HP | Chromebook 14-q002sa (ENERGY STAR) | HP Chromebook 14-q032ef מדריך למשתמש

HP Chromebook 14-q032ef מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© Copyright 2013 Hewlett-Packard‬‬
‫‪Development Company, L.P.‬‬
‫המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים‬
‫של ‪ HP‬מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב‬
‫לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪.‬‬
‫חברת ‪ HP‬לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או‬
‫לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬ספטמבר ‪2013‬‬
‫מק"ט מסמך‪741337-BB1 :‬‬
‫הודעה אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנות‬
‫המדריך מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב‬
‫שלך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה‪ ,‬או כל צורה אחרת‬
‫של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש‬
‫במחשב זה‪ ,‬הנך מסכים לתנאים של הסכם הרישיון‬
‫למשתמשי הקצה )‪ (EULA‬של ‪ .HP‬אם אינך מקבל‬
‫את התנאים של הסכם רישיון זה‪ ,‬הסעד היחיד‬
‫שעומד לרשותך הוא להחזיר את המוצר השלם‬
‫שלא נעשה בו שימוש )חומרה ותוכנה( בתוך ‪ 14‬יום‬
‫תמורת החזר כספי שכפוף למדיניות ההחזר הכספי‬
‫של מקום הרכישה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא‬
‫בגין המחשב‪ ,‬פנה לנקודת המכירה באזורך‬
‫)המוכר(‪.‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב‪ ,‬אל תניח את המחשב‬
‫ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב‪ .‬יש להשתמש במחשב רק על‪-‬גבי משטח קשיח‬
‫וישר‪ .‬הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח‪ ,‬כגון מדפסת אופציונלית סמוכה‪ ,‬או עצמים רכים‪,‬‬
‫כגון כריות‪ ,‬שטיחים או בגדים‪ ,‬בסמוך לפתחי האוורור‪ .‬כמו כן‪ ,‬אל תאפשר למתאם ה‪ AC-‬לבוא במגע עם העור או עם‬
‫עצמים רכים‪ ,‬כגון כריות‪ ,‬שטיחים או בגדים‪ ,‬במהלך ההפעלה‪ .‬המחשב ומתאם ‪ AC‬עומדים במגבלות הטמפרטורה‬
‫למשטחים הבאים במגע עם המשתמש‪ ,‬כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע )‪IEC‬‬
‫‪.(60950‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬הכרת המחשב ‪1 .....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים ‪1 ....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים ‪2 ....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪3 ......................................................................................................................................................‬‬
‫לוח מגע ‪4 ..................................................................................................................................................‬‬
‫לחצנים ‪5 ....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים ‪6 ....................................................................................................................................................‬‬
‫תוויות ‪7 .....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שימוש במחוות לוח המגע ‪8 ......................................................................................................................................‬‬
‫גלילה ‪8 ......................................................................................................................................................‬‬
‫הקשה ‪9 .....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬שימוש במקשי הפעולה ‪10 .......................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬צריכת חשמל וסוללה ‪12 ..........................................................................................................................................‬‬
‫סוללה עם חותם היצרן ‪12 .............................................................................................................................‬‬
‫‪ 5‬משאבים נוספים של ‪13 ..................................................................................................................................... HP‬‬
‫‪ 6‬פריקת חשמל סטטי ‪14 ............................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪15 .................................................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
vi
‫‪1‬‬
‫הכרת המחשב‬
‫רכיבים‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫מחבר מתח‬
‫לחיבור מתאם ‪.AC‬‬
‫)‪(2‬‬
‫נורית מתאם ‪AC‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע לבן‪ :‬מתאם ‪ AC‬מחובר‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬מתבצעת טעינה של הסוללה‪.‬‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת בלבן‪ :‬מתאם ה‪ AC-‬מחובר ומפלס הסוללה נמוך‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬הפעלה באמצעות מתח סוללה‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‬
‫)‪(4‬‬
‫יציאת ‪USB 2.0‬‬
‫לחיבור התקן ‪ USB‬אופציונלי‪ ,‬כגון מקלדת‪ ,‬עכבר‪ ,‬כונן חיצוני‪,‬‬
‫מדפסת‪ ,‬סורק או רכזת ‪.USB‬‬
‫)‪(5‬‬
‫חריץ ‪) SIM‬בדגמים נבחרים בלבד(‬
‫תומך במודול זיהוי מנוי )‪ (SIM‬אלחוטי‪.‬‬
‫לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן‪ ,‬לנהל‬
‫ולשתף מידע‪ ,‬או לגשת אליו‪.‬‬
‫להכנסת כרטיס‪:‬‬
‫אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה‪ ,‬ומחברי הכרטיס‬
‫פונים לכיוון החריץ‪ .‬הכנס את הכרטיס לחריץ‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫הכרטיס עד שיתייצב במקומו‪.‬‬
‫להסרת כרטיס‪:‬‬
‫לחץ על הכרטיס עד שהוא ייצא מהחריץ‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪1‬‬
‫רכיבים‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‬
‫)‪(2‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫לחיבור המחשב להתקן וידאו או שמע אופציונלי‪ ,‬כגון טלוויזיה בחדות‬
‫גבוהה )‪ ,(HD‬או כל התקן דיגיטלי או התקן שמע תואם אחר‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫יציאות ‪(2) USB 3.0‬‬
‫כל יציאת ‪ USB 3.0‬משמשת לחיבור התקן ‪ USB‬אופציונלי‪ ,‬כגון‬
‫מקלדת‪ ,‬עכבר‪ ,‬כונן חיצוני‪ ,‬מדפסת או רכזת ‪.USB‬‬
‫)‪(4‬‬
‫שקע משולב ליציאת שמע )אוזניות(‪/‬כניסת שמע‬
‫)מיקרופון(‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות‬
‫מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה‪ .‬בנוסף‪ ,‬משמש לחיבור של‬
‫מיקרופון אוזניות אופציונלי‪ .‬שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים‬
‫של מיקרופון בלבד‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל האבטחה נועד לשמש כגורם מרתיע‪ ,‬אך הוא לא ימנע‬
‫שימוש לרעה או גניבה של המחשב‪.‬‬
‫אזהרה! כדי למזער את הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬כוונן את עוצמת‬
‫הקול לפני השימוש באוזניות מסוגים שונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫בטיחות‪ ,‬עיין בסעיף הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬עיין בסעיף משאבים נוספים של ‪ HP‬בעמוד ‪.13‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר התקן מחובר לשקע‪ ,‬רמקולי המחשב מושבתים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ודא כי כבל ההתקן כולל מחבר עם ‪ 4‬מוליכים התומך ביציאת‬
‫שמע )אוזניות( ובכניסת שמע )מיקרופון(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבים‬
‫●‬
‫נורית בצבע לבן‪ :‬המחשב פועל‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת בלבן‪ :‬המחשב נמצא במצב שינה‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬המחשב כבוי‬
‫רכיבי‬
‫הערה‪ :‬המיקום של אנטנות ה‪ WLAN-‬משתנה בהתאם לדגם‪ .‬אם הדגם שברשותך כולל יכולת ‪ WWAN‬בנוסף ל‪-‬‬
‫‪ ,WLAN‬אנטנות ה‪ WLAN-‬יהיה ממוקמות מתחת לצג‪ .‬בטבלה שלהלן‪ ,‬עיין בנושא )‪.(1‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫לשליחה וקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת‬
‫מקומיות אלחוטיות )רשתות ‪.(WLAN‬‬
‫)‪(1‬‬
‫אנטנות ‪*(2) WLAN‬‬
‫)‪(2‬‬
‫נורית מצלמת אינטרנט‬
‫נורית דולקת‪ :‬נעשה שימוש במצלמת האינטרנט‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫מצלמת אינטרנט ‪HP TrueVision HD‬‬
‫להקלטת וידאו‪ ,‬צילום תמונות סטילס‪ ,‬וביצוע שיחות ועידה בווידאו ושיחות‬
‫צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫מיקרופון פנימי‬
‫להקלטת צלילים‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מתג צג פנימי‬
‫לכיבוי התצוגה ולהפעלת מצב שינה אם הצג נסגר בשעה שהמחשב פועל‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫אנטנות ‪) *(2) WWAN‬בדגמים נבחרים בלבד(‬
‫הערה‪ :‬כדי להגדיר רשת ‪ WLAN‬ולהתחבר לאינטרנט‪ ,‬נדרשים מודם פס‬
‫רחב )‪ DSL‬או כבלים( )לרכישה בנפרד(‪ ,‬שירות אינטרנט במהירות גבוהה‬
‫שנרכש מספק שירותי אינטרנט‪ ,‬ונתב אלחוטי )לרכישה בנפרד(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מתג הצג הפנימי אינו גלוי לעין מהחלק החיצוני של המחשב‪.‬‬
‫לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת‬
‫מרחביות אלחוטיות )רשתות ‪.(WWAN‬‬
‫*אנטנות אלה אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב‪ .‬לשידור מיטבי‪ ,‬הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים‪ .‬לקבלת הודעות‬
‫התקינה בנוגע לאלחוט‪ ,‬עיין בסעיף הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה הרלוונטי למדינה או לאזור שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪3‬‬
‫לוח מגע‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫תיאור‬
‫אזור לוח המגע‬
‫קורא את מחוות האצבע להזזת המצביע או להפעלת פריטים במסך‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף שימוש במחוות לוח המגע‬
‫בעמוד ‪.8‬‬
‫‪4‬‬
‫לוח מגע‬
‫לחצנים‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן הפעלה‬
‫●‬
‫כאשר המחשב כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעילו‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב שינה‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על הלחצן‬
‫כדי לצאת ממצב שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לנעול את המסך‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה עד להופעת מסך הכניסה‪ .‬לחיצה על לחצן ההפעלה‬
‫במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לכבותו‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪5‬‬
‫רכיבים‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫פתחי אוורור )‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫רמקולים )‪(2‬‬
‫מאפשרים לזרימת אוויר לצנן את הרכיבים הפנימיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי לצינון הרכיבים‬
‫הפנימיים וכדי למנוע התחממות יתר‪ .‬במסגרת תפעול שגרתי‪ ,‬טבעי‬
‫שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫רכיבים‬
‫להפקת צלילים‪.‬‬
‫תוויות‬
‫התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה עם‬
‫המחשב לחו"ל‪:‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫כל התוויות המתוארות בסעיף זה נמצאות בתחתית המחשב‪.‬‬
‫לקבלת סיוע באיתור מקומות אלה‪ ,‬עיין בסעיף הכרת המחשב בעמוד ‪.1‬‬
‫●‬
‫תווית שירות — התווית שמודבקת בתחתית המחשב מספקת מידע חשוב לזיהוי היחידה‪ .‬בעת פניה לתמיכה‪,‬‬
‫סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי‪ ,‬את מספר המוצר או את מספר הדגם‪ .‬אתר מספרים אלה‬
‫לפני הפנייה למחלקת התמיכה‪.‬‬
‫רכיב‬
‫)‪(1‬‬
‫שם המוצר‬
‫)‪(2‬‬
‫מספר סידורי‬
‫)‪(3‬‬
‫מק"ט‪/‬מספר מוצר )‪(p/n‬‬
‫)‪(4‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫)‪(5‬‬
‫תיאור הדגם )דגמים נבחרים בלבד(‬
‫●‬
‫תוויות תקינה — מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב‪.‬‬
‫●‬
‫תוויות אישור אלחוט — מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות או‬
‫האזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש‪.‬‬
‫●‬
‫תווית ‪) SIM‬מודול זיהוי מנוי( )בדגמים נבחרים בלבד( — מספקת את ה‪) ICCID-‬מזהה כרטיס מעגל משולב( של‬
‫ה‪.SIM-‬‬
‫פרק ‪ 1‬הכרת המחשב‬
‫‪7‬‬
‫שימוש במחוות לוח המגע‬
‫‪2‬‬
‫לוח מגע מאפשר לך לשלוט במצביע שעל המסך באמצעות האצבעות‪.‬‬
‫גלילה‬
‫הגלילה שימושית לתזוזה למעלה‪ ,‬למטה או לצדדים על‪-‬גבי דף או תמונה‪.‬‬
‫●‬
‫‪8‬‬
‫גלילה‬
‫הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע כשהן מורחקות מעט זו מזו‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותן מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או‬
‫ימינה‪.‬‬
‫הקשה‬
‫לביצוע בחירה על‪-‬גבי המסך‪ ,‬השתמש בפונקציית ההקשה בלוח המגע‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בהקשה באצבע אחת לביצוע בחירה על‪-‬גבי המסך או להפעלת יישום‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בהקשה באמצעות שתי אצבעות לפתיחת תפריטי היישומים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש במחוות לוח המגע‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫שימוש במקשי הפעולה‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות מקשי הפעולה וקיצורי מקשים אחרים‪ ,‬עבור לסעיף ‪.https://chromebook.com/hp14‬‬
‫סמל‬
‫‪10‬‬
‫מקש‬
‫תיאור‬
‫‪esc‬‬
‫‪ esc‬הוא מקש שפועל בשילוב עם מקשים אחרים להפעלת פונקציות במחשב‪.‬‬
‫אחורה‬
‫למעבר לדף הקודם בהיסטוריית הדפדפן שלך‪.‬‬
‫קדימה‬
‫למעבר לדף הבא בהיסטוריית הדפדפן שלך‪.‬‬
‫טעינה מחדש‬
‫לטעינה מחדש של הדף הנוכחי‪.‬‬
‫מסך מלא‬
‫לפתיחת הדף במצב מסך מלא‪.‬‬
‫החלפת חלון‬
‫למעבר לחלון הבא‪.‬‬
‫הפחתת‬
‫הבהירות‬
‫להפחתת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫הגברת‬
‫הבהירות‬
‫להגברת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫השתקה‬
‫להשתקת צליל הרמקול‪.‬‬
‫החלשת‬
‫עוצמת הקול‬
‫להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫סמל‬
‫מקש‬
‫תיאור‬
‫הגברת עוצמת‬
‫הקול‬
‫להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪ ,‬ולביטול מצב‬
‫השתקה‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫●‬
‫כאשר המחשב כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעילו‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב שינה‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לנעול את המסך‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה עד להופעת מסך‬
‫הכניסה‪ .‬לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬וברצונך לכבותו‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫שילוב מקשים למצב שחזור‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על ‪+ esc‬‬
‫‪+‬‬
‫כדי לאלץ את המערכת להיכנס למצב שחזור‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות שחזור‪ ,‬עבור לסעיף ‪ /https://support.google.com/chromeos‬וחפש מידע על שחזור‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬שימוש במקשי הפעולה‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫צריכת חשמל וסוללה‬
‫סוללה עם חותם היצרן‬
‫אין לנסות להסיר או להחליף את הסוללה עם חותם היצרן‪ .‬הסרה או החלפה של הסוללה עלולה לפגוע בכיסוי האחריות‪.‬‬
‫אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה‪ ,‬פנה לתמיכה‪.‬‬
‫כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה‪ ,‬אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה‪ .‬פעל בהתאם לחוקים ולתקנות‬
‫באזורך לגבי השלכת סוללות‪.‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את מתאם ה‪ AC-‬למחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ודא כי מתבצעת טעינה של הסוללה על‪-‬ידי בדיקת הנורית של מתאם ה‪ .AC-‬נורית זו ממוקמת בצד ימין של‬
‫המחשב‪ ,‬ליד מחבר המתח‪.‬‬
‫נורית מתאם‬
‫מצב‬
‫‪AC‬‬
‫‪.3‬‬
‫נורית בצבע לבן‬
‫מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה טעונה‪.‬‬
‫נורית מהבהבת‬
‫בלבן‬
‫מתאם ה‪ AC-‬מחובר ומפלס הסוללה נמוך‪.‬‬
‫נורית בצבע‬
‫ענבר‬
‫מתאם ה‪ AC-‬מחובר והסוללה נטענת‪.‬‬
‫נורית כבויה‬
‫מתאם ה‪ AC-‬אינו מחובר או אינו פועל כהלכה‪ ,‬והמחשב משתמש במתח סוללה‪.‬‬
‫כאשר מתבצעת טעינה של הסוללה‪ ,‬השאר את מתאם ה‪ AC-‬מחובר עד שצבע נורית מתאם ה‪ AC-‬משתנה ללבן‪.‬‬
‫אם הסוללה לא נטענת‪ ,‬פנה לתמיכה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫סוללה עם חותם היצרן‬
‫‪5‬‬
‫משאבים נוספים של ‪HP‬‬
‫השתמשת כבר בהוראות ההתקנה כדי להפעיל את המחשב ולאתר מדריך זה‪ .‬כדי למצוא פרטים על המוצר‪ ,‬מידע על‬
‫ביצוע פעולות ועוד‪ ,‬השתמש בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫משאב‬
‫תוכן‬
‫פוסטר התקנה‬
‫●‬
‫סקירה כללית של הגדרת המחשב ומאפייניו‪.‬‬
‫עזרה ותמיכה‬
‫●‬
‫מגוון רחב של פריטי מידע על ביצוע פעולות וטיפים‬
‫לפתרון בעיות‪.‬‬
‫לתמיכה בארה"ב‪ ,‬עבור לכתובת ‪.http://www.hp.com/go/contactHP‬‬
‫לתמיכה ברחבי העולם‪ ,‬עבור לכתובת ‪http://welcome.hp.com/country/us/‬‬
‫‪.en/wwcontact_us.html‬‬
‫דף אינטרנט לתמיכה ברחבי העולם‬
‫●‬
‫צ'אט מקוון עם טכנאי של ‪.HP‬‬
‫לקבלת תמיכה בשפה המקומית‪ ,‬עבור לכתובת ‪http://welcome.hp.com/‬‬
‫‪.country/us/en/wwcontact_us.html‬‬
‫●‬
‫תמיכה בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫●‬
‫איתור מספרי הטלפון של התמיכה‪.‬‬
‫●‬
‫איתור מרכזי שירות של ‪.HP‬‬
‫המדריך לבטיחות ונוחות‬
‫●‬
‫התקנה נכונה של תחנת העבודה‪.‬‬
‫עבור לכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫●‬
‫הנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת הנוחות‬
‫ולמזעור הסיכון לפציעה‪.‬‬
‫●‬
‫מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה‪.‬‬
‫●‬
‫הודעות תקינה חשובות‪ ,‬כולל מידע על השלכה נאותה‬
‫של סוללות‪.‬‬
‫הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‬
‫מדריך זה כלול באריזה‪.‬‬
‫אחריות מוגבלת‬
‫●‬
‫פרטים ספציפיים לגבי האחריות על מחשב זה‪.‬‬
‫מדריך זה כלול באריזה‪ .‬לחלופין‪ ,‬עבור לכתובת ‪http://www.hp.com/go/‬‬
‫‪.orderdocuments‬‬
‫פרק ‪ 5‬משאבים נוספים של ‪HP‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע ‪ -‬למשל‪ ,‬הזרם שאתה מקבל כאשר‬
‫אתה הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת‪.‬‬
‫פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים‪ .‬כדי‬
‫למנוע נזק למחשב או לכונן‪ ,‬או אובדן מידע‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫אם הוראות ההסרה או ההתקנה מנחות אותך לנתק את המחשב‪ ,‬נתק אותו לאחר שהארקת אותו כהלכה ולפני‬
‫הסרת כיסוי‪.‬‬
‫●‬
‫שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי‪ ,‬עד שתהיה מוכן לביצוע ההתקנה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים ובמעגלים‪ .‬הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלים שאינם מגנטיים‪.‬‬
‫●‬
‫לפני הטיפול ברכיבים‪ ,‬יש לפרוק חשמל סטטי באמצעות נגיעה במשטח מתכתי שאינו צבוע של הרכיב‪.‬‬
‫●‬
‫אם הסרת רכיב‪ ,‬הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אתה זקוק למידע נוסף אודות חשמל סטטי או לעזרה בהסרה או התקנה של רכיב‪ ,‬פנה לתמיכה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אזור לוח המגע‪ ,‬זיהוי‬
‫אחורה ‪10‬‬
‫אנטנות ‪ ,WLAN‬זיהוי ‪3‬‬
‫אנטנות ‪ ,WWAN‬זיהוי ‪3‬‬
‫אנטנות אלחוט‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ב‬
‫בחלק התחתון‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪6‬‬
‫בצד ימין‬
‫צד ימין ‪1‬‬
‫בצד שמאל‬
‫צד שמאל ‪2‬‬
‫ה‬
‫הגברת הבהירות ‪10‬‬
‫הגברת עוצמת הקול ‪11‬‬
‫החלון הבא ‪10‬‬
‫החלשת עוצמת הקול ‪10‬‬
‫הפחתת הבהירות ‪10‬‬
‫הצג‬
‫רכיבי הצג ‪3‬‬
‫השתקה ‪10‬‬
‫התקן ‪7 WLAN‬‬
‫ח‬
‫חריצים‬
‫כבל אבטחה ‪2‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‪ ,‬זיהוי‬
‫‪2‬‬
‫ט‬
‫טעינה מחדש ‪10‬‬
‫י‬
‫יציאות‬
‫‪2 HDMI‬‬
‫‪1 USB 2.0‬‬
‫‪2 USB 3.0‬‬
‫יציאות ‪ ,USB 2.0‬זיהוי‬
‫יציאות ‪ ,USB 3.0‬זיהוי‬
‫יציאת ‪ ,HDMI‬זיהוי ‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ר‬
‫רמקולים‪ ,‬זיהוי‬
‫מ‬
‫מחוות גלילה בלוח המגע ‪8‬‬
‫מחוות לוח המגע ‪8‬‬
‫גלילה ‪8‬‬
‫מידע תקינה‬
‫תוויות אישור אלחוט ‪7‬‬
‫תווית תקינה ‪7‬‬
‫מיקרופון פנימי‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫מסך מלא ‪10‬‬
‫מספר סידורי ‪7‬‬
‫מצלמת אינטרנט‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫מקשי פעולה ‪11 ,10‬‬
‫פונקציות ‪10‬‬
‫שימוש ‪10‬‬
‫נ‬
‫נוריות‬
‫הפעלה ‪2 ,1‬‬
‫מצלמת אינטרנט ‪3‬‬
‫נוריות הפעלה‪ ,‬זיהוי ‪2 ,1‬‬
‫נורית מצלמת אינטרנט‪ ,‬זיהוי ‪3‬‬
‫נורית מצלמת אינטרנט משולבת‪ ,‬זיהוי‬
‫‪3‬‬
‫נורית מתאם ‪12 AC‬‬
‫נסיעה עם המחשב ‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫ש‬
‫שילוב מקשים למצב שחזור ‪11‬‬
‫שם ומספר המוצר‪ ,‬מחשב ‪7‬‬
‫שקע‬
‫יציאת שמע )אוזניות( ‪2‬‬
‫כניסת שמע )מיקרופון( ‪2‬‬
‫שקע יציאת שמע )אוזניות( ‪2‬‬
‫שקע כניסת שמע )מיקרופון( ‪2‬‬
‫ת‬
‫תא הסוללה ‪7‬‬
‫תוויות ‪7‬‬
‫‪7 SIM‬‬
‫‪7 WLAN‬‬
‫אישור אלחוט ‪7‬‬
‫שירות ‪7‬‬
‫תקינה ‪7‬‬
‫תווית ‪7 WLAN‬‬
‫תווית אישור אלחוט ‪7‬‬
‫תווית שירות‪ ,‬מחשב ‪7‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪12‬‬
‫פ‬
‫פריקת חשמל סטטי ‪14‬‬
‫פתחי אוורור‪ ,‬זיהוי ‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫ק‬
‫קדימה ‪10‬‬
‫קורא כרטיסי זיכרון ‪1‬‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‪ ,‬זיהוי‬
‫‪1‬‬
‫אינדקס‬
‫‪15‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising