HP | ENVY 27 27-inch Display | HP ENVY 27 27-inch Display Používateľská príručka

HP ENVY 27 27-inch Display Používateľská príručka
Používateľská príručka
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
AMD, FreeSync a Radeon sú ochranné známky
spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. HDMI,
logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC. Windows je registrovaná
ochranná známka alebo ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a
ďalších krajinách.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediné záruky na produkty a
služby spoločnosti HP sú uvedené vo
vyhláseniach o výslovnej záruke, ktorá sa
dodáva spolu s týmito produktmi a službami.
Nič z uvedeného nemôže byť chápané tak, že
zakladá dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie
je zodpovedná za technické ani redakčné chyby
alebo vynechania, ktoré tento dokument
obsahuje.
Oznámenie o výrobku
Táto príručka popisuje funkcie, ktoré sú
spoločné pre väčšinu modelov. Niektoré
funkcie nemusia byť na vašom výrobku k
dispozícii. Ak potrebujete najnovšiu
používateľskú príručku, prejdite na lokalitu
http://www.hp.com/support a vyberte svoju
krajinu. Vyberte položku Find your product
(Vyhľadanie produktu) a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Prvé vydanie: júl 2016
Katalógové číslo dokumentu: 907149-231
Informácie o príručke
Táto príručka obsahuje informácie o funkciách monitora, nastavení monitora, používaní softvéru a technické
špecifikácie.
VAROVANIE! Takto vyznačený text naznačuje, že zanedbanie dodržiavania pokynov môže viesť k
poškodeniu zdravia alebo smrti.
UPOZORNENIE: Takto vyznačený text naznačuje, že zanedbanie dodržiavania pokynov môže viesť k
poškodeniu zariadenia alebo strate informácií.
POZNÁMKA:
TIP:
Takto vyznačený text poskytuje dôležité dodatočné informácie.
Takto vyznačený text poskytuje užitočné informácie.
Tento produkt obsahuje technológiu HDMI.
iii
iv
Informácie o príručke
Obsah
1 Začíname ...................................................................................................................................................... 1
Dôležité bezpečnostné informácie ........................................................................................................................ 1
Vlastnosti výrobku a súčasti .................................................................................................................................. 2
Vlastnosti ............................................................................................................................................. 2
Súčasti na zadnej strane ..................................................................................................................... 3
Inštalácia monitora ................................................................................................................................................ 4
Pri nastavovaní monitora postupujte opatrne .................................................................................... 4
Pripojenie podstavca pre monitor ....................................................................................................... 5
Pripojenie káblov ................................................................................................................................. 6
Nastavenie monitora ........................................................................................................................... 8
Zapnutie monitora ............................................................................................................................... 9
HP Watermark and Image Retention Policy ........................................................................................ 9
Montáž monitora ............................................................................................................................... 10
Odstránenie podstavca pre monitor ............................................................................... 10
Pripojenie pripevňovacieho držiaka VESA ...................................................................... 11
2 Používanie monitora .................................................................................................................................... 12
Softvér a pomocné nástroje ................................................................................................................................ 12
Informačný súbor .............................................................................................................................. 12
Súbor Prispôsobovanie farieb obrazu (ICM) ..................................................................................... 12
Inštalácia súborov .INF a .ICM .............................................................................................................................. 12
Inštalácia z optického disku (k dispozícii vo vybraných regiónoch) ................................................. 12
Prevzatie z webu ............................................................................................................................... 13
Používanie softvéru My Display .......................................................................................................................... 13
Prevzatie softvéru ............................................................................................................................. 13
Používanie softvéru .......................................................................................................................... 13
Používanie ponuky na obrazovke ........................................................................................................................ 13
Používanie režimu Auto-Sleep ............................................................................................................................ 14
Nastavenie režimu zníženia modrého svetla ...................................................................................................... 14
3 Podpora a riešenie problémov ...................................................................................................................... 16
Riešenie bežných problémov ............................................................................................................................... 16
Button lockouts (Uzamknutia tlačidiel) ............................................................................................................... 16
Podpora produktu ................................................................................................................................................ 17
Príprava telefonovania na Zákaznícku podporu ................................................................................................. 17
Vyhľadanie údajového štítku ............................................................................................................................... 18
v
4 Montáž monitora ......................................................................................................................................... 19
Pokyny pre údržbu ............................................................................................................................................... 19
Čistenie monitora .............................................................................................................................. 20
Preprava monitora ............................................................................................................................ 20
Príloha A Technické špecifikácie ...................................................................................................................... 21
Prednastavené rozlíšenia obrazovky .................................................................................................................. 22
Aktivovanie užívateľských režimov ................................................................................................... 23
Napájací adaptér .................................................................................................................................................. 23
Funkcia šetriča energie ........................................................................................................................................ 23
Príloha B Zjednodušenie ovládania .................................................................................................................. 24
Podporované pomocné technológie ................................................................................................................... 24
Kontaktovanie podpory ....................................................................................................................................... 24
vi
1
Začíname
Dôležité bezpečnostné informácie
Kábel napájania je priložený k monitoru. Ak je použitý iný kábel, používajte len zdroj napájania a pripojenie
vhodné pre tento monitor. Informácie o správnej súprave napájacie kábla, ktorý sa má používať s monitorom,
sú uvedené v časti Upozornenia týkajúce sa produktu na optickom disku, ak je súčasťou balenia, alebo vo
vašom súbore dokumentov.
VAROVANIE!
Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia:
• Zapájajte napájací kábel do elektrickej zásuvky, ktorá je po celý čas ľahko prístupná.
• Prerušte napájanie z počítača odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
• Ak je sieťová šnúra vybavená 3-kolíkovou zástrčkou, zasuňte ju do uzemnenej elektrickej zásuvky s 3
otvormi. Neodpájajte uzemňovací kolík napájacieho kábla, napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra.
Uzemňovací kolík plní dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.
Pre vlastnú bezpečnosť na napájacie káble nič neukladajte. Usporiadajte ich tak, aby na ne nikto ani náhodne
nestúpil alebo sa na nich nepotkol. Káble neťahajte. Pri odpájaní z elektrickej zásuvky uchopte kábel za
zástrčku.
Prečítajte si Príručku bezpečnosti a pohodlnej obsluhy, aby ste znížili riziko vážneho poranenia. Opisuje
správne pracovné stanice, nastavenia, držanie tela, zdravie a pracovné návyky pre používateľov počítačov.
Poskytuje dôležité elektrické a mechanické bezpečnostné informácie. Táto príručka je k dispozícii na webovej
lokalite http://www.hp.com/ergo.
UPOZORNENIE: V záujme ochrany monitora a vášho počítača pripájajte všetky napájacie káble vášho
počítača a periférnych zariadení (napr. monitora, tlačiarne, skenera) k nejakému zariadeniu s ochranou proti
nadmernému napätiu, napríklad k rozdeľovacej zásuvke s ochranou proti nadmernému napätiu alebo
k neprerušiteľnému zdroju energie (UPS). Nie všetky rozbočovacie zásuvky majú prepäťovú ochranu. Zásuvky
musia byť špeciálne označené, ak touto funkciou disponujú. Používajte zásuvky, ktorých výrobca ponúka
výmenu poškodených zariadení v prípade, že ochrana proti prepätiu zlyhá.
Použite vhodné a správne veľkosti nábytku navrhnuté tak, aby vhodne podporovali LCD monitor spoločnosti
HP.
VAROVANIE! LCD monitory, ktoré sú nevhodne umiestnené na príborníkoch, knižniciach, regáloch, písacích
stoloch, reproduktoroch, skrinkách, alebo vozíkoch môžu spadnúť a spôsobiť zranenie.
Pri vedení všetkých káblov pripojených k LCD je potrebná opatrnosť, aby ste o ne nemohli zavadiť, zachytiť ani
potknúť sa.
POZNÁMKA: Tento produkt je vhodný na účely zábavy. Zvážte umiestnenie obrazovky v prostredí s
kontrolovaným osvetlením, aby ste predišli ovplyvňovaniu s okolitým osvetlením a jasnými povrchmi, ktoré
môžu spôsobovať rušivé odrazy na obrazovke.
Dôležité bezpečnostné informácie
1
Vlastnosti výrobku a súčasti
Vlastnosti
Tento produkt je obrazovka podporujúca technológiu AMD FreeSync™, ktorá umožňuje vychutnať si
počítačové hry s plynulým, citlivým a neprerušovaným výkonom pri každej zmene na obrazovke. Externý
zdroj pripojený k obrazovke musí mať nainštalovaný ovládač FreeSync.
Technológia AMD FreeSync je navrhnutá tak, aby odstránila zasekávanie v hrách a videách uzamknutím
obnovovacej frekvencie na rýchlosť snímkovania grafickej karty. Informácie o konkrétnych možnostiach vám
poskytne výrobca súčasti alebo systému.
DÔLEŽITÉ: Vyžaduje grafickú kartu AMD Radeon™ alebo obrazovky AMD radu A kompatibilné s
technológiou APU s portom DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Na podporu funkcie FreeSync cez HDMI je
potrebný ovládač AMD 15.11 Crimson (alebo novší).
POZNÁMKA: Prispôsobivé obnovovacie frekvencie sa líšia v závislosti od obrazovky. Ďalšie informácie sú k
dispozícii na lokalite www.amd.com/freesync.
Ak chcete na obrazovke aktivovať technológiu FreeSync, stlačením tlačidla Menu (Ponuka) na monitore
otvorte ponuku na obrazovke. Vyberte položky Color Control (Ovládanie farieb) > Viewing Modes (Režimy
zobrazenia) > Gaming (Hry).
Obrazovka s podsvietením diódami LED má aktívny maticový panel AMVA+. Medzi vlastnosti obrazovky patria:
●
Obrazovka s 68,47 cm (27-palcovou) diagonálnou zobraziteľnou oblasťou s rozlíšením 3840 × 2160
UHD, plus podpora režimu celej obrazovky pre nižšie rozlíšenia
●
Možnosť nastavenia sklonu a pohodlné sledovanie zo sedu alebo zo stoja, alebo pri prechádzaní z jednej
strany monitora na druhú
●
Port USB Type-C s napájaním a DisplayPort (len vybrané produkty)
●
Vstupného video signál HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
●
DisplayPort video vstup
●
Funkcia Plug and Play, ak je podporovaná vaším operačným systémom
●
Nastavenia v ponuke na obrazovke v 10 jazykoch pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky
●
Softvér My Display na úpravu nastavenia monitora cez systém Windows
●
HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection - Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) na
digitálnom vstupe
●
Disk so softvérom a dokumentáciou, ktorý obsahuje ovládače monitora a dokumentáciu produktu
●
Pripevňovací držiak VESA na pripojenie displeja na stenu alebo otáčavé rameno
POZNÁMKA: Bezpečnostné a regulačné informácie sú uvedené v časti Upozornenia týkajúce sa produktu na
mediálnom disku, ak je súčasťou balenia, alebo vo vašom súbore dokumentov. Ak potrebujete najnovšie
používateľské príručky alebo návody k svojmu produktu, prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support.
Vyberte položku Find your product (Vyhľadanie produktu) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Kapitola 1 Začíname
Súčasti na zadnej strane
Súčasť
Funkcia
1
Tlačidlo Menu (Ponuka)
Stlačením otvorenie ponuku OSD, vyberte položku z ponuky OSD alebo
zatvorenie ponuku OSD.
2
Tlačidlo plus
Ak je otvorená ponuka na obrazovke, stláčaním prechádzate v ponuke na
obrazovke dopredu a zvyšujete úrovne nastavení.
Tlačidlo funkcie 2 –
možnosť priradenia*
3
Tlačidlo mínus
Tlačidlo funkcie 3 –
možnosť priradenia*
4
Ak je ponuka OSD neaktívna, stlačením prejdite na ďalší aktívny port vstupu
(USB-C Video, HDMI, DisplayPort).
Ak je otvorená ponuka na obrazovke, stláčaním prechádzate v ponuke na
obrazovke naspäť a znižujete úrovne nastavení.
Ak je ponuka na obrazovke zatvorená, stlačením otvorte ponuku Viewing
Modes (Režimy zobrazenia).
Tlačidlo OK
Ak je ponuka na obrazovke otvorená, stlačením tlačidla potvrdzujete voľbu.
Tlačidlo funkcie 4 –
možnosť priradenia*
Ak je ponuka na obrazovke zatvorená, stlačením otvoríte ponuku
Information (Informácie).
5
Tlačidlo napájania
Keď je monitor vypnutý, stlačením tlačidla monitor zapnete.
6
DisplayPort
Slúži na pripojenie kábla DisplayPort zo vstupného zariadenia k monitoru.
7
Port HDMI2.0
Slúži na pripojenie kábla HDMI zo vstupného zariadenia k monitoru.
Odporúčané rozlíšenie: 3840 × 2160 (60 Hz)
8
Port HDMI1.4
Slúži na pripojenie kábla HDMI zo vstupného zariadenia k monitoru.
Odporúčané rozlíšenie: 2560 × 1440 (60 Hz)
9
Port USB Type-C (len
vybrané produkty)
Slúži na pripojenie kábla USB Type-C zo vstupného zariadenia k monitoru.
10
Napájací konektor
Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.
* Pomocou tlačidiel funkcie 2 – 4 prechádzajte ponukou na obrazovke v závislosti od indikátorov nad tlačidlami, ktoré
sú aktivované, keď je ponuka na obrazovke otvorená.
POZNÁMKA: Môžete prekonfigurovať tlačidlá funkcií v ponuke na obrazovke pomocou funkcie Assign
Button (Priradiť tlačidlo), takže môžete rýchlo zvoliť najpoužívanejšie úkony.
Vlastnosti výrobku a súčasti
3
Inštalácia monitora
Pri nastavovaní monitora postupujte opatrne
Aby sa monitor nepoškodil, nedotýkajte sa povrchu LCD obrazovky. Pritláčanie na obrazovku môže spôsobiť
nerovnomernosť farieb alebo dezorientáciu tekutých kryštálov. Ak sa to stane, obrazovka sa neobnoví do
normálneho stavu.
Monitor pri montovaní podstavca položte prednou stranou na rovnú podložku prekrytou ochrannou penovou
gumou alebo neabrazívnou tkaninou. Tým chránite obrazovku pred poškriabaním, znížením čitateľnosti alebo
prasknutím.
POZNÁMKA:
4
Kapitola 1 Začíname
Váš monitor sa môže líšiť od monitora na tomto obrázku.
Pripojenie podstavca pre monitor
UPOZORNENIE:
Obrazovka je krehká. Nedotýkajte sa ani netlačte na obrazovku. Môžete ju tým poškodiť.
TIP: Starostlivo sa zamyslite nad umiestnením obrazovky, pretože panel môže spôsobovať rušivé odrazy
okolitých svetiel a jasných povrchov.
1.
Vytiahnite monitor zo škatule a položte ho prednou stranou nadol na rovný povrch pokrytý čistou a
suchou utierkou.
2.
Pripevnite stojan k monitoru vložením podstavca (1) do stojana (2) a potom do panela monitora (3), kým
bezpečne nezacvakne na miesto.
Inštalácia monitora
5
Pripojenie káblov
POZNÁMKA: Monitor sa dodáva s vybranými káblami. Nie všetky káble, ktoré sú uvedené v tejto časti, sa
dodávajú s monitorom.
1.
Monitor umiestnite na vhodné, dobre vetrané miesto v blízkosti počítača.
2.
Pripojte káble pre video.
POZNÁMKA: Monitor automatický určí vstupy so správnym videosignálom. Vstupy sa dajú vyberať
stlačením tlačidla Mínus alebo cez ponuku na obrazovke stlačením tlačidla Menu (Ponuka) a výberom
položky Input Control (Ovládanie vstupu).
●
Zapojte jeden koniec kábla HDMI do portu HDMI na zadnej strane monitora, a druhý koniec do
zdrojového zariadenia.
POZNÁMKA:
6
Kapitola 1 Začíname
Spodný port HDMI podporuje maximálne grafické rozlíšenie 2560 x 1440 (60 Hz).
●
Zapojte jeden koniec kábla DisplayPort do portu DisplayPort na zadnej strane monitora, a druhý
koniec zapojte do portu DisplayPort na zdrojovom zariadení.
Funkcia automatického prepínania vstupu prepína medzi vstupom HDMI a vstupom DisplayPort.
POZNÁMKA: Port USB Type-C na monitore môže tiež fungovať ako vstupu zvuku/videa
DisplayPort po pripojení zdrojového zariadenia USB Type-C. Ak chcete prepnúť na vstup USB TypeC, stlačením niektorého z tlačidiel ponuky na obrazovke na ráme otvorte ponuku na obrazovke a
potom vyberte položky Input Control (Ovládanie vstupu) > USB-C Video.
3.
Zapojte jeden koniec kábla USB Type-C do portu USB type-C na zadnej strane monitora a druhý koniec
zapojte do portu USB Type-C na zdrojovom zariadení. Používajte len kábel USB Type-C schválený
spoločnosťou HP, ktorý bol priložený k monitoru. (len vybrané produkty)
Inštalácia monitora
7
4.
Zapojte jeden koniec napájacieho kábla do sieťového napájacieho adaptéra (1) a druhý koniec
do uzemnenej elektrickej zástrčky (2), potom zapojte okrúhlu koncovku sieťového napájacieho adaptéra
do monitora (3).
VAROVANIE!
Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia:
Neodpájajte uzemňovací konektor napájacieho kábla. Uzemňovací kolík plní z pohľadu bezpečnosti
veľmi dôležitú funkciu.
Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom, ktorá je celý čas ľahko prístupná.
Prerušte napájanie zo zariadenia odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
Pre vlastnú bezpečnosť na napájacie káble nič neukladajte. Usporiadajte ich tak, aby na ne nikto ani
náhodne nestúpil alebo sa na nich nepotkol. Káble neťahajte. Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky
so striedavým prúdom uchopte kábel za zástrčku.
Nastavenie monitora
Nakloňte panel monitora dopredu alebo dozadu, a nastavte ho tak na úroveň pohodlnú pre oči.
8
Kapitola 1 Začíname
Zapnutie monitora
1.
Stlačte tlačidlo napájania na zdrojovom zariadení a zapnite ho.
2.
Zapnite monitor stlačením tlačidla Power (Napájanie) na zadnej strane monitora.
UPOZORNENIE: Poškodenie vypálením obrazu môže nastať na monitoroch, ktoré zobrazujú na obrazovke
rovnaký statický obraz po dobu 12 neprerušovaných hodín nepoužívania. Poškodeniu vypálením obrazu na
obrazovke monitora zabránite aktivovaním šetriča obrazovky alebo vypnutím monitora, ak sa dlhšiu dobu
nepoužíva. Uchovanie obrazu je stav, ktorý sa môže vyskytnúť na všetkých LCD obrazovkách. Záruka
spoločnosti HP sa na monitory s „vypáleným obrazom“ nevzťahuje.
POZNÁMKA: Ak stlačenie tlačidla napájania nemá žiaden efekt, môže byť zapnutá funkcia Uzamknutie
tlačidla napájania. Na vypnutie tejto funkcie stlačte a podržte tlačidlo napájania monitora na 10 sekúnd.
POZNÁMKA: Indikátor LED napájania môžete vypnúť v ponuke na obrazovke. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka)
na monitore a potom vyberte položky Power Control (Ovládanie napájania) > Power LED (Indikátor LED
napájania) > Off (Vypnuté).
Keď je monitor zapnutý, zobrazí sa na päť sekúnd hlásenie o stave monitora. Hlásenie zobrazuje, ktorý vstup
je aktuálnym aktívnym signálom, stav nastavenia zdroja automatického vypínača (On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté)), predvolené nastavenie je On (Zapnuté)), aktuálna predvoľba rozlíšenia a odporúčaná predvoľba
rozlíšenia.
Monitor automaticky vyhľadáva signálové vstupy, aby zistil, ktorý je aktívny, a potom použije tento vstup na
zobrazovanie.
HP Watermark and Image Retention Policy
Modely monitora IPS sú navrhnuté s použitím zobrazovacej technológie IPS (In-Plane Switching), ktorá
poskytuje ultra široký uhol zobrazenia a pokročilú kvalitu zobrazovania. Monitory IPS sú vhodné pre širokú
škálu aplikácii využívajúcich pokročilú kvalitu obrazu. V prípade aplikácii, ktoré prejavujú statické, stacionárne
alebo pevné zobrazenia v dobe bez dlhšieho použitia šetričov obrazovky, však táto panelová technológia nie
je vhodná. Medzi tento druh aplikácii patria bezpečnostné kamery, videohry, reklamné logá a šablóny, ktoré
sú na obrazovke zobrazené na dlhšiu dobu. Statické obrázky môžu spôsobiť škodu retenciou obrazu, ktoré
zvyčajne vyzerajú, ako škvrny alebo vodoznaky na obrazovke monitora.
Záruka spoločnosti HP nekryje monitory, u ktorých sa z dôvodu ich nezastaveného použitia po dobu 24 hodín
denne prejavý poškodenie retenciou obrazu. Aby nedošlo k poškodeniu retenciou obrazu vždy keď monitor
nepoužívate, vypnite ho alebo, ak to váš systém podporuje, použite nastavenia pre úsporu energie, ktoré
displej monitora vypnú vždy, keď je systém nečinný.
Inštalácia monitora
9
Montáž monitora
Panel monitora možno namontovať na stenu, výkyvné rameno alebo iné upínacie zariadenie.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie má podporu pre držiaky nástennej montáže podľa štandardov UL alebo CSA.
UPOZORNENIE: Tento monitor má podporu pre priemyselne štandardné (VESA) 100 mm montážne otvory.
Na inštaláciu montážneho riešenia od tretej strany k monitoru sa vyžadujú štyri skrutky 4 mm, stúpanie 0,7.
Dlhšie skrutky sa nesmú použiť, pretože môžu poškodiť monitor. Je dôležité overiť, že montážne riešenie
výrobcu je v súlade so štandardom VESA, a že má hodnotenie potrebné na udržanie panela obrazovky
monitora. Pre čo najlepší výkon je dôležité použiť napájacie a video káble priložené k monitoru.
Odstránenie podstavca pre monitor
UPOZORNENIE: Pred začatím demontáže monitora skontrolujte, či je monitor vypnutý a všetky napájacie a
signálové káble sú odpojené.
10
1.
Nakloňte monitor dozadu, odpojte a odnímte z monitora všetky káble.
2.
Položte monitor čelom nadol na povrch s čistou a suchou utierkou.
3.
Zatlačte na uvoľňovaciu zarážku (1) a vysuňte stojan z panela monitora (2).
Kapitola 1 Začíname
Pripojenie pripevňovacieho držiaka VESA
Pripevňovací držiak VESA je priložený k monitoru a používa sa na upevňovaní panela monitora na stenu
výkyvné rameno alebo iné montážne upevnenie.
POZNÁMKA: S nainštalovaným držiakom VESA je monitor možné sledovať len v režime na šírku. Režim na
výšku nie je podporovaný.
1.
Vyberte podstavec pre monitor. Informácie nájdete v časti Odstránenie podstavca pre monitor
na strane 10.
2.
Vyberte odložte si skrutku zo stredu zadnej časti panela monitora.
3.
Vložte úchytku držiaka VESA do štrbín na zadnej strane panela monitora, až kým držiak nezacvakne na
mieste (1), a potom zaistite vrchnú časť držiaka pomocou skrutky, ktorú ste odstránili v druhom kroku
(2).
4.
Ak chcete upevniť monitor na výkyvné rameno alebo iné montážne zariadenie, vložte štyri upevňovacie
skrutky do otvorov na montážnom zariadení a do skrutkových otvorov na držiaku VESA.
Inštalácia monitora
11
2
Používanie monitora
Softvér a pomocné nástroje
Na optickom disku (ak bol k monitoru priložený) sú súbory, ktoré si môžete nainštalovať do počítača. Ak
nemáte optickú jednotku, môžete si prevziať súbory z lokality http://www.hp.com/support.
●
Súbor .INF (informačný)
●
Súbory ICM (zhoda farieb obrazu) (jeden pre každý kalibrovaný priestor farieb)
●
Softvér My Display
Informačný súbor
Súbor .INF definuje zdroje monitora, ktoré používajú operačné systémy Windows® na zabezpečenie
kompatibility monitora s grafickým adaptérom počítača.
Tento monitor je kompatibilný s funkciou Plug and Play systému Windows a monitor bude správne fungovať aj
bez inštalácie súboru .INF. Kompatibilita monitora s funkciou Plug and Play si vyžaduje, aby grafická karta
počítača bola v súlade s VESA DDC2 a monitor sa pripájal ku grafickej karte priamo. Funkcia Plug and Play
nefunguje cez samostatné konektory typu BNC alebo cez distribučné vyrovnávače/skrinky.
Súbor Prispôsobovanie farieb obrazu (ICM)
Súbory .ICM sú dátovými súbormi, ktoré sa používajú v spojení s grafickými programami, pri poskytovaní
ucelenej úpravy farieb z displeja monitora k tlačiarni alebo od skenera k obrazovke monitora. Tento súbor je
aktivovaný z vnútra v grafických programoch, ktoré túto funkciu podporujú.
POZNÁMKA: Farebný profil ICM je napísaný v súlade so špecifikáciami formátu profilu Medzinárodného
konzorcia farieb (ICC).
Inštalácia súborov .INF a .ICM
Keď zistíte, že je potrebné aktualizovať, použite jeden z nasledujúcich postupov inštalácie súborov.
Inštalácia z optického disku (k dispozícii vo vybraných regiónoch)
Ak chcete súbory .INF a .ICM nainštalovať z optického disku do svojho počítača:
12
1.
Vložte optický disk do optickej mechaniky počítača. Zobrazí sa ponuka optického disku.
2.
Prezrite si súbor HP Monitor Software Information (Informácie o softvére monitora HP).
3.
Zvoľte Install Monitor Driver Software (Inštalovať softvér ovládača monitora).
4.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5.
Uistite sa, že v Ovládacom paneli displeja programu Windows sa objavia správne rozlíšenia a
obnovovacie frekvencie.
Kapitola 2 Používanie monitora
Prevzatie z webu
Ak nemáte počítač alebo zdrojové zariadenie s optickou jednotkou, môžete si prevziať najnovšiu verziu
súborov .INF a .ICM z webovej lokality podpory pre monitory HP.
1.
Prejdite na webovú lokalitu http://www.hp.com/support.
2.
Vyberte možnosť Získať softvér a ovládače.
3.
Podľa pokynov na obrazovke vyberte svoj monitor a prevezmite si softvér.
Používanie softvéru My Display
Softvér My Display sa používa na výber predvolieb na optimálne sledovanie. Môžete vybrať nastavenie pre
hry, filmy, editovanie fotiek alebo pre prácu s dokumentmi a tabuľkami. Pomocou softvéru My Display môžete
tiež ľahko upraviť nastavenia, ako sú jas, farba a kontrast.
Prevzatie softvéru
Prevzatie softvéru My Display:
1.
Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support a vyberte príslušnú krajinu/región a jazyk.
2.
Vyberte možnosť Get software and drivers (Získať softvér a ovládače) a potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke a prevezmite si softvér.
Používanie softvéru
Otvorenie softvéru My Display:
1.
Kliknite na ikonu HP My Display na paneli úloh.
– alebo –
Vyberte položku Štart.
2.
Vyberte položku Všetky aplikácie.
3.
Vyberte HP My Display.
4.
Vyberte HP My Display.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru HP My Display.
Používanie ponuky na obrazovke
Na nastavenie obrazovky na základe zobrazovacích preferencií použite ponuku na obrazovke (OSD). Pomocou
tlačidiel na zadnej strane monitora môžete otvoriť ponuku na obrazovke a urobiť v nej nastavenia.
Ak chcete prejsť k nastaveniam v ponuke na obrazovke a urobiť úpravy, postupujte takto:
1.
Ak monitor ešte nie je zapnutý, zapnite ho stlačením tlačidla Power (Napájanie).
2.
Ponuku na obrazovke otvoríte stlačením tlačidla Menu (Ponuka) na monitore.
3.
V ponuke na obrazovke môžete prechádzať stlačením tlačidla + (Plus) na monitore pre posun nahor,
alebo tlačidla – (Mínus) pre posun nadol.
4.
Ak chcete z ponuky na obrazovke vybrať nejakú položku, použite tlačidlá + alebo – na posun na vašu
voľbu a jej zvýraznenie. Potom stlačením tlačidla Menu (Ponuka) zvoľte danú funkciu.
Používanie softvéru My Display
13
5.
Položku prispôsobíte pomocou tlačidla + a – upravíte mierku.
6.
Po nastavení funkcie zvoľte možnosť Save and Return (Uložiť a vrátiť sa), čím uložíte svoje nastavenia,
prípadne vyberte možnosť Cancel (Zrušiť), ak nechcete nastavenie uložiť. Potom vyberte možnosť Exit
(Skončiť) z hlavnej ponuky.
Hlavná ponuka
Popis
Jas
Upravuje úroveň jasu obrazovky. Predvolená hodnota z výroby je 90.
Kontrast
Upravuje hladinu kontrastu obrazovky. Predvolená hodnota z výroby je 80.
Ovládanie farieb
Vyberá a upravuje farbu obrazovky.
Ovládací prvok vstupu
Zvolí vstupný video signál.
Ovládanie obrazu
Upravuje obraz na obrazovke.
Ovládanie napájania
Zmení nastavenia napájania.
Ovládanie ponuky
Upravuje ovládacie prvky zobrazené na obrazovke (OSD).
Riadenie
Upraví nastavenia DDC/CI a vráti všetky nastavenia ponuky na obrazovke do predvolených nastavení od
výrobcu.
Jazyk
Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazí ponuka OSD. Prednastavený je anglický jazyk.
Informácie
Vyberá a zobrazuje dôležité informácie o monitore.
Ukončiť
Ukončí obrazovku ponuky OSD.
Používanie režimu Auto-Sleep
Obrazovka podporuje možnosť ponuky na obrazovke s názvom Auto-Sleep Mode (Režim Auto-Sleep), ktorá
umožňuje povoliť alebo zakázať stav zníženého napájania obrazovky. Keď je povolený režim Auto-Sleep
(povolený v predvolenom nastavení), monitor prejde do stavu zníženého napájania, keď hostiteľský počítač
ukáže režim nízkej spotreby energie (chýbajúci vodorovný alebo zvislý synchronizačný signál).
Po prechode do tohto režimu spánku pri zníženom stave napájania bude obrazovka monitora prázdna,
podsvietenie sa vypne a indikátor LED napájania sa zmení na jantárovo. Monitor má v tomto stave zníženého
napájania príkon menej než 0,5 W. Monitor sa prebudí z režimu spánku, keď hostiteľský počítač odošle aktívny
signál do monitora (napríklad, ak ste aktivovať myš alebo klávesnicu).
Režim automatického spánku môžete deaktivovať v ponuke na obrazovke. Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte
ponuku na obrazovke. V ponuke OSD vyberte možnosť Power Control (Ovládanie napájania) > Auto-Sleep
Mode (Režim Auto-Sleep) > Off (Vypnuté).
Nastavenie režimu zníženia modrého svetla
Pri znížení vyžarovania modrého svetla z obrazovky sa redukuje zaťaženie zraku modrým svetlom. Monitory
HP sú vybavené nastavením zníženia vyžarovania modrého svetla, vďaka čomu sa počas čítania obsahu na
obrazovke vytvára pohodlnejší a menej zaťažujúci obraz. Ak chcete nastaviť monitor na pohodlnejšie
osvetlenie pri pozeraní, postupujte podľa ďalej uvedených krokov.
14
1.
Stlačte na monitore tlačidlo – (Mínus), čím otvoríte ponuku Viewing Modes (Režimy zobrazenia).
2.
Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení osvetlenia:
Kapitola 2 Používanie monitora
3.
●
Low Blue Light (Redukcia modrého svetla) – zníženie modrého svetla pre vylepšené pohodlie pri
pozeraní
●
Night (Noc) – nastavenie monitora na najnižšie modré svetlo a zníženie vplyvu na spánok
●
Reading (Čítanie) – optimalizuje modré svetlo aj jas pri pozeraní v interiéri
Vyberte možnosť Save and Return (Uložiť a vrátiť sa), čím uložíte svoje nastavenia a zatvoríte ponuku
Color Control (Ovládanie farieb).
Nastavenie režimu zníženia modrého svetla
15
3
Podpora a riešenie problémov
Riešenie bežných problémov
Nasledujúca tabuľka uvádza možné problémy, možnú príčinu každého z nich a odporúčané riešenia.
Problém
Pravdepodobná príčina
Riešenie
Obrazovka je prázdna alebo
video bliká.
Kábel napájania je odpojený.
Pripojte napájací kábel.
Tlačidlo napájania je vypnuté.
Stlačte tlačidlo napájania.
POZNÁMKA: Ak tlačidlo Power (Napájanie) nereaguje na
stláčanie, stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo Power
(Napájanie), čím deaktivujete funkciu Power Button Lockout
(Uzamknutie tlačidla napájania).
Video kábel je nesprávne pripojený.
Pripojte správne video kábel. Ďalšie informácie nájdete v časti
Pripojenie káblov na strane 6.
Systém je v režime spánku.
Nástroj na vypnutie obrazovky vypnite stlačením niektorého
klávesu na klávesnici alebo pohnite myšou.
Grafická karta nie je kompatibilná.
Otvorte ponuku OSD a vyberte ponuku Input Control (Ovládací
prvok vstupu). Nastavte položku Auto-Switch Input (Vstup
automatického vypínača) na možnosť Off (Vypnuté) a ručne
vyberte vstup.
Obraz sa zobrazuje
rozmazane, nezreteľne alebo
je príliš tmavý.
Jas je príliš nízky.
Otvorte ponuku OSD a vyberte možnosť Brightness (Jas) na
nastavenie mierky jasu podľa potreby.
Check Video Cable
(Skontrolujte video kábel) sa
zobrazí na obrazovke.
Videokábel monitoru je odpojený.
Pripojte vhodný kábel pre videosignál medzi počítačom
a monitorom. Uistite sa, že počítač je pri pripájaní videokábla
vypnutý.
Input Signal Out of Range
(Vstupný signál mimo
dosahu) sa objaví na
obrazovke.
Buď rozlíšenie videa, alebo
obnovovacia frekvencia je nastavená
vyššie, ako podporuje monitor.
Nastavenia zmeňte na podporované nastavenie (pozrite si
Prednastavené rozlíšenia obrazovky na strane 22).
Monitor je vypnutý, ale
neprešiel do režimu spánku
pre nízku spotrebu energie.
Zablokovaný je ovládací prvok
monitora pre úsporu energie.
Otvorenie ponuku OSD, vyberte položku Power Control
(Ovládanie napájania) > Auto-Sleep Mode (Režim Auto-Sleep)
a nastavte režim Auto-Sleep na možnosť On (Zapnutý).
OSD Lockout (Uzamknutie
OSD) je zobrazené.
Aktivovaná je funkcia monitora OSD
Lockout (Uzamknutie OSD).
Stlačte a podržte tlačidlo Menu (Ponuka) po dobu 10 sekúnd
na zablokovanie funkcie OSD Lockout (Uzamknutie OSD).
Power Button Lockout
(Uzamknutie tlačidla
napájania) je zobrazené.
Na monitore je aktivovaná funkcia
Power Button Lockout (Uzamknutie
tlačidla napájania).
Stlačte a podržte tlačidlo Power (Napájanie) po dobu 10
sekúnd na odomknutie funkcie Power Button (tlačidlo
Napájania).
Button lockouts (Uzamknutia tlačidiel)
Podržaním tlačidla Power (Napájanie) alebo napájania alebo tlačidla Menu (Ponuka) po dobu 10 sekúnd
zablokujete funkčnosť tlačidiel. Funkcie môžete obnoviť opätovným podržaním tlačidiel na 10 sekúnd. Táto
16
Kapitola 3 Podpora a riešenie problémov
funkcia je dostupná len vtedy, ak je obrazovka zapnutá a zobrazuje aktívny signál a ponuka na obrazovke nie
je otvorená.
Podpora produktu
Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní monitora, prejdite na lokalitu http://www.hp.com/support.
Vyberte príslušnú kategóriu podpory a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: Používateľská príručka monitora, referenčný materiál a ovládače sú dostupné na adrese
http://www.hp.com/support.
Tu môžete:
●
Hovoriť s technikom spoločnosti HP online
POZNÁMKA: Keď nie je podpora prostredníctvom rozhovoru dostupná v príslušnom jazyku, je
dostupná v angličtine.
●
Vyhľadať servisné centrum spoločnosti HP
Príprava telefonovania na Zákaznícku podporu
Ak problém neviete vyriešit' použitím tipov na riešenie problémov uvedených v tejto časti, možno budete
musiet' zavolat' technickú podporu. Skôr, než budete telefonovať do servisu, pripravte si nasledujúce
informácie:
●
Číslo modelu monitora
●
Sériové číslo monitora
●
Dátum nákupu na faktúre
●
Podmienky, pri ktorých vznikol problém
●
Prijaté hlásenia o chybách
●
Konfigurácia hardvéru
●
Názov a verzia hardvéru a softvéru, ktorý používate
Podpora produktu
17
Vyhľadanie údajového štítku
Štítok hodnôt na monitore obsahuje číslo výrobku a výrobné číslo. Je možné, že budete potrebovať tieto čísla,
keď budete kontaktovať spoločnosť HP ohľadne modulu monitora. Štítok hodnôt sa nachádza na spodnej
strane panela monitora.
18
Kapitola 3 Podpora a riešenie problémov
4
Montáž monitora
Pokyny pre údržbu
Ak chcete vylepšiť výkon a predĺžiť životnosť vášho monitora, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
●
Neotvárajte kryt vášho monitora a nepokúšajte sa produkt sami opraviť. Upravujte nastavenia len tých
ovládacích prvkov, ktoré sú popísané v pokynoch na prevádzku. Ak váš monitor nefunguje správne,
padol na zem alebo bol poškodený, obráťte sa na autorizovaného predajcu, predajcu alebo
poskytovateľa služieb spoločnosti HP.
●
Používajte iba zdroj napájania a pripojenie, ktoré sú vhodné pre tento monitor. Príslušné označenia
nájdete na zadnej strane monitora alebo na štítku monitora.
●
Uistite sa, že celkový prúd zariadení, pripojených k zásuvke neprekračuje maximálny menovitý prúd
elektrickej zásuvky, a že celkový prúd zariadení pripojených ku káblu neprekračuje maximálny menovitý
prúd kábla. Menovitý prúd (AMPS alebo A) jednotlivých zariadení je uvedený na príslušných štítkoch.
●
Monitor nainštalujte v blízkosti zásuvky, ku ktorej máte ľahký prístup. Ak chcete monitor odpojiť, pevne
uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neodpájajte monitor potiahnutím za kábel.
●
Ak monitor nepoužívate, vypnite ho. Ak používate šetrič obrazovky a monitor v dobe nečinnosti
vypínate, môžete výrazne predĺžiť jeho životnosť.
POZNÁMKA:
Záruka spoločnosti HP sa na monitory s „vypáleným obrazom“ nevzťahuje.
●
Štrbiny a otvory v kryte slúžia na ventiláciu. Nezakrývajte ani nezapchávajte tieto otvory. Do otvorov na
kryte v žiadnom prípade nevkladajte žiadne predmety.
●
Nedovoľte, aby monitor spadol a neumiestňujte ho na nestabilný povrch.
●
Nedovoľte, aby bol kábel zaťažený inými predmetmi. Nestúpajte na kábel.
●
Monitor používajte v dobre vetranom priestore, chránený pred nadmerným svetlom, teplom a vlhkosťou.
●
Ak odstraňujete podstavec monitora, položte monitor obrazovkou nadol na mäkký povrch tak, aby sa
nepoškriabal, nepoškodil, ani nerozbil.
Pokyny pre údržbu
19
Čistenie monitora
1.
Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru zo zadnej časti jednotky.
2.
Odstráňte prach z monitora zotretím obrazovky a skrine jemnou, čistou antistatickou handričkou.
3.
Pri nadmernom znečistení použite zmes vody a izopropyl alkoholu v pomere 50:50.
UPOZORNENIE: Nastriekajte čistič na handričku a pomocou vlhkej handričky jemne utierajte povrch
obrazovky. Nikdy nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na povrch obrazovky. Môže zatiecť za fazetku a
poškodiť elektroniku.
UPOZORNENIE: Na čistenie obrazovky nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú ropné
produkty ako napríklad benzén, riedidlo, ani žiadne prchavé látky. Tieto látky môžu monitor poškodiť.
Preprava monitora
Pôvodné balenie si uschovajte. Je možné, že ho budete potrebovať neskôr pri prenose alebo preprave vášho
monitora.
20
Kapitola 4 Montáž monitora
A
Technické špecifikácie
POZNÁMKA: Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí HP.
Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší.
Ak chcete získať najnovšie špecifikácie alebo dodatočné špecifikácie k tomuto produktu, prejdite na lokalitu
http://www.hp.com/go/quickspecs/ a vyhľadajte váš konkrétny model obrazovky pre vyhľadanie QuickSpecs
špecifických pre tento model.
Obrazovka
68,47 cm širokouhlá
Typ
IPS
Viditeľná veľkosť obrazu
68,47 cm uhlopriečka
Sklon
-5° až 25°
27 palcov širokouhlá
27-palcová uhlopriečka
Hmotnosť
Bez stojana
4,85 kg
10,68 lb
So stojanom
5,51 kg
12,15 lb
Výška
42,92 cm
16,9 palca
Hĺbka
15,5 cm
6,1 palca
Šírka
61,35 cm
24,15 palca
Maximálne grafické rozlíšenie
3840 × 2160 (60 Hz)
Optimálne grafické rozlíšenie
3840 × 2160 (60 Hz)
Rozstup bodov
0,27675 mm
Pixlov na palec
91,8 PPI
Horizontálna frekvencia
30 kHz až 135 kHz
Vertikálna frekvencia obnovovania
40 Hz až 60 Hz
Rozmery (vrátane stojana)
Požiadavky na teplotu prostredia
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
41 °F až 95 °F
Skladovacia teplota
-20 °C až 60 °C
-4 °F až 140 °F
Relatívna vlhkosť
20% až 70%
Zdroj napájania
100 – 240 A stried., 50/60 Hz
Nadmorská výška:
Pri prevádzke
0 m až 5 000 m
0 až 16 400 stôp
Pri skladovaní
0 m až 12 192 m
0 až 40 000 stôp
Meraná spotreba energie:
S portom USB Type-C
Bez portu USB Type-C
21
Úplné napájanie
126 W
65 W
Typické nastavenia
55 W
36 W
Spánok
<0,5 W
<0,5 W
Nesvieti
<0,3 W
<0,5 W
Vstupné pripojenie
Dva konektory HDMI, jeden konektor DisplayPort
Ďalší konektor DisplayPort (len modely s portom USB Type-C)
Prednastavené rozlíšenia obrazovky
Rozlíšenia displeja uvedené nižšie sú najviac používané režimy a sú nastavené ako predvolené nastavenia od
výrobcu. Monitor automaticky rozpozná tieto predvolené režimy, ktoré sa zobrazia v správnej veľkosti a v
strede obrazovky.
22
Predvoľ
ba
Formát obrazového
bodu
Vodorovná frekvencia
(kHz)
Zvislá frekvencia (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,038
59,95
13
1600 × 1200
75
60
14
1920 × 1200
74,556
59,885
15
2560 × 1440
88,787
59,951
16
3840 × 2160
133,3
60,0
Predvoľ
ba
Názov časovania
Formát obrazového
bodu
Vodorovná frekvencia
(kHz)
Zvislá frekvencia (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
Príloha A Technické špecifikácie
Predvoľ
ba
Názov časovania
Formát obrazového
bodu
Vodorovná frekvencia
(kHz)
Zvislá frekvencia (Hz)
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Aktivovanie užívateľských režimov
Riadiaca jednotka videa môže v niektorých prípadoch aktivovať režim, ktorý nie je prednastavený:
●
Ak nepoužívate štandardný grafický adaptér.
●
Ak nepoužívate režim prednastavený od výrobcu.
Ak k tomu dôjde, možno budete musieť prestaviť parametre obrazovky monitora použitím OSD. Vaše zmeny
je možné vykonať na jednom alebo všetkých z týchto režimov ako aj uložených v pamäti. Monitor automaticky
ukladá nové nastavenia a potom rozoznáva nový režim tak, ako je to v prípade predvoleného režimu. Okrem
predvolených režimov od výrobcu existuje aspoň 10 užívateľských režimov, ktoré je možné vytvoriť a uložiť.
Napájací adaptér
Výrobca
Číslo modelu
Parametre zdroja napájania
AcBel
TPC-AA501
19,5 V jednosmer., 9,23 A – 180 W (s portom USB Type-C)
Delta
TPC-DA58
19,5 V jednosmer., 3,33 A – 65 W (bez portu USB Type-C)
Chicony
TPC-CA58
19,5 V jednosmer., 3,33 A – 65 W (bez portu USB Type-C)
Funkcia šetriča energie
Monitor podporuje stav zníženého napájania. Do tohto zníženého stavu napájania sa prejde, keď monitor
rozpozná neprítomnosť buď horizontálneho alebo vertikálneho synchronizačného signálu. Po zistení
neprítomnosti týchto signálov bude obrazovka monitora prázdna, podsvietenie sa vypne a indikátor
napájania sa zmení na jantárovo. Keď je monitor v stave zníženého napájania, monitor bude využívať 0,5
Wattov napájania. Pred návratom monitora do svojho normálneho prevádzkového stavu je krátka zahrievacia
doba.
Pozrite si návod počítača, kde nájdete pokyny na nastavenie režimu šetrenia energie (niekedy sa nazýva
funkcia riadenia spotreby energie).
POZNÁMKA: Vyššie uvedená funkcia šetrenie energie pracuje len v prípade, že monitor je pripojený k
počítaču, ktorý tieto funkcie obsahuje.
Výberom nastavení v pomôcke monitora Sleep Timer (Časovač spánku) môžete takisto naprogramovať
monitor, aby prešiel do stavu zníženého napájania vo vopred určenom čase. Keď pomôcka monitora Sleep
Timer (Časovač spánku) spôsobí prechod monitora do stavu zníženého napájania, indikátor napájania bude
blikať na jantárovo.
Napájací adaptér
23
B
Zjednodušenie ovládania
Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a predáva výrobky a služby, ktoré môže používať každý, či už samostatne
alebo s príslušnými pomocnými zariadeniami.
Podporované pomocné technológie
Výrobky spoločnosti HP podporujú širokú škálu pomocných technológií operačného systému a dajú sa
nakonfigurovať tak, aby fungovali s ďalšími pomocnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na
svojom zdrojovom zariadení, ktoré je pripojený k monitoru a vyhľadajte ďalšie informácie o pomocných
funkciách.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o konkrétnom výrobku s pomocnou technológiou vám poskytne zákaznícka
podpora pre daný výrobok.
Kontaktovanie podpory
Neustále zdokonaľujeme zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od
používateľov. Ak máte problém s výrobkom, prípadne nám chcete povedať niečo k funkciám zjednodušenia
ovládania, ktoré vám pomohli, obráťte sa na nás na čísle (888) 259-5707, od pondelka do piatka od 14.00 do
5.00 SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujúci, používate TRS/VRS/WebCapTel a potrebujete technickú
podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia prístupu, obráťte sa na nás na čísle (877)
656-7058, od pondelka do piatka od 14.00 do 5.00 SEČ.
24
Príloha B Zjednodušenie ovládania
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising