HP | OMEN - 17-w102nf (ENERGY STAR) | HP OMEN - 17-w200 CTO Instrukcja obsługi

HP OMEN - 17-w200 CTO Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez firmę HP
Inc. w ramach licencji. Windows jest znakiem
towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi
firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach
o gwarancji towarzyszących tym produktom
i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze, sierpień 2016
Numer katalogowy dokumentu: 907209-241
Uwagi dotyczące produktu
Warunki użytkowania oprogramowania
Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji, w
które wyposażona jest większość produktów.
Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w
danym komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich edycjach lub wersjach systemu
Windows. Aby możliwe było wykorzystanie
wszystkich funkcji systemu Windows, systemy
mogą wymagać uaktualnienia i/lub
oddzielnego zakupu sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub aktualizacji systemu
BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany
automatycznie, a funkcja ta jest zawsze
włączona. Instalacja aktualizacji może wiązać
się z pobieraniem opłat od dostawców usług
internetowych, mogą być również określane
dodatkowe wymagania w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na stronie http://www.microsoft.com.
Aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji
obsługi lub przewodników dotyczących danego
produktu, przejdź do strony
http://www.hp.com/support i wybierz swój
kraj. Wybierz opcję Znajdź swój produkt,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na
zakup komputera należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika,
zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
1 Właściwy początek ........................................................................................................................................ 1
Odwiedzanie sklepu HP Apps Store ....................................................................................................................... 1
Najlepsze praktyki ................................................................................................................................................. 1
Więcej zasobów HP ................................................................................................................................................ 2
2 Poznawanie komputera .................................................................................................................................. 4
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych ......................................................................................................... 4
Wyświetlanie listy oprogramowania ..................................................................................................................... 4
Strona prawa .......................................................................................................................................................... 5
Strona lewa ............................................................................................................................................................ 7
Wyświetlacz ......................................................................................................................................................... 10
Góra ...................................................................................................................................................................... 12
Płytka dotykowa TouchPad ............................................................................................................... 12
Wskaźniki ........................................................................................................................................... 13
Przycisk i głośniki .............................................................................................................................. 13
Klawisze ............................................................................................................................................. 16
Korzystanie z klawiszy czynności ..................................................................................................... 17
Spód ..................................................................................................................................................................... 17
Etykiety ................................................................................................................................................................ 19
3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 21
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 21
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................. 21
Klawisz trybu samolotowego ......................................................................................... 21
Elementy sterujące systemu operacyjnego ................................................................... 21
Łączenie z siecią WLAN ..................................................................................................................... 22
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) ......................................... 22
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty) ................................................................ 23
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty) .......................... 23
Podłączanie urządzeń Bluetooth .................................................................................... 23
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty) ...................................................................... 24
4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych ............................................................................................................. 25
Korzystanie z kamery .......................................................................................................................................... 25
Korzystanie z funkcji audio .................................................................................................................................. 25
Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 25
v
Podłączanie słuchawek ..................................................................................................................... 26
Podłączanie mikrofonu ..................................................................................................................... 26
Podłączanie zestawów słuchawkowych ........................................................................................... 26
Korzystanie z ustawień dźwięku ....................................................................................................... 26
Korzystanie z wideo ............................................................................................................................................. 27
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty) ........................... 27
Konfiguracja dźwięku HDMI ............................................................................................ 28
Podłączanie cyfrowych urządzeń wyświetlających przy użyciu kabla mini Dual-Mode
DisplayPort (tylko wybrane produkty) .............................................................................................. 28
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty) ........................................................... 29
Korzystanie z funkcji przeznaczonych do gier (tylko wybrane produkty) .......................................................... 30
SteelSeries Engine ............................................................................................................................. 30
5 Nawigacja po ekranie ................................................................................................................................... 31
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym ...................................................... 31
Naciskanie ......................................................................................................................................... 31
Zbliżanie/rozsuwanie palców w celu zmiany powiększenia ............................................................. 31
Przesunięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ................................................... 32
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ...................................................... 32
Dotknięcie czterema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ................................................... 32
Przesunięcie trzema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) .................................................... 33
Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy) ...................................................................... 33
Korzystanie z klawiatury i opcjonalnej myszy .................................................................................................... 34
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej ..................................................................................... 34
6 Zarządzanie zasilaniem (modele z baterią zamkniętą fabrycznie) .................................................................... 35
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji .................................................................................. 35
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ............................................................................. 35
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) ................................ 36
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu (opuszczanie stanu uśpienia lub
hibernacji) .......................................................................................................................................... 36
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty) ........................................................................ 37
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania ........................................................................................... 37
Praca na zasilaniu z baterii .................................................................................................................................. 37
Bateria fabrycznie zaplombowana ................................................................................................... 37
Uzyskiwanie informacji o baterii ....................................................................................................... 38
Oszczędzanie energii baterii ............................................................................................................. 38
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ................................................................. 38
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .................................................. 39
vi
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania ................................................................... 39
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie
jest dostępne żadne źródło zasilania ............................................................................. 39
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
komputer nie może wyjść ze stanu hibernacji ............................................................... 39
Praca na zasilaniu sieciowym .............................................................................................................................. 39
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................. 40
Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 40
7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika) ........................................ 42
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji .................................................................................. 42
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ............................................................................. 42
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) ................................ 43
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu (opuszczanie stanu uśpienia lub
hibernacji) .......................................................................................................................................... 43
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty) ........................................................................ 44
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania ........................................................................................... 44
Praca na zasilaniu z baterii .................................................................................................................................. 44
Bateria z możliwością wymiany przez użytkownika ........................................................................ 44
Uzyskiwanie informacji o baterii ....................................................................................................... 47
Oszczędzanie energii baterii ............................................................................................................. 47
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ................................................................. 47
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .................................................. 48
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania ................................................................... 48
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie
jest dostępne żadne źródło zasilania ............................................................................. 48
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy
komputer nie może wyjść ze stanu hibernacji ............................................................... 48
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika ............................................................... 48
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika .......................................................................... 48
Praca na zasilaniu sieciowym .............................................................................................................................. 49
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................. 49
Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 50
8 Konserwacja komputera ............................................................................................................................... 51
Zwiększanie wydajności ...................................................................................................................................... 51
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ........................................................................... 51
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku .................................................................................. 51
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) ................................ 51
vii
Określanie stanu HP 3D DriveGuard ............................................................................... 52
Aktualizowanie programów i sterowników ......................................................................................................... 52
Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 52
Procedury czyszczenia ...................................................................................................................... 53
Czyszczenie wyświetlacza .............................................................................................. 53
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................................ 53
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane
produkty) ......................................................................................................................... 53
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu .......................................................................................... 53
9 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji .......................................................................................... 55
Korzystanie z haseł .............................................................................................................................................. 55
Ustawianie haseł w systemie Windows ............................................................................................ 55
Ustawianie haseł w narzędziu Setup Utility (BIOS) .......................................................................... 56
Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane produkty) ........................................................................ 56
Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej ....................................................................................... 57
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego ............................................................................ 57
Korzystanie z oprogramowania zapory sieciowej ............................................................................ 57
Instalowanie aktualizacji oprogramowania ........................................................................................................ 57
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane produkty) .................................................... 58
Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej ............................................................................................................... 58
Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji ..................................................................................................... 58
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty) ..................................................... 58
10 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS) ................................................................................................ 59
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS) ...................................................................................................... 59
Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS) ........................................................................................................ 59
Sprawdzanie wersji BIOS ................................................................................................................... 59
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ............................................................................................... 60
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .......................................................................... 62
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB .................................................. 62
12 Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych .......................................................... 64
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych .................................................................... 64
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) ............................................................. 64
Korzystanie z narzędzi systemu Windows .......................................................................................................... 66
Przywracanie i odzyskiwanie danych .................................................................................................................. 66
Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery Manager ............................................................ 67
Co należy wiedzieć przed podjęciem pierwszych kroków .............................................. 67
viii
Korzystanie z partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty) ...................................... 67
Odzyskiwanie przy użyciu nośnika HP Recovery ............................................................ 68
Zmiana kolejności rozruchu komputera ......................................................................... 68
Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty) ............................................ 69
13 Dane techniczne ........................................................................................................................................ 70
Zasilanie ............................................................................................................................................................... 70
Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 71
14 Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................................... 72
15 Dostępność ............................................................................................................................................... 73
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp .................................................................................................... 73
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 73
Indeks ............................................................................................................................................................ 74
ix
x
1
Właściwy początek
Ten komputer to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o podniesieniu jakości pracy i rozrywki.
Przeczytaj ten rozdział, aby poznać najlepsze praktyki po zakończeniu konfiguracji komputera i jego ciekawe
możliwości oraz dowiedzieć się, skąd można uzyskać dodatkowe zasoby HP.
Odwiedzanie sklepu HP Apps Store
Sklep HP Apps Store oferuje szeroki wybór popularnych gier, aplikacji rozrywkowych, muzycznych,
narzędziowych i aplikacji HP, które można pobrać na pulpit. Asortyment sklepu jest regularnie aktualizowany i
zawiera treści dla określonych regionów oraz oferty dla określonych krajów. Należy regularnie sprawdzać
sklep HP Apps Store pod kątem nowych i aktualizowanych funkcji.
WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do sklepu HP Apps Store, potrzebne jest połączenie z Internetem.
Aby wyświetlić i pobrać aplikację:
1.
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Sklep.
— lub —
Wybierz ikonę Sklep obok pola wyszukiwania paska zadań.
2.
Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Po ukończeniu pobierania aplikacja zostanie wyświetlona na ekranie Wszystkie aplikacje.
Najlepsze praktyki
W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po
skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:
●
Wykonaj kopię zapasową dysku twardego, tworząc nośnik odzyskiwania danych. Zobacz Wykonywanie
kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych na stronie 64.
●
Podłącz komputer do sieci przewodowej lub bezprzewodowej (jeśli jest niepodłączony). Zobacz
szczegóły w rozdziale Podłączanie do sieci na stronie 21.
●
Zapoznaj się ze sprzętem i oprogramowaniem komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziałach Poznawanie komputera na stronie 4 i Korzystanie z funkcji rozrywkowych
na stronie 25.
●
Zaktualizuj lub kup oprogramowanie antywirusowe. Zobacz Korzystanie z oprogramowania
antywirusowego na stronie 57.
Odwiedzanie sklepu HP Apps Store
1
Więcej zasobów HP
Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.
Źródło informacji
Zawartość
Instrukcja instalacji
●
Omówienie konfiguracji i funkcji komputera
Pomoc techniczna HP
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP
Pomoc techniczna HP: http://www.hp.com/support.
●
Numery telefonów pomocy technicznej HP
●
Lokalizacje centrum serwisowego HP
Bezpieczeństwo i komfort pracy
●
Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
●
Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy,
które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
●
Ważne informacje prawne, w tym dotyczące prawidłowej utylizacji
baterii, jeśli są konieczne.
●
Informacje o gwarancji dotyczące konkretnego modelu komputera
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i
Dokumentacja HP.
— lub —
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), HP i Dokumentacja HP.
— lub —
▲
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji
instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z
Internetem.
Uwagi dotyczące przepisów, bezpieczeństwa i
środowiska
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i
Dokumentacja HP.
— lub —
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), HP i Dokumentacja HP.
Ograniczona gwarancja*
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i
Dokumentacja HP.
— lub —
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), HP i Dokumentacja HP.
— lub —
2
Rozdział 1 Właściwy początek
Źródło informacji
▲
Zawartość
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji
instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z
Internetem.
Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie CD
lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w
postaci papierowej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie
http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azja-Pacyfik można napisać do firmy HP pod
adresem POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko,
numer telefonu i adres korespondencyjny.
Więcej zasobów HP
3
2
Poznawanie komputera
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych
Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera:
▲
Należy wpisać wyrażenie menedżer urządzeń w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie
wybrać aplikację Menedżer urządzeń .
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.
Informacje na temat składników sprzętowych systemu oraz numer wersji systemu BIOS można uzyskać po
naciśnięciu kombinacji klawiszy fn+esc (tylko wybrane produkty).
Wyświetlanie listy oprogramowania
Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych na komputerze:
▲
Należy kliknąć przycisk Start prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Wszystkie
aplikacje.
— lub —
Wybierz przycisk Start.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać opcję Wszystkie
aplikacje.
4
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Strona prawa
UWAGA:
Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.
Element
Opis
(1)
Czytnik kart pamięci
Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do
przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do
informacji oraz do zarządzania nimi.
Aby włożyć kartę:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w
stronę komputera.
2.
Włóż kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją,
aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.
Aby wyjąć kartę:
(2)
Wskaźnik napędu (tylko wybrane modele)
▲
Wciśnij kartę do środka, a następnie wyjmij ją z czytnika
kart pamięci.
●
Miga na biało: komputer korzysta z dysku twardego.
●
Pomarańczowy: system HP 3D DriveGuard tymczasowo
zaparkował dysk twardy (tylko wybrane produkty).
UWAGA: Informacje na temat programu HP 3D DriveGuard
można znaleźć w rozdziale Korzystanie z oprogramowania HP
3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) na stronie 51.
(3)
Port mini Dual-Mode DisplayPort
Umożliwia podłączenie opcjonalnego cyfrowego urządzenia
wyświetlającego, takiego jak monitor o wysokiej rozdzielczości
lub projektor.
(4)
Porty USB 3.0 (2)
Umożliwiają podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(5)
Port HDMI
Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem
audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości,
z dowolnym zgodnym urządzeniem cyfrowym lub audio albo z
urządzeniem wyposażonym w szybki port HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
(6)
Gniazdo RJ-45 (sieciowe)/wskaźniki stanu
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
●
Biały: sieć jest podłączona.
●
Pomarańczowy: aktywność w sieci.
Strona prawa
5
Element
Opis
(7)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
(8)
Zasilacz prądu przemiennego i wskaźnik baterii
●
Biały: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a
bateria jest w pełni naładowana.
●
Miga na biało: zasilacz prądu przemiennego jest odłączony
i bateria osiągnęła niski poziom naładowania.
●
Pomarańczowy: zasilacz prądu przemiennego jest
podłączony, a bateria jest ładowana.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Element
(1)
Opis
Wskaźnik napędu (tylko wybrane modele)
●
Miga na biało: komputer korzysta z dysku twardego lub
napędu optycznego.
●
Pomarańczowy: system HP 3D DriveGuard tymczasowo
zaparkował dysk twardy (tylko wybrane produkty).
UWAGA: Informacje na temat programu HP 3D DriveGuard
można znaleźć w rozdziale Korzystanie z oprogramowania HP
3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) na stronie 51.
(2)
Czytnik kart pamięci
Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do
przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do
informacji oraz do zarządzania nimi.
Aby włożyć kartę:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w
stronę komputera.
2.
Włóż kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją,
aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.
Aby wyjąć kartę:
▲
6
Wciśnij kartę do środka, a następnie wyjmij ją z czytnika
kart pamięci.
(3)
Port USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(4)
Port HDMI
Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem
audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości,
z dowolnym zgodnym urządzeniem cyfrowym lub audio albo z
urządzeniem wyposażonym w szybki port HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
(5)
Gniazdo RJ-45 (sieciowe)/wskaźniki stanu
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
●
Biały: sieć jest podłączona.
●
Pomarańczowy: aktywność w sieci.
(6)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
(7)
Zasilacz prądu przemiennego i wskaźnik baterii
●
Biały: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a
bateria jest w pełni naładowana.
●
Miga na biało: zasilacz prądu przemiennego jest odłączony
i bateria osiągnęła niski poziom naładowania.
●
Pomarańczowy: zasilacz prądu przemiennego jest
podłączony, a bateria jest ładowana.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Strona lewa
UWAGA:
Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.
Element
Opis
(1)
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera,
ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
(2)
Otwory wentylacyjne
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie
wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie
w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed
przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie wewnętrznego
wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(3)
Port USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(4)
Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze
wzmacniaczem, słuchawek nausznych, słuchawek dousznych
lub kabla audio telewizora.
Strona lewa
7
Element
Opis
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu
przed użyciem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu
słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom
głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można
znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje
Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i
Dokumentacja HP.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawkowego jest podłączone
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
(5)
Wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)
Element
(1)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu od
komputerowego zestawu słuchawkowego, mikrofonu stereo lub
mikrofonu monofonicznego.
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera,
ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
8
(2)
Port USB 2.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(3)
Port USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(4)
Połączone wyjście audio (słuchawkowe)/wejście
audio (mikrofonowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze
wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu
słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także
podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego.
To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych niezależnych
mikrofonów.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu,
przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub
zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować
poziom głośności. Dodatkowe informacje na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania
środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Wszystkie
aplikacje, Pomoc i wsparcie techniczne HP oraz
Dokumentacja HP.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
(5)
Napęd optyczny
W zależności od komputera umożliwia odczyt dysku optycznego
lub jego odczyt i zapis.
(6)
Przycisk wysuwania napędu optycznego
Wysuwa tackę napędu optycznego.
Strona lewa
9
Wyświetlacz
UWAGA:
Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.
Element
Opis
(1)
Mikrofony wewnętrzne
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(2)
Wskaźnik kamery
Świeci: kamera jest używana.
(3)
Kamera
Pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić
zdjęcia. Aby korzystać z kamery, patrz Korzystanie z kamery
na stronie 25.
(4)
Anteny WLAN*
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN).
(5)
Wskaźnik kamery 3D
Świeci: kamera 3D jest w użyciu.
(6)
Kamera 3D
Pozwala korzystać z wideorozmów oraz skanować lub rejestrować
obrazy 3D. Dostępne są aplikacje 3D do obsługi gier, zabezpieczeń i
angażującej współpracy pozwalające na maksymalne wykorzystanie
kamery 3D. Aby korzystać z kamery 3D, patrz Korzystanie z kamery
na stronie 25.
*Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera a ich umiejscowienie może być różne. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy
pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten.
Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
10
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych produktach), Pomoc i
obsługa techniczna HP i Dokumentacja HP.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
(1)
Mikrofony wewnętrzne
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(2)
Kamera
Umożliwia korzystanie z czatu wideo oraz rejestrowanie wideo lub
zdjęć. Niektóre modele obsługują również wysoką rozdzielczość (HD)
lub obrazy 3D, aplikacje do gier albo oprogramowanie do
rozpoznawania twarzy, takie jak Windows Hello. Aby uzyskać więcej
informacji na temat korzystania z oprogramowania Windows Hello,
zobacz Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane produkty)
na stronie 56.
Korzystanie z kamery:
1.
Należy wpisać wyrażenie kamera w polu wyszukiwania paska
zadań, a następnie wybrać opcję Kamera.
2.
Aby poznać dodatkowe funkcje, materiały demonstracyjne i
aplikacje, wpisz Intel RealSense w polu wyszukiwania na
pasku zadań.
Gdy wskaźnik się świeci, kamera pracuje.
(3)
Anteny WLAN*
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN).
*Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera a ich umiejscowienie może być różne. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy
pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten.
Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Wszystkie aplikacje, Pomoc i wsparcie techniczne HP oraz Dokumentacja HP.
Wyświetlacz
11
Góra
Płytka dotykowa TouchPad
Element
(1)
Opis
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania
wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym na stronie 31.
12
(2)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wskaźniki
Element
Opis
(1)
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest
trybem oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie
od wyświetlacza i innych niepotrzebnych elementów.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się
w stanie hibernacji. Hibernacja to tryb oszczędzania
energii, podczas którego zużywana jest najmniejsza ilość
energii.
(2)
Wskaźnik caps lock
Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie
wielkimi literami.
(3)
Wskaźnik wyciszenia
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
Przycisk i głośniki
UWAGA:
Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.
Góra
13
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko
naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej
procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania
i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia
wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania.
▲
Wpisz słowo zasilanie w polu wyszukiwania na pasku
zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia zasilania i
uśpienia.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a
następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.
(2)
14
Głośniki
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Odtwarzają dźwięk.
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko
naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej
procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania
i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia
wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania.
▲
Należy wpisać wyrażenie zasilanie w pole
wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać opcję
Ustawienia zasilania i uśpienia.
— lub —
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a
następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.
(2)
Głośniki
Odtwarzają dźwięk.
Góra
15
Klawisze
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem
z klawiszem fn).
(2)
Klawisz fn
Służy do uruchamiania określonych funkcji systemowych (w
przypadku naciśnięcia razem z klawiszem esc).
(3)
Klawisz Windows®
Otwiera menu Start.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie klawisza Windows powoduje
zamknięcie menu Start.
(4)
Klawisze czynności
Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji
systemowych.
UWAGA: W wybranych modelach klawisz czynności f5 włącza i
wyłącza funkcję podświetlenia klawiatury.
16
(5)
Klawisz num lock
Przełącza między funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi
wbudowanej klawiatury numerycznej.
(6)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Gdy funkcja num lock jest włączona, klawiatury można używać
tak samo, jak zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Korzystanie z klawiszy czynności
●
Naciśnięcie klawisza czynności wywołuje przypisaną mu funkcję.
●
Symbole na klawiszach czynności wskazują ich funkcje.
Ikona
Opis
Służy do uruchamiania aplikacji Wprowadzenie.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera jest podłączony monitor, wielokrotne naciskanie tego klawisza
powoduje przełączanie obrazu na ekranie pomiędzy wyświetlaczem wbudowanym a monitorem oraz trybem
jednoczesnego wyświetlania obrazu na obu ekranach.
Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA:
W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć tę funkcję.
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
Zmniejsza stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Zwiększa stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Odtwarza poprzedni utwór z dysku CD audio lub poprzednią sekcję z dysku DVD lub Blu-ray (BD).
Powoduje rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania dysku CD audio, DVD lub BD.
Powoduje odtwarzanie następnego utworu z dysku CD audio lub następnej sekcji z dysku DVD lub BD.
Powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej oraz trybu samolotowego.
UWAGA:
Klawisz trybu samolotowego nazywany jest również przyciskiem komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: Aby możliwe było nawiązanie połączenia bezprzewodowego, wcześniej musi być skonfigurowana
sieć bezprzewodowa.
Spód
UWAGA: Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.
Spód
17
Element
(1)
Opis
Otwory wentylacyjne
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie
wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wewnętrznego wentylatora
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(2)
18
Drzwiczki serwisowe
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Zapewniają dostęp do gniazd modułów pamięci.
Element
(1)
Opis
Otwory wentylacyjne
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie
wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wewnętrznego wentylatora
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(2)
Wnęka baterii
Miejsce na włożenie baterii.
(3)
Zatrzask zwalniający baterię
Umożliwia zwolnienie baterii.
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży
zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem.
WAŻNE: Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera,
wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową lub z tyłu wyświetlacza.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy
technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru
modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
Etykieta serwisowa będzie przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji,
która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.
Etykiety
19
Element
(1)
Numer seryjny
(2)
Numer produktu
(3)
Okres gwarancji
(4)
Numer modelu (tylko wybrane produkty)
Element
20
(1)
Nazwa produktu HP (tylko wybrane modele)
(2)
Nazwa modelu (tylko wybrane produkty)
(3)
Numer produktu
(4)
Numer seryjny
(5)
Okres gwarancji
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach
bezprzewodowych oraz atesty krajów/regionów, w których te urządzenia zostały dopuszczone do
użytku.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać
dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i
połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o
komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie WLAN — łączy komputer z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi,
sieci bezprzewodowe LAN lub sieci WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych takich jak
lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie
bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.
●
Moduł HP Mobile Broadband — zapewnia łączność bezprzewodową przez bezprzewodową sieć rozległą
(WWAN) o znacznie większym obszarze. Operatorzy sieci komórkowych instalują stacje bazowe
(podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym
samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.
●
Urządzenie Bluetooth® — tworzy osobistą sieć lokalną (PAN) umożliwiającą połączenia z innymi
urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy
słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN komunikują się
bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie; zwykle
nie dalej niż 10 metrów.
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Wprowadzenie.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi komputera umożliwiają następujące elementy:
●
klawisz trybu samolotowego (nazywany także przyciskiem komunikacji bezprzewodowej lub klawiszem
komunikacji bezprzewodowej; w tym rozdziale nazywany jest również klawiszem trybu samolotowego)
●
ustawienia systemu operacyjnego
Klawisz trybu samolotowego
Komputer może być wyposażony w klawisz trybu samolotowego, jedno lub więcej urządzeń
bezprzewodowych oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia
bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan
poszczególnych urządzeń.
Elementy sterujące systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią,
a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
21
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
1.
Wpisz frazę panel sterowania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję
Panel sterowania.
2.
Wybierz opcję Sieć i Internet, a następnie Centrum sieci i udostępniania.
Łączenie z siecią WLAN
UWAGA: Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
dostawcy usług internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić
usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący
router bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.
2.
Wybierz ikonę stanu sieci na pasku zadań, a następnie nawiąż połączenie z jedną z dostępnych sieci.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, zostanie wyświetlone żądanie podania kodu zabezpieczającego.
Wprowadź kod, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby nawiązać połączenie.
UWAGA: Jeśli lista sieci WLAN jest pusta, komputer znajduje się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępowego.
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest widoczna, kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę stanu sieci na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Otwórz Centrum sieci i
udostępniania. Wybierz opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Zostanie wyświetlona lista
opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego połączenia
sieciowego.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.
Po nawiązaniu połączenia wybierz ikonę stanu sieci po prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci
i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju
sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i
przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)
Ten komputer HP Mobile Broadband zawiera wbudowaną obsługę mobilnego połączenia szerokopasmowego.
Używanie komputera w sieciach telefonii komórkowej umożliwia nawiązywanie połączeń z Internetem,
wysyłanie wiadomości e-mail i łączenie się z siecią korporacyjną bez korzystania z publicznych punktów
dostępu Wi-Fi.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI modułu HP Mobile Broadband i/lub
numeru MEID. Numer może być nadrukowany na etykiecie na dole komputera, we wnęce baterii, pod pokrywą
serwisową albo z tyłu wyświetlacza.
— lub —
Aby znaleźć numer, wykonaj następujące czynności:
22
1.
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci.
2.
Wybierz opcję Wyświetl ustawienia połączenia.
3.
W sekcji Mobilne połączenie szerokopasmowe wybierz ikonę stanu sieci.
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery
mają zainstalowaną fabrycznie kartę SIM. Jeśli karta SIM nie została zainstalowana fabrycznie, może być
dołączona do dokumentacji modułu HP Mobile Broadband dostarczonego z komputerem lub dostarczona
oddzielnie przez operatora sieci komórkowej.
Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci
komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS
dostarczają informacje o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w
urządzenie GPS.
Aby można było włączyć połączenie GPS, muszą być włączone usługi lokalizacji w ustawieniu Lokalizacja.
1.
Wpisz lokalizacja w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz lokalizację.
2.
Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, by dostosować ustawienia lokalizacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w aplikacji Wprowadzenie.
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Wprowadzenie.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty)
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne
połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
●
komputery (biurkowe, przenośne);
●
telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);
●
urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);
●
urządzenia audio (słuchawki, głośniki);
●
mysz;
●
zewnętrzna klawiatura numeryczna.
Urządzenia Bluetooth umożliwiają pracę w sieciach równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym samym
konfigurację sieci PAN obejmującej te urządzenia.
Podłączanie urządzeń Bluetooth
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth należy nawiązać połączenie Bluetooth.
1.
Wpisz bluetooth w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia
Bluetooth.
2.
Włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie jest jeszcze włączona.
3.
Wybierz sterownik z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Jeśli urządzenie wymaga potwierdzenia, wyświetlany jest kod parowania. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dodawanego urządzenia, aby potwierdzić, że kod na urządzeniu
odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z
urządzeniem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
23
UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, sprawdź, czy włączona jest w nim funkcja Bluetooth.
W przypadku niektórych urządzeń mogą występować dodatkowe wymagania. Więcej informacji można
znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.
Połączenie z siecią LAN wymaga kabla RJ-45 (kabla sieciowego) i gniazda sieciowego bądź też opcjonalnego
urządzenia dokowania lub portu rozszerzeń, jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy podłączyć koniec z tym układem do
komputera.
24
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
4
Korzystanie z funkcji rozrywkowych
Używaj swojego komputera HP jako centrum rozrywki, aby udzielać się towarzysko dzięki kamerze, słuchać
muzyki i zarządzać nią, a także pobierać i oglądać filmy. Aby komputer był jeszcze lepszym centrum rozrywki,
podłącz do niego urządzenia zewnętrzne, takie jak monitor, projektor, telewizor, głośniki lub słuchawki.
Korzystanie z kamery
Komputer jest wyposażony w co najmniej jedną kamerę umożliwiającą kontakt z innymi osobami w celach
służbowych lub prywatnych. Kamery mogą być skierowane ku przodowi, tyłowi lub otwierane. Aby uzyskać
więcej informacji o kamerach, zobacz Poznawanie komputera na stronie 4.
Większość kamer pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić zdjęcia. Niektóre
obsługują również wysoką rozdzielczość (HD) lub obrazy 3D, aplikacje do gier albo oprogramowanie do
rozpoznawania twarzy, takie jak Windows Hello. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z
oprogramowania Windows Hello, zobacz Ochrona komputera i zawartych w nim informacji na stronie 55.
Korzystanie z kamery:
1.
Wpisz wyrażenie kamera w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Kamera
na liście aplikacji.
2.
W wybranych produktach wpisz Intel RealSense w polu wyszukiwania paska zadań, aby zapoznać
się z dodatkowymi funkcjami, materiałami demonstracyjnymi i aplikacjami.
Korzystanie z funkcji audio
Na zakupionym komputerze — albo w wybranych produktach przy użyciu zewnętrznego napędu optycznego
— można odtwarzać dyski CD z muzyką, pobierać muzykę i słuchać jej, strumieniowo przesyłać zawartość
audio z Internetu (w tym audycje radiowe), nagrywać dźwięki lub miksować treści audio i wideo, tworząc
materiały multimedialne. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania muzyki, podłącz zewnętrzne urządzenia
audio, takie jak głośniki lub słuchawki.
Podłączanie głośników
Do komputera można przyłączyć głośniki przewodowe, podłączając je do portu USB lub gniazda wyjściowego
audio (słuchawkowego) w komputerze lub stacji dokującej.
Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia. Aby podłączyć do komputera głośniki HD, zobacz rozdział Konfiguracja dźwięku HDMI
na stronie 28. Przed podłączeniem głośników zmniejsz poziom głośności.
Korzystanie z kamery
25
Podłączanie słuchawek
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i Dokumentacja HP.
Do gniazda słuchawkowego komputera możesz podłączyć słuchawki przewodowe.
Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia.
Podłączanie mikrofonu
Aby nagrać dźwięk, podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego komputera. Aby uzyskać najlepsze rezultaty
nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia.
Podłączanie zestawów słuchawkowych
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i Dokumentacja HP.
Słuchawki połączone z mikrofonem są nazywane zestawem słuchawkowym. Przewodowe zestawy
słuchawkowe możesz podłączyć do portu USB komputera.
Aby podłączyć bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
Korzystanie z ustawień dźwięku
Ustawienia dźwięku służą do ustawiania głośności systemu, zmiany dźwięków systemu i zarządzania
urządzeniami audio.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku:
▲
Należy wpisać wyrażenie panel sterowania w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać
kolejno opcję Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz Dźwięk.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać kolejno opcję Panel
sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz Dźwięk.
Komputer może być wyposażony w zaawansowany system dźwiękowy firmy Bang & Olufsen, B&O Play, DTS,
Beats Audio lub innej firmy. Dzięki temu komputer może zostać wyposażony w zaawansowane funkcje audio,
którymi można sterować z poziomu panelu sterowania audio właściwego dla danego systemu audio.
W panelu sterowania audio można przeglądać ustawienia audio i sterować nimi.
26
Rozdział 4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych
▲
Należy wpisać wyrażenie panel sterowania w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać
kolejno opcję Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz panel sterowania audio właściwy dla twojego
systemu audio.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać kolejno opcję Panel
sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz panel sterowania audio właściwy dla twojego systemu audio.
Korzystanie z wideo
Twój komputer to zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie przesyłanego strumieniowo
wideo z ulubionych witryn internetowych, a także pobieranie wideo i filmów do obejrzenia na komputerze bez
konieczności uzyskiwania dostępu do sieci.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora.
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy
użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji wideo można uzyskać za pomocą narzędzia HP Support
Assistant.
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty)
UWAGA:
Do podłączenia urządzenia HDMI do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel HDMI.
Aby zobaczyć obraz z ekranu komputera na telewizorze lub monitorze HD, podłącz odpowiednie urządzenie
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1.
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do monitora lub telewizora HD.
3.
Naciskaj klawisz f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania obrazu:
●
Tylko ekran komputera: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
Korzystanie z wideo
27
●
Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Należy wpisać
wyrażenie panel sterowania w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać kolejno opcję
Panel sterowania oraz Wygląd i personalizacja. W sekcji Wyświetlacz wybierz polecenie Dopasuj
rozdzielczość lub Zmień wielkość tekstu i innych elementów.
Konfiguracja dźwięku HDMI
HDMI to jedyny interfejs wideo obsługujący obraz i dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Po podłączeniu
telewizora z portem HDMI do komputera możesz włączyć dźwięk HDMI, wykonując następujące czynności:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie wybierz Urządzenia odtwarzające.
2.
Na karcie Odtwarzanie wybierz nazwę wyjściowego urządzenia cyfrowego.
3.
Kliknij opcję Ustaw domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby przywrócić odtwarzanie strumienia audio w głośnikach komputera:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie kliknij Urządzenia odtwarzające.
2.
Na karcie Odtwarzanie kliknij Głośniki.
3.
Kliknij opcję Ustaw domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
Podłączanie cyfrowych urządzeń wyświetlających przy użyciu kabla mini DualMode DisplayPort (tylko wybrane produkty)
UWAGA: Do podłączenia cyfrowego urządzenia wyświetlającego do komputera potrzebny jest zakupiony
osobno kabel mini Dual-Mode DisplayPort (DP-DP).
Port mini Dual-Mode DisplayPort umożliwia podłączenie opcjonalnego zewnętrznego urządzenia
wyświetlającego, takiego jak wysokiej jakości monitor lub projektor. Port mini Dual-Mode DisplayPort
zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego i lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji
cyfrowej.
1.
28
Podłącz jeden koniec kabla mini Dual-Mode DisplayPort do portu mini Dual-Mode DisplayPort w
komputerze.
Rozdział 4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych
2.
Podłącz drugi koniec kabla do cyfrowego urządzenia wyświetlającego.
3.
Naciskaj klawisz f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania obrazu:
●
Tylko ekran komputera: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetla ten sam obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wpisz panel
sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz Wygląd i
personalizacja. W sekcji Wyświetlacz wybierz polecenie Dopasuj rozdzielczość lub Zmień wielkość
tekstu i innych elementów.
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)
Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy
wykonać poniższe czynności.
Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:
▲
Wpisz wyrażenie projekt w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie kliknij opcję Użyj drugiego
ekranu. Następnie kliknij opcję Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym i zastosuj się
do instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Korzystanie z wideo
29
Korzystanie z funkcji przeznaczonych do gier (tylko wybrane
produkty)
SteelSeries Engine
SteelSeries Engine to ujednolicona platforma oprogramowania, która umożliwia dostosowanie komputera do
wszystkich wymagań użytkownika w zakresie gier. Dzięki platformie SteelSeries Engine można:
●
przechowywać i konfigurować wszystkie swoje akcesoria do gier w jednym miejscu,
●
konfigurować ustawienia i urządzenia zewnętrzne,
●
dostosowywać efekty dźwiękowe i oświetleniowe na urządzeniach zewnętrznych.
Aby uruchomić oprogramowanie SteelSeries Engine:
▲
30
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), SteelSeries i SteelSeries Engine.
Rozdział 4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych
5
Nawigacja po ekranie
Po ekranie komputera można poruszać się przy użyciu następujących sposobów:
●
wykonując gesty dotykowe bezpośrednio na ekranie komputera (tylko wybrane produkty);
●
wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej TouchPad;
●
korzystając z klawiatury i opcjonalnej mszy (mysz należy zakupić osobno).
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym
Płytka dotykowa TouchPad ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy
użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad można używać
w taki sam sposób, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z
ekranu dotykowego (tylko w wybranych produktach), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w
niniejszym rozdziale.
Możesz także dostosować gesty oraz obejrzeć demonstracje pokazujące sposób ich działania. Należy wpisać
wyrażenie panel sterowania w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać kolejno opcję Panel
sterowania oraz Sprzęt i dźwięk. W sekcji Urządzenia i drukarki kliknij pozycję Mysz.
UWAGA: Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub na ekranie dotykowym
komputera (tylko wybrane produkty), chyba że w dokumentacji załączono inną instrukcję.
Naciskanie
Użyj gestu naciśnięcia lub dwukrotnego naciśnięcia, aby wybrać lub otworzyć element na ekranie.
●
Wskaż element na ekranie, a następnie naciśnij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad
lub ekranu dotykowego, aby go wybrać. Stuknij element dwukrotnie, aby go otworzyć.
Zbliżanie/rozsuwanie palców w celu zmiany powiększenia
Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.
●
W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej
TouchPad dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej TouchPad lub
ekranie dotykowym i rozsuń je.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
31
Przesunięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Zastosuj gest przesuwania dwoma palcami, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.
●
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę,
w dół, w lewo lub w prawo.
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Użyj naciśnięcia dwoma palcami, aby otworzyć menu dla obiektu na ekranie.
UWAGA: Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym
przyciskiem myszy.
●
Naciśnij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć menu opcji dla
wybranego obiektu.
Dotknięcie czterema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Dotknij ekranu opuszkami czterech palców, by otworzyć centrum akcji.
●
32
Dotknij czterema palcami płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć centrum akcji oraz wyświetlić
bieżące ustawienia i powiadomienia.
Rozdział 5 Nawigacja po ekranie
Przesunięcie trzema palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Przesuń po ekranie trzema palcami, aby wyświetlić otwarte okna oraz przechodzić między otwartymi oknami
i pulpitem.
●
Przeciągnij trzy palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.
●
Przeciągnij trzy palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.
●
Przeciągnij trzy palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi oknami.
Przesunięcie jednym palcem (tylko ekran dotykowy)
Użyj gestu przesunięcia jednym palcem, aby przesuwać lub przewijać listy i strony oraz przenieść obiekt.
●
Aby przewinąć zawartość ekranu, lekko przesuń jednym palcem po ekranie w wybranym kierunku.
●
Aby przesunąć obiekt, naciśnij i przytrzymaj palec na obiekcie, a następnie przeciągnij palec, aby
przesunąć obiekt.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
33
Korzystanie z klawiatury i opcjonalnej myszy
Przy użyciu klawiatury i opcjonalnej myszy można pisać, zaznaczać elementy, przewijać i wykonywać te same
funkcje co za pomocą gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i kombinacji
klawiszy w celu wykonania określonych funkcji.
UWAGA: Zależnie od kraju lub regionu klawiatura może mieć różne klawisze i umożliwiać wykonywanie
innych funkcji niż te, które zostały omówione w tej sekcji.
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej
Komputer ma zintegrowaną klawiaturę numeryczną, ale można też używać opcjonalnej zewnętrznej
klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą numeryczną. Aby
uzyskać więcej szczegółów dotyczących zintegrowanej klawiatury numerycznej, zobacz Klawisze
na stronie 16.
Element
Klawisz num lock
Opis
Steruje działaniem zintegrowanej klawiatury numerycznej. Naciśnij
ten klawisz, aby przełączać między standardową funkcją numeryczną
zewnętrznej klawiatury (ustawienie włączone fabryczne) a funkcją
nawigacji (strzałki kierunkowe na klawiszach).
UWAGA: Jeśli w trakcie wyłączania komputera klawiatura
numeryczna jest włączona, zostanie ponownie włączona przy
kolejnym uruchomieniu komputera.
Zintegrowana klawiatura numeryczna
34
Rozdział 5 Nawigacja po ekranie
Działa ona tak, jak zewnętrzna klawiatura numeryczna. Aby
przełączyć się między funkcją numeryczną a funkcją nawigacji
(klawisze strzałek kierunkowych), trzeba nacisnąć klawisz num lock.
6
Zarządzanie zasilaniem (modele z baterią
zamkniętą fabrycznie)
Komputer może pracować na zasilaniu bateryjnym oraz ze źródła zewnętrznego. Gdy komputer jest zasilany z
baterii i nie jest podłączone źródło prądu przemiennego, które mogłoby ją ładować, ważne jest
monitorowanie i oszczędzanie ładunku zawartego w baterii.
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji
OSTROŻNIE: W stanie uśpienia komputer jest wystawiony na szereg dobrze znanych zagrożeń
bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych na
komputerze, w tym również danych zaszyfrowanych, HP zaleca, by zawsze korzystać ze stanu hibernacji
zamiast stanu uśpienia, gdy pozostawiasz komputer bez opieki. Jest to szczególnie ważne w przypadku
podróżowania z komputerem.
System Windows korzysta z dwóch stanów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji.
●
Uśpienie — stan uśpienia jest inicjowany automatycznie po okresie braku aktywności. Stan pracy jest
wtedy zapisywany w pamięci, co pozwala na bardzo szybkie jej wznowienie. Stan uśpienia można
zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu
uśpienia na stronie 35.
●
Tryb hibernacji jest inicjowany automatycznie, gdy bateria osiągnie krytyczny poziom naładowania. W
trybie hibernacji praca jest zapisywana w pliku hibernacji, a komputer zostaje wyłączony. Stan hibernacji
można zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne inicjowanie i
opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) na stronie 36.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Zamknij wyświetlacz.
●
Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Uśpij.
Tryb uśpienia można wyłączyć w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Jeśli komputer jest zamknięty, podnieś wyświetlacz.
●
Naciśnij klawisz na klawiaturze.
●
Naciśnij płytkę dotykową TouchPad.
Po wyjściu komputera z uśpienia przywracany jest poprzedni stan ekranu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu uśpienia, przed
przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji
35
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty)
Opcje zasilania umożliwiają włączenie hibernacji inicjowanej przez użytkownika oraz zmianę innych ustawień
zasilania i limitów czasu.
1.
Wpisz opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz Opcje zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wybierz działanie przycisku zasilania.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne, a następnie w obszarze Po
naciśnięciu przycisku zasilania wybierz opcję Hibernacja.
— lub —
W sekcji Ustawienia zamykania zaznacz pole Hibernacja w celu wyświetlenia opcji hibernacji w menu
zasilania.
4.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Aby zakończyć stan hibernacji:
▲
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
Po wyjściu komputera z hibernacji przywracany jest poprzedni stan ekranu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu hibernacji, przed
przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu (opuszczanie stanu uśpienia
lub hibernacji)
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wpisz opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz Opcje zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeśli chcesz utworzyć lub zmienić hasło do konta bieżącego użytkownika, wybierz opcję
Utwórz lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Jeśli nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.
5.
36
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem (modele z baterią zamkniętą fabrycznie)
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP Fast Charge umożliwia szybkie ładowanie baterii komputera. W zależności od modelu komputera i
zasilacza prądu przemiennego, funkcja Fast Charge może działać w jeden z następujących sposobów:
●
Gdy pozostały poziom naładowania baterii jest między 0 i 50%, bateria będzie ładowana do 50% pełnej
pojemności w nie więcej niż 30 minut.
●
Gdy pozostały poziom naładowania baterii jest między 0 i 90%, bateria będzie ładowana do 90% pełnej
pojemności w nie więcej niż 90 minut.
Aby użyć funkcji HP Fast Charge, wyłącz komputer, a następnie podłącz zasilacz prądu przemiennego do
komputera i zewnętrznego źródła zasilania.
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Na pasku zadań systemu Windows znajduje się miernik energii. Miernik energii pozwala na szybki dostęp do
ustawień zasilania i sprawdzanie pozostałej energii baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy umieścić
wskaźnik myszy nad ikoną miernika energii
●
.
Aby uzyskać dostęp do opcji zasilania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę miernika energii
, a następnie wybrać element z listy. Można też wpisać tekst opcje zasilania w polu
wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać pozycję Opcje zasilania.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła zewnętrznego.
Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, umieszczenie wskaźnika
myszy nad ikoną powoduje wyświetlanie odpowiedniego komunikatu.
Praca na zasilaniu z baterii
Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany
z baterii. Gdy komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania, bateria w
komputerze powoli się rozładowuje. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską
wartość, komputer wyświetla odpowiedni komunikat.
Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, programów
zainstalowanych na komputerze, jasności ekranu, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do
komputera i innych czynników.
Bateria fabrycznie zaplombowana
W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy nie występuje problem z utrzymaniem jej ładunku, należy
uruchamiać narzędzie Battery Check firmy HP w aplikacji HP Support Assistant.
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)
37
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Diagnostyka i narzędzia, a następnie wybierz Narzędzie Battery
Check firmy HP. Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP sygnalizuje konieczność wymiany baterii,
skontaktuj się z pomocą techniczną.
W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Wymiana baterii
przez użytkownika może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje,
należy skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać
wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji
baterii.
Uzyskiwanie informacji o baterii
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Diagnostyka i narzędzia, a następnie wybierz Narzędzie Battery
Check firmy HP. Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP sygnalizuje konieczność wymiany baterii,
skontaktuj się z pomocą techniczną.
W module HP Support Assistant dostępne są następujące narzędzia i informacje związane z baterią:
●
Narzędzie Battery Check firmy HP
●
Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu eksploatacji i pojemności
Oszczędzanie energii baterii
Aby oszczędzić energię baterii i wydłużyć czas pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w opcjach zasilania.
●
Wyłącz urządzenia bezprzewodowe, jeśli z nich nie korzystasz.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania,
np. zewnętrzny dysk twardy podłączony do portu USB.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Przed dłuższą przerwą w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
naładowania baterii.
— lub —
●
Na ikonie miernika energii
wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie
naładowania baterii.
38
Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem (modele z baterią zamkniętą fabrycznie)
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat miernika energii znajdziesz w rozdziale Korzystanie z
miernika energii i ustawień zasilania na stronie 37.
W przypadku krytycznego poziomu naładowania baterii podejmowane są następujące działania:
●
Jeżeli wyłączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, komputer
pozostanie przez krótki czas w stanie uśpienia, a następnie zostanie wyłączony. Wszystkie niezapisane
dane zostaną utracone.
●
Jeśli włączono tryb hibernacji, a komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, komputer
zainicjuje tryb hibernacji.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest
zewnętrzne źródło zasilania
Podłącz jedno z następujących urządzeń do komputera i zewnętrznego źródła zasilania:
●
zasilacz prądu przemiennego,
●
opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń,
●
opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne
żadne źródło zasilania
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy komputer nie może
wyjść ze stanu hibernacji
1.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i zewnętrznego źródła zasilania.
2.
Wyjdź z trybu hibernacji, naciskając przycisk zasilania.
Praca na zasilaniu sieciowym
Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego znajdują się w arkuszu Instrukcje konfiguracyjne
dołączonym do komputera.
Komputer nie korzysta z zasilania bateryjnego, gdy jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania za
pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza lub opcjonalnego urządzenia dokowania bądź rozszerzającego.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych
z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz
z komputerem, zamiennego zasilacza dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego zasilacza prądu
przemiennego kupionego w firmie HP.
Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania w następujących sytuacjach:
OSTRZEŻENIE! Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii.
●
Podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania systemowego.
●
Podczas aktualizowania systemu BIOS.
Praca na zasilaniu sieciowym
39
●
Podczas zapisywania informacji na dysku (tylko wybrane produkty)
●
Podczas korzystania z aplikacji Defragmentator dysków na komputerach z wewnętrznymi dyskami
twardymi.
●
Podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jasność ekranu zwiększa się.
●
Ikona miernika energii
zmienia wygląd.
Po odłączeniu źródła zasilania:
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność ekranu jest automatycznie zmniejszana w celu wydłużenia czasu pracy baterii.
●
Ikona miernika energii
zmienia wygląd.
Rozwiązywanie problemów
Przetestuj zasilacz, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących objawów, gdy komputer jest
podłączony do zasilacza sieciowego:
●
Komputer nie włącza się.
●
Wyświetlacz nie włącza się.
●
Wskaźniki zasilania nie włączają się.
Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, podłącz kabel zasilający do zasilacza prądu
przemiennego, a następnie podłącz kabel zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
3.
Włącz komputer.
●
Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.
●
Jeśli wskaźniki zasilania pozostają niewłączone, sprawdź połączenie zasilacza prądu
przemiennego z komputerem i połączenie pomiędzy kablem zasilającym a gniazdkiem sieci
elektrycznej.
●
Jeśli połączenia są pewne, a wskaźniki zasilania nadal pozostają wyłączone, zasilacz prądu
przemiennego nie działa i powinien być wymieniony.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zastępczy zasilacz.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych. Przed wyłączeniem komputera
pamiętaj o zapisaniu pracy.
40
Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem (modele z baterią zamkniętą fabrycznie)
Polecenie Zamknij powoduje zamknięcie wszystkich programów łącznie z systemem operacyjnym, a
następnie wyłączenie wyświetlacza i komputera.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Gdy istnieje konieczność uzyskania dostępu do elementów we wnętrzu komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie jest podłączane przez port USB
lub port wideo.
●
Jeśli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
W celu wyłączenia komputera można nacisnąć przycisk zasilania, jednak zalecaną metodą jest użycie
polecenia Zamknij systemu Windows.
UWAGA: Jeśli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, należy najpierw wyjść z tego stanu,
naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
Wyłączanie komputera
41
7
Zarządzanie zasilaniem (modele z
możliwością wymiany baterii przez
użytkownika)
Komputer może pracować na zasilaniu bateryjnym oraz ze źródła zewnętrznego. Gdy komputer jest zasilany z
baterii i nie jest podłączone źródło prądu przemiennego, które mogłoby ją ładować, ważne jest
monitorowanie i oszczędzanie ładunku zawartego w baterii.
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji
OSTROŻNIE: W stanie uśpienia komputer jest wystawiony na szereg dobrze znanych zagrożeń
bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych na
komputerze, w tym również danych zaszyfrowanych, HP zaleca, by zawsze korzystać ze stanu hibernacji
zamiast stanu uśpienia, gdy pozostawiasz komputer bez opieki. Jest to szczególnie ważne w przypadku
podróżowania z komputerem.
System Windows korzysta z dwóch stanów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji.
●
Uśpienie — stan uśpienia jest inicjowany automatycznie po okresie braku aktywności. Stan pracy jest
wtedy zapisywany w pamięci, co pozwala na bardzo szybkie jej wznowienie. Stan uśpienia można
zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu
uśpienia na stronie 42.
●
Tryb hibernacji jest inicjowany automatycznie, gdy bateria osiągnie krytyczny poziom naładowania. W
trybie hibernacji praca jest zapisywana w pliku hibernacji, a komputer zostaje wyłączony. Stan hibernacji
można zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne inicjowanie i
opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty) na stronie 43.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Zamknij wyświetlacz.
●
Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Uśpij.
Tryb uśpienia można wyłączyć w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Jeśli komputer jest zamknięty, podnieś wyświetlacz.
●
Naciśnij klawisz na klawiaturze.
●
Naciśnij płytkę dotykową TouchPad.
Po wyjściu komputera z uśpienia przywracany jest poprzedni stan ekranu.
42
Rozdział 7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika)
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu uśpienia, przed
przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Ręczne inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko wybrane produkty)
Opcje zasilania umożliwiają włączenie hibernacji inicjowanej przez użytkownika oraz zmianę innych ustawień
zasilania i limitów czasu.
1.
Wpisz opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz Opcje zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wybierz działanie przycisku zasilania.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne, a następnie w obszarze Po
naciśnięciu przycisku zasilania wybierz opcję Hibernacja.
— lub —
W sekcji Ustawienia zamykania zaznacz pole Hibernacja w celu wyświetlenia opcji hibernacji w menu
zasilania.
4.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Aby zakończyć stan hibernacji:
▲
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
Po wyjściu komputera z hibernacji przywracany jest poprzedni stan ekranu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu hibernacji, przed
przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu (opuszczanie stanu uśpienia
lub hibernacji)
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wpisz opcje zasilania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz Opcje zasilania.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę miernika energii
, a następnie wybierz Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeśli chcesz utworzyć lub zmienić hasło do konta bieżącego użytkownika, wybierz opcję
Utwórz lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Jeśli nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.
5.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Inicjowanie oraz opuszczanie stanu uśpienia i hibernacji
43
Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP Fast Charge umożliwia szybkie ładowanie baterii komputera. W zależności od modelu komputera i
zasilacza prądu przemiennego, funkcja Fast Charge może działać w jeden z następujących sposobów:
●
Gdy pozostały poziom naładowania baterii jest między 0 i 50%, bateria będzie ładowana do 50% pełnej
pojemności w nie więcej niż 30 minut.
●
Gdy pozostały poziom naładowania baterii jest między 0 i 90%, bateria będzie ładowana do 90% pełnej
pojemności w nie więcej niż 90 minut.
Aby użyć funkcji HP Fast Charge, wyłącz komputer, a następnie podłącz zasilacz prądu przemiennego do
komputera i zewnętrznego źródła zasilania.
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Na pasku zadań systemu Windows znajduje się miernik energii. Miernik energii pozwala na szybki dostęp do
ustawień zasilania i sprawdzanie pozostałej energii baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy umieścić
wskaźnik myszy nad ikoną miernika energii
●
.
Aby uzyskać dostęp do opcji zasilania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę miernika energii
, a następnie wybrać element z listy. Można też wpisać tekst opcje zasilania w polu
wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać pozycję Opcje zasilania.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła zewnętrznego.
Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, umieszczenie wskaźnika
myszy nad ikoną powoduje wyświetlanie odpowiedniego komunikatu.
Praca na zasilaniu z baterii
Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany
z baterii. Gdy komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania, bateria w
komputerze powoli się rozładowuje. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską
wartość, komputer wyświetla odpowiedni komunikat.
Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, programów
zainstalowanych na komputerze, jasności ekranu, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do
komputera i innych czynników.
Bateria z możliwością wymiany przez użytkownika
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie baterii wymienianej przez użytkownika, która została dostarczona wraz z komputerem,
baterii zamiennej dostarczonej przez HP lub baterii zgodnej zakupionej od HP.
OSTROŻNIE: Wyjęcie baterii wymienianej przez użytkownika będącej jedynym źródłem zasilania komputera
może spowodować utratę informacji. Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem baterii należy zapisać
pracę lub wyłączyć komputer za pomocą systemu Windows.
44
Rozdział 7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika)
Aby wyjąć baterię z możliwością wymiany przez użytkownika, zapoznaj się z poniższymi krokami i
ilustracjami, które najdokładniej odzwierciedlają wygląd komputera:
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, z baterią skierowaną do siebie.
2.
Przesuń zatrzask zwalniający baterię (1), aby ją zwolnić.
UWAGA:
3.
Zatrzask zwalniający baterię automatycznie powróci do oryginalnego położenia.
Wyjmij baterię (2) z komputera.
— lub —
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, z baterią skierowaną do siebie.
2.
Przesuń zatrzask blokady baterii (1), aby odblokować baterię, a następnie przesuń zatrzask zwalniający
baterię (2), aby zwolnić baterię.
UWAGA:
3.
Zatrzask zwalniający baterię automatycznie powróci do pierwotnego położenia.
Wyjmij baterię (3) z komputera.
— lub —
Praca na zasilaniu z baterii
45
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, z baterią skierowaną do siebie.
2.
Przesuń zatrzask blokady baterii (1), aby odblokować baterię, a następnie przesuń zatrzask zwalniający
baterię (2), aby zwolnić baterię.
UWAGA:
3.
Zatrzask zwalniający baterię automatycznie powróci do pierwotnego położenia.
Obróć baterię (3) do góry i wyjmij ją (4) z komputera.
— lub —
1.
Połóż komputer spodem do góry na płaskiej powierzchni.
2.
Przesuń zatrzask zwalniający baterię (1), aby ją zwolnić.
UWAGA:
3.
46
Zatrzask zwalniający baterię automatycznie powróci do pierwotnego położenia.
Odchyl baterię do góry (2) i wyjmij ją (3) z komputera.
Rozdział 7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika)
Uzyskiwanie informacji o baterii
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz Mój komputer, wybierz kartę Diagnostyka i narzędzia, a następnie wybierz Narzędzie Battery
Check firmy HP. Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP sygnalizuje konieczność wymiany baterii,
skontaktuj się z pomocą techniczną.
W module HP Support Assistant dostępne są następujące narzędzia i informacje związane z baterią:
●
Narzędzie Battery Check firmy HP
●
Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu eksploatacji i pojemności
Oszczędzanie energii baterii
Aby oszczędzić energię baterii i wydłużyć czas pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w opcjach zasilania.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez ponad 2
tygodnie, należy wyjąć z komputera baterię z możliwością wymiany przez użytkownika i umieścić ją
w osobnym, chłodnym i suchym miejscu.
●
Wyłącz urządzenia bezprzewodowe, jeśli z nich nie korzystasz.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania,
np. zewnętrzny dysk twardy podłączony do portu USB.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Przed dłuższą przerwą w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
naładowania baterii.
— lub —
●
Na ikonie miernika energii
wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie
naładowania baterii.
UWAGA: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat miernika energii, zobacz Korzystanie z miernika
energii i ustawień zasilania na stronie 44.
Praca na zasilaniu z baterii
47
W przypadku krytycznego poziomu naładowania baterii podejmowane są następujące działania:
●
Jeżeli wyłączono hibernację, a komputer jest włączony lub znajduje się w stanie uśpienia, komputer
pozostanie przez krótki czas w stanie uśpienia, a następnie zostanie wyłączony. Wszystkie niezapisane
dane zostaną utracone.
●
Jeśli włączono tryb hibernacji, a komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, komputer
zainicjuje tryb hibernacji.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest
zewnętrzne źródło zasilania
Podłącz jedno z następujących urządzeń do komputera i zewnętrznego źródła zasilania:
●
zasilacz prądu przemiennego,
●
opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń,
●
opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne
żadne źródło zasilania
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy komputer nie może
wyjść ze stanu hibernacji
1.
Wymień rozładowaną baterię z możliwością wymiany przez użytkownika (tylko wybrane produkty) na
naładowaną lub podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i do zasilania zewnętrznego.
2.
Wyjdź z trybu hibernacji, naciskając przycisk zasilania.
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, nie należy narażać jej na długotrwałe działanie
wysokich temperatur.
Jeśli komputer nie będzie używany ani podłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez ponad 2 tygodnie,
należy wyjąć z niego baterię i umieścić ją osobno w chłodnym, suchym miejscu, aby wydłużyć czas jej
eksploatacji.
Przechowywana bateria powinna być sprawdzana co 6 miesięcy. Jeśli pojemność baterii spadła poniżej 50
procent, należy naładować baterię przed kolejnym okresem przechowywania.
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko pożaru i oparzeń nie wolno demontować, zgniatać ani przebijać
baterii. Nie wolno zwierać styków zewnętrznych. Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani wody.
Informacje na temat odpowiedniej utylizacji baterii znajdują się w dokumencie Uregulowania prawne,
przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
48
Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie aplikacje (wymagane w niektórych
produktach), Pomoc i obsługa techniczna HP i Dokumentacja HP.
Rozdział 7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika)
Praca na zasilaniu sieciowym
Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego znajdują się w arkuszu Instrukcje konfiguracyjne
dołączonym do komputera.
Komputer nie korzysta z zasilania bateryjnego, gdy jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania za
pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza lub opcjonalnego urządzenia dokowania bądź rozszerzającego.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych
z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz
z komputerem, zamiennego zasilacza dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego zasilacza prądu
przemiennego kupionego w firmie HP.
Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania w następujących sytuacjach:
OSTRZEŻENIE! Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii.
●
Podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania systemowego.
●
Podczas aktualizowania systemu BIOS.
●
Podczas zapisywania informacji na dysku (tylko wybrane produkty)
●
Podczas korzystania z aplikacji Defragmentator dysków na komputerach z wewnętrznymi dyskami
twardymi.
●
Podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jasność ekranu zwiększa się.
●
Ikona miernika energii
zmienia wygląd.
Po odłączeniu źródła zasilania:
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność ekranu jest automatycznie zmniejszana w celu wydłużenia czasu pracy baterii.
●
Ikona miernika energii
zmienia wygląd.
Rozwiązywanie problemów
Przetestuj zasilacz, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących objawów, gdy komputer jest
podłączony do zasilacza sieciowego:
●
Komputer nie włącza się.
●
Wyświetlacz nie włącza się.
●
Wskaźniki zasilania nie włączają się.
Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:
Praca na zasilaniu sieciowym
49
1.
Wyłącz komputer.
2.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, podłącz kabel zasilający do zasilacza prądu
przemiennego, a następnie podłącz kabel zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
3.
Włącz komputer.
●
Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.
●
Jeśli wskaźniki zasilania pozostają niewłączone, sprawdź połączenie zasilacza prądu
przemiennego z komputerem i połączenie pomiędzy kablem zasilającym a gniazdkiem sieci
elektrycznej.
●
Jeśli połączenia są pewne, a wskaźniki zasilania nadal pozostają wyłączone, zasilacz prądu
przemiennego nie działa i powinien być wymieniony.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zastępczy zasilacz.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych. Przed wyłączeniem komputera
pamiętaj o zapisaniu pracy.
Polecenie Zamknij powoduje zamknięcie wszystkich programów łącznie z systemem operacyjnym, a
następnie wyłączenie wyświetlacza i komputera.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się wewnątrz
komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie jest podłączane przez port USB
lub port wideo.
●
Jeśli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
W celu wyłączenia komputera można nacisnąć przycisk zasilania, jednak zalecaną metodą jest użycie
polecenia Zamknij systemu Windows.
UWAGA: Jeśli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, należy najpierw wyjść z tego stanu,
naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
50
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Wyjmij baterię.
Rozdział 7 Zarządzanie zasilaniem (modele z możliwością wymiany baterii przez użytkownika)
8
Konserwacja komputera
Przeprowadzanie regularnej konserwacji komputera jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać go w dobrym
stanie. W tym rozdziale wyjaśniono sposoby korzystania z narzędzi takich jak Defragmentator dysków i
Oczyszczanie dysku. Ponadto zawiera on instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników,
czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z
komputerem bądź jego transportu.
Zwiększanie wydajności
Dzięki regularnej konserwacji oraz użyciu takich narzędzi, jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku,
można poprawić wydajność komputera.
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Firma HP zaleca korzystanie z programu Defragmentator dysków do defragmentacji dysku twardego co
najmniej raz w miesiącu.
UWAGA:
Dyski półprzewodnikowe (SSD) nie wymagają uruchamiania Defragmentatora dysków.
Uruchamianie Defragmentatora dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania.
2.
Wpisz defragmentuj w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Defragmentuj i
optymalizuj dyski.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku służy do przeszukiwania dysku twardego pod kątem niepotrzebnych plików,
które można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i zwiększenia wydajności pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Wpisz dysk w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Zwolnij miejsce na dysku,
usuwając niepotrzebne pliki.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy, parkując głowice i wstrzymując obsługę żądań danych w
następujących sytuacjach:
●
Upuszczenie komputera.
●
Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest uruchomiony i zasilany z
baterii.
Krótko po zajściu takich sytuacji mechanizm HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie dysku
twardego.
Zwiększanie wydajności
51
UWAGA: Program HP 3D DriveGuard chroni wyłącznie wewnętrzne dyski twarde. Dysk zainstalowany w
opcjonalnym urządzeniu dokującym lub podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D
DriveGuard.
UWAGA: Ponieważ dyski półprzewodnikowe (SSD) nie zawierają części ruchomych, system HP 3D
DriveGuard nie jest potrzebny w przypadku takich dysków.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP 3D DriveGuard.
Określanie stanu HP 3D DriveGuard
Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się
w podstawowej wnęce dysku twardego lub we wnęce dodatkowej (tylko wybrane produkty) jest zaparkowany.
Aby określić, czy napęd jest obecnie zabezpieczony lub zaparkowany, skorzystaj z ikony w obszarze
powiadomień pulpitu systemu Windows skrajnie po prawej stronie paska zadań.
Aktualizowanie programów i sterowników
HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników. Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i
wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Przykładowo, starsze elementy graficzne mogą nie działać
dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.
Przejdź do strony http://www.hp.com/support, aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP.
Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy aktualizacje będą
dostępne.
Jeśli chcesz zaktualizować programy i sterowniki, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
– lub –
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz opcję Mój komputer, a następie wybierz kartę Aktualizacje i opcję Sprawdź dostępność
aktualizacji i wiadomości.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czyszczenie komputera
Komputer można bezpiecznie czyścić za pomocą następujących środków:
●
chlorku benzylodimetyloamoniowego w stężeniu maksymalnie 0,3% (na przykład w postaci
jednorazowych chusteczek różnych marek),
●
bezalkoholowego płynu do mycia szyb,
●
roztworu wody i delikatnego mydła,
●
suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej),
●
antystatycznych ściereczek myjących.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale uszkodzić
komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy
sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak alkohol, aceton, chlorek
amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.
52
Rozdział 8 Konserwacja komputera
Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach mogą
się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno
go czyścić, gdy jest włączony.
1.
Wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilanie sieciowe.
3.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż
może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni
komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb
niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem komputera sprawdź, czy wyświetlacz jest całkowicie
wysuszony.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z
wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty)
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na
powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować
uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z
mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też
użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
●
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki
ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami
dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
53
—
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
—
Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.
—
Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.
—
Wyłącz komputer.
●
Zabierz ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako bagaż
transportowany oddzielnie.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na
lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe
dla napędów.
●
Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem
dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy
od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do
odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym
o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.
●
W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie
ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów
wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania
urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o
pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
—
Zapoznaj się z prawem celnym związanym z komputerami każdego krajów i regionów, przez który
planujesz podróżować.
—
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji,
w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się
różnić.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia
sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do
urządzeń domowych.
54
Rozdział 8 Konserwacja komputera
9
Ochrona komputera i zawartych w nim
informacji
Zabezpieczenia są niezbędne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności przetwarzanych
informacji. Standardowe funkcje zabezpieczeń dostępne w systemie operacyjnym Windows, aplikacjach HP,
narzędziu Setup Utility (BIOS) oraz oprogramowaniu innych firm umożliwiają ochronę komputera przed
różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy czy robaki i inne rodzaje niebezpiecznego kodu.
WAŻNE: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych i transakcji internetowych.
Istnieje kilka rodzajów haseł, które można ustawić. Przykładowo, przy pierwszej konfiguracji komputera
pojawia się propozycja utworzenia hasła użytkownika, które zabezpiecza komputer. Dodatkowe hasła można
ustawić w systemie Windows lub narzędziu Setup Utility (BIOS) firmy HP preinstalowanym na komputerze.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Setup Utility (BIOS), jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows.
Aby tworzyć i zapisywać hasła, skorzystaj z następujących wskazówek:
●
Aby zmniejszyć ryzyko utraty dostępu do komputera, należy zapisać wszystkie hasła i przechowywać je
w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Hasła należy zmieniać co najmniej raz na 3 miesiące.
●
Idealne hasło jest długie, składa się z liter, znaków przestankowych, symboli i cyfr.
●
Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz usunąć
te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows (na przykład haseł wygaszacza ekranu):
▲
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
Ustawianie haseł w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło użytkownika
Chroni dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
Hasło administratora
Blokuje dostęp do zawartości komputera dostępnej dla
administratora.
UWAGA: Hasła tego nie można użyć do uzyskania dostępu do
zawartości narzędzia Setup Utility (BIOS).
Korzystanie z haseł
55
Ustawianie haseł w narzędziu Setup Utility (BIOS)
Hasło
Funkcja
Hasło administratora
●
Należy je wprowadzić przy każdym uruchomieniu narzędzia
Setup Utility (BIOS).
●
Jeśli zapomnisz hasła administratora, nie będzie możliwe
uzyskanie dostępu do narzędzia Setup Utility (BIOS).
●
Po ustawieniu, wprowadzanie hasła jest konieczne przy
każdym włączeniu, ponownym uruchomieniu komputera lub
jego wznowieniu ze stanu hibernacji.
●
W przypadku zapomnienia hasła uruchomieniowego nie jest
możliwe włączenie komputera, jego ponowne uruchomienie
oraz powrót z hibernacji.
Hasło uruchomieniowe
Aby ustawić, zmienić lub usunąć hasło administratora lub uruchomieniowe w narzędziu Setup Utility (BIOS):
OSTROŻNIE: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
UWAGA: Aby uruchomić narzędzie Setup Utility, komputer musi być w trybie komputera przenośnego i
musisz używać podłączonej do niego klawiatury. Narzędzia Setup Utility nie można używać za pomocą
klawiatury ekranowej, która wyświetla się w trybie tabletu.
1.
Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS):
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub ponownie uruchom komputer, szybko naciśnij klawisz esc, a następnie klawisz f10.
Tablety bez klawiatury:
1.
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zwiększania głośności.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
Windows.
2.
2.
Naciśnij przycisk f10.
Wybierz pozycję Security (Zabezpieczenia) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z funkcji Windows Hello (tylko wybrane produkty)
W produktach wyposażonych w czytnik linii papilarnych lub kamerę z funkcją podczerwieni można w celu
zalogowania skorzystać z funkcji Windows Hello, przesuwając palcem po czytniku lub spoglądając w kamerę.
56
Rozdział 9 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
Aby skonfigurować funkcję Windows Hello, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia, Konta oraz Opcje logowania.
2.
W sekcji Windows Hello postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać hasło i 4cyfrowy kod PIN, a następnie zarejestruj swoje linie papilarne lub wzorzec twarzy.
Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej
Korzystanie z komputera w celu wysyłania i odbierania poczty e-mail oraz uzyskiwania dostępu do sieci
lokalnej i Internetu naraża komputer na ataki wirusów komputerowych i inne zagrożenia. W celu ochrony
komputera w komputerze zainstalowana może być próbna wersja oprogramowania zabezpieczającego, które
zawiera pakiet antywirusowy oraz zaporę sieciową firewall. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie
chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami i innymi zagrożeniami, należy je regularnie
aktualizować. Zaleca się aktualizację z wersji próbnej do wersji pełnej lub zakupienie innego wybranego
oprogramowania, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
Wirusy komputerowe mogą zablokować programy, pakiety narzędziowe lub system operacyjny, a także
powodować ich nieprawidłowe działanie. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów,
usunąć je i, w większości przypadków, naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia.
Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami,
należy je regularnie aktualizować.
Na komputerze może być preinstalowany program antywirusowy. Zaleca się używanie wybranego programu
antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusów komputerowych, wpisz support w polu wyszukiwania
paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
Korzystanie z oprogramowania zapory sieciowej
Zapory sieciowe służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Funkcję zapory
może pełnić program zainstalowany w komputerze i/lub w sieci bądź rozwiązanie łączące sprzęt i
oprogramowanie.
Dostępne są dwa rodzaje zapór:
●
Zapory lokalne — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.
●
Zapory instalowane w sieci — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią
domową i mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.
Gdy w systemie jest zainstalowana zapora firewall, wszystkie wysyłane i otrzymywane dane są
monitorowane i sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie
dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie HP, system Windows i programy innych firm, które są zainstalowane na komputerze, należy
regularnie aktualizować w celu rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem i podnoszenia wydajności
oprogramowania.
Korzystanie z oprogramowania ochrony internetowej
57
OSTROŻNIE: Firma Microsoft wysyła alerty dotyczące aktualizacji systemu Windows, które mogą
obejmować aktualizacje zabezpieczeń. Aby chronić komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i
wirusami komputerowymi, należy instalować wszystkie aktualizacje firmy Microsoft natychmiast po
otrzymaniu alertu.
Aktualizacje te można zainstalować automatycznie.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia:
1.
Naciśnij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie wybierz opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.
2.
Wybierz opcję Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Aby zaplanować czas rozpoczęcia instalacji aktualizacji, wybierz Opcje zaawansowane, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane
produkty)
HP Touchpoint Manager jest opartym na chmurze rozwiązaniem IT umożliwiającym firmom efektywne
zarządzanie swoimi zasobami oraz ich ochronę. Usługa HP Touchpoint Manager chroni urządzenia przed
złośliwymi programami i innymi atakami, monitoruje stan urządzeń i pozwala zmniejszyć nakłady czasu
niezbędne na rozwiązywanie problemów z urządzeniami użytkowników i z zabezpieczeniami.
Oprogramowanie można szybko pobrać i zainstalować, co jest znacznie bardziej ekonomicznym
rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnymi metodami wdrożeń w siedzibie klienta.
Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej
Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy zawsze włączać
funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Sieci bezprzewodowe
w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na lotniskach, często nie zapewniają żadnych
zabezpieczeń.
Tworzenie zapasowej kopii danych i aplikacji
Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe oprogramowania i danych, aby chronić je przed całkowitą utratą w
przypadku ataku wirusowego lub awarii oprogramowania bądź sprzętu.
Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane
produkty)
Linka zabezpieczająca (zakupiona osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa. Aby podłączyć linkę zabezpieczającą do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
58
Rozdział 9 Ochrona komputera i zawartych w nim informacji
10 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)
Narzędzie Setup Utility lub system BIOS (Basic Input/Output System) kontroluje komunikację między
wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków, wyświetlacz,
klawiatura, mysz i drukarka). Narzędzie Setup Utility (BIOS) zawiera ustawienia dla rodzajów zainstalowanych
urządzeń peryferyjnych, sekwencji startowej i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.
UWAGA: Aby uruchomić narzędzie Setup Utility na komputerze konwertowalnym, musi być on w trybie
komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do komputera przenośnego.
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
OSTROŻNIE: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Setup Utility (BIOS) należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
▲
Włącz lub uruchom ponownie komputer, szybko naciśnij klawisz esc, a następnie klawisz f10.
Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS)
Zaktualizowane wersje narzędzia Setup Utility (BIOS) mogą być dostępne w witrynie internetowej HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych na stronie internetowej firmy HP jest spakowana
w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące
instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzanie wersji BIOS
Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS), należy najpierw określić wersję
systemu BIOS na komputerze.
Aby wyświetlić informację o wersji systemu BIOS (określanej też jako data pamięci ROM i BIOS systemu), użyj
jednej z poniższych opcji.
●
HP Support Assistant
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
●
Wybierz pole Mój komputer, a następnie wybierz kartę Specyfikacje.
Setup Utility (BIOS)
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
59
1.
Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS) (zobacz Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
na stronie 59).
2.
Wybierz kolejno opcje Main > System Information (Ekran główny > Informacje o systemie) i
zanotuj wersję systemu BIOS.
3.
Wybierz polecenie Exit (Zamknij), wybierz opcję No (Nie), a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera część Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
na stronie 60.
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji
systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zewnętrznego źródła zasilania za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Aktualizacji systemu BIOS nie
należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, zadokowany w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy
przestrzegać następujących zasad:
●
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazdka sieci
elektrycznej.
●
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
●
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
UWAGA: Jeśli komputer jest podłączony do sieci, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji
oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem
sieci.
1.
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Kliknij opcję Aktualizacje, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji i wiadomości.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zidentyfikować swój komputer i uzyskać
dostęp do aktualizacji systemu BIOS, którą chcesz pobrać.
4.
Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie
zainstalowaną na komputerze. Jeśli aktualizacja jest nowsza niż obecnie używana wersja systemu
BIOS, zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być później potrzebna do
zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk
twardy.
Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której jest pobierana aktualizacja systemu BIOS.
Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej
zainstalowaniem.
60
Rozdział 10 Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na
ekranie po ukończeniu pobierania. Jeśli nie zostały wyświetlone żadne instrukcje, wykonaj następujące
czynności:
1.
Wpisz eksplorator w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Eksplorator
plików.
2.
Kliknij dwukrotnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny
(C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną
aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można
usunąć z dysku twardego.
Aktualizacja narzędzia Setup Utility (BIOS)
61
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów
diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem
operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system
operacyjny lub inne elementy oprogramowania.
Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) wykrywa awarię, która wymaga wymiany sprzętu,
generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikacyjny awarii. Ten kod identyfikacyjny można następnie przekazać
do działu pomocy technicznej w celu ułatwienia określenia sposobu rozwiązania problemu.
UWAGA: Aby uruchomić system BIOS na komputerze typu convertible, komputer musi pracować w trybie
komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do tabletu. Systemu BIOS nie można używać za
pomocą klawiatury ekranowej, która jest wyświetlana w trybie tabletu.
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz esc.
2.
Naciśnij klawisz f2.
System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności:
a.
Podłączony napęd USB
UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB, zobacz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB na stronie 62.
3.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na tablecie naciśnij przycisk
zmniejszania głośności, aby zatrzymać test diagnostyczny.
UWAGA: Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny na komputerach lub tabletach z klawiaturą, naciśnij
klawisz esc.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na
urządzenie USB
UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) są dostępne
wyłącznie w języku angielskim. Aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, należy skorzystać z
komputera z systemem Windows, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.
Dostępne są dwie opcje pobrania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics na urządzenie USB:
62
Rozdział 11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sposób pobierania najnowszej wersji UEFI:
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Wybierz łącze Pobierz w obszarze narzędzia HP PC Hardware Diagnostics, a następnie wybierz opcję
Uruchom.
Pobierz wersję UEFI odpowiednią dla danego produktu:
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com/support.
2.
Wybierz opcję Pobierz oprogramowanie i sterowniki.
3.
Wprowadź nazwę lub numer produktu.
— lub —
Wybierz opcję Zidentyfikuj teraz, aby zezwolić firmie HP na automatyczne wykrycie produktu.
4.
Wybierz komputer, a następnie wybierz swój system operacyjny.
5.
W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać
żądaną wersję UEFI.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB
63
12 Wykonywanie kopii zapasowych,
przywracanie i odzyskiwanie danych
Ten rozdział zawiera informacje na temat następujących procesów. Informacje zawarte w rozdziale są
standardową procedurą dotyczącą większości produktów.
●
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
●
Przywracanie i odzyskiwanie systemu
Dodatkowe informacje można znaleźć w aplikacji HP Support Assistant.
▲
Wpisz support w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację HP Support
Assistant.
— lub —
Kliknij ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
WAŻNE: Akumulator tabletu musi być naładowany w co najmniej 70% przed rozpoczęciem wykonywania
procedur odzyskiwania na tablecie.
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania podłącz
klawiaturę do gniazda dokowania klawiatury.
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
Poniższe metody tworzenia nośnika odzyskiwania danych oraz kopii zapasowych są dostępne tylko w
wybranych produktach. Wybierz dostępną metodę zgodnie z modelem komputera.
●
Narzędzie HP Recovery Manager po pomyślnym skonfigurowaniu komputera pozwala utworzyć nośnik
HP Recovery. W tym kroku jest tworzona kopia zapasowa partycji HP Recovery komputera. Kopii
zapasowej można użyć do ponownej instalacji oryginalnego systemu operacyjnego w przypadku
uszkodzenia lub wymiany dysku twardego. Informacje na temat tworzenia nośnika odzyskiwania danych
znajdują się w rozdziale Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 64.
Informacje na temat opcji odzyskiwania, które są dostępne z użyciem nośników odzyskiwania danych,
zawiera rozdział Korzystanie z narzędzi systemu Windows na stronie 66.
●
Użyj narzędzi systemu Windows, aby utworzyć punkty przywracania systemu i kopie zapasowe
informacji osobistych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery
Manager na stronie 67.
UWAGA: Jeśli dostępne jest 32 GB pamięci masowej lub mniej, funkcja Przywracanie systemu firmy
Microsoft jest domyślnie wyłączona.
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty)
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania i partycji systemu Windows. W menu Start
wybierz pozycję Eksplorator plików, a następnie wybierz opcję Ten komputer.
64
Rozdział 12 Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
●
Jeśli na liście partycji komputera nie ma partycji systemu Windows ani partycji Recovery, nośnik dla
danego systemu można uzyskać od pomocy technicznej. Zapoznaj się z broszurą Worldwide Telephone
Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe możesz
znaleźć też w witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz
odpowiedni kraj lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą narzędzi systemu Windows można utworzyć punkty przywracania systemu i kopie zapasowe
informacji osobistych (patrz Korzystanie z narzędzi systemu Windows na stronie 66).
●
Jeśli na liście partycji komputera jest partycja Recovery i partycja systemu Windows, można użyć
programu HP Recovery Manager do utworzenia nośnika odzyskiwania po pomyślnym skonfigurowaniu
komputera. Nośnik ten umożliwi odzyskanie systemu w przypadku uszkodzenia dysku twardego.
Odzyskanie systemu polega na ponownej instalacji systemu operacyjnego i programów zainstalowanych
fabrycznie oraz konfiguracji ich ustawień. Nośnik HP Recovery może również służyć do dostosowywania
systemu lub ułatwić wymianę dysku twardego.
—
Można utworzyć tylko jeden zestaw nośników do odzyskiwania. Z narzędziami do odzyskiwania
należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
—
Program HP Recovery Manager sprawdza komputer i określa wymaganą pojemność pamięci
masowej nośników, która będzie potrzebna.
—
Aby można było utworzyć dysk do odzyskiwania, w komputerze musi znajdować się napęd
optyczny z funkcją nagrywania na dysku DVD, a stosowane dyski DVD-R, DVD+R, DVD-R DL lub DVD
+R DL muszą być czyste i wysokiej jakości. Nie używaj dysków do wielokrotnego zapisu, takich jak
CD±RW, DVD±RW, dwuwarstwowych dysków DVD±RW lub BD-RE (dyski Blu-ray z obsługą
wielokrotnego zapisu); nie są one zgodne z oprogramowaniem HP Recovery Manager. Ewentualnie
można też użyć napędu flash USB wysokiej jakości.
—
Jeśli komputer nie jest wyposażony w zintegrowany napęd optyczny z funkcją zapisu DVD, ale
zamierzasz utworzyć nośnik DVD do odzyskiwania, możesz w tym celu użyć opcjonalnego
zewnętrznego napędu optycznego (zakupionego osobno). Aby korzystać z zewnętrznego napędu
optycznego, należy podłączyć go bezpośrednio do portu USB w komputerze; napędu nie można
podłączyć do portu USB w urządzeniu zewnętrznym, takim jak koncentrator USB. Jeśli nie możesz
samodzielnie utworzyć nośnika DVD, możesz uzyskać dyski do odzyskiwania dla danego
komputera od firmy HP. Zapoznaj się z broszurą Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe możesz znaleźć też w
witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz odpowiedni kraj
lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
—
Zanim rozpoczniesz tworzenie nośnika do odzyskiwania, upewnij się, że komputer jest podłączony
do zasilania sieciowego.
—
Proces tworzenia może trwać godzinę lub dłużej. Nie przerywaj go.
—
W razie potrzeby można zamknąć program przed zakończeniem procesu tworzenia wszystkich
dysków DVD do odzyskiwania. Program HP Recovery Manager dokończy nagrywanie bieżącego
dysku DVD. Przy kolejnym uruchomieniu programu HP Recovery Manager zostanie wyświetlony
monit dotyczący kontynuacji.
Aby utworzyć nośnik HP Recovery:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz klawiaturę
do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane modele).
Tworzenie kopii zapasowych i nośników do odzyskiwania danych
65
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję HP Recovery
Manager.
2.
Wybierz opcję Utwórz nośnik odzyskiwania danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
W razie konieczności odzyskania systemu zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery
Manager na stronie 67.
Korzystanie z narzędzi systemu Windows
Za pomocą narzędzi systemu Windows można utworzyć nośnik odzyskiwania, punkty przywracania systemu i
kopie zapasowe informacji osobistych.
UWAGA: Jeśli dostępne jest 32 GB pamięci masowej lub mniej, funkcja Przywracanie systemu firmy
Microsoft jest domyślnie wyłączona.
Więcej informacji oraz instrukcje postępowania można znaleźć w aplikacji Pierwsze kroki.
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Pierwsze kroki.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
Istnieje kilka opcji odzyskiwania systemu. Wybierz metodę najlepiej pasującą do sytuacji i poziomu Twojego
doświadczenia:
WAŻNE:
●
System Windows oferuje kilka opcji przywracania danych z kopii zapasowej, odświeżania komputera
oraz resetowania komputera do oryginalnego stanu. Więcej informacji można znaleźć w aplikacji
Pierwsze kroki.
▲
●
Nie wszystkie metody są dostępne w przypadku wszystkich produktów.
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz aplikację Pierwsze kroki.
Jeśli zachodzi potrzeba rozwiązania problemów z fabrycznie zainstalowaną aplikacją lub sterownikiem,
należy ponownie zainstalować daną aplikację lub sterownik za pomocą opcji Ponownie instaluje
aplikacje i/lub sterowniki programu HP Recovery Manager (tylko wybrane produkty).
▲
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, wybierz pozycję HP Recovery Manager,
wybierz opcję Ponownie instaluje aplikacje i/lub sterowniki, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
●
Jeśli chcesz odzyskać fabryczną zawartość partycji systemu Windows, można wybrać opcję
Odzyskiwanie systemu z partycji HP Recovery (tylko w wybranych produktach) lub skorzystać z nośnika
HP Recovery. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP
Recovery Manager na stronie 67. Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony,
zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 64.
●
W wybranych produktach, jeśli chcesz odzyskać fabryczne partycjonowanie oraz zawartość komputera
po wymianie dysku twardego, można użyć opcji Przywracanie ustawień fabrycznych z nośnika HP
Recovery. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Odzyskiwanie za pomocą programu HP
Recovery Manager na stronie 67.
●
W wybranych produktach, aby usunąć partycję odzyskiwania w celu zwolnienia miejsca na dysku
twardym, należy skorzystać z opcji Usuń partycję odzyskiwania programu HP Recovery Manager.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
na stronie 69.
66
Rozdział 12 Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery Manager
Oprogramowanie HP Recovery Manager umożliwia odzyskanie fabrycznego stanu komputera za pomocą
nośnika wcześniej utworzonego lub uzyskanego od firmy HP albo przy użyciu partycji HP Recovery (tylko w
wybranych produktach). Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz Tworzenie
nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 64.
Co należy wiedzieć przed podjęciem pierwszych kroków
●
Program HP Recovery Manager umożliwia odzyskanie wyłącznie oprogramowania, które zostało
zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie było dołączone do tego komputera, musi zostać
pobrane z witryny internetowej producenta lub ponownie zainstalowane z nośnika dostarczonego przez
producenta.
WAŻNE: Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP Recovery Manager powinno być stosowane
jako ostateczna metoda rozwiązywania problemów z komputerem.
●
W razie awarii dysku twardego w komputerze należy użyć nośnika HP Recovery. Jeśli nośnik do
odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko
wybrane produkty) na stronie 64.
●
W celu użycia opcji Przywracanie ustawień fabrycznych (tylko wybrane produkty) należy skorzystać z
nośnika HP Recovery. Jeśli nośnik do odzyskiwania danych nie został jeszcze utworzony, zobacz
Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty) na stronie 64.
●
Jeśli komputer nie umożliwia utworzenia nośnika HP Recovery lub jeśli nośnik HP Recovery nie działa,
nośnik dla danego systemu można uzyskać od pomocy technicznej. Zapoznaj się z broszurą Worldwide
Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączoną do komputera. Informacje kontaktowe
możesz znaleźć też w witrynie internetowej HP. Przejdź na stronę http://www.hp.com/support, wybierz
odpowiedni kraj lub region i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
WAŻNE: Program HP Recovery Manager nie tworzy automatycznie kopii zapasowych osobistych danych.
Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy wykonać kopię zapasową wszelkich danych osobistych, które mają
zostać zachowane.
Korzystając z utworzonego nośnika HP Recovery, można wybrać jedną z następujących opcji odzyskiwania:
UWAGA:
Po rozpoczęciu procesu odzyskiwania są wyświetlane tylko opcje dostępne dla danego komputera.
●
Odzyskiwanie systemu — ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego, a następnie
konfiguracja ustawień programów zainstalowanych fabrycznie.
●
Przywracanie ustawień fabrycznych — przywrócenie komputera do oryginalnego stanu fabrycznego
przez usunięcie wszystkich informacji z twardego dysku i ponowne utworzenie partycji. Następnie
ponownie instalowany jest system operacyjny i oprogramowanie instalowane fabrycznie.
Partycja HP Recovery (tylko wybrane produkty) umożliwia jedynie odzyskiwanie systemu.
Korzystanie z partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
Partycja HP Recovery umożliwia przeprowadzenie operacji odzyskiwania systemu bez używania dysków lub
napędu flash USB do odzyskiwania. Tego rodzaju odzyskiwanie może zostać przeprowadzone tylko wtedy,
gdy dysk twardy nadal działa.
Aby uruchomić program HP Recovery Manager z partycji HP Recovery:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą, przed wykonaniem tych czynności podłącz
klawiaturę do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane produkty).
Przywracanie i odzyskiwanie danych
67
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, wybierz opcję Recovery Manager, a następnie
wybierz opcję Środowisko odzyskiwania systemu HP.
– lub –
W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą naciśnij klawisz f11 podczas rozruchu
komputera lub naciśnij i przytrzymaj klawisz f11 podczas naciskania przycisku zasilania.
Tablety bez klawiatury:
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania
głośności, po czym wybierz klawisz f11.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania
głośności, po czym wybierz klawisz f11.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, po
czym wybierz klawisz f11.
2.
Z menu opcji rozruchu wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
3.
Wybierz opcję Recovery Manager, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Odzyskiwanie przy użyciu nośnika HP Recovery
Nośnika HP Recovery można użyć do odzyskania oryginalnego systemu. Tej metody można użyć, jeśli system
nie ma partycji HP Recovery lub jeśli dysk twardy nie działa poprawnie.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Włóż nośnik HP Recovery i uruchom ponownie komputer.
UWAGA: Jeśli komputer nie uruchomi automatycznie programu HP Recovery Manager, należy zmienić
kolejność rozruchu komputera. Zobacz rozdział Zmiana kolejności rozruchu komputera na stronie 68.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zmiana kolejności rozruchu komputera
Jeśli komputer nie uruchamia się z programem HP Recovery Manager, można zmienić kolejność rozruchu
komputera, czyli kolejność na liście urządzeń w systemie BIOS, według której komputer szuka informacji o
rozruchu. Na pierwszej pozycji można ustawić napęd optyczny lub dysk USB Flash.
Aby zmienić kolejność rozruchu:
WAŻNE: W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz klawiaturę
do gniazda dokowania na klawiaturze (tylko wybrane modele).
1.
Włóż nośnik HP Recovery.
2.
Wejdź do menu uruchamiania systemu.
W przypadku komputerów lub tabletów z podłączoną klawiaturą:
▲
Włącz lub ponownie uruchom komputer lub tablet, szybko naciśnij klawisz esc, a następnie naciśnij
klawisz f9, aby wyświetlić opcje rozruchu.
Tablety bez klawiatury:
68
Rozdział 12 Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
▲
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zwiększania głośności, po czym wybierz klawisz f9.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności, po czym wybierz klawisz f9.
– lub –
Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows,
po czym wybierz klawisz f9.
3.
Wybierz napęd optyczny lub dysk USB Flash, który ma zostać użyty do przeprowadzenia rozruchu.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usuwanie partycji HP Recovery (tylko wybrane produkty)
Program HP Recovery Manager umożliwia usunięcie partycji HP Recovery w celu zwolnienia miejsca na dysku
twardym.
WAŻNE: Po usunięciu partycji HP Recovery nie będzie możliwe przeprowadzenie odzyskiwania systemu ani
utworzenie nośnika odzyskiwania HP z partycji HP Recovery. Dlatego przed usunięciem partycji Recovery
należy utworzyć nośnik HP Recovery; zobacz Tworzenie nośnika HP Recovery (tylko wybrane produkty)
na stronie 64.
UWAGA:
funkcję.
Opcja Usuń partycję odzyskiwania jest dostępna tylko w przypadku produktów, które obsługują tę
Aby usunąć partycję HP Recovery, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wpisz recovery w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję HP Recovery
Manager.
2.
Wybierz opcję Usuń partycję odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
69
13 Dane techniczne
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub
stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może
być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu
przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym
komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach. Robocze napięcie i prąd zależą od
platformy. Napięcie robocze i prąd roboczy komputera są podane na etykiecie zgodności z przepisami.
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
5 V prądu stałego, 2 A / 12 V prądu stałego, 3 A /15 V prądu stałego, 3 A — 45 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 3,75 A / 12 V prądu stałego,
3,75 A / 15 V prądu stałego, 3 A / 20 V prądu stałego, 2,25 A — 45 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /
15 V prądu stałego, 4,33 A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C
5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A /
15 V prądu stałego, 5 A / 20 V prądu stałego, 4,5 A — 90 W USB-C
19,5 V prądu stałego przy 2,31 A — 45 W
19,5 V prądu stałego przy 3,33 A — 65 W
19,5 V prądu stałego przy 4,62 A — 90 W
19,5 V prądu stałego przy 6,15 A — 120 W
19,5 V prądu stałego przy 7,70 A — 150 W
19,5 V prądu stałego przy 10,3 A — 200 W
19,5 V prądu stałego przy 11,8 A — 230 W
19,5 V prądu stałego przy 16,92 A — 330 W
Wtyczka prądu stałego
zewnętrznego zasilacza HP (tylko
wybrane produkty)
UWAGA: To urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi
w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.
70
Rozdział 13 Dane techniczne
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki brytyjskie
W trakcie pracy
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od -20°C do 60°C
od -4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza (przy ciśnieniu atmosferycznym)
W trakcie pracy
od -15 m do 3048 m
od -50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od -15 m do 12 192 m
od -50 stóp do 40 000 stóp
Środowisko pracy
71
14 Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się
dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki
drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki
ostrożności:
72
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że
jest on prawidłowo uziemiony.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy
gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę
elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi niemagnetycznych.
●
Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej
powierzchni metalowej.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed
wyładowaniami elektrostatycznymi.
Rozdział 14 Wyładowania elektrostatyczne
15 Dostępność
Firma HP projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób
niepełnosprawnych, które mogą z nich korzystać niezależnie lub z pomocą urządzeń pomocniczych.
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp
Produkty firmy HP obsługują wiele ułatwiających dostęp technologii dostępnych w systemie operacyjnym i
można je skonfigurować do pracy z dodatkowymi technologiami ułatwienia dostępu. Aby znaleźć więcej
informacji o ułatwieniach dostępu, skorzystaj z dostępnej w danym urządzeniu funkcji wyszukiwania.
UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnego produktu technologii ułatwień
dostępu skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla tego produktu.
Kontakt z pomocą techniczną
Nieustannie powiększamy dostępność naszych produktów oraz usług i cenimy wszelkie opinie naszych
klientów. Jeśli napotkasz problemy podczas używania dowolnego produktu lub jeśli pragniesz podzielić się z
nami opinią dotyczącą pomocnych dla Ciebie funkcji ułatwienia dostępu, skontaktuj się z nami pod numerem
telefonu +1 (888) 259-5707, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego. Osoby
niesłyszące lub niedosłyszące korzystające z urządzeń TRS/VRS/WebCapTel mogą skontaktować się z nami w
sprawie uzyskania pomocy technicznej lub pytań dotyczących funkcji ułatwienia dostępu pod numerem
telefonu +1 (877) 656-7058, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.
UWAGA:
Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp
73
Indeks
A
aktualizacje oprogramowania,
instalacja 57
aktualizowanie programów i
sterowników 52
anteny WLAN, położenie 10, 11
B
bateria
fabrycznie zaplombowana 37
niskie poziomy naładowania
baterii 38, 47
oszczędzanie energii 38, 47
przechowywanie 48
rozładowanie 38, 47
rozwiązywanie problemu niskiego
poziomu naładowania baterii
39, 48
utylizacja 48
wymieniana przez użytkownika
44
wyszukiwanie informacji 38, 47
bateria, wyszukiwanie informacji
38, 47
BIOS
aktualizowanie 59
określanie wersji 59
pobieranie uaktualnienia 60
uruchamianie narzędzia Setup
Utility 59
C
czyszczenie komputera 52
czytnik kart pamięci, położenie
D
Dostępność 73
dysk twardy, położenie
dźwięk 26
E
elementy
góra 12
spód 17
wyświetlacz
74
Indeks
10
18
5, 6
z lewej strony 7
z prawej strony 5
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 21
system operacyjny 21
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 20
etykieta urządzenia Bluetooth 20
etykieta urządzenia WLAN 20
etykiety
Bluetooth 20
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 20
numer seryjny 19
serwis 19
WLAN 20
zgodność z przepisami 20
etykiety serwisowe, położenie 19
F
funkcje przeznaczone do gier,
korzystanie 30
G
gest dotknięcia czterema palcami
płytki dotykowej TouchPad 32
gest naciskania na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym 31
gest naciśnięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 32
gest przesunięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 32
gest przesunięcia jednym palcem na
ekranie dotykowym 33
gest przesunięcia trzema palcami na
płytce dotykowej TouchPad 33
gesty na ekranie dotykowym
przesunięcie jednym palcem 33
gesty na płytce dotykowej TouchPad
dotknięcie czterema palcami 32
naciśnięcie dwoma palcami 32
przesunięcie dwoma palcami 32
przesunięcie trzema palcami 33
gesty na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym
naciskanie 31
zbliżanie/rozsuwanie palców w
celu zmiany powiększenia 31
gest zbliżania dwóch palców w celu
powiększenia na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym 31
głośniki
podłączanie 25
położenie 14, 15
gniazda
czytnik kart pamięci 5, 6
linka zabezpieczająca 7, 8
RJ-45 (sieciowe) 5, 7
sieciowe 5, 7
wejście audio (mikrofonowe) 8
wyjście audio (słuchawkowe) 7
wyjście audio (słuchawkowe)/
wejście audio (mikrofonowe) 8
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 7, 8
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie 5, 7
gniazdo sieciowe, położenie 5, 7
GPS 23
H
hasła
narzędzie Setup Utility (BIOS)"
56
Windows 55
hasła systemu Windows 55
HDMI, konfiguracja dźwięku 28
hibernacja
inicjowana, gdy poziom
naładowania jest krytyczny
39, 48
uruchamianie 36, 43
wychodzenie 36, 43
HP 3D DriveGuard 51
HP Apps Store, odwiedzanie 1
HP Fast Charge 37, 44
HP Mobile Broadband
numer IMEI 22
numer MEID 22
włączanie 22
HP Recovery Manager
rozwiązywanie problemów z
rozruchem 68
uruchamianie 67
HP Touchpoint Manager 58
I
informacje o zgodności z przepisami
etykieta zgodności z przepisami
20
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 20
inicjowanie stanów uśpienia i
hibernacji 35, 42
instalowanie
opcjonalna linka
zabezpieczająca 58
K
kamera
korzystanie 25
położenie 10
kamera, położenie 11
kamera 3D
położenie 10
karta pamięci, położenie 5, 6
klawiatura i opcjonalna mysz
korzystanie 34
klawisze
czynności 16
esc 16
fn 16
tryb samolotowy 17
Windows 16
klawisze czynności 17
położenie 16
klawisz esc, położenie 16
klawisz fn, położenie 16
klawisz num lock, położenie 34
klawisz systemu Windows,
położenie 16
klawisz trybu samolotowego 17, 21
kolejność rozruchu
zmiana 68
komputer, podróżowanie 48
konserwacja 52
aktualizowanie programów i
sterowników 52
Defragmentator dysków 51
HP 3D DriveGuard 51
Oczyszczanie dysku 51
kopia zapasowa danych i aplikacji
58
kopie zapasowe 64
korzystanie ze zintegrowanej
klawiatury numerycznej 34
korzystanie z haseł 55
korzystanie z klawiatury i opcjonalnej
myszy 34
korzystanie z płytki dotykowej
TouchPad 31
korzystanie z ustawień dźwięku 26
korzystanie z ustawień miernika
zasilania 37, 44
korzystanie z ustawień zasilania 37,
44
korzystanie z zewnętrznego źródła
zasilania prądem przemiennym
39, 49
krytyczny poziom naładowania
baterii 39, 48
narzędzia systemu Windows
korzystanie 66
narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
korzystanie 62
narzędzie Setup Utility (BIOS),
hasła 56
nazwa i numer produktu, komputer
19
niski poziom naładowania baterii
38, 47
nośnik do odzyskiwania
tworzenie 64
nośnik HP Recovery
odzyskiwanie 68
tworzenie 64
nośnik odzyskiwania danych
tworzenie za pomocą programu
HP Recovery Manager 65
numer IMEI 22
numer MEID 22
numer seryjny 19
numer seryjny, komputer 19
L
linka zabezpieczająca, mocowanie
58
O
obsługiwane dyski, odzyskiwanie
65
obszar płytki dotykowej TouchPad,
położenie 12
odciski palca, rejestrowanie 56
odzyskiwanie
dyski 65, 68
HP Recovery Manager 67
napęd flash USB 68
nośnik 68
obsługiwane dyski 65
opcje 66
system 67
uruchamianie 67
za pomocą nośnika HP
Recovery 66
odzyskiwanie oryginalnego
systemu 67
odzyskiwanie systemu 67
odzyskiwanie z obrazu
minimalnego 67
oprogramowanie
Defragmentator dysków 51
HP 3D DriveGuard 51
Oczyszczanie dysku 51
Ł
łączenie z publiczną siecią WLAN
łączenie z siecią WLAN 22
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 22
22
M
miernik energii, korzystanie 37, 44
mikrofon, podłączanie 26
mikrofony wewnętrzne, położenie
10, 11
minimalny obraz, tworzenie 67
Miracast 29
mobilne połączenie szerokopasmowe
numer IMEI 22
numer MEID 22
włączanie 22
moduł pamięci
położenie 18
N
najlepsze praktyki 1
napęd optyczny, położenie
9
Indeks
75
oprogramowanie antywirusowe,
używanie 57
oprogramowanie ochrony
internetowej, używanie 57
oprogramowanie zapory 57
otwory wentylacyjne, położenie 7,
18, 19
przycisk wysuwania napędu
optycznego, położenie 9
przycisk zasilania, położenie 14, 15
punkt przywracania systemu
tworzenie 66
punkt przywracania systemu,
tworzenie 64
P
partycja HP Recovery
odzyskiwanie 67
usuwanie 69
partycja odzyskiwania
usuwanie 69
płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 31
przyciski 12
podróżowanie z komputerem 20,
48, 53
pokrywa baterii, położenie 19
port HDMI
położenie 5, 6
Port HDMI
podłączanie 27
port mini Dual-Mode DisplayPort
podłączanie 28
położenie 5
port USB 2.0, położenie 8
port USB 3.0, położenie 5, 6, 7, 8
porty
HDMI 5, 6, 27, 28
Miracast 29
port mini Dual-Mode
DisplayPort 5
USB 2.0 8
USB 3.0 5, 6, 7, 8
program Defragmentator dysków
51
program Oczyszczanie dysku 51
przechowywanie baterii 48
przyciski
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 12
prawy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 12
wysuwanie napędu optycznego
9
zasilanie 14, 15
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 21
S
sieć bezprzewodowa,
zabezpieczanie 58
sieć bezprzewodowa (WLAN)
łączenie z publiczną siecią
WLAN 22
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 22
podłączanie 22
zasięg 22
słuchawki, podłączanie 26
spód 20
system nie odpowiada 40, 50
76
Indeks
Ś
środowisko pracy 71
T
temperatura 48
temperatura baterii 48
testowanie zasilacza prądu
przemiennego 40, 49
transport komputera 53
tryb samolotowy 21
tryb uśpienia
uruchamianie 35, 42
wychodzenie 35, 42
U
urządzenia o wysokiej rozdzielczości,
podłączanie 27, 28, 29
urządzenie Bluetooth 21, 23
urządzenie WLAN 20
urządzenie WWAN 22
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznowieniu 36, 43
ustawienia dźwięku, korzystanie 26
ustawienia zasilania, korzystanie
37, 44
uśpienie i hibernacja
uruchamianie 35, 42
W
wejściowe gniazdo audio
(mikrofonowe) 8
wideo 27
Windows
punkt przywracania systemu
64, 66
Windows Hello
korzystanie 56
wskaźnik caps lock, położenie 13
wskaźniki
caps lock 13
napęd 5, 6
stan gniazda RJ-45
(sieciowego) 5, 7
wyciszanie 13
Zasilacz prądu przemiennego i
wskaźnik baterii 6, 7
zasilanie 13
wskaźniki stanu gniazda RJ-45
(sieciowego), położenie 5, 7
wskaźniki zasilania, położenie 13
wskaźnik kamery, położenie 10, 11
wskaźnik kamery 3D, położenie 10
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 21
wskaźnik napędu 5, 6
wskaźnik wyciszenia, położenie 13
wyjściowe gniazda audio
(słuchawkowe) 7
wyjściowe gniazdo audio
(słuchawkowe)/wejściowe gniazdo
audio (mikrofonowe), położenie 8
wyładowania elektrostatyczne 72
wyłączanie komputera 40, 50
Z
zamykanie 40, 50
zarządzanie zasilaniem 35, 42
zasilacz prądu przemiennego,
testowanie 40, 49
Zasilacz prądu przemiennego i
bateria 6, 7
zasilanie 70
bateria 37, 44
prąd przemienny 39, 49
zasilanie, złącze 6, 7
zasilanie z baterii 37, 44
zasoby HP 2
zatrzask, zwalnianie baterii 19
zatrzask zwalniający baterię 19
zestawy słuchawkowe,
podłączanie 26
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie 39, 49
zintegrowana klawiatura
numeryczna, położenie 16, 34
złącze zasilania, położenie 6, 7
znajdowanie informacji
oprogramowanie 4
sprzęt 4
Indeks
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising