HP | Pavilion 14-c025us Chromebook | HP Pavilion 14-c002tu Chromebook

HP Pavilion 14-c002tu Chromebook
Brukerhåndbok
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
SD Logo er et varemerke tilhørende sin
eier.
Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene
for HP-produktene og -tjenestene er
uttrykkelig angitt i garantierklæringene som
følger med disse produktene og tjenestene.
Ingenting i dette dokumentet kan tolkes
som en tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Første utgave: November 2012
Dokumentets delenummer: 709593-091
Merknad om produktet
Vilkår for programvaren
Denne brukerhåndboken beskriver
funksjoner som er felles for de fleste
modeller. Enkelte av funksjonene er
kanskje ikke tilgjengelige på din
datamaskin.
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt
som er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale
for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i avtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte
produktet (maskinvare og programvare) i
sin helhet innen 14 dager og få
kjøpesummen refundert i henhold til
refusjonspolitikken på kjøpsstedet.
Ta kontakt med det lokale kjøpsstedet
(selgeren) for å få mer informasjon eller be
om å få kjøpet av datamaskinen hevet.
Sikkerhetsadvarsel
ADVARSEL: Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved
å unngå å sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser
datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for
eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for
luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke overflater som
puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grenseverdiene for
temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden
for IT-utstyr (IEC 60950).
iii
iv
Sikkerhetsadvarsel
Innhold
1 Bli kjent med datamaskinen ........................................................................................................................... 1
Høyre side ............................................................................................................................................ 1
Venstre side ......................................................................................................................................... 2
Skjerm .................................................................................................................................................. 3
Styrepute .............................................................................................................................................. 4
Lamper, knapper og høyttalere ............................................................................................................ 5
Undersiden ........................................................................................................................................... 6
Etiketter ................................................................................................................................................ 7
2 Bruke styreputebevegelser ............................................................................................................................ 8
Rulle ..................................................................................................................................................... 8
Trykke ................................................................................................................................................... 9
3 Bruke handlingstastene ............................................................................................................................... 10
4 Lade batteriet ................................................................................................................................................ 11
5 Flere HP-ressurser ........................................................................................................................................ 13
6 Elektrostatisk utlading ................................................................................................................................. 14
Stikkordregister ................................................................................................................................................ 15
v
vi
1
Bli kjent med datamaskinen
Høyre side
Komponent
(1)
Beskrivelse
Strømlampe
●
Hvit: Maskinen er slått på.
●
Blinker hvitt: Datamaskinen er i hvilemodus, som er en
strømsparingsmodus. Datamaskinen slår av
strømmen til skjermen og andre unødvendige
komponenter.
●
Av: Maskinen er slått av.
Blinker hvitt: Stasjonen er i bruk.
(2)
Stasjonslampe
●
(3)
Digitalt mediespor
Støtter følgende digitalkortformater:
●
SD-minnekort (Secure Digital)
●
Secure Digital-minnekort med høy kapasitet (SDHC)
●
Secure Digital-minnekort med utvidet kapasitet
(SDxC)
●
MultiMediaCard (MMC)
(4)
USB 2.0-porter (2)
Brukes til tilkobling av USB 3.0-tilleggsenheter og gir
forbedret USB-strømytelse.
(5)
HDMI-port
Brukes til tilkobling av en eventuell video- eller lydenhet, for
eksempel en HD-TV eller en annen kompatibel digital- eller
lydenhet.
(6)
RJ-45-kontaktlamper (nettverk)
●
Hvit: Datamaskinen er koblet til et nettverk.
●
Blinker gult: Data overføres.
MERK: Når begge lampene er av, er datamaskinen ikke
koblet til et nettverk.
(7)
RJ-45-kontakt (nettverk)
Brukes til tilkobling av en nettverkskabel.
Høyre side
1
Komponent
(8)
(9)
Beskrivelse
Strømadapterlampe
Strømkontakt
●
Hvit: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet.
●
Blinker hvitt: Batterinivået er lavt.
●
Gul: Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades.
●
Av: Datamaskinen bruker likestrøm.
Kobler til en strømadapter.
Venstre side
Komponent
(1)
Beskrivelse
Feste for tyverisikringskabel
Brukes til tilkobling av en eventuell tyverisikringskabel til
datamaskinen.
MERK: Tyverisikringskabelen er laget for å fungere som
et hinder, men vil kanskje ikke forhindre at datamaskinen
blir skadet eller stjålet.
(2)
Luftespalte
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å
kjøle ned de interne komponentene og hindre
overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg
av og på med jevne mellomrom.
(3)
USB 2.0-port
For tilkobling av en USB 2.0-tilleggsenhet.
(4)
Lydutgang (hodetelefonkontakt) / lydinngang
(mikrofonkontakt)
Gjengir lyd når du kobler til stereohøyttalere, hodetelefoner,
øreplugger, hodesett eller fjernsynslyd. Kan også brukes til
tilkobling av en ekstra hodesettmikrofon. Kontakten støtter
ikke en mikrofon.
ADVARSEL: Demp lydvolumet før du bruker
hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke
risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om
sikkerhet i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø.
MERK: Når du kobler en enhet til kontakten, slås
datamaskinens høyttalere av.
MERK: Pass på at enhetens kabel har en kontakt med
fire ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd
inn (mikrofon).
2
Kapittel 1 Bli kjent med datamaskinen
Skjerm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner (2)*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med
trådløse lokalnettverk (WLAN).
(2)
Webkameralampe
På: Webkameraet er i bruk.
(3)
HP TrueVision HD-webkamera
Brukes til å ta opp video og ta stillbilder, og legger til rette for
videokonferanser og chatting på nettet ved å direkteavspille
(streame) video.
(4)
Intern mikrofon
Brukes til innspilling av lyd.
*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig overføring bør du unngå å dekke til områdene
rundt antennene. Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsenheter i avsnittet i Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø som gjelder ditt land eller din region.
Skjerm
3
Styrepute
Komponent
4
Beskrivelse
(1)
Styreputeområde
Brukes til å flytte pekeren og merke eller aktivere
elementene på skjermen.
(2)
Venstre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en
ekstern mus.
(3)
Høyre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern
mus.
Kapittel 1 Bli kjent med datamaskinen
Lamper, knapper og høyttalere
Komponent
(1)
(2)
Beskrivelse
Strømlampe
Av/på-knapp
●
Hvit: Maskinen er slått på.
●
Blinker hvitt: Datamaskinen er i hvilemodus, som er en
strømsparingsmodus. Datamaskinen slår av strømmen
til skjermen og andre unødvendige komponenter.
●
Av: Maskinen er slått av.
●
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å
slå datamaskinen på.
●
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus.
●
Når datamaskinen er på, og du vil låse skjermen,
trykker du kort på av/på-knappen til du ser
påloggingsskjermbildet. Trykker du på av/på-knappen i
skjermlåsmodus, slås datamaskinen av.
●
Når datamaskinen er på og du vil slå den av, trykker du
på av/på-knappen og holder den nede til datamaskinen
slås av.
(3)
Høyttalere (2)
Brukes til å spille av lyd.
(4)
Caps Lock-lampe
Hvit: Caps Lock er på, slik at alle tastene gir store
bokstaver.
Lamper, knapper og høyttalere
5
Undersiden
Komponent
Beskrivelse
(1)
Batteribrønn
Inneholder batteriet.
(2)
Batterilås
Låser opp batteriet
(3)
Luftespalter (4)
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å
kjøle ned de interne komponentene og hindre
overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg
av og på med jevne mellomrom.
(4)
6
Batteriutløser
Kapittel 1 Bli kjent med datamaskinen
Løser ut batteriet fra batteribrønnen.
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer,
og hvis du skal bruke datamaskinen i utlandet. Etikettene finnes på lett tilgjengelige steder.
●
Serviceetikett – Inneholder viktig informasjon, blant annet dette:
MERK: Etikettens utseende kan avvike noe fra illustrasjonen i dette avsnittet.
Komponent
(1)
Produktnavn
(2)
Serienummer
(3)
Produktnummer
(4)
Garantiperiode
(5)
Modellbeskrivelse (kun på enkelte modeller)
Ha disse opplysningene tilgjengelig når du kontakter kundestøtte. Serviceetiketten er festet på
undersiden av datamaskinen.
●
Forskriftsetikett – Viser forskriftsinformasjon for datamaskinen. Forskriftsetiketten er festet på
undersiden av datamaskinen.
●
Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter og
godkjenningsmerking for noen av landene og regionene der enhetene er godkjent for bruk.
Datamaskinmodellen inkluderer en eller flere trådløsenheter, og en eller flere
sertifiseringsetiketter følger med datamaskinen. Du kan få bruk for disse opplysningene på reise
i utlandet. Etikettene for trådløssertifisering er festet på undersiden av datamaskinen.
Etiketter
7
2
Bruke styreputebevegelser
En styrepute lar deg styre pekeren på skjermen med fingrene.
TIPS: Du bruker venstre og høyre knapp på styreputen på samme måte som de tilsvarende
knappene på en ekstern mus.
Rulle
Rulling er nyttig når du skal flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde.
●
8
Plasser to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet, og dra dem deretter opp, ned, mot
venstre eller mot høyre.
Kapittel 2 Bruke styreputebevegelser
Trykke
Bruk trykkefunksjonen på styreputen for å gjøre valg på skjermen.
●
Pek på et objekt på skjermen, og trykk deretter med én finger i styreputeområdet for å gjøre et
valg. Dobbelttrykk på et objekt for å åpne det.
Du kan også velge tekst ved hjelp av funksjonene trykk og dra.
●
Bruk én finger for å tappe raskt, og tapp deretter umiddelbart på samme sted og hold i 1/2
sekunder eller lenger. Du kan deretter bevege fingeren uten å løfte den for å velge teksten du
ønsker.
Trykke
9
3
Bruke handlingstastene
Ikon
Nøkkel
Beskrivelse
F1
Gå til den forrige siden i nettleserhistorikken.
F2
Viser den neste siden i nettleserhistorikken.
F3
Oppdater den gjeldende siden.
F4
Åpne siden i fullskjermmodus.
F5
Bytt til neste vindu.
F6
Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
F7
Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
F8
Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
F9
Reduserer høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede.
F10
Øker høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede.
F13
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av
MERK: Et trådløst nettverk må være konfigurert før en trådløs forbindelse kan
opprettes.
Søk
Søker i appene dine og på nettet fra listen over appene dine.
Tast-kombinasjon for gjenopprettingsmodus
Trykk på og hold inne esc +
10
Kapittel 3 Bruke handlingstastene
(F3) +
for å tvinge systemet inn i gjenopprettingsmodus.
4
Lade batteriet
ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke det brukerutskiftbare batteriet som fulgte
med datamaskinen, et erstatningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.
FORSIKTIG: Du kan miste data hvis du tar ut et brukerutskiftbart batteri som er datamaskinens
eneste strømkilde. For å unngå å miste data bør du lagre arbeidet før du fjerner batteriet.
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen.
2.
Kontroller at batteriet lades ved å sjekke strømadapterlampen. Denne lampen er plassert på
datamaskinens høyre side, ved siden av strømkontakten.
3.
Strømadapte
rlampe
Status
Hvit
Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er ladet.
Gul
Strømadapteren er tilkoblet og batteriet lades.
Blinker hvitt
Strømadapteren er ikke tilkoblet, eller virker ikke skikkelig, og batterinivået har blitt lavt.
Av
Strømadapteren er ikke tilkoblet, eller virker ikke skikkelig, og datamaskinen bruker batteristrøm.
Når batteriet lader, lar du strømadapteren være tilkoblet til strømadapterlampen blir hvit.
Hvis batteriet ikke lader, følger du disse trinnene:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Ta batteriet ut av datamaskinen.
a.
Legg datamaskinen opp-ned på en plan flate.
b.
Skyv på batterilåsen (1) for å låse opp batteriet.
c.
Skyv på batteriutløseren (2) for å løse ut batteriet.
d.
Vipp batteriet opp (3) fra midten for å ta det ut av datamaskinen.
11
MERK: Batteriutløseren går automatisk tilbake til utgangsstillingen. Batterilåsen blir værende i
den ulåste stillingen.
3.
Koble strømadapteren til datamaskinen og sett den i en stikkontakt.
4.
Slå på datamaskinen, og kontroller at strømadapteren fungerer riktig ved å sjekke strømlampen.
Denne lampen er plassert fremme på datamaskinens høyre side.
Strømlampe
Status
På
Strømadapteren fungerer riktig.
Av
Strømadapteren virker ikke. Kontroller kontakten mellom strømadapteren og datamaskinen og
kontakten mellom strømadapteren og stikkontakten for å påse at tilkoblingene er i orden.
Hvis tilkoblingene er i orden og strømlampen forblir av, fungerer ikke strømadapteren og bør byttes ut.
Ta kontakt med kundestøtte for å få informasjon om utskifting av strømadapteren.
FORSIKTIG:
5.
12
Ikke skråne batteriet når du setter inn det. Skyv batteriet rett inn.
Hvis strømadapteren fungerer skikkelig, setter du batteriet på plass igjen. Hvis batteriet
fremdeles ikke vil lade, kontakter du kundestøtte for å få informasjon om hvordan du får et
erstatningsbatteri.
Kapittel 4 Lade batteriet
5
Flere HP-ressurser
Du har allerede brukt Installeringsveiledning til å slå datamaskinen på og finne denne håndboken. Du
finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Ressurs
Innhold
Installeringsveiledning
●
Oversikt over datamaskinoppsett og
funksjoner.
Hjelp og støtte
●
Et bredt spektrum av fremgangsmåter og tips
for problemløsing.
Sikkerhet og komfort
●
Riktig oppsett av arbeidsstasjon.
Gå til http://www.hp.com/ergo.
●
Retningslinjer for arbeidsstillinger og
arbeidsvaner for økt komfort og redusert risiko
for skader.
●
Informasjon om elektrisk og mekanisk
sikkerhet.
Nettside for verdensomspennende støtte
●
Chatte online med en HP-tekniker.
Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
for å få støtte på ditt eget språk.
●
Kundestøtte per e-post.
●
Finne telefonnumre til kundestøtte.
●
Finne et HP-servicesenter.
●
Viktige merknader om forskrifter, inkludert
informasjon om riktig avhending av batterier.
●
Spesifikk garantiinformasjon for denne
datamaskinen.
Hvis du trenger støtte i USA, kan du gå til http://www.hp.com/go/
contactHP. Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
Denne håndboken finnes i boksen.
Begrenset garanti
Denne håndboken finnes i boksen,eller du kan gå til http://
www.hp.com/go/orderdocuments.
13
6
Elektrostatisk utlading
Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med
hverandre, for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.
En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske
komponenter. Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller
stasjoner og på den måten hindre tap av data:
●
Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen
til datamaskinen, må du koble fra datamaskinen etter at den har vært ordentlig jordet og før du
tar av noe deksel.
●
Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til
du er klar til å installere dem.
●
Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
●
Ikke bruk magnetiske verktøy.
●
Før du håndterer komponenter, bør du berøre en bar, umalt metallflate på komponenten for å
lade ut eventuell statisk elektrisitet.
●
Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk
elektrisitet.
Hvis du trenger mer informasjon om statisk elektrisitet eller hjelp til å demontere eller installere
komponenter, kontakter du kundestøtte.
14
Kapittel 6 Elektrostatisk utlading
Stikkordregister
B
batteribrønn 6, 7
batteriet 11
batterilås, plassering 6
batteriutløser 6
berøringsbevegelser
rulle 8
C
Caps Lock-lampe, plassering
D
digitalt mediespor, plassering
funksjoner 10
reduserer skjermens
lysstyrkenivå 10
veksle mellom skjermer 10
volumøkning 10
øke skjermens lysstyrkenivå
10
HDMI-port, plassering 1
høyttalere, plassering 5
5
1
E
elektrostatisk utlading 14
etiketter
forskrifter 7
service 7
trådløssertifisering 7
WLAN 7
F
F10-tast 10
F13-tast 10
F1-tast 10
F2-tast 10
F3-tast 10
F4-tast 10
F5-tast 10
F6-tast 10
F7-tast 10
F8-tast 10
F9-tast 10
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett 7
trådløssertifiseringsetiketter 7
G
garantiperiode
etikett 7
H
handlingstaster 10
bruke 10
I
integrert webkameralampe,
plassering 3
intern mikrofon, plassering 3
K
knapper
høyre styreputeknapp 4
venstre styreputeknapp 4
komponenter
høyre side 1
skjerm 3
undersiden 6
venstre side 2
kontakt
lydinngang (mikrofon) 2
lydutgang (hodetelefon) 2
nettverk 1
RJ-45 (nettverk) 1
RJ-45-lamper (nettverk) 1
kontakt, strøm 2
L
lamper
Caps Lock 5
stasjon 1
strøm 1, 5
Strømadapter 2
webkamera 3
luftespalter, plassering 2, 6
lydinngang (mikrofonkontakt) 2
lydutgang (hodetelefonkontakt) 2
M
modellbeskrivelse
etikett 7
N
nettverkskontakt, plassering 1
P
porter
HDMI 1
USB 2.0 1, 2
produktnavn og -nummer,
datamaskin 7
R
reise med datamaskinen 7
RJ-45-nettverkskontakt,
plassering 1
rulle med berøringsbevegelse
8
S
serienummer 7
serviceetikett, datamaskin 7
serviceetiketter
plassering 7
sperre, batteriutløser 6
spor
digitale medier 1
tyverisikringskabel 2
spor for tyverisikringskabel,
plassering 2
stasjonslampe 1
Strømadapter 2
Strømadapterlampe 11
strømkontakt, plassering 2
Strømlampe 12
strømlamper, plassering 1, 5
Styrepute
knapper 4
styreputebevegelser 8
styreputeområde, plassering 4
Søk 10
Stikkordregister
15
T
Tast-kombinasjon for
gjenopprettingsmodus 10
Trykke 9
trådløssertifiseringsetikett 7
U
USB 2.0-porter, plassering
1, 2
W
webkamera, plassering 3
webkameralampe, plassering 3
WLAN-antenner, plassering 3
WLAN-etikett 7
16
Stikkordregister
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising