HP | Chromebook - 14-ak005no (ENERGY STAR) | HP Chromebook 14 G4 Používateľská príručka

HP Chromebook 14 G4 Používateľská príručka
Používateľská príručka
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Intel je ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách a používa
sa na základe licencie.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa
dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tejto príručke nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo
redakčné chyby či vynechaný text v tejto
príručke.
Prvé vydanie: september 2015
Katalógové číslo dokumentu: 828940-231
Upozornenie týkajúce sa produktu
Podmienky používania softvéru
Táto príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje
väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť
vo vašom počítači k dispozícii.
Inštaláciou, kopírovaním, preberaním alebo
iným používaním ľubovoľného softvérového
produktu predinštalovaného v tomto počítači
vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete
dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy
koncového používateľa (EULA) od spoločnosti
HP. Ak s týmito licenčnými podmienkami
nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý nepoužitý
produkt (hardvér a softvér) a požiadajte
o refundáciu. Na túto jedinú formu náhrady sa
vzťahujú podmienky refundácie platné
v mieste zakúpenia produktu.
Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie
alebo ak chcete požiadať o úplnú refundáciu
počítača, obráťte sa na miestnu predajňu
(predajcu).
Bezpečnostné varovanie
VAROVANIE! Ak chcete znížiť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte si
počítač priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Počítač používajte len na tvrdom a rovnom
povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad voliteľná tlačiareň v
blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas
prevádzky takisto zabráňte kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrchom, napríklad vankúšov,
prikrývok alebo odevov, so sieťovým napájacím adaptérom. Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú
teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity definuje
medzinárodná norma pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950).
iii
iv
Bezpečnostné varovanie
Nastavenie konfigurácie procesora (len vybrané modely)
DÔLEŽITÉ: Niektoré počítačové modely sú konfigurované s procesorom radu Intel® Pentium® N35xx/N37xx
alebo Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx. V týchto modeloch nemeňte nastavenie konfigurácie
procesora v súbore msconfig.exe zo štyroch alebo dvoch procesorov na jeden procesor. Ak to urobíte,
počítač sa nebude vedieť reštartovať. Na obnovenie nastavenia od výrobcu budete musieť obnoviť výrobné
nastavenie.
v
vi
Nastavenie konfigurácie procesora (len vybrané modely)
Obsah
1 Oboznámenie sa s počítačom .......................................................................................................................... 1
Pravá strana ........................................................................................................................................................... 1
Ľavá strana ............................................................................................................................................................ 2
Obrazovka .............................................................................................................................................................. 3
Vrchná strana ......................................................................................................................................................... 4
Zariadenie TouchPad ........................................................................................................................... 4
Tlačidlá ................................................................................................................................................ 5
Spodná strana ........................................................................................................................................................ 6
Štítky ...................................................................................................................................................................... 7
2 Používanie gest zariadenia TouchPad .............................................................................................................. 8
Používanie gest zariadenia TouchPad ................................................................................................................... 8
Ťuknutie ............................................................................................................................................... 8
Posúvanie .......................................................................................................................................... 10
3 Používanie funkčných klávesov .................................................................................................................... 12
Používanie funkčných klávesov ........................................................................................................................... 12
4 Napájanie a batéria ...................................................................................................................................... 13
Zapečatená batéria od výrobcu ........................................................................................................................... 13
Nabíjanie batérie ............................................................................................................................... 13
5 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP ................................................................................................... 14
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP ....................................................................................................... 14
6 Elektrostatický výboj ................................................................................................................................... 15
Register ......................................................................................................................................................... 16
vii
viii
1
Oboznámenie sa s počítačom
Pravá strana
Súčasť
Popis
(1)
Porty USB 2.0
Slúžia na pripojenie voliteľných zariadení USB, napríklad
klávesnice, myši, externej jednotky, tlačiarne, skenera alebo
rozbočovača USB.
(2)
Indikátor sieťového napájacieho adaptéra
●
Biely: Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je
nabitá.
●
Svieti na jantárovo: Sieťový napájací adaptér je pripojený a
batéria sa nabíja.
●
Nesvieti: Počítač sa napája z batérie.
(3)
Napájací konektor
Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.
Pravá strana
1
Ľavá strana
Súčasť
(1)
Popis
Otvor pre bezpečnostné lanko
Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka
k počítaču.
POZNÁMKA: Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí
zabrániť zneužitiu ani krádeži počítača.
(2)
Port HDMI
Slúži na pripojenie voliteľného videozariadenia alebo
zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým
rozlíšením, inej kompatibilnej digitálnej alebo zvukovej súčasti
alebo vysokorýchlostného zariadenia HDMI.
(3)
Nabíjací (napájaný) port USB 3.0
Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB, napríklad
klávesnice, myši, externej jednotky, tlačiarne, skenera alebo
rozbočovača USB. Štandardné porty USB neumožňujú nabíjať
všetky zariadenia USB, prípadne budú pri nabíjaní využívať
slabý elektrický prúd. Niektoré zariadenia USB vyžadujú
napájanie a používanie napájaného portu.
POZNÁMKA: Nabíjacie porty USB tiež umožňujú nabíjať
vybrané mobilné telefóny a prehrávače MP3, a to aj vtedy, keď
je počítač vypnutý.
(4)
Konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/
zvukového vstupu (mikrofón)
Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych
reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s
mikrofónom alebo zvukového kábla televízora. Tiež slúži na
pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami.
Tento konektor nepodporuje pripojenie voliteľných zariadení
iba s mikrofónom.
VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší
alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby
ste znížili riziko poranenia.
POZNÁMKA: Keď je ku konektoru pripojené zariadenie,
reproduktory počítača sú vypnuté.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či má kábel zariadenia 4-vodičový
konektor podporujúci konektor zvukového výstupu
(slúchadlá) aj konektor zvukového vstupu (mikrofón).
(5)
Čítač pamäťových kariet Micro
Číta voliteľné pamäťové karty, pomocou ktorých sa ukladajú,
spravujú a zdieľajú informácie alebo sa k nim získava prístup.
Vloženie karty:
▲
Držte kartu štítkom smerom nahor s konektormi
smerom k zásuvke. Vložte kartu do zásuvky a potom na
kartu zatláčajte, kým pevne nezapadne na miesto.
Vybratie karty:
2
Kapitola 1 Oboznámenie sa s počítačom
Súčasť
(6)
Popis
Indikátor napájania
▲
Zatláčajte na kartu, kým sa nevysunie.
●
Biely: Počítač je zapnutý.
●
Bliká na bielo: Počítač je v režime spánku.
●
Nesvieti: Počítač je vypnutý.
Obrazovka
Súčasť
(1)
Popis
Interný vypínač obrazovky
Slúži na vypnutie obrazovky a na aktivovanie režimu spánku po
zatvorení obrazovky, keď je počítač zapnutý.
POZNÁMKA: Interný vypínač obrazovky nie je z vonkajšej strany
počítača viditeľný.
(2)
Antény siete WLAN*
Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú
s bezdrôtovými lokálnymi sieťami (WLAN).
POZNÁMKA:
modelu.
Poloha antén siete WLAN sa môže líšiť v závislosti od
(3)
Antény siete WWAN*
Vysielajú a prijímajú signály bezdrôtového rozhrania s bezdrôtovými
rozľahlými sieťami (WWAN).
(4)
Interný mikrofón
Nahráva zvuk.
(5)
Webová kamera
Slúži na nahrávanie videí, snímanie fotografií a prostredníctvom
vysielania videa umožňuje uskutočňovať videokonferencie
a rozhovory online.
Obrazovka
3
Súčasť
(6)
Popis
Indikátor webovej kamery
Svieti: Webová kamera sa používa.
* Antény nie sú z vonkajšej strany počítača viditeľné. V tesnej blízkosti antén sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo
optimálne šírenie signálu. Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v časti príručky Regulačné, bezpečnostné a
environmentálne upozornenia platnej pre vašu krajinu/región.
Vrchná strana
Zariadenie TouchPad
Súčasť
(1)
4
Popis
Zóna zariadenia TouchPad
Kapitola 1 Oboznámenie sa s počítačom
Slúži na posúvanie ukazovateľa na obrazovke a na výber alebo
aktiváciu položiek na obrazovke.
Tlačidlá
Súčasť
(1)
Popis
Tlačidlo napájania
●
Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho
zapnete.
●
Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto
tlačidla ukončíte režim spánku.
●
Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku,
stlačte tlačidlo napájania, kým sa neobjaví prihlasovacia
obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky
obrazovky sa počítač vypne.
●
Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačte a
podržte tlačidlo napájania
Vrchná strana
5
Spodná strana
Súčasť
(1)
6
Popis
Reproduktory (2)
Kapitola 1 Oboznámenie sa s počítačom
Reprodukujú zvuk.
Štítky
Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so
systémom alebo pri cestovaní s počítačom do zahraničia.
DÔLEŽITÉ:
Všetky štítky opísané v tejto časti budú prilepené na spodnej strane počítača.
Pomoc pri vyhľadaní týchto pozícií nájdete v časti Oboznámenie sa s počítačom na strane 1.
POZNÁMKA:
●
Váš štítok sa môže od toho na obrázku v tejto časti mierne líšiť.
Servisný štítok – poskytuje dôležité informácie vrátane nasledujúcich:
Súčasť
(1)
Názov modelu (len vybrané produkty)
(2)
Číslo produktu
(3)
Sériové číslo
(4)
Záručná lehota
Tieto informácie si pripravte pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory.
●
Štítok s regulačnými informáciami – obsahuje informácie regulačného orgánu o počítači.
●
Certifikačné štítky bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových
zariadeniach a schvaľovacie označenia niektorých krajín/regiónov, v ktorých bolo používanie týchto
zariadení schválené. Ak model vášho počítača obsahuje aspoň jedno bezdrôtové zariadenie, súčasťou
počítača je aspoň jeden certifikačný štítok. Tieto informácie môžete potrebovať pri ceste do zahraničia.
Štítky
7
2
Používanie gest zariadenia TouchPad
Zariadenie TouchPad umožňuje ovládať ukazovateľ na obrazovke pomocou prstov.
Používanie gest zariadenia TouchPad
Zariadenie TouchPad podporuje viacero gest, vďaka ktorým môžete prstami ťukať, posúvať a manipulovať s
položkami na pracovnej ploche
Ťuknutie
Na výber na obrazovke používajte funkciu ťuknutia na zariadení TouchPad.
●
8
Ťuknite jedným prstom na zónu zariadenia TouchPad, čím uskutočníte výber.
Kapitola 2 Používanie gest zariadenia TouchPad
●
Ťuknite dvoma prstami na zónu zariadenia TouchPad a zobrazte kontextovú ponuku.
Používanie gest zariadenia TouchPad
9
Posúvanie
Posúvanie je užitočné na pohyb nahor, nadol alebo do bokov na stránke alebo na obrázku. Posúvanie doľava
alebo doprava dvoma prstami posunie obrazovku, ak existuje viac obsahu, ktorý sa dá zobraziť po oboch
stranách, alebo sa premiestnite dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.
Ak chcete objekt posúvať, umiestnite na zariadenie TouchPad dva prsty mierne vzdialené od seba a presúvajte
ich smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.
POZNÁMKA:
10
Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.
Kapitola 2 Používanie gest zariadenia TouchPad
Ak sa chcete posúvať medzi otvorenými kartami v aplikácii Chrome, posuňte tri prsty na zariadení TouchPad
doľava alebo doprava.
Používanie gest zariadenia TouchPad
11
3
Používanie funkčných klávesov
Používanie funkčných klávesov
Ďalšie informácie o funkčných klávesoch a klávesových skratkách nájdete na stránke
https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en.
Ikona
Kláves
Popis
esc
esc je kláves, ktorý má vplyv na iné klávesy a aktivuje funkcie počítača.
Späť
Prechádza na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadača.
Dopredu
Prechádza na nasledujúcu stránku v histórii prehliadača.
Obnoviť
Obnova vašej aktuálnej stránky.
Celá obrazovka
Otvárajte svoje stránky v režime celej obrazovky.
Zobrazenie aplikácií
Zobrazenie otvorených aplikácií.
POZNÁMKA:
obrazovky.
12
Stlačením tohto klávesu spolu s klávesom ctrl zhotovíte snímku
Zníženie jasu
Podržaním tohto klávesu postupne znižujete jas obrazovky.
Zvýšenie jasu
Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete jas obrazovky.
Stlmenie hlasitosti
Stlmenie zvuku reproduktora.
Zníženie hlasitosti
Podržaním tohto klávesu postupne znižujete hlasitosť reproduktora.
Zvýšenie hlasitosti
Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete hlasitosť reproduktora.
Tlačidlo napájania
●
Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.
●
Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim
spánku.
●
Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo
napájania, kým sa neobjaví prihlasovacia obrazovka. Stlačením tlačidla
napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.
●
Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.
Kapitola 3 Používanie funkčných klávesov
4
Napájanie a batéria
Zapečatená batéria od výrobcu
Batériu v tomto výrobku nemôžete sami ľahko vymeniť. Vybratie alebo výmena batérie by mohla mať vplyv na
platnosť záruky. Ak už batéria viac nevydrží nabitá, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.
Keď batéria dosiahne koniec životnosti, nelikvidujte ju spolu s bežným odpadom z domácnosti. Riaďte sa
miestnymi zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa likvidácie batérie platnými vo vašej oblasti.
Nabíjanie batérie
1.
Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču.
2.
Overte, či sa batéria nabíja, skontrolovaním indikátora sieťového napájacieho adaptéra. Tento indikátor
je umiestnený na ľavej strane počítača vedľa napájacieho konektora.
3.
Indikátor sieťového napájacieho adaptéra
Stav
Biely
Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.
Jantárový
Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.
Nesvieti
Počítač sa napája z batérie.
Pokým sa batéria nabíja, nechajte sieťový napájací adaptér pripojený, až kým sa indikátor sieťového
napájacieho adaptéra nerozsvieti nabielo.
Zapečatená batéria od výrobcu
13
5
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP
Na zapnutie počítača a vyhľadanie tejto príručky ste už použili Inštalačné pokyny. Ak chcete získať podrobné
informácie o produkte, o postupoch a omnoho viac, pozrite si túto tabuľku.
Informačný zdroj
Obsah
Inštalačné pokyny
●
Prehľad inštalácie a funkcií počítača.
Pomoc a technická podpora
●
Široká paleta informácií o postupoch a tipov na riešenie problémov.
Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy
●
Správne nastavenie pracovnej stanice.
Prejdite na adresu http://www.hp.com/ergo.
●
Pokyny týkajúce sa polohy tela a pracovných návykov, vďaka
ktorým sa zvýši pohodlie a zníži riziko poranenia.
●
Bezpečnostné informácie týkajúce sa práce s elektrickými a
mechanickými súčasťami.
Medzinárodná podpora
●
Konverzácia online s technikom spoločnosti HP
Ak chcete získať technickú podporu vo svojom jazyku,
prejdite na stránku http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Odoslanie e-mailu oddeleniu technickej podpory
●
Vyhľadanie telefónnych čísel oddelení technickej podpory
●
Vyhľadanie servisných stredísk spoločnosti HP
●
Dôležité regulačné upozornenia
●
Špecifické informácie o záruke na tento počítač.
Podporu pre USA nájdete na adrese
http://www.hp.com/go/contactHP. Medzinárodnú podporu
nájdete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia
Tento sprievodca je súčasťou balenia.
Obmedzená záruka*
Tento návod je súčasťou balenia alebo ho nájdete na
stránke http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Dokument s výslovne poskytnutou obmedzenou zárukou spoločnosti HP platnou pre váš produkt nájdete v používateľských
príručkách v počítači alebo na disku CD/DVD dodanom v balení. Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách/regiónoch poskytovať
tlačenú obmedzenú záruku spoločnosti HP dodanú v balení. V krajinách/regiónoch, v ktorých sa záruka nedodáva v tlačenom formáte,
si tlačenú kópiu môžete vyžiadať na stránke http://www.hp.com/go/orderdocuments alebo písomne na adresách:
●
Severná Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Európa, Blízky východ, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Tichomorská Ázia: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Do žiadosti o tlačenú kópiu záruky uveďte číslo produktu, záručnú lehotu (nachádza sa na servisnom štítku), meno a poštovú adresu.
DÔLEŽITÉ: Svoj produkt HP NEVRACAJTE na adresy uvedené vyššie. Podporu pre USA nájdete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Medzinárodnú podporu nájdete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
14
Kapitola 5 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP
6
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok,
ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej kľučky.
Výboj statickej elektriny z prstov alebo ďalších elektrostatických vodičov môže poškodiť elektronické súčasti.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu počítača a jednotky alebo strate údajov dodržiavajte tieto pokyny:
●
Ak máte podľa pokynov na odstránenie alebo inštaláciu odpojiť počítač od napájania, odpojte ho po
správnom uzemnení a pred zložením krytu.
●
Súčasti pred inštaláciou uchovávajte v antistatickom obale.
●
Nedotýkajte sa kolíkov, vedenia ani obvodu. Manipuláciu s elektronickými súčasťami obmedzte na
minimum.
●
Nepoužívajte nástroje s magnetickým poľom.
●
Pred manipuláciou so súčasťami vybite statickú energiu tak, že sa dotknete nenatretého kovového
povrchu súčasti.
●
Súčasť vložte po vybratí do obalu, ktorý ho ochráni pred poškodením statickou elektrinou.
Ak potrebujete ďalšie informácie o statickej elektrine alebo potrebujete pomoc pri odstránení či inštalácii
súčastí, obráťte sa na zákaznícku podporu.
15
Register
A
antény pre bezdrôtovú komunikáciu,
identifikácia 3
antény siete WLAN, identifikácia 3
antény siete WWAN, identifikácia 3
C
certifikačný štítok bezdrôtových
zariadení 7
cestovanie s počítačom 7
Č
čítač pamäťových kariet,
identifikácia 2
D
ďalšie okno
12
E
elektrostatický výboj 15
F
funkčné klávesy 12
celá obrazovka 12
dopredu 12
esc 12
späť 12
stlmenie hlasitosti 12
tlačidlo napájania 12
zníženie hlasitosti 12
zníženie jasu 12
zvýšenie hlasitosti 12
zvýšenie jasu 12
G
gestá zariadenia TouchPad
posúvanie 10
gesto posúvania na zariadení
TouchPad 10
I
indikátor integrovanej webovej
kamery, identifikácia 3
16
Register
Indikátor sieťového napájacieho
adaptéra
identifikácia 1
indikátor webovej kamery,
identifikácia 4
indikátory
napájanie 3
sieťový napájací adaptér 1
webová kamera 3
indikátory napájania 3
interné mikrofóny, identifikácia 3
K
konektor, napájací 1
konektor pre mikrofón (zvukový
vstup), identifikácia 2
konektor pre slúchadlá (zvukový
výstup) 2
konektory
zvukový vstup (mikrofón) 2
zvukový výstup (slúchadlá) 2
konektor zvukového vstupu
(mikrofón), identifikácia 2
konektor zvukového výstupu
(slúchadlá), identifikácia 2
N
nabíjací (napájaný) port USB 3.0,
identifikácia 2
napájací konektor, identifikácia 1
názov a číslo produktu, počítač 7
O
otvor pre bezpečnostné lanko,
identifikácia 2
otvory
bezpečnostné lanko 2
čítač pamäťových kariet 2
P
pamäťová karta, identifikácia 2
porty
HDMI 2
nabíjací (napájaný) USB 3.0 2
USB 1
porty USB, identifikácia
pozícia pre batériu 7
1
R
regulačné informácie
certifikačné štítky bezdrôtových
zariadení 7
regulačný štítok 7
reproduktory, identifikácia 6
S
sériové číslo 7
sériové číslo, počítač 7
servisné štítky
umiestnenie 7
súčasti
ľavá strana 2
obrazovka 3
pravá strana 1
spodná strana 6
vrchná strana 4
Š
štítky 7
certifikácia bezdrôtových
zariadení 7
regulačný 7
servisný 7
WLAN 7
štítok zariadenia siete WLAN 7
T
technická podpora 14
tlačidlá
napájanie 5
tlačidlo napájania, identifikácia
W
webová kamera, identifikácia
Z
zariadenie siete WLAN 7
zóna zariadenia TouchPad,
identifikácia 4
5
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising