кезінде компьютер қолдануға рұқсат беру әуе компаниясының құзырында. Ұшу
кезінде компьютерді қолдану үшін, алдын ала әуе компаниясынан рұқсат алыңыз.
●
Егер компьютер қолданылмайтын болса және сыртқы қуатқа 2 аптадан артық жалғанбайтын
болса, батареяны шығарып алып, оны бөлек сақтаңыз.
●
Компьютерді немесе дискіні тасымалдағанда, сәйкес қорғаныш орамы мен «СЫНҒЫШ» деген
жапсырманы қолданыңыз.
Компьютерде сымсыз байланыс құрылғысы орнатылса, бұл құрылғыларды пайдалануға кейбір
орталарда тыйым салынуы мүмкін. Ұшақтарда, ауруханаларда, жарылғыш заттардың жанында
және қауіпті орталарда осындай шектеулер болуы мүмкін. Егер белгілі бір құрылғыны қолдану
бойынша саясатты нақты білмесеңіз, компьютерді іске қосудан бұрын рұқсат сұраңыз.
●
Егер халықаралық сапарларға шығатын болсаңыз, мына ұсыныстарды орындаңыз:
◦
Өзіңіз баратын әрбір елдің немесе аймақтың компьютерге қатысты кедендік ережелерін
тексеріңіз.
◦
Компьютерді қолдануды жоспарлайтын әрбір орындағы қуат сымы мен адаптері бойынша
қойылатын талаптарды тексеріңіз. Кернеу, жиілік және қосу параметрлері әртүрлі болуы
мүмкін.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток соғуы, өрт шығуы немесе жабдықтың зақымдануы сияқты қауіпті
азайту үшін компьютерді керек-жарақтарға арналып сатылатын кернеуді түрлендіру
жинағы арқылы қоспаңыз.
84
а қосымшасы Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау
ә
Ақаулықтарды жою
Төмендегі бөлімдер осы қосымшада қамтылған:
Ақаулықтарды жою көздері
●
Компьютер туралы веб-тораптар сілтемелерін және қосымша ақпаратты Справка и поддержка
(Анықтама және қолдау) орталығынан табыңыз. Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін,
Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір тексеру және жөндеу құралдарын пайдалану үшін Интернетке қосылу қажет.
НР компаниясы Интернетке қосылмайтын қосымша да құралдарды ұсынады.
●
Қолдау қызметімен хабарласыңыз. АҚШ-та қолдау алу үшін, http://www.hp.com/go/contactHP
мекенжайы бойынша веб-торапты қараңыз. Дүние жүзі бойынша қолдау алу үшін,
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html веб-торабын қараңыз.
Мүмкіндіктер тізімінен қолдау түрін таңдаңыз:
◦
HP маманымен желіде тікелей тілдесу.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір тілде чат мүмкін болмаса, ағылшын тілін пайдалануға болады.
◦
НР қолдау орталығының ғаламдық телефон нөмірлерін табу.
◦
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтау.
Мәселелерді шешу
Төмендегі бөлімдер бірнеше жалпы мәселелер мен шешімдерді сипаттайды.
Компьютер қосылмайды
Компьютер қуат түймешігін басқан кезде қосылмаса, төмендегі ұсыныстар компьютердің неліктен
қосылмай тұрғандығын анықтауға көмектесуі мүмкін:
●
Егер компьютер розеткаға қосылған болса, розеткаға ток келіп тұрғанын тексеру үшін басқа
электр құрылғысын қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Осы компьютермен бірге берілген немесе осы компьютер үшін НР компаниясы
ұсынған айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.
●
Егер компьютер айнымалы ток розеткасынан басқа сыртқы қуат көзіне жалғанса, айнымалы ток
адаптерін пайдаланып, компьютерді айнымалы ток розеткасына жалғаңыз. Қуат сымы мен
айнымалы ток адаптерінің қауіпсіз жалғанғанын тексеріңіз.
Компьютердің экраны бос
Егер экран бос, бірақ компьютер әлі өшірілмеген болса, оған мына себеп немесе бірнеше себеп болуы
мүмкін:
●
Компьютер ұйқылық күйде болуы мүмкін. Ұйқы күйінен шығу үшін, қуат түймешігін басып
қалыңыз. Ұйқылық күй дисплейді өшіріп қоятын қуатты үнемдеу мүмкіндігі болып табылады.
Ақаулықтарды жою көздері
85
Ұйқылық күй компьютерде қосылып, бірақ пайдаланылмаған жағдайда немесе компьютер
батареясының заряд деңгейі төмендегенде жүйе арқылы қосылуы мүмкін. Осы және басқа қуат
параметрлерін өзгерту үшін, Windows жұмыс үстелінің тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде
орналасқан хабарландыру аймағындағы Аккумулятор (Батарея) белгішесін тінтуірдің оң жақ
түймешігімен басып, Предпочтения (Таңдаулы параметрлер) пәрменін таңдаңыз.
●
Компьютер оның экранында кескіндерді көрсететіндей етіп теңшелмеген болуы мүмкін. Кескінді
компьютердің экранына жіберу үшін fn+f4 пернелерін басыңыз. Модельдердің басым бөлігінде
монитор сияқты қосымша сыртқы дисплей компьютерге қосылған кезде кескін компьютер
экранына, сыртқы дисплейге немесе құрылғылардың екеуіне бір мезгілде берілуі мүмкін. fn+f4
пернесі қайталап басылғанда, бейне компьютер дисплейі, бір немесе бірнеше сыртқы дисплейлер
арасында ауысып, барлық құрылғыларда бірден көрсетіледі.
Бағдарламалық құрал дұрыс жұмыс істемей тұр
Егер бағдарламалық құрал жауап қайтармай тұрса немесе дұрыс жауап бермесе, компьютерді өшіріп
қайта қосыңыз: Пуск (Бастау) түймешігін басып, Завершение работы (Жұмысты аяқтау) түймешігіне
жақын орналасқан көрсеткіні нұқыңыз, одан кейін Перезапустить (Қайта қосу) белгішесін басыңыз.
Егер осы іс реті арқылы компьютерді қайта іске қосу мүмкін болмаса, Компьютер қосулы, бірақ жауап
бермейді (86-бет) бөлімін қараңыз.
Компьютер қосулы, бірақ жауап бермейді
Егер компьютер қосылса, бірақ ол бағдарламаның немесе пернетақтаның пәрмендеріне жауап
бермесе, компьютер жұмысын аяқтамас бұрын төтенше түрде жұмыс аяқтауға арналған төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
ЕСКЕРТУ: Апаттық өшіру іс реті орындалғанда, сақталмаған ақпарат жойылып кетеді.
●
Қуат түймешігін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
●
Компьютерді дереу өшіру арқылы аппараттық құрал параметрлерін қайта орнату үшін қуат
түймешігі мен дыбыс деңгейі түймешігін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз.
Компьютер әдеттен тыс қызып кетеді
Пайдалану барысында компьютерге қол тигізгенде оның жылы болуы қалыпты болып табылады.
Егер әдеттегіден тыс ыстық болса, желдеткіш саңылауы жабылып қалған болуы мүмкін.
Егер компьютер қатты қызып кетті деп ойласаңыз, оны бөлме температурасына дейін суытып алыңыз.
Компьютерді пайдалану барысында барлық желдеткіштердің ашық тұрғандығын тексеріңіз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетуге байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету
жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін
бітемеңіз. Компьютерді тек қатты, тегіс беткейге қойып пайдаланыңыз. Қасында тұрған қосымша
принтер сияқты қатты заттың немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беткейдің ауа ағынын
бөгеуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе
жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ затқа тимеуін қадағалаңыз. Компьютер және айнымалы ток
адаптері Ақпараттық технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950-1)
арқылы белгіленетін пайдаланушы үшін рұқсат етілген бет температурасына сәйкес келеді.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердегі желдеткіш компьютердің ішкі бөліктерін салқындату және қызып кетудің
алдын алу үшін, автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында желдеткіштің қосылып-өшірілуі
қалыпты жағдай болып табылады.
86
ә қосымшасы Ақаулықтарды жою
Сыртқы құрылғы жұмыс істемейді
Егер сыртқы құрылғы ойдағыдай жұмыс істемесе, төмендегі әрекеттерді орындаңыз.
●
Құрылғыны өндірушінің нұсқауларына сәйкес қосыңыз.
●
Құрылғының барлық сымдары қауіпсіз жалғанып тұрғанын тексеріңіз.
●
Құрылғыға электр қуатының келіп тұрғанын тексеріңіз.
●
Құрылғының, әсіресе, ескі нұсқа болса, амалдық жүйемен үйлесімдігін тексеріңіз.
●
Дұрыс және жаңартылған драйверлердің орнатылғанын тексеріңіз.
Сымсыз желі байланысы жұмыс істемейді
Егер сымсыз желі байланысы ойдағыдай жұмыс істемесе, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
●
Сымсыз немесе сымды желі құрылын қосу немесе ажырату үшін, Windows жұмыс үстелінің
тапсырма тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру аймағындағы Сетевое
соединение (Желілік қосылыс) белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.
Құрылғыларды қосу үшін мәзір мүмкіндіктерінен құсбелгі қойыңыз. Құрылғыны ажырату үшін
құсбелгі алып тастаңыз.
●
Сымсыз құрылғының қосылғанын тексеріңіз.
●
Компьютердің сымсыз антенналарына ешбір кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
●
DSL немесе кабель модемі және оның қуат сымы дұрыс жалғанғанына, сондай-ақ шамдар
жанғанына көз жеткізіңіз.
●
Сымсыз жол жоспарлағышы немесе кіру нүктесі оның қуат адаптеріне және кабель немесе DSL
модеміне дұрыс жалғанғанына, сондай-ақ шамдардың жанғанына көз жеткізіңіз.
●
Барлық кабельдерді ажыратып, қайта жалғаңыз да, қуатты өшіріп, қайта қосыңыз.
Қосымша сыртқы диск науасы ықшам диск немесе DVD дискісін шығару үшін
ашылмайды
1.
Диск жетегінің бет панеліндегі ашу тесігіне қағаз қыстырғыштың (1) ұшын кіргізіңіз.
2.
Диск салғыш шыққанша қағаз қыстырғышты жайлап басып, ол тоқтағанша салғышты (2) алға
тартыңыз.
Мәселелерді шешу
87
3.
Диск шеттерін ұстап тұрып, шпиндельді басу арқылы дискті (3) шығарыңыз. Дискті шетінен
ұстаңыз және бетіне қолыңызды тигізбеңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Науа толық шықпаса, дискті шығару үшін, оны абайлап еңкейтіңіз.
4.
Диск науасын жауып, дискті қабына салыңыз.
Компьютер қосымша сыртқы оптикалық дискіні анықтай алмады.
Егер орнатылған құрылғы амалдық жүйеңізбен анықталмаса, құрылғы драйверінің бағдарламалық
құралы жоқ немесе зақымдалған болуы мүмкін.
1.
Дискілердің барлығын оптикалық диск жетегінен шығарып алыңыз.
2.
Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) пәрменін таңдаңыз, одан кейін Система и
безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) тармағын басыңыз.
3.
Устройства и принтеры (Құрылғылар мен принтерлер) опциясын, одан кейін Менеджер
устройств (Құрылғылар реттеушісі) параметрін басыңыз.
4.
Device Manager терезесінде DVD/CD-ROM жетектерінің жанындағы үшбұрышты басыңыз. Егер
диск тізімде көрсетілсе, ол дұрыс жұмыс жасауы тиіс.
Қосымша сыртқы оптикалық дискісі жұмыс істемей тұр
88
●
Ықшам дискіні немесе DVD дискісін ойнатудың алдында жұмысыңызды сақтап, барлық ашық
болған бағдарламаларды жабыңыз.
●
Ықшам дискіні немесе DVD дискісін ойнатудың алдында Интернеттен шығыңыз.
●
Дискіні дұрыс салғандығыңызға көз жеткізіңіз.
●
Дискінің таза екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, дискіні сүлгіленген сумен және түксіз матамен
тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқы жиекке қарай сүртіңіз.
ә қосымшасы Ақаулықтарды жою
●
Дискінің жыртылмағандығын тексеріңіз. Егер жыртылғандығы байқалса, дискіні электрондық
бұйымдар дүкендерінде сатылатын оптикалық диск жөндеу жинағымен қалпына келтіріңіз.
●
Дискіні ойнатудан бұрын ұйқылық күйді ажыратыңыз.
Дискіні ойнатқан кезде ұйқылық күйді қоспаңыз. Әйтпесе, жалғастыру керектігін сұрайтын
ескерту хабары көрсетіледі. Егер осы хабарлама экранға шықса, Нет (Жоқ) түймешігін басыңыз.
Жоқ түймешігі басылғаннан кейін компьютер мына әрекеттердің біреуін жүзеге асырауы мүмкін:
◦
Ойнату жалғасуы мүмкін.
– немесе –
◦
Мультимедиа бағдарламасының ойнату терезесі ашылуы мүмкін. Дискіні ойнатуға қайту
үшін, дискіні қайта бастауға мультимедиа бағдарламасында Воспроизвести (Ойнату)
түймешігін басыңыз. Кейбір жағдайларда бағдарламадан шығып, оны қайта бастауыңыз
қажет.
Фильм сыртқы дисплейде көрінбейді
1.
Егер компьютердің өз дисплейі де, сыртқы дисплей де қосылып тұрса, екеуінің арасында ауысып
отыру үшін, fn+f4 пернесін бір немесе бірнеше рет басыңыз.
2.
Сыртқы дисплейді бастапқы ету үшін, монитор параметрлерін мына жолмен реттеңіз:
а.
Windows жүйесінде, компьютердің жұмыс үстелінің бос аймағында оң жақ түймешікпен
басып, Разрешение экрана (Экран ажыратымдылығы) параметрін таңдаңыз.
ә.
Негізгі дисплей мен қосалқы дисплейді көрсетіңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Дисплейдің екеуін қолданғанда, DVD дискісіндегі фильм қосалқы дисплей ретінде
тағайындалған дисплейден көрінбейді.
Қосымша сыртқы оптикалық дискісін көшіру үрдісі басталмайды немесе
аяқталар алдында тоқтап қалады
●
Басқа бағдарламалардың барлығының жабылғандығына көз жеткізіңіз.
●
Ұйқылық күйді өшіріңіз.
●
Диск жетегінде дискінің дұрыс түрінің қолданылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
●
Дискінің дұрыс салынғандығына көз жеткізіңіз.
●
Баяу жазу жылдамдығын таңдап, әрекетті қайталаңыз.
●
Дискіні көшіріп жатқан кезде, мазмұнды жаңа дискіге көшірмес бұрын бастапқы дискідегі
ақпаратты қатты дискіге сақтап, одан кейін қатты дискіден көшіріңіз.
Мәселелерді шешу
89
б
Электростатикалық разряд
Электростатикалық ток соғу — екі зат бір-біріне тигізгенде пайда болатын статикалық электр тогы.
Мысалы, кілем үстімен жүріп бара жатып темір есіктің тұтқасын ұстағанда пайда болатын сезім.
Саусақ немесе басқа электростатикалық ток өткізгіштері арқылы электростатикалық ток соғуы
электрондық бөліктерді зақымдайды. Компьютердiң немесе дискінің бұзылуын, мәлiметтiң жоғалуын
болдырмау үшiн мына сақтық шараларын орындаңыз:
●
Шығару немесе орнату нұсқаулары компьютердің ажыратылуын талап етсе, оны қатты жерге
қойып болған соң және қақпағын алып тастамас бұрын ажыратыңыз.
●
Бөліктерді орнатуға дайын болғанша электростатикалық қауіпсіз орамада ұстаңыз.
●
Істікшелерге, электр ұштарға және схемаларға тиіп кетуден сақ болыңыз. Электрондық
бөліктерді мүмкіндігінше аз ұстаңыз.
●
Магниттік емес құралдарды пайдаланыңыз.
●
Бөліктерді қолданбас бұрын оның боялмаған метал бетiне саусағыңызды тигізу арқылы
статикалық электр қуатын төмендетіңіз.
●
Бөліктерді шығарып алғаннан кейін оларды электростатикалық қауіпсіз орамаға салыңыз.
Егер сізге статикалық электр қуаты туралы немесе бөліктерді алу және орнату туралы қосымша
ақпарат қажет болса, НР қолдау қызметіне хабарласыңыз.
90
б қосымшасы Электростатикалық разряд
Индекс
А
Автоматты DriveLock құпия сөзі
енгізу 62
шығарып алу 63
ажыратымдылығы жоғары
құрылғылар, жалғау 33, 34
Айнымалы ток адаптері/батарея
шамы 10
ақаулықтарды жою
дискіге жазу 89
дискіні ойнату 88
оптикалық диск салғыш 87
оптикалық дискіні анықтау 88
сыртқы дисплей 89
аудио кіріс (микрофон) ұясы,
анықтау 9
аудио функциялар, тексеру 30
аудио функцияларды тексеру 30
аудио шығыс (құлаққап) ұясы,
анықтау 9
Ә
әкімші құпия сөзі
56
Б
бағдарламалық құрал
антивирус 63
Дискіні дефрагментациялау
құралы 49
Дискіні тазалау 49
желіаралық қалқан 64
маңызды жаңартулар 64
Басталғанда жөндеу, пайдалану
71
батарея
батареяның төмен деңгейлері
39
зарядсыздану 38
қалған зарядты көрсету 38
қуатты үнемдеу 39
батарея ақпараты, табу 38
батарея қуаты 37
Батареяны тексеру 38
батареяның төмен деңгейі 39
бейне 31
бөліктер
астыңғы 13
дисплей 11
оң жағы 9
сол жақ 10
үстіңгі жағы 4
В
веб-камера
анықтау 12
пайдалану 30
веб-камера шамы, анықтау 11
вирусқа қарсы бағдарламалық
құрал 63
Д
диск науасы бар оптикалық диск
жетегі 51
диск саңылауы бар оптикалық
диск жетегі 51
дискідегі медиа 35
дискілер
қатты 46
оптикалық 46
пайдалану 49
сыртқы 46
Дискіні дефрагментациялау
бағдарламалық құралы 49
Дискіні тазалау бағдарламалық
құралы 49
Драйверді қалпына келтіру DVD
дискісі,
бастапқы қалпына келтіру үшін
пайдалану 72
жасау 69
дыбыс деңгейі
пернелер 29
реттеу 29
түймешіктер 29
дыбыс деңгейін реттеу пернелері,
анықтау 26
Е
енгізілген сандық пернетақта,
анықтау 8, 27
Ж
жазылатын медиа 35
жапсырмалар
Bluetooth 82
Microsoft түпнұсқалық туралы
куәлігі 82
WLAN 82
сериялық нөмір 82
сымсыз куәлік 82
техникалық 82
жауап қайтармайтын жүйе 35
желдеткіштер, анықтау 10, 13
желіаралық қалған
бағдарламасы 64
жұмыс ортасы 83
И
Интернет байланысын орнатқыш
16
К
кабельдер
USB 44
компьютер, сапарға шығу 84
компьютерге күтім көрсету 66
компьютерді өшіру 35
компьютерді сапарға алып шығу
82, 84
компьютерді тазалау 66
корпоративтік WLAN қосылымы
17
көрсетілетін кескін, ауыстырып
көрсету 26
Күту
қосу 36
шығу 36
күтім
Дискіні дефрагментациялау
құралы 49
Дискіні тазалау 49
Қ
қалпына келтіру, жүйе 70
қалпына келтіру бөлімі 72
қалпына келтіру құралдары 68
Индекс
91
қалпына келтіру құралдары,
Windows 71
қалпына келтіру медиасы,
бастапқы қалпына келтіру үшін
пайдалану 72
қалпына келтіру медиасы, жасау
69
қатты диск
сыртқы 46
қатты диск жетегін қалпына
келтіру 72
қатты дискіні қалпына келтіру 72
қауіпсіздік, сымсыз 17
қауіпсіздік кабелінің ұясы,
анықтау 10
қоғамдық WLAN қосылымы 17
қондыру қосқышы
анықтау 10
пайдалану 46
қондыру құрылғыларының
қабылдағыштары, анықтау 13
қосқыш, қуат 35
қосқышы
қондыру 46
қуат 10
қосымша сыртқы құрылғылар,
пайдалану 46
қуат
батарея 37
мүмкіндіктер 35
үнемдеу 39
қуат қосқышы 35
қуат қосқышы, анықтау 10
қуат параметрлерін орнату 35
қуат түймешігі
анықтау 6
пайдалану 35
қуатты үнемдеу күйлері 35
қуат шамдары 5
құлаққап (аудио шығыс) ұясы 9
құпия сөздер
BIOS әкімшісі 57
DriveLock 59
әкімші 56
пайдаланушы 56
М
маңызды жаңартулар,
бағдарламалық құрал 64
мәселелер, шешу 85
92
Индекс
меңзегіш құрылғылар, таңдаулы
параметрлерді орнату 22
Микро SD жад картасын оқу
құрылғысы, анықтау 11
микрофон (аудио кіріс) ұясы,
анықтау 9
микрофон дыбысын өшіру шамы
5
Н
НР қалпына келтіру бөлімі
бар-жоқтығын тексеру 72
қалпына келтіру үшін
пайдалану 72
НР ұялы кең жолақты модулі,
ажыратылған 19
О
оқылатын медиа 35
оптикалық диск
салу 51
шығарып алу 52
оптикалық жинақтағыш диск 46
оптикалық жинақтағыш дискілерді
ортақ пайдалану 54
оянған кезде сұралатын
құпиясөзбен қорғау 37
Ө
өнім аты және нөмірі, компьютер
82
өте төмен батарея деңгейі 35
өшіру 35
П
пайдалану
қуатты үнемдеу күйлері 35
сыртқы айнымалы ток қуаты
41
пайдаланушының құпия сөзі 56
пернелер
esc 8
fn 8
Windows қолданбалары 8
дыбыс деңгейі 29
функция 8
пернелер тіркесімдері
дыбыс деңгейін реттеу 26
микрофон үнзісдендірілген 26
пайдалану 25
пернетақтаның артқы
жарығы 26
Сенсорлы тақтаны қосу/өшіру
түймесі 26
сипаттама 25
Ұйқылық күй 26
үндеткіш дыбысын
жоғарылату 26
үндеткіш дыбысын
төмендету 26
экран жарықтығын азайту 26
экран жарықтығын арттыру
26
экран кескінін ауыстырып
қосу 26
пернетақта
анықтау 27
орнатылған сандық 8
пернетақта, сыртқы
num lock 28
пайдалану 28
пернетақтадағы пернелер
тіркесімдері, анықтау 25
пернетақтаның артқы жарығы 26
порттар
DisplayPort 9, 32
Intel сымсыз дисплейі 34
USB 9, 10
VGA 32
сыртқы монитор 32
Р
реттеу утилитасы
зауыт параметрлерін қалпына
келтіру 75
шарлау және таңдау 74
С
сақтық көшірме жасау
құралдары 68
сақтық көшірмелер
жасау 69
қалпына келтіру 71
Сақтық көшірмесін жасау және
қалпына келтіру 70
сандық карта
қолдауы бар пішімдер 42
салу 42
шығарып алу 42
саусақ ізін оқу құрылғысы
анықтау 7
пайдалану 65
Сенсорлы тақта
түймешіктер 4
сенсорлы тақта
пайдалану 22
Сенсорлы тақта аймағы
анықтау 4
Сенсорлы тақта қимылдары
айналдыру 25
жылжу 24
масштабтау 24
шымшу 24
сенсорлы тақтаның айналдыру
қимылы 25
сенсорлы тақтаның жылжу
қимылы 24
сенсорлы тақтаның масштабтау
қимылы 24
Сенсорлы тақтаның шамы,
анықтау 5
сенсорлы тақтаның шымшу
қимылы 24
сериялық нөмір, компьютер 82
смарт карта
анықталған 43
ұя 11
смарт-карта
салу 43
шығарып алу 43
сымсыз антенналар, анықтау 11
сымсыз байланыс түймешігі 14
сымсыз байланыс шамы 5, 14
сымсыз басқару элементтері
амалдық жүйе 14
түймешігі 14
сымсыз желі (WLAN)
жұмыс ауқымы 18
корпоративтік WLAN
қосылымы 17
қажет жабдық 16
қауіпсіздік 17
қоғамдық WLAN қосылымы 17
қосылу 17
пайдалану 16
сымсыз куәландыру белгісі 82
сыртқы айнымалы ток қуаты,
пайдалану 41
сыртқы диск 46
Сенсорлы тақта 5
сымсыз байланыс 5
сыртқы құрылғылар 46
сыртқы монитор порты 32
Т
техникалық деректер
сымсыз куәландыру белгілері
82
техникалық деректер
жапсырмасы 82
тұтынылатын қуат 83
түймешіктер
Windows түймешігі 8
дыбыс деңгейі 29
қуат 6, 35
сенсорлы тақтаның оң жағы 4
Сенсорлы тақтаның сол жағы
4
тінтуір, сыртқы
басым параметрлерді орнату
22
Ұ
Ұйқылық күй
қосу 36
шығу 36
ұялар
SIM 9
аудио кіріс (микрофон) 9
аудио шығыс (құлаққап) 9
қауіпсіздік кабелі 10
смарт карта 11
Ү
үндеткіш торы, анықтау 6
үнемдеу, қуат 39
Ф
функциялық пернелер, анықтау 8
функцияны қолдау, USB 74
Х
хабтар 44
Ш
шамдар
caps lock 5
num lock 5
Айнымалы ток адаптері/
батарея 10
қуат 5
микрофон үнзісдендірілген
І
ішкі дисплей қосқышы 12
ішкі микрофондар, анықтау 11
Э
экран жарықтығы пернелері 26
экран кескіні, ауыстырып қосу 26
электростатикалық разряд 90
B
BIOS
жаңарту 75
жаңартуды жүктеп алу 76
нұсқаны анықтау 76
Bluetooth жапсырмасы 82
Bluetooth құрылғысы 14, 20
C
caps lock шамы, анықтау 5
Computer Setup
BIOS әкімші құпия сөзі 57
DriveLock құпия сөзі 59
зауыт параметрлерін қалпына
келтіру 75
шарлау және таңдау 74
D
DisplayPort
анықтау 9
қосылу 32
Drivelock құпия сөзі
енгізу 60
DriveLock құпия сөзі
орнату 60
өзгерту 61
сипаттама 59
шығарып алу 62
E
esc пернесі, анықтау
8
F
f11 қалпына келтіру 72
fn пернесі, анықтау 8, 25
G
GPS
20
5
Индекс
93
H
HP Client Security Manager 64
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
жүктеу 80
HP Recovery Disc Creator,
пайдалану 69
I
Intel сымсыз дисплейі 34
J
Java картасы
анықталған 43
салу 43
шығарып алу 43
M
Microsoft түпнұсқалық туралы
куәлігінің жапсырмасы 82
MultiStream Transport 33
N
NFC антеннасы, анықтау 12
num lk пернесі, анықтау 27
num lock, сыртқы пернетақта 28
num lock пернесінің шамы 5
S
SIM
салу 19
SIM карта ұясы, анықтау 9
SoftPaq файлдары, жүктеу 67
U
USB кабелі, қосу 44
USB құрылғылары
қосылу 44
сипаттама 44
шығарып алу 45
USB порттары, анықтау 9, 10
USB функциясын қолдау 74
USB хабтары 44
V
VGA порты, жалғау
94
Индекс
32
W
Windows 7 амалдық жүйесінің DVD
дискісі
бастапқы қалпына келтіру үшін
пайдалану 72
жасау 69
Windows 7 амалдық жүйесінің
медиасы
бастапқы қалпына келтіру үшін
пайдалану 72
жасау 69
Windows Басталғанда жөндеу
құралы, пайдалану 71
Windows қолданбалар пернесі,
анықтау 8
Windows түймешігі, анықтау 8
WLAN антенналары, анықтау 11
WLAN жапсырмасы 82
WLAN желісіне қосылу 17
WLAN жүйесін орнату 16
WLAN құрылғысы 16, 82
WWAN антенналары, анықтау 11
WWAN құрылғысы 14, 18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising