HP | ENVY 24 23.8-inch IPS Monitor with Beats Audio | HP ENVY 24 23.8-inch IPS Monitor with Beats Audio מדריך למשתמש

HP ENVY 24 23.8-inch IPS Monitor with Beats Audio מדריך למשתמש
‫צג ‪ ENVY 24 IPS‬של ‪HP‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© 2014 Hewlett-Packard Development‬‬
‫‪.Company, L.P‬‬
‫‪ Windows ,Microsoft‬ו‪ Windows Vista-‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ Microsoft Corporation‬בארה"ב ו‪/‬או במדינות‪/‬‬
‫אזורים אחרים‪.‬‬
‫האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של ‪HP‬‬
‫מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים‬
‫ולשירותים אלו‪ .‬דבר מן האמור לעיל לא יפורש‬
‫כאחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬מסירה מעליה‬
‫כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪ ,‬שגיאות עריכה‬
‫או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל מידע קנייני המוגן בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אסור בהחלט לצלם‪ ,‬לשעתק או לתרגם לשפות‬
‫אחרות חלק כלשהו ממסמך זה מבלי לקבל אישור‬
‫מוקדם לכך‪ ,‬בכתב‪ ,‬מחברת ‪.Hewlett-Packard‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬פברואר ‪2014‬‬
‫מק"ט‪744334-BB1 :‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫מדריך זה מספק מידע על מאפייני המסך‪ ,‬התקנת המסך‪ ,‬השימוש בתכנה והמפרטים הטכניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בחבלות גופניות או באבדן חיים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בנזק לציוד או באבדן מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין מידע חשוב נוסף‪.‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬תכונות המוצר ‪1 ......................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬התקנת הצג ‪2 .........................................................................................................................................................‬‬
‫חיבור בסיס הצג ‪2 .......................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד ורכיבים צד אחורי ‪3 .........................................................................................................................‬‬
‫חיבור הכבלים ‪4 ..........................................................................................................................................‬‬
‫הפקדים בלוח הקדמי ‪7 .................................................................................................................................‬‬
‫כוונון הצג ‪8 .................................................................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪8 .............................................................................................................................................‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪9 ...................................................................................................... HP‬‬
‫איתור תווית הדירוג ‪9 ...................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬השימוש בתכנה ‪10 .............................................................................................................................. My Display‬‬
‫התקנת התוכנה ‪10 ......................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתכנה ‪10 ........................................................................................................................................‬‬
‫הורדת התוכנה ‪10 .......................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬איתור מידע נוסף ‪12 ................................................................................................................................................‬‬
‫מדריכי עזר ‪12 ............................................................................................................................................‬‬
‫תמיכת מוצרים ‪12 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרט טכני ‪13 ...............................................................................................................................................‬‬
‫זיהוי רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪14 ........................................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪15 ...........................................................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪15 ..............................................................................................................................‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל ‪15 ..............................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
vi
‫‪1‬‬
‫תכונות המוצר‬
‫לצג ‪ LED‬בעל תאורה אחורית יש לוח מטריצה פעילה בטכנולוגיית ‪ - In-Plane Switching) IPS‬מיתוג במישור(‪.‬‬
‫מאפייני הצג כוללים‪:‬‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני גדול בגודל ‪ 60.5‬ס"מ )‪ 23.8‬אינץ'( ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה במסך מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫●‬
‫יכולת הטיה וצפייה קלה מעמדת ישיבה או עמידה‪ ,‬או בעת תנועה מצידו האחד של הצג לצידו השני‬
‫●‬
‫טכנולוגיית ‪ IPS‬מספקת זוויות צפייה רחבות עם צבעים השומרים על אמינותם‬
‫●‬
‫כניסת אות וידיאו התומכת ב‪) HDMI-‬ממשק מולטימדיה לאבחנה גבוהה(‬
‫●‬
‫כניסת אות וידיאו התומכת בקישור ‪ HD‬נייד )‪ ;(MHL‬מוגבל לרזולוציית פלט של מכשיר נייד‬
‫●‬
‫כניסת אות וידיאו התומכת באות ‪ VGA‬אנלוגי‬
‫●‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה‬
‫●‬
‫התאמות תפריט ‪ OSD‬בעשר שפות‪ ,‬לקלות התקנה ואופטימיזציית מסך‬
‫●‬
‫התוכנה ‪) My Display‬הצג שלי( לכוונון הגדרות צג דרך ‪Windows‬‬
‫●‬
‫תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב )‪ (HDCP‬ב‪HDMI-‬‬
‫●‬
‫תקליטור תוכנה ותיעוד הכולל את מנהלי ההתקן של הצג ותיעוד המוצר‬
‫●‬
‫מאפיין חיסכון באנרגיה עונה לדרישות צריכת הספק מופחתת‬
‫●‬
‫הנחיות הבטיחות‪ ,‬האישורים והודעות התקינה של מוצר זה זמינים ב‪HP LCD Monitors Reference Guide-‬‬
‫)מדריך עזר לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬בתקליטור המצורף לצג‬
‫●‬
‫שמע ‪ Beats Audio‬לאיכות שמע אופטימלית‬
‫●‬
‫‪) Dynamic Contrast‬ניגודיות דינמית(‬
‫פרק ‪ 1‬תכונות המוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫התקנת הצג‬
‫כדי להתקין את הצג‪ ,‬ודא שהצג‪ ,‬מערכת המחשב וההתקנים המחוברים האחרים כבויים‪ ,‬ופעל לפי ההוראות להלן‪.‬‬
‫חיבור בסיס הצג‬
‫זהירות‪:‬‬
‫המסך שביר‪ .‬הימנע ממגע במסך או הפעלת לחץ עליו; פעולה זו עלולה לגרום נזק‪.‬‬
‫עצה‪ :‬התחשב במיקום הצג‪ ,‬כי המסגרת עשויה לגרום להשתקפויות מפריעות מהאור בחדר או ממשטחים מבהיקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרם את הצג מהקופסה והנח אותו כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החלק את המעמד לחריצים בבסיס עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫חיבור בסיס הצג‬
‫‪.3‬‬
‫הכנס את המעמד אל החריץ בחלק האחורי של ראש הצג עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫רכיבי צד ורכיבים צד אחורי‬
‫טבלה ‪ 2-1‬רכיבי חלק אחורי וצדי הצג‬
‫פונקציה‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫שקע לאוזניות‬
‫חיבור כבל אוזניות )אינו מסופק( אל הצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מחבר מתח ‪DC‬‬
‫לחיבור מתאם מתח ‪ DC‬אל הצג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫חיבור כבל ‪ HDMI‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪MHL‬‬
‫חיבור כבל ‪ MHL‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪VGA‬‬
‫חיבור כבל ‪ VGA‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שמע‬
‫חיבור כבל שמע בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬התקנת הצג‬
‫‪3‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫‪.1‬‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את כבל הווידאו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הצג תומך בכניסת אותות אנלוגיים או ‪ .HDMI‬מצב הווידיאו נקבע לפי כבל הווידיאו שבו תשתמש‪.‬‬
‫הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים אותות וידיאו תקפים‪ .‬ניתן לבחור במקור הקלט על‪-‬ידי לחיצה‬
‫על הלחצן ‪) Input Control/Plus‬בקרת קלט‪/‬פלוס( בלוח הקדמי או במאפיין ‪ (OSD) On-Screen Display‬על‪-‬ידי‬
‫לחיצה על הלחצן ‪) Menu‬תפריט(‪.‬‬
‫●‬
‫‪4‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫מסופק כבל ‪ .HDMI‬חבר את כבל ‪ HDMI‬המסופק למחבר ‪ HDMI‬בגב הצג ואת הקצה האחר להתקן‬
‫המקור‪.‬‬
‫●‬
‫חבר כבל ‪ MHL‬למחבר ‪ MHL‬בגב הצג ולמחבר ואל מחבר ‪ micro USB‬בהתקן מקור מאופשר‪ ,MHL-‬כגון‬
‫טלפון חכם‪ ,‬כדי להציג תוכן ממכשיר נייד במסך הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬וידיאו ‪ MHL‬מוגבל לרזולוציית הפלט של המכשיר הנייד‪.‬‬
‫●‬
‫מסופק כבל ‪ VGA‬עם הצג‪ ,‬להפעלה אנלוגית‪ .‬חבר את כבל ‪ VGA‬המסופק למחבר ‪ VGA‬בגב הצג ואת הצד‬
‫האחר למחבר ‪ VGA‬של התקן המקור‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬התקנת הצג‬
‫‪5‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את הקצה העגול של כבל ספק הכוח לצג ולאחר מכן חבר קצה אחד של כבל המתח לספק הכוח ואת הקצה‬
‫האחר לשקע חשמל עם הארקה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק )מחובר לאדמה( שקל לגשת אליו בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך‬
‫עליהם או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫הפקדים בלוח הקדמי‬
‫טבלה ‪ 2-2‬הפקדים בלוח הקדמי של הצג‬
‫פונקציה‬
‫פקד‬
‫סובב את בקר החוגה כדי לכוון את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עוצמת קול‪/‬השתקה‬
‫‪2‬‬
‫תפריט‬
‫משמש לפתיחה של תפריט ‪ ,OSD‬לבחירת אפשרויות וליציאה מהתפריט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שמע‪/‬מינוס‬
‫פותח את תפריט ‪) Audio‬שמע( לכוונון עצמת הקול‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בקרת קלט‪/‬פלוס‬
‫‪5‬‬
‫אישור‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פועל‪ ,‬לחץ כדי לבחור את פריט התפריט המסומן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪) Power‬הפעלה(‬
‫הפעלה או כיבוי של הצג‪.‬‬
‫לחץ את החוגה כלפי מעלה כדי להשתיק את הקול וכדי לבטל את ההשתקה‪.‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פעיל‪ ,‬הקש כדי לנווט לאחור בתפריט ‪ OSD‬וכדי להפחית‬
‫את רמות ההתאמה‪.‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬אינו פעיל‪ ,‬לחץ כדי להפעיל את לחצן בקרת הקלט‬
‫באמצעותו נבחר מקור אות הווידיאו )‪ VGA‬או ‪.(HDMI‬‬
‫אם תפריט ‪ OSD‬פעיל‪ ,‬לחץ כדי לנווט קדימה בתפריט ‪ OSD‬וכדי להגדיל את‬
‫רמת ההתאמה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בקרי הלוח הקדמי פעילים רק כשהם מוארים‪ .‬הקש על הסמל ‪) Menu‬תפריט( כדי להאיר ולהפעיל את כל‬
‫הסמלים האחרים בלוח הקדמי‪ .‬התאורה האחורית של הסמלים תכבה ביציאה מ‪ OSD-‬או לאחר גמר‪-‬זמן של ‪. OSD‬‬
‫פרק ‪ 2‬התקנת הצג‬
‫‪7‬‬
‫כוונון הצג‬
‫הטה את לוח הצג קדימה או אחורה כדי להגיע לזווית צפייה נוחה לעין‪.‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בחזית הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בהתקן הקלט כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בצגים המציגים במשך זמן רב את אותה תמונה סטטית עלולה להופיע תופעה של "זכירת התמונה"‪* .‬כדי‬
‫למנוע תופעה זו במסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו בשימוש למשך פרק זמן‬
‫ארוך‪" .‬זכירת תמונה" הוא מצב שעלול להתרחש בכל מסכי ה‪ .LCD-‬צגים בהם קיימת תופעה של "זכירת תמונה" אינם‬
‫מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫*פרק זמן ארוך הוא ‪ 12‬שעות רצופות של היעדר שימוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על כפתור ההפעלה אין השפעה‪ ,‬ייתכן שמאפיין ‪) Power Button Lockout‬נעילת לחצן הפעלה(‬
‫הופעל‪ .‬כדי להפסיק את פעולת המאפיין‪ ,‬לחץ והחזק את כפתור הפעלת הצג במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להפסיק את פעולת נורית ההפעלה דרך תפריט ‪ .OSD‬לחץ על לחצן ‪) Menu‬תפריט( בחזית הצג‪ ,‬ובחר‬
‫את ‪) Management‬ניהול( < ‪) Bezel Power LED‬נורית הפעלה( < ‪) Off‬מופסק(‪.‬‬
‫כאשר הצג מופעל‪ ,‬ההודעה ‪) Monitor Status‬מצב צג( תופיע למשך ‪ 5‬שניות‪ .‬הודעה זו מציגה מי מסוגי הקלט )‪VGA‬‬
‫או ‪ (HDMI‬הוא הקלט הפעיל כעת‪ ,‬את מצב הגדרת מיתוג אוטומטי של המקור )מופעל או מופסק; ברירת המחדל של‬
‫היצרן היא ‪) On‬מופעל(‪ ,‬את ברירת המחדל של אות המקור )ברירת המחדל של היצרן היא ‪) Auto-switch‬מיתוג‬
‫אוטומטי((‪ ,‬ההגדרה הנוכחית של רזולוציית התצוגה וההגדרה המומלצת של רזולוציית התצוגה‪.‬‬
‫הצג סורק באופן אוטומטי את כניסות האותות‪ ,‬מאתר את האות הפעיל ומשתמש בו לתצוגה‪ .‬אם קיימים שני מקורות‬
‫קלט פעילים או יותר‪ ,‬הצג ישתמש במקור הקלט המוגדר כברירת מחדל‪ .‬אם המקור המוגדר כברירת מחדל אינו מקור‬
‫פעיל‪ ,‬הצג יציג את מקור הקלט בעדיפות הגבוהה ביותר לפי הסדר הבא‪ HDMI :‬לאחר מכן ‪ .VGA‬תוכל לשנות את‬
‫ברירת המחדל של המקור בתצוגה על המסך )‪ (OSD‬באמצעות לחיצה על הלחצן ‪) Menu‬תפריט( בפנל הקדמי ובחירה‬
‫ב‪) Input Control > Default Input-‬בקרת קלט < ברירת מחדל של קלט(‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כוונון הצג‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪HP‬‬
‫דגמי צגי ‪ IPS‬מתוכננים בטכנולוגיית תצוגה ‪) IPS‬מיתוג במישור ‪ (In-Plane Switching -‬המספקת זוויות צפייה רחבות‬
‫מאוד ואיכות תמונה מתקדמת‪ .‬צגי ‪ IPS‬מתאימים למגוון רחב של יישומים באיכות תמונה מתקדמת‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫טכנולוגיית צגים זו אינה מתאימה ליישומים המציגים תמונות סטטיות‪ ,‬נייחות או קבועות למשכי זמן ארוכים ללא שימוש‬
‫בשומרי מסך‪ .‬סוגי יישימים אלה כוללים מצלמות מעקב‪ ,‬משחקי וידיאו‪ ,‬סמלי לוגו שיווקיים‪ ,‬ותבניות המוצגות במסך‬
‫למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬תמונות סטטיות עלולות לגרום לנזק כתוצאה משימור תמונה‪ ,‬שייראה על מסך הצג ככתמים או‬
‫כסימני מים‪.‬‬
‫נזק שימור תמונה בצגים המופעלים ‪ 24‬שעות ביממה אינו מכוסה באחריות ‪ .HP‬כדי למנוע נזק שימור תמונה‪ ,‬הקפד‬
‫לכבות את הצג כאשר הוא אינו בשימוש או השתמש בהגדרת ניהול חשמל‪ ,‬אם היא נתמכת במערכת שלך‪ ,‬כדי לכבות‬
‫את הצג כאשר המערכת אינה בשימוש‪.‬‬
‫איתור תווית הדירוג‬
‫תווית הדירוג שעל הצג מציינת את מספר המוצר ואת המספר הסידורי שלו‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות נחוצים בעת‬
‫הפנייה לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪ .‬תווית הדירוג ממוקמת בתחתית הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬התקנת הצג‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫השימוש בתכנה ‪My Display‬‬
‫התקליטור המצורף לצג כולל את התכנה ‪ .My Display‬התוכנה ‪ My Display‬משמשת לבחירת העדפות לתצוגה‬
‫אופטימלית‪ .‬ניתן לבחור בין הגדרות למשחקים‪ ,‬סרטים‪ ,‬עריכת תמונות או עבודה במסמכים ובגיליונות עבודה‪ .‬התוכנה‬
‫‪ My Display‬מספקת אפשרות פשוטה לכוונון הגדרות‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע וניגודיות‪.‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫כדי להתקין את התוכנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬כעת יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר שפה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשרות זו בוחרת את השפה שתראה במהלך התקנת התוכנה‪ .‬שפת התוכנה עצמה נקבעת על‪-‬ידי‬
‫שפת מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על ‪) Install My Display Software‬התקנת התוכנה ‪.(My Display‬‬
‫‪.4‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הפעל מחדש את המחשב‪.‬‬
‫שימוש בתכנה‬
‫כדי לפתוח את התוכנה ‪:My Display‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על הסמל ‪ HP My Display‬שבשורת המשימות‪.‬‬
‫לחלופין‪,‬‬
‫לחץ על לחצן ™‪') Windows Start‬התחל' של ‪ (Windows‬בשורת המשימות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על ‪) All Programs‬כל התוכניות(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על ‪.HP My Display‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר את ‪.HP My Display‬‬
‫לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬עיין ב‪) Help-‬עזרה( המתייחסת לתצוגה על המסך‪ ,‬של התוכנה‪.‬‬
‫הורדת התוכנה‬
‫אם תעדיף להוריד מהרשת את התוכנה ‪) My Display‬הצג שלי(‪ ,‬פעל לפי ההוראות להלן‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.1‬‬
‫עבור לאתר התמיכה הטכנית של ‪ HP‬בכתובת ‪ http://www.hp.com/support‬ובחר את המדינה‪/‬אזור שלך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את ‪) Drivers & Downloads‬מנהלי התקנים והורדות(‪ ,‬הקלד את דגם הצג בשדה ‪Find by product‬‬
‫)חפש לפי מוצר(‪ ,‬ולחץ על ‪) Go‬עבור(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר את הצג מהרשימה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר את מערכת ההפעלה שלך ולחץ על ‪) Next‬הבא(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על ‪) Utility - Tools‬כלי עזר ‪ -‬כלים( כדי לפתוח את רשימת כלי העזר והכלים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על ‪.HP My Display‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ על הכרטיסייה ‪) System Requirements‬דרישות מערכת(‪ ,‬ואמת כי המערכת שלך עומדת בדרישות‬
‫המינימום של התוכנה‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ על ‪) Download‬הורד( ופעל לפי ההוראות במסך כדי להוריד את ‪.HP My Display‬‬
‫פרק ‪ 3‬השימוש בתכנה ‪My Display‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫איתור מידע נוסף‬
‫מדריכי עזר‬
‫עיין ב‪) HP LCD Monitors Reference Guide-‬מדריך עזר לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬המסופק בתקליטור המצורף לצג‪,‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על‪:‬‬
‫●‬
‫מיטוב ביצועי הצג‬
‫●‬
‫הנחיות תחזוקה ובטיחות‬
‫●‬
‫התקנת תוכנה מהתקליטור‬
‫●‬
‫שימוש בתפריט ‪OSD‬‬
‫●‬
‫הורדת תוכנה מהאינטרנט‬
‫●‬
‫הודעות סוכנויות רגולציה‬
‫●‬
‫פתרון בעיות ופתרונות מומלצים לבעיות נפוצות‬
‫תמיכת מוצרים‬
‫לקבלת מידע על אופן השימוש וההגדרה של הצג‪ ,‬עבור אל ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר את המדינה או האזור‪,‬‬
‫בחר את ‪) Troubleshooting‬פתרון בעיות( והזן את דגם הצג בחלון ‪) Find by product‬חפש לפי מוצר(‪ .‬לחץ על‬
‫‪) Go‬עבור(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המדריך למשתמש‪ ,‬מדריך העיון ומנהלי ההתקן של הצג זמינים בכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫אם המידע במדריך זה או במדריך ‪) HP LCD Monitors Reference Guide‬מדריך עיון לצגי ‪ LCD‬של ‪ (HP‬אינו מספק‬
‫תשובה לשאלות שלך‪ ,‬תוכל לפנות למחלקת התמיכה‪ .‬לקבלת תמיכה בארה"ב‪ ,‬עבור אל ‪http://www.hp.com/go/‬‬
‫‪ .contactHP‬לקבלת תמיכה ברחבי העולם‪ ,‬עבור אל ‪http://welcome.hp.com/country/us/en/‬‬
‫‪.wwcontact_us.html‬‬
‫כאן תוכל‪:‬‬
‫●‬
‫לשוחח בשיחת צ'ט עם טכנאי ‪HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫כאשר תמיכה בצ'ט אינה זמינה בשפה מסוימת‪ ,‬היא תהיה זמינה באנגלית‪.‬‬
‫●‬
‫תמיכה בדואר אלקטרוני‬
‫●‬
‫לאתר מספרי טלפון של התמיכה‬
‫●‬
‫אתר מרכז שירות של ‪HP‬‬
‫מדריכי עזר‬
‫א‬
‫מפרט טכני‬
‫הערה‪ :‬כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬עבור אל ‪ /http://www.hp.com/go/quickspecs‬וחפש את‬
‫דגם הצג המסוים שלך כדי לאתר ‪ QuickSpecs‬ספציפי לדגם‪.‬‬
‫טבלה א‪ 1-‬מפרטים טכניים של ‪HP ENVY 24‬‬
‫צג‬
‫מסך רחב ‪ 60.5‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪IPS‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 60.5‬ס"מ‬
‫הטיה‬
‫‪ –5°‬עד ‪25°‬‬
‫מסך רחב ‪ 23.8‬אינץ'‬
‫אלכסון ‪ 23.8‬ס"מ‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫‪ 4.05‬ק"ג‬
‫‪ 6.9‬ליברות‬
‫כולל מעמד‬
‫‪ 5.07‬ק"ג‬
‫‪ 11.2‬ליברות‬
‫ממדים )כולל בסיס(‬
‫גובה‬
‫‪ 42.9‬ס"מ‬
‫‪ 16.87‬אינץ'‬
‫עומק‬
‫‪ 16.1‬ס"מ‬
‫‪ 6.32‬אינץ'‬
‫רוחב‬
‫‪ 54‬ס"מ‬
‫‪ 21.24‬אינץ'‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪ 60) 1920 x 1080‬הרץ(‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪ 60) 1920 x 1080‬הרץ(‬
‫מצב טקסט‬
‫‪720 x 400‬‬
‫גודל נקודה‬
‫‪ 0.2745‬מ"מ‬
‫פיקסלים באינץ'‬
‫‪93 PPI‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪ 24‬עד ‪ 80‬קילוהרץ‬
‫קצב רענון אנכי‬
‫‪ 50‬הרץ עד ‪ 76‬הרץ‬
‫דרישות טמפרטורת סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪ 5°‬צלזיוס עד ‪ 35°‬צלזיוס‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד ‪ 95°‬פרנהייט‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ -20°‬צלזיוס עד ‪ 60°‬צלזיוס‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד ‪ 140°‬פרנהייט‬
‫לחות יחסית‬
‫‪ 20%‬עד ‪70%‬‬
‫מקור מתח‬
‫‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫גובה‪:‬‬
‫פעולה‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 5000‬מ'‬
‫‪ 0‬עד ‪ 16,400‬רגל‬
‫אחסון‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 12192‬מ' ‬
‫‪ 0‬עד ‪ 40,000‬רגל‬
‫נספח א מפרט טכני‬
‫‪13‬‬
‫טבלה א‪ 1-‬מפרטים טכניים של ‪) HP ENVY 24‬המשך(‬
‫צריכת חשמל נמדדת‪:‬‬
‫מצב פעולה מלא‬
‫‪ 54‬וואט‬
‫הגדרות טיפוסיות‬
‫‪ 26‬וואט‬
‫שינה )‪(Sleep‬‬
‫>‪ 0.5‬וואט‬
‫מופסק‬
‫>‪ 0.5‬וואט‬
‫מחבר כניסה‪:‬‬
‫מחבר ‪ HDMI‬אחד‪ ,‬מחבר ‪ HDMI/MHL‬אחד‪,‬‬
‫מחבר ‪ VGA‬אחד‬
‫זיהוי רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות מחדל של היצרן‪ .‬צג זה‬
‫מזהה באופן אוטומטי מצבים קבועים מראש אלה‪ ,‬והם יופיעו ממורכזים ובגודל המתאים במסך‪.‬‬
‫טבלה א‪ 2-‬מצבים מוגדרים מראש של היצרן‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית )קילו‪-‬הרץ(‬
‫תדירות אנכית )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.94‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.02‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1600 x 900‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪65.29‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫טבלה א‪ 3-‬מבני וידיאו ‪HD‬‬
‫‪14‬‬
‫הגדרה‬
‫מראש‬
‫שם תזמון‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית )קילו‪-‬הרץ(‬
‫תדירות אנכית )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪720 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪576p‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪31.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪720p50‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪720p60‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1080p60‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1080p50‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪56.25‬‬
‫‪50‬‬
‫זיהוי רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫מתאם מתח‬
‫טבלה א‪ 4-‬מתאמי מתח‪/‬דגם‬
‫יצרן‬
‫מספר דגם‬
‫דירוג ספק מתח‬
‫‪TPV‬‬
‫‪ADPC1965‬‬
‫‪ 65‬ואט‪ 19/‬וולט‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שאינו מוגדר מראש אם‪:‬‬
‫●‬
‫אינך משתמש במתאם מסך סטנדרטי‪.‬‬
‫●‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוון מחדש את הפרמטרים של מסך הצג באמצעות תפריט ‪ .OSD‬ניתן לבצע את‬
‫השינויים באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה החדשה‪,‬‬
‫ויזהה את המצב החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים לפחות‬
‫‪ 10‬מצבים מוגדרי‪-‬משתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
‫הצג תומך במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב הספק נמוך אם הוא יזהה העדר אות סנכרון אופקי ו‪/‬או אות סנכרון אנכי‪.‬‬
‫לאחר זיהוי היעדר של אחד האותות האלה‪ ,‬מסך הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר בצבע‬
‫כתום‪ .‬כאשר הצג נמצא במצב הספק נמוך‪ ,‬הוא ישתמש בפחות מ‪ 0.5-‬ואט‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג יעבור‬
‫תהליך התחממות קצר‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב כדי לקבל הוראות בעניין מאפייני החיסכון בחשמל )המכונים לעתים מאפיינים‬
‫לניהול הספק(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מאפיין החיסכון החשמל לעיל יפעל כאשר הצג מחובר למחשבים התומכים במאפייני חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫בחירת הגדרות בכלי ‪) Sleep Timer‬שעון מצב שינה( של הצג מאפשרת לך גם לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק‬
‫נמוך בשעה מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית שירות ‪) Sleep Timer‬שעון מצב שינה( של הצג יגרום לצג לעבור למצב‬
‫הספק נמוך‪ ,‬נורית הצג תהבהב בכתום‪.‬‬
‫נספח א מפרט טכני‬
‫‪15‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising