HP | EliteBook Folio G1 Notebook PC | HP EliteBook Folio G1 Notebook PC Instrukcja obsługi

HP EliteBook Folio G1 Notebook PC Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez firmę HP
Inc. w ramach licencji. Intel, Celeron, Centrino,
Pentium i Thunderbolt to znaki towarowe firmy
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Windows jest znakiem
towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi
firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach
o gwarancji towarzyszących tym produktom
i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Patenty DTS można sprawdzić w witrynie
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na
licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS i jego
symbol oraz DTS wraz z symbolem są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS
Studio Sound jest znakiem towarowym firmy
DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone
.
Wydanie pierwsze, marzec 2016 r.
Numer katalogowy dokumentu: 841757-241
Uwagi dotyczące produktu
Warunki użytkowania oprogramowania
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje
występujące w większości modeli. Niektóre z
funkcji mogą być niedostępne na danym
komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich edycjach systemu Windows. Do
osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu
Windows na tym komputerze może być
konieczne zaktualizowanie i/lub oddzielny
zakup sprzętu, sterowników i/lub
oprogramowania. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji
obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/
support i wybierz kraj. Wybierz opcję
Sterowniki i oprogramowanie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na
zakup komputera należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika,
zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)
WAŻNE: Wybrane modele produktów są skonfigurowane z procesorem z serii Intel® Pentium® N35xx/N37xx
lub Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx oraz systemem operacyjnym Windows®. Jeśli komputer jest tak
skonfigurowany, nie zmieniaj ustawienia konfiguracji procesora w pliku msconfig.exe z 4 lub 2
procesorów na 1 procesor. Jeśli tak zrobisz, komputer nie uruchomi się ponownie. W celu przywrócenia
oryginalnych ustawień konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych.
v
vi
Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)
Spis treści
1 Witamy ......................................................................................................................................................... 1
Wyszukiwanie informacji ....................................................................................................................................... 2
2 Elementy ...................................................................................................................................................... 3
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych ......................................................................................................... 3
Wyświetlanie listy oprogramowania ..................................................................................................................... 3
Strona prawa .......................................................................................................................................................... 4
Strona lewa ............................................................................................................................................................ 4
Wyświetlacz ........................................................................................................................................................... 5
Część górna ............................................................................................................................................................ 6
Płytka dotykowa TouchPad ................................................................................................................. 6
Wskaźniki ............................................................................................................................................. 7
Przycisk ................................................................................................................................................ 9
Klawisze czynności ............................................................................................................................ 10
Korzystanie z klawiszy czynności ..................................................................................................... 10
Spód ..................................................................................................................................................................... 12
Etykiety ................................................................................................................................................................ 12
3 Połączenia sieciowe ..................................................................................................................................... 14
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 14
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................. 14
Przycisk komunikacji bezprzewodowej .......................................................................... 14
Elementy sterujące systemu operacyjnego ................................................................... 14
Łączenie z siecią WLAN ..................................................................................................................... 15
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) ......................................... 15
Korzystanie z usługi HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty) ................................................ 16
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty) ................................................................ 16
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty) .......................... 16
Podłączanie do sieci przewodowej ...................................................................................................................... 16
Podłączanie do sieci lokalnej (LAN) (tylko wybrane produkty) ........................................................ 17
Korzystanie z modemu (tylko wybrane produkty) ........................................................................... 17
Podłączanie kabla modemowego .................................................................................. 17
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego kraju lub
regionu ............................................................................................................................ 18
vii
4 Nawigacja po ekranie ................................................................................................................................... 19
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym ...................................................... 19
Naciskanie ......................................................................................................................................... 19
Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia ................................................. 19
Przewijanie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ..................................................... 20
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ...................................................... 20
Dotknięcie czterema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ................................................... 20
Przesunięcie trzema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) .................................................... 21
Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy) ...................................................................... 21
5 Funkcje rozrywkowe .................................................................................................................................... 22
Korzystanie z kamery internetowej (tylko wybrane modele) ............................................................................. 22
Korzystanie z funkcji audio .................................................................................................................................. 22
Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 22
Podłączanie zestawów słuchawkowych ........................................................................................... 22
Korzystanie z ustawień dźwięku ....................................................................................................... 23
Korzystanie z wideo ............................................................................................................................................. 23
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane modele) ............................................................. 23
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy zgodnych ze standardem Intel WiDi (tylko wybrane
modele Intel) ..................................................................................................................................... 24
6 Zarządzanie energią .................................................................................................................................... 25
Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 25
Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................................... 25
Korzystanie ze stanów oszczędzania energii ................................................................................... 25
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ....................................................................... 26
Włączanie i wyłączanie trybu hibernacji inicjowanego przez użytkownika (tylko
wybrane produkty) ......................................................................................................... 26
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania ...................................................... 27
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu ................................................... 27
Korzystanie z zasilania bateryjnego ................................................................................................. 27
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii ........................................................... 28
Korzystanie z narzędzia Battery Check firmy HP ........................................................... 28
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii ............................................. 28
Wydłużanie czasu pracy na baterii ................................................................................. 29
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ................................................... 29
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ............................ 29
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii ............. 29
Oszczędzanie energii baterii ........................................................................................... 29
Utylizowanie baterii ........................................................................................................ 30
viii
Wymiana baterii .............................................................................................................. 30
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ............................................. 31
7 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................................... 32
Zabezpieczanie komputera ................................................................................................................................. 32
Korzystanie z haseł .............................................................................................................................................. 33
Ustawianie haseł w systemie Windows ............................................................................................ 33
Ustawianie haseł w programie Computer Setup .............................................................................. 33
Zarządzanie hasłem administratora BIOS ........................................................................................ 34
Wprowadzanie hasła administratora BIOS ..................................................................... 36
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup (tylko wybrane
produkty) ........................................................................................................................................... 36
Ustawianie hasła funkcji DriveLock ................................................................................ 37
Włączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ................................................. 37
Wyłączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ............................................... 38
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ................................ 39
Zmiana hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ............................................ 39
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie DriveLock)
programu Computer Setup (tylko wybrane produkty) ..................................................................... 39
Wprowadzanie hasła automatycznego zabezpieczenia DriveLock (tylko wybrane
produkty) ......................................................................................................................... 40
Wyłączanie zabezpieczenia Automatic DriveLock (tylko wybrane produkty) ............... 40
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego .............................................................................................. 40
Korzystanie z oprogramowania zapory .............................................................................................................. 41
Instalowanie aktualizacji oprogramowania ........................................................................................................ 41
Korzystanie z programu HP Client Security (tylko wybrane produkty) .............................................................. 42
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane produkty) .................................................... 42
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty) ..................................................... 42
Używanie czytnika linii papilarnych (tylko wybrane produkty) .......................................................................... 42
Położenie czytnika linii papilarnych ................................................................................................. 42
8 Konserwacja ................................................................................................................................................ 43
Zwiększanie wydajności ...................................................................................................................................... 43
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ........................................................................... 43
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku .................................................................................. 43
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) ................................ 43
Określanie stanu HP 3D DriveGuard ............................................................................... 44
Aktualizowanie programów i sterowników ......................................................................................................... 44
Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 44
Procedury czyszczenia ...................................................................................................................... 45
Czyszczenie wyświetlacza .............................................................................................. 45
ix
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................................ 45
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane
produkty) ......................................................................................................................... 45
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu .......................................................................................... 45
9 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ................................................................................. 47
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych .................................................................... 47
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) ............................................................. 47
Korzystanie z narzędzi systemu Windows .......................................................................................................... 49
Przywracanie i odzyskiwanie danych .................................................................................................................. 49
Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery Manager ............................................................ 50
Co należy wiedzieć przed podjęciem pierwszych kroków .............................................. 50
Korzystanie z partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty) ...................................... 50
Odzyskiwanie przy użyciu nośnika HP Recovery ............................................................ 51
Zmiana kolejności rozruchu komputera ......................................................................... 51
Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty) ............................................ 52
10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start ................................................................................................. 53
Korzystanie z programu Computer Setup ........................................................................................................... 53
Uruchamianie programu Computer Setup ........................................................................................ 53
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup ............................................................ 53
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup ............................................... 54
Aktualizowanie systemu BIOS ........................................................................................................... 54
Sprawdzanie wersji systemu BIOS .................................................................................. 55
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ............................................................................ 55
Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9 ........................................................................ 56
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty) .................................................................... 57
Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane produkty) ......................................................... 57
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .......................................................................... 58
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB .................................................. 58
12 Dane techniczne ........................................................................................................................................ 60
Zasilanie ............................................................................................................................................................... 60
Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 60
13 Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................................... 61
14 Dostępność ............................................................................................................................................... 62
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp .................................................................................................... 62
x
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 62
Indeks ............................................................................................................................................................ 63
xi
xii
1
Witamy
W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po
skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:
●
WSKAZÓWKA:
Aby szybko powrócić do ekranu startowego komputera z otwartej aplikacji lub pulpitu
systemu Windows, naciśnij klawisz systemu Windows
na klawiaturze. Ponowne naciśnięcie
klawisza systemu Windows spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
●
Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było
połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Połączenia sieciowe
na stronie 14.
●
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz rozdział Korzystanie z oprogramowania antywirusowego na stronie 40.
●
Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Dodatkowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziałach Elementy na stronie 3 i Nawigacja po ekranie na stronie 19.
●
Poznawanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania preinstalowanego
na komputerze.
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz opcję Wszystkie aplikacje.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz opcję Programy i funkcje.
●
Utwórz kopię zapasową dysku twardego przez utworzenie dysków do odzyskiwania lub napędu flash
odzyskiwania danych. Zobacz Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na stronie 47.
1
Wyszukiwanie informacji
Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.
Źródło informacji
Zawartość
Instrukcja instalacji
●
Instalacja i konfiguracja komputera
●
Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Witryna internetowa HP
●
Informacje dotyczące pomocy technicznej
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
●
Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy
●
Dostępne akcesoria do urządzenia
Pomoc techniczna na całym świecie
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP
Aby uzyskać wsparcie techniczne w wybranym języku,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj.
●
Numery telefonów pomocy technicznej
●
Lokalizacje centrów serwisowych HP
Bezpieczeństwo i komfort pracy
●
Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno
opcje Start > Wszystkie aplikacje > Pomoc i obsługa
techniczna HP > Dokumentacja HP.
●
Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy,
które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
●
Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
●
Informacje o utylizacji baterii
●
Informacje o gwarancji
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
Uwagi dotyczące przepisów, bezpieczeństwa i
środowiska
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno
opcje Start > Wszystkie aplikacje > Pomoc i obsługa
techniczna HP > Dokumentacja HP.
Ograniczona gwarancja*
Aby uzyskać dostęp do ograniczonej gwarancji, wybierz
kolejno opcje Start > Wszystkie aplikacje > Pomoc i
obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP > Wyświetl
informacje o gwarancji.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie CD
lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w
postaci papierowej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie
http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azja-Pacyfik można napisać do firmy HP pod
adresem POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko,
numer telefonu i adres korespondencyjny.
2
Rozdział 1 Witamy
2
Elementy
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych
Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera:
▲
Należy wpisać wyrażenie menedżer urządzeń w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie
wybrać aplikację Menedżer urządzeń.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.
Informacje na temat składników sprzętowych systemu oraz numer wersji systemu BIOS można uzyskać po
naciśnięciu kombinacji klawiszy fn+esc (tylko wybrane modele).
Wyświetlanie listy oprogramowania
Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych na komputerze:
▲
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz opcję Wszystkie aplikacje.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz opcję Programy i funkcje.
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych
3
Strona prawa
Element
(1)
Opis
Wskaźnik baterii
Gdy zasilanie sieciowe jest podłączone:
●
Biały: poziom naładowania baterii jest większy niż 90%.
●
Pomarańczowy: poziom naładowania baterii wynosi
między 0 a 90%.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Gdy zasilanie sieciowe jest odłączone (bateria nie ładuje się):
(2)
Porty USB Type-C z obsługą interfejsu
Thunderbolt oraz złącza zasilania (2)
●
Miga na pomarańczowo: bateria osiągnęła niski poziom
naładowania. Kiedy bateria osiąga krytycznie niski poziom
naładowania, wskaźnik zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Podłącz urządzenie USB ze złączem Type-C, udostępnij wyjście
wideo lub wyjście ekranu o wysokiej rozdzielczości i podłącz
zasilacz prądu przemiennego, aby zapewnić zasilanie
komputera.
UWAGA: Tablet może również obsługiwać stację dokowania
Thunderbolt.
UWAGA: W tym celu wymagany jest adapter (należy zakupić
oddzielnie).
Strona lewa
Element
Opis
Połączone wyjście audio (słuchawkowe)/wejście
audio (mikrofonowe)
4
Rozdział 2 Elementy
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze
wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu
słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także
podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego.
Element
Opis
To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych samodzielnych
mikrofonów.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu,
przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub
zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować
poziom głośności. Dodatkowe informacje na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania
środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
1.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska
zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku
zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Specyfikacje, a
następnie wybierz Instrukcje obsługi.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
Wyświetlacz
Wyświetlacz
5
Element
Opis
(1)
Anteny WLAN*
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN).
(2)
Mikrofony wewnętrzne (2)
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(3)
Oświetlenie kamery internetowej w podczerwieni
(IR) (2)
Popraw jakość obrazu z kamery internetowej w warunkach słabego
oświetlenia.
(4)
Kamera internetowa i kamera IR
Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Niektóre modele
oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu
wideo przesyłanego strumieniowo.
Aby używać kamery internetowej:
▲
(5)
Wskaźnik kamery internetowej
Należy wpisać wyrażenie kamera w polu wyszukiwania paska
zadań, a następnie wybrać opcję Kamera.
Świeci: kamera pracuje.
* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu
anten.
Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale podręcznika Uregulowania prawne,
przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dotyczącym danego kraju lub regionu.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
1.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Specyfikacje, a następnie wybierz Instrukcje obsługi.
Część górna
Płytka dotykowa TouchPad
6
Rozdział 2 Elementy
Element
Opis
(1)
Przycisk włączania/wyłączania płytki dotykowej
TouchPad
Służy do włączania lub wyłączania płytki dotykowej TouchPad.
(2)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania
wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.
Wskaźniki
Element
(1)
(2)
(3)
(4)
Opis
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik odebrania połączenia
Wskaźnik odrzucenia/zakończenia połączenia
Wskaźnik wyciszenia mikrofonu
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest
trybem oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie od
wyświetlacza i innych niepotrzebnych elementów.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się
w stanie hibernacji. Hibernacja to tryb oszczędzania energii,
podczas którego zużywa się najmniej energii.
●
Miga na zielono: wykryto połączenie przychodzące.
●
Zielony: połączenie przychodzące zostało odebrane.
●
Miga na czerwono: wykryto połączenie przychodzące.
●
Czerwony: połączenie przychodzące zostało odrzucone lub
zakończone.
●
Pomarańczowy: dźwięk mikrofonu jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk mikrofonu jest włączony.
Część górna
7
Element
(5)
(6)
Opis
Wskaźnik wyciszenia
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak
urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie
Bluetooth®, jest włączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie
urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
(7)
(8)
8
Rozdział 2 Elementy
Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad
Wskaźnik caps lock
●
Świeci: płytka dotykowa TouchPad jest wyłączona.
●
Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.
Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie
wielkimi literami.
Przycisk
Element
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk,
aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury
zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go
przez co najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać
się z opcjami zasilania.
▲
Należy wpisać wyrażenie zasilanie w polu wyszukiwania
paska zadań, a następnie wybrać opcję Ustawienia zasilania i
uśpienia.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie
wybierz pozycję Opcje zasilania.
Część górna
9
Klawisze czynności
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Powoduje wyświetlenie informacji o systemie.
(2)
Klawisz fn
Służą do wykonywania często używanych funkcji systemowych
po naciśnięciu razem z innym klawiszem.
(3)
Klawisz systemu Windows
Otwiera menu Start.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie klawisza systemu Windows
powoduje zamknięcie menu Start.
Korzystanie z klawiszy czynności
●
Naciśnięcie klawisza czynności wywołuje przypisaną mu funkcję.
●
Symbole na klawiszach czynności wskazują ich funkcje.
Aby użyć klawisza czynności:
▲
Naciśnij i przytrzymaj klawisz.
Ikona
Opis
Służy do inicjowania połączenia lub odbierania połączenia przychodzącego.
Służy do odrzucania połączenia przychodzącego lub kończenia bieżącego połączenia.
Uruchamia kalendarz.
Wycisza mikrofon.
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
10
Rozdział 2 Elementy
Ikona
Opis
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie głośności dźwięku.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie głośności dźwięku.
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor za pomocą opcjonalnego urządzenia
dokowania, naciśnięcie klawiszy f4 spowoduje przełączenie wyświetlania obrazu z ekranu komputera na
ekran monitora w celu jednoczesnego wyświetlania na komputerze i monitorze.
Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu zewnętrznego złącza
standardu VGA. Klawisz czynności f4 umożliwia również przełączanie wyświetlania obrazu między innymi
urządzeniami odbierającymi sygnały wizyjne z komputera.
Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA:
W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć tę funkcję.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.
Powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: Aby możliwe było nawiązanie połączenia bezprzewodowego, wcześniej musi być skonfigurowana
sieć bezprzewodowa.
Część górna
11
Spód
Element
Opis
Głośniki (2)
Odtwarzają dźwięk.
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży
zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem.
WAŻNE: Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera,
wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową lub z tyłu wyświetlacza.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy
technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru
modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
Etykieta serwisowa będzie przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji,
która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.
Element
12
(1)
Numer seryjny
(2)
Numer produktu
Rozdział 2 Elementy
Element
(3)
Okres gwarancji
(4)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Element
(1)
Nazwa modelu (tylko wybrane modele)
(2)
Numer produktu
(3)
Numer seryjny
(4)
Okres gwarancji
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach
bezprzewodowych oraz atesty krajów/regionów, w których te urządzenia zostały dopuszczone do
użytku.
Etykiety
13
3
Połączenia sieciowe
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać
dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i
połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o
komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie WLAN — łączy komputer z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi,
sieci bezprzewodowe LAN, lub WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych takich jak
lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie
bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.
●
Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) — urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej
(WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na znacznie większym obszarze. Operatorzy sieci
mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach
geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.
●
Urządzenie Bluetooth — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia z
innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy
słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN
komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko
siebie — zwykle nie dalej niż 10 metrów.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi komputera umożliwiają następujące elementy:
●
Przycisk komunikacji bezprzewodowej (nazywany także klawiszem trybu samolotowego lub klawiszem
komunikacji bezprzewodowej, w tym rozdziale określany mianem przycisku komunikacji
bezprzewodowej).
●
Ustawienia systemu operacyjnego.
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Komputer może posiadać przycisk komunikacji bezprzewodowej, co najmniej jedno urządzenie
bezprzewodowe i jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia
bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan
poszczególnych urządzeń.
Elementy sterujące systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią,
a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.
14
Rozdział 3 Połączenia sieciowe
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
1.
Wpisz tekst panel sterowania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję
Panel sterowania.
2.
Wybierz opcję Sieć i Internet, a następnie Centrum sieci i udostępniania.
Łączenie z siecią WLAN
UWAGA: Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
dostawcy usług internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić
usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący
router bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.
2.
Wybierz ikonę stanu sieci na pasku zadań, a następnie nawiąż połączenie z jedną z dostępnych sieci.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wprowadź
kod, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby nawiązać połączenie.
UWAGA: Jeśli lista sieci WLAN jest pusta, komputer znajduje się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępowego.
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest widoczna, kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę stanu sieci na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Otwórz Centrum sieci i
udostępniania. Wybierz opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Zostanie wyświetlona lista
opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego połączenia
sieciowego.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.
Po nawiązaniu połączenia wybierz ikonę stanu sieci po prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci
i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju
sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i
przeszkody takie, jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)
Ten komputer HP Mobile Broadband posiada wbudowaną obsługę mobilnego połączenia szerokopasmowego.
Używanie komputera w sieciach telefonii komórkowej umożliwia nawiązywanie połączeń z Internetem,
wysyłanie wiadomości e-mail i łączenie się z siecią korporacyjną bez korzystania z publicznych punktów
dostępu Wi-Fi.
UWAGA: Jeśli na komputerze dostępna jest usługa HP Mobile Connect, instrukcje zawarte w tej sekcji nie
obowiązują. Zobacz Korzystanie z usługi HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty) na stronie 16.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI modułu HP Mobile Broadband i/lub
numeru MEID. Numer może być nadrukowany na etykiecie na spodzie komputera, we wnęce baterii, pod
pokrywą serwisową albo z tyłu wyświetlacza.
— lub —
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
15
Można znaleźć numer, wykonując następujące czynności:
1.
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci.
2.
Wybierz opcję Wyświetl ustawienia połączenia.
3.
W sekcji Komórkowe połączenie szerokopasmowe wybierz ikonę stanu sieci.
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery
mają zainstalowaną fabrycznie kartę SIM. Jeżeli karta SIM nie została zainstalowana w komputerze, być może
została dostarczona wraz z informacjami dotyczącymi technologii HP Mobile Broadband dołączonymi do
komputera. Kartę SIM może także dostarczyć oddzielnie operator sieci komórkowej.
Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci
komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.
Korzystanie z usługi HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty)
HP Mobile Connect jest opłacaną z góry usługą mobilnego połączenia szerokopasmowego, która zapewnia
ekonomiczny, bezpieczny, prosty w obsłudze i elastyczny sposób uzyskiwania mobilnych połączeń
szerokopasmowych z komputera. Aby możliwe było skorzystanie z usługi HP Mobile Connect, komputer musi
być wyposażony w kartę SIM i aplikację HP Mobile Connect. Więcej informacji na temat usługi HP Mobile
Connect i jej dostępności znajdziesz w sieci Web pod adresem http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS
dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w GPS.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania HP GPS and Location.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty)
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne
połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
●
komputery (biurkowe, przenośne);
●
telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);
●
urządzenia przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);
●
urządzenia audio (słuchawki, głośniki);
●
mysz.
Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym samym
konfigurację osobistej sieci lokalnej (PAN) obejmującej te urządzenia. Informacje na temat konfigurowania i
używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.
Podłączanie do sieci przewodowej
Niektóre produkty mogą umożliwiać korzystanie z połączeń przewodowych takich jak połączenie za
pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) czy modemu. Połączenie za pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci
kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które jest realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do
obu rodzajów połączeń są sprzedawane oddzielnie.
16
Rozdział 3 Połączenia sieciowe
OSTRZEŻENIE! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia sprzętu,
nie podłączaj kabla modemowego ani kabla telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Podłączanie do sieci lokalnej (LAN) (tylko wybrane produkty)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w domu (zamiast pracować bezprzewodowo) lub
jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.
Podłączenie do sieci LAN wymaga użycia 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę
komputera.
Korzystanie z modemu (tylko wybrane produkty)
Modem musi być podłączony do analogowej linii telefonicznej za pomocą 6-stykowego kabla modemowego
RJ-11. W niektórych krajach lub regionach konieczne jest również używanie określonego adaptera kabla
modemowego. Gniazda cyfrowych systemów PBX mogą być podobne do gniazd telefonii analogowej, jednak
są niezgodne z modemem.
Podłączanie kabla modemowego
Aby podłączyć kabel modemowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego (1) w komputerze.
Podłączanie do sieci przewodowej
17
2.
Podłącz kabel modemowy do ściennego gniazda telefonicznego RJ-11 (2).
UWAGA: Jeżeli kabel modemowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę
komputera.
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego kraju lub regionu
Gniazda telefoniczne różnią się w zależności od kraju lub regionu. Aby korzystać z modemu i kabla
modemowego poza krajem lub regionem, w którym zakupiono komputer, należy zaopatrzyć się w adapter
kabla modemowego odpowiedni dla danego kraju lub regionu.
Aby podłączyć modem do analogowej linii telefonicznej, której typ gniazda jest inny niż RJ-11, wykonaj
następujące czynności:
18
1.
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego (1) w komputerze.
2.
Podłącz kabel modemowy do adaptera kabla modemowego (2).
3.
Podłącz adapter kabla modemowego (3) do ściennego gniazda telefonicznego.
Rozdział 3 Połączenia sieciowe
4
Nawigacja po ekranie
Po ekranie komputera można poruszać się przy użyciu następujących sposobów:
●
korzystając z gestów dotykowych bezpośrednio na ekranie komputera (tylko wybrane produkty);
●
wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej TouchPad;
●
korzystając z klawiatury i opcjonalnej myszy (mysz należy zakupić osobno);
●
korzystając z drążka wskazującego (tylko wybrane modele).
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym
Płytka dotykowa TouchPad ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy
użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad można używać
w taki sam sposób, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z
ekranu dotykowego (tylko w wybranych produktach), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w
niniejszym rozdziale.
Możesz także dostosować gesty oraz obejrzeć demonstracje pokazujące sposób ich działania. Wpisz panel
sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, a następnie wybierz Sprzęt i
dźwięk. W sekcji Urządzenia i drukarki kliknij pozycję Mysz.
UWAGA: Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub na ekranie dotykowym
komputera (tylko wybrane modele), chyba że w dokumentacji załączono inną instrukcję.
Naciskanie
Użyj gestu naciśnięcia lub dwukrotnego naciśnięcia, aby wybrać lub otworzyć element na ekranie.
●
Wskaż element na ekranie, a następnie naciśnij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad
lub ekranu dotykowego, aby go wybrać. Naciśnij element dwukrotnie, aby go otworzyć.
Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia
Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
19
●
W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej
TouchPad dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej TouchPad lub
ekranie dotykowym i rozsuń je.
Przewijanie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Zastosuj przewijanie dwoma palcami, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.
●
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę,
w dół, w lewo lub w prawo.
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Użyj naciśnięcia dwoma palcami, aby otworzyć menu dla obiektu na ekranie.
UWAGA: Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym
przyciskiem myszy.
●
Naciśnij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć menu opcji dla
wybranego obiektu.
Dotknięcie czterema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Dotknij ekranu opuszkami czterech palców, by otworzyć centrum akcji.
20
Rozdział 4 Nawigacja po ekranie
●
Dotknij czterema palcami płytki dotykowej Touchpad, aby otworzyć centrum akcji oraz wyświetlić
bieżące ustawienia i powiadomienia.
Przesunięcie trzema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Przesuń po ekranie trzema palcami, aby wyświetlić otwarte okna oraz przechodzić między otwartymi oknami
i pulpitem.
●
Przeciągnij trzy palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.
●
Przeciągnij trzy palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.
●
Przeciągnij trzy palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi oknami.
Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)
Użyj gestu przesunięcia jednym palcem, aby przesuwać lub przewijać listy i strony oraz przenosić obiekty.
●
Aby przewinąć zawartość ekranu, lekko przesuń jednym palcem po ekranie w wybranym kierunku.
●
Aby przesunąć obiekt, naciśnij i przytrzymaj palec na obiekcie, a następnie przeciągnij palec, aby
przesunąć obiekt.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
21
5
Funkcje rozrywkowe
Możesz używać komputera HP do rozmów za pośrednictwem kamery internetowej, miksowania dźwięku i
obrazu wideo, a także podłączać do niego urządzenia zewnętrzne, np. projektor, monitor, telewizor lub
głośniki. Rozdział Elementy na stronie 3 zawiera informacje o tym, jak znaleźć funkcje audio, wideo i kamery
w swoim komputerze.
Korzystanie z kamery internetowej (tylko wybrane modele)
Komputer jest wyposażony w kamerę internetową (kamera zintegrowana), która umożliwia nagrywanie
wideo i robienie zdjęć. Niektóre modele oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu
wideo przesyłanego strumieniowo.
▲
Aby uzyskać dostęp do kamery, wpisz kamera w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie
wybierz pozycję Kamera z listy aplikacji.
Korzystanie z funkcji audio
Można pobierać muzykę i słuchać jej, przesyłać strumieniowo zawartość audio (włącznie z radiem) z
Internetu, nagrywać dźwięk oraz miksować dźwięk i obraz wideo w celu tworzenia multimediów. Można też
odtwarzać płyty CD z muzyką z komputera (tylko wybrane modele) zewnętrznego napędu optycznego. Można
podłączyć słuchawki lub głośniki, aby czerpać jeszcze większą przyjemność ze słuchania muzyki.
Podłączanie głośników
Do komputera można podłączyć głośniki przewodowe, używając do tego portu USB lub połączonego wyjścia
audio (słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze albo stacji dokowania.
Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia.
Podłączanie zestawów słuchawkowych
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
1.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP
Support Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Specyfikacje, a następnie wybierz Instrukcje obsługi.
Słuchawki połączone z mikrofonem są nazywane zestawem słuchawkowym. Do połączonego wyjścia audio
(słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze można podłączać przewodowe zestawy
słuchawkowe.
22
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
Aby podłączyć bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
Korzystanie z ustawień dźwięku
Ustawienia dźwięku służą do ustawiania głośności systemu, zmiany dźwięków systemu i zarządzania
urządzeniami audio.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku:
▲
Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz
Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz Dźwięk.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz kolejno Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk i
Dźwięk.
Komputer może być wyposażony w rozszerzony system dźwięku Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio lub innego
dostawcy. W efekcie komputer może być wyposażony w zaawansowane funkcje dźwięku kontrolowane z
poziomu panelu sterowania audio właściwego dla posiadanego systemu audio.
W panelu sterowania audio można przeglądać ustawienia audio i sterować nimi.
▲
Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz
Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz panel sterowania audio właściwy dla posiadanego systemu.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, wybierz Panel sterowania, wybierz Sprzęt i dźwięk, a
następnie wybierz panel sterowania audio właściwy dla posiadanego systemu.
Korzystanie z wideo
Twój komputer to zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie przesyłanego strumieniowo
wideo z ulubionych witryn internetowych, a także pobieranie wideo i filmów do obejrzenia na komputerze bez
konieczności uzyskiwania dostępu do sieci.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora.
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy
użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji wideo można znaleźć w programie HP Support Assistant.
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane modele)
UWAGA: Aby sprawdzić rodzaj posiadanego wyświetlacza (zgodny z technologią Miracast lub Intel WiDi),
zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z telewizorem lub dodatkowym wyświetlaczem.
Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy
wykonać poniższe czynności.
Korzystanie z wideo
23
Aby otworzyć program Miracast:
▲
Wpisz użyj drugiego w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij pozycję Użyj
drugiego ekranu. Kliknij opcję Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy zgodnych ze standardem Intel WiDi (tylko
wybrane modele Intel)
Technologia Intel WiDi pozwala bezprzewodowo wyświetlać poszczególne pliki, np. zdjęcia, muzykę i filmy,
lub skopiować zawartość całego ekranu swojego komputera do telewizora lub dodatkowego urządzenia
wyświetlającego.
Intel WiDi, rozwiązanie firmy Miracast klasy premium pozwala w łatwy i bezproblemowy sposób podłączyć
dodatkowe urządzenie wyświetlające; umożliwia powielanie pełnego ekranu; poprawia szybkość, jakość i
możliwości skalowania.
Aby podłączyć wyświetlacze zgodne ze standardem Intel WiDi:
▲
Wpisz użyj drugiego w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij pozycję Użyj
drugiego ekranu. Kliknij opcję Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby otworzyć program Intel WiDi:
▲
24
Wpisz Intel WiDi w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Intel WiDi.
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
6
Zarządzanie energią
UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku zasilania
wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania zasilaniem.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE:
Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny, a następnie
wyłącza wyświetlacz i komputer.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się wewnątrz
komputera;
●
podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie jest podłączane przez port USB;
●
jeśli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, jednak zalecaną metodą jest
użycie polecenia zamykania systemu Windows.
UWAGA: Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji (tylko wybrane produkty), przed
wyłączeniem należy go uruchomić, naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz kolejno przycisk Start, ikonę Zasilanie i opcję Zamknij system.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Wybierz ikonę Zasilanie, a następnie opcję Zamknij system.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund.
Ustawianie opcji zasilania
OSTROŻNIE: W stanie uśpienia komputer jest wystawiony na szereg dobrze znanych zagrożeń
bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych na
komputerze, w tym również danych zaszyfrowanych, HP zaleca, by zawsze korzystać ze stanu hibernacji
zamiast stanu uśpienia, gdy pozostawiasz komputer bez opieki. Jest to szczególnie ważne w przypadku
podróżowania z komputerem.
Korzystanie ze stanów oszczędzania energii
Wyłączanie komputera
25
Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona. Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają
i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest zapisywana w pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub zewnętrznej karty pamięci ani podczas zapisu na te nośniki.
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek połączenia z
siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Wybierz kolejno przycisk Start, ikonę Zasilanie i opcję Uśpienie.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do
poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do
poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Włączanie i wyłączanie trybu hibernacji inicjowanego przez użytkownika (tylko wybrane
produkty)
W sekcji Opcje zasilania można włączyć tryb hibernacji inicjowanej przez użytkownika oraz zmienić inne
ustawienia zasilania i limity czasu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
1.
Wpisz tekst opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Opcje
zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wybierz działanie przycisków zasilania.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne, a następnie w obszarze Po
naciśnięciu przycisku zasilania lub Po naciśnięciu przycisku uśpienia wybierz opcję Hibernacja.
— lub —
W sekcji Ustawienia zamykania zaznacz pole wyboru Hibernacja w celu wyświetlania opcji hibernacji w
menu zasilania.
4.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Aby wyjść z trybu hibernacji, naciśnij krótko przycisk zasilania. Wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest
przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do
poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
26
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Miernik energii znajduje się na pulpicie systemu Windows. Miernik energii pozwala na szybki dostęp do
ustawień zasilania i sprawdzanie pozostałej energii baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy umieścić
wskaźnik myszy nad ikoną miernika energii
●
.
Aby uzyskać dostęp do Opcji zasilania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę miernika energii
, a następnie wybrać element z listy. Można też wpisać tekst opcje zasilania w polu
wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać pozycję Opcje zasilania.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii, czy z zasilania zewnętrznego.
Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, wyświetlany jest odpowiedni
komunikat.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wpisz tekst opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Opcje
zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Wybierz opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Aby utworzyć nowe lub zmienić aktualne hasło do konta użytkownika, wybierz opcję Utwórz
lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli
nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła do konta użytkownika, przejdź do punktu 5.
5.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Korzystanie z zasilania bateryjnego
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP lub
zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.
Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania
energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych
do komputera i innych czynników. Pozostawienie baterii w komputerze powoduje, że zawsze przy
podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest ładowana. Ponadto wykonywana na
komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii zasilania. Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana
bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym, w przypadku odłączenia
zasilacza lub utraty zasilania komputer automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii.
Ustawianie opcji zasilania
27
UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane produkty komputerowe mają możliwość
przełączania pomiędzy trybami graficznymi w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
1.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP
Support Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz kolejno opcję My PC (Mój komputer), kartę Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia) i
opcję HP Battery Check (Narzędzie Battery Check firmy HP). Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP
wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.
W programie HP Support Assistant są dostępne następujące narzędzia i informacje związane z baterią:
●
narzędzie Battery Check firmy HP pozwalające przetestować wydajność barterii;
●
informacje na temat kalibracji, zarządzania energią oraz odpowiedniej konserwacji i przechowywania
w celu wydłużenia czasu pracy baterii;
●
informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu pracy i pojemności.
Korzystanie z narzędzia Battery Check firmy HP
W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy nie występuje problem z utrzymaniem jej ładunku, uruchom
narzędzie Battery Check firmy HP w aplikacji HP Support Assistant. Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP
wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Aby uruchomić narzędzie Battery Check firmy HP:
1.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera.
UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby narzędzie Battery Check
działało prawidłowo.
2.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP
Support Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
3.
Wybierz kolejno opcję My PC (Mój komputer), kartę Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia) i
opcję HP Battery Check (Narzędzie Battery Check firmy HP). Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP
wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Narzędzie Battery Check sprawdza baterię i jej ogniwa, by upewnić się, że działają prawidłowo, a następnie
podaje wyniki do oceny.
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
28
Przesuń kursor nad ikonę Miernika energii
Rozdział 6 Zarządzanie energią
.
Wydłużanie czasu pracy na baterii
Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii. Maksymalny czas
pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoistnie spada.
Wskazówki dotyczące maksymalizacji czasu rozładowania baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w Opcjach zasilania.
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych fabrycznie.
Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii można zmieniać
przy użyciu apletu Opcje zasilania. Preferencje ustawione za pomocą Opcji zasilania nie wpływają na
wskaźniki.
Wpisz tekst opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Opcje
zasilania.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
naładowania baterii.
— lub —
●
Na ikonie Miernika energii
wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie
naładowania baterii.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie
uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło
zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
zasilacz prądu przemiennego,
●
opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń,
●
opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło
zasilania
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania,
zapisz pracę i wyłącz komputer.
Oszczędzanie energii baterii
●
Wpisz tekst opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Opcje
zasilania.
Ustawianie opcji zasilania
29
— lub —
●
Za pomocą Opcji zasilania wybierz ustawienia niskiego zużycia energii.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje obsługujące
modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Zmniejsz jasność ekranu.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Utylizowanie baterii
Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji baterii.
Wymiana baterii
W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Może to
spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z
pomocą techniczną.
30
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz z komputerem, bądź
zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez HP.
UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja konfiguracji
dołączony do opakowania komputera.
Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu
przemiennego lub opcjonalnego urządzenia dokowania bądź urządzenia rozszerzeń.
podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania w następujących okolicznościach:
●
podczas ładowania lub kalibrowania baterii;
●
podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego;
●
podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane produkty);
●
podczas korzystania z Defragmentatora dysków;
●
podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii na pasku zadań zmienia wygląd.
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia żywotności baterii.
Ustawianie opcji zasilania
31
7
Bezpieczeństwo
Zabezpieczanie komputera
Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu narzędzie
Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju zagrożeniami.
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające mogą zniechęcić potencjalnych złodziei. Nie mogą one jednak
zapobiec kradzieży lub uszkodzeniu produktu.
UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz
usunąć te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
UWAGA:
Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.
UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która umożliwia
śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży komputera usługa
Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do Internetu. Aby
skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania i subskrypcji usługi. Aby uzyskać
informacje o zamawianiu oprogramowania Computrace, przejdź do strony http://www.hp.com.
Ryzyko
Funkcja zabezpieczeń
Nieuprawnione korzystanie z komputera
Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem, kartą
inteligentną, kartą bezstykową, zarejestrowanymi liniami
papilarnymi i innymi danymi uwierzytelniania
Nieuprawniony dostęp do programu Computer Setup (BIOS)
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym
Hasło funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) w programie
Computer Setup*
Nieuprawnione uruchomienie komputera przy użyciu
opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego (tylko wybrane
produkty), opcjonalnego zewnętrznego dysku twardego (tylko
wybrane produkty) lub wbudowanej karty sieciowej
Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie Computer
Setup*
Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu
Windows
Hasło użytkownika systemu Windows
Nieuprawniony dostęp do danych
●
Oprogramowanie HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer Setup i
innych informacji identyfikacyjnych systemu
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowane zabranie komputera
Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką
zabezpieczającą tylko w wybranych produktach)
* Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system
operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do nawigacji i wyboru elementów w programie Computer Setup można używać
urządzenia wskazującego (płytka dotykowa TouchPad, drążek wskazujący lub mysz USB) lub klawiatury.
UWAGA:
32
W przypadku tabletów bez klawiatury można używać ekranu dotykowego.
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od pożądanej
metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła można ustawić w
systemie Windows lub programie Computer Setup preinstalowanym na komputerze.
●
Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i zarządzane
przez system BIOS.
●
Hasła Windows są konfigurowane wyłącznie w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli zapomnisz hasła użytkownika funkcji DriveLock oraz hasła głównego funkcji DriveLock, które jest
konfigurowane w programie Computer Setup, zabezpieczony dysk twardy zostanie nieodwracalnie
zablokowany i nie będzie już można z niego korzystać.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu
Computer Setup.
Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Nie należy używać tego samego hasła w wielu aplikacjach lub witrynach internetowych, nie należy też
używać hasła systemu Windows do innych aplikacji i witryn internetowych.
●
Do przechowywania nazw użytkowników i haseł do witryn internetowych i aplikacji można używać
funkcji Menedżer haseł programu HP Client Security. W przypadku trudności z przypomnieniem sobie
tych danych można je w bezpieczny sposób odczytać.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
Poniższe tabele zawierają najczęściej używane hasła administratora systemu Windows i BIOS oraz opisy ich
funkcji.
Ustawianie haseł w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło administratora*
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu Windows.
UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu Windows nie
powoduje ustawienia hasła administratora BIOS.
Hasło użytkownika*
Chroni dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
* Aby uzyskać informacje o ustawianiu hasła administratora lub użytkownika systemu Windows, wpisz wyrażenie support w polu
wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support Assistant.
Ustawianie haseł w programie Computer Setup
Hasło
Funkcja
Hasło administratora systemu BIOS*
Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.
UWAGA: Jeśli zostały udostępnione funkcje zapobiegające
usunięciu hasła administratora BIOS, jego usunięcie może być
niemożliwe do momentu wyłączenia tych funkcji.
Korzystanie z haseł
33
Hasło
Funkcja
Hasło główne funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Służy także do wyłączania
zabezpieczenia DriveLock.
UWAGA: W wybranych produktach, aby ustawić hasło funkcji
DriveLock, należy najpierw ustawić hasło administratora BIOS.
Hasło użytkownika funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Ustawia się je w sekcji Hasła
funkcji DriveLock podczas włączania tej funkcji.
UWAGA: W wybranych produktach, aby ustawić hasło funkcji
DriveLock, należy najpierw ustawić hasło administratora BIOS.
*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.
Zarządzanie hasłem administratora BIOS
Wykonaj poniższe kroki by ustawić, zmienić lub usunąć to hasło:
Ustawianie nowego hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
uruchomić program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż
pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Create BIOS Administrator password (Utwórz
hasło administratora BIOS) lub Set Up BIOS Administrator Password (Skonfiguruj hasło administratora
BIOS) (tylko wybrane produkty), a następnie naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiedni monit.
4.
Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
5.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Zmienianie hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
34
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
uruchomić program Computer Setup.
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
●
Tablety bez klawiatury:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż
pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Change BIOS Administrator Password (Zmień
hasło administratora BIOS) lub Change Password (Zmień hasło) (tylko wybrane produkty), a następnie
naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
4.
Wpisz swoje nowe hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Usuwanie hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
uruchomić program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż
pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Change BIOS Administrator Password (Zmień
hasło administratora BIOS) lub Change Password (Zmień hasło) (tylko wybrane produkty), a następnie
naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
4.
Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij
klawisz enter.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z haseł
35
Wprowadzanie hasła administratora BIOS
W polu BIOS Administrator password (Hasło administratora BIOS) wpisz hasło (używając tych samych
klawiszy, które były używane do ustawienia hasła), a następnie naciśnij klawisz enter. Po dwóch nieudanych
próbach wprowadzenia hasła administratora BIOS podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym
uruchomieniu komputera.
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup (tylko
wybrane produkty)
OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego przez funkcję
DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym
miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku
twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na dysku
twardym. Zabezpieczenie to można stosować tylko do wewnętrznych dysków twardych komputera. Jeśli dysk
został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego jest możliwy tylko po podaniu hasła.
Napęd musi znajdować się w komputerze lub w replikatorze portów, aby możliwe było uzyskanie dostępu
przy użyciu haseł funkcji DriveLock.
Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło
użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia
dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock:
●
Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po podaniu
hasła użytkownika lub hasła głównego.
●
Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera i zabezpieczonego
dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być własnością zarówno administratora
systemu, jak i osoby korzystającej na co dzień z komputera.
●
Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.
●
Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia DriveLock
napędu.
UWAGA: W wybranych produktach, aby uzyskać dostęp do funkcji DriveLock, należy najpierw ustawić
hasło administratora BIOS.
36
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Ustawianie hasła funkcji DriveLock
W celu ustawienia hasła funkcji DriveLock w programie Computer Setup wykonaj następujące czynności:
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
2.
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania, a po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby uruchomić
program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu
rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku twardego)
lub Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) (tylko wybrane produkty), wybierz DriveLock, a
następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W wybranych produktach może być konieczne ustawienie hasła funkcji DriveLock i
wprowadzenie hasła administratora BIOS.
3.
Wybierz dysk twardy, który chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wybierz opcję Set DriveLock Master Password (Ustaw hasło główne funkcji DriveLock) lub Set
DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock) (tylko wybrane produkty), a następnie naciśnij
klawisz enter.
5.
Przeczytaj uważnie ostrzeżenie.
6.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło funkcji DriveLock.
7.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny >
Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).
Włączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
W wybranych produktach, aby włączyć funkcję DriveLock, może być konieczne wykonanie poniższych
instrukcji.
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania, a po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby uruchomić
program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
Korzystanie z haseł
37
2.
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu
rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku twardego)
lub Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) (tylko wybrane produkty), wybierz DriveLock, a
następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W wybranych produktach może być konieczne wprowadzenie hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
3.
Wybierz dysk twardy, który chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać wyboru w celu włączenia
funkcji DriveLock i wprowadzenia haseł po wyświetleniu monitu.
UWAGA: W wybranych produktach może pojawić się monit o wpisanie słowa DriveLock. W polu jest
rozróżniana wielkość liter.
5.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny >
Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).
Wyłączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
2.
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania, a po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby uruchomić
program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu
rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku twardego)
lub Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) (tylko wybrane produkty), wybierz DriveLock, a
następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W wybranych produktach może być konieczne wprowadzenie hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
38
3.
Wybierz dysk twardy, którym chcesz zarządzać, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć funkcję DriveLock.
5.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny >
Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu dokowania ani
w zewnętrznej wnęce MultiBay).
Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło użytkownika
lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i naciśnij klawisz enter.
Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero
po wyłączeniu komputera.
Zmiana hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
W celu zmiany hasła funkcji DriveLock w programie Computer Setup wykonaj następujące czynności:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania.
3.
Po wyświetleniu monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz aktualne hasło
użytkownika lub hasło główne funkcji DriveLock, które chcesz zmienić. Naciśnij przycisk enter, a
następnie użyj klawisza f10, aby uruchomić program Computer Setup.
4.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku twardego)
lub Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) (tylko wybrane produkty), wybierz DriveLock, a
następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W wybranych produktach może być konieczne wprowadzenie hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
5.
Wybierz dysk twardy, którym chcesz zarządzać, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Wybierz, aby zmienić hasło, a następnie wprowadź hasła, gdy na ekranie pojawią się monity.
UWAGA: Opcja Change DriveLock Master Password (Zmień hasło główne funkcji DriveLock) jest
widoczna tylko wtedy, gdy hasło główne zostało określone w monicie o hasło funkcji DriveLock w
kroku 3.
7.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny >
Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie
DriveLock) programu Computer Setup (tylko wybrane produkty)
W środowisku wielu użytkowników można skonfigurować hasło funkcji Automatic DriveLock. Po włączeniu
funkcji Automatic DriveLock zostaną utworzone: losowe hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock.
Kiedy dowolny użytkownik podaje hasło uwierzytelniające, te same hasła — losowe hasło użytkownika oraz
hasło główne DriveLock — są używane do odblokowania dysku.
UWAGA:
BIOS.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Automatic DriveLock, należy najpierw ustawić hasło administratora
Korzystanie z haseł
39
Wprowadzanie hasła automatycznego zabezpieczenia DriveLock (tylko wybrane produkty)
W celu włączenia hasła funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup należy wykonać
następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Wybierz kolejno opcje Security (Zabezpieczenia) > Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) >
Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz opcję YES (TAK).
7.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Wyłączanie zabezpieczenia Automatic DriveLock (tylko wybrane produkty)
W celu usunięcia zabezpieczenia DriveLock w programie Computer Setup należy wykonać następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Wybierz kolejno opcje Security (Zabezpieczenia) > Hard Drive Tools (Narzędzia dysku twardego) >
Automatic DriveLock (Automatyczne zabezpieczenie DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Wybierz opcję Disable protection (Wyłącz ochronę).
7.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
W przypadku korzystania na komputerze z poczty elektronicznej lub sieci lokalnej czy Internetu komputer jest
narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zablokować system operacyjny, aplikacje lub
programy narzędziowe bądź powodować ich nieprawidłowe działanie.
40
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i w większości przypadków
naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło
komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy je regularnie aktualizować.
Na komputerze jest preinstalowany program Windows Defender. Zdecydowanie zaleca się ciągłe korzystanie
z programu antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Więcej informacji o wirusach komputerowych można uzyskać z programu HP Support Assistant.
Korzystanie z oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być
oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci lub może to być też rozwiązanie
złożone z oprogramowania i sprzętu.
Dostępne są dwa rodzaje zapór:
●
Zapory oparte na hoście — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.
●
Zapory sieciowe — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią domową i
mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.
Gdy w systemie jest zainstalowana zapora, wszystkie wysyłane i otrzymywane dane są monitorowane i
sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie dane, które nie
spełniają tych kryteriów, są blokowane.
W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie, dostępne są
zapory w wersji programowej.
UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać
udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail. Aby
tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie
włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory.
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie HP, system Windows i programy innych firm, które są zainstalowane na komputerze, należy
regularnie aktualizować w celu rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem i podnoszenia wydajności
oprogramowania.
WAŻNE: Firma Microsoft wysyła alerty dotyczące aktualizacji systemu Windows, które mogą obejmować
aktualizacje zabezpieczeń. Aby chronić komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami
komputerowymi, należy instalować wszystkie aktualizacje firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu.
Aktualizacje te można zainstalować automatycznie.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia:
1.
Wybierz przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Ustawienia oraz Aktualizacje i zabezpieczenia.
2.
Wybierz opcję Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Aby zaplanować czas rozpoczęcia instalacji aktualizacji, wybierz opcję Opcje zaawansowane,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania zapory
41
Korzystanie z programu HP Client Security (tylko wybrane
produkty)
Oprogramowanie HP Client Security jest preinstalowane na komputerze. Dostęp do tego oprogramowania
można uzyskać poprzez ikonę aplikacji HP Client Security znajdującą się z prawej strony paska zadań lub w
panelu sterowania systemu Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do ochrony komputera,
sieci i krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji można znaleźć w pomocy
oprogramowania HP Client Security.
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane
produkty)
HP Touchpoint Manager jest opartym na chmurze rozwiązaniem IT umożliwiającym firmom efektywne
zarządzanie swoimi zasobami oraz ich ochronę. Program HP Touchpoint Manager chroni urządzenia przed
złośliwymi programami i innymi atakami, monitoruje stan urządzenia i pozwala klientom skrócić czas
rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem użytkownika oraz zabezpieczeniami. Klienci mogą
szybko pobrać i zainstalować oprogramowanie, które jest bardzo opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi
rozwiązaniami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
http://www.hptouchpointmanager.com.
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane
produkty)
Linka zabezpieczająca (zakupiona osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa. Aby podłączyć linkę zabezpieczającą do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
Używanie czytnika linii papilarnych (tylko wybrane produkty)
W wybranych produktach dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych. Aby używać czytnika linii
papilarnych, trzeba zarejestrować swoje linie papilarne w module Credential Manager programu HP Client
Security. Zapoznaj się z pomocą oprogramowania HP Client Security.
Po zarejestrowaniu swoich odcisków palców w programie Credential Manager można użyć programu HP Client
Security Password Manager do przechowywania i wypełniania nazw użytkownika i haseł do używanych witryn
internetowych i aplikacji.
Położenie czytnika linii papilarnych
Czytnik linii papilarnych to mały metaliczny czujnik znajdujący się na jednej z następujących części
komputera:
●
W pobliżu dolnej krawędzi płytki dotykowej TouchPad
●
Z prawej strony klawiatury
●
Na górze z prawej strony wyświetlacza
●
Po lewej stronie wyświetlacza
W zależności od produktu czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo. Niezależnie od jego ułożenia
palec należy przesuwać prostopadle do metalicznego czujnika.
42
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
8
Konserwacja
Przeprowadzanie regularnej konserwacji komputera jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać go w dobrym
stanie. W tym rozdziale wyjaśniono sposoby korzystania z narzędzi takich jak Defragmentator dysków i
Oczyszczanie dysku. Ponadto zawiera on instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników,
czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z
komputerem bądź jego transportu.
Zwiększanie wydajności
Dzięki regularnej konserwacji oraz użyciu takich narzędzi, jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku,
można poprawić wydajność komputera.
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Firma HP zaleca korzystanie z programu Defragmentator dysków do defragmentacji dysku twardego co
najmniej raz w miesiącu.
UWAGA:
Dyski półprzewodnikowe (SSD) nie wymagają uruchamiania Defragmentatora dysków.
Uruchamianie Defragmentatora dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania.
2.
Wpisz defragmentuj w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Defragmentuj i
optymalizuj dyski.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku służy do przeszukiwania dysku twardego pod kątem niepotrzebnych plików,
które można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i zwiększenia wydajności pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Wpisz dysk w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Zwolnij miejsce na dysku,
usuwając niepotrzebne pliki lub Odinstaluj aplikacje, aby zwolnić miejsce na dysku.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy, parkując głowice i wstrzymując obsługę żądań danych w
następujących sytuacjach:
●
Upuszczenie komputera.
●
Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest uruchomiony i zasilany z
baterii.
Krótko po zajściu takich sytuacji mechanizm HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie dysku
twardego.
Zwiększanie wydajności
43
UWAGA: Program HP 3D DriveGuard chroni wyłącznie wewnętrzne dyski twarde. Dysk zainstalowany w
opcjonalnym urządzeniu dokującym lub podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D
DriveGuard.
UWAGA: Ponieważ dyski półprzewodnikowe (SSD) nie zawierają części ruchomych, system HP 3D
DriveGuard nie jest potrzebny w przypadku takich dysków.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP 3D DriveGuard.
Określanie stanu HP 3D DriveGuard
Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się
w podstawowej wnęce dysku twardego lub we wnęce dodatkowej (tylko wybrane produkty) jest zaparkowany.
Aby określić, czy napęd jest obecnie zabezpieczony lub zaparkowany, skorzystaj z ikony w obszarze
powiadomień pulpitu systemu Windows skrajnie po prawej stronie paska zadań.
Aktualizowanie programów i sterowników
HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników. Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i
wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Przykładowo, starsze elementy graficzne mogą nie działać
dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.
Przejdź do strony http://www.hp.com/support, aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP.
Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy aktualizacje będą
dostępne.
Jeśli chcesz zaktualizować programy i sterowniki, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
– lub –
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz opcję Mój komputer, a następie wybierz kartę Aktualizacje i opcję Sprawdź dostępność
aktualizacji i wiadomości.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czyszczenie komputera
Komputer można bezpiecznie czyścić za pomocą następujących środków:
●
chlorku benzylodimetyloamoniowego w stężeniu maksymalnie 0,3% (na przykład w postaci
jednorazowych chusteczek różnych marek),
●
bezalkoholowego płynu do mycia szyb,
●
roztworu wody i delikatnego mydła,
●
suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej),
●
antystatycznych ściereczek myjących.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale uszkodzić
komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy
sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak alkohol, aceton, chlorek
amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.
44
Rozdział 8 Konserwacja
Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach mogą
się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno
go czyścić, gdy jest włączony.
1.
Wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilanie sieciowe.
3.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż
może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni
komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb
niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem komputera sprawdź, czy wyświetlacz jest całkowicie
wysuszony.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z
wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty)
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na
powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować
uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z
mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też
użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
●
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki
ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami
dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
45
◦
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
◦
Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.
◦
Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.
◦
Wyłącz komputer.
●
Zabierz ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako bagaż
transportowany oddzielnie.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na
lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe
dla napędów.
●
Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem
dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy
od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do
odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym
o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.
●
W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie
ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów
wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania
urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o
pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Zapoznaj się z prawem celnym związanym z komputerami każdego krajów i regionów, przez który
planujesz podróżować.
◦
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji,
w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się
różnić.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia
sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do
urządzeń domowych.
46
Rozdział 8 Konserwacja
9
Wykonywanie kopii zapasowych
i odzyskiwanie danych
Ten rozdział zawiera informacje na temat następujących procesów. Informacje zawarte w rozdziale są
standardową procedurą dotyczącą większości produktów.
●
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
●
Przywracanie i odzyskiwanie systemu
Dodatkowe informacje można znaleźć w aplikacji HP Support Assistant.
▲
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
WAŻNE: Akumulator tabletu musi być naładowany w co najmniej 70% przed rozpoczęciem wykonywania
procedur odzyskiwania na tablecie.
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania podłącz
klawiaturę do gniazda dokowania klawiatury.
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
Poniższe metody tworzenia nośnika odzyskiwania danych oraz kopii zapasowych są dostępne tylko w
wybranych produktach. Wybierz dostępną metodę zgodnie z modelem komputera.
●
Narzędzie HP Recovery Manager po pomyślnym skonfigurowaniu komputera pozwala utworzyć nośnik
HP Recovery. W tym kroku jest tworzona kopia zapasowa partycji HP Recovery komputera. Kopii
zapasowej można użyć do ponownej instalacji oryginalnego systemu operacyjnego w przypadku
uszkodzenia lub wymiany dysku twardego. Informacje na temat tworzenia nośnika odzyskiwania danych
znajdują się w rozdziale Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 47.
Informacje na temat opcji odzyskiwania, które są dostępne z użyciem nośników odzyskiwania danych,
zawiera rozdział Korzystanie z narzędzi systemu Windows na stronie 49.
●
Użyj narzędzi systemu Windows, aby utworzyć punkty przywracania systemu i kopie zapasowe
informacji osobistych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery
Manager na stronie 50.
UWAGA: Jeśli dostępne są 32 GB pamięci masowej lub mniej, funkcja Przywracanie systemu firmy
Microsoft jest domyślnie wyłączona.
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty)
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania i partycji systemu Windows. W menu Start
wybierz pozycję Eksplorator plików, a następnie wybierz opcję Ten komputer.
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
47
●
Jeśli na liście partycji komputera nie ma partycji systemu Windows ani partycji Recovery, nośnik dla
danego systemu można uzyskać od pomocy technicznej. Zapoznaj się z broszurą Worldwide Telephone
Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe możesz
znaleźć też w witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz
odpowiedni kraj lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą narzędzi systemu Windows można utworzyć punkty przywracania systemu i kopie zapasowe
informacji osobistych (patrz Korzystanie z narzędzi systemu Windows na stronie 49).
●
Jeśli na liście partycji komputera jest partycja Recovery i partycja systemu Windows, można użyć
programu HP Recovery Manager do utworzenia nośnika odzyskiwania po pomyślnym skonfigurowaniu
komputera. Nośnik ten umożliwi odzyskanie systemu w przypadku uszkodzenia dysku twardego.
Odzyskanie systemu polega na ponownej instalacji systemu operacyjnego i programów zainstalowanych
fabrycznie oraz konfiguracji ich ustawień. Nośnik HP Recovery może również służyć do dostosowywania
systemu lub ułatwić wymianę dysku twardego.
◦
Można utworzyć tylko jeden zestaw nośników do odzyskiwania. Z narzędziami do odzyskiwania
należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
◦
Program HP Recovery Manager sprawdza komputer i określa wymaganą pojemność pamięci
masowej nośników, która będzie potrzebna.
◦
Aby można było utworzyć dysk do odzyskiwania, w komputerze musi znajdować się napęd
optyczny z funkcją nagrywania na dysku DVD, a stosowane dyski DVD-R, DVD+R, DVD-R DL lub DVD
+R DL muszą być czyste i wysokiej jakości. Nie używaj dysków do wielokrotnego zapisu, takich jak
CD±RW, DVD±RW, dwuwarstwowych dysków DVD±RW lub BD-RE (dyski Blu-ray z obsługą
wielokrotnego zapisu); nie są one zgodne z oprogramowaniem HP Recovery Manager. Ewentualnie
można też użyć napędu flash USB wysokiej jakości.
◦
Jeśli komputer nie jest wyposażony w zintegrowany napęd optyczny z funkcją zapisu DVD, ale
zamierzasz utworzyć nośnik DVD do odzyskiwania, możesz w tym celu użyć opcjonalnego
zewnętrznego napędu optycznego (zakupionego osobno). Aby korzystać z zewnętrznego napędu
optycznego, należy podłączyć go bezpośrednio do portu USB w komputerze; napędu nie można
podłączyć do portu USB w urządzeniu zewnętrznym, takim jak koncentrator USB. Jeśli nie możesz
samodzielnie utworzyć nośnika DVD, możesz uzyskać dyski do odzyskiwania dla danego
komputera od firmy HP. Zapoznaj się z broszurą Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe możesz znaleźć też w
witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz odpowiedni kraj
lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
◦
Zanim rozpoczniesz tworzenie nośnika do odzyskiwania, upewnij się, że komputer jest podłączony
do zasilania sieciowego.
◦
Proces tworzenia może trwać godzinę lub dłużej. Nie przerywaj go.
◦
W razie potrzeby można zamknąć program przed zakończeniem procesu tworzenia wszystkich
dysków DVD do odzyskiwania. Program HP Recovery Manager dokończy nagrywanie bieżącego
dysku DVD. Przy kolejnym uruchomieniu programu HP Recovery Manager zostanie wyświetlony
monit dotyczący kontynuacji.
Aby utworzyć nośnik HP Recovery:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz klawiaturę
do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane modele).
48
Rozdział 9 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję HP Recovery
Manager.
2.
Wybierz opcję Utwórz nośnik odzyskiwania danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
W razie konieczności odzyskania systemu zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery
Manager na stronie 50.
Korzystanie z narzędzi systemu Windows
Za pomocą narzędzi systemu Windows można utworzyć nośnik odzyskiwania, punkty przywracania systemu i
kopie zapasowe informacji osobistych.
UWAGA: Jeśli dostępne jest 32 GB pamięci masowej lub mniej, funkcja Przywracanie systemu firmy
Microsoft jest domyślnie wyłączona.
Więcej informacji oraz instrukcje postępowania można znaleźć w aplikacji Pierwsze kroki.
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Pierwsze kroki.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
Istnieje kilka opcji odzyskiwania systemu. Wybierz metodę najlepiej pasującą do sytuacji i poziomu Twojego
doświadczenia:
WAŻNE: Nie wszystkie metody są dostępne w przypadku wszystkich produktów.
●
System Windows oferuje kilka opcji przywracania danych z kopii zapasowej, odświeżania komputera
oraz resetowania komputera do oryginalnego stanu. Więcej informacji można znaleźć w aplikacji
Pierwsze kroki.
▲
●
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Pierwsze kroki.
Jeśli zachodzi potrzeba rozwiązania problemów z fabrycznie zainstalowaną aplikacją lub sterownikiem,
należy ponownie zainstalować daną aplikację lub sterownik za pomocą opcji Ponownie instaluje
aplikacje i/lub sterowniki programu HP Recovery Manager (tylko wybrane produkty).
▲
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, wybierz pozycję HP Recovery Manager,
wybierz opcję Ponownie instaluje aplikacje i/lub sterowniki, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
●
Jeśli chcesz odzyskać fabryczną zawartość partycji systemu Windows, można wybrać opcję
Odzyskiwanie systemu z partycji HP Recovery (tylko w wybranych produktach) lub skorzystać z nośnika
HP Recovery. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP
Recovery Manager na stronie 50. Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony,
zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 47.
●
W wybranych produktach, jeśli chcesz odzyskać fabryczne partycjonowanie oraz zawartość komputera
po wymianie dysku twardego, można użyć opcji Przywracanie ustawień fabrycznych z nośnika HP
Recovery. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP
Recovery Manager na stronie 50.
●
W wybranych produktach, aby usunąć partycję odzyskiwania w celu zwolnienia miejsca na dysku
twardym, należy skorzystać z opcji Usuń partycję odzyskiwania programu HP Recovery Manager.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
na stronie 52.
Korzystanie z narzędzi systemu Windows
49
Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery Manager
Oprogramowanie HP Recovery Manager umożliwia odzyskanie fabrycznego stanu komputera za pomocą
nośnika wcześniej utworzonego lub uzyskanego od firmy HP albo przy użyciu partycji HP Recovery (tylko w
wybranych produktach). Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz Tworzenie
nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 47.
Co należy wiedzieć przed podjęciem pierwszych kroków
●
Program HP Recovery Manager umożliwia odzyskanie wyłącznie oprogramowania, które zostało
zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie było dołączone do tego komputera, musi zostać
pobrane z witryny internetowej producenta lub ponownie zainstalowane z nośnika dostarczonego przez
producenta.
WAŻNE: Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP Recovery Manager powinno być stosowane
jako ostateczna metoda rozwiązywania problemów z komputerem.
●
W razie awarii dysku twardego w komputerze należy użyć nośnika HP Recovery. Jeśli nośnik do
odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko
wybrane produkty) na stronie 47.
●
W celu użycia opcji Przywracanie ustawień fabrycznych (tylko wybrane produkty) należy skorzystać z
nośnika HP Recovery. Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 47.
●
Jeśli komputer nie umożliwia utworzenia nośnika HP Recovery lub jeśli nośnik HP Recovery nie działa,
nośnik dla danego systemu można uzyskać od pomocy technicznej. Zapoznaj się z broszurą Worldwide
Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe
możesz znaleźć też w witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz
odpowiedni kraj lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
WAŻNE: Program HP Recovery Manager nie tworzy automatycznie kopii zapasowych osobistych danych.
Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy wykonać kopię zapasową wszelkich danych osobistych, które mają
zostać zachowane.
Korzystając z utworzonego nośnika HP Recovery, można wybrać jedną z następujących opcji odzyskiwania:
UWAGA:
Po rozpoczęciu procesu odzyskiwania są wyświetlane tylko opcje dostępne dla danego komputera.
●
Odzyskiwanie systemu — ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego, a następnie
konfiguracja ustawień programów zainstalowanych fabrycznie.
●
Przywracanie ustawień fabrycznych — przywrócenie komputera do oryginalnego stanu fabrycznego
przez usunięcie wszystkich informacji z twardego dysku i ponowne utworzenie partycji. Następnie
ponownie instalowany jest system operacyjny i oprogramowanie instalowane fabrycznie.
Partycja HP Recovery (tylko wybrane produkty) umożliwia jedynie odzyskiwanie systemu.
Korzystanie z partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
Partycja HP Recovery umożliwia przeprowadzenie operacji odzyskiwania systemu bez używania dysków lub
napędu flash USB do odzyskiwania. Tego rodzaju odzyskiwanie może zostać przeprowadzone tylko wtedy,
gdy dysk twardy nadal działa.
Aby uruchomić program HP Recovery Manager z partycji HP Recovery:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą, przed wykonaniem tych czynności podłącz
klawiaturę do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane produkty).
50
Rozdział 9 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, wybierz opcję Recovery Manager, a następnie
wybierz opcję Środowisko odzyskiwania systemu HP.
– lub –
W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą naciśnij klawisz f11 podczas rozruchu
komputera lub naciśnij i przytrzymaj klawisz f11 podczas naciskania przycisku zasilania.
Tablety bez klawiatury:
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania
głośności, a następnie wybierz klawisz f11.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, a
następnie wybierz klawisz f11.
2.
Z menu opcji rozruchu wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
3.
Wybierz opcję Recovery Manager, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Odzyskiwanie przy użyciu nośnika HP Recovery
Nośnika HP Recovery można użyć do odzyskania oryginalnego systemu. Tej metody można użyć, jeśli system
nie ma partycji HP Recovery lub jeśli dysk twardy nie działa poprawnie.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Włóż nośnik HP Recovery i uruchom ponownie komputer.
UWAGA: Jeśli komputer nie uruchomi automatycznie programu HP Recovery Manager, należy zmienić
kolejność rozruchu komputera. Zobacz rozdział Zmiana kolejności rozruchu komputera na stronie 51.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zmiana kolejności rozruchu komputera
Jeśli komputer nie uruchamia się z programem HP Recovery Manager, można zmienić kolejność rozruchu
komputera, czyli kolejność na liście urządzeń w systemie BIOS, według której komputer szuka informacji o
rozruchu. Na pierwszej pozycji można ustawić napęd optyczny lub dysk USB Flash.
Aby zmienić kolejność rozruchu:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz klawiaturę
do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane modele).
1.
Włóż nośnik HP Recovery.
2.
Dostęp do systemu BIOS:
W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą:
▲
Włącz lub ponownie uruchom komputer lub tablet, szybko naciśnij klawisz esc, a następnie naciśnij
klawisz f9, aby wyświetlić opcje rozruchu.
Tablety bez klawiatury:
▲
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności, a następnie wybierz klawisz f9.
– lub –
Przywracanie i odzyskiwanie danych
51
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, a
następnie wybierz klawisz f9.
3.
Wybierz napęd optyczny lub dysk USB Flash, który ma zostać użyty do przeprowadzenia rozruchu.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
Program HP Recovery Manager umożliwia usunięcie partycji HP Recovery w celu zwolnienia miejsca na dysku
twardym.
WAŻNE: Po usunięciu partycji HP Recovery nie będzie możliwe przeprowadzenie odzyskiwania systemu ani
utworzenie nośnika odzyskiwania HP z partycji HP Recovery. Dlatego przed usunięciem partycji Recovery
należy utworzyć nośnik HP Recovery; zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty)
na stronie 47.
UWAGA:
funkcję.
Opcja Usuń partycję odzyskiwania jest dostępna tylko w przypadku produktów, które obsługują tę
Aby usunąć partycję HP Recovery, należy wykonać następujące czynności:
52
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję HP Recovery
Manager.
2.
Wybierz opcję Usuń partycję odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 9 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
Korzystanie z programu Computer Setup
Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje komunikację
między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków,
wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera ustawienia dla rodzajów
zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i
rozszerzonej.
UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Computer Setup należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
Uruchamianie programu Computer Setup
UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi
programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszych urządzeń USB.
Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić program Computer Setup:
▲
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
uruchomić program Computer Setup.
Tablety bez klawiatury:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż
pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F10, aby uruchomić program
Computer Setup.
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup
●
Użyj klawisza tab oraz klawiszy strzałek do wybrania menu lub elementu menu, a następnie naciśnij
klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby wybrać pozycję.
UWAGA:
W przypadku tabletów bez klawiatury można dokonać wyboru palcem.
●
W celu przewinięcia w górę i w dół wybierz strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym górnym rogu
ekranu, bądź użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.
●
Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer Setup,
naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z programu Computer Setup
53
Aby wyjść z menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:
●
W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:
Wybierz ikonę Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
●
Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:
Kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup
UWAGA:
Przywracanie ustawień domyślnych nie wpływa na tryb dysku twardego.
Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień w programie Computer
Setup:
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53.
2.
Wybierz opcje Main > Apply Factory Defaults and Exit (Ekran główny > Zastosuj domyślne ustawienia
fabryczne i wyjdź).
UWAGA: W przypadku wybranych produktów może być wyświetlana opcja Restore Defaults
(Przywróć ustawienia domyślne) zamiast Apply Factory Defaults and Exit (Zastosuj ustawienia
fabryczne i zamknij).
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4.
Aby zapisać zmiany i wyjść, wybierz ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień związanych z hasłami i
zabezpieczeniami.
Aktualizowanie systemu BIOS
Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana w skompresowanych
plikach o nazwie SoftPaq.
54
Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące
instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzanie wersji systemu BIOS
Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja programu Computer Setup (BIOS), należy najpierw sprawdzić
wersję systemu BIOS na komputerze.
Dostęp do informacji o wersji systemu BIOS (określanej także jako data pamięci ROM i system BIOS) można
uzyskać, naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z programu
Computer Setup.
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53.
2.
Wybierz opcję Main (Ekran główny), a następnie System Information (Informacje o systemie).
3.
W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian wybierz ikonę Exit (Wyjdź) w
prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
na stronie 55.
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji
systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym za pomocą zasilacza. Aktualizacji systemu BIOS nie
należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, znajduje się w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub jest podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy
przestrzegać następujących zasad:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
1.
Wpisz wyrażenie support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP
Support Assistant.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz opcję Updates (Aktualizacje), a następnie wybierz polecenie Check for updates and messages
(Sprawdź aktualizacje i wiadomości).
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4.
W obszarze pobierania wykonaj następujące czynności:
Korzystanie z programu Computer Setup
55
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie
zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być
później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk
twardy.
Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której pobierana jest aktualizacja systemu BIOS.
Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej
zainstalowaniem.
UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek
aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się
z administratorem sieci.
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Po ukończeniu pobierania należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj następujące
czynności:
1.
Wpisz tekst plik w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Eksplorator plików.
2.
Wybierz oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną
aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można
usunąć z dysku twardego.
Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9
Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej sekwencji
startowej:
1.
Przejdź do menu z opcjami urządzeń rozruchowych:
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Tablety bez klawiatury:
▲
2.
56
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f9, aby
wejść do menu z opcjami urządzeń rozruchowych.
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszenia głośności,
aż pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz przycisk F9, aby wejść do menu z
opcjami urządzeń rozruchowych.
Wybierz urządzenie rozruchowe, a następnie naciśnij klawisz enter.
Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty)
WAŻNE: Przed włączeniem modułu Trusted Platform Module (TPM) w tym systemie należy sprawdzić, czy
planowane użycie modułu TPM jest zgodne z wymogami odpowiednich przepisów lokalnych, uregulowań i
zasad. W razie potrzeby konieczne jest uzyskanie atestów bądź licencji. Jeśli korzystanie z modułu TPM jest
przyczyną problemów wynikających z naruszenia wymienionych wyżej wymagań, odpowiedzialność za to
spada w całości i wyłącznie na użytkownika. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za żadne związane z tym
zobowiązania.
Moduł TPM zapewnia dodatkowe zabezpieczenie komputera. Ustawienia modułu TPM można zmienić w
programie Computer Setup (BIOS).
UWAGA: Po zmianie ustawienia modułu TPM na Hidden (Ukryty) moduł nie jest widoczny w systemie
operacyjnym.
Aby uzyskać dostęp do ustawień modułu TPM w programie Computer Setup:
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), a następnie opcję TPM Embedded Security (Wbudowane
zabezpieczenia TPM) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane
produkty)
Wybrane modele komputerów są wyposażone w technologię HP Sure Start, która nieustannie sprawdza, czy
system BIOS komputera nie został zaatakowany lub uszkodzony. Jeśli system BIOS jest uszkodzony lub został
zaatakowany, HP Sure Start automatycznie przywraca system BIOS do wcześniejszego bezpiecznego stanu
bez udziału użytkownika.
Funkcja HP Sure Start jest skonfigurowana i włączona, dzięki czemu większość użytkowników może korzystać
z domyślnej konfiguracji HP Sure Start. Domyślna konfiguracja może być dostosowywana przez
użytkowników zaawansowanych.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej dokumentacji dotyczącej HP Sure Start, przejdź do strony
http://www.hp.com/support i wybierz kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty)
57
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów
diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem
operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system
operacyjny lub inne elementy oprogramowania.
Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) wykryje usterkę wymagającą wymiany sprzętu,
generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikatora usterki. Ten kod identyfikatora może następnie być
przekazany do działu pomocy technicznej w celu określenia sposobu rozwiązania problemu.
UWAGA: Aby uruchomić system BIOS na komputerze typu convertible, komputer musi pracować w trybie
komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do tabletu. Systemu BIOS nie można używać za
pomocą klawiatury ekranowej, która jest wyświetlana w trybie tabletu.
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz esc.
2.
Naciśnij klawisz f2.
System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności:
a.
Podłączony napęd USB
UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB, zobacz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB na stronie 58.
3.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na tablecie naciśnij przycisk
zmniejszania głośności, aby zatrzymać test diagnostyczny.
UWAGA: Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny na komputerach lub tabletach z klawiaturą, naciśnij
klawisz esc.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na
urządzenie USB
UWAGA: Instrukcje pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) są dostępne jedynie w języku
angielskim, a do pobrania i utworzenia środowiska pomocy technicznej HP UEFI wymagany jest komputer z
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, ponieważ dostępne są tylko pliki z rozszerzeniem .exe.
Dostępne są dwie opcje pobrania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics na urządzenie USB:
58
Rozdział 11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sposób pobierania najnowszej wersji UEFI:
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Kliknij łącze Pobierz w obszarze narzędzia HP PC Hardware Diagnostics, a następnie wybierz opcję
Uruchom.
Pobierz wersję UEFI odpowiednią dla danego produktu:
1.
Przejdź pod adres http://www.hp.com/support i wybierz swój kraj. Zostanie wyświetlona strona Pomoc
techniczna HP.
2.
Wybierz pozycję Pobierz sterowniki.
3.
W polu tekstowym wprowadź nazwę produktu, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
— lub —
Kliknij przycisk Znajdź teraz, aby umożliwić automatyczne wykrycie produktu przez HP.
4.
Wybierz komputer, a następnie wybierz swój system operacyjny.
5.
W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać
żądaną wersję UEFI.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB
59
12 Dane techniczne
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub
stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może
być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu
przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym
komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
12 V prądu stałego przy 3 A — 45 W
UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi
w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.
UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu
z przepisami.
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki imperialne
W trakcie pracy (podczas zapisywania na
dysku optycznym)
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od -20°C do 60°C
od -4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza (nie dotyczy kabin ciśnieniowych)
60
W trakcie pracy
od -15 m do 3048 m
od -50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od -15 m do 12 192 m
od -50 stóp do 40 000 stóp
Rozdział 12 Dane techniczne
13 Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się
dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki
drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki
ostrożności:
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że
jest on prawidłowo uziemiony.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy
gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę
elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi niemagnetycznych.
●
Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej
powierzchni metalowej.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed
wyładowaniami elektrostatycznymi.
61
14 Dostępność
Firma HP projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób
niepełnosprawnych, które mogą z nich korzystać niezależnie lub z pomocą urządzeń pomocniczych.
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp
Produkty firmy HP obsługują wiele ułatwiających dostęp technologii dostępnych w systemie operacyjnym i
można je skonfigurować do pracy z dodatkowymi technologiami ułatwienia dostępu. Aby znaleźć więcej
informacji o ułatwieniach dostępu, skorzystaj z dostępnej w danym urządzeniu funkcji wyszukiwania.
UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnego produktu technologii ułatwień
dostępu skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla tego produktu.
Kontakt z pomocą techniczną
Nieustannie powiększamy dostępność naszych produktów oraz usług i cenimy wszelkie opinie naszych
klientów. Jeśli napotkasz problemy podczas używania dowolnego produktu lub jeśli pragniesz podzielić się z
nami opinią dotyczącą pomocnych dla Ciebie funkcji ułatwienia dostępu, skontaktuj się z nami pod numerem
telefonu +1 (888) 259-5707, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego. Osoby
niesłyszące lub niedosłyszące korzystające z urządzeń TRS/VRS/WebCapTel mogą skontaktować się z nami w
sprawie uzyskania pomocy technicznej lub pytań dotyczących funkcji ułatwienia dostępu pod numerem
telefonu +1 (877) 656-7058, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.
UWAGA:
62
Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.
Rozdział 14 Dostępność
Indeks
A
aktualizacje oprogramowania,
instalacja 41
aktualizowanie programów i
sterowników 44
anteny WLAN, położenie 6
Automatic DriveLock (Automatyczne
zabezpieczenie DriveLock)) 39
B
bateria
niskie poziomy naładowania
baterii 29
oszczędzanie energii 29
rozładowanie 29
utylizacja 30
wymiana 30
wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania 28
bateria, wyszukiwanie informacji 28
BIOS
aktualizowanie 54
pobieranie aktualizacji 55
sprawdzanie wersji 55
C
Computer Setup
hasło administratora BIOS 34
hasło funkcji DriveLock 36
nawigacja i wybieranie 53
przywracanie ustawień
fabrycznych 54
czyszczenie komputera 44
czytnik linii papilarnych 42
D
dostępność 62
DriveLock
włączanie 37
wyłączanie 38
dźwięk 23
E
elementy
część górna
lewa strona 4
prawa strona 4
spód 12
wyświetlacz 5
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 14
system operacyjny 14
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 13
etykieta urządzenia Bluetooth 13
etykieta urządzenia WLAN 13
etykiety
Bluetooth 13
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 13
numer seryjny 12
serwis 12
WLAN 13
zgodność z przepisami 13
etykiety serwisowe, położenie 12
G
gest dotknięcia czterema palcami
płytki dotykowej TouchPad 20
gest naciskania na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym 19
gest naciśnięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 20
gest przesunięcia jednym palcem na
ekranie dotykowym 21
gest przesunięcia trzema palcami na
płytce dotykowej TouchPad 21
gest przewijania dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 20
gesty na ekranie dotykowym
przesunięcie jednym palcem 21
gesty na płytce dotykowej TouchPad
dotknięcie czterema palcami 20
naciśnięcie dwoma palcami 20
przesunięcie trzema palcami 21
przewijanie dwoma palcami 20
gesty na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym
naciskanie 19
zbliżanie/rozsuwanie dwóch
palców w celu zmiany
powiększenia 19
gest zbliżania/rozsuwania dwóch
palców w celu zmiany powiększenia
na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym 19
głośniki
podłączanie 22
głośniki, położenie 12
gniazda
połączone gniazdo wyjściowe
audio (słuchawkowe)/wejściowe
audio (mikrofonowe) 4
GPS 16
H
hasła
administrator 33
administrator systemu BIOS 34
DriveLock 36
użytkownik 33
hasło administratora 33
hasło funkcji Automatic DriveLock
wprowadzanie 40
wyjmowanie 40
hasło funkcji DriveLock
opis 36
ustawianie 37
wprowadzanie 39
zmiana 39
hasło główne funkcji DriveLock
zmiana 39
hasło użytkownika 33
Hibernacja
uruchamianie 26
wyłączanie 26
HP 3D DriveGuard 43
HP Client Security 42
HP Mobile Connect 16
6
Indeks
63
HP Recovery Manager
rozwiązywanie problemów z
rozruchem 51
uruchamianie 50
HP Touchpoint Manager 42
I
informacje o zgodności z przepisami
etykieta zgodności z przepisami
13
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 13
inicjowanie połączenia, położenie
10
K
kamera internetowa
korzystanie 22
kamera internetowa, położenie 6
kamera internetowa i kamera IR 6
kamera IR, położenie 6
karta pamięci 26
klawisze
esc 10
fn 10
klawisz systemu Windows 10
klawisze czynności
inicjowanie połączenia 10
kończenie bieżącego połączenia
10
korzystanie 10
odbieranie połączenia
przychodzącego 10
odrzucanie połączenia
przychodzącego 10
przełączanie wyświetlania
obrazu 11
uruchamianie kalendarza 10
wyciszenie mikrofonu 10
klawisz esc, położenie 10
klawisz fn, położenie 10
klawisz komunikacji
bezprzewodowej 14
klawisz systemu Windows,
położenie 10
klawisz trybu samolotowego 14
klawisz wyciszenia mikrofonu,
położenie 10
kolejność rozruchu
zmiana 51
64
Indeks
konserwacja 44
aktualizowanie programów i
sterowników 44
defragmentator dysków 43
HP 3D DriveGuard 43
oczyszczanie dysku 43
kończenie bieżącego połączenia,
położenie 10
kopie zapasowe 47
korzystanie
stany oszczędzania energii 25
zewnętrzne źródło zasilania 31
korzystanie z płytki dotykowej
TouchPad 19
korzystanie z ustawień dźwięku 23
krytyczny poziom naładowania
baterii 26
Ł
łączenie z publiczną siecią WLAN
łączenie z siecią WLAN 15
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 15
15
M
mikrofony wewnętrzne, położenie
minimalny obraz, tworzenie 50
Miracast 23
N
narzędzia systemu Windows
korzystanie 49
narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
korzystanie 58
narzędzie konfiguracyjne
nawigacja i wybieranie 53
przywracanie ustawień
fabrycznych 54
nazwa i numer produktu, komputer
12
niski poziom naładowania baterii
29
nośnik do odzyskiwania
tworzenie 47
nośnik HP Recovery
odzyskiwanie 51
tworzenie 47
nośniki 26
nośniki z funkcją odczytu 26
nośniki z funkcją zapisu 26
6
nośnik odzyskiwania danych
tworzenie za pomocą programu
HP Recovery Manager 48
numer seryjny 12
numer seryjny, komputer 12
O
obraz na ekranie, przełączanie 11
obsługa starszych urządzeń, USB
53
obsługa starszych urządzeń USB 53
obsługiwane dyski, odzyskiwanie
48
obszar płytki dotykowej TouchPad
położenie 7
odbieranie połączenia
przychodzącego, położenie 10
odrzucanie połączenia
przychodzącego, położenie 10
odzyskiwanie
dyski 48, 51
HP Recovery Manager 50
napęd flash USB 51
nośnik 51
obsługiwane dyski 48
opcje 49
system 50
uruchamianie 50
za pomocą nośnika HP
Recovery 49
odzyskiwanie oryginalnego
systemu 50
odzyskiwanie systemu 50
odzyskiwanie z obrazu
minimalnego 50
oprogramowanie
antywirusowe 40
defragmentator dysków 43
HP 3D DriveGuard 43
oczyszczanie dysku 43
zapora 41
oprogramowanie antywirusowe 40
oprogramowanie zapory 41
oszczędzanie energii 29
oświetlenie kamery internetowej w
podczerwieni (IR), położenie 6
P
partycja HP Recovery
odzyskiwanie 50
usuwanie 52
partycja odzyskiwania
usuwanie 52
płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 19
podróżowanie z komputerem 13,
45
połączone gniazdo wyjściowe audio
(słuchawkowe)/wejściowe audio
(mikrofonowe), położenie 4
porty
Miracast 23
Porty USB Type-C z obsługą
interfejsu Thunderbolt i złącze
zasilania 4
porty USB Type-C z obsługą interfejsu
Thunderbolt i złącze zasilania,
położenie 4
program Defragmentator dysków
43
program Oczyszczanie dysku 43
przyciski
zasilanie 9, 25
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 14
przycisk zasilania 25
przycisk zasilania, położenie 9
punkt przywracania systemu
tworzenie 49
punkt przywracania systemu,
tworzenie 47
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
łączenie z publiczną siecią
WLAN 15
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 15
podłączanie 15
zasięg 15
spód 13
stany oszczędzania energii 25
Sure Start
korzystanie 57
system nie odpowiada 25
Ś
środowisko pracy
60
T
transport komputera 45
tryb uśpienia
uruchamianie 26
wychodzenie 26
U
uruchamianie kalendarza,
położenie 10
urządzenia o wysokiej rozdzielczości,
podłączanie 23
urządzenie Bluetooth 14, 16
urządzenie WLAN 13
urządzenie WWAN 14, 15
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznowieniu 27
ustawianie opcji zasilania 25
ustawienia dźwięku, korzystanie 23
ustawienia TPM 57
W
wideo 23
Windows
punkt przywracania systemu
47, 49
włącznik, zasilanie 25
włącznik zasilania 25
wskaźnik baterii 4
wskaźnik caps lock, położenie 8
wskaźniki
bateria 4
caps lock 8
kamera internetowa 6
komunikacja bezprzewodowa 8
odbieranie połączenia 7
płytka dotykowa TouchPad 8
wskaźnik odrzucenia/
zakończenia 7
wyciszenie mikrofonu 7
zasilanie 7
wskaźniki zasilania 7
wskaźnik kamery internetowej,
położenie 6
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 8, 14
wskaźnik odebrania połączenia 7
wskaźnik odrzucenia/zakończenia
połączenia 7
wskaźnik płytki dotykowej TouchPad,
położenie 8
wskaźnik wyciszenia mikrofonu,
położenie 7
wyładowania elektrostatyczne 61
wyłączanie komputera 25
wyświetlanie obrazu, przełączanie
11
Z
zamykanie 25
zasilanie 60
bateria 27
opcje 25
oszczędzanie 29
zasilanie, położenie 4
zasilanie, złącze 4
zasilanie z baterii 27
zasoby HP 2
zestawy słuchawkowe,
podłączanie 22
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie 31
zintegrowane oświetlenie kamery
internetowej w podczerwieni (IR),
położenie 6
zintegrowany wskaźnik, położenie
6
złącze zasilania, położenie 4
znajdowanie informacji
oprogramowanie 3
sprzęt 3
Indeks
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising