HP | Chromebook x360 - 11-ae106nf | HP Chromebook x360 - 11-ae107nf ค่มู อื ผู้ใช้

HP Chromebook x360 - 11-ae107nf ค่มู อื ผู้ใช้
คม
่ ู อผ
ื ้ ู ใช ้
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Chrome และ Google Cloud Print เป็ น
่ื
เครองหมายการค้
าของ Google Inc.
ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับ
ผลิตภั ณฑ ์และบร ิการของ HP ระบุไว้อย่างชัดเจนในใบรับ
ประกันที่ ให้มาพร ้อมกั บผลิตภั ณฑ ์และบร ิการดั งกล่าว
่ ้ ไม่ถอื เป็ นการรับประกันเพมเติ
่ิ ม
้ ข้อความในทีนี
เท่านั น
แต่อย่างใด HP จะไม่รบ
ั ผ ิดชอบต่อข้อผ ิดพลาดทาง
่ ้
เทคนิคหร ือภาษาหร ือการละเว้นข้อความในทีนี
่
้ สอง:
พ ิมพครั
พฤษภาคม 2017
์ งที
่ ่ ง: เมษายน 2017
้ หนึ
พ ิมพครั
์ งที
หมายเลขเอกสาร: 923665-282
ประกาศเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
เงื่อนไขสำหรับซอฟต์แวร์
่ ีอย ่ ู ในรุน
เอกสารนี้อธ ิบายเกี่ยวกั บคุณลั กษณะทั ว่ ไปทีม
่
ส ่วนใหญข่ องคอมพ ิวเตอร คุ
์ ณลั กษณะบางอย่างอาจไม่
พร ้อมใช ้งานบนคอมพ ิวเตอรของคุ
ณ
์
หากคุณติดตั ง้ คั ดลอก ดาวน ์โหลด หร ือใช ้งาน
่ ดตั ง้ ไว้ ในคอมพ ิวเตอร ์
ผลิตภั ณฑ ์ซอฟต ์แวร ์ ใดๆ ทีติ
่
่
้
เครองนี
แสดงว่าคุณตกลงทีจะปฏิ
บัตต
ื
ิ ามเงื่อนไขของ
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP
หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช ้งาน วิธ ีแก้ ไข
เพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือ ส ่งคน
ื ผลิตภั ณฑ ์
ทั ง้ หมดที่ ไม่ ได้ ใช ้งาน (ฮารดแวร
และซอฟต
์
์
์แวร)์
ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะต้อง
เป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จัดจำหน่ายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ หรือคำขอให้ทำการคืนเงิน
ตามราคาคอมพ ิวเตอรทั์ ง้ หมด โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย
ของคุณ
ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย
่ ่ยวเนื่องกั บความร ้อนหร ือปญหาความร ้อนสงเกิ
ู นของคอมพ ิวเตอร์ อย่าวางคอมพ ิวเตอร ์ ไว้
คำเตือน! เพ่อป้
ื องกั นการบาดเจ็บทีเกี
่ งและราบเร ียบเท่านั น
้ ื ิวทีแข็
้
ุ โดยตรง หร ืออย่ากีดขวางช่องระบายอากาศของคอมพ ิวเตอร ใช
บนตั กของคณ
นผ
้คอมพ
์
ิวเตอรบนพ
์
้
่
่
่
่
้
้
้
ื า ปิดกันทางระบายอากาศ
อย่าให้พนผ
ื ิวทีแข็ง เช่น เครองพ
ื
ิมพที์ วางไว้ขา้ งๆ หร ือพนผ
ื ิวทีน่ ุม เช่น หมอน หร ือพรม หร ือเสอผ้
้ ื า ในขณะที่ ใช ้งาน
่
้
ุ
นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร AC
สั
ม
ผั
ส
กั
บ
ผ
ง
หร
นผ
น
ม
เช่
น
หมอน
หร
หร
์
ิวหนั
ือพ ื ิวที ่
ือพรม ือเสอผ้
คอมพ ิวเตอรและอะแดปเตอร
AC
์
์ เป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลเพื่อ
ความปลอดภั ยของอปุ กรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology
Equipment) (IEC 60950)
iii
iv
่ื
ประกาศคําเตือนเรองความปลอดภั
ย
สารบัญ
1 การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ............................................................................................................... 1
ด้านขวา .................................................................................................................................................................... 1
ด้านซ ้าย .................................................................................................................................................................... 3
จอแสดงผล ............................................................................................................................................................... 4
ด้านบน ..................................................................................................................................................................... 5
ทั ชแพด .................................................................................................................................................. 5
ด้านล่าง .................................................................................................................................................................... 6
ฉลาก ....................................................................................................................................................................... 6
2 การสืบค้ นข้อมูลจากหน้ าจอ ................................................................................................................................. 8
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและบนหน้าจอสัมผั ส ........................................................................................................ 8
การแตะ .................................................................................................................................................. 8
้ ) ............................................................................................................... 9
การเลื่อน (เฉพาะทั ชแพดเท่านั น
้ ยว (เฉพาะหน้าจอสัมผั สเท่านั น
้ ) .................................................................................. 10
การเลื่อนโดยใช ้นิวเดี
้ ยว (เฉพาะหน้าจอสัมผั สเท่านั น
้ ) ..................................................................................... 11
การปดโดยใช ้นิวเดี
้ ) ....................................................................... 11
การย่อ/ขยายโดยการบ ีบสองนิว้ (เฉพาะหน้าจอสัมผั สเท่านั น
3 การใช้แป้นการดำเนินการ ................................................................................................................................. 12
การใช้แป้นการดำเนินการ .......................................................................................................................................... 12
4 พลังงานและแบตเตอรี่ ..................................................................................................................................... 13
่ี ม
่ ีการปิดผนึกมาจากโรงงาน ....................................................................................................................... 13
แบตเตอรที
่ ี ................................................................................................................................. 13
การชารจแบตเตอร
์
5 การพิมพ ์ ....................................................................................................................................................... 14
การพ ิมพจากเบราว
Chrome .................................................................................................................. 14
์
์เซอร Google
์
การพ ิมพ โ์ ดยใช ้บร ิการการพ ิมพผ่์ านเว็บของ Google Cloud Print .................................................................................. 14
6 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติ มจาก HP .............................................................................................................................. 15
่ ิ มจาก HP ....................................................................................................................................... 15
แหล่งข้อมลู เพมเติ
7 การคายประจุไฟฟ้ าสถิต .................................................................................................................................... 16
8 การเข้าถึง ..................................................................................................................................................... 17
รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ........................................................................................................................... 17
v
ู า ........................................................................................................................................ 17
การติดต่อฝ่ ายบร ิการลกค้
ดั ชนี ............................................................................................................................................................... 18
vi
1
การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ด้านขวา
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
แจ็คคอมโบสัญญาณเส ียงออก (ห ูฟง)/แจค็
คอมโบสัญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน)
เชื่อมต่อลำโพงสเตอริโอ ห ูฟง ห ูฟงแบบใส ่ ในช่องหู ชุดห ู
่ นอุปกรณ ์เสร ิม
ั ญาณเส ียงของโทรทัศน ์ทีเป็
ฟง หร ือสายสญ
่ ี นอุปกรณ ์เสร ิมด้วยเ
และเช่อมต่
ื อไมโครโฟนชุดห ูฟงทเป็
ช่นกั น แจ็คนี้ ไม่สนั บสนุนอุปกรณ ์เสร ิมแบบม ีเพ ียง
้
ไมโครโฟนเท่านั น
่ี
คำเตือน! เพ่อลดความเส
ยงในการบาดเจ็
บต่อบุคคล ให้
ื
่
ปรับระดั บเส ียงก่อนทีจะสวมห ูฟง ห ูฟงแบบใส ่ ในช่องหู
หร ือห ูฟง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
่ิ
โปรดด ู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
คม
่ ู ือชดุ นี้ม ีจั ดมาให้ ในกล่อง
หมายเหตุ: เม่อเช
ื ออุปกรณ ์เข้ากั บแจ็ค จะม ีการปิด
ื ่อมต่
ใช้งานลำโพงคอมพิวเตอร์
(2)
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ microSD
อ่านการ์ดหน่วยความจำเสริมที่ใช้ในการจัดเก็บ จั ดการ ใช ้
ร่วมกั น หร ือเข้าถึงข้อมูล
การใส ่การด:
์
1.
้ ึ และหั นขัว้ ต่อเข้าหา
ถือการดโดยหงายด้
านฉลากขน
์
คอมพ ิวเตอร ์
2.
่ ี ด์ จากนั น
้ ดั น
เส ียบการดเข้
์ าในตั วอ่านเมมโมรการ
การดเข้
์ าไปจนกระทั ง่ สุด
การถอดการด:
์
▲
(3)
พอรต์ USB 3.1 พร ้อม HP Sleep and
่ื
Charge (ชารจระหว่
างปิดเครอง)
์
ดึงการดออก
์
่
เช่อมต่
บ USB พร ้อมความสามารถในการ
ื ออุปกรณ ์ทีรองรั
่ี
โอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร ็วส ูง และสามารถชารจแบตเตอร
์
่
ให้กับอุปกรณ ์ต่างๆ ได้แม้ขณะทีคอมพ ิวเตอรปิ์ ดการ
ทำงานแล้ว เช่น โทรศัพท ์ม ือถือ กล้อง อุปกรณ ์ติดตาม
กิจวัตรประจำวัน หร ือนาฬกิ าข้อม ืออั จฉร ิยะ
ด้านขวา
1
ส่วนประกอบ
(4)
คํ าอธิบาย
่ี
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร AC/แบตเตอร
์
●
●
●
(5)
2
ุ
บท 1 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
หั วต่อสายไฟและพอรต์ USB Type-C
สำหรับชาร์จ
ขาว: อะแดปเตอร AC
์ เส ียบตอ่ อยูแ
่ ละแบตเตอร ่ ี ได้
รับการชารจประจุ
แล้ว
์
เหลือง: อะแดปเตอร AC
์ เส ียบตอ่ อยูแ
่ ละแบตเตอร ่ ี
กำลังชาร์จประจุ
ดั บ: คอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
่ ึ ้ ใน
่ ีขัว้ ต่อ USB Type-C ซงใช
เช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์ ทีม
่
การจ่ายไฟ ให้แก่คอมพ ิวเตอร และชาร
จแบตเตอร
์
์
ี
คอมพิวเตอร์เมื่อจำเป็น
ด้านซ้าย
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ปุ่ มเปิด/ปิด
●
●
●
●
(2)
(3)
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด
ช่องเส ียบสายลอ็ ก
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรปิ์ ดอยู่ ให้กดปุ่ มนี้เพ่อเปิ
ื ดคอมพ ิวเตอร ์
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรอยู
์ ่ ในสถานะสลีป ให้กดปุ่ มนี้เร ็วๆ เพ่อื
ออกจากสถานะสลีป
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรเปิ
์ ดอยูแ
่ ละคุณต้องการล็อกหน้าจอ ให้กด
้ึ
ปุ่ มเปิด/ปิดจนกระทั ง่ คุณเห็นหน้าจอลงช่อเข้
ื าใช ้ปรากฏขน
การกดปุ่ มเปิด/ปิดในระหว่างโหมดการล็อคหน้าจอจะ
่ื
เป็ นการปิดเครองคอมพ
ิวเตอร ์
่ ื ให้กด
เม่อคอมพ
ื
ิวเตอรเปิ
์ ดอยูแ
่ ละคุณต้องการปิดเครอง
่
้
ปุ่ มค้างไว้เพอล็
ื อกหน้าจอ และจากนั น กดปุ่ มค้างไว้จน
่ื
กระทั ง่ ไฟเครองคอมพ
ิวเตอรดั์ บลง
●
่ื
ขาว: เครองเปิ
ดอยู่
●
สว่างเป็ นจั งหวะส ีขาว: คอมพ ิวเตอรอยู
์ ่ ในสถานะสลีป
●
ดั บ: คอมพ ิวเตอรปิ์ ดอยู่ และไฟแบ็คไลท ์ปิดอยู่
เช่อมต่
ื อสายล็อกเข้ากั บคอมพ ิวเตอร ์
หมายเหตุ: สายล็อกได้รบ
อง
ั การออกแบบเป็ นพ ิเศษเพ่อปกป้
ื
คอมพ ิวเตอร แต่
์ อาจไม่สามารถป้ องกันการโจรกรรมหร ือการใช ้
่ ิด
งานคอมพ ิวเตอร ์ ในทางทีผ
(4)
พอร์ตสำหรับการชาร์จ USB Type-C
เช่อมต่
จอุ
ื ออุปกรณ ์ USB กั บขัว้ ต่อ Type-C เพ่อชาร
ื
์ ปกรณ ์ต่างๆ
่ื
เช่น โทรศัพท ์ม ือถือ คอมพ ิวเตอรแบบพกพา
แท็บเล็ต และเครอง
์
เล่น MP3 แม้วา่ จะปิดคอมพ ิวเตอรอยู
์ ก่ ต็ าม
(5)
พอรต์ USB 3.1 พร ้อม HP Sleep and Charge
่ื
(ชารจระหว่
างปิดเครอง)
์
เช่อมต่
ื ออุปกรณ ์ USB
(6)
ปุ่ มปรับระดั บเส ียง
ควบคุมระดับเสียงของลำโพงบนคอมพิวเตอร์
ด้านซ ้าย
3
จอแสดงผล
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
เสาอากาศ WLAN*
่ื
่
ส ่งและรบ
บเคร ือข่ายเฉพาะทีแบบไร
ั สัญญาณไร ้สายเพ่อส
ื อสารกั
้สาย (WLANs)
หมายเหตุ:
ผลิตภั ณฑ ์
้ึ
ตำแหน่งของเสาอากาศ WLAN อาจแตกต่างกั นไป ขนอยู
ก่ ั บ
(2)
ไฟแสดงสถานะกล้อง
สว่าง: อยูร่ ะหว่างการใช ้กล้อง
(3)
กล้อง
ุ สามารถประชุมผ่านทางวิด ี โอและสนทนา
บั นทึกวิด ี โอ ถ่ายภาพนิ่ง และช่วยให้คณ
แบบออนไลน ์ได้ โดยใช ้การสตร ีมวิด ี โอ
(4)
ไมโครโฟนภายใน
บั นทึกเส ียง
(5)
้ )
ไฟแสดงสถานะกล้อง (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
สว่าง: อยูร่ ะหว่างการใช ้กล้อง
(6)
้ )
กล้อง (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
ุ สามารถประชุมผ่านทางวิด ี โอและสนทนา
บั นทึกวิด ี โอ ถ่ายภาพนิ่ง และช่วยให้คณ
แบบออนไลน ์ได้ โดยใช ้การสตร ีมวิด ี โอ
(7)
้ )
ไมโครโฟนภายใน (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
บั นทึกเส ียง
่ ทสุ
่ ี ด พนที
่
้ ื รอบๆ
* จะม ีการซ่อนเสาอากาศ ไว้ดา้ นในคอมพ ิวเตอร และตำแหน่งของเสาอากาศอาจแตกต่างไปในแต่ละรุ่น
เพ่อการรั
บส ่งสัญญาณทีดี
เสาอากาศ
์
ื
่ ิ ดขวาง
ควรจะปราศจากสงกี
่ิ
่ ีผลบั งคั บใช ้กับประเทศหร ือภมู ิภาคของคณ
ุ
สำหรับประกาศข้อกำหนดระบบไร้สาย โปรดด ูหัวข้อประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม ทีม
คม
่ ู ือชดุ นี้ม ีจั ดมาให้ ในกล่อง
4
ุ
บท 1 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ด้านบน
ทัชแพด
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
โซนทั ชแพด
้ี
ย้ายตั วชบนหน้
าจอและเลือกหร ือเปิดใช ้งานรายการต่างๆ บนหน้าจอ
หมายเหตุ:
ในหน้า 8
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด ู ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและบนหน้าจอสัมผั ส
ด้านบน
5
ด้านลา่ ง
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
ลำโพง (2)
ทำให้เกิดเสียง
ฉลาก
่ ดอยก่ ู ับคอมพ ิวเตอรจะแสดงข้
่ ณ
ุ อาจต้องใช ้ ในการแก้ ไขปญหาของระบบหร ือเม่อค
ุ เดินทางไปต่างประเทศแ
ฉลากทีติ
อมลู ทีค
์
ื ณ
และนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
สิ่งสำคัญ:
●
่ ิบายไว้ ในหั วข้อนีทั
่ ี านล่างของคอมพ ิวเตอร ์
้ ง้ หมดนีจะติ
้ ดอยท
ฉลากทีอธ
่ ู ด้
ฉลากข้อมลู การให้บร ิการ - แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบร ิการ
ุ ่ ค้นหาข้อมลู ตั วเลขเหล่านี้
คุณอาจได้รับแจ้งให้ระบุหมายเลขลำดับประจำสินค้า หร ือหมายเลขผลิตภั ณฑ ์หร ือหมายเลขรน
ก่อนติดต่อฝ่ ายบร ิการ
่
่ ใกล้เคียงกับฉลากข้อมลู การให้บร ิการใน
ู ภาพประกอบที
ฉลากข้อมลู การให้บร ิการจะคล้ายกับตั วอย่างด้านล่าง โปรดดที
ุ มากทีส่ ดุ
คอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ส่วนประกอบ
(1)
6
หมายเลขลำดับประจำสินค้า
ุ
บท 1 การทําความรจัู ้ กกับคอมพ ิวเตอรของค
ณ
์
ส่วนประกอบ
(2)
หมายเลขผลิตภั ณฑ ์
(3)
ระยะเวลาการรับประกั น
(4)
้ )
หมายเลขรุน
่ (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
ส่วนประกอบ
●
●
(1)
้ )
ช่อรุ
ื น
่ (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
(2)
หมายเลขผลิตภั ณฑ ์
(3)
หมายเลขลำดับประจำสินค้า
(4)
ระยะเวลาการรับประกั น
ป้ายระบุข้อกำหนด—ระบรุ ะเบ ียบข้อบั งคั บเกี่ยวกับคอมพ ิวเตอร ์
่ื
่ ี
่ ม
บรองในประเทศหร ือท้องถินที
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย—ระบขุ อ้ มลู เกี่ยวกับอปุ กรณ ์ไร ้สายเสร ิมและเครองหมายรั
การรับรองการใช ้งานอปุ กรณ ์ดั งกล่าว
ฉลาก
7
การสืบค้นขอ
้ มูลจากหน้าจอ
2
คุณสามารถนำทางในหน้าจอได้หลายรูปแบบ:
●
้ )
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนหน้าจอคอมพ ิวเตอร โ์ ดยตรง (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
●
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพด
●
่ นอปุ กรณ ์เสร ิม พร ้อมฟิ ล ์มดิจ ิ ไทเซอร สำหรับคอมพิวเตอร์
ใช ้ปากกาทีเป็
หากม ีการให้ปากกามาพร ้อมกับคอมพ ิวเตอรของ
์
์
ุ โปรดดข้
ู อมลู ประกอบที่ ให้มาพร ้อมกั บปากกา
คณ
ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส
่ อนเพ่อควบค
้
ุ รปู แบบการสัมผั สหลากหลาย เพ่อให้
ุ สามารถใช ้นิวแตะและเลื
ทั ชแพดสนั บสนน
มุ รายการต่างๆ บนเดสก ์ท็อป หาก
ื คณ
ื
่ ิบายในบทนี้
้ ) ให้สม
ั ผั สหน้าจอโดยตรงโดยใช ้รปู แบบสัมผั สดั งทีอธ
ต้องการควบคมุ หน้าจอสัมผั ส (เฉพาะบางผลิตภั ณฑ ์เท่านั น
การแตะ
แตะหนึ่งนิ้วบนโซนทัชแพดหรือหน้าจอสัมผัสเพื่อทำการเลือก
้
ู ามบร ิบท
แตะสองนิวบนโซนทั
ชแพดหร ือหน้าจอสัมผั สเพ่อเปิ
ื ดเมนต
8
บท 2 การส ืบคน
้ ข้อมลู จากหน้าจอ
การเล่ ื อน (เฉพาะทัชแพดเทา่ น้ัน)
้ ่ อนไปทางซ ้ายหร ือ
การเลื่อนมีประโยชน์สำหรับการขยับขึ้น ลง หร ือไปด้านข้างในหน้าเพจหร ือรปู ภาพ เลื่อนหน้าจอโดยใช ้สองนิวเลื
่
่
่
่
้
่
ู จากด้านใดด้านหนึง หร ือเลือนไปข้างหน้าและย้อนกลั บจากประวั ตกิ ารเปิดเว็บเบราว ์เซอร ์
ขวา กรณีทมี ีเนือหาเพมเติ
ิ มทีสามารถดได้
้ ึ ลง ไปทางซ ้าย หร ือไปทาง
้ ือสองนิวห่
้ างจากกั นเล็กน้อยบนทั ชแพด แล้วลากผ่านทั ชแพดในทิศทางขน
เม่อต้
ื องการเลื่อน ให้วางนิวม
ขวา
้ ือ
หมายเหตุ: ความเร ็วของการเลื่อนจะควบคมุ โดยความเร ็วของนิวม
่ ดอย ่ ู ใน Chrome ให้เลื่อนนิวสามนิ
้
้
เม่อต้
วไปทางซ
้ายหร ือขวาบนทั ชแพด
ื องการเลื่อนระหว่างแท็บทีเปิ
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและบนหน้าจอสัมผั ส
9
การเล่ ื อนโดยใช้น้ิวเดียว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเทา่ น้ัน)
้ ยวจะเป็ นการเคลื่อนไปกลั บผ่านทางประวั ตเิ ว็บเบราว ์เซอร ์
การเลื่อนไปทางซ ้ายหร ือขวาโดยใช ้นิวเดี
้ ือบนหน้าจอสัมผั ส และจากนั น
้ ลากผ่านหน้าจอสัมผั ส ไปทางซ ้ายหร ือขวา
หากต้องการเลื่อน ให้วางนิวม
้ ือ
หมายเหตุ: ความเร ็วของการเลื่อนจะควบคมุ โดยความเร ็วของนิวม
10
บท 2 การส ืบคน
้ ข้อมลู จากหน้าจอ
การปดโดยใช้น้ิวเดียว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเทา่ น้ั น)
่ ึ นทีนิ
่ ยม เพ่อให้
้ึ
้
้
้ ยวจะเป็ นการซ่อนหร ือแสดงชันของค
ุ ชันประกอบด้
ุ
การปดขนโดยใช
ณ
วยรายการแป้ นลั ดไปยังแอปซงเป็
้นิวเดี
ื คณ
สามารถค้นหาแอป ได้ โดยง่าย
่ ี านล่างของหน้าจอ เลื่อนนิวของค
้ และจากนั น
้ึ
้
้
้
้ ยกนิวออก
ุ ไว้ทด้
ุ ขนอย่
หากต้องการปด ให้วางนิวของค
ณ
ณ
างรวดเร ็วเป็ นระยะสันๆ
การยอ
่ /ขยายโดยการบีบสองน้ิว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเทา่ น้ัน)
้ ่อขยายหร
ใช ้การย่อ/ขยายโดยการบ ีบสองนิวเพ
ื
ือย่อขนาดรปู ภาพหร ือข้อความ
●
้ แยกห่างจากกั นบนหน้าจอสัมผั ส แล้วเลื่อนนิวเข้
้ าหากัน
ย่อขนาดด้วยการวางสองนิวให้
●
้ ดกันบนหน้าจอสัมผั ส แล้วเลื่อนนิวให้
้ แยกห่างจากกัน
ขยายขนาดด้วยการวางสองนิวติ
ใช ้รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและบนหน้าจอสัมผั ส
11
3
การใช้แป้นการดำเนินการ
การใช้แป้นการดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นการดำเนินการและแป้นพิมพ์ลัด ไปที่ https://support.google.com/chromebook/
่ ี านล่างของหน้า
ุ ได้ทด้
answer/183101 เลือกภาษาของคณ
ไอคอน
แป้ น
คำอธิบาย
esc
่อกดปุ่
เปิดใช ้งานฟงก ์ชันคอมพ ิวเตอรบางรายการเม
มผสมรวมกั บแป้ นอื่น เช่น แท็บ หร ือ Shift
์
ื
ย้อนกลั บ
แสดงหน้าก่อนหน้าในประวั ตเิ บราว ์เซอรของคุ
ณ
์
ไปข้างหน้า
แสดงหน้าถั ดไป ในประวั ตเิ บราว ์เซอรของคุ
ณ
์
โหลดอีกครัง้
โหลดหน้าปจจุบันของคุณใหม่อกี ครัง้
เต็มหน้าจอ
เปิดหน้าของคุณในโหมดเต็มหน้าจอ
แสดงแอป
่ ดอยู่
แสดงแอปทีเปิ
หมายเหตุ:
12
บท 3 การใช ้แป้ นการดําเนินการ
้ ้อมกั บ ctrl จะเป็ นการถ่ายภาพหน้าจอ
เม่อกดปุ่
มนีพร
ื
ลดความสว่าง
่ื
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
ลดความสว่างของหน้าจอลงเรอยๆ
ตราบเท่าทีคุ
่ิ
เพมความสว่
าง
่ื
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
้ ึ อยๆ
่ิ
เพมความสว่
างของหน้าจอขนเร
ตราบเท่าทีคุ
ปิดเส ียง
ปิดเสียงหรือเรียกคืนเสียงจากลำโพง
ลดเส ียง
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
ลดระดับเสียงของลำโพงลงเรื่อยๆ ตราบเท่าทีคุ
่ ิ ียง
เพมเส
่ ณกดแป้ นนี้ค้างไว้
เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าทีคุ
ปุ่ มล็อก
ล็อกระบบ
4
พลังงานและแบตเตอร ี่
แบตเตอรท
ี่ ี่มก
ี ารปิดผนึกมาจากโรงงาน
่ี
่ง
ผ ้ ู ใช ้จะไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนแบตเตอร ่ ี ในผลิตภั ณฑ ์นี้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย การถอดหร ือเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรอาจส
่
่
่
์
ุ
ุ
ุ
ิทธ
ินค
ผลต่อส ิ ในการรับประกั นส า้ ของคณ หากแบตเตอร ี ไม่สามารถเก ็บประจได้อกี ต่อไป โปรดติดต่อฝ่ ายสนั บสนน เมอแบตเตอร
ื
ี
้ิ ดุ อายกุ ารใช ้งาน ห้ามกำจัดแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ที่ของคุณใน
สนส
การกำจัดแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอร
์
ี่
1.
เช่อมต่
ื อคอมพ ิวเตอรกั์ บอะแดปเตอรจ่์ ายไฟ
2.
่ื
้
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่โดยตรวจสอบไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์AC ไฟแสดงสถานะนีจะอย
บ่ ู นเครอง
คอมพ ิวเตอรด้์ านซ ้าย ถั ดจากช่องเส ียบแหลง่ จ่ายไฟ
3.
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร ์AC
สถานะ
ขาว
อะแดปเตอร AC
แล้ว
์ เส ียบตอ่ อยูแ
่ ละแบตเตอร ่ ี ได้รบ
ั การชารจประจุ
์
เหลือง
อะแดปเตอร AC
์ เสียบต่ออยู่และแบตเตอรี่กำลังชาร์จประจุ
ดั บ
คอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ในขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ ให้เช่อมต่
ื ออะแดปเตอร AC
์ ไว้จนกระทั ง่ ไฟอะแดปเตอร AC
์ เปลี่ยนเป็ นส ีขาว
่ี ม
่ ีการปิดผนึกมาจากโรงงาน
แบตเตอรที
13
5
การพิมพ ์
ุ :
ใช ้หนึ่งในวิธ ีการดั งต่อไปนี้เพ่อพ
ณ
ื ิมพจากคอมพ
์
ิวเตอรของค
์
●
พ ิมพจากเบราว
ChromeTM
์
์เซอร Google
์
●
พ ิมพ โ์ ดยใช ้บร ิการการพ ิมพผ่์ านเว็บของ Google CloudTM Print
่ื
ุ ใช ้ HP Print สำหรับ Chrome จะไม่สามารถลงทะเบ ียนเครองพ
หมายเหตุ: หากคณ
ิมพกั์ บ Google Cloud Print
การพิมพจากเบราว
เ์ ซอร ์Google Chrome
์
ุ สามารถติดตั ง้ HP Print สำหรับ
หากต้องการพ ิมพจากเบราว
Chrome ให้ ใช ้ HP Print สำหรับแอป Chrome คณ
์
์เซอร Google
์
่
ู เว็บไซต ์ของ HP
แอป Chrome จากร ้านค้า Chrome Web สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดที
1.
ไปที่ http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true
2.
ุ
เลือกประเทศของคณ
3.
ุ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
เลือกภาษาของคณ
การพิมพ ์ โดยใช้บรก
ิ ารการพิมพผ์ า่ นเว็บของ Google Cloud Print
่ ึ วยให้คณ
ุ สามารถพ ิมพเอกสารและภาพถ่
บร ิการการพ ิมพผ่์ านเว็บของ Google Cloud Print เป็ นบร ิการฟร ี ซงช่
ายจาก
์
ุ
คอมพ ิวเตอรของค
ณได้อย่างปลอดภั ย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นและขั้นตอนสำหรับการใช้ Google Cloud Print
์
่ บไซต ์ของ HP
ู เว็
ให้ดที
14
1.
ไปที่ http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true
2.
ุ
เลือกประเทศของคณ
3.
ุ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
เลือกภาษาของคณ
บท 5 การพ ิมพ ์
6
แหลง่ ขอ
้ มูลเพ่ิมเติมจาก HP
แหลง่ ขอ
้ มูลเพ่ิมเติมจาก HP
หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมลู เกี่ยวกั บรายละเอียดผลิตภั ณฑ ์ข้อมลู วิธ ี ใช ้ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ใช ้ตารางนี้
แหล่งข้อมูล
เนื้ อหา
คำแนะนำในการติดตั้ง
●
วิธ ีการติดตั ง้ คอมพ ิวเตอร ์
●
ความช่วยเหลือในการระบุส ่วนประกอบคอมพ ิวเตอร ์
●
ข้อมูลเกี่ยวกั บบร ิการสนั บสนุน
●
้ ื นส
่ อช
้ิ ่วนและการคน
่ิ ม
การสังซ
้ หาความช่วยเหลือเพมเติ
●
่
อุปกรณ ์เสร ิมทีสามารถใช
้งานกั บอุปกรณ ์
●
สนทนาออนไลน ์กั บช่างเทคนิคของ HP
●
หมายเลขโทรศัพท ์ของฝ่ ายสนั บสนุน
●
ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการของ HP
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
●
่ ูกตอ้ ง
การติดตั ง้ เวิรกสเตชั
นทีถ
์
ให้ ไปที่ http://www.hp.com/ergo
●
เว็บไซต ์ HP
หากต้องการเข้าถึงคม
่ ู ือผ ้ ู ใช ้ล่าสุด ให้ ไปที่ http://www.hp.com/
support เลือก ค้ นหาผลิ ตภัณฑ์ของคุณ และจากนั้นปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
ฝ่ ายสนั บสนุนทั ว่ โลก
หากต้องการเข้าถึงฝ่ ายสนั บสนุนในภาษาของคุณ ให้ ไปที่
http://www.hp.com/support และเลือกประเทศของคุณ
่ึ
่ิ
แนวทางสำหรับจัดท่าทางและพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม ซงจะช่
วยเพม
่
ี อการบาดเจ็บ
ความสบายและลดความเสยงต่
●
ข้อมูลความปลอดภั ยทางด้านไฟฟ้ าและกลไก
่ิ
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภั ย และสงแวดล้
อม
●
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและความปลอดภัย
คม
่ ู ือชดุ นี้ม ีจั ดมาให้ ในกล่อง
●
่ี
้
ข้อมูลเกี่ยวกั บการทิงแบตเตอร
การรับประกันแบบจำกัด*
●
ข้อมูลการรับประกั น
ให้ ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments
*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ซึ่งมีแสดงไว้ในคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หร ือบนแผ่นดิสก ์ซ ีดีหร ือดีวดี ท
ี ่ ี ให้มาในกล่องบรรจุ ใน
บางประเทศหร ือภ ูม ิภาค HP อาจม ีการแนบเอกสารการรับประกั นฉบั บพ ิมพ ์ไว้ ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีการแนบเอกสารการรับประกัน
ฉบั บพ ิมพ คุณสามารถขอสำเนาเอกสารได้จาก
http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถ
์
เข ียนจดหมายถึง HP ได้ท่ ี POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 โดยระบุช่อผลิ
ื ตภั ณฑ ์และช่อื หมายเลขโทรศัพท ์และที่
อยูท
ณ
่ างไปรษณียของคุ
์
่ ิ มจาก HP
แหล่งข้อมลู เพมเติ
15
7
การคายประจุไฟฟ้าสถิต
่ ณ
้ิ มผั สกัน เช่น ไฟฟ้ าช ็อตทีค
ุ รสู ้ ึกไดเ้ ม่อค
ุ เดินบนพรมและ
การคายประจไุ ฟฟ้ าสถิตเป็ นการปล่อยประจไุ ฟฟ้ าสถิตเม่อวั
ื ตถสุ องชนสั
ื ณ
่ นโลหะ
ู ิดประตที
ู เป็
แตะลกบ
การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
ู
ียหายตอ่ ไดรฟ์ หร ือข้อมลู สญหาย
เพ่อป้
ให้ปฏิบัตต
ื องกันความเส ียหายตอ่ คอมพ ิวเตอร ความเส
์
ิ ามข้อควรระวั งต่อไปนี้:
16
●
ู อง
หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งแจ้งให้คุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่าม ีการต่อสายดินอย่างถกต้
●
เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
●
่
้ิ ่วนอเิ ล็กทรอนิกส ์ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจะเป็
หลีกเลี่ยงการสัมผั สพ ิน บั ดกร ี และวงจร จั บชนส
นไป ได้
●
่ ื ือที่ ไม่ ใช่แม่เหล็ก
ใช ้เครองม
●
่
่ อนย้ายชนส
่ นผ
้ ื ิวโลหะที่ ไม่ ได้ทาส ี
้ิ ่วน ให้คายประจไุ ฟฟ้ าสถิตด้วยการแตะทีพ
ก่อนทีจะเคลื
●
่
่
้ิ ่วนออก ให้วางไว้ ในทีเก็บที
ุ ถอดชนส
หากคณ
ปลอดภั
ยจากไฟฟ้ าสถิต
บท 7 การคายประจไุ ฟฟ้ าสถิต
8
การเขา้ ถึง
HP ได้ออกแบบ ผลิต ตลอดจนทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทุกคนรวมทั้งผู้พิการสามารถใช้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นแบบแยกเดี่ยวหร ือ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม
รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก
ผลิตภั ณฑ ์ของ HP สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย และคุณสามารถกำหนดค่า
่ ึ บ่ ู นอปุ กรณ ์ของคณ
่ิ
ุ สมบั ตกิ ารค้นหาซงอย
ุ เพ่อค้
ให้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ ใช ้คณ
ื นหาข้อมลู เพม
เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก
ู า
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ ายบร ิการลกค้
สำหรับสินค้านั้นๆ
การติดต่อฝ่ายบรก
ิ ารลูกค้า
ุ ม ีปญหากับผ
เราได้ทำการปรับแต่งระบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ และยินดีรบ
ั ข้อเสนอแนะจากผ ้ ู ใช ้ หากคณ
่
่
ุ
ุ
ลิตภั ณฑ ์หร ือต้องการแจ้งเกียวกั บคณสมบั ตคิ วามสะดวกในการใช ้งานที ได้ ให้ความช่วยเหลือคณ โปรดติดต่อบร ิษั ทที่ +1 (888)
ู
ุ หหนวกหร
ู
259-5707 จั นทรถึ์ งศกุ ร เวลา
6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาแถบภเขาของอเมร
์
ิกาเหนือ หากคณ
ือม ีความพ ิการทาง
ู
ุ
ุ
หและใช ้ TRS VRS/WebCapTel โปรดติดต่อเราหากคณต้องการบร ิการสนั บสนนด้านเทคนิค หรือมีคำถามเกี่ยวกับความสะดวกใน
ู
การใช ้งาน โดยโทร +1 (877) 656-7058 จั นทรถึ์ งศกุ ร เวลา
6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาแถบภเขาของอเมร
์
ิกาเหนือ
้
ุ จะเป็ นภาษาอั งกฤษเท่านั น
หมายเหตุ: บร ิการสนั บสนน
รองรับเทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวก
17
ดัชนี
ฉลาก WLAN 7
ฉลากบร ิการ การค้นหา
U
USB Type-C, การระบ ุ 1
ก
กล้อง
การระบ ุ 4
การคายประจไุ ฟฟ้ าสถิต 16
การพ ิมพ ์ 14
การเข้าถึง 17
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย 7
การเลื่อนรปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพด 9,
10, 11
การ์ดหน่วยความจำ รจัู ้ ก 1
ุ ด้านเทคนิค
ฝ่ ายสนั บสนน
6
ช
ช่อและหมายเลขผลิ
ตภั ณฑ ์, คอมพ ิวเตอร ์
ื
6
ช่องเส ียบ
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ 1
สายล็อก 3
ช่องเส ียบสายลอ็ ก, การระบ ุ 3
ข้อมลู ระเบ ียบข้อบั งคั บ
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย
ป้ายระบุข้อกำหนด 7
จ
แจ็ค
ู
สัญญาณเส ียงออก (หฟง)
1
สัญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน) 1
ู
แจ็คสัญญาณเส ียงออก (หฟง),
การระบ ุ 1
แจ็คสัญญาณเส ียงเขา้ (ไมโครโฟน), การ
ระบ ุ 1
ู (สัญญาณเส ียงออก) 1
แจ็คหฟง
แจ็คไมโครโฟน (สัญญาณเส ียงเขา้ ), การ
ระบ ุ 1
ซ
โซนทั ชแพด, การระบ ุ 5
ฉ
ฉลาก
Bluetooth 7
WLAN 7
ข้อกำหนด 7
บร ิการ 6
หมายเลขลำดับประจำสินค้า 6
ใบรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย 7
ฉลาก Bluetooth 7
ดั ชนี
ไมโครโฟนภายใน, การระบ ุ 4
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ, การระบ ุ 1
ป
ป่ มุ
แป้นการดำเนินการ 12
esc 12
ปิดเส ียง 12
ุ อก 12
ป่ มล็
ย้อนกลั บ 12
ลดความสว่าง 12
ลดเส ียง 12
เต็มหน้าจอ 12
่ิ
เพมความสว่
าง 12
่ ิ ียง 12
เพมเส
ไปข้างหน้า 12
พอรต์
พอรต์ USB 3.x 3
พอรต์ USB Type-C 1
พอรต์ USB 3.x, การระบ ุ 3
ม
ต
ระดั บเส ียง 3
เปิด/ปิด 3
ุ
ป่ มระดั
บเส ียง 3
ุ ด/ปิด, การระบ ุ 3
ป่ มเปิ
ป้ ายระบกุ ารรับรองอปุ กรณ ์ไร ้สาย
พ
ุ
ไฟแสดงสถานะ ป่ มและไฟแสดงสถานะเปิ
ด/
ปิด 3
ไฟแสดงสถานะกล้อง, การระบ ุ 4
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด 3
ด้านล่าง 7
7
15
ฟ
ด
ข
18
ฝ
7
ร
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพด
การเลื่อน 9, 10, 11
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอ
สัมผั ส
การย่อ/ขยาย โดยใช ้สองนิว้ 11
รปู แบบการสัมผั สบนทั ชแพดและหน้าจอ
สัมผั สเพ่อย่
ื อขยาย โดยใช ้สองนิว้ 11
ล
ลำโพง, การระบ ุ 6
ส
ส ่วนประกอบ
จอแสดงผล 4
ด้านขวา 1
ด้านซ ้าย 3
ด้านบน 5
ด้านล่าง 6
เสาอากาศ WLAN, การระบ ุ 4
ห
หน้าต่างถั ดไป 12
หมายเลขลำดับประจำสินค้า 6
หมายเลขลำดับประจำสินค้า,
คอมพ ิวเตอร ์ 6
หั วต่อ, สายไฟ 2
หั วต่อสายไฟ, การระบ ุ 2
อ
อปุ กรณ ์ WLAN
7
ดั ชนี
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising