HP | HDX X16-1102TX Premium Notebook PC | HP HDX X16-1102TX Premium Notebook PC Datorn - en översiktVista

HP HDX X16-1102TX Premium Notebook PC Datorn - en översiktVista
Datorn – en översikt
Användarhandbok
© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft och Windows är USA-registrerade
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation. Bluetooth är ett varumärke som
tillhör ägaren och som används av HewlettPackard Company på licens. SD-logotypen
är ett varumärke som tillhör ägaren.
Informationen häri kan ändras utan
föregående meddelande. De enda
garantierna för produkter och tjänster från
HP presenteras i de uttryckligen begränsade
garantier som medföljer sådana produkter
och tjänster. Ingen information i detta
dokument ska tolkas som utgörande
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska fel, redigeringsfel eller för material
som har utelämnats i detta dokument.
Första utgåvan: september 2008
Dokumentartikelnummer: 487224-101
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs de funktioner
som de flesta av datormodellerna har. Vissa
funktioner kanske inte är tillgängliga på din
dator.
Säkerhetsinformation
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att låta bli att ha datorn
direkt i knäet och blockera datorns ventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Låt inga andra
hårda ytor som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg, blockera
luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar,
mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är
åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Säkerhetsinformation
Innehåll
1 Identifiera maskinvara
2 Komponenter
Komponenter på ovansidan ................................................................................................................. 2
Styrplatta .............................................................................................................................. 2
Lampor ................................................................................................................................. 3
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare ...................................................................... 4
Tangenter ............................................................................................................................ 6
Bildskärm ............................................................................................................................. 7
Komponenter på framsidan .................................................................................................................. 8
Komponent på baksidan ....................................................................................................................... 9
Komponenter på höger sida ............................................................................................................... 10
Komponenter på vänster sida ............................................................................................................ 11
Komponenter på undersidan .............................................................................................................. 12
Trådlösa antenner .............................................................................................................................. 13
Ytterligare maskinvarukomponenter ................................................................................................... 14
3 Etiketter
Index ................................................................................................................................................................... 16
v
vi
1
Identifiera maskinvara
Så här visar du en lista med den maskinvara som är installerad i datorn:
1.
Välj Start > Dator > Systemegenskaper.
2.
Klicka på Enhetshanteraren i vänster ruta.
Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren.
OBS! Windows® innehåller säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli
ombedd att ge tillåtelse eller ange ett lösenord för uppgifter som att installera program, köra
hjälpprogram eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Windows Hjälp.
1
2
Komponenter
Komponenter på ovansidan
Styrplatta
Komponent
Beskrivning
(1)
●
Vit: Styrplattan är aktiverad.
●
Gul: Styrplattan är inaktiverad.
Styrplattans lampa
(2)
Styrplatta*
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(3)
Vänster knapp på styrplattan*
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(4)
Styrplattans på/av-knapp
Aktiverar/stänger av styrplattan.
(5)
Styrplattans rullningsområde
För rullning uppåt och nedåt.
(6)
Höger knapp på styrplattan*
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
*I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa eller ändra pekdonens inställningar väljer du Start >
Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus.
2
Kapitel 2 Komponenter
Lampor
Komponent
Beskrivning
(1)
Caps lock-lampa
Tänd: Caps lock är aktiverat.
(2)
Strömlampor (2)*
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i viloläge.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge.
●
Vit: Datorljudet är på.
●
Gul: Datorljudet är avstängt.
(3)
Lampa för avstängt ljud
(4)
Lampa för sänkt ljud
Tänd: Du sänker högtalarvolymen med volymens rullningsområde.
(5)
Lampa för höjt ljud
Tänd: Du höjer högtalarvolymen med volymens rullningsområde.
(6)
Diskantlampa
Tänd: Funktionen för diskantljud är på.
(7)
Baslampa
Tänd: Funktionen för basljud är på.
(8)
Lampa för sänkt diskant- eller basljud
Tänd: Du sänker diskant- eller basljudet med rullningsområdet för
diskant- och basljud.
(9)
Lampa för höjt diskant- eller basljud
Tänd: Du höjer diskant- eller basljudet med rullningsområdet för
diskant- och basljud.
(10)
Lampa för trådlöst
●
Blå: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst LAN
(WLAN) och/eller en Bluetooth®-enhet, är på.
●
Gul: Alla trådlösa enheter är avstängda.
Komponenter på ovansidan
3
Komponent
Beskrivning
(11)
Num lock-lampa
Tänd: Num lock eller det inbäddade numeriska tangentbordet är
aktiverat.
(12)
Enhetslampa
●
Blinkande: Hårddisken eller den optiska enheten (endast
vissa modeller) används.
●
Gul: HP ProtectSmart Hard Drive Protection har temporärt
parkerat den interna hårddisken.
●
Tänd: Ett batteri laddas.
●
Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga
strömkälla når en låg eller kritiskt låg batteriladdningsnivå.
●
Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks
lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte
är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når
en låg batteriladdningsnivå.
(13)
Batterilampa
*De två strömlamporna visar samma information. Lampan till strömknappen syns bara när datorn är öppen. Strömlampan på
datorns framsida syns både när datorn är öppen och när den är stängd.
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare
4
Komponent
Beskrivning
(1)
●
Starta datorn genom att trycka på den här knappen.
●
Om datorn är igång, aktiveras sömnläget när du trycker
snabbt på knappen.
Strömknapp*
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivning
●
När datorn är i sömnläge, avslutar du detta med en snabb
tryckning på knappen.
●
När datorn är i viloläge, avslutar du detta med en snabb
tryckning på knappen.
Om datorn har slutat svara och avstängningsprocedurerna i
Windows® inte fungerar, stänger du av datorn genom att hålla
strömknappen intryckt i minst 5 sekunder.
Om du vill veta mer om ströminställningarna, väljer du Start >
Kontrollpanelen > System och underhåll > Energialternativ.
(2)
Högtalare (2)
Producerar ljud.
(3)
Medieknapp
Startar programmet MediaSmart.
OBS! Om datorn är inställd på att kräva ett inloggningslösenord,
kan du bli ombedd att logga in i Windows. MediaSmart startar när
du loggat in. Mer information finns i programvaruhjälpen för
MediaSmart.
(4)
Knappen Föregående/Spola tillbaka
●
Spelar föregående spår eller kapitel om du trycker på knappen
en gång.
●
Mediet spolas bakåt om du trycker på den här knappen
samtidigt som du håller ned fn-tangenten.
(5)
Stoppknapp
Stoppar uppspelningen.
(6)
Knappen Spela upp/Pausa
Spelar eller pausar mediet.
(7)
Knappen Nästa/Spola framåt
●
Spelar nästa spår eller kapitel om du trycker på knappen en
gång.
●
Snabbspolar mediet framåt när den trycks in samtidigt som
fn-tangenten.
(8)
Knapp för optisk enhet
Matar ut mediefacket.
(9)
Ljudavstängningsknapp
Stänger av och återställer högtalarljudet.
(10)
Volymens rullningsområde
Justerar högtalarvolymen. Dra fingret åt vänster när du vill sänka
volymen och åt höger när du vill höja den. Du kan också sänka
volymen genom att hålla minustecknet (-) nedtryckt, och höja
volymen genom att hålla plustecknet (+) nedtryckt.
(11)
Diskant/basknapp
Alternerar mellan diskant- och basljudets volymreglage.
(12)
Rullningsområde för diskant- och basljud
Justerar diskant- eller basljudet. Välj diskant- eller basljud genom
att trycka på diskant/basknappen och dra sedan fingret åt vänster
över rullningsområdet för diskant/bas om du vill sänka ljudet och åt
höger om du vill höja ljudet. Du kan också sänka volymen genom
att hålla minustecknet (-) nedtryckt, och höja volymen genom att
hålla plustecknet (+) nedtryckt.
(13)
Knapp för trådlöst
Aktiverar eller inaktiverar den trådlösa funktionen men upprättar
ingen trådlös anslutning.
OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett
trådlöst nätverk vara installerat.
Komponenter på ovansidan
5
Komponent
Beskrivning
(14)
Tillåter inloggning i Windows med hjälp av fingeravtryck istället för
lösenord.
Fingeravtrycksläsare
*I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i
användarhandböckerna i Hjälp- och support.
Tangenter
6
Komponent
Beskrivning
(1)
esc-tangent
Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med
fn-tangenten.
(2)
fn-tangent
Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination
med en funktionstangent eller esc-tangenten.
(3)
Windows logotyptangent
Visar Start-menyn i Windows.
(4)
Windows-programtangent
Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren.
(5)
Inbyggda numeriska tangenter
Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt
numeriskt tangentbord.
(6)
Funktionstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på dem i
kombination med fn-tangenten.
Kapitel 2 Komponenter
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
Intern skärmströmbrytare
Stänger av bildskärmen om den fälls ned medan datorn är på.
(2)
Interna digitala mikrofoner (2) med dubbel array
Spelar in ljud.
(3)
Inbyggd webbkameralampa
Tänd: Den inbyggda webbkameran används.
(4)
Inbyggd webbkamera
Spelar in video och tar stillbilder.
Komponenter på ovansidan
7
Komponenter på framsidan
8
Komponent
Beskrivning
(1)
Stöder följande digitala tillvalskort:
Digitalmedieplats
●
Memory Stick (MS)
●
Memory Stick Pro (MSP)
●
MultiMediaCard (MMC)
●
Secure Digital (SD) Memory Card
●
xD-Picture Card (XD)
(2)
Lampa för digitalmedieplats
Tänd: Ett digitalt kort används av datorn.
(3)
Mottagande IR-lins
Tar emot en signal från HP-fjärrkontrollen (endast vissa modeller).
(4)
Jack för ljudingång (mikrofon)
Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller
monoljudmikrofon (tillval).
(5)
Jack för ljudutgång (hörlurar) (2)
Producerar ljud när det är anslutet till extra, strömdrivna
stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, headset eller TV-ljud.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent på baksidan
Komponent
Beskrivning
Ventil
Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den
interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
Komponent på baksidan
9
Komponenter på höger sida
OBS! Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet.
Komponent
Beskrivning
(1)
USB-portar (2)
Ansluter extra USB-enheter.
(2)
TV-antenn/kabeljack (endast vissa modeller)
Ansluter en TV-antenn eller en digital kabelansluten enhet som tar
emot standard- eller högdefinitions-TV.
(3)
Optisk enhet
Läser optiska skivor och, på vissa modeller, lagrar på optiska
skivor.
(4)
Lampa för optisk enhet
Blinkande: Den optiska enheten används.
(5)
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande
syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller
stulen.
(6)
10
Strömingång
Kapitel 2 Komponenter
Ansluter en nätadapter.
Komponenter på vänster sida
Komponent
Beskrivning
(1)
Port för extern bildskärm
Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor.
(2)
Expansionsport 3
Ansluter datorn till en extra dockningsenhet eller extra
expansionsprodukt.
OBS! Datorn har bara en expansionsport. Begreppet
expansionsport 3 beskriver typen av expansionsport.
(3)
RJ-45-jack (nätverk)
Ansluter en nätverkskabel.
(4)
HDMI-port
Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller
någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent.
(5)
eSATA/USB-port
Ansluter eSATA-komponenter med hög prestanda, exempelvis en
extern eSATA-hårddisk, eller en extra USB-enhet.
(6)
USB-port
Ansluter en extra USB-enhet.
(7)
1394-port
Ansluter en extra IEEE 1394- eller 1394a-enhet, t.ex. en
videokamera.
(8)
ExpressCard-kortplats
Stöder ExpressCard/54-kort (extra tillbehör).
Komponenter på vänster sida
11
Komponenter på undersidan
Komponent
Beskrivning
(1)
Bashögtalare
Innehåller bashögtalaren.
(2)
Batteriplats
Rymmer batteriet.
(3)
Batteriets frikopplingsmekanism
Frikopplar batteriet från batteriplatsen.
(4)
Ventiler (7)
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den
interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(5)
Hårddisk-, WLAN-modul- och minnesmodulfack
Rymmer hårddisken, den trådlösa LAN-modulen (WLAN) och de 2
minnesmodulplatserna.
VIKTIGT: För att förhindra att systemet inte svarar ska du endast
byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd
för användning i datorn av den myndighet som reglerar
bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region.
Om du byter modul och ändå får ett varningsmeddelande, ta då
bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support.
(6)
12
Mini Card-fack
Kapitel 2 Komponenter
Rymmer TV-mottagarkortet på vissa modeller.
Trådlösa antenner
OBS! Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder.
Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och
miljö i Hjälp och support.
Trådlösa antenner
13
Ytterligare maskinvarukomponenter
Komponent
Beskrivning
(1)
Strömkabel*
Ansluter nätadaptern till ett eluttag.
(2)
Nätadapter
Omvandlar växelström till likström.
(3)
Adapter för RF-koaxialkabel
Ansluter en RF-koaxialkabel till TV-antenn/kabeljacket.
(4)
Batteri*
Driver datorn när den inte är ansluten till extern ström.
(5)
TV-antenn (endast vissa modeller)*
Tar emot digitala och analoga signaler.
*Batterier, strömkablar och antenner varierar i utseende efter land/region.
14
Kapitel 2 Komponenter
3
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller
reser utomlands med datorn.
●
Serviceetikett – Visar viktig information om datorn:
◦
Produktnamn (1). Produktnamnet, som sitter på datorns framsida.
◦
Serienummer (s/n) (2). Alfanumerisk sekvens som är unik för varje produkt.
◦
Artikelnummer/produktnummer (p/n) (3). Specifik information om produktens
maskinvarukomponenter. Artikelnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka
komponenter och delar som behövs.
◦
Modellbeskrivning (4). Det här är det viktigaste numret som du behöver för att hitta rätt
dokument, drivrutiner och support för datorn.
◦
Garantitid (5). Information om hur lång garanti den här datorn har.
Ha den här informationen till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på
datorns undersida.
●
Microsoft® äkthetsbevis – Innehåller Windows® produktnyckel. Du kan behöva produktnyckeln för
att uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida.
●
Föreskrifter – Visar bestämmelser som är relevanta för datorn. Etiketten med föreskrifter sitter på
batteriplatsens insida.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst (endast vissa modeller) – Visar information om trådlösa enheter
och typgodkännanden för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för
användning. En extra enhet kan vara t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en extra
Bluetooth®-enhet.Om det finns en eller flera trådlösa enheter i din dator, följer en eller flera
certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands.
Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på insidan av hårddisk-, WLAN-modul- och
minnesmodulfacket.
15
Index
Symboler/nummer
1394-port, identifiera 11
diskantljudets rullningsområde,
identifiera 5
A
antenner 13
avstängt ljud, identifiera lampa
E
enhetslampa, identifiera 4
eSATA/USB-port, identifiera 11
esc-tangent, identifiera 6
etiketter
bestämmelser 15
Bluetooth 15
serviceetikett 15
trådlös certifiering 15
WLAN 15
äkthetsbevis från Microsoft 15
expansionsport, identifiera 11
ExpressCard-plats, identifiera 11
B
bashögtalare, identifiera 12
baslampa, identifiera 3
basljud, identifiera lampa för
höjt 3
basljud, identifiera lampa för
sänkt 3
basljudets rullningsområde,
identifiera 5
batteri, identifiera 14
batteriets frikopplingsmekanism,
identifiera 12
batterilampa, identifiera 4
batteriplats, identifiera 12
bildskärmsport, extern 11
Bluetooth-etikett 15
C
Caps lock-lampa, identifiera 3
D
digitala mikrofoner med dubbel
array, identifiera 7
digitalmedieplats, identifiera 8
digitalmedieplats, identifiera
lampa 8
diskant/basknapp, identifiera 5
diskantlampa, identifiera 3
diskantljud, identifiera lampa för
höjt 3
diskantljud, identifiera lampa för
sänkt 3
16
Index
3
F
fack
Mini Card 12
minnesmodul 12
fingeravtrycksläsare, identifiera 6
fn+-tangent, identifiera 6
frikoppling
batteriets frikoppling 12
funktionstangenter, identifiera 6
föregående/spola tillbaka,
identifiera knappen 5
föreskrifter
certifieringsetiketter för
trådlöst 15
myndigheter, etikett 15
H
HDMI-port, identifiera 11
hårddiskplats, identifiera 12
högtalare, identifiera 5
hörlursjack (ljudutgång) 8
I
inbyggd webbkamera,
identifiera 7
inbyggd webbkamera, identifiera
lampa 7
infraröd lins, identifiera 8
ingång, ström 10
interna digitala mikrofoner med
dubbel array, identifiera 7
intern skärmströmbrytare,
identifiera 7
J
jack
ljudingång (mikrofon) 8
ljudutgång (hörlurar) 8
RJ-45 (nätverk) 11
TV-antenn/kabel 10
jack för ljudingång (mikrofon),
identifiera 8
jack för ljudutgång (hörlurar),
identifiera 8
K
knappar
diskant/bas 5
föregående/bakåt 5
ljud, avstängt 5
medie 5
nästa/snabbt framåt 5
optisk enhet 5
spela upp/pausa 5
stopp 5
ström 4
styrplatta 2
styrplatta på/av 2
trådlöst 5
knapp för trådlöst, identifiera 5
komponenter
baksidan 9
extra maskinvara 14
framsidan 8
höger sida 10
ovansidan 2
undersidan 12
vänster sida 11
L
lampa för optisk enhet,
identifiera 10
lampor
bas 3
basljud, sänkt 3
basljud upp 3
batteri 4
Caps lock 3
digitalmedieplats 8
diskant 3
diskantljud, sänkt 3
diskantljud upp 3
enhet 4
inbyggd webbkamera 7
ljud, avstängt 3
ljud, höjt 3
ljud, sänkt 3
Num lock 4
optisk enhet 10
ström 3
styrplatta 2
stäng av 3
trådlöst 3
ljud, identifiera lampa för
avstängt 3
ljud, identifiera lampa för höjt 3
ljud, identifiera lampa för sänkt 3
ljudavstängningsknapp,
identifiera 5
M
medieaktivitetsknappar,
identifiera 5
medieknapp, identifiera 5
mikrofonjack (ljudingång) 8
Mini Card-fack, identifiera 12
minnesmodulfack, identifiera 12
N
numeriska tangenter, identifiera 6
Num lock-lampa, identifiera 4
nästa/spola framåt, identifiera
knappen 5
nätadapter, identifiera 14
O
operativsystem
produktnyckel 15
äkthetsbevisetikett från
Microsoft 15
optisk enhet, identifiera 10
optisk enhet, identifiera knapp 5
T
tangenter
esc 6
fn 6
funktion 6
numeriskt tangentbord 6
Windows-logotyp 6
Windows-program 6
trådlösa antenner 13
trådlöst, certifieringsetikett 15
trådlöst, identifiera lampa 3
TV-antenn/kabeljack,
identifiera 10
P
platser
batteri 12, 15
digitala medier 8
ExpressCard 11
hårddisk 12
säkerhetskabel 10
portar
1394 11
eSATA/USB 11
expansion 11
extern bildskärm 11
HDMI 11
USB 10, 11
port för extern bildskärm,
identifiera 11
produktnamn och -nummer,
dator 15
produktnyckel 15
programtangent, Windows 6
U
USB-portar, identifiera
10, 11
V
ventil, identifiera 9
ventiler, identifiera 12
volymavstängningsknapp,
identifiera 5
volymens rullningsområde,
identifiera 5
R
resa med datorn
certifieringsetiketter för
trådlöst 15
RJ-45-jack (nätverk),
identifiera 11
rullningsområden, styrplatta 2
S
serienummer, dator 15
serviceetikett 15
skärmströmbrytare, identifiera
spela upp/pausa, identifiera
knappen 5
stoppknapp, identifiera 5
strömingång, identifiera 10
strömkabel 14
strömkabel, identifiera 14
strömknapp, identifiera 4
strömlampa, identifiera 3
styrplatta
identifiera 2
knappar 2
rullningsområden 2
styrplattans lampa, identifiera 2
styrplattans på/av-knapp 2
säkerhetskabel, identifiera
plats 10
7
W
webbkamera, identifiera 7
Windows logotyptangent,
identifiera 6
Windows programtangent,
identifiera 6
WLAN-etikett 15
WLAN-modul 12, 15
WWAN-modul 12
Ä
äkthetsbevisetikett 15
äkthetsbevisetikett från
Microsoft 15
Index
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising