HP | SlateBook 10-h030ru x2 PC | HP SlateBook 10-h040ef x2 PC

HP SlateBook 10-h040ef x2 PC
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 1 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa
i wymagania środowiskowe
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 2 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Instrukcja — informacje
W niniejszej instrukcji zawarto uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania
środowiskowe zgodne z normami amerykańskimi, kanadyjskimi oraz międzynarodowymi
dotyczącymi komputerów przenośnych, stacjonarnych, klientów uproszczonych oraz osobistych
stacji roboczych. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem będącym własnością rządu USA.
Tekst zaznaczony w ten sposób oznacza, że nieprzestrzeganie poleceń może
Å OSTRZEŻENIE!
spowodować obrażenia ciała lub utratę życia.
Tekst zaznaczony w ten sposób oznacza, że nieprzestrzeganie poleceń może
Ä OSTROŻNIE:
spowodować uszkodzenie urządzeń lub utratę informacji.
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 1 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Uregulowania prawne
Niniejszy dokument zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących komunikacji przewodowej
i bezprzewodowej dla określonego kraju/regionu oraz informacje dotyczące zgodności komputera. Niektóre
z tych informacji mogą nie dotyczyć posiadanego produktu.
W urządzeniu może być zainstalowane jedno lub większa liczba zintegrowanych urządzeń bezprzewodowych.
W niektórych środowiskach użytkowanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom.
Ograniczenia takie mogą dotyczyć pokładów samolotów, szpitali, miejsc w pobliżu materiałów wybuchowych,
niebezpiecznych miejsc itd. W razie wątpliwości co do zasad użytkowania danego produktu przed jego
włączeniem należy zapytać o pozwolenie na jego używanie.
W celu identyfikacji urządzenia sprzętowego, np. urządzenia sieciowego bezprzewodowej sieci LAN (WLAN),
postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez system operacyjny.
Oznaczenia zgodności z przepisami dla danego kraju lub regionu mogą znajdować się na spodzie produktu.
Ten produkt zawiera elektroniczne etykiety znaków i oświadczeń VCCI, NOM NYCE oraz RCM. Aby wyświetlić
etykiety, dotknij opcji Moje aplikacje, dotknij opcji Ustawienia, a następnie dotknij opcji Informacje
o tablecie. Na karcie System dotknij opcji E-logo.
Ä
OSTROŻNIE: Urządzenia nieprzeznaczone do sprzedaży ani użytku w USA mogą nie mieć
identyfikatora FCC.
Uwagi dotyczące przepisów FCC
Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, w wyniku których stwierdzono, iż spełnia ono wymagania
stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B zgodnie z postanowieniami Części 15 przepisów FCC. Wymagania
te są stawiane w celu ochrony przed występowaniem zakłóceń w środowiskach budynków mieszkalnych.
Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a w wypadku, gdy nie będzie
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może wywoływać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego.
Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, które mogą zostać
zidentyfikowane poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik może podjąć próbę
wyeliminowania zakłóceń przez wykonanie następujących czynności.
■ Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
■ Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika w zakresie sygnału telewizyjnego.
Modyfikacje
Kable
Federalna Komisja Łączności wymaga powiadomienia użytkownika, że wszelkie zmiany lub modyfikacje
urządzenia, które nie zostały jednoznacznie autoryzowane przez firmę HP, mogą spowodować utratę przez
użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.
Aby zapewnić zgodność z przepisami i zasadami FCC, kable podłączane do tego urządzenia muszą być
ekranowane i wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe RFI/EMI.
Deklaracja zgodności dla produktów oznaczonych logo FCC (dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych)
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Urządzenie jest dopuszczone do
użytkowania pod dwoma warunkami:
1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi pochłaniać wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi wywołać jego
niezamierzone działanie.
Wszelkie pytania dotyczące tego produktu, które nie są związane z niniejszą deklaracją, należy kierować
pod adres:
Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, TX 77269-2000
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej deklaracji FCC należy kierować pod adres:
Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, TX 77269-2000
lub przekazać do firmy HP pod numer telefonu 281-514-3333.
Aby zidentyfikować produkt, należy sprawdzić numer katalogowy, numer serii lub modelu umieszczony na
produkcie.
Instrukcja obsługi
1
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 2 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Produkty wyposażone w urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub moduły HP Mobile
Broadband
Niniejsze urządzenie nie może być umieszczone obok innej anteny ani nadajnika ani współpracować z nimi.
Å OSTRZEŻENIE! Narażenie na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej: Emitowana moc
wypromieniowana tego urządzenia jest niższa niż limity promieniowania o częstotliwości radiowej
określone przez komisję FCC. Niemniej jednak urządzenia należy używać w taki sposób, aby zminimalizować
możliwość kontaktu z ciałem użytkownika podczas normalnej pracy tabletów, komputerów przenośnych,
komputerów stacjonarnych, cienkich klientów oraz osobistych stacji roboczych.
Podczas normalnej pracy tabletów i komputerów przenośnych z wyświetlaczami o przekątnej nie
większej niż 30,5 cm (12 cali): aby uniknąć przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości
radiowej określonych przez komisję FCC, należy zadbać o to, aby odległość człowieka od anteny nie była
mniejsza niż 2,5 cm (1 cal). Położenie anten bezprzewodowych można znaleźć w instrukcjach obsługi
dołączonych do komputera.
Podczas normalnej pracy komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, cienkich klientów oraz
osobistych stacji roboczych z wyświetlaczami większymi niż 30,5 cm (12 cali): aby uniknąć
przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości radiowej określonych przez komisję FCC, należy
zadbać o to, aby odległość człowieka od anten nie była mniejsza niż 20 cm (8 cali), nawet jeśli
wyświetlacz jest zamknięty. Położenie anten bezprzewodowych można znaleźć w instrukcjach obsługi
dołączonych do komputera.
Ä
OSTROŻNIE: W przypadku sieci bezprzewodowej LAN IEEE 802.11a urządzenie powinno być używane
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na jego działanie w zakresie częstotliwości
od 5,15 GHz do 5,25 GHz. W przypadku pracy w tym paśmie FCC wymaga korzystania z tego produktu
tylko w pomieszczeniach, aby ograniczyć możliwość zakłócania pracy przez działające na tym samym
kanale mobilne systemy satelitarne. W pasmach 5,25–5,35 GHz i 5,65–5,85 GHz działają głównie
radary o dużej mocy. Takie stacje radarowe mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia tego
urządzenia.
Uwagi dla Brazylii
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contrainterferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência asistemas operando em
caráter primário.
Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição acampos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL.
Uwagi dla Kanady
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących
urządzeń powodujących zakłócenia, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Jeżeli to urządzenie obsługuje funkcje WLAN
lub Bluetooth, spełnia ono wymagania pasma nielicencjonowanego RSS Industry Canada. Działające
urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń
oraz (2) niniejsze urządzenie musi pochłaniać wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi
wywołać jego niezamierzone działanie.
Å OSTRZEŻENIE! Narażenie na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej: Emitowana moc
wypromieniowana tego urządzenia jest niższa niż limity promieniowania o częstotliwości radiowej
określone przez Industry Canada. Niemniej jednak urządzenie powinno być używane w sposób
minimalizujący potencjalny kontakt człowieka podczas normalnej obsługi.
Podczas normalnej pracy tabletów i komputerów przenośnych z wyświetlaczami o przekątnej nie
większej niż 30,5 cm (12 cali): aby uniknąć przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości
radiowej określonych przez Industry Canada, należy zadbać o to, aby odległość człowieka od anteny
nie była mniejsza niż 2,5 cm (1 cal). Położenie anten bezprzewodowych można znaleźć w instrukcjach
obsługi dołączonych do komputera.
Podczas normalnej pracy komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, cienkich klientów oraz
osobistych stacji roboczych z wyświetlaczami większymi niż 30,5 cm (12 cali): aby uniknąć
przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości radiowej określonych przez Industry Canada,
należy zadbać o to, aby odległość człowieka od anten nie była mniejsza niż 20 cm (8 cali), nawet jeśli
wyświetlacz jest zamknięty. Położenie anten bezprzewodowych można znaleźć w instrukcjach obsługi
dołączonych do komputera.
2
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 3 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Ä
OSTROŻNIE: W przypadku sieci bezprzewodowej LAN IEEE 802.11a urządzenie powinno być używane
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na jego działanie w zakresie częstotliwości od
5,15 GHz do 5,25 GHz. Zgodnie z kanadyjską normą przemysłową (Industry Canada) produkt działający
w zakresie częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz może być używany tylko wewnątrz budynków. Ma to na
celu zmniejszenie ryzyka zakłócania systemów satelitarnych sieci komórkowych współużytkujących
kanał. W pasmach 5,25–5,35 GHz i 5,65–5,85 GHz działają głównie radary o dużej mocy. Takie stacje
radarowe mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia tego urządzenia.
Anteny w tym urządzeniu nie są wymienialne. Wszelkie próby uzyskania przez użytkownika dostępu
do nich spowodują uszkodzenie komputera.
Uregulowania prawne w Unii Europejskiej
Deklaracja zgodności
Produkty noszące oznaczenia CE spełniają wymagania jednej lub kilku następujących dyrektyw UE
w dotyczącym ich zakresie:
dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej, dyrektywa 2009/125/WE dotycząca ekoprojektowania, dyrektywa 1999/5/WE
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania
ich zgodności, dyrektywa RoHS 2011/65/EU.
Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm
europejskich.
Pełny tekst deklaracji zgodności można znaleźć pod następującym adresem sieci Web:
http://www.hp.eu/certificates (wyszukaj nazwę modelu produktu lub jego numer regulacyjny modelu RMN,
które można znaleźć na etykiecie zgodności z przepisami).
Adres kontaktowy dla spraw związanych z uregulowaniami prawnymi: Hewlett-Packard GmbH,
Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, NIEMCY.
Produkty z obsługą sieci bezprzewodowej (EMF)
Ten produkt spełnia międzynarodowe wytyczne (INCIRP) dotyczące emisji fal radiowych.
Ten produkt jest wyposażony w radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze. W przypadku normalnego
użytkowania komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, cienkich klientów oraz osobistych stacji
roboczych odległość 20 cm od urządzenia zapewnia zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi
emisji fal radiowych. Produkty zaprojektowane do użytku w niewielkiej odległości, takie jak komputery typu
tablet, są zgodne z obowiązującymi wymaganiami Unii Europejskiej podczas użytkowania w typowych
pozycjach, jednak należy zachować minimalną odległość od anten wynoszącą 1 cm.
Ograniczenia dotyczące produktów z obsługą sieci bezprzewodowej
Ten produkt został zaprojektowany do eksploatacji bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej
oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.
Uwagi dla Australii i Nowej Zelandii
Sprzęt ten jest wyposażony w radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze. W trakcie normalnego użytkowania
odległość separująca o wartości 20 cm zapewnia, że poziom narażenia na działanie fal radiowych spełnia
normy standardów w Australii i Nowej Zelandii.
Uwagi dotyczące norm ergonomicznych
Niemcy
Jeśli komputer przenośny jest wykorzystywany na stanowisku pracy w biurze do pracy z użyciem modułu
wyświetlacza (Visual Display Unit — VDU) zgodnie z dyrektywą 90/270/EEC, wymagane jest korzystanie
z klawiatury zewnętrznej. Ponadto w zależności od zastosowania i zadania oraz w celu zapewnienia
warunków pracy porównywalnych z pracą z użyciem stacji roboczej konieczne może być używanie
odpowiedniego monitora zewnętrznego.
Numer referencyjny: EK1-ITB 2000 (dobrowolny certyfikat GS)
Komputery przenośne ze znakiem homologacji „GS” spełniają wymagania ustawowe dotyczące ergonomii.
Bez stosowania zewnętrznej klawiatury są one odpowiednie tylko do krótkich zadań wiążących się
z korzystaniem z VDU.
Podczas podróży w warunkach nieodpowiedniego oświetlenia (np. przy bezpośrednim oświetleniu
słonecznym) mogą występować odbicia powodujące zmniejszenie czytelności ekranu.
Instrukcja obsługi
3
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 4 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Niemcy (tekst w języku niemieckim)
Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie
90/270/EEG(Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig.
Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlichsein, um
vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen.
Dot.: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung)
Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungenund sind
nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet.
Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es
zuReflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.
Uwagi dla Japonii
Oznaczenia certyfikacyjne zgodności z technologią Wireless LAN, Wireless WAN i Bluetooth
この製品には、認証済みの無線機器を搭載しています。
Produkt ten zawiera certyfikowane wyposażenie radiowe.
Uwagi dla Korei Południowej
4
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 5 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Uwagi dla Meksyku
Declaración para México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que esteequipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptarcualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Si su producto se brinda con accesorios inalámbricos como un teclado o un ratón y necesita identificar el
modelo del accesorio, consulte la etiqueta incluida en ese accesorio.
Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych w Singapurze
Wyłącz urządzenia WWAN, przebywając na pokładzie samolotu. Używanie takich urządzeń w samolocie jest
niezgodne z prawem, może być niebezpieczne dla prawidłowego działania samolotu i zakłócać działanie
sieci komórkowych. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować zawieszenie lub odmowę
świadczenia usług telefonii komórkowej wobec sprawcy wykroczenia, podjęcie kroków prawnych lub oba
rodzaje konsekwencji.
Użytkownikom przypomina się o ograniczeniu użycia sprzętu radiowego w składach paliw, fabrykach
chemicznych i w trakcie prowadzenia operacji z materiałami wybuchowymi.
W przypadku innego sprzętu transmisji radiowej zaleca się użytkownikom, aby w celu zadowalającej pracy
sprzętu i bezpieczeństwa personelu żadna część ludzkiego ciała nie znajdowała się zbyt blisko anten
w trakcie działania sprzętu.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zachowaniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami
dotyczącymi narażenia na fale radiowe, w oparciu o wskazania naukowe zawierające marginesy
bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od stanu zdrowia i wieku.
Te wskazania dotyczące narażenia na fale radiowe wykorzystują jednostkę znaną jako współczynnik
pochłaniania SAR. Testy SAR przeprowadzane są za pomocą standardowych metod, przy użyciu telefonu
nadającego na najwyższych zatwierdzonych poziomach mocy we wszystkich zakresach częstotliwości.
Informacje o danych SAR oparte są o standardy CENELEC EN50360 i EN50361, wykorzystujące limit 2 W
na kilogram, liczone średnio dla 10 gramów tkanki.
Uwagi dotyczące bezprzewodowych sieci WWAN w Tajlandii
Niniejsze urządzenie telekomunikacyjne jest zgodne z przepisami NTC.
Uwagi dla użytkowników na Tajwanie
Urządzenia sieci bezprzewodowej 802.11a
Urządzenia sieci bezprzewodowej 802.11b
Uwaga dotycząca podróży lotniczych
Możliwość używania sprzętu elektronicznego podczas lotu samolotem zależy od wewnętrznych przepisów
poszczególnych linii lotniczych.
Instrukcja obsługi
5
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 6 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Uwagi dotyczące baterii
Nie należy wyjmować ani wymieniać baterii włożonej fabrycznie. Wyjęcie lub wymiana baterii może mieć
wpływ na ważność gwarancji. Jeśli naładowanie baterii jest już niemożliwe, należy skontaktować się
z pomocą techniczną.
Gdy upłynie okres przydatności baterii do eksploatacji, nie można jej zutylizować z innymi odpadami
domowymi. Baterię komputera należy zutylizować zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi lokalnie.
Uwagi dotyczące kabli zasilających
Jeżeli wraz ze sprzętem nie dostarczono kabla zasilającego ani odpowiedniego dla danego komputera
zasilacza zewnętrznego, należy nabyć kabel zasilający zatwierdzony do użytku w danym kraju lub regionie.
Wartości znamionowe kabla zasilającego muszą być odpowiednie dla produktu oraz dla wartości napięcia
i natężenia prądu podanych na tabliczce znamionowej parametrów elektrycznych produktu. Wartości
znamionowe napięcia i natężenia prądu dla kabla zasilającego muszą być większe niż odpowiednie wartości
znamionowe napięcia i natężenia prądu podane na tabliczce produktu. Ponadto powierzchnia przekroju
kabla musi być nie mniejsza niż 0,75 mm²/18AWG, a jego długość mieścić się w przedziale od 1 do 2 metrów
(od 3,2 do 6,56 stopy). W przypadku pytań dotyczących typów kabli zasilających należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego przypadkowo nadepnąć oraz aby
zapobiec uszkodzeniu go przez stawiane na nim przedmioty. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczkę,
gniazdko sieci elektrycznej oraz miejsce, w którym kabel wychodzi z urządzenia.
Zgodność ze standardem ENERGY STAR®
Jako partner programu ENERGY STAR firma Hewlett-Packard Company przeszła zaawansowany proces
kwalifikacji i certyfikacji produktu w celu zapewnienia, że produkty oznaczone logo ENERGY STAR są zgodne
z wytycznymi ENERGY STAR dotyczącymi odpowiednich wskazówek ENERGY STAR w zakresie wydajności
energetycznej. Poniższe logo znajduje się na wszystkich komputerach zgodnych z wytycznymi ENERGY STAR:
Program ENERGY STAR dla komputerów został stworzony przez agencję EPA w celu promowania wydajności
energetycznej oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez bardziej wydajny energetycznie sprzęt
w domach, biurach i fabrykach. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest korzystanie z funkcji zarządzania
energią w celu ograniczenia zużycia mocy, gdy produkt nie jest w użyciu. Funkcja zarządzania energią
umożliwia zainicjowanie przez komputer stanu niskiego poboru energii lub trybu „uśpienia” po okresie
braku aktywności ze strony użytkownika. W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora zgodnego
z wytycznymi ENERGY STAR funkcja ta obsługuje również podobne funkcje zarządzania energią monitora.
W celu skorzystania z tych możliwości oszczędzania energii funkcja zarządzania energią została wstępnie
ustawiona do następującego zachowania, gdy system działa na zasilaniu sieciowym:
■ Wyłączenie wyświetlacza po <= 15 minutach (w zależności od modelu)
■ Zainicjowanie trybu uśpienia po <= 30 minutach (w zależności od modelu)
Komputer wychodzi ze stanu uśpienia po naciśnięciu przycisku zasilania/uśpienia. Gdy funkcja Wake On LAN
(WOL) jest włączona, komputer wyjdzie ze stanu uśpienia także w odpowiedzi na sygnał sieciowy.
Dodatkowe informacje dotyczące możliwych oszczędności energii i pieniędzy dzięki funkcji zarządzania
energią można znaleźć w witrynie internetowej zarządzania energią EPA ENERGY STAR pod adresem
http://www.energystar.gov/powermanagement.
Dodatkowe informacje dotyczące programu ENERGY STAR i wynikających z niego korzyści dla środowiska są
dostępne w witrynie internetowej EPA ENERGY STAR pod adresem http://www.energystar.gov.
Uwagi dotyczące kabli zasilających w Japonii
Uwagi firmy Macrovision Corporation
Ten produkt zawiera rozwiązania z zakresu technologii ochrony praw autorskich, które są chronione
amerykańskimi patentami i innymi prawami własności intelektualnej będącymi w posiadaniu firmy
Macrovision Corporation oraz innych firm. Wykorzystanie tych rozwiązań może odbywać się wyłącznie
za zgodą firmy Macrovision Corporation i są one przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub innej
ograniczonej prezentacji wizualnej, chyba że firma Macrovision Corporation autoryzuje inne użycie.
Odtwarzanie kodu źródłowego i dezasemblacja są zabronione.
6
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 7 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla komputerów przenośnych,
komputerów stacjonarnych, cienkich klientów oraz osobistych stacji roboczych
Å OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, zapoznaj się z dokumentem
Bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisano w nim metody prawidłowego konfigurowania stacji roboczej,
przyjmowania odpowiedniej postawy oraz wypracowywania nawyków korzystnych dla użytkowników
komputerów, jak również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.
Podręcznik ten można znaleźć na stronie http://www.hp.com/ergo.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa związane z nagrzewaniem się urządzenia
Å OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany
przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką
powierzchnię, na przykład przez poduszki, koc czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący
zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy
ubrania. Komputer i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC/EN 60950).
Uwagi dotyczące możliwych zagrożeń bezpieczeństwa
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji (lub jeżeli masz wątpliwości co do
bezpieczeństwa) nie korzystaj z komputera: trzaski, szum lub dźwięk pękania albo silny zapach lub dym
wydobywający się z komputera. Takie zjawiska są normalne w przypadku awarii wewnętrznych elementów
elektronicznych zachodzącej w bezpieczny i kontrolowany sposób. Jednak może to oznaczać także
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie należy z góry zakładać, że nie ma niebezpieczeństwa.
Wyłącz komputer, odłącz go od zasilania i skontaktuj się z pomocą techniczną.
Uwagi dotyczące poziomu głośności słuchawek i zestawów słuchawkowych
Å OSTRZEŻENIE! Słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. Aby ograniczyć
ryzyko uszkodzenia słuchu, należy przyciszać dźwięk do bezpiecznego, komfortowego poziomu
i ograniczać czas słuchania na wysokich poziomach głośności.
Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy ustawiać głośność przed użyciem zestawu słuchawkowego
lub słuchawek. Niektóre słuchawki są głośniejsze niż pozostałe, nawet jeśli ustawienie głośności jest to
samo.
Zmiana domyślnych ustawień dźwięku lub korektora również może spowodować zwiększenie głośności,
więc należy zachować ostrożność.
Dla własnego bezpieczeństwa z produktem należy stosować tylko zestawy słuchawkowe i słuchawki
spełniające ograniczenia określone w normie EN 50332-2.
Jeżeli do komputera zostały dołączone słuchawki lub zestaw słuchawkowy, całość spełnia normę
EN 50332-1. Uwagi dotyczące kabli zasilających
Å
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
■ Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo
dostępnym miejscu.
■ Zasilanie od komputera należy odłączać, wyjmując kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej
(a nie odłączając kabel zasilający od komputera).
■ Jeśli dostarczono kabel zasilający wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, należy go podłączyć do
uziemionego, 3-stykowego gniazdka sieci elektrycznej. Nie wolno w żaden sposób blokować bolca
uziemiającego we wtyczce kabla zasilającego (np. przez podłączenie 2-stykowego adaptera).
Bolec uziemiający pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą.
Å OSTRZEŻENIE! Aby zredukować problemy związane z bezpieczeństwem, z komputerem należy używać
wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz z komputerem, zamiennego zasilacza
dostarczonego przez firmę HP lub zasilacza zakupionego jako opcję w firmie HP.
Instrukcja obsługi
7
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 8 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Czyszczenie klawiatury
Å OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić
na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia. Klawiaturę należy czyścić regularnie, aby
zapobiegać zacinaniu się klawiszy, oraz usuwać kurz i zanieczyszczenia, które mogły dostać się
pod klawisze. Zanieczyszczenia na klawiszach i pomiędzy nimi najlepiej usuwać za pomocą puszki
ze sprężonym powietrzem wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Uwagi dotyczące podróżowania
Å OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia sprzętu
nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do urządzeń
domowych.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa dla Chin
Chiny: Uwaga dotycząca wysokości
Ostrzeżenie dotyczące wysokości w przypadku produktów niecertyfikowanych do stosowania na wysokości
ponad 5000 m
仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用
— lub —
仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用
Chiny: uwaga dotycząca klimatu tropikalnego
Ostrzeżenie dotyczące klimatu tropikalnego dla produktów niezatwierdzonych do używania wregionach
tropikalnych.
仅适用于非热带气候条件下安全使用
Informacje dotyczące środowiska dla komputerów przenośnych, komputerów
stacjonarnych, cienkich klientów oraz osobistych stacji roboczych
Ta część zawiera informacje o obowiązujących w poszczególnych krajach i regionach wymaganiach
środowiskowych oraz uwagi dotyczące zgodności komputera z przepisami. Niektóre z tych informacji mogą
nie dotyczyć posiadanego produktu.
Sprzęt elektroniczny i utylizacja baterii
Firma HP zachęca klientów do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego, oryginalnych pojemników
z tuszem HP oraz akumulatorów. Więcej informacji o programach recyklingu można znaleźć w witrynie HP
pod adresem http://www.hp.com/recycle.
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem przez użytkowników
Symbol ten oznacza, że danego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Należy natomiast chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki w celu jego recyklingu. Więcej informacji na ten temat
udzieli podmiot odpowiedzialny lokalnie za utylizację. Można również sprawdzić informacje dostępne w sieci
pod adresem http://www.hp.com/recycle.
Substancje chemiczne
Firma HP zobowiązała się do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych
znajdujących się w produktach zgodnie z wymaganiami prawnymi, np. REACH (Regulacja UE nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej). Raport na temat substancji chemicznych zastosowanych
w tym produkcie można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/reach.
8
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 9 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Wymagania środowiskowe w Chinach
微型计算机电源声明书
能耗信息说明
惠普公司对笔记本电脑提供能耗信息说明,更多信息请登录
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/chinasepa.html
回收信息说明
惠普公司对废弃的电子计算机 (笔记本电脑)提供回收服务,更多信息请登录
http://www.hp.com.cn/hardwarerecycle
环境标志信息
笔记本电脑已在中国环境标志认证产品的范围中,环境标志表明该产品不仅品质合格,而且在生产、
使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒少害、节约资源等环境
优势,在国家环境保护部网站 (http://www.sepa.gov.cn) 上可浏览到关于环境标志的信息。
Etykieta dotycząca energii komputera w Chinach
Ten mikrokomputer ma etykietę wydajności energetycznej zgodnie z dokumentem „Zasady wprowadzania
etykiety energii w Chinach dotyczące mikrokomputerów” (CEL-30). Stopień wydajności energetycznej,
typowe zużycie energii (TEC) oraz kategoria produktu na etykiecie są określone i obliczone zgodnie ze
standardem GB28380-2012.
1. Stopnie wydajności energetycznej
Stopień jest określany standardowo za pomocą wzoru na podstawie poziomu podstawowego zużycia oraz
sumy składowych wszystkich dodatkowych elementów, np. pamięci głównej lub karty graficznej. Niezależnie
od stopnia produktu wartość TEC nie powinna przekraczać wartości podanej w następującej tabeli:
Typ produktu
TEC (kilowatogodzina)
Mikrokomputer
stacjonarny, AIO
Komputer przenośny
✎
Kategoria
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
A
98,0 + ΣEfa
148,0 + ΣEfa
198,0 + ΣEfa
B
125,0 + ΣEfa
175,0 + ΣEfa
225,0 + ΣEfa
C
159,0 + ΣEfa
209,0 + ΣEfa
259,0 + ΣEfa
D
184,0 + ΣEfa
234,0 + ΣEfa
284,0 + ΣEfa
A
20,0 + ΣEfa
35,0 + ΣEfa
45,0 + ΣEfa
B
26,0 + ΣEfa
45,0 + ΣEfa
65,0 + ΣEfa
C
54,5 + ΣEfa
75,0 + ΣEfa
123,5 + ΣEfa
UWAGA: ΣEfa jest sumą składników mocy dodatkowych funkcji produktu.
2. Typowe zużycie energii
Rysunek zużycia energii na etykiecie przedstawia dane zmierzone za pomocą reprezentatywnej konfiguracji
obejmującej wszystkie konfiguracje w jednostce rejestracji wybranej na podstawie CEL-30. Z tego powodu
rzeczywiste zużycie energii tego mikrokomputera może różnić się od danych TEC podanych na etykiecie.
3. Kategoria produktu
Kategoria produktu jest określana standardowo zgodnie z konfiguracją mikrokomputera. Kategorie
produktu spełniają warunki określone w następującej tabeli:
Typ produktu
Opis konfiguracji
Mikrokomputer stacjonarny, AIO
Komputer przenośny
Kategoria A
Mikrokomputer stacjonarny oraz
urządzenie wielofunkcyjne AIO, których
konfiguracja znajduje się poza zakresem
kategorii B, C oraz D.
Komputer przenośny, którego
konfiguracja znajduje się poza
zakresem kategorii B oraz C.
Kategoria B
2 rdzenie fizyczne procesora oraz pamięć
systemowa nie mniejsza niż 2 GB.
Oddzielny procesor graficzny
Kategoria C
Więcej niż 2 rdzenie fizyczne procesora,
przynajmniej jeden z nich z następującymi
funkcjami:
1. Pamięć systemowa nie mniejsza
niż 2 GB
2. Oddzielny procesor graficzny
Produkt wyposażony w co najmniej
2 rdzenie fizyczne procesora, pamięć
systemowa nie mniejsza niż 2 GB,
oddzielny procesor graficzny
z buforem ramki o szerokości
co najmniej 128 bitów.
Instrukcja obsługi
9
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 10 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Typ produktu
Kategoria D
Opis konfiguracji
Więcej niż 4 rdzenie fizyczne procesora,
przynajmniej jeden z nich z następującymi
funkcjami:
1. Pamięć systemowa nie mniejsza niż
4 GB
2. Oddzielny procesor graficzny
z buforem ramki o szerokości co najmniej
128 bitów.
Więcej szczegółów dotyczących specyfikacji zawiera standard GB28380-2012.
本机根据《微型计算机能源效率标识实施规则》(CEL-30)的要求加施中国能效标识。能效标识中显示
的能效等级、典型能源消耗和产品类型均根据《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380-2012)
的要求确定。对上述标识内容的说明如下 :
1. 能效等级
微型计算机的能效等级由基础能源消耗值和附加功能功耗因子之和决定。微型计算机能效各等级的典
型能源消耗应不大于下表的规定
微型计算机类型
台式微型计算机及一体机
便携式计算机
✎
类型
能源消耗 (千瓦时)
1
A类
98.0+ΣEfa
148.0+ΣEfa
198.0+ΣEfa
B类
125.0+ΣEfa
175.0+ΣEfa
225.0+ΣEfa
C类
159.0+ΣEfa
209.0+ΣEfa
259.0+ΣEfa
D类
184.0+ΣEfa
234.0+ΣEfa
284.0+ΣEfa
A类
20.0+ΣEfa
35.0+ΣEfa
45.0+ΣEfa
B类
26.0+ΣEfa
45.0+ΣEfa
65.0+ΣEfa
C类
54.5+ΣEfa
75.0+ΣEfa
123.5+ΣEfa
2
3
注:ΣEfa 为微型计算机附加功能功耗因子之和
2. 典型能源消耗
典型能源消耗值代表一个备案单元中,符合 《微型计算机能源效率标识实施规则》要求的代表性规格
型号产品的数值。因此,本机的典型能源消耗值可能与其所加施的能效标识中所示的典型能源消耗值不
一致。
3. 产品类型
产品类型根据微型计算机的配置确定。参见下表:
类型
配置说明
台式微型计算机及一体机
便携式计算机
A类
下列 B 类、C 类、D 类配置以外的台式
微型计算机及一体机
下列 B 类、 C 类配置以外的便携式计
算机
B类
中央处理器 (CPU)物理核心数为 2,
具有独立图形显示单元 (GPU)
系统内存大于等于 2GB
C类
中央处理器 (CPU)物理核心数大于
2,且至少具有以下特征中的一条
1. 系统内存大于等于 2GB ;
2. 独立图形显示单元 (GPU)
D类
中央处理器 (CPU)物理核心数大于等
于 4,且至少具有以下特征中的一条:
1. 系统内存大于等于 4GB ;
2. 具有独立图形显示单元 (GPU)且
显存位宽大于等于 128 位
中央处理器(CPU)物理核心数大于等
于 2,系统内存大于等于 2GB,具有独
立图形显示 单元 (GPU)且显存位宽
大于等于 128 位。
关于标识内容的更详细技术信息,请参考 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380-2012)
10
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 11 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Ograniczenia dotyczące używania substancji niebezpiecznych (RoHS) w Chinach
Tabela toksycznych materiałów i substancji/elementów niebezpiecznych i ich zawartość
Toksyczne i niebezpieczne substancje/pierwiastki
Nazwa części
Ołów
(Pb)
Rtęć
(Hg)
Kadm
(Cd)
Sole
chromu
(Cr(VI))
Polibromowane
dwufenyle
(PBB)
Etery
polibromowanych
dwufenyli
(PBDE)
Bateria
X
O
O
O
O
O
Czytnik kart pamięci
flash
X
O
O
O
O
O
Czytnik kart Smart
Card/Java™
X
O
O
O
O
O
Dysk twardy
X
O
O
O
O
O
Głośniki,
zewnętrzne
X
O
O
O
O
O
Kable
X
O
O
O
O
O
Kamera
X
O
O
O
O
O
Kamera internetowa
X
O
O
O
O
O
Karty
bezprzewodowe
X
O
O
O
O
O
Klawiatura
X
O
O
O
O
O
Koncentrator USB
X
O
O
O
O
O
Mysz
X
O
O
O
O
O
Napęd dyskietek
X
O
O
O
O
O
Napęd optyczny
X
O
O
O
O
O
Napęd USB pamięci
flash
X
O
O
O
O
O
Nośnik
(CD/DVD/dyskietki)
O
O
O
O
O
O
Obudowa/Inne
X
O
O
O
O
O
Odbiornik
bezprzewodowy
X
O
O
O
O
O
Opcjonalne
urządzenie
dokowania
X
O
O
O
O
O
Pamięć
X
O
O
O
O
O
Panel
ciekłokrystaliczny
(LCD)
X
O
O
O
O
O
PCA we/wy
X
O
O
O
O
O
Pilot zdalnego
sterowania
X
O
O
O
O
O
Pilot zdalnego
sterowania
X
O
O
O
O
O
Płyta główna,
procesor, radiatory
X
O
O
O
O
O
Słuchawki
X
O
O
O
O
O
Instrukcja obsługi
11
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 12 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Toksyczne i niebezpieczne substancje/pierwiastki
Tuner telewizyjny
X
O
O
O
O
O
Zasilacz
X
O
O
O
O
O
Zasilanie
X
O
O
O
O
O
Zasilanie
X
O
O
O
O
O
O: Oznacza, że zawartość tej toksycznej lub niebezpiecznej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach
użytych w tej części jest poniżej limitu określonego w normie SJ/T11363-2006.
X: Oznacza, że zawartość tej toksycznej lub niebezpiecznej substancji w co najmniej jednym z jednorodnych
materiałów użytych w tej części przekracza obowiązującą wartość graniczną określoną w normie SJ/T11363-2006.
Wszystkie wymienione w tabeli części oznaczone literą X są zgodne z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej „Dyrektywa
2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 roku w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” i poprawkami do niej.
✎
UWAGA: Wspomniane Oznaczenie okresu użycia zgodnie z wymogami ochrony środowiska zostało
określone przy założeniu normalnych warunków użytkowania produktu, takich jak temperatura i
wilgotność.
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国 《电子信息产品污染控制管理办法》
有毒有害物质和元素
12
铅
部件名
(Pb)
X
电池
X
电缆
X
照相机
X
机箱 / 其他
X
闪存读卡器
X
软盘驱动器
X
硬盘驱动器
X
耳机
I/O PCAs
X
X
键盘
液晶显示器 (LCD) 面板 X
介质(CD/DVD/ 软盘) O
X
内存
汞
(Hg)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
镉
(Cd)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
六价铬
(Cr(VI))
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
多溴化联苯
(PBB)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
多溴二苯醚
(PBDE)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
主板、处理器和
散热器
鼠标
光盘驱动器
对接设备选件
电源适配器
电源
遥控器
智能卡 /Java™ 卡
读卡器
外接扬声器
电视调谐器
USB 闪存盘
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Instrukcja obsługi
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 13 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
有毒有害物质和元素
X
O
O
O
O
O
USB 集线器
X
O
O
O
O
O
网络摄像头
X
O
O
O
O
O
无线接收设备
X
O
O
O
O
O
无线网卡
O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量
要求。
表中标有 “X” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 “ 欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子
电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令 ” 及其增补版。
✎
注 : 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
Deklaracja zawartości materiałów dla Japonii
Japońskie wymagania określone w specyfikacji JIS C 0950, 2008 zobowiązują producentów do dostarczania
deklaracji zawartości materiałów niektórych kategorii produktów elektronicznych dostępnych w sprzedaży
po 1 lipca 2006. Aby wyświetlić deklarację materiałową JIS C 0950 tego produktu, odwiedź witrynę
internetową HP pod adresem http://www.hp.com/go/jisc0950.
2008年、日本における製品含有表示方法 、JISC 0950が公示されました。製造事業者
は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定科学物質の含有につきましては、
情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、www.hp.com/go/jisc0950 を参照
してください。
Prawo do używania energii zrównoważonej w Meksyku
Ten produkt ma etykietę zgodności z prawem do używania energii zrównoważonej w Meksyku wymagającym
jawności zużycia mocy podczas normalnego użytkowania (tryb bezczynności) i w trybie gotowości. Produkt
jest skonfigurowany na jeden z wielu sposobów w tej rodzinie modeli; zużycie mocy w trybie bezczynności
danej konfiguracji może różnić się od informacji podanej na etykiecie. Rzeczywiste zużycie mocy przez
produkt może być wyższe lub niższe od wartości podanej na etykiecie energetycznej produktu w Meksyku
z uwagi na konfigurację (wybrane elementy lub moduły) lub sposób użycia (wykonywane zadania,
zainstalowane i uruchomione oprogramowanie itd.).
Regulacja EEE dla Turcji
Zgodnie z wymaganiami regulacji EEE
EEE Yönetmeliğine Uygundur
Ograniczenia dla Ukrainy dotyczące substancji niebezpiecznych
Sprzęt spełnia wymagania przepisów technicznych zawartych w uchwale nr 1057 Rady Ministrów Ukrainy
z dnia 3 grudnia 2008 roku o ograniczeniu używania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Україна обмеження на наявність небезпечних речовин
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.
Materiał nadchloranowy — może być wymagane specjalne traktowanie
Zobacz http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Bateria zegara czasu rzeczywistego produktu lub bateria pastylkowa mogą zawierać nadchlorany i mogą
wymagać specjalnego traktowania podczas recyklingu lub utylizacji w Kalifornii.
Instrukcja obsługi
13
NB__CP_Maya_RegGuide_730280-243.book Page 17 Thursday, June 26, 2014 11:22 AM
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i usługach HP, zobacz witrynę internetową HP pod adresem http://www.hp.com.
© Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do swojego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company
w ramach licencji. Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na
produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne ani za braki występujące w niniejszym dokumencie.
Wydanie trzecie, czerwiec 2014
Wydanie pierwsze, czerwiec 2013
PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per
spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to
fit inside the box but should be placed in this area.
730280-243
*730280-243*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising