HP | Chromebook - 14-ak005no (ENERGY STAR) | HP Chromebook 14 G4 Lietotāja rokasgrāmata

HP Chromebook 14 G4 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Intel ir uzņēmuma Intel Corporation preču zīme
ASV un citās valstīs un tiek lietota saskaņā ar
licenci.
Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu
un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešo
garantiju paziņojumos, kas iekļauti produktu
un pakalpojumu komplektos. Nekas no šeit
minētā nav uztverams kā papildu garantija. HP
neatbild par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām
vai šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.
Pirmais izdevums: 2015. gada septembris
Dokumenta daļas numurs: 828940-E11
Paziņojums par produktu
Programmatūras nosacījumi
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti līdzekļi, kas ir
pieejami lielākajā daļā modeļu. Daži līdzekļi
jūsu datorā var nebūt pieejami.
Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi
lietojot jebkuru šajā datorā jau instalētu
programmatūras produktu, jūs piekrītat HP
Lietotāja licences līguma (End User License
Agreement — EULA) nosacījumiem. Ja
nepiekrītat šiem licences nosacījumiem,
vienīgais pieejamais risinājums ir 14 dienu laikā
atgriezt visu nelietoto produktu (aparatūru un
programmatūru), lai atbilstoši iegādes vietas
atlīdzības izmaksas politikai atgūtu izdotos
naudas līdzekļus.
Lai iegūtu papildinformāciju vai pieprasītu pilnu
atmaksu par datoru, lūdzu, sazinieties ar
vietējo tirdzniecības vietu (pārdevēju).
Drošības brīdinājums
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru tieši
klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas virsmas.
Nodrošiniet, lai citas cietas virsmas, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai mīkstas virsmas,
piemēram, spilveni, paklāji vai apģērbs, nebloķētu gaisa plūsmu. Darbības laikā arī neļaujiet maiņstrāvas
adapterim nonākt saskarē ar ādu vai mīkstām virsmām, piemēram, spilveniem, paklājiem vai apģērbu. Dators
un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, ko nosaka
Starptautiskais informācijas tehnoloģiju iekārtu drošības standarts (IEC 60950).
iii
iv
Drošības brīdinājums
Procesora konfigurācijas iestatījums (tikai dažiem modeļiem)
SVARĪGI! Daži datoru modeļi ir konfigurēti ar Intel® Pentium® N35xx/N37xx sērijas vai Celeron® N28xx/
N29xx/N30xx/N31xx sērijas procesoru. Ja jūsu dators atbilst iepriekš norādītajai konfigurācijai, nemainiet
procesora konfigurācijas iestatījumu failā msconfig.exe no 4 vai 2 procesoriem uz 1 procesoru. Pretējā
gadījumā datoru nevarēs restartēt. Jums būs jāveic rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana, lai atjaunotu
sākotnējos iestatījumus.
v
vi
Procesora konfigurācijas iestatījums (tikai dažiem modeļiem)
Saturs
1 Iepazīšanās ar datoru .................................................................................................................................... 1
Labā puse ............................................................................................................................................................... 1
Kreisā puse ............................................................................................................................................................. 2
Displejs ................................................................................................................................................................... 3
Augšpuse ................................................................................................................................................................ 4
Skārienpanelis ..................................................................................................................................... 4
Pogas ................................................................................................................................................... 5
Apakšpuse .............................................................................................................................................................. 6
Uzlīmes ................................................................................................................................................................... 7
2 Skārienpaneļa žestu lietošana ........................................................................................................................ 8
Skārienpaneļa žestu lietošana .............................................................................................................................. 8
Pieskārieni ........................................................................................................................................... 8
Ritināšana .......................................................................................................................................... 10
3 Darbību taustiņu lietošana ........................................................................................................................... 12
Darbību taustiņu lietošana .................................................................................................................................. 12
4 Strāva un akumulators ................................................................................................................................. 13
Rūpnīcā slēgts akumulators ................................................................................................................................ 13
Akumulatora uzlāde .......................................................................................................................... 13
5 Citi HP resursi .............................................................................................................................................. 14
Citi HP resursi ....................................................................................................................................................... 14
6 Elektrostatiskā izlāde .................................................................................................................................. 15
Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 16
vii
viii
1
Iepazīšanās ar datoru
Labā puse
Komponents
Apraksts
(1)
USB 2.0 porti
Pievieno papildu USB ierīces, piemēram, tastatūru, peli, ārējo
disku, printeri, skeneri vai USB centrmezglu.
(2)
Maiņstrāvas adaptera indikators
●
Balts: maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un akumulators
ir uzlādēts.
●
Dzeltens: maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un notiek
akumulatora uzlāde.
●
Nedeg: Dators izmanto akumulatora enerģiju.
(3)
Strāvas savienotājs
Tiek pievienots maiņstrāvas adapteris.
Labā puse
1
Kreisā puse
Komponents
(1)
Apraksts
Drošības kabeļa slots
Ļauj pievienot datoram atsevišķi iegādātu drošības kabeli.
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā preventīvs
līdzeklis, taču var nenovērst datora neatbilstošu lietojumu vai
zādzību.
(2)
HDMI ports
Izmanto, lai pievienotu papildu videoierīci vai audioierīci,
piemēram, augstas izšķirtspējas televizoru, vai citu saderīgu
digitālo vai audio komponentu vai ātrdarbīgu augstas
izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ierīci.
(3)
USB 3.0 uzlādes ports ar strāvas padevi
Izmanto, lai pievienotu papildu USB ierīci, piemēram,
tastatūru, peli, ārējo disku, printeri, skeneri vai USB
centrmezglu. Standarta USB portos nevar uzlādēt visu tipu
USB ierīces vai arī uzlāde tiek veikta ar vāju strāvas padevi.
Dažām USB ierīcēm ir nepieciešama strāva, un to lietošanai ir
jāizmanto ports ar strāvas padevi.
PIEZĪME. USB uzlādes portos var uzlādēt arī dažus mobilo
tālruņu un MP3 atskaņotāju modeļus pat tad, ja dators ir
izslēgts.
(4)
Audio izvades (austiņu)/audio ievades
(mikrofona) ligzda
Tiek izmantota, lai pievienotu papildu stereo skaļruņus,
kuriem ir atsevišķa strāvas padeve, vai austiņas, ieliekamās
austiņas, mikrofonaustiņas vai televizora audio kabeli. Šeit
var pievienot arī papildu mikrofonaustiņu mikrofonu. Šī ligzda
neatbalsta papildu ierīces, kas paredzētas tikai mikrofonam.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku,
pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu
lietošanas noregulējiet skaļumu.
PIEZĪME. Ja ligzdai tiek pievienota ierīce, datora skaļruņi
tiek atspējoti.
PIEZĪME. Pārliecinieties, vai ierīces kabelim ir 4 vadu
savienotājs, kas atbalsta gan audio izvadi (austiņas), gan
audio ievadi (mikrofonu).
(5)
Mikro atmiņas karšu lasītājs
Nolasa papildu atmiņas kartes, kas uzglabā, pārvalda un
koplieto informāciju vai piekļūst tai.
Lai ievietotu karti:
▲
turiet to ar etiķeti uz augšu un savienotājiem ─ vērstiem
pret slotu, ielieciet karti slotā un pēc tam pastumiet, līdz
tā ir stingri ievietota.
Lai izņemtu karti:
2
1. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Komponents
(6)
Apraksts
Strāvas indikators
▲
piespiediet karti, līdz tā izlec ārā.
●
Balts: dators ir ieslēgts.
●
Mirgojošs balts: dators ir miega režīmā.
●
Nedeg: dators ir izslēgts.
Displejs
Komponents
Apraksts
(1)
Izslēdz displeju un aktivizē miega režīmu, ja displeju aizver, kad ir
ieslēgta strāvas padeve.
Iekšējais displeja slēdzis
PIEZĪME.
(2)
WLAN antenas*
Iekšējais displeja slēdzis nav redzams datora ārpusē.
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu lokālajiem
tīkliem (WLAN).
PIEZĪME. WLAN antenu novietojums var atšķirties atkarībā no
ierīces modeļa.
(3)
WWAN antenas*
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
teritoriālajiem tīkliem (WWAN).
(4)
Iekšējais mikrofons
Ieraksta skaņu.
(5)
Tīmekļa kamera
Tiek izmantota videoklipu ierakstīšanai, nekustīgu fotoattēlu
uztveršanu, video konferenču un tērzēšanas tiešsaistē
nodrošināšanai ar video signāla straumēšanas palīdzību.
Displejs
3
Komponents
Apraksts
(6)
Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.
Tīmekļa kameras indikators
*Antenas nav redzamas datora ārpusē. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenu tiešā tuvumā nedrīkst atrasties šķēršļi. Paziņojumus
par bezvadu sakaru normatīvo informāciju skatiet dokumenta Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību
sadaļā, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu.
Augšpuse
Skārienpanelis
Komponents
(1)
4
Apraksts
Skārienpaneļa TouchPad zona
1. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Izmanto ekrānā redzamā rādītāja pārvietošanai un ekrānā
parādīto vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai.
Pogas
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas poga
●
Kad dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu
datoru.
●
Kad dators ir miega režīmā, īslaicīgi nospiediet šo pogu, lai
izietu no miega režīma.
●
Ja dators ir ieslēgts un jūs vēlaties bloķēt tā ekrānu,
nospiediet strāvas pogu, līdz parādās pierakstīšanās
ekrāns. Nospiežot strāvas pogu, kamēr ir aktīvs ekrāna
bloķēšanas režīms, dators tiek izslēgts.
●
Ja dators ir ieslēgts un vēlaties to izslēgt, nospiediet un
turiet nospiestu strāvas pogu.
Augšpuse
5
Apakšpuse
Komponents
(1)
6
Apraksts
Skaļruņi (2)
1. nodaļa. Iepazīšanās ar datoru
Atskaņo skaņu.
Uzlīmes
Uzlīmes uz datora sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama sistēmas problēmu novēršanai vai arī tad, ja
datoru ņemat līdzi ārzemju ceļojumos.
SVARĪGI!
Visas šajā sadaļā aprakstītās uzlīmes ir piestiprinātas datora apakšpusei.
Kā atrast šīs vietas, skatiet nodaļā Iepazīšanās ar datoru 1. lpp..
PIEZĪME.
●
Jūsu etiķete var nedaudz atšķirties no šajā sadaļā redzamā attēla.
Servisa uzlīme — tajā ir sniegta svarīga informācija, tostarp tālāk norādītā.
Komponents
(1)
Modeļa nosaukums (tikai dažiem produktiem)
(2)
Produkta numurs
(3)
Sērijas numurs
(4)
Garantijas periods
Sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, sagatavojiet tālāk norādīto informāciju.
●
Normatīva uzlīme — sniedz normatīvo informāciju par datoru.
●
Bezvadu sakaru sertifikācijas uzlīme vai uzlīmes — sniedz informāciju par papildu bezvadu ierīcēm un to
valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumu, kuros šīs ierīces ir atļauts lietot. Ja jūsu datora modelim ir
viena vai vairākas bezvadu ierīces, datoram ir pievienota viena vai vairākas sertifikācijas uzlīmes. Šī
informācija var būt vajadzīga starptautiskos ceļojumos.
Uzlīmes
7
2
Skārienpaneļa žestu lietošana
Izmantojot skārienpaneli, varat ar pirkstiem vadīt ekrāna rādītāju.
Skārienpaneļa žestu lietošana
Skārienpanelis atbalsta dažādus žestus, lai vadītu vienumus darbvirsmā, ar pirkstiem pieskaroties un ritinot.
Pieskārieni
Lai ekrānā veiktu atlasi, izmantojiet skāriena funkciju uz skārienpaneļa.
●
8
Pieskarieties ar vienu pirkstu uz skārienpaneļa zonas, lai veiktu atlasi.
2. nodaļa. Skārienpaneļa žestu lietošana
●
Pieskarieties ar diviem pirkstiem skārienpaneļa zonai, lai izsauktu kontekstjutīgu izvēlni.
Skārienpaneļa žestu lietošana
9
Ritināšana
Ritināšana ir noderīga, lai lapā vai attēlā pārvietotos uz augšu, uz leju vai uz sāniem. Ritinot pa kreisi vai pa
labi ar diviem pirkstiem, tiks ritināts ekrāns, ja uz kādu pusi būs vairāk skatāmā satura, vai notiks virzība
atpakaļ vai uz priekšu tīmekļa pārlūkprogrammas vēstures datos.
Lai ritinātu, novietojiet divus pirkstus uz skārienpaneļa nedaudz atstatus vienu no otra un pēc tam velciet tos
pāri skārienpanelim virzienā uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
PIEZĪME.
10
Ritināšanas ātrumu nosaka pirkstu pārvietošanas ātrums.
2. nodaļa. Skārienpaneļa žestu lietošana
Lai ritinātu starp atvērtām cilnēm Chrome ierīcē, slidiniet trīs pirkstus pa kreisi vai pa labi skārienpanelī.
Skārienpaneļa žestu lietošana
11
3
Darbību taustiņu lietošana
Darbību taustiņu lietošana
Lai iegūtu papildinformāciju par darbības taustiņiem un tastatūras īsceļiem, dodieties uz
https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en.
Ikona
Taustiņš
Apraksts
esc
Taustiņš esc mijiedarbojas ar citiem taustiņiem, aktivizējot datora funkcijas.
Atpakaļ
Atgriezties pārlūka vēstures iepriekšējā lapā.
Uz priekšu
Doties uz pārlūka vēstures nākamo lapu.
Ielādēt atkārtoti
Ielādēt atkārtoti pašreizējo lapu.
Pilnekrāna
Atvērt lapu pilnekrāna režīmā.
Rādīt programmas
Parāda atvērtās programmas.
PIEZĪME.
12
Nospiežot šo pogu kopā ar ctrl, tiek uzņemts ekrānuzņēmums.
Spilgtuma
samazināšana
Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek samazināts ekrāna spilgtums.
Spilgtuma
palielināšana
Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek palielināts ekrāna spilgtums.
Skaņas izslēgšana
Izslēdz skaļruņu skaņu.
Skaļuma
samazināšana
Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski samazināts skaļruņu skaļums.
Skaļuma
palielināšana
Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski palielināts skaļruņu skaļums.
Strāvas poga
●
Ja dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu datoru.
●
Ja dators ir miega režīmā, īsi nospiediet šo pogu, lai izietu no miega režīma.
●
Ja dators ir ieslēgts un jūs vēlaties bloķēt tā ekrānu, nospiediet strāvas pogu,
līdz parādās pierakstīšanās ekrāns. Nospiežot strāvas pogu, kamēr ir aktīvs
ekrāna bloķēšanas režīms, dators tiek izslēgts.
●
Ja dators ir ieslēgts un vēlaties to izslēgt, nospiediet un turiet nospiestu strāvas
pogu.
3. nodaļa. Darbību taustiņu lietošana
4
Strāva un akumulators
Rūpnīcā slēgts akumulators
Šī produkta akumulators nav viegli nomaināms pašiem lietotājiem. Akumulatora izņemšana vai nomaiņa var
ietekmēt jūsu produkta garantijas segumu. Ja akumulators sāk ātri izlādēties, sazinieties ar atbalsta
dienestu.
Pēc akumulatora darbmūža beigām to nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai
atbrīvotos no akumulatora, ievērojiet jūsu reģionā spēkā esošos likumus un noteikumus.
Akumulatora uzlāde
1.
Pievienojiet datoram strāvas adapteri.
2.
Pārliecinieties, ka notiek akumulatora uzlāde, pārbaudot maiņstrāvas adaptera indikatoru. Šis indikators
atrodas datora kreisajā sānu malā, blakus strāvas savienotājam.
3.
Maiņstrāvas adaptera indikators
Statuss
Balts
Maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un akumulators ir
uzlādēts.
Dzeltens
Maiņstrāvas adapteris ir pievienots, un notiek akumulatora
uzlāde.
Nedeg
Dators izmanto akumulatora enerģiju.
Kamēr akumulators tiek uzlādēts, nepārtrauciet savienojumu ar maiņstrāvas adapteri, līdz maiņstrāvas
adaptera indikators iedegas baltā krāsā.
Rūpnīcā slēgts akumulators
13
5
Citi HP resursi
Citi HP resursi
Datora ieslēgšanai un šīs rokasgrāmatas atrašanai jūs jau izmantojāt Iestatīšanas instrukcijas. Detalizētu
produktu aprakstu, ieteikumus par lietošanu un citu noderīgu informāciju skatiet tālāk sniegtajā tabulā.
Resurss
Saturs
Iestatīšanas instrukcijas
●
Pārskats par datora iestatīšanu un funkcijām
Palīdzība un atbalsts
●
Plašs ieteikumu klāsts par ierīces lietošanu un problēmu novēršanu
Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata
●
Atbilstošas darbstacijas iestatīšana
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/ergo.
●
Vadlīnijas par ķermeņa pozu un darba paņēmieniem, kas palielina
jūsu komfortu un samazina iespējamo traumu risku
●
Informācija par elektrisko un mehānisko drošību
Atbalsts visā pasaulē
●
Tērzēšana tiešsaistē ar HP speciālistu
Lai saņemtu palīdzību savā valodā, apmeklējiet vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
E-pasta ziņojumu sūtīšana atbalsta dienestam
●
Klientu atbalsta dienesta tālruņu numuru atrašana
●
HP servisa centru atrašanās vietas
●
Svarīgi paziņojumi par normatīvo informāciju
●
Svarīga datora garantijas informācija
Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Normatīvie, drošības un vides aizsardzības paziņojumi
Šī rokasgrāmata ir iekļauta ierīces komplektācijā.
Ierobežota garantija*
Šī rokasgrāmata ir iekļauta datora komplektācijā un
pieejama vietnē http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Jūsu produktam piemērojamo īpaši paredzēto HP ierobežoto garantiju varat atrast datorā iekļautajās lietotāja rokasgrāmatās un/vai
iepakojumā iekļautajā kompaktdiskā/DVD diskā. Dažās valstīs/reģionos HP var nodrošināt HP ierobežoto garantiju drukātā formātā un
tā ir iekļauta iepakojumā. Valstīs/reģionos, kur garantija netiek nodrošināta drukātā formātā, tās drukāto kopiju var pieprasīt vietnē
http://www.hp.com/go/orderdocuments vai rakstot uz kādu no tālāk norādītajām adresēm.
●
Ziemeļamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Āzija un Klusā okeāna piekrastes valstis: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Pieprasot garantijas drukāto kopiju, lūdzu, norādiet produkta numuru, garantijas periodu (atrodams uz apkopes uzlīmes), vārdu un
pasta adresi.
SVARĪGI! NEIZMANTOJIET šīs adreses HP produktu atpakaļsūtīšanai. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
14
5. nodaļa. Citi HP resursi
6
Elektrostatiskā izlāde
Elektrostatiskā izlāde ir statiskās elektrības atbrīvošanās, diviem objektiem saskaroties, piemēram, trieciens,
ko var saņemt, šķērsojot paklāju un pieskaroties metāla durvju rokturim.
Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem strāvas vadītājiem var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas.
Lai izvairītos no datora vai diska bojājumiem vai informācijas zuduma, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības
pasākumus.
●
Ja noņemšanas vai uzstādīšanas instrukcijās ir pieprasīts atvienot datoru, atvienojiet to pēc pareizas
sazemēšanas un pirms vāka noņemšanas.
●
Glabājiet komponentus to elektrostatiski drošajos konteinerus, līdz esat gatavs tos uzstādīt.
●
Izvairieties no pieskaršanās kontaktiem, vadiem un shēmām. Iespējami mazāk pieskarieties
elektroniskajiem komponentiem.
●
Izmantojiet nemagnētiskus darbarīkus.
●
Pirms aiztiekat komponentus, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties komponenta nekrāsotajai
metāla virsmai.
●
Ja noņemat komponentu, novietojiet to elektrostatiski drošā konteinerā.
Ja ir nepieciešama papildinformācija par statisko elektrību vai palīdzība komponentu noņemšanā vai
uzstādīšanā, sazinieties ar atbalsta dienestu.
15
Alfabētiskais rādītājs
A
akumulatora nodalījums 7
apkopes uzlīmes
atrašana 7
atbalsts 14
atmiņas karšu lasītājs,
identificēšana 2
atmiņas karte, identificēšana 2
audio ievades (mikrofona) ligzda,
identificēšana 2
audio izvades (austiņu) ligzda,
identificēšana 2
austiņu (audio izvades) ligzda 2
B
bezvadu antenas, identificēšana
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīme 7
C
ceļošana, līdzi ņemot datoru
maiņstrāvas adapteris 1
tīmekļa kamera 3
integrētās tīmekļa kameras
indikators, identificēšana 3
K
komponenti
apakšpuse 6
augšpuse 4
displejs 3
kreisā puse 2
labā puse 1
3
7
D
darbību taustiņi 12
Atpakaļ 12
esc 12
Pilnekrāna 12
skaļuma palielināšana 12
Skaļuma samazināšana 12
skaņas izslēgšana 12
Spilgtuma palielināšana 12
Spilgtuma samazināšana 12
strāvas poga 12
uz priekšu 12
drošības kabeļa slots,
identificēšana 2
E
elektrostatiskā izlāde 15
I
iekšējie mikrofoni, identificēšana 3
indikatori
enerģija 3
16
Alfabētiskais rādītājs
L
ligzdas
audio ievade (mikrofons) 2
audio izvade (austiņu) 2
M
Maiņstrāvas adaptera indikators
identificēšana 1
mikrofona (audio ievades) ligzda,
identificēšana 2
N
nākamais logs 12
normatīvā informācija
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīmes 7
normatīva uzlīme 7
P
pogas
strāva 5
porti
HDMI 2
USB 1
USB 3.0 uzlādes ports ar strāvas
padevi 2
produkta nosaukums un numurs,
datora 7
S
savienotājs, strāvas 1
sērijas numurs 7
sērijas numurs, datora 7
skaļruņi, identificēšana 6
skārienpaneļa ritināšanas žests 10
skārienpaneļa TouchPad zona,
identificēšana 4
skārienpaneļa žesti
ritināšana 10
sloti
atmiņas karšu lasītājs 2
drošības kabelis 2
strāvas indikatori 3
strāvas poga, identificēšana 5
strāvas savienotājs, identificēšana
1
T
tīmekļa kamera, identificēšana
tīmekļa kameras indikators,
identificēšana 4
4
U
USB 3.0 uzlādes ports ar strāvas
padevi, identificēšana 2
USB porti, identificēšana 1
uzlīmes 7
apkope 7
bezvadu ierīces sertificēšana 7
normatīva 7
WLAN 7
W
WLAN antenas, identificēšana 3
WLAN ierīce 7
WLAN uzlīme 7
WWAN antenas, identificēšana 3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising