HP | Stream Notebook - 13-c103no (ENERGY STAR) | HP Stream Notebook - 13-c110nl Vodič za korisnike

HP Stream Notebook - 13-c110nl Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija Hewlett-Packard ga koristi pod
licencom. Intel i Celeron su zaštitni znaci
kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim
zemljama. Microsoft i Windows su zaštitni
znaci Microsoft grupe kompanija.
.
Informacije koje su ovdje sadržane podložne su
promjeni bez obavještenja. Jedine garancije za
HP proizvode i usluge navedene su u izrièitim
garancijama koje prate takve proizvode i
usluge. Ništa što je ovdje sadržano ne treba
tumaèiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehnièke ili urednièke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: Juni 2015.
Broj dijela dokumenta: 830043-FJ1
Uslovi za korištenje softvera
U ovom vodiču opisane su funkcije koje su
zajedničke većini proizvoda. Moguće je da neke
funkcije nisu dostupne na vašem računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete
licence, vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome
da vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, shodno politici povrata novca
prodavača.
Sve funkcije nisu dostupne u svim izdanjima
sistema Windows. Za ovaj računar će možda
biti potreban nadograđen i/ili zasebno kupljen
hardver, pogonski programi i/ili softver kako
biste potpuno iskoristili prednosti funkcija
operativnog sistema Windows. Idite na
http://www.microsoft.com za više detalja.
Informacije o DTS patentima potražite na
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS i simbol skupa predstavljaju
registrirane zaštitne znakove, a DTS Studio
Sound je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Sva prava zadržana
Obavještenje o proizvodu
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
vodiču, idite na http://www.hp.com/support, a
zatim odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar,
molimo kontaktirajte prodavača.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki
meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter
naizmjenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su
jastuci, tepih ili odjeća. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature
površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme
informacione tehnologije (IEC 60950-1).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
VAŽNO: Odabrani proizvodi imaju konfiguraciju s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operativnim sistemom Windows®. Ako računar ima takvu
konfiguraciju, nemojte mijenjati postavke konfiguracije procesora u fajlu msconfig.exe s 4 ili 2 procesora
na 1 procesor. Ako to učinite, računar se neće ponovo pokrenuti. Morat ćete izvršiti vraćanje na fabričke
postavke kako biste ga vratili u izvorno stanje.
v
vi
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
Sadržaj
1 Uvod ............................................................................................................................................................. 1
Posjetite prodavnicu aplikacija HP Apps Store ..................................................................................................... 1
Najbolje prakse ...................................................................................................................................................... 1
Više resursa kompanije HP .................................................................................................................................... 1
2 Upoznavanje sa vašim računarom ................................................................................................................... 4
Lociranje hardvera ................................................................................................................................................. 4
Lociranje softvera .................................................................................................................................................. 4
Komponente .......................................................................................................................................................... 4
Komponente .......................................................................................................................................................... 5
Ekran ...................................................................................................................................................................... 6
Komponente .......................................................................................................................................................... 8
Dodirna podloga .................................................................................................................................. 8
Lampice ............................................................................................................................................... 9
Dugmad ............................................................................................................................................... 9
Tipke .................................................................................................................................................. 10
Korištenje tipki za radnje .................................................................................................................. 11
Komponente ........................................................................................................................................................ 12
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 12
3 Povezivanje na mrežu .................................................................................................................................. 14
Povezivanje na bežičnu mrežu ............................................................................................................................ 14
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 14
Tipka za način rada u avionu .......................................................................................... 14
Komande operativnog sistema ...................................................................................... 14
Povezivanje na WLAN mrežu ............................................................................................................. 15
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 15
Korištenje funkcije HP DataPass (samo na odabranim proizvodima) ............................................. 16
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima) ...................................................................... 16
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim proizvodima) .................................... 16
Povezivanje na žičnu mrežu—LAN (samo na odabranim proizvodima) ............................................................ 17
Dijeljenje podataka i pogona i pristupanje softveru ........................................................................................... 17
4 Uživanje u mogućnostima za zabavu ............................................................................................................. 18
Korištenje web kamere ili 3D kamere (samo na odabranim proizvodima) ........................................................ 18
vii
Korištenje audio funkcija ..................................................................................................................................... 18
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 18
Povezivanje slušalica ........................................................................................................................ 19
Povezivanje mikrofona ..................................................................................................................... 19
Povezivane slušalica sa mikrofonom ............................................................................................... 19
Korištenje postavki za zvuk .............................................................................................................. 19
Korištenje video funkcija ..................................................................................................................................... 20
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo na odabranim proizvodima) ..................... 20
Postavljanje HDMI zvuka ................................................................................................ 21
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 22
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 22
5 Kretanje po ekranu ...................................................................................................................................... 23
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu ................................................................ 23
Kucanje .............................................................................................................................................. 23
Zumiranje s dva prsta ........................................................................................................................ 23
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ............................................................................... 24
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ................................................................................. 24
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran) .................................................................................. 24
Korištenje tastature i opcionalnog miša ............................................................................................................. 25
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 26
Pokretanje načinâ rada Stanje mirovanja i Hibernacija i izlazak iz njih .............................................................. 26
Ručno pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega ...................................................................... 26
Ručno pokretanje hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima) ........................... 26
Postavljanje zaštite lozinkom prilikom izlaska iz štedljivog načina rada (izlazak iz stanja
mirovanja ili hibernacije) ................................................................................................................... 27
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja ............................................................................................ 28
Rad na baterijsko napajanje ................................................................................................................................ 28
Baterija zapečaćena u fabrici ............................................................................................................ 28
Pronalaženje informacija o bateriji ................................................................................................... 28
Štednja baterijskog napajanja .......................................................................................................... 29
Prepoznavanje niskog nivoa napunjenosti baterije ......................................................................... 29
Rješavanje problema sa niskim nivoom napunjenosti baterije ....................................................... 30
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada je dostupno
vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom .................................................................... 30
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada nije dostupan
izvor napajanja ................................................................................................................ 30
viii
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada računar ne
može izaći iz stanja hibernacije ...................................................................................... 30
Rad na napajanje naizmjeničnom strujom .......................................................................................................... 30
Rješavanje problema s napajanjem .................................................................................................. 31
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara ........................................................................................................ 31
7 Održavanje računara .................................................................................................................................... 33
Poboljšavanje učinkovitosti ................................................................................................................................ 33
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) .................................................... 33
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska) ............................................................................ 33
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) .................................... 33
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard ....................................................... 34
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................................... 34
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 34
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 35
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 35
Čišćenje stranica ili poklopca .......................................................................................... 35
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima) ......... 35
Nošenje računara na put ili transportiranje ........................................................................................................ 35
8 Sigurnost računara i podataka ...................................................................................................................... 37
Korištenje lozinki ................................................................................................................................................. 37
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 37
Postavljanje lozinki za program Setup Utility (Uslužni program za postavljanje) (BIOS) ............... 38
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima) ..................................................................... 38
Korištenje softvera za zaštitu na Internetu ........................................................................................................ 39
Korištenje antivirusnog softvera ...................................................................................................... 39
Korištenje softvera zaštitnog zida .................................................................................................... 39
Instaliranje ažuriranja softvera ........................................................................................................................... 39
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na odabranim proizvodima) ............................................. 40
Osiguravanje vaše bežične mreže ....................................................................................................................... 40
Izrada rezervne kopije softverskih aplikacija i podataka ................................................................................... 40
Korištenje opcionalnog sigurnosnog kabla ........................................................................................................ 40
9 Korištenje programa Setup Utility (BIOS) ....................................................................................................... 42
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS) .......................................................................................................... 42
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS) ........................................................................................................... 42
Određivanje verzije BIOS-a ............................................................................................................... 42
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a .............................................................................................. 43
Sinhroniziranje tableta i tastature (samo na odabranim proizvodima) ............................................................. 44
ix
10 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................. 45
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj .............................................................. 45
11 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje ........................................................................................ 47
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija ............................................................................................. 47
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ................................................. 47
Korištenje alatki operativnog sistema Windows ................................................................................................ 49
Obnova i popravak ............................................................................................................................................... 49
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ....................................................................... 49
Šta trebate znati prije započinjanja rada ....................................................................... 50
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) .... 50
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja .................................................. 51
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara ...................................................... 51
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ...................... 51
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 53
Ulazna snaga ....................................................................................................................................................... 53
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 53
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 55
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 56
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 56
Kontaktiranje odjela za podršku ......................................................................................................................... 56
Indeks ............................................................................................................................................................ 57
x
1
Uvod
Ovaj računar je moćna mašina osmišljena da poboljša vaš rad i zabavu. Pročitajte ovo poglavlje kako biste
saznali više o najboljim koracima nakon postavljanja računara, zabavnim stvarima koje možete raditi s
računarom, te gdje možete naći dodatne HP resurse.
Posjetite prodavnicu aplikacija HP Apps Store
Prodavnica aplikacija HP Apps Store nudi širok izbor popularnih igara, zabavnih i muzičkih aplikacija,
aplikacija za produktivnost i aplikacija koje su napisane isključivo za HP i koje možete preuzeti na radnu
površinu. Odabir se redovno ažurira, a obuhvata regionalni sadržaj i ponude specifične za zemlju. Ne
zaboravite često provjeravati prodavnicu aplikacija HP Apps Store radi novih i ažuriranih osobina.
VAŽNO: Da biste pristupili prodavnici aplikacija HP Apps Store, morate biti povezani na internet.
Da biste prikazali i preuzeli aplikaciju:
1.
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Store (Prodavnica).
‒ ili –
Odaberite ikonu Store (Prodavnica) pored okvira za pretragu na programskoj traci.
2.
Odaberite HP picks (Odabrao HP) kako biste prikazali sve dostupne aplikacije.
NAPOMENA: Stavka HP picks (Odabrao HP) je dostupna samo u nekim zemljama.
3.
Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute na ekranu Kada se preuzimanje završi,
aplikacija se pojavljuje na ekranu All apps (Sve aplikacije).
Najbolje prakse
Nakon postavljanja i registriranja računara, preporučujemo da provedete sljedeće korake kako biste svoju
pametnu investiciju iskoristili na najbolji način:
●
Izradite rezervnu kopiju tvrdog diska kreiranjem diskova za oporavak. Pogledajte Pravljenje rezervne
kopije, obnavljanje i vraćanje na strani 47.
●
Ako to već niste uradili, spojite se na žičanu ili bežičnu mrežu. Pogledajte detaljne informacije u odjeljku
Povezivanje na mrežu na strani 14.
●
Upoznajte hardver i softver računara. Za više informacija pročitajte Upoznavanje sa vašim računarom
na strani 4 i Uživanje u mogućnostima za zabavu na strani 18.
●
Ažurirajte ili kupite antivirusni softver. Pogledajte Korištenje antivirusnog softvera na strani 39.
Više resursa kompanije HP
Da biste pronašli resurse koji sadrže podatke o proizvodu, praktične informacije i još mnogo toga koristite
sljedeću tabelu.
Posjetite prodavnicu aplikacija HP Apps Store
1
Resursi
Sadržaj
Uputstva za postavljanje
●
Pregled postavki i osobina računara
Aplikacija Započnite rad
●
Širok spektar praktičnih informacija i savjeta za rješavanje
problema
HP podrška
●
Razgovarajte na mreži sa HP tehničkim osobljem
Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podršku širom svijeta idite na
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara.
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Pravilno postavljanje radne stanice
Pristupanje ovom vodiču:
●
Upute za držanje tijela i radne navike kojima ćete povećati
udobnost tokom rada i smanjiti rizike od povreda
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
●
Važna obavještenja o propisima, uključujući informacije o
pravilnom odlaganju baterije ukoliko bude potrebno.
●
Posebne informacije o garanciji za ovaj računar
Pristupanje aplikaciji Započnite rad:
▲
1.
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite
aplikaciju Započnite rad.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
‒ ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti životne
sredine
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Ograničena garancija*
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), a zatim odaberite
Warranty and services (Garancija i usluge).
‒ ili –
2
Poglavlje 1 Uvod
Resursi
Sadržaj
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP ograničenu garanciju za svoj proizvod možete naći skupa s korisničkim vodičima na računaru i/ili na CD ili DVD disku isporučenom
u pakovanju. Za neke zemlje ili regione, HP ograničena garancija može biti odštampana i priložena u pakovanju. Za države ili regije u
kojima se garancija ne daje štampanom obliku možete zatražiti štampani primjerak od http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za
proizvode kupljene u regiji Azije i Pacifika možete se obratiti kompaniji HP na adresu Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra
Post Office, Singapore 911507. Navedite naziv proizvoda te svoje ime i prezime, broj telefona i poštansku adresu.
Više resursa kompanije HP
3
2
Upoznavanje sa vašim računarom
Lociranje hardvera
Da biste ustanovili koji je hardver instaliran na računaru:
▲
Otkucajte device manager (upravitelj uređaja) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite aplikaciju Device Manager (Upravitelj uređaja).
Na spisku se prikazuju svi uređaji instalirani na računaru.
Za informacije o hardverskim komponentama sistema i broju verzije BIOS-a sistema pritisnite fn+esc (samo
na odabranim proizvodima).
Lociranje softvera
Da biste ustanovili koji je softver instaliran na računaru:
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite All apps (Sve aplikacije).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), a zatim odaberite Programs and Features
(Programi i karakteristike).
Komponente
Komponenta
(1)
Priključci USB 2.0 (2)
Služi za povezivanje opcionalnih USB uređaja, kao što su
tastatura, miš, vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(2)
Lampica adaptera naizmjenične struje/Lampica
baterije
●
Bijela: Adapter naizmjenične struje je priključen i baterija je
u potpunosti napunjena.
●
Bijela lampica koja treperi: Adapter naizmjenične struje je
iskopčan i baterija je dosegla nizak nivo napunjenosti.
●
Narandžasta: Adapter naizmjenične struje je priključen i
baterija se puni.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
(3)
4
Opis
Priključak za napajanje
Poglavlje 2 Upoznavanje sa vašim računarom
Povezuje adapter naizmjenične struje.
Komponente
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
HDMI priključak
Povezuje opcionalni video ili audio uređaj, kao što je televizija
visoke definicije, neka kompatibilna digitalna ili audio
komponenta ili HDMI uređaj velike brzine.
(3)
USB 3.0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(4)
Kombinirana utičnica zaaudio-izlaz (slušalice) /
audio-ulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim napajanjem,
slušalice, male slušalice, slušalice sa mikrofonom ili audio kabl
za televizor. Također povezuje opcionalni mikrofon na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava opcionalne uređaje koji
imaju samo mikrofon.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu
zvuka prije nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice s mikrofonom. Za dodatne sigurnosne informacije
pogledajte dokument Obavještenja o propisima, sigurnosti i
zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je uređaj povezan s utičnicom, zvučnici na
računaru su onemogućeni.
(5)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice koje vam omogućavaju da
pohranjujete, upravljate i dijelite informacije ili im pristupate.
Da biste umetnuli karticu:
1.
Držite karticu tako da strana s naljepnicom bude okrenuta
prema gore, a poveznici prema računaru.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica i lagano je
pritišćite sve dok ne bude čvrsto postavljena.
Da biste uklonili karticu:
Komponente
5
Komponenta
(6)
Opis
Lampica napajanja
▲
Pritisnite karticu, a zatim je izvadite iz čitača memorijskih
kartica.
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno stanju
uštede energije. Računar prekida napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
Ekran
NAPOMENA:
Pogledajte ilustraciju koja najviše odgovara vašem računaru.
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene* (samo na odabranim proizvodima)
Šalje i prima bežične signale radi komuniciranja sa lokalnim bežičnim
mrežama (WLAN).
(2)
Unutrašnji mikrofon
Snimaju zvuk.
(3)
Lampica web kamere
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(4)
Web kamera
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
‒ ili –
Da biste koristili web kameru ili 3D kamera:
▲
6
Poglavlje 2 Upoznavanje sa vašim računarom
Otkucajte camera (kamera) u okviru za pretraživanje na
programskoj traci i odaberite Camera (Kamera).
Komponenta
3D kamera (samo na odabranim proizvodima)
Opis
NAPOMENA: 3D kamera snima 3D slike i prikazuje ih na ekranu
računara. Ona sadrži dodatni hardver (senzor za 3D kameru i 3D
laserski projektor) plus poseban softver. Da biste saznali više o
korištenju 3D kamere, otvorite aplikaciju Intel RealSense Welcome
to Intel RealSense (Dobrodošli u Intel RealSense). Da biste pristupili
aplikacijama za 3D kameru, idite na aplikacijuIntel RealSense
Technology.
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Za pregled obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju pogledajte odjeljak dokumenta Regulatorne, sigurnosne i napomene o
zaštiti životne sredine koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User Guides (Korisnički vodiči).
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene* (samo na odabranim proizvodima)
Šalje i prima bežične signale radi komuniciranja sa lokalnim bežičnim
mrežama (WLAN).
(2)
Unutrašnji mikrofon
Snimaju zvuk.
(3)
Lampica web kamere
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(4)
Web kamera
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
‒ ili –
3D kamera (samo na odabranim proizvodima)
Da biste koristili web kameru ili 3D kamera:
▲
Otkucajte camera (kamera) u okviru za pretraživanje na
programskoj traci i odaberite Camera (Kamera).
Ekran
7
Komponenta
Opis
NAPOMENA: 3D kamera snima 3D slike i prikazuje ih na ekranu
računara. Ona sadrži dodatni hardver (senzor za 3D kameru i 3D
laserski projektor) plus poseban softver. Da biste saznali više o
korištenju 3D kamere, otvorite aplikaciju Intel RealSense Welcome
to Intel RealSense (Dobrodošli u Intel RealSense). Da biste pristupili
aplikacijama za 3D kameru, idite na aplikacijuIntel RealSense
Technology.
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Za pregled obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju pogledajte odjeljak dokumenta Regulatorne, sigurnosne i napomene o
zaštiti životne sredine koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User Guides (Korisnički vodiči).
Komponente
Dodirna podloga
Komponenta
(1)
Opis
Zona dodirne podloge
Čita vaše pokrete prstima radi pomjeranja pokazivača ili
aktiviranja stavki na ekranu.
NAPOMENA: Za više informacija pogledajte Korištenje pokreta
prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu na strani 23.
8
(2)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcioniše kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(3)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcioniše kao desno dugme na vanjskom mišu.
Poglavlje 2 Upoznavanje sa vašim računarom
Lampice
Komponenta
(1)
Opis
Lampica napajanja
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treptanje: Računar je u stanju mirovanja, odnosno stanju
uštede energije. Računar prekida napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: Računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Caps lock je uključen i prebacuje tipke na kucanje
velikih slova.
(3)
Lampica za isključen zvuk
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Isključena: Zvuk računara je uključen.
Dugmad
Komponente
9
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, na kratko pritisnite ovo dugme
da biste pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite
ovo dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritiskom i držanjem dugmeta za napajanje
dolazi do gubitka podataka koje ranije niste sačuvali.
Ako je računar prestao reagovati i postupci za isključivanje
operativnog sistema Windows® ne djeluju, pritisnite i držite
dugme za napajanje najmanje 5 sekundi kako biste isključili
računar.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, pogledajte opcije
napajanja.
▲
Otkucajte power (napajanje) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite Power and sleep
settings (Postavke napajanja i stanja mirovanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start
(Početak), a zatim odaberite Power Options (Opcije
napajanja).
Tipke
Komponenta
10
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s tipkom
fn.
(2)
Tipka fn
Izvršava često korištene funkcije sistema kada se pritisne u
kombinaciji s tipkom esc ili tipkom za radnju.
(3)
Windows tipka
Prikaz menija Start (Početak).
Poglavlje 2 Upoznavanje sa vašim računarom
Komponenta
Opis
NAPOMENA: Pritiskom na Windows tipku zatvorit ćete meni
Start (Početak).
(4)
Tipke za radnju
Izvršavaju često korištene funkcije sistema
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, tipkom za radnju f5
uključuje se ili isključuje funkcija pozadinskog osvjetljenja
tastature.
Korištenje tipki za radnje
●
Tipka za radnju obavlja dodijeljenu funkciju.
●
Ikone na tipkama za radnje predstavljaju funkcije dodijeljene pojedinačnim tipkama.
●
Da biste koristili tipku za radnju, pritisnite i držite tipku.
Ikona
Opis
Kada držite pritisnutu ovu tipku, osvijetljenost ekrana se postepeno smanjuje.
Dok držite ovu tipku pritisnutom, nivo osvijetljenosti ekrana se postepeno povećava.
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako je monitor
povezan s računarom, višestrukim pritiskom na tu tipku slika na ekranu se mijenja s prikaza računara na
prikaz monitora, te na istovremen prikaz i na računaru i na monitoru.
Isključuje ili ponovo uključuje zvuk iz zvučnika.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se smanjuje.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se povećava.
Reproducira prethodnu numeru s audio CD-a ili prethodni odjeljak s DVD ili Blu-ray (BD) diska.
Počinje, pauzira ili nastavlja reproduciranje audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
Reproducira sljedeću pjesmu s audio CD-a ili sljedeću sekvencu s DVD-a ili BD-a.
Uključuje ili isključuje način rada u avionu i funkciju bežičnog povezivanja.
NAPOMENA:
Tipka za način rada u avionu je također se naziva i dugme za bežično povezivanje.
NAPOMENA:
Bežična mreža mora biti podešena prije uspostavljanja bežične veze.
Komponente
11
Komponente
Komponenta
Opis
(1)
Zvučnici
Reproduciraju zvuk.
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju problema sa
sistemom ili kada računar nosite na put u inostranstvo.
VAŽNO: Provjerite sljedeće lokacije za naljepnice opisane u ovom odjeljku: na donjoj strani računara, unutar
ležišta baterije, ispod servisnog poklopca, ili na poleđini ekrana.
●
Servisna naljepnica - pruža važne informacije za identificiranje računara. Prilikom kontaktiranja odjela
za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a moguće i broj proizvoda ili broj
modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za podršku.
Vaša servisna naljepnica će izgledom ličiti na neke od primjera navedenih ispod. Potražite ilustraciju
koja najviše odgovora servisnoj naljepnici na računaru.
Komponenta
12
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni rok
(4)
Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
Poglavlje 2 Upoznavanje sa vašim računarom
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Garantni rok
●
Naljepnice sa propisima - Daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – Pružaju informacije o opcionalnim
bežičnim uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih uređaja
odobrena.
Naljepnice
13
3
Povezivanje na mrežu
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i žičane ili
bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica. Ovo poglavlje će
vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Računar može biti opremljen jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) - Povezuje računar s bežičnim lokalnim mrežama (pod
zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u uredima kompanija, kod kuće te
na javnim mjestima kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i univerziteti. Na WLAN mreži mobilni
bežični uređaj komunicira s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom tačkom.
●
HP mobilni širokopojasni modul - Daje mogućnost bežičnog povezivanja na bežičnu mrežu širokog
područja (WWAN) na mnogo većem području. Operateri mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično
tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih
administrativnih cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth uređaj - Kreira ličnu lokalnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima na kojima je
omogućen Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, naglavne slušalice, zvučnici i kamere. U
PAN mreži svaki uređaj komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti relativno
blizu jedan drugog - obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Dodatne informacije o bežičnoj tehnologiji, internetu i umrežavanju potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću jedne ili više sljedećih funkcija:
●
Tipka za način rada u avionu (naziva se još i dugmetom za bežično povezivanje ili tipkom za bežično
povezivanje) (u ovom poglavlju se koristi izraz 'tipka za način rada u avionu')
●
Komande operativnog sistema
Tipka za način rada u avionu
Računar može imati tipku za način rada u avionu, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice
bežične veze. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom sklapanja u fabrici.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih uređaja.
Komande operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i dijeljenje) omogućava vam postavljanje veze ili mreže,
povezivanje na mrežu te dijagnosticiranje problema s mrežom i njihovo rješavanje.
14
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Za korištenje kontrola operativnog sistema:
1.
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite
Control Panel (Upravljačka ploča).
2.
Odaberite Network and Internet (Mreža i internet), a zatim odaberite Network and Sharing Center
(Centar za mrežu i dijeljenje).
Više informacija potražite među informacijama navedenim u aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Povezivanje na WLAN mrežu
NAPOMENA: Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate kreirati račun kod davaoca internetskih
usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem.
Davalac internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali
bežični usmjerivač i modem te testirali Internet uslugu.
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Provjerite da li je WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite na jednu od dostupnih mreža.
Ako se radi o WLAN mreži s opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni kod
mreže. Unesite kôd, a zatim odaberite Next (Dalje) kako biste dovršili uspostavljanje veze.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, možda se nalazite izvan dometa bežičnog
rutera ili pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, kliknite desnim dugmetom miša ikonu
statusa mreže na programskoj traci, a zatim odaberite Open Network and Sharing Center (Otvori
centar za mrežu i dijeljenje). Odaberite Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili
mrežu). Prikazat će se spisak opcija koje vam omogućavaju ručno pretraživanje i povezivanje na mrežu
ili kreiranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Nakon što se veza uspostavi, odaberite ikonu za status mreže u krajnjem desnom uglu programske trake
kako biste provjerili naziv i status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su zidovi ili
podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
na odabranim proizvodima)
Vaš HP računar sa Mobilnim širokopojasnim pristupom ima ugrađenu podršku za usluge mobilne
širokopojasne mreže. Kada novi računar koristite s mrežom mobilnog operatera, slobodno se možete
povezati na Internet, slati poruke e-pošte ili se povezati na mrežu preduzeća, bez potrebe za Wi-Fi
pristupnim tačkama.
NAPOMENA: Ako na računaru imate HP DataPass, upute navedene u ovom odjeljku ne vrijede. Pogledajte
Korištenje funkcije HP DataPass (samo na odabranim proizvodima) na strani 16.
Povezivanje na bežičnu mrežu
15
Moguće je da će vam trebati IMEI i/ili MEID broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali
uslugu mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj može biti odštampan na naljepnici koja se nalazi na donjoj
strani računara u ležištu baterije, ispod servisnog poklopca ili na stražnjoj strani ekrana.
– ili –
Broj možete pronaći korištenjem sljedećih koraka:
1.
Na programskoj traci izaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite View Connection Settings (Prikaži postavke veze).
3.
U odjeljku Mobile broadband (Mobilna širokopojasna mreža) odaberite ikonu statusa mreže.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje kartice modula pretplatničkog identiteta (SIM). SIM
kartica sadrži osnovne informacije o vama, kao što su lični identifikacijski broj (PIN), te informacije o mreži.
Neki računari imaju unaprijed instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije prethodno instalirana, može biti
dostavljena s informacijama o HP mobilnom širokopojasnom pristupu koji se isporučuje s računarom ili vam
je operater mobilne mreže može dostaviti odvojeno od računara.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja usluge kod željenog operatera
mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s računarom.
Korištenje funkcije HP DataPass (samo na odabranim proizvodima)
HP DataPass pruža pristup mobilnoj širokopojasnoj mreži bez godišnjih ugovora, kreditnih kartica i dodatnih
troškova. Uz HP DataPass jednostavno uključite uređaj, registrirate se i povežete na mrežu. HP DataPass
sadrži mjesečni paket za prijenos podataka uz kupovinu uređaja. Za više informacija posjetite
http://www.hp.com/go/hpdatapass.
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima)
Računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti sistemima
opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP GPS and Location.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim proizvodima)
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze koje
standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Zvučni uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
●
Vanjska tastatura
Bluetooth uređaji pružaju ravnopravnu mogućnost koja omogućava postavljanje lične mreže (PAN) Bluetooth
uređaja. Informacije o konfiguraciji i korištenju Bluetooth uređaja možete pronaći u odjeljku Help (Pomoć)
funkcije Bluetooth.
16
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Povezivanje na žičnu mrežu—LAN (samo na odabranim
proizvodima)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar sa usmjerivačem kod kuće (umjesto bežičnog
povezivanja) ili ako ga želite povezati na postojeću mrežu u uredu.
Za povezivanje na LAN potreban vam je kabl sa 8 kontakata, RJ-45 mrežni kabl i opcionalni priključni uređaj.
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
Uključite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na računaru.
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Dijeljenje podataka i pogona i pristupanje softveru
Kada je računar dio mreže, niste ograničeni na korištenje samo onih informacija koje su pohranjene na
računaru. Računari s mrežom mogu jedni s drugima razmjenjivati softver i podatke.
Više informacija o dijeljenju fajlova, fascikli ili pogonskih uređaja potražite među informacijama navedenim u
aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
NAPOMENA:
Kada je disk kao što je DVD film ili igra zaštićen od kopiranja, nije ga moguće dijeliti.
Povezivanje na žičnu mrežu—LAN (samo na odabranim proizvodima)
17
4
Uživanje u mogućnostima za zabavu
Koristite HP računar kao zabavni centar za druženje putem web kamere, uživanje u muzici te preuzimanje i
gledanje filmova. Ako od svog računara želite napraviti još napredniji zabavni centar, povežite vanjske
uređaje poput monitora, projektora, televizora, zvučnika ili slušalica.
Korištenje web kamere ili 3D kamere (samo na odabranim
proizvodima)
Vaš računar ima integriranu web kameru ili 3D kameru koja snima video i fotografije. Neki proizvodi
omogućavaju videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
▲
Da biste pristupili web kameri, otkucajte camera (kamera) u okviru za pretraživanje na programskoj
traci, a zatim sa spiska aplikacija odaberite Camera (Kamera).
NAPOMENA: 3D kamera snima 3D slike i prikazuje ih na ekranu. Ona sadrži dodatni hardver (senzor za 3D
kameru i 3D laserski projektor) plus poseban softver. Da biste saznali više o korištenju 3D kamere, otvorite
aplikaciju Intel RealSense Welcome to Intel RealSense (Dobrodošli u Intel RealSense). Da biste pristupili
aplikacijama za 3D kameru, idite na aplikacijuIntel RealSense Technology.
Korištenje audio funkcija
Na vašem računaru ili na odabranim proizvodima koji imaju vanjski optički pogon, možete puštati muzičke
CD-ove, preuzimati i slušati muziku, uživo prenositi audio sadržaje sa web stranica (uključujući radio), snimati
audio sadržaje ili miksati audio i video sadržaje za izradu multimedijalnih sadržaja. Da biste povećali uživanje
prilikom slušanja, priključite vanjske audio uređaje kao što su zvučnici ili slušalice.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključke ili utičnicu za audioizlaz(slušalice) na računaru ili priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Da biste priključili
zvučnike za visoku kvalitetu zvuka na računar, pogledajte Postavljanje HDMI zvuka na strani 21. Prije
priključivanja zvučnika, smanjite jačinu zvuka.
18
Poglavlje 4 Uživanje u mogućnostima za zabavu
Povezivanje slušalica
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne,
sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Žičane slušalice ili slušalice sa mikrofonom možete povezati na kombinirani priključak za audio-izlaz
(slušalice)/ audio-ulaz (mikrofon) na vašem računaru.
Da biste povezali bežične slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Povezivanje mikrofona
Da biste snimali audio sadržaje, priključite mikrofon na utičnicu za mikrofon na računaru. Kako biste ostvarili
najbolje rezultate prilikom snimanja, govorite direktno u mikrofon i snimajte u okruženju bez pozadinskog
šuma.
Povezivane slušalica sa mikrofonom
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne,
sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Slušalice kombinirane sa mikrofonom zovu se naglavne slušalice sa mikrofonom. Naglavne žičane slušalice
možete povezati na priključak za audio-izlaz (slušalice) / audio-ulaz (mikrofon) na računaru.
Da biste povezali bežične slušalice sa mikrofonom na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje postavki za zvuk
Koristite postavke zvuka kako biste podesili jačinu zvuka sistema, promijenili zvuke sistema ili upravljali
audio uređajima.
Korištenje audio funkcija
19
Da biste prikazali ili promijenili postavke za zvuk:
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci,
odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i Zvuk), a zatim
odaberite Sound (Zvuk).
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka
ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite Sound (Zvuk).
Vaš računar može imati poboljšani zvučni sistem kompanija Bang & Olufsen, DTS, Beats audio, ili nekog
drugog dobavljača. Zbog toga računar može sadržavati napredne audio funkcije kojima se može upravljati
putem audio upravljačke ploče specifične za vaš audio sistem.
Koristite upravljačku ploču kako biste prikazali postavke za zvuk i upravljali njima.
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci,
odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim
odaberite audio upravljačku ploču specifičnu za vaš audio sistem.
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka
ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite audio upravljačku ploču
specifičnu za vaš audio sistem.
Korištenje video funkcija
Vaš računar je snažan video uređaj koji vam omogućava gledanje prijenosa video zapisa s omiljenih web
lokacija te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na računaru kada niste povezani na
mrežu.
Da biste poboljšali uživanje u gledanju, koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor,
projektor ili TV.
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem
odgovarajućeg kabla. Pogledajte upute proizvođača uređaja.
Za informacije o korištenju video funkcija pogledajte HP Support Assistant.
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo na odabranim proizvodima)
NAPOMENA:
Da biste povezali HDMI uređaj s računarom, trebate HDMI kabl koji se prodaje zasebno.
Da biste vidjeli sliku ekrana računara na TV-u ili monitoru visoke rezolucije, povežite uređaj visoke definicije
prema sljedećim uputama.
1.
20
Jedan kraj HDMI kabla spojite na HDMI priključak na računaru.
Poglavlje 4 Uživanje u mogućnostima za zabavu
2.
Priključite drugi kraj kabla na TV ili monitor visoke definicije.
3.
Pritišćite tipku f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza:
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u
okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite
Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran) odaberite
Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
Postavljanje HDMI zvuka
HDMI je jedino video sučelje koje podržava video i audio visoke definicije. Nakon što priključite HDMI TV na
računar možete uključiti HDMI audio tako što ćete slijediti naredne korake:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Speakers (Zvučnici) koja se nalazi u području s obavještenjima
krajnje desno na programskoj traci, a zatim kliknite Playback devices (Uređaji za reprodukciju).
2.
Na kartici Playback (Reproduciranje), odaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite OK.
Da vratite audio na zvučnike računara:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Zvučnici koja se nalazi u području s obavještenjima krajnje desno
na alatnoj traci, a zatim kliknite Uređaji za reprodukciju.
2.
Na kartici Playback (Reproduciranje), kliknite Speakers (Zvučnici).
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite OK.
Korištenje video funkcija
21
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast
(samo na odabranim proizvodima)
Da biste otkrili i povezali se s bežičnim ekranima koji su kompatibilni s funkcijom Miracast, bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake navedene u nastavku.
Da biste otvorili Miracast:
▲
Otkucajte project (projiciraj) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Project
to a second screen (Projiciraj na drugi ekran). Kliknite Connect to a wireless display (Povezivanje na
bežični ekran), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Da biste saznali koji tip ekrana imate (kompatibilni s funkcijom Miracast ili Intel WiDi),
pogledajte dokumentaciju koji ste dobili sa vašim TV-om ili sekundarnim uređajem za prikaz.
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na
odabranim proizvodima)
Koristite Intel WiDi bežični prikaz da biste bežično prikazali pojedinačne fajlove poput fotografija, muzike ili
video snimaka, ili da biste cijeli ekran računara identično prikazali na TV-u ili sekundarnom uređaju za
prikazivanje.
Intel WiDi, premium Miracast rješenje, omogućava jednostavno i besprijekorno uparivanje sa vašim
sekundarnim uređajem za prikazivanje; omogućava identičan prikaz preko punog ekrana; i poboljšava brzinu,
kvalitet i skaliranje.
Da biste povezali na ekrane certificirane za Intel WiDi:
▲
Otkucajte project (projiciraj) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Project
to a second screen (Projiciraj na drugi ekran). Kliknite Connect to a wireless display (Povezivanje na
bežični ekran), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Otvaranje funkcije Intel WiDi:
▲
22
Otkucajte Intel WiDi u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Intel WiDi.
Poglavlje 4 Uživanje u mogućnostima za zabavu
5
Kretanje po ekranu
Po ekranu računara se možete kretati ako:
●
Koristite pokrete prstima direktno na ekranu računara (samo na odabranim proizvodima)
●
Koristite pokrete prstima na dodirnoj podlozi
●
Koristite tastaturu i opcionalnog miša (kupuje se odvojeno)
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom
ekranu
Dodirna podloga vam omogućava navigaciju po ekranu računara i kontrolu nad pokazivačem pomoću
jednostavnih pokreta prstima. Takođe možete koristiti lijevo i desno dugme dodirne podloge onako kako
biste koristili lijevo i desno dugme na vanjskom mišu. Da biste se kretali po dodirnom ekranu (samo na
odabranim proizvodima), dodirnite ekran direktno koristeći pokrete prstima koji su opisani u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi pokrete prstima i pogledati demonstraciju njihovog rada. Otkucajte control
panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci i odaberite Control Panel
(Upravljačka ploča), a zatim odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk). U odjeljku Devices and Printers
(Uređaji i štampači), odaberite Mouse (Miš).
NAPOMENA: Ukoliko nije drugačije naglašeno, pokreti prstima mogu se koristiti na dodirnoj podlozi
računara ili na dodirnom ekranu (samo na odabranim proizvodima).
Kucanje
Koristite pokret kucanja/dvostrukog kucanja kako biste odabrali ili otvorili stavku na ekranu.
●
Usmjerite prst na stavku na ekranu, a zatim kucnite jednim prstom zonu dodirne podloge ili dodirni
ekran kako biste odabrali datu stavku. Dvaput kucnite prstom na stavku kako biste je otvorili.
Zumiranje s dva prsta
Koristite pokret zumiranja hvatanjem s dva prsta za uvećavanje ili smanjivanje prikaza slike ili teksta.
●
Smanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran,
a zatim ih približiti.
●
Uvećajte prikaz tako što ćete postaviti dva skupljena prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih razmaknuti.
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu
23
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret pomicanja s dva prsta za kretanje dolje, gore ili bočno po stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta, malo razdvojena, na zonu dodirne podloge, a zatim ih povlačite gore, dolje, lijevo ili
desno.
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret kucanja s dva prsta kako biste otvorili meni za objekt na ekranu.
NAPOMENA:
●
Kuckanjem s dva prsta obavlja se ista funkcija koju vrši desni klik dugmetom miša.
Kucnite s dva prsta zonu dodirne podloge kako biste otvorili meni s opcijama za odabrani objekt.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran)
Koristite klizanje jednim prstom za micanje ili pomjeranje kroz spiskove i stranice ili za pomjeranje objekta.
24
●
Da biste se pomjerali po ekranu, polako klizite jednim prstom preko ekrana u smjeru u kome želite da se
pokazivač kreće.
●
Da biste pomaknuli objekt, pritisnite i držite prstom neki objekt, a zatim povucite prst da biste
pomaknuli objekt.
Poglavlje 5 Kretanje po ekranu
Korištenje tastature i opcionalnog miša
Tastatura i miš vam omogućavaju da kucate, odabirete stavke, pomičete i izvršavate iste funkcije kao
prilikom korištenja gesti dodira. Tastatura vam također omogućava da koristite tipke za radnje i kombinacije
tipki radi izvršavanja određenih funkcija.
SAVJET: Tipka s logotipom operativnog sistema Windows
operativnog sistema Windows na tabletu
na tastaturi ili dugme s logotipom
omogućava vam da se brzo vratite na početni ekran iz
otvorene aplikacije ili radne površine sistema Windows. Ponovo pritisnite tipku da se vratite na prethodni
ekran.
NAPOMENA: U zavisnosti od države ili regiona vaša tastatura može imati drukčije tipke i funkcije tastature
od onih o kojima se govori u ovom odjeljku.
Korištenje tastature i opcionalnog miša
25
6
Upravljanje napajanjem
Računar može raditi na baterijsko napajanje ili vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom. Kada računar radi
samo na baterijsko napajanje i nije dostupan izvor napajanja naizmjeničnom strujom za punjenje baterije,
važno je pratiti stanje napunjenosti baterije i štediti energiju.
Pokretanje načinâ rada Stanje mirovanja i Hibernacija i izlazak iz
njih
Windows ima dva načina rada za štednju energije: Stanje mirovanja i Hibernacija.
●
Stanje mirovanja – Pokreće se automatski nakon određenog perioda neaktivnosti. Podaci s kojim ste
radili se sačuvaju u memoriji, što vam omogućava da veoma brzo nastavite s radom. Stanje mirovanja
možete pokrenuti i ručno. Više informacija potražite u Ručno pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz
njega na strani 26.
●
Hibernacija – Pokreće se automatski kada baterija dostigne kritično nizak nivo napunjenosti. U stanju
hibernacije podaci s kojim ste radili se sačuvaju u hibernacijski fajl na tvrdom disku i računar se zatim
isključuje. Hibernaciju možete pokrenuti i ručno. Više informacija potražite u Ručno pokretanje
hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima) na strani 26.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg smanjivanja kvaliteta audio i video sadržaja, gubitka
funkcionalnosti reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja ne pokrećite za
vrijeme operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku medijsku karticu.
Ručno pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Stanje mirovanja možete pokrenuti na neki od sljedećih načina:
●
Zaklopite ekran.
●
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim Sleep (Stanje mirovanja).
Iz stanja mirovanja možete izaći na jedan od sljedećih načina:
●
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Ako je ekran zatvoren, otvorite ga.
●
Pritisnite tipku na tastaturi.
●
Kucnite dodirnu podlogu.
Kada računar izađe iz stanja mirovanja, uključuje se lampica napajanja i na ekranu se prikazuju programi u
kojim ste radili.
NAPOMENA: Ako ste postavili lozinku koju je potrebno unijeti da bi računar napustio stanje mirovanja,
morate unijeti lozinku za Windows prije nego što se na ekranu prikažu programi u kojim ste radili.
Ručno pokretanje hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima)
Možete omogućiti hibernaciju koju pokreće korisnik i promijeniti druge postavke napajanja i isključivanja
pomoću Opcija napajanja.
26
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
1.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power meter (Mjerač napajanja)
, a zatim odaberite Power
Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom oknu odaberite Choose what the power button does (Odaberi funkciju dugmeta za
uključivanje/isključivanje).
3.
Odaberite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne), a zatim u području When I press the power button (Kada pritisnem dugme za uključivanje/
isključivanje) odaberite Hibernate (Hiberniraj).
– ili –
Pod stavkom Shutdown settings (Postavke za isključivanje) odaberite okvir Hibernate (Hiberniraj) kako
biste prikazali opciju Hibernate (Hiberniraj) u meniju Power (Napajanje).
4.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
Izlazak iz stanja hibernacije:
▲
Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Kada računar izađe iz stanja hibernacije, uključuje se lampica napajanja i na ekranu se prikazuju programi u
kojim ste radili.
NAPOMENA: Ako ste postavili lozinku koju je potrebno unijeti da bi računar napustio stanje hibernacije,
morate unijeti lozinku za Windows prije nego što se na ekranu prikažu programi u kojim ste radili.
Postavljanje zaštite lozinkom prilikom izlaska iz štedljivog načina rada (izlazak iz
stanja mirovanja ili hibernacije)
Da biste podesili računar tako da zatraži upisivanje lozinke prilikom izlaska računara iz stanja mirovanja ili
hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power meter (Mjerač napajanja)
, a zatim odaberite Power
Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom okviru odaberite Require a password on wakeup (Zahtijevaj lozinku prilikom izlaska iz
štedljivog načina rada).
3.
Odaberite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne).
4.
Odaberite Require a password (recommended) (Zahtijevaj lozinku (preporučuje se)).
NAPOMENA: Da biste kreirali lozinku za korisnički račun ili promijenili trenutnu lozinku za korisnički
račun, odaberite Create or change your user account password (Kreiraj ili promijeni lozinku za
korisnički račun), a zatim slijedite upute na ekranu. Ako ne trebate kreirati ili promijeniti lozinku za
korisnički račun, idite na korak 5.
5.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
Pokretanje načinâ rada Stanje mirovanja i Hibernacija i izlazak iz njih
27
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja
Mjerač napajanja nalazi se na programskoj traci operativnog sistema Windows. Mjerač napajanja vam
omogućava brzo pristupanje postavkama napajanja i prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije.
●
Da biste prikazali procenat preostale napunjenosti baterije, kao i trenutni plan napajanja, postavite
pokazivač miša iznad ikone mjerača napajanja
●
.
Da biste koristili stavku Power Options (Opcije napajanja), kliknite desnim dugmetom miša ikonu
mjerača napajanja
, a zatim odaberite stavku sa spiska. Možete i otkucati power options (opcije
napajanja) u okvir pretraživanja na programskoj traci i zatim odabrati Power Options (Opcije napajanja).
Različite ikone mjerača napajanja pokazuju da li računar radi na baterijsko napajanje ili vanjsko napajanje
naizmjeničnom strujom. Postavljanjem pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ukoliko je nivo
napunjenosti baterije dosegao nizak ili kritično nizak nivo.
Rad na baterijsko napajanje
Kada je u računaru puna baterija, a računar nije priključen na vanjski izvor napajanja naizmjeničnom strujom,
računar radi na baterijsko napajanje. Kada je računar isključen i iskopčan iz vanjskog napajanja
naizmjeničnom strujom, baterija u računaru se polagano prazni. Računar prikazuje poruku kada nivo
napunjenosti baterije dosegne nizak ili kritično nizak nivo.
Vijek trajanja baterije računara se razlikuje zavisno od postavki upravljanja napajanjem, programa koji su
pokrenuti na računaru, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s računarom i ostalih faktora.
Baterija zapečaćena u fabrici
Da biste pratili status baterije ili ako se baterija više ne može napuniti, pokrenite funkciju HP Battery Check
(HP Provjera baterije) u aplikaciji HP Support Assistant.
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako HP Provjera baterije pokaže da je potrebno
zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Bateriju ili baterije u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami lako zamijeniti. Uklanjanjem ili zamjenom
baterije biste mogli utjecati na pokrivenost garancijom. Ako se baterija više ne može napuniti, obratite se
odjelu za podršku. Kada korisni vijek trajanja baterije istekne, nemojte je odlagati s ostalim otpadom iz
domaćinstva. Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa o odlaganju baterija.
Pronalaženje informacija o bateriji
Pristupanje informacijama o bateriji:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
28
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako HP Provjera baterije pokaže da je potrebno
zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Aplikacija HP Support Assistant pruža sljedeće alatke i informacije o bateriji:
●
HP Provjera baterije
●
Informacije o vrstama, specifikacijama, životnom ciklusu i kapacitetu baterija
Štednja baterijskog napajanja
Savjeti za štednju baterijskog napajanja i maksimalno produženje vijeka trajanja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
●
Isključite bežične uređaje kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja, kao što su vanjski tvrdi disk
koji je priključen na USB priključak.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske medijske kartice koje ne koristite.
●
Prije nego prestanete raditi, pokrenite stanje mirovanja ili isključite računar.
Prepoznavanje niskog nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja računara dostigne nizak ili kritični nivo napunjenosti, dešava se
sljedeće:
●
Lampica baterije (samo na odabranim modelima) pokazuje nizak ili kritično nizak nivo napunjenosti
baterije.
– ili –
●
Ikona mjerača napajanja
prikazuje obavještenje o niskom ili kritično niskom nivou napunjenosti
baterije.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o mjeraču napajanja pogledajte Korištenje mjerača napajanja i
postavki napajanja na strani 28.
Računar poduzima sljedeće radnje u slučaju kritično niskog nivoa napunjenosti baterije:
●
Ako je hibernacija onemogućena, a računar je uključen ili je u stanju mirovanja, računar ostaje nakratko
u stanju mirovanja i zatim se isključuje uz gubitak svih podataka koji prethodno nisu bili sačuvani.
●
Ako je funkcija hibernacije omogućena i računar je uključen ili se nalazi u stanju mirovanja, računar
pokreće hibernaciju.
Rad na baterijsko napajanje
29
Rješavanje problema sa niskim nivoom napunjenosti baterije
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
naizmjeničnom strujom
Povežite jedan od sljedećih uređaja s računarom i vanjskim napajanjem:
●
adapter za naizmjeničnu struju
●
opcionalni uređaj za priključivanje ili proširenje
●
opcionalni adapter za napajanje koji je kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i isključite računar.
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada računar ne može izaći iz stanja
hibernacije
1.
Povežite adapter za naizmjeničnu struju s računarom i kablom za napajanje.
2.
Izađite iz stanja hibernacije pritiskom na dugme za napajanje.
Rad na napajanje naizmjeničnom strujom
Informacije o priključivanju na napajanje naizmjeničnom strujom potražite u posteru Uputstva za postavljanje
koji se isporučuje u kutiji računara.
Računar ne koristi baterijsko napajanje kad je povezan na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom putem
odobrenog adaptera za naizmjeničnu struju ili opcionalnog uređaja za priključivanje ili proširenje.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo adapter
naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste dobili od
kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
Računar priključite na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom u sljedećim uslovima:
OPOMENA! Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Kada instalirate ili mijenjate softver sistema
●
Prilikom zapisivanja podataka na disk (samo na odabranim proizvodima)
●
Kada pokrećete program Disk Defragmenter (Program za defragmentaciju diska) na računarima sa
unutrašnjim tvrdim diskovima
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite oporavak
Kada priključite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Osvijetljenost ekrana se poveća.
●
Ikona mjerača napajanja
mijenja izgled.
Kada računar isključite s napajanja naizmjeničnom strujom:
30
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje radi štednje baterije.
●
Ikona mjerača napajanja
mijenja izgled.
Rješavanje problema s napajanjem
Ispitajte adapter za naizmjeničnu struje ako računar pokazuje neki od sljedećih simptoma kad je priključen na
napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Računar se ne uključuje.
●
Ekran se ne uključuje.
●
Lampice napajanja se ne uključuju.
Da biste testirali adapter naizmjenične struje:
1.
Isključite računar.
2.
Adapter za naizmjeničnu struju povežite na računar i kabl za napajanje, a zatim uključite kabl za
napajanje u utičnicu za naizmjeničnu struju.
3.
Uključite računar.
●
Ako se lampica napajanja uključi, adapter naizmjenične struje funkcionira ispravno.
●
Ako lampice napajanja ostanu isključene, provjerite da li je adapter naizmjenične struje pravilno
povezan s računarom, a kabl za napajanje s utičnicom za naizmjeničnu struju.
●
Ako lampice napajanja ostanu isključene uprkos ispravnoj povezanosti, adapter naizmjenične
struje ne funkcionira i treba ga zamijeniti.
Informacije o nabavci zamjenskog adaptera za naizmjeničnu struju tražite od odjela kompanije HP za podršku
korisnicima.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
UPOZORENJE: Prilikom isključivanja računara gube se podaci koje ranije niste sačuvali. Obavezno sačuvajte
podatke s kojim ste radili prije nego isključite računar.
Komanda Shut down (Isključi) zatvara sve otvorene programe, uključujući i operativni sistem, a zatim
isključuje ekran i računar.
Računar isključite u sljedećim situacijama:
●
Kada trebate pristupiti komponentama unutar računara
●
Kada priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne povezuje putem USB ili video priključka
●
Ukoliko će računar biti van upotrebe i iskopčan sa vanjskog napajanja duže vrijeme
Iako računar možete isključiti dugmetom za uključivanje/isključivanje, preporučeni postupak je da se koristi
komanda Shut down (Isključi) operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, prvo izađite iz stanja mirovanja ili hibernacije
kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
31
1.
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down
(Isključi).
Ako računar ne reagira i ne možete izvršiti prethodno opisane postupke za isključivanje, pokušajte sa
sljedećim postupcima za slučaj nužde, prema redoslijedu kojim su navedeni:
32
●
Pritisnite ctrl+alt+delete, odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Isključite računar iz vanjskog napajanja.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Održavanje računara
Veoma je važno da redovno održavate računar kako bi bio u optimalnom stanju. U ovom poglavlju se
objašnjava kako se koriste alati kao što su Disk Defragmenter (program za defragmentiranje diska) i Disk
Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska). U njemu se saopćavaju i upute za ažuriranje
programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računara te savjeti za nošenje računara na put (ili
slanje).
Poboljšavanje učinkovitosti
Izvršavanjem redovnih zadataka održavanja pomoću alatki kao što su Disk Defragmenter (program za
defragmentiranje diska) i Disk Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska) možete poboljšati
performanse računara.
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
HP preporučuje korištenje programa Disk Defragmenter za defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom
mjesečno.
NAPOMENA:
Nije potrebno pokretati Defragmentaciju diska na čvrstim diskovima.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska):
1.
Povežite računar na napajanje naizmjeničnom strujom.
2.
Otkucajte defragment (defragmentiraj) u okvir pretraživanja na programskoj traci, a zatim odaberite
Defragment and optimize your drives (Defragmentiraj i optimiziraj pogonske uređaje).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Help (Pomoć) softvera za defragmentaciju diska.
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska)
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži suvišne fajlove na tvrdom disku koje možete sigurno izbrisati
kako biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Cleanup (Čišćenje diska):
1.
Otkucajte disk u okvir pretraživanja na programskoj traci, a zatim odaberite Free up disk space by
deleting unnecessary files (Oslobodi prostor na disku brisanjem nepotrebnih fajlova) ili Uninstall apps
to free up disk space (Deinstaliraj aplikacije radi oslobađanja prostora na disku).
2.
Slijedite upute na ekranu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk tako što parkira pogon i zaustavlja zahtjeve za podacima ako je ispunjen neki
od sljedećih uslova:
●
Ako ispustite računar.
●
Ako pomjerate računar sa zatvorenim ekranom dok računar radi na baterijsko napajanje.
Ubrzo nakon što se završi neki od tih događaja, HP 3D DriveGuard vraća tvrdi disk u normalni način rada.
Poboljšavanje učinkovitosti
33
NAPOMENA: Samo unutrašnji tvrdi diskovi su zaštićeni funkcijom HP 3D DriveGuard. Tvrdi disk koji je
instaliran u opcionalni priključni uređaj ili je povezan na USB priključak nije zaštićen funkcijom HP 3D
DriveGuard.
NAPOMENA: S obzirom da solid-state pogoni (SSD) nemaju pomične dijelove, funkcija HP 3D DriveGuard za
te pogone nije neophodna.
Više informacija potražite u odjeljku Pomoć za funkciju HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard
Lampica tvrdog diska na računaru mijenja boju kako bi prikazala da je pogon u ležištu primarnog tvrdog diska
i/ili pogon u ležištu sekundarnog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) parkiran. Da biste utvrdili da
li je pogon trenutno zaštićen ili da li je parkiran, pogledajte ikonu na radnoj površini sistema Windows u
području s obavještenjima, u krajnjem desnom uglu programske trake.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate programe i pogonske programe. Ažuriranje softvera može riješiti
probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće
dobro funkcionirati sa najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće
postizati maksimalni učinak.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/support.
Pored toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada postanu
dostupne.
Ako želite ažurirati programe i pogonske programe, slijedite sljedeća uputstva:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
- ili Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Updates (Ažuriranja), a zatim odaberite Check for
updates and messages (Potraži ažuriranja i poruke).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Čišćenje računara
Za bezbjedno čišćenje računara koristite sljedeće proizvode:
34
●
Dimetil benzil amonijum hlorid maksimalne koncentracije 0,3 (na primjer, jednokratne maramice
različitih proizvođača).
●
Bezalkoholna tekućina za čišćenje stakla
●
Blagi sapun razblažen u vodi
●
Suha krpa od mikrovlakana ili jelenske kože (krpa protiv statičkog elektriciteta, bez masnoća)
●
Maramice protiv statičkog elektriciteta
Poglavlje 7 Održavanje računara
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje jakih otapala za čišćenje koja mogu trajno oštetiti računar. Ako niste
sigurni da li je neko sredstvo za čišćenje bezbjedno za računar, provjerite sadržaj proizvoda kako biste bili
sigurni da u datom sredstvu nema sastojaka kao što su alkohol, aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i
hidrokarbonati.
Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine na računaru. S vremenom se u
ogrebotinama mogu nagomilati nakupine prljavštine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite postupke opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA! Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je uključen.
1.
Isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Da biste spriječili moguća oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte prskati sredstva za
čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje tekućina po površini može trajno oštetiti
unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego što ga zatvorite.
Čišćenje stranica ili poklopca
Za čišćenje stranica ili poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu nekim ranije
spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima)
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti
papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može ostaviti kućne otpatke na površini tastature.
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, pazite da tekućine ne dospiju između
tipki.
●
Za čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože
navlaženu nekim od ranije spomenutih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuću jednokratnu
maramicu.
●
Da biste spriječili sljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite spremnik
kompresovanog zraka sa slamkom.
Nošenje računara na put ili transportiranje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportirati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu kako biste
održali sigurnost opreme.
●
Pripremite računar za putovanje i transport:
Nošenje računara na put ili transportiranje
35
◦
Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na vanjskom pogonu.
◦
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su memorijske kartice.
◦
Isključite, a zatim iskopčajte sve vanjske uređaje.
◦
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, nosite računar kao ručni prtljag; nemojte ga prijavljivati sa ostatkom prtljage.
UPOZORENJE: Ne izlažite pogon magnetnim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju uređaje za provjeru na aerodromu i sigurnosne detektore metala. Pokretne trake na
aerodromima i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu koriste rendgenske zrake
umjesto magnetizma i ne oštećuju pogone.
●
Ako planirate koristiti računar u avionu, slušajte za vrijeme leta obavještenja o tome kada je dozvoljeno
koristiti računar. Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje aviokompanije.
●
Ukoliko transportujete računar ili disk, koristite prikladni zaštitni omot za pakovanje i oznaku
“LOMLJIVO”.
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti zabranjeno u nekim okruženjima. Takva ograničenja mogu se
odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u blizini eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako
imate nedoumica o pravilima koja se odnose na korištenje bežičnog uređaja u računaru, tražite
odobrenje za korištenje računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inostranstvo, pridržavajte se sljedećih preporuka:
◦
Provjerite carinske propise o vašem računaru za svaku zemlju ili region u vašem planu puta.
◦
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima planirate
koristiti računar. Napon, frekvencije i konfiguracije utičnica se razliku.
OPOMENA! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne
pokušavajte uključivati računar preko pretvarača napona koji se prodaju za uređaje.
36
Poglavlje 7 Održavanje računara
8
Sigurnost računara i podataka
Sigurnost računara je ključna za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti vaših podataka. Standardna
sigurnosna rješenja koja pružaju operativni sistem Windows, HP aplikacije, Setup Utility (BIOS) i drugi softver
trećih lica može pomoći da se računar zaštiti od raznih rizika kao što su virusi, crvi i druge vrste zlonamjernog
programskog koda.
VAŽNO: Moguće je da neke sigurnosne funkcije navedene u ovom poglavlju nisu dostupne na vašem
računaru.
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje odabirete kako biste osigurali podatke na računaru i zaštitili transakcije na
mreži. Može se postaviti nekoliko vrsta lozinki. Na primjer, kada ste prvi put podešavali računar dobili ste
zahtjev za izradu korisničke lozinke radi zaštite računara. Dodatne lozinke mogu se postaviti u operativnom
sistemu Windows ili u programu Setup Utility (BIOS) koji je unaprijed instaliran na računaru.
Možda bi vam moglo biti od pomoći da istu lozinku koristite za funkciju programa Setup Utility (Uslužni
program za postavljanje) (BIOS) i za sigurnosnu funkciju operativnog sistema Windows.
Prilikom kreiranja i čuvanja lozinki koristite sljedeće savjete:
●
Da biste smanjili rizik od nemogućnosti ostvarivanja pristupa računaru, zabilježite sve lozinke i
pohranite ih na sigurnom mjestu, dalje od računara. Ne pohranjujte lozinke u datoteku na računaru.
●
Prilikom izrade lozinki pridržavajte se zahtjeva koje postavlja program.
●
Lozinke mijenjajte barem svaka tri mjeseca.
●
Idealna lozinka je duga i sastoji se od slova, znakova interpunkcije, simbola i brojeva.
●
Prije nego pošaljete računar na servis, izradite rezervnu kopiju datoteka, izbrišite povjerljive datoteke i
uklonite sve postavke lozinki.
Traženje dodatnih informacija o Windows lozinkama, kao što su lozinke za čuvara ekrana:
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Korisnička lozinka
Štiti pristup korisničkom računu za operativni sistem Windows.
Administrator password (Administratorska lozinka)
Štiti pristup sadržaju računara na nivou administratora.
NAPOMENA: Ta se lozinka ne može koristiti za pristupanje
sadržaju programa Setup Utility (Uslužni program za postavljanje)
(BIOS).
Korištenje lozinki
37
Postavljanje lozinki za program Setup Utility (Uslužni program za postavljanje)
(BIOS)
Lozinka
Funkcija
Administrator password (Administratorska lozinka)
●
Mora se unijeti prilikom svakog pristupa programu Setup
Utility (Uslužni program za postavljanje) (BIOS).
●
Ako zaboravite svoju administratorsku lozinku, nećete moći
pristupiti programu Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje) (BIOS).
●
Mora se unijeti prilikom svakog uključivanja ili ponovnog
pokretanja računara, ili prilikom izlaska računara iz stanja
hibernacije.
●
Ako zaboravite lozinku za pokretanje sistema, nećete moći
uključiti ili ponovno pokrenuti računar niti izaći iz
hibernacije.
Power-on password (Lozinka za pokretanje sistema)
Postavljanje, mijenjanje ili brisanje administratorske lozinke ili lozinke za pokretanje sistema u programu
Setup Utility (BIOS):
UPOZORENJE: Budite posebno pažljivi kada vršite izmjene u programu Setup Utility (BIOS). Greške mogu
onemogućiti pravilan rad računara.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli Setup Utility, računar mora biti u načinu rada prijenosnog računara i morate
koristiti tastaturu povezanu s prijenosnim računarom. Tastatura na ekranu koja se prikazuje u načinu rada za
tablet ne može pristupiti programu Setup Utility.
1.
Pokrenite program Setup Utility (BIOS).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f10.
Tableti bez tastature:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje
jačine zvuka.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme s logotipom
operativnog sistema Windows.
2.
2.
Kucnite f10.
Odaberite Security (Sigurnost), a zatim slijedite upute na ekranu.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima)
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni za odabrane modele proizvoda.
Da biste mogli koristiti čitač otiska prsta, morate postaviti korisnički račun i lozinku na računaru te registrirati
jedan ili više otisaka prstiju pomoću softvera HP SimplePass.
38
Poglavlje 8 Sigurnost računara i podataka
Registriranje otisaka prstiju pomoću softvera HP SimplePass:
1.
Pređite prstom preko senzora čitača otiska da biste pokrenuli HP SimplePass.
2.
Kada se prikaže ekran dobrodošlice funkcije HP SimplePass, odaberite Get Started (Početak rada).
3.
HP SimplePass od vas zatraži da pređete desnim kažiprstom preko senzora.
4.
Pređite prstom 3 puta kako biste dovršili registraciju.
Ako se registracija izvrši uspješno, na odgovarajućem prstu na slici se pojavljuje zeleni krug.
5.
Ponovite korake 1 do 4 kako biste registrirali dodatni otisak prsta.
Korištenje softvera za zaštitu na Internetu
Kada koristite računar za pristupanje e-pošti, mreži ili Internetu, možete ga izložiti računarskim virusima,
špijunskom softveru i drugim opasnostima na mreži. Kao pomoć u zaštiti računar može u sklopu privremene
ponude imati unaprijed instaliran softver za zaštitu na Internetu koji uključuje antivirusne i funkcije zaštitnog
zida. Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa i drugih sigurnosnih rizika, antivirusni softver
mora biti redovno ažuriran. Snažno se preporučuje da nadogradite privremenu ponudu za sigurnosni softver
ili kupite softver po svom izboru kako biste potpuno zaštitili računar.
Korištenje antivirusnog softvera
Računarski virusi mogu onemogućiti rad programa, uslužnih programa ili operativnog sistema, odnosno
dovesti do njihovog nepravilnog rada. Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini
slučajeva popraviti prouzrokovanu štetu.
Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver mora biti redovno ažuriran.
Moguće je da je na računar unaprijed instaliran antivirusni program. Preporučujemo vam da koristite
antivirusni program po vašem izboru kako biste u potpunosti zaštitili računar.
Za dodatne informacije o računarskim virusima otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
Korištenje softvera zaštitnog zida
Zaštitni zidovi su dizajnirani da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti softver
koji instalirate na računaru i/ili mrežu, ili može biti kombinacija hardvera i softvera.
Možete koristiti sljedeće dvije vrste zaštitnih zidova:
●
Zaštitni zidovi na računaru domaćinu—softver koji štiti samo onaj računar na koji je instaliran.
●
Zaštitni zidovi na mreži—instaliraju se između DSL ili kablovskog modema i kućne mreže kako bi štitili
sve računare u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran u sistemu, svi podaci koji se šalju u sistem i iz njega se nadgledaju i uspoređuju
sa skupom korisnički definiranih kriterija sigurnosti. Svi podaci koji ne zadovoljavaju kriterij se blokiraju.
Instaliranje ažuriranja softvera
Softver kompanije HP, Windows i softver trećih lica instaliran na računaru potrebno je redovno ažurirati radi
otklanjanja sigurnosnih problema i poboljšavanja učinkovitosti softvera.
Korištenje softvera za zaštitu na Internetu
39
UPOZORENJE: Kompanija Microsoft šalje upozorenja o ažuriranjima za operativni sistem Windows, koja
mogu obuhvatati sigurnosna ažuriranja. Da biste zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa,
instalirajte sva ažuriranja od kompanije Microsoft čim primite upozorenje.
Ažuriranja možete instalirati automatski.
Prikazivanje ili mijenjanje stavki:
1.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings (Postavke), a zatim odaberite Update & Security
(Ažuriranje i sigurnost).
2.
Odaberite Windows Update, a zatim slijedite upute na ekranu.
3.
Da biste zakazali vrijeme za instaliranje ažuriranja, odaberite Advanced Options (Napredne opcije), a
zatim slijedite upute na ekranu.
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na
odabranim proizvodima)
HP Touchpoint Manager je IT rješenje zasnovano na oblaku koje preduzećima omogućava da efikasno
upravljaju sredstvima kompanije i osiguraju ih. HP Touchpoint Manager pomaže u zaštiti uređaja od
zlonamjernog softvera i drugih napada, prati stanje uređaja te vam omogućava da smanjite količinu vremena
koje se troši na rješavanje problema s uređajima krajnjih korisnika, kao i sigurnosnih pitanja. Možete brzo
preuzeti i instalirati softver koji predstavlja veoma ekonomičnu opciju u poređenju s tradicionalnim
rješenjima unutar kompanije.
Osiguravanje vaše bežične mreže
Kada postavljate WLAN ili pristupate postojećem WLAN-u, uvijek omogućite osobine sigurnosti kako biste
mrežu zaštitili od neovlaštenog pristupa. Može se desiti da WLAN mreže na javnim mjestima (pristupnim
tačkama), npr. u kafićima i na aerodromima ne pružaju nikakvu sigurnost.
Izrada rezervne kopije softverskih aplikacija i podataka
Redovno izrađujte rezervne kopije softverskih aplikacija i podataka kako biste ih zaštitili od stalnog gubljenja
ili oštećivanja uslijed napada virusa ili softverskog ili hardverskog kvara.
Korištenje opcionalnog sigurnosnog kabla
Sigurnosni kabl koji se kupuje odvojeno, namijenjen je odvraćanju od zloupotrebe ili krađe računara, ali ne
može spriječiti takva djela. Sigurnosni kablovi su samo jedna od nekoliko metoda koje se trebaju koristiti kao
dio potpunog sigurnosnog rješenja za maksimalnu zaštitu od krađe.
Utor za sigurnosni kabl na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od onog koji je prikazan na
ilustraciji u ovom odjeljku.
40
1.
Omotajte sigurnosni kabl oko osiguranog predmeta.
2.
Umetnite ključ (1) u bravu sigurnosnog kabla (2).
Poglavlje 8 Sigurnost računara i podataka
3.
Umetnite sigurnosni kabl za zaključavanje u utor za sigurnosni kabl na računaru (3), a zatim ključem
zaključajte bravu sigurnosnog kabla.
4.
Uklonite ključ i čuvajte ga na sigurnom mjestu.
Korištenje opcionalnog sigurnosnog kabla
41
9
Korištenje programa Setup Utility (BIOS)
Setup Utility (Uslužni program za postavljanje) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira
komunikaciju između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana, tastature, miša
i štampača). Setup Utility (Uslužni program za postavljanje) (BIOS) uključuje postavke za instalirane vrste
uređaja, slijed pokretanja računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli program Setup Utility na laptop/tablet računarima, računar mora biti u
načinu rada prijenosnog računara i morate koristiti tastaturu povezanu s prijenosnim računarom. Tastatura
na ekranu koja se prikazuje u načinu rada za tablet ne može pristupiti programu Setup Utility.
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
UPOZORENJE: Budite posebno pažljivi kada vršite izmjene u programu Setup Utility (BIOS). Greške mogu
onemogućiti pravilan rad računara.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli program Setup Utility na laptop/tablet računarima, računar mora biti u
načinu rada prijenosnog računara i morate koristiti tastaturu povezanu s prijenosnim računarom. Tastatura
na ekranu koja se prikazuje u načinu rada za tablet ne može pristupiti programu Setup Utility.
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f10.
Tableti bez tastature:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite Windows dugme.
2.
Kucnite f10.
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS)
Ažurirane verzije programa Setup Utility (BIOS) mogu biti dostupne na web stranici kompanije HP.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane datoteke pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju i
rješavanju problema sa datotekom.
Određivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili da li je potrebno ažurirati program Setup Utility (BIOS) prvo utvrdite verziju BIOS-a na vašem
računaru.
42
Poglavlje 9 Korištenje programa Setup Utility (BIOS)
Prikazivanje informacija o verziji BIOS-a (poznatim i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS
sistema)):
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), a zatim odaberite Specifications (Specifikacije).
– ili –
▲
Korištenje programa Setup Utility (BIOS).
Korištenje programa Setup Utility (BIOS):
1.
Pokrenite Setup Utility (BIOS) (pogledajte Pokretanje programa Setup Utility (BIOS) na strani 42).
2.
Odaberite Main (Glavni), odaberite System Information (Informacije o sistemu), a zatim zabilježite
verziju BIOS-a.
3.
Odaberite Exit (Izađi), odaberite No (Ne), a zatim slijedite upute na ekranu.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
na strani 43.
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i instalirajte
ažuriranu verziju BIOS-a samo nakon što ste računar povezali s pouzdanim vanjskim izvorom napajanja
pomoću adaptera naizmjenične struje. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranu verziju BIOS-a dok računar
radi na baterijskom napajanju, dok je spojen na opcionalni priključni uređaj ili dok je priključen na opcionalni
izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije slijedite ova uputstva:
●
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za
naizmjeničnu struju.
●
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
●
Ne umećite, ne uklanjajte, ne povezujte i ne iskopčavajte nikakve uređaje, kablove ili žice.
NAPOMENA: Ako je računar povezan s mrežom, posavjetujte se s administratorom mreže prije instaliranja
bilo koje ažurirane verzije softvera, posebno ažuriranih verzija BIOS-a sistema.
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Kliknite Updates (Ažuriranja), a zatim kliknite Check for updates and messages (Potraži ažuriranja i
mreže).
3.
Slijedite upute na ekranu kako biste identificirali računar i pristupili ažuriranoj verziji BIOS-a koju želite
preuzeti.
4.
Slijedite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom verzijom
BIOS-a na vašem računaru. Ako je ažuriranje novije od vašeg BIOS-a, zapišite datum, naziv ili drugi
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS)
43
identifikator. Te vam informacije mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli
ažuriranu verziju na tvrdom disku.
b.
Slijedite upute na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Zapišite putanju do lokacije na tvrdom disku na kojoj će se nalaziti preuzeta ažurirana verzija BIOSa. Ta putanja će vam biti potrebna kada budete spremni da instalirate ažuriranu verziju.
Postupci instalacije BIOS-a se razlikuju. Slijedite sve upute koje se prikažu na ekranu nakon završetka
preuzimanja. Ako se ne prikažu nikakve upute, slijedite naredne korake:
1.
Otkucajte file (fajl) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite File Explorer (Preglednik
fajlova).
2.
Dvaput kliknite na oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk
(C:)).
3.
Pomoću putanje na tvrdom disku koju ste prethodno zapisali, otvorite fasciklu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranu verziju.
4.
Dva puta kliknite na datoteku koja ima ekstenziju .exe (na primjer nazivdatoteke.exe).
Instalacija BIOS-a počinje.
5.
Završite instalaciju prateći upute na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati preuzetu
datoteku sa tvrdog diska.
Sinhroniziranje tableta i tastature (samo na odabranim
proizvodima)
Na tabletu s tastaturom koja se može odvajati, kada priključite tablet na tastaturu i ponovo pokrenete
računar, program Setup Utility (BIOS) provjerava da li je potrebno sinhronizirati ugrađeni program za
ugrađeni kontroler. Ako treba, započet će sinhroniziranje. Ako je sinhronizacija prekinuta, ekran sa
obavještenjem se pojavljuje na 10 sekundi prije nego što se tablet ponovo pokrene i pokuša ponovnu
sinhronizaciju.
NAPOMENA: Ugrađeni program za Embedded Controller (Ugrađeni kontrolor) će se sinhronizirati SAMO ako
je baterija tableta ili tastature napunjena više od 50% ili ako je tablet povezan na napajanje naizmjeničnom
strujom.
44
Poglavlje 9 Korištenje programa Setup Utility (BIOS)
10 Korištenje programa HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Software Diagnostics predstavlja objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam
omogućava da pokrećete dijagnostičke testove kako biste utvrdili da li hardver računara radi pravilno. Alat se
pokreće izvan operativnog sistema kako bi mogao izolirati kvarove hardvera od problema koji mogu biti
izazvani radom operativnog sistema ili drugih softverskih komponenti.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli BIOS na laptop/tablet računaru, računar mora biti u načinu rada prijenosnog
računara i morate koristiti tastaturu povezanu s tabletom. Tastatura na ekranu koja se prikazuje u načinu
rada za tablet ne može pristupiti BIOS-u.
Pokretanje softvera HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Pokretanje BIOS-a:
●
Računari ili tableti s tastaturom:
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim brzo pritisnite esc.
▲
●
Tableti bez tastature:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje
jačine zvuka.
▲
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite Windows dugme.
2.
Pritisnite ili kucnite f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri lokacije i to sljedećim redoslijedom:
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB pogon,
pogledajte Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na strani 45.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se dijagnostički alat otvori, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a zatim
slijedite upute na ekranu Na tabletu pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka kako biste zaustavili
dijagnostički test.
NAPOMENA:
esc.
Ako trebate zaustaviti dijagnostički test na računarima ili tabletima s tastaturom, pritisnite
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
Program HP PC Hardware Diagnostics možete preuzeti na USB uređaj na dva načina:
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
45
Preuzmite najnovije verzije UEFI:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranicu za HP PC Diagnostics
(HP PC Dijagnostika).
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics (HP PC dijagnostika hardvera), kliknite Download (Preuzmi), a
zatim odaberite Run (Pokreni).
Preuzmite bilo koju verziju programa UEFI za određeni proizvod:
1.
Idite na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju zemlju. Prikazuje se stranica HP Support
(HP podrška).
2.
Kliknite Drivers & Downloads (Pogonski programi i Preuzimanja).
3.
U tekstualnom okviru unesite naziv programa, a zatim kliknite Go (Kreni).
– ili –
Kiknite Find Now (Pronađi sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
46
4.
Odaberite računar, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika), slijedite uputstva na ekranu da biste odabrali i preuzeli željenu
verziju programa UEFI.
Poglavlje 10 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
11 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i
vraćanje
Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim procesima. Informacije u ovom poglavlju predstavljaju
standardni postupak za većinu proizvoda.
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
VAŽNO: Ako ćete na tabletu izvršavati postupke za oporavak, baterija tableta mora biti napunjena najmanje
70% prije pokretanja postupka oporavka.
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete s postupcima oporavljanja.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Sljedeće metode izrade medija za oporavak i rezervnih kopija dostupne su na samo na odabranim
proizvodima. Odaberite dostupni način prema modelu svog računara.
●
Iskoristite program HP Recovery Manager kako biste izradili HP medije za oporavak nakon što uspješno
postavite računar. Tim korakom se kreira rezervna kopija HP particije za oporavak na računaru.
Rezervna kopija se može koristiti za ponovno instaliranje originalnog operativnog sistema u
slučajevima kada je tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. Za više informacija o kreiranju medija za oporavak
pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 47. Za
informacije o opcijama za oporavak koje su dostupne korištenjem medija za oporavak pogledajte
Korištenje alatki operativnog sistema Windows na strani 49
●
Pomoću Windows alata kreirajte tačke za obnovu sistema i izradite rezervne kopije ličnih informacija.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 49.
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija za oporavak i Windows particija. U meniju Start (Početak)
odaberite File Explorer (Preglednik fajlova), a zatim odaberite This PC (Ovaj računar).
●
Ako se na računaru ne prikazuje Windows particija i particija za oporavak, medije za oporavak sistema
možete nabaviti od podrške. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
47
širom svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije
HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
Pomoću Windows alata možete izraditi tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih informacija,
pogledajte Korištenje alatki operativnog sistema Windows na strani 49.
●
Ako se na računaru prikazuju particija za oporavak i Windows particija, možete koristiti aplikaciju HP
Recovery Manager kako biste kreirali medije za oporavak nakon uspješnog postavljanja računara. HP
mediji za oporavak mogu se koristiti za izvršavanje oporavka sistema ako dođe do kvara tvrdog diska.
Postupkom oporavljanja sistema ponovo se instalira izvorni operativni sistem i softverski programi koji
su bili instalirani u fabrici, a zatim se konfiguriraju postavke za programe. HP mediji za oporavak
također se mogu koristiti za prilagođavanje sistema ili obnavljanje fabričke slike u slučaju zamjene
tvrdog diska.
◦
Moguće je izraditi samo jedan komplet diskova za oporavak. Pažljivo rukujte tim diskovima i
čuvajte ih na sigurnom mjestu.
◦
HP Recovery Manager analizira računar i utvrđuje potrebni kapacitet pohrane na medijima.
◦
Da biste izradili diskove za oporavak, računar mora imati optički pogon s funkcijom zapisivanja na
DVD i morate koristiti samo visokokvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL
diskove. Ne koristite diskove za višekratno zapisivanje kao što su CD±RW, DVD±RW, dvoslojni DVD
±RW ili BD-RE (Blu-ray s mogućnošću ponovnog zapisivanja); oni nisu kompatibilni sa softverom
HP Recovery Manager. Umjesto diskova možete koristiti visokokvalitetni prazan USB flash pogon.
◦
Ako računar nema integrirani optički pogon s funkcijom DVD pisača, ali biste željeli kreirati DVD
medije za oporavak, za izradu diskova za oporavak možete koristiti vanjski optički pogon (kupuje
se zasebno). Ako koristite vanjski optički pogon, on mora biti povezan direktno na USB priključak
na računaru; disk ne može biti povezan na USB priključak na vanjskom uređaju, kao što je USB
čvorište. Ako sami ne možete napraviti DVD medije, možete nabaviti diskove za oporavak računara
od kompanije HP. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom
svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije
HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na
ekranu.
◦
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa
izrade medija za oporavak.
◦
Proces izrade može trajati do jednog sata ili više. Ne prekidajte proces izrade.
◦
Po potrebi, možete napustiti program prije završetka izrade svih DVD diskova za oporavak. HP
Recovery Manager će završiti snimanje trenutnog DVD-a. Sljedeći put kada otvorite program HP
Recovery Manager, pojavit će se pitanje da li želite nastaviti proces.
Da biste kreirali HP medije za obnavljanje:
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete ove korake.
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Create recovery media (Izradi medije za oporavak), a zatim slijedite upute na ekranu.
Ako vam ikada bude potreban oporavak sistema, pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na strani 49.
48
Poglavlje 11 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
Korištenje alatki operativnog sistema Windows
Možete kreirati medije za oporavak, tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih podataka pomoću alatki
operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Obnova i popravak
Nekoliko je opcija za oporavljanje sistema. Odaberite način koji najbolje odgovara vašoj situaciji i nivou
znanja:
VAŽNO: Nisu sve metode dostupne na svim proizvodima.
●
Windows nudi nekoliko opcija za obnovu iz rezervne kopije, osvježavanje računara i ponovno
postavljanje računara na njegovo originalno stanje. Više informacija potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
●
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Ako trebate ispraviti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili pogonskim programom, koristite
opciju programa HP Recovery Manager za ponovno instaliranje pogonskih programa i/ili aplikacija
(samo na odabranim proizvodima) da biste ponovno instalirali pojedinačnu aplikaciju ili pogonski
program.
▲
Otkucajte recovery (oporavak) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite HP
Recovery Manager, odaberite Reinstall drivers and/or applications (Ponovo instaliraj pogonske
programe i/ili aplikacije), a zatim slijedite upute na ekranu.
●
Ako na tabletu želite oporaviti originalni fabrički sadržaj Windows particije, možete odabrati opciju
System Recovery (Oporavak sistema) s HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ili
koristiti HP medije za oporavak. Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP
Recovery Manager na strani 49. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija
za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 47.
●
Na odabranim proizvodima, ako želite oporaviti originalne fabričke particije i sadržaj na računaru ili ako
ste zamijenili tvrdi disk, možete koristiti opciju za vraćanje fabričkih postavki iz HP medija za oporavak.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 49.
●
Ako na odabranim proizvodima želite ukloniti particiju za oporavak kako biste oslobodili prostor na
tvrdom disku, program HP Recovery Manager omogućava opciju Remove Recovery Partition (Ukloni
particiju za oporavak).
Za više informacija pogledajte Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 51.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Program HP Recovery Manager vam omogućava da oporavite računar na originalno fabričko stanje pomoću
HP medija za oporavak koji ste ili izradili sami ili dobili od kompanije HP, ili pomoću HP particije za oporavak
(samo na odabranim proizvodima). Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija za
oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 47.
Korištenje alatki operativnog sistema Windows
49
Šta trebate znati prije započinjanja rada
●
HP Recovery Manager oporavlja samo softver koji je fabrički instaliran. Što se tiče softvera koji nije
isporučen uz računar, morate ga preuzeti sa web stranice proizvođača ili ponovo instalirati s medija koje
je isporučio proizvođač.
VAŽNO: Oporavljanje sistema uz pomoć softvera HP Recovery Manager treba koristiti kao zadnji
pokušaj rješavanja problema s računarom.
●
U slučaju kvara tvrdog diska, moraju se koristiti HP mediji za oporavak. Ako već niste kreirali medije za
oporavak, pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 47.
●
Da biste koristili opciju Factory Reset (Vraćanje fabričkih postavki) (samo na odabranim proizvodima),
morate koristiti HP medije za oporavak. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP
medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 47.
●
Ako tablet ne omogućava kreiranje HP medija za oporavak ili ako HP medij za oporavak ne funkcionira,
možete nabaviti medije za oporavak za sistem od odjela za podršku. Pogledajte brošuru Worldwide
Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije
također možete naći na web lokaciji kompanije HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite
svoju zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
VAŽNO: HP Recovery Manager ne pravi automatski rezervne kopije vaših ličnih podataka. Prije započinjanja
oporavljanja, napravite rezervnu kopiju ličnih podataka koje želite zadržati.
Pomoću HP medija za oporavak možete izabrati jednu od sljedećih opcija oporavka:
NAPOMENA:
Kada pokrenete proces oporavljanja, prikazuju se samo opcije dostupne za vaš računar.
●
Oporavljanje sistema—ponovno instalira izvorni operativni sistem, a zatim konfigurira postavke za
programe koji su bili instalirani u fabrici.
●
Vraćanje fabričkih postavki – Vraća računar u izvorno fabričko stanje brišući sve informacije sa tvrdog
diska i ponovno kreirajući particije. Zatim ponovo instalira operativni sistem i softver koji je bio
instaliran u fabrici.
HP particija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) omogućava samo oporavak sistema.
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
HP particija za oporavak omogućava vam da izvršite oporavak sistema bez potrebe za diskovima za oporavak
ili USB flash pogonom za oporavak. Taj način oporavljanja može se koristiti samo ako tvrdi disk još uvijek
funkcionira.
Da biste pokrenuli HP Recovery Manager sa HP Recovery particije:
VAŽNO: Na tabletu s odvojivom tastaturom povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete naredne korake (samo na odabranim proizvodima).
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Recovery
Manager, a zatim odaberite HP Recovery Environment (HP okruženje za oporavak).
- iliKod računara ili tableta s dodatom tastaturom pritisnite f11 dok se računar pokreće ili pritisnite i držite
f11 dok držite pritisnuto dugme za napajanje.
Na tabletima bez tastature:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine zvuka;
zatim odaberite f11.
50
Poglavlje 11 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme s logotipom operativnog
sistema Windows; zatim odaberite f11.
2.
Odaberite Troubleshoot (Rješavanje problema) iz izbornika opcija pokretanja.
3.
Odaberite aplikaciju Recovery Manager i slijedite upute na ekranu.
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja
Možete koristiti HP medije za obnavljanje za obnavljanje izvornog sistema. Taj metod se može koristiti ako
vaš sistem nema particiju HP Recovery ili ako tvrdi disk ne radi pravilno.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih osobnih fajlova.
2.
Umetnite HP medij za oporavak i ponovo pokrenite računar.
NAPOMENA: Ako se računar automatski ponovo ne pokrene u softveru HP Recovery Manager,
promijenite redoslijed pokretanja sistema računara. Pogledajte Promjena redoslijeda pokretanja
sistema računara na strani 51.
3.
Slijedite upute na ekranu.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara
Ako se računar ne pokrene ponovo u softveru HP Recovery Manager, možete promijeniti redoslijed za
pokretanje računara, odnosno redoslijed uređaja navedenih u BIOS-u na kojima računar traži informacije za
pokretanje. Možete promijeniti odabir na optički pogon ili USB flash pogon.
Da biste promijenili redoslijed pokretanja:
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete ove korake.
1.
Umetnite HP medij za oporavak.
2.
Pristup BIOS-u:
Na računarima ili tabletima s priključenom tastaturom:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar ili tablet, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f9 za opcije
pokretanja sistema.
Na tabletima bez tastature:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka; zatim odaberite f9.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme s logotipom operativnog
sistema Windows; zatim odaberite f9.
3.
Odaberite optički pogon ili USB flash pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje.
4.
Slijedite upute na ekranu.
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Softver HP Recovery Manager vam omogućava da uklonite particiju HP Recovery kako biste oslobodili prostor
na tvrdom disku.
Obnova i popravak
51
VAŽNO: Nakon što uklonite HP particiju za oporavak, nećete moći izvršiti oporavak sistema ili kreirati HP
medije za oporavak koristeći HP particiju za oporavak. Zato prije uklanjanja particije za oporavak trebate
kreirati HP medij za oporavak; pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 47.
NAPOMENA:
funkciju.
Opcija za uklanjanje particije za oporavak je dostupna samo na proizvodima koji podržavaju tu
Slijedite naredne korake kako biste uklonili particiju HP Recovery:
52
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Remove Recovery Partition (Ukloni particiju za oporavak) i slijedite upute na ekranu za
nastavak.
Poglavlje 11 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
12 Specifikacije
Ulazna snaga
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate nositi računar na međunarodna
putovanja.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se
računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo pomoću
adaptera za naizmjeničnu struju ili iz izvora istosmjerne struje koji je dostavio i odobrio HP za korištenje s
ovim računarom.
Računar može raditi na napajanje istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija. Radni napon i struja
variraju od platforme do platforme. Informacije o radnom naponu i struji prikazane su na naljepnici s
propisima.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V istosmjerne struje na 2,31 A - 45 W
19,5 V istosmjerne struje na 3,33 A - 65 W
19,5 V istosmjerne struje na 4,62 A - 90 W
19,5 V istosmjerne struje na 6,15 A - 120 W
19,5 V istosmjerne struje na 7,69 A - 150 W
DC utikač vanjskog HP napajanja
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za IT sistem napajanja u Norveškoj sa međufaznim naponom koji ne
prelazi 240 V rms.
Radno okruženje
Faktor
Metrički
SAD
Radno
5°C do 35°C
41°F do 95°F
Neradno
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
Radno
10% do 90%
10% do 90%
Neradno
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
Ulazna snaga
53
54
Radno
-15 m do 3.048 m
-50 stopa do 10.000 stopa
Neradno
-15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Poglavlje 12 Specifikacije
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta stupe u kontakt—na
primjer, udar koji doživite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu šteku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti elektronske
komponente.
Za sprječavanje oštećenja računara, oštećenja pogona ili gubitka informacija, pridržavajte se sljedećih mjera
opreza:
●
Ako se u uputama za uklanjanje ili instalaciju traži da iskopčate računar, provjerite je li pravilno
uzemljen, a zatim uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodova i kablova sa sklopovima. Elektronske komponente dodirujte
što je manje moguće.
●
Koristite nemagnetne alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojene metalne
površine date komponente.
●
Ako uklonite komponentu, smjestite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
55
14 Pristupačnost
HP projektuje, proizvodi i prodaje proizvode i usluge koje svako može koristiti, uključujući osobe sa posebnim
potrebama, bilo samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi podržavaju širok dijapazon pomoćnih tehnologija za operativni sistem i mogu se podesiti da
rade sa dodatnim pomoćnim tehnologijama. Da bi ste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama,
koristite funkciju Search (Pretraživanje) na svom uređaju.
NAPOMENA:
proizvod.
Za dodatne informacije o proizvodu pomoćne tehnologije obratite se podršci za kupce za taj
Kontaktiranje odjela za podršku
Neprestano radimo na boljoj dostupnosti naših proizvoda i usluga i rado primamo povratne informacije
korisnika. Ako imate problema s nekim proizvodom ili biste nam željeli javiti o funkcijama dostupnosti koje su
vam pomogle, pozovite nas na +1 (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po
sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT). Ukoliko ste gluhi ili imate oštećen sluh i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, kontaktirajte nas ako vam treba tehnička podrška ili imate pitanja o dostupnosti pozivom na broj
+1 (877) 656-7058, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT)
NAPOMENA:
56
Podrška je dostupna samo na engleskom jeziku.
Poglavlje 14 Pristupačnost
Indeks
Simboli/Numeričke oznake
3D kamera, prepoznavanje 7
A
adapter naizmjenične struje,
testiranje 31
Adapter naizmjenične struje/
baterija 4
Alatke operativnog sistema Windows
korištenje 49
antivirusni softver, korištenje 39
Aplikacija HP Apps Store,
posjećivanje 1
Audio 20
ažuriranja softvera, instaliranje 39
ažuriranje programa i pogonskih
programa 34
B
baterija
niski nivoi napunjenosti baterije
29
pražnjenje 29
pronalaženje informacija 28
rješavanje problema s niskim
nivoom napunjenosti baterije
30
štednja napajanja 29
zapečaćena u fabrici 28
baterijsko napajanje 28
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 15
javna WLAN veza 15
korporacijska WLAN veza 15
povezivanje 15
bežična mreža, osiguravanje 40
bežične kontrole
dugme 14
operativni sistem 14
BIOS
ažuriranje 42
Pokretanje programa Setup
Utility 42
preuzimanje ažuriranja 43
utvrđivanje verzije 42
Bluetooth naljepnica 13
Bluetooth uređaj 14, 16
briga o računaru 34
C
caps lock lampica, prepoznavanje
čišćenje računara 34
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5
čitač otiska prsta
korištenje 38
9
D
Dodirna podloga
dugmad 8
korištenje 23
dugmad
desno dodirne podloge 8
lijevo dodirne podloge 8
napajanje 10
dugme za bežično povezivanje 14
dugme za napajanje,
prepoznavanje 10
E
elektrostatičko pražnjenje 55
G
GPS
16
H
HDMI priključak
povezivanje 20
prepoznavanje 5
HDMI, konfiguriranje zvuka 21
Hibernacija
izlazak 26
pokreće se tokom kritično niskog
nivoa napunjenosti baterije 29
pokretanje 26
HP 3D DriveGuard 33
HP DataPass 16
HP medij za obnovu
obnavljanje 51
HP mediji za oporavak
izrada 47
HP mobilna širokopojasna mreža
aktiviranje 15
IMEI broj 15
MEID broj 15
HP particija za oporavak
oporavak 50
uklanjanje 51
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
korištenje 45
HP Recovery Manager
otklanjanje problema vezanih za
redoslijed pokretanja sistema
51
pokretanje 50
HP resursi 1
HP Touchpoint Manager 40
I
IMEI broj 15
informacije o bateriji, pronalaženje
28
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 13
naljepnice certifikata o bežičnom
povezivanju 13
instaliranje
opcionalni sigurnosni kabl 40
isključivanje 31
isključivanje računara 31
izrada rezervne kopije softvera i
podataka 40
J
javna WLAN veza
15
K
komponente
ekran 6
korištenje dodirne podloge 23
korištenje lozinki 37
korištenje postavki mjerača
napajanja 28
korištenje postavki napajanja 28
Indeks
57
korištenje postavki za zvuk 19
korištenje tastature i opcionalnog
miša 25
korištenje vanjskog napajanja
naizmjeničnom strujom 30
korporacijska WLAN veza 15
kritičan nivo napunjenosti baterije
29
L
lampica bežične veze 14
lampica web kamere,
prepoznavanje 6, 7
lampica za isključen zvuk,
prepoznavanje 9
lampice
Adapter naizmjenične struje/
baterija 4
caps lock 9
isključen zvuk 9
napajanje 6, 9
lampice napajanja, prepoznavanje
6, 9
lociranje informacija
hardver 4
softver 4
lozinke
Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje) (BIOS) 38
Windows 37
lozinke za operativni sistem
Windows 37
Lozinke za Setup Utility (Uslužni
program za postavljanje) (BIOS)
38
M
mediji za obnavljanje
kreiranje pomoću programa HP
Recovery Manager 48
mediji za oporavak
izrada 47
MEID broj 15
memorijska kartica, prepoznavanje
5
mikrofon, povezivanje 19
minimizirana slika za oporavak 50
minimizirana slika, kreiranje 49
Miracast 22
mjerač napajanja, korištenje 28
58
Indeks
mobilna širokopojasna mreža
aktiviranje 15
IMEI broj 15
MEID broj 15
N
na desnoj strani
desna strana 4
na donjoj strani
donja strana 12
na gornjoj strani
gornja strana 8
na lijevoj strani
lijeva strana 5
način rada u avionu 14
najbolje prakse 1
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 13
naljepnice
Bluetooth 13
certifikat o bežičnom
povezivanju 13
propisi 13
serijski broj 12
servisna 12
WLAN 13
napajanje
baterija 28
naizmjenična struja 30
naziv i broj proizvoda, računar 12
nizak nivo napunjenosti baterije 29
nošenje računara na put 35
O
obnavljanje
diskovi 51
korištenje HP medija za
obnavljanje 48
mediji 51
USB flash pogon 51
održavanje
ažuriranje programa i pogonskih
programa 34
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 33
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 33
HP 3D DriveGuard 33
oporavak
diskovi 48
HP Recovery Manager 49
podržani diskovi 48
pokretanje 50
sistem 49
oporavak prvobitnog sistema 49
oporavak sistema 49
oporavljanje
opcije 49
otisci prsta, registriranje 38
P
particija za oporavak
uklanjanje 51
podržani diskovi, oporavak 48
pokret klizanja jednim prstom na
ekranu osjetljivom na dodir 24
Pokret kucanja prstom na dodirnoj
podlozi i dodirnom ekranu 23
pokret kuckanja s dva prsta na
dodirnoj podlozi 24
pokret zumiranja hvatanjem s dva
prsta na dodirnoj podlozi i
dodirnom ekranu 23
pokretanje načinâ rada Stanje
mirovanja i Hibernacija 26
pokreti po dodirnom ekranu
klizni pokret jednim prstom 24
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
kuckanje s dva prsta 24
pomicanje s dva prsta 24
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi i
dodirnom ekranu
kucanje 23
zumiranje s dva prsta 23
Pomicanje s dva prsta na dodirnoj
podlozi 24
postavke napajanja, korištenje 28
postavke za zvuk, korištenje 19
postavljanje zaštite lozinkom
prilikom izlaska iz štedljivog načina
rada 27
povezivanje na WLAN mrežu 15
priključak USB 2.0, prepoznavanje 4
priključak USB 3.0, prepoznavanje 5
priključak za napajanje,
prepoznavanje 4
priključak, napajanje 4
priključci
HDMI 5, 20
Miracast 22
USB 2.0 4
USB 3.0 5
pristupačnost 56
putovanje sa računarom 13
R
radno okruženje 53
redoslijed pokretanja sistema
promjena 51
rezervne kopije 47
S
sa donje strane 13
serijski broj 12
serijski broj, računar 12
servisne naljepnice, pronalaženje
12
sigurnosni kabl, instaliranje 40
sistem ne reagira 31
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 19
slušalice, povezivanje 19
softver
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 33
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 33
HP 3D DriveGuard 33
Softver Disk Cleanup (Čišćenje
diska) 33
Softver za defragmentaciju diska
33
Softver za zaštitu na Internetu,
korištenje 39
softver zaštitnog zida 39
Stanje mirovanja
izlazak 26
pokretanje 26
Stanje mirovanja i Hibernacija
pokretanje 26
T
tačka za obnovu sistema
izrada 49
tačka za obnovu sistema, kreiranje
47
tastatura i opcionalni miš
korištenje 25
testiranje adaptera naizmjenične
struje 31
tipka esc, prepoznavanje 10
tipka fn, prepoznavanje 10
tipka za način rada u avionu 11, 14
tipke
esc 10
fn 10
način rada u avionu 11
radnja 11
Windows 10
tipke za radnju 11
prepoznavanje 11
transportiranje računara 35
zvučnici
povezivanje 18
prepoznavanje 12
U
ulazna snaga 53
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 6, 7
upravljanje napajanjem 26
uređaji visoke definicije,
priključivanje 20, 22
utičnica za audio izlaz (slušalice) /
audio ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 5
utičnice
audio izlaz (slušalice) / audio ulaz
(mikrofon) 5
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 5
utori
čitač memorijskih kartica 5
sigurnosni kabl 5
V
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom, korištenje 30
video 20
W
web kamera
korištenje 18
prepoznavanje 6, 7
Windows
tačka za obnovu sistema 47, 49
Windows tipka, prepoznavanje 10
WLAN antene, prepoznavanje 6, 7
WLAN naljepnica 13
WLAN uređaj 13
WWAN uređaj 15
Z
zona dodirne podloge,
prepoznavanje 8
Indeks
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising